Page 24

20

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา

ที่ทำางานในบริษัทในรัฐแถบ Pacific West, West / South Central และ Middle Atlantics โดยใช้ แบบสำารวจ ผลการวิจัยพบว่า สหกิจศึกษามีผลต่อบัณฑิตในระยะแรกของการเข้าสู่งานอาชีพ แต่ มีผลกระทบไม่ยาวนาน เช่น บัณฑิตสหกิจศึกษาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่า แต่ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อเงินเดือนปัจจุบัน แสดงว่าข้อดีของสหกิจศึกษาหายไปตามกาลเวลา ประสบการณ์ทำางานมีความ สัมพันธ์ทางลบกับความมั่นคงในตำาแหน่งงานแรกและการเปลี่ยนงาน (บทคัดย่อลำาดับที่ 116) DeLorenzo, D. R. วิจัยเรื่อง The Relationship of Cooperative Education Exposure to Career Decision - Making Self - Efficacy (CDMSE) and Career Locus of Control (Virginia Polytechnic Institute and State University, สหรัฐอเมริกา, 2541) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาเรื่องความเคารพในตนเองของนักศึกษาในการทำ างานให้ ประสบความสำาเร็จ (CDMSE) โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำางานกับ CDMSE จากการเปรียบเทียบนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาเรื่องประสบการณ์ การทำางาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาและนักศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 4 จำานวน 415 คน โดยใช้แบบสำารวจและสถิติ Variance, one-way, two-way ANOVA ใน การวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การไปสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ทำาให้นักศึกษามี CDMSE มากกว่า และ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลต่อ CDMSE (บทคัดย่อลำาดับที่ 031) Kelly, J. วิจัยเรื่อง A Case Study of Lake Park High School’s Career Internship Program (North Central College, สหรัฐอเมริกา, 2541) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาหลักสูตร ฝึกงานอาชีพของโรงเรียน Lake Park High School เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยพบว่า School - to - Work or Work Based Learning มีประโยชน์ต่อนักเรียนมัธยม ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมซึ่งมีโครงการสหกิจศึกษาและให้โอกาสนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่จบการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนและภาคเอกชนในกิจกรรมสหกิจศึกษาจะทำาให้นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยสูงขึ้น (บทคัดย่อลำาดับ ที่ 071) ธวั ช ชั ย ที ฆ ชุ ณ หเถี ย ร วิ จั ย เรื่ อ ง รายงานการวิ จั ย สถาบั น เรื่ อ งผลการดำ า เนิ น งานโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระยะที่ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2542) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาประเมินผลการดำาเนินงานโครงการ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากนักศึกษาจำานวน 425 คน คณาจารย์ จาก 16 สาขาวิชาจำานวน 44 คน และจากสถานประกอบการ 64 แห่ง จำานวน 88 คน โดยใช้ วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number - June2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement