Page 47

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

43

และนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มีหลักสูตรสหกิจศึกษามากที่สุด (80%) มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน มีหลักสูตรสหกิจศึกษาน้อยกว่า 50% (2) สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ นักศึกษาปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 เดือน (3) มหาวิทยาลัยเอกชนมีแนวโน้มผลิตนักศึกษาสหกิจศึกษา ในสัดส่วนมากที่สุด (4) แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษาสำาหรับสถาบันการศึกษา ได้แก่ นโยบาย การ ควบคุมการดำาเนินงาน การพัฒนากลไกสนับสนุน และการสร้างฐานความรู้และขยายเครือข่าย (5) แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษาสำาหรับนักศึกษา ได้แก่ การเตรียมความพร้อม และระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา และ (6) แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษาสำาหรับสถานประกอบการ ได้แก่ การมีองค์กรกลาง ประสานความร่วมมือ การสร้างความรู้ความเข้าใจและการวางแผนร่วมกัน (บทคัดย่อลำาดับที่ 012) พัชนี นนทศักดิ์ และเกศริน อิ่มเล็ก วิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพและความ พร้อมในการพัฒนาและดำาเนินการสหกิจศึกษาของเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออก และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาศักยภาพและความ พร้อมในการพัฒนาและการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายภาคตะวันออก เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ จากสถาบันสมาชิกเครือข่าย 6 สถาบัน และจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ระหว่าง พ.ศ.25512555 ผลการศึกษาพบว่าศักยภาพและความพร้อมในการจัดสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร ยังไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผลงานนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะให้ สกอ. รณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับสหกิจศึกษามากขึ้นและต่อเนื่อง (บทคัดย่อลำาดับที่ 019) ศิริพร ทองแก้ว วิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: การวิจัยแบบผสม (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ศึกษารูปแบบการดำาเนินงานสหกิจศึกษา และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่ฉุดรั้งการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตลอดทั้งสมรรถนะ ของนักศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำาเนินงาน สหกิจศึกษาได้แก่ นโยบายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง และการพัฒนา หลักสูตรเพื่อรองรับรายวิชาสหกิจศึกษา ส่วนสมรรถนะของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมีสมรรถนะด้านความรู้และด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับพอใช้ (บทคัดย่อลำาดับที่ 027) วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิถิ ุนายน 2557

Education Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement