Page 34

30 30

นการวิจจัยัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิ

การเยี่ยมชมภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ สหกิจศึกษาช่วยสร้างความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสามารถใช้เป็นช่องทางหนึ่งหรือโอกาสในการคัดเลือกพนักงานใหม่ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามากกว่าการฝึกงานภาคฤดูร้อน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน หลักสูตรปกติเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษา ส่วนในกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษามีความ เข้าใจต่อวิชาชีพมากขึ้นมีทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน (บทคัดย่อลำาดับที่ 026) เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล วิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี (วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2554) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนักศึกษาทุกคนที่ร่วม โครงการสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ จำานวน 5 คน และผู้ประกอบการหรือหัวหน้าที่ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จาก 3 บริษัท โดยใช้แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึกและแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้าน ความถี่และการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับมากที่สุด ในส่วนบุคลิกภาพ การปรับตัว การวางแผนการทำางาน ความสามารถในการสื่อสารมอบหมาย ความรับผิดชอบ ความอุตสาหะพยายาม การทำางาน โดยไม่ ต้ อ งสั่ ง ความเข้ า ใจในหลั ก สหกิ จ ศึ ก ษาและความสะดวกรวดเร็ ว ในการดำ า เนิ น งานของ โครงการ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติต่องาน และคุณภาพงานที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ในด้านการแสดง ความคิดเห็น ความรู้วิชาการเพียงพอ ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ การตัดสินใจ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ส่วนการได้รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ อยู่ใน ระดับปานกลาง ส่วนพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและการทำางานกับชาวต่างชาติอยู่ในระดับไม่ค่อยดี (บทคัดย่อลำาดับที่ 035) Grover - Bisker, E. M. วิจัยเรื่อง Textbook Pages to Salary Wages: An Examination of the Relationship between Cooperative Education and Early Employment Outcomes (University of Missouri - Columbia, สหรัฐอเมริกา, 2554) เป็น วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหกิจศึกษากับการเข้าสู่อาชีพ เพื่อนำา ผลเสนอผู้บริหารถึงประสิทธิผลของการจัดสหกิจศึกษาที่มีต่อการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากบัณฑิตที่จบจาก Missouri University of Science and Technology ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2553 โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา บัณฑิตที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจะได้งานที่มั่นคงและมีเงินเดือนเริ่มต้นสูง (บทคัดย่อลำาดับที่ 052) วารสารสหกิจศึกษาไทย 2557 ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement