Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 บที่ ๔๖๐ ี่ ๙ ประจำวั รที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ร 1433) ->92' 1432) !"#$%&'ลำดั ( )*+ ,-&'( +ปท,./0"1$ 2345น.6&ศุก'( 7+ 8'29:8 *;;) (13(26 .<%'ซอฟ <$=!!->92' 1432)

เชิญรวมงาน "มหกรรมอาหารและวัฒนธรรม มุสลิมไทย"

เชิญ ญร&ร&ววมติ มติด ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ

ชิม อาหารพื้นบานจากทุกทิศทั่วไทย แกงสมเขมร ขาวยำสมุนไพร

พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลามแห่งขงประเทศไทย ขอแสดงความ มูมูลลนินิบาบอสะเดะ ธธิเิเพื ลามแห่ ใบยอ ขลางอิ าวมันสสแกงไก าประเทศไทย วเหนียวแกงเหลืขอแสดงความ องไก ขาวหมก ยิ น ดี ก ั บ ดาโต๊ ะ อิ ห ม่ า ม เฟาซั น หลั ง ปู เ ต๊ ะ ที ่ ไ ด้ ร ั บ ยิ กับ ดาโต๊ อิหม่ทาลุมง เฟาซั น หลั งปูเเนื ต๊้อะน้ทีำค่ไาด้งรับน้พระราชทาน สมุนนดีไพร ขาวสังะหยดพั ขาวซอยร อยป ำพระราชทาน พริกบูดู กรือ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต กิ ต ิ ม ศั ก ดิ ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ยาลั ปริ ญาดุษฎีบัณ ดิ์ คณะศึ กษาศาสตร์ ททยาลั ยย โปะญ(ปาตาบาระ) หม่ฑิำตเปกิยตกิมศัผัดกไท-ไข เค็มไชยา บัวลอยยูนมหาวิ นาน ชาเจ ะเหม รามคํ แหงนไพร ของหวานงานบุญเพื่อสุขภาพ ฯลฯ รามคํ าาแหง โรตี กรอบสมุ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําาแหน่ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ สมาคมมิ ต รภาพไทย-ปากี ส ตาน เชิ ญ สมาชิ ก ร มประชุ มป็นน สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาวแหง แหง ให้เเป็ มัมัสสยิยิดดต้ต้นนสน ให้ ใหญ ปพพ2555 อาจารย์ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง อาจารย์ ิเิเศษบรรยายให้ เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิ ลางอิสสลามอี ลามอี เป็ ททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูน ย์ย์กกลางอิ กกด้ด้ววยย นายสมรรถ ขามเขตต นายกสมาคม

มิตรภาพไทย-ปากีสตาน นายกสมาคมฯ ขอเชิญ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผูผู้ท มู ล นิ ธ ิ ส ร า งสุ ข มุ ส ลิ ม ไทยขอเชิ ญ ร ว มงานมหกรรมอาหารและ ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

วัฒนธรรมมุสลิม ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2555 ณ

ดีก กับ ับอิ อิ หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซั น หลั หลังงปู ปูเของงานในป เตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH ขอแสดงความยิ ดี น มูขอแสดงความยิ ลนิธิเพื่อศูนยกลางอิน สนลามแห งห ประเทศไทย โดย Theme พระราชทานปริ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์ ญ นีรั้คบือพระราชทานปริ ช็อบ ชม ชิม

ช็อบ สินคาพื้นเมืองของทองถิ่น เชน ผาไหมพุมเรียงจาก สุราษฎรธานี ปลาสมรสเด็ดจากอางทอง การทอเตียงเชือกปานจากภาค อีสาน ผลิตภัณฑตุกตาพื้นบาน เครื่องถมนคร (หัตถกรรมกะลา) ผาบาติก เรือกอและจำลอง เรือจำลอง(ภาคกลาง) นวดลังกาสุกะ โกลดบอล (ชีวภาพแกน้ำเสีย) ชม การแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจหลากหลายรายการ วัฒนธรรม มุสลิม-อัลนาชีด ซอลาวาต-อานกุรอานยูนนาน กาสิดา ดิเกฮูลู กระบี่ กระบอง กลองรำมะนา หมอลำประวัตินบี มวยไทยไชยา กรือโตะ สีลัต ภาพยนตรนานาชาติจากอิหราน ตุรกี และภาพยนตรจากรายการพันแสง รุง เรื่องมุสลิมยูนนาน มุสลิมอีสาน

ติด ดตามข& ตามข&าาวสารความเคลื วสารความเคลื่อ ่อนไหวของมู นไหวของมูล ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน น ติ สมาชิ ก เข า ร ว มการประชุ ม ใหญ เพื อ ่ สรุ ป งานและ ทาง Facebook Facebook ทาง

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม และพบปะ รับประทานอาหาร ณ หองประชุมใหญ มูลนิธิเพื่อ ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ขอเชิญทานสมาชิกรวมประชุมและรับประทานอาหารรวมกัน ใน วันและเวลาดังกลาว โครงการอบรมผูสนใจอิสลาม สันติชน มอบ ประกาศนียบัตร ประจำป 2554

โครงการอบรมผูสนใจอิสลาม สันติชน ขอเชิญรวมงานมอบใบประกาศนียบัตร ผู สำเร็จNetwork การอบรมอิสเป็ ลามพื ้นิยฐาน ประจำป าร เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Social Network เป็ ิยมและมี มและมี าน เนื นนทีที่น่น ผผู้ใู้ใช้ช้งงกาน กิฯษาได้ นอาทิตจยจากการใช้ ทากการใช้ ี่ 29 มกราคม มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิศึ ได้2554 เห็นนในวั ประโยชน์ วาม มากในขณะนี ธธิฯ เเล็ล็งงเห็ ประโยชน์ คความ 2555 เวลา 13.00 น.เป น ต น ไป ณ หอง มในการใช้งงานเพื านเพื่อ่อรัรับบข่ข่าาวสารด้ วสารด้าานต่ นต่าางๆ งๆ และสามารถติ และสามารถติดดตาม ตาม นินิยยมในการใช้ ประชุมลลใหญ มูพื่ลอ่ อนิศูศูธนิสนันย์ย์ติกกชลางอิ นลางอิสสลามแห่ ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมู ลามแห่งง ข้ นินิธธิ เิ เพื ปรระะเเทท ้ จัดดททํ าํ า ราคา ้น บัศตศรรั บประทานอาหาร ตอสอบถามเพิ เติ้ ที้ ทีม่ ่ ป ไไทท ยยไไดด้ จั FFaaccee150 bbooบาท ookk ติขึขึด้ น เเขข้ า้ าชชมมไไ่มดด www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด Like Like หรื หรืออ โทร. 081-816-5256 www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด

ติ ดใจ ตามข าวสารของมู ิฯ ผซึซึา่ง่งนทาง ถูกก ใจ บนเพจของมู ได้ เป็นนช่ช่ออFacebook งทางเพิ่ม่มเติ เติมมให้ ให้กกับับผูผู้ท้ที่ ี่ ถู บนเพจของมู ลลนินิธธลิฯิฯนิธ ได้ เป็ งทางเพิ ใช้งงาน าน Facebook Facebook ใช้ เนื ่อบงจาก Socialวประชาสั Network เปนทีสามารถส่ ่รูจักและไดงรายละเอี รับความนิยดมา มใน หรับ นที่ม่มีขีข่า่าวประชาสั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สํสําาหรั ท่ท่าานที มมพั งรายละเอียยดมา ขณะนี ้ ทางมู ลนิธิฯพัเล็นงธ์เห็ นถึงFacebook ชองทางในการแจ งขาวสารด าองมู นตางๆ ให ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู ให้ นธ์ใในน Facebook และเว็ ลลนินิธธิฯิฯ กัได้ บผูทสี่ นใจ จึงไดจัดทำ Facebook Fan Page ขึ้น เขความส่ าเยี่ยมชมได ที่ thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ นตัวว ได้ ที่ thaiislamiccenter@live.com ววนตั www.facebook.com/fictinfo มาได้ททาง าง Facebook Facebook เพียงแคเยี่ยมชมแลวกด Like หรือ ถูกใจ ก็ มาได้

สามารถที่จะติดตามขาวสารจากทางมูลนิธิฯ ไดตลอดเวลาในเฟซบุคของ คุณเอง

$%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัขอเชิ นติวญ ิธีรัมหาวิ ทยาลัยมหิ เงิธ นิฯเดืรอวนโดยประมาณ บฟงการเสวนา เรื่อดงลแนวโนมสถานการณของ มูลนิ มกับ องคกรเครื10,000 อขาย จัด– ตั15,000 ้ง "ศูนยปบาท ระสาน 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ โลก-ไทย ในป 2555 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพั ฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ งานชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม" u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัคขมู รผูล้ปนิระสานงานโครงการรณรงค์ สร้างความเที ่ยญ งธรรม ธ'W% ิเพืY ่อศู6UนSยZU กลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ขอเชิ ผู  ส นใจ 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6ค่+!_+$[\'N) +นละ $S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K้ง+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลื าม ตอบแทนเดื 15,000 เขารวมรับฟงการเสวนา เรื่อองกตั "แนวโน สถานการณอของโลก-ไทย ในป !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ $%% '&()% '*รศ. () 2ลเดืีม#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&โดย + ,"* +$,"ดร. -.$บ/-.ัตจรั #01+% 1 :1่ม567'8,98-: >IAษณะ 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน 52 #0!34* อรศ. น (เริ ทันที) ลลัIAก 2555" ญ#01+% มะลู ดร. อณั ส อมาตยกุ รศ. ดร. 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@น:-@6A:ใหม !12&&/3"456 3ย3เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ :6 9:6 ';)+:8012E0$= % ดCส8% -@รุ8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809และนั :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= :6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ ปรี จัด จัดวงานแถลง ปกรณ ากร กวิชาการอย นัเวที กCคิC8 มาร มวิเครราะห พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:1< 8A6Aและสิ 1< F6AdAF1dA่ง801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว กจัารณ ดพิใธนป ีลงนามในจรรยาบรรณ เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V เหตุ ที่ผานมา ที1่จ801:xVyV:glÄg:z{|V ะเกิดฯลฯ ขึ้นในอานาคต - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื ้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: ยนรายงานผลการ 3#76A FFdAFdAด1dA1ขึ801+% 'G6074. 3#76A 1้น801+% 801+% $ก'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. โดยจั ในวัน$$ศู'B+6. รทอี่ 'กตั 20$K''$KB$Kมกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอง D>-/06+$@ - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ าเนินมงานได้ า:J$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก-@'ขอเชิ นา ประชุ ล}2c0'5K นิ2c0'5K ธปิเพืฏิ่อ$บศู$567IO8@ ยิงกานที ลางอิ/่ /ส5=/สํลามแห ง$6<= ประเทศไทย ญ>O'$% ผูส$นใจเข า1< 1< 3B* 'C#0I0/6A 5=:5=J$5= = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% $ฒ/06BA 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }มู}2c0'5K :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A $นัต567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= $6<0-/06C% 0-/06C% -@6%ษาและพั !* >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั วิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ รนวติมในวั น1มหาวิ และเวลาดั งกล า$ว-0-$:hjjk:674C* hjjk:EP :CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP :CA gl:/A -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิ จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด ชายแดน 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 11:nVll:$V 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V โครงการอบรมภาษามลายู เพื่อการสื่อสาร เปดรับผูสนใจ - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง ภาคใต้ ไ ด้ ส่ ง ประวั ติ ย ่ อ (ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= C1'>) 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% %.<<<= ()A&# ()*+: 8012E0$= รุนS*S*C2 ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././%.</<<= >?>?/>?/8@/8@58@5()A&# ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด S* C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 หน้างกระดาษ A4 ได ปิด สมัคร มูอลกตั นิธ้งิเทีพื่เ่อทีศู่ยนงธรรม” ยกลางอิส1ลามแห ประเทศไทย จัดรับโครงการ c0(: 46) ''+/206L* c0(: L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%อบรมสอนภาษามลายู $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. 'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ มได้่ด ทำเนิ ี่ โทรศั พท์ ขึ้นในป ที่ผานมา ซึ่งเปน่มรุนเติแรกที นการมา 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th ใกลจบโครงการแล'W%'W% ว'W% และจะจั ด ให ม ี ก ารมอบวุ ฒ ิ บ ั ต รแก ผ ู  ส ำเร็ จ การ * 1[\+0406]0#0# YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒกิ ารศึกษา ม.3 U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า อบรม โดยมีทาน Dato Nazerah Hussain เอกอั ค รราชทู ต มาเลเซี ย +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` +0406'() * Halal 2K+ +$6+!_+$` +0406'() * :2K^0(P$'N) :^0(P$'N) +$6+!_+$` - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นสายการผลิ ต อาหารจะ รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5R$ 67'ST :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q '5R 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$$ 67'ST -SS ประจำประเทศไทยเป น2ผู2#%ม#%!อบวุ ฒ ิบ567'8,98-:6* ิ ในเร็วๆ นี้ CC!/A 2!0G!2B6= 998-!@ 2!0G!2B6= 98-!@ 11567'8,98-:6* FF:22!V:3#7:222V:IA >>/06F66-02!0G!2B6= 8-!@ 2#%!34* !34* 34* 1ัต567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-0พิจารณาเป็ นพิเศษ 3#76* 1 . ผู ้ ชซึ่งวโครงการนี ย ผู ้ จั ด ก้ไาดรับโ การตอบรั ร ง ง า น บ(เปLนi อย n eางดีอ าและมี า รผกูสรนใจมาสอบ ะป๋อง) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ Lc0(: c0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6) *+ห1: 1: o+0406p0#0#: +0406'() *+2@*+2@L2@Lc0( c0( '()'() *ถามหลายท +*+J4< GGC0!6" <าน><>0<><0$2@ L 3#7DcS$0/06: '6) * + o+0406p0#0#: +0406'() * + '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง ดั ง นั ้ น จึ ง จะจั ด ให ม ี ก ารเป ด อบรมภาษามลายู เ พื ่ อ การ จํานวน 1 ตําแหน่ '% '()()* +* +*,"+,"$ !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 J$'>) $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) +น+$6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) +เดื $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. สื่อเงิสาร รุนอทีนโดยประมาณ ่ 2 ในทุกวันเสาร เวลา 14.00 17.00 น. ตั ง ้ แต เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 35,000 – 40,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! - เมษายน 2555 คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" 1'8(M:(6< $%$%C$%C'C%Cวุ'C%'C% #ฒ#>.#ิก>.Q>.ารศึ : :/6@ 1ญาตรี ++!+0406C* 001D>-9!* '2='2='-2=-G*-าG*0G*น0JS< II0* I0*-6. :ก<= F01#O(" F01#O(" :/6@ /6@ 1'8(M:(6< '8(M:(6< +!+0406C* !+0406C* 01D>-9!* 1D>-9!* 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ญ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ โครงการอบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร เปดรับผูสนใจ รายได้ 230-270I+>6EJ4< I+>6EJ4< ''5K$5K$ JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 I+>6EJ4< $ท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม !"#$%&'%()*+", ( -+./ & 0 +1/ & 2-3 4 5 0 , 67 8 9":;93 < 5'= 1 >%?/ # %)5+)@%>7 9 %'!&%6&A5B4'C= . 4D !"#$%&'%()*+", ( -+./ & 0 +1/ & 2-3 4 5 0 , 67 8 9":;93 < 5'= 1 >%?/ # %)5+)@%>7 9 %'!&%6&A5B4'C= . 4D อาหาร หรื อ สาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง !"#$%&'%()*+", ( -+./ & 0 +1/ & 2-3 4 5 0 , 67 8 9":;93 < 5'= 1 >%?/ # %)5+)@%>7 9 %'!&%6&A5B4'C= . 4D รุน 2 I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 - ประสบการณ์ทํางานในโรงงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) เมืา่องดี วันศุกรที่ 23 ธันวาคม - สามารถวางแผนการผลิตได้เป็นอย่ 'W% Y 6*>6*>!10$4060-9NQ !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3*3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 2554 เวลา 15.00 น. นายมั โซร - มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิ จารณาเป็ นพิเนศษ 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< นำา งดี Mr. Microsoft Khairil Anwar 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไสาและ ด้ เ ป็ นได อย่ +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5K$Internet, 8@$/06,P/โปรแกรมสํ N0'>K//O(6< 0จ:รู-0/I$: 3#7><+-D+/02J$+@ Khalid ผู  อ ำนวยการองค ก าร 5/067L+12!0G!M าเร็ ปต่างๆ มูลนิธิเพื่อศูนยก!"ลางอิ ประเทศไทย รว+* +*มกั บ องคกร !"#!"#$%#$%&$%ส&M% ลามแห II>A Iง>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() GC0!27+0> &M% :9>< M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ า หนด สงเคราะห แ ละบรรเทาทุ ขgnVll: แ ห ง $V: J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: J$CA $$ว,@$หน้ //0-$: hjjk: glVll: 0010น11ยB0!4#A 2. หั นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: 'C#0: glVll:m:m:m:กgnVll: $V: #0$DE1#* เครืH: อH: ข#0$DE1#* าย#0$DE1#* จัดตั้ง "ศู ปB0!4#A ระสานงานช วยเหลือผู2ป2ระสบภั ///06,02$0+% #0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0!ยน้ำทวม" ขึ้น คุ ณ สมบั ต ิ เพศชาย ย (Malaysian Relief เพื่อใหเปนศูนยประสานงานขององค เพศชาย กรมุสลิมในการช อ0567/+F ผูประสบ &%'&()%'สมบั 567'8,98!"!"#!"#$%#คุ$%&$%ณ 22#0!34* 11567'8,98%'()*+()*+,"*+,"$,"ต$-.$ิ -./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 1มาเลเซี 567'8,983#7L+GC0!6* !!) +ว;"+ยเหลื ;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* CC!!) +เที 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ อ า Agency) เขากเยีษา ่ยม มูปริ ิเญาตรี ่อศูนสย$กาขาเครื ลามแห ง'G6) ประเทศไทย โดยมี ย:D>-: และดำเนิ นโครงการรั บ บริ จ าคเพื อ ่ ช ว ยเหลื อ ผู ป  ระสบภั ย น้ ำ ท4#A วม1I0/ วุc0-J$10$(F/A ฒ ิการศึ ่องจักรกลโรงงาน หรื อ >>:ภั>:D>-: 6<0ธ6<0$L0-2% $G<ลางอิ $01#0CA c0-J$10$(F/A FลF6<นิFญ 'G6) *+*+1>) *!*!$0$0S$% $01#0CA AHAHAH -.-.-.,02$/% c0-J$10$(F/A 0พื$L0-2% $L0-2% $G<0G<0:0:+0406: :ส+0406: +0406: 'G6) *+1>) 1>) *!$0$0S$% $0$0S$% D>-: $01#0CA ,02$/% I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 1I0/ ,02$/% I :/6@ H 05% > /K + /$< O J4< 2 $% 8 4#A 1I0/ รศ. ดร.่เกี8่ยปกรณ ประธานมู ลนิธิฯ นายชาคริต กรีมี ผูจัดการ บริ จ าคช ว ยเหลื อ ผู ป  ระสบภั ย ได ท ่ ี : สาขาที วข้องปรียากร D-&02!@ 6:567&0$R* 0 -408@ $ D-&02!@ 8 6:567&0$R* 0 -408@ $ D-&02!@86:567&0$R*0-408@$ ++/I0/4< +1$< ++F6% 'มูCH2E0$8= +* +* ก0F$< ++/I0/4< O1O:46) 'CH2E0$8= ()#$ : 199/8 /0+#1# 45นิธ6.7#)08& 90F$< :;<OOO ++/I0/4< +1$< 1$< Oชื:46) :46) '-ลCH2E0$8= กองทุ นซะกาตและการกุ ศล มูลนิธิฯ นายนิ ติ กฮาซั น กรรมการมู นิธิฯ !"#$%&- '%ธนาคารอิ สลามแห ง*+,-. ประเทศไทย ่อ".2%0#13 บั+ญF6% ชีF6% ิเพื่อศูน+* ย0F$< ลาง - สามารถดู แล Maintenance เครื่องจั รกลได้ เป็นอย่าลงดี #74!0> #74!0> %1@1#-#1 ฝ า-ยประชาสั ม พั น ธ ทําและตั ว แทนนั ก ศึ กตษาอาสาสมั สลามแหง=.!>? ประเทศไทย บั#74!0> ญ10250 ชี สังคมสงเคราะห สาขา คลองตัน เลขที่ มีประสบการณ์ งานในโรงงานอุ สาหกรรม ค รช ว ยเหลื อ ผู  อิ+.7#)08& ประสบภั ยน้ำทวมคอมพิ รวมให การต 0%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 ญชี 001-1-05581-2 - สามารถใช้ วเตอร์ ได้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ บัA%1B3 , , !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* +++',',(',(!,(ก!,%!,รไทย , !" # $" % !&'(&!)* + ', .+/ 1 0 2 0 / 22-34 1 '5 ( 6&%7* 8 6&9: -77(7&(&3+&%)* %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 เกี่ยวกับการดำเนินงานดานการชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย - ธนาคารกสิ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง %&'()*+$,-./แ0ละบรรเทาทุ 12.3 &31 21 :5/ ;*;9">0? :7892, บั)'ญ @:$ชี1กระแสรายวั $#A<="-':BC9@2>"$ D@2)EF3 >G.8#0-H0B อนึ่ง องค!"#!$ การสงเคราะห กG"1ข+!5 แ+!5 ห-ง-H-)" มาเลเซี ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"()"1)"1G"1+G"1267892, 3,1ย3,(3,%((Malaysian !5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 1+!5 -H-)" H-)" %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ประเทศไทย น สาขา หัวหมาก เลขที่บัญชี 078-100513-4 Relief Agency)<*<*;ได3PQ0 บริจาคเงิ น7สมทบกองทุ น >สัG.8#0-H0B ง# คมสงเคราะห ของมูล1นิ1;8&!5 ธ:;8&!5 ิฯ5/%K;*K6V)" 1:262."$ D@2)EF3 D2!26@">,/ .6V)" /9I20./ AตBCอประสานงานได /%;* 001-1-02425-9 ด7&+* ที่ สำนักงานมูลนิธิฯ 0-2314-5638 หรือ บริจาค ;;3PQ0 %;RS 71!79T71-!" 1!79T71-!" #$"#$"%$"%!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ))%;RS 1ติ17&+* I#@!0* <* 3PQ0 ) %;RS 7 1!79T71-!" % !&'(&!U1)" 1 ;8&!5 K 6V)" 1 7&+* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 เปนจำนวนเงิ 100,000 F.<"5.$+น260* = DJ:/บาท 9>2:)'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 .2)6JEF> 9.?>#0AL 10250 วัน เพิ่มK:: เติมได ที่ สำนัก7"B งานมู2ลE!4>/#!, นิธิเพื่อศูนยD4:F@4> กลางอิสลามแห งประเทศไทย 1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` &1!V##7* ;1XI+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` จันทร 0-2314-3962 - ศุกร เวลา 9.00 - 18.00 น. โทรศัพท 0-2314-5638 M0.-/1A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C

2

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF ..*-%G%D$ ''' %3)B%+%/ >3ฬ6+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& BD88CEF !"H"$ 67='<0> มหกรรมกี ามหาโหด โดย อาจารย- บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K หลายศตวรรษที ่ ผ  า นมา ความรู  ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สะเทื อ นใจใดๆเมื ่อเห็น่อผูงโจมตี ออนแอกว กกระทำทารุ างอะไรไป บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรักและหาเรื อิหร่าาถูน โดยหวั งยึณดกรรม บ่อ า ํ ไม มันตและบั งคั-บ 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, --.&/0 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0 !"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( ทำให มสินุนษค้ยามในการซื ีความเจริ ญ กาวหน า ยมีญทองคํ ความกิ อยูดี เพราะสิ ่งอำนวย ืนนิ่งเฉยมองเพื นถูกาสิงๆยอมรั งโตขย้ำคออยู างมูP%& ล0ค่(-D4'DD'81I; ้อ><ขายคื อ เหรี กรโรมั นไบ จากเก ขายน้งกวางที า ํ มันด้ว่ยยดอลลาร์ สหรัฐ่อนร เพืว่อมฝู ให้งปของมั ระเทศต่ บสกุลขเงิ น 0า(-D4'DD'81I; >< 3G?+P%LD'8Q(/ P%& 3G?+P%LD'8Q(/ ((นาดีจากอาณาจั แซนติ นที่มีเ'มื()อ*งหลวงอยู ่ในประเทศซี เรียปัจจุนบ6"G วเอง ความสะดวกนานั ปการ(,-. แต ต/.ลอดเวลาหลายพั ปันท4ี่ผ6O& านมา ทางNC7BC80#O4) หนของตั าและมั น4ไมYZส*ามารถตะโกนคำว า “โอเล” ได4เหมื อ2นคนเห็ นวัว4 กระทิ งถูก A090#L#5(#596CI (#I 0HR,-6CI ]-80* !"#$%& #+() (01. 23454 ''CQN Bความรู C10CE4U (B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พ ย์ใน ติศาสตร;<=. ไดบ,>อกเราเช นกันวา วิ"ทยาศาสตร ไCม9&ไBด8& ทE,0'QN ำใหชีวิตBทาง มาทาดอร ส4ังหาร !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG 888 *)*)เป็ 5*)5ประวั 6,78,9:. 0 4?(@0'?4ABCA) D0EF ]U C N ') C10C.M#H*I D O4) 4& # > ` ) (0, !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG 5 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]Uาญ CN แลกเปลี ')กC9&า วหน B8& E,0'QN C10C.M#H*I DO4) 4&ย#>บเที `) (0, น เจ้าต วิท่ญ านได้ สั่งมุสลิมผูษ ้ศย รัทสธาไว้ ว่าหรื“จงอย่ ่ยานซื ้อBขาย รูปยิทองคํ า4มานานแล้ ว อมาเลเซี ยวเองก็ สนนัไดบวสนุ น ให้ษคยนในประเทศ ด า นจิ ญาณของมนุ ู ง ส ง อ เจริ ตามทั น ่ ง เมื ่ อ เปรี ย บการต สู  ด  ว ยแล จะเห็  า ยิ ่ ง มนุ ม ี อ าวุ ธ ดี ข ้ ึ น 886#& R,-4) 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 86#& 6#&'อย '4. 4. 8น$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 4)4) 'ย4. R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"G 6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. N0และจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CI6CI .=JK. 0่า4(01. 4(01. !9Nา!9N 2-QZ วิ ท ยาศาสตร ไ ด เ ลย คู ต  อ  สู ข  องมนุ ษ ย ย ง ่ ิ อ อ นแอกว า า งเปรี ย บเที ย บกั ไม ไ ด !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 001Zว01Zย41Z41&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ เว้นเสี0ยCM#C6#& ว่าจะมี น:้ํา: เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8$0*N $0*N ')Cนก็ 0ีกC"#-61\!D> 90885N *NC*N0ม่อC"#-61\!D> 9ษณะแกลดิ 234544& >Aนษ090#LA#> 0แต่ CM#C6#& 4D& .1&ต1&NAกถุNA090#L 090#L #)`แต `(0,1Z (0,1Z N 6A#I C 6A#I 980#O4) 4 90*,BD 234544& >Aนุ090#LA#> ''4D& .หนั 90*,BD แม ม ย จ ะสร า งอารยธรรมทางวั ไ ว ส ู ง ส ง ส ั ญ ชาตญาณโหด ในคาบสมุ ท รอาหรั บ เมื ่ อ พั น กว า ป ก  อ ารต อ สู  ใ นลั ก เอ าเพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพืC่อ7BCQ0*I ทองคําได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี ยRบดุ า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)D?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ PPP406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) 6E*Z ENRENCENCลCการค้ ` (0,R14]064& D ?E> 8 $0?4Q0*I (0,R14]064& ?E> $0?4Q0*I O) 406'05Q4?E> 83,) C 7BCQ0*I ? 4 ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) C 7BCQ0*I ? 4 ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z R แหงท่ความเป สัตวขงองมนุ ยยังคงอยู ม“การขายทองคํ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็าคเพื ือวิ่อธี เตอร เหมืาอนดอลลาร์ นสมัยโรมันดัเชงนนักั้นน เมื แต่อกค่ารต อนสูดอลลาร์ ของชาวอาหรั บดิจะกระทำกั ในน า นอธิ บนายถึ ผษ6ลที ้ า มเช่เนหมื นั> 8 ้อ นนเดิ ล้า4 นล้ สหรัฐ ่งเหว ค่านเงิ 7BC*46A& ''B&'B&า8B&เงิ B40H*!D> EE,0'E,) Cเหตุ ..CR*N CICI644CI่ห234544& ,)ว่> 8,)(า,)((H509E0'4-. R,-80#O4) 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& 8 7BC*46A& 8 B40H*!D> E ,0'E,) . R*N 4 234544& H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 B40H*!D> ,0'E,) C R*N 6 234544& > 8 H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 การและเครื งไมเครื้ย่องมืเว้อนเทเสีายนัแต่ ้น ว่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายจะกระทํา ยามสงครามเท มิสํไดาทรองไว้ ำไปเพืก่อ็พความบั นเทิง กลวยาวคืนัอ่นเมื ่อกองทัพชาวา ทองคํ าเป็น่อ ดอกเบี ดอลลาร์สหรัาฐนัที้น่จีน ลอยลดลงด้ หมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) (( ASASกัTASTนT !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !"6"G 'ความบั ()*#740D E08H4?4Q0*I DI 80#O4) R,-Q0*I HBX ง"#-Q0Q4 ในยุนค4ที8BC8#-D0$. ่อแาณาจั กรโรมั น!"#$%& รุงาเรืกัอนง...” นเทิงของชาวโรมั นคือ*การต อสู 4อาหรั สองเผ าเผชิญนหน ากันในสนามรบ การทำสงครามของชาว ในทั ละในจํ านวนเท่ เงินบ ในคลั ของจี หายไปส่ วนหนึ่ง ประเพณี จีนจึงเอะอะโวยวายให้ สหรั( ฐ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) A ,Iา9ยจะส ?4R14]064& -136QN 4 4) > 4> 4 9EU C20843!"Q) 8IM,70'.R,> M,70'.R,> !D>!9N!9N88N& เN& อเตอร V,7BC*##8-8G XBH509E0'4-7BCQ0*I H509E0'4-7BCQ0*I เอาชี ิตEN กัEN ,)นC,)ระหว างคนกัCN บ8ICN คนที ่เรียกกัน5ว8G5า8G!D>“แกลดิ ” และระหวHาHXBงคน 9EU 9901&ว01& 20843!"Q) อาหรั บ จะเริ่ ม ต นBดB'Nว'N0ยการที ่ ส องฝ ง นั ก รบฝ ม'ื อ1&ดี ขN 2องตนออกไป V,7BC*##8-8G C0C Q059Z 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI.6CI6CI 44O4) 44HX4HXBำHXBB O)O)ทีO) ((สิ!"R"#A@0O8G 8นเกิ 'N 'N นนC!9N 00C!#8G 9N9N!O9NO4> O4> ย4> วมปฏิ ีน ้า ํตหนั กR9> น ทํ ่ายหนึ ่งเสี เปรี!!ยD>าD> ส่ วคยเป ที ่ง 5ประกบคู ทราบตามธรรมเนี รมู้คือ่าดีทีข่แองฝ ท้จาริ0ยใดเพลี ง.0ของดอลลาร์ A,0983E4D5N ,0983E4D5N 4O4) กั44่มบ4(01. สั(01. วราR9> ยต่R9> เชา22งกั น-438,) หมี หรืาอให้ งฝโต โดยที ่ทั้งยสองฝ เE,& ศัC!9N ต่อ!รูีก!D>บD>ฝ่!.D>าดหมาง อสูEEก4&E4&ัน!4&!แบบตั ต6O#0-\0A40BI อ6O#0-\0A40BI ตัวบกัตอิ น เพื ถา่อนัจะได้ กAรบฝ ่ยO4) งพล้ 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G !"R"#A@0O8G !บยไม D>E,& 86,&6,& 'NC!9N A)990B0Q& 990B0Q& 90B0Q& 5-B'N 0ตC!#8G (01. E,& 86,& .A)าA).9ยหนึ 5-B'N -B'N C!#8G ได้ ปจึ อเป็ อ8ความไม่ ุติธรรมซึ เป็ นการต สิ่งที-่ม นุษย์ สหรัฐ แต่สหรัฐไม่ทํา6CIตาม จีน งเร่งระบายเงิ นดอลลาร์ อต อก 44*>4*>B*>BCE> BB6CI 44ตA8"#8. E0843!"]X V,I % WFงWF 11น&N91&N9ดอกเบี &9&N9่แS,ข็&9S,งHNS,HNแรงกว 0HN0!9N 99084) O4) 48)4!E9,N กั**นไ@)*@)มาก อถืWF น??E9N ใครที และเหนื นO4) ั้น4ก็4ร8)่ง48)อด ่ตCE> ิด0จึ09E#X ตามมาจะสู อA8"#8. หรื อจะถอยก็ ัดสินโดย ใจ>B>B>B BCE> 09E#X B6CI6CI 4A8"#8. E0843!"]X 6CI6CI 9E#X E0843!"]X V,I @)%% ?E9N 0้ย!9N 9าหรื 084) 4!E9,N !E9,N V,I E9N !9N 084) 88 อกวายคนผู O4) -อ-สูและ ถูกฆาตายในการตอสู พลพรรคที รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน MM@H. AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 #0C5) ,,7BC80#10'V,8G 44>4B> Bน'908. OO'FO'FA'FAกั4 I A4 BN BN 43906,N 44.E#X BBBAIAI4AI4H>4H>0H>090(#I การสั งหารกั นดังกลาวนี้กระทำกั ในเวที ท69X ี่ม69X ีชN BN Bาวโรมั น80#M2#8##91#) มาดู กันเปนความ น6OX เอาเอง 0 90(#I M @H. 0 E#X B B0E0#1& X > B 90 90(#I @H. E#X B0E0#1& 90 #0C5) , 7BC80#10'V,8G > B '908. N B 80#M2#8##91#) 4 I 6OX B N 43906,N 4 .E#X #0C5) 7BC80#10'V,8G '908. 69X 80#M2#8##91#) I 6OX 43906,N .E#X โลกใช้ ท องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก สหรั ฐ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B บัน'เทิ ง 'เมื(8) ่อเวลาหลายร้ การต บลงด วยการที่ฝายหนึ สั*#ง#หารคู ยง?4QN งปรบมื อ แอฟริ นี่เป*น*ก(B,M,8. ประเพณี ที่อาณาจั ก5'.ในคลั รโรมั มองว น09 XB5N5N0บA8"#8D> 0A8"#8D> '.R9> R9>AนงAI4ในยุ 0มีนั2-c0,0,8G **09 6"#& '่ย(61& 'น(8) 0จ7BC23454!"#$%& Eต4&อ4&>Oสู>O4) 4)เสี 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ (B,M,8. HXBB้น8Gเงิ8GLนLXBดอลลาร์ 6"#& (61& ((9S9S,HN,อHN0สู7BC23454!"#$%& ''()า่ง()*มากย่ ?Q>?Q>อEมหมายถึ 44?4QN HXองชาวอาหรั เปลี นเป็ อยปี ใครมีทองคํ มีค5วาม า แม้กขระนั สหรั5ฐ ก็I4H>ยH>0ังค2-c0,0,8G เ้นหลื ออีกาเป มาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&จากผู !" B080#7BCM#H1& N9N9&AN9&A06E*Z 99ดั020880#*I ะดังกระหึ ่มไปทั่วสนาม คนเถื ขฬะและหยาบช าลย์าสหลัินงทีN6,XN6่ค,XBงค่ R,-?H#1& BD64X D64X 7BC*462#ITT6*I6*I((M*90208 M*90208 คั4AN ่ งCCดและมี อ ํ า นาจในการครอบครองมาก มนุ ษ ย์ จึ ง ชอบสะสม ง020880#*I นั่อ้ นน กัจีกน จึDDงO4) เร่O4) ง44 หาทรั พ า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก B>B7BC*462#I NH4AN Cูจ!" B080#7BCM#H1& &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DO4) 4 R,-?H#1& NH่ ง4AN !" B080#7BCM#H1& AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC หลั ง จากอาณาจั ก รโรมั น ล ม สลายเป น การชดใช บ าปไปส ว นหนึ ่ ง โลก นั น ่ คื อ เหตุ ผ ลที ว ่ า  เมื อ ่ ประธานาธิ บ ดี จ อร จ ดั บ เบิ ล ยู . บุ ช หาเรื อ ่ งกล า ว R*N H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC R*N ้น H#)การใช้ ยญทองคํ ่มไม่า"#-80#1& สะดวกในการนํ ่4 อ 80#(N ว ๆนี พิฮุ>4 “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ”นเหตุ ซึ่ งผลใน เป็ น เจริเมื ญ่อขึ้นโลกเจริ มาบ างญขึความบั อQQสู)DQ)Dก:)D:ัาน:เริ ระหว งคนกั บคนเพื ่อเอาา DDเท็ จว44าเมื บC้ ห(B8 ดีนัซงัดสืH4VS ดัH4VS มอH4VS สม>4เซน ธรายแรงเพื ่อเป ) >> 4 9E8##9YZ **(B,M,8. >C>Cน4&4&>Cเทิ>B4&>B'Nง>B'Nเจากการต 0'Nหรี 44!D> AN AN BC.M#H*I O4) 6"G CC(B8 4พ์ )>4)>4 สะสมอาวุ 9E8##9YZ *(B,M,8. (B,M,8. 0C6EG 4!D>!D> "#-80#1& ANBC.M#H*I BC.M#H*I DO4) O4) 46"Gประธานาธิ 6"G 480#(N 80#(N 9E8##9YZ H#)H#) 0C6EG C6EG "#-80#1& 4เร็ (B8 พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก ได้ ร ายงานว่ กั.O4) นO4) ถู88กC04R,-62> ชาวโลกประณามว ความโหดร สิ้นสุดลง แต การโจมตี ซัM,@HX ดดัBมจึBงออกมาร าR*N บุ66CIชCI644CIA8"#86,'. ให ออกมาดวลป นRRกั*NR*Nบ6*N6เขาแบบ B'N 005Nอ5N00งท R*N R9> CICI644CI1&41&าNE1&จีNE0นNE00 8G8GH8GHชีXBHวXB.ิตXB.O4) 00E4> 001&1&0าN(1&N(#IN(#I$เป )1$)1น!"#$%& ''F 'F าLUF LUยและได CLUC..CH509M,@R,-H5096EG 44R8N **อ) 5*ิร) 5.ัก) 5.M,@HX B'N 5N 0 4 A8"#86,'. R9> B'N 0 R*N A8"#86,'. R9> 8 C04R,-62> 0 E4> #I ) 1 !"#$%& . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N . C04R,-62> E4> $ !"#$%& H509M,@R,-H5096EG R8N M,@HX B และตกลงกั ว่า ประเทศใดที ่จะพิมพ์มธหาอำนาจตะวั นบัตรออกมาต้ ทหองคํ จากลอนดอนและฮ่ องกงเป็ นจํวานใหญ นวนมากมายมหาศาล ความบั"น7BCM(4) เทิงนจากความเหี ้ย4 นตกยัองงมี ไม มดไปา ตัสัวต่งซือ0้อตั':.MD'!9N วทองคํ ใหดาาวดิ ้น*กัB> นC ไปข างหนึ ที*!9N่ค!9N จะไดไมRเRดื*NR*NอA*NAดร อ(01 น MMD'AZ 22เพื #I2#I*่อ*#I!9N 66นส H'HDM8C?H#.R9> 8) A8) (01 !1'?4#S A*B4AI > > มโหดของชาติ "&> "&.การแลกเปลี 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 90!D> M่งD'AZ 6H'HDM8C?H#.R9> 8) (01 90!D> D'AZ H'HDM8C?H#.R9> 7BCM(4) A*B4AI *B4AI "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N *B> B>C C90!D> !1'?4#S ""7BCM(4) 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ่4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อนแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ จากสั น ดาน9ME[0#20880#70'!"#$%& สเปนจั ด กี ฬ าสู  วั ว กระทิ ง'ขึ()้ น*มาเป น ความบั น8เทิ งCและถู ก แตซCัด:.20880#O4) ดัมไมใชวัวกระทิ ง 6D& และบุ ชก็R*N มิใ6ช9XแNBกลดิ เอเตอร 2เขาจึ งไมรับ.คำท า 5)แต4า ' 5. H#(#B("& ) 4 1#H*I /da. HC1383!#!D> # 13C04E4) .2U E5) C ,9:.R,> 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ประณามว านเป8น85N ความเหี ้ย8มโหดโดยแท จดอกเบี ริง เพราะถึ งจะดุ ดแบบหนึ ันอย างไร่งของ วัว 4เขาทำกั บ4นอิ6"G รเอมานานแล้ ัก4"#-23 อัฟกานิสR,> ถาน และประเทศอื ่นๆาบอกว่ เหมือานกี ฬจีาสู วOัวในสเปน 5 ') C !9N 2 N 0 ']-80*. ;edf. 7BC1#) 'F A I 4 1& N 9 RHN 1 3C04E4) 0 6DI 9 A) 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 80#O4) หนั ก ต่ า งกั ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ น ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป ในดี เ อ็ ว แต่ น ั ก ค้ า ทองคํ น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9า& N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I 6H']X E5'R,-6,N 480#O4) 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN 113C04E4) 6H']X >Bม>BE5'R,-6,N 4และกี กระทิ ง ก็ ไ ม ส ามารถเอาชนะมาทาดอร ท ่ ี ม ี ท ้ ั ง ดาบและผู  ช  ว ยที ่ จ ะรุ ฆ า มั น ทั ้ ง ฬ าล า สั ต ว แ บบผู ด  อ ี ง ั กฤษ เ8Gป็!8GนD>!ธรรม เงิ#0C5) นต่,าB'N งสกุ กั4 นB4 ่ย4,-E,0'#> นกันได้ B'(01. อิ'(01. นเดียH4!1'2U ในเรื ่องการซื ้อA@0OH,N ทอง เพราะจี ยั.6CI ง44 มีAD.1BCH3.AI ดAD.1BCH3.AI อลลาร์สหรั44ฐH> อที่จ4 BBC.6QN 44น.6CI 0H>0R,-EZ >4 A)A)8ความไม่ E4N BB'. A6"G 44#0C5) 00CR4N NRNR,>NR,>5,>56DX BB4,-E,0'#> C!9N A@0OH,N BC.6QN C.6QN 4.6CI 4AD.1BCH3.AI 4H>เหลื 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)8ในยามที 8E4N E4N B'.'. M(4) A6"Gแต่ 6"G 4#0C5) ,B'N B'N 0ลCR4N 4B4 B4B'S 56DX6DX B4,-E,0'#> !D>MD>M(4) (4) 4สามารถแลกเปลี B'SB'S BB'(01. ่มบ8Gาทาดอร ชAนะและเพลี ่ย,งพล้ ำบCR4N ขณะนีH4!1'2U ้กH4!1'2U ีฬารุกมมาก ฆCา!9N วัCว!9Nในสเปนกำลั ง ถู ก กลุ  ม พิ ท ั ก ษ ส ิ ท ธิ ข องสั ต ว เ รี ย กร อ ง เหมื อ นกั การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั เงิ น ระบายออกอี 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N *B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D ''D0'1& N2-1Z-1Z N96CI4410'V,YZ *(B,M,86O#01#)นOO AI 4I 47BCH4VS 7BCH4VS> 4> 4) > 4) > 48G8GLLX BX B5N5N00A8"#8D> A8"#8D> MD'!9N B>CANญCAN Cอ!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N 0C?D6A& 1#) 'Fว'FAยมากมายจนในบางประเทศ 'D0'1& 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N C?D 6A&6A& ที่ส*ำคั คื!"#$%& วัวกระทิ งไม ไดคิดทีก่จาชาติ ะทำร าทยมนุ นD0'1& เปนสัN2ตN2-1Z ทN9ี่รN96CIัก6CIสงบ ใหมีก*พลเมื ารยกเลิ กและมี นเห็ อยางเช5น25'' ค.ศ. 1972 สหรั ฐ อเมริ ี่ มั่ ง คัษ่ งยร่ ํ ามัรวยหลั งวสงคราม องอิ นเดีผ ยูคและจี นดสองประเทศรวมกั นแล้วมีประมาณ 448)48)48)4.4.1).1)1) > C> C4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX B 23454!"#$%& ''()()'*()*#1& AN N CNให้ !"10'V,YZ **า(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& *#1& #1& CN ใ!"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8 O#0-80#!9N C> บาด E4U 23454!"#$%& เพราะการขายอาวุ ธA ปหระเทศต่ ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ บ นครึว่งหนึ ่งของประชากรโลก ถ้มาฆคนสอง แตมนุษยตางหากที ่ไปยั ่วCNAยุ!"10'V,YZ มันโกรธด วงๆที ยการทำให มันหิว ทำใหมันE4U เม็กซิโกไดปดสนามรุมฆา6QN วั6QN วเป็ ไปแล สเปนก็ กำลังจะปดสนามรุ าวัวในBB 80#') 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 44ห")4อกทิ E07BC"#-61\. C(NCษ(B8LU )5*)57BC 80#') 8'B81#) 'B81#) I47BCO#-62> 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1#C8) #C8) 4!5>!5> 13?E> 6ว#09BC6EG B?E>?E> 80#') Cย(B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG ")T")TT E07BC"#-61\. ]UันNC]U NC*Nรองในการออกธนบั *NNCB*NB?E> (B8LU H5096EG ยกเลิ ก มาตรการใช้ องคําเป็น ทุนม]U สํ าโมโหก ยใจง CCH5096EG ซืR8N ้อ**ทองคํ าโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั เจ็บ6ด6#09BC6EG ยการใช ่มทE07BC"#-61\. แทงและยั ่วให อนเขา80#O4) สู80#O4) ส80#O4) นามให44มต(N4(Nนุรเพี ไม ชานีน้ ี้เ4ร่4งR8N A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> โหดสั H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พั งงประเทศเดี ย ว นเทิ ซึ่ งงเป็#N นB กั บ นานาชาติ ราคาทองคํ า ก็ จะสูงขึ้นA3E#) A3E#) H4'0824. H47) A4R,-H49& E4&4& B>'QZ'QZDD8Gด8G!9Nสั!9N9ญ95& ญาที ) VS่VSท>6,N>6ํ า,N4ไว้ ((H4'0824. DDA4R,-H49& E4& 480#O4) 80#O4) 6O#0-H46,N H%-"^I #"S #"S "#-61\BB8908& > #N การผิ 4 )5& 4 44. .6O#0-H46,N หารเพื ่อ"#-61\BB8908& ความบั แต4น4O4) ั่นO4) มิไ4ด4B'08!D> หB'08!D> มายความว ากีฬาซาดิ สมจะหมดไปH47) เพราะโลกกำลั งกลาย ธนบั ตรดอลลาร์2ส ฐที ิม อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 บนด้า0นหนึ ่ง6"G สหรัฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ 4รดอลลาร์ 5*)55 บชาติ "#-A(H509A36#G 44 48)4พ์!E9,N 34U CCLULUCCLUCH4BX 44างชาติ 4ทO>ตี่อO> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N - ่ออนแอกวMD'!9N 4อ*)4*)นแอกั H34U 34U CH4BX .เป E,0'H4B> 0สูC5N 0ของธนบั 6"G 4,>,>4,>4O> "#-A(H509A36#G 2..2หรั MD'!9N H4BX E,0'H4B> C5N 6"G ความกระหายที ่จO4) ะไล ล่พ8)4 า8)และฆ าฝ-า-ยที าMD'!9N ในสันHHดานของมนุ ษยงN4N.4.E,0'H4B> นสนามต อ0C5N ร00ะหว ที่แข็งแรงกวาและมีจำนวน เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ่ง98) แปลว่ า “เราไว้ C AN C V,*#C7> ((่ง80#O4) H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C V,*#C7> 098) 98) (80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B "#-80#R#8. 4]UNC6"G4ดีอH509A4Z 8 ?41Zต8ยไA&มN " & .มากกว RHNา2เขN 0า'6CI 4 ]X > B โดยมีการถายทอดสดให ยังสามารถเห็ นไดH4!1'*I จากกีฬาลDา80#O4) สัตวในประเทศผู ังกฤษที่ดวงอาทิ มาแทน คนทั่ว00โลกนั ดู80#O4) หนาจอ444 กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง วางใจในพระเจ้า” 66OO6ฐO##ทำกั 0#-0H-อิ3H3ร535ักN 5และอั 0N 0N]0]]--ฟ8-8กานิ 080*0*M*สMDถานเมื B(0'9Z 771&7ย1&นN41&ุโN4ในอาณานิ 3H509+I ((มของตนเอง E0'90?E> 1)>C)>Cเมื *))>Cสหรั 5่อ*)5(Zถึ5(ZงH(ZHฤดู H, '()'()*()*ด#.J<<.?(D> 5'6CI 44./<<.(01.!9N !!D>D>!่สD>หรั $00R0Rส"Rหรั B(0'9Z N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> DM 'Dรดอลลาร์ '@'@@00่อ$0$ประมาณสิ "",,ฐ5,5รุบN 50่นN 0N 0 *#.J<<.?(D> 5โทรทั '6CI 4ผมไม่ เคยตกดิ ลจึางสั!"#$%& ีอ#.J<<.?(D> ังกฤษจะ ศ./<<.(01.!9N นที่บราู้วนอย งที B(0'9Z H,H, !"#$%& ./<<.(01.!9N ชาติ รปที ่เป็นคฝรั ่งE0'90?E> ด้วยกันรู1้ท1 ัน*) ฐH ร่ต!"#$%& ววมกัพวกผู น'หาทางเลิ กใช้ 5'6CI ่าข้อาความนี ้ยัง0มี-ปบHรากฏอยู ่บนธนบั ต ''(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) A).A)CA)CH9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 4.L> 00!D> ##า0C5) MQHD& '(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*gM*g ถือปตนรดอลลาร์ ขี่ม55.า5.โดยใช ฝสูงหรั สุนฐัขและหั หลายสิ บตัวนำหน ตว**ท5) *5) ี่อ6BC6DX นแอไม มันBBีทเอง าง4.L> กว ป0C5) H#B(H#) CH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& TT 5) อ6BC6DX BD#>D#> B4.L> 0ใหม่ !D> #ก0C5) LBX 5NBX5N005Nเพราะไม่ 0MQHD&!"#$%& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 13?E> 6BC6DX BD#> !D> ,น8G,8GLอ8GLBX ไม่ MQHD& ธนบั นมาออกเงิ นาไล สกุตลอ13?E> ยูนสั โ13?E> รดอลลาร์ ใBช้ ก ๆอ,หรื ไ!"#$%& ด้แตะดอลลาร์ หรัฐมานานแล้ว T D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& R*N 46E,N >!4&>!9N9N>!69N6H'H34U 6,'5N 446,G 88นั:8:้น:ก็คD)ือD)C C4)4) สูลอค่ยางเช ป#D) าC 8,N าหรั ย44')ฐ')4และเก ใหมค่ นายของมั นHHได ย46E,N ิงเพื00่อ4&4&0ความ ทีCC่เเราไว้ ลวร า0ยไปกว า> 4ยที ่แA)Cข็CH9?D1& งH9?D1& แรงกว าN 9รุNอลลาร์ ายฝ า20H104R,ยอ นแอใน 9& 8ม& 8ทำร 0#(#I 0H104R,มู!"#$%& ของเงิ ดอลลาร์ จึ4 ง!D> เริ า าฝ> 4ได้ แต่ ด ส2หรั ฐ นัอ้ น เราไว้ Cกระต 8,N0 5'X 0ส5'X !D>6่ม"Gง6เสื "G44่อB'N B'Nเ0จCD& 0าลง CD& . .เA)สมอ 0#(#I H46E,N 6H'H34U C6,'5N 0างใจในพระเจ้ 6CI 46,Gา6,G !"#$%& ''()น()*ไก*น#D) R*NR*N H'H34U 6,'5N 0ว6CI6CI ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว ']-80*. >4>48G>4า8GAยลุ E0 กสนาน หลังจากนั้นมันก็จC> C> ะคาบสั ตวท0ี่ถ04H4 ูก04H4 สังหารมาให เจ208H4E9S านายของมั นN9N9084) L>L>00L>สนุ 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> นามของสั นติภาพและสิ ธิ80#2N มนุษ00ยชน แตเมืA)A)่อCA)ผูCH94) ูกทำร ก-B0D208") ขึ้นตอสู Tพวก 4>4>B4>B':. >4>4.>4.E08#598) 44?4b 0']-80*. CถH94) 8GA-B0D208") A-B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 80#2N ']-80*. H94) TT E0E0 B':. ':. 208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b ?4bท80#2N 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ กีฬามหาโหดที ่เปนความบั เทิงของมนุ ยE410C1& พันธุซาดิ ดัง9)9)กล บ7BCH509236#I ถูกกลาวหาวT าTเปTนB0QT08##9R,-9& ผูB0QT08##9R,-9& กอการราย HH50962#I TTT 6*I6*I6*I ((M* 6"G 444 *)*)มองดู 5*)5E0#. 4)4)4) N 4N 4N 4 E90'H5095N 00H4!1'AN CC CษE410C1& DN DN C& DN C& ส09. 49)4HX4HXาBวHXB(NB(NB(NBเขากลั 68I DD7BCH509236#I H50962#I 50962#I (M*M* 5E0#. E0#. E90'H5095N 0นH4!1'AN B0QT08##9R,-9& C& ม09. B68I68I D7BCH509236#I 6"G6"G E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. แลวได''แ()()'ง*ค()*#10'V,6+,& ิด*#10'V,6+,& อะไรบางอย งH4,-./.?(.R*N อารยธรรมตะวั ตกสร งกี1&ฬ1&2N 1&าเหล านี้ไวเพื่อ L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& 'N 'N าH4,-./.?(.R*N MMD' *N*N0*N0C:. 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MนD' 0าC:. 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& D' C:. 2N -*0990 ทำใหมCนุCR,> ย55ร!9N ึก??QNวQN?HาQNHผู4!1'1Z เ4!1'1Z ขมแข็8ง8กว าเทานั้นที่อยูรอดและทำให มนุษยไมรูสึก ''6"G OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CษR,> 5ูส!9N H4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



sio

บวนสุ ดท้าย ผมเล่ามานี้เพื่อเป็นคติเตือน ="5605607>74(18?1$ 89 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" >74(18?1$ 7 89!!$6 $6 H"+!6 H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม ่ง++ที/C9 /C9 'Q26 ่พ วกเขาจะได า 33และอยากให ฝนเปนจริงก็ตองตื่นกอน %EFC 22$$3"2%> (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 3สิ3G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ("%EFC G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q26 3"2%>((2)2)?พ?@) @) ABบก็ AB:C :C D>คD>2ือ2#,ความว #,$$("3:) ("3:)'า'งเปล ("%EFC G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 460  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 460 ประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 460  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 460 ประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Advertisement