Page 53

ประมวลองค์คความรู วามรู้ด้ด้า้านการวิ นการวิจัยสหกิจศึกษา ประมวลองค์

49

Kane, S. M. วิจัยเรื่อง Employer Attitudes Relative to the Hiring of Cooperative Education Students: Development of an Attitudinal Scale (Northeastern University, สหรัฐอเมริกา, 2524) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา ทัศนคติของผู้ว่าจ้างต่อการจ้างงานนักเรียนสหกิจศึกษา โดยใช้โมเดลการวัดทัศนคติที่พัฒนามาจาก โมเดล (Likert Attitude Scale; Null Hypothesis) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างผู้ว่าจ้าง 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม และได้จัดทำาโมเดลทัศนคติของผู้ว่าจ้างซึ่งมีผล ต่อการเข้าร่วมการจัดการสหกิจศึกษา โดยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ การระบุเรื่องทัศนคติและรูป แบบเชิงพฤติกรรม ซึ่งมีผลต่อการเข้าร่วมโปรแกรมสหกิจศึกษาและความสำาคัญของผู้ประสานงาน นั้นได้รับการยืนยันจากข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้ ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของผู้ประสานงานต่อความสำาเร็จของโปรแกรมสหกิจศึกษา นอกจากนี้ ควรจะมีการศึกษาอย่าง จริ ง จั ง เกี่ ย วกั บ ศาสตร์ ข องการประสานงานโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารหาสถานประกอบการที่ ส นใจและ ต้องการเข้าร่วมกับโปรแกรมสหกิจศึกษา (บทคัดย่อลำาดับที่ 070) Ayora, M. R. D. วิจัยเรื่อง The Benefits to Faculty of Involvement in Cooperative Education in Institutions of Higher Education in the United States (Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2525) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาการรับรู้ด้าน ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสหกิจศึกษาระหว่างตัวผู้บริหารกับอาจารย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและอาจารย์ที่อยู่ในหลักสูตรสหกิจศึกษา 2 ปี และ 4 ปี โดยใช้ ANOVA เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมองเห็นความต่างของผลประโยชน์ระยะ 2 ปี และ 4 ปีต่างกัน แต่ในส่วนผู้ปฏิบัติมองไม่เห็นความต่างกัน (บทคัดย่อลำาดับที่ 006) Mulcahy, K. F., และ Wilms, W. W. วิจัยเรื่อง Cooperative Education in the Community College: The Gap between Theory & Practice (University of California, สหรั ฐ อเมริ ก า, 2525) เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ เ น้ น ศึ ก ษาทบทวนปรั ช ญาและ ทฤษฎี พื้ น ฐาน ตรวจสอบการดำ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาจริ ง ในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและเก็ บ ข้ อ มู ล จาก นักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อที่จะเปรียบเทียบมุมมองของนักศึกษากับเป้าหมายที่มี การระบุไว้ในหลักสูตรสหกิจศึกษาและหลักการของการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มดำาเนินการวิจัยจากการคัดเลือกการสำารวจ ณ สถานศึกษา โดยใช้การสังเกตและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขา วิชาบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยชุมชนที่มีหลักสูตรสหกิจศึกษา จำานวน 20 คน มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้ วารสารสหกิ วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย ปีปีทที่ ี่ 22 ฉบั บ ที ่ 1 มกราคม ฉบับที่ 2 มกราคม -- มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557

Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2014 2 No.1 2January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement