Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 ลำดั%บ&'ที( ่ )*+ ๔๖๓ ,-ป&ท'( ี่ +๙ ,./0"1$ ประจำวัน2ศุ34ก5ร.6ท&ี่ ๑๐ นธ*;;) ๒๕๕๕(13 (19 .<%' รอบีอ<ัล$=!!-เอาวั 1433) ->92'ล1432) 1432) !"#$ '( 7+กุม8'ภาพั 29:8 ->92'

คณะภิกษุสงฆจากประเทศพมา ทัศนศึกษาการประกอบ เชิญ ญร&ร&ววมติ ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี ศาสนกิ จมติด เชิ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ กํ า หนดเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 เมษายน ศกนี ้ กําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ศกนี้ และเมื่อ่อวัวัน นเสาร์ เสาร์ท ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคม 2554 2554 เวลา เวลา 14.00 14.00 น. น. สถานี สถานี และเมื โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทัศน์ไทยมุสลิม ได้จัดการร่วมหารือการจัดรายการสถานีโทรทัศศน์น์ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผูผู้ท ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

ปญหาตางๆ เพื่อคลี่คลายความสงสัย ความไมเขาใจตางๆ และแสดง ่อศูศู่อนน ลามแห่ ประเทศไทย ขอแสดงความ มูมูลลนินิทธธี่ดิเิเพื สสลามแห่ ทัศนคติ ี พื่อเมื ไดย์ย์เกกห็ลางอิ นลางอิ ความพร อมเพรีงงยประเทศไทย ง ความเปนอันขอแสดงความ หนึ่งอันเดียวกัน ยิ น ดี ก ั บ ดาโต๊ ะ อิ ห ม่ า ม เฟาซั น หลั ง ปู เ ต๊ ะ ที ่ ไ ด้ ร ั บ พระราชทาน ยิ นดีกับ ดาโต๊ะ อิหม่จาม เฟาซัน หลังปูเต๊ะ ที่ได้รับพระราชทาน ในขณะประกอบศาสนกิ ปริญ ญญาดุ ญาดุ ัณ คณะศึ ษาศาสตร์ ยาลั ปริ ตติมิมศัศัสกกลามแห ดิดิ์ ์ คณะศึ กกษาศาสตร์ ยย มูลนิษษธฎีฎีิเพืบบ่อัณ ศูฑินฑิตยตกกิกิลางอิ งประเทศไทย ยินมหาวิ ดีมหาวิ ตอนรัททบยาลั ศาสนิ รามคํสาานใจจากศาสนาต แหง รามคํ แหง กชนผู างๆ ที่เดินทางมาขอเรียนรูแนวทางของอิสลาม ดาโต๊ ะ อิ ห ม่ า ม เฟาซันน หลั หลั รงตํ แหน่ ม่าาม ะ อิหม่าาใจ ม เฟาซั าารงตํ าาแหน่ อิอิหห เพื่อดาโต๊ การทำความเข และความสั มพังงนปูปูธเเอต๊ต๊ันะะดี ดํดํเพื ่อการอยู รวงงมกั นม่อย ามง มัสสยิยิดดนต้ต้ สน และได้ และได้ รับับาเชิ เชิ ญทีจากมหาวิ จากมหาวิ ยาลั รามคํ แหง ให้เเป็ป็นน มั สน ยาลั ยยรามคํ าาแหง สงบสั ตินนสำหรั บองคกรรต งๆญ ่ตองการเขททาเยี ่ยมชม ทัศนศึ กษา ให้ สามารถ ิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้ ญญาโท ญาโท นอกจากนั อาจารย์ ญ นอกจากนั ้น้นยัยังง ติอาจารย์ ดตอไดพพ ทิเาง สำนักงานมูกลกนิับับธนันัิเกพืกศึ่ศึอกศูกษาปริ นษาปริ ยกลางอิ สลามแห งประเทศไทย เป็นนวิวิพ ยากรประจํ ในรายการวิ ลางอิ ลามอี เป็ ทททยากรประจํ ในรายการวิ ย์ย์กกลางอิ ลามอี โทรศั 0-2314-5638าาในวั นจันทร ถึทงทยุวัยุนททศุี่นี่นกี่ศี่ศรูนูนเวลา 9.00 -สส18.00 น.กกด้ด้ววยย ติด ดม ตามข& วสารความเคลื ่อนไหวของมู นไหวของมูก ลรณี นิธ ธเิฯ ิฯ ผ&ค น กลุ นักศึกาาษาแสดงพลั ง อานแถลงการณ หตุ ติ ตามข& วสารความเคลื ่อ ล นิ ผ& าาวาม น Facebook รุทาง นแรง ทาง Facebook

วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อ ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ตัวแทนนักศึกษาจากกลุมตางๆ ประกอบดวย เครือขายเยาวชนนักศึกษาเพื่อพิทักษประชาชน (คพช.) สหพั น ธ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแห ง ประเทศไทย (สนนท.) สหพั น ธ นิ สิ ต นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (สนน.จชต.) สมาพันธนิสิตนักศึกษา มุสลิมแหงประเทศไทย (สนมท.) จัดกิจกรรมอานแถลงการณประณาม กรณีทหารพรานยิงรถกระบะชาวบานดวยอาวุธสงครามขณะเดินทางไป ประกอบพิธีละหมาดศพ ที่ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด ปตตานี อันเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตจำนวน 4 ราย และผูไดรับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย เนื่อ่อผูงจากระบบ งจากระบบ Social เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมี าน เนื Social ช้ช้งงาน สนใจสามารถติ ดตามอNetwork าNetwork นรายละเอียเป็ ดแถลงการณ ไดที่ ผผู้ใู้ใhttp:// เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2555 เวลา 12.00 น. มูลนิธิเพื่อ มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เเล็ล็งงเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จจากการใช้ ากการใช้คความ วาม www.facebook.com/fictinfo นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&ได มเฟาซั น หลั ปูImtaiz ตFะะ ที ทีYusuf ดH มากในขณะนี ขอแสดงความยิ าาใมเฟาซั งงปู เเตF ่ไ่ไดH ศูขอแสดงความยิ นยกลางอิสลามแหงน ประเทศไทย หการตอน นรั บหลัDr. มในการใช้งงานเพื านเพื่อ่อรัรับบข่ข่าาวสารด้ วสารด้าานต่ นต่าางๆ งๆ และสามารถติ และสามารถติดดตาม ตาม นินิยยมในการใช้ รับพระราชทานปริ พระราชทานปริ ญญาดุ ญาดุาษ ษฎี ฎี บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ ตกิม ิม ศัก กดิ ดิ์ ญาโทและ ์ ญ บ ศั นำคณะภิ กษุสงฆจากประเทศพม และคณะนั กกิศึต ษาปริ ญ ข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว ทางมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ศู น ย์ ก ลางอิ ส ลามแห่ ง ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ข้ อ มู ล ได้ ร วดเร็ ว ทางมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ศู น ย์ ก ลางอิ ส ลามแห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ จั ด ท ํ า F a c e b o o k ขึ้ น เ ข ้ า ช ม ไ ด ้ ที่ เพื่ อ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ทั ศ นศึ ก ษาการประกอบศาสนกิ จ ของศาสนา ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ จั ด ท ํ า F a c e b o o k ขึ้ น เ ข ้ า ช ม ไ ด ้ ที่ www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด Like หรือ อิสลามประจำวันศุกร และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี รศ.ดร. www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด Like หรือ ถูกใจ บนเพจของมูลนิธิฯ ได้ ซึ่งเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ ปกรณ ปรียากร ประธานมูลนิธิฯ อาจารยชาฟอี นภากร อิหมาม นาย ถูกใจ บนเพจของมูลนิธิฯ ได้ ซึ่งเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ ใช้งาน Facebook นิติ ฮาซัน กรรมการฝายประชาสัมพันธ และนายเฉลิม เลาะหมุด รวม ใช้งาน Facebook หรับ บท่ท่าานที นที่ม่มีขีข่า่าวประชาสั วประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สามารถส่งงรายละเอี รายละเอียยดมา ดมา สํสําาหรั ใหการตอนรับ ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็ และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู องมูลลนินิธธิฯิฯ ให้ ซึ่งคณะทัศนศึกษา ประกอบดวย พระภิกษุสงฆจากประเทศพมา ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตัวว ได้ จำนวน 6 รู ป บาทหลวงจากไนจี เ รี ย นั ก ศึ ก ษาจากประเทศจี น มาได้ททาง าง Facebook Facebook มาได้ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมภิกษุสงฆจากประเทศพมา นั้นใหความสนใจการประกอบศาสนกิจเปนอันมาก โดยมีการซักถาม $%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัการประชุ นติวิธี มหาวิ ทยาลันยซะกาตและการกุ มหิดล เงินเดือานโดยประมาณ – 15,000 มของกองทุ ศล เรื่องการ ติดตามข วสารของมูลนิธ10,000 ิฯ ผานทาง Facebook บาท 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ จัดศูสรรทุ ซะกาตฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 นย์ศึกน ษาและพั งจาก Network ับบเท่ ความนิ u+V2V!V8v:8@ :และได 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:ัก6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V :หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //เป CA/CA$CAน$,@$ที,@/,@่ร/6.ูจญ วุฒเนื ก ิ ่อ ารศึ กษาSocial ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทีรย า ยมใน รับสมัคเมื รผู่อ้ป ระสานงานโครงการรณรงค์ ส ร้ า งความเที ่ ย งธรรม วัน'W%'W% อั'W% งคารที ่ 8ZUZU ธ+!_+$[\'N) 2555 เวลา+18.00 น. S ทีS่ผ>%S>%า8>%นมา ลนิธิฯ้ แเล็ งเห็ปนระสบการณ์ ถึ'S%ง'S%'S% ช?? อ? งข!,(า!,(วสารด ให Y 8-K8-K6-K6น+!_+$[\'N) +$S>W/U $S>W/U 8-K 2^0` Y S 6+!_+$[\'N) + $S>W/U 8-K6-K6aU 6aU 2^0` aU ขณะนี 2^0` ++:++:D>Y 6U6US6USZU 1กุ1>%1ม>%อ8>%ภาพั 6AF6AFdAFdA1dA160-/06: D>- ้ ทางมู มี ค วามรู ละมี ใ60-/06: นสายการผลิ อาหารจะ !,(*งๆ ././*0./*0ต'า*0'นต (#'(#*(#า*++: 160-/06: D>6Aงทางในการแจ และจรรยาบรรณในการเลื กตั ้ ง ค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 15,000 กองทุ น ซะกาตและการกุ ศ ล มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง กั บ ผู ส  นใจ จึ ง ได จ ด ั ทำ Facebook Fan Page ขึ น ้ เข า เยี ย ่ มชมได ที่ !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ /าน #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 2 #0!34* 1 :1่ม567'8,98-: IAก>IAษณะ 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ -567S02A !(A!(A$ $&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 0 -567S02A (A : GH7/66!/06/#01 ! บาท ิ ง 5 อ น (เริ ท ั น ที ) ลั ประเทศไทย โดย ชาคริ ต กรีมี ผูจัดการกองทุ น2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) ซะกาตฯ ไดจัดการ www.facebook.com/fictinfo เพียงแคต1เรา) ยี่ยมชมแลวกด Like หรือ Cถู8 กใจ:xy ก็ 4. พนักงานฝ่ !12&/3"456 /3"456 3เวที "#7"#7807ส809คุานเสวนาวงย่ 9:6 ณ9:6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= C8% Cส8% -@8% าธารณะ -@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) -8A !12& 3 "# C ++L*+L*0L*า0-8A C* C* C* ต+%+%2+%2(หลายอั !12& /3"456 3 80 : 6 ';)+:8012E0$= } 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0ยผลิ -8A #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= C8% C% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื อ จั ด อ ย เวที จัดงานแถลง ประชุมคณะกรรมการกองทุนซะกาตฯ โดยมี รศ.ดร. ปกรณ ปรียากร สามารถที ดตามข ลนิธิฯ ได1ตลอดเวลา - พนั่จกะติ งาน QCาวสารจากทางมู แผนกไส้กรอก าแหน่ง 567'8,:gj:2E0$= 1< 6A1< 6AF6AFdAFdA1dA1801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : :8A:น8A1< 8Aประธานการประชุ 567'8,:gj:2E0$= 1801:xVyV:glÄg:z{|V 801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :ตํ'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่ าว จัดพิลธนิีลธงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ งความเที ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ประธานมู ิฯ เป ม เพืเรื่อ่อปรึ กษาหารื่ยอถึงธรรม งความ - พนักงาน QC แผนกกระป๋ ตําแหน่ ง รับผูสนใจ โครงการอบรมภาษามลายู เพือ่อง การสื2่อสาร เปด UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื ยนรายงานผลการ FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. 'กตั $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 801+% $'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U พร3#76A อ3#76A มในการจั ด1801+% สรรกองทุ น อและการมอบทุ นซะกาตแก ผูยากไร ประจำ D>-/06+$@ $$ 9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!! ตํ า(U :*0:*>206567W02U (U(U $แหน่ &.&.X SSS 9<?. 0ว>206567W02U ! &.Xง0*X0* $'>R 0* $'>R $'>R 9<?. รุ3B* ดํ นงานได้ ิงไดานที า:ารณาในเรื ก$ งาน นา 'C#0I0/6A J$5= $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K $บ$567IO8@ /่ /5=/สํ5=:จ5=J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :นCA:CA:$-CA2$8=$พนั 1 'C#0I0/6A $ัตม567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* :* กgg:2% 1 40G! ปาเนิ 2555 ซึ}2c0'5K ่ง2c0'5K ทีป่ปฏิระชุ มีการพิ ่อศูงนย์8ศ8-@8ึก-@'-@6%ษาและพั งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั นติวิธ1ี 1.1:CA ดล ศาลายา นครปฐม hjjk:EP :CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. พิ:CA ่องการออกแบบฟอร มขอรั ทุ1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% น และสามารถ hjjk:EP $จ$ารณาเรื 8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 0บ01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ได จัดโครงการ - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(Aแรกที $$&.$&.1&.1่ด0$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A (A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื ่ อ จั กิ จมกรรมในต่ งจับงทุหวั ด รวมทั ้ ง จั ง หวั ชายแดน ่ประชุ ม+/+0/0,EP ได ีกำหนดให ผูขาอรั นมารั บแบบฟอร มตัด้งแต วันที่ 15 อบรมสอนภาษามลายู 3#7CA ในปง/บรรจุ ที่ผานมาภัณฑ์ ซึ่งเป นตํรุานแหน่ ำเนินการมา 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 11:nVll:$V 3#7CA $ที่เ'206. +ด+/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดขิบึ้น3#7L* แห้ 2 ง ภาคใต้ ไธด้ ถึงส่30 ง ประวั ติ ย2555 ่ อ (ชื ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ กบษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$ิบ&.+&.ัต+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= กุมS*ภาพั น1'>) มีนาคม ไดม่ อีการกำหนดวั น././สั%.</<<= ม%.<<<= ภาษณ อรั ทุ'น'()*+: ใกล-จ8012E0$= บโครงการแล S*CS*C1'>) 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% ()A&# ()*+: 8012E0$= ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% >?>?/>?/8@/8@ผ58@5ูข()A&# CC%8C%8ง-@%ว8วั-@-@ตและจะจั C + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= พนั กงานคลั ถุดิบสดดใหมีการมอบวุ 2 ตํฒ าแหน่รแก ง ผูสำเร็จการ ประสบการณ์ งาน- ความสนใจพิ ยงเรื ่อง อบรม โดยมีทาน Dato UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! ตระหว างวันทีก่ 31ารทํ มีนาxy: าคม 8 เมษายน หรืBAอเ<1ศษ) 13 –'C#0: 15และความเรี เมษายน 2555 และจะ ครราชทู /6@ Äk: z{|V: 3B* gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้าNazerah กระป๋องHussain1 เอกอั ตําแหน่ ง ตมาเลเซีย /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 อ กตั ้ ง ที ่ เ ที ่ ย งธรรม” 1 หน้ า กระดาษ A4 ปิ ด รั บ สมั ค ร c0(: 46) ''+/206L* ประกาศรายชื่อผูเขารับทุนวันที่ 18 เม.ย 2555 c0(: L*ฒL*0รอก ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ L*ิบ0C206: 0ัตC206: C206: +9d#. +/206L* 0C'() C'() ประจำประเทศไทยเป ร ในเร็46) ว46) ๆ ้ า9d#. - พนักงานคลังสินนผูค้มc0(: าอบวุ ไส้ก 1 นีตํ แหน่ ง +%$+%$'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั 'ส$Kน'ว'$KBทีนงบประมาณทุ $'B+6. 'B+6. $KB:่ B31 :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ โทรศั พ ท์ นซะกาตในปนี้ ตั้งไวประมาณ 1.2-1.5 ลานบาท I% /66!L+1+1G. /6B* ้ไเพศชาย/หญิ ด567S02A ร567S02A ับการตอบรั างดี และมีผูส/นใจมาสอบ !!(A!(A$(Aบ$ง&.เป 001T: 567S02A $&./&.น/I% /อย I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณโดยโครงการนี สมบัติ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th * 1[\+0406]0#0# (ในปที่แลวใชงบประมาณไป 1.1ZUZU า/06S66-0-'6) นบาท) สวนที่ยังขาดจะรั บบริจาคจาก ถามหลายทาน ดังนั้นU_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] 'W%'W% YY 6U6US6USZU 11ล/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y S 1/06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# จึU_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] งU_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] จะจั ใหมสายสามั ีการเปดอบรมภาษามลายู วุฒก ิ ารศึกษา ม.3 ขึ้นดไป ญ หรือเทียบเท่าเพื่อการ ผูศรัทธาทั่วไป +0406'() * Halal ่ 2 ในทุ้ แกละมี วันเสาร เวลา 14.00 - ใ17.00 น. ตั้งแตเดือตนกุ มภาพันธ +0406'() *+ 2K+ ++$6+!_+$` +0406'() * 2K:2K:^0(P$'N) :^0(P$'N) ^0(P$'N) +$6+!_+$` $6+!_+$` สื่อสาร รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) - รุมีนคทีวามรู ป ระสบการณ์ นสายการผลิ อาหารจะ :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ' 5R $ 67'ST :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ' 5R $ 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ' 5R $ 67'ST -SS 2. ไดมีก9ารพิ จารณากำหนดประเภทการมอบทุ น!/A น - เมษายน 2555นพิเศษ 2!0G!2B6= 998-!@ 2!0G!2B6= 8-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* CC!/A FFประเภทกองทุ :22!V:3#7:222V:IA >>/06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-0พิจารณาเป็ 3#76* 1การศึ . ผูก้ ชษา่ ว65% ย ผู ้ ประเภททุ จั ด ก า ร นโ ยัรงงชีงพา35% น (Line อาหารกระป๋อง) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '()'() *+*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() * + 2@ L c0( '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( 5. พนั ก งานขนส่ ง 1 ตํ า แหน่ ง โรงเรี ย นบางกอกศึ ก ษา และโรงเรี ย นบางกอกวิ ท22ยา จํานวน โดยทุ 1 ตํานแหน่ '% '()()* +* +*,"+,"$ การศึงกษาจะมอบใหกับผูเขารับทุนตามลำดับดังนี้ !"!"!" ##$% #0!34* #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34*111 J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุนิณ สมบั ติ รับสมัเพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. (มู ล ธ ) ิ เป ด ค รนั ก เรี ย นใหม เงินเดื อนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท - ระดั บอนุบาล – ประถมป ที่ 3 จำนวนเงิ น 2,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! คุณสมบั เพศชาย/หญิ ง อายุ 30 ปีขึ้นบาท ไป - ระดัตบิ ประถมศึ กษาปที่ 4 - 6 จำนวนเงิ น 2,500 โรงเรี ยนบางกอกศึ ยนบางกอกวิ ท$F@ ยา (มู ลนิH ธH CA$CA$,@$,@/และโรงเรี DD>-6E-$B. 8@8@/8@ก/CA/ษา * C2* C$F@ GตGG#/6@ ,@/6.อ/6.Dง6.>-6E-$B. >-6E-$B. * C$F@ Gํ G#/6@ กงานแผนกอาหารกระป๋ (รายวั น) 22 2 0 าG#/6@ แห นH ่ 0ิ)ง00 QB% มัQB% :<=ธB% :<=F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* $%$%C$%C'C%Cวุ'C%'C% #ฒ#>.#ิก>.Q->.ารศึ : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* '2='2='-2=-G*-าG*0G*น0JS< II0* Iรั0*-6. <ยมศึ =กF01#O(" : F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 0JS<JS< 0* บ--สมัพนัครนั ษากษาปปริ ส าขาวิ ท างด้ ที่ 1ญ- ญาตรี 3 จำนวนเงิ น 3,000ท ยาศาสตร์ บาท 1D>-9!* กเรียนใหม ในระดั บชั้นอนุ'บ'5K$ ถึ67'F= ง มัธ-F9!* ยมศึ ท=>LC01801 ี่ 6ารตาม ตั้งแต I+>6EJ4< $ 4</4</ส=>/=>ดิLC01801 JกJ4<Jษาป I+>6EJ4< 5Kาล $ท67'F= F9!* รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 !"#$%&'%()*+", +1/+1/ 9":;93 . 4D !"#$%&'%()*+", &&2-3 4450, 46750, น6758 9":;93 ##%)5+)@%>7 99%'!&%6&A5B4'C= . 4D อาหาร สาขาที ่เ( กีท(-+./ ่ย(ี่ -+./ -หรืมัธอยมศึ กษาป 4วข้ -&0 อ6&0 +1/ 3,500 บาท<<5'=<5'=15'=1>%?/ !"#$%&'%()*+", -+./ &0 งจำนวนเงิ &2-32-3 0, 678 8 9":;93 1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9บั%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= . 4D ดนี้เปนตนไป โดยเฉพาะชั ้นมัธยมศึ ษาปที่ 1 และ 4 รับสมั$$ค801 รถึงวัน I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% I60I6:'() +* กGC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 - ประสบการณ์ ทํางานในโรงงานฝ่ ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี ที่ 16 มีนาคม นี้ - ปวช. จำนวนเงิ น 4,000 บาท EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) - ปวส./ปริญญาตรี จำนวนเงิ 5,000 - สามารถวางแผนการผลิ ตได้นเป็ นอย่บาท างดี กำหนดสอบปรั บ พื น ้ ฐานวั น ที ่ 17 มี น าคม 2555 และเริ ม ่ เรีายนปรั บ 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A / N0GC0!27+0>L+12E0$8= * 3 #7 J$/066A / N0GC0!27+0>L+12E0$8= * 3 #7 J$/066A / N0GC0!27+0>L+12E0$8= * 3 #7 ่งที่ประชุมมีมใตินอุ จัดตการมอบทุ นซะกาต ประจำป 2555 ในชนวพิงเดื อน พื้นฐานในวันที่ 2 - 27 เมษายน - มีปซึระสบการณ์ สาหกรรมอาหารจะพิ จารณาเป็ เศษ 2555 7. พนั กG<0G< งานแผนกลู กชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ 0 4060-9>< 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< 118=18=*88=น*8วั01 พฤษภาคมศกนี ้ และผู ตองการขอทุ แบบฟอร มผูขอรับซะ - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์นไสามารถขอรั ด้ เ ป็ น อย่ าบงดี Microsoft +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1ท/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #น1EA 1EA *801 สนใจติดตอสอบถามรายละเอี ยดได ี่ โรงเรี ยารตามกฎหมาย นทุก#วั#1EA ยกเว น01 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก '() *กาตได +'5K '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() + $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5Kในวั $Internet, 8@น$ที่ /06,P N0'>K 0จ:รู-0/I$: 3#7><+ม-D+/02J$+@ 5/067L+12!0G!M 15 กุม/โปรแกรมสํ ภาพั นธ//O(6< 2555าเร็โดยติ รับแบบฟอร ดวยตนเอง อาทิ ปดต่ตาองๆ >A 9C< 06'() !"!"#!"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> M% :9>< >A 9C<9C< /และโรงเรี 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> ตย ติดตอโรงเรียนบางกอกศึ ก:9>< ษาII>A I0-2935-2090 ยนบางกอก กํ า หนด J$CA ,@/,@/6./าก6.86.ส่งานมู 8=*:8ว=*:gh: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* 0 1 J$CA hjjk: glVll: m:m:m:gnVll: H: #0$DE1#* 0 1 ไดหั$ ท$ี่ว,@$สำนั ลศนิ(i,I% ธ(i,I% ิเ(i,I% พื่อศู/น/0-$: ย1/0-$: ก0-$: ลางอิ สhjjk: ลามแห ง'C#0: ประเทศไทย สอบถามราย 2. หน้ นวิ วกรรม ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: hjjk: glVll: gnVll:$V: $V: H: #0$DE1#* 0 1 วิทยาคุณ (มูสมบั ลนิธิ)ต0-2514-2325 B0!4#A B0!4#A ///06,02$0+% 22#0! B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! ิ เพศชาย พ ท 0-2314-5638 สมบั เพศชาย #$%#คุ$%&$%ณ&%'ย&()%'ดได () #01+% 2 #0!34* 1 567'8,98!"!"#!"ละเอี *%'+()*+,"*+ท,"$,"ตี่ $โทรศั -.$ิ -./-./#01+% 2 #0!34* 1 567'8,98/#01+%2#0!34*1567'8,98!!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน หรื อ c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. c0-J$10$(F/A F 6< 0 $L0-2% $ G< 0 : +0406: 'G6) * + 1>) * ! $0$0S$% > : D>-: $01#0CA A H -. ,02$/% 05% ,02$/% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 11I0/ ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ กิจกรรมติ ดตามสถานการณประจำวันศุกร สาขาที ่เกี86:567&0$R* ่ย6:567&0$R* วข้อง D-&02!@ 0 -408@ $ D-&02!@ 8 0 -408@ $ D-&02!@86:567&0$R*0-408@$ ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< !"#$%&'%()#$ : 199/8 *+,-./0+#1# ".2%0#13 45 6.7#)08& 90F$< :;<OOO ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< - สามารถดู เครื่องจัเวลา กรกลได้ เป็นน. อย่าหลั งดีงละ ในวันศุกแรทลี่ Maintenance 10 กุมภาพันธ 2555 14.00 #74!0> #74!0> +.7#)08& =.!>?%1@1#-#1 10250 #74!0> - มีประสบการณ์ ทํางานในโรงงานอุ หมาดุ มอัต จะมีการจั ดการบรรยายในหัตวสาหกรรม ขอเรื่อง "กรณีชาวปตตานี A%1B30%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ไโดยมี ด้ ตาย 4 ศพ จากทหารพราน" ส.ส. อิสมาแอล เบ็ญอิบรอฮีม

2

20/ 20/22-34 -77(7&(&3+&%)* !"!"#!"##$"$"$"%%!&'(&!)* ,-.+/ %!&'(&!)* !&'(&!)*++',+',,-',,-.+/ .+/10 10 102/ 22-34 22-34111'5'5('5(6&%7* (6&%7* 6&%7*886&9: 86&9: 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)*+++',',(',(!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2

เปนผูบรรยาย ณ มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ขอเชิญ !"#!$%&'()*+$,-./012.3+,4()5.$ &31 21 :5/ ;*;9">0? :7892, )'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 )"(น)"1)"1G"1+G"1267892, 3,13,(3,%(!5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ผูสนใจรวมรับฟงและแสดงความคิ+,ด+,(เห็

1:262."$ D@2)EF3>G.8#0-H0B D2!26@">,/ 5/%K;*K6V)" /9I20./ ABC I /%;* 001-1-02425-9 ;;3PQ0 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ##$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 11;8&!5 3PQ0))%;RS )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K.6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*#@!0* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12

F.<"5.$+260*= DJ:/9>2:)'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> 9.?>#0AL 10250 M0.-/A0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* &1!V##7* 1!V##7*111;I7!5 ;I7!5;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae`

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >36+%& CCC BD88CEF .*-%G%D$ !"H"$ I>I>3I>367='<0> ''' %3)B%+%/ >36+%& BD88CEF *-%G%D$ 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& *-%G%D$ 67='<0> ‘ญี ่ปุ&น’ทัน>3ตะวั นBD88CEF ตก แต/. ไ.ม/ ทิ้งตะวั!"H"$ น!"H"$ ออก โดย อาจารย< บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ไทย ญี ป ่ น  ุ และตุ ร กี เริ ม ่ ต น ความเป น ประเทศสมั ย ใหม พ ร อ มกั น แต ล กอนุบาลญี ่ปุนตอองเปลี ้อผาหลายครั ณ-แม แงคัละ-บ บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อะวัิรน ักเด็ และหาเรื ่องโจมตี ิหร่า่ยนนเสื โดยหวั งยึดบ่อ า ํ ทั มั้งนคุและบั 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **้งน้(('+$*, .&/0 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, !"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( แต ่อวันนค้เวลาผ านไป้อ><ขายคื เราปฏิ เสธไม ไดวา(ญี(า่ปจากอาณาจั ุนพัฒนาไปไกลกว มี คุขายน้ ณครูจาํ ะยื นด้ดูวหยดอลลาร์ างๆโดยไมสชหรั วยเหลื ้งนีระเทศต่ ้เพื่อเปนางๆยอมรั การฝกใหบเสกุ ด็กรูล.&/0 จเงิักมูP%& ล0ค่เ(-D4'DD'81I; สิ าในการซื อ เหรี ยญทองคํ กรโรมัานไบ มัน ฐ เพือ่อให้ทัป น 0มืา(-D4'DD'81I; ><3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/ P%& แซนติ นที่ม ่ใานประเทศซี รียปัจจุบ6"G ัน46O&ม ของตั ความเจริ ญีเ'กมื()าอวหน าทางด นเศรษฐกิ จเและเทคโนโลยี าชาติอื่นNC7BC80#O4) ดำเนิ นชีววเอง ิตด4วYZยตนเองตั ้งA090#L#5(#596CI แตอายุ 2-3 ขวบ ให กทั2้ง0HR,-6CI เปลี่ยนเสื้อ4ผ]-80* า เก็บ 44ฝ(#I !"#$%& *()งหลวงอยู #+() ((,-. /. (01. 23454 ''ากกว CQN BBC10CE4U **(B, A090#L#5(#596CI 4 (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* A090#L#5(#596CI (#I 2 0HR,-6CI 4 ]-80* !"#$%& ' * #+() ( ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' () * #+() ,-. /. (01. 23454 6"G 4 6O& CQN C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ั ม มั ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พย์ใน ้งๆที่มีทรัพยากรน อ4?(@0'?4ABCA) ยกวา ไดรับภัยพิ"บD0EF ัติธรรมชาติ และหายนภั ยBจาก คูมือ DติO4) ดสติ4ก4&เกอร แขวนผ า2เช็345490890'24A090#L?E> ดหนา เปนตน เปนการบมนิสัยการทำงาน !D> 1 Z 4 *)*)เป็ 5*)5ทั6,78,9:. ;<=. ,> 0 ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN C10C.M#H*I # > ` ) (0, !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 46DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG888 5 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]UาCN แลกเปลี ')C9&B8& E,0'QN C10C.M#H*I DO4) 4&#> `) (0, ว มาเลเซียเองก็สนับสนุนให้คนในประเทศ นเจ้า ท่านได้าสั่งมุสลิมผู้ศรัทธาไว้ว่า “จงอย่ ่ยนซื้อBขาย รูนประเบี ทองคํ า4มานานแล้ สงครามมากกว เป ย บ 886#& R,-4) 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 4(01. 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!9N า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 86#& 6#&''่ยป4. '4. 4. 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 4)บ4) R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"G6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. N0งและจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CI6CI .ซึ=JK. 0่ารอบครั 4(01. !9N 2-QZ เพื ่ อ นของผมคนหนึ ่ ง ่ ง ไปมี ค ว ที ่ น ่ ั น เล า ให ฟ ว า แม ญ ่ ี ป ุ  น มี เด็ ก ๆในโรงเรี ย นอนุ าลญี ุ  น ได ร ั บ การฝ ก ร า งกายให ท นกั บ0ความ !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L (0,1Z 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ น090#LA#> เว้นเสี0ยCM#C6#& แต่ ว่าจะมี น:้ํา: หนั กNA เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื ่อ มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8 $0*N ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 $0*N C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 01Zว01Zย41Z4น1&41&N1&N N 234544& > A 0 CM#C6#& ' 4D& . 1& 090#L #) ` (0,1Z N C 6A#I 9 4 90*,BD 234544& > A 090#LA#> ' 4D& . 1& N A 090#L ` (0,1Z 6A#I 80#O4) 90*,BD ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม ม ากมายในประเทศ แต ท รั พ ยากรที ส ่ ำคั ญ ที ส ่ ด ุ ของ หนาวในฤดู ห นาวด ว ยการถอดเสื ้ อ วิ ่ ง เล น พ อ แม ไ ม ใ ห เ ด็ ก ใส เ สื ้ อ อบอุ าเพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพืC่อ7BCQ0*I ทองคําได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี ยRบดุ า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)D?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ P 406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) 6E*Z ENRENCENCลCการค้ `(0,R14]064& (0,R14]064& D?E>?E> 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I O) 83,) C7BCQ0*I 7BCQ0*I ? 4 ?4#S ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 6 83,) C ? 4 " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z R ญีP่ปP406'05Q4?E> ุท่น406'05Q4?E> คื อ คนญี ่ ป ุ  น ดั ง นั ้ น ญี ่ ป ุ  น จึ ง เน น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด  ว ยการ เพื อ ่ ให เ ด็ ก มี ร า  งกายแข็ ง แรง จิ ต ใจทรหด า นอธิ บ ายถึ งCเหตุ ผ6ลที ่ ห234544& ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า H509E0'4-. “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ล้า4 นล้ านดอลลาร์ ดัง7BC*46A& นั้น เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งเหว ค่าเงิน B40H*!D> E ,0'E,) . R*N CI 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& 'B&B&88 'ลอยลดลงด้ B40H*!D> ,0'E,) R*N CIย4234544& 234544& H509E0'4-. R,-80#O4) B(0'9Z B40H*!D> EนEดอกเบี ,0'E,) C .Cบ.R*N CI6าล 4 > 8> 8,),)(( H509E0'4-. R,-80#O4) 446"G6"G ใหการศึ กษาตั ้งแตร้ยะดั อนุ โรงเรี ย4นอนุ บฐาลดู เหมื อรองไว้ นไมเนกน็พการสอนความรู  เด็กนัๆไม มีตำรา มีแตา ทองคํ าเป็ เว้ น6บเสี แต่ ว่าการแลกเปลี ่ยนซื้อขายจะกระทํ า ดอลลาร์ ส4B(0'9Z หรั ที่จีน7 สํ7า7BC*46A& วย ่นหมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) (( ASASกัTASTนT !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !"6"G 4ที8BC8#-D0$. '()่ป*ุน#740D R,-Q0*I HยBX งนเดื "#-Q0Q4 หลายคนคิ ดวาโรงเรี ย!"#$%& นอนุากับนาลญี เปนโรงเรีE08H4?4Q0*I ยนหรูหรา มี*อDI ุป80#O4) กรณ 4สมุ อนละเล ม ตารางเรี ยนไม าคณิ ตศาสตร ภาษาอังสกฤษ ในทั น และในจํ านวนเท่ ...” เงิดนวาดเขี ในคลั ของจี นหายไปส่ วนหนึ ่ง มจีีวนิชจึ งเอะอะโวยวายให้ หรั( ฐ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) A ,I 9คำตอบที ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 9EU Cัน20843!"Q) M,70'.R,> H509E0'4-7BCQ0*I 'N0C0C าQ059Z เทคโนโลยี สมัยเปนการเอาใจผู ปกครองเพื ดV,7BC*##8-8G เงินเขาโรงเรียนHHXBXBH509E0'4-7BCQ0*I แต 9EU 9901&01&EN EN ,)C,)ท20843!"Q) CN 8ICN 8IM,70'.R,> 58G58G!D>!D>!9N!9N8่อ8N& ดูN& V,7BC*##8-8G หรือวิชาดนตรี ถBาB'Nถามว สอนอะไร ่ไดคือ “สอนเด็ กใหรูจ4ัก4) ยิ้ม> 4> 4 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI 4 O4) 4 O)O)ทีO) 44่ม4(01. -438,) ((!"R"#A@0O8G 'N 'N นC!9N C!#8G !4&!9N9N!วO9NOา4>จะอยู ีนช(01. ้า ํ เชหนั กR9> า22งกั น ทําให้ ฝ!"R"#A@0O8G ่ายหนึ่งเสียเปรี!!ยD>D> ส่ ว8นเกิ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ่ง 5หยี ทราบตามธรรมเนี บัติ“ยิเพื รู้คญ ่าที ,0983E4D5N .6CI ไม ใ(01. นนัR9> ้นต่R9> เลย ”00ในญี ่ปEEุน4&E4&ไม ท6O#0-\0A40BI ี่ไหน ้ม” ่อถืจะได้ อAวAา,0983E4D5N สำคั ยิ่ง่แท้เด็จกริ0ผูง.0หของดอลลาร์ ญิ6CI4งที4O4) ่ยO4) ิ้ม4เปHX4HXนBHXBB 6O#0-\0A40BI 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G !บD>E,& 86,&6,& 'NC!9N !.D>.A)าA).9ยหนึ A)990B0Q& 990B0Q& 90B0Q& 5ๆ-B'N 0C!#8G O4 > มปฏิ E,&E,& 86,& 5-B'N -B'N C!#8G > ย4 ได้ ปจึ อนอนุ ิธรรมซึ นอสิงเรี ่งที-ย่มนแบบ นุษย์ ถือ สหรั ฐ แต่ ฐไม่ทํา6CIตาม จีนอนุ น0จึ9E#X งระบายเงิ นดอลลาร์ อก โดย 4รงเรี BB6CI 44ยัA8"#8. V,I **ไ@)*@)โรงเรี % WFงWFถืWF ?ย?E9N 11น&N91&Nบ9ดอกเบี &9&N9าลญี S,&9S,HNS,HN0่ปHN0!9N 99084) O4) 448)่ง48)เป็ 48)4!E9,N ุ!9N น0้ย!9N ไม วอา8ความไม่ ของรั ห4!E9,N วาสวยที ่สุดสหรั นอกจากนี าลญี งสอนให รE0843!"]X ูจE0843!"]X ัก อ“ขอบคุ ณ”>B>B>B BCE> CE>0ง9E#X 0บเร่9E#X B่ป6CIุน6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X 6CI้โ6CI 4*>4*>B*>BยCE> V,I @)%% ?เป็ E9N 9หรื 084) O4) !E9,N V,I E9N 084) 88 ฐหรืยอุตของเอกชนมี O4) -รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน AIAI4AI4H>4H>0H>0ย90(#I @H. AIAI4AI4าH>4เด็ 0H>0กE#X X>BX>B90 N BN BN B ่องบั 80#M2#8##91#) I A4 6OX BN BN 43906,N 44.E#X เรีย#0C5) บง าย,,มี7BC80#10'V,8G เป7BC80#10'V,8G ยโน 1 หลัง โทรทั44ศ>4B> Bน'908. 1'908. เครื่อง69X และเครื นทึกแบบกระเปOOา'FO'FA'FA4 อย าBN43906,N งไรก็ ตาม 3.E#X ปBBใBนโรงเรี นอนุ บMMาล พบว ญีE#X ่ปBBุนB0E0#1& มีB0E0#1& ความกNา]N]วหน า90 0 90(#I M @H. 0 B N ] X > B 90(#I @H. H> E#X B0E0#1& 90 #0C5) , > B 69X 80#M2#8##91#) 4 I 6OX 43906,N 4 #0C5) 7BC80#10'V,8G '908. 69X 80#M2#8##91#) I 6OX .E#X โลกใช้ ท องคํ า เป็ น สิ่ ง วั ด มู ล ค่ า และเป็ น สื่ อ กลางในการแลก สหรั ฐ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B หิ้ว'(61& เครื ่อเวลาหลายร้ อยเทานั้น 'ส'()วานของเล ก>มีO4)เ4)พี44 ย?4QN งกระดาษ ในด านดนตรี วิจกิตระนั านเปสนหรัอย งมาก ป09 XB5N5N0A8"#8D> 0A8"#8D> '. R9>AงAI4ก็ซึI4H>ย่งH>0เป 0มีน2-c0,0,8G XBดอลลาร์ 5ฐ5'.าในคลั R9> **09 6"#& '่ย1(61& 'น(8) 0ฮเทคหน 7BC23454!"#$%& ()*มากย่ *# # ?Q>?Q>อEนมหมายถึ Eเด็ 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ (B,M,8. 6"#& '(8) (ง (9Sซึ9S,่งHN,ดูHN0ไ7BC23454!"#$%& 4&4&>O **ก(B,M,8. HXรศิHXBลB้นป8Gเงิแ8GLละการอ เปลี นเป็ อยปี ใครมีทองคํ ง?4QN มีค5วาม แอฟริ า แม้ นL ัง2-c0,0,8G เผลมาจากรู หลืออีกมาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&แข็ !" B080#7BCM#H1& N9N9แ&AN9&Aละ 06E*Z 99ดั020880#*I 44 ง4AN องบรรจุ ขนาดตางๆ หนังสือพิมพ เชือกไนล อษนย์ จตะเกี ยบไม แบบการศึ รงวม R,-?H#1& BD64X D64X 7BC*462#ITT6*I6*I((M*90208 M*90208 คั ่ งCCกล และมี อ ํ า นาจในการครอบครองมาก มนุ ึ ง ชอบสะสม ง020880#*I นั้ น กจีษาองค น จึDDงO4) เร่O4) หาทรั พ ย์ สิ น ที า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก N6,XN6่ค,XBงค่ B>B7BC*462#I NH4AN C!" B080#7BCM#H1& &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DO4) 4 R,-?H#1& NH่ ง4AN !" B080#7BCM#H1& AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC สมุR*N ดR*N จำนวนมากให เ ด็ ก ขี ด เขี ย นหรื อ ตั ด แปะตามใจชอบ โรงเรี ย นอนุ บ าลญี ่ ป ุ  น มี ก ิ จ กรรมให เ ด็ ก มากมายจนคุ ณ แม ต  อ งกา H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC เมื ่อโลกเจริ ญวขึนี้น่ คH#) การใช้ เ0หรี ยญทองคํ าเริ่มกไม่ สะดวกในการนํ า Dเครื เมื ่4 อ 80#(N เร็ ว ๆนี ้ หทนั ง สื อH4VS พิอ>4 ม พ์ “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึเพราะ ่ ง เป็ น ความจริ ง แล ื อ ความฉลาดของนั ก การศึ ษาญี ่ ป ุ  น ซึ ่ ง ให ค วาม ่ อ งหมายบนปฏิ ิ น เพื ่ อ เตื นให ท ำป  น โตสำหรั บ ลู ก ของตั ว เอง H4VS ) > 4 9E8##9YZ * (B,M,8. > C 4& > B 'N C6EG 4 !D> Q ) D : "#-80#1& A N BC.M#H*I O4) 4 6"G C (B8 9E8##9YZ**(B,M,8. (B,M,8.H#)H#)>C4&>C4&>B>B'N'N0C6EG 0C6EG44!D>!D>QQ)D)D:: "#-80#1& "#-80#1&AN ANBC.M#H*I BC.M#H*IDDO4) O4)446"G6"G4480#(N 80#(NC(B8 C(B8 H4VS>4>4)>4)>4 9E8##9YZ พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ า นการเงิ น ของโลก ได้ ร ายงานว่ ญ กั8บ8C04R,-62> การพั ฒ นาศั00E4> ก0E4> ยภาพของเด็ ก!"#$%& ไม'ป'F ล'F LUFอ ยให เH509M,@R,-H5096EG ด็ ก เป น ทาสของ ตลอดป ม*ีร) 5ายการป กBนิกB ไตB'N เB'N ขาB'N ่ยR*N วทะเลสาบ ชมสวนสั 005N5N00เที R*N 66CICI644CIA8"#86,'. R9> RตR*NวR*N6แ*N6CICIละสวน 44CI1&41&าNE1&จีNE0นNE00 8G8GH8GHสำคั XBHXB.XB.O4) 001&1&0N(1&N(#IN(#I$$#I)1$)1!"#$%& CLUC..CH509M,@R,-H5096EG 44R8N .) 5.M,@HX 5N 0 4 A8"#86,'. R9> 6 0 R*N A8"#86,'. R9> . O4) 8 C04R,-62> ) 1 . 4 R8N * . M,@HX O4) C04R,-62> E4> !"#$%& LU H509M,@R,-H5096EG R8N * ) 5 M,@HX B และตกลงกั ประเทศใดที ะพิ่งแวดล มพ์ธนบั ตรออกมาต้ องมีงทขัองคํ สั่งซื้อทองคํ าจากลอนดอนและฮ่ จํานวนมากมายมหาศาล “ผลิตภั"ณ7BCM(4) ฑสนำเร็ว่าจAรูป*B4AI ” และการสร า่จงสิ มให เกิดพลังการแข นโดยา พฤกษชาติ นับครั ้ง*ไมB> ถC วน90!D> นอกจากนี ัง*!9N มี!9N ิจ6นH'HDM8C?H#.R9> กรรมอื ่นๆอีกมากมายก า(01 ย MMD'AZ 22อ#I2#Iงกงเป็ *้ย#I!9N 6ก6H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$อ$#Iนธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N 90!D> MD'AZ 8) (01 D'AZ H'HDM8C?H#.R9> 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N *B> B>C C 90!D> !1'?4#S ""7BCM(4) 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ ใชประโยชน9ME[0#20880#70'!"#$%& จากทรัพยากรที่มีอยูรอบข'า()งซึ*่ง#จะทำให เด็กรั8บ.2Uประโยชน กองC:.20880#O4) เชน ทำขนมโก4ในเทศกาล แข6ง9XกีNBฬH#(#B("& า งานแสดงเพื ่อ1#H*I ชุมชน. /da. ออกค5)าย4า 6D& ' 5. R*N 2 ) 4 HC1383!#!D> 13C04E4) C E5) C ,9:.R,> R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ตลอดชี วงกัิต น885N พั80#O4) กแรมเอ็จั4นด6"G นิท4รรศการ นมั ส5การที ่วัก2ัดN0ค้วาอารามต า;edf. งๆ า7BC1#) R,> ') C !9N ']-80*. O 'F A I 4 1& N 9 RHN 1 3C04E4) 0 6DI 9 A) 8 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 4 "#-23 หนั ก ต่ า ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ น ดอกเบี ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ของ ในดี เอมานานแล้ ว แต่ น า ทองคํ า บอกว่ จี น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9า& N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I6ยH']X 6นอนุ H']X>Bบ>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN113C04E4) 4480#O4) วั น แรกที ่ ค ุ ณ แม พ าคุ ณ ลู ก ไปรายงานตั ว ทางโรงเรี าลก็ ม อบ ก อ นถึ ง วั น เกิ ด เด็ ก ครู จ ะติ ด ต อ กั บ พ อ แม เ ด็ ก ถามที ม ่ าของชื ่อ0เด็ กอและ เ8Gป็!8GนD>!ธรรม แต่ เงิ#0C5) นต่,าB'N งสกุ ลCR4N กั4 นB4 สามารถแลกเปลี ่ย4,-E,0'#> นกันได้ B'(01. อิ'(01. นเดียH4!1'2U ในเรื ่องการซื ้อA@0OH,N ทอง เพราะจี ยั.6CI ง44 มีAD.1BCH3.AI ดAD.1BCH3.AI อลลาร์สหรั44ฐH> ที่จ4 BBC.6QN 44น.6CI >4 A)A)8ความไม่ E4N BB'. MD>M(4) AA6"G 44#0C5) 00CR4N B'S NRNR,>NR,>5,>56DX BB4,-E,0'#> CC!9N A@0OH,N BC.6QN C.6QN 4.6CI 4AD.1BCH3.AI 4H>เหลื H>0R,-EZ 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)8หมายให 8E4N E4N B'.'. M (4) A 6"G 4 , B'N 0 4 B4 B'S 5 6DX B B H4!1'2U C !9N 8G ! D> (4) 6"G #0C5) , B'N CR4N 4 B4 B'S 6DX 4,-E,0'#> B '(01. H4!1'2U !9N คบุณ แมเตรียมกระเป ามากมายหลายขนาด มีทั้งกระเปาหนังสือ ขอยื มรูปถายของเด็ กตั้ง1#) แตแOรกเกิ ด เพื ่ อ จั ด แสดงในชั ้ น เรี ย น และขอให เหมื อ นกั การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ น ระบายออกอี ก มาก 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N B'N0C?D ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ **(B,M,86O#0O'F'FAAI 4I 47BCH4VS ) > 48G่อ8GLนำไปอ LX BX B5N5N00A8"#8D> A8"#8D> MD'!9N C!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N 0C?D6A& 'D0'1& N2-1Z -1Z *(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&ร่6A& 6CI6CI กระเป าใสB>CANCAN ไหมพรม กระเป าเครื่อกงครั วBB'Nท'N0กระเป ผD0'1& า กระเป าN9เสื ้อผ410'V,YZ า10'V,YZ คุณแม เขี(B,M,86O#0ยนข อความเล า1#) เรื1#) ่อOงตอนเด็ ก7BCH4VS เกิดใหม> 4> 4) > 4เพื นหนาหอ5ง25'' ค.ศ. 1972 สหรั ฐ อเมริ าชาติ ี่ มั่ ง คัา่ งเสื ํ า้อรวยหลั ง สงคราม พลเมื องอิ นเดียและจี นสองประเทศรวมกั นแล้วมีปาระมาณ 6QN6QN 448)48)48)4.4.1).1)1) > C> C4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX BBB 23454!"#$%& ''()()'*()*#1& AN CN CNA!"10'V,YZ **า(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN > 6 O#0-80#!9N N 0']-80*HX ']-80*HX 23454!"#$%& CN !"10'V,YZ *(B,M,8 (B,M,8 23454!"#$%& !"10'V,YZ เพราะการขายอาวุ ป งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ นั6QN บเป็ ครึ่งหนึ ่งวของประชากรโลก ถ้าคนสอง สำรอง กระเป าเสื*#1& ้อ#1& ผธAN าให้ ใช แลระเทศต่ วและกระเป ารองเท า โดยกำหนดดE4U วC> E4U ยวCN าCN ทัพั้งนีน้เกว่ พื่อาใหล้เาด็นคน กเรียนรูซึค่งวามเป นมาของชี ิตO#0-80#!9N ตระหนักถึงความยากลำบาก 80#') 8'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG T")TT E07BC"#-61\. ]Uสํ]UNC]U 44ต(N4(Nรเพี C(NC(B8LU 7BC 'B81#) N1#C8) 4!5> 13?E> 6า#09BC6EG B?E>?E> 80#O4) N1#C8) 80#O4) C(B8LU Cชาติ 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. *NNCB*NB?E> 80#O4) (B8LU ยกเลิ ก มาตรการใช้ ทE07BC"#-61\. องคําซเป็ นทุนนได าNC*Nรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG งR8N ซืR8N ้อ**ทองคํ ารูโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั กระเป เหลานี้ต44อ")4")งสามารถใส อนกั ตัH5096EG ้งH5096EG แตเนกิดี้เ4ร่4จนเติ บ)5*)5โต จ80#') ัก80#') ยินดี8แ8'B81#) ละขอบคุ ณในชีI4ว7BCO#-62> ิต7BCO#-62> ชาวญี ่ปุน1&เชื ่อ#C8) วาเมื ่อ!5> A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E 4& >> > *)*)C>ลํC*)> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พัสองป ง ประเทศเดี กั บ นานาชาติ าแB'08!D> ก็ ้นA3E#) A3E#) H4'0824. H47) "S "#-61\BB8908& "#-61\BB8908& B>'QZ'QZDD8Gด8G!9Nสั!9N9ญ95& ญาที ) กระเป DDA4R,-H49& 480#O4) 80#O4) H%-"^I 4 )5& 4 VS่VSท>6,N>6ํ า,Nา4ไว้ 44. .6O#0-H46,N 44B'08!D> ผ#า"S #นไป เด็ยกวญี่ปซึุน่ งก็เป็ รูจ#N นักB> #N การผิ แยกแยะการใช ตามประเภท ด6O#0-H46,N วย รูจราคาทองคํ ักให44 เO4) กีO4) ยรติ กชจีวะสูิตตังขึ้งแต เด็ก ((H4'0824. โตขึ ้นจะไมคอH47) ยมี พฤติ กA4R,-H49& รรมนอกลูนEอกE4&4& ธนบั ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 บนด้า0นหนึ 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G O4) 44่พ8)48)ิม4ชาวญี MD'!9N HH34U CCLULUCCLUCH4BX 00่ง6"G 444,>,>4,>4O> 4O>ตO> "#-A(H509A36#G O4) 8)4พ์!E9,N 4!E9,N 4*)4*)5*)55 สหรัฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ MD'!9N H34U 34U CH4BX .ทาง E,0'H4B> 0C5N 0ของธนบั 6"G "#-A(H509A36#G MD'!9N H4BX E,0'H4B> 0C5N C5N 6"G เหตุนตี้พรดอลลาร์ อโตขึ้นเป2นส2.ผู.2หรั ใ.O4) หญ ่ปุน--จึ-งขยันแยกขยะตามประเภทโดยไม รงN4ู N.4.E,0'H4B> เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN GOD WE TRUST ซึ0่ง98) แปลว่ า “เราไว้ (น(ภั80#O4) H4!1'*I DD80#O4) NC]UNC6"G CV,*#C7> 98) (80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D80#O4) 80#O4) 4]Uจะเกี NC6"G 4H509A4Z ]-80*2U H509A4Z88้ง?41Z ?41Z RHN22N 20N 0'6CI N 0'6CI '6CI H4!1'*I 6"G RHN ]X]X> B> B> Bยนอนุ]-80*2U สึก"#-80#R#8. รำคาญ พฤติกรรมของคนญี ่ปุนจึง4น4า]U ่ย44วกั บH509A4Z การอบรมตั แต เด็88กA&8A&A&N "N "N &".& . & .วางใจในพระเจ้ นอกจากนี ้แล44ว4]X โรงเรี บ]-80*2U าลญี่ปุนCยัCANงCANฝCANCกV,*#C7> ซV,*#C7> อมการป0อ098) งกั ย80#O4) แผนดิน444 กับสิ่งของที่มีมูลค่าก็คือ การโกงแบบหน้าด้านๆนั่นเอง า” 3H3ญ535ใหN 50N 0เN]0ด็]] B(0'9Z 3H509+I (กครองไม 11้ท)>C1)>Cัน*)*))>Cสหรั H, '()'()*()*#.J<<.?(D> 44./<<.(01.!9N !!D>นD>!หายนภั 0-ปH-Hรากฏอยู B(0'9Z N43H509+I (E0'90?E> HH,H, 8ว08ย0*0*M*ในการฝ MDตDM 'Dรดอลลาร์ '@'@@00ก$0$$0เด็0R0Rกส"Rจะสวม "",,ฐ5,5รุN 50่นN 0N 0 *#.J<<.?(D> 5ไหวและอั '6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N D>66OO6 ้ยO##ัง0#ย0มี-สำคั วัน77เป1&7ย1&ดN41&ุโN4เรีรปที ย3H509+I น ่เป็ผูนปฝรั น5*)5(Zพ5(ZอH(ZHฐแม หจึรืง!"#$%& อร่!"#$%& ปูวยมกั าตายายที ่ม#.J<<.?(D> าสงกเด็ใช้ก 55'6CI คคีรภู้วัย่าซึข้่งอเปความนี ก-่บ-ด8-นธนบั B(0'9Z (E0'90?E> !"#$%& '6CI ./<<.(01.!9N ชาติ ่งE0'90?E> ด้วยกัวนารูจะเป น'หาทางเลิ หรั !"#$%& ''(")#*+, TTT 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) .5. A).A)CA)เCด็H9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 **5) *5) 6BC6DX 4.L> 00!D> ##0C5) ,หรื MQHD& 'ก(")#*+, (")#*+, ./#'!.R,-.g80#62#I (M*gM*g ตางปล อ55ยให ถือหรักระเป าดวนยตนเอง แมสกุจะมี สโ13?E> ัมรดอลลาร์ ภาระหนั กใอึBช้B้งD#> ก4.L> หมวกกั ่งทนไฟและหนั มาก -ฝ-./#'!.R,-.g80#62#I ก-ส./#'!.R,-.g80#62#I ให ักวิ่งหนีอยาวงชาญฉลาด H#B(H#) CกH9R,-"#-61\Q0*I .23454 23454 !"#$%& 5) 6BC6DX BD#>D#> B4.L> 0ใหม่ !D> #0C5) ,8GLอ8GLBX ไม่ LBX 5NอBX5N0นซึ 0MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX !D> 0C5) ,8Gสะเทื 05Nเพราะไม่ MQHD& ธนบั ตรดอลลาร์ ส ฐและหั มาออกเงิ น ล13?E> ยู13?E> ก ันBBเด็ เอง ๆน ไ!"#$%& ด้แตะดอลลาร์ หรัรฐูจมานานแล้ D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& HH46E,N 004&4&0>!4&>!9N9N>!69N6H'H34U CCเราไว้ 6,'5N 00กว6CI6CI 4อ46,G 8ส8:8และมุ อนุ ้ก#D) ็ยCัง8,N ่งฉิ0 5'X ว0สเพราะพลั งเต็ อมค่ ย 0 CD& โดยหลบหลี แก แจH9?D1& ง แต่ดN 9Nอลลาร์ C4)4) > 4. .่โเA)ลสมอ A)CงCH9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่บาาลเหล ของเงิ ดอลลาร์ า า> 4ได้ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ Cวิ8,N 5'Xหรั !D> "G4ร4่อB'N B'N 0ลง CD& R*N H46E,N 46E,N 6H'H34U C6,'5N 0ทางใจในพระเจ้ 6CI 46,G6,G !"#$%& ''()()*านี*น#D) 44')ฐ')4จึ4ง!D>เริ 6่ม"G6มเสื R*NR*N H'H34U 6,'5N :: D)D)งCไปหาที ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 00']-80*. H94) E0 โรงเรียนอนุบาลมีเครื่องแบบตามฤดู ก00าลและกิ จB4> กรรม คลอดทั ้งปเN9ด็N9084) กN9084) L>L>00L>6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> 4H4 งไม ตองแปลกใจว ทำไมคนญี ่ปุนจึงเปA)A)นCA)Cคนที ่ม>4ีร>48Gะเบี ยA-B0D208") บวิ นัย มีคTT วาม >4>4.>4.จึE08#598) 44?4b 80#2N 0']-80*. CH94) >48GA8GA-B0D208") -B0D208") T 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H44>4> 80#2N ']-80*. H94) E0E0 B':. ':.208H4E9S 208H4E9S 084) .E08#598) E08#598) 4?4b ?4bา80#2N 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 B':. 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ อนุ ่ปุนต4)4)อ4) เE90'H5095N สื้อสวมหัว สวมหมวก ไปถึ งโรงเรี บ68I ชอบสู ง และถึT งTแม จB0QT08##9R,-9& ะเจริ ญกาวหนาทัดเที ย50962#I มกับตะวั น6*Iตก แตญี่ปุนก็ HH50962#I TTT 6*I ((M* 6"G 444 *)บ*)าลญี 5*)5E0#. N 4งใส E90'H5095N 00H4!1'AN Cเมื DN DN C& DN C& ย09. DผิDด7BCH509236#I B0QT08##9R,-9& H50962#I 6*I (M*M* 5E0#. E0#. 0 H4!1'AN E410C1& C& น09.9)เด็ B68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I TB0QT08##9R,-9& 6"G6"G N 4N 4 E90'H5095N H4!1'AN C C่อE410C1& E410C1& 09. 9)49)4กHX4HXจะBHXB(NB(NB(NBรั68I เปลี่ยนเสื าตามกิ จกรรม ที่ใสมMMาจากบ ้อ-*0990 เลน หลัง ยังคงรักษาความเปนตะวันออกไว ด66QXQX6BN QXBN .!01& L>L>0L>0!9N 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& ''()()'้อ*()*และรองเท #10'V,6+,& 'N 'N H4,-./.?(.R*N D' C:. 0ไ!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N*N0า*N0นมาใส 0C:.1&1&2N 1&เ2N สื-*0990 2N-*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. จากนอนพั ก55กลางวั ตื4!1'1Z ่นขึ้น8มาต องเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหม"#-61\R14]064& OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> !9N ??QNQN?HQNHน4!1'1Z E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N 8H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



sio

บวนสุ ดท้าย ผมเล่ามานี้เพื่อเป็นคติเตือน ="5605607>74(18?1$ 89 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" >74(18?1$ 7 89!!$6 $6 H"+!6 H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม %EFC 22$$3"2%> (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 ((2)2)ส??@)ลามจึ ''("%EFC "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q26 3"2%> @) ABAB:C :C D>D>22ง#,ได #,$$("3:) ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 อาณาจั กรอิ ก("3:) วางไกลจากประเทศสเปนถึ งกำแพงเมืองจีน

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 463  
เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 463  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 463 ประจำวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Advertisement