Page 1

The Foundation of Islamic Centre of Thailand

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ลำดับที่ ๔๒๗ ปที่ ๘ ประจำวันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (6 รอบีอั้ล-ซานี 1432) เชิญร&วมติดตามรับชมรายการ ไทยมุสลิมทีวี เชิ ญ รั บ ชมรายการไทยมุ ส ลิ ม ทีวี ดําเนินการโดย มูลนิธิฮัมซะฮฺ ซึ่งมีอาจารย์มุสฏอฟา อยู่เป็นสุข เป็ น ประธานกรรมการ สถานี โ ท ร ทั ศ น ์ ไ ท ย มุ ส ลิ ม ( T h a i Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อเผยแผ่อิสลาม แพร่ ภาพผ่านดาวเทียม NSS6 ด้วย ความถี่ 11635 Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัศมีครอบคลุมพื้นที่ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออก อากาศ 24 ชม. กําหนดเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ศกนี้

เพื่ อ ให้ ส ถานี ส ามารถดํ า เนิ น การในระยะยาว มี ร ายการที่ หลากหลาย เป็นสื่อกลางให้กับองค์กรมุสลิมและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม (TMTV) ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.

เชิญร&วมรับฟEงการอภิปราย "กรณีวิกฤติการณJ แอฟริกาเหนือ" ณ หLองประชุมวีไอพี ศูนยJกลางฯ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี จะมีการจัดอภิปรายเกี่ยวกับ "สถานการณ์ ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการยกระดับเข้า สู่ OIC ได้หรือไม่?" โดยผู้สื่อข่าว ผู้สันทัดกรณี และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การอภิ ป รายในครั้ ง นี้ และร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กอ.รมน.จว.อ.ย. จัดสัมมนา “บทบาทแกนนำมุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับความมั่นคงของชาติ” ก อ ง อ ํ า น ว ย ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (กอ.รมน.จว.อ.ย.) กํ า หนดจั ด สั ม มนา “บทบาทแกนนํามุสลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับความมั่นคง ข อ ง ช า ติ ” ใ น วั น เ ส า ร ์ ที่ 1 2 มี น า ค ม 2 5 5 4 เ ว ล า 08.30-16.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ห มู ่ ที่ 4 ต . ค ล อ ง ต ะ เ คี ย น อ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ แ กนนํ า มุ ส ลิ ม ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการ สร้ า งความมั่ น คงในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม อยุ ธ ยา เพื่ อ ปรั บ แนวคิ ด ของ มุ ส ลิ ม อยุ ธ ยาให้ รู ้ จั ก แก้ ป ั ญ หาในชุ ม ชนตนเอง และเพื่ อ เสริ ม แนวคิดมุสลิมอยุธยาให้นําหลักการอิสลามมาใช้แก้ปัญหา โดย เ ชิ ญ อิ ห ม ่ า ม ค อ เ ต็ บ ห รื อ บิ ห ลั่ น ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา มัสยิดละ 1 คน จํานวน 60 คน และผู้นํา ชุมชนมุสลิมหรือตัวแทน 20 คน รวม 80 คน รับฟังการบรรยายพิเศษ “มุสลิมกับบทบาทการสร้างความ มั่นคงของชาติ” โดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการ ทหารบก และบรรยายพิเศษ “มุสลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับสังคมไทยในปัจจุบัน” โดย อาจารย์ ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญรับฟEงการบรรยายเรื่อง "ผักน้ำ (วอเตอรJเดรส)" ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. เชิญรับ ฟังการบรรยายเรื่อง ผักน้ํา (วอเตอร์เดรส) เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางอาหารของพื ช ชนิ ด นี้ โดย อาจารย์ ประเสริฐ สุขถาวร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในครั้งนี้

!"#$%&'(%&)&*+!,'-./$.01-2 $3+#/42+5'26*7$('89/: 6;<-%=&!>-'(;!/??+:!@ ;!/??+14 ;!/??+6=*

!"#$%&'%()*+",(-.,/ &0%12.(%)3(+45&#36728 12.(%+98:3;<%4%' =.'>3:.? 0-2320-2777 12.(%+98'@&+4)A% =.'>3:.? 0-2904-2222 87/2 ถนน รามคำแหง ซอย 2 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 0-2314-5638 แฟกซ 0-2314-3962 website : www.thaiislamiccenter.com mail : webmaster@thaiislamiccenter.com , office@thaiislamiccenter.com facebook : www.facebook.com/thaiislamiccenter twitter : www.twitter.com/thiislamic

1


!!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกวดเรียงความเรื่อง "หนูรักษJสิ่งแวดลLอม" 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! เงินเดือนโดยประมาณ 10,000 – 15,000 บาท สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารสุข 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 สาระ จั ด ประกวดเรี ย งความ เรื่ อ ง "หนู รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม" u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเป็นการให้ 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) +$S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษาสิ่ ง $%&$%&% '้ง&()% 'แต่ ,"$,"$-.$ย-./เด็ 2#0!34* พิจารณาเป็ น+!q+$ พิเศษ R*R*0R*0-567S02A % '()*() -./#01+% /ก#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* :้ท567'8,98-: 567'8,98-: >8O60-/06C% 6+!q+$ !"!"#!"อ#$%#มตั +* +ใ,"* +นวั 11:1:567'8,98-: IAIA>IA>8O60-/06C% 88-@8-@6-@6+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ แวดล้ ซึ่ง2ผลงานของผู ี่ได้รับรางวัลจะได้ น8O60-/06C% า ํ 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12& /3"456 3 "# 7 80 9 : 6 ';)+:8012E0$= C 8 % -@ : 6A } 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) + L* 0 -8A C * !12&/3"456 3"#37"#807980:6 9';)+:8012E0$= C8% C-@8% :-@6A:}6A2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) +L*+0L*-8A C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 6 สาระ ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy เผยแพร่ ในวารสารสุ ข: พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= 567'8,:gj:2E0$= 1< 8A1< 6A1< 6AF6AFdAFdA1dA1801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= 1801:xVyV:glÄg:z{|V 801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V โดยส่งผลงานเข้: า:8A:8A ประกวดความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ส่ง ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A F dA 1 801+% $ 'B+6. ' $K B : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ' G6074. เรีย3#76A งความมาที คุณ$สุ'B+6. า 'ฮะกี นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิม D>-/06+$@ FdAF1dA801+% $K'B$Kม:BีUUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1่ 801+% $ด'B+6. : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ 'G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. แห่ งประเทศไทย รามคํ แหง 288-@8 ถนนรามคํ 'C#0I0/6A $567IO8@ :าJ$5= = ซอย -@'-@6%'6%!'* 6%!* >O'$% /06BA 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K $87/2 //5=/5=:5=J$5= $$6<= $6<0-/06C% $า$/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $567IO8@ 567IO8@ :J$5= 6<= 0-/06C% 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $แหง /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 แขวง/เขตสวนหลวง งเทพฯ 10250001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% พร้ อมวงเล็บมุมซอง hjjk:EP :* :* gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 11:CA $$8=$8=:* 8=gl:/A $$กรุ -0-$:hjjk:674C* ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1:CA:CA gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ 2 ตํ!! า(A R0/L* (A(A R0/L* 00C206567S02A $$&.$&.ง1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A !แหน่ 10$/06/@ 0$/06/@ "ประกวดเรี หนูร1ัก:nVll:$V ษ์สิ่งแวดล้อม" หมดเขตรับสมัครวัน 3#7CA +/+0/0,EP 3#7CA $$'206. +ย++/+0/0,EP 1:nVll:$V 3#7CA $'206. '206. +งความ +/+0/0,EP 1:nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= ที่ 11 มีนาคม และประกาศผลวันที่ 15 เมษายน 2554 %.<<<= 8012E0$= S*S*CS*C1'>) ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././%.</<<= ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด C1'>) 1'>) +$6+!q+$6A $6+!q+$6A 160-/06C% 60-/06C% :!7% !7% %.<<<=>?>?/>?/8@/8@58@5()A&# 5()A&# ()A&# '()*+: ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: ผู้ชนะจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: Äk: z{|V: BA<1BA<13B* 3B* ''C#0: gÄVll: m:m:gtVll: gtVll: $V: /CA/CA$CA$ก:$:งานคลั 3#7801 -8@/8@พนั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@3,000 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA ' C#0: gÄVll: m: $V: 8@ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: < 1 3B* C#0: gÄVll: gtVll: $V: : 3#7801 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา 2,000 c0(: 46) ''+/206L* c0(: L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%$'B+6. ' $K B : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%บาท ' $K B : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] $'B+6. 'B+6. ' $K B : UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] และรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท พร้อมหนังสือ 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ ชมเชยจากสมาคม * 1[\+0406]0#0# 'W%'W% YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒกิ ารศึกษา ม.3 U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` รับสมัครงาน (โรงงาน IBF Halal Foods) - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ0M+N6OP4Q นสายการผลิ อาหารจะ :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5Rต$ 67'ST :+=>0!/6K L '5R 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$ $ 67'ST -SS 2!0G!2B6= 998-!@ > /06F66-02!0G!2B6= 98-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* CC!/A FF:22!V:3#7:222V:IA > /06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0พิจารณาเป็นพิเศษ 3#76* 1 . ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ จั ด ก า ร โ ร ง ง า น ( L i n e อ า ห า ร ก ร ะ ป ๋ อ ง ) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() c0( '()'() *+*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() *+*+2@*+2@L2@Lc0( '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + o+0406p0#0#: +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง '% '()()* +* +*,"+,"$ !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. เงินเดือนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" 1'8(M:(6< $%$%C$%C'C%Cวุ'C%'C% #ฒ#>.#ิก>.Q>.ารศึ : :/6@ 1ญาตรี ++!+0406C* 001D>-9!* '2='2='-2=-G*-าG*0G*น0JS< II0* I0*-6. :ก<= F01#O(" F01#O(" :/6@ /6@ 1'8(M:(6< '8(M:(6< +!+0406C* !+0406C* 01D>-9!* 1D>-9!* 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ญ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ I+>6EJ4< ''5K$5K$ JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 $ท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม !"#$%&'%()*+", 9":;93 !"#$%&'%()*+", &0 อ&0 +1/&0 ง+1/+1/ &&2-3 4450, 46750, 6758 9":;93 <<5'=<5'=15'=1>%?/ ##%)5+)@%>7 99%'!&%6&A5B4'C= ..4D.4D4D I+>6EJ4< อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ !"#$%&'%()*+", -+./ &2-32-3 0, 6788 9":;93 1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 - ประสบการณ์ทํางานในโรงงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) - สามารถวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี 998-!K วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป ญ หรือเทียบเท่า *3*3#7 'W%'W% YY 6*6*>6*>!10$4060-9NQ 22!0=!2?6T 98-!K 22#%2#%! 11567'8,98'W% Y >!10$4060-9NQ !10$4060-9NQ 2!0=!2?6T !0=!2?6T 8-!K #%!34* !34* 34* 1567'8,98567'8,98J$/066A N0GC0!27+0>L+12E0$8= J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= J$/066A /สายสามั N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 - มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2#%ว!เตอร์ 34*1ไ567'8,98: /O4$>IA >10$IO4$*0-2%$G<04060-9><4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 - 2!0G!2B6= สามารถใช้98-!@ ค อมพิ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() 8@$8@$/06,P N0'>K :-0/I$: 3#7>< '()Office, *+*+'5K $$8@$Internet, //N0'>K ///O(6< ++-D+/02J$+@ 55/067L+12!0G!M '() *+'5K '5K $/06,P /06,P /โปรแกรมสํ N0'>K //O(6< /O(6< :รู-0/I$: -0/I$: 3#7>< +-D+/02J$+@ -D+/02J$+@ 5/067L+12!0G!M /067L+12!0G!M!"!"#!"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< า0เร็0:0จ ปต่างๆ3#7>< II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ าH: หนด#0$DE1#* 0 1 J$CA $ ,@ / 6. 8 = * : gh: (i,I% / 0-$: hjjk: 'C#0: glVll: m: gnVll: $V: J$CA $ ,@ / 6. 8 = * : gh: (i,I% / 0-$: hjjk: 'C#0: glVll: m: gnVll: $V: H: #0$DE1#* 0 1 2. หัว$หน้ ศวกรรม ตําแหน่ ง J$CA ,@/า6.ส่8วนวิ =*: gh: (i,I%1/0-$: hjjk: 'C#0: glVll: m: gnVll: $V: H: #0$DE1#*01B0!4#A B0!4#A ///06,02$0+% 22#0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! คุณสมบัติ เพศชาย เพศชาย &%'&()%'สมบั !"!"#!"#$%#คุ$%&$%ณ 22#0!34* 11567'8,98%'()*+()*+,"*+,"$,"ต$-.$ิ -./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 1567'8,98567'8,98!!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า วุc0-J$10$(F/A ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน หรื อ F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/AF6<0$L0-2%$G<0: +0406: 'G6)*+1>)*!$0$0S$%>: D>-: $01#0CAAH-.,02$/% ,02$/% I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 11I0/ ,02$/%I:/6@H05%>/K+/$<OJ4<2$%84#A 4#A 1I0/ I0/ สาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง D-&02!@ 00-408@ D-&02!@ 886:567&0$R* 0-408@ $$$ D-&02!@ 86:567&0$R* 6:567&0$R* -408@ ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< สถานที่ทำงาน : 199/8 ซอยกูพ+ารา ถ.เทพารั ษ ต.บางพลี ใ0F$< หญOOO ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% 'กCH2E0$8= +* 0F$< - สามารถดูแล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี #74!0> #74!0> อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10250 #74!0> - มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20/ 20/22-34 -77(7&(&3+&%)* !"!"#!"##$"$"$"%%!&'(&!)* ,-.+/ %!&'(&!)* !&'(&!)*++',+',,-',,-.+/ .+/10 10 120/ 22-34 22-34111'5'5('5(6&%7* (6&%7* 6&%7*886&9: 86&9: 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)*+++',',(',(!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ขอเขิญผูมีจิตศรัทธาร ผ1 า1 นบั ชี;กองทุ นซะกาต มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,ว(มบริ )"()"1)"1G"1จG"1าคซะกาต 3,13,(3,ญ(!5(ชี!5-!5-ชืI"-I"่อ%J I"บั%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" %JญKI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ธนาคารอิ สลามแหงประเทศไทย สาขาคลองตั บัญKชีK6V)" ักษาทรั พย I ัญชี 001-1-02425-9 ;;3PQ0 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -่บ-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ##$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 11;8&!5 3PQ0))%;RS )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1น;8&!5 ;8&!5 Kร6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*เลขที ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 หรือบริจาคที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย 87/2 ถนน รามคำแหง ซอย 2 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 0-2314-5638 แฟกซ 0-2314-3962

;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* &1!V##7* 1!V##7*111;I7!5 ;I7!5;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae`

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,2']8" ^11" &]4:" &4>? @845 <<< ,2,2']8" ^11" &&]4:" &&4>? @@845845 -A%\ ']8" ^11" ]4:" 4>?

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 * 69.4, & $=2%3 : & " 4>? @ 845 < %&A&$, 2 B-$&#3 ';(" =2%3 * 69.4, & $=2%3 : & " 4>? @ 845 < %&A&$, 2 B-$&#3 '" =2%3*69.4,&$=2%3:&" 4>?@845<%&A&$,2B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* มองอดี น--อนาคต !"#$ ()*+, ./ <<*/ ..8=; >?>?'06=< !"#$%&%&'%&'ต 'เห็ ()*+, -./0./01%22-345(0(6789:; 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

@A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF ..*-%G%D$ ''' %3)B%+%/ >36+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& BD88CEF !"H"$ 67='<0> =;=;=; CCC ?'.J )K$ 4L6K& 117M7M17M ((@A &?@A&?(L1%J NNN K&K&K& 0<+0'CB0/ 3%CO$ P%& 33O$ )์กK$ 4L6K& (่อ@Aงจริ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3นยุ %CO$ P%& 3O$0>0>'0>'' ?'.J P%& O$ คั?'.J มภี)รK$ ุร4L6K& อานเล่ าเรื งในอดี ต0ของอี ยิปต์ก3่อ%CO$ คของฟาโรห์ ././ให้ 0./01-34LG?+K; II/DI/Dา+8/ &3&3)(?; 00่ งJ.0J. $J.$ 8'0D/ 6&6C>ั C> Cเห็ ;=;=น;= ;>B;>Bวั0/;>Bว0/3ตั0/3-,-, ราได้ ท ราบว่ คื น)(?; กษั ริ ย ์ แ* น ย)K 0เ1-34LG?+K; /D+8/ +8/ &3หนึ )(?; $ต8'0D/ 8'0D/ J.(;ฝ&(; &6C> 3ว>( -,เมี >()K 1-34LG?+K; *ห่0>*0>ง'0>'อี?;?;'ย0?;0ิ ปJ.0J.ต์(; CC >()K P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( ผอมโซเจ็ ด ตั ว กํ า ลั ง กิ น วั ว ตั ว เมี ย อ้ ว นพี เ จ็ ด ตั ว และเห็ น รวงข้ า วเขี ย ว P%&0(-D4'DD'81I; 0(-D4'DD'81I;><><3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/(( P%&

3

โดย อาจารยJบรรจง บินกาซัน

!"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ด้วยเหตุนี้บารมีของยูซุฟจึงไม่เพียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ

คนอียิปต์เท่านั้น แต่ยังแผ่กว้างไปถึ!"#$%&'&(#) งผู้คนในประเทศใกล้ เคี-ย.&/0 งด้ว-ย **(('+$*, !"#$%&'&(#) *(('+$*, (('+$*, .&/0-!"#$%&'&(#) --.&/0 ความทุกข์ยากลําบาก ความอดอยากขาดแคลน โรคภัยไข้เจ็บ ขจีเ!"#$%& จ็ดรวงและรวงที ่แ(ห้,-. งลีบ/. อีก(01. เจ็ดรวง พิบัติภัยธรรมชาติ และความสู ญเสียทั้งหลาย นปรากฏการณ์ ที่ A090#L#5(#596CI 4(#I(#I 22เป็ 0HR,-6CI 4]-80* ''()'()*()*#+() 6"G 46O& ''CQN BC10CE4U NCNC7BC80#O4) 4YZ **(B, A090#L#5(#596CI 20HR,-6CI 0HR,-6CI ]-80* A090#L#5(#596CI ]-80* (01.23454 23454 6O& C10CE4U NC7BC80#O4) 4YZเปลี YZ *(B, (B, !"#$%& #+() ,-. /./.(01. 23454 6"G6"G 6O& CQN C10CE4U 7BC80#O4) รุ่ง!"#$%& เช้า กษั ตริ* ย#+() ์ได้เ(รี( ย,-. กโหรหลวงมาทํ านายฝั น44 แต่ ไ' ม่CQN มBีโB หรคนใด เกิ ด ขึ้ น ผลั4ด ่ ย นเวี ย นวนกั บ ความสุ ข44(#I ความอิ ่ ม หนํ4 า4 สํ า ราญ !D>!D>22345490890'24A090#L?E> 1 Z 4Z 4Z 46DG 88 *)*)สามารถทํ 5*)56,78,9:. ;<=. 4?(@0'?4ABCA) "บD0EF ]U]UCN]UCN ')')CN C')Cต9&9&CริB9&Bย8& B8& ์นE,0'QN BBC10C.M#H*I DO4) 4ม44&4บู4&#> 4&ร#> `) `)#>ณ(0, 6DG 56,78,9:. ;<=.,>,>น0,>0ได้ 04?(@0'?4ABCA) "D0EF D0EF 8&E,0'QN E,0'QN BC10C.M#H*I O4) `) ์ (0, 6,78,9:. ;<=. 4?(@0'?4ABCA) O4) (0, า นายฝั ขณะนั้ น คนรั" ใช้ ข องกษั ึก ขึ้ น ได้ วC10C.M#H*I ่า ค ว าDมD ส แ ล ะ!D> ค ว า2345490890'24A090#L?E> ม345490890'24A090#L?E> เ จ ริ ญ มั่ ง คั่ ง ไ ม ่ ต ่ า ง อ ะ ไ ร1ไ1ป จ6DG า8 ก 4) 8 6#& ' 4. R,-4) 8 \U 8 $0?4QZ 9 Q47BC*4 #596(G D 6A#G 2 HI D 6"G 4 6CI 4 . =JK. ,> 0 4(01. 6CI 4 !9N 5 N 0 2-QZ D !E48G ! 9N A 090#L13,0'!D> . 6O#0ยู ซ ุ ฟ เพื ่ อ นร่ ว มคุ ก ของเขาเคยทํ า นายฝั น ของเขาว่ า เขาจะพ้ น คุ ก ปรากฏการณ์ น ้ ํ า ขึ ้ น น้ ํ า ลงและเป็ น ความจริ ง ที ่ ม นุ ษ ย์ ท ุ ก คนต้ อ 4) 8 6#& ' 4. R,-4) 8 \U 8 $0?4QZ 9 Q47BC*4 #596(GDD6A#G 6A#G22HIHIDD6"G6"G446CI6CI44. .=JK. =JK.,>,>04(01. 04(01.6CI6CI44 !9N!9N5N502-QZ N02-QZDD!E48G !E48G!9N!9NAA090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D>. .6O#06O#0- 4) 8 6#& ' 4. R,-4) 8 \U 8 $0?4QZ 9 Q47BC*4ง #596(G !"\U 88่ย$0*N BB')B')C')C*N*NC0*N0C"#-61\!D> 990885N 001Z01Z41Z41&41&N1&N N 234544& >A>A090#LA#> 00CM#C6#& ''4D& .:.1&.1&อNA1&NAนเดิ 090#L #)#)`#)`า(0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAซN CAN Cุฟ6A#I 9980#O4) 444 90*,BD ออกมาทํ า090#LA#> าที่รับ ใช้ กษัต ริ' ย4D& ์เ:: หมื มและคํ ทํ(0,1Z านายของยู ประสบอย่ า90*,BD งไม่อาจหลี กเลี งได้ !"\U 8$0*N $0*N 0C"#-61\!D> 90885N 0885N !"\U C"#-61\!D> 234544& >Aหน้ 090#LA#> 0CM#C6#& NA090#L 090#L `(0,1Z N 6A#I Cก็6A#I 980#O4) 80#O4) 234544& CM#C6#& 4D& 90*,BD นจริง คนรับใช้จ6ึง"Gบอกเรื ่องของยูซุฟให้ กษัตริย" ์ฟA,088I ัง กษัต4ริR(N ย์จCึง.สัL>่ง0B(0'9Zปรากฏการณ์ ้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้ ัตถุ มันถูก #)#)า`#)`นี(0,R14]064& ''2)'2)D2)Dว?E> 44ป4 ) 8) 8ระสงค์ \U) 8\U8\U8$0?4Q0*I O)O)เป็ 776"G 446E*Z RRENRENเCENCหล่ `(0,R14]064& (0,R14]064& D?E> ?E> 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I O)PPP406'05Q4?E> 406'05Q4?E>6 "G6 "G44483,) 83,)CC7BCQ0*I C7BCQ0*I 7BCQ0*I??44? 4?4#S ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z C 406'05Q4?E> 83,) ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 6"G 6E*Z คนให้ไปตามยู ซุฟออกมาจากคุ กเพื่อทํา> 8นายฝั น ทํา4ให้ เกิ4ดB(0'9Z ขึ้นมาก็เ7พื่อ7BC*46A& จะบอกมนุ ''B&ษ'B&8ย์B&88ให้รู้ว่า มนุษย์นั้นอ่อนแอเหลือ B40H*!D> E ,0'E,) CC..CR*N 66CICI644CI234544& R,-80#O4) 6"G 7BC*46A& B40H*!D> R*N 4234544& H509E0'4-. R,-80#O4) 4B(0'9Z B(0'9Z 7 7BC*46A& B40H*!D> ,0'E,) > 8,)> 8,)(,)((๊บH509E0'4-. H509E0'4-. 44 6"G6"G ยูซุฟผูE ้นE ี้เป็,0'E,) นคนเดี ย.R*N วกั บยูซ ุฟ234544& ลูกของยะกู (ยาโกบ) ที่ถูกR,-80#O4) พวก เกิ น ต่ อ4หน้ า พลั ง7ทางธรรมชาติ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถขั ด ขวาง !9N 66"G"G6 "G 444 6#X N BN Bมนุ C'08R*N " #-80#?DA3E#) (( ASASพีTAST่ๆT !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6#X N B C'08R*N #-80#?DA3E#) !9N 6#X C'08R*N #-80#?DA3E#) !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 ร่วมกันจับตัวโยนลงบ่อน้ําเพื่อฆ่าเพราะความริษยา แต่ยูซุฟรอด ธรรมชาติได้ ขณะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ สิ่งเดี" ย" วที ่มนุษย์ทําได้ค( ือ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ตาย เพราะกองคาราวานมาพบตั ว เขาในบ่ อ น้ ํ า และนํ า ตั ว ไปขาย การเตรี ย มตั ว อย่ า งดี ท ี ่ ส ุ ด เพื ่ อ ให้ ช ี ว ิ ต รอดพ้ น หรื อ บรรเทาจากภั ย Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) >4 Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8GHHXBXBH509E0'4-7BCQ0*I H509E0'4-7BCQ0*IBB'N'N0C0C 9EU901&EN ,)C20843!"Q)CN 8IM,70'.R,>58G!D>!9N8N& V,7BC*##8-8G 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI 4 O4) 4 HX B O)O)เป็ 4 (01. R9> 2 -438,) ( !"R"#A@0O8G ! D> 88ก6,& 'N 'N C!9N !!D>D>!.D>.A)A).9A)990B0Q& 55-B'N 00C!#8G > O4> 4> 6O#0-\0A40BI ทาสในวั ง2ของผู ้ปกครองอี ยิปต์ตั้งแต่ย!ังD> นE,& เด็ พิ บัต ิเC!#8G านัEE ้น4& 6O#0-\0A40BIAA,0983E4D5N ,0983E4D5N0.0.6CI6CI44O4) O4)44HXHXBB O)4น4(01. (01.R9> R9> 2-438,) -438,) !"R"#A@0O8G !เป็ D>E,& E,& 86,&6,& 'NC!9N C!9N 990B0Q& 90B0Q& 5-B'N 0ท่C!#8G E4&!4&!9N9N!O9NO4 ((!"R"#A@0O8G -B'N เนื ่ อ งจากยู ซ ุ ฟ ติ ด คุ ก เพราะถู ก กลั ่ น แกล้ ง เขาจึ ง ต่ อ รองกั บ วั น นี ้ ภ ั ย พิ บ ั ต ิ ท างธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ค วามวุ ่ น วายทาง 6CI 4 *> B CE> 0 9E#X B 6CI 4 A8"#8. E0843!"]X >B>B>B V,I **@)*@)% WFWFWF ??E9N 11&N91&N9&9&N9S,&9S,HNS,HN0HN0!9N 99084) 888 O4) 448)48)48)4!E9,N -- 09E#XBB6CI6CI44A8"#8. A8"#8.E0843!"]X E0843!"]X 6CI6CI44*>*>BBCE>CE>09E#X @)%% ?E9N 0!9N 9084) 084) O4) 4!E9,N !E9,N V,IV,I E9N !9N O4) กษั#0C5) ตริย์ว,่า7BC80#10'V,8G เขาจะทํานายฝัน4ให้ ก็ต่อเมื่อ69X เขาได้ สูจน์ว่าเป็นO ผู'F้ A4 สั งB อBงทีAI่เกิ4ดH>ขึ0้น90(#I เป็นระลอก ไม่ใช่ความฝั น แต่N ม น MM@H. BBB0E0#1& ]N]ันN] X>BX>Bเป็ 90 N BN BN B รับการพิ 80#M2#8##91#) 6OX Nคมและการเมื 4.E#X H>090(#I 090(#I M@H.AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X 0E#X E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B9090 @H. > B'908. '908.69X69X 80#M2#8##91#) 4 I 6OX6OX BN43906,N 43906,N 7BC80#10'V,8G 4>4B> B่อ'908. OO'F'FAI A4 I ความจริ BN 43906,N .E#X BB AIAI4ย4H>โหรมาทํ บริส#0C5) ุท#0C5) ธิ์ ,ดั, ง7BC80#10'V,8G นั้น การไต่สวนเรื งราวของเขาจึ งเกิด80#M2#8##91#) ขึ ้นและยูซุฟก็ได้ งที่ไ4 ม่4 ต.E#X ้องอาศั านายว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็น 55'. AAI4AI4H>I4H>0H>02-c0,0,8G **09 6"#& '(61& ''ส(8) (9S9S่า,9S,เขาเป็ HNHN,0HN07BC23454!"#$%& ''()'()*()*#*# #?Q> EE4&E4&4& >O>O>4) 44?4QN 55C9E8##9YZ **(B,M,8. 0A8"#8D> 5'.'.R9> R9> 02-c0,0,8G *0909 A8"#8D> R9> 2-c0,0,8G '(61& 'ูจ(8) 07BC23454!"#$%& O4)4) 4?4QN ?4QN 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ *(B,M,8. (B,M,8.HXHXBHXBB8G8GL8GLXBLXB5NXB5N05N0A8"#8D> 6"#& (61& (8) 7BC23454!"#$%& ?Q>?Q> รั6"#& บ'การพิ น์(ว( นผู้บริสุทธิ์ อย่างไร R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&NH1&NH4AN C !" B080#7BCM#H1& N 9 & A 06E*Z 9 020880#*I D O4) 4 R,-?H#1& >B7BC*462#I 7BC*462#I M*90208 ยู ซCุฟ ได้ทา ํ นายฝันของกษัตริย์ว่า วัวอ้วนเจ็B080#7BCM#H1& ดB080#7BCM#H1& ตัวและรวงข้าวเขี ว06E*Z น้ ํ า ท่ ว มและภั ง ที่ เ กิ ดN6ขึ กัD64X บ ผื>Bน ดิ น ทํ า การเกษตรทั ้ ง ใน R,-?H#1& ,XN6้,XนBBD64X TT6*I6*I((M*90208 NH4AN 4AN C!" 020880#*I O4)4ย4แล้ !" N9N9&Aย&A06E*Z 99020880#*I DDO4) AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC R*N H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4)4)วN44)N4นวั 6BC ขจีเR*N จ็R*N ดรวง หมายถึ งอียิปต์จ รณ์ 7 ปี ส่ วผอมเจ็ดตัวและ ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกั บภั0ย02-!9N จากการกั กตุCน เพื่อเก็ง C A8"#8. O#-62> 2-!9N##) () (H35I H35I C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. O#-62> 41& #-M'Q4F 20880#10'V, 0880#10'V, N46BC 6BC HH41& N ! D>N ! D>""#-M'Q4F 2ะสมบู รวงข้ า วแห้ ง นั ้ น หมายถึ ง แผ่ น ดิ น อี ย ิ ป ต์ จ ะเกิ ด ภาวะแห้ ง แล้ ง 7 ปี กํ า ไรของพ่ อ ค้ า ที ่ บ ู ช าเงิ น เป็ น พระเจ้ า เป็ น ปรากฏการณ์ ท ี ่ บ อกเรา H4VS > 4 ) > 4 9E8##9YZ **(B,M,8. >C>C4&4&>C>B4&>B'N>B'N0'N0C6EG 44!D> QQ)DQ)D:)D:: "#-80#1& AN AN BC.M#H*I DDO4) 446"G 4480#(N CC(B8 H4VS>4>4)>4)>4 9E8##9YZ *(B,M,8. (B,M,8.H#) 0C6EG 4!D>!D> "#-80#1& ANBC.M#H*I BC.M#H*I DO4) O4) 46"G6"G 480#(N 80#(N C(B8 H4VS 9E8##9YZ H#)H#) C6EG "#-80#1& (B8 เสนอตั ว ว่ า หากกษั ว้ ใ!"#$%& จเขา 'เขามี ่จะ ได้4วR8N ่า *ในวั นข้างหน้ ้น โจรขโมยจะชุ B'N 005N5N005N0R*N 66CICI644CIA8"#86,'. RR*NR*N6*N6CICI644CI1&4ก1&NE1&ชุNE0NEม00 8G8GยูH8GHXBซHXB.ุฟXB.O4) 88C04R,-62> 00E4> 001&1&0ตN(1&N(ริ#IN(ย#I$$#I์ไ)1$ F 'LUF CLUCค..Cวามสามารถที H509M,@R,-H5096EG B Bาข้าวของราคาจะแพงขึ 0R*N 4A8"#86,'. A8"#86,'.R9> R9> B'NB'N R*N R9> .O4) O4) 8C04R,-62> C04R,-62> 0E4> !"#$%& .H509M,@R,-H5096EG H509M,@R,-H5096EG R8N*) 5*) 5.) 5.M,@HX .M,@HX M,@HX E4> )1)1!"#$%& 44R8N จัดการทรั พ ยากรทางการเกษตรในช่ วง 7 'ปีF แLU ห่งความอุ ดมสมบูรณ์ อาชญากรรมจะมี มBากขึ้นและความปลอดภัยจะมีน้อยลง 90!D> MMD'AZ 2#I2#I**#I!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S ""7BCM(4) A*B4AI 4 >4 44(>& 4(>& #I(>& #I$ง$#Iแล้ 1) $1) 1) งH509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N **B> *B> CB>CาCงยู 90!D> MD'AZ *!9N!9N 6และช่ H'HDM8C?H#.R9> 8) (01 (01 90!D> D'AZ !1'?4#S "7BCM(4) 7BCM(4) > "&."&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN -!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S *B4AI > "&4 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N ให้ เพียงพอสํ าหรัAบA ช่*B4AI วงเวลาแห่ งความแห้ 7 ปีข้างหน้าBได้ ยุ0ค นี้ไม่มีคนอย่ ซุฟมาทํ า2นายฝั นH'HDM8C?H#.R9> วยกอบกู้สถานการณ์ 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 22)4)4ใ1#H*I . ./da. 5)45)44 HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& 'แ()*ก่*#ย# ูซ13C04E4) 13C04E4) CE5)C,9:.R,> Cน,9:.R,> C:.20880#O4) กษัตริย์จ9ึง9 มอบอํ านาจเต็มในเรื่องนี้ใ'ห้() ุฟ อํานาจที ี้ วิ กCฤตอี ก แล้ ว เพราะปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วไม่ ช่1#H*I ค วามฝั น ของ HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& 88.2U่ม.2UCอบให้ E5) :.20880#O4) 44 6D&6D&''5.5.R*N R,> 55ง')5')ทีC')C!9N 22คนรู N02N0']-80*. 1&I41&N91&N9& N9& & RHN 1ใ1ช่3C04E4) 8885N 0ฐ06DI 99A)9A)8A)8ค4I84IลัD4IDง.D.หรื 6*I 99รัE'0D6ECX E5'R,-6,N 44เ"#-23 มิRHN แ3C04E4) ค่อํานาจรั มนตรี อ ฐE'0D6ECX มนตรีเNBกษตรเท่ า66H']X นั ้น >B>Bแต่ เขายัง 4480#O4) กษั ตริย44์ 6"G แต่ ป็"#-23 นความจริ ่ท!9N ้เห็นอยู่ก;edf. ับ;edf. ตา 7BC1#) ทุ กคนจึOOง'F Cุก!9N N0']-80*. 7BC1#) Oต้'FA'FAอI4AI4งเตรี R,>R,> ']-80*. ;edf. 7BC1#) 13C04E4) 885N85N 06DI .6*I6*I 9E'0D6ECX "#8*I 6H']X >BE5'R,-6,N E5'R,-6,N 480#O4) 80#O4) 46"G 6"G 4"#-23 RHN 6DI NBNB"#8*I "#8*I H']X ด ของกษั ริ ย4์ ไB4 ด้B4 อ ย่B'S าB'S งเต็ ภาคภู มิ ไม่ B'(01. ยมการและช่ วยกั เท่A@0OH,N าA@0OH,N นั้นจึงจะรอดพ้ จากวิ กฤตไปได้ 44H> BBC.6QN 44น.6CI 44AD.1BCH3.AI 4 >4 A)A)8สามารถใช้ BB'. AA6"G 4ง4สุ#0C5) ,,B'N 00CR4N NRNR,>NR,>5,>5ม6DX BB4,-E,0'#> CC!9N BC.6QN C.6QN 4.6CI .6CI 4AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI 4H>0H>0R,-EZ 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ >4 A)8E4N 8E4N E4N B'.'.8G8G!8G!D>D>อ!MD>Mํ า(4) Mนาจสู (4) A6"G6"G 4#0C5) #0C5) ,B'NB'N 0ตCR4N 56DX 6DX B4,-E,0'#> 4,-E,0'#> '(01.H4!1'2U H4!1'2U Cน!9N (4) CR4N 44B4 B'S BB'(01. H4!1'2U !9N ธรรมดาเลยสํ า หรั บ สามั ญ ชนคนธรรมดาที ่ ไ ด้ ร ั บ อํ า นาจเช่ น นั ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ความรอดพ้ น หรื อ การบรรเทาจากวิ ก ฤตบนโลก OOO 'F'FA'FAI 4AI 4I 7BCH4VS > 4> 4> )4> 4) > 4) > 8G48GL8GLX BLX B5NX B5N05N0A8"#8D> 55'5'' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ **(B,M,86O#01#) 47BCH4VS 7BCH4VS 0A8"#8D> A8"#8D> MD'!9N B>CANCAN C!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N 0C?D6A& 1#) 'D0'1& D0'1& N2-1Z-1Z N96CI6CI 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0-1#) MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& เมื่อได้รับอํานาจจัดการทรัพยากรเกษตรในช่วง 7 ปีแห่งความ ใบนี้เป็นแค่เพียงความรอดพ้นทางกายภาพหรือทางวัตถุเท่านั้น 6QN 448)48)48)4.4.1).1)1) > C 4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 2 N 02N 0']-80*HX BBB 23454!"#$%& '()'ยู*()*ซ#1& ANออกคํ *(B,M,8 5NB5N005Nน..0a. "&รุ9"&ง9H& พั9H& #)H&น#)C> C> #)ธุE4U CN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX *#1& CN !"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8LXLXวBLXBยกั 6QN6QN O#0-80#!9N C> ์สE4U 23454!"#$%& AN CN CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ E4U อุ23454!"#$%& ดมสมบูรณ์ '() ุฟ#1& าสั่งให้ป*ระชาชนช่ บํ.a.าa."& ัตCN ว์CN แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า ชีวิต> Cมนุ ษ ย์ยังมีจิตวิญ2ญาณเป็ นองค์ 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&1&0N11&N1#C8) 44ย!5> 13?E> T")TT E07BC"#-61\. ]U]Uวผลผลิ NC]UNC*N*NNCB*NB?E> (N4(NC(NC(B8LU 44R8N 80#') 8'B81#) 'B81#) I47BCO#-62> 7BCO#-62> N1#C8) #C8) 4ใน 13?E> 6#09BC6EG 4")ญาหารและเก็ E07BC"#-61\. B?E>?E>ตที่ได้80#O4) 80#') !5>!5> C(B8LU Cประกอบด้ H5096EG 4R8NR8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. 80#O4) (B8LU H5096EG *)5*)57BC ปลู ก66#09BC6EG พื ชพันธุ์ธ44 ัญ") บเกี่ย ไว้80#O4) ในยุ้ง44ฉางที ่ถูก CCH5096EG ว*ยและวิ ญ80#') ญาณก็ ต ้องการความรอดพ้ นจากหายนภั A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E 4& >> > *)*)C>จัC*)> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) >6VS>6,N,N>64ด,N4ขึ80#O4) 44.4.6O#0-H46,N 44O4) 44B'08!D> ด ยมไว้ า ํ หรับ 7 ปีแห่ง#N ความแห้ ้น80#O4) ในอนาคต โลกหน้ าเช่ กัน A3E#)((H4'0824. H4'0824.H47) H47)DDA4R,-H49& A4R,-H49&EE4&4& C> เตรี H%-"^I "#-61\BB8908& 9N995& ง4 ) ่จVSVSะเกิ A3E#) 480#O4) .6O#0-H46,N 6O#0-H46,N 4O4) O4) 4นB'08!D> B'08!D> H%-"^I #"S #"Sส"#-61\BB8908& B> #N B>'QZ'QZDD8G8G!ง9N!แล้ )5& ที4 เมื่อปีแห่งความแห้ มาถึ ง-- - ชาวอียิปต์ จMD'!9N ึงรอดพ้ น ฤต หายนภั ในโลกหน้ 44้น*)4*)รุ5*)น55แรงสาหัสและยาวนานอย่างที่หาย "#-A(H509A36#G 22..2O4) 4ง4แล้ 8)48)48)4ง!E9,N MD'!9N HH34U Cจากวิ N4N4N.4.E,0'H4B> 00C5N 006"G 444,>,>4,>4าO> 4O>นัO> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N !E9,N H34U 34U CกH4BX .E,0'H4B> E,0'H4B> 0ยC5N 06"G "#-A(H509A36#G MD'!9N CLULUCCLUCH4BX H4BX C5N 6"G แห่"#-80#R#8. งความอดอยากขาดแคลน ความแห้ งไม่เพียงแต่ จะเกิ8 ดขึ้น นภัยในโลกนี ้ไม่อาจนํามาเปรียบเทีCยANบกั นได้ การเตรี ย(มตั วทางศี4ล 0098) DD80#O4) 44]U4]UNC]UNC6"G 44แล้4H509A4Z ]-80*2UC CANCANCV,*#C7> CV,*#C7> V,*#C7> 098) 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8.H4!1'*I H4!1'*I D80#O4) 80#O4) NCง6"G ]-80*2U (80#O4) 44 H509A4Z88?41Z 8?41Z ?41Z8A&8A&A&N "N "N &".& . & . RHN RHN22N 20N 0'6CI N 0'6CI '6CI444]X]X]X> B> B> B ]-80*2U "#-80#R#8. H4!1'*I 6"G H509A4Z RHN ในอียิปต์เท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายออกไปยังดินแดนรอบข้างจนผู้คน ธรรมเท่ า นั้ น ที่ จ ะทํ า ให้ วิ ญ ญาณได้ รั บ ความรอดพ้ น จากเคราะห์ B(0'9Z 771&71&่งN41&N4พาอาศั 3H509+I ((E0'90?E> 11)>C1)>Cด*)*))>Cข้5*)5(Zา5(Zวจากอี H(ZHH, ''()'()ง*()ชี*#.J<<.?(D> 5'6CI 44./<<.(01.!9N !D>D>!ในโลกที N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> E0'90?E> HH,H,!"#$%& 0N]0]]--8-8น080*0*M*MDDM 'D'@'@@00$0$$00R0R"R"",,5,5N 50N 0N 0 *#.J<<.?(D> 5'6CI 4./<<.(01.!9N ./<<.(01.!9N D>66OO6 O##0#0-0่แ-H-ท้H3Hจ3ริ535งN 50N ของมั B(0'9Z !"#$%& ต้B(0'9Z องมาพึ ยขอแบ่ งปันเมล็ ย!"#$%& ิปต์ไปยั พ#.J<<.?(D> อย่าง 5'6CI กรรมอั นแสนสาหั!ส ''(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I TTT 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) 55.ดิ5. A)น.A)Cคะนาอั 13?E> **5)น*5) 6BC6DX BB4.L> 00!D> ##0C5) ,,8G,8GL8GLBX LBX 5NBX5N005NMQHD& !"#$%& '(")#*+, (")#*+, -./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*gM*g H#B(H#) A)CH9R,-"#-61\Q0*I CH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& 13?E> 5) 6BC6DX BD#>D#> B4.L> 4.L> 0!D> #0C5) 0MQHD&!"#$%& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 13?E> 6BC6DX !D> 0C5) MQHD& เช่ น แผ่น นซึ่งเป็นบ้านเกิ..ด23454 ของยู ซุฟเอง เป็ ต้ น BBD#>

!"#$%& ''()'()*()*#D) CC8,N 005'X 44')4')4')4!D> 66"G"G64"G4B'N 00CD& HH46E,N 004&4&0>!4&>!9N9N>!69N6H'H34U CC6,'5N 006CI6CI 446,G 88:8::D)D)D)CC4)C4)4)> 4> 4> 4.. A).A)CA)CH9?D1& CH9?D1& H9?D1&N 9N 9N &98& 8&0#(#I 80#(#I 0#(#I220H104R,20H104R,0H104R,!"#$%& *#D)#D) C 8,N 0 5'X 4!D>!D> 4B'N B'N 0 CD& R*N H46E,N 46E,N 6H'H34U C6,'5N 06CI 46,G6,G !"#$%& 8,N 5'X CD& R*NR*N H'H34U 6,'5N 80#2N 0 ']-80*. A) C H94) > 4 8G A -B0D208") TTT E0 L>L>00L>6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> 004H4 N9N9084) >4>4.>4.E08#598) 44?4b 80#2N0']-80*. 0']-80*.A)A)CH94) CH94)>4>48G8GAA-B0D208") -B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H44>4>B4>B':. E0E0 B':. ':.208H4E9S 208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b ?4b 80#2N 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S HH50962#I TTT 6*I6*I6*I ((M* 6"G 444 *)*)5*)5E0#. N 4N 4N 4 E90'H5095N 00H4!1'AN CC CE410C1& DN DN C& DN C& 09. DD7BCH509236#I TTTB0QT08##9R,-9& B0QT08##9R,-9& H50962#I 50962#I (M*M* 5E0#. E0#.4)4)4) E90'H5095N 0 H4!1'AN B0QT08##9R,-9& E410C1& C& 09.9)9)49)4HX4HXBHXB(NB(NB(NB68I B68I68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I 6"G6"G E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& ''()()'*()*#10'V,6+,& 'N 'N H4,-./.?(.R*N MMD' 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N*N0*N0C:. 0C:.1&1&2N 1&2N -*0990 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> 55!9N ??QNQN?HQNH4!1'1Z 88H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' !"#$%"&'((!) !) (*+!) *+,,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' -!./,01,234,567/ !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2 !"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 ทอ. 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU


!! 4

4

'!) *+ The Foundation of Islamic Centre of Thailand '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB

†©´£Æ£Ê–¯ · ¤»™ Ê ÂÊ· ¥´„´Æ£Êƒ·¤ Ê ©

*$*$III*YZ I*YZ11I"JI+H#% I"JI+H#%..>*$>*$##&#( &#(*) *) 34.++./:') 34.++./:')22-5 -5 &*. &*. =S=S>@%@%**3*2F 3*2F)M)M#*.B$ #*.B$@@,H,H/(/(**'O'O%3%30*3#.28O 0*3#.28O## !"##$%&'()*+" $%&'()*+",,,-,-.น ."*"*/0/01212(3(344$56%5$56%5-1*1*567 567 =S=S> ทุก!"คนมาจากดิ *./'BC @ $ ; &*3&67 # &4% . MHV) + ;) . *$ I I*YZ 1 D, H/( * ;) . #$ + +./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " 2896:;64 *./'BC @§²­§º $ ; &*3&67 #›Š´ƒƒ´¥Ä¯Ë &4% . MHV) +¯;)©––Ë . *$ I©I*YZ 1I" I" D, - H/( * ;)´.°´œ¶ #$ +§+./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " Å¬Ê 2896:;64 §¤™µƒ´¥ˆÊ ¥ Ë ´ ¤Æ–Ë à – Ë ¤ ©³ › ›· Ë Â –É ƒ Æ£Ê † Ê ¯ ¤ÂŒ¹ Ê ¯ ¡³ ‰ ž» Ë Å ­Ê à §² P.=#8F @ =#*3DO B K.;<% . #'.++;) . =#*3DO B #.28O # < => ? % 0 @ *? 6 /0 1 9 " . =3 4 AB./0 1 C 5? 5 6#),C4? มีคํา<พู=>ด?% ที0@ ่พ*? ูดกั แต่กํา1Cลั5?ง5จะกลายเป็ นจริงในคํ ที.่#'.++;) ว่า @ Š‹´„¯‰ƒ¯œ¶§™·Ê£·—ʯ°´œ¶§ ™µÅ­Ë B#.28O 6/0นเล่ 19".น=3ๆ4AB./0 6#),C4? =#*3DO ¬¶‰Ê B™·K.;<% ƒÊ า§Êพู´ด©£´„Ë ´‰—Ë››³› Ë.=#*3DO ɛ¥´ƒÂ­‰Ë ´Ã­Ê#‰ P.=#8F †©´£¯¶ ž» Å Ë ­Ê ƒ Æ É £Ê † ¯ Ê ¤Â£——´ÃƒÊ  –É ƒ ™µÅ­Ë ¬ ‰ ³ †£ D;.'8O ++0C0C889 ) &9 ) &+,+,--0505% #% #&?/."0.-DU;) .. 1'% / $ X L//'#F V 4"&6, J*+.=MH% = '$ D /*, = /":-% “หากต้ นักการเมืองต้องตีบทแตก” เวลาหาเสี ยง V ทํ4"&6, าตัว -J*+.=MH%='$ @9D (51 &?/."0.-DU;) 1'%†©´£Œ³ /$XL//'#F /*,พ=ูด/":-% - Dไม่ เพ้¬อ เจ้„´ƒ§´¤ÂÉ อ D;.'8O @9DBB/0/021 21 9090อ77งเป็ (5166น;64B:%6*:EF ;64B:%6*:EF Ê © ™³ Ë ‰ ¬¶ Ë › ˜¹ ¯ ÂÉ › †©´£Â§©™¥´£„¯‰›¶ ³ ¤ › ˆ´—ƒ¥Ã§²ÂÉ › ܜ¯¤Ê ´ ‰™· Ê Æ £Ê – · นอบน้ อมตน› ไม้´อ‰¥²­©Ê ่อB น(69(9:/I.6+ ยกมื ม้ก™· ระทั ไม่เคยอุ ƒ¶อ–มถ่ ¯อ‰©Ê ´‰©³อ¤ไหว้ ™³Ë‰แÈ Ê ่งเด็กPP-./+7 !!>>R5R53) 3) '9'9DD;.'H'.2HI.26/"+./&K) ## ;34/?, 44":') -D'+./&'( ไม่พูดส่*อ*3เสี ด <<†©´£ÂÉ $56%7GG3HŒÊมื3H99%@9D !"*+,-.) ;.'H'.2HI.26/"+./&K) ;34/?, -./+7 ":')้มHH'-:64.+=$ '-:64.+=$33D'+./&'( 3 ย!"*+,-.) $56%799%@9D B (69(9:/I.6+ „¯‰£›º « ¤Î ÃƒÊ † ›¥º Ê › ­§³ ‰ £¹ Ê ¯ Ŗ™· Ê £ · ƒ ´¥ˆÊ ´ £¹ Ê ¯ ›³ Ë › œ´ ลูกแต่ ้มเด็กª«¯¤» ชนิดมืÅ อาชี พ สร้ ใจแก่ช@าว - ไม่@ พ เท็จ >>บD;.'2O >H#% ..8989) ) ×Êแสดงการอุ §²©³¤£·†©´£ ¶ Ê อ›—³ ©Â¯‰ƒ³ ›™ºาƒงความประทั †› ™Ê´››œ· D;.'2O @,L‰,L//'M#0<;#+./2O //'M#0<;#+./2O @,Lูด,L//' //' >H#% !B#%6G9J6*;B#=> %? %? B0 B0 I*6, Æ–Ë Â›Ë›¯·ƒเพราะการพู ©Ê´ ƒÉอŠ²©¶ ʉดƒ§³ œÆ¤³ ‰Â„´ดมากย่อมใกล้นรกมาก I*6, บ้!B#%6G9J6*;B#=> าน พร้อมกับมีซองมายื ่นให้ก่อนออกจากบ้านและท่ านก็ ªÉ ค¯งรู§± ¤³ ้ว่าใน ด มากย่ มผิ มาก และผิ H.+&67 # :6@.'0<;#+./0*3'$ # > HI.2=, ) 3 > D;.'/$ G,G,--K*< ž» Ë Å ­Ê Æ –Ë Œ ¹ Ê ¯ ©Ê ´ ¯´œ›Ë µ ¥Ë ¯ ›£´ƒÊ ¯ › †¹ ¯ !"#$ % # &'( ) * &+, +./0$ 12% 3 +$ # 45 3 &67 # H.+&67 # :6@.'0<;#+./0*3'$ # > HI.2=, ) 3 > D;.'/$ K*<´©„Ë´‰—Ë› £·ƒµÂ›¶– ซองนั!"#$ ้นมีอ% # ะไร Ä¥†™³อˉ¬´£™· ʛ<<µ£´ƒ§Ê †©´£¥¶«¤´™µ§´¤†©´£–· ¯›Æ¡ &'( ) * &+, - +./0$ - 12% 3 +$ # 45 3 &67 # ๐ คนทีÂ่ท­£¹ ําอะไรมอบหมายต่ อัลลอฮฺ HI.2*2) . 3+7 4 "-9 0 # % 5 >1@) E . % &67 # =*3'.@/.X.# ƒ´¥£·  ¥²¬œƒ´¥•Î Œ · © ¶ — £´ƒƒ©Ê ´ ©³ ¤ ¥º Ê › ¯¤Ê ´ ‰ >>œD;.':;% ;;.3M4:-% แต่ ส ้จะถู สูจน์ได้..ว3A) ่าจริ งหรื +./0$ --12% 338989:) :) ')')'';9 ;9 # $# # %# ..2@) ..33อไม่ HI.2*2) 3+74"-90ร# %5 ับ>1@)E.% &67#=*3'.@/.X.# £´Š´ƒ¯¶ §·ือ¬ตั­³ว©เองทํ ­›Ë ´าÅ­Ê ¯‰ ©ƒŒ³ D;.':;% .3M4:-% ƒ¶?›¡¹เมื›่อ.ตอนได้ - เมื่อสําเร็จคิด ว่าเป็นฝี ม ให้ย„ะโสโอหั ง ¤ ¯› +./0$ 12%.ส.ประเภทนี $ 4<=, 4<=, % ก>>พิ&?/."@) &?/."@) 3A) 2@) Ã›Ê › ¯›Ã—Ê Æ £Ê ¬ ´£´¥˜Š²™³ › ­—º ƒ ´¥•Î „ ¯‰ D;.';O ) # ;.20*3=$ 3 D'+7 4 "&0% . '.18#89 ) / "<< ตําแหน่งทางการเมื อ งก็ จ#ะรู>้ว*./'BC ่าเป็นผู้นDอบน้ อ89มจริ งใจ หรื อเป็นการ3D'+74"&0%.'.18#89 'O = I, ' EF + =*#MH% / F % ; ) . 8O + D##$ %#%#'9'9H¯HŒ³#%#%›Ë ..8989) ) &*.*./'BC & 67 # @$ ; @$ =, ( * =, ) 3 ) D;.';O ) # ;.20*3=$ ) / "<< ©´£Â­›¹ - เมื่อล้มเหลวจะโทษคนอื ƒ´¥œ¥¶Š´†–³œ†©´£ž¶– §´–­£¹ ¯› ™·¯Ê ´Ë ‰©Ê'O´=˜»I,ƒ'¬¥ËEF่น´+‰£´Š´ƒš´—º =*#MH%/F%;).Æ¡£· 8O+†D##$ &*.*./'BC & 67 # @$ ; @$ - =, # > *./'BC D ( * =, ) 3 89 ) แสดงละครฉากใหญ่ ƒ´¥Â§· Ê ¤ ›Ã§‰„¯‰Ä§ƒ³ Š Šº œ ³ › Æ–Ë Â ™Ê ´ ƒ³ œ Â–É ƒ 6/"K.L, - ลืมว่าหน้า1I"@% ที ่เป็ น**ของเราส่ ว´นความสํ จอยู ํานาจขอ 3/$ ..8989า>)›>)เร็ \H"-9 QQ่อ*"<F --.;O <*+;) ..@$@$;;!$!$##EFEF++?;+'$ 00*3?;+&/. ƒ©Ê ´¯´–³ £<™·<G,ʘG,-»ƒ-K*<M#H#% ¬¥Ë ‰£´Š´ƒ–¶ 6/"K.L, :@2+7::6:') 6:')//**›Ëµต่™·Ê–6³œ6:@2+7 Æ¡ 1I"@% 3/$ K*<M#H#% \H"-9 *"<F .;O-% -% ]] <*+;) ?;+'$อ#มไม่ #G,G,--ว>>่า=9=9จะอยู *3?;+&/. ทัŒÊ้ง› ๆทีƒ´¥ÅŒË ่ความนอบน้ ่ท¤ี่ใÅ­£Ê ดที่นั้นจะมีแD;.'*2O  †¥¹ Ê ¯ ‰£¹ ¯ ™´‰Â™†Ä›¬£³ ลอฮฺ @@L, L, //'89 +;) >R5 ?)?)**<%§<%ƒº..¥#'9 HH#%#%..§Ê8989´) M) M˜¸#+./1=;3H.6$ 444$4$22 ś¯³ ¯´›Æ–Ë ‰Šº–Šœ„¯‰¡¶¥Â¯´¥Î *2F +++./89 D;.'*2O //'89&) &) /9/922งอั +;) >!"# $%$& %$&˪''¥³()()™!!š´ >R53) 3) ƒ´¥§²­£´–ÂÉ ›¥³ล..ª>!"# £·„$¯‰ž» #'9 #+./1=;3H.6$ *2F) <) <#HI$ #HI$ +./89) E) EขF +F +@%@%**3J-225 3J-225--HI$ HI$++ ๐ ความสงบสุ การมอบหมายจึ งลดตัวตนของมนุษย์ —³ © ™· Š Ê ²™µÅ­Ë Œ ¯ Ê ‰©Ê ´ ‰ƒ©Ë ´ ‰„¸ › Ë ƒ©Ê ´ –¶ £ £· ¯ ¤» Ê H'.2E5 3 D;.'-U'( > 1I"89 ) & I;/% . 289 ) = O +7 D ( * ©1+) ¤¶DʉDÅ­Ê Å›ÃžÊ ›–¶›Å›œ³Ë› §´¤—Ë ¯‰Š£ ??1+) /*<D/$ ;;>6+D/*3-F 11I>&*.M4M=) >>1I" H'.2E53D;.'-U'( .289)=‰ƒ³O-›+7อDÆ¡ม(* 2$ž»2$3˙3K9K9µ—³ 6/"K.L, 66๐:@2 ความงดงาม /*<D/$ >6+D/*3-F I>&*.M4M=) 1I" 粃´¥˜¹¯-ª·> §1I"89 ¯–É)&›๐I;/% ƒ¥´²Ë 6/"K.L, :@2 คนที่น¯อบน้ ¥²ƒ´¥†¹ ¯ D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% ›Ë µ ™²Â§—´¤ ¬Ê © ›ƒ¯¥» • £´Š´ƒ ©ƒ Ë ¯ ‰ @% * 3EF + =*<=;#M#;$ # +, 2 .'"YC M #&/( ) * 3#9 % ๐ ความจริ ง ใจ D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% M#*$ I N+O / *.#:-% / "<O & *.:;% ' 9 M 4D;.';) . @%อ*ความจริ 3EF+=*<=;#M#;$ #+,2.'"YCกM#&/( M#*$IN+O†©´£¤²Ä¬ /*.#:-%/"<O&*.:;%'9M4D;.';). ›¥ƒ - ไม่ดื้อด้านต่ งไม่ว่าจะมาจากเด็ หรือ)*ผู3#9 ้ไร้% การ &?/."H.&H@O 0 *36$ V H.H/( * 8O + 0C : ') ? <>-$ 3 #$ # % Ã—Ê ›¯Ê ¯ ›Ã¯Š´ƒ..## มีความอิ จฉาริ. ษ 1') 8989)-)-F1F1I+, 0*36$ 8O +0C:')?<>-$3#$# % „¯‰£» !"#$ +++),11234%$ ศึก*ษา Š´ƒ­²–· «¯³œV›ºH.H/( £´²°Î 1')<<´%.%.#'9 #'9HÂHÉ#%#%›..†›ƒ–„· I+,Ê 4†4+./T.2M#<% +./T.2M#<% !"#$%%&'&'(๐()*)*ไม่ +),-##&(./$ &(./$ .0$0$ยา 234%$556)7 6)7 &?/."H.&H@O †©´£Ä§¢ ๐ ไม่ มีเกลียดชัง œ›· ¶ สร้ ¥¯¯· §^> †©´£¥Ê µ¥©¤Æ£Ê £Å· †¥Â¥· ¤œÂ™· œ @@ 33EFEF++6,›6,-ž»-',',˘-»ƒ-K,¯¶K,-Š--‹´Â¯‰˜¹ ถือว่า¯มนุ ย์ถ¯ูก¬ งมาจากธาตุ ินไม่ ม4,ีใ4,ครเหนื อ¤ใคร +า+^> M#-% ..ด3+.2> @@M4> 1I"4, '//DH/( 8.3**+45 8256&* ::/)7;)<65=<,> ??@@ "3A ÛÊ**›8.3**+45 ¯›­´ƒÂ¥´ÂÉ ©Ê´ ษ*</'IF *</'IF M#-%..#/) #/) 3+.2> M4> 1I"4, 8256&*7๐79'9'และไม่ /)7;)<65=<,> "3A77B 8B 88+ 8+ '//DH/( มีความอธรรม 粆©´£¯¶ Š ‹´¥¶ « ¤´ œV„´Æ–Ë ¤º†)2)2›³;+$ ˛ · ¤‰ƒºÃŠÆ„†§³ ‰3EF ¬£œ³ —¶„¯‰ นอกจากคนที *,*,==I.'+I) ##8C8C&&6767#่ไ#ม่§=,=,§¯°¼ ) 3) 3-9-9 ;,ƒ³;,V V.B&+9 <<P.=#.1I"@% **3EF ++=*<=;# ='.#!$ #C#CA4A4065<D6@ "+<46E 55F*F*ใ:ช่:D'คD'=วามตกต่ ›I.'+I) †›™·ใช่Ê Æก.–Ë.;E5 ¥;E5 ³ œ 33='.#!$ †©´£Ä¥–Š´ƒ¯³ V.B&+9 ;+$ P.=#.1I"@% =*<=;# 065<D6@ "+<46EA)A)1234%$ 1234%$ =&<02A &<02A55((ํา เนืÂ¥´ÂÉ เพราะว่าความนอบน้ อมไม่ ่องจากไม่ าร ทํ า บาป †©´£¤²Ä¬£´Š´ƒ¯¶ œ §· ¬ ™· Ê Æ £Ê ¤ ¯£Ã¬–‰ „´—Ë#¯+,‰ÅŒË †›Šµ›©››³œ¬¶œ¬º–™Ë´¤˜»ƒš¥•·¬œ» 1@) ::')')©MสM ¥´² K)K)ลามจึ ++./='.#!$ #8C/"H;).3 M#;$ 1@)Ã§Ë ./='.#!$ 6=B GGวH>H>เป็ FF$)น$)(F* M#;$#+,22.'"YC .'"YC ทํ6=B าตั ทาสรั ใH8256HB ครที่ต้อFงทํ า&&6! ตัวพินอบพิเนาในอิ งกราบ #8C/"H;)๐.3คนที่สมถะ (F*::D'D'=บ=:$ใช้ :$22H8256HB F'I'I&&6! ƒ´¥†´¥©²—Ê ¯ ¯´–³ £ ™³ Ë ‰ È ™· Ê Â É › †µ¬³ Ê ‰ „¯‰ £ƒ³œ1@)†­²¬˜´›„¯‰Â„´ >>D;.'EF +++$+$า<ƒ<¯¶D;.'G, D;.'EF †›¥©¤˜» Š‹´ -- - ไม่ตระหนี่  ¥Ë¯1'% D;.'G, &/.I*3H$ **3M# กรานมนุ ษ ย์ ด## ้ ว'.'*30<;#+./+./&'( ยกั น การกราบหรื อ เฉพาะอั ้ เ ป็ น เจ้ 1'%1@)DD#MK% #MK%++7@7@%*%*3EF 3EF++=*<=;#> =*<=;#>1I% 1I%;;D#89 D#89) ) &/.I*3H$ '.'*30<;#+./+./&'( 3M# ลลอฮฺพระผู ¯³ § §¯°¼ ™ ™ Ê · ¥‰Å­Ë ¯ ´–³ £ ÂÉ › —³ © ٛ„¯‰ ¥²¯‰†Î Šº – Šœ„¯‰ ©ƒ¯¶ œ §· ¬ ƒÉ † ¹ ¯ †©´£¯³  ¤ª นั้น . 4":6E5 3 A$ ) 3 H/( * :') > @% * 3*.P$ 2 =9 ) >>D;.'4/, <<D;.'&87 D;.'4/, †›¬©¤33+$+$†›­§Ê ¯˜»ƒ¯¶44Š‹´ <%เท่ D;.'&87 - ไม่ฟุ่มเฟือย*2.+&67 *2.+&67##4O4O__.4":') .4":')EEF+F+=*<=;#H/( =*<=;#H/(**>>&?/." &?/." <%..า#&/.;) #&/.;) .´4":6E5 * 3*.P$ 2 =9 ) ÃžÊ ›–¶›อ3›·A$งการนอบน้ Ë ) 3 H/( * :') >อ@%มและการให้ Šº – Šœ„¯‰ ©ƒÄ§¢£´ƒƒÉ † ¹ ¯ †©´£¤´ƒÆ¥Ë อิœ›­›Ë สลามยั งยกย่ อภัยโดยโดยเน้ น ว่ า รู ้ จ ั ก การแบ่ ง ปั น ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV) > D;.'2O @ , L //'+$ < D;.'*2O @ , L //' HI$ + +./@) * :6#9 % †›ÂƒÊ‰@˜»,Lƒ//'+$ ¯¶Š‹´<D;.'*2O@,L//' ='$ D /M4'.&67 # &*31I"8UH#% . 89 ) M HV)DD( *( * > D;.'2O HI$++./@)การให้ *:6#9อ% ภัยʃ¶คื–อŠ´ƒ¯´–³ ÊƝƒ¶ ›ักž§Æ£Ë Šº่ด–้อŠœ„¯‰ ©ƒ¯¶ Š‹´ƒÉ†¹¯†©´£­£–ª³ƒ–¶Îª¥· คนที่รู้จัก†©´£Ä§¢™· คนที่มีเกี£ย™·รติ มี ศ ดิ์ศรีและมีความเมตตา - เมตตาคนที ยกว่ ++&@(&@(*า*#';IK#1I"+./V, YY.-+$ > #$#$ +./&'( **389 ) I) I$ +$ +QB"> R(R() *) *=$=$¤@@¯› 2C2C +./H.8.3**+:-% U&/7 +7+744"@% 3H.4.+ †›ÅŠ–·˜ƒ» ¯¶Š==‹´ +./@$ #';IK#1I"+./V, .-+$<<D;.':') D;.':')EE+F +F @%@%**33 389 QB"> +./H.8.3**+:-% U&/744เคยมี "@%ค**นมาถามท่ 3H.4.+ +./@$ กรุณŠ´ƒ—Ë าต่อ>เพื ›่อ+™·+นมนุ ʘ+./&'( »ƒ­Ëษ´ย์£ Ė¤ƒ´¥¤º ¤‰„¯‰Œ³ ƒ§´¤ÂÉ ʘ»ƒ่ปƒ§· ¤–Œ³ า นนบี ว›่ าˆ´—ƒ¥™· ใครคนที ระเสริ ฐ‰สุ ด ท่ า นตอบว่ า ##*#> ;.P/$ /$/$<<G,G,เมื -粯¤´ƒÂÉ .3M4:-% >>'9'9DʯนD£—²Æ£Ê ;.'&!I9 2´¤ ;!I.1#) *#>4":') 4":')''9P9P.=#.=UH/$ .=#.=UH/$<<GFGF%8%89):9):')')''9 9 Œ9D9D¯Ê¹ ใน ¬· ¤‰˜»88“คนรวยที ƒL.&8) ¯¶Š‹´..#$#$%#%#่น>>#$ +IOผู)')้ท'K#0*3GF K#0*3GF ;.P/$ L.&8) #$%#%#D(D(อ**มต่อคนที1#) ่อเป็นผู้มีช›;ัย;ÂŒÊ ชนะจึ งเป็ ผู;.'&!I9 ้ให้อภั—ย ผู้ที่แพ้+IO ี่เป็นศัต†›£· รู%8 เ%8ช่9)'9)' น -K*<1I":;% K*<1I":;% .3M4:-% 2แก่ ;!I.›Â™ ™· อบน้ ่จนกว่าเพราะเขามีความดีมากกว่า” *"'.#"YC> #$# % % D(D(**4"&67 กรณี านมุฮŠัม‹´Âƒ¶ มั อลฯ)ที ่ย§ึด-กกะฮ์ได้ ­´ƒÂ¥´ÂÉ ซึ่>ง>คนที ่นี่เคย ?;+&0.&K( )# M#*$ 4"&67##*":/+7 *":/+7::-%-%11@)@)@@*% *% 3:') 3:')II'( '( M#H#% )+)+./3.#> &6, &G2J6/) 33M=K$ &4# › ž»*) *) Ë ¯'$'$¶ Š# £่ไ· —ด้µÃ­›Ê ?;+&0.&K( ) ‹´Â¥´ƒÉ M#*$Iคนที II*YZ I*YZ M#H#%ข.องท่ .8989†©´£¯¶ ./3.#> &6,ด--(ศ็ &G2J6/) M=K$ &4# รับ ‰ ™· Ê *"'.#"YC> #$# – Š´ƒƒ¯œ¶ §»นครมั ƒ Œ´¤„¯‰ เป็นศั ตรูกับ):ท่ านและเคยคิ ด%สั งหารท่ าน แต่เมื่อยอมพ่า>ยแพ้ DU=*#0*3P.=#.89 ´ž»¯กË ›Ê¹ ็ได้–³ร‰ับ+›³+-9›Ë -9@©§´Š²ŒÊ ©¤Â­§¹ ¯Å†¥†©¥ DU=*#0*3P.=#.89) 4) 4"&67 "&67##&+/."6% &+/."6%**3+$ 3+$## =S=S89 **+@$ - ทรั พย์ =S=S89 $<+./&I( +./&I( +@$ '.#$)3)3„M#=T.EF M#=T.EF >?;+&0.T$ ?;+&0.T$ @*) *) P.=#. P.=#. ¯´–³ £™·):-%ʯ-%/¶Š/$<‹´›Ë ¯‰Œ´¤™· ʃ3%3'.#$ ´¥ §· ¯‰Â„´ÂÉ++›™·Ê ¯³¤ªƒ©Ê การอภัย J+/L> างกาย ¶–œ³‰>£´ƒƒ©Ê ´Â¶–ž¤  ¥´²¯´Š˜» D;.'JIT> J+/L>HI3> HI3>8989)4)4"+$ "+$--+,+,##4,4,@@;,;,VVV.B V.B &I(&I(**+&?/."D;.'-9 HH/(/(**ÃD;.'/;2 +&?/."D;.'-9 D;.'/;2 ):):')')ƒ0¯¶0$-$Š-@)‹´ œ„¯‰¯³ —Ê„ย¯‰Â„´Æ£Ê ɛน™·ศั¤Ê ต¯£¥³ >?;+&0.&K( ?;+&0.&K( UM#=,-)3)38989ความงดงามของร่ @)** D;.'JIT> ส่¤¯£¥³ ว นคนที ่ ไ ม่§ ย§¯°¼ อมแพ้ ั ง ทํ า ตั ว เป็ รู ก็ ยœั ง ไม่ รั บ การให้ อ ภั ย)*)*[$[$33GFGF%#%#UM#=, ความรู ้ *$ # </, = O 8 L, C *$#</,=O8L,C DU@*<M#89 &4#;) =)=)่;อ;#MHV) DU@*<M#89)#)#9%'9%'9D9Dž»;.'K$ ;.'K$ &4#;) #MHV) ==I.' เพราะการปรองดองเกิ ไ ด้.เ.มื า ยหนึ*, ่ ง*,ไม่ บ อี ก ฝ่ า´›³ ย› I.' ›Ë ดµ™·ขึ¯Ê้น--¯Ê ไม่ ›Ä¤›Š¶ —ฝ่Ŋ¬²¯´–ÂÉ ›ยอมรั ¯¶¬¥²Œ›Â™Ê Ë ™·ŠÊ ²¬´£´¥˜ÃƒË©ƒ¶ ¦—„¯‰Œ´—¶ ƖË ­´ƒ†µ »–­¤´œ '.4.++./8O ') ') &3,&3,##<;++$ <<D;.'M+I% KK-, -, K.;<% ..##่นอบน้H.+&+, '.4.++./8O <;++$ D;.'M+I% K.;<% หนึ ่ง การปรองดองต้ องเกิ ดจากคนสองฝ่ ายที อ มและรู ้จD;.'0$ ักการ --12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < H.+&+, D;.'0$ 12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < Š¶—ŊÄɉƒ¥²–Ë´‰†›¥¯œ„Ë´‰ƒÉŠ²Â—§¶–­£– ç˩Š²Å­ÊƖ˯¤Ê´‰Æ¥ " ให้ 1'% 1'%อ::')ภั')HยH.+'9 .+'9&&3,3,##8*3'.+'.2+7 8*3'.+'.2+7::-%-%&&6767###.28O #.28O## GFGF@% @% .'>MH% $ #$ +I$ .'>MH%HH# +I$<<:6=F :6=F*) *) I$ I$ N+O N+O//*.#>1I"*$ *.#>1I"*$IINH"-9 NH"-9QQ หากยั ง มี ค วามเครี ย ดแค้ น ความเกลี ย ดชั ง กั น อยู ่ ความ &4%&4%..0*3?//D@$ ; 4/, 3 D;$ + +/"&6W . MH% > &'( * ) :-% & 67 # 0*3?//D@$;4/,3D;$++/"&6W.MH%>&'(*) :-%&67# &?/."&67 &?/."&67##8.3**+89 8.3**+89)-)-98989)=9)=O-O-=UH/$ =UH/$<<GFGF%P%P/$/$88L.M# L.M# สมานฉันท์ก็จะเป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้น และความเป็นจริงเกิด

¥³œ¡³‰¥´¤ƒ´¥©¶™¤ºº u™·›Ê Ê· ª»›¤Îƒ§´‰¯¶¬§´£v¯¯ƒ¯´ƒ´ª™´‰©¶™¤ºƒ¥º‰Â™ £­´›†¥$0.+]

ขึ้นไม่ได้ มีสิ่งดีอยู่ 4 ประการที่อัลลอฮฺทรงมอบให้คนที่พระองค์ทรงรัก คือ ๐ คนที่พูดน้อยเงียบสงบ - ไม่พูดไร้สาระ

™ºƒ©³›Š³›™¥Î©³›ªºƒ¥Î—³‰Ë ×Ê©§´›› A+'>% D *$ + B+ B, 88&06* A+'>% D(E (E›$ * —¯¥Î B 1@" 1@"›É, B —6<6<™´‰ZZZWKDLLVODPLFFHQWHUFRP &06*CC!=6% !=6%FF0?G7/0:8E 0?G7/0:8E* * ¥³ œ ¡³ ‰ žÊ ´ ›¥²œœ¯¶ '+01/ '+01/2234'#56%4'#7'/ 34'#56%4'#7'/88%9.& %9.&%%2-2-::(- (- ;*;*+" +" 8&8&22$<$<''%#0+%#0+-))%#.6=" %#.6="00>74(18?1$ >74(18?1$ 5656778989/¥´¤¥³ #,#,$$›("3:) ''("%EFC G!<@+D*+#/?2"0"!:) G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 /$:3+& $:3+& 2œ¥¶;<$"=/%> ;<$"=/%> 2)ƒ¥Î??™@) @) ·ÊABAB:C :C D>D>ƒº2£2¢´ ³ ("3:) ("%EFC G!<@+D*+#/?2"0"!:) ("%EFC G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 2 œ—»Ë¥³œ2 Š´† ¥²Šµ©³›((ªº2) šÎ ¤¯–‰¶›33 œ´™ ­›¸Ê‰­£¹Ê›ÂŠÉ– ³›'¬·'Ê¥("%EFC ˯¤¬´£¬¶œ33œ´™ Ŝ¬¥ÉŠÂ§„™·Ê 2 ´†¥²Šµ©³ แลวยังไมคิด£»56§56นอบน มจะต !!$6 $6 อ›H"+!6 AAอ#,#,งพบกั //@(4+9 5C ความลำบากในโลกอย 67 7š89±¶ 89ÂÉ H"+!6 @(4+9 5C 7 6 8989//ŠIIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ›¶7 ¯‰†Îƒ¥¬´š´¥•ƒº ªบ§Ŝ¬¥É ¬´£´¥˜§–­¤Ê¯›¢´«·Æา–Ëงแน Ë นอน F!B 3"2%> ("%EFC ¬›³ ƒ¥¥££» §›¶š$±¶ $การมี ™Ê ´›¬´£´¥˜Ä¯›Â‰¶ œ³Œ·'า'£»นั §้น ›¶šที¶  ¹่จ¯Ê 3ะทำให ›¤Îƒ§´‰¯¶ ¬§´£Ã­Ê ค((2)วามนอบน มเท เราได รูจัก‰¥²Â™ªÆ™¤š›´†´¥ƒ¬¶ ตัวเราอยางแทจริงƒ¥Æ™¤¬´„´­³©­£´ƒ F!B:œ:=)¬›º =)..›=C=Cƒ¶::Š*.P *.P++/C9 /C9 'Q26 'Q26 3"2%> 2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22›#,#,„Ë$อ$´("3:) ("3:) ("%EFC 3ª»G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&œ³33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL  Œ·ƒ¥²Ã¬¥´¤©³›§„™·œÊ  ³ Œ· 

(%(%!!(0?#% %/ (0?#%$$/ % /063(8-. /063(8-.33@$98@$98-

!"#$"% !"#$"%&&'()"*+, '()"*+,&&-./ -./001102022#2#33(45, 33(45,..67" 67" £­´©¶ ™ ¤´§³ ¤ £³ § —¶ £  · –· ¤ ƍœ¯¥Î Š´¤´£´Â§Â· "%"%&&'(89:;<2 &&F<92 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/ F<92(( ¤ ¥³œ¬£³†¥›³ƒª¸89:3(F47!/ ƒ«´™·ÊŠœŒ³Ë›£­£–„—£«´¤› 0011G"B G"B 89:3(F47!/

©ƒ¥¥£ª´¬—¥Î Ư™·œ¥¶­´¥šº¥ƒ¶Š£³§—¶£·Â–·¤ 89:9; 89:9;©¶99ª,,( ,,(<<$''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 HPDLO FLVU#PPXHGXP\ę¥ G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM

¤§»''ƒ()* ¬¹++¯,-,-‹¶..£'/'/ƒº%%§ !"!"†Ê##´$%& $%& ()*

ZZZFKLPNXOFDPSFRP !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-&

‰Ê Š¯‰­Ë&&$)" ¯$)"‰ ³**ƒ+,(+,(ƖË--™/#. /#. Ê· 0-12" ę¥ª³)) -3-3™Î !"!"$# ¬³$# %&$'( %&$'( 0-12" 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: £»§›¶š¶Â ¹Ê¯ª»›¤Îƒ§´‰¯¶¬§´£Ã­Ê‰¥²Â™ªÆ™¤ #01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

—¶:%:% –;; —´£¥³ œ=Œ£ :0!6< :0!6< =>! >!

¥´¤ƒ´¥£º ¬§¶''£()()%ƙ£Î !"#$"!%& !"#$"!%& %*+%, *+%,

Ė¤†º •11 ¬£´›‰´£Ä„›‰ -.#/0& '%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423

™´‰™™œ™º ¬œ–· !"#$!!%&$'$!( 00%12 !"#$!!%&$'$!(ƒ)©³)*+›*+, ¦­³ ,-./+ -./+ %12 ©§´›› 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 11-03-2554  
เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 11-03-2554  

เอกสารข่าววันศุกร์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554