Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕๙๖ : วันที่ ๒๘ พ.ย.-๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ :Vol. 23 Issue 596: Nov. 28,-Dec. 11, 2012

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส วันที่ 26 พ.ย. 2555 เมื่อเวลา 14.57 น. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูฯ่ เสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระราชวังสวนจิตรดา เพื่อ ทรงทอดพระเนตร กิจการภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยพระหัตถ์ขวาทรงจูงคุณทองแดง ตลอดเส้นทางที่ทรงพระราชดำ�เนินมีประชาชนจำ�นวน มากรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่ง เสียงทรงพระเจริญ อ่านต่อหน้า 2

“ในหลวง” เสด็จฯ ทอดพระเนตร

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

สื่อมะกันคาใจ “โอบามา-ยิ่งลักษณ์” หวานเยิม้ เกินปกติ ชีอ้ าจเห็น “ปู”เหยียบทำ�เนียบขาวเร็วๆนี้ อ่านต่อหน้า 12


“ในหลวง” เสด็จฯ ทอดพระเนตร

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ต่อจากหน้า 1

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2555 16:23 น.รายงาน วันนี้ (26 พ.ย.) เมื่อ เวลา 14.57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็ จ ลงจากที่ ป ระทั บ ชั้ น 16 อาคาร เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ด้วยฉลอง พระองค์สทู สีเหลือง เสือ้ เชิต้ ลายสกอตสีเหลือง สนับเพลาสีดำ� ประทั บ รถยนต์ พ ระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราช ดำ � เนิ น ทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระตำ�หนักจิตรลดา รโหฐาน พระราชวังดุสิต ซึ่งถือกำ�เนิดขึ้นในปี พุทธศักราช 2504 จากการทีเ่ สด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยีย่ ม พสกนิกรพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และมีพระราช ประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ อัตภาพ โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งถือว่าเป็น

อาชีพหลักของประเทศมุง่ เน้นการดำ�เนินงานยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำ�คัญ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่าง ยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทางที่เ สด็จพระราชดำ�เนินผ่านมี ประชาชนจำ�นวนมากรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระ บาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นและเปล่งเสียงทรง พระเจริญตลอดเส้นทาง ในการนี้ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาถือกำ�เนิดขึน้ ในปีพทุ ธศักราช 2505 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมแก่ราษฎรซึ่งถือได้ว่า เป็นอาชีพพระราชทาน รวมทั้งคัดเลือกและ ปรับปรุงพันธุโ์ คนมทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย ปั จ จุ บั น เลี้ ย งโคนมพั น ธุ์ โ ฮสไตล์ ฟรี

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 2


วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ประธา นาธิบดีสหรัฐฯและคณะเข้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ร.พ.ศิริราช วั น พุ ธ ที่ 21 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายกรัฐ มนตรีสาธารณรัฐประชาชน จีนและคณะเข้าเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ณ ร.พ. ศิริราช

ในหลวงโปรดเกล้าฯ

ให้“โอบามา”“เวินเจียเป่า”เข้าเฝ้าฯ ข่าวราชสำ�นัก วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ร.พ.ศิริราช เวลา 16.53 น. อ่านต่อหน้า 9 เซียน ซึ่งเกิดจากการผสมเทียม เป็นวัวเพศเมีย จำ�นวน 43 ตัว สามารถรีดนมได้ทั้งหมด 16 ตัวโดยน้ำ�นมดิบที่รีดได้ จะนำ�ไปแปรรูปที่ศูนย์รวมนมเพื่อผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ส่วนวัวเพศผูจ้ ะนำ�เข้าโครงการโคพระราชทานเพือ่ มอบให้แก่ ราษฎรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป พร้อมทอดพระเนตรการดำ�เนินงานของโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา น้�ำ นมดิบทีร่ ดี ได้จะนำ�ไปแปรรูปทีศ่ นู ย์รวมนม เพือ่ ผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ ซึง่ พระราชทานพระบรมราชา นุญาตให้จัดตั้งโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา เมื่อปี 2546 เพื่อ แก้ปัญหาน้ำ�นมดิบล้นตลาดโดยมีกำ�ลังการผลิตทั้งในบรรจุ ภัณฑ์แบบกล่องและแบบถุงรวม 20,000 ลิตรต่อวัน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบ้านพลังงานแสง อาทิตย์ซึ่งมีเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่บนหลังคาสำ�หรับผลิต กระแสไฟฟ้ามีก�ำ ลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 2,250 วัตต์ สามารถ แปลงเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้ ก่อนจะเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพิพธิ ภัณฑ์โรงช้างต้น ทอดพระเนตรช้างปั้น ที่มีลักษณะพิเศษ 4 ตระกูล ประกอบ ด้วย พรหมพงศ์ อิศวรพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนิพงศ์โดยมี พระราชดำ�ริให้กรมศิลปากรนำ�ลักษณะพิเศษบางส่วนของ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในช้างเผือกประจำ� รัชกาล มาเป็นต้นแบบ

ตัวแทนจำ�หน่าย เครื่องแกงเจ ปลาร้าเจ โทร 0423 500 822 THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ขึ้นปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๕๙๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ...........@ ไทย-ออส นิวส์ พิมพ์สสี่ ี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทย ฉบับแรกและฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์........www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของ ชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ เอกอัครราชทูตมาริษฯและคณะ ได้เดินทางไปวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน โดยเป็น ประธานในงานกฐินพระราชทาน และร่วมขบวนแห่กฐินพระราชทาน

ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย..ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพ สมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่าน ที่สนใจเผยแพร่ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz. com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุการต่าง ๆ ของไทยและออสเตรเลียมาขึ้นปีที่ 23 ต้องการ อ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลียและหอสมุดรัฐ นิวเซาท์เวลส์.........@

โดยมีนาย Robert Cavallucci ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีกจิ การพหุวฒ ั นธรรม  (AssistantMinister for Multicultural Affairs)  ของรัฐควีนส์แลนด์และนาย  AnthonyShorten สมาชิกรัฐสภารัฐควีนส์ แลนด์ร่วมงาน

เอกอัครราชทูตมาริษฯ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการ ประกวดนางนพมาศ ประจำ�ปี 2555 ซึ่งถือเป็นปีแรกที่วัดไทยพุทธารามได้เริ่มจัดงานประเพณี ลอยกระทงขึ้น และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

เหตุการณ์รอบโลก......ผู้ป่วยที่เชื่อกันว่าตกอยู่ในสภาพผัก (vegetative state) มานานกว่า 10 ปี สามารถพูดกับนักวิทยาศาสตร์ได้ว่า “ไม่ได้เจ็บปวดอะไร” ถือเป็นครั้งแรก ที่ผู้ป่วยที่ตก อยูใ่ นสภาพทีไ่ ร้สมรรถภาพในการสือ่ สาร.....เจ้าหน้าทีไ่ ด้ท�ำ การถามคำ�ถามแก่นายสก็อตต์ รูทลีย์ วัย 39 ปี ขณะที่นำ�เข้าเครื่องสแกนสมอง FMRI แพทย์เผยว่าการค้นพบครั้งนี้ อาจหมายความ ว่าตำ�ราแพทย์ปจั จุบนั อาจจำ�เป็นต้องมีการแก้ไขใหม่อกี ครัง้ .....สภาพผัก คือภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยซึง่ ได้รบั ความเสียหายรุนแรงที่สมองซึ่งเคยอยู่ในภาวะโคม่า ได้ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะตื่นโดยไม่มีสติรตู้ ัวแม้ จะยังลืมตาอยู่ โดยผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นสภาพผักเป็นเวลา 4 สัปดาห์จะจัดกลุม่ เป็นสภาพผักเรือ้ รัง และ หากยังคงอยู่สภาพผักเรื้อรังอีก 1 ปีจะถือเป็น สภาพผักถาวร (permanent vegetative state)..... นายรูทลีย์ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ 12 ปีก่อน ทำ�ให้สมองของเขาได้รับความกระทบ กระเทือนอย่างหนัก และนับตั้งแต่นั้นไม่ปรากฏสัญญาณทางกายภาพใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเขา มีอาการรับรู้ต่อโลกภายนอก และความสามารถในการสื่อสาร.....แต่ ศ.เอเดรียน โอเวน นัก ประสาทวิทยาและหัวหน้าสถาบันสมองและจิตใจ มหาวิทยาลัยเวสต์เทิรน์ ออนตาริโอ แคนาดา เผยว่า เห็นได้ชดั ว่าจริงๆแล้วนายรูทลียอ์ าจไม่ได้ตกอยูใ่ นสภาพผัก เนือ่ งจากเขาแสดงให้เห็นว่า ยังคงมีการรับรู้ การคิด หลังจากการสแกนสมองหลายครัง้ พบว่ารูปแบบของกิจกรรมทางสมอง แสดงให้เห็นว่า เขาเลือกที่จะตอบคำ�ถามของนักวิจัย และเชื่อว่าเขาทราบว่า ตนเองเป็นใครและ อยู่ที่ไหน.....ด้าน ศ.ไบรอัน ยัง จากยูนิเวอร์ซิตี้ ฮอสปิตอล กรุงลอนดอน นักประสาทวิทยา ที่ติดตามอาการของรูทลีย์มานานกว่า 10 ปี กล่าวว่า ผลการสแกนสมองล้มล้างการประเมิน พฤติกรรมทัง้ หมดทีเ่ คยมีการทำ�กันมานานหลายปี เขาประหลาดใจทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถแสดงสัญญาณ ของกระบวนการรับรูด้ ว้ ยการตอบสนอง แม้กอ่ นหน้านี้ เขาจะตกอยูใ่ นสภาพผักและไม่แสดงการ เคลือ่ นไหวโดยสัญชาตญาณทีด่ มู คี วามหมายใดๆ.....อย่างไรก็ดี แม้ผลการประเมินการสังเกตนายรู ทลีย์ นับตัง้ แต่เขาแสดงการตอบสนองระหว่างการเข้าเครือ่ งสแกน ยังแสดงสัญญาณทีบ่ ง่ ชีว้ า่ เขา ยังคงอยู่ใน”สภาพผัก” แต่ศ.ไบรอัน ยัง เปิดเผยว่า อาจจำ�เป็นต้องมีการแก้ไขตำ�ราเรียนแพทย์ เสียใหม่...........@ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปยังประเทศ พม่า เมื่อ 19 พ.ย. และเข้าพบกับ นางอองซาน ซูจี ผู้นำ�ฝ่ายค้านพม่า และเจ้าของบรางวัลโน เบล สาขาสันติภาพ ณ บ้านของนางซูจี ในกรุงย่างกุ้ง โดย โอบามา ได้สวมกอด และจุมพิต ซูจี ซึ่งเป็นการทักทายอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้ การเดินทางของประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ ถือ เป็นครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อมุ่งผลักดันให้พม่าเดินหน้าปฏิรูปประเทศ................@ พอลลา บร อดเวลล์ ชู้รักของอดีตผู้อำ�นวยการซีไอเอ เดวิด เพเทรอัส ยอมเปิดปากฝากบอกผ่านน้องชาย ยอมรับรู้สึกผิด และอับอายกับความสัมพันธ์ชู้สาว ที่ทำ�ให้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ ต้องลาออกจากตำ�แหน่ง.....สถานีโทรทัศน์หลายแห่งสามารถจับภาพบรอดเวลล์ และสามี ขณะ กำ�ลังเดินทางกลับบ้านในนอร์ทแคโรไลนาได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. หลังต้องหลบซ่อนตัว THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 4


เอกอัครราชทูตมาริษ และภริยาคุณก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ พร้อมด้วย อัครราชทูตวศิน เรืองประทีปแสง และน.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง แคนเบอร์รา ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหารวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ อยูท่ บี่ า้ นของน้องชายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.นับตัง้ แต่ขา่ วฉาวดังกล่าวแดงขึน้ มา “ชีวติ เธอพังด้วย เรื่องนี้” สตีเฟน แครนซ์ ผู้เป็นน้องชายเผยกับนิตยสารพีเพิ่ล ในบทสัมภาษณ์พิเศษ “เธอมีแต่ ความรู้สึกผิด และอับอายในสิ่งที่เธอทำ�ลงไป และเธอก็เสียใจอย่างยิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้ กับสามี ครอบครัวของเธอ และครอบครัวเพเทรอัส เธอยอมรับผิดต่อการกระทำ�ของเธอ และ รู้ว่าเธอทำ�ผิดพลาดไปแล้ว” ..............@ แม้ศึกเลือกตั้งทั่วไปจะมาถึงในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า ทว่าชาวเมืองปลาดิบทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2011 กลับยังไม่มแี ก่ใจเทคะแนนให้ผสู้ มัครคนไหน หลายคนยังรูส้ กึ หมดศรัทธากับนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ขั้ว หรือพรรคใดก็ตามที.....อาสาสมัครกู้ภัยและสิ่งของบริจาคทยอยหลั่งไหล ไปสู่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู ซึ่งถูกคลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล ขนาด 9.0 ซัดจนมีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปไม่น้อยกว่า 19,000 คน และยังทำ�ให้เตาปฎิกรณ์ นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะหลอมละลายจน เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ตามมา.....ผ่านไป 20 เดือนเต็ม ชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า งานฟื้นฟูประเทศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุค สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยังถูกละเลยโดยบรรดานักการเมืองผูก้ มุ อำ�นาจบริหาร..............@ ผูแ้ ทนกว่า 200 ประเทศจะเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีก่ รุงโดฮาของกาตาร์ที่ จะเปิดฉากในวันนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม แต่หลายฝ่ายคาดว่าจะไม่ได้ผลคืบหน้าใด ๆ เรื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน.....นายแอนดรู สเตียร์ ประธานสถาบัน ทรัพยากรโลก หน่วยงานวิชาการในสหรัฐ ระบุว่า สถานการณ์ขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง ไม่สามารถพูดได้อีกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาของวันพรุ่งนี้ ความเสีย หายจากพายุแซนดีไ้ ด้ปลุกชาวอเมริกนั ให้ตนื่ ตัวมากขึน้ ผลการศึกษาของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เมือ่ สัปดาห์กอ่ นระบุวา่ โลกเสีย่ งจะมีอณ ุ หภูมสิ งู ขึน้ 3-5 องศาเซลเซียส เพราะการปล่อยก๊าซเรือน กระจกซึง่ จะทำ�ให้น�้ำ ท่วม ภาวะแห้งแล้ง คลืน่ ความร้อนและระดับน้�ำ ทะเลสูงขึน้ เกิดขึน้ บ่อยกว่า เดิม ทีป่ ระชุมยูเอ็นเมือ่ 2 ปีกอ่ นตกลงจะจำ�กัดไม่ให้โลกร้อนขึน้ เกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับ ก่อนยุคอุตสาหกรรม แต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อปีก่อนกลับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งที่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว.....กาตาร์เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำ�มัน (โอเปก) ที่ได้ เป็นเจ้าภาพการประชุมว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและเป็นประเทศทีป่ ล่อยก๊าซเรือน กระจกต่อหัวประชากรมากทีส่ ดุ ในโลก มากกว่าชาวอเมริกนั ราว 3 เท่า ประเทศทีส่ นับสนุนพิธี สารเกียวโตปี 2540 เห็นตรงกันในการประชุมเมื่อปีก่อนว่า จะต้องต่ออายุพิธีสารดังกล่าว ซึ่ง จะครบกำ�หนดในสิ้นปีนี้แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าควรต่ออายุอีก 5 หรือ 8 ปี ด้านสหภาพยุโรป (อียู) เผยว่า ในการประชุมปีนหี้ ากไม่สามารถเปลีย่ นเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ของระดับการปล่อยเมื่อปี 2533 ภายในปี 2563 เป็นลดลงร้อยละ 30 หากประเทศร่ำ�รวย อื่นๆ ทำ�ตาม อียูก็พร้อมเจรจาต่อในปีหน้า...........@

เหตุการณ์ทั่วไทย...... นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำ�ฝ่าย ค้าน ได้แถลงกรณีที่รัฐบาลสลายการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม(อพส.)ว่า การดำ�เนิน การของรัฐบาล ได้มีการส่งสัญญาณถึงข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชน และการกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย โดยการดำ�เนินการของรัฐบาลถือว่าเป็นวิธีการที่ผิด คือการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งที่เหตุการณ์การชุมนุมไม่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรง มีการ ปลูกฝังแนวคิดให้ข้าราชการขัดขวางการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยต่อการชุมนุมของ ประชาชน พร้อมทั้งสกัดกั้นทุกรูปแบบอย่างตรงไปตรงมา และไม่ตรงไปตรงมา ถือเป็นการ ละเมิดสิทธิประชาชนขั้นพื้นฐาน และแม้แกนนำ� อพส.ประสานกับเจ้าหน้าที่ว่า จะจัดการจัด ชุมนุมรวมถึงสถานที่ชัดเจน แต่ก็ยังเกิดเหตุปะทะ โดยรัฐบาลตัดสินใจใช้ขั้นตอนไม่เป็นไป THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 5

กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าสำ�นักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการทีม ประเทศไทย เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2555 คุณอารัณย์-ธีราพร และคุณวราภรณ์

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ร่วมฉลองวันเกิดให้รองกงสุลใหญ่เกศณีย์ ผลานุวงษ์ เมื่อ14พ.ย.2555

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ส่งตัวแทนทีมฝ่ายการตลาดและแอดมิชชั่นเข้าเยี่ยมอัพเดทหลักสูตรทั้ง ระดับปริญญาตรีและโทที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย AVSS เมื่อเร็วๆนี้ ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตรและทีมงานให้การต้อนรับ

ตามหลักสากล และการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อทำ�ให้ฝ่ายการเมืองลอยตัวจาก ปัญหาทั้งหมด ส่วนการใช้แก๊สน้ำ�ตาถือว่ารัฐบาลไม่ได้ทำ�ตามหลักสากล เพราะไม่ได้มีการแจ้ง เตือนต่อประชาชน จนนำ�ไปสู่การปะทะ จับกุม ยัดเยียดของกลาง รวมถึงการจับกุมสื่อมวลชน และภาพรวมหากการชุมนุมยืดเยื้อมาถึงวันที่ 25 พ.ย. เชื่อว่ารัฐบาลคงใช้ความรุนแรงมากขึ้น .......“ขอชื่นชม พล.อ.บุญเลิศ ที่ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง และยอมประกาศยุติการชุมนุม เพื่อรักษาชีวิตของประชาชน อยากฝากเตือนไปยังรัฐบาลให้พยายามทบทวนการใช้ทัศนคติ ของตัวเอง เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าไปตามระบอบประชาธิปไตยได้” ..........พล.อ.บุญ เลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานองค์การพิทักษ์สยาม ให้สัมภาษณ์ว่า การชุมนุมเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำ�รวจยิงแก๊สน้ำ�ตาใส่ประชาชนแบบไม่มีเหตุผล ทำ�ให้มวลชนจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาบางส่วนเกิดอาการกลัวไม่กล้าเข้ามาร่วมชุมนุม บางส่วนก็ถูกสกัดจากเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเข้ามาได้ ทำ�ให้ตนถูกมวลชนโทรศัพท์มาต่อว่า ว่าทำ�ไม่ถึงยุติการชุมนุมเร็วแบบนี้ แต่ ก็คิดว่าได้ตัดสินใจถูกแล้ว เพราะในช่วงกลางคืนมีโอกาสเกิดสถานการณ์รุนแรง หรือมีการยิง ระเบิดเอ็ม 79 ในพื้นที่ชุมนุม มวลชนได้รับผลกระทบแน่นอน จึงไม่อยากให้ใครต้องมาเสีย


ชีวิต แค่มีคนบาดเจ็บก็เสียใจแล้ว “ถือว่าการชุมนุมล้มเหลว ที่ไม่สามารถเปิดช่องทางได้ ไม่ สามารถช่วยเหลือมวลชนได้ ไม่สามารถให้คนมารักชาติบ้านเมืองได้ จากนี้คงไม่มีใครมาสาน ต่อ เขาคงเข็ด ส่วนผมกำ�ลังใจยังดี ไม่เข็ด เพราะทำ�อย่างเต็มที่ ถึงจะเสียหน้า เสียเกียรติที่ไม่ สามารถนำ�คนเยอะๆ ไปอย่างที่ต้องการได้ แต่ภูมิใจที่ไม่มีคนเสียชีวิต โดยที่ตนจะลาออกจาก การเป็นประธานองค์การพิทักษ์สยาม และในวันที่ 26 พ.ย. จะทำ�หนังสือลาออกจากประธาน มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะไม่อยากทำ�ให้องค์กรเสียหาย” สำ�หรับมวลชนที่ถูก จับกุม ทางองค์การพิทักษ์สยามเตรียมส่งทนายไปช่วยเหลือในเรื่องคดี ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์ชุมนุม ก็พร้อมเข้าไปดูแลเช่นกัน ............@ บรรยากาศก่อนการอภิปรายไม่ไว้ วางใจ ในวันอังคารที่ 27 พ.ย.ที่รัฐสภา น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวช่อง 7 พยายาม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยครอบครัวได้เป็นประธาน ทอดกฐินประจำ�ปี ณ วัดนครไทยเมลเบิร์น โดยมี ดร. Simon Wallace กงสุลกิตติมศักดิ์ จะสัมภาษณ์ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง ได้ถูกการ์ดของ ร.ต.อ.เฉลิม กันออกไป เพื่อไม่ให้เข้าถึง ตัว ร.ต.อ.เฉลิม แต่ร.ต.อ.เฉลิม ได้ห้ามปรามการ์ดว่า “อย่าๆๆอย่าดันเขา ปล่อยให้เขาเข้ามา” น.ส.สมจิตต์ จึงได้ถามว่า ทำ�ไมรัฐบาลทำ�งานกับบริษัทภาคเอกชนที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลว่าทุจริต? ร.ต.อ.เฉลิม ตอบว่า “ผมไม่ตอบคุณ ผมตั้งใจไว้แล้วว่า นักข่าวทั้งประเทศ รวมทั้งช่อง 7 ผม ให้สัมภาษณ์ แต่คุณสมจิตต์ สัมภาษณ์ ผมไม่ตอบ ให้คนอื่นถามแทนแล้วจะตอบ” โดยหลัง จากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น น.ส.สมจิตต์ ได้พยายามยิงคำ�ถามอีกครั้งว่า ประเมินการชุมนุมที่จะ เกิดขึ้นอีกครั้งและจะส่งผลกระทบกับประเทศอย่างไรบ้าง ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวสวนไปว่า “ผม เป็นลูกเสือ ผมไม่เสียสัตย์ บอกไว้เลยว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์” ทางด้าน น.ส.สมจิตต์ กล่าวว่า “คิดว่าท่านจะใจนักเลงพอที่จะให้ต่างคนต่างทำ�หน้าที่ หรือไม่” ร.ต.อ.เฉลิมตอบว่า “ผมไม่ใช่ คนนักเลงผมเป็นคนขี้กลัว ชีวิตนี้ขี้กลัวจะตายไป” ....... @ เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อ มีผู้เข้าไปโพสต์คลิปภาพลงในเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวร่วมกัน กับนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในช่วง ค่ำ� 18 พ.ย. หลังจากหารือระดับทวิภาคี เนื่องในโอกาส ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯเดินทางเยือน ประเทศไทย อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โดย tigerneversleeps ได้เผยแพร่ภาพ ขณะทีน่ กั ข่าวได้ถามคำ�ถาม นายกฯยิง่ ลักษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ แต่นายกฯ ไม่เข้าใจ จึงเรียกล่าม เข้ามาถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งคลิปมีความยาว 0.14 นาที..........ในขณะที่ ผู้ที่ได้ดูคลิปดังกล่าว ได้ออกมาแสดงความคิดแตกต่างกันไป บางส่วนได้แสดงความเห็นอกเห็นใจ นายกรัฐมนตรี ใน ขณะที่ส่วนใหญ่ ได้ต่อว่าต่อขาน และพูดถึงบทบาทการเป็นผู้นำ�ประเทศ ความรู้ความสามารถ และเปรียบเทียบกับ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ว่ามีบทบาท และเป็นทีย่ อมรับ บนเวทีโลกมากกว่า............@ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ให้ สัมภาษณ์ถึงการพบอาวุธปืนทราโว่ ทาร์ 21จำ�นวน 10 กระบอกถูกทิ้งไว้ที่ริมถนนสายท่าเรือ – พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ว่า ได้สั่งการให้ตรวจสอบพบว่าเป็นปืนที่กองทัพบกได้ แจ้งหายตัง้ แต่ปี 2553 ซึง่ ต้องตรวจต่อไปว่าใครจะเอาปืนไปทำ�อะไร จะไปทีไ่ หน แสดงให้เห็น ว่าปืนที่แจ้งหายที่ สน.บางยี่ขัน จำ�นวน 22 กระบอก ได้คืนเพียง 10 กระบอก ยังหายอีก 12 กระบอก และกระสุน จึงเป็นเหตุให้สันนิษฐานว่าจะเอาไปทำ�ร้ายใครก็ได้  “ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ตำ�รวจต้องติดตามให้กองทัพ เพราะกองทัพได้แจ้งความไปตัง้ แต่ปี 2553 ซึง่ เราไม่ทราบ ว่าใคร เอาไป ทั้งนี้ ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไร เพิ่งมาได้ปืนคืนในครั้งนี้ เห็นว่ามีคนนำ�ไปใส่ถุงดำ� ถุงปุ๋ยเอาขึ้นรถกระบะ ดังนั้น ต้องตรวจสอบ ว่ารถกระบะเป็นของใครก็น่าจะเจอ ซึ่งคงไม่ใช่ หน้าที่ผม หรือกองทัพ แต่เป็นหน้าที่ตำ�รวจที่กำ�ลังดำ�เนินการ” ..........@

กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงที่เมืองพารามัตต้า 24 พ.ย. 2555 โดยงานดังกล่าวเทศบาลเมืองพารามัตต้าร่วมกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานนครซิดนีย์ร่วมกันจัดขึ้น และ ททท.ได้นำ�คณะนักแสดงและผู้สาธิตมาจากประเทศไทย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สังคมออสเตรเลีย..............ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดโดยสำ�นักนิวส์โพล.. คะแนนไพรมารีพรรคเลเบอร์ 36% (เท่าเดิม) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนล 43% (เท่าเดิม) และพรรคกรีนส์ 11% (เพิ่มขึ้น 1%)..................@ คะแนนนิยมหลังจากพรีเฟอเรนซ์พรรค เลเบอร์ 49% (เท่าเดิม) และพรรคผสม 51% (เท่าเดิม) ....ในขณะที่ผู้เหมาะสมกับตำ�แหน่งนา ยกรัญมนตรีนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีได้ 46% (เท่าเดิม) และนายโทนี แอ๊บบอตต์ผู้นำ� พรรคฝ่ายค้านได้ 33% (เพิ่มขึ้น 1%).........และความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่นางกิลลาร์ดมีผู้ พอใจ 37% (เท่าเดิม) และนายแอ๊บบอตต์มีผู้พอใจ 30% (ดีขึ้น 3%) ค่ะ.................@ กรณี การฉ้อฉลเงินสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย AWU มีนายบรูช วิลสันอดีตคู่รักของนายกิล ลาร์ดนายก รัฐมนตรีรว่ มก่อตัง้ กันมาเมือ่ ครัง้ ยังอยูใ่ นวัยละอ่อน... ก่อนทีน่ ายวิลสันจะฉ้อฉลเอา เงินมาซื้อบ้านให้กับตัวเองในขณะที่ยังครองรักกับนางกิลลาร์ด และนางกิลลาร์ดก็มาเยี่ยมเขาที่ บ้านนี้บ่อย ๆ................แต่นั้นเป็นเรื่องของนายวิสันต้องรับผิดชอบไปคนเดียว เพราะนายกฯ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 6


ไม่รไู้ ม่เห็นกับพฤติกรรมฉ้อฉลของอดีตคนรักเมือ่ ครัง้ ก่อน....................@ แต่เรือ่ งกลับมาดึงตัว นายกฯให้มัวหมองเมื่อนายเวน เฮม อดีตเจ้าหน้าที่สหภาพ AWU ได้ลงนามรับรองคำ�ให้การ ว่า นายวิลสันเมื่อครั้งยังรักกันในกลางปี 1995 ได้สั่งให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารคอมมอน เวลท์ของนายกฯเป็นเงิน 5,000 เหรียญ... งานนี้ถ้าเป็นจริงจะต้องมีคำ�ถามต่อไปว่าเป็นเงินค่า อะไร.. แล้วอาจจะถูกลากไปถึงวงเงินทีน่ ายวิลสันฉ้อฉล...... งานนีน้ ายวิลสันกล่าวถึงเงิน 5,000 เหรียญว่า “เป็นไปได้ แต่ผมจำ�ไม่ได้” ในขณะที่นายกฯบอกสั้น ๆ ว่า “จำ�ไม่ได้” เรื่อง นี้น่าจะจบลงอย่างมีกังขา... เพราะธนาคารคอมฯก็ว่าเป็นเรื่องหลายปีแล้วไม่ต้องการที่จะไป รื้อหลักฐานเก่าค่ะ..............@ แต่คู่กัดกรณีนี้ไม่ใช่ระหว่างนายกฯกับนายเฮม..แต่เป็นคู่กัดกับ นายราล์ฟ เบลวิตต์ อดีตเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานผู้ออกมาแฉเหตุการณ์แบ่งขนมเค้กเงิน กองทุนสหภาพ 400,000 เหรียญ... ดันพาดพิงมาถึงเงินเข้าบัญชี 5,000 เหรียญ..............@ งาน นี้ผู้เฒ่าเบลวิตต์เลยเจอนายกฯลิ้นมีดโกนอาบยาพิษเปิดแถลงข่าวเชือดเสียไม่เป็นชิ้นดี กล่าวหา ว่าอดีตพนักงานสหภาพเป็น “คนปัญญานิ่ม” (imbecile) ดิฉันขอยกตัวอย่างเบาะ ๆ ดังนี้ ค่ะ..... “มร.เบลวิตต์เป็นผู้มีพฤติกรรมชอบข่มขู่คน”... “มร.เบลวิตต์แสดงอย่างเปิดเผยว่าเป็น คนเกีย่ วข้องกับการฉ้อฉล”.. “มร.เบลวิตต์เป็นผูซ้ งึ่ หาภูมคิ มุ้ กันให้ตวั เองต่อการถูกดำ�เนินคดี”.... “มร.เบลวิตต์เป็นคนทีห่ ลบหนีออกจากอินโดนีเซียเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกตำ�รวจทีน่ นั่ สอบสวนใน เรื่องการฉ้อฉลที่ดิน” .... “มร.เบลวิตต์รับว่าเขาเป็นหนี้ค่าเจรจาที่ดินในเอเชีย” “มร.เบลวิตต์ ยอมรับว่าเขาใช้บริการโสเภณีในเอเชีย”.... “มร.เบลวิตต์ได้เผยแพร่ข้อความตัณหา (lewd)และ เรื่องต่ำ� ๆ พร้อมภาพเด็กสาวประกอบเผยแพร่ในเฟสบุ๊คของเขา”.... “มร.เบลวิตต์ตามที่คน ทั่วไปรู้จักเป็นคนปัญญาอ่อนอย่างแท้จริง, งี่เง่า, ตลกหน้าตาย, ไอ้หมูกีดกันเพศ, ไอ้คนโกหก และน้องสาวของเขาเคยด่าเขาว่าไอ้คนคดโกงและเลวทรามจนเข้ากระดูก.......” นีเ่ ป็นส่วนเรียก น้�ำ ย่อยของนายกฯกิลลาร์ดทีด่ า่ กลับ ใครก็ได้ทคี่ ดิ มาเล่นกับเธอ...........@ ในขณะทีน่ ายเบลวิตต์ กล่าวถึงนายกฯว่า “จอมเสแสล้ง” (hypocrite) พยายามที่พยายามที่จะเบี่ยงเบนเกมหลัก และก็ แปลกที่เธอจำ�เรื่องไร้สาระในอดีตได้.. แต่กลับจำ�เรื่องเงินเข้าบัญชี 5,000 เหรียญและการฉ้อฉล ไม่ได้........... คู่กัดคู่ใหม่มีสิทธิต่อความยาวสาวความยืด..ก็ให้ถือว่าเป็นการออกมาสาวไส้ให้กา กินแล้วกันค่ะ...........@

นและสิ น ค้ า ชี ว ภาพเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นพั น ธุ ก รรมของกล้ ว ยเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางอาหาร และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การนำ � อ้ อ ยไปผลิ ต เป็ น น้ำ � มั น ดี เ ซลชี ว ภาพ (biodiesel)    เพื่ อใช้ เป็ น พลั ง งานทดแทน  ซึ่ ง สามารถนำ � มาใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลได้ เ ป็ น อย่ า งดี . ........@ วันที่  20  พ.ย.  เอกอัครราชทูตมาริษฯ  และคณะได้เดินทางไปดูงานที่  University of Queensland โดยมีนาย Craig Froome, Program Manager- Clean Energy ให้การต้อนรับ และได้ เข้าร่วมพูดคุยกับผูแ้ ทนจากบริษทั  RATCH Australia (RAC) (ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัดของไทย ที่ได้มาลงทุนในสาขาการผลิตพลังงานและพลังงาน ทดแทน ในออสเตรเลีย)  ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นผู้นำ�ในด้านพลังงาน ทดแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการนำ�องค์ความรู้นี้ไปพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”...........@ “สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงแคนเบอร์รา  ขอ เชิญชวนชาวไทยร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา  ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  ในวันอาทิตย์ ที่  2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. การแต่งกาย: ชุดสุภาพ ทั้งนี้ จะมีการบันทึกภาพ บรรยากาศในงานเพือ่ ออกอากาศพร้อมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพ บกในวันที่ 5 ธ.ค. 2555 ด้วย”..........@ “เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 น. เอกอัครราชทูตและผูแ้ ทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่ องอาเซียนประจำ�กรุงแคนเบอร์ราและครอบครัว ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Family Day ณ Lennox Garden กรุงแคนเบอร์รา ในปีนี้ H.E.Mr. Nadjib RIPHAT KESOEMA เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำ�กรุงแคนเบอร์รา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ในงานมีการร่วมเล่นเกมส์ที่หลากหลาย ซึ่งผู้แทนสถาน เอกอัครราชทูตอาเซียน ทัง้ 10 ประเทศ และครอบครัวเข้าร่วม และร่วมรับประทานอาหารประจำ� ชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำ�เนินงานร่วมกันต่อไป การจัดงานดังกล่าวได้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

สถานทูตไทยในแคนเบอร์รา........ “เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นาย มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และคุณก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ ภริยา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และน.ส.สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เดินทางเยี่ยมวัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนส์แลนด์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนไทยในเมืองโกลด์โคสท์  และได้เยี่ยม เยือนพบปะชุมชนไทยในโอกาสดังกล่าวด้วย .......เมืองโกลด์โคสท์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำ�คัญ ของรัฐควีนส์แลนด์ ตัง้ อยูท่ างตอนใต้และห่างจากนครบริสเบน ประมาณ 70 กิโลเมตร ปัจจุบนั มีชาวไทยพำ�นักอาศัยประมาณ 1,000 คน  ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวเมืองโกลด์โคสท์.....เอกอัครราชทูตมาริษฯ  ได้มี โอกาสพูดคุยกับชาวออสเตรเลียทีเ่ ป็นเพือ่ นบ้านอาศัยอยูโ่ ดยรอบบริเวณวัดสังฆรัตนาราม ทราบ ว่าหลายครัวเรือนให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวัดด้วยดี  ทั้งนี้  เอกอัครราชทูตได้ ฝากให้ผู้นำ�ชุมชนไทย และชาวออสเตรเลียที่รักประเทศไทย ช่วยกันสนับสนุนและผลักดัน นโยบายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะบรรจุการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ในหลักสูตรการ เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในรัฐควีนส์แลนด์ และช่วยกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไทยที่ดีงามด้วย......นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตมาริษฯ และคณะยังได้พบหารือกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคม Thai-Australian Association of Queensland เกี่ยวกับแนวทางการจัด งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในรัฐควีนส์แลนด์ในช่วงเดือนกันยายน 2556  รวมทั้ง ได้เยือนฟาร์มเลี้ยงกุ้งของบริษัท Gold Coast Marine Aquculture จำ�กัด ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยง กุ้งกุลาดำ� (Tiger Prawn) รายใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ และมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคชาวไทย ร่วมทำ�งานด้วย 2 คน”...........@ วันที่  18 พ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตมา ริษฯ และคณะได้เดินทางไป วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้ เป็นประธานในงานกฐินพระราชทาน และร่วมขบวนแห่กฐินพระราชทาน โดยมีนาย Robert Cavallucci    ผู้ช่วยรัฐมนตรีกิจการพหุวัฒนธรรม  (Assistant Minister for Multicultural Affairs) ของรัฐควีนส์แลนด์   และนาย Anthony Shorten  สมาชิกรัฐสภารัฐควีนส์แลนด์ เข้าร่วมงานด้วย......ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตมาริษฯ    เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอย กระทงและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ ประจำ�ปี 2555 ซึ่งถือเป็นปี แรกที่วัดไทยพุทธารามได้เริ่มจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น และได้รับการสนับสนุนเป็น อย่างดีจากทุกฝ่าย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลอยกระทง การประกวด กระทงและการประกวดนางนพมาศ โดยมีการออกร้านจำ�หน่ายอาหารและสินค้าไทยจำ�นวน มาก.........@ วันที่  19 พ.ย. 2555 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตมาริษฯ  และคณะได้ พบและหารือกับผู้บริหารสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  Queensland  University  of Technology (QUT)  โดยได้ ฟั ง บรรยายสรุ ป ภาพรวมด้ า นการวิ จั ย พื ช พั น ธุ์ ใ นเขตร้ อ

สังคมไทยในซิดนีย์............สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาว ไทยทุกท่าน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2555 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล เวลา 19.00 น. ..................@ กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เข้าหารือข้อราชการกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2555 เพื่อ หารือเกี่ยวกับโครงการนำ�นักศึกษาอาสาสมัคร ไทยและออสเตรเลีย ไปสอนภาษาและทำ� กิจกรรมร่วมกับนักเรียนไทยที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน รวมถึงกิจกรรม การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมไทยและโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย.........@ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ร่วมฉลองวันเกิดให้รองกงสุลใหญ่เกศณีย์ ผลานุวงษ์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2555.........@ กงสุ ล จี ร ะศั ก ดิ์ ป้ อ มสุ ว รรณ เข้ า ร่ ว มงาน Remembrance Day ที่ The Cenotaph, Martin Place เมื่ อ วั น ที่ 11 พ.ย. 2555 โดย วั น ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น วั น ร ะ ลึ ก ถึ ง ก า ร สิ้ น สุ ด ส ง ค ร า มโ ล ก ค รั้ ง ที่ 1 จั ด ขึ้ น ทุ ก วั น ที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ของทุกปี โอกาสดังกล่าว ยังเป็นการระลึกถึงทหาร ที่เสีย ชีวิตในสงครามต่าง ๆ ด้วย.........@ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2555 กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณ ประเทศ พร้ อ มด้ ว ย ผอ.สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ าในต่ า งประเทศและ ผอ.สำ � นั ก งาน เศรษฐกิ จ การลงทุ น ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายชาวั น ย์ สวั ส ดิ์ - ชู โ ต รองผู้ อำ � นวยรั ก ษาการ แทนผู้ อำ � นวยการการสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) ที่ ได้ นำ � คณะผู้ ป ระกอบการ 15 ราย มาออกร้ า นในงานลอยกระทงที่ เ มื อ งพารามั ต ต้ า .........@ กงสุ ล ใหญ่ พี ร วิ ช สุ ว รรณประเทศ เป็ น ประธานเปิ ด งานลอยกระทง ที่ เ มื อ งพารามั ต ต้ า เมื่ อ วั น ที่ 24 พ.ย.2555 โดยงานดั ง กล่ า วเทศบาลเมื อ ง พ า ร า มั ต ต้ า ร่ ว ม กั น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศไ ท ย ( ท ท ท . ) สำ � นั ก ง า น น ค ร ซิ ด นี ย์ ร่ ว มกั น จั ด ขึ้ น และ ททท.ได้ นำ � คณะนั ก แสดงและผู้ ส าธิ ต มาจากประเทศไทย ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก....... @ กงสุลใหญ่พรี วิช สุวรรณประเทศ พร้อม ด้วยหัวหน้าสำ�นักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานถวายผ้าพระ กฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ัวฯ ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2555 โดยมีนางธีราพร เดชมณีธรชัย และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ........@

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 7


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นไทย-ออสทุกท่าน เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้กระทรวงอิมมิ เกรชั่นได้มีประกาศเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายอิม มิเกรชั่นหลายเรื่องด้วยกัน แต่ดิฉันจะไม่นำ�มา เขียนหมดทุกเรือ่ งหรอกนะคะ เพราะหลายเรือ่ ง เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับคนไทยเรานัก ดิฉัน จะนำ�เอาเฉพาะข้อมูลที่คิดว่าเป็นที่น่าสนใจใน กลุ่มคนไทยเรามาในวันนี้ค่ะ แต่ก่อนที่จะเขียนเรื่องการเปลี่ยนแปลง ต่างๆดิฉันก็อยากจะคุยถึงเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ เกีย่ วกับกฎหมายอิมมิเกรชัน่ โดยตรง แต่เกีย่ วกับ นักเรียนไทยที่มาเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียนี้ เรื่อง ที่ว่าก็เป็นเรื่องที่นักเรียนไทยรุ่นเดิมๆน่าจะเคย รับรู้กันมาบ้าง คือ เรื่องของการที่สถาบันการ ศึ ก ษาปิดกิ จการในขณะที่นักเรียนกำ �ลังเรียน อยู่ ซึ่งในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆใน ช่วงที่ทางออสเตรเลียได้มีนโยบายเข้มงวดกับ สถาบันการศึกษาที่มีกิจกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะ สม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการ ปล่อยปละละเลยเรื่องการเรียนการสอนต่างๆ เท่าที่ดิฉันรับทราบในแต่ละปีเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว จะมีสถาบันการศึกษาปิดตัวลงจะด้วยถูกบังคับ ให้ปดิ หรือปิดเองเพราะขาดความคล่องทางธุรกิจ ก็ตามหลายต่อหลายโรงเรียนด้วยกัน ในช่วงนัน้ น้องๆนักเรียนกังวลวุ่นวายกันมาก เพราะทุกๆ อย่างดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพร้อม ความช่วย เหลือต่างๆที่นักเรียนต่างชาติได้รับเมื่อสถาบัน การศึกษาปิดก็เป็นไปค่อนข้างช้า ข้อมูลต่างๆก็ ไม่ค่อยจะมีกัน ก็ปวดหัวกันพอสมควรทั้งทาง ผู้ให้ความช่วยเหลือ นักเรียน ตลอดจนเอเย่นท์ นักเรียนต่างๆทีพ่ ยายามช่วยนักเรียนกันอย่างเต็ม ที่อย่างลำ�บากลำ�บนกัน ช่วงหลังๆนี้เรื่องของสถาบันการศึกษาที่ ปิดตัวลงมีน้อยลง และส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะ ปัญหาในการบริหารสถาบันภายในกันเสียมาก กว่า คือ พูดง่ายๆก็ทำ�ธุรกิจไม่ประสบผลสำ�เร็จ จึงต้องปิดตัวลง ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมา จากการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนนโยบายต่างๆของอิม มิเกรชั่นในเรื่องของวีซ่าด้วยล่ะค่ะ จำ�นวนนัก เรียนต่างชาติทลี่ ดลงวีซา่ ทีข่ อยากขึน้ ค่าเงินดอล ล่าร์ที่แข็งมาก ความนิยมของนักเรียนต่างชาติที่ หันเหไปเรียนประเทศอื่น (ที่ขอวีซ่าง่ายกว่า ค่า เล่าเรียนถูกกว่า ฯลฯ) ทำ�ให้สถาบันการศึกษา ต่างๆ บางสถาบันเกิดปัญหาจนต้องปิดกิจการ ลงในที่สุด แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ทางกระ ทรวงศึกษาฯของออสเตรเลีย ตลอดจนหน่วย งานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องมีความพร้อมในการให้ความ ช่วยเหลือแก่นักเรียนหากเกิดปัญหาสถาบันปิด ดังนั้น นักเรียนจึงไม่ต้องกังวลใจกันมากนัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโรงเรียนสอนภาษา แห่งหนึ่งประกาศปิดกิจการลง มีน้องนักเรียน ไทยที่ ท างที ม งานของดิ ฉั น ดู แ ลอยู่ เ รี ย นอยู่ ที่ สถาบันนี้หนึ่งคนเข้ามาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรือ่ ง โรงเรียนปิด ซึ่งทางทีมงานก็ได้ติดต่อประสาน งานต่ า งๆในการโยกย้ า ยน้ อ งนั ก เรี ย นไปยั ง สถาบันใหม่ ซึ่งก็พบว่าทางหน่วยงานที่ดูแลใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆ อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากค่ะ หน่วยงานนี้เรียกว่า Tuition Protection Service (https://tops.gov.au) ซึ่งเป็นหน่วย งานของรัฐที่ดูแลโดยตรง ดิฉันเองไม่ค่อยได้ วุน่ วายเกีย่ วกับเรือ่ งของนักเรียนมากนักแต่ได้รบั ทราบรายงานจากทีมงานถึงการทำ�งานต่างๆแล้ว ก็รู้สึกดีค่ะ หากนักเรียนต่างชาติได้รบั ความช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว และถูกต้องเมื่อมีปัญหา ดิฉันเชื่อ ว่าความเชื่อมั่นในการมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ของนั ก เรี ย นต่ า งชาติ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น และการ ตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการส่ง บุตรหลานมาเรียนต่อทีอ่ อสเตรเลียก็คงจะมีมาก ขึ้น จำ�นวนนักเรียนที่ลดลงไปก็คงจะกระเตื้อง กันขึ้นมาล่ะค่ะ เรื่องที่ดิฉันมองเห็นว่าเป็นปัญหาและยัง คงแก้ ไ ม่ ไ ด้ เ หมื อ นเดิ ม ก็ คื อ เรื่ อ งของนายจ้ า ง เจ้าของธุรกิจต่างๆทีห่ าคนทำ�งานในออสเตรเลีย ยากมาก ซึ่งดิฉันหมายถึงคนที่มีประสบการณ์ ทำ�งานในสาขาเฉพาะนะคะ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง บรรดากุ๊กหรือเชฟ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมๆ เรื่องไม่ใหม่เลยค่ะ แต่ก็ยังมีปัญหากันเหมือน เดิมและมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ�ไปค่ะ เนื่องจาก ธุรกิจหลักของคนไทยที่ออสเตรเลียตอนนี้ก็คือ ประกอบธุรกิจทางด้านร้านอาหาร (อาจจะมี ท่านที่ประกอบธุรกิจด้านสปา นวดไทย เพิ่ม มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เท่ากับธุรกิจร้านอาหาร) ในอดีตนั้น สามารถ สปอนด์เซอร์น�ำ เอาเชฟหรือกุก๊ อาหารไทยมาจาก เมืองไทยกันได้ ตอนนีจ้ ะเอากุก๊ เอาเชฟทีไ่ หนมา ได้กันล่ะคะเพราะต้องสอบ IELTS ให้ได้กัน เรื่องนี้ดิฉันเขียนหลายครั้งในอดีต เขียน จนเบื่อไปเอง แต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดิฉันทราบว่าหลายร้านตอนนี้ต้องปิดไปเนื่อง จากไม่มีเชฟ บางร้านยังสู้ทนทำ�กันเองแต่ด้วย สังขารด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นทุกวันและต้องทำ�งาน หนักมาตลอด เจ้าของร้านหลายท่านก็เริ่มไม่ ไหว เริ่มคิดจะเลิกทำ�ธุรกิจกันแล้วค่ะ ช่วงนี้หลายร้านยังอาศัยเชฟหรือกุ๊กเดิมที่ สปอนด์เซอร์กนั มาในอดีตแต่เมือ่ วีซา่ หมดจะทำ� กันอย่างไรต่อไป ก็เป็นเรือ่ งน่าคิดค่ะ หลายร้าน พยายามฝึกหัดคนกันขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยประสบ ผลสำ�เร็จกัน เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะฝึก เชฟ แม้เมื่อพยายามฝึกก็อาจจะทำ�งานได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำ�งาน ได้เหมือนเชฟมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงๆ กันค่ะ ก็เป็นปัญหากันอย่างต่อเนื่องที่ดิฉันดูๆ แล้วก็ไม่มีใครสนใจให้ความช่วยเหลือกันอย่าง จริงจังแต่อย่างใดค่ะ ขอจบเรื่องเครียดๆไว้ก่อนนะคะ เพราะ ก็เป็นปัญหาโลกแตกนั่นล่ะค่ะ ดิฉันจะขอเอา เรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องมาสรุปก่อน จบคอลัมน์วันนี้เลยแล้วกันค่ะ เรื่องแรกก็เป็นข่าวดีสำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ ของผูท้ ถี่ อื สัญชาติออสเตรเลียหรือมีวซี า่ ถาวร ที่ ว่าเป็นข่าวดีกเ็ พราะว่าทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ ได้มีการประกาศให้วีซ่ายาว แก่คุณพ่อคุณแม่

เพื่อมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลียได้นานขึ้น แต่ก็มี เงื่อนไขหลายอย่างนะคะ วีซ่าท่องเที่ยวสำ�หรับ คุณพ่อคุณแม่นจี้ ะแยกออกเป็นสองประเภทด้วย กัน คือ หากคุณพ่อหรือคุณแม่ยื่นสมัครขอวีซ่า Parent – Subclass 103 และรอเรื่องอยู่ใน คิว คุณพ่อหรือคุณแม่สามารถยื่นขอวีซ่าท่อง เที่ยวมาอยู่กับลูกได้ โดยวีซ่าจะมีอายุ 5 ปี และ อนุญาตให้เข้ามาอยูไ่ ด้ครัง้ ละสูงสุดถึง 12 เดือน หากคุ ณ พ่ อ หรื อ คุ ณ แม่ ยื่ น ขอวี ซ่ า ท่ อ ง เที่ยวเพื่อมาอยู่กับลูกแต่ไม่ยื่นขอวีซ่า Parent ก็จะสามารถขอวีซ่าที่มีอายุได้ถึง 3 ปี และอยู่ ได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ที่ได้วีซ่าจะ 5 ปี หรือ 3 ปีก็ตาม หากอยู่ครบ 12 เดือนแล้ว เดินทางกลับไปเมืองไทย จะต้องรอ 6 เดือน แล้วถึงจะใช้วีซ่าเดินทางกลับเข้ามาอยู่อีก 12 เดือนได้นะคะ เพราะว่าอิมมิเกรชั่นไม่อนุญาต ให้อยู่เกิน 12 เดือนในระยะเวลา 18 เดือน คุณ พ่อคุณแม่ทสี่ นใจจะยืน่ ขอวีซา่ ระยะยาวนีย้ นื่ ขอ ได้นอกประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะคะ หาก อยู่ในออสเตรเลียยื่นขอไม่ได้ค่ะ ต้องมีประกัน สุขภาพตลอดระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลียและ จะยื่นขอวีซ่าต่อในออสเตรเลียไม่ได้ค่ะ เรื่ อ งนี้ น่ า จะเป็ น ข่ า วดี ข องหลายๆท่ า น ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยนานๆ โดย เฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับท่านที่รอคิววีซ่าพ่อแม่ (Parent Visa – Subclass 103) ซึ่งเป็นคิวที่

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ยาวนานเป็นสิบปี ดังนั้น การได้วีซ่า 5 ปี ก็ ช่วยได้มากล่ะค่ะ ไม่ต้องไปขอวีซ่าท่องเที่ยว บ่อยๆด้วยค่ะ อีกเรื่องที่น่าจะเป็นที่สนใจของท่านที่ยื่น ขอวีซ่าประเภทคู่สมรส(ทั้งจดทะเบียนและไม่ จดทะเบียน) Subclass 820 & 801 และวีซ่า พ่อแม่ในประเทศออสเตรเลีย Subclass 804, 884 & 864 ซึ่งเมื่อยื่นและยังรอเรื่องอยู่นั้น หากวีซ่าเดิมหมดก็จะมี Bridging Visa A อนุญาตให้อยู่รอเรื่องได้ หรือ Bridging Visa B ทีใ่ ช้เดินทาง ซึง่ ในบางครัง้ บริดจิง้ วีซา่ ทัง้ สอง ตัวนี้จะมีเงื่อนไขห้ามทำ�งานติดมา แต่จากการ เปลีย่ นแปลง ต่อไปนี้ บริตจิง้ วีซา่ ทัง้ เอและบีจะ ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งก็แปลว่าทำ�งานได้ค่ะ สำ�หรับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว ประเภทต่างๆดิฉนั ก็ได้เขียนไปในไทย-ออสฉบับ ก่อนๆแล้ว ดังนั้น วันนี้ ดิฉันก็ขอเขียนเรื่อง ที่เปลี่ยนไว้แค่นี้นะคะ ก่อนจบจะย้ำ�ว่า ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ วีซ่าทำ�งาน 457 เปลีย่ นชือ่ ด้วยนะคะจาก Business (Long Stay) Visa เป็น Temporary Work (Skilled) Visa เปลีย่ นชือ่ แต่อย่างอืน่ ยังไม่ได้เปลีย่ นนะคะ ยังขอยากอยู่เหมือนเดิมค่ะ พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ สวัสดีค่ะ

ี ร ฟ ษา

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

ก ึ ร ป

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 8


วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 20:17น.พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายก รัฐมนตรีสาธารณรัฐประ ชาชนจีน และ คณะ เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท ณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือน ร.พ.ศิริราช

ในหลวงโปรดเกล้าฯ

ให้“โอบามา”“เวินเจียเป่า”เข้าเฝ้าฯ ออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรง พยาบาลศิริราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และ นางคริสตี แอนน์ เคนนีย์ เอกอัครราชทูต สหรั ฐ อเมริ ก า ประจำ � ประเทศไทย เฝ้ า ทู ล

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย โดย ก่อนหน้าที่ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา จะ เดินทางมาถึง มีประชาชนจำ�นวนมากต่างรอ ต้อนรับตลอดถนน และบริเวณลานหน้าศาลา ศิริราช 100 ปี

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราช วโรกาส ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี นำ� นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเฝ้าทูลละออง ธุลพี ระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่ า งเป็ น ทางการ ในฐานะแขกของรั ฐ บาล ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งนี้ นายเวิน เจียเป่า และคณะ มีความ ปลื้ ม ปี ติ ใ นการได้ รั บ พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ เ ข้ า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท และขอถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในนามของประชา ชนชาวจีน และประ ธานาธิบดี หู จิ่น เทา พร้ อ มกั น นั้ น ได้ ก ราบบั ง คมทู ล ถึงความร่วมมือของ

ทั้งสองประเทศ อาทิ การร่วมมือกันแก้ปัญหา อุทกภัย และผลผลิตข้าว กับรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่นำ� ความสนิทสนมและความร่วมมือทางวัฒนธรรม มาสู่ชาวไทยและจีน เปรียบได้กับเพลงพระราช นิพนธ์ “สายฝน” ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความ ร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มี พระราชดำ�รัสถึงการเดินทางมาเยือนไทย ของ นายเวิน เจียเป่า และคณะว่า เป็นนิมติ หมายอัน ดีของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ของทั้งสองประเทศ และเป็นส่วนสำ�คัญช่วยให้ ชาวไทยและชาวจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาก ขึ้น พร้อมกันนั้น ได้มีพระราชดำ�รัสถึงความ ร่วมมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี คมนาคมรถไฟ ว่ า ให้ คำ � นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น และสภาพแวดล้ อ ม วัตถุประสงค์ส�ำ คัญ มิใช่ความเร็วสูงสุด แต่เป็น ความปลอดภัยสูงสุด โดยต้องมิให้เกิดอุบัติเห ตุใดๆ ทั้งสิ้น จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เสน่ห์ปลายจวัก จะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยย

โดย พี่เม้าท์ AVSS สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน หัวข้อของพี่เม้าท์ใน คราวนี้ เป็นเรื่องราวจากทางบ้านค่ะ อิอิ แหม คำ�นี้มันทำ�ให้ดูมีพลังในตัวนะค่ะ เนื่องจากว่ามี ท่านผู้อ่าน แฟนคอลัมน์ที่เหนียวแน่นท่านนึง ของพีเ่ ม้าท์คะ่ ได้สง่ เรือ่ งราวเล่าสูก่ นั ฟัง ถึงเรือ่ ง ราวของตัวเอง ขอเม้าท์นิดนึงนะค่ะว่า เรื่องเนี้ย เดินทางมาไกลจากอดิเลทเลยนะจ๊ะ จะบอกให้ แม้พูดไปก็แอบภูมิใจตัวเองเบาๆ ดังไม่เบานะ เราเนี่ย ฮ่าๆๆ จะว่าไปแล้วคอลัมภ์นี้ ต้องขอ ขอบพระคุณสำ�หรับเรือ่ งราวดีๆ ทีใ่ ห้พเี่ ม้าท์เอา มาเล่าต่อในฉบับนี้นะค่ะ ช่วยชีวิตพี่เม้าท์ ปิด คอลัมภ์ได้ตรงเวลา แบบเส้นยาแดงผ่าแปดกัน เลยทีเดียวคร่า ย่นระยะเวลาคิดพล้อตเรือ่ งของพี่ เม้าท์ไปได้เยอะเลยค่ะ โฮะๆ เรื่องที่จะมาเม้าท์ กันในวันนี้ เป็นประสบการ์ณตรง ที่เกิดขึ้นกับ ตัวเธอเองเลยค่ะ!! ย้อนไปเมื่อห้าปี กรุณานึกภาพตามเพื่อ ความบันเทิงใจนะค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะแต่งงาน ออกเรือนไปเป็นศรีภรรยาที่ดีนั้น ดิฉันก็เป็น

แค่ผู้หญิงวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตแบบสาวโสด เก๋ๆ มา ตลอด ตอนมาอยู่ประเทศออสเตรเลียก็อยู่คน เดียว ไม่เคยต้องมาแชร์ห้องร่วมกับใคร นอน กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงได้อย่างสบายๆ สวยๆ เริดส..ๆ ไปวันๆ แถมสบายไม่ต้องทำ�งานบ้าน อะไรเลยสักอย่าง อย่าเข้าใจผิดว่ามีคนรับใช้คอย ดูแลนะค่ะ แต่เป็นเพราะว่าดิฉนั เนีย่ ไม่ได้อยูก่ บั ใครเลยนะสิคะ่ ในเมือ่ ตัวคนเดียว จะรกแค่ไหน ก็ไม่ใช่ปัญหา เสื้อผ้ากองงี้เป็นภูเขา ถ้ากลิ่นยัง ได้อะไรก็โอเค มีอารมณ์ขยันซักก็ค่อยซัก ห้อง ซักรีดนี้ยังถือว่าเป็นห้องที่โชคดีนะค่ะ ที่ยังพอ ลุ้นเดินผ่านแต่ครัวเนี้ยสิค่ะ ผิวพื้นสะอาดน่าดู ชมไม่ใช่เพราะว่าเช็ดเก่ง หรือ ขยันนะค่ะ แต่ เป็นเพราะว่าไม่เคยผ่านการใช้งานเลยสักนิด เดียว ครัวไม่เคยเข้า กระทะ ตะหลิวไม่เคยจับ ถ้าถึงตอนเข้าตาจนไม่มอี ะไรทานก็ซดั บะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูปอย่างเดียวเลยคร่า แต่แล้วความโชคดี ของดิฉนั ไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่นนั้ เพราะมีแฟน แฟน ก็เป็นเชฟอยู่ร้านอาหาร ตอนจีบกันก็ส่งข้าวส่ง ส่งน้�ำ ให้ถงึ หน้าตึก อยากทานอะไรจัดให้ ขอแค่ ได้บน่ บ่นเช้าเย็นถึง บ่นกลางคืนอาหารมาเสียบ อยู่หน้าห้อง แม้ คนมีแฟนเป็นเชฟมันดีแบบนี้ นิเองนะค่ะคุณพี่เม้าท์ ฮิๆ แม้อ่านไปตาพี่เม้าท์ ก็ไฟลุกตามนะค่ะ ด้ ว ยเหตุ นี้ ทำ �ให้ ท างฝ่ า ยสาวเจ้ า ก็ ไ ม่ ไ ด้ เคยต้องแสดงฝีมือทำ�อาหารเพื่อหวานใจเลยสัก ครั้งเดียว แถมทำ�ให้คุณแฟนก็ไม่ทราบเหมือน กันว่าเธอนั้นทำ�กับข้าวไม่เป็นเอาซะเลย แค่ไข่

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 9

เจียวยังตั้งท่าอยู่สามชั่วโมง ความมาแตกเอาก็ ตอนที่ตกลงปลงใจแต่งงานกันแล้ว ย้ายมาอยู่ บ้านเดียวกัน งานบ้านก็ไม่ค่อยจับ ทำ�ก็ไม่ค่อย จะเป็น แต่เธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้ตระเวณ ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆ รอบตัวที่มีประสบการณ์ว่า ต้องใช้ชีวิตยังไง แต่ที่ทำ�สาวเจ้าปวดหัวก็ตรง ที่ ทุกเสียงที่แนะนำ� ต่างเอ่ยปากว่า การที่จะ ให้สามีรักสามีหลงนั้น ควรทำ�งานบ้านให้เป็น เน้นให้เป็นจ้ะ และที่สำ�คัญไปกว่างานบ้านก็คือ เสน่ห์ปลายจวัก อุ้ย ตายตายค่ะ ทำ�กับข้าวเรื่อง แบบนีแ้ ค่ฟงั ก็ใจสลายไหนจะน้�ำ มัน ไหนจะไฟ ไหนจะความร้อน ไม่ไหวมั้งคะ จะให้ลงไปอยู่ หน้าเตา ช่วยเอาตัวดิฉนั ไปวางไว้กลางแดดแล้ว ปล่อยให้ตัวดำ�ยังจะง่ายกว่าเลยคร่า แต่ไหนๆ ใครเค้าก็ว่าดี เธอก็เลยเริ่มจาก เมนูง่ายๆ ก่อนกะไต่ระดับให้เหมือนในเกมส์ กด แต่ไม่ค่ะ ความพยายามล้มเหลว โดยฉพาะ ตอนที่น้ำ�มันกระเด็นใส่แขน แปะๆ พอกัน ที ตั้งแต่นั้นความคิดที่อยากจับตะหลิวมาควงก็ หายไปกับเมฆหมอกค่ะ เธอตัดสินใจว่าจะมุ่ง มั่นเอาดีมีเสน่ห์ด้านอื่นที่ไม่ต้องใช้จวักทำ�ครัว เอาใจสามีกันดีกว่า ปัญหาคือ คุณแม่สามีเกิด บินด่วนจากดินแดนกิมจิมาเยี่ยมครอบครัวและ คาดว่าจะมาอยูถ่ งึ สามเดือน สามเดือน โห สาม เดือนไม่ใช่สามวันนะคะ คุณเธอเตรียมวางแผน พาคุณแม่สามีไปโซ้ยอาหารนอกบ้านทุกมือ้ วาง เมนูไว้เรียบร้อย แต่พอมาเข้าจริงๆ คุณแม่สามี เป็นแม่บ้านสมองไวตัวอย่าง แค่เห็นท่าเธอกรีด จับของจากฝากก็คาดได้ว่าลูกสะใภ้คงทำ�อะไร

ไม่เป็น ด้วยความเป็นห่วงลูกชายสุดเลิฟ คุณ แม่เลยเปิดคอร์สทำ�อาหารระดับเซอร์หนึ่งสอน เธอทันที พร่ำ�สอนอยู่ประมาณสองสัปดาห์ก็ ยังไม่เห็นผล คุณลูกสะใภ้ไม่ทำ�ของใหม้ก็ดิบ ตลอด สุดท้ายคุณแม่ก็ถอดใจยอมรับความจริง ว่าเธอไม้แก่ดัดยากเสียแล้ว ยอมให้เธอจัดเมนู อาหารนานาชาติ ฝากท้องไว้กับร้านอาหารบ้าง เทคอเวย์บ้าง คุณเชฟลูกชายทำ�มาให้จากร้าน บ้าง จนเดินทางกลับไปเมือ่ ถึงกำ�หนด เธอก็โล่ง ใจ สามีก็โล่งหูเพราะฟังคุณแม่บ่นภรรยาเรื่อง ทำ�ครัวอยู่หลายวัน เหตุการณ์กลับสู่ปกติ คุณ เชฟสามีกใ็ ช้เสน่หป์ ลายจวักทำ�กับข้าวให้เธอกิน ต่อไป เธอเขียนมาเล่าให้พเี่ ม้าท์ฟงั ขำ�ๆ พร้อมทัง้ ขอคำ�ปรึกษาว่า หากทำ�กับข้าวไม่ได้จริงๆ แฟน จะทิ้งเธอหรือเปล่า แหมม....พอพี่เม้าท์อ่านปุ๊บแบบนี้ก็อยาก จะปลอบใจแฟนคอลัมภ์ของพี่เม้าท์ว่า คงไม่ถึง ขนาดนั้นมังคะ หากคุณสามีจะทิ้งเธอก็คงทิ้ง ตั้งแต่ฟังบ่น บ่น บ่น จากแม่เค้าแล้วล่ะค่า เค้า คงเข้าใจแหละทำ�ใจได้แล้วว่า ภรรยาไม่ได้เกิด มาเพื่อทำ�ครัว อิ อิ ก็แหม ถ้าการทำ�กับข้าว มันง่ายขนาดนั้นบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปก็วางขายใน ตลาดไม่ได้แล้วนะสิคะ ทำ�กับข้าวไม่ได้ ดูแล คุณสามีอย่างอื่นก็ได้คร่า ก่อนไปฝากไว้สักนิด แฟนๆ คอลัมน์ค่ะ ถ้ามีเรื่องราวดีดี เรื่องขำ�ๆฮาๆที่สามารถให้พี่ เม้าท์เอามาเม้าท์ต่อได้ ส่งมาที่ info.theavss@ gmail.com น่ะค่ะ ฉบับนี้ขอลาไปเข้าครัวคร่า


ขี้ข้า “ทักษิณ” คำ�ว่า “ขีข้ า้ ” เป็นศัพท์โบราณใช้ประณาม คนทีม่ พี ฤติกรรมต่�ำ ช้า ประเภทไม่มสี กุลรุนชาติ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ยินบ่อยนักและเพิ่งได้ยินล่าสุด เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ความขัดแย้งในระหว่างการทำ�หน้าที่ระ หว่างนางสาวสมจิตต์ นวเครือสุนทร นักข่าว ช่อง 7 สี กับร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายก รัฐมนตรี ทำ�ให้เกิดคำ�ว่า “ขี้ข้า” ตามมาและ ศัพท์คำ�นี้ก็ถูกขยายผลอย่างกว้างขวาง

โดย ...........สุนันท์ ศรีจันทรา

ดังนัน้ คำ�ว่า “ขีข้ า้ ” จึงต้องขยายผล ต้อง ในวันที่ตอบโต้กับนางสาวสมจิตต์ เพราะ เห็นเดินหน้าซีด รีบขึ้นรถจากไปเหมือนคนที่ พูดกันบ่อยๆ ต้องใช้กันบ่อยๆ “ขี้ข้า” เสียศูนย์ สือ่ ถึงคนชัน้ ต่�ำ ทีพ่ ร้อมจะทำ�ทุกอย่างเพื่อ แต่สำ�หรับคนทั่วไปในสังคมมีความรู้สึก รับใช้เจ้านาย ขี้ข้า “ทักษิณ” จึงหมายถึงคนชั้น คล้ายกัน รู้สึกว่า “สะใจ” ในคำ�พูดของนางสาว ต่�ำ ทีพ่ ร้อมจะทำ�ทุกอย่างเพือ่ รับใช้พ.ต.ท.ทักษิณ สมจิตต์มาก นอกจากร.ต.อ.เฉลิมแล้ว รัฐบาลชุดนีใ้ คร เพราะเป็นคำ�พูดที่ตรงใจเป็นคำ�พูดที่ตรง เป็นขี้ข้า “ทักษิณ” อีกบ้าง หรือเป็นขี้ข้ากัน กับพฤติกรรมของร.ต.อ.เฉลิมและร.ต.อ.เฉลิมก็ ทั้งรัฐบาล และนอกจากนักการเมืองแล้ว ยังมี คนกลุ่มไหนอีกที่เป็นขี้ข้า “ทักษิณ” ตำ�รวจ

ไม่ว่าจะเป็นตำ�รวจ เป็นทหาร ไม่ว่าจะอาวุโส ขนาดไหน จะร่ำ�รวยนับหมื่นนับแสนล้านบาท จะมีการศึกษาสูงขนาดไหนจะเป็นด็อกเตอร์หรือ เป็นอาจารย์ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเมื่อถูกตรา หน้าว่าเป็นขี้ข้า ก็ไม่ต้องเป็นผู้เป็นคนไปเลย ควรจะต้ อ งมุ ด หั ว อยู่ ใ นรู เพราะสร้ า ง

นางสาวสมจิตต์ นวเครือสุนทร นักข่าวช่อง 7 สี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตร การกล่ า วหาว่ า นางสาวสมจิ ต ต์ ฝั กใฝ่ พรรคประชาธิ ปั ต ย์ ร ะหว่ า งการให้ สั ม ภาษณ์ ถือเป็นการสบประมาทซึ่งหน้า หมิ่นศักดิ์ศรี สือ่ มวลชน จนทำ�ให้ร.ต.อ.เฉลิมถูกตอบโต้อย่าง ทันควันและเป็นการตอบโต้ที่เจ็บแสบ ปกติแล้วนักข่าวไม่อยากตอแยกับ ร.ต.อ. เฉลิมมากนัก แม้การตอบคำ�ถามหลายครั้งจะ ยียวนเล่นสำ�นวนกวนประสาทก็ตาม เพราะถ้า ตอแยจะเจอสีหน้าที่ขึงขังดุดัน เหมือนจะกิน เลือดกินเนื้อนักข่าว นอกจากการวางก้ามเหมือนรัฐมนตรีนัก เลงแล้วความเป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทมี่ อี าวุโสมากกว่า สังคมไทยก็มักจะให้ความเคารพ ไม่ต่อปากต่อ คำ�มาก แต่เมื่อผู้ใหญ่ไม่ทำ�ตัวน่าเคารพ เมื่อมีผู้ อาวุโสกว่าหยามเกียรติ หมิน่ ศักดิศ์ รี เด็กนักข่าว อย่างนางสาวสมจิตต์ จึงเกิดเหลืออด ร.ต.อ.เฉลิมเป็นใคร จะมาเที่ยวป้ายสีด่า ใครตามใจชอบได้อย่างไรจะมีอ�ำ นาจแล้ว ย่ามใจ เที่ยวหยามสื่อมวลชนไปทั่วไม่ได้ นางสาวสม จิตต์จึงต้องสั่งสอนบทเรียน ลดความเหิมเกริม ของร.ต.อ.เฉลิมลงเสียบ้าง เมื่อถูกเหมาว่า ฝักใฝ่พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวสมจิตต์จงึ ต้องตอกกลับไปบ้าง ถ้ากล่าว หาว่า ร.ต.อ.เฉลิมเป็นขี้ข้า “ทักษิณ” บ้าง จะ ว่าอย่างไร ไม่รู้ว่า ร.ต.อ.เฉลิมว่าอย่างไร

เพิ่งออกมายอมรับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า เป็นขี้ข้า ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มานานแล้วอีกด้วย การยอมรับว่าเป็นขี้ข้า “ทักษิณ” ไม่ว่า จะเป็นการแก้เกี้ยว เฉไฉ หรือกลบเกลื่อนการ เสียหน้าก็ตาม แต่คำ�ว่าขี้ข้า “ทักษิณ” จะติด ไปกับร.ต.อ.เฉลิมไปอีกนาน และอาจติดอยู่จน ชั่วชีวิต ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ไม่ว่าจะ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะร่ำ�รวยเป็น พันเป็นหมื่นล้านบาท จะมีการศึกษาสูงเพียง ไร จะมีปริญญาด็อกเตอร์สักกี่ใบ ถ้าประณาม ว่าเป็น “ขี้ข้า” ถือว่าเสียผู้เสียคน หมดความ เป็นมนุษย์มนาเลยทีเดียว และร.ต.อ.เฉลิ ม ก็ ถู ก นั ก ข่ า วรุ่ น ลู ก ตรา หน้าไปแล้วว่า เป็นขี้ข้า “ทักษิณ” ร.ต.อ.เฉลิม จะเหลื อ ศั ก ดิ์ ศ รี อ ะไรในสั ง คมจะเหลื อ ความ ภาคภูมิใจอะไรไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งหากเป็นสมัย โบราณคงต้องเอาปี๊บมาคุมหัวแล้ว ต้ อ งชมเชยคุ ณ สมจิ ต ต์ ว่ า เลื อ กใช้ คำ � ที่ เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนและสถานการณ์ ความเป็นไปในสังคม แต่คำ�ว่า“ขี้ข้า”คงไม่ถูกใช้จำ�กัดเฉพาะ ร.ต.อ.เฉลิมเท่านั้น เพราะรัฐมนตรีในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ก็มีพฤติกรรมไม่ได้แตกต่าง จากร.ต.อ.เฉลิม

เป็นไหม ข้าราชการอื่นเป็นไหม นักธุรกิจคน ใดบ้างที่เป็น สมั ย ก่ อ นใครถู ก ประณามว่ า เป็ น ขี้ ข้ า จะเลือดขึ้นหน้า ยอมไม่ได้เพราะถือว่าหยาม ศักดิ์ศรี เสื่อมเสียถึงวงศ์ตระกูล หมดเกียรติภูมิ สำ�หรับลูกหลาน แต่สมัยนี้คนสิ้นศักดิ์ศรีไร้ ยางอาย หมดเกียรติภูมิยอมเป็น “ขี้ข้า” กัน หน้าสลอน ขี้ข้า “ทักษิณ” จึงเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี

ความเสื่อมเสียยันบรรพบุรุษ เสื่อมเสียไปยัน รุ่นลูกรุ่นหลาน คนส่วนใหญ่ที่รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนส่วนใหญ่ทมี่ คี วามทระนงในความเป็นคนไม่ เห็นเหตุผลใดทีจ่ ะยอมเป็นขีข้ า้ “ทักษิณ” มีเพียง คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ยอมเป็นขี้ข้า “ทักษิณ” การเป็นขี้ข้า “ทักษิณ” อาจทำ�ให้มีตำ� แหน่งทางการเมือง ได้เป็นรัฐมนตรีคนกลุ่ม นี้เป็นรัฐบาล หรือเป็นอะไรต่างๆ อีกมากมาย แต่ไม่วา่ จะเป็นอะไรศักดิศ์ รีของความเป็น มนุษย์ก็ถูกตีค่าไว้เพียงไอ้พวกขี้ข้าเท่านั้น

“สมบัติผู้ดี” รู้ไว้ไม่ขายหน้าชาวโลก โดย ............ASTVผู้จัดการออนไลน์ หากจะยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ� เช่น “การระวัง ไม่พูดจาตรงหน้าผู้อื่นให้ใกล้ ชิดเหลือเกิน” หรือ “การไม่ล่วงล้ำ� ข้ามหยิบ ของบริโภคผ่านหน้าผู้อื่น” ออกมากล่าวในยุคนี้สมัย นี้ หลายคนอาจรู้สึกว่าช่างเป็นเรื่องล้าสมัย หรือโบราณเต็มที แต่หากใครได้เคยผ่านตาหนังสือ “สมบัติผู้ดี” คงทราบดีว่า พฤติกรรมที่ยกมาข้างต้นนั้นก็ปรากฏอยู่ในหนังสือดังกล่าวด้วยเช่นกัน และปฏิเสธไม่ได้ว่า สมบัติผู้ดีทั้ง 10 ภาคที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การนำ�ไปประพฤติ ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสทีท่ วั่ โลกกำ�ลังจับตามองประเทศไทยผ่านการมาเยือนของประธาธิบดีบารัค โอบามา การพิจารณาถึง “สมบัติผู้ดี” THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 10


เคล็ดลับวีซ่านักธุรกิจ Bussiness สวั ส ดี ค่ ะ วั น นี้ เ รย่ า จะขอนำ � เสนอสาระ สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ วีซ่านักธุรกิจ Business Visa รวมถึ ง การที่ ผู้ ถือ วีซ่า นั้น จะสามารถมี สิทธิ์อาศัยอยู่ถาวรได้ในภายภาคหน้า นักธุรกิจ ที่ต้องการตั้งรกรากที่ออสเตรเลียนั้นมีอยู่มาก ในขณะนี้ เพราะดูจากเศรษฐกิจของโลกนั้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้โลกของเราตอนนี้โดยรวม เศรษฐกิจอาจไม่คอ่ ยจะดีนกั แต่ของทางประเทศ ออสเตรเลียนั้น ก็ยังอยู่ในระดับที่ดี ไม่ตกหล่น เสียแต่ว่า ของนั้นแพงเหลือเกินเนื่องมาจากว่า ภาษีนั้นค่อนข้างอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงใช้ได้ เลยทีเดียว ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้ประเทศออสเตร เลียก็ยังเปิดประกาศ ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ ต้องการเข้ามาทำ�ธุรกิจในประเทศออสเตรเลียนี้ เพราะรัฐถือว่านักธุรกิจนี้ยังนำ�เงินเข้าประเทศ ก็เลยให้สทิ ธิให้วซี า่ ทีจ่ ะสามารถอยูอ่ าศัยได้และ ทำ�ธุรกิจคู่กันไปได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากการเก็บสถิติของ SBDC หรือ A survey conducted by the Small

ขอบคุณภาพจากรอยเตอร์ นี้ อี ก ครั้ ง อาจช่ ว ยให้ ห ลายคนตระหนั ก ได้ถึงกริยามารยาทที่เหมาะสมที่ควรประพฤติ ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นที่อับอายแก่ผู้พบเห็นขึ้นมา ได้บ้าง นั่นจึงเป็นที่มาของการหยิบยกสมบัติ ผู้ดีทั้ง 10 ภาคมาฝากท่านผู้อ่านกัน ขอเชิญ ติดตามได้เลยค่ะ สมบัติของผู้ดี ภาค ๑ ผู้ดี ย่อมรักษาความเรียบร้อย กายจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ใช้กิริยาข้ามกรายบุคคล (๒) ย่อมไม่อาจเอื้อมในที่ต่ำ�สูง (๓) ย่อมไม่ล่วงเกินถูกต้องผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ หยอกกันฐานเพื่อน (๔) ย่อมไม่เสียดสีกระทบกระทั่งกาย บุคคล (๕) ย่อมไม่ลุกนั่งเดินเหินให้พรวดพราด โดนผู้คนหรือสิ่งของแตกเสียหาย (๖) ย่อมไม่ส่งของให้ผู้อื่นด้วยกิริยาอัน เสือกไสผลักโยน (๗) ย่อมไม่ผ่านหน้าหรือบังตาผู้อื่นเมื่อ เขาดูสิ่งใดอยู่ เว้นแต่เป็นที่เฉพาะไป (๘) ย่อมไม่เอิกอึงเมื่อเวลาผู้อื่นทำ�กิจ (๙) ย่อมไม่อื้ออึงในเวลาประชุมสดับ ตรับฟัง (๑๐) ย่อมไม่แสดงกิริยาตึงตังหรือพูดจา อึกทึกในบ้านแขก

Business Development Corporation จากทาง ออสเตรเลียตะวันตก รายงานว่าเศรษฐกิจดีขึ้น เรือ่ ย ๆ และรัฐก็ให้การสนับสนุนโดยลดหย่อน อีกทัง้ ประเทศออสเตรเลียนัน้ ยังถือว่าติดหนึง่ ใน 12 ประเทศ ทีเ่ จริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมาก ที่สุดในขณะนี้ อีกทั้งขณะนี้ออสเตรเลียเปิดให้ ทัว่ โลกสมัคร Business visa ซึง่ ทางออสเตรเลีย เสนอให้ผา่ นได้ เกือบหมืน่ รายต่อปี เนือ่ งจากรัฐ เห็นว่า วีซา่ ธุรกิจนีจ้ ะช่วยให้คนได้มงี านทำ�เพิม่ ขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ค่ะ หากแต่ว่ารัฐก็มีข้อแม้ในการทำ�วีซ่านี้นะ คะ ซึง่ ข้อแม้นนั้ เรย่าจะบอกว่าเป็นข่าวดี เพราะ ดูแล้ว ไม่ยากเลยสำ�หรับ คนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งหากใครมีคุณสมบัติตามกำ�หนดนี้ก็สามารถ จะทำ�ได้นะคะ ซึง่ คุณสมบัตเิ หล่านีแ้ บ่งออกเป็น 3 อย่างใหญ่ ๆ นะคะ ซึ่งก็คือ รายได้ทั้งหมดอยู่ในราว ๆ 300,000 – 400,000 เหรียญต่อปีนะคะ ทรัพย์สินส่วนตัวและธุรกิจด้วยประมาณ 250,000 เหรียญค่ะ ภาษาอังกฤษอยูใ่ นขัน้ พอใช้ได้นะคะ และ อายุน้อยว่า 45 ปี หากว่าใคร ได้ทงั้ 3 อย่างนีแ้ ล้วก็สามารถ

ทำ�วีซ่าได้อย่างสบายเลยค่ะ แต่สิ่งสำ�คัญมากกว่าสิ่งใด ๆ ก็คือหาก ธุรกิจของคุณมีอายุไม่ถึง 2 ปี คุณต้องทำ� แผน ธุรกิจ หรือ Business Plan นะคะ ซึ่ง Business Plan นี้จะประกอบไปด้วย ส่วนสำ�คัญ 3 อย่างคะคือ Business Plan แผนธุรกิจทั่วไป Marketing Plan แผนการตลาด Financial Plan แผนการเงิน ซึ่งตรงนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เขียนขึ้นนะ คะ ถ้าจะให้ดีประทับตราโดยนักบัญชีคุณวุฒิ ก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือของ อิมมิเกรชั่นมากขึ้นค่ะ บางครั้งหากคุณไปหาเอาตามอินเทอร์เน็ต ต้อง ดูให้ดีนะคะ ว่าใครเป็นคนทำ� แล้วราคาที่เค้า เสนอนัน้ ประกอบไปด้วยแผนอะไรบ้าง จากนัน้ มีคนเซ็นต์รบั รองหรือเปล่าจากผูม้ คี ณ ุ วุฒิ ลูกค้า จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะ บางครั้ง เราพยายามมาเนิ่นนานแล้ว แต่มาตาย เอาตอนท้ายก็จะลำ�บากอยู่นะคะ ควรไตร่ตรอง ให้รอบคอบ หากคุณมีคณ ุ สมบัตดิ งั นีแ้ ล้ว รวมถึงส่งใบ สมัครและ Business Plan ไปในทางอิมมิเกรชัน่ เรียบร้อยแล้ว อิมมิเกรชั่นก็จะให้ Temporary

visa กลับมาเป็นเวลาถึง 4 ปี นะคะ ที่จะอยู่ใน ออสเตรเลียได้ ถึงตอนนั้นหล่ะก้อ คุณต้องย้าย ถิ่นฐานมาอยู่ที่นี้นะคะ จากนั้นก็สามารถสมัคร PR ได้ตามลำ�ดับค่ะ เห็นไหมค่ะ วีซ่าธุรกิจเพื่อย้ายถิ่นฐาน ถาวรไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย หากคุณมีความ ตั้งใจทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้อย่างที่คิดค่ะ มีสงิ่ หนึง่ ทีท่ กุ คนควรจำ�เอาไว้ยามเมือ่ เกิดปัญหา ให้แก้ไข นั้นก็คือ “ความอดทน และการใช้ ปัญญา จะทำ�ให้ทุกอย่างลุล่วงได้ด้วยดีค่ะ” ตอนนีท้ างบริษทั มีบริการใหม่เพิม่ ขึน้ มาน อกจากเรือ่ งบัญชีภาษีแล้วยังมีเรือ่ งของ Business coaching และ บริการเรื่องวีซ่า Business visa and PR ในส่วนของสปอนเซอร์และธุรกิจเพื่อ ย้ายถิน่ ฐานถาวร เราทำ�บัญชีให้นกั ธุรกิทตี่ อ้ งยืน่ บัญชีกับอิมมิเรชั่นด้วยนะคะ หากมีอะไรสงสัย เพิ่มเติมก็ส่งอีเมลล์คำ�ถามมาได้นะคะที่ info@supersmartplans.com หรือ โทร 02-80931683-85 สำ� หรับวันนี้เรย่าขอลาไป ก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีได้เงินคืนกันเยอะๆ สำ�หรับหน้าเคลมภาษีนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ ........เรย่า Super Smart Plans Helping clients beyond Accounting

วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูด (๒) ย่อมไม่พูดด้วยเสียงอันดังเหลือเกิน (๓) ย่อมไม่ใช้เสียงตวาด หรือพูดจา กระโชกกระชาก (๔) ย่อมไม่ใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน (๕) ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำ�อันหยาบคาย

ผ้าเช็ดมือ (๑๒) ย่อมไม่เอาเครื่องใช้ของตน เช่น ช้อนส้อมไปล้วงตักสิ่งบริโภคซึ่ง เป็นของกลาง (๑๓) ย่อมระวัง ไม่พดู จาตรงหน้าผูอ้ นื่ ให้ ใกล้ชิดเหลือเกิน

(๒)ย่อมไม่กล่าวร้ายถึงญาติมิตรที่รักใคร่ นับถือของผู้ฟังแก่ผู้ฟัง (๓)ย่อมไม่กล่าววาจาติเตียนสิง่ เคารพหรือ ที่เคารพของผู้อื่นแก่ตัวเขา (๔) เมื่อจะขอทำ�ล่วงเกินแก่ผู้ใด ย่อมต้องขออนุญาตตัวเขาก่อน (๕)เมื่อตนทำ�พลาดพลั้งสิ่งใด แก่บคุ คลใดควรออกวาจาขอโทษเสมอ (๖)เมื่อผู้ใดได้แสดงคุณต่อตนอย่างไร ควรออกวาจาขอบคุณเขาเสมอ

มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านกำ�เริบหยิ่ง โยโส (๒) ย่อมไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยา

วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่กล่าวถึงสิง่ โสโครกพึงรังเกียจ ในท่ามกลางประชุมชน (๒) ย่อมไม่กล่าวถึงสิ่งควรปิดบังใน ท่ามกลางประชุมชน

สมบัติของผู้ดี ภาค ๒ ผู้ดีย่อมไม่ทำ�อุจาดลามก

มโนจริยา คือ (๑) ย่อมพึงใจที่จะรักษาความสะอาด

กายจริยา คือ (๑) ย่อมใช้เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งตัวอันสะอาด และแต่งโดยเรียบร้อยเสมอ (๒) ย่อมไม่แต่งตัวในที่แจ้ง (๓) ย่อมไม่จิ้มควักล้วงแคะแกะเกา ร่างกายในที่ชุมชน (๔) ย่อมไม่กระทำ�การที่ควรจะทำ�ในที่ ลับในที่แจ้ง (๕) ย่อมไม่หาวเรอให้ปรากฏในที่ชุมชน (๖) ย่อมไม่จามด้วยเสียงอันดังและโดย ไม่ป้องกำ�บัง (๗) ย่อมไม่บ้วนขากด้วยเสียงอันดัง หรือให้เปรอะเปื้อน ให้เป็นที่รังเกียจ (๘) ย่อมไม่ลุกลนเลอะเทอะมูมมามใน การบริโภค (๙) ย่อมไม่ถูกต้องหรือหยิบยื่นสิ่งที่ผู้อื่น จะบริโภคด้วยมือตน (๑๐) ย่อมไม่ลว่ งล้�ำ ข้ามหยิบของบริโภค ผ่านหน้าผู้อื่นซึ่งควรขอโทษและขอ ให้เขาส่งได้ (๑๑) ย่อมไม่ละลาบละล้วงเอาของผูอ้ นื่ มา ใช้ในการบริโภค เช่น ถ้วยน้ำ� และ

สมบัติของผู้ดี ภาค ๓ ผู้ดีย่อมมีสัมมาคารวะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 11

กายจริยา คือ (๑) ย่อมนั่งด้วยกิริยาสุภาพเฉพาะหน้า ผู้ใหญ่ (๒) ย่อมไม่ขึ้นหน้าผ่านผู้ใหญ่ (๓) ย่อมไม่หันหลังให้ผู้ใหญ่ (๔) ย่อมแหวกที่หรือให้ที่นั่ง อันสมควรแก่ผู้ใหญ่หรือผู้หญิง (๕) ย่อมไม่ทัดหรือคาบบุหรี่ คาบกล้อง และสูบให้ควันไปรมผู้อื่น (๖) ย่อมเปิดหมวกเมือ่ เข้าชายคาบ้านผูอ้ นื่ (๗) ย่อมเปิดหมวกในที่เคารพ เช่น โบสถ์ วิหาร ไม่ว่าแห่งศาสนาใด (๘) ผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่ก่อน (๙) ผู้ชายย่อมเคารพผู้หญิงก่อน (๑๐) ผู้ลาย่อมเป็นผู้เคารพก่อน (๑๑) ผู้เห็นก่อนโดยมากย่อมเคารพก่อน (๑๒) แม้ผู้ใดเคารพตนก่อน ย่อมต้องตอบเขาทุกคน ไม่เฉยเสีย วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่พดู จาล้อเลียนหลอกลวงผูใ้ หญ่

มโนจริยา คือ (๑) ย่อมเคารพยำ�เกรงบิดามารดาและ อาจารย์ (๒) ย่อมนับถือนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ (๓) ย่อมมีความอ่อนหวานแก่ผู้น้อย สมบัติของผู้ดี ภาค ๔ ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก กายจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ฝ่าฝืนเวลานิยม คือ ไม่ไปใช้ กิรยิ ายืนเมือ่ เขานัง่ กับพืน้ และไม่ไปนัง่ กับ พื้นเมื่อเวลาเขายืนเดินกัน (๒) ย่อมไม่ไปนัง่ นานเกินสมควรในบ้าน ของผู้อื่น (๓) ย่อมไม่ทำ�กิริยารื่นเริงเมื่อเขามีทุกข์ (๔) ย่อมไม่ทำ�กิริยาโศกเศร้าเหี่ยวแห้งใน ที่ประชุมรื่นเริง (๕) เมื่อไปสู่ที่ประชุมการรื่นเริงย่อมช่วย สนุกชื่นบานให้สมเรื่อง (๖) เมื่อเป็นเพื่อนเที่ยวย่อมต้องกลม เกลียวและร่วมลำ�บากร่วมสนุก (๗) เมื่อตนเป็นเจ้าของบ้านย่อมต้อง ต้อนรับและเชื้อเชิญแขกไม่เพิกเฉย (๘) ย่อมไม่ทำ�กิริยาบึกบึนต่อแขก (๙) ย่อมไม่ให้แขกต้องคอยนานเมื่อเขา มาหา (๑๐) ย่อมไม่จ้องดูนาฬิกาในเวลาที่แขก อ่านต่อหน้า 18


สื่อมะกันคาใจ “โอบามา-ยิ่งลักษณ์” หวานเยิม้ เกินปกติ ชีอ้ าจเห็น “ปู”เหยียบทำ�เนียบขาวเร็วๆนี้ ต่อจากหน้า 1

เอเจนซีส์/ASTV ผู้จัดการออนไลน์- สื่อ ต่างประเทศยังคาใจ นำ�เสนอรายงานข่าวเกี่ยว กับภาพของความสัมพันธ์ที่หวานเยิ้มเกินกว่า ปกติระหว่างประธานาธิบดี บารัค โอบามา ผู้นำ�สหรัฐฯ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรีหญิงของไทยระหว่างทีผ่ นู้ �ำ สหรัฐฯเดิน ทางเยือนประเทศไทยเมือ่ วันอาทิตย์ (18) ทีผ่ า่ น มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดถึงขั้นคาดการณ์ว่าคนอเมริกัน อาจได้ เ ห็ น ผู้ นำ � หญิ ง ของไทยได้ รั บ เชิ ญ ไป ดินเนอร์กับโอบามาที่ทำ�เนียบขาวเร็วๆนี้ (หาก นาง “มิเชลล์ โอบามา” ยินยอม) โดยล่าสุด ลอเรน วิคทอเรีย เบิรก์ คอลัม นิสต์หญิงแห่ง “โพลิติก 365” สื่อออนไลน์ชื่อ ดังของสหรัฐฯ ซึ่งเป็น “กระบอกเสียง” ของ ชุ ม ชนคนผิ ว สี เ ชื้ อ สายแอฟริ กั น -อเมริ กั นใน สหรัฐฯออกมาตัง้ ข้อสังเกตถึงภาพความสัมพันธ์ ของประธานาธิบดีบารัคโอบามา ผู้นำ�สหรัฐฯ วัย 51 ปี กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรีหญิงของไทยซึ่งเพิ่งมีอายุเพียง 45 ปี และถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของ ไทยในรอบกว่า 60 ปี โดยระบุว่าหากจะพิจารณาในเชิงความ สัมพันธ์ทางการทูตแล้ว ต้องถือว่าภาพความ สัมพันธ์ระหว่างโอบามากับยิ่งลักษณ์ที่ถูกเผย แพร่ ไ ปทั่ วโลกนั้ น ถื อ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐฯกับไทยได้ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี มีการตั้งข้อสังเกตเชิงเปรียบ เที ย บว่ า ภาพความสั ม พั น ธ์ ที่ ดู ดู ด ดื่ ม เกิ น กว่ า มิ ต รภาพทางการทู ต ตามปกติ ระหว่ า งผู้ นำ � สหรัฐฯและนายกรัฐมนตรีของไทย แทบจะ เห็ น แตกต่ า งได้ อ ย่ า งสิ้ น เชิ ง กั บ ภาพในยามที่ ประธานาธิบดีโอบามา อยูเ่ คียงข้างกับผูน้ �ำ หญิง เหล็กของโลกอย่างนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์ เคิล แห่งเยอรมนี นอกจากนั้น ลอเรน วิคทอเรีย เบิร์ก ยัง ทิ้งท้ายว่าบางที ประชาชนชาวอเมริกัน อาจจะ มีโอกาสได้เห็นการเดินทางเยือนสหรัฐฯอย่าง เป็นทางการของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในเร็วๆนี้ รวม ถึงการที่นายกฯหญิงของไทยอาจได้ร่วมโต๊ะรับ ประทานอาหารค่ำ�กับโอบามา ณ ทำ�เนียบขาว ในไม่ช้า แต่มีเงื่อนไขว่า นางมิเชลล์ โอบามา สุภาพสตรีหมายเลขหนึง่ สหรัฐฯทีเ่ ป็น “ตัวจริง เสียงจริง” จะต้องยินยอมเสียก่อน

สายตาที่โอบามามองอังเกลา แมร์เคิล

สายตาของนายกฯหญิงเยอรมนีที่มองโอบามา

สายตาของนายกรัฐมนตรีไทยที่มองผู้นำ�สหรัฐฯ

จังหวะชนแก้วแมร์เคิล-โอบามา

โอบามาชนแก้วยิ่งลักษณ์ จังหวะถ่ายภาพคู่แมร์เคิล-โอบามา

แมร์เคิลให้การต้อนรับโอบามาที่เบอร์ลิน นายกรัฐมนตรีไทยต้อนรับโอบามาที่กรุงเทพฯ

สายตาที่โอบามามองนายกรัฐมนตรีไทย

ภาพถ่ายคู่โอบามา-ยิ่งลักษณ์ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 12


“เสธ.อ้าย” ยุติชุมนุม!รักษา ชีวิตม็อบลั่นเลิกยุ่งการเมือง วันที่ 23 พ.ย. ที่บริเวณลานพระบรมรูป ทรงม้า บรรยากาศการชุมนุมขององค์การพิทกั ษ์ สยามเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนทยอย เข้ามาในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก ขณะทีบ่ ริเวณสะพาน มัฆวานรังสรรค์ เมื่อเวลา 08.35 น.ผู้ชุมนุมได้ เดินเข้าไปสมทบในพื้นที่ลานพระบรมรูป แต่ ถูกเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตั้งทัพป้องกันพื้นที่บริเวณ สะพานเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปที่ลานพระรูปฯ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามรื้อแท่งคอนกรีตที่กั้น และดันเข้าไปแต่ถูกตำ�รวจกว่า 20 กองร้อยปิด กั้นไม่ให้เข้าพื้นที่ ขณะที่ผู้ชุมนุมก็ได้ใช้นำ�รถ บรรทุก 10 ล้อนำ�ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้ เมื่อเวลา 08.53 น.เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ มีการยิงแก๊สน้ำ�ตาเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว ทำ�ให้ผู้ชุมนุมแตกวงกระจายไปชั่วคราว ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์สงบลงได้พบว่า มีกระป๋อง แก๊สน้�ำ ตาทีถ่ กู ใช้งานแล้วกว่า 10 กระป๋องในจุด ที่เจ้าหน้าที่ได้ยิงเข้ามา ขณะที่ตำ�รวจก็เริ่มใส่ชุดหน้ากากป้องกัน แก๊สน้ำ�ตาพร้อมโล่ห์และกระบองไว้แล้ว โดย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจอ้างว่า รถ 10 ล้อ ของผู้ชุมนุม มีมีดและอาวุธอยู่ขณะที่ผู้ชุมนุมก็เริ่มปาขวดน้ำ� เข้าไปในวงล้อมเจ้าหน้าที่บ้าง โดยแกนนำ�บาง ส่วนก็ได้พยายามขอร้องมวลชนไม่ให้ปาเข้าไป ขณะที่ มี ร ายงานด้ ว ยว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ข ว้ า งปา แก๊สน้ำ�ตาใส่ผู้ชุมนุมที่แยกมิสกวันด้วยเช่นกัน เมื่อเวลา 09.25 น.เจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ สะพานมัฆวานรังสรรค์ยังคงปิดกั้นพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง พร้อมได้แจ้งให้ผู้ชุมนุมได้เดินทาง อ้อมไปทางครุสภาเข้าทางแยกกองพลที่ 1 รักษา พระองค์ และ ทางด้านวัดเบญจมบพิตรฯ แทน อย่างไรก็ตามมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ รวม 10 รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 4 ราย ส่วน

ใหญ่บาดเจ็บจากฤทธิ์ของแก๊สน้ำ�ตา นอกจาก นี้ยังมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ ชุมนุมและสื่อมวลชนไว้ได้ราว 50 ราย ก่อน จะคัดแยกปล่อยตัวสื่อมวลชนออกมา เวลา 09.30น. พล.อ.บุญเลิศ แถลงข่าวว่า ขอวิงวอนและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วม ชุมนุมกันให้มากๆอย่าได้เกรงกลัว เพราะตำ�รวจ พยายามทำ�ให้เกิดความตื่นกลัว เป็นเครื่องมือ ให้รัฐบาลออกมาดำ�เนินการกับประชาชน ทั้งๆ ที่พวกเรายังไม่ได้ทำ�อะไร ถือเป็นการรังแก ประชาชน คาดว่าหมัดเด็ดล้มรัฐบาลที่เตรียมเอาไว้ ล้มรัฐบาลคงต้องใช้ในวันนี้ แต่ต้องรอประเมิน ประชาชนที่สามารถเข้ามาถึงบริเวณที่ชุมนุม ก่อ นจะพิ จารณาเพื่ อประกาศหมั ดเด็ ดข่ า วดั ง กล่าวและหากเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจยังไม่หยุดสกัดกัน้ คาดว่าประชาชนจะมามากกว่านี้และใน ขณะนีป้ ระชาชนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเดินทางมาเข้า ร่วมชุมนุมก็ถูกสกัดตามจุดต่างๆ ล่าสุดได้รับ แจ้งข่าวว่าทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจอาจใช้ก�ำ ลังสลาย ผู้ชุมนุมเที่ยงวันนี้ พล.อ.บุญเลิศ กล่าวว่า ส่วนมือที่3นั้น ยืนยันว่าไม่มี เพราะเห็นกันอยู่ว่าเป็นมือตำ�รวจ และถ้าตำ�รวจยังคงรังแกประชาชนอยู่ ตนก็จะ ขอกำ�ลังเจ้าหน้าที่ทหารให้มาปกป้อง รัฐบาลขูผ่ ดิ คน หลังจากนีจ้ ะขอเวลา 3ชม. ประเมิ น สถานการณ์ เ พื่ อ ยกระดั บ การชุ ม นุ ม เพราะตอนนีค้ นยังเข้ามาร่วมชุมนุมไม่ได้ เพราะ เขาพยายามแยกผู้ชุมนุมออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ได้ มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐชัย เพิ่มทรัพย์ แกน นำ� อพส. ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความ ปลอดภัย และขณะนี้การ์ด อพส. มี 1,400 คน เวลา 09.47 น.นายไทกร พลสุวรรณ ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 13

ประกาศบนเวทีปราศรัยให้ผชู้ มุ นุมทีบ่ ริเวณลาน พระบรมรูปบางส่วน ไปทีแ่ ยกมิสกวัน เพือ่ ร่วม สมทบกับผูช้ มุ นุมทีม่ ี ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ เป็น แกนนำ�ในจุดดังกล่าว เวลา 09.51 น.พล.อ.บุญเลิศ ได้ขึ้นเวที ปราศรัยพร้อมกล่าวว่า ไม่ตอ้ งกลัวแม้ถกู ตำ�รวจ รังแกโดนไร้เหตุผล แต่จะต่อสู้ด้วยความสงบ ตนขอให้คำ�มั่นสัญญาว่า อพส.จะขับไล่รัฐบาล ให้ออกไปให้ได้ ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าตำ�รวจอ้างว่าได้พบ กระเป๋า 1 ใบบริเวณสะพานมัฆวานพบภายใน มีมือตบหนังสติ๊กและกระสุนปืนจำ�นวนหนึ่ง อยู่ภายในด้วย เวลา 10.10 น.สมณะโพธิรักษ์ ร.ต.แซม ดินและพล.อ.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสิรฐ์ เป็นตัวแทน กลุ่มอพส.เดินเท้าไปที่แยกมิสกวันเพื่อเจรจากับ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจขอขยายพื้นที่การชุมนุมไปตาม แนวถ.ราชดำ�เนิน ส่วนบรรยากาศการรักษาความปลอดภัย บริเวณบ้านพักนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี ภายในซอยโยธินพัฒนา 3 เป็นไปด้วย ความเข้มงวดภายหลังรัฐบาลมีการประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงควบคุมการชุมนุมและมีราย ข่าวว่าอาจมีการบุกรุกสถานที่ทางราชการและ จับตัวนายกรัฐมนตรี ซึ่งการรักษาความปลอดภัยมีการตั้งด่าน ตรวจบริเวณปากทางเข้าบ้านพักโดยใช้กำ�ลังเจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจสถานีต�ำ รวจนครบาลลาดพร้าวกอง บังคับการตำ�รวจนครบาล 4 สนธิกำ�ลังร่วมกับ กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดนประมาณ 1 กองร้อย ทั้งนี้มีการนำ�รถดับเพลิงและรถ ส่องแสงสว่างจาก สำ�นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยมาประจำ�การเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเวลา 11.55 น. พล.อ.บุญเลิศ แก้ว

ประสิ ท ธิ์ ป ระธานกลุ่ ม องค์ ก ารพิ ทั ก ษ์ ส ยาม (อพส.)ขึน้ กล่าวบนเวทีปราศรัยอีกครัง้ ว่า ตนคง ต้องขอเป็นคนพูดปด จากเดิมที่เคยระบุไว้ว่าถ้า จำ�นวนผู้ชุมนุมมากันไม่มากตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ เมื่อถึงเวลา 11.00 น. จะขอยุติชุมนุมทันทีแต่ ตอนนี้ทราบว่ากำ�ลังมีประชาชนกำ�ลังเดินทาง มาจากทั่วทุกสารทิศจึงขอให้พี่น้องใจเย็นๆแล้ว รอคนที่กำ�ลังมาเพื่อมาร่วมชุมนุมต่อ ทางด้านภายในทำ�เนียบรัฐบาลก็ได้เกิด ความตึงเครียดขึ้น จนทำ�ให้ ร.ต.อ.เฉลิม ทอ ยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี ที่มีหมายเดินทาง เข้ามาทำ�เนียบรัฐบาลได้ถูกยกเลิกและเดินทาง ไปสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพื่อประชุมร่วม กับพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและ พล.ต.อ.คำ�รณ วิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. เพื่อประเมินสถาน การณ์การรับมือการชุมนุมต่อไป โดยระหว่ า งเกิ ด เหตุ ชุ ล มุ น ระหว่ า งเจ้ า หน้าที่ตำ�รวจและผู้ชุมนุมทำ�ให้กำ�ลังเจ้าตำ�รวจ พร้อมชุดปราบจลาจลที่เฝ้าเต็มบริเวณ และโดย รอบทำ�เนียบรัฐบาล ประมาณ 8 พันนายเตรียม พร้อมทุกหน่วย โดยไปยืนเฝ้าระวังทุกประตูทาง เข้าออกรวม ทั้งสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ทีเ่ กรงว่าจะมีมอ็ บปืนเข้ามายึดทำ�เนียบฯอีกทัง้ มี การเดินตระเวนรอบทำ�เนียบฯ ตลอดเวลา ต่อมา น.ส.ภดิพร บุญอุ้ม ผู้สื่อข่าวสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนายพัฒน์ศักดิ์ วรรณ เดช ช่างภาพ ก็ได้ถูกตำ�รวจควบคุมตัวพร้อม ทั้งยึดกล้องโทรทัศน์ที่ได้ถ่ายภาพระหว่างเจ้า หน้าที่ตำ�รวจใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมไปด้วย และจับตัวไปด้วยพร้อมกับผู้ชุมนุมอีก 50 คน ซึ่งได้เจรจากับเจ้าหน้าที่คุมฝูงชนจนได้รับการ ปล่อยตัวออกมา อ่านต่อหน้า 14


“เสธ.อ้าย” ยุติชุมนุม!รักษา ชีวิตม็อบลั่นเลิกยุ่งการเมือง ต่อจากหน้า 13

จากนั้นจึงได้เข้ามาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจทีป่ ระจำ�กองบัญชาการส่วนหน้าภายในทำ� เนียบฯ เพื่อลงบันทึกไว้ก่อนว่าได้ถูกเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจและผูช้ มุ นุมทำ�ร้ายร่างกายระหว่างการเข้า ทำ�ข่าวการสลายการชุมนุมทำ�ให้ช่างภาพได้รับ บาดเจ็บบริเวณใบหน้าและตามตัวหลายแห่งและ ผิวหนังตามร่างกายโดนแก๊สน้�ำ ตาจนขึน้ ผืน่ แดง แสบร้อนไปทั่วตัว รวมทั้งบัตรประจำ�ตัวผู้สื่อ ข่าวช่างภาพ และบัตรผู้สืิ่อข่าวประจำ�ทำ�เนียบ รัฐบาลได้ถกู กระชากหายไปด้วย จึงมาแจ้งความ ไว้เพื่อป้องกันคนอื่นนำ�ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง โดย น.ส.ภดิพร กล่าวอีกว่าจะไปแจ้ง ความต่อกองปราบปรามอีกด้วยทีต่ นเองและช่าง ภาพโดนเจ้าหน้าที่กระทำ�เกินกว่าเหตุ ขณะที่บรรยากาศบริเวณสะพานมัฆวาน รังสรรค์ผชู้ มุ นุมซึง่ กำ�ลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจทั้ง 2 ฝ่ายยังคงตรึงกำ�ลังอย่างหนาแน่น เพื่อดูท่าทีซึ่งกันและกันขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมจาก ต่างจังหวัดก็ได้ทยอยเข้ามายังบริเวณสะพานมัฆ วานฯอย่างต่อเนื่อง เวลา 13.48 น.นายไทกร พลสุวรรณ โฆษกกล่าวบนเวทีปราศรัย นับแต่เวลานี้ไปอีก 20 นาทีถ้าตำ�รวจไม่เปิดทางให้ประชาชนเข้ามา จากสะพานมัฆวานฯจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ต่อเจ้าหน้าที่ เวลา 13.56 น.เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ ตำ � รวจปาแก๊ ส น้ำ � ตาใส่ ผู้ ชุ ม นุ ม ที่ บ ริ เ วณแยก มิสกวันเป็นครั้งที่ 2 ของวันนี้แล้ว ซึ่งในครั้ง นี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆ จากเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นช่วงที่ผู้ชุมนุมยังไม่ได้มีการระดมพลเพื่อ ปะทะแต่อย่างใด โดยควันของแก๊สได้ลอยเข้า มาทางด้านลานพระรูปด้วย ส่วนบนเวทีปราศรัย ได้มีการประกาศให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ในลานพระรูป นำ�น้ำ�ไปช่วยเหลือผู้ชุมนุมด้วย ทั้งนี้ส่งผลให้ ประชาชนเจ็บหนักบริเวณศรีษะและแขนซึ่งมี เลือดออกเป็นจำ�นวนมาก จึงทำ�ให้พล.อ.บุญ เลิศเดินทางไปยังทีเ่ กิดบริเวณแยกมิสกวันแต่ทาง ทีมรักษาความปลอดภัยเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึง แนะนำ�ให้ พล.อ.บุญเลิศ กลับมายังเวที เวลา 14.00 น.พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กล่าวย้ำ�ว่า ตนไม่ขอเอารัฐบาลเดรฉาน “ผมขอ ยอมตาย ไม่ชนะไม่เลิก” พี่น้องอย่ากลัว เวลา 14.01 น.พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ขึ้นเวทีปราศรัยประกาศจะไปอยู่ในพื้นที่แยก มิสกวันพี่น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทหารจะมาช่วย เราแล้ว เวลา 14.17 น.มีรายงานว่า พล.อ.บุญเลิศ ได้เดินทางไปทีห่ น้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พร้อมกับโทรศัพท์หา พล.ท.ไพบูลย์ คุม้ ฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อให้แจ้งกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกทราบว่าเจ้า หน้าที่ตำ�รวจทำ�เกินกว่าเหตุ หลั ง จากนั้ น จึ ง มุ่ ง หน้ า กลั บ มายั ง เวที ระหว่ า งทางได้ เ ยี่ ย มผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ เ ต้ น ท์ ปฐมพยาบาลของกองทัพธรรม จากนัน้ ก็ตอ่ สาย ถึง พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รอง ผบ.ทบ. ซึ่งได้สนทนาประมาณ 30 วินาทีได้มีใจความ

ว่า “ท่านต้องดูแลประชาชน” ขณะทีพ่ ล.อ.ปฐม พงษ์ ได้อ้างว่า พล.ท.ไพบูลย์ได้โทรกลับมาหา ตน โดยระบุว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตาม สถานการณ์ตลอดพร้อมกับแปลกใจว่าทำ �ไม ตำ�รวจถึงทำ�เร็วอย่างนี้ ทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุทางผู้ชุมนุมได้เพิ่ม กำ�ลังคุ้มกันให้แก่ พล.อ.บุญเลิศ ส่วนมวลชน ทีเ่ ข้าร่วมชุมนุมต่างได้รบั บาดเจ็บจากแก๊สน้�ำ ตา โดยพยายามใช้น้ำ�และน้ำ�เกลือล้างหน้าตาเพื่อ บรรเทาอาการแสบจากแก๊สน้ำ �ตา พร้อมทั้ง ตำ�หนิการทำ�หน้าทีข่ องตำ�รวจทีไ่ ม่มกี ารแจ้งล่วง หน้าตามหลักสากล จากนั้นเวลา 14.45 น. น.ต.ประสงค์ สุ่น ศิริแนวร่วม อพส.พร้อมด้วย พล.อ.เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม เตรียมทหารรุ่น 1ได้เดินทางมาร่วม การชุมนุมด้วย ขณะทีบ่ ริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์กลุม่ ผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยาม ได้นำ�รถ 6 ล้อติด เครื่องขยายเสียงเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้ผู้ชุมนุม ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ได้ประกาศว่าให้ เจ้าหน้าที่เตรียมตัวให้พร้อมและขอร่วมมือที่ เป็นผู้หญิง เด็กให้ถอยออกจากพื้นที่ และเมื่อ เวลา 13.49 น. เจ้าหน้าได้ประกาศผ่านเครื่อง ขยายเสียงอย่างต่อเนื่องให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่น ออกจากจุดที่ชุมนุม พร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ ตำ � รวจใช้ ก ระบองตบโล่ ห์ เ พื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณถึ ง ความพร้อม และเมือ่ เวลา 14.18 น.กลุม่ ผูช้ มุ นุม บนรถ 6ล้อติดเครื่องขยายเสียงได้กำ�ลังพยายาม เจรจากับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจเพือ่ ขอผ่านเส้นทางร่วม สมทบกับกลุม่ ผูช้ มุ นุมหลัก ทีล่ านพระบรมรูปฯ เวลา 16.30 น.พล.อ.บุ ญ เลิ ศ แก้ ว ประสิทธิ์ ประธานอพส.กล่าวถึงการประเมิน สถานการณ์ว่าจะทำ�อย่างไรต่อไปนั้น เราคงจะ รอให้ ป ระชาชนเดิ น ทางเข้ า มาร่ ว มชุ ม นุ ม ให้ มากกว่านี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทำ�การสกัด ประชาชนไว้ในหลายพืน้ ที่ หากเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ จะใช้มาตรการยิงแก๊สน้�ำ ตาอีก เราเองก็ไม่อยาก ให้คนบาดเจ็บไปมากกว่านี้ ขณะนีแ้ กนนำ�อพส.กำ�ลังดำ�เนินการหลาย ขั้นตอนซึ่งถ้าเมื่อใดที่ท้ายขบวนของมวลชนไป อยู่ที่สะพานผ่านฟ้าได้ตนจะเปิดเผยไม้เด็ดใน การชุมนุมครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการชุมนุมอพส. ต้องจบลงในวันนี้หรืออย่างช้าในวันพรุ่งนี้เรา ยังต้องประเมินสถานการณ์เสียก่อนแต่ยืนยันว่า จะไม่ชุมนุมในเดือนธันวาคมเพราะการชุมนุม ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต “ผมได้ เ ดิ น เข้่ าไปหาและพู ดคุ ยกั บ นาย ทหารระดับสูงกองทัพภาคที่1 ด้วยตนเองซึ่ง ผมคิดว่าหากตำ�รวจรังแกประชาชนอีกทหาร ต้องออกมาช่วยประชาชนแม้เขาจะไม่รับปาก ผมอย่างเป็นทางการก็ตาม”พล.อ.บุญเลิศ ระบุ มีรายงานว่าจากการปะทะกันระหว่างกลุม่ ผู้ชุมนุม อพส.และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บริเวณแยก มิสกวัน เมื่อช่วงเวลา14.00น. ส่งผลให้นาย สมญา พุ่มกันภัย อายุ 67 ปี ชาวกทม.ได้รับ บาดเจ็บบริเวณศรีษะ โดยนายสมญา เปิดเผย

พร้อมกับคราบเลือดว่า ตนอยู่ใน เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พยายามจะ ผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมกับยิง แก๊สน้ำ�ตาจำ�นวน6-7ลูก และตน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทำ�ร้ายโดย ใช้กระบองทุบตีบริเวณศรีษะจน ได้รับบาดเจ็บ เจ็บถึง7เข็ม เวลา 16.33 น.พล.อ.ท.วัชระ ฤทธาคนี โฆษกองค์การพิทักษ์ สยามระบุถงึ การช่วยเหลือผูช้ มุ นุม ทีถ่ กู จับตัวไปว่า อพส.กำ�ลังเจรจา และใช้ ก ฏหมายในการจั ด การ ตำ�รวจที่จับตัวไปเพราะผู้ชุมนุม ยังไม่ได้ทำ�ผิดอะไร แต่เหตุที่เกิด ขึ้นตำ�รวจรังแกและใช้อำ�นาจรัฐ ในทางที่ ผิ ด ทั้ ง นี้ อ ย่ าได้ กั ง วลใจ เพราะ พล.อ.บุญเลิศกำ�ลังช่วยอยู่ เวลา 17.21น. พล.อ.บุญ เลิ ศ ประกาศยกเลิ ก การชุ ม นุ ม เพื่อรักษาชีวิตของประชาชนที่มา ชุมนุมและไม่อยากให้เกิดการสูญเสีย โดยขอ ขอบคุณผู้ชุมนุมที่มาตามจำ�นวน 5 หมื่นคน แม้ไม่ถึง 1 ล้านคนตามที่ต้องการ โดยกล่าว ว่า พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานอพส. กล่าวบนเวทีการชุมนุมว่า ตนรู้สึกเสียใจอย่าง สุ ด ซึ้ ง ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจไม่ ป ฎิ บั ติ ต ามคำ � มั่ น สัญญาซึ่งตนได้ให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะไม่ไปยึด ทำ�เนียบรัฐบาลและรัฐสภา นอกจากนี้ยังสกัด กั้นการ ชุมนุมไม่ให้คนจากต่างจังหวัดเข้ามา ร่วมชุมนุม ซึ่งตนไม่มีเงินมาจ้างคนชุมนุม ทุก คนล้วนคนมาจากความรักชาติราชบัลลังก์ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจไม่น่าจะทำ�กับประชาชนที่ไม่มี อาวุธ ขณะเดียวกันได้ทำ�ร้ายร่างกายประชาชน ทำ�ให้ บาดเจ็บไปหลายคน ตนขอย้ำ�ว่าไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประ ชาชนที่ ม าชุ ม นุ ม เสี ยชี วิตจากการกระทำ�ของ ตำ�รวจและถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมจะมา ถึง 5 หมื่นแต่ไม่ถึง 1 ล้าน คนก็ตามตนก็ ต้องกราบแทบเท้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวัน นี้และขอขอบคุณด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นการ รักษาชีวิตของพวกท่าน ผมจึงขอยกเลิกการ ชุมนุม ณ.บัดนี้ ส่วนการแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นเรา จะดูแลรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บและให้ทนายดูแล คนที่โดนจับกุม ขณะที่ นายไทกร พลสุวรรณ โฆษก บนเวทีปราศรัยอ้างว่า ถูกตัดน้ำ�ตัดไฟและกลัว

ถูกรัฐบาลซุ่มโจมตี จึงต้องยุติการชุมนุม และ เมื่อเวลา 18.00 น.พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานองค์การพิทักษ์สยาม ให้สัมภาษณ์หลัง การประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้โดยย้ำ�ว่าเหตุ ทีต่ อ้ งยุตกิ ารชุมนุมเพราะหากเกิดเหตุการณ์แล้ว ทำ�ให้มีคนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวก็ไม่คุ้ม อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ตนจะไม่เป็นแกน นำ�ในการชุมนุมรวมทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อีกหลังเคยกล่าวไว้แล้วว่าหากมีคนมาร่วมชุมนุม น้อยจะยุติการชุมนุมโดยทันทีโดยจะขอใช้เวลา ไปทำ�บุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าแทน ขณะที่บรรยากาศบริเวณลานพระบรมรูป ทรงม้าฝนที่ตกหนักก็เริ่มหยุดลง มวลชนส่วน ใหญ่ก็ทยอยเดินทางกลับแต่ยังคงมีผู้ชุมนุมบาง ส่วนอยู่บริเวณหน้าเวทีเนื่องจากยังไม่เข้าใจกับ การประกาศดังกล่าวด้วย เวลา 17.50 น. พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม เปิดเผยว่าจากการทีพ่ ล.อ.บุญเลิศ ประกาศยุติการชุมนุม ตนได้สั่งให้กรมการขน ส่งดำ�เนิการจัดรถขนขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.)จัดรถจำ�นวน 200 คัน อำ�นวยความ สะดวกให้กบั ผูท้ เี่ ดินทางมาชุมนุมในการเดินทาง กลับไปยังสถานีขนส่งสายใต้และสถานีขนส่ง หมอชิต โดยจะไปจอดรับผู้ชุมนุม 2 จุดคือที่ สนามม้านางเลิ้ง และที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 14


Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือสาธารณชนในการ ทำ�คดีใช้อาวุธปล้น ที่ย่าน Edithvale และ Chelsea Heights ในวันที่ 29 กันยายน 2012

ยื่นเรื่องขอรับค่าตอบแทนพ่อและคู่ชีวิต (Dad and Partner Pay) ได้ในวันนี้ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ยืน่ เรือ่ งขอรับเงินช่วยเหลือประเภทใหม่จดั สรรโดยรัฐบาลออสเตรเลียสำ�หรับพ่อและคูค่ รอง เพศเดียวกัน – ค่าตอบแทนพ่อและคู่ชีวิต (Dad and Partner Pay) ได้ในวันนี้ ค่าตอบแทนพ่อและคูช่ วี ติ เริม่ วันที่ 1 มกราคม ปีหน้า ซึง่ จะช่วยพ่อและคูค่ รองเพศเดียวกัน ที่มีสิทธิ ให้สามารถลาหยุดโดยได้เงินในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�เป็นเวลาสองสัปดาห์ (ขณะนี้อยู่ใน ราว 606 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษี) พ่อแม่ที่มีกำ�หนดคลอดลูกในวันที่ 1 มกราคมหรือ หลังจากนั้น สามารถยื่นเรื่องขอรับค่าตอบแทนพ่อและคู่ชีวิตได้ในตอนนี้ เงินช่วยเหลือประเภทใหม่นี้ขยายผลความสำ�เร็จจากโครงการ การลาหยุดเพื่อเลี้ยงลูกของ พ่อแม่โดยได้เงินเดือน (Paid Parental Leave) ของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งได้ช่วยเหลือครอบครัว มาตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2011 พ่อแม่มากกว่า 200,000 รายได้ยื่นขอเงินช่วยเหลือนี้ตั้งแต่ โครงการเริ่มต้นมา ค่าตอบแทนพ่อและคูช่ วี ติ ประเภทใหม่นี้ จะช่วยให้พอ่ สามารถหยุดงานเพือ่ เชือ่ มสายใยกับ ลูกในช่วงแรกเกิดซึ่งเป็นช่วงสำ�คัญยิ่ง และดูแลแม่ตั้งแต่แรกหลังคลอด นาง Jenny Macklin, รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสวัสดิการครอบครัว พบกับพ่อชาวเมลเบิรน์ เขาจะเป็นหนึ่งในพ่อคนแรกๆที่จะยื่นขอค่าตอบแทนนี้ ส่วนพ่อแม่เช่นคุณ Lachlan และ คุณ Chelsea ซึ่งมีกำ�หนดคลอดลูกคนแรกในเดือน มกราคม การได้รบั เงินช่วยเหลือพิเศษนีจ้ ะช่วยสร้างความเปลีย่ นแปลงให้อย่างมาก เพราะจะช่วย ให้คุณ Lachlan หมดความวิตกกังวลด้านการเงิน และสามารถหยุดงานเพื่ออยู่บ้านกับแม่และลูก ในช่วงแรกเกิดซึ่งเป็นช่วงสำ�คัญยิ่ง ค่าตอบแทนพ่อและคู่ชีวิตให้ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับเหมา ผู้ทำ�งานเป็นครั้งคราว และผู้อื่นซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้รับสิทธิการลาหยุดเพื่อเลี้ยงลูก ของพ่อจากนายจ้าง

พ่อและคู่ชีวิตที่มีสิทธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้: • ทำ�งานอย่างน้อย 330 ชั่วโมง (เกินกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์เพียงเล็กน้อย) ภายใน 10 เดือนจากทั้งหมด 13 เดือนก่อนช่วงเวลาเริ่มรับค่าตอบแทนพ่อและคู่ชีวิต และต้องไม่หยุดงาน ติดต่อกันเกินกว่าแปดสัปดาห์ระหว่างวันทำ�งานต่อเนื่องสองวัน • มีรายได้ไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์ในปีรายได้ที่ผ่านมา และ • ได้ลางานโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม่ได้ทำ�งานและช่วยดูแลลูกในช่วงสองสัปดาห์ที่ รับค่าตอบแทนพ่อและคู่ครอง พ่อมีสิทธิรับค่าตอบแทนพ่อและคู่ครองแม้ว่าคู่ครองจะไม่ได้รับสิทธิการลาหยุดเพื่อเลี้ยง ลูกของพ่อแม่โดยได้เงินเดือน เราสนับสนุนให้พ่อแม่ที่มีกำ�หนดคลอดลูกยื่นขอทั้ง ค่าตอบแทนพ่อและคู่ครอง และการ ลาหยุดเพื่อเลี้ยงลูกของพ่อแม่โดยได้เงินเดือนแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมเอกสารที่จำ�เป็นทั้งหมดก่อน ลูกคลอด พ่อแม่สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่สามเดือนก่อนลูกคลอดหรือรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.australia.gov.au/dadandpartnerpay โทรศัพท์หมายเลข 136 150 หรือ สายด่วนหลายภาษาที่หมายเลข 131 202 หาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ www.fahcsia.gov.au/dadandpartnerpay/ otherlanguages THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 15

ชายคนหนึ่งพร้อมปืนลูกซองซึ่งตำ�รวจเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปล้นร้านมิลค์บาร์สองแห่งที่ Edithvale และ Chelsea Heights ในวันที่ 11 กันยายน ในระหว่างการปล้นครั้งแรก ชายผู้ต้องสงสัยได้เดินเข้าไปใน ร้านมิลค์บาร์ที่ถนน Edithvale Rd. ในเวลาประมาณ 20.45 น. เขานำ�ปืนขึ้นมาจ้องไปที่พนักงานดูแลร้าน แล้วข่มขู่เอาเงินสด ก่อนที่จะยืนบนขอบเคาน์เตอร์ และยกปืนขึ้นเหนือศีรษะ เหมือนกับจะตีพนักงานดูแลร้าน แต่ได้ออกจากร้านไป อีกประมาณสิบนาทีต่อมา ชายคนเดิมได้เข้าไปในร้านมิลค์บาร์ที่ Chelsea Heights และได้ตรงเอาเงินจากทีเ่ ก็บเงินในขณะทีไ่ ม่มเี จ้าของอยูใ่ นร้าน เขามาเผชิญกับเจ้าของร้านซึง่ เป็นผูห้ ญิงและสุนขั ของเธอทำ�การขวางทางออกไว้ เมือ่ ไม่สามารถหลบหนีได้ เขาจึงชักปืนขึน้ มายิ ง สุ นั ข เสี ย ชี วิ ต แล้ ว เอา ด้ า มปื น ตี หั ว เจ้ า ของร้ า น ก่อนที่จะหนีไป ชายผูต้ อ้ งสงสัยเป็นชาวคอเค เชียนอายุประมาณ 30 ปีสูง ระหว่าง 165ถึง170 ซม. รูป ร่ า งผอม ขณะก่อ เหตุส วม เสื้ อ แจ็ ก เก็ ต สี ดำ � มี แ ถบสี เทาตามแนวยาวของแขนเสือ้ สวมหมวกบีนี่สีดำ� มีผ้าพัน คอสีดำ�และถือถุงของห้าง ALDI สีน้ำ�เงิน ผู้ตอ้ งสงสัยรายนี้ได้ใช้รถเก๋งสีขาว ในการปล้นทั้งสองครั้ง ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพของผู้ต้องสงสัยทั้งสองเผื่อมีผู้พบเห็นหรือรู้จักสามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงเป้าหมายคดีที่ 47/12 - อ้างถึงคดีที่ CA 6448)


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

การไหว้ใครคิดว่าไม่สำ�คัญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

โดย........สมชาย เม่นแย้ม

ข้าพระพุทธเจ้า

คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ชาวพม่า ชาวลาว ชาวกัมพูชาและชาวไทย เมื่อพบปะกันย่อมทักทายด้วยการยกมือไหว้ เรามักไหว้กับคนที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่า หรือเสมอกัน (แต่ไม่สนิทกันมาก) แต่คนที่สนิทสนมกัน เรามักจะไม่ไหว้แต่กล่าวคำ� ว่า “สวัสดี” หรือ “เฮ้ย เป็นไงบ้างวะ” ที่หนักหน่อยก็ “ไอ้ห่า ไม่เจอกันมาตั้งนานนม ไปมุดหัวที่ไหนมาวะ” ส่วนการพบปะภิกษุแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องยกมือไหว้แล้วว่า “นมัสการ พระคุณเจ้า” การทักทายชองชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเน้นการไหว้ นอกจากจะเป็นการแสดง การทักทายกันแล้ว ยังเป็นการแสดงความมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การ แสดงออกถึงความหมายเพือ่ การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้าง ประนม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และ เมื่อมีผู้ทำ�ความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำ�การรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือแค่ อกและชิดอก แล้วยกขึ้นเล็กน้อยพร้อมก้มศีรษะจึงจะดูสุภาพ การไหว้ในสังคมไทยมีหลายระดับ ระดับที่ ๑ การไหว้พระ ประนมมือ นิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดส่วน บนของหน้าผาก ชาย ยืนตรง ค้อมตัวลงต่ำ� พร้อมกับประนมมือขึ้นไหว้ หญิง ยืนตรง ย่อเข่าลงให้ต�่ำ โดยถอยเท้าข้างทีถ่ นัดไปข้างหลัง พร้อมกับประนมมือขึน้ ไหว้ (ดูรปู ที่ ๑) ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโส ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เราเคารพนับถือ อย่างสูง ประนมมือไหว้ ให้นิ้วหัวแม่มือ อยู่ที่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดหว่างคิ้ว ชาย ยืนตรง ค้อมตัวลงน้อยกว่าระดับการไหว้ผู้ มีพระ พร้อมประนมมือขึ้นไหว้  หญิง ยืนตรง ถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลัง ย่อเข่าลง น้อยกว่าระดับการไหว้พระ พร้อมประนมมือขึ้นไหว้ (ดูรูปที่ ๒) ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่วไปนิยมยืนตัวตรงหรือค้อมตัวเล็กน้อยน้อยกว่าระดับที่ ๒ ประนมมือ ทั้งชายและหญิง ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก การไหว้จะไหว้พร้อม ๆ กันทั้งสองฝ่าย (ดูรูปที่ ๓) ระดับที่ ๔ การไหว้ผู้ที่เสมอกัน ยืนตัวตรง ประนมมือทั้งชายและหญิง ให้นิ้วหัว แม่มืออยู่ที่ปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก การไหว้จะไหว้พร้อม ๆ กันทั้งสองฝ่าย (ดูรูปที่ ๔) ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒

ระดับที่ ๓

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

Thai Trade Centre

Royal Exchange Building Level 21, Suit 2102, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Tel: (61-2) 9241 1075 Fax: (61-2) 9251 5981 Email : thaitrade@ozemail.com.au

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำ�นักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์

ระดับที่ ๔

เมือ่ เร็วๆ นี้ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมายังเอเชีย อาคเนย์ และเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อพบปะกับ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพุชาและ บุน รานี ภริยา ผู้เขียนไม่ทราบว่า ทางฝ่ายกัมพูชามีแนวปฏิบัติการไหว้เหมือนอย่างเรา หรือเปล่า แต่การที่ บุน รานี ทักทายบารัค โอบามา และบารัค โอบามา ทักทายด้วยการ ไหว้ซึ่งกันและกันนั้น เป็นประเด็นที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Investor’s Business Daly แห่งลอสแองเจลีส วิจารณ์ โดยระบุว่า ตำ�แหน่งการวางมือที่ประสานกันไว้เสมอ อก และระดับการโค้งตัวลงเพียงเล็กน้อยล้วนอยู่ในตำ�แหน่งที่คนกัมพูชาทั่วไปสามารถ เข้าใจเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากทักทายข้ารับใช้

นั่นก็แสดงว่า ทางฝ่ายกัมพูชามีแบบแผนในเรื่องการไหว้คล้ายกับของเรา บุน รานี จึงถูกโจมตีว่า ไม่ให้เกียรติแก่บารัค โอบามา ถ้าพิจารณาจากการไหว้ตามแบบไทย การ ไหว้ของ บุน รานี ไม่เข้ากับแบบใดเลย เข้าใจว่า บรรณาธิการอินเวสเตอร์ บิซิเนส เด ลี ซึ่งเป็นสื่อในสหรัฐฯ คงจะเข้าใจประเพณีการไหว้ของกัมพูชาซึ่งน่าจะตรงกับของเรา การไหว้ของบารัค โอบามา แม้จะไม่ถูกต้องนักแต่ก็ดูสวยงาม และดูว่ามีเจตนาที่จะ สุภาพมากๆ แม้จะเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการไหว้ แต่บอกได้เลยว่าสวยงาม บุน รานี เอง เสียอีกแทนที่จะทำ�ได้สวยงามกลับดูน่าเกลียดไม่สมกับเป็นภริยานายกรัฐมนตรี การไหว้ ของ บุน รานี ไม่มีในระบบการไหว้ของกัมพูชาแน่ๆ และคล้ายกับการไหว้ของนักการ เมืองไทย ที่ไหว้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฐานเสียงของเขา บุน รานี อาจจะไม่รวู้ ีธไี หว้จริงๆ เหมือนกับนายกรัฐมนตรีประเทศหนึ่งที่ไปแสดง ความเคารพพระบรมศพของสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่เพิ่งเสด็จสวรรคตเมื่อเร็วๆ นี้ ด้วย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ใช้สำ�หรับพระพุทธรูปและพระภิกษุเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้อยากถามบุน รานี ด้วยตนเองว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้น หรือได้ พบนักการเมืองไทยบ่อย เลยลอกแบบมา (ฮา) THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 16


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 14 Cathedral Place Cnr. Wickham St. & Gipps St. Fortitude Valley, Brisbane QLD, 4006 Tel: (07) 3216 1700, 3216 0561 Fax: (07) 3216 1755

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Golf Club Association Conrad Street, North Ryde NSW 2113 Tel: 02 8819 4772 Mob: 0414 881 936

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

สองเว็บไซต์ทำ�เงิน Thorfun.com

ผูเ้ ขียนเข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ กิจ ฉบับที่ 2,784 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อข่าว IT อ่านไปอ่านมาก็ไปเจอพาด หัวข่าวว่า “ทอผัน ท้าชน เฟซบุ๊ก และทวิต เตอร์ “น่าสนใจครับว่า อะไรคือทอฝัน แล้วไป ท้าชนกับยักษ์ได้อย่างไร ผู้เขียนรีบไปอ่านเลย ครับว่า มันคือเว็บอะไร แล้วจะได้เงินจากเว็บ ไซต์นี้ได้อย่างไร เค้าบอกว่า เค้าเป็นเว็บไซต์์ ที่แบ่งเงินค่าโฆษณา 51% มาให้กับคนที่เข้าไป เขียนบทความที่เว็บของเค้าครับ อันนี้น่าสนใจ ครับ เพราะผู้เขียนมีประสบการณ์ในการเขียน บทความผ่าน Blog ที่ชื่อ exteen.com แต่ก็ไม่ ได้เงินอะไรนะครับ แต่เจ้าของเว็บไซต์์ เค้าได้ เงินจากค่าโฆษณาครับ แล้วเค้าก็ไม่ได้แบ่งให้ กับคนเขียนบทความนะครับ ในข่าวบอกว่านี่ เป็นเว็บไซต์์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดของ นักศึกษา แล้วมีมีคนนำ�มาทำ�เป็นธุรกิจจริงๆ ครับ โอ อันนีน้ า่ สนใจครับ มันเป็นการต่อยอด ครับเราลองเข้าไปทเว็บไซต์์นี้เลยครับ http://www.thorfun.com ระบบโชว์ให้ เรา login ผ่าน facebook เมือ่ ใส่รหัสแล้ว ก็จะ มีหน้าจอขึ้นมา ให้เราเขียนบทความ อะไรก็ได้ ผูเ้ ขียนทดลอง copy บทความจาก thaiozonline. com แล้วเอามาวางที่เว็บไซต์์ thorfun.com จะ มียอดเงินโชว์เลยครับ 30 บาท หลังจากนั้นก็ มีคนมาคลิกอ่านบทความ แล้วเราได้หัวใจสี แดงมาหนึ่งดวง ยอดเงินที่ทำ�ได้ตอนนี้เป็นเงิน 30.48 บาท ภายใน 3 ชั่วโมง มีคนเข้ามาอ่าน มีคนเข้ามา Follow ที่บทความของผู้เขียน ก็ เฝ้าดูหละครับว่า จำ�นวนเงินมันจะเพิ่มขึ้นได้ อย่างไร เร็ว ช้า แค่ไหน รอจนวันรุ่งขึ้นตอนนี้ ผู้เขียนได้เงินมา แล้วจากการที่มีคนเข้าไปอ่านบทความ เป็นเงิน 31.29 บาท มีเงินเพิ่มเข้ามา 0.81 บาทในหนึ่ง คืน ถ้าลองเอาคูน 30 วันดู เดือนหนึ่งก็จะได้ เงินประมาณ 24.30 บาท คิดเป็นปีกจ็ ะได้เงินมา 291.60 บาท นีค่ ดิ โดยประมาณนะครับ มันก็ไม่ ได้มากอะไร แต่จะบอกว่า มันทำ�เงินจากเน็ตได้ จริงๆ ดีกว่าไปเล่นเกมส์ สร้างบ้าน สร้างเมือง ปลูกผัก ที่เสียเวลา แต่อีกมุมหนึ่งของผู้เล่นเค้า อาจจะบอกว่าได้ความบันเทิงครับ อันนีก้ น็ านา จิตัง แล้วแต่ความสนใจของแต่ละท่านครับ

Yengo.com นีก่ เ็ ป็นอีกเว็บไซต์ห์ นึง่ ทีท่ �ำ เงินได้ ผูเ้ ขียน เจอเว็บไซต์์นี้จากการไปท่องเน็ต แล้วก็คลิกไป อ่านข่าว แล้วก็มีชื่อเว็บนี้โชว์มา โฆษณา ว่า ถ้าท่านเป็นเจ้าของเว็บไซต์์ สามารถมีรายได้

จากการนำ�โฆษณาของเว็บไซต์์นี้ไปติดไว้ที่เว็บ ไซต์์ของท่าน หลังจากนั้นท่านจะมีรายได้จาก การที่มีคนเข้ามาอ่านข่าวจากเว็บไซต์์ของท่าน ทุกครั้งที่มีคนมาอ่านข่าวของ yengo.com ท่าน จะมีรายได้ทันที ลองเข้าไปที่เว็บไซต์์ yengo.com ก็จะ เห็นเค้าเขียนว่า New Digital Media ชัดเจน ครับ รายละเอียดก็คอื เค้ารับทำ�โฆษณาเว็บไซต์ ให้กับบริษัทต่างๆ ง่ายๆก็คือเป็นบริษัทรับทำ� โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต อีกด้านหนึ่งก็หาเว็บ ไซต์ท์ จี่ ะเป็นพันธมิตรเค้าในการเอาโฆษณาทีเ่ ค้า รับมาไปติดที่เว็บไซต์์พันธมิตรของเค้า เพื่อให้ คนมาอ่านโฆษณาที่เค้ารับมา นี่เป็นโครงสร้าง ธุรกิจที่น่าสนใจครับ สำ�หรับโลกออนไลน์ เค้า บอกว่า yengo เป็นบริษทั ใหญ่ทรี่ สั เซีย อเมริกา ฟิลิปปินส์ เพิ่งมาเมืองไทยเมื่อปี 2011 นี้เอง ครับ ทำ�ไงละครับ ถ้ามีเว็บไซต์แ์ ล้วต้องการเอา โฆษณาของเว็บไซต์์นี้ไปติดที่เว็บไซต์์ของเรา แล้วได้เงินใช้เวลามีคนมาคลิกข่าวของ yengo. com ตอนนี้ เราอยู่ในด้านของเจ้าของเว็บไซต์์ นะครับ ไม่ใช่คนลงโฆษณา ไปที่เว็บไซต์์นี้ ครับ แล้วก็สมัครเป็นสมาชิก หลังจากนั้นก็ เข้าไปที่ระบบหลังร้านของเว็บไซต์์ ก็จะมีขั้น ตอนต่างๆให้เราทำ� ก็คือ จะสอบถามว่าเรามี เว็บชื่ออะไร รายละเอียดเว็บไซต์์ แล้วก็นำ�โค๊ด ที่เค้าให้มาไปติดที่เว็บไซต์์ของเราก็เท่านั้นครับ หลังจากนัน้ ก็เข้าไปเช็คยอดเงินทีร่ ะบบหลังเค้า เตอร์ได้ตลอดเวลา นี่คือรายละเอียดของการเป็นพันธมิตรกับเว็บ yengo.com หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์กเ็ ข้าร่วมโปรโมท โฆษณากับ “Yengo” ได้ร่วมเป็น partner กับ เย็น โก (yengo) เติบโตไปพร้อมๆกัน ให้เว็บไซต์คุณ สร้างเงิน ระบบการจ่ายเงินทีแ่ ท้จริง รับเงินกันจริงๆ ด้วยระบบจ่ายเงินทัง้ แบบโอนเงิน ผ่านธนาคาร ผ่าน บัตรเครดิตและใช้ paypal 1. การจ่ายเงิน -การจ่ายถูกจัดการอัตโนมัตเิ ดือนละครัง้ (ทุก วันที่ 10 ของ เดือน) -ขัน้ ต่�ำ สุด 300 บาท สำ�หรับ e-money (หรือ 10,000 บาท สำ�หรับ โอนเงิน) -คู่สัญญาที่ถูกพบว่าคลิ๊กเอง จะไม่ได้รับการ จ่ายเงิน 2.คุณไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับที่ต้องมา ร่วมเป็น partner กับเย็นโก 3. ระบบหลังบ้านที่รวดเร็วง่ายดาย tracking แบบ real time สามารถดู สถิติได้จริงๆ

4. สามารถโปรโมทเว็บคุณได้หลายๆเว็บไซด์ ในหนึ่งระบบหลังบ้าน admin

ได้เงินเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ จากเว็บไซต์์ thorfun.com ที่ได้เงินมา ทันทีที่เราบันทึกบทความแรกลงไป 30 บาท เปรียบเทียบกับเว็บไซต์์โฆษณา yengo.com ที่เราไปเอา url ของเว็บนี้ไปคิดไว้ที่เว็บไซต์ thaiozonline.com ของผู้ เ ขี ย น ถื อ ว่ า เว็ บ thorfun.com ทำ�เงินได้เร็วกว่า ก็คือ ภายใน 3 ชั่วโมง ทำ�เงินได้ 30.48 บาท แตเว็บไซต์์ yengo.com ทำ�เงินได้เพียง 30.85 บาท ระยะ เวลาตั้งแต่ 010512 -181112 นั่นก็คือเป็นเวลา ประมาณ 6 เดือน ที่ได้เข้าไปเป็นพันธมิตร กับ เว็บไซต์์นี้ เรามาลองเปรียบเทียบความคุ้มค่า 6 เดือน กับ 3 ชั่วโมงครับ ได้เงินมาเท่าๆกัน หมายความว่า กว่าจะได้เงินจาก yengo.com 300 บาท ก็คือขั้นต่ำ�ของเงินที่เว็บไซต์์จะจ่าย ให้เราได้ จะต้องใช้เวลา 60 เดือน ก็เป็นเวลา 5 ปีเท่านัน้ เองครับ แต่ถา้ เป็นเว็บ thorfun.com

เท่าที่คำ�นวณดู 1 คืน ประมาณ 8 ชั่วโมงได้มา 1.29 บาท ถ้าต้องการ 300 บาทก็ต้องใช้เวลา ประมาณ 233*8 ชั่วโมง =1864 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 78 วัน ไม่ถงึ 1 ปีครับ สองเดือนกว่า ถ้าคิดเป็นการลงทุนแล้ว เราน่าจะเอาเวลาไปยุ่ง กับเวบไซด์ thofun.com ดีกว่าครับ บทสรุป แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม นีก่ เ็ ป็นสองตัวอย่างที่ จะบอกกับท่านผู้อ่านว่า ท่านสามารถทำ�เงินได้ จริง จากการเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ต หรือ Social network แทนที่ท่านจะเข้าไปเล่นแค่เกมส์ หรือ อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าท่านได้รับความบันเทิง มากพอแล้ว อาจจะเจียดเวลาในการท่องเน็ต ไปที่บางเว็บไซต์์ที่ทำ�ให้ท่านได้เงิน แล้วก็ได้ ให้ความรู้กับใครๆเป็นการแบ่งปัน และแชร์ ประสบการณ์ แถมมีเงินใช้เล็กๆน้อยๆ มันก็น่า จะเป็นสิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จกว่า ไม่ใช่หรือครับ เผลอๆ ท่านอาจจะเป็นนักเขียนชื่อดัง ภายในเวลาชั่ว ข้ามคืนก็ได้ ใครจะไปรู้…….

“สมบัติผู้ดี” รู้ไว้ไม่ขายหน้าชาวโลก โดย ............ASTVผู้จัดการออนไลน์ ต่อจากหน้า 11

ยังนั่งอยู่ (๑๑) ย่อมไม่ใช้กริ ยิ าอันบุย้ ใบ้หรือกระซิบ กระซาบกับผู้ใด ในเวลาเฉพาะเมื่อตนอยู่ ต่อหน้าผู้หนึ่ง (๑๒) ย่อมไม่ใช่กิริยาอันโกรธเคือง หรือดุดันผู้คนบ่าวไพร่ต่อหน้าแขก (๑๓) ย่อมไม่จ้องดูบุคคลโดยเพ่งพิศ เหลือเกิน (๑๔) ย่อมต้องรับส่งแขกเมื่อไปมา ในระยะอันสมควร วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เที่ยวติเตียนสิ่งของที่เขา ตั้งแต่ง ไว้ในบ้านที่ตนไปสู่ (๒) ย่อมไม่กล่าวสรรเสริญรูปกายบุคคล แก่ตัวเขาเอง (๓) ย่อมไม่พูดให้เพื่อนเก้อกระดาก (๔) ย่อมไม่พูดเปรียบเปรยเกาะแกะสตรี กลางชุมชน (๕) ย่อมไม่ค่อนแคะติรูปกายบุคคล (๖) ย่อมไม่ทักถึงการร้ายโดยพลุ่งโพล่ง ให้เขาตกใจ (๗) ย่อมไม่ทกั ถึงสิง่ อันน่าอายน่ากระดาก โดยเปิดเผย (๘) ย่อมไม่เอาสิ่งที่น่าจะอายจะกระดาก มาเล่าให้แขกฟัง (๙) ย่อมไม่เอาเรื่องที่เขาพึงซ่อนเร้นมา กล่าวให้อับอายหรือเจ็บใจ (๑๐) ย่อมไม่กล่าวถึงการอัปมงคลใน เวลามงคล มโนจริยา คือ (๑) ย่อมรู้จักเกรงใจคน สมบัติของผู้ดี ภาค ๕ ผู้ดี ย่อมเป็นผู้มีสง่า กายจริยา คือ (๑) ย่อมมีกิริยาอันผึ่งผายองอาจ

(๒) จะยืนนัง่ ย่อมอยูใ่ นลำ�ดับอันสมควร ไม่เป็นผู้แอบหลังคนหรือหลีกเข้ามุม (๓) ย่อมไม่เป็นผู้สะทกสะท้านงกเงิ่น หยุด ๆ ยั้ง ๆ วจีจริยา คือ (๑) ย่อมพูดจาฉะฉานชัดถ้อยความ ไม่อุบอิบอ้อมแอ้ม มโนจริยา คือ (๑) ย่อมมีความรู้จักงามรู้จักดี (๒) ย่อมมีอัชฌาสัยอันกว้างขวาง เข้าไหนเข้าได้ (๓) ย่อมมีอัชฌาสัยเป็นนักเลง ใครจะพูดหรือเล่นอันใดก็เข้าใจและต่อติด (๔) ย่อมมีความเข้าใจว่องไวไหวพริบรู้ เท่าถึงการณ์ (๕) ย่อมมีใจอันองอาจกล้าหาญ สมบัติของผู้ดี ภาค ๖ ผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี กายจริยา คือ (๑) ย่อมทำ�การอยู่ในระเบียบแบบแผน (๒) ย่อมไม่ถ่วงเวลาให้คนอื่นคอย (๓) ย่อมไม่ละเลยที่จะตอบจดหมาย (๔) ย่อมไม่ทำ�การแต่ต่อหน้า วจีจริยา คือ (๑) พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ (๒) ย่อมไม่รับวาจาคล่อง ๆ โดยมิได้เห็นว่าการจะเป็นได้หรือไม่ มโนจริยา คือ (๑) ย่อมเป็นผู้รักษาความสัตย์ในเวลา (๒) ย่อมไม่เป็นผู้เกียจคร้าน (๓) ย่อมไม่เข้าใจว่า ผู้ดีทำ�อะไรด้วยตน ไม่ได้

อ่านต่อหน้า 30

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 18


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 19


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า george thai on marina Mackey Marina Waterfront Mulherin Drive, Mackay, QLD 4740 P. 07-4955 5778 F. 07-4955 7718 E: vera@georgesthaimackay.com.au

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

อาจารย์ หลิน 102 Lord Howe Drive,

Green Valley NSW 2168 Tel: (02) 9826 8601, 0412 164 355

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Alice’s Thai Restaurant

139 Oxford Street Darlinghurst NSW 2010 Tel: 02 9331 3935 Fax: 02 9331 3935

2/49 Argyle Street Camden NSW 2570 Tel: 4655 5544 Fax: 4655 4422 www.thisisthai.com

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Thai Community of the ACT Inc. สมาคมคนไทยในเขตนครหลวงของออสเตรเลีย joins Thai people in Australia to wish our beloved King for long live and happy birthday on 5th December 2012

3 Coolac Place, Braddon ACT Tel: 02 6161 1465, 0415 646 675 E-mail:bbenn@webone.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 20


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานและลูกจ้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานซิดนีย์ Tourism Authority of Thailand

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 21


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 23


เปิดนาทีชีวิตหนีแก๊สน้ำ�ตา “อัยดา อูเจ๊ะ” พันธมิตรฯ จากแดนสะตอ

นางอัยดา อูเจ๊ะ พันธมิตรฯแดนสะตอ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เผยนาทีชีวิต “อัย ดา อูเจ๊ะ” พันธมิตรฯ ใต้ ร่วมเข้าชุมนุมม็อบ เสธ.อ้าย ถูกตำ�รวจสลายฝูงชน โดนแก๊สน้ำ�ตา เข้าอย่างจังพยุงตัวเองออกมาจากกลุม่ ควัน ก่อน หายใจไม่ออกจนเพื่อนต้องนำ�ส่งโรงพยาบาล จากเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาล ภายใต้ การนำ�ของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ซึ่งนำ�โดย พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือเสธ.อ้ายเมื่อ วันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมี มวลชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าร่วมการ ชุมนุมในครั้งนี้จำ�นวนมาก ขณะเดียวกัน ฝ่าย รัฐบาลมีก็การเตรียมกำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไว้ จำ�นวนมากเช่นกันจึงได้เกิดเหตุสลายฝูงชนขึ้น โดยการยิงแก๊สน้ำ�ตาใส่กลุ่มประชาชนในช่วง เวลา 09.00 น.ของวันที่ 24 พ.ย.55จนเป็นเหตุ ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมากรวมถึงเจ้า หน้าที่ตำ�รวจด้วย วันที่ 25 พ.ย. ทีมข่าว“เอเอสทีวีผู้จัดการ ออนไลน์” ได้ติดต่อสัมภาษณ์ นางอัยดา อูเจ๊ะ พันธมิตรฯ ใต้หนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมที่เดินทางไป จากภาคใต้และได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำ�ตาซึ่ง

ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำ�แหง นา งอัยดา ได้เล่าถึงนาทีชวี ติ ของเธอว่า เธอไปร่วม ชุมนุมโดยไปร่วมกับกลุ่มสันติอโศกในเช้าของ วันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 07.00 น. เธอ และกลุ่มสันติอโศกเดินจากสนามม้า นางเลิ้งไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้า จากนั้นได้ ไปที่บริเวณ 4 แยกสะพานมัฆวานฯ เพื่อไปรับ พี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมาถึง แต่ปรากฏว่าบริเวณนั้นมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจกั้นลวดหนามและแท่งแบริเออร์ (แท่ง ปูน) ปิดถนนไว้หลายชั้นมาก โดยได้มีการเจรจาขอเปิดทางแล้วแต่ทาง เจ้าหน้าทีไ่ ม่เปิดให้ กลุม่ ประชาชนจึงได้พยายาม รื้อลวดหนามและแท่งแบริเออร์ออกไปชั้นหนึ่ง ได้สำ�เร็จ แต่ยังมีลวดหนามอีก 4 ชั้น และปิด ด้วยแท่งแบริเออร์อีก และมีกองทัพของตำ�รวจ อยู่หลังแนวแท่งแบริเออร์นั้น เมื่อกลุ่มประชาชนเข้าไปจนถึงด่านสุด ท้ายประชันหน้ากับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ก็ได้มผี ชู้ าย 3 คน คาดว่าน่าจะเป็นมือที่ 3 ใช้ไม้แหย่ และ ทิ่มไปที่เจ้าหน้าที่ พร้อมตะโกนว่า...พวกเ_ยมึง ต้องตาย ร.ต.แซมดิน เลิศบุตร และพวกดิฉัน พยายามเข้ าไปห้ า มว่ า อย่ า ทำ � ร้ า ยตำ � รวจ จน พวกเราเองก็โดนไม้นั้นตีจนได้รับบาดเจ็บที่มือ เช่นกันจากนั้นกลุ่มประชาชนใช้วิธีการดันแนว ตำ�รวจดันเข้าไปประมาณ 30-40 เมตรจนพวก เราถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจล้อมไว้พวกเราจึงพยายาม ถอยกลับ แต่ในขณะนัน้ เองตำ�รวจก็ได้กระหน่ำ� ขว้างแก๊สน้ำ�ตาใส่พวกเรา นางอัยดา เล่าต่อด้วยน้ำ�เสียงตื่นเต้น ว่า “แก๊สน้�ำ ตาตกลงข้างหน้าดิฉนั พอดี แล้วฉัน ก็ล้มลงพยายามที่จะฝืนพาร่างกายตัวเองออกมา จากตรงนั้นให้ได้ ตอนนั้นแสบตาไปหมด เมื่อลุกขึ้นได้ฉัน ก็ได้หยิบกระป๋องแก๊สน้�ำ ตาขว้างกลับไปใส่กลุม่

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ตำ�รวจ และพยายามเดินออกมาจาก กลุม่ ควันจนไปสะดุดแท่งแบริเออร์ ที่เราผลักมันล้มไว้ จนทำ�ให้ขาขวา ได้รบั บาดเจ็บ และในทีส่ ดุ ก็ออกมา ได้ และรีบไปที่เต็นท์พยาบาลทันที เพื่อล้างหน้าล้างตา และรู้สึกดีขึ้น ทัง้ นีช้ ว่ งทีห่ ยิบกระป๋องแก๊สน้�ำ ตาสังเกตพบว่าที่ ข้างกระป๋อง ระบุไว้ว่า befor May 2012 หรือ หมดอายุ เดือน 5 ปี 2012” “ช่วงเช้าวันนั้นมีการขว้างแก๊สน้ำ�ตาใส่ กลุม่ ประชาชนถึง 3 ครัง้ จนถึงประมาณ 10.00 น. ก็ได้ยุติลง จนเวลาผ่านไปถึง 13.00 น.รู้สึก หายใจไม่ อ อกแต่ ก็ ยั งให้ กำ � ลั งใจตั ว เองว่ า สั ก พักคงจะดีขึ้นสุดท้ายเพื่อนๆ ต้องพาไปส่งโรง พยาบาลรามคำ�แหง เมื่อถึงมือหมอหมอได้พ่นออกซิเจนให้ เพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นและได้เอกซเรย์

นางอัยดา อูเจ๊ะ ปอด หัวใจ ปรากฏว่าพบคราบควันพิษที่ปอด ในรูจมูก ในลำ�คอ ในตา จึงต้องนอนพักดูอาการทีโ่ รงพยาบาลและ เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาประมาณ 02.00 น.มี อาการหายใจไม่ออก 3-4 นาทีหมอจึงต้องให้ ออกซิเจนทางจมูกทุก 6 ชม.” จนถึงตอนนี้ยังมีอาการหอบอยู่หมอบอก ให้นอนดูอาการอีกสัก 1 วันดิฉันจึงขอกลับ บ้านในวันพรุ่งนี้และหมอก็ให้สังเกตอาการใน อีก 10-20 วันหากมีอาการอีกให้รีบไปหาหมอ ใกล้บ้านทันทีนางอัยดากล่าว

คณบดีนิติฯแจงสี่เบี้ย “ทักษิณ” กินรวบประเทศไทย! ยึดได้ทุกองค์กร-จับตา “ธ.ค.” อุ้ม “แม้ว” กลับบ้าน “อำ � นาจบริ ห าร-นิ ติ บั ญ ญั ติ - ตุ ล าการ” และครอบงำ� “ทหาร” เชื่อยึดสภากลาโหมได้ ทุกอย่างก็จบ พร้อมเดินหน้าคุมพลังงาน-ขาย รัฐวิสาหกิจ หมุนเอาเงินอนาคตอุดปัญหาหนี้ สาธารณะ ซ้�ำ ยังเอือ้ ผลประโยชน์พวกพ้องสร้าง เครือข่ายให้เข้มแข็ง จั บ ตาธั น วาคมนี้ พ รรคเพื่ อ ไทยดั น พ.ร.บ.ปรองดอง-แก้ รั ฐ ธรรมนู ญ ผ่ า นสภาฯ วิสามัญ มุ่งปลดล็อกอุ้มแม้วกลับบ้าน ด้านฝ่าย ความมัน่ คงจีว้ งการกฎหมายต้องตืน่ ตัวสร้างบรร ทัดฐานประชาธิปไตย อย่าปล่อยให้รัฐเผด็จการ ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานคณบดี เข้ามาปกครองได้ คณะนิติศาสตร์นิด้า ระบุ หลังเสธ.อ้ายพ่าย? “นับแต่นี้ต่อไป ให้ถือว่า เสธ.อ้าย ได้ สั่ ง ยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม จะเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นของ “ระบอบทักษิณ” เพื่อกินรวบประเทศไทย ทั้ง ตายไปแล้ว” คำ�กล่าวบนเวทีครั้งสุดท้ายของ “เสธ.อ้าย” การครอบงำ� 3 องค์กรหลักด้วยการรุกคืบ

พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ แกนนำ� กลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม ยังก้องสะท้อนในใจ ของผู้ไปร่วมชุมนุมเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่าน มา พร้ อ มๆกั บ ความคั บ ข้ อ งใจว่ า ประชาชน ไม่มีสิทธิแม้แต่ที่จะแสดงออกถึงความคิดทาง กระบวนการทางประชาธิปไตยของรัฐบาลที่ ประกาศเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยตลอด เวลาอย่างพรรคเพื่อไทย ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร เป็นผู้นำ�ตัวจริง ได้เลยหรือ สิ่งที่เห็นมีแต่ ความเป็นเผด็จการใช้ความรุนแรงเพื่อขัดขวาง กระบวนการแสดงออกทางประชาธิปไตยด้วยซ้�ำ และทันทีทเี่ สธ.อ้าย ประกาศยุตกิ ารชุมนุม จึงเกิดคำ�ถามตามมาว่า “ระบอบทักษิณ” ต่อ จากนี้ไปจะไม่มีใครหยุดยั้งได้จริงหรือไม่?โดย เฉพาะพลังของภาคประชาชนถึงยุคอ่อนแอจริง หรือไม่ และอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยจากนี้

ไป ซึ่งทีม Special Scoop มีคำ�ตอบ! ระบอบทักษิณเตรียมกินรวบประเทศไทย “ม็อบเสธ.อ้ายครัง้ นีส้ ะท้อนให้ประชาชน เห็นว่าอำ�นาจของรัฐบาลมีความเข้มแข็งมากแต่ เป็นการเข้มแข็งในลักษณะเผด็จการซึ่งน่ากลัว” ศ.ดร.บรรเจิ ด สิ ง คเนติ คณบดี ค ณะ นิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวและวิเคราะห์ว่า ม็อบของเสธ.อ้าย ที่ต้องยุติการชุมนุมไปทำ�ให้เห็นภาพของการ วางแผนมาดีของฝ่ายรัฐ แต่ฝ่ายรัฐไม่ได้ถือว่า ชนะเนือ่ งจากม็อบครัง้ นีม้ ปี ระเด็นอ่อนไหวทีค่ น ไทยรับไม่ได้ดังนั้นในแง่ของสังคมไทย เรื่องนี้ เป็นประเด็นที่ยังไม่จบ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 24


ซึ่งเชื่อว่าพ.ต.ท.ทักษิณมีความสามารถใน การหมุนเอาเงินอนาคตมาใช้ได้ดี ดังนั้นสิ่งที่ จะเกิดขึ้นคือจะมีการขายรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นกัน อย่างมาก และจะมีการกูเ้ งินกันมากกว่าทุกวันนี้ “สิ่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม เห็ นได้ ชั ด ว่ า กลุ่ ม การ เมืองฝ่ายรัฐบาลต้องการมาก 2 ส่วนคือส่วน ของการควบคุมทรัพยากรด้านพลังงานและผล ประโยชน์ และอีกส่วนคือการพยายามหาราย ได้จากระบบเงินที่เรียกว่า Paper Trade หรือ เงินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการลงทุนจริง และไม่ได้ ทำ�ให้เกิดผลิตผล” โดยรัฐบาลจะทำ�ประเทศไทย ให้เหมือนประเทศสิงคโปร์เน้นการลงทุนใน อุตสาหกรรมการเงิน แต่ไม่ได้เกิดผลผลิตจริง อีกทั้งสังคมไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยน แปลงครั้งใหญ่ถ้ายังปล่อยให้ระบอบทักษิณเดิน หน้าต่อไปและจะเกิดความเสียหายอย่างมาก โดยคีย์เวิร์ดของ “ระบอบทักษิณ” คือ การเข้ า มาสู่ ภ าคการเมื อ งของระบบทุ น นิ ย ม เบ็ดเสร็จผ่านระบบพรรคการเมืองโดยจะยังมี การใช้ พ รรคการเมื อ งและระบบการแจกเงิ น รากหญ้าในโครงการประชานิยมเพื่อชนะการ เลือกตัง้ และก้าวเข้าสูก่ ารคุมอำ�นาจรัฐในระบอบ ประชาธิปไตย “ระบอบนีไ้ ม่ได้น�ำ เงินแค่ให้รากหญ้าหรือ ให้คนจนแต่จริงๆ แล้วมีการแฝงเพื่อนำ�เงินงบ ประมาณมาให้พรรคพวกสร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มตัวเองในการคุมอำ�นาจทางการเมืองแบบ เบ็ดเสร็จในทุกระดับด้วย” สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อระบอบทักษิณคุม อำ�นาจรัฐได้ สิง่ ต่อมาทีร่ ะบอบนีจ้ ะทำ� เมือ่ ดูจาก ความพยายามตัง้ แต่สมัยรัฐบาลทักษิณ 1 ทักษิณ 2 คือการคุมอำ�นาจบริหาร อำ�นาจนิติบัญญัติ และอำ�นาจตุลาการอย่างเบ็ดเสร็จ ดัน พ.ร.บ.ปรองดอง-แก้ รธน.เข้าสภา ดั ง นั้ น หากประเมิ น ความต้ อ งการของ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ที่ ต้ อ งทำ �ให้ สำ � เร็ จ เพื่ อ การ คุมอำ�นาจหลักของประเทศแบบเบ็ดเสร็จคือ การผลักดันพ.ร.บ.ปรองดอง และการแก้ไข รัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าจะมีการผลักดันในเดือน ธั น วาคมนี้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารเปิ ด ประชุ ม สภาวิ สามัญฯ “พ.ร.บ.ปรองดอง จะเป็นการปลดล็อก ตัว พ.ต.ท.ทักษิณให้กลับมาประเทศไทยได้และ ดำ�เนินการอะไรที่ต้องการได้ขณะที่การแก้ไข รัฐธรรมนูญมีเป้าหมายที่จะให้สภาฯสามารถ แต่งตั้ง ส.ว. องค์กรอิสระและองค์กรศาลได้ ซึง่ เป็นการครอบงำ�อำ�นาจฝ่ายตุลาการเบ็ดเสร็จ” ตรงนี้คือสิ่งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างที่สุด! ศ.ดร.บรรเจิดกล่าวต่อว่าขณะนี้วงการกฎ หมายมีการพูดคุยกันและทราบว่าฝ่ายการเมือง มีความพยายามอย่างมากที่จะครอบงำ�ในส่วนนี้ ทั้งในภาพรวมและส่วนบุคคล กล่าวคือ ใคร ที่หมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ หรือศาลก็มีความพยายามที่จะเจาะเป็นรายคน หรือส่งคนของตัวเองเข้าไปให้ได้ ซึ่งการแก้

รัฐธรรมนูญถ้าทำ�สำ�เร็จก็จะถือว่าครอบงำ�ได้ ทั้งหมด “ฝ่ า ยการเมื อ งพยายามเข้ าไปวุ่ น วายที่ ศาลปกครองอย่างมาก ซึ่งมีข่าวว่าประธานศาล ปกครองไม่แฮปปี้เลยในส่วนของศาลยุติธรรม สิ่งที่ฝ่ายนี้ต้องการมากคือต้องการเข้าไปครอบ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง แต่ก็ยังทำ� ไม่สำ�เร็จ” ส่วนภาคข้าราชการ ขณะนี้ก็มีการเข้ามา แทรกแซงหมดแล้ว รวมถึงในวงการตำ�รวจด้วย ซึ่งเห็นภาพได้ชัด ส่วนทหารแม้ว่าภาพจะออก มาว่าเป็นคนละกลุม่ แต่กม็ กี ารใช้อ�ำ นาจทางการ เมืองเข้ามาต่อรองอย่างมากโดยเฉพาะประเด็น การดำ�เนินคดีกับทหารในช่วง พ.ค. 53ซึ่งทำ�ให้ รัฐบาลกับทหารยังอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ แบบประนีประนอมแต่กใ็ ช่วา่ ในแวดวงทหารจะ ไม่มีจุดอ่อนให้ฝ่ายการเมืองเจาะเข้าไป “ถ้ า ครอบสภาฯ กลาโหมได้ เ มื่ อ ไร เมื่อนั้นจะถึงจุดเปลี่ยนของทหาร โดยสภาฯ กลาโหมจะประกอบด้วยผู้นำ�เหล่าทัพ รวมกับ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหมรวม 7 คน และรู้มาว่าฝ่ายการเมืองสามารถเข้าไปได้แล้ว บางส่วนแต่ยังครอบงำ�ไม่ได้ทั้งหมด ตรงนี้ถ้าครอบงำ�ได้หมดก็เป็นจุดเปลี่ยน ของทหารที่สำ�คัญมากและโอกาสจะเป็นอย่าง นั้นก็มีอยู่ ไม่ใช่ไม่มี ปัจจุบันฝ่ายการเมือง ต้องการที่จะรุกคืบเข้ามาทุกด้าน จึงเดินหน้า ทุกทางเพื่อเข้าครอบงำ�ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่ น่ากลัวมาก” ตรงนี้แหละที่ระบอบทักษิณจะเกิดแทน ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ จะ เหลือเพียงแต่ชื่อ แต่รูปแบบได้เปลี่ยนไปเพราะ ถูกฝ่ายการเมืองกลืนทั้งหมด และประเทศไทย จะกลายเป็นระบอบทุนนิยมเผด็จการตามความ พยายามของกลุ่มการเมือง

“ท้ายที่สุดระบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่ 2 ส่วน คือเงินที่ได้มาจากอุตสาหกรรมพลังงานและ อุ ต สาหกรรมการเงิ น จะไปกระจุ ก ตั ว อยู่ กั บ ครอบครัวและเครือข่ายทางการเมืองของรัฐบาล เผด็จการทุนนิยมเท่านั้น ต่อไปทุนต่างชาติจะเข้ามาสูบทรัพยากร ของไทยจนหมด การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของ ไทยจะถูกกันจนไม่สามารถเข้าถึงได้เลย ฐาน เกษตรกรรมของไทย หรือแม้กระทั่ง SMEs จะล่มสลายหมด ชุมชนก็จะไม่สามารถเข้าถึง ทรัพยากรได้” เขาเรียกว่าระบบกินรวบ! “ดูอย่างพม่า จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสหรัฐ อเมริกาและจีนให้ความสนใจที่จะไปได้ประ โยชน์ จ ากทรั พ ยากรของพม่ า กั น อย่ า งมาก ประเด็นก็คือไม่ใช่ว่าใครจะเป็นคนครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ แต่ใครกันที่เข้าถึง และได้ประโยชน์ซึ่งบอกได้ว่าไม่ใช่ส่วนของ ประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้เลย” ดั ง นั้ น จึ ง มองว่ า ระบอบทั ก ษิ ณ นี้ เ ป็ น ระบอบที่น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อประเทศ ชาติอย่างมาก และจุดที่จะทำ�ให้ระบอบทักษิณ เติบโตได้มากทีส่ ดุ คือ พ.ร.บ.ปรองดอง และการ แก้ไขรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามพยายามอย่างมากจาก ฝ่ายพ.ต.ท.ทักษิณในเวลานี้ “มั่นคง” เชื่อประชาชน-นักกฎหมายต้อง ออกโรง เช่นเดียวกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคง ที่ เ ป็ น ห่ ว งว่ า ระบอบทั ก ษิ ณ กำ � ลั ง จะกิ น รวบ

ประเทศไทยโดยกล่าวว่า ระบอบทักษิณนั้นชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ ไรแล้วว่ามีรปู แบบเป็นเผด็จการ มีความต้องการ ให้ ฝ่ า ยการเมื อ งครอบงำ �ได้ ทั้ ง หมด ทั้ ง ฝ่ า ย นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และตุลาการ คำ�ถามคือวันนี้ใครยังเป็นคนของประชาชน? แหล่ ง ข่ า วด้ า นความมั่ น คงวิ เ คราะห์ ว่ า หลักการคานอำ�นาจในระบอบประชาธิปไตย ไทยนั้นจะมีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ ขณะนี้ ร ะบอบทั ก ษิ ณ ได้ เ ข้ า ครอบงำ � ฝ่ายบริหารจากการชนะเลือกตั้งและความที่มี ส.ส.จำ�นวนมาก รวมกับมีคะแนนสนับสนุน จากฝ่าย ส.ว.เกินครึ่ง จึงคุมเสียงส่วนใหญ่ใน สภาฯไว้ได้เบ็ดเสร็จในฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ฝ่ายตุลาการที่ยังเชื่อว่า ระบอบ ทักษิณยังไม่สามารถเข้าครอบงำ�ในจุดสูงสุดได้ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง แต่ในศาลยุตธิ รรมยังมีปญ ั หาใหญ่ทฝี่ า่ ยการเมือง รุกคืบเข้ามามาก “เพียงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในระบบยุติธรรม โดยเฉพาะระบบศาลยุติธรรม จะต้องมีขั้นตอน ของการสืบสวนโดยตำ�รวจหรือดีเอสไอ ก่อนส่ง ต่อมายังอัยการสูงสุด และเข้าระบบศาล ตอนนี้ ฝ่าย พ.ต.ท.ทักษิณ เขาควบคุมตำ�รวจ ดีเอสไอ และอัยการได้แล้ว ถ้าตำ�รวจทำ�หลักฐานอ่อน ถึง ขัน้ อัยการก็สง่ ไม่ฟอ้ งก็ได้ตรงนีศ้ าลเองก็อาจใช้ อำ�นาจไม่ได้เต็มที่” ดังนั้น หากจะหยุดยั้งระบอบทักษิณจึง เหลือเพียงแต่การขับเคลื่อนของภาคประชาชน ที่จะมีพลังที่สุดแม้จะยังเกิดขึ้นไม่ได้ “ถ้ามองในแง่ของกลุม่ องค์กรพิทกั ษ์สยาม เรียกว่าเสียเปรียบ ขณะเดียวกันฝ่ายได้เปรียบ คื อ ฝ่ า ยรั ฐ บาลที่ ก ดดั น ม็ อ บได้ อ ย่ า งเด็ ด ขาด เมื่อ เสธ.อ้ายประกาศยอมแพ้ก็ต้องยอมรับว่า เป็นภาพไม่สวยนัก แต่จริงๆแล้วผู้ชุมนุมแม้จะ โกรธในช่วงแรกแต่พอสักพักจะเข้าใจว่าผู้นำ� มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตผู้ชุมนุมไว้ก่อน เพราะ คาดแล้วว่ากลางคืนจะมีการสร้างสถานการณ์วา่ อ่านต่อหน้า 26

ถึงเวลานั้นประเทศไทยจะเป็นแบบไหน? ขายรั ฐ วิ ส าหกิ จ -ปั่ น เงิ น หมุ น อุ ด หนี้ ส า ธารณะ ศ.ดร.บรรเจิดกล่าวว่า ประเทศไทยจะมีการผันเงินเข้าพวกพ้อง ฝ่ายการเมืองกันอย่างหนักและอีกส่วนหนึง่ ภาษี ของประชาชนจะถูกนำ�มาใช้เพื่อการหาเสียง โดยไม่ ส นใจเรื่ อ งหนี้ ส าธารณะของประเทศ เพราะคนในระบอบนี้คือ พ.ต.ท.ทักษิณ และ ทายาททางการเมือง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 25

ภาพการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมของกลุ่มตำ�รวจ ขอบคุณภาพจากเนชั่น


คณบดีนิติฯแจงสี่เบี้ย “ทักษิณ” กินรวบประเทศไทย! ยึดได้ทุกองค์กร-จับตา “ธ.ค.” อุ้ม “แม้ว” กลับบ้าน ต่อจากหน้า 25

ภาพการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมของกลุ่มตำ�รวจขอบคุณภาพจากไทยรัฐ กลุ่มผู้ชุมนุมไปขว้างระเบิดซึ่งจะเกิดความชอบ ธรรมในการให้ตำ�รวจมาสลายม็อบได้จึงจำ�เป็น ต้องหยุดการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย ชีวิต”แหล่งข่าวความมั่นคง ระบุ นอกจากนีเ้ ขายังบอกอีกว่าแม้ครัง้ นีร้ ฐั บาล จะชนะการศึก แต่ยังไม่เรียกว่าชนะสงคราม เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะฝ่ายตำ�รวจ ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าวใส่ผู้ชุมนุมประกอบกับการ ที่ รั ฐ บาลใช้ วิ ธี ก ารปิ ด กั้ น การแสดงออกด้ า น ประชาธิปไตยจึงมองว่า การจัดการชุมนุมครั้ง นี้ของ เสธ.อ้ายแม้จะจุดไฟไม่ติด แต่ก็ได้เพาะ เชื้อไว้แล้วโดยเฉพาะเรื่องหมิ่นสถาบันเบื้องสูง “การหมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพของ พ.ต.ท.ทักษิณนั้น เดิมคนรู้แต่ยังไม่ค่อยกระจาย ไปมากนักแต่ตอนนี้กระจายไปได้มาก ก็เป็น โจทย์ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต้องตอบ ขณะเดียวกันนายกฯก็อึดอัดใจเพราะ ไม่กล้าตอบตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ไม่มีวันตาย ไปจากสังคมไทย” “รัฐตำ�รวจเผด็จการ”? อีกโจทย์ทรี่ ฐั บาลยิง่ ลักษณ์จะต้องตอบให้ ได้คือรัฐบาลใช้อำ�นาจรัฐเกินกว่ากฎหมายหรือ ไม่ถา้ ใช่กถ็ อื ว่าในขณะนีร้ ฐั บาลกำ�ลังปกครองใน รูปแบบที่เรียกว่า “รัฐตำ�รวจเผด็จการ” “คำ�ถามคือเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพการ ชุมนุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ 63 ที่บังคับใช้กฎหมายอยู่ตรงไหน กับการที่ รัฐพยายามอ้างว่ารัฐต้องใช้กฎหมายควบคุมฝูง ชนตามกฎหมายความมั่นคงภายใน ซึ่งมีการใช้ วิธกี ารทัง้ สกัดกัน้ ผูช้ มุ นุม ข่มขูค่ กุ คาม มีการใช้ ตะปูเรือใบ ตัง้ ด่านตรวจปัสสาวะเพือ่ ทำ�ทุกอย่าง ไม่ให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมได้เป็นการละเมิด สิทธิประชาชนหรือไม่” อีกประการหนึ่งรัฐบาลยังมีท่าทีที่ขัดต่อ การละเมิดสิทธิสื่อมวลชนในการจับตัวช่างภาพ ที่ถ่ายรูปสถานการณ์การชุมนุมไป ทั้งๆที่ก็เป็น

เหตุการณ์ปกติ เป็นการทำ�อาชีพสื่อมวลชน ตามปกติ แ ต่ รั ฐ บาลกลั บ ปิ ด กั้ น การทำ � หน้ า ที่ สื่อมวลชนหรือไม่ การต่อต้านระบอบทักษิณให้ได้จึงอยู่ที่ การขับเคลื่อนของวงการกฎหมายที่ต้องออกมา แสดงบทบาทว่าการใช้กฎหมายที่ขัดกันอยู่นี้ อะไรที่ผิดหลักประชาธิปไตยกันแน่ ทั้ ง 2 เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ ว งการ กฎหมายไทยไม่ควรจะอยู่เฉยแต่ต้องหาคำ�ตอบ ในเรื่องนี้เพื่อให้ความรู้แก่สังคม ไม่เช่นนั้น ก็ เ ท่ า กั บ ยอมรั บ ว่ า การที่ รั ฐ บาลใช้ ค วามเป็ น เผด็จการเข้ามาปกครองนัน้ เป็นสิง่ ทีน่ กั กฎหมาย ยอมรับได้และเป็นสิ่งถูกต้อง

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็จะออกมาชุมนุมโดยทันที อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคงต้องคิดหนักที่ จะทำ�เรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าเป็นเงื่อนไขที่กลุ่มพัน ธมิตรฯ ต้องออกมาชุมนุมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ว่าจะอย่างไร พั น ธมิ ต รฯ ต้ อ งทำ � ทุ ก ทางเพื่ อ หยุ ด ยั้ ง พ.ร.บ.ปรองดองให้ได้หากรัฐบาลคิดว่าต้องการ ให้เกิดความขัดแย้ง หรือคิดว่าจะสามารถหยุด ความขัดแย้งได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับตรงนั้น แต่ คาดว่า การผลักดันพ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ อาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะในฝ่ายคนเสื้อแดง เองที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็มีไม่น้อย

เช่น ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด นี้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นในเรื่องของพ.ร.บ.ปรองดอง ที่ ล้ า งความผิ ดให้ กั บ ทหาร ยิ่ ง นั บ วั น ที่ ไ ด้ มี การไต่สวนชันสูตรพลิกศพขึ้นมาว่ามีคนเสื้อ แดงบางกลุ่มเสียชีวิตภายใต้การทำ�งานของฝ่าย ทหารนั้นก็ยิ่งทำ�ให้สถานการณ์ยากขึ้นไปอีกที่ จะมีการออกพ.ร.บ.ปรองดอง ดังนั้นในมุมของ คนเสื้อแดงเองจึงไม่น่าจะเห็นด้วยกับการตรา กฎหมายลักษณะนี้ขึ้นมาและหากพันธมิตรฯ ออกมาชุมนุมก็คงยากที่จะมีมวลชนคนเสื้อแดง มาคัดค้านแนวทางของพันธมิตรฯ

“ถ้ายังปล่อยให้เป็นรัฐตำ�รวจเผด็จการต่อ ไปก็จะมีการใช้อำ�นาจที่มากเกินกว่ากฎหมาย กำ�หนดต่อไปอีก แล้วเสรีภาพภาคประชาชนจะ อยู่ที่ไหนตรงนี้เชื่อว่าภาคประชาชนจะไม่ยอม และกลายเป็นเชื้อที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อต่อต้าน รัฐบาลต่อไป” ประเด็นสำ�คัญจึงอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายต้อง ออกมาแสดงให้เห็นพลังของกลุ่มนักกฎหมาย ด้ ว ยว่ า อั นไหนเป็ น การทำ � ลายความเป็ น ประ ชาธิปไตยและต้องสร้างความกระจ่างให้สังคม เพือ่ เป็นบรรทัดฐานแบบประชาธิปไตยทีถ่ กู ต้อง ตามหลักกฎหมาย พธม.ฮึ่ม ค้าน พ.ร.บ.ปรองดอง แก้รธน. เตรียมเคลื่อน ด้าน ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เผย ท่าทีของกลุ่มพันธมิตรฯ ว่า หากมีการผลักดัน พ.ร.บ.ปรองดอง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสภาฯ เมื่อไรกลุ่มพันธมิตรฯ ก็พร้อมที่จะ ออกมาขับเคลื่อนมวลชนเพื่อคัดค้านเพราะเป็น เงื่อนไขการชุมนุมที่พันธมิตรฯ ได้ประกาศไว้ แล้วว่าถ้ามีเรื่องพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ การล้างความผิดให้กับ

เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย H.E. James Wise ได้เปิดที่พักทูตรับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร บัณฑิตยานนท์ ผู้อำ�นวยการ โครงการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ทรงศรี ฟอแรน คุณวัชรี นิวเอลล์ จากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี และคณะครูอาสาฯ 6 ท่านที่ จะมาทำ�การสอนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โครงการปีที่ 21 ที่นครซิดนีย์ เพื่อสนทนาเกี่ยว กับโครงการภาคฤดูร้อนที่ทางโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี และใน ปีนี้จะเริ่มโครงการในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เรื่องลึกลับในออสเตรเลีย...ตอน ๑๘

“ผีแห่งวินด์เซอร์” ทิวทัศน์ของวินด์เซอร์เหนือแม่น้ำ�ฮอว์คสเบอรีในปี ๑๘๒๔

ทิวทัศน์ของกรีนส์ฮิลส์ (วินด์เซอร์) ริมแม่น้ำ�ฮอว์คสเบอรีในปี ๑๘๐๙ สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรัก... ตามใจ ฉันฉบับนี้ผมขออนุญาตนำ�เรื่องราวลึกลับใน ออสเตรเลียมาเสนออีกครัง้ แม้ดจู ะนำ�เสนอค่อน ข้างถี่ แต่มที า่ นผูอ้ า่ นจำ�นวนไม่นอ้ ยทีช่ อบอ่าน เรื่องลึกลับ อีกทั้งเป็นเรื่องที่เขียนง่ายที่สุดเมื่อ เทียบกับเรื่องอื่น ๆ แรงจู งใจที่ ผ มนึ ก จะเขี ย นเรื่ อ งผี ที่ วิ น ด์ เซอร์ขึ้นมานั้นมาจากบทความข่าวเรื่อง The Real Ghostbusters : Spirit is Willing in Hunt for Sydney’s Phantoms ในหนังสือพิมพ์เดอะเด ลีเทเลกร๊าฟฉบับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ความยาวสองหน้ากระดาษ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับทีม ถ่ายทำ�สารคดีลกึ ลับ Haunted Australian นำ�ทีม งานพร้อมอุปกรณ์จับผีเทคโนโลยีสูงเข้าไปจับ สิ่งลึกลับภายในโรงแรมและผับที่มีชื่อว่า “แมค ควอรี อาร์มส์ โฮเทล” (Macquarie Arms Hotel) ที่วินด์เซอร์ ในบทความมีการถ่ายทอดคำ�พูดหนึ่งของ นายเคด โจนส์ผู้ก่อตั้ง Haunted Australian กล่าวถึงหนังผีและละครซีรี่ทางทีวีเกี่ยวกับเรื่อง ผีว่า เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับผีในความเป็นจริง นายโจนผู้เชื่อว่าผีมีจริง กล่าวไว้ว่า “...ผีอาจ ทำ�ร้ายคนได้แต่ร้อยละ ๙๐ ของช่วงเวลา (ของ ผี) พวกเขาเพียงต้องการให้พวกเรารู้ว่าพวกเขา อยู่ที่นี่เท่านั้น” สำ � หรั บ ผมไม่ เ คยดู ร ายการ Haunted Australian แต่จากการท่องอินเทอร์เน็ตติดตาม ผลงานของนายโจนทำ�ให้เชื่อว่า เขาน่าจะทำ� รายการอย่างตรงไปตรงมา ดังที่เขากล่าวว่า .... งานของเขาคือการรวบรวมชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นปริศนา

ทางประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน และให้ความรู้แก่ ผู้ชมถึงสิ่งที่พวกเขาพบ เพื่อให้ผู้ชมตัดสินเอา เอง......งานของ Haunted Australian จึงจืดชืด ไม่น่าสนใจ ไม่น่าหวาดกลัว อย่างเก่งก็เจอแต่ เสียงประหลาดทีบ่ นั ทึกได้ และภาพ obt หรือ ดวงกลมสีขาวทีพ่ วกเขาเชือ่ ว่าเป็นวิญญาณ ผิด กับรายการผีทปี่ ระเทศไทย ทีม่ กี ารต่อเติมเสริม แต่ง ชีน้ �ำ และปลุกเร้าให้ผชู้ มติดตาม ก็เพือ่ ผล ประโยชน์ในเชิงพานิชย์เป็นที่ตั้ง

@@@@

ก่อนที่จะเล่าเรื่องผีแห่งวินด์เซอร์ ผมขอ อนุญาตเล่าถึงประวัตของสถานทีท่ เี่ รียกว่า“วินด์ เซอร์” พอสั งเขปก่ อนครั บ วิ นด์ เ ซอร์ หรื อ Windsor มีฐานะเป็นเมือง (town) ขึ้นอยู่กับ เขตเทศบาลเมือง ฮอว์คสเบอรี หรือ City of Hawkesbury council ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ� ฮอว์คส เบอรีทางขอบรอบนอกด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของนครซิดนีย์ มีประชากรจากการสำ�รวจสำ�มะ โนประชากรปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) จำ�นวน ๑,๘๐๓ คน ประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นผูเ้ กิดในออสเตรเลีย รองลงมาคืออังกฤษร้อย ละ ๓.๕, นิวซีแลนด์ร้อยละ ๑.๖, ฟิลลิปปินส์ ร้อยละ ๑.๑, สก๊อตแลนด์ร้อยละ ๐.๙ และ เนเธอร์แลนด์ร้อยละ ๐.๗ วินด์เซอร์ถือเป็นสถานที่ตั้งรกรากบนผืน ทวีปออสเตรเลียที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่สาม นับจากอังกฤษ นำ�ชาวผิวชาวข้ามน้ำ�ข้ามทะเล เข้ามาตัง้ รกรากเครัง้ แรกในปี ๑๗๘๘ (๒๓๓๑)

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 27

โดยก่อตั้งเมืองในปี ๑๗๙๑ (พ.ศ. ๒๓๓๔) เนื่องจากมีสภาพดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก แรกทีเดียวพืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ ชี อื่ ว่า “กรีนฮิลส์” หรือ Green Hills ตามสภาพเนินเขาที่ปกคลุมด้วย พันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๑๘๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๕) ผู้สำ�เร็จราชการล็อชแลน แมคควอ รีได้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการและ เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วินด์เซอร์” ตามอย่างเมือง วินด์เซอร์ริมแม่น้ำ�เทมส์ทางตะวันตกของกรุง ลอนดอนในอังกฤษ ผู้ สำ � เร็ จ ราชการแมคควอร่ี เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว น สำ�คัญในการก่อร่างสร้างเมืองโดยมีนายฟราน ซิส กรีนเวย์อดีตนักโทษผู้เป็นสถาปนิกคู่บารมี ทำ�หน้าที่ออกแบบอาคารหลายแห่งเช่นโบสถ์, โรงเรียน และเรือนจำ� เป็นต้น ในทศวรรษที่ ๑๘๙๐แม่น้ำ�ฮอว์คสเบอรี เกิดตื้นเขินด้วยการทับถมของโคลนเลน เรือ ไม่ ส ามารถแล่ น เข้ า ถึ ง วิ น ด์ เ ซอร์ ไ ด้ อี ก ต่ อไป แต่รถไฟได้เปิดบริการวิ่งถึงวินด์เซอร์เป็นการ ชดเชยมาตั้งแต่ปี ๑๘๖๔ (พ.ศ. ๒๔๐๗)

@@@@

ทีนี้ลองมาดูผีที่มีการบันทึกว่ามีผู้พบเห็น ในวิ น ด์ เ ซอร์ ต ามที่ ผ มค้ นได้จากหนัง สือ และ อินเทอร์เน็ตและต้องขอย้ำ�อีกครั้งสำ�หรับท่านที่ ต้องการอ่านเรื่องผีแบบหวีดสยองขวัญแล้วละ ก็ต้องผิดหวังเช่นเคย

ผีกลุ่มแรกเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนตามถนน หนทางสายหลักของวินด์เซอร์มีออกมาปรากฎ ร่างให้เห็นจนคนในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา หวาดกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนนอกบ้านใน ยามค่ำ�คืน ถ้าจำ�เป็นก็ต้องมีเพื่อนร่วมเดินไป ด้วยให้อุ่นใจ เข้าตำ�รา “คนเดียวหัวหาย สอง คนเพื่อนตาย” ถนนทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีคนเจอผีมากทีส่ ดุ คือถนน จอร์จทางคมนาคมสายหลักของเมืองวินด์เซอร์ เมื่อสมัยกว่าร้อยปีที่ผ่านมา ผมขอยกตัวอย่าง ที่ มี บั น ทึ กในหนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ น ด์ เ ซอร์ แอนด์ ริชมอนด์ กาเซท สักสองเรื่อง เรื่องแรกปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๑๘๙๒ (พ.ศ. ๒๔๓๕) กล่าว ว่าในเวลาตีสอง ๒๐ หรือ ๓๐ นาทีของเช้า วันอาทิตย์ มีชายสองคน เดินมาจากสถานีรถ ไฟวินด์เซอร์มาตามถนนจอร์จ เมื่อเดินมาถึงฝั่ง ตรงข้ามร้านของมิสเตอร์มอร์ทลีย์ พวกเขาเห็น ร่างของผูห้ ญิงรูปร่างสูงสองคนในชุดสีขาวสวม เสือ้ คลุมไร้แขนสีเข้มทีโ่ บกปลิวไสวไปด้านหลัง ของพวกเธอ และแล้วทั้งสองก็ตกใจจนแทบ ช็อค เมื่อต่างฝ่ายก็มองไม่เห็นเท้าของเธอและ ร่างนั้นก็ไม่มีส่วนใดสัมผัสพื้นถนนเลย แต่ได้ เคลื่อนไหวด้วยความเร็ว ตามมาในทิศทางเดียว กับชายทัง้ สอง การเคลือ่ นทีข่ องร่างหญิงสาวทัง้ สองผ่านไปอย่างไร้เสียงใด ๆ จนกระทั่งผ่าน มาถึงหน้าธนาคารเอ.เจ.เอส. และร้านของมิส เตอร์เฟรเซอร์รา่ งในชุดขาวก็เริม่ จางและหายไป แล้วร่างดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นอย่างจาง ๆ อ่านต่อหน้า 36

โบสถ์เซนต์แมทธิว มองจากสุสาน


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 28


“คุณค่าแห่งตน” การวัดสุขภาพจิตมีหลายรูปแบบ แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีบ่ ง่ บอกว่าเรามีสขุ ภาพจิตแข็งแรงและมัน่ คง คือ เมื่อตัวเรามองเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นที่น่าเสียดายหลายคนมีหน้าตาดี เกิดในครอบครัว มีพร้อมทุกสิ่ง มีโอกาสเข้ารับการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ตัวเองกลับไม่เห็นคุณค่า ของตน ในทางตรงกันข้ามมีบางคนขาดโอกาสดังกล่าวแล้วมองดูตัวเองด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อ ต่ำ�ใจ คิดว่าตนเองด้อยคุณค่าเพราะเกิดมาจน ขาดโอกาสเรียนหนังสือ หน้าตาไม่ดี และงานที่ ทำ�ก็ไม่มีหน้ามีตา เมื่อใดก็ตามถ้าให้ความรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าเข้ามาครอบครองความรู้สึกนึกคิด ก็จะก่อให้ เกิดอารมณ์นอ้ ยใจ กลุม้ ใจ และท้อแท้ใจ บุคคลทีม่ ปี มด้อยในเรือ่ งดังกล่าวอาจแสดงออกบางสิง่ บางอย่างชนิดที่เราอาจคาดไม่ถึง ทั้งนี้ก็เพราะเขาอยากให้คนอื่นสนใจ เขาต้องการให้ผู้อื่นมอง ตนเองมีค่า แต่ในทางตรงกันข้ามบางคนมีอารมณ์ซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจในอำ�นาจวาสนา พยายาม แยกตนเองออกจากสังคม สาเหตุหรือองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้คนมีความรู้สึกไร้คุณค่ามีหลายประการ แต่ผมขอ นำ�มากล่าวเพียงบางประการ 1. เราให้ผลสัมฤทธิ์เป็นตัวกำ�หนดคุณค่าของตน เนื่องจากเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการ แข่งขัน และเรามักเอาผลงานมาประชันแข่งขัน ฉะนั้นคนเราจึงให้ขนาดของผลสัมฤทธิ์เป็นตัว กำ�หนดคุณค่าแห่งตน คือ ถ้าเขารูส้ กึ ว่าผลสัมฤทธิไ์ ม่เป็นไปตามทีค่ าดไว้ เขาจะมองตนเองด้อย ค่า การปฏิบัติต่อตนเองเช่นนั้นดูเหมือนจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่ตนเอง ไม่มีใครที่จะทำ�ให้ผล สัมฤทธิค์ งทีห่ รือดีขนึ้ ตลอดเวลา บางครัง้ ผลสัมฤทธิเ์ ป็นไปตามความคาดหมายหรือดีกว่าทีค่ าด การณ์ไว้ แต่บางครั้งแม้ทำ�ดีที่สุดแล้วก็จริงผลอาจจะไม่เป็นไปตามคาด นั่นจะทำ�ให้คุณค่าของ ตนเองลดไปด้วย หรือ ไม่ใช่เลยเรามีค่าเพราะความเป็นเรา ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของเรา 2. เราให้สังคมเป็นกระจกสะท้อนตัวเรา หลายคนมีจุดอ่อนไหวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลายครั้งคำ�วิจารณ์ของเขาเหมือนกระจกเงาที่ไม่มีคุณภาพ คือไม่ได้สะท้อนภาพที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจอารมณ์ไม่ดีช่วงใดช่วงหนึ่งและอาจพูดอะไรในสิ่งที่ไม่ควรพูด บุคคลที่รับ อารมณ์ หรือ ฟังคำ�พูดของคุณเขาอาจพูดว่า “คุณนีแ่ ย่มาก คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์” “คุณแย่มาก ที่ใช้คำ�พูดลักษณะนี้” คำ�พูดของเขาทำ�ให้คุณรู้สึกว่าชีวิตทั้งหมดไม่ดี ไม่เอาไหน ทั้งๆ ที่เราไม่ ได้ท�ำ เช่นนัน้ ทุกครัง้ ฉะนัน้ เราต้องระมัดระวังอย่าให้ค�ำ วิพากษ์วจิ ารณ์เป็นตัวกำ�หนดคุณค่าของ เราตลอดเวลา อย่าเงี่ยหูฟังหรือเที่ยวค้นหาว่าคนอื่นคิดและพูดเกี่ยวกับตัวเรามากเกินไป เฉพาะ อย่างยิ่งอย่าไวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนเกินไป 3. เราเอาตัวเราเปรียบกับผู้อื่น เราคงได้ยินคำ�ว่า ทุ่งหญ้าหรือสนามหญ้าบ้านอื่นเขียวกว่า บ้านเราเสมอ นั่นคือเรามักจะไม่พึงพอใจในความเป็นเรา และพยายามจะลอกเลียนแบบให้เป็น เหมือนคนอื่น ไม่ว่าวิธีการพูด แต่งกาย และการกระทำ� ภาษาที่เราใช้กันคือ การดัดจริตของ เรา การชื่นชมผู้อื่นไม่ผิด แต่จะผิดก็คือเมื่อเราหันมาดูถูกตนเอง จงพึงพอใจและภูมิใจในตัวเรา แล้วไปหางานและกิจกรรมทีต่ รงกับความเป็นเรา และเราจะสำ�เร็จสูงสุด อย่าดูถกู ดูแคลนตนเอง ถ้าเราไม่ให้เกียรติตนเองแล้วจะหวังให้ใครเห็นคุณค่าตัวของเรา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 29

อ่านต่อฉบับหน้า


สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

กฎจราจรใหม่ที่ทุกคนต้องรู้ โดย ..........มาลิน วงศ์ทวีวัฒนา ........อาสาสมัครสวัสดิภาพสมาคม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2012 เป็นต้น มา มีกฎหมายใหม่บังคับใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยส่วนใหญ่เป็นกฎจราจรที่บังคับใช้อยู่แล้ว เพี ย งแต่ ทำ �ให้ ชั ด เจนและเข้ าใจง่ า ยขึ้ น การ เปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะมีผลต่อผูใ้ ช้รถใช้ถนนทุก ท่าน ดังนัน้ ท่านควรอ่านและศึกษาข้อมูลเหล่านี้ ให้เข้าใจ ท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rms.nsw.gov.au กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2012 กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือ ถือมีผลต่อผู้ขับขี่อย่างไรบ้าง ขณะทีร่ ถกำ�ลังเคลือ่ นหรือหยุดอยู่ (แต่ไม่ ได้จอด) ผู้ขับขี่อาจใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรฯ ออกหรือรับสาย หรือใช้เพื่อฟังเพลงได้ ต่อเมือ่ โทรศัพท์มอื ถือติดตัง้ ไว้กบั อุปกรณ์ จับยึดทีบ่ ริเวณแผงหน้ารถ หรือ ผูข้ บั ขีส่ ามารถ ใช้โทรศัพท์โดยไม่จำ�เป็นต้องจับต้องโทรศัพท์ แต่อย่างใด ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ส่งข้อความ, ส่งวิดีโอ, สนทนาออนไลน์ (online chatting), อ่าน ข้ อ ความและอี เ มล ขณะที่ ร ถกำ � ลั ง เคลื่ อ น หรือหยุดอยู่ (แต่ไม่ได้จอด) ผู้ขับขี่ต้องไม่ถือ โทรศัพท์ไว้ในมือนอกเสียจากจะส่งโทรศัพท์ ไปให้ผู้โดยสาร การใช้ฟังก์ชั่น GPS ของโทรศัพท์มือ ถือ (หรืออุปกรณ์ช่วยขับอื่นๆ) จะใช้ได้ต่อเมื่อ โทรศัพท์มือถือติดตั้งไว้กับอุปกรณ์จับยึดซึ่งถูก ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานที่กำ�หนดเพื่อ วัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ และ ตำ�แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ต้องไม่รบกวนหรือบดบัง ทัศนวิสยั ของผูข้ บั ขี่ และ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยขับ

ต้องไม่รบกวนผู้ขับขี่ หรือขัดขวางการควบคุม รถยนต์ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มี ผ ลต่ อ ผู้ หั ด ขั บ ขี่ ย านยนต์ ป ระเภทป้ า ย L(Learner) และผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ P1อย่างไร ผู้ หั ด ขั บ ขี่ ย า น ย น ต์ ป ร ะ เ ภ ท ป้ า ย L(Learner) และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ P1ห้ ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ยานยนต์ไม่ว่า กรณีใด ๆ กฎหมายนี้ถูกนำ�มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรก ฎาคม 2007 เพราะว่าผู้หัดขับขี่ยานยนต์ป้าย L และผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตขับขี่ P1 กำ�ลังพัฒนาการ ควบคุมยานยนต์และทักษะความรู้เกี่ยวกับการ เกิดอุบัติเหตุ การใช้โทรศัพท์มือถือจะทำ�ให้ ผู้เพิ่งเริ่มขับขี่ยานยนต์เสียสมาธิ งานวิจัยพบ ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับขี่ยาน ยนต์เป็นการเสี่ยงต่ออันตรายเพราะทำ�ให้ผู้ขับขี่ สนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ช้าลงและเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน การลงโทษ ค่าปรับสำ�หรับการใช้โทรศัพท์มือถือ: ถูก ตัด 3 แต้ม (ตัด 4 แต้มหากกระทำ�ผิดในเขต ของโรงเรียน) และจะถูกปรับ 298 เหรียญ (397 เหรียญหากกระทำ�ผิดในเขตของโรงเรียน) ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านขับขี่กันอย่างระมัด ระวังนะค่ะ อย่าเสี่ยงใช้มือถือขณะขับรถ อีก ไม่นานก็จะถึงเทศกาลวันหยุด หากทำ�ผิดกฏใน ช่วงนั้น แน่นอนค่ะบทลงโทษก็หนักกว่าในช่วง วันธรรมดา...ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ ฟรี ชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ ทุกชัน้ เรียนจะทำ�การสอนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2512 สนใจติดต่อ คุณ แองเจลล่า 0448 708 003 Learning English through songs ทุกวันอังคารเวลา 10 โมงเช้าถึง เที่ยงตรง จัดที่ Youth Zone, 143 Forest Rd, Hurstville. English Class ทุกวันเสาร์เวลา 10 โมงเช้าถึง เทีย่ งตรง จัดที่ 31 MacMahon St, Hurstville Dancing Group ทุกวันเสาร์เวลา เที่ยงถึงบ่ายโมงตรง จัดที่ 31 MacMahon St, Hurstville Reading Group วันพฤหัสสุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าถึง เที่ยงตรง จัดที่ Hurstville Library, Cnr Queens Rd and Dora St สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบ

เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิม มิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ สวัสดิภาพสมาคมกำ�ลังรับสมัครเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในตำ�แหน่ง Administration Officer โดยไม่จำ�กัดประเภทของวีซ่า ซึ่งงานอาสามัครนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ย้าย มาอยู่ใหม่ในประเทศออสเตรเลียได้มีโอกาสฝึกการทำ�งานในระบบงานประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก้าวเข้าสู่ระบบการทำ�งานของประเทศออสเตรเลีย สนใจติดต่อ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 หรืออีเมล์มาที่ outreach@thaiwelfare.org สินีนาฎ ขานทะราชา e-mail : outreach@thaiwelfare.org CITY วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 9.30 น.-17.00น. Thai Welfare Association Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St, SYDNEY, NSW 2000 Ph: 9264 3166 Fax: 9264 3009 ROCKDALE วันจันทร์ 09.30 น.-15.00น. St George’s Migrant Resource Centre 552 Princes Highway, Rockdale, NSW 2216 Ph: 9597 5455 Fax: 9567 3326 หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ดังนัน้ ในบางช่วงเวลาจะไม่มใี ครอยูท่ สี่ �ำ นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรื อ นั ด หมายเข้ า มาพบที่ สำ � นั ก งานสวั ส ดิ ภ าพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

“สมบัติผู้ดี” รู้ไว้ไม่ขายหน้าชาวโลก โดย ............ASTVผู้จัดการออนไลน์ ต่อจากหน้า 11

(๔) ย่อมไม่เพลิดเพลินจนละเลยให้การ เสีย (๕) ย่อมเป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบ (๖)ย่อมเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาเมื่ออยู่ ในหน้าที่ (๗) ย่อมมีมานะในการงานไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำ�บาก (๘) ย่อมเป็นผู้ทำ�อะไรทำ�จริง (๙) ย่อมไม่เป็นผู้ดึงดันในที่ผิด (๑๐) ย่อมปรารถนาความดีต่อการงานที่ ทำ�อยู่เสมอ สมบัติของผู้ดี ภาค ๗ ผู้ดี ย่อมเป็นผู้ใจดี

ผิดพลาด (๒) ย่อมไม่ใช้วาจาอันข่มขี่

กายจริยา คือ (๑) เมื่อเห็นใครทำ�ผิดพลาดอันน่าเก้อ กระดากย่อมช่วยกลบเกลื่อนหรือ ทำ�ไม่เห็น (๒) เมื่อเห็นสิ่งของของใครตกหรือจะ เสื่อมเสียย่อมต้องหยิบยื่นให้หรือบอก ให้รู้ตัว (๓) เมื่อเห็นเหตุร้ายหรืออันตรายจะมีแก่ ผู้ใด ย่อมต้องรีบช่วย

กายจริยา คือ (๑) ย่อมไม่พักหาความสบายก่อนผู้ใหญ่ (๒)ย่อมไม่เสือกสนแย่งชิงที่นั่งหรือที่ดู อันใด (๓) ย่อมไม่เที่ยวแย่งผู้หนึ่งมาจากผู้หนึ่ง ในเมื่อเขาสนทนากัน (๔) เป็นผู้ใหญ่จะไปมาลุกนั่งย่อมไว้ช่อง ให้ผู้น้อยมีโอกาสบ้าง (๕) ในการเลี้ยงดูย่อมแผ่เผื่อเชื้อเชิญแก่ คนข้างเคียงก่อนตน (๖) ในที่บริโภค ย่อมหยิบยกยืน่ ส่งสิง่ ของแก่ผอู้ นื่ ต่อ ๆ ไป

วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เยอะเย้ยถากถางผู้กระทำ�

มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่มีใจอันโหดเหี้ยมเกรี้ยวกราด แก่ผู้น้อย (๒) ย่อมเอาใจโอบอ้อมอารีแก่คนอื่น (๓) ย่อมเอาใจช่วยคนเคราะห์ร้าย (๔) ย่อมไม่เป็นผู้ซ้ำ�เติมคนเสียที (๕) ย่อมไม่เป็นผู้อาฆาตจองเวร สมบัติของผู้ดี ภาค ๘ ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแต่แก่ตัวถ่ายเดียว

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Nov 2012 ซื้อ ขาย

ซื้อ

A$ ขาย

30.98 31.18 30.94 31.28 30.95 31.20 30.99 31.32 30.99 31.32

32.36 32.47 32.39 32.51 32.51

ซื้อ

U$

ขาย

30.33 30.29 30.30 30.34 30.34

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

19 20 21 22 23

1,283.65 1,276.41 1,276.39 1,279.51 1,281.70

24950 25100 25000 25100 25100

4,382.60 4,407.50 4,390.70 4,432.40 4,431.50

12,764.82 12,788.74 12,836.89 12,836.89 13,009.68

ไม่มุ่งแต่กระทำ�กิจส่วนตน (๗)ย่อมไม่รวบสามตะกลามสี่กวาดฉวย เอาของที่เขาตั้งไว้เป็นกลางจนเกินส่วน ที่ตนจะได้ (๘)ย่อมไม่แสดงความไม่เพียงพอใจ ในสิ่งของที่เขาหยิบยกให้ (๙)ย่อมไม่นิ่งนอนใจให้เขาออกทรัพย์ แทนส่วนตนเสมอ เช่นในการเลี้ยงดูหรือ ใช้ค่าเดินทางเป็นต้น (๑๐) ย่อมไม่ลืมที่จะส่งของซึ่งคนอื่นได้ สงเคราะห์ให้ตนยืม (๑๑)การให้สิ่งของหรือเลี้ยงดูซึ่งเขาได้ กระทำ�แก่ตนย่อมต้องตอบแทนเขา วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ขอแยกผู้หนึ่งมาจากผู้หนึ่ง เพื่อจะพาไปพูดจาความลับกัน (๒) ย่อมไม่สนทนาแต่เรื่องตนถ่ายเดียว จนคนอื่นไม่มีช่องจะสนทนาเรื่องอื่นได้ (๓)ย่อมไม่นำ�ธุระตนเข้ากล่าวแทรกใน เวลาธุระอื่นของเขาชุลมุน (๔)ย่อมไม่กล่าววาจาติเตียนของที่เขา หยิบยกให้แก่ตน (๕)ย่อมไม่ไต่ถามราคาของที่เขาได้ หยิบยกให้แก่ตน (๖)ย่อมไม่แสดงราคาของที่หยิบยกให้แก่ ผู้ใดให้ปรากฏ (๗)ย่อมไม่ใช้วาจาอันโอ้อวดตนและหลบ หลู่ผู้อื่น มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่มีใจมักได้ (๒) ย่อมไม่ตั้งใจปรารถนาของรักเพื่อน (๓) ย่อมไม่พงึ ใจการหยิบยืมข้าวของทอง เงินซึ่งกันและกัน (๔) ย่อมไม่หวังแต่จะพึ่งอาศัยผู้อื่น (๕)ย่อมไม่เป็นผู้เกี่ยงงอนทอดเทการงาน ตนให้ผู้อื่น (๖) ย่อมรู้คุณผู้อื่นที่ได้ทำ�แล้วแก่ตน (๗) ย่อมไม่มีใจริษยา

0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

Baht ซื้อ ขาย

19 20 21 22 23

Nov 2012 Thai

1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

25050 25200 25100 25200 25200

35.20 35.71 35.64 35.67 35.74

24590 24741 24635 24741 24741

29.03 29.47 29.43 29.45 29.51

24950 25450 25500 25600 25600

สมบัติของผู้ดี ภาค ๙ ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริตซื่อตรง กายจริยา คือ (๑)ย่อมไม่ละลาบละล้วงเข้าห้องเรือนแขก ก่อนเจ้าของบ้านเชิญ (๒)ย่อมไม่แลลอดสอดส่ายโดยเพ่งเล็ง เข้าไปตามห้องเรือนแขก (๓)ย่อมไม่เทีย่ วฉวยโน่นหยิบนีข่ องผูอ้ นื่ ดู จนเหลือเกินราวกับว่าจะค้นหาสิ่งใด (๔)ย่อมไม่เที่ยวขอหรือหยิบฉวยดู จดหมายของผู้อื่นที่เจ้าของไม่มี ประสงค์จะให้ดู (๕)ย่อมไม่เทีย่ วขอหรือหยิบฉวยดูสมุดพก หรือสมุดจดรายงานบัญชีของผู้อื่น ซึ่งตนไม่มีธุระเกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ (๖)ย่อมไม่เที่ยวนั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือ ของผู้อื่น (๗)ย่อมไม่เที่ยวเปิดดูหนังสือ ตามโต๊ะเขียนหนังสือของผู้อื่น (๘)ย่อมไม่แทรกเข้าหมู่ผู้อื่นซึ่งเขาไม่ได้ เชื้อเชิญ (๙) ย่อมไม่ลอบแอบฟังคนพูด (๑๐) ย่อมไม่ลอบแอบดูการลับ (๑๑) ถ้าเห็นเข้าจะพูดความลับกัน ย่อมต้องหลบตาหรือลี้ตัว (๑๒) ถ้าจะเข้าห้องเรือนผูใ้ ดย่อมต้องเคาะ ประตูหรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อน วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัว หรือการในบ้านของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง แก่ตน (๒) ย่อมไม่เที่ยวถามเขาว่า นั่นเขียนหนังสืออะไร (๓)ย่อมไม่เที่ยวถามถึงผลประโยชน์ที่เขา หาได้เมื่อตนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (๔)ย่อมไม่เอาการในบ้านของผู้ใดมา แสดงในที่แจ้ง (๕)ย่อมไม่เก็บเอาความลับของผู้หนึ่งมา เที่ยวพูดแก่ผู้อื่น อ่านต่อหน้า 32

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ มีเกณฑ์การ ใช้จ่ายที่สูงมาก ควรควบคุมให้ดีๆ ไม่เช่น นั้น คุณจะต้องเดือดร้อนพอสมควร อะไรที่ ไม่จ�ำ เป็นก็ตอ้ งหยุดซือ้ อย่าฟุม่ เฟือย ส่วนการ งานยังพอไปได้ ในด้านความรัก อาจทำ�ให้ คุณเหนื่อยใจ ปัญหาก็เรื่องเดิมๆ แต่แก้ไม่ถูก จุด ไม่เปิดใจคุยกัน แล้วจะลงเอยด้วยดีหรือ? ปีฉลู ถ้าต้องทำ�อะไร ขอให้ตั้งใจทำ�ให้ดีที่สุด โดยไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ให้สูงสด จะได้ไม่ ต้องผิดหวัง เพราะความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ แน่นอนที่สุด บางครั้งอาจจะมีตัวแปรที่ไม่ได้ คาดคิด ทุกเรื่องเป็นไปตามวิบากกรรมที่เรา เคยสร้างไว้ ดังนั้น ถ้าอยากให้ชีวิตพบแต่สิ่ง ดีๆ เราก็ต้องทำ�แต่ความดีเท่านั้น ปีขาล ดวงของคุณในช่วงนี้ การงานและการเงิน อาจจะติดขัดบ้าง แต่จะเป็นแค่ระยะหนึง่ เท่านัน้ เมื่อดวงดีขึ้น ชีวิตก็จะดีขึ้น แต่ขอให้ระลึกไว้ เสมอว่า ดวงขึ้นอยู่กับกรรมคือ การกระทำ� และกรรมก็ขนึ้ อยูก่ บั กิเลส ทางพุทธจึงสอนให้ เราละกิเลส พระพุทธองค์สอนไว้ว่า ชีวิตนี้ ไม่มคี วามบังเอิญ ทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับเรา ล้วน แล้วแต่เกิดจากกรรมของเราทั้งสิ้น

ปีมะเมีย ในช่ วงนี้ทำ � อะไรก็ ราบรื่น มีแต่สิ่ง ดีๆ เข้ามาในชีวิต ก็ไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาท และไม่เหลิง เพราะความไม่แน่นอนคือความ แน่นอน จงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังทั้งกาย และใจ ในด้านความรัก คนโสดทีไ่ ปรักคนทีม่ ี เจ้าของ คุณจะต้องช้ำ�ใจเพราะเขาไม่เลิกกับคน เก่าอย่างแน่นอน คิดในทางที่ดี ก็ดีแล้ว คุณ จะได้ไม่สร้างเวร ปีมะแม ระวังสุขภาพไว้บ้าง โรคเก่าๆจะกำ�เริบ ทำ�ให้คุณล้มป่วย อย่าทำ�งานมากจนลืมพักผ่อน ให้เพียงพอ ระวังเงินที่หามาได้ จะต้องนำ�มา รักษาชีวติ อย่างเดียว ไม่มโี อกาสเสวยสุข ส่วน ความรัก คนโสดมีความรักคืบหน้าไปในทางที่ ดีขนึ้ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว เข้าใจกันดีขนึ้ มาก ความสัมพันธ์ราบรื่น ปีวอก การงานของคุณยังไม่ค่อยจะดีนัก จะทำ� อะไรก็ต้องใจเย็น อย่าใจร้อนวู่วาม โดยเฉพาะ เมื่อเจรจาเรื่องงาน ไม่เช่นนั้น คุณจะพบกับ ความเสียหายด้วยอารมณ์วู่วามของคุณเอง ผล ประโยชน์ที่ควรได้รับก็หลุด ในด้านความรัก คนโสดจะทะเลาะกับคนรักจนต้องห่างกันระยะ หนึง่ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว สงบปากคำ�ไว้เถอะ

ปีเถาะ ดวงชะตาช่วงนี้ยังไม่ดีนัก ยังคงมีปัญหา ติดขัด ไม่ราบรืน่ อย่าอารมณ์เสียฟุง้ ซ่าน ควร ทำ�ใจให้สงบ มองหาสาเหตุให้พบ แก้ไขปัญหา ให้ถูกจุด หรือถ้าต้องรอเวลาก็ต้องรอ ในด้าน ความรัก คนโสดจะมีมือที่สามเข้ามาทำ�ให้มี ปัญหา ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ชีวิตรักจะราบ รื่นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเงินเท่านั้น

ปีระกา ดวงยังไม่ค่อยดีนัก ต้องเตือนตัวเองว่า อย่าใจร้อนวูว่ าม ไม่เช่นนัน้ จะทำ�ให้สญ ู เสีย แต่ ถ้าใจเย็น คุณจะสามารถผ่านปัญหาไปได้ดว้ ยดี ถ้าทำ�ใจให้นิ่งและมองหาเหตุให้ถูก แก้ปัญหา ให้ตรงเป้าหมาย ปัญหาก็จะคลีค่ ลายไปได้ ใน ด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนัก

ปีมะโรง ในช่วงนี้ ถ้ามีใครมาขอยืมเงิน อย่าให้ เด็ดขาด เพราะนอกจากคุณจะไม่ได้เงินคืนแล้ว ยังจะต้องเสียเพื่อนไปด้วย ดังนั้น คุณจะเลือก เสียเงินแล้วเสียเพื่อน(แน่ๆ) หรือจะเลือกไม่ เสียเงิน แต่เสียเพื่อน เพราะเวลายืมก็ให้คำ� ชม แต่เมื่อไรที่ทวง เพื่อนจะเคืองและหมางใจ กัน ส่วนความรัก มีอะไรก็คุยกันเอง ไม่ต้อง ไปปรึกษาใคร

ปีจอ ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ทำ�อะไรก็เริ่ม จะดีขึ้น แต่จิตใจยังไม่สงบนัก ยังมีความ วุน่ วายอยู่ ขอให้ปล่อยวางเถอะ ทำ�ใจให้สบาย อย่ารุ่มร้อน สงบสติอารมณ์บ้าง แล้วชีวิตจะ ค่อยๆดีขึ้น ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ราบ รื่น และยังคงไปได้เรื่อยๆ เหมือนเดิม

ปีมะเส็ง การเงินในช่วงนี้อยู่ในความตึงเครียด ถ้า ไม่ควบคุมให้ดี รายจ่ายมีเยอะมากทั้งที่จำ�เป็น และไม่จำ�เป็น ส่วนการงานยังพอไปได้ แต่ อาจจะมีปัญหาติดขัด ไม่ราบรื่น ด้านความรัก อาจมีเรือ่ งทะเลาะกันเพราะมือทีส่ าม ต้องระวัง ปัญหาชูส้ าว ทีจ่ ะทำ�ให้ความรักไปไม่รอดทัง้ คน โสดที่มีคนรักและคนที่มีคู่ครองแล้ว

ปีกุน ดวงในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ดีไปหมด การเงินก็คล่องมือ การงานราบรื่น ได้รับความ ช่วยเหลืออย่างดี ชีวิตในช่วงนี้ ต้องเรียกว่า กรรมดีก�ำ ลังส่งผล จงน้อมรับด้วยใจสงบ อย่า ลิงโลดหรือจงใช้ชีวิตด้วยไม่ประมาท ส่วน ความรัก ผู้ที่มีคู่ครองแล้ว จะงอนกันบ้าง ตามประสาลิ้นกับฟัน ส่วนคนโสด ความรักยัง คงไปได้เรื่อยๆ


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/607

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/603

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก *LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! E-mail: boun1@bigpond.com เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

2005/599

126/597

(02) 9283 0396 1640/601

1971/604

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น “โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

1428/614

Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

• • • •

3175/600

Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

“สมบัติผู้ดี” รู้ไว้ไม่ขายหน้าชาวโลก ต่อจากหน้า 31

โดย ............ASTVผู้จัดการออนไลน์

(๖) ย่อมไม่กล่าวถึงความชั่วร้าย อันเป็นความลับเฉพาะบุคคลในที่แจ้ง (๗) ย่อมไม่พูดสับปลับกลับกลอก ตลบตะแลง (๘) ย่อมไม่ใช้คำ�สบถติดปาก (๙) ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำ�มุสา มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่งลับ หลังอย่างหนึ่ง (๒) ย่อมเป็นผู้รักษาความไว้วางใจแก่ ผู้อื่น (๓) ย่อมไม่แสวงประโยชน์ในทางที่ผิด ธรรม (๔) ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรง สมบัติของผู้ดี ภาค ๑๐ ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชั่ว กายจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เป็นพาลเที่ยวเกะกะระรั้วและ กระทำ�ร้ายคน (๒) ย่อมไม่ข่มเหงผู้อ่อนกว่า เช่นเด็ก หรือผู้หญิง (๓) ย่อมไม่ทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเจ็บอาย เพื่อความสนุกยินดีของตน (๔) ย่อมไม่หาประโยชน์ด้วยอาการที่ ทำ�ให้ผู้อื่นเดือดร้อน (๕) ย่อมไม่เสพสุราจนถึงเมาและติด

(๖) ย่อมไม่มั่วสุมกับสิ่งอันเลวทราม (๗) ย่อมไม่หมกมุ่นในการพนัน เพื่อจะปรารถนาทรัพย์ (๘) ย่อมไม่ถือเอาเป็นของตนในสิ่งที่ เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้ (๙) ย่อมไม่พึงใจในหญิงที่มีเจ้าของ หวงแหน วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เป็นพาลพอใจทะเลาะวิวาท (๒) ย่อมไม่พอใจนินทาว่าร้ายกันและกัน (๓) ย่อมไม่พอใจพูดส่อเสียดยุยง (๔) ย่อมไม่เป็นผูส้ อพลอประจบประแจง (๕) ย่อมไม่แช่งชักให้ร้ายผู้อื่น มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ปองร้ายผู้อื่น (๒) ย่อมไม่คิดทำ�ลายผู้อื่นด้วยประโยชน์ ตน (๓) ย่อมมีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง. (๔) ย่อมเป็นผู้มีความละอายแก่บาป

ขอบคุณที่มา

ผู้เรียบเรียง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน ทราบดี ผู้จัดทำ�คำ�อธิบายเพิ่มเติม ม.ล.ป้อง มาลากุล ๒๕๐๓ ผู้ตรวจทาน นายสุชีพ ปุญญานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ได้ ย ท ไ ู ด เรามที นายความพ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

50/610

6/598

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/597

2954/599

114/598

7/596

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

9787 3948

ขายบ้านพร้อมที่ดิน บ้านครึ่งไทยฝรั่งพร้อมสวน สมุนไพรทุกชนิด เนื้อที่ 3.3 อค. ตกแต่งสวยสำ�หรับจัดงานแต่ง ที่ Sunshine Coast เจ้าของ อยากพักผ่อนขาย $1,200,000 สนใจติดต่อ 0412 691 043

ARMIDALE, NSW

3410/605

3399/596

ขายร้านนวดไทยใจกลางเมือง

บริสเบน $59,000 เจ้าของไม่ต้องนวด มีพนักงานประจำ�ดูแลร้านให้ เป็นร้านนวดไทยนำ�้มัน ถูกกฏหมาย ไม่มีแอบแฝง มี 5 ห้องนวด มีแอร์, shower Net profit $1,200-2000 a week ติดต่อ p_ploy2008@yahoo.com

3409/596

3408/596

รับสมัคร

ผู้ช่วย COOK สามี-ภรรยา หรือ ครอบครัวก็ได้ รักจะทำ�งานร้านอาหาร ไม่มีประสบการณ์สอนให้ มีที่พักพร้อมอาหาร ร้านอยู่ใกล้ทะเล สนใจติดต่อ

โฆษณาติดต่อ

0412 691 043

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

รึก ป สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

ี! ร ฟ ษา

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 33

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต ประกันรายได้ สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3291/612

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/603

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

2929/603

Thai Handyman

2714/620

2225/596

ต้องการขายร้านอาหารไทย ย่าน Mount Annan Shopping Village 70 ที่นั่ง เปิดมา 8 ปีลูกค้าแยะ ขายเพียง $80,000 สนใจติดต่อด่วน 0422 434 586

3401/596

ขาย

แบบ modern ต้อนรับหน้าร้อนดีกว่า

Chilli Spot Thai Cafe AT North Curl Curl ย่านคนรวย ลูกค้าแยะเปิดมานาน ขาย $58,500 โทร.0415 257 478

ขายร้านอาหารไทย ที่สถานท่องเที่ยว ลูกค้าตลอดปี ย่าน Sunshine Coast ใกล้ทะเล 5 นาที มี 50 ที่นั่ง ขายเพียง $120,000 เจ้าของอยากพักผ่อน สนใจติดต่อ 0412 691 043

Restaurant for Sale

เหมาะที่สุดสำ�หรับอาหารไทยหรือเอเชี่ยน อยู่ในเมืองที่ขายดีมากของ Griffith NSW ทำ�เลดีมาก บนถนนใหญ่ ร้านทันสมัย เฟอร์นิเจอร์ใหม่ เคาน์เตอร์ Caesar stone มีเครื่องชงกาแฟ, 2 wide screen ทีวี ครัวตกแต่งอย่างดีเยี่ยม 7 หัวเตา, deep fryer อัตโนมัติ ขนาดใหญ่, oven ใหญ่ 4 หัว และเตาย่างด้านบน ตู้แช่และห้องเย็นใหญ่มาก มีเครื่องล้างจาน ติดต่อ 0409 204 208

3377/597

3388/596

Shop For Lease

เป็นร้านอาหารไทยมาก่อน 142 ตร.เมตร อยู่ใน Busy Shopping Centre ที่ Ermington ทำ�เลดี มีร้านค้ามากมาย Woolworths, ธนาคาร 2 แห่ง, Subway เหมาะสำ�หรับเปิดร้านอาหารไทย หรือร้านอาหารจีน มี Grease Trap มีที่นั่งมากมาย ติดต่อสอบถาม John Malmberg, ECP Commercial Real Estate Mob: 0418 230 310

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

ตกแต่งหน้าร้านเป็นบานพับอลูมิเนียม

3398/602

3400/596

2411/598

ห้องขนาดกลางให้เช่า

Green Square 3 ห้องนอน Security Unit พ่อลูกและนักศึกษาจบจะย้ายออก 10 ธ.ค. เรามีเตียงพิเศษให้ถ้าต้องการจะย้ายเข้าก่อน มาดูได้ ราคาต่ำ�กว่า $130/week สำ�หรับห้องขนาดกลางสำ�หรับสุภาพสตรี ราคารวมน้ำ� แก๊ซ ไฟฟ้า น้องน้ำ� ห้องครัวและห้องนอน ถ้าหากคุณมาอยู่แล้วมีความสุข เข้ากันได้ ค่าเช่ายังจะถูกลงได้อีก ทุกอย่างที่จำ�เป็น ในบ้านมีพร้อมแล้วที่นี่ อยากให้สุภาพสตรีเช่ามากกว่า มาดูได้ติดต่อ RICK 9698 8383 สั่งข้อความไว้ถ้าหากติดงานอยู่หรือ email: sommerlad@hotkey.net.au

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำ�นาญงานมากว่า 20 ปี ราคาเริ่มต้น 8-9 พันเหรียญเท่านั้น สำ�หรับร้านค้าทั่วๆไป โดยรวมกับค่าเขียนแบบและค่าขออนุญาต ของเคาร์ซิลทุกๆอย่างแล้ว

0421343971

www.buildingformdesign.com.au

3389/596

3360/596

ตำ�แหน่งคิทเช่นแฮนด์ 2 ตำ�แหน่ง มีประสบการณ์ ร้านอยู่ต่างจังหวัด มีที่พักพร้อม ติดต่อ

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/599

2534/609

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

รับสมัคร

ไทย Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยในครัว 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ Newcastle มีที่พักพร้อม สนใจติดต่อ 4981 0044

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ Olympic Park และ Black Town สนใจติดต่อ 0411 716 547 3279/596 con

0413 663 038 (4-5ทุ่ม)

3327/596

รับสมัคร

3403/596

ร้านอาหารไทยใน Penrith ต้องการมือออนเทร ทำ�งาน 4 คืน ผู้ช่วยผัดทำ�งาน 2 คืนศุกร์-เสาร์ พนักงานเสริฟ 3 คืน พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ทุกตำ�แหน่งมีประสบการณ์ ติดต่อ Sam 0422 128 165

จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

รับสมัคร

รับสมัครพนักงาน

รับสมัคร

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047

3366/596

3405/596

3397/597

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

CLEANERS REQUIRED Car, ABN, Insurance for cleaning Homes and offices 9904 1905 or office@mrmeticulous.com.au work hours or days to suit you. 3315/613

3383/596 con

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง Chef อาหารไทยชาย 2 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยเชฟ 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

3367/596

ขายร้านอาหารไทยและของชำ�ร่วย ที่ Nelson Bay ด้านในนั่งได้ 90 ที่นั่ง ด้านนอก 30 ที่นั่ง ตกแต่งสวยมาก ติดอันดับร้านอาหารไทยในต่างจังหวัดรัฐ NSW เหมาะสำ�หรับครอบครัวมาบริหารเอง รีบเข้ามาก่อนขณะนี้ ก่อนที่จะถึง Summer Holiday จะเพิ่มยอดขายได้อีกมากมาย ร้านนี้เปิดมา 15 ปีแล้วเจ้าของอยากจะพักผ่อน ขายเพียง $130,000 W.I.W.O ติดต่อ 02 4981 0044

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

3297/599

3298/613

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานนวดแผนไทย นวดน้ำ�มัน มีประสบการณ์ No Sex มีอาหาร+ที่พักฟรี เงินประกัน $100/วัน ร้านอยู่ Point Clare ติดต่อ 0478 801 326, 0422 081 447

3386/596

3372/601

รับสมัครพนักงานหญิงชาย

ทำ�งานนวดไทย นวดน้ำ�มัน ไม่จำ�กัดอายุ ทั้งมีประสบการณ์และไม่มี ติดต่อด่วน เจ้าของใจดี เป็นกันเอง ติดต่อ 04 4969 9902

3404/597

รับสมัครหมอนวด Massage & Waxing

ร้านเปิดใหม่ย่าน busy รับพนักงาน ที่มีประสบการณ์ทำ�งาน P/F ผู้สมัครมีหนังสือ Health Fund rebate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่มีไม่เป็นไร จ่ายดีมาก นวดจริง อยู่ที่ 170 St.John Rd. Glebe (ใกล้ Uni.ซิดนีย์, UTS, Broadway Shopping Centre, Chinatown)

ติดต่อ 0451 302 668

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

เพียงแห่งเดียวที่ Dubbo รัฐ NSW มีใบอนุญาต Fully Licenced เปิดมา 15 ปี เหมาะสำ�หรับเจ้าของดูแลกิจการเอง ติดต่อ 0450 758 865

3392/597

3393/596

CITY FIVE STAR รับสมัครสุภาพสตรี

สถานบริการธุรกิจดีมาก ลูกค้าเยี่ยม จ่ายดีที่สุด ห้องแยกพิเศษ เวลาทำ�งาน คุยกันได้ อายุ 18-35 ปี สวยมีเสน่ห์ รายได้ดีมาก.....$$$!

110 Cathedral St. Woolloomooloo Sydney

02 9368 7788, 0432 484 422

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

1938/603

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/596

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3173/606

3361/595 con

รับสมัคร

1473/598

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

Canberra MIMI CLUB

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 3241/606

3177/601

รับสมัครสุภาพสตรี

DOLL HOUSE IN MANLY

0468 351 176

Siya 0404 793 175 www.dollhousebalgowlah.com.au

ทำ�งานด้านบริการ จ่ายดีมาก ใกล้สถานี Hornsby ธุรกิจดีมาก เวลาทำ�งานปรับให้เข้ากันได้ สนใจติดต่อ

รับสมัครพนักงานหญิงที่ Brisbane city ทำ�งานนวดและบริการอายุไม่เกิน 30 ปี ที่พักฟรี ติดต่อ 0431 036 513 งานบริการ 30 นาที $90 งานนวด 30 นาที $35 3411/601

สถานบริการต้องการขาย

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

CITY Hotel By Hour www.hotelbyhour.com.au

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am 382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

(02) 9267 0061

3395/596

3396/596

Chequers Health Centre

รับสมัครสุภาพสตรี ที่ศูนย์สุขภาพในเมือง เปิดมานาน มีลูกค้าดี ๆ เป็นขาประจำ�มากมาย ต้องการหมอนวด อายุต่ำ�กว่า 35 ปี รับประกันรายได้ มีที่พักให้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ มีเทรนให้ เจ้านายสุภาพสตรี ที่ 79 Goulburn St. Sydney NSW โทรศัพท์ (02) 9212 5152

ต้องการสาวสวยมีเสน่ห์ จ่ายดีมาก 30 นาที $90, 45 นาที $120, 60 นาที $150 มีที่พักฟรี บริหารโดยสุภาพสตรีใจดี สนใจติดต่อ

55/610

3132/601

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรี 18-25

Asian Ladies 5 Stars Luxury Rooms Sun-Thu 10am-2am, Fri-Sat 10am-6am มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ (02)9604 8818, 0401 785 878

รับสมัครสุภาพสตรี

สาวสวยทำ�งานด้านบริการ รายได้ดีมาก อยู่ WA เมือง KALGOORLIE ทำ�งานถึงเป้าตั๋วเครื่องบินฟรี สถานที่สะอาด อาหารที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน

0435 799 609

2269/595

3375/595

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ทั้ง หนังสือพิมพ์ และ ฟรีบนเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

0488-999-897

80/598

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

3394/596

รับสมัครเพื่อนเที่ยวสาวสวย $1500-$4000 ต่อวัน

เราต้องการ : สาวสวยมีเสน่ห์ อายุ 18-25 ปี ภาษาอังกฤษใช้ได้ เราเสนอให้ : เราจ่ายดีที่สุดในซิดนีย์!!!!! ลูกค้าเศรษฐีทั้งนั้น เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว (แม้เพื่อนร่วมงานก็ไม่เห็น) มีอบรมให้ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 0422 152 111 THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 35

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

และชัดขึ้นอยู่เหนือรั้วหลังบ้านของนายดิลโลว์ อีกครั้ง ชายทั้งสองจ้องมองร่างนั้นด้วยอาการที่ หนังสือพิมพ์บรรยายว่า “ขนหัวลุกเหมือนขน เม่น ในขณะทีอ่ นุ หภูมใิ นกระแสเลือดของพวก เขาเยือกเย็นเป็นน้ำ�แข็ง” ผมเข้ าใจว่ า เรื่ อ งราวของผี ที่ วิ น ด์ เ ซอร์ เมื่อกว่าร้อยปีก่อน น่าจะเป็นเรื่องคนในชุมชน โจษจันกันจะเป็นเรื่องจริง หรือเท็จ หรือเป็น เหตุการณ์แกล้งหลอกผีเพื่อให้เข้าใจผิด ก็แล้ว แต่ความเชื่อส่วนบุคคล และเรื่องที่สองที่ผมจะเล่าต่อไป อาจ ให้ความคิดอีกแง่หนึ่ง เรื่องนี้มาจากหนังสือ พิมพ์วินด์เซอร์ แอนด์ ริชมอนด์ กาเซทเช่น กันในฉบับวันที่ ๒๕ มกราคม ๑๗๙๐ (พ.ศ. ๒๔๓๓) บันทึกการให้สัมภาษณ์ประสบการณ์ ขนหัวลุกของชาววินด์เซอร์คนหนึง่ ในสองคนที่ ได้รับประสบการณ์ขนหัวลุกมาแล้ว หนึ่งในสองคนในขณะให้สัมภาษณ์เป็น คนทำ�ขนมปัง และอีกคนเป็นคนขายเนื้อเล่า ถึงประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่นว่า ทั้งสองเคย นึกสนุกที่จะหลอกผีชาวบ้านด้วยการแต่งชุด กระดาษทำ�เป็นผี คนหนึ่งไปแอบนอนหมอบ อยู่ข้างศิลาหน้าหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่หัวมุม เดอะคอร์นวอลลิสของสุสานนิกายแองกลิกัน ส่วนอีกคนหนึ่งเลือกหลบอยู่ระหว่างหลุมศพที่ ไม่ไกลจากคนแรก ทั้งสองเฝ้ารอเหยื่อที่เดินผ่านมา ยิ่งคอย ก็ยิ่งเงียบไม่มีวีแววว่าจะมีคนเดินผ่าน ยิ่งคอยก็ ยิง่ หนาวในทีส่ ดุ หนึง่ ในสองจึงพูดขึน้ ว่า “ชาร์ลี นายยังอยูท่ นี่ นั่ ใช่ไหม?” ชายคนทีส่ องตอบ “ยัง อยู่, บิล” คนแรกตอบว่า“กลับบ้านกันเถอะ” แล้วชายคนทีส่ องก็กระเด้งตัวลุกขึน้ สลัด ชุดกระดาษออก ร้อง (หอน) เสียงดังแล้วปีน ข้ามรัว้ สุสานอย่างรวดเร็วพร้อมกับเร่งฝีเท้ามุง่ สู่ ถนนจอร์จ ในขณะทีช่ ายคนทีห่ นึง่ รีบวิง่ ไล่กวด ตามชายคนที่สองไป

ในขณะที่ชายคนที่สองวิ่งลงมาตามถนน จอร์จ เขาได้ยนิ เสียงชุดกระดาษที่เขาถอดทิ้งไป แล้วดังกอบแกบเคลื่อนที่ตามมาหาเขาอย่างใกล้ ชิด ทำ�ให้เขาเร่งฝีเท้าอย่างไม่คิดชีวิต จนมาถึง โรงแรมและผับ “ฟิตซ์รอย โฮเทล” เขาได้ล้ม และหมดสติ เจ้าของโรงแรมและแขกเมาค้าง คืนรอกลับบ้านตอนเช้าได้ให้ความช่วยเหลือเขา นับจากนัน้ มาชายคนทีส่ องได้เข็ดขยาดไม่ เล่นหลอกผีอกี เลย และไม่เคยผ่านเข้าใกล้สสุ าน และโบสถ์ในเวลาค่�ำ คืน แต่เขาจะไม่เกิดอาการ จิตวิตกจนช็อคไป หากเขาไม่ลืมไปว่า ในขณะ ที่เขาวิ่งอยู่ยังมีเพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนวิ่งตาม หลังเขาอยู่

@@@@

เรือ่ งต่อมาคือสถานทีท่ ไี่ ด้ชอื่ ว่ามีผสี งิ สถิต อยูจ่ นเป็นทีเ่ รือ่ งลือในอดีตคือทีบ่ า้ นพักของบาท หลวงหรือเร็คเตอร์ของโบสถ์เซนต์ แมทธิว แห่ง นิกายอังกลิกัน ซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลจากที่ วัยรุน่ ชาร์ลกี บั บิลเล่นพิเรนแกล้งหลอกผี โบสถ์ เซนต์ แมทธิวได้รับการออกแบบโดยนายพราน ซิส กรีนเวย์และก่อสร้างเสร็จในปี ๑๘๑๗ ส่วน ตัวบ้านพักบาทหลวงมาสร้างเสร็จในอีก ๗ ปีตอ่ มาซึง่ ได้รบั ยกย่องว่าเป็นเร็คเตอร์ทสี่ ง่างามทีส่ ดุ ในออสเตรเลีย บาทหลวงนอร์แมน เจนกินผู้ที่อยู่ในเร็ค เตอร์ของโบสถ์เซนต์ แมทธิวนานที่สุดถึง ๓๐ ปี คือในระหว่างปี ๑๙๐๖ ถึง ๑๙๓๖ (พ.ศ. ๒๔๔๙ ถึง ๒๔๗๙) เป็นผู้ที่บันทึกถึงผีที่สิง สถิตอยู่ในเร็คเตอร์มากที่สุด บาทหลวงเจนกิน กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ท่านเตรียมย้ายเข้ามาอยู่ใน เร็คเตอร์ ท่านได้รับคำ�บอกกล่าวจากผู้อาวุโส ที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนสถานถึงผีที่สิงอยู่ในเร็ค เตอร์ แต่บาทหลวงเจนกินไม่ได้สนใจใด ๆ จนกระทั่งในคืนหนึ่ง ท่านได้ยินเสียงเหมือนมี

ผับและโรงแรมแมคควอรี อาร์มส์ในปัจจุบันมองจากด้านข้าง

ภาพสเก็ตผับและโรงแรมแมคควอรี อาร์มส์ โฮเทลหลังแรกในปี ๑๘๑๕ ก่อนถูกไฟไหม้

ผับและโรงแรมแมคควอรี อาร์มส์ในปัจจุบันมองจากด้านหน้า คนมารื้อของภายในห้องรับประทานอาหารชั้น ล่าง ได้ยนิ เสียงเปิดลิน้ ชัก เสียงเครือ่ งเงินตกพืน้ จึงรีบหยิบเสื้อคลุมลงไปชั้นล่าง โดยหวังว่าจะ ไปเจอขโมย แต่เมือ่ เปิดประตูห้องอาหาร ท่าน พบว่าทุกสิง่ ภายในห้องกลับเงียบเฉียบ ภายใน ห้องถูกจัดอย่างมีระเบียบไม่ถูกแตะต้องใด ๆ อี ก สี่ สั ป ดาห์ ต่ อ มาผู้ ดู แ ลบ้ า นวั ย ชรา ของท่านก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวกันในห้องรับ ประทานอาหาร น้องสาวของบาทหลวงผูซ้ งึ่ เดิน ทางจากซิดนีย์มาอยู่ค้างคืนที่เร็คเตอร์ ต้องตื่น ตกใจกลัวเมื่อได้ยินเสียงเดินหนัก ๆ และเสียง ประหลาดอื่น ๆ ตลอดทั้งคืน พอเช้าวันรุ่งขึ้น เธอก็เก็บกระเป๋ากลับซิดนียแ์ ละพูดว่าจะไม่มวี นั กลับมาค้างที่เร็คเตอร์อีกอย่างเด็ดขาด ในคืนวันหนึ่งบาทหลวงเจนกินและพ่อ ครัวชาวญี่ปุ่นของท่านได้ยินเสียงปริศนาน่าสะ พรึงกลัวของเสียงเท้าหนัก ๆ เดินผ่านทางหิน เรียบเข้าสู่ห้องโถงด้านหลัง และได้ยินเสียง เหมือนมีคนกำ�ลังก่ออิฐ ในวันรุ่งขึ้นพ่อครัว ชาวอาทิ ต ย์ อุ ทั ยได้ ข อลาออกและรี บ เก็ บ ข้ า ว ของจากไป ตลอดเวลาสามสิบปีทอี่ าศัยอยูใ่ นเร็คเตอร์ บาทหลวงเจนกินได้ยนิ เสียงคนเดินในยามค่�ำ คืน นับครั้งไม่ถ้วน และท่านยังหัวเสียบ่อย ๆ เมื่อ พบประตูของเร็คเตอร์ถูกเปิดออกอย่างไม่ทราบ สาเหตุ ทั้ ง ที่ ก่ อ นหน้ า นี้ ท่ า นปิ ด ประตู แ ละ ลงกลอนอย่างดี ไม่มีใครทราบว่าผีที่สิงสถิตอยู่ที่เร็คเตอร์ เป็นใคร มีข้อสมุติฐานอยู่หลายทฤษฎีแต่ที่น่า เป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ผีนักโทษคนหนึ่งที่ เสียชีวิตในระหว่างก่อสร้าง แล้วยังมีด.ญ.แค เทอรีน ร็อกซ์เบิร์กห์หนูน้อย ผู้เสียชีวิตภายใน เร็คเตอร์แห่งนี้ แต่บคุ คลทีมผี เู้ ชือ่ มากทีส่ ดุ ก็คอื บาทหลวง ซามูลเอล มาร์สนั บาทหลวงนิกายเชิรช์ ออฟอิง แลนด์ ผู้มีชื่อเสียงของอาณานิคมนิวเซาท์เวลส์

ในยุคของท่าน ผู้เสียชีวิตที่เร็คเตอร์ในระหว่าง ที่ท่านมาเยี่ยมบาทหลวงเฮนรี สทิลส์แห่งโบสถ์ เซนต์ แมทธิ ว และเสี ย ชี วิ ต ลงในวั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๑๘๓๘ (พ.ศ. ๒๓๘๑) อย่างไรก็ตามผีที่สถิตอยู่ในเร็คเตอร์ไม่ว่า จะเป็นเขาหรือเธอ ได้จากเร็คเตอร์ไปเมื่อเวลา ผ่านไป ผู้เข้ามาอยู่ในเร็คเตอร์ในช่วงหลัง ๆ อย่างเช่น บาทหลวงแคนอน จอห์น บัตเลอ ร์ผู้ซึ่งพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่เร็คเตอร์ตั้งแต่ ปี ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) บอกว่าไม่เคยเจอ เหตุการณ์ประหลาดใด ๆ ทั้งสิ้น

@@@@

ผมเหลือพื้นที่กระดาษท้ายสุดเพื่อกล่าว ถึงผีที่ “แมคควอรี อาร์มส์ โฮเทล” ที่เป็นแรง บันดาลใจให้ผมเขียนเรื่องผีแห่งวินด์เซอร์ ก็ คือผีที่ “แมคควอรี อาร์มส์ โฮเทล” ซึ่งได้ชื่อ ว่าเป็นผับที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นทวีปออสเตรเลีย และยังคงเปิดดำ�เนินกิจการอยู่ถึงปัจจุบัน เป็น อาคารก่ออิฐขนาดสามชัน้ โดยใช้แรงงานนักโทษ วารสารแมคคอวรี ส์ เ จอร์ นั ล ฉบั บ วั น ที่ ๑๒ มกราคม ๑๘๑๑ กล่าวถึงนายริชาร์ด ฟิต เจอราล์ดผู้สร้างแมคควอรี อาร์มส์โฮเทลว่า เพื่อ ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินผู้สำ�เร็จ ราชการแมคควอรีตกลงทีจ่ ะจัดสรรทีด่ นิ ผืนใหญ่ บริเวณใจกลางเมืองวินด์เซอร์ให้กับนายฟิตเจอ ราล์ด โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องสร้างโรงแรม อันโออ่าทันสมัยด้วยการก่ออิฐหรือหินด้วยความ สูงไม่ต่ำ�กว่าสองชั้น นี่คือหลักฐานหนึ่งที่แสดง ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของ ผู้สำ�เร็จราชการแมคควอรี ในการก่อร่างสร้าง เมืองได้อย่างน่ายกย่อง ต่อการแก้ปัญหาถูกตัด เงินช่วยเหลือจากประเทศแม่ เนื่องจากอังกฤษ ต้องเผชิญกับสงครามนโปเลียน

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 36


หนุนสร้างลานบินที่ 3-4 ที่สนามบินนานาชาติซิดนีย์ 11 พ.ย. 2012 แนวความคิดขยายสนาม บินที่ Botany Bay ได้ถูกนำ�กลับมาปัดฝุ่นอีก ครัง้ เพือ่ แก้ปญ ั หาวิกฤติขดี ความสามารถในการ รองรับผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติซิดนีย์ ด้วยการสร้างลานบินใหม่อีกสองลานบิน ซึ่ง แนวความคิดนี้ได้รับการผลักดันจากนาย Mike Baird ร.มต.การคลังของรัฐน.ซ.ว. ลานบิ น แห่ งใหม่ จ ะถู ก เชื่ อ มต่ อโดยสะ พานหรื อ ทางรอดอุ โ มงค์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ สนาม บิ น นานาชาติ Kingsford Smith ที่อ าจจะ เป็นทางออกแทนการสร้างสนามบินที่สองที่ Badgerys Creek และที่ Wilton หลังจากแนว ความคิดที่จะปรับปรุงสนามบินแคนเบอร์ราซึ่ง อยูห่ า่ งจากซิดนีย์ 274 กิโลเมตร เป็นสนามบิน ที่สองของซิดนีย์ภายใต้การสนับสนุนของนาย ตามรายงานของหนั ง สือพิมพ์ซิดนีย์กาเซทฉบับวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๑๘๑๕ (พ.ศ. ๒๓๕๘) กล่าวว่า ผู้ สำ�เร็จราชการได้เดินทางไปเป็น ประธาน พิธีเปิดโรงแรมแมคค วอรี อาร์มส์ โฮเทล ในวันพุธ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ในระหว่างการก่อสร้าง นั กโทษที่ ถู ก เกณฑ์ ม าใช้ เ ป็ น แรงงานก่อสร้างจะถูกโซ่ตรวน ให้อยู่ในพื้นที่ห้องใต้ดิน ใน ขณะที่ ก องทหารราบที่ ๗๓ ในชุ ด แดงที่ ทำ � หน้ า ที่ ค วบคุ ม นักโทษใช้พนื้ ทีช่ นั้ บนเป็นทีพ่ กั ผ่อนหลับนอน ในไม่ช้านักโทษก็ค้นพบ วิ ธี ที่ ทำ �ให้ พ วกเขาผ่ อ นคลาย ความเครี ย ดลงได้ ด้ ว ยการ ลั ก ลอบนำ � ถั ง บรรจุ เ หล้ า รั ม สำ�หรับต้มกลัน่ อย่างผิดกฎหมายจากแม่น�้ำ ฮอว์ค สเบอรีมาสู่ห้องใต้ดินโดยผ่านอุโมงค์ที่พวกเขา เรียกว่า “อุโมงค์ลักลอบขนเหล้ารัม” แต่ “ริ ชาร์ด” กับ “ฟิตซ์พาทริก” นักโทษสองพี่น้อง กลับโชคร้าย เมื่อทั้งสองผสมสูตรเคมีอย่างผิด พลาดทำ�ให้เกิดระเบิดขึ้น ทั้งสองเสียชีวิตอยู่ ภายในชั้นใต้ดิน เมื่ อ ช่ ว งเวลาผ่ า นไปมี ผู้ อ้ า งว่ า เคยเห็ น หรื อ ได้ ยิ น เสี ย งคนก่ อ อิ ฐ เสี ย งคนเดิ น ลาก โซ่ เมื่อผนวกกับประวัติที่เกิดขึ้นกับโรงแรม สองพี่น้องริชาร์ดและฟิตซ์พาทริกจึงถูกยัดเยียด ให้เป็นผีที่สิงสถิตในห้องใต้ดินของโรงแรมจน มาถึงปัจจุบัน พนั ก งานของโรงแรมและผั บ ในปั จ จุ

Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.ที่ได้ รับการต่อต้านอย่างหนัก แนวความคิ ด ของการขยายสนามบิ น ที่ ซิดนีย์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา โดย IAC Aviation เสนอขยายสนามบินภาย ใต้โครงการ Sydney Airport South ซึ่งขณะ นั้นระบุค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ 5.2 พัน ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นอัตราเพียงครึ่งหนึ่งของการ ก่อสร้างสนามบินที่สอง ข้อเสนอในครั้งนั้นกำ�หนดให้สร้างลาน บินที่ 3 และ 4 ทางด้านใต้ของสนามบินซิดนีย์ ด้วยลานบินขนาดความยาว 4,000 เมตร และ กว้าง 760 เมตรทั้ งสองลานบิ น ทางใต้ ข อง Botany Bay แนวลานบินจะอยู่ระหว่างทางตะวันออก

บาทหลวงซามูลเอล มาร์สัน บั น และในอดี ต หลายคนอ้ า งว่ า พวกเขามี ประสบการณ์แปลกเมื่อต้องลงไปชั้นใต้ดินซึ่ง ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บไวน์และสุรา พนักงาน รายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเขามีจิตสัมผัสพิเศษ ทุกครั้ง ทีล่ งไปชัน้ ใต้ดนิ หางตาของเขาจะเห็นวัตถุคล้าย ร่างคน แต่เมือ่ หันไปดูเต็มตาวัตถุนนั้ ก็หายไป บางคนก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดเข้าหาตัว แม้จะ เป็นห้องมีท่อระบายลม แต่ก็ไม่สามารถก่อให้ เกิดลมพัดได้ และมีพนักงานอีกจำ�นวนหนึง่ ได้ รับประสบการณ์เมือ่ ก้าวลงบันไดลงไปชัน้ ล่างก็ คือการได้เสียงขวดเหล้ากระทบกัน นอกจากผี ส องพี่ น้ อ ง ริ ช าร์ ด กั บ ฟิ ต ซ์ พาทริกแล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมายังมีผู้คน ยืนยันว่าได้เห็นผีเด็กหญิงวิ่งเล่น หรือบางครั้ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 37

นาย Mike Baird ของ Cronulla และ Sutherland และทางตะวัน ตกของ Kurnell พื้นที่ซึ่งผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน ต้ อ งเผชิ ญ อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มของโรงกลั่ น น้ำ�มัน, โรงกลั่นน้ำ�ทะเลให้เป็นจืด และโรง บำ�บัดสิ่งโสโครก ผลการศึกษาของรัฐบาลกลางถึงความเป็น ไปได้ในการสร้างสนามบินที่สองที่ Wilton ซึ่ง อยู่ทางใต้ของซิดนีย์ 60 กิโลเมตร โดยมีนาย Anthony Albanese ร.มต.ขนส่งของรัฐบาล กลางเป็นผูผ้ ลักดัน ยังมีประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งเก็บกักน้ำ�ที่ใช้หล่อเลี้ยง ชาวซิดนีย์และ Wollongong และกระทบต่อ เหมื อ งถ่ า นหิ น ที่ อ าจทำ �ให้ รั ฐ บาลต้ อ งอั ด ฉี ด เงินชดเชย และยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างที่จะต้องใช้งบสูงกว่าแหล่งอื่น ๆ ในด้านแนวความคิดที่จะก่อสร้างสนาม

บินที่ Badgerys Creek ซึ่งอยู่ห่างจากซิดนีย์ไป ทางทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร โดยได้รับการ สนับสนุนจากนาย Nick Greiner ประธานคณะ กรรมการสาธารณูปโภคแห่งรัฐน.ซ.ว.และอดีต นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว., IAC Aviation และ นาย Alan Joyce ผู้อำ�นวยการบริหารของสาย การบิน Qantas แต่ได้รบั การต่อต้านจากรัฐบาล กลางเนื่องจากเกรงว่า จะกระทบต่อพื้นที่เขต เลือกตั้งมาร์จินัลทั้งในรัฐสภากลางและรัฐสภา รัฐของพรรคเลเบอร์ อย่างไรก็ตามการสร้างสนามบินที่สอง ในโครงการ Sydney Airport South จะมีสิ่งที่ หลีกเลีย่ งไม่ได้กค็ อื จะทำ�ให้การจราจรบริเวณ ดังกล่าวซึ่งประสบปัญหาติดขัดอยู่แล้ว ติดขัด มากกว่าเดิม

โรงแรมและผับฟิตซ์รอย โฮเทลในปัจจุบัน

ทาวน์เซนเตอร์ในวินด์เซอร์ในปัจจุบัน เธอก็เอาหน้าแนบกระจก ผีตนนี้เชื่อกันว่าเป็น ผีของด.ญ.แมรีวยั ๗ ขวบผูซ้ งึ่ เคยพักอยูใ่ นห้อง นอนใหญ่บนชั้นที่สอง (ชั้นที่สามตามระบบ

อเมริกัน) เธอเสียชีวิตในขณะเกิดเพลิงไหม้บน ชั้นบนสุดที่เธอชอบเล่นซ่อนหาครับ.....พบกัน ใหม่ฉบับหน้า


ชี้อดีตรัฐมนตรีคอร์รัปชั่น ครั้งใหญ่สุดในรอบ 200 ปี 12 พ.ย. 2012 ICAC หรือคณะกรรมการ อิสระต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง(หน่วยงาน คล้ายคลึงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ของ ประเทศไทย) ได้ทำ�การไต่สวนและชี้มูลความ ผิดอดีตรัฐมนตรีรฐั น.ซ.ว.ของพรรคเลเบอร์สอง นายคือนาย Ian Macdonald และนาย Eddie Obeid หลังพบหลักฐานการฉ้อฉลมีมูลค่ากว่า ๑๐๐ ล้านเหรียญและกล่าวว่า “เป็นการคอร์รัป ชั่นที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคของกบฏเหล้ารัม” เมื่อกว่า 200 ปีที่ผ่านมา ICAC กล่าวหาว่านาย Macdonald เมื่อ ครั้ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง ร.มต.กระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติได้ใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีเ่ อือ้ ผลประโยชน์ ให้ กั บ บุ ค คลในสมาชิ ก ครอบครั ว ของเขา นาย Obeid อดีตผู้คุมเสียงส.ส.และส.ว.ของ พรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว.โดยในปี 2008 นาย Macdonald ได้ อ อกใบอนุ ญ าตสิ ท ธิ ใ นการ สำ�รวจแหล่งแร่ถา่ นหินในพืน้ ที่ Bylong Valley ใกล้ Hunter Valley ทีซ่ งึ่ นาย Obeid และพวก พ้องได้กว้านซื้อฟาร์มมาก่อนหน้านั้น นาย Geoffrey Watson ผู้ช่วยประธานที่ ปรึกษาคณะกรรมการ ICAC กล่าวว่าถ้าคดีนี้ พิสูจน์จนถึงขั้นสิ้นสุดแล้ว จะกลายเป็นคดีการ คอร์รัปชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนับจากเหตุการณ์

กบฏเหล้ารัม ทีค่ นในฝ่ายรัฐบาลหาผลประโยชน์ จากหน้าที่สร้างความร่ำ�รวยกันทั่วหน้า นาย Watson กล่าวว่า ใบอนุญาตสำ�รวจ ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้กับ บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกับนาย Obeid มีราคามหาศาล แต่ได้ถกู ขายในราคาถูกเหมือนให้เปล่า (แหล่ง ข่าวบางสำ�นักอ้างว่าในอัตรา 500 ต่อ 1) นาย Macdonald ถูกกล่าวหาว่า เป็นผูเ้ ปิด เผยข้อมูลลับสุดยอดเกีย่ วกับพืน้ ทีเ่ พือ่ เปิดทำ�การ สำ�รวจแร่ให้กับนาย Obeid ต่อมานาย Obeid ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกว้านซื้อที่ดิน และหรือให้ เพื่อนซื้อที่ดิน นอกนั้นนาย Obeid ยังซื้อหุ้น อย่ า งเป็ น การลั บในบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บใบอนุ ญ าต ทำ�การสำ�รวจอีกด้วย นาย Obeid ปิดบังการเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัทด้วยการใช้นักกฎหมายและที่ปรึกษาที่ว่า จ้างในการหาวิธีปิดบังอำ�พรางการเป็นเจ้าของ โดยนาย Watson กล่าวว่า ICAC มีหลักฐาน แน่ชัดว่า นาย Obeid และครอบครัวรู้ข้อมูล ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นสาธารณะ ว่าจะมีการเปิดสำ�รวจเหมืองถ่านหิน นอกจาก นั้นยังมีหลักฐานว่าครอบครัวของนาย Obeid รับรู้ข้อมูลถึงบริษัทที่ได้รับเชิญในการเข้าร่วม ในการสำ�รวจถ่านหิน ICAC พบว่า นาย Obeid ได้ถือหุ้นอย่าง

นาย Ian Macdonald ลับ ๆ ในบริษัท Cascade Coal ซึ่งได้สิทธิใน อนุญาตสำ�รวจโครงการสำ�รวจ Mount Penny และต่อมาในปี 2010 เขาได้ขายหุ้นไปโดยได้ กำ�ไรเกือบ 60 ล้านเหรียญ นอกจากนัน้ ครอบครัวของนาย Obeid ยัง ได้รับผลประโยชน์มูลค่า 30 ล้านเหรียญ จาก ใบอนุญาตสำ�รวจถ่านหินใกล้บริเวณ Yarrawa นอกจากนั้นนาย Obeid ยังได้รับผลประโยชน์ จากราคาที่ดินที่มีราคาพุ่งพรวดหลายเท่าทันที หลังจากโครงการถูกเปิดเผย นาย Watson กล่าวว่านาย Obeid ได้ วางแผนปกปิดพฤติกรรมฉ้อฉลของตนเอง โดย ผ่านทรัสต์และบริษัทต่าง ๆ อย่างสลับซับซ้อน หลายชั้น ซึ่งเขาอ้างว่า เป็นการสอบสวนที่ซับ ซ้อนและเป็นคดีที่สำ�คัญที่สุดในประวัติศาสตร์ 25 ปีของ ICAC ทีเดียว

นาย Eddie Obeid คณะกรรมการสอบสวนพบว่ า นาย Macdonald ได้ผิดต่อหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี อย่างร้ายแรงในการเปิดเผยข้อมูล และปิดบัง การกระทำ�ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีและที่ประ ชุมพรรคเลเบอร์ ในขณะนั้นนาย Macdonald ได้เอาทรัพย์สินของชาวรัฐน.ซ.ว.ไปให้กับพวก พ้อง, ผู้สนับสนุนพรรคและนักธุรกิจที่เกี่ยว ของกับเขา ทันทีที่ ICAC เปิดเผยผลการไต่สวน นาย John Robertson หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านและ หัวหน้าพรรคเลเบอร์รฐั น.ซ.ว.ได้ออกมา สนอง ตอบด้วยการให้นาย Obeid ออกจากการเป็น สมาชิกพรรคเป็นการชัว่ คราวโดยอ้างว่าข้อกล่าว หาดังกล่าวร้ายแรงกว่าที่จะยอมรับได้

โจรปล้นบ้านรายสัปดาห์

ล่าสุดบ้านครอบครัวเขมร 13 พ.ย. 2012 คนร้ายบุกเข้าปล้น บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของซิดนีย์ ได้เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ล่าสุดคนร้าย 7 คน บุ ก เข้ า บ้ า นครอบครั ว ชาวเขมรในย่ า น Wakeley ใกล้ Fairfield ทางตะวันตก เฉียงใต้ของซิดนีย์ แล้วใช้ปืนขู่บังคับให้ หญิงสาววัย 18 ปีเข้าไปในห้องนอนของ เธอ พร้อมกับเตือนว่าถ้าไม่อยากเปลือง ตัวก็อย่าขัดขืน

ตำ�รวจกล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใน ตอนกลางคืนของวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายนใน ขณะทีน่ .ส.J (นามสมมุต)ิ นักศึกษามหาวิทยาลัย อยูบ่ า้ นตามลำ�พัง ชายทัง้ เจ็ดคนสวมหมวกเล่น สกีคลุมหัว สองคนในนั้นถืออาวุธปืนจู่โจมเข้า มาภายในบ้านถนน Dorset Close ซึ่งปกติเธอ พักอยู่กับบิดาและพี่ชาย คนร้ายได้สงั่ ให้น.ส. J อยูภ่ ายในห้องนอน ในขณะที่พวกเขาทำ�การรื้อบ้านเพื่อหาของมีค่า ทางด้านพี่ชายของน.ส. J กล่าวว่า เขา และคนในครอบครัวไม่ทราบว่าทำ�ไมคนร้ายถึง ตั้งเป้าเข้าปล้นบ้านของตน และขณะนี้น้องสาว ของเขาซึ่งยังอยู่ในอาการขวัญเสียได้ไปพักอยู่ที่ บ้านของญาติเป็นการชั่วคราว ผู้เป็นพี่ชายกล่าวว่า ในคืนเกิดเหตุเขาไม่

ได้อยู่บ้านและทราบข่าวโจรปล้นบ้านเมื่อน้อง สาวโทรมาแจ้งให้ทราบ เหตุการณ์ครั้งนี้น้อง สาวของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ นอกจากยัง ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขากล่าวว่า เหตุการณ์โจรปล้นบ้านถือ เป็นความโชคร้ายซ้ำ�สอง หลังจากมารดาของ เขาได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเมื่อ 6 เดือนที่ ผ่านมา ในขณะทีผ่ เู้ ป็นบิดายังทำ�ใจไม่ได้กบั การ จากไปของมารดา ตำ�รวจกล่าวว่า การบุกเข้าปล้นบ้านครัง้ นี้ คนร้ายได้เอาของมีคา่ และเงินสดไปจำ�นวนหนึง่ ในขณะทีเ่ พือ่ นบ้านกล่าวว่า ขณะเกิดเหตุ พวกเขาไม่ได้เห็นอะไรผิดแปลกหรือได้ยนิ เสียง ร้องใด ๆ จนกระทั่งเวลา 22.00 น.มีรถตำ�รวจ มาจอดกันเต็มถนน เข้าไปสอบถามดูจึงทราบ ว่าเกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้ในช่วงกลางวันแสก ๆ ของ วันนี้ (13 พฤศจิกายน) คนร้ายจำ�นวนหนึ่งได้ บุกเข้าปล้นบ้านที่ที่ถนน Allum St. ในย่าน Auburn โดยคนร้ายในชุดไอ้โม่ง 3 คนได้ใช้ อาวุธปืนขูบ่ งั คับเจ้าของบ้านวัย 60 ปี ก่อนหลบ หนีไปพร้อมของมีคา่ หลังจากนัน้ ไม่นานรถของ หน่วยกูช้ พี ได้ถกู เรียกเข้ามาทำ�การปฐมพยาบาล เจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในอาการช็อคจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น

ตำ�รวจกำ�ลังเข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุถนน Dorset Close

โรงพยาบาลฉลอง 10 ปี สุนัขบำ�บัดคนไข้เด็กได้ผล

14 พ.ย. 2012 โรงพยาบาลเด็ก Children’s Hospital at Westmead ได้จัดงานฉลองครบ รอบ 10 ปีในการใช้สุนัขช่วยบำ�บัดคนไข้เด็ก ในโรงพยาบาล ในช่วงสิปปีที่ผ่านมา สุนัขทุกรูปร่างและ ทุกขนาดได้มาที่โรงพยาบาลเด็ก Westmead ในทุก ๆ วันพุธเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ บำ�บัดด้วยสัตว์เลี้ยงซึ่งดำ�เนินงานโดยสมาคม Delta Society Australia โดยอาสาสมัครจะ นำ�สุนัขของตน ที่ทุกตัวต้องผ่านการตรวจสอบ อย่างเหมาะสมมาแล้วมาเยี่ยมคนไข้เด็กเพื่อช่วย ให้พวกเขาผ่อนคลายจากความตึงเครียด ความ วิตกกังวล และช่วยเสริมกำ�ลังใจให้กบั ผูป้ ว่ ยเด็ก นาง Gilly Paxton ผู้อำ�นวยการฝ่าย

ชุมชนสัมพันธ์และการตลาดของโรงพยาบาลเด็ก Westmead กล่าวว่า โครงการสุนขั บำ�บัดนำ�ไปสู่ การเปลีย่ นแปลงทางคลินกิ ในเชิงบวก สามารถ ช่วยผูป้ ว่ ยเด็กหลายพันคนในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ น มา และในวันนีอ้ าสาสมัครและสุนขั ของพวกเขา ได้เข้าร่วมพิธสี �ำ คัญทีโ่ รงพยาบาล ผูเ้ ป็นเจ้าของ ได้รับเครื่องหมายแสดงเกียรติคุณและสุนัขได้ รับการปฏิบัติอย่างสมเกียรติต่อการมีส่วนช่วย ในโครงการ นาง Suzette McFarlane หนึ่งในอาสา สมัครได้นำ�เจ้า Turbo สุนัขพันธุ์โกลเด้น รี ทรีฟเวอร์มาเข้าร่วมโครงการสุนขั บำ�บัดมาตัง้ แต่ เริ่มโครงการกล่าวว่า Turbo ชอบเด็ก ๆ มาก มันชอบช่วยเด็กในการเดินและปลอบโยนซึ่ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 38


ทางการสั่งคุมเข้มฟาร์มไก่ หลั ง พบไข้ ห วั ด นกระบาด 15 พ.ย. 2012 กระทรวงอุตสาหกรรมขัน้ พืน้ ฐานรัฐน.ซ.ว.ได้เปิดเผยว่าได้เกิดเหตุไข้หวัด นกระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ในรัฐน.ซ.ว. ทำ�ให้ ต้องทำ�การฆ่าไก่จำ�นวน 50,000 ตัว อันเป็น ไปตามมาตรการป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส ร้ายออกจากพื้นที่ ในวันนีฟ้ าร์มเลีย้ งไก่แห่งหนึง่ ที่ Maitland ในภูมิภาค Lower Hunter ได้ถูกปิดตายเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย หรือ CSIRO เข้ า พิ สู จ น์ ส ายพั น ธุ์ ข องไข้ ห วั ด นก แต่ CSIRO ยืนยันว่า เชื้อไวรัสที่พบเป็นไข้ หวัดนกคนละสายพันธุ์กับที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก 1 ถึง 4 ล้านคนในปี 1968 และละบาดหนัก อีกครั้งในปี 2007 ดร.Ian Roth หั ว หน้ า ฝ่ า ยสั ต วแพทย์ ศาสตร์ของ CSIRO กล่าวว่าประชนชนไม่ ควรวิ ต กต่ อ ข่ า วการพบเชื้ อไข้ ห วั ด นกครั้ ง นี้ เพราะผลการพิสจู น์เป็นทีแ่ น่นอนแล้วว่า ไม่ใช่ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่มีอันตรายที่สุด แต่เป็นอีกสายพันธุห์ นึง่ ทีใ่ กล้เคียงกันแต่มคี วาม ร้ายแรงน้อยกว่ามาก เขากล่าวว่า ขณะนีก้ ระทรวงอุตสาหกรรม ขัน้ พืน้ ฐาน และสำ�นักงานสุขภาพสัตว์และศัตรู สัตว์เลีย้ งได้ท�ำ การเฝ้าระวังและติตตามอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า เชื้อไข้หวัดนกชนิดนี้ จะไม่แพร่ระบาดและยืนยันว่าขณะนีไ้ ม่พบหลัก ฐานใด ๆ ว่าเชื้อไข้หวัดนกได้กระจายออกไป จากฟาร์มแต่อย่างใด ทางด้ า นนาง Katrina Hodghkinson

ร.มต.อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานรัฐน.ซ.ว.กล่าว ว่าสำ�นักงานอาหาร และกระทรวงสาธารณสุข รัฐน.ซ.ว.ได้ รั บ การให้ คำ � ปรึ ก ษาและแนะนำ � ว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะไม่ ก ระทบต่ อ ความ ปลอดภัยในอาหารแต่อย่างใด โดยไก่และไข่ที่ วางขายปลอดภัยต่อการบริโภค ทางด้านนาง Lisa Szabo ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย วิทยาศาสตร์ของสำ�นักงานอาหารรัฐน.ซ.ว.กล่าว ว่าผลการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อการบริโภคไก่และไข่แต่ใด้เตือนให้ประชาชน ยังคงระมัดระวังในระดับเดิมคือ พยายามหลีก เลี่ยงการรับประทานไข่ดิบ หรืออาหารที่มีส่วน ผสมของไข่ดิบเช่นน้ำ�ซอสราดสลัด และกินไข่ ที่มีรอยร้าว หรือไข่ที่สกปรก เธอยอมรับว่า เชื้อไข้หวัดนกยังคงมีอยู่ ในออสเตรเลีย โดยเฉพาะในนกตามธรรมชาติ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากนกมีพฤติกรรมย้าย ถิ่นตามฤดูกาลจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานกล่าว ว่า เจ้าของฟาร์มที่ติดเชื้อได้ให้ความร่วมมือกับ ทางการอย่างดีในการสอบสวน และ Australian Egg Corporation ผู้ทำ�การตลาดไข่ไก่ที่ใหญ่ ทีส่ ดุ ในออสเตรเลียซึง่ มีเจ้าของฟาร์มไก่รว่ มกัน เป็นเจ้าของ ได้ถูกติดต่อให้เข้ามาดูแลและให้ ความช่วยเหลือ ในขณะทีฟ่ าร์มเลีย้ งไก่ทตี่ ดิ เชือ้ และบริเวณใกล้เคียงยังคงอยู่ภายใต้การกักกัน การติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ ดร.Roth ได้ เ รี ย กร้ อ งให้ ป ระชาชนที่ พบเห็นนกป่วยหรือเสียชีวิต ให้แจ้งต่อหน่วย โรคสัตว์ฉุกเฉินที่หมายเลข 1800 675 888

กันและกัน มันเป็นสุนัขที่วิเศษที่สุดสำ�หรับ โครงการนี้ทีเดียว นาง McFarlane ซึง่ ขณะนีไ้ ด้ยา้ ยไปอาศัย อยูท่ ี่ Central Coast แต่ยงั รับปากว่า จะยังคงนำ� เจ้า Turbo มาทีโ่ รงพยาบาลเด็กในทุก ๆ วันพุธ ด.ช. Harry Clist ซึ่งใช้เวลาเล่นกับสุนัข พันธุ์ดัชชุนด์สามตังคือ Miss Marigold, Miss Dolly และ Miss Primrose ในระหว่างที่เขามา โรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสุขภาพและเตรียม การผ่าตัดครั้งต่อไป ด.ช. Harry วัย 8 ขวบมีสุนัขของเขาเอง เป็นพันธุ์คาวูเดิลที่บ้านในเมือง Bathurst การ ได้เล่นกับสุนัขทั้งสามทำ�ให้เขาเพลิดเพลินใน ระหว่างรอคอยการเข้าตรวจร่างกาย นาง Hollee Curran ผู้จัดการทั่วไปของ สมาคม Delta Society Australia ซึ่งมีส่วน ร่วมมาตั้งแต่โครงการบำ�บัดด้วยสัตว์เลี้ยงเปิด

ตัวในปี 2002 กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ สุนัขธรรมดาสามารถมีส่วนสำ�คัญในการบำ�บัด คนไข้เด็ก โดยจุดสำ�คัญก็คอื สุนขั สามารถทำ�ให้ เด็กเปลีย่ นจากสภาพแวดล้อมของการรักษา และ เห็นโรงพยาบาลในสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างจาก ที่พวกเขาเคยหวาดกลัว เธอกล่าวว่าโดยปกติโรงพยาบาลจะไม่ อนุญาตให้นำ�สุนัขมาที่โรงพยาบาล แต่โครง การนี้ได้ทำ�ให้โรงพยาบาลมีสภาพเหมือนบ้าน มากขึ้น สมาคม Delta Society Australia จด ทะเบี ย นในฐานะองค์ ก รการกุ ศ ล ไม่ เ พี ย ง แต่ เ สนอโครงการสำ � หรั บ เด็ ก แต่ ยั ง เสนอ โครงการนำ�สุนัขเยี่ยมสถานดูแลคนชรา และ เย่ียมโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนถึงความ ปลอดภัยเกี่ยวกับสุนัขและบุคคลเมื่อเกี่ยวข้อง กับสุนัข

ด.ช. Harry Clist กำ�ลังเล่นกับ Miss Marigold, Miss Dolly และ Miss Primrose THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 39

นักท่องเที่ยวออสซี่ในไทย ขอสถานทูตช่วยเหลือมากสุด

น.ส.Erin Langworthy

16 พ.ย. 2012 รัฐบาลกลางออส เตรเลียได้ออกรณรงค์ให้ชาวออสเตรเลีย ที่ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยเฉพาะ คนรุ่นหนุ่มสาวให้เพิ่มความระมัดระวัง มากขึ้น หลังพบนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย ได้รับบาดเจ็บ, เสียชีวิต และถูกจับกุมใน ต่างประเทศมากขึ้น

จากตัวเลขของกระทรวงต่างประเทศและ การค้าพบว่าในปีนี้มีชาวออสเตรเลียถูกจับ, ได้ รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในต่างประเทศทั้งสิ้น 3,189 คน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่นัก ท่องเที่ยวประสบปัญหาสูงสุดคือ 870 คน ใน ขณะที่บาหลีซึ่งเป็นที่นิยมท่องเที่ยวของคนรุ่น หนุ่มสาววัย 25 ปีลงมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นัก ท่องเที่ยวออสซี่ไปประสบปัญหา แนวโน้มของชาวออสเตรเลียไปประสบ ปัญหาในต่างประเทศ ทำ�ให้นาย Bob Carr ร.มว.การต่างประเทศได้ออกมาเตือนให้นกั ท่อง เที่ยวระมัดระวังตัวในระหว่างอยู่ต่างประเทศ เพราะหน่วยราชการของออสเตรเลียไม่สามารถ ช่วยได้ทุกคน ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมที่ ผ่านมา สถานกงสุลออสเตรเลียในบาหลีได้ชว่ ย เหลือชาวออสเตรเลียทีม่ อี ายุต�่ำ กว่า 25 ปีจ�ำ นวน ถึง 41 คนที่รวมถึงผู้ต้องคดีอาญา 14 คน, คดี ทำ�ร้ายร่างกาย 11 คน, ยาเสพติด 1 คน และ ลักขโมย 2 คน และมีผู้เจ็บป่วยต้องเข้ารักษา ตัวที่โรงพยาบาลอีก 7 คน นอกจากนั้นโฮโนลูลูของสหรัฐในมหา สมุทรแปซิฟิกยังเป็นสถานที่ที่ชาวออสเตรเลีย เลือกไปท่องเที่ยวในปีนี้มีผู้ติดต่อขอความช่วย เหลือจากสถานกงสุลจำ�นวน 187 คนจากการถูก จับกุมและถูกรักษาตัวภายในโรงพยาบาล ส.ว. Carr กล่าวว่านักท่องเที่ยววัยรุ่น ในบาหลีหลายคนไม่ได้รับรู้ว่า พวกเขาจะถูก กักตัวเป็นเวลา 60 วันในระหว่างถูกสอบสวน ตามข้อกล่าวหา เขากล่าวว่า บาหลี, ฟิจิ, วานูอาตูเป็น แหล่งที่วัยรุ่นไปหาความสำ�ราญในระหว่างปิด เทอมใหญ่ โดยขอให้ระเว้นการเข้าไปอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยง เป็นต้นว่าอย่าเสพของ มึนเมา แต่ถ้าจำ�เป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้อง รู้ระดับที่ตัวเองควบคุมตัวได้ และพยายามอยู่ ในหมู่เพื่อนที่ไว้ใจได้ ให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะ วิวาท และสถานที่ที่มีการต่อสู้กัน เขากล่าวย้ำ�ว่าตัวแทนของรัฐบาลในต่าง

ประเทศอาจช่ ว ยผู้ ป ระสบปั ญ หาได้ แต่ ไ ม่ สามารถช่วยต่อสูค้ ดีความให้ได้ และไม่สามารถ ช่วยให้พวกเขาออกจากคุกได้ หากไปถูกจับใน ต่างประเทศ นาย Carr กล่าวว่าการประกันการเดินทาง ถือเป็นเครือ่ งค้�ำ ประกันว่า นักท่องเทีย่ วจะได้รบั การรักษาในมาตรฐานขัน้ สูงหากต้องไปเจ็บป่วย ในต่างประเทศ และยังเป็นเครื่องรับประกันว่า ผูเ้ ดินทางจะไม่เผชิญกับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล จำ�นวนมหาศาลอีกด้วย ในการรณรงค์ครัง้ นีก้ ระทรวงต่างประเทศ ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน.ส. Erin Langworthy นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่วัย 22 ปี ซึ่งได้รับอุบัติเหตุในขณะเล่นบันจี้จั๊มปิ้ง ในประเทศแซมเบีย ขณะเธอกระโดดลงจาก สะพานด้วยความสูง 111 เมตรลงไปในแม่น้ำ� ที่มีจระเข้ชุกชุม แต่ก่อนจะถึงพื้นน้ำ� 20 เมตร เชือกเกิดขาด ทำ�ให้เธอหล่นลงไปในน้ำ�ในขณะ ที่เชือกส่วนที่เหลือพันขาเธอโชคดีที่เรือที่คอย รับเธอข้างล่างสามารถช่วยเหลือเธอไว้ได้ แต่ เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส จากแรงกระแทกน้ำ� และแรงเหวีย่ งรัดจากเชือกทำ�ให้รา่ งกายเป็นรอย ไหม้โดยเฉพาะลำ�ตัว แขน และขา และอวัยวะ ภายในตรงส่วนปอดได้รับความบอบช้ำ� ในกรณีของน.ส.Langworthy เธอได้รับ การช่วยเหลือจากสถานทูตทันทีเนื่องจากเธอ ได้ ล งทะเบี ย นแจ้ ง รายละเอี ย ดไว้ กั น เว็ บไซต์ Smartraveller ของกระทรวงต่างประเทศ ก่อน เดินทางและยังทำ�ประกันการท่องเที่ยวอีกด้วย ทำ�ให้เธอถูกนำ�ขึ้นเครื่องบินไปรักษาตัวที่โรง พยาบาลในประเทศอาฟริ ก าใต้ ที่ มี ร ะบบการ รักษาพยาบาลตามมาตรฐานของโลกตะวันตก แทนที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่น ของแซมเบีย น.ส.Langworthy จากนครเพิร์ทกล่าวว่า ขณะเกิดเหตุเธอได้เดินทางไปฉลองความสำ�เร็จ การศึกษากับเพือ่ น ๆ ร่วมมหาวิทยาลัยและถือว่า โชคดีมากที่เธอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงต่าง ประเทศและทำ�ประกันการเดินทาง สำ � หรั บ 10 อั น ดั บ แรกของสถานทู ล และสถานกงสุลในต่างประเทศที่นักท่องเที่ยว ออสซี่ขอความช่วยเหลือคือ ไทย 870 ราย, สหรัฐ 656 ราย, อินโดนีเซีย 480 ราย, จีน 312 ราย, สหราชอาณาจักร 229, ฮ่องกง 223 ราย, นิวซีแลนด์ 118 ราย, มาเลเซีย 115 ราย, สิงคโปร์ 94 ราย และฟิจิ 92 ราย


ระบบรักษาพยาบาลล้มเหลว

คนไข้กู้หนี้-ขายบ้านรักษาโรค 17 พ.ย. 2012 ระบบเงินส่วนลด ในการรักษาพยาบาลของ Medicare ที่ ไม่สามารถปรับให้ทันกับสภาพเงินเฟ้อ และระบบประกั น สุ ข ภาพของเอกชน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลได้เพียงบาง ส่วน ทำ�ให้คนไข้จำ�นวนมากถูกบีบบังคับ ให้ต้องขายบ้าน, ขอใช้เงินกองทุนสะสม เลี้ยงชีพของตนเอง และบางคนถึงกับล้ม ละลายเนื่องจากต้องการเงินมารักษาตัว

ทั้ ง นี้ ผ ลที่ ต ามมาของการตั ด ลดงบประ มาณทางด้านสาธารณสุขทำ�ให้เงินส่วนลดใน ระบบเมดิ แ คร์ แ ละเงิ น ส่ ว นลดที่ รั ฐ บาลช่ ว ย เหลือต่อผู้ประกันสุขภาพถูกตัดออกไปได้ส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยหนักจำ �นวนมาก ต้องประสบปัญหายุ่งยากหากจำ�เป็นต้องผ่าตัด ครั้งใหญ่ คนไข้ ที่ ถู ก นำ � มาเป็ น ตั ว อย่ า งก็ คื อ นาง Leonie Havnen วั ย 52 ปี ผู้ ซึ่ ง ทำ � งานมา ตลอด 36 ปี ที่ ผ่ า นมาด้ ว ยการจ่ า ยภาษี ปี ล ะ 30,000 เหรียญ และจ่ายค่าประกันสุขภาพปี ละ 2,500 เหรียญ กล่าวว่าระบบสาธารณสุข ของออสเตรเลียในขณะนี้ล้มเหลวเนื่องจากไม่ สามารถครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากอาการ ป่วยมะเร็งที่เต้านมของเธอ นาง Havnen แม่ลูกสองกล่าวว่า หลัง จากหักหนี้ค่ารักษาพยาบาลกับระบบเมดิแคร์

และการประกันสุขภาพแล้ว เธอยังต้องเจอค่า รักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 31,300 เหรียญ ทำ�ให้ เธอต้องเอาเงินจากกองทุนเลี้ยงชีพหลังเกษียณ อายุงานมาใช้ เธอกล่าวว่า การที่เธอต้องใช้เงินกองทุน สำ � รองสำ � หรั บ เกษี ย ณอายุ ม าใช้ ทำ � ให้ เ ธอ ตั้ ง คำ � ถามกั บ ตั ว เองมากมาย รวมถึ ง คำ � ถาม ว่ า เธอกำ � ลั ง อยู่ ใ นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว จริ ง หรือ? นั บ จากที่ เ ธอตรวจพบว่ า เป็ น มะเร็ ง เต้ า นมเมื่อปีที่ผ่านมา เธอต้องเข้าผ่าตัดถึงหกครั้ง โดยมีค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 77,732 เหรียญ แต่เธอได้รับเงินชดเชยจากระบบการประกัน สุ ข ภาพเอกชนและเมดิ แ คร์ ร วมเป็ น จำ � นวน 59,400 เหรียญ ทำ�ให้นาง Havnen ต้องรับ ภาระส่วนที่เกิน 18,331 เหรียญ นอกจากนั้ น เธอยั ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย สำ�หรับการตรวจจากแพทย์ผู้ชำ�นาญเฉพาะโรค, ค่าสแกนทรวงอก และค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ อีกกว่า 12,000 เหรียญ ในขณะที่ระบบเมดิแคร์และการประกัน สุขภาพของออสเตรเลีย ถูกชาวโลกมองว่าเป็น ระบบที่ดีที่สุดของโลกระบบหนึ่ง แต่เบื้องหลัง ความเป็ น จริ ง ที่ กำ � ลั ง ถู ก เพ่ ง เล็ ง ก็ คื อ ขณะนี้ ระบบดังกล่าวได้ผลักดันให้ชาวออสเตรเลียนับ หมื่นครอบครัวเข้าไปสู่การมีฐานะยากจน ผลการศึกษาของ Menzies Centre for

นาง Leonie Havnen จากน.สพ.เดลีเทเลกร๊าฟ Health Policy พบว่ า ชาวออสเตรเลี ย กว่ า 250,000 คนได้จา่ ยเงินค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 20% ของรายได้ของตนเอง เนื่องจากแพทย์ผู้ ทำ�การรักษาได้คดิ ค่ารักษาสูงกว่าอัตราทีก่ �ำ หนด ไว้ตามระบบเมดิแคร, ระบบประกันเอกชนไม่ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมด และระบบ เมดิแคร์ไม่ปรับตามสภาพเงินเฟอร์ที่เป็นจริง ระบบจ่ายร่วม 35.40 เหรียญประสบความล้ม เหลว การรักษาพยาบาลและยารักษาโรคบาง อย่างไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนการเงิน จากรัฐบาล จากการศึกษาของ Health Consumers NSW ล่าสุดพบว่า มีครอบครัวจำ�นวนมากถูก สถานการณ์บีบบังคับให้จำ�ต้องขายบ้าน, หรือ ไม่ไปตามหมอนัด หรือไม่ซื้อยาตามแพทย์สั่ง เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยสูงเกินกว่าทีพ่ วกเขาจะรับได้ ทางด้ า นสภาการจั ด การการประกั น สุขภาพเอกชน (PHIAC) ซึ่งเป็นองค์การกลาง ของรัฐบาลเปิดเผยว่า ในปีการเงินที่ผ่านมา มี ประชาชนต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่นอก

เหนือจากการครอบคลุม ของระบบประกัน สุขภาพเอกชนและเมดิแคร์ทั้งสิ้น 4.3 พันล้าน เหรียญ ซึ่งไม่นับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ ระบบเมดิแคร์ไม่ครอบคลุม ในขณะที่ผลการวิจัยของสถาบัน George Institute พบว่า 11% หรือ 28,665 คนของ บุคคลที่ล้มละลายในปี 2009 มาจากสาเหตุของ ความเจ็บป่วย และผลการสำ�รวจล่าสุดพบว่า หนึ่งใน ห้าของชาวออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง 50 ปีถึง 64 ปีตัดสินใจไม่ชื้อยารักษาโรคตามแพทย์สั่ง เนื่องจากค่ายาแพงไป ผลการศึกษายังพบว่าช่องว่างของค่ารักษา พยาบาลที่ผู้ป่วยต้องรับภาระเองเฉลี่ย 1,588 เหรียญสำ�หรับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งและ ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าง, 1,485 เหรียญ สำ�หรับการผ่าตัดออร์โทพีดิกส์ หรือการผ่าตัด เกี่ยวกับกระดูเส้นเอ็น, 88 เหรียญสำ�หรับการ สแกนอวัยวะ และ 56 เหรียญสำ�หรับการเข้าพบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคในแต่ละครั้ง

นาย Reynolds แห่งย่าน Glenmore ในย่าน Silverwater หรือที่ย่าน Banksmeadow เพือ่ ไปส่งยังปัม๊ ปลายทางของห้าง Woolworths Park ผู้เป็นพ่อลูกหนึ่งและอดีตทหารได้รับสาร ผิดจำ�นวน 24 ข้อหา จากการขโมยน้ำ�มันใน แต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเท่านั้น การขโมยน้ำ�มันถูกจับได้ เมื่อระบบ GPS ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2011 ถึงเดือนกรกฎาคม รถบรรทุกน้ำ�มันหมายเลข 106 ซึ่งขับโดยนาย 2012 ศาลจึงตัดสินจำ�คุกเขาเป็นเวลา 3 ปี Mark Andrew Reynolds วัย 41 ปีเกิดทำ�งาน โดยให้สิทธิทำ�เรื่องขอปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บน คลังน้ำ�มันต้นทางของที่ถนน Caltex โดยบังเอิญ ทำ�ให้ทราบว่าเขาหยุดรถเป็นเวลา ได้หลังจำ�คุกไปแล้ว 2 ปี Newington Rd ในย่าน Silverwater ภาพจากนสพ.เดลีเทเลกร๊าฟ นอกจากนั้ น ยั ง มี พ นั ก งานขั บ รถน้ำ � มั น 11 นาที ในระหว่างทางที่จะนำ�น้ำ�มันไปส่งที่ ปั๊ม Caltex Woolworths ที่ถนน Vardys Rd. ของบริษัท Scott’s อีกสองคนรอการขึ้นศาล ในย่าน Marayong ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ในเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งคนหนึ่งได้ยอมรับ ซิดนีย์ จากบันทึกพบว่า น้ำ�มันได้หายไปทั้งสิ้น สารภาพผิดไปแล้ว ส่วนอีกคนหนึ่งยังปฏิเสธ ต่อข้อกล่าวหา 8,186 ลิตร ขณะนี้ตำ�รวจยังคงสอบสวนหาหลักฐาน ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ดี ที่ ศ า ล ท้ อ ง ถิ่ น Parramatta ศาลได้รับฟังว่า นาย Reynolds ได้ เพิ่ ม เติ ม ต่ อไปในขณะที่ เ จ้ า ของและผู้ จั ด การ ขโมยน้ำ�มันของ Woolworths เป็นเงินทั้งสิ้น ปั๊มขนาดเล็กยังไม่ถูกแจ้งข้อหารับซื้อของโจร 305,534 เหรียญ หรือประมาณ 232,000 ลิตร ส่วนบริษัท Scott’s Transport ก็อยู่ในระหว่าง โดยนำ�ไปขายได้เงินประมาณ 116,000 เหรียญ การสอบสวนถึง เหตุที่ปล่อยให้มีการทำ�ระบบ 18 พ.ย. 2012 พนักงานขับรถแทง และกล่าวเท็จในรายงานเส้นทางการปฏิบัติงาน เขานำ�เงินที่ได้ไปใช้จ่ายกับโสเภณีคนหนึ่งที่เขา GPS ในรถบางคันเสียโดยไม่ตรวจสอบ ค์บรรทุกน้ำ�มันได้ยักย้ายถ่ายเทน้ำ�มันของ ซึ่งต้องเขียนด้วยมือ ด้วยการปิดบังความจริง พบและหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้น Sydney Caltex Woolworths ในระหว่าง ที่พวกเขาแวะผ่องถ่ายน้ำ�มันให้กับปั๊มขนาดเล็ก ในระหว่างทาง ทางเพือ่ ไปขายให้กบั ปัม๊ ขนาดเล็กในราคา แต่พวกเขาไม่รู้ว่า Woolworths ได้ติดตั้ง ลิตรละ 50 เซนต์ก่อนที่จะไปส่งตามปั๊ม ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุมน้ำ�มันของตนเอง ของ Woolworths ในซิดนีย์ และทราบว่าน้ำ�มัน E10 และน้ำ�มันพรีเมียม ทั้ ง นี้ พ นั ก งานขั บ รถบรรทุ ก น้ำ � มั น ของ Vortex 95 ได้ถูกขโมยไปเป็นมูลค่ารวม 1 บริษัท Scott’s Transport จำ�นวนหนึ่งได้ ล้านเหรียญ นั บ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ห น้ า เป็ น ต้ นไปธนาคาร 19 พ.ย. 2012 ต่อไปในอนาคตอันใกล้ผู้ ก่อการขโมยน้ำ�มันเป็นเวลากว่าปีก่อนถูกจับได้ Woolworths ทราบว่ามีการขโมยน้ำ�มัน เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถเข้าสู่ NAB จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย โดยพวกเขาทำ�ให้สัญญาณ GPS ซึ่งเป็นระบบ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งในช่ ว งที่ พ นั ก งานของบริ ษั ท บัญชีของตนเองทางโทรศัพท์ เพียงแค่พดู คำ�สัน้ บริษัทแรกที่จะนำ�ซอฟแวร์รกั ษาความปลอดภัย ด้วยข้อมูลชีวภาพทางเสียง หรือ voice-biometric ติดตามของบริษัท Scott’s ที่ติดกับตัวถังใน Scott’s Transport ไปรับน้�ำ มันทีค่ ลังของ Caltex ๆ เช่น “Hello” เท่านั้น การควบคุมเส้นทางรถวิ่งไม่ให้สามารถทำ�งาน THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 40

คนขับรถขโมยน้ำ�มันวูลเวิร์ทส์ ขายปั๊มเล็กลิตรละ 50 เซนต์

NAB จะใช้เสียงตามสาย ในการผ่านบัญชีธนาคาร


จำ�คุกคดีปลอกคอติดระเบิด

เพื่อเรียกค่าไถ่ลูกไฮโซ 13 ปี 20 พ.ย. 2012 คดีคนร้ายเอาปลอกคอติด ระเบิดปลอมสวมใส่คอลูกสาวเศรษฐีเพื่อหวัง เรียกค่าไถ่ ที่เคยเป็นข่าวดังในช่วงปีที่ผ่านมา บัดนีศ้ าลได้ตดั สินโทษจำ�คุกจำ�เลยแล้วเป็นเวลา 13 ปี 6 เดือน จำ � เลยในคดี นี้ คื อ นาย Paul Douglas Peters วัย 52 ปีผู้มีประวัติมาจากครอบครัวมี อันจะกิน สำ�เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมจากโรงเรียน กินนอนระดับแนวหน้าของประเทศ และสำ�เร็จ การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจาก มหาวิทยาลัยชื่อดังในซิดนีย์ โดยเขามีความมุ่ง หวังจะเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังสักวันหนึ่ง แต่อาชีพที่เขาทำ�มาตลอดคือด้านการบริหาร การเงินในต่างประเทศทั้งในฮ่องกงและสหรัฐ และได้สมรสกับนาง Debra Peters ภรรยาชาว สหรัฐโดยมีบุตรด้วยกันสามคน แต่ได้หย่าร้าง กันในปี 2006 ในช่วงสิบปีหลังนาย Peters กลายเป็น คนเก็บตัว และหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ และเขียนหนังสือของเขาเอง ไปพร้อมกับความ ห่วงใจความเป็นอยู่ของภรรยา ทำ�ให้เกิดแนว ความคิดที่จะหาเงินช่วยเหลือภรรยา จิตแพทย์ทที่ �ำ การประเมินนาย Peters ใน ระหว่างถูกจับกุม รวมถึงตำ�รวจเชื่อว่า จำ�เลย วางแผนที่จะเข้าทำ�การเรียกค่าไถ่บ้านเศรษฐีนัก ธุรกิจทางการเงินคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักมาก่อน และอาศัย อยู่บนถนนเดียวกับครอบครัวเหยื่อ แต่เกิดเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้าย หรืออาจเข้าผิด บ้านก็ได้

ทั้งนี้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2011 เขาได้ งัดเข้าไปในบ้านของครอบครัว Pulver ในย่าน Mosman ไปพบน.ส. Madeleine Polver หรือ ที่เพื่อน ๆ เรียกว่า Maddie นักเรียนชั้นปีที่ 12 กำ�ลังท่องตำ�ราเพื่อเตรียมสอบอยู่ที่บ้านตาม ลำ�พัง เขาจึงเอาปลอกคอติดระเบิด (ปลอม) สวมรอบคอของ Maddie แล้วจากไปโดยที่ ปลอกคอได้เขียนข้อความขูห่ า้ มแจ้งตำ�รวจ และ นาย Paul Peters ให้ติดต่อเขาตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ แต่ Maddie ไม่เห็นจดหมายจึงโทรหา ขั้นเป็นตอน ทัณฑ์บนได้หลังจากจับคุกไปแล้ว 10 ปี เมื่อ บิดาจากนั้นบิดาจึงโทรแจ้งตำ�รวจ ทีมตำ�รวจ และศาลเห็นว่าเป็นคดีรา้ ยแรงแต่เนือ่ งจาก นับจากที่เขาถูกจับตัวที่รัฐเคนทักกี้ในวันที่ 15 ชำ�นาญวัตถุระเบิดจึงมายังที่เกิดเหตุ และใช้ จำ�เลยรับสารภาพผิดจึงลดโทษจำ�เหลือ 13 ปี สิงหาคม 2011 ทำ�ให้เขามีสิทธิขอปล่อยตัวได้ เวลาเกือบ 10 ชั่วโมง ก่อนที่จะแน่ใจว่าเป็น 6 เดือนและให้สิทธิทำ�เรื่องขอปล่อยตัวอย่างมี ในเดือนสิงหาคม 2021 ระเบิดปลอม ในวันที่ 5 สิงหาคมนาย Peters ได้เดิน ทางหลบหนีออกจากซิดนีย์ไปยังนครลอสแอล เจลิส สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะต่อไปยังรัฐเคน ทักกี้ที่อดีตภรรยาและลูก ๆ ของเขาอาศัยอยู่ ในวันที่ 15 สิงหาคมตำ�รวจ FBI ของ สหรัฐได้จบั กุมนาย Peters ทีเ่ มืองหลุยส์วลิ รัฐ เคนทักกีจ้ ากนัน้ ในวันที่ 24 กันยายนเขาจึงถูกส่ง มาดำ�เนินคดีในซิดนีย์ และในวันที่ 8 มีนาคม 2012 เขาได้ยอมรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหา ในการพิจารณาโทษในวันนี้ (20 พฤศจิ กายน 2012) ผู้พิพากษา Peter Zahra ปฏิเสธ ข้ออ้างของทีมกฎหมายฝ่ายจำ�เลยทีว่ า่ เขากระทำ� ลงไปเนื่องจากมีปัญหาด้านพฤติกรรมส่วนบุค คลและจากปัญหาสุราเรื้อรัง โดยศาลเห็นว่า จำ�เลยได้วางแผนเพื่อการเรียกค่าไถ่อย่างเป็น มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประหยัดเวลา หรือ “voiceprint” มีความปลอดภัยกว่าการใช้ เทคโนโลยี่ “ลายพิมพ์นิ้วมือ” ที่เริ่มนำ�มาใช้ ให้กับลูกค้าของธนาคาร ระบบความปลอดภั ย ทางเสี ย งจะทำ �ให้ อย่างแพร่หลาย นาย Andrew Davis หัวหน้าหน่วยบริการ ลูกค้าธนาคารไม่ต้องตอบคำ�ถามเพื่อตรวจสอบ ด้านความปลอดภัยและใช้หมายเลขรหัสผ่าน เทคโนโลยีทางเสียงของธนาคาร NAB กล่าวว่า เพือ่ เข้าไปในบัญชีอกี ต่อไป ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน เสียงคือฟอร์มของบัตรแสดงตัวบุคคลทีใ่ ห้ความ เทคโนโลยีพ่ บว่า 40% ของลูกค้าจะลืมรหัสผ่าน ปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลสูงมาก ในขณะ การรีดพิษแมงมุมฟันเนลเว็บที่ Australian Reptile Park ทางโทรศัพท์ อีกทัง้ เทคโนโลยีใ่ หม่จะสามารถ ที่ลอยพิมพ์นิ้วมือสามารถแยกแยะความแตก ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาได้ 3 นาทีในการ ต่างของบุคคลได้ 40 ยูนิก แต่รอยพิมพ์เสียง 21 พ.ย. 2012 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อย อากาศอบอ้าวและเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือน สามารถแยกความแตกต่างได้เป็นสามเท่าคือ ติดต่อกับธนาคารในทุก ๆ ครั้ง นาย Alan Bennett กรรมการผู้จัดการ 120 ยูนิก และมนุษย์แต่ละคนก็มีรอยเสียงที่ คลานได้ออกมาเตือนชาวซิดนียว์ า่ สภาพอากาศ ที่มีอากาศร้อนชื้นอย่างที่มันโปรดปราน ในขณะทีต่ วั เมียธรรมชาติสร้างให้มนั ชอบ ทั่วไปของธนาคาร NAB กล่าวว่า เมื่อระบบ แตกต่างกัน และไม่มีใครสามารถเลียนเสียงกัน อบอ้าวที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ หมายถึงแมงมุมซิดนีย์ ฟันเนลเว็บ (Sydney Funnel Web) ตัวผู้จะ ที่จะอยู่ภายในหลุมใต้ดิน ในขณะที่แมงมุมตัวผู้ เสียงชีวภาพถูกใช้อย่างเต็มที่ จะทำ�ให้ลูกค้า ได้มากกว่า 80 ยูนิก เขากล่ า วว่ า ลู ก ค้ า ที่ โ ทรศั พ ท์ ม ายั ง ศู น ย์ โผล่จากหลุมหลบซ่อน ออกล่าเหยื่อด้วยอาการ เอาใจตัวเมียด้วยการออกไปหาอาหารมาให้ตัว ของธนาคารสามารถประหยัดเวลารวมกันถึง ติดต่อของธนาคารจะสามารถลงทะเบียนได้โดย หิวโหยเพือ่ หาอาหารกลับไปเอาใจแมงมุมตัวเมีย เมีย สถานทีพ่ บมันบ่อยภายในบ้านก็คอื บริเวณ 15 ล้านนาทีต่อปี ในขณะที่กลุ่มรณรงค์เพื่อความเป็นส่วน ทำ�ตามเสียงสัญญาณตอบรับจากเครือ่ งปลายสาย และขณะนี้พบว่า พวกมันได้กระจายอยู่ในทุก เครื่องซักผ้า, สระว่ายน้ำ� หรือแม้แต่ในรองเท้า บุ ค คลออกมาแสดงความกั ง วลถึ ง พฤติ ก รรม โดยเจ้าของบัญชีจะต้องมีหมายเลขยืนยันตนเอง ส่วนของซิดนีย์ สถานที่ที่จะพบมันก็คือตาม ที่ถอดทิ้งไว้นอกบ้าน นาย Joe Haddock แห่ ง สวนสั ต ว์ สุมทุมพุม่ ไม้, ทีอ่ บั ชืน้ และบริเวณสวนหลังบ้าน การฉ้อฉลที่อาจเกิดขึ้นได้กับเทคโนโลยี่ใหม่ กับธนาคาร NAB และวันเดือนปีเกิด นอกจากนั้นบริเวณสระว่ายน้ำ�จะเป็นสิ่ง Taronga ผู้ซึ่งจัดแสดงแมงมุงให้กับผู้เข้าชม เสียงที่ถูกบันทึกในระหว่างลงทะเบียน แต่นาย Bennett ย้ำ�ว่า “กร๊าฟแสดงลักษณะ เสียงพูดของมนุษย์” หรือ “รอยพิมพ์เสียงพูด” จะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำ�หรับรอย ที่ แ มงมุ ม อั น ตรายซึ่ ง รั ก ความชื้ นโปรดปราน สวนสัตว์กล่าวว่า แมลงมุมซิดนีย์ฟันเนลเว็บ หลังจากฤดูใบไม้ผลิตที่ผ่านมามีปริมาณฝนตก ตัวผู้จะออกหากินในตอนกลางคืน พวกมันไม่ พิมพ์เสียงในอนาคต ชอบความร้อนและแสงแดดในตอนกลางวัน และเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ฉ้อฉลจะไม่บันทึก น้อยกว่าปกติ นาง Liz Vella ผู้ดูแลอาวุโสของ Austra มันจึงกระฉับกระเฉงเมื่อสัมผัสอากาศเย็นของ เสียงของลูกค้าเอามาใช้ระบบจะมีขั้นต่อไปใน การป้องกันทีเ่ รียกว่า Liveliness Test โดยผูโ้ ทร lian Reptile Park กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายนคือ ตอนกลางคืน เขากล่าวว่าฤดูใบไม้ผลิที่เพิ่งผ่านไปมีฝน มาจะขอให้พูดวลีหรือหมายเลขที่สุ่มขึ้นมา ซึ่ง เดือนทีแ่ มงมุมซิดนียฟ์ นั เนลเว็บซึง่ มีพษิ ร้ายแรง ตกน้ อ ยเป็นประวัติการณ์ สถานที่ที่มันจะปรา ที ส ่ ด ุ ในโลกขยายเพิ ม ่ มากขึ น ้ ในซิ ด นี ย ์ เป็นการยากทีผ่ ฉู้ อ้ ฉลจะหาเสียงบันทึกมาตอบได้ เธอกล่าวว่า แมงมุมพันธุซ์ ดิ นียฟ์ นั เนลเว็บ กฎตัวก็คอื ทีใ่ กล้สระว่ายน้�ำ และในสวนหลังบ้าน นาย Sam Yip นักวิเคราะห์ดา้ นเทคโนโลยี่ นาย Haddock กล่าวว่าการฉีดยาฆ่าแมลง จาก Telsyte เชื่อว่าจะมีบริษัทหลายแห่งนำ�เอา ถือเป็นแมงมุลทีม่ พี ษิ ร้ายแรงทีส่ ดุ ในจำ�นวนแมง มุมฟันเนลเว็บ 40 สายพันธุท์ อี่ ยูต่ ามชายฝัง่ ทะเล ในสวนหลังบ้าน อาจจะเป็นการเพิม่ อันตรายให้ ระบบชีวภาพทางเสียงมาใช้ในอนาคต ในขณะที่ธนาคาร ANZ ได้เลือกระบบ ด้านตะวันออกของออสเตรเลีย แมงมุมคัวผูแ้ ม้ กับผู้อยู่อาศัยโดยไม่รู้ตัว เพราะเท่ากับเป็นการ ลายพิมพ์นวิ้ มืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการจ่าย จะตัวเล็กกว่าแมงมุมตัวเมียแต่มีพิษร้ายแรงเป็น ผลักดันให้มันหลบเข้ามาอยู่ในบ้าน เงินโดยบัตรและใช้รหัส PIN กับเครื่อง ATM หกเท่าของตัวเมีย สำ�หรับเหยื่อแมงมุมฟันเนลเว็บรายแรก ในขณะที่ NAB กล่าวว่าธนาคารกำ�ลังพิจารณา นาง Vella กล่าวว่า แมงมุมตัวผูจ้ ะมีวงจร ของปีนี้คือหญิงวัย 87 ปีจากย่าน Parramatta ที่จะทำ�ระบบรอยพิมพ์เสียงพูดมาใช้กับตู้ ATM อายุขัยเพียง 12 เดือนเท่านั้น ในขณะที่ตัวเมีย ถูกแมงมุมกัดที่นิ้วมือในวันที่ 6 พฤศจิกายน ในอนาคตด้วย นาย Alan Bennett มีชวี ติ อยูไ่ ด้หลายปี ดังนัน้ แมงมุมตัวผูจ้ งึ มีความ อย่างไรก็ตามในช่วง 32 ปีที่ผ่านมาไม่มีใคร ต้องการติดสัตว์กับตัวเมียให้มากที่สุดเท่าที่จะ เสียชีวิตจากแมงมุมสายพันธุ์ซิดนีย์ฟันเนลเว็บ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 41 ทำ�ได้ในช่วงชีวิตอันสั้นของมัน พวกมันชอบ กัดแต่อย่างใด

เตือนซิดนีย์ระวังร้อนนี้

แมงมุมอันตรายบุกบ้าน


ตำ�รวจสาวสวยเผชิญคุก ให้ข้อมูลลับแก่ผัวนักเลง Who did it? ภาพนี้ ม าจากหนั ง สื อ พิมพ์เดอะเดลีเทเลกร๊าฟฉบับ วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็น ภาพแฝดสามนิ โ คลั ส , แซช และคีตัน หนูน้อยทั้งสามเคย เป็ น ข่ า วดั งในเดื อ นเมษายนที่ ผ่านมา เมื่อโรงพยาบาลทั่วทั้ง รัฐนซว.ไม่สามารถทำ�คลอดเจ้า หนูน้อยได้ เนื่องจากขาดห้อง ดูแลเด็กใกล้ชิด ICH สำ�หรับ แฝดสาม ที่ตอนนั้นคนดันมาแห่คลอดลูกแฝดสามแฝดสี่กันเต็มไปหมด ทำ�ให้คุณแม่คาติน่า ต้องบินไปคลอดในต่างรัฐ หนนี้เจ้าหนูทั้งสามถูกนำ�ภาพมาประกอบข่าวกลุ่มอาสาสมัครช่วยผู้เป็นมารดาดูแลลูกแฝด ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากรัฐบาลบ่จี๊ คนไม่มีอัฐบริจาค แต่โชคยังดีที่เจ้าแฝดสามของคุณ แม่คาติน่าได้อาสาสมัคร ชื่อ “เคอรี” มาสลับกับผู้เป็นยายของเด็กช่วยดูแลอีกแรงหนึ่ง... เพียง แต่ว่าหนุ่ม “เคอรี” เป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินช่วยชีวิตตามชายฝั่งไม่ใช่พยาบาลผดุงครรภ์เท่านั้น แต่ที่ดิฉันเอามาลงไม่เกี่ยวกับสาระของข่าวแต่อย่างใด... เพียงแต่เห็นชุดของเจ้าหนูสาม คนนี่สิ...ใครหนอช่างมีอารมณ์ขันตัดให้ ที่หน้าอกเสื้อคนซ้ายมีอักษรและเครื่องหมายฟ้องว่าเจ้า “คนกลางเป็นคนทำ�” ส่วนหนูน้อยคนขวาก็ฟ้องว่า “คนกลางเป็นคนทำ�” แต่หนูน้อยคนกลาง ฟ้องว่า “เจ้าสองคนข้าง ๆ เป็นคนทำ�” ... ดูแล้วทั้งขำ�ทั้งน่ารักค่ะ...........ฮิ..ฮิ

We did it! เ รื่ อ ง ที่ ส อ ง มี ส อ ง ภาพด้ ว ยกั น ถื อ ว่ า เป็ น ภาพ ประวัติศาสตร์การเมืองออสซี่ ที เ ดี ย ว แต่ ที่ เ อามาลงเพราะ ชื่อเรื่องมันคล้องกับเรื่องแรก และบุ ค คลในภาพกำ � ลั ง เป็ น ข่าวดังจากกรณี “กบฎเหล้า รัม” ..เอ๊ย.. “สัมปทานสำ�รวจ ถ่านหินและการกว้านซื้อที่ดิน ฟันกำ�ไร 100 ล้านเหรียญ” ค่ะ ภาพแรกเป็นภาพเกิดขึ้น ในปี 2008 ในภาพนาย “เอ็ดดี้ โอเบียด” และคู่หูนาย “โจ ตริโปดี” เดินเข้าประชุม ส.ส.และส.ว.พรรคเลเบอร์รัฐ น.ซ.ว.หลังจากออกที่ประชุม นาย “มอร์ริส เอียหม่า” ที่เขา เคยหนุน ให้เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.ถูกปลดออกจากท็อปจ็อบ โทษฐานขัดใจผู้มีพระคุณ แล้วได้นาย “นาธาน รีส์” เป็นผู้นำ�รัฐคนใหม่ ภาพที่สองบิ๊ก “เอ็ดดี้” ตามก้นด้วยบิ๊ก “โจ” เช่นเคย เดินเข้าประชุมส.ส.และส.ว.พรรค เลเบอร์รฐั น.ซ.ว.ในปี 2009 พอเดินออกมา นาย “รีส”์ ก็ถกู ปลดออกจากนายกฯน.ซ.ว. โทษ ฐานกระด้างกระเดือ่ งผูม้ พี ระคุณ ผูโ้ ชคดีได้สม้ จีด๊ หล่นขึน้ เป็นนายกฯนซว.แทนคือน้องติน๊ า คริส ติน่า เคนเนลลี เด็กในสังกัดของบิ๊กโจคนอ้วนค่ะ แต่ดิฉันว่าทั้งเฮียเอียหม่าและเฮียรีส์ ถือว่าเข้าตำ�รา, โชคร้ายกลายเป็นดี...ที่ถูกปลดออก.. ไม่ได้ร่วมรับประทาน....เอ๊ย...สัมปทานถ่านหินกับเขาค่ะ....ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาง Jenna-Lee Hughes 23 พ.ย. 2012 อดีตนางแบบชุดว่ายน้ำ� ผู้เปลี่ยนมายึดอาชีพตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.แล้วเข้าไป ใช้ข้อมูลลับสุดยอดของตำ�รวจ เพื่อเปิดเผยให้ กับคนรักผู้เป็นนักเลงคุมสถานบันเทิงในย่าน Kings Cross และเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากร ใต้ดนิ มีแนวโน้มว่าอาจจะเจอกับโทษจำ�คุกต่อ การกระทำ�ของเธอ ทั้งนี้นาง Jenna-Lee Hughes วัย 24 ปี ได้รับสารภาพผิดในเดือนเมษายนที่ผ่านมาต่อ ข้อกล่าวหาจำ�นวน 4 คดีที่เกี่ยวข้องการเข้าไป ล้วงลับข้อมูลดาต้าเบสลับสุดยอดของตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.จำ�นวน 47 ครั้งในช่วงระหว่างเดือน

ตุลาคม 2008 ถึง เดือนตุลาคม 2009 และให้การ เท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตำ�รวจ (PIC) ในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา อดีตนางแบบชุดว่ายน้�ำ กล่าวต่อศาลแขวง รัฐน.ซ.ว.ว่าเธอได้ให้ขอ้ มูลทีอ่ ยูข่ องสมาชิกแก๊ง ไบกี้ในย่าน Mosman แก่นาย Neil Cummins คนรักผูเ้ ป็นนักเลงคุมสถานบันเทิงในย่าน Kings Cross เธอให้การต่อศาลว่านาย Cummins ได้ให้ หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นของสมาชิกแก๊งไบ กี้และขอให้เธอตรวจหาที่อยู่จากระบบประมวล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตำ�รวจหรือ COPS

พบขโมยรถยนต์เพิ่มขึ้น

เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี 24 พ.ย. 2012 ยอดการขโมยรถยนต์ทั่ว ออสเตรเลียในปีทผี่ า่ นมาได้แสดงให้เห็นว่า ได้ กลับมาเพิม่ สูงขึน้ อีกในรอบ 10 ปี ไปพร้อมกับ สถิตกิ ารจีป้ ล้น และธุรกิจค้าอะไหล่รถจากของ ขโมยได้เพิ่มขึ้น รายงานจากสภาลดการขโมยรถยนต์แห่ง ชาติ (NMVTRD) พบว่ามีรถยนต์ 59,874 คัน ถูกขโมยทั่วออสเตรเลียในปี 2011-12 หรือใน อัตรา 164 คันต่อวัน NMVTRD พบว่าการขโมยรถยนต์ถูก แยกออกเป็น 2 ประเภท คือการขโมยระยะ สั้นหรือการขโมยรถยนต์เพื่อนำ�ไปใช้ในการก่อ อาชญากรรมหรือเพื่อนำ�ไปขับขี่เล่น และอีก ประเภทหนึง่ คือการขโมยเพือ่ ตัวเงิน ด้วยการนำ� ไปตกแต่งย้อมแมวขาย หรือถอดชิน้ ส่วนอะไหล่ ขาย หรือขายเป็นเศษเหล็ก จากตั ว เลขสถิ ติ อ าชญากรรมพบว่ า รถ ยนต์จ�ำ นวน 800 คันทีถ่ กู ขโมยไปจากย่านธุรกิจ กลางใจเมืองซิดนีย์ในปีที่ผ่านมา กว่า 70% เป็นการขโมยระยะสั้นและเจ้าของรถได้รถคืน ในเวลาต่อมา ในทางกลั บ กั น ในพื้ น ที่ เ ทศบาลเขต Marrickville, Bankstown, Strathfield, Bur wood, Auburn และ Rockdale มีสถิติขโมยรถ เพื่อตัวเงิน ในอัตราที่สูงมาก และรถถูกขโมย ส่วนใหญ่เจ้าของจะไม่ได้รับคืน นาย Ray Carroll ผู้ อำ � นวยการสภา NMVTRD กล่าวว่าการขโมยรถในรัฐน.ซ.ว. ในปีที่ผ่านมาอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับปี

ก่อน แต่สดั ส่วนของการขโมยเพือ่ ขายเอาเงินได้ เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังต่ำ�กว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ เขากล่าวว่า รัฐน.ซ.ว.ถือเป็นรัฐที่มีการ ขโมยรถเพื่อการก่ออาชญากรรมสูงที่สุดของ ประเทศ หรือ กล่าวโดยรวมการขโมยรถทั่ว ประ เทศ 48% จะไม่สามารถตามกลับมาได้ ในขณะที่ในรัฐน.ซ.ว. 36% จะไม่สามารถตาม กลับมาได้ จำ � นวนรถยนต์ ที่ ถู ก ขโมยเกื อ บ 50% เป็นการขโมยรถยนต์ที่จอดไว้นอกบ้านแต่รถ ที่จอดนอกบ้าน 7 ใน 10 คันได้ติดตั้งระบบ กุญแจนิรภัยอัจฉริยะ หรือ Immobilizer มาจาก โรงงานผลิต ทำ�ให้แนวโน้มปัจจุบัน ขโมยจะ ใช้วธิ งี ดั บ้าน เพือ่ ขโมยกุญแจแล้วขับรถหนีไป นาย Carroll กล่าวว่า 9 ใน10 รายเจ้า ของรถจะวางกุญแจรถไว้บนตู้เย็นหรือในถ้วย ผลไม้ และในขณะที่ ร ถประเภทหรู ห ราราคา แพง, รถที่มีกำ�ลังแรงเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นต่อการ ขโมยแต่รถยนต์ที่เป็นที่นิยมขโมยทั้งระยะสั้น และเพื่อขายเอาเงินคือรถ Holden Commodore ตามมาห่าง ๆ ด้วยรถ Toyota, Nissan และ Hyundai Excel เขากล่าวว่าเครื่องยนต์รถ, อะไหล่รถยนต์ และกระปุ ก เกี ย ร์ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการมากในต่ า ง ประเทศ จึงไม่แปลกใจที่มีการขโมยรถยนต์ที่ ทำ�ตลาดได้ดีในต่างประเทศอย่าง Toyota และ Nissan นอกจากนั้นยังมีการขโมยรถยนต์เพื่อนำ�

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 42


เธออ้ า งว่ า เมื่ อ เธอพยายามจะเข้ าไปใน ระบบ หน้าจอเริม่ เปลีย่ นเป็นแสงวูบวาบ ทำ�ให้ เธอตกใจมีเพือ่ นร่วมงานเห็น แต่กส็ ามารถแก้ตวั ได้ว่ากดแป้นผิดพลาด เนติบัณทิตผู้ว่าต่างแทนจำ�เลยในชั้นศาล กล่าวว่า นาง Hughes มีความรู้สึกหลงเสน่ห์ กับฝูงชนใน Kings Cross และเธอได้หลงรัก กับชายหนุ่มบางคนที่นั่น ในขณะที่อัยการฝ่ายโจทก์ยอมรับว่านาง Kings Cross คบหาสมาคมกับคนผิดกลุ่ม และ มักจะตกไปอยูภ่ ายใต้อทิ ธพลของชายหนุม่ ทีเ่ ธอ มีความสัมพันธ์ด้วย นาง Hughes ยังเข้าไปล้วงลับข้อมูลใน เดือนสิงหาคม 2009 เพื่อช่วยเหลือนาย Jack Sweeney คู่ สั ม พั น ธ์ ส วาทอีกคนหนึ่ง ผู้ซึ่ง ยอมรับกับเธอว่าได้ขโมยรถยนต์จากหน้าสถานี ดับเพลิง Darlinghurst ซึ่งเธอได้ข้อมูลว่าผู้เป็น เจ้าของรถเป็นชายที่มีชื่อว่า Jack Moran ผู้ พิ พ ากษา Mark Marien กล่ า วว่ า จำ�เลยได้ปิดบังไม่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาถึง อาชญากรรมของผูช้ ายทีเ่ ธอเกีย่ วข้องด้วยมาเป็น เวลาสองปี ถือเป็นเรื่องร้ายแรง นาง Hughes ได้เข้าร่วมทำ�งานตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.มาตั้งแต่เธออายุ 18 ปี โดยตำ�แหน่ง สุดท้ายคือนายตำ�รวจลาดตระเวน ก่อนที่เธอลา ออกจากงานในเดือนสิงหาคม 2011 หลังจากถูก ตั้งข้อหากระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่สาธารณะ (misconduct in public office)

เธอกล่ า วว่ า เธอยั ง คงใฝ่ ฝั น ที่ จ ะเป็ น ตำ�รวจเสมอ และมีความฝันว่าจะเป็นตำ�รวจ ซีเอสไอหญิง (CSI หรือตำ�รวจสืบสวนคดี อาชญากรรม) ซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจจากการ ดูซีรี่ทางทีวีชุด Law And Order ในทุกวันจน หลงไหลอยากจะเป็นตำ�รวจหญิงเหมือนอย่างใน ทีวี แต่ขอ้ เสียของเธอก็คอื เธอชอบผูช้ ายมาดเข้ม ถ่อย เถื่อน สไตล์นักเลง อย่างเช่นนักเลงคุม สถานบันเทิงที่ Kings Cross เมื่อห็นทีไรเธอ จะมีจิตพิศวาททันที และมันได้เป็นเหตุทำ�ให้ อนาคตตำ�รวจของเธอต้องพังทลาย นาง Hughes ยอมรับว่า ในการสอบเข้า เป็นนักเรียนตำ�รวจ เธอไม่ผ่านการตรวจสอบ ทางด้านสุขภาพจิต แต่เธอก็ได้รับให้เข้าเรียน ที่โรงเรียนตำ�รวจ Goulburn Police Academy หลังจากเธอโกหกจิตแพทย์เอกชนคนหนึง่ และ ไม่ได้รายงานเรื่องที่เธอเคยได้รับแรงกดดันทาง จิตขั้นรุนแรงในขณะเป็นวัยรุ่น เนติบัณฑิตฝ่ายจำ�เลยอ้างว่า นาง Hughes ได้รับการลงโทษจากการต้องสูญเสียงานที่เธอ รักและแรงกดดันต่อความอับอายและถูกเหยียด หยามโดยสังคมเป็นการลงโทษแล้ว และผลของ ความผิดยังทำ�ให้อาการทางจิตเมือ่ ครัง้ เป็นวัยรุน่ ได้กลับมากำ�เริบอีก จึงขอให้ศาลนำ�ส่วนนีไ้ ป พิจารณาต่อการตัดสินงดโทษจำ�คุก สำ�หรับโทษทีน่ าง Hughes จะได้รบั ศาล ได้กำ�หนดในวันที่ 25 มกราคม 2013

“สกูลลี่” ปีนี้เรียบร้อยขึ้น

มีวัยรุ่นเสียชีวิตแค่ 1 ราย

23 พ.ย. 2012 การท่องเที่ยวพักผ่อนหลัง สอบไล่ชนั้ ปีที่ 12 หรือ Schoolies ของนักเรียน ออสเตรเลียใน Gold Coast รัฐควีนสแลนด์ สถานที่ที่นักเรียนเลือกไปท่องเที่ยวมากที่สุด แห่งหนึ่ง ปีนี้ถูกจัดว่าเรียบร้อย ไม่ก่อความ วุ่นวายมากนัก นาย Mark Reaburn ประธาน Schoolies Advisory Group กล่าวว่าพฤติกรรมของวัยรุ่น ปีนี้อยู่ในระดับ A หรือดีกว่าทุก ๆ ปีโดยมี นักเรียนถูกจับกุมต่�ำ กว่า 20 คนต่อวัน เมือ่ เทียบ กับนักเรียนทีอ่ อกมาท่องเทีย่ วยามค่�ำ คืน 25,000 คนถือว่า ต่ำ�มากหรือเพียง 0.08% เท่านั้น อย่างไรก็ตามการจัด Schoolies ที่ Gold Coast ในปีนี้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 คน ผูเ้ สียชีวติ ในปีนคี้ อื น.ส. Isabelle Colman วัย 17 ปีจากย่าน The Gap นครบริสเบน เสีย ชีวติ ในตอนค่�ำ ของวันพฤหัสฯที่ 22 พฤศจิกายน หลังจากเธอใช้เวลาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับ เพื่อนร่วมชั้น ก่อนที่จะตกจากระเบียงชั้นที่ 26 ของอาคาร Chevron Renaissance ที่ Surfers Paradise เมือง Gold Coast ในเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมูลเหตุแห่งการเสียชีวิตยังเป็น ปริศนา แต่ตำ�รวจไม่พบร่องรอยใด ๆ ที่ชี้นำ� ไปสู่การฆาตรกรรม นาย Mike Colman บิ ด าของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ นเครื อ News Limited ระดับได้รับรางวัลนักข่าวยอดเยี่ยม Walkley Award ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยบรรณธิ การหนังสือพิมพ์ The Courier-Mail กล่าวว่า สาเหตุการเสียชีวติ ของบุตรสาวคงหาคำ�ตอบไม่ ได้ไปตลอดกาล เขากล่าวว่า ครอบครัวของเขาซึ่งมี Linda ผูเ้ ป็นมารดา และพีส่ าวของผูต้ ายสองคนอายุ 22 และ 20 และน้องชายอีกหนึ่งคนอายุ 12 ปี ยัง อยู่ในความโศกเศร้าจากการจากไปของสมาชิก ในครอบครัว นาย Colman กล่าวว่า เพื่อน ๆ ของ นาย Andrew Waterman สารวัตรนักสืบ บุตรสาวบอกเขาว่า Isabelle มีความสุขตลอด ไปขายเป็นเศษเหล็ก แม้ผู้ขโมยจะไม่ได้เงิน มากแต่เป็นอาชญากรรมที่ทำ�มาค้าคล่องและ จากหน่วยอาชญากรรมด้านทรัพย์สินกล่าวว่า เวลาที่เธออยู่กับเพื่อน ๆ ที่ Gold Coast และ ไม่มีหลักฐานใด ๆ หลงเหลือสภา NMVTRD ขณะนีต้ �ำ รวจได้เพ่งเล็งไปทีก่ ารขโมยเพือ่ ขายเอา เชื่ อ ว่ า รถยนต์ ที่ สู ญ หายอย่ า งไร้ ร่ อ งรอยปี ล ะ เงิน เนือ่ งจากมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ทำ�ให้ แต่เขายังเร่งเครื่อง อย่างบ้าคลั่งเขาเร่งเครื่อง เดินหน้าและถอยหลังสลับกัน เพื่อหาทางออก ประมาณ 7,000 คันถูกนำ�ไปขายเป็นเศษเหล็ก ตำ�รวจต้องเอาจริงเอาจังในจุดนี้ สารวัตร Waterman แนะนำ�ว่าเจ้าของรถ ตอนนั้นรถยนต์ไม่ได้เสียการควบคุม แต่ติดขัด นาย Carroll กลาวว่าความต้องการเศษ เหล็ ก ทำ �ให้ ร าคารถพุ่ ง สู ง ขึ้ น เกิ น กว่ า เท่ า ตั ว ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บกุญแจและ ไม่สามารถหาทางออกได้ ยังมีชอ่ งทางพอหลบ อย่างรถ Commodore เคยขายในราคาคันละ ถ้าเห็นการกระทำ�ที่สงสัยว่าจะเป็นการขโมยรถ หนีได้คือขับผ่านทางเดินเท้าของ Redfern Mall เขากล่าวว่าตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืน 150 เหรียญได้พงุ่ เป็นคันละ 400 เหรียญเป็นต้น ตามท้องถนนให้โทรแจ้งตำ�รวจทันที ขวางอยู่หลังรถกระบะ ถ้าตำ�รวจไม่ยิงเขาเชื่อ ว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่รอด และรถอาจพุ่ง เข้ า ชนฝู ง คนจำ � นวนมากที่ เ ดิ น ขวั กไขว่ อ ยู่ ที่ Redfern Mall หลั ง จากถู ก กระสุ น แล้ ว รถได้ เ สี ย การ ทรงตัวแฉลบไปทางขวา พุ่งเข้าชนร้านรับแทง พนัน TAB โดยมีสตรีสองคนถูกชนได้รับบาด เจ็บเพียงเล็กน้อย 23 พ.ย.2012 ได้เกิดเหตุวิสามัญฆาต บริเวณนั้นพร้อมกับรถกระบะถูกขวางกันโดย นาย Nathan Winney ผู้เห็นเหตุการณ์ กรรมเมื่อคนร้ายขโมยรถกระบะขับบ้าระห่ำ�เขา สภาพของการจราจร วัย 21 ปีกล่าวว่าเขาเห็นรถกระบะถอยหลังพุ่ง นาย Steve Griffin วัย 23 ปีพยานผู้ ไปทาง Redfern Mall มีตำ�รวจสองนายยืนอยู่ ใส่ฝงู ชนก่อนจบลงด้วยการถูกตำ�รวจยิงเสียชีวติ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ในเวลาประมาณ อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่งกล่าวว่า รถกระบะได้ และเบื้องหลังของพวกเขามีประชาชนเดินถนน 11.30 น.ของวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน เมื่อ เร่งเครื่องถอยหลังอย่า งรวดเร็วพุ่งมาทางเขา อีก 10 ถึง 20 คน รถกระบะพุ่งเข้าหาตำ�รวจ คนร้ายขโมยรถกระบะของคนงานที่นำ�มาจอด ทำ�ให้เขาตกใจจนตัวแข็งก้าวขาไม่ออก โชคดีที่ ทำ�ให้ต�ำ รวจนายหนึง่ ตัดสินใจลัน่ กระสุนไปสาม ไว้ไม่กเี่ มตรจากสถานีต�ำ รวจ Redfern ในซิดนีย์ มีนายตำ�รวจคนหนึง่ เข้ามาดึงเขาออกมา มิฉะนัน้ สีน่ ดั จากนัน้ รถได้เสียหลักพุง่ เข้าชนร้าน TAB เขาขับออกไปวนรอบตึกหนึ่งรอบแล้วกลับมา เขาคงถูกรถทับเสียชีวิตไปแล้ว ภายในโรงแรม (ผับ) Rialz Hotel โดยรถได้ เขากล่าวว่าในช่วงเวลารวดเร็วนั้นตำ�รวจ เฉี่ยวสตรีสองคนที่อยู่บริเวณนั้น ใหม่ หลังจากเจ้าของรถเข้าแจ้งความว่ารถถูก ขโมยและมีตำ�รวจประมาณ 6 ถึง 7 คนซึ่งอยู่ นายหนึ่งได้ตระโกนว่า “หยุด” อยู่หลายครั้ง จากนั้นเขาเห็นตำ�รวจกรูเข้าไปที่คนขับ THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 43 พวกเขาพยายามช่วยปั๊มหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถ

ตร.ยิงคนขโมยรถกระบะ ขับบ้าระห่ำ�เข้าใส่ฝูงชน

น.ส. Isabelle Colman ครั้งสุดท้ายที่เพื่อน ๆ เห็นเธอยังยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นสุขยิ่งกว่าทุก ๆ วัน ในคืนเกิดเหตุเพื่อน ๆ ตัดสินใจที่จะออก ไปเที่ยวข้างนอก แต่ Isabelle ได้ขออยู่พักผ่อน ภายในห้องพักทำ�ให้พวกเขาไม่ทราบว่าเกิดอะไร ขึ้น แต่ยืนยันว่าก่อนจากกัน Isabelle ยังคงมี ความสุขอย่างปกติ ทางด้านนาง Alison Terry ครูใหญ่ของ โรงเรียน Mt St Michael’s College ในย่าน Ashgrove ที่ Isabelle เข้ารับการศึกษากล่าว ว่า ผู้ตายเป็นที่รักของเพื่อน ๆ ทุกคนครูทุกคน ตกใจกับข่าวร้ายและเสียใจต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในขณะที่นาย Graham Rynders ผูัช่วย อธิบดีตำ�รวจรัฐควีนสแลนด์กล่าวว่า ตำ�รวจ ยังคงทำ�การสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อ ไป และได้ขอร้องให้ผู้เห็นเหตุการณ์ออกมาให้ เบาะแสกับตำ�รวจ ขณะนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์สองราย ออกมา ให้การตรงกันว่า เห็น Isabelle พลัดตกลงมาจาก ระเบียง ในขณะที่เธออยู่ตามลำ�พัง สำ � หรั บ การตกจากอาคารสู ง ลงมาเสี ย ชีวติ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจำ�ในเมือง Gold Coast โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ตกลงมา เสียชีวิต 3 คน ช่วยได้ พยานรายอื่น ๆ กล่าวว่า เขาได้ยินเสียง ปืนดังสามหรือสี่นัด แล้วเห็นตำ�รวจกรูไปที่รถ กระบะ ทางด้านนาย Mark Murdoch ผู้ช่วย อธิบดีตำ�รวจกล่าวว่า นายตำ�รวจที่ตัดสินใจยิง เป็นตำ�รวจระดับนายตำ�รวจลาดตระเวนอาวุโส แต่เขายังไม่สามารถตอบได้วา่ ตำ�รวจได้ยงิ ปืนไป กี่นัด และมีตำ�รวจร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้กี่คน โดยขณะเกิดเหตุมีชายหนึ่งคนอยู่ในรถกระบะ และในขณะนีย้ งั ไม่สามารถบอกได้วา่ เขาคือใคร สำ�หรับสตรีสองคนที่ได้รับบาดเจ็บ ได้ ถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล Royal Prince Alfred เพือ่ ตรวจอาการต่อมาโฆษกของโรงพยาบาลกล่าวว่า แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ในค่�ำ ของวันนัน้ นาย Murdock กล่าวว่า ขณะนี้ตำ�รวจ ส่วนกลางได้เข้าทำ�การสอบสวนหาสาเหตุการณ์ เสียชีวิตแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกับ เหตุการณ์ทตี่ �ำ รวจยิงผูต้ อ้ งสงสัยในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ในครั้งนั้นตำ�รวจยิงเด็กชายวัย 14 ปี คนขับรถและเพื่อนวัย 18 ปี หลังจากรถยนต์ ที่ ขโมยมาถู ก ขั บไปตามทางเดิ น เท้ า ของย่ า น Kings Cross ที่มีผู้คนเดินอยู่พลุกพล่าน


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า BKK EASTLAKES SHOPPING CENTRE Evans & Barber Ave. Tel:(02) 9317 3188-9 Fax:(02) 9693 1146

THAI-OZ NEWS : Vol. 23 Issue 596 : Nov 28, - Dec 11, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 596  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you