Page 84

80

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

îĆÖýċÖþćïĆèæĉêýċÖþćǰĀúĆÖÿĎêøÿĀÖĉÝýċÖþćǰöìÿǰǰÝĞćîüîǰǰÙîǰ ñĎšìøÜÙčèüčçĉ ĕéšĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘ îêŠĂøć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ ÷ǰĶðøąöüúĂÜÙŤÙüćöøĎšéšćîÖćøüĉÝĆ ÷ǰǰǰ ÿĀÖĉÝýċÖþćķǰ Ă÷ŠćÜÖüšćÜ×üćÜĒúąđĀĘîßĂïøŠüöÖĆîêŠĂđîČĚĂĀćÿćøąĒúąÖøąïüîÖćøéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ ÷ ×ĂÜøć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷ēé÷đĀĘîÙüøĔĀšöĊÖćøđñ÷ĒóøŠ ĒÖŠñĎšÿîĔÝìĆęüĕðǰóøšĂöìĆĚÜĕéšĔĀš×šĂđÿîĂĒîąđóĉęöđêĉö àċęÜÿćöćøëĒïŠÜđðŨîÿøčðÖćøüĉóćÖþŤĒúąÿøčðךĂđÿîĂĒîąǰéĆÜîĊĚǰ ǰ ÿøčðÖćøüĉóćÖþŤǰ øć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷ðøąöüúĂÜÙŤÙüćöøĎš éšćîÖćøüĉÝĆ÷ÿĀÖĉÝýċÖþćǰ óïüŠćǰöĊÖćøýċÖþćĀøČĂüĉÝĆ ÷ǰǰǰǰǰǰ ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÿëćîðøąÖĂïÖćøîšĂ÷öćÖǰÿŠüîĔĀâŠÝąđîšîđøČęĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĀúĆÖÿĎêøǰîĆÖýċÖþćǰǰ ĒúąÙèćÝćø÷ŤǰǰÿŠüîÿëćîðøąÖĂïÖćøìĊęÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćĂ÷ĎŠĕöŠÙŠĂ÷öĊÖćøýċÖþćǰǰǰ ÖćøüĉÝĆ÷ßĊĚĔĀšđĀĘîüŠćđøČęĂÜĀúĆÖ ÿĎêøđðŨîđøČęĂÜìĊęðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝÿĎÜÿčéĒúąĕéšøĆïÖćøóĆçîćǰǰǰ Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰĒúąđøČęĂÜđÙøČĂ׊ć÷×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøđðŨîđøČęĂÜìĊęðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝîšĂ÷ìĊęÿčéǰ öìÿǰéĞćđîĉîÖćøÿĀÖĉÝýċÖþćĕðĕÖúöćÖǰĕÖúÝîñĎš ìĊęêćöêćöĕöŠìĆîǰöìÿǰÙüøĀĆîÖúĆ ïǰǰǰǰǰǰǰǰ öćöĂÜïšćÜǰĒúąĀćÿćđĀêčüŠćìĞćĕöñĎšĂČęîêćöĕöŠìĆîǰ ðŦÝ ÝĆ÷ĀîċęÜìĊęđðŨîðŦ âĀćĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîÿĀÖĉÝ ýċÖþćǰÙČĂǰñĎšï øĉĀćøöĀćüĉì÷ćúĆ ÷ öĂÜĕöŠ ǰǰǰǰǰǰǰ đĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâǰìĞćĔĀšÿĀÖĉÝýċÖþćĕöŠðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝǰ ÿĀÖĉÝýċÖþćĔîéšćîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖćøēøÜĒøöǰöĊÖćøÿøšćÜđÙøČĂ׊ć÷øąĀüŠćÜÿëćîýċÖþćǰǰ ĒúąÿëćîðøąÖĂïÖćøñŠćîÿöćÙöíčøÖĉÝēøÜĒøöìĊęöĊđÙøČĂ׊ć÷ēøÜĒøöðøąöćèǰǰĒĀŠÜìĆęüðøąđìýǰ óĂìĊęÝąøĂÜøĆïîĆÖýċÖþćÿĀÖĉÝýċÖþćǰĒúąÿąéüÖĔîÖćøĀćÿëćîðøąÖĂïÖćøǰ ÖćøđךćÿĎŠ ǰ "&$ǰǰđøČęĂÜõćþćĕöŠĕéšđðŨîĂčðÿøøÙĀøČĂךĂđÿĊ÷đðøĊ÷ï×ĂÜðøąđìýĕì÷ĔîÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰ öćðäĉïĆêĉÜćîÿĀÖĉÝýċÖþć×ĂÜîĆÖýċÖþćêŠćÜßćêĉǰđóøćąĔîĂÜÙŤÖøïćÜĒĀŠÜĕéšĔßšõćþćĂĆÜÖùþĔîÖćø ÿČęĂÿćøĂ÷ĎŠĒúšüǰĒúąðøąđìýĕì÷öĊךĂìĊęĕéšđðøĊ÷ïĔîđøČęĂÜýĆÖ÷õćóǰàċęÜÖćøÿĞćøüÝéšćîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúą ÖćøēøÜĒøöóïüŠćǰðøąđìýĕì÷úĚĞćĀîšćÖüŠćðøąđìýĂČęîėǰĔîǰ"&$ǰ ÖćøđךćÿĎŠǰ "&$ǰÙüćöÿćöćøëéšćîõćþćĂĆÜÖùþđðŨî đøČę ĂÜìĊęÿĞćÙĆâǰĕöŠĔߊđóĊ÷ÜĒÙŠóĂĔßšĕéšǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ĒêŠêšĂÜÿćöćøëĔßšõćþćĕéšÿúąÿúü÷éšü÷ǰ ÿëćîðøąÖĂïÖćøêšĂÜÖćøîĆÖýċÖþćìĊęöĊÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćøǰĒúąÙüćöøĎšìćÜüĉßćßĊóǰǰ đøČęĂÜÖćøóĆçîćðøąđìýǰîŠćÝąöĊõćÙøĆåđךćöćđÖĊę÷üךĂÜǰÙüøöĊÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ìĊęêćöđøČęĂÜđéĉöìĊę đÙ÷ìĞćÖĆîĕüšǰ ÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèìĊęÝĞćÖĆé ÿćöćøëÿîĆïÿîčîÿĀÖĉÝ ýċÖþćĕðĕéšëċÜÝčé ĔéǰĒúą êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąđìýǰõćÙđĂÖßîǰĀøČĂÿëćîðøąÖĂïÖćøĕéšöćÖîšĂ÷đóĊ÷ÜĔéǰ ǰǰìĆýîÙêĉ×ĂÜĂćÝćø÷ŤĔîÖćøĔĀšÙĞćĒîąîĞćĔîÖćøđúČĂÖÿëćîðøąÖĂïÖćøĒÖŠîĆÖýċÖþćđðŨîǰǰǰǰǰǰǰ ÿĉęÜÿĞćÙĆâìĊęêšĂÜÿøšćÜÙüćöđךćĔÝìĊęëĎÖêšĂÜĔĀšĒÖŠĂ ćÝćø÷ŤǰđߊîǰĔîéšćîÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖćøēøÜĒøöǰǰǰ ÖćøđúČĂÖÿëćîðøąÖĂïÖćøĀøČĂēøÜĒøöìĊęöĊöćêøåćîÖćøéĞćđîĉîÜćîÙøïǰǰĀîŠü÷ǰđðŨîÿĉęÜìĊęÿĞćÙĆâĒúą ÙüøóĉÝćøèćöćÖÖüŠćÖćøđúČĂÖÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰéćüđðŨîĀúĆÖǰǰ วารสารสหกิ จศึกษาไทย Thai Journal of Cooperative Education ǰ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 Volume 2 Number 1 January - June 2014 ǰ ǰ

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement