Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 บที่ ๔๕๗ ี่ ๙ ประจำวั ที่ ๒๓ นวาคม ๒๕๕๔ มุฮ<ัร$=!!รอม 1432) ->92' 1432) !"#$%ลำดั &'( )*+ ,-&'( ป+ท,./0"1$ 234น5ศุ.6&กร'( 7+ 8'2ธั9:8 *;;) (13(27 .<%' ->92' 1432)

เชิญรวมงาน "มหกรรมอาหารและวัฒนธรรม มุสลิมไทย"

เชิญ ญร&ร&ววมติ มติด ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผูผู้ท ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

ขอแสดงความยิน นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซัน น หลั หลังงปู ปูเเตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH ขอแสดงความยิ รับพระราชทานปริ พระราชทานปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์

มูลนิธิสรางสุขมุสลิมไทยขอเชิญรวมงานมหกรรมอาหารและ วัฒนธรรมมุสลิม ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2555 ณ มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดย Theme ของงานในป นี้คือ ช็อบ ชม ชิม ช็อบ สินคาพื้นเมืองของทองถิ่น เชน ผาไหมพุมเรียงจาก สุราษฎรธานี ปลาสมรสเด็ดจากอางทอง การทอเตียงเชือกปานจากภาค อีสาน ผลิตภัณฑตุกตาพื้นบาน เครื่องถมนคร (หัตถกรรมกะลา) ผาบาติก เรือกอและจำลอง เรือจำลอง(ภาคกลาง) นวดลังกาสุกะ โกลดบอล (ชีวภาพแกน้ำเสีย)

ชม การแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจหลากหลายรายการ วัฒนธรรม

มูลนิธิเิเพื พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งงประเทศไทย ประเทศไทย ขอแสดงความ ขอแสดงความ มุสลิมูมล-อันิลธนาชี ด ซอลาวาต-อ านกุรอานยู นนาน กาสิดา ดิเกฮูลู กระบี่ ยินนดีดีกกับ ับ ดาโต๊ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังปูเเต๊ต๊ะะ ทีที่ไ่ได้ด้รรับับพระราชทาน พระราชทาน ยิ กระบอง กลองรำมะนา หมอลำประวั ตินบีงปูมวยไทยไชยา กรือโตะ สีลัต ปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิตตกิกิตติมิมศัศักกดิดิ์ ์ คณะศึ คณะศึกกษาศาสตร์ ษาศาสตร์ มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยย ปริ ภาพยนตรนานาชาติจากอิหราน ตุรกี และภาพยนตรจากรายการพันแสง รามคําแหง แหง รามคํ รุง เรื่อางมุ สลิมยูนนาน มุสลิมอีสาน ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซัน หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําแหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ ชิม อาหารพื้นบานจากทุนกทิหลั ศทั่วไทย แกงสมเขมราแหน่ ขาวยำสมุนไพร มัสสยิยิดดต้ต้นนสน สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาแหง แหง ให้เเป็ป็นน มั ใบยอ บาบอสะเดะ ขาวมันแกงไก ขาวเหนียวแกงเหลืองไก ขให้ าวหมก อาจารย์พ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง อาจารย์ สมุนไพร ขาวสังหยดพัทลุง ขาวซอยรอยป เนื้อน้ำคาง น้ำพริกบูดู กรือ เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็

โปะ(ปาตาบาระ) หม่ำ เปยก ผัดไท-ไขเค็มไชยา บัวลอยยูนนาน ชาเจะเหม โรตี รอบสมุาานวสารความเคลื ไพร ของหวานงานบุญ่อ่อเพื ่อสุขภาพ ฯลฯลลนินิธธิฯิฯ ผ&ผ&าานน ติด ดกตามข& ตามข& วสารความเคลื นไหวของมู ติ นไหวของมู ติดตอจองบูธ รานคา - อาหาร ที่หมายเลข 02-719-8721 ดวน ทาง Facebook Facebook ทาง มูลนิธิฯ จัดงานเลี้ยงพนวาระใหแก เอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

เนื่องดวย ทานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย H.E. Mohammad Hatta ครบกำหนดพนวาระการประจำตำแหนงใน ประเทศไทย มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย จึ ง กำหนดการจัดงานเลี้ยงเพื่อเปนเกียรติ และเสริมสรางความสัมพันธอัน ดีระหวางสองประเทศ ขึ้นในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ หองประชุมรับรองของมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง ประเทศไทย รายละเอี ย ดของงาน และบรรยากาศภายในงาน ฝ า ย เนื่อ่องจากระบบ Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื Social ประชาสังจากระบบ มพันธจะนำเสนอในคราวต อไป

มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เเล็ล็งงเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จจากการใช้ ากการใช้คความ วาม มากในขณะนี ติ ตามขาวสารของมู ลข่ข่นิาาธวสารด้ ิฯ ผานทาง Facebook นิยด ยมในการใช้ มในการใช้ านเพื่อ่อรัรับบ วสารด้ นต่าางๆ งๆ และสามารถติดดตาม ตาม นิ งงานเพื าานต่ และสามารถติ ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมูลลนินิธธิ เิ เพื พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งง ข้ เนื อ ่ งจาก Social Network เป น ที ร ่ จ  ู ก ั และได ร บ ั ความนิ มใน ปรระะเเททศศไไททยยไไดด้ จั ้ จัดดททํ าํ า FFaacceebbooookk ขึขึ้ น ้ น เเขข้ า้ าชชมมไย ได ด้ ที ้ ที่ ่ ป ขณะนี ้ ทางมู ล นิ ธ ฯ ิ เล็ ง เห็ น ถึ ง ช อ งทางในการแจ ง ข า วสารด า นต า งๆ ให www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด โดยสามารถกด Like Like หรื หรืออ www.facebook.com/fictinfo กัถูบกผูใจสนใจ จึ ง ได จ ด ั ทำ Facebook Fan Page ขึ น ้ เข า เยี ย ่ มชมได บนเพจของมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้ ซึซึ่ง่งเป็ เป็นนช่ช่อองทางเพิ งทางเพิ่ม่มเติ เติมมให้ ให้กกับับผูผู้ทท ้ที่ ี่ ี่ ถูกใจ บนเพจของมู www.facebook.com/fictinfo เพียงแคเยี่ยมชมแลวกด Like หรือ ถูกใจ ก็ ใช้งงาน าน Facebook Facebook ใช้ สามารถที ่จบะติ ดนที ตามข าวสารจากทางมู ไดตลอดเวลาในเฟซบุ ของ หรับ วประชาสัมมพั พัลนนนิธ์ธ์ธิฯสามารถส่ สามารถส่ รายละเอียยคดมา ดมา สํสําาหรั ท่ท่าานที ่ม่มีขีข่า่าวประชาสั งงรายละเอี คุให้ณเเเอง พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็ และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู องมูลลนินิธธิฯิฯ ให้ พื ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตัวว ได้ มาได้ททาง าง Facebook Facebook มาได้

$%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ?? +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% 6A6AF6AFS! สัมูนลตินิวธิธิฯี รมหาวิ ยาลักยรเครื มหิด เดืศึอกนโดยประมาณ – 15,000 บาท วมกับทองค อขลาย จัดตั้ง "ศูนยประสาน กลุมเงินันก ษาหลากสถาบั10,000 น รวมแสดงพลั งคัดค าน?พรก. 60-/06: . 9$$. '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: !"#!"#!"# $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณ ติ เพศชาย/หญิ งานช อผูประสบภั ม" ทยาลัยมหิดลต้องการ ฉุกเฉิ นสมบั ในสามจั งหวั ด60-/06: ชายแดนภาคใต !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์วศยเหลื ึกษาและพั ฒนาสันยติน้วำิธท ี วมหาวิ u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์สร้างความเที่ยงธรรม 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) +$S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 1 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน 52 #0!34* อน (เริ ทันที) ลัIAก>IAษณะ 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !12&&/3"456 33เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ CC8% Cส8% -@8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ จัด อย เวที จัดงานแถลง พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:1< 8A6A1< F6AdAF1dA801:xVyV:glÄg:z{|V 1801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว จัดพิธีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื อ'กตั ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 3#76A FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1801+% 801+% $'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ าเนินงานได้ ปฏิ$บ$567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:J$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก-@'-@6%ษาและพั นา 'C#0I0/6A $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $ัต567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< <8<801'CK FF19QB. FนFแสดง 6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั นติวิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ กลุ มเครื$อ$,@$ข,@/,@า/6.ยนั กศึกLH7$= ษาจากหลากหลายสถาบั น รวมกั hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA 6. hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิ จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด ชายแดน พลังคัดคานการใช พรก. ฉุกเฉิ00นC206567S02A ในสามจั งหวัดชายแดนภาคใต และขอ 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 11:nVll:$V 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง $&.$&.+&.+1G. /6B* ภาคใต้ ไ ด้ ส่ ง ประวั ติ ย ่ อ (ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ใหรวมลงชื่อคัดคานโดยมี 3#7L* 00C567S02A $ /เพื 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !า(A(A +1G. /6B* 1T:8=8=8= หมายอยู ที่ 1!!ล(A นรายชื ่อ1G. ่อ6B* ใช ใ01T: นการ 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% %.<<<= ()A&# ()*+: 8012E0$= S*S*CS*C1'>) ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././%.</<<= >?>?/>?/8@/8@58@5()A&# ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดเปิบาสด C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง รองเรียนกับทาง U.N. UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 อกตั้งที่เที่ยงธรรม” 1 หน้ากระดาษ A4 ปิดรับสมัคร วันศุกรที่ 16 ธันc0(: วาคม ไดมีก46) ารจั จกรรมนั กศึกษา โดย*+*+*+ c0(: L*0L*0C206: 46) ''+/206L* L*2554 ++ด9d#. '+/206L* 00C'() 0C206: C206: 46) +กิ9d#. +/206L* 0C'() C'() - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%$'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. 'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ตัวแทนนักศึกษาจากหลากหลายสถาบั ประสงค เพื่อรณรงค ัด01T: คา8=น8=* 8=* * 567S02A 567S02A !!(A!(A$(Aน$ง&.$&./มี&./I%จ/I% ุด/66!L+1+1G. //6B* 0ค01T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 1T: คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th การประกาศใช พรก. U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ฉุU_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] กเฉินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ณ * 1[\+0406]0#0# 'W%'W% YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] วุฒก ิ ารศึกษา ม.3 ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า นยกลางอิสลามแหงประเทศไทย +0406'() * Halal +0406'() *+ 2K+ ++$6+!_+$` +0406'() * 2K:2K:^0(P$'N) :^0(P$'N) ^0(P$'N) +$6+!_+$` $6+!_+$` มูลนิ-ธิเพืมี่อคศูวามรู รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) ้ แ ละมี:+=>0!/6K ป ระสบการณ์ ใ0M+N6OP4Q นสายการผลิ อาหารจะ L 0M+N6OP4Q ''5Rต$ 67'ST -S L 67'ST L 0M+N6OP4Q 5R$ $ 67'ST -SS กลุ  ม นั ก ศึ ก ษาได:+=>0!/6K ม:+=>0!/6K ี ก ารจั ด กิ จ กรรมชู ป  า ยคั ด ค า'5R นการใช พ-รก. 2!0G!2B6= 998-!@ > /06F66-02!0G!2B6= 98-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* CC!/A FF:22!V:3#7:222V:IA > /06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0พิจารณาเป็นพิเศษ 1 . ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ จั ด ก า ร โ ร ง ง า น ( L i n e อ า ห า ร ก ร ะ ป ๋ อ ง ) ฉุกเฉิน กิจกรรมการลงชื่อ 1 3#76* >>!6U ล3#76* า3#76* น รายชื ่อ//ถึV0=>0!27+0N U.N. เพื่อคัดคาน พรก. >!6U !6U /งV0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() c0( '()'() *+*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() *+*+2@*+2@L2@Lc0( '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + o+0406p0#0#: +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง ฉุกเฉิน การปราศรัยชี้แจงเหตุ สิ* +*ท+*,"+ธิ,"ม$ และการบิ ดเบือน111 #$% 'ด% '()() /#01+% !"!"ก!" #ารละเมิ 22#0!34* #$%$%&&% '&% () ,"$นุ$-.ษ-./-.ยชน /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. เงินเดือนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท กระบวนการยุติธรรมภายใต พรก. ฉุกเฉิน8 พรก. ฉุก!เฉิ!+ABน+ABB 567'8,98-:;" 567'8,98-:;" < 8< '*= 8< และการประกาศ >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! ไมสามารถใชในการแกป8@ญ8@/8@หาได บทำให2ป2*ญ หาลุ ้น000 คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป /CA/CA$CA$จ,@$,@ริ/,@ง/6.อ/6.Dง6.และกลั DD>-6E-$B. >-6E-$B. GกตGลามมากขึ G#/6@ >-6E-$B. 2* C$F@ * C$F@ $F@ Gํ G#/6@ H 6. พนักงานแผนกอาหารกระป๋ (รายวั น) 2C 0 าG#/6@ แ หH นH ่ง QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * $%$%C$%C'C%Cวุ'C%'C% #ฒ#>.#ิก>.Q>.ารศึ : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * :ก<= F01#O(" F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ า น อีกดวย I+>6EJ4< ' 5K $ 67'F= F9!* J 4< / = > LC01801 J4<J/4<ส=>/ดิLC01801 5K67'F= $67'F= -F9!* =>กLC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K'$ ี่ พั ก-F9!* ารตาม !"#$%&'%()*+", 9":;93 .4D.4D4D I+>6EJ4< ซึ่งเรียกรอ. งความสนใจเป นอันมากมีทจากผู ที่มและสวั ารวมละหมาดุ มอัต !"#$%&'%()*+", &0 อ&0 +1/&0 ง+1/+1/ &&2-3 4450, 46750, 6758 9":;93 <<5'=<5'=15'=1>%?/ ##%)5+)@%>7 99%'!&%6&A5B4'C= อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ !"#$%&'%()*+", -+./ &2-32-3 0, 6788 9":;93 1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ 801 กฎหมายกําหนด I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ 801 I60I6:'() + * GC0!27>C/J$/06'>% $ 801 - ประสบการณ์ทํางานในโรงงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี ณ มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) - สามารถวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี การประชุ มคณะกรรมการอิ ส ลามประจำจั ง หวั ด 3 จั ง หวั 'W% Y 6*>6*>!10$4060-9NQ !10$4060-9NQ 2!0=!2?6T !0=!2?6T 998-!K 2#%2#%! !34* 34* 1567'8,98567'8,98วุฒก ิ ารศึ กษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* 2 9 8-!K 2 1 'W% Y > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 8-!K #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3ด*3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 - มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ชายแดนใต ในโครงการ ลู ก เกิ ด รอด แม ป ลอดภั ย 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5Kมู$Internet, -0/I$: +-D+/02J$+@ เนื่องดวยมูลนิธ!"ิเ!"พื#!"#่อ$%#ศู$%&$%น&M% &ยM% :9>< ก:9>< ลางอิ ประเทศไทย และ าเร็0จง:รูประเทศไทย ปต่างๆ 3#7>< ล8@นิธ$ิเ/06,P พื่อศูน/ยโปรแกรมสํ กN0'>K ลางอิ/ส/O(6< ลามแห รวมกั บ องคกร 5/067L+12!0G!M J4<J4<F4<F6%F6%/6%/ง06'() II>A I>A 9C< Jลามแห +* +* GC0!27+0> M% :9>< >A ส9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ า หนด สมาคมวางแผนครอบครั ว แห/ง//06,02$0+% J$CA ,@/า,@/ย6./า6.86.ส่จั8=*:8ดว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA (i,I% //0-$: hjjk: glVll: H: 001011B0!4#A 2. นวิ ศ"ศู วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: glVll: gnVll: $V: H:#0$DE1#* #0$DE1#* เครืหั$อ$ว,@$ขหน้ ตั=*:gh: ้งgh: นยประสานงานช วยเหลื อ'C#0: ผูประสบภั ยน้m: ำm: ทm: วgnVll: ม" ขึ้น $V: B0!4#A /06,02$0+% #0! 22#0! B0!4#A /ประเทศไทย /06,02$0+% 2จะได #0!ร  ว มกั น จั ด ทำ คุ ณ สมบั ต ิ เพศชาย ย และสงเสริ มอาชี ้นในจังหวัด ณ เพศชาย เ%'()*+ป()*+น,"*+,"ศู$,"ต$ น-.$ิ ย-./-.ป/#01+% ก567'8,98รมุสลิมในการชวยเหลือผูประสบ โครงการลูกเกิดรอดแมปลอดภั &%'&()%'สมบั #01+% !"!"#!"เพื#$%#คุ$%่อ&$%ให 22#0!34* 11567'8,98/ระสานงานขององค #01+% 2#0!34* #0!34* 1567'8,983#7L+GC0!6* !!) +;"+;"พย<;"!ขึ< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* CC!!) +เที 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ อ า วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสริ ม สร า งสุ ข ภาพในด าน ภัยc0-J$10$(F/A และดำเนิ โครงการรั บริ จาคเพื ยเหลื อผูกปรกลโรงงาน ระสบภั ย1>) วหรื ม อ >>:ชายแดนภาคใต วุc0-J$10$(F/A ฒ ิการศึกนษา ปริ ญาตรี ส$าขาเครื ่องจั 6<06<บ0$L0-2% $G<$่อG<0ชG<0:ว0:+0406: 'G6) $01#0CA FF6<Fญ 'G6) *+*+1>) *!น้*!ำ$0$0S$% AHโAHดยมี -.-.-.,02$/% c0-J$10$(F/A 0$L0-2% $L0-2% :+0406: +0406: 'G6) *+1>) *!ท$0$0S$% $0$0S$% >:D>-: :D>-: D>-:$01#0CA $01#0CA AH ,02$/% I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 1 I0/ I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 1 I0/ ,02$/% I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 1 I0/ อนามัยของแมและเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและหลักการ จ าคช ป  ระสบภั ย ได ท ่ ี : สาขาที ่เบริ กี86:567&0$R* ่ย6:567&0$R* วข้ อวงยเหลือ0ผู D-&02!@ 0 -408@ $ D-&02!@ 8 -408@ $ D-&02!@86:567&0$R*0-408@$ ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< !"#$%&'%()#$วย: 199/8 *+,-. /0+#1# ".2%0#13 6.7#)08& 90F$< :;<OOO ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< ในการดำเนิ นงานตามโครงการนี ้ท45ราบว าทางคณะ - ธนาคารอิ ลามแหงประเทศไทย บัญ ชี มูลนิธเป็ิเพืน่ออย่ ศูนายงดี กลาง ของศาสนาด - สามารถดู แลสMaintenance เครืชื่อ่องจั กรกลได้ #74!0> #74!0> +.7#)08& =.!>? %1@1#-#1 10250 #74!0> สลามประจำจั งหวั ดชายแดนใต ไดเห็นความสำคัญของ อิส-ลามแห งประเทศไทย บัญชี สังคมสงเคราะห สาขา คลองตัน เลขที่ กรรมการอิ มีประสบการณ์ ทํางานในโรงงานอุ ตสาหกรรม A%1B30%5 :้แ02-3122489-90 โครงการนี ละไดดำเนินการอยาFax งจริงจั: ง02-3129254 มาโดยตลอด บัญ- ชีสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ , , %!&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 !"!"#!"#001-1-05581-2 + ', .+/ 1 0 2 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 , #$"- $"$"%ธนาคารกสิ %!&'(&!)* !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* + ', ( !, % ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 สำหรั บ โครงการในป นี้ ไ ด มี ก ารจั ด ประชุ ม ระดั บ คณะกรรมการ กรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง %&'()*+$,-./ 12.3 :5/ ;*;9">0? :7892, )'@ง:$หวั 1$#ดA<ขึ="้น-'ในวั :BC9น@2>"$ อิ)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 สลามประจำจั ที่ 18D@2)EF3 - 20 ธั>นG.8#0-H0B วาคม 2554 ที่สำนักงานคณะ ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"หั()"1ว)"1หมาก G"1+G"1267892, (3,%(!5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" 13,078-100513-4 %J%KI0 KI0 ประเทศไทย บัญชี!"#!$ กระแสรายวั น 0สาขา เลขที ่บ&3ัญ121 ชี3, งหวัดยะลา นราธิวาสและปตตานี โดยมอบ 1:262."$ @2)EF3 D2!26@">,/ 5/%Kกรรมการอิ ;*K6V)" .6V)" /9I20./ AสBCลามประจำจั /%;* 001-1-02425-9 ติดตอประสานงานได ท7ี่ สำนั กDงานมู ลนิ>ธG.8#0-H0B ิฯ#0-2314-5638 หรือ บริ1จ1;8&!5 ;;3PQ0 71!79T71-!" #$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 7&+* I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 117&+* I#@!0* 3PQ0))%;RS )%;RS %;RS 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1าค:;8&!5 ;8&!5 K 6V)" 1 7&+* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 หมายให นายนิติ ฮาซั น ประธานฝ ายประชาสั มพัน9.?ธ>เป นผูป10250 ระสานงานกับ 260*ก= DJ:/ 9>2:)' BC9@2>"$ D@2)EF3 >G.8#0-H0Bวัน87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> #0AL เพิ่มเติF.< มได"5.$ ที่ +สำนั งานมู ลนิธิเ@พื:$่อ1ศู$#A<น="ย-'ก:ลางอิ สลามแห งประเทศไทย !" # $" % W0 & 1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !" # $" % W0 & 1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` ทานและดำเนิ นงาน !"#$"น.%โทรศั W0&1!V##7* ;1XI+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` จันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 18.00 พท 0-2314-5638 M0.-/1A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

2

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF .*-%G%D$ ''' %3)B%+%/ >36+%& *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& BD88CEF !"H"$ 67='<0> ก" อ น“ยึดวอลล* สBD88CEF ตรีท”..*-%G%D$ โดย อาจารย* บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ในอดี ต ถ า ใครมี แ สนยานุ ภ าพทางทหารที ย ่ ง ่ ิ ใหญ เ กรี ย งไกร คนผู  บริ ห ารประเทศ ถาเก็บ่อภาษี ไมพออหรื ันตอคางใช จบ่ายอ*น้รั(('+$*, ฐาํ บาลก็ จ-ะกู.&/0 จงคัาก-บ บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรักและหาเรื งโจมตี ิหร่อาไม น ทโดยหวั ยึด มันและบั 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0-!"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( นัล้น0ค่ก็(-D4'DD'81I; ดครองทุ ก3G?+P%LD'8Q(/ สิ่งทุอกอย างได อยา(งสะดวกง ายดายกรโรมันไบ ธนาคารเฟดเดอรั ลโดยการออกพั ธบั่อตให้ รขายให แกธนาคาร หลับงสกุ จากนั มูP%& สิามารถยึ นค้าในการซื ้อ><ขายคื เหรี ยญทองคํ ขายน้า ํ มันด้วยดอลลาร์ สหรัฐนเพื ประเทศต่ างๆยอมรั ลเงิ้นน 0าส(-D4'DD'81I; ><3G?+P%LD'8Q(/ (าจากอาณาจั P%& แซนติ ที่มจีเ'มื ่ในประเทศซี จุบ6"G ัน46O&'CQNBC10CE4U แตนในป จุ()บอ*ันงหลวงอยู ถา(ใครมี เ/. งิน(01. คนผู23454 นเรีั้นยก็ปัสจามารถครอบครองทุ กสิ่งทุกNC7BC80#O4) รั ของตั ฐ บาลก็วเอง จ4 ะเก็ ภาษี จA090#L#5(#596CI ากประชาชนมาจ า ยดอกเบี ้ ย ให แ ก4ธ ]-80* นาคาร 44(#I 220HR,-6CI !"#$%& #+() ,-. YZ *บ*(B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI (#I 0HR,-6CI 4 !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พย์ใน างได ยิ่งถา;<=. ใครสามารถสร างเงินขึ้นมาได เอง คนผู นCั้น9&ก็Bย8& ิ่งE,0'QN มีอำนาจมาก เฟดเดอรั ล 4รีเ4&สิ#> ร`) ฟ(0, !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1]-80* Z 4 *)*)เป็ 5*)5อย 6,78,9:. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') B C10C.M#H*I D O4) !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 46DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG888 5 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]UาCN แลกเปลี ')C9&B8& E,0'QN C10C.M#H*I DงO4) 4&#> `) (0, ้งวที่สอง นในการยึ เจ้า ท่าดนได้ สั่งมุสลิมผู้ศรัทธาไว้ว่า “จงอย่ ่ยนซื้อBขาย รูปหลั ทองคํ า4มานานแล้ มาเลเซี ยฐเองก็ ส นั บสนุ นับให้ คนในประเทศ ขึ น ้ ครอง สงครามโลกครั สหรั อเมริ ก าไม ไ ด ร ความบอบช้ ำ จาก 886#& 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 4) 86#& 6#&''ย4. '4. 4.R,-4) 8$0?4QZ $0?4QZ 9กว Q47BC*4 R,-4) Q47BC*4 #596(G Dเพื 6A#G D6"G6"G 4เว้ 6CI .=JK. 0จะมี 4(01. N0และจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0-า4)4) #596(G 6A#G 6CIทำไมทุ .=JK. 0่า4(01. 4(01. !9Nา!9N 2-QZ นั น ่ คื อ เหตุ ผ ลที ว ่ า  ก ประเทศจึ ง ไม ใ ห อ ำนาจการพิ ม พ ธ นบั ต รตก สงคราม จึ ง มี โ อกาสพั ฒ นาประเทศเป น มหาอำนาจได เ ร็ ว าชาติ !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 001Zว01Zย41Zอ4ื่น1&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD อยูในอำนาจของเอกชน เพราะถ าเอกชนสามารถพิ มพเงินเองได เอกชนก็ รัฐบาลสหรั ฐทุกสมั ยไดร#)ับ`การกระตุ นใหสนับ'สนุ2)นDอภิ ม4หาโครงการที ่ตอง าเพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพืC่อ7BCQ0*I ทองคําได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี ยRบดุ า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ (0,R14]064& ?E> ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ PPP406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) 6E*Z ENRENCENCลCการค้ #) ` (0,R14]064& ' 2) D ?E> 4 8 $0?4Q0*I #) ` (0,R14]064& ' 2) D ?E> 4 $0?4Q0*I O) 406'05Q4?E> 83,) C 7BCQ0*I ? 4 ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) C 7BCQ0*I ? 4 ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z R สามารถยึ ดอำนาจรั บาลที ่มาจากประชาชนได นเชนนั้น ประเทศ นนล้จำนวนมหาศาล น้นโครงการสำรวจอวกาศ ท่ า นอธิ บ ายถึ งฐCเหตุ ผ6ลที ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า หากเป “การขายทองคํ า เพื่ อ ใชล้เางิ4 านดอลลาร์ ดัเชง7BC*46A& นั เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สการขยายอำนาจทาง หรัฐดิ่งเหว ค่าเงิน B40H*!D> EE,0'E,) ..CR*N CICI644CI่ห234544& H509E0'4-. R,-80#O4) 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& 7BC*46A& B40H*!D> E ,0'E,) . R*N 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 B40H*!D> ,0'E,) C R*N 6 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 และประชาชนก็ จะได้ยรับความเสี หายว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายจะกระทํา ทหารด วยการรุ กทีรานชาติ ตางๆ ก็พเช'ลอยลดลงด้ น'B&B&88เวียดนามวย เพืนั่อ่นเป นการกระตุนา ทองคํ าเป็นดอกเบี เว้นเสียยแต่ ดอลลาร์ สหรัฐ ่จีนสํารองไว้ หมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) ( ASASกัTASTนT !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !"6"G 4ที8BC8#-D0$. !"#$%& 'ก()ประเทศจึ *#740DงอยูE08H4?4Q0*I *DI บ80#O4) HBX ง"#-Q0Q4 ดวยเหตุ ี้ธนาคารกลางของทุ ภายใตการกำกั ดูแล 4อุR,-Q0*I ตสาหกรรมอาวุ ธ นการสร างความขั างประเทศตางๆเพืส่อหรั ให(ฐ( ในทั น แน ละในจํ านวนเท่ ากัน...” เงิ นในคลั ของจี หายไปส่ วนหนึด ่ง แยจีงนระหว จึงเอะอะโวยวายให้ Q059Z AA,IฐA,I9,I9และการสนั ?4R14]064& N 2N 2-136QN 4444)โ4)ลก 9EU 9901& ,)ากที M8IM,70'.R,> 8G8G5!8G!าD>D>!งต้ !D>!9N9N!8น9N8N& 8N& การแลกเปลี V,7BC*##8-8G HHXBHXBH509E0'4-7BCQ0*I 0พ์'N0CC0ธCธนบั ไม่ ่จะเข้าใจคํCN CN า8I8ICN สอนดั งกล่า55วข้ ่ยนทองคํ า ประเทศเหล รายงานการพิ ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ น-136QN เชื อ ให้ Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 1& N 2-136QN 4)> 4> 4> 4 Q059Z 9EU 901&01& EN ,)CC,)20843!"Q) C20843!"Q) M,70'.R,> N& V,7BC*##8-8G V,7BC*##8-8G XBH509E0'4-7BCQ0*I H509E0'4-7BCQ0*I ของรั ฐEN ยEN บาล 9EU 20843!"Q) ,70'.R,> านั้นซืBB้อม'NB'Nอาวุ จากสหรั บสนุน''รัอ1&'1& ฐยสิ บาลอิ ส่ราเอลให 6O#0-\0A40BI AAเป,0983E4D5N 6CI.6CI6CI 44O4) 44HX4HXBHXBB O)O)ทีO)44่ม4(01. R9> -438,) (ไ(ด!"R"#A@0O8G 8นเกิ 'N 'N นC!9N 00C!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!O9NO4> Oด4> ยแย ีนแต ้า ํ หนั กR9> ต่ า2ฐ2งกั น กทํามิ าให้ ฝเป ่านยหนึ เปรี!!ยD>D> ส่ วจึ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ทราบตามธรรมเนี ัติ สเพื รตู้คน่าที่แท้จริ00ง..0ของดอลลาร์ A,0983E4D5N 4O4) O4) ในสหรั อเมริ เชนนั่งเสี ้น ยชาวอเมริ ันE,& อ90B0Q& ด่ง 5เป ปมป หาความขั ง6O#0-\0A40BI ตอบไปไม ิ้น่สุอดจะได้ น,0983E4D5N 6O#0-\0A40BI (01. R9> 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G !"R"#A@0O8G !บD>กE,& 86,&ประสบความเดื 6,& 'NC!9N !.D>.A)าA).9ยหนึ A)990B0Q& 990B0Q& 5น-B'N 0ญ C!#8G 4 > มปฏิ (01. E,& 8ง6,& 5-B'N -B'N C!#8G ได้ องออกมาประท นสิ่งที-่มนุ้ ษย์ สหรั แต่สหรัฐฐไม่ จีน0จึเงิ9E#X งระบายเงิ นดอลลาร์ 44ายและกู *>4*>B*>BCE> BB6CI 44A8"#8. E0843!"]X V,I % WFงWFถืWF ?อ?E9N 11น&N91&N9ดอกเบี &9&N9S,&9S,HNS,HN0HN0!9N 8ความไม่ 448)่ง48)เป็ 48)4!E9,N ร*อ*ไ@)นจนต ง99084) “ยึ ดอวอลล ทัO4) ่วO4) ประเทศในขณะนี ยิ่งฐรัฐบาลสหรั เรงทใชํา6CI6CIตาม จ6CI จากธนาคารเฟดเดอรั ลออกรีเสิโดย รฟ>B>B>B BCE>CE>0ง9E#X 0นเร่9E#X B6CI6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X E0843!"]X V,I *@)ปจึ @)%% ?เป็ E9N 0้ยว!9N 9หรื 084) 4!E9,N !E9,N- V,I E9N !9N 084) 88 สตรีทย” ุตกัิธนรรมซึ O4) รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน 90(#I BBB0E0#1& X>Bบาล 90 #0C5) ,,7BC80#10'V,8G '908. 69X N BN BN B 80#M2#8##91#) OO'FO'FA'FAมากเท 4 I A4 6OX BN BN 43906,N .E#X BBBAIฐAI4 ธนาคารเฟดเดอรั ล รีเสิรฟ44>4B> Bหรื อ'908. ธนาคารกลางของสหรั ฐ ที่ตั้งขึ้นมา าBN43906,N ใด รัฐ44บาลสหรั ก็AI4ยH>4H>ิ่ง0H>เป น90(#I หนี้มMM@H. ากขึ ้นAIAI4AI4นีH>4H>่ค0H>0ือE#X สาเหตุ ที่ทำใหรN]N]ัฐN] 0 M @H. 0 E#X B B0E0#1& X > B 90 0 90(#I @H. E#X B0E0#1& X > B 90 #0C5) , 7BC80#10'V,8G > B 69X 80#M2#8##91#) 4 I 6OX 43906,N 4 .E#X #0C5) 7BC80#10'V,8G '908. 69X 80#M2#8##91#) I 6OX .E#X โลกใช้ ท องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก สหรั ฐ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B ตามกฎหมายเฟดเดอรั ล อรียปี เสิรฟใครมี ค.ศ.ท1912 บดี5C9E8##9YZ วC9E8##9YZ ูด สหรั ฐต*อ*ก(B,M,8. งตกอยู ลของนายธนาคาร แต อเงตกเป XB5N5N0A8"#8D> 0A8"#8D> '.R9> R9> 0่ตมี2-c0,0,8G AงAI4คก็I4นที H>ยH>0ัง2-c0,0,8G **0909 6"#& '่ย(61& 'น(8) 07BC23454!"#$%& *# # ?Q>ย?Q>ของประธานาธิ E4&4&>O>O4)4)44?4QN (B,M,8. 6"#& '(61& '(8) ((9S9S,HN,HN07BC23454!"#$%& ''()า()*ในสมั HXHXBBอ้นิท8Gเงิธิ8GLนพLXBดอลลาร์ เปลี นเป็ เวลาหลายร้ องคํ มากย่ อEมหมายถึ ง?4QN มีค5วาม แอฟริ า แม้ภกายใต ระนั สหรั5ฐ5'. ในคลั หลืออีน กทาส มาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&โรว !" 99ดั020880#*I วิ!" ไดเปนหนวยงานของรัฐบาลแตปB080#7BCM#H1& ระการใด หากแตN9N9เ&AN9&Aป06E*Z น06E*Z สร ่งคัจึDD่งงO4) ให แง4ก4 น4ายธนาคารที ริงาคื>และสามารถงอกเงยได้ ประชาชนที ่ต6*Iอ(งจ ายภาษี R,-?H#1& BจD64X D64X 7BC*462#I (M*90208 M*90208 คั4AN ่ งCCและมี มนุ ษ ย์ จึ ง ชอบสะสม งงความมั นั้ น จี น เร่O4) หาทรั พ ย์ สิ น ที อี ก R,-?H#1& N6,X่แN6่ค,XBทงค่ Bอ>B7BC*462#I TT6*I NH4AN Cล!"สัน อ ํ ามินาจในการครอบครองมาก B080#7BCM#H1& &A06E*Z 9า020880#*I 020880#*I DO4) NH่ ง4AN B080#7BCM#H1& AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC บรรษั ท การเงิ น ขนาดใหญ โ ดยผู  ถ ื อ หุ  น เป น นายธนาคารสากลที ่ ท รง ไปเป น ดอกเบี ย ้ R*N H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC R*N เมืพ่อลจากบางประเทศในยุ โลกเจริ ญขึ้น H#)การใช้ เ0หรี ยญทองคํ าเริ่มไม่"#-80#1& สะดวกในการนํ า DO4)เมื เมื ่4 อ 80#(N เร็ ว ๆนี ้ หเอฟ.เคนเนดี นั ง สื อH4VS พิ>4 ม)>>4 พ์ “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึหรั ่ ง เป็ อิ ท ธิ โ รป อ ่ นายจอห น ้ เข า ดำรงตำแหน ง ประธานาธิ บ ดี ส ฐในน H4VS 9E8##9YZ * (B,M,8. > C 4& > B 'N C6EG 4 !D> Q ) D : A N BC.M#H*I 4 6"G C (B8 9E8##9YZ**(B,M,8. (B,M,8.H#)H#)>C4&>C4&>B>B'N'N0C6EG 0C6EG44!D>!D>QQ)D)D:: "#-80#1& "#-80#1&AN ANBC.M#H*I BC.M#H*IDDO4) O4)446"G6"G4480#(N 80#(NC(B8 C(B8 H4VS>44)>4)>4 9E8##9YZ พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก ได้ ร ายงานว่ กฐานทางประวั ิศE4> าสตร า กฎหมายเฟดเดอรั ล รีเสิรฟเปน ตนป4 R8N ค.ศ. เขาได ยมประกาศคำสั มธนาคารเฟดเดอรั B'N 005N5N005N0R*N 66CI่งCI64ห4CIาA8"#86,'. R9> RR*NR*Nล6*N6CICIรี644CIเสิ1&41&ารNE1&จีNEฟ0นNE00 8G8GH8GHXBHXB.XB.หลั O4) 88C04R,-62> 0ต0E4> 001&1&0N(1&เN(ป#IN(#Iด$$#Iเผยว )1$)1!"#$%& ''F 'F LUF LUCLUC..CH509M,@R,-H5096EG **)1961 5*) 5.) 5.M,@HX BBเตรี B'N 0 R*N 4 A8"#86,'. R9> B'N R*N A8"#86,'. R9> . O4) 8 C04R,-62> 0 E4> ) 1 !"#$%& . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N . M,@HX B O4) C04R,-62> !"#$%& H509M,@R,-H5096EG 4 R8N M,@HX และตกลงกั นว่า ประเทศใดที พ์ธนบั ตรออกมาต้ องมีทองคํ ่งซื้อทองคํ นงจํกล านวนมากมายมหาศาล ผลงานชิ ้นแรกของนายวู ด4 วิล่จสัะพิ น มเมื ดำรงตำแหน งประธานาธิ บดีา คิสัดดอกเบี ้ยเงินากูจากลอนดอนและฮ่ จ*ากรั ำสั!9N ่งH'HDM8C?H#.R9> าวยังไมทันได 90!D> MMD'AZ 22อแต #I2#Iงกงเป็ *#Iค!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NปA*NAระกาศ 8) A8) (01 !1'?4#S ""7BCM(4) A*B4AI > >โรว "&> "&.การแลกเปลี 44(>&่อ4(>& เข #I(>& #I่ย$$#Iานธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N B> *B> CB>CฐCบาลสหรั 90!D> MฐD'AZ *!9N 6ดัH'HDM8C?H#.R9> 8) (01 (01 90!D> D'AZ "7BCM(4) 7BCM(4) A*B4AI *B4AI "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ่4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ า ของสหรั ฐ เพื ่ อ ตอบแทนกลุ  ม นายธนาคารที ่ ส นั บ สนุ น เขาให ไ ด ร ั บ ชั ย ชนะใน เขาก็ ถ ู ก ลอบสั ง หารเสี ย ก อ น และคำสั ่ ง ที ่ เ ขาเตรี ย มไว ก ็ ม ิ ไ ด ถ ู ก นำมา 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) 4 HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) การเลื อางกั กตัน้งประธานาธิ บ8ดี4I้นDจึง. ถื6*Iอ9เป็E'0D6ECX ประกาศใช R,> 5 ') C !9N 2 N 0 ']-80*. ;edf. 7BC1#) O 'F A I 4 1& N 9 RHN 1 3C04E4) 8 85N 0 6DI 9 A) N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 4 80#O4) 4 6"G 4 "#-23 หนั ก ต่ ส่ ว นต่ า งนั น ดอกเบี ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ของ ในดี เ อ็ น เอมานานแล้ ว แต่ น ั ก ค้ า ทองคํ า บอกว่ า จี น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9า& N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I6มH']X 6พH']X E5'R,-6,N 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN113C04E4) >B>BE5'R,-6,N 4480#O4) ธนาคารเฟดเดอรั ล รี เ สิ ร  ฟ ได ร ั บ อำนาจในการพิ ธ นบั ต รโดยมี ใน ค.ศ. 1972 ธนาคารเฟดเดอรั ล รี เ สิ ร ฟ  ได ย กเลิ การใช ทองคำ เ8Gป็!8GนD>!ธรรม แต่ เงิ#0C5) นต่,าB'N งสกุ ลCR4N กั4 นB4 สามารถแลกเปลี ่ย4,-E,0'#> นกันได้ B'(01. อิ'(01. นเดียH4!1'2U ในเรื ่องการซื ้อA@0OH,N ทอง เพราะจี ยั.6CI ง44 มีAD.1BCH3.AI ดAD.1BCH3.AI อลลาร์สกหรั อที่จ4 BBC.6QN 44น.6CI 44ฐH>4H>เหลื 0H>0R,-EZ >4 A)A)8ความไม่ BB'. MD>M(4) AA6"G 44#0C5) 00CR4N B'S NRNR,>NR,>5,>56DX BB4,-E,0'#> CC!9N A@0OH,N BC.6QN C.6QN 4.6CI 4AD.1BCH3.AI 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)8เงืE4N 8E4N E4N B '. M (4) A 6"G 4 , B'N 0 4 B4 B'S 5 6DX B B H4!1'2U C !9N '. 8G ! D> (4) 6"G #0C5) , B'N CR4N 4 B4 B'S 6DX 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U !9N ่อนไขว า การแลกเปลี ตองพิมพโดยมี ทองคำสำรองหนุ นหลังเพื่อใหธนบัตรดอลลาร สำรองในการพิ มกพมาก ธนบัต1#) ร Oนั'F่นAหมายความว า นายธนาคารเฟดเดอรั ล รี เหมื อ นกั บ ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ น ระบายออกอี I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& '()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ **(B,M,86O#0'FAAI 4I 47BCH4VS 7BCH4VS A8"#8D> MD'!9N C่แ!"#$%& #.10'V,R*N 0C?D6A& OนO'Fสองประเทศรวมกั > 4> 4)ไ> 4ด) > 4น8Gน8Gแล้ Lั่นLเอง X BวX B5Nมี5N0ป0A8"#8D> 525'' 'D0'1& D0'1& N2-1Z-1Z N96CI6CI 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N C?D 6A&6A& ดำรงมู ลB>CAN คCAN า1972 ที!"#$%& ทจริง มิ'สหรั ใชเป*#.10'V,R*N แคเศษกระดาษ สามารถจะพิ เงิ1#) น1#) ออกมาจำนวนเท าใดก็ เงิระมาณ นดอลลาร ค.ศ. ฐนอเมริ ก าชาติ ที่ มั่ ง คั่ ง ร่ ํ า รวยหลั ง สงคราม เสิรฟพลเมื องอินเดีมยพและจี 6QN6QN 448)48)48)4.4.1).1)1) > C 4& > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX BBB 23454!"#$%& '()*#1&#1& AN N CNให้ **า(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& CN !"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8 O#0-80#!9N C>เสิE4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ เพราะการขายอาวุ ธA ป ระเทศต่ งๆที ่ ทธนาคารเฟดเดอรั ํ า สงครามโลกประกาศ านคน ซึ่งนั6QN บรเป็ นครึ ถ้าคนสอง ไมเพียงเทา'นั()'้น()**#1& ในฐานะเป นธนาคารกลาง ล รีE4U รCN ฟCN จึพั งเสืน่อกว่มคาล้าลงจนหลายชาติ ังเกี ยจที่งหนึ ่จ> Cะรั> C4&่งบ4&ของประชากรโลก 80#') 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา #C8) 4!5> 13?E> ")4")T")TT E07BC"#-61\. ?E> 80#O4) C(NC(B8LU 4ร่4งR8N )5*)57BC 80#') 8'B81#) I4 #C8) 4!5>!5> 13?E> E07BC"#-61\. B?E>?E> 80#') 80#O4) Cรี(B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N 7BC 13?E> #09BC6EG ]UNC]U *NNCBา*NBงทั 80#O4) 4ต(N4(Nรเพี H5096EG ยกเลิ มาตรการใช้ ทสำรองของธนาคารต องคําเป็นทุน]U สํ าNC*Nรองในการออกธนบั ซืR8N ้อ**ทองคํ าโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั ยังเป66#09BC6EG นก6#09BC6EG แหล งรัก44ษาเงิ นE07BC"#-61\. ่วประเทศด วย 4ใครที ่เ(B8LU ยยนง CCH5096EG ค.ศ.นี้เ2007 สหรั ฐ)57BC ประสบภาวะวิ ก'B81#) ฤตทางการเงิ น7BCO#-62> ที7BCO#-62> ่คนไทยเรี ยกว1&N1าN1#C8) “วิ ก4ฤต A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> การเงิ H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พั ง ประเทศเดี ย ว ซึ่ งรูเป็ กั บ นานาชาติ ราคาทองคํ า”B'08!D> ก็จเพราะสถาบั ะสูงขึ้นA3E#) A3E#) H4'0824. H47) Eง4&4& "#-61\BB8908& B>'QZ'QZDD8Gด8G!9Nสัค!9N9ญ 95& ญาที ) VS่VSท>6,N>6ํ า,N4ไว้ ((H4'0824. 480#O4) 80#O4) .6O#0-H46,N 6O#0-H46,N O4) H%-"^I #"S #"S "#-61\BB8908& N นB> #N การผิ 4 )5& 4 44.า งเงิ 44O4) 44B'08!D> น การธนาคารมาก็  ว  า#ธนาคารมี วามสามารถในการสร น แฮมเบอร เกอร นการเงิ นแขงกันปลH47) อยสิDนDA4R,-H49& เชืA4R,-H49& ่อที่มีความเสีE่ย4& ธนบั ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 งN 4N.4.E,0'H4B> บนด้า0นหนึ ตO> นๆมีข้อความสั้นๆ 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G 2ส2..2หรั O4) 8)48)ิม48)4พ์!E9,N -- - าจากเงิMD'!9N H่มH34U C CLULUCและจาก CLUCH4BX 4O> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N 4*)4*)5*)55 สหรัฐรุ่นก่ฐอบนถนนวอลล MD'!9N Hีอ34U CH4BX .สูE,0'H4B> 0C5N 0ซึของธนบั 6"G 4,>,>4,>4ธO> "#-A(H509A36#G H4BX 0C5N C5N 6"G ปลอตยกูรดอลลาร์ จากเงินฝากได ม44่พากมายหลายเท นMD'!9N ฝากที ยู34U งE,0'H4B> (ซับไพรม ) 00่ง6"G ่ง44ทำให นาคารเอกชนของสหรั สตรีท เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ0่ง98) แปลว่ า “เราไว้ C AN C V,*#C7> ( 80#O4) H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) ( 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) ( 80#O4) H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B "#-80#R#8. H4!1'*I D80#O4) 6"G4กี่ป H509A4Z 8 A& N " & .ขาดทุ RHN '6CI 4 ]X > B ในขณะที่ผูบริหารธนาคารรับโบนัสกอนโต แต444 กระบวนการปล อยกู โดยคิดดอกเบี ้ย 4เพี]UยNCงไม ธนาคารก็8จ?41Z ะกำไรและ นล2มN 0ระเนระนาด กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง วางใจในพระเจ้า” OO6 O##0#ข0-องประชาชนไปอุ M*MDDM 'D'@'@@00$0$$00าRนี0R้โ"R"ดยตั B(0'9Z 771&7ย1&N41&ุโN4รปที 3H509+I ((ิ ทE0'90?E> 1)>C)>Cัน*)*)ง)>Cสหรั 5ภาคธุ '()'()*()*อ#.J<<.?(D> 44./<<.(01.!9N !!D>D>!D>น66ภาษี 0H- 3H3535N 50N 0N]0]]-่บ-8-นธนบั ", 5, N 50N 0N 0 B(0'9Z N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> *)5(Z5(ZH(ZHฐH, HH, 8080*ม0*ธนาคารเหล !"#$%& *#.J<<.?(D> #.J<<.?(D> 5รัฐ'6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N เติ บชาติ โตขยายตั ว่เแผ า ไปยั รH, กิจึงจ!"#$%& งเหมื น 55'6CI บาลสหรั B(0'9Z !"#$%& '6CI ./<<.(01.!9N ป็นอฝรั ่งธิE0'90?E> ด้พวลเข ยกัน รู1้ท1 ร่และการเมื วมกัน'หาทางเลิ กอใช้ รฐู้วกลั ่าข้บอเอาเงิ ความนี ้ยังมี-ปHรากฏอยู ตรดอลลาร์สหรั,ฐ5รุด่น ''ป(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I 6*I6*I6*I ((แM*g H#B(H#) **5) *5) 6BC6DX 4.L> 00!D> ##0C5) MQHD& '(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I (M*g ปลาหมึ ก55ยั.5.กA).A)ษCA)CทH9R,-"#-61\Q0*I นวดของมั บเหยื..่อ23454 งบสวั สๆดิ,หรื ระชาชน มิ./#'!.R,-.g80#62#I หฐนำซ้ ำยังสรางภาระให กM*g H#B(H#) Cี่ใชH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& TT 5) 6BC6DX BD#>D#> B4.L> 4.L> 0ใหม่ !D> #0C5) 8GLBX ไม่ LBX 5NBX5N่ร005Nัฐเพราะไม่ 0บาลเคยให MQHD&!"#$%& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX BD#> !D> 0C5) ,8Gก,8GLารที MQHD& ธนบั ตรดอลลาร์ สหหรั ฐและหันนจัมาออกเงิ นสกุล13?E> ยู13?E> โ13?E> รดอลลาร์ ใBช้ ก ันBBเอง อ ไ!"#$%& ด้แแกตะดอลลาร์ หรั มานานแล้ ว T D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& HHน46E,N 4&4&0>!4&>!9N9N>!69N6H'H34U CCเราไว้ 6,'5N 00วว6CI6CI 446,G 88:8:: D)D)C C4)4) กิ'จ'()ของธนาคารเฟดเดอรั ลเริ เ"G4สิ4่อรB'N ฟมค่ ยเงิ กู46E,N เพื่อ00หากำไร ประชาชนด คนอเมริ ก9& 8ัน& 80#(#I แบกรั ภาระกั หลัง > 4.น.เA)กูสมอ A)CใCหH9?D1& H9?D1& 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่ธุารของเงิ ดอลลาร์ า ลง างใจในพระเจ้ า> 4ได้ แต่ ดN 9Nอลลาร์ สบ2หรั ฐ นั้ นนเราไว้ ()**น#D)#D) C 8,N0 5'X 0ส5'Xหรั !D>6่ม"Gรี6เสื B'Nคื0อCD& 0การปล CD& อR*N R*N H46E,N 6H'H34U C6,'5N 0ยการขยายเพดานเงิ 6CI 46,G6,G !"#$%& C 8,N 44')ฐ')4จึ4ง!D> R*N H'H34U 6,'5N ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 80#2N 00']-80*. >4>48G>48GA8GA-B0D208") TTT E0 ้ ย เหมื อ นกั บ ธนาคารทั ่ ว ไป 004H4 ลู ก4>ค4>B4>าBสำคั ญ208H4E9S ของธนาคาร L>L>00L>จากดอกเบี 6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> แอ ต.E08#598) อE08#598) ไปอีกชั่ว4ลู4ก?4b ชั?4b ่วหลาน ':. N9N9084) >4>4.>4น.E08#598) 80#2N 0']-80*.A)A)CA)CH94) CH94) A-B0D208") -B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 0แต 4H4 80#2N ']-80*. H94) E0E0 B':. ':. 208H4E9S N9084) 084) 4?4b 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ เฟดเดอรั ล รี4)4)เสิ4) ฟE90'H5095N คือ รัฐบาลที าศัยภาษีCขCองประชาชนเป นC& 09. รายได HH50962#I TTT 6*I6*I6*I ((M* 6"G 444 *)*)5*)5E0#. N 4N 4รN 4 E90'H5095N 00H4!1'AN DN DN C& DN C& 09. 9)9)49)4HX4มHXBHXาB(NB(NB(NB68I DD7BCH509236#I TTTB0QT08##9R,-9& B0QT08##9R,-9& H50962#I 50962#I (M*M* 5E0#. E0#. E90'H5095N 0่อH4!1'AN CE410C1& B0QT08##9R,-9& E410C1& B68I68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I 6"G6"G H4!1'AN E410C1& 09. L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& '()'*()*#10'V,6+,& 'N 'N H4,-./.?(.R*N MD' 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N*N0*N0C:. 0C:.1&1&2N 1&2N -*0990 2N -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N C:. เชิญรั'บ()ชมรายการ "สายใยเดี ยวกันMD' " ทางสถานี โ-*0990 ทรทัศน NBT ชอง 11 OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> 55!9N ??QNQN?HQNH4!1'1Z 88H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 !9N H4!9N !!D>D>!Aขอเชิ N(N(0CH4AN CCศ4)4)Cน(4)("สายใยเดี #>(#>BB#>'?( RBY#I 880. N CกN C9&Nจุ9&CฬQ9&Qาราชมนตรี 059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"Gโ"GN 6ทรทั 4"G4Q4 80#,C6CI C!9N !9NVVI5.30 VDI DIE,) DE,) E,)8น. 8\0A40R,-7> \0A40R,-7> ญ?47%-1& ชมรายการโทรทั นRBY#I " โดย ทางสถานี ศน80#,C6CI NBT ทุกวั4น4ศุ4..ก2U.2UรC2UCเวลา ดำเนิ นรายการBBB H4!9N D>ANCANC..NC?47%-1& .?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( ยวกั 80.สำนั 0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q4 80#,C6CI 8\0A40R,-7> H4!9N RBY#I โดย"^I คุ6ณ ศิN80#AN ปวงษา และคุ'ณ า*#4& ดำรงผล !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6ปฤษฎางค A_!9N 0ล80#AN C !"#$%& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I 6A_!9N A_!9N !"#$%& '()'()มู*()ซ*#4&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



sio

กสอง ผมไม่ คยเห็ า;*งของเขา แต่ 6%4'#7'/ 88เ%9.& %%น2-2-รู:ป:(-ร่(- '+01/ ;*'+01/ +" +" 8&8&2222$<$<34'#56%4'#7'/ ''%#0+%9.& 6%4'#7'/ %9.& 34'#56%4'#7'/ %#0+-))%#.6=" %#.6="8080>74(18?1$ >74(18?1$ %9.&%%2-2-::(- (- ;*;*+" +" 8&8&22$<$<''%#0+%#0+-))%#.6=" %#.6="00>74(18?1$ >74(18?1$ เพราะวั น นี เ ้ งิ น กำลั ง เป น เจ า พ อ อง หั ว เกื อ บล้ า น แต่ ค งจะไม่ จ บ 0:8E * 0:8E D>D>22#,#,$$* ("3:) 565677'89'89("%EFC /("%EFC ;<$"=/%> ("3:) 33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 33G!<@+D*+#/?2"0"!:) 22 ''("%EFC ("3:) /$:3+& $:3+&2323G!<@+D*+#/?2"0"!:) G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,'$'$("%EFC ("%EFC ("3:)''("%EFC ("%EFC G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/?2"0"!:) ("%EFC33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=622 บวนสุ ด ท้ า ย ผมเล่ า มานี ้ เ พื ่ อ เป็ น คติ เ ตื อ น ="5605607>74(18?1$ 8989!!$6 $6 H"+!6 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" 7>74(18?1$ H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม %EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 457  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 457 ประจำวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you