Page 2

คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย ดร. วจิติร ศรสีอาน ศาสตราจารย ดร. ประสาท สบืคา ดร. สมัพนัธ ศลิปนาฎ ดร. พรชยั มงคลวนชิ

นายกสมาคมสหกจิศกึษาไทย อปุนายกสมาคมสหกจิศกึษาไทย อปุนายกสมาคมสหกจิศกึษาไทย อปุนายกสมาคมสหกจิศกึษาไทย

วัตถุประสงคของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 1. 2. 3. 4. 5. 6.

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นทางวิชาการสหกิจศึกษาระหวางสมาชิก เพื่อสงเสริมการศึกษา การฝกอบรมและเผยแพรความรูอันเปนบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมมิตรภาพ สามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก ดำเนินการเพื่อสาธารณกุศลหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน ไมดำเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตอยางใด

รจูกัสมาคมสหกจิศกึษาไทย

กองบรรณาธิการวารสารสหกิจศึกษาไทย บรรณาธกิาร ดร. นฤมล รกัษาสขุ สาราณยีกร สมาคมสหกจิศกึษาไทย ผชูวยบรรณาธกิาร ผชูวยศาสตราจารย ดร. อศิรา ประมลูศขุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี กองบรรณาธกิาร ปญ  ญา ซื่อตรง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร สรชยั กมลลิ้มสกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี เอกราข แกวเขยีว มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ เพญ ็ ทพิา วรอาคม มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง ณชัตพิงศ อทูอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญ ั บรุี สำรวย เหลอืลน มหาวทิยาลยัศรปีทมุ รงุฤดี ดษิฐวชิยั มหาวทิยาลยัหาดใหญ

สมนกึ วริฬุหพงศ Western Digital (Thailand) Ltd. วชิญะ พงศผาสกุ บรษิทั มติรผล จำกดั ประจวบ ไกรขาว NOK Solution Corp. อสิรยีา ชำนาญกจิ Brain Watch Consulting Group Ltd. สเุนตรา สถาปนศริิ STP&I Public Co., Ltd.

ยทุธศกัดิ์ รงุเรอืงพลางกรู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี ผชูวยศาสตราจารย ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ดร. กณ ั ทมิา ศริจิรีะชยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ผชูวยศาสตราจารย ดร. ผดงุศกัดิ์ สขุสอาด มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ศกัดิ์ชยั ปนเพช็ร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ รองศาสตราจารย ดร. ธนวดี บญ ุ ลอื ฝายวชิาการ มหาวทิยาลยัสยาม รองศาสตราจารย ดร. ศกัดา อนิทรวชิยั ผชูวยศาสตราจารย ดร. ชลลดา มงคลวนชิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัสยาม ผชูวยศาสตราจารยพชันี นนทศกัดิ์ ผชูวยศาสตราจารย ดร. วริชั เลศิไพฑรูยพนัธ มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ดร. วรรทณา สนิศริิ ดร. อสันยีา ศริวิรรณกลุ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม บรษิทัในฯ กลมุสมบรูณ ผชูวยศาตราจารย ดร. ปมูยศ วลัลกิลุ ดร. วรวทิย จริฐัติเิจรญ ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ สำนกัพฒ ั นาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ผชูวยศาสตราจารย ดร. วชิญานนั รตันวบิลูยสม มหาวทิยาลยันเรศวร

บทความที่ตพีมิพในวารสารนี้ไดผานการตรวจสอบเชงิวชิาการจากผทูรงคณ ุ วฒ ุ ทีิ ่กองบรรณาธกิารเรยีนเชญ ิ แลว ลขิสทิธิ์ของบทความที่ลงตพีมิพในวารสารฉบบันี้เปนของสมาคมสหกจิศึกษาไทย ตดิตอสอบถามและบอกรบัสมาชกิเปนสมาชกิไดที่ กองบรรณาธกิารวารสารสหกจิศกึษาไทย สมาคมสหกจิศกึษาไทย เลขที่ 111 ถนนมหาวทิยาลยั ตำบลสรุนารี อำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30000 โทรศพัท 044-223-105 โทร สาร 044-223-104 E-mail : tace@sut.ac.th Website : www.tace.ac.th พมิพที ่ : มติรภาพการพมิพ 1995 โทรศพัท 0-4424-1476 โทรสาร 0-4424-4551

ประเภทสมาชกิ

1. สมาชกิสามญ ั ไดแก 1.1 บคุคลทั่วไป เสยีคาบำรงุ 1,000 บาท ตลอดชพี 1.2 สถาบนั ไดแก สถาบนัอดุมศกึษาทั้งของรฐั และเอกชนใใใหนวยงานหรอืองคกรที่มสีวนเกยีวของ กบัการจดัใหนกัศกึษาไปปฎบิตังิานสหกจิศกึษา เสยีคาบำรงุ. 2,000..บาทตลอดชพี 2. สมาชกิสมทบ ไดแก นสิติ..นกัศกึษาทั้งในระดบัปรญ ิ ญาตรี และบณ ั ฑติศกึษาที่กำลงัศกึษาในสถาบนัการศกึษา เสยีคาบำรงุ 100 บาท/ป 3. สมาชกิกติตมิศกัดิ์ ไดแก ผทีู ่คณะกรรมการบรหิารสมาคมมมีตใิหเชญ ิ เขาเปนสมาชกิของสมาคม

การสมคัรสมาชิก

คณะกรรมการบรหิาร ( ก.ค. 2556 - ก.ค. 2558) 1. ศาสตราจารย ดร. วจิติร ศรสีอาน 2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สบืคา 3. ดร. สมัพนัธ ศลิปนาฎ 4. ดร. พรชยั มงคลวนชิ 5. ผชูวยศาสตราจารย ดร. บญ ุ ชยั วจิติเสถยีร 6. นางรชัฎา ภริมยรตัน 7. ดร. กณ ั ทมิา ศริจิรีะชยั

นายกสมาคม อปุนายก อปุนายก อปุนายก เลขาธกิาร เหรญ ั ญกิ โครงการและ กจิกรรมทางวชิาการ 8. ดร. นฤมล รกัษาสขุ สาราณยีากร 9. ผชูวยศาสตราจารย ดร.วริชั เลศิไพทรูยพนัธ ประชาสมัพนัธ 10. นายเรอืงยศ วชัรเกต ปฏคิม 11. นายณชัตพิงศ อทูอง นายทะเบยีน 12. ผชูวยศาสตราจารย ดร. อศิรา ประมลูศขุ วเิทศสมัพนัธ 13. ผชูวยศาสตราจารย พชันี นนทศกัดิ์ ตดิตามและประเมนิผล 14. ดร. อรพนิท สพโชคชยั กรรมการ 15. นายทวศีกัดิ์ หมดัเนาะ กรรมการ 16. รองศาสตราจารย ดร. กมลทพิย บราวน กรรมการ 17. ดร. ธรีะสตุ สขุกำเนดิ กรรมการ 18. รองศาสตราจารย ดร. ชวนี ทองโรจน กรรมการ

สามารถกรอกใบสมคัรและชำระคาสมาชกิได ทั้ง เงนิสด เชค็หรอืโอนเขาบญ ั ชี สั่งจายในนาม สมาคมสหกจิศกึษาไทย ..บญ ั ชอีอมทรพัยเลขที่ 097-232471-8 ..ธนาคารไทยพาณชิยจำกดั ั นะ..ซอย..13 ..(มหาชน) สาขาแจงวฒ พรอมสงเอกสารหลกัฐานการโอนเงนิ .ถงึ..คณ ุ พนดิา..ฟงธรรม ทีโ่ ทรสาร 0-2554-1191 . หากทานมขีอสงสยั ..สอบถามไดทีน่ ายทะเบยีน นายณชัตพิงศ อทูอง โทร. 0-2549-3621 โทรสาร 0-2549-3623

www.tace.or.th

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement