Issuu on Google+

โครงการติดเครื่ องหมายพ่อแม่พนั ธุ์ปลาเก๋ าเสื อ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา


การจับพ่อแม่ปลาครั้งละ1 ตัวโดยใช้อวนไร้ปม


ปลาสลบจากยาGuanadine 0.5 ppm


การวัดขนาดและชัง่ นํ้าหนัก


ไมโครชิฟและเครื่ องอ่านไมโครชิพ


ตําแหน่งฝังไมโครชิฟ


การดูดเลือดปลาบริ เวณเหงือก


โครงการติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ปลาเก๋า