Page 46

42

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 347 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการ วิจัยพบว่า แนวทางสำาคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา คือ สถานศึกษาควรพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ โดยกำาหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอก เลือกและควรแนะนำาถึงความพร้อมในด้านวิชาการและความรู้เชิงวิชาชีพที่ต้องใช้ในการปฏิบัติใน สถานประกอบการตามหน้าที่หรือตำาแหน่ง (บทคัดย่อลำาดับที่ 042) อนุสสรา สมใจเพ็ง อัจฉาพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ และวันวิสาข์ ธรรมวิชา วิจัยเรื่อง แนวทางการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการสหกิ จ ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษา จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2552) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาแนวทางการเสริม สร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ แตกต่างของความคิดเห็นโดยใช้ ค่าสถิติ Chi-square ค่าสถิติ t-test / ANOVA ผลการศึกษา พบว่า เพศชาย มีการรับทราบข้อมูลสหกิจศึกษาจากการใช้สื่อด้านแผ่นพับ โบชัวร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนนักศึกษาการจัดนิทรรศการ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด เพศหญิง มีการรับทราบ ข้อมูลสหกิจศึกษาจากการใช้สื่อด้านนิตยสารของมหาวิทยาลัย คู่มือนักศึกษา การจัดนิทรรศการ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมากที่สุด (บทคัดย่อลำาดับที่ 043) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน วิจัยเรื่อง การสำารวจข้อมูลสถานประกอบการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน, 2553) เป็น ผลงานวิจัยที่ศึกษาและสำารวจข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดสหกิจศึกษาในพื้นที่เครือข่ายภาค กลางตอนบน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการ จำานวน 390 แห่ง โดย ใช้แบบสอบถามในการสำารวจ ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมต่อการ ดำาเนินงานสหกิจศึกษาตามมาตรฐานการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการอยู่ในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานสหกิจศึกษา (บทคัดย่อลำาดับที่ 003) ดุษฎี อายุวัฒน์ สมโภชน์ ถิ่นปรุ เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ สุภีร์ สมอนา มลิวรรณ เบ้าวัน และ วณิชชา ณรงค์ชัย ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาศักยภาพและสถานภาพการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันสมาชิก และสถานประกอบการในพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แนวทางการพัฒนาการ จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิถิ ุนายน 2557

of Cooperative Cooperative Education Education Thai Journal of Volume 2 Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement