Page 45

ประมวลองค์คความรู วามรู้ด้ด้า้านการวิ นการวิจัยสหกิจศึกษา ประมวลองค์

41

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ วิจัยเรื่อง โครงการวิจัยแม่บทเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ สหกิจศึกษานิสิต / นักศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน, 2552) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดสหกิจศึกษา ของกลุ่มสถาบันการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้แทน ค้นพบ ว่า มีจำานวนหลักสูตรและจำานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมาก นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว แต่ขาดความขยันอดทน และมีข้อแนะนำา คือ การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ การสนับสนุน ด้านงบประมาณจากภาครัฐ (บทคัดย่อลำาดับที่ 008) ปานเพชร ชินินทร อัคครัตน์ พูลกระจ่าง เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ และวิวัฒน์ คลังวิจิตร วิจัยเรื่อง การวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน การสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน (Work - Integrated Learning - WIL) (สำานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ สอนที่บูรณการการเรียนรู้กับการทำางาน (WIL) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า ต้องมีการศึกษาสมรรถนะหลักในการเตรียมคนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ได้แก่ การสื่อสารเน้นการใช้ภาษา การประยุกต์ใช้ตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ การทำางานเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ (บทคัดย่อลำาดับที่ 017) ยุวัลดา ไฝ่ฝัน วิจัยเรื่อง การจัดสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาการจัดสหกิจศึกษากับการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจำานวน 315 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถาม สมมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับและใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ แ ละการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเพี ย ร์ สั น ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความสัมพันธ์กับเพศ และสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศและสาขาวิชาของคณาจารย์ที่ปรึกษา และไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทกิจการและตำาแหน่งงานที่ปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญ คือ สถานประกอบการไม่จ่ายค่าตอบแทนให้นักศึกษา (บทคัดย่อลำาดับที่ 021) อธิต ทิวะศะศิธร์ สุภัค เผียงสูงเนิน และวรญา โรจนาปภาพร วิจัยเรื่อง การศึกษา แนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2552) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการตัดสินใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษา ของนั ก ศึ ก ษาและกำ า หนดแนวทางในการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม วารสารสหกิ วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย ปีปีทที่ ี่ 22 ฉบั บ ที ่ 1 มกราคม ฉบับที่ 2 มกราคม -- มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557

Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2014 2 No.1 2January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement