Page 63

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

59

มองว่าสหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคน (บทคัดย่อลำาดับที่ 018) 4.2.2 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษา รวม ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ มีข้อเสนอแนะหัวข้อการวิจัยที่ ควรมีการศึกษาในประเด็นด้านการรับรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้ 1) การเปรียบเทียบการรับรู้ทัศนคติ / Passion / การตระหนักรู้คุณค่าของสหกิจของ นักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ 2) ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความสำาคัญในสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 3) ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานสหกิจศึกษาต่อ สหกิจศึกษา 4) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของสหกิจศึกษา และเข้า ร่วมดำาเนินงานสหกิจศึกษากับสถานศึกษา 5) แนวทางการส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละความเข้ า ใจของคณาจารย์ ใ นสถานศึ ก ษาในการ ดำาเนินงานสหกิจศึกษาอย่างถูกต้อง 6) แนวทางการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ 7) การศึกษาทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจของคณาจารย์ต่อสหกิจศึกษา 8) การศึกษาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์นิเทศมือใหม่ 9) กระบวนการเตรียมความพร้อมคณาจารย์บรรจุใหม่ เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สหกิจศึกษาในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการดำาเนินงานสหกิจศึกษา 10) การศึกษาทัศนคติและความเข้าใจการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของผู้นิเทศงานและ บุคลากรในสถานประกอบการ (ตัวอย่างเช่น ทัศนคติและความเข้าใจระหว่าง “นักศึกษาฝึกงาน” กับ “นักศึกษาสหกิจศึกษา” และความเข้าใจต่อ “โครงงาน” สหกิจศึกษา) 11) การศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละความเข้ า ใจการดำ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของคณาจารย์ ใ น สถานศึกษาที่ทำาสหกิจศึกษา 12) กลยุทธ์การสื่อสารภายในสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจเลือกสหกิจศึกษาของนักศึกษา ที่ไม่เลือกการฝึกประสบการณ์ / ฝึกงาน หรือการทำาสารนิพนธ์ (ในสถานศึกษาที่ไม่ได้ให้นักศึกษา ปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งหมด) 13) การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษากับกระบวนการเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา และการคิดอย่างสร้างสรรค์ วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิถิ ุนายน 2557

Education Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement