Page 42

38

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

และสังคม เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิต สร้างวินัยในการทำางาน สร้างรายได้ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนทางการศึกษา ลดความสูญเปล่า สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ต้องการใช้แรงงานคุณภาพสูง (บทคัดย่อลำาดับที่ 034) Abdulaziz, A. I. วิจัยเรื่อง The Effectiveness of Saudi Arabia's Secondary Industrial Institute’s Cooperative Education Program as Perceived by Their Organizational Partners. (The Ohio State University, สหรัฐอเมริกา, 2547) เป็น วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของหลักสูตรสหกิจศึกษาในประเทศ ซาอุดิอาระเบียกับตัวแปรทั้ง 5 คือ (1) แผนการอบรม (2) บทบาทของผู้ประสานงานสหกิจศึกษา (3) ความถี่ในการติดต่อสื่อสาร (4) คุณลักษณะของนักศึกษาในด้านทักษะการทำางานและจริยธรรม วิชาชีพและ (5) คุณลักษณะขององค์กรที่เป็นคู่ความร่วมมือ ผลการศึกษาพบว่า การมีแผนและ วิธีการพัฒนาแผนการอบรม (Training Plan) รวมถึงการติดต่อสื่อสารคุณลักษณะของนักศึกษา ทั้งทักษะการทำางานและจริยธรรมมีความสำาคัญต่อองค์กรที่เป็นคู่ความร่วมมือ ทั้งนี้ ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีนัยสำาคัญระหว่างประสิทธิภาพขององค์กรและบทบาทของ ผู้ประสานงาน ที่ตั้ง ขนาด ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมสหกิจศึกษา ท้ า ยที่ สุ ด องค์ ก รที่ เ ป็ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ มี ค วามเห็ น ว่ า สหกิ จ ศึ ก ษาในประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย เป็ น ประโยชน์กับพวกเขา แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สถาบันการศึกษาควรมีส่วนร่วมกับคู่ความร่วมมือในกระบวนการวางแผนและการนำาไปสู่การปฏิบัติ และให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น (บทคัดย่อลำาดับที่ 001) Biggar, V. L. วิจัยเรื่อง Factors Influencing Traditional and Non - Traditional Cooperative Education Placements, by Gender, for Secondary School Students (Lakehead University, แคนาดา, 2547) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานประกอบการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาจำานวน 104 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ควรเสนอแนะให้นักเรียนว่าควรไปทำางานด้านใด โดยมี ข้อเสนอแนะให้ส่งนักเรียนไปสหกิจศึกษาโดยไม่ต้องคำานึงเรื่องเพศ ครอบครัว เพื่อน นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรมีการสนับสนุน แนะนำาในการเลือกสถานประกอบการของนักเรียน (บทคัดย่อลำาดับที่ 009)

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มกราคม - มิถิ ุนายน 2557

of Cooperative Cooperative Education Education Thai Journal of Volume 2 Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement