Page 83

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

ǰÖćøÝĆéìĞćüĉì÷ćóĉÝćøèŤǰ

79

ǰ øć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷ǰĶðøąöüúĂÜÙŤÙüćöøĎšéšćîÖćøüĉÝĆ÷ÿĀÖĉÝýċÖþćķǰ ĕéšøĆïÖćøÝĆéìĞćüĉì÷ć óĉÝćøèŤĔîüĆîìĊęǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰǰǰđüúćǰǰıǰǰîǰèǰĀšĂÜðøąßčöóÝîÿćøǰĀîŠü÷ðøąÿćîÜćîǰ öìÿǰıǰÖìöǰĂćÙćøóâćĕìóúćàŠćǰßĆĚîǰǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂ×ĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘî ÝćÖñĎš ì øÜÙčèüčçĉ éšćîÿĀÖĉÝ ýċ ÖþćêŠĂ øć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ ÷ ÞïĆ ï éĆÜÖúŠ ć üìĊęĕéšÿŠ ÜĔĀš ñĎš ìøÜÙč èüčçĉ ýċÖþćǰǰǰǰǰ đðŨîÖćøúŠüÜĀîšćÖŠĂîìĊęÝąîĞćøć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷ĕðêĊóĉöóŤđñ÷ĒóøŠ êŠĂĕðǰĔîÖćøÝĆéìĞćüĉì÷ćóĉÝćøèŤ öĊ ñĎšđךćøŠüöÖĉÝÖøøöøüöìĆĚÜÿĉĚîǰǰÙîǰéĆÜîĊĚǰ ǰ ìĊęðøċÖþćēÙøÜÖćøǰǰǰÝĞćîüîǰǰÙîǰ ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøüĉÝĉêøǰýøĊÿĂšćîǰ ǰ ÙèąüĉÝĆ÷ǰǰǰÝĞćîüîǰǰÙîǰ øĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøüĊøóÜþŤǰóúîĉÖøÖĉÝǰ ǰ ðøąíćîÙèąìĞćÜćîǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøîùöúǰøĆÖþćÿč×ǰ ǰ ǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøÖĆèìĉöćǰýĉøĉÝĊøąßĆ÷ǰǰ ǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøïčâßĆ÷ǰüĉÝĉêøđÿëĊ÷øǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøóĊøýĆÖéĉĝǰÿĉøĉē÷íĉî ǰ ǰ ǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøíĊøąÿčêǰÿč×ÖĞćđîĉéǰ ǰ ǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøǰíüĆßßĆ÷ǰìĊÛßčèĀđëĊ÷øǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîǰ îćÜÿćüÙčèĆââćǰøĂéđöÛǰ ǰ ǰ ǰ ÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćøǰ ǰ ñĎšìøÜÙčèüčçĉÝćÖÿëćîýċÖþćǰǰÝĞćîüîǰǰÙîǰ ĂćÝćø÷Ťǰéøïčøìĉîǰ×ĞćõĉøĆåǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøüčçĉǰéŠćîÖĉêêĉÖčúǰ ĂćÝćø÷ŤǰéøóøßĆ÷ǰöÜÙúüîĉßǰ ǰ ñĎšìøÜÙčèüčçĉÝćÖÿëćîðøąÖĂïÖćøǰǰÝĞćîüîǰǰÙîǰ éøóĉóĆçîŤǰüĊøąëćüøǰ ÙčèÿĆöóĆîíŤǰĒðŜîóĆçîŤǰ éøĂĆÿîĊ÷ćǰÿčüøøèýĉøĉÖčúǰ ÙčèüĉøĆêîŤǰýøĊĂöøÖĉÝÖčúǰ ǰ ǰ วารสารสหกิจศึกษาไทย Thai Journal of Cooperative Education ปีǰ ที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 Volume 2 Number 1 January - June 2014 ǰ ǰ

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement