Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 บที่ ๔๔๕ ี่ ๘ ประจำวั ที่ ๒๓ นยายน ๒๕๕๔ 1432) ->92' 1432) !"#$%ลำดั &'( )*+ ,-&'( ป+ท,./0"1$ 234น5ศุ.6&กร'( 7+ 8'2กั9:8 *;;) (13(24 .<%'เซาวาล <$=!!->92' 1432)

งานเลี้ยงวันชาติ ซาอุดิอาระเบีย

เชิญ ญร&ร&ววมติ มติด ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ

เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 กั น ยายน 2554 สถานทู ต

พื่อ่อยศูศูประจำประเทศไทย ลางอิสสลามแห่ ลามแห่ ขอแสดงความ ธธิเิเพื นนย์ย์กกลางอิ ซาอุมูมูดลลิอนินิาระเบี ไดงงประเทศไทย จประเทศไทย ัดงานวันชาติซขอแสดงความ าอุ ดิอาระเบียขึ้น ยิ น ดี ก ั บ ดาโต๊ ะ อิ ห ม่ า ม เฟาซั น หลั ง ปู เ ต๊ ะ ที ่ ไ ด้ ร ั บ พระราชทาน ยิ กับ ดาโต๊ะคนายเลิ อิหม่าศม โดยได เฟาซันเชิหลั งปูเต๊มะีเกีทีย่ไรติ ด้รทับั้งชาวไทย พระราชทาน ณนดีโรงแรมปาร ญแขกผู และ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต กิ ต ิ ม ศั ก ดิ ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ปริ ญญาดุ ษฎีบัณ ฑิตวมงานในครั กิติมศักดิ์ ้งคณะศึ ชาวต างประเทศ ไปร นี้ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยย รามคําาแหง แหง รามคํ โดย มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดรับเชิญจาก ดาโต๊ ะ เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ะ ตอิอิหหให ม่ม่าไาปร มม วมงานในครั เฟาซั าาแหน่ ทางสถานทู ้งนี้ ประกอบดรงตํ วยกรรมการมู ลนิธิฯ มั ส ยิ ด ต้ น สน และได้ ร ั บ เชิ ญ จากมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ให้ มั สยิดต้ รับเชิ ญจากมหาวิ ยาลัยรามคํ ให้เเป็ป็นน หลายท านนสน ดังนีและได้ ้ รศ. ดร. ปกรณ ปรียากรทประธานมู ลนิธาิฯแหง นายสามารถ อาจารย์พ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง อาจารย์ ทรั พยพจนพิเิเศษบรรยายให้ นายสามารถ บุญธราทิพยษาปริ อีกทัญ ้งญยัญาโท งมี อาจารย ทวี นภากร เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็

อิหมามประจำมัสยิดศูนยกลางฯ ไดรับเชิญดวย

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผูผู้ท ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

ขอแสดงความยิน นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซัน น หลั หลังงปู ปูเเตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH ขอแสดงความยิ รับพระราชทานปริ พระราชทานปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์

ติด ดตามข& ตามข& วสารความเคลื ่อนไหวของมู นไหวของมู ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน ติ ่อ ล สมาพั นธฯาาสืวสารความเคลื ่อมุสลิม เชิญรวมกิ จกรรมเสวนาประสาสื ่อน ทาง Facebook Facebook ทาง

จากกกรณีขาวการจัดพิธีการของคูบาวสาว ที่เปนเพศเดียวกัน ในสังคมมุสลิมแหงหนึ่ง ทำใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณไปในมุมมอง ตางๆ ทั้งสื่อมุสลิม และสื่อทั่วๆ ไป เพื่อใหการนำเสนอขาวเปนไปใน ทิศทางที่ถูกตอง และเกิดความเขาใจตอหลักการอิสลามอยางชัดเจนใน เรื่องดังกลาว สมาพันธเครือขายสื่อมุสลิมไทย จึงกำหนดจัดกิจกรรม เสวนา ประสาสื่อ โดยเปนการเสวนาพูดคุยของผูผลิตสื่อมุสลิมทุกแขนง และผู สนใจทั่วไป เพื่อหาบทสรุปที่ถูกตอง และเกิดความเขาใจที่ดีตอสังคม ทั่วไป ในหัวขอเรื่อง "ลิวาฎ : รักรวมเพศกับการนำเสนอขาวผานสื่อ" โดย ดาโตะ ดร. เฟาซัน หลังปูเตะ เปนวิทยากรในการนำเสวนา ในวันศุกรที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื เล็ก มูลนิธิเพื่อศูนยกSocial ลางอิสลามแหงประเทศไทย สอบถามรายละเอี ยด มากในขณะนี้ และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เล็งเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จากการใช้คความ วาม มากในขณะนี สำรองที่นั่ง ได้ ทและมู ี่ ประธานสมาพันธเล็งโทร. 08-1944-1518จากการใช้ หรือที่เลขานุการ มในการใช้งานเพื่อรับข่าวสารด้านต่างๆ และสามารถติดตาม นินิยยมในการใช้ โทร. 08-1314-4917งานเพื่อรับข่าวสารด้านต่างๆ และสามารถติดตาม

ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมูลลนินิธธิ เิ เพื พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งง ข้ ปรระะเเททนศศธไไฯทท ไดด ้ จัด ดทท okk ขึขึอ้ น ้ นผูปเเระสบภั ้ ที่ ่ สมาพั สืยย ่อไมุ ส้ จัลิ ม รํ วาํ ามรณรงค ยเหลื ป FFaacceebbชooวo ขข้ า้ าชชมมย ไไดด้ ที www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด โดยสามารถกด Like หรื หรือ www.facebook.com/fictinfo จากกรณีเกิดอุทกภัย น้ำทวมทั่วทุกภาคของประเทศLike สมาพันอธ ใจ บนเพจของมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้ ซึ่ง่งเป็ เป็นนช่ช่อองทางเพิ งทางเพิ่ม่มเติ เติมมให้ ให้กกับับผูผู้ท้ที่ ี่ ถูถูกกใจ เครือขาบนเพจของมู ยสื่อมุสลิมไทย รวมกับ ซึชมรมมุ สลิมสงเคราะห ผูประสบภั ย ใช้งงาน าน Facebook Facebook ใช้ เชิญรวมบริจาคทรัพย เครื่องอุปโภคและบริโภค ใหแกผูประสบภัย หรับท่าานที นที่ม่มีขีข่า่าวประชาสั วประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สามารถส่งรายละเอียยดมา ดมา สํสําาหรั โดยติ ดตอบรท่วมบริ จาคไดที่ ชมรมมุ สลิมสงเคราะหผงูปรายละเอี ระสบภัย โทร. ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็บบไซต์ ไซต์ของมูลลนินิธธิฯิฯ ให้ 08-1847-9733 หรือประสานงานผาน และเว็ สายดวนสื่อมุขสองมู ลิม โทร. ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตัวว ได้ 08-0444-3455 มาได้ททาง าง Facebook Facebook มาได้

$%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัขอเชิ นติวญ ิธี ผูมหาวิ ลาไทย...ในแนวทางอิสลาม” ขอเชิ เงิญ นเดื นโดยประมาณ 15,000 บาท สนใจรทวยาลั มงานยมหิ “แตดงผ รวอมงาน “วันแดมุส10,000 ลิมอีสาน–และเป ดอาคาร 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ โดย สมาคมสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทย !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ ประถมศึกษาหลังใหมของโรงเรียนสันติธรรมวิทยา” u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัคสมาคมสตรี รผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ สร้างความเที ่ย“แต งธรรม ไ ทยมุ ส ลิ ม แห ง ประเทศไทย จั ด งาน ง ผ า 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) + $S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลื าตอบแทนเดื อนละ 15,000 ไทย...ในแนวทางอิสลาม” อณกตั้งหอค่งนานาภิ รมย โรงแรมนิ วเวิลดซิตี้ !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ * +$,"น-.$บอาทิ 2เดืตุ#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%กทม. % '&()% '*() + ,"ในวั /-.ัต#01+% 12554 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน อลน ที) ลัIAก>IAษณะ บางลำภู ต#01+% ย ที52่ 9#0!34* าคม(เริ เวลาทัน09.00-12.00 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !123เวที -@:-@พระบรมราชิ !12"#3"#7"#7807ส809ยานเสวนาวงย่ CC8% าCส8% -@ฯ8% าธารณะ 6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 รติ 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อย เวที จัดน งานแถลง น.&&/3"456 เพื ่ออเทิจัดด3พระเกี “สมเด็จพระนางเจ ีนาถ” และ พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:ผ1< 8A6Aา1< ไทยให F6AdAF1dA801:xVyV:glÄg:z{|V 1แ801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าวนการรณรงค จัดพิธีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ รัเรื ่องความเที ่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V เป การใช พรหลาย กษาไว ซึ่งวัฒนธรรมไทย - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 'กตั $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A FdA1dA1801+% 801+% $'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. อิส3#76A ลาม สFงFdAเสริ ม1801+% ผลิ ตภั$$ ณ'B+6. ฑ'B+6. ผาอไทย” - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ าเนินงานได้ ปาฏิร$บ ัต567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5= า:J$5= งาน ศูรันบย์ นา 'C#0I0/6A = 6<= า0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! ผู}ส}2c0'5K นใจเข ว$567IO8@ เ:5=สีJ$5= ย:นัJ$5= คกา$ ใช$6<= $จ6<0-/06C% ย0-/06C% จำนวนจำกั ด 100 ท/06BA าน1< 1< 3B* 'C#0I0/6A 8ศ8-@8ึก-@'-@6%ษาและพั $$ฒ/06BA :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $มงานโดยไม 567IO8@ !* >O'$% >O'$% $/06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั ติวแจ ิธ1ี ง1:CA ย$ มหิ ดล ่นศาลายา และสามารถ เชินญ ความจำนงเพื ่อ$ สำรองที ั่งไดที่ คุณสุนครปฐม ีย01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(%  1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% สมาคมสตรี ไทยมุสลิม hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A -0-$:hjjk:674C* 0ร01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิในวั จ กรรมในต่ ง หวัาด รวมทั10.00 ้ ง จั ง–หวั12.00 ด ชายแดน แหง$้นประเทศไทย นจัน1ทร1:nVll:$V -ศุ:nVll:$V การงจัระหว งเวลา น. นับแต 3#7CA $'206. 3#7CA +++/+0/0,EP 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง ภาคใต้ ไ ด้ ย2554 ่ อ โทร. (ชื่ อ081-4916483 ที่ อ ยู ่ หรื ประวั ติ ก ารศึ ก ษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= บัดS*นีS*C้ C1'>) จนถึ วั$6+!q+$6A นส่ทีง่ 3ประวั ตุลาคมตFิ F 1'>) 60-/06C% !7% %.<02-3188086 <<= ()A&# ()*+: 8012E0$= +ง+$6+!q+$6A dAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././อ%.</<<= >?>?/>?/8@/8@58@5()A&# ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด S* C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 เชิ ญ รวมบริจาคเงิ นกัÄk: บÄk: กองทุ นซะกาตและการกุ ศลm: มู ลgtVll: นิgtVll: ธิ $V: -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: $V: / CA : 3#7801 อกตั้งที่เที่ยงธรรม” 1 หน้ากระดาษ A4 ปิดรับสมัคร c0(: 46) ''+/206L* c0(: L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() ่อ'B+6. ศูน ลางอิ สลามแหงประเทศไทย - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%เพื $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน'ย'$KBที$KกB:่ B31 $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th ขอเชิ ญ ผู  ม'W% ี จ'W% ิ ต'W% ศรั ท ธาร ว มบริ จ าคสมทบทุ น กั บ กองทุ น ซะกาต * 1[\+0406]0#0# YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒกิ ารศึกษา ม.3 U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า และการกุศล มูลนิธ+0406'() ิเ+0406'() พื+0406'() ่อศูนยกลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ได ท ่ ี + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` * Halal 2K+ +$6+!_+$` * :2K^0(P$'N) :^0(P$'N) +$6+!_+$` - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นสายการผลิ ต อาหารจะ รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5R$ 67'ST :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q '5R 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$$ 67'ST -SS ธนาคารอิ สลามแห งประเทศไทย ชื่อบัญชี กองทุCนC!/A ศล 2!0G!2B6= 998-!@ 2!0G!2B6= 98-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* FF:22!V:3#7:222V:IA >>/06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6*ซะกาตและการกุ C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-0พิจารณาเป็ นพิเศษ 3#76* อ ศูผูน้ จัยดกกลางอิ ง ประเทศไทย บั งญ)ชี 1มู. ล นิผูธ้ ชิ เ ่พื ว่ ย า ร โ รสง ลามแห งาน (L i n e อ า ห า ร กเลขที ร ะ ป ๋่อ 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() c0( '()'() *001-1-02425-9 +*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() *+*+2@*+2@L2@Lc0( '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + o+0406p0#0#: +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแหน่ง '% '()()* +* +*,"+,"$ !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. หรื อ ติ ด ต อ บริ จ าคได ท ่ ี สำนั ก งานมู ล นิ ธ เ ิ พื อ ่ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง เงินเดือนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! ประเทศไทย โทรศั พ ท 0-2314-5638 โดยขอรั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทุ ก ครั ้ ง ที ่ คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ C'C%Cวุ'C% #>.#ิก>.Q>.ใบเสร็ Q :/6@ 1ล'8(M:(6< $%$%C$%บริ #ฒาค %ารศึ B :ของมู 1ญาตรี ++!+0406C* 001D>-9!* 'ด2='2='-2=-G*-าG*0G*น0JS< II0* I0*-6. จ'C% จF01#O(" รั บ เงิ น นิ'8(M:(6< ธิฯ สามารถนำไปลดหย อ01D>-9!* นภาษี QB% :<= B% :<=F01#O(" :ก<= F01#O(" :/6@ /6@ 1'8(M:(6< +!+0406C* !+0406C* 1D>-9!* 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ญ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ทไางด้ I+>6EJ4< ''5K$5K$ JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 $ท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม !"#$%&'%()*+", 0 +1/&0 ง+1/+1/ &2-3 2-32-3 450, 46750, 6758 88 9":;93 <5'=<5'=15'=1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= .4D.4D4D I+>6EJ4< !"#$%&'%()*+", & 0 & 4 9":;93 < # 9 . อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ อ& !"#$%&'%()*+", -+./ & 0 , 67 9":;93 1 >%?/ # %)5+)@%>7 9 %'!&%6&A5B4'C= เชิญรับชมรายการ "สายใยเดียวกัน" ทางสถานีโทรทัศน I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 - ชประสบการณ์ ทํางานในโรงงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL NBT อง 11 คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) - สามารถวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A ญชมรายการโทรทั ศน "สายใยเดียวกั น" โดยนพิสำนั J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3*3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 - มีปขอเชิ ระสบการณ์ ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิ จารณาเป็ เศษก 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< จุฬ2!0G!2B6= าราชมนตรี ทางสถานี โ ทรทั ศ น NBT ทุ ก วั น ศุ ก ร เวลา 5.30 น. 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M ดำเนิ น รายการโดย คุ ณ ปฤษฎางค ศิ ล ปวงษา '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5K$Internet, 8@$/06,P/โปรแกรมสํ N0'>K//O(6< าเร็0จ:รู-0/I$: ปต่างๆ 3#7><+-D+/02J$+@5/067L+12!0G!M!"!"# II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> !"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ า หนด J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่า8=*:8ววสารของมู =*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA $$ /ล/0-$: glVll: 001011B0!4#A 2. ว,@ นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ง 'C#0: J$CA $หน้ =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: 'C#0: glVll:m:m:m:gnVll: gnVll:$V: $V:H: H:#0$DE1#* #0$DE1#* ติดหั ตามข นิ ธตํิฯาแหน่ ผhjjk: าhjjk: นทาง Facebook B0!4#A ///06,02$0+% 22#0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! คุณสมบัติ เพศชาย เพศชาย &%'&()%'สมบั () #01+% 2 #0!34* 1 567'8,98!"!"#!"#$%#คุ$%&$%ณ *%'+()*+,"*+,"$,"ต$-.$ิ -./-./#01+% 2 #0!34* 1 567'8,98/#01+%2#0!34*1567'8,98!!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า เนืารศึ ่องจาก Social Network เปนที่อรงจั ูจักกและได รับความนิหรื ยมใน วุ ฒ ิ ก ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื รกลโรงงาน อ c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. ,02$/% 05% ,02$/% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 11I0/ ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ ขณะนี้ ่เทางมู ลนิธิฯ เล็งเห็นถึงชองทางในการแจงขาวสารดานตางๆ ให สาขาที กี86:567&0$R* ่ย6:567&0$R* วข้อง D-&02!@ 0 -408@ $ D-&02!@ 8 0 -408@ $ D-&02!@ -408@$ Fan Page ขึ้น เขาเยี่ยมชมไดที่ !"#$%&'%()#$ : 199/8 ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< *+,-./0+#1# ".2%0#13 45 6.7#)08& 90F$< :;<OOO กับ-ผูสามารถดู สนใจ86:567&0$R* จึงได จัดทำ 0Facebook ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< แล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี www.facebook.com/fictinfo เพียงแคเยี่ยมชมแลวกด Like หรือ ถูกใจ ก็ +.7#)08& =.!>?%1@1#-#1 #74!0> #74!0> 10250 #74!0> - มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถที ่จะติดตามขาวสารจากทางมูลนิธิฯ ไดตลอดเวลาในเฟซบุคของ A%1B30%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ !" # $" 20/ 20/22-34 -77(7&(&3+&%)* !" # $" % ,-.+/ !" # $" %!&'(&!)* !&'(&!)*++',+',,-',,-.+/ .+/10 10 102/ 22-34 22-34111'5'5('5(6&%7* (6&%7* 6&%7*886&9: 86&9: 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)*+++',',(',(!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 คุณเอง %!&'(&!)*

2

!"#!$%&'()*+$,-./012.3 &31 21 :5/ ;*;9">0? :7892, )'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"()"1)"1G"1+G"1267892, 3,13,(3,%(!5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 1:262."$ D@2)EF3>G.8#0-H0B D2!26@">,/ 5/%K;*K6V)" /9I20./ ABC I /%;* 001-1-02425-9 ;;3PQ0 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ##$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 11;8&!5 3PQ0))%;RS )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K.6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*#@!0* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 F.<"5.$+260*= DJ:/9>2:)'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> 9.?>#0AL 10250 M0.-/A0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* &1!V##7* 1!V##7*111;I7!5 ;I7!5;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae`

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >36+%& CCC BD88CEF ..*-%G%D$ !"H"$ ''' %3)B%+%/ >3ง6+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ BD88CEF 67='<0> เบื ้อ งหลัง>3สั6+%& หารโหดในนอร1 เวย1 !"H"$ โดย อาจารย1 บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K สงครามมิ ไ ด ท ำกั น ด ว ยอาวุ ธ ในแนวรบเท า นั ้ น แต ย ั ง ทำกั น นอก โชคดี ี่โลกใบนี ้ยัง่อมีงโจมตี สื่อที่ตั้งอขิหอร่สงสั เพื่อคนงหาและเป ดาํ เผยความจริ งบ บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรทัก และหาเรื านยโดยหวั ยึดบ่อ มันและบั งคั01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, --.&/0 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0 !"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 -P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( สมรภู มนิดค้วยเครื ่องมือ้อ><อืขายคื ๆ อยอางเช ่ออีกด(( วยาจากอาณาจักรโรมันไบ หลงเหลื มูP%& ล0ค่(-D4'DD'81I; สิ าในการซื เหรีนยสืญทองคํ ขายน้า ํ อมัอยู นบ ด้าวงยดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ประเทศต่างๆยอมรับสกุลเงิน 0า(-D4'DD'81I; ><่น3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/ P%& แซนติ ที่มีเ'มื()อ*งหลวงอยู นประเทศซี เรียปัจาจุงสถานการณ บ6"G ัน46O&'CQNห ของตั วเอง เมื่อนจะทำสงคราม ฝา่ใยก อ(01. สงครามจะสร อเหตุผลNC7BC80#O4) บทความชิ ้น*หนึ ่งในโลกไซเบอร อางวา อิ4ส(#I ราเอลอยู เบื้องหลั งการ A090#L#5(#596CI 220HR,-6CI 44]-80* !"#$%& #+() ((,-. /. 23454 BBรืC10CE4U 44YZ (B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI 4 (#I 0HR,-6CI ]-80* !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN C10CE4U N C 7BC80#O4) YZ * (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พ ย์ใน อนและใชสื่อ;<=. แพรเ,>หตุ ผลดังกลาว สื่อประเภทนี ้เปCN ')นCสื9&่อBกระแสหลั กBทีC10C.M#H*I ่ถูก สังหารโหดในครั ้ง(0, นั้น !D> เพราะรั ฐบาลนอรเวยไดแสดงความเห็1นใจชาว 2 345490890'24A090#L?E> Z 4 6DG *)*)เป็ 5*)5ก6,78,9:. 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U 8 & E,0'QN D O4) 4 4& # > ` ) !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG888 5 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]Uา้นCN แลกเปลี ')สืC่อ9&ตBางๆก็ 8& E,0'QN C10C.M#H*I DO4)แา4ละสนั 4&#> `) บ(0, นย เจ้มไว า ท่อย านได้ สนั่งมุ ส ลิ มหรื ผู้ศอรัซีทเอ็ธาไว้ ว่าหลั“จงอย่ ่ยจนซื ้อBขาย รูปทองคํ มานานแล้ ว่จะให มาเลเซี ยเองก็ สรันัฐบเอกราชพร สนุนให้คอนในประเทศ เตรี า งเช บี บ ซ ี ี น เอ็ น ง จากนั ะแย ง กั น ปาเลสไตน สนุ น ที ป าเลสไตน เ ป น มกั บ วิ จ ารณ 886#& 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!9N า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 86#& 6#&''ย4. '4. 4.R,-4) 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 4)น4) R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"Gกระแสหลั 6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. N0และจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CI6CI .=JK. 0อ่า4(01. 4(01. !9N 2-QZ นำเสนอข า วที ่ ส ่ ื อ ก แพร อกมาโดยอาศั ย เหตุ ผ ลว า “ข า วก็ ค ื อ รั ฐ บาลอิ ส ราเอลอย า งรุ แรงที ่ ช อบก อ สงคราม เพราะก อQ47BC*4 นหน !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 001Zว01Zาย41Zนั4้ น1&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD ขาว” นัา่นเพืหมายความว า จะจรินงเพื หรื่ออทองคํ เท็จ หรืาได้ อจะสร างความเสียหายอยางไร อิสราเอลได ปฏิบยัติกบดุ ารทางทหารโจมตี ชาวปาเลสไตน หลายครั ่อเงิน หรือ6ขายเงิ จี7 น6"G ได้4เ ปรี า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)D?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น้ง$0?4Q0*I O)O)ทองคํ PPP406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) CC7BCQ0*I ??”44? 4?4#S ""A,088I 44R(N CC..CL>.L>0L>0B(0'9Z 6E*Z RRENRENCENCลCการค้ ` (0,R14]064& D ?E> 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I (0,R14]064& ?E> O) 406'05Q4?E> 83,) C 7BCQ0*I ?4#S " A,088I 4 R(N 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) 7BCQ0*I ?4#S A,088I R(N B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z หลังท่จากข า วแพร อ อกไป สื อ ่ ไม ข อรั บ ผิ ด ชอบ นายบ อ บ แชปแมน นั ก วิ เ คราะห ผ เ  ู ป น แขกรั บ เชิ ญ ประจำในรายการ า นอธิ บ ายถึ งCเหตุ ผ6ลที ่ ห234544& ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า H509E0'4-. “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ล้า4 นล้ านดอลลาร์ ดัง7BC*46A& นั้น เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งเหว ค่าเงิน B40H*!D> E ,0'E,) . R*N CI 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& 'B&พB&88ลเมืองนอร B40H*!D> Eดอกเบี ,0'E,) CIย4234544& 234544& ( H509E0'4-. R,-80#O4) B40H*!D> ,0'E,) .C .R*N CI64 > 8> 8,)ก,)(ารณ 4ส4B(0'9Z ดังานัเป็ ้น Eนเราจึ งได้ยพCบเห็ นน6เสมอว าเมื มีเหตุ ใH509E0'4-. ดเกิ ด้อขึ้นขายจะกระทํ บนโลกR,-80#O4) ยังมิา วิทดอลลาร์ ยุแ4ห46"G ง6"G หนึ ่หรั งB(0'9Z เชืฐ่อทีว่จาีน7สํ7การสั งหารหมู นศุกรที่ 22า ทองคํ เว้R*N เสี แต่ ว่า่อการแลกเปลี ่ยนซื า7BC*46A& รองไว้ ก็พ'ลอยลดลงด้ วยเวยนัใ่นนวั หมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) ( ASASกัTAST !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) T !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !"#$%& *#740D *DI บ80#O4) R,-Q0*I HBXมีง"#-Q0Q4 ทันน!"6"G ที่ ค วัน4นที8BC8#-D0$. หรื อ ฝุ  น ของเหตุ กาารณ จ'()ะจาง สื่ อ ก็ รE08H4?4Q0*I ายงานเหมื อ นกั เห็ น 4กรกฎาคม เหตุ ผล น2 หายไปส่ ประการ วนหนึ่ง จีนจึงเอะอะโวยวายให้สหรั(ฐ( ในทั และในจํ านวนเท่ กัน...” เงินในคลั ของจี Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& ''อ1&'1&ยสิ 4444)โ4)ลก 9EU 9901& EN ยEN ,)ากที M8IM,70'.R,> 8G8G5!8G!าD>D>!งต้ !D>!9N9N!8น9N8N& 8N& การแลกเปลี V,7BC*##8-8G HHXBHXBH509E0'4-7BCQ0*I ไม่ ่จดะเข้ าใจคํ า8I8ICN สอนดั งกล่า55วข้ ่ยนทองคํ า รายงานการพิ พ์ ตตรดอลลาร์ แ ละการปล่ นโดยการถอน เชื่ อ ให้ 9?4R14]064& ?4R14]064& N 2-136QN -136QN 4)> 4> 4> 4 9EU 901& EN ,)CC,)น20843!"Q) Cั้น20843!"Q) M,70'.R,> N& V,7BC*##8-8G V,7BC*##8-8G XBH509E0'4-7BCQ0*I H509E0'4-7BCQ0*I 'N0CC0ธCนบั เหตุ ก01& ารณ วยตาตั วCN CN เอง 9EU 20843!"Q) ,70'.R,> ประการแรกคืBBอม'NB'N0นอร เQ059Z วยQ059Z องการจะเลิ กเป นหมาหางด ว1&N 2N น2-136QN AA,0983E4D5N 6CI.6CI6CI 44O4) 44HX4HXBHXBB O)O)ทีO)44่ม4(01. -438,) (ลเมื 'N 'N นC!9N 00C!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!O9NOพ4> O4> ยพั4> มปฏิ ีนกรณี ้า ํ หนักR9> กR9> ต่ า22งงกั น ทําพให้ ฝ!"R"#A@0O8G ยหนึ่งเเสี ส่ ว8นเกิ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ่ง 5ทหารออกจากกองทั ทราบตามธรรมเนี ัติ เพืในการโจมตี ่อจะได้ รู้ค่าลทีิเบี่แยท้จริ00ง..0ของดอลลาร์ 6O#0-\0A40BI A,0983E4D5N ,0983E4D5N 4O4) O4) ารสั หารหมู อ่างนอร วยยเมืเปรี ่อวั!น!ยD>D>!ทีบD>่ E,& 22E,& กรกฎาคมที น6O#0-\0A40BI ธมิ ตบรนาโต 6O#0-\0A40BI (01. R9> 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G 86,&6,& 'NC!9N !.D>.A)าA)่ผ.9ยหนึ A)9า90B0Q& 9นมา 90B0Q& 5-B'N 0C!#8G (01. (!"R"#A@0O8G E,& 86,& 90B0Q& 5-B'N -B'N C!#8G ได้ งถื?าE9N เป็1น&N9 อ8ความไม่ ยาุต ิธรรมซึ นาหน สิ่งที ่มนุกษรบ ฐ แต่ส่สหรั ฐไม่ จีน0จึเ9E#X นวดอลลาร์ ออก โดย 4บาลนอร BBยั6CI 4การช V,I WF &9&N9หลั S,&9S,HNS,HNง0HN0เหตุ !9N 9ก9084) O4) 4น4อ8)่ง48)าเป็ 48)4งว!E9,N เป**นไ@)*@)ปจึ ตั% อย ารณ วตอนต ว--ยนั ประการที องคื อ ทํารั6CI6CIตาม ฐ6CI ยงับระบายเงิ ้ง6CI ยเหลืE0843!"]X อE0843!"]X ทางการเงิ น>B>B>B BCE>CE>0งวย 0เร่9E#X B6CI 4A8"#8. A8"#8. 4*>4*>B*>BCE> 9E#X 4A8"#8. E0843!"]X V,I @)%ว% ?งหนึ E9N1่ง1&N9ดอกเบี 0้ย!9N 9หรื 084) 8 O4) 4!E9,N !E9,N - ย์ สหรั V,I WFWF?อE9N !9N 084) 8รายงานข O4) รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน MM@H. AIAI4AI4ซH>4H>0H>0E#X BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 ,่ม,7BC80#10'V,8G '908. 69X N BN BN Bเปนผู80#M2#8##91#) 4 I A4 6OX BN BN 43906,N .E#X BBBAIAI4AI4H>4H>เพื0H>090(#I อิส#0C5) ลามที ีช,7BC80#10'V,8G ื่อวา อันซอรฺ อัลญิ44ฮ>4B> Bาด อัลอาละมี ป80#M2#8##91#) ฏิบัติการโดยที่ยOOัง'FO'FA'FAจำนวน 42 ล4า4นดอลลาร ่อ90(#I องกรี โดยอ างว าเปนการสิ ้น90 0ปลดหนี 90(#I M้ข@H. 0E#X E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B90 @H. #0C5) > B'908. '908. 4 I 6OX6OX BN43906,N 43906,N .E#X #0C5) 69X69X 80#M2#8##91#) I สหรั .E#X โลกใช้ ท7BC80#10'V,8G องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก ฐ อี ก ส่ ว4 นหนึ ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B ไม'ม(61& ครรู วยนี้มีจริงหรือไม''()า()*มากย่ เปลื องเงิ น(B,M,8. ือXB5N5N0A8"#8D> ธนาคารทั ้ของรั ฐบาล 0A8"#8D> 5'.ในคลั '.R9> R9>A่เงปAI4ก็นI4H>ยเจ H>0ัง2-c0,0,8G 0ามีหนี 2-c0,0,8G LนคLXBดอลลาร์ **0909 6"#& '่ยีใ(61& 'เนลยว (8) HN07BC23454!"#$%& 07BC23454!"#$%& *# # ?Q>?Q>อEมหมายถึ E4&4&>O>O4)4)44?4QN 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ 6"#& '(8) ((9Sานั9S,กHN,รบหน **ก(B,M,8. HXHXBBผลก็ เปลี นเป็ เวลาหลายร้ อยปี ใครมีทองคํ ง?4QN มีค5วาม แอฟริ าโดยใช แม้เกหตุ ระนั ้น8G เงิ8G สหรั5้งฐหลายที เหลื ออีก มาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&NH่ ง4AN !" N9N9&AN9&A่จ06E*Z 99ดั020880#*I วั่ งCนCและมี เดี ยวกัอนํ านันาจในการครอบครองมาก ้นนิวยอรกไทมสไดพาดหัวขาววา B080#7BCM#H1& “มี เหตุ ยงพอที ะ06E*Z กรี พอใจรั บาลนอร วยR,-?H#1& BD64X D64X 7BC*462#ITT6*I6*I((M*90208 M*90208 คั4AN มนุ ษ ย์ผจลเพี ึ ง ชอบสะสม งไม นั้ น จี น ฐจึDD งO4) เร่O4) ง44 หาทรั พ ย์ สิ น ที า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก N6,XN6่ค,XBงค่ B>B7BC*462#I NH4AN C!" B080#7BCM#H1& &A06E*Z 9ซ020880#*I 020880#*I DO4) 4เR,-?H#1& !" B080#7BCM#H1& AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC กลR*N าR*N วว า ผู ก  อ  การร า ยมุ ส ลิ ม อาจเป น ผู ร  บ ั ผิ ด ชอบใน ค.ศ. 2004 และใน ค.ศ. สองสาเหตุ น เ ้ ี องที น ่ ายบ อ บ แชปแมน เชื อ ่ ว า เป น เหตุ ผ ลในการโจมตี H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC เมือั ่อยโลกเจริ ญ ขึ้น H#)การใช้ เ0หรี ยบญทองคํ าเริ่มไม่"#-80#1& สะดวกในการนํ า Dนอร เมื ่4 อว80#(N เร็ยการสั ว ๆนี ้ งหหารหมู นั ง สื อH4VS พิูค>4 มนไปหลายสิ พ์ “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึ่ ง เป็ น 2008 มาน อั ซ ซะวาฮิ ร ี ผู น  ำอั น ดั สองของขบวนการอั ล กออิ ด ะ  ฮฺ ท เ ่ ี ข เ วย ด  ผ บ ศพแล ว ใช ส ่ ื อ เบนความสนใจ H4VS ) > 4 9E8##9YZ * (B,M,8. > C 4& > B 'N C6EG 4 !D> Q ) D : A N BC.M#H*I O4) 4 6"G C (B8 9E8##9YZ**(B,M,8. (B,M,8.H#)H#)>C4&>C4&>B>B'N'N0C6EG 0C6EG44!D>!D>QQ)D)D:: "#-80#1& "#-80#1&AN ANBC.M#H*I BC.M#H*IDDO4) O4)446"G6"G4480#(N 80#(NC(B8 C(B8 H4VS>4>4)>4)>4 9E8##9YZ พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก ได้ ร ายงานว่ นO4) ผู8น8C04R,-62> ำหลั งการตายของอุ บิ!"#$%& น ลาดิ''นF 'F LUF ไดCLU.ขCมH509M,@R,-H5096EG ขูH509M,@R,-H5096EG นอรเวยที่ใหการ ไปให4นR8N ายแอนเดอร สB BเบรวิคB'N ยR*N งผู ยA8"#86,'. ว แตการถอนตั 0แต 5N5N00เ5N0พีR*N 66CICI64เ4CIดีA8"#86,'. R9> RR*NวR*N6ออกจาก CICI644CI1&41&าNE1&จีNE0นNE00 8G8GH8GHมาเป XBHXB.XB.O4) 00E4> 001&1&0ซN(1&N(ามะฮฺ #IN(#I$$#I)1$)1!"#$%& **) 5*) 5.) 5.M,@HX B'N 0 4 R9> *N B'N 0 R*N A8"#86,'. R9> 6 . 8 C04R,-62> 0 E4> ) 1 . 4 R8N . M,@HX O4) C04R,-62> E4> !"#$%& LU C . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N M,@HX B และตกลงกั นว่บาั ติ กประเทศใดที ่จะพิมพ์ธนบั รออกมาต้ฐออเมริ งมีทองคํ สั่งซืพ ้อพั ทองคํ จากลอนดอนและฮ่ นจํานวนมากมายมหาศาล สนั บ สนุ น ปฏิ ารทางทหารของนาโต ท1) ี่ นตำโดยสหรั ก าในา กองทั นธมิตารนาโต จะมี นMMD'AZ ้ำD'AZ ก22อกว #I2#Iงกงเป็ *#Iา!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S ""7BCM(4) A*B4AI 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N *B> *B> CB>CนCา90!D> 90!D> Mหนั D'AZ *!9N!9N 6H'HDM8C?H#.R9> 8) (01 (01 90!D> H'HDM8C?H#.R9> "7BCM(4) 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& $1) 1) H509B'08!D> H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ า อั ฟ กานิ ส ถาน” นายแชปแมนกล า วเสริ ม อี ก ว า นายเบรวิ ค มื อ สั ง หารไปที เ ่ กาะอู เ ทยาก็ 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) 4 HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ขต่อาองกั างดันง8กล าว0วอาศั ยงนั หลั4I้นกDจึฐานจากเทปบั นทึNBก้ยภาพเก ารู6เมืH']X ่อแบบหนึ ป >BE5'R,-6,N 2003่งของ ซึ่ง 4เพื ่อจะฆ า4นนายเจนส สโตเลนเบิ ร!9N ก ัก2นายกรั ฐมนตรี ของพรรคแรงงาน แตN9า& R,> 5 ') C N 0 ']-80*. ;edf. 7BC1#) O 'F A I 4 1& RHN 1 3C04E4) 85N 6DI 9 A) 8 . 6*I 9 E'0D6ECX "#8*I 80#O4) 6"G 4 "#-23 หนั ก ส่ นต่ า ง ถื อ เป็ น ดอกเบี ซึ ่ ง เป็ น ป ในดี เ อ็ เอมานานแล้ ว แต่ น ค้ า ทองคํ า บอกว่ า จี น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I 6H']X>B>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N 480#O4) 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN 113C04E4) 6H']X ขบวนการอั ลนD>กออิ ดAะ6"G ฮฺปแต่ ลุ#0C5) กเงิเรนาต่มุ,าสB'N ลิม0CR4N ใหลตกัอ4นตB4 านการรุ ก,>รานของชาติ ตนะวัได้น B4'(01. โชคดี ที่นยH4!1'2U ายสโตเลนเบิ ร้อกA@0OH,N ไมไดอยูเพราะจี ทC.6QN ี่นั่น 4นการสั งดหารโหดเยาวชนบนเกาะ เ ป็ ธรรม งสกุ สามารถแลกเปลี ่ ย นกั อิ น เดี ในเรื ่ อ งการซื ทอง ยั ง มี อลลาร์ ส หรั44ฐH> อที่จ4 B .6CI 4 AD.1BCH3.AI 0H>0R,-EZ >4 A)A)8ความไม่ E4N B '. 8G ! M (4) 4 B'S N R 5 6DX B 4,-E,0'#> C !9N A@0OH,NBBC.6QN C.6QN44.6CI.6CI44AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI 4H>เหลื 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)8ตก8E4N E4N M(4) 6"G44้ไ#0C5) 0ูจCR4N B4 4,-E,0'#>Bหลายสิ B'(01. '(01. H4!1'2U C!9Nอนกั 8G8G!D>!นD>Mทึ(4) ,,B'NB'N0สCR4N B4 B'SB'SNRNR,>,>556DX6DXBB4,-E,0'#> !9N ทัBนกั ้งทีB'.่เ'. ทปบั กเสีAA6"G ยงนี ด#0C5) รับการพิ นวน4า4 เป นของปลอม บH4!1'2U คนจึ งเปกมาก นCเหมื บ การส ง สารให น ายสโตเลนเบิ ร ก  ว า “ทำในสิ ง ่ เหมื อ บ การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ ระบายออกอี 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N B'N0'N0C?D ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ **(B,M,86O#07BCH4VS X B5N5N00A8"#8D> A8"#8D> MD'!9N B>CAN Cเ!"#$%& #.10'V,R*N 0C?D6A& 1#) > 4> 4) > 4) > 4น8G8Gแล้ LดLX Bในเมื 'D0'1& D0'1& N2-1Z-1Z 6CI 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& นอร เCAN วย ป น ชาติ ภ*#.10'V,R*N าคี น าโต ที่ สB งB'Nกองทหารของตนเข าN96CI ไปใน ที่เราบอกให านทำ อ1#) ไมOนOเ'Fสองประเทศรวมกั ช'FAนAI 4 นัI 4้น7BCH4VS เราก็ จะวางระเบิ งของทา5น25'' ค.ศ. 1972 สหรั ฐ อเมริ ก าชาติ ที่ มั่ ง คั่ ง ร่ ํ า รวยหลั ง สงคราม พลเมือทงอิ นเดียหรื และจี วมีปอระมาณ 448)48)48)4.4.1).1)1) > C> C4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX BBB 23454!"#$%& '()*()*#1& AN N CNให้ *(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& *#1&#1& CN !"10'V,YZ (B,M,8 6QN O#0-80#!9N C> E4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ E4U เพราะการขายอาวุ ธA ป่จระเทศต่ สงครามโลกประกาศ บ6QN เป็ นครึ่งหนึ ่งของประชากรโลก ถ้าคนสอง อัฟกานิสถาน '()'และตกลงที ะรวมเป*นา*(B,M,8 พังๆที นธมิ่ ทตํ ารโจมตี ลิเบียเปนเวลา 3 เปนการชำระหนี้ใหธนาคาร” 80#') 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 44")4้น")T E07BC"#-61\. 80#O4) 44ต(N4(Nรเพี C(NC(B8LU 4ร่4งR8N )5*เฟซบุ 8'B81#) 'B81#) 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1ต#C8) 4!5>!5> 13?E> 6หลั #09BC6EG ")TT 80#O4) C(B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. ]UNC]U *NNCB*NB?E> 80#O4) (B8LU H5096EG )57BC ยกเลิ ก มาตรการใช้ ทE07BC"#-61\. องคํวาออกทั เป็น้งทุหมดในวั น]U สํ าNC*Nรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG ซืR8N ้อ* า คโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั เดือ6น6#09BC6EG งจากนั จะถอนตั นB?E>ที?E>่ 1 สิงหาคม หลันงี้เจากนั ้ น*ทองคํ ที80#') ่ ข80#') องนายเบรวิ ค ได ถู กI47BCO#-62> เปลี ่ ย นให เ ขามี ั#C8) ว ตนที ่ A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E 4& >> > *)*)C>ลํC*)> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พัดงวประเทศเดี ย ว ซึ ่ ง เป็ น การผิ ด สั ญ ญาที ่ ท ํ า ไว้ ก ั บ นานาชาติ ราคาทองคํ า ก็ จ ะสู ง ขึ ้ น A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E 4& VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> ยเหตุนี้นอรเวยจึงถูกกระทรวงตางประเทศสหรัฐวิจารณอ ยาง เหมาะสมกับปฏิบัติการของเขา นั่นคือ เดิมทีเขาถือวาตัวเองเปนชาว 4& ธนบั ตรดอลลาร์2ส ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั งN 4N.4.E,0'H4B> รุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ ,>,>4,>ถ4O> 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G O4) -- - เวยจะเป MD'!9N CCLULUCชCLUCาติ H4BX C5N 444แต 4 O> 5 นผูสสหรั "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N 4*)4*)่ย5*)5นเป MD'!9N H34U CH4BX .คริ E,0'H4B> 0C5N 0ของธนบั "#-A(H509A36#G 2..2หรั 4พ์!E9,N MD'!9N H34U H4BX E,0'H4B> 0อนุ C5N 6"G รุนแรงว า “ขาดความรั บ44ผิ่พ8)48)ดิม48)ชอบ” และนอร นตัวHอย า34U งให ภฐจึาคีN4 สเตีบนด้ ยนหัาว0นหนึ ร00่งัก6"G ษ6"G ูกO>ตเปลี นับฐสนุ นผูนิยมอิสราเอล แต เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ0่ง98) า “เราไว้ C AN C V,*#C7> ((80#O4) 444 H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C V,*#C7> 098) 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0แปลว่ H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]UNC6"Gแ4ลนด H509A4Z 8 ?41Z RHN 2ทN 0ของเขาบอกว '6CI 4า]X” > B าเขาไมมีอุดมการณใดเปนที่ชัดเจน อื่น"#-80#R#8. ๆถอนตัวดวย H4!1'*I วันที่ 10 มิDถ80#O4) ุนายน 4เนเธอร ไดประกาศว า จะช8 วA&ยN " & .เพืวางใจในพระเจ้ ่อนสนิ กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง 0#-0H-อดจากการสั 3H3535N 50N 0N]0]]--8-8080ง*0*หารหมู M*DDM 'D'@'@ บ@00นเกาะอู $0$$00R0R"R"เ",,ทยา 5, N 50N 0N 0 B(0'9Z 7พ71&นาโต 3H509+I ((E0'90?E> 1)>C1)>Cัน*)น*))>Cสหรั 5*)า5นฟ (Z5(ZH(ZHฐH, ()'()*()*ร#.J<<.?(D> 5'6CI 4พยานผู !!กD>D>!ารณ B(0'9Z 7ย1&N41&ุโN4รปที N43H509+I (E0'90?E> *#.J<<.?(D> 5'6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N D>66OO6แ้ยO##ละผู กองทั บ3H509+I ัง่เคัป็บนเขตห ามบิ นเหนื าHH, ลิH, เจึบีง!"#$%& ย!"#$%& แตจน''ะไม ว#.J<<.?(D> มในการ  เรห็ู้วน่าข้เหตุ B(0'9Z 4./<<.(01.!9N ./<<.(01.!9N ชาติ ฝรั ่งE0'90?E> ด้ วยกั นรู1้ทอ ร่!"#$%& วมกั หาทางเลิ กใช้ 5'6CI อความนี ัง0มี-ป รHรากฏอยู ่บนธนบัM ต รดอลลาร์ สหรัฐ5รุ่น !"#$%& ''(")#*+, 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) 55.5. A).A)CA)CH9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 **5) *5) 6BC6DX 4.L> 00!D> ##ยั0C5) MQHD& '(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*g โจมตีตทรดอลลาร์ างอากาศ ยื!D> ว,าหรื ทีMQHD& ่สังหารเยาวชนมิ ไดมีเพี-ย-./#'!.R,-.g80#62#I งคนเดี ยว แตนายแอนเดอร สM*g H#B(H#) CH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& TT 5) 6BC6DX BD#>D#> B4.L> 4.L> 0นใหม่ !D> #น0C5) LBX ป5NBX5N0น05Nเพราะไม่ 0MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX BD#> 0C5) ,8G,8GมืLอ8GLอBX ไม่ ธนบั สหรัฐและหันมาออกเงิ นสกุล13?E> ยู13?E> โ13?E> รดอลลาร์ ใBช้ ก ันBBเอง ๆ ไ!"#$%& ด้แตะดอลลาร์ หรัฐมานานแล้ ว T D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& R*N HสืH46E,N 4&4&0>!4&>!9N9N>!69N6H'H34U 6,'5N 00ว6CI6CI 4เหยื 88แต :8::เพีD)ยD)CงผูC4)เ4) ที'่ '()22()**น#D) กรกฎาคม ซึหรั วัเริ น6สั่ม"G6งเสื นนอรเวย ่อH46E,N ตะวั น00ตกโดย เบรวิCCคเราไว้ ตกเป น0างใจในพระเจ้ ไม ตH9?D1& างจากกรณี ายลีสฮาร วฐียนั ้นออสวอ >ย4.ว.เA)สมอ A)C CH9?D1& 9& 8& 8น0#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่วัานของเงิ ดอลลาร์ มค่ า าดี แต่ ดN 9Nอลลาร์ เราไว้ #D) C 8,N0 5'X 0ส5'X !D> "G4หารหมู 4่อB'N B'N0 CD& 0ใลง CD& > 4ได้ 2หรั 46E,N 6H'H34U C6,'5N 6CI 46,G่อ6,G !"#$%& C 8,N 4่ง4')เปฐ')4จึน4ง!D> R*NR*N H'H34U 6,'5N 46,G ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว >4>48G>48GA8GA-B0D208") E0 ่อของอเมริกาออกมาประโคมข าวโดยเน มื':. อป208H4E9S น208H4E9S ที208H4E9S ่ชื่อ แอนเด L>L>00L>เฉพาะสื 6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> 004H4 ลด ่ถูกสื่อนำเสนอว าเป80#2N น80#2N ผูเดี00ย']-80*. ่ลอบสังA)หารประธานาธิ บ-B0D208") ดีเคนเนดีT้ขTT อง N9N9084) >4>4.>4.E08#598) 44?4b 0วที ']-80*. CH94) A-B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H4นว4>4>าB4>B':. 80#2N ']-80*. A)CA)CH94) H94) E0E0 B':. N9084) 084) .ทีE08#598) E08#598) 4?4b ?4b 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ อร ค 4)4) ชาวคริ สเตียนขวาจัด00H4!1'AN นผูลงมืCอCปฏิ บE410C1& ัติการตามลำพั เมื7BCH509236#I ่อหลายสิบปกTTอTนB0QT08##9R,-9& เพื ่อปดบังเหตุผลและคนอื ่นๆทีTT่รT ว6*I มปฏิ HH50962#I 6*I6*I ((M* 6"G 444 *)ส*)5*)5เบรวิ E0#. N 4N 4N 4 E90'H5095N DN DN C& DN C& 09. 49)4HX4ยHXBงHXB(NB(NB(NBสหรั 68I DDฐ7BCH509236#I B0QT08##9R,-9& H50962#I 50962#I (M*M*บัติการ 5E0#. E0#. 4) E90'H5095N 0เปH4!1'AN CE410C1& B0QT08##9R,-9& C& 09.9)ง9)เพี B68I68I D7BCH509236#I 6"G6"G E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. คนเดีย''วซึ เป นไปไมได นั'N 'N ่นH4,-./.?(.R*N อ วางแผนระเบิMMD' ดD' สำนักงาน L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& ()()'*()*่ง#10'V,6+,& C:. 2N 1&2N -*0990 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N คืH4,-./.?(.R*N Mสำนั D'*N*Nก0*N0งานรั 0C:.1&ฐ1&บาล 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N C:. นายกรัCฐCR,> มนตรี ด??วQNQN?ยรถยนต ห88ลายคั น แลวหลังจากนั้นก็"#-61\R14]064& ม"#-61\R14]064& ุงหนาไปยังเกาะอุ ''6"G OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I 55!9N HQNH4!1'1Z H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 เทยาที 19 N(N(ไมล และสั หลายสิ คนด เอง H4!9N !!D>D>!่หAD>AาNCANCงออกไป ..NC?47%-1& 0CH4AN CC4)4)Cง(4)(หารเยาวชนอี #>(#>BB#>'?( 88บ0. N CวN C9&ยตั AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( กRBY#I RBY#I 80. 0.]U]U]U N9&CQ9&Qว059Z Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I ในเวลาไล เ ลี ย ่ กั น "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร์ เซอร์วิส

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จําหน่าย : แอร์บ้านทุกยี่ห้อ บริการ : ติดตั้ง ล้าง ย้าย ซ่อม แอร์บ้าน !"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



D>2#,$("3:) 567'89("%EFC /$:3+&23G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%>(2)?@) AB:C D>2#,'$("%EFC ("3:)'("%EFC 3G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 3G!<@+D*+#/?2"0"!:) 2 '("%EFC3G!<@+D*+#/'"4"0(:3=62 ="5605607>74(18?1$ 8989!!$6 $6 H"+!6 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" 7>74(18?1$ H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO %EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 จะเอาอะไรกับคนที่มองโลกในแงราย วันใดที่ไดวาคนยอมนอนไมหลับ

sio

บวนสุดท้าย ผมเล่ามานี้เพื่อเป็นคติเตือน ต้องมีรูปงาม

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 23-09-2554  
เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 23-09-2554  

เอกสารข่าววันศุกร์ ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย