Page 43

ประมวลองค์คความรู วามรู้ด้ด้า้านการวิ นการวิจัยสหกิจศึกษา ประมวลองค์

39

กรวิกา เทียมวงษ์ วิจัยเรื่อง การพัฒนาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ศึกษาการ พัฒนาการประชาสัมพันธ์โดยกำาหนดประเด็นการพัฒนา คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาโครงการนำาร่อง โดยใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการประชาสัมพันธ์ที่สำาคัญ คือ การบรรยาย ชี้แจงทำาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา (บทคัดย่อลำาดับที่ 001) อลงกต ยะไวทย์ วิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาของ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จ ากผลการเปรี ย บเที ย บสมรรถนะกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต่างประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาพัฒนาการการสร้าง ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาและแนวคิดการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศด้วยการเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการสหกิจศึกษา เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร โดยสัมภาษณ์บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ของทั้ง 2 สถาบัน มีการเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบัน อุดมศึกษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่ำากว่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น 15 ตัวชี้วัด เท่ากัน 7 ตัวชี้วัด และสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมคี า่ คะแนนรวม 70.30 คะแนน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิรน์ มี ค่าคะแนนรวม 95.30 คะแนน (บทคัดย่อลำาดับที่ 040) Davidge - Johnston, N. วิจัยเรื่อง Conceptions of Curriculum in Co - Operative Education: A Framework for Analysis of the Co - Op Preparatory Curriculum (Simon Fraser University, แคนาดา, 2550) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ศึกษาการพัฒนากรอบ (framework) ที่ใช้สำาหรับวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรสหกิจศึกษา (Co - op Curriculum) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสำารวจวรรณกรรม ผลการศึกษาไม่ได้นำา เสนอหรือบรรยายเกี่ยวกับกรอบดังกล่าวที่ได้จากการวิจัย แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ งานวิจัยชิ้นนี้ได้เปิด โอกาสสำาหรับการพิจารณาเป้าหมาย แนวปฏิบัติ คุณค่าและความเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ของสหกิจศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป (บทคัดย่อลำาดับที่ 029) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน วิจัยเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพและศักยภาพ ในการดำาเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2551) เป็นการวิจัยที่ศึกษาสถานภาพและศักยภาพ ในการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานสหกิจศึกษา เป็นการวิจัย วารสารสหกิ วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย ปีปีทที่ ี่ 22 ฉบั ฉบับบทีที่ ่ 12 มกราคม มกราคม -- มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557

Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2 No.1 2January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement