Page 1


ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา  

หนังสือเล่มที่ 1 ในชุด รู้ทันสื่อโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากเหตุการณ์จริงของผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา จนต้องสูญเสียทรัพย์ส...

ทุกข์ล้นเหลือ เหยื่อโฆษณา  

หนังสือเล่มที่ 1 ในชุด รู้ทันสื่อโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากเหตุการณ์จริงของผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา จนต้องสูญเสียทรัพย์ส...

Advertisement