Page 22

18

ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิ สหกิจจศึศึกกษา ษา

Knechtel, J. วิจัยเรื่อง Description of the Practical Problem - Solving Performance of Post-Secondary College Students and Graduates from a Cooperative Education Program (University of Toronto, แคนาดา, 2537) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้าน Postsecondary College Students ที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของบัณฑิตที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญในทักษะการแก้ปัญหาของบัณฑิต แต่พบว่าวิธีการ แก้ปัญหาของนักศึกษามีการใช้ทักษะในการตั้งสมมติฐาน การอภิปรายผลมาใช้ในการแก้ไขและ ใช้ประสบการณ์ที่เคยพบมาก่อนแล้วนำามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ (บทคัดย่อลำาดับที่ 075) Kysor, D. V. วิจัยเรื่อง An Evaluation of the Career Progress and Satisfaction of Cooperative Education / Internship Graduates and Regular Graduates at Mercyhurst College (Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2537) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาเปรียบเทียบการได้รับการจ้างงานของบัณฑิตที่ปฏิบัติ สหกิจศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นบัณฑิตที่จบจาก ที่ Mercyhurst College และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็น หลักฐานเพียงเล็กน้อยในการสนับสนุนการสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน (Internship) ถึงแม้ว่าผู้ตอบ แบบสอบถามจะแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเล็กน้อยเกี่ยวกับระยะเวลาการหางาน การได้งานตาม สาขาวิชา การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและระดับเงินเดือน (Merit Pay Increase & Salary Level) การได้รับการเลื่อนขั้น (Job Promotion) และระดับการรับผิดชอบ (Responsibility Level) หลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานมีผลการ สอบ SAT ต่ำากว่าอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเริ่มเข้าเรียน (866 / 922) แต่มี GPAX ใกล้เคียงกันเมื่อสำาเร็จ การศึกษา (3.14 / 3.19) และมีความก้าวหน้าของการทำางานในอัตราเดียวกัน และบัณฑิตผู้หญิง สามารถมีความก้าวหน้าได้สูงขึ้นเมื่อผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว (บทคัดย่อลำาดับที่ 079) Bono, J. D. วิจัยเรื่อง The Effects of a First - Time College Cooperative Education Work Experience on Maturity, Self - Esteem, and Problem - Solving Skills (Georgia State University, สหรัฐอเมริกา, 2538) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการ วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และแบบสอบถามในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจ ศึกษา ซึ่งในระยะเวลา 3 เดือนยังไม่มีผลกับประเด็นนี้ (บทคัดย่อลำาดับที่ 010) วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number - June2014 2014 2 No.12 January January-June

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement