Page 1

Published By

Vol.4 | No.2 | April - June 2017

The Future of Thai Energy and the Current Petroleum Act อนาคตพลังงานไทยกับบทบาท พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ในยุคปัจจุบัน

Driving the Thailand Energy Industry in the 4.0 Era ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุค 4.0

Phase 2 of PTTLNG’s LNG Sendout System Commissioning การทดลองเดินระบบส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะที่ 2 ของ PTTLNG

Read More 16

Read More 26

THB 150 / USD 5

www.thaioilgas.com


“BRING the Reliability and Experience of Maintenance & Engineering Teams to Handle all of Your Maintenance and Engineering Project Works”

 Engineering & Project Management Services • • • • • • • • •

Feasibility Study Up scale to pilot plant 3D Solution and Services Engineering Services (Basic Design and Details Design) EPC Lump-sum turnkey (FEED, Engineering, Procurement, Construction) Process and Power Plant EPC Pipeline Service (Distribution Line) EPC Solar Energy EPC Management (EPCm) Project Management Consultancy (PMC)

 Maintenance Service

Maintenance Readiness • Database Computerized Maintenance Management System (CMMS) • Material and Equipment Standard and Code (MESC) • Spare Part Optimization (SPO) • Material Supply Services (MSS) • Central Warehouse Services (WHS) Maintenance Reliability • Reliability Centered Maintenance (RCM) • Safety Integrity Levels (SIL) • Maintenance Management System Analysis (MMSA)

Contact us :

PTT Maintenance and Engineering Company Limited

Tel : Fax : Website :

66(0) 3897 7800 Ext. 78950 66(0) 3897 7900 www.pttme.com

 Plant Inspection Service

• Plant Inspection Services & Consultant • CUI Management • Inspection Planning & RBI • Vibration Analysis by Machinery Health Expert • Infrared Thermography • Tube Inspection • Phased Array UT • Acoustic Emission • Advanced NDT service

Major Overhaul Maintenance Services • Tank Maintenance Services • Rotating Equipment Maintenance Services • Static Equipment Inspection and Maintenance Services (Valve, Furnace Coil) • Catalyst Unloading & Loading Services • Electrical & Instrument Maintenance Services • On-Line Leak Sealing • Minor EPC of Static Equipment Services Site Maintenance Service Turnaround Management Services


บริษัท ไอเท็ค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด I-TECH ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD

Electrical & Instrument Products Explosion Proof

Ex-electrical JB & Enclosure wide range of high quality products, innovative design and first class customer service

Hazardous Cable Gland Industrial Gland Hazardous Enclosure Accessories

The product range of electro-technical components offer by PTR comprises of : Terminal blocks for Printed circuit-board assemblies & plug-in connector systems DIN Rail Terminal Blocks

LED Outdoor lighting I-TECH ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD HEAD OFFICE 114/154 Moo 1, Krissana Village Soi Tiwanon-Pak Kred 56,

RAYONG OFFICE : 131/64 Moo 2, Thabma, Muang, Rayong 21000

Tiwanon Rd., Bannamai Communt, Muang, Pathumthani 12000

Tel : 038 947 995 Fax : 038 947 996

Tel : 02 148 3325 , 086 3278360-1 Fax : 02 1483326

www.I-techengineering.com


www.thaioilgas.com

www.fireworksbi.com Editor Managing Director Kenny Yong

Editor’s M e s s a g e

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants Poontarika Saenrit

In this month’s Oil & Gas Today Magazine, Energy of Thailand Minister, Gen. Anantaporn Kanjanarat talk about how to driving the Thailand energy industry in the 4.0 era is appears in our magazine’s “In The Hot Seat”.

Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia

Turn to the page of “Cover Story” to would always be a hot topic to be discussed how was Thailand going on in the future of Thai Energy and the current petroleum act. Besides, Safety solutions in Thailand to understand Phase 2 of PTTLNG’s LNG sendout system commissioning.

Mervyn Yong

Media Executive Anon Ruktigoon

Translator Our team at FBI Publications Thailand is dedicated to ensuring you enjoy your read every month! For any interesting articles pertaining to the sugar or ethanol industry, please feel free to share it with us here! Cheerios!

Atipong Amornwongpeeti

Designer Sininad Sudphuengphach

FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road,

Kenny Yong

Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Guest Editor

Thailand

Managing Director

Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com


VEGA Instruments Co.,Ltd. 202 Le Concorde Tower 10th floor#1002 Ratchadapisek Road, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand Phone: +66 2 694 2400 Fax: +66 2 694 2404 Email: info.th@vega.com www.vega.com


CONTENT

Vol.4 No.2 Aprill - June 2017

Press Releases

6 » PTTEP Organizes Contractor Forum 2017 to Promote SSHE Workplace Culture

ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 6 » TOP Solvent, Thaioil’s Subsidiary, Joins Hands with KEEEN

for Market Development

ท็อป โซลเว้นท์ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์จับมือคีนน์ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ REGIONAL INDUSTRY NEWS 7 » Exxonmobil’s PX Market Position to Strengthen If It Acquires JAC

เอ็กซอนโมบิลเสริมความแข็งแกร่งในตลาด พาราไซลีนเพือ่ รองรับการเข้าซือ้ JAC 8 » PTTEP Expands Investments Opportunities Aim to Increase

7

Production Petroleum

ปตท.สผ. มองหาโอกาสการขยายการลงทุน มุ่งด�ำเนินการส�ำรวจและพัฒนา โครงการอย่างต่อเนื่อง 10 » Cambodia Will Revise 2002 Oil Contract, Preparing For First Oil

กัมพูชาก�ำลังทบทวนสัญญาน�้ำมันในปี 2545 เตรียมรับการผลิตน�้ำมันครั้งแรก 11 » Malaysia's Petronas Seeks Buyers for $1 bln Offshore Gas

Project Stake

ปิโตนาสมาเลเซียมองหาผูซ้ อื้ หุน้ มูลค่า 1 พันล้านเหรียญ ในโครงการก๊าซนอกชายฝัง่

12 » Indonesia Produces More than Finding Oil andGas

14

16

อินโดนีเซียผลิตน�้ำมันและก๊าซมากกว่าที่ส�ำรวจ INTERNATIONAL NEWS

13 » China, Myanmar Finally Reach Deal on Oil Pipeline Bay Of Bengal

จีน พม่าบรรลุข้อตกลงท่อส่งน�้ำมันอ่าวเบงกอลพร้อมเปิดใช้เร็วที่สุด 14 » OPEC Figures Show Oil Output Cuts Exceed Pledge in March

สถิติโอเปกเผยลดการผลิตน�้ำมันเกินกว่าเคยประกาศไว้ช่วงมีนาคมที่ผ่านมา 15 » Mubadala Says Oil Slump Has Poised the Company for Growth

มูบาดาลาเผยราคาน�้ำมันที่ตกต�่ำฉุดการเจริญเติบโตของบริษัท In The Hot Seat 16 » Driving the Thailand Energy Industry 4.0 Era

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุค4.0 COVER STORY 20 » The Future of Thai Energy and the Current Petroleum Act

อนาคตพลังงานไทยกับบทบาท พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ในยุคปัจจุบัน FBI in Action 25 » SETA 2017 Attracts a Large Crowd of Energy Enthusiasts

20

กฟผ. โชว์ศักยภาพ จัดนิทรรศการสุดไฮเทคโชว์ตอกย�้ำแนวคิด “คิดและท�ำเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืน” ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2017 SAFETY SOLUTIONS 26 » Phase 2 of PTTLNG’s LNG Sendout System Commissioning

การทดลองเดินระบบส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะที่ 2 ของ PTTLNG ENGINEERS CORNER 28 » X-Ray System Inspects Welds High-tech in Pipeline Segments

X-Ray System Inspects Welds High-tech in Pipeline Segments 4

28 Oil & Gas Today Magazine


Press Releases

PTTEP Organizes Contractor Forum 2017 to Promote SSHE Workplace Culture ปตท.สผ.ประชุมคู่ค้า มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม

M

r. Somporn Vongvuthipornchai, President and CEO of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) presided over the 2017 SSHE Contractor Forum to

promote SSHE (Safety, Security, Healthy and Environment) workplace culture to its contractors. Under the theme of “Strong and Driven SSHE Culture for Target Zero”, PTTEP and its contractors have made a commitment to drive PTTEP to be an Incident Free organization. Moreover, PTTEP has presented the Awards and Certificates to 33 contractors who follow SSHE procedures and standards. The forum was held at the Royal Maneeya Grand Ballroom, Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel under the Green Meeting condition to increase efficiency and reduce environmental impact.

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็น ประธานในพิธเี ปิดการประชุมคูค่ า้ ประจ�ำปี 2560 (SSHE Contractor Forum) ซึง่ ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Strong and Driven SSHE Culture for Target Zero” เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรม “ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม” แก่บริษัทคู่ค้า โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. และบริษัทคู่ค้าได้ประกาศข้อตกลงร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การน�ำแนวทางการจัดประชุมสี เขียวมาใช้ปฏิบัติ ภายในงาน ปตท.สผ. ได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ บริษัทคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ ปลอดอุบัติเหตุ จ�ำนวน 33 รางวัล การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องมณียาแก รนด์บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเป็นการจัดงานตาม แนวทางการประชุมสีเขียวซึง่ ค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R

ecently, Mr. Atikom Terbsiri (center), Chief Executive Officer and President of Thai Oil Public Company Limited has presided over the MOU Signing ceremony for Market development of

“KEEEN” products between TOP Solvent Company Limited (Thaioil’s Subsidiary) led by Mrs. Acharee Tiyabhorn (4th left), Managing Director and KEEEN Limited led by Dr. Watson Ariyaphuttarat (4th right), the Founder & CEO. The ceremony was held at the Board Meeting Room, Thai Oil Public Company Limited.,12th floor Building A , Energy Complex Building, Bangkok. The MOU signing ceremony is aimed to appoint TOP Solvent Company Limited to be a representative of KEEEN Limited in selling products and services on oil and chemical vapor removal and treatment product in one step.

TOP Solvent, Thaioil’s Subsidiary, Joins Hands with KEEEN for Market Development ท็อป โซลเว้นท์ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ จับมือคีนน์ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ 6

คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความ เข้าใจ การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ "KEEEN” ระหว่าง คุณอัจฉรีย์ ตียาภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ท็อป โซลเว้นท์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ ไทยออยล์ กับดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานอ�ำนวยการ บริษทั คีนน์ จ�ำกัด (KEEEN) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) อาคาร A ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ กรุงเทพ พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ "KEEEN” มี วัตถุประสงค์เพือ่ แต่งตัง้ ให้ บริษทั ท็อป โซลเว้นท์ จ�ำกัด เป็นตัวแทนของ บริษทั คีนน์ จ�ำกัด ในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ การบ�ำบัดและขจัดคราบน�ำ้ มันและไอระเหยของสารเคมีได้ในขัน้ ตอนเดียว

Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News

Exxonmobil’s PX Market Position to Strengthen If It Acquires JAC

เอ็กซอนโมบิลเสริมความแข็งแกร่งในตลาด พาราไซลีนเพือ่ รองรับการเข้าซื้อ JAC >> ExxonMobil's Singapore Chemical Plant at Jurong Island. (Source: ExxonMobil website)

E

xxonMobil’s potential acquisition of

The company also has PX units in Europe

beleaguered Jurong Aromatic Corporation

and US. It runs a 600,000 tonne/year PX unit in

(JAC) in Singapore will strengthen its

Baytown, Texas and a 300,000 tonne/year PX

position in the global paraxylene (PX) market.

unit in Beaumont, Texas.

An ExxonMobil spokesperson said on 5 April the company is currently negotiating with

It also runs a 700,000 tonne/year PX unit in Botlek, the Netherlands.

restructuring firm Borrelli Walsh to acquire JAC’s assets on Jurong Island in Singapore. ExxonMobil currently has PX plants in Asia, Europe and North America. It is one of the key PX producers in Asia, running

PX cargoes from its US and Europe plant regularly land in Asia amid an open arbitrage window, where major Chinese PTA plants have docks large enough to accommodate larger sized MR vessels carrying deep-sea cargoes.

units in Singapore, Thailand and China.

This is especially so when key consumer

Its Singapore PX facilities on Jurong Island

market China runs PTA units at high rates to feed

have a combined capacity of 1m tonne/year, while

polyester demand or when PTA units in Europe

its unit in Sri Racha, Thailand, has a capacity of

reduce feedstock requirements on force majeures

500,000 Tonne/year. It also has a share in Fujian Refining and Petrochemical (FREP), which is a joint venture with Sinopec and Saudi Aramco. The refinery has an 800,000 tonne/year PX unit. If it successfully acquires JAC and takes its 800,000 tonne/year PX unit under its wing, ExxonMobil would have a total capacity of 3.1m tonne/year in Asia Pacific. Only South Korea’s SK Global Chemical (SKGC), Japan’s JX Nippon Oil & Energy and India’s Reliance Industries (RIL) match this. Market sources said that a successful acquisition by ExxonMobil of JAC would likely mean an end to current contracts between various parties and that new contracts would have to be drawn up with end-users in Asia from early as H2-2017. ExxonMobil’s PX volumes are sold on a contract and spot basis to key downstream end-users in the downstream purified terephthalic acid (PTA) market. Cargoes from its plants in Asia Pacific are typically fixed to land at major Chinese and southeast Asian PTA plants.

(FM) or face technical problems.

อ็กซอนโมบิลก�ำลังด�ำเนินการเพื่อเข้า ซื้อบริษัทที่ก�ำลังประสบวิกฤตนามว่า จูร ่ง อะโรมาติก คอร์ปอเรชั่น (JAC) ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งหากส�ำเร็จจะเป็นการ เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในตลาด พาราไซลีน (PX) ทั่วโลก โฆษกของเอ็กซอนโมบิลเผยเมือ่ วันที่ 5 เมษายน ว่าบริษทั ฯ ก�ำลังเจรจากับบริษทั บอเรลลี่ วอลช์ (Borrelli Walsh) ซึง่ เป็นบริษทั ด้านการปรับโครงสร้าง เพือ่ เข้า ซื้อสินทรัพย์ของ JAC บนเกาะจูร่งในสิงคโปร์ ปัจจุบันเอ็กซอนโมบิลมีโรงงานพาราไซลีนใน ทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ เนือ่ งจากบริษทั เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิต PX ทีส่ ำ� คัญใน ทวีปเอเชีย ซึง่ ประกอบกิจการในสิงคโปร์ ไทย และจีน โดยรวมโรงงาน PX บนเกาะจูรง่ ในสิงคโปร์ มีกำ� ลัง ในการผลิตถึงปีละล้านตัน ในขณะทีโ่ รงงานในศรีราชา ประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตปีละ 5 แสนตัน นอกจากนี้ บริษทั ยังถือหุน้ ในฝูเจีย้ น รีไฟนิง่ แอนด์ ปิโตรเคมิคัล (Fujian Refining and Petrochemical: FREP) ซึ่งเป็น บริษัทร่วมทุนกับ ซิโนเปค และ ซาอุดิ อารามโก้ซึ่งมีโรงสังเคราะห์ PX ที่มีก�ำลังการผลิตถึง 800,000 ตัน/ปี

หากบริษัทสามารถเข้าซื้อ JAC ได้ส�ำเร็จเอ็ก ซอนโมบิลจะได้โรงงาน PX ขนาดก�ำลัง 800,000 ตัน/ปี เข้ามาอยู่ในสังกัดด้วยท�ำให้เอ็กซอนโมบิลจะ ได้ก�ำลังการผลิตรวม 3.1 ล้านตันต่อปีในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ซึง่ มีเพียงบริษทั เอสเค โกลบอล เคมิคลั (SKGC) ของเกาหลีใต้ บริษทั เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ แอนด์ เอ เนอจีของประเทศญี่ปุ่นและ บริษัทรีไลแอนซ์ อินดัส ทรีส์ (RIL) ของอินเดียเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นคูแ่ ข่งทีส่ สู ี แหล่งข่าวระบุวา่ หากเอ็กซอนโมบิลเข้าซือ้ JAC ได้ส�ำเร็จน่าจะส่งผลให้เกิดการยุติสัญญาระหว่างคู่ สัญญาหลายคู่และต้องร่างสัญญาฉบับใหม่ส�ำหรับ ผูใ้ ช้ในเอเชียขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลังของพ.ศ. 2560 PX ที่เอ็กซอนโมบิลผลิตได้จะถูกจ�ำหน่ายตาม เงื่อนไขสัญญาและตามจุดจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มหลัก ของผู้ใช้ปลายน�้ำ (downstream end-users) ใน ตลาดกรดเทเรฟทาลิกบริสทุ ธิ.์ (Purified Terephthalic Acid - PTA) ผลิตภัณฑ์จากโรงงานในเอเชียแปซิฟิกมักไป ตามภาคพื้นดินในบริเวณนั้นๆ ตามฐานโรงงานผลิต PTA ของประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีโรงผลิต PX ใน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิต PX อยู่ที่ 600,000 ตันต่อปีในเมือง เบย์ทาวน์รฐั เท็กซัสและ 300,000 ตันต่อปีในเมืองโบ มอนต์รัฐเท็กซัส ในส่วนของยุโรป บริษัทผลิต PX ได้ 700,000 ตันต่อปีในเมืองบอทเล็ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ PX ที่ผลิตได้จากโรงงานในสหรัฐอเมริกาและ ยุโรปมักถูกส่งมาจ�ำหน่ายในทวีปเอเชียในช่วงการท�ำ Arbitrage หรือการท�ำก�ำไรจากสองตลาดซึ่งโรงงาน PTA ใหญ่ๆ ของจีนมักมีที่จอดเรือขนาดใหญ่เพียง พอที่จะรองรับเรือ MR ขนาดใหญ่ที่ล�ำเลียงสินค้า ทางทะเลลึก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตลาดผู้บริโภคส�ำคัญ ในจีนด�ำเนินการผลิต PTA ในอัตราสูงเพื่อให้ทันกับ ความต้องการโพลีเอสเตอร์หรือเมือ่ โรงงานผลิต PTA ในยุโรปลดความต้องการใช้วัตถุดิบด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเผชิญกับปัญหาทางเทคนิค 7


Regional Industry News

PTTEP Expands Investments Opportunities Aim to Increase Production Petroleum ปตท.สผ. มองหาโอกาสการขยายการลงทุน มุ่งด�ำเนินการส�ำรวจและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนือ่ ง

P

with a subsidiary of the national oil company

since April 2016. The project is currently in the

of Oman, seeking co-investment opportunities

construction phase for 4 production platforms

in areas of mutual interest. Portfolio rationalization

in Phase 1C in order to support the production

for the Myanmar MD-7 Project by divesting the

plateau of the project.

TTEP continues to carry out exploration

participating interest to Total E&P Myanmar

3. Myanmar M11 Project (Participation Interest

and development activities along with

(TOTAL). The entry of TOTAL will balance the

100%) The project is in the process of assessing the fields’ resource potentials.

expansion investment opportunities with

risk management and enhance the value of the

the aim to increase production, petroleum reserves

Project. The relinquishment of exploration field in

4. Myanmar MD-7 Project (Participation

base and provide sustainable petroleum supply

the L28/48 Project in Thailand, the Myanmar MD-8

Interest 100%) The project is in the process of

to Thailand. For the year 2016, the Company

Project, the Indonesia South Mandar Project,

assessing the fields’ resource potentials.

has recently acquired the exploration block

the PTTEP Australasia Project, the Mozambique

5. Myanmar MOGE-3 Project (Participation

in Malaysia, Sarawak SK410B Project, which is

Rovuma Onshore Project and the Kenya L11, L11B

Interest 75%) The project is in the process of

situated in a high petroleum potential area.

and L12 Project..

carrying out 2D and 3D seismic surveys which

In addition, PTTEP’s portfolio management philosophy is to balance between value creation and risk management to ensure that the Company’s long term strategic objectives can be achieved

During the year 2016, the Company’s progress in key projects is highlighted on this map.

are scheduled to be complete by mid- 2017. 6. PTTEP Australasia Project (Participation

1. Sarawak SK410B Project (Participation

Interest 90%-100%) The project had average

Interest 42.5%) The Company signed the Production

sales volume for the year 2016 of 14,655 BPD in

Key portfolio managements during this year

Sharing Contract (PSC) on 21 July 2016 and is in

accordance with the production plan.

include the following activities; The divestment of

the preparation process for 3D seismic activities

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) which

starting in the second quarter of 2017.

holds 100% interest in mature field of the Oman 44

2. Zawtika Project (Participation Interest

Project. However, PTTEP continues to explore for

80%) The project has maintained its production

new investment opportunities in Oman as PTTEP

as planned, and started the production operations

has signed Memorandum of Understanding (MOU)

from the fourth producing platform in Phase 1B

8

7. Algeria 433a & 416b Project (Participation Interest 35%) The project successfully marked its first sales of crude oil in late 2015. Production for the year 2016 has averaged at 15,463 BPD. 8. Algeria Hassi Bir Rekaiz Project (Participation Interest 24.5%) The project successfully

Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News finished drilling campaign with satisfactory flow rates of crude oil and natural gas. Currently, the project’s development plans are being prepared to be submitted to the Algerian government in early 2017, with total planned production capacity of 50,000 BOED. 9. Mozambique Rovuma Offshore Area 1 Project (Participation Interest 8.5%) During 2016, the project made progress by achieving several key milestones including the receipt of the onshore LNG Engineering and Construction contract as well as the receipt of government approval for Resettlement Action Plan. The project is currently in the process of finalizing the LNG off-take agreement, and negotiating for project finance with financial institutions. The Company targets to announce the Final Investment Decision (FID) for the project by the end of 2017, with the planned first phase of LNG production at 12 Million tons per annum (MTPA). 10. Mariana Oil Sands Project (Participation Interest 100%) The project submitted the development proposal for Thornbury Phase 1 to the government of Alberta in May 2015. The project is re-assessing the investment strategy going forward to optimize development costs and to mitigate development risks in response to the low oil price environment. 11. Barreirinhas AP1 Project (Participation Interest 25%) The project completed 3D seismic activities and is in the process of assessing the petroleum potentials.

ตท.สผ. มุง่ มัน่ ด�ำเนินกิจกรรมการส�ำรวจ และพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมทัง้ มอง หาโอกาสการขยายการลงทุนอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ปริมาณ ส�ำรองปิโตรเลียมและสร้างความมั่นคงทาง พลังงานให้กับประเทศ โดยปี 2559 บริษัท ได้ขยายการลงทุนเข้าสู่โครงการซาราวักเอสเค 410 บี โครงการส�ำรวจในมาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังบริหารการลงทุนเพือ่ ให้ มีความเหมาะสมทัง้ ในด้านการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ โครงการ ตลอดจนเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ภายในปี 2559 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้มีการ บริหารการลงทุนที่ส�ำคัญ อาทิ การปรับการบริหาร การลงทุนในโอมาน โดยการขายบริษทั PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) โดยได้มกี ารลงนาม บันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัท น�้ำมันแห่งชาติโอมาน เพื่อมองหาโอกาสการลงทุน ในพื้นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน และการบริหารความ เสีย่ งของโครงการเมียนมาร์ MD-7 โดยการคัดเลือกให้ Total E&P Myanmar เข้าเป็นผู้ร่วมทุน การคืนสิทธิ ในแปลงส�ำรวจ ได้แก่ แปลงส�ำรวจของโครงการแอล 28/48 ในไทย แปลงส� ำ รวจเมี ย นมาร์ MD-8

แปลงส�ำรวจโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มาน ด้าร์ แปลงส�ำรวจ 2 แปลงภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แปลงส�ำรวจโครงการโมซัมบิก โรวู มา ออนชอร์ และแปลงส�ำรวจโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 อีกทั้งใน 2560 ปตท.สผ. มีส่วนของความ ก้าวหน้าของโครงการอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญเป็นดังนี้ 1. โครงการซาราวักเอสเค 410 บี (สัดส่วน การร่วมทุนร้อยละ 42.5) บริษัทได้ลงนามในสัญญา แบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และ โครงการอยูร่ ะหว่างเตรียมการเพือ่ ด�ำเนินการส�ำรวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยจะเริ่มด�ำเนินการส�ำรวจ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 2. โครงการซอติก้า (สัดส่วนการร่วมทุนร้อย ละ 80) โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้ คงที่ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ โครงการได้ก่อสร้าง และติดตั้งแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจ�ำนวน 4 แท่น และเริม่ ผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วจากแท่นหลุมผลิต เฟส 1B ในเดือนเมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่าง การก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อ คงก�ำลังการผลิตต่อไปในอนาคต 3. โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 (สัดส่วนการ ร่วมทุนร้อยละ 100)โครงการอยู่ระหว่างการด�ำเนิน การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพือ่ ศึกษาโครงสร้างธรณีวทิ ยาและประเมินศักยภาพ ของแหล่งกักเก็บต่อไป 4. โครงการเมียนมาร์MD-7 (สัดส่วนการร่วม ทุนร้อยละ 100)โครงการอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ ประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อ ศึกษาโครงสร้างธรณีวทิ ยาและประเมินศักยภาพของ แหล่งกักเก็บต่อไป 5. โครงการเมียนร์ เอ็มโอจีอี 3 (สัดส่วนการ ร่วมทุนร้อยละ 75) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการ ด�ำเนินงานส�ำรวจคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 6. โครงการพีทที อี พ ี ี ออสตราเลเชีย (สัดส่วน การร่วมทุน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) ในปี 2559 มีปริมาณการขายอยู่ที่ 14,655 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ 7. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

(สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 35) โครงการมีการจ�ำหน่าย น�้ำมันดิบครั้งแรกในปลายปี 2558 โดยในปี 2559 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยประมาณ 15,463 บาร์เรลต่อวัน 8. โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 24.5) โครงการประสบ ความส�ำเร็จในการค้นพบอัตราการไหลของน�ำ้ มันและ ก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้ โครงการเร่งเตรียมแผนพัฒนาโครงการเพื่อน�ำส่งต่อ รัฐบาลแอลจีเรียภายในต้นปี 2560 ด้วยก�ำลังการผลิต รวมทีว่ างแผนไว้ประมาณ 50,000 บาร์เรลต่อวัน 9. โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอ เรีย วัน (สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5) ในปี 2559 โครงการได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งหลายด้าน รวมถึง การคัดเลือกผูร้ บั เหมาส�ำหรับการติดตัง้ อุปกรณ์นอก ชายฝัง่ ทะเล (Offshore Installation) การเจรจาสัญญา ก่อสร้างกับผู้รับเหมางานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซ ธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) และได้ รับอนุมตั จิ ากรัฐบาลโมซัมบิกส�ำหรับแผนการโยกย้าย ชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างด�ำเนิน การเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าจะ สามารถประกาศ Final Investment Decision (FID) ได้ภายในปี 2560 ด้วยก�ำลังการผลิตเฟสแรกของ โครงการประมาณ 12 ล้านตันต่อปี 10. โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (สัดส่วน การร่วมทุนร้อยละ 100) โครงการได้ดำ� เนินการยืน่ ขอ อนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาล อัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาน�้ำมันที่ลดลงโครงการจึงอยู่ระหว่าง พิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานในอนาคต โดยจะ เน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยง 11. โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 (สัดส่วน การร่วมทุนร้อยละ 25) โครงการได้เสร็จสิน้ การส�ำรวจ คลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 3 มิตแิ ละอยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน การประมวลผลข้อมูล เพือ่ ศึกษาและประเมินศักยภาพ ปิโตรเลียม

9


Regional Industry News

Cambodia Will Revise 2002 Oil Contract, Preparing For First Oil กัมพูชาก�ำลังทบทวนสัญญาน�้ำมัน ในปี 2545 เตรียมรับการผลิตน�้ำมันครั้งแรก

C

ambodia will sign a revised production-

The remaining shareholders, Japan's Mitsui

sharing contract (PSC) in March with

Oil Exploration Co. Ltd. and South Korea's GS

Singapore-listed explorer KrisEnergy

to develop an offshore field that could finally produce the country's first oil after years of delays, a government official said. Cambodia is revising some fiscal terms in the 2002 contract for the Cambodia Block A Field in the Khmer Basin, after KrisEnergy Ltd. became the sole stakeholder in 2016. The government and the company declined to elaborate on the changes. "There will be an agreement signed in March," Meng Saktheara, a secretary of state at the Ministry for Mines and Energy, told Reuters. Cambodia has struggled to develop oil fields in the Gulf of Thailand, as few companies are willing to invest in the area following the 2014 global oil price slump. KrisEnergy hopes to begin initially producing about 8,000 barrels per day (Mbbl/d) of low-sulfur oil early next decade. But it first needs to find a partner to back the development, which is estimated at below $200 million. "We're not in a rush to farm things out. What we are looking for are good credible and stable partners that can share the risk and cost of the project," said Kelvin Tang, KrisEnergy's COO and president of its Cambodia operations. The company is likely to draw interest from state-owned companies or small-scale explorers backed by private equity, as international oil majors continue to sell mature or late-life assets in Asia, Wood Mackenzie analyst Andrew Harwood said. "While it still needs to be finalized, Cambodia employs a PSC regime, which compares favorably with other producing countries around [Southeast] Asia, reflecting the current lack of activity and the need to attract upstream investment," he said. He added that the project could be brought onstream by 2020 at the earliest, but would likely face a year or two delay due to the challenges facing KrisEnergy.As its previous operator, U.S.-based Chevron Corp. (NYSE: CVX) struck oil in the block a decade ago, but never started production due to disagreements with the government over final investment terms. KrisEnergy bought Chevron's stake in the block in 2014.

10

Energy Corp., sold their shares to KrisEnergy last year.

Cambodia's government will take a 5% stake

in the oil block.

จ้าหน้าที่ของรัฐเผย กัมพูชาก�ำลังลงนามในข้อ ตกลงร่วมผลิต (Production-Sharing Contract: PSC) ในเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมากับบริษทั ส�ำรวจที่ จดทะเบียนในสิงคโปร์ คริสเอ็นเนอร์ยี่ เพือ่ พัฒนาแหล่ง น�ำ้ มันนอกชายฝัง่ ซึง่ คาดว่าจะสามารถผลิตน�ำ้ มันให้กบั ประเทศได้เป็นครัง้ แรกหลังจากทีล่ า่ ช้ามาหลายปี โดยกัมพูชาก�ำลังทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน บางส่วนในสัญญาปีพ.ศ. 2545 ส�ำหรับแหล่งน�้ำมัน บล็อก A ในลุ่มน�้ำเขมร (Khmer Basin) หลังจากที่ บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัดได้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพียงบริษัทเดียวในปี 2559 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและบริษทั ยังปฏิเสธทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว “จะมีการลงนามข้อตกลงในเดือนมีนาคม นาย เม็ง ศักธีรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และ พลังงานกล่าวกับรอยเตอร์ กัมพูชาประสบอุปสรรคในการพัฒนาแหล่ง น�้ำมันในอ่าวไทยเนื่องจากมีเพียงไม่กี่บริษัทที่เต็มใจ ที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่ราคาน�้ำมันโลก ดิ่งลงในปี 2557 คริสเอ็นเนอร์ยคี่ าดว่าจะสามารถเริม่ ผลิตน�ำ้ มัน ก�ำมะถันต�ำ ่ (low-sulfur oil) ได้ประมาณ 8,000 บาร์เรล ต่อวัน (Mbbl/d) ในต้นทศวรรษหน้า แต่กอ่ นอืน่ บริษทั จ�ำเป็นต้องหาแนวร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาซึ่ง คาดว่าจะต้องใช้เงินทุนเกือบ 200 ล้านเหรียญ นายเคลวิน ตังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ การ (COO) และประธานของฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น กัมพูชาของบริษทั คริสเอ็นเนอร์ยี่ เผยว่า “เราไม่ได้รบี ร้อนอะไร สิ่งที่เราต้องการคือการมีหุ้นส่วนที่เชื่อถือ ได้และมีเสถียรภาพที่ดี ที่สามารถร่วมเสี่ยงและร่วม ลงทุนในโครงการได้” และดูเหมือนบริษัทจะได้รับความสนใจจากบริษทั ของรัฐหรือบริษัทขุดเจาะขนาดเล็กที่ถือหุ้นโดยภาค เอกชน ในขณะทีผ่ เู้ ล่นในวงการน�ำ้ มันนานาชาติยงั คง ด�ำเนินการขายสินทรัพย์ทมี่ วี ฒ ุ ภิ าวะ (Mature Assets) และสินทรัพย์ชว่ งปลายชีวติ (Late-Life Assets)

>> Cambodia Block A covers an area of 4,709 sq km in the Gulf of Thailand over the Khmer Basin, after KrisEnergy Ltd became the sole stakeholder last year. (Source: KrisEnergy)

อย่างต่อเนื่องในเอเชีย กล่าวโดยนักวิเคราะห์ของ บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน วู้ด แม็กเคนซีย์ คุณ แอนดรูว์ ฮาร์วูด คุณฮาร์วดู กล่าวเสริมว่า “ด้วยงานนีจ้ ำ� เป็นต้อง บรรลุข้อตกลง กัมพูชาจึงเลือกใช้ระบบข้อตกลงร่วม ผลิต (PSC) ด้วยเหตุทวี่ า่ เมือ่ ส�ำรวจประเทศผูผ้ ลิตรา ยอืน่ ๆ ในบริเวณภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว จะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีกิจกรรมหรือความต้องการ ด้านการลงทุนส�ำรวจและผลิตในพืน้ ทีเ่ ท่าใดนัก” นอกจากนัน้ นักวิเคราะห์ทา่ นนีย้ งั กล่าวเพิม่ เติม อีกว่า โครงการนี้น่าจะเริ่มด�ำเนินการได้เร็วที่สุดใน ราวๆ ปี 2563 แต่ในทางปฏิบัติอาจต้องล่าช้าออก ไปอีกหนึ่งถึงสองปีเมื่อจากวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ คริสเอ็นเนอร์ยี่ ก�ำลังเผชิญ เชฟรอน คอร์ปอเรชัน ในฐานะผูป้ ระกอบการราย เก่า ซึง่ มีฐานมาจากสหรัฐอเมริกา ได้เข้าซือ้ แหล่งน�ำ้ มัน ในบล็อก A มาก่อนในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา แต่ไม่เคย ได้เริ่มด�ำเนินการผลิตเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับ ฝ่ายรัฐบาลในเรือ่ งเงือ่ นไขการลงทุนขัน้ สุดท้าย จนกระทัง่ ในปี 2557 คริสเอ็นเนอร์ยี่ ตัดสินใจเข้า ซื้อบล็อก A ในส่วนหุ้นของเชฟรอนไป เจ้าของสิทธิ์หุ้นในบล็อก A รายที่เหลือ บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จ�ำกัด ของประเทศ ญี่ปุ่นและบริษัท จีเอส เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่นของ เกาหลีใต้ต่างขายสิทธิ์ของบริษัทตนให้กับ คริสเอ็น เนอร์ยี่ ในปีที่ผ่านมา ส่วนรัฐบาลกัมพูชาจะเข้าถือหุ้น 5% ในบล็อค ดังกล่าวด้วย

Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News

Malaysia's Petronas Seeks Buyers for $1 bln Offshore Gas Project Stake

ปิโตนาสมาเลเซียมองหาผู้ซื้อหุ้นมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ ในโครงการก๊าซนอกชายฝั่ง

M

alaysia's Petronas has pitched an estimated $1 billion stake in a prized upstream local gas project to potential bidders including

The field is one of the largest non-associated gas fields in Malaysia and has an estimated recoverable hydrocarbon resource of about three trillion standard cubic feet. "Kasawari will require a significant capital

Royal Dutch Shell, ExxonMobil Corp, Thailand's PTT

investment to develop due to the high CO2 content,"

Exploration and Production and Japanese firms,

said Prasanth Kakaraparthi, senior upstream research

sources familiar with the matter said.

analyst at consultancy Wood Mackenzie.

If successful, the deal could mark Petronas'

"In a lower-for-longer oil price world, it makes

biggest upstream stake sale since oil prices started

commercial sense for Petronas to farm down its interest

declining more than two years ago. Petronas is

and partner with companies that have innovative

targeting lowering operating expenses, job cuts and

CO2 handling technology," he said.

project rollbacks to help it navigate through the low oil price environment. Citing sources, Reuters reported in February that Petronas was considering selling a stake of as much as 49 percent in the SK316 offshore gas block in Malaysia's Sarawak state. The state-owned oil and gas company has approached about a dozen prospective buyers including global oil majors and Asian firms focused on Southeast Asia, said the sources, who declined to be identified as the talks are private. "It's just what the environment is. Nobody wants to keep all the risk on their books," said Vikas Halan, senior credit officer, corporate finance group at Moody's, adding he viewed the move as a rebalancing of Petronas' portfolio. In a statement to Reuters, Petronas said that through its subsidiary, Petronas Carigali Sdn Bhd, it is looking for partners who can bring the technology and capabilities to explore, develop and efficiently operate the various fields and opportunities in the SK316 offshore gas block. One financial source said a minority stake might not appeal to non-Asian oil majors but a decision to bid would depend on details of the stake being offered, valuations and the potential for long term partnerships with Petronas. ExxonMobil declined to comment, while Shell referred the query to Petronas. A spokeswoman for PTTEP declined to comment on the deal but said the company was keen to invest in Southeast Asia because it had expertise in the region where costs and risks were low. Gas from the NC3 field in the SK316 block feeds Malaysia's LNG export project, known as LNG 9, Petronas' joint venture with JX Nippon Oil & Energy Corp that began commercial production in January. Petronas could use the funds from the stake sale to develop the Kasawari field in the same block.

Petronas put on hold plans to develop the field in 2015 after oil and gas prices fell, according to media reports.

ปิ

โตนาสของมาเลเซียแจ้งมูลค่าการลงทุน ประมาณ 1 พันล้านเหรียญในหุน้ โครงการ ส�ำรวจและผลิต ซึ่งเป็นโครงการก๊าซ ธรรมชาติภาคส่วนท้องถิ่น ให้ผู้เข้าประมูล ทราบ อันได้แก่ รอยัลดัตช์เชลล์ เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ของประเทศไทย และบริษทั จากญีป่ นุ่ กล่าวโดย แหล่งข่าวผู้มีความคุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว

หากการซื้อขายดีลดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ จะ เป็นดีลประวัตศิ าสตร์การซือ้ ขายหุน้ Upstream ครัง้ ใหญ่ ที่สุดของปิโตรนาสตั้งแต่ที่ราคาน�้ำมันเริ่มลดลงเมื่อสอง ปีที่ผ่านมา โดยปิโตรนาสมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่าย การด�ำเนินงาน ลดการจ้างงาน และการยกเลิกโครงการ เพือ่ ให้บริษทั มีสภาพคล่องในยุคทีน่ ำ�้ มันราคาตกต�ำ่ อ้างอิงจากแหล่งข่าว รอยเตอร์รายงานในเดือน กุมภาพันธ์วา่ ปิโตรนาสก�ำลังพิจารณาทีจ่ ะขายหุน้ 49% ในบล็อก SK316 ซึง่ เป็นบล็อกแหล่งก๊าซนอกชายฝัง่ ในรัฐ ซาราวักประเทศมาเลเซีย บริษทั น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติข องรั ฐ ได้ ท� ำ การติดต่อ กับผูท้ คี่ าดว่าจะซือ้ นับสิบ ทัง้ บริษทั น�ำ้ มันรายใหญ่ของโลก และบริษทั ในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ แหล่งข่าวผู้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนระบุ นายวีคัส ฮาลาน เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของกลุ่ม การเงินของธุรกิจบริษัทมูดี้ส์กล่าวว่า “ก็คงเป็นไปตาม สภาพ เพราะคงไม่มีใครอยากเก็บเรื่องเสี่ยงๆ ทุกเรื่อง ไว้คนเดียว” เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวเสริมว่า เขามองว่า กลยุทธ์นี้ถือเป็นการพยายามปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ ของปิโตรนาส ตามถ้อยแถลงต่อรอยเตอร์ บริษัทปิโตรนาส ผ่าน บริษทั ลูกบริษทั ปิโตรนาสคาริ จ�ำกัด ก�ำลังมองหาคูค่ า้

ที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะในการ ส�ำรวจ พัฒนา และใช้แหล่งแก๊สตลอดจนโอกาสต่างๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ บนบล็อกก๊าซ SK316 นอก ชายฝั่ง แหล่งข่าวการเงินคนหนึ่งกล่าวว่าการซื้อขายหุ้น ปริมาณเล็กน้อยอาจไม่ดงึ ดูดผูเ้ ล่นรายใหญ่นอกเอเชีย ดังนั้นการตัดสินใจลงเสนอราคาน่าจะขึ้นอยู่กับราย ละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย การประเมินมูลค่า และ โอกาสในการได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับ บริษัทปิโต รนาสเสียมากกว่า บริษัทเอ็กซอนโมบิลปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ใน ขณะที่บริษัทเชลล์กล่าวว่าให้ไปสอบถามปิโตรนาส โดยตรง โฆษกหญิงของ ปตท.สผ. ปฏิเสธที่ออกความ เห็นเกี่ยวกับดีลดังกล่าว แต่เผยว่าบริษัทมีความสนใจ ในการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูแ่ ล้ว เนือ่ งจากบริษทั มีความช�ำนาญในภูมภิ าคนี้ เนือ่ งจากมี ต้นทุนและความเสี่ยงต�่ำ แก๊สจากแหล่งผลิต NC3 ในบล็อก SK316 ถูก ใช้ป้อนโครงการส่งออก LNG ของมาเลเซียซึ่งเป็นที่ รู้จักกันในนาม LNG 9 เป็นการร่วมทุนระหว่างปิโต รนาสกับบริษัทเจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ แอนด์ เอเนอจี คอปอเรชัน ซึ่งได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือน มกราคมที่ผ่านมา ปิโตรนาสจะสามารถใช้เงินทุนจากการขายหุ้น เพื่อพัฒนาแหล่งแก๊สคาซาวารีที่อยู่ในบล็อกเดียวกัน แหล่งแก๊สนี้ถือเป็นแหล่งแก๊สธรรมชาติที่ประกอบ ด้วยมีเทนเกือบทั้งหมดและไม่มีน้�ำมันปน แหล่งใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียและคาดว่าน่าจะมี ไฮโดรคาร์บอนทีส่ กัดได้อยูป่ ระมาณ 3 ล้านล้านลูกบาศก์ ฟุต (มาตรฐาน) นายพราซอว์ คาคาราพาร์ธี นักวิเคราะห์อาวุโส ด้านการวิเคราะห์การส�ำรวจและผลิตของบริษทั ทีป่ รึกษา ด้านพลังงาน วู้ด แม็กเคนซีย์ กล่าวว่า “คาซาวารีจะ ต้องอาศัยการลงทุนด้านเงินทุนด้านการพัฒนาระดับ หนึง่ เนือ่ งจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อยูส่ งู ” “ในโลกของราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงเรือ่ ยๆ ในเชิงพาณิชย์ ปิโตรนาสรู้สึกว่าควรสร้างประโยชน์จากทรัพยากรที่มี โดยการแสวงหาแนวร่วมจากบริษทั ทีม่ คี วามพร้อมทาง เทคโนโลยีทมี่ นี วัตกรรมการจัดการ CO2 แบบใหม่” นัก วิเคราะห์อาวุโสกล่าวเสริม รายงานจากสือ่ เผยว่าปิโตรนาสได้ระงับแผนพัฒนา แหล่งก๊าซตั้งแต่ปี 2558 หลังจากประสบปัญหาราคา น�้ำมันและก๊าซถูกลง 11


Regional Industry News

Indonesia Produces More than Finding Oil andGas อินโดนีเซียผลิตน�้ำมันและก๊าซมากกว่าทีส ่ �ำรวจ

In addition, there was factor of slow administration, that it would need up to 15 years to find oil, while in advanced nations it takes no longer than 5 years from early process of explorations

D

eputy Energy and Mineral Resources (ESDM) Minister Archandra Tahar said oil discovery in Indonesia is still proportionally

low compared to production rate. "Indonesia produces more than what was found. Based on data India does even better," Archandra Tahar said when giving a lecture at the University of Trisakti. He said there are 68 companies holding the Cooperation Contract (K3S) operating in Indonesia, and 90 percent of the output is produced by only 20 of them with the remaining 10 percent split between 48 K3S contractors. The 90 percent production is priced at US$19.27 per barrel and the 48 producers that account for the remaining 10 percent of the production set the price of their oil at US$23 per barrel. He said there were times when explorations in Indonesia declined such as in 2010-2013. "At that time there was an event that caused explorations to drop sharply, the impact was bad but not directly." He cited the replacement of BP Migas with SKK Migas, related to the government regulation No. 79 in 2010, saying in the regulation, there were a lot of hurdles hampering investment, therefore, it needs revision. "Under the Government Regulation, prospective investors were slapped with taxes. When they found oil they were to pay more taxes . If they failed they were still levied with tax. These were the factors discouraging investors," he said.

12

to finding oil, he said. "Just imagine an investor starting exploration this year, would find oil only after 15 years and in other country such investors could have found three new oil fields."

รั

ฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและ >>Archandra Tahar as Minister Deputy Energy and Mineral ทรัพยากรธรณี (ESDM) นายอาร์จนั ดรา Resources (ESDM) ธาฮาร์เผยว่า ยังไม่ค่อยมีการด�ำเนิน การส�ำรวจน�้ำมันดิบในอินโดนีเซียมากเท่าที่ ควรเมื่อเทียบกับอัตราการผลิต “อินโดนีเซีย พุทธศักราช 2553 ที่กล่าวว่าพบปัญหาอุปสรรค ผลิตได้มากกว่าที่ส�ำรวจพบ ซึ่งดูจากข้อมูล มากมายขัดขวางการลงทุนดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมี แล้วสู้อินเดียยังไม่ได้” รัฐมนตรีฯ กล่าวขณะ การทบทวน บรรยายที่มหาวิทยาลัยตรีศักติ “ซึ่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลดัง รัฐมนตรีฯ กล่าวเสริมว่ามีบริษัทถึง 68 บริษัทที่ ถือสัญญาความร่วมมือ (K3S) ทีป่ ฏิบตั กิ ารในประเทศ อินโดนีเซีย แต่ผลผลิต 90% กลับมาจากบริษัทเพียง 20 ราย ส่วนอีก 10% ที่เหลือคือผลผลิตที่บริษัทผู้ถือ สัญญา 48 รายที่เหลือผลิตได้ ผลผลิต 90% ดังกล่าว ก�ำหนดราคาที่ 19.27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ ผู้ผลิตอีก 48 รายที่ผลิตส่วนที่เหลือกล่าวคือ 10% ก�ำหนดราคาน�ำ้ มันที่ 23 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล รัฐมนตรีฯ เล่าว่า เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเช่นในช่วง ปีพ.ศ. 2553-2556 ทีม่ กี ารส�ำรวจน�ำ้ มันในอินโดนีเซีย ลดลง “ช่วงนัน้ มีเหตุบางอย่างทีท่ ำ� การส�ำรวจต้องหยุด ชะงักอย่างฉับพลัน ถึงแม้จะเกิดส่งผลกระทบทีไ่ ม่สจู้ ะ ดี แต่ก็เป็นผลกระทบทางอ้อม” รั ฐ มนตรี ฯ อ้ า งถึ ง การยุ บ สถาบั น บี พี มิ กั ส (BP Migas) โดยตัง้ สถาบัน เอสเคเค มิกสั (SKK Migas) ขึ้นมาแทน ตามระเบียบข้อบังคับฉบับที่ 79

กล่าว ผูท้ จี่ ะเข้ามาลงทุนถูกบีบด้วยภาษี หากส�ำรวจ พบน�้ำมันดิบผู้ลงทุนจะต้องจ่ายภาษีสูงขึ้น แต่ถ้า หากผู้ลงทุนส�ำรวจไม่พบก็จะเรียกเก็บภาษีอยู่ดี ซึ่ง ดูแล้วเป็นเหมือนเหตุกีดกันนักลงทุนเสียมากกว่า” รัฐมนตรีช่วยกล่าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาขั้นตอนการจัดการที่ช้า ซึ่งจะ ต้องรอถึง 15 ปีถึงจะถึงขั้นตอนอนุญาตให้ด�ำเนิน การส�ำรวจหาน�้ำมันได้ ในขณะที่ในบางประเทศ ที่ ล�ำ้ หน้ากว่า ใช้เวลาแค่ไม่เกิน 5 ปีนบั จากขัน้ ตอนเข้า สู่กระบวนการขอส�ำรวจไปจนถึงขั้นตอนการด�ำเนิน การส�ำรวจหาน�้ำมัน “ลองนึกภาพว่าหากนักลงทุน ประสงค์ทจี่ ะเริม่ ด�ำเนินการส�ำรวจในปีนี้ จะได้ลงมือ ส�ำรวจหาน�้ำมันได้จริงๆ ก็ต้องรอให้เวลาผ่านไป 15 ปีเสียก่อน ซึ่งหากเทียบเมื่อนักลงทุนย้ายไปด�ำเนิน การในประเทศอื่นๆ เขาอาจพบแหล่งน�้ำมันดิบใหม่ ถึง 3 แหล่งไปเรียบร้อยแล้ว”

Oil & Gas Today Magazine


International News

China, Myanmar Finally Reach Deal on Oil Pipeline Bay Of Bengal จีน พม่าบรรลุขอ้ ตกลงท่อส่งน�ำ้ มัน อ่าวเบงกอลพร้อมเปิดใช้เร็วทีส ่ ด ุ

>> Chinese President Xi Jinping (right) shakes hands with Myanmar's President Htin Kyaw after a signing ceremony at the Great Hall of the People on April 10, 2017. (Source:Getty)

C

hina and Myanmar have reached an agreement on an oil pipeline between the neighbouring countries after almost

a decade of talks, with the project due to start "very quickly", Chinese vice foreign minister Liu Zhenmin said on April 10. The new oil gateway fits with China's "One Belt, One Road" ambitions, linking it with central

Xi Jinping and Prime Minister Li Keqiang, as well as visiting a number of Chinese cities including Shanghai and southwestern Chengdu. When asked if the two sides also discussed the Myitsone dam, work on which has been suspended since 2011, Liu said that China and Myanmar had basically reached an agreement. "(We should) move towards an appropriate solution that is advantageous for the development of bilateral relations and realizes win-win benefits for both sides," he said.

Asia and Europe, and will provide a more direct

China has shifted its position in the dispute

alternative route to sending Middle Eastern oil via

over the building of the $3.6 billion dam, sources

the crowded Malacca Straits and Singapore.

told Reuters earlier, signalling its willingness to

Liu's remarks, at the end of a visit by Myanmar President Htin Kyaw, mark the official launch of the 770-km (480-mile) pipeline, which Beijing regards as essential to securing its oil needs. Dogged by sensitive relations between Naypyitaw and Beijing, the $1.5 billion pipeline has been sitting empty for two years.

abandon the project in exchange for other economic and strategic opportunities in Myanmar. The two sides also agreed to work together to better manage security in northern Myanmar, saying that the conflict was an issue for both countries. Fighting last month in Myanmar pushed

The first tanker carrying oil to Myanmar for

thousands of people into China to seek refuge,

delivery to China was expected on April 8, however

prompting Beijing to call for a ceasefire between

a Myanmar government official told Reuters the

ethnic militias and the security forces.

ship may not have the official go-ahead to enter Myanmar. It was unclear whether the ship had delivered its cargo. "The oil pipeline will very quickly begin operation," said Liu. An agreement between China's PetroChina and Myanmar's government will allow the state energy giant to import overseas oil via the Bay of Bengal and pump it through the pipeline to supply a new 260,000-barrels-per-day (bpd) refinery in landlocked Yunnan province. The announcement wraps up Myanmar President Htin Kyaw's six-day state visit to China, the first since he was elected, where he met President

จี

น และพม่าบรรลุข้อตกลงว่าด้วยท่อส่ง น�้ำมันระหว่างสองประเทศ หลังเจรจา หารือกันนานเกือบ 10 ปี โดยโครงการ มีกำ� หนดเริม่ ต้นโดยเร็วทีส่ ดุ ตามการเปิดเผย ของ หลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยกระทรวง การต่างประเทศของจีน สองประเทศได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วย ท่อน�ำ้ มัน ดิบระหว่างท่าเรือจอก์พยู ทางตะวันตกของพม่า และ เมืองคุนหมิง ของจีน ที่ปักกิ่งคาดว่าจะด�ำเนินการ ได้โดยเร็ว เส้นทางขนส่งน�ำ้ มันเส้นใหม่นสี้ อดคล้องเหมาะสมต่อ โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีน

ทีเ่ ชือ่ มต่อจีนกับภูมภิ าคเอเชียกลาง และยุโรป และจะเป็น อีกทางเลือกหนึง่ ในการขนส่งน�ำ้ มันจากตะวันออกกลาง นอกเหนือจากการส่งผ่านช่องแคบมะละกา และ สิงคโปร์ ค�ำกล่าวของหลิว ทีม่ ขี นึ้ ในช่วงท้ายการเยือน จีนของประธานาธิบดีถนิ่ จอ ของพม่า ถือเป็นการเปิด ตัวอย่างเป็นทางการของท่อส่งน�ำ้ มันความยาว 770 กิโลเมตร ที่ปักกิ่งให้ความส�ำคัญในการรองรับความ ต้องการน�้ำมันของประเทศ “ท่อส่งน�ำ้ มันจะเริม่ ด�ำเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ ” หลิว เจิ้นหมิน กล่าว ข้อตกลงระหว่างบริษัทปิโตรไชน่า ของจีน และ รัฐบาลพม่า จะอนุญาตให้ยกั ษ์ใหญ่ดา้ นพลังงานของ รัฐน�ำเข้าน�ำ้ มันจากต่างประเทศผ่านอ่าวเบงกอล และปัม๊ ผ่านท่อส่งไปยังโรงกลัน่ ขนาดการผลิต 260,00 บาร์เรลต่อวัน ที่ตั้งอยู่ในมณฑลหยุนหนาน การประกาศเกี่ยวกับโครงการท่อส่งน�ำ้ มันนี้ มี ขึ้นหลังประธานาธิบดีถิ่น จอ เสร็จสิ้นการเยือนจีน นาน 6 วัน ที่เป็นการเยือนครั้งแรกหลังได้รับเลือกให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง โดยผูน้ ำ� พม่าได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง และนายกรัฐมนตรีลี่ เค่อเฉียง รวมทัง้ เดินทางเยือน เมืองต่างๆ ของจีน เช่น นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองเฉิงตู

ส�ำหรับประเด็นการพัฒนาเขือ่ นมิตโสน ในพม่า โครงการทีจ่ นี ให้การสนับสนุน ซึง่ ระงับการด�ำเนินการไป ตัง้ แต่เกิดเหตุประท้วงในปี 2554 หลิว เจิน้ หมิน กล่าว ต่อผูส้ อื่ ข่าวหลังการประชุมว่า ทัง้ สองฝ่ายได้หารือถึง โครงการ และมีความประสงค์ที่จะเดินหน้าโครงการ ไปในทิศทางที่เอื้อต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี และให้ ผลลัพธ์ที่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่าย “เราควรก้าวไปสูแ่ นวทางทีเ่ หมาะสมทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและตระหนักถึง ประโยชน์สำ� หรับสองฝ่าย” หลิว เจิน้ หมิน กล่าว จีนได้เปลี่ยนจุดยืนในข้อพิพาทเกี่ยวกับการ ก่อสร้างเขื่อนมิตโสน มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ ตามการ เปิดเผยของแหล่งข่าวก่อนหน้านี้ ที่ส่งสัญญาณถึงความ ตัง้ ใจทีจ่ ะละทิง้ โครงการเพือ่ แลกเปลีย่ นกับโอกาสทาง

ยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจอื่นๆ ในพม่า สองประเทศยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 9 ฉบับ เกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งสาธารณสุข กีฬา และการคมนาคมขนส่ง และเห็นพ้องกันที่จะท�ำงาน ร่วมกันเพือ่ จัดการความมัน่ คงให้ดยี งิ่ ขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ของพม่า ทีจ่ นี ระบุวา่ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นปัญหา ส�ำหรับทั้งสองประเทศ

“สันติภาพ และเสถียรภาพในพื้นที่ทางเหนือ ของพม่าไม่เพียงเป็นปัญหาท้าทายส�ำหรับรัฐบาล พม่าเท่านั้น แต่เป็นปัญหาส�ำหรับรัฐบาลจีนด้วย” หลิว เจิ้นหมิน ระบุ การสูร้ บระหว่างกองทัพพม่า และกลุม่ ก่อความ ไม่สงบชาติพันธุ์ที่ยังด�ำเนินต่อเนื่องมานานหลาย เดือนในเขตโกกัง รัฐชาน ส่งผลให้ประชาชนหลายพัน คนอพยพหลบหนีเข้าไปในฝั่งจีนเพื่อหาที่ลี้ภัย.

13


International News

OPEC Figures Show Oil Output Cuts Exceed Pledge in March สถิตโิ อเปกเผยลดการผลิตน�ำ้ มัน เกินกว่าเคยประกาศไว้ชว่ งมีนาคมทีผ ่ า่ นมา

O

PEC states cut oil output in March by

cooperating with the organization.

more than they pledged under supply

But compliance by OPEC and non-OPEC

curbs, according to figures the exporter

together is expected to rise in March from February's

group uses to monitor its supply, extending a record of higher-than-expected adherence to its

level of 94 percent, Kuwaiti Oil Minister Essam al-Marzouq said on Monday. OPEC uses two sets of figures to monitor its

first production cut in eight years. The Organization of the Petroleum Exporting

output -- figures provided by each country and

Countries agreed to cut output by about 1.2 million

those provided by secondary sources that include

barrels per day (bpd) for six months from Jan. 1 to

industry media. This is a legacy of old disputes

prop up prices and reduce a glut. Russia and 10 other

over real production levels. The production cut agreed last year was from

non-OPEC states agreed to cut half as much. Production from the 11 OPEC members with

levels as assessed by the secondary sources.

output targets under the deal has averaged 29.757

The six secondary sources used by OPEC

million bpd in March, according to average assessments

are the International Energy Agency, oil-pricing

of secondary sources OPEC uses to monitor its

agencies Platts and Argus, t‎he U.S. Energy

output. The figures were seen by Reuters.

Information Administration (EIA), consultancy

OPEC pledged to reduce output by the

Cambridge Energy Research Associates (CERA)

11 countries to 29.804 million bpd. This means

and industry newsletter Petroleum Intelligence

production has fallen by more than OPEC said

Weekly (PIW).

it would and amounts to 104 percent adherence

อเปกเผยว่าในเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมามีการ ลดผลิตน�ำ้ มันเกินกว่าทีแ่ จ้งไว้ตามมาตรการ การลดอุปทาน ตามหลักฐานทางสถิตทิ กี่ ลุม่ ผูส้ ง่ ออกใช้ในการตรวจสอบติดตามอุปทาน (Supply) พบการลดการผลิตน�ำ้ มันครัง้ นีเ้ กินกว่า ทีค่ าดไว้และส่งผลให้สถานการณ์การลดผลิต น�ำ้ มันครัง้ แรกในรอบ 8 ปีเข้มข้นขึน้ ไปอีก

to the supply cut regime, according to an OPEC calculation. "OPEC's compliance has been more than anticipated," an OPEC delegate said. "For non-OPEC, it is satisfactory and getting better." The supply cut is supporting oil prices which are trading around $56 a barrel, up from $42 a year ago. OPEC expects the output cuts to reduce excess supply weighing on the market. "We are gradually but steadily on course to seeing a return to balanced oil markets," OPEC Secretary-General Mohammad Barkindo told Reuters, adding that OPEC and non-OPEC states were seeking "sustainable stability" in the market. Including Nigeria and Libya, the two members exempt from the deal to cut supply, output by all 13 OPEC members in March fell to 31.939 million bpd, two sources said. That would be down 19,000 bpd from OPEC's published February figure. The 11 non-OPEC producers that joined the deal have not cut as much production, partly because of phased implementation of the agreement by Russia, the largest non-OPEC producer that is

14

องค์การประเทศผูส้ ง่ น�ำ้ มันเป็นสินค้าออก (OPEC) ตัดสินใจลดการผลิตน�ำ้ มันประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล ต่อวันเป็นระยะเวลาหกเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม เพือ่ ประครองราคาและลดอุปทานทีล่ น้ ตลาด ในขณะ เดียวกันประเทศรัสเซียและประเทศทีไ่ ม่ใช่สมาชิกโอเปก อีก 10 ประเทศต่างตัดสินใจที่จะชะลอการผลิตตาม โดยลดการผลิตลงเป็นครึง่ หนึง่ จากตัวเลขข้างต้น ในเดือนมีนาคมการผลิตจาก 11 ประเทศสมาชิก โอเปกทีม่ เี ป้าหมายผลผลิตภายใต้มาตรการดังกล่าว เฉลีย่ อยูท่ ี่ 29.757 ล้านบาร์เรลต่อวัน อ้างอิงตามการ ประเมินโดยเฉลีย่ จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมทิ โี่ อเปกใช้ ในการติดตามผลผลิต โดยส�ำนักข่าวรอยเตอร์ได้เห็น ตัวเลขดังกล่าวแล้ว โอเปกประกาศทีจ่ ะลดผลผลิตจากทัง้ 11 ประเทศ ลงเป็น 29,804 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ หมายความว่าการ ผลิตได้ลดลงเกินกว่าที่ตั้งใจไว้และเป็นการลด

การผลิตลงตามมาตรการการตัดอุปทานถึง 104% ตามการ ค�ำนวณของโอเปก “ประเทศสมาชิกร่วมมือและปฏิบตั ติ ามนโยบายโอเปก โดยได้ผลดีเกินคาด” ผูแ้ ทนโอเปกกล่าว “ในส่วนกลุม่ ประเทศที่ ไม่ใช่สมาชิกโอเปกก็รว่ มมือดีเป็นทีน่ า่ พอใจและดียงิ่ ๆ ขึน้ ” การลดอุปทานในครัง้ นีช้ ว่ ยพยุงราคาน�ำ้ มันได้เป็นอย่าง ดี ขณะนีร้ าคาซือ้ ขายอยูท่ ปี่ ระมาณ 56 เหรียญต่อบาร์เรล ซึง่ เพิ่มขึ้นจากเดิมปีที่แล้วมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 42 เหรียญ โดยโอเปกหวังว่าการชะลอการผลิตจะช่วยลดอุปทาน ที่ล้นตลาดได้ “ด้วยวิธีการนี้ ในไม่ช้า เราจะค่อยๆ เห็นตลาดน�้ำมัน กลับคืนสู่ภาวะสมดุล” นายมูฮัมหมัด บาร์คินโด เลขาธิการ โอเปกกล่าวกับส�ำนักข่าวรอยเตอร์ โดยส�ำทับว่าโอเปก และกลุ่มประเทศนอกกลุ่มโอเปกต่างมุ่งหวังจะเห็นตลาดมี “เสถียรภาพอย่างยั่งยืน” หากรวมประเทศไนจีเรียและลิเบีย ซึ่งเป็นประเทศ สมาชิกสองประเทศที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการการลด การผลิต ในเดือนมีนาคมผลผลิตโดยรวมจากสมาชิกโอเปก ทัง้ หมด 13 ประเทศลดลงเหลือเพียง 31.939 ล้านบาร์เรลต่อ วัน กล่าวโดยแหล่งข้อมูลสองแหล่ง นัน่ หมายความว่าผลผลิต อาจลดลงถึง 19,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับสถิติโอเปก ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มันทีไ่ ม่ใช่สมาชิกโอเปก 11 รายทีเ่ ข้าร่วมมาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ลดการผลิตเท่าที่ ควร เหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากประเทศรัสเซียซึง่ มีการค่อยๆ ด�ำเนิน การเป็นขัน้ ตอน (รัสเซียคือผูผ้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่ทสี่ ดุ ทีไ่ ม่ใช่ สมาชิกโอเปก แต่ร่วมมือกับโอเปก) อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน�้ำมันประเทศ คูเวต นาย Essam al-Marzouq กล่าวว่า การที่ประเทศทั้งที่ เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของโอเปกร่วมมือกันปฏิบตั ติ าม มาตรการในครัง้ นีจ้ ะช่วยให้สามารถลดการผลิตน�ำ้ มันลงได้เพิม่ ถึง 94% ในเดือนมีนามคมเมือ่ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โอเปกใช้สถิติสองชุดในการเฝ้าติดตามตรวจสอบ ผลผลิต กล่าวคือ สถิติที่ได้จากแต่ละประเทศและสถิติจาก แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมซิ งึ่ รวมถึงข้อมูจจากสือ่ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นประเด็น ปัญหาข้อพิพาทมายาวนาน เนื่องจากท�ำให้สงสัยได้ว่าอาจ ไม่ได้สะท้อนระดับการผลิตที่แท้จริง เช่นเดียวกัน การลดการผลิตทีต่ กลงกันเมือ่ ปีทแี่ ล้ว ก็มี ผลมาจากข้อมูลประเมินโดยแหล่งทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ 6 แหล่งทีโ่ อเปกน�ำมาใช้คอื องค์การ พลังงานระหว่างประเทศ (IEA) องค์กรผู้ก�ำหนดราคาน�้ำมัน Platts และ Argus องค์การข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานแห่ง สหรัฐอเมริก (EIA) ทีป่ รึกษาสถาบันวิจยั ด้านพลังงานเคมบริดจ์ (CERA) และจดหมายข่าวอุตสาหกรรม ปิโตรเลียมอินเทลลิเจนซ์ รายสัปดาห์ (Petroleum Intelligence Weekly: PIW) Oil & Gas Today Magazine


International News

Mubadala Says Oil Slump Has Poised the Company for Growth

>> Musabbeh Al Kaabi, the chief executive of Mubadala Petroleum. (Source: The National)

มูบ าดาลาเผยราคาน�้ำมัน ที่ตกต�่ำ ฉุ ดการเจริ ญ เติ บ โตของบริ ษั ท

T

he head of the newly merged petroleum

by 2015 having recovered only 10 million barrels.

division at Mubadala Investment Company

The Mubadala oil chief talked of synergies and

says the tough oil price environment of the

growth for the new larger group, but he didn’t specifically

past two years forced the company to transform

address what opportunities the company will focus

the way it operates upstream and has left the new

on as it brings together the disparate interests that

larger company poised for growth. Musabbeh Al Kaabi, the chief executive of Mubadala Petroleum who will formally take over in May as head of the US$40 billion merged Petroleum & Petrochemicals division, which will absorb the much larger assets from International Petroleum Investment Company (Ipic), told oil industry executives at the CeraWeek gathering in Houston that the oil price crash forced Mubadala Petroleum to take drastic action to steer the division back to profitability. He said that the merger of the two Abu Dhabi strategic development companies has created an integrated oil and gas division that is now well positioned to take advantage of opportunities in an industry still recovering from the slump. The merger brings together Mubadala’s legacy assets – which include operatorship of offshore marginal fields in the Gulf of Thailand; Dolphin Energy, which imports and distributes Qatari natural gas; and participation in the Occidental-operated Mukhaizna oilfield in south-central Oman – with Ipic’s mainly downstream assets, including full ownership of Spain-based integrated oil company Cepsa, Nova Chemicals of Canada, a controlling interest in Austria’s Borealis petrochemicals and a major share of Austria’s OMV integrated oil company. Mubadala’s upstream assets suffered like most of the industry from the slump, especially because of the marginal nature of its Asian fields. Mr Al Kaabi described, as an example of the retrenchment and search for lower costs, how the company transformed operations of the Jasmine field offshore Thailand, a field whose production had peaked at 28,000 barrels per day in 2008. In the past two years, Mubadala renegotiated contracts with its main oil services partner, Petrofac, cut 55 per cent from drilling costs by innovations such as use of geosteering horizontal drilling techniques, as well as operational efforts such as cutting $1 million a year by sharing and reorganising its helicopter use. Mr Al Kaabi said the result on this field was to extend its life well beyond 2022 with a total production target of more than 100 million barrels, compared to original expectations that the field would be depleted by 2015 having re

are run currently by a number of fairly autonomous chief executives. The Abu Dhabi energy leadership – including Abu Dhabi National Oil Company chief executive Sultan Al Jaber, who spoke earlier at CeraWeek – has made it clear that they plan to leverage the strong positions of companies like Borealis, Nova Chemicals and the downstream operations of Cepsa to realise goals of tripling Abu Dhabi’s petrochemicals output to about 12 million tonnes a year by 2021. But it is not yet clear how Abu Dhabi will pursue upstream diversification internationally, which will fall to Mr Al Kaabi’s division. Interestingly, he also cited the Oil Search interest inherited from Ipic, though that has hitherto been seen primarily as a marginal financial interest in a Papua New Guinea liquefied natural gas project.

หั

วหน้าฝ่ายปิโตรเลียมซึ่งเป็นฝ่ายที่ พึ่งควบรวมใหม่ของบริษัทมูบาดา ลา อินเวสเมนต์ คอมพานีกล่าวว่า สภาวะราคาน�้ำมันที่ไม่สจู้ ะดีในช่วงสองปีที่ ผ่านมาท�ำให้บริษทั ต้องเปลีย่ นวิธกี ารด�ำเนิน อุตสาหกรรมต้นน�้ำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทใหญ่ แห่งใหม่เติบโตช้าลง

มูซับเบ อัลคาบีผู้บริหารระดับสูงของมูบาดา ลาปิโตรเลียม จะเข้าควบรวมและรับต�ำแหน่งอย่าง เป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ ในฐานะหัวหน้า ฝ่ายที่ควบรวมใหม่ระหว่างฝ่ายปิโตรเลียมกับฝ่าย ปิโตรเคมีมูลค่ารวมสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ นอกจากนั้นจะถือครองสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม อินเวสเมนต์ คอมพา นี (IPIC) ด้วย กลุ่มผู้บริหารอุตสาหกรรมน�้ำมันกล่าว ในขณะที่เข้าร่วมประชุมเซราวีค (CeraWeek) ในมล รัฐฮูสตันว่า ด้วยราคาน�้ำมันที่ดิ่งลงท�ำให้มูบาดาลา ปิโตรเลียมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อรักษาผลก�ำไร เขากล่าวว่าการควบรวมกิจการ ของบริษัทพัฒนายุทธศาสตร์แห่งอาบูดาบีทั้งสอง บริษัทท�ำให้เกิดฝ่ายน�้ำมันและก๊าซที่ท�ำงานอย่างบู รณาการกันซึ่งถือเป็นการวางต�ำแหน่งที่ดีเพื่อรักษา ประโยชน์จากโอกาสขณะอุตสาหกรรมก�ำลังฟื้นตัว จากภาวะราคาตกต�่ำ

การควบรวมกิจการเป็นการรวมระหว่างสินทรัพย์เดิมของ มูบาดาลา ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการตามแหล่งขนาดเล็กนอก ชายฝั่งในอ่าวไทย ดอลฟินเอนเนอร์จีซึ่งน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย ก๊าซธรรมชาติของกาตาร์ และการมีสว่ นร่วมในบ่อน�ำ้ มันมูไคซนา (Mukhaizna) ด�ำเนินการโดยออคซิเดนทัล (Occidental) ในภาค กลางตอนใต้ของประเทศโอมาน กับสินทรัพย์ของ IPIC ซึ่งโดย หลักเป็นสินทรัพย์อุตสาหกรรมปลายน�้ำ ซึ่งได้แก่ การถือครอง Cepsa บริษัทน�้ำมันครบวงจรรายใหญ่ของสเปน โนวา เคมีคัลส์ ของแคนาดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บอเรียลีส (Borealis) บริษัท ปิโตรเคมีและ OMV บริษัทน�้ำมันครบวงจรในออสเตรีย เช่นเดียวกับรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สินทรัพย์ต้น สายของมูบาดาลาได้รบั ผลกระทบจากภาวะราคาน�ำ้ มันตกต�ำ ่ โดย เฉพาะอย่างยิง่ จากการมีแหล่งน�ำ้ มันขนาดเล็กในเขตเอเชีย นายอัลคาบีอธิบายต่อเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นการตัดทอน และหาทางลดต้นทุน ถึงวิธกี ารทีบ่ ริษทั ปรับเปลีย่ นการด�ำเนินงาน ในแหล่งน�้ำมันดิบจัสมินนอกชายฝั่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่ง น�้ำมันที่เคยสร้างยอดการผลิตสูงสุดที่ 28,000 บาร์เรลต่อวันใน ปีพ.ศ. 2551 ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมามูบาดาลาได้เจรจาและตกลง ท�ำสัญญาใหม่กับคู่ค้าผู้ให้บริการน�ำ้ มันรายใหญ่ ปิโตรแฟค ซึ่ง ลดค่าใช้จา่ ยในการขุดเจาะได้ถงึ 55% ด้วยการใช้นวัตกรรม เช่น การใช้เทคนิคการขุดเจาะแนวนอนแบบ Geosteering ตลอดจน การพยายามลดต้นทุนเชิงปฏิบัติการ เช่น การลดต้นทุน 1 ล้าน เหรียญต่อปีโดยปรับแผนและใช้งานเฮลิคอปเตอร์ร่วมกัน นายอัลคาบีกล่าวต่อว่าผลที่ได้คือสามารถยืดอายุแหล่ง น�้ำมันดังกล่าวได้เกินปี 2565 โดยคาดว่าจะได้ผลผลิตรวมเกิน 100 ล้านบาร์เรลต่างจากเดิมที่คาดว่าแหล่งน�้ำมันนี้จะหมดอายุ ในปี 2558 และได้ผลผลิตเพียง 10 ล้านบาร์เรล หัวหน้าฝ่ายน�้ำมันของมูบาดาลากล่าวถึงการท�ำงานร่วม กันและการเติบโตไปด้วยกันในภาพของกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กล่าวลงรายละเอียดว่าบริษัทจะ ใช้โอกาสที่เกิดจากปรากฏการณ์นี้อย่างไร แลกกับการควบรวม ส่วนงานที่เดิมท�ำงานแยกกันและเคยถูกบริหารอย่างอิสระภาย ใต้ผู้บริหารระดับสูงหลายคน ผู้น�ำด้านพลังงานของอาบูดาบี รวมถึงสุลต่าน อัล จาเบอร์ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติอาบูดาบี ได้กล่าวก่อน หน้านีท้ เี่ ซราวีค (CeraWeek) ชีแ้ จงว่าการกระท�ำดังกล่าวคือการ วางแผนใช้ประโยชน์จากบริษทั ฐานะดี เช่นบอเรียลีส โนวา เคมีคลั ส์และภาคการปฏิบตั กิ ารปลายน�ำ้ ของเซพซา (Cepsa) เพือ่ สร้าง ก�ำไรจากเป้าการผลิตปิโตรเคมีของอาบูดาบีทจี่ ะขยายเป็นสามเท่า หรือประมาณ 12 ล้านตันต่อปีภายในปี 2564 แม้จะยังไม่มรี ายละเอียดชัดเจนว่าอาบูดาบีจะกระจายการ ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต้นน�ำ ้ ไปยังต่างประเทศอย่างไร ซึง่ ต่อ ไปจะเป็นหน้าทีข่ องฝ่ายทีน่ ายอัลคาบีบริหารอยู่ แต่ทนี่ า่ สนใจคือ เขาได้เคยกล่าวถึงความสนใจในตัวบริษัท ออยล์ เสิร์ช โดย IPIC ด้วยเหตุผลหลักคือสนใจในรายได้เสริมที่จะได้จากโครงการก๊าซ ธรรมชาติเหลว (LNG) ในปาปัวนิวกีนี 15


In the Hot Seat

Driving the Thailand Energy Industry 4.0 Era ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม พลังงานไทยในยุค4.0

>> Gen. Anantaporn Kanjanarat Minister of Energy of Thailand

Five-Pillar Energy Action Plans

Vision for the economic development policy in Thailand 4.0: "The economic restructuring towards an economy driven by innovation, technology, and creativity, with emphasis on domestic production and service sectors for greater self-reliance."

The economic restructuring towards an innovation-driven economy will see commodity production giving way to innovative products. In this new economy propelled by technology and creativity, the focus will fall on the domestic manufacturing and service sectors to boost independence. In addition, Thailand’s energy must be characterized by stability and innovation as well as guided by strategies driven by integration. The Ministry of Energy has formulated five main action plans: 1. The Power Development Plan (PDP), 2. The Energy Efficiency Plan (EEP). 3. The Alternative Energy Development Plan (AEDP), 4. The Gas Plan, and 5. The Oil Plan. “The key part of the strategy lies in the implementation of these plans. The responsible individuals must have knowledge and skills and can apply innovation to push these

Industry 4.0: The Key Mechanism towards Energy 4.0

T

he Ministry of Energy plays a central role in developing the country as it is responsible for energy management of the country to prevent shortages and ensure appropriate costs to ease the burden on the citizens. For its strategy this year, the Energy Minister Gen. Anantaporn Kanjanarat

has revealed that the focus of its policy will be on aligning its operation with the Thailand 4.0 policy, with emphasis on elevating the efficiency of the current energy system and adopting appropriate innovation for the development towards the goals of “stability, prosperity, and sustainability.”

plans forward. Should they have no necessary knowledge and understanding of what the plans are, it will be difficult to move forward. Just as indispensable as expertise and skills is participation from operational employees at all levels. Everyone is welcome to express their opinion freely. Expression gives form to ideas and creates interactions and integration, enabling the pursuit of the strategy,” said the Energy Minister Gen. Anantaporn Kanjanarat upon discussing the plan to advance the Energy 4.0 policy.

16

Oil & Gas Today Magazine


In the Hot Seat Implementing Energy Policy Tailored for Thailand’s Petroleum Industry Among the five-pillar energy plans, it can be seen that the Gas Plan will work on managing expiring petroleum fields and offering new concessions for petroleum exploration and production. This plan will also promote competition for independent LNG discoveries, conduct studies to determine compliance guidelines of LNG, follow up on the natural gas infrastructure plan, constructing appropriate and sufficient LNG terminals, creating local networks, and working with locals to foster mutual understanding, trust, and participation. On the other hand, the Oil Plan will see to the construction of two oil pipelines (the construction of the northern line began in 2016, while the construction of the northeastern line is slated to commence in 2018.). Under this plan, types of gasoline will be reduced to four by 2018, and studies will be conducted on the strategic oil stockpiling, the results of which will be presented to the meeting of the National Energy Policy Council in September 2017. Initiatives will also be undertaken to make tax-free LNG import a reality. These five-pillar energy plans will not only play a key role in ensuring the success of the Energy 4.0 policy and, in turn, Thailand 4.0, but also elevate the country towards greater efficiency.

From The National Level to Community and Citizen Levels The 2017 plans of the Ministry of Energy will drive the country’s energy sector in accordance with the Energy 4.0 policy and aims to generate income for the citizens and Thailand so as to shed its overall image as a medium-income nation, in line with the government’s Thailand 4.0. These plans will be implemented on two levels, namely the national level and the community/citizen level. On the national level, emphasis will be placed on creating energy innovations to keep the business sector up to date and equip it with competitive capacity in the global market. In addition energy research and development will be promoted to expand and advance the country’s energy businesses.

In response to these changes, the domestic energy sector should prepare to establish policies and compliance guidelines relevant to new developments such as the management of firm renewable energy, the development of energy storage systems, the accommodation of electric vehicles, the development of smart systems such as smart grids, which will form part of smart cities in which energy producers and consumers may interact via information systems, and the linkage of

The Power Development Plan

electrical systems between nations for international electricity sales.

The Energy Efficiency Plan

Five-Pillar Energy Action Plans

On the community/citizen level, the focus will fall on generating income and reducing expenses for citizens and communities through civil societies, public outreach promotion, community energy projects, and energy support for SMEs. A number of initiatives have already been undertaken to drive this component of the policy, including the promotion of renewable energy businesses in communities such as by replacing liquid propane gas for cooking with biomethane produced and sold in communities and various farmer assistance programs such as 900 solar-powered water pump systems distributed nationwide to combat shortages of water for consumption.

The Alternative Energy Development Plan

The Oil Plan

The Gas Plan

“In addition to pursuing the Energy 4.0 policy, the Ministry of Energy has also aimed to equip consumers with the capacity to produce their own energy and offer them a diverse range of fuels. In addition, efforts will be made to promote free and fair competition in the energy industry, elevate urban communities into smart cities and smart homes, and move towards a green society with clean and environmentally-friendly energy,” stated Gen. Anantaporn Kanjanarat in concluding the plans to carrying out the Energy 4.0 policy.

17


In the Hot Seat

" การเปลีย ่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพือ่ ผลักดัน นวัตกรรมพร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศด้วยเทคโนโลยีและ ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นภาคการผลิต ภาคบริการ ภายในประเทศสามารถพึง่ ตนเองได้มากขึ้น วิสัยทัศน์ด้าน นโยบายเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค 4.0 "

การขับเคลือ่ นนโยบายด้านพลังงาน ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย

แผนบริหาร จัดการก๊าซ ธรรมชาติ

Industry Thailand 4.0 กลไกส�ำคัญสู่ Energy 4.0

ระทรวงพลังงานถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ เพราะจะต้องบริหารงานด้านพลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการ ขาดแคลน และมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม ไม่ให้เป็นภาระของประชาชนมากจน เกินไป โดยในปีนยี้ ทุ ธศาสตร์การขับเคลือ่ นนโยบายพลังงาน ของ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาชูนโยบายการด�ำเนินงาน ของกระทรวงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีจุดมุ่งหมายการ ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบนั และการน�ำนวัตกรรมทีเ่ หมาะสม มาใช้ในการพัฒนา ภายใต้ค�ำว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

บริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมทีจ่ ะหมดอายุ พร้อมกับ การส่งเสริมการแข่งขันจัดหาแอลเอ็นจีแบบเสรีและ ศึกษาแนวทางการก�ำกับดูแลด้านแอลเอ็นจีติดตาม แผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติและการ สร้าง LNG Terminal ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความ ต้องการ

>>

แผนบริหาร จัดการ น้ำ�มัน เชื้อเพลิง

โครงการขนส่ ง น�้ ำ มั น ทางท่ อ ซึ่ ง จะเริ่ ม สร้ า งท่ อ ส่ ง น�้ ำ มั น สายเหนื อ ในปี 2559 ที่ ผ ่ า นมา และสายอี ส านในปี 2561 การลดชนิดน�้ำมันในกลุ่มเบนซินให้เหลือ 4 ชนิดในปี 2561 อี ก ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ส� ำ ร อ ง น�้ ำ มั น ท า ง ยุทธศาสตร์ ซึ่ง จะสรุปผลการศึ กษาเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ก า ร ผ ลั ก ดั นเรื่ องการเปิ ด เสรี น� ำเข้ า แอลเอ็ นจี ให้ เ ป็ น รู ปธรรม

แผนด�ำเนินงานภายใต้กรอบ 5 เสาหลักด้านพลังงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยน การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เน้นภาคการผลิตสินค้า ภาคบริการภายในประเทศ เพื่อพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น อีกทั้งพลังงานไทยต้องมั่นคงมีนวัตกรรมพร้อมวาง “ยุทธศาสตร์” ขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการ โดยกระทรวงพลังงานมีแผนในการ ด�ำเนินงานอยู่ 5 แผนงานหลัก คือ1.แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2.แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 3.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก (AEDP) 4.แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 5.แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) “การเดินตามยุทธศาสตร์ สิ่งส�ำคัญคือ การขับเคลื่อนไปตามแผน ซึ่ง คนที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีองค์ความรู้ ด้านทักษะ การบูรณาการ ประกอบ กับการน�ำนวัตกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่หากบุคลากร ไม่มคี วามรูห้ รือความเข้าใจในแผนงานว่าคืออะไร งานก็จะขับเคลือ่ นได้ยาก จึงส�ำคัญทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องมีทกั ษะและการปฏิบตั กิ าร ประกอบกับการมี ส่วนร่วมไม่วา่ จะเป็นผูท้ ที่ ำ� งานอยูใ่ นระดับใดก็ตามทุกคนสามารถน�ำเสนอ ความคิดได้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เขาคิด การพูดก็คือการสร้างวิธีคิด จะ ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์ เกิดการบูรณาการและสามารถเดินตามยุทธศาสตร์ ของแผนงานได้” พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงแผนนโยบายขับเคลื่อนพลังงาน 4.0 การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย สืบเนื่องจากภายใต้กรอบแผน 5 เสาหลักด้านพลังงาน จะเห็นความชัดเจน ได้จาก แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ หรือ Gas Plan ทีจ่ ะเดินหน้าเรือ่ งบริหาร จัดการแหล่งปิโตรเลียมทีจ่ ะหมดอายุ พร้อมกับการเปิดส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบใหม่

18

Oil & Gas Today Magazine


>Source: PTT

In the Hot Seat

การส่งเสริมการแข่งขันจัดหาแอลเอ็นจีแบบเสรีและศึกษาแนวทางการก�ำกับ ดูแลด้านแอลเอ็นจี อีกทัง้ การติดตามแผนโครงสร้างพืน้ ฐานก๊าซธรรมชาติและการ สร้าง LNG Terminal ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการลงพืน้ ที่สร้างเครือข่าย และท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจและการมีส่วนร่วม ทางด้านแผนบริหารจัดการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง หรือ Oil Plan จะด�ำเนินโครงการ ขนส่งน�ำ้ มันทางท่อซึง่ จะเริม่ สร้างท่อส่งน�ำ้ มันสายเหนือในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา และ สายอีสานในปี 2561 การลดชนิดน�้ำมันในกลุ่มเบนซินให้เหลือ 4 ชนิดในปี 2561 อีกทัง้ การศึกษาการส�ำรองน�ำ้ มันทางยุทธศาสตร์ ซึง่ จะสรุปผลการศึกษาเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในช่วงเดือนกันยายน 2560 การผลักดันเรือ่ งการเปิดเสรีนำ� เข้าแอลเอ็นจีให้เป็นรูปธรรม แต่หากจะให้การ ขับเคลือ่ นนโยบายด้าน “พลังงาน 4.0” ส�ำเร็จลุลว่ งและสอดคล้องกับกลไกส�ำคัญ “ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้กรอบแผนงานทัง้ 5 เสาหลักก็ถอื มีความส�ำคัญทีจ่ ะช่วย ให้ประเทศนั้นยกระดับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนภาคพลังงานระดับประเทศสู่ระดับชุมชน และประชาชน แผนนโยบายในปี 2560 กระทรวงพลังงานยังจะขับเคลือ่ นภาคพลังงานของ ประเทศตามแนวนโยบาย พลังงาน 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายคือการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนและประเทศ เพือ่ ให้ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ รายได้ระดับปานกลาง สอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึง่ แบ่งการ ขับเคลื่อนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และระดับชุมชน/ประชาชน โดยใน ระดับประเทศ จะมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้ ภาคธุรกิจมีความทันสมัย แข่งขันในตลาดโลกได้ และการส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้ เติบโต และก้าวหน้า ซึ่งสิ่งที่ภาคพลังงานของประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมใน การก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลในอนาคต อาทิ การบริหารจัดการพลังงาน ทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy) จากการพัฒนาระบบกัก เก็บพลังงาน(Energy Storage) การเตรียมพร้อมเพือ่ รองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) การพัฒนาในรูปแบบของ “Smart” ต่างๆ ทัง้ ในส่วนของ Smart Grid ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถมี ปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ และมีการส่งไฟฟ้าขายข้ามประเทศ ส่วนในระดับชุมชน/ประชาชน จะมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้ กับประชาชนและชุมชนผ่านโครงการประชารัฐ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การด�ำเนินโครงการพลังงานชุมชน และการส่งเสริมด้านพลังงานในธุรกิจ SMEs ซึง่ ปัจจุบนั มีการขับเคลือ่ นอยูแ่ ล้วหลายโครงการ อาทิ การส่งเสริมธุรกิจพลังงาน หมุนเวียนในชุมชน เช่น การสนับสนุนให้ชุมชนผลิตและจ�ำหน่ายก๊าซไบโอมีเทน เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการ สูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 900 ระบบ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาการ ขาดแคลนน�้ำในการอุปโภคแก่เกษตรกร เป็นต้น “นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเรื่อง Energy 4.0 แล้ว เป้าหมายด้าน พลังงานในอนาคต กระทรวงพลังงานจะผลักดันให้เกิดมิตทิ ผี่ บู้ ริโภคสามารถ ผลิตพลังงานใช้เองได้และมีความหลากหลายทางเชื้อเพลิง พร้อมทั้งผลัก ดันให้เกิดการลงทุนการแข่งขันในธุรกิจพลังงานอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงสร้างชุมชนเมืองให้เป็น Smart City Smart Home มุ่งสู่สังคมสีเขียว ด้วยพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” พลเอกอนันตพร ได้กล่าวทิ้ง ทายในแผนการขับเคลื่อนพลังงานในยุค 4.0

19


Cover Story

Article by : Anon Ruktigoon

บทความโดย: อานนท์ รักติกูล

The Future of Thai Energy and the Current Petroleum Act อนาคตพลังงานไทยกับบทบาท พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ในยุคปัจจุบัน

W

hat everyone in Thailand’s petroleum

compliance will still fall under the Department

and energy industry has been waiting

of Mineral Fuel, the Ministry of Energy. The Draft

with bated breath is the day the

the Petroleum Income Tax Act involves an

amended Petroleum Act and the Petroleum

amendment that will ensure its correspondence

Income Tax Act will eventually see daylight.

with this additional management system. These

Although they are bound to become a source

two draft Acts will be proposed to the National

of controversy, we need to keep our eyes on the

Legislative Assembly as prescribed.

two draft Acts before they come into effect in the near future.

The Petroleum Act and the Petroleum Income Tax Act The two Acts are two special laws that apply specifically to holders of petroleum concessions. Concessions refer to a grant of exclusive rights to an entity to carry out certain operations such as those related to mining, forestry, and petroleum. Concessionaires may produce petroleum in the allotted area within the designated period of time, during which the recovered petroleum belongs to them, and pay royalties and income taxes to the government in return. To regulate grants of concessions, petroleum-related laws in Thailand have been enacted, including the Petroleum Act and the Petroleum Income Tax Act, which entail the exploration and production of petroleum, transportation, and the sale of the recovered petroleum. In use since 1917, the two Acts are currently being amended and will come into effect if they are passed during the second and third readings by the National Legislative Assembly (NLA).

Compliance of the two Acts An NLA ad hoc committee deliberated on the draft amendments to the Petroleum Act (No. …) B.E. … and the Petroleum Income Tax Act (No. …) B.E. … after the deliberation period for the two draft Acts had been extended six times earlier. The amended Acts will be reviewed in an agenda in the next NLA meeting. In addition, on the recommendation of the NLA committee, the

20

The Development of the Two Acts from 2015 until Now Back in 2015, when the Department of Mineral Fuels announced the 21st concession bidding under the Thailand III Plus system, the People's Network for Thai Energy Reform (PNER) expressed opposition to the bidding as well as proposed production sharing contracts (PSC) and the establishment of the National Oil Company (NOC). Later on February 20, 2015, the government hosted a “Thailand: Moving Forward” forum on energy stability at the Government House. On February 24, 2015, the Prime Minister commissioned a three-month study on PNER’s proposal, and on February 26, revoked the announcement for the 21st concession bidding. Subsequently, on May 12, 2015, the Cabinet approved the draft Petroleum Act and Petroleum Income Tax Act in principle and submitted them to the Council of State for further review. On August 4, 2015, the Cabinet acknowledged the explanations and clarifications offered by the Ministry of Energy and approved both draft Acts, assigning the Energy Minister and Deputy Prime Minister to present the draft bills to the ad hoc committee on compliance. On August 19, 2015, the Cabinet was reshuffled, with General Anantaporn Kanjanarat, former Comptroller-General, appointed as the Energy Minister. Later in November 2015, the Ministry of Energy presented a summary of its deliberation to the Cabinet for consideration and offered clarifications on issues of conflict. On December 8, 2015, the Cabinet resolved that the

service contracts and establish the National Oil Company. The details of the service contract system were finalized in January 2016 to ensure uniform practice, while the NOC establishment was part of the policy derived from the Cabinet’s resolution, in which studies were conducted instead of law amendments. In June 2016, the Cabinet resolved to approved both draft Acts, and on June 24, 2016, the National Legislative Assembly them in principle, after which the NLA appointed an ad hoc committee, chaired by General Sakol Sajjanit, to review the draft bills. The Committee had 60 days for deliberation and 15 to propose amendments. The ad hoc committee requested six extensions, stretching the deliberation that was supposed to be completed in August 2016 to March 2017, after the Ministry of Energy yielded and changed the term from exploration and production contracts to service contracts and inserted Article 10/1 on the establishment of the National Oil Company in the provisional clause. The National Legislative Assembly would deliberate the two draft Acts on March 30 in accordance with the designated agenda to meet the deadline and enable the concession of Bongkot and Erawan petroleum fields.

The Crux of the Two Petroleum Acts If the two draft Acts are passed according to

Office of the Council of State amended the draft

the procedure described earlier, the concessions of

Acts as per the recommendations of Deputy Prime

Erawan and Bongkot gas fields, to expire in 2022-

Minister Wissanu Krea-ngam to introduce

2023, can still be auctioned by May 2017, or

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story and purchase wellhead petroleum from private companies to ensure that all the petroleum is sold in the best interest of the nation. The auctions for petroleum exploration and production can be held by either the National Oil Company or the Department of Mineral Fuels as long as they are transparent and independent and enable true competition." His statement echoes that of Rosana, who says that, "The reason that necessitates the establishment of the national oil company is because the product sharing system in the draft bills does not meet international standards and does not prescribe the auction of petroleum concession, which is the most transparent method. This will benefit previous private concession owners. The problem with the Petroleum Act lies in the vagueness surrounding the establishment of the National Oil Company. The lack of clear details and timeframe may result in stalling in the future.” - Post Today Online politics editorial team, March 29, 2017. Mr. Bowon Vongsinudom, Vice Chairman of the Federation of Thai Industries, adds during a seminar on the Petroleum Act held by the Economic Reporters Association that, “The previous Petroleum Act was decent and functional the way it was. However, the proposed establishment of the National Oil Company (NOC) should be scrapped because it seems pointless and will not benefit the country. The attempt to found this organization might even appear to be June 2017 at the latest, and the winning bidders

the committee, the National Legislative Assembly

can be selected by the year’s end. In principle,

(NLA) has understood the principle of the draft

petroleum fields that have previously been in

Act and will review it in the meeting for the

a concession system are auctioned in the PSC

second and third readings on March 30.”

system, while new fields are put in the concession

M.R. Pridiyathorn Devakula, former Deputy

auction system first. Having shown interest in

Prime Minister, issued a statement asking NLA

making energy investment, China might also

members to remove Article 10/1 on the establishment

join the upcoming bidding. The exploration and

of the National Oil Company from the Petroleum

production concessions of Erawan and Bongkot

Act, which would go through the second and third

natural gas fields in the Gulf of Thailand that will

hearings on March 30. - Post Today Online politics

expire in 2022-2023 lie at the heart of the process

editorial team, March 29, 2017.

as the current private operators hope to learn

In response to the comments made by M.R.

the results of the selection of the new five-year

Pridiyathorn Devakula, former Deputy Prime

concessions before the current ones they are

Minister on Finance, Mr. Veerasak Pungrassamee,

holding expire by the end of this year. Therefore,

Director General, Department of Mineral Fuels,

the legal process will need to be finalized by March

stated, “After careful consideration, the Ministry

30 to prevent any impact on the operators and,

of Energy believes that it has a conflict of

in turn, the economy.

interest and has therefore as the Ministry of Finance to conduct a study on the advantages

The National Oil Company (NOC)

The draft Act prescribes the establishment of the National Oil Company (NOC) in Article 10/1. However, the ad hoc committee has explained that it is now only legislation and that there is currently no policy to found the NOC. As the Chair of the committee, General Sakol Sajjanit said to Thairat in its March 29 issue that, “The establishment of the National Oil Company will benefit energy management in the future. In addition, there is no deadline dictating its completion. Most opponents are energy capitalists and those whose interest is jeopardized. After hearing clarifications from

and disadvantages of the establishment of the National Oil Company. If approved by the Cabinet, the study can commence immediately.” - Matichon Online, March 29, 2017 On the other hand, while the People's Network for Thai Energy Reform (PNER), led by Ms. Rosana Tositrakul, Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, and Mr. Panthep Phuaphongphan, has expressed its opposition to the Petroleum Act and the Petroleum Income Tax Act, it supports the founding of the National Oil Company. Panthep states that, “The establishment of the National Oil Company as demanded by the public sector is not meant to create a monopoly on the entire petroleum industry or compete with the private operators. Rather, the organization will own property rights

inspired by certain hidden agendas. If we are to look beyond those agendas, the organization itself is redundant as the Department of Mineral Fuels has been a good compliance supervisor.” Mr. Prasert Bunsumpun, NLA member and former CEO of PTT. PLC., said during an NLA meeting that he agreed with amending the Petroleum Act to include a wider range of alternative, namely the concession system, the product sharing contract (PSC) and the service contract (SC). However, the establishment of the National Oil Company (NOC) should require a survey of how a similar entity is operated all over the world before it is to be included in Article 10/1 in the Petroleum Act, removed from the Act, and or affixed as a note. NOCs in different countries can be divided into four main formats: Format 1: The government wholly owns the NOC and oversees all petroleum management, including concession granting, compliance, and investment. The countries that previously employed this format before shifting to a new format include Saudi Arabia (Saudi Aramco), Venezuela (PDVSA), Malaysia (Petronas), Mexico (Pemex), Indonesia (Pertamina), Algeria (Sonatrach), and India (ONGC). Format 2: The NOC is fully state-owned. The government only holds the right to all the petroleum and relinquishes compliance and investment to the NOC. This format can be seen in use in Myanmar (MOGE). Format 3: The NOC is wholly owned by the state. The government oversees concession granting and compliance, while the NOC is responsible for all the operational side.

21


Cover Story The countries that use this format are Indonesia (Pertamina after reform), Algeria (Sonatrach after reform) and Mexico (Pemex after reform). Format 4: While this type of NOC is not completely state-owned, the government holds the majority of its shares and raises capital through its stock exchange. NOCs in this format include Russia’s Gasprom, India’s ONGC, China’s PetroChina, and Norway’s Statoil. Thailand’s PTT Exploration and Production (PTTEP) PLC also operates in this format. Prasert stated, “Upon reviewing the advantages and disadvantages, it can be seen that the whollystate-owned NOC in Formats 1-3 may enjoy the advantage of complete compliance. However, the downsides are lack of capitals, inefficiency, and the absence of technological development. These NOCS are also plagued by a lack of transparency as compliance and operational units are both under the supervision of the states. Therefore, these NOCs in certain countries have failed, such as in Venezuela and Mexico.” On the contrary, NOCs in Format 4, which are not wholly owned by the state, will pose more

NLA Approved Both Draft Acts

limitations in terms of management and policy making. However, the benefits include flexibility, competitive advantage, and technological

March 30, 2017 was the day the public trained

development. In addition, these NOCs also attract

its eyes on the deliberation of the Petroleum Act.

investment and allow them to stand out on the

In addition, the National Legislative Assembly

global stage, such as the Norwegian Statoil.

reviewed the draft Petroleum Income Tax Act (No.

Prasert added that the global trend shows

…) B.E. …, which had been reviewed earlier by the

NOCs moving away from Formats 1-3 towards

ad hoc committee, in the second hearing before

Format 4. For instance, Saudi Arabia, the country

unanimously approved its legislation in the third

with the largest oil reserve in the world, is reforming

hearing with 216 approve votes and four abstained

its Format 1 NOCs by putting in the stock market

votes. An additional amendment proposed

to trim the proportion of shares owned by the

was the determination of the regulations

state. Another example is Malaysia’s wholly-state-

and criteria of expenditure allocation from

owned Petronas, in which everything has to be

headquarters overseas to offices in Thailand.

directly reported to the Prime Minister. Petronas

During the hearing, product sharing

was also listing its natural gas pipeline company

contracts or service contracts were proposed for

and its retail businesses in its stock market to

the management of all petroleum in place of the

expand investment and complete its privatization.

concession system stipulated by the current law.

-Energy News Center, March 30, 2017

In addition, the clause on the establishment of

Crises arising from the establishment of

the National Oil Company was removed from the

the National Oil Company are evident in several

Article 10/1 and affixed as a note at the end of the

countries. For example, Venezuela, an oil producer

Act, with the provision that the Cabinet appointed

in South America that could produce as much oil

a committee within 60 days to conduct a study

as many countries in the Middle East, was wealthy

within one year to conclude the format and the

until President Hugo Chavez rose to power and

method of founding the National Oil Company

established the National Oil Company. Through

as soon as possible or at least prior to the new

NLA Approved Both Draft Acts the NOC, the

petroleum concession auction.

government took over private oil enterprises,

The assembly voted 227 to 1 to pass the

oversaw all domestic production of oil and gas,

Petroleum Act in the third hearing, with three

and provided subsidies to keep oil prices low.

abstained votes. The Act will come into effect once

Eventually, the NOC was besieged with losses, plunging the country into poverty as well as giving rise to social and political crises, which saw the inflation rise to 800% percent - the highest rate in the world. Another example is Mexico, which had been the world’s fourth largest oil exporter until the state took control of private oil enterprises. As a result of this move, this former oil exporter became reliant on oil imports from the U.S. and eventually had to privatize its oil and gas enterprises again. - By Mudlek for Thairat Online

22

it is announced in the Government Gazette.

ป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและพลังงานไทยตลอดจน ประชาชนชาวไทยนัน้ รอวันที่ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ.ภาษีเงิน ได้ปิโตรเลียม ออกมาเป็นรูป ธรรม ซึ่ง พรบ. ทั้ง 2 ฉบับนี้ ต่างมีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ทว่า พรบ. ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งกับทศทางอนาคตพลังงาน ของประเทศ

พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

กฎหมายปิโตรเลียมทัง้ สองฉบับ ถือเป็นกฎหมาย พิเศษใช้เฉพาะกับการประกอบกิจการของผูร้ บั สัมปทาน ปิโตรเลียม ทัง้ นีก้ ารสัมปทานคือการให้สทิ ธิผกู ขาดแต่ เพียงผูเ้ ดียวในการกระท�ำกิจการใด เช่น เหมืองแร่ ป่า ไม้ ปิโตรเลียม เป็นต้นประกอบการให้สิทธิและผลิต ปิโตรเลียมในบริเวณหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ปิโตรเลียมที่พบเป็นของผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัมปทาน ช�ำระผลประโยชน์ให้รัฐในรูปของค่าภาคหลวงและ ภาษีเงินได้ ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบวิธีการเป็นไปอย่าง ถูกต้อง จึงได้มกี ารตรากฎหมายปิโตรเลียมทัง้ 2 ฉบับ ขึ้น จึงท�ำให้มีข้อกฎหมายทางด้านปิโตรเลียมขึ้นนั้น คือ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม และ พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการ ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยังรวมถึงการขนส่ง การขาย แม้กระทั่งการจ�ำหน่ายปิโตรเลียมที่ค้นพบ ทั้งนี้พระ ราชบัญญัติของทั้งสองฉบับนั้นมีมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2514 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง การร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม เพือ่ มาใช้ในอนาคตต่อไป หากร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนั้นผ่านพิจารณาตามวาระ 2 และ 3 ซึ่ง สภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติจะพิจารณาตามล�ำดับ

การก�ำกับดูแลเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ของ พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ

ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ.... หลังจากกรรมาธิการฯได้ขยายเวลาพิจารณากฎหมาย ทั้ง 2 ฉบับมาแล้วถึง 6 ครั้ง คาดว่าจะสามารถน�ำร่าง พ.ร.บ.ทัง้ 2 ฉบับ เข้าสูก่ ารพิจารณาตามวาระทีก่ ำ� หนด ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ทัง้ นี้ ร่างกฎหมายทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวจะเสนอต่อสภา นิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ พิจารณาตามทีก่ ำ� หนด Oil & Gas Today Magazine


Cover Story ย้อนขั้นตอนการร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ ในปี 2558 จนถึงยุคในปัจจุบัน

ย้อนกลับไปต้นปี 2558 เป็นช่วงทีก่ รมเชือ้ เพลิง ธรรมชาติ ประกาศเชิญชวนยืน่ ขอสิทธิสำ� รวจและผลิต ปิโตรเลียม รอบที่ 21 ภายใต้ระบบไทยแลนด์ทรีพลัส เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย หรือ (คปพ.) ได้ออกมาคัดค้าน พร้อมเสนอเงื่อนไขใช้ระบบแบ่ง ปันผลผลิต หรือ (พีเอสซี) และตั้งบรรษัทพลังงาน แห่งชาติ (เอ็นซีโอ) และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลจัดเวทีเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคง ทางพลังงานที่ยั่งยืนที่ท�ำเนียบรัฐบาล ต่อมาในวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายกรัฐมนตรี ให้ศึกษาเพิ่ม เติมตามข้อเสนอเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน ไทย 3 เดือน จากนั้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นขอสิทธิส�ำรวจและผลิต ปิโตรเลียมรอบที่ 21 และในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่างพระ ราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม และร่างพระราชบัญญัตภิ าษี เงินได้ปิโตรเลียม และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา จนกระทั่งในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรีรับทราบค�ำอธิบายและค�ำชี้แจงของ กระทรวงพลังงาน และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับ โดยให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน ชีแ้ จงต่อคณะกรรมมาธิการ วิสามัญศึกษาการบังคับใช้กฎหมายฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายกรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรี เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน จากนายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตปลัดบัญชีทหารบก ต่อ มาในเดือนพฤศจิกายน 2558 กระทรวงพลังงานสรุป ผลการชี้แจงและผลการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา รวมถึงให้ชี้แจงประเด็นที่ยังมีความขัด แย้ง และในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้ มีมติให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ ร่างพ.ร.บ. ตามข้อสังเกตของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยเพิ่มระบบสัญญาจ้างผลิต และการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุป ในเดือนมกราคม 2559 ในการเพิ่มระบบจ้างผลิต เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน การตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นนโยบายจาก มติคณะรัฐมนตรี โดยให้ศกึ ษาเพิม่ แทนการแก้ไขใน กฎหมายและเดือนมิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ และในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 สภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติ รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ ทางสภานิตบิ ญ ั ญัตแห่งชาติ ได้ตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธาน โดยให้ เวลาพิจารณา 60 วัน มีเวลาแปรญัตติ 15 วัน จากนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ได้ขอ ขยายเวลาปฏิบตั งิ าน 6 ครัง้ จากเดิมจะต้องพิจารณา เสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 ขยายเวลามาถึงวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา หลังกระทรวงพลังงานยอมเปลี่ยน ข้อความในกฎหมายจากสัญญาจ้างส�ำรวจและผลิต เป็นสัญญาจ้างบริการ และบรรจุ มาตรา 10/1

เรือ่ งการตัง้ บริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติในบทเฉพาะกาล ซึง่ ทางสภานิตบิ ญ ั ญัติ จะพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับ ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ตามวาระที่ก�ำหนด เพื่อให้ทันเส้นตายในการออกกฎหมาย เปิดประมูล สัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกช และแหล่งเอราวัณ

หลักส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ทั้งสองฉบับใอนาคต

หากทั้งสองฉบับเป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว คาดว่าการเปิดประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกช ที่จะหมดอายุช่วงปี 2565-2566 จะยังอยู่ในกรอบที่ จะด�ำเนินการได้ทันภายในเดือน พ.ค. 2560 หรือช้า ทีส่ ดุ คือไม่เกินเดือน มิ.ย. 2560 และจะคัดเลือกผูท้ ชี่ นะ การประมูลไม่เกินสิน้ ปีนี้ ซึง่ ตามหลักการปิโตรเลียมที่ เคยผ่านระบบสัมปทานไปแล้ว จะใช้วธิ ปี ระมูลระบบ พีเอสซี แต่ถา้ แหล่งใหม่ไม่เคยด�ำเนินการจะใช้ระบบ สัมปทาน ขณะนีจ้ นี มีความสนใจลงทุนด้านพลังงาน ดังนั้นจีนอาจจะสนใจมาแข่งขันด้วย อีกทั้งการสัมปทานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ และบงกช ในอ่าวไทย ที่จะหมดลงในช่วงปี 2565-2666

ถือเป็นจุดส�ำคัญของกระบวนการนี้เพราะผู้ประกอบ การเอกชนรายเดิมทีไ่ ด้รบั สัมปทานต้องการทราบผล การประมูลคัดเลือกผู้รับสัมปทานรอบใหม่ 5 ปี ก่อน หมดสัมปทานหรือภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นเส้นตายของ กระบวนการ ทางกฎหมายจะต้องจบภายในสิน้ เดือน นีต้ ามทีร่ ะบุคอื วันที่ 30 มีนาคมนี้ เพือ่ ไม่ให้ผปู้ ระกอบ การเองได้รับผลกระทบสืบเนื่องไปจนถึงทางภาค เศรษฐกิจอีกด้วย

บริษทั พลังงานแห่งชาติ (เอ็นโอซี)

ในร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ฉบับนีไ้ ด้มกี ารระบุให้จดั ตัง้ บริษทั พลังงานแห่งชาติ (เอ็นโอซี) ไว้ในมาตรา 10/1 ซึง่ ได้มคี ำ� อธิบายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าการ ตัง้ บริษทั พลังงานแห่งชาติจะเป็นเพียงการบัญญัตไิ ว้ เป็นกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะจัดตัง้ ทั้งนี้ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกร รมาธิการฯ ชีแ้ จงในไทยรัฐฉบับพิมพ์ 29 มี.ค. ถึงกรณี นีว้ า่ “การจัดตัง้ บริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการพลังงานในอนาคต

อีกทั้งการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวไม่มีการก�ำหนด ระยะเวลาตายตัวว่าจะต้องจัดตั้งให้เสร็จภายใน ระยะเวลาที่ก�ำหนด คนที่ออกมาคัดค้านส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มทุนด้านพลังงานและคนที่เสียผล ประโยชน์ หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับฟังค�ำชี้แจงจากกรรมาธิการแล้วก็ มีความเข้าใจหลักการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และจะน�ำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่ทปี่ ระชุมเพื่อ พิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 30 มี.ค.นี้” ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายก รัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สมาชิกสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตัดเนื้อหามาตรา 10/1 เรื่องการจัดตั้งบริษัทน�้ำมันแห่งชาติออกจากร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 วันที่ 30 มี.ค.นี้ – ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายวีระศักดิ์ พึง่ รัศมี อธิบดีกรมพลังงานเชือ้ เพลิง ธรรมชาติ ได้ชแี้ จ้งกรณีที่ ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล อดีต รองนายกรัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจถึงกรณีทไี่ ม่เห็นด้วยว่า “ทัง้ นีก้ ระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า

