Page 14

10

สหกิจจศึศึกกษา ษา ประมวลองค์ความรู้ด้านการวิจัยสหกิ

2.3 งานวิจัยด้านสหกิจศึกษาในประเทศต่าง ๆ จากผลงานวิ จั ย ในประเทศต่ า ง ๆ พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และเผยแพร่ ใ นประเทศ สหรัฐอเมริกาจำานวนมากที่สุดจำานวน 88 เรื่อง รองลงมา คือ ประเทศไทยจำานวน 43 เรื่อง ประเทศ แคนาดาจำานวน 8 เรื่อง และในประเทศออสเตรเลียจำานวน 1 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ไม่ระบุ ประเทศที่เผยแพร่การวิจัยจำานวน 6 เรื่อง ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 3 ตารางที่ 3: สรุปผลงานวิจัยในประเทศต่าง ๆ ประเทศ

จำานวน 88 43 8 1 6

สหรัฐอเมริกา ไทย แคนาดา ออสเตรเลีย ไม่ระบุ รวม

146

2.4 ประเภทของงานวิจัย สำาหรับประเภทของงานวิจัย พบว่า มีการใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษามากที่สุด จำานวน 84 เรื่อง รองลงมาคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสาน มีจำานวน 33 เรื่อง และจำานวน 16 เรื่อง ตามลำาดับ นอกจากนี้ ยังมีบทคัดย่องานวิจัยบางส่วนที่ไม่ได้ระบุวิธีวิจัย มีจำานวนทั้งหมด 13 เรื่อง ดังข้อมูลปรากฎในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ประเภทงานวิจัย ประเภทงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน ไม่ระบุวิธีวิจัย รวม วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิิถุนายน 2557

จำานวน 84 33 16 13 146 Thai Journal Journal ofof Cooperative Cooperative Education Education Thai Volume 2Vol. Number 1 January June 2014 2 No. 2 January-June 2014

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Advertisement