Page 65

ประมวลองค์คความรู วามรู้ด้ด้า้านการวิ นการวิจจัยัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา ประมวลองค์

61 61

5. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การสร้างความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการของสหกิจศึกษา ในบทนี้ นำ า เสนอผลการวิเ คราะห์ บทคั ด ย่อรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกิจ ศึกษา จำานวนทั้งสิ้น 26 เรื่อง และผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บ ริหาร คณาจารย์ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาใน สถานประกอบการ ในประเด็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การสร้างความร่วมมือในการจัด สหกิจศึกษา เครื่องมือและเทคโนโลยีและพัฒนาการของสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 5.1 ประเด็นด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 5.1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร จากการศึกษาบทคัดย่อรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกิจศึกษา พบว่าในประเด็น การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา มีจำานวน 10 เรื่อง ดังนี้ Emenike, H. E. วิจัยเรื่อง Career Concepts and Self Awareness due to University Cooperative Education (Rutgers The State University of New Jersey, สหรัฐอเมริกา, 2537) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาเปรียบเทียบว่าสหกิจศึกษาช่วยให้ นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของตนและรู้จักตนเอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา จำานวน 36 คน และไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา จำานวน 36 คน ของ Cook College, Rutgers, the State University of New Jersey โดยใช้แบบทดสอบ Pre-test กับ Post - test เกี่ยวกับความคิดต่อการเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของตนและการรู้จักตนเอง และใช้สถิติ t-test และ Covariance ในการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ปฏิบัติ สหกิจศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งดูจากผล การทดสอบ Pre-test ในเรื่องความคิดต่อการเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของตนและการรู้จักตนเองและ นักศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานและไม่สามารถทำางานได้ (บทคัดย่อ ลำาดับที่ 038)

วารสารสหกิ วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย ปีปีทที่ 2ี่ 2 ฉบั บ ที ่ 1 มกราคม ฉบับที่ 2 มกราคม--มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557

Thai Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2 No.1 2January January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement