Page 1

1

สรุป ปัญ หาถาม -ตอบ ครั้ง ที่ 1/2556 (เดือ นเมษายน – มิถ ุน ายน 2556) ระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ (e-GP) 1.

การลงทะเบียนในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง ใช้ Mail ของใคร ตอบ ให้ใช้ Mail ของหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วน

ท้องถิ่น 2.

การบันทึกเลขประจำาตัวผู้เสียภาษี ต้องใช้เลข

จาก

อะไร ตอบ 1. บุคคลธรรมดา ให้ใช้ เลขบัตรประชาชน 2. นิติบุคคล ให้ใช้เลขจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3. ผู้ขายเป็นส่วนราชการ ให้ใช้เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี 3.

การลงข้อมูลในระบบ e-GP กรณีการจ้างเหมาบริการจ้างยาม วิธี พิจารณากำาหนดอย่างไรและระยะเวลาในการส่งมอบงานคืออะไร ตอบ กำาหนดวิธีพิจารณาเป็น 1 งาน และระยะเวลาส่งมอบงาน 365 วัน

4.

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ e-GP กรณีเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ต้องทำาอย่างไร


2

ตอบ ให้เลือกเมนู ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่ หน่วยงานภาครัฐ

การลงทะเบียน

เลือกสถานะแล้วให้เลือกเปลี่ยนแปลงตัว

บุคคล เพื่อลบข้อมูลคนเดิมที่ได้ลงทะเบียนครั้งแรกออกจากระบบ แล้วดำาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง 5.

กรณีที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ e-GP แล้วมีการเปลี่ยนแปลง ประวัติผู้ลงทะเบียนต้องดำาเนินการอย่างไร ตอบ 1. ใส่ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 2. เลือก”ข้อมูลส่วนบุคคล” คลิก “แก้ไขข้อมูล”

6.

ใครเป็นผู้มีสิทธิประกาศขึ้นเว็บไซด์ ตอบ 1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ทุกวิธี) 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ (นำาข้อมูล สาระสำาคัญในสัญญาเผยแพร่บน

เว็บไซด์ เฉพาะวิธีตกลงราคา

เท่านั้น ลูกบอลลูกที่ 7) 7.

ทำาไมเมื่อบันทึกเลขผู้เสียภาษีของผู้เสนอราคา แล้วข้อมูลเช่น ชื่อ-ที่ อยู่ ฯ ของผู้เสนอราคาไม่ขึ้นในระบบ e-GP ตอบ เนื่องจากผู้เสนอราคารายนั้นยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ภาครัฐ จึงไม่มีขอ ้ มูลในระบบ e-GP แม้จะเคยเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ แล้วก็ตาม จึงควรแนะนำาให้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ

8.

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดราคากลางสามารถดำาเนินการใน ขั้นตอนใดได้บ้าง


3

ตอบ 1. หลังขั้นตอนการสร้างโครงการแล้ว กลับไปที่เมนูหลัก หัวข้อ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและเลือกการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2. เลือกโครงการที่ต้องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คลิกที่ ราย ละเอียด/แก้ไข เพื่อทำาการแต่งตั้ง 9.

ทำาไมไม่สามารถดำาเนินการจัดทำาประกาศเชิญชวนได้ ตอบ เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนด ราคากลาง ในเมนูแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถประกาศเชิญ ชวนได้

10.

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ ปปช. ต้อง ประกาศอะไรใน TOR (วิธี e-Auction) และในประกาศเชิญชวน (วิธีอื่นๆ นอก เหนือจากวิธี e-Auction) ตอบ 1. การแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (ตามหลักเกณฑ์ ปปช.) 2. การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (ต้องลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐกับกรม บัญชีกลาง/คลังจังหวัด) 3. การจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นการจ่ายแต่ละครั้งไม่เกิน 30,000 บาท จ่ายเงินสดได้ ** ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 มีผลบังคับใช้กับสัญญาวงเงิน 2,000,000 บาทขึ้นไป


4

ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีผลบังคับใช้กับสัญญาวงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป ** 11.

กรณีเลือกการเบิกจ่าย ผ่าน/ไม่ผ่าน GFMIS ไม่ถูกต้อง ต้องบันทึก แก้ไขในขั้นตอนใด ตอบ แก้ไขในลูกบอล “ร่างสัญญา” คลิกที่ “ข้อมูลประเภทโครงการ” และแก้ไขที่เมนู “การเบิกจ่าย” ผ่าน/ไม่ผ่าน GFMIS ให้ถูกต้อง

12.

ในขั้นตอนการ “เพิ่มโครงการ” หัวข้อ “วิธีการพิจารณา” มีวิธีการ เลือกอย่างไร ตอบ 1. ราคารวม เป็นการซื้อหรือจัดจ้างที่ต้องการซื้อหรือจ้างจากผู้ ขายรายเดียว 2. ราคาต่อรายการ เป็นการซื้อหรือจ้างที่ต้องการแยกทำาสัญญา มากกว่า 1 สัญญา 3. ราคาต่อหน่วย เป็นการซื้อหรือจ้างที่ไม่จำากัดปริมาณเป็นการ ซื้อที่ไม่แน่นอน เช่น การจ้างถ่ายเอกสารที่นับจำานวนเป็นแผ่น

13.

เมื่อเลือกวิธีการพิจารณาเป็น ราคาต่อรายการ มีการทำาสัญญา มากกว่า 1 สัญญา จะบันทึกสัญญาอย่างไร ตอบ ให้เพิ่มสัญญาที่ลูกบอลจัดทำาร่างสัญญา โดยเพิ่มสัญญาที่ เครื่องหมาย “+” แต่ต้องมีการทำาสัญญาในวันเดียวกัน


5 14.

เมื่อบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณ/รหัสแหล่งของเงินผิดจะแก้ไข อย่างไร ตอบ แก้ไขที่ลูกบอล “บริหารสัญญา”คลิกที่ “ข้อมูลประเภท โครงการ” และแก้ไขในเมนู “ข้อมูลงบประมาณ”

15.

การทำา PO กรณีการซื้ออาหารด้วยวิธีการสอบราคา(ไม่กำาหนด ปริมาณ) ต้องทำาอย่างไร ตอบ ให้ทำา PO ยอดเงินทั้งจำานวน และทำาใบสั่งซื้อในระบบ e-GP เป็นงวดๆ

16.

ตรวจพบว่าบันทึกข้อมูลผู้รับจ้างในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข อย่างไร ตอบ ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบที่สัญญาจ้างและทำาการ แก้ไขให้ถูกต้อง

17.

กรณีการส่งมอบ วงเงินน้อยกว่าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จะดำาเนินการ อย่างไร ตอบ ให้ลดวงเงินในการตรวจรับ โดยเลือกถูกต้องไว้บางส่วน

18.

กรณีต้องการแก้ไขวันที่จ่ายเงิน กรณีจ้างเหมาไม่ผ่าน GFMIS ต้อง ดำาเนินการอย่างไร ตอบ ให้ย้อนกลับไปในขั้นตอน “การเบิกจ่ายเงิน” และบันทึกใหม่ให้ ถูกต้อง


6 19.

ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกบอลหายไปจากระบบ จะมีวิธีการ ค้นหาอย่างไรเพื่อแก้ไขข้อมูล ตอบ 1. เข้าสู่หน้าหลัก “จัดทำาโครงการ” 2. เลือก “ค้นหาโครงการ” 3. ใส่เลขที่โครงการ เพื่อค้นหา

20.

เมื่อดำาเนินการทุกขั้นตอนแล้วทำาไมลูกบอลลูกสุดท้ายจึงไม่เปลี่ยน เป็นสีฟ้า ตอบ เนื่องกรณีการจัดซื้อ/จ้าง ที่มีหลักประกันสัญญา ส่วนราชการ ต้องคืนหลัก

ประกัน

สัญญาให้ผู้ขาย/

ผู้รับ

จ้าง และต้องมี

การ

บันทึกหลัก

ประกัน

สัญญาในระบบ ลูกบอลจึงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและหายไป

การบัน ทึก บัญ ชี 1.

ขอทราบวิธีการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง ปี งปม. 2555


7

ตอบ ให้บันทึกวัสดุคงคลัง ณ 30 กันยายน 2555 ให้มียอดคงเหลือ เท่ากับคณะกรรมการตรวจนับ และ 1 ตุลาคม 2555 ให้โอนกลับ รายการ 2.

หากต้องการทราบหมวดพัสดุของวัสดุคงคลังสามารถดูได้ที่ไหน ตอบ เรียกรายงานประจำาวัน / บัญชีแยกประเภท ที่ http://gfmisreport.mygfmis.com

3.

การบันทึกการปิดบัญชีรายได้สูงตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจำาปี 2555 ทำาอย่างไร ตอบ ให้ดูยอดคงเหลือของบัญชีดังกล่าวแล้วปิดเข้าบัญชีรายได้สูง ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม

พัส ดุ 1.

การเช่าสำานักงานใช้วิธีการจัดหาด้วยวิธีใด ตอบ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ใช้วิธีตกลงราคาเท่านั้น

2.

ต้องการแก้ไขสัญญา กรณีไม่สามารถขุดลอกได้ตามระยะทางตาม สัญญา สามารถแก้ไขสัญญาได้หรือไม่ ตอบ สามารถแก้ไขสัญญาได้ ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 136 การดำาเนินการผู้ควบคุมงานรายงานต่อประธานตรวจการจ้างและ รายงานผู้มีอำานาจพิจารณาต่อไป


8

ค่า เช่า บ้า น 1.

เมื่อมีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ย้ายมาในท้องที่ ที่มีบ้านและยังมีหนี้ค้าง อยู่ถือเป็นเคหสถานของตนเองจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ตอบ ได้ เพราะกรณีมีหนี้ค้างกับสถาบันการเงิน สามารถเบิกได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 17

ค่า รัก ษาพยาบาล 1.

คู่สมรส(สามี)เป็นข้าราชการ ภรรยามีสิทธิประกันสังคม เมื่อคลอด บุตรได้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนจะนำาค่ารักษามาใช้สิทธิค่า รักษาคนไข้ในของคู่สมรส(สามี) ได้หรือไม่ ตอบ ไม่ได้ เนื่องการใช้สิทธิค่ารักษาคนไข้ในของคู่สมรส(สามี) ต้อง ทำาหนังสือส่งตัวหรือใช้สิทธิจ่ายตรงตามข้อมูลบุคลากรภาครัฐของคู่ สมรส(สามี)

2.

การเบิกค่ารักษากรณีตนเองมาสิทธิประกันสังคมและคู่สมรสเป็น ข้าราชการจะใช้สิทธิอย่างไร


9

ตอบ ต้องใช้สิทธิประกันสังคมก่อน เนื่องจากได้กำาหนดให้ใช้สิทธิ ของตนเองก่อน

ค่า เล่า เรีย นบุต ร 1.

บิดาเป็นข้าราชการและบุตรรับราชการ บุตรได้เข้าศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรีสามารถนำาค่าเล่าเรียนมาเบิกได้หรือไม่ ตอบ ได้ โดยใช้สิทธิของบิดาเบิกค่าเล่าเรียนของบุตร ทั้งนี้ต้อง เป็นการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีที่ไม่เคยใช้สิทธิเบิกมา ก่อน สำาหรับหลักสูตรจะเป็นภาคสมทบหรือภาคปกติก็ได้

ค่า ใช้จ ่า ยเดิน ทางไปราชการ 1.

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางกรณีไปรับตำาแหน่งใหม่(สอบปรับระดับ) จะเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการที่ใด ตอบ การเดินทางไปราชการในสังกัดเดียวกัน จะเบิกที่ใหม่หรือที่เดิม ก็ได้ แต่หากต่างสังกัดต้องเบิกที่สังกัดใหม่


10 2.

การเข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้หรือ ไม่ ตอบ เบิกได้ โดยปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 218 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2553

********************************************************** *****

สรุปถาม ตอบไตรมาส1  
สรุปถาม ตอบไตรมาส1  
Advertisement