Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕๙๗ : วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖ :Vol. 23 Issue 597: Dec. 12, 2012 - Jan 15 2013

วันประวัติศาสตร์

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชาวประชาร่วมถวายพระพรฯ

อ่านต่อหน้า 2


วันประวัติศาสตร์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชาวประชาร่วมถวายพระพรฯ

คลื่นมหาชนเฝ้าฯรับเสด็จ “ในหลวง”แน่นลานพระรูป ประชาชนจากทั่วทุก สารทิศได้เดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต เพือ่ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีเ่ สด็จฯ ออกมหาสมาคม ในพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเวลาประมาณ 10.30 น. ทำ�ให้พนื้ ทีบ่ ริเวณลานพระบรมรูปทรง ม้าต่อเนือ่ งไปตามถนนราชดำ�เนินนอกไป จนถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าฯและถนน ราชดำ�เนินกลางแน่นขนัดไปด้วยประชา ชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ

ตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องแกงเจ ปลาร้าเจ โทร 0423 500 822

5 ธันวาฯ “เหลืองทั้งแผ่นดิน” ประวัติ ศาสตร์ทโี่ ลกต้องจารึก คนไทยเวลานีไ้ ม่มคี วาม สุ ขใดมากไปกว่ า ความสุ ข ที่ ไ ด้ เ ห็ น พระบาท สม เด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง และเสด็จฯลงจากทีป่ ระทับชัน้ 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จทอดพระเนตรสิ่งต่าง ๆ ตามสถานที่ ต่าง ๆ และคงไม่มีวันไหนที่คนไทยทั้งแผ่นดิน จะรอคอยเท่ากับวันมหาปีติ 5 ธันวามหาราชที่ จะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 2


สำ�หรับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความปีติสุข ของคนไทยทัง้ แผ่นดินทีจ่ ะได้ใส่เสือ้ เหลืองเตรียมเข้าเฝ้าฯ และ ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออก มหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคมในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 นับเป็นประวัตศิ าสตร์ “เหลืองทัง้ แผ่นดิน” ที่โลกจะต้องจารึกอีกครั้ง ภาพประวัติศาสตร์เหลืองทั้งแผ่นดินหวนกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่เคยสร้างความประทับไปทั่วโลกในงานพระราชพิธี ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เช่ น เดี ย วกั บ ปี นี้ ที่ ห น้ า ประวั ติ ศ าสตร์ จ ะต้ อ งจารึ ก เมื่ อ ทางรัฐบาลประกาศเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยแต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาในช่วงเวลา 10.30 น. ของวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สีหบัญชร บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือที่ คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อ “ลานพระบรมรูปทรงม้า” เมื่อพูดถึงการเสด็จออกที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวช่วงหลัง ๆ ที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าประชาชน คนไทยมี โ อกาสได้ เ ห็ น ข่ า วการเสด็ จ ฯลงจากที่ ป ระทั บ ชั้ น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชเพื่อเสด็จทอด พระเนตรสิ่งต่าง ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆรวมไปถึงการเสด็จ พระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามโครงการ ส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์กันบ่อยขึ้น ล่าสุดเวลา 18.30 น. ของวันที่ 28 พ.ย.พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯลงจากที่ประทับ ชั้น 16 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ เสด็จพระราชดำ�เนินไป ทรงลอยพระประทีป (ลอยกระทง) ณ ท่าน้ำ�บริเวณพลับพลา ประดิ ษ ฐานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ หรือการเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระราชวังสวนจิตร ลดาเพือ่ ทรงทอดพระเนตรกิจการภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ 26 พ.ย. ทีผ่ า่ นมา โดยพระหัตถ์ขวาทรงจูงคุณทองแดง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงขึ้นพร้อม ด้วยพระพักตร์ทผี่ อ่ งใสและทรงยิม้ ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ตลอดทางที่รอรับเสด็จฯ ภาพของพ่ อ ที่ ท รงแย้ ม พระสรวลหรื อ แม้ แ ต่ ท รงโบก พระหัตถ์ให้ลกู ๆของพระองค์ทรี่ อเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรับ เสด็จฯทำ�ให้ใครหลายคนแทบจะอดกลัน้ น้�ำ ตาแห่งความปลืม้ ปีติ ไว้ไม่อยู่ หรือคนทีด่ ผู า่ นทางจอโทรทัศน์กค็ งจะรูส้ กึ ไม่ตา่ งกันที่ ได้เห็นพ่อทรงมีพระวรกายทีแ่ ข็งแรง หลังจากทรงตรากตรำ�พระ วรกายในการทรงงานหนักเพื่อลูกๆ ของพระองค์จนต้องทรง พระประชวรเข้ารักษาพระองค์ในโรงพยาบาลศิรริ าชอยูพ่ กั ใหญ่ “พ่อหลวง” พ่อของแผ่นดิน อาการพระ ประชวรในครั้งนั้นทำ�ให้คนไทยรู้สึกเป็นห่วง และภาวนาขอให้พ่อได้ทรงพักพระองค์บ้าง แต่ ด้วยความเป็นพ่อของแผ่นดิน แม้จะป่วยและมี พระชนมายุมากแล้ว ก็ยังเป็นห่วงลูก ๆ ของ พระองค์อยู่เสมอ เห็นได้จากกรณีน้ำ�ท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 54 ที่ผ่านมา พระองค์ได้ทรงสอบถามข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และทอด

พระเนตรระดับน้�ำ ในแม่น�้ำ เจ้าพระยาเป็นประจำ� ทุกวันพร้อมกับรับสัง่ ทุกครัง้ ทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ทุกครั้งว่าจะต้องไม่ให้ประชาชนของพระองค์ เดือดร้อน หรือแม้แต่การเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ทรงห่วงใยและพยายามคิดค้นหาวิธีบำ�บัด ทุกข์บำ�รุงสุขให้แก่ลูก ๆ ของพระองค์รอดพ้น จากความทุกข์ยาก และความทุกข์ระทมจาก

ปัญหาต่าง ๆ ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ลูก ๆ ของพระองค์ จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และพบกับความ สุขที่ยั่งยืนตามครรลองของความพอเพียงดั่งที่ พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิ และเป็นต้นแบบมาตลอด ดังนั้น คงไม่เกินไปนักถ้าจะบอกว่าพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมิ่งขวัญ เป็นพ่อที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย อย่างแท้จริง ไม่แปลกที่ทุกบ้านจะมีรูปของพ่อ พระองค์นี้ติดอยู่ข้างฝาบ้านเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจและไว้กราบไหว้บูชา ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร ษา 5 ธันวามหาราช ทีมข่าว LIVE หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน และออนไลน์ขอร่วม ใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ยืนยาว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมของเดชะ

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627 THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ขึ้นปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕๙๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖...........@ ฉบับนี้ทอดเวลายาวหน่อยให้ทีมงานได้พักผ่อนเติม พลังบ้าง เพราะตลอด ๒๓ ปีทีมงานทุกคนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งอายุขัยเพิ่มขึ้น......... ไทย-ออส นิวส์ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์........www.thaioz.com.au...... ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาด การซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......

ชาวไทยในซิดนีย์ร่วมถวายพระพรฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ดูภาพข่าวหน้า 21-23 เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย..ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗....... ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วาง จำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวาง ตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุการต่าง ๆ ของไทยและออสเตรเลียมา ขึน้ ปีที่ 23 ต้องการอ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลีย และหอสมุดรัฐนิวเซาท์เวลส์.........@

คณะกรรมการนโยบายขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย มาเยี่ยมสถานทูตไทย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2555 กสญ.พีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน รักษาการประธานกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการ นโยบายของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่เดินทางมาศึกษาดูงานซิดนีย์และแคนเบอร์รา

เหตุการณ์รอบโลก..........ท่ามกลางปัญหาความวุน่ วายทางเศรษฐกิจทีช่ าติตะวันตก ไม่วา่ จะเป็น ทีย่ โุ รป, สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่เอเชีย หลายประเทศกำ�ลังเผชิญปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจหนักหน่วง อยูใ่ นเวลานี้ อันมีสาเหตุจากการเป็นหนี้ ดังทีป่ ระเทศกรีซกำ�ลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง จนมีขา่ ว ว่ามีคนจำ�นวนนับร้อยฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินล้นพ้นตัว ส่วนประเทศสเปนและโปรตุเกส ผู้คนใน 2 ประเทศนี้กำ�ลังประสบปัญหาเศรษฐกิจคล้ายกัน..........@ ที่อเมริกา รัฐบาลประธานาธิบดีบารัค โอบามา กำ�ลังเผชิญศึกใหญ่เรื่องวิกฤติหนี้ อันเนื่องจากการขาดดุลงบประมาณมหาศาลของรัฐบาล ที่อเมริกาในเวลานี้ประเด็นเรื่องหน้าผาการเงิน กำ�ลังกลายเป็นเรื่องร้อนที่พรรครีพับลีกัน โดยนาย จอห์น โบห์เนอร์ ประธานสภาของพรรค จะนำ�เรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาคองเกรส เรือ่ งนีเ้ ป็น เรือ่ งใหญ่ เพราะเกีย่ วกับการพิจารณาขึน้ ภาษีคนรวยเพือ่ เพิม่ รายได้ให้ประเทศ รวมทัง้ มาตรการการ ตัด/ลดงบประมาณอย่างขนานใหญ่ อันส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันทั้งประเทศ..........@ ในเอเชีย ที่ญี่ปุ่น อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกรัฐบาลใหม่ ปัญหาที่ญี่ปุ่นกำ�ลังเผชิญมี มากมายหลายเรื่อง แต่ปัญหาสำ�คัญคือ วิกฤติเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอง เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในเวลานี้ อยู่ในสภาพซบเซาหนัก ขาดดุลการค้าต่อเนื่อง ผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นหลาย แห่งประสบการขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ ำ�คัญคือ ญีป่ นุ่ ขาดดุลงบประมาณอย่างมโหฬารทีส่ ดุ ถึงกว่า 200% ของผลิตผลมวลรวมของประเทศ หรือจีดีพี รัฐบาลใหม่เข้ามาก็ต้องรับภาระหนัก.........@ แต่ที่ประเทศลาวในชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาติในกลุ่มอาเซียนเพื่อน บ้านของไทย ประชาชนลาวกลับดำ�เนินชีวิตด้วยความสงบสุข ตามวิถีชีวิตเรียบง่าย และยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ข้ามโขงไปเที่ยวลาว ทางด้านจังหวัดหนองคาย เพื่อไปเวียงจันทน์ เมืองหลวง ของลาว พบเห็นผูค้ นชาวลาวมีความเป็นอยูอ่ ย่างมีความสุขและสงบร่มเย็น ผูค้ นยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่ ดิน้ รนทุกข์รอ้ นกับเรือ่ งปากท้องเหมือนประเทศอืน่ ผูค้ นมีกนิ มีใช้ตามอัตภาพตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผิดกับประชาชนคนไทยที่มีแต่เรื่องขัดแย้ง..........@ ถึงแม้ว่าลาวถูกสหประชาชาติ จัดเป็นประเทศยากจน แต่ประชาชนคนลาวดูมีความสุขมากกว่าคนในชาติร่ำ�รวยกว่าเสียอีก เมื่อ ไม่นานมานี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก นั่นคือ การประชุมประเทศใน กลุ่มอาเซียนกับยุโรป หรืออาเซม ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก การจัดประชุมดำ�เนินไป ด้วยความสำ�เร็จเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของบรรดาผู้นำ�ประเทศที่ไปร่วมประชุม....................@ ปารีสเป็นเจ้าภาพของเทศกาลแห่งสีสัน เทศกาลขายสินค้าฤดูหนาว และทำ�เลแห่งความโรแมนติค ตั้งแต่ธันวาคม 2012 จนถึงกุมภาพันธ์ 2013 ได้แก่ Christmas Shopping, Shopping by Paris และ Romantic Paris จะเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล และกิจกรรมแห่งความบันเทิงตามฤดูกาล ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีส..................@ Krispy Kreme Doughnut Corporation ฉลองเปิดสาขาที่ 500 ในเมืองอากัวสคาเลียนเทส ประเทศเม็กซิโก โดยKrispy Kreme เปิดสาขาแรกนอกสหรัฐเมื่อ 11 ปีที่แล้วและขยายธุรกิจไปยัง 20 ประเทศทั่วภูมิภาคละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และสหราชอาณาจักร เมื่อไม่นานมานี้ Krispy Kreme เพิ่งทำ�ข้อตกลงเพื่อพัฒนาธุรกิจในมอสโก THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 4


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาไทย อินเดีย และสิงคโปร์ และบริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในระดับสากลในตลาดสำ�คัญๆทั่วโลก ต่อไป.................... @ ภูเขาไฟซานติอากิโต ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาซิตี้ไปทางใต้ราว 200 กิโลเมตร ได้ปะทุพ่นเอาเถ้าถ่านปริมาณมากสูงขึ้นไปในอากาศถึง 5 พันเมตร ส่งผลให้บ้านเรือน และรถยนต์จำ�นวนมากที่อยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟ อย่างไรก็ดี ทางการให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ�ที่อาจมีเถ้าถ่านภูเขาไฟปน เปื้อน.................... @ สโกเทียแบงก์ขึ้นแท่นธนาคารแคนาดาแห่งแรกที่ได้รับรางวัล “ธนาคาร ระดับโลกแห่งปี” และ “ธนาคารแห่งปีประจำ�ทวีปอเมริกา สโกเทียแบงก์ ได้รับรางวัลธนาคาร ระดับโลกแห่งปีจากนิตยสารเดอะแบงค์เกอร์ ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ในเครือไฟแนนเชียลไทม์ส นอกจาก นัน้ ยังได้รบั รางวัลในหมวดอืน่ ๆอีก 7 หมวด ซึง่ รวมถึงรางวัลธนาคารแห่งปีประจำ�ทวีปอเมริกา ซึง่ นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารสัญชาติแคนาดาได้รับ 2 รางวัลข้างต้น.................... @ คณะกรรมการ บริหารองค์การยูเนสโก-ไอเอชอี (UNESCO-IHE) ได้อนุมัติแผนการเพื่อเริ่มกิจกรรมการเตรียม ความพร้อมสำ�หรับ UNESCO-IHE Global Campus for Water & Development การตัดสินใจ ดังกล่าวมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมคณะกรรมการประจำ�ปีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555..........UNESCO-IHE Global Campus for Water & Development เป็นโครงการเครือข่าย ระดับนานาชาติของยูเนสโก-ไอเอชอี ด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัย รวมถึงคุณความดีด้านอื่นๆ Global Campus จะช่วยเติมเต็มความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถด้านการจัดการน้ำ�ทั่วโลก โดยให้การศึกษาระดับภูมภิ าคแก่ผมู้ คี วามสามารถรุน่ เยาว์ให้มากขึน้ ผ่านพันธมิตร และในอนาคตจะ ร่วมมือกับสถาบันยูเนสโก-ไอเอชอีระดับภูมิภาค..........@ เหตุการณ์ทวั่ ไทย......พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแก่ปวงชนชาว ไทยในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555......“คำ�อวยพร และคำ�ปฏิญาณ สัญญา ทีท่ กุ ท่านได้กล่าวนัน้ เป็นทีป่ ระทับใจมาก ขอขอบใจท่านทัง้ หลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุก คนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต, ความปรารถนาดี และความพร้อมเพรียง กันของทุกท่าน อย่างทีไ่ ด้เห็นในวันนี้ ทำ�ให้ขา้ พเจ้าปลืม้ ใจ มีก�ำ ลังใจมากขึน้ ด้วยความเชือ่ เสมอว่า ความเมตตา ปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำ�คัญที่จะทำ�ให้ความพร้อมเพรียงจะเกิด ขึน้ มีขนึ้ ทัง้ ในหมูค่ ณะ และในชาติบา้ นเมือง, แต่ถา้ คนไทยเรายังมีคณ ุ ธรรมอันนีอ้ ยูใ่ นจิตใจ ก็จะมี ความหวังได้วา่ บ้านเมืองไทย ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยูร่ อดปลอดภัย และธำ�รงมัน่ คง ต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน, ขออำ�นาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครอง รักษาท่านและชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็น ยั่งยืนไป” ..............@ บรรยากาศทั่วไปในวัน สำ�คัญนี้......ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและชาวต่างชาติอีกหลายคนต่างใส่สีเหลืองมาเฝ้ารับเสด็จฯ ผู้คนเนืองแน่นตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราช ถนนที่เสด็จพระราชดำ�เนินผ่านทุกเส้นทางไปจนถึงลาน พระราชวังดุสิต หรือลานพระบรมรูปทรงม้า เสียง “ทรงพระเจริญ”ดังขึ้นทุกที่ที่ขบวนเสด็จฯมา ถึง......ทีล่ านพระราชวังดุสติ ประชาชนรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทจนแน่นขนัดเต็มลานฯ จน ล้นออกไปตามถนนราชดำ�เนิน ทุกคนเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญๆๆๆๆ ดังกึกก้อง ที่ได้มีโอกาสเห็นพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ......เมื่อปี พ.ศ.2549 ในวัน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่พระองค์ท่านเสด็จฯออก ณ สีหบัญชร เมื่อ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งทุกคนได้ประจักษ์แก่สายตาว่า มีประชาชนเดินทางมาเข้าเฝ้าฯเพื่อถวายพระพรเป็นจำ�นวนมาก เท่าใดแล้ว แต่ในปีนี้มีพสกนิกรผู้จงรักภักดีมีจำ�นวนมากกว่าหลายเท่านัก บางแหล่งข่าวแจ้งว่า ร่วมล้านคน บ้างประมาณด้วยสายตาไม่ต่ำ�กว่า 6 แสน เสียงถวายพระพรว่า “ทรงพระเจริญ” จึงดังกระหึม่ กึกก้องมาก......เมือ่ มีโอกาสได้คยุ กับหลายๆคนทีม่ างาน เฉลิมฯนี้ ต่างรูส้ กึ เหมือนกัน คือ “เราต้องออกมาให้พระองค์ท่านทอดพระเนตรว่า ประชาชนคนไทยมากมายมหาศาล เคารพ เทิดทูนและรักพระองค์ท่านเพียงใด ทุกคนตั้งใจมาถวายพระพร ถวายกำ�ลังพระราชหฤทัย มา แสดงพลังให้พวกที่จ้องทำ�ลายสถาบันกษัตริย์รับรู้ว่า จงหยุดทำ�ร้ายพระองค์ท่านเดี๋ยวนี้ เพราะ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 5

ภาพที่ถ่ายในลักษณะเฉียงขึ้นไปบนฟ้า โดยที่บริเวณท้องฟ้าบริเวณเหนือพระบรมรูปทรงม้าฯ ปรากฏว่า มีก้อนเมฆรูปกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรที่ตรงกับปีพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพอดิบพอดี.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เปิดทำ�บัตรประชาชนเป็นวันแรก สำ�ผู้ที่บัตรหมดอายุ ชำ�รุด หรือหาย ภาพล่างคุณจารุพรรณ พรายแสง เป็นผูท้ �ำ บัตรคนแรกในซิดนีย์ กำ�ลังรับมอบบัตร ทำ�10 นาทีเสร็จ

คุณไม่มีทางชนะแน่.................... @ มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในกลุ่มผู้ใช้ “เฟซบุ๊ค” โซเชีย ลมีเดียชื่อดัง เนื่องจากมีการแชร์ภาพต่อๆ กันไป โดยภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นที่บริเวณลานพระบรม รูปทรงม้าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมในช่วงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหา สมาคม ณ สีหบัญชร พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม ซึง่ เป็นภาพทีถ่ า่ ยในลักษณะเฉียงขึน้ ไปบนฟ้า โดยที่ บริเวณท้องฟ้าบริเวณเหนือพระบรมรูปทรงม้าฯ ปรากฏว่า มีก้อนเมฆรูปกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของปีนกั ษัตรทีต่ รงกับปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อย่างพอดิบพอดี......ต้นตอ ที่นำ�ภาพดังกล่าวมาเผยแพร่ คือ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. โดย น.ส.รสนา ระบุว่า “รูป นี้เลขาดิฉันเป็นผู้ถ่ายภาพ เห็นเมฆเป็นรูปกระต่าย ซึ่งตรงกับปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คนโบราณบอกว่า ก้อนเมฆเป็นสิ่งบอกนิมิต การเห็นกระต่ายบนก้อนเมฆในช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร นับเป็นศุภมงคลนิมิต”.................... @ “หงส์ แดง” ลิเวอร์พลู สโมสรฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลกี อังกฤษ โพสต์ขอ้ ความภาษาไทย เพือ่ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของทีม ซึ่งมีแฟนเพจจำ�นวนกว่า 10 ล้านคนทัว่ โลกติดตามความเคลือ่ นไหวอยู่ สำ�หรับบทกลอนถวายพระพรบนหน้าเฟซบุก๊ ทางการ


สโมสรลิเวอร์พลู แต่งโดยนฤนันท์ สินฝาด ความว่า พระเสโทหยาดหยดหลัง่ รดพืน้ รอยพระบาท พลิกฟื้นคืนสุขสันต์ รอยพระสรวลอวลอุ่นชื่นชีวัน อภิวันท์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์ยงิ่ ยืนนาน......ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สโมสรลิเวอร์พูล.................... @ วันมหาปิติของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมเพิ่งผ่านไป ขณะนี้บรรยากาศของเมืองไทยกำ�ลัง ย่างเข้าสู่ความร้อนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยฝีมือนักการเมืองที่ไร้สำ�นึกและเห็นแก่ตัว กำ�ลังเตรียมการเดิน หน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติมาแล้ว แต่นักการเมืองเลวก็ยังไร้ยางอาย ไม่มีหิริ โอตัปปะ ยังจะดันทุรังที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง โดย ไม่คำ�นึงถึงความสงบสุขของประชาชน ................@

กสญ.พีรวิช สุวรรณประเทศ พบนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในซิดนีย์ ที่จะเดินทางไปทำ�กิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดขอนแก่นช่วงปลายเดือนมกราคม

ผู้จัดการการบินไทยซิดนีย์ คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย แจกตั๋วเครื่องบินซิดนีย์-กรุงเทพ 3 ที่นั่ง ให้กับนักกอล์ฟ โดยมีเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่เป็นสักขีพยาน (จะตีเก่งหรือไม่อาจมีเฮง) ภาพล่างขวามือ เจ้าของทนงพริ้นท์ติ้งรางวัลที่ 1 คนตีเก่ง แฮนดิแคป 24 ตีได้ 61 แต้ม

คุณปราณี สูงปานเขา (Pascoe) หญิงเหล็กของไทยเราสมัครแข่งขันยกน้ำ�หนัก....โดยเป็นตัวแทน ประเทศออสเตรเลีย ไปแข่งขันระดับโลกที่ Taxas ได้รับชัยชนะรับเหรียญทองมาแล้ว สังคมออสเตรเลีย................ผลสำ�รวจความนิยมทางการเมืองล่าสุดโดยสำ�นักนิวส์โพล... คะแนนไพรมารีปรากฎว่าพรรคเลเบอร์ได้ 32% (ลดลง 4%) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้ 46% (เพิ่มขึ้น 3%) พรรคกรีนส์ได้ 11% (เท่าเดิม)........ต่อเมื่อปรับเป็นคะแนนพรีเฟอร์เรนซ์ พรรคเลเบอร์ได้ 46% (ลดลง 3%) พรรคผสมได้ 54% (เพิ่มขึ้น 3%) ค่ะ.................@ หันมาดูผู้ เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีได้ 43% (ลดลง 3%) ส่วนนายโท นี แอ๊บบ็อตต์ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้ 34% (เพิ่มขึ้น 2%).......แต่เมื่อพิจารณาผลงานในหน้าที่ของตน นางกิลลาร์ดในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับความชื่นชม 36% (ลดลง 1%) นายแอ๊บบ็อตต์ในฐานะ ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้ 28% (ลดลง 2%) ค่ะ...............@ ผู้สันทัดกรณีฟันธงถึงเหตุที่พรรคเลเบอร์ และนางกิลลาร์ดตกต่ำ�ลงในปักษ์ที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนขาดความไว้วางใจในตัวผู้นำ�จากกรณี AWU (สหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย) อันอื้อฉาวเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา หลายคนยังเชื่อไม่สนิทใจ ว่านายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนรู้เห็นในการฉ้อฉลเงินบริจาคเข้ากองทุนสหภาพ................@ นอกจาก นั้นความพยายามของนางกิลลาร์ดต่อการต่อต้านองค์การสหประชาชาติในการผลักดันให้ประเทศ สมาชิกรับปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกรายใหม่... แต่ได้รับการปฏิเสธโดยคณะรัฐมนตรีของเธอเอง เพราะเกรงว่าจะเพิ่มความไม่พอใจให้กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี ผลต่อผลโพลครั้งนี้..................@ นอกจากนายกฯได้กลายเป็นเป้าแห่งความเสื่อมศรัทธาแล้ว นาย แอ๊บบ็อตต์ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านดูจะหนักกว่าในการทำ�หน้าที่ของตน ผู้สันทัดกรณีเห็นว่ามาจาก บุคลิกที่ค่อนข้างแข็ง (กร้าว) เคร่ง (ศาสนา) และบ้า (ซิกแพค) ของเขาค่ะ..........@ ในปักษ์ที่ ผ่านมาชาวออสเตรเลีย (โดยเฉลี่ย)ได้เฮกันอีกแล้ว จากการประหยัดเงินค่าผ่อนส่งบ้าน หลังจาก ธนาคารกลางประกาศลดอัตราเงินสดลงอีก 25 จุด ทำ�ให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ตามลงมาอีก 0.20% ค่ะ....และมีแน้วโน้มว่าธนาคารกลางจะลดอัตราเงินสดอีก 25 จุดในต้น ปีหน้า......ด้วยเหตุผลสถานการณ์ทางการเงินในสหรัฐและในยุโรปยังส่อเค้าย่ำ�แย่......เศรษฐกิจใน ประเทศก็ตึง ๆ เนื่องจากส่งออกน้อย นำ�เข้ามาก คนตกงานหลาย ค่าเงินแข็งตัว และอื่น ๆ อีก มากมาย..............@ จึงมีคำ�ถามหนึ่งที่คำ�ตอบจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่น ทางธุรกิจก็คอื เศรษฐกิจของเรากำ�ลังจะถดถอยใช่ไหม?............@ มีผตู้ อบว่า ย.ห. อย่าห่วงค่ะ...ตราบ ใดทีป่ ระเทศมีทรัพยากรธรรมชาติไว้ขาย เหมือนชาวตะวันออกกลางมีน�้ำ มันดิบย่อมเป็นเสือนอนกิน ไปอีกหลายสิบปี.... ในด้านตัวเลขทางเศรษฐกิจออสเตรเลียก็เป็นทีอ่ จิ ฉาของประเทศพัฒนาแล้วทัว่ โลก ยกตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เติบโต 3% ถือว่าไม่เลว อันนี้ ต้องขอขอบคุณเหล็ก ถ่านหินและยูเรเนียมค่ะ... เมือ่ ดู GDP ทีแ่ ท้จริงหรือ Real GDP โดยใช้เดือน กันยายนปี 2008 เป็นฐาน 100 .....Real GDP ของออสซี่อยู่ที่ 110 สหรัฐต้องอิจฉาเพราะทำ�ได้แค่ 103 ยูโรปโดยรวมย่ำ�อยู่กับที่ 100 สหราชอาณาจักรหนักหน่อยหดเหลือ 98...............@ อัตรา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 6


การว่างงานก็ถือว่าอวดนานาประเทศได้คือแค่ 5.2% ประเทศที่เศรษฐกิจยังแข็งอย่างเยอรมันอยู่ที่ 6.9% ส่วนสหรัฐ 7.9% สหราชอาณาจักรดีกว่านิดหนึ่ง 7.8% แต่ประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤษ การณ์ทางการเงินจนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างสเปนคนว่างงานบานถึง 25.8% และกรีก 26.0% ค่ะ แต่คนในท้องถิน่ แดนดาวน์อนั เดอร์ตอ้ งยอมรับนิดหนึง่ ว่าชีวติ จะลำ�บากขึน้ สวัสดิสงเคราะห์จะ หดหาย ธุรกิจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้เหงือ่ ตกติง๋ ๆ ค่ะ...............@เรือ่ งนีข้ อยัดเยียดให้เป็นความ ผิดของรัฐบาลกลางพรรคเลเบอร์ล้วน ๆ มานับตั้งแต่รัฐบาลนายเควิน รัดด์ ลากยาวมาถึงรัฐบาล นางกิลลาร์ด ต่อนโยบายผ่อนคลายผูข้ อลีภ้ ยั ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย.. ทำ�เอาธุรกิจค้ามนุษย์ รุง่ เรือง มีลูกค้าเรือมนุษย์แห่กันเข้ามาอุดหนุน จำ�นวนไม่น้อยเป็นผู้เสี่ยงโชคที่ตอ้ งการหาชีวิตที่ดี กว่า และบางคนเป็นสายลับเป็นนักก่อวินาศกรรมปะปนเข้ามา....ส่งผลให้ผขู้ อลีภ้ ยั ทีแ่ ท้จริงถูกแย่ง โควต้าไปอย่างน่าเห็นใจ....................@ กว่ารัฐบาลจะรู้ตัวว่าทำ�ผิดพลาดก็สายเกินแก้ไขแล้ว ล่าสุด ต้องใช้วิธีระบายผู้ถูกกักขังออกมาโดยมีเงินสวัสดิการว่างงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วย ค่าเช่าบ้านเดือนละ 880 เหรียญ และอื่น ๆ อีกมากมาย บางคนรู้ทั้งรู้ว่ามีประวัติอาชญากรรม แต่รฐั บาลหลังชนฝาแล้วจำ�ต้องปล่อยออกมาปะปนกับชุมชน.... โดยอ้างว่าจ่ายเงินอย่างนีถ้ กู กว่า สร้างศูนย์กักกันเพิ่มขึ้นเสียอีก....ฟามคิดฟายฟายทั้งนั้นค่ะ...............@ เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไป ทั่วโลก..ถึงกับสำ�นักข่าว BBC ที่เคร่งคัดและ Sky News ต้องขั้นเวลารายงานข่าวปกติ.. นำ�เสนอ ข่าวคืบหน้ามาแทรกเป็นระยะ ๆ กับเหตุการณ์ฆา่ ตัวตายของนางจาซินธา ซัลดานห์พยาบาลวัย 46 ปีของโรงพยาบาลคิงเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ในกรุงลอนดอน หลังถูกผู้จัดรายการวิทยุ 2Day FM อ้างตัว เป็นสมเด็จพระราชินีย์และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ล้วงลับพระอาการป่วยของเจ้าหญิงแคเธอรีน ดัชเชส แห่งเคมบริดจ์.. จนกลายเป็น “blame game” หาคนผิด ระหว่างโรงพยาบาลและสองนางพยาบาล กับสถานีวิทยุและสองผู้จัดรายการคือนายไมเคิล คริสเตียนและนางเมล เกร้ก จนกลายเป็นที่ถก เกียงกัน................@ อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการจำ�นวนหนึ่งสรุปง่าย ๆ คือ เกิดจากพื้นฐานสาม กลุ่มที่แตกต่างกัน...กลุ่มแรกทางด้านฝั่งออสเตรเลียเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องขำ� ๆ หนุก ๆ ที่ จะอำ�กันแบบเจ็บ ๆ คัน ๆ ตามประสาออสซี่ กลุ่มที่สองฝ่ายอังกฤษพวกเขาไม่เห็นขำ�ด้วยถือว่า เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นการกระทำ�ลักษณะโจร ด้วยการขโมยข้อมูลของคนไข้ไปเปิด เผย......ในขณะทีก่ ลุม่ ทีส่ ามซึง่ มีนางจาซินธา ซัลดานห์ตวั แทนสาวเอเชีย ต่อความรูส้ กึ กระทำ�ผิดต่อ หน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อแผ่นดิน และต่อเบื้องสูง... ความรู้สึกของเธอเปราะบางกับเรื่องนี้ในฐานะผู้ ได้รับความไว้วางใจให้ทำ�หน้าที่ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นใครเจอเข้าก็ถึงกับฮาราคีรี ถ้าเป็นคนจีน คอหนัง จีนจะต้องได้ยินเสมอกับคำ�พูดที่ว่า “ฝ่าบาทโปรดสั่งประหารกระหม่อมด้วยเถอะ” ไม่เว้นแม้แต่ อินเดียถือความผิดพลาดนี้มันใหญ่หลวงนัก................@ ดังนั้นในโลกไร้พรมแดน ขอให้จำ�กรณี นี้ไว้เป็นบทเรียน ชาวสื่อออสซี่ ต่อไปก่อนทำ�อะไรข้ามพรมแดนควรฉุกคิดถึงคนอื่นบ้าง อย่า เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่... จะมาหนุกหนานแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้อีกแล้วค่ะ..................@ เรื่องต่อ ไปสำ�หรับคนมีเงินเหลือใช้ และพวกไม่กลัวสายตาชาวบ้านมองว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติด......ที่อยาก มีรถสปอร์ตขับให้เปลืองน้ำ�มันเล่น ที่โชว์รูมมอร์ปาร์คเขากำ�ลังขายรถสปอร์ตปี 2012 ใกล้ตก รุ่น ส่วนใหญ่ออกวิ่งทดลองให้ลูกค้าขับสัก 400 ถึง 1,000 กิโลฯ ในราคาแสนถูกเช่น แลมโบร์ กีนี 2012-V10 ราคาเดิม 600,000 เหรียญขายเพียง 300,000 เหรียญ ยังมีรถพรอส, เฟอร์รารี ในราคาย่อมเยาเพียงคันละ 300,000 ถึง 400,000 เหรียญลดจากราคาเดิมเกือบ 50% และยังมีรถ ตกรุ่นราคาถูกสำ�หรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยด้วยอย่างเบ็นซ์ 2012 C-class ราคาเดิม 75,000 เหรียญ ลดเหลือ 50,000 เหรียญเท่านั้น.... สนใจให้รีบหน่อยเพราะของมีจำ�นวนจำ�กัด อีกทั้งหมู่นี้หนุ่ม ไบกี้รวย ๆ กันทั้งนั้น.................@ และท้ายนี้สำ�หรับคอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะเด็กผี ทั้งหลายไม่ควรพลาด....เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่า เซอร์อเล็ก เฟอร์กูสันบอสใหญ่ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดจะพาลูกทีมมาดวลแข้งกับทีมซิดนีย์เอฟซีที่สนาม ANZ สเตเดียมในวันที่ 20 กรกฎาคม ปีหน้า ขณะนี้ตั๋วเข้าชมเปิดให้จองแล้วในราคา 49.50 เหรียญถึง 189 เหรียญไม่แพงเลยถ้าเทียบ กับบัตรเข้าดูคอนเสิร์ทและถือว่าถูกมากสำ�หรับสาวกปีศาจแดงเพราะต้องใช้เวลาสิบ-ยี่สิบปีจึงจะมี ให้ดูสักครั้งค่ะ..................@ สถานทูตไทยในแคนเบอร์รา........ “เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาไทย สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างเวลา 12.30 - 14.00 น. โดยนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ข้าราชการและคูส่ มรส และได้รบั เกียรติจาก Ms. Sally Mansfield อธิบดีกรมพิธกี ารทูต กระทรวง การต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศและเป็นตัวแทนรัฐบาล และประชาชนออสเตรเลียกล่าวถวายพระพร มีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลและรัฐสภาออสเตรเลีย คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ภายในงานมีการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดระบำ�เทพบันเทิง โดยนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย สร้างความประทับ ใจให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง  เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เทิดทูนพระ มหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ทา่ น ทีไ่ ด้ทรงอุทศิ มายาวนานเพือ่ การพัฒนาประเทศและความเจริญผาสุกของพสกนิกร ซึง่ ได้สร้างความ สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณในหมู่พสกนิกรชาวไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ ออสเตรเลียว่า มีการดำ�เนินความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 60 ปี และในปัจจุบันความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรเลียได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 7

การลงทุน การท่องเทีย่ ว สังคมวัฒนธรรม และการศึกษา”ชมภาพข่าวหน้า 21...........@ “เมือ่ วันที่ 2 ธ.ค. 2555 ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง แคนเบอร์รา โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2555 โดยมีขา้ ราชการพร้อมครอบครัว ชุมชนไทยในกรุง แคนเบอร์ราและบริเวณใกล้เคียง และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน เวลา 19.19 น. เอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดย ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา ต่อด้วย การแสดงรำ�ถวายพระพรโดยนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และหลังจากนัน้ ผู้ เข้าร่วมงานได้รบั ประทานอาหารค่�ำ ร่วมกัน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จดั เตรียมสมุดลง นามถวายพระพรไว้ในงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพร และแจกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จากกระทรวงการต่างประเทศแก่ผรู้ ว่ มงานอีกด้วย”...........@ “เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 คณะ กรรมการนโยบายขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้าน การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนฯ หรือ ท้องถิ่นการเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและ พัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือ การส่งเสริมสิทธิของผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม นำ�โดย ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวนิ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการนโยบาย ได้เข้าเยีย่ มคารวะนายมาริษ เสงีย่ มพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ทีท่ �ำ เนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ABC และ Special Broadcasting Service ของออสเตรเลีย โดยเฉพาะรายการ เพือ่ ชนกลุม่ น้อย และการแปลงสัญญานจากระบบอนาล็อกเป็นดิจติ ลั หลังจากนัน้ เอกอัครราชทูตมา ริษฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ�เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะดังกล่าว”............@   สังคมไทยในซิดนีย์............งานคอนเสิรต์ “พ่อผู้มแี ต่ให้”เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคมผ่านพ้นไปด้วย ดี...น่าเห็นใจคณะกรรมการผู้จัดงานพยายามทำ�งานกันอย่างสุดฝีมือ...........ขนาดขายบัตรผ่านประตู แถมปลาร้าก็ยังทำ�..........เพื่อหาเงินสมทบงานก่อสร้าง เขตพุทธาวาสวัดธัมธโร แคนเบอร์รา ยอด เงินรายได้จากการขายบัตร ขายดอกไม้่ แรฟเฟิล ซีดี อาหาร เงินบริจาค รวมทัง้ จากท่านกงสุลใหญ่ พีรวิช สุวรรณประเทศ รวมเป็นเงิน $38,457 บริษัท คชาอาท โดยคุณวงเพชร ธรรมสิรภพ เช่า พระและบริจาคสบทบเพิ่มอีก $1,543 เพื่อให้ยอดรายรับได้ครบ $40,000 เมื่อหักค่าใช้จ่ายค่าเช่า สถานที่, ค่าเครื่องเสียง, ค่าตั๋วเครื่องบินนักร้อง, และเบ็ตเตล็ดที่จำ�เป็นแล้ว จำ�นวน $9025 คง เหลือเงินซึ่งจะมอบให้กับทางวัดธัมธโร เป็นเงิน $30,975......การจัดงานถวายพระพรและงานบุญนี้ ทีมงานอาสาสมัครทำ�ด้วยใจ ทั้งผู้ร่วมแสดงดนตรี รำ�ถวายพระพร จากชมรมดนตรีไทย ครูโอ๊ต, ครูนก สยามคลาสิคสตูดิโอ, วงรากไทย, ทีมงานรังผึ้ง ทีมงานเอเดน ทีมสามแม่ครัว เพเนท เอ ดูเคชั่น ไทยแสควร์ทีวี ทีมสมาคมอีสาน ไทยคัลเจอรอลเซ็นเตอร์ และผู้อยู่เบื้องหลังงาน เวที ทำ� ด้วยใจทีร่ ว่ มถวายความจงรักภักดีในการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และร่วมทำ�บุญ สร้างเขตพุทธาวาส วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้ทั้งแรงกายแรงใจ ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ....ก็ขอปรบมือให้อย่างแรง ๆ ..........ต้องขออภัยท่านผู้สนับสนุนงานซื้อ ฉลากรางวัลกันไว้ไม่สามารถลงประกาศผู้ถูกรางวัลรายย่อยได้ในไทย-ออสได้หมด เพราะเนื้อที่มี จำ�กัดเหลือเกิน..........@ สำ�หรับท่านผูอ้ า่ นไทย-ออส ขอย้�ำ นะค๊ะ....ว่าฉบับนีแ้ ล้วจากกันนานหน่อย ถึง 1 เดือนและจะกลับมาใหม่วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ค่ะ................@ ส่งท้ายปีเก่ามีข่าวดี มา บอก....เพื่อนเราชาวไทย คุณปราณี สูงปานเขา (Pascoe) หญิงเหล็กของไทยเราสมัครแข่งขัน ยกน้ำ�หนัก....โดยเป็นตัวแทนประเทศออสเตรเลีย ไปแข่งขันระดับโลกที่ Taxas ได้รับชัยชนะรับ เหรียญทองมาแล้ว......คุณปราณีเป็นนักกีฬายกน้ำ�หนักที่เรียกว่า Powerlifting ซึ่ง Qualify ติดทีม ชาติ Australia ในปี 2010 และเมื่อปี 2011 จึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าแข่งขันในระดับโลกที่เรียกว่า Worlds Masters Powerlifting Championships ที่ St.Catharines ในประเทศแคนนาดา ผลออกมา ได้รับเหรียญทองแดง มาเป็นที่ 3 ของโลกในรุ่น 47 ก.ก.หญิง....ได้คะแนนน้ำ�หนักที่ยกได้ 300 ก.ก.......มาในปี 2012 ก็ได้สมัครแข่งขันในระดับ Worlds Masters ซึง่ จัดแข่งขันกันทีร่ ฐั Taxas ใน ประเทศ USA ระหว่างวันที่ 2-7 ตุลาคมที่ผ่านมา......ในปีนี้ทำ�คะแนนได้ 325 ก.ก. ผลออกมาได้ รับเหรียญทอง มาเป็นอันดับที่ 1 จึงได้รับตำ�แหน่ง Worlds Champion ในรุ่น 47 ก.ก. ด้วยการ ยก 3 ท่าเรียกว่า Squat ยกได้ 120 ก.ก. Bench Press ยกได้ 70 ก.ก. และ Deadlift ยกได้ 135 ก.ก. โดยรวมคะแนนได้ 325 ก.ก. ด้วยน้ำ�หนักตัว 46.6 ก.ก. และในการแข่งขันครั้งนี้ยังได้รับ รางวัลนักยกหญิงดีเด่นอันดับ 2 อีกรางวัลหนึ่งด้วย.............@ สุดท้ายนี้ขอท่านผู้อ่านไทย-ออสทุก ท่านปราถนาสิ่งใดขอให้สำ�เร็จดังใจคิด และสุขภาพแข็งแรง และโชคดีตลอดปี 2013 นี้.............@ ท่านที่บัตรประชาชนมีปัญหา บัตรหาย บัตรชำ�รุด ไม่ต้องกังวลใจ เอาหลักฐานสำ�เนาเลขบัตร ประจำ�ตัว 13 หลักไปขอให้ออกบัตรใหม่ได้แล้วที่สถานกงสุล ซิดนีย์โชคดีได้เครื่องพร้อมดำ�เนิน การได้เป็นประเทศที่3 ......สำ�หรับค่าธรรมเนียม 1 เหรียญ........ก่อนไปทำ�บัตรจะโทรศัพท์ไปสอบ ถามที่สถานกงสุลดูก่อนได้ ว่ามีคนมาทำ�มากไหม ถ้ามีมากก็ไปวันอื่น หรือไม่ก็ไปรอทำ�เลยเพราะ ที่จริงทำ�บัตรแต่ละคนไม่ช้า.........สำ�หรับคนที่ไม่เคยทำ�บัตรเลย จะไปขอทำ�บัตรใหม่นั้นยังไม่ได้ ต้อง กลับไปทำ�ที่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว........งานนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณจารุพรรณ พราย แสง ได้เป็นผู้ทำ�บัตรเป็นคนแรกเลยในออสเตรเลีย...........@


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ท่ า นผู้ อ่ า นไทย-ออสคะ ดิ ฉั น เขี ย น คอลัมน์วันนี้เป็นฉบับส่งท้ายของไทย-ออสในปี นี้ค่ะ แล้วก็จะได้พักผ่อนไปประมาณหนึ่งเดือน ก่อนที่จะกลับมาอัพเดทเรื่องอิมมิเกรชั่นกันใน ปีหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าเทศ กาลวันหยุดฮอลิเดย์ของชาวออสเตรเลียที่นี่กัน ข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นก็เงียบๆ หลังจากมีการประกาศเปลี่ยนกฎหลายอย่างไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดังนั้นวันนี้ดิฉัน คงจะไม่ได้อพั เดทข้อมูลอะไรกันมากมายนักนะ คะ นอกจากอยากจะส่งท้ายสรุปเรื่องหลายเรือ่ ง ที่สำ�คัญๆและน่าจะอยู่ในความสนใจของท่านผู้ อ่านที่เกิดขึ้นในปีนี้มาฝากค่ะ เรือ่ งแรกทีด่ ฉิ นั อยากนำ�มาย้�ำ ก็คอื เรือ่ งของ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอิมมิเกรชั่นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2012 ที่เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า ถาวรประเภทนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ เนื่องจาก ได้มีการเพิ่มคุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษโดยที่ผู้สมัครจะต้องมีผล การสอบ IELTS 6.0 (ในกรณีที่ยื่นสมัครโดย ไม่ได้มีวีซ่าทำ�งานอยู่ก่อน) หรือ5.0 ทุกหมวด (ในกรณีทยี่ นื่ สมัครในระหว่างทีม่ วี ซี า่ ทำ�งานอยู)่ รวมทัง้ เปลีย่ นแปลงไม่ให้ความยืดหยุน่ แก่ผทู้ ไี่ ม่ สามารถสอบภาษาอังกฤษผ่านในระดับทีก่ �ำ หนด ต่อไปอีกด้วย ซึง่ เรือ่ งนีก้ ระทบกับชุมชนคนไทย เราอย่างมากไม่แพ้กบั การทีบ่ รรดาเชฟและกุก๊ ทัง้ หลายต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเพื่อยื่นขอ วีซ่าทำ�งานกันเลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่า นักธุรกิจนักลงทุนไทยเราจะสนใจกันบ้างหรือ ไม่ ก็คือเรื่องที่ทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นมีการ ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวีซ่านักธุรกิจ - Business Skills เรียกชื่อใหม่ว่า Business Innovation & Investment ซึ่งมีรายละเอียดมากมายหลาย อย่างทีน่ า่ สนใจมากๆสำ�หรับท่านทีม่ เี งินมากมาย เหลือเฟือและอยากโยกย้ายมาออสเตรเลีย คือ วีซ่าเพื่อการลงทุน Investment Visa ที่จะ ต้องใช้เงินในการนำ�มาลงทุนในออสเตรเลียอย่าง น้อย 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียค่ะ คิดเป็นเงิน ไทยก็ประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่สูง มากและในความคิดของดิฉัน ออสเตรเลียน่าจะ พยายามที่จะดึงเงินทุนจากประเทศที่มีคนที่มี กำ�ลังทางการเงินในระดับนีม้ ากเช่น ประเทศจีน เสียมากกว่าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามหากมีท่านใด ที่สนใจและอยากยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาก็ยินดีค่ะ สำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับวีซ่าทำ�งาน 457 นั้นโดยทั่วๆไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากใน ปีนี้นะคะ ยังยากมากอยู่เหมือนเดิมสำ�หรับผู้ ที่ประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า Trade เช่น เชฟ กุ๊ก ช่างทำ�ผม ฯลฯ เนื่องจากยังต้องสอบภาษา อังกฤษกันอยูเ่ หมือนเดิม ทีม่ เี ปลีย่ นแค่สองเรือ่ ง คือ ลิสต์รายชือ่ อาชีพทีส่ ามารถขอวีซา่ 457 และ รายชือ่ อาชีพสำ�หรับยืน่ ขอวีซา่ ถาวรโดยนายจ้าง เป็นสปอนด์เซอร์ซึ่งเดิมมีอยู่ 2 ลิสต์รายชื่อ ตอนนี้ก็นำ�มายุบรวมเป็นลิสต์เดียวกันซึ่งก็ดีขึ้น

ไม่สับสนค่ะ และอีกเรื่องที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนชื่อ ภาษาอังกฤษจากเดิมที่เรียกว่า Business (Long Stay) Visa เป็น Temporary Working (Skilled) Visa ซึ่งดิฉันก็คิดว่าถูกต้องตามลักษณะของ วีซ่าประเภทนี้กว่าเดิมที่ทำ�ให้คนสับสนว่าเป็น วีซ่าธุรกิจ ทั้งๆที่วีซ่า 457 นี้เป็นวีซ่าทำ�งานค่ะ ก็คงมีแค่นี้นะคะที่อยากเรียนย้ำ�กับท่านผู้ อ่านสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ ปีหน้าจะมี เรื่องมาเซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดู กันต่อไปนะคะ แต่สิ่งที่ไม่เซอร์ไพรส์และทาง กระทรวงอิมมิเกรชั่นได้ประกาศออกมาแล้วว่า จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 นี้ก็คือการ ขึ้นค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ ขึ้น แน่และขึ้นมากด้วยค่ะ ซึ่งดิฉันอยากจะยกเอา ตัวอย่างการยื่นขอวีซ่าบางประเภทมาเปรียบ เทียบค่ะ อย่างเช่น วีซ่าคู่ครอง (Partner Visa Onshore)ทีย่ นื่ ในประเทศออสเตรเลียปัจจุบนั คือ $3,060 ก็มกี ารประกาศว่าจะ ขึน้ เป็น $4,000 วีซ่าคู่ครอง (Partner Visa Offshore) ที่ยื่น นอกประเทศออสเตรเลียปัจจุบัน $2,060 จะ ขึ้นเป็น $2,700 และวีซ่า 457 ปัจจุบันนี้ $350 จะขึ้นเป็นประมาณ $455 เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามหากท่านผู้อ่านท่านใดที่จะต้องยื่น ขอวีซ่าในเดือนมกราคม ไม่สามารถยื่นภายใน เดือนนี้ได้ทัน กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม ยื่นวีซ่าที่ขึ้นใหม่นะคะ เพราะข้อมูลที่ดิฉันนำ� มาเกี่ ย วกั บ ค่ า สมั ค รใหม่ วั น นี้ ก็ ยั งไม่ ส มบู ร ณ์ คงต้ อ งตรวจสอบกั นให้ แ น่ น อนว่ า ขึ้ น ตามที่ ประกาศออกมาจริงหรือเปล่า ถูกต้องหรือไม่คะ่ ขอแถมเรื่องค่าธรรมเนียมอีกนิดหน่อย นะคะ หลายท่านคงจะทราบว่าตอนนี้กระทร วงอิมมิเกรชั่นไม่ติดแผ่นวีซ่า (Visa label) ทุก ประเภทในพาสปอร์ตแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ที่ ต้องการให้ตดิ วีซา่ ดังนัน้ กระทรวงอิมมิเกรชัน่ ก็ จะทำ�ให้หากยืน่ ขอแต่ตอ้ งเสียค่าติด $70 ค่ะ ดัง นั้น ท่านทีต่ ้องการมีวซี ่าในพาสปอร์ตก็ต้องเตรี ยมค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยนะคะ ดิฉนั ก็ขอจบเรือ่ งของกฎหมายอิมมิเกรชัน่ สำ�หรับปีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แต่ก็มีเรื่องอยาก ฝากเอาไว้เล็กน้อยด้วยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของการ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าประเภทต่างๆ ตามสื่ อ ต่ า งๆบ้ า ง ตามที่ มี ก ารให้ คำ � ปรึ ก ษา ส่วนตัวกันบ้าง ดิฉันอยากจะขอให้ท่านผู้อ่าน ได้พิจารณาเรื่องของคำ�แนะนำ�ต่างๆนั้นว่าผู้ที่ ให้มีความรู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ใบอนุญาตของอิมมิเกรชั่นในการให้คำ�แนะนำ� ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือหรือเปล่าค่ะ ใบ อนุญาตนี้ดูไม่ยากค่ะ จะมีหมายเลขประจำ�ตัว ของผู้ถือใบอนุญาตด้วยค่ะ และหมายเลขใบ อนุญาตจะขึ้นด้วยอักษร MARN ตามด้วย ตัวเลขปีที่เริ่มได้รับใบอนุญาต ดิฉันขออนุญาต ยกหมายเลขประจำ�ตัวของตัวเองมาเป็นตัวอย่าง นะคะ หมายเลขของดิฉันตามที่หัวคอลัมน์วัน นี้คือ MARN 9687565 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการ บ่งชี้ตามปีที่ได้รับใบอนุญาตค่ะ อย่างของดิฉัน หมายเลข 96 คือได้รบั ใบอนุญาตในปี 1996 ค่ะ และใบอนุญาตนี้จะต้องต่อปีต่อปีนะคะ ลิ ส ต์ ร ายชื่ อ ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตจะอยู่ ใ น

เว็ บไซต์ ข องอิ ม มิ เ กรชั่ น เพื่ อ ตรวจสอบความ เป็นปัจจุบันค่ะ หากต้องการตรวจสอบเช็คได้ที่ www.mara.gov.au เหตุที่ดิฉันต้องฝากเกี่ยวกับเรื่องของใบ อนุญาตในการให้ค�ำ แนะนำ� ช่วยเหลือในเรือ่ งขอ งอิมมิเกรชัน่ เรือ่ งวีซา่ ของออสเตรเลียก็เพราะว่า ดิฉันได้รับทราบจากท่านที่มีขอคำ�ปรึกษาหลาย ท่านว่าได้รับคำ�แนะนำ�ต่างๆที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง คลาดเคลื่อนบ้างมาจากหลายแหล่งที่ และส่วน ใหญ่ก็จะจากบุคคลที่ไม่ได้มีใบอนุญาตของกระ ทรวงอิมมิเกรชั่น บางท่านก็โชคดีทมี่ กี ารตรวจสอบเพิม่ เติม สำ�หรับข้อมูลต่างๆก่อนพิจารณาทำ�เรื่องอะไร แต่หลายท่านที่เกิดความผิดพลาดในการยื่นขอ วีซ่าเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บางครั้ง ดิฉันก็สามารถช่วยแก้ไขให้ได้ บางครั้งก็ไม่ สามารถช่วยได้ ดิฉันจึงใช้โอกาสส่งท้ายปีเก่านี้ ฝากเรื่องการตรวจสอบผู้ที่ให้ข้อมูล ความช่วย เหลือในเรื่องของวีซ่ามาสำ�หรับท่านผู้อ่านด้วย ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะย้ำ�คือ เรื่องขอ งอิมมิเกรชั่นและวีซ่านั้น เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน และไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่ากฎหมายจะ เปลีย่ นไปเป็นอย่างไร เปลีย่ นเมือ่ ไร ความสำ�เร็จ ในการยื่นขอวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ คุณสมบัติของตนเอง(โดยไม่เข้าข้างตนเอง) มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ และเจ้ า หน้ า ที่ อิ ม มิ เกรชัน่ ผูพ้ จิ ารณาเรือ่ งนัน้ พิจารณาแล้วว่าถูกต้อง

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดจึงอนุมตั ใิ ห้วซี า่ ดิฉนั เอง บอกกับท่านทีม่ าปรึกษาทุกท่านว่า ดิฉนั มีขอ้ มูล มีประสบการณ์ในการทำ�งาน และพยายามอย่าง เต็มที่ที่จะให้ทุกท่านประสบความสำ�เร็จ แต่ ดิฉนั ไม่สามารถรับรองหรือการันตีได้วา่ ท่านจะ ประสบผลสำ�เร็จได้วีซ่าอย่างที่ต้องการ เพราะ ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเรื่องและอนุมัติวีซ่า ที่ ดิฉันทำ�มาโดยตลอดชีวิตการทำ�งานคือ ทำ�ให้ เต็มที่ดีที่สุด ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดค่ะ ดิฉันขอจบคอลัมน์วันนี้ด้วยความปรารถ นาดีส่งท้ายปีเก่านี้ เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำ�ลังจะ มาถึงในอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้านี้ด้วยค่ะ ขอให้ ท่านผู้อ่านไทย-ออสทุกท่านมีความสุข สมหวัง ในสิ่งดีๆที่ปรารถนา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์กันทุกท่านนะคะ หากท่านใด มีปัญหา มีความทุกข์ในปีนี้ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผ่านพ้นไปด้วยดี ปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใน ชีวิตค่ะ จนถึงสิน้ ปีนดี้ ฉิ นั คงไม่ได้เดินทางไปไหน เพราะเดินทางเยอะมากมาตลอดทั้งปีแล้ว ดิฉัน เลยตัง้ ใจว่าจะเคลียร์งานการต่างๆทีค่ า้ งๆอยูแ่ ละ ถือโอกาสพักผ่อนในช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้ให้ เต็มที่หน่อยค่ะ แต่สำ�หรับท่านที่เตรียมตัวเดิน ทางไปพักผ่อนหรือท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุด ก็ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทัง้ ไป และกลับ มีความสุขกันทุกคนนะคะ ก็คงต้องใช้ คำ�พูดเดิมๆที่เขียนเกือบทุกปีว่า พบกันใหม่ใน คอลัมน์นใี้ นไทย-ออสฉบับเดือนมกราคม 2013 นะคะ สวัสดีค่ะ

ี ร ฟ ษา

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

ก ึ ร ป

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 8


MHAHS ฉลองครบรอบ 21 ปีด้วยเว็บไซต์ใหม่เกี่ยวกับเชื้อ HIV

28 พฤศจิกายน 2554 ในวันต้านเอดส์ โลก ศูนย์บริการหลากหลายวัฒนธรรมเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบ (MHAHS) ฉลองการให้ บริการครบรอบ 21 ปี ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ ใหม่ www.mhahs.org.au MHAHSก่อตัง้ ในปี 2534(ค.ศ.1991) โดย เริ่มจากโครงการ 12 เดือน จนในปัจจุบันเป็น หน่วยงานหลักที่ให้บริการสำ�หรับกลุ่มผู้ที่มีพื้น ฐานความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม (CALD) เว็ บ ไซต์ www.mhahs.org.au ของ MHAHS มี ข้ อ มู ล มากกว่ า 400 หน้ า ซึ่ ง

รวบรวมข้อมูลเรื่อง เชื้อเอชไอวี และมีหลาก หลายภาษา คุณ Tadgh McMahon ผู้จัดการของ MHAHS กล่าวว่า เว็บไซต์ของ MHAHS ได้ อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เกี่ยวกับการป้องกันการ ติดเชือ้ เอชไอวี การปฏิบตั ติ วั ของผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ เอช ไอวี รวมถึงทางเลือกในการรักษา วิธแี ละสถาน ที่ขอความช่วยเหลือในออสเตรเลีย “เว็ บ ไซต์ นี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ที่ ทำ � งาน ส่งเสริมจิตสำ�นึกชุมชนด้านเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยให้พื้นที่พิเศษเฉพาะสำ�หรับผู้ที่ทำ�งานด้าน สุขภาพ และมีชอ่ งทางให้ขอ้ มูลข่าวสาร ง่ายต่อ การค้นหาข้อมูลสำ�หรับผูป้ ว่ ยและคนในชุมชน” ในวั น ต้ า นเอดส์ โ ลกที่ ผ่ า นมานี้ มี ค วาม สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเน้นถึงการเปิดตัวของ ศูนย์ให้ข้อมูลนี้ เป็นการรณรงค์เพิ่มจิตสำ�นึก และให้การห่วงใยดูแลผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี MHAHS เริ่มทำ�งานจากทีมเล็กๆ เพื่อยก ระดับจิตสำ�นึกเรื่องเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่ม ผู้ที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ความฝันพ่อ

โดย พี่เม้าท์ AVSS สวัสดีค่ะแฟนๆคอลัมน์ของพี่เม้าท์ เดือน นี้ถือเป็นเดือนมงคลอีกเดือนนึงเพราะเป็นเดือน ของวันพ่อ ก็หวังว่าลูกๆที่น่ารักที่อยู่ที่ซิดนีย์ จะกริ้งกร๊างไปหาคุณพ่อที่เมืองไทยกันบ้างน่ะ ค่ะ และใครที่อยู่กับคุณพ่อที่นี้ก็ถือเป็นโชคดีที่ ได้กราบคุณพ่อ แต่คนที่อยู่ไกลคุณพ่อก็ไม่เป็น ไรน่ะค่ะ แค่โทรไปบอกรักคุณพ่อ แค่นนั้ ท่านก็ สบายใจแล้วล่ะค่ะ เดือนของวันพ่อ ก็ขอหยิบยก เรือ่ งราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกมา เม้าท์กันให้ฟังเสียหน่อย สมัยที่เรายังเป็นนักเรียน พี่เม้าท์เชื่อว่า คุณครูต้องเคยถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำ � ตอบส่ ว นใหญ่ ก็ เ กิ ด จากจิ ต นาการของเด็ ก ทั่วๆคือ อยากเป็นตำ�รวจ อยากเป็นพยาบาล อยากเป็นนู้น เป็นนี้ตามแล้วแต่ใครจะถูกปลูก ฝังหรือคลุกคลีกับอะไรมา เอ๊กซ์(นามสมมุติ) ยกมือและตอบคุณครูว่า “ผมอยากเป็นนักกีฬา เทนนิสเหมือนคุณพ่อครับ” และเอ๊กซ์กย็ มิ้ ออก มาอย่างภาคภูมิใจ พอผ่านวันนั้นไป ใครล่ะจะจำ�ได้ว่าตัว เองเคยตอบไว้ว่าอะไร ความคิดของเด็กๆมักจะ เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ แต่เอ๊กซ์ไม่เคยเปลีย่ นความคิด ว่าอยากจะเป็นนักกีฬาเหมือนคุณพ่อตัง้ แต่เอ๊กซ์ จำ�ความได้ ก็จับไม้เทนนิสสำ�หรับเด็กเดินลาก ไปมาในสนามเทนนิส พอโตขึน้ มาหน่อยพอจะ จับไม้เทนนิสตีได้ คุณพ่อก็สอนให้ตเี ทนนิส เริม่

จากเบสิกง่ายๆสำ�หรับเด็ก พ่อโยนลูกเทนนิสให้ เอ๊กซ์ตีให้โดนลูก ไม่ต้องสนใจว่าจะไปทิศทาง ไหนเอาแค่ตีให้โดนลูกเทนนิสก็พอ พี่เม้าท์เคย ลองเล่นกีฬาประเภทนี้น่ะค่ะ ตีเทนนิส ตีแบต หรือจะเป็นปิงปอง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมั่กๆ สวยๆอย่างพี่เม้าท์ขอโชว์หุ่นงามๆกับกีฬาว่าย น้ำ�ดีกว่า อิอิ เอ๊กซ์ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นประ มาณชัว่ โมงเข้าคอร์ทกับคุณพ่อ ไม่มเี วลาออกไป เล่นนอกบ้านเหมือนคนอื่น แต่ก็ไม่เคยร้องไห้ หรือบ่นแม้แต่นิดเดียว เอ๊กซ์รักกีฬาเทนนิสมา ตั้งแต่เด็ก และตั้งใจจะลงแข่งขันเยาวชนให้ได้ ตามที่คุณพ่อตั้งใจไว้ แหม.. มีชีวิตวัยเด็กที่ต่าง จากพี่เม้าท์เลย ชีวิตพี่เม้าท์เรียนๆเล่นๆ สนุก กันไปวันๆ ฮ่าๆๆ ผลการเรียนของพี่เม้าท์จึง เป็นการเรียนแค่พอผ่าน เรียกว่าเกินครึ่งมานิด เดียวก็เก่งแล้ว ลุ้นได้ตลอดทุกเทอม วิ้วว เอ๊กซ์เริ่มเข้าแข่งขันเทนนิสครั้งแรกเมื่อ ตอนอายุ 12 ปี เอ๊กซ์จำ�ได้ว่าครั้งแรกที่ลง สนามแข่ง คุณพ่อเดินเข้าไปส่งถึงข้างในสนาม เทนนิส จนกรรมการสงสัยใครแข่งกันแน่ จึง ต้องประกาศออกไมล์ให้คุณพ่อออกจากสนาม เพราะจะเริ่มแข่งขันแล้ว แพ้บ้าง ชนะบ้าง พ่อ ไม่เคยว่า และยังให้กำ�ลังใจอีกด้วย หลังจาก นั้นเอ๊กซ์ก็เข้าแข่งขันเทนนิสมาตลอดตั้งแต่รุ่น อายุไม่เกิน 12ปี อายุไม่เกิน 16ปี ซึ่งตอนนั้น เอ๊ ก ซ์ ติ ด อั น ดั บ เยาวชนของประเทศไทยภาค กลาง จนเมื่อเอ๊กซ์อายุ 18ปี จบมัธยมปลาย เริ่มจะเข้ามหาวิทยาลัย คุณพ่อก็อยากให้เอ๊ก ซ์ เ ป็ น นั ก เรี ย นทุ นโดยสมั ค รเป็ น นั ก กี ฬ าของ มหาวิทยาลัย แต่เอ๊กซ์ไม่ต้องการเพราะคณะ ที่เอ๊กซ์อยากเรียน ไม่สามารถเป็นนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยได้ เอ๊กซ์จึงได้บอกกับคุณพ่อว่า ขอเรียนในคณะที่อยากเรียน ซึ่งคุณพ่อก็ไม่ได้ ว่าอะไรเพราะไม่อยากบังคับ เพียงแต่ว่าให้ยัง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 9

เวลาผ่านไปหลายปี เราได้ทำ�งานร่วมกับชุมชน มากมาย เพือ่ พัฒนาฐานข้อมูลหลัก เพือ่ ให้ความ รู้ รวมถึงการทำ�เว็บไซต์นี้ด้วย ในช่วงเวลา 21 ปี ของการทำ�งาน เราได้ เปลีย่ นทัศนคติทไี่ ม่ถกู ต้องของคนในชุมชนเกีย่ ว กับเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ขณะเดียวกัน เราก็ ให้ความสำ�คัญกับคุณค่าของแต่ละวัฒนธรรม ด้วย เราได้จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่ทำ�งานด้านสุข ภาพ เพื่อให้เขาสามารถทำ�งานได้อย่างเหมาะ สมกับกลุ่มผู้ที่มีพื้นฐานความแตกต่างทางด้าน ภาษาและวัฒนธรรม คุณ Effie Katsarosเป็นรุ่นบุกเบิกที่ทำ� งานร่วมกับ MHAHS มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) ปัจจุบันทำ�หน้าที่ดูแลการให้ บริการต่างๆ ทีจ่ ดั โดย MHAHS ให้กบั ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี คุณ Katsaros กล่าวไว้ว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน จะ เห็นว่าคนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ในปัจจุบันนี้ มี น้อยมากที่เสียชีวิต ด้วยเพราะความแตกต่างใน

การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และข้อมูลเรื่องเชื้อ เอชไอวี มากกว่า รวมถึงบทบาทที่สำ�คัญของ ครอบครัวและชุมชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการป้องกัน และการช่วยเหลือ ” “คนทั่วไปไม่ได้เห็นว่าการติดเชื้อเอชไอ วีคือความตายอีกต่อไป ในวันนี้เราฉลองความ สำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ในขณะเดียวกันเราก็ เฝ้าระวังสถาการณ์ในอนาคต เพราะ เชื้อเอชไอ วียังแพร่ระบาดอยู่” นัยสำ�คัญของวันต้านเอดส์โลกในปี 2555 (2012) ทีว่ า่ HIV is still here; เอช ไอ วี ยังอยู่ ที่นี่ การรณรงค์นี้จะกระตุ้นให้ชาวออสเตรเลีย ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/ โรคเอดส์ เพื่อเกิดมาตรการในการลดการติดต่อ ของเชื้อเอชไอวี โดยการให้ความรู้เรื่องการมี เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และดูแลช่วยเหลือ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทางศูนย์ MAHAS เชิญชวนให้ชุมชน และผู้ที่ทำ�งานด้านสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ อ่านต่อหน้า 31 www.mhahs.org.au

คงอยากเล่นกีฬาเทนนิสที่เป็นความฝันของพ่อ และให้ลงแข่งขันบ้างถ้าเป็นไปได้ เพราะไม่ อยากให้เสียอันดับที่อุตส่าห์ทำ�มาตั้งแต่เด็ก ซึ่ง เอ๊กซ์ก็ได้ให้สัญญากับคุณพ่อไว้ว่ายังไงก็จะไม่ เลิกเล่นเทนนิสอย่างแน่นอน ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่เหมือนชีวิตสมัย เด็ก เรียนเสร็จ กลับบ้าน สังคมในมหาวิทยาลัย ค่อนข้างกว้าง นอกจากมีเรียนแล้ว ยังมีกจิ กรรม ต่างๆมากมาย เพือ่ นทีม่ าจากหลายสถาบันมาเจอ กัน มีเวลาว่างมากขึ้น เพราะบางวันก็เรียนครึ่ง วัน บางวันก็เรียนเต็มวัน มีอิสระมากขึ้น ตอน ที่พี่เม้าท์เรียนมหาวิทยาลัย จำ�ได้ว่าติดเพื่อน มาก เพื่อนอยู่ไหนฉันอยู่ด้วย เธอไปไหน ฉัน ก็จะไปด้วย หนึง่ ปีผา่ นไปเอ๊กซ์จบั ไม้เทนนิสแค่ เฉพาะวันหยุด และไม่ค่อยได้เข้าแข่งขัน เอ๊กซ์ ให้เหตุผลกับคุณพ่อว่าเรียนหนัก ไม่ค่อยมีเวลา ซ้อม เลยไม่มั่นใจที่จะลงแข่งขัน ซึ่งคุณพ่อก็ ไม่ได้ว่าอะไร พอขึ้นปี2 เอ๊กซ์เริ่มติดเพื่อน ติด สังคมทีม่ หาวิทยาลัย พอเสาร์อาทิตย์วา่ งก็ไปกับ เพื่อน ทุ่มเทเวลาที่มีทั้งหมดให้กับเพื่อน เพื่อน และ เพื่อน พอคุณพ่อชวนไปตีเทนนิสออก กำ�ลังกายเหมือนสมัยเด็กๆ เอ๊กซ์ก็ปฏิเสธและ อ้างว่าต้องไปทำ�รายงานกับเพื่อน มีกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกับเพื่อน แต่ความจริงก็คือไปหา เพือ่ นนัน้ แหละ และรายงานกิจกรรมไม่มหี รอก ค่ะ แต่ตดิ เพือ่ นไงค่ะ บ้านก็ไม่คอ่ ยกลับ อาทิตย์ นึงพ่อจะเห็นหน้าก็แค่เสาร์อาทิตย์ก่อนเอ๊กซ์จะ ออกไปกับเพื่อน พ่อไปทำ�งานเอ๊กซ์ก็ยังไม่ตื่น จะกลับมาบ้านก็ดึก พ่อก็หลับไปแล้ว ความ สัมพันธ์ระหว่างพ่อกับเอ๊กซ์กเ็ ริม่ ห่างเหิน ทำ�ได้ อย่างมากก็แค่โทรคุยกัน แม้จะอยู่บ้านเดียวกัน และทุกครั้งที่พ่อชวนเอ๊กซ์ไปตีเทนนิส หรือแม้ กระทัง่ ให้กลับมาทานเข้าทีบ่ า้ นด้วยกันเอ๊กซ์กไ็ ม่ เคยตอบตกลงพ่อเลย ให้คำ�ตอบพ่อแค่ว่า “ผม ไม่ว่าง ไว้คราวหน้าน่ะครับพ่อ” เอ๊ ก ซ์ มี พ ฤติ ก รรมติ ด เพื่ อ นมาประมาณ สองปี จนกระทัง่ วันนึงเอ๊กซ์นงั่ ๆอยูใ่ นห้องเรียน ได้ยนิ คนทีน่ งั่ เรียนข้างๆคุยโทรศัพท์กบั พ่อ และ ก่อนวางสาย เธอได้พูดกับพ่อว่า “รักพ่อน่ะ

ค่ะ เรียนเสร็จจะรีบกลับบ้าน จะได้ทานข้าว เย็นกัน” ประโยคที่เพื่อนพูดกับพ่อว่ารักพ่อนั้น ก้องอยู่ในหัว และภาพที่เอ๊กซ์เคยตีเทนนิสกับ พ่อ ทานข้าวกับพ่อก็ผุดขึ้นมา ระหว่างที่ภาพ ในอดีตต่างๆระหว่างพ่อกับเอ๊กซ์ค่อยๆชัดเจน ขึ้นในความทรงจำ� เพื่อนในกลุ่มก็ตะโกนเรียก และชวนเอ๊กซ์ไปทานข้าวหลังเลิกเรียน เอ๊กซ์รบี ปฎิเสธอย่างไม่ทนั คิด จากนัน้ เอ๊กซ์กเ็ ดินจากไป จากกลุ่ม ระหว่างที่เอ๊กซ์กำ�ลังเดินอยู่นั้น มือก็ กดมือถือส่งข้อความไปหาพ่อ “พ่อครับ เย็นนี้ เราไปตีเทนนิสกันไหม” พอกดส่งปุ๊ป พ่อโทร กลับมาทันที เย็นวันนั้นเป็นวันที่เอ๊กซ์มีความสุขมาก เพราะเอ๊กซ์ทำ�อะไรที่เอ๊กซ์เคยทำ�และชอบมา ตั้งแต่เด็ก และที่สำ�คัญที่สุด เอ๊กซ์ได้ทานข้าว เย็นกับพ่อ เห็นรอยยิ้มของพ่อ ซึ่งมื้อล่าสุดที่ได้ ทานข้าวกับพ่อก็เมื่อนานมาแล้ว และหลังจาก นั้น ถ้าเอ๊กซ์มีเวลาว่าง เอ๊กซ์จะหากิจกรรมทำ� กับพ่อเสมอ ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเอ๊กซ์ กับพ่อก็กลับมาเหมือนเดิม แม้ปจั จุบนั นีเ้ อ๊กซ์จะ ไม่ได้เข้าแข่งขันแล้ว เนือ่ งจากไม่มเี วลาฝึกซ้อม แต่เอ๊กซ์และพ่อก็มคี วามสุขทีไ่ ด้ตเี ทนนิสกันแค่ สองคนพ่อลูก แม้จะไม่ได้เป็นนักกีฬาอย่างที่ พ่อฝันไว้ แต่แค่ทำ�ตามสัญญาที่เคยให้ไว้ พ่อก็ มีความสุขแล้ว ได้รบั รูเ้ รือ่ งราวแบบนีพ้ เี่ ม้าท์คดิ ถึงพ่อขึน้ มาทันที แต่เมื่อสามเดือนก่อนพี่เม้าท์เพิ่งไปใช้ เวลาอยู่กับพ่อตั้งสองเดือนที่เมืองไทย ให้เวลา พ่อเต็มๆ ส่วนตัวพี่เม้าท์โทรคุยกับพ่อเกือบ ทุกวันอยู่แล้ว บอกรักพ่อทุกวันแม้ไม่ใช่วัน พ่อ แต่ก็มีบางคนที่ไม่กล้าบอกรักเพราะอาย บ้างเขิลบ้างอันนี้พี่เม้าท์เข้าใจ ถ้าไม่กล้าพูด ก็ ส่งเป็นข้อความไปก็ได้น่ะค่ะ แต่ถ้าพ่อไม่เป็น เทคโนโลยี ไม่รู้ว่าข้อความคืออะไร ก็ส่งเป็น จดหมายไปเลยค่ะพี่น้อง ต้องมีสักวิธีสิน้าาา ที่จะบอกรักพ่อ จริงไหม?? พี่เม้าท์ว่าการส่ง ข้อความ บอกรักพ่อก็เป็นวิธีที่น่ารักดีเหมือน กันน่ะค่ะ อิอิ ฉบับนี้พี่เม้าท์ขอลาไปก่อนน่ะค่ะ เจอกันฉบับหน้าค่ะ


ขอเป็นจุดเหลืองเล็กๆ ในสายพระเนตรของ “ในหลวง” โดย ......ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย

การทำ�ความดีให้ผู้คนรู้นั้น-ยิ่งใหญ่

แต่การทำ�ความดีที่ตัวเรารู้นั้น-ยิ่งใหญ่กว่า!

เศรษฐีผนู้ จี้ งึ ถูกเปิดโปง ว่าตัวเขานัน่ แหละทีเ่ ป็น หัวโจกใหญ่ของขบวนการล้มเจ้าครับ! 5 ธันวาคม 2555 “มหาชนนิรนาม” ชาว ไทย จึงต้องพร้อมใจใส่ “เสื้อเหลือง” เดินทาง

5 ธันวาคม 2555 “วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั ” เป็นอีกวัน ที่ “คลื่นมหาชนนิรนาม” สวมใส่ “เสื้อเหลือง” ซึ่งเป็นสีวัน “พระราชสมภพ” ของพระองค์ ท่านมาชุมนุมกันอย่างมืดฟ้ามัวดิน มหาชนชาวไทยมืดฟ้ามัวดินเหล่านี้ ล้วน มาด้วยหัวใจที่ตรงกัน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของปวงชนชาวไทย” ที่ทรงครอง แผ่นดินโดยธรรม โดยทรงมีพระราชกรณียกิจ อันมากมายหลายหลาก เพือ่ ละลายทุกข์บ�ำ รุงสุข พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน.. “มหาชนนิรนามมืดฟ้ามัวดิน” ท่วมท้น ลาน “พระบรมรูปทรงม้า” หลากล้นไปตาม ถนนราชดำ � เนิ น อย่ า งรวดเร็ ว จนกลายเป็ น “มหาสมุทรสีเหลือง!” และนั่นคือ “คำ�ประกาศ” ของ “หัวใจ ไทยทัง้ ชาติ” ทีบ่ อกชาวโลกให้ได้เห็นได้รอู้ ย่าง ชัดแจ้งว่าพระมหากษัตริย์ไทยผู้ครองราชย์นาน ทีส่ ดุ ในโลกพระองค์นี้ เป็นทีร่ กั เทิดทูนบูชาของ ชาวไทยทั้งชาติยิ่งชีวิต.. อีกทั้งยังหมายถึงคนไทยหรือคนชาติใด ก็ตาม จงอย่าได้บงั อาจมาทำ�ร้ายหรือบ่อนทำ�ลาย พระมหากษัตริย์พระองค์นี้โดยเด็ดขาด เพราะ ปวงชนชาวไทยพร้อมจะต่อสู้กับไอ้พวกล้มล้าง พระมหากษัตริย์อย่างถึงที่สุด! ทำ �ไมประชาชนคนไทยจึ ง ต้ อ งออกมา “เหลืองทั้งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 น่ะหรือ? คำ � ตอบ คื อ วั น นี้ ป ระเทศไทยมี ม หา เศรษฐีครอบครัวหนึง่ ทีร่ �่ำ รวยจากการฉ้อฉลจน มีเงินมากมายล้นฟ้า แต่ยังละโมบโลภมากไม่รู้

จักคำ�ว่า-พอ จึงใช้เงินสกปรกตัง้ พรรคการเมืองซื้อตัว ส.ส.-ซื้อเสียงเลือกตั้ง จนได้เป็นนายกฯ บนผืนแผ่นดินไทย จากนัน้ ก็ใช้อ�ำ นาจรัฐอย่างอธรรม โกงชาติ อย่างไม่บันยะบันยังโดยไม่สนใจความรู้สึกของ ประชาชน เท่านั้นยังไม่พอ..มหาเศรษฐีชั่วคน นั้ น ยั ง บ้ า อำ � นาจอยากเป็ นใหญ่ ที่ สุ ด บนผื น แผ่นดินนี้คนเดียวอีกด้วย จนถึงกับสนับสนุน พวก “ล้มเจ้า” ให้ปฏิบตั กิ ารบ่อนทำ�ลายพระมหากษัตริย์ ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยการให้ร้ายป้ายสี สารพัด ฯลฯ มหาเศรษฐีชั่วผู้นี้และรัฐบาลหุ่นเชิดของ เขายังสมคบกับต่างชาติบางกลุ่มใช้เล่ห์กลเข้า มายึดครองทรัพยากรน้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ ของชาติไทย รวมทั้งผลประโยน์อื่นๆ อีกมาก มาย ฯลฯ ชาติไทยจึงกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ มหาศาลอันโอชะ ให้คนไทยที่ชั่วช้ากลุ่มน้อย นิดใช้อำ�นาจรัฐอย่างอธรรมโกงชาติ และบ่อน ทำ�ลายสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่ หวังจะสร้าง รัฐไทยใหม่ หรือทำ�ให้พระมหากษัตริย์ไทย เป็นแค่สัญลักษณ์ เฉกเช่นพระมหากษัตริย์ของ ประเทศกัมพูชานั้น

มาเป็น “หนึง่ ในจุดสีเหลืองเล็กๆ ณ สายพระเนตร ของในหลวง” จนกลายเป็ น “มหาสุ ม ทรสี เหลือง” อันกว้างไกลสุดสายตา.. เพือ่ ให้มหาเศรษฐีและขีข้ า้ ชาติชวั่ ทัง้ หลาย ซึง่ เป็นคนส่วนน้อยนิดในชาติไทย ทีก่ �ำ ลังครอง

อำ�นาจรัฐและใช้อำ�นาจรัฐอย่างอธรรม รวมทั้ง ให้ชาวโลกได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมาว่า.. “ประชาชนรักษาพระองค์ฯ” ทีจ่ งรักภักดี ต่อ “ในหลวง” ยิ่งชีวิต จะไม่ยอมให้ใครหน้า ไหนทำ�ร้ายทำ�ลาย “พ่อของแผ่นดิน-พ่อของปวง ชนชาวไทย” เด็ดขาด..!!!

แม้ว โผล่ช่อง 11 มีแต่ผลลบ !! โดย ........ASTVผู้จัดการออนไลน์

เกาะกระแส

@ จะเรียกว่าร้อนรนจนเก็บอาการ

ที่เห็นและดีไม่ดียังกระเพื่อมไปถึงเรื่องอื่น เช่น แก้รธน.กระแสยีร้ ฐั บาลทีโ่ ชว์ผลงานห่วยแตกไม่ ได้ต่างจากรัฐบาลก่อนแต่อย่างใด

แต่การออกมาชี้แจงโดยใช้ทีวีช่อง 11 ซึ่ง มีภาพลักษณ์เป็นสื่อของรัฐค่อนข้างชัดเจนนั้น มัน “โฉ่งฉ่าง” เกินไป เป็นการยั่วยุเรียกแขก มากเกินไปและยังทำ�ให้เกิด “ปฏิกิริยาลบแบบ ลูกโซ่” สร้าง “กระแสหมั่นไส้” ตามมาอย่าง

ทัง้ คดีทจุ ริต คดีกอ่ การร้าย คดีอาญาอืน่ ๆสารพัด ดังนั้นไม่ว่าจะดีเด่นอย่างไรสถานะที่ศาล ตัดสินให้จำ�คุกก็ต้องเรียกว่า “โจร” และให้ชัด ขึ้นไปอีกก็คือ “โจรหนีคุก” นั่นแหละ จะทำ� อะไรจะให้โจ่งแจ้งน่าเกลียดไม่ได้จะมาอ้างว่าตัว

ไม่อยู่หรือเปล่าสำ�หรับ ทักษิณ ชินวัตร ที่มีสถานะเป็นนักโทษหนีคดี ต้องลุกลี้ ลุกลนออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาฉกรรจ์ใน @ สถานะทีค่ นไทยทัว่ ไปทีห่ ากไม่งมงาย เรือ่ ง “ไม่จงรักภักดี” และ “หมิน่ พระบรม จนลืมหูลมื ตาก็ตอ้ งเข้าใจว่าคนอย่าง ทักษิณ ชิน เดชานุภาพ” วัตร มีสถานะเป็นนักโทษหลบหนีคดีมากมาย

ถือเป็นการกระทำ�ทีช่ วั่ ช้าสามานย์อย่างยิง่ และย่ำ�ยีจิตใจคนไทยทัง้ ชาติอย่างอหังการทีส่ ุด! ทีส่ �ำ คัญมหาเศรษฐีชวั่ ช้าผูน้ คี้ อื “ลิงหลอก เจ้า” จึงชอบแสดงละครหลอกชาวไทยอย่างซึง่ ๆ หน้าอยู่บ่อยๆ ล่าสุดวันที่ 9 ธันวาคม 2555 เขายังโผล่ หน้าออกทีวีช่อง “หอยม่วง” ว่า เขานั้นจงรัก ภักดีต่อพระมหากษัตริย์เสมอ ทว่า.. “ความลับไม่มีในโลก” และ “ช้าง ตายทัง้ ตัวเอาใบบัวปิดไม่มดิ ” ความชัว่ ของมหา

ทักษิณ ชินวัตร

ศันสนีย์ นาคพงษ์

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 10


สื่อจิตใต้สำ�นึก ทำ�ธุรกิจให้ถึงเป้าหมาย Bussiness วั น นี้ มี โ อกาสได้ เ ขี ย นเรื่ อ งไม่ เ ครี ย ด เพราะรู้สึกว่าหน้าภาษีนี้เขียนเรื่องเครียดๆไป แล้วก็เยอะนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของเคลมภาษี อย่างไร อะไรใช้ลดหย่อนได้บ้างก็เป็นที่คลาย แคลงหายสงสัยกันเรียบร้อยแล้ว ว่าอะไรเคลม ได้บ้าง บางอย่างอาจจะไม่ได้ก็ต้องเข้าใจ ว่า สรรพากรเค้าไม่ให้ หากเคลมไปก็ลงตัวเลขได้ เป็นเรื่องไม่ยากอยู่แล้ว แต่ผู้ที่จะเดือดร้อนก็คือ ลูกค้านัน่ เอง หากสำ�นักงานบัญชีมคี วามซือ่ สัตย์ กับลูกค้าก็จะไม่เลือกที่จะทำ� ทำ�ไปแล้วสุดท้าย ให้ลูกค้าเดือดร้อนเอาเงินไว้ก่อน นักบัญชีที่ ดีย่อมต้องคิดด้วยว่า หากลูกค้าเกิดความเดือด ร้อนขึ้นมันไม่คุ้มนะ เพราะเมื่อสรรพากรขอดู ใบเสร็จแล้วไม่มีก็ต้องคืนเงินแถมโดยปรับอีก ไม่คุ้มเลยบอกตรงๆ พอดีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีโอ กาสเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการบำ�บัด จิตใต้ส�ำ นึก ซึง่ ก็รสู้ กึ ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลย ทีเดียว ปลดล๊อคตัวเองได้ไปหลายเปราะ โชค ดีได้มโี อกาสได้อบรมต่อขัน้ สูงสุดซึง่ จะสามารถ มาช่วยบำ�บัดให้คำ�ปรึกษากับผู้อื่นได้ทั้งในเรื่อง ส่วนตัว ความสัมพันธ์ รวมถึงพัฒนาบุคคลผูน้ นั้ ให้คน้ พบศักยภาพตัวเองและสามารถทำ�สิง่ ทีท่ �ำ อยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ เรียนหนังสือหรือทำ�งาน ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ประสงค์ตั้ง ไว้ทุกประการ นอกจากการทำ � บั ญ ชี แ ละให้ คำ � ปรึ ก ษา เรื่องภาษีและธุรกิจอยู่ทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่คิด เองถูกกระทำ�จากพวกเผด็จการทหาร ถูกคตส.ที่ เป็นฝ่ายตรงข้ามกลั่นแกล้ง แต่ขอโทษศาลเป็น ฝ่ายตัดสินในขั้นสุดท้ายครับดังนั้นอย่ามั่วอย่า คิดว่าประเทศไทยมีแต่คนโง่ทเี่ ชือ่ ไปเสียทุกอย่าง @ และหากยังจำ�กันได้เฉพาะคดีที่ดินรัช ดาฯ ตัวเองก็กลับมาสูค้ ดีอย่างมัน่ ใจ มีการ “จูบ แผ่นดิน” อย่างครึกโครมเพราะตอนนั้นพรรค พลังประชาชนของตัวเองชนะเลือกตั้งได้เป็น รัฐบาลถึงกล้าและยังมีเรื่องติดสินบนเรื่องถุง ขนม 2 ล้านบาทและคนที่ถูกศาลตัดสินจำ�คุก

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

ว่าอยากทำ�มากๆนั่นก็คือการโค้ชนักธุรกิจและ บุคคลทั่วไปให้ทำ�งานได้ตามเป้า หากเป็นนัก ขายก็ให้ขายได้ถึงเป้า ทำ�ธุรกิจก็ให้ทำ�อย่างมี ความสุข มีความสมดุลและประสบความสำ�เร็จ ซึ่ ง ที่ ร่ำ � เรี ย นมาก็ รู้ สึ ก เป็ น ประโยชน์ ม ากและ หากได้มีส่วนช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำ�เร็จก็ จะถือว่าประสบความสำ�เร็จจากการเรียนอย่าง แท้จริง วันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลมหัศจรรย์ อยากนำ�มาบอกกล่าวท่านผู้อ่านทุกท่าน ให้ ได้ ล องนำ �ไปปฎิ บั ติ ต ามกั น นั่ น ก็ คื อ การสั่ ง จิตใต้สำ�นึกให้ดึงดูดพลังแห่งความสำ�เร็จเข้ามา หาตัวตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เคล็ดลับการสั่งจิตใต้สำ�นึกให้ช่วยให้เรา สามารถทำ�ธุรกิจที่วาดไว้ได้สมตามเป้าหมาย ข้อ1. เขียนเป้าหมายที่เราต้องการไปถึง เป้าหมายนีต้ อ้ งมีหลักการอยูเ่ หมือนกันคือ ต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ซับซ้อน สามารถวัดผล ได้สามารถเป็นไปได้จริง ไม่เหนือธรรมชาติเกิน ไปนัก มีเวลาที่กำ�หนดได้ เขียนซักครึง่ หน้ากระดาษก็ได้คะ่ ว่าอีก 3 เดือนข้างหน้า หรืออีก 1 ปีข้างหน้าเราต้องการ อย่างไร เราอยากให้ตัวเราเป็นอย่างไร อยาก ประสบความสำ�เร็จในด้านไหน ข้อ2. เขียนแผนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย เขียนแผนว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ อย่างไร ทางที่ดีใช้เคล็ดลับการเขียนย้อนหลัง ก็ได้นะคะ เริ่มต้นที่จุดที่ประสบความสำ�เร็จเลย สมมติวา่ ปีหน้าเราอยากให้รา้ นทำ�เป้าได้ ห้าแสน เหรียญ เราก็เริ่มเลย ณ วันที่นี้นั้น เราประสบ ความสำ�เร็จแล้วได้เป้าแล้ว ถอยหลังเลยก่อน หน้านีต้ อ้ งมีอะไรเกิดขึน้ บ้าง คนเข้าร้านมากมาย

เพราะอะไร เพราะได้ดูโฆษณาของเรา หาก ใครเขียนขึ้นหน้าได้ก็เขียน เขียนย้อนหลังได้ก็ เขียน สรุปแล้วให้ได้แผนมาตามต้องการ มีเวลา กำ�หนดของแต่ละขั้นตอนชัดเจน ข้อ 3. เริ่มนั่งสมาธิหรือนั่งผ่อนคลาย นั่ ง ผ่ อ นคลายกำ � หนดจิ ต ไว้ ที่ ก ลางกระ หม่อมที่เป็นจุดของจิตใต้สำ�นึกของเรา ทำ�จิต ให้ผ่อนคลายและมีสมาธิ ข้อ4. จินตนาการสู่ความสำ�เร็จ คราวนี้ละก้อถึงจุดสำ�คัญแล้วค่ะ จิตใต้ สำ�นึกคนเรานั้นไม่ได้จดจำ�เพียงคำ�พูดที่เราพูด อยู่ทุกวัน คนเรานั้นเมื่อนึกถึงคำ�ว่าสื่อสารก็จะ นึกถึงการพูดเท่านั้น แต่ร่างกายของเราทำ�งาน ไม่เหมือนกับทีจ่ ติ สำ�นึกเราคิดไว้นะคะ ทุกสิง่ ที่ เราคิด ทุกสิง่ ทีเ่ ราพูด และทุกสิง่ ทีเ่ ราจินตนาการ นั้น จิตใต้สำ�นึกจะจดจะจำ�ไว้ในระบบหมดเลย ค่ะ และทุกท่านคงทราบดีว่าจิตใต้สำ�นึกนั้น มีพลังกว่าจิตสำ�นึกหลายเท่าตัวมาก หัวใจเรา เต้นไม่มีวันหลับ ปอดทำ�งานไม่ได้พัก ก็เพราะ จิตใต้สำ�นึกเราค่ะที่ยังทำ�งานอยู่ ฉะนั้นจงวาด ภาพในขณะที่เราประสบความสำ�เร็จ เพิ่มสีสัน ในภาพให้ชัดเจน ใส่ความรู้สึกเข้าไปเหมือนว่า เราอยูใ่ นเหตุการณ์จริง ใส่ความประทับใจลงไป ให้ติดตรึงในหัวใจ จำ�ภาพนั้นไว้สักครู่ ข้อ5. ถอยหลังจนถึงวันที่เริ่มต้น นับถอยหลัง และมองเห็นภาพตัวเราตัง้ แต่ วันที่ประสบความสำ�เร็จที่ตั้งไว้ และถอยหลัง เหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ นี่ ณ วันนี้ ข้อ6. พูดย้ำ�ในจิตใต้สำ�นึก พูดกับตัวเอง 5-10 ครั้งว่า เราได้ประสบ ความสำ�เร็จ ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา ธุรกิจมีกำ�ไร

มากมาย ปัญหาแก้ไขได้ง่าย ชีวิตมีความสุข มี ความพร้อม และมีปัญญา (ดัดแปลงแก้ไขตาม ความเหมาะสม) ข้อ7. ลงมือทำ� หากไม่ทำ�เอาแต่ฝันความสำ�เร็จก็ไม่เกิด นะคะ ต้องลงมือทำ�ค่ะ

6 เดือนและเพิกถอนใบอนุญาตก็คือทนายความ ของตัวเองที่ชื่อ พิชิต(พิชิฏ) ชื่นบาน แม้ต่อ มาจะเปลี่ยนชื่ออักษรจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้ว แต่ก็ได้รับอุปถัมภ์ค้ำ�ชูจนเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยไม่ใช่หรือ และด้วยใช้เล่ห์เหลี่ยม ไม่ได้ผลและรู้ว่าชะตาขาดแน่จึงต้องหลบหนี ออกไปออกประเทศอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ไม่ได้เกีย่ ว กับถูกกลั่นแกล้งหรือเผด็จการ-ประชาธิปไตย จอมปลอมอะไรหรอก

พร้อมหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงจาก “เสธ.อ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ว่า ทักษิณ ชินวัตร จาบจ้วงพระเจ้าอยูห่ วั เผยแพร่กลางทีช่ มุ นุมและ สื่อทีวีดาวเทียมหลายช่องนำ�มาเผยแพร่ขยายผล ต่อทำ�ให้รู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบจะได้รับ ความเกลียดชัง เนื่องจากได้เห็นภาพ “คนสวม เสื้อเหลือง” ในวันมหามงคลทำ�ให้ยิ่งตกใจจน ต้อง “ลัดคิว” ในช่อง 11 ทะเร่อทะร่าออกมา ถึงขนาด “น้องสาว” ตัวเองคือ ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร ต้องป่วยล่วงหน้า เก็บตัวเงียบไม่กล้าออก มาข้างนอก

ถ้าพูดแบบนี้หมายความว่าต่อไปนักโทษ คนอื่นที่พอมีตังค์หน่อยให้ลูกน้องเช่าเวลามา ปฏิเสธข้อกล่าวหาได้อย่างนั้นหรือแบบนี้หน้า ด้านไม่พอ ยังมั่วได้ใจอีกต่างหาก

@ คราวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อถูกกล่าวหา

@ เพราะรูด้ วี า่ เรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งใหญ่ ไม่สมควรให้เกิดขึ้น เพราะมีผลต่อเนื่องทาง กฎหมายตามมา แม้จะพยายามปัดความรับผิด ชอบไม่ว่าจะเป็น รมต.สำ�นักนายกฯ ศันสนีย์ นาคพงษ์ รวมไปถึง ผอ.ช่อง 11 ก็ตามอ้าง ว่าไม่รู้เรื่องมาก่อน ขณะที่ “ญาติผู้พี่” อย่าง พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่เป็นโต้โผ “หน้า ม้า”ใหญ่จัดมวยในครั้งนี้จะอ้างว่าได้เช่าเวลา ไปแล้วสามารถทำ�อะไรก็ได้นั้นถือว่าพูดแบบ ทุเรศและเพราะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถึงได้สอบ ตก ส.ส.ที่ราชบุรี ตกเส้นทางอำ�นาจการเมือง จนบัดนี้ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 11

ขัน้ ตอนทัง้ หมดทีไ่ ล่มานัน้ เป็นการบันทึก ความคิดเชิงบวกและพลังอำ�นาจที่มีอยู่ในตัวเรา เองเพื่อจะนำ�มาซึ่งความจดจำ�อยู่ในจิตใต้สำ�นึก และท้ายสุดส่งให้เราประสบความสำ�เร็จในสิง่ ที่ ตั้งใจไว้ ทำ�แบบนี้ทุกวันนะคะ แล้วเขียนมาเล่า ให้ฟงั กันบ้างนะคะ ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร หรือ หากต้องการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์โค้ช นี้ก็เขียนมาถามกันได้นะคะ จะพยายามตอบให้ ได้ทุกเมลล์นะคะ สำ�หรับการเคลมภาษีของส่วนบุคคลตอน นี้ก็ถึงแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวกันให้ ดี ซึ่งเรื่องของการใช้ใบเสร็จต่างๆเพื่อมาเคลม นั้น เรย่าได้เขียนไปแล้วในหลาย ๆ ฉบับที่ ผ่านมานะคะ ลองหาอ่านกันดู อีกทั้งตอนนี้ ทางบริษัทมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นมา นอกจาก เรื่องบัญชีภาษีแล้ว ยังมีบริการเรื่องวีซ่า ใน ส่วนของสปอนเซอร์และธุรกิจเพื่อย้ายถิ่นฐาน ถาวรเลย เราทำ�บัญชีให้นักธุรกิจที่ต้องยื่นบัญชี กับอิมมิเกรชั่นด้วยนะคะ หากมีอะไรสงสัย เพิ่มเติมก็ส่งอีเมลล์คำ�ถามมาได้นะคะที่ info@ supersmartplans.com หรือ โทร 02-8093168385 สำ�หรับวันนีเ้ รย่าขอลาไปก่อน ขอให้ทกุ ท่าน โชคดีได้เงินคืนกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ........เรย่า Super Smart Plans Helping clients beyond the client

@ แต่ถงึ อย่างไรกรณีทเี่ กิดขึน้ จะต้องมีคน รับผิดชอบแน่นอน รวมทั้งต้องมีคำ�อธิบายให้ ชัดเจนและทีส่ �ำ คัญจะต้องมีการร้องหน่วยงานที่ เกีย่ วข้องให้ด�ำ เนินการตรวจสอบจนถึงทีส่ ดุ เพือ่ “สร้างบรรทัดฐาน” ให้เกิดขึ้นให้ได้ รวมไปถึงกรณีที่มีบรรดา รมต.ทั้งหลาย ติดต่อข้องเกี่ยวกับคนที่ทำ�ผิดกม.หลบหนีหมาย จับ ซึ่งไม่ต่างจากการสมคบคิดกันให้แหล่ง พักพิงผู้ร้าย ที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ ในเมื่อกรณี แค่ให้ทพี่ กั “ผูต้ อ้ งหา”รายอืน่ ทีห่ นีหมายจับถึงมี ความผิด แต่ทีกับ “โจรแม้ว” ที่ศาลตัดสินแล้ว มีหมายจับติดตัวหลายคดีแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งรมต.หรือแม้แต่ตำ�รวจยังไปให้ติดยศ ประดับบ่าให้หน้าตาเฉยนี่มันบังคับใช้กม.กัน แบบไหน ทุด !!


ห้ามจุดพลุ บทอาเศียรวาทมติชน แดงเหิมขายตีนตบวันมหามงคล3

วิชามารแห่งรัฐไทยใหม่????!!! ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ -ไม่น่าเชื่อก็ ต้องเชื่อว่าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำ�ปีพุทธศักราช 2555 ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ ป วงชนชาวไทยทุ ก หมู่ เหล่าพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต สมาคม พระราชวังดุสิต สังคมไทยจะต้องเผชิญกับเรื่องที่เสมือน หนึ่งเป็น “วิชามารแห่งรัฐไทยใหม่” ซึ่งทำ�ให้ อุณหภูมิในร่างกายของผู้จงรักภักดีร้อนฉ่าซ้ำ� แล้วซ้ำ�เล่าหลายต่อหลายเรื่อง วิชามารแห่งรัฐไทยใหม่วิชาแรกคือคำ�สั่ง ของ“กระทรวงมหาดไทย”ที่ห้ามทุกจังหวัดใน ผืนแผ่นดินนี้ “จุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ”ใน วาระอันเป็นมหามงคลของราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ หลักฐานที่ชัดเจนคือ การที่นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำ� หนังสือที่ มท.0201.๓/ว ๕0๒๗ ลงวันที่ 30 ต.ค.2555 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2555 โดย เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาฯโดยกำ�หนดให้ทุกจังหวัดดำ�เนิน การเหมือนกันเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงาน ส่วนกลางทีก่ รุงเทพฯ และกำ�ชับให้งดการจุดพลุ นัน่ คือความจริงทีส่ ร้างความปวดร้าวอย่าง ไม่อาจประเมินค่าออกมาได้เพราะถือเป็นครั้ง แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทำ�ให้พลุที่เคย จุดสว่างไสวเพื่อเฉลิมพระเกียรติทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว และนั่นคือ ความเหิมเกริมที่พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีมิ อาจยอมรับได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสิ่งที่จำ�เป็นต้องค้นหาคำ� ตอบให้ได้ก็คือทำ�ไมปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ชื่อวิบูลย์ สงวนพงศ์ ถึงได้กล้าทำ�เช่นนี้ นาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

มหาดไทยเป็นคนสั่งใช่หรือไม่ หรือนางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ริเริ่มให้มี คำ�สั่งเช่นนี้ออกมา หรือมีอ้ายอีหน้าไหนเป็นผู้ บงการอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ ในช่วงแรกหลังจากจากถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้างขวาง มีกระแสข่าวออกพยา ยามบิดเบือนว่าสำ�นักพระราชวังเป็นผูด้ �ำ เนินการ ในเรือ่ งนีแ้ ต่ในทีส่ ดุ ความจริงก็ปรากฏเมือ่ “นาย ดิสธร วัชโรทัย” รองเลขาธิการสำ�นักพระราชวัง ให้สมั ภาษณ์ชดั เจนว่า “ทางสำ�นักพระราชวังไม่ ได้ห้ามและไม่เกี่ยวกับสำ�นักพระราชวัง ต้อง ไปถามกระทรวงมหาดไทย เราไม่รู้และคณะ กรรมการดำ�เนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ห้าม ซึ่งจริงๆแล้ว การจุดพลุเป็นการแสดงผมเป็นคนจัดงานผมยัง จุดเองเลยถ้าผมเป็นคนจัดเอง ผมก็จะเอาอันนี้ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง จำ�ได้มั้ย ตอนเปิดสะพานภูมิพล เพราะเราต้องการดึงตา คนทั้งนี้ต้องดูที่ความเหมาะสมด้วย” คำ�ถามจึงย้อนกลับมาที่นายวิบูลย์ สงวนพงศ์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นายวิบูลย์ ชี้แจงหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการ จังหวัดให้ทุกจังหวัดงดการจุดพลุในวันเฉลิม พระชนมพรรษาฯ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่การ ไม่จงรักภักดีตามทีส่ งั คมออนไลน์วจิ ารณ์กนั แต่ เป็นเพราะมติของคณะกรรมการฯทีส่ งั่ การมายัง มหาดไทย ให้แจ้งไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ส่วน สาเหตุ คงต้องไปถามคณะกรรมการฯ ซึ่งใน วันงานทุกส่วนในภูมภิ าคจะมีพธิ พี ร้อมกับกทม. คณะกรรมการฯ ที่นายวิบูลย์เอ่ยถึงหรือ โบ้ ยให้ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบมี ชื่ อ เต็ ม ว่ า “คณะ กรรมการดำ�เนินงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 2555” โดยมี นายนิวฒ ั น์ ธำ�รง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน “เราคุยเรื่องอื่นดีมั๊ย” นัน่ คือคำ�ตอบจากปากของนายวิวฒ ั น์ธ�ำ รง “ไม่ได้สั่ง เป็นลักษณะขอความร่วมมือ ถ้ายัง มีข้อสงสัย จังหวัดไหนระบุมาได้เลย เดี๋ยวผม จะมาทำ�ความเข้าใจ คิดว่าปัญหานี้จะหมดไป” นั่นคือคำ�ตอบจากปากของนายจักรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ชี้แจง แทนนายนิวัฒน์ธำ�รง และสุดท้ายเมื่อสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่าง หนักและไม่สามารถบอกปัดความรับผิดชอบ ได้นายวิบูลย์ซึ่งเป็นผู้ออกคำ�สั่งก็พลิกลิ้นในฉับ พลันทันทีว่า “เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน ผมได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังทุก จังหวัดแล้วซึ่งทุกจังหวัดก็สามารถจุดพลุและ จัดงานเฉลิมพระเกียรติได้เป็นปกติเหมือนทุกปี” แม้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว นายวิ บู ล ย์ จ ะพลิ ก ลิ้ น แต่คำ�ถามที่ยังคงดังก้องในสังคมก็คือใครคือผู้ บงการให้ออกคำ�สั่งดังกล่าวออกมา วิชามารแห่งรัฐไทยใหม่วิชาที่สองเกิดขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 กล่าวคือขณะทีพ่ สกนิกรจากทัว่ ทุกสารทิศ พร้อมใจกันสวมใส่เสือ้ สีเหลืองเดินทางมาเฝ้ารับ เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จ ออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันต สมาคม ซึง่ ส่งผลทำ�ให้ดชั นีความสุขของคนไทย พุ่งสูงสุดในรอบปี กลับปรากฏ “คนเสื้อแดง” ใส่ผ้ากัน เปื้อนสีแดงสกรีนรูปนางสาวยิ่งลักษณ์ นายก รัฐมนตรี นำ�สัญลักษณ์ของคนเสือ้ แดง อาทิ ตีน ตบ แก้วน้�ำ ออกมาวางจำ�หน่าย ทีห่ น้ากระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำ�เนิน ท่ามกลาง ประชาชนสวมเสือ้ สีเหลืองทีจ่ งรักภักดีอย่างไม่รู้ จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ� เดชะบุญที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิด ขึน้ เพราะคนเสือ้ เหลืองทีพ่ บเห็นขอร้องให้หยุด ขายและออกนอกพื้นที่ทันที สมมติวา่ ถ้าเกิดคนเสือ้ เหลือง(บางคน)ไม่ อาจหักห้ามใจได้แล้วจะเป็นอย่างไร มิใช่กลาย เป็นข่าวใหญ่โตให้เสื่อมพระเกียรติในวันมหา

มงคลดอกหรือ ดังนั้นจึงทำ�ให้สังคมอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ ว่านี่ไม่ใช่เป็นความบังเอิญหรือความรู้เท่าไม่ถึง การณ์หากแต่การจัดตั้ง เป็นบทละครที่วางแผน เอาไว้แล้วล่วงหน้า ที่สำ�คัญคือ ตำ�รวจที่วางกำ�ลังรักษาความ ปลอดภั ย อย่ า งดาษดื่ น ทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณปล่ อ ยให้ แม่ค้าเสื้อแดงคนนี้เข้ามาในพื้นที่ได้อย่างไรถ้า ไม่เจตนาปล่อยมาเพื่อให้เกิดเรื่องขึ้น และวิชามารแห่งรัฐไทยใหม่วชิ าทีส่ ามซึง่ ถูกวิจารณ์หนักไม่แพ้กันก็คือ บทอาเศียรวาท ของ “หนังสือพิมพ์มติชน” ที่ตีพิมพ์ในฉบับ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 วันหนึ่งฟ้าสว่างกระจ่างแจ้ง ลมแล้งในใจไห้โหยหาย ข้าวกล้านาไร่ได้กลิ่นอาย ยามฝนขวนขวายมุ่งหมายมา วันหนึ่งเมฆคลุ้มเป็นกลุ่มก้อน ลมร้อนลมเย็นเป็นปัญหา พฤกษ์พุ่มชอุ่มช้ำ�ท่วมน้ำ�ตา ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร

เป็นบทอาเศียรวาทที่ต้องบอกว่า ผิดไป จากจารีตและขนบประเพณีของชนชาติไทยทีเ่ คย ได้พบเห็น เพราะถ้าหากอ่านบทกวีดังกล่าวจะ ไม่สามารถรับรู้ได้ว่านี่คือคำ�ถวายพระพร แถมยั ง เป็ น บทอาเศี ย รวาทในลั ก ษณะ การตั้งคำ�ถามอีกต่างหาก ดังนั้น จึงมีผู้วิพากษ์ วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงจิตเจตนาของมติชน ว่ามีเป้าประสงค์เช่นไร รวมทั้งมีผู้แต่งบทกวี ตอบโต้เอาไว้อย่างถึงพริกถึงขิงไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่น “บิลลี่ โอแกน” ดารานักแสดง ชื่ อ ดั ง โพสต์ บ ทกลอนตอบโต้ ระบุว่า “อาเจียรวาทชาติหมาประสาหนอน แต่งคำ�หอนโหยหวนชวนคลืน่ เหียน มติหมาภาษาสัตว์ร่วมกัดเกรียน จงวนเวียนเดียรัจฉานสถานเอย” ขณะทีผ่ ใู้ ช้นามว่า “พีค่ นดี กวีสมัคร เล่น”ได้เขียนกลอนผ่านทางเฟซบุ๊ก P.khondee (พี่คนดี กวีสมัครเล่น) เพื่อตอบโต้ “มติชน” ความว่า “วันนี้มี เมฆคลุม เพราะกลุ่มโจร ที่อยากโค่น แบ่งข้าง สร้างปัญหา จิตใจมืด หม่นสลัว มัวในตา ทุรยศ บดบังฟ้า ด้วยฝ่ามือ ฟ้าสว่าง เป็นอย่างไร คงไม่เห็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 12


“เสธ.หนั่น”แนวโน้ม

เป็นเจ้าชายนิทรา แค่เขียนกลอน ยังซ่อนเร้น เล่นไม่ซื่อ เขียนกำ�กวม ไม่น่าฟัง บังควรฤา อย่างนี้หรือ คือร่าย ถวายพระพร ฟ้าสว่าง กระจ่างใจ ไม่ต้องฝัน ถ้าไม่ปัน ใจให้ จัญไรหลอน มีเมฆน้อย เมฆหนา ไม่อาทร มีลมร้อน ลมเย็น ไม่เป็นไร ช่างเก่งเหลือ เหนือเมฆ โหวกเหวกกล้า คิดจะเหิน เทียบฟ้า หรือไฉน คิดจะรวม เมฆคลั่ง บังฟ้าไกล อย่าลืมว่า เมื่อเมฆใหญ่ จะตกลง เพราะว่าฟ้า อย่างไร ก็คือฟ้า ไม่มีวันต่ำ�ลงมา อย่าประสงค์ ใจย่อมรู้ อยู่แก่ใจ ใฝ่จำ�นง ว่าสรรเสริญ หรือยุยง ที่ลงไป อาเศียรวาท อาจแต่ง เป็นโคลงกลอน จากผู้น้อย อำ�นวยพร ถึงผู้ใหญ่ เมื่ออ่านดู ได้รู้ซึ้ง ถึงจิตใจ รู้ว่าใคร เป็นใคร ได้ระวัง” ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อาจารย์ประจำ� ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ความไม่เหมาะสมของบทอาเศียรวาท ดังกล่าวว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดแล้วพบ ว่าผู้ประพันธ์มีเจตนาที่จะส่อเสียด หรือก่อให้ เกิดการตีความที่แตกต่างกันไปมากกว่าจะเป็น ถวายพระพรตามปกติ เหมือนที่ตีพิมพ์อยู่ใน หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ที่คนอ่านแล้วจะเข้าใจ ความหมาย ถือเป็นการกระทำ�ที่แยบยลของผู้ ประพันธ์ เช่น คำ�ว่าฟ้าในวรรคทีห่ นึง่ ดูเหมือนจะมีความ หมายถึงในหลวง แต่พอวรรคท้ายกลับมีการ ตั้งคำ�ถามว่าฟ้าดีอย่างไร หรือคำ�ว่าฝนในวรรค ที่สี่ซึ่งน่าจะทำ�ให้ลมแล้งหายไปกลับกลายเป็น ปัญหาในวรรคที่ห้า ทั้ ง นี้ บ ทประพั น ธ์ นี้ ตั้ ง แต่ ว รรคหนึ่ ง ถึ ง วรรคสี่ ไ ม่ มี ปั ญ หาเพราะเหมื อ นจะสื่ อ ว่ า ในหลวงคือฟ้าสว่างที่นำ�เอาฝนมาให้ข้าวในนา ได้งอกงาม แต่พอเริ่มวรรคห้าที่ว่าลมร้อนลม เย็นเป็นปัญหา จึงเกิดคำ�ถามว่าแล้วฝนที่มาจาก ฟ้าหรือจากในหลวงเหตุใดจึงทำ�ให้เกิดปัญหา วรรคที่ห้านี้พลิกความหมายที่ปูมาตั้งแต่ วรรคหนึ่งถึงวรรคสี่แบบหน้ามือเป็นหลังมือ กลายเป็นว่าฟ้าสว่างทำ�ให้เกิดปัญหา จากนั้น ก็ตามด้วยพฤกษ์ชอุม่ ช้�ำ ท่วมน้�ำ ตา กลายเป็นต้น ข้าวถูกน้�ำ ท่วมซ้�ำ สุดท้ายก็ตงั้ คำ�ถามว่าฟ้าสว่าง ดีอย่างไร

ไม่มตี รงไหนทีจ่ ะบอกว่าเป็นบทประพันธ์ ที่ถวายพระพรในหลวงเลย “บทประพั น ธ์ นี้ ห ากนำ � ออกไปตี พิ ม พ์ เดีย่ วๆโดยตัดคำ�ว่าอาเศียรวาทและภาพในหลวง ออกไป คนอ่านจะไม่รู้เลยว่านี่คือบทประพันธ์ ถวายพระพรในหลวง ยิ่ ง หากดู บ ริ บ ทอื่ น ๆ ประกอบ เช่นบทความหรือข้อเขียนต่างๆใน หนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช นที่ มี แ นวทางเช่ น นี้ ก็ จ ะยิ่ ง เห็นว่าบทประพันธ์เจตนาอย่างไร”ดร.อนันต์ ชำ�แหละบทอาเศียรวาทอย่างตรงไปตรงมา เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา อดี ต คณะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล ซี ไ รต์ ข อง ประเทศไทยที่แสดงความคิดเห็นไว้ในเฟซบุ๊ก ส่วนตัวระบุว่า ตนอ่านแล้วงง มีข้อสังเกตว่า เป็นบทอาเศียรวาทที่ผิดแผกไปจากขนบ การประพันธ์ถามว่าไม่ท�ำ ตามขนบได้ไหม ตอบ ว่าก็ได้ บทอาเศียรวาทอาจจะไม่ต้องใช้ศัพท์ แสงหรูหราหรือฉันทลักษณ์แบบที่ยาก เช่น สัททุลวิกีฬิตฉันท์ อาจใช้คำ�ง่าย สื่อภาพสื่อ ความคิดที่จับใจ อาจจะเลือกเขียนเป็นบทร้อย แก้วสั้นๆเขียนเป็นบทสารคดีสั้นๆ ก็ได้ แต่ ด้านเนื้อหาคงต้องดำ�เนินตามกรอบคือการสดุดี สรรเสริญผู้แต่งแต่ละคนสามารถเลือกประเด็น มาเล่าความคิด “บทอาเศียรวาทใน นสพ.มติชน นี้มี เนื้อหาคลุมเครือ เนื้อความแบ่งเป็นสองส่วน และใช้สัญลักษณ์ที่ไม่แน่ใจว่าตั้งใจจะสื่อถึง อะไรท่อนแรกว่า วันหนึ่งฟ้าสว่าง ข้าวนาอุดม สมบูรณ์ ความทุกข์ความโศก (ลมแล้ง) ปลาต หายไป ท่อนที่สอง เนื้อความต่อเนื่อง ทำ�นอง ว่า เวลาผ่านไปจนวันหนึ่ง มีเมฆคลุ้มซึ่งไม่รู้ว่า ผู้แต่งเขาตั้งใจจะให้หมายถึงใคร มีลมร้อนลมเย็นซึ่งก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าจะ ให้หมายถึงอะไร แต่แน่นอน ต้องหมายถึงสิ่ง ที่ไม่ดี ที่เข้ามาทำ�ลาย “ฟ้า” ที่เคยสว่างและ ทำ�ลายความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน นอกจาก นี้“เมฆคลุ้ม” นี้ ยังส่งผลให้ “พฤกษ์พุ่มชอุ่ม” นัน้ เกิด “ช้�ำ ท่วมน้�ำ ตอ พฤกษ์พมุ่ ชอุม่ นีห้ มายถึง ใครหมายถึงประชาชนหรือ ถ้าใช่ แปลว่าอะไร แปลว่า“ฟ้าคลุ้ม” ในวันนี้ได้ย่ำ�ยีประชาชนให้ ได้ทุกข์เช่นนั้นหรือ? และผู้แต่งตบท้ายว่า “ฝันว่าฟ้าสว่างดี อย่างไร”ฟ้าสว่าง ในช่วงท้ายต้องหมายถึงบุคคล เดียวกันกับฟ้าสว่าง ในบทแรก ฟ้าสว่างคือใคร หรือ ?ผู้แต่งปรารถนาให้ “ฟ้าสว่าง” มาดูแล บ้านเมือง เพราะบอกว่า ฝันว่าฟ้าสว่างนั้นดี อย่างไร อยากให้ “ฟ้าสว่าง” กลับมา” ผศ.ดร. ธเนศ กล่าว ผศ.ดร.ธเนศ กล่ า วอี ก ว่ า ที่ พ ยายาม วิเคราะห์แยกแยะนัยข้างต้นไม่ได้ตั้งใจจะบอก ว่าผู้แต่งคนนี้ตั้งใจจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะเราอาจตีความว่า “ฟ้าสว่าง” หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ “เมฆคลุ้ม”

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 13

วันที่ 2 ธ.ค.ผูส้ อื่ ข่าวรายงานความคืบหน้า อาการของพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธาน ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ภายหลังเข้ารับ การรักษาตัวที่หออภิบาลการหายใจ “บัญญัติ ปริชญานนท์” Respiratory Care Unit (RCU) ชั้น 2 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวัน ที่ 22 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ด้วยปัญหาทางเดิน หายใจ (ถุงลมโป่งพอง) นั้นล่าสุด มีกระแส ข่าวว่า อาการยังทรงตัวและมีแนวโน้มเป็นเจ้า ชายนิทรา ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กล่าวถึง

เรื่องดังกล่าวเพียงสั้นๆ ว่าขณะนี้ยังอยู่ในความ ดูแลของคณะแพทย์ โดยไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม เนือ่ งจากต้องการให้ผู้ป่วยได้พกั ผ่อนอย่างเต็มที่ สำ�หรับอาการคืบหน้าต้องรอแพทย์เป็นผู้ วินิจฉัยส่วนที่มีข่าวว่าเป็นเจ้าชายนิทราหรือไม่ นั้น ไม่ทราบขอรอเวลาทำ�การรักษาก่อน ด้าน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล กล่าวว่า ขณะ นี้อาการของ พล.ต.สนั่น ยังคงทรงตัวเหมือน เดิม แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ ซึ่ง ทางการแพทย์ถือว่าอาการทรงตัวของผู้ป่วยนั้น เป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ตลอดเวลาของการรักษาด้วย วิธีการให้ยาคนไข้ก็ยังอาการทรงตัวดีรวมถึงใน เรื่องของหัวใจ และระบบไหลเวียนของเลือดก็ ยังคงทำ�งานได้ดีอยู่ เพราะฉะนัน้ จึงถือว่าอาการไม่นา่ เป็นห่วง ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่า เป็นเจ้าชายนิทรา ตนเองไม่อยากให้ใช้คำ�นั้นเนื่องจากตลอดระยะ เวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลการรักษาเป็นไปด้วยดี ดังนั้น จึงสรุปแบบนั้นไม่ได้เพราะการจะสรุป ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามอาการไม่น้อย กว่า 3-4 สัปดาห์

หมายถึงกลุ่มคนที่สร้างปัญหาให้แก่บ้าน เมืองที่ผ่านมาแต่กระนั้นก็ตาม เนื้อความก็ยัง คลุมเครือสุ่มเสี่ยงต่อการตีความเป็นอื่นให้เกิด ความแคลงใจว่าตั้งใจจะสดุดีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ และสดุดีสรรเสริญประ เด็นใดกันแน่ โดยสรุปช่างเป็นบทอาเศียรวาทที่แปลก อ่านแล้วอึ้ง งง ไม่คุ้นเคย ไม่กล้าชม ไม่กล้าด่า แต่คิดว่า นสพ.มติชนคงไม่กล้าสื่อความหมาย หรือน้ำ�เสียงที่มีนัยลบอย่างโจ่งครึ่มแน่นอน ซึ่ง ตนคิดในแง่ดแี ม้วา่ ยังตะขิดตะขวงใจเมือ่ อ่านบท ประพันธ์นี้ทวนซ้ำ�ไปซ้ำ�มา เมือ่ เสียงวิจารณ์ดงั ขรมทัง้ แผ่นดิน วันที่ 6 ธ.ค.เว็บไซต์มติชนออนไลน์ได้ออกคำ�ชีแ้ จงกรณี อาเศียรวาทเอาไว้ว่า“....อาเศียรวาทสองบทนี้มี ความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการด้วยวิธี การเขียนบทกวีที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ จึงใช้วันฟ้าสว่างกับวันฟ้ามืดครึ้ม วันฟ้าสว่างนั้นแม้แต่ลมแล้งในใจผู้คนที่ โหยไห้ก็ยังหาย ข้าวกล้านาไร่ยังได้กลิ่นอาย ฝนที่มุ่งหมายมาตกต้องตามฤดูกาลย่อมหมาย ถึงความสว่างในพระบรมเดชาเมตตาบารมีที่ ปกเกล้าพสกนิกรและทุกสรรพสิ่ง อันเนื่องมา จากพระวิริยะอุตสาหะเช่นฟ้าฝน ชลประทาน หรืออ่างเก็บน้ำ�อันยังประโยชน์ สม่�ำ เสมอแก่ไร่ นาดังนั้น เมื่อมีวันมืดครึ้ม ซึ่งแม้แต่ธรรมชาติ ปัจจุบันเช่นที่เห็นกันก็ผันผวน เดีย๋ วร้อนเดีย๋ วเย็นเป็นปัญหาจึงมีหรือทีจ่ ะ ไม่นึกฝันถึงวันฟ้าสว่างวันที่กระจ่างแจ้งร่มเย็น อยู่ในพระบรมโพธิสมภารว่าดีอย่างไร ดีขนาด ไหนคือความหมายซึ่งอธิบายได้ตามตัวอักษร

ทุกวรรคตอน” “กองบรรณาธิการหวังว่า คำ�อธิบายความ หมายสัญลักษณ์ และเจตนาของผู้ประพันธ์น่า จะสร้างความกระจ่างและทำ�ให้เกิดการตีความ ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์” จากนัน้ ก็อธิบายเพิม่ เติมในเวลาต่อมาเนือ่ ง เพราะคำ�ชีแ้ จงในครัง้ แรกเป็นคำ�ชีแ้ จงทีต่ อ้ งบอก ว่า เอาสีข้างเข้าถูชนิดที่ไม่สามารถอธิบายให้ สังคมเข้าใจได้เลยแม้แต่นอ้ ยแต่ยงิ่ อธิบายกระแส วิพากษ์วิจารณ์กลับยิ่งดังหนักเข้าไปอีก “อนึง่ ทีย่ งั มีขอ้ สงสัยต่อความหมายในบาท สุดท้าย ที่ว่า“ฝันว่าฟ้าสว่างดีอย่างไร” นั้นหาก ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยูต่ ลอดเวลา ย่อมเห็น แล้วว่า ปัจจุบนั มีปญ ั หามากมายทีท่ �ำ ให้คนส่วน มากเดือดเนื้อร้อนใจ มีแต่คนส่วนมากเรียกร้อง ความสงบสุขในสังคม เพือ่ จะได้ตงั้ หน้าตัง้ ตาทำ� มาหากิน เช่นนีแ้ ล้วทำ�ไมจึงจะไม่คดิ ถึงล่ะว่าวัน ที่ฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งนั้นดีอย่างไร วั น ที่ ธ รรมชาติ ดำ � เนิ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมตามฤดูกาลไร่นาประชาชนสมบูรณ์วนั ทีพ่ ระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลปราศจากฝุน่ ละ อองใดๆ มาแผ้วพาน” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 เหตุการณ์ไล่ เรื่อยมาตั้งแต่คำ�สั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามจุด พลุเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคมตาม ต่อด้วยแม่ค้าเสื้อแดงเหิมเกริมขายตีนตบในวัน มหามงคลและตบท้ายด้วยบทอาเศียรวาทของ หนังสือพิมพ์มติชนทำ�ให้สังคมไทยต้องขบคิด กันแล้วว่าเกิดขึ้นอะไรในราชอาณาจักไทยและ คนไทยจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานแค่ ไหน


30 คนร้ายบุกปล้นฐานอส.ปัตตานี ชิงปืนสงคราม 5 กระบอก ล่าสุด ส่ ง จนท.กว่ า 200 นายไล่ล่า แล้ว เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.พล.ต.ต. เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ปริวรรต์ ขวัญมานิจ ผกก.สภ.กะพ้อ จ.ปัตตานีนำ�เจ้าหน้าที่วิทยาการพร้อมด้วยชุด เก็ บ กู้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด เข้ า ตรวจสอบหาหลั ก ฐาน บริเวณฐานปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.กะพ้อ ตั้งอยู่ติดกำ�แพงโรงเรียนบ้านกะรุบี ม. 1ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 05.30 น. ได้ มีคนร้ายประมาณ 30 คนปกปิดใบหน้าพร้อม อาวุธปืนครบมือบุกเข้าปิดล้อมฐานและโรงเรียน โดยกลุ่ ม คนร้ า ยได้ บุ ก เข้ าไปจั บ กุ ม เจ้ า หน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจำ�นวน 5 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเวรยามดูแลความปลอดภัย โรงเรียนดังกล่าว มัดมือมัดเท้า และปิดปาก พร้อมกับเอาปืนจ่อหัว ข่มขู่ห้ามขอความช่วย เหลือ ก่อนจะรื้นค้นภายในฐาน ได้อาวุธปืน อาก้า จำ�นวน 4 กระบอก ปืนเอ็ม 16 จำ�นวน 1 กระบอก เสื้อเกราะ จำ�นวน 5 ตัว วิทยุ สื่อสาร จำ�นวน 1 เครื่องและทรัพย์สินของเจ้า หน้าทีจ่ �ำ นวนหนึง่ จากนัน้ จึงกระจายกันหลบหนี จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบ ว่ า ฐานดั ง กล่ า วสร้ า งด้ ว ยอาคารคอนกรี ต ชั้ น เดียวและมีป้อมปราการสูง 3 เมตร มีบังเกอร์

เคียง ขณะที่อาสาสมัครรักษาดิน แดน 5นายที่ประสบเหตุนั้นได้นำ� ตัวไปสอบปากคำ�หาข้อมูลคนร้าย ซึ่งน่าจะรู้ตัวในไม่ช้า เนื่องจากคนร้ายบางคนไม่ ปิ ดใบหน้ า แต่ ยั งไม่ ส ามารถเปิ ด และตาข่ายปิดรอบฐานอย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ เผยได้ต้องรอพยานหลักฐานก่อน พบรอยเท้าของคนร้ายจำ�นวนมากและพบผ้า จะนำ�กำ�ลังไปจับกุมส่วนอาวุธปืน เทป สายรัดมือทีค่ นร้ายใช้มดั อส.ตกอยูบ่ นป้อม ทีค่ นร้ายปล้นไปคาดว่าน่าจะนำ�ไป ปราการจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ อาสาสมัครรักษาดินแดนนายหนึง่ เปิดเผย ว่าขณะที่ตนกับเพื่อนอีก 4 คน โดยมีนายมาหา มะ เด็งโดอายุ 50 ปี เป็นหัวหน้าชุดกำ�ลังปฏิบตั ิ หน้าที่ดูแลความปลอดภัยโรงเรียน ตนกับเพื่อน 2 คนอยู่ที่ป้อม ที่เหลือกระ จายกำ�ลังดูแลรอบๆ โรงเรียน ปรากฏว่าได้มี คนร้ายมากกว่า 20 คนกระจายกำ�ลังบุกเข้ามา อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถตั้งรับหรือต่อสู้ได้ โดยคนร้ายจับทุกคนมารวมกันแล้วมัดมือมัดเท้า เอาปืนจ่อหัวขู่ว่าจะยิงให้ตายถ้าส่งเสียง จากนั้นคนร้ายรื้อค้นปล้นอาวุธปืนซึ่งใช้ เวลาเพียง 15 นาทีก่อนจะหลบหนีไป ตนกับ เพื่อนพยายามแก้มัดจากนั้นจึงใช้พรุส่องแสงยิง ขึ้นฟ้าเพื่อขอกำ�ลังสนับสนุนช่วยเหลือ ด้าน พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี และพล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผู้ บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสั่งการให้หน่วย กำ�ลังกว่า 200นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณ ที่เกิดเหตุในรัศมี 500 เมตร ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายที่ ร่วมก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้

ฐานปฏิบัติการอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี จุดเกิดเหตุปล้นปืน

ตร.รวบ “โกตี๋” ระดมเสื้อแดง

ป่วนเวที ปชป.ที่ ม.รังสิต

ปัตตานีประกาศปิดหลังโจรใต้

โหดจ่อยิงหัวผอ.หญิง-ครูผู้ช่วยในโรงเรียน ปัตตานี - คืบหน้าเหตุโจรใต้บุกยิง ผอ. และครูขณะกินข้าวในโรงเรียน เผยใช้อาวุธปืน เอ็ม 16 ยิงเข้าศีรษะจนกะโหลกเปิดดับคาที่ทั้ง 2 คนก่อนขโมยรถยนต์ของผู้เสียชีวิตหลบหนี ทำ�ให้โรงเรียนบ้านบาโงและโรงเรียนใกล้เคียง ต่างปิดเรียนทันที เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. พ.ต.อ. กองอรรถ สุวรณขำ� ผกก. สภ.มายอ จ.ปัตตานี ได้รบั แจ้งมีเหตุยงิ กันมีผเู้ สียชีวติ ภายในโรงเรียน บ้านบาโง ม.1 ต.ปาหนัน จึงรีบนำ�กำ�ลังไปที่ เกิดเหตุ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี เมื่อไปถึงพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ภายในโรง อาหารของโรงเรียน พบผู้เสียชีวิตนอนตายจม กองเลือดอย่างน่าอนาถ ทราบชื่อ นางตติย รัตน์ ช่วยแก้ว อายุ 51 ปี เป็นผู้อำ�นวยการ โรงเรียนบ้านบาโง อยู่บ้านเลขที่ 233 ม.4 ต.คู ขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และนายสมศักดิ์ ขวัญมา อายุ 38 ปี เป็นครูผู้ช่วย อยู่บ้านเลขที่ 64/8 ซอยอินทรทิศ 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สภาพศพทั้ง 2 คนถูกยิงด้วยอาวุธปืน เอ็ม 16เข้าศีรษะจนกะโหลกเปิดในทีเ่ กิดเหตุพบ ปลอกกระสุนปืนเอ็ม 16 จำ�นวน 2 ปลอกจึง เก็บไว้เป็นหลักฐาน สอบสวนทราบว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 กำ�ลังนั่งกินข้าว พร้อมกับครูอีก 5 คน ภายใน

โรงอาหารโดยที่นักเรียนกำ�ลังพักเที่ยงเล่นอยู่ ภายในบริเวณโรงเรียนปรากฏว่า ได้มีคนร้าย 5 คน 2ในนั้นสวมใส่ชุดคล้ายทหาร มีอาวุธปืน เอ็ม 16 ใช้รถจักรยานยนต์ จำ�นวน 3 คันขับ มาจอดไว้หน้าโรงเรียน จากนั้น คนร้าย 2 คนที่ใส่ชุดทหารเดิน เข้ามาภายในโรงอาหารก่อนจะประกาศว่าให้ทกุ คนก้มหัวลงกับโต๊ะ จากนั้น 2 คนร้ายจึงปฏิบัติ การโหดจ่อยิงหัวของผู้อำ�นวยการและครูผู้ช่วย ยิงใส่คนละ 1 นัดจนล้มกองกับพืน้ เสียชีวติ ทันที ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของครู และนักเรียน และดึงกุญแจรถยนต์ที่เอวของนายสมศักดิ์แล้ว ขโมยรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่น BT50 ทะเบียน บฉ 218 ยะลาก่อนหลบหนีไปโดยภายในรถมี อาวุธปืน ขนาด 9 มม.ด้วย 1 กระบอก หลังเกิดเหตุ นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราช การจังหวัดปัตตานี พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบช.ศชจ. พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผบ.ฉก. ปัตตานีรุดมาที่เกิดเหตุพร้อมสั่งกำ�ลังเจ้าหน้าที่ 3ฝ่ายกระจายเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณที่เกิด เหตุทันทีในรัศมี 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งให้ไล่ ล่าสกัดจับรถยนต์ที่คนร้ายขโมยไปด้วย ขณะ ที่โรงเรียนบ้านบาโงและโรงเรียนใกล้เคียงต่าง ปิดเรียนทันทีส่วนครูที่เสียชีวิตเป็นรายที่ 156 และ 157

นายวุฒพิ งศ์ กชธรรมคุณ หรือ “โกตี”๋ แกนนำ�คนเสือ้ แดงปทุมธานีโดนจับใส่รถห้องขังตำ�รวจ สภ.ปากคลองรังสิตหลังพาคนป่วนเวทีประชาธิปัตย์ ASTVผู้จัดการ – เสื้อแดงปทุมธานีซ่า ไม่ออก “โกตี๋” พาคนป่วนเวที “เดินหน้าผ่า ความจริง” ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ ม.รังสิต ก่อนโดนตำ�รวจรวบข้อหาบุกรุกและก่อความ วุ่นวายช่วงค่ำ�ที่ผ่านมา ช่ ว งเวลาประมาณ 18.00 น.วั น ที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมาระหว่างที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางจัดเวที “เดินหน้าผ่าความจริง หยุด ล้มรัฐธรรมนูญออกกฎหมายล้างผิดคนโกง” ที่ ห้องประชุมอาคารนันทการ ตึก 14 มหาวิทยาลัย รังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งงาน จัดขึ้นระหว่าง 15.00-22.00น. โดยมีแกนนำ�พรรคประชาธิปตั ย์เช่น นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน เป็นต้น ได้เกิดเหตุนาย วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ “โกตี๋” แกนนำ�คน เสือ้ แดงปทุมธานีน�ำ มวลชนเข้ามาก่อกวนบริเวณ หน้ามหาวิทยาลัยประมาณเจ็ดสิบคน อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากก่อนหน้าทีเ่ จ้าหน้า ที่ตำ�รวจ โดย พล.ต.ต.สมิทธิ มุกดาสนิท ผบก. ปทุมธานี พร้อม พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ได้จัดกำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจำ�นวน 400 นายและเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วทิ ยุเหยีย่ วเวหาปทุมธานี จำ�นวนกว่า 100 นายเพื่อร่วมรายงานในการ ป้องกันเหตุเนื่องจากทราบข่าวมาก่อนแล้วว่า กลุ่มของนายวุฒิพงศ์จะนำ�คนมาก่อกวน โดยได้วางกำ�ลังดักไว้บริเวณหน้าประตู ทางเข้ามหาวิทยาลัย ทำ�ให้กลุ่มคนเสื้อแดงภาย ใต้การนำ�ของนายวุฒิพงศ์แสดงความไม่พอใจ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 14


ศาลอุทธรณ์ยืน ASTVผู้จัดการ

ไม่หมิ่นกรณีเขียนบทความ “มติชนกับการล้มกษัตริย์” วันที่ 11 ธ.ค. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ นั ด ฟั ง คำ � สั่ ง คดี ห มายเลขดำ � ที่ อ.1795/2553 ที่ตัวแทนบริษัทมติชน จำ�กัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสุรวิชช์ วีร วรรณ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เอเอสทีวผี จู้ ดั การ ที่ 1, นายตุลย์ ศิรกิ ลุ พิพฒ ั น์ ที่ 2, บริษทั เอเอส ทีวีผู้จัดการ จำ�กัด ที่ 3, บริษัทโรงพิมพ์ตะวัน ออก จำ�กัด (มหาชน) ที่ 4, บริษัท ผู้จัดการ จัดจำ�หน่าย จำ�กัด ที่ 5, บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โอลดิ้ง จำ�กัด ที่ 6 เป็นจำ�เลยฐาน หมิ่นประมาทและพระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คำ�ฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำ�เลยที่ 1 จำ�เลยที่ 3 และจำ�เลยที่ 6 ได้บังอาจ ร่วมกันใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามโดยการ โฆษณาด้วยการนำ�บทความเรื่อง “มติชนกับ การล้มกษัตริย์” ที่จำ�เลยที่ 1 เขียนใส่ร้ายโจทก์ ออกเผยแพร่ ด้ ว ยตั ว อั ก ษรลงในเว็ บ ไซต์ ชื่ อ www.manager.co.th และในเว็บไซต์ชื่อ www. astvmanager.com ซึ่งมีจำ�เลยที่ 3 เป็นเจ้าของ กิจการหรือผู้ให้บริการ และมีจำ�เลยที่ 6 เป็นผู้ ควบคุมคัดเลือกเผยแพร่และรับผิดชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ทั้งสองดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา กลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำ�เลยที่ 1

ถึงที่ 5 ได้บงั อาจร่วมกันใส่ความโจทก์ตอ่ บุคคล ทีส่ ามโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน อีกกระทงหนึ่งกล่าวคือ จำ�เลยที่ 1 เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความลงใน คอลัมน์ “หน้ากระดานเรียงห้า” หน้าที่ 12มี ถ้อยคำ�บทความว่า “มติชนกับการล้มกษัตริย”์ มี เนือ้ หายืนยันว่าโจทก์กระทำ�การล้มกษัตริย์ และ ยังโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อว่าโจทก์มีพฤติกรรมล้ม กษัตริย์ล้มเจ้าอันเป็นความ ซึ่งจำ�เลย 2เป็นผู้รับ ผิดชอบในการจัดทำ�และควบคุมเนื้อหาที่ลงใน หนังสือพิมพ์และมีจ�ำ เลยที่ 3 เป็นเจ้าของกิจการ หนังสือพิมพ์ ย่อมต้องรู้เห็นเป็นใจกับจำ�เลยที่ 1เพื่อใส่ร้ายโจทก์ดังกล่าวและบทความที่นายสุ รวิชช์ วีรวรรณ จำ�เลยที่ 1 เขียนดังกล่าวเป็น ความเท็จทั้งสิ้น ความจริ งโจทก์ ไ ม่ เ คยกระทำ � การล้ ม กษัตริย์หรือล้มเจ้าตามที่ได้ถูกจำ�เลยทั้งหมดใส่ ความดังกล่าว เหตุเกิดทีแ่ ขวงชนะสงคราม เขตพระนคร และแขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร และทุกตำ�บล ทุกอำ�เภอทั่วราชอาณาจักรไทย โจทก์มิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพราะ ประสงค์จะดำ�เนินคดีนี้ด้วยตนเอง ศาลพิเคราะห์แล้วให้ยืนตามคำ�พิพากษา ศาลชั้นต้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลชั้ น ต้ นได้ พิ พ ากษายกฟ้ อ งคดี นี้ โ ดยระบุ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวที “เดินหน้าผ่าความจริง หยุดล้ม รัฐธรรมนูญ- ออกกฎหมายล้างผิดคนโกง” ที่ มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ (8 ธ.ค.) จึงนำ�รถกระบะติดเครื่องขยายเสียงจำ�นวน 2 คั น รถเก๋ ง รถตู้ ปิ ด กั้ น การจราจรบริ เ วณหน้ า มหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวปราศรัยโจมตีพรรค ประชาธิปัตย์ ต่อมานายโกตีแ๋ ละพวกได้กอ่ ความวุน่ วาย โดยกระโดดถีบโล่ป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และฝ่ า แนวกั้ น จนมี ค นเสื้อแดงสามารถหลุด เข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ประมาณสิบ คนจนเกือบถึงอาคารนันทการซึ่งเป็นบริเวณที่

จัดงาน เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งความ ให้ตำ�รวจจับกุมตัวในข้อหาบุกรุกมหาวิทยาลัย โดย พ.ต.อ.วัฒนา รอง ผบก.ปทุมธานี ได้ ออกคำ�สั่งให้จับกุมนายวุฒิพงศ์ พร้อมพวกรวม 10คน ขึน้ รถห้องขังตำ�รวจ สภ.ปากคลองรังสิต นำ�ตัวไปดำ�เนินคดีในข้อหาก่อความวุ่นวายที่ สภ.ปากคลองรังสิต โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงตาม ไปโรงพักเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอีก

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือ สาธารณชนในการทำ�คดีท�ำ ร้ายร่างกาย บนรถไฟ สาย Sandringham Railway Line ในวันที่ 5 ตุลาคม 2012 ตำ�รวจต้องการทราบแหล่งที่อยู่หญิงคนร้ายผู้มี ส่วนรับผิดชอบต่อการทำ�ร้ายร่างกายสตรีพิการ ในขณะโดยสารอยู่บนรถไฟสาย Sandringham Railway Line ในวันที่ 5 ตุลาคม 2012 ทั้งนี้ในเวลาประมาณ 13.20 น. เหยื่อได้นั่งอยู่ภายในรถไฟ หญิงคนร้ายใน มือถือขวดเบียร์ (หรือเหล้า) ที่ดื่มแล้ว จำ�นวนหนึ่งเข้ามาหาเธอ หญิงคนร้ายได้เริม่ ใช้วาจากร้าวร้าว ก่อนทีจ่ ะถ่มน้ำ�ลายใส่เธอ แล้วตามด้วย การต่อยและเตะเธอ ผูโ้ ดยสารคนหนึง่ ได้เข้าห้าม แต่กถ็ กู เธอทำ�ร้ายเช่นกัน ก่อนที่หญิงคนร้ายจะลงจากรถไฟที่สถานี Flinders Street หญิงคนร้ายเป็นชาวอะบอริจิน ไว้ผมยาวสีน้ำ�ตาล ผิวสีเข้ม ขณะก่อเหตุ สวมแจ๊กเก็ตสีดำ�มีฮูด ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพของผูต้ อ้ งสงสัยทัง้ สองเผือ่ มีผพู้ บเห็นหรือรูจ้ กั สามารถ ให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงเป้าหมายคดีที่ 51/12 - อ้างถึงคดีที่ CA 6526)

ว่าที่โจทก์อ้างว่าจำ�เลยทั้งหกหมิ่นประมาทใส่ ความโจทก์ด้วยถ้อยคำ�บทความอันเป็นเท็จตาม ที่กล่าวในคำ�ฟ้องนั้น การใส่ความ ตาม ป.วิ อาญามาตรา 326, 328 จะต้องมีลกั ษณะเป็นการ ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับบุคคล และบทความใดจะเป็นเท็จต้องมีข้อความที่เป็น จริงเสียก่อนจึงจะนำ�มาเปรียบเทียบให้เห็นเป็น ความเท็จได้ การกระทำ�ของจำ�เลยเป็นการเสนอบท ความในลักษณะเป็นการตั้งคำ�ถามสงสัย ด้วย ความกังวลห่วงใยการเสนอข่าว หรือบทความ เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยโ์ ดยสุจริต ตาม เหตุตามผลทีป่ ระชาชนทัว่ ไปย่อมสามารถแสดง ความคิดเห็นได้ มิได้มลี กั ษณะเป็นการยืนยันข้อ เท็จจริง ว่า “โจทก์กระทำ�การล้มกษัตริย์หรือ เชื่อว่าโจทก์มีพฤติกรรมล้มกษัตริย์ล้มเจ้า” อัน

เป็นการใส่ความโจทก์แต่อย่างใด ดังนั้นการกระทำ�ของจำ�เลยจึงไม่เป็นการ เผยพิมพ์และเผยแพร่ขอ้ ความเพือ่ ใส่ความโจทก์ อันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามที่โจทก์ ฟ้อง ส่วนที่โจทก์ฟ้องประเด็นว่าจำ�เลยนำ�ข้อ ความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อ ข้อความมิได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่าง ใดจำ�เลยจึงไม่มคี วามผิดฐานนีแ้ ละไม่มมี ลู ความ ผิดทางอาญา จึงพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ดี ต่อมาคดีนี้ บริษัทเอเอสทีวีผู้ จัดการ ได้ดำ�เนินการฟ้องกลับมติชนแล้วกรณี ทีห่ นังสือพิมพ์มติชนได้น�ำ คำ�ฟ้องไปตีพมิ พ์และ กล่าวหาว่าเอเอสทีวผี จู้ ดั การกล่าวเท็จอยูเ่ ป็นนิจ ซึ่งศาลได้รับฟ้องไว้แล้ว


ร่าง รธน.ใหม่

ผู้ต้องหาร่วมฆ่านักธุรกิจฮังการี ที่ภูเก็ตทนกดดันไม่ไหวมอบตัว

อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนดีกว่า โดย........สมชาย เม่นแย้ม จู่ๆ โภคิน พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำ�งานพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อ ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เกิดของขึน้ อะไรขึน้ มาไม่รู้ ป่าวร้องว่า อำ�นาจ ในการลงมติวาระ ๓ ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของสภา ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำ�นาจยับยั้ง เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเดือนมิถุนายนปีนี้ กล่าวคือ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะทีม โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมกันแถลง ข่าวผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการพิจารณาคำ�ร้อง ๕ คำ�ร้อง ประกอบด้วยคำ�ร้องของ ๑) พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และกลุม่ ๔๐ ส.ว. ๒)นายวันธงชัย ชำ�นาญกิจ ๓) นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ๔) นายวรินทร์ เทียมจรัส และ๕) นายบวร ยสินทร และ คณะ ที่ยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ฉบับ ๒๕๕๐ กรณีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา นายสุนยั จุลพงศธรและคณะ และนายภราดร ปริศนานันทกุล และคณะได้จดั ทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทำ�ให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นการกระทำ� เพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และเพือ่ ให้ได้ มาซึง่ อำ�นาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิได้เป็นไปตามวิถที างทีบ่ ญ ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่ อนึง่ ตามแผนการเดิมรัฐสภาจะซึง่ จะพิจารณาร่างวาระ ๓ วันที่ ๕-๖ มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา แต่การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดำ�เนินการตามมาตรา ๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั เป็นข้อพิจารณาวินิจฉัย (ดังรายละเอียดข้างล่างนี้) ว่าสมควรยับยั้งมิให้มีการลงมติวาระ ๓ หรือ ลงมติได้ กล่าวคือ มาตรา ๖๘ วรรค ๒ “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำ�การตาม วรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำ�ดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ�ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบ กระเทือนการดำ�เนินคดีอาญาต่อผู้กระทำ�การดังกล่าว” จริงอยู่ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี �ำ นาจยับยัง้ การลงมติ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้หลักรัฐศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ด้วยการยับยั้งการลงมติวาระ ๓ อันที่จริงแล้วหากศาลรัฐธรรมนูญใช้หลัก นิติศาสตร์ ในมาตรา ๖๘ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมือง ใดเลิกกระทำ�การตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้” แต่ศาล รัฐธรรมนูญหลีกเลี่ยงความวุ่นวายอันจะเป็นผลของการใช้มาตรการนี้ เรื่องการลงวาระ ๓ จึง เงียบไปตั้งแต่นั้น ฝ่ายอำ�มาตย์เองก็ดูจะพอใจ ฝ่ายทักษิณเองก็ดูจะพอใจเพราะไม่รู้ว่าถ้ามีการยุบ พรรคเพื่อไทยและพรรคบริวาร อะไรจะเกิดขึ้น นายสุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถลงข่าวว่า มาตรา ๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติสมัยใหม่ โดยมีเจตนาให้ศาลรัฐธรรมนูญทำ�หน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ รัฐธรรมนูญ ซึง่ หลักการนีเ้ กิดขึน้ ครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ กรณีดงั กล่าวศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตคี วามว่าอาจรับเรือ่ งได้ แม้ไม่มถี อ้ ยคำ�ในทางกฎหมายกำ�หนด แต่ดว้ ยเจตนารมณ์ของกฎหมาย (มาตรา ๖๘) ที่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ รวมทั้งเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ว่าอัยการสูงสุดพิจารณาล่าช้า และหากไม่รับเรื่องอาจมีผลกระทบทางการเมืองนั้น ทำ�ให้ศาล สามารถตีความรับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และถือเป็นเรื่องปกติในทางกฎหมายเพราะ ศาลมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความกฎหมาย ศาลย่อมมีอำ�นาจควบคุม ทั้งนี้ ตนเห็นว่าการรับพิจารณา เรือ่ งดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคำ�วินจิ ฉัยทีม่ ผี ลมหาศาล เป็นการวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ที่สำ�คัญ นายสุรพล ตบท้ายว่า “หากรัฐสภาลงมติวาระ ๓ ในทางเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปต้องเสนอให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยภายในเวลา ๒๐ วัน ซึ่งจะเป็นการ เสนอเรื่องให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจเลือกว่าจะทำ�ตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหรือ ลงปรมาภิไธยตามทีร่ ฐั สภาเสนอ ซึง่ ตนเห็นว่าจะเป็นการสร้างความลำ�บากใจให้พระมหากษัตริย์ เป็นอย่างยิ่ง” แผนของฝ่ายต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ ผลักดันให้เรื่องนี้ผ่านวาระ ๓ ดังที่ชูศักดิ์ ศิริ นิล กล่าวว่า เมื่อมีการรณรงค์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ก็เดินหน้าเข้าสู่วาระ ๓ ถ้าผ่านก็ เข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ดำ�เนินการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ และให้มีการลงประชามติก่อนประกาศใช้ การลงประชามติในประเทศไทยก็เหมือนกับการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีผ่ คู้ นรูว้ า่ มันไม่ใช่เสียงประ ชาชนจริงๆ แต่เป็นเสียงของเงินต่างหาก ฝ่ายทีค่ ดั ค้านการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เกรงว่าสาระสำ�คัญ ในรัฐธรรมนูญใหม่จะหมกเม็ดมาตรที่ว่าด้วย ๑) การลดพระราชอำ�นาจ และ ๒) การปูทางให้ ทักษิณกลับมามีอำ�นาจอีกครั้ง หากรัฐธรรมนูญที่ว่าเกิดผ่านการลงประชามติได้ ความโกลาหล ย่อมเกิดตามมาแน่ๆ แค่วันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมาเพียงที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่า พลังเงียบ มีพลังจริงๆ ด้วยครับ เล่นกับใครก็เชิญ แต่อย่าเล่นกับพลังมหาประชาชน

ตำ�รวจท่องเที่ยวนำ�ตัวผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านักธุรกิจชาวฮังการี เอาศพใส่ถุงนำ�ทิ้งบนภูเขาในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตส่งมอบให้กับตำ�รวจภูธรทุ่งทอง เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 8 ธ.ค. ที่ สถานีตำ�รวจท่องเที่ยว 2 กองกำ�กับการ 5 กอง บังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.รอ ยอิงคไพโรจน์ ผบก.ทท. พร้อมด้วย พันตำ�รวจ เอกยศวีร์ พรพีรพาน ผู้กำ�กับการ 5 กอง บังคับการตำ�รวจท่องเที่ยว พ.ต.ท.บัณฑิต ขาว สุธรรม รองผู้กำ�กับการ พ.ต.ท.นิคม เทียน ห้าว สารวัตรสืบสวน กองกำ�กับการ 5 พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่เกี่ยวข้อง และคณะ นำ� ตัวนายหลุย หรือ นายควาล ลาจอส ยอร์จ (Kvalka Lajos Gyoergy ) อายุ 48 ปี สัญชาติ ฮังการี-ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตที่ 584/2555 ลงวันที่ 5 ธ.ค.2555 ในข้อหาร่วม กันฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นศพ ใน คดีฆา่ นายปีเตอร์ ไรซ์ นักธุรกิจชาวฮังการีซงึ่ ทำ� ธุรกิจอยู่ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลังผู้ต้องหา ได้ให้เพื่อนติดต่อขอ มอบตัวกับตำ�รวจท่องเที่ยวสมุยจ.สุราษฎร์ธานี และเจ้ า หน้ า ที่ นั ด หมายไปรั บ ตั ว ที่ บ้ า นพั ก ใน.ท้องทีต่ .แม่น�้ำ อ.เกาะสมุย เมือ่ เวลาประมาณ 11.00น.วันเดียวกันนี้ ซึ่ งหลั งรั บ มอบตั ว ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ท่ อ งเที่ ย วได้ นำ � ผู้ ต้ อ งหาเดิ น ทางกลั บ มายั ง จังหวัดภูเก็ตและสอบปากคำ�ในเบื้องต้น พล.ต.ต.รอย กล่ า วว่ า คดี นี้ เ ป็ น คดี อุ ก ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญประชาชนและนักท่อง เที่ยว ทางพล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้ บัญชาการตำ�รวจสอบสวนกลางมอบหมายสั่ง การให้ หน่วยงานในกองบัญชาการสอบสวน กลางติดตามจับกุม และสืบสวนกดดันเพื่อนำ� ผู้ต้องหาที่เหลือมาดำ�เนินคดีตามกฎหมายให้ได้ โดยเร่งด่วน หลังจากเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่าน มาได้มีการจับกุมนายโมเช่ เดวิด ไปแล้วที่ ห้างมาบุญครอง กรุงเทพมหานครฯ และจาก การร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมและกดดันผู้ ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทุกหน่วย รวมทั้ง สะกัดจับทุกเส้นทาง ทำ�ให้ผู้ต้องหาซึ่งหลบหนี อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กาะสมุยทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจไม่ไหวและติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจท่องเที่ยว ซึ่งจากการสอบถามผู้ต้องหาในเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดี โดยผู้

ต้องหาทราบเรื่องที่เกิดขึ้น และเห็นเหตุการณ์ ทั้งหมดแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงมือฆ่าโดย เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เกิดจากความขัดเเย้งทางธุรกิจ รวมทั้งบอกว่าในที่เกิดเหตุมีแค่ 2 คน คือตัวผู้ ต้องหา และผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ ทั้งนี้พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก. ทท.กล่ า วต่ อไปว่ า สำ � หรั บ วั น เกิ ด เหตุ นั้ น ผู้ ต้ อ งหาเดิ น ทางมาจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พร้ อ มกั บ นาย โมเช เดวิส ผู้ต้องหารายแรก ที่ถูกจับกุม โดย นายหลุย หรือ นายควาล ลาจอส ยอร์จ ทำ�งาน อยู่บริษัทเดียวกันกับผู้ต้องหารายแรก และเป็น ลูกน้องของนายโมเช่ หลังจากเกิดเหตุก็ได้เดินทางกลับไปยัง เกาะสมุยและหลบหนีอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยมา โดยตลอดจนทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ ไม่ไหวจึงได้ตดิ ต่อขอมอบตัวกับทางตำ�รวจท่อง เที่ยวซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะส่งตัว ผู้ต้องหาให้กับตำ�รวจภูธรทุ่งทอง จ.ภูเก็ตเพื่อ สอบสวนและดำ�เนินคดีต่อไป อย่ า งไรก็ ต ามหลั ง จากแถลงข่ า วกั บ สื่ อ มวลชนพ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาทีรองผู้บังคับการ ตำ�รวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมารับมอบตัว ผูต้ อ้ งหาทีส่ ถานีต�ำ รวจท่องเทีย่ ว2 กองกำ�กับการ 5 กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ทันที เพื่อนำ�ตัวไปสอบปากคำ�ที่สถานีตำ�รวจภูธรทุ่ง ทอง ต่อไป

นายหลุย หรือ นายควาล ลาจอส ยอร์จ (Kvalka Lajos Gyoergy ) อายุ 48 ปี สัญชาติ ฮังการี- ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 584/2555 ลงวันที่ 5 ธ.ค.2555

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 16


งานคอนเสิร์ต “พ่อผู้มีแต่ให้” งานบุญเพื่อหาเงินสมทบงานก่อสร้าง เขตพุทธาวาสวัดธัมธโร แคนเบอร์รา ยอดเงินรายได้จากการขายบัตร ขายดอกไม้่ แรฟเฟิล ซีดี อาหาร เงินบริจาค รวมทั้งจากท่านกงสุล ใหญ่ พีรวิช สุวรรณประเทศ รวมเป็นเงิน $38,457 บริษัท คชาอาท โดยคุณวงเพชร ธรรมสิรภพ เช่าพระและบริจาคสบทบเพิ่มอีก $1,543 เพื่อให้ยอดรายรับได้ครบ $40,000 เมื่อหักค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่, ค่าเครื่องเสียง, ค่าตั๋วเครื่องบินนักร้อง, และเบ็ตเตล็ดที่จำ�เป็นแล้ว จำ�นวน $9025 คงเหลือเงินซึ่งจะมอบให้กับทางวัดธัมธโร เป็นเงิน $30,975 การจัดงานถวายพระพรและงานบุญนี้ ทีมงานอาสาสมัครทำ�ด้วยใจ ทั้งผู้ร่วมแสดงดนตรี รำ�ถวายพระพร จากชมรมดนตรีไทย ครูโอ๊ต, ครูนก สยามคลาสิคสตูดิโอ, วงราก ไทย, ทีมงานรังผึ้ง ทีมงานเอเดน ทีมสามแม่ครัว เพเนท เอดูเคชั่น ไทยแสควร์ทีวี ทีมสมาคมอีสาน ไทยคัลเจอรอลเซ็นเตอร์ และผู้อยู่เบื้องหลังงาน เวที  ทำ�ด้วยใจที่ร่วมถวาย ความจงรักภักดีในการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมทำ�บุญสร้างเขตพุทธาวาส วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้ทั้งแรงกายแรงใจ ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน   ผู้โชคดีได้รับรางวัล รางวัลที่ ๑  ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ซิดนีย์ กรุงเทพ จากบริษัทการบินไทยจำ�นวน ๑ รางวัล ได้แก่  คุณ แพรวตา ธรรมสิรภพ  ticket no. 01473  รางวัลที่  ๒ ที่พักโรงแรมอมารี มี ๒ รางวัล  จากบริษัทการบินไทย ได้แก่ คุณหน่อย ticket no. 01840  & nbsp;   คุณเสกสรร  ticket no. 01247 รางวัลที่  ๓  ดิจิตอลเฟรม ๑๐.๒” จาก บ.คชาอาท จำ�นวน ๒ รางวัล  ได้แก่ คุณหมอ สมชัย ทองสัมฤทธิ์  ticket no. 01990 คุณวิทยา ticket no. 01201 รางวัลที่ ๔  Gift Set จากร้านเชอร์รี่ ; ได้แก่ Prasai M. ticket no. 02699  Gift Set   จาก It Girl ได้แก่  คุณติ๋ม  ticket no.  01397

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

BUPA.COM.AU

เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ (BUPA) บูพา เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ เคยเห็น โลโก้นี้ที่เมืองไทย ผู้เขียนเคยทำ�บัตรเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย แล้วมีบริการพิเศษพ่วง ประกันของบูพาด้วย มาที่นี่ได้เห็นโลโก้นี้อีก ทีตอนเดินผ่านออฟฟิศบูพา ที่Armidale แล้ว ก็ได้มโี อกาสพาคุณแม่ไปทำ�บัตรประกันสุขภาพ กับบริษัทนี้ เห็นเงื่อนไขต่างๆแล้วก็เห็นว่าน่า สนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟัง

การทำ�ประกันสุขภาพบูพา -ในกรณีของคุณแม่ผู้เขียนนั้น ได้ยื่นเรื่อ งกับ อิมฯเพื่อ ทำ � วีซ่า ประเภทพ่อแม่ (Parent Visa) ซึ่งเรื่องก็ผ่านการพิจารณาแล้ว ลักษณะ วีซ่าตอนนี้เรียกว่า Bridging Visa หมายถึง การถือวีซ่ารอ รอไปเรื่อยๆอยู่ได้ 10-20 ปี จนถึงคิวได้วีซ่าพ่อแม่ ในระหว่างนี้ไม่ได้บัตร ประกันสุขภาพ หรือที่เรียกว่า Medicare ทำ� อย่างไรหละครับคราวนี้ ผู้เขียนก็ต้องหาบริษัท ทำ � ประกั น สุ ข ภาพให้ คุ ณ แม่ ก็ ม าลงตั ว ที่ ทำ � ประกันสุขภาพกับบูพา ที่หลังจากที่คุยแล้ว พนักงานเค้าก็บอกว่ามีสถานะเหมือนกับการมี บัตร Medicare แต่ต่างกันที่บูพาเป็นประกัน สุ ข ภาพของเอกชน แต่ M edicareเป็ น การ ประกันสุขภาพของรัฐบาล ทีเ่ ป็นสวัสดิการของ คนที่เป็นคนของประเทศนี้แล้ว นั่นก็คือคนที่ เป็น Permanent Resident(PR) หรือคนที่เป็น Citizen การได้รับเงินคืนเงื่อนไขคล้ายกัน คือ ทางผูถ้ อื บัตรทำ�การจ่ายเงินไปก่อน แล้วหลังจาก นั้นเอาใบเสร็จที่จ่ายเงินไปมาเคลมคืนที่ บูพา หรือที่ Medicare ทีหลัง ยกตัวอย่างเช่น คุณ แม่ไปหาหมอจ่ายเงินค่าตรวจไป $50 แล้วเอา ไปเสร็จไปเคลมเงินคืนทีบ่ พู า ได้เงินมา $36.30 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วได้เงินคืนมา 72.60% เทียบกับยอดเงินที่จ่ายไป ค่าทำ�ประกันที่ต้อง จ่ายอาทิตย์ละ $27.16 คิดเป็น $3.88 ต่อวัน ความคุม้ ครองพืน้ ฐานในเรือ่ งการรักษาพยาบาล มีให้ครบ แต่กต็ อ้ งเป็นการใช้บริการโรงพยาบาล รัฐบาล ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน -ในกรณีของผู้เขียนที่ถือบัตร Medicare แล้ วจะได้ ป ระโยชน์ อ ะไรจากการทำ� ประกัน สุขภาพเพิ่มจากบริษัทเอกชนอย่างบูพา ผล ประโยชน์มีหลายอย่างครับที่ไม่ได้รับจากบัตร ประกันสุขภาพ Medicare ของรัฐบาลอาทิเช่น การทำ�ฟัน ,การตัดแว่นตา ,การซือ้ อุปกรณ์ชว่ ย ในการฟัง ฯ รายละเอียดผลประโยชน์ ตาม ภาพประกอบบทความ ค่าทำ�ประกันของผู้ เขียน $21.60 จ่ายทุกสองอาทิตย์ นั่นก็คือจ่าย $10.80 ต่ออาทิตย์ คิดเป็น $1.54 ต่อวัน ปกติ แล้วต้องจ่ายมากกว่านี้ แต่ทรี่ าคาลดลงมาเพราะ รัฐบาลช่วยจ่ายค่าทำ�ประกันให้บางส่วน (30%)

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ -กรณีตัดแว่นตา ผู้เขียนได้ไปร้านแว่นตา แถวหน้าห้าง Woolworths ที่ Armidale ราคา แว่นตาพร้อมเลนซ์ประมาณ $150 ผู้เขียน สามารถเคลมเงินจากบูพาได้ประมาณ $100 จ่ายจริงแค่ประมาณ $50 เท่านั้น นี่ก็ช่วยให้ เราประหยัดเงินได้ $100 แล้ว เพราะว่าถ้า เราคิดยอดเงินที่ต้องจ่ายทั้งปี ก็จะตกประมาณ $1.54*365 วัน = $562.10 เหลืออีก $462.10 ต้องทำ�อะไรถึงจะคุ้มกับการซื้อประกันครับ??? อันนี้ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซด์ครับ แต่ที่ผู้เขียนอยากจะเล่าให้ฟัง ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการใช้ไอที นัน่ ก็คอื ระหว่างที่ ผู้เขียนได้เลือกกรอบแว่นตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ร้านแว่น ก็เอาแว่นตาที่ผู้เขียน เลือก ไม่มีเลนซ์มาทำ�การสวมที่ใบหน้าของผู้ เขียน แล้วก็ท�ำ การถ่ายรูปใบหน้าพร้อมแว่นตา เก็บเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นก็ จะทำ�การปรับแต่งรูปเลนซ์ จุดศูนย์กลางของ เลนซ์ ให้สมดุลกับดวงตา ของผู้เขียน ที่หน้า จอคอมพิวเตอร์ ทันสมัยมากครับ ซึ่งทางเจ้า หน้าทีเ่ ค้าเรียกวิธกี ารนีว้ า่ เป็นการ measurement ครับ แล้วก็มาถึงตอนที่จ่ายเงินเจ้าหน้าที่ก็ คำ�นวณราคาค่าใช้จา่ ยออกมาว่าประมาณ $150 ผูเ้ ขียนก็บอกว่ามีประกันสุขภาพบูพา พนักงานก็ ขอบัตรประกันสุขภาพไป เพื่อรูดไปที่เครื่องรูด บัตรของเค้า นั่นก็คือระบบของบูพา จะมีการ จ่ายเงินแทนให้ผู้เขียนอัตโนมัติ $100 (จะเห็น ว่า มีการเชือ่ มต่อระบบการรับชำ�ระเงินของร้าน แว่น กับระบบงานของบริษทั บูพาในการจ่ายเงิน คืนบางส่วนให้กับลูกค้า) และอีก $50 ผู้เขียน ต้องจ่ายด้วยตนเอง ตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอนจ่ายเงินให้รา้ นแว่น ล้วนแต่เกีย่ วข้องกับการ ใช้ไอทีทงั้ สิน้ ประวัตขิ องผูเ้ ขียน ชือ่ ทีอ่ ยู่ ก็อยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ของร้านแว่น ทีก่ อ่ นหน้า นี้เคยไปวัดสายตา ข้อมูลจะขึ้นโชว์มาทั้งหมด ที่หน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนยังอดคิดไม่ ได้ว่า นี่ถ้าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ การทำ�งาน จะทำ�กันอย่างไรครับ แล้วมันจะช้า เสียเวลาสัก แค่ไหนครับเนี่ย การลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เว็ บไซต์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการทำ � ธุรกิจ หรือช่วยในการติดต่อระหว่างลูกค้า กับ บริษัท บูพาก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านเป็นสมาชิก แล้ว ก็สามารถไปทีเ่ ว็บไซต์เพือ่ ลงทะเบียน เพือ่ ใช้งานเว็บไซต์ได้โดย -ให้ไปทีเ่ ว็บไซด์ bupa.com.au ครับ ด้าน บนมีหัวข้อให้เลือก มีคำ�ว่า register อยู่ที่ด้าน ขวามือบน คลิกครับ -หน้าจอภาพจะให้เราใส่ขอ้ มูลส่วนตัว ชือ่ วันเดือนปีเกิด แล้วก็รหัสสมาชิก และ รหัส ไปรษณีย์ คลิก continue -หน้ า จอภาพโชว์ ใ ห้ เ ราตั้ ง ID แล้ ว ก็

PASSWORD ให้เรายืนยัน email แล้วก็คลิก ตอบรับเงื่อนไขของเค้า คลิกปุ่ม register -มาแล้วครับระบบหลังร้านของเว็บไซต์ มี หัวข้ออะไรบ้างครับ ? -myBupa ข้อมูลส่วนตัวของเรา ราย ละเอียดการติดต่อบูพา -cover ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว -claims การเคลม และประวัติที่เราเคย เคลมเงินจากบูพา -payments วิธีการที่เราจ่ายเงินให้บูพา -statement view tax statements -member exclusives ผลประโยชน์ ส่วนลดต่างๆจากพันธมิตรของบูพา

บทสรุป การทำ�ประกันทุกอย่าง ผู้เขียนคิดว่ามัน เป็นสิ่งที่ดีครับ มันเป็นการป้องกันปัญหาใน อนาคต ท่านผูอ้ า่ นก็รวู้ า่ บ้านนีเ้ มืองนี้ ทุกอย่าง แพงไปหมด นอนโรงพยาบาลคืนละเกือบพัน เหรียญ ไหวหรือครับ หาหมอฟันทีหลายร้อย เหรียญ จะทำ�ฟันทีตอ้ งรอกลับไปทำ�ทีเ่ มืองไทย แต่กอ็ ย่างว่าครับ บางปัญหาเรารอไม่ได้ ต้องทำ� ที่นี่ และเดี๋ยวนี้เลย นี่คือที่มาของทำ�ไม? เรา ต้องทำ�ประกัน ผู้เขียนคิดว่า อย่า เสียน้อยเสีย ยาก - เสียมากเสียง่าย เลยครับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 18


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 19


ชาวไทยในซิดนีย์ร่วมกันสวดมนต์และจุดเทียนถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 20


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 21


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 22


On the auspicious occasion of the 85th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand at Whiteley Ballroom, Amora Hotel, Sydney

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 23


ปิดภูเขาในฝรั่งเศส

หวั่นคนเชื่อ’วันสิ้นโลก’แห่ขึ้นหนีตาย!! เทเลกราฟ - เจ้าหน้าทีส่ งั่ ปิดยอดเขาแห่ง หนึง่ บนเทือกเขาพิเรนีสของฝรัง่ เศสซึง่ พวกคลัง่ ลัทธิวันสิ้นโลกเชื่อว่าจะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ จะเหลืออยูห่ ลังโลกถึงกาลอวสานตามคำ�ทำ�นาย ในวันที่ 21 ธันวาคม เหตุมีความหวั่นกลัวเกิด ความโกลาหลรวมถึงปราบปรามนักธุรกิจหัวใส ที่หวังหากินกับเรื่องนี้ เหล่าประชาชนที่เชื่อในลัทธิวันสิ้นโลก และพวกเฝ้ า ระวั ง ยู เ อฟโอจะถู ก ห้ า มขึ้ น ไป บนภูเขายอดราบ “บูการาช” ในเมืองโอเดอ ระหว่างช่วง 4 วันที่ผู้คนเหล่านี้เชื่อว่าโลกนี้จะ ถึงจุดจบตามคำ�ทำ�นายของปฏิทินชนเผ่ามายาที่ ทำ�นายไว้ว่าโลกจะถึงกาลอวสาน ในค่ำ�คืนของ

วันที่ 21 ธันวาคม 2012 คนเหล่านี้เชื่อกันว่ายอดเขาบูการาช คือ แหล่งจอดยานพาหนะของมนุษย์ตา่ งดาวและสิง่ มีชวี ติ จากนอกโลกนีจ้ ะเฝ้ามองวาระสุดท้ายของ โลกอย่างเงียบๆในถ้�ำ ขนาดใหญ่ใต้ภเู ขาดังกล่าว ด้วยเหตุนพี้ วกเขาจึงหวังว่าเมือ่ ตอนที่เอเลียนจะ ออกเดินทางพวกมันจะพามนุษย์ผโู้ ชคดีบางส่วน เดินทางไปด้วย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลบ่าเข้ามาของ บุคคลภายนอกจนนำ�มาซึ่งความโกลาหล นายก เทศมนตรีเมืองโอเดอจึงห้ามชุมนุมกันไม่ว่ารูป แบบใดก็ ต ามรวมถึ ง ห้ า มนำ � เครื่ อ งบิ น เล็ ก ลง จอดในพื้นแถบนั้น โดยใครก็ตามที่ฝ่าฝินก็จะ

ภูเขา “บูกาคาจ” ในเมืองโอเดอ ของฝรั่งเศส ถูกจับกุมทันที อย่างไรก็ตามในหมู่กลุ่มคนที่เชื่อในวัน สิ้นโลกบางส่วนเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงของการ ห้ามเข้าไปยังพืน้ ทีด่ งั กล่าวแท้จริงแล้วน่าจะเป็น เพราะเจ้าหน้าทีก่ �ำ ลังสืบสวนเหตุพบเห็นยูเอเอฟ โอหลายสิบครั้งเมื่อเร็วๆนี้มากกว่า รายงานข่าวระบุว่านอกจากหวั่นกลัวด้าน ความโกลาหลแล้ว ตำ�รวจยังให้เหตุผลถึงการ ปราบปรามนั ก ธุ ร กิ จ หั วใสที่ ห วั ง ทำ � งานจาก กระแสวันสิน้ โลกฟีเวอร์ ด้วยการโก่งราคาทีพ่ กั

หรือแม้แต่เปิดเช่าสนามหญ้าโล่งๆสำ�หรับลูกค้า ที่ต้องการบันทึกความทรงจำ� ณวันที่โลกแตก เป็นเสี่ยงๆ สือ่ มวลชนท้องถิน่ รายงานว่าเจ้าของทีร่ าย หนึง่ เปิดให้เช่าบ้านพัก 4 ห้องนอนบนไหล่ของ ยอดเขาบูการาช ในราคาสูงถึง 1,500 ยูโรต่อ คืน(ราว 60,000 บาท)ขณะที่สนามหญ้าโล่งๆ สำ�หรับคนที่ต้องการตั้งแคมป์ก็จะคิดเงิน 400 ยูโรต่อคืน(16,000 บาท)เลยทีเดียว

โนเกียใกล้เจ๊ง ประกาศขาย

สำ�นักงานใหญ่หลังประสบภาวะ

ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก

ยอดเหยื่อไต้ฝุ่น “บุปผา” 274คน

ปินส์เผยยังสูญหายอีกนับร้อย เอเอฟพี / เอเจนซี ส์ / ASTV ผู้ จัดการออนไลน์ - โนเกีย อดีตผูผ้ ลิต โทรศัพท์เคลื่อนที่เบอร์ 1 ของโลก จากฟินแลนด์ประกาศในวันอังคาร (4) จำ � เป็ น ต้ อ งขายที่ตั้ง สำ�นักงาน ใหญ่ ข องบริ ษั ท ที่ น อกกรุ ง เฮลซิ ง กิ เพือ่ นำ�เงินมาใช้แก้ปญ ั หาสภาพคล่อง ภายในองค์กรที่เข้าขั้นวิกฤต รายงานข่าวระบุว่าอดีตผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ตัดสินใจขาย สำ � นั ก งานใหญ่ ใ นเมื อ งเอสปู ที่ เ ป็ น บ้ า นของ โนเกี ย มาตั้ ง ช่ ว งทศวรรษที่ 1990 ให้ กั บ “Exilion” บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ�ของ ฟินแลนด์ในวงเงิน 170 ล้านยูโร (ราว 6,821 ล้านบาท) โดยคาดว่าการซื้อขายดังกล่าวจะ เสร็จสมบูรณ์ภายในสิน้ ปีนี้ และหลังจากนัน้ ทาง

โนเกียจะยืน่ เรือ่ งขอ “เช่า” อาคารหลังนีซ้ งึ่ มีชอื่ ว่า “โนเกียเฮาส์” แทน แม้พนักงานของโนเกียจำ�นวนมากจะต้อง รู้สึกเจ็บปวดที่ต้องเปลี่ยนสถานะจาก“เจ้าของ บ้าน” กลายเป็น “ผู้เช่า” ด้านทิโม อิฮามูติลาประธานฝ่ายการเงิน ของโนเกียเผยว่า การเป็นเจ้าของอาคารหรือ อสังหาริมทรัพย์มใิ ช่สว่ นหนึง่ ในแผนธุรกิจหลัก ของโนเกียในขณะนี้และทางบริษัทจำ�เป็นต้อง เร่งขายทรัพย์สนิ ทีม่ ใิ ช่หวั ใจในการทำ�ธุรกิจออก ไปเมื่อโอกาสมาถึง ความเคลื่ อนไหวล่ า สุ ดของโนเกี ยมี ขึ้ น หลังบริษทั เพิง่ ประกาศผลประกอบการทีข่ าดทุน ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่6 ติดต่อกันจากยอด ขายที่ลดฮวบและไม่มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นจน ส่งผลต่อสภาพคล่องภายในองค์กรและนำ�มา ซึ่งการตัดสินใจขายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อความ อยู่รอด

เอเจนซี ส์ - ยอดผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากไต้ ฝุ่ น บุปผา(Bopha) ที่ถล่มฟิลิปปินส์พุ่งเป็น 274 คนในวันพุธ(5) โดยยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อย ขณะทีห่ น่วยกูภ้ ยั พยายามเข้าไปให้ถงึ พืน้ ทีซ่ งึ่ ถูก กระแสน้ำ�และโคลนถล่มตัดขาดล่าสุดพายุที่พัด เข้าสู่แดนตากาล็อกซึ่งมีฤทธิ์เดชรุนแรงที่สุดใน รอบปีลูกนี้ได้อ่อนกำ�ลังลงเรื่อยๆ และมุ่งหน้า สู่ทะเลจีนใต้ ไต้ฝุ่นบุปผาเข้าสู่ฝั่งของเกาะมินดาเนา เกาะใหญ่ทางภาคใต้ของฟิลปิ ปินส์เมือ่ วันอังคาร (4) ด้วยความเร็วลม 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำ�ให้ต้นไม้โค่นล้ม บ้านเรือนเสียหาย โคลน ถล่ม และน้ำ�ป่าไหลบ่าทะลักทลาย อย่างไรก็ ดี ในวันพุธ (5)พายุได้อ่อนกำ�ลังลงไปอีกและ มุง่ หน้าสูท่ ะเลจีนใต้พนื้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบมาก ทีส่ ดุ คือบริเวณชายฝัง่ ไร่นา และเหมือง ทางด้าน

ใต้ของเกาะมินดาเนา เบนิโต รามอส ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระบุว่า มีผู้เสียชีวิตไป 253 คนทั้งในและรอบๆ เมืองนิวบาตาน และ เมืองมอนคาโยซึง่ ตัง้ อยูบ่ นภูเขาทีม่ พี วกตืน่ ทอง เข้าไปขุดค้นหาทองคำ�กันมาก สืบเนือ่ งจากฤทธิ์ ไต้ฝุ่นบุปผาทำ�ให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำ�ท่วม ฉับพลัน ผู้รอดชีวิตในเมืองนิวบาตาน บนเกาะ มินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ พยายาม ค้ น หาศพญาติ มิ ต ร ภายหลั ง จากพายุ ไ ต้ ฝุ่ น “บุปผา” เคลื่อนผ่านไป เมื่อวันพุธ(5)จำ�นวน ผู้เสียชีวิตในแดนตากาล็อกจากไต้ฝุ่นลูกนี้เพิ่ม ขึ้นเป็น 274 คนแล้ว และยังมีผู้สูญหายอีก หลายร้อยคน เขากล่าวด้วยว่า ยังมีผู้คนอีก 21 คน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 24


อียิปต์ตึงเครียด!คนนับหมื่น ไม่กลัวรถถังกลับมาปิดล้อม เอเอฟพี / บี บี ซี -ผู้ ป ระท้ ว งต่ อ ต้ า น ประธานาธิบดีอยี ปิ ต์โมฮัมเหม็ด มอร์ซี มากกว่า 10,000 คนออกั น อยู่ ที่ จ ตุ รั ส ด้ า นหน้ า ของ ทำ�เนียบประธานาธิบดีเมือ่ ช่วงค่�ำ วันศุกร์(7)บาง ส่วนฝ่าแนวกั้นลวดหนามของทหารพยายาม ปีนเข้าไปภายใน อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดย ทั่วไปยังอยู่ในความสงบ ประชาชนมากกว่า 10,000 คนรวมตัวกัน รอบทำ�เนียบประธานาธิบดีอียิปต์ในกรุงไคโร ปฏิเสธเสียงเรียกร้องเข้าสูก่ ารเจรจาของนายมอร์ ซี ทั้งนี้แม้ไม่พบเห็นเหตุรุนแรงใดๆ แต่ความ ตึงเครียดอยู่ในระดับสูงหลังบริเวณเดียวกันนี้ เป็นจุดที่เกิดการปะทะระหว่างฝ่ายสนับสนุน และต่อต้านนายมอร์ซีในวันพุธ(5) ที่คร่าชีวิต ผู้คนไป 7 รายและบาดเจ็บราว 600 คน

รายงานข่าวของเรอยเตอร์ระบุวา่ ผูช้ มุ นุม ฝ่ายต่อต้านประธานาธิบดีที่รวมตัวกันอยู่รอบ ทำ�เนียบบางส่วนใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัดลวด หนามฝ่ า แนวกั้ น เข้ าไปและขึ้ นไปบนกำ � แพง ทำ�เนียบประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้ว เหตุการณ์โดยทัว่ ไปยังเป็นไปด้วยความสันติแม้ ก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมฝ่ายสนับสนุนนายมอร์ซ ก็ จัดเดินขบวนในเมืองหลวงเช่นกัน ฝ่ายต่อต้านนั้นกล่าวหาว่ามอร์ซีพยายาม ฟื้นระบบเผด็จการด้วยการออกกฤษฎีกาเพิ่ม อำ�นาจตนเองและยังโกรธแค้นยิ่งขึ้นเมื่อสภา ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มอิสลามิส ต์ได้เร่งรัดผลักดันร่างรัฐธรรมนูญออกมาโดยที่ ประธานาธิ บ ดี ป ระกาศจั ด การลงประชามติ รับรองในวันที่15 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุด

ผู้ประท้วงชาวอียิปต์พยายามฝ่าแนวรั้วลวดหนามของทหาร รองประธานาธิบดีมาห์มดู เมกกิ บอกกับเอเอฟพี ว่าอาจเลื่อนการลงประชามติออกไป ความเคลื่อนไหวของรองประธานาธิบดี เมกกีมีขึ้นหลังจากฝ่ายค้านยืนกรานไม่ยอมรับ ข้อเสนอเพิม่ อำ�นาจตนเองเร่งรัดจัดทำ�ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยทางเนชัน่ แนล ซัลเวชัน ฟรอนท์ กลุ่มฝ่ายค้านหลักบอกว่าจะไม่เข้าร่วม โต๊ะเจรจาคลี่คลายวิกฤตในวันเสาร์นี้(8)ตามข้อ เสนอของนายมอร์ซี ด้านโมฮัมเหม็ด เอลบาราได เจ้าของ รางวัลโนเบลแกนนำ�ร่วมของกลุ่มเคลื่อนไหว โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เรียกร้องกลุ่มการ

เมืองต่างๆอย่าตกหลุมพรางเจรจาใดๆกับนาย มอร์ซีเป็นอันขาด ขณะที่ลิเบอรัล วาฟด์และ เนชันแรล แอสโซเซียชัน ฟอร์ แชงก์อีกสอง กลุ่มการเมืองฝ่ายต่อต้านก็คว่ำ�บาตรการเจรจา นี้เช่นกัน การคว่ำ�บาตรดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจาก กรณีที่ประธานาธิบดีมอร์ซีสร้างความขุ่นเคือง แก่ ฝ่ า ยต่ อ ต้ า นเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ( 6)หลั ง ออก ถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์ปฏิเสธถอนสมอเพิ่ม อำ�นาจตนเองและเลื่อนการทำ�ประชามติโหวต รับรองร่างรัฐธรรมนูญออกไป

ล้มพาดขวางถนน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้ทุกสิ่งทุก อย่างที่มีตั้งแต่อุปกรณ์หนักจนถึงเลื่อยและมือ เปล่าเพื่อเคลียร์ถนน รายงานระบุว่าพื้นที่ประสบภัยหลายแห่ง ยังคงถูกตัดขาดเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าและระบบ สื่อสาร ขณะที่ถนนและสะพานชำ�รุดทางการ ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในปฏิบตั กิ ารค้นหาและกูภ้ ยั

เจ้าหน้าทีห่ ลายรายบอกว่า ประชาชนราว 178,000 คนยังคงอยู่กันตามศูนย์อพยพพักพิง ชั่ ว คราวอย่ า งแน่ น ขนั ด ขณะที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่นขอรับบริจาคอาหาร น้ำ�สะอาดและเสื้อผ้า สำ�หรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย โดยที่โรงเรียนสถาน ศึกษาต่างๆยังคงปิดทำ�การในวันพุธเช่นเดียวกับ เที่ยวบินภายในประเทศ

รถถังหลายคนประจำ�การอยู่ในจตุรัสและแถบใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้ดำ�เนินการใดๆกับผู้ประท้วง ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนก็ได้ทีปีนขึ้นไปบนรถถังเหล่านั้นเพื่อประกาศว่าทหารเป็นพวกเดียวกัน เสียชีวิตในพื้นที่อื่นๆ ของเกาะมินดาเนาตลอด จนตามหมู่เกาะที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ นอกจากนั้นมีคนที่สูญหายยังติดตามไม่พบอีก 279 คนและคนอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บ 339 คน รัฐมนตรีมหาดไทย มาร์ โรซาส และ รัฐมนตรีสวัสดิการสังคม โคราซอน โซลิมาน ซึ่งบินไปภาคใต้เพื่อติดตามตรวจสอบความเสีย หายทีเ่ กิดขึน้ ได้บรรยายถึงภาพของหลายๆ ท้อง ที่ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนนับพันนับหมื่นหลังที่ ถูกลมพายุและกระแสน้ำ�ซัดพังพินาศ และมีศพ จำ�นวนมากนอนเกลื่อนอยู่ตามพื้นดิน “มีครอบครัวหลายครอบครัวทีเ่ สียชีวติ ไป ทัง้ หมด 6 หรือ 7 คนทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน เป็น เรื่องน่าเศร้าสลดจริงๆ เมื่อคิดดูว่าครอบครัวทั้ง ครอบครัวเลยถูกน้ำ�พัดพาหายไปหมด” โรซาส กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์โทรทัศน์เอบีเอส-ซีบี เอ็นของฟิลิปปินส์ ขณะที่ โซลิมาน บอกกับสำ�นักข่าวเอเอฟ พีวา่ “สิง่ ทีเ่ ราจำ�เป็นต้องรีบส่งไปยังพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ก็คอื ถุงสำ�หรับบรรจุศพ, ยาต่างๆ, เสือ้ ผ้าแห้งๆ, และที่สำ�คัญที่สุดเคยคือเต็นท์เพราะผู้รอดชีวิต ตอนนี้กำ�ลังอาศัยกันอยู่ในที่กลางแจ้ง” ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโน แถลงอย่างพยายามมองโลกในแง่ดีว่ายอดผู้เสีย

ชีวิตและสูญหายทั้งหมดแม้จะสูงกว่า 500 คน แล้วแต่ก็ยังถือว่าต่ำ�กว่าผู้เสียชีวิต 1,200คนจาก พายุเขตร้อนวาชิ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2011ซึ่ง ยังทำ�ให้คนนับแสนในมินดาเนาไร้ที่อยู่ อากีโนเสริมว่า รัฐบาลกำ�ลังตรวจสอบว่า เหตุใดฐานลาดตระเวนแห่งหนึ่งของกองทัพใน บริเวณเมืองนิวบาตานซึ่งถูกน้ำ�ป่าพัดพาไปด้วย ในคราวนี้ จึงไปตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจประสบ อุทกภัยได้งา่ ยๆ เช่นนีร้ วมทัง้ ตรวจสอบรายงาน ทีร่ ะบุวา่ ศูนย์อพยพในพืน้ ทีด่ งั กล่าวซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ต่ำ� เสี่ยงต่อการถูกน้ำ�ท่วมยังคงถูกน้ำ�พัดพาไปเช่น เดียวกัน บุปผาถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในบรรดา พายุ 16 ลู ก ที่ ถ ล่ ม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นปี นี้ แ ต่ ล ะปี ประเทศเกาะแห่งนี้จะเผชิญพายุไต้ฝุ่นราว 20 ลูกแม้โดยทั่วไปแล้วมินดาเนาไม่ได้เป็นด่าน หน้ารับพายุก็ตาม ทางด้าน โคราซอน มาลันโยน ผูว้ า่ การจัง หวัดดาเวาโอเรียลทัล ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ต้ฝนุ่ บุปผา ขึ้นฝั่งเสริมว่า เมืองคาทีลที่ถูกขนาบระหว่าง ภูเขากับทะเลและตัง้ อยูบ่ นชายฝัง่ ด้านตะวันออก ของมินดาเนาตลอดจนอีกสองเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ได้ถูกตัดขาดเนื่องจากสะพานและต้นไม้ที่โค่น

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 25


ยอดเหยื่อไต้ฝุ่น “บุปผา” พุ่งทะลุ 500 ไร้ที่อยู่อีกกว่า 300,000 คน เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฟิลิปปินส์ เผยยอดผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่น “บุปผา” ซึ่งได้รับ การยืนยันในวันนี้ (7) เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำ�กว่า540 รายแล้ว หลังจากพายุลูกดังกล่าวถล่มประเทศ รุนแรงที่สุดในปีนี้ พันโทลินดอน ปานิซา โฆษกกองทัพส่วน ภูมิภาคเผยว่ากองกำ�ลังติดอาวุธสามารถกู้ศพผู้ เสียชีวติ ได้ 506 รายบริเวณชายฝัง่ ทางตะวันออก ของเกาะมินดาเนาและเมืองนิวบาตาน ทางตอน ใต้ของประเทศ ส่ ว นเจ้ า หน้ า ที่ ป้ อ งกั น พลเรื อ นในกรุ ง มะนิลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก 23 รายในส่วน อื่นของเกาะมินดาเนารวมถึงเหยื่ออีก 11 ราย

บนเกาะวิสายัน หน่วยงานของรัฐบาลดังกล่าวเสริมว่ายัง มีผู้สูญหายอีกถึง 383 คน ขณะที่จำ�นวนผู้รอด ชีวิตซึ่งต้องลี้ภัยไปอาศัยที่พักพิงชั่วคราวของ รัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 306,000 ชีวิต โกราซอน โซลิมาน เลขาธิการสวัสดิการ สังคมกล่าวว่าผู้คนที่สูญเสียบ้านและที่อยู่อาศัย ไปกับพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ต้องรวมตัวกันตามค่ายพัก ซึ่งมีผู้ประสบภัยอพยพไปอยู่อย่างแออัด เพื่อ ขอน้ำ� อาหารและที่พักพิง สภาพความเสียหาย ในสวนกล้วยแห่งหนึ่งซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นซัดถล่ม พังราบ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงควานหาศพผู้เสียชีวิตในซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นบุปผา

นักวิจัยตื่น!!หมึกตัวเบ้อเริ่ม หลายร้อยเกยตื้นชายหาดสหรัฐฯ

HSBC ตกลงจ่ายค่ายอมความ

คดีฟอกเงินให้สหรัฐฯ 59,000 ล.

เอ็นบีซี/ซีบีเอส -หมึกหลายร้อยตัวถูกซัด มาเกยตื้นชายฝั่งแถบซานตาครูซ เคาน์ตี มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่เหล่านัก วิทยาศาสตร์กำ�ลังพยายามตรวจสอบถึงต้นตอ เหตุการณ์อันน่าพิศวงนี้ หมึ ก ฮั มโบลด์ ข นาดใหญ่ ห ลายร้ อ ยตั ว เกยตื้ น กระจั ด กระจายครอบคลุ ม ชายฝั่ ง จาก แอปตอสถึงวันสันวิลล์เป็นระยะทางกว่า 19 กิโลเมตรและเหล่านักวิทยาศาสตร์ประกาศเตือน ประชาชนห้ามสัมผัสหรือลักลอบนำ�เอาหมึก เหล่านี้ไปปรุงเป็นอาหารเนื่องจากอาจมีสารพิษ ที่เป็นอันตรายอยู่ในตัวของพวกมัน เหล่ า นั ก วิ จั ย ณ สถานี วิ จั ย ทางทะเล ฮอพ กินส์ของมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ระบุ ว่ามีข้อสันนิษฐานอยู่ 2อย่างต่อสาเหตุการเกย ตื้นตามชายฝั่งต่างๆแถบแคลิฟอร์เนียกลางและ แคลิฟอร์เนียเหนือของเหล่าหมึกความยาวเฉลี่ย 35 เซนติเมตร ซึ่ ง ปกติ แล้ ว มั ก พบเฉพาะบริเวณน้ำ�อุ่น ใกล้ทะเลคอร์เตซเท่านั้น “เรามีอยู่ 2 ทฤษฎี” ฮันนา โรเซน

นักศึกษาระดับปริญญา กล่าวว่าข้อแรกคือหมึก เหล่านั้นอาจรุกล้ำ�เข้ามายังพื้นใหม่ๆ ด้วยหมึกที่พบเกยตื้นตามชายหาดต่างๆ รอบๆมอนเตเรย์และซานตาครูซนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม ส่วนใหญ่เป็นหมึกวัยหนุ่มสาวบางที พวกมันอาจว่ายตามกระแสน้ำ�อุ่นและเข้ามาหา อาหารในพื้นที่แถบนี้ โรเซนบอกต่อว่าในอดีตทีพ่ บเห็นหมึกฮัม โบลด์วา่ ยมายังน่านน้�ำ แถบนีน้ นั้ มีความสัมพันธ์ กับปรากฎการณ์เอลนีโญ่และพอพวกมันปรับตัว ได้แล้ว การเกยตื้นก็จะลดลงไปเอง ส่ ว นทฤษฎี ที่ ส องก็ คื อ การเกยตื้ น ครั้ ง นี้ สั ม พั น ธ์ กั บ ห่ ว งโซ่ อ าหารของหมึ ก ที่ อ าจ ปนเปื้อ นเป็ น ครั้ งคราวจากภาวะสาหร่ า ยเบ่ ง บานโดยสาหร่ายทะเลสีแดงมีพิษชนิดหนึ่งซึ่ง สามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทกลาง ของหมึกและทำ�ให้พวกมันสับสน อย่างไรก็ตามเหล่านักวิทยาศาสตร์จาก สถาบันวิจัยแห่งนี้ได้ทำ�การเก็บตัวอย่างหมึก เหล่านี้และตรวจสอบถึงสาเหตุของการเกยตื้น ครั้งนี้ให้ชัดเจนอีกครั้ง

ธนาคารสัญชาติอังกฤษตกลงจ่ายเงินให้ รัฐบาลสหรัฐฯ 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ ยอมความในคดี ฟ อกเงิ น นั บ เป็ น การจ่ า ยเงิ น ยอมความที่มีมูลค่าสูงที่สุดคดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อ ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวน ของวุฒิสภาสหรัฐฯ พบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดราย ใหญ่ได้ใช้บัญชีธนาคารเอชเอสบีซีของอังกฤษ ที่มีสาขาในเม็กซิโกและสหรัฐฯ เพื่อฟอกเงิน ซึ่ ง ต่ อ มา ธนาคารยอมรั บ ว่ า มี ค วาม บกพร่ อ งในการควบคุ ม การฟอกเงิ น จริ ง จึ ง ยอมความด้ ว ยการจ่ า ยเงิ นให้ รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ

1,900ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 59,000 ล้านบาทซึง่ เป็นจำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยเงินยอมความสูง ทีส่ ดุ ทัง้ นีจ้ ากหลักฐานพบว่าธนาคารเอชเอสบีซี ได้ละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ด้วยการทำ�ธุรกรรม ทางการเงินกับประเทศอิหร่าน เกาหลีเหนือและ อีกหลายประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำ�บาตร นอกจากเอชเอสบีซแี ล้วยังมีธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ซึง่ เป็นของอังกฤษเช่นกันได้ถกู ดำ�เนิน คดีในข้อหาเดียวกัน แต่จ่ายเงินยอมความเพียง 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9,000 ล้านบาทเท่านั้น

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

บ้าน“แคดแมนส์” ที่พักอาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรัก..ในฉบับ นี้ผมมีหวั ข้อเรือ่ งที่จะเขียนเอาไว้แล้วคือ “ซอส มะเขือเทศโรเซลล่า” ที่กลายเป็นข่าวเศร้าเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ด้วยการประกาศยุติการผลิต หลังวันคริสต์มาสนี้ หลังจากเจอคูแ่ ข่งห้างสรรพ สินค้าขนาดใหญ่ขายสินค้ายี่ห้อของตนเองที่สั่ง ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาขายในราคาถูกกว่า จนบริษัทไม่สามารถแข่งขันได้ ประกาศปิด โรงงานในรัฐวิคตอเรีย ผลที่ตามมาคือแรงงาน ต้องตกงาน และเป็นการปิดฉากซอสมะเขือเทศ โรเซราทีก่ อ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ปี ๑๘๙๖ (๒๔๓๙) ด้วย อายุขัยนานถึง ๑๑๖ ปี ผมใช้เวลาค้นหาข้อมูลความเป็นมาของ มะเขือเทศโรเซล่าจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต อยู่สองชั่วโมงได้ข้อมูลไม่มากนัก ถ้าจะให้ได้ ข้อมูลกันจริง ๆ เห็นที่จะต้องไปค้นในหอสมุด ขนาดใหญ่ ซึ่งก็ไม่รับประกันว่าจะสำ�เร็จหรือ ไม่ เพราะเว็บไซต์ของบริษทั ผูผ้ ลิตเองก็มปี ระวัติ เพียงสั้น ๆ แค่ ๘ บรรทัด เท่ากับอัตราเฉลี่ย ที่ครั้งหนึ่งคนไทยเคยอ่านหนังสือได้แค่เนี๊ยะ ต่อ ๑ ปีพอดี เมื่อเป็นเช่นนี้หากจะลุยเขียนต่อไปก็จะ กลายเป็นเรื่อง “ซอสมะเขือเทศ” ซึ่งไม่เข้า ประเด็น ผมจึงหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ออส เตรเลียขึน้ มาพลิกดูอย่างเป็นการด่วน มาได้เรือ่ ง ราวของบ้าน “แคดแมนส์” หรือ Cadman’s Cottage คำ�ว่า Cottage ถ้าแปลอังกฤษเป็น อังกฤษหมายถึงบ้านพักขนาดเล็ก ซึง่ ส่วนใหญ่ ใช้อยูอ่ าศัยชัว่ คราวอย่างบ้านพักประจำ�ตำ�แหน่ง หรือบ้านพักตากอากาศ บ้านแคดแมนส์ผมเพิ่งเดินผ่านเมื่อคืนวัน พุธที่ผ่านมา ตอนพาลูกบ้านไปเลี้ยงอาหารค่ำ� ทีร่ า้ นแพนเค้ก (ร้านนีเ้ ปิดขาย ๒๔ ชัว่ โมง ชาว

ซิดนียไ์ ม่ทราบถือว่าเชยนะครับ) ผมทราบเพียง ว่า บ้านแคดแมนส์คอื ทีพ่ กั อาศัยทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ใน ออสเตรเลียที่หลงเหลืออยู่ถึงบัจจุบัน มีคนที่ ชื่อแคดแมนส์เคยอาศัยอยู่ที่นี่ แต่ก็ไม่ทราบว่า เขาเป็นใคร? ทำ�ไมบ้านพักหลังนี้จึงถึงได้ชื่อว่า “แคดแมนส์”? ผมจึงขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมดู ความเป็นมาของเรื่องนี้กันเลยครับ

@@@@

นั บ จากกั ป ตั น อาร์ เ ธอร์ ฟิ ล ลิ ป นำ � ชาว ผิวขาวเข้ามาตั้งรกรากในทวีปออสเตรเลียครั้ง แรกที่ซิดนีย์โคฟ (Sydney Cove) ด้วยการขึ้น ฝั่งปักธงแสดงการเข้าครอบครองในวันที่ ๒๖ มกราคม ๑๗๘๘ (พ.ศ. ๒๓๓๑) โปรดดูภาพ จุดที่ปักธงยูเนียนแจค ปัจจุบันคือจุดที่ตั้งธงริม ถนนโลฟตัส ที่เซอร์คิวลาร์คีย์ครับ ในช่วงนั้น การก่อสร้างอาคารทีพ่ กั และสำ�นักงานได้เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยชุมชนแห่งแรกถูกจัดให้อยู่ที่ เดอะรอคส์ ในจำ�นวนนีร้ วมถึงบ้านพักนายท้าย เรือเล็กของรัฐบาลถูกสร้างในปี ๑๘๑๖ (พ.ศ. ๒๓๕๙) ซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านแคดแมนส์ บ้านพักหลังนี้ถูกออกแบบโดยนายฟราน ซิ ส กรี น เวย์ อ ดี ต สถาปนิ ก นั กโทษจากเกาะ อังกฤษ ผู้ถูกเนรเทศมาอยู่ซิดนีย์ในปี ๑๘๑๔ (พ.ศ.๒๓๕๗) มีข้อมูลจากแหล่งหนึ่งกล่าว ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ถูกสร้าง ตาม แนวชายน้ำ�ฝั่งเดอะร็อคส์ โดยห่างจากชายน้ำ� เพียง ๒.๔ เมตรเมื่อน้ำ�ทะเลขึ้นสูงสุด ต่อเมื่อ มีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างเซอร์คิวล่าร์คีย์ มีการ ถมที่ชายฝั่ง บ้านหลังนี้ได้อยู่ห่างจากระดับน้ำ� ขึ้นสูงสุดประมาณ ๑๐๐ เมตร บ้ า นพั ก ขนาดเล็ ก หลั ง นี้ ถู ก สร้ า งใน

ระหว่ า งเดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ น ตุลาคม ๑๘๑๖ เป็นอาคารหิน ทรายขนาดเล็ ก สองชั้ น ภายใต้ การควบคุมของนายกรีนเวย์ ผู้ ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากจุดก่อสร้าง เพียง ๔๕ เมตรเท่านั้น หลั ง จากก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรียบร้อย บ้านหลังนี้ถูกใช้เป็น ที่พักอาศัยโดยบุคคลและคนใน ซิดนีย์โคฟในปี ๑๗๘๘ ครอบครัวหลายรุ่นผลัดเปลี่ยน กันไป กล่าวคือในช่วงปี ๑๘๑๖ ถึง ๑๘๔๕ (พ.ศ. ๒๓๕๘ ถึง ๒๓๘๘) เป็ น ที่ พั ก อาศั ย ของ ผู้บังคับการกองเรือเล็กจำ�นวน ๔ นาย ในระหว่างปี ๑๘๔๕ ถึง ๑๘๖๔ (พ.ศ. ๒๓๘๘ ถึง ๒๔๐๗) หลังจากที่กองเรือเล็ก ถูกยุบไป บ้านหลังนี้ถูกใช้เป็น สำ�นักงานใหญ่ของตำ�รวจน้ำ�ซิด นีย์ และในระหว่างปี ๑๘๖๕ ถึง ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๔๐๘ ถึง ๒๕๑๓) บ้านพักได้ถกู ผนวกเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่มบ้านพักทหาร เรือเนือ่ งจากอยูต่ ดิ กับที่พักทหาร เรือ (Sailors Home) โดยใช้เป็น บ้านพักของนายทหารเรือ ในปี ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) บ้ า นพั ก หลั ง นี้ ถู ก ซ่ อ มแซมครั้ งใหญ่ ห ลั ง จากได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น มรดก ของชาติภายใต้พระราชบัญญัติ ซิดนีย์โคฟมองจากเคอร์ริบิลลีทางฝั่งเหนือในปี ๑๘๑๑ วนอุทยานและสัตว์ป่าแห่งชาติ เปรียบเทียบกับเมืองในปัจจุบัน ลูกศรสีแดงชี้คือบริเวณ จากนั้ น ในปี ๑๙๘๘ (พ.ศ. ที่ก่อสร้าง บ้านพักแคดแมนส์ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ๒๕๓๑) ได้มีการไต่สวนทาง ด้านโบราณคดีกับบ้านพักหลังนี้ ครัง้ ใหญ่ ทำ�ให้ทราบว่าชิน้ ส่วน สำ�คัญทีม่ คี ณ ุ ค่าต่อประวัตศิ าสตร์ และมรดกของชาติได้ถูกทำ�ลาย ไปอย่างรูเ้ ท่าไม่ถงึ การในระหว่าง การซ่อมแซม นั บ จากนั้ น มามี ก ารซ่ อ ม แ ซ ม บ้ า น พั ก เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย เท่านั้น ในบัจจุบันบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่ระ หว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ร่วมสมัยและท่าจอดเรือโดยสาร ระหว่างชาติ โดยถูกใช้เป็นศูนย์ ข้ อ มู ล และประชาสั ม พั น ธ์ ข อง สำ � นั ก งานวนอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซิดนีย์ฮาร์เบอร์ @@@@

บ้านพักแคทแมนส์ในช่วงระหว่างปี ๑๘๗๒ ถึง ๑๙๘๘ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 27

ที นี้ ล องมาดู ชื่ อ “บ้ า น แคดแมนส์” เกิดขึ้นได้อย่างไร? นายฟรานซิส กรีนเวย์ ในธนบัตรฉบับละ ๑๐ เหรียญ ผู้ออกแบบบ้านพักแคดแมนส์ และนายแคดแมนส์คือใคร? ชื่อบ้านแคดแมนส์อาจไม่เกิดขึ้นหากนาย มาเหลือเป็นนักโทษตลอดชีวิตในอาณานิคม จอห์น แคดแมนส์อดีตพนักงานโรงพิมพ์วยั ๒๔ นิวเซาท์เวลส์ ปีนกั โทษคดีขโมยม้าในปี ๑๗๙๖ (พ.ศ.๒๓๓๙) เขาถู ก จั บใส่ เ รื อ บาร์ ด เวล (Bardwell) และนางอลิซาเบท มอร์ทเิ มอร์ แม่หม้ายลูกสอง ออกจากเกาะอังกฤษในวันที่ ๗ พฤศจิกายน นักโทษ ขโมยหวีแปรงผม ได้ถูกเนรเทศ ๑๗๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) มาถึงซิดนีย์ในวันที่ มาอยู่ออสเตรเลีย ๑๘ พฤษภาคม ๑๗๙๘ (พ.ศ. ๒๓๔๑) พอถึง โทษฐานขโมยม้าที่นายแคดแมนส์ได้รับ เขาก็ถูกส่งไปเป็นนักโทษใช้แรงงานหนักทันที คือประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ แต่ลดโทษ อ่านต่อหน้า 36


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 28


“ตั้งใจ” เมือ่ เราเป็นเด็กพวกเราคุน้ หูกบั คำ�ว่า “ตัง้ ใจ” จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ เมือ่ เราโตขึน้ เข้าทำ�งาน เราได้ยินคำ�ว่า “ตั้งใจ” เช่นเดียวกัน และเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะนำ�คำ�นี้มาพูดกับลูกหลาน ลูกศิษย์ของเราเช่นกัน ทั้งนี้เพราะถ้าเรามีความตั้งใจทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใด ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น น้อยมากหรือไม่เกิดขึน้ เลย ตรงกันข้ามกับคนสะเพร่า เขาจะทำ�งาน ทำ�หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เพียงแต่ขอให้เสร็จๆ ผลจะเป็นอย่างไร จะถูกหรือผิดไม่สนใจ ถ้าเรามีความตั้งใจในการทำ�งาน เรียนหนังสือ หรือประพฤติปฏิบัติสิ่งใด ผลสัมฤทธิ์จะตามมาให้เป็นที่ชื่นใจ ความตัง้ ใจหมายถึงการใช้สมาธิของเรา พลังจิตของเรามุง่ ไปสูจ่ ดุ ๆ หนึง่ และหมายถึงการ พิจารณาการคิด การพิจารณาปัญหาและเรื่องราวต่างๆ อย่างถี่ถ้วน สังคมมนุษย์ยุคนี้กำ�ลังเผชิญกับโรคสมาธิสั้น เราไม่ค่อยมีเวลาใคร่ครวญหาเหตุผล ไม่มี เวลาศึกษาหาข้อมูลทั้งที่ยุคนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าและเร็วกว่ายุคเก่าก่อน เพียงแต่เรา ต้องระวังและรู้จักเลือกอะไรที่มีแก่นสารกับชีวิต ความตั้งใจถือว่าเป็นคุณธรรมประการหนึ่งของชีวิต เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนให้เป็นคนมี ความอดทนและอดกลั้น บุคคลที่ปล่อยให้ความตั้งใจแตกดับง่ายๆ เขาจะไม่มีอนาคต ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องภายในครอบครัวหรือชีวิตการทำ�งาน ความตั้งใจมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ในแง่ลบหมายถึงบุคคลที่ไม่มีความตั้งใจ ชีวิตปล่อยไป ตามอารมณ์หรือแล้วแต่แรงกระตุน้ จากภายนอก ความตัง้ ใจในแง่ลบยังหมายถึงบุคคลทีจ่ ดจ่ออยู่ กับการวางแผนทำ�ลายทำ�ร้ายผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งส่วนตัวและผู้อยู่รอบข้าง ส่วน ผู้มีความตั้งใจในแง่บวก เขาใช้เวลาคิดก่อนลงมือทำ�และสิ่งที่เขาจะทำ�คือสิ่งที่จะให้ประโยชน์ สูงสุด ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเช่น ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำ�ดี ตั้งใจที่จะไม่สร้างความเดือดร้อน ตั้งใจแสวงหาพระเจ้า ตั้งใจไปนมัสการพระเจ้า ตั้งใจดูแลพ่อแม่อย่างดี ฯลฯ จงมีความตั้งใจที่ดีและเพียรพยายามจนความตั้งใจนั้นบรรลุผลตามเจตนารมณ์

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 29

อ่านต่อฉบับหน้า


สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ฉีดวัคซีน...จำ�เป็นหรือไม่ โดย สินีนาฏ ขานทะราชา...........เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม

สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน เมือ่ ไม่นานมา นี้ มีข่าวออกทางทีวี ว่ารัฐบาลได้จัดทำ�หนังสือ คู่มือความรู้ในการฉีดวัคซีนสำ�หรับเด็ก ให้แก่ ผู้ปกครอง ดิฉันก็ได้เข้าไปดูทางเว็บไซด์ ซึ่ง ก็พบว่าจริงๆแล้ว หนังสือคู่มือนี้มีมานานแล้ว และได้ทำ�การปรับปรุงมาเรื่อยๆ และเดือนที่ ปรับปรุงล่าสุดคือเดือน มีนาคม 2512 สาเหตุ ที่จำ�เป็นต้องให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่องเพราะ ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เห็นความสำ�คัญใน เรื่องนี้ และก็มีข้อกังขาเกี่ยวกับฉีดวัคซีน บ้าง ก็ว่าไม่มีความจำ�เป็นต้องฉีด ให้สร้างภูมิเองจะ ดีกว่า เพราะอาจจะมีสารตกค้างหลังจากฉีดไป แล้ว และจะทำ�ให้เป็นมะเร็งในอนาคต บ้างก็ ว่าเคยมีคนฉีดแล้วพิการ ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่า นี้หากรวบรวมสถิติของการเกิดเหตุ ก็ยังไม่ สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นทางการและชัดเจน ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอ เพราะผู้ที่ได้ทำ�การฉีด แล้วเกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงนั้นมีน้อยมาก ซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะมีเงื่อนไขทางสุขภาพที่ไม่ แข็งแรง โดยอาจมีโรคประจำ�ตัวอยู่แล้วเป็นต้น ดิฉันขออนุญาตเอาเอกสารที่เรามีอยู่ใน สำ�นักงาน ทีไ่ ด้ท�ำ การแปลจากคุณมาลิน วงศ์ทวี วัฒนา มาให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ ในเรือ่ งโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนของรัฐนิว เซาท์เวลล์ ลงในบทความฉบับนี้ค่ะ

ข้อมูลสำ�หรับท่านและบุตร

หน่วยงานบริการสาธารณสุขรัฐนิวเซ้าท์ เวลส์จดั โครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้เด็กวัย รุ่น ตามคำ�แนะนำ�ของสภาวิจัยด้านสาธารณสุข และการแพทย์แห่งชาติ (National Health & Medical Research Council) บิดามารดา/ผู้ ปกครองต้องเซ็นยินยอมให้บุตรรับวัคซีนแต่ละ ชนิด โดยโรงเรียนจะให้เอกสารให้ความยินยอม ฉีดวัคซีนและคำ�ชีแ้ จงเรือ่ งสิทธิขอ้ มูลส่วนบุคคล แก่บุตรของท่านเพื่อนำ�มาให้ท่าน

ขั้นตอนต่อไป • อ่านข้อมูลในเอกสารชุดนี้โดยละเอียด • หากท่ า นประสงค์ ใ ห้ บุ ต รรั บ วั ค ซี น กรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมฉีดวัคซีนและ ส่งคืนให้ทางโรงเรียน กรอกแบบฟอร์มเมือ่ เห็น สัญญลักษณ์นี้ @ • หากท่านไม่ประสงค์ให้บุตรรับวัคซีน อย่ากรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมฉีดวัคซีน หรือส่งคืนให้ทางโรงเรียน คำ�ถาม-ตอบ ถาม: วัคซีนทำ�งานอย่างไร การฉีดวัคซีนเป็นวิธกี ารกระตุน้ ให้รา่ งกาย สร้างภูมิคุ้มกันในลักษณะเดียวกันกับการเป็น โรค แต่ไม่ทำ�ให้เกิดอาการของโรค วัคซีนส่วน

ใหญ่กระตุน้ ให้รา่ งกาย “จดจำ�” ทำ�ให้คนเราไม่ เป็นโรคหากร่างกายสัมผัสกับเชื้อโรค ถาม: วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน วัคซีนในประเทศออสเตรเลียปลอดภัยมาก และต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ก่อนได้ รับการอนุมัติออกใช้โดยองค์การผลิตภัณฑ์เพื่อ การรักษา (Therapeutic Goods Administration) กฎหมายบังคับให้มีการตรวจสอบและทำ�การ วิจัยโดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมงานวิจัยทางคลีนิก เป็นหน่วยพันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์การ ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษายังติดตามสังเกตการณ์ ความปลอดภัยหลังจากได้นำ�วัคซีนมาใช้แล้ว ถาม: ปฎิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลันและ รุนแรง (Anaphylaxis - แอนนะฟิแล็กซิส) คือ อะไร ปฎิกริ ยิ าภูมแิ พ้อย่างเฉียบพลันและรุนแรง อาจทำ�ให้หมดสติและถึงแก่ชวี ติ ได้หากไม่ได้รบั การรักษาโดยเร็ว อาการนีแ้ ทบจะไม่เกิดขึน้ หลัง การฉีดวัคซีน พยาบาลผู้ฉีดวัคซีนทุกคนได้รับ การฝึกอบรมวิธีการบำ�บัดอาการจากปฎิกิริยา ภูมิแพ้อย่างเฉียบพลันและรุนแรง ถาม: ข้าพเจ้าจะได้รบั บันทึกการฉีดวัคซีน หรือไม่ บุตรของท่านจะได้รบั บันทึกการฉีดวัคซีน หากท่านไม่ได้รับบันทึกการฉีดวัคซีนอย่าสัน นิษฐานว่าบุตรของท่านได้รับวัคซีนแล้ว สิ่งที่สำ�คัญคือท่านแจ้งให้แพทย์ของท่าน ทราบด้วยว่าบุตรของท่านได้รับการฉีดวัคซีนนี้ แล้ว โปรดเก็บบันทึกการฉีดวัคซีนนี้ไว้ในที่ที่ ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต หากท่านต้องการตรวจค้นประวัติการฉีด วัคซีนของบุตรท่าน โปรดติดต่อหน่วยงานด้าน สาธารณสุขประจำ�ท้องถิ่น ถาม: ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคได้ที่ไหน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย • ติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำ� ท้องถิน่ ของท่านได้ทเี่ ว็บไซต์ www.health.nsw. gov.au/immunisation • หาข้อมูลของสถาบันวิจัยภูมิคุ้มกันโรค และการเฝ้าระวังโรค (National Centre for Immunisation Research and Surveillance) ได้ที่เว็บไซต์ www.ncirs.edu.au • หาข้ อ มู ล ได้ ใ นคู่ มื อ การฉี ด วั ค ซี น ภู มิ คุ้ ม กั นโรคของออสเตรเลี ย (Australian Immunisation Handbook) ได้ที่เว็บไซต์ www. immunise.health.gov.au ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ขอเชิญคุณแม่ลูกเล็ก เข้าร่วมกลุ่มแม่และเด็กที่มิแรนด้า ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 น. – 12.30 น. สนใจสมัครเป็นสมาชิก สอบถามได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 (กลุ่มของเราจะรวมตัวกันทุกวันพฤหัสในช่วงเปิดเทอม และงดทำ�กิจกรรม ในช่วงปิดเทอม ค่ะ) สำ�หรับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ (Disability) และผู้ที่เป็นผู้ดูแล (Carers) ที่ ไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเซ้นจอร์จ และซัทเธอร์แลนด์ เข้าร่วม กลุ่มให้ความรู้ข้อมูลในเรื่อง เซ้นเตอร์ลิงค์ และงานบริการของคอมมิวนิตี้ แคร์ เซอร์วิส (Centrelink & Community Care Services info. Session ) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10 โมงเช้า ถึง 12.30 น. สนใจติดต่อขอลงชือ่ ได้ทสี่ วัสดิภาพสมาคม 92643166 ค่ะ ในปี 2013 นี้สวัสดิภาพสมาคม จะเปิดทำ�การสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับท่านผู้ สนใจ จะเป็นภาษาอังกฤษระดับใดนั้น ขณะนี้เรากำ�ลังทำ�การสำ�รวจความต้องการ หาก ท่านใดสนใจ กรุณาโทรมาลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ค่ะ เราจะรวบรวม จำ�นวน และระดับ ก่อนเปิดการสอนค่ะ สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบเปลีย่ นชือ่ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒนิ าติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียน ในชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา e-mail : outreach@thaiwelfare.org CITY วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 9.30 น.-17.00น. Thai Welfare Association Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St, SYDNEY, NSW 2000 Ph: 9264 3166 Fax: 9264 3009 ROCKDALE วันจันทร์ 09.30 น.-15.00น. St George’s Migrant Resource Centre 552 Princes Highway, Rockdale, NSW 2216 Ph: 9597 5455 Fax: 9567 3326 หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการใน เขตพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะ เข้ามาติดต่อโดยทีไ่ ม่ได้นดั หมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การใน เวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรือ อีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคม Thai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็น ตัวแทนของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพือ่ ป้องกันการแอบอ้างและเพือ่ ผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของ เรา ขอบคุณมากค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Dec 2012 ซื้อ ขาย

ซื้อ

A$ ขาย

30.96 31.29 30.90 31.27 30.90 31.27 30.95 31.46 30.92 31.46

32.48 32.46 32.46 32.66 32.66

ซื้อ

U$

ขาย

30.31 30.25 30.25 30.30 30.27

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

1,332.92 1,330.36 1,330.36 1,339.88 1,334.95

24900 24700 24700 24550 24650

03 04 05 06 07

4,540.00 4,511.80 4,528.00 4,515.70 4,555.90

12,965.60 12,975.43 13,034.49 13,074.04 13,155.13

ต่อจากหน้า 9

เพือ่ หาข้อมูลเกีย่ วกับเชือ้ เอชไอวี และการ บริการอื่นๆ www.mhahs.org.au

ข้อมูลเกี่ยวกับวันต้านเอดส์โลก

ในปี 2531 (ค.ศ. 1988), องค์การอนามัย โลก ได้กำ�หนดให้เป็นวันต้านเอดส์โลกขึ้น เป็นครั้งแรก เพื่อให้ตระหนักถึงไวรัสเอชไอวี หรือโรคเอดส์ ทุกๆ ปีจะมีสัปดาห์รณรงค์เพื่อ ปลูกจิตสำ�นึกเรือ่ งเชือ้ เอชไอวี หรือโรคเอดส์ขนึ้ เป็นประจำ� ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-1 ธ.ค. และ ในวันที่ 1 ธ.ค. ก็จะเป็นวันต้านเอดส์โลก ท่านสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยใส่ริบ บิ้นสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสดงถึงความเห็นใจ และความห่วงใยทีม่ ตี อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี สำ�หรับ วันต้านเอดส์โลกของออสเตรเลีย จะจัดกิจกรรม ขึ้นพร้อมๆ กันทั่วประเทศ โดยมีริบบิ้นสีแดง ไว้จำ�หน่ายหารายได้เพื่อบริจาคสมทบทุนให้ กับมูลนิธิโรคเอดส์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.worldAIDSday. org.au

เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

1.00 1.00 1.01 1.01 1.01

Baht ซื้อ ขาย

03 04 05 06 07

Nov 2012 Thai

1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

25000 24800 24800 24650 24750

35.56 35.56 35.68 35.98 35.64

24544 24347 24347 24195 24286

29.35 29.35 29.45 29.70 29.42

25400 25200 25200 25050 25150

วี สามารถติดต่อได้ในทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะ เป็นหญิง ขาย และเด็ก ทุกชาติ ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา จากข้อมูลของ UNAIDS พบว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ทั่วโลกประมาณ 22 ล้านคน ใน แถบทวีปแอฟริกา,ในปี 2552 (ค.ศ. 2011),31% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในออสเตรเลียปรากฎว่าเป็นประชาชน ที่เกิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ใน ปัจจุบัน โรคเอดส์ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน อย่างไรก็ตาม ก็มีวิธี รักษาทีส่ ามารถชะลออาการป่วยทีเ่ กิดขึน้ จากเชือ้ เอชไอวี/เอดส์และสามารถลดความเสีย่ งของการ ติดต่อหรือแพร่ระบาดได้ มีเพียงวิธีเดียวที่จะรูไ้ ด้ว่า ท่านติดเชื้อเอช ไอวี/เอดส์ หรือไม่ โดยการตรวจเลือด ซึ่งไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการบริการของคลีนิคสุข อนามัยทางเพศ (Sexual Health)นอกจากนีท้ า่ น ยังสามารถขอตรวจจากแพทย์ประจำ�ตัวของท่าน ได้อีกด้วย สำ�หรับบริการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ สามารถ ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการเอชไอวีและไวรัสตับ อักเสบ หลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural HIV and Hepatitis Services) โทรศัพท์ 02 9515 1234 หรือ 1800 108 098 (นอกเขต ซิดนีย์) สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ เชือ้ เอชไอ วี/เอดส์ ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รัฐ นิวเซาท์เวลล์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 9332 4000 หรือ 1800 451 600 (นอกเขตซิดนีย์)หรือ สาย ด่วน วิกตอเรีย เอชไอวีและสุขอนามัยทางเพศ 1800 038 125 หากท่านต้องการติดต่อผ่านล่าม ทางโทรศัพท์ หรือ 131450 โดยเสียค่าบริการ อัตราโทรภายในประเทศ

เอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 31

ปีชวด ดวงในช่วงนี้ทำ�อะไรก็ดีขึ้นๆ แสดงว่า กรรมดีทเี่ คยสร้างไว้ กำ�ลังส่งผล ขอให้ใช้ชวี ติ อย่างมีสติ อย่าลิงโลดว่า ดวงดี จะอย่างไรเสียก็ ยังต้องรอบคอบในทุกด้าน ส่วนความรัก คน โสดยังคงไปได้เรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว อาจจะมีเรือ่ งระหองระแหงกันบ้าง ตามประสา ลิ้นกับฟัน แต่ไม่ร้ายแรงค่ะ

ปีมะเมีย ดวงของคุณเริ่มจะดีขึ้น คิดจะทำ�อะไรก็ สามารถทำ�ได้เลย ถ้าวางแผนโดยรอบคอบแล้ว การเงินก็คล่องตัว การงานและการเงินราบรืน่ ดี ผูร้ ว่ มงานหรือบริวารก็เชือ่ ฟัง ไม่ได้ท�ำ อะไรให้ หนักใจ สำ�หรับความรัก ทั้งคนโสดและคนที่ มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ดีพอๆกัน มีความสุขสงบดี

ปีฉลู ช่วงนี้ต้องพยายามประคองความเป็นอยู่ ของตัวคุณให้ไปได้เรื่อยๆก็พอ ทำ�อะไรก็อย่า ใจร้อน เพราะดวงยังไม่เป็นใจ ยิง่ ดิน้ ก็เหมือน ยิ่งรัดตัวเองเปล่าๆ ส่วนความรัก คนโสดที่เพิ่ง จะมีความรักก็รักแค่50/50ก็พอ อย่าทุ่มตัวทุ่ม ใจให้มากนัก ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไปด้วย กันได้ดีไม่มีปัญหา

ปีมะแม ดวงของคุณดูเหมือนดี แต่กลับไม่ค่อยดี นัก ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ไม่เป็นดั่งคาดหวัง แต่ ผลลัพธ์ออกมาตรงกันข้ามทุกที จนทำ�ให้รู้สึก เหนื่อยใจ ซึ่งจะเป็นไปอีกระยะหนึ่ง ในด้าน ความรัก คนโสดคืบหน้าและสดชื่นดี ส่วน คนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ก็ไป ได้เรื่อยๆ เหมือนเดิมทุกอย่าง

ปีขาล คุณอาจจะมีปัญหาในช่วงนี้บ้าง แต่ก็ยัง โชคดีที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ การงานและการเงินก็พอประคองไปได้ อีกไม่ นานทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขนึ้ ในด้านความ รัก คนโสดอาจรู้สึกลังเลใจบ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ คนสองคน ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆ

ปีวอก ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนัก ทั้ง การงานและการเงิน ทำ�อะไรจะต้องมีสติ เพราะ ถ้าคุณไม่คดิ ให้รอบคอบ คุณอาจจะพบกับความ สูญเสีย ส่วนการงาน อย่าเพิง่ เปลีย่ นแปลงหรือ โยกย้าย เพราะจะไม่เกิดผลดีต่อตัวคุณ ส่วน ความรัก ทั้งคนโสดและไม่โสด ไม่ค่อยจะดี นัก บางคู่อาจเลิกกันได้ง่ายๆ

ปีเถาะ ดวงชะตาช่วงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน ด้านการงาน หรือต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่ง จะเป็นผลดีตอ่ ตัวคุณ ขอให้หมัน่ สวดมนต์ไหว้ พระ ทำ�สมาธิดว้ ย ส่วนความรัก คนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว อาจมีปากเสียงกัน ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ส่วนมากก็มาจากบุตรหรือบริวาร ส่วนคนโสด ความรักคืบหน้าไปในทางที่ดี

ปีระกา ดวงของคุณในช่วงนี้เริ่มทำ�อะไรก็ติดๆ ขัดๆไม่ราบรืน่ จึงไม่ใช่ระยะเวลาทีจ่ ะเริม่ ทำ�สิง่ ใหม่ๆ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหาย ด้าน การเงินก็เช่นกัน อย่าให้ใครยืมเป็นอันขาด ไม่ เช่นนั้นจะไม่ได้คืนและผู้ยืมก็จะกลายเป็นศัตรู ส่วนความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆ

ปีมะโรง ช่วงนีค้ วรระวังคำ�พูดเอาไว้บา้ ง เพราะดวง จะมีเคราะห์ดว้ ยคำ�พูดของตัวเอง คุณจะทะเลาะ กับคนรอบข้างชนิดที่คิดไม่ถึงเลย ฉะนั้นขอให้ คิดก่อนพูด อย่าปากไว อย่าพูดขณะโกรธ ใน ด้านความรัก คนโสดไม่คอ่ ยจะดีนกั ต้องระวัง มือที่สามไว้บ้าง ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว บุตร บริวารอาจทำ�ให้ทะเลาะกัน

ปีจอ ช่ ว งนี้ ใ ห้ ร ะวั ง คำ � พู ด ของคุ ณให้ ม ากๆ เพราะดวงของคุณมีเคราะห์ที่คำ�พูด ดังนั้น ขอ ให้คดิ ก่อนพูด ไม่เช่นนัน้ คุณจะพบกับปัญหา เบาที่สุด ทะเลาะกัน ร้ายแรงสุดคือ อาจถึงขึ้น ฟ้องร้อง ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มี คู่ครองแล้ว ถ้าไม่ต้องการเพิ่มทุกข์คือ ก่อน จะพูดอะไร ให้คิดถึงใจผู้ฟังมากๆ

ปีมะเส็ง ในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาจากสุขภาพของ ตัวเองไว้บ้าง ดวงมีพลังของความเจ็บป่วยอยู่ ร่ า งกายจะอ่ อ นแอกว่ า ปกติ ควรหั น กลั บ มา ดูแลสุขภาพบ้าง หักโหมงานเกินไปหรือเปล่า เครียดเกินไปไม๊ พักผ่อนพอไม๊ ส่วนความรัก คนโสด ยังไปได้เรื่อยๆ ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว ระวังเรื่องชู้สาวไว้บ้างเถอะ

ปีกุน ตามดวงของคุณในช่วงนี้ จะว่าดีกย็ งั ไม่ใช่ เลยทีเดียว จะว่าร้ายก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ถ้าจะ ให้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่ คุณต้องหมั่นสวดมนต์ ไหว้พระ ดูลมหายใจ ทำ�สมาธิบอ่ ยๆ เพือ่ ให้จติ สงบ สติกจ็ ะเกิด จะทำ�ให้ใช้ชวี ติ อย่างรอบคอบ และไม่ประมาท ส่วนความรัก ทัง้ คนโสดและ ไม่โสด ยังคงไปได้เรื่อยๆ


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/607

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/603

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก *LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

(02) 9283 0396 3175/600

Email: denning@tpg.com.au

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

1971/604

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! E-mail: boun1@bigpond.com เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

2005/599

126/597

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

ี! ร ฟ ษา

ก ึ ร ป

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au

1428/614

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

“โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ได้ ย ท ไ ู ด เรามที นายความพ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

6/598

50/610

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/597

2954/599 Ph: (02) 9281 6647 / Fax: (02) 9281 7318

e-mail: kanyarat@citizenshipimmigrationservices.com

Shop 2, 12-26 Regent St, Chippendale NSW 2008

(ข้ามถนนจากสำ�นักงานอิมมิเกรชั่นในซิดนีย์)

3417/622

114/598

มีชุดวิวาห์ ชุดรำ�ไทย ให้เช่า และขาย พร้อมอุปกรณ์แต่งตัว สนใจติดต่อ

0402 379 901

9787 3948

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

1640/601

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ขายร้านอาหารไทย

40 ที่นั่ง เปิดมาสี่ปีกว่า ลูกค้าประจำ�เยอะ ได้รางวัลหลายรางวัลจากนสพ.ท้องถิ่น และ 5 ดาวจากเขตทุกปี กำ�ไรดีมาก ค่าเช่าไม่แพง (+ไม่เสียค่าน้ำ�ค่าขยะ) ทำ�เลดีเยี่ยม ย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัย ขายได้ตลอดทั้งวัน เช้ายันดึก ย่าน Inner West ห่างเมืองเพียง 20 นาที ขายเพียง $129,000 (ต่อรองได้) 0450 24 27 24 11/597

3428/598

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

รับทำ�บัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

3427/600

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 33

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582 3408/597

7/597

รับสมัคร

ผู้ช่วย COOK สามี-ภรรยา หรือ ครอบครัวก็ได้ รักจะทำ�งานร้านอาหาร ไม่มีประสบการณ์สอนให้ มีที่พักพร้อมอาหาร ร้านอยู่ใกล้ทะเล สนใจติดต่อ 3425/598

0412 691 043

ขายร้านนวด Gold Coast

ใกล้ห้าง ใกล้โรงแรม มีสามเตียง สองนวดเท้า ร้านตกแต่งสวย น่าเข้า สะอาด พร้อมเข้าทำ�ได้เลย สัญญายาวและต่อได้ ขายเพียง $32,000 ราคาคุยกันได้ถ้าสนใจจริง ๆ ติดต่อ 0413 434 451

3418/622

HANDYMAN & TILING

• รับทำ�งานปูกระเบื้อง งานไม้ พื้นไม้ Timber Floors งานปูน งานทาสี •  รับตกแต่ง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้าน, ร้านอาหาร, ร้านนวด, ห้องน้ำ�,ห้องครัว และ shop ต่างๆ โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ และราคาเป็นกันเอง ติดต่อ ph:

0403 553906, 0421 849434

ขายบ้านพร้อมที่ดิน บ้านครึ่งไทยฝรั่งพร้อมสวน สมุนไพรทุกชนิด เนื้อที่ 3.3 อค. ตกแต่งสวยสำ�หรับจัดงานแต่ง ที่ Sunshine Coast เจ้าของ อยากพักผ่อนขาย $1,200,000 สนใจติดต่อ 0412 691 043

3421/597

3399/597

เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ

Y พ่อหม้ายออสซี่ ต้องการเพื่อน Y สุภาพสตรีไทยวัย 40-50 ปี พูดภาษาอังกฤษได้ จริงใจ มาดูแลกัน หากเข้ากันได้จะขอแต่งงาน เรามานัดหมายพบกันก่อนได้ที่ David 0401 558 598 email: davidblack53@bigpond.com


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3291/612

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/603

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

2929/603

Thai Handyman

2714/620

2225/602

ต้องการขายร้านอาหารไทย ย่าน Mount Annan Shopping Village 70 ที่นั่ง เปิดมา 8 ปีลูกค้าแยะ ขายเพียง $80,000 สนใจติดต่อด่วน 0422 434 586

3415/597

แบบ modern ต้อนรับหน้าร้อนดีกว่า

ขายร้านอาหารไทย

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

ตกแต่งหน้าร้านเป็นบานพับอลูมิเนียม

3398/602

ย่าน Peakhurst ใกล้ Hurstville ร้านตกแต่งสวย มีลูกค้าประจำ�เยอะ นั่งได้ 50 คนและ take-away+home delivery เครื่องครัวอุปกรณ์ครบ พร้อมทำ�ได้ทันที สัญญายาว ค่าเช่า $860 ต่ออาทิตย์ ขาย $63,000 ราคาคุยกันได้ค่ะ ถ้าสนใจโทรมาที่ 0428 962 885

2411/598

สมัครสมาชิก

ติดต่อ 0414 909 888

or email : thaioz@thaioz.com.au เว็บไซต์ www.thaioz.com.au

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำ�นาญงานมากว่า 20 ปี ราคาเริ่มต้น 8-9 พันเหรียญเท่านั้น สำ�หรับร้านค้าทั่วๆไป โดยรวมกับค่าเขียนแบบและค่าขออนุญาต ของเคาร์ซิลทุกๆอย่างแล้ว

0421343971

www.buildingformdesign.com.au

ขายด่วน !!!

ร้านอาหารไทยที่ JANNALI Suburb ต้องการขายด่วน $150,000 ติดต่อ Mr Ian 0438 380 101 3426/598

ขายร้านอาหารไทย

ย่าน Rozelle 40 ที่นั่ง ขายได้ทั้งกลางวัน กลางคืน มี Cool Room มีที่พักข้างบน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� 1 Garage ทำ�เลดี ค่าเช่าไม่แพง ขาย $100,000 สนใจติดต่อ 0434 242502 3400/597

3416/597

ขายร้านอาหารไทย

3423/597 con

3422/597 con

ขายร้านอาหารไทย

ที่สถานท่องเที่ยว ลูกค้าตลอดปี ย่าน Sunshine Coast ใกล้ทะเล 5 นาที มี 50 ที่นั่ง ขายเพียง $120,000 เจ้าของอยากพักผ่อน สนใจติดต่อ 0412 691 043

ร้านเดียวใน Food Court ที่ Charlestown Square Shopping Centre Newcastle ศูนย์การค้า ใหญ่มากมีคนนับพันต่อวัน เจ้าของมีธุรกิจมากดูแลไม่ทั่วถึง ตัดใจขายถูกกว่าทุนแค่ $40,000 สนใจติดต่อ 0433 991 383

Shop For Lease

ขายด่วน!!!

เป็นร้านอาหารไทยมาก่อน 142 ตร.เมตร อยู่ใน Busy Shopping Centre ที่ Ermington ทำ�เลดี มีร้านค้ามากมาย Woolworths, ธนาคาร 2 แห่ง, Subway เหมาะสำ�หรับเปิดร้านอาหารไทย หรือร้านอาหารจีน มี Grease Trap มีที่นั่งมากมาย ติดต่อสอบถาม John Malmberg, ECP Commercial Real Estate Mob: 0418 230 310

3367/597

3377/597

3397/597

Call 0412 332 419

3420/598

ร้านอาหารไทยต้องการขาย อยู่ที่ Port Stephens, Fully Licenced 90 ที่นั่ง ขายเพียง $110,000 O.N.O. สนใจติดต่อ 0401 953 478

รับสมัคร

3360/597

ร้านอาหารไทยใน Penrith ต้องการมือออนเทร ทำ�งาน 4 คืน ผู้ช่วยผัดทำ�งาน 2 คืนศุกร์-เสาร์ พนักงานเสริฟ 3 คืน พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ทุกตำ�แหน่งมีประสบการณ์ ติดต่อ Sam 0422 128 165 CLEANERS REQUIRED Car, ABN, Insurance for cleaning Homes and offices 9904 1905 or office@mrmeticulous.com.au work hours or days to suit you. 3315/613

ร้านอาหารไทยใจกลางเมืองมี License 80 ที่นั่ง ลูกค้าประจำ�แยะ เจ้าของต้องการพักผ่อน ขายเพียง $175,000 สดบางส่วน ที่เหลือผ่อนได้ สนใจจริง

จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/599

2534/609

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

รับสมัคร

ไทย Cook 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ Newcastle มีที่พักพร้อม สนใจติดต่อ 0404 872 144

รับสมัคร

ย่าน Hornsby 80 ที่นั่ง Full License ทำ�เลดีมาก อยู่ใน

มีลูกค้าประจำ�เยอะ เปิดมา 6 ปี ขายเพียง $180,000 สนใจติดต่อ 0433 991 383

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047

3366/597

ขายร้านอาหารไทย Berowra Shopping Village Centre

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

3383/597 con

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ Olympic Park และ Black Town สนใจติดต่อ 0411 716 547 3279/597 con

3327/597

รับสมัคร

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง Chef อาหารไทยชาย 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยเชฟ 1 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

3297/599

3298/613

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานนวดแผนไทย นวดน้ำ�มัน มีประสบการณ์ No Sex มีอาหาร+ที่พักฟรี เงินประกัน $100/วัน ร้านอยู่ Point Clare ติดต่อ 0478 801 326, 0422 081 447

3413/597

ASIAN LADIES

3372/601

สถานบริการ ธุรกิจดีมาก ในซิดนีย์ ต้องการ สุภาพสตรีทำ�งานให้บริการ ที่อาศัยอยู่ในเขต ใจกลางซิดนีย์ เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ติดต่อ 0403 519 188

สถานบริการต้องการขาย เพียงแห่งเดียวมีใบอนุญาตที่ Dubbo รัฐ NSW เปิดมา 15 ปี เหมาะสำ�หรับเจ้าของดูแลกิจการเอง ติดต่อ 0450 758 865

3393/598

3396/598

โรงแรมมีห้องให้เช่ารายชั่วโมง www.hotelbyhour.com.au

ไม่มีการตรวจเช็คขณะใช้บริการ (เข้าออกได้สองทางด้านหน้าและด้านหลัง) 382A Pitt St Sydney (Cnr Goulburn St)

9267 0061

3410/605

ขายร้านนวดไทยใจกลางเมือง

บริสเบน $59,000 เจ้าของไม่ต้องนวด มีพนักงานประจำ�ดูแลร้านให้ เป็นร้านนวดไทยนำ�้มัน ถูกกฏหมาย ไม่มีแอบแฝง มี 5 ห้องนวด มีแอร์, shower Net profit $1,200-2000 a week ติดต่อ p_ploy2008@yahoo.com

รับสมัครหมอนวด Massage & Waxing

ร้านเปิดใหม่ย่าน busy รับพนักงาน ที่มีประสบการณ์ทำ�งาน P/F ผู้สมัครมีหนังสือ Health Fund rebate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่มีไม่เป็นไร จ่ายดีมาก นวดจริง อยู่ที่ 170 St.John Rd. Glebe (ใกล้ Uni.ซิดนีย์, UTS, Broadway Shopping Centre, Chinatown)

ติดต่อ 0451 302 668

3392/597

3404/597

CITY FIVE STAR รับสมัครสุภาพสตรี

สถานบริการธุรกิจดีมาก ลูกค้าเยี่ยม จ่ายดีที่สุด ห้องแยกพิเศษ เวลาทำ�งาน คุยกันได้ อายุ 18-35 ปี สวยมีเสน่ห์ รายได้ดีมาก.....$$$!

110 Cathedral St. Woolloomooloo Sydney

02 9368 7788, 0432 484 422

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

1938/603

1898/609

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/609

0401 003 446, 6228 1033

3361/597 con

3173/606

รับสมัคร

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

1473/598

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 3241/606

3177/601

รับสมัครสุภาพสตรี

DOLL HOUSE IN MANLY

0468 351 176

Siya 0404 793 175 www.dollhousebalgowlah.com.au

ทำ�งานด้านบริการ จ่ายดีมาก ใกล้สถานี Hornsby ธุรกิจดีมาก เวลาทำ�งานปรับให้เข้ากันได้ สนใจติดต่อ

รับสมัครพนักงานหญิงที่ Brisbane city ทำ�งานนวดและบริการอายุไม่เกิน 30 ปี ที่พักฟรี ติดต่อ 0431 036 513 งานบริการ 30 นาที $90 งานนวด 30 นาที $35

3419/598

3411/601

ขายร้านนวดแผนไทยด่วน ร้านใหญ่มาก ค่าเช่าถูก มี 7 เตียง ย่าน Riverwood ติด Station ขายเพียง $49,000 สนใจติดต่อ 02 9584 8206, หรือ 0421 193 960 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

3414/597

หาคู่ออสซี่

บริการจัดหาคู่ให้ฟรี สำ�หรับสุภาพสตรีไทย ที่สนใจสุภาพบุรุษออสซี่เพื่อแต่งงาน หรือเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ จะได้พบสุภาพบุรุษดี ๆ เช่น คุณ Philip อายุ 50 ปีเจ้าของฟาร์มชาวใต้ของเมลเบิร์น สูง 6 ฟุตร่างสูงโปร่ง ซื่อสัตย์และอารมณ์ดี สมบูรณ์แบบของสามีชาวออสเตรเลียน สนใจสุภาพสตรีชาวไทยวัย 30-50 ปี ที่รักชีวิตชนบท ส่ง SMS “Philip50” 0432 655 003 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม Affinity Network จะแนะนำ�สุภาพบุรุษดีๆ ให้คุณ ตามที่คุณต้องการ ส่งรูปภาพ และ รายละเอียดของคุณ พร้อมทั้งคำ�ยินยอมให้ ประชาสัมพันธ์ได้ที่ auswidenetwork@live.com.au หรือโทรฟรี 1300 179 168 เพื่อ รายละเอียดสุภาพบุรุษที่คุณต้องการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 35

ต้องการสาวสวยมีเสน่ห์ จ่ายดีมาก 30 นาที $90, 45 นาที $120, 60 นาที $150 มีที่พักฟรี บริหารโดยสุภาพสตรีใจดี สนใจติดต่อ

55/610

3132/601

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรี 18-25

Asian Ladies 5 Stars Luxury Rooms Sun-Thu 10am-2am, Fri-Sat 10am-6am มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ (02)9604 8818, 0401 785 878

รับสมัครสุภาพสตรี

สาวสวยทำ�งานด้านบริการ รายได้ดีมาก อยู่ WA เมือง KALGOORLIE ทำ�งานถึงเป้าตั๋วเครื่องบินฟรี สถานที่สะอาด อาหารที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน

0435 799 609

2269/601

3407/597

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

Chequers Health Centre

รับสมัครสุภาพสตรี ที่ศูนย์สุขภาพในเมือง เปิดมานาน มีลูกค้าดี ๆ เป็นขาประจำ�มากมาย ต้องการหมอนวด อายุต่ำ�กว่า 35 ปี รับประกันรายได้ มีที่พักให้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ มีเทรนให้ เจ้านายสุภาพสตรี ที่ 79 Goulburn St. Sydney NSW โทรศัพท์ (02) 9212 5152

80/598

0488-999-897

3395/598

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ผมขออนุญาตเสริมสภาพบ้านเมืองในยุค บัญชา นายแคดแมนส์จึงมีความกล้าพอที่จะยื่น แรกของการก่อตั้งอาณานิคม มันเป็นช่วงแห่ง เรื่องขอที่ดินทำ�กิน ซึ่งผู้สำ�เร็จราชการล็อชแลน ความยุ่งยากนานาทั้งปวง โดยเฉพาะปัญหา แมคควอรี่ก็ได้ให้ที่ดินทำ�กินที่อาร์เกิลไซน์ที่ซึ่ง ขาดแคลนอาหาร โรคภัยไข้เจ็บที่ขาดหยูกยา นายแคดแมนด์ เริ่มทำ�ฟาร์มเลี้ยงแกะ และแพทย์รักษาและแนวโน้มของการก่อปฏิวัติ ส่ ว นนายวิ ล เลี ย มเพื่ อ นรั ก ของเขาได้ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขยายไปยึดอาชีพทำ�ธุรกิจผับชื่อว่า “โกลเดน หลักฐานอย่างเป็นทางการเท่าที่มีคนพบ ไลออน” ถือเป็นหนึ่งในผับแรก ๆ ที่ดำ�เนิน คือจากสมุดเล่มหนา ๆ จดบันทึกด้วยปากกา กิจการในออสเตรเลีย กิจการของนายวิลเลียม ขนนกขึ้นอย่างตัวบรรจงสวยงามแต่อ่านยาก ประสบความสำ�เร็จไปด้วยดี มากด้วยภาษาพ้นสมัย ผมเคยไปนั่งอ่านที่หอ แต่นายแคดแมนส์ผู้ซึ่งไม่มีความรู้ในการ จดหมายเหตุ นั่งอ่านได้ชั่วโมงต้องเลิกเพราะ ทำ�ฟาร์ม และด้วยดินที่อ่อนนุ่ม เป็นโคลนเลน ตาลาย ให้คลืน่ เหียน หลายคนเป็นแบบนี้ ของ ไม่เหมาะแก่การทำ�ทุง่ หญ้าเลีย้ งแกะ ทำ�ให้ธรุ กิจ มันแรงหรือเปล่าไม่อาจทราบได้ สมุดบันทึก ฟาร์มของเขาล้มเหลว ความล้มเหลวในการทำ� นี้มีผู้อ่านพบว่าในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๘๐๖ ฟาร์มเหมือนโชคชะตากำ�หนดให้เขายังต้องกลับ (พ.ศ. ๒๓๔๙) นายแคดแมนส์ถูกส่งไปทำ�งาน มาทำ�งานที่ซิดนีย์โคฟต่อไป ใช้แรงงานในงานของรัฐบาลที่คาสเซิลฮิลล์ห่าง ในปี ๑๘๒๓ (พ.ศ.๒๓๖๖) ด้วยวัย ๕๑ จากซิดนีย์โคฟไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๓๑ ปีเขาได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้างานคุมนักโทษ กิโลเมตร ด้วยการทำ�หน้าที่ช่วยงานซ่อมยุ้งฉาง ๒๕ คนในการนำ�ถ่านและท่อนไม้ซุงที่นิวคาส เก็บอาหาร เซิลกลับมายังซิดนีย์ นายแคดแมนส์เป็นคนขยันขันแข็งในการ ในช่วงนี้นายแคดแมนส์ได้ยื่นขอที่ดินทำ� ทำ�งาน จนเป็นที่พอใจของผู้คุมงาน ในที่สุด กินเป็นครั้งที่สอง โดยขอที่ดินทำ�กินบนพื้นที่ เขาได้รบั มอบหมายให้มาช่วยงานในกองเรือเล็ก ทางตอนเหนือ แต่ได้รับการปฏิเสธ ไม่นานเขา ที่ซิดนีย์โคฟ ก็ได้รับข่าวร้ายอีกเมื่อนายวิลเลียมเพื่อนรักได้ และที่กองเรือเล็กเขาได้พบกับนายบาร์ เสียชีวิตลง จากอาการป่วยหนัก ทิ้งภรรยาและ นาร์ด วิลเลียมส์เพื่อนร่วมงานที่ต่อมากลายเป็น บุตรอีก ๖ คนไว้ข้างหลัง เพือ่ นแท้จนวันตาย นายวิลเลียมส์มคี วามผิดจาก ความโศกเศร้ า และความผิ ด หวั ง ทำ �ให้ การขโมยผ้าขนสัตว์จำ�นวน ๑๘๐ ผืนที่เมือง นายแคดแมนส์ลาออกจากงาน แต่เซอร์ราล์ฟ แวปปิงใกล้กรุงลอนดอนในขณะเขาอายุ ๒๔ ดาร์ลิง ผู้สำ�เร็จราชการฯ ผู้ซึ่งเกิดปีเดียวกับ ปี เขาถูกลงโทษประหารชีวิต แต่ได้ลดโทษ นายแคดแมนส์เล็งเห็นความสามารถของเขา จึง ส่งมาเป็นนักโทษในออสเตรเลีย เสนอตำ�แหน่งงานผูบ้ งั คับกองเรือเล็กให้กบั นาย ในระหว่ า งที่ ทำ � งานที่ ก องเรื อ เล็ ก นี้ เ อง แคดแมนส์ อันเป็นตำ�แหน่งทีเ่ ขายากจะปฏิเสธ นาย แคดแมนส์ได้สญ ู เสียนัยตาข้างซ้าย แต่ไม่มี ทำ�ให้เขาเข้าไปอยูใ่ นบ้านพักของผูบ้ งั คับการกอง บันทึกว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เรือเล็กตัง้ แต่ปี ๑๘๒๗ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ในขณะ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๑๘๑๔ (พ.ศ. ที่เขามีอายุ ๕๕ ปี ๒๓๕๗) หรือ ๑๖ ปีหลังจากถูกเนรเทศมาอยู่ ออสเตรเลีย เขาได้รับอภัยโทษอย่างมีเงื่อนไข @@@@ และอีกหกเดือนต่อมาเขาได้รบั อภัยโทษเป็นผูถ้ กู ปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะทีม่ หี น้าที่ ในปี ๑๘๓๐ (พ.ศ. ๒๓๗๓) นางอลิ เป็นหัวหน้าคุมนักโทษที่กองเรือเล็ก ซาเบท มอร์ติเมอร์วัย ๓๓ ปี (อายุไม่แน่ใจ สภาพซิดนีย์โคฟในขณะนั้นยังเป็นชาย แหล่งข้อมูลอ้างแตกต่างกัน) ถูกเนรเทศมายัง หาดทอดยาว เรือสินค้าทุกลำ�ที่เข้าสู่ทวีปออส อาณานิคมนิ วเซาท์เ วลส์ หลั งจากศาลอังกฤษ เตรเลียจะต้องมาจอดและขนถ่ายสินค้าลงที่นี่ ตัดสินให้เธอมีความผิดจากคดีขโมยหวีแปรง ที่ริมหาดมีบ้านพักผู้บังคับการกองเรือเล็กสร้าง ผมมูลค่าเพียง ๕ ชิลลิง แม้เธอยืนยันว่าบริ ในปี ๑๘๑๖ (๒๓๕๙) ถัดมาเป็นอาคารโรงเก็บ สุทธิก็ตาม คลังสินค้า ของกองเกียกกายสร้าง ในปี ๑๘๑๒ (พ.ศ. ๒๓๕๕) ต่อ ด้วยโรงคลังสินค้าทีย่ งุ่ เหยิงตลอด วัน จากนั้นเป็นอู่เรือของรัฐบาล หน้าที่หัวหน้างานของนาย แคดแมนส์ ก็ คื อ ดู แลการอุด รูรั่ว ของเรือ งานซ่อมแซมบำ�รุงเรือ และควบคุมเส้นทางการเดินเรือ เล็กของรัฐบาล หลั ง จากมี ผ ลงานการทำ � งานดี เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ของผู้ บั ง คั บ บ้านพักแคดแมนส์ในปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

บ้านพักแคดแมนส์ทางซ้ายมือ ถัดมาคืออาคารเซลเลอร์โฮมที่เดอะร็อคส์ นางมอร์ติเมอร์หม้ายสาวถูกเนรเทศโดย เธอจำ�ต้องนำ�บุตรสาวอีกสองคนติดตามเธอมา ด้วย การถูกเนรเทศถือได้ว่าเป็นโชคดีของเธอ ถึงสองชั้น กล่าวคือ เมื่อเธอเดินทางออกจาก เมืองเอ็กเซกเตอร์บา้ นเกิดไม่นาน ได้เกิดโรคอหิ วาต์ระบาดไปทัว่ หมูบ่ า้ นของเธอทำ�ให้มผี คู้ นล้ม ตายหลายร้อยคน และโชคอีกชัน้ หนึง่ ก็คอื เธอ และบุตรสาวกำ�ลังจะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่ซิดนีย์นางมอร์ติเมอร์ถูกมอบหมายให้ ไปเป็นคนรับใช้ของนายโทมัส โรเบิร์ทส์ ช่าง ทำ�รองเท้าทีถ่ นนเกลาซ์สเตอร์ในซิดนีย์ และ ทีร่ า้ นรองเท้านีเ้ องเธอได้พบกับนายแคดแมนส์ผู้ ซึ่งครองความเป็นโสดมาตลอดชีวิตของเขา ทั้งสองแต่งงานกันในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๑๘๓๐ (พ.ศ. ๒๓๗๓) โดยใช้ชีวิตครอบครัว อย่างผาสุก ในบ้านพักริมชายหาดซิดนีย์โคฟ จนกระทั่งถึงปี ๑๘๔๗ (พ.ศ.๒๓๙๐) เมื่อกอง เรือเล็กถูกยุบลง ครอบครัวแคดแมนส์จ�ำ ต้องย้าย ออกจากบ้านพักหลังนั้น เขาได้ออกมาดำ�เนินชีวิตตามรอยนายวิล เลียมส์เพื่อนรักด้วยการซื้อผับ “สตีม แพคเก็ต อินน์” ที่พาร์รามัตตา ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในพื้นที่ ส่วนลูก ๆ อลิซาเบท จูเนียร์บุตรสาวคน โตพออายุ ๑๗ ปี ได้แต่งงานกับนายจอห์น ฮิลล์ พ่อหม้าย ผู้มีฐานะดีจากกิจการทำ�ตู้ใส่เครื่อง ประดับและกิจการจัดการศพ จากนัน้ ชาร์ลอ็ ตเต้ บุตรสาวคนเล็กได้แต่งงานกับนายเฮนรี ซาร์ยนี ต์ ในปี ๑๘๔๕ (พ.ศ. ๒๓๘๘) ทั้งสองช่วยงาน ผับและเป็นผู้รับช่วงกิจการผับต่อจากผู้เป็นบิดา นายแคดแมนส์และภรรยาได้อาศัยอยู่ที่ ผับและโรงแรมร่วมกับชาร์ล็อตเต้และลูกเขย จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน

๑๘๔๘ (พ.ศ. ๒๓๙๑) ด้วยวัย ๗๖ ปี หรือ เพียงปีเศษที่เขาจากบ้านพักที่ซิดนีย์โคฟ ร่างของเขาถูกนำ�ไปฝังไว้ที่สุสานแซนด์ ฮิ ล ส์ แต่ ร่ า งและศิ ล าเหนื อ หลุ ม ศพของเขา ถูกขุดขึ้นมาแล้วย้ายไปฝังที่สุสานบันเนอรอง (Bunnerong ใกล้สวนผักมาร์เก็ตซิตี้ที่โบตา นีเบย์) ทัง้ นีเ้ พือ่ การปรับสุสานแซนด์ฮลิ ล์ให้เป็น สถานีรถไฟเซนทรัล แต่ในบางตำ�ราอ้างว่าร่าง ของเขาถูกฝังที่สุสานถนนดีวอนไชร์ นางแคดแมนส์หม้ายสาวอีกครัง้ ในวัย ๕๑ ปี ได้ใช้เงินมรดกจากสามีทงิ้ ไว้ในการลงทุนใน ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงการซื้อบ้านที่ถนนเนล สันส์เบย์ (Nelsons Bay Road) ซึ่งปัจจุบันคือ ถนนบรอนเต้ (Bronte Road)ในเขตเทศบาลวา เวอร์ลีย์ ในทศวรรษที่ ๑๘๕๐ เป็นที่เข้าใจว่านาง แคดแมนส์คงเป็นบุคคลแรก ๆ ในการเรียก ร้องสิทธิลงคะแนนเสียงของสตรี เนื่องจากใน ช่วงเวลานี้เทศบาลได้จัดให้มีการประชุม และ ลงความเห็ น เป็ น เอกฉั น ฑ์ ว่ า เธอไม่ มี สิ ท ธิ ล ง คะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล ตามคำ�ขอ เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิง เมื่อฝ่ายเทศบาลเอากฎหมายมาอ้าง นาง แคดแมนส์ได้ตอกกลับไปว่า กฎหมายกำ�หนด ไว้แน่ชัดว่า ผู้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมเทศบาล (rate)ทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง เมื่อ เทศบาลไม่ยอมให้เธอลงคะแนนเสียง เทศบาล ก็ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกปอนด์ทุกเพนนี คืนให้เธอ มิฉะนั้นจะเป็นการผิดต่อกฎหมาย เรื่องการลงคะแนนเสียงไม่มีข้อมูลว่าจบ ลงด้วยประการใด หากเทศบาลยอมให้เธอลง คะแนนเสียง ก็จะเท่ากับว่าเธอเป็นสตรีคนแรก ของออสเตรเลียที่ได้ใช้สิทธิในการลงคะแนน

ละครต้นทุนสูง “อำ�แดงเหมือนกับนายริด” ปี ๒๐๑๒ เวอร์ชั่นสายป่าน-อภิญญา THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 36


