Page 1

่ เข ้าใช ้งาน สมาชิกลงชือ Member Login Username: Password: Remember me เข้าสู่ระบบ

• > Forgot Your Password • > Forgot Your Username • > Register

• หน ้าหลัก • ประวัตส ิ หกรณ์ • วัตถุประสงค์ • ระเบียบและข ้อบังคับ • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ • ข ้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ • บุคลากร • คณะกรรมการดำาเนินการ • คณะกรรมการอำานวยการ • คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ • คณะกรรมการเงินกู ้ • เจ ้าหน ้าทีส ่ หกรณ์ • บริการสหกรณ์ • ดาวน์โหลดเอกสาร • กระดาน-ถามตอบ • เปลีย ่ นรหัสผ่านสมาชิกสหกรณ์ • ข่าวสารสหกรณ์ • ประมวลภาพกิจกรรม • ติดต่อเรา ...


คุณอยูท ่ ี่: หน ้าหลัก " สหกรณ์ออมทร ัพย์กรมประมง จำำก ัด ยินดีให้บริกำรค่ะ " *** ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนกำรศึกษำปี 2556 ได้ท ี่ นีค ่ ะ่ ดำวน์โหลด ***"

บริก ารของสหกรณ์ บริกำรเงินฝำกอ ัตรำดอกเบีย ้ ต่อปี

• ออมทรัพย์ 2.50 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2554 • ออมทรัพย์พเิ ศษ 3.50 ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2554 บริกำรเงินกูอ ้ ัตรำดอกเบีย ้ (ต่อปี ) สำม ัญ ำ สำม ัญใช้บค ุ คลค้ำประก ัน • สามัญทั่วไป 7.25 ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 • สามัญเพือ ่ ฟื้ นฟุคณ ุ ภาพชีวต ิ • สามัญเพือ ่ การศึกษา 4.5 ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 • สามัญใช ้ทุนเรือนหุ ้นหรือเงินฝากคาประกั ้ำ น 6.75 ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ฉุกเฉิน • ฉุกเฉิน 7.25 ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 • ฉุกเฉินภัยพิบต ั ิ5 ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 วงเงินให้กแ ู ้ ละงวดผ่อนชำำระ สำม ัญ ำ ใช้บค ุ คลค้ำประก ัน • ทั่วไป กู ้ได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 • สามัญเพือ ่ การศึกษา รวมกับสามัญทั่วไปไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 สำม ัญ ำ ใช้ทน ุ เรือนหุน ้ หรือเงินฝำกค้ำประก ัน กู ้ได ้ไม่เกินร ้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ ้นหรือเงินฝากของสมาชิก ผ่อนไม่เกิน 300 งวด ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ฉุกเฉิน • ไม่มห ี นีก ้ ู ้ได ้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน • มีหนีก ้ ู ้ได ้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ผ่อนไม่เกิน 12 งวด ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2555


ตรวจสอบสิทธิ์

Extensions by Siteground Web Hosting

บทความล่า สุด • • • • • •

ข ้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด วัตถุประสงค์ เจ ้าหน ้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด ประวัตค ิ วามเป็ นมา

เมนูห ลัก • • • • • • •

ตรวจสอบสิทธิ์ บริการของสหกรณ์ ประกาศแจ ้งให ้ทราบ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กระดานถามตอบ แผนผังเว็บไซต์

สารสนเทศกรมประมง

ธนาคาร-การเงิน


แบบสำา รวจความพึง พอใจ คุณ มีค วามพึง พอใจในเว็บ ไซต์ข องสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมประมง จำา กัด เพีย งใด ? มากทีส ่ ด ุ

มาก

ปานกลาง

น ้อย

ไม่พอใจ

Vote

Processing.... View details read the related article >>

ยิน ดีต ้อ นรับ สู่ส หกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมประมง จำา กัด ข่า วสารสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมประมง จำา กัด

• • • •

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4


ฉบับ ที่ 1 1. ข่าวสาร สอป. ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ฉบับ ที่ 2 2. ข่าวสาร สอป. ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด)

ฉบับ ที่ 3 3. ข่าวสาร สอป. ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 3 (ดาวน์โหลด)

ฉบับ ที่ 4 3. ข่าวสาร สอป. ปี ท ี่ 1 ฉบับที่ 4 (ดาวน์โหลด)

ประกาศการรับ สมัค รเลือ กตั้ง เป็น กรรมการสหกรณ์ฯ ชุด ที่ 34

อ่านเพิม ่ เติม...


ประกาศสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมประมง จำา กัด

การรับ เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คืน ประจำา ปี 2555

ด้วยสหกรณ์ออมทร ัพย์กรมประมง จำำก ัด ได้กำ ำ หนดประชุมใหญ่สำม ัญประจำำปี 2555 ในว ันพฤห ัสบดีท ี่ 7 กุมภำพ ันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมอำนนท์ กรมประมง และทีป ่ ระชุมคณะกรรมกำรดำำเนินกำรสหกรณ์ ชุดที่ 32 ครงที ั้ ่ 1/2555 ว ันที่ 17 ธ ันวำคม 2555 ได้มม ี ติเกีย ่ วก ับกำรร ับเงินปันผลและเงินเฉลีย ่ คืนประจำำปี 2555 ให้ก ับสมำชิกใน ว ันที่ 7 กุมภำพ ันธ์ 2556 ด ังนี้ อ่านเพิม ่ เติม...

เนื้อ หาอื่น ๆ... ่ ผู ้สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการดำาเนินการฯ 1. รายชือ 2. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555 3. ประกาศการรับสมัครเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสหกรณ์ฯ หน ้า 1 จาก 5 • • • • • • • •

เริม ่ ต ้น ก่อนหน ้า 1 2 3 4 5 ต่อไป


• สุดท ้าย

Object 1

Object 2


Object 3

Object 4


Object 5

Object 6


Object 7

Object 8

YouTube Slider

ข่า วประชาสัม พัน ธ์


• • • • • • • • •

ิ สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด ว่าด ้วยการให ้เงินกู ้แก่สมาช ก การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำาปี 2555 ระเบียบว่าด ้วยการให ้เงินกู ้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) ปี 2555 ระเบียบฯการใช ้ทุนสวัสดิการเพือ ่ บำาเหน็จสมาชิก คำาขอเอาประกันชีวต ิ กลุม ่ แบบ สมาชิกสัมพันธ์ รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ตรอบครัวและการจ่ายเงินสงเคราะห์ลว่ งหน ้า การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท) รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย รายละเอียดเกีย ่ วกัยสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ราชการไทย

ประกาศแจ้ง ให้ท ราบ

• • • • • • • • •

่ สมาชิกทีไ่ ด ้รับทุนการศึกษาบุตร รายชือ ขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำาปี 2555 ่ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการไทยรอบที่ 1 -2 /2555 คุ ้มครอง 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 รายชือ ่ สมาชิกทีไ่ ด ้รับอนุมัตช รายชือ ิ ว่ ยเหลือนาท่ ้ำ วม การจับสลากรางวัลให ้สมาชิกทั่วประเทศ ด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ การเข ้าดูปันผลเฉลีย ่ คืน ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2554 ขอให ้ชำาระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ปี 2555 ่ สมาชิกทีไ่ ด ้รับอนุมัตช่วยเหลือประสบภัยนาท่ รายชือ ้ำ วม

ประธานกรรมการ


รายงานกิจ การประจำา ปี

สถิต ิผ เู้ ข้า ชมเว็บ ไซต์ 2034787 วันนี้ เมือ ่ วานนี้ สัปดาห์นี้ สัปดาห์ทแ ี่ ล ้ว เดือนนี้ เดือนทีแ ่ ล ้ว รวมทัง้ หมด 5327 12948 59753 1873655 29297 457665 2034787 ไอพีของคุณ : 54.204.225.96 เวลาเซิฟเวอร์ : 2014-01-03 09:03:54 Visitors Counter

พยากรณ์อ ากาศ

19°C


Bangkok Patches of Fog Humidity: 92% Wind: 0 km/h • 3 Jan 2014

34°C 21°C • 4 Jan 2014

34°C 23°C

จำา นวนผู้อ อนไลน์ มี 81 ผู ้มาเยือน และ ไม่มส ี มาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำา ค้น ยอดนิย ม

สหกรณ์ ประมง เบีย้ บำานาญ เงินออม ดอกเบีย้ เงินต ้น บำาเหน็ จ เงินทุน ทุนเล่าเรียน หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง

ทีว ีอ อนไลน์

ออมทรัพย์

เกษตร


หนัง สือ พิม พ์อ อนไลน์

อัต ราแลกเปลีย ่ น

Object 9

ตรวจสอบสิท ธิ์ รหัสสมาชิก 10 หลัก :

รหัสผ่าน :

ลงชื่อเข้าใช้

บทความทีน ่ ิย ม • • • •

เจ ้าหน ้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด นายวิมล จันทรโรทัย เกีย ่ วกับเรา


• • • •

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการไทย ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด การรับเงินปั นผลและเงินเฉลีย ่ คืนประจำาปี 2555 ่ สมาชิกทีไ่ ด ้รับทุนการศึกษาบุตร รายชือ

เว็บ ไซต์ท ี่น ่า สนใจ • • • • • • • •

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ สันนนิบาติสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค ้นหาสหกรณ์ สหกรณ์ตา่ งประเทศ ภาคีสหกรณ์บางเขน

ปฏิท ิน กิจ กรรม «< S

January 2014

M T W T F

>» S

29 30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 • • • •

หน ้าหลัก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ omegatheme.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำากัด © Copyright 2012, All Rights Reserved.

Issue 10 11 2556  
Issue 10 11 2556  

http://www.fishcorp.org/index.php/about-us/files/message/issue_10-11_2556.pdf

Advertisement