Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 บที่ ๔๔๓ ี่ ๘ ประจำวั ที่ ๑๖ นยายน ๒๕๕๔ 1432) ->92' 1432) !"#$%ลำดั &'( )*+ ,-&'( ป+ท,./0"1$ 2345น.6ศุ&ก'(ร7+ 8'2กั9:8 *;;) (13(17 .<%'เซาวาล <$=!!->92' 1432)

มูลนิธิฯ ใหการตอนรับคณะนักวิชาการและอิหมามจาก เชิอญ ญ มติด ดตามรั ตามรั บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ ร&ร&ววมติ ฮ งกง และยู นนานบ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ ้ เวลา 14.30 น. มูลนิธิเพื่อ เมื่ม่อวัตัน้งแต่ ศุกวรันททีี่ 9่ 1 กัเมษายน นยายน ศกนี 2554 และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. สถานี สถานี และเมื ศูโทรทั นยกศลางอิ สลามแห งได้ ประเทศไทย ไดอใการจั หการต อนรับคณะศึน. กโษาดู งาน น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม จ ั ด การร่ ว มหารื ด รายการสถานี ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ จากฮ นนาน ณณซึ่งโรงแรมนู ประกอบด ชาการและอิ หเสาร์ มามททพร อม ไทยมุอสสงกงและยู ม (TMTV) (TMTV) โรงแรมนูโโวววยซิซินัตตกี้ ี้ วิบางลํ บางลํ ภูใในวั นวันน เสาร์ 12 ไทยมุ ลิลิม าาภู ี่ ี่ 12 ทัมีน้งนผูาคม ติดตาม ประสงคน. เพื่อเยี่ยมชมมูลนิธิฯ ศึกษาการทำงาน าคม 2554โดยมี เวลาจุด14.00 14.00 น. มี 2554 เวลา การบริ กคครรสมาชิ และการอยู  ร ว วีมมกั นมมระหว า งศาสนิ ก ตกกา งๆ ้ที่ต ี่ตห้อ้อารองค งการสมั รสมาชิ ไทยที ีมุสุสลิลิ สนใจเป็ สมาชิ ผูผู้ท งการสมั กก ไทยที สนใจเป็ นนสมาชิ ติติดดต่ต่ใน ออ ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ประเทศไทย ได้ ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

โดย รศ.ดร. ปกรณ ปรีับยอิากร ลนินธิฯหลั เปนผูปูใหเกตFารต ขอแสดงความยิ นดี ดีก ก หม& ม&ประธานมู มเฟาซั ทีอ่ไ่ไนรั ดHบ ขอแสดงความยิ น ับอิห าามเฟาซั น หลังงปู เตFะะ ที ดH ณ หองประชุมกรรมการมู นิธิฯ ษบรรยายสรุ ปตถึกิงการบริ หารงาน การ รับพระราชทานปริ พระราชทานปริ ญลญาดุ ญาดุ ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ติม ิมศั ศัก ก ดิ์ ์ ญ ษฎี กิต ดิ ทำงาน กิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ และตอบขอซักถามตางๆ รวมถึงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของสังคม และการทำงานองคกร จากนั้นไดนำคณะฯ เยี่ยมชม สถานที่ตางๆ ในมูลนิธิฯ ดูหองจัดทำ รายการวิทยุ กอนจะกลับทางคณะฯ ไดกลาวขอบคุณในการตอนรับและ มอบของที่ระลึกใหกับทางมูลนิธิฯ อีกดวย

เชิญรับชมรายการ "สายใยเดียวกัน" ทางสถานีโทรทัศน NBT ชอง 11

คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ รวมกับ ิเพื พื่อ่อศูศูนนย์ย์กแถลงข กลางอิ ลางอิสสาลามแห่ ลามแห่ ประเทศไทย ขอแสดงความ รมว.วั ฒ วจัดงานเมาลิ ดกลางฯ 2554 มูมูลลนินิ ธธิเนธรรม งงประเทศไทย ขอแสดงความ

ับ ดาโต๊ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ทีที่ไ่ได้ด้รรับับพระราชทาน พระราชทาน ยิยินนดีดีกกับ สำนั ก ข า วอะลามี่ : คณะ ปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิตตกิกิตติมิมศัศักกดิดิ์ ์ คณะศึ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปริ กรรมการจั ดงานเมาลิ ดกลางฯ รวม กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําาแหง แหง กัรามคํ บ รมว.วัฒนธรรม แถลงขาวจัดงาน ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซัน หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําาแหน่ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม เมาลิดาโต๊ ดกลางฯ 2554 ปที่ 50นป หลั ยิ่ง สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาแหง แหง ให้ ให้เเป็ป็นน มัมัสสยิยิดดต้ต้นนสน ใหญ กวาทุกป โดยป นี้จะจัดขึญ้นรหว าง อาจารย์พ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง วัอาจารย์ นที่ 6-7-8-9 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็

ติด ดตามข& ตามข&าาวสารความเคลื วสารความเคลื่อ ่อนไหวของมู นไหวของมูล ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน น ติ ทาง Facebook Facebook ทาง

เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เเล็ล็งงเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จจากการใช้ ากการใช้คความ วาม มากในขณะนี มในการใช้งงานเพื านเพื่อ่อรัรับบข่ข่าาวสารด้ วสารด้าานต่ นต่าางๆ งๆ และสามารถติ และสามารถติดดตาม ตาม นินิยยมในการใช้ ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมูลลนินิธธิ เิ เพื พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งง ข้ ปรระะเเททศศไไททยยไไดด้ จั ้ จัดดททํ าํ า FFaacceebbooookk ขึขึ้ น ้ น เเขข้ า้ าชชมมไไดด้ ที ้ ที่ ่ ป www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด โดยสามารถกด Like Like หรื หรืออ www.facebook.com/fictinfo ใจ บนเพจของมู บนเพจของมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้ ซึซึ่ง่งเป็ เป็นนช่ช่อองทางเพิ งทางเพิ่ม่มเติ เติมมให้ ให้กกับับผูผู้ท้ที่ ี่ ถูถูกกใจ นายประเสริ ฐ ดิ เ จริ ญ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกลางอิ สลาม ใช้งงาน าน Facebook Facebook ใช้ แหงสํสํประเทศไทย ดกลางแห งประเทศไทย หรับ บท่ท่าานที นทีในฐานะประธานการจั วประชาสัมมพั พันนดธ์ธ์งานเมาลิ สามารถส่ รายละเอี ดมา าาหรั ่ม่มีขีข่า่าวประชาสั สามารถส่ งงรายละเอี ยยดมา ฮ.ศ.1433 กล า วว า นั บ เป น งานที ม ่ ค ี วามสำคั ญ และมี เ กี ย รติ อ ย า งยิ ง ่ ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็ และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู องมูลลนินิของ ให้ ธธิฯิฯ ชาวไทยมุ ส ลิ ม เป น งานที จ ่ ด ั ขึ น ้ เพื อ ่ รำลึ ก ถึ ง ท า นศาสดามู ฮ ม ั มั ด (ซ.ล.) สร ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตัาวงว ได้ จิมาได้ ต สำนึททาง กางแกFacebook ป ระชาคมมุ ส ลิ ม ในการศึ ก ษาพระจริ ย วั ต รของท า นเพื่ อ Facebook มาได้

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน "สายใยเดียวกัน" โดย สำนัก จุฬาราชมนตรี ทางสถานีโทรทัศน NBT ทุกวันศุกร เวลา 5.30 น. นอมนำสูการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตกอใหเกิดความสุข ดำเนินรายการโดย คุณปฤษฎางค ศิลปวงษา สันติตอตนเอง ครอบครัวและสังคม $%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัแถลงข นติวิธาี วจั มหาวิ ทยาลัย ดล 2554 (จากหนา 1) เงิญ นเดื นโดยประมาณ 15,000 บาท ดงานเมาลิ ดมหิ กลางฯ ขอเชิ รวอมงาน “วันแดมุส10,000 ลิมอีสาน–และเป ดอาคาร 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ ประถมศึกษาหลังใหมของโรงเรียนสันติธรรมวิทยา” โดยมีคำขวัญของการจัดงานในปนี้วา “เชิดชูคำสอนศาสดา แปด u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์สร้างความเที่ยงธรรม สิบสี่พรรษาใต'W%'W% ร'W% มYY พระบารมี ห า สิ บ ป เ มาลิ ด กลาง” งานเมาลิ ด กลางแห ง 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` Y SZU 6ค่+!_+$[\'N) + $S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,(6US6UZU 1>%1อ8>%กตั -K86-K้ง+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลื า่ ตอบแทนเดื อนละ2554 15,000 ประเทศไทยในป น จ ้ ี ะจั ด ขึ น ้ ระหว า งวั น ที 6-7-8-9 ธั น วาคม ณ ศู น ย !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 1 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/ลามแห าน 52ง#0!34* อนเฉลิ(เริ ทันเขตหนองจอก ที) ลัIAก>IAษณะ บริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ชาติ ม พระเกี ย รติ 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !12&&/3"456 33เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ CC8% Cส8% -@8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ จัด ย นเวที จัดงานแถลง กรุงเทพมหานคร โดยไดจัดงานนี้มอาเป ระยะเวลายาวนานเป นเวลา 50 ป พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:1< 8A6Aว1< Fมมื 6AdAF1อdA801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว จั้ งดนีพิ้ ธด ีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ เรื่องความเที ่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ในครั ว ยความร ร1ว801:xVyV:glÄg:z{|V มใจของชาวไทยมุ ส ลิ ม โดยมี ส ำนั ก - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A 801+% UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื อ'กตั ยนรายงานผลการ FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1คณะกรรมการกลางอิ 801+% $'B+6. 'B+6. UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. จุฬ3#76A าราชมนตรี ส:สามารถเขี ลามแห งประเทศไทย เปนแกนหลัก D>-/06+$@ - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ าเนินงานได้ ปฏิ$ บ$567IO8@ ิงประธานจั านที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:ดJ$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก นา 'C#0I0/6A 2c0'5K $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!*พิ>O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }ด}2c0'5K J$5= /06BA :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }งาน 2c0'5K $ัต567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% $ุ ม/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! ในการจั เป น567IO8@ งาน นายอาศิ ศ-@'-@6%ษาและพั ท>O'$% ั ก ษ$$ คฒ พล1< 1< 3B* งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั วิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. จุนฬติาราชมนตรี ส0ลามแห งประเทศไทย เปน hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทประธานคณะกรรมการกลางอิ gl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิ จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด ชายแดน ประธานอำนวยการจั ดงานฯ11:nVll:$V 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง ภาคใต้นางสุ ไ ด้ กุมส่ลง ประวั ย ่ อรมว.ยุ (ชื่ อ ที่ อ ยูกล ่ ประวั ตนัิ ก ารศึ กยษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= คุณปลืตF้มิ F ติธรรม า./วว./%.</<<= า%.<<<= เกี()A&# รติ'ท'()*+: ี่ ()*+: 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% 8@58@น5()A&# 8012E0$= S*S*CS*C1'>) ++$6+!q+$6A dAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% >?>?/บ>?/8@เป CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= / 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ประสบการณ์ ารทําได งาน ความสนใจพิ ศษ) และความเรี ย่วงเรื ่อง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! กระทรวงยุ ติธกรรม มีสÄk: วÄk: นรวz{|V: มในการจั ดเ<13B* งานของชาวมุ สลิมทัm: ประเทศ /6@ xy: z{|V: BA 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ : 3#7801 -8@/8@พนั ก:$ส งานคลั งสิ นค้ากระป๋ อผ ง าไทย...ในแนวทางอิ 1 ตําแหน่ง สลาม” ขอเชิ ญ ผู นใจร ว มงาน “แต ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: BA < 1 ' C#0: gÄVll: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 อ กตั ้ ง ที ่ เ ที ่ ย งธรรม” 1 หน้ า กระดาษ A4 ปิ ด รั บ สมั ค ร c0(: 46) ''+/206L* บเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่การจัดงานเมาลิด โดย- สมาคมสตรี c0(: L*L*0L*0แห C206: 46) ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206: 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() งประเทศไทย พนักงานคลังไสิทยมุ นค้c0(: าส ไส้ลิกมรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%และนั $'B+6. 'B+6. ''$KBที$KB:่ B31 :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั ' $K $ 'B+6. : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] น มี น าคม 2554สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทรศั พ ท์ กลางแห ง ประเทศไทยได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th สมาคมสตรี ไ ทยมุ ส ลิ ม แห ง ประเทศไทย จั ด งาน “แต ง ผา 'W% * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# พระเจาอยูหัวไดมีพ'W% ระบรมราชโองการโปรดเกล าให + จพระบรมโอ YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + *สมเด็ 1[\+0406]0#0# U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] วุฒก ิ ารศึกษา ม.3 ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า สลาม” ณ หองนานาภิรมย โรงแรมนิวเวิลดซิตี้ ราชสยามกุ ราชกุ+0406'() ม+0406'() าร เสด็ จแทนพระองค พรอมด พระเจาวรวง ไทย...ในแนวทางอิ * Halal + *+ 2K+ ++ว$6+!_+$` +0406'() * 2K:2K:^0(P$'N) :^0(P$'N) ^0(P$'N) +ย$6+!_+$` $6+!_+$` รัรสาธิ บสมั ครงานฎ(โรงงาน IBF Foods) - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ0M+N6OP4Q นสายการผลิ อาหารจะ :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5Rต$ 67'ST :+=>0!/6K L '5R 67'ST --S L 0M+N6OP4Q 5R$ $ 67'ST -SS กทม. ในวันอาทิ ต:+=>0!/6K ย ที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 ศเ2!0G!2B6= ธอพระองค เจ9า8-!@ ศรี รัศ2มิ2#%์ 2#%!พระวรชายาฯ มาเปนCองค ปFระธานในพิ ธีเปด บางลำภู 2!0G!2B6= 998-!@ C!/A F:22!V:3#7:222V:IA > /06F66-011567'8,98-:6* > /06F66-02!0G!2B6= 8-!@ #%!34* !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0พิจารณาเป็นพิเศษ จ3#76* พระนางเจ พระบรมราชิ นีนาถ” และ 1งานเมาลิ . ผู ้ ช ่ ดวกลางแห ย ผู ้ จั ดงกประเทศไทย า ร โ ร ง ง า ฮ.ศ.1433 น (Lin e นอัองาคาร ห า6ร ก ะ ป ๋ อ ง2554 ) น. เพื่อ เทิดพระเกียรติ “สมเด็3#76* >>!6U /า/ฯV0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N ในวั ธัo+0406p0#0#: นรวาคม J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() *+2@*+2@L2@Lc0( c0( '()'() *+*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() * + '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง ซึ่งวัฒ22นธรรมไทย จํเวลา านวน 1 ตําแหน่ 'ลาย 16.00 น. ง ณ ศู น ย บ ริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ลามแห ง ชาติ เปนการรณรงคการใชผาไทยให !"!"!" ##แ$% /-./#01+% #0!34* #$%พร $%&&% '&ห% () % '()()* +* +*,"+,"$ ,"รั$ก$-.-.ษาไว /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34*111 J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. อิ ส ลาม ส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า  ไทย” เดือนโดยประมาณ – 40,000 บาท เฉลิเงิมนพระเกี ยรติ หนองจอก กรุ35,000 งเทพมหานคร โดยมีการถ ายทอดสดทาง 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! คุณโสมบั เพศชาย/หญิ ึ้นไป ฐมนตรี และ ผูสนใจเขารวมงานโดยไม จาย รับจำนวนจำกั 100 ทHาHH น สถานี ทรทัศตนิ สทท.11 กรมประชาสังมอายุ พันธ 30 สำนัปีกขนายกรั Dใช 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$เ,@สี/,@/ย6.อ/ค6.Dง6.า>-6E-$B. * C2* C$F@ GตGดG#/6@ D>-6E-$B. >-6E-$B. * C$F@ $F@ Gํ G#/6@ 6. พนักงานแผนกอาหารกระป๋ (รายวั น) 22 2 0 าG#/6@ แ ห น ่ 0ง00 # >. Q B % : < = F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * $%$%C$%ถC'C% # >. Q B % : < = F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * Cาวุ'C% 'C% # >. Q B % : < = F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * ่นั่งได'ท5Kี่ $คุณ สุรีย F9!* สมาคมสตรี ไLC01801 ทยมุสลิม ฒิการศึ กษา ปริวิทญยุญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ยทอดเสี ยงทางสถานี แหงประเทศไทย จนเสร็ จพิธี ท างด้ า น เชิญแจงความจำนงเพื่อสำรองที I+>6EJ4< 67'F= $5Kมี67'F= JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 I+>6EJ4< ' $ 67'F= F9!* = > รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K ท ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 !"#$%&'%()*+", ( -+./ & 0 +1/ & 2-3 4 5 0 , 67 8 9":;93 < 5'= 1 >%?/ # %)5+)@%>7 9 %'!&%6&A5B4'C= . 4D งประเทศไทย ในวั นับแต !"#$%&'%()*+", +1/&0 งประกอบด &2-3 450, 46758 9":;93 <5'=<15'=>%?/ #า%)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= .4D.น4Dจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 10.00 – 12.00 น.ารตาม อาหาร หรือสาขาที ่เ( กี-+./ ่ย(่สวข้ !"#$%&'%()*+", -+./ +1/ &2-3 0, 67ว8 9":;93 1>%?/ #%)5+)@%>7 9แห%'!&%6&A5B4'C= สำหรั บกิจกรรมที ำคั&0 อญ ยการทดสอบการอ นพระมหา I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ 801 กฎหมายกําหนด I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ 801 I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ ทํางานในโรงงานฝ่ ายผลิ งน้อย 3 ปี บัดนี้ จนถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2554 โทร. 081-4916483 หรือ 02-3188086 801 EFGHIJFKLJL คัม-ภีรประสบการณ์ อัล-กุรอานเพื่อหาผู ชนะเลิศ ชาย–หญิ ง เปตนอย่ ผูแาทนประเทศไทยไป EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) สามารถวางแผนการผลิ ได้งเป็ อย่มาเปอร งดี สหพันธรัฐมาเลเซีย รว-มทดสอบในระดั บนานาชาติ ณตกรุ กัวนลาลั เชิญวุรฒวก กัJ$/066A บกองทุ น ซะกาตและการกุ ศ ล มู ล นิ*3ธ#7 'W% Y 6*>6*>!10$4060-9NQ !10$4060-9NQ 2!0=!2?6T !0=!2?6T 998-!K 2#%2#%! !34* 34* 1567'8,98567'8,98ิ มบริ ารศึจ กาคเงิ ษา นป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* 2 9 8-!K 2 1 'W% Y > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 8-!K #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3ิ #7 มีประสบการณ์ จารณาเป็ ศษ นิท-รรศการเทิ ดพระเกีใยนอุ รติตสาหกรรมอาหารจะพิ และจริยวัตรของทานศาสดามู ฮัมนมัพิดเ(ซ.ล.) เพื อ ่ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย 7.0-2% พนั รอก (รายวั น)<1L-7J4< ตําแหน่ 9ช98-!@ #%!#%ว!34* 34* 04060-9>< 2!0G!2B6= 22#%2การตั 1มั1567'8,98$$G<$กG<0G<งานแผนกลู 2!0G!2B6= 8-!@ !เตอร์ :/O4$>IA /O4$>IA -2% 04060-9>< 4060-9><ก4<ชิ4<+4<้น+1$< 1$< *801 OO:กO:6C!EP 11/068% <1L-7J4< ##1EA 1ง18=18=*88=ราย - 2!0G!2B6= สามารถใช้ ค อมพิ ไ567'8,98ด้ เมป็ฉลอง)พระมหาคั น อย่:า:/O4$>IA งดี Microsoft +-ไส้ 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <13L-7J4< #1EA 1EA *80101 การอภิ ปรายทางวิ98-!@ าการ ม34* ต1567'8,98(เฉลิ มภี>ร>10$IO4$* อ>10$IO4$* ัล10$IO4$* -กุรอา 00-2% ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() * + '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() + '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M ขอเชิ ญ ผู  ม ี จ ิ ต ศรั ท ธาร ว มบริ จ าคสมทบทุ น กั บ กองทุ น ซะกาต *+'5K$Internet, 8@$/06,P N0'>K +-D+/02J$+@ าเร็0จ:รู-0/I$: ปต่การบริ างๆ ก3#7>< นของเยาวชน การบริ/กโปรแกรมสํ ารทางด/า/O(6< นการแพทย ารทางด านกฎหมาย 5/067L+12!0G!M!"!"#!"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ า หนด และการกุ ศ ล มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ไดที่ J$CA $ว,@$หน้ ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% 0-$: hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA hjjk: m:m:m:gnVll: 001011B0!4#A กิจหั$กรรมสตรี การแสดงสิ น/ค/0-$: า/ฮาลาล โอทอป การออกร านจำหน ายสิ นคา $V: 2. นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% 0-$: hjjk: 'C#0:glVll: glVll: gnVll: $V:H: H:#0$DE1#* #0$DE1#* B0!4#A ///06,02$0+% 22#0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! คุ ณ สมบั ต ิ เพศชาย ชื่อบัญชี กองทุนซะกาตและการกุศล รสถาบั น1ต1567'8,98า1งๆจำนวนมากมอบของที ่ระลึกใหกับ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ต$-.$ ิ -./-./#01+% เพศชาย &%'&()%'สมบั 567'8,98!"!"#!"อุ#$%ป#คุ$%โภค-บริ &$%ณ 2ก2#0!34* %'()*+()*+,"*+,"โ$,"ภคขององค /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,983#7L+GC0!6* !!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญCC!!) อ+เที า ่ บั ญ ชี มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย เลขที ทางมู ล นิ ธ ฯ ิ อี ก ด ว ย วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน หรื อ c0-J$10$(F/A 'G6) $01#0CA c0-J$10$(F/A FF6<F6<06<0$L0-2% $$G<$G<0G<0:0:+0406: *+*+1>) *!*!$0$0S$% >>:>:D>-: AHAHAH -.-.-.,02$/% c0-J$10$(F/A 0$L0-2% $L0-2% :+0406: +0406:'G6) 'G6) *+1>) 1>) *!$0$0S$% $0$0S$% :D>-: D>-:$01#0CA $01#0CA 05% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 11I0/ ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ 001-1-02425-9 ,02$/% สาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง D-&02!@ 8 6:567&0$R* 0 -408@ $ D-&02!@ 8 6:567&0$R* 0 -408@ $ ติดตามข าวสารของมู ลนิธิฯ$ผานทาง Facebook D-&02!@ 86:567&0$R* 0-408@ ++/I0/4< +งานมู 'นCH2E0$8= ++/I0/4< 1$< O1O:46) 'ศูCH2E0$8= +* +* 0F$< !"#$%&หรื '%()#$ 6.7#)08& 90F$< :;<งOOO ++/I0/4< +1$< 1$< :46) '-CH2E0$8= +* 0F$< อติดตอ: บริ199/8 จาคได ท*+,-. ี่ สำนั/0+ก#1# ลO:46) นิ".2%0#13 ธ+ิเ+F6% พื+F6% ่อF6% ย45กลางอิ สลามแห - สามารถดูแล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี #74!0> +.7#)08& =.!>? %1@1#-#1 10250 โดยขอรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ #74!0> โทรศั พท #74!0> 0-2314-5638 ่องจาก Social Network เปนตทีสาหกรรม รูจักและไดรับความนิยมใน ประเทศไทย - มีปเนื ระสบการณ์ ทํางานในโรงงานอุ จาค0ใบเสร็ จรับเงินของมูลนิธิฯFax สามารถนำไปลดหย A%1B3 %5 : 02-3122489-90 : 02-3129254อนภาษีได ขณะนี ้ ทางมูลนิธคิฯอมพิ เล็งเห็ นถึงชไอด้งทางในการแจงขาวสารดานตางๆ ให บริ - สามารถใช้ วเตอร์ , , !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 , !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 กับผูสนใจ จึงไดจัดทำ Facebook Fan Page ขึ้น เขาเยี่ยมชมไดที่ !"#!$%&'()*+$,เพี -./ย0งแค 12.3 &31 21 :5/ :7892, )'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 1G"1+G"1267892, -H-)" ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4เ(ยี)5.$ )"(่ย)"1)"มชมแล 3,13,หรื(3,%(!5อ(;*!5-!5ถู-;<I"-กI"="%J I"ใจ5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 www.facebook.com/fictinfo ว-กด Like ก็;*;9">0? G"1+!5 1+!5 +!5 -H-)" H-)" %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 1:262."$ Dล@2)EF3 G.8#0-H0B D2!26@">,/ 5/%K;*K6V)" /9I20./ ABC I /%;* 001-1-02425-9 สามารถที่จะติด<*<* ตามข าวสารจากทางมู นิธิฯ >ได ค1ของ ;;3PQ0 1;8&!5 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ;<*3PQ0 ))%;RS #ต#ลอดเวลาในเฟซบุ $"#$"%$"%!&'(&!U1)" 3PQ0 )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K.6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*#@!0* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 คุณเองF.<"5.$+260*= DJ:/9>2:)'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> 9.?>#0AL 10250

2

+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* 111;I7!5 ;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` &1!V##7* 1!V##7* ;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` M0.-/ A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF .*-%G%D$ !"H"$ ''' %3)B%+%/ >36+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& BD88CEF 67='<0> ‘11 กันยา’ เคาท) ดาวน).อ เมริ กา !"H"$ โดย อาจารย) บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ในตอนเป น เด็ ก ผมชื น ่ ชอบภาพยนตร ค าวบอยอเมริ ก น ั จากฮอลลี ว ด  ู ต า งอะไรไปจากการสาธิ ตอาวุธอทัิหนร่สมั ชาติตงายึงๆได ตั-ด.&/0 สินงคัใจ-บ บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรักและหาเรื่องโจมตี านยให โดยหวั ดบ่อ า ํ นมัเพืน่อและบั 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **เน้ห็(('+$*, 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0-!"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( เปล0นค่(-D4'DD'81I; เพราะเนื ้อเรื่อองตืเหรี ่นเตยญทองคํ นเราใจ ทั้งเด็กและผูกใหญ ติดนกัไบน ซืขายน้ ้อไวประจำกองทั พ มูP%& า(-D4'DD'81I; สิานงมาก ค้าในการซื ้อ><ขายคื รโรมั า ํ มันด้วยดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อให้ประเทศต่างๆยอมรับสกุลเงิน 0อย ><3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/ P%& ((าจากอาณาจั แซนติ นที่มพระเอกในภาพยนตร ีเ'มื()อ*งหลวงอยู ่ในประเทศซี ยปัจงจุจนหลายคนเป บ6"G ัน46O&'CQNBC10CE4U ของตั งอมแงม ทั้งเทห23454 แเรีละเก นพระเอกNC7BC80#O4) แต เ มืวเอง ่ อ ไม ม*ี เ หตุ ผ ลทีA090#L#5(#596CI ่ จ ะอธิ บ ายต อ ชาวโลกในการรุ ก รานเข4น]-80* ฆ า คน 44(#I 220HR,-6CI !"#$%& #+() ((,-. /. (01. 44YZ (B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI (#I 0HR,-6CI 4 ]-80* !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) YZ * (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พย์ใน บ,>เพื ่อนๆรุนเดียวกัน "D0EF ]UCN ')C9&B8& E,0'QNBC10C.M#H*I บริสุทDธิO4) ์ในชาติ อ#> `)ื่น(0, ๆ อย!D>างเช นลิเบียในขณะนี้ สื่อกระแสหลักของชาติ 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 *)*)เป็ 5*)5ในดวงใจของผมกั 6,78,9:. ;<=. 0 4?(@0'?4ABCA) 4 4& !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 46DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG888 5น6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]UาCN แลกเปลี ')บCอิ9&นBเดี8& E,0'QN C10C.M#H*I DO4)า4มานานแล้ 4&างซี #> `) เ(0, เจ้า ฉท่ากการต านได้สั่งอมุสูส ทลิี่ ด มุ เผูดื้ศอรัดระหว ทธาไว้าวงคาวบอยกั ่า “จงอย่ ่ยแดงอย นซื้อBขาย รูปทองคํ วและบี มาเลเซี ยุบเองก็ สยนับบสนุ นอให้ คนในประเทศ เราดู ย า ง มหาอำนาจอย อ็ น เอ็ น บ ี ซ ี ก ็ ห ปากเงี ไม อกมาแพร ภ าพให 886#& ''ย4. R,-4) 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั และจงอย่ า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 86#& 6#& '4. 4. 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 4)4) R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"G6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. N0เดี 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CI6CI .่อ=JK. 0่า4(01. 4(01. !9Nา!9N 2-QZ สนุ ก สนาน และสะใจเมื คาวบอยปราบหรื อ ฆ า พวกอิ น ย แดงที ่ ม ี อ าวุ ธ ชาวโลกเห็ น ว า กองทั พ นาโตใช เ ครื ่ อ งบิ น ทั ้ ง มี ค นขั บ และไร ค นขั บQ47BC*4 สนั น1&N !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 0บ01Zว01Zสนุ 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ ย4 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 1Z $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 4 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD ดอยกวาเพื า โดยไม รูสึกเลยวานัน่นเพื เป่อนทองคํ การรุการาน การปลนชิงทรัพยากร การ พวกกบฏในลิ เบียยยิบดุ งขีลปการค้ นาวุ ธสัางกัหารพลเรื อนที ่บDริ?E> สุทธิ4์เ) 8สีย\Uเงิชี8นว$0?4Q0*I ิตสํนัาบรองนั หลาย41&บ1&N N ่อเงิน หรือ6ขายเงิ ได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี บ สหรั ฐ มากมายจนมี #) ` (0,R14]064& ' 2) O)O)ทองคํ P 406'05Q4?E> "G 4 83,) C 7BCQ0*I 6E*Z R EN C #)``(0,R14]064& (0,R14]064& $0?4Q0*I ''2)2)DD?E>?E> O) 406'05Q4?E> 6 "G44า83,) A,088I R(N 0พัB(0'9Z 76"G 6"G 6E*ZกRระทั RENENCดัC่งง#)ในเดื PP406'05Q4?E> 6า"Gงเผ ?า4?มี4อ“การขายทองคํ ?4#S ""A,088I 44R(N C.Cอ.L>L>0B(0'9Z 7าไม ฆาตกรรม พั83,) น่หธุC้ทาC7BCQ0*I ี่ค7BCQ0*I นผินวขาวซึ าวุ?4#S ธเหนื อกวากระทำต เ4ว4น6E*Z แม นถื่ออค่ศีาลเงิอดของชาวมุ ลิ4ม4ฐ) 8ดิ) 8\Uเพี่ง\U8เหว ย8$0?4Q0*I งเพื ่อค่ไลาเงิ ลาน ท่ า นอธิ บการฆ ายถึางล เหตุ ผ6ลที มเช่ นั> 8 ้ น,) ว่่ง( า เพื่อ ล้นาคน นล้ นดอลลาร์ นั้น อเมื นดอลลาร์สสหรั 7BC*46A& ' B& 8 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N CI 4 234544& H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& ' B& 8 7BC*46A& ' B& 8 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 ชนเผาาอิเป็นเดี ยแดงที้ย่ออนแอกว ำเรายังถือ่ยวนซื าการกระทำเช นนั้นา ประธานาธิ มุอฐัมทีมาร ัดผลประโยชนวยของตนเพี ยงคนเดียว า ทองคํ นดอกเบี เว้นเสียาแต่มิวห่านำซ้ การแลกเปลี ้อขายจะกระทํ ดอลลาร์บ สดีหรั ่จีนสํกอซซาฟ ารองไว้กที็พ่ขลอยลดลงด้ นั่นหมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) ( ASASกัTAST !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) T !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 4ที8BC8#-D0$. '()*#740D E08H4?4Q0*I*DI 80#O4)4R,-Q0*I HBX ง"#-Q0Q4 เปน!"6"G นในทั การกระทำเยี ่ยงวีารนวนเท่ บุรุษ!"#$%& ดวายกัน...” งทศวรรษที ่ผานนมา สหรัฐวอเมริ ีนในสมรภูมิการคาสอยหรัาง(ฐ( น และในจํ เงิชนวในคลั ของจี หายไปส่ นหนึก่งาพาจียแพ นจึงจเอะอะโวยวายให้ Q059Z AA,IA,Iแ9,Iละมี 4ก4ล44)โ4)าลก 9EU 9901& ,)ากที M8IM,70'.R,> 8G8G5!8G!ผมและเพื D>D>!งต้ !D>!9N9N!8น9N8N& 8N& การแลกเปลี V,7BC*##8-8G HHXB่มHXBH509E0'4-7BCQ0*I BBม'NB'Nน0พ์'N0เป CC0ธCนนบั ไม่ ่จเปะเข้ กล่ า55วข้ า ่ยนทองคํ าา หมดรู รายงานการพิ ตใรดอลลาร์ อ1& นาจึ เชืง่ อไมให้ Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& '1&ยสิ 1&N 2N 2-136QN N 2ก-136QN -136QN 4)>ที4> 4่ > 4 Q059Z 9?4R14]064& 9EU 901& EN ,)CC,)20843!"Q) C้น20843!"Q) Mส,70'.R,> N& V,7BC*##8-8G เมื01& ่อEN ยEN โตขึ นผูาใใจคํ หญCN CN พา8I8ICN สอนดั อมี ติปงญ ญา ่อV,7BC*##8-8G นอีกหลายคนเริ รูXBH509E0'4-7BCQ0*I วH509E0'4-7BCQ0*I 9EU 20843!"Q) ,70'.R,> ป แตเพราะจี ชาติ หญ อแิทธิละการปล่ พล สหรัฐ''อเมริ 6O#0-\0A40BI AA,0983E4D5N 6CI.6CIง6CI 4ต4อO4) 4น4HX4มา O)O)ทีO) 44่ม4(01. -438,) ((เป!"R"#A@0O8G !!ยD>D>!าบD>อินE,& 'N 'N นC!9N A)าA).9ยหนึ 00C!#8G EE4&E4&!4&อ!9N9Nนที > O่ท4> ยำกั ีน ้า ํ อเมริ หนัR9> กR9> า22งกั ฝน!"R"#A@0O8G ่าดิยหนึ ่งเสี่ม ยีชเปรี ส่ ว8นเกิ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D> ทราบตามธรรมเนี บัตนิ เดีเพื ่อจะได้ จริ00ฐง..0จึ ของดอลลาร์ A,0983E4D5N ,0983E4D5N 4O4) O4) ทวี ป(01. กต่R9> าเหนื อนเดิทํมาทีให้ นแดนที นเผ เดี แดงอาศั ยฝ่!.D>.อยู อ90B0Q& น่ง 5จะทำกั บC!#8G นเหมื บ6O#0-\0A40BI ชาวอิ ยแดง ดัรงู้คนั่า้นที่แท้สหรั งหั 6O#0-\0A40BI HXBHXBB 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G E,& 86,& 6,& 'NC!9N A)9ก90B0Q& 990B0Q& 5-B'N 0จีC!#8G !O9NO4 4 > มปฏิ (01. E,& 8ย6,& 5-B'N -B'N ได้ งถื?E9N น&N9ดอกเบี อ8ความไม่ยุตภ ิธาพในการนั รรมซึ นบสิถื่งอที ฐ น แต่ หรัฐไม่ ทํา6CIตาม จีนชาวอิ งเร่รงักระบายเงิ นเดอลลาร์ อ่ออก 44ถาน *>4*>B*>BCE> 0จึ09E#X BBและชาวลิ 6CI 44A8"#8. E0843!"]X V,I **ไ@)*เ@)ปจึ WF 084) O4) 448)่ง48)เป็ 48)4!E9,N --่ม-นุษย์่ รุกสหรั แต มื% ฝรั ว11ขาวชาวตะวั น99ตกอพยพไปหาเสรี ศาสนาที รานเข ฆาสชาวอั ฟกานิ บียแทนเพื ปลนโดย ชิ>งB>B>B BCE>CE> 09E#X B6CI6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X 6CIส6CI 9E#X E0843!"]X V,I @)%่อ% ?ผิเป็ E9N 1&N9&9&N9S,&9S,HNS,HN0HN0!9N 0้ย!9N 9หรื 084) O4) 4!E9,N !E9,N V,I WFWF?่งอE9N !9N 084) 88 O4) รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน MM@H. AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 ,,7BC80#10'V,8G N BN BN Bดแผน80#M2#8##91#) 4 I A4 6OX BN BN 43906,N 44.E#X BBBAIAI4AI4H>4H>0H>090(#I นั่น#0C5) ชาวตะวั นตกไดเขาไปเขน4ฆ4า>4B> B'908. ขั'908. บไล 69X และยึ ดิ80#M2#8##91#) นของชาวอินเดีOO ย'FO'FA'FAทรั พ6OX ยากร 0 90(#I M @H. 0 E#X B B0E0#1& X > B 90 90(#I @H. E#X B0E0#1& 90 #0C5) , 7BC80#10'V,8G > B 69X 4 I B N 43906,N 4 .E#X #0C5) 7BC80#10'V,8G '908. 69X 80#M2#8##91#) I 6OX 43906,N .E#X โลกใช้ ท องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก สหรั ฐ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B แดงด วยอาวุ ธ(ที(9S่ท9S,ันHN,สมั กวอยปี า มิหใครมี นำซ้ำทยังองคํ เอาพฤติ รรมของตั าง แอฟริ แตใ*นตอนนี ั้งรัระนั ฐR9> รูดAงAีแI4ก็Iก4H>ยใH>0จแล ววาออีสหรั ฐ09 XB5N5N0A8"#8D> 0A8"#8D> '.R9> 0มี2-c0,0,8G **09 6"#& '่ย(61& 'น(8) HN07BC23454!"#$%& 0ย7BC23454!"#$%& *# #ก?Q> ?Q>อEมหมายถึ E4&4&>O>O4)4)ว4เองมาสร 4?4QN 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ *ก(B,M,8. (B,M,8. B้น8Gเงิ8GLนLXBดอลลาร์ 6"#& '(61& '(8) ''()า()*มากย่ HXฐHXBบาลและประชาชนชาวสหรั เปลี นเป็ เวลาหลายร้ ง?4QN มีค5วาม า แม้้ทก สหรั5ฐ5'. ในคลั ัง2-c0,0,8G เหลื กมาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&เป !" B080#7BCM#H1& N9N9&AN9&A06E*Z 99ดั020880#*I นคั4AN ภาพยนตร งไปลางสมองเด็กทั่วโลกใหเห็นความชั ่ววจาึ งเปชอบสะสม นวีรกรรม กำลั ออกพร อมกับชัยชนะ R,-?H#1& BD64X D64X 7BC*462#I (M*90208 M*90208 ่ งCCและมี มนุ ษ ย์ งง020880#*I นัติ้ นดหลจีมนสงครามจนยากจะถอนตั จึDDงO4) เร่O4) ง44 หาทรั พ ย์ สิ น ที า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก N6,XN6่ค,XBวงค่ B>B7BC*462#I TT6*I6*I(นายเฮนรี NH4AN C!" อ ํ าสนาจในการครอบครองมาก B080#7BCM#H1& &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DO4) 4 R,-?H#1& NH่ ง4AN !" B080#7BCM#H1& AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC และกอบโกยเงิ น สร า งความมั ง ่ คั ง ่ ให แ ก ช าติ ข องตนมาโดยตลอด คิ ส ซิ ง เจอร อดี ต รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการต า งประเทศของสหรั ฐ เอง R*N H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC R*N เมื ่อโลกเจริ ญขึ้น H#)การใช้ เน0หรี ย่อญทองคํ าสนุ เริ่มนไม่ สะดวกในการนํ า Dได เมื ่4 อา80#(N เร็ ว ๆนี ้ ห นัมงรูสื อH4VS พิ>4 ม)>>4 พ์ “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึ่ ง เป็ ในอดี ต สื อ ่ ภาพยนตร จ ง ึ เป เครื งมื อ สนั บ การทำสงคราม โดย ก ล า วว สงครามเต็ ป แบบ ถ า ไม ช นะก็ ค อ ื แพ แต ส งครามกองโจร ถาน H4VS 9E8##9YZ * (B,M,8. > C 4& > B 'N C6EG 4 !D> Q ) D : "#-80#1& A N BC.M#H*I O4) 4 6"G C (B8 9E8##9YZ**(B,M,8. (B,M,8.H#)H#)>C4&>C4&>B>B'N'N0C6EG 0C6EG44!D>!D>QQ)D)D:: "#-80#1& "#-80#1&AN ANBC.M#H*I BC.M#H*IDDO4) O4)446"G6"G4480#(N 80#(NC(B8 C(B8 H4VS>44)>4)>4 9E8##9YZ พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก ได้ ร ายงานว่ า าO4) งสมองมนุ ษยใ00หE4> เห็E4> น00ว1&1&0าN(1&N(การรุ รานของผู อผูออนแอเปน ไมแ4พR8N ก็คR8N ือ*ชนะ 005N5N005N0R*N 66CICI644CIA8"#86,'. R9> RR*NR*N6*N6CICI644CI1&41&NE1&จีNE0นNE00 8G8GH8GHการล XBHXB.XB.O4) 88C04R,-62> #IN(#I$$#I)1$)1ก!"#$%& ''F 'F แLUF ข็LUงCLUCแรงต ..CH509M,@R,-H5096EG ) 5*) 5.) 5.M,@HX BBB B'N B'N 0 R*N 4 A8"#86,'. R9> B'N R*N A8"#86,'. R9> . 8 C04R,-62> 0 ) 1 !"#$%& . H509M,@R,-H5096EG 4 . M,@HX O4) C04R,-62> E4> !"#$%& H509M,@R,-H5096EG 4 R8N * M,@HX และตกลงกั นว่า ประเทศใดที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาต้องมีทองคํา สั่งปซืจ้อจุทองคํ าจากลอนดอนและฮ่ จําบ นวนมากมายมหาศาล ความชอบธรรม บั น สหรั ฐ*อเมริ ก90!D> ากำลั กระอั ก*!9Nเลื อ6นH'HDM8C?H#.R9> ดรั กรรมสนองเวรจาก MMD'AZ 22อ#I2#Iงกงเป็ *#I!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S ""7BCM(4) A*B4AI 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N B> *B> CB>C C90!D> MงD'AZ !9N 8) (01 (01 90!D> D'AZ H'HDM8C?H#.R9> "7BCM(4) 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ สหรั ฐ อเมริ ก าก อ ร า งสร า งตั ว ด ว ยสงครามและการปล น ชิ ง จนกระทั ่ ง สงครามที ่ ร ั ฐ บาลทุ ก สมั ย ก อ ไว โ ดยการต อ งใช จ  า ยเงิ น จำนวนมากดู แ ล4า 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) เติ1บ3C04E4) ใหญ เปนน8มหาอำนาจของโลกในป จนจุดอกเบี บันภายในเวลาประมาณ 200่งของป 4ทหารผ าอ็นศึ กที4่พ"#-23 ิการจากสมรภู ม!9N ิตนะวั น']-80*. ออกกลาง สถิติปาญ หาทหารผ าI4นศึ1&กN9า& R,> 5 ') C 2 N 0 ;edf. 7BC1#) O 'F A RHN 85N 0 6DI 9 A) 8 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 80#O4) 4 6"G หนั ก ต่ า งกั ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ในดี เ น เอมานานแล้ ว แต่ ั ก ค้ า ทองคํ า บอกว่ จี น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I 6H']X E5'R,-6,N 480#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN 1่อ13C04E4) >B>BE5'R,-6,N เมืE4N โลกเจริ ญนD>ขึธรรม ้น นโยบายสงครามของสหรั ฐB4 อเมริB'S ก"#8*I าจึNR,>งถู56H']X ก6DX ผูBคนทั ่วนกั โลกต อ B4'(01. ที80#O4) ่เครี ยดจากสนามรบกลั บทอง มาทำรเพราะจี ายคนในครอบครั วของตัสวเองสู ง0ขึR,-EZ ้นอชาว เ ป็ แต่ เ งิ น ต่ า งสกุ ล กั น สามารถแลกเปลี ่ ย น ได้ อิ น เดี ย ในเรื ่ อ งการซื ้ อ น ยั ง มี ด อลลาร์ หรั44ฐH> ที่จ4 A@0OH,N B C.6QN 4 .6CI 4 AD.1BCH3.AI >4 A)A)8ความไม่ B '. 8G ! M (4) A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N 4 4,-E,0'#> H4!1'2U C !9N A@0OH,NBBC.6QN C.6QN44.6CI.6CI44AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI 4H>เหลื H>0R,-EZ 0R,-EZ > A@0OH,N > ะ4 A)8ต8E4N E4N B '. 8G ! D> M (4) A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N 4 B4 B'S N R ,> 5 6DX B 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U C !9N B '. 8G ! D> M (4) A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N 4 B4 B'S N R ,> 5 6DX B 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U C !9N านอนกั แตบนการแลกเปลี ั่นก็มิไดทำใหโ่ยลกเกิ ดสันาติกัภบาพ เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทุก อเมริ กันถูกตัดสวั สดิการลง เพราะรั ฐ บาลมี ห นี ส ้ น ิ จากการทำสงครามมาก เหมื นทองคํ เงิ น ระบายออกอี ก มาก 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D ''D0'1& N2N2-1Z N96CI6CI 4410'V,YZ **(B,M,86O#01#)OO'F'FAยAI 4พิI 4บ7BCH4VS 7BCH4VS > 4) > 4น) > 48Gระลอก 8GLLX BX B5N5N00A8"#8D> A8"#8D>55'' MD'!9N B>CANCAN C!"#$%& #.10'V,R*N 0C?D6A& 1#) 'D0'1& D0'1& N2-1Z -1Z 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& สมัยค.ศ. เสพติ ด1972 สงครามเสี ยแล*#.10'V,R*N ถาโลกไม มีสทงคราม ฐอเมริ าก็N9ลN96CIำบาก ขึ้นและป ญหาความเสี หายจากภั ัติที่เกิดขึ้น> 4เป สหรั ฐวอเมริ ก าชาติ ี่ มั่ ง คั่ ง ร่สหรั ํ า รวยหลั งกสงคราม พลเมื องอินเดียยและจี นสองประเทศรวมกั นแล้วมีประมาณ 2 448)48)48)4.4.1).1)1) > C 4& > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX BBB 23454!"#$%& ''()()'*()*#1& AN N CNให้ **า(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN > 6าO#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& *#1&#1& CN ก!"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8 C> E4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ E4U เพราะการขายอาวุ ธA ปอระเทศต่ งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ บ่ ย6QN เป็ ่งหนึ ถ้ คนสอง เพราะอุตสาหกรรมอาวุ ธ!"10'V,YZ ใหเกิดการจ างงานจำนวนมาก ซึ่งทำให สงสารชาวอเมริกันที6QN ังเขนาครึ ใจผิ ด> Cคิ> C4&่งด4&ของประชากรโลก วO#0-80#!9N รัฐบาลของตนเป นาพระเอก 80#') 88'B81#) O'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG 44")4")T")TT E07BC"#-61\. 44ต(N4(Nรเพี C(NC(B8LU )5*)57BC 80#') 8'B81#) 'B81#) 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1#C8) #C8) 4!5> 13?E> 6#09BC6EG 80#') 80#O4) C(B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. ]UNC]U *NNCB*NB?E> 80#O4) (B8LU H5096EG ยกเลิ ก มาตรการใช้ ทE07BC"#-61\. องคํ าเป็ นทุน]U สํ าNC*Nรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG นี้เ4 ร่4งR8N ซืR8N ้อ**ทองคํ โดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ หรั รัฐบาลสหรั ฐสามารถเก็ บภาษี จากชาวอเมริ กB?E>ัน?E>และมีร80#O4) ายได จากการขาย เหมื อนในภาพยนตร คาาวบอยในอดี ตเหมืOอO'Fนกั บI4ที7BCO#-62> ่ผมรูสึกสในตอนเป นเด็ ก!5> A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E 4& >> > *)*)C>ลํC*)> อาวุ H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พัธงให ประเทศเดี ย ว ซึ่ ง เป็#N นB กั บ นานาชาติ ราคาทองคํ าB'08!D> จะสูงขึ้นก H4'0824. H47)DฐDA4R,-H49& A4R,-H49& "S "#-61\BB8908& "#-61\BB8908& B>'QZ'QZDD8Gด8G!9Nสั!9N9ญ95& ญาที ) VS่VSท>6,N>6ํ า,N4ไว้ A3E#) H4'0824. H47) 480#O4) 80#O4) 6O#0-H46,N O4)44B'08!D> H%-"^I > #N การผิ 4 )5& 4 44. .6O#0-H46,N 44O4) แก#ช"S #าติ ตางๆ เพราะในขณะที ่ชก็าวอเมริ ันA3E#) กำลั(ง(ยากจนนั ้น คนในรั บาลอเมริ กันกลัEEบ4&4& ธนบั ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 บนด้า0นหนึ สหรัฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ 4รดอลลาร์ 5*)55 ร ายได "#-A(H509A36#G O4) 44่พ8)48)ิม48)4พ์!E9,N HH34U 00่ง6"G 4O>ตO> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N - ฐอเมริกMD'!9N 4ธ*)4*)และมี MD'!9N H34U 34U .ร่E,0'H4B> 0C5N 0ของธนบั 6"G 4,>,>4,>4O> "#-A(H509A36#G MD'!9N CLULUCCLUCH4BX H4BX 0C5N C5N 6"G ดัตงรดอลลาร์ นั้น เพื่อให2ส2ส..2หรั งครามดำรงอยู  --สหรั าจึ งตองสร าCงเหตุ ผCH4BX ลขึ ้นงN4N.4.E,0'H4B> ำE,0'H4B> รวยเพราะการซื ้ อ44ขายอาวุ จ ากบริ ษั ท ทหารรั บ จ า งที่ เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ0่ง98) า “เราไว้ C AN C V,*#C7> ((80#O4) 444 H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C 098) 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0แปลว่ H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B "#-80#R#8. 4]UNC6"G4 H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & .กระทรวงกลาโหมจ RHN 2 N 0 '6CI 4 ]Xางไปทำสงครามควบคู >B มาและใช สื่อทันสมัH4!1'*I ยแพรเหตุDผ80#O4) ลในการทำสงครามต อไป ไปกับV,*#C7> ทหารประจำการ กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง วางใจในพระเจ้า” 080*0*M*MDDMgoes 'D'@'@@0up 00R0R"R"",come 5, N 50N 0N 0 B(0'9Z 771&7ย1&ทN41&ุโN4ี่สรปที 3H509+I ((E0'90?E> 1้ท)>C1)>Cตกอย *))>Cสหรั 5*)5(Z5(ZH(ZHาฐH, 'อ()'()บี*()*บ#.J<<.?(D> 5'6CI 4ผมจำเนื !!D>D>!D>66่งOO6ของเพลงฝรั O# 0#-0H- 3H3535N 50่งN 0ได N]0]] B(0'9Z N43H509+I (E0'90?E> Hงซี 8What 0$0$$must *#.J<<.?(D> 5'6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N กรณี ื่อ3H509+I กระแสหลั เอ็ง!"#$%& นร่!"#$%& เอ็มกั นหรื ีซ#.J<<.?(D> ีออกมา ้อรู้วร่าอข้งตอนหนึ ว-่บ-า8-นธนบั B(0'9Z H,H, !"#$%& 4./<<.(01.!9N ./<<.(01.!9N ชาติ ่เป็นฝรั ่งกE0'90?E> ด้ของตะวั วยกันรู1น ัน*) จึ ว น'หาทางเลิ กใช้ 5'6CI อความนี ้ย#ัง0มี-ปHรากฏอยู ตรดอลลาร์ สหรั,ฐ5รุ่น ''(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) 55.า5. A).A)อดี CA)CH9R,-"#-61\Q0*I 4.L> 00!D> ##0C5) ,หรื MQHD& 'อ(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*gM*g แพรตขารดอลลาร์ วว ตCH9R,-"#-61\Q0*I ประธานาธิ บดีนซมาออกเงิ ัดดัม..ฮุ23454 ส23454 เซน แหลง13?E> อิโ13?E> รรดอลลาร์ ัก *สะสมอาวุ ทำลาย down แปลว ่ขึ้น!"#$%& ไปย งลงมา” H#B(H#) .23454 !"#$%& TT 5) 6BC6DX BD#> D#> B4.L> 4.L> 0ใหม่ !D> #0C5) LBX 5N“อะไรที BX5N005Nเพราะไม่ 0MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I *5) *5) 6BC6DX 6BC6DX BธD#> !D> 0C5) ,8G,8GLอ8GLาBX ไม่ MQHD& ธนบั สหรัฐและหั นสกุ ยู13?E> ใBช้ ก ันBBเอง ๆ ไ!"#$%& ด้อแมต ตะดอลลาร์ หรัฐมานานแล้ว T D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& HH46E,N 6,'5N 00ว6CI6CI 446,G 88:8::เปD)นD)CวัCน4)4) รลาค่ยแรงและกรณี เ หตุ ครื นมค่ โดยสารพุ ชนตึ ก46E,N เวิ ล00ด4&4&0เ>!4& ทรด 11CCเราไว้ นยายน 2001 สุา> 4ดได้ > 4.ยอดของการวางแผนประสานเทคโนโลยี .เA)สมอ A)C CH9?D1& H9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& าของเงิ ดอลลาร์ หรั เริ เสื า แต่ ดN 9Nอลลาร์ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ C 8,N 0กส5'Xารณ !D>6่ อม"G6งบิ "G44่อB'N B'N 0ลง CD&  งR*N R*N H46E,N 6H'H34U Cกั6,'5N 0างใจในพระเจ้ 6CI 46,G 6,G !"#$%& ''()()**น#D)#D) C 8,N 0 5'X 44')ฐ')4จึเ4ง!D> 0 CD& R*N >!9N9N>!69N6H'H34U H'H34U 6,'5N ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว ']-80*. >4>48G>48GA8GA-B0D208") TTT E0 เตอร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 เป00น4H4 วอย4>า4>งของการใช สื่อทันสมั ยN9084) L>L>00L>เซ็6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> ล้>4>4ำ.>4ยุ.E08#598) ค.E08#598) ในการควบคุ ม?4b เครื80#2N ่อ80#2N งบิน00ทางไกลกั บA)การวางระเบิ ดA-B0D208") ทำลายตึ กใหญ B4>B':. N9N9084) 44?4b 0']-80*. CH94) -B0D208") 0น6B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 0ตั4H4 80#2N ']-80*. A)CA)CH94) H94) E0E0 B':. ':.208H4E9S 208H4E9S 084) E08#598) 4?4b 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ แพร ่ตE90'H5095N ัวเองสรางขึ้น00เพื ทำสงครามครู เสดสมัDN DN ยC& DN C& 09. ใหม ขาวสารลวงโลก แตวันนั้นHHก็50962#I เป50962#I นวันเริ TT่มT 6*I6*Iต6*I ((นM* 6"G 444 *)*)ข5*)5ยายเหตุ E0#. N 4ลที E90'H5095N H4!1'AN CC CE410C1& HX4HXBHXB(NB(NB(NBและการเผยแพร 68I DD7BCH509236#I TTTB0QT08##9R,-9& B0QT08##9R,-9& H50962#I (ความเสื 5E0#. E0#.4)4)ผ4) 0่อH4!1'AN B0QT08##9R,-9& M*M* ่อม E410C1& C& 09.ร9)9)ุก49)4ราน B68I68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I 6"G6"G N 4N 4 E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. ชาติ ม'ุ ส'()ลิ()'*ม()*#10'V,6+,& เหมื อ นกั บ คาวบอยในอดี ต ที่ เ ขMMD' นD' ฆ า*Nสั*N0ง*N0C:. หารชาวอิ น เดี ย แดง ถอยของสหรัฐอเมริกาเชนกันL>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& 'N 'N H4,-./.?(.R*N 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD' 0C:.1&1&2N 1&2N -*0990 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N C:. นั่นเองCCR,> OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I 55!9N ??QNQN?HQNH4!1'1Z 88H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 การถ ยCมเพื ค'?( นทั่วโลกได เห็น8กองเรื ยิ059Z ง AA,IA,I9,I9B0\) H4!9N !!D>D>!AD>ANCาANC.ยทอดสดทางดาวเที N(N(0CH4AN BB#>'?( RBY#I N CN Cสหรั 9&N9&CQ9&Q059Z ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( RBY#I 80.0.]U]Uอ]U Qฐ059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N .NC?47%-1& C4)4)C(4)(่อ#>(#>ให RBY#I 80. ขีป"^I นาวุ ธ โจมตี อ ิ ร ั ก และอั ฟ กานิ ส ถาน ก็ ค ื อ การแสดงแสนยานุ ภ าพและไม 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร์ เซอร์วิส

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จําหน่าย : แอร์บ้านทุกยี่ห้อ บริการ : ติดตั้ง ล้าง ย้าย ซ่อม แอร์บ้าน !"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand

*$*$IIน I*YZ I"JI+H#% ..>*$ =S=S> **3*2F /("* @%@%**113*2F )M)M#*.B$ @>*$ **'O*) 'O*) %334.++./:') 0*3#.28O 567 ทำอะไรต( !"!"##@%@%$%&'()*+" ,,,-@,-@ป .,H.,H"* 40*3#.28O 1*1*##567 I*YZ I"JI+H#% &#( &*. *$*$III*YZ I*YZ11I"JI+H#% I"JI+H#%..>*$>*$##&#( &#(*) *) 34.++./:') 34.++./:')22-5 -5 &*. &*. =S=S> 3*2F)Mอ )M#*.B$ #*.B$ /(*/0*/0'O'O1212%3(3%3(30*3#.28O =S=S> 3*2F #*.B$ @,H#,H#/(/(&#( %334.++./:') 0*3#.28O#2#2-5 -5 &*. *567 $%&'()*+" 4$56%5$56%5567 =S=S> งให( าก-ใจ กายตรงกั *./'BC @ $ ; &*3&67 # &4% . MHV) + ;) . *$ I I*YZ 1 I" *./'BC @ $ ; &*3&67 # &4% . MHV) + ;) . *$ I I*YZ 1 D, H/( * ;) . #$ + +./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " D, H/( * ;) . #$ + +./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " 2896:;64 อาชี พขอทานนั ร?ค1=าI" @ $ ;*&*3&67 &4% . MHV)* +36/"&T8#9 ;) . *$ I I*YZ 1% 4I" @ $ ; &*3&67 #้น&4%สบาย . MHV) + ;)แต= . *$ IไI*YZ I" D, - H/( *#;)#&#( .&#(#$*) *) +34.++./:') +./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " *./'BC D, - H/( ;) . #$ +#+./&'( " *./'BC I*YZ112896:;64 I"JI+H#% ..>*$>*$ 22-5 -5 &*. II*YZ I"JI+H#% 34.++./:') &*. P.=#8F @ P.=#8F @ =#*3DO B K.;<% . #'.++;) . =#*3DO B #.28O # =#*3DO B K.;<% . #'.++;) . =#*3DO B #.28O # ,C4? <<B=>=>#K.;<% ?%?%&4%0่จ@0@ะให้ 6.6/0ม#'.++;) 1C1C15?น้5?I" 5อ5B6#),C4? คําสอนที นI ่เป็น งกั นอย่# างกว้ างขวาง อิสลาม P.=#8F @ .Iพี =#*3DO #.28O =#*3DO B@K.;<% .#'.++;)๐.=#*3DO Bด#.28O ,C4? @@=#*3DO /01นุ919+".ษ+".;)=3ย์;)=3.4เ.4ป็*$AB./0 AB./0 6#),C4? /'BC $ ;$ ;&*3&67 .*?.*?MHV) I*YZ มีค=วามคิ ที=่ถ/":-% ูกต# อ.ง P.=#8F ./'BC &*3&67 # &4% MHV) *$ I*YZ 1 I" D;.'8O + 0C 8 9 ) & +, 05 % # &?/."0.-DU;) D;.'8O ++0C0C889 ) &9 ) &+,+,--0505% #% #&?/."0.-DU;) 1'% / $ X L//'#F V 4"&6, J*+.=MH% = '$ D /*, = /":-% 1'% / $ X L//'#F V 4"&6, J*+.=MH% '$ D /*, สอนว่ า บรรดาผู ้ ศ รั ท ธาด้ ว ย ปาก ใจ การกระทํ า @9D B /0 2 1 90 7 (51 6 ;64B:%6*:EF 0C 8 9 ) &-+,J*+.=MH% - 05 % ๐# &?/."0.-DU;) .ทเอา D;.'8O &?/."0.-DU;).. 1'%B//0$X21 L//'#F V4"&6,-J*+.=MH%='$D/*,=/":-% 1'%/$XD;.'8O L//'#FV+4"&6, =ญ'$-ญาอั Dคิ/*, =บริ /":-% ดน ให้ ไม่สค ิด =#8F 907(516;64B:%6*:EF มี ป ท ุ ธ เ ่ ี กิ ด จากศี ล และสมาธิ =#8F@@@9D ที่สอดคล้ อ4 งกัGน3HนัH ้น'-:64.+=$ เป็นเสมื อนพี ่น้องกัน *ความเป็ นPจริ ง!>ทีR5่เป็ !"*+,-.) '9น":') !!>>R5R53) 3) ่ '9'9เช่DDน;.'H'.2HI.26/"+./&K) ;34/?, 33D'+./&'( HH'-:64.+=$ 3D'+./&'( **3#3# ่ก!"*+,-.) ็จะถูกตระหนี อิ่มคนเดียว เวลาอดก็อด## .6+ $56%799%@9D BB(69(9:/I.6+ !"*+,-.) !> R543) 43) ":') '9DรูDป;.'H'.2HI.26/"+./&K) ;.'H'.2HI.26/"+./&K) !"*+,-.) ;.'H'.2HI.26/"+./&K) ;34/?, -./+7 ":') H99%@9D '-:64.+=$ D'+./&'( ;34/?, P-./+7 -./+7 '-:64.+=$ D;.'8O ++0C0CP<ลP<8ง-./+7 9 ) &9 ) &+,ร+,อานมี --405":') .รั.ทธาได*33บ;34/?, .6+ $56%7G% #% #ัง3Hแ&?/."0.-DU;) (69(9:/I.6+ ๐ มีชีว3ิต-D'+./&'( ทีหากตระหนี ่สรางสรรทั ้งทางโลกและทางโลกธรรม คือปราศจากอคติทั้ง D;.'8O 8 05 &?/."0.-DU;) ในอั -กุ ต เ รี ย กร อ งให ผ ู  ศ ริ จ าคไม ม ี ค ำว า ให ข อ ธรรมจะสั เกตได้ ด นี ้ คนเดียวเช่นกั@น > D;.'2O @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' > >H#% D;.'2O . 89 ) @ , L //'M#0<;#+./2O , L //' >H#% . 89 ) > D;.'2O @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' > >H#% D;.'2O . 89 ) @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' >H#% . 89 ) !B#%6G9J6*;B#=> % ? B 0 I*6, *+,-.) !!>>๐R5R53) ไม่ ;.'H'.2HI.26/"+./&K) ปวง ๐ ทําดีต่อพ่อแม่ !B#%6G9J6*;B#=> ? นB0 I*6, ิจ;.'H'.2HI.26/"+./&K) ฉาริขษองการบริ ยากั% และหลั จาคคือ ## *+,-.) 3) '9'9ก#DอDเกณฑ H.+&67 :6@.'0<;#+./0*3'$ # > HI.2=, ) 3 H.+&67 # :6@.'0<;#+./0*3'$ >>HI.2=, )3)3 ดเผยหรือ>>ปD;.'/$ > D;.'/$ < G, K*< 67 ## >H#% !"#$ ) *ิง) *เด่ &+, H.+&67 :6@.'0<;#+./0*3'$ HI.2=, D;.'/$<G,-K*<การบริ#จ-#าคไม D;.'/$ -K*< K*< วาจะเป ดบัง <<มีG,ผG,-ลดี ทั้งสิ้นหากมุงสูอัลลอฮฺ ๐๐ ิงท&'( ดี ..89ไม่ &67 !"#$ &+,น-เ-ปกั+./0$ +./0$ 12% 4533&67 &67##)3 H.+&67#>:6@.'0<;#+./0*3'$ สิ89)่ง)#ชดี% #% # ี่ห&'(ชามาได นนรายได--ท12% ี่ไม3ใ3ช+$+$#จ##>าก45HI.2=, ดูแลเอาใจใส่ >H#% HI.2*2) . 3+7 4 "-9 0 # % 5 >1@) E . % &67 # =*3'.@/.X.# HI.2*2) . 3+7 4 "-9 0 # % 5 >1@) E . % &67 # =*3'.@/.X.# D;.':;% ๐-ไม่ ย:) ดเบี น# @)..33 +./0$ 12% 3บี.3G,893+7 ')4')'"-9 $# %# ..3A) และเพื ขจั-ดทุไม่กพขยูดากของคนจนที ่ค>ับ>D;.':;% แค นยทีใจ ่ปด;;เงี.3M4:-% ยบไมขอใครงายๆ HI.2*2) # %5 4<=, >1@) &67 #=*3'.@/.X.# 4"-90# %5 ;;.3M4:-% >1@) E.% &67#่อ=*3'.@/.X.# D;.':;% .3M4:-% D;.':;% .3M4:-% - <เการพนั จาให้ท่านทั้งสองเสี 2@) 12% 'น;9 ย;9 0# $ นกั 4<=, % E>.%>&?/."@) &?/."@) 3A)..2@) 2@)..33 HI.2*2)>.>3+7 >+./0$ พศเป็ อย่างไร? >นD;.'/$ D;.'/$ <;.20*3=$ G,89--:) K*< K*< D;.';O ) # 3 D'+7 4 "&0% . '.18#89 ) / "<< D;.';O ) # ;.20*3=$ 3 D'+7 4 "&0% . '.18#89 ) / "<< ๐ ไม่ เ อาเปรี ย บกั น 'O'O==)#I,I,;.20*3=$ ''EFEF++=*#MH% //F%;F%;4)."&0% 8O8O++.D##$ %#%#อ'9'9งรั HาH)/งเป #%ก"<< ) ) มากกว่ 'O'O==I,คI,'าิด'คนอื EFโอ //แF%;่อF%;ต่).เป ++แบบอย D##$ '9'9นHHท่#%ค#%าน..น8989) ) จ- าคอย วดและเพื =,=,) 3) 38989) ) &*.*./'BC &&6767น##ดอกเบี @$@$;;3@$@$D'+7 -้ย-=,=,##4>"&0% DD( *( *=,=,)/) 3"<< D;.';O ;.20*3=$ .'.18#89 3D'+7 '.18#89 ต้ แม่ ่นๆ แม้ -)#การกิ =*#MH% ).การบริ D##$ #%พ่..ด89อ89เผยโดยไม EF++อ=*#MH% =*#MH% ).8Oภ8Oนรรยายกเว้ D##$%#%#างแก >*./'BC *./'BC ) 38989) ) D;.';O D;.':;% ; .3M4:-% อนบ้>า&*.*./'BC น ๐ ไม่ ส อดแนมกั น > D;.':;% ; .3M4:-% 6/"K.L, :6:') *6/"K.L, 63/$ :K*<M#H#% ทีนบี ่ม..ีท8989รั>) >) \H"-9 พ\H"-9 ยจะได บริจ--าคบ ถือวา**เป3/$ 1I"@% <:@2+7 QQ*"<F .;O G,G,--K*<M#H#% +&/. <*+;) ..@$-@$6ธุ;6;ร:@2+7 !$:@2+7 EFของสิ 6/"K.L, 6:') 6/"K.L, 6:@2+7 :6:') 6:')//**น+ค//D##$ า*ที##่ตG,G,อ-%#งห 1I"@%**3/$ <G,G,--K*<M#H#% *"<F .;O-% -% า]งก็ ] 1I"@% 1I"@% 3/$น<<การทำดี K*<M#H#%..8989>) >) \H"-9 \H"-9QQ*"<F *"<F--.;O .;O-% -% ]] +&/. !$กิร#้าจ#ยกั EFF%+;+:น)?;+'$ ?;+'$ ->'9>า=9=9Hม00#%*3?;+&/. *3?;+&/. 'O'O==I,I,<*+;) ''EFEF๐+D;.'*2O =*#MH% / . 8O . 89 ) ไม่ ใ ส่ =*#MH% /L, กL, F//'89 %;ารทางเพศ ).8O)+E&) &) D##$ '9H$$#%%$& .89-'') ()HI$ คนที ่อ!!>R5 กตั ญูกด็จบั?) ะถู กอกตัอญ ญู#% . 89 /92+;) ..3J-225 >!"# !!>R5 D;.'*2O @@L, L, //'89 +;) $$-%$& ''จ()()าคอย นการบริ  า#+./1=;3H.6$ มื อ ขวาบริ จ าคอะไร ?)?)**<%<%..#'9 H//'89 4>R5 4$4$3) ญ 444$4$22 I$ ++ *2F ) ๐<) <+D;.'*2O #HI$ ++@+./89 @+./89 //'89 +;)**%# >!"# %$& >R5++3) 3) D;.'*2O +;)ส..ว>!"# >!"# %$& 3) 22า งป - ผการบริ #'9 H#%#%..89&) 89&) /9/9) M2) M2#+./1=;3H.6$ #+./1=;3H.6$ 4เพื ?)ง*โดยมื *<%<%..#'9 #'9ซHาHยไม #% .ร89ู  )วM) M#+./1=;3H.6$ HI$ *2F #HI$ ) EF/9+F +2@%Q@% 3J-225 - ()HI$ ไม่ ินหลั งให้ ก>) ัน ภณี "@% * 3/$ < G, K*<M#H#% . 89 \H"-9 *"<F .;O % ] ๐ การทํ า ดี ก ั บ ่ อ นบ้ า น I"@%*3/$ < G, K*<M#H#% . 89 > ) \H"-9 Q *"<F .;O % ] เพราะกลั ว ว า จะเป น การโอ อ วดก็ ถ ื อ ว า เป น สิ ่ ง ดี แต ไ ม ใ ช เ พราะกลั ว ว า H'.2E5 3 D;.'-U'( > 1I"89 ) & I;/% . 289 ) = O +7 D ( * H'.2E5 3 D;.'-U'( > 1I"89 ) & I;/% . 289 ) = O +7 D ( * 2$33K9K9ด??เมื 1+) DDหนี /*<D/$ 11I>&*.M4M=) 2$2$33K9K9??1+) DD/*<D/$ ;>6+D/*3-F11I>&*.M4M=) >จะ 1I" -663การมโหรสพ H'.2E5 D;.'-U'( > ถูน1I"89 )&I;/% .จ289 )=O-+7D(* H'.2E5 3่อD;.'-U'( ->6+D/*3-F .289)=O-+7>1I" Dล่(*อยให้ 6/"K.L, :@2 ภาพข้ างต้งนงานอั มีให้-เน ห็ ในยุ ของท่ ่งพัน;; สี>6+D/*3-F ่ > 1I"89)&I;/% 1+) /*<D/$ I>&*.M4M=) /*<D/$ I>&*.M4M=) 6/"K.L, :@2 ธ์?) ที่ไ*ม่<% ผ.่า#'9 นการแต่ กต้อคงแม้ ะ2านนบีมูฮัม2$หมั - คนที่ป>1I" เพื่อ1+) นบ้ านหิวตั;ว>6+D/*3-F เองอิ่มเขาไม่ ใช่ผู้ศรัท>1I" ธา H #% . 89 ) M #+./1=;3H.6$ 4 4$ อายคนอื น ่ เนื อ ่ งจากบริ จ าคน อ ย ?) * <% . #'9 H #% . 89 ) M #+./1=;3H.6$ 4 4$ 2 D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% ๐M#*$ สิ่งี ผIทีI่ าN+O ่เN+O ด0*3+./&'( @%@%ํ า**มื3EF ++=*<=;#M#;$ 22่แ.'"YC #&/( )*)*3#9 % % :-% @%@%**3EF ++=*<=;#M#;$ ##+,+,22.'"YC MM#&/( )*)*3#9 %% ยปี ท ที้น่ ทดิ/ํ า/น"<O ิ ส.8, ลามรอดพ้ น จากน้ อ ของศั ต รู แ ละ ## -กินมา *ให้ 389&อ&*.:;% H)*.:;% P''8.3**+:') -0*3+./&'( *+,+,389 H) .'"YC ';) .. ร้ อD;.'-U'( //จากพื *.#:-% 9M9M4D;.';) .:.-% D;.'-U'( 3EF =*<=;#M#;$ #&/( 3#9 3EF =*<=;#M#;$ .'"YC #&/( 3#9 ';) M#*$ *.#:-% "<O 4D;.';) ที ท้.8, จริPMงM8.3**+:') K9K9??1+) DD/*<D/$ ;>6+D/*3-F 11อI>&*.M4M=) ห<>-$ ลายประเภทเช นไม่จนเพราะเล น.การพนั น ฟุมเฟอย และยุ.ง# 1+)สามารถขยายตั /*<D/$ I>&*.M4M=) &?/."H.&H@O 0+),H.H/( :>:')>1I" ??<>-$ 33#$#$# % ภ# &?/."H.&H@O 00*36$ *คนจนนั 0C0C::-')')้น?การพู 3ด3#$#$ถู.# %.ก# วลไปได้ ย่า.*งกว้ งขวาง แต่ ในวั นนี ้ H.H/( 1') HH#% .V )-)-F1F1I+, HHค#%#%วรงดไว้ &?/."H.&H@O 0ม่ีผ*36$ *36$ Vามี H.H/( *0$8O0$8O+1+1า0C0C234%$ ')1I" <>-$ % าพของมุ &?/."H.&H@O *36$ *8O8O44++./T.2M#<% ++./T.2M#<% ?มี<>-$ % #ต้องแต่1') 6)7 !"#$ %%&'&'-((พื)*่น;)*ช>6+D/*3-F +ที+่ไ่ม+),#V &(./$ 556)7 ใจก็ ก่อ44น+./T.2M#<% 1')ส<<ลิ%.%.ม#'9 #'9 #%V .89 89H.H/( I+, 1')<<ถ%.%.ูก#'9 #'9 .8989)-)-F1F1I+, I+, +./T.2M#<%.# 6)7 !"#$ # &(./$ . 234%$ 6)7 เชื ้ อ ของชายอื ที ใ ช่ ส 3EF++=*<=;#M#;$ +, 2 .'"YC M #&/( % อยู  ก ั บ การเสพติ ด คนเหล า นี ้ ไ ม ค วรได ร ั บ การช ว ยเหลื อ จนกว า จะเลิ ก@ ไม่ มีภาพเก่ าทีๆ# หลงเหลื อ+ อยู ่อ',)*)* ีก-3#9 เลย *3EF =*<=;#M#;$ # +, 2 .'"YC M #&/( 3#9 % '//DH/( * 8.3**+45 3 EF 6, K, '//DH/( * 8.3**+45 3 EF + 6, ', K, พื ช ม ่ ป ี ระโยชน การพู ด โกหกเพื ่ อ ให้ ค นดี ก ั น ถื อ เป็ น กุ ศ โลบาย *</'IF +*+^> M#-% ..#/) 1I"4, @@ *</'IF ++^> M#-% ..#/) ..3+.2> 4,4,@@M4> 1I"4, '//DH/( 3EF่ง+ที6,่ท-่า',นนบี -K,??@-@ "3A '//DH/( 8.3**+45 3EF.+.3+.2> 6,3+.2> -',-K,4,4,-@@M4> 88+ 8256&* 77*9'9'8.3**+45 ::/)7;)<65=<,> 77B 8B 88+ *</'IF ^> M#-% #/) M4> 1I"4, *</'IF ^> M#-% #/) 3+.2> M4> 1I"4, @ 88+ 8256&* /)7;)<65=<,> "3A 8+ องโลกนี ้ ส ั ญ ญาณอย่ า งหนึ ไ ด้ คํ*,าH สอนในทํ าF 1I+, นองนี ้ก='.#!$ ็คือ คํา# สอนของจี น) 3ที-9่สอนว่*, า =แม้ จะอยู่ไ.กล พฤติ ก รรมข า งต น 1') < % . #'9 #% . 89 ) F 1 4 +./T.2M#<% . # พื ช ที เ ่ ป น สมุ น ไพร ๐ การทํ า ดี ท ุ ก ประการถื อ เป็ น ทาน = I.'+I) . ;E5 3 8C & 67 # =, I.'+I) ;E5 3 ='.#!$ # 8C & 67 # =, ) 3 -9 1') < % . #'9 H #% . 89 ) I+, 4 +./T.2M#<% . # )2)2;+$ )2)2;+$ **3EF *,7=นห้I.'+I) . ;E5 3รก็='.#!$ 67 #น =,55) 3((-9 ;,;,VVV.B&+9 *, = I.'+I) ;E5 3 ='.#!$**#3EF 8C+&+67=*<=;# # =, ) 3 -9 ;,;,VVV.B&+9 2A55(( กั#C#CนA4A4065<D6@ "+<46E A)A)ท1234%$ 5า5F*นF*งขวาง :พี:#D'่นD'8C=้อ=&&<02A V.B&+9 ;+$<.<P.=#.1I"@% P.=#.1I"@% 3EF V.B&+9 ;+$<<จP.=#.1I"@% P.=#.1I"@% 3EF++=*<=;# =*<=;# 02A 065<D6@ "+<46E 1234%$ &<02A ประเวณี า)วงมหาสมุ จะขยายตั วยกว้ ถึ ง(ซี ังเป็ งกั แต.ค3นจนที ่ค=*<=;# วรอย างยิ่งที่จะได ับเพื การบริ าคคื อ - การเดิ นทางไปมั สญิรด ่อละหมาด /'IF6=B ++1@) ^> M#-% . #/) . 3+.2> 4, @ M4> 1I"4, @ พื ช ที ใ ่ ช ป ระโยชน จ ากลำต น : ') M K) + ./='.#!$ # 8C / "H;) . 3 1@) : ') M K) + ./='.#!$ # 8C / "H;) </'IF ^> M#-% . #/) . 3+.2> 4, @ M4> 1I"4, @ M#;$ # +, 2 .'"YC M#;$ # +, 2 .'"YC 1@) : ') M K) + ./='.#!$ # 8C / "H;) . 3 1@) : ') M K) + ./='.#!$ # 8C / "H;) . 3 G H> F $ ) (F* : D' = :$ 2 H8256HB F ' I &&6! +,2.'"YC #+,2.'"YC ภาพของความรั -ความสามั ค คี ก็ยังพอมีให้M#;$ เห็น#โดยเฉพาะใน F$)หลั (F*ก:ฐานยื D'=:$2กนH8256HB ดไผ่ เ6=B งิ นG เป็H>น ยั น คํ าF พู'Iด&&6! ของ - การเก็บขวากหนามออกจากทางเดิ น ๐ -จนเพราะทำงานรั บใชM#;$ ศาสนา ๐ ไม เ อาสิ ง ่ ที ไ ่ ร ป ระโยชน บ ริ จ าค VV.B&+9 ) 2 ;+$ < P.=#.1I"@% * 3EF + =*<=;# > D;.'EF + +$ < D;.'G, > D;.'EF + +$ < D;.'G, VV.B&+9 ) 2 ;+$ < P.=#.1I"@% * 3EF + =*<=;# 1'% 1 @) D #MK% + 7 @ % * 3EF + =*<=;#> 1I% ; D#89 ) 1'% 1 @) D #MK% + 7 @ % * 3EF ++=*<=;#> > D;.'EF + +$ < D;.'G, > D;.'EF +$ < D;.'G, 3M# &/.I*3H$ # '.'*30<;#+./+./&'( * 3M# ด้ า นธุ ร กิ จ ที ่ ม ี ก ารช่ ว ยเหลื อ เอื ้ อ อาทรกั น อยู ่ ตามภาพภายนอกที ่ 1'% 1 @) D #MK% + 7 @ % * 3EF + =*<=;#> 1I% ; D#89 ) 1'% 1 @) D #MK% + 7 @ % * 3EF =*<=;#>1I% 1I%;;D#89 D#89) ) *3M# &/.I*3H$ # '.'*30<;#+./+./&'( * 3M# เกิดจากการผิ ดประเวณี - การเก็บาขยะออกจากมั สญิดฮาด) ๐ จนเพราะทำหน ที่ปกปอง อิสลาม(ญี โดยตั ว เองไม เ อาเอง ;$ # +, 2 .'"YC น ส่วนภายในจะงดงามหรื อไม่ งไรนั ้น >>ไม่ ามารถ >>เ.D;.'4/, 33ว+$A$+$A$ย<)<3) 3D;.'&87 33+$+$<E<ED;.'&87 44 - การมี #D;.'4/, 4O4Oส__ .4":') F+D;.'&87 **>>ค&?/." F+F+=*<=;#H/( **>>่ง&?/." P$รๆก็ <%2ปลี ..#&/.;) 4":6E5 H/( 22อ=9=9ย่) ) า*2.+&67 D;.'&87 ใบหน้า*2.+&67 ยิย ้มงในตั แย้ม## เวลาพบผู *2.+&67 #D;.'4/, .4":') F+=*<=;#H/( =*<=;#H/( &?/." *2.+&67 4O__.4":') .4":') =*<=;#H/( &?/." P$;$22#=9=9+,) เ) ปรากฎให้ <%.'"YC #&/.;) .ห็D;.'4/, 4":6E5 H/( :')4>น4>@%การ @%**3*.P$ 3*.P$ ่ ย นแปลงไปด้ มัตา* น*:') เป็ และพวกเขามี วามพอเพี ว4Oเองไม แบมื้คอEนEขอใคร จนกระทั พวก ทำเป น หลั บ หู ห ลั บ จารณ์ ไ ด้ 1'% 1ทีHI$ @)่จ@)ะวิ D+D#MK% + 7 @ % * 3EF + =*<=;#> 1I% ; D#89 ) 1'% 1 #MK% + 7 @ % * 3EF + =*<=;#> 1I% ; D#89 ) การชี ้ ท างแก่ ผ ู ้ เ ดิ น ทาง ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) D ( * ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) DD( *( * > D;.'2O @ , L //'+$ < D;.'*2O @ , L //' > D;.'2O @ , L //'+$ < D;.'*2O @ , L //' +./@) * :6#9 % ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) D ( * ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) > *D;.'2O @บ,Lั ต//'+$ @,L//'+$<D;.'*2Oเขาคื @,L//' :6#9 %ภาพต่ บนั้ น คืHI$ อ +ถ้+./@) “การรั วสอนและไม่ ”นผลัได้ อคนมีทรัพย ่คกปฎิ ุณนวลสงวนตั ดเช<นD;.'*2O ม@ชั,L้น//' เลวหรื าเก่ ง>าๆทีD;.'2O า.4":') มุ- สิ ส่งลิทีม ิ ตำสุามคํ า อิ ป ฎิอบเสืั ต้อิ ใผนสิ ่ ถู ก ห้ า ม คนพาลคิด-วาการพู .+&67 # 4O _ E F + =*<=;#H/( * > &?/." ด จามี ส าระ #ิใ4Oจกั _+./H.8.3**+:-% .4":') E+./&'( F+ิ๊ก=*<=;#H/( *4QB"> ++น&@(&@(อน **#';IK#1I"+./V, YY4.-+$ D;.':') EE+F +F @%@%**33ต+./@$ D;.':') =$2.+&67 * งกั 389 ==มนU&/7 ) IU&/7 +7+7>4&?/." ) *) *=$=$@@2C2C า+./@$ +./H.8.3**+:-% ==U&/7 +7+74่อ<4<"@% +./@$ #';IK#1I"+./V, D;.':') +./@$ &@(อ**คิ#';IK#1I"+./V, #';IK#1I"+./V, .-+$ D;.':')EE+F +F @%@%**่ 33 หญิ ม บ->>การมี ม่ ั่น =$@@2Cง2Cภูแน่ +./H.8.3**+:-% #$ 389 ) Iก็$ +ใจในการ $ +จ4QB"> 4"@% "@%ย่*R(*าR(3H.4.+ 3H.4.+ +./H.8.3**+:-% U&/7 4๐.-+$ "@% 3H.4.+ ในเรื งนี ้ท*ไ*ม่า3H.4.+ นศาสนทู ไดดใหทํ++ข&@( ดเอาไววา “การตัYYด.-+$ ฟน<<แบกไปขายที นอนความเป็ นพีแต่ ่น้อา*ไม ะอยู ่อ งถาวรอย่ งแน่ สิ#$ ่งที++่อ+./&'( ิสกลามห ทํ า ดี ไ ด้ ก ็ ต ้ อ งหยุ า ชั ่ ว $'$I.DD/M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) D ( * # &*31I"8UH#% ) Mน.HV) 1#) ##*#> ''9P9Pตลาดดี 1#) 4":') .=#.=UH/$ <<GFGF%8%89):9):')')''9 9 %8%8พื9)'9)';ช;9D.3M4:-% ;.P/$ #$#$(ชั%#%#ยD>>ฎอน) %#%#D(D(*หรื +IO 9D9D;.P/$ 88.=#.=UH/$ L.&8) >การทํ /$/$+IO <+IO D89 2(#$ *#> .=#.=UH/$ 1#)าร#ลายไม่ #ับ*#> *#> 4":') .=#.=UH/$ ว#$า-%#%#การขอทานไม าจะได หรื อไม ไดกรารพั ับ''”9P9Pฒ K#0*3GF .ทานโดย * อมนุ +IOษ)')'ยK#0*3GF K#0*3GF 9)'4":') ;.P/$ L.&8)ก..#$ ><#$<#$GF%#GF%#%8D(%8D(า9)*:9ชั)*:')')่ว'คื'9 อ9 วการทํ การปลู เป็น8 !I.-/M4'.&67 <G,G,)'๐ส-)'-K#0*3GF K*<1I":;% .3M4:-% >'9L.&8) '9.L.&8) D;.'&!I9 ;.'&!I9 2*#$;!I.;!I.วK*<1I":;% นมารรากยไม ว9Dให้ า;.P/$ จะเป น8>ผลเป็ ซาตาน เ1#) ลวจะยุ ว%8า%89)'4":') ใช่ นา /@$ง+งานส่ #';IK#1I"+./V, YYน.-+$ <#) <D;.':') EEิน+F +F บ้@%-@%*า*&4# 3ง3 +&@(&@(*M#H#% *M#H#% #';IK#1I"+./V, D;.':') *"'.#"YC >>#$#$# %# *":/+7 -%-%-11@)การหยุ I'( ( านชั*"'.#"YC >>#$#$ม# % ด# 4"&67 ##*":/+7 ::-%-%11@)@)@@หากขอ *% *% 3:') ปล่ ก *) -กหรื >>?;+&0.&K( *) *) '$'$# ) )#M#*$ แมIIวI*YZ า::การตั นจะเป อาชี ต่ำแต าการเดิ นขอทาน *"'.#"YC % D(D(**4"&67 4"&67 *":/+7 @)@@ด*% *% ฟ3:') 3:') *"'.#"YC % ีคD(ทํD(า*กว 4"&67 *":/+7 3:')II'( '( .บริ ./3.#> M=K$ ต่/@$ ว๐ นใหญ่ คืออยให้&6, ?;+&0.&K( *) -'$๋ย&G2J6/) '$&G2J6/) # ) อM#*$ M#*$ I*YZ ?;+&0.&K( M#*$ I*YZ .8989->)+จ>)+?;+&0.&K( ./3.#> &6,.-+$ M=K$ -&4# าคไปทำไมเดี วก็ จสันตIว์3I3I*YZ ดIทํ' ่วคือพการหยุ า*ลาย 1#) # *#> 4":') ' 9 P .=#.=UH/$ < GF % 8 9 ) : ') ' 9 ปล่ อ ยให้ ค นได้ เ ด็ ด กิ น บ้ า ง .=#.=UH/$ GF%8)39))3:M#=T.EF ')M#=T.EF '9 ++ DU=*#0*3P.=#.89 4*) 4*) P.=#. "&67 *มาใหม ) 4) 4"&67 **3+$ ิตเมื ่อเกิรดะวั ใDU=*#0*3P.=#.89 นโลกหน ใบหนดาเท็ของเขาจะไม ีเ&+/."6% DU=*#0*3P.=#.89 "&67##ว&+/."6% &+/."6% *3+$ DU=*#0*3P.=#.89 "&67 #ม&+/."6% 3+$## .EF ++ #*#> ):?;+&0.T$ $<9P$<+./&I( %3%3<'.#$ - ให้ ง3+$ เรื# ่อ#งลิ ้น เช่น าการพู จ การพู ด# ใส่ รนื้า้อย ซึ่งหมาย ?;+&0.T$ ++-9-9*@*@*)+@$ P.=#. >>?;+&0.T$ ๐=S=S89 ใช4":') ใ>>นเรื .EF1#) =S=S89 ):-%-%่อ'//งเลว +./&I( '.#$ *)+@$ P.=#. ?;+&0.T$++-9-9@@) ตลอดชี P.=#. ไม่ ไ ด้ ป ลู ก พื ช เพื ่ อ เพี ย งเศรษฐกิ จ '.#"YC > #$ # % D( * 4"&67 # *":/+7 : -% 1 @) @ * % 3:') I ' ( J+/L> --+,+,ป#-#)3ยศ 8989)4)4"+$ ะวั ง@)อวั วะเพศ เช่นJ+/L> การผิHI3> ด ประเวณี '.#"YC #$+&?/."D;.'-9 # % D(- *>ให #*":/+7 :D;.'/;2 @UM#=, *% 3:'))3)389I89)'(:):')')00$-$-@)@)** D;.'JIT> D;.'JIT> J+/L>HI3> HI3> "+$ 4,89@):@):;,')ร;,')V D;.'JIT> J+/L> HI3> "+$--+,+,##4,4,@@;,;,VVV.B V.B วเองได้ &I(&I(*>*+&?/."D;.'-9 HH/(/()*)***[$[$ D;.'/;2 โลภ ?;+&0.&K( 3-%3GF1GF%#@)%#UM#=, >>?;+&0.&K( )*)*[$[$ถึ338989GFงGF)4ความอั %)4#%#"+$ UM#=, 0V0$-V.B >4"&67 ?;+&0.&K( ?;+&0.&K( UM#=, )34,89ให้ $-V.B @)**ยD;.'JIT> ไม่ ห วงแหนจนนอนไม่ ห ลั บ คนบางคนอาจมี ต ํ า แหน่ ง สู ง ส่ ง ในโลกนี ้ แ ต่ ก ลั บ ไปตกต่ ํ า ในโลก =*#0*3P.=#.89 ) 4 "&67 # &+/."6% * 3+$ # เมื ่ อ คนงานมี ค วามบริ ส ุ ท ธ ด ั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ก ็ ไ ม ม ี ค วามหมาย *$ # </, = O 8 L, C *$ # </, = O 8 L, C U=*#0*3P.=#.89 ) 4 "&67 # &+/."6% * 3+$ # ามเลวร้ ยจากคู ่แาต่ อนๆ-อ-&4#;) </,แ=ต่O8คL,นที C ่ตั้งใจ *$#</,=O8L,C HV) *,*,=า=I.' DU@*<M#89 =)=)าเก็ ;;#MHV) - -ใหฝไม่ ฝทนงํา)#งานก่ ศาสนา MHV) DU@*<M#89 )#ร้9%'9%า'9Dยคนหรื 9D;.'K$ ;.'K$ &4#;) #MHV) *,*,*$=อ=#I.' สั ตว์ท..ี่ม บกินหรื แม้ I.' I.' หน้า เพราะมี เหตุ อยู่ 2ยงจะไม ประการคื อ านกับวิกฤตเศรษฐกิจของไทย เพราะการอยู  อ ย า งพอเพี สะทกสะท .'JIT> J+/L> HI3> 89 ) 4 "+$ +, # 4, @ ;, V V.B ;.'JIT> )4"+$ #า4,3หากมั @/"H;) ;,V่นV.B สH.+&+, วH.+&+, นอัลHI3> ลอฮฺ ท##89รงสั ญ--ญาว ใK.;<% นการทำดี รับ --D;.'0$ สบายกว่ าJ+/L> <%<%..## มาขโมย '.4.++./8O ') -') -&3,&3, <;++$ D;.'M+I% KKอยู K.;<% ..##<< จะไดH.+&+, '.4.++./8O <;++$ D;.'M+I% D;.'0$ .-., -, 3GF % #% #U+$ 33/"H;) . 3GF % # U+$ < D;.'0$ -<<+,12% 12% 3/"H;) 3GF U+$ H.+&+, D;.'0$--12% 12% /"H;) . 3GF % # U+$ < ๐ คนถูกเกลียดปากเข้าวงไหนวงนั้นก็แตก หรือของโลก </,##==O81'% า#่ # รอาน #</, O81'% สาวที ่GFยL,L,@ หาเนื ไรใจในอั ไ ด้ล* ว-กุ ่ าN+O นอนกอด ๐ ้ท ี่จH้ อ ะได้ ความเมตตา 28O ')๐.'>MH% .+'9 8*3'.+'.2+7 : -% & 67 # #.28O # 28O ')HผูHความเข .+'9 &3,+I$ 3,+I$ : -% & 67 # #.28O # %GFั @ง%C :C :.'>MH% $H#$ &คู # <ับม่8*3'.+'.2+7 :6=F ) I $ / *.#>1I"*$ I NH"-9 Q GF @ % .'>MH% H # $ +I$ < :6=F * ) I $ N+O / *.#>1I"*$ QQ ่องในมุ้งมาพูดข้างนอกเพื่อให้คนอื่นขํา ๐ ผัวเมียII ทีNH"-9 ่ชอบเอาเรื <:6=F*) I$ N+O/*.#>1I"*$INH"-9Q GF@% .'>MH%H# $ +I$<:6=F*) I$ N+O/ตราบใดที *.#>1I"*$ NH"-9 ส ่ ง ั คมยั ง แบงชั้นแตไมแบงปน คนรวยทะลุฟาคนจนทะลุดิน ต้ อ งไม่ ด ู ถ ู ก ผู ้ ท ี ่ ด ้ อ ยกว่ า ๐ ความรู เ  กี ย วกั บ ศาสนา และเล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า เมื ่ อ 40 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมามี ..0*3?//D@$ ;;4/, ..MH% &L.M# -%&67 &67## &4%&4% 0*3?//D@$ 4/,33D;$ D;$ MH%<<>>GF&'( &'(%P%P*) *) /$/$:-% :-% &6767## &?/."&67 &?/."&67 ##8.3**+89 )-)-+98+98+/"&6W 9)=+/"&6W O-O-=UH/$ 88L.M# ##8.3**+89 )-)-9898รั9)=9)=ฐO-O-บาลชุ =UH/$ < GF % P /$ 8 L.M# &?/."&67 8.3**+89 9 ) = =UH/$ GF &?/."&67 8.3**+89 =UH/$ < GF % P /$ 8 L.M# ดไหนก็มาแกปญหาไมไดเพราะพกแตยาหอมมาใหประชาชน -ม ต้คลองแสนแสบ อรงช่ ําเวลานั บากกว่ า ๐ การได ับแตวยเหลื งตั้งใหอเผูป้ทนี่ลศาสนทู ต ่ง(จากแบบฉบั บชีวิต) านเมืองหลวงริ ๐ การเกรงกลัาวอัว่ลาลอฮฺ คือ การละเว นในเรือบางคนจะเล่ ลูกสาวบ้ านนั้นนทำบาป

!"#$%&&$'()*#+,-./01234%5

ทํางานดี ชาวบ านก็ ๆแล วมัน หาไดอยางไร * * +'>% D *$ B ่+ 1@" B, 88&06* CC!=6% A+'>% 0?G7/0:8E D * ลู$ B+ * 1@" B, CCจะแก !=6% +'>% D(E (E$ * ้ว+ Bาเธอเพิ 1@", B 6<่ง6<แต่ &06* !=6% FA+'>% 0?G7/0:8E Dก(E (Eิน$ * ก+ B ยอไปวั * 1@", B 6<น6<8 8&06* &06* !=6%ปFFญ0?G7/0:8E 0?G7/0:8E ม่ น านมานี ง งานเมื ่ อ อายุF กสอง ผมไม่ คยเห็ า;*งของเขา แต่ 6%4'#7'/ 88เ%9.& %%น2-2-รู:ป:(-ร่(- '+01/ ;*'+01/ +" +" 8&8&2222$<$<34'#56%4'#7'/ ''%#0+%9.& 6%4'#7'/ %9.& 34'#56%4'#7'/ %#0+-))%#.6=" %#.6="8080>74(18?1$ >74(18?1$ %9.&%%2-2-::(- (- ;*;*+" +" 8&8&22$<$<''%#0+%#0+-))%#.6=" %#.6="00>74(18?1$ >74(18?1$ อง หั ว เกื อ บล้ า น แต่ ค งจะไม่ จ บ D>D>22#,#,$$("3:) 565677'89'89("%EFC /("%EFC ;<$"=/%> ("3:) 33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 33G!<@+D*+#/?2"0"!:) 22 ''("%EFC ("3:) /$:3+& $:3+&2323G!<@+D*+#/?2"0"!:) G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,'$'$("%EFC ("%EFC ("3:)''("%EFC ("%EFC G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/?2"0"!:) ("%EFC33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=622 บวนสุดท้าย ผมเล่ามานี้เพื่อเป็นคติเตือน 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม

sio

0:8E 0:8E* * ="00>74(18?1$ 6=" >74(18?1$ %EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 16-09-2554  

เอกสารข่าววันศุกร์ ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you