Page 1

The Foundation of of Islamic Centre of Thailand Thailand Islamic Centre of The Foundation Islamic Centre of Thailand

11

เอกสารขาว มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย !"#$%&'(%) *+,-./.!012"3+-45#,%6".$,%*78(69&:!;3<;4 ที่ ๔๖๖ ี่ ๙ ประจำวั ที่ ๒8'มี2น9:8 าคม *;;) ๒๕๕๕ (13 (9 รอบี อัล<-ซานี ->92'1433) 1432) !"#$%ลำดั &'( บ)*+ ,-&'( ป+ท,./0"1$ 234น5.6ศุ&กร'( 7+ .<%' $=!!->92' 1432)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชิญ ญร&ร&ววมติ มติด ดตามรั ตามรั บบ ชมรายการ ไทยมุส สลิ ลิม มที ทีววี ี ทรงฉายพระรู ปรวมกั ไอแบงก ไทยมุ เชิ บ ชมรายการ

เชิญ ญรัรับ บชมรายการไทยมุ ชมรายการไทยมุสสลิลิม มที ทีววี ี ดํดําาเนิ เนินนการโดย การโดย มูมูลลนินิธธิฮิฮัมัมซะฮฺ ซะฮฺ ซึซึ่ง่ง เชิ มีออาจารย์ าจารย์ม มุสุสฏอฟา ฏอฟา อยู อยู่เ่เป็ ป็นนสุสุขข เป็ เป็นนประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สถานี สถานีโโทรทั ทรทัศศน์น์ มี ไทยมุ ส ลิ ม (Thai Muslim Television TMTV) ขึ ้ น เพื ่ อ เป็นนสืสื่อ่อ ไทยมุสลิม (Thai Muslim Television - TMTV) ขึ้นเพื่อเป็ เผยแผ่ออิสิสลาม ลาม แพร่ แพร่ภ ภาพผ่ าพผ่าานดาวเที นดาวเทียยมม NSS6 NSS6 ด้ด้ววยความถี ยความถี่ ่ 11635 11635 เผยแผ่ Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal Khz. Symbol Rate 27500 Polarization : Horizontal รัรัศศมีมี สมเด็ ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ารี ชม. ทรง ครอบคลุ มพื พื้น ้นจที ทีพระเทพรั ่ทั่วั่วเอเชี เอเชียยตะวั ตะวั ออกเฉี งใต้ ออกอากาศ ออกอากาศ ม24 24 ชม. ครอบคลุ ม ่ท นนออกเฉี ยยงใต้ พระราชทานเข็ มทีวว่รันันะลึ บัณทิต ศกนี โสตถิ กําาหนดเริ หนดเริ่ม ่มตั ตั้ง้งแต่ แต่ ที่ ่ ก1 1แก เมษายน ศกนี กํ ที เมษายน ้ ้ พลาฤทธิ์ ประธานกรรมการ และเมื่อ วัน นเสาร์ เสาร์งท ทประเทศไทย 12 มี มีนนาคม าคม 2554 เวลา 14.00 14.00 น. ธนาคารอิ ส่อวัลามแห พร2554 อมทรงฉายพระรู ปรวมกัน. บผูสถานี ใสถานี หการ และเมื ี่ ี่ 12 เวลา โทรทั ศ น์ ไ ทยมุ ส ลิ ม ได้ จ ั ด การร่ ว มหารื อ การจั ด รายการสถานี โ ทรทั โทรทั ศน์นไทยมุ สลิม ได้จัดการร่ วมหารือการจั ดรายการสถานี โทรทั ศศน์น์ สนับสนุ ในวโรกาสเสด็ จพระราชดำเนิ นไปทรงเยี ่ยมโรงเรี ยนพระ ไทยมุสสลิลิม (TMTV) ณ ณ โรงแรมนู โรงแรมนูโโวว ซิซิตตี้ ี้ บางลํ ภูใในวั นวันนเสาร์ เสาร์ทที่ ี่ 12 12 ไทยมุ าาภู ดาบส จัมงหวั(TMTV) ดชายแดนภาคใต ณ ศูนยศึกบางลํ ษาและพั ฒ นาชุ มชนยะลา มี น าคม 2554 เวลา 14.00 น. มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. เมื่อผูเร็้ทวี่ตๆนี ้ งการสมัค ครสมาชิ รสมาชิกก ไทยที ไทยทีววีมีมุสุสลิลิมม สนใจเป็ สนใจเป็นนสมาชิ สมาชิกก ติติดดต่ต่ออ ผู้ที่ต้อ้องการสมั ได้ ท ี ่ คุ ณ โยธิ น ยะก๊ บ 081-629-5837 ได้ที่ คุณโยธิน ยะก๊บ 081-629-5837

โครงการอบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร เปดรับผูสนใจ รุขอแสดงความยิ น 2 นดี ดีก กับ ับอิ อิห หม& ม&าามเฟาซั มเฟาซัน น หลั หลังงปู ปูเเตF ตFะะ ที ที่ไ่ไดH ดH ขอแสดงความยิ น รับพระราชทานปริ พระราชทานปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิต ตกิ กิต ติม ิมศั ศัก กดิ ดิ์ ์

มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดจัดโครงการ อบรมสอนภาษามลายูขึ้นในปที่ผานมา ซึ่งเปนรุนแรกที่ดำเนินการมา ใกลจบโครงการแลว และจะจัดใหมีการมอบวุฒิบัตรแกผูสำเร็จการ อบรม โดยมีทาน Dato Nazerah Hussain เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทยเปนผูมอบวุฒิบัตร ในเร็วๆ นี้ โดยโครงการนี้ไดรับการตอบรับเปนอยางดี และมีผูสนใจมาสอบ ถามหลายทาน ดังนั้นจึงจะจัดใหมีการเปดอบรมภาษามลายูเพื่อการ สื่อสาร รุนที่ 2 ในทุกวันเสาร เวลา 14.00 - 17.00 น. ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2555

มูลนิธิฯ เปดรับการยื่นขอรับทุนซะกาตประจำป 2555

พื่อ่อศูศูนนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งงประเทศไทย ประเทศไทย ขอแสดงความ ขอแสดงความ มูมูลลนินิธธิเิเพื ับ ดาโต๊ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ทีที่ไ่ได้ด้รรับับพระราชทาน พระราชทาน ยิยินนดีดีกกับ ปริญ ญญาดุ ญาดุษ ษฎี ฎีบ บัณ ัณฑิ ฑิตตกิกิตติมิมศัศักกดิดิ์ ์ คณะศึ คณะศึกกษาศาสตร์ ษาศาสตร์ มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยย ปริ รามคําาแหง แหง รามคํ ดาโต๊ะะ อิอิหหม่ม่าามม เฟาซั เฟาซันน หลั หลังงปูปูเเต๊ต๊ะะ ดํดําารงตํ รงตําาแหน่ แหน่งงอิอิหหม่ม่าามม ดาโต๊ สน และได้ และได้รรับับเชิ เชิญ ญจากมหาวิ จากมหาวิททยาลั ยาลัยยรามคํ รามคําาแหง แหง ให้ ให้เเป็ป็นน มัมัสสยิยิดดต้ต้นนสน อาจารย์พ พิเิเศษบรรยายให้ ศษบรรยายให้กกับับนันักกศึศึกกษาปริ ษาปริญ ญญาโท ญาโท นอกจากนั นอกจากนั้น้นยัยังง อาจารย์ เป็นนวิวิททยากรประจํ ยากรประจําาในรายการวิ ในรายการวิททยุยุทที่นี่นี่ศี่ศูนูนย์ย์กกลางอิ ลางอิสสลามอี ลามอีกกด้ด้ววยย เป็

ติด ดตามข& ตามข&าาวสารความเคลื วสารความเคลื่อ ่อนไหวของมู นไหวของมูล ลนิ นิธ ธิฯ ิฯ ผ& ผ&าาน น ติ ทาง Facebook Facebook ทาง

เนื่อ่องจากระบบ งจากระบบ Social Social Network Network เป็ เป็นนทีที่น่นิยิยมและมี มและมีผผู้ใู้ใช้ช้งงาน าน เนื มากในขณะนี้ ้ และมู และมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้เเล็ล็งงเห็ เห็นนประโยชน์ ประโยชน์จจากการใช้ ากการใช้คความ วาม มากในขณะนี มในการใช้งงานเพื านเพื่อ่อรัรับบข่ข่าาวสารด้ วสารด้าานต่ นต่าางๆ งๆ และสามารถติ และสามารถติดดตาม ตาม นินิยยมในการใช้ กองทุ น ซะกาตและการกุ ศ ล มู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ข้ออมูมูลลได้ ได้รรวดเร็ วดเร็วว ทางมู ทางมูลลนินิธธิ เิ เพื พื่ อ ่ อศูศูนนย์ ย์กกลางอิ ลางอิสสลามแห่ ลามแห่งงง ข้ ประเทศไทย คุณ้ จัชาคริ ต กรีมี ผูจัดการกองทุน้ นซะกาตฯ ไดเปดให ปรระะเเททศศไไททโดย ้ ที่ ่ ป ยยไไดด้ จั ดดททํ าํ า FFaacceebbooookk ขึขึ้ น เเขข้ า้ าชชมมไไดด้ ที ผูwww.facebook.com/fictinfo  ต  อ งการขอทุ น ซะกาตเพื่ อ ผู  ขั ด สนและยากไร ส ามารถขอรั บ แบบ โดยสามารถกด Like Like หรื หรืออ www.facebook.com/fictinfo โดยสามารถกด ฟอร ม ผู ข  อรั บ ซะกาตได ตั ง ้ แต ว น ั จั น ทร ท ่ ี 13 กุ ม ภาพั น ธ 2555 ใจ บนเพจของมู บนเพจของมูลลนินิธธิฯิฯ ได้ ได้ ซึซึ่ง่งเป็ เป็นนช่ช่อองทางเพิ งทางเพิ่ม่มเติ เติมมให้ ให้กกับับโดย ถูถูกกใจ ผูผู้ท้ที่ ี่ ติใช้ดงตาน อรับFacebook แบบฟอรมดวยตนเองไดที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อศูนยกลาง ใช้งาน Facebook อิสลามแห ประเทศไทย โทรศัพทม0-2314-5638 หรับ บงท่ท่ นที่ม่มีขีข่า่าวประชาสั วประชาสั พันนธ์ธ์ สามารถส่ สามารถส่งงรายละเอี รายละเอียยดมา ดมา สํสําาหรั าานที มพั หรื อ โหลดแบบฟอร ม PDF จาก http://www.facebook.com/fictinfo ให้เเพื พื่อ่อประชาสั ประชาสัมมพั พันนธ์ธ์ใในน Facebook Facebook และเว็ และเว็บบไซต์ ไซต์ขของมู องมูลลนินิธธิฯิฯ ให้ แล ว พิ ม พ แ บบฟอร ม กรอกข อ มู ล ให ถ ก ู ต อ ง พร อ มแนบเอกสารสำคั ญวทีว่ ได้ทที่ ี่ thaiislamiccenter@live.com thaiislamiccenter@live.com หรื หรืออส่ส่งงข้ข้ออความส่ ความส่ววนตั นตั ได้ จำเป และนำส งมา ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหง มาได้นททาง าง Facebook มาได้ Facebook

ประเทศไทย ติดตอสอบถาม โทรศัพท 0-2314-5638

$%&'((%&) %&)& &*+!,' *+!,'--./ ./$$.0 .011-2 -2 $3+#/ $3+#/442+5' 2+5'226*7$(' 6*7$('8 89/9/:: !"!"##$%&' 6;<--%=&!>-' %=&!>-'((;!/ ;!/? ??+:!@ ?+:!@ ;!/ ;!/? ??+14 ?+14 ;!/ ;!/? ??+6=* ?+6=* 6;<

-.,/ / &0%12 &0%12..(%)3 (%)3((+45&#3 +45&#36 6727288 1212..(%+98:3 (%+98:3; ;<%4%' <%4%' =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2320-2777 0-2320-2777 1212..(%+98'@ (%+98'@&&+4)A +4)A%% =.'>3 =.'>3::.?.? 0-2904-2222 0-2904-2222 !"#$%&'%()*+",(-., 87/2 !"" !"" #$%&'()* #$%&'()* +,+,- 22 (./*/0.1 (./*/0.1 2/")3/* 2/")3/* 4#5 4#5**0678 0678 10250 10250 96#:; 96#:;776<6< 0-2314-5638 0-2314-5638 (=4+< (=4+< 0-2314-3962 0-2314-3962 87/2 website :: www.thaiislamiccenter.com www.thaiislamiccenter.com mail mail :: webmaster@thaiislamiccenter.com webmaster@thaiislamiccenter.com ,, office@thaiislamiccenter.com office@thaiislamiccenter.com website facebook :: www.facebook.com/fictinfo www.facebook.com/fictinfo twitter twitter :: www.twitter.com/thiislamic www.twitter.com/thiislamic facebook

1


!! 2

:+'W% W!60-/06[\>% T2 % #0!` :+'W% Y W!60-/06[\>% T2 2 % #0!` #0!` :+'W% YY 6U6US6USS W!60-/06[\>% OO+ TO+ %+ :GH7/66!/06/#01 0-567S02A -567S02A :แหน่ GH7/66!/06/#01 R*R*0R*0-567S02A !!(A!(A1$(A$&.$ตํ&.:&.าGH7/66!/06/#01 ประกาศรับ “ผู1ประสานงาน” ศูนย3ศึกษาและพัฒนา 3. หัวหน้าหน่วยอาหารกระป๋อง ง +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% FS! S! +% 2 #0!34* 1 567'8,98-: L+'S% ??? 6A6AF6AFS! สัเลขาธิ นติวิธกี าร มหาวิ ทยาลั ยมหิดลเศษ เงินเดือานโดยประมาณ – 15,000 ศอ.บต. บรรยายพิ โรงแรมเจ พระยาปารค บริ10,000 จาคสิ่งของให ทางมูบาท ลนิธิฯ 60-/06: . 9$$. 60-/06:!"#!"#!"# '# ()*+:801D!'>% ()*+:801D!'>% $ . 9$$. 9$$. 60-/06: $$ง&% $&% '# &% '# ()*+:801D!'>% 66$ . 6$ 88C= 8C= C= = = คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการ u+V2V!V8v:8@ ::หรื 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ /6.:6.'C#0:wVkl:m:jVll:$V 'C#0:wVkl:m:jVll:$V u+V2V!V8v:8@ //CA/CA$CA$,@$,@/,@/6.ญ วุฒก ิ ารศึกษา ม.6 ขึ้นไป สายสามั อเทียบเท่า รับสมัครผู้ประสานงานโครงการรณรงค์สร้างความเที่ยงธรรม 'W% Y 6U S ZU 1 >% 8 -K 6 +!_+$[\'N) + $S>W/U S >% 8 -K 6 a U 2^0` SZU 6+!_+$[\'N) +$S>W/U 86-KaU 62^0` aU 2^0` !,('W%'W% YY 6US6UZU 1>%18>%-K86-K+!_+$[\'N) +$S>W/U S>%S8>%-K D>- มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ60-/06: นสายการผลิ !,(*++:++:D>!,(././*0./*0ต'*0'อาหารจะ (#'(#*(#*++: 160-/06: D>'S%'S%'S% ??? 6A6AF6AFdAFdA1dA160-/06: และจรรยาบรรณในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 !" # $% & % ' () * + ," $ -. / #01+% 2 #0!34* 1 : 567'8,98-: IA > 8O60-/06C% 8 -@ 6 +!q+$ พิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ #01+% 2เดื#0!34* :งานได้ 567'8,98-: > 8O60-/06C% 6 +!q+$R*R*0R*0-567S02A !" #!"ระยะเวลาปฏิ $%#&$%% '&()% '*() + ,"* +$,"-.$บ/-.ัต#01+% 1 :1่ม567'8,98-: 8O60-/06C% 8 -@86-@+!q+$ 0-567S02A -567S02A (A$&.$&.:&.:GH7/66!/06/#01 :GH7/66!/06/#01 GH7/66!/06/#01 !!(A!(A$ บาท ิง/าน 52 #0!34* อน (เริ ทันที) ลัIAก>IAษณะ 4. พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต (หลายอั ต รา) !12-@:-@6A::6A}6A}2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) !12&&/3"456 33เวที "#3"#7"#7807ส809านเสวนาวงย่ CC8% Cส8% -@8% าธารณะ ++L*+L*0L*0-8A C* C* C* +%+%2+%2#0!34* !12&/3"456 809:6 9:6 ';)+:8012E0$= :6 ';)+:8012E0$= ';)+:8012E0$= }2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 2c0:~VyV:ÄVj:y{|V:3#7:'G6) 0-8A -8A :xy 11567'8,98-:8012E0$= CC8% C8% -@8% -@:-@xy 2#0!34* #0!34* 1567'8,98-:8012E0$= 567'8,98-:8012E0$= :xy งาน คื/3"456 อ จัด อย เวที จัดงานแถลง พนั ก งาน QC แผนกไส้ ก รอก 1 ตํ า แหน่ ง 567'8,:gj:2E0$= : 8A 1 < 6A F dA 1 801:xVyV:glÄg:z{|V 567'8,:gj:2E0$= : 8A:1< 8A6A1< F6AdAF1dA801:xVyV:glÄg:z{|V 1801:xVyV:glÄg:z{|V ttt:z{|V:8@ :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ข่567'8,:gj:2E0$= าว จัดพิธีลงนามในจรรยาบรรณ ฯลฯ เรื่องความเที่ยงธรรม ttt:z{|V:8@ //CA/CA$CA$'206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V ttt:z{|V:8@ $'206. '206. :'C#0:hlVkl:m:lkVkl:$V - พนักงาน QC แผนกกระป๋อง 2 ตําแหน่ง 3#76A UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ ''G6074. และจรรยาบรรณในการเลื อ'กตั ยนรายงานผลการ D>-/06+$@ 3#76A FFdAFdA1dA1801+% $$'B+6. $K''$KB$K้งB:B:UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 'G6074. 3#76A 1801+% 801+% $'B+6. 'B+6. :สามารถเขี UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: D>-/06+$@ G6074. :*0>206567W02U!(U$&.X0* $'>RS9<?. - พนักงานอนามัยในส่ นไลน์ผลิต 5!ตํ :*0:*>206567W02U (Uา(U $แหน่ &.X SS 9<?. 0ว>206567W02U ! $ &.ง0*X$'>R 0* $'>R 9<?. ดํ าเนินงานได้ ปฏิ$บ$567IO8@ ิงานที/ ่ /5=/ สํ5=:5= า:J$5= ก$ งาน ศูนย์8ศ8-@8 ึก-@'-@6%ษาและพั นา 'C#0I0/6A $6<= $6<0-/06C% = 6<= 0-/06C% '6%!'* 6%!* >O'$% 8=:* 8=gg:2% :* gg:2% 140G! 40G! 'C#0I0/6A }}2c0'5K J$5= $$ฒ/06BA 1< 1< 3B* :CA:CA:$-CA$8=$พนั 1 'C#0I0/6A }2c0'5K 2c0'5K $ัต567IO8@ 567IO8@ :นัJ$5= 0-/06C% !* >O'$% >O'$% $/06BA /06BA 1< 3B* 3B* :* กgg:2% 1 40G! งานอนามัยรอบนอกโรงงาน ตํา!แหน่ LH7$= !"#!"#$%"#$%&$%ง&%M&%M:%M:J4< LH7$= <8<801'CK FF19QB. FF6%F6%/6%/06 LH7$= <801'CK 01'CK F9QB. 9QB. :J4< J4< /0606 สั นติวิธ1ี 1:CA ดล ศาลายา นครปฐม และสามารถ hjjk:EP :CA:CA :* :* ยาลั gl:/A ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP $$8=$8=:* 8=ทgl:/A $ย$มหิ -0-$:hjjk:674C* 001'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. hjjk:EP 1มหาวิ gl:/A $-0-$:hjjk:674C* -0-$:hjjk:674C* 01'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% 1'C#0:lhVll:m:ljVll:$V:(% ' ,NJ$CA $ ,@ / 6. - พนักงานวิจัยและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง R0/L* R0/L* 00C206567S02A !!(A!(A(A $$&.$&.1&.10$/06/@ ,,#,## R0/L* 0C206567S02A C206567S02A 10$/06/@ 0$/06/@ ลงพื ที'206. พื่ อ จั กิ จ กรรมในต่ า งจั ง หวั ด รวมทั้ ง จั ง หวั ด ชายแดน 3#7CA 3#7CA $้น$'206. +++/+0/0,EP 11:nVll:$V 3#7CA $่เ'206. +ด+/+0/0,EP +/+0/0,EP 1:nVll:$V :nVll:$V - พนักงานวัตถุดิบ3#7L* แห้ง/บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ 2 ตํ า แหน่ ง ภาคใต้ ไ ด้ ส่ ง ประวั ติ ย ่ อ (ชื่ อ ที่ อ ยู ่ ประวั ติ ก ารศึ ก ษา 3#7L* 00C567S02A !!(A $$&.$&.+&.+1G. //6B* 001T: *** 3#7L* 0C567S02A C567S02A !(A(A +1G. 1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=8= 1'>) $6+!q+$6A 60-/06C% !7% %.<<<= ()A&# ()*+: 8012E0$= S*S*CS*C1'>) ++$6+!q+$6A FFdAFdA1dA160-/06C% 88-@8-@:-@:!7% ././%.</<<= >?>?/>?/8@/8@58@5()A&# ''()*+: CC%8C%8ง-@%8วั-@-@ตถุดิบสด C 1'>) + $6+!q+$6A 1 60-/06C% : !7% % . < <<= 5 ()A&# ' ()*+: 8012E0$= -8012E0$= พนั กงานคลั 2 ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน ความสนใจพิเศษ) และความเรียงเรื่อง UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: 2*2*12*1L<1L<+L<+GC0! UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b]: +GC0! GC0! /6@ xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA $ 3#7801 -8@/8@พนั ก:$:งานคลั งสินค้ากระป๋อง 1 ตําแหน่ง /6@“การเลื 11'8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: 8@ CA $ 3#7801 /6@ 1'8(!40$G6: '8(!40$G6: xy: Äk: z{|V: BA < 1 3B* ' C#0: gÄVll: m: gtVll: $V: / CA : 3#7801 อกตั้งที่เที่ยงธรรม” 1 หน้ากระดาษ A4 ปิดรับสมัคร c0(: 46) ''+/206L* c0(: L*L*0L*0C206: ++9d#. '+/206L* 00C'() *+*+*+ 0C206: C206:46) 46) +9d#. +/206L* 0C'() C'() - พนักงานคลังสินค้c0(: าไส้กรอก 1 ตํ า9d#. แหน่ ง +%$+%$'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] +%ภายในวั '$Kน''$KBที$KB:่ B31 $'B+6. 'B+6. :UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] UUUVWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] มีนาคม 2554สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 567S02A 567S02A !!(A!(A$(A$ง&.$&./&./I% /I% /66!L+1+1G. //6B* 001T: 567S02A I% /66!L+1+1G. /66!L+1+1G. /6B* 6B* 01T: 1T:8=8=* 8=* * คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 02-849-6072-4 อี เ มล opdbr@mahidol.ac.th * 1[\+0406]0#0# วแทนโรงแรมเจ าพระยาปารค เขาเยี่ยมมูลนิธิฯและนำ 'W%'W% YY 6U6US6USZU 11/06S66-0-'6) + *+ 'W% Y SZUZU 1/06S66-0-'6) /06S66-0-'6) + * 1[\+0406]0#0# 1[\+0406]0#0# วุฒคณะตั U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] U_e]Y[W_afWXYZZ[\Y]Z^^_`W_aV^b] ก ิ ารศึกษา ม.3 ขึ้นไป สายสามัญ หรือเทียบเท่า มูลนิธิเพื่อศูนย+0406'() ก+0406'() ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย กำหนดจั ด การ งพรอมน้ำดื่มมาบริจาคใหทางมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลาม * Halal *+ 2K+ ++$6+!_+$` +0406'() * 2K:2K:^0(P$'N) :^0(P$'N) ^0(P$'N) +$6+!_+$` $6+!_+$` อาหารแห รับสมัครงาน (โรงงาน IBF+ Foods) - มี ค วามรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ0M+N6OP4Q นสายการผลิ อาหารจะ :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q ''5Rต$ 67'ST :+=>0!/6K L '5R 67'ST -ต-S บรรยายพิ เ ศษ เรื อ ่ ง “แนวคิ ด และแนวทางในการเสริ ม สร า งสั น ติ ส ข ุ ใน :+=>0!/6K L 0M+N6OP4Q 5R$ $ 67'ST -รSS แหงประเทศไทย เพื่อใช ในกิจกรรมสาธารณกุ ศล โดยมี นายเรวั 2!0G!2B6= 998-!@ > /06F66-02!0G!2B6= 98-!@ 22#%2#%!#%!34* 11567'8,98-:6* CC!/A FF:22!V:3#7:222V:IA > /06F66-02!0G!2B6= 8-!@ !34* 34* 1567'8,98-:6* 567'8,98-:6* C!/A !/A F:22!V:3#7:222V:IA :22!V:3#7:222V:IA > /06F66-0พิจารณาเป็นพิเศษ 1จั.งหวัผูด้ ชชายแดนภาคใต ่ ว ย ผู ้ จั ด ก า ร” โ รโดย ง ง าพ.ต.อ. น ( L ทวี i n eสอดส อ าอหงา รเลขาธิ ก ร ะ กปารศู ๋ อ งน)ย รามบุตร ตัวแทนมูลนิธิฯ เปน3#76* >>!6U 3#76* >!6U !6U /วัV0=>0!27+0N ผู3#76* รับมอบ เมื// ่อV0=>0!27+0N นV0=>0!27+0N พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม J4< C0!6" <0$2@ $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '()'() *อำนวยการบริ +*+J4< GGC0!6" <>ห<>0ารจั L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( '() * + J4< G C0!6" < > < 0 $2@ L c0(: 3#7DcS$0/06: '6) * + 1: o+0406p0#0#: +0406'() * + 2@ L c0( 5. พนั ก งานขนส่ ง 1 ตํ า แหน่ ง ง หวั ด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในวั น ศุ ก ร ท ่ ี 2 จํานวน 1 ตําแหน่ '% '()()* +* +*,"+,"$ 2555 เวลา 15.20 น. !"!"!" ##$% #$%$%&&% '&% () ,"$$-.-./-./#01+% /#01+% #01+%22#0!34* 2#0!34* #0!34*111 J$'>) $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. คุณ สมบั ติ เพศชาย J$'>) +น+$6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. J$'>) +เดื $6+!q+$r:D>-:6,V>6V:C% $ A :>74. # $ A :GH7F>= G H724'CS,02B6. : I@ s 0#1/6H. มีนเงิาคม 2555 เวลา 13.30 15.45 น. ณ ห อ งประชุ ม รั บ รองพิ เ ศษ อนโดยประมาณ 35,000 – 40,000 บาท ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช ในการช8 ผูขัดสนตอไป และใน 567'8,98-:;" !!+AB+ABB 567'8,98-:;" < ว8< ยเหลื '*= 8< >%'*= >%'*= $>%$ 801!0#74!0>?@ 567'8,98-:;" $อ801!0#74!0>?@ 801!0#74!0>?@ วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ้นไป สายสามั ญ หรือเทียบเท่า !+A !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! !40C% 8 -0#A :J$CA $ '206. 8 : * = kg:/6/q0G!:hjjk:'C#0:tVll:m:ghVll:$V:H:D6136! (VIP) มู ล นิ ธ เ ิ พื อ ่ ศู น ย ก ลางอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย คุณสมบัต เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป โอกาสนี้ตองขอขอบคุณ8@โรงแรมเจ ค มา2ณ โอกาสนี ้ HHH 8@/8@/CA/CA$CA$,@$,@/,@า/6.อ/พระยาปาร 6.Dง6.>-6E-$B. DD>-6E-$B. * C2* C$F@ GตGG#/6@ >-6E-$B. * C$F@ $F@ Gํ G#/6@ 6. พนักงานแผนกอาหารกระป๋ (รายวั น) 2 2 0 าG#/6@ แ ห น ่ 0ง00 QB% QB% :<= B% :<=F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * $%$%C$%C'C%Cวุ'C%'C% #ฒ#>.#ิก>.Q>.ารศึ : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * :ก<= F01#O(" F01#O(" : /6@ 1 '8(M:(6< + !+0406C* 0 1D>-9!* ' 2= G* 0 JS< I 0 * ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ ท างด้ า น I+>6EJ4< >ดิLC01801 'น5K''5K$5K$ JJ4<J4</4<ท/ส=>/=ยา I+>6EJ4< $ยท67'F= 67'F= -F9!* F9!* =>LC01801 รายได้ 230-270I+>6EJ4< บาท/วั มี67'F= ี่ พั ก--F9!* และสวั กLC01801 ารตาม ยนบางกอกศึ และโรงเรี นบางกอกวิ กำหนดการบรรยายพิ เศษ <<5'=<5'=15'=1>%?/ !"#$%&'%()*+", 9":;93 %'!&%6&A5B4'C= !"#$%&'%()*+", &0 อ&0 +1/&0 ง+1/+1/ &&2-3 4450, 46750, 6758 9":;93 ##%)5+)@%>7 99%'!&%6&A5B4'C= ..4D.4D4Dกษา อาหาร หรือสาขาที่เ( กี(-+./ ่ย(-+./ วข้ !"#$%&'%()*+", -+./ &2-32-3 0, 6788 9":;93 1>%?/ >%?/ #%)5+)@%>7 %)5+)@%>7 9โรงเรี %'!&%6&A5B4'C= I60I6:'() (มู ลนิธิ) เปาดหนด รับสมัค รนั กเรียนใหม กฎหมายกํ I60I6:'() +* +* GC0!27>C/J$/06'>% $$801 I60I6:'() +* GC0!27>C/J$/06'>% GC0!27>C/J$/06'>% $801 801 - ประสบการณ์ทํางานในโรงงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL EFGHIJFKLJL คุณสมบัติ เพศชาย/หญิ 10 ตําแหน่ ง+ขึ 801!" L+GC0!6* !!) +8@(มู /ล8*/นิ8*08*ธ0$ิ)0$$ 801!" ##$%#ง$%&$%&(ชาย %M&%M:%M:ยL+GC0!6* CทC!!) 801!" :นบางกอกวิ L+GC0!6* Cยา !!) +้น8@/8@ไป) 13.30 ชี้แจงวัตถุประสงคตและกล - น. สามารถวางแผนการผลิ ได้เป็นาวต อย่อานรั งดีบโดยรองศาสตราจารย โรงเรี ย นบางกอกศึ ก ษา และโรงเรี 'W% Y 6*>ดร. >!10$4060-9NQ !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98วุ ฒ ก ิ ารศึ ก ษา ป.6 ขึ ้ น ไป สายสามั ญ หรื อ เที ย บเท่ า 'W% Y 6* 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98'W% Y 6* > !10$4060-9NQ 2 !0=!2?6T 9 8-!K 2 #% ! 34* 1 567'8,98J$/066A ปกรณ ยากร ประธานมูลนิธิเจพืารณาเป็ ่อศูนยกลางอิ ลาม รับสมัครนักเรียนใหม ในระดั J$/066A N0GC0!27+0>L+12E0$8= #7 J$/066A /N0GC0!27+0>L+12E0$8= N0GC0!27+0>L+12E0$8= *3#7 #7 - มีประสบการณ์ ในอุตปรี สาหกรรมอาหารจะพิ นพิเสศษ บชั้น//อนุ บาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 ตั*3้ง*3แต 7. พนั ก งานแผนกลู ก ชิ ้ น -ไส้ ก รอก (รายวั น ) 3 ตํ า แหน่ ง ราย 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< 2!0G!2B6= 9 8-!@ 2 #% ! 34* 1 567'8,98: /O4$>IA > 10$IO4$* 0 -2% $ G< 0 4060-9>< แห ง ประเทศไทย :6C!EP <1L-7J4< 4<4<+4<+1$< 11/068% - สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี Microsoft บัดนี้เปนตนไป โดยเฉพาะชั +1$< :6C!EP 6C!EP 1/068% <1L-7J4< L-7J4< #1EA 1EA 18=*88=ง*801 ้น1$< มัOธO:Oยมศึ กษาป ท/068% ี่ 1 <1และ 4 รั#บ#1EA สมั ค118= รถึ วั*801 น01 ได้ 230-270 บาท/วั น มี ท ี ่ พ ั ก และสวั ส ดิ ก ารตามกฎหมาย '() '5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M 13.45 น. บรรยายเรื อ ่ ง “แนวคิ ด และแนวทางในการเสริ ม สร า งสั น ติ '()Office, *'() +*+'5K $ 8@ $ /06,P / N0'>K / /O(6< 0 : -0/I$: 3#7>< + -D+/02J$+@ 5 /067L+12!0G!M *+'5K$Internet, 8@$/06,P/โปรแกรมสํ N0'>K//O(6< 5่ /067L+12!0G!M าเร็0จ:รู-0/I$: ปต่างๆ 3#7><+-D+/02J$+@ที !"!"#!"#$%#$%&$%&M% &M% :9>< II>A I>A 9C< JJ4<J4<F4<F6%F6%/6%/06'() +* +* GC0!27+0> 16 มีนาคม นี้ M% :9>< :9>< >A 9C<9C< /06'() 06'() +* GC0!27+0> GC0!27+0> กํ า หนด สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ” โดย พ.ต.อ. ทวี สอดส อ ง J$CA ,@/,@/6./า6.86.ส่8=*:8ว=*:gh: (i,I% hjjk: 'C#0: glVll: gnVll: $V: H: #0$DE1#* J$CA $$ว,@$หน้ //0-$: hjjk: 00101บ1B0!4#A 2. หั นวิ ศ(i,I% วกรรม 1 ตําแหน่ ง 'C#0: J$CA =*:gh: gh: (i,I% /0-$: 0-$: hjjk: 'C#0:glVll: glVll:m:m:m:gnVll: gnVll:$V: $V:H: H:#0$DE1#* #0$DE1#* กำหนดสอบปรั พืB0!4#A ้นB0!4#A ฐานวั/น//06,02$0+% ที//06,02$0+% ่ /06,02$0+% 17 มีนาคม 22555 และเริ 2#0! 2#0! #0! ่มเรียนปรับ คุณสมบัติ เพศชาย เลขาธิ ก ารศู น ย อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เพศชาย &%'&()%'สมบั !"!"#!"#$%#คุ$%&$%ณ 22#0!34* 11567'8,98พื้นฐานในวันที่ 2 - 27 เมษายน3#7L+GC0!6* 2555 %'()*+()*+,"*+,"$,"ต$-.$ิ -./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 1567'8,98567'8,98!!) +;"+;"ย<;"!< บเท่ !< 0567/+F 3#7L+GC0!6* Cหรื !!) !0567/+F 0567/+F วุฒก ิ ารศึกษา ป.6 ขึ3#7L+GC0!6* ้น ไป สายสามัญCC!!) อ+เที า 14.45 น. ตอบคำถามผู เ  ข า ร ว มประชุ ม วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ส าขาเครื ่ อ งจั ก รกลโรงงาน หรื อ สนใจติ ด ต อ สอบถามรายละเอี ย ดได ท ่ ี โรงเรี ย นทุ ก วั น ยกเว วัน c0-J$10$(F/A 'G6) $01#0CA c0-J$10$(F/A FF6<F6<06<0$L0-2% $$G<$G<0G<0:0:+0406: *+*+1>) *!*!$0$0S$% >>:>:D>-: AHAHAH -.-.-.,02$/% c0-J$10$(F/A 0$L0-2% $L0-2% :+0406: +0406:'G6) 'G6) *+1>) 1>) *!$0$0S$% $0$0S$% :D>-: D>-:$01#0CA $01#0CA ,02$/% 05% II:/6@ HHH 05% >>/K>/K+/K+/$< OOJ4< 22$%2$%8$%84#A 11นI0/ ,02$/% I:/6@ :/6@ 05% +/$< /$< OJ4< J4< 84#A 4#A 1I0/ I0/ 15.40 น. ดุ อ าร ป ด  การบรรยายพิ เ ศษ สาขาที ่เกี86:567&0$R* ่ย6:567&0$R* วข้อง อาทิ ต ย ติ ด ต อ โรงเรี ย นบางกอกศึ ก ษา 0-2935-2090 และโรงเรี ย นบางกอก D-&02!@ 0 -408@ $ D-&02!@ 8 0 -408@ $ D-&02!@ $ ++/I0/4< +1$< 1$<O1O:46) :46) F6%'CH2E0$8= 'CH2E0$8= 0F$< ++/I0/4< ++F6% +* +* 0F$< !"#$%&'%()#$ : 199/8 *+,-./0+#1# ".2%0#13 -45 6.7#)08& 9:;<OO 15.44 น. 86:567&0$R* ละหมาดอั ส0รี-408@ ่ - สามารถดู แล Maintenance เครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี วิทยา (มูลนิธิ) 0-2514-2325 ++/I0/4<+1$<O:46)+F6%'CH2E0$8=+* 0F$<O #74!0> #74!0> +.7#)08& =.!>?%1@1#-#1 10250 #74!0> - มีประสบการณ์ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศนผานดาวเทียม IBTV A%1B30%5 : 02-3122489-90 Fax : 02-3129254 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 20/ 20/22-34 -77(7&(&3+&%)* !"!"#!"##$"$"$"%%!&'(&!)* ,-.+/ %!&'(&!)* !&'(&!)*++',+',,-',,-.+/ .+/10 10 102/ 22-34 22-34111'5'5('5(6&%7* (6&%7* 6&%7*886&9: 86&9: 6&9:-77(7&(&3+&%)* -77(7&(&3+&%)*+++',',(',(!,(!,%!,%;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 %;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 ;+<9=&1>!-?@-ABC-DEF2 พบกับสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม IBTV โดย คุณสามารถ !"#!$%&'()*+$,-./้ท0ี่ไม12.3 :5/ ;*;9">0? :7892, )'@:$1$#A<="-':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B (!5(;*!5-!5-;<I"-I"="%J I"5/%J KI0 ;;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 +,ม+,(ีแ+,4(ต)5.$ )"()"1เ)"รื1G"่อ1+G"งศาสนา 1267892, )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 G"1+!5 1+!5 +!5--H-)" -H-)" H-)" 1น3,(3,%ออกอากาศ %J%KI0 KI0 )6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 ทรัพยพจน ชองรายการวาไรตี เริ&31 ่ม21 ต3, 1:262."$ D@2)EF3 5/%K;*K6V)" /9I20./ ABC I /%;* 001-1-02425-9 ตนเดือนมีนาคมนี ทางจานดำ PSI ชอง>G.8#0-H0B 39 ตD2!26@">,/ อสอบถามราย ;;้3PQ0 I'5I'5-'5;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 -=5-;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 <*<*;<*3PQ0 ))%;RS ##$"#$"%$"ติ%!&'(&!U1)" 11;8&!5 3PQ0 )%;RS %;RS771!79T71-!" 71!79T71-!" 1!79T71-!" %ด!&'(&!U1)" !&'(&!U1)" 1:;8&!5 ;8&!5 K.6V)" 6V)"117&+* 17&+* 7&+*#@!0* ;)6&-LB2MN-12-H-LO2MM-12 "5.$ = DJ:/ 9>2:)' @:$1พ$#ทA<="0-2716-9111 -':BC9@2>"$D@2)EF3>G.8#0-H0B 87/2 K:: .2)6JEF> 7"B 2 E!4>/#!, D4:F@4> 9.?>#0AL 10250 ละเอียF.< ดได ที่ท+260* างสำนั กงาน โทรศั

2

+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` !"!"#!"##$"$"$"%%W0%W0&W0&1!V##7* 111;I7!5 ;1X;;1X1XIII+&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` &1!V##7* 1!V##7* ;I7!5 +&%-YYY2Z[\]]^_\`]aabcZbd2ae` M0.-/ A;I7!5 0C 0-2314-5638 EN97C 0-2314-3962

')')%')$.'/01 %%$.'/01 $.'/01223423434

!"#$% &'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 >>$?>*$?XVGYVP !"#$% &&'()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 !"#$% '()* STSP*USP*TUSP*VWEP*#5 $?*XVGYVP *XVGYVP

->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ #P/ ##P/ P/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" &&4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ ->ZP*=2BZ3 P*)9+K':" 4G%!$4;3 P*-J&2&@&[>/ -A%\-A%\ ,-A%\ 2']8" ^']8"11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ,2,2']8" ^11" & ]4:" & 4>? @ 845 < ^11"&]4:"&4>?@845<

*+,*+*+*%,,%-*%*%(%-)%-*NNHE*_;)&<-2/ $, BJB:( ;`5 ;*=7#'J#4.)#' ()(*NNHE*_;)&<-2/ $, $, BJB:( )*NNHE*_;)&<-2/ BJB:( ;`5 *=7#'J#4.)#' `5 *=7#'J#4.)#' @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN @>BO*CMNDM*+>%O*MGNENNGQHDQP*MaGHQQNGENRN

''

!" !" !" ! !"#$%& ! !"#$%&

!"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 !"#$%#&&' (()(*+%,-./0 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> 123456(7(89:;<<=:);<> ?@A(7(8:=B;B:)<<B ?@A(7(8:=B;B:)<<B ! !"#$%& ?@A(7(8:=B;B:)<<B ++!=+!(% >>'?+6 ... :0-;<* !"#$% &&'()&'()#'()#&#&& :0-;<* !"#$% :0-;<* +!=+!(% !=+!(% >'?+6 '?+6 !"#$%

@@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD @@@ABCDEFEGHDEICJABCD !"!"#!"#$%#$%&$%&%'& ()%'() 22#0!34* 1567'8,9811567'8,98%'*+()*+,"*+,"$,"$-.$-./-./#01+% /#01+% #01+% 2#0!34* #0!34* 567'8,98-

!"!"#!"##$%&%'() $%&%'() $%&%'()**+'%,*" *+'%,*" +'%,*"---

!"!"#!"#$%#$%&$%'&()*+ ,,(-./&&,$ .0 12345636771 &&'&()*+ .0 .012345636771 '&()*+ ,(-./&&,$ (-./&&,$ 12345636771 !"#!"# $$%&'() *+**++ !"# $%&'() %&'()

!"#!"$%&'#( )*+), *-.%/ $0%&'#( )*-12%3 44-5 62%3 *72'89%, #$##$$ ))*+), *-.%/ $$0%&'#( ))*-12%3 *72'89%, !"##$%&'#( $%&'#( *+), *-.%/ 0%&'#( *-12%3 4-5 62%3 -5 62%3 *72'89%, %(:%(%(;5::<;5;5;(<<'";(=2%3 *69.4, &$=2%3 ::&" 4>? @845 <<%&A&$, 2B-$&#3 *69.4, &$=2%3 @@845845 22B-$&#3 ;('" =2%3 '" =2%3 *69.4, &$=2%3 :&" 4>? &" 4>? <%&A&$, %&A&$, B-$&#3 CDEF*2, 244? 8*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, 2244?44? 88*FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CDEF*2, *FFGFH*=7#'I-7;J#4.)#'*@%? '->KL CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR CMNDM*+>%O*MGNENCGEDFHP*MGNENNGHQFR


!!

($: $$$ /:/:/: $$$ 94!#* 77 7 ($: 94!#* ($: 94!#* ถึง!"#$ ยุ!"#$ คตื แล1 ว %&%&'%&'่น()*+, --./ 0./01%22-345(0(6789:; <<*/ ..8=; >?>?'06=< 'ทองอี ()*+, -./ก 01%22-345(0(6789:; 1%22-345(0(6789:; <*/*/ .8=; 8=; >?'06=< '06=< !"#$ ()*+,

3

3

โดย อาจารย8บรรจง บินกาซัน @A@A&@A B&B&B %3)B%+%/ >3>36+%& CCC BD88CEF ..*-%G%D$ ''' %3)B%+%/ >36+%& BD88CEF .*-%G%D$ *-%G%D$!"H"$ !"H"$I>I>3I>367='<0> 367='<0> %3)B%+%/ 6+%& BD88CEF !"H"$ 67='<0> สํ า คัญที่เจตนา โดย อาจารย3 บรรจง บินกาซัน !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 =;=;=; CCC ?'.J ))K$ 4L6K& 117M7M17M (@A (L1%J NNN K&K&K& 00<+0'CB0/ 3%CO$ P%&P%& 33O$ 0>0>'0>'' !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 !"#$%&'()*+,-*(./(01$&#$+2(3454(6(3457 ?'.J )K$ 4L6K& (@A่อ&?@A&?ประมาณ &?(L1%J (L1%J 0<+0'CB0/ <+0'CB0/ 3%CO$ 3้นO$ไป ?'.J K$ O$ ในแผ่ น ดิน4L6K& อารเบี ย(เมื 1,400 กว่3า%CO$ ปี ก่อนย้P%& อนขึ สหรั ฐ ก็ เ หมื อ นนกปี ก หั ก ที่ ร ่ ว งจากท้ อ งฟ้ า ลงสู ่ ดิ น สหรั ฐ จึ ง ต้ อ ง ././ชาวอาหรั 0./01-34LG?+K; I / D +8/ & 3 )(?; 0 J . $ 8'0D/ * 0> ' ?; 0 J . (; & 6 C> C ; = ; > B 0/ 3 -, > ( )K ถ า คุ ณ สามารถรู  ถ ึ ง เจตนาที ่ แ ตกต า งกั น ของคนสองคนที ่ ม ี ล ั ก ษณะ เจตนา ่จะทำให นาํ ทีมั่ยนอมรั จาก บ ที ่ ท ํ า การค้ า ไม่ ม ี เ งิ น ตราของตั ว เอง สื ่ อ กลางที ่ ใ ช้ ว ั ด โจมตี อิรและเจตนานี ักและหาเรื่อ้เองที งโจมตี อิหร่างนานของแต โดยหวั งลยึะคนเป ดบ่อ และบั งคั-บ 01-34LG?+K;II/D/D+8/ +8/&3)(?; &3)(?;00J.J.$ $8'0D/ 8'0D/**0>0>'?;'?;00J.J.(;(;&6C>&6C>CC;=;=;>B;>B0/0/3-, 3-,>(>()K)K !"#$%&'&(#) **น้(('+$*, --บ.&/0 1-34LG?+K; !"#$%&'&(#) * (('+$*, .&/0-!"#$%&'&(#) (('+$*, .&/0 P%& 0 (-D4'DD'81I; > < 3G?+P%LD'8Q(/ ( หรื อ(-D4'DD'81I; นยญทองคํ คุณจะพิ ารณาและตักดรโรมั สินคนทั ้ง พระผู เปาํ นมัเจนาด้และได รับผลตอบแทนจากพระองค หรืาองๆยอมรั ไมเปนที่ยบอมรั มูP%& ล0ค่ สินค้าในการซื้อ><ขายคื ออนกั เหรี นไบ ขายน้ วยดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อให้ประเทศต่ สกุลบเงิน 0าการกระทำภายนอกเหมื (-D4'DD'81I; ><3G?+P%LD'8Q(/ 3G?+P%LD'8Q(/ P%& ((าจจากอาณาจั

แซนติ นาทีงไร? ่มีเ'มื()อ*งหลวงอยู ่ในประเทศซี เรียปัจจุบ6"G ัน46O&'CQNBC10CE4UNC7BC80#O4) ของตั วเอง สองอย ทานนบี ม4ุฮYZัม*มั(B, ดกลาวว า “แทจริงแลว การกระทำทุ กอยางขึ4้น]-80* อยูกับ A090#L#5(#596CI 44(#I 220HR,-6CI !"#$%& ((,-. /. 23454 A090#L#5(#596CI 4(#I (#I 20HR,-6CI 0HR,-6CI 4]-80* ]-80* A090#L#5(#596CI 4 !"#$%& '()ัม()*มั#+() *#+() #+() (,-. ,-. /.(01. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, !"#$%& ' /. (01. 23454 6"G 4 6O& ' CQN B C10CE4U N C 7BC80#O4) 4 YZ * (B, เมื ่ อ นบี ม ุ ฮ ด ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ การเป็ น ศาสนทู ต (นบี ) ของพระผู ้ นั ก การเงิ น มุ ส ลิ ม ได้ เ รี ย กร้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ให้ ห ั น มาออมทรั พย์ใน บ(0, ทุกคนก็ ค2ือ345490890'24A090#L?E> สิ่งที่เขาไดตั้งเจตนาไว” ครั้งหนึ่ง ;<=. ในชว,>งปลายชี วิตของทานนบี มุฮัมมั]UดCN ')Cท9&าBนรู8& วE,0'QN าอาณาจั กร เจตนาและสำหรั !D> 1 Z 4 888 *)*)เป็ 5*)56,78,9:. 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 46DG !D> 2 345490890'24A090#L?E> 1 Z 4 6DG6DG 5น6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]U C N ') C 9& B 8 & E,0'QN B C10C.M#H*I D O4) 4 4& # > ` ) (0, 6,78,9:. ;<=. ,> 0 4?(@0'?4ABCA) " D0EF ]UาCN แลกเปลี ')C9&Bน8& ดิE,0'QN C10C.M#H*I DO4)า4มานานแล้ 4&#> `) ง(0, เจ้า ท่านได้สั่งมุสลิมผู้ศรัทธาไว้ว่า “จงอย่ ่ยนซื้อBขาย รูปจากคำสอนดั ทองคํ วถามาเลเซี ยลเองก็ ส่อนัลดน้ บสนุ นให้ คนในประเทศ กล า ว ใครถื อ ศี อดเพื ำ หนั ก โดยมิ ไ ด ท ำเพื อ ่ โรมั น ไบแซนติ น กำลั ง เตรี ย มทั พ ใหญ ท ่ ี จ ะบุ ก เข า มาในแผ น ตอนเหนื อ 886#& 88\U8\U8\U8$0?4QZ Q47BC*4 #596(G DDา6A#G HI2HIDHID6"G 44 6CI6CI6CI 44ก4เท่!9N 5กั5N0นN502-QZ DD!E48G 9N9N!A9NA090#L13,0'!D> 6O#0ทองคํ ่อ22ทองคํ า446CI น.4 เสี ย=JK. แต่,>,>ว0,> นา ้ํ หนั า!9N า!!ขาย เก็บออมในรู..ป ทองคํ า4) ไม่ เพี งเท่ าR,-4) นั้น มาเลเซี ยยังเรี9 ย9กร้ องให้โลก 86#& 6#&''ย4. '4. 4.R,-4) 8$0?4QZ $0?4QZ 9Q47BC*4 Q47BC*4 4)4) R,-4) #596(G Dเพื 6A#G D6"G 6"G 4เว้ .=JK. 0จะมี 4(01. N0รูและจงอย่ 2-QZ D!E48G !E48G A090#L13,0'!D> 090#L13,0'!D> .6O#06O#0#596(G 6A#G 6CIรี6CI .=JK. 0่า4(01. 4(01. !9N 2-QZ พระเจ า พระองค ก ็ จ ะให น ้ ำ หนั ก ของคนผู  น ้ ั น ลดลงตามเจตนาของเขา ของอาหรั บ ท า นจึ ง บ ระดมทั พ ใหญ เ พื อ ่ ไปต อ ต า นศั ต ก อ  นที จ ่ ะเข า มา !"\U 8 $0*N B ') C *N 0 C"#-61\!D> 9 0885N 001Zว01Zย41Z41&41&N1&N N 234544& > A 090#LA#> 0 CM#C6#& ' 4D& : . 1& N A 090#L 88QZ8QZDQZD8GD8GA8GAN CAN C6A#I 9980#O4) 90*,BD เงิ นเพื่อเงิ เว้นเสี0ยCM#C6#& ว่าจะมี น:้ํา: เท่ ากัน #)#)`แต่ ท ่านสามารถขาย มุ80#O4) สลิมหั4 น4มาใช้ สกุลเงิ!"\U น!"\U ดีน8าร์ ที่ไม่BเB') คยเสื มค่ามาตั้งแต่ อ0885N ดีตด้ 8$0*N $0*N ')C*NC*N0่อC"#-61\!D> 0C"#-61\!D> 990885N 234544& >Aน090#LA#> 0แต่ CM#C6#& 4D& .1&1&NAกNA090#L 090#L #)`(0,1Z `(0,1Z (0,1Z N 6A#I C 6A#I 980#O4) 4 90*,BD 234544& >A090#LA#> ''4D& .หนั 90*,BD แต ค นผู  น ้ ั น จะไม ไ ด ร ั บ ผลบุ ญ ตอบแทนการถื อ ศี ล อดจากพระองค รุ ก ราน าเพื่อเงิน หรือ6ขายเงิ นเพืC่อ7BCQ0*I ทองคําได้? ”4 ?4#S"A,088I4R(NC. L>0B(0'9Zจี7 น6"G ได้4เ ปรี ยRบดุ า กั บ สหรั ฐ มากมายจนมี สํ า รองนั บ #)#)`#)`(0,R14]064& ''2)'2)D2)D?E> 444 ) 8) 8\U) เ8\Uงิ8\U8น$0?4Q0*I O)O)ทองคํ "G"G6 "G44483,) 6E*Z ENRENCENCลCการค้ `(0,R14]064& (0,R14]064& D?E>?E> 8$0?4Q0*I $0?4Q0*I O)PPP406'05Q4?E> 406'05Q4?E> 83,) C7BCQ0*I 7BCQ0*I ?เ4ขา?4#S ?4#S " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z 406'05Q4?E> 6 83,) C ? 4 " A,088I 4 R(N C . L> 0 B(0'9Z 7 6"G 4 6E*Z R เพราะเขาไม ไ ด ม เ ี จตนาทำเพื อ ่ พระองค ในการระดมทั พ ครั ้ ง นั ้ น มุ ส ลิ ม ส ว นใหญ ร ว มกองทั พ ด ว ยความ ท่ า นอธิ บ ายถึ งCเหตุ ผ6ลที ่ ห234544& ้ า มเช่ น นั> 8 ้ น,) ว่( า H509E0'4-. “การขายทองคํR,-80#O4) า เพื่ อ ล้า4 นล้ านดอลลาร์ ดัง7BC*46A& นั้น เมื่อ'ค่B&า8เงินดอลลาร์สหรัฐดิ่งเหว ค่าเงิน B40H*!D> E ,0'E,) . R*N CI 4 6"G 4 B(0'9Z 7 7BC*46A& 'B&B&8า8ววา “ถาวหากมุ B40H*!D> ,0'E,) CIย4234544& 234544& H509E0'4-. R,-80#O4) B(0'9Z B40H*!D> ,0'E,) .C .R*N 6เสี CI64 H509E0'4-. R,-80#O4) 446"G 4ส4B(0'9Z ในอี ก6"G ครั ้งหรั หนึ มุฮัมกมั็พด'ลอยลดลงด้ กล มสองคนตอสูา เต็ ม ใจเพราะถื อ ว า้ยCคำสั ่ งนของนบี มว่าุ ฮการแลกเปลี ั ม มั ด> 8> 8คื,),)อ((คำบั ชาที ่ พ วกเขาต อ งา ดอลลาร์ ทองคํ าเป็E นE ดอกเบี เว้R*N แต่ ่ยญนซื ้อขายจะกระทํ ฐ่งที่จทีน7าสํ7นนบี า7BC*46A& รองไว้ ย นัส่นลิหมายความว่ !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) (( ASASกัTASTนT !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !9N 6 "G 4 6#X N B C'08R*N " #-80#?DA3E#) !"6"G 4 8BC8#-D0$. !"#$%& ' () * #740D E08H4?4Q0*I * D I 80#O4) 4 R,-Q0*I H B X "#-Q0Q4 8BC8#-D0$. 'า()รว*มทั #740D E08H4?4Q0*I *DI 80#O4) น นทัในคลั ้งผูHฆBX าง"#-Q0Q4 และผู ถูกนฆหายไปส่ าจะตองตกนรก” ่งกลาววา “ทานศาสน ในทั แม ละในจํ านวนเท่ ากัน...” เงิ ของจี วนหนึ่ง มี จีค นนหนึ จึงเอะอะโวยวายให้ สหรั( ฐ ปฏิ!"6"G บัติ น4ทีแต ีบางคนไม ส!"#$%& ามารถเข พไดเพราะเหตุ ผลบางอย างซึ่ง 4กัR,-Q0*I Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) > 4 9EU 9 01& E N ,) C 20843!"Q) C N 8I M ,70'.R,> 5 8G ! D> ! 9N 8 N & V,7BC*##8-8G H X B H509E0'4-7BCQ0*I B 'N 0 C ไม่ ย ากที ่ จ ะเข้ า ใจคํ า สอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า รายงานการพิ ม พ์ ธ นบั ต รดอลลาร์ แ ละการปล่ อ ยสิ น เชื ่ อ ให้ โ ลก Q059Z A ,I 9 ?4R14]064& ' 1& N 2 -136QN 4 4) 9 ?4R14]064& 9EU C้ม20843!"Q) M,70'.R,> H509E0'4-7BCQ0*I 9EU 9901&01&EN EN ,)C,)20843!"Q) CN 8ICN 8IM,70'.R,> 58G5ว8G!ยจริ D>!D>!9N!ง9N8ๆ8N& N& มิV,7BC*##8-8G ทูต นั่นเปนเรื่องสำหรั ฆา แตAท,Iำไมจะต องเปนผูถูก'ฆ1&าดN 2ว-136QN ยเลา?” 4ท4)าน> 4> 4 BB'N'N0C0บC ผูQ059Z ในจำนวนนี ีคนปวยรวมอยู ดวยและป ใV,7BC*##8-8G ชแกลงปวย HHXBXBH509E0'4-7BCQ0*I 6O#0-\0A40BI A ,0983E4D5N 0 . 6CI 44O4) 44HX4HXBHXBB O)O)ทีO)44่ม4(01. R9> -438,) ((้น!"R"#A@0O8G 8นเกิ 'N 'N นC!9N 00าC!#8G EE4&E4&!4&!9N9N!O9NO4> O4> ยอ4> งการที ีนแต ้า ํ หนั กR9> ต่ า22งกั นปวทํยนั าให้ ฝ!"R"#A@0O8G ่าคนหนึ ยหนึ่ง่งเสี ส่ วลาดโอกาสเดิ ทีC!9N ่อ!ีก!D>D>ฝ่ ทราบตามธรรมเนี มปฏิ บ่จัตะฆ ิ าเพื รู้ค่าที่แท้ 6O#0-\0A40BI ,0983E4D5N .”6CI6CI 4O4) O4) เพราะเขาต เพื่อ่อจะได้ นของเขาเหมื อจนกัริ0งน.0ของดอลลาร์ 6O#0-\0A40BI AA,0983E4D5N (01. R9> 2-438,) -438,) (!"R"#A@0O8G 86,&6,& 'NC!9N !.D>.A)นาA).9ยหนึ 90B0Q& 5-B'N 0“ก็C!#8G (01. D>!บD>E,& E,& 86,& 5-B'N -B'N C!#8G ในบรรดาผู รูสยึกเปรี เสีย!!ยD>ใจที ่พE,& ทัA)990B0Q& พ990B0Q& ไป่ง 5ตอบว ได้ อเป็1น&N9ดอกเบี อ8ความไม่ยุติธรรมซึ ่งเป็นสิ่งที-่มนุษย์ แต่สหรัฐไม่ ทํา6CIตาม จีน0จึ9E#X งระบายเงิ โดย 4่ม4*>4ีเ*>จตนาชั B*>BCE> BBอ6CI 44A8"#8. >B>B>B V,I **ไ@)*@)ปจึ % WFงWFทีถืWF ??่ปE9N 0HN0!9N 99084) 4ในสนามรบซึ นั่นฐหมายความว าคนที จะต รA8"#8. ับนสิดอลลาร์ ่งเดียE0843!"]X วกั บออก ผูกระทำ BCE>CE>0ง9E#X 0่วเร่9E#X B6CIงได 6CI 4A8"#8. E0843!"]X 6CI6CI E0843!"]X V,I @)%% ?อE9N 0้ย!9N 9หรื 084) O4) 4!E9,N !E9,N- -่งเปน สหรั V,I E9N 11&N9น&9&N9ดิS,&9S,นHNS,HNแดนและไม !9N 084) 8ม8ีโอกาสไดพลีO4) ทำหน า งกั ช ี พ O4) 48)48)48)4!E9,N รู้สึก ได้ การเอาเงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ส่ ว นหนึ ่ ง ไปซื ้ อ พั น ธบั ต รและทรั พ ย์ ส ิ น ใน 4AI4H>4H>0H>090(#I MM@H. BBB0E0#1& N]N]N] X>BX>B90 #0C5) 44>4B> B'908. 69X N BN BอN Bนกัน 80#M2#8##91#) OO'FO'FA'FAความชั 4 I A4 6OX BN BN 43906,N 4.E#X ่ว43906,N ทัอี้งกหมดนี ้กB็เBนืB่อ่ งAIAIงจากเจตนาทั ้ง@H. ้น AIAI4AI4H>4H>0H>0E#X 090(#I Mสิ@H. 0E#X E#X BB0E0#1& B0E0#1& X>B9090 90(#I ความใฝ ฝ,,น7BC80#10'V,8G สวนนอี ่งปาวและเป็ ยเหมื แต ดีใจที่ตัวเองไม #0C5) ,7BC80#10'V,8G 7BC80#10'V,8G > B'908. '908. 80#M2#8##91#) 4 I 6OX6OX BN43906,N .E#X #0C5) 69X69X 80#M2#8##91#) I สหรั .E#X โลกใช้ ทของตน องคํ า เป็ สิ่ งกวัคนหนึ ด มู ล ค่ น สื่ อ กลางในการแลก ฐ ส่4ว4 นหนึ นํ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆใน 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 '. R9> A I 4 H> 0 2-c0,0,8G * 09 6"#& ' (61& ' (8) ( 9S , HN 0 7BC23454!"#$%& ' () * # ?Q> E 4& > O 4) 4 ?4QN 5 C9E8##9YZ * (B,M,8. HX B อิส*ลามให ความสำคั งของเจตนาเป ตอ'งออกเดิ น(ทั(9Sพ9S,ใหHN,HN0ล7BC23454!"#$%& ต'ัว'()เองบาดเจ็ หรื LXBดอลลาร์ XB5N5N0A8"#8D> 0่อA8"#8D> '.R9> R9>AนงAI4อย 0งมาก **0909 6"#& '่ย(61& 'น(8) 0ำบากและอาจทำให 7BC23454!"#$%& *# # ?Q>?Q>อEมหมายถึ Eบ4&4& 5C9E8##9YZ C9E8##9YZ *ก(B,M,8. (B,M,8. 6"#& (61& '(8) *มากย่ >O>O4)อ4)ตาย 44?4QN HXHXBB้น8Gเงิญ8GLนในเรื เปลี นเป็ เวลาหลายร้ อยปี ใครมีทองคํ า() ง?4QN มีค5วาม แอฟริ า แม้ กระนั สหรั5ฐ5'. ในคลั ก็I4H>ยH>0าัง2-c0,0,8G มี2-c0,0,8G เหลืออีเพราะ กมาก R,-?H#1& N 6 ,X B D64X > B 7BC*462#I T 6*I ( M*90208 1&1&มัNH1&NH่ ง4AN !" B080#7BCM#H1& 99ดั020880#*I เจตนาคื ดังน44หาทรั การกระทำ น7BC*462#I วิญญาณและคุ คาของ สองคนนี ยเหมือนกันก็จริงหากตัดสินทางภายนอก แตภN9ายใน R,-?H#1& N6่ค,XBงค่ BD64X D64X (M*90208 M*90208 คั4AN ่ งCCและมี มนุ ษ ย์ จึ ง ชอบสะสม ง020880#*I นั้ น อสิจี่งนผลั จึDDงO4) เร่O4) พ ย์ สิ น ที า>และสามารถงอกเงยได้ อี ก N6,Xเจตนาเป B>B7BC*462#I TT6*I6*I(ณ NH4AN C!" อ้ปํ าวนาจในการครอบครองมาก B080#7BCM#H1& &A06E*Z 06E*Z 9020880#*I DกO4) 4 R,-?H#1& !" B080#7BCM#H1& N9&AN9&A06E*Z AI N C A8"#8. O#-62> 0 2-!9N # ) ( H35I C 5B47BC การกระทำ ดั ง นั น ้ หากจะทำอะไร อิ ส ลามจึ ง แนะนำคนผู น  น ้ ั ว า ต อ งเริ ่ม H 41& N ! D> " #-M'Q4F 2 0880#10'V, 4) N 4 6BC ทองคํ า อย่ า งหนึ ่ ง นั ่ น คื อ ทองคํ า จิตR*N ใจของคนทั ้ ง สองแตกต า งกั น อย า งสิ ้ น เชิ ง ศาลทหารไม ส ามารถ C A8"#8.O#-62> O#-62>002-!9N 2-!9N##) () (H35I H35IC C5B47BC 5B47BC AIAIN CN A8"#8. R*NHH41& 41&N ! D>N ! D>""#-M'Q4F #-M'Q4F220880#10'V, 0880#10'V, 4)4)N4N46BC 6BC R*N เมืด่อคนป โลกเจริ ยญทองคํ ่มไม่"#-80#1& สใดมอบรางวั ะดวกในการนํ ่4 อ 80#(N ว ๆนี พิ>4 ม)>>4 นO4) ด44วเมื ีเC้ หสี(B8 ยนักงอสืH4VS นอH4VS 9E8##9YZ **(B,M,8. H#) >C>C4&ว4&>Cมทั >B4&>B'N>B'Nเพ0'Nหรี 44แต !D> AN AN BC.M#H*I 6"G C่ดC(B8 เอาผิ ว(B,M,8. ยทีญ่ไมขึอ้นยากร ได กQQ็ไ)DQ)Dม:)D:มา:เริ ีสถาบั น"#-80#1& ลแกา DDตO4) H4VS >44พ์ )>4)>4 “ไฟแนนเชี ย ลไทม์ ส ” ซึ่ ง เป็ น 9E8##9YZ *(B,M,8. H#) 0C6EG 4!D>!D> "#-80#1& ANBC.M#H*I BC.M#H*I DO4) 4ยเจตนาที 480#(N 80#(N 9E8##9YZ H#)การใช้ 0C6EG C6EG 6"G6"G 4เร็ (B8 พา มนุ ษ ย์ จ ึ ง เริ ่ ม ใช้ ธ นบั ต รกระดาษที ่ พ ิ ม พ์ อ อกมาแทนมู ล ค่ า ทองคํ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท รงอิ ท ธิ พ ลทางด้ นวของโลก ได้ รายงานว่ อย าR8N งไรก็ าม เจตนาที ีจB'N ะต ยการกระทำที ่ถRRูก*NR*Nต6*N6CIอCI64ง4CI1&41&านัNE1&จีNE่น0นNE00 00อ5N5Nา0งตามมาด 05Nนการเงิ R*N 66CICI644CIA8"#86,'. R9> วยที ยากจะพลี ีพE4> เพื า!"#$%& นเมือง''F 'F LUF LUCLUC..CH509M,@R,-H5096EG 8G8GH8GHคนป XBHXB.XB.O4) 88่อC04R,-62> 0ช0E4> 00่อ1&1&0ปกป N(1&N(#IN(#I$$#Iอ)1$งบ !"#$%& 44R8N **) 5*) 5.) 5ต.M,@HX BBB ่ดB'N B'N 0 R*N 4 A8"#86,'. R9> 0 R*N A8"#86,'. R9> . O4) 8 C04R,-62> 0 E4> ) 1 . H509M,@R,-H5096EG 4 . M,@HX O4) C04R,-62> ) 1 !"#$%& H509M,@R,-H5096EG R8N M,@HX และตกลงกันว่า ประเทศใดที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาต้องมีทองคํา คืสั ซื้อทองคําจากลอนดอนและฮ่ จํานวนมากมายมหาศาล อ่งเจตนาทำเพื ่อพระเจ า90!D> และไม ำในสิ ที!9N น6นH'HDM8C?H#.R9> คำสั ่งของพระองค ว(01 ย แต"ใ"นระหว างการเดิ น4> > ทั"&4> "&พ."&.ในสภาพอากาศที นระอุ กลางทะเลทราย MMD'AZ 22อ#I2#Iงกงเป็ *#I่ง!9N 6่ฝ6H'HDM8C?H#.R9> RR*NR*NA*NA8) A8) ด(01 !1'?4#S 7BCM(4) A*B4AI 6O#0-"& 44(>& 4(>& #I(>& #I่ย$$#Iนธนบั 1) $1) 1) ่รอH509B'08!D> BB-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N *B> *B> CB>C C90!D> 90!D> MทD'AZ *!9N 8) (01 D'AZ H'HDM8C?H#.R9> "7BCM(4) 7BCM(4) A*B4AI *B4AI .6O#0-"& H509B'08!D> B-!#908:.R,-CN 0':.MD'!9N !1'?4#S 6O#0-"& H509B'08!D> ':.MD'!9N มู!1'?4#S ลค่าเท่ ากั นหนุนAหลั งอยู4 ่ การแลกเปลี ตรสกุลเดียวกั น-!#908:.R,-CN ด้วย เหมือ0นกั บยุคตื่น*ทอง แค่ 10 เดื อ* นแรกของปี ที่แล้ว จีนซื ้อทองคํ า เจตนาและการกระทำเช น6D& นี'้เ5. องที ่ ท ำให ก ารทำทุ ก สิ ่ ง กลายเป น การแสดง ฤดู ร อ  น ท า นนบี ม ฮ ุ ม ั มั ด ได เ ปรยกั บ สาวกของท า นว า “มี พ วกเราบางคน 6D& R*N 6 9X N B H#(#B("& 2 ) 4 1#H*I . /da. 5) 4 HC1383!#!D> 9 ME[0#20880#70'!"#$%& ' () * # 13C04E4) 8 .2U C E5) C ,9:.R,> C :.20880#O4) 4 R*N69X69XNBNBH#(#B("& H#(#B("& /da. 5)44่ 22)4ย)41#H*I . ./da. ME[0#20880#70'!"#$%& 13C04E4) CE5) C้ํา,9:.R,> C200 :.20880#O4) 4 6D&''5.5.R*N มูHC1383!#!D> ลค่าต่างกั9น9 จึงไม่ต่างอะไรไปจากการแลกเปลี ่ยนทองคํ ที ่มCีน,9:.R,> ไปC:.20880#O4) กว่าตัน 4รองลงไปจากเศรษฐี ชาวอินเดี ที1#H*I ่มีทองคํ าฝัง5) อยู HC1383!#!D> ME[0#20880#70'!"#$%& '()'()**# # 13C04E4) 88.2U.2UาCE5) ความเคารพสั ก"#-23 การะและการเชื ่อนฟัก2งN0ค้พระเจ าซึ่งาจะส งผลให ผนูกจะแซงหน้ ระทำได รับN9า& รRHN ว3C04E4) มทั พ มากั บ พวกท า นด ว ย แต ต ว ั เขาไม ไ ด ม าและก็ ม ไ ิ ด ใ ห อ ะไรมาด ว ย R,> 5 ') C !9N ']-80*. ;edf. 7BC1#) O 'F A I 4 1& RHN 1 8 85N 0 6DI 9 A) 8 4I D . 6*I 9 E'0D6ECX N B "#8*I 6 H']X > B E5'R,-6,N 4 80#O4) 4 6"G 4 หนั ก ต่ า งกั น ส่ ว นต่ า งนั ้ น จึ ง ถื อ เป็ น ดอกเบี ้ ย ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ ่ ง ของ ในดี เ อ็ น เอมานานแล้ ว แต่ า ทองคํ บอกว่ า จี C!9N22N0']-80*. N0']-80*.;edf. ;edf.7BC1#) 7BC1#)OO'F'FAAI4I41&1&N9N9& & 3C04E4)8885N85N06DI 06DI99A)A)884I4IDD. .6*I6*I99E'0D6ECX E'0D6ECXNBNB "#8*I "#8*I6H']X 6H']X>B>BE5'R,-6,N E5'R,-6,N4480#O4) 80#O4)446"G6"G44"#-23 "#-23 R,>R,>55')')C!9N RHN113C04E4) ผลบุ ญ ตอบแทน แต พBวกเขาก็ อธรรม ยู(4) กับAพวกท าเนในภารกิ จลนีกั้เช4นนB4 กัน” B'SNR,>56DXB4,-E,0'#> เ ป็ น แต่ งิ น ต่ า งสกุ สามารถแลกเปลี ่ ย นกั น ได้ อิ น เดี ย ในเรื ่ อ งการซื ้ อ ทอง เพราะจี น ยั ง มี ด อลลาร์ ส หรั44ฐH> อที่จ4 A@0OH,N B C.6QN 4 .6CI 4 AD.1BCH3.AI 0H>0R,-EZ >4 A)A)8ความไม่ E4N '. 8G ! D> M 6"G 4 #0C5) , B'N 0 CR4N B '(01. H4!1'2U C !9N A@0OH,NBBC.6QN C.6QN44.6CI.6CI44AD.1BCH3.AI AD.1BCH3.AI 4H>เหลื 0R,-EZ > A@0OH,N R,-EZ > ะ4 A)88E4N E4NBB'.'.8G8G!D>!D>M(4) M(4)AA6"G6"G44#0C5) #0C5),,B'NB'N0CR4N 0CR4N44B4 B4 B'SB'SNRNR,>,>556DX6DXBB4,-E,0'#> 4,-E,0'#>BB'(01. '(01. H4!1'2U Cจ!9N H4!1'2U C!9N ดั ง นั น ้ เจตนาดี ง ึ ไม ส ามารถนำมาใช เ ป น เหตุ ผ ลหรื อ ข อ อ า งในการ สาวกจึ ง ถามด ว ยความสงสั ย ว า “เป น ไปได อ ย า งไร?” ท า นตอบว า เหมื อ นกั บ การแลกเปลี ่ ย นทองคํ า กั บ เงิ น ระบายออกอี ก มาก 1#) O 'F A I 4 7BCH4VS > 4 ) > 4 8G L X B 5N 0 A8"#8D> 5 ' MD'!9N **B> *B> CAN CC!"#$%& ''()()'*()*#.10'V,R*N BB'NB'N0'N0C?D 6A& ''D0'1& N2N2-1Z N9N96CI 4410'V,YZ *(B,M,86O#01#)OO'F่งของพระเจ 'FAAI 4I 47BCH4VS 7BCH4VS 4) > 4) >น48G8GLการมี LX BX B5N5N0เ0A8"#8D> A8"#8D>55'' MD'!9N B>CANCAN C!"#$%& *#.10'V,R*N #.10'V,R*N 0C?D 'D0'1& D0'1& N2-1Z-1Z N96CI6CI 410'V,YZ 10'V,YZ MD'!9N !"#$%& C?D 6A&6A& ทำสิ่ง*พลเมื ผิ*(B,M,86O#0ด(B,M,86O#0หรื อสิน่งทีเดี่ขยัดและจี ตอ1#) คำสั าได > 4>เช จตนาหาทุ ค.ศ. 1972 สหรั ฐ อเมริ ก าชาติ ที่ มั่แต ง คั่ งพร่วกเขาอยู ํ า รวยหลักงับสงคราม องอิ นสองประเทศรวมกั นแล้วมีป ระมาณ น2 “พวกเขามาไม ไ ด เ พราะเหตุ ผ ลบางอย า ง พวกเรา 448)48)48)4.4.1).1)1) > C> C4&> C4&4& > 6> 6O#0-80#!9N 2 N 0 ']-80*HX BBB 23454!"#$%& '()*#1&ธAN AN CNให้ *(B,M,8 LXLXBLXB5NB5N005N..0a..a.a."&"&9"&9H& 9H& #)H& #)C> C> #)E4U CN CN CN พันกว่าล้านคน ซึ่งนั6QN > 6 O#0-80#!9N ']-80*HX 23454!"#$%& CN !"10'V,YZ (B,M,8 C> E4U 23454!"#$%& CNA!"10'V,YZ !"10'V,YZ (B,M,8 E4U เพราะการขายอาวุ ป ระเทศต่*า* งๆที ่ ท ํ า สงครามโลกประกาศ บย6QN เป็ ่งของประชากรโลก ถ้าคนสอง เพื่อสรางหรือบำรุงโรงเรี6QN นเปนนครึเรื่ง่อหนึ งดี แตO#0-80#!9N เจตนาดีนั้นไม22N ส0N 0']-80*HX ามารถนำมา เพราะเจตนาดี'” ()'()**#1&#1& 80#') 88'B81#) O'FA'FAI4AI47BCO#-62> 001&ฐ1&0N1ไปแลกมา 44!5> 13?E> 66#09BC6EG 4")T")TT E07BC"#-61\. ]UNC]U 4(N4(Nรเพี C(NC(B8LU )5*)5ดนตรี 7BC 8'B81#) 'B81#) I47BCO#-62> 7BCO#-62> 1&N1#C8) N1#C8) #C8) 4!5>!5> 13?E> 6#09BC6EG B?E>?E> า80#O4) 80#O4) Cยไม (B8LU Cชาติ H5096EG 4R8N )57BC 7BC 13?E> #09BC6EG E07BC"#-61\. *NNCB*NB?E> 80#O4) H5096EG ยกเลิ ก มาตรการใช้ ทE07BC"#-61\. องคํ าเป็ าNC*Nรองในการออกธนบั ยง CCH5096EG นี้เ4 ร่4งR8N ซืR8N ้อ** าหโดยเอาเศษกระดาษดอลลาร์ ใช อางในการจั ดทองคํ รื80#') อ80#') มหรสพเพื ่อเปOOน'Fการหาเงิ นไดสหรัเพราะการทำ คำพู ดดังกล4า4")วของท านนบี มุฮนัมทุมันดสํ]Uหมายความว ถึงแมค4ตนป ว(B8LU A3E#) ( H4'0824. H47) D A4R,-H49& E >> > *)*)C>ลํC*)> H%-"^I # " S "#-61\BB8908& # N B > 'QZ D 8G ! 9N 9 5 & 4 ) VS > 6 ,N 4 80#O4) 4 . 6O#0-H46,N 4 O4) 4 B'08!D> าC> H%-"^I พั ง ประเทศเดี ซึ่ ง เป็#N นB ่ VS ท กั บ นานาชาติ าB'08!D> ก็จดะสู ้นA3E#) A3E#) H4'0824. A4R,-H49& E4&4& "#-61\BB8908& 'QZDD8Gด8G!9Nสั!9N9ญ95& ญาที ) วVSยผู ((H4'0824. DDA4R,-H49& E4& 6O#0-H46,N 4B'08!D> H%-"^I 4 )5& 4 >6,N>6ําน,N4ไว้ 44.่จ.6O#0-H46,N เชราคาทองคํ นนั4้น4O4) เปO4) น4การขั ตงอขึคำสั ่งของพระเจ าและเปH47) นH47) การส งเสริมใหความ อาจร วมทั#"พS #"S "#-61\BB8908& มากั บยทวานได แต> #N การผิ ใB>'QZ นใจของคนป ั้น480#O4) มี80#O4) เจตนาที ะมา ธนบั ตรดอลลาร์2ส ฐที พ์ อ!E9,N อกมาโดยธนาคารกลางของสหรั ฐจึN 4 งN 4N.4.E,0'H4B> บนด้า0นหนึ ่นก่อนๆมีข้อความสั้นๆ ,>,>4,>4O> 4รดอลลาร์ "#-A(H509A36#G O4) 44่พจึ8)48)ิงม48)4ทำให !E9,N -- - รับผลบุMD'!9N HH34U Cมทั 00่ง6"G 44า4งออกไป 4O>ตO> 5 สหรัฐจรุในการสร "#-A(H509A36#G .O4) O4) 4!E9,N 4*)4*)5*)5ความสำเร็ MD'!9N H34U 34U Cมาทำ H4BX .เสี E,0'H4B> 0ยายกว C5N 0ของธนบั 6"G "#-A(H509A36#G 2.ยผู .2หรั MD'!9N CLULUCCLUพCH4BX H4BX E,0'H4B> 0C5N 6"G ยหายแพร ขC5N างโรงเรียนจึง เจตนาของคนป ว  น ้ ั น เ ขาได ญ ในการร ว เป็น"#-80#R#8. เพียงกระดาษ และการเอากระดาษที ่ไม่ม ีมูลค่าแท้8จ?41Z ริงไปแลก เป็RHN นภาษาอั งกฤษว่ า IN ]-80*2U GOD WE TRUST ซึ0่ง98) แปลว่ า “เราไว้ C AN C V,*#C7> ((80#O4) 444 H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 H509A4Z 8 A& N " & . 2 N 0 '6CI 4 ]X > B ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) (80#O4) 80#O4) "#-80#R#8. H4!1'*I D 80#O4) 4 ]U N C 6"G 4 ]-80*2U C AN C V,*#C7> 0 98) H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & . RHN 2 N 0 '6CI 4 ]X > B "#-80#R#8. H4!1'*I D80#O4) 4 นๆนั H509A4Z 8 ?41Z 8 A& N " & .ไมวางใจในพระเจ้ 2 N 0 '6CI ใชRHN เกณฑ ตัดสิ4นาที]X”่พ> Bระเจาจะใชในการพิจารณารางวัลตอบแทนในโลก ่ในการรบเหมื คนอื ่นๆดว4ย]UทัNC้ง6"G กัหน บสิา่งทีของที ่มีมูลค่าอก็นกั คือบการโกงแบบหน้ านีด้้ าเพราะในอิ ่นเองสลาม พระเจา 3H3535N 50N 0N]0]]--8-8080*0*M*MDDM 'D'@'@@00$0$$00R0R"R"",,5,5N 50N 0N 0 B(0'9Z 1&7ย1&N41&ุโN4รปที 3H509+I ((E0'90?E> 1)>C)>Cัน*)*))>Cสหรั 5*)5(Z5(ZH(ZHฐH, !"#$%& '()'()*()*#.J<<.?(D> 5'6CI 4า4./<<.(01.!9N !!D>D>!D>66OO6 ้ยO##ัง0#0มี-0-ปH-Hรากฏอยู B(0'9Z N43H509+I 3H509+I (E0'90?E> HH,H, *#.J<<.?(D> #.J<<.?(D> 5หน '6CI 4ผมไม่ ./<<.(01.!9N B(0'9Z ./<<.(01.!9N ตัดชาติ สิน77การกระทำของมนุ ษวยยกั จากเจตนา ่เป็นฝรั ่งE0'90?E> ด้ นรู1้ท1 จึง!"#$%& ร่!"#$%& วมกัน'หาทางเลิ กใช้ 5'6CI รู้ว่าข้อความนี ่บนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐรุ่น !"#$%& ''ว(")#*+, --./#'!.R,-.g80#62#I 6*I6*I ((M*g H#B(H#) CA)CH9R,-"#-61\Q0*I **5) *5) 6BC6DX 4.L> 00!D> ##ท0C5) ,หรื MQHD& 'า(")#*+, (")#*+, -ส./#'!.R,-.g80#62#I 6*I (M*gM*g นนบี บอกให เด้รารู “พระเจ า./#'!.R,-.g80#62#I ไมฐทมานานแล้ รงดูที่รูปราวงหรืTTอT ความ H#B(H#) CH9R,-"#-61\Q0*I !"#$%& 5) 6BC6DX BD#> D#> B4.L> 4.L> 0ใหม่ !D> #า0C5) LBX ุฮ5NBX5Nัม005Nมัเพราะไม่ 0ดMQHD& H#B(H#) H9R,-"#-61\Q0*I 6BC6DX !D> 0C5) ,8G,8GLอ8GLมBX ไม่ MQHD& ดัตงรดอลลาร์ นั5้น5.5. A).A)ในการกระทำอะไรก็ ตาม.. 23454 มุ.23454 ส23454 ลินมสกุ จะให คโ13?E> วามสำคั ญใกัBช้BบD#> เจตนา ธนบั สหรัฐและหันมาออกเงิ ล13?E> ยู13?E> รดอลลาร์ ก ันBBเอง ๆ ไ!"#$%& แตะดอลลาร์ หรั D) C 4) > 4 . A) C H9?D1& N 9 & 8 0#(#I 2 0H104R,!"#$%& ' () * #D) C 8,N 0 5'X 4 ') 4 !D> 6 "G 4 B'N 0 CD& 46E,N 6,'5N 00าว6CI6CI 44แต 6,G มั่งคัC่งCเราไว้ ของท พ88:ระองค ท> 4.ี่ห.เA)ัวสมอ าน” 4) A)ใจและการกระทำของท H9?D1& 9& 8& 80#(#I 0#(#I 20H104R,0H104R,มู!"#$%& าของเงิ ดอลลาร์ มค่ า า> 4ได้ แต่ ดN 9Nอลลาร์ ส2หรั ฐ นั้ น เราไว้ ()**น#D)#D) Cที8,N 0ส5'X !D> "G44่อB'N B'N 0ลง CD& R*N C CH9?D1& H46E,N 46E,N 6H'H34U C6,'5N 0นางใจในพระเจ้ 6CI 46,G6,G 8:: D)D)CจC4)ะดู เปลนค่อย ่เป0น5'X เชหรั ก็เริ เพราะว า0การกระทำทั ้งHHหมดขึ ้น004&อยู !"#$%& 'า'()งมาก C 8,N 4น4')นัฐ')4จึ้น4ง!D> 6่ม"G6เสื CD& R*NR*N 4&0>!4&>!9N9Nก>!69Nับ6H'H34U H'H34U 6,'5N ยิ ่ ง เมื ่ อ ชาติ ผ ลิ ต น้ า ํ มั น อย่ า งเช่ น เวเนซุ เ อลา อิ ร ั ก และอิ ห ร่ า น จะ วางใจมั น ไม่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไปแล้ ว 00']-80*. >4>48G>48GA8GA-B0D208") TTT E0 L>L>00L>6B023454"#-Q08#!1'1) C> C> E9D.=/.,> 004H4 N9N9084) >4>4.>4.E08#598) 44?4b 80#2N 0']-80*.A)A)CA)CH94) CH94) A-B0D208") -B0D208") 06B023454"#-Q08#!1'1) C> E9D.=/.,> 04H44>4>B4>B':. 80#2N ']-80*. H94) E0E0 B':. ':.208H4E9S 208H4E9S N9084) 084) .E08#598) E08#598) 4?4b ?4b80#2N 6B023454"#-Q08#!1'1) E9D.=/.,> 4H4 208H4E9S เลิ ก ใช้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในการซื ้ อ ขายน้ ํ า มั น มู ล ค่ า ดอลลาร์ 6"G 4 *) 5 E0#. 4) N 4 E90'H5095N 0 H4!1'AN C E410C1&DN C& 09. 9)4HXB(NB68ID7BCH509236#IT B0QT08##9R,-9&H50962#IT6*I(M*

B0QT08##9R,-9&HH50962#I 50962#ITT6*I6*I((M*M* E0#.4)4)N 4N 4E90'H5095N E90'H5095N0 H4!1'AN 0 H4!1'ANC C E410C1& E410C1&DN DN C& 09. C& 09.9)9)44HXHXBB(N(NBB68I68IDD7BCH509236#I 7BCH509236#ITT B0QT08##9R,-9& 6"G6"G44*)*)55E0#. L>L>0L>0!9N 66QXQX6BN QXBN .!01& 11"&1"&1"&12+3)4 ..!.6EG 44!E9H#) ((( !"#$%& ''()()'*()*#10'V,6+,& 'N 'N H4,-./.?(.R*N MMD' 0!9N BN .!01& .!01& 12+3)4 2+3)4 .!.6EG 4!E9H#) !E9H#) !"#$%& *#10'V,6+,& #10'V,6+,& 'N H4,-./.?(.R*N MD'*N*N0*N0C:. 0C:.1&1&2N 1&2N -*0990 2N-*0990 -*0990 !9N !.6EG !"#$%& H4,-./.?(.R*N D' C:. OOO 4)4)4) 44!9N OOO >4>4>B&4B&8B&86QN 448)48)48)4.4.R*N '')C')CD&)D&C1D&1&N1'&N')C&N')C!9N 99& 9& & H5092#I CCR,> 55!9N ??QNQN?HQNH4!1'1Z 88H4.6O#0-E,0' E4& 4!9N!9N 86QN6QN .R*N R*N )!9N C!9N H5092#I CR,> 5!9N H4!1'1Z 4!1'1Z 8H4.6O#0-E,0' H4.6O#0-E,0' "#-61\R14]064& "#-61\R14]064&''6"G '6"G6"G444"#-61\?4 "#-61\?4E4& E4& H5092#I R,> !9N "#-61\R14]064& "#-61\?4 H4!9N !!D>D>!AD>ANCANC..NC?47%-1& N(N(0CH4AN CC4)4)C(4)(#>(#>BB#>'?( 880. N CN C9&N9&CQ9&Q059Z AA,IA,I9,I9B0\) ''B'S N 6N 6"G"GN 64"G4Q4 80#,C6CI444.. 2U.2UC2UC!9N C!9N !9NVVI VDI DIE,) DE,) E,)88\0A40R,-7> 8\0A40R,-7> \0A40R,-7>BBB H4!9N .?47%-1& ?47%-1& N(0CH4AN 0CH4AN B'?( '?( RBY#I RBY#I 80.0.]U]U]U Q059Z 059Z 9B0\) B0\) 'B'S B'S 4Q4 Q480#,C6CI 80#,C6CI H4!9N RBY#I "^I 66A_!9N !!D>D>!5D>5N 05N 080#AN CC!"#$%& ''()'()*()*#4& > > 8,Z 9N 9N 4>9N 4>B4>B'.1Z 88"&8"&Q"&Q9Z Q9Z Q4Q059Z AA,IA,I9,I9?4R14]064& '''8hE90'.?D: 8hE90'.?D: "^I 6 A_!9N N80#AN 0 80#AN C !"#$%& *#4& #4& > 8,Z8,Z B'.1Z '.1Z 9Z Q4Q059Z Q4Q059Z 9?4R14]064& ?4R14]064& 8hE90'.?D: "^I A_!9N !"#$%&

!"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!)*+, %!&'(&!)*+,.- .- /-, ./-, //01 /-, //01..'2.'2('2(3&%45 (3&%45 3&%45663&78 63&78 3&78 !&'(&!)*+, //01 !"#$%"&' ( ! ) *+ , -!./,01,234,567/ !"#$%"&'(!) (!) *+,*+-!./,01,234,567/ ,-!./,01,234,567/ !"#$%"&' !+!+-!+-(8-(8&&(898&98&98&!:; &!:;!:;,,<,(8 ,<,(8&&=+&=+-=+-:;-:; :; <,(8 >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ >(?",@3/AB,<,@C/AA,&/ !"!"##!"$"#$"$"%%!&'(&!9%!&'(&!9-&&.!:##45 &.!:##45..;<4!2 .;<4!2 ;<4!2;;.=.=;<.=<< !&'(&!9.!:##45 !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/* !"""#$%&''()&*'++,-$,.#+/*

เอส. เอ็ม. แอร เซอรวิส

!"#$%&'#(#)*+,##././#0./012120##12).-).-#34).-340./ 30305.4#56.7 889:89:3;9:3;3; !"#$%&'#(#)*+,340./0./ 305.4#56.7 !"#$%&'#(#)*+,5.4#56.7

โทร. 0-2717-2380, 086-792-1914

!D8!D8!D8 55Q25Q2;Q2;<6%*6<+ BB92B92(92(RERE( RE ; <6%*6<+'6<>R<<B'2 '6<>R<<B'2 <6%*6<+ '6<>R<<B'2 !". 06 A.M. 1251 ")")**")&2&2*((&2+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU (+GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU +GLFKG+J+GPFGG+(F+"6;+I+1SF+IGKP+TU

!"# !"#$$$!"% !"%"""&'()# &'()#***+,+,+,---+.+.+. !"# !"% &'()# /001$'2 /001$'2 /001$'2

จำหนาย : แอรบานทุกยี่หอ บริการ : ติดตั้ง ลาง ยาย ซอม แอรบาน ราคาถูก พรอมประสบการณยาวนาน 10 ป

!"!"#!" 22#0!34* 11567'8,98/ #01+% 2 #0!34* 1567'8,98#$%# $%&$% &%'& %'()()%'*+() *+,"*+ ,"$," $-.$ -./-. /#01+% #01+% #0!34* 567'8,98-

!"#!"#!"# %$ %$ &'() **+') ,,-)-),($ ($-)./+01*2 ((3445678 99($# 9($# -: ($#-: ;-:; ; %$&'() &'() *+')+') ($./+01*2 ./+01*2 (3445678 3445678 <6=61<>?%2 @@+!7A BB01@: &&%1<>C%D(E <6=61<>?%2 @+!7A +!7A B01@: 01@: &%1<>C%D(E <6=61<>?%2 %1<>C%D(E C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG C"<F+GHIJKILLMINO+GHPJHGKNKNG


! 4

44

3=* 3=*11A<A<CB CB

'!) *+ 11A<A<CB CB Centre of Thailand '!) *+ The Foundation of Islamic '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=* '!)+ * 2<2<11?!3=* ?!3=*11A<A<CB CB The Foundation of Islamic Centre of Thailand



ทํางานดี

sio

ประคองตั 6 ประการข น ชีวิตของเราก็ +'>% D *$ B ่+ 1@" , B, 88&06* CC!=6% A+'>% 0?G7/0:8E D *$ + B+ B, CC!=6% * * จะสะอาดไรมลพิษ +'>% D(E (E$ * ้ว+ Bาเธอเพิ 1@"หากเราสามารถประคั B 6<่ง6<แต่ &06* !=6% FบA+'>% 0?G7/0:8E D(E (Eว$ *เองให B * 1@" * 1@"พ, Bน6<จาก 6<88&06* &06* !=6%าFงต F0?G7/0:8E 0?G7/0:8E ม่ น านมานี ง งานเมื ่ อ อายุF กสอง ผมไม่ คยเห็ า;*งของเขา แต่ 6%4'#7'/ 88เ%9.& %%น2-2-รู:ป:(-ร่(- '+01/ ;*'+01/ +" +" 8&8&2222$<$<34'#56%4'#7'/ ''%#0+%9.& 6%4'#7'/ %9.& 34'#56%4'#7'/ %#0+-))%#.6=" %#.6="8080>74(18?1$ >74(18?1$ %9.&%%2-2-::(- (- ;*;*+" +" 8&8&22$<$<''%#0+%#0+-))%#.6=" %#.6="00>74(18?1$ >74(18?1$ อง หั ว เกื อ บล้ า น แต่ ค งจะไม่ จ บ 0:8E * 0:8E D>D>22#,#,$$* ("3:) 565677'89'89("%EFC /("%EFC ;<$"=/%> ("3:) 33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 33G!<@+D*+#/?2"0"!:) 22 ''("%EFC ("3:) /$:3+& $:3+&2323G!<@+D*+#/?2"0"!:) G!<@+D*+#/?2"0"!:) ;<$"=/%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,'$'$("%EFC ("%EFC ("3:)''("%EFC ("%EFC G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/?2"0"!:) ("%EFC33G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 G!<@+D*+#/'"4"0(:3=622 บวนสุ ด ท้ า ย ผมเล่ า มานี ้ เ พื ่ อ เป็ น คติ เ ตื อ น ="5605607>74(18?1$ 8989!!$6 $6 H"+!6 67 5656778989!!$6 $6 H"+!6 67 6=" 7>74(18?1$ H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO H"+!6AA#,#,//@(4+9 @(4+95C 5C 7 6 8989//IIJKJKILMLNKO IIJKJKILMLNKO ต้องมีรูปงาม %EFC (2) ??@) @) ABAB33:C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 D>D>22#,#,$$("3:) F!B =)("%EFC 33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 ++/C9 /C9 'Q26 $$3"2%> "%EFC (2) :C G!<@+D*+#/'"4"0(:3=6 ("3:) F!B''::("%EFC =)..=C=C::*.P *.P G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 'Q2622 3"2%>((2)2)??@) @) ABAB:C :C D>D>22#,#,$$("3:) ("3:)''("%EFC ("%EFC33G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 G!<@+D*+#/RSTL/;:#!"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3

$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!& /$!& @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL E4V3T@4=/'V2F(V3/$!&33@+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL @+AW/JILNI/-+!X/IKLYJMKNZYR[/IKLSJOKRRIJ/-+!'"!X/IKLYJMKYOZL "%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 !"%0QEF3/L/U22!"%0QEF3 8(0?#% / %/ 8(0?#% % /063(8-. /063(8-. )7'(0(%(%=4!! )&@A@1B 6)C76" :%:%;;:0!6< !"!"#7$#$$%& ''()* !"!"##$%& ..'/'/%%==>! :0!6< >! :0!6< >! $%& ()*#++,-,-..'/'/33%@$98%@$98$%&''()* ()*+:%+:%;,-;,-:0!6< /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL /-+!'"!X/IKLYJMKYOZL !"#$"# %&'()* +,-(* ./)#0=.=>! 1!. !"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67"

n

!"#$"%&'()"*+,&-./01 022#33(45,.67" !!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%!!!"#$%&'()*#+&,"#-& "%&&'(89:;<2 '(89:;<2**=>"? =>"?&&'(@A '(@A2+2+BC!BC!2D2DE&("F9/ E&("F9/&&F<92 F<92((

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%*+%, *+%, !!!"#$%&'()*#+&,"#-& !!!"#$%&'()*#+&,"#-& -.#/0& -.#/0&11'%"2/3"%-423 '%"2/3"%-423

:%:%;;:0!6< >! :0!6< >! 89:3(F47!/ 89:3(F47!/ !"#$"# %&'()*!"!"$# $# +,-(* ./**)+,(+,(#000-=-1.=1/#. G"B/#. G"B 1!. %&$'( & $)" 0-12" !"!"$# $# %&$'( )0)0-3%12 %&$'( & $)" 0-12"))-3-3 %&$'(&&$)" $)"**+,(+,())-*+-*+/#. ,/#. ,0-12" 0-12" -3%12 !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$!!%&$'$!( -./+ !"#$"!%& ' () % *+%, !"#$"!%& ' () % *+%, '5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 7'5 89:9; 9 ,,( < $''$=>*#?3>@ABC3*D$)!E&$F57'5 "#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/45$6"+ 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 456/57896:4;/456/5769<4=;/4=8/>=?9>?<: 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM G!B&$567H756'HFIJ$5I6FKLF6L5IM -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

#0!34* 567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-. 22#0!34* !"#$!!%&$'$!( )-.)/*+/*+#01+% ,#01+% 00%12 !"#$!!%&$'$!( ,-./+ -./+ %12 11567'8,98!$%&'!( 081-735-3025 )*+ 089-110-7990

3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

#01+%22#0!34* #0!34*11567'8,98567'8,98!"!"##$%$%&&%'%'()()*+*+,","$$-.-.//#01+%

!"#$"!%& !"#$"!%&''()()%%5*+%, *+%, !"#"$%&'()*+,-+$.!/0$$+12$"3"/4 $6"+ -.#/0& 11'%"2/3"%-423 -.#/0& '%"2/3"%-423 %#789:);<12+'9;" #2. "/#"<4 (;"&,;+'9;"

!"#$!!%&$'$!( !"#$!!%&$'$!())*+*+,,-./+ -./+00%12 %12 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,& 3*4"$5'&55$,&$6$5'&7'$,&

!"#$%&"' 081-735-3025 ()* 089-110-7990

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 466  

เอกสารข่าววันศุกร์ ฉบับที่ 466 ประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you