Page 1

www.thaioilgas.com

A Publication of

นิ ต ยสารครบเคร� ่ อ งเร� ่ อ งป โ ตรเลี ย มไทย Thailand’s Most Complete Oil & Gas And Petrochemical Industry Magazine

Vol. 1 | No. 2 | Apr - Jun 2014 Bilingual Edition Thai and English THB 150 / USD 5

10

Energy Giants

Win Myanmar Offshore Oil and Gas Blocks ยักษใหญพลังงานควาสัมปทานน้ำมันและกาซ นอกชายฝงพมา

26

OSHA

and The Oil and Gas Industry are Partnering To Address An Upsurge In Fatalities OSHA จับมืออุตสาหกรรมน้ำมันและกาซแกไข ปญหายอดผูเสียช�ว�ตพุง

36

5 Trends

In Oil & Gas Technology, and Why You Should Care 5 แนวโนมที่ควรรูในเทคโนโลยีน้ำมันและกาซ


Publisher :

www.fireworksbi.com

Editor’s Message Dear Readers,

Editor Managing Director Kenny Yong Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com Designer Thanatchaporn Benjaratthaphong Editorial Consultants Poontarika Saenrit Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia

Greetings and a warm welcome to the 2nd edition of Thailand Oil & Gas Today! This month edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas magazine is packed full of exciting news from the region. We would also take a look at the latest subsea and offshore technology that the industry has to offer. I would like to take this opportunity to sincerely thank all advertisers for their continued support in Thailand Oil & Gas Today a successful and comprehensive magazine! I would also like to urge all Oil & Gas Industry colleagues out there to write to us should you have any ideas or any interesting articles to share, as this magazine was “carved” out by the industry and we hope to shape it better with every new edition.

Mervyn Yong Jerel Soo

I fervently hope that you enjoy this edition of Thailand Oil & Gas Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared! Cheerios!

Fireworks Business Information (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com

Kenny Yong Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.


CO N T E N TS

09

13

Regional Industry News Thai PTTEP Cuts 5-Year Investment Budget Sales Forecast

ปตท.สผ. ยอดขายปิ โตรเลียมหด - หั่นงบลงทุน 5 ปี

Chevron Expects its 2017 Asia Pacific Production to Be 45% Above 2013

Chevron คาดยอดผลิตในเอเชี ยแปซิฟิกปี 2560 สูงกว่าปี 2556 ทะลุ 45%

38

Chevron’s Plan To Develop Cambodia’s Offshore Block A Delayed By Tax Talks

แผนพัฒนาแปลงสัมปทาน Block A ของ Chevron นอกชายฝั่ งกัมพูชาชะงัก จากการเจรจาภาษี ไม่ลงตัว Energy Giants win Myanmar Offshore Oil and Gas Blocks

ยักษ์ ใหญ่ พลังงานคว้ าสัมปทานน� ำ้ มัน - ก๊ าซนอกชายฝั่ งพม่า

06 09 08 10

Cover Story Central Asia: A Major Player In The Oil and Gas Energy Industry

เอเชี ยกลาง: ตัวเก็งส�ำคัญในแวดวงน� ำ้ มันและพลังงาน

12

International News New Report Reveals Confidence Among Asia Pacific Oil and Gas Professionals

18

Oil, Gas and Wastewater Disposal Causes Cascade Of Oklahoma Quakes

20

ผู้ประกอบการเชื่ อน� ำ้ มัน-ก๊ าซแนวโน้ มสดใส หวั่นแค่ทุนพุ่ง-ราคาน� ำ้ มันผันผวน ส�ำนักธรณี ลุงแซมเผย น� ำ้ เสียเจาะน� ำ้ มัน-ก๊ าซก่อแผ่นดินไหว

Subsea News State Of The Industry

22

Hallin Marine Completes Subsea Project at Thailand’s Bualuang Oil Field

23

สภาพอุตสาหกรรมใต้ สมุทร

Hallin Marine ซ่อมท่อใต้ ทะเลแหล่งผลิตน� ำ้ มันบัวหลวงในประเทศไทยเสร็ จแล้ ว

Aker Sees Positive Future After Record Subsea Order Backlog

Aker เชื่ ออนาคตสดใสหลังยอดสินค้ าคงค้ างสูงทุบสถิ ติ

24


19

26

33

Safety Solutions OSHA and The Oil and Gas Industry Are Partnering To Address An Upsurge In Fatalities

OSHA จับมืออุตสาหกรรมน� ำ้ มันและก๊ าซแก้ ไขปั ญหายอดผู้เสียชี วิตพุ่ง

26

Did You Know? Who Founded The First Oil Well?

ใครเป็ นผู้ค้นพบการขุดเจาะบ่อน� ำ้ มันเป็ นคนแรก?

32

FBI In Action Official Launching of Thailand Oil & Gas Today Magazine.

นิตยสาร Thailand Oil & Gas Today เปิ ดตัวฉบับบปฐมฤกษ์ อย่างเป็ นทางการที่เวียดนาม

34

Engineers Corner 5 trends in oil & gas technology, and why you should care

5 แนวโน้ มที่ควรรู้ ในเทคโนโลยีน�ำ้ มันและก๊ าซ

36

Product And Technology News GPS tracker certified for unlimited operation in Brazil and Mexico

40

CALENDAR OF EVENTS 2014 Calendar Oil&Gas Events List 2014

43


Regional Industry News

Thai PTTEP Cuts 5-Year Investment Budget, Sales Forecast ปตท.สผ. ยอดขายปิ โ ตรเลี ย มหด - หั่ น งบลงทุ น 5 ปี

Thailand’s PTT Exploration and Production Pcl said it has cut its five-year investment budget by 8 percent and 2014 petroleum sales target by 3 percent due to lower output from an Australian field and a delay in the startup of a gas field in Myanmar. The country’s top oil and gas explorer aimed to spend $25 billion during 2014-2018, lower than the previously announced $27.5 billion after an asset swap in the Canadian KKD oilsands project with Norway’s Statoil. “We don’t have to invest more after the restructuring in the KKD project. That will affect sales volume too,” Yongyos Krongphanich, senior vice president for finance, told reporters. Norway’s Statoil is stepping up its exposure to Canadian oilsands, paying about $200 million to take full control of some assets it had previously shared with the Thai explorer. PTTEP now expects 2014 petroleum sales of 325,000 barrels of oil equivalent per day (BOEPD), versus an earlier forecast of 337,000 BOEPD, as a cyclone in Australia cut output at the Montara field to below its 30,000 barrels per day (bpd) target. “The impact from weather conditions will cut output by 3,000-4,000 bpd.” Yongyos said. The sales forecast represented a 10 percent increase from 2013 when the company cut it sales target twice due to repeated delays in the Montara field. He also said the startup of Zawtika natural gas field in Myanmar will be delayed by a month and the new schedule will be in the second quarter of this year. The flagship company of state-controlled PTT Pcl, ranked among Asia’s top 10 explorers, is scouting for oil and gas assets to boost energy security in fast-growing Thailand. Southeast Asia’s second-biggest economy relies on natural gas to generate almost 70 percent of its electricity. In separate briefing, PTT said its 2014 revenue is expected to rise 4 percent to 2.97 trillion baht ($91.41 billion) due to higher oil and gas demand in line with the country’s economic growth. The forecast was based on the projection of average Dubai crude prices at $105 bpd, slightly lower than last year, Phichin Aphiwantanaporn, vice president for investor relations, told reporters. PTT uses Dubai crude as its benchmark for product prices.

066

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

The energy giant also aims to list shares of oil refinery Star Petroleum Refining Co (SPRC) and its power unit, Global Power Synergy Co, on the Thai bourse in the second half of this year. SPRC, 64-percent owned by oil giant Chevron Corp, operates a 160,000 barrel-per-day refinery in eastern Rayong province. PTT, which scaled back spending plans for last year, has long planned to dilute its 36 percent holding in SPRC, but the listing has been delayed for several years as negotiations with Chevron foundered on differences over details. Phichin also said PTT was expected to post losses of about 30 billion baht from the subsidies on natural gas vehicles (NGV) and liquefied petroleum gas (LPG) in 2014 due mainly to a limited number of NGV service stations. PTT’s gas operations, which accounted for one-fifth of its 2013 operating profit, have suffered from the impact of subsidies for several years as drivers shifted from costlier oil to gas. PTT shares, valued at $26 billion on the Thai bourse, have fallen 12 percent in the past 12 months, in line with the main index. PTTEP lost 0.32 percent over the same period.


Regional Industry News

บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) มีการตัดงบประมาณการลงทุนระยะ 5 ปี ลงร้ อยละ 8 และลดเป้า หมายการขายปิ โตรเลียมในปี 2557 ลงร้ อยละ 3 เนื่ องจากการผลิต ที่ออสเตรเลียลดลงและเริ่ มโครงการแหล่งก๊ าซธรรมชาติในพม่า ล่าช้ า ปตท. ส.ผ. ซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้น�ำด้ านการส�ำรวจน� ำ้ มันและ ก๊ าซตัง้ เป้าหมายว่าจะใช้ เงินทุน 2.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐใน ช่วงปี 2557-2560 ซึ่งต�่ ำกว่าที่ประกาศไปก่อนหน้ านี ท้ ี่ 2.75 หมื่น ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ หลังจากมีการสลับทรั พย์ สินในโครงการ KKD Oilsands สัญชาติแคนาดากับ Statoil สัญชาตินอร์ เวย์ นายยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายการเงินกล่าวว่า “เราไม่จ�ำเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มหลังจากที่มีการปรับ โครงสร้ างในโครงการ KKD ตรงนี ้จะส่งผลกระทบต่อยอดขายด้ วย”

และบริ ษัท Statoil สัญชาตินอร์ เวย์ ก�ำลังเข้ า หาบริ ษัท Oilsands ของแคนาดามากขึ ้น โดยยอมจ่ายเงินประมาณ 200ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อให้ ได้ ควบคุมสินทรัพย์บางอย่างที่เคยมีร่วมกับ ปตท. สผ. ปั จจุบัน ปตท. สผ. คาดว่ายอดขาย น� ำ้ มันในปี 2557 จะอยู่ที่ 325,000 บาร์ เรล น� ำ้ มันดิบต่อวัน ขณะที่ยอดประมาณก่อนหน้ านี ้ คือ 337,000 บาร์ เรลน� ำ้ มันดิบต่อวันเนื่ องจาก พายุไซโคลนในประเทศออสเตรเลียเป็ นอุปสรรค ต่อการส่งออกที่แหล่ง Montara ท�ำให้ ลดเป้าไว้ เหลือแค่ 30,000 บาร์ เรลต่อวัน นายยงยศกล่าว ว่า “ผลกระทบจากสภาพอากาศจะลดยอดการ ผลิตลงประมาณ 3,000-4,000 บาร์ เรลต่อวัน”

ในการสรุ ปข่าวอีกชิ ้น ปตท. กล่าวว่าบริ ษัทคาด รายรับในปี 2557 จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 เป็ น 2.97 ล้ านล้ านบาท (9.141 หมื่นล้ าน) เนื่องจากมีความ ต้ องการใช้ น� ้ำมันและก๊ าซธรรมชาติตามการเจริ ญ เติบโตของประเทศ นายพิจินต์ อภิวนั ทนาพร รองประธาน ฝ่ ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ แถลงกับนัก ข่าวว่าการคาด การณ์ที่คิดจากการประมาณค่าเฉลี่ยน� ้ำมันดิบดูไบ ที่ราคา 105 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรลต่อวัน ซึง่ ต�่ำ กว่าปี ที่แล้ วเล็กน้ อย ทังนี ้ ป้ ตท. ใช้ ราคาน� ้ำมันดิบดู ไบเป็ นมาตรฐานในการตังราคาน� ้ ้ำมันของตน

ระยอง ปตท. ซึง่ ตัดแผนการใช้ จ่ายลงเมื่อปี ที่แล้ ว วางแผนมานานแล้ วที่จะลดปริ มาณหุ้นที่ถือใน SPRC แต่การน�ำบริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์ก็ลา่ ช้ า มาหลายปี แล้ วเนื่องจากการเจรจากับ Chevron สะดุดลงเนื่องจากมีรายละเอียดไม่ตรงกัน นายพิจินต์ยงั กล่าวอีกว่า ปตท. ถูกคาด หวังว่าจะต้ องแจงตัวเลขการขาดทุนประมาณ 3 หมื่นล้ านบาทจากเงินสนับสนุนประคับประคองเรื่ อง ก๊ าซ NGV และ LPG ในปี 2557 ซึง่ โดยหลักแล้ วเป็ น ผลมาจากการที่มีสถานีบริ การก๊ าซ NGV น้ อย ส่วนธุรกิจด้ านก๊ าซของ ปตท. ซึง่ คิดเป็ น 1 ใน 5 ของก�ำไรการด�ำเนินกิจการในปี 2556 นัน้

 ประมานการขายแสดงให้ เห็นว่ามีการเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 10 จากปี 2556 เมื่อบริ ษัทลดเป้ายอดขาย ลงสองเท่าเนื่องจากมีความล่าช้ าที่แหล่ง Montara อยู่บ่อยครัง้ นอกจากนี ้ นายยงยศยังเสริ มอีกว่าการ เริ่ มด�ำเนินงานที่แหล่งแก๊ ส Zawtika ในพม่าจะ ล่าช้ าไป 1 เดือนและตารางเวลาใหม่คาดว่าจะอยู่ ในไตรมาสที่สองของปี นี ้ บริ ษัท ปตท จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทหัว แถวที่ควบคุมโดยรัฐได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นท็อป 10 ของบริ ษัทส�ำรวจหาน� ้ำมันและก๊ าซธรรมชาติ เพื่อความมัน่ คงทางพลังงานของประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว มีเศรษฐกิจขนาด ใหญ่ที่สดุ อันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ พึ่งพาก๊ าซธรรมชาติเพื่อน�ำไปผลิตกระแส ไฟฟ้าเกือบร้ อยละ 70 ของประเทศ

บริ ษัทพลังงานยักษ์ ใหญ่ด้านพลังงาน แห่งนี ้ยังตังใจว่ ้ าจะน�ำบริ ษัทสตาร์ ปิโตรเลียมรี ไฟ นิ่ง จ�ำกัด (SPRC) และโรงไฟฟ้าของบริ ษัทโกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ จี จ� ำกัด เข้ าตลาดหลักทรั พย์ ใน ครึ่ งหลังของปี นี ้ ซึง่ บริ ษัท SPRC มีบริ ษัท Chevron Corp ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 64 ด�ำเนินกิจการกลัน่ น� ้ำมัน ที่ปริ มาณการผลิต 160,000 บาร์ เรลต่อวันในจังหวัด

ได้ รับผลกระทบจากเงินสนับสนุนประคับประคอง เป็ นเวลาหลายปี เนื่องจากผู้ใช้ ยานยนต์เปลีย่ นจาก น� ้ำมันซึง่ มีราคาแพงไปใช้ แก๊ สแทน ท�ำให้ ห้ นุ ของ ปตท. ซึง่ มีมลู ค่า 2.6 หมืน่ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตกลงมาร้ อยละ 12 ในช่วง 12 เดือนให้ หลัง ซึง่ เป็ นไปตามดรรชนีหลัก ส่วน ปตท. สผ. ก็มมี ลู ค่าลดลงร้ อยละ 0.32 ในช่วง เวลาดังกล่าว

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

707


Regional Industry News

Chevron’s Plan to Develop Cambodia’s Offshore Block A Delayed by Tax Talks แผนพั ฒ นาแปลงสั ม ปทาน Block A ของ Chevron นอกชายฝั ่ ง กั ม พู ช าชะงั ก จากการเจรจาภาษี ไ ม่ ล งตั ว Chevron Corp.’s plans to develop Cambodia’s offshore Block A in the Gulf of Thailand has been delayed due to an impasse in negotiations on taxation.

for the country to see its first drop of oil. Saktheara said, pointing to disagreements over how much of Chevron’s share of the profits should go towards state coffers.

Block A is expected after an agreement on commercial terms and government approval of production permit are in place.

Negotiations between Chevron and the government over taxation have stalled, according

“So far, the government has not yet

responded to the application [from Chevron]

due to the issue of taxation,”

The firm’s unit Chevron Overseas Petroleum (Cambodia) Limited has a 30 percent operating interest in Block A,

Saktheara said,

to the secretary of state at Cambodia’s Ministry of Mines and Energy Meng Saktheara, who added that while a resolution would be found soon it could take “three to five years”

“We want to make sure that all Cambodian people benefit from this development,” Saktheara commented. Chevron indicated on its website that a final investment decision for

แผนงานของ Chevron ที่จะพัฒนา แปลงสัมปทาน Block A นอกชายฝั่ งกัมพูชาบริ เวณอ่ าวไทยมีความล่ าช้ าเนื่องจากความ ไม่ คืบหน้ าเรื่ องการเจรจาด้ านภาษี นาย Meng Saktheara เลขาธิการของรัฐกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงานประเทศกัมพูชา ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเจรจาระหว่าง Chevron และรัฐบาลเรื่ องภาษี สะดุดลงกลางคัน และแม้ จะได้ ข้อยุติในเร็ วๆ นี ้ แต่ อาจ “ใช้ เวลา 3-5 ปี ” กว่าที่กัมพูชาจะได้ เห็นน�ำ้ มันหยดแรกของประเทศ และ ที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่ตอบรับการสมัคร (ของ Chevron) เนื่องจากประเด็นเรื่ อง ภาษี นาย Saktheara ชี ้ให้ เห็นว่ามีความไม่ลงรอยกันว่าก�ำไรของ Chevron จะ น�ำเข้ าคลังของประเทศที่อตั ราส่วนเท่าใด นาย Saktheara แสดงความเห็นว่า “เราต้ องท�ำให้ แน่ใจว่าชาวกัมพูชาทุกคนได้ รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนาในครั ง้ นี”้ Chevron ชีแ้ จงในเว็บไซต์ของบริ ษัทว่าบริ ษัทคาดว่าจะมีการตัดสิน ใจครั ง้ สุดท้ ายเรื่ องการลงทุน แปลงสัมปทาน Block A หลังจากเงื่อนไขทางการ ค้ าและรัฐบาลกัมพูชาลงนามอนุมัติใบอนุญาตการผลิต บริ ษัท Chevron Overseas Petroleum (กัมพูชา) จ� ำกัด ถือหุ้นถึงร้ อยละ 30 ในการด�ำเนินงานใน แปลงสัมปทาน A ซึ่งครอบคลุมพืน้ ที่ 1.2 ล้ านเอเคอร์ (4,709 ตารางกิโลเมตร) ในอ่าวไทย แผนการพัฒนาของ Chevron ส�ำหรั บ แปลงสัมปทาน Block A นีป้ ระกอบด้ วย แท่นขุดเจาะและโกดังจัดเก็บน�ำ้ มันลอยน�ำ้ และเรื อบรรทุก

08

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

an area covering 1.2 million acres (4,709 square kilometers) in the Gulf of Thailand. Chevron’s development plan for the block consists of a wellhead platform and a floating storage and offloading vessel.


Regional Industry News

Chevron Expects its 2017 Asia Pacific Production to Be 45% Above 2013 Chevron คาดยอดผลิ ต ในเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ปี 2560 สู ง กว่ า ปี 2556 ทะลุ 45%

Chevron Corp. expects the firm’s production from Asia Pacific to rise around 45 percent to 1 million barrels of oil equivalent per day in 2017, compared to 690,000 barrels of oil equivalent per day in 2013, the company said in its presentation to the Security Analyst Meeting. The Gorgon LNG (liquefied natural gas) project off Western Australia is currently 78 percent completed, with 20 of 21 LNG Train 1 modules delivered and offshore pipelay completed. Key milestones for Gorgon project, with 6,000 people now working on the development in Barrow Island, this year include completion of the LNG loading jetty structure and LNG Tank 1, startup-up of the first turbine generator and finishing all 18 well completions before

first LNG in mid-2015. Wheatstone LNG project, another Chevron-operated development in Western Australia, is 30 percent complete. The company indicated that 3,800 people are working at site and development drilling is now underway. Chevron disclosed that delivery of the first LNG train module, completion of LNG Tank 1 foundation, installation of offshore steel gravity structure as well as installation of a 44-inch trunkline to plant are key milestones for the project in 2014. First production from the Wheatstone LNG project is targeted for 2016.

บริ ษัท Chevron Corp แถลงระหว่างการประชุม วิเคราะห์ด้านความมัน่ คงว่าบริ ษัทประมาณการผลิตในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 45 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1 ล้ านบาร์ เรล น� ้ำมันดิบต่อวันในปี 2560 เทียบกับก�ำลังการผลิตที่ 690,000 บาร์ เรลน� ้ำมันดิบต่อวันในปี 2556 โครงการ Gorgon LNG (แก๊ สธรรมชาติเหลว) นอกชาย ฝั่ งตะวันตกของออสเตรเลียขณะนี ้ก่อสร้ างเสร็ จไปกว่าร้ อยละ 78 แล้ ว โดยโรงผลิต LNG 1 ส่งมอบไปแล้ ว 20 โมดุลจากทังหมด ้ 21 โมดุลและการวางระบบท่อนอกชายฝั่ งสมบูรณ์ แล้ ว)ด้ วยแรงงาน กว่า 6,000 คนท�ำงานบนเกาะ Barrow ในปี นีโ้ ครงการ Gorgon ประสบความส�ำเร็ จหลายประการ เช่น การก่อสร้ าง โครงสร้ างท่าเทียบเรื อบรรทุกแก๊ ส LNG และฐานแทงค์บรรจุแก๊ ส 1 เสร็จสมบูรณ์ การเริ่ มเดินเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้าด้ วยระบบกังหันและ ก่อสร้ างบ่อขุดทังสิ ้ ้น 18 บ่อก่อนที่จะเริ่ มผลิตแก๊ ส LNG ได้ ในช่วง กลางปี 2558 ส่วนโครงการ Wheatstone LNG ซึง่ เป็ นอีกโครงการ ที่ด�ำเนินการโดย Chevronในรัฐ Western Australia นันก่ ้ อสร้ าง เสร็ จสิ ้นไปแล้ วกว่าร้ อยละ 30 โดย Chevron เผยว่ามีพนักงานถึง 3,800 คนท�ำงานอยูท่ ี่แท่นและก�ำลังอยูใ่ นช่วงทดลองขุด Chevron กล่าวว่าการส่งมอบโรงผลิต LNG โรงแรกการก่อสร้ างฐานแทงค์ บรรจุแก๊ ส LNG 1 เสร็ จสมบูรณ์ แทงค์ บรรจุแก๊ ส LNG 1 เสร็ จ สมบูรณ์ การติดตังโครงสร้ ้ างเหล็กนอกชายฝั่ ง และการติดตังแนว ้ เสาโรงผลิตขนาด 44 นิ ้วล้ วนเป็ นความส�ำเร็ จที่ส�ำคัญในปี 2557 บริ ษัทตังเป ้ ้ าว่าจะเริ่ มการผลิตในโครงการ Wheatstone LNG ได้ ในปี 2559 April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

09


Regional Industry News

Energy giants win Myanmar offshore oil and gas blocks ยั ก ษ์ ใ หญ่ พ ลั ง งานคว้ า สั ม ปทานน�้ ำ มั น - ก๊ า ซนอกชายฝั ่ ง พม่ า Myanmar named energy giants Chevron, Shell and Total among the winners Wednesday of a landmark auction of offshore oil and gas exploration rights, pinning hope on its natural resources to drive economic growth.

The country, left impoverished by nearly five decades of isolation under military rule, has been the subject of feverish interest by energy firms eager to get a share of its untapped energy potential since the removal of most international sanctions in 2012. Myanmar’s energy ministry said a total of 68 companies from across the world originally expressed interest in the auction, which was launched in April 2013, with 30 firms eventually submitting proposals. The companies named Wednesday also included US giants Chevron and ConocoPhillips, Norway’s Statoil and Britain’s BG. A total of 30 offshore blocks were originally up for auction and it is unclear when the remaining 10 sites will be awarded. The ministry said it would receive $226.1 million as a “signature bonus” from the firms once exploration begins on the 10 shallow water and 10 deep water blocks. “This amount is the largest we have received in history,” the ministry said in a statement.

partner with the local companies, but those taking on the deep water areas are permitted to have full exploration rights due to the high cost and technical skills required.

Despite the excitement over Myanmar’s oil and gas potential, there is little data on the extent of the country’s reserves. International bidders on the shallow water blocks are required to

Bidders will, however, be requiredto enter into a production sharing contract with the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

พม่าประกาศว่า Chevron, Shell, และ Total สามบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านพลังงานเป็ นผู้ชนะ การประมูลสิทธิ์ ส�ำรวจน� ำ้ มันและก๊ าซนอกชายฝั่ ง โดยพม่าหวังใช้ ทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่เป็ นตัวขับ เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิ จหลังจากตกอยู่ใน สภาพแร้ นแค้ นเกือบ 5 ทศวรรษจากการปิ ดประเทศ ภายใต้ การปกครองเผด็จการทหาร

ของอเมริ กา Statoil ของนอร์ เวย์ และ BG ของสหราช อาณาจักรบริ เตน ติดโผด้ วย

ประเทศพม่าได้ กลายมาเป็ นที่สนใจของ บริษทั พลังงานต่างๆ โดยภายหลังนานาประเทศยกเลิก มาตรการลงโทษในปี 2555 บริษัทเหล่านี ้ต่างก็แข่งขัน กันเข้ ามาจับจองศักยภาพด้ านพลังงานที่ยงั ไม่เคยถูก น�ำออกมาใช้ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของพม่ากล่าว ว่าเมื่อมีทางการประกาศให้ มีการประมูลในเดือน เมษายน 2556 มีบริ ษัททั่วโลกรวมทัง้ สิน้ 68 ราย สนใจเข้ าร่ วมการประมูล แต่มีเพียง 30 รายเท่านันที ้ ่ ส่งเอกสารประกวดราคาในรายชื่อที่ทางการเปิ ดเผย มีบริษทั ยักษ์ใหญ่ อย่าง Chevron และ ConocoPhillips 10

The arrangement is a first in the sector, which was tightly controlled under an opaque and corrupt regime during junta rule.

ทังนี ้ ้ เดิมทีทางการเปิ ดให้ ประมูลแปลง สัมปทานนอกชายฝั่ งทังสิ ้ ้น 30 แปลง ขณะนี ้ยังไม่ ทราบแน่ชดั ว่าอีก 10 แหล่งที่เหลือจะเปิ ดให้ ประมูล เมื่อไร รัฐมนตรี เปิ ดเผยว่าทางกระทรวงจะได้ รับเงิน รวม 226.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ น “ค่าธรรมเนียม การลงนาม” จากบริ ษัทเหล่านี เ้ มื่อเริ่ มด� ำเนินการ ส�ำรวจในแหล่งน� ้ำตื ้น 10 แปลง และแหล่งน� ้ำลึกอีก 10 แปลง รัฐมนตรี กล่าวในการแถลงการณ์วา่ “นับเป็ นเงินจ� ำนวนมากที่สุดที่พม่าเคยได้ มาใน ประวัติศาสตร์ ” แต่ท่ามกลางความตื่นเต้ นกับศักยภาพ ด้ านน� ้ำมันและก๊ าซของพม่านัน้ ยังไม่มขี ้ อมูลว่ประเทศ นี ม้ ีแหล่งพลังงานส�ำรองอยู่ปริ มาณเท่าใดข้ อบังคับ ก�ำหนดให้ ผ้ รู ่ วมประมูลแปลงสัมปทานน� ้ำตื ้นร่ วมหุ้น กับบริษัทท้ องถิ่น แต่บริษัททีป่ ระมูลแหล่งน� ้ำลึกจะได้

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

MOGE has come under fire in the past from opposition leader Aung San Suu Kyi among others for lacking transparency, and the government has pledged openness in an effort to reassure investors over corruption concerns. Several foreign companies have already partnered with local firms in existing offshore blocks, including Total and Chevron who entered before sanctions were imposed.

รับสิทธิ์ ส�ำรวจโดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้ นทุนที่สูงและ ทักษะด้ านเทคนิคที่ต้องใช้ การจัดประมูลครั ง้ นี น้ ับ เป็ นการประมูลครัง้ แรกในภาคพลังงาน ซึง่ เดิมควบคุม โดยรัฐบาลทหารที่ไม่โปร่ งใสและมีการทุจริ ต และผู้ ร่ วมประมูลจะต้ องลงนามในสัญญาแบ่งผลผลิตกับ รัฐวิสาหกิจน� ้ำมันและก๊ าซแห่งพม่า (MOGE) ของทาง รัฐด้ วย ในอดีต MOGE เคยถูกนางออง ซาน ซู จี ผู้น�ำฝ่ ายค้ าน และอีกหลายฝ่ าย วิพากษ์ วิจารณ์เรื่ อง ความไม่โปร่งใส แต่ทงนี ั ้ ้รัฐบาลได้ ให้ คำ� มัน่ ว่าจะด�ำเนิน การอย่างเปิ ดเผยเพือ่ สร้ างความมัน่ ใจให้ นกั ลงทุนว่าจะ ไม่มีการทุจริ ต บริ ษัทต่างชาติหลายรายได้ เริ่ มหุ้นส่วนกับ บริษทั ท้ องถิน่ ในแปลงสัมปทานนอกชายฝั่ งทีม่ กี ารผลิต อยู่แล้ ว รวมถึง Total และ Chevron ที่เข้ ามาผลิต ตังแต่ ้ ก่อนนานาประเทศจะใช้ มาตรการลงโทษพม่า


AD DURA METAL


Cover Story

Central Asia : a major player in the oil and gas energy industry เอเชี ย กลาง : ตั ว เก็ งส�ำคัญ ในแวดวงน�้ำมันและพลังงาน The Asian continent is providing strong competition to the Middle East when it comes to domination of the oil and natural gas markets

Reliance on Middle Eastern oil and gas has dominated the energy industry for decades now, but the instability caused by the political situation has led many enthusiastic buyers– like the US–to look elsewhere. New finds in Central Asia, however, have led to many observers predicting the region will enjoy the sort of dominance that the Middle East has seen. Excitement has been generated by finds in countries like Turkmenistan, while there have also been signs that Kazakhstan is finally converting its potential oil and gas reserves into something more substantial. World Finance spoke to Dr David Robson, Executive Chairman and President of Tethys Petroleum, about the potential of Central Asia in the energy sector, what role Tethys can play in exploiting this potential, and the key projects it is working on. Utilising a sustainable region Robson thinks the region is finally ready to fulfil its potential, “Central Asia has all of the aspects necessary for it to be a key area for oil and gas. The area is large and contains some extremely prolific oil and gas basins. “The geology in these areas is such that it contains some of the world’s largest oil and gas fields, several of which are already being exploited, but there are many areas where substantial potential still exists for new fields to be discoveredand developed.

12

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

“These areas are all desperate for energy and that energy can be sourced in Central Asia. The land borders make it easier to export both oil and gas cheaper and more securely than by sea, and Central Asia certainly is becoming a power hub for the whole of the surrounding region.” Tethys has a focus on three Central Asian countries in particular – Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan. Robson says these represent the three different degrees of development of the oil and gas market in the region Looking further afield for development Kazakhstan has the most developed market in the region, with international investors having focused on it for a number of years. “The development of the Kazakh oil and gas sector, and the international investment there has been going on for some time with some of the world’s largest oil fields occurring there, as well as an increasing level of investment, particularly from China to carry oil and gas into the Chinese markets. “Kazakhstan is the ninth-largest country in the world, and there are vast areas of this country remaining to be properly explored, particularly using more modern technology in order to supply more energy to the region as a whole. “In addition, Kazakhstan acts as a key transit route for oil and gas going to Europe and, indeed, to China and as such, Kazakhstan’s role in the region is certainly ensured.”


Cover Story

Although Uzbekistan was partly explored during the Soviet times, Robson says it has not enjoyed the same level of foreign investment as Kazakhstan over the last few decades. “As a result, there are still large fields to be discovered and developed in the region which are within the prolific basins in Central Asia, and we are now seeing that development happening with Tethys. “Being the only independent company currently working in Uzbekistan and now negotiating for exploration acreage on the border with Kazakhstan, Tethys was the first company to discover oil immediately to the west of the Aral Sea. “The main focus of activity in Uzbekistan is in the under-explored basins mainly in the central and western parts of the country. However, potential still exists in the older oil producing area in the east where modern technology will be required to develop some prolific fields which have been discovered and remain to be discovered in this area.

“Of course, Uzbekistan is now supplying gas into the pipeline to China and is acting as a transit country bringing gas from the super-giant fields in Turkmenistan for both the European and Chinese markets,” he says. Pushing innovative boundaries Tajikistan is at an earlier stage and has yet to be properly developed for its natural resources. Tethys believes, however, that the country has plenty of potential for yielding significant amounts of oil and gas. Robson says, “Tajikistan is a country for which the oil and gas industry was never really a focus in Soviet times, despite the fact that one of the world’s most prolific basins, the Amu Darya Basin, occurs in the south west of that country. Here, Tethys was the first company to work in Tajikistan with the first production sharing contract there, and now by bringing in Total and CNPC, moving another step closer to the realisation of the potential in that area. Nearby Turkmenistan contains similar fields at the same geological horizon as in Tajikistan

where they are a little deeper, but the potential is still there. There is now a gas pipeline planned to go to China through Tajikistan, and I believe that in the future Tajikistan will become an important supplier of gas in the region around, thereby becoming a significant player in the Central Asian great energy game.” The company’s strategy, according to Robson, is to explore “new frontier areas at an early stage, before they then potentially bring in partners to work on “giant structures or prospects”. Tethys also looks to employ local specialists in its operations that it shares its expertise with. “Tethys aims to be asignificant player in the region based on technical competence, good operational abilities and good local relationships. Being first in the area gives us a significant advantage and we are prepared to take risk.

“Unlike some other companies,

we like to have a broad portfolio with projects in different stages of development, thereby balancing our risk and developing and maintaining a revenue stream to fund our growth,” says Robson.

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

13


Cover Story

Striking the right balance between exploration activities and production depends on the region Tethys is operating in. Robson says, “In each country, we like to have production and then access to big upside exploration. We have achieved that in Kazakhstan, initially through production from our gas fields leading to exploration for deeper oil. “We are doing that in Uzbekistan with our production projects now leading to exploration projects and in Tajikistan where, although the production volumes were small, this led us to exploration, making the first new oil discovery in Tajikistan since independence. I believe that we have our balance pretty much right at present and, for example, our entry into Georgia gives us the potential for early production with big upside in unconventional exploration.”

to its future operations, and it plans to be the first company to exploit any shale oil in the region. Tethys is also actively looking for new opportunities in both Central Asia and elsewhere. Robson concludes, “Our job is to use our considerable skill base, experience and knowledge to maximise the return for our shareholders. “Although Central Asia is our base, there are other places in the world where we may be able to apply these skills in a practical and value-adding manner and, providing that we believe we have a competitive edge, then we will look at these areas to grow Tethys even further.”

Tethys has a number of projects in each of the regions, many of which are firsts for the industry Robson says, “In Kazakhstan, initially our development of the Kyzyloi gas field was the first development of a dry gas field bya private company in Kazakhstan. This was followed by the first discovery of oil in the area to the west of the Aral Sea – an area where many people said we would never find oil – and that exploration discovery is now being developed.” They were the first company in Tajikistan to explore for oil since the country’s independence, and are now involved in a major exploration project with Total and CNPC. This partnership has created a joint operating company that is equally owned by each partner, which Robson says, “bodes very well for the exploration and development of what should be world-class potential in Tajikistan.”

เอเชียก�ำลังก้ าวขึน้ เป็ นคู่แข่ งส�ำคัญของ ตะวั นออกกลางในศึกชิงความเป็ นผู้น�ำตลาด As for Uzbekistan, Tethys has built its operations น�ำ้ มันและก๊ าซธรรมชาติ up from a small oil field initially to a much larger นับทศวรรษที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมพลังงานต้ องพึง่ พา one, and the potential for many more.

“We have now obtained a new oil field which has much bigger potential and we are confident that we will obtain further oil fields under a unique form of contract called a Production Enhancement Contract. “This will be our focus while we are finalising our exploration agreement to begin exploring the large Bayterek exploration block just south of our Kazakh discoveries. We are the only independent working in Uzbekistan and we work very successfully with our partner, the Stateoil company Uzbekneftegaz,” says Robson. The company has also developed new projects in Georgia, which he describes as having “very big potential.” Robson expects the country to become extremely important

14

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

น� ้ำมันจากตะวันออกกลางมาโดยตลอด ส่งผลให้ ตะวัน ออกกลางครองต�ำแหน่งผู้น�ำตลาดเสมอมา แต่ความไม่ มัน่ คงทางการเมืองที่สนั่ คลอนภูมิภาคอยูใ่ นปั จจุบนั ท�ำให้ ลกู ค้ าที่สนใจน�ำเข้ าน� ้ำ มัน เช่น สหรัฐอเมริ กา เริ่ มเหลียวมองพลังงานจากแหล่งอื่น ในขณะเดียวกัน ก็มี การค้ นพบแหล่งพลังงานใหม่ๆ ในหลายประเทศแถบเอเชียกลาง เช่น เติร์กเมนิ สถานรวมถึงคาซัคสถานที่เริ่ มแปรรูปแหล่งน� ้ำมันและก๊ าซส�ำรองมาใช้ ประโยชน์ ได้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้นและสร้ างความตื่นเต้ นให้ กบั วงการพลังงานทัว่ โลก ด้ วย เหตุนี ้เองผู้สงั เกตการณ์หลายคนจึงคาดการณ์ว่าภูมิภาคนี ้จะผงาดขึ ้นเป็ นผู้น�ำ แทนที่แชมป์เก่าอย่างตะวันออกกลาง World Finance ได้ สมั ภาษณ์ Dr David Robson ประธานบริ หารและประธานของ Tethys Petroleum ว่าด้ วยประเด็น ศักยภาพภาคพลังงานของเอเชียกลาง บทบาทของ Tethys ในโอกาสครัง้ ใหม่นี ้ และโครงการส�ำคัญของทางบริ ษัท

เลือกภูมภิ าคที่ย่ งั ยืน

Robson เชื่อว่าภูมิภาคนี ้มีศกั ยภาพเพียบพร้ อมมาก โดยกล่าวว่า “เอเชียกลางมีปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ ผนั ตัวเองมาเป็ นแหล่งน� ้ำมันและก๊ าซได้ ครบถ้ วน เพราะนอกจากพืน้ ที่จะมีขนาดใหญ่ แล้ ว ยังมีแอ่งน� ำ้ มันและก๊ าซ มากมายมหาศาลอีกด้ วย”


Cover Story

นอกจากนัน้ ภูมิศาสตร์ ของพืน้ ที่แถบนี ้ ยังท�ำให้ มี แหล่ งน�ำ้ มันและก๊ าซที่มีขนาดใหญ่ ท่ ีสุดในโลกหลาย แหล่ งและถึงแม้ จะขุดเจาะไปหลายแหล่ งแล้ ว แต่ ก็ ยังคงเหลือพืน้ ที่อีกมหาศาลที่อาจมีแหล่ งน�ำ้ มันใหม่ ๆ รอให้ ค้นพบและพัฒนา

“เอเชียกลางทังทวี ้ ปมีศกั ยภาพด้ านน� ้ำมันและก๊ าซไม่น้อยหน้ าตะวัน ออกกลางเลย ปั จจัยส�ำคัญอีกอย่างที่ท�ำให้ ภมู ิภาคนี ้น่าสนใจอย่างมากคือการที่ มีประเทศเพื่อนบ้ านที่ต้องการใช้ พลังงานรายรอบ ทังยุ ้ โรปที่อยู่ติดพรมแดนทาง ตะวันตก อีกทังจี ้ นที่อยูต่ ดิ กันทางตะวันออก รวมไปถึงอนุทวีปอินเดียที่อยูท่ างทิศ ใต้ ซงึ่ อาจมีความต้ องการพลังงานแบบก้ าวกระโดดในอนาคตด้ วย” “ภูมิภาคเพื่อนบ้ านเหล่านี ล้ ้ วนแล้ วแต่ต้องการพลังงานปริ มาณ มหาศาล ซึง่ แถบเอเชียกลางสามารถขุดเจาะขึ ้นมาป้อนความต้ องการนี ้ได้ ยิ่งมี พรมแดนทางบกติดกันด้ วยเช่นนี ้แล้ วยิ่งท�ำให้ ราคาน� ้ำมันและก๊ าซที่สง่ ออกถูกลง อีกทังยั ้ งขนส่งได้ ปลอดภัยกว่าทางทะเล ทังหมดนี ้ ้ท�ำให้ เอเชียกลางก�ำลังพัฒนา ขึ ้นมาเป็ นศูนย์กลางอ�ำนาจด้ านพลังงานส�ำหรับภูมิภาครอบข้ าง” ปั จจุบนั บริ ษัท Tethys มุ่งเป้าไปที่ 3 ประเทศแถบเอเชียกลางเป็ นพิเศษ ได้ แก่ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน โดย Robson กล่าวว่าตลาดน� ้ำมันและก๊ าซของ 3 ประเทศนี ้เป็ นตัวแทนตลาดที่มีระดับพัฒนาการที่ตา่ งกันในภูมิภาค

มองหาช่ องทางพัฒนาไกลบ้ าน

ตลาดของคาซัคสถานถือว่าพัฒนาไปไกลที่สดุ ในภูมิภาคนี ้ เพราะมี ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ ามาให้ ความสนใจหลายปี แล้ ว “ภาคน� ้ำมันและก๊ าซของคาซัค สถานได้ รับการพัฒนาและเงินลงทุนจากต่างชาติมานานพอสมควรแล้ ว ทังยั ้ งมี แหล่งน� ้ำมันที่ใหญ่ติดอันดับโลกหลายแหล่ง ระดับการลงทุนเองก็ยงั คงเพิ่มขึ ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากจีนที่ต้องการน�ำเข้ าน� ้ำมันและก๊ าซเพื่อไปตอบสนอง ตลาดในประเทศ คาซัคสถานเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกเป็ นอันดับที่ 9 และยังเหลือพื ้นที่เหลืออีกมหาศาลที่ยงั ไม่ได้ ส�ำรวจด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ อาจช่วยเพิ่มปริ มาณพลังงานที่ผลิตได้ ให้ กบั ภูมิภาคนี ้” “เท่านันไม่ ้ พอ คาซัคสถานยังเป็ นเส้ นทางส�ำคัญในการล�ำเลียงน� ้ำมัน และก๊ าซไปยังยุโรปและจีน ท�ำให้ ประเทศนี ้มีบทบาทชัดเจนอย่างยิ่งในภูมิภาค” ส่วนประเทศอุซเบกิสถาน แม้ จะถูกส�ำรวจแล้ วบ้ างในสมัยโซเวียตรัสเซีย แต่ Robson กล่าวว่าต่างชาติไม่ได้ สนใจลงทุนเท่ากับคาซัคสถานในช่วง 2-3 ทศวรรษ ที่ ผ่านมา “ด้ วยเหตุนีเ้ องท� ำ ให้ ยังแหล่งน� ำ้ มัน ขนาดใหญ่ อีกหลายแหล่ง นี ้ ที่รอให้ ค้นพบ และส�ำรวจตามแอ่งต่างๆในบริ เวณเอเชียกลาง ซึ่งจุดนีเ้ องที่ Tethys ก้ าวเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา”

“เนื่ องจาก Tethys เป็ นบริ ษัทอิสระรายเดียวที่ด�ำเนินกิ จการใน อุซเบกิสถานและก�ำลังต่อรองขอพื ้นที่ส�ำรวจตามแนวพรมแดนของประเทศคา ซัคสถาน เราจึงเป็ นบริ ษัทแรกที่พบน� ้ำมันในพื ้นที่ด้านตะวันตกของทะเลอาราล” “เป้าหมายหลักของเราในการด�ำเนินงานในอุซเบกิสถานคือแอ่งทางตอนกลาง และตะวันตกของประเทศที่ยงั ไม่ได้ ส�ำรวจเพียงพอ อย่างไรก็ตาม พื ้นที่ผลิต น� ้ำมันเดิมทางด้ านตะวันออกก็ยงั มีคงศักยภาพอยู่ หากได้ น�ำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ าไปส�ำรวจแล้ ว คาดว่าน่าจะพบแหล่งน� ้ำมันที่อดุ มสมบูรณ์อีกหลายแห่ง” “ขณะนี ้ อุซเบกิสถานนอกจากจะเป็ นผู้ส่งก๊ าซผ่านท่อส่งก๊ าซไปยัง จีนแล้ ว ยังท�ำหน้ าเป็ นทางผ่านในกลางขนส่งก๊ าซจากแหล่งขนาดใหญ่พิเศษใน เติร์กเมนิสถานไปยังตลาดยุโรปและจีนอีกด้ วย”

ขยายพรมแดนใหม่

อย่างไรก็ตาม ในบรรดา 3 ประเทศที่ Tethys ให้ ความสนใจนัน้ พัฒนาการด้ านการน� ำทรั พยากรธรรมชาติมาใช้ ของทาจิกิสถานยังคงอยู่ใน ช่วงเริ่ มต้ นเท่านัน้ แต่ทางบริ ษัทเชื่อว่าทาจิกิสถานมีศกั ยภาพในการผลิตน� ้ำมัน และก๊ าซปริ มาณมากได้ ในอนาคต โดย Robson กล่าวว่า “ในสมัยโซเวียต ไม่มี ใครหันมาสนใจเรื่ องน� ้ำมันและก๊ าซในทาจิกิสถาน ทังที ้ ่แท้ จริ งแล้ วแอ่งน� ้ำมัน Amu Darya ทีอ่ ยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศนี ้เป็ นแอ่งน� ้ำมันทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก” Tethys เป็ นบริ ษัทแรกที่เข้ ามาด�ำเนินกิ จการและท�ำ สัญญาร่ วมผลิตในทาจิกิสถาน ขณะนี ้ ทางบริ ษัทก�ำลังน�ำบริ ษัท Total และ CNPC เข้ ามาร่ วมหุ้นด้ วยเพื่อให้ ภารกิจปลุกศักยภาพในพื ้นที่นี ้ใกล้ ความจริ ง มากขึ ้น “ส่วนเติร์กเมนิสถานซึง่ ถัดไปจากทาจิกิสถานไม่ไกลก็มีแหล่งน� ้ำมัน ลักษณะคล้ ายกันในชันดิ ้ นเดียวกัน ถึงแม้ แหล่งน� ้ำมันเหล่านี ้อาจอยูล่ กึ ลงไปอีก เสียหน่อย แต่ก็มีศกั ยภาพในการผลิตพลังงานเช่นเดียวกัน ขณะนี ้มีการวางแผน วางท่อส่งก๊ าซผ่านทาจิกิสถานไปยังจีน ผมเชื่อว่าในอนาคตทาจิกิสถานจะกลาย มาเป็ นผู้สง่ ก๊ าซรายใหญ่ให้ กบั ภูมิภาครอบๆ และก้ าวขึ ้นเป็ นผู้เล่นที่ต้องจับตา มองในเกมพลังงานแถบเอเชียกลาง” Robson ยังกล่าวอีกว่า กลยุทธ์ที่บริ ษัทใช้ ในช่วงเริ่ มแรกคือ “การออก ส�ำรวจพื ้นที่พรมแดนใหม่” จากนันจึ ้ งอาจดึงหุ้นส่วนเข้ ามาร่ วม “สร้ างโครงสร้ าง ขนาดใหญ่หรื อส�ำรวจหาทรัพยากร” ไม่เพียงเท่านัน้ Tethys ยังว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ ท้ องถิ่นเข้ ามาร่ วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความช�ำนาญด้ วย“Tethys มุ่งก้ าว

ขึ ้นเป็ นผู้เล่นส�ำคัญในภูมภิ าคนี ้ด้ วยความสามารถด้ านเทคนิค ความสามารถ ด้ านการด�ำเนินงาน และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้คนในท้ องถิ่นทีเ่ รามี ประกอบ April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

15


Cover Story

นัน่ คือเป้าหมายของเราระหว่างสรุปข้ อตกลง ในการส�ำรวจเพื่อที่จะได้ เริ่ มส�ำรวจบริ เวณ Bayterek ที่ อยู่ถัดลงไปตอนใต้ จากแหล่งที่เราค้ นพบน� ้ำมันในคาซัค สถาน ขณะนี ้ เราเป็ นบริ ษัทอิสระเดียวที่ด�ำเนินการอยู่ใน อุซเบกิสถานและประสบความส�ำเร็ จอย่างยิ่ ง ในการร่ ว ม งานกับ Uzbekneftegaz บริ ษัทน� ้ำมันของรัฐซึง่ เป็ นหุ้น ส่วนของเรา” นอกจากนัน้ ทางบริ ษัทยัง ได้ เ ริ่ ม พัฒนา โครงการใหม่ในจอร์ เจียที่ Robson บรรยายว่า “มีศกั ยภาพ เหลือล้ น” โดย Robson คาดว่าประเทศนี ้จะมีบทบาท ส�ำคัญอย่างยิ่ ง ในการด� ำเนิ นงานของบริ ษัทในอนาคต และบริ ษัท วางแผนจะเข้ าไปพัฒนาน�ำ้ มันหินดินดานเป็ น เจ้ าแรกในพืน้ ที่นี่ ในขณะเดียวกัน Tethys ก็ก�ำลังมองหาช่อง ทางใหม่ๆ ทังในเอเชี ้ ยกลางและภูมิภาคอื่น โดย Robson สรุ ปว่า “ภารกิจของเราคือการใช้ พื ้นฐานทักษะที่เรามีอยู่ รวมถึงประสบการณ์ และความรู้ เพื่อสร้ างผลตอบแทน สูงสุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น”

การทีเ่ ราเป็ นบริษัทแรกทีเ่ ข้ ามาด�ำเนินงานในพื ้นทีน่ ี ้ยิง่ ท�ำให้ เราได้ เปรี ยบ เราจึงพร้ อมทีจ่ ะเสีย่ ง” Robson เสริมว่า “เราต่างจากบริษทั อืน่ ตรงทีเ่ รามีผลงานหลากหลาย มีประสบการณ์กบั โครงการ ทังที ้ ่อยูใ่ นขันพั ้ ฒนาไปไกลแล้ วจนไปถึงที่อยูใ่ นขันเพิ ้ ่งเริ่ มต้ น ท�ำให้ เรารักษาสมดุลความเสี่ยง ได้ พร้ อมกับสามารถเพิ่มผลประกอบการเพื่อน�ำมาสร้ างความเติบโตต่อไปได้ เรื่ อยๆ” ทังนี ้ ้ Tethys จะเลือกเน้ นการส�ำรวจหรือการผลิตนันขึ ้ ้นอยูก่ บั ภูมภิ าคทีเ่ ข้ าไปด�ำเนิน งาน Robson กล่าวว่า “ในแต่ละประเทศทีเ่ ราเข้ าไป เราให้ ความส�ำคัญกับการผลิตก่อน จากนัน้ จึงค่อยท�ำการส�ำรวจ เราท�ำแบบนี ้ส�ำเร็ จมาแล้ วในคาซัคสถาน นัน่ คือเริ่ มต้ นด้ วยการผลิตก๊ าซ ก่อน แล้ วค่อยน�ำไปสูก่ ารส�ำรวจน� ้ำมันที่อยูล่ กึ ลงไป” “เราก�ำลังพยายามท�ำแบบเดียวกันในอุซเบกิสถาน โครงการผลิตของเราก�ำลังต่อยอด ไปสู่โครงการส�ำรวจ ในทาจิกิสถานก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ อาจจะมีก�ำลังการผลิตไม่สูงนัก แต่ก็ยัง ต่อยอดไปสู่การส�ำรวจได้ ท�ำให้ เราค้ นพบแหล่งน�ำ้ มันใหม่เป็ นครั ง้ แรกตัง้ แต่ทาจิกิสถานประกาศ เอกราช ผมเชื่อว่าเรารักษาสมดุลดีแล้ วในตอนนี ้ เราเพิ่งเข้ าไปในจอร์ เจียและเริ่ มด�ำเนินการผลิต ซึ่งก็จะน�ำไปสู่โอกาสส�ำรวจพืน้ ที่ด้วยเทคโนโลยีแปลกใหม่ต่อไปเช่นเดียวกัน”

โครงการหลักในภายภาคหน้ า

Tethys ได้ วางแผนไว้ หลายโครงการในแต่ละภูมิภาค โดยหลายโครงการในจ�ำนวนนี ้ เป็ นโครงการที่ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนในวงการ Robson กล่าวว่า “ผลงานการพัฒนาแหล่งก๊ าซ Kyzyloi ของเราในคาซัคสถานนัน้ ถือเป็ นครั ง้ แรกที่บริ ษัทเอกชนได้ เข้ าไปพัฒนาแหล่งก๊ าซแบบ แห้ งในประเทศนี”้ “ภายหลังเรายังค้ นพบน�ำ้ มันในพืน้ ที่ทางตะวันตกของทะเล Aral อีกด้ วย ซึ่งแต่เดิม กล่าวกันว่าเป็ นพื ้นที่ที่ไม่มีทางพบน� ้ำมันอย่างแน่นอน ในขณะนี ้ทางบริ ษัทก�ำลังพัฒนาโครงการ ส�ำรวจพืน้ ที่นีต้ ่อไป” Tethys เป็ นบริ ษัทแรกที่เข้ ามาส�ำรวจหาน� ำ้ มันในทาจิกิสถานตัง้ แต่ได้ รับ อิสรภาพ ปั จจุบนั บริ ษัทก�ำลังร่ วมท�ำโครงการส�ำรวจสเกลใหญ่กบั บริ ษัท Total และ CNPC ด้ วย หุ้นส่วนครั ง้ นีท้ �ำให้ เกิดบริ ษัทที่ทุกคนเป็ นเจ้ าของร่ วมกันอย่างเท่าเทียม Robson กล่าว ว่า “นับเป็ นนิมิตอันดีต่อการส�ำรวจและพัฒนาทาจิกิสถาน ซึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่มีศกั ยภาพ ระดับโลก” ส่วนในอุซเบกิสถาน Tethys เริ่ มต้ นการด�ำเนินงานจากแหล่งน� ้ำมันขนาดเล็กจนสามารถ ขยายไปสู่แหล่งที่มีขนาดใหญ่ขึน้ และยังอาจขยายไปสู่แหล่งอื่นๆอีกในอนาคตอีกด้ วย Robson กล่าวว่า “เราเพิ่งได้ แหล่งน� ้ำมันใหม่แห่งหนึ่งที่มีศกั ยภาพมากกว่าเดิมมหาศาล เรามัน่ ใจว่าจะได้ แหล่งน� ้ำมันเพิ่มเติมอีกหลายแหล่งด้ วยการลงนามสัญญาพิเศษที่เรี ยกว่าสัญญาการส่งเสริ มการผลิต

16

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

“แม้ เอเชียกลางจะเป็ นฐานที่มั่นของเรา แต่ก็ ยังมีพื ้นที่อีกหลายแห่งในโลกที่เราอาจน�ำทักษะของเราไป ปรั บใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ หากเรามั่นใจว่าเราจะได้ เปรี ยบ ในการแข่งขัน เราก็จะหันไปส�ำรวจภูมิภาคอื่นเพิ่มเติมเพื่อ พัฒนา Tethys ให้ เติบโตยิ่งขึน้ ไปอีก”


AD QSS


International News

New report reveals confidence among Asia Pacific oil and gas professionals But optimistic outlook is clouded by concerns over costsand uncertain oil prices. ผู ้ ป ระกอบการเชื่ อ น�้ ำ มั น -ก๊ า ซแนวโน้ ม สดใสหวั่ น แค่ ทุ น พุ ่ ง -ราคาน�้ ำ มั น ผั น ผวน The vast majority (89%) of senior oil and gasprofessionals in Asia Pacific are confident about the industry outlook for 2014, but are showing signs of caution due to rising operational costs and uncertainty over oil prices, according to new research published today by DNV GL. prices, according to new research published today by DNV GL. Despite confidence in the sector, less than a quarter (22%) of operators in Asia Pacific believe they are on track to hit their targets this year, according to a report published today by DNV GL, the leading technical advisor to the oil and gas industry. As a result, operators are having to keep a tighter rein on capital expenditure, with operators under growing pressure to extend the life of existing assets and increase the return on these investments. The findings come from a study, Challenging Climates: The outlook for the oil and gas industry in 2014, which was undertaken on behalf of DNV GL. The research provides a snapshot of industry sentiment for the year ahead. It is based on a survey of more than 430 oil and gas professionals and in-depth interviews with more than 20 industry executives. Key findings among Asia Pacific respondents include : • 41% believe that increased overall operating costs will be the biggest barrier to growth for their business • Australia (6%), Malaysia (6%) and China (5%) all feature within the top five investment destinations outlined by respondents, after the USA (22%) and Brazil (9%) • 89% are confident about the overall outlook for the oil and gas industry during 2014 • Less than a quarter (22%) are highly confident about hitting profit targets • 70% plan to in crease pressure on suppliers to curb costs.

18

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

Richard Bailey, Divisional Director in Asia Pacific for DNV GL, says: “The Asia Pacific region is home to some of the world’s most capital-intensive projects, many of which are facing major cost inflation as operators come under pressure to bring them onstream on time. “Our research shows that these spiralling costs, coupled with a growing shortage of skilled oil and gas professionals, are causing industry leaders to re-evaluate their capital spending plans and take a narrower strategic focus in the year ahead to keep a tighter rein on capital expenditure. “This comes during a period when we are starting to see signs of greater consolidation across the oil and gas supply chain. The pressure will be on suppliers to innovate to reduce costs and show value through providing access to scarce, in-demand skills and by demonstrating real quality in the products and services they deliver,” he continues. Greater consolidation In response to rising costs, operators


International News

will seek to rely on bigger supply chain partners that are more capable of providing a consistent global service, according to the report. About one in five (22%) respondents said that their company would increase its partnership with larger partners, compared with only 6% two years ago. DNV GL’s research also affirms that operators will focus on controlling risk and cost by seeking greater standardisation in their procurement approaches. This gives rise to greater interest in operators centralising, standardising and streamlining their supply chain to avoid costs in creating new solutions. Skills shortages are cited as the second-biggest barrier to growth by 40% of respondents in Asia Pacific and a quarter expect to struggle to find sufficient qualified external partners to achieve their objectives during 2014. Despite these challenges, the Asia Pacific region is still considered to offer some of the most favourable overall conditions for investment during 2014. Australia (6%), Malaysia (6%) and China (5%) feature within the top five destinations, after the USA (22%) and Brazil (9%).

• ผู้ประกอบการไม่ถึง 1 ใน 4 (22%) เท่านันเชื ้ ่อมัน่ ว่าจะท�ำก�ำไรได้ ตามเป้า • ผู้ประกอบการ 70% วางแผนเพิ่มแรงกดดันซัพพลายเออร์ เพื่อลดต้ นทุน Richard Bailey ผู้อ�ำนวยการ DVN GLแผนกภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีโครงการที่มีเงินทุนมากที่สดุ ในโลก แต่หลาย โครงการประสบปั ญหาต้ นทุนเฟ้ออย่างหนักเนื่องจากผู้ประกอบการถูกกดดันให้ เริ่ มการผลิตให้ ทนั เวลา” “งานวิจยั ชิ ้นนี ้แสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนที่เริ่ มบานปลาย ประกอบกับ การขาดแคลนบุคลากรด้ านน� ้ำมันและก๊ าซที่มีทกั ษะ ท�ำให้ ผ้ ูน�ำอุตสาหกรรมต้ อง ทบทวนแผนการใช้ จา่ ยและหันมาใช้ กลยุทธมุง่ เป้าให้ แคบลงในปี ต่อไปเพื่อควบคุม รายจ่ายฝ่ ายทุน”

รายงานชิ ้นใหม่ที่ตีพิมพ์วนั นี ้โดย DVNGLบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านเทคนิค ชันน� ้ ำด้ านน� ้ำมันและก๊ าซ เผยว่าผู้ประกอบการน� ้ำมันและก๊ าซอาวุโสส่วนใหญ่ (89%) ในเอเชียแปซิฟิกเชือ่ มัน่ ว่าอุตสาหกรรมในปี 2557จะมีแนวโน้ มไปในทิศทาง ทีด่ ี แต่ยงั หวัน่ ต้ นทุนการผลิตทีส่ งู ขึ ้นและราคาน� ้ำมันทีไ่ ม่คงที่ รายงานยังชี ้อีกด้ วย ว่า แม้ จะมีความเชื่อมัน่ ภาคพลังงาน แต่ผ้ ปู ระกอบการในเอเชียแปซิฟิกเพียง เกือบ 1 ใน 4 (22%) เท่านันเชื ้ ่อว่าจะด�ำเนินธุรกิจได้ ตามเป้าหมายในปี นี ้ ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ประกอบการจึงต้ องคุมรายจ่ายฝ่ ายทุนให้ เข้ มงวดกว่า เดิมพยายามยืดอายุสินทรัพย์ที่มีอยู่ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนไปด้ วย ภายใต้ แรงกดดันที่เพิ่มขึ ้น ผลการวิจยั นี ้มาจากการศึกษา สถานการณ์ท้าทาย : แนวโน้ มอุตสาหกรรมน� ้ำมันและก๊ าซปี 2557ที่ศึกษาให้ กบั DVN GLและชี ้แนว โน้ มบรรยากาศของอุตสาหกรรมนี ้ในแต่ละช่วงปี โดยอิงจากการส�ำรวจความคิด เห็นผู้ประกอบการด้ านน� ้ำมันและก๊ าซกว่า 430 ราย และ การสั มภาษณ์ ผ้ ูบริ หารอีก 20 รายแบบเจาะลึก ใจความส�ำคัญมีดังนี ้ : • ผู้ประกอบการ 41% เชื่อว่าต้ นทุนการด�ำเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นอุปสรรค ส�ำคัญที่สดุ ต่อการเติบโตของธุรกิจ • ออสเตรเลีย (6%), มาเลเซีย (6%) และ จีน (5%) ติดโผ 5 อันดับสถานที่นา่ ลงทุนที่สดุ รองจากสหรัฐอเมริ กา (22%) และบราซิล (9%) • ผู้ประกอบการ 89% เชื่อมัน่ ว่าแนวโน้ มโดยรวมของอุตสาหกรรมน� ้ำมันและ ก๊ าซจะเป็ นไปในทิศทางที่ดีในปี 2557

“เนื่องจากสถานการณ์นี ้เกิดในช่วงที่มีผ้ ปู ระกอบการด้ านน� ้ำมันและ ก๊ าซในซัพพลายเชนหันมารวมตัวกันมากขึ ้นแรงกดดันจึงตกอยู่กบั ซัพพลายเออร์ ที่จะต้ องหาวิธีลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าด้ วยการจัดหาทักษะที่ก�ำลังขาดแคลนให้ บรรดาผู้ประกอบการ รวมถึงน�ำเสนอคุณภาพสินค้ าและบริ การให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่ลกู ค้ า” เพิ่มการรวมตัว รายงานยังกล่าวอีกด้ วยว่า เพื่อรับมือกับต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น ผู้ประกอบ การต้ องหาหุ้นส่วนที่ใหญ่กว่าเดิมและมีความสามารถในการให้ บริ การครอบคลุม ทัว่ โลก โดยผู้ประกอบการราว 1 ใน 5 (22%) เผยว่าบริ ษัทของตนต้ องเพิ่มความ ร่วมมือกับหุ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เทียบกับเพียง 6% เมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว ผลการ วิจยั ของ DVN GL ยังยืนยันอีกด้ วยว่าผู้ประกอบการจะหันมาควบคุมความเสี่ยง และต้ นทุนด้ วยเพิ่มมาตรฐานวิธีการจัดหาสินค้ า ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายราย พิจารณาดึงอ�ำนาจเข้ าสู่ศนู ย์กลาง รวมถึงจัดมาตรฐานและปรับซัพพลาย เชน เพื่อลดต้ นทุนในการหาทางออกใหม่ๆ ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 40% กล่าวว่าอุปสรรคต่อ การเติบโตประการที่ร้ายแรงรองลงมาจากต้ นทุนคือการขาดแคลนบุคลากรที่มี ทัก ษะ ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการ 1 ใน 4 เชื่ อว่าอาจต้ องหาหุ้นส่วนภายนอกที่ มี คุณสมบัติเพียงพอเข้ ามาช่วยเหลือเพื่อให้ ท�ำได้ ตามเป้าที่ตงไว้ ั ้ ในปี 2557 แต่ถึงแม้ จะมีความท้ าทายเหล่านี ้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ยงั คงมี ปั จจัยโดยรวมที่เอื ้อต่อการลงทุนมากที่สดุ ภูมิภาคหนึ่งในปี พ.ศ. 2557 โดยมี ออสเตรเลีย (6%) มาเลเซีย (6%) และ จีน (%) ติดอันดับ 5 สถานที่น่าลงทุน ที่สดุ รองจากสหรัฐอเมริ กา (22%) และบราซิล (9%) April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

19


International News

USGS: Oil, Gas Wastewater Disposal Causes Cascade Of Oklahoma Quakes ส� ำ นั ก ธรณี ลุ ง แซมเผยน�้ ำ เสี ย เจาะน�้ ำ มั น -ก๊ า ซก่ อ แผ่ น ดิ น ไหว Underground disposal of wastewater from oil and gas drilling likely triggered a series of earthquakes, according to a study from the U.S. Geological Survey. A magnitude 5.0 earthquake on Nov. 5 near Prague, Oklahoma, which has already been linked to oil and gas wastewater disposal nearby, likely caused another magnitude 5.7 quake the next day. That, in turn, caused “thousands of aftershocks”, the USGS said in a statement last week. The report adds to previous studies suggesting that pumping millions of gallons of drilling fluids underground puts stress on fault lines and can cause earthquakes. While the USGS study concentrates on wastewater, it also draws attention to the oil and gas production technique known as fracking, which involves pumping a mix of chemicals, water and sand deep underground to release oil and gas. Much of that water flows back to the surface and is disposed of in caverns.

moderate-size earthquakes occurred in Colorado, Texas,Oklahoma, Ohio and Arkansas, the USGS said. Oklahoma, the nation’s fifthlargest oil-producing state, recorded 238 earthquakes through Nov. 18 last year. More than 100 of those were at least a magnitude 3.0, tremors large enough to be felt. From 1991 to 2008 there were no more than three quakes a year of that size in the state. Many of these earthquakes occurred near waste-water injection wells, and some have been shown to be caused by human activities, the USGS said. In August, five Arkansas residents who sued oil companies Chesapeake Energy Corpand BHP Billiton Ltd , claiming wastewater disposal wells from fracking caused earthquakes that damaged their homes, settled with the companies for an undisclosed sum.

The USGS said the 5.7 magnitude quake was the largest earthquake associated with wastewater injection, but said that the earthquakes have not been directly linked to fracking. “The observation that a human-induced earthquake can trigger a cascade of earthquakes, including a larger one, has important implications for reducing the seismic risk from wastewater injection,” Elizabeth Cochran, USGS seismologist and coauthor of a study on the earthquakes, said in the release. In addition, the Texas Railroad Commission said it will hire a seismologist to study the link between the underground disposals of wastewater and earthquakes, Armstrong said. Historically, earthquakes in the central United States have been uncommon. Yet in the year 2011 alone, numerous

20

การศึกษาโดยส�ำนักงานส�ำรวจธรณีวิทยา ของสหรั ฐอเมริ กา (USGS) พบว่าการทิง้ น� ำ้ เสียจาก การขุด เจาะน� ำ้ มันและก๊ าซลงใต้ ดินอาจเป็ นตัวการ แผ่นดินไหว USGS รายงานว่า แผ่นดินไหวขนาด 5.0 ริ กเตอร์ ในวันที่ 5 พฤศจิ ก ายนใกล้ เ มื องเปรกในรั ฐ โอกลาโฮมา น่าจะเป็ นต้ นเหตุให้ เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ริกเตอร์ ตามมาอีกระลอกในวันถัดมา ซึง่ แผ่นดินไหว ครัง้ หลังนี ้ส่งผลให้ เกิดอาฟเตอร์ ช็อคตามมาอีกนับพัน ครัง้ โดยนักธรณีวิทยาเชื่อว่าแผ่นดินไหวครัง้ แรกนัน้ มี อาจมีสาเหตุจากกระบวนการทิ ้งน� ้ำเสียจากการขุดเจาะ น�ำ้ มันและก๊ าซในบริ เวณใกล้ ที่เกิดเหตุรายงานนีส้ อด คล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ านี ท้ ี่ชีว้ ่าการอัดของเหลว ปริ มาณหลายล้ านแกลลอนลงไปในพื ้นดินเป็ นการเพิ่ม แรงกดต่อแนวรอยเลือ่ นและอาจส่งผลให้ เกิดแผ่นดินไหว

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

นอกจากเรื่ องผลกระทบจากการระบาย น� ำ้ เสียแล้ วการศึกษาของUSGSยังได้ กล่าวถึงเทคนิค การผลิตน� ้ำมันและก๊ าซที่เรี ยกว่าFrackingซึ่งเป็ นการ อัดสารเคมี น� ้ำ และทราย ลงไปในชันดิ ้ นเพื่อดันน�ำ้ มัน และก๊ าซขึ ้นมาด้ วย โดยระบุว่าน� ้ำที่ใช้ ส่วนใหญ่จะไหล กลับ ขึน้ มาบนพื น้ ดิ น และน� ำ ไปก� ำ จัด ในโพรงใต้ ดิ น USGS กล่าวว่าแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ริ กเตอร์ ค รั ง้ ดังกล่าวเป็ นแผ่นดินไหวที่เกี่ ยวข้ องกับการอัดน� ำ้ เสีย ลงใต้ ดินครัง้ ใหญ่ที่สดุ แต่เสริ มว่าแผ่นดินไหวครัง้ นัน้ ไม่ได้ เกิดจากการFrackingโดยตรง Elizabeth Cochr anนักวิทยาแผ่นดินไหวของUSGSและผู้ร่วมเขียนงาน วิจยั แผ่นดินไหวครัง้ นี ้กล่าวในการแถลงข่าวว่า “หาก แผ่นดินไหวที่เกิดจากฝี มือมนุษย์ก่อให้ เกิดแผ่นดินไหว อีกหลายระลอกที่อาจรุ นแรงกว่าเดิมตามมาได้ เราคง ต้ องหันมาพิจารณาลดความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว อันเนื่องมาจากการอัดน� ้ำเสีย” นอกจากนัน้ คณะกรรมการการทางรถไฟ รั ฐเท็กซัสกล่าวว่าจะว่าจ้ างนักวิทยาแผ่นดินไหวเพื่อ ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการทิ ้งน� ้ำเสียใต้ ดินและ แผ่นดินไหวด้ วย USGSกล่าวว่า เดิมทีแทบไม่มีแผ่น ดินไหวในสหรัฐอเมริ กาตอนกลางเลย แต่ในปี 2554 ปี เดียวกลับมีแผ่นดินไหวขนาดกลางเกิดขึ ้นหลายครัง้ ทัง้ ในรั ฐโคโลราโด เท็กซัส โอกลาโฮมา โอไฮโอ และ อาร์ คนั ซอ ตังแต่ ้ วนั ที่ 18 พฤศจิกายนปี ที่แล้ ว มีแผ่น ดินไหวเกิดขึน้ ในรั ฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็ นผู้ผลิตน�ำ้ มัน ขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ5ในสหรั ฐอเมริ กา ถึง 238 ครัง้ โดยกว่า 100 ครัง้ มีขนาดอย่างน้ อย 3.0 ริ กเตอร์ และสามารถรู้ สึกได้ อย่างไรก็ตาม ตังแต่ ้ ปี 2534 ถึง 2551 รัฐนี ้กลับเผชิญแผ่นดินไหวทีม่ คี วามรุนแรงเดียวกัน ไม่เกิน 3 ครัง้ ต่อปี นอกจากนัน้ USGS กล่าวว่า แผ่นดินไหว หลายครัง้ ที่ผ่านเกิดใกล้ บ่ออัดน� ้ำเสีย และในบรรดานี ้ หลายครัง้ ก็เกิดจากฝี มือมนุษย์ ทังนี ้ ้ ในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา บริ ษัทขุดเจาะน� ้ำมัน Chesapeake Energy Corpและ BHP Billiton Ltd ฃ ได้ ยตุ ิข้อพิพาทกับชาว อาร์ คนั ซอ 5 เป็ นเงินไม่ทราบจ�ำนวน ภายหลังจากที่ ชาวบ้ านได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทดังกล่าวโดยอ้ างว่าบ่อทิง้ น� ้ำเสียจากการFrackingท�ำให้ เกิดแผ่นดินไหวที่สร้ าง ความเสียหายต่อบ้ านเรื อนของตน


Blast Door

V ECTOR T T HAI

ECHNOLOGY

AD

- Blast Door - Blast & Fire Resistant Door - Rated to 4 Hours - Design by 3rd party (UK)

BLAST DAMPER by

RUSKIN

- 3rd party (TPS) certify letter

Blast Valves by

Halton

VECTOR THAI TECHNOLOGY CO.,LTD. Tel.(66)02-509-3883-4 , Fax.(66)02-509-387821

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

http://www.vectorthai.com/


Subsea News

Subsea : State of the Industry สภาพอุ ต สาหกรรมใต้ ส มุ ท ร Subsea revenues at Aker for the final quarter of 2013, at $626.8 million (NOK 3.7 billion), were 7.5-percent greater than for 4Q 2012. The profit margin (at the EBITDA level) on these revenues was 11.4 percent, compared to 8.2 percent in 4Q 2012. Meanwhile, the subsea business also more than doubled its order backlog during the year to $3.5 billion (NOK 21.6 billion). At specialist seabed-to-surface engineering contractor Subsea 7 S.A., conflicting pressures on the use of capital by the major oil and gas companies was blamed for the recent lower level of tendering and market award activity for EPIC (engineering, procurement, installation and commissioning) work in the latter part of 2013. Meanwhile, the company complained in its results statement March 7 that a general trend of postponement of large SURF (subsea umibilicals, risers and flowlines) projects is continuing. However, despite these concerns, Subsea 7 still expects to increase revenue and profits in 2014 after its revenue for 2013 matched that for 2012. “We remain positive about the medium and long-term prospects for our business, which is supported by a strong fundamental outlook for deepwater subsea field developments,” Subsea 7 CEO Jean Cahuzac said in a statement. French oilfield services firm Technip S.A. also suffered a hiccup in its subsea business towards the end of last year. In its 2013 results, Technip

ในช่วงที่ผา่ นมานี ้ บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ านน� ้ำมันและก๊ าซต่างโอดครวญ กับรายจ่ายฝ่ ายทุนของโครงการต้ นน� ้ำที่ลดลงเนื่องจากบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้าน พลังงานต่างๆ หันมามุง่ เพิ่มเงินปั นผลที่จะคืนให้ แก่นกั ลงทุน แต่กระนันภาคการ ้ ผลิตใต้ สมุทรกลับเป็ นอุตสาหกรรมต้ นน� ้ำที่สวนกระแสดังกล่าว Aker Solutions บริ ษัทผู้ให้ บริ การของนอร์ เวย์กล่าวในเดือกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า ไตรมาสสุดท้ าย ของปี 2556 เป็ นไตรมาสที่ดีที่สดุ ของปี เพราะปฏิบตั ิการใต้ ทะเลสามารถสร้ าง อัตราผลก�ำไรได้ สงู เป็ นประวัติการณ์ ทังนี ้ ้ รายได้ จากภาคใต้ สมุทรของ Aker ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556 อยู่ที่ 626.8 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐฯ (3.7 พันล้ านโครน) ปรั บตัวสูงขึน้ จาก ไตรมาสสุดท้ ายของปี 2555 ถึง 7.5% ส่วนอัตราก�ำไร (ก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา) ของรายได้ นี ้อยู่ที่ 11.4% สูงกว่าไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนหน้ าที่ อยู่ที่เพียง 8.2% ในขณะเดียวกัน จ�ำนวนใบสัง่ ซื ้อคงค้ างของธุรกิจใต้ สมุทรก็เพิ่ม ขึน้ เป็ น 2 เท่าตัวในปี นี แ้ ละมีมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐฯ (21.6 พันล้ านโครน) อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัทน�ำ้ มันและก๊ าซยักษ์ ใหญ่กดดันรายจ่าย ฝ่ ายทุนในแต่ละภาคไม่เท่ากันเป็ นเหตุให้ Subsea 7 S.A บริ ษัทรับเหมาวิศวกรรม ด้ านโครงสร้ างเชื่อมจากท้ องทะเลสูร่ ะดับเหนือผิวน� ้ำ ประสบปั ญหาหลายประการ ทังปริ ้ มาณงานและความเคลื่อนไหวในตลาดด้ านงานวิศวกรรม จัดหา ติดตัง้ และ ทดสอบระบบที่ลดลงในช่วงท้ ายปี 2556 ทังนี ้ ้ ทางบริ ษัทยังได้ กล่าวเพิ่มเติมใน แถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาด้ วยว่าบริ ษัทต่างๆ ยังคงมีแนวโน้ มที่จะ เลื่อนโครงการสร้ างสายเชื่อม ท่อส่ง และท่อล�ำเลียงออกไปอีก แม้ จะเผชิญภาวะเหล่านี ้ บริษทั Subsea 7 ก็ยงั คาดการณ์วา่ จะสามารถ เพิ่มรายได้ และก�ำไรได้ ส�ำเร็ จในปี 2557 ภายหลังที่รายได้ ปี 2556 ไม่กระเตื ้องขึ ้น จากปี ก่อนหน้ า Jean Cahuzac ประธานบริ หารของ Subsea 7 แถลงว่า “เรายัง คงเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจของยังมี โอกาสทังในระยะกลางและระยะยาวดั ้ งที่จะเห็นได้ 22

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

Many oil and gas services companies have been complaining lately of a slowdown in capital spending on upstream projects as energy majors prefer to focus on returning cash to their investors via greater dividend payments. But subsea is one upstream sector that is bucking this trend. reported that last year most regions showed signs of active subsea business – particularly in West Africa and Brazil. The firm said the year showed a mix of deep and shallow water projects as well as small-to-large awards during the year, with only the Gulf of Mexico producing a less than satisfactory performance. However, after steady revenue and profit growth in the subsea segment during the first 9 months of 2013, Technip had to revise its expectations downward for the fourth quarter. Revenue from its subsea business for the year came in at $5.7 billion (EUR 4.1 billion). Order intake during 4Q 2013 was $1.3 billion (EUR 914.1 million) compared to $2.2 billion (EUR 1.6 billion) in 4Q 2012. Yet for 2014, Technip still anticipates steady growth from subsea with revenue from this segment expected to increase to between $6 billion (EUR 4.35 billion) and $6.6 billion (EUR 4.75 billion). The indication from all of these recent results is that some subsea services companies may have suffered a little fallout from the tightening of capex budgets among major oil and gas firms, but the above companies’ outlook statements all show that the medium-to-long term picture should be a strong one. with a $7.3 million (NOK 43 million) loss.

จากแนวโน้ มเชิงบวกใน แวดวงการพัฒนา แหล่งน� ้ำมันบริ เวณ น� ้ำลึก” ในท�ำนองเดียวกัน Technip S.A. บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ านแหล่งน� ้ำมันของฝรั่งเศส ก็ประสบปั ญหาสะดุด ในภาคธุรกิจใต้ สมุทร ช่วงท้ ายปี ที่ผ่านมาเช่นกัน ในผลประจ�ำปี 2556 ที่ผ่านมา Technip รายงานว่าธุรกิจใต้ สมุทรทุกภูมิภาคส่งสัญญาณ คึกคัก โดยเฉพาะในแอฟริ กาตะวันตกและบราซิล โดยบริ ษัทกล่าวว่าตลอดปี มีทงั ้ โครงการน� ้ำลึกและน� ้ำตื ้น และรวมไปถึงสัญญาทังขนาดเล็ ้ กและขนาดใหญ่ มีเพียงอ่าวเม็กซิโกเท่านันที ้ ่มีผลด�ำเนินการต�่ำกว่าที่ควร ถึงแม้ รายได้ และก�ำไรจากภาคใต้ สมุทรของ Technip จะเติบโตมาโดย ตลอดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 แต่ Technip จ�ำเป็ นต้ องปรับลดประมาณ การประจ�ำไตรมาสที่ 4 ลง ทังนี ้ ้บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจใต้ ทะเลทังปี ้ รวม 5.7 พัน ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (4.1 พันล้ านยูโร) มียอดสัง่ สินค้ าในไตรมาสที่ 4 รวม 1.3 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐญ (914.1 ล้ านยูโร) ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับตัวเลข 2.2 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (1.6 พันล้ านยูโร) ของไตรมาสเดียวกันในปี 2555 อย่างไรก็ตาม Technip ยังคงคาดว่ารายได้ จากธุรกิจใต้ สมุทรจะยังคงเติบโต ต่อไปเรื่ อยๆ จนแตะ 6-6.6 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (4.35-4.75 พันล้ านยูโร) ผลการประกอบการจากบริ ษัทเหล่านี ้บ่งชี ้ว่าบริ ษัทที่ให้ บริ การเกี่ยวกับ ธุรกิจใต้ สมุทรอาจได้ รับผลกระทบบ้ างจากการรัดเข็มขัดรายจ่ายฝ่ ายทุนของบริ ษัท น� ้ำมันและก๊ าซรายใหญ่ แต่ตา่ งก็แสดงความเชื่อมัน่ ว่าในระยะกลางและระยะยาว นัน้ ธุรกิจนี ้มีแนวโน้ มโดยรวมสดใส


Subsea News

Hallin Marine Completes Subsea Project at Thailand’s Bualuang Oil Hallin Marine ซ่ อ มท่ อ ใต้ ท ะเลแหล่ ง ผลิ ต น�้ ำ มั น บั ว หลวงในประเทศไทยเสร็ จ แล้ ว Superior Energy Services company Hallin Marine has concluded that it has completed an urgent project at Bualuang oil field in B8/38 concession off the coast of Thailand following damage to subsea structures. The work centred on the inspection and repair of the mooring and riser system at a floating production, storage and offloading (FPSO) facility. The project was managed from Hallin’s SOV Windermere. An initial third-party ROV (remotely operated vehicle) inspection in partnership with Rubicon Offshore International was commissioned by the client to determine the nature and extent of any damage, Hallin was then tasked to provide saturation diving services for further inspection and to stabilize the installation before conducting repairs. The work entailed the unraveling of flexible risers, control umbilical and mooring wire, the removal and subsequent replacement of the oil

production riser assembly and other subsea structures, resulting in a safe and efficient return to production.

“Hallin is particularly proud of the outcome of this challenging project,” says Phil Chamberlain,

The project commenced Jan. 6 and production resumed Feb. 13.

Hallin‘s director – Service Delivery. “The team worked closely with the client to assess the situation before planning and executing the work safely and effectively. All parties are very pleased with the outcome.”

“I want to express our gratitude towards everyone involved in this project,” states Andre Vogel, operations director at Rubicon. “It was an excellent achievement in a six week time frame and would not have been possible if we did not have the level of commitment from the entire team during this time.”

Hallin Marine บริ ษัทลูกของ Superior Energy Services เปิ ดเผยว่าได้ ด�ำเนินโครงการซ่อมเร่ ง ด่วนที่แปลงส�ำรวจปิ โตรเลียมหมายเลข B8/38 ที่แหล่งน� ้ำมันบัวหลวงนอกชายฝั่ งประเทศไทยเสร็ จสิ ้นแล้ วภาย หลังตรวจพบว่าโครงสร้ างใต้ ทะเลมีจดุ ช�ำรุ ด โดยได้ ใช้ เรื อSOV Windermere ของทางบริ ษัทเข้ าด�ำเนินการ ตรวจและซ่อมแซมระบบการขนส่งปิ โตรเลียมทางท่อแนวตังจากแท่ ้ นผลิตมายังเรือผลิตและกักเก็บน� ้ำมันดิบ (FPSO) ทังนี ้ ้ ลูกค้ าได้ อนุมตั ิให้ มีการตรวจสอบยานพาหนะควบคุมระยะไกลโดยบุคคลภายนอกร่ วมกับ Rubicon Offshore International เพื่อพิจารณาสภาพความเสียหาย จากนันได้ ้ มอบหมายให้ Hallin จัดหา หน่วยด�ำน� ้ำลึกเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและปรับโครงสร้ างให้ มนั่ คงก่อนเริ่ มขันตอนซ่ ้ อมแซม อันได้ แก่การปลด ท่อส่งอ่อนแนวตัง้ สายเชื่อม และสายทุ่นรับน� ้ำมัน รวมไปถึงการถอดและเปลี่ยนท่อส่งน� ้ำมันหลักแนวตังและ ้ โครงสร้ างใต้ ทะเลอื่นๆ เพื่อให้ สามารถกลับมาด�ำเนินการผลิตได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิ ภาพดังเดิม ทังนี ้ ้เริ่ มด�ำเนินโครงการตังแต่ ้ ในวันที่ 6 มกราคมที่มา และเสร็ จสิ ้นจนเริ่ มกลับมาผลิตต่อได้ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ Andere Vogel ผู้อ�ำนวยการการด�ำเนินงานของ Rubicom กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้ องในโครงการนี ้ ปฏิบตั ิการครัง้ นี ้นับว่าประสบความส�ำเร็ จอย่างมากในกรอบเวลา 6 สัปดาห์ และคง ส�ำเร็ จเสร็ จสิ ้นไม่ได้ ทีมงานไม่ได้ ม่งุ มัน่ ถึงเพียงนี ้” Phil Chamberlain ผู้อ�ำนวยการหน่วยส่งบริ การของ Hallin กล่าวว่า “Hallin ภาคภูมิใจกับผลงาน ครัง้ นีเ้ พราะถือว่าเป็ นโครงการที่ท้าทาย ทีมงานของเราได้ ประสานงานกับลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมิน สถานการณ์ก่อนวางแผนและปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ ายต่างพอใจกับผลงานครัง้ นี ้เป็ นอย่างยิ่ง”

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

23


Subsea News

Aker Sees Positive Future after Record Subsea Order Backlog Aker เชื่ อ อนาคตสดใสหลั ง ยอดสิ น ค้ า คงค้ า งสู ง ทุ บ สถิ ติ

Aker Solutions saw record

orders at its Subsea business during 2013 in a strong year for the group. In a statement accompanying the firm’s annual results for 2013, Aker CEO Øyvind Eriksen said that the firm “continues to see good levels of activity in its niche markets, bar maintenance and modification on the Norwegian Continental Shelf”. Eriksen highlighted that Aker’s Subsea business received $4.4 billion (NOK26 billion) of orders during the year, while capacity utilization at its Umbilicals factories is high and the Johan Sverdrup framework contract “is likely to keep the Engineering unit in activity for the next decade”. Eriksen noted that the sector was marred by a series of profit warnings in 2013 that he said raised important questions about execution risk. He also noted that capital constraints are cutting exploration and production spending growth to a low single-digit pace. However, Eriksen said that Aker is taking “a contrarian view” on the strength of

บริ ษัท Aker Solutions รายงานว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธุรกิจใต้ สมุทรของบริ ษัทมียอดสัง่ สินค้ าสูง เป็ นประวัติการณ์ นับเป็ นปี ที่ประสบความส�ำเร็ จเป็ น อย่างมาก Øyvind Eriksen ประธานบริหารของ Aker ได้ แถลงระหว่างการรายงาน ผลประกอบการของบริษัท ประจ�ำปี 2556 ว่า บริ ษัท “เห็นว่าการเคลื่อนไหวใน ตลาดเฉพาะกลุม่ ของบริ ษัท นัน่ คือการซ่อมบ�ำรุงและ ปรับสันดอนบริเวณไหล่ทวีปนอร์ เวย์ยังอยู่ในเกณฑ์ ดี” ทัง้ นี ้ Eriksen ยังได้ เน้ นว่าธุรกิจใต้ สมุทรของ Aker มี ยอดสัง่ สินค้ าถึง 4.4 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (26 พันล้ านโครน) ในปี ที่ผ่าน ในขณะเดียวกัน อัตรา การใช้ ก�ำลังผลิตของโรงงานสายเชื่อมของทางบริ ษัท ก็อยู่ในเกณฑ์ สูง อีกทัง้ สัญญาขุดเจาะแหล่งน�ำ้ มัน Johan Sverdrup ที่ทางบริ ษัทเพิ่งได้ มาก็น่าจะ “ช่วย

the oil services sector, partly due to the firm seeing the good niche activity but also because the projects the firm is currently tendering for remain profitable, despite weaker market fundamentals. “The company’s products, systems and services offerings primarily target conventional offshore oil and gas developments that remain competitive at levels well below today’s crude oil prices,” he said.

Eriksen’s comments echoed the recent positive stance of GE Oil & Gas CEO Lorenzo Simonelli, when asked him in early February about any concerns he had over the health of the oilfield services sector amid limited capex budgets and a greater focus on dividend payments by oil and gas majors.

Meanwhile, Eriksen pointed out the importance of national oil companies in the oilfield services market. “Some of Aker Solutions’ key customers are national oil companies (NOC) that are forecast to grow their capital expenditures by 15 percent in 2014, according to SEB Enskilda estimates. I travel frequently on behalf of Aker Solutions and in my meetings with heads of NOCs around the world, I’m told of investment plans with long-term horizons, driven

Like Eriksen, Simonelli also highlighted the importance of demand from national oil companies “We still see that there are growth opportunities and that there’s going to be spending taking place. Will it be to the same extent as in the past? Maybe not. There may be a partial slowdown but there will still be positive growth.”

ให้ หน่วยวิศวกรรมของบริ ษัทมี การเคลื่อนไหวไปอีก 10 ปี ” Eriksen ยังได้ ตงข้ ั ้ อสังเกตอีกด้ วยว่าภาคธุรกิจ นี ้ได้ รับผลกระทบจากค�ำเตือนด้ านก�ำไรหลายครัง้ ใน ปี 2556 ส่งผลให้ หลายฝ่ ายตังค� ้ ำถามเรื่ องความเสี่ยง ใน การด�ำเนินงาน อีกทังยั ้ งกล่าวด้ วยว่าการจ�ำกัดทุน ท�ำให้ การเติบโตด้ านการส�ำรวจ และการใช้ จ่ายด้ าน ผลิตลดลงเหลือเพียงเลขหลักเดียว

ด้ านแหล่งน�ำ้ มัน “ลูกค้ าส�ำคัญหลายรายของ Aker Solutions คือบริ ษัทน� ้ำมันแห่งชาติซงึ่ ธนาคาร SEB Enskilda คาดการณ์ ว่าจะมีรายจ่ายฝ่ ายทุนเพิ่มขึ ้น ถึง 15% ในปี 2557 ผมเป็ นตัวแทน Aker Solutions เดินทางไปประชุมกับประธานบริ ษัทน�ำ้ มันแห่งชาติ เหล่านี ้ทัว่ โลกบ่อยครัง้ และได้ ทราบว่าบริ ษัทเหล่านี ้ มีแผนลงทุนระยะยาวที่ขับเคลื่อนด้ วยปั จจัยด้ าน เศรษฐกิจในชาติ ไม่ใช่ปัจจัยพื ้นฐานในตลาดระยะสัน” ้

อย่างไรก็ตาม Eriksen กล่าวว่า Aker กลับเห็นต่างจากคนอื่นเรื่ องความเข้ มแข็งของภาค ธุรกิจบริ การที่เกี่ยวกับน�ำ้ มัน ส่วนหนึ่งก็เพราะทาง บริ ษัทยังเห็นระดับความเคลื่อนไหวในตลาดกลุ่ม เฉพาะอยู่ในเกณฑ์ ดี อีกส่วนหนึ่งก็เพราะโครงการ ที่บริ ษัทก� ำลังให้ บริ การอยู่นัน้ ก็ยังคงท� ำก� ำไรอยู่ถึง แม้ วา่ ปั จจัยพื ้นฐานในตลาดจะอ่อนตัวลง “ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ ทีเ่ ราน�ำเสนอล้ วนมุง่ เป้าหลักๆ ไปที่โครงการพัฒนาน� ้ำมันและก๊ าซนอกชายฝั่ งแบบ ดังเดิ ้ มที่ยงั คงแข่งขันได้ ที่ระดับที่ต�่ำกว่าราคาน� ้ำมัน ดิบในปั จจุบนั ” ในขณะเดียวกัน Eriksen ก็ได้ ชีใ้ ห้ เห็น ความส�ำคัญของบริ ษัทน� ้ำมันแห่งชาติในตลาดบริ การ

24

by national economic concerns rather than short-term market fundamentals,” he said.

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

ค�ำกล่าวของ Eriksen พ้ องกับจุดยืนล่าสุด ของ Lorenzo Simonelli ประธานบริ หารของ GE Oil & Gas เขาถูกถามว่าเขากังวลกับสภาพภาคบริ การ แหล่งน� ้ำมันหรื อไม่ทา่ มกลางกระแสที่บริ ษัทน� ้ำมันและ ก๊ าซยักษ์ ใหญ่ทงหลายหั ั้ นมาควบคุมรายจ่ายฝ่ ายทุน และมุ่งคืนเงินปั นผลให้ แก่นกั ลงทุน Simonelli เน้ นย�ำ้ ความส�ำคัญของความ ต้ องการจากบริ ษัทน� ้ำมันแห่งชาติเช่นเดียวกับ Eriksen พร้ อมทัง้ กล่าวด้ วยว่า“เราเล็งเห็นว่าธุรกิจยังมีโอกาส เติบโตต่อไป อีกทังบริ ้ ษทั ต่างๆ ก็จะยังคงมีการใช้ จา่ ยแต่ ถามว่ามากเท่าเดิมเหมือนในอดีตไหมก็คงไม่ อาจมีการ ชะลอตัวบ้ าง แต่โดยรวมแล้ วก็ยงั มีการเติบโต”


Safety In The Oil & Gas Industry

OSHA and the oil and gas industry are

partnering to address an upsurgein fatalities OSHA จั บ มื อ อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น และก๊ า ซแก้ ไ ขปั ญ หายอดผู ้ เ สี ย ชี วิ ต พุ ่ ง Employment is booming in the oil and gas industry. Russ Shinert, mid-continent unit safety director of Salt Lake City based Savage, described the draw for workers: “It’s good, hard, honest work and you get paid well for it, and for the most part it’s long-term.” But it can be dangerous. Preliminary data from the Bureau of Labor Statistics shows a record number of deaths in the oil and gas extraction sector in 2012 – even as workplace deaths trended downward overall. In total, 138 oil and gas workers lost their lives in 2012 – a 23 percent increase from 2011. Secretary of Labor Thomas Perez expressed concern in an Aug. 22 statement regarding the BLS data. “Job gains in oil and gas and construction have come with more fatalities, and that is unacceptable,” Perez said. “Employers must take job hazards seriously and live up to their legal and moral obligation to send their workers home safe every single day.” Through efforts such as a nationwide safety stand-down in November, OSHA and the oil and gas industry are collaborating to address the layers of dangers these workers face.

Hazards BLS divides oil and gas extraction into three areas (extraction,drilling oil and gas wells, and support activities). From 2003 to 2010, the combined fatality rate for onshore and offshoreoil and gas extraction was 27.1 per 100,000 full-time workers,compared with a rate of 3.8 for all U.S. workers, according toan April 2013 report from NIOSH. For nonfatal injuries, the recordable rates in 2011 were lower than the general rate for industries – 0.9 per 100 full-time workers for extraction, 3.0 for drilling and 2.1 for support activities, compared with 3.5 for all workers, according to BLS data. Regarding fatalities, Kyla Retzer, coordinator of NIOSH’s Oil and Gas Extraction Safety and Health Program, said motor vehicle crashes are the chief cause of death, followed by struck-by incidents involving a tool or equipment. Based on analysis of OSHA data, NIOSH has identified pipe handling, unexpected pressure releases and incidents involving powered industrial vehicles as hazards that require more research.

Key points

• Motor vehicle incidents are the main cause of death among oil and gas extraction workers.

• OSHA, NIOSH and industry hosted a stand-down in November and are producing resources

26

for employers and workers. • Safety culture may be an issue at the individual level as well as industrywide.

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Safety In The Oil & Gas Industry

Retzer co-authored a study that cited several reasons for the higher death rate among extraction workers, including travel between well sites, low safety belt usage and fatigue due to working long hours – such as 12-hour shifts for seven to 14 days in a row. The study was published in the journal Accident Analysis and Prevention (Vol. 51). “Many of the worksites are located on rural roadways or lease roads, which often don’t have the same safety controls that most of us take for granted – such as rumble strips, divided roadways, guard rails and even paved roadways,” Retzer wrote in an email to Safety+Health.

• Require and enforce safety belt use. “Seat belts have been shown to significantly reduce injury and death during a crash, and the routine use of seat belts by all oil and gas extraction workers will save lives,” Retzer said. • Make sure small contractors have a safety and health program with policies that workers understand and follow. Employers should designate someone to oversee safety and health and use all possible safeguards to protect workers. • Provide training for short-service employees. “Workers new to the industry or to their company should be provided with an orientation and training program that will give them the knowledge and skills that they need to safely complete their job,” Retzer added. Government-industry collaboration OSHA and NIOSH are working with the oil and gas industry to address safety concerns. NIOSH already provides free videos on topics such as rig safety, safety belts and fall protection, and is developing an industry-specific surveillance system to collect fatality information, Retzer said.

Other factors she named include performing repetitive physical labor, working with large tools, and driving long distances to work and while working. The industry also relies on contract workers to perform the most hazardous work, and small companies may lack the resources to employ a full-time safety and health professional or run a comprehensive program, Retzer said.

On Nov. 14, OSHA, NIOSH and the National Service, Transmission, Exploration and Production Safety Network hosted a safety stand-down. The kick-off event in Humble, TX, included industry roundtables and case study presentations. OSHA also asked employers to set aside time after the event to share safety information with their workforce.

Based on NIOSH research, she offered three recommendations to help reduce both the number and rate of injuries :

Joe Hurt, vice president of IADC’s Onshore Division, said that in Texas the industry relationship with OSHA dates back to 2003, when then-regional administrator John Miles approached employers in an effort to develop a way OSHA could work closer with them to make workers safe. That resulted in an OSHA/industry alliance in south Texas, and Hurt said employers have gone from never wanting to be involved with OSHA to reaching out to the agency’s compliance assistance specialists. “That effort in itself has helped the industry become safer way more so than any citations or new regulations they can write,” he noted.

Additional efforts by OSHA include forming a workgroup to develop resources for workers, and launching a course on hazard recognition in oil and gas exploration and production. One of the groups that participated in the safety stand-down was the International Association of Drilling Contractors, based in Houston.

Hurt stressed that the oil and gas industry has made strides,such as a large drop in the lost-time incident rate worldwide since 1968 while the number of drilling rigs has increased. Noting that missteps make the news while safety improvements often go unreported, Hurt said his organization’s drilling contractors are investing in new rig designs and tools that are designed to take workers out of hazardous areas on the rigs. The International Association of Drilling Contractors’ member companies also have spent millions of dollars on training to improve worker knowledge of safety, he said. In collaboration with industry professionals and experts, IADC is developing a database of knowledge, skills and abilities that workers need to be competent in different rig positions. When completed, employers will be able to type in the worker’s job title and type of rig, and then receive a list of the knowledge/skills/

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

27


Safety In The Oil & Gas Industry

abilities that the worker should be competent in to safely perform the job. Hurt used the example of a driller, who should be competent in recognizing a well kick, supervising personnel and operating the rig.

industry. Speaking about the uptick in fatalities, Shinert, whose department within Savage deals with refinery services, said the industry as a whole has traditionally not been very safety-conscious.

Worker culture In Hurt’s opinion, the biggest safety challenge is workers – many of whom he said are young and believe they are invincible – taking chances that run counter to their training.

“There’s a lot of exemptions for oil field workers in the OSHA standards … and because of that the industry hasn’t had the focus on safety that it should have. And now that you’ve really expanded the field, plus you’ve put all this new blood into it, it’s really expanded the problem.”

“The most frustrating part of keeping workers safe is employees willing to take that risk when they know they shouldn’t, resulting in them being injured,” he said. “I think most companies have good safety management systems in place.”

He used the example of valuing production over safety. Some workers may feel pressure to get the oil out of the ground fast because the rig costs so much per day.

Some evidence suggests that workers’ safety culture is part of the problem. In Retzer’s motor vehicle study, half of the workers who died were proven or presumed to not have been wearing a safety belt. Researchers suggested the lack of safety belt use was tied to “the culture of the work environment” and cited a qualitative study in Canada that concluded risk-taking was a “fundamental characteristic” of the workers and work environment. Rather than always wearing their safety belt, workers made decisions based on situational factors, such as inclement weather, the researchers stated. They also suggested that the industry and local community should initiate efforts to encourage safety belt use among workers. To help identify workers with a high tolerance of risk, Hurt said some employers conduct attitude testing prior to hiring. He is a proponent of behavior-based safety to help reduce risk-taking and improve compliance. “Companies constantly have to readdress these things to keep the employees following the principles of behavior-based safety and looking out for each other,” Hurt said. Customizing safety Another issue may be the culture throughout the

However, Shinert said Savage takes a different approach to safety culture. “Savage has figured out it’s not enough to just have a safety program,” he said. “You really have to ingrain safety as a value in your employees or else you’re going to miss the mark.” Shinert’s workers face a variety of hazards : Process safety management is critical when handling the by products of refining services. Working at height presents the risk for slips, trips and falls. And transporting oil and gas materials requires following transportation safety requirements and knowing how to operate and work safely around loaders and excavators, he said. The diversity of hazards means workers need a lot of training. Shinert cannot be everywhere, so he trains front-line workers to take on the additional responsibility of being safety specialists – who can identify potential hazards and create safety programs as needed. “We’ve really customized safety,” he said. “Instead of it coming from the corporate office, we’ve reversed that role and allowed our teams to create safety plans and procedures that fit their environment, which is the way it should be. Because the reality is I can’t make anybody safer sitting here in the Houston office. … We have to rely on our safety specialist teams in the operations to keep everybody safe out there.”

อัตราการจ้ างงานในอุตสาหกรรมน� ้ำมันและก๊ าซก�ำลังขยายตัวอย่าง ก้ าวกระโดด Russ Shinert ผู้อ�ำนวยการความปลอดภัยของบริ ษัท Savage หน่วยกลางทวีปอธิบายว่าที่แรงงานหันมาสนใจงานในสายนี ้เป็ นเพราะ “เป็ นงาน ที่หนักก็จริ ง แต่ได้ คา่ ตอบแทนสมน� ้ำสมเนื ้อ และเป็ นอาชีพระยะยาว” แต่งาน นีก้ ็มีความเสี่ยง ข้ อมูลเบือ้ งต้ นจากส�ำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เผยว่าในปี 2555 ทังที ้ ่ยอดผู้เสียชีวิตในที่ท�ำงานโดยรวมจะลดลง แต่กลับมียอดผู้เสียชีวิตใน อุตสาหกรรมขุดเจาะน� ้ำมันและก๊ าซสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ รวมทังสิ ้ ้นเป็ นจ�ำนวน 138 คน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ถึง 23% Thomas Perez เลขาธิการแรงงานแสดงความกังวลต่อข้ อมูล จาก BLS ดังกล่าว โดยกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า “ปริ มาณแรงงานที่เพิ่มขึ ้นในอุตสาหกรรมน� ้ำมันและก๊ าซมาพร้ อมกับปริ มาณผู้ เสียชีวิตที่เพิ่มขึ ้น นี่เป็ นเรื่ องที่เรายอมรับไม่ได้ ผู้ว่าจ้ างต้ อง กวดขันเรื่ องความ ปลอดภัยในการท�ำงานอย่างจริ งจัง พร้ อมปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายและจรรยา บรรณเพื่อให้ คนงานได้ บ้านโดยสวัสดิภาพทุกวัน” 28

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Safety In The Oil & Gas Industry

คณะความปลอดภัยและอาชี วอนามั ย (OSHA) และอุ ตสาหกรรมน� ำ้ มั นและ ก๊ าซจัดการประชุมความปลอดภัยทั่วประเทศในเดือนพฤศจิการยนที่ผ่านมา เพื่อหารื อร่ วมกันวิธีการรั บ มื ออั น ตรายหลายรู ป แบบที่ผ้ ู ใ ช้ แรงงานต้ องเผชิญ เป็ นประจ�ำ

ประเด็นหลั ก

• อุ บัติเหตุจากยานยนต์ เป็ นสาเหตุหลั กที่ท�ำให้ คนงานขุ ดเจาะน�ำ้ มันและ ก๊ าซเสี ยชีวิต • OSHA, NIOSH และภาคอุตสาหกรรมร่ วมมือกันจัดประชุมและจัดท�ำฐาน ความรู้ ให้ กับบรรดาผู้ว่าจ้ างและผู้ ใช้ แรงงาน • วั ฒนธรรมความปลอดภัย อาจเป็ นปั ญ หาทัง้ ในระดับ บุ คคลและระดับ อุ ตสาหกรรม

อันตรายหลายรู ปแบบ BLS ได้ แบ่งอุตสาหกรรมขุดเจาะน� ้ำมัน และก๊ าซออกเป็ น 3 ประเภท (การสกัด การขุดเจาะ บ่อน� ้ำมันและก๊ าซ และฝ่ ายสนับสนุน) รายงานจาก สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (NIOSH) เมื่อเดือนเมษายน ปี 2556 พบว่าตังแต่ ้ ปี 2546-2553 อัตราการเสียชีวิตจากการขุดเจาะ น� ้ำมันและก๊ าซทังบนชายฝั ้ ่ งและนอกชายฝั่ งรวมกัน แล้ วอยูท่ ี่ 27.1 คนต่อผู้ใช้ แรงงานเต็มเวลา 1 แสน คน ในขณะที่อตั ราการเสียชีวิตของผู้ใช้ แรงงานทัง้ สหรัฐอเมริ กาอยูท่ ี่เพียง 3.8 คนต่อผู้ใช้ แรงงานเต็ม เวลา 1 แสนคนเท่านัน้ ส่วนอัตราการบาดเจ็บที่ไม่ถึงขันเสี ้ ย ชีวิตที่บนั ทึกไว้ ในปี 2554 ต�่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมทัว่ ไป โดย BLS เผยว่าตัวเลขอัตรา การบาดเจ็บอยู่ที่ 0.9 คนต่อผู้ใช้ แรงงานเต็มเวลา 100 คนส�ำหรับคนงานสกัดน� ้ำมัน 3.0 คนส�ำหรับ คนงานขุดเจาะ และ 2.1 คนส�ำหรั บคนงานฝ่ าย สนับสนุน เทียบกับตัวเลข 3.5 คนในอุตสาหกรรม ทัว่ ไป

ส่วนกรณีที่มีผ้ เู สียชีวิตนัน้ Kyla Retzer ผู้ประสานงานโครงการความปลอดภัยและอนามัย ในการขุดเจาะน� ้ำมันและก๊ าซของ NIOSH กล่าว ว่าอุบตั ิเหตุยานยนต์เป็ นสาเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวิตมาก ที่สดุ ตามมาด้ วยอุบตั ิเหตุจากการชนกับเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ทังนี ้ ้ NIOSH ได้ อ้างอิงการวิเคราะห์ ของ OSHA และระบุว่าอันตรายที่ต้องศึกษาเพิ่ม เติมได้ แก่ การจัดการท่อส่ง การคลายความดันออก กะทันหัน และอุบตั เิ หตุจากยานพาหนะอุตสาหกรรม ที่ใช้ ไฟฟ้า งานวิจยั ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Accident Analysis and Prevention (ฉบับที่ 51) ซึง่ Retzer ร่ วมเขียนด้ วย ระบุหลายสาเหตุที่ท�ำให้ มีคนงานขุดเจาะเสียชีวิตมากกว่าคนงานกลุ่มอื่น ได้ แก่การเดินทางระหว่างบ่อ การไม่ใช้ เข็มขัดนิรภัย และความเหนื่อยล้ าจากชัว่ โมงการท�ำงานทีย่ าวนาน เช่น อาจต้ องอยู่กะ 12 ชัว่ โมงติดกัน 7-14 วัน เป็ นต้ น Retzer เผยในอีเมล์ ที่ส่งไปยังนิตยสาร Safety+Health ว่า “สถานที่ท�ำงานหลายแห่งอยู่ ต้ องผ่านถนนชนบทหรื อถนน ชัว่ คราว ซึง่ บ่อยครัง้ มักไม่ได้ มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่พื ้นฐาน มากจนเรามองข้ ามไป เช่น ลูกระนาดลดความเร็ ว เส้ นแบ่งช่องทาง เหล็กกันขอบถนน ้ ถนนบางสาย ไม่ได้ ลาดพื ้นด้ วยซ� ้ำ” นอกจากนัน้ Retzer ยังกล่าวถึงสาเหตุ อื่นๆ ด้ วย เช่นการใช้ แรงงานแบบเดิมซ� ้ำๆ การใช้ อุปกรณ์ขนาดใหญ่ รวมไปถึงการขับรถระยะไกลทัง้ ไปยังที่ท�ำงานและระหว่างท�ำงาน ทังนี ้ ้อุตสาหกรรม น� ำ้ มันและก๊ าซอาศัยแรงงานสัญญาจ้ างในการ ท�ำงานอันตรายส่วนใหญ่ ในขณะที่บริ ษัทรายเล็ก อาจขาดทรัพยากรในการจ้ างผู้เชี่ยวชาญด้ านความ ปลอดภัยและสุขภาพมาด�ำเนินโครงการแบบสมบูรณ์ Retzer ได้ เสนอข้ อแนะน�ำ 3 ข้ อเพื่อช่ วยลด ทัง้ จ�ำนวนและอัตราการบาดเจ็บ โดยอ้ างอิง ผลการศึกษาของ NIOSH • บังคับใช้ เข็มขัดนิรภัย Retzer กล่าวว่า “ผลการ วิจัยแสดงให้ เห็นว่าเข็มขัดนิรภัยช่วยลดการ บาดเจ็บและการเสียชีวิตได้ อย่างมากหากเกิด อุบัติเหตุรถชน การบังคับให้ คนงานขุดเจาะ น� ำ้ มันและก๊ าซใช้ เข็มขัดจะช่วยรั กษาชี วิตได้

• ควบคุมให้ ผ้ รู ับจ้ างรายย่อยใช้ แผนความ ปลอดภัยและสุขภาพที่คนงานเข้ าใจและยินดี ปฏิบตั ิตาม นายจ้ างควรแต่งตังผู ้ ้ ควบคุมดูแล ความปลอดภัยและสุขภาพ อีกทังใช้ ้ อปุ กรณ์ ป้องกันทุกอย่างเท่าที่มีอยู่เพื่อคุ้มครองคนงาน • จัดอบรมลูกจ้ างชัว่ คราว Rezer กล่าวว่า “บริ ษัทควรจัดปฐมนิเทศหรื อโครงการอบรมให้ กับแรงงานที่เพิ่งเข้ ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมนี ้ หรื อเพิ่งเข้ ามาท�ำงานในบริ ษัทเพื่อให้ มีความรู้ และทักษะทีจ่ ะช่วยให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย” ความร่ วมมือระหว่ างภาครั ฐและอุตสาหกรรม OSHA และ NIOSH ก�ำลังร่ วมมือกับ อุตสาหกรรมน� ้ำมันและก๊ าซเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ าน ความปลอดภัย โดย NIOSH ได้ จดั ท�ำวิดโิ อในหัวข้ อ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเช่น ความปลอดภัยในการใช้ แท่น ขุดเจาะน�ำ้ มัน เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ ป้องกัน การตก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา OSHA, NIOSH และเครือข่ายความปลอดภัยด้ านการบริการ ถ่ายทอด ส�ำรวจ และผลิตแห่งชาติ ได้ ร่วมกัน จัด ประชุมด้ านความปลอดภัยที่เมืองฮัมเบิล รัฐเท็กซัส ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมโต๊ ะกลม ของเหล่าอุตสาหกรรมและ การน�ำเสนอกรณีศกึ ษา ต่างๆ นอกจากนันทางการน� ้ ำเสนอกรณีศกึ ษา ต่างๆ นอกจากนัน้ ทาง OSHA ยังได้ ขอให้ บรรดา ผู้วา่ งจ้ างแบ่งเวลาหลังกิจกรรมมาเพื่อร่วมเล่าข้ อมูล ด้ านความปลอดภัยให้ ลกู จ้ างฟั ง นอกจากนัน้ OSHA ยังจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแหล่งข้ อมูให้ แก่แรงงาน รวมไปถึงเปิ ดตัวหลักสูตรรู้เท่าทัอันตราย ในการส�ำรวจและผลิตน� ำ้ มันและก๊ าซด้ วย ในบรรดาผู้เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้คือ สมาคมผู้รับเหมาขุดเจาะนานาชาติ (IADC) จาก เมืองฮิวสตันด้ วย Joe Hurt รองประธานแผนกขุด เจาะบนชายฝั่ งของ IADC กล่าวว่าในรั ฐเท็กซัส ภาคอุตสาหกรรมและ OSHA มีความสัมพันธ์ กนั มาตัง้ แต่ปี 2546 ในสมัยที่ John Miles ผู้บริ หาร ประจ�ำภูมภิ าคในขณะนันพยายามหารื ้ อกับนายจ้ าง เพื่อหาวิถีทางให้ กลุ่มนายจ้ างและ OSHA ท�ำงาน ใกล้ ชิดกันยิ่ ง ขึน้ ในการดูแลความปลอดภัย ของ ลูกจ้ าง จนในที่สุดเกิ ดเป็ นความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

29


Safety In The Oil & Gas Industry

ระหว่าง OSHA และภาคอุตสาหกรรมในเท็กซัสตอนใต้ ทังนี ้ ้ Hurt ยังกล่าวอีกว่า ความร่ วมมือนี ้ท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการที่เดิมพยายามหลีกเลี่ยง OSHA หันมาปรึ กษา ผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงานของ OSHA Hurt กล่าวว่า “ความพยายามในครัง้ นันช่ ้ วยท�ำให้ อตุ สาหกรรมมีความ ปลอดภัยมากขึ ้น ได้ ผลกว่าข้ อก�ำหนดหรื อข้ อบังคับใดๆ ก็ตามที่หน่วยงานเหล่านี ้ จะร่ างขึ ้นมาได้ ” ทังนี ้ ้ Hurt ย� ้ำว่าอุตสาหกรรมน� ้ำมันและก๊ าซได้ พฒ ั นามาไกลแล้ วในด้ าน ความปลอดภัย อาทิเช่นอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขัน้ หยุดงานทั่วโลกที่ลบฮวบลง ตังแต่ ้ ปี 2511 ทังที ้ ่จ�ำนวนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องจาก Hurt สังเกตว่าสื่อมักประโคมข่าวอุบตั ิเหตุกนั ใหญ่โตในขณะที่ เมื่อใดที่มีการปรับปรุงความปลอดภัยกลับไม่ปรากฏในข่าว จึงได้ ชี ้แจงว่าในปั จจุบนั ผู้รับเหมาขุดเจาะที่เป็ นสมาชิก IADC ก�ำลังลงทุนแท่นขุดเจาะและอุปกรณ์ใหม่ที่ ออกแบบมาเพื่อไม่ต้องให้ คนงานเข้ าไปปฏิบตั ิงานบนแท่นขุดเจาะในบริ เวณที่ไม่ ปลอดภัย โดยได้ กล่าวว่าบริ ษัทเหล่านี ้ได้ ลงทุนนับล้ านเหรี ยญสหรัฐไปกับการอบรม ความรู้ด้านความปลอดภัยให้ แก่แรงงาน ระหว่าง OSHA และภาคอุตสาหกรรมในเท็กซัสตอนใต้ ทังนี ้ ้ Hurt ยัง กล่าวอีกว่าความร่ วมมือนี ้ท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบการที่เดิมพยายามหลีกเลี่ยง OSHA หัน มาปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิงานของ OSHA หลักฐานหลายชิ ้นชี ้ให้ เห็นว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ใช้ แรงงาน เป็ นสาเหตุหนึง่ ของปั ญหา จากการศึกษาเรื่ องยานยนต์พบว่าคนงานครึ่งหนึง่ ที่ตาย พิสจู น์หรื อสันนิษฐานได้ วา่ ไม่ได้ ใส่เข็มขัดนิรภัยระหว่างเกิดเหตุ ทังนี ้ ้ นักวิจยั ได้ ชี ้ว่า ที่คนงานไม่ใช้ เข็มขัดนิรภัยนันส่ ้ วนหนึ่งมาจาก “วัฒนธรรมในสภาพแวดล้ อมการ ท�ำงาน” พร้ อมทังอ้ ้ างอิงงานศึกษาเชิงคุณภาพในแคนาดาที่สรุ ปว่าพฤติกรรมกล้ า เสี่ยงเป็ น “ลักษณะพื ้นฐาน” ของแรงงานและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานทัว่ ไป ดังนัน้ แทนที่จะสวมเข็มขัดนิรภัยเสมอ คนงานจึงตัดสินใจโดยอาศัยปั จจัยแวดล้ อม เช่น สภาพอากาศที่รุนแรง นักวิจยั ยังระบุอีกว่าอุตสาหกรรมและชุมชนท้ องถิ่นควร ร่วมมือกันรณรงค์ให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานสวมเข็มขัดนิรภัย Hurt เองซึง่ เป็ นผู้สนับสนุนให้ บม่ เพาะพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อให้ ผ้ ู ใช้ แรงงาน ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปฏิบตั ิตามข้ อบังคับมากขึ ้น ได้ กล่าวเสริ มว่ามีผ้ ู ประกอบการหลายคนทดสอบทัศนคติคนงานก่อนว่าจ้ างเพื่อดูวา่ มีแนวโน้ มชอบเสี่ยง หรื อไม่ Hurt ยังกล่าวอีกด้ วยว่า “หลายบริ ษัททบทวนเรื่ องเหล่านี ้เป็ นประจ�ำ เพื่อให้ มัน่ ใจลูกจ้ างท�ำตามหลักการพฤติกรรมความปลอดภัยและคอยสอดส่องดูแลกันและ กันเสมอ” ปรั บมาตรการความปลอดภัยให้ เหมาะสม สาเหตุของปั ญหาอีกประการคือวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมนี ้ Shinert ผู้ ดูแลฝ่ ายบริ การกลัน่ ของบริ ษัท Savage กล่าวระหว่างพูดเรื่ องอัตราการเสียชีวิตที่ เพิ่มขึ ้นว่าอุตสาหกรรมนี ้ไม่ตระหนักด้ านความปลอดภัยเพียงพอมาตังแต่ ้ ไหนแต่ไร “คนงานในแหล่งน� ำ้ มันได้ รับยกเว้ นจากข้ อก� ำหนดของ OSHA หลายข้ อ ท� ำให้ อุตสาหกรรมไม่ใส่ใจเรื่ องความปลอดภัยเท่าที่ควร พอธุรกิจขยายตัวและมีแรงงาน ใหม่ๆ ไหลเข้ ามาในระบบ ปั ญหาจึงขยายตัวตามไปด้ วย” Shinert กล่าวว่าอุตสาหกรรมให้ ความส�ำคัญกับการผลิตมากกว่าความ ปลอดภัย ท�ำให้ คนงานรู้ สกึ กดดัน ต้ องขุดเจาะน� ้ำมันขึ ้นมาให้ ได้ เร็ วที่สดุ เพราะการ ขุดเจาะมีคา่ ใช้ จา่ ยต่อวันสูงอย่างไรก็ตาม Shinert เสริมว่าบริษทั Savage มีวฒ ั นธรรม ความปลอดภัยต่างจากทีอ่ นื่ โดยกล่าวว่า “Savage รู้แล้ วว่าแค่มแี ผนความปลอดภัย อย่างเดียวนันไม่ ้ เพียงพอ หากแต่ต้องปลูกฝั งให้ คนงานให้ มคี า่ นิยมเรื่องความปลอดภัย ไม่เช่นนันก็ ้ จะเป็ นการแก้ ปัญหาผิดจุด” คนงานของ Shinert ต้ องเผชิญอันตรายจากการท�ำงานหลายรูปแบบ ทัง้ การจัดการผลพลอยได้ จากการกลั่นที่ต้องมีการจัดการกระบวนการความ ปลอดภัยที่ดีเยี่ยม อีกทังคนงานยั ้ งต้ องเสี่ยงลื่นล้ ม สะดุด หรื อร่วงระหว่างท�ำงาน ในทีส่ งู ยังไม่รวมถึงการขนส่งน� ้ำมันและก๊ าซ คนงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนด 30

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

ความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่ งขัดและรู้ จักวิธีการใช้ เครื่ องยกของและ เครื่ องมือขุดเจาะอย่างปลอดภัยด้ วย การที่มีอนั ตรายหลายประเภทเช่นนี ้แปลว่าบริ ษัทต้ องฝึ กฝนคนงาน ให้ มากขึ ้น แต่เพราะ Shinert มานัง่ สอนทุกคนไม่ได้ เขาจึงอบรมคนงานระดับ ปฏิบตั กิ ารโดยตรงให้ มีหน้ าที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านความปลอดภัยด้ วยในตัว เพื่อ ให้ ช่วยสอดส่องหาจุดที่อาจเป็ นอันตรายและวางแผนความปลอดภัยขึ ้นมารอง รับตามสมควร Shinert กล่าวว่า “เราปรับระบบความปลอดภัยให้ เหมาะสมกับเรา เองแทนที่จะรับค�ำสัง่ ถ่ายทอดจากส�ำนักงานองค์กร เราเลือกสลับบทบาทให้ ทีม ของเราเองเป็ นผู้วางแผนและกระบวนการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพ แวดล้ อม ซึง่ แท้ จริ งแล้ วควรเป็ นแบบนี ้ เพราะผมจะไปช่วยดูแลความปลอดภัย ให้ ใครได้ จากส�ำนักงาน จึงเป็ นการดีแล้ วที่เราอาศัยผู้เชี่ ยวชาญด้ านความ ปลอดภัยที่อยู่ในทีมปฏิบัติงานเป็ นผู้ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน”


AD Xlight

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

31


Did you Know?

Who Founded The First Oil Well? ใครเป็ น ผู ้ ค ้ น พบการขุ ด เจาะบ่ อ น�้ ำ มั น เป็ น คนแรก? As machinery began to change the world there was a desperate need for oil. People had long gathered oil, but a method of extracting it from the ground was established in 1859 when Edwin Drake drilled his first oil well in Titusville, Pennsylvania. A thriving industry soon emerged, and enormous fortunes were made by men such as John D. Rockefeller.

Edwin Drake Drilled the First Oil Well in Pennsylvania in 1859 An Unlikely Character Began the Modern Oil Industry The history of the oil business as we know it began in 1859 in Pennsylvania, thanks to Edwin L. Drake, a career railroad conductor who devised a way to drill a practical oil well. Before Drake sank his firstwell in Titusville, Pennsylvania, people around the world had gathered oil for centuries around “seeps,” places where oil naturally rose to the surface and came out of the ground. The problem with collecting oil in that manner was that even productive areas didn’t yield large amounts of oil. In the 1850s, new types of machinerybeing produced increasingly needed oil for lubrication. And the main sources for oil at the time, whaling and collecting oil from seeps, couldn’t meet the demand. Someone had to find a way to extract oil from the ground. Edwin Laurentine Drake

The First Oil Well Was Known

Business

as “Drake’s Folly”

Edwin Drake had been born in 1819 in New York State, and as a young man had worked at various jobs before finding employment in 1850 as a railroad conductor. After about seven years of working on the railroad he retired due to ill health.

Once Drake began working in the oil business he became motivated to increase production at the oil seeps. The solution seemed to be to dig into the ground to get to the oil, and at first Drake set about digging a mine. But the effort ended in failure as the mine shaft flooded.

A chance encounter with two men who happened to be the founders of a new company, The Seneca Oil Company, led to a new career for Drake. The executives, George H. Bissell and Jonathan G. Eveleth, needed someone to travel back and forth inspecting their operations in rural Pennsylvania, where they collected oil from seeps. And Drake, who was looking for work, seemed like the ideal candidate. Thanks for his former job as a railroad conductor, Drake could ride the trains for free.

32

Drake reasoned that he could drill for oil, using a technique similar to that used by men who had drilled into the ground for salt. He experimented and discovered iron “drive pipes” could be forced through the shale and down to where oil deposits should be. The oil well Drake constructed was called “Drake’s Folly” by some of the locals, who doubted it could ever be successful. But Drake persisted, with the help of a local blacksmith he had hired, William “Uncle Billy” Smith.

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

At a slow progress, three feet a day, the well kept going deeper, until, on August 27, 1859, it reached a depth of 69 feet. The next morning, when Uncle Billy arrived to resume work, he discovered that oil had risen through the well. Drake’s idea had worked, and soon the “Drake Well” was producing a steady supply of oil.

In recognition

of Drake’s efforts, the

Pennsylvania legislature voted to award Drake a

pension in 1870, and he

Edwin Drake Enters the Oil

lived in Pennsylvania until his death in 1880.


Did you Know?

The First Oil Well Was an Instant Success Drake’s well brought oil up out of the ground and it was funneled into whiskey barrels. Before long Drake had a steady supply of about 400 gallons of pure oil every 24 hours, a stunning amount when compared to the meager output that could be collected from oil seeps. Other wells were constructed, and because Drake never patented his idea, anyone could use his methods. In fact, Drake himself only drilled two more wells before leaving the oil business and living out most of the rest of his life in poverty. Within two years there was an oil boom in western Pennsylvania, with wells that produced thousands of barrels of oil a day. The price of oil dropped so low that Drake and his employers were essentially put out of business. But Drake’s efforts showed that drilling for oil could be practical. In recognition of Drake’s efforts, the Pennsylvania legislature voted to award Drake a pension in 1870, and he lived in Pennsylvania until his death in 1880.

ใครเป็ นผู้ค้นพบการขุ ดเจาะบ่ อน�ำ้ มันเป็ นคนแรก? ในยุคที่เครื่ องจักรเข้ ามามีบทบาทส�ำคัญกับโลก น�ำ้ มันก็ดูท่าจะ หมดลง มนุษย์ ร้ ู จักใช้ น�ำ้ มันดิบมายาวนานแล้ ว แต่วิธีการสกัดมันออกมาจาก พืน้ ดิน เริ่ มต้ นเมื่อปี พ.ศ.2402 โดย เอ็ดวิน เดรก (Edwin Drake) ได้ ขุดบ่อน� ำ้ มันครั ง้ แรกที่เมืองไททัสวิลล์ (Titusville) ในมลรั ฐเพ็นน์ ซิลวาเนี ย (Pennsylvania) และกลายมาเป็ นอุตสาหรรมน� ำ้ มันที่ประสบความส�ำเร็ จ ท�ำรายได้ มหาศาล โดย จอห์ น ดี. ร็ อกเกอะเฟลเลอร์ (John D. Rockefeller)

ขุ ดเจาะน�ำ้ มันครั ง้ แรกที่รัฐเพ็นน์ ซิลวาเนี ย ในปี พ.ศ.2402 ประวัติของธุรกิจน�ำ้ มันเป็ นที่ร้ ู กันว่าเริ่ มในปี พ.ศ.2402 ที่รัฐเพ็นน์ซิล วาเนี ย ต้ องขอบคุณ เอ็ดวิน แอล เดรก พนักงานบริ ษั ท รถไฟซึ่งคิด ค้ นวิธีการ ขุดเจาะน�ำ้ มัน ก่อนที่ เดรก (Drake) จะขุดบ่อน�ำ้ มันที่เมืองไททัสวิลล์ มลรั ฐ เพ็นน์ ซิลวาเนี ย ผู้คนทั่วโลกได้ เก็บน� ำ้ มันมาหลายศตวรรษแล้ วตามบ่อน� ำ้ เล็กๆ ที่เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติโดยน� ำ้ มันจะค่อยๆ ซึมขึน้ มาจากพืน้ ดิน ปั ญหาคือวิธี การเก็บน� ำ้ มันในลักษณะนี จ้ ะจัดเก็บน� ำ้ มันได้ ในปริ มาณไม่มาก ในช่วงปี พ.ศ.2393-2402 เครื่ องจักร รุ่ นใหม่ๆ มีความจ� ำเป็ นต้ องใช้ น�ำ้ มัน เพิ่มขึน้ ส�ำหรั บการหล่อลื่น และแหล่งที่มาหลักของน� ำ้ มันในเวลานัน้ มาจาก ปลาวาฬและน�ำ้ มันที่ไหลซึมมาจากผิวหน้ าดิน ซึ่งไม่เพียงพอกับควาต้ องการ จึงมีบางคนคิดหาวิธีสกัดน� ำ้ มันออกจากพืน้ ดิน

เอ็ดวิน เดรก (Edwin Drake) เข้ าสู่บริ ษัทน�ำ้ มัน เอ็ดวิน เดรก เกิ ดในปี พ.ศ.2362 ในเมืองนิวยอร์ ก เขาก็ท�ำงานมา หลายอย่างในวัยหนุม่ ก่อนที่เขาจะมาท�ำงานที่การทางรถไฟ หลังจากนันประมาณ ้ 7 ปี กับการท�ำงานบนรถไฟเขาก็ลาออกมาเนื่องจากปั ญหาสุขภาพ เขาได้ มีโอกาส พบกับ ชายสองคนที่จะก่อตังบริ ้ ษัทใหม่ คือบริ ษัท ซีนีกาออยส์ จ�ำกัด (The Seneca Oil Company) น�ำไปสูอ่ าชีพใหม่ส�ำหรับเดรก จอร์ จ เอช บิสเซลล์ (George H. Bissell) และโจนาธาน จี อีเวเลธ (Jonathan G. Eveleth) ผู้บริ หาร ระดับสูงของบริ ษัท ต้ องการใครสักคนที่จะเดินทางกลับมาตรวจสอบกาด�ำเนิน งานของพวกเขาในชนบทของเพ็น น์ ซิลวาเนี ย ที่ ที่ พ วกเขาเก็ บน� ำ้ มัน ที่ซมึ จาก พื ้นดิน และเดรก (Drake) ที่ก�ำลังมองหางาน ก็เหมือนจะเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสม ต้ องขอบคุณงานเก่าที่การรถไฟ ท�ำให้ เดรก สามารถโดยสารรถไฟฟรี

ผู้ ขุดเจาะบ่ อน�ำ้ มันเป็ นครั ง้ เป็ นที่ร้ ู จักในนาม เดรกผู้ โง่ เขลา (Drake’s Folly) เมื่อเดรก เริ่ มต้ นท� ำงานในบริ ษัทน� ำ้ มัน เขาก็มีแรงบันดาลใจที่จะ เพิ่มการเก็บน� ำ้ มันจากแค่ที่ซึมมาจากผิวดิน ทางออกดูเหมือนจะเป็ นการขุด ลงไปในดินเพื่อให้ ได้ น�ำ้ มัน และนัน่ เป็ นครัง้ แรกที่เขาก�ำหนดการขุดเจาะไปใน บ่อ แต่ความพยายามก็ล้มเหลวเนื่ องจากน� ำ้ ท่วม เดรก ให้ เหตุผลว่าเขาสามารถขุดเจาะน� ้ำมันโดยใช้ เทคนิคเดียวกับคนขุดเจาะ เหมืองเกลือ เขาได้ ทดลองและค้ นพบท่อเหล็ก (drive pipes) ที่สามารถเจาะ ทะลุผ่านชันหิ ้ นและลงไปถึงจุดที่ที่น่าจะมีน� ้ำมันอยู่ เดรก ที่ถกู เรี ยกว่า เดรกผู้โง่ เขลา นัน้ เป็ นเพราะชาวบ้ านส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะท�ำส�ำเร็ จ แต่เดรก ยืน กรานหนักแน่น และด้ วยความช่วยเหลือจากช่างตีเหล็กในท้ องถิ่ นที่เขาได้ รับ การว่าจ้ างจาก วิลเลียม “ลุงบิลลี่” สมิธ (William “Uncle Billy” Smith) การขุดเจาะคืบหน้ าไปอย่างช้ าๆ 3 ฟุตในหนึ่งวันบ่อถูก ขุดลึกลงไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2402 มันลึกถึง 69 ฟุต เช้ าวันรุ่งขึ ้น เมื่อลุงบิลลี่ (Uncle Billy) มาถึงที่หน้ างาน เขาพบว่าน� ้ำมันได้ ถกู ดูดขึ ้นมาจากบ่อความคิด ของเดรกเป็ นจริ งแล้ ว และในที่สดุ บ่อน� ้ำมันของเดรก ก็ผลิตน� ้ำมันอย่างต่อเนื่อง

บ่ อน�ำ้ มันแห่ งแรกประสบความส�ำเร็ จทันที บ่อน� ้ำมันของเดรก ดูดน� ้ำมันขึ ้นมาจากพื ้นดินและส่งผ่านไปเก็บไว้ ในถังวิสกี ้ ไม่นานเดรกสามารถเก็บน� ้ำมันดิบได้ ประมาณ 400 แกลลอน ทุกๆ 24 ชัว่ โมง เป็ นผลผลิตที่น่าทึง่ มากเมื่อเทียบกับน� ้ำมันที่เก็บได้ จากผิวดินบ่ออื่นๆ ถูกสร้ างขึน้ มา และเพราะเดรก ไม่เคยจดสิทธิ บัตรความคิดของเขา ทุกๆ คน สามารถใช้ วิธีการของเขาได้ เรื่ องจริ งคือตัวเขาเองได้ เจาะบ่อน� ำ้ มันเพียงแค่ 2 บ่อ ก่อนที่จะออกจากวงการธุรกิ จน� ำ้ มันและใช้ ชีวิตส่วนที่เหลือของเขาอยู่ใน ความยากจน ภายใน 2 ปี ธุรกิจน� ้ำมันเจริ ญเติบโตมาก ทางทิศตะวันตกของ รั ฐเพ็นน์ ซิลวาเนีย ด้ วยก�ำลังผลิตพันบาร์ เรลต่อวัน ราคาน�ำ้ มันตกต�่ำลง เดรก และนายจ้ างของเขาจ� ำเป็ นต้ องวางมือ แต่ความพยายามของเดรกแสดงให้ เห็นแล้ วว่าการขุดเจาะน�ำ้ มันท�ำได้ จริ ง การทดลองของเดรกได้ รับการยอมรั บ สมาชิกสภานิติบญ ั ญัติแห่งรัฐเพนซิลวาเนียได้ มอบรางวัลและมอบเงินบ�ำนาญ ให้ เดรกในปี พ.ศ.2413 และเขาได้ อาศัยอยู่ในรั ฐเพนซิลวาเนี ยจนกระทั่งเสีย ชี วิตลงในปี พ.ศ.2423

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

33


FBI In Action

Thailand Oil & Gas Today Held Successful Launch At The Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2013 Exhibition in Vung Tau, Vietnam!

Thailand Oil & Gas Today was

also onsite and many of the exhibitors

present at the Oil & Gas Vietnam (OGAV)

took advantage of the “early bird special”

2013 event in the oil and gas hub of Vung

for advertising in the magazine.

Tau for the launch of the magazine.

The launch was well received

by local and international Oil & Gas

magazine and published on a quarterly

professionals. More than 500 magazines

basis. The magazine covers local,

were distributed throughout the 3 day

regional and international news and is

event which attracted more than 3,000

available on subscription basis and also

trade visitors. Local senior Oil & Gas

sent directly to selected readers who

executives from State-owned Petro

are senior engineers, procurement and

Vietnam also had their first glimpse of

management of “bonafide” Oil & Gas

the magazine and had requested to be

companies and Oil & Gas contractors.

included into the subscription base.

The Singapore Pavilion of more

than 20 exhibitors supported by IE Singapore (An organization supporting Singaporean companies for export) was A local procurement official from PetroVietnam quoted :

“ This magazine would provide the Oil & Gas industry professionals an update of the vibrant industry in the Indochina region ” For more information about Thailand Oil & Gas Today do feel free to contact FBI Thailand at : (+66) 2 513 1418 Ext. 108 or email : thai@fireworksbi.com

34

Thailand Oil & Gas Today is

Thailand’s only bilingual Oil & Gas

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Thailand’s Most Successful Oil & Gas and Petrochemical Exhibition !

More than 70% booths sold Book now for better location ! An International Exhibition of Oil & Gas Technologies & Supporting Industries

An International Exhibition of Process, Petrochemical And Refinery Equipment, Technologies & Supporting Industries

AD OGET

2 – 4 September 2014 BITEC, Bangkok, Thailand

(+66) 2 513 1418 thai@asiafireworks.com

Supported By :

Thai-Japan Technology Promotion Assn

Official Media :

Thailand Oil & Gas Today Magazine

Singapore Industrial Automation Association

Indonesia Industrial Automation Club (IIAC)

Conference By :

JuzTalk Thailand

Design & Engineering Consulting Service Center

The Petroleum Institute of Thailand

Petrochemical Industry Club, The Federation of Thai Industries

Organized By :

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd Part of The Fireworks Trade Media Group

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

35


Engineers Corner

5 trends in oil&gas technology, and why you should care 5 แนวโน้ ม เทคโนโลยี น�้ ำ มั น และก๊ า ซที่ ต ้ อ งรู ้ Developments in oil and gas (O&G) are often overlooked in tech publications. It’s easy to see how technology is reinventing retail, entertainment, telecommunications, and healthcare, but there’s little discussion of tech’s impact on the universe of companies focused on natural resources extraction, such as petroleum, natural gas, and mining companies, aka “extractive industries.” The reality is, O&G is adopting a lot of new technologies, and a lot of funding is going into innovative companies that can help oil and gas companies work smarter.

Strategic investors in O&G technology include Chevron, BP, Energy Technology Ventures, a joint venture between GE, NRG, and ConocoPhillips, Statoil Ventures, and KPC Ventures. Statoil Ventures and KPC are especially noteworthy, because they are divisions of national oil companies (NOCs) — Statoil, Norway’s national oil company, and the Kuwait Petroleum Corporation, respectively. Here’s a look at the five key innovation areas the extraction industry is focused on — and where the biggest opportunities lie for O&G technologists : 1. Software “Eats” Oil and Gas : The Digital Oilfield and Beyond As Marc Andreessen has written, software is “eating the world,” and O&G is no exception. “The Digital Oil Field” is something of a buzzword in the oil and gas industry – tossed around like “the cloud” or “big data” are in IT. The basic premise is a web-based visualization plat form from which companies can manage, measure, and track all of the data coming from all over the oilfield. FindingPetroleum has described the digital oilfield as an oilfield where “all the components integrate and communicate as well as your body does.” A McKinsey report describes a “digital oil field” where “instruments constantly read data on wellhead conditions, pipelines, and mechanical systems. That information is analyzed by clusters of computers, which feed their results to real-time operations centers that adjust oil flows to optimize production and minimize downtimes.” This represents a big opportunity for oil and gas companies. According to

36

Oil and Gas Investor, total upstreamenergy IT support spending is about 25 cents per barrel of oil. Booz & Co mentioned that some analysts believe digital oilfield technologies could increase the net present value of oil and gas assets by 25%. A digital oilfield can also minimize the impact of the lack of qualified skilled labor ; Booz & Co predicts that the labor gap could reach 1 million by 2015.The McKinsey report describes how “one major oil company” was able“ to cut operating and staffing costs by 10 to 25 percent while increasing production by 5 percent.” Major software companies have jumped on this trend. EMC announced a development center in Rio de Janeiro to focus on big data analytics for oil and gas. In fact, EMC boasts that more than 95% of Forbes Global 2000 oil and gas companies use its technology. Other large IT and software companies with solutions designed for oil and gas companies are IBM, Microsoft, Progress Software, Cisco, Wipro, and SAS. Schlumberger and Baker-Hughes, two major oilfield services companies, have significant digital oilfield practices. A smaller company in this space is Chevron Technology Ventures-backed Mobilize, which enables energy firms to aggregate data in real time from multiple vendors. A handful of other venturebacked software companies are tackling O&G. Some small companies in the space include Transform Software and Services, a developer of visualization and interpretation software

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

designed for geophysical, geological, and engineering workflows. FiveCubits provides tracking software and plant control systems for bulk material companies, including petroleum, coal, and minerals companies. Rock Flow Dynamics provides software tools for reservoir engineering, specifically a reservoir simulator 2. Accessing the Previously Inaccessible When Marco Polo visited Azerbaijan, he found oil gushing out of the ground. Today, oil is considerably harder to find, but new technologies are making the once-inaccessible accessible. For example, BP originally estimated it would only be able to recover 40% of the oil at Prudhoe Bay in Alaska but has since revised this upward to 60% Some of the new techniques BP has used include fracturing the rocks (applying pressure to the rocks to create fine cracks that can stimulate the flow of trapped natural gas), injecting low salt water into a reservoir to push out oil trapped in rock pores, injecting carbon dioxide into wells, and feeding in certain micro-organisms to help oil flow. VC-backed companies, including Oxane and Glori Energy, have sought to facilitate these types of operations. Oxane has commercialized technology from Rice University to create new ceramic proppant to increase the rate of production and the total amount recovered, and to reduce the environmentalimpact of fracturing. (Proppants are particles added to fracturing fluid in order to hold fractures open.)


Engineers Corner

Glori Energy improves the sustainability and efficiency of recovering oil trapped in reservoirs by stimulating naturally occurring microbes. For more challenging jobs, Foro Energy has developed long-distance laser technology to destroy ultra-hard (high compressive strength) rocks. Turning from oil to coal : Some coal is too deep to mine. Laurus Energy, a developer of underground coal gasification projects, is able to convert this goal into gas streams, which can be used as feedstocks or to produce low energy carbon. 3. Working in Remote Environments Oil and gas exploration today is based in some of the most remote places in the world. It is hard to imagine places more inaccessible than Prudhoe Bay (on the North coast of Alaska), Russkoe Field (above the Arctic Circle in Russia) the Campos Basin (offshore, Brazil) or the Tengiz in Kazakhstan. North Sea oil is the reason Aberdeen has the busiest heliport in the world. Oil and gas companies have looked to technology solutions to manage these distances. For example, RigNet is a venture-backed company focused on IT networks for drilling rigs and offshore vessels. NuPhysica, a telemedicine company, solves a major need within the oil and gas industry of handling employee injuries when they’re out in the middle-of-nowhere. The company uses advanced videoconferencing solutions to allow doctors to diagnose and potentially treat patients remotely. In one case,

it saved an oil company $30,000 by enabling an injured worker to be diagnosed on an oil rig rather than emergency transported to shore. Even mundane things, such as remote collaboration software, are crucial. VSEE Labs, a Salesforce. com-backed startup, provides video conference and collaboration software used by Shell Oil and Saudi Aramco. 4. Minimizing the Harm of Hydrocarbons Cleantech investing may not be dead, but alternative energy is arguably in the “trough of disillusionment� in the hype cycle following recent scandals and the disappointing financial performance of public cleantech companies. The WilderHill Clean Energy Index is down 55% since it was launched in 2004. This has increased interest in making production and consumption of hydrocarbon fuel less harmful, rather than making alternative fuels commercial. For example, companies such as PWAbsorbents and GeoPure HydroTechnologies have tackled the problem of treating water produced in the extraction of natural resources. Other companies focus on decreasing demand rather than trying to increase supply. Cerion Energy produces a nanotechnology-based diesel fuel that decreases consumption by a minimum of 8%, while reducing emissions. 5. Turning Lemons into Lemonade and Fuel Metamorphoses There is another suite of companies that try to take one resource and turn it into other, more valuable or convenient resources. Fractal Systems is a VC-backed technology

that upgrades heavy oil and bitumen. Heavy oil andbitumen have greater densities than light crude oil ; they are more expensive to refine and produce more pollution; however, there is much more heavy oil and bitumen in the world than light crude. Siluria Technologies is a company that replaces oil with natural gas for manufacturing processes. The advantage of doing this is that natural gas is cheap and abundant in the U.S. (and has become cheaper and more abundant because of fracking technology) and pollutes less than oil (0.23 kgCO2/kWh for natural gas vs. 0.27 kgCO2/kWh for gasoline). In a similar vein, Ciris Energy converts coal to natural gas. This is valuable, because coal is the most abundant fossil fuel in the U.S. and China, but converting it to natural gas makes it more environmentally friendly (0.23 kgCO2/kWh for natural gas vs. 0.37 kgCO2/kWh for coal). Even more audacious are companies turning waste into energy. Enerkem is pioneering technology to use garbage to replace petroleum. SunCoal Industries turns organic waste, such as garden compost, straw, and chicken manure, into carbon-neutral coal. Agilyx developed technology to convert plastics into synthetic crude and other petrochemicals. Plastic is heated until it turns into a gas, the gas is condensed into a liquid, and then the hydrocarbons are separated.

Three Opportunities for Innovators in Extractive Industries 1. Mineral extraction innovation. Only a fraction of venture investment goes into energy technology, and only a small portion of that goes into hydrocarbon related technologies. Even fewer dollars go into supporting the mining and minerals industry. The sole venture-backed mineral company that comes to mind is Simbol Materials, which produces Lithium ; the sole strategic minerals VC I have heard of is BBIG Ventures (part of BHP Billiton), which closed shop in 2002.

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

37


Engineers Corner

As the recent high-profile WTO trade case suggests, minerals, especially rare earth minerals, are going to have an important impact on the economy. The Economist recently cited an article in Environmental Science and Technology that concluded that if wind turbines and electrical vehicles were to become as mainstream and widespread as they could be, the requirements for certain rare metals would need to increase by 700-2,600% over the next 25 years, whereas these supplies are only increasing by 6% a year. 2. Financial innovation to manage commodity volatility. Oil and energy prices are extremely volatile (see chart below). One of the most innovative companies I have seen is PriceLock, which helps consumers lock in prices for gasoline. Energy price volatility is a huge problem for consumers and corporations and presents a huge opportunity for entrepreneurs. 3. Improve pipeline tech. The world needs cheaper, easier, and more environmentally-friendly pipelines. Pipelines are incredibly expensive to install – so much so, that outside of the United States, it is rare for them to be financed without government sponsorship (either direct or indirect). By making them more environmentally friendly, pipeline building could also avoid political risk: Environmental issues were big factors in the State Department’s decision to initially deny the permit for the Keystone Pipeline and Bulgaria’s decision to cancel the Burgas-Alexandroupolis pipeline.

ส่วนเชื อ้ เพลิงไฮโดรคาร์ บอนที่หลายคนขยาดนัน้ จะยังคงมีความ ต้ องการใช้ ต่อไป ดังนันนวั ้ ตกรรมด้ าน O&G ในอนาคตจะส่งผลต่อทุกคน หาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�ำให้ สามารถผลิตน� ้ำมันและก๊ าซได้ งา่ ยขึ ้น ปลอดภัยขึ ้น สะอาดขึ ้น และมีราคาถูกกว่าเดิม ก็จะช่วยลดราคาพลังงานและเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้ กบั ทุกคนได้ หากประโยชน์ทงหมดนี ั้ ้ยังฟั งไม่นา่ ล่อตาล่อใจพอ นวัตกรรมด้ านนี ้ยังเป็ นขุมโอกาส ทางธุรกิจอีกด้ วย และนี ้คือ 5 นวัตกรรมทีอ่ ตุ สาหกรรมขุดเจาะก�ำลังมุง่ พัฒนาและนัก เทคโนโลยี O&G ควรหันมาให้ ความสนใจ 1. ซอฟต์ แวร์ การจัดการน�ำ้ มันและก๊ าซ : แหล่ งน�ำ้ มันดิจิทัลและซอฟต์ แวร์ อ่ ืน Marc Andreessen เคยเขียนไว้ ว่า ซอฟต์ แวร์ ก�ำลังครองโลก ไม่ เว้ นแม้ ในวงการ O&G ที่ ค� ำว่า “แหล่ง น� ำ้ มันดิจิทัล ” ก� ำลัง เป็ นค� ำยอดฮิ ต ใน อุตสาหกรรมน� ำ้ มันและก๊ าซ ใช้ กันจนเกร่ อพอๆ กับค�ำว่า “cloud” และ “big data” ในวงการไอที หลักๆ แล้ วแหล่งน�ำ้ มันดิจิทลั ที่ว่านี ้ก็คือแพลทฟอร์ ม แสดงข้ อมูลเป็ นรู ปภาพทางเว็บที่บริ ษัทต่างๆสามารถใช้ จดั การ วัด และติดตาม ข้ อมูลที่ส่งเข้ ามาจากแหล่งน� ำ้ มันทั่วโลก FindingPetroleum อธิ บายว่า แหล่งน�ำ้ มันดิจิทลั คือ “ระบบที่บูรณ าการทุกภาคส่วนเข้ าด้ วยกันให้ มีการสื่อสารเชื่ อมโยงกัน คล้ ายกับอวัยวะใน ร่ างกายมนุษย์” ส่วนรายงานของ McKinsey กล่าวว่า “แหล่งน� ้ำมันดิจิทลั ” คือ เครื่ องมือที่อ่านข้ อมูลสภาพปากบ่อ ท่อส่ง และระบบกลไกทังหมดอยู ้ ่ตลอดเวลา และส่งข้ อมูลเหล่านี ้ไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ส่งข้ อมูลต่อไปยังศูนย์ปฏิบตั ิ การแบบเรี ยลไทม์เพื่อให้ สามารถปรับการไหลของน� ้ำมันเพื่อให้ ผลิตได้ สงู สุดโดย มีช่วงหยุดผลิตน้ อยที่สดุ เทคโนโลยีนี ้นับเป็ นโอกาสครัง้ ใหญ่ส�ำหรับบริ ษัทน� ้ำมัน และก๊ าซ นิตยสาร Oil and Gas Investor กล่าวว่าค่าใช้ จ่ายสนับสนุนด้ าน IT แก่ สายการผลิตพลังงานส่วนต้ นน� ้ำทังหมดคิ ้ ดเป็ นเงินเพียงราว 25 เซ็นต์ต่อการผลิต น� ้ำมัน 1 บาร์ เรลเท่านัน้ ในขณะที่ Booz & Co ระบุว่านักวิเคราะห์หลายคนเชื่อ ว่าเทคโนโลยีแหล่งน� ้ำมันดิจิทลั นี ้จะช่วยเพิ่มมูลค่าสุทธิปัจจุบนั ของสินทรัพย์ด้าน น� ้ำมันและก๊ าซถึง 25% ด้ วยกัน ทังนี ้ ้แหล่งน� ้ำมันดิจิทลั จะช่วยลดผลกระทบ จากขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะได้ อกี ด้ วย โดย Booz & Co คาดว่าช่องว่างแรงงาน อาจขยับตัวแตะ 1 ล้ านต�ำแหน่งได้ ในปี 2558 รายงานจาก McKinsey ประเมิน ว่าเทคโนโลยีแหล่งน� ้ำมันดิจิทลั นี ้จะช่วยให้ “บริ ษัทน�ำ้ มันยักษ์ ใหญ่สามารถลด ต้ นทุนในการด�ำเนินการและลดจ�ำนวนพนักงานได้ ถึง 10-25% อีกทังยั ้ งเพิ่มการ ผลิตได้ 5 % อีกด้ วย” บริ ษัทซอฟต์แวร์ ยกั ษ์ ใหญ่หลายรายได้ หนั มาจับกระแสนี ้ โดยล่าสุด EMC ได้ ประกาศว่าจะตังศู ้ นย์พฒ ั นาซอฟต์แวร์ ขึ ้นในกรุ งริ โอ เด จาเนโร เพื่อมุ่ง พัฒนาเครื่ องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านน�ำ้ มันและก๊ าซโดยเฉพาะ อีกทัง้ ยังระบุอีกว่าบริ ษัทที่ติดอันดับ Forbes Global 2000 กว่า 95% นันใช้ ้ เทคโนโลยี ของ EMC อยู่ ในขณะเดียวกัน บริ ษัท IT และซอฟต์แวร์ รายใหญ่เจ้ าอื่นก็เริ่ มหัน มาพัฒนาเทคโนโลยีด้านน� ำ้ มันและก๊ าซแล้ ว อาทิเช่น IBM, Microsoft, Progress Software, Cisco, Wipro, และ SAS

ข่ าวการพัฒนาน�ำ้ มันและก๊ าซ (O&G) กลับถูกมองข้ ามอยู่ บ่ อยครั ง้ ในขณะที่เราจะได้ ยนิ ข่ าวเสมอว่ าเทคโนโลยีกำ� ลังปฏิวัตวิ งการ ค้ าปลีก บันเทิง คมนาคม และการแพทย์ กลับไม่ ค่อยมีการพูดถึงผล ของเทคโนโลยีท่ ีมีต่อแวดวงการขุดเจาะทรั พยากรธรรมชาติเช่ น เช่ น ปิ โตรเลียม ก๊ าซธรรมชาติ และเหมือนแร่ หรื อที่เรี ยกรวมๆว่ าอุตสาหกรรม ขุดเจาะเลย ทัง้ ที่แท้ จริงแล้ ววงการ O&G นี ไ้ ด้ น�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ มหาศาล อีกทัง้ บริ ษัทคิดค้ นนวัตกรรมด้ านนีเ้ พื่อให้ บริ ษัทน�ำ้ มันและก๊ าซ ด�ำเนินการได้ ชาญฉลาดยิ่งขึน้ ก็ได้ รับเงินทุนสนับสนุนอย่ างต่ อเนื่อง

38

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

ทังนี ้ ้ Schlumberger และBaker-Hughes 2 ยักษ์ ใหญ่ผ้ ใู ห้ บริ การแหล่ง น� ้ำมันดิจิทลั ก็ได้ ใช้ แหล่งน�ำ้ มันดิจิทลั อย่างกว้ างขวางแล้ ว ในขณะที่บริ ษัทขนาด เล็กอย่าง Mobilize ที่มี Chevron Technology Ventures หนุนหลังอยู่ ก็ได้ เริ่ ม ให้ วางระบบให้ บริ ษัทพลังงานหลายแห่งสามารถเก็บข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์จากผู้ขาย น� ้ำมันได้ แล้ ว ทังนี ้ ้ บริ ษัทซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับเงินลงทุนสนับสนุนจากรายอื่นอีกหลาย แห่งก็เริ่ มหันมาจับกระแส O&G เช่นกัน ได้ แก่บริ ษัทรายย่อยอย่าง Transform Software and Services ซึ่งเป็ นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ แสดงภาพและแปรผลข้ อมูล ส�ำหรับงานด้ านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และวิศวกรรม หรื อบริ ษัท FiveCubits ซึง่ ได้ พฒ ั นาซอฟต์แวร์ ติดตามและระบบควบคุมโรงงานส�ำหรับบริ ษัทที่ผลิตวัตถุดิบ ปริ มาณมาก เช่น ปิ โตรเลียม ถ่านหิน และแร่ ธาตุ นอกจากนีก้ ็ยงั มีบริ ษัท Rock Flow Dynamics ที่ผลิตเครื่ องมือซอฟต์แวร์ ด้านวิศวกรรมแหล่งกักเก็บต่างๆ โดย เฉพาะเครื่ องจ�ำลองแหล่งกักเก็บ 2. เข้ าถึงสิ่งที่เคยเข้ าถึงไม่ ได้ ตอนที่ Marco Polo มาถึงอาเซอร์ ไบจัน เขาพบน� ้ำมันพุง่ พวยจากพื ้นดิน แต่ทกุ วันนี ้น� ้ำมันไม่ได้ หาง่ายแบบนันอี ้ กแล้ ว แต่กระนันเทคโนโลยี ้ ใหม่ๆ ก็สามารถ


Engineers Corner

ช่วยให้ เราเข้ าถึงสิ่งที่เคยเข้ าถึงไม่ได้ ในอดีตได้ เป็ น การทดแทนตัวอย่างเช่นบริ ษัท BP ที่เดิมเคยคาด การณ์ ว่าจะขุดเจาะน� ้ำมันได้ เพียง 40% จากอ่าว Prudhoe ในอลาสกา ภายหลัง ได้ ท บทวนปรั บ ค่าประมาณการณ์ ขึน้ เป็ น 60% เพราะมีการน� ำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ ามาใช้ เช่น การสร้ างรอย แตกในหิน (ด้ วยการกดหินจนเกิดรอยร้ าวขนาดเล็ก ช่วยท�ำให้ ก๊าซธรรมชาติที่ถกู กักอยู่ไหลออกมาได้ ) การอัดน� ้ำเกลือเจือจางลงไปในแหล่งกักเก็บเพื่อดัน น� ้ำมันที่ซอ่ นอยู่ในรู พรุ นในหินออกมา การอัดคาร์ บอนไดออกไซด์ลงในบ่อขุดเจาะ และการเติจลุ นิ ทรีย์ บางชนิดเพื่อช่วยให้ น� ้ำมันไหลได้ สะดวกขึ ้น บริ ษัทที่มีธรุ กิจเงินร่วมลงทุนสนับสนุนอยู่ เช่น Oxane และ Glori Energy ได้ ท�ำให้ เทคโนโลยี เหล่านี ้แพร่ หลายมากขึ ้น ทางด้ านบริ ษัท Oxane ได้ น�ำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยไรซ์คิดค้ นมาสร้ างธุรกิจ เป็ นเทคโนโลยีผลิตพร็อพแพนท์ (อนุภาคที่เติมในสาร ระหว่างกดหินให้ ร้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ รอยแตกปิ ดตัว) เซรามิคแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตและ ปริ มาณน� ้ำมันที่ผลิตโดยรวมได้ อีกทังยั ้ งลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกิ ดจากการทุบหินให้ แตกอีกด้ วย ในขณะที่ทาง Glori Energy ใช้ การกระตุ้นจุลินทรี ย์ ที่อยูต่ ามแหล่งกักเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึง น� ้ำมันที่หลงเหลือออกมา อีกทังยั ้ งท�ำให้ แหล่งกักเก็บ ยัง่ ยืนกว่าเดิม แต่นวัตกรรมของทังสองบริ ้ ษัทนี ้ก็ยงั ไม่ท้าทายเท่ากับของ Foro Energy ทีไ่ ด้ พฒ ั นา เทคโนโลยี การยิงเลเซอร์ ระยะไกลเพื่อท�ำลายหินแรงอัดสูงที่แข็ง เป็ นพิเศษ นอกจากเทคโนโลยีด้านน�ำ้ มัน ถ่านหิน ก็ได้ รับความสนใจเช่นเดียวกัน ถ่านหินบางประเภท อยู่ลึก เกิ ด กว่ า จะท� ำ เหมื อ งขุด เจาะได้ แต่ ล่ า สุด บริษทั Laurus Energy ผู้พฒ ั นาโครงการเปลีย่ ถ่านหิน ใต้ ดินเป็ นก๊ าซ สามารถเปลี่ ยนถ่ านหิ น เป็ นไอได้ ส�ำเร็ จ ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ ป้อนเครื่ องจักรหรื อผลิต คาร์ บอนพลังงานต�่ำได้ 3. การปฏิบัติงานในแหล่ งทุรกันดาน ทุกวันนี ้มีการส�ำรวจน� ้ำมันและก๊ าซใน พื ้นที่ที่ห่างไกลทัว่ ทุกมุมโลก เช่น Prudhoe Bay (ชายฝั่ งทางเหนือของอลาสก้ า), Russkoe Field (เหนื อขัว้ โลกเหนื อในรั สเซีย), Campos Basin (นอกชายฝั่ งบราซิล) และ Tengiz ในคาซัคสถาน นี่ยงั ไม่รวมถึงแหล่งน� ้ำมันในทะเลเหนือที่ท�ำให้ เมือง แอเบอร์ ดีน กลายเป็ นเมืองที่มีเฮลิคอปเตอร์ บินขึ ้น มาลงมากที่สดุ โลก บริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซหลายราย จึงเริ่ มมองหาเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดจาก ระยะทางนี ้ เช่น บริษัทRigNet ซึง่ สนับสนุนโดยธุรกิจ เงินร่ วมลงทุน ที่หนั มาวางเครื อข่าย IT ส�ำหรับแท่น ขุดเจาะและเรื อบรรทุกน� ้ำมันนอกชายฝั่ ง หรื อเช่น NuPhysica บริ ษัทให้ บริ การทางแพทย์ระยะไกลที่ ช่วยบริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซ รับมือกับลูกจ้ างที่ได้ รับ บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานในที่ห่างไกล โดยใช้ videoconference ชัน้ สูงเพื่อให้ แพทย์ สามารถ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยจากระยะไกลได้ บริ การนี ้ เคยช่วยประหยัดเงินบริ ษัทน� ำ้ มันแห่งหนึ่งได้ ถึง 3,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เพราะแพทย์สามารถ วินิจฉัยอาการลูกจ้ างที่อยูบ่ นแท่นขุดเจาะได้ เลยโดย ไม่ต้องน�ำตัวส่งขึ ้นฝั่ ง อย่างไรก็ตาม ปั ญหาอื่นๆ ก็

ส� ำ คัญ ไม่ได้ ยิ่ง หย่อนไปกว่ากัน เช่นซอฟต์ แวร์ ที่ ใช้ ในการท�ำงานร่ วมกัน ท�ำให้ VSEE Labs ซึ่งมี Salesforce.com เป็ นผู้สนับสนุน หันมาให้ บริ การ ซอฟต์แวร์ videoconference และท�ำงานร่ วมกัน โดยมีบริ ษัทอย่าง Shell Oil และSaudi Aramco เป็ นลูกค้ า

0.37 kgCO2/kWh) อีกทังยั ้ งมีบริ ษัทที่ท�ำสิง่ ที่ท้าทาย กว่า ด้ วยการแปรรู ปขยะเป็ นพลังงาน เช่น บริ ษัท Enerkem ที่บกุ เบิกเทคโนโลยีเพื่อให้ สามารถใช้ ขยะ แทนปิ โตรเลียมได้ นอกจากนันยั ้ งมีบริ ษัท SunCoal Industries ที่แปรรู ปขยะอินทรี ย์เช่นปุ๋ย ฟาง และมูล ไก่ ให้ เป็ นถ่ายหินที่มีคาร์ บอนเป็ นกลาง รวมไปถึง บริ ษัทอย่าง Agilyx ที่คิดค้ นเทคโนโลยีในการเปลี่ยน พลาสติกให้ เป็ นน� ้ำมันดิบสังเคราะห์และปิ โตรเคมี อื่นๆ ด้ วยการให้ ความร้ อนจนพลาสติกระเหยเป็ น ก๊ าซ ก่อนจะน�ำไปควบแน่นเป็ นของเหลวและแยก ไฮโดรคาร์ บอนออกมา

3 โอกาสทองในอุตสาหกรรมขุดเจาะ ส�ำหรั บนักคิดค้ นนวัตกรรม

4. ลดอันตรายจากไฮโดรคาร์ บอน ถึงแม้ ว่าจะยังมีผ้ ูลงทุนในเทคโนโลยี สะอาดหลงเหลือบ้ าง แต่ก็นบั ได้ ว่าช่วงนี ้เป็ นช่วง ตกต�่ำในวัฏจักรของกระแสนี ้ ภายหลังมีข่าวฉาว หลายระลอก ประกอบกับผลด�ำเนินการทางการเงิน ของบริ ษัทเทคโนโลยีสะอาดมหาชนหลายแห่งที่ไม่ส้ ู ดีนกั เช่น WilderHill Clean Energy Index ที่มีผล ประกอบการลดลงถึง 55% ตังแต่ ้ เริ่ มกิจการมาในปี 2547 เป็ นเหตุให้ ผ้ ูคนหันมาสนใจการท�ำให้ การผลิต และใช้ เชื ้อเพลิงไฮโดรคาร์ บอนอันตรายน้ อยลง แทนที่ จะหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่น หลายบริ ษัทเช่น PWAbsorbents และ GeoPure HydroTechnologies ได้ หนั มาจับปั ญหาการบ�ำบัดน� ้ำที่เกิดขึ ้นในกระบวน การขุดเจาะหาทรั พยากรธรรมชาติต่างๆ ในขณะ เดียวกัน หลายบริ ษัทก็หนั ไปมุ่งลดความต้ องการ แทนที่ม่งุ เพิ่มผลผลิต เช่นบริ ษัท Cerion Energy ที่ผลิตเชื ้อเพลิงดีเซลโดยใช้ นาโนเทคโนโลยี ท�ำให้ ประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงลงได้ ถึง 8% และลดการ ปล่อยก๊ าซไปด้ วยในขณะเดียวกัน 5. เล่ นแร่ แปรธาตุเชือ้ เพลิง บริ ษัทอีกจ�ำนวนหนึ่งก�ำลังพยายามน�ำ ทรัพยากรที่หาได้ มาแปรเป็ นทรัพยากรอื่นที่มีมลู ค่า สูงกว่าหรื อน�ำไปใช้ ได้ ง่ายกว่า เช่นบริ ษัท Fractal Systems ที่ใช้ เทคโนโลยีอัพเกรดน� ำ้ มันหนักและ บิทเู มน เนื่องจากน� ้ำมันหนักและบิทเู มนมีความหนา แน่นสูงกว่าน� ้ำมันดิบชนิดเบา จึงใช้ คา่ ใช้ จา่ ยสูงกว่า ในการกลั่น อี ก ทัง้ ยัง ก่ อมลพิ ษมากกว่าด้ วย แต่ บังเอิญว่าในโลกของเรามีน�ำ้ มันหนักและบิทูเมน อยู่มากกว่าน� ้ำมันดิบชนิดเบา นอกจากนี ้ยังมีบริ ษัท Siluria Technologies ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติแทนน� ้ำมัน ให้ กระบวนการผลิต ข้ อดีก็คือก๊ าซธรรมชาติมีราคา ถูกและหาได้ งา่ ย ในสหรัฐอเมริ กา (โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งหลังจากเริ่ มมีเทคโนโลยี fracking) อีกทังยั ้ งสร้ าง มลพิษน้ อยกว่าน� ำ้ มัน (เพียง 0.23กิ โลกรั ม คาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อกิ โลวัตต์ ชั่วโมง (kgCO2/kWh) เทียบกับ 0.27 kgCO2/kWh) ในท�ำนองเดียว บริ ษัท Ciris Energy ก็ หันมาแปรรู ปถ่านหินเป็ นก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งนับเป็ น กระบวนการที่เป็ นประโยชน์มากเพราะถ่านหินเป็ น เชื ้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูม่ ากที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กาและ จีน และเป็ นมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยลงเมื่อแปรรู ป เป็ นก๊ าซธรรมชาติแล้ ว (0.23 kgCO2/kWh เทียบกับ

1.นวัตกรรมสกัดแร่ ธาตุ ในจ�ำนวนเงินลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน ทังหมดที ้ ่ว่าน้ อยแล้ ว มีเพียงส่วนเดียวเท่านันที ้ ่ตกไป ถึงมือผู้พฒ ั นาเทคโนโลยีไฮโดรคาร์ บอน แต่เงินที่ไหล ถึงเทคโนโลยีในการท�ำเหมืองและสกัดแร่ นนยิ ั ้ ่งน้ อย ลงไปอีก ปั จจุบนั มีบริ ษัทแร่ เพียงรายเดียวที่ได้ รับเงิน สนับสนุน นั่นคื อ Simbol Materials ซึ่ง เป็ นผู้ผลิต ลิเทียมในขณะที่เงินทุนร่ วมด้ านกลยุทธ์ แร่ ธาตุแหล่ง เดียวที่เคยได้ ยินกันนัน้ มาจาก BBIG Ventures ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ BHP Billiton และปิ ดกิจการไป แล้ วเมื่อปี 2545 แต่นนั่ ไม่ได้ แปลว่าแร่ ธาตุจะไม่มี ความส�ำคัญหรื อหมดอนาคต ในคดีการค้ า WTO ที่ โด่งดังและเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี ้ มีการกล่าวว่า แร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากในดินจะเริ่มมีบทบาท ส�ำคัญต่อเศรษฐกิ จในอนาคต นอกจากนัน้ ล่า สุด นิตยสาร The Economist ยังได้ อ้างอิงบทความจาก Environmental Science and Technology ที่สรุ ป ว่าหากกังหันผลิตไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็ นที่ ใช้ แพร่ หลายเมื่ อใด ความต้ องการแร่ ธ าตุ หายากบางชนิดจะถี บตัวขึน้ ถึง 700-2,600% ใน ช่วง 25 ปี ในขณะที่จะผลิตได้ เพิ่มเพียงปี ละ 6% 2. นวัตกรรมการเงินเพื่อการจัดการราคา ผันผวน ราคาน� ้ำมันและพลังงานสามารถเปลี่ยน แปลงจากหน้ ามือเป็ นหลัง บริ ษัทที่เล็งเห็นถึงปั ญหา นี ้และคิดค้ นวิธีการรับมือกับปั ญหานี ้คือ PriceLock ซึ่งช่วยผู้บริ โภคล็อคราคาแกโซลีนได้ ทัง้ นี ้ ราคาที่ ผันผวนอาจเป็ นปั ญหาใหญ่ ส�ำหรั บผู้บริ โภคและ องค์ กร แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นโอกาสส�ำหรั บผู้ ประกอบการด้ วย 3. พัฒนาเทคโนโลยีท่อส่ ง โลกเรายังต้ องการ ท่ อส่ ง ที่ราคาถูกลงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม กว่านี ้ ปกติแล้ วการติดตัง้ ท่อส่งนัน้ มีค่าใช้ จ่ายสูง มากถึงขนาดที่ในประเทศอื่นๆ นอกสหรั ฐอเมริ กา รัฐบาลต้ องเข้ ามาช่วยให้ เงินสนับสนุน (ทังทางตรง ้ และทางอ้ อม) นอกจากนัน้ ผลกระทบที่เกิดจากการ สร้ างท่อส่งก็ยงั คงก่อให้ เกิดปั ญหาทางการเมืองอีก ด้ วย และเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริ กาตัดสินใจไม่อนุญาตให้ สร้ างท่อส่ง Keystone เช่นเดียวกับในบัลแกเรี ยที่สงั่ ให้ ยกเลิก การสร้ างท่อส่ง Burgas-Alexandroupolis การสร้ าง ท่อส่งที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้นจะช่วยแก้ ไข ปั ญหานี ้ได้

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

39


Product And Technology News

GPS tracker certified for unlimited operation in Brazil and Mexico A GPS tracking device from Geoforce has received Zone 0 certification for use in explosive environments

The latest version of US company Geoforce’s GT1 Satellite GPS tracking device has received IECEx/ATEX Zone 0 certification, making it the world’s first satellite tracking device with that rating. The device is now approved to operate safely for unlimited periods of time, even in the most explosive environments found in oil and gas exploration and production. The certification meets the standards of ATEX (Apparatus for use in Explosive atmospheres) in Europe, as well as IECEx (the International Electrotechnical Commission system for certification to standards relating to equipment for use in Explosive atmospheres). According to Geoforce, governing bodies in the United States, Canada, Brazil, Mexico, and Australia have added their endorsement.

The device also is certified to meet more than 40 other specific global standards for intrinsic safety, electronics and radio compliance as well as environmental compliance. “Gaining Zone 0 certification has never been achieved before for a satellite tracking device – and the standards were daunting,” said Brandon Taylor, Chief Hardware Architect at Geoforce. “Achieving IECEx/ATEX Zone 0 rating is the culmination of an effort that lasted more than two years. But the effort was worth it to provide our customers a single tracking device which is certified to operate safely for unlimited periods in any oil and gas operating environment for global operation.” The certification will be audited annually by the IECEx/ATEX certification organizations. Track and trace equipment is used in a number of challenging environments in the oil and gas industry. Geoforce is headquartered near Dallas/Fort Worth, with Geoforce do Brasil being located in Macae, Brazil.

40

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

More information : GEOFORCE USA Tel : (+1) 888-574-3878(International toll-free) Tel : (+1) 972-546-3878 (Local) Fax : (+1) 972-546-3871 Email : info@geoforce.com Web : www.geoforce.com


Circulation of Thailand Oil&Gas Today Magazine is audited by Fireworks Business Information quarterly and as a requirement, circulation of Free copies is restricted to qualified readers in the Southeast Asia region. But readers in other countries can have Thailand Oil&Gas Today Magazine, only on subscription basis. As a subscriber of Thailand Oil&Gas Today Magazine, irrespective of whether you are located in the Southeast Asia region or other countries, you will be the first one to receive the current issue before other free readers. You have your own personal copy of Thailand Oil&Gas Today Magazine and you can either retain for further reference in your own library or share with others in your organization. Consider the advantage you will have by subscribing to Thailand Oil&Gas Today Magazine. For priority service, fax this subscription card to +66 2 513 1418 Ext. 108 or email to thai@fireworksbi.com

My Business Particulars NamE : CompanY : Designation : Company’s Address : Country : Tel : (H) : Fax : Email : Signature : Date : This Section MUST be completed before your request can be processed. YES, I would like to have any OWN PERSONAL COPY OF Thailand Oil&Gas Today Magazine, Please enter my subscription TODAY! For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online, Please visit our website where you will find the necessary links to the companies concerned.

SUBSCRIPTION OPTIONS MY COMPANY ACTIVITIES

I wish to subscribe/ renew for: One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

Management & Decision Makers

Two years (8 issues) for just THB 1,800 / USD 60

Purchasing & Procurement Maintenance & Technical, Engineering

PREFERRED METHOD OF PAYMENT

Production, Manufacturing Research & Development (R&D) Quality Control (QC)

Cash Cheque

MY MAIN JOB FUNCTION

Electronic Transfer Remit to the Publisher’s bank account as detailed below :

Management & Decisions Makers

Fireworks Media ( Thailand ) Co., Ltd.

Purchasing & Procurement

Account NO : 111-3-91427-5

Maintenance & Technical

Siam Commercial Bank Pcl.

Engineering

Swift Code

: SICOTHBK

Branch

: Ratchayothin

Production Manufacturing Research & Development (R&D)

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

Quality Control (QC)

After Completion, Fax or POST to Fireworks Business Information (Thailand) Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand TEL : (+66) 2513 1418 Ext. 108

FAX : (+66) 2513 1419

Email: Thai@fireworkabi.com

Fireworks Business Information (Thailand) Current of Thailand Oil&Gas Today Magazine can also be found on the website : www.fireworksbi.com


c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office&Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

%% !"#$%$&"'$()*+$",-"$."/&$0-/$&"1"2-#3


Calendar Of Event 2014

Calendar Oil&Gas Events List 2014

Marine Philippines 2014 18-20 June 2014 SMX Convention Centre Manila, Philippines www.philmarine.com

OFFSHORE PHILLIPINES

2014

Oil & Gas Myanmar 2014 9-11 July 2014 Tatmadaw Hall Yangon, Myanmar www.oilmyanmar.com Marine Vietnam 2014 6-8 August 2014 Haiphong Convention Centre Haiphong, Vietnam www.marinevietnam.com

MAR NE

2014

Vietnam

Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2014 19-21 August 2014 Swiss-Bel Hotel Batam, Indonesia www.batam-marine.com

Oil & Gas Myanmar 2014 9-11 July 2014

OFFSHORE PHILLIPINES

Oil & Gas Thailand (OGET) 2014 and Petrochemical Asia 2014 2-4 September 2014

2014

Marine Vietnam 2014 6-8 August 2014

Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2014 22-24 October 2014

MAR NE

Vietnam

2014

Marine Philippines 2014 18-20 June 2014

Oil & Gas Brunei 2014 1-2 October 2014 Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2014 19-21 August 2014

Sarawak Oil & Gas 2014 20-22 August 2014

Sarawak Oil & Gas 2014 20-22 August 2014 Miri Indoor Stadium, Sarawak Sarawak, Malaysia www.oilgasexpo.com Oil & Gas Thailand (OGET) 2014 and Petrochemical Asia 2014 2-4 September 2014 BITEC, Bang-na Bangkok, Thailand www.oilgasthai.com Oil & Gas Brunei 2014 1-2 October 2014 Seria Community Hall, Pusat Insani Seria Kuala Belait, Brunei www.oilgasbrunei.com Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2014 22-24 October 2014 Vung Tau City, Vietnam www.oilgasvietnam.com

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

43


Advertiser Index & International Marketing Offices

ADVERTISER INDEX

PAGE

AVERTISERS

WEBSITE

25

Addventus Pte Ltd

www.addventus.com

Draeger Safety (Thailand) Ltd

www.draeger.com/passion

Dura Metal (S) Pte Ltd

www.durametal-alloy.com

Fireworks Exhibitions

www.oilgasthai.com

Pipeline & Piling Services Co., Ltd.

www.paps-thailand.com

QSS Safety Products (S) Pte Ltd

www.qss-safety.com

Red Lion Controls

www.redlion.net

Siemens Ltd

www.siemens.com/oilandgas

Triple-Max Engineering Pte Ltd

www.triple-max.com

31

Union TSL Ltd

www.utsl.co.th

21

Vector Thai Technology Co., Ltd.

www.vectorthai.com

3 11 35 IFC 17 1 BC IBC

International Marketing Office THAILAND

Fireworks Business Information (Thailand)

c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

TEL

: (+66) 2 513 1418 Ext. 108

Promphan 2 Office&Residence,

FAX

: (+66) 2 513 1419

8th Floor (Office Zone, Room 807)

EMAIL

: thai@fireworksbi.com

14 Robinson Road #13-00,

TEL

: (+65) 3152 0252

Far East Finance Building,

FAX

: (+65) 3152 0253

Singapore 048545

EMAIL

: sg@fireworksbi.com

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blak No 47,

TEL

: (+6221) 4290 0030,

JI Letjen Suprapto Raya,

Jakarta 10640 Indonesia

FAX

: (+6221) 4290 0191

EMAIL

: info@fireworksbi.com

48-3, Jalan PJU 5/11, Dataran Sunway,

TEL

: (+603) 6148 3488

47810 Kata Damansara Petaling Jaya,

FAX

: (+603) 6148 4811

Selangor D.E

EMAIL : my@fireworksbi.com

1 Soi Lat Phrao Road, Jompol,

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand SINGAPORE (Head Office)

Fireworks Business Information (Singapore)

INDONESIA Fireworks Business Information (Indonesia) (+6221) 3228 8780

MALAYSIA Fireworks Business Information (M) Sdn 1037694-W

44

April-June 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


X-pert solutions for pipelines www.siemens.com/oilandgas

Thailand Oil&GasToday Mag Vol1.No.2 Apr-Jun 2014  

This month edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas magazine is packed full of exciting news from the region. We would also take a loo...

Thailand Oil&GasToday Mag Vol1.No.2 Apr-Jun 2014  

This month edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas magazine is packed full of exciting news from the region. We would also take a loo...

Advertisement