Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

แผนยทธศาสตร์ และกลยทธ์ ุ ุ การบริหาร มลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

่ มูลนิธิเพือศูนย์กลางอิสลามแหงประเทศไทย 87/2 ซอยรามคําแหง 2 (มูลทรัพย์ 2) แขวง/เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2314-5638, 0-2369-2799 โทรสาร 0-2314-3962

Email: office@thaiislamiccenter.com © 2010-2013 All rights reserved.


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

แผนยทธศาสตร์ และกลยทธ์ ุ ุ การบริหาร มลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ คํานํา ่ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริ หารมูลนิธิเพือศูนย์กลางอิสลามแหงประเทศไทย ประจําปี ิ นจากการระดมความคิดรวมกนของคณะกรรมการบริ ่ ั พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เป็ นแผนทีเกดขึ หาร ่ นทางการในการประชุมของมูลนิธิ มูลนิธิ เมือวันที ๖ เมษายน ๒๕๕๓ และได้รับการรับรองอยางเป็ เมือวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยเวลาของการดําเนินงานของมูลนิ ธิจะเริ มจากเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ่ ในการดําเนินงานให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กรรมการทังหมด ๓๑ ทานจะได้ รับ ิ ํ ํ มอบหมายภารกจในการกาหนดแผนปฏิ บตั ิการ และกาหนดความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน โดย ่ งคณะอนุกรรมการและอาสาสมัครของแตละฝ่ ่ าย เพือรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน สามารถแตงตั ่ ั โดยคํานึงถึงหลักการบริ หารและการจัดการทีดี (Good governance) ได้แก่ รวมกน ่ ก. การเสริ มสร้างการมีส่ วนรวมในการปรึ กษาหารื อ หรื อ มุชาวะเราะห์ (Participation and consultation) ข. การทํางานด้วยความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ หรื อ อะมานะห์ (Public responsibility) ่ ตรว จสอบได้ หรื อ อิ ค ลาศ (Transparency and ค. ทํา งานด้วยความบริ สุทธิ ใจ โปรงใส accountability) ่ ั คือ “เอกภาพ ภราดรภาพ และสันติภาพ” ง. ยึดถือค่านิยมหลักรวมกน จ. คติพจน์ในการทํางานคือ “ศูนย์กลางการเรี ยนรู้อิสลาม ศูนย์รวมนําใจมุสลิม ศูนย์พฒั นา สังคมสันติสุข”

2

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

๒. วิสัยทัศน์ ของมลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย “ศูนย์กลางเพือการเรี ยนรู้และการเสริ มสร้ างความเข้า ใจอิ สลาม ศูนย์รวมการดําเนิ น ิ ่ อ ขององค์การพัฒนา กจกรรมเพื อการพัฒนาคุณภาพชี วิตมุสลิ ม ศูน ย์ประสานความรวมมื เอกชนมุสลิมและองค์การศาสนิกชนต่างๆในการพัฒนาสังคมไทย” ๓. พันธกิจของมลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ่ พัฒนาศูนย์กลางอิสลามให้เป็ น ศูนย์กลางแหงการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิศาสนกจิ และการ ่ อเพือดํา เนิ นการพัฒนาสังคม ขององค์การ เผยแผสั่ จธรรมอิสลาม ศูนย์ประสานความรวมมื ่ ิ เอกชนมุสลิมในประเทศและระหวางประเทศ ศูนย์พฒ ั นากจกรรมสั งคมสงเคราะห์ดว้ ยซะกาต และการบริ จาคเพือสาธารณกุศลศูนย์เสริ มสร้างศาสนิกสัมพันธ์และศาสนิกสนทนาเพือสร้า ง สันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก

๔. ภารกิจหลักทีสํ าคัญของมลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย ิ ั ิ ๑. พัฒนาศูนย์กลางให้มีความพร้อมและพอเพียง เพือการจัดกจกรรมทางศาสนากบกจกรรม ทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมมุสลิม ทังนีดว้ ยการให้บริ การทีดีในการใช้อาคาร ่ อืนๆ มัสยิด หอประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องสํานักงาน ศูนย์อาหาร และสถานทีสวน ๒. ปรับปรุงภูมิทศั น์ ทํานุบาํ รุงระบบสาธารณูปโภค และการดูแลรักษาอาคารสถานทีให้มี ความสะอาดและสวยงามอยูเ่ สมอ ทังนีโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สภาพทางสถาปัตยกรรม เดิมของอาคารทีมีลกั ษณะโดดเดน่

3

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ํ าและผูย้ ากไร้ การพัฒนา ๓. พัฒนากองทุนซะกาตและการกุศล เพือการสงเคราะห์เด็กกาพร้ การศึกษาของมุสลิมผูด้ อ้ ยโอกาส และการพัฒนาอาชีพของมุสลิมโดยรวม ทังนีโดยมีการ ํ กาหนด วิธีการและระเบียบจัดสรรเงินซะกาตตามหลักการจัดการทีดี ๔. ระดมทุนจากองค์การภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมทังการรับบริ จาคจากบุคคลและองค์การ ่ าง ่ สาธารณะกุศลของมุสลิ ม ในประเทศไทยและตางประเทศ ทังนี เพือ ใช้ในการกอสร้ ิ ่ ศูนย์วฒั นธรรมอิสลาม กบัใช้อุดหนุนกจกรรมด้ านตางๆของมู ลนิ ธิ ๕. จัดการศึ กษาเรี ย นรู้อิ สลาม การสัม มนา การฝึ กอบรม การประชุ มเชิ งปฏิ บัติการ เพือ ่ มการสนทนาเพือแลกเปลียน พัฒนาความรู้ของมุ สลิ มในเรื องทีเป็ นประโยชน์ สงเสริ ความคิดเห็นของนักคิด นักวิชาชี พ และนักวิชาการ ในประเด็นของการพัฒนาสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตมุสลิม ่ ๖. จัดเวทีการสานสนทนาระหวางศาสนิ กชน (Interfaith dialogues) และองค์กรภาคประชา ่ เพือนําบทสรุ ปทีได้ไปสงเสริ ่ มการอยูร่ ่วมกนอยางสั ั ่ นติ สังคมของศาสนาตางๆ ่ ี ั สลามและประชาคมโลกมุสลิม ๗. พัฒนางานด้านสถิติ ข้อมูลขาวสาร สารสนเทศเกยวกบอิ รวมทังการเผยแพร่ สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการสือสารทีทันสมัย ั ่ ่ อ กบั คณะทูตานุทูต ๘. ประสานสัม พัน ธ์กบองค์ การมุ สลิ มในตางประเทศ ให้ความรวมมื ่ มุสลิมในประเทศไทย ให้การต้อนรับชาวมุสลิมจากตางประเทศ และการเสริ มสร้างความ ่ อด้านวัฒนธรรมกบั ประชาคมมุสลิมนานาชาติ รวมมื ่ ิ ่ อสารมวลชน ทัง ๙. ประชาสัมพันธ์และเผยแพรกจกรรมของมู ลนิ ธิต่อสาธารณชน ผานสื ประเภทสิ งพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทังพัฒนารู ปแบบและวิธีการจัดรายการ ั ทยุรัฐสภา เพือให้รายการกระจาย วิทยุทีนี ศูนย์กลางอิสลามและรายการเดือนบวชกบวิ ่ มีความนาสนใจ ่ เสี ยงดังกลาว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเสริ มภาพลักษณ์ของศูนย์กลาง ่ อิสลามแหงประเทศไทย

4

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

๕. ประเด็นยทธศาสตร์ การพัฒนา ๕ ด้ าน ุ ิ ๑. พัฒนาอาคารสถานทีเพือใช้เป็ นศูนย์กลางกจกรรมสาธารณประโยชน์ ๒. พัฒนากองทุนชะกาตและการกุศลเพือสร้างคุณภาพชีวิตมุสลิม ๓. พัฒนาการเรี ยนรู้อิสลามเพือการดําเนินชีวิตอยางสั ่ นติสุข ่ ่ ๔. พัฒนาเครื อขายองค์ การมุสลิมไทยและตางประเทศ เพือการพัฒนาประชาคมมุสลิม ่ ๕. พัฒนาสัมพันธ์ภาพระหวางศาสนิ กชนเพือสร้างพลังประชาสังคม ๖. ยทธศาสตร์ และกลยทธ์ ุ ุ การพัฒนา ๒๕ กลยทธ์ ุ ิ เพื อให้ก ารดํา เนิ น โครงการและกจกรร มของมู ล นิ ธิ เพื อศู น ย์ก ลางอิ ส ลามเป็ นไปอยา่ ง ํ ่ ่ สอดคล้องต้องกนั จึงกาหนดกลยุ ทธ์ในแตละประเด็ นยุทธศาสตร์ ดังตอไปนี ๑. พัฒนาอาคารสถานทีเพือเป็ นศนย์ ู กลางกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กลยทธ์ ี าเนินการมี ๕ ด้านคือ ุ ทจะดํ ิ ๑.๑ การพัฒนาและทะนุบาํ รุ งอาคารสถานทีให้เกดประโยช น์สูงสุด ่ ๑.๒ การพัฒนาผังแมบทการใช้ ทีดินและปรับปรุงภูมิทศั น์ของมูลนิธิให้สวยงาม ๑.๓ การพัฒนางานสาธารณูปโภคและงานสุขาภิบาล ่ ๑.๔ การพัฒนาการใช้พนื ทีของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ํ า ๑.๕ การพัฒนาอาคารและการบริ หารงานศูนย์เด็กกาพร้ ๒. พัฒนากองทนชะกาต และการระดมทนุรปแบบอื นเพือสร้ างคณภาพชี วติ มสลิ ุ ู ุ ุ ม กลยุทธ์ ทจะดํ ี าเนินการมี ๕ ด้านคือ ่ ่ อง ๒.๑ การระดมและขยายขนาดกองทุนซะกาตอยางตอเนื ๒.๒ การพัฒนารู ปแบบและวิธีจดั สรรซะกาตเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ่ ๒.๓ การพัฒนาการระดมทุนและการบริ จาคในรู ปแบบตางๆ ิ รมสังคมสงเคราะห์ ๒.๔ การพัฒนากจกร 5

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

่ อมโยงกบกองทุ ั ๒.๕ การพัฒนาเครื อขายเชื นซะกาตขององค์การอืนๆ ๓. พัฒนาการเรียนรู้อสิ ลามเพือการดําเนินชีวติ อย่างสันติสุ ข กลยทธ์ ี าเนินการมี ๕ ด้านคือ ุ ทจะดํ ๓.๑ การพัฒนาศูนย์อิสลามศึกษา ๓.๒ การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้และห้องสมุด ๓.๓ การจัดตังศูนย์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.๔ การเผยแผคุ่ณธรรมอิสลามเพือประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ๓.๕ การจัดตังและพัฒนาศูนย์สารสนเทศมุสลิมไทยและโลกอิสลาม ๔. พัฒนาเครือข่ายองค์การมสลิ ุ มไทยและต่ างประเทศเพือการพัฒนาประชาคมมสลิ ุ ม กลยทธ์ ี าเนินการมี ๕ ด้านคือ ุ ทจะดํ ่ มกจกรรมเพื ิ ๔.๑ การสงเสริ อการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชนและครอบครัว ่ มกจกรรมเพื ิ ่ อระหวางชุ ่ มชนและองค์การมุสลิม ๔.๒ การสงเสริ อประสานความรวมมื ไทย ่ อกบัคณะทูตานุทูตประเทศมุสลิม และองค์การมุสลิมในนานาประเทศ ๔.๓ การรวมมื ิ ๔.๔ การพัฒนากจกรรมด้ านสวัสดิภาพและสิ ทธิ เสรี ภาพของสังคมมุสลิม ๔.๕ การพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสื อสารมวลชน ๕. พัฒนาสั มพันธ์ ภาพระหว่างศาสนิกชนเพือสร้ างพลังประชาสั งคม กลยทธ์ ี าเนินการมี ๕ ด้านคือ ุ ทจะดํ ั ๕.๑ การประสานสัมพันธ์กบองค์ การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ใน การพัฒนาภาคประชาสังคม ่ ๕.๒ การจัดประชุมเพือการสานสนทนาระหวางศาสนิ กชน (Interfaith dialogues)

6

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

่ อระหวางองค์ ่ ๕.๓ การสร้างความรวมมื การพัฒนาของศาสนิกชน ในการดําเนินงาน พัฒนาสังคม ่ ี ั อิสลาม และการแกไขความเข้ ้ ี ั ๕.๔ การเผยแพรความรู ้เกยวกบ าใจทีไมถู่ กต้องเกยวกบ อิสลามและมุสลิม แก่องค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและศาสนิกชนต่างๆ ิ ๕.๕ การจัด กจกรรมเพื อการ สร้ า งสั ง คมสั น ติ สุ ข จากกลยุ ท ธ์ ที ได้ ก ําหนดไว้ ํ ิ คณะกรรมการทุกคนจะได้รับมอบหมายในการไปกาหนดโครงการและกจกรรม ่ จากนันจึงจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี การจัดทํา งบประมาณรายจาย ่ ตางๆ ่ อจากสาธารณชนตอ่ ไป และการเตรี ยมการสนับสนุนด้วยการขอความรวมมื ๗. ภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการปฏิบัตงิ านตามยทธศาสตร์ และ ุ กลยทธ์ ุ ทีกําหนด ํ เพือให้การนํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทีกาหนด สามารถนําไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสําเร็ จ ่ ประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการมูลนิธิเพือศูนย์กลางอิสลามแหงประเทศไทย ่ อยางมี มีมติร่วมกนั ่ ในการกาํหนดภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ดังตอไปนี ลําดับ ๑

7

คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรี ยากร

ตําแหน่ ง ประธาน

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ บริ หารงานทังหมดของมูลนิธิตามที ํ กาหนดไว้ ในข้อบังคับของมูลนิธิ มี บทบาทและอํานาจหน้าทีในฐานะ ผูแ้ ทนของมูลนิธิ ในการทํางาน องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา ่ สังคมภายในประเทศ และระหวาง ั บทบาทในการทํางาน ประเทศ กบมี ่ ั รวมกบองค์ การพัฒนาเอกชนมุสลิม


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

นายสมรรถ ขามเขตต์

นายกมล บุญชม

8

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ ่ อและสร้าง เพือการสร้างความรวมมื ่ การมีส่วนรวมในการบริ หารเพือการ พัฒนามูลนิธิ ํ ั รองประธาน อํานวยการและกากบการปฏิ บตั ิงาน ่ ได้แก่ ๑ ด้านตางๆ ่ มและพัฒนาอาชีพ ก. งานการสงเสริ ข. งานด้านพัฒนาอาคารและการ ํ า บริ หารงานบ้านเด็กกาพร้ ิ ค. งานด้านกจกรรมสตรี เด็ก และ เยาวชน ง. งานด้านปฎิคมและสิ งอํานวยความ สะดวกของผูใ้ ช้บริ การของมูลนิธิฯ จ. งานด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการสังคม สิ ทธิ เสรี ภาพ และความปลอดภัย ํ ั รองประธาน อํานวยการและกากบการปฏิ บตั ิงาน ่ ได้แก่ ๒ ด้านตางๆ ิ ก. งานกจการด้ านการเงินของมูลนิธิ ข. งานด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ่ น รายได้และการใช้จายเงิ ค. งานด้านการระดมทุนและการรับ บริ จาคเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิ ง. งานด้านการเงินของศูนย์อาหาร และ รายได้จากการใช้สถานทีของ ่ องค์การตางๆ

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

9

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ จ. งานด้านกุรบาน และการจัดเลียง (โดยเฉพาะการจัดเลียงในเดือน รอมฎอน) ํ ั นายปรี ชา ศรี สงา่ รองประธาน อํานวยการและกากบการปฏิ บตั ิงาน ่ ได้แก่ ๓ ด้านตางๆ ก. งานกองทุนซะกาตและการกุศล ข. งานศูนย์อิสลามศึกษา ค. งานสังคมสงเคราะห์ ง. งานศูนย์การเรี ยนรู้ ห้องสมุด และ ศูนย์หนังสืออิสลาม ่ มการเผยแผหลั ่ กการ จ. งานการสงเสริ อิสลาม ํ ั นายสามารถ มะลูลีม รองประธาน อํานวยการและกากบการปฏิ บตั ิงาน ่ ได้แก่ ๔ ด้านตางๆ ก. งานวิเทศสัมพันธ์ ข. งานศาสนิกสัมพันธ์ ค. งานการประสานงานองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การพัฒนา เอกชน ั ง. งานสานสัมพันธ์กบองค์ การชุมชน ่ มุสลิมใน กทม.ปริ มณฑล และสวน ภูมิภาค ่ นายอาหะหมัด ขามเทศ เลขาธิ การ งานด้านตางๆในฐานะเลขาธิ การตาม ั ทอง ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ กบให้

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

10

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ ่ รับผิดชอบงานดังตอไปนี 1. การจัดการเอกสารและบันทึก รายงานการประชุม ั 2. การประสานงานกบองค์ การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมตามที คณะกรรมการมอบหมาย ํ ั แลการบริ หารกจการ ิ 3. กากบดู สํานักงาน การจัดทําเอกสารงาน ทะเบียนมูลนิธิและคณะกรรมการ มูลนิธิฯ 4. การออกเอกสารและลงนามแทน ่ ั คคล มูลนิธิฯในการติดตอกบบุ องค์การตามทีประธานมูลนิธิฯ มอบหมาย 5. การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของเจ้าหน้าที บุคลากร และ อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ํ ั ่ ได้แก่ 6. ให้กากบการปฏิ บตั ิงานตางๆ ก. งานอาคารสถานที ข. งานศูนย์สารสนเทศมุสลิม ค. งานประสานงานองค์การมุสลิม ง. งานประชาสัมพันธ์และสื อสาร องค์กร จ. งานการพัฒนาภูมิทศั น์และ


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายรอศักดิ มูลทรัพย์

เหรัญญิก

นายสมชาย เพียรมานะ

สมุห์บญั ชี

11

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ สาธารณูปโภค การดําเนินงานของเหรัญญิกตาม ่ ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ ดังตอไปนี 1. ดูแลในการจัดทําเอกสารสําคัญ ั เกียวกบการเงิ น ่ 2. การติดตอธนาคารและสถาบั น ็ กษาเงิน การเงิน เพือการดูแลเกบรั 3. การจัดทําประมาณการรายรับ ่ รายจาย ่ นอยาง ่ 4. การควบคุมการใช้จายเงิ ่ โปรงใส 5. การจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ ่ ประชุมคณะกรรมการในการ ตอที ประชุมทุกครัง ่ ่ น 6. การเผยแพรรายงานการใช้ จายเงิ ่ ตอสาธารณะช น การดําเนินการของสมุห์บญั ชีตาม ่ ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ ดังตอไปนี 1. การจัดวางระบบบัญชี และการ บันทึกรายงานทางการเงิน ตาม ระเบียบการบริ หารการเงินและ บัญชีของสมาคมและมูลนิธิ 2. การจัดทํางบดุลประจําปี ่ งผูต้ รวจสอบบัญชี 3. การเสนอแตงตั


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายยุพ นานา

่ ม งานสงเสริ และพัฒนา อาชีพ

๑๐

ดร.วัลลภ สุวรรณดี

งานประสาน งานองค์การ ภาครัฐและ องค์การ พัฒนาเอกชน

๑๑

นายสามารถ ทรัพย์พจน์

งานอาคาร สถานที

12

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ ิ 4. การทํารายงานกจการมู ลนิธิต่อทาง ํ ราชการให้ทนั เวลาทีกาหนด ิ ่ ม 1. กจกรรมด้ านการพัฒนาและสงเสริ อาชีพของมุสลิม ด้วยการ ั ประสานงานกบองค์ การภาครัฐ ่ ่ อ และการสร้างเครื อขายความรวมมื ั กบองค์ การภาคเอกชน 2. การพัฒนาบุคลากรมุสลิมให้มี ความรู้และทักษะทางอาชีพ และ เข้าถึงข้อมูลด้านการจ้างงานทัง ่ ภายในประเทศและตางประเทศ ั 1. ประสานงานกบองค์ การภาครัฐและ ภาคเอกชน เพือแสวงหาลูท่ างใน การรับการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านอืนๆ ่ อกบองค์ ั 2. ประสานความรวมมื การ ่ พัฒนาเอกชนตางๆในการจั ด ิ กจกรรมการพั ฒนาชุมชนและสังคม 1. การพัฒนาและทะนุบาํ รุงอาคาร สถานที ํ 2. กาหนดหลั กเกณฑ์และจัดระเบียบ การใช้บริ การสถานที เพือการจัด ิ งานและกจกรรมทางสั งคม 3. การจัดระเบียบร้านค้า


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

๑๒

นายสามารถ บุญธรา ทิพย์

งานระดมทุน และการจัดหา รายได้

๑๓

นายมาโนช เพ็ชรทองคํา

งานบริ หาร ิ กจการบ้ าน ํ า เด็กกาพร้

๑๔

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์

ิ งานกจการ สตรี เยาวชน

13

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ 4. การจัดระเบียบยานพาหนะ 5. การพัฒนาการใช้พืนทีบริ เวณใต้ ่ พิเศษ ให้สอดคล้องกบั ทางดวน ข้อตกลงทีการทางพิเศษแหง่ ประเทศไทยอนุญาตให้มูลนิธิใช้ ิ เพือกจกรรมสาธารณะ 1. การระดมทุนจากองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน คณะบุคคล 2. การขอรับบริ จาคจากผูม้ ีจิต สาธารณะ 3. การจัดหารายได้รูปแบบอืนๆ เพือ ิ สนับสนุนกจกรรมและโครงการ ่ ด้านตางๆของมู ลนิธิฯ 1. ประสานงานกบั คณะกรรมการ บริ หารและการพัฒนาบ้านเด็ก ํ า กาพร้ 2. ปรับปรุงและพัฒนางานสงเคราะห์ ํ า ให้เป็ นระบบและมี เด็กกาพร้ ระเบียบแบบแผนทีได้มาตรฐาน 3. ให้คาํ แนะนําทีมีประโยชน์ในการ ํ าตาม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกาพร้ หลักการอิสลาม ่ ม สนับสนุน และจัด 1. สงเสริ ิ สตรี เยาวชน ระบบงานด้านกจการ


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง และ ครอบครัว

๑๕

นายชาคริ ต กรี มี

งานกองทุน ซะกาตและ การกุศล

๑๖

นายบรรจง บินกาซัน

งานศูนย์ อิสลามศึกษา

๑๗

ิ ่ นายสมชาย เกดอยู

งานศูนย์ สารสนเทศ มุสลิม

14

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ และครอบครัว ั ่ 2. การประสานงานกบองค์ กรเครื อขาย ่ เพือเสริ มพลังความรวมมื ่ อใน ตางๆ ่ การทํางาน ให้มีคุณคาและ คุณประโยชน์มากยิงขึน 1. พัฒนาและเพิมขนาดกองทุนซะกาต และการกุศล 2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรซะกาต 3. การเสริ มสร้างความรู้เรื องซะกาต 4. การเยียมเยียนชุมชน 5. การประชาสัมพันธ์ 6. การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผูร้ ับซะกาต 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัด ิ กจกรรมสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ ่ มการศึกษาและความเข้าใจ 2. สงเสริ ่ การ อันถูกต้องในวิถีอิสลาม แกองค์ คณะบุคคล หรื อบุคคล 3. เสริ มสร้างการเรี ยนรู้แก่กลุม่ ผูส้ นใจ ใฝ่ เรี ยนรู้อิสลาม และพร้อมจะ เปลียนวิถีชีวิตมาเป็ นมุสลิม (มุอลั ลัฟ) 1. การจัดตังและพัฒนาศูนย์ สารสนเทศมุสลิม (Muslim Information Centre or MIC)


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

๑๘

๑๙

15

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ ่ 2. รวบรวมข้อมูล สถิติ และขาวสาร ่ ี ั สลามและมุสลิม ด้านตางๆเกยวกบอิ ทังในระดับบุคคล องค์การ สังคม ในประเทศไทยและนานาประเทศ ่ 3. เผยแพรสารสนเทศในรู ปของ เอกสาร สิ งพิมพ์ วารสาร สื ออีเล็ค โทรนิกส์ 4. การพัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยี สารสนเทศอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ เพือการศึกษาและการพัฒนาสังคม นายการี ม อับดุลเลาะห์ งานประสาน 1. เสริ มสร้างและประสานความ ่ อระหวางคณะบุ ่ ่ อ รวมมื คคลทีมี ความรวมมื บทบาทในการบริ หารงานใน องค์การ ิ องค์การ บริ หารกจการศาสนา มุสลิม อิสลาม ทังในระดับประเทศและ ระดับจังหวัด ่ 2. การแลกเปลียนข้อมูลขาวสาร และ ให้การสนับสนุนการทํางานของ องค์การตามข้อ 1 นายวิทยา วิเศษรัตน์ งานเผยแผ่ 1. การให้ความรู้ทางศาสนา ิ น ศาสนาและ 2. การจัดกจกรรมทางศาสนาในวั และเดือนทีสําคัญ ตามปฏิทิน วิชาการ อิสลาม อิสลาม ้ 3. การแกไขความเข้ าใจทีคลาดเคลือน

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

๒๐

นายสิทธิ พร ศรี สงา่

๒๑

พ.ต.ท.สุพจน์ เส้นขาว

16

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ ี ั สลาม และวิถีการดําเนิน เกยวกบอิ ชีวิตของมุสลิม ี ั 4. การพัฒนาเอกสารวิชาการเกยวกบ อิสลาม เพือการสร้างความเข้าใจทีดี และถูกต้อ งแกมุ่ สลิม และผูส้ นใจ ี ั สลาม วิชาการเกยวกบอิ ั ่ าน งานห้องสมุด 1. การประสานกบหนวยงานด้ ห้องสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ของ และศูนย์การ กทม. เรี ยนรู้ 2. ให้คาํ แนะนําการพัฒนาสถานทีและ อํานวยความสะดวกในการใช้ บริ การ 3. ให้คาํ แนะนําในการจัดหาหนังสือ เอกสาร สิ งพิมพ์ และการจัด ิ ่ มการอานเพื ่ อการ กจกรรมสงเสริ เรี ยนรู้ ่ มความรู้ดา้ นกฎหมาย ่ ม 1. การสงเสริ งานสงเสริ ระเบียบแบบแผนและวิธีการปฏิบตั ิ สวัสดิภาพ ี องกบั สิทธิ ทีสําคัญ อันเกยวข้ และ เสรี ภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิการ และ สวัสดิการ ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต สังคม ของมุสลิม โดยเน้นทีกลุม่ วัยรุ่ นและ เยาวชน 2. การดูแลการจัดระเบียบ เพือการ

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

๒๒

นายบุญลือ ฉิมกุล

งานสังคม สงเคราะห์

๒๓

ดร.จรัญ มะลูลีม

งานศาสนิก สัมพันธ์

๒๔

นายณรงค์ วงศ์สุมิตร

งานวิเทศ สัมพันธ์

17

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ อํานวยความสะดวกและเพือความ ปลอดภัยของบุคคลสําคัญและของ ผูใ้ ช้บริ การทัวไปของศูนย์กลาง อิสลาม 1. การริ เริ มงานด้านสังคมสงเคราะห์ ่ รู ปแบบตางๆ 2. การสนับสนุนงานสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ทังนี ด้วยการ ่ อ ประสานงาน การสร้างความรวมมื ั ่ กบหนวยงานภาครั ฐ องค์กรพัฒนา เอกชนมุสลิมและองค์กรอืนๆ ่ มความรู้ทางวิชาการ 1. การสงเสริ ี ั สลามในโลกมุสลิม เกยวกบอิ ่ 2. การจัดรายการสนทนาระหวาง ศาสนิกชน (Interfaith dialogues) 3. การรวบรวมนักวิชาการมุสลิม ่ อทางวิชาการ 4. การพัฒนาความรวมมื ทีเป็ นประโยชน์ต่อการเสริ มสร้าง ่ ความสัมพันธ์ระหวางประเทศ มุสลิม ิ ่ 1. งานด้านกจการตางประเทศ 2. การประสานงานและสร้างความ ่ อกบกระทรวงการ ั รวมมื ่ ตางประเทศ


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

๒๕

๒๖

18

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ ิ 3. การจัดกจกรรมเพื อเสริ มสร้าง ั ความสัมพันธ์อนั ดีกบคณะทู ตานุทูต มุสลิม 4. การให้การต้อนรับบุคคลสําคัญหรื อ ่ คณะบุคคลชาวตางประเทศ นายประสิ ทธิ รักสลาม งานชุมชน 1. ให้บริ การทางสังคมแก่ชุมชนมุสลิม สัมพันธ์ และชุมชนอืนๆ ่ อาสาสมัคร 2. การสร้างเครื อ ขาย ศูนย์กลางอิสลาม ทังนีเพือการจัด ิ ่ ั ในการ และดําเนินกจกรรมรวมกน แกปั้ ญหาและตอบสนองความ ต้องการของชุมชนมุสลิมในรู ปแบบ ่ ตางๆ งานสือสาร 1. การจัดกจกรรมเพื ิ นายนิติ ฮาซัน อการสือสาร องค์การและ องค์การ การ 2. การเสริ มสร้างภาพลักษณ์องค์การ ประชาสัมพันธ์ 3. การจัดรายการวิทยุทีนีศูนย์กลาง อิสลาม 4. การประสานการดําเนินงานในการ ั ทยุรัฐสภา จัดรายการเดือ นบวชกบวิ ่ 5. การผลิตรายการเผยแพรทาง โทรทัศน์ ิ 6. การประชาสัมพันธ์กจกรรมมู ลนิธิ ด้วยการใช้สืออืนๆ

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ ๒๗

คณะกรรมการ นายสุพจน์ จิราพันธ์

๒๘

นายมัด มิตรมานะ

๒๙

นายขจัด เดวัน

19

ตําแหน่ ง

ความรับผิดชอบ งานพัฒนา 1. การจัดทําผังแมบท ่ (Master Plan) ภูมิทศั น์และ ในการพัฒนาภูมิทศั น์ สาธารณูปโภค 2. การบูรณะและอนุรักษ์อาคาร สถานทีของศูนย์กลาง 3. การดูแลและบํารุ งรักษางานประปา ไฟฟ้ า งานสุขาภิบาลและการรักษา ความสะอาด 4. การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมและ ่ าง ตอ่ วิศวกรรมในกรณีการกอสร้ เติม รวมทังการให้คาํ แนะนําในการ ใช้และประหยัดพลังงาน งานพัฒนา 1. จัดระเบียบการใช้ศนู ย์อาหารที ศูนย์อาหาร คํานึงถึงความสะอาดของตัวผูค้ า้ ่ และการจัดร้านค้า ทังในสวนของ ผูค้ า้ ประจําและผูค้ า้ พิเศษในวาระ ่ ตางๆ ํ 2. การกาหนดมาตรฐานอาหารทั งใน ด้านปริ มาณ คุณภาพ และราคาเพือ ั กค้าและ รักษาประโยชน์ให้กบลู ผูร้ ับบริ การ งานปฏิคม 1. งานด้านการต้อนรับบุคคล คณะ บุคคล องค์การ ทีมาเยียมเยียน และการ ศูนย์กลาง หรื อมาใช้บริ การอาคาร อํานวยความ ่ มัสยิด ห้องประชุม โดยเฉพาะอยาง สะดวก

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ลําดับ

คณะกรรมการ

ตําแหน่ ง

๓๐

นายประเสริ ฐ เทศงาม ถ้วน

งานการจัดทํา กุรบานและ ิ กจกรรมใน รอมฎอน

๓๑

นายอาทร ดะห์ลนั

งานภูมิภาค สัมพันธ์

20

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ ยิงในวันศุกร์ ในเดือนรอมฎอน วัน อีดิลฟิ ตร์ และวันอีดิลอัฎฮา 2. การจัดหาและดูแลการจัดสิงอํานวย ่ ความสะดวกด้านตางๆ 3. การจัดระเบียบการใช้หอ้ งครัวและ การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร โดย คํานึงถึงมาตรฐานด้านความสะอาด เป็ นสําคัญ 1. การวางแผนและพัฒนางานด้านการ จัดทํากุรบาน ั อขายชุ ่ มชน 2. การประสานงานกบเครื ในการแจกเนือกุรบาน ิ 3. การประสานกจกรรม การระดม อาสาสมัครเพือจัดการเลียงและการ ่ อน อํานวยความสะดวกในชวงเดื รอมฎอน วันอีดิลฟิ ตร วันอีดิลอัฎฮา ั 1. การพัฒนาความสัมพันธ์กบสมา คม มูลนิธิ และองค์การพัฒนาเอกชน มุสลิม หรื อองค์การในลักษณะอืนๆ ่ ทีอยู่ในภูมิภาคตางๆ ่ อในการ 2. เสริ มสร้างความรวมมื ทํางานเพือการพัฒนาสังคมมุสลิม และเผยแพรสั่ จธรรมอิสลามแก่ ผูส้ นใจทัวไป


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

่ างขวาง จึงจะ เพือให้การดําเนินงานของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากสังคมอยางกว้ เชิญบุคคลทีเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนและสนใจทํางานให้ศนู ย์กลางอิสลาม เข้ามาเป็ นคณะทํางานด้าน ั ส่วนรวมในการดํ ่ ่ ด้วยการแตงตั ่ งเป็ นคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ กบให้ าเนินการปฏิบตั ิงานด้าน ตางๆ ่ ่ อย ๒ เดือน ตางๆโดย มีอายุการทํางานครังละ ๓ ปี ทังนีให้คณะอนุกรรมการจะมีการประชุมอยางน้ ่ ง โดยมูลนิธิจะจัดสิ งอํานวยความสะดวกในการทํางานให้ตามความเหมาะสม ตอครั สําหรับในชันต้นคณะทํางานทีควรจัดตังขึนประกอบด้วย (๑) อนุกรรมการกองทุนซะกาต การกุศล และการสังคมสงเคราะห์ (๒) อนุกรรมการฝ่ ายอาคารสถานที ิ (๓) อนุกรรมการฝ่ ายกจการสตรี เยาวชนและครอบครัว ํ า (๔) อนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาบ้านเด็กกาพร้ ิ ่ (๕) อนุกรรมการฝ่ ายกจการตางประเทศ (๖) อนุกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์และการสือสารองค์การ (๗) อนุกรรมการฝ่ ายระดมทุน ิ (๘) อนุกรรมการการจัดกจกรรมทางศาสนาในวาระสํ าคัญ (๙) อนุกรรมการฝ่ ายศูนย์สารสนเทศมุสลิม ิ (๑๐) อนุกรรมการฝ่ ายการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบกจการ (๑๑) อนุกรรมการฝ่ ายอาสาสมัครเพือศูนย์กลางอิสลาม (๑๒) อนุกรรมการศูนย์อิสลามศึกษา

21

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

สํ าหรับแผนภมิู โครงสร้ างองค์การบริหารงานของมลนิ ู ธิ ปรากฏตามผังโครงสร้ างดังนี

22

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

๗. การประชมุคณะกรรมการและคณะอนกรรมการ ุ ่  คณะกรรมการมูลนิธิเพือศูนย์กลางอิสลามแหงประเทศไทย จะมีการประชุมปกติ ๒ ่ ง รวมปี ละ ๖ ครัง และในกรณีทีมีความจําเป็ นเรงดวน ่ ่ ให้ประธานมูลนิธิ เดือนตอครั สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญได้ เวลาทีเหมาะสมสําหรับการประชุมคือ วันศกร์ ุ สั ปดาห์ แรกของเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน ่ ํ อนึงเพือประโยชน์ในการนัดหมายลวงหน้ าของกรรมการ จึงกาหนดปฏิ ทินการ ่ ประชุมในสามปี จากนีไปดังตอไปนี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ครั งที ๓/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ครั งที ๔/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ั ๒๕๕๓  ครั งที ๕/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที ๓ กนยายน  ครั งที ๖/๒๕๕๓ วันศุกร์ ที ๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๓  พ.ศ. ๒๕๕๔  ครังที ๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๗ มกราคม ๒๕๕๔  ครังที ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  ครังที ๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ครังที ๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ั  ครังที ๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๒ กนยายน ๒๕๕๔  ครังที ๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  พ.ศ. ๒๕๕๕  ครังที ๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที ๖ มกราคม ๒๕๕๕ 23

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

    

ครังที ๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ครังที ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครังที ๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ั ครังที ๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที ๗ กนยายน ๒๕๕๕ ครังที ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 พ.ศ. ๒๕๕๖  ครังที ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ครังที ๒/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ครังที ๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ครังที ๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ั  ครังที ๕/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๖ กนยายน ๒๕๕๖  ครังที ๖/๒๕๕๖ วันศุกร์ที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๘. การแต่งตังคณะกรรมการทีปรึกษาและการประชมปรึ ุ กษาหารือ ่ ํ (๑) ตามข้อ บัง คับ ของมู ล นิ ธิ เ พื อศูน ย์ก ลางอิ ส ลามแหงประเทศไทย กาหนดให้ ท่ าน ่ นประธานทีปรึ กษากตติ ิ มศักดิ จุฬาราชมนตรี ดํารงตําแหนงเป็ ่ งภาครัฐ ภาคเอกชน (๒) ให้คณะกรรมการมูลนิธิพจิ ารณาเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิในวงการตางๆทั ่ นักวิชาการศาสนา ผูน้ าํ องค์กรภาคประชาชน เป็ นคณะทีปรึ กษาตามภารกจิด้านตางๆ ่ เป็ นทางการปี ละ ๑ ครัง ทังนีให้ (๓) ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทีปรึ กษาอยางที ํ กาหนดเวลา ตามความเหมาะสม ั (๔) ให้กรรมการและอนุกรรมการของมูลนิธิปรึ กษาหารื อกบคณะที ปรึ กษา ตามโอกาสอัน สมควร และนําข้อเสนอแนะทีได้รับนํามาใช้ประโยชน์ในการบริ หารการพัฒนามูลนิธิ ่ ตอไป 24

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

๙. การเสริมสร้ างเครือข่ายองค์การ ั (๑) การเสริ มสร้างสัมพันธภาพกบองค์ การตาม พ.ร.บ.การบริ หารองค์การศาสนาอิสลามฯ ั (๒) การสร้างความสัมพันธ์กบองค์ กรพัฒนาเอกชนมุสลิม (๓) การสร้างความสัมพันธ์กบองค์ ั การภาครัฐ เพือสงเสริ ่ มการอุดหนุนงบประมาณในการ ิ ดําเนินกจกรรมมู ลนิธิ ั (๔) การสร้างความสัมพันธ์กบองค์ การภาคเอกชนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทังในประเทศ ่ และตางประเทศ ทีมีโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility or CSR) ั ่ (๕) การสร้างความสัมพันธ์กบองค์ การภาคประชาชนทังภายในและตางประเทศ ๑๐. แนวทางในการบริหารกิจการสํานักงาน ให้เลขาธิ การมูลนิ ธิเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการสํานักงาน ดําเนินการสรรหา คัดเลือก ่ งหัวหน้าสํานักงาน และเจ้าหน้าทีประจําสํานักงาน กบให้ ั ร่วมกบเหรั ั ญญิก สมุห์บญั ชี เพือ แตงตั ํ ่ ่ วางข้อกาหนดตางๆตอไปนี แล้วรายงานให้ทีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทราบ ํ ก. การกาหนด บทบาทของหัวหน้าสํานักงาน ข. ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีประจํา ํ ค. การกาหนดระเบี ยบในการทํางานและการจัดระเบียบสํานักงาน ่ ง. เงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการเจ้าหน้าที จ. ความรับผิดชอบและวินยั การทํางาน ฉ. ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีเฉพาะกจิ มลนิ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย พฤษภาคม ๒๕๕๓

25

มูลนิธเิ พือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

ยทธศาสตร์ การบริหารมลนิ ุ ู ธิเพือศนย์ ู กลางอิสลามแห่ งประเทศไทย ศูนย์กลางเพือการเรี ยนรู้และการเสริมสร้างความเข้าใจอิสลาม ศูนย์รวมการดําเนิ น กิจกรรมเพือการพัฒนาคุณภาพชี วติ มุสลิม ศูนย์ประสานความร่ วมมือขององค์การพัฒนาเอกชนมุสลิมและ องค์การศาสนิ กชนต่ างๆในการพัฒนาสังคมไทย

คติพจน์ : ศนย์ ู กลางการเรี ยนร้ ู อสิ ลาม ศนย์ ู รวมนําใจมสลิ ุ ม ศนย์ ู พัฒนาสั งคมสั นติสุ ข

พ ัฒนาอาคารสถานทีเพือ เป็นศูนย์กลางกิจกรรม สาธารณประโยชน์

พ ัฒนากองทุนชะกาตและการ ระดมทุน รูปแบบอืนเพือ ี ตมุสลิม สร้างคุณภาพชวิ

พ ัฒนาการเรียนรูอ ้ ส ิ ลามเพือ ี ต อย่างสนติสุ ั การดําเนินชวิ ข

พ ัฒนาเครือข่าย องค์การ มุสลิมไทยและต่างประเทศ เพือการพ ัฒนาประชาคม มุสล ม ิ

ั ันธภาพระหว่าง พ ัฒนาสมพ ศาสนิกชนเพือสร้างพล ัง ั ประชาสงคม

• การพัฒนาและทะนุบํารุงอาคารสถานทีให ้เกิด ประโยชสูงสุด ิ ัศน์ของมูลนิธใิ ห ้สวยงาม • การพัฒนาผังแม่บทการใชที้ ดินและปรับปรุงภูมท • การพัฒนางานสาธารณู ปโภคและงานสุข าภิบาล • การพัฒนาการใชพื้ นทีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย • การพัฒนาอาคารและการบริหารงานศูนย์เด็ กกําพร ้า • การระดมและขยายขนาดกองทุนซะกาตอย่างต่อเนื อง ี • การพัฒนารูปแบบและวิธจี ัดสรรซะกาตเพือการพัฒนาคุณภาพชวิต • การพัฒนาการระดมทุนและการบริจาคในรูปแบบต่างๆ ั • การพัฒนากิจกรรมสงคมสงเคราะห์ ื บกองทุนซะกาตขององค์การอืนๆ • การพัฒนาเครือข่ายเชอมโยงกั ึ • การพัฒนาศูนย์อสิ ลามศกษา • การพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้และห ้องสมุด • การจั ดตังศูน ย์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ั ุ ธรรมอิสลามเพือประโยชน์ตอ ่ การพัฒนาสงคม • การเผยแผ่คณ • การจั ดตังและพัฒนาศูนย์สารสนเทศมุสลิมไทยและโลกอิสลาม ่ มกิจกรรมเพือการพัฒนาบทบาทสตรี เยาวชนและครอบครัว • การสงเสริ ่ มกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์การมุสลิมไทย • การสงเสริ ู มุสลิม และองค์การมุสลิมในนานาประเทศ • การประสานความร่วมมือทูต านุ ทต ิ เสรีภาพของสงคมมุ ั สลิม • การพัฒนากิจกรรมด ้านสวัสดิภาพและสทธิ ั ื การพั ฒ นางานประชาสมพั น ธ์ แ ละการสอสารมวลชน • ั นธ์ภาครัฐและ เอกชนในการพัฒนาภาคประชาสงคม ั • การประสานสมพั • การจั ดประชุมเพือการสานสนทนาระหว่างศาสนิกชน (Interfaith dialogues) ั • การร่วมมือระหว่างองค์การพัฒนาของศาสนิกชน ในการดําเนินงานพัฒนาสงคม • การเผยแพร่ความรู ้เกียวกับอิสลาม และการแก ้ไขความเข ้าใจทีไม่ถกู ต ้องเกียวกับ อิสลามและมุสลิม แก่องค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและศาสนิกชนต่างๆ ั ั สข ุ • การจั ดกิจกรรมเพือการสร ้างสงคมสนติ

ค่านิยมร่ วม: เอกภาพ ภราดรภาพ สั นติภาพ พันธกิจ: พัฒนาศูนย์กลางอิ สลามให้เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิศาสนกิจ และการเผยแผ่สัจจธรรมอิ สลาม ั ัศน์ วิสยท ศูนย์ประสานความร่ วมมื อเพือดําเนิ นการพัฒนาสังคมขององค์การเอกชนมุสลิมในประเทศและระหว่างประเทศ ศูนย์พฒั นากิ จกรรมสังคมสงเคราะห์ดว้ ยซะกาตและการบริ จาคเพือสาธารณกุศล 26 ศูมูนลย์นิเสริ ธเิ พื ย์กลางอิ งประเทศไทย มอศู สร้านงศาสนิ กสัสมลามแห่ พันธ์และศาสนิ กสนทนาเพือสร้างสันติ สุขของสังคมไทยและสังคมโลก

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร มูลนิธิฯ ปี 2553-2556  

เอกสารแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหาร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2556 โดย รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิเพื...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you