Page 70

66

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา

9) การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีปัญหาระหว่างปฏิบัติ สหกิจศึกษา 10) แนวทางการดูแล ให้คำาปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาของ คณาจารย์นิเทศ 11) การศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหลักสูตร 12) รู ป แบบการดำ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ส ร้ า งหรื อ เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษา ด้ า น การคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมความสามารถในการทำางานในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำา (Employability) 13) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 14) การจัดทำาสื่อเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของสถานประกอบการสำาหรับ นักศึกษาสหกิจศึกษาในขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (เช่น วีดิโอนำาเสนอ ภาพรวมของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง และธุรกิจโลจิสติก ฯลฯ) 15) การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการเตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาก่ อ นปฏิ บั ติ ง าน สหกิจศึกษา 16) การจัดการความรู้การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสถาน ประกอบการ (การจั ด เก็ บ ทั้ ง ข้ อ มู ล และสารสนเทศเกี่ ย วกั บ สถานประกอบการ ตำ า แหน่ ง งาน ลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งถ่ายทอด รุ่นต่อรุ่น) 17) การเปรียบเทียบความคาดหวังของสถานประกอบการกับผลสำาเร็จในการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษา 18) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำาและได้รับการปฏิเสธ จากสถานประกอบการบางแห่งแล้วให้ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 19) สถานภาพการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number - June2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement