Page 81

ษาไทย วารสารสหกิจศึกษาไทย มกราคม -- มิมิิถถุนุนายน ายน 2557 2557 ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม

การเพิ่มมูลค่าให้สถานประกอบการจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การติดตาม Career Development ของบัณฑิตสหกิจศึกษา แนวทางการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษา

1) การพัฒนาและส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาในสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (รูปแบบ การบริหารจัดการโครงงาน และลักษณะงาน ฯลฯ) 2) การสร้าง Employability ให้นักศึกษาสหกิจศึกษา 3) ผลการประเมินสหกิจศึกษากับการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 4) การดำาเนินงานสหกิจศึกษาที่มีผลต่อการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 6) รูปแบบหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เหมาะสม (จำานวนครั้ง/ระยะเวลา และอื่น ๆ) 7) ความคาดหวังต่อสหกิจศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษาและ สถานประกอบการ 8) การเพิ่มการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการจัดสหกิจศึกษา 9) ความเป็นพี่เลี้ยง (Mentorship) กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 10) การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บ (Web-based instruction) เพื่อ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1) 2) 3) 4) 5)

หัวข้อวิจัย

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็น

ตารางที่ 5: หัวข้อวิจัยที่ควรศึกษาในอนาคต

78 ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

77

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number - June2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement