Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 ที่ ๔๔๘ ๘ ประจำวั ี่ ๑๔8'ตุ2ล9:8 าคม *;;) ๒๕๕๔ (13 (16 ซุ.<%' ลเก<าะดะฮฺ ->92'1432) 1432) !"#$ลำดั %&'( บ)*+ ,-&ป'( +ที่ ,./0"1$ 234น5ศุ.6ก&ร'( ท7+ $=!!->92' 1432)

มูลนิธิฯ รวมกับ องคกรเครือขาย จัดตั้ง "ศูนยประสาน เชิญ ญร&ร&วววยเหลื มติด ดอตามรั ตามรั บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ มติ บ งานช ผูผระสบภั ยน้ำทวม" ไทยมุ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผูผู้ท ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

ขอแสดงความยิน นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซัน น หลั หลังงปู ปูเเตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH ขอแสดงความยิ รับพระราชทานปริ พระราชทานปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์

มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย รวมกับ องคกร เครือขาย จัดตั้ง "ศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม" ขึ้น เพื่อใหเปนศูนยประสานงานขององคกรมุสลิมในการชวยเหลือผูประสบ ภัย และดำเนินโครงการรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม และโครงการโรงครัวกลางเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย โดยจัดทำขาว กลองจำนวนนับพันชุดเพื่อไปแจกจายใหกับผูประสบภัยในพื้นที่ทุกวัน นอกจากนี้ รายการวิทยุ "ที่นี่ศูนยกลางอิสลาม" ทางสถานีวิทยุ กรุงเทพมหานคร AM873 KHz. เวลา 17.00-19.00 น. ออกอากาศในวัน

จันทรถึงวันศุกร โดย มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย จัด พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลามแห่ ประเทศไทย ขอแสดงความ มูมูลลนินิธธิเเิเศษระดมทุ พื สสลามแห่ งงประเทศไทย รายการพิ นลางอิ ชวยเหลื อผูประสบภั ยน้ำทวม ขอแสดงความ ตั้งแตวันที่ 10 ยิ น ดี ก ั บ ดาโต๊ ะ อิ ห ม่ า ม เฟาซั น หลั ง ปู เ ต๊ ะ ที ่ ไ ด้ ร ั บ พระราชทาน ยิ ดีกับ2554 ดาโต๊ หม่เพื าม่อระดมทุ เฟาซัน หลังปูเวต๊ยเหลื ะ ทีอ่ไผูด้ปรระสบภั ับพระราชทาน ตุลนาคม เปนะตนอิมา นในการช ยน้ำทวม ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต กิ ต ิ ม ศั ก ดิ ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ปริญญาดุ ัณฑิตกิาตทีิม่เปศันกศูดิน์ ยคณะศึ กษาศาสตร์ วมหาวิ ยย มูลนิษธฎีิฯบจะทำหน ประสานงานในการช ยเหลือทผูทยาลั ปยาลั ระสบ แหง รามคํ าาแหง ภัรามคํ ย โดย รับแจงเหตุ รับเรื่องขอความชวยเหลือ และรับบริจาค โดย ไดมี ดาโต๊ เฟาซั หลั ต๊ะะ ดํ รงตํ แหน่งงอิอิหหม่ม่แาาละ ดาโต๊มะกัะ นทุ อิอิกหหเย็ ม่ม่น าาม าาแหน่ มม กรประชุ ตัม้งแตเฟาซั วันจันนนทรหลั เปนงงตปูปูนเเต๊มาเพื ่อดํติาาดรงตํ ตามสถานการณ มัสสยิยิดดต้ต้นนสน สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญ จากมหาวิ ยาลัยยย แหง ให้ ให้เเป็ป็นน มั จากมหาวิ ททยาลั ประสานงานการนำอาหารไปช วยเหลื อผูประสบภั น้รามคํ ำรามคํ ทวม าาแหง อาจารย์ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้ กศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญคญาโท ญาโท นอกจากนัค้น้นของ อาจารย์ พ ยัยังง นอกจากนี ้ มูลนิธิฯ ยักกงับับตนันัอกงการอาสาสมั รมาชวนอกจากนั ยในการแพ็ เป็่อนนนำส ยากรประจํ ในรายการวิ ลางอิ ลามอี เป็ วิวิททยากรประจํ ี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ สสลามอี เพื งไปยังพื้นที่ผาาูปในรายการวิ ระสบภัยทุกวัททนยุยุเปททนี่นี่นประจำตั ้งแต 6.00 น. เปกกนด้ด้ตววนยยไป ซึติ่งด มีกตามข& ลุมอาสาสมั ครที่เปนนักศึกษา และประชาชนมาร วลมแพ็ กนดวย วสารความเคลื ่อนไหวของมู นไหวของมูล นิธ ธคิฯ ิฯของอี ผ&าาน ติ ดตามข& าาวสารความเคลื ่อ นิ ผ& บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยไดที่ : ทาง Facebook Facebook ทาง - ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อศูนยกลาง อิสลามแหงประเทศไทย บัญชี สังคมสงเคราะห สาขา คลองตัน เลขที่ บัญชี 001-1-05581-2 - ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง ประเทศไทย บัญชี กระแสรายวัน สาขา หัวหมาก เลขที่บัญชี 078-100513-4 ติดตอประสานงานไดที่ สำนักงานมูลนิธิฯ 0-2314-5638 หรือ หอง วิทยุ ในเวลาออกอากาศ 0-2318-8087 บริจาคเพิ่มเติมไดที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง ประเทศไทย วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 18.00 น. โทรศัพท 0-2314-5638 ยอดบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยที่มีเขามาจนถึงวันนี้ รวมทั้งสิ้น 288,081 บาท ซึ่งทางศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมยัง เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Network เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื เป็ ตองการน้ ำใจจากผูมีจSocial ิตศรัทธาอีNetwork กมาก

มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เเล็ล็งงเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จจากการใช้ ากการใช้คความ วาม มากในขณะนี มู ล นิ ธ ฯ ิ จั ด ทำโครงการกุ ร บานเพื อ ่ ผู ย  ากไร ประจำป ฮ.ศ. มในการใช้งงานเพื านเพื่อ่อรัรับบข่ข่าาวสารด้ วสารด้าานต่ นต่าางๆ งๆ และสามารถติ และสามารถติดดตาม ตาม นินิยยมในการใช้ 1432 ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมูลลนินิธธิ เิ เพื พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งง ข้ ปรระะเเทท ไททยยไไดด้ จั ้ จัด ้ นนี้ ทางมู ป bboooo1432 kk ขึขึ้ น เเขข้ า้ าช เนืศศ่อไงในโอกาสวั นดอีททดํ าํ ิ้ลาอัฎFFฮาaaccปeeฮ.ศ. ลชนิมมธไิฯไดดจั้ ที้ ดที่ ่ www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด Like หรืออ www.facebook.com/fictinfo Like หรื โครงการกุ รบานเพื่อผูยากไร ที่ไดจัดทำตโดยสามารถกด อเนื่องมาทุกป ในป ที่ผานมามี ใจ บนเพจของมู ได้ ซึ เป็ งทางเพิ เติมมฐให้ ให้ ถู บนเพจของมู ได้ ช่ช่อองทางเพิ ่ม่มเติ กกับับผูผู้ท้ที่ ี่ ผูถูกรกวใจ มทำกุ รบานกับมูลลนิลนิธนิิฯธธิฯิฯจำนวน 6ซึ่ง่งตัเป็ วนนโดยมี นายประเสริ เทศงาม าน ใช้ ถใช้วนงงาน เปFacebook นFacebook ประธานโครงการ และในปนี้ ทางมูลนิธิฯ ไดขอเชิญชวนผูมี หรั บท่ท่าานที นที่ม่ม ่าวประชาสั วประชาสั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สามารถส่ รายละเอี ดมา สํสําาทหรั บ มมพั งงรายละเอี จิตศรั ธาประสงค ทีขีขี่จ่าะร วมทำกุรบานตามหลั กการศาสนาอิ สลามยยดมา ให้เเพื พื่อ่อโดยกำหนดเป ประชาสัมมพั พันน นธ์ตัธ์ใวใน น 31,500 Facebook และเว็ ไซต์ ให้ ประชาสั Facebook ธธิฯิฯ ละ บาท แบงและเว็ เปน 7บบสไซต์ วน ขขสองมู วองมู นละลลนินิ4,500 ได้ทที่ ี่ติดthaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื อความส่ นตัววได้ ส่ส่งงข้-ข้อศุ นตั บาท ตอทำกุรบานไดที่ สำนักงานมูลนิธิฯ วันหรื จันออทร กความส่ ร เวลาวว9.00 มาได้น.ททาง าง Facebook Facebook มาได้ 18.00 โทรศั พท 0-2314-5638

$%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัเชิ นญ ติว ี มหาวิ ทยาลั มหิดน ลซะกาต เงิญ นเดื นโดยประมาณ 15,000 บาท รวิธมบริ จาคเงิ นกับยกองทุ ขอเชิ รวอมงาน “วันแดมุส10,000 ลิมอีสาน–และเป ดอาคาร 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ และการกุ ศล มูลนิฒธนาสั ิเพื่อนศูตินวยิธก !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพั ี ลาง มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ ประถมศึกษาหลังใหมของโรงเรียนสันติธรรมวิทยา” u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V อิสลามแหงประเทศไทย u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์สร้างความเที่ยงธรรม 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) +$S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K้ง+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลื าตอบแทนเดือนละ 15,000 ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารอวกตั มบริจค่าคสมทบ !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #&$%% '&()น% '*() #01+% 2เดืศ#0!34* :งานได้ > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A $%กองทุ +ซะกาต ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/ าน 52 #0!34* ทันที) ลัIAก>IAษณะ ทุน!"กั#!"บระยะเวลาปฏิ และการกุ ลอน มู(เริ ล1นิ:1่มธ567'8,98-: ิ 567'8,98-: 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12809านเสวนาวงย่ C8% Cส8% -@ท8% าธารณะ -@:ี่ -@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !1233เวที "#3"#7"#ส7807สลามแห Cได ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&ศู/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 ด อย เวที จัดงานแถลง เพื&่อ&/3"456 นอยกจัลางอิ งประเทศไทย พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= :ง8A:ประเทศไทย 1< 8A6A1< F6AdAF1dA801:xVyV:glÄg:z{|V 1801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว จัดพิธ งนามในจรรยาบรรณ ธนาคารอิ สีลลามแห ชื่อฯลฯ บัญชี เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื กองทุ น ซะกาตและการกุ ศอ'กตั ล$K''$KB$K้งBมู:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: ล:สามารถเขี นิUUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: ธิ เ พื่ อ ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 3#76A FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. 'G6074. 3#76A 1801+% 801+% $'B+6. 'B+6. D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ งานได้ ปฏิ$บ$567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:J$5= ก$ งาน นา ศูานเนิยกนลางอิ ส2c0'5K ลามแห ประเทศไทย ชีศูนย์8ศ8-@8ึก-@'-@6%ษาและพั 'C#0I0/6A $6<= $่บ6<0-/06C% = 6<=ัญ0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K $ัตง567IO8@ 567IO8@ :นัเลขที J$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั นติวิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ 001-1-02425-9 hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ดด+/+0/0,EP อกิบริ จาคได1ท1:nVll:$V ี่ สำนั กงานมู ธิ ้งจังหวัดชายแดน ลงพื ที'206. ่ เ พือ่ อติจั จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ดลนิ รวมทั 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 3#7CA $หรื '206. +ต+/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง เพื่ อ ศู นไยด้ก ลางอิ ส ลามแห ภาคใต้ ส่ ง ประวั ติ ย ่ อง ประเทศไทย (ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= S*CS*C1'>) 1'>) +$6+!q+$6A $6+!q+$6A FdAFdA1dA160-/06C% 60-/06C% 8-@8-@:-@:!7% !7% ./%.</<<= %.<<<= >?/>?/8@/8@58@5()A&# ()A&# '()*+: ()*+: 8012E0$= C%8C%8ง-@%8วั-@-@ต3#7L* S* + F 8 . / >? ' C C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั ถุดิบสด 2 ตําแหน่ง โทรศัพท 0-2314-5638 โดยขอรั บใบเสร็จรับเเงิศษ) น และความเรียงเรื่อง ประสบการณ์ การทํางาน ความสนใจพิ UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ 1 '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@“การเลื 1 '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1 '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 ทุกครั้งอทีกตั ่บริจ้งาค จรับเงิ1นของมู ลนิธิฯ A4 ปิดรับสมัคร ที่เที่ยใบเสร็ งธรรม” หน้ากระดาษ c0(: 46) ''+/206L* c0(: L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%สามารถนำไปลดหย $'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. 'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ด มีอนนภาษี าคม ไ2554สอบถามเพิ ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th * 1[\+0406]0#0# 'W%'W% YY 6U6USล6USZU 1ธ1/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y S /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒกิ ารศึกษา ม.3 ติดตามขาวสารของมู นิZUZU ิฯ1/06S66-0-'6) ผานทาง U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` Facebook +0406'() * Halal 2K+ +$6+!_+$` +0406'() * :2K^0(P$'N) :^0(P$'N) +$6+!_+$` - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นสายการผลิ ต อาหารจะ รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5R$ 67'ST :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q '5R 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$$ 67'ST -SS 2!0G!2B6= 998-!@ 2#%2#%!#%!34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-02!0G!2B6= 9 8-!@ 2 1 C F > 2!0G!2B6= 8-!@ ! 34* 1 567'8,98-:6* C !/A F :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ 3#76* 1 . ผู ้ ชเนื่ ว่อยงจาก ผู ้ จั ดSocial ก า ร โNetwork ร ง ง า น เป(นLทีi ่รnูจeัก อ า ห า ร ก ร ะ ป ๋ อ ง ) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" < > < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '()'() *และได +*+J4< GGC0!6" < > 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '() * + J4< G C0!6" < > < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( 5. พนั ก งานขนส่ ง 1 ตํ า แหน่ ง ร ั บ ความนิ ย มในขณะนี ้ ทางมู ล นิ ธ ิ ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง '% '()()* +* +*,"+,"$ !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 J$'>) +น$6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) $$-A $-A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) +เดื -A :>74. :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. เล็เงิ ง+เห็ น$6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% ถึองนโดยประมาณ ช อ งทางในการแจ35,000 ง ข า วสารด า น – 40,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% -0#A '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8ณ8-0#A -กต-:J$CA $$'206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! ตาคุงๆ ให ับ-ิ:J$CA ผู:J$CA สนใจ จึ ง ได จ ด ั ทำ Facebook !40C% 8สมบั -0#A $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ ขึ ้ น เ:/6@ ขญ ยี่ ย มสชาขาวิ ม++!+0406C* ไ+!+0406C* ด!+0406C* ทที่ยาศาสตร์ QB% QaB% :<= B% g:<=F01#O(" 1'8(M:(6< $%$%C$%FC'C%Caวุ'C%'C% #nฒ#>.#ิก>.Q>.Pารศึ : :/6@ 1 าญาตรี 001D>-9!* '2='2='-2=-G*-าG*0G*น0JS< II0* I0*-6. :ก<= eF01#O(" F01#O(" /6@ 1เ'8(M:(6< '8(M:(6< 01D>-9!* 1D>-9!* 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ท างด้ I+>6EJ4< ''5K$5K$ JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 $ท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม www.facebook.com/fictinfo !"#$%&'%()*+", +1/+1/ 2-32-3 9":;93 !"#$%&'%()*+", &0 อ&0 +1/&0 งเพี &ย&2-3 4450, 4เ6750,ยี6758 9":;93 <<5'=<5'=15'=1>%?/ ##%)5+)@%>7 99%'!&%6&A5B4'C= ..4D.4D4D I+>6EJ4< อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ !"#$%&'%()*+", -+./ &งแค 0, ่ย678มชม 8 9":;93 1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 แล-วกดประสบการณ์ Like หรือ ถูกทใจํางานในโรงงานฝ่ ก็สามารถที่จะติดตาม ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) ขา-วสารจากทางมู ลนิธิฯ ไดตลอดเวลาในเฟ สามารถวางแผนการผลิ ตได้เป็นอย่างดี 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98ซบุ-คมีของคุ ณเอง ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ J$/066A J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3*3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 ประสบการณ์ 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 เชิ-ญรัสามารถใช้ บชมรายการ "สายใยเดียวกัน" ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5K$Internet, 8@$โทรทั /06,Pศ/นโปรแกรมสํ N0'>K //O(6<เร็0จ:รู-0/I$: ปต่างๆ 3#7><+-D+/02J$+@5/067L+12!0G!M!"!"# II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> !"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> ทางสถานี NBT ชองา11 กํ า หนด J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA $$ว,@$หน้ //0-$: hjjk: 001011B0!4#A 2. หั นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: 'C#0:glVll: glVll:m:m:m:gnVll: gnVll:$V: $V:H: H:#0$DE1#* #0$DE1#* B0!4#A ///06,02$0+% 22#0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! คุณสมบัติ เพศชาย ขอเชิ ศ น "สายใย เพศชาย &%'&()%'สมบั () / #01+% 2 #0!34* 1 567'8,98!"!"#!"#$%#คุ$%&$%ณ *%'+()*+,"*+,"$,"ต$ญ-.$ิ -./ชมรายการโทรทั #01+% 2 #0!34* 1 567'8,98-./#01+%2#0!34*1567'8,98!!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า เดีc0-J$10$(F/A วกัิกนารศึ " โดย สำนั ก จุ ฬ าราชมนตรี ทาง วุยc0-J$10$(F/A ฒ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน หรื อ 'G6) $01#0CA FF6<F6<06<0$L0-2% $$G<$G<0G<0:0:+0406: *+*+1>) *!*!$0$0S$% >>:>:D>-: AHAHAH -.-.-.,02$/% c0-J$10$(F/A 0$L0-2% $L0-2% :+0406: +0406:'G6) 'G6) *+1>) 1>) *!$0$0S$% $0$0S$% :D>-: D>-:$01#0CA $01#0CA ,02$/% 05% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 11I0/ ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ สถานีโ่เทรทั ศนองNBT ทุกวันศุกร เวลา 5.30 สาขาที กี86:567&0$R* ่ย6:567&0$R* วข้ D-&02!@ 0 -408@ $ D-&02!@ 8 0 -408@ $ D-&02!@ 8น6:567&0$R* 0คุ-408@ $ ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< !"#$%&'%()#$ : 199/8 *+,-./0+#1# ".2%0#13 45 6.7#)08& 90F$< :;<OOO ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< น.- ดำเนิ รายการโดย ณปฤษฎางค ป กรกลได้เป็นอย่างดี สามารถดู แล Maintenance เครืศิ่อลงจั #74!0> #74!0> +.7#)08& =.!>?%1@1#-#1 10250 วงษา #74!0> - มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม A%1B30%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2

20/ 20/22-34 -77(7&(&3+&%)* !"!"#!"##$"$"$"%%!&'(&!)* ,-.+/ %!&'(&!)* !&'(&!)*++',+',,-',,-.+/ .+/10 10 102/ 22-34 22-34111'5'5('5(6&%7* (6&%7* 6&%7*886&9: 86&9: 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)*+++',',(',(!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 !"#!$%&'()*+$,-./012.3 &31 21 :5/ ;*;9">0? :7892, )'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"()"1)"1G"1+G"1267892, 3,13,(3,%(!5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 1:262."$ D@2)EF3>G.8#0-H0B D2!26@">,/ 5/%K;*K6V)" /9I20./ ABC I /%;* 001-1-02425-9 ;;3PQ0 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ##$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 11;8&!5 3PQ0))%;RS )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K.6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*#@!0* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 F.<"5.$+260*= DJ:/9>2:)'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> 9.?>#0AL 10250 M0.-/A0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* &1!V##7* 1!V##7*111;I7!5 ;I7!5;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae`

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF .*-%G%D$ ''' %3)B%+%/ >36+%& .*-%G%D$ *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& !"H"$ 67='<0> ‘นาซี กับนาโต* ’ BD88CEF ต+BD88CEF างกัน. ตรงไหน? โดย อาจารย4 บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K โดยปรกติ แ ล ว กิ จ กรรมของนั ก เรี ย นไทยมั ก ไม ค  อ ยเป น ข า ว ป จ จุอบิรันักฮิและหาเรื ตเลอรตายไปแล ว อพรรคนาซี และลัทงธิยึคดอมมิ วาํ นิมัสนตกและบั ็ล-ม.&/0 สลาย บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี ่องโจมตี ิหร่าน โดยหวั บ่อ งคั-บ 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, !"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 -P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( ครึ ก(-D4'DD'81I; ่วโลก ้อ><ขายคื นอกจากโรงเรี นใดได รางวัลประกวดประชั น กลายเป ประวั ิศาสตรกันไปหมด พฤติ กรรมเยีา่ยงๆยอมรั งฮิตเลอรบมสกุ ิไดหล.&/0 มด มูP%& ล0ค่ สินค้าในการซื อ เหรียย ญทองคํ กรโรมันไบ ขายน้า ํ นมั นด้วตยดอลลาร์ สหรัฐ เพืแต ่อให้ ประเทศต่ เงิน 0าโครมไปทั (-D4'DD'81I; ><3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/ P%& ((ารับจากอาณาจั แซนติ ่มีเ'มื()ย อ*นต งหลวงอยู ่ในประเทศซี เน รียปักิจจจุกรรมประกวดวงดุ บ6"G ัน46O&'CQNBC10CE4U วเอง ฝม!"#$%& ือกันบทีโรงเรี างๆทั ่วโลก อยางเช ริยางคNC7BC80#O4) ไปของตั เรายั ง4สามารถเห็ นA090#L#5(#596CI พฤติกรรมของฮิตเลอร ได2ใ0HR,-6CI นขณะนี้ 4ถึ]-80* งแมวา 44(#I #+() ((,-. /. (01. 23454 YZ **(B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* !"#$%& ' () * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พย์ใใชน ต ซึ่ง;<=. นักเรี,>ยนไทยไปสร างชื่อเสีย"งไว ในยุ]Uโรปจนระบื อไกล BC10C.M#H*I ฮิ ต เลอร ย4ุ ค4&ใหม จ ะไม!D> มี ห2นวดจิ ๋ ม และพรรคนาซี ยุ ค ใหม จ1ะไม 345490890'24A090#L?E> Z 4 *)*)เป็ 5*)5โยธวาทิ 6,78,9:. 0 4?(@0'?4ABCA) D0EF C N ') C 9& B 8 & E,0'QN D O4) # > ` ) (0, !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 46DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG888 5น6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]UาจCN แลกเปลี ')ัดCกี9&ฬBาสี8& ภE,0'QN C10C.M#H*I DO4)า4มานานแล้ 4&ส#> ติ`) ก(0, เจ้าหลัท่ านได้สั่งมุยสนพระหฤทั ลิมผู้ศรัทยธาไว้ วด ่า เชี“จงอย่ ่ย นซื้อBขาย รูป่อทองคํ ว มาเลเซียเองก็สนับสนุนให้คนในประเทศ แต ง จากโรงเรี จั ง หวั ย งใหม ายในโดยที ่ เครื งหมายสวั ะก็ ต าม 886#& 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี ย4. งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 8กั6#& 6#&''ยายน '4. 4.R,-4) 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 4)114) R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"G 6"G 4เว้ 6CI .=JK. 0จะมี 4(01. N0และจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CIขบวนพาเหรดแต .=JK. 0่า4(01. 4(01. !9Nา!9N 2-QZ นั ก เรี ย นกลุ  ม หนึ ่ ง จั ด ง กายเลี ย นแบบนายทหารนาซี แ ละ เรายั ง คงจำได ว า  วั น ที ่ น พ.ศ. 2544 ตึ ก เวิ ล ด เ ทรด เซ็0น1Zเตอร !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 0ว01Zมย41Z4ลง1&41&N1&N N 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD ใช เ ครื อ ่ งหมายสวั ส ติ ก ะเมื อ ่ วั น ที ่ 23 กั น ยายนที ผ ่ า  นมา สถานทู ต สหรั ฐ สั ญ ลั ก ษณ ท ุ น นิ ย มถู ก เครื ่ อ งบิ น โดยสารสองลำพุ  ง ชนจนพั ง ทรุ ด ถล าเพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพื่อทองคําได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี ยRบดุ า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)D?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ P 406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) 6E*Z ENRENCENCลCการค้ `(0,R14]064& (0,R14]064& D?E> ?E> 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I O) 406'05Q4?E> 83,)CC7BCQ0*I C7BCQ0*I 7BCQ0*I ? 4 ?4#S ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) ? 4 " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z R อัPงPกฤษ ฝรั ง ่ เศส และเยอรมนี ก็ ส ง  ตั ว แทนเข า ไปชี แ ้ จงแสดงความไม มาเหมื อ นกั บ ถู ก วางระเบิ ด ภายใน หลั ง จากนั น ้ ไม ก ช ่ ี ว ่ ั โมง ประธานาธิ ท่ า นอธิ บ ายถึ งCเหตุ ผ6ลที ่ ห234544& ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า H509E0'4-. “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ล้า4 นล้ านดอลลาร์ ดัง7BC*46A& นั้น เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งเหว ค่าบ เงิดีน B40H*!D> E ,0'E,) . R*N CI 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& ' B& 8 7BC*46A& ' B& 8 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 B40H*!D> E ,0'E,) C . R*N 6 CI 4 234544& > 8 ,) ( H509E0'4-. R,-80#O4) 4 6"G 4 B(0'9Z 7 พอใจที ่ ท างโรงเรี ั ก เรี นทำกิ จ กรรมเลี ต เลอรา จอร จ ดับเบิ ลยูฐ. ทีบุ่จชีนสํก็าอรองไว้ อกมาแถลงต อชาวโลกววาย อุซนัามะฮฺ บิน ลาดินา ทองคํ าเป็ นดอกเบีย้ยนปล เว้อนยให เสียน แต่ ว่ายการแลกเปลี ่ยนซืย้อนแบบฮิ ขายจะกระทํ ดอลลาร์ สหรั ก็พลอยลดลงด้ ่นหมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) (( ASASกัTAST !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) T !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 4ที8BC8#-D0$. !"#$%& '()*บ#740D 80#O4)4ผูR,-Q0*I HBX ง"#-Q0Q4 เผด็ จการนาซี เยอรมัานนวนเท่ ที่ประวั ันทึกไววาสัE08H4?4Q0*I งหารหมูชาวยิ*วDIและชน นำขบวนการอั ลกออิ ดะฮฺเปนผูอวยูนหนึ เบื้อ่งหลั มกันนั้นเขาก็ประกาศใช น!"6"G ในทั น และในจํ าตกัิศนาสตร ...” เงิ นในคลั ของจี นหายไปส่ ง จีงนพร จึงอเอะอะโวยวายให้ สหรั( ฐ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) 9 ?4R14]064& N 2 -136QN 9EU EN ,)C,)20843!"Q) C20843!"Q) M,70'.R,> D>!9N!9N88N& N& V,7BC*##8-8G B'N'N0C0C Q059Z ชาติ อ01& ื่นEN ๆไปหลายล านคนCN 8ICN 8IM,70'.R,> พร อมกันนั5้น8G5ก็8G!D>เ!สนอให มV,7BC*##8-8G ีการปรับปรุงหลัHกHXBสูXBH509E0'4-7BCQ0*I ตH509E0'4-7BCQ0*I ร กฎหมายความมั่นBคงของรั 9EU 9901& ฐที่มีเนืA้อ,Iหาไม ตางไปจากคำสั'่ง1&ของฮิ ตเลอร4แ4)ละ> 4> 4 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI 44O4) 44รHX4HXักBHXBB O)O)ทีO) 44่ม4(01. R9> -438,) ((เพื!"R"#A@0O8G 'N 'N นC!9N 00C!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!งO9NOกำลั 4> O4> ย4> มปฏิ ีน(01. ้า ํ ตหนั กR9> ต่ า22สงกั ทําให้ ฝ่อ!"R"#A@0O8G ่าให ยหนึ ยเปรี!!ยD>D> ว8 นเกิ ทีนแห ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ่ง 5ตามมาด ทราบตามธรรมเนี บัติ าเพื ่อจะได้ รู้ค่าทีฟ ่แกานิ ท้จริ0สง.0ถานและอิ ของดอลลาร์ 6O#0-\0A40BI ,0983E4D5N .6CI6CI 4O4) O4) ประวั ิศาสตร ยนใหม เด็ก่งเขเสีาใจความจริ งส่E,&E,& โรงเรี ย'NC!9N ตก วยการส ง6O#0-\0A40BI ทหารเข โจมตี ระเทศอั AปA,0983E4D5N R9> 2มั-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G !บD>E,& 86,&6,& C!9N !ง.D>.A)านีA).9ยหนึ A)9้จ90B0Q& 9ึง90B0Q& 90B0Q& 5-B'N 0C!#8G (01. 86,& 5-B'N -B'N C!#8G ได้ อไปทั ดอกเบี อ8ย ความไม่ ยุติธรรมซึ นสิม่งพัที-น่มธนุษย์ โดยที สหรั่สฐองประเทศนี แต่สหรัฐไม่ ํา6CIตาม จีหรั น0จึฐ9E#X เร่งอ ระบายเงิ นดอลลาร์ ออก โดย 44*>4*>B*>BสCE> BBน6CI 44A8"#8. E0843!"]X >B>B>B V,I WFงWFถืWF ??งE9N 11น่ว&N91&N9โลกโดยไม &9&N9S,&9S,HNS,HN0HN0!9N 9ต9084) O4) 448)่ง48)เป็ 48)4!E9,N เป**นไ@)*@)ปจึ ข% วดั อ9หรื งเสี ้ไมเทคยโจมตี BCE> CE>0ง9E#X 0มาก 9E#X B6CI6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X 6CI6CI E0843!"]X V,I @)%า% ?เป็ E9N 0้ย!9N 084) 8 O4) 4!E9,N !E9,N- V,I E9N !9N 084) 8งบประมาณในการประชาสั O4) รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน H>4H>0H>ย090(#I @H. X>BX>Bบ90 #0C5) ,่อ,7BC80#10'V,8G 4 > B> B'908. 69X N BN BN Bเยอรมั 80#M2#8##91#) I A4 6OX BN BN 43906,N 4.E#X BBBบAIAIุก4AI4ตลุ ผมเชื ว,7BC80#10'V,8G าเด็กไทยรูดีวาฮิตเลอร เผด็ จการนาซี นเปนปรปกษกOับO'FO'FA'FA4 ตกองทั พ.E#X นาซี ชาติ ยุโMMรปไปจนถึ สE#X เซีBBยB0E0#1& สวนปN]จN]จุN] ัน90 090(#I M@H.AIAI4AI4H>4H>ง0H>0รัE#X 0E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B90 90(#I @H. #0C5) > B'908. '908. 80#M2#8##91#) 4 I 6OXในอดี 6OX BN43906,N 43906,N .E#X #0C5) 69X69X 80#M2#8##91#) I สหรั โลกใช้ ท7BC80#10'V,8G องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด44 มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก ฐ อี ก ส่4ว4 นหนึ ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B อัง'กฤษ ่ง(เศส ฐ ในสงครามโลกครั ่ อE2มหมายถึ ภาพยนตร สหรั ฐในฐานะชาติ สัญสญานาโต กR9> ำลัAงAงI4ก็ติI4H>ยดH>0ังหล สงครามครู XB5N5N0A8"#8D> 0A8"#8D> '.R9> 0มี2-c0,0,8G 2-c0,0,8G **0909 6"#& '่ย(61& 'น(8) (9S9S,HN,และสหรั HN07BC23454!"#$%& 07BC23454!"#$%& *# #้งที?Q>?Q> E4&จากสื 4&>O>O4)4)4่อ4?4QN 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ (B,M,8. B้น8Gเงิ8GLนLXBดอลลาร์ 6"#& (61& 'ฝรั (8) ''()า()*มากย่ **ก(B,M,8. HXูนHXBำประเทศภาคี เปลี นเป็ เวลาหลายร้ อยปี ใครมีทองคํ ง?4QN มีค5วาม แอฟริ า แม้กผระนั หรั5ฐ5'. ในคลั เมหลื ออีกมาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&ฮอลลี &AN9&A06E*Z 99ดั020880#*I 44 ว!" หลายสิ บเรื่องที่พยายามสื่อวาพวกนาซีเปB080#7BCM#H1& นมนุ ฝาษยชัย์่วจรึ งาชอบสะสม ยเหมือN9N9นกั บ06E*Z เสดที างงเป เผยในอั ฟทีN6กานิ สD64X ถานและอิ รัก การจะบุ ยึM*90208 ดลิเบีอยีก R,-?H#1& BD64X 7BC*462#I คั4AN ่ งCCและมี อ ํ า นาจในการครอบครองมาก ง020880#*I นั่ไม ้ นประกาศอย จี น จึDDงO4) เร่O4) หาทรั พ ย์ สิ น า>และสามารถงอกเงยได้ ,XN6่ค,XBงค่ B>B7BC*462#I TT6*I6*I(ก(M*90208 NH4AN Cูด!" B080#7BCM#H1& &A06E*Z 9020880#*I DO4) 4ดR,-?H#1& NH่ ง4AN !" B080#7BCM#H1& 002-!9N ชาวอิ นาHHเดี41& ย41& นแดงในภาพยนตร ค20880#10'V, าวบอยอเมริ กัน 4)4)N4 เพือย่ ่อปล นน้ำ่งมันัน่นมาใช นี้ทAIAIี่ทN CAIวNาCA8"#8. มหั วอยูไมO#-62> อO#-62> าจทำได ถ02-!9N นั2-!9N กนั#ก#) (#) (H35I งH35I ไดCผC5B47BC ลั5B47BC กหนาที่ R*N N !N !D>D>N ! D>""#-M'Q4F ทองคํ างหนึ คือ ห ทองคํ N A8"#8. C A8"#8. O#-62> ) (จึH35I C5B47BC R*N H41& "#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)N46BC N46BC 6BC R*N เมื โลกเจริ การใช้ ยทญทองคํ สะดวกในการนํ ่4 อ 80#(N ว ๆนี นั ง สื อH4VS พิ “ไฟแนนเชี ถา่อจะให ด็(B,M,8. กนัญกขึเรี้นยH#) นไทยเข ผด็ นอดี ตเปนAN AN อย างไรา DDนีO4) ้ใO4) ห4อ4เมื ัง6"G กฤษและฝรั เศสชาติ พ>4ันม>4ธมิ โรปเปนผูยลลไทม์ งมือ ส ” ซึ่ ง เป็ น H4VS ) >> 4 9E8##9YZ **(B,M,8. >C>C4&4&>C>B4&>B'N>B'Nาเ0ใจลั 44ธิ!D> QQจ)DQ)Dการนาซี :)D:า:เริ่มไม่ใ"#-80#1& BC.M#H*I CC(B8 4พ์ H4VS )>4)>4ตรในยุ 9E8##9YZ *เ(B,M,8. H#) 'Nหรี 0C6EG 4เ!D> !D> "#-80#1& ANBC.M#H*I BC.M#H*I DO4) 46"G 6"G 480#(N 80#(N C้ ห่ง(B8 9E8##9YZ H#) 0C6EG C6EG "#-80#1& 4เร็ (B8 พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก รายงานว่ า.O4) ปO4) จ8จุ8C04R,-62> บ8C04R,-62> ันC04R,-62> มีเหตุการณ ส0ดๆให เ!"#$%& ห็นเปน''ตัF 'F วLUF อยCLU.าCงที ่ชัดเจน พฤติ ก*รรมการรุ เB'N บีB'N ย00ของชาติ าคี น าโต ไ ม ตได้R9> าR9> งอะไรไปจาก 5N5N005N0R*N 66CICI64ภ4CIA8"#86,'. RR*NR*N6*N6CICI644CI1&41&าNE1&จีNE0นNE00 8G8GH8GHผมว XBHXB.XB.O4) 00E4> 1&1&0N(1&N(#IN(#Iเ$ราได )1$)1!"#$%& H509M,@R,-H5096EG 44R8N ) 5*) 5.) 5.M,@HX BกBรานลิ 0 R*N 4 A8"#86,'. R9> B'N R*N A8"#86,'. 0 E4> #I ) 1 . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N . M,@HX B E4> 0 $ !"#$%& LU C . H509M,@R,-H5096EG R8N * M,@HX และตกลงกั นว่าประกาศสงครามบุ ประเทศใดที่จะพิ มพ์ตธานบั ตรออกมาต้ งมีทจองคํ สั่งซืก้อ ทองคําจากลอนดอนและฮ่ องกงเป็ นจํา่ฮนวนมากมายมหาศาล กอ"นฮิ7BCM(4) ตเลอร กชาติ งๆในยุ โรป ฮิตอเลอร ำเปนา พฤติ ความต า22งกั อยู!9N ตH'HDM8C?H#.R9> ิตเลอรกลาแสดงอย า(01 ง MMD'AZ #I2#I**#Iน!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S A*B4AI 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$ 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0รรมของกองทั ':.MD'!9N *B> *B> พCB>Cนาซี 90!D> MD'AZ *!9N 6รงที H'HDM8C?H#.R9> 8) (01 90!D> D'AZ 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& #Iนธนบั H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N C90!D> !1'?4#S ""7BCM(4) 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อนแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ า ตองมีเหตุผ9ลเพี ยงพอที่จะเรียกรองคนในชาติ ใ#หส13C04E4) นับสนุนการทำสงคราม เปดCเผยว าตัวเองเปน4ผูนำกองทั พR*N นาซี69XNBแตH#(#B("& ผูนำชาติภาคี น1#H*I าโตกลั.บ/da. เลนบทอี 6D& ' 5. 2 ) 4 5) 4 HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * 8 .2U C E5) C ,9:.R,> :.20880#O4) R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ของตน ในเวลานั ้นคู9าแA)งนั ข8ง4I้นทางการเมื อนงของฮิ ตNB้ยเลอร คือนพรรคคอมมิ ว่งนิของ สต 4แอบให กอ็4ารสนั บ"#-23 สนุนอาวุR,> ธวและการเงิ น']-80*. แก พวกกบฏในการโค นจะแซงหน้ อำนาจผู นN9ำา& 5 ') C !9N 2 N 0 ;edf. 7BC1#) O 'F A I 4 1& RHN 1 3C04E4) 8 85N 0 6DI D . 6*I 9 E'0D6ECX "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 80#O4) 6"G 4 หนั ก ต่ า งกั น ส่ ว นต่ จึ ง ถื อ เป็ ดอกเบี ซึ ่ ง เป็ รู ป แบบหนึ ในดี เ น เอมานานแล้ แต่ น ั ก ค้ า ทองคํ า บอกว่ า จี น C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I 6H']X>Bง>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN 1่ฮ1ิต3C04E4) H']X 4ลิ480#O4) ทีE4N เลอร ตป็!อนD>งการกำจั ดแต่ หลั งต่จากที ่เCR4N ขาสาบานตนเข าNRรั,>บ56ตำแหน ผูนกั นำของ เบีนยเดีทัย้งH4!1'2U นีในเรื ้ เพราะไม สามารถหาเหตุ ผC.6QN ลมาสนั บง4มีสนุ นอลลาร์ การโจมตี ล4ิเฐH>บีเหลื ยดวอยตั เ ธรรม เ งิ น า งสกุ ล กั น สามารถแลกเปลี ่ ย น ได้ อิ ่ อ งการซื ้ อ ทอง เพราะจี น ยั ด ส หรั ที่จ4 A@0OH,N B 4 .6CI AD.1BCH3.AI > ว4 A)A)8ความไม่ B '. 8G M (4) A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 4 B4 B'S 6DX B 4,-E,0'#> B '(01. C !9N A@0OH,NBBC.6QN C.6QN44.6CI.6CI44AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI 4H>0H>0R,-EZ 0R,-EZ > A@0OH,N 4 R,-EZ > ะ4 A)8เยอรมั 8E4N E4NBนB'.ในปลาย '.8G8G!D>!D>M(4) M(4) A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N 4 B4 B'S N R ,> 5 6DX B 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U C !9N A 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N 4 B4 B'S N R ,> 5 6DX B 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U C !9N พ.ศ. 2475 ไดไมนาาน วัเงินนที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2476 สภา เองได เหมื อ นกั บ การแลกเปลี ่ ย นทองคํ กั บ ระบายออกอี ก มาก 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N *B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D ''D0'1& N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ *(B,M,86O#01#)OเO 'FAAI 4อI 4ต7BCH4VS 7BCH4VS 0A8"#8D> A8"#8D>55'' MD'!9N B>CANCAN C!"#$%& #.10'V,R*N 0C?Dคั6A& 1#) 'Fสองประเทศรวมกั ) > 4) > 4น8G8Gแล้ LLX BวX B5Nมีก5N0ปรรมของกอง 'D0'1& N2-1Z -1Z N96CI6CI 410'V,YZ *(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& ไรชค.ศ. ท*ากของเยอรมั เกิด*#.10'V,R*N ขึ้นาชาติ โดยไม ดD0'1& ทั้งN2ๆที ่สภาแห ง10'V,YZ ป*จพลเมื จุ(B,M,86O#0บันชาติ คยต านนาซีได> 4แ> 4สดงพฤติ 1972 นได สหรั ฐไฟไหม อเมริ ก ทมี่ มีใั่ งครคาดคิ ่ ง ร่ ํ า รวยหลั ง สงคราม องอิมนหาอำนาจที เดียและจี่น ระมาณ 2 448)48)48)4.4.1).1)1) > C 4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 2 N 00']-80*HX B 23454!"#$%& '()()'*()*#1& AN N CNให้ *า(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& *#1&#1& CN !"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8 O#0-80#!9N C> E4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ E4U เพราะการขายอาวุ ธA ป ระเทศต่ งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ บ6QN เป็ นครึ ่งของประชากรโลก ถ้ย าคนสอง นี้มีมาตรการรัก'ษาความปลอดภั ยอยา*งดี ทัพนาซีเสียเองอยางเปด6QN เผย แม่งแหนึ ต> Cเยอรมนี ซึ่งเคยไดร2ับ2N บทเรี นและรูB B 80#') 8'B81#) O'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG 44")ง4")มอดลงไม T")TT E07BC"#-61\. 80#O4) C(NยูC(B8LU **ทองคํ )5*)57BC 80#') 'B81#) 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1#C8) #C8) 4!5>!5> 13?E> 6#09BC6EG B?E> 80#O4) Cบื(B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. ]UNC]U *NNCB*NBก?E> 80#O4) H5096EG ยกเลิ ก ทE07BC"#-61\. องคํกาี่วเป็ สํ าNC*Nรองในการออกธนบั ย นอี้เัน4 ร่4เจ็ งR8N ซืบR8N ้อแสบของลั าโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ หลั งมาตรการใช้ จากเพลิ ัน นทุฮินต]Uเลอร ็อ?E> อกมาประกาศว า44ผูต(N4อ(Nรเพี เ(B8LU ้องง CCH5096EG รสชาติ ท80#') ธินาซี8ม8'B81#) าแล ว Oแต ก็ยI4ัง7BCO#-62> เข ามารสวหรั มแสดงบทบาท A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> หลั H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พังการวางเพลิ ง ประเทศเดี ย ว ซึ่ งทเป็ ก นานาชาติ ราคาทองคํ าB'08!D> ก็ภจาคี ะสูนงาโต ขึ้นA3E#) H47)DDA4R,-H49& A4R,-H49&E4& E4&4& "#-61\BB8908& 'QZDD8Gด8G!9Nสั!9N9ญ95& ญาที ) สVSต่VSท>6,N>6ํ า,N4ไว้ H47) O4)44B'08!D> H%-"^I #"S #"S "#-61\BB8908& #N นB> #N การผิ 4 )ว5& นิ4 44. .6O#0-H46,N 44O4) งสภาไรช ากคื อB>'QZ พวกคอมมิ สิ480#O4) ่ง80#O4) ที่ัตบามมาก็ ค6O#0-H46,N ือผู นาซี ในฐานะชาติ ดA3E#) วยเช(น(H4'0824. กัH4'0824. น ธนบั ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 บนด้า0นหนึ สหรัฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G 2ส2..2หรั O4) -- -กจับกุมและถู MD'!9N HH34U CLUCH4BX 00บ่ง6"G 4O>ตO> "#-A(H509A36#G .O4) 4ลายคนถู 4*)4*)5*)55 ตชาติ MD'!9N H34U CงH4BX .E,0'H4B> E,0'H4B> 0ยกัC5N 0ตัของธนบั 6"G 4,>,>4,>4O> "#-A(H509A36#G !E9,N MD'!9N H4BX C5N 6"G สนับตสนุรดอลลาร์ นพรรคคอมมิ วO4) นิ44ส่พ8)48)ติม48)4หพ์!E9,N กกวาดล า34U งCCLULUCหลั จากงN4N.4.E,0'H4B> ผมเห็ นด0วC5N ว44แทนของสถานทู ตะวันตกประจำประเทศไทยที่ เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ่งแปลว่ า “เราไว้ C AN C ((80#O4) H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN CV,*#C7> 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B D80#O4) 4]UนNCออกคำสั 6"G4 H509A4Z 8 ?41Zดสิ8ทA&ธิN " & .อดรนทนเห็ RHN 2 N 0 '6CI >B นั้น"#-80#R#8. ฮิตเลอรก็ยืมมือH4!1'*I ประธานาธิ บดีเยอรมั ่งที่มีเนื้อหาจำกั นเครื4่อ]X งหมายสวั สติกะไมได และตV,*#C7> อV,*#C7> งการให0ม098) ีก098) ารบรรจุ เนื้อหา444 กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง วางใจในพระเจ้า” 0#0-0-H-Hก3H3สู535ตN 50N ร0N]0]]-แต M*MDDM 'D'@'@้ ง@00ที$0$ก$0็ ค0R0วรจะนำ "R"",,5,5N 50N 0N 0 B(0'9Z 7ค71&คลที 3H509+I ((ญ E0'90?E> 1)>C)>Cันเช *)*))>Cสหรั 5*)น5(Z5(ZH(ZHฐเสรี H, !"#$%& '()'()*()*#.J<<.?(D> 5'6CI 44./<<.(01.!9N !!D>ใหม B(0'9Z 7ย1&N41&ุโN4รปที N43H509+I (E0'90?E> HH,H, -8-นธนบั 808ถ0*0า*จะทำทั *#.J<<.?(D> #.J<<.?(D> 5ประวั '6CI 4ผมไม่ สวนบุ ่ร3H509+I ัฐธรรมนู ภงาพในการแสดงออกของ ต./<<.(01.!9N ิ ศ าสตร ไO6ว้ยO#ใ#ังนหลั B(0'9Z !"#$%& ./<<.(01.!9N D>!D>66O ชาติ ่เป็นฝรั ่งรัE0'90?E> ด้บวรองไว ยกันรู1้ท1 จึ ร่!"#$%& วมกัน'หาทางเลิ กใช้ 5'6CI รู้ว่าสข้มัอยความนี มีปรากฏอยู่บ ตรดอลลาร์Rสหรั ฐรุ่น !"#$%& (")#*+, TTT 6*I6*Iล6*I (งไป H#B(H#) 55.5. A).A)เสรี CA)CH9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 **5) *5) 6BC6DX 4.L> ##0C5) ,หรื 005Nเพราะไม่ MQHD& '(")#*+, (")#*+, (M*gM*g ประชาชน ่อ นเสรี ภาพในการชุ มโ13?E> และการรวมกลุ ่ 00!D> พฤติ รรมเยี ของชาติ ตตะดอลลาร์ า''งๆที ่อางตั--./#'!.R,-.g80#62#I ว-ส./#'!.R,-.g80#62#I ว./#'!.R,-.g80#62#I าเปฐนมานานแล้ ประชาธิปวไตยใส H#B(H#) CภH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& (M*g 5) 6BC6DX BD#>มD#> B4.L> 4.L> 0ใหม่ !D> #ก0C5) LBX ่ย5NBX5Nงนาซี 0MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX BD#> Bเอง !D> 0C5) ,8G,8GLอ8GLBX ไม่ MQHD& ธนบั ตรดอลลาร์ สาพของสื หรัฐและหั มาออกเงิ นสกุมลนุ13?E> ยู13?E> รดอลลาร์ ใBช้ ก ันBในที ๆ ไ!"#$%& ด้แ หรั D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& R*N HH46E,N 69N6H'H34U 6,'5N 00ว6CI6CI 446,G 88:8:: D)D)C C4)4) สาธารณะ ยภั0ณ ดวยCCเราไว้ > 4. .เA)สมอ A)C CH9?D1& H9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่าของเงิ น ดอลลาร์ ฐ') เสื มค่ า า> 4ได้ แต่ ดN 9Nอลลาร์ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ C 8,N0 5'X 0ส5'Xหรั !D>6่ม "G6ครองความลั "G44่อB'N B'N0 CD& 0ลง CD& บในไปรษณี H46E,N 46E,N 6H'H34U C6,'5N 0างใจในพระเจ้ 6CI 46,G6,G !"#$%& ''()()**ตลอดจนจำกั #D)#D) C 8,N 4ด4')ความคุ 4จึ4ง!D>เริ R*NR*N 04&4&0ฑ>!4&>!แ9N9N>!ละ H'H34U 6,'5N ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 00']-80*. CA)CH94) A8GA-B0D208") TTT E0 ดตอสื่อสาร รวมถึงสิทธิC> C> ใE9D.=/.,> องกั004H4 น4H4 ทรัพย4>4>สB4>ินB':. ่อ208H4E9S ยูอาศัย N9N9084) L>L>00L>การติ 6B023454"#-Q08#!1'1) ่สำคัญ4ก็4ค?4b ือ?4bเนื80#2N ้อ80#2N หาของประวั ติศA)A)าสตร สมั>4>4ย8G>48Gใหม ควรจะบอกถึ งE0 >4>4.>4.และที E08#598) 0']-80*. CH94) A-B0D208") -B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C>นการป E9D.=/.,> 04H4 80#2N ']-80*. H94) E0 Bและที ':.208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> ':. 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ 24824)4)ฮิ4) เลอร ไดนำกองทั00พH4!1'AN นบุCกC โปแลนด โดยมี เC& ป09. าหมายที ลหรื อสาเหตุเบืT้อTงหลั งที่กอใหเกิดพฤติกHHรรมของนาซี 50962#I TTT 6*I6*Iใ6*I (นยุ 6"G 444 *)*)พ.ศ. 5*)5E0#. N 4N 4ตN 4 E90'H5095N DN DN C& DN C& 09. 9)9)49)4HX4HXBHXB่(NB(NB(NBเหตุ 68I DDผ7BCH509236#I B0QT08##9R,-9& H50962#I 50962#I (M*คM*ใหมดวย 5E0#. E0#. E90'H5095N 0เยอรมั H4!1'AN CE410C1& B0QT08##9R,-9& (M* E410C1& B68I68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I TB0QT08##9R,-9& 6"G6"G E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. จะครองยุ ้งหมด อัง'N 'N กฤษและฝรั ่งเศสจึMMงD' อต*N*Nา0นและเป ชนวนให ม66QXรQX6BN ูปQXBN .!01& ระวั ติศ11าสตร อ2+3)4 ยางผิ เผิน44!E9H#) L>L>0L>0!9N "&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG ((( !"#$%& ''()()'*()โ*รปทั #10'V,6+,& H4,-./.?(.R*N 0ไ!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 .ว!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MตD' *N0C:. 0C:.1&1&2N 1&2Nน-*0990 2N-*0990 -*0990เกิด ทั้งนี้ เพื่อที่นักเรียนนักศึกษาจะได !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. สงครามโลกครั ้ง??QNทีQN?H่ QNH24!1'1Z ขึ4!1'1Z ้นมา 88H4.6O#0-E,0' OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> 55!9N E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



sio

บวนสุ ดท้าย ผมเล่ามานี้เพื่อเป็นคติเตือน ="5605607>74(18?1$ 89 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" >74(18?1$ 7 89!!$6 $6 H"+!6 H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม %EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ยิ่งใกลตัวมากเทาไหรยิ่งนากลัวมากเทานั้น

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 448  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 448 ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you