Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 บที่ ๔๘๑ ี่ ๙ ประจำวั ที่ ๒๙ ถุนายน ๒๕๕๕ ชะอฺ<$=!บ!->92' าน 1433) ->92' 1432) !"#$%ลำดั &'( )*+ ,-&'( ป+ท,./0"1$ 234น5ศุ.6&กร'( 7+ 8'2มิ9:8 *;;) (13(9.<%' 1432)

เชิญรวมงาน 72 ป ปอเนาะบานตาล "เสนทางมุสลิมไทยสูประชาคม เชิญ ญร&ร& มติด ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งงประเทศไทย ประเทศไทย ขอแสดงความ ขอแสดงความ อาเซี ยววน" เชิ มติ มูมูลลนินิธธิเิเพื

ยินดีกับ ดาโต๊ะ อิหม่าม เฟาซัน หลังปูเต๊ะ ที่ได้รับพระราชทาน

นดีกับ ดาโต๊ะ อิหม่าม เฟาซัน หลังปูเต๊ะ ที่ได้รับพระราชทาน ขอเชิญรวมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปนองคยิปปริ ระธานเป ดษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ญญาดุ ญาดุษ ปริญ งาน 72 ป ปอเนาะบานตาล “เสนทางมุสลิมไทยสูประชาคมอาเซียน”รามคํ โดยาแหง ดร. ฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง สุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ประธานอำนวยการ และ รศ.ดร. ปกรณ ปรียา ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําาแหน่ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ กร ประธานจัดงาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 - 23.00 น.มัสณยิดอาคาร สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาแหง แหง ให้ ให้เเป็ป็นน มัสยิดต้ต้นนสน ชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาจารย์พ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง รวมออกแบบประชาคมมุสลิมไทยสูอาเซียน ไปกับกิจกรรมตางๆอาจารย์ ตลอดงาน เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็ อาทิ งานนิทรรศการทางวิชาการตางๆ มากมาย รับชมการแสดงพื้นบานหลากหลาย ชนิด รวมตอนรับทานจุฬาราชมนตรี รับฟงคำปราศรัยของ ฯพณฯนายกรั ฐมนตรีาาวสารความเคลื ติด ดตามข& ตามข& วสารความเคลื่อ ่อนไหวของมู นไหวของมูล ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน น ติ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และรวมงาน Dinner Talk โดย Dr. Surin Pitsuwan และ ทาง Facebook Facebook ทาง เชิ ญ รั บ ชมรายการไทยมุ ส ลิ ม ที ว ี ดํ า เนิ น การโดย มู ล นิ ธ ิ ฮ ั ม ซะฮฺ ซึ ่ ง ญรับชมรายการไทยมุ มทีนวทางโดยตรงจากกรุ ี ดําเนินการโดย มูงลโรม นิธิฮประเทศอิ ัมซะฮฺ ซึ่งตาลี เพื่อมารวม Dr.เชิMahadir Muhammadสลิเดิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี งานในครั้งนี้โดยเฉพาะ

ไทยมุสสลิลิม ม (Thai (Thai Muslim Muslim Television Television -- TMTV) TMTV) ขึขึ้น้นเพื เพื่อ่อเป็ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุ เผยแผ่ ลาม แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่ นดาวเที NSS6 ยความถี่ ่ 11635 11635 มู ลนิธออิฯิสิสลาม จัดงานหาทุ นาวิานดาวเที ทยุรอมฎอน ฮ.ศ.ด้ด้วว1433 เผยแผ่ แพร่ ยยมม NSS6 ยความถี Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มูลนิธิฯ โดย ฝายประชาสัมพันธ กำหนดจัดงานหาทุนเพื่อใชในการดำเนิน มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกกงานวิ ผูผู้ท ติติดดทต่ต่ยุออรอมฎอน รายการเดือนบวชกับวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 Mhz. และ A.M. ได้ท ที่ ี่ คุ คุณ ณโยธิ โยธิน น ยะก๊ ยะก๊บ บ 081-629-5837 081-629-5837 ได้ เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื

1071 Khz. พรอมสถานีเครือขาย 15 สถานีทั่วประเทศ โดยตองใชงบประมาณ 3 มากในขณะนี ได้ เห็นนมิ ประโยชน์ ากการใช้ ้ ้ และมู นินิธธิฯิฯ เห็ ประโยชน์ จจากการใช้ คความ จัดงานหาทุนครั ้งและมู นี้ขึ้นลลในวั นศุได้ กรเทเล็ล็ี่ งง29 ถุนายน 2555 ตั้งแต เวาม วลา ขอแสดงความยิน นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซัน น หลั หลังงปู ปูเเตF ตFแสนบาท ที่ไ่ไดH ดH จึงมากในขณะนี ขอแสดงความยิ ะะ ที นิ ย มในการใช้ ง านเพื ่ อ รั บ ข่ า วสารด้ า นต่ า งๆ และสามารถติ ด ตาม นิ ย มในการใช้ ง านเพื ่ อ รั บ ข่ า วสารด้ า นต่ า งๆ และสามารถติ ด ตาม รับพระราชทานปริ พระราชทานปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์ 09.00 – 16.00 น. และจะมีรูปแบบงานคือ การออกรานอาหารและการรับบริจาค ได้ ทางมู พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์าก กลางอิ ลางอิสสมลามแห่ ลามแห่ วว ทางมู ิ เิ เพื จากบรรดาผูข้ มข้ีจออิตมูมูศรัลลทได้ ธา รรวดเร็ ซึวดเร็ ่ง นายนิ ติ ฮาซัลลนนินิธธกรรมการฝ ยประชาสั พันธ เปงนง ปรระะเเทท ป ประธานจัดงานหาทุ นศศไไททยยไไดด้ จั้ จัดดททํ าํ า FFaacceebbooookk ขึขึ้ น้ น เเขข้ า้ าชชมมไไดด้ ที้ ที่ ่ www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด Like ยหรื หรืออา www.facebook.com/fictinfo Like นอกจากนั ้น รวมรับฟงการบรรยายพิเศษหัวขอโดยสามารถกด "ความสำคัญและการเตรี มเข ใจ บนเพจของมู ิฯ ยได้ ได้ เป็นนช่ช่จรั งทางเพิ เติ ให้ ับผูผู้ท้ท ถูถูกกยใจ บนเพจของมู ลลนินิธธิฯ ่ง่งเป็ อองทางเพิ มมให้ สูประชาคมอาเซี น" โดย รศ.ดร. ปกรณ ปรี ากรซึซึรศ.ดร. ญ มะลูล่มีม่มเติ และ ดร.กกับอณั สี่ ี่ ใช้ าน Facebook Facebook อมาตยกุล เปใช้ นวิงงทาน ยากรพิ เศษในครั้งนี้ สํ า หรั บ ท่ นที่ม่มีข วประชาสั พันนธ์ธ์ ในกิ สามารถส่ รายละเอี ดมา สํ า หรั บ ท่ าานที วประชาสั มมพั สามารถส่ งงรายละเอี รวมเปนกำลังใจและภาคภู มีข่าิใ่าจไปกั บคนทำงาน จกรรมมอบเกี ยรติบยยัตดมา รแก ให้ เ พื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น Facebook และเว็ บ ไซต์ ข องมู ล นิ ให้ เ พื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น Facebook และเว็ บ ไซต์ ข องมู ล นิ ธธิฯิฯ อาสาสมัครชวยเหลือน้ำทวมป 2554 ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื อความส่ ความส่ นตั ได้ ออส่ส่ท งงข้ี่สข้อำนั คณะกรรมการฯ ใครขอความอนุเคราะหรวมบริจหรื าคได กงานมูววลนตั นิธวิฯว มาได้ททาง าง Facebook Facebook มาได้ โทรศัพท 0-2314-5638 หรือผานบัญชี ธนาคารกสิกร สาขาหัวหมาก ชื่อบัญชี สังคมสงเคราะห เลขที่ 078-100-513-4 $%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัไอแบงก นติวิธี ฉ มหาวิ ทยาลัยมหิ เงินเดือนโดยประมาณ 10,000 – 15,000 บาท ลองครบรอบ 9 ปดล งานไทยแลนด ฮัจย-อุมเราะห & ฮาลาลทราเวล 2012 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์สร้างความเที่ยงธรรม 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) +$S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 1 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน 52 #0!34* อน (เริ ทันที) ลัIAก>IAษณะ 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !12&&/3"456 33เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ CC8% Cส8% -@8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ จัด อย เวที จัดงานแถลง พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:1< 8A6A1< F6AdAF1dA801:xVyV:glÄg:z{|V 1801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว จัดพิธีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื อ'กตั ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 3#76A FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1801+% 801+% $'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ไอแบงก ฉ ลองครบรอบ 9 ป ออกผลิ ต ภั ณ ฑ เ งิ น ฝากประจำ ” ดํ าเนินงานได้ ปฏิ$บ$567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:J$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก-@'-@6%ษาและพั นา 'C#0I0/6A $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $ัต567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 iBank 91มหาวิ กา$ ายผลตอบแทนทุ กเดือนแบบขั ้นบันได สั นติวิธ1ี 1:CA ยวไกล” ดล จศาลายา นครปฐม และสามารถ hjjk:EP :CA:CA :* น:* ยาลั gl:/A $มหิ ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP $$เดื 8=$8=:* อ8=ทgl:/A -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. พนั ก งานวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* เดือ้นแรกเริ ตดนกิทีจ่รกรรมในต่ อยละ 9.99างจั“ธีงหวั รศักดดิรวมทั ์” มั่นใจแผนยุ ธศาสตร 5 R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื น$ที'206. ่ เ พื่ อ่มจั ้ ง จั ง หวั ดทชายแดน 3#7CA ++/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V 3#7CA $ '206. + 1 3#7CA $ '206. + +/+0/0,EP 1 :nVll:$V พนั ก งานวั ต ถุ ด ิ บ แห้ ง /บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง ป นำพาไอแบงก าวยางอย คง่ อสู 1ที่ อในยู ่ 3 ประวั Retailติ กBanking ของ 3#7L* ภาคใต้ ไ ด้ ส่ งกประวั ติ ยา่ องมั่น(ชื ารศึ ก ษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= S* C 1'>) + $6+!q+$6A F dA 1 60-/06C% 8 -@ : !7% . / % . < <<= >? / 8@ 5 ()A&# ()*+: 8012E0$= S* C 1'>) + $6+!q+$6A F dA 1 60-/06C% 8 -@ : !7% . / % . < <<= >? / 8@ 5 ()A&# ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด S* C 1'>) + $6+!q+$6A F dA 1 60-/06C% 8 -@ : !7% / % . < <<= >? / 8@ 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ภู ม ภ ิ าคเอเชี ย ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ / CA $ : 3#7801 พนั ก งานคลั ง สิ น ค้ า กระป๋ อ ง 1 ตํ า แหน่ ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ / CA $ : 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ / CA $ : 3#7801 นายธี ศั่เกทีดิ่ย์ สุงธรรม” วรรณยศ 1ผูจัดหน้ การากระดาษ ธนาคารอิสA4 ลามแหปิงดประเทศไทย อกตั้งรที รับสมัคร c0(: 46) 'นิ'+/206L* c0(: L*กL*0รอก ++9d#. L*0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0กC'() C'() มูลกนิงานคลั ธิวัฒนธรรมเพื การศึ ก0C206: ษาและพั ฒ มู'ล+/206L* ธงิเพื่อศูน0ย0C'() ลาง*+*+*+ - พนั งสินค้c0(: า่อไส้ 1 นา ตํ า9d#. แหน่ +%$+%หรื $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] อ'B+6. ไอแบงก กล ่ธนาคารจัดงาน ่ม“ไอแบงก 9 ป พกท์าว มีานวในโอกาสที าคม 2554สอบถามเพิ เติมได้ที่ โทรศั 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./มI% /I% ุส/66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * อิสลามแห งประเทศไทย สมาคมแพทย ลิ/66!L+1+1G. มแหงประเทศไทย และ คุณสมบั ติ เพศชาย/หญิ เปลี่ยน…เพื่อคุณ” 'W% เพื อ ่ ฉลองครบรอบ 9 ป ในการเป ด ดำเนิ น กิ จ การว า 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th 'W% * 1[\+0406]0#0# YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ส ลามประจำกรุ ร เที ว มกั น า“จั ด งาน วุฒก ิ ารศึกษา ม.3 ขึ้นไปง เทพมหานคร สายสามัญ หรือ ยบเท่ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา+0406'() ไอแบงก ได+ ป รั บ เปลี ย ่ นตั ว เอง เพื ่อใหกาวทันกับ คณะกรรมการอิ * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` +0406'() + * Halal 2K+ +$6+!_+$` +0406'() * :2K^0(P$'N) :^0(P$'N) +$6+!_+$` - มี ค วามรู ฮัจ้ แย ละมี อุ:+=>0!/6K ม:+=>0!/6K และฮาลาลทราเวล” ขึ'5R ที$ ่ม67'ST ูล67'ST นิธิเ-พื-S่อS รัภาวะเศรษฐกิ บสมัครงาน (โรงงาน IBF Foods) ปเราะฮ ระสบการณ์ ใ0M+N6OP4Q นสายการผลิ อาหารจะ จ และพยายามมุ งเนนการสร างความเข าใจที่ถูกตองในการ ประเทศไทย L 0M+N6OP4Q '้น'5Rต$ L :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R $ 67'ST -S 2!0G!2B6= 998-!@ 2#%2#%!#%!34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-02!0G!2B6= 9 8-!@ 2 1 C F > 2!0G!2B6= 8-!@ ! 34* 1 567'8,98-:6* C !/A F :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ในวั น อาทิ ต ย ท ่ ี 8 กรกฎาคม 2555 พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ 3#76* 1ดำเนิ . ผูน้ ธุชร่ วกิจ ยของธนาคารอิ ผู ้ จั ด ก า ร โ สรลามฯแก ง ง า น ประชาชนทั ( L i n e ่วไป อ า หและพยายามพั า ร ก ร ะ ป ๋ อฒงนา ) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /มีV0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< G C0!6" < > < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( โดยมี ท า  นจุ ฬ าราชมนตรี เป น ประธานในพิ ธ ี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร '()'() *ผลิ +*+J4< G C0!6" < > 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '() * + J4< G C0!6" < > < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( 5. พนั ก งานขนส่ ง 1 ตํ า แหน่ ง ต ภั ณ ฑ ท างการเงิ น เพื ่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า จนทำให จํานวน 1 ตําแหน่ง !" # $% & % ' () * + ," $ -. !" # $% & % ' () * + ," $ -. 22#0!34* !" # $% & % ' () * + ," $ /#01+% 2#0!34* #0!34* มะทาคุณ อดี ต0#1/6H. ประธานรั ฐสภาเปนผูกลาวตอนรับ /-./มี#01+% ก#01+% ารเสวนาในหั วขอ111 J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. สามารถล า งขาดทุ น สะสมได ส ำเร็ จ เงินเดือนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท 567'8,98-:;" $ 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= จ>%'*= $>%ากองค 801!0#74!0>?@ !!+A!+AB+AB B 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ เรื่องวุฒ “ฮักิ จยารศึ ที่เราต องการ” โดยผู สันทัสายสามั ดกรณี ัดงาน กษา ป.6 ขึ้นไป ญ หรืก อารผู เทียจบเท่ า และผู !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! ป น ้ ี เป น ป ท ่ ี ไ อแบงก ก  า วสู  ป  ท ่ ี 9 ซึ ่ ง เป น ป ท ่ ี ก  า วสู  ก ารพั ฒ นา !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@จ/,@ย/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ ประกอบการฮั ่ย#>.นแปลงในด า นต า:ง:/6@ ทั้งในด านของระบบงานเพื ่อรองรั C'C%Cวุ'C%'C% QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" 1'8(M:(6< -G*-าG*0G*น0JS< 0*-6. $%$%C$%เปลี #ฒ 1ๆญาตรี ++!+0406C* 001D>-9!* '2='บ2='-2=การให II0* Iแทนจากสมาคมผู #ิก>.Q>.ารศึ :ก<= F01#O(" F01#O(" :/6@ /6@ 1'8(M:(6< '8(M:(6< +!+0406C* !+0406C* 01D>-9!* 1D>-9!* 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ญ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญI+>6EJ4< ทI+>6EJ4< า นมาร ว มงานแถลงข ขอ F9!* LC01801 'น5K''5K$5K$ JJ4<J4<้ ง/4</สนี=>/้=>แดิLC01801 $ท67'F= 67'F= -วในครั F9!* =>ละใคร รายได้ 230-270 บาท/วั มี67'F= ี่ พั ก--าF9!* และสวั กLC01801 ารตาม บริ!"#$%&'%()*+", ก!"#$%&'%()*+", าร การขยายช องทางการให ริ&2-3 ก2-3 ฒนาผลิ ต1>%?/ ภั1>%?/ ณ>%?/ ฑ#ท#%)5+)@%>7 างการเงิ น 99%'!&%6&A5B4'C= 9":;93 %'!&%6&A5B4'C= .4D.4D4D I+>6EJ4< &0 อ&0 +1/&0 ง+1/+1/ &บ&2-3 4าร450, 46750, 6758 9":;93 <<5'=<5'=15'= . อาหาร หรื อสาขาที ่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ !"#$%&'%()*+", -+./ 0, การพั 6788 9":;93 #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9ขอบคุ %'!&%6&A5B4'C= ณลวงหน ามา ณ โอกาสนี ้ดวย+* +* GC0!27>C/J$/06'>% I60I6:'() าหนด I60I6:'() $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 ใหม และในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ป ธนาคารได งิน กฎหมายกํ - ๆประสบการณ์ ทํางานในโรงงานฝ่ ายผลิตอย่ออกผลิ างน้อยตภัณ 3ฑเปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณ เพศชาย/หญิ 10 ส ตํลาม าแหน่ ง+ขึ 801!" L+GC0!6* +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ ฝากประจำ” iBank 9 เดือน กาวไกล” ฝากประจำ 9 เดือน จายผล ขอเชิ 801!" ##$% &$%&(ชาย %Mย&%M:%Mก:L+GC0!6* CC!!) ญสมบั รับฟตงิ รายการวิ ท ยุ ที่น ี่ศ 801!" #ง$%ูน :ลางอิ L+GC0!6* C!!) !!) - สามารถวางแผนการผลิ ตได้เป็เงิ นนอย่ างดี 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98ตอบแทนทุ กเดือนแบบขั ้นบัตนสาหกรรมอาหารจะพิ ได เดือนแรกเริ่มตนที่รอจยละ 9.99 คินดพิเปเศษ นผล J$/066A N0GC0!27+0>L+12E0$8= J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3*3#7 J$/066A /"ที N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 - มีประสบการณ์ ในอุ ารณาเป็ ขอเชิ ญ รั บ ฟ ง รายการวิ ท ยุ ่ น ่ ี ศ ู น ย ก ลางอิ ส ลาม" จั ด ทำโดย 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< ตอบแทนเฉลี ย ่ ที ค ่ าดว า จะได ร บ ั อยู ท  ร ่ ี อ  ยละ 3.70 ด ว ยการเป ด บั ญ ชี ข น ้ ั ต่ ำ 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< *801 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=ออก - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft ฝายประชาสัมพันธ มูล4< +พื1$< 1$< :ย6C!EP /068% <1L-7J4< #1EA 1EA *80101 นิ4<+ธ4<+ิเ1$< ่อOศูมีO:นO:ท6C!EP ก6C!EP ลางอิ ส1/068% ลามแห งกL-7J4< ประเทศไทย ได้ 230-270 บาท/วั น ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ารตามกฎหมาย 9,000 บาท สู ง สุ ด ไม เ กิ น 20 ล า นบาท เพื อ ่ เป น ทางเลื อ กสำหรั บ ลู ก ค า ที ่ '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5K$Internet, 8@$/06,P/โปรแกรมสํ N0'>K//O(6< 5/067L+12!0G!M าเร็0จ:รู-0/I$: ปต่างๆ 3#7><+-D+/02J$+@อากาศทุ &M% &M% :9>< F6%F6%/6%/06'() II>A I>A 9C< JJ4<-J4<F4<19.00 M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กวันจันทร - วัน!"!"ศุ#!"#ก$%#ร$%&$%เวลา 17.00 น.+* +* GC0!27+0> กํ า หนด ต อ งการรั บ ผลตอบแทนทุ ก เดื อ น เริ ม ่ ตั ง ้ แต 28 มิ ถ น ุ ายน ถึ ง 28 กรกฎาคม J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* 0 1 J$CA $$ว,@$หน้ //0-$: hjjk: 0 1 2. หั นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: 'C#0:glVll: glVll:m:m:m:gnVll: gnVll:$V: $V:H: H:#0$DE1#* #0$DE1#* 0 1 B0!4#A #0! B0!4#A ชวงชั่วโมงแรก เพศชาย เวลา 17.00///06,02$0+% -//06,02$0+% 18.00 น. วันจั2น2#0! - วันศุกร รับฟงที่ B0!4#A /06,02$0+% 2ทร #0! คุณสมบัติ เพศชาย &%'&()%'สมบั () #01+% 2 #0!34* 1 567'8,98!"!"#!"นี#$%้#คุ$%&$%ณ *%'+()*+,"*+,"$,"ต$-.$ิ -./-./#01+% 2 #0!34* 1 567'8,98/#01+%2#0!34*1567'8,98วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ A.M. 1233 KHz. !!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า “ทารศึ ามกลางการแข งขัญาตรี นที่ทวีคสวามรุ นแรงมากขึ ้น ไอแบงกยังหรื คงยึอด ไดทางสถานี วุ ฒ ิ ก ก ษา ปริ ญ าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน c0-J$10$(F/A F6<F6<06<0$L0-2% $L0-2% $G<$G<0G<0:0:+0406: +0406: 'G6) *+1>) 1>) *!$0$0S$% $0$0S$% >:>:D>-: D>-: $01#0CA AH่สAH -.-.,02$/% c0-J$10$(F/A F $ 'G6) * + * ! > $01#0CA A H -. ช ว งชั ว ่ โมงที อง เวลา 18.00 19.00 น. วั น จั น ทร วั น ก1ร1I0/ รัI0/ บ c0-J$10$(F/A 0 $L0-2% : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% : D>-: $01#0CA ,02$/% 05% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 8ศุ4#A 4#A 1I0/ หลักการบริ หารงานเพื ่อสรางความมั่นคง เราเพิ่มการบริหารงานอยาง สาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง งไดทางสถานี กระจายเสี ยงกรุ/0+ง#1# A.M. KHz.+* +* 0F$< D-&02!@ 00-408@ D-&02!@ 886:567&0$R* 0-408@ D-&02!@ 8ง6:567&0$R* 6:567&0$R* -408@ $ ++/I0/4< +เทพมหานคร 'CH2E0$8= ++/I0/4< 1$< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= '%()#$วิท: ยุ199/8 *+,-. ".2%0#13 458736.7#)08& 90F$< :;<OOO ระมั- ดสามารถดู ระวั เพื่อลดความเสี ่ยงอัน$$อาจจะเกิ ดจากหนี้เสีย ขณะเดียวกันก็ยัง ฟ!"#$%& ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< แล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี เพิ-่มยุมีทปธศาสตร ใหมๆ เพื่อขยายบริการอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายสู ติ+.7#)08& #74!0> #74!0> ดตามข=.!>? าวสารของมู ลนิ ธิฯ ผานทาง Facebook %1@1#-#1 10250 #74!0> ระสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ความเป นเลิศ 1 ใน 3 ดาน Retail Banking ของภูมิภาคเอเชีย ภายใตภาพ A%1B30%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจาก Network เปนที่รูจักและไดรับความนิยมใน !" # 20/ 20/22-34 (!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 !" # $" ++',+ณ',,-',,-ธรรม .+/ 6&%7* 886&9: +++',',(',Social ,-.+/ !" # $"%%!&'(&!)* %!&'(&!)* !&'(&!)* .+/10 10 102/ 22-34 22-34 '5ก(คนทุ (6&%7* 6&%7* 86&9: 6&9: %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ลักษณค$" วามเป นธนาคารคุ เพื ่อลูก1ค11 า'5ทุ'5( กศาสนา ซึ-77(7&(&3+&%)* ่ง-77(7&(&3+&%)* มั-77(7&(&3+&%)* ่นใจ ขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงชองทางในการแจงขาวสารดานตางๆ ให ไดวา ไมวาใครจะมาบริ จากผม ็จKI0 !"#!$%ห&'ารงานธนาคารอิ ()*+$,-./012.3 +G"1 267892, &31 21 :5/ %(!5( ;*!5-!5-;<I"-I" ="%J I"5/%J กKI0 ;*ะ ;9">0? :$1จ$#ัดA<ทำ ="-':BCFacebook 9@2>"$D@2)EF3 ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"()"1)"ส1G"1ลามฯต 3,13,(3,ไอแบงก )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5-อ-H-)" -H-)" H-)" %J%KI0 กั)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 บผู:ส7892, นใจ จึ)'ง@ได Fan >G.8#0-H0B Page ขึ้น เขาเยี่ยมชมไดที่ ยังคงยืนหยัดอยูได ดวยแผนยุ ท ธศาสตร 5 ป ท เ ่ ี ราวางไว โดย มุ ง  สู ค  วาม 1:262."$ D @2)EF3 > G.8#0-H0B D2!26@">,/ : 5/ % ;* . 9 / I20./ A BC #@!0* 5 = % / ;* 001-1-02425-9 ;;3PQ0 K6V)" --;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ))%;RS เพียงแคเยี่ยมชมแลวกด Like หรือ ถูกใจ ก็ 3PQ0 )%;RS %;RS 71!79T71-!" 1!79T71-!" #ล$"า%$"ว%!&'(&!U1)" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)"11;8&!5 1;8&!5 ;8&!5Kwww.facebook.com/fictinfo K6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*II'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 เปนมือF.<อาชี บโตอย างมั7@7่น1!79T71-!" กดิ#์ก#D$" "5.$พ+และเติ 260*= DJ:/ 9>2:)' :$คง” 1$#A<="นายธี -':BCร9ศั@2>"$ @2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, 9.?>#0AL 10250 สามารถที่จะติดตามขาวสารจากทางมูลD4:F@4> นิธิฯ ไดตลอดเวลา

2

+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* 111;I7!5 ;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` &1!V##7* 1!V##7* ;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` M0.-/ A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF .*-%G%D$ ''' >3แต) 6+%& BD88CEF *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& !"H"$ 67='<0> เรื ่อ%3)B%+%/ งไม)ลับ คBD88CEF นไม)รู2 ..*-%G%D$ โดย อาจารย8 บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ดอกเบี ้ ย คื อ ความไม เ ป น ธรรมอย า งหนึ ่ ง หากดอกเบี ้ ย เฟ  อ งฟู ใ น ดั ง กล า วเป มาตรฐาน่องโจมตีอิหร่าน โดยหวั บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรักนและหาเรื งยึดบ่อ า ํ มันและบั งคั-บ 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, --.&/0 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0-!"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( สัลง0ค่คมใด คมนั้นก็้อ><เขายคื ต็><3G?+P%LD'8Q(/ ม3G?+P%LD'8Q(/ ไปดอ วเหรี ยความไม เ(ป(นาธรรม และเมืก่อรโรมั ความไม เมื่อโลกทำการค าโดยอาศั ยสกุ ลเงิ่อนให้ดอลลาร อางอิ งไดไมนาน มูP%& สินค้สัางในการซื ยญทองคํ จากอาณาจั นไบ ขายน้ า ํ มันด้วยดอลลาร์ สหรั ฐ เพื ประเทศต่ างๆยอมรั บสกุลค.ศ. เงิน 0า(-D4'DD'81I; P%& (-D4'DD'81I;

แซนติ นที่มีเ'มื() ่ในประเทศซี เรียปัจจุท บ6"G ของตันายริ วเอง เป!"#$%& นธรรมอยู ทอ*ี่ไงหลวงอยู หน มั(น,-. จะนำความหายนะมาสู ี่นั ั่น46O&'CQNBC10CE4UNC7BC80#O4) 1971 าร*ด(B,นิกA090#L#5(#596CI สัน ประธานาธิบดีส4หรั ฐ20HR,-6CI ไดประกาศยกเลิ ก (#I 44]-80* /. 23454 44ชYZ A090#L#5(#596CI 4(#I (#I 20HR,-6CI 0HR,-6CI 4]-80* ]-80* A090#L#5(#596CI 4 2 !"#$%& '()ัม()*มั#+() *#+() #+() (,-. ,-. /.(01. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' ( /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) YZ * (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พ ย์ ใ ่ตกลงไว กับ345490890'24A090#L?E> ตางชาติตามลำพังเพียงฝายเดียว1 Z นั4บ6DGแต8น นี่คือเหตุผ;<=. ลที่ศ,>าสดาคนสำคั ญของโลก เชน ]Uโมเสส และพระเยซู ได มาตรฐานทองคำที !D> 2 *)*)เป็ 5*)56,78,9:. 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, !D> 2 345490890'24A090#L?E> !D> 2 345490890'24A090#L?E> 11Z 4Z 46DG6DG 5น6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]Uา่งCN แลกเปลี 9&B8& E,0'QN C10C.M#H*I DO4)ฐา4ได 4&#> อ`) อกธนบั (0, วตรดอลลาร า ท่านได้สั่งมุสลิมผู้ศรัทธาไว้ว่า “จงอย่ ่ยนซื้อBขาย ทองคํ มานานแล้ มาเลเซี ยตเองก็ สนับสนุ นให้คนในประเทศ นัรู้นปมาสหรั ามความต องการของเศรษฐกิ จ88 สั่งหเจ้าDมการให ก6"G ูยืม4โดยคิ ด=JK. ดอกเบี ้ย4(01. หลักฐานคำสั ห')N0Cา2-QZ มของศาสดาผู ยAิ่ง090#L13,0'!D> 4) 8 6#& ' 4. R,-4) 8 \U 8 $0?4QZ 9 Q47BC*4 #596(G 6A#G 2 HI D 6CI 4 . ,> 0 6CI 4 !9N 5 D !E48G ! 9N . 6O#0ทองคํ ่อ2ทองคํ า44 เว้ น4 เสี ย=JK. แต่,>ว,> นา ้ํ หนั กั5น า!ขาย เก็บออมในรู.ป.6O#0ทองคํ า4)4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรีย9กร้ องให้โลก 6#& 4. 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 8ยิ86#& 'ยม'4. R,-4) 88\U\U8สกุ #596(G 6A#G 2HI้สHIDามารถหาพบได D6"G6"G 0จะมี 4(01. N0และจงอย่ 2-QZDD!E48G !E48G 090#L13,0'!D> 6O#0#596(G Dาั้งDเพื 6A#G 6CI6CI4 . .=JK. 0่า4(01. 6CI6CI4ลก4เท่!9Nา!9N N502-QZ 9N!9NAA090#L13,0'!D> โดยไม ม ท ี องคำหนุ น หลั ง ง ่ พิ พ อ อกมามาก ล เงิ น ดอลลาร ใหญ ท สองนี ใ นคั ม ภี ร ไ  บเบิ !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 00ก1Zว01Z็ยย41Zิ่ง4มี1&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD มูลคาจีลดลงเมื ่อเที ยบกัลบการค้ มูลคาาทีกั่แบทสหรั จริงของทองคำ ่งวันที่ 10 ปรัาชเพืญาเมธี าวกรี งเพลโตและอริ ก็กลาวประณาม ่อเงิน ชหรื อ6ขายเงิ นาเพื ทองคําได้? ”4ส โตเติ ได้4เ ปรี ยRบดุ ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ ''2)'2)D2)D?E> 4จนกระทั ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ PPP406'05Q4?E> "G"G6 "G4ก4อย 83,) CC่อ7BCQ0*I ?4#S "ล"A,088I 44R(N CC..CL>.L>0L>0B(0'9Z 7น76"G 6E*Z ENRENCENC C#)#)`#)`(0,R14]064& ` (0,R14]064& D ?E> 4 8 $0?4Q0*I (0,R14]064& ?E> 4 $0?4Q0*I O) 406'05Q4?E> 4 83,) C 7BCQ0*I ? 4 ?4#S " A,088I 4 R(N 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) 7BCQ0*I ? 4 ?4#S A,088I R(N B(0'9Z 6"G 4 6E*Z R นาวาคม ค.ศ. 2010 ราคาทองคำป ดาทีเงิ ่ 1,420 ดอลลาร ตอฐหนึ ่งออนซ ดอกเบี ้ยไวEเ,0'E,) ชนายถึ กัน งCเหตุ ท่ า นอธิ บ ผ6ลที ่ ห234544& ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า H509E0'4-. “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ธัล้ นล้ านดอลลาร์ ดัง7BC*46A& นั้น เมื่อ'ค่ นดอลลาร์ สหรั ดิ่งเหว ค่าผล เงิน B& 8 B40H*!D> . R*N CI 4 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& ' B& 8 7BC*46A& ' B& 8 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 ่นายริสชหรั ารดฐทีนิ่จีนกสัสํนารองไว้ ทำไวใกนเรื ่องนี้ไดทำใหวกยลุมนันายทุ นการเงินในา หลัางเป็ สมันยดอกเบี พระเยซู้ยประมาณ นบีมุฮัมมัดได มายื้อนขายจะกระทํ ยันคำสั่งหามา งานที ทองคํ เว้นเสีย600 แต่วป ่าการแลกเปลี ่ยนซื ดอลลาร์ ็พลอยลดลงด้ ่นหมายความว่ !9N 6 "G"G6 "G 444 6#X N B C'08R*N (( ASASกัTASTนT !"6"G 4น4ที8BC8#-D0$. !"#$%& ''()'()*()*#740D **DI D*I 80#O4) 44วอลล R,-Q0*I HHBX ทHBX "#-Q0Q4 N BฐC'08R*N C'08R*N #-80#?DA3E#) !9N!9N 6#X !"6"G 48BC8#-D0$. !"#$%& *#740D #740DE08H4?4Q0*I E08H4?4Q0*I D80#O4) I 80#O4) 4R,-Q0*I Xทีของจี "#-Q0Q4 !"6"G !"#$%& E08H4?4Q0*I "#-Q0Q4 สตรี ่กุมหัวนใจเศรษฐกิ ของสหรั ไว แต"ม"#-80#?DA3E#) ีก"#-80#?DA3E#) ารก อตั้งธนาคาร ในทั แ8BC8#-D0$. ละในจํชาญาเมธี นวนเท่ กันอ...” เงิR,-Q0*I นในคลั งB หายไปส่ วจ6นหนึ ่ง6#XN Bจี น จึตงั้งเอะอะโวยวายให้ สหรั( ฐ ของศาสดาและปรั คานก นๆ เพราะคำสอนของศาสดาคื อวจนะ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) Q059Z 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4> 4 9EU Mตราบนานจนถึ ,70'.R,>58G58G!D>!D>!ง9N!วั9N8น8N& สิN& ้นV,7BC*##8-8G V,7BC*##8-8G H509E0'4-7BCQ0*I 'N0C0C 1912 9EU 9901&01&EN EN ,)C,)20843!"Q) CN 8ICN 8IMง,70'.R,> กลางของสหรัฐในBB'Nค.ศ. แผAข,Iยายอิ ทธิพลไปทั่วโลก HHXBXBH509E0'4-7BCQ0*I ของพระเจ าCที20843!"Q) ่เปนความจริ โลก 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 6CI.กงเต็ 44O4) HX4HXBHXBB O)O)ทีO)44่ม4(01. -438,) ((!"R"#A@0O8G 'N 'N นC!9N C!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!O9NO4> O4> ย4> มปฏิ ีนนอกจากยื ้า ํ หนัR9> กR9> ต่ า22น งกั น ทําให้ ฝ!"R"#A@0O8G ่า ยหนึ ส่ ที ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ่ง 55-B'N ทราบตามธรรมเนี บทัตี่เสืิ ่อเพื ที่แอท้นเงิ จริ00ง.น 6O#0-\0A40BI ,0983E4D5N 4O4) ดว00ยเงิ นกระดาษดอลลาร มค่อาจะได้ ลงทุ กรวัู้คน่าเหมื กO4) นี44้เอง 6O#0-\0A40BI AA,0983E4D5N .0ของดอลลาร์ 6CI6CI (01. R9> 2-438,) (!"R"#A@0O8G 86,&6,& 'NC!9N !.D>.A)าA).9ยหนึ A)990B0Q& 990B0Q& 90B0Q& 5-B'N 0C!#8G (01. E,& -B'N C!#8G ยั-438,) นความจริ งแล ว ่งเสี นบียมเปรี ุฮัม!!ยมัD>D>!บดD>ผูE,& เE,& กิว8นเกิ ด86,& ในสั งC!9N คมการค าใน ได้ ถื?E9N อ8ความไม่ยุติธรรมซึ นสิ่งที-่มนุษย์ ทีสหรั ฐ แต่สฐหรั ฐไม่ท้ อํา6CIรัตาม จีน0จึ9E#X งระบายเงิ นดอลลาร์ ออก โดย 4ฐ4บาลและครอบครองทรั *>4*>B*>BCE> BB6CI 44A8"#8. E0843!"]X >B>B>B V,I **ไ@)*@)นปจึ % WFงWFอาหรั 11บน&N91ยั&N9ดอกเบี &9ง&N9ได S,&9S,HNS,HNข0HN0ยายความจริ !9N 99084) 448)่ง48)เป็ 48)4้ย!E9,N นำไปซื พยากรในประเทศ BCE>CE>0ง9E#X 0เร่9E#X B6CI6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X 6CI6CI E0843!"]X V,I @)ดิ%น% WF?อE9N ?เป็ E9N 0้ย!9N 9หรื 084) O4) 4!E9,N !E9,N- - กวา ่รัฐบาลสหรั V,I !9N 084) 88งเกี่ยวกับเรื่อO4) แผ งดอกเบี ออกไปอี O4) รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน 4AI4H>4H>0H>090(#I MM@H. BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 #0C5) 4 > B> Bดอกเบี '908. NดBN BอN Bยูในรู80#M2#8##91#) BN BN 43906,N 4น.E#X BBBAIขAIยายอำนาจของตน า6OX งๆทั ่ว43906,N โลกเป การแผ 090(#I M@H.AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X 0E#X E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B9090 90(#I @H. ดอกเบี ้ย,มี,7BC80#10'V,8G ลากหลายรู ้ย69X มิ69Xไ69X ป80#M2#8##91#) ของสิ่งที่เพิ่มขึO้นO'FO'FA'FAต4I A4I สหรั #0C5) ,ห7BC80#10'V,8G > B'908. '908. 4 I 6OX 6OX BN43906,N .E#X #0C5) 80#M2#8##91#) .E#X โลกใช้ ท7BC80#10'V,8G องคํ า เป็ นปสิแบบ ่ ง วั ด44 มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก ฐ อี ก ส่4ว4 นหนึ ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B เมื่อ*เงิ*ก(B,M,8. น(B,M,8. หมดความน เชื อH>ยH>0ังชาติ ยุโรปจึ น09 จากการกู ืม(เท(9Sา9S,นัHN,้นHN07BC23454!"#$%& แตอยยปี ังอยูใครมี ในรูปทของส นลดหรื ่มง?4QN ทีมี่เกิค5ดวาม ขึC9E8##9YZ ้น แอฟริ XB5Nมค 5N0A8"#8D> 0าA8"#8D> '.าR9> R9>่อAงAถืI4ก็I4 0มี2-c0,0,8G LนLXB่อดอลลาร์ 2-c0,0,8G *หั*09 6"#& '่ย(61& 'นย(8) 07BC23454!"#$%& *# # ?Q>?Q>อEอมหมายถึ E4&ส4&>Oว>Oนเพิ 5C9E8##9YZ B้น8Gฐเงิ8Gเสื 6"#& '(61& '(8) ''()าว()*มากย่ 4)4)44?4QN HXสHXBหรั เปลี นเป็ เวลาหลายร้ องคํ า ดอลลาร แม้กระนั สหรั5ฐ5'. ในคลั เหลื ออีกงมาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&จากการแลกเปลี !" 99ดั020880#*I 44 มาร น4ยูR,-?H#1& โR,-?H#1& รของตนเอง ดัD64X งานั>และสามารถงอกเงยได้ มูลคาเงินTดอลลาร สหรัอฐีก ่ยนสิ่งของมีคาที่เหมือนกันอีกดB080#7BCM#H1& วB080#7BCM#H1& ยB080#7BCM#H1& ทษานกล ววา N9N9&AN9&A06E*Z BD64X 7BC*462#I T6*I6*I((M*90208 M*90208 คั4AN ่ งCCและมี มนุ ย์ จึ งาชอบสะสม งว020880#*I นัมกั ้ น นออกสกุ จี น จึDDงO4) เร่ล งเงิ หาทรั พ ย์ สิ น ที N6,XN6่ค,XBงค่ B>B้น7BC*462#I NH4AN C!" อ ํ า นาจในการครอบครองมาก &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DO4) O4) NH่ ง4AN !" AIAIN CAINาCA8"#8. O#-62> CตC5B47BC ่งเสืา่องหนึ มลง่งนัเพราะถ าธนบั ตNA8"#8. รสกุลใดไม เปนที00่ย2-!9N อมรั บ##) (#) (H35I รนั5B47BC ้นก็ไม R*N 0880#10'V, 4)4)N44)N4น6BC ทองคํ าHHา41& ่นคือ ทองคํ “อย ขายหรื ่ย22นทองคำกั บทองคำเว เสี6BCยแตวามันมีน้ำ ยิอย่ C A8"#8. O#-62> 02-!9N 2-!9N ) (ธนบั H35I C5B47BC O#-62> H35I R*N H41& 41&N !N !D>D>N ! D>""อ#-M'Q4F "แลกเปลี #-M'Q4F 20880#10'V, 0880#10'V, N46BC R*N #-M'Q4F ญ ขึ้น H#)การใช้ ยนเงิ ญทองคํ สย ะดวกในการนํ ่4 อ 80#(N ว ๆนี นั ง สื อH4VS พิ>4 ม)>>4 “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึ่ ง เป็ น าO4) งอะไรไปจากเศษกระดาษที ห)>4)>4มดอำนาจบงการและการครอบครอง H4VS 9E8##9YZ 4&4&>C>B4&>B'N>B'Nเ0'Nหรี 44!D> 44เมื 6"G CC(B8 หนัเมื กเท่อาโลกเจริ กั**น(B,M,8. อย าขายหรื อ>C>Cแลกเปลี น!D> กัQQบ)DQ)Dเงิ:)D:าน:เริ่มเวไม่ น"#-80#1& เสี แตจะมีAN AN นBC.M#H*I ้ำBC.M#H*I หนักา DDตO4) H4VS >44่พ์ 9E8##9YZ *(B,M,8. (B,M,8. 0่ยC6EG 4!D> "#-80#1& ANBC.M#H*I DO4) 46"G6"G 480#(N 80#(N C้ ห(B8 9E8##9YZ H#)H#) 0C6EG C6EG "#-80#1& 4เร็ (B8 พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ นอมรั ของโลก ได้ รวายงานว่ าNEจีธ0นี เR*N ปR*N น66CICIที644CI่ยA8"#86,'. บตอไปไม B'N 005N5N005N0R*N R9> RาR*Nจะด 6*N6CICI64ว4CI1&ยวิ นO4) ทานสามารถขายทองเพื ่อ!"#$%& เงินหรื'อ'F ขายเงิ เพื ่อทองไดตามที่ ทางออกก็ 8G8GH8GHเทXBHXBา.XB.กัO4) 88แต C04R,-62> 00E4> 001&1&0N(1&N(#IN(#I$$#I)1$)1!"#$%& LUF LUCLUC..CนH509M,@R,-H5096EG 44R8N **ค) 5*) 5ือ.) 5.การทำให M,@HX BBBเงินดอลลาร B'N 0 4 A8"#86,'. R9> R 4 1&NENE00 B'N A8"#86,'. R9> *N 1& . 8 C04R,-62> 0 E4> ) 1 ' . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N . M,@HX O4) C04R,-62> E4> !"#$%& F H509M,@R,-H5096EG R8N M,@HX และตกลงกันว่า ประเทศใดที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาต้องมีทองคํา ใดก็ สั่งตซืาม ้อทองคําจากลอนดอนและฮ่องกงเป็นจํานวนมากมายมหาศาล ท า นต อ งการ การขายทองเพื ่ อ ทองเป น ดอกเบี ้ ย ยกเว น ถ า เป น การแลก 90!D> M D'AZ 2 #I * !9N 6 H'HDM8C?H#.R9> R *N A 8 ) (01 !1'?4#S ""7BCM(4) A*B4AI 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N *B> *B> CB>C C 90!D> 90!D>10 MD'AZ *!9N!9N6H'HDM8C?H#.R9> 6H'HDM8C?H#.R9> (01 MD'AZ 22#Iอ*#Iนแรกของปี RR้อ*N*Nทองคํ AA8) 8) (01 "7BCM(4) 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ เดื ที่แล้ว จีนซื า นั ่ น คื อ เหตุ ผ ลว า ทำไมเวเนซุ เ อลาจึ ง มี ก ารก อ จลาจลประท ว ง เปลี ย ่ นกั น ทั น ที จ ากมื อ สู ม  อ ื และมี จ ำนวนเท า กั น ” 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) 4 HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ประธานาธิ บดี4ฮ"#-23 ูโก ชาเวซ เมื ่อ!9N เขาประกาศว าาจะขายน้ ำ7BC1#) มัจีนนของชาติ ด1&วยN9า& ท า นพู ด เช น นั น ้ เพราะในสมั ย ของท า น โลกใช เ หรี ย ญกษาปณ ท องคำ R,> 5 ') C 2 N 0 ']-80*. ;edf. O 'F A I 4 RHN 1 3C04E4) 8 85N 0 6DI 9 A) 8 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 4 80#O4) 4 6"G หนั ก ต่ า งกั น ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ น ดอกเบี ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ของ ในดี เ อ็ น เอมานานแล้ ว แต่ น ั ก ค้ า ทองคํ บอกว่ า จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I6H']X 6H']X>B>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N4480#O4) "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN113C04E4) 446"G6"G เงิอิน80#O4) ดอลลาร เพี4่อ4ย"#-23 งครึ ่งหนึ ่ง สวนอีเพราะจี กC.6QN ครั้ง4หนึ ่งงจะใช เงินสกุลสอืหรั่น4ฐH>เหลื ซึE4N ่งเรีBย'. กวเา8Gป็!น“ดี น(4) ารA” 6"Gและเหรี ยต่,ญเงิ น0CR4N ทีล่เรีกัย4นกวB4 า “ดิB'SรฺฮNRัม,>”56DX เปBน4,-E,0'#> สื่ย่อกลางใน ธรรม แต่ เ งิ น า งสกุ สามารถแลกเปลี นกั น ได้ น เดี ย ในเรื งการซื ้ อ ทอง น ยั มี ด อลลาร์ อที่จ4 A@0OH,N B .6CI 4 AD.1BCH3.AI >4 A)A)8ความไม่ D> M 4 #0C5) B'N B '(01. H4!1'2U C !9N A@0OH,NBBC.6QN C.6QN44.6CI.6CI44AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI44H>0H>0R,-EZ 0R,-EZ > R,-EZ > ะ4 A)88E4N E4NBB'.'.8G8G!D>!D>M(4) M(4)AA6"G6"G44#0C5) #0C5),,B'NB'N0CR4N 0CR4N44B4 B4 B'SB'SNRNR,>,>556DX6DXBB4,-E,0'#> 4,-E,0'#>BB'(01. '(01. H4!1'2U C!9NแA@0OH,N H4!1'2U C!9N เหตุ ผ ลที ส ่ หรั ฐ โจมตี ละยึ ด ครองอิ ร ก ั มิ ใ ช เ พราะซั ด ดั ม ฮุ ส เซน เป น การซื อ ้ ขาย ในยุ ค ต น อั ต ราแลกเปลี ย ่ นของสกุ ล เงิ น ทั ง ้ สองนี อ ้ ยู ท  ่ ี 7 ดี เหมื อ นกั บ การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ น ระบายออกอี ก มาก 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D 6A& ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ *(B,M,86O#01#)OO'F'FAฐAI 4เองเคยสนั I 47BCH4VS 7BCH4VS > 4) > 4) น> 48Gอิ8GLรLX BักX Bให A8"#8D> MD'!9N B>CANCAN C!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N 0C?D 1#) 5N5N00A8"#8D> 'D0'1& D0'1& N2-1Z -1Z N96CI6CI 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& เผด็จ*พลเมื การแต ยานงใด บ> 4สนุ อิหรา5น25'' ค.ศ. 1972 สหรั ฐสองสกุ อเมริ กลาชาติ ทสกุ ี่ มล ั่ งเงิ คั่ งนร่หลั ํ า รวยหลั ง สงคราม อองอิ เดียเพราะสหรั และจีนสองประเทศรวมกั นแล้วมีโปจมตี ระมาณ นาร เ ท า กั บ 10 ดิ ร ฮ ฺ ม ั เงิ น นี เ ้ ป น ก ของดิ น แดนที อ ่ ยู  448)48)48)4.4.1).1)1) > C> C4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 2 N 0 ']-80*HX B 23454!"#$%& ''()()'*()*#1& AN N CNให้ *(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN 6QN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& *#1&#1& CN ส!"10'V,YZ (B,M,8 C> E4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ (B,M,8 E4U เพราะการขายอาวุ ธA ปลามมานานนั ระเทศต่*า* งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ เป็ นครึ ่งของประชากรโลก ถ้าคนสอง หลังการปฏิวัติของอิหม6QN าบมโคมั ยนี่งหนึ แต เปO#0-80#!9N นเพราะซัดดั2ม2N 0ประกาศว าจะBB ภายใตการปกครองของอิ บหลายร อยป 80#') 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG 4")T")TT E07BC"#-61\. NC]U 80#O4) 44ต(N4(Nรเพี C(B8LU )น5*)57BC 8'B81#) I47BCO#-62> 7BCO#-62> N1#C8) #C8) 4!5>!5> 13?E> 6่อ#09BC6EG B?E>?E> N1#C8) Cชาติ (B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. ]Uสลาย *NNCB*NB?E> H5096EG ยกเลิ ก มาตรการใช้ ทE07BC"#-61\. องคําเป็รนกทุลนม]U สํ าNC*Nรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG ี้เ4 ร่4งR8N ซืR8N าโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั เลิ กซื้อนขายน้ ำ้อ*มั*ทองคํ ของอิ ร80#') ัก80#') ดวยเงิ น'B81#) ดอลลาร ตางหาก การบุ ก1&โจมตี และ เมื อาณาจั4ก4")รออตโตมานเติ โลกเขาสู80#O4) ย80#O4) ุคทันสมั ย(NC(B8LU A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พั ง ประเทศเดี ย ว ซึ่ ง เป็#N นB กั บ นานาชาติ าB'08!D> ้นA3E#) A3E#) H47)DDA4R,-H49& E4&4& "#-61\BB8908& 9N9ญ95& ญาที )ตร”VS่VSท>6,Nเข H47) E4& >6ํ า,N4ไว้ 80#O4) H%-"^I #"S #น"S "#-61\BB8908& DD8Gาด8G!9Nสั!“ธนบั 4 )5& 4 4่เ4หรี . .6O#0-H46,N ดอิร4ัก4O4) จึO4) งเกิ44ดB'08!D> ขึก็้นจะสู เพื่งอขึปล นบอ(น้(H4'0824. ำมัH4'0824. นของอิรักไปขายด วA4R,-H49& ยเงินดอลลาร ตะวั นตกได ำเอาเงิ นกระดาษที> #N่เการผิ รีB>'QZ ย'QZ กว า480#O4) มาแทนที ย6O#0-H46,N ญ ยึราคาทองคํ ธนบั ตรดอลลาร์2ส ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 งN 4N.4.E,0'H4B> า0นหนึ 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G O4) 44่พ8)48)ิม48)4พ์!E9,N -- - สวนเงินMD'!9N HHไ34U CCLUการถื 00่ง6"G 444,>,>4,>4O> 4O>ตO> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N 4*)4*)5*)55 สหรัฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ MD'!9N Hด34U 34U CH4BX .สหรั E,0'H4B> 0C5N 0ของธนบั 6"G "#-A(H509A36#G 2.่อ.2หรั MD'!9N LUCCLUCH4BX H4BX E,0'H4B> 0C5N 6"G ฐบนด้ ตอไปนั ่นC5N เอง กษาปณ ท องคำเพื การพกพาได ส ะดวก โลหะไม ร บ ั อ ว า เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE ซึ่ง98) แปลว่ า “เราไว้ CCANบCANCANดีTRUST ((80#O4) Dแต 44]U4ม]UพNC]UNC6"G 44่ไม่4มH509A4Z ]-80*2U 098) 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D80#O4) NCนบั 6"G ]-80*2U CV,*#C7> H509A4Zแ8ทนทองคำ 8?41Z ?41Z88A&8A&A&N "N "N &".& . & . RHN RHN22N 20N 0'6CI N 0'6CI '6CI ]X> B> B> B งหารประธานาธิ "#-80#R#8. H4!1'*I D80#O4) H509A4Z RHN การโจมตี ลิเ4บี4ย4]X]Xและสั มCV,*#C7> ุอV,*#C7> ัมมาร 00กอซซาฟ อยา4ง44 ถุคงค่มาีมเทูลาค่H4!1'*I ทองคำ ก80#O4) ารจะพิ ธ6"G รออกมาใช กัเป บนสิวั่งตของที าก็คือ การโกงแบบหน้ าด้าตนๆนั ่นเอง วางใจในพระเจ้า” 3H3535อN 50N ิห0N]0ร]า]-นก็ DDM 'D'@'@@00$0$ผ$00ลทางการ R0 "R"",,5,5N 50N 0N 0 B(0'9Z N41&ุโN4รปที 3H509+I ((งE0'90?E> 1)>C)>Cตัน*)*))>Cรที 5*)5(Z5(Z่พH(ZHิมฐH, !"#$%& *()*#.J<<.?(D> 5'6CI ./<<.(01.!9N !!D>D>!D>66OO6 ้ยO##ัง0#0มี-0-ปH-Hรากฏอยู B(0'9Z N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> E0'90?E> HH, -8-นธนบั 808เ0ป*0*นM*Mเพราะเหตุ *#.J<<.?(D> #.J<<.?(D> 5เหี'6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N ้ย44มโหดและความพยายามจะโจมตี B(0'9Z ./<<.(01.!9N ตอชาติ งมี77ท1&7ย1&องคำหนุ ใหธนนบั พH, อจึอกมามี ค''หาทางเลิ า()'()สามารถแลก ่เป็นนหลั ฝรั ่งเพื ด้่วอยกั รู1้ท1 สหรั ง!"#$%& ร่!"#$%& วมกัน กใช้ 5'6CI รู้ว่าข้อความนี ่บ ตรดอลลาร์Rสหรั ฐรุ่น !"#$%& 'นได --./#'!.R,-.g80#62#I TTT 6*I ((M*g H#B(H#) 55.5. A).A)CA)CH9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 **5) *5) 6BC6DX 4.L> 00!D> BX ไม่ MQHD& '(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*g เงิ น##0C5) เช นๆ,เดี เพราะอิ หด้รแาตะดอลลาร์ ประกาศว าจะขายน้ ำมันดววยเงิ น6*I6*I สกุ ลM*g H#B(H#) CH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& '(")#*+, 5) 6BC6DX BD#>D#> B4.L> 4.L> 0ใหม่ !D> #0C5) LBX 5NBX5Nน005Nเพราะไม่ 0MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX BD#> !D> 0C5) ,8G,8GยLอ8GLวกั MQHD& เปลี่ยตนโลหะทองคำได อดี นมาออกเงิ ธนบั รดอลลาร์ สหรัฐพและหั นสกุล13?E> ยู13?E> โ13?E> รดอลลาร์ ใBช้ ก ันBBเอง หรื ไ!"#$%& หรั ฐมานานแล้ D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& R*N HHา46E,N 0บ04&4&0สหรั >!4&>!9N9N>!69N6ฐH'H34U 6,'5N 00ว6CI6CI 446,G 88หรั :8::ฐ D)D)C C4)4) อื่นทีCC่มเราไว้ ชดอลลาร > 4. .เA)สมอ A)C CH9?D1& H9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่หลั าของเงิ ดอลลาร์ มค่ า า> 4ได้ แต่ ดN 9Nอลลาร์ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ '()()**น#D)#D) C 8,N0 5'X 0ส5'X 4')ฐ')4จึ4ง!D>เริ !D> "G44่อB'N B'N0าCD& 0ลง CD& องการค H46E,N 46E,N 6H'H34U Cิใ6,'5N 0างใจในพระเจ้ 6CI 46,Gส6,G ง'สงครามโลกครั ้งหรั ประเทศต งๆต ขายกั !"#$%& C 8,N 4สอง 6่ม"G6เสื R*NR*N H'H34U 6,'5N ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 80#2N 00']-80*. TTT E0 L>L>00L>เงิ6B023454"#-Q08#!1'1) 004H4 ้เศรษฐกิ จ?4b ของยุ โรปกำลั งรอแร A)A)CA)CเงิH94) ยูโ>4รที น-B0D208") คูแขงของเงิ นE0 N9N9084) >4>4.>4.ขณะนี E08#598) 44?4b 80#2N 0']-80*. CนH94) A-B0D208") 0น6B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H44>4>B4>B':. ดอลลารจึงไดกลายเปนC> สกุ ลเงินสากลของโลก เมื่อ208H4E9S การค าตองใช 80#2N ']-80*. H94) >48G>48GA่เ8GAป-B0D208") E0 B':. ':. 208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b 6B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ สหรัฐกำลังTมีมูลB0QT08##9R,-9& คาลดลง การตอสูกHัน50962#I ของเงินTสองสกุ 6*I(M*ลนี้ไมตาง 6"Gเงิ4น*) ใน 5 E0#. N 4 E90'H5095N 0 H4!1'AN E410C1& 4HXB(NBดอลลาร 68ID7BCH509236#I ค.ศ. 4)1944 (พ.ศ. 2487) ประเทศต างๆจึC งได ตกลงกัDN นC& ที09. ่เมือ9)งเบรต

B0QT08##9R,-9&HH50962#I 50962#ITT6*I6*I((M*M* E0#.4)4)N 4N 4E90'H5095N E90'H5095N0 H4!1'AN 0 H4!1'ANC C E410C1& E410C1&DN DN C& 09. C& 09.9)9)44HXHXBB(N(NBB68I68IDD7BCH509236#I 7BCH509236#ITT B0QT08##9R,-9& 6"G6"G44*)*)55E0#. ่เ66ปQXQX6นBN QXBN .!01& หญ าแพรกเท านั้น..ที!.6EG หลกราญ L>L>0L>0!9N 11"&1"&1"&12+3)4 44!E9H#) ((( ตันวูด''()รั()'ฐ*()*นิ#10'V,6+,& ว#10'V,6+,& แฮมไชรของสหรั ฐวาราคาทองคำ ีค2N-*0990 า-*0990 เทากับ 35 อะไรจากชางสารชนกัน ชาวโลกที !"#$%& 'N 'N H4,-./.?(.R*N MMD' C:. 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .่แ!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N1*N0*N0ออนซ 0C:.1&1&ม2N 1&2N -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. ดอลลาร หรั ะออกสกุ ลเงินของตัวเองก็ ตองเทียบมูลคา ''6"G OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> 55!9N ?ประเทศใดที 88่จH4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CสR,> 5ฐ!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N ?QNQN?HQNH4!1'1Z "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



ต้องมีรูปงาม

sio

%EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3

อย าลืมวาอิสลามถูกสงมาเพื ่อความเมตตาและทางนำ ไมใชเพื่อการแกแคนหรือลางผลาญ $!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& 33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 481  
เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 481  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 481 ประจำวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Advertisement