Page 28

24 24

สหกิจจศึศึกกษา ษา ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิ

กัณทิมา ศิริจีระชัย นฤมล รักษาสุข วุฒิ ด่านกิตติกุล พรศิริ จงกล บุญชัย วิจิตรเสถียร และไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ วิจัยเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานำาร่อง ของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์การ จัดสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง สถาบันการศึกษาจำานวน 60 แห่ง สถานประกอบการประมาณ 2,000 แห่ง และนักศึกษา ประมาณ 10,000 คน โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า สหกิจศึกษามีส่วนช่วย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้สหกิจศึกษาประสบความสำาเร็จนั้น สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบายและกำาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาที่เอื้ออำานวยให้นักศึกษาสามารถ จบการศึกษาได้ภายใน 4 ปี และสถานประกอบการต้องมีนโยบายและให้การสนับสนุนการจัดพี่เลี้ยง ที่มีคุณภาพ สำาหรับปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญคือสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการขาด ความรู้ความเข้าใจ ขาดการวางแผนการดำาเนินงาน และขาดการประสานงานที่ดี (บทคัดย่อลำาดับที่ 002) อนงค์นาฎ เมฆฉาย วิจัยเรื่อง การติดตามผลโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549) เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมที่ ศึ ก ษาติ ด ตามผล การดำ า เนิ น งานโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จำานวน 168 คน นักศึกษาจำานวน 44 คน ผู้บริหารสถานประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการ จำานวน 26 คน บัณฑิตจากโครงการ จำานวน 27 คน และผู้บังคับบัญชาบัณฑิตจำานวน 27 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผล การปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านความสามารถในการปฏิบัติ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และเจตคติต่อ วิชาชีพทุกด้านอยู่ในระดับมาก (บทคัดย่อลำาดับที่ 038) Plouff, C. วิจัยเรื่อง Socialization of Undergraduate Engineering Students Into Work - Related Organizations and Occupational Roles Through a Cooperative Education Program (Eastern Michigan University, สหรัฐอเมริกา, 2549) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาผลของสหกิจศึกษาต่อบทบาทของกิจกรรมทางสังคม (Socialization) ของวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ จากกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Great Stateside University จำานวน 22 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) สหกิจศึกษามีประสิทธิภาพต่อการนำ านักศึกษาสู่องค์กรวิศวกรรมและ การคัดเลือกวิศวกรเข้าองค์กร (2) รูปแบบของกระบวนการ Socialization ที่สถานประกอบการ วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิ ถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement