Page 1

The Foundation of Islamic Centre of Thailand Thailand The Foundation ofIslamic IslamicCentre Centre of of Thailand

1 11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 ลำดั ประจำวั2น34ศุ5ก.6ร&ท'( ี่ 7+ 8 เมษายน มาดั<ล$=!!-เอาวั 1432) ->92'ล1432) 1432) !"#$บ%ที&'่ ( ๔๒๙ )*+ ป,-ท&ี่ '( +๘ ,./0"1$ 8'29:8 2554 *;;)(11 (13 ุ.<%' ->92'

การลงนามขอตกลงการบริหารสถานสงเคราะหเด็กกำพรา ญ มติด ดตามรั ตามรับ บชมรายการ ชมรายการ ไทยมุ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี เชิ รเชิวญ มกัร&ร&นววมติ

ติดตามขาวสารของมูลนิธิฯ ผานทาง Facebook

พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งงประเทศไทย ประเทศไทย ขอแสดงความ ขอแสดงความ มูมูลลนินิธธิเิเพื ับ ดาโต๊ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ทีที่ไ่ได้ด้รรับับพระราชทาน พระราชทาน ยิยินนดีดีกกับ ปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิตตกิกิตติมิมศัศักกดิดิ์ ์ คณะศึ คณะศึกกษาศาสตร์ ษาศาสตร์ มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยย ปริ รามคําาแหง แหง รามคํ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําาแหน่ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาแหง แหง ให้ ให้เเป็ป็นน มัมัสสยิยิดดต้ต้นนสน อาจารย์พ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง อาจารย์ เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็

องคการสงเคราะหมุสลิมนานาชาติ ซาอุดิอาราเบียและ มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย กำหนดพิธีการลง นามในบั น ทึ ก ข อ ตกลงว า ด ว ยการบริ ห ารสถานสงเคราะห เ ด็ ก กำพรารวมกันในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 ณ หองประชุมมูลนิธิ เพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีผูแทนสถานทูตซาอุดิ อาราเบียรวมเปนสักขีพยาน การลงนามในข อ ตกลงความร ว มมื อ ในการบริ ห ารสถาน ติ ติด ดตามข& ตามข&าาวสารความเคลื วสารความเคลื่อ ่อนไหวของมู นไหวของมูล ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน น ทาง Facebook Facebook สงเคราะหเด็กกำพราในครั้งนี้จะมี รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ปรียา ทาง เชิ ญ รั บ ชมรายการไทยมุ ส ลิ ม ที ว ี ดํ า เนิ น การโดย มู ล นิ ธ ิ ฮ ั ม ซะฮฺ ซึ ่ ง เชิญประธานมู รับชมรายการไทยมุ ทีวี ดํ เนินการโดย มูลนิธิฮนายอั ัมซะฮฺบดุ ซึล่ง กร ลนิธอยู ิเพื่เ่อป็ศูนนสสุยลิขกมลางอิ สาลามแห งประเทศไทย มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ่เป็นสุข เป็ เนื่องจาก Social Network เปนทีรูจักและไดรับความนิยมใน เลาะห เหม็ด Muslim อัลบัตตาฮ ผูอำนวยการองค การสงเคราะห มนุสนสืลิสืม่อ่อ ไทยมุสสลิโมฮั ลิม ม ม(Thai (Thai Muslim Television TMTV) เพื่อ่อเป็ เป็ ไทยมุ Television -- TMTV) ขึขึ้น้นเพื เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ ภาพผ่ าพผ่ นดาวเที NSS6 ด้ด้ววและ ยความถี 11635 นานาชาติ ซาอุดแพร่ ิอาราเบี ย าาสำนั กงานประเทศไทย ฯพณฯวั นมูหะ ขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงชองทางในการแจงขาวสารดาน เผยแผ่ ภ นดาวเที ยยมม NSS6 ยความถี ่ ่ 11635 Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Rate 27500 รัรัศศมีมี มัดนอรSymbol มะทา คณะมนตรี สันนิบาติPolarization มุสลิมโลก เปน:ผูลHorizontal งนามเปนพยาน ตางๆ ใหกับผูสนใจ จึงไดจัดที่ Facebook Fan Page ขึ้น โดยเขา ครอบคลุม มพื พื้น ้นที ที่ท ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงใต้ งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ 24 24 ชม. ชม. ครอบคลุ บัน่ม่มทึตัตัก้ง้งขแต่ อตกลงนี ำหนดให 2 องค กรจะรวมมือและชวยเหลือกัน ชมไดที่ www.facebook.com/fictinfo หนดเริ แต่ ันที ที่ ่ 1 1้กเมษายน เมษายน ศกนี ศกนี กํกําาหนดเริ ววัน ้้ ในการดำเนิ นนนการ กกำพราเวลา (บานอั ซซัยยิดน. ะห สถานี นะฟ เพียงแคเขามาเยี่ยมชมแลวกด Like หรือ ถูกใจ ก็สามารถที่ และเมื่อ่อวัวั เสาร์สถานสงเคราะห ที่ ี่ 12 12 มี มีนนาคม าคมเด็2554 2554 เวลา 14.00 น. สถานี และเมื เสาร์ ท 14.00 โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั ศ น์ โทรทั ได้จัดการร่ มหารื การจัาดในสถานสงเคราะห รายการสถานีโทรทัศน์ ซะห ซัศมน์สไทยมุ ) ใหเสกิลิดมประโยชน สูงสุดวแก ด็กอกำพร จะติดตามขาวสารจากทางมูลนิธิฯ ไดตลอดเวลาในเฟซบุคของคุณ ไทยมุสสลิลิม ม (TMTV) (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ บางลําาภู ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ ทั2554 ้ ง สองฝเวลา า ยตกลงร ว มกั น ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารสถาน เอง มีน นาคม าคม 2554 14.00 น. น. มี เวลา 14.00 สงเคราะห เด็กกำพรคครสมาชิ ารสมาชิ คณะหนึ มีไทยที จำนวน ประกอบด วย กก ฯพณฯ ้ที่ต ี่ต้อ้องการสมั งการสมั สนใจเป็ สมาชิ ผูผู้ท กก ่งไทยที ววีมีมุสุส11 ลิลิมมคนสนใจเป็ นนสมาชิ ติติดดต่ต่ออ เชิญรับชมรายการ "ไทยทีวีมุสลิม" ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 วันทมูี่ หคุะมั นอรน ยะก๊ มะทา เปนประธานและมีผูแทนฝายละ 5 คนโดยจะ ได้ ณด โยธิ บ 081-629-5837 เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื มู ล นิ ธ ิ ฮ ม ั ซะฮฺ โดย อาจารย ม ส ุ ฎอฟา อยู เ  ป น สุ ข เชิ ญ รั บ ชม มากในขณะนี้ และมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้ความ รขอแสดงความยิ วมกันพัฒนากิจการดนานสงเคราะห ด็ากมเฟาซั กำพรา นและด านการเผยแพร ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&เา หลังง ปูเเตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH มากในขณะนี้ และมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้ความ ขอแสดงความยิ นดี มเฟาซัน หลั ปู "ไทยที วีมุส่อลิรัมบ"ข่าวสารด้ ผลิตรายการโดย สถานีโทรทัศดนตาม ไทย นิรายการ ยมในการใช้ งานเพื านต่างๆ และสามารถติ ศาสนาอิ สลาม และการพั ฒ นาอาคารสถานที หต เหมาะสม รับพระราชทานปริ พระราชทานปริ ญญาดุ ญาดุ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ต่ ใกิ กิ ต ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์ และทำ นิยมในการใช้งานเพื่อรับข่าวสารด้านต่างๆ และสามารถติดตาม ญ ษ ิม ข้มุออสมู ได้ วดเร็ ทางมู พื ่ อศูศูนนย์ ย์ขึก้น กลางอิ ลางอิ ลามแห่ ลิมูมลลได้ (Thai Muslim Television TMTV) เพื ่อเปนสสสืลามแห่ ่อเผยแพรงง ข้ รรวดเร็ วว ทางมู ลลนินิธธ-ิ เิ เพื ่อ กิจกรรมรวมกัน ะเเททศศแพร ้ าจันดาวเที ้ น เ่ เขข11635 ้ ที่ ่ ไไททย ไไดด้ จั ดดททํ าํ า ยFFมaaccNSS6 eebboooo ขึขึ้ น ้ า้ าชชมมไไKHz. ดด้ ที ภยาพผ ดkวkยความถี ภายหลังจากการลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันในครั้งนี้ จะ ปปอิรรสะลาม www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด โดยสามารถกด Like Like หรื หรืออ www.facebook.com/fictinfo ทำใหการบริการงานสถานเด็กกำพราแหงนี้จะมีการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งนับ Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัศมีครอบคลุม ใจ บนเพจของมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้ ซึ่ง่งเป็ เป็นนช่ช่อองทางเพิ งทางเพิ่ม่มเติ เติมให้ ให้กกับับผูผู้ท้ที่ ี่ ถูถูกกใจ พื้นที่ทบนเพจของมู ั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึออกอากาศ 24 ชม. ตัม้งแต วันที่ 1 วาเปนครั้งแรกที่เริ่มตนในการทำงานรวมกันอยางแข็งขันเพื่อประโยชน ใช้ ใช้งงาน าน Facebook Facebook เมษายน 2554 เปนตวประชาสั นไป ของเด็กกำพราแหงนี้ หรับ บท่ท่าานที นที่ม่มีขีข่า่าวประชาสั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สามารถส่งงรายละเอี รายละเอียยดมา ดมา สํสําาหรั มมพั ผู ต  อ  งการสมั ค รสมาชิ ก ไทยที ว ี ม ส ุ ลิ ม ติ ด ต อ ได ท ่ ี คุ ณ โยธิ นิฯ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยและองค ก าร ให้ ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็ และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู องมูลลนินิธธิฯ ยะก 081-629-5837 ได้ thaiislamiccenter@live.com หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตัวว สงเคราะหมุสลิมนานาชาติซาอุดิอาราเบียประจำประเทศไทย ขอเชิญ ได้ ทที่ ี่ บthaiislamiccenter@live.com หรื มาได้ททาง าง Facebook Facebook สื่อมวลชนและผูมีเกียรติตลอดจนผูสนใจรวมในพิธีลงนามรวมกัน ในวัน มาได้ เวลาและสถานที่ดังกลาว $%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 2 ประกาศรั บ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เงินเดือนโดยประมาณ 10,000 – 15,000 บาท 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V /อ/CA/ผูCA$CA$ป,@$,@ระสบภั /,@/6.ญ ฒก ิ ารศึกษา ขึว้นยเหลื ไป สายสามั อยเที กรรมการบรรยายพิ เศษ เรื่อง "วิกฤตการณ การก่ยองธรรม กิจวุกรรมการรั บบริม.6 จu+V2V!V8v:8@ าคช น้ำยทบเท่ วมา รักิ บจสมั ครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ สร้างความเที 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` 'W% SเZU 6ค่+!_+$[\'N) + $S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,(YตY 6Uร–ลิ S6UZU 1บี>%1ยอ8>%กตั -K86-K้ง+!_+$[\'N) S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: สงครามพัน'W%ธมิ ลงเอยอย างไร" +$S>W/U และจรรยาบรรณในการเลื าตอบแทนเดื อนละ 15,000 เมื อ ่ วั น ศุ ก ร ท ่ ี 1 เมษายน 2554 ทางมู ล นิ ธ เ ิ พื อ ่ ศู น ย ก ลาง !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 1 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน 52 #0!34* อน (เริ ทันที) ลัIAก>IAษณะ อิ ส ลามแห ง ประเทศไทย ได จ ั ด ให ม ี ก ารรั บ บริ จาคเพื่อชวCยเหลื ผู 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !12&&/3"456 33เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ CC8% Cส8% -@8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A C8% C8% -@8% -@:-@xy :อxy 11567'8,98-:8012E0$= 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ จัด อย เวที จัดงานแถลง - พนักยงาน แผนกไส้กรอก าแหน่วงมละหมาดวัน ประสบภั น้ำทวQC มทางภาคใต จากผู ี่เ'206. ดิ1น:'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ทางมาร 567'8,:gj:2E0$= 567'8,:gj:2E0$= : :8A:8A1< 8A1< 6A1< 6AF6AFdAFdA1dA1801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= 1801:xVyV:glÄg:z{|V 801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :ตํ'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่ าว จัดพิธีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$ท'206. ttt:z{|V:8@ $'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V กงานรับQC แผนกกระป๋ อง นอันมาก 2 ตําแหน่ ศุD>-/06+$@ ก-ร พนั และได การให ความสนใจเป ซึ่งมีงยอดรับบริจาค 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื อ'กตั ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 3#76A FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1801+% 801+% $'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: G6074. :*0:*0>206567W02U $$ 9<?. - พนั ก้งงานอนามั ยในส่ นไลน์ผลิต 5!! ตํ า(U :*บาทเศษ (U(U $แหน่ &.&.X SSS 9<?. 0ว>206567W02U >206567W02U ! &.Xง0*X0* $'>R 0* $'>R $'>R 9<?. เป สิ1้น140G! 44,000 ดํ าเนินงานได้ ปฏิ$บ$567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:J$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก-@'-@6%ษาและพั นา 'C#0I0/6A $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* น8=gg:2% :* ทัgg:2% 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$น-CA$เงิ 8=$พนั 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $ัต567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#ล$%"#$%นิ&$%งธ&%M&ิฯ%M:%M:J4< J4< <8<801'CK FF19QB. FFด6%F6%ให /6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :จะจั J4< /ม0606 สั นติวิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ และในวั น,@/ศุ,@/6.ก/6.ร6.ที่ 8 LH7$= เมษายน 2554 ทางมู ี hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* 0 C206567S02A ! (A $ &. 1 0$/06/@ , # R0/L* $&.$1&.0$/06/@ ,#,# R0/L* C206567S02A !(A 10$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิ จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด ชายแดน การรับบริจาคเพื่อชวยเหลื อผู0 C206567S02A ป0ระสบภั ยอีกครั!้ง (A 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 11:nVll:$V 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง /6B* ภาคใต้ ไ ด้ ส่ ง ประวั ติ ย ่ อ (ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา 3#7L* $$ศรี &.$&.+&.ส+1G. /รองประธาน 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !า(A(A +ง1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= หลักงงานคลั จากนั ลนิธ0ิฯ0C567S02A อาจารยป!รี2!ช(A า1G. 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% %.<<<= ()A&# ()*+: 8012E0$= S*S*CS*C1'>) ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././%.</<<= >?>?/>?/8@/8@58@5()A&# ''()*+: CC%8C้น%8ง-@%8ทางมู C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั วั-@-@ตถุดิบสด ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! จะดำเนิ นก:$การนำเงิ นนรัUUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: บค้UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: บริ จาคไปช ระสบภั /6@ xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ : 3#7801 -8@/8@พนั งานคลั งสิ ากระป๋ อง วยเหลื1อผู ตํป าแหน่ ง ยภาคใตใน /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 อกตั้งที่เที่ยงธรรม” 1 หน้ากระดาษ A4 ปิดรับสมัคร c0(: 46) ''+/206L* L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() ครั้ง-นีพนั ้โดยด วน งสินc0(: กงานคลั ค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%$'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. 'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 567S02A $ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. 567S02A !ลิ!(A!ม(A$(Aไทย //6B* 0ท01T: 8=8=* 8=* * 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 0ว1T: 1T: คุ ณสมบัติ บบริเพศชาย/หญิ กิ จ กรรมการรั จ าค "มุ ส ร ว มใจ ช ว ยภั ย น้ ำ ม" 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th * 1[\+0406]0#0# 'W%'W% YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒกิ ารศึกษา ม.3 U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า +0406'() + * 2K : ^0(P$'N) + $6+!_+$` +0406'() * Halal 2K+ +$6+!_+$` +0406'() * :2K^0(P$'N) :^0(P$'N) +$6+!_+$` - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ นสายการผลิ ต อาหารจะ รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5R$ 67'ST :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q '5R 67'ST --S :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$$ 67'ST -SS 2!0G!2B6= 998-!@ 2!0G!2B6= 98-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* CC!/A FF:22!V:3#7:222V:IA >>/06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA >/06F66-0/06F66-0พิจารณาเป็ นพิเศษ 3#76* 1 . ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ จั ด ก า ร โ ร ง ง า น ( L i n e อ า ห า ร ก ร ะ ป ๋ อ ง ) 3#76* >>!6U //V0=>0!27+0N 3#76* >!6U !6U /V0=>0!27+0N V0=>0!27+0N J4< C0!6" $2@ c0(: 3#7DcS$0/06: 1:1:o+0406p0#0#: o+0406p0#0#: +0406'() c0( '()'() *+*+J4< GGC0!6" <><>0<><0$2@ LLc0(: 3#7DcS$0/06: '6)'6)'6) *+*+1: +0406'() *+*+2@*+2@L2@Lc0( '() * + J4< G C0!6" < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: * + o+0406p0#0#: +0406'() L c0( 5. พนักงานขนส่ ง 1 ตําแหน่ง จํานวน สภาองค 1 ตําแหน่ ง สลิมแหงประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิเพื่อ '% '()()* +* +*,"+,"$ !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 การมุ J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) + $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. เดือนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" 8< 8< '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ ศู นเงิย8นก8-0#A ลางอิ ส-:J$CA ลามแห ง ประเทศไทย จั ด การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% -0#A $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป DD>-6E-$B. 8@8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@/6./6.D6.>-6E-$B. 22* C2* C$F@ GGG#/6@ HHH 000 >-6E-$B. * C$F@ $F@ GG#/6@ G#/6@ ก'C% ฤตการณ กF01#O(" ารกอสงครามพั นธมิตร–ลิ เ!+0406C* บีย ลงเอยอย างไร" #>.#ิก>.Q>.ารศึ QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" 1'8(M:(6< $%$%C$%"วิC'C%Cวุ'C% #ฒ : :/6@ 1ญาตรี ++!+0406C* 001D>-9!* '2='2='-2=-G*โดย II0* I0*-6. :ก<= F01#O(" :/6@ /6@ 1'8(M:(6< '8(M:(6< +!+0406C* 01D>-9!* 1D>-9!* -าG*0G*น0JS< 0JS<JS< 0* --พนักงานแผนกอาหารกระป๋อง (รายวัน) 2 0 ต ํ า แ ห น ่ ง ษา ปริ ญ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ I+>6EJ4< ''5K$5K$ JJ4<J4</4</ส=>/=>ดิLC01801 $ท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั'น5K มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรั ตวข้ น&0 อคอลั นิ2-3 ฐ15'=1>%?/ เมื ่อวั#น#%)5+)@%>7 กรที่ 1 99%'!&%6&A5B4'C= !"#$%&'%()*+", &0 +1/&0 ง+1/+1/ 88 9":;93 !"#$%&'%()*+", &&ม2-3 4ส450, 4ต6750, 6758 9":;93 <<5'=<5'= ..4D.4D4D I+>6EJ4< อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ !"#$%&'%()*+", -+./ &2-3 0, 67นสพ.ไทยรั 9":;93 1>%?/ >%?/ #ศุ%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9%'!&%6&A5B4'C= %'!&%6&A5B4'C= I60I6:'() กฎหมายกําหนด I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอางประชุ มวีไาอพี - ประสบการณ์ ทํางานในโรงงานฝ่ ยผลิตอย่ งน้อมู ยลนิ3ธิเพืปี่อ EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" +8@+้น8@/8@ไป) /8*/8*08*0$0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:L+GC0!6* CC!!) 801!" :L+GC0!6* L+GC0!6* C!!) !!) ศูน-ยกสามารถวางแผนการผลิ ลางอิสลามแหงประเทศไทย ตได้เป็นอย่างดี 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A J$/066A //N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3*3#7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 บผูที่สนใจไฟล เสียงบรรยายในครั้งนีจ้ ารณาเป็ สามารถรั ฟง - มีปสำหรั ระสบการณ์ ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิ นพิบเศษ สำนั ก จุ ฬ าราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห ง 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 4<4<+4<+1$< OO:O:6C!EP 11/068% <1<1L-7J4< ##1EA 118=18=*88=*801 สามารถใช้ ค อมพิ ไ ด้ เ ป็ นของมู อย่ าลงดี +1$< 1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% /068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA *80101 หรื-อดาวน โหลดไฟล ไดที่ ว เตอร์ Facebook นิธิเพืMicrosoft ่อศูนยกลาง ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย ประเทศไทย และมู ล นิ ธ เ ิ พื อ ่ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย จั ด '() * + '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M '()Office, *'() + '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M +'5K$Internet, 8@ง$ประเทศไทย /06,P/โปรแกรมสํ N0'>K //O(6< าเร็0จ:รู-0/I$: ปต่างๆ 3#7><+-D+/02J$+@5/067L+12!0G!M!"!"# II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> !"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> อิส*ลามแห www.facebook.com/fictinfo กํ า หนด รายการรั บบริจาคช อผูป//ระสบภั ยน้ำทว2ม2#0! ในรายการ "มุสลิม J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA $$ว,@$หน้ //0-$: hjjk: H: 00101ว1ยเหลื 2. หั นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: 'C#0:glVll: glVll:m:m:m:gnVll: gnVll:$V: $V: H:#0$DE1#* #0$DE1#* B0!4#A B0!4#A /06,02$0+% B0!4#A //06,02$0+% /06,02$0+% 2#0! #0! คุ ณ สมบั ต ิ เพศชาย ว%'()*+()มเป ว/#01+% ภาพยนต ภ าคประชาสั ง คมจากชายแดนใต ไทย ร ว มใจ ช ว ยภั ย น้ ำ ท ว ม" ทางสถานี ว ิ ท+ยุ;";"โ< !ทรทั ศ น แ ห ง เพศชาย #$%#คุ$%ญ &%'ร&()%'สมบั *+,"*+,"$,"ต$-.$ดิ -./ตั-./#01+% 2 #0!34* 1 567'8,98!"!"#!"เชิ &$%ณ 2 #0!34* 1 567'8,98#01+%2#0!34*1567'8,98!!) !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) +ย;"< บเท่ !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 3#7L+GC0!6* ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า วุc0-J$10$(F/A ฒ ิกกลุ ารศึ ญาตรี ส$าขาเครื ่อิเงจั หรือ >>:>ประเทศไทย ชอAHงAHAH (NBT) เมื อ ่ วั น พุ ธ ที ่ 6 เมษายน 2554 6<06<0$L0-2% $G<$G<0มูG<0:ล0:+0406: :D>-: $01#0CA -.-.,02$/% c0-J$10$(F/A FีFน6<Fญ 'G6) 1>) *!*!$0$0S$% -.11 มสืก่อษาฟาลิฮปริ ตตานี นิ:+0406: ธ+0406: พื่อกศูรกลโรงงาน น'G6) ยก*+*+ลางอิ ลามฯ c0-J$10$(F/A 0ป$L0-2% $L0-2% 'G6) *+1>) 1>) *!ส$0$0S$% $0$0S$% :D>-: D>-:$01#0CA $01#0CA ,02$/% 05% 1I0/ II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 1เวลา ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ สาขาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 22.00-24.00 น. ทางมู ล นิ ธ เ ิ พื อ ่ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย D-&02!@ 8 6:567&0$R* 0 -408@ $ D-&02!@ 8 6:567&0$R* 0 -408@ $ หนังสือพิ8ม6:567&0$R* พทางนำ และองค D-&02!@ 0-408@กรสื $ ่อมุสลิมทั่วไปในกรุงเทพ กับการ !"#$%&'%()#$ : 199/8 ++/I0/4< +1$< 'CH2E0$8= ++/I0/4< O1O:46) ++F6% 'CH2E0$8= +* +* 0F$< *+,-./0+#1# ".2%0#13 45 6.7#)08& 90F$< :;<OOO ++/I0/4< +1$< 1$< O:46) :46) +F6% F6% '-CH2E0$8= +* 0F$< - สามารถดูแล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี ซึ ่ ง ผู  ม ี จ ิ ต ศรั ท ธาให ค วามสนใจกั น มาก ทำให ม ี ย อดรั บ บริ จ าคสู ง ถึง เปดตัวภาพยนตภาคประชาสังคม เรื่อง "เสียงรองของเธอจาก +.7#)08& =.!>?%1@1#-#1 #74!0> #74!0> 10250 #74!0> - มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม กวา 5,000,000 บาท ชายแดนใต" เพื่อสรางความเขาใจกับประชาชน และหาทางชวย A%1B3 0%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ !&'(&!)* ',,-',,-.+/ 20/ 20/22-34 (6&%7* 6&9: 111'5'5('5งานนี ',ผู',ส(',(นใจจะร !,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 สำหรั+บ++ วมบริจาคในโครงการนี้ สามารถบริจาค ,-.+/ #$"$"$"%ม%!&'(&!)* %สตรี !&'(&!)* +วในโอกาสต .+/10 10 102/ 22-34 22-34 (6&%7* 6&%7* 8การเป 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)* %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 เหลื!"!"# อ!"# กลุ ดังกล+า+', อไป ้เป8น86&9: ด-77(7&(&3+&%)* ตัว สมทบทุ นได)'ท@ี่:$1สำนั พท 0-2949-4278, ภาพยนตภาคประชาสั ไ-H-)" ทยเป !"#!$%&'ง()คมของวงการภาพยนต *+$,-./012.3 &31 21 :5/ ;*;9">0? :7892, $#A<="-'ก:จุBCฬ9าราชมนตรี @2>"$D@2)EF3>โทรศั G.8#0-H0B (!5(;*!5-้ง!5-;<I"แรกก็ ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,+,(+,4()5.$ )"()"1)"1G"1+G"1267892, 3,1น3,(3,%ครั )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" H-)" -I"="%J I"5/%J KI0 %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 0-2949-4312-3 อบริจาคผานทางบัญชี ธนาคารอิสลามแหง 1:262."$ D@2)EF3 D2!26@">,/ 5/%K;*K .6V)" /9I20./ ABC I #@!0* /%หรื ;* 001-1-02425-9 วาได ในวันศุ<*ก<*;<* ร3PQ0 ี่3PQ0 8 )เมษายน 2554 เวลา>G.8#0-H0B -!&'(&!U1)" 16.00 น.11ณ ;ท;3PQ0 )%;RS #$"#$"%$"%!&'(&!U1)" 7&+* I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 #13.30 ;8&!5 6V)" 117&+* )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %!&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K 6V)" 1 7&+* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 สาขาหนองจอก ชื่อบัD4:F@4> ญชี "สำนั9.?ก>จุ#0AL ฬาราชมนตรี F.<"5.$ +260*มู = DJ:/ ="-':BCส9ลามแห @2>"$D@2)EF3 >G.8#0-H0B 87/2ประเทศไทย K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, 10250 เพื่อ หองประชุ มใหญ ลนิ9ธ>2:)' ิเพื่อศู@น:$ย1$#กA<ลางอิ งประเทศไทย 1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* 1 ;I7!5 ; 1X I +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` &1!V##7* ;1XI+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` ชวยเหลื อผูประสบอุทกภัย" เลขที่บัญชี 034-1-00639-4 M0.-/1A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >36+%& CCC BD88CEF ..*-%G%D$ !"H"$ ''' %3)B%+%/ >36+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ BD88CEF 67='<0> ศาสนา คื>3อ6+%& กฏทดสอบมนุ ษย1 !"H"$ โดย อาจารย1 บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ถ า โลกของเราซึ ่ ง ถู ก กำหนดให ห มุ น รอบตั ว เองเป น เวลา 24 เนื ่อองจากกฎของศาสนาและกฎธรรมชาติ มีที่มงาจากแหล เดีนยและบั วกั-น.&/0 บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี ิรักและหาเรื่องโจมตีอิหร่าน โดยหวั ยึดบ่อ า ํ งมั งกฎ คั-บ 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) *(('+$*, (('+$*, -.&/0 .&/0 !"#$%&'&(#) -P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( ชัล่ว0ค่โมงมานานไม รูกี่พ้อ><ันขายคื ล3G?+P%LD'8Q(/ านปอหเหรี ยุดหมุ นสัก(หนึ งหรือสองนาที อะไร งไม ขัดกับกฎธรรมชาติ ทางกายภาพและชี เสนบใยของกฎ มูP%& สินค้าในการซื ยญทองคํ กรโรมั นไบ ของศาสนาจึ ขายน้า ํ มันด้ วยดอลลาร์ สหรัฐ เพื ่อให้ประเทศต่วาภาพ งๆยอมรั สกุลเงิน 0า(-D4'DD'81I; ><3G?+P%LD'8Q(/ (า่จากอาณาจั P%& (-D4'DD'81I; แซนติ ่ในประเทศซี เรียปัจจุบ6"G ัน46O&'CQNBC10CE4UNC7BC80#O4) ของตัวเอง จะเกิ ดนขึที้น่ม?ีเ'มื()'อ*()งหลวงอยู ศาสนาถู กถั4กYZ ทอสานกั บA090#L#5(#596CI เสA090#L#5(#596CI นใยของกฎธรรมชาติ44เหมื อ2นกั บเสนใยของฝ ายที่ (#I(#I 0HR,-6CI 44]-80* !"#$%& #+() (,-. /. 23454 **(B, A090#L#5(#596CI 4]-80* ]-80* 23454 6O&''CQN BC10CE4U C10CE4U้ NC7BC80#O4) NC7BC80#O4) *(B, (B, !"#$%& #+() ,-. /./.(01. (01. 23454 6"G6"G 6O& Bของพระผู 44YZYZ เมื!"#$%& ่อนบีม'ุฮ()ัม*มั* ด#+() ปฏิ(บ( ัต,-. ิภารกิ จ(01. การเป็ นศาสนทู ต44 (นบี )CQN นักการเงิ นมุ ส ลิมได้ เรียกร้องชาวมุสลิม4(#I ให้2ห20HR,-6CI ัน0HR,-6CI มาออมทรั พย์ใน 345490890'24A090#L?E> *)*)เป็ 5*)56,78,9:. ;<=. 004?(@0'?4ABCA) ใครต องการรู ค,>ำตอบก็ ลองนึกภาพดู"วD0EF า“จงอย่ อะไรจะเกิ กั8&E,0'QN บ่ยE,0'QN คนทีB่นC10C.M#H*I ั่งC10C.M#H*I ถูรูกปถัทองคํ กDDทอเข เปนผื!D> น!D> ผ22ามาเลเซี ถ345490890'24A090#L?E> าเสนใยคำสอนของศาสนาเส นใดถู1ก1ดึZ14Z 4งZ 46DG ออก ]U]UCN]UาCN ')แลกเปลี O4) 4าา4ดมานานแล้ 4&44&ว#> 4&#>ยกั `) `)#> (0, 2345490890'24A090#L?E> !D> 6DG6DG888 5น6,78,9:. ;<=. 0ลิ4?(@0'?4ABCA) D0EF BC10C.M#H*I DO4) O4) `)น(0, 6,78,9:. ;<=. D0EF ')CN C')C9&ด9&CBขึ9&B8& ้นB8& E,0'QN (0, เจ้า ท่านได้ สั่ง,>มุ,> ส4?(@0'?4ABCA) มผู้ศรัทธาไว้ว่า"" นซื้อBขาย ว ยเองก็สนับสนุนให้คนในประเทศ 886#& ''ย4. 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 4่ว4 6CI6CI6CI 44กกม./ชั 5กั5N0่วนN502-QZ DDแล !E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> ..ป6O#0อยูในท า6A#G ยรถกระบะที ว=JK. ยความเร็ วน120 โมง วจูๆา!!คน มาก็ ะมีผลกระทบถึ งเสาน4)4)ใยอื ่นเพี6#& ๆด ว4. ย R,-4) ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI นิ่ง.4 เสี ย แต่,>,>ว0,> า ้ํ หนั ขาย เก็บจออมในรู ทองคํ ไม่ งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 4) 86#& '4. 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 R,-4) #596(G Dเพื D6"G6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. 4เท่!9N N0และจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CI6CI .ด=JK. 0่า4(01. 4(01. !9Nา!9N 2-QZ !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 001Zว01Zย41Z41&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L 8่ห8QZ8ยุQZดDQZDหมุ 8GD8GA8GAนN CAN Cก็6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ ่อเงิ เว้เน ว่าจะมี นน เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สมนุ ลิมษหัย4 น4ไมาใช้ สกุลเงิ น ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื มค่านมาตั อ0885N ดีตด้ ขันบเพื รถกระบะก็ หยีเสีย0ยบเบรกกะทั โลกที ด90*,BD ร90*,BD ับความรู เรื!"\U ่อ!"\U งกฎธรรมชาติ ควา ้งแต่ การทดลองและ 8$0*N $0*N ')Cจ*NCากการค *N0่อC"#-61\!D> 0C"#-61\!D> 990885N 234544& >Aน090#LA#> 0แต่ CM#C6#& 4D& .1&น1&NAกสภาพบนพื NA090#L 090#L #)`้น(0,1Z `(0,1Z (0,1Z N 6A#I C 6A#I 980#O4) 4 234544& >A090#LA#> CM#C6#& ''4D& :้ํา:หั.หนั างอะไรไปจากสภาพของคนในรถคั เพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพื่อทองคํานได้ ได้4เ ปรี บดุ ล การค้ าแต กั บกสหรั ฐ มากมายจนมี สํ ามิรองนั #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)Dใ?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\Uต8นถุ$0?4Q0*I O)O)ทองคํ PPP406'05Q4?E> "G"G6 "G44483,) ""A,088I 44R(N CC..CL>.L>0L>0B(0'9Z 6"G 6E*Z ENRENยCENCะบางคน ไม ต406'05Q4?E> า406'05Q4?E> นั??”้น44? 4?4#S การคจีน7น7พบของอั จยRฉริ ฎของศาสนามิ ชD?E> ก?E> ฎทางวั ใชกฎทีบ่ `(0,R14]064& (0,R14]064& 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I O) 83,)CC7BCQ0*I C7BCQ0*I 7BCQ0*I ?4#S " A,088I 4 R(N 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z C 6 83,) ?4#S A,088I R(N B(0'9Z 6"G 4 6E*Z R ท่ า นอธิ บ ายถึ งCเหตุ ผ ลที ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่ า “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ล้า4 นล้ านดอลลาร์ นั้น เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งเหว ค่าเงิน B40H*!D> EE,0'E,) . R*N CICI644CI่ห234544& 6"G 444 B(0'9Z 7ดัอง7BC*46A& แตาโเป็ ลกถู ก,0'E,) สรางมาให รักน66ษากฎระเบี ยบการโคจรอย างเขมงวด และที ่า สามารถทดลองได ยจึงจำเปนตองา 7BC*46A& 'B&B&88 ดังนัวย้น มนุ 7BC*46A& 'ลอยลดลงด้ B40H*!D> 234544& H509E0'4-. R,-80#O4) B(0'9Z B40H*!D> ,0'E,) 234544& > 8> 8,)(,)((H509E0'4-. H509E0'4-. R,-80#O4) 44 6"G6"G ทองคํ นE ดอกเบี ้ยC .C .R*N เว้R*N เสีย4 แต่ ว่าการแลกเปลี ่ยนซื้อขายจะกระทํ ดอลลาร์ สB(0'9Z หรั ฐทีใ่จนห ีน7สํ7 างทดลองวิ รองไว้ กท็พยาศาสตร นั่นษหมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) (้ ( ASASกัTAST !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 6 "G446#X "Gงและเชื C'08R*N ""#-80#?DA3E#) !"6"G !"#$%& สำคั ญคือน4มัที48BC8#-D0$. นแ8BC8#-D0$. ไม มีเจตนารมณ ของมั เอง น#740D จึงไมอาจฝ าฝนกฎที่ควบคุ น 44R,-Q0*I E08H4?4Q0*I I มั80#O4) X จของจี "#-Q0Q4 ได รนับในคลั ความรู ากแหลนงหายไปส่ ที่มาที่ถ!9N ูก!9N ตวอ6นหนึ ่อจีN Bได ่คือเหตุ ผ#-80#?DA3E#) ลที่วาทำไมโลกนี !"6"G !"#$%& ''()()*มั*#740D E08H4?4Q0*I *D*I มD80#O4) HHBX งB"#-Q0Q4 นT ในทั ละในจํ านวนเท่ ากันน...” เงิR,-Q0*I ่ง6#XN B นC'08R*N จึงนีเอะอะโวยวายให้ สหรั( ฐ Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) A ,I 9 ?4R14]064& ' 1&ยN 2และมี -136QN 9EU 901&01&EN EN ,)C,)20843!"Q) C20843!"Q) M,70'.R,> N& V,7BC*##8-8G V,7BC*##8-8G C Q059Z 9EU CN 8ICN 8IM,70'.R,> 8G58G!D>!D>!9N่ง!ทั9N8้ง8N& หลายทั HHXBXBH509E0'4-7BCQ0*I ไว9โดยการหยุ ดหมุนไดตามใจของมั น 5สรรพสิ ้งที่มีชีวิตและไม มH509E0'4-7BCQ0*I ี จึงมีบุคคลที่มนุษBยB'Nเรี'N0ยC0กกั นวา “ศาสดา” เกิดขึ้นทุกยุคสมั มนุษ4ยเ4)ชื่อ> 4> 4 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI 4 4HXB O)O)ทีO)44่ม4(01. R9> -438,) ((!"R"#A@0O8G 'N 'N นC!9N 00C!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!O9NO4> O4> ย4> มปฏิ ีน(01. ต่ า22งกั น ทําให้ ฝ!"R"#A@0O8G ยหนึ่งเสียเปรี!!ยD>D> ส่ ว8นเกิ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ่ง 55-B'N ัติ เพื่อจะได้ รู้ค่าที่แท้จริ0ง.0ของดอลลาร์ .6CI6CI4เO4) 4สีO4) R9> 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G !บD>E,& 86,&6,& 'NC!9N !.D>.A)าA).9ยหนึ A)990B0Q& 990B0Q& 90B0Q& 5ง-B'N 0C!#8G E,&E,& 86,& -B'N C!#8G ชีวิต(01. จึ้าํ งหนั อยูบกR9> นโลกนี ้ไดอยางเป น่าปรกติ ฟทราบตามธรรมเนี กฎศาสนาที ่ศาสดาเหล6O#0-\0A40BI า6O#0-\0A40BI นี้นบำมามากกว าAเชืA,0983E4D5N ่อ,0983E4D5N ฟงนักวิทยาศาสตร ยO4) อีก44HXHXBB ได้ อเป็1น&N9ดอกเบี อ8ความไม่ยุติธรรมซึ นสิ่งที-่มนุษย์ สหรัฐ แต่สหรัฐไม่ทํา6CIตาม จีน0จึ9E#X งระบายเงิ นดอลลาร์ ออก โดย 44*>4*>B*>BCE> BB6CI 44A8"#8. E0843!"]X >B>B>B V,I **ไ@)*@)ปจึ % WFงWFถืWF ??E9N 99084) O4) 448)่ง48)เป็ 48)4!E9,N BCE>CE>0ง9E#X 0เร่9E#X B6CI6CI 4A8"#8. A8"#8. E0843!"]X 6CI6CI E0843!"]X V,I @)า%งกายของมนุ % ?E9N11&N9&9&N9ษS,&9S,ยHNS,HNก0HN0็ม!9N 0้ยีอ!9N 9หรื 084) O4) 4!E9,N !E9,N V,I E9N !9N 084) 8ูก8สรางขึ้นมาและมี O4) -ร วั ย วะที ่ ถ ก ฎทางชี ว ภาพคอย จวบจนทุ ก วั น นี ้ ยั ง ไม ม ี ค ำสอนทางศี ล ธรรมที ่ ม นุ ษ ย ค นใดคิ ดพขึ้ย์นมีสอินายุ รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั ใน MM@H. AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 #0C5) , 7BC80#10'V,8G 4 > B> B'908. 69X69X N B N B 80#M2#8##91#) O'FA4 I I 6OX BN BN 43906,N 4.E#X B AIAI4AI4H>4H>0H>090(#I 0าสดาทั 90(#I M@H. 0E#X E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B9090 90(#I @H. #0C5) ,7BC80#10'V,8G > B'908. 80#M2#8##91#) 4 I น6OX6OX BN43906,N 43906,N #0C5) ควบคุ มมัน,ไว โองคํ ดยที่อาวัเป็ ยวะไม นค่'908. ้งนี้เ69X พื่อN Bความเป น80#M2#8##91#) ปรกติ สุขของชีวิตOO'F'FAA4 ยืสหรั ยงคงกระพั น4วเท4.E#X า.E#X กับBBคำสอนที ศ ่ ง ้ หลายนำมาจากพระผู เ  ป น เจ โลกใช้ ท7BC80#10'V,8G น สิอ่ งาจฝ วั ด4า4 มูฝล าทัและเป็ น สื่ อ กลางในการแลก ฐ อี ก ส่ นหนึ ่ ง นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ าางๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B XB5N5N0A8"#8D> 0A8"#8D> '.เราจะพบคำสอนที R9>AงAI4ก็I4H>ยH>0ัง2-c0,0,8G 0มี2-c0,0,8G 09 LนLXBดอลลาร์ 5ริฐง5'.ในคลั R9> **09 6"#& '่ยย(61& 'น(8) 9S,HN,เคยเชื HN07BC23454!"#$%& 07BC23454!"#$%& *# #ม?Q> ?Q> E4&4&>Oใ>O 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ *ก(B,M,8. (B,M,8. 6"#& 'ษ(61& '(8) (น(9Sไม 'ย'()ถา()ึง*มากย่ 4)4)4อ4?4QN 5วาม *เราดู HXHXBอBกฎของศาสนาที เปลี นเป็ เวลาหลายร้ อฟยปี ใครมี ทองคํ อEมหมายถึ ง?4QN มีาค แอฟริ า คำสอนหรื แม้กระนั ้น8G เงิ8G สทหรั เหลือ่คอีลก มาก มนุ เ อง มั ่ อ ง คำสั ่ ง ของมนุ ษ แม ั น จะอยู นเรื นร งของ ถ า แ ่ จ า ยกั น R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&NH่ ง4AN !" N9N9&AN9&A06E*Z 99ดั020880#*I R,-?H#1& BD64X D64X 7BC*462#ITT6*I6*I((M*90208 M*90208 คั4AN ่ งCCและมี มนุ ษ ย์ จึ ง ชอบสะสม ง020880#*I นั้ น จี น จึDDงO4) เร่O4) ง44 หาทรั พ ย์ สิ น ที า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก N6,XN6่ค,XBงค่ B>B7BC*462#I NH4AN C!" อ ํ า นาจในการครอบครองมาก B080#7BCM#H1& B080#7BCM#H1& &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DO4) 4 R,-?H#1& !" B080#7BCM#H1& มนุ ษ ย ก ็ ต าม มนุ ษ ย ไ ม อ าจสั ่ ง กระเพาะให ห ยุ ด ย อ ยอาหารเพราะความ เป น ส ว นใหญ เช น ทุ ก ศาสนาล ว นถื อ ว า การผิ ด ประเวณี การทำร ายหรือ AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC R*N H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC R*N เสียเมื ดายอาหารที ่กญินขึเข้นาไป แต>B'Nกเระเพาะจะเชื ่อ)Dฟ:างพระเจ ผูสทะดวกในการนํ รงสรางมั นและา DO4) ทำลายชี ิต การพนั จาโกหก เปนความชั่วยและถื อวสาความกตั ญูน ่อโลกเจริ การใช้ หรี ยญทองคํ เริ่มไม่า"#-80#1& เมื ่4 อว80#(N เร็ ว ๆนี ้ หนนั งการพู สื อH4VS พิด>4 ม)>>4 พ์ “ไฟแนนเชี ลไทม์ ” ซึ่ ง เป็ H4VS 9E8##9YZ * (B,M,8. H#) > C 4& 0 C6EG 4 !D> Q A N BC.M#H*I 4 6"G C (B8 9E8##9YZ**(B,M,8. (B,M,8.H#)H#)>C4&>C4&>B>B'N'N0C6EG 0C6EG44!D>!D>QQ)D)D:: "#-80#1& "#-80#1&AN ANBC.M#H*I BC.M#H*IDDO4) O4)446"G6"G4480#(N 80#(NC(B8 C(B8 H4VS>44)>4)>4 9E8##9YZ ษ8าย์C04R,-62> ใช้ธ0นบั ่พิมพ์' องF อกมาแทนมู าทองคํ หนั สื่ออ*สัพิต) 5มย.พ์ า0นการเงิ นของโลก ได้ รายงานว่ มัจนึงตเริอ่มงทำหน าทีต0่ยรกระดาษที ทLUอCง. H509M,@R,-H5096EG ทั้งนี้เพืล่อค่ผลดี ของา ความซื สM,@HX ุจทริรงอิ ต ความยุ ติธB'N รรม น0ความดี 005N5Nเป R*N 66CICI644CIA8"#86,'. R9> RR*NR*N6*N6CICI644CI1&41&าNE1&จีNE0นNE00 8G8Gพา H8GHกำหนดว XBHXB.XB.มนุ O4) E4> 1&1&อ0N(1&ยเมื #IN(#I$$#I่อ)1$อาหารตกถึ !"#$%& 44งR8N BทBBธิพลทางด้ B'N 0 5N R*N 4 A8"#86,'. R9> B'N 0 R*N A8"#86,'. R9> . O4) 8 C04R,-62> 0 E4> ) 1 !"#$%& ' F LU C . H509M,@R,-H5096EG 4 R8N * ) 5 . M,@HX O4) 8 C04R,-62> 0 E4> 0 N ( ) 1 !"#$%& ' F LU C . H509M,@R,-H5096EG R8N * ) 5 . M,@HX และตกลงกั นว่า ประเทศใดที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาต้องมีทองคํา สั่งซื ้อทองคํ งกงเป็เน จํากนวนมากมายมหาศาล มนุษยเ""อง7BCM(4) กฎเหล านีา้เปจากลอนดอนและฮ่ น*กฎที ีม90!D> าตั้งMแต อดี22ตอ#I2และไม ารเปลี่ยนแปลงเหมื อ(01 น *#I!9N 66H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) (01 !1'?4#S A*B4AI 4 > > ่ "&4 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั 1) $1) 1) H509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N B> *B> CB>C C่ม90!D> MD'AZ *!9N!9N 6คยมี H'HDM8C?H#.R9> 8) (01 90!D> MD'AZ D'AZ H'HDM8C?H#.R9> 7BCM(4) A*B4AI *B4AI > "&.การแลกเปลี "&.6O#0-"& .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 7BCM(4) 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่" ากั นหนุนAหลั งอยู4 ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื#Iอ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ า ถ า มนุ ษ ย ต อ  งการมี ส ข ุ ภาพดี มนุ ษ ย ก ต ็ อ  งพยายามรั ก ษากฎทางชี ว ภาพ กั บ กฎที ่ ว างไว ใ ห โ ลกต อ งหมุ น รอบตั ว เองเป น เวลา 24 ชั ่ ว โมงจนถึ ง กาล 6D& ' 5. R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) 4 HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) R,> 5 ') C !9N 2 N 0 ']-80*. ;edf. 7BC1#) O 'F A I 4 1& N 9 ในร า งกายของมนุ ษ ย ใ ห เ ป น ไปตามที ่ พ ระผู  ส ร า งได ก ำหนดไว การไป อวสาน ขณะเดี ย วกั น กฎทางศี ล ธรรมก็ ถ ู ก วางไว เ หมื อ นกั บ เฉลยข อ สอบให RHN 1 3C04E4) 8 85N 0 6DI 9 A) 8 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 4 80#O4) 4 6"G 4 "#-23 หนั ก ต่ า งกั น ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ น ดอกเบี ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ของ ในดี เ อ็ น เอมานานแล้ ว แต่ น ั ก ค้ า ทองคํ า บอกว่ า จี น จะแซงหน้ C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9า& N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I6H']X 6H']X>B>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N4480#O4) 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHNRHN113C04E4) เ8Gป็!8GนD>!ธรรม เแงิ#0C5) งสกุ กั4 นB4 นกันได้ B'(01. อิ'(01. นมเดี ทอง เพราะจี ยั ง44 มีAD.1BCH3.AI ดAD.1BCH3.AI อลลาร์ สหรั44ฐH> อที่จ4 B่มBC.6QN 44น.6CI 0H>0R,-EZ >4 A)A)8ความไม่ E4N ,,าB'N 00CR4N ่ยBนแปลงกฎที ีอAAยู6"G นแต่ ั้น44มี#0C5) ตนจต่ะสร าB'N งความเสี หายให มNRNRนุ,>NR,>ษ5,>5ย6DX ไ6DX มBBร4,-E,0'#> ูจ่ยบ4,-E,0'#> แก นุษยH4!1'2U ยในเรื ที่จะต่อองการซื งถูCC!9N ก!9N ีชBC.6QN ีวC.6QN ิตอยู ในโลกนี ้ A@0OH,N 4.6CI .6CI 4AD.1BCH3.AI 4H>เหลื 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)8เปลี 8E4N E4N B'.'. M่ม(4) A6"G 6"G 4#0C5) ,B'N 0ลCR4N 4ยB4 B4B'S 56DX B4,-E,0'#> H4!1'2U Cทดสอบขณะที !9N้อA@0OH,N B'. 8G!D>MD>M(4) (4) CR4N 4สามารถแลกเปลี B'SB'S BB'(01. H4!1'2U เหมื อ นกั บ การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ น ระบายออกอี ก มาก 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B>ษCAN !"#$%& ''่ง()()'ทั*()*้ง#.10'V,R*N 6A& ''D0'1& -1Z N9N96CI 4410'V,YZ *การสอบในห (B,M,86O#0มนุ ยCAN แCCละสรรพสิ หลายล วนอยูBภB'Nายใต กฎธรรมชาติ ทN2N2างกายภาพ องเรียนไม มOีกOารเฉลยข อสอบลว>งหน นคนใดอ า5น5'' 1#) 7BCH4VS A8"#8D> MD'!9N B>CAN C!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N B'N0'N0C?D 0C?D 1#) 'F'FAAI 4I 47BCH4VS 4> 4) > 4) > 4า8G8GLLXนัBX Bก5Nเรี5N0ย0A8"#8D> 'D0'1& D0'1& N2-1Z-1Z N96CI6CI 410'V,YZ 10'V,YZ *(B,M,86O#0(B,M,86O#0MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& *พลเมื ค.ศ. 1972 สหรั ฐ อเมริ ก าชาติ ที่ มั่ ง คั่ ง ร่ ํ า รวยหลั ง สงคราม องอินเดียและจีนสองประเทศรวมกันแล้วมีประมาณ 2 448)48)ก48)4และใช .4.1).1)1) > C> C4&ค> C4&วามรู > 6> 6O#0-80#!9N 22N 02N 0']-80*HX 23454!"#$%& ''()()'า*()*วมา #1& AN N และธรรมชาติ CNให้ (B,M,8 LXLXBLXB5NB5N0ง05N.ที.0a. CN CN CN ตำรา > 6 O#0-80#!9N และชีวภาพดังกล ห**มายถึ ง “ความจริ ่ม.a.ีอa."&ยู"&9แ"&9ตH& 9H& เ#)ดิH& #)C> มC> #)E4U ”C> E4U นควซึา่งอยนั6QN าบ6QN งหนั ตอบขอสอบได ถN 0']-80*HX ูก']-80*HX งก็สอบBBB 23454!"#$%& *#1&#1& CN !"10'V,YZ (B,M,8 6QN O#0-80#!9N 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ (B,M,8 E4U เพราะการขายอาวุ ธA ป ระเทศต่ า* งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ พันกว่าศึล้กาษาค นคน เป็ นครึ ่งหนึ ่ง4& ของประชากรโลก ถ้ตาอคนสอง 80#') 88'B81#) OO'FO'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG E07BC"#-61\. 44ต(N4(N้งรเพี C(NC(B8LU )5*)57BC 80#') 8'B81#) 'B81#) I47BCO#-62> 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1#C8) #C8) 4!5>!5> 13?E> 6#09BC6EG *NB?E> B?E>?E> 80#O4) 80#') C(B8LU Cผชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. ]U แต มมาตรการใช้ นุษยเป44น")4")สิT")T ่งถูT กทE07BC"#-61\. สร างทีา่ปเป็ระเสริ ทีNC]U ด*NNCBในบรรดาสิ ่ง80#O4) ถู80#O4) กสรางทั หลาย าน นี้เ4ร่4งR8N (B8LU H5096EG ยกเลิ ก องคํ นทุนฐ]U สํ า่สNC*Nุรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG ซืR8N ้อ**ทองคํ าโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ สหรั A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> ในจั H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พักงรวาลนี ประเทศเดี ว ซึ่ งยเป็ กั บ นานาชาติ ราคาทองคํ าB'08!D> ก็จะสูงขึ้นA3E#) A3E#)((H4'0824. H4'0824. H47)DDA4R,-H49& A4R,-H49&E4& E4&4& "#-61\BB8908& 95& ญาที ) ัตVSว่VSท>6จ,N>ะมี 6ํ า,N4ไว้ 4ส80#O4) 80#O4) .6O#0-H46,N 6O#0-H46,N H%-"^I #"S #"S้ต"#-61\BB8908& 4 )5& ส4 4อ4.นกั 44O4) 44B'08!D> รงที ่หยากเปรี บกั#N นบB> #N การผิ สัB>'QZ ต'QZ วDแD8Gลด8G!ว9Nสั!9N9ญแม มองเหมื บ แต กO4) ารทดสอบในสนามสอบแห งชีวิตนั้น H47) คำสอนของศาสนาเฉลย ธนบั ตรดอลลาร์2ส ฐที อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 งN 4N.4.E,0'H4B> บนด้า0นหนึ ฐรุ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G O4) 44่พ8)48)ิม48)4พ์!E9,N --ด-หรือสติปญMD'!9N HHนมนุ 34U CCษLULUCยCLUCH4BX C5N 00่ง6"G 4า4สิ4่ง,>ใดผิ 4ดO>ตและสิ O> "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N ,>4,>4O> 4*)4*)5*)5่ง5ใดถูกสหรั MD'!9N H34U 34U CดH4BX .E,0'H4B> E,0'H4B> 0C5N 0วของธนบั 6"G "#-A(H509A36#G 2ม..2หรั MD'!9N H4BX 0มดแล C5N 6"G มนุ ษ ย แต ส ต ั ว ไ ม อ ี ำนาจทางความคิ ญาเหมื อ ว ย ข อ สอบให ห ว สิ ง ่ ใดจริ งและสิ ่งใดเท็าจ “เราไว้ สิ่งใดดี เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ0่ง98) แปลว่ C AN C V,*#C7> ( 80#O4) H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) ( 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) ( 80#O4) H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B "#-80#R#8. H4!1'*IทัD้ง80#O4) 6"G 4 นๆนั H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . และสิ RHN่งใดชั 2 N 0 ่ว'6CIจนมนุ 4า]X” > Bษยแทบไมตองใชสติปญญาคร่ำเครงเหมือนกับการทำ444 รรพสั่มตีมวแูลละสรรพสิ หลายจึง4ไม]UมNCีเสรี กัเหตุ บสิน่งี้สของที ค่าก็คือ ่งการโกงแบบหน้ าด้ภาาพในการเลื ่นเองอกเหมือนกับ วางใจในพระเจ้ 3H3535N 50N 0N]0]]--8-8080*0*M*MDDM 'D'@'@@00$0$$00R0R"R"",,5,5N 50N 0N 0 B(0'9Z 71&N43H509+I ((E0'90?E> 1)>C)>Cัน*)*))>Cสหรั 5*)5(Z5(ZH(ZHฐH, !"#$%& '()'()*()*#.J<<.?(D> 5'6CI 4./<<.(01.!9N !!D>D>!D>66OO6 ้ยO##ัง0#0มี-0-ปH-Hรากฏอยู B(0'9Z N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> HH,H, *#.J<<.?(D> #.J<<.?(D> 5ข'6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N B(0'9Z ./<<.(01.!9N ่เป็นฝรั ่งE0'90?E> ด้วยกันรู1้ท1 จึง!"#$%& ร่!"#$%& วมกัน'หาทางเลิ กใช้ 5'6CI รอู้วงเรี ่าข้ยอนความนี ่บนธนบั รดอลลาร์ สหรัฐรุบ่น มนุชาติ ษย 77ย1&1&ุโN4รปที อ4สอบในห ถาเฉลยขอสอบชี วิตบอกว าผิด ตแต มนุษยคนใดกลั !"#$%& ''(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I TTT 6*I6*I6*I ((M*g H#B(H#) 55.5. A).A)CA)CH9R,-"#-61\Q0*I .. 23454 13?E> **5) *5) 6BC6DX Bช้BD#> BBเอง 4.L> 00!D> ##0C5) ,หรื 8G,8GLอ8GLBX ไม่ 5NBX5N005Nเพราะไม่ MQHD& !"#$%& '(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I ./#'!.R,-.g80#62#I (M*gM*g H#B(H#) C H9R,-"#-61\Q0*I . 23454 !"#$%& 13?E> 5 ) 6BC6DX B D#> B 4.L> 0 !D> # 0C5) L 0 MQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 23454 13?E> 6BC6DX D#> 4.L> !D> 0C5) , B X MQHD& ธนบั ต รดอลลาร์ ส หรั ฐ และหั น มาออกเงิ น สกุ ล ยู โ รดอลลาร์ ใ ก ั น ใหม่ ๆ ไ ด้ แ ตะดอลลาร์ หรั ฐ มานานแล้ ว สติปญญาและเสรีภาพในการเลือกนี้เองที่ทำใหการมีชีวิตของมนุษยมี เลือกวาถูก มนุษยคนนั้นก็ตองรับผิดชอบตอผลการสอบของตัวเองในฐานะ D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& HH46E,N 04&4&0>!4&>!9N9N>!69N6H'H34U CCเราไว้ 6,'5N 00ว6CI6CI 446,G 88:8:: D)D)C C4)4) > 4. .เA)สมอ A)C CH9?D1& H9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& ลค่าของเงิ ดอลลาร์ เริ มค่ า า> 4ได้ แต่ ดN 9Nอลลาร์ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ #D) C 8,N0 5'X 0ส5'Xหรั !D>่ม6เสื "G44่อB'N B'NCD& 0ลง CD& R*N R*N H46E,N 46E,N 6H'H34U C6,'5N 0างใจในพระเจ้ 6CI 46,G6,G !"#$%& ''()()*แ*น#D) C 8,N 44')่งฐอื')4จึ่น4ง!D> H'H34U 6,'5N วัตถุยิป่งระสงค ตกต าตงไปจากสิ ๆ 6นัน"G่นเวเนซุ คือ 0มนุ ษยจอิะถูรกักR*N ทดสอบว าร่0าเขาจะ ที ม ่ ส ี ติ ป ญ  ญาและมี เ สรี ภ าพในการเลื อ ก เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ เ อลา และอิ ห น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 00']-80*. >4>48G>48GA8GA-B0D208") TTT E0 L>L>00L>6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> 004H4 N9N9084) >4>4.>4.E08#598) 44?4b 80#2N 0']-80*.A)A)CA)CH94) CH94) A-B0D208") -B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H44>4>B4>B':. 80#2N ']-80*. H94) E0E0 B':. ':.208H4E9S 208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b ?4b80#2N 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เชื ่ อ ฟ ง และปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎที ่ พ ระผู  เ ป น เจ า สร า งมาเหมื อ นกั บ ที ่ ด าวนั บ หลาย ความวุ น  วาย ความฉิ บ หายในสั ง คมและบนโลกใบนี เ ้ กิ ด ขึ น ้ มิ ใ ช จ ากคนโง เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ HH50962#I TTT 6*I6*I6*I ((M* 6"G 444 *)*)5*)5E0#. N 4N 4N 4 E90'H5095N 00H4!1'AN CC CE410C1& DN DN C& DN C& 09. DD7BCH509236#I TTTB0QT08##9R,-9& B0QT08##9R,-9& H50962#I 50962#I (M*M* 5E0#. E0#.4)4)4) E90'H5095N 0 H4!1'AN B0QT08##9R,-9& E410C1& C& 09.9)9)49)4HX4HXBHXB(NB(NB(NB68I B68I68I D7BCH509236#I 7BCH509236#I 6"G6"G E90'H5095N H4!1'AN E410C1& 09. แสนล า นดวงและอวั ย วะในร า งกายของมนุ ษ ย เ ชื ่ อ ฟ ง กฎที ่ พ ระองค ท รงสร า ง เท า นั น ้ แต ย ง ั เกิ ด ขึ น ้ จากคนฉลาดที ร ่ ก  ู ฎของศาสนาว า อะไรดี อ ะไรชั แล ว ยั(ง(( L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) !"#$%& ''()()'*()*#10'V,6+,& 'N 'N H4,-./.?(.R*N MMD' 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4่ว!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N*N0*N0C:. 0C:.1&1&2N 1&2N -*0990 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. ไวควบคุCCมR,> น55!9N หรื เลื''อ6"G กทำชั ่ว"#-61\?4 แทนที่จะทำดีE4& OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I ?อ?QNไม 88H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CมัR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064& '6"G 6"G444"#-61\?4 E4& H5092#I R,> !9N QN?HQNH4!1'1Z "#-61\R14]064& "#-61\?4 ด!!วD>D>!ยเหตุ น.?47%-1& ี้ก?47%-1& ฎทางศีN(N(ล0CH4AN ธรรมหรื ถูRBY#I กประทานคู บ059Z H4!9N AD>ANCANC..NC?47%-1& CCอ4)4)Cกฎของศาสนาจึ (4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN Cัน9&N9&Cมากั Q9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( งRBY#I 80.0.]U]Uก]U Q059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I มนุ"^I ษ ย ต ง ้ ั แต ว น ั แรกที อ ่ าดั ม มนุ ษ ย ค นแรกมายั ง โลกนี ้ 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2 !"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU


! 4

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB

44

The Foundation Centre of ÂThailand !3=* A<A<CB CB †©´£Æ£Ê–of¯ · Islamic ¤»™ Ê ÂÊ· ¥´„´Æ£Ê ƒ·¤ Ê †©´£Æ£Ê © –¯ · ¤»™ Ê ÂÊ· ¥´„´Æ£Êƒ·¤ Ê © !3=*11=S=S> *$II*YZ I"JI+H#% @%*3*2F)M#*.B$@,H/(*'O%30*3#.28O# =S=S> @%*13*2F )M#*.B$.>*$ @,H#/(&#( *'O*) %334.++./:') 0*3#.28O#2-5 &*. *$II*YZ1I"JI+H#%.>*$#&#(*) 34.++./:')2-5 &*.

si o

567 ทำอะไรต( !"!"##@%$%&'()*+" ,,,-,-@ป ..,H"* 1*1*#567 *$IนI*YZ I"JI+H#% =S=S> *3*2Fอ )M#*.B$ @%*13*2F )M#*.B$.>*$ @,H#/(&#( *'O*) %334.++./:') 0*3#.28O#2-5 &*. *$II*YZ1I"JI+H#%.>*$#&#(*) 34.++./:')2-5 &*. *567 $%&'()*+" "*/(/0*/0'O1212(3%3(340*3#.28O 4$56%5$56%5567 =S=S> งให( าก-ใจ กายตรงกั ¥´„´Æ£Ê  ƒ· ¤ Ê © *./'BC @ $ ; &*3&67 # &4% . MHV) + ;);)..*$*$IนII*YZ 1% 14% 4I" @@$ ;$ ;&*3&67 ##&4% 11I" D, H/( * ;) . #$ + +./&'( * 36/"&T8#9 % 4 " D, H/( * ;) . #$ + +./&'( * 36/"&T8#9 ""จ *./'BC 2896:;64 การเป พยานเท็ *./'BC @;อ $ ;*&*3&67 &4% . MHV)๐* +36/"&T8#9 I*YZ I" *./'BC &*3&67 &4%..MHV) MHV)++;)¯;).©––Ë .*$*$II©I*YZ I*YZ I" D, -..>*$H/( **) *);)34.++./:') .°´œ¶ #$ +§+./&'( % 4 " Å¬Ê D,¤Æ–Ë -ต H/( ;)´.°´œ¶ #$ด +#›ี §+./&'( II*YZ 112896:;64 I"JI+H#% &#( 22-5 -5 &*. คนดี งมี Ià I*YZ I"JI+H#% >*$›##›· &#( 34.++./:') &*.*Ê ¯36/"&T8#9 §¤™µƒ´¥ˆÊ ´ §¤™µƒ´¥ˆÊ ¥ Ë ´ à §²­§º – Ë Š´ƒƒ´¥Ä¯Ë ¯ ©––Ë © ¤ Å¬Ê ¥ Ë ´ ¤Æ–Ë à §²­§º –  Ë › Š´ƒƒ´¥Ä¯Ë ¤ Ê*$,C4? §² ©³ Ë Â –É ƒ Æ£Ê † Ê ¯ ¤ÂŒ¹ ¡³ ‰ ž» Ë Å ­Ê à §² P.=#8F @ P.=#8F @ =#*3DO B K.;<% . #'.++;) . =#*3DO B #.28O # =#*3DO B K.;<% . #'.++;) . =#*3DO B #.28O # ./'BC @@=#*3DO $ ;$ ;&*3&67 #<#<B &4% ..*$1นุ I" =>&4%=>K.;<% ?%..?%MHV) 0่จ@0@ะให้ *?*?++6.6;);)/0ม#'.++;) 9*$19II".ษ".I*YZ =3ย์4เป็11AB./0 1C5?น้5?5อ5B6#),C4? ๐ การพูดBไร#.28O สาระ # P.=#8F@ คํา–สอนที น ่เป็น งกั นอย่# างกว้ างขวาง อิสลาม *./'BC &*3&67 I" P.=#8F =#*3DO #.28O B™·@K.;<% .#'.++;) .Ê£=#*3DO AB./0 6#),C4? ¬Ê,C4? ¥Ë´‰ ¤Æ–Ë ç²­§º  Ë¬¶­Ê ›‰Ê ™· Š´ƒƒ´¥Ä¯Ë ¯/0 ©––Ë ©I*YZ ¤=3›4›³ ƒÊƒ§ÊMHV) ´£Ê©£´„Ë ´‰—Ë › Ë.พี ÂÉ ›ƒ1C¥´ƒÂ­‰Ë ´¬Ã­Ê ‰ =#*3DO ¬¶ ‰ Ê ƒ Ê §Ê ´ ©£´„Ë ´ ‰—Ë › ›³ › Ë ÂÉ › ¥´ƒÂ­‰Ë ´Ã­Ê‰. †©´£¯¶ Š ‹´„¯‰ƒ¯œ¶ § ™· · — Ê ¯ °´œ¶ § †©´£¯¶ Š‹´„¯‰ƒ¯œ¶ ·—ʯ°´œ¶§ ™µÅ­Ë . @ ­ËP.=#8F ¬ ³ †£ ž» Å Ë Æ É † ¯ Ê ¤Â£——´ÃƒÊ  –É ™µÅ­Ë ‰ ³ †£ 0C4"&6, 889 ) &9 ) &-+,-+,J*+.=MH% -J*+.=MH% 0505% #% #&?/."0.-DU;) D;.'8O ++0C0C889 ) &9 ) &+,+,--05§05™·% #% #Ê£&?/."0.-DU;) //0/$Xา$X21 L//'#F VV 4"&6, -§-J*+.=MH% DD/*, ==/":-% //$X$XD;.'8O L//'#F V+V+4"&6, =='$'$- DDคิด/*, =™µÅ­Ë /":-% P.=#8F @1'% สอนว่ บรรดาผู ้ศ รั°´œ¶ ทธาด้ วย ปาก=='$ ใจ การกระทํ า1'% @9D B 90 7 (51 6 ;64B:%6*:EF ๐ การพู เหยี ย ดหยาม D;.'8O 0C &?/."0.-DU;) . D;.'8O &?/."0.-DU;) 1'% L//'#F 4"&6, J*+.=MH% '$ /*, /":-% 1'% L//'#F /*, = /":-% †©´£¯¶ Š ‹´„¯‰ƒ¯œ¶ § ™· Ê £ · — Ê ¯ ™µÅ­Ë ด ให้ ไ ม่ ค ิ ด เอา @9D†©´£Œ³ B++/00C0C21 88909 ) &97) &+,+,Ê©(51 ˛&?/."0.-DU;) ˜¹น¯ŒÊนัÂÉ ›เป็†©´£Â§©™¥´£„¯‰›¶ ¬ความเป็ ³¤™·Ê „´ƒ§´¤ÂÉ †©´£Œ³ Ê©ง™³ทีˉ›่เ¬¶ˆ´—ƒ¥Ã§²ÂÉ ˛น˜¹รู¯ปɛ†©´£Â§©™¥´£„¯‰›¶ ›Ãœœ¯¤Ê´‰™·Êƣʖ¬·³¤ „´ƒ§´¤ÂÉ›ˆ´—ƒ¥Ã§²ÂÉ›Ãœœ¯¤Ê´‰™·Êƣʖ· . --™³0505ˉ6% #%¬¶#;64B:%6*:EF &?/."0.-DU;) .. D;.'8O ่ส อดคล้ อ งกั ้ น น เสมื อ นพี ่ น ้ อ งกั น น จริ ป็ Ë.6+ ‰"*+,-.) ÈD;.'8O ™·;34/?, Ê;34/?, ƒ¶ – †©´£ÂÉ › ¯ ‰©Ê ´ ‰¥²­©Ê ´ ‰©³ ¤ ™³ Ë ‰ È !"*+,-.) ! > R5 3 ) '9 D ;.'H'.2HI.26/"+./&K) !!>>R5R53) 3) ่ '9'9เช่DDน;.'H'.2HI.26/"+./&K) P -./+7 4 ":') H '-:64.+=$ 3 D'+./&'( * 3 ;34/?, P -./+7 4 ":') H '-:64.+=$ 33D'+./&'( *3# !"*+,-.) „´ƒ§´¤ÂÉ ›ที ˆ´—ƒ¥Ã§²ÂÉ › ܜ¯¤Ê ´ ‰™· Ê Æ £Ê – · อิ ส ลามไม ไ ด ว ั ด คนดี ท ่ ี เ ปลื อ กนอกพระเจ า ไม ไ ด พ ิ จ ารณาคนที ่ -D'+./&'( ็จะถูกตระหนี อิ่มคนเดียว เวลาอดก็อด## <;.'H'.2HI.26/"+./&K) GG3H3H99%@9D ๐ การพู ด›³อวดใหญ !"*+,-.) !¤Î> R5 '9Dʯ;.'H'.2HI.26/"+./&K) !"*+,-.) P<$56%7-./+7 4":') H99%@9D '-:64.+=$ 3D'+./&'(*3 ;34/?, ":') HŖ™· '-:64.+=$ !!>>„¯‰£›º R5R53) 3) '9'9DD;.'H'.2HI.26/"+./&K) #B#B(69(9:/I.6+ .6+ $56%7(69(9:/I.6+ « ¤Î·ƒ´¥ˆÊ „¯‰£›º «­§³ ÃƒÊ †›¥ºPʛ-./+7 ‰43) £¹ Ê£·ƒ´¥ˆÊ ´Â£¹ ʯหากตระหนี ˛œ´*3# ่กÃƒÊ †›¥ºÊ›­§³ ‰ £¹Ê¯;.'H'.2HI.26/"+./&K) Ŗ™· Ê£·ƒ´¥ˆÊ´Â£¹Ê¯›³Ë›œ´ "*+,-.) ÃƒÊ † ›¥º Ê › ­§³ ‰ £¹ Ê ¯ Ŗ™· Ê £ ´ £¹ Ê ¯ ›³ Ë › œ´ ธรรมจะสั ง เกตได้ ด ั ง นี ้ คนเดี ย วเช่ น กั น > D;.'2O @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' > >H#% D;.'2O . 89 ) @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' >H#% . 89 ) ™ºƒ†›!B#%6G9J6*;B#=> Ã—Ê § ²©³ ¤ £· † ©´£ ¶  ª«¯¤» Å Ê ›—³ © ¯‰ƒ³ › ™º ƒ †› ร า งกายและรู ป ร า ง แต พ จ ิ ารณาคนที จ ่ ต ิ ใจและผลงาน ในที น ่ ห ้ ี มาย >H#% . 89 ) > D;.'2O @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' > >H#% D;.'2O . 89 ) @ , L //'M#0<;#+./2O @ , L //' >H#% . 89 ) % ? B 0 I*6, อเจอ ƒÉŠ²©¶Ê‰ƒ§³œÆ¤³‰Â„´ >H#% )„´อิจ ªÉฉาริ ™Ê๐.´89‰››œ· ¯§± ¤³ ‰Æ–Ë ›¯·ƒ©Ê´ ´››œ· ¯§± ¤³ ‰Æ–Ë›˛¯·ƒ๐๐©Êการพู ´ทําดีดตเพ ƒÉ™ÊŠ²©¶ ʉƒ§³ œªÉƝ¤³ ‰Â„´ ƒÉŠ²©¶Ê‰ƒ§³!B#%6G9J6*;B#=> œÆ¤³ %? นB0 ›ËI*6, ไม่ ษยากั ่อพ่อแม่) 3 >H.+&67 D;.'/$ <<# G,G,ž»--งามแต K*< :6@.'0<;#+./0*3'$ # > HI.2=, ) 3 H.+&67 # :6@.'0<;#+./0*3'$ # > HI.2=, ะเพศเป็ น อย่ า งไร? > D;.'/$ < G, K*< G,G,--K*< › †¹ ¯ Ë Å ­Ê Æ –Ë Œ ¹ Ê ¯ ©Ê ´ ¯´œ›Ë µ ¥Ë ¯ ›£´ƒÊ ¯ › †¹ ¯ > D;.'/$ K*< ถึ ง คนรู ป ใ จทรามก็ ไ ม ม ี โ อกาสที ่ จ ะได เ ข า สวรรค ส ว นคนตั ว Ä¥†™³ Ë ‰ ¬´£™· Ê › µ£´ƒ§Ê ´ ©„Ë ´ ‰—Ë › £· ƒ µÂ›¶ – 67 ## H.+&67 &+, --กั¤´™µ§´¤†©´£–· +./0$ --12% 33+$+$###>­£¹ 45HI.2=, 33¯&67 ##)3 H.+&67 :6@.'0<;#+./0*3'$ #>:6@.'0<;#+./0*3'$ HI.2=, G,¤´™µ§´¤†©´£–· -K*<´©„Ë๐´การพู D;.'/$ K*<´©„Ë´‰—Ë› £·ƒµÂ›¶– ไร สµÂ›¶ ๐!"#$ ไม่#ช% # ิง&'( ดี&'( ช) * ิง) *เด่ น« น Ä¥†™³ ¬´£™· ‰—Ë›-#ดู>ด£·­£¹ ƒลเอาใจใส่ – )3 Ä¥†™³>>ˉD;.'/$ ¬´£™·Ê›<<µ£´ƒ§Ê †©´£¥¶ ›Æ¡ ˉD;.'/$ †©´£¥¶Ê›<«µ£´ƒ§Ê ¯าระ ›Æ¡ &67 !"#$ % # &+, +./0$ 12% 45 &67 แ > D;.':;% ; .3M4:-% พื ่ อ นบ้ า น £´Š´ƒ¯¶ œD;.':;% §· ¬แต ­³ © ­›Ë ´ Å­Ê „ ¯‰ ©ƒŒ³ ¤ ¯› >ดำ ; .3M4:-% HI.2*2) . 3+7 4 "-9 0 # % 5 >1@) E . % &67 # =*3'.@/.X.# HI.2*2) . 3+7 4 "-9 0 # % 5 >1@) E . % &67 # =*3'.@/.X.# ›¯¤Ê ´ ‰ ƒ´¥£·  ¥²¬œƒ´¥•Î Œ · © ¶ — £´ƒƒ©Ê ´ ©³ ¤ ¥º Ê › ¯¤Ê ´ ‰ D;.':;% >น>œD;.':;% ;;.3M4:-% ม›เีจ3บี.3ิต89/3+7 อ4<=, วนาเป คนดี ในทั ศนะอิ ๐--ไม่ ดเบี ย @).'O33=´+./0$ '"-9 9 D##$ $©´£Â­›¹ %# ..3A) ..2@) 33 HI.2*2) HI.2*2) 4Æ')8O¡£· 0# # %5 4<=, >1@) EŒ³#%>น›Ë .%>.&?/."@) &67 #=*3'.@/.X.# # %5 ;;.3M4:-% >1@) E.% &67 #=*3'.@/.X.# £´Š´ƒ¯¶ §·4¬"-9 ­³ ©0­›Ë ´ Å­Ê „แล ¯‰ ©ƒŒ³ ¤ากอวั ¯› §· ¬ย­³างไร? © ­›Ë ´ Å­Ê „ ¯‰ ©ƒŒ³ ¤ ¯› วเหตุ ยวะเพศเป อย D;.':;% .3M4:-% D;.':;% .3M4:-% ¡¹12% ƒ¶›¡¹›>.>œ3+7 - ไม่จพ ูดจาให้ ท£´Š´ƒ¯¶ ่านทั้งสองเสี ใจ 2@) 12% 89/ยFใจงามถื 9 D##$ # $ นกั 3A) 2@)ส..ลาม EFEFƒ¶+´+›‰£´Š´ƒš´—º =*#MH% %;:)F%;:) ).') ++; %#%#'9'9H¯# ™·¯Ê ´Ë .‰©Ê ƒ''¬¥Ë †; 'O¯‰ =I,˜»+./0$ I,D;.';O =*#MH% ).8O' H% 4 #%"&0% .89&?/."@) 89) ) .'.18#89 •Î „ Ã›Ê › ¯›Ã—Ê Æ £Ê ¬ ´£´¥˜Š²™³ › ­—º ƒ ´¥•Î „ ¯‰ ) # ;.20*3=$ 3 D'+7 ) / "<< D;.';O ) # ;.20*3=$ 3 D'+7 4 "&0% . '.18#89 ) / "<< ๐ ไม่ เ อาเปรี ย บกั น 'O'O=´=)#I,˜»อI,;.20*3=$ +´+‰£´Š´ƒš´—º =*#MH% //œF%;F%;†©´£ž¶ D##$ %#%#ับอ'9ภรรยาเพื H¯H)/Œ³#%ก"<< ) ่อ) ™·นบ 'Oน'O=´=I,˜»I,ƒ'า'¬¥Ë EFEF+´+‰£´Š´ƒš´—º =*#MH% //แF%;F%;ต่).).Æ8Oภ¡£· ++D##$ %#%#'9'9นH¯Hท่Œ³#%#%›Ë า..น8989) ) อ งกระจกท า*"<F ฮั.ม'.18#89 มั–ด §´–­£¹ สอนให ลEFEFลอฮฺ วŠ า3´†–³ =,สเภณี ) 3) 3´89¯´–³ &ƒ´¥œ¥¶ @$@$;Š;Q3@$´†–³ --นนบี =,=,œ--#.;O DD( *( *=,=,)/) 3"<< )#;.20*3=$ 4.;O>"&0% D'+7 4)."&0% ™·ขอพรต ¯Ê ´Ë ‰©Ê ƒ'อั'¬¥Ë †'.18#89 ¯Ê ม´Ë าากกว่ ‰©Ê †D##$ ©´£Â­›¹ -ชูกต้ คนอื ่นๆ แม้ I"@% <™·<G,ʘG,-»ƒ-เวลาส K*<M#H#% *"<F -%>ม-% ]*./'BC ƒ©Ê £D;.';O ¬¥Ë ´‰£´Š´ƒ–¶ ƒ´¥œ¥¶ –©´£Â­›¹ =*#MH% ).Æ8O¡£· 8O๐++.เป D##$ '9งรั #%›¯Ë พ่..›89อ89แม่ =*#MH% 8Oรรยายกเว้ น §´–­£¹ =,1I"@% 89**) 3/$ ) &*.*./'BC &*.*./'BC &.67.678989#>)›#>) \H"-9 #†©´£ž¶ )ม3¯8989ุ ส›) ลิ) มD;.';O 3/$ K*<M#H#% \H"-9 Q@$D'+7 ]ุ*./'BC ๐ ไม่ ส อดแนมกั น นธ์ ท ี ่ ไ ม่ ผ ่ า นการแต่ ง งานอั น ถู ก ต้ อ งแม้ จ ะ ƒ³ œ Â–É ƒ ƒ´¥Â§· Ê ¤ ›Ã§‰„¯‰Ä§ƒ³ Š Šº œ ³ › Æ–Ë Â ™Ê ´ ƒ³ œ Â–É ƒ ::ูป6:') //*6/"K.L, 63/$ :K*<M#H#% //*?)?)**<*+;) <%§6/"K.L, .6 #+./1=;3H.6$ ś¯³ ƒº..¥#'9 ¯´›Æ–Ë ´:@2+7 ‰ŠºEF–ร+ ¥*¯´¥Î 1I"@% 3/$ <:@2+7 K*<M#H#% ..8989>)›๐>) \H"-9 **3/$ ..8989>)›>) \H"-9 +&/. ##+./1=;3H.6$ ##44G,นG,4$4$งดงามแล -2-2>>=9=900*3?;+&/. ƒ©Ê ™·<G,ʘG,น-»ƒ-งดงาม ¬¥Ë ´‰£´Š´ƒ–¶ ƒ©Ê ´¯´–³ £<™·<G,ʘG,-»ƒ-K*<M#H#% ¬¥Ë ´‰£´Š´ƒ–¶ <%พระองค 6/"K.L, 6:') 6/"K.L, :6:') 6:') *-นบี ท!$Æ¡ รางของฉั ว ดังนั้นโปรดให ิส™·*ัย*ʖของฉั ›Ë#'9 µH™·H.ไม่ ³œ.Âด;6§Ê;89ส่89:@2+7 ›Ëน´µ¯´–³ ³œ6£:@2+7 Æ¡ 1I"@% \H"-9 *"<F .;O-% -% ]] 1I"@% 1I"@% 3/$ K*<M#H#% \H"-9QQ*"<F *"<F--.;O .;O-% -% ]] +&/. <*+;) .#%;@$#%ʖ@$ไ>6+D/*3-F !$) Mร) M˜¸›ำให #śœ³ EFŠœ„¯‰¡¶ +˛1น?;+'$ ?;+'$ *3?;+&/. การขQQม*"<F ขืน --.;O ๐ ใ ้ า ยกั ž»2$£Ê ˙3K9µ—³ ©1+) ¤¶DʉDÅ­Ê Å ›ÃžÊ › –¶ §´¤—Ë ¯ ‰Š£ 3K9 ??1+) /*<D/$ I>&*.M4M=) > 1I" ÂŒÊ › ƒ´¥ÅŒË  †¥¹ Ê ¯ ‰£¹ ¯ ™´‰Â™†Ä›¬£³ ¤ Å­£Ê คนที ่อ!!>R5 กตั ะถู*ก<% อกตั¯´›Æ–Ë ญญู ;>6+D/*3-F 1//'89 I>&*.M4M=) >+;) 1I".>!"# @+./89 L, L,ามี//'89 +;) !!š´ >R5 D;.'*2O @@¯´›Æ–Ë L, L, //'89 +;) ''¥³¥()()™Â¯´¥Î ?)?)**<%§<%ƒº..ƒ´¥§²­£´–ÂÉ H//'89 4>R5 4$4$3) ญ ?) 444$4$22 ś¯³ ¥#'9 ‰+;) Šœ„¯‰¡¶ ‰Šº–Šœ„¯‰¡¶¥Â¯´¥Î I$µเชื +้อของชายอื *2F #HI$ +ƒ´¥§²­£´–ÂÉ ) E&) &) /9F/9+F 2+2% ¯@% D;.'*2O @ส£´Š´ƒ ©ƒ Ë >!"# $%$& %$&˪-'-'¥³()HI$ ()™HI$ >R5++3) 3) D;.'*2O >!"# $-%$& %$& 3) 22ญูก็จś¯³ ดว/*<D/$ ย) ๐<) <D;.'*2O £·„$¯‰ž» ›Šº¥³.–.๐ª>!"# £·การเที „$¯‰ž» š´ #'9 H#%#%..§Ê89&) 89&) /9´/9) M2) M˜¸2#+./1=;3H.6$ #+./1=;3H.6$ ?) *§<%ƒº..¥#'9 #'9HH#%#%..§Ê8989´) M) M˜¸#+./1=;3H.6$ #+./1=;3H.6$ น้ ํา* ที ใ2+ ช่.'"YC HI$ *2F #HI$ +./89 @%›‰ *¥³*.ª3J-225 3J-225 ่ยา˪วหญิ ง4โสเภณี ™²Â§—´¤ ¬Êไม่ ©่น›ƒ¯¥» • ผ#่ไ#ินม่+,+,หลั งให้ กัน)*) )*E3#9 @%›Ë@%££· MM#&/( *3EF 3EF++¯+=*<=;#M#;$ =*<=;#M#;$ 2 .'"YC #&/( 3#9 % ๐ การทํ ดี ก ั บ เพื ่ อ นบ้ า น ¤» Ê —³ © ™· Š Ê ²™µÅ­Ë Œ ¯ Ê ‰©Ê ´ ‰ƒ©Ë ´ ‰„¸ › Ë ƒ©Ê ´ –¶ £ £· ¯ ¤» Ê H'.2E5 3 D;.'-U'( > 1I"89 ) & I;/% . 289 ) = O +7 D ( * H'.2E5 3 D;.'-U'( > 1I"89 ) & I;/% . 289 ) = O +7 D ( * ©1+) Å­Ê Å›ÃžÊ ›Å›œ³)&›I;/% ˛1I>&*.M4M=) §´¤—Ë ©1+) ¤¶DʉDÅ­Ê Å›ÃžÊ ›–¶›Å›œ³Ë› §´¤—Ë ¯‰Š£ ของโลกนี ้สÃ—Ê ัญ ทีห้ 2$ž»2$หมั K9K9µ—³ ??เมื 1+) DʉD粃´¥˜¹ /*<D/$ ??า1+) /*<D/$ ;>6+D/*3-F 1แม >1I" 38989:@2 D;.'-U'( -›Ã¯Š´ƒ )&ค›I;/% .289า¯นนบี )=‰ƒ³O-›+7มDÆ¡ 3¤¶่อD;.'-U'( .289เพศสั +7่มป>>1I" (* ท2$ž»2$3ี่ไ˙3มK9K9µ—³ „¯‰£» †›ƒ–„· ›¯Ê ¯่ท¯ 1') <6/"K.L, %.%.#'9 HÂญาณอย่ 1F1าI+, ภาพข้ า)-)粃´¥˜¹ เ่าห็ ของท่ ัมH'.2E5 ด ่งพั น;; สี>6+D/*3-F ่› I>&*.M4M=) 1I" 1I>&*.M4M=) I>&*.M4M=) ª·>นนบี §น1I"89 ¯–ÂÉ ƒ¥´²Ë ¯->6+D/*3-F ª·> §–¶1I"89 ¯–ÂÉ ¯)=¯‰ƒ³O-‰Š£ › นอกจากนี ้ยงหนึ ังนÊ 4†มี4มี+./T.2M#<% ค่งใำสอนอี กในยุ วไ..าด้##“อย าเอาชนะใจด ว(*ูฮยเงิ น3˙3ทอง แต ใหนี ห/*<D/$ เอาชนะ :@2 1')6/"K.L, <´H'.2E5 #'9 HÉ#%#%›.6.6 -Fงต้ I+, +./T.2M#<% ๐ 1ƒ¥´²Ë การมี พัDÆ¡ นการแต งงานอั นเองอิ ถูกต่มองเขาไม่ จใะสมยอมกั น - คนที ล่นอธยให้ เผพื ่อ นบ้/*<D/$ านหิ วตั;ว>6+D/*3-F ช่ผู้ศรัท>1I" ธา ¥²ƒ´¥†¹ ¯ ดประเวณี (ซี นา)µ¥©¤Æ£Ê จะขยายตั วกว้¤าœÂ™· งขวาง œ›· ¯ ¬ ¶ ¥¯¯· § †©´£¥Ê £ Å · †¥Â¥· ¤ œ D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) .8, P 8.3**+:') : -% ™²Â§—´¤ ›ƒ¯¥» £´Š´ƒ ©ƒ Ë ™²Â§—´¤ ¬Ê © ›ƒ¯¥» £´Š´ƒ ©ƒ Ë </'IF ^> M#-% .4,4,ทียิ@@่ ท M4> 1I"4, @@.8, @%›Ë@%ํ า›¥ƒ **µมื3EF ++=*<=;#M#;$ ##*+,+,389 2• .'"YC MงM8.3**+:') #&/( )*)*3#9 % ¯% ‰:-% @%›Ë@%**µ3EF ++=*<=;#M#;$ ##+,+,2• .'"YC MM#&/( )*)*3#9 % ¯% ‰ ร้++ดอ ยปี ท.ี่.ผ#/) ่ าN+O นมา ํ า/"<O ให้ อ&*.:;% ิส ลามรอดพ้ น จากน้ อ ของศั ต รู¬Êแ©ละ D;.'-U'( 0*3+./&'( * 389 H ) P 8.3**+:') : -% D;.'-U'( 0*3+./&'( H ) .8, P ';) . M#*$ I / *.#:-% / & ' 9 M 4D;.';) . *</'IF ^> M#-% #/) .3+.2> 3+.2> M4> 1I"4, 3EF =*<=;#M#;$ 2 .'"YC #&/( 3#9 3EF =*<=;#M#;$ 2 .'"YC #&/( 3#9 ›¥ƒ ';) . M#*$ I N+O / *.#:-% "<O *.:;% ' 9 M 4D;.';) . ว ยการมี ใ บหน า อั น ม ้ แย ม และนิ ส ย ั อั น ดี ง าม ที ่ แ ท้ จ ริ วัœด ไผ่ เ งิ¤นº†เป็ ก ฐานยื น ยั น‰คํ พู—ด¶„ของ ก็*ตาม ƒ³;,VV.B&+9 ˛น · ¤‰ƒº †©´£¤²Ä¬ ÊƄ†§³ ¬£œ³ ¯‰ 8O+0C:')?<>-$3#$# )2)2›³;+$ <<หลั P.=#.1I"@% **3EF +า+H.H/( =*<=;# &?/."H.&H@O 0+),*36$ V % ภ# &?/."H.&H@O 00*36$ 0C0C::-')¯')?›Ã¯Š´ƒ %.ก# V„´Æ–Ë V.B&+9 ;+$ P.=#.1I"@% 3EF =*<=;# „¯‰£» ส<<´ Ã—Ê Â«HÉ#% ›œนีV †›ƒ–„· ´ Ã—Ê †4น+./T.2M#<% ›¯Ê ¯ ›Ã¯Š´ƒ..## สามารถขยายตั ว«ไปได้ อ´²°Î ย่า.*งกว้ า0C234%$ งขวาง แต่ าพของมุ ลิ% .ม#'9 ในวั น ้ H.H/( 1') H . 89 ) F 1 I+, 1') HÂHÉค#%#%›วรงดไว้ ..†›ƒ–„· 8989)-)-F1F1I+, &?/."H.&H@O 0 *36$ V H.H/( * 8O + : ') ? <>-$ 3 #$ % &?/."H.&H@O *36$ V H.H/( *8OÊ8O4† 4++./T.2M#<% +›¯Ê ?<>-$ <>-$3ด3#$#$ถู.# % #ต้„¯‰£» 6)7 !"#$ % &' ( )* + +),# &(./$ 0$ 1 5 6)7 การพู องแต่ ไม่<< ถ% .% .ูก#'9 ใจก็ ก่อÊ 4 นเกิ ด จากการผิ ด ประเวณี Š´ƒ­²–· ¯³ œ ›º £

Š´ƒ­²–· ¯³ ›º £ ´²°Î 1') % . #'9 #% . 89 ) F 1 I+, +./T.2M#<% 1') #'9 I+, +./T.2M#<% 6)7 !"#$ % &' ( )* + # &(./$ . 0$ 1 234%$ 5 6)7 „´—Ë †›Šµ›©››³ œ¬¶œ¬ºไ ม –™Ëไ´ด¤˜»ถƒู กš¥•· ฉะนั ้นคนดี วัอดอยู ที¬œ»่ค่อวามเคร งศาสนาเพียงอยางเดียวเชนคนละ #;$ ##¯+,‰ÅŒË 22.'"YC ๐ การอุ ม  บุ ญ จากน้ ำ เชื อ ้ ของชายอื น ่ ที ไ ่ ม ใ ช ส ามี #;$ +, .'"YC †©´£Ä§¢ ไม่ ม ี ภ าพเก่ า ๆ หลงเหลื ี ก เลย œ›· ¯¬¶ Ã›Ê ¥¯¯· §^> †©´£¥Ê µ3EF¥©¤Æ£Ê ¤œÂ™· œ©Ê´@@ *</'IF œ›· ¯่อ¬¶ ให้ ¥¯¯· §^> †©´£¥Ê µ¥©¤Æ£Ê £Å· †¥Â¥· ¤œÂ™· ¤œ @@ '//DH/( **9'›9'8.3**+45 EFEF+น+6,การ -ž»-',',˘-»ƒ-K,¯¶K,??-@Š-@ "3A *+*+›8.3**+45 3#/) -ž»-',£',˘-Å· »ƒ-†¥Â¥· K,¯¶K,4,-4,Š-@-@‹´Â¯‰˜¹ ไรๆก็ ปลี ่ ย นแปลงไปด้ ว ย มั น33เป็ การพู ด¤¯โกหกเพื นดี ก ันถื.อ.#/) เป็ น..กุ ศโลบาย *</'IF ^> M#-% ..#/) M4> 1I"4, +ค+^> M#-% 3+.2> 4,4,@@M4> 1I"4, ¥Ë ¯1'% £ƒ³เ8256&* œ18256&* '//DH/( 8.3**+45 '//DH/( 8.3**+45 EF+.+.6,3+.2> 88+ :¯›­´ƒÂ¥´ÂÉ /)7;)<65=<,> ›6,D#89 ‹´Â¯‰˜¹ ¯8+ ©Êด´ไม'//DH/( ¯›­´ƒÂ¥´ÂÉ ›6,3+.2> *</'IF M#-% M4> 1I"4, *</'IF M#-% #/) 3+.2> M4> 1I"4, 88+ /)7;)<65=<,> "3A77B 8Bย8ัง8+ @)†­²¬˜´›„¯‰Â„´ +สอนในทํ 7@7 +: =*<=;#> 1I% ;;็คD#89 ) คํ อ ั ล ลอฮฺ จ นหน า ผากมี ร อยดำก็ วั ไ ด ว  า เป น คนดี หาก 1'% 1หมาดกราบไหว @)อDD#MK% #MK% +Ã›Ê 7@7%*%*3EF 3EFนวลสงวนตั + =*<=;#> 1I% ) คํ า า นองนี ้ ก ื อ า สอนของจี น ที ่ ส อนว่ า แม้ จ ะอยู ่ ไ กล ในยุ ค ใกล อ วสานของโลกนี ้ ส ั ญ ญาณอย า งหนึ ่ ง ที ่ ท  า นนบี ไ ด ก ล า วเอาไว วา ลบนั ้ น คื “การรั ก ว ” ได้ ¬"+<46E 粆©´£¯¶ Š¤ª ‹´¥¶5«F*¤´ ƒÉ†¹¯..†©´£¯³ &?/." œV„´Æ–Ë ¤†›™· º†)2)2›³;+$ Ë›Ê Æ. · ¤³ œ‰ƒº  ÊƄ†§³ ‰3EF œV„´Æ–Ë ˛ · ¤‰ƒºÃŠÆ„†§³ ‰3EF ¬£œ³ —¶„¯‰ ๐ การทํ ดี ุก¯‰ อเป็¤นº†ทาน *,*,==I.'+I) ;E5 3*1234%$ #:#D'8C 67&<02A ) 35) 3(-9(-9 ;,ƒ³;,V *,V.B&+9 33='.#!$ 8C8C¬£œ³ &+&+67า67=*<=;# #—#ท§¶„=,=,§¯°¼ ) 3) ประการถื V.B&+9 <.<;E5 P.=#.1I"@% *#*#3EF V.B&+9 )2)2›³;+$ <<P.=#.1I"@% **3EF ++=*<=;# I.'+I) ;E5 3รก็ ='.#!$ 8C=้อ=&&&<02A 67##น§=,=,§¯°¼ *,==I.'+I) I.'+I) ;E5 ='.#!$ 3-9-9 ;,ƒ³;,V _ .4":') EœE†›™· F+F§·+=*<=;#H/( *1234%$ >='.#!$ 2A2.+&67 5ญิ5Šº((ง–ภูกัŠœ„¯‰ ©ƒ¯¶ #C#C#มยั#นA44OAิใง44O065<D6@ A ) : 5 Â¥´ÂÉ › Ê Æ –Ë ¥ ³ œ †©´£Ä¥–Š´ƒ¯³ Â¥´ÂÉ › –Ë ¥ †©´£Ä¥–Š´ƒ¯³ *2.+&67 _ .4":') =*<=;#H/( > &?/." ;+$ P.=#.1I"@% =*<=;# V.B&+9 ;+$ P.=#.1I"@% =*<=;# 02A 065<D6@ "+<46E A ) 5 F* D' ผู ้ ห จกั บ การมี ก ิ ๊ ก แต่ ไ ม่ ม ั ่ น ใจในการ ถึ ง 7 ห้ ว งมหาสมุ ท ย ั ง เป็ น พี ่ น งกั พูด')จาหยาบคาย และตระหนี ่อยู ™·Êƣʤ¯£Ã¬–‰1@) Šº'$– Šœ„¯‰ ©ƒÄ§¢£´ƒƒÉ † ¹ ¯ †©´£¤´ƒÆ¥Ë - การเดิ ละหมาด "การผิ ประเวณี นา)M#;$ จะขยายตั ว่อกว างขวาง £Ã¬–‰ „´—Ë †›Šµ›©››³ œ"H;) ¬º–..™Ë33ด´¤˜» ƒš¥•·¬น(ซี œ» ทางไปมั „´—Ë ‰ÅŒË †เพื›Šµ›©››³ œ¬¶เด็ œ¬ºก–ทารกจำนวนพั ™Ë´¤˜»ƒš¥•·¬œ» น 8989#) M8C HV) DD( *(œ 1@) K)&*31I"8UH#% ++(F* ./='.#!$ //Ϊ"H;) :ห็:')')#น©#¯MM ¥´² K)โดยเฉพาะใน ##8Cœ8C/¬¶/"H;) ='$DD/M4'.&67 /M4'.&67 .# ) Mƒ8C HV) *F.§·'.I3¬3&&6! M#;$ +,‰ÅŒË .'"YC #ส#¯+,ญิ 22ด.'"YC 1@)Ã§Ë :H>')H>©#MF#ŠMF ¥´² K)‹´ƒÉ ./='.#!$ "H;) 1@) K)+,+2+2./='.#!$ ./='.#!$ Ã§Ë 6=B GG:ภาพของความรั $&*31I"8UH#% )$)†©´£¤²Ä¬£´Š´ƒ¯¶ :¹¯:†©´£­£–ª³ D'D'==:$:$22.กH8256HB M#;$ .'"YC M#;$ +, .'"YC -ความสามั ค คี ก็ ย ั ง พอมี ใ ห้ เ Šº–Šœ„¯‰ ©ƒ¯¶ † –¶ ¥· 6=B (F* H8256HB F ' I &&6! การเก็ บ ขวากหนามออกจากทางเดิ น การที จ ่ ะเป น มุ ส ลิ ม ที ส ่ มบู ร ณ ต อ  งเป น คนที ม ่ น ี ส ิ ย ั ดี คนที ม ่ น ี ส ิ ย ั ดี น น ้ ั เป น +./@$ + &@( * #';IK#1I"+./V, Y .-+$ < D;.':') E + F @% * 3 ¬³+./@$ ʉง„¯‰ ƒ´¥†´¥©²—Ê £Š‹´ ʝɛ†µ¬³ ʉ„¯‰ +&@(›*ˆ´—ƒ¥™· #';IK#1I"+./V, Y.-+$ <¯´–³ E+F ™³@%*ˉ3È  ¥Ë¯1'% £ƒ³>œ1>D;.'EF £ƒ³ ่วัด--ไผเงินเป น;หลั กฐานยื ยันœ1คำพู ดของท นนบี มุฮัมมัดได ว;าD#89 มัน ) แต่ งานส่ วนธุ นใหญ่ >»ƒ>ือƒ§· D;.'EF +$D;.':') --้อ™·อาทรกั ++++$7@+$7@<ƒ่<%*%*¯¶D;.'G, ƒ§´¤ÂÉ ¤ีก ‰¯++ @)†­²¬˜´›„¯‰Â„´ D†›¥©¤˜» #MK% 3EF +ที+=*<=;#> 1I% D#89 ) )  ¥Ë¯น1'% @)†­²¬˜´›„¯‰Â„´ DสD#MK% ++7@7@%*%*า3EF ++=*<=;#> 1I% D;.'EF †›¥©¤˜» ƒยเหลื D;.'EF Š‹´ <<<¯¶D;.'G, D;.'G, D;.'G, 3M# &/.I*3H$ #–Œ³ '.'*30<;#+./+./&'( 3M# ด้#า*#> รกิʘคจ ที ่ม ารช่ ว+$< อ'เอื น**อยู ่ ตามภาพภายนอกที 1'% 1 @) D #MK% 3EF =*<=;#> 1I% ; D#89 1'% 1 @) #MK% 3EF =*<=;#> 1I% ; D#89) *3M# &/.I*3H$ # '.'*30<;#+./+./&'( 3M# การเก็ บ ขยะออกจากมั ญิ ด 1#) 4":') ' 9 P .=#.=UH/$ GF % 8 9 ) : ') 9 1#) # *#> 4":') ' 9 P .=#.=UH/$ GF % 8 9 ) : ') ' 9 อยา¯³งไร? ¥²¯‰†Î §§¯°¼ ™น™Ê· ¥‰Å­Ë ¯+$´–³ £ÂÉ›—³©4ٛ„¯‰ ¥²¯‰†Î Šº – Šœ„¯‰ ©ƒ¯¶ œ §· ¬ ƒÉ † ¹ ¯ †©´£¯³  ¤ª Šº – Šœ„¯‰ ©ƒ¯¶ œ §· ¬ ƒÉ † ¹ ¯ †©´£¯³  ¤ª เกิ ด จากการผิ ด ประเวณี " ปรากฎให้ เ ห็ ส่ ว นภายในจะงดงามหรื อ ไม่ อ ย่ า งไรนั ้ น ไม่ ส ามารถ > D;.'4/, 3 < D;.'&87 > D;.'4/, 3 +$ < D;.'&87 4 4O†›¬©¤ E<EF+D;.'&87 **>>&?/." 4O4O__.4":') †›¬©¤ †›­§Ê ƒ¯¶>4>Š@%@%‹´**3*.P$ ¯˜»ƒ¯¶4Š‹´ P$P$*"'.#"YC 22ว=9เองได้ "'.#"YC # %# #4":6E5 *":/+7 @)+$ 3:') II*'(˜»:') >..D;.'4/, D;.'&87 3+$†›­§Ê - การมี ใบหน้า*2.+&67 ยิ้มแย้ม## เวลาพบผู ้คE นEF+F+=*<=;#H/( *2.+&67>##D;.'4/, 4O__.4":') .4":') F+=*<=;#H/( =*<=;#H/( &?/." *2.+&67 .4":') =*<=;#H/(**>>&?/." &?/." % D(D(**4"&67 4"&67 #4":6E5 *":/+7::-%-%311A$ 3:')¯* '( :') =9) ) <%<%>.>.#$#$#&/.;) #&/.;) A$@)Ë @)@<3) 3*% *% H/( H/( 3*.P$22=9=9) ) *2.+&67 ตั œ›­›Ë ´ ÃžÊ › –¶ › ›· Šº – Šœ„¯‰ ©ƒÄ§¢£´ƒƒÉ † ¹ ¯ †©´£¤´ƒÆ¥Ë Šº – Šœ„¯‰ ©ƒÄ§¢£´ƒƒÉ † ¹ ¯ †©´£¤´ƒÆ¥Ë ๐ ชอบช ว ยเหลื อ ที ่ จ ะวิ จ ารณ์ ไ ด้ ยุ ค สมั ย ผ า นไปอะไรๆก็ เ ปลี ย ่ นแปลงไปด ว ย มั น เป น การเปลี ย ่ นแปลงใน DU=*#0*3P.=#.89 ) 4 "&67 # &+/."6% * 3+$ # DU=*#0*3P.=#.89 "&67% #% ‰อ@&+/."6% * 3+$ # -..การชี ้ทางแก่ ผู้เดิDDน/M4'.&67 ทาง ='$ HV) DD( *( * ='$ ##&*31I"8UH#% ..8989) M) MHV) DD( *( * >่แ>*D;.'2O ,L,Lƒ//'+$ <<D;.'*2O @,L,L//' >>D;.'2O @89@89,L,L) M)//' วามเลวร้ ต่ ง) 4 งานก่ HI$ :6#9 †›ÂƒÊ ¯¶Š‹´ D;.'2O †›ÂƒÊ#‰@#@˜»,L&*31I"8UH#% ƒ//'+$ ¯¶Š‹´<<D;.'*2O ='$Dนสิ D/M4'.&67 /M4'.&67 &*31I"8UH#% Mƒ//' HV) ='$ /M4'.&67 &*31I"8UH#% HV) @˜»นๆ D;.'*2O //' ,L‹´ƒÉ //'+$ D;.'*2O HI$า+ยจากคู +ถ้+./@) +./@) *ลิD;.'2O :6#9 ›ž§Æ£Ë †©´£Ä§¢™· Ê4,Â4,//'+$ ƒ¶@ิ ต@;,–;,ามคํ £™·ÊÆ@ƒ¶ ›ž§Æ£Ë †¹¯ทางลบนั †©´£­£–ª³ –¶ Î ª ¥· Šº – Šœ„¯‰ ©ƒ¯¶ Š ‹´ƒÉ † ¹ ¯ †©´£­£–ª³ ƒ –¶ Î ª ามีมุHI3> สใจเอื ป ฎิ บŠºั ต–ิ ใŠœ„¯‰ ©ƒ¯¶ ่ ง ที่ ถู ก ห้ าŠม D;.'JIT> 89ม "+$ --+,อบ VVŠ´ƒ¯´–³ V.B ๐ จ ต ิ อ ้ เฟ D;.'JIT> HI3> 89)4)4ปฎิ "+$ +,##ั ต V.Bา สอนและไม่ วสบายกว่J+/L> าJ+/L> การพู ด จามี ส าระ ้นD;.':') คื*อ*3H.4.+ “การรั ก*3นวลสงวนตั ว#';IK#1I"+./V, ” ไดเปลี่ยนแปลงไปด วย<<D;.':') ผูหญิงภูEEม+F +F ิใ@%¥·@%จ**33 +./@$ + &@( * #';IK#1I"+./V, Y .-+$ < E + F @% * +./@$ + &@( * Y .-+$ =$นสาวที @ 2C +./H.8.3**+:-% > #$ + +./&'( * 389 = U&/7 ) I $ + 4 QB"> +7 4 "@% * R( 3H.4.+ ) * =$ @ 2C +./H.8.3**+:-% = U&/7 4 +7 4 "@% †›ÅŠ–· ˜ ƒ » ¯¶ Š ‹´ †›ÅŠ–· ˜ ƒ » ¯¶ Š ‹´ +./@$ + &@( * #';IK#1I"+./V, Y .-+$ < D;.':') E + F @% 3 +./@$ + &@( * #';IK#1I"+./V, Y .-+$ D;.':') =$*$¤¯› @ 2C +./H.8.3**+:-% > #$ + +./&'( * 389 = U&/7 ) I $ + 4 QB"> +7 4 "@% * R( 3H.4.+ ) * =$ @ 2C +./H.8.3**+:-% = U&/7 4 +7 4 "@% 3H.4.+ $##</, O8่ ยL,L,ั งC C นหาเนื อนความเป็ นว­Ë ้องกั นก็จะอยู¤่อ‰„¯‰Œ³ ย่างถาวรอย่ งแน่นอน Š´ƒ—Ë ›่ ไ ม่™·ไʘด้า»ƒงขวาง Ė¤ƒ´¥¤º ¤¯›าƒ§´¤ÂÉ </,==แน่ ่พี า ´่น£ นอนกอด ›ˆ´—ƒ¥™·Ê˜»ƒÂƒ§·¤–Œ³๐‰ ทําดีไม่ได้ก็ต้องหยุ ƒ§´¤ÂÉ ʘ»ƒÂƒ§·¤–Œ³‰ ทํางชั› ่วˆ´—ƒ¥™· มีจ้ อ–ิตคู­¤´œ ใจกว Œ´—¶ ƖË/$O8+IO ­´ƒ†µ » กัL.&8) บŠการมี ก%#%#ิ๊ก>แต สามี 1#) ##*#> 4":') ''‰˜» 9P9P88.=#.=UH/$ <#$<#$GFไ%#GF%#ม%8D(%8มD(9)*:ั่น9)*:')ใจในการแต ''9 9 ด1#) #งานมี *#> 4":') ''9P9P.=#.=UH/$ <<GFGF%8%89):9):')')''9 9 K#0*3GF %8%8พื9)'›9)';ชŒ;9DÂŒÊ 8 L.&8) . #$ % # > #$ % # D( * +IO ) ' K#0*3GF % 8 9 ) ' 9 D ;.P/$ . #$ I.<+IO G,G,)'๐๐-)'粯¤´ƒÂÉ K*<1I":;% .3M4:-% > '9 D ;.'&!I9 2 ;!I.1#) *#> 4":') .=#.=UH/$ ') 1#) # *#> 4":') .=#.=UH/$ ¯Ê¹ให้ ¬· ¤ ‰˜» ƒ ¯¶ Š ‹´ †›£· Œ ¯ Ê ¹ ¬· ¤ ƒ ¯¶ ‹´ และเล่ า<ให้ ฟ ังการปลู ว่าเมื่อ†›£· ปี;.P/$ ท ี ่ ผ ่ า นมามี K#0*3GF 9 D ;.P/$ 8 L.&8) . #$ % # > #$ % # D( * +IO ) ' K#0*3GF % 8 9 ) ' 9 D ;.P/$ L.&8) . #$ > ก40 เ ป็ น ผลเป็ น ทานโดย !I./$ K*<1I":;% .3M4:-% > '9 D ;.'&!I9 2 ;!I.› ™ ™· ¯ Ê £—²Æ£Ê — ´¤ การทํ า ชั ่ ว คื อ การทํ า ลายไม่ ใ ช่ ก ารพั ฒ นา –Ëชานเมื ¯¤Ê´‰Æ¥ " ๐ ไมม-ม>)+คลองแสนแสบ องคนในแง ล*) -กหรื บ&G2J6/) องหลวงริ หญิ ฎิ@)µÃ­›Ê งานส วนใหญ >>#$#$# %# *":/+7 :ง:-%ที£-%-1่ป1· —@)การหยุ @เ@สธการแต *% *% 3:') >>#$#$ค# % ด# ปล่ อยให้ นž» อ สั่งตIว์3I3I*YZ ก ิน£§บ้· — งƒ Œ´¤„¯‰ )# M#*$ >>?;+&0.&K( ) )#‹´Â¥´ƒÉ M#*$ III*YZ *"'.#"YC % D(D(**›4"&67 4"&67 *":/+7 3:')ด‰I™·Iทํ'( '( Êางชั*"'.#"YC *"'.#"YC % ือD(ทํD(*า*4"&67 4"&67##*":/+7 *":/+7::-%-%11@)@)@@*% *% 3:') 3:')II'( '( M#H#% ./3.#> M=K$ --§»า&4# ›&6, ¶–Š# µÃ­›Ê ‰ ™· Ê *"'.#"YC ­´ƒÂ¥´ÂÉ ž»*) *) Ë ¯'$'$¶ Š# >)+?;+&0.&K( ?;+&0.&K( *) -Ë ¯'$เวลานั '$&G2J6/) ) ‹´Â¥´ƒÉ M#*$ I*YZ ?;+&0.&K( M#*$ I*YZ M#H#%..89­´ƒÂ¥´ÂÉ 89†©´£¯¶ ./3.#> &6, M=K$ &4# ่วคือการหยุ ลาย ´¤„¯‰ Šก‹´Âƒ¶ Š´ƒƒ¯œ¶ คนในเรือบางคนจะเล่ า ว่ า ลู สาวบ้ า นนั ้นดกินบ้าง ๐ ไม เ ห็ น แก ต ว ั ปล่ อ ยให้ ค นได้ เ ด็ "&67 **3+$ DU=*#0*3P.=#.89 ) 4) 4"&67 ่เรี¯รยņ¥†©¥ นสู งเรื#่อ#งลิ ¯´–³ ¤ªƒ©Ê –³ ‰¯+›³+‰Œ´¤™· ©¤Â­§¹ ¯Å†¥†©¥ ¯³¤ªƒ©Ê ´ž»¯Ë ›Ê¹ –³‰+›³+-9›Ë -9@©§´Š²ŒÊ ©&+/."6% ¤Â­§¹ DU=*#0*3P.=#.89 "&67๐##หญิ &+/."6% DU=*#0*3P.=#.89 "&67 #&+/."6% &+/."6% 3+$## .EF )3)3„M#=T.EF ++›™·Ê DU=*#0*3P.=#.89 -งทีให้ ะวั ง3+$ ้น เช่น การพูดเท็จ การพู ด# ใส่ ร้าย **3+$ -9›Ë -9*@©§´Š²ŒÊ P.=#. >>?;+&0.T$ .EFา++งานดี =S=S89 ):´-%ʯ-%ž»/¶Š/¯Ë $<‹´›Ë $›Ê¹<+./&I( +./&I( *@*)+@$ '.#$ M#=T.EF *)+@$ P.=#. ?;+&0.T$ @) 4*) 4*) P.=#. P.=#. ´ÂÉ ›™·Ê ¯³=S=S89 £>>?;+&0.T$ ™·):?;+&0.T$ ʃ%3%3'.#$ ´¥ §· ¯‰Â„´ÂÉ งทํ ไม่ ไ ด้ ป ลู ก พื ช เพื ่ อ เพี ย งเศรษฐกิ จ ๐+&?/."D;.'-9 บีย„¯‰¯³ ดเบี ย´ง§น¶ J+/L> -หญิ V D;.'JIT> 8989)4)4"+$ ะวั ง@)อวั วะเพศ เช่นJ+/L> การผิHI3> ด ประเวณี ™ £­´›†¥$0.+] –้วœ³ไม ‰เ>£´ƒƒ©Ê  ¥´²¯´Š˜» ¶–œ³‰>£´ƒƒ©Ê ´Â¶HI3> –)*)*ž¤ ‹´ ๐UM#=, D;.'JIT> J+/L> HI3> "+$ -+,+,#-#)3ง)34,ที89ให้ 4,89@่ช):@):ว;,')ร;,')ƒยเหลื D;.'JIT> J+/L> HI3> "+$--+,+,##4,4,@@;,;,VVV.B V.B &I( HH–/(/()*)**ž¤ D;.'/;2 ไม่ น านมานี ่ า เธอเพิ ่ ง แต่ งานเมื ่อ *Ã[$[$ D;.'/;2 %#%#UM#=, )3)3Âบ89É89):›):')')ƒ™·0¯¶0¤Ê $-¯£¥³ [$[$338989GFGF)4 ¥´²¯´Š˜» %)4#%#"+$ UM#=, 0V¯¶0$-V.B ¤¯£¥³ œ&I(**¶+&?/."D;.'-9 ¤¯£¥³ §¯°¼ —Ê3อายุ >œ?;+&0.&K( ?;+&0.&K( 3„GFGF¯‰Â„´Æ£Ê UM#=, $Š-@)‹´ @)**œ D;.'JIT> >?;+&0.&K( ?;+&0.&K( $Š-V.B @)อ**ตัยวเองได ไม่ ห วงแหนจนนอนไม่ ห ลั คนบางคนอาจมี ต ํ า แหน่ ง สู ง ส่ ง ในโลกนี ้ แ ต่ ก ลั บ ไปตกต่ ํ า ในโลก ยลู ก สอง ผมไม่ เ คยเห็ น รู ป ร่ า งของเขา แต่ ๐ มี จ ต ิ ใจให อ ภั ย › *$ # </, = O 8 L, C *$ # </, = O 8 L, C </,แ=ต่O8คL,นที C ่ตั้งใจ *$#</,ายจากคู =O8L,C แตงงานกอนๆ HV) *,==I.' DU@*<M#89 ;.'K$ -อ-&4#;) =)=)าเก็ ;;#MHV) ๐ หญิงที่เคยเห็นความเลวร MHV) DU@*<M#89 9%า'จ›³9Dบยคนหรื 9Dž»› ;.'K$ &4#;) #MHV) *,*,*$=อ=#I.' - ¥²Œ›Â™Ê ทํา)#)#ร้9%' สั ตว์ท..ี่ม บ¦—„¯‰Œ´—¶ กินหรื แม้ I.' Š¬²¯´–ÂÉ › ¯¶ ´ Ë › Ë ™· µ™· Š Ê ²¬´£´¥˜ÃƒË ¯ Ê ¯ Ê ›Ä¤›Š¶ — © Ŋ¬²¯´–ÂÉ ƒ ¶ › ¯¶ Æ –Ë ¬ ¥²Œ›Â™Ê ­´ƒ†µ » ´ ›³ – › Ë ­¤´œ ™· Š Ê ²¬´£´¥˜ÃƒË ƒ ¶ ¦—„¯‰Œ´—¶ Æ –Ë ­´ƒ†µ » –­¤´œ ป่อง หัว* * *, เกือI.' บล้ าน¬ แต่ไม่ คงจะไม่ /0:8E หน้ า เพราะมีเ©หตุ อยู่ 2 ประการคื อ /0:8E ๐ยH.+&+, ไม คิดาปองร า<;++$ ย่อ<;++$ <%LFFHQWHUFRP . # '.4.++./8O ' ) &3, # < D;.'M+I% K , K.;<% . # ๐ คิ ด ว า อยู ค  นเดี ย วสบายกว า <% . # '.4.++./8O ' ) &3, # < D;.'M+I% K , K.;<% . # มาขโมย ฟขบวนสุ ด ท้ า ผมเล่ มานี ้ เ พื เป็ น คติ เ ตื อ น D;.'0$ 12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < H.+&+, D;.'0$ 12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < H.+&+, D;.'0$ 12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < H.+&+, D;.'0$ 12% 3 /"H;) . 3GF % # U+$ < ๐ คนถูÃ§Ë กเกลี ยดปากเข้ 6="‰0ƒ¥²–Ë .6=" 0>74(18?1$ >74(18?1$ Ã„É ´‰†›¥¯œ„Ë´‰ƒÉŠ²Â—§¶–­£–Š¶Ã§Ë —ÅŠÃ„É ©Š²Å­Ê ‰ƒ¥²–Ë Ɩ˯´¤Ê‰†›¥¯œ„Ë ´‰Æ¥ " ´‰ƒÉŠ²Â—§¶–­£– ©Š²Å­Ê Ɩ˯¤Êา´วงไหนวงนั ‰Æ¥ " ้นก็แตก นต้อ#งมี1'% รูปงาม ๐ ไม ค อิ จ ฉา ๐ ผู ้ท ี่จHิดะได้ ร8*3'.+'.2+7 ับ8*3'.+'.2+7 ความเมตตา 28O : ') H .+'9 & 3, # : -% & 67 # #.28O # 28O # 1'% : ') H .+'9 & 3, # : -% & 67 # #.28O # ผมเคยถามหลานสาวที ่ ย ั ง หาเนื ้อ้งคูมาพู ไมไดดวข้าางนอกเพื นอนกอดปริ ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 2 GF @ % .'>MH% # $ +I$ < :6=F * ) I $ N+O / *.#>1I"*$ I NH"-9 Q GF @ % .'>MH% H # $ +I$ < :6=F * ) I $ N+O / *.#>1I"*$ I NH"-9 Q ๐ ผั ว เมี ย ที ่ ช อบเอาเรื ่ อ งในมุ ่อให้ญคญาอบอุ นอื่นขํานดี ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 2 @% .'>MH% # $ +I$ <:6=F*) I$ N+O/*.#>1I"*$INH"-9Q GF@% .'>MH%H# $ +I$<:6=F*) I$ N+O/*.#>1I"*$INH"-9Q ¯¤¬´£¬¶œGF œ´™ Ŝ¬¥ÉŠH§„™· Ê ต้ อ งไม่ ด ู ถ ู ก ผู ้ ท ี ่ ด ้ อ ยกว่ า ..0*3?//D@$ ..MH% &L.M# ๐ เปน#ที#8.3**+89 ่พ8.3**+89 ึ่งได;;4/, O«·&67Æ#–Ë#Ë &4%&4% -%KO&67 0*3?//D@$ 4/,33D;$ D;$ MH%<<>>GF&'( :-% &6767## &?/."&67 &?/."&67 )-)-+98+98+/"&6W 9)=+/"&6W 88L.M# O-O-=UH/$ <<GFGF%P%Pา/$/$ให 88L.M# และเล ฟL.M# งวาเมื่อ 40 ปที่ผานมามีหญิงมุสลิมคนหนึ่งอยูชานเมือง &?/."&67 9)=O-O-=UH/$ =UH/$ GF&'(%P%P*) *) /$/$:-% &?/."&67##8.3**+89 8.3**+89)-)-98989)=9)=ไหม? =UH/$ - ต้องช่ว©­£´ƒ ยเหลือผู้ที่ลําบากกว่า #!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ªÆ™¤š›´†´¥ƒ¬¶ ƒ ¥Æ™¤¬´„´­³ #!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 นอกจากนี ท ้ า  นนบี ย ง ั ให ร ะมั ด ระวั ง อวั ย วะในร า งกายของเรา 2 ชิ น ้ ที จ ่ ะ :0IJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL 7?)›7'(0 )&@A@1B 7§´£v 6)C76" # หลวงริมคลองแสนแสบ เวลานั ่งเรือผานบานของเธอ คนในเรือบางคนจะ º u™·›Ê Ê· ª» ª»J/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL ¤Îเปƒ=4§´‰¯¶ ¥³ ¬ œ ¡³ ‰ ¥´¤ƒ´¥©¶ ¯¯ƒ¯´ƒ´ª™´‰©¶ ™ ¤º ™ ¤º › ƒ¥º ¤Î ‰ ƒ ™ £­´›†¥$0.+] §´‰¯¶ ¬ §´£v ¯¯ƒ¯´ƒ´ª™´‰©¶ ™ ¤º ƒ¥º ‰ ™ £­´›†¥$0.+] นเหตุใหเราพบกับความหายนะนั้นคือปากกับอวัยวะเพศ !"#$%&&$'()*#+,-.เล/า01234% วาลูกสาวบ5านนั้นจบจากมหาวิทยาลัยดังทำงานดี ©³!"#$ ›Š³›"#™¥Î%&ปากแบบใดที '(©³ › ªº ƒ ¥Î —³ ‰ Ë Ã—Ê Â ©§´›› ™º ƒ ©³ › Š³ › ™¥Î ©³ › ªº ƒ ¥Î —³ ‰ Ë Ã—Ê Â ©§´›› —¶:%:% –;; —´£¥³ :0!6< = :0!6< =>! >!นเหตุ? ะเป )*+ +,-(* ./6<)่จ#0œ8 .Œ£ 1!. ยงรูF ขFา0?G7/0:8E วเมื ่อไมนานมานี้วา* * เธอเพิ่งแตงงานเมื่ออายุ 50 ปแลวกับ +'>% D (E $ * B 1@" , B &06* CC!=6% FA+'>% 0?G7/0:8E D (E $ *$ + B+ * 1@" , B, 6<6<88&06* CCผมเพี !=6% +'>% D (E $ * + B 1@" , B 6< 8 &06* !=6% F A+'>% 0?G7/0:8E D (E * B * 1@" B &06* !=6% 0?G7/0:8E ¥´¤ƒ´¥£º ¬ §¶ £ ƙ£Î !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, !"#"$%&'() + * , +$. ! /0$$+12$"3"/4 5 $6"+ ¥²œœ¯¶ ›๐ การพู —¯¥Î •1›É%1¬£´›‰´£Ä„›‰ —;"&,:™´‰ZZZWKDLLVODPLFFHQWHUFRP ¥³2œ2$<¡³34'#56%4'#7'/ ‰%#0+žÊ´›¥²œœ¯¶ ›Â—¯¥Î ›É%2-—:™´‰ZZZWKDLLVODPLFFHQWHUFRP ดหยาบ กสอง ผมไมเคยเห็นรูปรางของเขา แตมีคนเลาวาตัวเตี้ยทองปอง Ė¤†º -.#/0& '%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 ( ;( +'9;" 6%4'#7'/ 8 %9.& 2'+01/ ;* + " 8& ' ) %#.6=" 8 0 >74(18?1$ %9.& ))%#.6=" 6%4'#7'/ 8 %9.& % 2: ( '+01/ ;* + " 8& 2 2 $< 34'#56%4'#7'/ ' %#0+) %#.6=" 8 0 >74(18?1$ %9.& %2-:(- (- ;*;*+" +" พ8&8&อ2หม 2$<$<า'ยลู'%#0+%#0+%#.6="00>74(18?1$ >74(18?1$ ๐ การพู ด ลามก ™´‰™™œ™º ƒ ©³ ›  ¦­³ ¬ œ–· หั ว เกื อ บล า น แต ค งจะไม จ บปริ ญ ญา อาจเปนเพราะรถไฟขบวนสุดทาย 2 !"#$!!%&$'$!( ) *+ , -./+ 0 %12 !"#$!!%&$'$!( ) *+ , -./+ 0 %12 D>D>!"#$% #,&#,"'$©§´›› ("3:) 56 7 ' 89 ("%EFC / $:3+& 2 3 G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%> ( 2) ? @ ) AB : C D> 2 #, ' $ ("%EFC ("3:) ' ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 3 G!<@+D*+#/?2"0"!:) 2 ' ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 081-735-3025 ()* 089-110-7990 $3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& ("3:) 56 7 ' 89 ("%EFC / $:3+& 2 3 G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%> ( 2) ? @ ) AB : C D> 2 #, ' $ ("%EFC ("3:) ' ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 3 G!<@+D*+#/?2"0"!:) 2 ' ("%EFC 3 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 2 ¥´¤¥³ œ —» Ë ¥ ³ œ œ¥¶ Š ´† ¯ ¤¬´£¬¶ œ œ´™ Ŝ¬¥É Š §„™· Ê  ¯ ¤¬´£¬¶ œ œ´™ Ŝ¬¥ÉไมŠÂ§„™· ´†¥²Šµ©³ ƒº2 £2¢´ ³ › šÎ  ¤¯–‰¶ ›  ¥²Šµ©³ œ´™ › ­›¸ ªº ƒ ¥Î Ê ‰ ™ ­£¹ · Ê  Ê › ÂŠÉ ƒº – £  ³ ¢´ ³ › ¬· Ê ¥ › Ë šÎ  ¤¯–‰¶ ›  œ´™ ­›¸ Ê ‰ ­£¹ Ê › ÂŠÉ –  ³ › ¬· Ê ¥ Ë ๐ การพูดเท็จ 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& ผมเลามานี้เพื่อเปนคติเตือนใจเทานั้น คนดี จำเปนÊ ตองมีรูปงาม

n

!!$6 $6 ›H"+!6 AA#,#,//@(4+9 5C 5C 7 67 !!$6 Æ$6 –Ë›H"+!6 AA#,#,//@(4+9 5C 5C 7 67 7š89±¶ 89ÂÉ H"+!6 @(4+9 6 8989//ŠIIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO 7š89±¶ 89ÂÉ H"+!6 @(4+9 6 8989//ŠIIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO £»56§56›¶7 ¯‰†Îƒ¥¬´š´¥•ƒº ª§Ŝ¬¥É ¬´£´¥˜§–­¤Ê £»56§56¯›¶7 ›¢´«· Ë ¯‰†Îƒ¥¬´š´¥•ƒº ª§Ŝ¬¥É ¬´£´¥˜§–­¤Ê¯›¢´«·Æ–ËË (2) =)("%EFC 33ª»G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 3"2%> ((‰2)2)¥²Â™ªÆ™¤š›´†´¥ƒ¬¶ ??@) @) ABAB:C :C D>D>22›#,#,„Ë$$´("3:) ´£´¥˜Ä¯›Â‰¶ œ³F!B ¬›³ Œ·'':œ£»:("%EFC ¬›º §=)›¶..›š=C=C¶ ƒ¶: ¹:Š*.P ¯Ê ƒ¥¥££» ›++¤Î/C9 /C9 ƒ'Q26 §§´‰¯¶ ›¶š$±¶ $¬™Ê §´£Ã­Ê ´›¬´£´¥˜Ä¯›Â‰¶ œ³Œ·''£»("%EFC §ƒ›¶¥Æ™¤¬´„´­³ šÂ¶  ¹¯Ê 33ª»G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ›¤Îƒ§´‰¯¶ ©­£´ƒ ¬§´£Ã­Ê‰¥²Â™ªÆ™¤š›´†´¥ƒ¬¶ƒ¥Æ™¤¬´„´­³©­£´ƒ (2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22›#,#,„Ë$$´("3:) ("3:) F!B *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q26 3"2%> ("3:) ("%EFC G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 หั ว ล า นท อ งป อ งก็ ม ส ี ท ิ ธิ เ ข า สวรรค หากเป น คนดี แ ละสามี ท ด ่ ี ี เพราะคนดีคือคนที่เอาใจใสครอบครัว $!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL œ³Œ·ƒ¥²Ã¬¥´¤©³›§„™·œÊ  ³ Œ· œ³Œ·ƒ¥²Ã¬¥´¤©³›§„™·œÊ  ³ Œ· 

8/ % ¤§» 8- (%(%!!(0?#% (0?#% / % /063(8-. /063(8-. ¬¹++¯,-,-‹¶..£'/'/3ƒº3%@$98!"!"†Ê#$#$´$%& ''ƒ()* $%& ()* %§@$98-

!"#$"% !"#$"%&&'()"*+, '()"*+,&&-./ -./001102022#2#33(45, 33(45,..67" 67" ´Â§Â·¤ "%"%&£­´©¶ ™ ¤´§³ ¤ £³ § —¶ £  · –· ¤ ƍœ¯¥Î Š ´¤´£´Â§Â· &'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92(( ¤ › ¥³œ¬£³†¥›³ƒª¸89:3(F47!/ ƒ«´™·ÊŠœŒ³Ë›£­£–„—£«´¤› 89:3(F47!/ ‰Ê Š¯‰­Ë ¯$)"‰ ³**ƒ+,(+,(ƖË00--11™/#. G"B Ê· 0-12" ę¥ª³)) -3-3™Î !"!"$# ¬³$# %&$'( &&$)" %&$'( /#. G"B 0-12"

ZZZFKLPNXOFDPSFRP !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-&

£·Â–·¤ 89:9; ©ƒ¥¥£ª´¬—¥Î Ư™·œ¥¶­´¥šº¥ƒ¶Š£³§—¶£·Â–·¤ '5 7'5 89:9;©¶99ª,,( ,,(<<$''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5  456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: HPDLO FLVU#PPXHGXP\ę¥ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM £»§›¶š¶Â ¹Ê¯ª»›¤Îƒ§´‰¯¶¬§´£Ã­Ê‰¥²Â™ªÆ™¤ #01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

¤§»''ƒ()* ¬¹—¶+:%+:%–¯;,-;—´£¥³ !"!"†Ê##´$%& ..£'/'/ƒº%œ%§=Œ£ :0!6< =>! >! $%& ()* ,-‹¶:0!6<

¥´¤ƒ´¥£º ¬§¶''£()()%ƙ£Î !"#$"!%& !"#$"!%& %*+%, *+%, ZZZFKLPNXOFDPSFRP !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& Ė¤†º • ¬£´›‰´£Ä„›‰ -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

‰Ê Š¯‰­Ë&&$)" ¯$)"‰ ³**ƒ+,( ™Ê· 0-12" ę¥ª³¬)œ–·  -3™Î !"!"$# ¬³$# %&$'( %&$'( ™´‰™™œ™º ƒ+,(Æ–Ë !"#$!!%&$'$!( )©³)-*+›-*+/#. ,/#. ¦­³ -./+ !"#$!!%&$'$!( ,0-12" -./+0)0-3%12 %12 ©§´›› 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& £»§›¶š¶Â ¹Ê¯ª»›¤Îƒ§´‰¯¶¬§´£Ã­Ê‰¥²Â™ªÆ™¤ #01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

—¶:%:% –;; —´£¥³ :0!6< :0!6< =>! >! !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0œ=.Œ£ 1!.

¥´¤ƒ´¥£º¬§¶£Æ™£Î

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ Ė¤†º • ¬£´›‰´£Ä„›‰ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

™´‰™™œ™º ¬œ–· !"#$!!%&$'$!( 00%12 !"#$!!%&$'$!(ƒ)©³)*+›*+, ¦­³ ,-./+ -./+ %12 ©§´›› 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ที่ 08-04-2554  

เอกสารข่าววันศุกร์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you