เนือ่ งจากเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับผลการศึกษา การจัดตัง้ บริษทั พลังงานแห่งชาติ เพือ่ ความเหมาะ สมจึงได้ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผูด้ ำ� เนินการ ในเรือ่ งดังกล่าว หากคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ ผลการศึกษาก็พร้อมการด�ำเนินการ” – มติชน ออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม 2560 อกี ฝัง่ ทางด้านเครือข่ายประชาชนปฏิรปู พลังงาน ไทย (คปพ.) น�ำโดย รสนา โตสิตระกูล ธีระชัย ภูวนาถ นรานุบาล และปานเทพ พัวพงษ์พนั ธ์ ทีแ่ ม้จะออกมา แถลงจุดยืนคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แต่ก็สนับสนุนการตั้ง บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ ปานเทพ ระบุว่า “การจัดตั้ง บริษทั พลังงานแห่งชาติ ในการเรียกร้องของภาค ประชาชนนั้น ไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นผู้ประกอบ กิจการปิโตรเลียมผูกขาดครบวงจร หรือเข้าแข่งขัน กับภาคเอกชนแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เป็นองค์กร ท�ำหน้าทีค่ รอบครองกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ และท�ำ หน้าที่รับซื้อปิโตรเลียมปากหลุมจากเอกชนเพื่อ สร้างความมัน่ ใจให้เอกชนว่า ปิโตรเลียม ทัง้ หมด ขายได้และขายปิโตรเลียมเพือ่ ประโยชน์สงู สุด 23


Cover Story ของประเทศชาติ ส่วนการท�ำหน้าทีเ่ ปิดประมูลให้ เอกชนส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมนัน้ จะจัดการ ประมูลโดยบริษทั พลังงานแห่งชาติ หรือกรมเชือ้ เพลิงฯ ก็ได้ขอเพียงท�ำให้เกิดความโปร่งใส เสรี เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง” สอดรับกับ รสนา ที่ ระบุวา่ “เหตุผลทีต่ อ้ งจัดตัง้ บริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติ เพราะรูปแบบการแบ่งปันผลผลิตในร่างกฎหมาย ฉบับนี้ไม่ได้มาตรฐานสากล และไม่ก�ำหนดให้ มีการประมูลสัมปทานปิโตรเลียม ซึ่งเป็นวิธีที่ โปร่งใสทีส่ ดุ เท่ากับว่าเปิดช่องให้เอกชนรายเดิม ได้ประโยชน์ ปัญหาอยูท่ ใี่ นร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ระบุแค่กว้างๆ ให้มกี ารตัง้ บรรษัทน�ำ้ มัน แต่ไม่มี รายละเอียดและกรอบเวลาทีช่ ดั เจน ซึง่ อาจท�ำให้ เกิดการเตะถ่วงในอนาคต - ทีมข่าวการเมืองโพสต์ ทูเดย์ออนไลน์วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายบวร วงศ์สนิ อุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กล่าวเพิม่ เติมในงานเสวนาเรือ่ ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมสะดุด ฉุดประเทสไทยเสียโอกาสที่ทาง สมาคมผูส้ อื่ ข่าวเศรษฐกิจจัดขึน้ ว่า “พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ฉบับเดิม นั้นดีอยู่แล้ว น�ำมาใช้ได้เลย ส่วนการ ตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติ หรือเอ็นโอซี นี่โยน ทิ้งเข้าป่าไปเลย เพราะตอบไม่ได้ว่าจะท�ำไป เพื่ออะไร จะเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศ ถ้า คิดอย่างเร็วๆ การที่พยายามจะตั้งเอ็นโอซี ขึ้น มานั้น มีอะไรซ่อนไว้ใต้พรหมหรือเปล่า แต่ถ้า คิดอย่างใสๆ ก็เห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เป็นผู้ ก�ำกับดูแลที่ดีอยู่แล้ว” นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิตบิ ญ ั ญัติ แห่งชาติ ซึ่งเป็นอดีตซีอีโอของบริษัทปตท.จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวอภิปรายในการประชุมสภานิตบิ ญ ั ญัติ แห่งชาติ( สนช.) ว่า เห็นด้วยกับการปรับแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้มีทั้งระบบ สัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต(พีเอสซี) และระบบ สัญญาจ้างบริการ(เอสซี) แต่ในส่วนของการบัญญัติ เรื่อง การตั้งบริษัทน�้ำมันแห่งชาติ(NOC) เอาไว้ใน มาตรา 10/1 นั้น อยากให้สมาชิก สนช.พิจารณา กันถึงรูปแบบ NOC ที่มีการจัดตั้งกันอยู่ในโลกนี้ว่า เป็นอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้มีอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม หรือจะตัดออก หรือจะใส่ไว้เพียง เป็นข้อสังเกต โดยรูปแบบ NOC ที่มีหลายประเทศ ในโลกใช้กันอยู่ แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1. เอ็นโอซี เป็นของรัฐ 100% ท�ำ หน้าที่บริหารจัดการปิโตรลียมทั้งหมด ได้แก่ การให้ สัมปทาน การก�ำกับดูแล และการลงทุนปฏิบัติโดย ประเทศที่ใช้ระบบนี้ก่อนจะปฏิรูปไปสู่รูปแบบใหม่

24

ได้แก่ Saudi Aramco ของ ซาอุดิอาระเบีย PDVSA ของ เวเนซูเอลา Petronas ของ มาเลเซีย Pemex ของ เม็กซิโก Pertamina ก่อนปฎิรูป ของอินโดนีเซีย Sonatrach ก่อนปฏิรูป ของ แอลจีเรีย และ ONGC ก่อนปฎิรูป ของอินเดีย เป็นต้น รูปแบบที่ 2 NOC เป็นของรัฐ 100% แต่ รัฐถือ ครองเฉพาะกรรมสิทธิป์ โิ ตรเลียมทัง้ หมด ส่วนการก�ำกับ ดูแล และการลงทุนปฏิบตั ิ เป็นหน้าทีข่ องเอ็นโอซี ซึง่ ประเทศที่ใช้ระบบนี้คือ MOGE ของ เมียนมา รูปแบบที่ 3 NOC เป็นของรัฐ 100% แต่รัฐท�ำ หน้าที่ให้สัมปทานปิโตรเลียมและก�ำกับดูแล ส่วน ภาคปฏิบัติเป็นของNOC ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบนี้คือ Pertamina หลังปฎิรูป ของ อินโดนีเซีย Sonatrach แอลจีเรีย และ Pemex เม็กซิโก (หลังจากปฏิรปู NOC มาแล้ว) และรูปแบบที่ 4 NOC ไม่ใช่ของรัฐ 100% แต่ รัฐถือครองNOCเป็นส่วนใหญ่ และระดมทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ โดยประเทศทีใ่ ช้ระบบนีค้ อื Gasprom ของรัสเซีย ONGC ของอินเดีย Petrochina ของจีน Statoil ของนอร์เวย์ รวมถึงบริษัท ปตท.ส�ำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ของ ไทยก็อยู่ในรูปแบบนี้ นายประเสริฐ อภิปรายว่า “เมื่อพิจารณาดู ข้อดีข้อเสียจะพบว่า NOC ที่อยู่ในรูปแบบที่ 1-3 ที่เป็นของรัฐ 100% นั้นข้อดีคือรัฐสามารถ ก�ำกับดูแลได้เต็มที่ แต่ข้อเสียก็คือ การขาดเงิน ทุน ขาดประสิทธิภาพ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี และไม่มคี วามโปร่งใส เพราะหน่วยงานการก�ำกับ ดูแลและการปฏิบตั อิ ยูท่ เี่ ดียวกันภายใต้การดูแล ของรัฐ ดังนั้นในบางประเทศที่มีNOC แบบนี้ จึงประสบความล้มเหลว เช่น เวเนซูเอลา และ เม็กซิโก เป็นต้น” ส่วนรูปแบบที่ 4 ทีร่ ฐั ไม่ได้ถอื ครอง 100% จะมีขอ้ จ�ำกัดด้านการบริหารจัดการและการก�ำหนดนโยบาย จากภาครัฐ แต่ข้อดีคือ มีความคล่องตัว สามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยี เกิด การลงทุนเพิม่ สามารถสร้างความโดดเด่นบนเวทีโลก ได้ เช่น บริษัท stat oil ของนอร์เวย์ เป็นต้น นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า แนวโน้มโลกใน ปัจจุบนั ก�ำลังเคลือ่ นตัวจากรูปแบบที่ 1-3 ไปสูร่ ปู แบบ ที่ 4 เช่น ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณ ส�ำรองน�ำ้ มันมากทีส่ ดุ ในโลก ก็กำ� ลังจะย้ายจากทีอ่ ยูร่ ปู แบบที่ 1 ก็แปรรูปให้ไปอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ลด สัดส่วนของรัฐลง ส่วนบริษทั ปิโตรนาส ของมาเลเซีย ที่รัฐถือครอง 100% แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่าง ต้องรายงานสูน่ ายกรัฐมนตรีเท่านัน้ ก็กำ� ลังน�ำบริษทั

ท่อก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ขยายการลงทุนและแปลงตัว เองเป็นเอกชน เป็นต้น – ศูนย์ข่าวพลังงานวันที่ 30 มีนาคม 2560 วิกฤติที่เกิดจากการตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่เห็นเป็นตัวอย่างได้ชัดเจน เช่น วิกฤติในประเทศ เวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน�้ำมันในอเมริกาใต้ สามารถผลิตน�ำ้ มันได้เท่ากับประเทศในตะวันออกกลาง เป็นประเทศทีเ่ คยร�ำ่ รวย จนกระทัง่ ประธานาธิบดี ฮูโก ซาเวส เข้าสูอ่ ำ� นาจและตัง้ บรรษัทพลังงานแห่งชาติ เข้า มาบริหารจัดการโดยยึดกิจการน�้ำมันของภาคเอกชน ดูแลการผลิตน�้ำมันและก๊าซโดยรัฐบาลทั้งหมด และ ใช้เงินอุดหนุนเพื่อให้น�้ำมันราคาถูก แต่ในที่สุดการ ด�ำเนินธุรกิจน�ำ้ มันโดยรัฐเองประสบปัญหาการขาดทุน กลายเป็นประเทศยากจนและเกิดวิกฤติทางสังคมและ การเมือง เงินเฟ้อพุ่งถึง 800% เป็นอันดับ1 ของโลก หรือที่ เม็กซิโก เคยส่งออกน�้ำมันเป็นอันดับ 4 ของ โลกจนกระทั่งเมื่อรัฐยึดกิจการน�้ำมันจากเอกชนมาบ ริหารเอง จากผู้ส่งออกน�้ำมันกลายเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำมัน จากสหรัฐฯไปฉิบ จนสุดท้ายต้องเปิดเสรีให้เอกชนเข้า มาด�ำเนินการด้านน�้ำมันและก๊าซอีกครั้ง - โดย หมัด เหล็ก ไทยรัฐออนไลน์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็น ชอบร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ถือเป็นวันทีส่ าธารณชน จับตามองอย่างมากเกีย่ วกับข้อสรุปการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ทัง้ นีส้ ภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณา เสร็จแล้ว วาระ 2 เป็นรายมาตรา ที่ประชุมจึงได้มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม ใน วาระที่ 2 เป็นรายมาตรา และมีมติเอกฉันท์เห็นชอบใน วาระที่ 3 ด้วยคะแนน 216 งดออกเสียง 4 เสียง เพื่อ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยประเด็นที่มีการแก้ไข เพิม่ เติม คือ ให้มกี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารเงือ่ นไข เกีย่ วกับการจัดสรรรายจ่ายจากส�ำนักงานใหญ่ในต่าง ประเทศ มายังส�ำนักงานในประเทศไทย อีกทั้งในระหว่างการพิจารณารายมาตราก็ได้ เพิ่มทางเลือกให้น�ำระบบแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญา จ้างมาบริหารจัดการปิโตรเลียมทั้งหมด จากเดิมที่ จะพิจารณาให้ระบบสัมปทานตามกฎหมายปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้ตัดข้อความมาตรา 10/1 เรื่องการจัด ตัง้ “บริษทั น�ำ้ มันแห่งชาติ” ออกและไปใส่ในข้อสังเกตุ แทนด้านท้ายร่าง พ.ร.บ. โดยก�ำหนดเงื่อนไขให้คณะ รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาภายใน 60 วัน และพิจารณาศึกษาภายในเวลา 1 ปี ถึงรายละเอียด ของรูปแบบและวิธีการในการจัดตั้งบริษัทน�้ำมันแห่ง ชาติทเี่ หมาะสมโดยเร็วหรืออย่างน้อยก่อนการประมูล แหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ ก่อนทีป่ ระชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ในการ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ด้วยคะแนนเสียง 227 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง หลังจากนี้พ.ร.บ. ดัง กล่าวรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจะมี ผลบังคับใช้ต่อไป Oil & Gas Today Magazine


FBI in Action

SETA 2017 Attracts a Large Crowd of Energy Enthusiasts กฟผ. โชว์ศก ั ยภาพ จัดนิทรรศการสุดไฮเทคโชว์ตอกย�ำ้ แนวคิด “คิดและท�ำเพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืน” ในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2017”

M

ore than 6,000 individuals from 60 countries participated in Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017), the second edition of Asia’s premiere energy event on the

theme “Towards a Low-Carbon Society”. These include executives from government agencies, state enterprises and private companies, as well as manufacturers, power generating firms, scholars and academics, industry experts, alternative energy specialists, banks, investors from different sectors and the general public. From 8-10 March this year at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) in Bangna District, the event was held by Ministry of Energy and Chulalongkorn University, in collaboration with Ministry of Science and Technology, Ministry of Transport and Bangkok Metropolitan Administration. Napapadol Sukkasem, chief executive officer of Gat International Co. Ltd., the organizer of this event, said, “The event met the expectations of its participants. It impressively inspired energy professionals and those from related businesses as well as the general public. The hybrid and EV, solar power and smart city in particular have become emerging trends that drew a lot of attention from local and international visitors. CLMVT Energy Forum was among other seminars, presentations, conferences and master classes in store for enthusiasts, covering several topics such as Smart Grids in Power System, Thailand: Path to Sustainable Energy, etc. which discussed energy in the most comprehensive way for the first time in Thailand and Asia. Discussions comprised everything from policy setting, power generation from different energy sources, power applications especially in terms of transport, the extension of related businesses and the transformation into a smart city. These attracted a lot of participants, showing greater interest in all forms of energy and demonstrating Thailand’s potential to become a leader in energy industry in Asia.” “Thailand has shown its advancement in the development of the country’s energy sector and its drive to become an energy hub of Asia,” said Areephong Phuchaum, permanent secretary of the Ministry of Energy. “The Ministry of Energy is considering a few adjustments to Power Development Plan (PDP

นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “SETA 2017” การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ ได้น�ำเสนอ การด�ำเนินงานของ กฟผ.ใน 2 ส่วนภายในงาน คือ จัดนิทรรศการบนพืน้ ทีก่ ว่า 200 ตารางเมตรภายใต้แนวคิด “Balance Energy and Go Together” หมายถึง เส้นทางทีจ่ ะ น�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของโลกนีไ้ ด้ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาพลังงานอย่างใดอย่างหนึง่ มากจนเกินไป นอกจากนี้ ยังได้จดั แสดงเทคโนโลยีลำ�้ สมัยต่างๆ อาทิ เรือ่ ง Co2 การลดก๊าซเรือนกระจก, การจ�ำลอง สมาร์ทกริดเทคโนโลยี ทีป่ จั จุบนั ใช้กนั แล้วทัว่ โลกในแถบยุโรป ออสเตรเลีย และ อีกหลายๆ ประเทศ,รถไฟฟ้าต้นแบบหรือ “รถอีว”ี เทรนด์ใหม่ทกี่ ำ� ลังมาในอนาคตอันใกล้ นี้ โดยเติมเชื้อเพลิงคือไฟฟ้า การพัฒนาแผงโซล่าเซลส์ให้คลิกหมุนไปตามการเคลื่อนที่ ของดวงอาทิตย์ได้เพื่อเพิ่มสัดส่วนของการผลิตไฟ ตลอดจนการด�ำเนินงานของ กฟผ. ต่างๆ อีกมากมายทีส่ อดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ เรือ่ งนโยบาย เทคโนโลยี อินโนเวชัน่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพเตรียมพร้อมสู่ การขับเคลือ่ นประเทศไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ทัง้ ยังร่วมในข้อผูกพัน COP 21 หรือสนธิสญ ั ญา ปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายคือ 20-25 % ในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยพาวิลเลียนของ กฟผ. มีดไี ซน์ทสี่ วยงามโดดเด่นน่าสนใจ ท�ำให้ได้รบั รางวัล The Best Creative Design จากคณะกรรมการจัดงาน SETA 2017 ในปีนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ส่วนที่สอง กฟผ.ได้มีส่วนในการร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษโดย ผู้บริหารระดับสูง คือ คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย ที่ได้บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายของรัฐ เพื่อพลังงานที่ ยั่งยืน” สรุปได้ว่า “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แนวคิด มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น มั่นคง หมายถึงส�ำหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าไทย ยังมีภาคเอกชนมาร่วมลงทุนมีการ แข่งขันหลายองค์กรไม่ใช่กิจการผูกขาดของ กฟผ.องค์กรเดียวอย่างที่หลายคน เข้าใจ แต่มีการก�ำกับ จึงสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า มั่งคั่ง หมายถึง กฟผ. มีแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2015 โดยสร้างโรง ไฟฟ้าใหม่เพื่อกระจายเชื้อเพลิงและสร้างหรือเสริมสายส่งไฟฟ้าใหม่ ทั้งภายใน ประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน หรือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ คิดเป็นจ�ำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ถึง 628,417 ล้านบาท จึงท�ำให้เกิดราย ได้ ส่วนความยั่งยืน หมายถึง การดูแลสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณก๊าซเรือน กระจก โดยใช้พลังงานฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซ ถ่านหิน เป็นสะพานเพื่อมุ่งสู่การใช้ พลังงานหมุนเวียนในที่สุด”

2015) in order to increase the proportion of alternative energy to 40% and keep track of new technologies that help reduce the production cost of alternative energy. According to the PDP, Thailand is liable for producing more than 9,000 megawatts of alternative energy in two years, from a capacity of 19,600 megawatts set to be produced at the end of the plan in 2036.” At the event, Thailand also pledged to reduce CO2 emissions by 20-25%, an additional initiative following the signing of COP21 in Paris, France, where 193 countries signed a landmark agreement designed to limit global temperature rise to less than 2°C. The next event, Sustainable Energy & Technology Asia 2018 (SETA 2018) will be held on 21-23 March 2018 at BITEC Bangna. For more information, visit www.SETA.Asia.

25


Safety Solutions

Article by : PTT LNG Company Limited บทความโดย : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด

Phase 2 of PTTLNG’s LNG Sendout System Commissioning การทดลองเดินระบบส่งก๊าซ ธรรมชาติเหลว ระยะที่ 2 ของ PTTLNG

P

TTLNG has been established by the National Oil Company PTT PLC. to carry out the construction of Map Ta Phut

2.

Expansion of natural gas reserves to ensure uninterrupted

exports (Terminal: EGSO)

LNG Terminal, Thailand’s first harbor and LNG station.

This part is composed of an Low pressure in-tank pumps, compressor,

Its main mission is to accommodate the demand for LNG and

berth, and berthing equipment. PTTLNG scheduled the commissioning

create long-term stability for national energy consumption.

for Early of 2017. The process would take five months (second quarter

PTTLNG completed the second phase of the construction of Map Ta Phut LNG Terminal in January 2017 and has begun the second phase of the LNG sendout system commissioning. This crucial step has been taken prior to actual operation to ensure that the constructed facilities can function safely as designed, as safety is PTTLNG’s first priority. The LNG sendout system commissioning in the second phase is divided into two parts: 1.

Expansion of early gas sendouts (EGSO) to 10 million tons

per year This part is composed of seawater pump, high pressure LNG pump, LNG open rack vaporizer (ORVs) and Gas metering Station to measure gas sendouts. Before the commissioning could begin, PTTLNG had to discuss the adjustment of the gas sendouts with its clients and give advance notice to relevant governmental agencies, namely Industrial Port Offices and municipalities, as well as companies and communities in its vicinity. In addition, to ensure effective communication with external organizations, PTTLNG has also put up signs at the entrance of the plant and explained the details and schedules in the meetings of the project’s Environmental Monitoring Management Committee (EMMC) and the Environmental Monitoring Management Sub-committee (Sub EMMC). As for safety during the commissioning, PTTLNG has trained all its new employees to become aware of potential risks and implemented Permit to work system specifically for the commissioning to clearly distinguish it from the Permit to work system for construction. In addition, the commissioning zone has been demarcated and guarded around the clock with security

of 2017) before the terminal could be fully opened and operate for commercial purposes.

ริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG) ได้รบั การจัดตัง้ มาจากบริษทั พลังงาน แห่งชาติบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อด�ำเนินการโครงการก่อสร้างท่า เทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal ซึ่งโดยภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติ และเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว

ปัจจุบัน PTTLNG ได้ด�ำเนินการการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะที่ 2 แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี 2560 ทีผ่ า่ นมา และบริษัท PTTLNG ได้มีการด�ำเนินงานทดลองเดินระบบส่งก๊าซฯ ระยะที่ 2 เมื่อ งานก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบส่งออกก๊าซ จะต้องมีการ ทดลองเดินระบบดังกล่าวก่อน (Commissioning) เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่าระบบ ทีก่ อ่ สร้างมาสามารถท�ำงานได้ตามทีอ่ อกแบบไว้อย่างปลอดภัย ซึง่ PTTLNG ให้ ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยงานทดลองเดินระบบส่งออกก๊าซฯ ระยะที่ 2 ของ PTTLNG จะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่เกี่ยวกับการขยายก�ำลังการผลิตให้เป็น 10 ล้านตันต่อปี (Early Gas Sendout: EGSO) ในส่วนนีจ้ ะประกอบด้วย ปัม๊ น�ำ้ ทะเล ปัม๊ เพิม่ แรงดันสูงของ LNG (HP Pump) หน่วยเปลี่ยนสถานะของ LNG (ORV) และมาตรวัดปริมาณก๊าซฯ ที่ส่งออก ก่อน เริ่มงาน Commissioning นั้น นอกจาก PTTLNG จะต้องประสานงานกับลูกค้า เพื่อปรับเพิ่ม/ลดอัตราการส่งออกก๊าซฯ แล้ว

officers at the entrance to screen personnel, equipment, and vehicles entering and leaving the area. Furthermore, PTTLNG has also prepared contingency plans for emergencies that may arise during operations and run drills for situation management as well as internal and external communication in accordance with the prescribed plans for commissioning. The expansion of early gas sendouts to 10 million tons per year took PTTLNG 3.5 months to complete, from February 14 to May 31, 2016.

26

Oil & Gas Today Magazine


Safety Solutions

เพื่อปรับเพิ่ม/ลดอัตราการส่งออกก๊าซฯ แล้ว PTTLNG ยังได้ส่งจดหมายแจ้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ซึ่งได้แก่ ส�ำนักงานท่าเรือ อุตสาหกรรม เทศบาล รวมถึงการแจ้งบริษัทข้างเคียงและชุมชนต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ เพื่อ ให้การสื่อความกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล PTTLNG ยัง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีบริเวณทางเข้าโรงงาน และชี้แจงรายละเอียดพร้อม ระยะเวลาการท�ำงานในที่ประชุม คณะกรรมการก�ำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (EMMC) และ คณะท�ำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Sub EMMC) อีกด้วย ในส่วนของความปลอดภัยระหว่างการท�ำงาน Commissioning PTTLNG ได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้งานระบบการขออนุญาตท�ำงานส�ำหรับงาน commissioning โดยเฉพาะเพื่อ แบ่งแยกระบบการขออนุญาตออกจากงานก่อสร้างอย่างชัดเจน ก�ำหนดเขตพืน้ ที่ ส�ำหรับงาน commissioning พร้อมปิดกัน้ บริเวณและจัดให้มเี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความ ปลอดภัยประจ�ำหน้าทางเข้าเพือ่ ตรวจสอบคน อุปกรณ์และยานพาหนะทีเ่ ข้าออก พื้นที่ท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ PTTLNG ยังจัดเตรียมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อใช้ตอบโต้ เหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างปฏิบตั งิ าน โดย PTTLNG ทดลองฝึกซ้อมควบคุม สถานการณ์และติดต่อสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกตามแผนทีอ่ อกแบบไว้ ส�ำหรับการ Commissioning ส่วนที่เกี่ยวกับการขยายก�ำลังการผลิตให้เป็น 10 ล้านตันต่อปี PTTLNG ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้เวลา 3.5 เดือน เมื่อ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 2. ส่วนทีเ่ พิม่ ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติเพือ่ ให้สง่ ออกก๊าซได้อย่าง ต่อเนื่อง (Terminal) : EGSO ในส่วนนี้จะประกอบด้วยถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ปั๊มเพิ่มแรงดันต�่ำของ LNG (Intank Pump) เครื่องควบคุมแรงดันในถังเก็บ (Compressor) ท่าเทียบ เรือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทียบเรือ โดย PTTLNG วางแผนจะเริ่มด�ำเนินการ Commissioning ในช่วงต้นปี 2560 และใช้เวลาประมาณ 5 เดือน (ไตรมาสสอง ของปี 2560) ก่อนที่จะเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบต่อไป

27


Engneering Corner

X-Ray System Inspects Welds High-tech in Pipeline Segments ระบบ X-Ray เพือ่ ตรวจสอบรอยเชือ่ มเทคโนโลยี ขั้นสูงในอุตสาหกรรมท่อ

A

s pipelines are safety relevant parts the demanding international quality standards require a hundred percent quality inspection

The next stage is to optimise the

of the welding lines. During the welding process a broad variety

material flow and to move to an inline setup.

of defects like porosities or cracks can occur. An undiscovered failure can

Nowadays, nearly all manufacturing steps are

lead to severe consequences and liability charges for manufacturers.

already more or less designed as in a single

Therefore, it is necessary to inspect welding lines on pipes and tanks through extensive non-destructive testing (NDT). Over decades these tests have been done by analogue technique by exposing X-ray films (RT). In the last 10 – 15 years it became more and more common to use Digital Radiography (DR). This modern approach helps to achieve the quality control and achieving requirements, while providing cost reduction through a high degree of automation. VisiConsult X-ray System & Solutions GmbH has developed a completely new setup incorporating new high-tech materials for digital flat panels.

line. Only the X-ray testing is designed as an off-line station. This results in a significant loss of cycle time and waste of space. With the new carbon design, VisiConsult is able to build a conveying through system. A special boom lift strategy allows gripping and holding the boom from both sides, so that the system can be fed from one side and the pipe is dispatched to the other side. This concept reduces the transport time by a significant amount. Fig 4.3: Workflow convey through system.

Instead of using a massive steel boom a carbon fiber tube is used. The weight of the tube is less than 100 kg, which leads to a very stable and massive lifting device. It also allows innovative cooling systems to operate on the inside. This results in a lighter setup, longer detector lifetime and faster operation principle. The reduced weight of the boom results in a non-massive boom lifting device. It also allows innovative cooling systems to operate on the inside. All this results in a lighter setup, longer detector lifetime and faster

>>Fig 4.3: Workflow convey through system. Source: Visiconsult GmbH

operation principle. The change from film to digital technique is mainly driven by the aim to reduce the cycle time and labour costs, while eliminating the film consumables and chemicals. The sum of higher throughput, less labour costs and less consumables is a significant cost factor. The innovative approach of carbon fiber tubes is only one of many developments made by VisiConsult in the last years. Further X-ray inspections solutions like cabinet systems for the automotive industry, gantry systems for the aerospace industry and mobile systems for the security >> Fig 4.1: System with flat panel on a steel boom. Source: Visiconsult GmbH

sector get improved steadily and are distributed all around the globe. As the family company also supplies customized solutions for industrial X-ray inspection, it is the best choice for all manufacturers, which need a sophisticated quality control of their production material. More Information Contacts: VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH Email: info@visiconsult.de

>> Fig 4.2: New system with carbon fibre boom. Source: Visiconsult GmbH

28

Website: www.visiconsult.com

Oil & Gas Today Magazine


Engneering Corner

>> Fig 4.4: New system with carbon fibre boom. Source: Visiconsult GmbH

พราะท่อถือเป็นชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย ตามมาตรฐานคุณภาพ ระดับสากลจึงต้องการให้รอยเชือ่ มต่างๆ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 100% เนือ่ งจาก ในขณะท�ำการเชื่อม อาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้นได้ เช่น เกิดรูหรือรอยแตก ซึง่ หากตรวจไม่พบแล้วปล่อยทิง้ ไว้อาจน�ำไปสูป่ ญ ั หาใหญ่ตามมาหรือผูผ้ ลิตอาจต้องจ่าย ชดเชยความเสียหายที่รับผิดชอบ

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องตรวจสอบรอยเชื่อมบนท่อและถังด้วยการทดสอบแบบ ไม่ท�ำลาย (Non-destructive Testing: NDT) กว่าทศวรรษที่ผ่านมาการทดสอบ ดังกล่าวท�ำได้ด้วยวิธอี ะนาล็อกกล่าวคือฉายรังสีผา่ นฟิลม์ เอ็กซ์เรย์ (RT) แต่ในช่วง 10 - 15 ปีที่ผ่านมาเริ่มนิยมใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้น โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ที่เรียก ว่า Digital Radiography (DR) นอกจากนวัตกรรมทันสมัยนี้จะช่วยให้สามารถ ด�ำเนินการตรวจสอบได้ตามต้องการอย่างมีคุณภาพแล้วยังช่วยลดต้นทุนด้วย โดยการหันมาใช้ระบบอัตโนมัติที่ล�้ำสมัย บริษทั วิสคิ อนซัลท์ ระบบเอ็กซ์เรย์และโซลูชนั่ จ�ำกัด (VisiConsult X-ray System & Solutions GmbH) ได้พัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุเทคโนโลยีขนั้ สูงแบบใหม่สำ� หรับจอรับภาพดิจทิ ลั (Digital Flat Panels) ใช้ฐานของวัสดุรองรับที่ ผลิตจากท่อเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber Tube) แทนฐานโลหะขนาดใหญ่

แบบเดิม ซึ่งท�ำให้ตัวฐานของวัสดุรองรับหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม จึงท�ำให้ ได้ เ ครื่ อ งยกของหนั ก ที่ มี ส เถี ย รภาพสู ง นอกจากนั้ น เครื่ อ งยั ง มี น วั ต กรรม ระบายความร้อนแบบใหม่ที่ท�ำงานได้จากภายใน ท�ำให้ได้ระบบการตรวจสอบ โดยรวมที่มีน�้ำหนักเบาลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องตรวจจับ และท�ำงานด้วย หลักการท�ำงานที่เร็วขึ้น ขั้นต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเพิ่ม อุปกรณ์ตรวจสอบเข้าไปในสายการผลิต ปัจจุบันนี้เกือบทุกขั้นตอนการผลิตมัก ถูกออกแบบให้อยู่ในสายการผลิตเดียว เหลือแค่การทดสอบด้วยระบบเอ็กซ์เรย์ เท่านัน้ ทีย่ งั ต้องท�ำในสถานีนอกสายการผลิต ซึง่ ท�ำให้สญ ู เสียเวลาเป็นอย่างมาก ไปกับเวลาในการผลิต (Cycle Time) และการใช้พื้นที่ฟุ่มเฟือย ด้วยการออกแบบใหม่ที่ใช้วัสดุคาร์บอน VisiConsult สามารถสร้างระบบ ล�ำเลียงผ่าน (Conveying through) ได้ หลักการแขนยกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ นี้ช่วยให้แขนสามารถยึดและจับจากทั้งสองด้านซึ่งช่วยให้สามารถส่งป้อนท่อ เข้าสู่ระบบจากด้านหนึ่งและส่งออกไปอีกด้านหนึ่งได้ แนวคิดนี้ช่วยลดเวลาใน การขนส่งลงอย่างมาก รูปที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการท�ำงานของระบบล�ำเลียงผ่าน (Convey Through System) การเปลีย่ นจากการใช้ฟลิ ม์ เป็นระบบดิจทิ ลั เกิดขึน้ จากเหตุทตี่ อ้ งการลดเวลา ในการผลิต (Cycle Time) และต้นทุนค่าแรง (Labour Cost) โดยการลดการใช้ ฟิล์มและสารเคมีซ่ึงเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เนื่องจากหากต้องการลดค่าใช้จ่าย ต้อง ท�ำให้เกิดปริมาณงานต่อหน่วยเวลา (Throughput) มากขึ้น จ่ายต้นทุนค่าแรงที่ ลดลง และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ การหันมาใช้นวัตกรรมท่อเส้นใยคาร์บอนเป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของพัฒนาการ ต่างๆ ที่ VisiConsult พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้มีการ ปรับปรุงนวัตกรรมการตรวจสอบด้วยเครือ่ งเอ็กซ์เรย์อนื่ ๆ อย่างต่อเนือ่ งและให้บริการ อยู่ทั่วโลก เช่นระบบตู้เอ็กซ์เรย์ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบโครงขาหยั่ง ส�ำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และระบบเคลื่อนที่ส�ำหรับอุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทในเครือยังบริการนวัตกรรมเอ็กซ์เรย์ ตามสั่งส�ำหรับการตรวจสอบในอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ ผลิตทุกรายที่ต้องการระบบควบคุมคุณภาพวัสดุการผลิตที่ทันสมัย

29


Advertises Index Page

Advertises

Website

31

ASEAN Refining & Petrochemical Forum 2017

www.connecforce.com

5

En-Green Co.,Ltd

www.engreengroup.com

1

I-Tech Engineering & Supply Co., Ltd.

www.oilgasthai.com

32

Malaysia International Maritime Expo 2017

www.marine-malaysia.com

33

Oil and Gas Asia (OGA 2017)

www.oilandgas-asia.com

IFC

PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd

www.pttme.co.th

34

Thailand Oil&Gas Roadshow 2017

www.oilgasroadshow.com

3

VEGA Instruments Co., Ltd

www.vega.com


3rd ASEAN Refining & Petrochemical Forum 2017

Bangkok, Thailand, May. 22-24, 2017 Pullman Bangkok King Power http://www.connecforce.com/asean-refining-petrochemical-forum/

Event Key Topics: ASEAN Countries mega projects planning and development Digitalisations of downstream assets Refining & Petrochemical Operational Excellence Developing the petrochemical hub Bio fuels and bio-petrochemicals Integrated Management of Shutdown/Turnaround/ Outages & Catastrophes Energy Management and Efficiency for refineries and petrochemical plants

+ 150 Participants + 18 Thought leaders and experts in refining and petrochemical industry + 15 Intersting and most concerned topics and issues to be covered Two day conference with networks opportunity to decision makers in ASEAN refining and petrochemical industry NO. 1 C-leverl conference in ASEAN countries for refining and petrochemical business


Co-organized by:

Organized By:


OGA2017

11 - 13 JULY 2017 Kuala Lumpur Convention Centre MALAYSIA

THE 16TH ASIAN OIL, GAS & PETROCHEMICAL ENGINEERING EXHIBITION

The Region’s No.1 Oil And Gas Show Up to

23,000

What to Expect?

Trade Visitors over 3 days of show

B2B Platform

14

23,000

International Pavilions

for Exhibitors and Visitors to Connect

sq. metres of exhibition space

Endorsed by

More than

2,000

Exhibiting Companies

Over

60

Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)

Countries/Regions Participation

Who Should Exhibit? Exhibitors carrying products and services which cover every aspect of the Oil & Gas industry including the following should definitely exhibit: • Exploration and production technology • Construction and engineering equipment • Geological, geophysical and reservoir evaluation technology • Pipeline engineering and equipment • Instrumentation and controls

• • • • • • • •

Gas processing equipment Marine equipment and services Safety systems and equipment Environmental protection and pollution control Design, fabrication and construction Chemical engineering systems and supplies Refining technologies Shipyard and engineering

Cost of Participation Space Only Space & Shell Stand Space & Walk-on Stand

USD520 per sqm USD565 per sqm USD595 per sqm

Contact Us Mr Shahril Anuar Project Manager Email: shahril@mesallworld.com

Ms Violet Lee Asia Coordinator Email: violet@iemallworld.com

Ms Husna Dzun Nurin Project Secretary Email: husna@mesallworld.com

Ms Catherine Plumb Worldwide Coordinator Email: cplumb@oesallworld.com

Endorsed By:

Organised By:

Supported By:

www.oilandgas-asia.com

Oil and Gas Asia

@OGA2017


Oil & Gas Today Mag Vol.4 No.14 April - June 2017  

In this month’s Oil & Gas Today Magazine, Energy of Thailand Minister, Gen. Anantaporn Kanjanarat talk about how to driving the Thailand en...

Oil & Gas Today Mag Vol.4 No.14 April - June 2017  

In this month’s Oil & Gas Today Magazine, Energy of Thailand Minister, Gen. Anantaporn Kanjanarat talk about how to driving the Thailand en...

Advertisement