Page 79

76

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

75

ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานสหกิจศึกษามีจำานวน 30 เรื่อง ซึ่งมีตัวอย่างประเด็นจาก การสัมภาษณ์ เช่น “กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาในการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ภายใต้งบประมาณที่จำากัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง” และ “ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ ถึงความสำาคัญในสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ” เป็นต้น นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้ยัง พบว่ามีการศึกษาประเด็นด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การสร้างความร่วมมือในการจัด สหกิจศึกษา และเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้จำานวน 24 เรื่อง ส่วนประเด็นที่มีการศึกษาน้อยที่สุด คือ ประเด็นด้านพัฒนาการของสหกิจศึกษา ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ เชิงพรรณา และการวิจัย เพื่อประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Bartkus Kenneth R. และ Higgs Joy (2011) สะท้อน ให้เห็นถึงความต้องการ การวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีสหกิจศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีผลงาน วิจัยสหกิจศึกษาที่เผยแพร่ในต่างประเทศมีจำานวน 103 เรื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bartkus Kenneth R. (2007) (อ้างถึงใน Bartkus Kenneth R. และ Higgs Joy, 2012) ที่ระบุว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2549 มีบทความอย่างน้อย 72 บทความที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ นอกจาก Journal of Cooperative Education และช่วง 25 ปีที่ผ่าน มามีงานวิจัยมากกว่า 200 โครงการ ส่วนในประเทศไทยมีจำานวนบทคัดย่อ 43 เรื่อง ทั้งนี้เพราะ การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ บทคัดย่อรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกิจศึกษา จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 และพบว่าประเทศที่มี การวิจัยด้านสหกิจศึกษามากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาจำานวน 88 เรื่อง รองลงมา คือ ประเทศไทยจำานวน 43 เรื่อง ประเทศแคนาดา จำานวน 8 เรื่อง และประเทศออสเตรเลีย จำานวน 1 เรื่อง ตามลำาดับ รวมทั้งมีบทคัดย่อจำานวน 6 เรื่อง ที่ไม่ได้ระบุประเทศ ส่วนประเภทงานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมากที่สุด มีจำานวน 84 เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพจำานวน 33 เรื่อง และการวิจัยแบบผสมผสานจำานวน 16 เรื่อง ตามลำาดับ นอกจากนี้ ยังมีบทคัดย่องานวิจัยที่ไม่ได้ระบุวิธีวิจัยจำานวน 13 เรื่อง จากข้อค้นพบ ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพหรือด้วยวิธีการวิจัยแบบ ผสมผสานให้มากขึ้นรวมทั้งควรมีการศึกษาซ้ำา (Replication Study) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเดิมแต่ ปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างและ / หรือผู้วิจัย โดยหากเป็นการศึกษาซ้ำาจากงานของต่างประเทศควร ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย ตลอดจนการวิจัยเพื่อติดตามผล (Tracking Study) อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาอาจอยู่ ใ นรู ป แบบของการวิ จั ย สถาบั น หรื อ การวิ จั ย ในระดั บ มหภาค โดยประสานความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและ วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal of Cooperative Cooperative Education Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement