Page 1

แถลงการณ์ เรื่อง ยุตคิ วามขัดแย้ ง การเข่ นฆ่ ากันในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์

สื บเนื่องจากกรณี เหตุการณ์ขดั แย้ง มีการทําร้ายกันระหว่างประชาชนชาวยะไข่ที่นบั ถือพุทธศาสนา กับชาวโรฮิงยาที่นบั ถือศาสนาอิสลามในเมืองยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ สร้างความเสี ยหายและชีวิตของชาว โรฮิงยามุสลิม และขยายตัวไปยังหลายเมือง รวมทั้งในย่างกุง้ มีผเู ้ สี ยชี วิตไปแล้ว 28 ราย บ้านถูกเผาไหม้ 1800 หลัง จนกระทัง่ รัฐบาลเมียนมาร์ตอ้ งประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2555 นี้ เหตุ การณ์ ในครั้ งนี้ สร้ างความวิต กกังวลอย่างมากต่อประเทศมุ สลิ มหลายแห่ งรวมทั้งประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา สวิสเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ ฝรั่งเศส และเลขาธิ การองค์การสหประชาชาติได้ส่งทูต พิเศษของสหประชาชาติ ไปสํารวจสถานการณ์เป็ นการด่วนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นี้ รายงานทางประวัติศาสตร์ มีชาวโรฮิงยาทีน่ ับถือศาสนาอิสลามอยู่ทอี่ าระกันมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 7 แล้ว เมียนมาร์ เคยตกเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษมาช้านาน และชนเผ่าต่างๆได้ร่วมกันต่อสู ้จนได้รับเอก ราชจากอังกฤษเมื่อปี คศ.1948 เมียนมาร์ โดยมีขอ้ ตกลงร่ วมกันว่าเมื่อได้รับเอกราชจากอังกฤษ ชนเผ่าต่างๆ จะได้รับอิสรภาพ แต่มาถึงยุคนายพลเนวินเข้ายึดอํานาจเผด็จการได้ละเลยข้อตกลงนี้ เมียนมาร์ เป็ นประเทศที่ประกอบด้วยชนเผ่าหลายศาสนา เช่น ชนชาติ พม่า มอน ฉาน ชิ น คะชี น กระเรี ยง คะยา ชนชาติเชื้อสายจีน อินเดีย และ อื่นๆ ศูนย์มนุษยธรรมมุสลิมไทย ยังมีความห่ วงใย วิตกกังวลต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิม โรฮิ งยากับชาวพม่าในยะไข่จะเลวร้ายมากยิ่งขึ้น อันสื บเนื่ องจากความขัดแย้ง ความโกรธแค้น ชิ งชังกัน ตั้งแต่อดีต การกดขี่ข่มแหงและมองชาวมุสลิมโรฮิงยาเป็ นพลเมืองชั้นสองมาโดยตลอด จนทําให้ชาวโรฮิงยา ต้องอพยพหนีออกไปนอกประเทศหลายแห่ งในขณะนี้ รั ฐบาลเมี ยนมาร์ ตอ้ งปรั บเปลี่ ยนนโยบายและทัศนคติ ยอมรั บความเท่าเทียมกันเคารพในความ แตกต่างทางเชื้อชาติ ชนเผ่า ยอมรับความเท่าเทียมกันของพลเมือง ความเป็ นมนุ ษย์ที่พี่งได้สิทธิ ความเป็ น พลเมืองของเมียนมาร์ เพื่อให้พวกเขามีศกั ดิ์ศรี มีการดํารงชีวิตอย่างปกติ และเป็ นพลเมืองที่มีพลัง


รัฐบาลเมียนมาร์ จะสร้างความปรองดองของชนเผ่าต่างๆรวมทั้งมุสลิมโรฮิ งยา การอยู่ร่วมกันใน สังคมพหุ นิยม ทุกอย่างต้องยอมรับความแตกต่าง ทุกฝ่ ายต้องปรับตัว มีการสานเสวนาระหว่างศาสนาและ ชนเผ่าต่างๆ อย่าสร้างความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนา การเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ เมียนมาร์ เป็ นสมาชิ กของประชาคมอาเซี ยนและกําลังเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนใน 2 ปี ข้างหน้า ควร ปรับนโยบายให้ขานรั บกับการเปลี่ยนแปลงสู่ ประชาคมอาเซี ยนเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ดีกว่าสร้ างความ ขัดแย้งของประเทศเมียนมาร์โดยยึดมัน่ ตาม “6th Regional Interfaith Dialogue” ที่จะจัดขึ้นที่อินโดนีเซีย ศูนย์มุสลิมไทยเพื่อความเป็ นธรรมต่อชาวโรฮิงยา จะเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาว โรฮิงยาและชาวเมียนมาร์ ในรัฐยะไข่ต่อไปเพื่อเรี ยกร้องความเป็ นธรรมและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานชาวเมียนมาร์ ต่อไป

วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2555 ศูนย์มุสลิมไทยเพื่อมนุษยธรรมโรฮิงยา มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ สภายุวมุสลิมโลก (WAMY) สํานักงานประเทศไทย สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม สมาพัมธ์นิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม สภาองค์กรมุสลิมแห่ งประเทศไทย

แถลงการณ์โรฮิงยา 15 มิถุนายน 2555  

องค์กรมุสลิมเครือข่าย โดย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย สภายุวมุสลิมโลก WAMY (สำนักงานประเทศไทย) กลุ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you