ทุกแห่ง แม้ในต่างประเทศมันก็เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดี นาย Hudson กล่าวว่า ถ้าเป็นคำ�สั่งขโมย จากต่างประเทศ ผู้ต้องการก็จะต้องเป็นมหา เศรษฐีนกั สะสมรถระดับตัวยงทีเ่ มือ่ ได้รถไปก็จะ เก็บไว้ที่โรงรถหรือพิ พิธภัณฑ์รถส่วนตัว เพือ่ ที่เขาจะชื่นชมกับมัน โดยไม่สามารถเอาออก ขับไปไหนมาไหนได้ เขากล่าวว่า เจ้าของรถเก่าส่วนใหญ่จะไม่ โอ้อวด หรือทำ�ตัวเป็นข่าวว่าพวกเขามีรถเก่าเพือ่ การสะสม อย่างรถ Shelby Cobra รุน่ ปี 1965 ที่ เขาทราบในออสเตรเลียยังมีอีกสองคัน คันหนึ่ง อยู่ที่ซิดนีย์ และอีกคันอยู่ที่บริสเบน รถ Cobra ถูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกในปี 1963 Valley ใกล้เมือง Gosford ในพื้นที่ Central เพื่อรับมือกับการพัฒนารถเฟอร์รารีในอิตาลี, Coast ในระหว่างตอนกลางคืนของวันพฤหัสฯ ที่ 22 พฤศจิกายนถึงตอนเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน โฆษกของตำ�รวจกล่าวว่า ขณะนี้ตำ�รวจ ยังคงสืบสวนอยู่ว่า รถถูกขโมยไปได้อย่างไร และอาจจะมีการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ส�ำ หรับ บรรทุกรถเข้ามาเกีย่ วข้อง สำ�หรับรถทีถ่ กู ขโมย ไปเป็นรถสีเงิน มีแถบสีดำ�ตามยาวกลางตัวรถ มีหมายเลขทะเบียน BB91FY รถสปอร์ต Shelby Cobra รุน่ ปี 1965 ถูก ผลิตเพียง 300 คัน โดยนาย Carroll Shelby เจ้า แห่งตำ�นานรถสปอร์ตของสหรัฐ และจากการ ประมูลซื้อขายล่าสุดในสหรัฐ รถแข่ง Shelby Cobra รุ่นปี 1965 มีผู้ประมูลได้ไปในราคา 1.5 ล้านเหรียญ ตำ�รวจกล่าวว่า มีสองทฤษฎีที่สามารถ อธิบายได้ว่าทำ�ไมรถรุ่นปี 1965 คันนี้จึงกลาย เป็นเป้าหมายของการขโมยก็คือ มีใบสั่งซื้อจาก พวกมหาเศรษฐีนกั สะสมรถเก่าใน รถกระบะมาสด้าพุ่งชนบ้าน ต่างประเทศ หรืออาจมีวัยรุ่นงี่ เง่าบางคนแอบมาขโมยรถไปขับ 26 พ.ย. 2012 ได้เกิดอุบตั เิ หตุรถ เล่น โดยพวกเขาไม่รู้ว่าได้ขโมย กระบะหลบหนีการไล่ล่าของตำ�รวจ รถอะไรไป น า ย M a r k H u d s o n ในย่านซิดนียต ์ ะวันตก พุง่ เข้าชนบ้าน ประธาน NSW Cobra Car หลังจากพยายามหลบหนีการสุม ่ ตรวจ กล่าวว่า รถรุ่นที่หายไปเป็นรถ ที่ยังเหลือจดทะเบียนอยู่ทั่วโลก แอลกอฮอล์ของตำ�รวจ เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ นในเวลา 22.45 ไม่กี่คัน มันไม่ใช่รถที่ขโมยแล้ว จะมีการซื้อขายแล้วขับไปทุกหน น.ของคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน เมื่อรถ

ตร.งงโจรขโมยรถปี 65 มีในประเทศเพียง 3 คัน

25 พ.ย. 2012 รถสปอร์ ต Shelby Cobra รุ่นปี 1965 ซึ่งมีเพียง สามคันในออสเตรเลียและเป็นรถที่ อยู่ในข่ายไม่น่าถูกลักขโมย ได้หาย ไปจากบ้านใน Central Coast อย่าง ไร้ร่องรอยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ ตำ�รวจเพิ่งเผยแพร่ข่าวในวันนี้ (25 พฤศจิกายน) เพือ่ ขอความร่วมมือจาก สาธารณชนในการชีเ้ บาะแสหาแหล่ง ที่อยู่ของรถ รถ Shelby Cobra คันนี้จดทะเบียนในรัฐ น.ซ.ว.ถือเป็นรถสะสม เจ้าของแจ้งราคาประเมิน ไว้ที่ 488,000 เหรียญ แต่ผเู้ ชีย่ วชาญเชือ่ ว่าราคา ที่แท้จริงสูงกว่านี้มาก เนื่องจากเป็นรถรุ่นที่ยัง หลงเหลือไม่กี่คันในโลก รถคันนี้ได้หายไปจากบ้านใน Picketts

รถ Shelby Cobra ปี 1965 ที่ถูกขโมย เลือกตั้ง เรื่องนี้ทำ�ให้ผมนึกถึงอำ�แดงเหมือน และอำ�แดงจั่น วีรสตรีผู้เรียกร้องสิทธิผู้หญิงใน ช่วงเวลาใกล้กับนางแคดแมนส์ คนหนึ่งเรียก ร้องสิทธิผหู้ ญิงสามารถเลือกคูค่ รองตามทีต่ นเอง ต้องการ และอีกคนหนึง่ เรียกร้องสิทธิทจี่ ะเป็น เจ้าของร่างกายของตนมิให้ถูกขายไปเป็นทาส วีรกรรมของหญิงไทยทั้งสองมีส่วนทำ�ให้วัน ที่ ๑๐ ธันวาคมกลายเป็นวันรัฐธรรมนูญของ ไทยครับ ในช่วงบั้นปลายชีวิตนางแคดแมนส์ได้ ย้ายไปอยู่ที่แมนลี และได้เปิดกิจการสระว่าย น้ำ�ริมอ่าวซิดนีย์เป็นแห่งแรก เธอเสียชีวิตในวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) ใน ขณะมีอายุ ๖๔ ปี

@@@@

ออสตัน-มาร์ตินในอังกฤษ และเอ็ม.จี.สปอร์ต ในอังกฤษ ตัวกล่องใส่ของหน้ารถ (glove box) ของ รถรุน่ นีไ้ ด้รบั การออกแบบโดยนาย Carroll Hall Shelby นักออกแบบรถแข่งชั้นนำ�ของโลก ผู้ ก่อตัง้ บริษทั Shelby American Inc.ในปี 1962 และเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ ผ่านมา การเสียชีวิตของเขาอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำ�ให้มูลค่าของรถรุ่นนี้เพิ่มขึ้น ตามกระแส ความต้องการของนักสะสม นาย John Connelly ผู้เชี่ยวชาญด้าน รถเก่าเพื่อสะสมกล่าวว่า นักสะสมชาวสหรัฐ ยินดีจ่ายไม่อั้นกับรถรุ่นนี้ หากมีใครเสนอขาย เนือ่ งจากมันมีคณ ุ ค่าประวัตศิ าสตร์และมีจ�ำ นวน ผลิตน้อยมาก

ผู้เช่าบ้านเข็ดถูกรถพุ่งชน

สองครั้งเตรียมหาที่อยู่ใหม่

แล้วทีนี้ทำ�ไมบ้านพักที่ริมชายหาดซิดนีย์ โคฟจึงได้ชอื่ ว่า “บ้านแคดแมนส์” หรือ “แคด แมนส์คอตเตจ” สันนิษฐานว่า เมื่อนายแคด แมนส์พาครอบครัวออกจากบ้านพัก สถานทีถ่ กู เปลี่ยนมาเป็นสำ�นักงานใหญ่ตำ�รวจน้ำ� ตำ�รวจ น้ำ�ซึ่งต้องคุ้นเคยกับนายแคดแมนส์มาเป็นอย่าง ดี ก็น่าจะยังคงเรียกที่ทำ�การใหม่ของพวกเขาว่า บ้านแคดแมนส์ บ้านพักที่เขาเคยอยู่อาศัยมา เป็นเวลาถึง ๒๐ ปีเศษ แต่มหี ลักฐานว่า เมือ่ ครัง้ ทีบ่ า้ นพักถูกโอน จากตำ�รวจน้ำ�มาเป็นบ้านพักนายทหารเรือในปี ๑๘๖๕ (พ.ศ.๒๔๐๘) กัปตันราล์ฟ โรบินสัน ผู้บังคับการทหารเรือผู้เข้ามาอยู่อาศัยรายต่อมา ยังคงเรียกบ้านพักหลังนี้อย่างไม่เป็นทางการว่า “บ้านแคดแมนส์”.......พบกันใหม่ฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 37

กระบะมาสด้าสีเงินได้ขบั หนีฝา่ ด่านตรวจ วั ด ระดั บ แอลกอฮอล์ ที่ ถ นน Woniora Rd ย่าน Hurstville แล้วเลี้ยวเข้าถนน Gallipoli St. เมื่อรถมาถึงสุดปลายถนนที่ สามแยกตัตถนน King Georges Rd. รถ กระบะได้ขับข้ามถนน 4 เลนพุ่งเข้าชน บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

นาย Abhi Shek วัย 26 ปีซึ่งหักรถหลบ เข้าข้างทางเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณขอทางจากรถ ตำ�รวจกล่าวว่า เขาเห็นรถกระบะวิง่ ด้วยความเร็ว เขาไม่ได้หยุดรถเมือ่ ถึงสามแยกและพุง่ ข้ามถนน ไปทันที โชคดีทใี่ นขณะรถกระบะตะลุยตัดผ่าน ถนน ไม่มีรถคันใดวิ่งผ่านมา มิฉะนั้นอาจจะ มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น ชายวั ย 41 ปี ค นขั บ รถได้ อ าศั ย ความ มืดและช่วงชุลมุนหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่ตำ�รวจตามไปจับตัวได้ที่โรงพยาบาล St George ในขณะที่เขาเข้ารักษาตัวจากอาการ

บาดเจ็บที่หัวเข่า ภายในรถกระบะยังมีชายวัย 37 ปีอกี คนหนึง่ ได้รบั บาดเจ็บจากการถูกกระจก บาดและฟกช้ำ�ตามร่างกาย เขาได้ถูกนำ�ส่งโรง พยาบาล St George เช่นกัน อย่างไรก็ตามครอบครัว Piho ซึ่งเช่าบ้าน หลังดังกล่าวอยู่อาศัย ได้ตัดสินใจที่จะหาที่อยู่ ใหม่หลังจากถูกรถพุ่งเข้าชนบ้านเป็นครั้งที่สอง ในรอบสองปี โดยพวกเขาไม่ต้องการเจออีก เป็นครั้งที่สาม น.ส. Ferne Piho วัย 19 ปีกล่าวว่า เธอ เพิ่งจะเข้านอนเมื่อรถกระบะพุ่งเข้าชนห้องนอน ของเธอ ทำ�ให้เศษกระจกแตกกระจายอยู่เต็ม ตัวเธอ ในขณะที่น.ส. Jaz Piho วัย 23 ปีพี่สาว กล่าวว่า เมือ่ ครัง้ ทีม่ รี ถพุง่ เข้าชนบ้านครัง้ แรกใน เดือนเมษายน 2011 วันนัน้ โชคดีทนี่ าง Michelle Piho มารดาของเธอพาเธอไปนอนที่ห้องอื่น มิ ฉะนั้นเธอและน้องสาวรอาจไม่มีชีวิตรอดมาถึง วันนี้ เพราะรถได้พุ่งเข้าถึงตัวที่นอนพอดี เธอได้ ย้ า ยกลั บ เข้ า มานอนในห้ อ งนอน หน้าบ้านหลังจากมีการก่อสร้างแนวรั้วอิฐใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย นาง Piho ผูเ้ ป็นมารดากล่าวว่าหลังจากชน แล้ว คนขับได้ออกจากรถ มาชะโงกดูวา่ มีใครได้ รับบาดเจ็บไหม ก่อนทีเ่ ขาจะหลบหนีไป โดย ทิ้งชายอีกคนหนึ่งที่นั่งมาด้วยกันไว้ภายในรถ


ตำ�รวจเผยแก๊งไบกี้เกือบ ก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งที่สอง

27 พ.ย. 2012 ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้เปิดเผย เหตุลอบวางระเบิดผับและโรงแรม Mill Hotel ที่ถนน Beaconsfield St. ในย่าน Milperra ซึ่ง ในอดีตผับแห่งนี้เคยมีชื่อว่า Viking Tavern สถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ 7 ศพใน วันพ่อปี 1984 เมื่อแก๊งไบกี้ Comanchero เปิด ศึกกับแก๊งไบกี้ Bandidos เหตุการณ์พยายามสังหารหมู่ในสถานที่ เดิมครั้งที่สอง เกิดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมาหลังจากพนักงานทำ�ความสะอาดไป พบระเบิดตั้งเวลาในตอนเช้าตรู่จึงแจ้งตำ�รวจ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดประดิษฐ์เอง โดยผู้เชี่ยวชาญและหวังผล แต่ตำ�รวจไม่ทราบ ว่าเหตุใด นาฬิกาจับเวลาได้หยุดลง 17 นาที ก่อนที่จะระเบิด ตำ � รวจพบว่ าในเวลาที่ ตั้ ง ไว้ ใ ห้ ร ะเบิ ด ขณะนั้ น มี พ นั ก งานและลู ก ค้ า อยู่ ภ ายในผั บ ประมาณ 20 คน ถ้าหากเกิดระเบิดขึน้ คาดว่าจะ มีผเู้ สียชีวติ และบาดเจ็บหลายราย และอาจทำ�ให้ อาคารได้รับเสียหายอย่างร้ายแรง

นาย Arthur Katsogiannis ผู้บังคับการ ตำ�รวจหน่วยปราบปรามแก๊งอาชญากรรัฐน.ซ.ว. กล่าวว่า ในวันนี้ (27 พฤศจิกายน) ตำ�รวจได้ ทำ�การจับกุมนาย Samy Duong วัย 40 ปี สมาชิกแก๊ง Comanchero ผู้ไม่มีที่อยู่แน่นอน ในข้อหาพยายามทำ�ลายทรัพย์สินด้วยอุปกรณ์ ระเบิด โดยตำ�รวจสามารถตามจับเขาได้ที่ผับ และโรงแรม Mercure Hotel ในย่าน Liverpool ก่อนถูกนำ�ตัวไปสอบสวนเพิม่ เติมทีส่ ถานีต�ำ รวจ Green Valley แหล่งข่าวในวงการตำ�รวจกล่าวว่า นาย Duong ผู้ซึ่งเปลี่ยนชื่อตัวเองหลังจากก่อเหตุ เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของแก๊ง Comanchero ได้ไม่นานก่อนที่จะมีการลอบวางระเบิด อีก ทั้งเขามีประวัติอาชญากรยาวเหยียด และเป็น บุคคลอันตราย ผู้จัดการผับ Mill Hotel ซึ่งขอสงวนนาม กล่าวว่า พนักงานทำ�ความสะอาดชาวเนปาล เป็ น ผู้ พ บระเบิ ด เมื่ อ เขาพบระเบิ ด เขาไม่ ไ ด้ ทำ�ท่าตกใจใด ๆ เพราะเขาคุ้นเคยกับมันเมื่อ

ตำ�รวจขณะจับกุมนาย Samy Duong ครั้งอยู่ที่เนปาล เมื่อเขาแจ้งให้นายจ้างทราบจึง ได้โทรศัพท์แจ้งตำ�รวจ นาย Katsogiannis กล่าวว่า ผับ Mill Hotel เมื่อครั้งเป็นผับ Viking Tavern ใน ทศวรรษที่ 1980 ได้ชอื่ ว่าเป็นสถานทีช่ มุ นุมของ เหล่าแก๊งไบกี้ และย่าน Milperra ก็ถือเป็นถิ่น อิทธิพลของแก๊ง Comanchero แต่ปัจจุบันคือผับ Mill Hotel ถูกปรับ มาอยู่ในรูปแบบเบียร์การ์เด้น ที่มีผู้เข้ามาหา สั่งอาหารและดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางผับได้ห้ามสมาชิกแก๊ง Comanchero เข้ามาภายในพื้นที่ และยังมีกฎ เข้มงวดด้วยการห้ามสมาชิกไบกี้ในชุดสีและ

สัญญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการ เขากล่าวว่าขณะนี้ทางผับและตำ�รวจตั้ง ข้อสมมุติฐาน ถึงแรงจูงใจในการวางระเบิด ไว้ 2 ประเด็น แต่ไม่ขอเปิดเผยเพื่อไม่ให้เสีย รูปคดี อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวภายในอ้างว่า มาจากสาเหตุที่ผับได้ออกกฎห้ามสมาชิกแก๊ง Comanchero เข้าไปใช้สถานทีท่ �ำ ให้สมาชิกแก๊ง มีความโกรธแค้น จึงหาทางแก้เผ็ด ก่อนหน้านี้ในปี 2009 ได้มีการลอบวาง ระเบิดที่คลับเฮาส์ของแก๊งไบกี้ Hell’s Angels ในย่าน Petersham ได้รับความเสียหายอย่าง หนัก ตำ� รวจไม่สามารถจับ มือวางระเบิดได้ แต่เชื่อว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือแก๊งไบกี้ Notorious

ตำ�รวจรับมืดแปดด้านคดี รัว 10 นัดสังหารพ่อลูกสี่ 28 พ.ย. 2012 เมือ่ วันที่ 27 พฤศ จิกายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายบุก ยิงพ่อลูกสี่ขณะทำ�การต่อเติมบ้านที่ ย่าน Punchbowl ไม่ต่ำ�กว่าสิบนัด เสียชีวิตคาที่ ผู้เสียชีวิตรายนี้คือนาย Ali Eid วัย 38 ปีช่า งมุงหลังคาบ้า น (ข่าวบางสำ� นักบอกว่า เป็นเจ้าของร้านขายผลไม้) ถูกคนร้ายใช้ผ้าปิด ใบหน้าสองคนบุกยิงที่หลังบ้านของเขาที่ถนน Lumeah Ave. ในย่าน Punchbowl ในขณะที่ นาย Mohammed Hannouf วัย 30 ปีเพื่อนของ เขาซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าถูกยิง 5 นัดที่ศีรษะ, หลัง และขา ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล St George ด้วยอาการขั้นโคม่า นาย Mick Willing ผู้บังคับการตำ�รวจ ฝ่ายปราบคดีฆาตกรรมรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า ขณะนี้ ตำ�รวจยังไม่ทราบว่ามูลเหตุของแรงจูงใจในการ สังหารคืออะไร แต่เชื่อว่าทั้งสองเป็นเป้าหมาย ที่คนร้ายมีแผนสังหารมาอย่างดี เมื่อปีที่ผ่านมานาย Eid ได้ซื้อบ้านหลัง ดังกล่าวในราคา 490,000 เหรียญ โดยเขาหวังใช้ เป็นบ้านในฝัน สำ�หรับ Sanaa ภรรยาและบุตร อีกสี่คนอายุ 7 ขวบ, 6 ขวบ, 3 ขวบ และ 2 เดือน หลังจากซือ้ เสร็จเข้าก็เริม่ ทำ�การปรับปรุง ต่อเติมบ้านทันที นาย Willing กล่าวว่าทั้งนาย Eid และ นาย Hannouf ไม่มปี ระวัตอิ าชญากรรมใด ๆ ใน

ขณะเกิดเหตุเป็นเวลา 17.00 น.ของวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ทั้งสองกำ�ลังนั่งพักอยู่ข้างหลัง บ้านในขณะที่ช่างอีก 4 คนอยู่ภายในบ้าน และ มีแรงงานอีกจำ�นวนหนึง่ ต่างวิง่ หลบระสุนเอาตัว รอดเมื่อเสียงปืนดังขึ้น สำ�หรับนาย Hannouf หลังจากถูกยิงเขา ยังพาตัวเองเดินไปที่หน้าบ้านได้อย่างเหลือเชื่อ ก่อนที่จะล้มฟุบลงที่สนามหญ้า เป็นที่เชื่อว่า คนร้ายสองคนได้เดินอย่าง ใจเย็นมาทีห่ ลังบ้าน แล้วลัน่ กระสุนปืนเข้าใส่เป้า หมายอย่างเลือดเย็น ก่อนทีจ่ ะอาศัยช่วงชุลมุน หลบหนีไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ที่ถนน Werona Ave. ที่อยู่ไม่ไกลจาากจุดเกิดเหตุ ตำ�รวจได้ตัดประเด็นการสังหารว่าเกี่ยว ข้องกับการสังหารสองคดีในย่าน Punchbowl ก่อนหน้านี้รวมถึงการสังหารนาย Faalau Pisu สมาชิกแก๊งไบกี้ Comanchero วัย 23 ปี ใน ขณะที่เขาเดินออกจากงานแต่งงานเพื่อนในย่าน Canley Vale ตามที่ข่าวออสซี่นิวส์เสนอไปใน ฉบับที่แล้ว ในต้นปีทผี่ า่ นมาชายคนหนึง่ ซึง่ อยูห่ า่ งจาก บ้านเของนาย Eid ไม่กี่หลัง ถูกแก๊งไบกี้คู่อริ ยิงทีข่ าสามนัด แต่ต�ำ รวจได้ตดั ประเด็นนีอ้ อก ไป เพราะเหย่ือกระสุนปืนทั้งสองไม่เกี่ยวข้อง กับแก๊งไบกี้แต่อย่างใด หญิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งไม่ขอเปิดเผย น้ำ�กล่าวว่า เธอเห็นรถ Range Rover สีเงินรุ่น ปี 2010 ขับวนเวียนอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะมีการ สังหารเกิดขึ้น

ภาพบ้านที่เกิดเหตุในย่าน Punchbowl

ปรับเจ้าของคาเฟ่หนึ่งแสน ปล่อยพ่อครัวถูกไฟดูดตาย 29 พ.ย. 2012 ได้เกิดเหตุเสียชีวิตของ พ่อครัวหนุ่มในคาเฟ่ดังในย่าน Newtown จาก อุบัติเหตุไฟฟ้าดูด แต่ก่อนหมดสติเขาได้ตระ โกนเตือนเพื่อนร่วมงานให้ถอยออกห่างจากพื้น ครัว ที่ปกคลุมไปด้วยกระแสไฟฟ้ารั่ว ผู้เสียชีวิตรายนี้คือนาย Stuart Groen วัย 25 ปีน้องชายของน.ส. Sara Groen ผู้รายงาน ข่าวและรายงานพยากรณ์อากาศของทีวี 7 ได้ ถูกเปิดเผยไปพร้อมกับการแถลงข่าวนาย Peter Stojkovic เจ้าของคาเฟ่ถูกสั่งปรับ 100,000 เหรียญในความผิดฐานบกพร่องต่อการปล่อย ให้สถานที่ทำ�งานอยู่ในสภาพเสี่ยงต่ออันตราย โศกนาฎกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนธัน วาคมปี 2009 เมื่อนาย Groen เข้าทำ�งานเป็น คนทำ�ครัว (รายงานข่าวบางสำ�นักอ้างว่าเป็น พนักงานต้อนรับลูกค้า) ของ Cafe C ได้เพียง

10 วัน เหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่พนักงาน เตรียมที่จะปิดร้านในเวลาประมาณ 24.10 น. พวกเขาสังเกตเห็นพืน้ ทีบ่ าร์และคาเฟ่เจิง่ นองไป ด้วยน้�ำ จึงโทรศัพท์แจ้งให้นาง Olga Stojkovic ผู้จัดการคาเฟ่รับทราบ นาง Stojkovic จึงบอกให้พวกเขาตรวจดู ให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟของปั๊มบ่อกักไขมันได้เสียบ อยู่และเปิดทำ�งานหรือไม่ เนื่องจากบ่อกักไข มันเคยไหลท่วมมาครั้งหนึ่งเมื่อเครื่องปั๊มถูกปิด นาย James Singh หัวหน้าครอบครัวจึง เดินไปเปิดสวิตช์ไฟปัม๊ กักไขมันในเวลาเดียวกับ ที่นาย Groen เดินอยู่ในครัวพอดี ทันใดนั้นเอง นาย Groen ร้องเสียงดัง แล้วตะโกนเตือนเพือ่ น ร่วมงานได้เพียงว่า “ออกไป” (“Get Out”) เขา ก็ล้มลงทันที นาย Singh พยายามเข้าช่วยนาย Groen

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 38


น้อยกว่าเตาบาร์บีคิว แต่มันให้ผลเสียต่อสภาพ แวดล้อมมากกว่า โดยมันปล่อยก๊าสคาร์บอน ไดออกไซต์ขึ้นสู่บรรยากาศ 335 กิโลกรัมต่อ ปี ในขณะที่เตาบาร์บีคิวปล่อยคาร์บอนไดออก ไซต์ 140 กิโลกรัมต่อปีภายใต้ขอ้ สมมุตฐิ านการ ใช้งานที่เท่ากัน การคำ�นวณในเรื่องก๊าสเรือนกระจกของ 30 พ.ย. 2012 วัฒนธรรมการโยนกุ้งลง เตาใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 45 เหรียญต่อปี ในเตาบาร์บีคิว หรือ barbie ที่ชาวออสเตรเลีย การคำ�นวณต้นทุนค่าพลังงานเชื้อเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้า รายงานชุดนีไ้ ด้ตงั้ ข้อสมมุตฐิ าน โปรดปราน และมีคนจำ�นวนหนึ่งเชื่อว่า การ ของ Ausgrid อยู่บนพื้นฐานของราคาค่าไฟฟ้า หุงต้มปิ้งย่างอาหารด้วยเตาแก๊สจะเสียค่าใช้จ่าย ในอัตรา 28 เซนต์ต่อกิโลวัตต์, ค่าแก๊ส 3 ด้านเชื้อเพลิงถูกกว่าการใช้เตาอบไฟฟ้า ถือว่า เซนต์ต่อเมกะจูล, ค่าแก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว LPG ในอัตรา 8 เซนต์ต่อเมกะจูล และค่าไม้ จากการศึกษาของ Ausgrid (รัฐวิสาหกิจผู้ 300 เหรียญต่อตัน จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในออสเตรเลีย) นาย Paul Myors ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 1ธ.ค. 2012 นาย Christopher Branson พบว่า การใช้เตาแก๊สปรุงอาหารในทุก ๆ คืนจะ ประสิทธิผลของพลังงานของ Ausgrid กล่าวว่า เนติบัณฑิตระดับแนวหน้าของรัฐน.ซ.ว.ผู้ถูก ทำ�ให้ผู้ใช้เสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นปีละ เตาบาร์บีคิวมีค่าใช้จ่ายพลังงานสูงสุดเนื่องจาก ตำ�รวจจับขับรถเร็ว ต่อมาถูกศาลสั่งยึดใบอนุ 185 เหรียญ ซึง่ ถือว่าสูงเป็นสองเท่าของเตาอบ มันไม่มตี วั เก็บความร้อนได้ดเี หมือนเตาอบ อีก ญาตขับรถยนต์เป็นเวลา 3 เดือน แม้เจ้าตัวจะ ไฟฟ้าที่ถูกมองว่าใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ทั้งมันถูกใช้งานในขณะที่อยู่ในที่มีอากาศเปิด อ้างเหตุขอผ่อนผันโทษ เนื่องจากเขาเกิดปวด นอกจากนั้น Ausgrid ยังพบว่าการปรุง ในขณะที่เตาอบอยู่ภายในห้องครัว ปัสสาวะ จำ�ต้องยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ศาลกลับ อาหารโดยใช้ไมโครเวฟเป็นทางเลือกอีกทาง เขากล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้อยู่บนข้อสม คำ�ตัดสิน หนึง่ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยพลังงานต่�ำ สุดเพียง 30 เหรียญ มุตวิ า่ อุปกรณ์ท�ำ ความร้อนในการปรุงอาหารทุก ทั้งนี้นาย Branson แห่งย่าน Collaroy ต่อปี เปรียบเทียบกับเตาอบไฟฟ้าเป่าลม 70 ชนิดถูกใช้งาน 150 ชั่วโมงต่อปี ถูกจับขับรถเร็ว 118 กม.ต่อชม.บนทางด่วน เหรียญต่อปี, เตาอบแก๊ส 50 เหรียญต่อปี และ แม้ ว่ า เตาอบจะมี ค่ าใช้ ต่ อ ด้ า นเชื้ อ เพลิ ง F3 ในช่วงที่กำ�หนดให้วิ่งได้ไม่เกิน 80 กม.ต่อ ชม.เมื่อรถผ่านบริเวณ Wahroonga ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จดหมายปรับจากสำ�นักงานเร่งรัดหนี้รัฐ น.ซ.ว.และเอกสารลงนามรับรองเป็นจริงของ นาย Branson กล่าวว่า ในวันดังกล่าวเขาขับรถ จาก Pacific Palms ทางใต้ของ Forster มาเป็น เวลากว่า 2 ชั่วโมงและก่อนที่จะออกเส้นทาง สาย F3 สู่ทางด่วน Pacific Highway ประมาณ 15 นาที เขาเกิดปวดปัสสาวะขึน้ มา จึงตัดสิน ใจเร่งเครือ่ งเกินกว่าอัตรากฎหมายกำ�หนดเพือ่ ไป ยังปั๊มน้ำ�มันเชล แต่ก่อนที่จะถึงปั๊มเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจประจำ� รถสายตรวจทางด่วน (HPO)ได้เรียกให้เขาจอด ข้างทางแล้วแจ้งว่า เรดาร์จับความเร็วได้จับรถ ของเขาวิ่งด้วยความเร็ว 118 กม.ต่อชม. เกิน กว่ากฎหมายกำ�หนด 38 กม.ต่อชม. ทำ�ให้เขา เตาบาร์บีคิวยอดนิยมของชาวออสซี่

ปรุงอาหารจากเตา BBQ เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเตาอบ

ว่าผู้บริโภคไม่ได้เป็นลูกค้าพลังงานสีเขียว ใน ขณะที่ผู้ใช้หุ้งต้มด้วยไม้ฟื้น มาจากไม้ที่มีการ ปลูกทดแทนสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามจากรายงานการศึกษาอีกชิ้น หนึง่ พบว่า ประชาชนโดยทัว่ ไปไม่คอ่ ยจะคำ�นึง ถึง เรือ่ งต้นทุนของพลังงาน โดยส่วนใหญ่จะให้ ความสำ�คัญของต้นทุนของอาหารมากกว่า

ศาลไม่ฟังเนติฯขับ 118 อ้างปวดฉี่ต้องซิ่งเข้าปั๊ม

ด้วยการยื่นมือเข้าไปดึงเขาออกมาจากพื้นครัวที่ นองไปด้วยน้ำ� แต่เขาเองก็ได้รบั บาดเจ็บจากไฟ ฟ้าช็อต ทำ�ให้เขาต้องผละออกมา ขณะผละตัว ออกมือของเขาไปเท้ากับโต๊ะเตรียมอาหาร ซึ่ง มีส่วนของโลหะ ทำ�ให้เขาถูกไฟดูด นาย Singh ถูกไฟดูดอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง จึงเริม่ ล้มลง ทำ�ให้เข้าหลุดออกจากกระแสไฟฟ้า ดูด และสามารถช่วยตัวเองออกมาจากครัวได้ ในเหตุการณ์ครัง้ นีย้ งั มีผชู้ ว่ ยทำ�ครัววัย 21 ปีที่ไม่ขอเปิดเผยนาม ได้รับบาดเจ็บจากไฟดูด เช่นกันแต่อาการไม่มากนัก หลังจากตำ�รวจถูกเรียกเข้ามาทำ�การตัดไฟ แล้ว เจ้าหน้าทีห่ น่วยแพทย์ฉกุ เฉินได้เข้าไปช่วย ปัม๊ หัวใจให้กบั นาย Groen แล้วได้แจ้งว่าเขาได้ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ (ข่าวบางสำ�นักรายงานว่า หลังจากตัดไฟแล้วนาย Singh ได้กลับไปที่ครัว เพือ่ ทำ�การช่วยเหลือนาย Groen ซึง่ อยูใ่ นอาการ หมดสติ พนักงานในคาเฟ่ได้ชว่ ยปัม๊ หัวใจให้กบั นาย Groen ก่อนที่รถพยาบาลจะมารับนำ�ส่ง โรงพยาบาล และต่อมาเขาได้ไปเสียชีวิตที่โรง พยาบาล Royal Prince Alfred) ในการขึ้นศาลอุตสาหกรรมรัฐน.ซ.ว.นาย Stojkovic เจ้าของค่าเฟ่ได้ยอมรับสารภาพผิดต่อ

การละเมิดกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย ในสถานที่ทำ�งาน สำ�หรับผู้ตายเป็นอดีตนักเรียนโรงเรียน Somerset College ในเมือง Gold Coast ผู้เพิ่ง ย้ายจากเมลเบิร์นเข้ามาอยู่ในซิดนีย์ได้ไม่กี่วัน ก่อนเสียชีวิต

นาย Stuart Groen และ Sara พี่สาว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 39

นาย Christopher Branson ถูกปรับ 710 เหรียญและถูกยึดใบอนุญาตขับรถ เอกสารฉบับนี้กล่าวต่อไปว่า เขาได้แจ้ง กับเจ้าหน้าที่ว่า เรดาร์ของเขาจับความเร็วได้ที่ 108 กม.ต่อชม.ไม่ใช้ 118 กม.ต่อชม. หรือไม่ เกิน 30 กม.ต่อชม. ด้วยเหตุที่นาย Branson ได้อ้างว่าเจ้า หน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก ผิ ด หากพิ สู จ น์ ว่ า เป็ น ความ จริง แต้มสะสมที่ถูกตัดจะลดต่ำ�ลงไม่ถึงกับถูก พักใบอนุญาตขับรถยนต์ และด้วยเหตุที่นาย Branson ยื่นอุทธรณ์ทำ�ให้เขายังคงขับรถได้ต่อ ไป จนกว่าผลการอุทธรณ์จะออกมา

พบเล่ห์แก๊งส่งยาเสพติด ทางไปรษณีย์ปีนี้เพิ่มขึ้น 1 ธ.ค. 2012 ผู้ลักลอบนำ�เข้ายาเสพติดได้ ใช้วธิ สี งั่ ซือ้ ยาเสพติดจากต่างประเทศ แก๊งค้ายา เสพติดข้ามชาติหลายรายได้แบ่งแยกยาเสพติดใน น้ำ�หนัก 20 กิโลกรัม นำ�ส่งทางวัสดุไปรษณีย์ ในแต่ละครั้ง สำ � นั ก งานศุ ล กากรออสเตรเลี ย เปิ ด เผย ว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของตน สามารถตรวจพบยาเสพติดส่งมาทางไปรษณีย์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 38.7 % โดยตรวจพบได้ ทั้งสิ้น 19,441 รายการ สำ�หรับยาเสพติดทีน่ ยิ มส่งเข้ามามากทีส่ ดุ คือโคเคน ตามด้วยเฮโรอิน, ยาอีหรือ MDMA, แอมเฟตามีน หรือยากระตุ้นประสาทจำ�พวก ยาบ้า, สารซูโดอีเฟดรีนอันเป็นยากระตุ้นระบบ ประสาทประเภทหนึง่ ทีน่ �ำ มาเป็นสารสำ�คัญใน การผลิตเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ขณะนี้สำ�นักงานศุลกากรได้ประสานงาน กับการไปรษณีย์ออสเตรเลีย (Australia Post) เพื่อการสกัดจับการส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

รายงานประจำ � ปี ข องศุ ล กากรกล่ า ว ว่า สำ�นักงานยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับวัสดุ ไปรษณียแ์ ละจดหมายจากต่างประเทศ ในฐานะ ที่ จ ะนำ � ความเสี่ ย งมาสู่ ชุ ม ชนภายในประเทศ การตรวจค้นยาเสพติดทางไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้น หมายถึงความเสี่ยงต่อการค้ายาเสพติดผ่านชาย แดนออสเตรเลียเข้ามา กำ�ลังถูกลุกลามโดยผ่าน การส่งทางไปรษณีย์ ทางด้านคณะกรรมการอาชญากรรมแห่ง รัฐน.ซ.ว. (ชื่อเดิมคือสำ�นักงานตำ�รวจปราบ ปรามอาชญากรรมแห่ ง รั ฐ น.ซ.ว.)ได้ อ อกมา ยืนยันว่า แก๊งค้ายาเสพติดในต่างประเทศจำ�นวน หนึ่งได้หลีกเลี่ยงการลักลอบขนยาเสพติด ใน จำ�นวนมากโดยทางเรือ ด้วยการหันมาใช้วิธีส่ง ทางไปรษณีย์อากาศแทน นาย Peter Singleton ผู้ช่วยอธิบดีตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า ในขณะนี้มีแนวโน้มว่า การ ลักลอบขนยาเสพติดจำ�นวนมาก ได้ถกู เปลีย่ น มาใช้วิธีการจัดส่งในจำ�นวนน้อยแต่เพิ่มความถี่ ให้มากขึ้น


เผยโครงการจำ�ลองเมืองจีน มูลค่า 500 ล้านที่ Wyong 2 ธ.ค. 2012 เทศบาลเขต Wyong ได้ อนุมัติโครงการสร้าง Chinese Theme Park ใน มูลค่า 500 ล้านเหรียญ ด้วยการจำ�ลองประตู เข้าสู่เมืองต้องห้าม หรือพระราชวังปักกิ่งขนาด เท่าของจริง พร้อมสร้างวัดจีนขนาดเก้าชั้น สำ�หรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่ง สิ่งก่อสร้างทั้งสองจะสามารถมองเห็นได้จาก ทางด่วน F3 โครงการระดับยักษ์ได้ประเดิมขึน้ เมือ่ สภา เทศบาล Wyong ได้อนุมตั โิ ครงการและประเดิม ขายที่ดินขนาด 15 เฮกตาร์ (93 ไร่ 3 งาน) ที่ Warnervale ใกล้เมือง Wyong ห่างจากซิดนียไ์ ป ทางเหนือ 95 กิโลเมตรให้กบั บริษทั Australian Chinese Theme Park Pty Ltd (ACTP Pty Ltd) ผู้ดำ�เนินโครงการในราคา 10 ล้านเหรียญ โดยที่ดินดังกล่าวเทศบาลได้ซื้อมาในปี 1977 ด้วยมูลค่า 30,000 เหรียญ เทศบาล Wyong กล่าวย้ำ�ว่าจะไม่มีเงิน จากผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเทศบาล (rate) นำ�ไปใช้ ในโครงการ Chinese Theme Park แต่อย่างใด แต่เงินที่ใช้ในโครงการทั้งหมดจะมาจากบริษัท ACTP Pty Ltd ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยรับประกัน เงินทุนในการก่อสร้างไม่ต�่ำ กว่า 500 ล้านเหรียญ นาย Doug Eaton เทศมนตรีเทศบาล เขต Wyong กล่าวว่า นอกจากซิดนีย์โอเปร่า

เฮาส์และสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์แล้ว Chinese Theme Park จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ ต้องการมาเยือนรัฐน.ซ.ว. เขากล่าวว่า โครงการนี้จะเปลี่ยนเทศบาล Wyong ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญที่จะนำ� เงินมหาศาลจากนักท่องเที่ยวมาสู่พื้นที่ และจะ ช่วยทำ�ให้เศรษฐกิจของภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางด้านบริษัท ACTP Pty Ltd กล่าวว่า โครงการ Chinese Theme Park จะแยกออก เป็น 7 ส่วน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของจีนทีร่ วมถึงประตูเมืองจีน (China City Gate) ที่จะจำ�ลองทางเข้าสู่พระราชวังกรุง ปักกิ่ง ด้วยตำ�หนักอย่างเก๋งจีนขนาดสองชั้น ชั้นสูงสุดเป็นห้องน้ำ�ชา ชั้นล่างเป็นภัตตาคาร อาหารจีนและชั้นบนเป็นโรงแรม และยังมีที่ จอดรถอีกห้าชั้น มี ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมถั ง และซ่ ง (Tang and Song Academy) แสดงถึงแรง บันดาลใจจากราชวงศ์ถงั และราชวงศ์ซง่ ให้การ ศึกษาถึง “อริยทรัพย์ 4 ประการ” (ประกอบ ด้วยพู่กันเขียนหนังสือ, แท่งหมึกจีน, การฝน แท่งหมึกจีน และกระดาษจีนโบราณ), ศิลปะ จีน, การวาดและการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน เมืองน้ำ�ทางใต้ของจีน (Water Towns in South China) สะท้องให้เห็นถึงวิถีชีวิตใน

พระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งที่จะก่อสร้างในเมือง Wyong สมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีการสร้างคลองและ อาคารสองชั้นซึ่งจะใช้เป็นภัตตาคาร, บาร์ และ โรงแรมอยู่ชั้นบน นำ�เสนออาหารจีน ๘ ภาค และมีสถานที่สำ�หรับบริการจัดงานแต่งงานอีก ด้วย สวนแพนด้า (Panda Paradise)แม้จะ ไม่มีแพนดาจริงมาแสดง แต่จะจัดทำ�เป็นสวน สวรรค์สำ�หรับเด็ก ๆ ด้วยภาพยนต์ 4 มิติ, พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ และสระน้�ำ ทีเ่ หมือนอย่างทีม่ ตี าม สวนสาธารณะในประเทศจีน โรงมหรสพ Wyong(Wyong Theatre)จะ เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงเมืองที่ไม่มีวันหลับ ด้วยโรงมหรสพขนาด 1,000 ที่นั่ง และน้ำ�พุ อย่างเดียวกับที่แม่น้ำ�แยงซี ในแต่ละอาทิตย์ จะมี ก ารแสดงระดั บโลกจากประเทศจี น และ นานาชาติ ที่สามารถแข่งขันกับการแสดงในโอ เปร่าเฮาส์

รอยัลวิลล่า (Royal villa) ประกอบด้วย สโมสรและรีสอร์ท Yiyuan Club และ Royal Villa อาคารและรีสอร์ททันสมัยโดยจะเชิญ หน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดและชุมชน ต่าง ๆ ในประเทศจีนมาตั้งสำ�นักงานร่วมกับ ธุรกิจอื่น ๆ ของจีน Thanksgiving Temple (วั ด ขอบคุ ณ พระเจ้า) จะเป็นครั้งแรกที่อาคารทรงเจดีย์แบบ จีนขนาด 9 ชั้นจะถูกก่อสร้างนอกประเทศจีน ด้วยการสร้างเลียนแบบเจดีย์ของวัด Jing An ในนครเซียงไฮ้ พร้อมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นาย Bruce Zhong ประธานบริษทั ACTP Pty Ltd กล่าวว่า การก่อสร้าง Chinese Theme Park จะเริ่มขึ้นในปี 2015 และคาดว่าจะเสร็จ สมบูรณ์ภายในปี 2020 โดยโครงการนี้ได้รับ การสนับสนุนจากรัฐบาลประชาชนของนคร เซียงไฮ้

น.ซ.ว.เตือนรวมเทศบาล หาไม่เจอกฎหมายบังคับ 3 ธ.ค. 2012 รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้เตรียม เดินหน้าในการรวมเทศบาลเข้าด้วยกัน แม้วา่ เคย ให้ค�ำ สัญญาในการหาเสียงเลือกตัง้ ว่าจะไม่มกี าร บังคับให้รวมเทศบาลเกิดขึน้ โดยขัน้ ต้นเสนอให้ เทศบาลตัดสินใจกันเองโดยใจสมัคร หาไม่แล้ว จะเจอกับการออกกฎหมายบังคับ ทั้งนี้เขตเทศบาลชั้นในล้อมรอบเทศบาล เขต City of Sydney และเทศบาลเขตทางซิดนีย์ ตะวันตกไกลที่มีประชากรน้อยจะถูกขึ้นบัญชี แผนการรวมเทศบาลของนาย Don Page ร.มต. รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐน.ซ.ว. นาย Page กล่าวว่าการรวมเทศบาลก็ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีเสถียรภาพ ในอนาคต อันเป็นผลจากข้อแนะนำ�ของคณะ กรรมการอิสระทบทวนกิจการรัฐบาลท้องถิ่น (ILGRP) ซึ่งรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เทศบาล ทำ�การรวมกันเองด้วยใจสมัคร แต่ก็จะมีการ บังคับให้รวมกันเกิดขึ้นด้วย ก่อนหน้านี้นาย Nick Greiner ประธาน สาธารณูปโภคแห่งรัฐน.ซ.ว.ได้ผลักดันให้มกี าร รวมเทศบาลเกิดขึ้น แต่นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมตรีรัฐน.ซ.ว.ได้ปฏิเสธที่จะให้มีการ ผลักดันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งปี 2011 ในปัจจุบันรัฐน.ซ.ว.มีเทศบาลทั้งสิ้น 152 แห่ ง หลายแห่ ง ถู ก ประเมิ น ว่ า ขาดเสถี ย รภาพ ในจำ�นวนนี้เทศบาล Backtown มีประชากร สูงสุดคือ 313,057 คนและเทศบาลท้องถิ่น Urana มีประชากรน้อยที่สุดคือ 1,251 คน

ส่วนเทศบาลในซิดนียท์ มี่ ปี ระชากรน้อยทีส่ ดุ คือ Hunters Hill ในจำ�นวน 14,591 คน เป็นที่คาดว่าคณะกรรมการอิสระ ILGRP ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนของฝ่ า ยรั ฐ บาลรั ฐ , รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น , สมาคมเทศบาลเมื อ งและ เทศบาลท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒจิ ะทำ�การเสนอ อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2013 ว่าจะมีเทศบาล ใดที่จะต้องจับคู่รวมกัน ซึ่งนาย Page ยืนยัน ว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี แม้ว่ารัฐบาลเคยให้สัญญาว่า จะไม่มีการผลัก ดันให้เกิดการรวมเทศบาลเมื่อครั้งหาเสียงเลือก ตั้งปี 2011 ก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรม การอิ ส ระ ILGRP ภายใต้ ก ารนำ � ของนาย Graeme Sansom รายงานว่าในปี 2036 ซิดนีย์ จะมีประชากร 7 ล้านคน ในปีนั้นเทศบาลที่ ใหญ่ที่สุดจะมีประชากร 481,000 คน ใน ขณะที่ เ ทศบาลเล็ ก ที่ สุ ด จะมี ป ระชากรเพี ย ง 18,000 คน จะมีเทศบาลในพื้นที่ซิดนีย์กลางจำ�นวน 18 เขตเทศบาลที่มีประชากรเฉลี่ย 18,000 คน ในขณะที่มีเทศบาล 14 แห่งที่มีประชากรเกิน กว่า 200,000 คน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้จะก่อให้เกิด การขาดเสียรภาพต่อบริหารงานในเชิงนโยบาย ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น, รัฐบาลรัฐและรัฐบาล กลาง ก่อนหน้านี้กลุ่มหอการค้าและธุรกิจแห่ง ซิดนีย์ได้ออกมาเรียกร้องให้เทศบาลจำ�นวน 41

ข้อเสนอเดิมในการรวมเทศบาล แห่งทำ�การรวมตัวกันให้เหลือเพียง 10 แห่ง แม้ กับ Warringah,Botany Bay รวมกับ Randwick, ข้อเสนอแน่ของกลุม่ ธุรกิจจะออกมาในแนวทาง Mosman รวมกับ North Sydney,Hunters เดียวกัน แต่รายละเอียดแตกต่างกัน Hill รวมกับ Lane Cove, Leichhardt รวม สำ�หรับเทศบาลทีค่ าดว่าอยูใ่ นข่ายการรวม กับ Marrickville, Manly รวมกับ Warringah, กันอันเป็นไปตามแผนเดิมได้แก่ Ashfield รวม Camden รวมกับ Campbelltown และ Gosford กับ Burwood และ Strathfield, Manly รวม รวมกับ Wyong เป็นต้น

แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยต่ำ�สุด

นับจากวิกฤติทางการเงิน 4 ธ.ค. 2012 ธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย ได้ ป ระกาศลดอั ต ราดอกเบี้ ย มาตรฐานลงอี ก 0.25% ในวันนี้ (4 ธันวาคม) ส่งผลให้อัตรา เงินสดลงมาอยู่ที่ระดับวิกฤติ หรือระดับฉุกเฉิน (emergency levels) เป็นครัง้ แรกนับจากทีอ่ ตั รา ดอกเบีย้ เคยลดต่�ำ มาครัง้ หนึง่ เมือ่ เกิดวิกฤติการณ์ การเงินทั่วโลกในเดือนกันยายน 2009 และถือ

เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 1.75% ใน ช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา การลดครั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ขนาดใหญ่ทั้งสี่จะลดอัตราดอกเบี้ยตามลงมา เท่าใด จากการวิจยั ของสำ�นัก Fat Prophets ระบุ ว่าในการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร กลาง 1.50% ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้ลด

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 40


เตือนวัยรุ่นอย่าริเสพ LSD หลังนักเรียนวัย 15 เสียชีวิต

5 ธ.ค. 2012 ตำ�รวจและผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านยาเสพติดได้ออกมาเตือนวัยรุ่นอย่าริอ่าน ทดลองเสพยา LSD หลังจากนาย Nick Michell วัยรุ่นวัย 15 ปีจาก Central Coast ได้เสียชีวิต ลงเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา Nick ซึ่งเป็นเด็กจากครอบครัวที่อบอุ่น มีผลการเรียนในเกณฑ์ดแี ละดูจะมีอนาคตสดใส ในตอนเช้าของวันเกิดเหตุ หลายคนเห็นเขาเล่น สเก็ตบอร์ดกีฬาที่เขาโปรดปรานกับน้องชายวัย 11 ปี อย่างสนุกสนาน โดยไม่มีใครคาดคิดว่า จะมีเหตุโศกนาฎกรรมเกิดขึ้น แต่อีก 10 ชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ Nick ออกไปร่วมงานรื่นเริงต่าง ๆ ที่หมู่เพื่อนจัดขึ้น เขาและ J (นามสมมุติ) เพื่อนวัย 15 ปีได้ซื้อ ยา LSD นำ�มาทดลองเสพที่บ้านตามภาษาเด็ก อยากลองของ Nick และ J ได้นำ�ยาดังกล่ าวมาทด ลองเสพภายในห้องนอนของ Nick ซึ่งเป็นห้อง นอนแบบแกรนนี่แฟลตอยู่หลังบ้าน แยกจาก บ้านหลังใหญ่ของบิดามารดาทีม่ หี น้าบ้านติดริม ทะเลในย่าน Tascott น้องชายของ Nick มาพบเขานอนหมด สติอยู่ภายในห้องนอน ในช่วงเวลาเดียวกันมี ผู้พบเห็น J เพื่อนของ Nick อยู่ในอาการบ้า คลั่งภายใต้ฤทธิของยา เขาพาร่างเปลือยเปล่าวิ่ง ไปตามถนน Brisbane Water Drive จนถูกรถ ชนในเวลาต่อมา เขาถูกนำ�ส่งโรงพยาบาลด้วย อาการบาดเจ็บไม่มากนัก และต่อมาแพทย์ได้

อนุญาตให้เขากลับบ้านได้ หลังจากหมดฤทธิ ยาแล้ว เพือ่ นบ้านคนหนึง่ กล่าวว่า วันเกิดเหตุเป็น วันที่มีอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติ พวกเขาเห็น เด็กทัง้ สองเดินอยูห่ ลังบ้านทีบ่ ริเวณรอบสระว่าย น้�ำ และห้องพักของ Nick อย่างมีความสุข และ ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น ในเวลาประมาณ 20.30 น.นาง Sharon Michell มารดาของ Nick ได้รับโทรศัพท์จาก ลูกชายคนเล็ก แจ้งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับพี่ชาย ตำ�รวจกล่าวว่า ผูเ้ ป็นน้องชายได้พงั ประตูเข้าไป ในขณะที่เพื่อนบ้านได้เข้ามาช่วยทำ� CPR หลัง จากพบว่าเขาไม่หายใจ ในระหว่างทีร่ อรถหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ อย่ า งไรก็ ต ามในขณะที่ ร ถหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ขับมาระหว่างทางได้พบ J เพื่อนของ Nick ถูกรถชนอยู่ที่หัวมุมถนนไม่ไกลจากบ้าน ของเขา ทำ�ให้ต้องหยุดช่วยเหลือ รถหน่วย แพทย์เคลื่อนที่คันที่สองจึงถูกส่งไปรับ Nick ไปส่งที่โรงพยาบาล Gosford เมื่อไปถึงเขาเสีย ชีวิตแล้วจากอาการหัวใจวาย ตำ�รวจนักสืบ Glenn Trayhurn กล่าว ว่าเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้สอบปากคำ� J ผู้ได้รับ การปิ ด บั ง ชื่ อ ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางกฎหมายเขาได้ บอกถึงเรื่องที่พวกเขาได้ยา LSD มาอย่างไร แต่ที่สามารถเปิดเผยได้ก็คือพวกเขาได้ซื้อมาใน ระหว่างร่วมงานสังสรรค์ นาย Nick Bingham ผู้บังคับการตำ�รวจ

ดอกเบี้ยตามมาเฉลี่ย 1.16% คงถือดอกเบี้ยเอา ไว้ 0.34% หากธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยลง มาในอัตราเดียวกับที่ธนาคารกลางประกาศลด จะทำ�ให้ผู้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านโดยเฉลี่ยสามารถ ประหยัดเงินผ่อนส่งได้อีกรายละ 307 เหรียญ ต่อเดือนทีเดียว สำ�นัก Fat Prophets พบว่านับจากเดือน พฤศจิกายน 2011 ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งสี่ หรือ “เดอะบิ๊กโฟร์” ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้แตกต่างกัน โดยธนาคาร Westpac ลด 1.15%, ธนาคาร Commomwealth ลด 1.21%, ธนาคาร NAB ลด 1.09% และธนาคาร ANZ ลด 1.20% ในปัจจุบันธนาคาร Westpac เสนออัตรา ดอกเบีย้ เงินกูผ้ นั แปรเพือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยที่ 6.71%, ธนาคาร Commomwealth ที่ 6.60%, ธนาคาร NAB ที่ 6.58% และธนาคาร ANZ ที่ 6.60% นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีได้ออก มาเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ย ตามเต็มจำ�นวน 0.25% เนื่องจากเป็นเวลาที่ใกล้ เคียงกับช่วงคริสต์มาส ทางด้ า นกลุ่ ม ผู้ ค้ า ปลี ก รายใหญ่ อ อกมา กล่าวต้อนรับการลดอัตราดอกเบีย้ และเรียกร้อง ให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน ในช่วงเทศกาลฤดูร้่อนนี้ เพื่อหวังช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ นาย Yasser El-Absary ผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งออสเตรเลีย (ICPA) กล่าวว่า การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นผลสะท้อนจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทีไ่ ม่แข็งแกร่งอย่างทีเ่ คยมีขอ้ มูลบ่งชีก้ อ่ นหน้านี้ และเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นในผู้บริโภค

และความเชือ่ มัน่ ในธุรกิจ มีความจำ�เป็นจะต้อง กระตุน้ ให้เกิดความต้องการในการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการลงทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้น นาย Greg Fraser นั ก วิ จั ย ของ Fat Prophets กล่าวว่าธนาคารพาณิชย์กำ�ลังพยายาม ทำ�ดุลในการแข่งขันระหว่างกัน ในขณะที่รัฐ มนตรีการคลังแสดงความต้องการให้ธนาคาร พาณิชย์ลดอัตราดอกเบีย้ เต็มจำ�นวน แต่ธนาคาร พาณิชย์แต่ละแห่งกำ�ลังพิจารณาถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และของลูกค้าผู้กู้เงินโดยมีต้นทุน เงินสดและการแข่งขันเป็นปัจจัยประกอบ อย่างไรก็ตามในปี 2009 หลังจากอัตรา ดอกเบี้ ย มาตรฐานลดมาอยู่ ที่ 3.0% อั ต รา ดอกเบี้ยเงินกู้ผันแปรเพื่อซื้อบ้านโดยเฉลี่ยใน ขณะนั้นอยู่ที่เฉลี่ย 5.78% เท่านั้น ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 6.62% ถ้าธนาคาร พาณิชย์ลดอัตราดอกเบีย้ ลงมาเต็มจำ�นวน 0.25% ดอกเบีย้ เงินกูใ้ หม่กจ็ ะอยูท่ ี่ 6.37% เท่านัน้ หรือ สูงกว่าปี 2009 ถึง 0.59% อย่างไรก็ตามด้วยสภาพของวิกฤติการณ์ การเงิ น ทั่ วโลกและเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ชะลอตั ว ลงมารวมถึ ง ในภาคอุ ต สาหกรรม เหมืองแร่ ทำ�ให้คาดว่าในต้นปีหน้าซึ่งอาจเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารกลางจะต้องลดอัตรา ดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ซึ่งจะเป็นการลดอัตรา ดอกเบี้ยที่ต่ำ�ที่สุดในรอบ 52 ปีของธนาคาร กลางเลยทีเดียว นั ก เศรษฐกิ จ ยั ง เชื่ อ ว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย มาตรฐานของประเทศจะลดลงเหลื อ 2.5% ภายในกลางปี 2013 เนื่ อ งจากสถานการณ์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังชะลอตัว และตัวเลข จากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดเปิดเผยว่าการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 41

ปราบปรามคดียาเสพติดรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า การ เสียชีวิตของ Nick ถือเป็นโศกนาฎกรรม และ ควรที่จะเตือนให้วัยรุ่นทั้งหลายอย่าได้ริเสพยา เสพติด เขากล่าวว่ายา LSD เป็นยาที่ร้ายกาจ เป็น เม็ดยาทีม่ เี สนอขายด้วยสัญลักษณ์หน้าคนยิม้ ดู แล้วไม่มีพิษมีภัย แต่มันฆ่าคนได้ นาย Paul Dillon จากสำ�นักวิจัยและ อบรมยาเสพติดและแอลกอฮอล์แห่งออสเตรเลีย (DARTA)ได้เตือนว่า LSD ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็น ที่นิยมในหมู่ฮิปปี้ในทศวรรษที่ 1960 แต่กลับ มาเป็นที่นิยมอีกเพราะมันมีราคาถูกเพียงเม็ดละ 15 ถึง 25 เหรียญ มันให้ผลกล่อมประสาท ยาวนานกว่ายาอี และที่สำ�คัญคือเหมาะแก่การ พกพาเนือ่ งจากมันไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ และไม่มรี ส จนสุนัขตำ�รวจไม่สามารถดมกลิ่นได้ การเสียชีวิตของ Nick เกิดขึ้น หลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตของนาย Roberto Laudisco Curti นักศึกษา ชาวบราซิล ผู้ซึ่งเสพยา LSD ก่อน ที่จะเสียชีวิตจากระบบซ้ำ�ซ้อนทาง หัวใจ หลังจากเขาถูกตำ�รวจวิ่งไล่จับ และยิงด้วยปืนแทสเซอร์ในกลางใจ เมืองซิดนีย์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอกจากนัน้ ตำ�รวจมีความเกรง ว่ า ยา LSD ที่ ข ายแพร่ ห ลายอาจ จะผลิตอย่างชุ่ย ๆ โดยมีสารเคมี อันตรายและเป็นพิษปะปน ซึ่งขณะ นี้ตำ�รวจกำ�ลังรอผลพิสูจน์ทางด้าน พิษวิทยาอยู่ เพื่อนร่วมชั้นของ Nick ซึ่งศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 9 ของโรงเรียน Gosford High กล่าวว่า Nick เป็นคนเรียนดีและเป็นนักกีฬา เขาเป็นสมาชิก อนุมัติการก่อสร้างในไตรมาสเดือนตุลาคมที่ ผ่านมาได้ตกลง 7.6% แสดงให้เห็นว่า ภาค อุตสาหกรรมก่อสร้างจะอ่อนแอไปตลอดครึ่งปี แรกของปี 2013 ในขณะที่นักเศรษฐกิจคาดว่า อัตราคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นจาก 5.5% มาอยู่ที่ ประมาณ 6.0% ในปีหน้าเช่นกัน นอกจากนั้นการลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ (4 ธันวาคม) ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการแข็งตัว ของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ ในทางกลับ กันค่าเงินเอ-ดอลล่าร์กลับเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 1.0455 เหรียญสหรัฐ นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเพิ่ม ขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเกิดขึ้นจากนักลงทุนคาดว่า จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 0.50% และนาย Glenn Stevens ผู้ว่าการธนาคารกลาง ก็ไม่ได้ให้ข่าวสารต่อตลาดอย่างเพียงพอ เกี่ยว กับแผนการในการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ภายหลังจากการประกาศลดดอกเบี้ยเพียง วันเดียว ในวันที่ 5 ธันวาคมธนาคาร NAB เป็นธนาคารแรกที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ผันแปรลง 0.20% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่

นาย Nick Mitchell

ยา LSD ที่มีขายในซองรูปใบหน้ายิ้ม ในราคา 15 ถึง 25 เหรียญ ของสโมสรสเก็ตบอร์ดของ Gosdford 10 ธันวาคม ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ของ ธนาคารอยู่ที่ 6.38% นาง Lisa Gray ผู้บริหาร อาวุโสของธนาคารออกมาให้เหตุผลว่าต้นทุน เงินสดทีส่ งู ขึน้ ทำ�ให้ธนาคารไม่สามารถลดอัตรา ดอกเบี้ยได้เต็มจำ�นวน จากนั้นธนาคาร Commomwealth ประ กาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.20% เช่นกันทำ�ให้ ดอกเบี้ยเงินกู้ลดมาอยู่ที่ 6.40% ตามด้วย ธนาคาร Westpac เป็นรายที่สามที่ประกาศลด อัตราดอกเบี้ยลง 0.20% โดยอัตราใหม่อยู่ที่ 6.51% โดยให้มีผลในวันที่ 17 ธันวาคม การ ลากยาวในการลดดอกเบี้ยถึง 13 วันจะทำ�ให้ ธนาคารยังคงเก็บเงินเข้ากระเป๋าตนเองได้อกี 28 ล้านเหรียญทีเดียว ส่วนธนาคาร ANZ ซึง่ มีนโยบายพิจารณา ดอกเบี้ยในวันศุกร์ที่สองของเดือน คือในวันที่ 14 ธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธนาคาร จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงเต็มจำ�นวน แต่จะ อยู่ในราว 0.20% เช่นเดียวกับคู่แข่งรายอื่น ๆ


บิ๊กตำ�รวจถูกแทงเสียชีวิต ขณะห้ามเพื่อนบ้านทะเลาะกัน ซิดนีย์ 500 สวัสดีค่ะ..ฉบับนี้ดิฉัน ขอนำ � การ์ ตู น ล้ อ เลี ย นกี ฬ า และการเมืองของคุณวอร์เรน บาวล์จากค่ายเดอะเดลีเทเล กร๊าฟมาให้ศึกษากันล้วน ๆ ค่ะ..ภาพแรกจากฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2012 มีชื่อภาพว่า “ท่ า นสุ ภ าพบุ รุ ษ ดู เครือ่ งยนต์ของคุณสิ”ใต้ภาพ บรรยายว่า “ปัญหาของรถซู เปอร์คาร์ V8 กับอากาศที่ร้อนบรม” ในภาพเป็นรถที่หลอมละลาย มีโวดาโฟนเป็นสปอนเซอร์ ที่กระจกหน้ารถด้านบน เขียนคำ�ว่า “มาเวอร์ริค” และมีคนขับรถแข่งยืนอยู่ คอรถแข่งวี 8 พันธุ์แท้จะทราบว่าเขาคือ แชมเปี้ยน “เจมี วินคัพ” (ดูแค่นามสกุลก็รับประกันชนะได้ถ้วยแล้วค่ะ) แต่ที่ถูกนำ�เอามาล้อก็เพราะ..การแข่งขันรายการซิดนีย์ 500 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด 37 องศา อุณภูมิภายในรถจะเท่ากับ 67 องศา มีสิทธิสุกทั้งไข่ ทั้งคนค่ะ........ฮิ..ฮิ

เมื่อนักคริกเก็ตแขวนไม้ เรื่องนี้อยู่ในฉบับวันที่ 4 ธันวาคมเป็นการล้อเลียน การแขวนไม้ แ บดของนาย “ริกกี้ พอนติง” อดี ต กั ป ตั น ที ม ชาติ ออสซีเ่ มือ่ วันที่ 3 ธันวาคมที่ ผ่านมา ในภาพเป็นกิจกรรม หลังแขวนไม้แบดแล้ว มี เสียงคนพูดว่า “ริกกี้! เพิ่ง ตั ด หญ้ า ” และมี ข้ อ ความ บรรยายใต้ภาพว่า “สิ่งที่ทำ�หลังแขวนไม้คือทำ�ในสิ่งที่เคยชิน”........ฮิ..ฮิ

หน้งตะลุง “เดอะฮีโร่” ภาพนี้อยู่ในฉบับวันที่ 3 ธันวาคม มีบรรยายเพียง ว่า “หนังตะลุงชะวา” เป็น ภาพนายกฯ “จูเลีย กิลลาร์ด” กำ� ลังโยนเงินแล้วมีชาวอิเหนา รับเงิน เป็นการล้อเลียนข่าวผู้ ขอลี้ภัยบนเกาะชะวายกย่อง ให้นายกฯกิลลาร์ดเป็นฮีโร่ หลังจากรับทราบว่า รัฐบาลของเธอจะให้วีซ่าคุ้มครอง ให้เงินสวัสดิการพวกเขา และให้เงิน ช่วยค่าเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยอีก 440 เหรียญต่อสองสัปดาห์ หากสามารถหาทางเข้าน่านน้�ำ ออสเตรเลีย ได้ หลังจากค่ายกักกันทุกแห่งเต็มหมดแล้ว..........แล้วอย่างนี้จะไม่ยกย่องให้เป็นฮีโร่ได้อย่าง ไง.......ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

6 ธ.ค. 2012 รัฐน.ซ.ว. ต้องสูญเสียตำ�รวจระดับสาร วัตร นักสืบอาวุโสไปอีกหนึ่งราย ใน ระหว่ า งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยการ พยายามเจรจาเพื่ อ ยุ ติ ก ารก่ อ เหตุ วิ ว าทระหว่ า งเพื่ อ นบ้ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กรงนกและการใช้ ธนูและลูกธนู โดยนายตำ�รวจ ผู้นี้ถูกลอบแทงด้วยมีดจากด้าน หลังเข้าที่คอ ผูเ้ สียชีวติ คือสารวัตรนักสืบ อาวุโส Bryson Ander son วัย 45 ปีเสียชีวิตในขณะพยายามเข้า ประนีประนอมการทะเลาะวิวาท ระหว่างสองครอบครัวที่ Oakville ใกล้กับ Windsor ทางตะวันตก เฉียงเหนือของซิดนีย์ หลังจาก มีการกล่าวหาว่าครอบครัวคู่อริ ได้ ยิ ง ธนู เ ข้ าใส่ ก รงนกของนาย Kevin Waters เจ้าของกิจการรถ บรรทุกลากรถในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม นาย Waters ผู้ซึ่งอยู่อาศัยในบ้านที่ถนน Scheyville Rd. มาประมาณ 6 ปีกล่าวว่า ใน ขณะนั้นช่างซ่อมไฟฟ้าที่เข้าไปทำ�งานบริเวณ ใกล้กรงนกได้กลับมาฟ้องว่า เขาเกือบถูกลูกธนู ที่ยิงมาจากเพื่อนบ้าน เมื่อนาย Waters เข้าไปตรวจดูพบลูกธนู จำ�นวนนับสิบดอกอยู่ภายในและรอบบริเวณ กรงนกขนาดใหญ่ของเขา ซึ่งมีนกทูแกน, นก แก้วพันธุ์ต่าง ๆ, นกค็อกกาตูและนกหายาก อื่น ๆ อยู่รวมกันในกรงหนึ่ง และอีกกรงหนึ่ง มีนกพิราบแยกอยู่ใกล้ ๆ กันโดยรวมแล้วมีนก ทั้งหมดราว 2,000 ตัว เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึง ตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำ�รวจ เมื่อตำ�รวจมาถึง พวกเขาได้เข้าไปเจรจา กับนาง Fiona Barbieri วัย 42 ปีซึ่งอยู่อาศัย กับนาย Mitchell Barbieri บุตรชายวัย 19 ปี แต่ ทัง้ สองเดินเข้าบ้านล็อกประตูหน้าต่าง ปฏิเสธที่ จะเจรจาใด ๆ อย่ า งไรก็ ต ามการเผชิ ญ หน้ า กั นได้ เ กิ ด ขึ้นในพื้นที่ของนาง Barbieri ในเวลาต่อมา ทำ�ให้นายตำ�รวจโทรเรียกขอกำ�ลังเสริม ในเวลา 16.00 น. นาย Anderson และตำ�รวจผู้ช่วยได้ เดินทางมาถึงในขณะะนั้นมีตำ�รวจเข้ามาอยู่ใน พื้นที่เกิดเหตุแล้ว 11 คน หลังจากมีการปะทะ กันระหว่างทั้งสองฝ่ายที่มีทั้งธนู ก้อนหิน และ สุนัขเข้าใส่กัน ทันทีที่ไปถึงสถานการณ์ได้สงบลงแล้ว นาย Anderson ในฐานะเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสสูงสุด จึงเดินเข้าไปในพื้นที่เพื่อเจรจากับครอบครัว Barbieri แต่เมื่อก้าวผ่านรั้วเข้าไปไม่กี่ก้าวเขาก็ ถูกนาย Mitchell Barbieri ใช้มีดแทงจากด้าน หลังเข้าที่คอ ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ เพือ่ นตำ�รวจได้ชว่ ยปัม๊ หัวใจเนือ่ งจากนาย Anderson เกิดอาการหัวใจวาย เมื่อรถพยาบาล มาถึงเห็นว่าเขาอยู่ในอาการหนักจึงตัดสินใจไม่ รอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำ�เฮลิคอปเตอร์รีบ นำ�ส่งโรงพยาบาล Hawkesbury เมื่อไปถึงเขา ได้เสียชีวิตแล้ว ทันทีทที่ ราบว่านาย Anderson ได้เสียชีวติ คนงานของนาย Waters ได้ออกมายืนเข้าแถว

นาย Bryson Anderson เอามือประสานมือเรียงกันที่ถนน Scheyville Rd. เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของ นายตำ�รวจในขณะที่นาย Waters กล่าวว่า เขา จะไม่โทรแจ้งตำ�รวจ หากรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิด เหตุการณ์เช่นขึ้นนี้ ชาวบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยข้างเคียงกล่าวว่า ครอบ ครัว Waters และครอบครัว Barbieri ได้ทะเลาะ กันเรื่องกรงนกเป็นเวลาหลายชั่วโมง อันที่จริง ทั้งสองครอบครัวมีเรื่องเขม่นกันมานาน แม้ว่า ทัง้ สองครอบครัวจะมีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่ เนือ่ งจาก เป็นเขตกึง่ เมืองกึง่ ชนบท เป็นพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตร แต่ตัวบ้านของทั้งสองปลูกอยู่ริมรั้วห่างกันไม่ กี่เมตร และยังใช้แหล่งน้ำ�ร่วมกันอีก อย่างไร ก็ตามคนในชุมชนกล่าวว่า พวกเขาพยายาม หลีกเลีย่ งทีจ่ ะคบหาสมาคมกับครอบครัวทัง้ สอง เหตุการณ์นี้จบลงด้วยตำ�รวจได้ทำ�การจับ กุมนาย Mitchell Barbieri และมารดาของเขา ในขณะที่ทำ�การสอบสวนนาย Waters เจ้าของ กิจการรถยก ซึ่งตำ�รวจพื้นที่รู้จักดี เนื่องจากเขา มีความสัมพันธ์กับแก๊งไบกี้ Comanchero แหล่งข่าวในวงการธุรกิจรถบรรทุกกล่าว ว่า คนในวงการรถบรรทุกไม่มีใครต้องการยุ่ง เกี่ยวกับเขาหรือธุรกิจของเขา หลั ง จากทราบเหตุ ร้ า ยนาย Andrew Scipione อธิบดีตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้เดินทางไป ที่โรงพยาบาล Hawkesbury เพื่อเยี่ยมศพและ ปลอบขวัญ Donna ภรรยาของนาย Anderson และบุตรอีกสามคนอายุ 15 ปี, 12 ปี และ 10 ปี และนาย Rex Anderson บิดาของผู้ตาย ในวั น รุ่ ง ขึ้ น ศาลท้ อ งถิ่ น Penrith ขึ้ น พิจารณาคดีโดยนาย Mitchell Barbieri และ มารดามิได้ถกู เบิกตัวออกจากสถานทีก่ กั กันมาที่ ศาลซึ่งผู้พิพากษา Annette Sinclair รับดำ�เนิน คดีและปฏิเสธการให้ประกันตัวจำ�เลยทั้ง ในขั้ น ศาลครั้ ง นี้ ตำ � รวจได้ ยื่ น ขอตรวจ DNA และการตรวจสอบเชิงนิติเวชศาสตร์จาก ตัวนาย Mitchell Barbieri แต่ศาลขอเลื่อนคำ� สั่งออกไปในวันศุกที่ 14 ธันวาคม ส่วนจำ�เลย สองแม่ลกู จะต้องถูกคุมขังต่อไป จนกว่าจะมีการ พิจารณาอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 42


เปิดสอนวิชาโฮโลคอสต์ เป็นภาคบังคับในน.ซ.ว. 7 ธ.ค. 2012 คณะกรรมการการศึกษารัฐ น.ซ.ว.ได้ลงมติให้เปิดสอนวิชา Holocaust หรือ วิชาการทำ�ลายเผ่าพันธ์ชาวยิวในสงครามโลก ครั้ ง ที่ ส อง เข้ า บรรจุ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ของ นักเรียนในรัฐน.ซ.ว. หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ใหม่จะเริ่มมี ผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2014 เป็นต้นไป ทำ�ให้ เด็กในรัฐน.ซ.ว.จะต้องศึกษาถึงเหตุการณ์ที่ชาว ยิว 6 ล้านคนถูกสังหารภายใต้แผนการ “พันธุ ฆาตชาวยิว” ในยุโรปของรัฐบาลเยอรมันภาย ใต้การนำ�ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และพรรคนาซี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นหลักสูตร ภาคบังคับในประเทศสหรัฐ, สหราชอาณาจักร และหลายประเทศในยุโรปเรียบร้อยแล้ว แต่เดิมหลักสูตรโฮโลคอสต์ เป็นวิชาเลือก ในชั้นประวัติศาสตร์ในบางโรงเรียนเท่านั้นแต่ ในปี 2014 เป็นต้นไปคณะกรรมการการศึกษา จะกำ�หนดให้เป็นวิชาบังคับสำ�หรับนักเรียนไม่

เกินชั้นปีที่ 10 โฆษกหญิงของคณะกรรมการการศึกษา กล่าวว่า หลักสูตรนีจ้ ะยังผนวกเอาประวัตศิ าสตร์ ของออสเตรเลียในช่วงสงครามในศตวรรษที่ 20 อีกด้วย เธอกล่าวว่านอกจากอิสราเอลแล้ว ออส เตรเลียคือดินแดนที่มีชาวยิวที่รอดชีวิตจากแผน การล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ที่ ใหญ่ที่สุด คณะกรรมการผูแ้ ทนชาวยิวแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSW-JRD) ได้ทำ�การล็อบบี้ให้มีการสอนวิชา โฮโลคอสต์เป็นภาคบังคับในช่วงตลอดสามปีที่ ผ่านมากล่าวว่า รัฐน.ซ.ว.ได้สร้างเกณฑ์เป็นแม่ แบบสำ�หรับส่วนที่เหลือของประเทศเรียบร้อย แล้ว และได้เรียกร้องให้นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกับประเทศตะวันตกอีก 28 ประเทศ ในการลงนามการทำ�งานเพือ่ ความ ร่วมมือในการศึกษา, ความรำ�ลึกและการวิจัย โฮโลคอสต์ระหว่างชาติ (TFICHERR)อีกด้วย

พยาบาลอังกฤษฆ่าตัวตาย ละอายถูกวิทยุออสซี่หลอก

8 ธ.ค. 2012 ได้เกิดเหตุพยาบาลกระทำ� อัตวินิบาตกรรมขึ้นภายในหอพักในกรุงลอน ดอน แต่ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก โดยมี การกล่าวหาว่านักจัดรายการวิทยุสถานี 2Day FM ในซิดนียอ์ อสเตรเลียสองคนเป็นต้นเหตุ ส่ง ผลให้คนจากทั่วโลกส่งข้อความรุมประณามนัก จัดรายการทัง้ สอง นักการเมืองสหราชอาณาจักร ต้องการให้ทางการออสเตรเลียลงโทษสถานีวทิ ยุ ผู้ก่อเหตุ และตำ�รวจสก๊อตแลนด์ยาร์ดขอให้ ตำ�รวจออสเตรเลียทำ�การสอบสวน เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้เริ่มต้นจากนาย Michael Christian และนาง Mel Greig สอง นักจัดรายการของ 2Day FM ได้โทรศัพท์ไป ยังโรงพยาบาล King Edward VII ในเวลา 5.30 น.(ตามเวลาออสเตรเลีย) ของวันอังคารที่ 2 ธันวาคมที่ซึ่งเจ้าหญิง Kate Middleton หรือ พระนามอย่างเป็นทางการคือ “เจ้าหญิงแคเธอ ริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์” พระชายาของ “เจ้า ชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์” ทรงเข้ารักษา ตัวจากพระอาการอาการคลืน่ ไส้จากการตัง้ ครรภ์ (morning sickness) โดยพวกเขาแสร้งทำ�เป็น สมเด็จพระราชินีอลิซเบทที่ 2 และเจ้าฟ้าชาย ชาร์ลส์โทรศัพท์ไปสอบถามพระอาการป่วย ใน ขณะนั้นมีนาง Jacintha Saldanha นางพยาบาล เชือ้ สายอินเดียวัย 46 ปีเป็นผูร้ บั สายและหลงเชือ่ ว่าเป็นจริง จึงโอนให้นางพยาบาลอีกคนหนึ่ง เป็นคนถวายรายละเอียดของพระอาการ ซึ่งการ รายงานถูกนำ�ออกอากาศและถูกบันทึกไว้ แล้ว นำ�ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานี เมื่อความจริงถูกเปิดเผย สื่ออังกฤษได้ โจมตีโรงพยาบาล King Edward VII ต่อความ บกพร่องทีเ่ ปิดเผยความลับของคนไข้โดยเฉพาะ สมาชิกในราชวงส์ ต่อมาเมื่อนาง Saldanha นางพยาบาลชั้น หนึ่ง ผู้มีประวัติในการดูแลผู้ป่วยเชื้อพระวงศ์, บุคคลชั้นสูงและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคน รับโทรศัพท์คนแรก ได้แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งเว็บไซต์และเฟซบุคของสถานี 2Day FM ยังคงเปิดให้ผู้คนทั่วโลกเข้าฟังได้อย่างเสรี

แม้จะถูกทางการสหราชอาณาจักรเตือนถึงการ เสียชีวิตอันเนื่องมาจากบันทึกเสียงดังกล่าวใน เวลา 0.15 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม แต่ สถานียังคงเปิดให้มีการเข้าฟังเทปต่อไป ก่อน ทีจ่ ะตัดสินใจถอนบันทึกออกไปในเวลา 6.00 น สือ่ ในอังกฤษได้เริม่ ขยายมากล่าวโทษนาง Christian และนาง Greig สองนักจัดรายการ 2Day FM และมีการเรียกร้องจากนักการเมือง และประชาชนในสหราชอาณาจั ก รให้ บ ริ ษั ท Southern Cross Austereo เจ้าของ 2Day FM รับผิดชอบด้วยการปลดทั้งสองออก ทางด้านนาย Max Moore-Wilton ประ ธาน Southern Cross Austereo ออกมาแถลง ว่า เรื่องที่เกิดขึ้น (กับนาง Saldanha)เป็นสิ่งที่ คาดไม่ถงึ และเขารูส้ กึ เสียใจเป็นอย่างยิง่ เขาขอ ยืนยันว่าจะดำ�เนินการอย่างรวดเร็วและทบทวน กระบวนการทำ�งานที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษทั ขอร่วมกับทางการสหราชอาณาจักร, โรง พยาบาล King Edward VII และครอบครัวของ นาง Saldanha และเพื่อน ๆ แสดงความโศก เศร้าเสียใจต่อโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้น ในขณะเดี ย วกั นโฆษกของ Southern Cross Austereo ได้ออกมาแถลงว่า พนักงาน ทั้งสองไม่มีความผิดใด ๆ เพียงแต่โชคร้ายที่ ผลงานของเขามีการเสียชีวิตเกิดขึ้น และขณะ นี้สภาพจิตใจของทั้งสองอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง จากการถูกโจมตีจากรอบด้าน ขณะนี้ ทั้ ง สองได้ รั บ การให้ คำ � ปรึ ก ษา โดยจิตแพทย์ ได้รับการงดดำ�เนินรายการวิทยุ เป็นการชั่วคราว ทั้งสองได้ปิดบัญชีทวิตเตอร์ ของตนและจำ�ต้องไปอยู่อาศัยในที่ไม่เปิดเผย ทางด้านนาย Rhys Holleran กรรมการ บริหารของ Southern Cross Austereo กล่าว ว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่า บริษัทไม่ ได้ทำ�ผิดกฎหมายใด ๆ และก่อนที่จะนำ�บันทึก เผยแพร่ ก็ได้มีการปรึกษาทางกฎหมายเช่นกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มาจากออสเตรเลียและ สหราชอาณาจักรมีกฎหมายที่ต่างกันเท่านั้น นาย Conor Burns ส.ส.จากพรรค อนุรักษ์นิยมของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า กฎ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 43

ชาวยิวถูกสังหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นาย Vic Aldaheff ผู้อำ�นวยการบริหาร ของคณะกรรมการผู้แทนชาวยิวกล่าวว่า การ เพิ่มหลักสูตรโฮโลคอสต์ในโรงเรียนสำ�หรับ นักเรียนไม่เกินชัน้ ปีที่ 10 ถือเป็นก้าวสำ�คัญก้าว ใหญ่ ของคณะกรรมการการศึกษาและกระทรวง ศึกษาธิการรัฐน.ซ.ว.ทีส่ มควรได้รบั คำ�ชมเชยต่อ การมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เขากล่าวว่า แม้โฮโลคอสต์จะมีความจำ� เพาะแต่ บ ทเรี ยนของมั น กล่ า วถึ ง ความสำ � คั ญ ของความเปราะบางของมวลมนุ ษ ยชาติ ที่ ถื อ เป็นสากล

โฮโลคอสต์ได้เตือนให้คนทุกรุน่ รับรูเ้ กีย่ ว กั บ ความชั่ ว ร้ า ยที่ อ าจคุ ก คามมวลมนุ ษ ยชาติ โดยเฉพาะการเกลียดชังด้านเชื้อชาติ, สีผิว และ เกี่ยวกับความเลวร้ายของการปกครองภายใต้ อำ�นาจเผด็จการ นาย Aldaheff กล่าวว่า โฮโลคอสต์ได้ สอนให้คนทุกรุ่นเป็นเจ้าของตนเอง และคนรุ่น ใหม่ในอนาคตได้ ยึดมัน่ และถ้าจำ�เป็นก็ตอ้ งต่อสู้ ป้องกันเพื่อความสูงส่งของชีวิต, เพื่อเกียรติภูมิ และอิสรภาพ

หมายสื่ อ มวลชนออสเตรเลี ย ควรจะแยกแยะ อย่างจริงจังว่า กิจกรรมใดถือเป็นการบันเทิง กิจกรรมใดถือเป็นความไม่เหมาะสม ในขณะทีส่ ำ�นักงานการโทรคมนาคมและ การสื่อสารออสเตรเลีย (ACMA) ได้ออกมา ยืนยันว่าจะทำ�การเจรจากับ Southern Cross Austereo ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีผู้ออกมาให้ความ เห็นมากมาย ทั้งสนับสนุนและต่อต้านผู้จัดราย การของ 2Day FM นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า เขาไม่คิดว่า ใครก็ตามทีก่ ระทำ�รายการวิทยุเอ็ฟเอ็มอย่างปกติ ทั่วไป จะคิดว่ามันจะเกิดสิ่งที่เหนือความคาด หมายเกิดขึ้น นาย Stephen Conroy ร.มว.โทรคมนาคม และการสื่อสารกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อ ให้เกิดการส่งข้อความโจมตีจ�ำ นวนมากมาย ซึง่ เขาขอให้เป็นการตัดสินใจของ ACMA ว่าสถานี วิทยุกระทำ�ผิดต่อกฎหมายการดำ�เนินกิจการวิทยุ เพื่อการพาณิชย์หรือไม่ นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีกล่าว ว่า นีค่ อื โศกนาฎกรรมอันเลวร้าย พวกเราอยูข่ า้ ง ครอบครัว (ของนาง Saldanha) และผองเพื่อน ของเธอในช่วงเวลานี้ ทางด้ า นดยุ ก และดั ช เชสแห่ ง เคมบริ ด จ์ กล่าวว่าทั้งสองขอแสดงความห่วงใยและสวด มนต์ร่วมกับครอบครัวของนาง Saldanha ญาติ มิตรและเพื่อนร่วมงานของเธอในช่วงเวลาอัน แสนเศร้า นาย Jeff Kennett อดีตนายกรัฐมนตรี

รัฐวิกตอเรียกล่าวว่า มันเป็นการล้วงลึกข้อมูลที่ ไม่มอี นั ตรายใด ๆ ขณะนีพ้ วกเขา (พิธกี ร 2Day FM) กลับถูกกดดันเกินไป ผมหวังว่าพวกเขา จะได้รับการให้กำ�ลังใจจากพวกเรา และอย่าง น้อยพวกเขาก็ได้รบั การสนับสนุนอย่างยอดเยีย่ ม จากนายจ้างตลอดเวลาแห่งความยุ่งยาก Kelly Osbourne ผู้ดำ�เนินรายการทีวีใน อังกฤษกล่าวว่า นาย Michael Christian และ นาง Mel Greig ควรจะถูกจับเข้ากรงขังกับสิ่ง ที่พวกเขาทำ�ลงไป ในวันนี้ 2Day FM ได้ตัดสินใจประกาศ งดการโฆษณาในรายการเป็นการชั่วคราว แต่ ไม่ทันก่อนที่จะถูกห้าง Coles และ Telstra ขอ ถอนโฆษณาออกไป สำ�หรับประวัติของนาง Saldanha เธอ อพยพมาจากเมือง Sorkala ทางเหนือของเมือง Bangalore ในประเทศอินเดียเมื่อสิบปีที่ผ่านมา ได้สมรสกันนาย Benedict Barboza ผู้มีอาชีพ เป็นนักบัญชี โดยมีบตุ รด้วยกันสองคนเธอได้จด ทะเบียนเป็นพยาบาลรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในปี 2003 โดยเป็นพยาบาลที่เมือง Bristol ที่ เธอมีบ้านอยู่กับสามีและลูก ๆ ก่อนที่จะเข้า ทำ�งานกับโรงพยาบาล King Edward VII ใน กรุงลอนดอนในปี 2008 โดยอาศัยอยูท่ ี่ Charter House Annexe หอพักพยาบาลของโรงพยาบาล ยามหยุดงานจึงเดินทางไปอยู่กับครอบครัว ที่หอพักนี้เองที่เธอใช้เป็นที่ปลิดชีวิตของ เธอเองในเวลา 9.30 น.(ตามเวลาลอนดอน) ของ วันที่ 8 ธันวาคม

นาย John Lofthouse ผอ.โรงพยาบาล King Edward VII ขณะแถลงการเสียชีวิตของนาง Jacintha Saldanha


จัดจำ�หน่ายโดย Asian Imperial (จ๊ง้อ) Seng Hong Food Prduct 0414 670 444 Dong Nam A & Co ร้านรังผึ้ง, ร้านละมุน, Lucky Grocer, Makro Express 0408 411 595

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 597 : Dec 12-2012- Jan 15, 2013 Page 44

ThaiOZ Issue 597  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you