Page 67

ประมวลองค์คความรู วามรู้ด้ด้า้านการวิ นการวิจจัยัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา ประมวลองค์

63

จำานวนชั่วโมงทำางานต่อสัปดาห์ และจำานวนงานที่ได้รับการเสนอ (บทคัดย่อลำาดับที่ 110) Risser, E. M. วิจัยเรื่อง Social and Learning Strategies Male Community College Students Use to Maximize Learning from Cooperative Work Experiences (Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2544) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ ปริ ญ ญาเอกที่ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ง คมและกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ สู ง สุ ด จาก ประสบการณ์ทำางานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนชายในหลักสูตร Professional / Technical Programs เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้นิเทศโดย มี เ งื่ อ นไขที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กลยุ ท ธ์ ที่ ใช้ คื อ (1) สิ่ ง แวดล้ อ มและบุ ค ลิ ก ภาพเป็ น ตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ประสบการณ์ทำางาน (2) การดูแลนักศึกษาของผู้นิเทศเป็นงานรองและ (3) ผู้นิเทศไม่ได้รับการฝึก เพื่อสอนงาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้นิเทศจะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แก่นักศึกษาหลัง จากเกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างนักศึกษาและผู้นิเทศ และความรับผิดชอบของนักศึกษาจะ ช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์และความยั่งยืนของความสัมพันธ์ (2) ผู้นิเทศเต็มใจที่จะสอนงาน เมื่อรับรู้ถึงความกระตือรือร้นและสู้งานของนักศึกษาและ (3) นักศึกษาจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนด้านนักศึกษาได้ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อทำาให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ดังต่อไปนี้ (1) ความรู้ความเข้าใจของกระบวนการฝึกฝน (2) การแก้ปัญหา 3) แสวงหาโอกาสการเรียนรู้และ (4) ฝึกเทคนิคการปฏิบัติ (บทคัดย่อลำาดับที่ 103) Coon, L วิจัยเรื่อง Improving Work Skills of Cooperative Work Students through Time Management Strategies (2545) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะในการทำางานของนักเรียนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาผ่านกลยุทธ์การบริหารเวลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มนักเรียนที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยใช้แบบสอบทดสอบก่อนและหลัง ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ กลยุทธ์การบริหารเวลาไม่ได้ช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะความรับผิดชอบ (บทคัดย่อลำาดับที่ 026) Sutton, F. C. วิจัยเรื่อง Employer Assessment of Work - Related Competencies and Workplace Adaptation of Recent Cooperative Education Engineering Graduates (University of Louisville, สหรัฐอเมริกา, 2547) เป็นวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาความสามารถ 17 ประการที่อาจมีผลต่องานและความสัมพันธ์กับการ ปรั บ ตั ว ในที่ ทำ า งานของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาและ นักศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสม 17 รายการ ที่สัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัวในการทำางาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจาก วารสารสหกิ วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย ปีปีทที่ 2ี่ 2 ฉบั บ ที ่ 1 มกราคม ฉบับที่ 2 มกราคม -- มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557

Thai Thai Journal Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2 No.1 2January January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement