Page 26

22

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา

ผู้บริหารสามารถไปจัดหลักสูตรการเรียนแบบ DCT ได้ ค่าตอบแทน เกรดหรือการเรียน (บทคัดย่อลำาดับที่ 037)

แต่ไม่พบความแตกต่างในเรื่อง

Johnson, L. R. วิจัยเรื่อง Follow-up of North Carolina Community College Cooperative Education Graduates: Additional Education and Salary Gains (North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา, 2543) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา การติดตามผลของบัณฑิตที่จบการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาในวิทยาลัยชุมชน North Carolina Community College ไปแล้ว 10 ปี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างบัณฑิตที่จบการ ศึกษาไปแล้ว จำานวน 241 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่ได้ประโยชน์ทางด้านเงินเดือนและโอกาสทางการศึกษามากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา (บทคัดย่อลำาดับที่ 069) Owen, J. R. วิจัยเรื่อง The Effects of Cooperative Education on the Initial Employment of Community College Drafting Graduates (North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา, 2543) เป็นผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีที่ศึกษาเปรียบเทียบความรู้สึกถึง อำานาจที่เกี่ยวกับงานของบัณฑิตที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา (Greater Sense of Power in Their Jobs) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มบัณฑิตที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคโนโลยีการเขียนแบบเชิงกล จำานวน 24 คนและกลุ่มบัณฑิตเทคโนโลยีการออกแบบและเขียน แบบ Forsyth Technical Community College ที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา จำานวน 13 คน (ซึ่ง สำาเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2535 – 2542) โดยใช้แบบสอบถามที่ถูกออกแบบเพื่อประเมินการขัดเกลา หล่อหลอมขององค์กร ความเกี่ยวข้องของตำาแหน่งงานกับแผนอาชีพ ระดับของการเข้าถึงทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การขัดเกลาหล่อหลอมขององค์กรถูกประเมินโดยการวัดสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับความคาดหวังช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์กับงาน ความผูกพันกับองค์กร และการเรียนรู้ และใช้สถิติวิเคราะห์แบบ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า สหกิจศึกษา ณ Alamance Community College ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมความเข้าใจของความรู้สึกถึงอำานาจ (Sense of Power) ให้กับ บัณฑิตได้ โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ (p < 0.05) กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ งานวิจัยได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบัณฑิตทั้งสองกลุ่มต่อความเข้าใจของความรู้สึกถึง อำานาจด้วย (บทคัดย่อลำาดับที่ 097) ทวิช จิตรสมบูรณ์ ขวัญกมล ดอนขวา ยุทธศิลป์ กระแสร์กุศล กัณทิมา ศิริจีระชัย วุฒิ ด่านกิตติกุล อลงกต ยะไวทย์ และคนอื่น ๆ วิจัยเรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล การดำาเนินการของสถาบันอุดมศึกษานำาร่อง: โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number - June2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement