Page 3

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิจศึกษา

3

บทบรรณาธิการ กล่าวได้ว่า การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการเป็น หัวใจสำาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ การที่จะทำาให้การต่อยอดองค์ความรู้นั้นมีแนวทางที่ชัดเจน และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องอยู่บนฐานของการศึกษาค้นคว้า..เพื่อทำาความเข้าใจสถานะของ การวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ อันทำาให้พบความซ้ำา ความต่างและสิ่งที่ขาดหาย เป็นต้น อันนำาไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าใหม่หรือเพิ่มเติมเพื่อใช้ ประโยชน์จากการวิจัยได้อย่างเต็มที่ วารสารสหกิจศึกษาไทย ฉบับพิเศษ ฉบับนี้นำาเสนอผลการวิจัยประมวลองค์ความรู้ด้าน การวิจัยสหกิจศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพขององค์ความรู้ด้านสหกิจศึกษาทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 2) ศึกษาพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ และ 3) ศึกษาทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยด้านสหกิจศึกษา งานวิจัยนี้เป็นงาน วิจัยเชิงคุณภาพที่ดำาเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์บทคัดย่อรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้าน สหกิจศึกษาจากต่างประเทศและประเทศไทย จำานวนทั้งสิ้น 146 เรื่อง และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน สหกิจศึกษาในสถานประกอบการในประเทศไทย จำานวน 19 คน ตลอดจนจัดวิทยาพิจารณ์ จำานวน 1 ครั้ง โดยดำาเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2556 ประมวลองค์ความรู้ด้านสหกิจศึกษาที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานสหกิจศึกษา นฤมล รักษาสุข บรรณาธิการ

วารสารสหกิจจศึศึกกษาไทย ษาไทย วารสารสหกิ ฉบับบทีที่ ่ 12 มกราคม มกราคม -- มิมิถิถุนุนายน ายน 2557 2557 ปีปีทที่ ี่22 ฉบั

Thai Journal of Cooperative Education Volume 2 Vol. Number - June 2014 2 No.1 2January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement