Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๙๒ : วันที่ ๓ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012

ศาลยกฟ้อง“สนธิ” ไม่มีเจตนาหมิ่นเบื้องสูง ศาลอาญามีคำ�พิพากษา ยกฟ้อง “สนธิ” หยิบยกคำ� ปราศรัย “ดา ตอร์ปโิ ด” ขึน้ พูดบนเวทีพันธมิตรฯ เพื่อ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนิน การจั บ กุ ม ไม่ มี เ จตนาหมิ่ น เบื้องสูง

นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ�พันธมิตรฯเดินทางมาฟังคำ�พิพากษาที่ศาลอาญา

ไทยผลิต“ซิเดกร้า” ทดแทน“ไวอะกร้า”

อ่านต่อหน้า 12

ที่ห้องพิจารณา 908 ศาล อาญา ถ.รั ช ดาภิ เ ษกเมื่ อ เวลา 11.55 น.วันที่ 26 ก.ย.ศาลออก นั่ ง บั ล ลั ง ก์ อ่ า นคำ � พิ พ ากษาใน คดี ห มิ่ น เบื้ อ งสู ง หมายเลขดำ � ที่ 2066/2553 ทีพ่ นักงานอัยการฝ่าย คดีอาญา 10 เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง นายสนธิ ลิ้มทองกุล อ่านต่อหน้า 2

ร่วมพิธีบวงสรวง

พระพรหมขึ้น 24 ปี

รายละเอียดหน้า 44

เสนอปรับพ่อแม่ $1,000 หากลูก เข้าร้านขายเหล้า อ่านต่อหน้า 40

ศาลไฟเขียว ภรรยาน้อย

ฟ้องแบ่งสมบัติ 28 ก.ย. 2012 อดีตภรรยาน้อยและเมียเก็บของนาย Richard Pratt มหาเศรษฐีระดับท็อปไฟว์ของประเทศผู้ล่วงลับ ไปแล้ว ได้รับไฟเขียวจากศาลในการต่อสู้เพื่อขอแบ่งทรัพย์สิน หลังศาลปฏิเสธความพยายามของฝ่ายภรรยาหลวงทีจ่ ะขัดขวาง การต่อสู้คดีของนาง Madison Ashton อดีตภรรยาเก็บ อ่านต่อหน้า 43

รายละเอียดหน้า 3


ศาลยกฟ้อง“สนธิ” ไม่มีเจตนาหมิ่นเบื้องสูง ต่อจากหน้า 1 แกนนำ � กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประ ชาธิ ป ไตย (พธม.)เป็ น จำ � เลยในความ ผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความ อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากกรณี เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2551 ช่วง กลางคืนจำ�เลยได้ขึ้นเวทีปราศรัยกลุ่มผู้ชุมนุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยการ กระจายเสี ย งทางเครื่ อ งขยายเสี ย งท่ า มกลาง ประชาชนทีม่ าฟังจำ�นวนหลายคนอีกทัง้ ยังมีการ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี และ ทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซด์ต์ของเอเอส ทีวีให้ประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติได้รับ ชมและรับฟังทั้งในและต่างประเทศโดยจำ�เลย นำ�เอาคำ�ปราศรัยของน.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปะ

กุล หรือดา ตอร์ปโิ ด ทีศ่ าลอาญาพิพากษาจำ�คุก 18 ปี ฐานหมิน่ เบือ้ งสูงแล้วทีพ่ ดู บนเวทีปราศรัย ที่ท้องสนามหลวงมาพูดซ้ำ� ซึ่งเป็นคำ�พูดที่มี ถ้อยคำ�หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความ อาฆาตมาดร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ การกระทำ�ของจำ�เลยอาจทำ�ให้ประชาชน เข้าใจผิดจนบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเหตุเกิดที่ แขวง-เขตดุสติ กรุงเทพมหานครจึงขอให้ลงโทษ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 มาตรา 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำ�เลยให้การปฏิเสธ ศาลพิเคราะห์คำ�เบิกความและพยานหลัก ฐานทั้ง 2 ฝ่ายแล้วเห็นว่าการพูดของจำ�เลยสืบ เนื่องมาจากการที่ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปะ กุ ล พู ด บนเวที ป ราศรั ย ที่ ท้ อ งสนามหลวง

เป็นการพูดโดยถอดข้อความบางตอนมาสรุป ให้ประชาชนฟัง โดยจำ�เลยเห็นว่าคำ�พูดของ น.ส.ดารณี เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ดู หมิ่ น หรื อ แสดงความอาฆาตมาดร้ า ย พระ มหากษัตริย์ และพระราชินี จึงเรียกร้องให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ ผบ.ตร.ขณะนั้น ให้ดำ�เนินคดีกับน.ส.ดารณี จึงเห็นได้ว่าการที่จำ�เลยสรุปคำ�พูดของ น.ส.ดารณีเมื่อฟังโดยรวมแล้วเป็นการแสดง ให้เห็นว่าจำ�เลยมีเจตนาที่จะเรียกร้องให้มีการ ดำ�เนินคดีกบั น.ส.ดารณี การกระทำ�ของจำ�เลยจึง ไม่เป็นการขยายคำ�พูดของน.ส.ดารณีอนั มีเจตนา

โดยตรงเพื่อหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหา กษัตริย์และพระราชินี การกระทำ�ของจำ�เลยจึง ไม่มีความผิดตามฟ้องให้พิพากษายกฟ้อง ภายหลั ง นาย สนธิ ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า มี กระบวนการที่ พ ยายามจะนำ � ตนเข้ า คุ กให้ ไ ด้ วันนี้ขอขอบคุณศาลที่ตัดสินโดยไม่หวั่นไหว ตัดสินบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง ส่วนคดีทเี่ หลือ หากศาลฎีกามีคำ�พิพากษาจำ�คุกตนก็จะไม่หลบ หนียืนยันจะเดินเข้าคุกอย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่ม เสื้อเหลืองกับกลุ่มนปช.ที่หน้ากองปราบปราม ว่า ปัญหาเกิดขึ้นมาจากตำ�รวจ ต่อหน้า 9

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 2


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ฉบับสิ้นปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๙๒ ระหว่างวันที่ ๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สสี่ ี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียวใน ออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์........www.thaioz. com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวม ธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าว ไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย..ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และ การเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทยออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทย วิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุการต่าง ๆ ของไทยและ ออสเตรเลียมา 22 ปี ต้องการอ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลียและหอสมุดรัฐนิวเซาท์เวลส์.........@

กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานในงานผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ โอกาสที่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช มีพระชันษาครบ 100 ปี เธอเริม่ แต่งตัวเป็นวัยรุน่ รวมทั้งไดร์ผมเป็นสีต่างๆ และเธอไม่สามารถจำ�สามีของเธอได้จริงๆ โดย แม่ของเธอเป็นฝ่ายบอกเธอเอง แต่เธอไม่สามารถจำ�ได้เลยว่า เธอได้พบกับสามีของเธอเมือ่ ไหร่ และ แต่งงานกันอย่างไร.............@ คาตารินา มิกลิโอรินี นักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษา ชาวบราซิลเชื้อ สายอิตาลี วัย 20 ปี เปิดประมูลความบริสุทธิ์ของตัวเอง เพื่อหาเงินค่าก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทัน สมัยกว่าเดิมให้กับชุมชนแออัดของกลุ่มคนยากจน ในพื้นที่บ้านเกิดของที่รัฐซานตา คาตารินา ทาง ตอนใต้ของประเทศ..........โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เธอได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับทีมนักทำ�ภาพยนตร์เชิง สารคดีชาวออสเตรเลีย ที่ตามหาบุคคลบริสุทธิ์เพื่อร่วมถ่ายทำ�ภาพยนตร์เชิงสารคดี เรื่อง “Virgins Wanted” ที่จะบันทึกเรื่องราวผ่านความรู้สึกของเธอ ทั้งก่อนและหลังมีประสบการณ์เซ็กซ์ครั้ง แรก ซึ่งเธอจะได้รับเงินจำ�นวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 600,000 บาท) และอีก 90 เปอร์เซ็นต์ จากราคาประมูลครั้งสุดท้ายที่สูงที่สุด ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ส่วนราคาตั้ง ต้นที่ 155,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,650,000 บาท).........ผู้ที่ชนะการประมูลนั้นจะได้ความ บริสุทธิ์ของคาตารินา บนเที่ยวบินจากออสเตรเลียไปสหรัฐ แต่ต้องสวมถุงยางอนามัยป้องกันโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์..............@ ผู้เชี่ยวชาญหลายรายได้ เปิดเผยในเอกสารการค้นคว้า ระบุว่า รูปปั้น “ท้าวเวชสุวรรณ” ที่กองทัพนาซี ยึดจากทิเบต เมื่อ ปี 1938 นั้น แท้จริงถูกสร้างจากอุกกาบาตที่ตกมายังโลกในอดีต.........รายงานระบุว่า รูปปั้นดัง กล่าวถูกยึดในช่วงที่นายไฮนริช ฮิมม์เลอร์ ผู้บัญชาการกองทัพเอสเอสของนาซี ได้นำ�กลุ่มเดินทาง ไปยังทิเบต ในช่วงปี 1938-1939 เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของชาวอารยัน ตามความเชื่อของฮิตเลอ ร์ ผู้นำ�นาซี ซึ่งเชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดของโลก โดยนายเอิร์นต์ แชเฟอร์ นัก ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา ได้คน้ พบพระพุทธรูปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบจากนักโบราณคดีรนุ่ ปัจจุบัน พบว่า รูปปั้นถูกสลักจากหินอุกกาบาต โดยเป็นอุกกาบาตหายากประเภทที่เรียกว่า “อาตา ไซต์” ประกอบด้วยเหล็กและนิเกล ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่า อุกกาบาตนี้ได้ตกในบริเวณมองโกเลีย และไซบีเรีย ราว 15,000 ปีก่อน.........อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นที่ทราบชัดว่า นายแชเฟอร์ นำ�รูปปั้น ดังกล่าวมาได้อย่างไร แต่รูปปั้นดังกล่าวมีรูปสวัสดิกะ ซึ่งตามสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาถือว่าเป็น สิ่งนำ�โชคดี โดยเมื่อรูปปั้นนี้ถูกนำ�มายังเมืองมิวนิค ก็ได้กลายเป็นสิ่งสะสมส่วนตัว และถูกนำ�มา เปิดเผยจากนายเอลมาร์ บุชเนอร์ นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยสตุ๊ตการ์ท ซึ่งประมูลมาได้เมื่อปี 2009 โดยนายบุชเนอร์ บอกว่า การที่รูปปั้นดังกล่าวถูกสลักจากอุกกาบาต ย่อมหมายถึงรูปปั้นเป็น สิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้เลย...............@

เหตุการณ์รอบโลก........เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ในโลกออนไลน์กำ�ลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึง ภาพทีส่ �ำ นักข่าวต่างประเทศเผยแพร่ ซึง่ เป็นภาพหญิงสาวรายหนึง่ แก้ผา้ เปลือยกายโอบกอดพระพุทธ รูป ถ่ายแบบโพสท่าที่ไม่เหมาะสม โดยภาพดังกล่าวตีพิมพ์ในหนังสือปลุกใจเสือป่าเล่มหนึ่ง.......... ด้านชาวพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ได้เห็นภาพต่างประณามการกระทำ�เช่นนี้ว่า ไม่เหมาะสม และต้อง พิจารณาลงโทษกับหนังสือเล่มดังกล่าว ที่ถือเป็นการนำ�รูปปั้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธไปกระทำ�ย่ำ�ยี เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากการตรวจ สอบยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่าหนังสือดังกล่าวทำ�ขึ้นในประเทศใด.............@ ได้เกิดอุทกภัยทาง ตอนใต้ของสเปน ที่เมืองมาลาก้า และอัลเมเรีย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสเปน หลังเกิด ฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว 7 ราย ประชาชนกว่า 600 คน ต้องอพยพหนีออกจากบ้าน นอกจากนี้การเกิดน้ำ�ท่วมดังกล่าว ทำ�ให้ถนน จมน้ำ�ไม่สามารถจราจรได้ ขณะเดียวกันกระแสน้ำ�ยังทำ�ลายสะพานมอเตอร์เวย์ และพัดพารถยนต์ ไปกับสายน้ำ� ขณะที่ทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 800 นาย เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แล้ว..........หนักไปกว่านั้นก็คือ ประเทศปากีสถาน หลังทางสำ�นักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ปากีสถาน (NDMA) รายงานว่า สถานการณ์น้ำ�ท่วมวิกฤติหนักในแคว้นปัญจาบและบาลูชิสถาน มีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 890,000 และ 700,000 คน พืชผลกว่า 2.5 ล้านไร่ สัตว์อีก เกือบ 8,000 ตัว ล้มตาย และจนถึงตอนนี้มีผู้ประสบภัยราว 290,000 คน ที่ต้องเข้าไปพักอาศัยตาม ศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆ โดยมีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว 371 ราย.............@ นางซาราห์ ธอมป์ สัน แม่ชาวอังกฤษวัย 32 ปี ได้ฟื้นจากอาการโคม่า หลังจากประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว แต่ต้องกลายเป็นเหมือนเด็กสาวอายุ 19 ปี เนื่องจากสูญเสียความทรงจำ�จากอาการเส้นเลือดสมอง แตก ทำ�ให้เธอไม่สามารถจำ�ได้ว่าเธอได้แต่งงาน และมีลูก โดยขณะฟื้นเธอยังคิดว่าตัวเองอยู่ในปี 1988 และเธอจำ�ได้เพียงว่า วงโปรดในยุควัยรุ่นของเธออย่าง “สไปซ เกิร์ล” แต่ไม่สามารถจำ�ได้ ว่า ปัจจุบันนี้เข้าสู่ยุคสหัสวรรษใหม่ รวมทั้งจำ�ไม่ได้ด้วยว่า ไมเคิล แจ็คสัน เสียชีวิตแล้ว นอกจาก นี้บางครั้งเธอยังคิดว่า สามีของเธอเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย..........นางซาราห์ ซึ่งมีลูก 3 คน เหตุการณ์ทั่วไทย......นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว. สรรหา กล่าวถึงโครงการรับจำ�นำ�ข้าว ล้มหัวฟาดพืน้ และเส้นเลือดสมองได้รบั การกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง และเมือ่ ฟืน้ คืนเป็นปกติ ของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์วา่ โครงการนีใ้ ช้เงินไปแล้วกว่าแสนล้านบาทแล้วก็ไม่รวู้ า่ จะใช้อกี เท่าไหร่ แต่ ก็มีสายด่วนจากดูไบว่าให้มีการเดินหน้าต่อไป ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ ....สิ่งที่สงสัย คือข้าวในสต็อกมี จำ�นวนเท่าไหร่ 17 ล้านตัน หรือ 10 ล้านตันกันแน่ แล้วระบายไปแล้ว ถึง 10% หรือไม่ ภาระ หนี้สินระยะยาวของรัฐบาลเป็นอย่างไร ขออ้างการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชี้ว่า หลักการทำ�งานที่ถูกต้องของ การจำ�นำ�ข้าวคือการให้ราคาต่ำ�กว่าตลาดในระดับที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร ได้มาไถ่ถอน และนำ�ไปขายในตลาดเมื่อราคาสูงขึ้น แต่ในปัจจุบันเป็นราคารับจำ�นำ�จงใจที่ให้สูง กว่าตลาดโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่ได้มีเจตจำ�นงให้เกษตรกรได้มีโอกาสไถ่ถอนคืนแต่อย่างใด การกระทำ� ของรัฐบาลจึงไม่ใช่การรับจำ�นำ� แต่เป็นการทำ�ตัวเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่ที่สดุ รายเดียวของประเทศ เป็นการผูกขาดตัดตอน ที่ทำ�ลายระบบการค้าของไทย ส่งผลต่อระบบการผลิตข้าวที่บิดเบือนกลไก ตลาด ไม่ใช่การรับจำ�นำ�ข้าว แต่เป็นการจำ�นำ�ประเทศ ให้รัฐบาลเป็นพ่อค้าข้าวรายเดียว ตัดการ แข่งขันเสรีออกไป สร้างหนี้สินมากมาย ทั้งยังไม่ได้ชี้แจงหรือให้ตัวเลขที่ถูกต้องให้กับประชาชน เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย รัฐบาลควรจะทบทวน..........รัฐบาลนายทุนผูกขาดสิ้นคิด จึงนิยมสร้าง นิสยั ให้พลเมืองในประเทศงอมืองอเท้าไม่ตอ้ งคิดพัฒนาอาชีพตนเอง สอนให้หวังแต่การได้เงินแบบ ง่ายๆสบายๆ ต่อไปชาวนาก็หันมาปลูกข้าวด้อยคุณภาพและอายุสั้น เพื่อจะได้เอาไปขายรัฐบาล ได้เงินง่ายและเร็วกว่าไปขายเอง ไม่ดีกว่าหรือ นานวันไป ถ้ารัฐบาลหมดเงิน คนที่จะตายอย่าง นายนิยม วัฒน์ธรรมาวุธ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทน จากสหวิชาชีพ ถ่ายภาพร่วมกับคนไทยในซิดนีย์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 4


กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานในงานผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ถาวรคือ ชาวนา ส่วนรัฐบาลรับซื้อไปแล้ว มีปัญญาบริหารจัดการกับภาระหนักอึ้งนี้ได้แค่ไหน โกดังเก็บข้าวเอย การรักษาคุณภาพข้าวเอย ถ้าขายออกไม่ทัน คุณภาพข้าวเสียหาย เพราะขาย ไม่ทันหรือขายไม่ออก หรือต้องขายขาดทุน ก่อนที่ข้าวจะเสียหายไปมากกว่านี้ และที่แน่ๆคือ ขณะนี้ประเทศไทย หลุดจากตำ�แหน่งประเทศแชมป์ผู้จำ�หน่ายข้าวของโลกไปเรียบร้อยแล้ว.......... ใครหนอ? ช่างคิดหาวิธีที่ทำ�ให้ประเทศชาติล่มจมและสร้างนิสัยให้คนไทยง่อยเปลี้ยเสียขาได้ทุก รูปแบบจริงๆ............@ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ขณะนี้สำ�นักงานสลากฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาการซื้อขายสลากออนไลน์ 2 ตัว 3 ตัว ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าน่าจะได้ข้อสรุปและเปิดจำ�หน่ายได้ผ่านใน 2-3 ปีข้างหน้า ในส่วนของการเปิดจำ�หน่ายสลากออนไลน์ 2 ตัว 3 ตัว ผ่านเครื่องจำ�หน่ายอัตโนมัติ นั้น ขณะนี้สำ�นักงานสลากฯ ก็อยู่ระหว่างการเร่งดำ�เนินการ จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อ ให้สามารถเปิดจำ�หน่ายได้ทันตามที่ฝ่ายนโยบายกำ�หนด ทั้งนี้ ประเมินว่าเมื่อเปิดจำ�หน่ายแล้วจะ สามารถสร้างรายได้ให้กับสำ�นักงานสลากฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1 พันล้านบาท เป็น 2 พันล้านบาท ต่อปี.........แหละนีค่ อื อีกหนึง่ วิธที ที่ �ำ ให้คนไทยหมกมุน่ และหวังลมๆแล้งๆ กับการพนันอีกรูปแบบ หนึง่ ..............@ คณะกรรมการบริหารน้�ำ และอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)ชีฝ้ นหนักสุดรอบ 30 ปี ทำ�ก ทม.จม เตือนคนเมืองรับสถานการณ์ฝนตกยาวปลาย ต.ค. ส่วนประชาชนริมฝั่งเจ้าพระยา ต้อง ระวังทะเลหนุนระดับน้ำ�สูงขึ้น ส่วนใต้มีฝนลมกรรโชกทำ�คลื่นสูง 2 เมตร ขณะที่อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลกยังจมบาดาล แม้ระดับน้ำ�ในแม่น้ำ�ยมจะลดลงต่อเนือ่ ง ด้านจังหวัดพิจติ รอ่วม “น้ำ� ยม-น้ำ�ป่าสัก” เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่โพธิ์ประทับช้างสูงเกือบ 2 เมตร ทางด้านภาคใต้อ่วม ฝน ถล่มจังหวัดสตูลจม 2 อำ�เภอคือ ควนโดน และอ.เมือง สวนยาง-ผลไม้เสียหายหนัก ด้านจังหวัด ภูเก็ตเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังผวาเร่งบรรจุกระสอบทรายหนุนจุดเสี่ยงริมคลองบางใหญ่ ทาง ด้านจังหวัดชัยนาท ได้เกิดพายุหมุนนานกว่า 5 ชั่วโมง ที่ ต.โพนางดำ�ตก ต.โพนางดำ�ออก และ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนประมาณ 100 หลังคาเรือน ได้รับ ความเสียหาย บ้านบางหลังถูกต้นไม้ล้มทับจนต้องออกไปอาศัยเพื่อนบ้านอยู่ชั่วคราว ขณะที่ชาว บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ใน ต.โพนางดำ�ออก ยังคงได้รับความเดือดร้อน ขาดไฟฟ้าใช้ ต้องนำ� เทียนพรรษาจากวัดมาจุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน....................@ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์คลังสมองมหาดไทย ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 5 อาคารดำ�รง ราชานุภาพ (อาคารกรมการพัฒนาชุมชนเดิม) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็น เหมือนธนาคารสมองให้ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเป็นพลัง ในการพัฒนาประเทศ มาสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสนองพระ ราชดำ�รัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.........ศูนย์คลังสมองมหาดไทย เป็นแหล่งรวม ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในงานด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจกระทรวงมหาดไทย ประกอบ ด้วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว กลุ่มอาสาสมัครจากบุคลากรในสังกัด และกลุม่ อาสาสมัครจากภายนอกกระทรวงมหาดไทย บุคคลเหล่านีจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ สนอแนะแนวทางใน การกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาต่างๆตาม ภารกิจ และให้คำ�ปรึกษาส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด กลุ่ม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....................@ “ตุย้ -เกียรติกมล ล่าทา” พระเอกจากช่อง 3 ได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค. หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรถยนต์ครอสคัน ทรี่แรลลี่ ในรายการAustralasian Safari 2012 เมืองเพิร์ธ ระหว่าง 21-29 ก.ย. โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภททีม ซึ่งมีรถร่วมทีม 3 คันพร้อมเนวิเกเตอร์คือ รถหมายเลข 177 Mr.Adrian Di Lallo+ Mr.Robert Masi (เนฯ) หมายเลข 109 ราชันต์ ไตรรัตน์+น.ต.พีรพงษ์ สมบัติวงศ์ (เนฯ) และหมายเลข 112 ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา+คุณสันติธรรม กาญจนรัตน์ (เนฯ).........ขอแสดงความ ยินดีด้วยค่ะ............@ สังคมออสเตรเลีย............. ....ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดโดยสำ�นักนิวส์โพล และ สำ�นักอื่น ๆ ไม่มาตามนัดอย่างที่เคย เพราะติดวันหยุดแรงงาน แพรว! จึงขอข้ามไปค่ะ......... THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 5

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับและ เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารกลางวันเพือ่ เป็นเกียรติแด่คณะผูบ้ ริหารระดับสูงจากสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

“ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา” พระเอกจากช่อง 3 เสร็จสิ้นการแข่งขันรถยนต์ครอส คันทรี่แรลลี่ ในรายการAustralasian Safari 2012 เมืองเพิร์ธ ได้รับรางวัลชนะ เลิศประเภททีม

ความเมืองในปักษ์ที่ผ่านมาที่กลายเป็นข่าวดังก็คือปัญหาเรือมนุษย์ที่รัฐบาลนางจูเลีย กิลลาร์ด หัน กลับมาเอานโยบายแปซิฟกิ -โซลูชนั่ ของรัฐบาลพรรคผสมมาใช้.... แต่ผลทีอ่ อกมามีแนวโน้มว่าอาจ ไม่ได้ผล เพราะผูข้ อลีภ้ ยั ยังคงลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนือ่ ง... ซึง่ อาจทำ�ให้รฐั บาลกลางต้องหันไป ใช้นโยบายมาเลเซีย-โซลูชั่น หรือต้องขยายไปถึงนโยบายอินโดนีเซีย-โซลูชั่นที่ผู้นำ�อิเหนาพร้อม รับเละเพราะอยู่เฉย ๆ ก็มีคนเอาเนื้อสมันมา ป้อนถึงปาก.............@ อย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณี กล่าวว่า ความผิดพลาดไม่ได้เกิดทีแ่ ปซิฟกิ -โซลูชนั่ แต่ผดิ ทีร่ ฐั บาลกลางตัดสินใจช้าไป มาตัดสินใจ เอาอีตอนทีเ่ รือมนุษย์หลัง่ ไหลเข้ามาจนเกินกว่าทีศ่ นู ย์กกั กันบนเกาะนัวรูและเกาะมานัสจะรับไหว.... แต่บทพิสูจน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านโยบายแปซิฟิก-โซลูชั่นยังได้ผลในระดับหนึ่งก็คือ พอผู้ขอลี้ ภัยทราบว่าต้องถูกส่งตัวไปปล่อยเกาะรอเข้าขบวนพิจารณาตามนโยบายแปซิฟกิ -โซลูชนั่ เรือมนุษย์ ชาวศรีลังกา 16 คนแรกขอเดินทางกลับบ้านเกิดทันที จากนั้นในช่วงอีกสิบวันต่อมามีผู้ขอลี้ภัย อีก 28 คนแจ้งความจำ�นงค์ขอให้รัฐบาลออสซี่ส่งกลับบ้านเกิดค่ะ..........@ สำ�หรับผู้ถูกส่งไปอยู่ บนเกาะนัวรูในช่วงนี้ยังต้องนอนเต้นท์ทหารไปก่อน แต่รัฐบาลได้จัดสิ่งอำ�นาจความสะดวกเพียบ


นอกจากจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ชายทะเลของเซาท์แปซิฟิกแล้ว มีอาหารตามเมนูเสิร์ฟวันละสามมื้อ มีบาร์บีคิว แล้วยังมีอุปกรณ์อำ�นวยสะดวกและบันเทิงทั้งคาราโอเกะ, ทีวี, วิดิโอ, คอมพิวเตอร์ เกมส์, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์สำ�หรับโทรต่างประเทศ และอุปกรณ์การกีฬาให้เล่นอย่างไม่อนั้ ภาย ใต้คา่ ใช้จา่ ยของรัฐบาล......ดูแล้วทำ�ให้นกึ ถึงผูเ้ สพติดเกมส์คอมพิวเตอร์ขนั้ เรือ้ รัง เกาะนัวรูคอื สวรรค์ ของพวกเขาอย่างแท้จริงค่ะ.............@ ในสัปดาห์ทผี่ า่ นมาท่านนายกฯจูเลีย กิลลาร์ดมีภารกิจสำ�คัญ ต้องเดินทางไปทีท่ �ำ การสำ�นักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์ก ด้วยการหิว้ ปีกนาย บ็อบ คาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินทางไปตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ด้วย ภารกิจล็อบบี้ประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ออสเตรเลียสามารถได้เป็น 1 ใน 10 ของสมาชิกไม่ถาวรของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะว่างลง โดยจะมีการโหวตในวันที่ 18 ตุลาคมที่จะถึง นี้................@ การสรรหาสมาชิกสภาความมั่นคงฯที่จะเกิดขึ้นจะเป็นวิธีเดียวกับการคัดเลือกผู้เป็น เจ้าภาพกีฬาฟุตบอลโลก เพื่อชิงสองที่นั่งอันทรงอิทธิพลนานสองปีในระหว่างปี 2013 และ 2014 โดยมีคู่แข่งสำ�คัญคือประเทศฟินแลนด์และลักเซมเบิร์กที่สหภาพยุโรปส่งเข้าประกวดค่ะ..........@ อย่างไรก็ตามการได้เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงฯครั้งนี้แรกทีเดียวรัฐบาลตั้งเป้าใช้เงิน 23 ล้าน เหรียญแต่เอาเข้าจริงคาดว่าจะบานปลายถึง 40 ล้านเหรียญ.... อันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปู ทางสะดวก ทีท่ �ำ มาตัง้ แต่นายเควิน รัดด์ ประกาศแผนรณรงค์เพือ่ ออสเตรเลียได้นงั่ ในสภาความมัน่ คงฯ เมื่อปี 2008 ด้วยการเพิ่มเงินช่วยเหลือต่างประเทศอีก 3 พันล้านเหรียญ นอกเหนือจากงบ ประมาณให้เงินช่วยเหลือปกติ 12 พันล้านเหรียญ ด้วยการขยายประเทศให้การช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ในเอเชียแปซิฟิกเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาฟริกา และขยายไปช่วยในอเมริกาใต้และ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนเป็นครั้งแรก ถือเป็นการลงทุนที่สูงมากสำ�หรับออสเตรเลียกับการ นัง่ เก้าอีน้ เี้ พียงแค่สองปีคะ่ ............@หมูน่ นี้ ายเควิน รัดด์อดีตนายกรัฐมนตรีมกั ออกมาแสดงตัวบ่อย ครั้ง นับจากผลโพลล่าสุดของทุกสำ�นักระบุว่า พรรคเลเบอร์จะชนะเลือกตั้งในสมัยหน้าหากได้ นายรัดด์เป็นผู้นำ�พรรค ทั้งที่เขาเคยสัญญาว่าจะไม่เคลื่อนไหวและท้าชิงตำ�แหน่งผู้นำ�พรรคเลเบอร์ จากนางกิลลาร์ดอีก จนกว่าการเลือกตัง้ ครัง้ ใหม่ผา่ นพ้นไป....ในขณะทีม่ ขี า่ วนายกฯกิลลาร์ตอ้ งนอน ป่วยอยูท่ โี่ รงแรมในนิวยอร์กด้วยอาการท้องเดินเพราะกินของแสลง....นายรัดด์ออกมาให้สมั ภาษณ์ถงึ ความพยายามให้ออสเตรเลียเป็นสมาชิกสภาความมัน่ คงฯเกิดจากมันสมองอันปราชญ์เปรือ่ งของเขา ล้วน ๆ ค่ะ... เรียกว่ากิจกรรมการเมืองใดเปิดช่องทั่นรัดด์จะรอจังหวะเสียบทุกครั้งไปค่ะ...........@ งานนี้ถือเป็นโอษฐภัยสำ�หรับนายอลัน โจนส์ ราชานักจัดรายการวิทยุแห่งสถานี 2GB ผู้กล่าวถึง นายจอห์น กิลลาร์ดบิดานายกฯรัฐมนตรีผู้เสียชีวิตในขณะอายุ 83 ต่อหน้าคนกลุ่มหนึ่งว่า เขาได้

EDEN International Group ให้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ Central Queensland University (CQU), Sydney

ประธานสวัสดิภาพ คุณนิลวรรณ จิรารัตน์วัฒนา คุณธิดารัตน อึ้ง (คุณเชง)ที่Parliament House ตายด้วยความอดสูที่ “บุตรสาวของเขา ผู้ซึ่งโกหกทุกครั้งที่เธอลุกขึ้นกล่าวในรัฐสภา” คำ�พูกจาก ปากของเขาถือว่าแรง...และบิ๊ก อลันก็ไม่คิดขออภัยที่ได้พูดออกไป......หากไม่โดนสปอนเซอร์เรียง หน้าขู่ที่จะถอนโฆษณาออก... เพราะเขาล้ำ�เส้นเกินไป.....นายเควิน รัดด์ได้จังหวะออกมาเรียกร้อง ให้ประชาชนและสปอนเซอร์ทำ�การบอยคอตไม่ฟังรายการของเขาและถอนโฆษณาออกจากสถานี 2GB หากต้นสังกัดไม่ลงโทษสถานหนักต่อนายโจนส์...... แม้แต่นายโทนี แอ๊บบอตต์ผนู้ �ำ พรรคฝ่าย ค้านก็ออกมาให้ความเห็นว่า นายอลัน โจนส์ดูจะล้ำ�เส้นมากไปหน่อย แต่ก็เหน็บนายรัดด์ว่าจริต และเสแสร้งเพื่อหวังเรียกความนิยมคืนมา..............@ ในขณะที่หลายคนออกมาประฌามและเริ่มมี กระแสต่อต้าน... แต่นายจอห์น ลอว์ราชานักจัดการการวิทยุคู่แข่งคนสำ�คัญออกมาในเชิงเห็นใจว่า ทุกคนทำ�ผิดพลาดกันได้ แต่การเอาความตายของผู้บริสุทธิ์มาเป็นเครื่องมือถือว่าเกินไป แต่เขา เชื่อว่านายอลัน โจนส์ได้ให้ความเห็นเป็นการส่วนตัว เพราะเขาไม่ได้พูดออกอากาศ แต่เขาก็ควร ระวังเพราะการแสดงความเห็นส่วนตัวของเขาเกิดขึ้นในขณะที่มีคนรอบข้างนับร้อยคน... อย่างไร ก็ตามนายลอว์เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปสปอนเซอร์จะกลับเข้ามาหาเขาอีก...........@ รายนี้ทำ�เอาเกิด วุ่นวายเหมือนกันสำ�หรับนายมาร์ติน เฟอร์กูสันรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติ ผู้สนับสนุนนายเค วิน รัดด์ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดถ้อยชัดคำ�ว่า รัฐบาลรัฐไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อราคาค่าไฟที่เพิ่มสูง ขึ้นนอกเหนือจากภาษีคาร์บอน..... ซึ่งเป็นการสวนทางกับนายกรัฐมนตรีที่อ้างว่าราคาค่าไฟฟ้าที่ นอกเหนือจากภาษีคาร์บอนแล้วเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ละรัฐทีท่ �ำ ให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน้ .... ใน ขณะทีร่ ฐั บาลรัฐออกมาสรรเสริญนายเฟอร์กสู นั แต่เพือ่ นร่วมพรรคกลับรุมกินโต๊ะเขา...........@ นาย บ็อบ โอคชอตต์ส.ส.อิสระฝ่ายรัฐบาลผู้ได้รับแต่งตั้งให้คุมกฎระเบียบราคาค่าไฟฟ้าคนใหม่ และ ผูไ้ ด้ชอื่ ว่าซือ่ สัตย์ตอ่ นายกฯยิง่ กว่าเลือดในอก..ออกรับหน้าเสือ่ โจมตีนายเฟอร์กสู นั และรัฐบาลรัฐว่า เป็นพวกล้มเหลวต่อการทำ�ราคาค่าไฟฟ้าให้ถกู ลง.. ถ้าพูดอย่างนีต้ อ่ ไปก็ตอ้ งรอดูซวิ า่ เสีย่ โอคชอตต์ จะลดค่าไฟลงมาได้เท่าไร................@ รายนี้เปิดเผยเต็มตัวแล้วสำ�หรับนายเกร็จ คอมเบ็ทรัฐมนตรี สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงผูไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นดาวรุง่ ทีม่ บี ารมีพอทีจ่ ะนัง่ ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ ในอนาคตอันใกล้ เขาควงน.ส.จัวนิตา พิลลิปส์ผู้ประกาศข่าวระดับแนวหน้าของ ABC ถือเป็นคู่ เหมาะสมทีจ่ ะเสริมบารมีกนั ให้กา้ วถึงความฝันสูงสุดได้.........ข่าวนีท้ �ำ เอารัฐมนตรีดาวรุง่ อีกคนหนึง่ ทีข่ วั้ ตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ในอนาคตต้องคิดหนัก... และอาจถึงกับต้องเปลีย่ นภรรยาอีกครัง้ หากแม่ยายหมดวาสนาลงค่ะ...........@ ทางด้านนางคริสทีน มิล์นหัวหน้าพรรคกรีนส์ตอนนี้ลด ความหยิ่งทรนงไปหลายกิโลการเมือง หลังผลเลือกตั้งส.ข.เทศบาลรัฐน.ซ.ว.ที่ผ่านมา เธอมีแผน จะใช้วาระโอกาสในสิทธิได้ปราศรัยครัง้ แรกในรัฐสภาฯเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ดว้ การพักเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุษยชนไว้ก่อน ด้วยนโยบายเศรษฐกิจและความอยู่รอดมาก่อน.....กลับตัวกลับใจหัน มามองเห็นหัวคนอื่นอย่างนี้.. ไม่ช้าความนิยมจะกลับมาดังเดิมค่ะ..............@ ควันหลงสำ�หรับการ เลือกตั้งส.ข.รัฐน.ซ.ว.เราได้สาวลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลียเป็นส.ข.ของเทศบาลเขตแบลค ทาวน์แล้ว ค่ะ.. สาวน่าตาดีผู้นี้มีนามว่าน.ส.อิสเบลล์ ไวท์หรือน้องแป้งจากพรรคลิเบอรัล... เธอใช้ความ สามารถเข้าไปเป็นส.ข.ในเขตเลือกตั้งฐานแข็งของพรรคเลเบอร์ในอันดับที่สองในจำ�นวนสามที่นั่ง ของวอร์ดที่ 4 ค่ะ.. สำ�หรับประวัติและภาพถ่ายของเธอสามารถดูได้จากข่าวไทย-ออสรายวันทาง อินเทอร์เน็ตค่ะ...........@ หันมาดูข่าวเบา ๆ กันบ้างสำ�หรับนายเจมส์ แพคเกอร์อดีตคนรวยที่สุด ในออสเตรเลีย เดี๋ยวนี้ก็ยังรวยแบบสุด ๆ อยู่ นอกจากจะได้ข่าวดีจากอีริก้าภรรยาให้กำ�เนิดเจ้า หญิงน้อย ๆ รายที่สามน้ำ�หนักตัว 8.5 ปอนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา.... อภิมหา เศรษฐีหนุ่มผู้เคยมีร่างกายอ้วนฉุอาศัยช่วงเวลาที่ศรีภรรยาตั้งครรภ์ไม่ไปเที่ยวซุกซน แต่จ้างเทน เนอร์ลดน้�ำ หนักส่วนตัวออกกำ�ลังกายอย่างถูกต้องภายใต้โครงการลดน้�ำ หนักสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม จากคนน้ำ�หนักตัว 130 กิโลกรัมตอนนี้ลดลงเหลือ 96 กิโลกรัมถือว่าเหมาะสมกับส่วนสูงพอดี... ทำ�ให้เขาเปลี่ยนจากมาดอาเสี่ยพุงพลุ้ยกลายเป็นไอ้หนุ่มซิกแพคไปอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ................@ และข่าวสุดท้ายถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำ�หรับวงการฟุตบอลเอ-ลีกออสซี่ ปักษ์ก่อนเราได้อเลสซาน โดร เดล ปิเอโร่อดีตยอดนักเตะแดนมกโรนีมาร่วมทีมซิดนีย์เอฟซี่....ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เอ มิล เฮสกี้อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูลมาลงเล่นให้กับทีมนิวคาสเซิ่ล เจ็ตส์ เรียบร้อย แล้วค่ะ....................@ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 6


สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย................กีฬาสมานมิตรเป็นกีฬาเพือ่ เชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่าง

นักเรียนนักศึกษาไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐต่างๆในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ในปีนจี้ ดั ขึน้ เป็นปีที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้ มีสมาคมนักเรียนไทยเมืองวูลองกอง (Wollongong) รัฐนิวเซาท์เวลล์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งแน่นอนว่าต้องจัดที่เมืองวูลองกอง โดยทางสมาคมนักเรียน ไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย (TSV) ก็จะขนทัพนักกีฬาไปร่วมแข่งขันด้วย แต่กอ่ นทีจ่ ะถึงวันแข่งขัน จริง ทางสมาคมนักเรียนไทยแห่งรัฐวิกตอเรียก็ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสมานมิตรย่อย เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนฟุตซอล เมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยทีมฟุตซอลที่ได้รับเข้ารอบมี 2 ทีมคือ Melbourne U 1 และ Thai Torpedo 1 สำ�หรับรายชื่อคณะกรรมการของสมาคม นักเรียนไทยแห่งรัฐวิกตอเรียประจำ�ปี 2012-2013 มีดังนี้ นางสาวศุภร ลิ้มทองกุล (ประธาน สมาคมฯ), นายศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม (รองประธาน), นายพัฐวิศ บุญยะชัย (เลขานุการ), นางสาวกนกกาญจน์ ขันแก้ว (เลขานุการ), นางสาวทิพย์ธรา สีนะวัฒน์ (เลขานุการ) ส่วน ผู้ที่ต้องการติดต่อ TSV ในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ 0430 515 522 หรือ tsv.info. mail@gmail.com..........@...ช่วงนี้คนไทยในเมลเบิร์นคงได้บินกลับไปเยี่ยมเมืองไทยกันมากขึ้น

เพราะการบินไทยใจดีขยายเวลาโปรโมชั่น Thai’s Songkran Companion Sale ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ โดยจำ�เป็นที่จะต้องซื้อตั๋วที่เดินทางไปกลับพร้อมกันสำ�หรับผู้เดินทาง 2 คน ราคา เริ่มต้นไปกลับเมลเบิร์น-กรุงเทพฯ $871 (ราคาต่อ 1 ท่าน) ใครสนใจต้องรีบจองด่วน ที่สำ�นักงาน การบินไทย สาขา Collins Street โทร 1300651960 แต่ที่น่าเสียดายก็คือทางบริษัทการบินไทยได้ แจ้งมาว่า จะทำ�การยกเลิกเทีย่ วบินตรง เมลเบิรน์ -สมุย ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ............@...ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดพุทธโพธิวัน (780 Woods Point Rd. Warburton East) ทางคณะสงฆ์ได้จดั ให้มกี ารทำ�บุญตักบาตรวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน และจะมีการ นัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรมเนือ่ งในวันออกพรรษา วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ตัง้ แต่เวลา 8.15น.-18.00น. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโดยตรงกับคณะสงฆ์วัดพุทธโพธิวัน 03 5966 5999...........@...ข่าว ประชาสัมพันธ์จากทางวัดไทยนครเมลเบิร์น ในปีนี้จะมีการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ Hays International College 15 Hays Street, Box Hill South, VIC จึงเรียน มาเพือ่ ให้ผมู้ จี ติ ศรัทธาได้รว่ มเดินทางมาทำ�บุญโดยพร้อมเพรียงกัน............@...ขอแสดงความยินดีลว่ ง หน้ากับคุณวีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท ฝ่ายสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์ร่า ที่กำ�ลังจะได้เข้าพิธีหมั้นกับ Mr Russell ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคมนี้ ณ สถานเออัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา...........@...เหลืออีกเพียงไม่กวี่ นั ก็จะหมดเทศกาลทุง่ ดอกทิวลิปประจำ�ปีแล้ว ผูใ้ ดที่ ได้แวะไปเที่ยวที่งานก็อย่าลืมไปให้กำ�ลังใจผลงาน Adam & Eve ของคุณหนุ่ย พิมพ์พิศา ติณห์พลิ ศ ที่งาน Tesselaar sculpture prize, Tesselaar Tulip Festival (359 Monbulk Rd. Silvan VIC) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคมนี้เท่านั้น.........@...เห็นช่วงนี้คุณกมลรัตน์ งามจริยา งกูร ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารเมลบ์ ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกงานสังคมเท่าไหร่ ได้ ข่าวมาว่าเป็นเพราะนอกจากจะต้องวิง่ วุน่ กับการทำ�งานให้กบั นิตยสารเมลบ์แล้ว ยังไปซุม่ ทำ�หนังสือ สวดมนต์สามภาษา อังกฤษ-บาลี-ไทย รวมเล่ม อีกด้วย เพื่อมอบให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ใช้เป็นประโยชน์ในอนาคต โดยเหตุผลหลักคือ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวต่างชาติ ที่สนใจปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นที่วัดพุทธโพธิวัน (วัดสาขาหนองป่าพง สาขาต่างประเทศ) ทำ�ให้ที่ วัดต้องใช้หนังสือสวดมนต์ทำ�วัตรเช้า-เย็น และบทสวดอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลาย ต่อหลายเล่มแจกให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สวดตาม การที่จะมีหนังสือสวดมนต์รวมภาษาในเล่มเดียวจะ เป็นการสะดวกต่อทั้งพระและญาติโยม ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจทานและใส่เสียงสูง ต่ำ�คำ�บาลีภาษาอังกฤษ ผู้ใดต้องการร่วมมอบปัจจัยในการตีพิมพ์หนังสือสวดมนต์ก็ลองติดต่อไป ทาง 0413804464 ได้ ยินมาว่า เมื่อตีพิมพ์เสร็จแล้วอาจจะมีการนำ�ไปมอบให้กับวัดต่างๆที่ต้องการ หากใครสนใจร่วมก็ต้องขออนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย.............ดาหลา........รายงาน .........@ สถานทูตไทยในแคนเบอร์รา...... เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2555 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับและเป็น เจ้าภาพเลีย้ งอาหารกลางวันเพือ่ เป็นเกียรติแด่คณะผูบ้ ริหารระดับสูงจากสภาความมัน่ คงแห่งชาติ รวม 7 ท่านนำ�โดย พลตำ�รวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเดินทางมา ศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของฝ่ายออสเตรเลีย ที่นครซิดนีย์และ กรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2555..........ในโอกาสดังกล่าว  เอกอัครราชทูต มาริษ เสงี่ยมพงษ์  ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกีย่ วกับปัญหาความมัน่ คงด้านต่าง ๆเพือ่ ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือและการดำ�เนินงาน ด้านความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับออสเตรเลียที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต...........@ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2555 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต และนางแอนเน็ท เอลลิส ประธานกลุ่มมิตรภาพไทย – ออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ภายในงานมีการออกร้านของร้านอาหารไทยในกรุงแคนเบอร์รา ร้านผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า ที่ผลิตจากไทย นวดแผนไทย มีกิจกรรมต้นกัลปพฤกษ์ ซุ้มถ่ายรูปที่ระลึก นิทรรศการกีฬาไทย และการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การเดินแบบแสดงผ้าไทย วงดนตรีไทยสากล วงดนตรีไทย เดิม การแสดงนาฏศิลป์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้ง การแสดงกีฬาไทยและศิลปะ การต่อสู้ของไทยที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำ�รวจเอกพิชัย  เกรียง วัฒนศิริ ผู้ตรวจราชการ และนายยิ่งศักดิ์ เผ่าอินจันทร์ ผู้กองการกีฬา เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 7

ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดซุ้มการกุศลให้แก่ สเปเชียล โอลิมปิค เอซีที  (Special Olympics ACT)  เพื่อผู้พิการทางสมองและปัญญา  คณะลูกเรือสายการบินแควนตัสเพื่อเด็กกำ�พร้า และวัด ธัมธโรเพื่อการก่อสร้างเขตพุทธาวาสด้วย.........ภาพข่าวหน้า 20............@    สังคมไทยในซิดนีย.์ ..........สำ�หรับนักกอล์ฟไทยในซิดนียไ์ ม่ควรพลาด จากการจัดแข่งขันของ ทีม Albatron ปีที่ 11 ที่สนาม Twin Creeks Golf Country Club ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม Shot Gun 2pm.......การแข่งขันครัง้ นีน้ อกจากถ้วยรางวัลแล้วยังมีเงินสดติดปลายนวม ทัง้ สาม Grade ABC รางวัลละ $300 ส่วน Runner-up $100 และรางวัล Hold in One -Win 10oz Pure 9999 Gold Bar (มูลค่า $18,000).......ใครมีฝีมือหรือมีโชครีบจองเข้ามาค่าสมัคร $130 พร้อม Cart........ แต่ถ้าเป็นสมาชิกที่ Twin Creek ค่าสมัครพร้อมรถเพียง $50...........@ สำ�หรับวันที่ 20 ตุลาคมปีนี้ ครบรอบวันเกิดของพระพรหมขึ้นปีที่ 24.....ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงที่ BKK Eastlakes Shopping Centre.......Evans & Barber Ave, EASTLAKES.....เริม่ พิธี 10 โมงเช้าจุดธูปเทียน ถวายมาลัย 7 สี 7 ศอก และฟ้อนรำ�.....สำ�หรับปีนี้มีรถบัสฟรีเช่นเดิม......เตรียมไว้หลายคันสำ�หรับชาวแคบรามัตตา ขึ้นรถได้ที่ BKK Cabramatta Corner Park Road & Hughes Street เวลา 8.30 น. และอีกแห่ง ที่สมาคมลาว-จีน 181 Gladstone Street Cabramatta เวลา 8.30 น. เช่นกัน เที่ยวกลับจาก BKK Eastlakes เวลาบ่าย 2 โมง...........@ ในปีนี้วันเวลาเดียวกันก็เป็นวันเกิดของหนังสือพิมพ์ไทย-ออส เช่นกันโดยไทย-ออสขึ้นปีที่ 23....สำ�หรับเราก็ยังคงทำ�หน้าที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับคนไทยใน ออสเตรเลีย และเหตุการณ์ของออสเตรเลียทีเ่ กีย่ วข้องกับคนไทยต่อไป...........@ วันที่ 23 ก.ย.2555 กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานในงานผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ที่ จัดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จะมีพระชันษา ครบ 100 ปีในเดือนตุลาคม 2556  โดยงานดังกล่าวได้รับปัจจัยรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งจะนำ�ไป สมทบทุนการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพระ ชาติภูมิของสมเด็จพระสังฆราชฯ......ในวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกัน นส. อิซาเบลล์ ไวท์ หรือน้องแป้ง สาวลูกครึ่งไทยที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็น Councillor ของเขต Chiefly ภายหลังกการ เลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยน้องแป้งจะเป็นตัวแทนพรรค Liberal ลงสมัครชิงตำ�แหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระดับประเทศ (Federal) ในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย............@ เมื่อวันที่ 28 กันยายน สวัสดิภาพสมาคม (Thai Welfare Association) ได้เชิญ Dr Sue Webster, Senior Lecturer, Faculty of Health Scieness, Australian Catholic University, and Consultant to the Transcultural Mental Health Centre บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่ Parliament House, Macquarie Street. การจัดงานดีมากแต่ที่น่าเสียดายน่าจะมีคนไทยได้มาฟังกันให้มากกว่านี้ และยิ่งทำ�ให้รู้สึกว่า หากคนไทยเรารวมพลังกันให้ความใส่ใจในองค์กรต่างๆของไทยเรามากกว่านี้ ชุมชนไทยของเราจะยิ่งใหญ่สมกับที่ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่ 3 ในนิวเซาท์เวลส์.........@ คืนวันที่ 2 ตุลาคม กงสุลใหญ่ พีรวิช สุวรรณประเทศ และภริยา รวมทั้งคณะข้าราชการจากสถานกงสุล ไทยในนครซิดนีย์ และข้าราชการไทยจากสถานทูตไทย ในแคนเบอร์รา และนายแพทย์ Wilbur Hughes President ของ Thai Welfare Association และคณะทำ�งานจาก Thai Welfare กลุ่ม ศิลปินชื่อดังจากเมืองไทย นำ�โดยคุณ เจ เจตริน วรรธนสิน คณะผู้จัดงาน Concert บริษัท Intouch Organiser, Ohbar, ร้าน ณ บางกอก และบริษัท RPM Media Thailand บริษัท Stellar Sydney Education and Visa Centre โดยคุณ จอย ธนาวรรณ ไทยโพธิ์ศรี ผู้ดำ�เนินการเรื่องวีซ่าให้กับ ศิลปินและประสานงาน เรื่องการหาทุนบริจาคให้ Thai Welfare แจ้งถึงจุดประสงค์การจัดคอนเส ริต เจ เจตริน Australia Tour ครั้งนี้ นอกเหนือจากต้องการนำ�ความสุข ความสนุกสนานมามอบ ให้แก่คนไทยในออสเตรเลีย ทั้ง Brisbane, Melbourne และ Sydney แล้ว ทางผู้จัด ทีมงาน และผู้ สนับสนุนงานนีท้ กุ ท่านมีความคิดตรงกันว่า ควรจะนำ�รายได้สว่ นหนึง่ หลังจากหักค่าใช้จา่ ยของการ จัดงานแล้วมามอบให้เป็นทุนสนับสนุนหน่วยงานทีช่ ว่ ยเหลือสังคม เช่น Thai Welfare Association ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในประเทศออสเตรเลีย และเป็น หน่วยงานที่ช่วยติดต่อดำ�เนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข และ ทีพ่ กั พิงฉุกเฉินแก่คนไทยทีป่ ระสบปัญหานานับประการในประเทศนี้ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว ปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ......Thai Welfare Association เปิดดำ�เนินการมา เป็นปีที่ 20 ในซิดนีย์ แต่เนื่องด้วยปีนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้เงิน สนับสนุนแก่องค์กรต่างชาติ พูดง่ายๆคือไม่มงี บสนับสนุนให้ในปีนแี้ ละปีตอ่ ๆไป ทางชุมชนไทยใน ซิดนีย์ในหลายๆ องค์กร ทั้งรัฐบาลและเอกชนจึงหาทางร่วมมือร่วมใจกันหาทุนมาช่วยบริจาคเพื่อ ต้องการให้หน่วยงาน Thai Welfare ดำ�เนินการต่อไป และอยู่คู่ชุมชนไทยในออสเตรเลียต่อไป...... คุณธิดารัตน์  อึ้ง จากร้าน Maecheng Grocery ร่วมกับคุณอรวรรณ หรือคุณนายจากบริษัททัวร์ Jade Express มอบเงินรายได้จากการจัดทัวว์ไปเที่ยวเมืองจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นเงิน $5000..... ตัวแทนบริษัท Intouch Organiser และทีมงานมอบเงินบริจาคจากการจัด Concert เจ เจตริน in Australia เป็นเงิน $4000.......คุณจอย ไทยโพธิ์ศรี จากบริษัท Stellar Sydney Education and Visa $1000 ยอดรวมของเงินบริจาค ในวันนี้คือ 10,000 เหรียญออสเตรเลีย........@ เมื่อวันที่ 12 กันยายน คุณวรวิทย์ ตาคำ� แห่ง EDEN International Group ได้รับเกียรติจากทาง Central Queensland University (CQU), Sydney ให้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี มอบหมายให้ คุณอภิชาติ มณีแก้ว (ผู้ช่วยผู้จัดการ) เป็นตัวแทน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นาย จิรัฏฐ์กร มั่งสมบูรณ์หรือ เฟียต (Graduate Certificate in Education ) นายพงศ์พศิน มหารัก ขกะ หริอ พี (Master of Professional Accounting) และ นางสาววรรษมน โมราวรรณ หรือ ป่าน (Master of Management) .........@


โลกที่แตกต่าง ลองยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ หรือไม่ ดิฉันแนะนำ�ว่าการยื่นขอวีซ่าท่อง ไปดูประเทศออสเตรเลีย ดูชีวิตความเป็น เทีย่ วนัน้ อาจจะทำ�ยืน่ ขอเป็นสปอนด์เซอร์วาง อยู่ของคุณแม่และครอบครัวที่ออสเตรเลีย เงินประกันก็ได้คะ่ หากเกรงว่าจะยืน่ วีซา่ ท่อง โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ดูสักพักก็น่าจะช่วยในจุดนี้ได้ ซึ่งคุณแม่ก็ เที่ยวปกติจะมีปัญหาอะไร เห็นดีด้วย ทางสามีคนใหม่ของคุณแม่ก็ยินดี วันนี้ดิฉันขอคุยแค่เรื่องเดียวก่อนนะ สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านไทย-ออสทุกท่าน มีลูกสาวยังมีพี่น้องอีกสองคนอยู่ที่เมืองไทย สนั บ สนุ นในการยื่ น ขอวี ซ่ าให้ ลู ก สาวไป คะ เพราะวุ่ น วายกั บ เรื่ อ งของการจั ด งาน ดิฉันเขียนคอลัมน์วันนี้จากประเทศเมียร์ม่า จะขอวี ซ่ า นั ก เรี ย นเพื่ อให้ ไ ปเรี ย นหนั ง สื อ เที่ยวที่ออสเตรเลียเช่นกัน แต่ก็ยังไม่แน่ใจ นิทรรศการการศึกษาต่อพอสมควร พบกัน หรือทีเ่ ราคุน้ เคยกันในชือ่ ประเทศพม่านัน่ ล่ะ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติให้สามารถทำ�มาหากิน ว่าหากยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจะมีปัญหาอะไร ใหม่ในไทยออสฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ ดิฉันและทีมงานเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เลี้ยงตัวเองมีอนาคตที่ดีขึ้นก็เป็นปัญหาอีก จากออสเตรเลียมาจัดงานนิทรรศการศึกษา เพราะเรียนหนังสือจบแค่ประถมปลาย ซึ่ง ต่อออสเตรเลียที่สองเมืองด้วยกันคือ เมือง เรื่องนี้คุณแม่บอกกับดิฉันว่าเพราะด้วยเหตุ Yangon ที่เราเรียกกันว่าเมืองย่างกุ้ง กับ ที่ว่าในช่วงเด็กนั้นสามีเก่าเอาลูกไปเลี้ยงกับ เมือง Mandalay ซึ่งบรรยากาศของสองเมือง ครอบครัวของตนเองทีต่ า่ งจังหวัด ครอบครัว นี้โดยทั่วๆไปแตกต่างกันทีเดียวค่ะ เพราะที่ ของสามี เ ก่ า ทำ �ไร่ ทำ � นาดั ง นั้ น จึ งไม่ ไ ด้ ใ ห้ ย่างกุ้งตอนนี้วุ่นวายไปด้วยผู้คน รถราที่มาก ลูกสาวเรียนต่ออะไร ประกอบกับลูกสาว ขึ้นจนเช้าเย็นรถติดไม่แพ้เมืองซิดนีย์ น้องๆ เองก็ไม่ชอบเรียนหนังสืออีกด้วย หลังจาก กรุงเทพฯเลยล่ะค่ะ แถมด้วยคนพม่ายังไม่ จบประถมปลายแล้วก็ชว่ ยทำ�ไร่ท�ำ นาไปตาม ค่อยคุน้ เคยกับการจราจรทีค่ บั คัง่ อย่างนี้ ผูค้ น ประสาจนโตขึน้ มาก็ไปทำ�งานโรงงานได้พบ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ติ ด กั บ การใช้ ร ถใช้ ถ นนแบบ กับอดีตสามี อยู่กินกันมาหลายปีโดยทำ�งาน เดิมๆ คือ นึกอยากจะข้ามถนนตรงไหนก็ โรงงานกันทั้งคู่ คุณแม่ก็ช่วยเหลือทางด้าน ข้าม ก็เลยเป็นส่วนประกอบใหญ่ส่วนหนึ่ง การเงินแก่ลูกสาวและอดีตลูกเขยบ้างตาม ที่ทำ�ให้รถติดด้วยค่ะ สมควร ตอนนีเ้ ลิกกันแล้ว คุณแม่พจิ ารณาว่า แต่สำ�หรับเมืองมันดะเลย์นั้น ชีวิตของ หากปล่อยให้อยูเ่ ฉยๆอย่างนี้ (ปัจจุบนั ลูกสาว ผูค้ นยังเป็นไปอย่างสงบราบเรียบกว่า หากให้ ไม่ได้ทำ�งานอยู่บ้านและคุณแม่ส่งเงินให้ใช้ เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับเชียงใหม่ละ่ ค่ะ บ้าน ทุกเดือน) แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร ตอน เมืองสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และคนยังใช้ นี้ก็อยู่ไปวันๆ ไม่ได้ทำ�อะไรเลย จักรยานกันมากอยู่ค่ะ หากใครมีโอกาสไป ดิฉันฟังเรื่องแล้วก็พลอยกลุ้มใจไปกับ เที่ยวที่พม่าดิฉันขอแนะนำ�ให้ไปมันดะเลย์ คุณแม่ด้วย เพราะดูเหมือนว่าคุณแม่คงต้อง ด้วยนะคะ เพราะส่วนใหญ่ทัวร์คนไทยก็จะ เลี้ยงกันไปอีกนาน เพราะคุณแม่พยายาม ไปแค่เมืองย่างกุง้ เจดียช์ ะเวดากอง พระธาตุ ให้ ไ ปเรี ย นหนั ง สื อ หรื อ หางานทำ �ในตอน Public Liability SIMON ZHANG อินแขวน ฯลฯ แต่ไม่คอ่ ยจะได้ไปเทีย่ วทีม่ นั นี้ ลูกสาวก็ไม่ยอมทำ�อะไรทั้งสิ้น โดยอ้าง Financial Planer and Worker Compensation ดะเลย์กัน ดิฉันได้มีโอกาสไปมาหลายครั้ง ว่าไม่มีกำ�ลังใจอยากทำ�อะไรเลย อยากไป Authorised Representative Tel:(02) 9633 4316 Superannuation แล้ว ชอบทุกครัง้ ค่ะ แถมยังมีรา้ นอาหารไทย ออสเตรเลียกับคุณแม่ ทางคุณแม่จึงได้มา Mob. 0412 530 503 อร่อยมากมากอยู่หนึ่งร้านที่ติดใจจนต้องไป ปรึกษากับดิฉนั ว่าจะเอาอย่างไรดี ดิฉนั ดูจาก ใช้บริการทุกครั้งที่ไปเลยค่ะ จากความเห็น ประวัติความเป็นมาแล้ว หากจะสมัครเรียน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. ของดิฉันและทีมงานจากเมืองไทยที่ไปเยือน และขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคงยาก Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต มันดะเลย์กนั บ่อยๆเห็นพ้องต้องกันว่ารสชาติ เย็นแสนเข็ญกันล่ะค่ะ เพราะจบแค่ประ ถม (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกั น รายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ของอาหารทีน่ นั่ อร่อยกว่าร้านอาหารไทยทีว่ า่ 7 และไม่ได้เรียนอะไรต่ออีกเลย ดิฉันเลย ประกั น โรคร้ า ยทุ ก ชนิ ด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ดังๆที่เมืองไทยหลายร้านเลยค่ะ แนะนำ�คุณแม่ไปว่าลองบอกให้ลกู ไปเรียนต่อ ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au ดิฉันขอคุยเรื่องพม่าพอหอมปากหอม อาจจะเป็นการเรียนแบบศึกษานอกโรงเรียนก็ คอนะคะ มาคุยกันเรื่องอิมมิเกรชั่นดีกว่าค่ะ น่าจะเป็นไปได้ พยายามเรียนให้จบอย่างน้อย กลัวจะกลายเป็นคอลัมน์นำ�เที่ยวประเทศเมีย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ยงั ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ รม่าไปเสียค่ะ เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพือ่ ให้มพี นื้ ฐานในด้าน ก่ อ นที่ ดิ ฉั น จะมาที่ พ ม่ า นี้ ดิ ฉั น แวะ ภาษาอังกฤษบ้างหากต้องการไปเรียนต่อต่าง THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM ทำ � งานที่ เ มื อ งไทยสองสามวั น ก็ เ ลยได้ รั บ ประเทศ และหากมีเวลาว่างอีกก็ให้พยายาม ทราบปัญหาโลกแตกแต่ไม่ใช่ปัญหาพิเศษ หาหลักสูตรพิเ ศษอื่น ๆเรีย นเพื่อพัฒนาตัว 06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage อะไรมาคุยกันในวันนี้ค่ะ เองให้มากขึ้น เช่น เรียนคอมพิวเตอร์ อะไร 24 Months (52 copies) A$ 108.00* ปัญหาโลกแตกนี้ก็คือคุณแม่ท่านหนึ่ง พวกนีน้ ะ่ ค่ะ อย่างน้อยหากสุดท้ายแล้วไม่ได้ 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ ได้ แ ต่ ง งานกั บ สามี ช าวออสเตรเลี ย อยู่ กิ น ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียจะด้วยเหตุผลอะไร Address : ____________________________________ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวจนฐานะ ก็แล้วแต่ก็ยังมีวิชาความรู้ติดตัว และอาจจะ Postcode : ______________Tel: __________________ เป็นปึกแผ่น ตอนนี้ลูกสาวที่เกิดจากสามีคน เรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order แรกที่อยูท่ ี่เมืองไทยเกิดปัญหา เนื่องจากหย่า ในเมืองไทย หรือเรียนวิชาชีพอื่นๆต่อไปได้  MasterCard  BankCard ร้างกับสามีแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายจน คุณแม่บอกว่าจะพยายามคุยกับลูกสาว No.................................Valid to..................... คุณแม่กลุม้ ใจอยากเอาไปเลีย้ งดูทอี่ อสเตรเลีย ให้เข้าใจ แต่ที่มีปัญหามากคือทางลูกสาว Name ................................................. จะได้อบรมสั่งสอน ให้การศึกษา และดูแล อยากไปออสเตรเลียในตอนนี้มาก ซึ่งคุณ Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาก็คือจะเอาลูกสาวคน แม่ก็เข้าใจเนื่องจากว่าลูกสาวเพิ่งเลิกกับสามี Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 นี้ไปด้วยวีซ่าอะไร จะสปอนด์เซอร์ในฐานะ ที่อยู่กินกันมาก็หลายปี ก็คงมีความทุกข์พอ Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au ลูกอายุก็เกินกำ�หนดไปหลายปี จะขอวีซ่า สมควร ดิฉัน แนะนำ�ว่า หากลูกสาวอยาก เป็นญาติคนสุดท้ายก็ไม่ได้อีก เพราะว่ายัง ไปเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศ เห็น

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

ี ร ฟ ษา

ก ึ ร ป

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 8


ศาลยกฟ้อง“สนธิ”

ไม่มีเจตนาหมิ่นเบื้องสูง ต่อจากหน้า 2

กองปราบแอบจับมือกับคนเสือ้ แดงพิสจู น์ ได้จากวีดีโอที่มีการฉุดกระชากลากถูคนที่ถูกตี ศีรษะเข้าไปในกองปราบตามคลิปที่ปรากฏอยู่ ดังนัน้ ตำ�รวจกองปราบต้องรับผิดชอบเห็น ได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มตนมองว่าฝ่ายที่ผิด คือตำ�รวจกองปราบปรามที่มีหน้าที่ต้องปกป้อง ประชาชนแต่กลับทำ�งานเพื่อเอาใจนาย เอาใจผู้ บังคับบัญชาแล้วตนจะบอกลูกหลานได้อย่างไร ในเมื่อสังคมไทยมันบัดซบเช่นนี้ ส่วนนายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความ กล่าวว่า คดีนี้หากอัยการจะอุทธรณ์ก็มีเวลา 30 วันนับจากวันนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าอัยการจะ ยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอน แต่ตนไม่ห่วง เพราะ มั่ นใจว่ า เราไม่ มี เ จตนาอี ก ทั้ ง มี ห ลั ก ฐานแผ่ น ซีดีคำ�ปราศรัยของน.ส.ดารณี ที่ได้มอบให้กับ พนักงานสอบสวน

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก พี่เม้าท์ได้รับ อีเมลจากท่านผูอ้ า่ นมากมายทีส่ ง่ มาเม้าท์เรือ่ งนูน้ เรื่องนี้สารพัด เรื่องในประเทศออสเตรเลียบ้าง เรื่องที่เมืองไทยบ้าง เรื่องราวแปลกๆมากมาย พี่เม้าท์อ่านแล้วตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะหยิบยก เรือ่ งไหนมาเล่ามาเม้าท์กบั ท่านผูอ้ า่ นในวันนี้ แต่ ก็ไปสะดุดกับเรื่องๆนึงที่ส่งมาเม้าท์เรื่องของตัว เอง พี่เม้าท์ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์ กับท่านผู้อ่าน และคงมีหลายๆท่านที่อาจจะเคย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นได้ หญิ ง สาวเจ้ า ของเรื่ อ งเม้ า ท์ ใ นวั น นี้ อ ายุ ประมาณ 28 มาอยู่ซิดนีย์ได้เกือบหกปีแล้ว ใช้ ชีวิตอยู่กับสามี ชีวิตประจำ�วันของเธอก็เหมือน คนอื่นๆทั่วไป เรียนและทำ�งาน เธอเป็นคน สนุกสนาน มีเพื่อนเยอะ เดินไปตามท้องถนน ถ้าได้เข้าแหล่งคนไทยไม่ต้องกลัวไม่มีใครรู้จัก ไม่เจอคนนู้น ก็เจอคนนี้ เคยเรียนที่เดียวกัน เคยทำ�งานร้านเดียว เป็นเพื่อนของเพื่อนเคยไป เที่ยวด้วยกัน และอีกมากมายนับไม่ถ้วน ใครๆ ก็ชอบบอกว่าเธอเป็นคนสนุก พูดจาตลกโปกฮา มีมุขใหม่ ๆ มาคุยเล่นกับเพื่อน ๆ เสมอ ดูแล้ว

ส่วนที่อัยการนัดสั่งคดีแกนนำ�พันธมิตรฯ ร่วมกันก่อการร้ายในการชุมนุมปิดล้อมท่าอา กา ศยานดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมริ วมทั้ง คดีที่ร่วมกับแกนนำ�พันธมิตรฯ ชุมนุมปิดล้อม อาคารรัฐสภาที่อัยการนัดสั่งคดีวันที่ 8 ต.ค.นั้น เชื่อว่าอัยการน่าจะมีคำ�สั่งฟ้องเพียงแต่จะ ฟ้องผู้ต้องหากี่คนใครบ้างเท่านั้นขณะที่เราก็จะ ต้องเตรียมหาเงินประกัน ถ้าแกนนำ� 15 คน คนละล้าน คนละห้าแสนก็ตอ้ งหาเงินมาประกัน นายประพันธ์ คูณมี แนวร่วมพันธมิตรฯ และทนายความ เปิ ด เผยว่ า คดี นี้ น ายสนธิ เพียงแต่สรุปคำ�ปราศรัยของนางดารณี หรือดา ตอร์ปิโด ให้กลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรฯ รับทราบ จุดประสงค์เพือ่ ต้องการให้พนักงานสอบสวนทำ� หน้าทีต่ ามกฎหมายโดยไม่มเี จตนาหมิน่ เบือ้ งสูง แต่อย่างใดศาลจึงพิพากษายกฟ้อง ไม่น่าจะเป็นคนคิดมากในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความร่าเริงนั้น ถ้าเธอมี เรื่องอะไรที่เครียดอยู่ในใจ เธอไม่เคยตัดเรื่อง ราวเครียด ๆ นั้นออกไปจากสมองและความ คิดเธอได้เลย ตอนแรกเธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น คนคิดมาก จนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์สามสี่เดือน ทีผ่ า่ นมา ทำ�เธอเกือบเสียสติเพราะความคิดมาก ของเธอไปเอง ย้ อ นไปสามสี่ เ ดื อ นที่ แ ล้ ว ในระหว่ า ง ที่เธอกำ�ลังเดินมาที่ป้ายรถเมล์เพื่อจะนั่งรถมา ทำ�งาน จู่ ๆ เธอก็เกิดอาการหนักศรีษะกระทัน หัน แต่ก็ไม่ไปเป็นอะไรมากถึงขนาดที่เดินทาง ไปทำ�งานต่อไม่ได้ พอมาถึงทีท่ �ำ งานอาการหนัก ศรีษะก็เหมือนจะดีขึ้น ผ่านไปครึ่งวันก็มีอาการ หนักศรีษะขึน้ มาอีก เธอตอนนัน้ คิดว่าคงไม่เป็น อะไร อาจเป็นเพราะนอนน้อยและตื่นเช้าเกิน ไปเลยทำ�ให้เธอหนักศรีษะ แต่เธอก็ฝืนทำ�งาน จนจบวันและรีบกลับบ้าน ผ่านคืนนั้นไปก็ดู เหมือนทุกอย่างจะปรกติ พอตืน่ เช้าอีกวันนึงเธอ ก็หนักศรีษะขึ้นมาอีก ที่นี้เธอเริ่มคิดกับตัวเอง ว่าร่างกายเธอเป็นอะไรรึเปล่า เพราะเธอไม่เคย เป็นแบบนี้มาก่อนเลย วันนั้นทั้งวันเธอคิดและ ถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ร่างกายกำ�ลัง จะเป็นอะไรรึเปล่า คิดไปคิดมาในขณะที่อาการ หนักศรีษะก็ไม่หายไป คนที่ทำ�งานเห็นท่าไม่ ค่อยจะดีจงึ ให้เธอลางานช่วงบ่ายเพือ่ กลับไปพัก ผ่อน เวลาที่เธอควรจะเอาไปพักผ่อน เธอกลับ เอาแต่คิดว่าเธอเป็นอะไรจนกระทั่งสามีกลับมา บ้าน เห็นเธอมีอาการแปลกจึงถามว่าเกิดอะไร ขึ้น ไม่สบายรึเปล่า เธอจึงเล่าอาการให้สามีฟัง คุณสามีก็ให้เธอเข้านอนแต่หัวค่ำ�และให้ทานยา แก้ปวด ในขณะที่คุณสามีเธอหลับไปแล้ว เธอ กลับนอนไม่หลับ พลิกตัวไปมาเกือบทั้งคืน ทำ�ให้คณ ุ สามีนอนไม่ได้และลุกขึน้ มาพูดกับเธอ ว่า ยิ่งคิดมากอาการจะยิ่งแย่ นี่ก็ดึกมากแล้ว ถ้า กลัวว่าจะเป็นอะไรพรุ่งนี้ก็ให้ไปหาหมอ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 9

ขณะที่ วั น เดี ย วกั น นี้ ที่ สำ � นั ก งานอั ย การ สูงสุด ถ.รัชดาภิเษก อัยการฝ่ายคดีอาญา 10 นัดสั่งคดีนายสนธิ ร่วมกับแกนนำ�พันธมิตรฯ ชุมนุมปิดล้อมทำ�เนียบรัฐบาล น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทนายความ เปิด เผยว่าได้เข้าพบกับอัยการเพื่อขอนัดเลื่อนสั่งคดี เนื่องจากนายสนธิติดฟังคำ�พิพากษาที่ศาลอาญา ซึ่งอัยการมีคำ�สั่งให้เลื่อนพร้อมนัดฟังคำ�สั่งอีก ครั้งวันที่ 20 พ.ย.นี้เวลา 10.00 น.

ส่ ว นสำ � นวนคดี ที่ น ายสนธิ ถู ก กล่ า วหา หมิ่นประมาทพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและนายเน วิน ชิดชอบ แกนนำ�พรรคภูมิใจไทย รวมทั้ง สำ�นวนที่นายสนธิร่วมกับแกนนำ�ฯ ชุมนุมปิด ล้อมอาคารรัฐสภา อัยการนัดสั่งคดีพร้อมกับ สำ�นวนคดีทแี่ กนนำ�และแนวร่วมพันธมิตรฯรวม 114 ราย ร่วมกันชุมนุมปิดล้อมท่าอากาศยาน ดอนเมืองและสุวรรณภูมิเมื่อปี 2553 ในวันที่ 8 ต.ค.นี้เวลา 10.00 น.เช่นกัน

รุ่งเช้าเธอตื่นมาโทรลางานเรียบร้อยเพื่อ เตรียมไปหาหมอตอนเช้า คุณหมอตรวจดูแล้ว ก็จา่ ยยาแก้ปวดมาให้ และบอกไม่ให้เธอคิดมาก ดืม่ น้�ำ เยอะๆ ผ่านไปเกือบอาทิตย์อาการเธอก็ไม่ ดีขึ้น หลังจากนั้นเธอก็ไม่ค่อยมีสมาธิทำ�งาน เพราะอาการหนักศรีษะของเธอ ทำ�ให้เธอเอาแต่ คิดเรื่องสุขภาพและตั้งคำ�ถามกับตัวเองตลอด เวลา และที่มากไปกว่านั้นเวลาที่พยายามหา ต้นตอของอาการหนักศรีษะ กลายเป็นว่าเธอ คิดไกลไปมากกว่าเดิม เธอเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อ หาสาเหตุของอาการหนักศรีษะว่ามาจากอะไร ได้บ้าง ตามเว็บไซต์ต่างๆก็วิเคราะห์กันไปว่า อาจจะเกิดจากอาการของโรคน้ำ�ในหูไม่เท่ากัน เธอจึงไปหาหมอหูเพื่อตรวจหา ผลออกมาเป็น ปรกติ อาจมีความผิดปรกติของสมอง เธอขอ ให้หมอทำ� CT Scan ผลออกมาเป็นปรกติ โรค เกี่ยวกับหลอดเลือดหรือการไหลเวียนของเลือด อาจไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ เธอก็ไปหาหมอ เพื่อทำ� MRI Scan อีก หรืออาจเป็นภูมิแพ้ ระบบการหายใจ เธอก็ไปหาหมออีก เอาเป็น ว่าตามเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าเป็นโรคอะไร เธอก็ ไปพบแพทย์ดา้ นนัน้ แต่ละวันทีผ่ า่ นไปนัน้ เธอ ทรมานกับอาการทีห่ าเหตุไม่เจอ หากีห่ มอ หมด ไปกว่าพันดอลล์ แม้จะเบิกได้แต่กไ็ ม่คมุ้ กับส่วน ที่เบิกไม่ได้เพราะตรวจไปกี่หมอก็ไม่เจออะไร แถมอาการก็เหมือนจะหนักไปกว่าเดิม เธอลา งานไปหลายวันเพราะไม่สามารถทำ�งานได้ ขา เหมือนไม่มีแรง เธอเอาแต่นอนอยู่บนเตียง คุณ สามีพูดอย่างไรเธอก็ได้แต่รับฟัง แต่หยุดคิดไม่ ได้ นอนไม่หลับ แม้หลับก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็ตนื่ ยาทีห่ มอแต่ละคนจ่ายมาทัง้ ยาแก้ปวด ยาช่วยให้นอนหลับ หรือไม่ว่าจะเป็นยาคลาย เครียด ไม่มียาขนานไหนทำ�ให้เธอหายได้เลย คนรอบข้างเธอเริม่ เป็นห่วง พอทีบ่ า้ นเธอรูเ้ รือ่ ง ก็ยิ่งเป็นห่วงไปกันใหญ่ ผ่ า นไปเกื อ บสามเดื อ นกั บ อาการหนั ก

ศรีษะ ทรงตัวไม่ค่อยอยู่ ไม่ค่อยอยากอาหาร หลั บ ยาก และขาไม่ ค่ อ ยมี แ รง ตามมาด้ ว ย ความเครียดที่มีมากขึ้น ความวิตกกังวลจนเธอ เกือบจะควบคุมมันไม่ได้ เธอเริ่มถอดใจและ เหมื อ นจะทำ �ใจว่ า อาการเหล่ า นี้ ค งไม่ ไ ปจาก ร่างกายเธอได้ง่ายๆ ทำ�ใจยอมรับกับสิ่งที่เกิด และใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ สร้างความเคยชิน กับอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้น เธอเริ่มคิดน้อยลง เพราะคิดไปเท่าไหร่ยิ่งหาคำ�ตอบไม่เจอ จนมา คื น นึ ง เธอหยุ ด ทานยาทุ ก ตั ว ที่ ไ ด้ ม าจากหมอ และบอกกับตัวเองว่า อะไรจะเกิดก็เกิด ไม่ สนใจแล้ว ไม่คิดแล้ว และเธอก็ล้มตัวลงนอน เหมือนคนหมดแรง น่าแปลกว่าคืนนั้นเป็นคืน แรกที่เธอนอนหลับ พอตื่นเช้ามา อาการทุก อย่างหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ อาการหนักศรีษะ หายไป เธอเริ่มอยากอาหารและมองหาของกิน อร่อยๆทีเ่ ธอชอบ เธอบอกว่าเธองงมากทีจ่ ๆู่ เธอ ก็หายจากอาการเหล่านัน้ ทัง้ หมดเพียงแค่คนื เดียว คืนทีเ่ ธอหยุดทุกอย่าง หยุดคิด หยุดยา หยุดตาม หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร เธอเล่าว่าวันนั้น เป็นวันทีเ่ ธอยิม้ ได้ในรอบสามเดือน เหมือนเธอ ได้ชีวิตเดิมที่มีความสุขกลับมาอีกครั้ง ช่วงเวลา นั้นคงเป็นเวรเป็นกรรมอะไรสักอย่างที่ต้องมา เจอเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ก็ยังโชคดีที่ผ่านมาได้ ทุกวันนี้เธอใช้ชีวิตปรกติเหมือนเดิม และกลับ มาเป็นคนเดิมที่ร่าเริง สดใส พี่เม้าท์อ่านเรื่องราวของเธอแล้วรู้สึกดีใจ กับคุณเจ้าของเรื่องด้วยที่ผ่านจุดนั้นมาได้ จาก เรื่ อ งราวทั้ ง หมดที่ พี่ เ ม้ า ท์ ไ ด้ อ่ า น พี่ เ ม้ า ท์ ไ ด้ ข้อคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น “ใจ” ของเรา นั้นเป็นใหญ่และสำ�คัญที่สุด อย่างที่โบราณเค้า ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว น่ะค่ะ ถ้าเราเข้ม แข็ง ไม่วา่ เรือ่ งอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้ ไม่วา่ จะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราทำ�ใจให้สบายและมีสติ หนทางการแก้ไขก็จะตามมาหาเราเองค่ะ ฉบับนี้ พี่เม้าท์ก็ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ


จาก “คดีดาไฮโซ” ถึงพวกแดงยกพลตี

คนรักสถาบัน ยุคนี้ “อันธพาลครองเมือง” ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์- หวุดหวิดจะ เกิดเป็นโศกนาฏกรรมนองเลือดกลางกรุงอีกครัง้ ระหว่างกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยกพวกมายั่วยุ กลุ่ม มวลชนที่มาให้กำ�ลังใจครูสาวที่ถูกตำ�รวจกอง ปราบปรามออกหมายเรียกคดีด่า “ดา ไฮโซ” ทั้งนี้ชนวนเหตุของเรื่องราวที่หวิดกลาย เป็นน้�ำ ผึง้ หยดเดียวเกิดขึน้ เมือ่ เวลา 19.10 น.ของ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ขณะทีน่ างดารุณี กฤต บุญญาลัย หรือรู้จักกันดีในนาม “ดาไฮโซ” แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วัย 63 ปี พร้อมด้วย นางสุณีย์ ส ราคำ�เลขานุการส่วนตัวนั่งรับประทานอาหารที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้าน “เนื้อคู่” ตั้งอยู่ชั้น 4 ห้าง สรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กทม. ระหว่างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งสวมเสื้อสี ดำ� เดินเข้ามาถาม “ด่าสถาบันทำ�ไม ?” ระหว่างนั้นพนักงานของร้านก็ได้เข้ามา ห้ามปรามหญิงสาวคนดังกล่าวจึงได้จากไป ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 นาง ดารุณีได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.พงษ์ไสว แช่ม ลำ � เจี ย ก พนั ก งานสอบสวน (สบ3) กก.1 บก.ป.เพื่อแจ้งความดำ�เนินคดีกับหญิงสาวราย ดังกล่าวในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการ โฆษณาพร้อมมอบคลิปเหตุการณ์ในวันดังกล่าว ไว้เป็นหลักฐาน เจ้าของฉายา “ดา ไฮโซ” ให้การว่าหญิง สาวคนนั้นพูดด้วยเสียงอันดัง กลางสถานที่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวทำ�ให้ ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมา รู้สึกโกรธแค้น เกลียดชังตน ส่งผลให้ได้รับความเสียหาย ถูก ดูหมิ่นเกลียดชัง จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ ให้ช่วยสืบสวนติดตามดำ�เนินคดีกับหญิงสาว รายนี้นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดคิด ว่าตนเองเป็นนางดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล หรือ ดา ตอร์ปิโด นักโทษคดีหมิ่นสถาบันฯ เบื้องต้น พ.ต.ท.พงษ์ไสว ได้สอบปากคำ� นางดารุณี ไว้เป็นหลักฐาน กระทั่งวันต่อมา พ.ต.ท.พงษ์ไสว พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน์ พนักงานสอบสวน (สบ.3) กก. 1บก.ป.ก็ได้พา “ดา ไฮโซ” ไปชีท้ เี่ กิดเหตุและ

ภาพเหตุการณ์ที่นางดารุณีถูกตั้งคำ�ถามเรื่องสถาบัน ถ่ายภาพไว้นอกจากนี้ได้สอบปากคำ�พนักงาน ภายในร้านที่เกิดเหตุ 2 คน รวมทั้งพยานบุคคล แวดล้อม พร้อมกันนัน้ ได้ประสานขอตรวจสอบ ภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าดัง กล่าว เพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน และได้ ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ยงั ไม่ทราบชือ่ จริงและ ที่อยู่ของหญิงคนดังกล่าว “ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ ว่ า ทางผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาว่ า จะ พิจารณาสั่งการจะให้กองปราบดำ�เนินการ หรือ ส่งคดีไปให้ตำ�รวจ สน.ปทุมวัน พนักท้องที่ เกิดเหตุเป็นผู้ดำ�เนินการเองก็ได้ ส่วนข้อกล่าว หาที่ นางดารุณี เข้าแจ้งความไว้ก็คือ คดีหมิ่น ประมาท ด้วยการป่าวประกาศ ซึ่งคดีดังกล่าว มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี และโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำ�และปรับ” พนักงาน สอบสวนกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าทีไ่ ด้รวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบด้วยพยานทั้งหมด 5 ปาก ทั้งหมดต่าง ให้การตรงกันว่าขณะเกิดเหตุเห็นผู้ถูกกล่าวหา มายืนด่าทอนางดารุณี โดย กล่าวหาว่า“ดา ไฮ โซ” จาบจ้วงสถาบันไม่ควรที่จะเดินทางกลับ ประเทศ นอกจากพยานแวดล้อมแล้ว พนักงาน สอบสวนยังได้หลักฐานเป็นภาพของผู้ต้องหา จากในกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าสยาม

นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

พารากอนและคลิปภาพจากเว็ปไซต์ยูทูบ ที่มี การเผย แพร่ออกไปซึง่ สามารถเห็นใบหน้าของ ผูต้ อ้ งหาค่อนข้างชัดเจนแต่กย็ งั ไม่ทราบ ชือ่ และ นามสกุลจริง ต่อมาพนักงานสอบสวนได้น�ำ สำ�นวนการ สอบสวนคดีดังกล่าวไปยื่นต่อศาลอาญาเพื่อขอ อนุมัติออกหมายจับกุมผู้ต้องหา ในข้อหาหมิ่น ประมาท ด้วยการป่าวประกาศ แต่ ศาลอาญา พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าลำ�พังแค่เพียงหลัก ฐานรูปภาพของผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวน นำ�มามอบให้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่พอเพียง ขอให้พนักงานสอบสวนไปทำ�การรวบรวมหลัก ฐานมาใหม่ โดยเฉพาะชือ่ และนามสกุลจริงของ ผูต้ อ้ งหา ซึง่ ถ้าทราบก็ให้น�ำ มายืน่ ขออนุมตั ใิ หม่ ออกหมายจับกุมต่อไป จากนั้นไม่กี่วัน มีพยานปากสำ�คัญที่ได้ดู คลิปดังกล่าวในเว็บไซต์ยูทูบ ก็โทรศัพท์มาแจ้ง เบาะแสกับ นางดารุณี โดยพยานจำ�ได้ว่าหญิง สาวคนดังกล่าวน่าจะเป็น น.ส.มนัสนันท์ หนูดำ� อายุ 31 ปีอดีตครู โรงเรียนนานาชาติ พนักงานสอบสวนจึงเรียก “ดา ไฮโซ”มายืนยันโดยให้ดูรูปจากทะเบียน ราษฎร์ปรากฏว่า นางดารุณี ยืนยันว่าเป็นคนที่ ด่าตนจริงๆพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียก ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 25 กันยายน เมื่อเรื่องดังกล่าวทราบถึงประชาชนที่รัก ความยุ ติ ธ รรม และเกิ ด ความเห็ น อกเห็ นใจ อา จารย์สาวเนื่องจากเห็นว่าพยายามปกป้อง สถาบันด่าคนที่ขึ้นเวทีกลุ่มคนเสื้อแดง ดังนัน้ เช้าวันที่ 25 กันยายนประชาชนกว่า 500 ก็ได้เข้าให้ก�ำ ลังใจครูสาวทีก่ องปราบปราม นำ�โดย นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ทราบ เรื่องและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้านคดี “สำ�หรับคดีที่เกิดขึ้นส่วนตัวแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิด เพราะประการแรก อาจารย์คนนีไ้ ปถามนางดารุณวี า่ ไปต่อว่าทำ�ไม เป็นการถามคำ�ถามทีไ่ ม่ยนื ยันข้อเท็จจริง ดังนัน้ นางดารุณีจะตอบว่าด่าหรือไม่ด่าเพราะอะไรมี สิทธิจะตอบแต่ถา้ ลำ�พังคำ�ถามแค่นไี้ ม่เป็นความ

ผิดฐานหมิ่นประมาทเด็ดขาด” “เราได้รับทราบจากสื่อว่านางดารุณีต่อว่า อาจารย์ท่านนี้ว่าบ้า คำ�ว่าบ้าเป็นการดูหมิ่นซึ่ง หน้า มีความผิดตามกฎหมายอาญา ประเด็นต่อ ไปเมื่อมีการพูดคุยอะไรกันซึ่งเราไม่ทราบ แต่ หากเป็นการต่อว่ากันไปมาก็เป็นการดูหมิ่นซึ่ง หน้าซึง่ เป็นคดีทกี่ องปราบปรามไม่ควรจะรับไว้ เพราะว่าในรูปคดีลกั ษณะนีต้ �ำ รวจโรงพักก็ท�ำ ได้ แต่ตำ�รวจกองปราบปรามเป็นหน่วยงานที่ทำ�คดี ใหญ่ๆ ไม่ใช่คดีฝนตกขี้หมูไหลก็รับไว้หมด” จึงได้ปรึกษากับตำ�รวจแล้วว่าเรื่องนี้เป็น เรื่ อ งสำ � คั ญ ฝากให้ พิ จ ารณาว่ า หากการกระ ทำ�ความผิดของอาจารย์คนนี้ไม่ถึงกับเป็นคดี อาญาก็อย่าได้ทำ�คดีต่อไป นายสุวัตรกล่าวขณะ เดินทาง เข้าพบ พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผูบ้ งั คับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เพื่อสอบถามรายละเอียดของคดี ด้าน พ.ต.อ.ประสพโชค กล่าวว่า พนักงาน สอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยได้นัดหมายผู้ถูกกล่าวหาให้มาพบพนักงาน สอบสวนอีกครัง้ ในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. โดย นายสุวัฒน์เป็นทนายความให้กับผู้ถูก กล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาจะแจ้งความกลับก็ เป็นสิทธิที่สามารถดำ�เนินการได้ ส่วนจะส่งคดี ไปให้ตำ�รวจท้องที่ดำ�เนินการต่อหรือไม่นั้นจะ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้น จนได้เมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 100 คนได้ มาก่อกวนโดยตะโกนด่า และเขียนป้ายโจมตี ทำ�ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยบริเวณ ด้านหน้ากองปราบ จากนั้นความรุนแรงก็เริ่มคุกรุ่นขึ้น เมื่อ กลุ่มคนเสื้อแดงจาก จ.ปทุมธานี ประมาณ 20 คนพร้อมรถ กระบะขยายเสียงของวิทยุชุมชน คนเสื้อแดง อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 2 คันโดย หนึง่ อยูบ่ นถนนพหลโยธินฝัง่ ขาเข้าใกล้โรงเรียน หอวังส่วนอีกคันอยู่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ใกล้กับโรงเรียนสตรีวรนาถ ระหว่างนั้นก็เกิด เหตุวนุ่ วายเมือ่ มีการด่าทอและก่อนเหตุการณ์จะ บานปลายมีการใช้ของแข็งที่หยิบจับได้ขวดน้ำ� รวมทั้งก้อนหินขว้างใส่กันและกัน พ.ต.อ.สมชาย เกาสำ�ราญ รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.ฐิติวัฒน์ สุริยฉาย ผกก.3 บก.ป. จึงเรียก กำ�ลังตำ�รวจคอมมานโด 50 นายนำ�โล่เข้ามา ช่วยระงับเหตุและแยกคนทั้งสองกลุ่มออกจาก กัน โดยให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าไปอยู่ภายในรั้ว กองปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และถอยเข้ามา ด้านในบริเวณ บก.ป.ทัง้ นีร้ ะหว่างเกิดเหตุชลุ มุน ได้มี น.ส.วิศรแดง ไตรสุวรรณ อายุ 35 ปี คน เสือ้ แดง อ.ลำ�ลูกกาจ.ปทุมธานี ถูกก้อนหินขว้าง ใส่ที่หางคิ้วซ้ายแตก อ่านต่อหน้า 16

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 10


Bussiness

สวัสดีค่ะ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะสบายดี อากาศตอนนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะ ก็ต้อง ระวังกันบ้างหากใครไม่สบายก็รีบไปหาหมอดี กว่านะคะ เพราะอย่างไรก็กันไว้ดีกว่าแก้ หาก แย่ไปกว่านี้ก็จะแก้ไม่ทันนะคะ วันนี้ตอนแรก ก็ คิ ด ว่ า จะเขี ย นอะไรให้ ผู้ อ่ า นในวั น นี้ รู้ สึ ก ว่าตอนนี้ทางสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลงหลาย อย่างมากมายเลย พยายามจะปรับทั้งตัวเองและ ลู ก ค้ า ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ต่ ก็ เ อาป็ น ว่ า เราก็ ทำ�ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ ก่อนอื่นขอฝากบริการใหม่สองตัวนะคะ คือ วีซ่าธุรกิจและสปอนเซอร์เพื่อย้ายถิ่นฐาน ถาวร www.supersmartplans.com.au/thai/ migration กับ บริการอีกตัวคือส่วนของ ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาวางแผนชีวิต วางแนวทางแก้ไข ปัญหา พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดย การใช้หลักการ เข้าถึงจินตนาการของสมอง และเข้าใจจิตสำ�นึกและใต้สำ�นึกของตน เข้าใจ ปัญหาชีวิต ครอบครัว ความเครียดรวมถึงหา สาเหตุความกลัว ขาดความมั่นใจและอารมณ์ โกรธต่างๆ เป็นศาสตร์ที่ดีมาก และที่ตัวเองมา ถึงวันนี้ได้ก็เพราะความเข้าใจศาสตร์นี้ ชีวิตทุก คนมีปัญหามันคือธรรมชาติของมนุษย์ แต่เรา รู้วิธีแก้จิตรึเปล่า เราต้องศึกษา หากสนใจลอง เข้าไปดูได้นะคะที่ www.rayyalifecoach.com หรือ www.Neuro-MindCoaching.com ตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็พยา ยามให้เต็มที่อยู่ ทางสรรพากรที่นี่ก็รู้สึกจะเข้ม

เอามากๆๆ กวดแล้วกวดอีก ทางเราก็รู้สึกว่าอืม บางครัง้ เราก็เห็นใจลูกค้าทีท่ �ำ งานกันเหนือ่ ยและ หนัก แต่ทำ�ไมยังต้องมามีรายจ่ายมากๆมายแถม ยังต้องมาเสียภาษีให้รัฐอีก ทางเราเป็นนักบัญชี บางครั้งก็มีความรู้สึกเช่นกันว่าความยุติธรรม อยู่ตรงจุดไหน เพราะรู้สึกห่วงลูกค้าและผู้ที่ทำ� ธุรกิจในออสเตรเลีย เพราะเหมือนว่ายิ่งทำ�ก็ยิ่ง หนื่อยรึเปล่า ยกเว้นแต่ธุรกิจที่อยู่ที่นี่มานาน นานและนานมากแล้วเท่าน้ันถึงจะมีกำ�ไรได้ มากมายและไม่ต้องใช้เงินหมุนเวียน แบบชัก หน้าชักหลังกัน วันนี้คิดว่าเห็นใจคนทำ�ธุรกิจเล็กๆแบบ พวกเราทีต่ อ้ งเสียทัง้ GST และทัง้ Income Tax ไอ้ครั้นจะทำ�เป็นไม่สนใจเลยคงจะไม่ได้เลย เพราะตอนนี้ สรรพากรสั่งนักบัญชีและเอเย่นต์ ภาษีเข้มมาก ว่าให้สอนลูกค้าให้จ่ายภาษีให้ถูก ต้อง ให้ตามทวงลูกค้าว่าภาษียังไม่จ่ายแบบนั้น แบบนี้ ทางเราก็มานั่งนึกดูว่า คนทำ�ธุรกิจราย ย่อย SME ทั่วไปนั้นเค้าจะอยู่ได้อย่างไร แล้ว หากเค้าไม่รกู้ ฎหมายทุกอย่าง เดีย๋ วโดนปรับนูน่ ปรับนี่ จะทำ�อย่างไร บางครั้งคนไทยใช้บริการ กับนักบัญชีทไี่ ม่มคี ณ ุ ภาพ ทำ�ส่งๆไปให้ผา่ นไป ไม่ได้ลงบิลใบเสร็จแต่ละวันแต่อาศัยลงรวมยอด ไม่สอนลูกค้าให้เตรียมตัวเมือ่ สรรพากรเค้าตรวจ ว่าที่ร้าน หากสรรพากร ATO ขอเข้าตรวจน้ัน ต้องทำ�อย่างไรบ้าง หากไม่มีความรู้ตรงนี้แล้ว พอปั ญ หามั น เข้ า มาก็ ทำ � ให้ ค นทำ � ธุ ร กิ จ ก็ ต้ อ ง เดือดร้อนไปตามตามกัน เหมือนเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เห็นแบบนีแ้ ล้วก็เหนือ่ ยใจจริงๆ มีคำ�ถามในในอยู่ว่า อยู่ตรงไหนถึงจะ เรียกว่าพอดี จ่ายภาษีเคร่งครัด ทำ�ตามกฎหมายเคร่งครัด แอนตี้ ไม่เสียเลย หลบอย่างเดียว เพราะ คิดว่าไม่ยุติธรรม ใช้นักบัญชีไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรู้เรื่อง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 11

กฎหมาย ลองมองดูตวั เองแล้วคิดซิคะว่าตัวเรานี้ ได้ ลองทำ�สิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง ศึกษาข้อมูลที่แท้ จริงว่ามีภาษีอะไรต้องเสียบ้าง แล้วเรียนรูก้ ารลด หย่อนแบบถูกกฎหมายว่าทำ�อย่างไร ทำ�ตามกฎการเก็บเอกสารให้ถูกต้องตาม หลักสรรพากร ถูกกฎ ไม่เสียเงินเพิ่ม ไม่ผิด กฎหมาย สรรพากรเห็นใจหากมีอะไรเกิดขึ้น หากใครหาว่าตรงเกินรึเปล่า ต้องคิดว่าเราอยู่ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่เอาจริง หากคุณ ทำ�ผิด เอาเป็นว่าอาจหมดอนาคตได้เลย หากมี ส่ ว นภาษี ที่ ต้ อ งเสี ย จริ ง ได้ ล อง วางแผนการแบ่งเงินไว้สว่ นนึงรึยงั เพือ่ หากถึง เวลาที่ตอ้ งจ่ายภาษีจะได้จา่ ยได้สบายไม่มตี ดิ ขัด หรือ คุณใช้เงินซือ้ กระเป๋าราคาแพง ก่อนรึเปล่า ลองวางแผนธุรกิจตัวเองรึยังว่า พนักงาน ต้องใช้มากขนาดนี้เลยเหรอ เปลืองไหม แต่ละ คนทำ�งานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรึยัง นักบัญชีที่ใช้บริการอยู่ ช่วยเราให้เราไม่ เดือดร้อนได้ไหมหากมีปัญหา เค้าเคยบอกเรา ไหมว่าเราอาจจะโดนปรับนะเป็นเงิน $1000 AUD หาก OIR เข้าตรวจที่ร้านแล้วเราไม่มี Roaster Shift ติดไว้ นักบัญชีไม่ได้ บังคับแต่ เป็นคนช่วยบอกลูกค้า ว่าทางรัฐเค้าจะดูอะไร บ้าง แต่ลูกค้าจะปฎิบัติตามไหมนั้นก็อีกเรื่อง นึงค่ะ หากต้องเสียภาษีจริงก็ขอให้เสียบ้าง นีไ่ ม่ ได้พูดเข้าข้างใครนะคะ แต่คนเรามีชีวิตเกิดมา ต้องรู้คุณพ่อแม่และแผ่นดิน แผ่นดินที่เราเกิด และแผ่นดินทีใ่ ห้เราทำ�งานและอยูอ่ าศัย หากเรา ไม่เดือดร้อนมากนัก การเสียภาษีบ้างก็เป็นการ ช่วยเหลือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ เค้าดูแลความ สงบเรียบร้อยให้เรา (ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ ก็ตามเถอะ) เราก็อาศัยเมืองเค้าอยู่ ได้ตอบแทน บ้าง คิดแบบนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะคะ คนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หากเราทำ�ความ

เข้าใจกับชิวิตที่เราอยู่ มันไม่มีอะไรที่มากไป หรือน้อยไปหรอกค่ะ คนเราทุกคนอยู่ในกง กรรมกงเกวียน มันมีจริงกฎแห่งความเป็นเหตุ และผล หากรัฐเอาเปรียบคนเกินไป วันนึงก็ตอ้ ง มีคนต่อต้าน สิง่ สำ�คัญคือเราเลือกทีจ่ ะอยูท่ ไี่ หน เราเลือกแล้วเราก็ตอ้ งปรับตัวกับสภาพนัน้ ให้ได้ อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหากไม่ผิดกฎหมาย หากต้องเสียบ้างก็ถอื ว่าทำ�ตามหน้าทีแ่ ล้ว ความ รู้ต้องหาใส่ตัวอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงว่าเราไม่ชอบ เราต้องต่อต้าน ทั้งที่จริงมันอาจไม่ได้เป็นเช่น นั้น และที่สำ�คัญที่สุด ใช้นักบัญชีที่มีความ เชี่ยวชาญ ไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้าง นักบัญชีที่ดี ต้องไม่ทำ�ให้ลูกค้าเดือดร้อน เพราะทุกคนรู้ดี ว่าหากลูกค้าเดือดร้อนแล้วนั่นหมายถึงชีวิตเขา ธุรกิจเขา และครอบครัวเขา นักบัญชีต้องให้คำ� ปรึกษาที่ดีได้ ไม่ใช่รับค่าธรรมเนียมมาแค่ทำ� เรื่องเอกสาร แต่ทำ�แล้ว ป้องกันการโดนตรวจ สอบได้ มีความเป็นเหตุเป็นผล ที่สำ�คัญที่สุด คือลูกค้าต้องมีความเข้าใจกฎของที่นี่เพื่อความ แผนในธุรกิจของตนได้ และต้องไม่เดือดร้อน ในภายหน้า ใช้บริการทีไ่ หนก็ได้นะคะ แต่ตอ้ ง มัน่ ใจว่าเค้ามีสองสามสิง่ นี้ แล้วราคาไม่แพงมาก ก็เพียงพอแล้วค่ะ ตอนนี้ ท างบริ ษั ท มี บ ริ ก ารใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น มานอกจากเรื่องบัญชีภาษีแล้วยังมีบริการเรื่อง วีซ่าในส่วนของสปอนเซอร์และธุรกิจเพื่อย้าย ถิ่นฐานถาวร เราทำ�บัญชีให้นักธุรกิจที่ต้องยื่น บัญชีกับอิมมิเกรชั่นด้วยนะคะ ตอนนี้เรามีเว็บ เพื่อคนไทยแล้วนะคะเข้าไปอ่านบล็อคหาความ รู้เพิ่มเติมได้ที่ www.supersmartplans.com. au/thai หากมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งอีเมลล์ คำ�ถามมาได้นะคะที่ info@supersmartplans. com, Facebook.com/SSP4thai หรือ โทร 02-80931683-85 สำ�หรับวันนีเ้ รย่าขอลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีได้เงินคืนกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ...เรย่า Super Smart PlansHelping clients beyond the client


ไทยผลิต“ซิเดกร้า” ทดแทน“ไวอะกร้า”

โปรดเกล้าฯ“กฤษณ์ กาญจนกุญชร”

เป็นราชเลขาธิการ แทน“อาสา สารสิน”

ต่อจากหน้า 1

“ไวอะกร้า” กัดฟันลดราคายา หลังไทย ผลิต “ซิเดกร้า” ขายเอง “ซิเดกร้า”ยาแก้เซ็กซ์เสือ่ มสัญชาติไทย ดี เดย์วางขาย 1 ต.ค.ตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน มีราคาถูกกว่า 10 เท่า.....อย.ปลื้ม ราคายาถูก ลงช่วยแก้ปัญหายาปลอมใน 5 ปีพร้อมออก มาตรการเข้ม ต้องมีใบสัง่ แพทย์เท่านัน้ ถึงซือ้ ได้ วันที่ 26 ก.ย.ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรีเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา กล่าวระหว่างแถลงข่าวแนวทาง ในการแก้ปัญหายาปลอมในกลุ่มยารักษาอาการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ว่าขณะนี้องค์การ เภสัชกรรม (อภ.) ได้ขอขึ้นทะเบียนผลิตยา สามัญของยาซิเดนาฟิลซึ่งเป็นยารักษาอาการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย และผ่าน การรับขึ้นทะเบียนตำ�รับยากับ อย.แล้วโดยใช้ ชื่อทางการค้าว่า “ซิเดกร้า” โดยยาดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นยาเม็ดเคลือบ สีฟ้ารูปข้าวหลามตัดบรรจุแผงละ 4 เม็ด แบ่ง เป็น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 50 มิลลิกรัม จำ�หน่ายในราคาเม็ดละ 25 บาท หรือราคาแผง ละ 100 บาท และขนาด 100 มิลลิกรัม ราคา เม็ดละ 45 บาทหรือราคาแผงละ 180 บาท ซึ่ง มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบจากต่างประเทศกว่า 10 เท่าโดยจะวางจำ�หน่ายในเดือน ต.ค.นี้ สำ � หรั บ ราคายาที่ ใ ช้ รั ก ษาอาการหย่ อ น สมรรถภาพทางเพศที่ รู้ จั ก กั น ดี คื อ “ไวอะ กร้า” บรรจุแผงละ 4 เม็ดจำ�หน่ายในราคาแผง ละประมาณ 2,100 บาท สำ�หรับขนาด 100 มิลลิกรัม และราคา 1,600 บาท สำ�หรับขนาด 50 มิลลิกรัม นพ.พิพัฒน์ กล่าวอีกว่า การที่ อภ.ผลิต ยาดังกล่าวได้เองนั้น ส่งผลให้ทาง บริษัท ไฟ เซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ผลิตยาไวอะกร้า ทำ�หนังสือแจ้งมายัง อย.ว่า มีความประสงค์ใน การลดราคาขายปลีกยาไวอะกร้าลงร้อยละ 30 สำ�หรับยาแผงขนาด 100 มิลลิกรัม และลดราคา ลงร้อยละ 20 สำ�หรับแผงขนาด 50 มิลลิกรัม ซึ่งการลดราคาในครั้งนี้ และการที่ อภ.ผลิตยา “ซิเดกร้า”ถือเป็นความร่วมมือของภาครัฐและ เอกชนในการแก้ไขปัญหายาปลอม และเพิม่ การ เข้าถึงยาของประชาชนเพราะยาที่ถูกปลอมมาก ที่สุด คือยากลุ่มรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพ ทางเพศซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อมีการผลิตยากลุ่มนี้วาง จำ�หน่ายในราคาถูกปัญหาเรื่องยาปลอมจะหมด ไปภายใน 5 ปี นพ.พิ พั ฒ น์ กล่ า วต่ อ ว่ า ยาซิ เ ดกร้ า มี สรรพคุณเทียบเท่าไวอะกร้าจะมีจ�ำ หน่ายในร้าน ขายยาแผนปัจจุบันโดยผู้ที่ต้องการซื้อจะต้องมี ใบสั่งแพทย์ นอกจากนี้ อย.จะออกมาตรการ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ สมเหตุสมผลประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบการ ร้านขายยาต้องรับผิดชอบในการควบคุมการกระ จายของยาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ให้ออกไปในช่องทางที่ไม่เหมาะสม 2.ผู้ ประกอบการร้านขายยา ต้องรายงานการขาย ยาให้ อย.ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการกำ�กับดูแล การกระจายยา 3.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่

ผู้บริโภค ให้เกิดความเข้าใจ 4.ฟื้นฟูความรู้ให้ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยการใช้ยาและเฝ้าระวังอาการ ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา รวมทัง้ ไม่จา่ ยยาโดย ไม่มีใบสั่งแพทย์ และ 5.ผู้ประกอบการร้านขาย ยาจะร่วมสนับสนุนให้มใี บสัง่ ยาจากแพทย์มารับ ยาในร้านขายยาอย่างเคร่งครัดโดยทาง อย.จะมี การประเมินผลมาตรการควบคุมทุก 6 เดือน ด้าน นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำ�นวย การ อภ.กล่าวว่าการวางจำ�หน่ายยาซิเดกร้า จะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการที่ องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยากลุ่มนี้ได้เอง จะมีประโยชน์มากเพราะประเทศไทยมีการใช้ ยากลุ่มนี้สูงมากถึงปีละมากกว่า 1ล้านเม็ด วันที่ 1 ต.ค. นพ.วิทิต อรรถเวชกุลผู้ อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงยา ซิเดกร้า (Sidagra) ซึ่งเป็นยารักษาอาการเสื่อม สมรรถภาพทางเพศที่อภ.ผลิตขึ้นมาเองและวาง จำ�หน่ายวันนี้เป็นวันแรก ว่ามียอดสั่งซื้อยาซิเด กร้าเข้ามากับทางอภ.แล้ว ประมาณ 5,000 กล่อง หรือ 20,000 เม็ด โดย อภ.ได้ทยอยส่งยาไป ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วประเทศตามที่มี การสั่งซื้อเข้ามาแล้ว ทั้งนี้คนที่จะสามารถซื้อยาซิเดกร้าได้ต้อง เป็นคนที่ได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ว่าเป็นคนที่มี อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจำ�เป็นต้องใช้ ยานี้จริงๆ นอกจากนี้ การผลิตยาซิเดกร้าออก มาขายสามารถช่วยแก้ปญ ั หายาปลอมทีจ่ �ำ หน่าย ในตลาดมืดได้เนือ่ งจากกลุม่ ยาทีช่ ว่ ยเรือ่ งแข็งตัว ของอวัยวะเพศเป็นยาทีม่ กี ารปลอมมากทีส่ ดุ รวม ไปถึงการแก้ปัญหาราคายาที่แพงเกินไป “อภ.ผลิตซิเดกร้าเพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ ั หา โรคประจำ�ตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูงที่มีภาวะหลอดเลือดผิดปกติ ทำ�ให้มี ปัญหาในเรื่องครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องเซ็กซ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งของครอบครัว ดั ง นั้ น การผลิ ต จำ � หน่ า ยซิ เ ดกร้ า ถื อ ว่ า เป็นการช่วยบำ�บัดให้คุณภาพชีวิตครอบครัวดี ขึ้นแต่อยากให้ทำ�ความเข้าใจก่อนว่า ซิเดกร้า ไม่ใช่ยาปลุกเซ็กซ์หรือช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศ ให้คึกคัก แต่เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นให้อวัยวะเพศ แข็งตัวเร็วขึ้น ดังนั้นการใช้ยาถือเป็นการทำ�ให้ ร่างกายมีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งผู้ใช้ จะต้องมีอารมณ์อยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามอยากเตือนกลุ่มที่เป็นโรค หัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ห้ามซื้อยา กลุ่มนี้กินเองเนื่องจากบางรายหากบริโภคเกิน อัตราอาจถึงตายได้” ผอ.อภ.กล่าว นพ.วิทติ กล่าวอีกว่าสำ�หรับคนทีม่ อี าการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศควรปรึกษาหมอจะดี กว่าเนือ่ งจากโรคนีส้ ามารถรักษาได้ดว้ ยการออก กำ�ลังกาย การกินอาหาร และการพักผ่อนอย่าง เพียงพอซึ่งบางครั้งอาจไม่ต้องพึ่งยาเลยด้วยซ้ำ� ทัง้ นี้ ยาซิเดกร้า เป็นยาเม็ดเคลือบสีฟา้ รูป ข้าวหลามตัด บรรจุแผง แผงละ 4 เม็ด แบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 50 มิลลิกรัม จำ�หน่าย ในราคาเม็ดละ 25 บาท หรือราคาแผงละ 100 บาท และขนาด100 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 45 บาท หรือราคาแผงละ 180 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 28 ก.ย.สำ�นัก ข่าวอิศรา อ้างอิงจากเฟซบุ๊กกองข่าวสำ�นักราช เลขาธิการ หรือ ภาษาอังกฤษ “Information Division of OHMW ได้ เ ผยแพร่ ข่ า วนาย อาสา สารสิน เกษียณอายุราชการตำ�แหน่งราช เลขาธิการ ในเดือนกันยายน 2555 นี้ หลั ง ได้ รั บใช้ เ บื้ อ งพระยุ ค ลบาทในตำ � แหน่งนีม้ าเป็นเวลาถึง 12 ปี และปัจจุบนั มี อายุ 76 ปีซึ่งท่านได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ลาจากตำ�แหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่ แล้ว พร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร รองราชเลขาธิการ เป็นราช เลขาธิการ คนที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ดำ�รงตำ�แหน่งรองราช เลขาธิการ มาเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551) “ตลอดระยะเวลา กว่า 12 ปี ที่ นาย อาสาดำ�รงตำ�แหน่งราชเลขาธิการ ได้ถวายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ ในราชการแผ่น ดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการใน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์อย่างดียิ่ง ทั้งได้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานตาม พันธกิจของสำ�นักราชเลขาธิการอย่างต่อเนื่อง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ห ารงานอย่ า งมี วิ สั ย ทัศน์เป็นผลให้สำ�นักราชเลขาธิการเป็นองค์กร ทีม่ รี ะบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)” เฟซบุ๊ ก กองข่ า วสำ � นั ก ราช เลขาธิการระบุ เว็ บ ไซต์ วิ กิ พี เ ดี ย ระบุ ว่ า นายอาสา สารสิน เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายพจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี กับ ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน (นามสกุลเดิม โชติก เสถียร) เป็นหลานของ พระยาสารสินสวามิภกั ดิ์ ต้ น ตระกู ล สารสิ น ซึ่ งรับ ราชการเป็นแพทย์ หลวงประจำ�ราชสำ�นัก ในรัชสมัยพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปั จ จุ บั น เป็ น นายกสมาคมไทย-ญี่ ปุ่ น กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มี พี่ น้ อ ง 5 คน คื อ 1.นาย พงส์ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หลังจากขายหุ้น ให้บริษัท กุหลาบแก้ว จำ�กัด ในเครือ เทมาเส็ก โฮลดิง้ ส์, สิงคโปร์ 2. พลตำ�รวจเอกเภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตำ�รวจ 3.นายบัณฑิต บุญยะ ปาณะ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 4.นางพิมสิ ริ ณ สงขลา ภรรยา พ.อ.จินดา ณ สงขลาอดีต เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ 5.พลเอกสุภัทร สารสิน

ทัง้ นี้ นายอาสา สมรสกับ ท่านผูห้ ญิงสุจติ คุณ สารสิน (นามสกุลเดิม กิตยิ ากร) มีบตุ ร-ธิดา 3 คน คือ นางกิติยา สารสิน อมาตยกุล สมรส กับ นายพีระยศ อมาตยกุล, นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สายการบินนก แอร์ จำ�กัด , นางสาวปิยมา สารสิน สำ�หรับประวัติการศึกษา ระดับประถม ศึ ก ษา โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Dulwich College ประเทศอังกฤษ, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Wilbraham Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนการทำ�งาน ปี 2502 - กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2504 - 2506กอง องค์การสนธิสญ ั ญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้กรมองค์การระหว่างประเทศ ปี 2506-2508 - เลขานุการโทประจำ� สถานเอกอัคร ราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2508-2510 - เลขานุการโท กองเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง 2510 -2513 หัวหน้ากองเอเชียใต้ ตะวันออกใกล้ ไกล และ แอฟริกา กรมการเมือง ปี 2513-2514 เลขานุ ก ารเอกประจำ � สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปี 2514-2515 ผู้อำ�นวยการกองเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง ปี 2515-2517 - เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2517– 2518 - ผู้อำ�นวยการกอง นโยบายและวางแผนสำ�นักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ, เลขาธิการสำ�นักงานเลขาธิการ แห่งชาติสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สมาคม ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะมนตรี เอเชียแปซิฟิค (ASA-ASEAN and ASPAC National Secretariat(Thailand) ปี 2518 - 2520 - อธิบดีกรมเศรษฐกิจ ปี 2520 - 2523 -เอกอัครราชทูตไทยประจำ� ประเทศเบลเยี่ยมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำ�ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ปี 2523 - 2525 -อธิบดีกรมการเมือง ปี 2525 - 2529 -ปลัดกระทรวงการต่าง ประเทศ ปี 2529 - 2531 -เอกอัครราชทูตไทย ประจำ�ประเทศสหรัฐอเมริกา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 12


สื่อนอกตีข่าว“จราจรไทย” ทำ�คลอดมากที่สุดในโลก

พ.ต.อ.น.พ.สุพ ัฒ น์ ซาตานในคราบนักบุญ

ดาบตำ�รวจมานะ จอกโคกสูง

นพ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ ขณะถูกคุมขังที่สภ.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์-กลายเป็นข่าว ครึกโครมหลังนายสว่าง นุ่มจุ้ย อายุ 55 ปี เจ้าของไร่สบั ปะรดชาว จ.เพชรบุรี เข้าแจ้งความ กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ว่า พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไทเกอร์ สีบรอนซ์ เทาหมายเลขทะเบียน บฉ-5960 เพชรบุรี ของ นายสามารถ นุ่มจุ้ย อายุ 27 ปี บุตรชายและ น.ส.อรษา เกิดทรัพย์ อายุ 27 ปี ลูกสะใภ้ ซึง่ ได้ หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ 3 ปีก่อนมาจอด อยู่ภายในบ้านร้าง เลขที่ 125/53 และ 125/2ซ. กรุงเทพนนท์ 1 ถ.กรุงเทพนนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เพราะนั่ น นำ � มาสู่ ก ารพลิ ก แฟ้ ม คดี ค น สูญหายที่ดรู าวกับว่าจะถูกลืมไปแล้วกลับขึน้ มา ทำ�ใหม่กระทั่งนำ�ไปสู่การจับกุม พ.ต.อ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตำ�รวจ และ ออกหมายจับ น.ส.วิลสา จันทรบัญชร ภรรยาในข้อกล่าวหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยว และร่วมกันรับของโจร แม้จนถึงวันนี้ พ.ต.อ.สุพฒ ั น์ ยังคงให้การ

ปฏิเสธ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปเงือ่ นปมต่างๆ ในคดี เริ่มค่อยๆคลี่คลายและ กระจ่างชัดมากขึ้น นายสว่าง เล่าว่าตนเองได้ออกติดตาม หาตัวนายสามารถมานานกว่า 3 ปีแล้ว ตั้งแต่ หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.52 โดยก่อนเกิดเหตุนายสามารถมาบอกตน ว่ า จะไปตั ด ต้ น กระถิ น ที่ ไ ร่ ข องแม่ น .ส.อรษา และจะแวะเข้ามาหา แต่จนกระทั่งเย็นก็ไม่เห็น ลูกชายมา จึงได้โทรศัพท์หาทั้งของลูกชายและ ลูกสะใภ้ แต่ก็พบว่าโทรศัพท์ถูกปิดเครื่อง จึง ได้ขบั รถเข้าไปดูทไี่ ร่กพ็ บเพียงกองไม้ตน้ กระถิน ที่ลูกชายตัดไว้แต่ไม่พบตัวลูกชายและลูกสะใภ้ จึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ท่าไม้รวก และออก ติดตามหามาตลอด จนกระทัง่ รูจ้ ากพลเมืองดีวา่ รถของลูกชาย จอดอยูใ่ นบ้านหลังนีจ้ งึ เดินทางมาดู และเข้าแจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สภ.เมืองนนทบุรี ให้ ช่วยติดตามตัวลูกชาย และลูกสะใภ้ หลังจากได้ข้อมูลจากนายสว่าง ตำ�รวจภู ธรจ.นนทบุรี จึงได้ประสานข้อมูล สภ.ท่าไม้

ปี 2531- 2534 -กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด มีนาคม 2534 - เมษายน 2535 -รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ มิ ถุ น ายน 2535- กันยายน 2535 -รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การต่างประเทศ 27 เมษายน 2543 - รองราช เลขาธิการ 21 สิงหาคม 2543 -ราชเลขาธิการ

ส่วนประสบการณ์ท�ำ งานอืน่ ๆ อาทิ กรรม การ ธนาคารกรุงเทพ, รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำ�กัด, ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี่ จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่าย เบียร์ไฮเน เก้น และ ไทเกอร์เบียร์ ของประเทศสิงคโปร์

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 13

โกลบอลโพสต์ -สำ�นักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าววันที่ 28 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ จราจรไทยนายหนึ่ง สร้างสถิติโลกใหม่ หลัง ช่วยทำ�คลอดทารกรายที่ 47 บนท้องถนนอัน พลุกพร่านของกรุงเทพฯ เมือ่ ปลายสัปดาห์ทแี่ ล้ว เว็บไซต์เทเลกราฟ สำ�นักข่าวชื่อดังของ อังกฤษรายงานว่าเวลานี้ดาบตำ�รวจมานะ จอก โคกสูง วัย 43 ปีกลายเป็นตำ�รวจจราจรที่ช่วย ทารกลืมตาดูโลกมากที่สุดในโลก ท่ามกลาง เหล่าตำ�รวจจราจรผูม้ พี รสวรรค์มากมายก่ายกอง ของประเทศแห่งนี้ รายงานของเทเลกราฟบอกว่าการจราจร ในกรุ ง เทพฯเลวร้ า ยมาก ว่ า กั น ว่ า ท้ อ งถนน สามารถรับมือกับรถได้แค่ราวๆ 1.6 ล้านคนแต่ ข้อมูลบ่งชีว้ า่ มีการจดทะเบียนรถยนต์ รถกระบะ และมอเตอร์ไบค์ มากกว่าที่สามารถรองรับได้ กว่า 4 เท่า

ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องดาบตำ � รวจมานะและเจ้ า หน้าที่คนอื่นๆจึงต้องเข้ารับฝึกฝนการเป็นหมอ ตำ � แยเพื่ อ คอยช่ ว ยเหลื อ ผู้ ห ญิ ง ท้ อ งที่ เ กิ ด เจ็ บ ครรภ์ขนึ้ มาแต่มอิ าจไปถึงโรงพยาบาลได้รายงาน ข่าวของอัล-จาซีรา ระบุ “ครัง้ แรกทีผ่ มทำ�คลอด ตัวผมสัน่ ไปหมด ทั้งตื่นเต้นและทั้งกลัว” ดาบตำ�รวจมานะบอก กับอัล-จาซีรา อย่างไรก็ตามในครั้งล่าสุดที่ช่วยทำ�คลอด คุณแม่ยังสาววัย 19 ปีบนรถแท็กซี่ดาบตำ�รวจ มานะบอกว่ารู้สึกปลาบปลิ้มใจอย่างมากที่ได้ ช่วยเหลือผู้คน ด้านโชติกา ชื่นน้อย บอกกับเทเลกราฟ หลังได้เห็นหน้าลูกหลังคลอดว่า “เป็นเรื่องดีที่ เรามีโครงการนีม้ เิ ช่นนัน้ มันคงอันตรายอย่างมาก สำ�หรับฉันและลูก”

โครงกระดูกที่ถูกขุดพบในไร่ของนพ.สุพัฒน์ รวก จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นท้องที่ที่นายสว่างเคย แจ้งความคนหายไว้เมื่อ 3 ปีก่อน ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูล ผบช.ภ.7 ได้ส่งชุด สืบสวนลงพื้นที่คลี่คลายคดีนี้ จนได้พยานปาก สำ�คัญ คือ นายกะลา อายุ 30 ปี ชาวพม่าที่เคย ทำ�งานให้กับ พ.ต.อ.สุพัฒน์ ซึง่ นายกะลาให้การว่าทำ�งานให้กบั พ.ต.อ. สุพัฒน์ มานานกว่า 18 ปี ถูกบังคับให้ทำ�งาน

โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ถูกทำ�ทารุณกรรมจนแขน ขวาพิการ ขณะเดียวกันอ้างว่าเคยมีคนงานชาว พม่าทีท่ �ำ งานในไร่ถกู ทำ�ทารุณกรรมเช่นตน และ ถูกฆาตกรรมเสียชีวติ โดยศพถูกฝังอยูภ่ ายในไร่ เจ้ า หน้ า ที่ จึ งได้ ข ออนุ มั ติ ห มายค้ น จาก ศาลจ.เพชรบุรี เข้าค้นที่ไร่ของ พ.ต.อ.สุพัฒน์ เลขที่ 65 และเลขที่ 225 หมู่ 2 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งก็ต้องตกตะลึงเมื่อตรวจ อ่านต่อหน้า 14


พ.ต.อ.น.พ.สุพัฒน์ ซาตานในคราบนักบุญ ต่อจากหน้า 13

สอบภายในบ้านพักชั้นเดียวพบ อาวุธปืนยาว หลายขนาดรวม 30 กระบอก และปื น พกสั้ น อีก 12 กระบอกสอดคล้องกับ คำ�ให้การพยานที่ระบุตรงกันว่า พ.ต.อ.สุพัฒน์ ชอบยิงปืนและ เข้าป่าล่าสัตว์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถ แบ็ ค โฮขุ ด บริ เ วณจุ ด ที่ พ ยาน ระบุว่าเป็นจุดฝังศพซึ่งอยู่ติดกับ ริ ม ห้ ว ยใกล้ ก อไผ่ ก ลางไร่ ข อง พ.ต.อ.สุพัฒน์ก็พบโครงกระดูก มนุ ษ ย์ โ ครงแรกที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ น กระสอบปุ๋ย 2 ใบ มีเศษเสื้อ คลุมแบบมีซิปติดอยู่ ก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะขุดเจอ โครงกระดูกที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจาก จุดแรก 200 เมตรพบที่กะโหลก มี รู ก ลมคล้ า ยถู ก ยิ ง ด้ ว ยอาวุ ธ ปืนมีเศษเสื้อสีน้ำ�เงินเบอร์ 20 กางเกงขาสั้นซึ่งนายสว่างยืนยัน ว่าน่าจะเป็นศพของบุตรชายเพราะจำ�เบอร์ที่ติด เสื้อและกางเกงขาสั้นที่บุตรชายชอบใส่ได้ส่วน โครงกระดูกที่ 3 ถูกฝังในสภาพนอนคว่ำ�หน้า ถูกมัดมือไพล่หลัง กะโหลกมีรูกลมด้านหลัง มีเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าและเชือกไนล่อนที่คาดว่า ใช้มัดมือผู้ตาย เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งโครงกระดูก ทั้งหมดตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อ สกัดดีเอ็นเอเทียบกับญาติของผู้สูญหาย พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วยผบ.ตร. ซึ่งร่วมตรวจสอบโครงกระดูกดังกล่าว ระบุว่า โครงกระดูกโครงแรกเป็นเพศชายไม่มีร่องรอย ถูกทำ�ร้ายมีเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 1 บาท ใส่อยู่ในปากซึ่งคงเป็นการทำ�พิธีศพ ส่วนโครง กระดูกที่ 2 พบรูกระสุนบริเวณท้ายทอย ขนาด กระสุนเล็กกว่า 9 มม.ลักษณะรูกระสุนกลม สันนิษฐานว่าจะเป็นการยิงระยะใกล้ ขณะเดี ย วกั น ยั ง พบหั ว กระสุ น อยู่ ด้ า น ในกะโหลกและโครงกระดูกที่ 3 ยังไม่ทราบ เพศเนื่องจากสภาพโครงกระดูกไม่สมบูรณ์ ที่ กะโหลกบริ เ วณท้ า ยทอยพบรู ก ระสุ น 3 รู เรียงกัน ขนาดกระสุนน่าจะเล็กกว่ากระสุน 9

อาวุธปืนของนพ.สุพฒ ั น์ซงึ่ มีเป็นจำ�นวนมากและเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน

มม.การยิงลักษณะเป็นระยะใกล้ ศีรษะจะนิ่ง คล้ายถูกจับศีรษะหรือกดไว้ซึ่งเป็นการสังหาร อย่างโหดเหี้ยม แต่ทว่าผลการตรวจดีเอ็นเอโครงกระดูก ทั้ง 3 ราย ของสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งได้ตรวจ แล้วเสร็จเฉพาะโครงกระดูกแรกเพียงโครงเดียว ระบุว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับญาติผู้สูญหาย ส่วนดีเอ็นเอ 2 ศพที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ แต่จากที่การตรวจฟันเพื่อระบุอายุ ปรากฏว่า ศพที่ 2 และ 3 ไม่น่าจะใช่นายสามารถ และ น.ส.อรสาเนื่องจากช่วงอายุไม่ตรงกันกับนาย สามารถที่เสียชีวิตอายุ 26-27 ปี แต่ศพที่ 3 นั้นอายุประมาณ 40-45 ปี ซึ่งก็แสดงว่าจนถึง ขณะนีย้ งั ไม่มหี ลักฐานยืนยันว่านายสามารถและ น.ส.อรษา ถูกฆาตกรรม ย้อนมาทีก่ ารติดตามตัว พ.ต.อ.นพ.สุพฒ ั น์ หลังข่าวเผยแพร่ออกไปเจ้าตัวได้แต่เก็บตัวเงียบ ไม่สามารถติดต่อได้ เพราะอยู่ระหว่างลาพัก ร้อน ขณะเดียวกันได้ยื่นเรื่องขอเออร์ลี่รีไทร์ กับต้นสังกัด ต่อมาวันที่ 22 ก.ย. ศาลจังหวัดเพชรบุรี

ได้อนุมัติออกหมายจับ พ.ต.อ.สุพัฒน์และนาง วิลสา จันทรบัญชร ภรรยา และช่วงเย็นวัน เดียวกัน เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้น�ำ กำ�ลังเข้าจับกุมตัว พ.ต.อ.นพ.สุพฒ ั น์ ได้ที่ หาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี จากการสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธ ขอให้การ ในชั้นศาล ขณะที่วันรุ่งขึ้น พล.ต.ท.จงเจตน์ อาว เจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำ�รวจ ได้มีคำ�สั่ง ให้พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมระงับคำ�สั่งเออร์ลี่รีไทร์ไว้ก่อนด้วย ต่อมาวันที่ 23 ก.ย. นายสว่าง นุ่มจุ้ย ได้ยื่นหนังสือกับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าไม้ รวกจ.เพชรบุรี ขอแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ และ น.ส.วิลสา ภรรยา ใน ข้อหาฆ่านายสามารถ นุ่มจุ้ย บุตรชายตายโดย เจตนา และอำ�พรางศพ ด้วยหลักฐาน และ เหตุผลทีส่ �ำ คัญ คือ เมือ่ วันที่ 15 ก.ย. 2555 นาย สุเทพ เลาหะวัฒนะ พี่ชายของ พ.ต.อ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ ได้พา น.ส.วิมล นุ่มจุ้ย บุตรสาว ไปที่บ้านของ น.ส.วิลสา ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และได้พบรถยนต์กระบะซึง่ เป็นรถของบุตรชาย ตนถูกจอดทิง้ ไว้ในบ้านหลังดังกล่าวโดยรถทีพ่ บ นั้นหายไปพร้อมกับบุตรชายและบุตรสะใภ้ของ ตนเมื่อ 3 ปีก่อน “หลังจากพบรถกระบะในบ้านของภรรยา นายแพทย์ที่จ.นนทบุรี ผมได้โทรศัพท์ไปหา พ.ต.อ.นายแพทย์สุพัฒน์ และไต่ถามเกี่ยวกับ การหายตัวไปของบุตรชายและบุตรสะใภ้ แต่ กลับถูก พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ ปฏิเสธและข่มขู่ให้ ระวังตัวจะอยู่ไม่ได้ และขอให้หยุดการเปิดโปง เรือ่ งนี้ และยังบอกอีกว่า เขามีพวกมาก ผมไม่มี ทางชนะเขาได้หรอก

จนกระทั่งต่อมา เมื่อช่วงค่ำ�ของวันที่ 21 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทำ � การขุ ด ค้ น หาศพที่ บ ริ เ วณไร่ ห ลั ง บ้ า นของ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ และได้ขุดพบโครงกระดูก ของนายสามารถที่ถูกฝังไว้ในไร่ ทีจ่ ากการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีพ่ บว่าที่ กะโหลกศี ร ษะมี รู ก ระสุ น ที่ ก กหู ซ้ า ยและพบ เสื้อกางเกงที่ซากศพ และฟัน ผมมั่นใจว่าเป็น ของนายสามารถ บุตรชายอีกทั้งสถานที่พบศพ ยังเป็นไปตามคำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลมาว่า พบเห็น พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ใช้อาวุธปืนยิงก่อนที่ จะนำ�ศพไปฝังดินไว้ในไร่ดังกล่าว”ใจความใน หนังสือของนายสว่าง ระบุ อีกประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากคดีนี้มีจิ๊ก ซอว์สำ�คัญ คือ พลเมืองดี ผู้ที่ให้ข้อมูลกับญาติ ของผู้สูญหายซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น นายสุ เทพ เลาหะวัฒนะ พีช่ ายของ พ.ต.อ.นพ.สุพฒ ั น์ นั่นเองจึงเกิดคำ�ถามตามมาว่าเหตุใดพี่น้องร่วม สายเลือดจึงได้เปิดศึกสาวไส้กันเอง แต่หากย้อนดูความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ เรียกได้วา่ ไม่ราบรืน่ นักเพราะก่อนหน้านีท้ งั้ คูไ่ ด้ มีข้อพิพาทเรื่องการแย่งกันเป็นผู้ดูแล นางถนิม เลาหะวัฒนะ มารดาวัย 96 ปี โดย พ.ต.อ.นพ.สุ พัฒน์ ได้ยนื่ คำ�ร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว กลางขอให้ศาลสั่งให้นางถนิม เป็นคนไร้ความ สามารถและให้ พ.ต.อ.นพ.สุพฒ ั น์ เป็นผูอ้ นุบาล แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่ น ายสุ เ ทพได้ ยื่ น คำ � ร้ อ งคั ด ค้ า น ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารฟ้ อ งกั น ไปมาระหว่ า ง พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ และนายสุเทพ เรื่องการเบิก ความเท็จที่ศาล จ.นนทบุรี อีกด้วย นายสุเทพ กล่าวถึงกรณีที่ พ.ต.อ.นพ.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 14


สุ พั ฒ น์ ระบุ ว่ า ตนเองเป็ นผู้ จั ดฉากให้ ร้ า ย เนื่ อ งจากมี ปั ญ หาความขั ด แย้ งในครอบครั ว เพราะมีการฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาล ว่าเรื่อง ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากเมื่อปี 2551 พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ ได้ให้ยารักษาแม่ไม่ตรงกับ โรค ให้ยานอนหลับเกินขนาด ส่งผลให้แม่ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีอาการเต้นของหัวใจผิด จังหวะ เท้าบวม ตนเห็นว่า น้องชายให้ยาแม่ ไม่สจุ ริต จึงพาตัวแม่หลบหนีออกจากบ้าน เป็น จุดแตกหัก จากนั้นมาทราบว่าไปร้องศาลว่าแม่ความ จำ�เสื่อมขอเป็นผู้อนุบาล แต่ตนคัดค้าน เพราะ เห็นว่าสุขภาพร่างกายแม่แข็งแรงดีไม่ได้มอี าการ ป่วยตามที่ถูกกล่าวอ้าง ส่วนความขัดแย้งเรื่อง มรดกนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ครอบครั วไม่ ไ ด้ มี ม รดกอะไรมาก นอกจาก ทีด่ นิ 3 แปลง ย่าน พหลโยธิน, ลาดพร้าว และ กรุงเทพฯ-นนทบุรี ซอย 1 ส่วนเงินสดของคุณ แม่ในธนาคาร ถูกน้องชายถอนไปจนหมดบัญชี มากว่า 10 ปีแล้ว “ปกติเขาเป็นคนดี เรียนเก่งแต่จะเป็น คนสองบุคลิก เมื่ออยู่กับครอบครัวก็จะเป็นคน สุภาพเรียบร้อย แต่ถ้าอยู่กับคนที่ด้อยกว่าก็จะ เป็นอีกแบบ พี่สาวที่เลี้ยงมายังเคยถูกทำ�ร้าย เพราะ เข้าไปเตือนเรื่องผู้หญิงที่น้องชายพยายามจะพา ให้ที่บ้านรู้จัก อยากให้น้องชายหาทางช่วยเหลือตัวเอง ดิ้นไปแบบนี้โทษจะหนักไปเรื่อยไม่ใช่แค่กรณี

สองผัวเมียเท่านัน้ ยังไปทำ�คนอืน่ ไว้อกี เยอะ”นาย สุเทพ กล่าวและว่า เชื่อว่าสาเหตุที่น้องชาย พยายามโยนความผิดมาที่ตนว่าเป็นการจัดฉาก เพราะ คิดอะไรไม่ออกจึงโยนความผิดมา ส่วนกรณีทคี่ รอบครัวของผูท้ สี่ ญ ู หายระบุ ว่าตนเป็นผู้ให้เบาะแสเรื่องรถนั้น นายสุเทพ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้พาน.ส.วิมล นุ่มจุ้ย พีส่ าวของนายสามารถทีห่ ายตัวไป ซึง่ ทำ�หน้าที่ เป็นเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ รพ.ตำ�รวจและเป็นลูกน้อง ของน้องชายตน ไปเลี้ยงข้าว เพื่อตอบแทนที่ ช่วยดูแลแม่ทกุ ครัง้ ทีแ่ ม่ไปพบแพทย์ทรี่ พ.ตำ�รวจ ระหว่างนัน้ น.ส.วิมลได้เล่าว่ามีปญ ั หากับ น้องชายของตน ซึ่งน้องชายของเธอได้หายตัว ไปกว่า 3 ปีแล้ว และเมื่อสอบถามน้องชายตน ก็ปฏิเสธมาตลอด น.ส.วิมล ถามตนว่า เป็นไป ได้หรือไม่ทนี่ อ้ งชายตนจะจับตัวนายสามารถไป ขังไว้ ซึ่งตนไม่เชื่อใจน้องชายอีกแล้ว จึงบอก น.ส.วิมลไปว่ามีบา้ นทีน่ อ้ งเคยอาศัยอยูห่ ลังหนึง่ จนกระทั่ง น.ส.วิมลไปพบรถของนายสามารถ จอดอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรพ.ต.อ. นพ.สุพฒ ั น์ เป็นผูก้ ระทำ�ผิดตามถูกกล่าวหาหรือ ไม่คงต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน แต่ทว่าหากเรื่องนี้เป็นความจริง พ.ต.อ. นพ.สุพัฒน์ ซึ่งคนทั่วไปเปรียบเสมือนพ่อพระ เพราะเขาได้ใช้วิชาชีพแพทย์ช่วยชีวิตคนไข้ไว้ มากมายแต่อีกด้านหนึ่งเขากลับเป็น”ซาตานใน คราบนักบุญ”...

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือสาธารณชนใน การทำ�คดีใช้อาวุธปล้น ที่ย่าน Cranbourne North ในวันที่ 15 มิถุนายน 2012 ชายคนหนึ่งใช้มีดสั้นและมีดขนาดใหญ่เป็นอาวุธเข้าปล้นร้าน 7-Eleven ภายในสถานบริการน้ำ�มันในย่าน Cranbourne North หลังเวลา 2.00 น.เล็กน้อยของเช้าตรู่วันที่ 15 มิถุนายน 2012 ชายผูต้ อ้ งสงสัยได้ตรงเข้าไปหาพนักงานทีห่ น้าเคาน์เตอร์ เขานำ�อาวุธมีดทัง้ สอง เล่มขึ้นมาขู่เอาเงินและบุหรี่ ก่อนที่จะวิ่งหนีไปตามทางด่วน South Gippsland Highway ชายดังกล่าวเป็นชาวคอเคเชียน สูง 188 ซม. รูปร่างผอม ขณะก่อเหตุสวมเสือ้ แจ๊กเก็ตกันฝนสีน�้ำ เงิน และสวมหมวกแก๊ปสีแดงมีโลโก้สเี หลืองอยูท่ หี่ น้าหมวก ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพของผูต้ อ้ งสงสัยเผือ่ มีผพู้ บเห็นหรือรูจ้ กั สามารถให้เบาะแส ได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงเป้าหมายคดีที่ 40/12 - อ้างถึงคดีที่ CA 6290)

“ยงยุทธ”ยอมลาออก

รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย วันที่ 27 ก.ย.ผูส้ อื่ ข่าวรายงานจากพรรค เพือ่ ไทยว่ากรณีปญ ั หาคุณสมบัตทิ างการเมือง ของนายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย จาก การที่คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทยหรือ อ.ก.พ. มีมติให้ ไล่ออก ตามมติ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.ที่ ชี้มูลฐานกระทำ�ความผิดวินัยร้ายแรง ทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ สมัยดำ�รงตำ�แหน่งรอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ปลั ด กระทรวงมหาดไทยกรณี ที่ ดิ น สนาม กอล์อัลไพน์ ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากที่ ค ณะกรรมการยุ ท ธ ศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยได้หารือกับแกน นำ � พรรคเห็ น ว่ า เกิ ด กระแสกดดั น ทางการ เมืองรุมเร้าหลายด้านหากนายยงยุทธยังดำ�รง ตำ�แหน่งต่อไปจะส่งผลต่อการทำ�งานของ รั ฐ บาลและส่ ง ผลกระทบทางการเมื อ งต่ อ พรรคเพื่อไทย คณะกรรมการยุทธศาสตร์และแกนนำ� พรรคจึงได้ประสานยังน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อยู่ ที่ สหรัฐอเมริกาเสนอแนวคิดว่านายยงยุทธไม่

กมธ.ตำ�หนิ“รบ.ปู”สิ้นคิด เปิดขายหวยตู้ปีใหม่เป็น ของขวัญปชช.หวั่นทำ�สังคมพัง

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ควรดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองต่างๆ ในช่วง นี้ ซึง่ นายกฯ ก็เห็นด้วยจึงได้ตดิ ต่อไปยังนาย ยงยุทธให้ดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยนายยงยุ ท ธก็ ย อมรั บ และจะ ประกาศลาออกในวันที่ 28 ก.ย.นี้ โดย นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรี ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีจะทำ�หน้าทีร่ กั ษา การแทนในตำ�แหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 15

กมธ.เด็ก-สตรี-คนพิการ อัด “รบ.ปู”ดี เดย์โครงการหวยตู้อัตโนมัติ 2 ตัว 3 ตัวช่วงปี ใหม่ เป็นของขวัญ ปชช.โดยอ้างแก้ปัญหาหวย แพง แต่กำ�ลังสร้างปัญหาใหญ่ให้สังคม เพราะรัฐบาลเป็นเจ้ามือเอง เข้าข่ายการ พนันแบบเสรี หวังสูบเงิน เตือนกำ�ลังนำ�สังคม ไทยไปสู่ ค วามเสี่ ย งเด็ ก และผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย สามารถเข้าไปซื้อได้เลยแถมไม่จำ�กัดการซื้อ หวั่นเกิดวิกฤตกับสังคมไทยในระยะยาว ทำ�ให้ สังคมอ่อนแอพัฒนาความเชื่อชาวบ้านไปเชื่อ เรื่องดวง เสี่ยงโชค ฝากถาม “ปูนิ่ม” นายกฯ ผู้หญิงคนแรก ของประเทศมีนโยบายในการดูแลเด็กเยาวชน และครอบครัวอย่างไรบ้าง เพราะการพัฒนา ศก.ต้องทำ�ควบคู่ไปกับการพัฒนา ครอบครัว สังคมและคุณภาพชีวิต นายมณเฑียร บุญตัน คณะกรรมาธิการ (กมธ.)การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียม

เดินหน้าจำ�หน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ด้วยเครือ่ งอัตโนมัติ (หวยตู)้ ในช่วงปีใหม่ซงึ่ อ้าง ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาสลากแพงเกินราคานั้นถือ เป็นการแก้ไขปัญหาจุดเดียวแต่จะสร้างปัญหา บานปลายตามมา เนื่องจากรัฐเป็นผู้ผลิตจำ�หน่ายขายขาด โยนภาระให้กับผู้แทนจำ�หน่ายซึ่งนี่คือต้นตอ ของปัญหาแล้วจะมาเพิ่มสลากอีกรูปแบบหนึ่ง มันไม่ใช่การแก้ปัญหาตรงกันข้ามจะเป็นการ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารพนันเพราะยังไม่มมี าตรการชัดเจน ควบคุมการขยายผล อ่านต่อหน้า 31


จาก “คดีดาไฮโซ” ถึงพวกแดงยกพลตี คนรักสถาบัน ยุคนี้ “อันธพาลครองเมือง” เล่าสู่กันฟังช่วงเข้าพรรษา ตอนที่ ๕

บุคคล ๔ จำ�พวกจากพระไตรปิฎก

โดย........สมชาย เม่นแย้ม

ผู้เขียนได้อ่านพระไตรปิฎกในส่วนอภิธรรมปิฎก และเห็นว่ามีเรื่องการแบ่ง บุคคลประเภทต่างเป็นชุด ชุดละ ๔ ประเภท ซึ่งน่าสนใจอย่างมาก {ดู บุคคล ๔ จำ�พวก จตุกกนิทเทส ธาตุกถา-ปุคคลบัญญัติปกรณ์พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๖ (หรือ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๓)} ผู้เขียนใคร่จะยกตัวอย่างสัก ๓ ประเภท ประเภทแรกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ กับวลาหกหรือท้องฟ้าหรือเมฆ ประเภทที่ ๒ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเป็น อสรพิษ และประเภทที่ ๓ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบชีวิตด้วยความมืดและความสว่าง ในข้อ ๑๑๒ ของพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๓ เปรียบบุคคลเหมือนวลาหก (เมฆ หรือท้องฟ้า) โดยเปรียบบุคคลเป็น ๔ จำ�พวกว่า ๑) บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนไม่ตก ๒) บุคคลเหมือนฝนตกฟ้าไม่ร้อง ๓) บุคคลเหมือนฟ้าร้องฝนตก ๔) บุคคลเหมือน ฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก คนเหมือน “ฟ้าร้องฝนไม่ตก” คือคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่ทำ� เช่นคนที่วิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น แต่ไม่ยอมทำ� ใครจะทำ�อะไรก็เอาแต่วิจารณ์ๆๆๆ เหมือนที่เกิดขึ้นใน สังคมไทย พอใครจะทำ�อะไรก็มีแต่พวกปากหอยปากปูออกมาคัดค้าน รู้ดีไปหมด บุคคลเหมือน “ฝนตกฟ้าไม่รอ้ ง” คนประเภทนี้ เป็นคนทำ�แต่ไม่พดู คนประเภท นี้มักเป็นคนที่ชอบปิดทองหลังพระทำ�ดีไม่ค่อยมีคนเห็น แต่เขาก็สุขใจที่ได้ทำ�ความ ดี ถ้ารับราชการก็ไม่ค่อยได้รับปูนบำ�เหน็จความดีความชอบ บุคคลเหมือน “ฟ้าร้องฝนตก” เป็นผู้ที่พูดด้วยทำ�ด้วย คนประเภทนี้ทำ�คุณงาม ความดีแล้วก็ป่าวประกาศให้ผู้คนทราบ คนพวกนี้เป็นนักประชาสัมพันธ์ มีความ ก้าวหน้าไปตามเนื้อผ้า คนประเภทสุดท้าย คือ บุคคลที่เหมือน “ฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก” คนประเภทนี้ แย่ที่สุดเพราะทั้งไม่พูดและไม่ทำ� ไม่สนใจใส่ใจอะไรทั้งนั้น คนไทยเป็นเยอะ เช่น ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร จะมีพวกนอนหลับทับสิทธิ์ ให้แสดงความเห็น ทางการเมืองก็ไม่แสดง ให้ไปเลือกตั้งก็ไม่ไป ในข้อ ๑๒๓ เปรียบคนเหมือนอสรพิษ ๔ จำ�พวก คือ ๑) อสรพิษมีพิษแล่น เร็ว แต่ไม่ร้าย ๒) อสรพิษมีพิษร้าย แต่แล่นไม่เร็ว ๓) อสรพิษมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย ๔) อสรพิษมีพิษแล่นไม่เร็วด้วย ไม่มีพิษร้ายด้วย คนเหมือน “อสรพิษมีพษิ แล่นเร็ว แต่ไม่รา้ ย”เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว คนอย่าง นี้ฉุนเฉียวง่าย แต่พอใครมาพูดดีด้วยก็หายโกรธ คนเหมือน “อสรพิษมีพิษร้าย แต่ ไม่แล่นเร็ว” คนจำ�พวกนี้โกรธยากหายยาก ใครขัดใจก็เฉย ใครด่าก็เฉย แต่เก็บเอา ไว้เป็นความแค้น ที่ลพบุรีเคยมีครั้งหนึ่ง คนหนุ่มถุกข่มเหงจากนักเลงเจ้าถิ่น เขาก็ ยอมศิโรราบอยู่พักหนึ่ง ทนไม่ไหวเลยลากปืนไปยิ่งนักเลงเจ้าถิ่นตาย คนเหมือน “อสรพิษมีพิษแล่นเร็วด้วย มีพิษร้ายด้วย” คนอย่างนี้โกรธง่ายหายยาก คนอย่างนี้ เป็นคนวู่วามและเป็นคนเจ้าเคียดเจ้าแค้น ใครขัดใจต้องพังไปข้างหนึ่ง คนเหมือน “อสรพิษมีพิษไม่แล่นเร็วด้วย มีพิษไม่ร้าย” เป็นคนโกรธยากหายง่าย คนอย่างนี้ เป็นคนมีคุณธรรม ใจไม่เบา หูไม่เบา แล้วก็ไม่เคียดแค้นคนอื่นพร้อมจะให้อภัย คน จำ�พวกนี้คบได้ ให้เป็นนายคนได้ ข้อ ๑๒๙ แบ่งบุคคลเป็น ๔ จำ�พวกเน้นเรื่องความสว่างกับวามมืด คือ ๑) บุคคลผูม้ ดื มามืดไป ๒) บุคคลผูม้ ดื มาสว่างไป ๓) บุคคลผูส้ ว่างมามืดไป ๔) บุคคล ที่สว่างมาสว่างไป บุคคลผู้ “มืดมามืดไป” ในพระไตรปิฎกเปรียบเหมือนคนวรรณะจัณฑาลทีต่ �่ำ สุดในอินเดียสมัยโน้น หรือเปรียบเหมือนคนทีม่ ฐี านะยากไร้ เป็นคนพิการ หน้าขีร้ วิ้ ขี้เหร่ เมื่อเกิดมาแล้วไม่ได้ปรับปรุงตนเอง กลับทำ�ชั่วทั้งทางกาย วาจาและใจ บาง คนกลายเป็นฆาตกรจอมโหดในพระอภิธรรมเขียนว่าตายแล้วย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรียกว่า เกิดมาแย่และทำ�ชั่วไปนรก บุคคลผู้ “มืดมาสว่างไป” เปรียบเหมือนคนวรรณะจัณฑาลทีต่ �่ำ สุดในอินเดียสมัย โน้น หรือเปรียบเหมือนคนที่มีฐานะยากไร้ เป็นคนพิการ หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ สมอง

ต่อจากหน้า 10

มากกว่าก็ได้ปิดประตูตีแมวล้อมและทำ� ร้ายกลุ่มผู้มาให้กำ�ลังใจอาจารย์สาวจนได้ รับบาดเจ็บอีก 3 ราย หนึ่งในนั้นมี นาย เผด็จโชค อภิสิทธิ์นิรันดร์ ผู้สื่อข่าวนิว พลัส ถูกผู้ชุมนุมเสื้อแดงล็อคคอและต่อย ด้วย เหตุการณ์ไล่ทำ�ร้ายกันกลางถนนคง ไม่เกิดขึ้นแน่หากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเอาจริง เอาจังโดยการกันกลุ่มคนเสื้อแดงให้ออก ไปจากบริเวณด้านหน้ากองปราบปราม เพื่อไม่ให้มีการปะทะกันแต่ดูเหมือนว่า เจ้ า หน้ า ที่ ก ลั บ ปล่ อ ยให้ ก ลุ่ ม เสื้ อ แดงยั่ ว ยุ โดยได้แต่มองมองตาปริบๆ เดชะบุญ ที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต จากนัน้ เจ้าหน้าทีป่ ราบจลาจล บก.น. ไม่ เ ช่ น เหตุ ก ารณ์ บ านปลายกลายเป็ น 2 จำ�นวน 150 นายเข้ากันไม่ให้มีการ โศกนาฏกรรมอีกครั้งระหว่างประชาชน ปะทะกั น แต่ ก ลุ่ ม คนเสื้ อ แดงที่ มี กำ � ลั ง สองกลุ่มอย่างแน่นอน

ระหว่างนัน้ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้ควบคุมตัว นายธัชชัย สุธีโสภณ อายุ 48 ปีชาวกรุงเทพฯ ที่มาให้กำ�ลังใจอาจารย์สาว เนื่องจากต้องสงสัย ว่ามีอาวุธ ระหว่างนัน้ ก็เกิดเหตุวนุ่ วายขึน้ เมือ่ นายธัช ชัยถูกมือดีทำ�ร้ายจนท้ายทอยแตกเลือดอาบแต่ เมื่อตรวจค้นแล้วไม่พบอาวุธแต่อย่างใด ต่อมาวิทยุชุมชนคนเสื้อแดงได้ประโคม ข่าวระดมกำ�ลังว่ากลุ่มคนเสื้อแดงถูกรุมทำ�ร้าย และถูกล้อมกรอบอยู่ในกองปราบปราม ขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนุนอาจารย์สาวก็เริ่มทยอยกันกลับ บ้านและเหลือไม่กี่สิบคน ขณะที่ ก ลุ่ ม คนเสื้ อ แดงมาสมทบกั น ที่ หน้าอาคารรสา ซ.พหลโยธิน 19 ซึ่งอยู่ฝั่งตรง ข้าม กองปราบปรามประมาณ 500 คนทำ�ให้ สถานการณ์บริเวณดังกล่าวตึงเครียดขึน้ มาทันที

ไม่ดี แต่มกี ารปรับปรุงตนเองจนเรียนหนังสือดีขนึ้ ประพฤติสจุ ริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ เรียกว่าเป็นคนที่มีท่าทางดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และจิตใจงามครั้น เขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เมื่อตายก็ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ เรียก ว่า เกิดมาแย่แต่ทำ�ดีไปสวรรค์ บุคคลผู้ “สว่างมามืดไป” เป็นคนผู้เกิดมา ในตระกูลสูง ในพระอภิธรรม คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซึ่งมีอำ�นาจ วาสนามาก มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ เทียบกับในปัจจุบนั ก็นา่ จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีจนถึงร่ำ�รวยมหาศาล มีการศึกษาทางโลกดี แต่ความประพฤติไม่ดี มีรถยนต์ราคาแพง ขับเร็วเกินกำ�หนดชนคนตายแล้วหนี พยายามปกปิดความผิดของตนหรือไม่กร็ กั พีน่ อ้ งในทางทีผ่ ดิ ช่วยกันสุดลิม่ ทิม่ ประตู เขาย่อมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้น เขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้า แต่ตายเพราะความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรียกว่า เกิดมาดีแต่ทำ�ชั่วไปนรก บุคคลผู้ “สว่างมาสว่างไป” เกิดในตระกูลสูง มั่งคั่งประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแล้ว เบื้องหน้า แต่ตาย เพราะความแตกแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ เรียกว่าเกิดมาดีมาจาก สวรรค์และทำ�ดีได้ไปสวรรค์ จากตัวอย่างที่ยกมาถึงคน ๓ ประเภทใหญ่ๆ นี้ อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ ระมัดระวังตนเอง ให้อยูใ่ นกรอบของศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม ถึงนรกสวรรค์ จะเป็นการเปรียบเปรย แต่การวางตนให้ถูก ย่อมสร้างสุขให้แก่ตนนั่นเอง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 16


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

iPad2

ต่อจากฉบับที่แล้ว

iTunes ดาว์นโหลด iTune ที่ www.itunes.com เพื่อเอาโปรแกรมนี้ลงที่ PC ของผู้อ่าน ทั้งนี้ เพื่อการสำ�รองข้อมูลของเครื่องตระกูลไอ ทั้ง หลายทั้ง iPad/iPod/iPhone หลังจากนั้นเวลา เสียบ iPad/iPod /iPhone เข้าทีค่ อมพิวเตอร์แล้ว และก็ไปคลิก icon iTune ที่หน้า Desktop ก็ จะมีโปรแกรมของ iTunes โชว์ขึ้นมา ที่ด้าน ซ้ายมือ จะโชว์หัวข้อว่า Devices แล้วก็มีชื่อขึ้น ว่า iPad หรือ iPod หรือ iPhone หลังจาก นัน้ เราก็จะสามารถทำ�การสำ�รองข้อมูลในเครือ่ ง ต่างๆลงที่ PC ของเราได้ iCloud ไปที่เว็บไซด์ www.icloud.com ที่หน้า จอให้เราใส่ user name and password ครับ เสร็จแล้วเมื่อเข้าไปที่ระบบหลังร้าน ก็จะมีรูป mail, contacts, calendar, notes, remindes, find my iPhone, iwork ทั้งหมดมี 7 หัวข้อ ที่มีการสำ�รองข้อมูลไว้ให้เราบนอินเทอร์เน็ต อันนี้สะดวกครับ หากเราไม่สามารถใช้เครื่อง ตระกูลไอทั้งหลายของเราได้ เนื่องจากความไม่ สะดวก เราสามารถมาเข้าเว็บไซต์นแี้ ล้วก็ใช้งาน ได้เหมือนกันครับ หรือถ้าหากเครื่องเราหายเรา ก็ download ข้อมูลทีส่ �ำ รองไว้นลี้ งทีเ่ ครือ่ งใหม่ ของเราได้เลยครับ หมดปัญหาที่ว่ามีเครื่องใหม่ ก็ต้องมาทำ�การบันทึกข้อมูลใหม่ลงไปทุกครั้ง ทดลองใช้งาน -ครับก็มาลองใช้งานอินเตอร์เน็ต กันครับ ก็เข้าไปที่ icon Safari แล้วก็ใส่ ชื่อเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าไปใช้งานที่ด้านบนครับ หน้าจอ ใหญ่ดคี รับ อ่านหนังสือพิมพ์ได้งา่ ย ชัดเจน ไม่ ต้องขยายตัวหนังสือ เหมือนการเล่นที่ Samsung Galaxy Tab หรือ T Touch Telstra -ทดลองเข้าไปเช็คอีเมล์ ก็ให้ไปที่ icon รูปจดหมาย ที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพ ถัด จาก icon Safari ครับ เมื่อแตะเข้าไปก็จะมีชื่อ อีเมล์ต่างๆที่เราเซ็ทไว้ในข้างต้น โชว์ขึ้นมา ครับ เราก็เลือกไปที่อีเมล์ที่เราต้องการเช็คครับ อ่านง่ายครับ ตัวหนังสือก็ชัดเจน และเวลาที่ เราต้องการพิมพ์ขอ้ ความตอนส่งอีเมล์ ก็สะดวก ครับ เพราะตัวหนังสือ แล้วก็แป้นคียบ์ อร์ดใหญ่ แถมยังสามารถเปลีย่ นเป็นแป้นตัวหนังสือภาษา ไทยได้อีกด้วย -ไปที่ icon Newsstand ครับ มีข้อความ บอกว่า สามารถดาว์นโหลดหนังสือได้ที่ App store แล้วที่มุมบนด้านขวามือ มีคำ�ว่า Store แตะครับ จะมีหนังสือฟรี มาให้เลือก ผู้เขียน ทดลองเลือกหนังสือ Reader’s digest Plus ครับ แตะเพื่อดาว์นโหลดครับ หน้าจอถาม

password ครับ รอซักพัก หนังสือเล่มนี้ก็มา อยู่ที่ชั้นหนังสือแล้วครับ หลังจากนั้นก็ทดลอง แตะไปที่หนังสือ ก็จะขึ้นหนังสือมาให้เราอ่าน ครับ แต่ก็มีลูกเล่นนะครับ บางเล่มอ่านฟรี บางเล่มเสียตังค์ ไม่ใช่ว่าให้อ่านฟรีทุกเล่มนะ ครับ น่าตื่นเต้นนะครับ หนังสือบางเล่มที่ผู้ เขียนคลิกเข้าไปอ่านหลังจากดาว์นโหลดลงมา แล้ว มีเสียงและภาพประกอบบทความด้วยครับ ไม่ใช่แค่มีบทความให้เราอ่านนะครับ มีทั้งตัว หนังสือ ภาพ แล้วก็เสียงประกอบกับบทความ ด้วย (นี่ Apple จะลุยทัง้ ตลาดเพลง แล้วก็ตลาด หนังสือเลยหรือครับเนี่ย ) -อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปกติผู้เขียนจะ เข้าไปอ่านข่าวโดยการเข้าเว็บไซต์ thairath. co.th เสียเวลาครับ ต้องไปเลือกหัวหมวดข่าว ก่อนว่าจะอ่านอะไร แล้วก็ไปเลือกคอลัมภ์ที่ ต้องการอ่าน แล้วก็อ่านได้วันต่อวัน ต้องเข้า เว็บไซต์ไทยรัฐทุกวัน แต่ตอนนี้ง่ายแล้วครับใน การอ่านข่าวให้ไปที่ icon Thairath แตะครับ มี หัวข้อทางด้านขวามือบน อยู่ 5 หัวข้อครับ คือ ข่าว, คอลัมภ์, คลังภาพ, Special.Daily ด้าน ล่างลงมามีรูปภาพทั้งหมด รูปภาพใหญ่อยู่ด้าน บน น่าจะเป็นรูปใหญ่ที่หน้าหนังสือพิมพ์ ถัด ลงมาก็จะเป็นรูปภาพแยกตามหมวดข่าวไล่เรียง ตั้งแต่ข่าวเรื่องการเมืองอยู่ด้านบนสุด ต่อกันมา ทีด่ า้ นล่างจะมีหวั ข้อข่าวกีฬา,บันเทิง,ไลฟ์สไตล์, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ, กระแสโลก, ข่าวรอบ วัน ถ้าเราไปแตะที่รูปภาพที่แต่ละหัวข้อ เราก็ สามารถอ่านข่าวนั้นๆได้เลยครับ สะดวกสบาย ครับ เราสามารถอ่ า นข่ า วในแต่ละหัวข้ อต่ อ กันไปเรื่อยๆ โดยการเลื่อนจอภาพเท่านั้นเอง และที่ง่ายเข้าไปใหญ่ในการอ่านข่าวคอลัมภ์ที่ เราอ่านเป็นประจำ�ก็คือ ที่หัวข้อด้านขวามือบน ให้ผู้อ่านเลือกหัวข้อคอลัมภ์ครับ เข้าไปแล้วจะ มีโปรแกรมให้เราเซ็ทว่าคอลัมภ์ไหนที่เราอ่าน ประจำ� เราสามารถเลือกขึน้ มาไว้ทหี่ น้าจอได้เลย เอาหละครับผูเ้ ขียนก็เลือกเลยครับ ว่าเอาคอลัมภ์ อะไรบ้าง หลังจากนั้นชื่อคอลัมภ์ก็จะขึ้นไปที่ หน้าจอภาพ แล้วไงต่อ หลังจากนั้นเมื่อเราเข้า มาอ่านข่าวครั้งใหม่ ถ้าเราไม่ต้องการอ่านข่าว อืน่ เราสามารถไปอ่านคอลัมภ์ประจำ�ของเราได้ เลย โดยการแตะทีห่ วั ข้อคอลัมภ์ทางด้านขวามือ บน ชือ่ คอลัมภ์ทเี่ ราเซ็ทไว้กจ็ ะปรากฏขึน้ มา เรา ก็แตะไปที่ชื่อคอลัมภ์ที่ต้องการอ่านได้เลย ที่ ง่ายกว่านั้นก็คือ เราสามารถเลื่อนหน้าจอไป ทางซ้ายเรื่อยๆ เพื่ออ่านบทความย้อนหลังที่เรา ไม่ได้อ่านได้ด้วย นี่คือความสะดวกสบายของ การดาว์นโหลด App มาใช้งานครับ (ผู้เขียนคิด ว่าการทำ� App ของไทยรัฐนี้ คือการปรับตัวของ ธุรกิจทีต่ อ้ งตามให้ทนั กับกระแสเทคโนโลยีครับ เพราะถ้าไม่ทำ�อะไรเลย ท่านผู้อ่านคิดว่าอะไร จะเกิดขึ้นครับ) -ดูทวี เี มืองไทย แตะไปที่ icon Thai tunes ครับ รอหน้าจอขึ้น Loading Please wait อ่าน

นานครับ มาแล้วครับ ด้านซ้ายมือเป็น ทีวีช่อง ต่างๆให้เราเลือก ทดลองเลือกช่อง 3 หน้าจอ ก็แจ้งว่าถ่ายทอดไม่ได้ ต้องเสียเงินจะซื้อมั๊ย ไม่ครับ ไม่มีทางซื้อครับ ต้องดูฟรีอย่างเดียว ครับ น่าหงุดหงิดครับไม่เหมือนกับการอ่าน ข่าวฟรีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้เขียนคิดว่า คนที่ออกแบบโปรแกรมน่าจะเอาเรื่องที่ฟรีขึ้น ไว้ทหี่ วั ข้อแรกๆเลย หรือแยกหมวดหมูไ่ ปเลยว่า อะไรดูฟรี ดูเสียเงิน ไม่ต้องรอให้แตะไปก่อน แล้วแจ้งว่าต้องเสียเงิน แตะแล้วรูส้ กึ เสียอารมณ์ ครับ ครับโดยรวมก็สะดวกดีครับ ได้หายคิดถึง เมืองไทยบ้างครับ เปรียบเทียบ ทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ การใช้ ง านของ iPad กับ Samsung Galaxy Tab หรือ T Touch Telstra บอกได้คำ�เดียวครับว่า เหนือชั้นกว่า เยอะ ทั้งหน้าจอที่ใหญ่กว่า (bigger), การใช้ งานที่ง่ายกว่า (easier), ความเร็วในการเข้าถึง ข้อมูล (speed) ดีกว่า, มีโปรแกรมที่ใช้งาน มากกว่า (App store) อีกทั้งยังมีลูกเล่นที่เหนือ ชั้นที่ว่า เวลาถ้าท่านใช้เครื่องตระกูลไอ เวลา

ท่านดาว์นโหลด โปรแกรมที่เครื่องใด เครื่อง หนึ่ง อาทิเช่น ผู้เขียนดาว์นโหลดโปรแกรมชื่อ Kaching ที่ iPad เจ้าโปรแกรมตัวนี้ดันไปโผล่ โชว์ที่เครื่อง iPod ของผู้เขียนด้วย เออ เอากับ เค้าซิครับ ทำ�ไมหรือครับ เพราะว่า Apple ID เป็นชือ่ เดียวกันครับ แต่กต็ อ้ งเข้าไปเซ็ททีห่ วั ข้อ Store ใน settings นะครับให้ Apps อยู่ใน สถานะ on ในหัวข้อ Automatic Downloads บทสรุป เป็นอย่างไรครับท่านผูอ้ า่ นสำ�หรับ ท่านที่ ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ หรือซื้อ Tab มาใช้แล้ว ต้องการซือ้ ตัวใหม่ทดี่ กี ว่า สะดวกกว่ามาใช้งาน ผู้เขียนคิดว่า บทความนี้คงเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ ท่านง่ายในการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย แต่ใน ส่วนของผูเ้ ขียนตัดสินใจแล้วครับ ว่าต่อแต่นไี้ ป จะใช้สินค้าเฉพาะตระกูลไอ เท่านั้น นี่ล่าสุดผู้ เขียนก็จอง iPhone5 ไปเรียบร้อยโรงเรียนจีน แล้วครับ คราวนี้ก็มีครบทั้งตระกูลหละครับ ทั้งพ่อ(iPad2), แม่(iPhone5) แล้วก็ลูก(iPod touch)…..ฮา….

(iPad2) THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 18


ไฟเย็น

5 อาหาร ล้างพิษ

เมื่อร่างกายเราต้องเผชิญกับสารพิษต่างๆ ทุกวันอาจทำ�ให้ร่างกายทรุดโทรมลงเร็วจนเรา ไม่ทันสังเกตก็ได้เพื่อยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นเรามา ฟื้นฟูขับของเสียออกจากร่างกายด้วยวิธีง่ายๆ กับการ กินอาหาร ผัก ผลไม้ ใกล้ตัวที่จะช่วย ให้ร่างกายเรากลับมาสดใสอีกครั้งกันดีกว่า.... ตำ�ลึง

โดยเฉพาะมะเร็ ง กระเพาะอาหารและ มะเร็งตับอ่อนสารต้านอนุมลู อิสระในเกรปฟรุต จะช่วยปกป้องสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้อีกด้วย กระเทียม จากผักข้างรั้ว หาง่าย ราคาถูกซึ่งในวัย เด็กหลายๆท่านคงเคยกินต้มจืดตำ�ลึงฝีมือแม่กัน มาบ้างตำ�ลึงไม่ได้มเี พียงรสชาติหวานอร่อยเพียง อย่างเดียวแต่ตำ�ลึงยังเป็นหนึ่งในสุดยอดผักล้าง พิษด้วยคุณสมบัติช่วยผลิตน้ำ�ดีที่จะทำ�ให้ลำ�ไส้ ขับสารพิษออกจากร่า งกายได้ดีขึ้นแล้วตำ �ลึง ยังมีสารที่ช่วยให้ตับสลายไขมันในร่างกายด้วย กะหล่ำ�ปลี

หนึง่ ในผักทีเ่ ราทราบกันดีวา่ อุดมด้วยสาร ต่อต้านมะเร็งและอนุมูลอิสระ (Antioxidant) แต่กะกล่ำ�ปลีไม่ได้มีดีแค่นั้นหรอกครับ มันยัง ช่วยให้ตับขับฮอร์โมนที่มากเกินไปที่อาจส่งผล ต่อความเครียดในร่างกายแถมยังทำ�ให้ตับผลิต เอนไซม์ออกมากำ�จัดของเสียที่เราได้รับจากสิ่ง แวดล้อมอย่าง ควันบุหรี่ หรือควันรถยนต์ได้ อีกด้วยและยังช่วยทำ�ความสะอาดระบบย่อย อาหารแถมยังรักษาและปกป้องกระเพาะอาหาร จากแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ

กระเทียมเป็นเครื่องปรุงคู่ครัวในอาหาร ไทยนอกจากช่วยเพิม่ รสชาติแล้ว สรรพคุณของ มันยังมากด้วยประโยชน์ ด้วยคุณสมบัติในการ ทำ�ความสะอาดร่างกาย คือกระเทียมจะช่วยฆ่า เชื้อแบคทีเรียและฆ่าพยาธิในทางเดินอาหารฆ่า เชือ้ ไวรัส และยังทำ�ความสะอาดเลือดและระบบ ลำ�ไส้ ทำ�ให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นและลด แรงดันโลหิตนอกจากนี้กระเทียมยังต่อต้านการ เกิดมะเร็งและทำ�ให้ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น อีกด้วยแต่ไม่ควรกินมากเกินไปนะครับ เพราะ คนข้างๆคุณจะทนกลิ่นแรงๆ ของมันจากปาก คุณไม่ไหวเอา บลูเบอร์รี

ส้มโอ ผลไม้ ถู ก ปากในบ้ า นเรานี่ เ องซึ่ ง ส้ มโอ นั้ น อุ ด มไปด้ ว ยสารเพกติ น ซึ่ ง เป็ น ไฟเบอร์ ประเภทหนึ่งในเกรปฟรุตสามารถช่วยลดระดับ คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ นอกจากนี้เพก ตินยังช่วยป้องกันไม่ให้โลหะหนักมาทำ�อันตราย ต่อร่างกายและเจ้าเกรปฟรุตยังช่วยต่อต้านการ เกิดมะเร็ง

หนึ่ งในสุ ด ยอดอาหารรั ก ษาโรคเพราะ เป็นผลไม้ที่มีค่าแอนติออกซิแดนต์สูงมากชนิด หนึ่งเนื่องจากในบลูเบอร์รีมีสารแอสไพรินตาม ธรรมชาติซึ่งช่วยลดการระคายเคือง สารใน บลูเบอร์รีสามารถเข้าไปขัดขวางแบคทีเรียใน ทางเดินปัสสาวะส่งผลให้ลดการติดเชื้อในทาง เดินปัสสาวะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 19


Thai Food and Cultural Festival 2012 @ Sala Thai Royal Thai Embassy 23/09/2012

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 20


ควันหลงคอนเสิร์ตรวมใจ Thai Restaurant นันทิดา แก้วบัวสาย วิยะดา โกมารกุล

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 21


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 23


“ที่ตั้งสุสานโจโฉ”

ปริศนาร่วมสองพันปี ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อ 28 ธันวาคม 2552 ว่ากลุ่มนักโบราณคดีจีนพบ สุสานของโจโฉแม่ทัพใหญ่ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง แห่งยุคสามก๊กระหว่างการขุดค้นทางโบราณด คีในมณฑลเหอหนัน โดยป้ายหินแกะสลักตัว อักษร และหมอนหินที่ขุดค้นพบภายในสุสาน จารึกชือ่ “วุย่ อูห่ วัง” ( คือ โจโฉ) นักโบราณคดี จึงปักธงได้ว่าเจ้าของสุสานคือ โจโฉ สืบเนื่องจากการขุดค้นสุสานยุคราชวงศ์ ฮั่นตะวันออก(ค.ศ.25-220)ที่หมู่บ้านซีกาวเสียว์ ตำ�บลอันเฟิง อำ�เภออันหยาง มณฑลเหอหนัน นักโบราณคดีจนี ก็ได้คน้ พบทางโบราณคดี ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ยุติการถกเถียงและข้อสงสัย นับพันปีเกีย่ วกับทีต่ งั้ หลุมฝังศพแม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่ โจโฉแห่งยุคสามก๊ก จากป้ายแกะสลักชื่อ วุ่ย อู่ หวัง หรือวุ่ยอู่อ๋อง ซึ่งก็คือพระนามของพระเจ้า โจโฉนักโบราณคดีจนี จึงสามารถระบุชดั เจนแล้ว ว่าหลุมฝังศพของแม่ทัพโจโฉอยู่ ณ หมู่บ้านซี กาวเสียว์แห่งนี้ โจโฉ หรือ ในภาษาจีนกลางเรียก เฉาเชา (ค.ศ.155-220) เป็นขุนศึกและผู้สำ�เร็จราชการ แผ่นดินคนสุดท้ายของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ต่อมาโจโฉได้สร้างนครรัฐที่รุ่งเรืองและ แข็งแกร่งทีส่ ดุ ในยุคสมัยสามก๊ก (ค.ศ.208-280) คือ แคว้นวุ่ย หรือวุ่ยก๊กตำ�นานชีวิตโจโฉเป็นที่ เลื่องลือและติดตรึงใจผู้คนทั่วโลกมาถึงปัจจุบัน จากวรรณกรรมคลาสิก “สามก๊ก” ในความ เป็นผู้ปกครองที่โด่ดเด่นด้านความสามารถและ นักการทหารที่ทรงสติปัญญาเฉลียวฉลาด นอกจากนี้โจโฉยังได้รับการยกย่องเป็น กวีอนั สะท้อนถึงบุคคลิกพิเศษและแข็งแกร่งของ แม่ทพั โจโฉกระทรวงศึกษาจีนยังได้บรรจุบทกวี ของโจโฉไว้ในตำ�ราเรียนระดับชั้นมัธยม นักโบราณคดีเผยรายละเอียดการขุดค้น ครั้ ง นี้ ว่ า เป็ น สุ ส านขนาดใหญ่ มี โ ครงสร้ า ง ซับซ้อนมาก ประกอบด้วยห้องด้านหน้าและ ด้านหลัง และห้องอีกสี่ห้องอยู่ในภายใน ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ราว 740 ตารางเมตร อันเป็น ขนาดและโครงสร้างตามประเพณีจีนโบราณใน การฝังศพกษัตริย์ หรือเจ้าครองนครรัฐ จาก การเปิดเผยของ นายหลิว ชิงจู ผู้อำ�นวยคณะ กรรมการสถาบันบัณฑิตสถานด้านสังคมศาสตร์ เผยแก่ผู้สื่อข่าว นักโบราณคดียังพบโบราณวัตถุมากกว่า 250 ชิ้น ที่ทำ�จากทองคำ� เงิน ทองสำ�ริด หยก หิน ดินเผาฯลฯ อีกทั้งหินแกะสลักชื่อ 59 ชิ้น และจารึกหลายชิ้นภายในหลุมฝังศพ โดยมีหิน แกะสลักแปดชิ้นที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งจารึกเกี่ยว กับอาวุธต่างๆที่วุ่ยอ๋อง หรือโจโฉใช้ ตัวอักษร ที่จารึกบนหินเหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีหมอนหินที่วุ่ยอ๋องใช้เป็น ประจำ� จารึกอักษรเหล่านี้เป็นข้อมูลสำ�คัญใน การระบุตวั เจ้าของสุสานและเป็นหลักฐานอ้างอิง ทางประวัตศิ าสตร์โดยตรงทีส่ ดุ ภายในสุสานยัง มีภาพเขียนบนหินจำ�นวนมากที่ละเอียดประณีต ในการขุดค้นสุสานฯ นักโบราณคดียัง ได้พบซากกระดูกส่วนศีรษะ และแขนขาของ มนุษย์ในห้องฝังศพสองห้องซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ ระบุในเบือ้ งต้นว่าเป็นซากกระดูกของผูช้ ายหนึง่ คน และผูห้ ญิงอีกสองคน โดยผูช้ ายเป็นเจ้าของ หลุมฝังศพ อายุราว 60 ปี ห่าว เปิ่นซิง หัวหน้าสถาบันโบราณคดี แห่งมณฑลเหอหนัน เผยว่าโจโฉได้จารึกเจต จำ�นงของเขาว่าให้สร้างสถานที่ฝังศพของเขา อย่างเรียบง่าย ซึ่งก็สอดคล้องกับสุสานที่นัก โบราณขุดค้นคือ กำ�แพงสุสานไม่มีภาพเขียน และมีสมบัติไม่กี่ชิ้น ตำ�แหน่งของสุสาน สอดคล้องกับบันทึก ประวัติศาสตร์ และบันทึกโบราณในยุคของโจ โฉ รัฐบาลมณฑลเหอหนัน และอันหยาง มี แผนที่จะเปิดสุสานให้สาธารชนเข้าชม เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยว่ า ก่ อ นหน้ า มี ก ารปล้ น ขโมยโบราณวัตถุในสุสานโจโฉหลายครั้ง จน นักโบราณคดีได้รายงานสำ�นักงานโบราณคดี แห่งชาติเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2551 หน่วยวิจัย โบราณคดีจงึ ได้เข้าทำ�การขุดค้นเพือ่ การคุม้ ครอง สมบัตโิ บราณคดีของชาติขณะนีเ้ จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ยังได้ติดตามโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ถูกขโมยไป. ถกบุคลิกโจโฉ พระเจ้าโจโฉ หรือ สมเด็จ พระจักรพรรดิวุ่ยอู่หวัง มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 155 - ค.ศ. 220 เป็นขุนศึกและผู้สำ�เร็จราชการ แผ่นดินคนสุดท้ายในราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของ ประเทศจีน ในภายหลังโจโฉได้ก่อตั้งวุยก๊ก ซึ่ง เป็นหนึ่งในสามอาณาจักรของยุคสามก๊ก ในวรรณคดีเรือ่ งสามก๊กบางสำ�นวน โจโฉ ได้รับการบรรยายให้เป็นจักรพรรดิที่โหดเหี้ยม และทะเยอทยาน แต่ตามประวัติศาสตร์แล้ว โจ โฉเป็นผูป้ กครองทีส่ ามารถ นักการทหารทีช่ าญ ฉลาด และยังเป็นกวีอีกด้วย ในสามก๊กโจโฉแม้จะเป็นคนโหดเหี้ยม เจ้าเล่ห์แต่ก็หาใช่ว่าเป็นคนไร้เหตุผล ตรงกัน ข้ามยังเป็นคนผูกใจคนเก่งชอบใช้คนมีความ สามารถ รู้จักใช้คน บริหารจัดการเก่ง มีความ เป็นผูน้ �ำ สูงและออกอุบายวางแผนได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าว ว่า “ยิ่งอ่าน ยิ่งรักน้ำ�ใจโจโฉ” และเป็นที่ของ หนังสือที่ชื่อ โจโฉ นายกฯตลอดกาลที่ว่าด้วย การมองโจโฉในอีกแง่ และให้ฝา่ ยจ๊กก๊กของเล่า ปี่ กวนอู เตียวหุย เป็นตัวร้ายแทน

ภาพถ่าย/กราฟิกแสดงสุสาน ภาพวาดของ วุ่ยอู่หวัง หรือ โจโฉ (เฉาเชา) และหลักฐานเจ้าของสุสาน คือป้ายหินแกะ สลักชื่อ วุ่ยอู่หวัง (ภาพล่างมุมขวา)

ป้ายหินแกะสลักที่มีค่าที่สุด ในสุสานโจโฉจารึกอักษรเหล่านี้เป็นข้อมูลสำ�คัญ ในการระบุตัวเจ้าของสุสานและเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์โดยตรงที่สุด

หมอนหินที่วุ่ยอ๋อง (โจโฉ)ใช้เป็นประจำ� จารึกอักษร ป้ายหินแกะสลักอักษร “อาวุธที่ วุ่ยหวัง (โจโฉ)ใช้ประจำ�”

สภาพด้านนอกสุสานโจโฉ

กราฟฟิกแสดงประวัติชีวิต เฉาเชา (โจโฉ) และที่ตั้งของสุสานในอันหยาง (Anyang) มณฑลเหอหนัน

สภาพภายในสุสานโจโฉ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 24


หยกแก้วในปากศพโจโฉ

มูลค่าถึง 50 กว่าล้านบาท

ASTVผู้จัดการออนไลน์/เอเจนซี เมื่อวัน ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา สื่อจีนได้รายงานความคืบ หน้าล่าสุดในการขุดค้นและตรวจสอบสุสาน หลวงของโจโฉ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซีกาวเสียว์ ตำ�บลอันเฟิง อำ�เภออันหยาง มณฑลเหอหนัน สุสานหลวงของโจโฉแห่งนีท้ ขี่ ดุ ค้นพบเมือ่ ปลาย ปี 2552 ผูค้ นต่างให้ความสนใจติดตามการตรวจ สอบและพิสจู น์สงิ่ ของต่างๆทีพ่ บในสุสานแห่งนี้ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ “หยกแก้ว” ในปากของศพโจโฉ สืบเนื่องเรื่องเล่าขานระบุว่า ตอนบรรจุ ศพโจโฉเจ้าพนักงานได้ใส่ “หยกแก้ว” ไว้ใน ปากของโจโฉ หยกแก้วเม็ดนี้เป็นหยกงามล้ำ�ค่า ที่สุดในหมู่หยก ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินมูลค่า หยกแก้วเม็ดนี้ สูงกว่า 10 ล้านหยวน หรือราว 50 ล้านบาท นักโบราณคดีได้พบหยกแก้วเม็ดนี้ ใน ห้องสุสานหมายเลข 2 ของสุสานหลวง ภายใน ห้องนีป้ กคลุมไปด้วยโคลนและเคยถูกปล้นเพียง หนึ่งครั้งสิ่งของต่างๆยังคงอยู่ในสภาพดี พาน เหว่ยปินรองผู้อำ�นวยการการวิจัย สำ�นักโบราณคดีมณฑลเหอหนัน กล่าวว่าห้อง สุสานหมายเลข 1 ห่างจากห้องสุสานของโจ โฉ 30 เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทิศทาง เดียวกับห้องสุสานของโจโฉ ยังกล่าวอีกว่า พิจารณาจากโครงสร้าง แล้วห้องสุสานของโจโฉกับห้องสุสานบริวาร (satellite tombs)ออกแบบในคราวเดียวกันใน บริเวณสุสานหลวงนีม้ หี อ้ งสุสาน 2 แห่งทางเดิน ของห้องสุสานทัง้ สองแห่งนีต้ า่ งทอดไปยังประตู สุสานหลวง แต่หอ้ งสุสานบริวารหมายเลข 1 มี ขนาดเล็กกว่าห้องสุสานของโจโฉมาก ห้องสุสานบริวารหมายเลข 1 นี้ มีอโุ มงค์ ที่หัวขโมยเจาะเข้ามา 7 แห่งโดยอุโมงค์แห่ง หนึ่งเจาะเข้าไปยังห้องสุสานของโจโฉ นั กโบราณคดี ไ ด้ พ บดาบเหล็ ก ที่ มี ส นิ ม เขรอะเล่ ม หนึ่ ง ระหว่ า งทางไปยั ง หลุ ม สุ ส าน ช้ อ นสลั ก ลายรู ป มั ง กร ที่ พ บในสุ ส านโจโฉ ลายรูปมังกรนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ตัวตนผู้ใช้ มี สถานภาพกษัตริย์ราชา (อ๋อง) นักโบราณคดีมขี อ้ สงสัยอีกว่า ห้องสุสาน หมายเลข 1 เป็นเพียงหลุมสุสานเท่านั้นหรือ? หลุมสุสานนีแ้ ทบจะเป็นหลุมเปล่าๆทำ�ให้ การระบุตวั ตนของเจ้าของหลุมสุสานทีค่ ลุมเครือ อยูแ่ ล้วยิง่ เลอะเลือน ไม่มที งั้ ป้ายแกะสลักอักษร ใด และหลักฐานโบราณวัตถุใด

สุสานโจโฉ (ซ้าย) และสิ่งของที่พบใน สุสาน หยกแก้วที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ ป้าย หินสลักชือ่ “เว่ยอูห่ วัง” พระนามของโจโฉหลัง อสัญกรรม ซึ่งเป็นหลักฐานที่นักโบราณคดีจีน ระบุว่า สุสานหลวงแห่งนี้ เป็นสุสานของโจโฉ ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกล่าวว่า โดยพื้นฐาน แล้วห้องสุสานหมายเลข 1 ไม่ใช่สุสานที่ไว้ศพ เป็นเพียงหลุมบริวารแห่งหนึ่ง แต่ยุคสมัยนั้น ไม่น่าจะมีหลุมบริวารแบบนี้ (เป็นหลุม หรือ โพรงเปล่า) ผู้เชี่ยวชาญไม่เคยพบลักษณะเช่น นี้มาก่อน คือ ไม่พบทั้งห้องเก็บศพ โลงศพ แม้ กระทั่งป้ายจารึกหน้าศพก็ไม่พบมีเพียงทางเดิน และประตูสุสาน หลิว ชิ่งจู้ แห่งคณะกรรมการบัณฑิตย สถานแห่ ง ชาติ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสำ � รวจห้ อ งสุ ส าน หมายเลข 1 ได้เห็นสภาพนี้แล้วก็ชี้ว่า เป็นสิ่ง ที่น่าประหลาดใจมากนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ของซากโบราณคดีเป็นปริศนาที่ท้าทายมาก การขุดค้นล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่าน มานักโบราณคดียังได้พบ “หลักฐานชิ้นเอก” ที่ยืนยันเจ้าของสุสานคือ โจโฉ นั่นคือป้ายหิน แกะสลัก โล่หนังแรด นี่เป็นครั้งแรกที่พบป้าย หิน ทีม่ อี กั ษร “โล่” แสดงว่า เจ้าของสุสานนีไ้ ด้ ใช้อาวุธชิ้นนี้ระหว่างมีชีวิตอยู่ ที่น่าเสียดายคือ ป้ายหินนี้ แตกหักเหลือเพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ นัก โบราณคดีได้สันนิษฐานจากการขุดค้นครั้งแรก ระบุว่าป้ายหินที่แตกหักนี้ น่าจะมีอักษร “เว่ยอู่ หวัง”อันเป็นชื่อเรียกของโจโฉหลังอสัญกรรม การขุดค้นโบราณคดีก่อนหน้านี้พบป้าย หินแกะสลักอักษร ราว 60 อัน ตัวอักษรทีจ่ ารึก บนป้ายมีทั้งชื่อของสิ่งของและจำ�นวนสิ่งของที่ ฝังในสุสาน ในจำ�นวนนี้ มี 8 ชิ้น ที่จารึก“ง้าว รูปเสือที่เว่ยอู่หวังทรงใช้” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ในห้องสุสานหมายเลข 2 นักโบราณคดียังได้พบ หยกแก้ว เม็ดเล็กเม็ด ใหญ่ ตรงกลางมีรูหล่นกระจายบนพื้น อาจเป็น เครื่องประดับสายคาดศีรษะของโจโฉ โจโฉ หรือ ในสำ�เนียงจีนกลางอออกเสียง “เฉาเชา”(ค.ศ.155-220) เป็นแม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่และ ผู้สำ�เร็จราชการแผ่นดินคนสุดท้ายของราชวงศ์ ฮั่นตะวันออก ต่ อ มาโจโฉได้ ว างพื้ น ฐานสร้ า งนครรั ฐ ที่รุ่งเรืองและแข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยสามก๊ก (ค.ศ.208-280) คือแคว้นเว่ยเมือ่ ถึงแก่อสัญกรรม แล้วจึงได้รับการสถาปนาเป็น เว่ย อู่หวัง

เครื่องหยกและเครื่องประดับหินมีค่าที่พบในสุสานโจโฉ

วัตถุล้ำ�ค่าที่สุด ที่พบในสุสานโจโฉ คือ หยกแก้วผู้เชี่ยวชาญประเมินมูลค่า 10 ล้านหยวน หรือราว 50 ล้านบาท

กระจกเหล็กที่พบในสุสานโจโฉ

เครื่องตกแต่งที่พบในสุสานโจโฉ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 25

หินมีคา่ รูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางราว 2 ซม.เป็นแก้วใส มันขลับงามมาก


เศรษฐีฮ่องกงเสนอ 2 พันล้าน “ชายผู้ชนะใจลูกสาวเลสเบียน”

นายเซซิล เฉาและกีกี้ ลูกสาวอันเป็นที่รีก

เอเอฟพี - มหาเศรษฐีชาว ฮ่องกง เสนอเงินรางวัล 65 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว2,000ล้าน บาท) แก่ชายท่านใดก็ตามไม่วา่ จะ รวยหรือจนทีส่ ามารถเอาใจลูกสาว ที่ มี ร สนิ ย มชื่ น ชอบเพศเดี ย วกั น ได้สำ�เร็จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ซต์ ไชนา มอร์นิง โพสต์รายงานว่านายเซ ซิล เฉา ประกาศตั้งเงินรางวัล 500ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนี้ หลังมี ข่าวว่า “กีกี้” ลูกสาวเพิ่งแต่งงาน กับคู่รักเพศเดียวกันที่ฝรั่งเศสเมื่อ ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากคบหา กันมานานกว่า 7 ปี การสมรสของคู่รักร่วมเพศ ไม่เป็นทีย่ อมรับในฮ่องกงดินแดน แห่งสังคมหัวอนุรักษ์นิยม ขณะ “กีกี้” ลูกสาวของมหาเศรษฐีฮ่องกง ที่ น ายเฉาบอกว่ า รายงานข่ า วที่ ว่าลูกสาววัย 33 ปีของเขาแอบไปแต่งงานใน ไม่วา่ จะเป็นในด้านพรสวรรค์หรือรูปร่างหน้าตา ต่างแดนนั้นไม่เป็นความจริงและยันยันว่าเธอ เธออุทศิ เวลาของตนเองให้กบั ครอบครัวเธอเป็น ยังโสดสนิท คนจิตใจดีและชอบทำ�งานอาสาสมัครอีกด้วย” นายเฉา วัย 76 ปีเจ้าของบริษัทพัฒนา อนึ่ ง นายเฉาเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ นแวดวง อสังหาริมทรัพย์ Cheuk Nang กล่าวว่า “ผม สังคมของฮ่องกงและมักปรากฎตัวตามงานสา ไม่สนใจหรอกว่าชายคนนั้นจะมั่งมีหรือยากจน ธารณะต่างๆพร้อมกับภรรยาวัยสาวอยูเ่ ป็นระยะ สิ่งสำ�คัญก็คือแค่ขอให้เขาจิตใจดีและเป็นคนดี ขณะที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวลือว่าเขาเคยมีสัมพันธ์ ก็พอ” กับผู้หญิงมากหน้าหลายตากว่า 10,000 คนเลย เขากล่าว “กิกี้ เป็นผู้หญิงที่ดีมากคนหนึ่ง ทีเดียว

นาทีอัศจรรย์!!ภาพใต้น้ำ�

โลมากำ�ลังออกลูกในฮาวาย

คลิปวิดโี อทีถ่ า่ ยไว้เมือ่ สัปดาห์ทแี่ ล้วนีเ้ ป็นภาพนาทีทหี่ างของลูกโลมาค่อยๆโผล่ออกจากท้องของ ผูเ้ ป็นแม่นามว่าเคโอะจนท้ายทีส่ ดุ ก็หลุดออกมาทัง้ ตัว และพอลืมตาดูโลกแล้วมันก็วา่ ยพรวดขึน้ สู่ผิวน้ำ�เมื่อสูดอากาศเป็นครั้งแรกจากนั้นก็มุดกลับลงมาว่ายเคียงข้างแม่อย่างรวดเร็ว

ภาพนาทีที่หางของลูกโลมาค่อยๆโผล่ออกจากท้องของผู้เป็นแม่ นามว่าเคโอะจนท้ายที่สุด ก็หลุดออกมาทั้งตัว เทเลกราฟ - สื่อต่างประเทศเผยแพร่นาที อัศจรรย์โลมาวัย 12 ปี ให้ก�ำ เนิดลูกโลมาตัวเมีย ณ ทะลสาบแห่งหนึ่งในมลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ เหตุการณ์หาดูยากที่ถูกบันทึกโดยกล้อง วิดีโอถ่ายใต้น้ำ� เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บึงขนาด ใหญ่ที่ขุดขึ้นเป็นพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ� โลมา เควสต์ ฮาวาย ในหมู่บ้านฮิลตัน ไวโค เลา ซึง่ เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วได้ยล สัมผัสและว่าย น้ำ�ร่วมกับสัตว์แสนรู้ชนิดนี้ ฮูลิโอ โรโค-เลอวิน ผู้อำ�นวยการพิพิธ ภัณฑ์เปิดเผยว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทต้อง คอยตรวจตราตลอด 24 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก 30วัน

แรกถือว่าช่วงเวลาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ต่อการมีชวี ติ รอด ของโลมาน้อยตัวดังกล่าว ขณะทีค่ รูฝกึ ก็จะคอยสังเกตการณ์อยูใ่ กล้ๆ เวลาที่เคโอะให้นมลูก เนื่องจากนี่คือลูกตัวแรก ของมัน “ด้วยตัวฉันเองก็เป็นแม่ ฉันจึงต้อง ชื่นชมมันในความสงบ ผ่อนคลายอย่างเป็น ธรรมชาติตลอดทั้งสถานการณ์ที่ยากลำ�บากนี้” โรโช เลไวน์ กล่าวพร้อมเผยว่าก่อนหน้า นีเ้ มือ่ ครัง้ ทีถ่ กู นำ�ตัวไปอัลตราซาวนด์ระหว่างตัง้ ท้องเจ้าเคโอะก็สงบเยือกเย็นอย่างมาก ดอลฟิน เกสต์จะรอจนกว่าลูกดอลฟินตัวนี้ผ่านพ้นเดือน แรกไปแล้วถึงจะดำ�เนินการตั้งชื่อ

เนื่องจากอัตราการอยู่รอดของลูกโลมา ที่เกิดจากท้องแรกของผู้เป็นแม่ที่ใช้ชีวิตตาม ธรรมชาติมีอยู่เพียงร้อยละ50 อย่างไรก็ตาม

การอยู่รอดของโลมาที่เกิดจากผู้เป็นแม่ที่ ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์มีอัตราการ อยู่รอดสูงกว่านั้นมาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

แกะอดีตจากหัสนิยายพล-นิกรฯ ตอน ๔๓

เรื่องของผงชูรส สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรัก.. ตามใจ ฉันฉบับนี้ผมตั้งใจจะตามใจท่านผู้อ่านตามที่ สัญญาไว้อีกเรื่องหนึ่ง แต่บทความตามใจท่าน ผู้อ่านตอน “ไบกี้” ฉบับที่แล้วทำ�เอาผมเครียด เพราะเขียนไม่ออก อยูด่ ี ๆ มันฝืดขึน้ มา ฉบับนี้ ผมจึงขออนุญาตเปลี่ยนมาหาหัวข้อที่มันท้าทาย เล่นด้วยการเปิดหนังสือพิมพ์อย่างส่งเดชเอานิ้ว ชี้ลงกลางหน้าแล้วเขียนวงกลมภายในรัศมี ๑๐ เซ็นติเมตรมาสะดุดตากับคำ�ว่า MSG คำ� ๆ นี้ทำ�ให้ผมนึกภาพในอดีตเมื่อครั้ง เดินทางมาออสเตรเลียใหม่ ๆ ในสภาพทีไ่ ม่ตา่ ง ไปจากคำ�ทีว่ า่ “กะเหรีย่ งเข้ากรุง” หรือทีบ่ างคน เรียกว่า “Karen comes to the town” จำ�ได้ว่า ครั้งหนึ่งในวงสนทนากับผู้ที่อยู่ออสเตรเลียมา นานกว่า พวกเขาพูดคุยกันมีค�ำ ว่า MSG ออกมา จากปากสามครัง้ ผมไม่ทราบว่ามันหมายความ ว่าอะไร จึงรีบชิงถามเพือ่ ไม่ให้งงเมือ่ มี MSG คำ� ทีส่ หี่ า้ หกออกมาอีก จึงได้ค�ำ ตอบว่า “ผงชูรส” เป็นอันว่าต่อไปถ้าจะพูดถึงผงชูรสก็ต้องพูดคำ� ว่า MSG สิ่งที่ผมขอแนะนำ�น้องใหม่เข้ามาอยู่ใน ออสเตรเลียในสิ่งที่ไม่ควรทำ�ก็คือ “ถามคำ�ที่ จะถามต่อไป” ในครั้งนั้นผมยังไม่หายสงสัย เลยถามต่อไปว่า “MSG มันย่อมาจากอะไร ล่ะครับ?” คำ�ถามนี้ถ้าผู้ถูกถามตอบถูกก็ทำ�ให้ ผู้ ต อบดู ดี มี ภู มิ รู้ แต่ บั ง เอิ ญ ผู้ ถู ก ถามตอบไม่ ได้ สีหน้าผู้ถูกถามบ่งบอกระดับอารมณ์ให้รับ รู้ ผมยังรู้สึกเสียใจที่ได้พลั้งปากไป แต่ที่ทำ�ไป ก็เพราะความอยากรู้ มิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น โดยสัตย์จริงครับ เมื่อมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ ๆ ผมมองเห็น ฝรั่งออสซี่ทุกคน ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดี เพราะเป็นภาษาแม่ของพวกเขา ตอนนั้นหนัง สือพิมพ์ไทย-ออสนิวส์เพิ่มเริ่มต้น มีฝรั่งคน หนึ่งมาจีบพนักงานไทย-ออส....หรือเปล่าไม่ ทราบ? เอาเป็นว่าเขาเทียวไล้เทียวขือ่ มาทีบ่ ริษทั เป็นประจำ� หมอนี้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต ขี่ รถบีเอ็มรุ่นเครื่องยนต์โรลสรอยซ์ ผมเห็นเป็น ฝรั่งพูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิด จึงเข้าไปถาม คำ�ศัพท์ที่ไม่เข้าใจ คำ�ตอบที่ได้มาผมเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง สรุปได้ว่าไม่รู้เรื่อง จวบจนกระทัง่ เวลาผ่านไปผมได้มโี อ กาส พูดคุยกับฝรัง่ (อกหัก)รายนีเ้ ขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ ที่ผมถามเขาวันนั้นแม้จะไม่ได้พูดตรง ๆ แต่ ก็ทำ�ให้ผมทราบว่าครั้งนั้นเขาตอบสิ่งที่ผมถาม อย่างขอไปที เขาเล่าว่าเขาออกจากโรงเรียน ก่อนจบมัธยมบริบรู ณ์ แล้วสร้างเนือ้ สร้างตัวจน ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ของเขาจำ�กัดเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เรื่ อ งที่ เ ขาหยิ บ ขึ้น มาพูด ทำ�ให้ผ มทราบ ว่า ครั้งนั้นผมได้ทำ�ให้เขาเสียหน้าและเขายังจำ� ฝังใจมาตลอด ผมได้ทำ�ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวอีก แล้วครับ ตั้งแต่นั้นมาผมจึงทราบว่าคนที่เกิด ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ เรียนในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ใช่ว่าจะมีความรู้ด้านภาษาดีไป ทุกคน

แล้วเหมือนกรรมย้อนสนองผม ยามที่ผม กลับไปเมืองไทยไปเจอลูกของญาติพี่น้องหรือ คนในละแวกบ้าน เห็นผมกลับมาจากประเทศ ออสเตรเลีย ก็ทึกทักเอาว่าผมต้องมีความรู้ภาษา อังกฤษดี บางคนเอาคำ�ศัพท์เอาประโยคภาษา อังกฤษมาถาม เล่นเอาผมหงายหลังเหมือนกัน แต่ผมก็ไม่อายที่จะบอกตรง ๆ ว่าภาษาอังกฤษ ผมไม่แข็งแรง ภาษาพื้น ๆ พอถูไถไปได้ แต่ ถ้าเป็นคำ�ศัพท์เทคนิคเคิลเทอมละก็ไม่กระดิกหู เหมือนกันครับ MSG ยังทำ�ให้ผมนึกถึงย้อนกลับไปถึง เรื่องความเมืองเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่ นายบ็อบ คาร์ นายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในขณะนั้น ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ประเทศของรั ฐ บาลกลาง ตอนนั้ น นายบ็ อบ คาร์ ไ ด้ ผ ลั ก ดั น แก้ ก ฎหมายอาหารปี ๑๙๘๙ (Food Act 1989) ด้วยการไม่อนุญาตให้ใช้ ผงชูรสในภัตตาคารและร้านอาหารภายใต้พระ ราชบัญญัติที่เรียกว่า Disallowance of Food Amendment(MSG) Regulation 2002 ตอนนั้นมีนพ.ปีเตอร์ หว่องวุฒิสมาชิก หนึ่งเดียวของพรรคยูนิตี้ ซึ่งไทย-ออสนิวส์มี ส่วนให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรค ส.ว.หว่องดึงเอาไทย-ออสนิวส์ เข้าร่วมต่อต้าน พระราชบัญญัตินี้ด้วย นพ.หว่องสามารถล็อบบี้ กลุม่ เชือ้ ชาติและกลุม่ การเมืองฝ่ายตรงข้าม รวม ถึงส.ส.ของพรรครัฐบาลเอง ที่เกรงว่าจะกลาย เป็นส.ส.สอบตกได้สำ�เร็จ ในที่สุดพ.ร.บ.ฉบับ นี้ก็ไม่เกิดขึ้น ในระหว่างการรณรงค์ต่อต้าน กลุ่มผู้ต่อ ต้านกฎหมายห้ามใช้ผงชูรสมีเรื่องชวนหัวมาคุย กันจนสนุกปากว่า เหตุที่นายบ็อบ คาร์ต่อต้าน ผงชูรสก็เพราะ เฮเลน่าภรรยาเชือ้ สายจีนของเขา แพ้ผงชูรสนั่นเอง เรือ่ งทีเ่ ฮเลน่าแพ้ผงชูรสเป็นเรือ่ งจริง แต่ สาเหตุ ที่ น ายบ็ อ บ คาร์ ต่ อ ต้ า นผงชู ร สน่ า จะ เป็นเหตุผลเพื่อสุขภาพของคนส่วนรวม ถึงแม้ ปัจจุบันปี ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) เขาก็ยังให้ ความเห็นต่อต้านการใช้ผงชูรสอย่างต่อเนือ่ งครับ เท่าที่ผมทราบการรับประทานอาหารที่ ผสมผงชูรสผ่านการทำ�ให้สุกด้วยวิธีปิ้ง หรือ ย่างถ้ากินบ่อย ๆ รับประกันมะเร็งมีสิทธิถาม หา ส่วนการทำ�ให้สุกด้วยวิธีต้ม นึ่ง หรือผัด ปลอดภัยครับ แต่อย่าใส่มากนะเดี๋ยวคอแห้ง

@@@@

ก ลั บ ม า ที่ M S G ห รื อ คำ � เ ต็ ม ว่ า monosodium glutamate หรือผงชูรสมีประวัติ ความเป็นมาอย่างไรเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรก เมื่อไร ถือเป็นสิ่งท้าทายในการค้นหา ผมหา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่พบ แต่อย่างน้อยก็ ต้องหลังจากปี ๒๔๖๐ (ค.ศ. ๑๙๑๗) อันเป็น ปีทผี่ งชูรสอายิโนะโมะโต๊ะจากญีป่ นุ่ เป็นผงชูรส เจ้าแรกของโลกที่ออกไปจำ�หน่ายต่างประเทศ นอกเกาะญี่ปุ่น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 27

เมื่ออินเทอร์เน็ตพึ่งไม่ได้ก็ ต้องมาดูหนังสือต่าง ๆ ที่ผมเคย อ่านเท่าที่ค้นได้ไม่มีเอ่ยถึง เลย ต้องพึ่งหนังสือหัสนิยายพลนิกร กิมหงวน ขณะนี้พบแล้วว่ามีสี่ ตอนด้วยกันครับ ก่อนที่จะไปดูผงชูรสที่ถูก บันทึกในหัสนิยายชุดสามเกลอ ผมขออนุญาตเล่าถึงประวัติการ กำ�เนิดผมชูรสกันพอสังเขปก่อน ครับ โดยขอเอาข้อมูลจากบริษทั อายิโนะโมะโต๊ะเป็นที่ตั้งครับ ผงชูรสเกิดขึ้นครั้งแรกจาก การคิ ดค้ น ของดร.คิ คุ น าเอะ อิ เคดะนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช าวญี่ ปุ่ น ในปี ๒๔๕๑ (ค.ศ.๑๙๐๘) ด้วย การค้นคว้าหารสชาติที่ห้าที่ต่าง จากรสหวาน เค็ม เปรี้ยว และ ขม ด้ ว ยการสกั ด รสชาติ นี้ จ าก สาหร่ายทะเลคมบุแห้ง เขาเรียก รสชาตินี้ว่า “อูมามิ” หรือกรด กลูตามิกนั่นเอง ในป ๒๔๕๒ (ค.ศ.๑๙๐๙) ปกตอนเด็กกำ�พร้า ดร.อิเคดะได้รว่ มกับนายซาบุโรสุ เกะ ซูซกู ทิ �ำ ธุรกิจผงชูรสจำ�หน่าย ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ภ ายใต้ ก ารจดทะ เบียนว่า Aji-no-Moto (อายิโนะ โมะโต๊ ะ ) ด้ ว ยการเริ่ ม ผลิ ต ที่ โรงงานซูซิในเดือนธันวาคมของ ปีดังกล่าว และวางจำ�หน่ายภาย ใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ” ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๕๒ คำ�ว่า “Aji-no-Moto” ใน ภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้ว่า “essence of taste” หรือ ในภาษาไทยคือ “แก่นแท้แห่ง รสชาติ” ข้อมูลจากอายิโนะโมะโต๊ะ เพียงแห่งเดียวยังทำ�ให้ผมสับสน โดยข้ อ มู ล บทหนึ่ ง กล่ า วว่ า อายิ โนะโมะโต๊ ะ ขยายออกสู่ น อก ประ เทศในปี ๒๔๖๐ (๑๙๑๗) แต่ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง เดี ย วกั นใน บทอื่นกล่าวว่า อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ เ ริ่ ม ขยายตลาดไปยั งไต้ ห วั น ในเดื อ นพฤษภาคม ๒๔๕๓ โฆษณาอายิโนะโมะโต๊ะ “ยอดแห่งรส” (ค.ศ. ๑๙๑๐) และเกาหลี ใ น เดือนสิงหาคม ๒๔๕๓ ในเดือน กรกฎาคมปี ๒๔๖๐ (ค.ศ.๑๙๑๗) ได้เปิดสำ�นักงานขายที่นิวยอร์ก จากนั้ น ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี ๒๔๖๑ (ค.ศ. ๑๘๑๘) ไปตั้ง สำ � นั ก งานที่ เ ซี ยงไฮ้ ป ระเทศจี น แต่ ข้ อ มู ลในบทอื่ น กลั บ บอกว่ า สำ�นักงานที่เซี่ยงไฮ้เกิดขึ้นในปี ๒๔๕๙ (ค.ศ. ๑๙๑๖) งงไหม ละครับท่าน!! ในเดือนมิถุนายน ปี ๒๔๗๐ (๑๙๒๗) อายิโนะโมะ โต๊ะไปเปิดสำ�นักงานที่สิงคโปร์ ครับ ในปัจจุบนั อายิโนะโมะโต๊ะ ครองส่วนแบ่งของตลาดในราว ร้อยละ ๓๓ ของยอดขายผงชูรส ทัว่ โลก โดยมีวางขายในราว ๑๐๐ ประเทศครับ สำ � หรั บ ในประเทศไทย นอกจากมี ผ งชู ร สอายิ โ นะโมะ โต๊ะแล้วยังมียี่ห้ออื่น ๆ อีกคือ ไทยชูรส (ตราชฎา), ราชาชูรส และบีไทย ครับ ปกตอนหนุ่มรักสนุก อ่านต่อหน้า 36


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 28


“คนแรก” ความต้องการภายในใจมนุษย์ยากนักหยั่งถึง แม้กระทั่งบางครั้งก็ยังสับสนกับตัวเองเพราะ ไม่อาจชีช้ ดั ลงไปได้วา่ ตัวเองต้องการอะไร ความต้องการหลายอย่างเป็นไปตามสัญชาตญาณ บาง อย่างเป็นไปตามสิ่งเร้าภายนอก ความต้องการบางอย่างเป็นรูปธรรมแต่บางอย่างเป็นนามธรรม ความต้องการบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ดี ฉะนั้นเป็นการดีที่แต่ละคนจะเฝ้าดูตัว เอง ควบคุมความต้องการให้อยู่ภายในกรอบของความดีงาม มีความต้องการประการหนึ่งที่อยู่ภายในใจมนุษย์ ความต้องการนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ เขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อจะได้มา ความต้องการที่ว่านี้คือ ความอยากเป็นคนแรก ถ้ามองในแง่ดี ความต้องการเหล่านี้ช่วยให้โลกได้พบเห็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นำ�ไปสู่การพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เราต้องยอมรับว่าความรู้และความเร้นลับในโลกนี้มีมากกว่าที่คิด ดังนั้นการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ไม่ ว่าจะเป็นทฤษฎี ยารักษาโรค ความเร้นลับทางธรรมชาติและจักรวาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะดำ�เนินต่อไปได้ มีหนังสือจดบันทึกให้เกียรติแก่ผู้ที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆ มากมาย พวกเขาสมควร ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่อง แต่ขณะเดียวกันที่บุคคลแรกเหล่านั้นมีชอื่ อยูใ่ นหอเกียรติยศ เราก็พบว่ามีคนแรกที่รเิ ริม่ ใน ทางไม่ดดี ว้ ยคูก่ นั ไป ในพระคริสตธรรมคัมภีรไ์ ด้มกี ารบันทึกชือ่ คนแรกทีส่ ร้างประวัตศิ าสตร์ทาง ไม่ดี เช่น คาอินเป็นฆาตกรคนแรกของมนุษย์ ลาเมคเป็นคนแรกทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีภรรยาสองคน และ ในประวัติศาสตร์เราพบว่ามีคนแรกที่คิด ประดิษฐ์ ผลิตอุปกรณ์เพื่อทำ�ลายล้าง เราพอสรุปได้ว่า บุคคลที่จัดว่าเป็นบุคคลแรก มีทั้งคนดีและไม่ดี คนแรกที่เป็นคนดีจะไม่ คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม เขาทำ�เพื่อเป็นมรดกทางความคิดเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนคนแรกที่ไม่ดีมีนิสัยชอบทำ�ลาย เขาจะทำ�ทุกสิ่งไม่ว่าจะถูกหรือผิด ไม่ว่าจะ ได้มาโดยกลโกงหรือทำ�ร้ายทำ�ลายคนอื่นก็จะทำ�เพือ่ ได้ชอื่ ว่า “เป็นคนแรก” แรงบันดาลใจอยาก เป็นคนแรกเพื่อเกียรติ ลาภยศแห่งโลกีย์ ความปรารถนาทีจ่ ะเป็น คนแรก และได้รบั การบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ไม่ได้เป็นสิง่ เลว เมื่อสิ่งนั้นเกิด จากภูมิปัญญา ความเพียรพยายาม และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ตราบใดที่โลกใบนี้ยังคงอยู่ เราอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่า เป็นคนแรก ของบางสิ่ง แต่ถ้า เราไม่อาจเป็นได้เราสามารถเป็นบุคคลเบื้องหลังบางคนให้เป็นคนแรกก็ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 29

อ่านต่อฉบับหน้า


สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 โดย สินีนาฎ ขานทะราชา

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สวัสดิภาพสมาคมได้ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี วัตถุประสงค์ก็เหมือนกับทุกๆปีนั่นก็คือ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รายงานผลการทำ�งานตลอดปีให้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกได้รับทราบ หลังจาก นั้นก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ ซึ่งดิฉันก็ขออนุญาตแจ้งผลการดำ�เนินงานและ คณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกในปีนี้ ให้ แก่สมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมงานและคนในชุมชน ไทยได้รับทราบกันค่ะ ผลการดำ � เนิ น งานในปีที่ผ่านมาจากเจ้า หน้าที่สองท่านที่ได้รับทุนจากกระทรวงตรวจ คนเข้าเมืองและการพลเมือง คือตัวดิฉันเองและ น้องตัว้ ฐิรญา ได้ด�ำ เนินงานบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ตามที่เจ้าของทุนได้ระบุมาค่ะ ราย ละเอียดก็มีดังต่อไปนี้ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหา โดย ลูกค้านัดเข้ามาพบตัวต่อตัว เป็นจำ�นวน 261 ราย ส่งต่อลูกค้าไปยังหน่วยงานทีเ่ หมาะสม เป็น จำ�นวน 542 ราย จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละข้อมูลแก่สมาชิก และคนในชุมชน เป็นจำ�นวน 23 ครั้ง ได้แก่ 27/08/2011 & 03/09/2011 ให้ข้อมูล เกี่ยวกับความสะอาดและการป้องกันในเรื่อง อาหารเป็นพิษ 9/11/11 จัดทัวร์ไปสำ�รวจสวนผักของ ชุมชนอื่น ที่ได้เข้าร่วมในโครงการเกษตรกร ยัง่ ยืนซึง่ โครงการนีส้ วัสดิภาพสมาคมได้เข้าร่วม กับ เซ้นจอร์จ เอ็มอาร์ซี และอีกสามชุมชน ได้แก่ จีน อินเดีย และปากีสถาน ต่อเนื่องมา จากทุนที่แล้ว 10/11/11 จัดอบรมและแบ่งงานให้กบั กลุม่ แม่บา้ นในเขตเซ้นจอร์จ และซัทเธอร์แลนด์ โดย ส่งตัวแทนกลุ่มไปอบรมการเป็นผู้นำ�กลุ่มแล้ว นำ�ทักษะที่ได้อบรมมาถ่ายทอดให้กับกลุ่ม อีก ทั้งจะมีกิจกรรมฟู้ดแฟร์ จึงได้มีการแบ่งงาน กันในกลุ่ม 20/11/11 ฟูดแฟร์ กิจกรรมนีไ้ ด้จดั ร่วมกัน กับชุมชน จีน อินเดีย และปากีสถาน 08/10/11 ให้ ข้ อ มู ล ความรู้ กั บ พ่ อ แม่ ผู้ ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นวัยรุ่น 26/10/11ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตั้ง ถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียในงานเซ้นจอร์จ อินฟอร์เมชั่นเดย์ 12/12/11 ให้ขอ้ มูลความรูก้ บั ผูท้ ยี่ า้ ยมาอยู่ ใหม่ ที่ได้ใช้สิทธิ์ 510 ชม.และได้เข้าเรียนใน โครงการศึกษาผู้ใหญ่ ของประเทศออสเตรเลีย 16/12/11 ให้ข้อมูลความรู้และสิทธิของ ผู้เช่าอาศัย 22/02/12 ให้ขอ้ มูลความรูก้ บั ผูท้ ยี่ า้ ยเข้ามา อยู่อาศัยใหม่ในประเทศออสเตรเลีย 03/03/12 ให้ ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับ กฏ หมายการจ้างงาน 04/03/12 ให้ข้อมูลกับนักเรียนไทยที่เข้า มาเรียนในรัฐนิวเซาท์เวลล์ทซี่ ดิ นีย์ ซิตตีเ้ คาน์ซลิ 10-11/03/12 ให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชน ไทยในงานไทยแลนด์ แกรนด์ เฟตติวัล 21/03/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตั้ง ถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียในงานฮาร์โมนี่ เดย์ที่ ซิดนีย์ซิตี้เคาน์ซิล 29/03/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ ปลูกผักสวนครัวโดยเฉพาะผักและสมุนไพรไทย

30/03/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ของผู้บริโภค 16/04/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับกลุ่มแม่และเด็ก 21/04/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตั้ง ถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียในงานฮาร์โมนี่ เดย์ที่ ร๊อคเดลล์ 29/04/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ของผู้เกษียณอายุ 17/05/12 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบำ�นาญ 21/05/12 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ เลี้ยงดูบุตรหลานในเชิงบวก 27/05/12 จัดกิจกรรมสันทนาการเกีย่ วกับ วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย 14/06/12 ให้ข้อมูลการขอยื่นภาษีให้กับ บรรดาคุณแม่ที่ได้รับเงินเซ็นเตอร์ลิงค์และผู้ที่ มีรายได้ต่ำ� ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ ดัง ต่อไปนี้ เขี ย นบทความลงในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยออส 24 ฉบับ และไทยเพลส 24 ฉบับรวม จำ�นวนทั้งสิ้น 48 ฉบับจัดทำ�จดหมายข่าวจำ� นวน 2 ฉบับแจกแก่สมาชิกสวัสดิภาพสมาคม นอกเหนือจากงานทีด่ �ำ เนินตามโครงการที่ ได้ระบุมา ก็ยงั มีงานต่อเนือ่ งจากทุนทีแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นงานรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงใน ครอบครัว งานรณรงค์เรื่องเอชไอวี/เอดส์ หรือ งานให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม ขอคืนภาษีส�ำ หรับผูท้ มี่ รี ายได้ต�่ำ ทีเ่ ราได้ท�ำ ติดต่อ มานานกว่า 8 ปี และงานอื่นๆในสำ�นักงาน ที่เราต้องขอขอบคุณและยกเครดิตให้กับคณะ กรรมการและอาสาสมัครทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมให้ เรา เจ้าหน้าที่ทั้งสองคน ดำ�เนินงานไปได้อย่าง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพค่ะ สำ�หรับผลการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะ กรรมการในปีนี้ มีดังต่อไปนี้ค่ะ ประธาน คุณนิลวรรณ จิรารัตน์วฒ ั นา รองประธาน คุณหมอวิลเบอร์ ฮิวจ์ เหรัญญิก คุณร๊อบ คลิฟตันสตีล เลขานุการ คุณไมเคิล นิบเบลท์ กรรมการ คุณธิดารัตน อึ้ง (คุณเชง) กรรมการ คุณตติยา นาที เฮสตี้ กรรมการ คุณอแมนด้า เมสัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม สมาชิกทุก ท่านได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ร้าน ชิลลี่ ชะช่า ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์ดา้ นอาหาร การกินอร่อยๆเป็นประจำ�ทุกปีจากพี่เชง ดิฉัน ขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ดิฉันเองเข้ามาทำ�งานเมื่อปี 2006 จาก ประสบการณ์ในการทำ�งานที่ผ่านมา ดิฉันใน ฐานะเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม ก็ขอยืนยันว่า ตัง้ แต่ท�ำ งานมาดิฉนั โชคดีทมี่ คี ณะกรรมการและ อาสาสมัครทีด่ ี พูดได้เลยว่าเรามีทมี ทีม่ นั่ คงและ แข็งแกร่ง หลายท่านก็คงจะทราบว่าเราไม่ได้รบั ทุนจากกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองในปีนี้ แต่ หนทางเดินของเราก็ยังคงมั่นคงเช่นเดิมค่ะ ไม่ ว่าจะยังไงสวัสดิภาพสมาคมก็จะยังอยู่ให้ความ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดิม ทางคณะ กรรมการก็ได้ให้คำ�ยืนยันอย่างแน่นอนว่าเราจะ ไม่ไปไหน ส่วนตัวดิฉนั เองก็จะทุม่ เทให้กบั งาน ที่ทำ�อย่างเต็มที่เช่นเดิมค่ะ สำ�หรับท่านทีอ่ ยากจะช่วยเหลือสวัสดิภาพ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิม มิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ สวัสดิภาพสมาคมกำ�ลังรับสมัครเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครในตำ�แหน่ง Administration Officer โดยไม่จำ�กัดประเภทของวีซ่า ซึ่งงานอาสามัครนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ใน ประเทศออสเตรเลียได้มโี อกาสฝึกการทำ�งานในระบบงานประเทศออสเตรเลียเพือ่ เป็นการสร้าง ความมั่นใจก้าวเข้าสู่ระบบการทำ�งานของประเทศออสเตรเลีย สนใจติดต่อสวัสดิภาพสมาคม 92643166 หรืออีเมล์มาที่ outreach@thaiwelfare.org สินีนาฎ ขานทะราชา e-mail : outreach@thaiwelfare. org CITY วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 9.30 น.-17.00น. Thai Welfare Association Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St, SYDNEY, NSW 2000 Ph: 9264 3166 Fax: 9264 3009 ROCKDALE วันจันทร์ 09.30 น.-15.00น. St George’s Migrant Resource Centre 552 Princes Highway, Rockdale, NSW 2216 Ph: 9597 5455 Fax: 9567 3326 หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ดังนัน้ ในบางช่วงเวลาจะไม่มใี ครอยูท่ สี่ �ำ นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบทีส่ �ำ นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทน ของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

สมาคมท่านก็สามารถทำ�ได้หลายทางค่ะ ไม่ว่า จะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมหารายได้ต่างๆ ที่ เราได้จัดหรือกำ�ลังจะจัดขึ้น สมัครเป็นสมาชิก สวัสดิภาพสมาคม (อันนี้ได้รับจดหมายข่าว เราด้ ว ยนะค่ ะ ) หรื อ บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อได้ โดยตรงที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคม มีหลาย ท่าน หลายกลุ่ม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกับเรา มาบ้างแล้ว ดิฉันขอเวลารวบรวมรายชื่อ พร้อม กับจำ�นวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือและบริจาค ให้เรียบร้อย แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดย ทั่วกันค่ะ หรือสำ�หรับท่านที่อยากจะช่วยเหลือ โดยการสมัครเป็นอาสาสมัคร ท่านก็สามารถส่ง ใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำ�นักงานของเรา หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ Suite 204 Level 2 78 Liverpool St Sydney 2000 หรือ อีเมล์มายัง

outreach@thaiwelfare.org ก็ได้ค่ะ สุ ด ท้ า ยก็ ข อฝากถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ท่ า น นะค่ะ เนื่องจากว่าวันจันทร์สำ�นักงานในเมือง ของเราจะปิดชั่วคราว เพราะเจ้าหน้าที่จะต้อง ไปประจำ�อยู่ที่ร๊อคเดลล์ แต่ไม่ต้องกังวลนะค่ะ หากท่านใดโทรเข้ามายังสำ�นักงานของเราในวัน จันทร์ ทุกสายจะวิง่ เข้ามือถือของดิฉนั หากดิฉนั ไม่ได้รับสายในทันที กรุณาฝากข้อความพร้อม เบอร์โทรไว้นะค่ะ รับรองค่ะว่าดิฉันจะได้รับ ข้อความแน่นอนและดิฉนั จะพยายามโทรกลับให้ เร็วที่สุด แต่ถ้าหากช้าก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า นะค่ะ เพราะนั้นหมายถึงว่าดิฉันคงต้องติดงาน อย่างอื่นอยู่จึงไม่สามารถโทรกลับได้ทันทีค่ะ.... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Sep 2012 ซื้อ ขาย

31.13 31.20 31.23 31.07 31.07

ซื้อ

31.50 31.61 31.45 31.49 31.58

A$ ขาย

32.68 32.78 32.63 32.67 32.67

ซื้อ

U$

ขาย

30.48 30.55 30.58 30.42 30.42

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

24 25 26 27 28

1,284.30 1,287.41 1,274.62 1,282.18 1,296.26

25750 25750 25750 25650 25750

4,404.00 4,392.20 4,382.50 4,402.80 4,406.30

13,558.42 13,457.55 13,413.51 13,485.97 13,437.13

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Baht ซื้อ ขาย

24 25 26 27 28

Sep 2012 Thai

1.09 1.08 1.08 1.08 1.09

25850 25850 25850 25750 25850

35.95 36.05 35.95 35.98 36.09

25378 25378 25378 25272 25378

29.69 29.79 29.70 29.73 29.81

26250 26250 26250 26150 26250

กมธ.ตำ�หนิ“รบ.ปู”สิ้นคิด เปิดขายหวยตู้ปีใหม่เป็น ของขวัญปชช.หวั่นทำ�สังคมพัง ต่อจากหน้า 15

“การจำ�หน่ายหวยตู้เข้าข่ายลักษณะการ พนันเสรีโดยเด็กเยาวชน ผู้มีรายได้น้อย เจอตู้ หวย แล้วก็เดินเข้าไปซื้อได้เลย เพราะไม่ได้มี ข้อจำ�กัด อี ก ทั้ ง ระบบก็ ไ ม่ได้มีการจำ�กัด เลขด้ว ย หากมีเลขเด็ดๆ มาคนก็รุมซื้อกันไม่ยั้ง และ รางวัลก็ผันแปรตามจำ�นวนคนถูก เท่ากับรัฐดูด เงินจากประชาชน ผู้บริโภคก็รับกรรมไป” นายมณเฑียร กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤต กับสังคมไทยในระยะยาว ทำ�ให้สังคมอ่อนแอ พัฒนาความเชื่อชาวบ้านไปเชื่อเรื่องดวง เสี่ยง โชค มากกว่าทำ�เพื่อให้เกิดผล และจะส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นนี้ ทั้งนี้สิ่งที่ รัฐบาลควรกำ�หนดมาตราการให้ชัดเจนคือ 1. ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง การพนันทุกรูปแบบ 2. การเยียวยาผู้ค้ารายย่อย ผู้พิการ ที่ขายสลากเดิม 3.จำ�กัดพื้นที่การพนัน ไม่ใช่เอาสลากมาเป็นตัวส่งเสริมหารายได้เข้ารัฐ

ด้านนางสาวฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวว่าการที่รัฐบาล เตรียมออกนโยบายนี้ในช่วงปีใหม่ เพื่อให้เป็น ของขวัญประชาชน ถือว่าเสีย่ งในด้านการทำ�ลาย คุณภาพชีวิตคนไทยให้ต่ำ�ลง เพราะจะเป็นการ ส่งเสริมขยายผลเพิ่มความถี่ในการเล่นการพนัน ซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งทำ� คือ ศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน ไม่มุ่งแต่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวและขอ ถามนายกรัฐมนตรีผหู้ ญิงคนแรกของประเทศว่า มีนโยบายในการดูแลเด็กเยาวชนและครอบครัว อย่ า งไรบ้ า งเพิ่ ม พื้ น ที่ ส าธารณเพื่ อ ครอบครั ว อย่างไรซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องทำ�ควบคู่ไป กับการพัฒนาครอบครัวและสังคม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ยังคงไปได้ เรือ่ ยๆ อาจจะดีขนึ้ บ้างเล็กน้อย แต่กไ็ ม่ได้แย่ไป กว่านี้อีกแล้ว จะทำ�อะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบ รอเวลาสักนิด ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ� แล้วทุกอย่าง ในชีวติ จะดีขนึ้ ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและ คนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ก็มกี ารกระทบกระทัง่ กันบ้าง แต่ก็ยังรักกันดีอยู่

ปีมะเมีย ดวงชะตาของคุณไปได้ดว้ ยดี การงานและ การเงินมีความโดดเด่นมาก ในดวงชะตามีพลัง ที่ดีหนุส่ง จึงส่งผลให้คุณ ทำ�อะไรก็ดีไปหมด การที่ชีวิตพบแต่เรื่องดีๆ นั่นหมายถึง กรรมดี ที่เคยทำ�ไว้กำ�ลังส่งผล ส่วนชีวิตใครถ้าพบแต่ ปัญหา ก็หมายถึง กรรมไม่ดีกำ�ลังส่งผล ส่วน ความรัก มีความสุขดีทั้งคนโสดและคนมีคู่

ปีฉลู หน้าที่การงาน อาจมีปัญหาสะดุดบ้าง ช่วงนีเ้ ป็นช่วงวัดใจว่า คุณจะมีความอดทนเพียง ใด ถ้าสามารถผ่านช่วงนีไ้ ปได้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง จะค่อยๆดีขึ้น ขอเพียงแต่ให้ดำ �เนินชีวิตด้วย ความรอบคอบ ในด้านความรัก คนโสด อาจ มีเรือ่ งระหองระแหงกันเพราะมือทีส่ าม ส่วนคน ที่มีคู่ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีมะแม ตามดวงแล้วช่วงนีค้ ณ ุ ทำ�อะไรก็ไปได้ดว้ ย ดี แต่คณ ุ ต้องระวังเรือ่ งสุขภาพของตัวเองไว้บา้ ง ช่วงนี้ดวงของคุณมีพลังของการเจ็บป่วย จึงส่ง ผลให้โรคเก่าๆจะกลับมาหาคุณอีก ขอให้หมัน่ ออกกำ�ลังกาย กินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ในด้าน ความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ รักยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีขาล การงานของคุณกำ�ลังจะไปได้ด้วยดี ดัง นัน้ การเงินจึงดีตามไปด้วย แต่ชวี ติ มนุษย์ทกุ คน ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางเสีย เมื่อไร ช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยราบรื่น มีเรื่อง ระหองระแหงกัน มีอะไรก็ปรับความเข้าใจกัน สองคน อย่าให้มบี คุ คลทีส่ ามเข้ามาเกีย่ วข้อง ถ้า อยากให้เรื่องจบสวยๆ

ปีวอก ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ อาจมีปัญหา ในเรื่องการเงินบ้าง แต่คุณก็สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ คุณยังต้องระมัดระวังปัญหานี้ อยู่ และจะเกิดขึ้นอีก ถ้าคุณยังไม่จัดระบบการ เงินให้รอบคอบกว่าที่เป็นอยู่ ในด้านของความ รัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ยังไปคงได้เรื่อยๆ

ปีเถาะ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ดวงไม่ค่อยจะดีนัก การจะทำ � อะไรก็ ค วรระมั ด ระวั งให้ ร อบคอบ ช่วงนี้คุณจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทอง ดีไม่ดี อาจมีของแถมเป็นอุบัติเหตุอีกต่างหาก ขอให้ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำ�จิตใจให้สงบ ฝึกให้ มีสติด้วยการเริ่มต้นดูลมหายใจเข้า-ออกอย่าง สม่ำ�เสมอ จิตจะนิ่งขึ้น ชีวิตก็จะสงบตาม

ปีระกา ช่วงนี้ทั้งการงานและการเงินไม่ค่อยจะดี นัก รวมไปถึงความรักด้วย คนโสดที่มีปัญหา กันอยูแ่ ล้ว จากเรือ่ งเล็กก็อาจกลับกลายเป็นเรือ่ ง ใหญ่โดยไม่ได้คาดคิด ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ถึงแม้เป็น ช่วงที่ชีวิตไม่ราบรื่น ก็อย่าได้ท้อถอย จงหมั่น ทำ�ความดีต่อไป แล้วชีวิตจะดีขึ้น

ปีมะโรง จะตัดสินใจอะไรก็ควรคิดให้รอบคอบเสีย ก่อน ความเสียหายก็จะไม่เกิด หรือถ้าเกิด ก็ เสียหายน้อยลง เพราะช่วงนีเ้ ป็นระยะเวลาทีไ่ ม่ ค่อยดีสำ�หรับคุณ ถ้าคุณร้อนรนพลุ่งพล่าน ดวง มีกรรมเป็นผูก้ �ำ หนด ดวงดี=กรรมดีสง่ ผล ดวง ไม่ดี=กรรมไม่ดีส่งผล มนุษย์ทุกคนถ้าอยากให้ ชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ ก็ต้องสร้างแต่กรรมดี

ปีจอ ช่วงนีม้ แี ต่เรือ่ งเสียเงิน ดวงช่วงนีท้ �ำ อะไร ก็ไม่ค่อยราบรื่น มีปัญหาติดขัดตลอด ขอให้ ทำ�ใจให้สงบ แล้วค่อยมองหาสาเหตุให้ออก จึง ค่อยๆแก้ปญ ั หาให้ถกู จุด ดีกว่าดันทุรงั ทำ�ไป ก็ จะเสียหายไป ในด้านความรัก คนโสด ความ สัมพันธ์ไปได้เรือ่ ยๆ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ระ หองระแหงกันแต่ก็คืนดีกันได้

ปีมะเส็ง ช่วงนีต้ อ้ งระวังคำ�พูดให้มากๆ ก่อนจะพูด อะไรก็ขอให้คิดให้รอบคอบ ไม่เช่นนั้น จะเกิด เรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องกับคุณโดยไม่ได้คาดคิด ส่วนการงานและการเงินมีปัญหาจุกจิกบ้าง แต่ ก็ยังพอไปได้ ส่วนความรัก ทั้งคนโสดมีความ สุขดี แต่คนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่ค่อยราบรื่นนัก เพราะบุคคลที่สามเป็นเหตุ

ปีกุน ช่วงนี้ดวงของคุณทำ�อะไรก็ราบรื่น พบ ความสำ�เร็จ ชีวิตดีขึ้นเกินกว่าที่คาดหวัง บุญ กำ�ลังหนุนส่งให้เจริญก้าวหน้า ชีวิตมีความสุข มาก แต่กอ็ ย่าลิงโลด จงตัง้ มัน่ อยูใ่ นการทำ�แต่ ความดี ถ้าอยากให้ชีวิตเป็นแบบนี้ มนุษย์ทุก คนไม่พ้นหลักพระธรรมคำ�สั่งสอนคือ ทำ�ดี-ได้ ดี ทำ�ชั่ว-ได้ชั่ว ความรักราบรื่นดี


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/603

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

2005/593

126/593

(02) 9283 0396 1971/604

1640/601

Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

Migration Agent Service

แสงเดือน ทนายความ

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น “โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

1428/614

Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

• • • •

3175/600

Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

! ี ร าฟ

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 32


KIA Kanyarat

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ด้ ไ ย ท ไ เรามที นายความพูด

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

Migration Agents Registration No.(MARN)

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/592

9790827

ช่ า งศรั ณ ย์

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/610

6/598

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ

2954/599

MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/598

7/592

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

9787 3948

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Email : thaioz@thaioz.com.au Website : thaioz.com.au 3336/591

Jean Hailes for Women’s Health in partnership with the Australasian Menopause Society presents:

Staying on track - menopause, heart & bones A health event for women covering menopause management options, lifestyle, HRT and nonhormonal therapies PLUS looking after your heart and bones. Presenters include: Jean Hailes gynaecologist Dr Elizabeth Farrell - menopause: what you need to know Jean Hailes endocrinologist Dr Sonia Davison - healthy heart and strong bones There will be plenty of time for questions, as well as resource packs, health information stalls and refreshments provided. Cost FREE (gold coin donation at the door) Event details Sunday 14 October 2-4pm Crown Promenade Hotel 8 Whiteman Street Southbank Melbourne Victoria This event is supported by the Australian Government Department of Health and Ageing

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 33

โรงานเฟอร์นิเจอร์ รับสมัครงาน 2 ตำ�แหน่ง

• ตำ�แหน่ง Upholstery Sewing & Over Locking Machinist ต้องมีประสบการณ์เย็บผ้าเบาะและควบคุม เครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าโซฟาใน Mitcham ทำ�งานเต็มเวลาและมีประสบ การณ์ อย่างแท้จริง จ่ายสูงกว่าอัตราปกติ สถาน ที่ ทำ�งานดีท�ำ งานจันทร์-พฤหัส8am-4.30pm, วัน ศุกร์ เลิก 2.30pm เริ่มงานทันที • ตำ�แหน่ง General Hand ทำ�งานทั่วไปที่เคยประสบความสำ�เร็จกับงาน อุตสาหกรรมการเย็บผ้าใน Mitcham ทำ�งาน เต็มเวลา มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหลายฝ่าย ในกระบวนการผลิตโซฟา และคลังสินค้า มี ความกระตือรือร้น หนุ่มสาวสุขภาพดี สถาน ทีท่ �ำ งานดี ทำ�งานจันทร์-พฤหัส 8am-4.30pm, วันศุกร์ เลิก 2.30pm จ่ายตามมาตรฐาน เริ่ม งานทันที ติดต่อ Santo 0414 604 670 หรือ Email: sulfaro@sulfaro.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3291/612

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/603

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

3353/593

Thai Handyman

2714/594

2225/596

ขายร้านอาหารไทย ด่วน! ย่าน Engadine ทำ�เลดี ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำ�มาก ขายเพียง $42,000 ราคาตกลงกันได้ เจ้าของต้องย้ายเมืองด่วน ติดต่อ 0433 240 811

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

3341/592

ร้านอาหารต้องการขาย 40-50 ที่นั่ง ย่าน Balmain ชั้นบนมี 2 ห้องนอน ต้องการขาย $75,000 ร้านเปิดมานาน 12 ปี มีลูกค้าประจำ�เยอะ สนใจติดต่อ

0433 991 083

3339/592

ต้องการขาย

ร้านอาหารย่าน Turramurra 60 ที่นั่ง มีใบอนุญาตขายสุรา มีแอร์คอนดิชั่น ความเย็นเต็มเนื้อที่ มีห้องเย็น ตู้เย็น ตู้แช่ ตกแต่งสวย มีลูกค้าประจำ�มาก ค่าเช่าถูก หากสนใจจริง ติดต่อ 0402 944 133 Joanne

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

ตกแต่งหน้าร้านเป็นบานพับอลูมิเนียม

3279/592 con

รับสมัคร

with future alfresco seating in the suburb of Canley heights please contact Roger on 0419

233566

2070/599

2534/596

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

0421343971

www.buildingformdesign.com.au

โฆษณาติดต่อ

3358/592

ต้องการแม่บ้านดูแลเด็ก เด็กหญิงขวบครึ่ง 4ขวบ และ6.5ขวบ ต้องมีใจรักเด็กและมีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก มีที่อยู่ พร้อมอาหาร หยุดอาทิตย์ละ1-2วัน ไม่สนใจวีซ่า อยู่แถว Pennant hills ติดต่อ 0433 179654, 9848 4566

รับสมัคร

ร้านอาหารทำ�เลดี ต้องการขาย

licenced, seating of 52

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

0401 352 316

For sales $175,000

จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

แบบ modern ต้อนรับหน้าร้อนดีกว่า

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง Chef อาหารไทยชาย 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

Busy Lao & Thai restaurant

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

ติดตั้งโดยช่างผู้ชำ�นาญงานมากว่า 20 ปี ราคาเริ่มต้น 8-9 พันเหรียญเท่านั้น สำ�หรับร้านค้าทั่วๆไป โดยรวมกับค่าเขียนแบบและค่าขออนุญาต ของเคาร์ซิลทุกๆอย่างแล้ว

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

2411/598

2929/593

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

3360/592

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

3355/592

3359/592 con

รับสอนนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

โดยอ.สรวง รับรองจากสมาคมแพทย์ แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข นวดหลักสูตรระยะสั้น สำ�เร็จมีใบประกาศ 2ภาษา (ไทย-อังกฤษ) มีงานรองรับ และทำ�งานได้เลย สนใจติดต่อ 0469 881 266

3315/613

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง สนใจติดต่อ 0411 716 547 3306/592

โรงงานเนื้อ Smithfield

รับสมัครพนักงานคนไทย สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี คุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ ทำ�งานประจำ�ในออฟฟิตเต็มเวลา สนใจติดต่อ

0415 885 807

3350/592

SHOP FOR LEASE

ห้องว่าง 2 ชั้น ตกแต่งใหม่เปิดให้เช่า เนื้อที่ 140 ตารางเมตร เคยเป็นร้านอาหารไทยมาก่อน เจ้าของเดิมย้ายกลับเมืองไทย เหมาะสำ�หรับร้านอาหารไทยหรืออาหารเอเชี่ยน มี Grease Trap, แอร์คอนดิชั่น, ตู้แช่แข็งใหม่, ห้องเย็น & Wok Burner อยู่ใจกลางศูนย์การค้า Elmington, มี Woolworths, Bakers Delight, Subway ธนาคาร 2 แห่ง ติดต่อ John ECP Commercial Real Estate 0418 230 310

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

3251/594

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานนวดและบริการ สถานที่ 5 ดาว รายได้ดีมาก แขกระดับวีไอพีใจดีมาก เจ้าของใจดีเป็นกันเอง สนใจติดต่อ 0401 873 990

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

3297/599

3298/613

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com CITY Hotel By Hour www.hotelbyhour.com.au

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am 382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

3342/593

(02) 9267 0061

3334/593

ขายร้านอาบอบนวด+18

ถูกกฎหมาย Full License (Brothel and escort license)ที่ ATC & Sydney เปิดบริการ 24 Hr. 5ห้องบริการ ที่อาบน้ำ�ในตัว 2 Toilets ชาย-หญิง 1 ห้องนอนใหญ่ สำ�หรับน้อง 4-5 คน และอีก 2ห้องรับแขก ค่าเช่า $887/w สัญญายาว 5 ปี สนใจติดต่อด่วน call/sms 0478 193382 สถานบริการต้องการขาย

ธุรกิจเปิดมานาน สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบ ใกล้ใจกลางเมืองซิดนีย์ ลูกค้าดีและมาก ทำ�เลดี ที่จอดรถแยะ เข้าได้ทั้งหน้าและหลัง 3357/593

โทร. 0403 560 183

3356/592

รับสมัครสุภาพสตรี ศูนย์สุขภาพในเมือง เปิดมานาน มีลูกค้าดี ๆ เป็นขาประจำ�มากมาย ต้องการหมอนวดอายุต่ำ�กว่า 35 ปี รับประกันรายได้ มีที่พักให้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ มีเทรนให้ เจ้านายสุภาพสตรี สนใจติดต่อ 9212 5152

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

1938/603

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/596

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3338/591(con4)

3173/593

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานบริการไม่จำ�กัดอายุ ย่าน Surry Hill, Central มีที่พักให้ เดินทางสะดวก ติดต่อคุณแคนดี้ตลอด 24 ชม. โทร.(02) 9212 4410

206 Surry Hills Sydney รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานนวดนวดแผทนไทย นวดน้ำ�มัน มีประสบการณ์ No Sex รายได้ดี ห่างจาก Central 2 นาที ติดต่อ 0478 805 288

206 Commonwelth St. Surry Hills 3354/595

3349/592 Con

299 KINGSFORD

รับสมัครหมอนวด (no sex) มีโอกาสได้พบลูกค้าอย่างเร็ว (turn by turn) จ่ายดีมาก 30min/$40, 45min$60, 1hr$70 เดินทางสะดวกจากในเมือง ติดต่อ 9663 4373, 0414 546 000(Amy)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 35

รับสมัคร

1473/598

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

55/610

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรี 18-25

Asian Ladies 5 Stars Luxury Rooms Sun-Thu 10am-2am, Fri-Sat 10am-6am มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ (02)9604 8818, 0401 785 878

ติดต่อโฆษณา

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 3241/593

3132/601

3177/601

DOLL HOUSE IN MANLY ต้องการสาวสวยมีเสน่ห์ จ่ายดีมาก 30 นาที $90, 45 นาที $120, 60 นาที $150 มีที่พักฟรี บริหารโดยสุภาพสตรีใจดี สนใจติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี ที่พักฟรี! รับ-ส่งที่สนามบิน ร้านใหญ่ สะอาดอยู่ที่บริสเบน สนใจติดต่อ Lily 0481 151 290

2269/595

3349/592

Siya 0404 793 175 www.dollhousebalgowlah.com.au 3347/592 con

รับสมัครสุภาพสตรี สาวสวยมีเสน่ห์วัย 18-30 ปี ทำ�งานสถานบริการระดับ 6 ดาว อัตราค่าบริการแพงที่สุดในซิดนีย์ เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ที่พักฟรี ติดต่อ (02)9387 7450 โฆษณาหนึ่งได้สอง ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ www.thaioz.com.au Tel:(02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

0488-999-897

80/598

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ที่นี้มาดูบันทึกผงชูรสในหัสนิยายพลนิ กรกิมหงวนกันบ้าง ตอนแรกสุดที่ปรากฎคือ ตอน “หนุ่มรักสนุก” ซึ่งเป็นเหตุการณ์เดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี ๒๔๘๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙) ดังนั้นผมจึงขอตั้งปี ๒๔๘๒ เป็นปีที่ไทยใช้ ผงชูรสกันแล้วเอาไว้ก่อน เพื่อรอท่านผู้ใดที่ สามารถค้นหลักฐานได้เก่าก่อนกว่านี้ ช่วยส่ง อีเมลมาให้ผมเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยครับ “หนุ่มรักสนุก” เป็นตอนที่พล พัชรา ภรณ์ กั บ นิ ก ร การุ ณ วงศ์ (ตอนนี้ยังไม่มีกิม หงวน ไทยแท้) หนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตตาม ภาษาหนุ่มรักสนุกเป็นเวลา ๒ เดือน พวก เขาไปเช่าบ้านอยูท่ ตี่ รอกจันทร์ เพียงเดือนเดียว เงินที่เอาติดตัวมา ๒๐๐ บาทซึ่งถือว่ามากมาย ในสมัยนัน้ ก็หมดเกลีย้ ง สมบัตติ ดิ ตัวเช่นปากกา หมึกซึมนาฬิกาข้อมือ เสื้อกางเกงชุดสักหลาด อ่อนได้เอาไปตึ๊งโรงรับจำ�นำ�เรียบร้อยหมดแล้ว แถมเป็นหนีค้ า่ อาหารและค่าเหล้าเจ๊กตงอีกยีส่ บิ กว่าบาท พลกับนิกรหาวิธีปลดหนี้เจ๊กตง แล้วยัง หลอกกินฟรีต่อไปอีก ด้วยการอาศัยเลือดรัก ชาติจีนของเจ๊กตง ด้วยการอุปโลกน์ข่าวการรบ ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งกำ�ลังระอุอยู่ในสงคราม มหาเอเชียบูรพา ไปในเชิงจีนเก่งกว่าญี่ปุ่นดัง ตอนหนึ่งว่า “.....เจ๊กตงตั้งอกตั้งใจฟังอย่างจริงจัง พล พลิกหน้ากลาง แล้วเขาก็อ่านตามอัตโนมัติ ’ข่าววิทยุทรานสโอเชียน’ ’วันที่ยี่สิบมีนาคมเวลาแปด น. เศษ ฝูง เครื่องบินญี่ปุ่นประมาณห้าสิบเครื่อง ได้บินเข้า โจมตีจังหวัดชุนหนัง เครื่องบินจีนเก้าเครื่องได้ ขึ้นต่อสู้อย่างทรหด นายร้อยโทน่ำ�แชผู้บังคับ ฝูงบินจีนสามารถยิงเครือ่ งบินญีป่ นุ่ ตกสีส่ บิ สอง เครื่อง ส่วนที่เหลือยกธงขาวยอมแพ้ ร่อนลงมา ในสนามบินให้จีนจับตัวไว้เอาค่าไถ่ นายนาวาอากาศตรีอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะถูกยิง ท้องทะลุไส้ไหล แต่หนีเล็ดลอดไปได้ นักบิน จีนได้ท�ำ พิธตี อ้ นรับชัยชนะเลีย้ งข้าวต้มกันอย่าง เอิกเกริก’เจ๊กตงตบมือกระทืบเท้าหัวเราะชอบใจ

’ญี่ปุ่นแพ้ ฮะ-ฮะ-ญี่ปุ่นสู้เจ๊กไม่ได้” พลซ่อนยิ้มไว้ในหน้า........” ตามเนื้อหาที่ยกมากล่าวถึงนายทหารชื่อ “อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ” ซึง่ ผมเชือ่ ว่าคุณป.อินทรปา ลิตผู้ประพันธ์ไม่ได้คิดชื่อนี้ขึ้นเอง แต่ได้เอาชื่อ ของยีห่ อ้ ผงชูรสมาใช้ ซึง่ บ่งบอกว่าผงชูรสอายิ โนะโมะโต๊ะได้เข้ามาในเมืองไทยแล้ว ตอนต่ อ มาที่ พ บคื อ “อรั ญ เทวี ” เป็ น เหตุ ก ารณ์ เ ดื อ นกั น ยายนปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) เนื่อหาอ้างถึงคณะสี่สหาย พร้อมเจ้า คุณปัจจานึกพินาศและเจ้าแห้วถูกมนุษย์ทมิฬ จับตัว เพื่อทำ�พิธีบูชายัญ ทั้งหกจะถูกต้มใน กระทะใบบัวขนาดมหึมาตั้งอยู่บนกองเพลิง ดัง ตอนหนึ่งกล่าวว่า “....นิกรสะดุ้งเฮือก ใบหน้าถอดสีทันที มองดูกระทะใบบัวใบใหญ่ซึ่งน้ำ�ในกระทะเริ่ม เดือดพล่านแล้ว ’เฮ้ยฯ เนื้อคนไม่ใช่เนื้อไก่หรือเนื้อวัวนะ โว้ย พี่ชาย’ ’โอฮาโย พวกข้ากินได้แต่เนื้อคนอย่าง เดียว แฮ่ะ แฮ่ะ น้ำ�ร้อนเดือดประเดี๋ยวข้าจะสั่ง ให้พวกเขาต้มซุปพวกเจ้า ใส่ตะไคร้ใบมะกรูด นิดหน่อย ใส่แป้งอายิโนะโมะโต๊ะสัก ๑ ช้อน ซดน้ำ�คล่องคอแน่ไปเลย’ ข้ อ ความข้ า งบนบ่ ง บอกแน่ ชั ด ว่ า คื อ ผง ชู ร สอายิ โ นะโมะโต๊ ะ แต่ แ ทนที่ จ ะเรี ย กว่ า “ผงชูรส” กลับเรียกว่า “แป้ง(ชูรส)” แทน ตอนต่ อ มาคื อ ตอน “ฟุ ต บอลหู ห นวก VS ตาบอด “ แต่ในการพิมพ์ครั้งต่อ ๆ มาได้ เปลีย่ นชือ่ เป็นตอน “เด็กกำ�พร้า” เป็นเหตุการณ์ ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ๒๔๙๘ (ค.ศ. ๑๙๕๕) ในเนื้อหากล่าวว่าสถานรับเลี้ยง เด็กกำ�พร้าแห่งประเทศไทย ได้ขอความช่วย เหลือด้านทุนทรัพย์มายังเสี่ยกิมหงวน เจ้าคุณ ปัจจานึกและคณะสี่สหาย ในขณะเยี่ ย มชมสถานเลี้ ย งเด็ ก กำ � พร้ า กิมหงวนและนิกรได้สอบถามวิ มาลาสาวน้อยวัย ๑๔ ปี ที่ถูก แฟนอดีตเป็นนายทหารญีป่ นุ่ สมัย สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ฟันจนแขน ขาดสองข้าง จนต้องมาอยู่สถาน เลี้ยงเด็กกับพร้า บทสนทนาตอน หนึ่งกล่าวไว้ว่า

ปกตอนอรัญเทวี

“...’เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้น้า ฟังหน่อยได้ไหม ผู้ชายบ้าอะไร กันถึงใจร้ายฟันคู่รักจนแขนด้วน สองแขนอย่างนี้’ ’ได้ค่ะ หนูยินดีเล่าให้คุณ น้าทั้งสองฟัง อ้า-แฟนของหนูเขา เป็นคนญีป่ นุ่ อายุ ๓๐ กว่าปีแล้ว’ ’ฮ้า’ นิกรเอ็ดตะโร ‘แฟน ของหนูเป็นลูกพระอาทิตย์หรือนี’่ วิมาลาเอียงอาย ’ค่ะเขาเคยเป็นนายร้อย ตรี แห่ ง กองทั พ งิ เ มื่ อ ครั้ ง สงคราม มหาเอเชียบูรพาค่ะ เขาถูกส่งมา

ประจำ�ที่กรุงเทพฯ เขาชื่อร้อย ตรีโยกูซีวะค่ะ’ ’โยกู ซี ว ะ’ อาเสี่ ย ทวน คำ�ถาม “....’ค่ะ ถูกแล้วค่ะ โยโก ซีวะอยู่ที่กรุงเทพฯ จนกระทั่ง ญี่ปุ่นแพ้สงคราม เขาหนีเตลิด เปิ ด เปิ ง ไปอยู่ ท างภาคอี ส าน เป็นอินยิเนียร์ตามโรงเลื่อย โรง สี ต่ า ง ๆ และแสดงสั ญ ชาติ ว่าเป็นจีน ในที่สุดเขาก็เลยมา ป้วนเปี้ยนอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้ง ร้านชำ�เล็ก ๆ อยู่ปากตรอกบ้าน ยายของหนู ขายยินตัน ยากัน ยุง รองเท้าผ้าใบ และแป้งอายิ โนะโมะโต๊ะ’ ในช่วงสงครามและหลัง สงครามมหาเอเชียบูรพาคนไทย รู้จักคำ�ว่า “กองทัพงิ” ดี เป็น ชื่อที่คนไทยเรียกกองทัพภาคที่ ๑๘ ของญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประจำ� ปกตอนฟุตบอลทีมตาบอด VS ทีมหูหนวก อยู่ในประเทศไทย โดยชื่อนี้ มาจากศาลเจ้า “ไทงิ” ซึ่งอยู่ ภายในเขตบ้านพักของพลโทอา เคโตะ นากามูระผู้บัญชาการ กองทัพภาคที่ ๑๘ ที่ถนนสาทร ใต้นั่นเองส่วนยินตันเป็นยาอม อมแล้วชุ่มคอ เหมือนหมาก หอมเยาวราช และยาอมโบตัน จะแตกต่างกันก็ที่รูปร่างคือ ยา อมยินตันทำ�เป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ สีเงินครับ เข้าใจว่ายาอมทั้ง สามยี่ห้อยังมีจำ�หน่ายอยู่ ในตอน “ขุ น ทั พ เวี ย ง ดอย” ซึง่ เป็นเหตุการณ์ในเดือน มกราคม ปี ๒๕๐๖ คณะสี่ สหาย พร้อมเจ้า คุณ ปัจจานึก พินาศและส.อ.แห้ว โหระพา กุ ลไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ยใ ห้ ไ ป สำ�รวจพื้นที่ป่าทึบบนยอดเทือก เขาตะนาวศรี ในเขตจั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตั้งเรด้า และฐานยิ ง อาวุ ธ จรวดสั ง หาร เครื่องบินข้าศึก คณะสี่สหาย พลัดหลงเข้าไปอยู่ในอาณาจักร ปกภาพตอนขุนทัพเวียงดอย ของพระแม่ เ จ้ า ในหมู่ บ้ า นที่ มีชอื่ ว่า “เวียงดอย” ทีม่ ที หารแม้วเป็นสตรีลว้ น เกรียวกราว.....” แต่ละคนแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยราวกับสมาชิก จะสังเกตเห็นว่า ในตอน “อรัญเทวี” ปี ของคณะระบำ�นายหรั่ง และแต่ละนางมีหน้า ตาสะสวยพอที่จะส่งเข้าประกวดเทพีกรุงเทพฯ ๒๔๙๑, ตอน “ฟุตบอลหูหนวก vs ตาบอด” ปี หรือเชียงใหม่ได้อย่างสบาย นอกจากนั้นก็มี ๒๔๙๗ และตอน “ขุนทัพเวียงดอย” ปี ๒๕๐๖ คนไทยเรียกผงชูรสว่า “แป้ง” ผมเข้าใจว่าคน พลเรือนที่เป็นชายฉกรรจ์ด้วย โทษฐานทีบ่ กุ รุกอาณาจักรต้องห้ามทัง้ หก ไทยคงจะเรียกแป้งชูรสหรือแป้งอายิโนะโมะ คนจะต้องถูกบูชายัญ ด้วยการต้มซุปให้คนใน โตะกันจนข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาของกึง่ พุทธกาล หมู่บ้านแบ่งกันกิน ในตอนที่กล่าวถึงผงชูรส หลักฐานที่สนับสนุนก็คือภาพโฆษณาอายิโนะ โมะโต๊ะ “ยอดแห่งรส” ที่ผมนำ�มาให้ชมก็ยัง กล่าวไว้ว่า บอกว่าเป็น “แป้ง” กลั่นจากข้าวสาลีแท้ที่ช่วย “.....ทุกคนมองไปข้างหน้า ชายฉกรรจ์ ชูรสให้ดีขึ้น โฆษณานี้ยังระบุสรรพคุณแป้งชูรสนอก ชาวแม้วห้าหกคนแบกกระทะใบบัวขนาดใหญ่ บุกเข้ามาในลานพิธีหรือเทวสถานของพวกแม้ว จากใส่ในอาหารแล้ว ยังใส่ในวิสกี้และโซดา มีพรรคพวกติดตามหลายคน บ้างก็หามเขียงอัน ช่วยเพิม่ รสชาติอกี ด้วย แป้งชูรสยังเป็นทีน่ ยิ มทัง้ มหึมา บ้างก็อุ้มก้อนหินใหญ่ ๆ มาคนละก้อน ในญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา และฝรั่งเศส แม้แต่ บ้างก็แบกฟืนสำ�หรับใช้หงุ้ ต้ม หลายคนชูกระชุ สมเด็จพระราชาธิราชกรุงญีป่ นุ่ (พระจักรพรรดิ ใส่น้ำ�ไว้บนหัว คนหนึ่งถือมีดบังตอที่มีขนาด แห่งญี่ปุ่น)ก็ใช้ ในกรุงเทพฯก็มีวางขายอยู่ ใหญ่ผดิ ปรกติ คนสุดท้ายเป็นชายชราถือกระบุง ทั่วไปครับ..... หน้ากระดาษหมดแล้วพบกันฉบับหน้า ใบย่อม ๆ ในกระบุงมีเกลือ, ข่า, ตะไคร้, ใบ มะกรูด, พริกและแป้งชูรส พวกเขาโห่ร้องกัน ครับ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 36


พยาบาลเจอวินัยร้ายแรง

คดีหลอกกู้เงินคนไข้วัยชรา 16 ก.ย. 2012 พยาบาลจดทะเบียน รั บ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เผชิ ญ กั บ การถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง หลังจาก คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาความร้อง เรียนด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (NMT)พบว่าเธอได้ขอกู้ยืมเงินจากคนไข้ วัยชราและชายวัยชราสามีของคนไข้ทลี่ ว่ ง ลับโดยไม่แจ้งให้ต้นสังกัดรับทราบ แถม ยังมีเจตนาเบี้ยวไม่ชำ�ระคืนเงินกู้อีกด้วย

พยาบาลทีถ่ กู ลงโทษทางวินยั ครัง้ นีค้ อื นาง Lisa Belkadi วัย 40 ปีจากย่าน Kincumber ใน Central Coast ด้วยการใช้หน้าที่ของเธอใน การรับรูข้ อ้ มูลคนไข้เพือ่ เลือกหาเป้าหมาย และ ใช้ความไว้วางใจในตำ�แหน่งหน้าที่ดูแลหญิง คนไข้อาการป่วยร้ายแรงและหญิงคนไข้อาการ

นาง Lisa Belkadi

ขั้นสุดท้าย ด้วยการขอยืมเงินทั้งสองเป็นเงิน 46,500 เหรียญ การขอยืมเงินเป็นไปอย่างลับ ๆ จาก คนไข้วยั 85 ปีผรู้ กั ษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาล North Gosford Private และจากชายชราวัย 91 ปีสามี ของคนไข้อาการขัน้ สุดท้าย ผูเ้ พิง่ สูญเสียภรรยา ทีอ่ ยูร่ ว่ มทุกข์รว่ มสุขกันมาหลายสิบปี การกูย้ มื เกิดขึ้นในปี 2007 เมื่อเธอไปพบเหยื่อทั้งสองที่ บ้าน ทำ�ทีเป็นขอความช่วยเหลือจากเรื่องเดือด ร้อนทางการเงิน นาง Susan Rigney-Ratcliff ผู้อำ�นวย การของโรงพยาบาล North Gosford Private กล่าวว่าคณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาความ ทางวิ นั ย ครั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ นในเดื อ นเมษายนและ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นว่า นาง Belkadi ไม่ ส มควรได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น พยาบาลต่ อ ไป เนือ่ งจากเธอมีความ “เสีย่ ง” ต่อการใช้ต�ำ แหน่ง หน้าที่หลอกลวงและเบียดเบียนเหยื่อซึ่งเป็นผู้ เปราะบาง ในระหว่างการพิจารณาคดีคณะอนุญาโต ตุลาการพบว่าเหยื่อทั้งสองเป็นคนมีใจบุญกุศุล ทานและเมตตาเพื่อนมนุษย์เป็นพื้นฐาน นาง Belkadi ได้เข้าไปพบเหยื่อทั้งสองด้วยน้ำ�ตา นองหน้า บอกว่าครอบครัวของเธอกำ�ลังเดือด ร้อน สามีต้องหมดเนื้อหมดตัว หลังจากขอยืม เงินแล้ว เธอได้ขอร้องให้เหยือ่ ไม่ให้บอกใครใน เรื่องเงินกู้ดังกล่าว เหยื่อเริ่มสงสัยในตัวนาง Belkadi หลัง จากพบว่าเธอยังใช้ของแบรนด์เนม และขับรถ ราคาแพงทั้งที่เดือดร้อน และหลังจากยืมเงิน

แล้วเธอก็ตีตัวห่างเหิน เวลาผ่านไป 5 ปีนาง Belkadi ซึ่งยังคงทำ�งานอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมก็ ไม่เคยคืนเงินแต่อย่างใด คนไข้วยั 85 ปีทใี่ ห้นาง Belkadi กูย้ มื เงิน บัดนี้ได้เสียชีวิตลงแล้ว ส่วนชายชราวัย 91 ปี ในปัจจุบันอยู่ในสภาพอ่อนแอและเริ่มสื่อสาร ด้วยลำ�บาก ในปี 2008 ชายชราผูน้ ไี้ ด้เดินเรือ่ งเพือ่ ขอ หักหนีก้ บั เงินเดือนของนาง Belkadi แต่การหัก เงินก็ไม่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบประวั ติ ข องนาง Belkadi ยังพบว่าเธอไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ สภาการพยาบาลผู้ดูแลการจดทะเบียนรับอนุ ญาติว่า เธอเคยมีประวัติอาญาจากความผิดคดี ลักทรัพย์ (stealing), ลักขโมย (larceny)และลัก ขโมยของจากร้านค้า ( shoplifting)ในปี 1991, 1996 และ 2005 ตามลำ�ดับ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะอนุญาโต ตุลาการพบว่าเธอมีความผิดร้ายแรงต่อวิชาชีพ 3 คดี พบมีความผิดต่อความไม่เหมาะสมและ ต่อจรรยาบรรณในการเป็นพยาบาล และกระทำ� ผิดต่อความไว้วางใจระหว่างพยาบาลกับคนไข้ อย่างไรก็ตามโทษที่นาง Belkadi ได้รับ ซึ่งถูกกำ�หนดในวันที่ 19 กันยายนมิได้รับการ เปิดเผยซึ่งคาดว่าโทษจะอยู่ระหว่าง เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตลอดชีวิต, เพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลาหลายปี หรือยัง อนุญาตให้ทำ�งานภายใต้หน้าที่ที่กำ�หนดอย่าง เข้มงวด

พบปมจลาจลในซิดนีย์

กลุ่มจัดตั้งส่ง SMS ระดมพล

17 ก.ย. 2012 นาย Andrew Scipione อธิบดีต�ำ รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาแจ้งให้กลุม่ ชาว มุสลิมผูก้ อ่ เหตุรา้ ยแรงในระหว่างการเดินขบวน ต่อต้านสหรัฐในใจกลางนครซิดนียเ์ มือ่ วันเสาร์ที่ 16 กันยายนให้ออกมามอบตัว เพราะตำ�รวจมี ภาพถ่ายและรู้ตัวผู้ก่อการแล้วเกือบทุกคน เจ้า หน้า ที่อ าวุโสของหน่วยปราบปราม การก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมตะวัน ออกกลาง (CTMEOC) กล่าวว่าทีมตำ�รวจได้ ทำ�การตรวจสอบบุคคลที่ถูกบันทึกได้จากกล้อง CCTV ของเทศบาลและจากผู้สื่อข่าว ได้พบผู้ ต้องสงสัยก่อการรุนแรงร้ายหลายสิบคน หนึ่ง คนในจำ�นวนนั้นคือนาย Ibrahim Galiel สามี ของนาง Carlina Matthews ผูแ้ จ้งความเท็จกล่าว หาตำ�รวจลวนลามและพยายามถอดผ้าคลุมศีรษะ ของเธอ ในขณะถูกเรียกให้จอดรถเพื่อตรวจ ระดับแอลกอฮอล์ จนกลายเป็นเหตุให้มีการแก้ กฎหมายใหม่ในเรือ่ งอำ�นาจของตำ�รวจในการขอ พิสูจน์ใบหน้ากับหลักฐานแสดงบุคคล นาย Scipione กล่าวว่าตำ�รวจได้ก่อตั้ง หน่วยปฏิบัติการ Strike Force McAlister ซึ่ง ขณะนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วจำ�นวน 6 ราย ในจำ�นวนนี้รวมถึงนาย Ahmed Elomar อดีต แชมป์มวยสากลวัย 29 ปี และเขาเป็นคนเดียว ที่ศาลท้องถิ่น Parramatta ปฏิเสธไม่ให้ประกัน

ตัวเนือ่ งจากศาลเห็นว่าเขามีความเสีย่ งต่อการก่อ ความรุนแรงอีก แหล่งจากข่าววงในเปิดเผยว่า การประท้วง ครั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้ มี ก ารแจ้ งให้ ท างการทราบล่ ว ง หน้าแต่หน่วยข่าวกรองได้ติดต่อให้ตำ �รวจรัฐ น.ซ.ว.ปล่อยให้มีการประท้วงเกิดขึ้นในตัวเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถาณการณ์อย่างห่าง ๆ แต่ใกล้ชิดในการเก็บข้อมูล เพื่อที่จะจับตา สมาชิกองค์กรก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ ประท้วง ก่ อนหน้ า การประท้ วงในวั น ศุ ก ร์ ที่ 15 กันยายน กลุ่มผู้จัดการประท้วงได้ส่งข้อความ SMS ชักชวนชาวมุสลิมให้มาร่วมกันประท้วง โดยมีจุดนัดพบในเวลา 13.00 น.ที่สถานี Town Hall ในซิดนีย์ ตำ�รวจสืบทราบว่าข้อความดัง กล่าวถูกส่งไปยังชาวมุสลิมในซิดนีย์นับหมื่น คน จากคอมพิวเตอร์เพียงเครือ่ งเดียว ซึง่ ขณะ นี้ตำ�รวจกำ�ลังควานหาตัวผู้ส่งข้อความดังกล่าว แหล่งข่าววงในกล่าวว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง ในการส่ง SMS ครั้งนี้คือสาวกของชีค Feiz Mohammed ในนาม Alus Sunnah wal Jamaah (ASWJ) และกลุ่ ม Islamic Brotherhood Wordwide Sheik Feiz วัย 42 ปีผู้นี้เคยโด่งดังในการ ออกมาเรียกร้องให้เด็ก ๆ ชาวมุสลิมยอมสละ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 37

ตำ�รวจขณะเข้าระงับเหตุจราจล ชีพเพื่ออิสลามมาแล้ว ในปี 2000 เขาได้ก่อตั้ง ศูนย์ศาสนามอิสลามแห่งโลก (GIC)ขึ้นที่ย่าน Liverpool จนกลายเป็นที่ดึงดูดเยาวชนมุสลิม ในซิดนีย์ตะวันตก และก่อให้เกิดกลุ่ม Islamic Brotherhood Wordwide ขึ้นในเวลาต่อมา ในปี 2007 เขาได้ก่อตั้งศูนย์ Dawah Central ในย่าน Auburn ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็น ASWJ ในปี 2010 มีสาวกขยายไปทั่วทุกรัฐใน ออสเตรเลีย แหล่งข่าวยังกล่าวว่าชีค Feiz อดีต นักมวยผูน้ ยี้ งั เป็นเจ้าของพืน้ ทีฝ่ กึ ซ้อมการรบใน พื้นที่ชนบทของ Southern Highlands อีกด้วย นอกจากนั้นกลุ่ม ASWJ ยังมีความเกี่ยวข้อง กับร้านขายหนังสือ Bukhari House แหล่งรวม หนังสือแนวปลุกระดมมวลชนชาวมุสลิมในย่าน Auburn อีกด้วย ในการประชุมรัฐสภาในวันนี้ทั้งฝ่ายรัฐ บาลและฝ่ายค้านได้ผนึกกำ�ลังกันต่อต้านการใช้ ความรุนแรง นาย Wayne Swan รองนายก รัฐมนตรีได้ใช้เหตุการณ์มารดาใช้บุตรชายวัย

3 ขวบถือป้ายประท้วง เป็นจุดเปิดประเด็น ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรได้รับการประฌาม ส่วนนาง Julie Bishop รองผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า การใช้ความรุนแรงในระหว่างการ ประท้วงเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้ และจำ�เป็นต้อง เอาผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ ทางด้านนาย Chris Bowen ร.มว.การ เข้าเมืองกล่าวว่า เขาพร้อมที่จะเนรเทศบุคคล ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อ สั ญ ชาติ อ อสเตรเลี ย และมี ส่ ว นก่ อ ความวุน่ วายออกจากประเทศ เพียงแค่รอผลทาง กฎหมายที่ออกมาเท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนาง Julia Gillard นา ยกรัฐมนตรี, Tony Abbott ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน, นาย Bob Carr ร.มว.ต่างประเทศ, นาง Julie Bishop ผูด้ แู ลงานด้านการต่างประเทศของพรรค ฝ่ายค้านและนาย Scott Morrisin ผูด้ แู ลงานด้าน กระทรวงการเข้าเมืองของพรรคฝ่ายค้านต่างออก มากล่าวโทษกลุม่ Hizbut-Tahrir กลุม่ มุสลิมหัว อ่านต่อหน้า 38 รุนแรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง


พบปมจลาจลในซิดนีย์

กลุ่มจัดตั้งส่ง SMS ระดมพล

ต่อจากหน้า 37

ทางด้านชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่ได้ออกมา ต่อต้านการชุมชุมประท้วงที่ใช้ความรุนแรงใน ครัง้ นี้ ในการประชุมใหญ่ที่ Bankstown ในวัน ที่ 16 กันยายนผูน้ �ำ ชาวมุสลิมได้ออกมาประฌาม การใช้ความรุนแรง และเตือนชาวมุสลิมอย่าได้ ตกเป็นเครือ่ งมือของคนบางกลุม่ ทีไ่ ม่ประสงค์ดี และพยายามเอาศาสนามาเป็นครือ่ งมือในการก่อ ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในการประชุมผู้นำ�กลุม่ มุสลิม 25 องค์กร ที่จัดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่ 17 กันยายน และถือ เป็นครัง้ แรก ทีผ่ นู้ �ำ กลุม่ ศาสนามุสลิมกลุม่ ต่าง ๆ มาประชุมร่วมกัน ผลการประชุมออกมาสรุป ว่าชีค Feiz และกลุ่ม Hizbut-Tahrir ซึ่งเป็นผู้ ต้องสงสัยไม่เกีย่ วข้องในการก่อจลาจลครัง้ นี้ ใน ขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้ผู้ก่อการทุกคนออก มามอบตัวกับตำ�รวจ

ในการกระชุมกลุ่ม Ahlus Sunnah Wal Jama’ah ซึง่ จัดขึน้ ทีร่ า้ นหนังสือ Bukhari House ในคืนวันที่ 19 กันยายน ชีค Feiz ได้แจก ใบปลิวมีข้อความต่อต้านการใช้ความรุนแรงใน การชุมนุม และปฏิเสธไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการ จัดชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ในวันที่ 21 กันยายน ตำ�รวจได้ทำ�การ จับกุมชายมุสลิมสองคนในข้อหาส่งข้อความผ่าน เครือข่ายสังคม ชักชวนให้มาร่วมชุมนุมประท้วง ครัง้ ทีส่ องในซิดนีย์ ด้วยการปลุกเร้าให้มกี ารใช้ ความรุนแรงและก่อความวุ่นวายอีกครั้ง ผู้ถูกจับกุมคนแรกเป็นชายวัย 20 ปีถูก จับตัวได้ที่ทำ�การธุรกิจในย่าน Ingleburn และ อีกคนหนึ่งเป็นชายอายุ 21 ปีถูกจับได้ขณะอยู่ ที่ The Rocks

แม่เด็กมุสลิมถือป้าย “ตัดหัว”

ผู้ต้องหาฆ่าคนในประเทศจีน ได้อิสระหากินในออสเตรเลีย 18 ก.ย. 2012 ผู้ต้องหาที่ตำ�รวจสากล ต้องการตัวจากคดีฆ่าคนตายและลักพาในประ เทศจี น และได้ ห ลบหนี ค ดี ม าอยู่ อ อสเตรเลี ย ขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานกักกัน ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายมาอยู่ในชุมชน พร้อมกับ ได้รับวีซ่าประเภท bridging อย่างไม่มีกำ�หนด วันหมดอายุ ทางการออสเตรเลียไม่สามารถเนรเทศนาย Q (นามสมมุต)ิ บุคคลทีต่ �ำ รวจสากลต้องการตัว เนื่องจากผิดต่อกฎบัตรสากลในเรื่องของสิทธิ มนุษยชน เพราะนาย Q อาจถูกทรมานหรือ ประหารชีวิตเมื่อถูกส่งกลับไปประเทศจีน ถ้า ศาลจีนตัดสินว่าเขามีความผิดตามข้อหาฆ่าคน ตายในปี 1996 ทำ�ให้รฐั บาลตัดสินใจปล่อยนาย Q วัย 39 ปีให้ออกมาอยูใ่ นชุมชน และมีอสิ ระภาพในการ หางานทำ� โดยเขาได้รบั การปกป้องทางกฎหมาย ไม่ตอ้ งแจ้งให้นายจ้างทราบถึงข้อกล่าวหาฆ่าคน ตายในประเทศจีน

ทางด้านนาย Chris Bowen ร.มว.การ เข้าเมืองกล่าวว่า การปล่อยตัวนาย Q ในเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประ กาศในเดือนพฤศจิกายนปีทผี่ า่ นมา ต่อโครงการ ให้วีซ่าประเภท bridging ชั่วคราว แก้ผู้ขอลี้ภัย ในสถานกักกันหลายพันคน ให้ออกมาอยู่อาศัย ร่วมกับชุมชน สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รายงาน ต่อรัฐสภาว่า ตำ�รวจสากลได้ออกหมายจับสีแดง เพื่อจับกุมนาย Q ในเดือนมีนาคม 2004 และ ตำ�รวจสันติบาลกลางออสเตรเลียได้รบั หมายจับ จากประเทศจีนในการช่วยจับกุมนาย Q จากคดี ฆ่าและลักพาเช่นกัน หลังจากตำ�รวจออสเตรเลียได้จับกุมนาย Q เขาได้ถูกส่งไปกักกันตัวที่ศูนย์กักกันผู้เข้า เมืองผิดกฎหมายเป็นเวลา 8 ปี ที่ซึ่งเขาถูกจัด ชั้นเป็นผู้ถูกกักกัน “มีความเสี่ยงสูง” จากการ ก่อเหตุกอ่ กวน, ทำ�ร้ายร่างกาย, ใช้ความรุนแรง, ข่มขู่, อดอาหารประท้วง, ทำ�ร้ายร่างกายตนเอง

อ้างไม่รู้คำ�ว่า “Behead” 17 ก.ย. 2012 มารดาของเด็กชาววัย 3 ขวบที่สั่งให้บุตรชายของเธอถือป้าย “ตัดหัว ทุกคนที่ดูหมิ่นหุ่น (พระมุฮัมมัด)” ในขณะ ร่วมชุมนุมประท้วงอยู่ที่ Hyde Park ภาพของ เธอได้ถูกนำ�ไปเผยแพร่ทั่วโลก จนกลายเป็นที่ ชื่นชมในโลกด้านหนึ่ง แต่ก็เป็นที่ประฌามใน

อีกโลกหนึ่ง ภายในคืนแรกนับจากภาพบุตรชายของ เธอถูกเผยแพร่ใน Facebook และ Twitter ได้ มีคนทั่วโลกออกมาประฌามผู้เป็นมารดาหลาย หมื่นราย พร้อมกับการตอบโต้และเสนอแนะ ให้ลงโทษผู้เป็นมารดาต่าง ๆ นานา

นาย Chris Bowen

นาย Andrew Scipione อธิบดีตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า การกระทำ�ของผู้เป็นมารดา ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ต่อการยุยงให้บุตรไปสู่ พฤติกรรมเสี่ยงและมีกร้าวร้าวรุนแรง นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรีรัฐ น.ซ.ว.ได้ออกมากล่าวว่า เขาได้สั่งให้นาง Pru Goward ร.มต.กระทรวงครอบครัวและบริการ ชุมชนทำ�การสอบสวนกรณีของมารดารายนีแ้ ล้ว ต่อมานาง Goward กล่าวว่าเธอจะติดตาม ดูผลการสอบสวนอย่างใกล้ชิดว่า การกระทำ� ของมารดาเป็นการผลักดันบุตรไปสู่ความเสี่ยง และเธอจะเข้าข่ายกระทำ�ผิดต่อกฎหมายคุม้ ครอง และป้องกันเด็กหรือไม่ ในวันที่ 19 กันยายน มารดาผู้กระตุ้นให้ บุตรชายได้ออกมาเปิดเผยตัวเป็นครัง้ แรกในนาม สมมุตวิ า่ นาง J ผูอ้ พยพมาจากประเทศจอร์แดน ปัจจุบนั อายุ 28 ปีได้เดินทางมาพบตำ�รวจเพือ่ ให้ ปากคำ� โดยอ้างว่าเธอไม่ทราบคำ�ว่า ‘behead” หมายความว่าอะไร แต่ได้เห็นคำ�ว่า pophet ซึง่ เธอทราบว่าหมายถึง พระมุฮัมมัดผู้เป็นตัวแทน (pophet)หรื อเป็ น ศาสดาองค์สุดท้าย ที่พ ระ นาง J ขณะถ่ายรูปบุตรชายที่ได้รับการโจมตีทั่วโลก

อัลลอฮ์ทรงประทานแต่งตั้ง นาง J ยอมรับว่า เธอหยิบป้ายดังกล่าว มาจากพื้น ขณะร่วมประท้วงอยู่ที่ Hyde Park หลังจากเอาขึ้นมาชูได้ระยะหนึ่งจึงบอกให้ลูก ชายวัยของเธอชูป้ายดังกล่าว พร้อมกับได้ถ่าย ภาพลูกของเธอเป็นที่ระลึก นาง J กล่าวต่อตำ�รวจว่า เธอรู้สึกละอาย ใจต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แต่ยนื ยันว่าเธอมิได้ตงั้ ใจ และ สนับสนุนการใช้ความรุนแรงใด ๆ และขออภัย กับทุกอย่างที่เกิดขึ้น เธอกล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่าเธอกลาย เป็นเป้าหมายถูกประณามไปทัว่ โลก เธอมีความ เกรงกลัวไม่กล้าออกไปไหน ได้แต่เก็บตัวอยูใ่ น บ้าน จนกระทัง่ ได้รบั รายงานข่าวว่า กระทรวง บริการชุมชนจะสอบสวนเธอ จึงทำ�ให้เธอตัดสิน ใจออกมามอบตัวต่อตำ�รวจ ในวันที่ 20 กันยายนนาง Goward กล่าว ว่ า รายงานผลการตรวจสอบจากเจ้ า หน้ า ที่ บริการชุมชนยอมรับในข้ออ้างของนาง J สรุป ว่าบุตรชายของเธอไม่มคี วามเสีย่ งใด ๆ จากการ เลี้ยงดูโดยมารดา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 38


และครอบครองของต้องห้ามเกือบ 30 คดี ในระหว่ า งที่ เ ขาถู ก กั ก ขั ง นาย Q ได้ แต่งงานกับหญิงชาวออสเตรเลีย ผู้เป็นสมาชิก กลุม่ สิทธิมนุษยชน แต่ได้เลิกลากันไป นับตัง้ แต่ เขาพยายามยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของเธอ ในระหว่างถูกกักกันเขาได้รับเงินชดเชย จำ�นวน 15,000 เหรียญจากเหตุถกู ย้ายศูนย์กกั กัน ระหว่างสองศูนย์โดยรถเบนซ์ขนาด 10 ที่นั่ง ซึ่งเขาถูกกักอยู่ภายในรถตามลำ�พังในระหว่าง เดินทาง ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ ความเสมอภาพในโอกาสถือว่าเป็นการละเมิดต่อ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์, ความเป็นส่วน บุคคล,และการดูแลผู้ถูกกักกันอย่างไม่เหมาะ สม” จึงสั่งให้รัฐบาลจ่ายค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาล พยายามทีจ่ ะเนรเทศนาย Q อย่างจริงจังมาหลาย ครั้ง แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มสิทธิมนุษย ชนอย่างเหนียวแน่น ในปี 2007 นาย Q ต่อ

ต้านการถูกเนรเทศด้วยการกลืนใบมีดโกนเข้าไป ทำ�ให้เขาต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น เวลา 1 เดือน โฆษกของนาย Bowen กล่าวว่า รัฐบาล ยังคงพยายามที่จะเนรเทศเขาต่อไป ในขณะนี้ เขาสามารถอยูใ่ นออสเตรเลียภายใต้วซี า่ ประเภท bridging อย่างไม่มีกำ�หนดหมดอายุ แต่เขาจะ ถูกปฎิเสธวีซา่ อยูอ่ าศัยถาวรทีจ่ ะสามารถตัง้ หลัก แหล่งและโอนสัญชาติมาเป็นคนออสเตรเลีย อย่างเด็ดขาด โฆษกรายเดิมกล่าวว่า การเนรเทศนาย Q สามารถทำ�ได้ทันทีหากได้รับการรับรองความ ปลอดภัยจากรัฐบาลจีน มิฉะนัน้ การเนรเทศนาย Q จะเป็นการผิดต่อข้อตกลงระหว่างนานาชาติ อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขการปล่อยตัว นาย Q เขาจะต้องมารายงายตัวต่อสถานีตำ�รวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มิฉะนั้นเขาจะถูกจับเข้า กักขังในศูนย์กักกันดังเดิม

อพาร์ทเมนท์ก่อสร้างผิดสเป็ก

ทำ�ไฟเผาผลาญใน 15 นาที

นักศึกษาม.บอนด์เสียชีวิต หลังเที่ยวงาน pub crawl 20 ก.ย. 2012 นักศึกษาจากชนบทผูไ้ ม่คนุ้ เคยกับการดืม่ แอลกอฮอล์ได้เสียชีวติ ลงหลังจาก ร่วมงานบาร์ทัวร์ หรือผับทัวร์ที่รู้จักในชื่อ pub crawl ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่องาน “End of the World” ผูเ้ สียชีวติ รายนีค้ อื น.ส. Bonnie Whitehead วัย 19 ปี ได้ตดิ ตามเพือ่ น ๆ มหาวิทยาลัยบอนด์ ในรัฐรัฐควีนสแลนด์รว่ มงานผับทัวร์ ก่อนทีเ่ ธอ จะเสียชีวิตในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้น Bonnie เป็ น อดี ต นั ก เรี ย นประจำ � ของ โรงเรียนหญิง Wenona ในย่าน North Sydney ผูม้ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูท่ ี่ Tuross Head เมืองชนบททาง ชายฝัง่ ตอนใต้ของรัฐน.ซ.ว. ผูไ้ ด้รบั คะแนนสอบ ชั้นมัธยมปลายในระดับต้น ๆ ของรัฐ และได้ รับทุนเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยบอลด์ในสาขา นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เธอได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษา 600 คนเที่ ย วงานผั บ ทั ว ร์ ซึ่ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย และสมาคมนั ก ศึ ก ษาของ มหาวิทยาลัย โดยผ่านการอนุมัติจากตำ�รวจรัฐ ควีนสแลนด์เรียบร้อยแล้ว งานผับทัวร์ End of the World ได้เริ่ม ขึน้ ในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 14 กันยายน ในเวลา 19.00 น. เธอรูส้ กึ ว่ามีอาการตึง ๆ แล้ว ทำ�ให้ผับ Don’s Tavern ซึ่งอยู่บริเวณวิทยาเขต Gold Coast ของมหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่ให้เธอ และเพื่อน ๆ เข้า เพือ่ นของ Bonnie กล่าวว่า พวกเธอยังคง อยูท่ บี่ ริเวณภายนอกผับจนกระทัง่ เวลา 21.00 น. Bonnie จึงกลับบ้าน ตอนนัน้ เธอยังดูเป็นปกติ ไม่ส่อแสดงอาการป่วยใด ๆ เมื่อกลับถึงบ้าน Bonnie ได้ตรงเข้าห้อง นอนทันที ในเวลา 13.40 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อนร่วมบ้านซึ่งตอนแรกคิดว่าเธอเพียงนอน

หลับเริ่มวิตกกังวล จึงพยายามปลุกเธอ แต่ไม่ เป็นผล จึงโทรแจ้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผู้ซึ่ง มาทำ�การปัม๊ หัวใจเธอ แต่ไม่เป็นผล เธอได้เสีย ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ขณะนี้ตำ�รวจกำ�ลังรอผลการตรวจสอบ หาสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต จากแผนกนิ ติ เ วชของ สำ�นักงานเจ้าพนักงานพิจารณาการเสียชีวติ อย่าง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ สำ�หรับ Bonnie ถือเป็นนักเรียนเรียนดี และบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เมื่อเธอสำ�เร็จ ชั้นปีที่ 12 เธอได้อาสาเป็นผู้ทำ�งานดูแลเด็ก กำ�พร้าในประเทศกัมพูชาเป็นเวลาสามเดือน แทนที่จะไปท่องเที่ยวตามประเพณีของนักเรียน ออสเตรเลียที่รู้จักกันดีว่า “Schoolies” อย่างไรก็ตามการเสียชีวติ ของ Bonnie จะ ไม่มีผลต่อการยกเลิกการจัดงาน pub crawl ซึ่ง มีการจัดเป็นประเพณีสบื เนือ่ งกันมาปีละ 3 ครัง้ ศจ. Alan Finch อธิการบดีของมหา วิทยาลัยบอนด์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยถือว่างาน pub crawl เป็นงานกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและดูแลความ ปลอดภัยแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นาย Henry Norris ประธานสมาคม นักศึกษากล่าวว่า งาน pub crawl ถือเป็น กิจกรรมหาทุนและสังสรรค์ระหว่างหมู่นักศึก ษาที่ได้รับการสนับสนุนในวงกว้าง ทางมหา วิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาได้จัดรถบัสรับส่ง ถึงที่พักและมีคูปองแท็กซี่ และดูแลนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนเสียใจต่อการเสียชีวิต ของ Bonnie แต่ก็จะไม่ล้มเลิกกิจกรรม pub crawl ในอนาคต หรืองานงานสัปดาห์ปาร์ตี้ “Bondstock” ที่จะจบสิ้นด้วยงานบอลล์ในวัน ที่ 22 กันยายนนี้

ผู้อยู่อาศัยรอเก็บของจากอพาร์ทเมนท์มรณะในวันที่เกิดไฟไหม้ 19 ก.ย. 2012 ผลการสอบสวนหาสาเหตุ เพลิงไหม้อพาร์ทเมนท์ Euro Terraces ใน ย่าน Bankstown เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้น.ส. Connie Zhang นักศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์วัย 20 เสียชีวิตและน.ส. Yinuo Jiang นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนียว์ ยั 27 ปีได้รบั บาดเจ็บสาหัส สาเหตุหลัก ส่วนหนึง่ มาจากการสร้างอาคารอย่างผิดเงือ่ นไข ช่วยให้ไฟสามารถลูกไหม้วอดทั้งยูนิตหรือที่ เรียกว่า “flashover” ภายในเวลาเพียง 15 นาที หลังจากเกิดไฟลุกไหม้ นอกจากน้้ันการสร้าง อาคารผิดแบบยังได้ก่อให้เกิดควันไฟหนาทึบ ถูกกักอยู่ภายในอาคาร 10 ชั้น ที่ถือเป็นกับดัก มรณะสำ�หรับผู้อยู่อาศัย จากการตรวจสอบโดยสำ�นักงานดับเพลิง และตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.พบว่าอพาร์ทเมนท์ทุกยูนิต ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นแบบ 3 ห้องนอน ได้ถูก ต่อเติมห้องนอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้อง ด้วยการ สร้างผนังห้องกินพืน้ ทีเ่ ข้าไปในห้องรับประทาน อาหาร นอกจากนั้นยังพบว่าอพาร์ทเมนท์ที่กลาย เป็นสี่ห้องนอน ได้ถูกใช้เป็นหอพักขนาดเล็ก ที่มีกุญแจล็อคห้องนอนทุกห้อง จากการสอบสวนยังพบว่าประตูหนีไฟได้ ถูกเปิดทิ้งไว้ก่อนที่ไฟลุกไหม้ เท่ากับเป็นการ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ทั้งชั้น จาก

การเปิดเผยของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการตรวจ สอบผู้ซึ่งขอสงวนนาม เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ ภายใต้การไต่สวนของคณะกรรมการพิจารณา การเสียชีวติ อย่างไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กล่าว ว่า flashover หรือระเบิดลูกไฟเกิดขึ้นจากการ สั น ดาปของก๊ า ซและควั นไฟ ได้ ลุ กไหม้ เ ผา ผลาญยูนิตที่เกิดเหตุภายใน 15 นาที เขากล่าวว่าประตูหน้าของยูนิตที่เปิดออก ก่อให้เกิดอุโมงค์ลมเกิดขึ้นหลังจากไฟต้นเพลิง ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากเทียนหรือธูปที่ระเบียงไปลุก ไหม้เครื่องปรับอากาศที่อยู่ติดกัน อุโมงค์ลมได้ ดูดเอาเปลวไฟเข้าไปในห้องนัง่ เล่นทีม่ เี ก้าอีน้ วม ลูกฟูก และโครงสร้างของห้องทีเ่ ป็นเชือ้ ไฟอย่าง ดี โดยไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งไฟได้ Connie และ Yinuo ซึ่งติดอยู่ภายในห้อง นอนไม่สามารถทนความร้อนและควันไฟได้ ทำ�ให้ทั้งสองต้องออกมาปีนอยู่ที่ขอบหน้าต่าง ของชั้นที่ 5 การสืบสวนยังพบนักศึกษาหญิง ทัง้ สองยังพยายามทีจ่ ะกระโดดไปจับราวระเบียง ของยูนติ ข้างเคียง เพราะได้พบรอยนิว้ มือจำ�นวน หนึง่ อยูท่ รี่ าวระเบียง ก่อนทีพ่ วกเธอจะหล่นลง มาติดดาดฟ้าซีเมนต์ของชั้นที่ 1 สำ�หรับพิธีศพของ Connie ได้จัดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ส่วน Yinuo อยูใ่ นอาการทรงตัว เธอเพิ่งได้รับการผ่าตัดที่เท้าข้างหนึ่งนานหก ชั่วโมง และกำ�ลังรอการผ่าตัดเท้าอีกข้างหนึ่ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 39

น.ส. Bonnie Whitehead ในชุดเครื่องแบบนักเรียน Wenona ในเร็ว ๆ นี้ จากการตรวจสอบพบว่า อพาร์ทเมนท์ Euro Terraces ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็น อพาร์ทเมนท์หน่วยละ 3 ห้องนอนในปี 2007 โดยไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง 4 ห้องนอน แต่อย่างใด นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ประตู ที่ อ ยู่ ภ ายใน ยูนิตเป็นแบบที่ล็อคจากภายนอก สำ�นักงานดับ เพลิงได้ออกคำ�สังให้เปลี่ยนระบบล็อคบนชั้น 5 ทั้งหมดเป็นแบบตรงข้ามที่สามารถถีบพังเพื่อ ช่วยเหลือในเหตุฉกุ เฉินได้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลง ระบบล็อคประตูเฉพาะชั้น 5 มีมูลกว่า 100,000 เหรียญ นอกจากนั้นการสร้างอาคารเพื่อเป็นหอ พักจะมีกฎระเบียบแตกต่างจากอพาร์ทเมนท์

ด้วยการกำ�หนดมาตรการป้องกันไฟเข้มงวดยิ่ง ขึ้น ที่รวมถึงจะต้องติดเครื่องเตือนไฟไหม้ใน ห้องนอนทุกห้อง และต้องติดตั้งระบบพ่นน้ำ� อัตโนมัติหากเป็นอาคารสูงกว่า 3 ชั้น การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น การต่อเติม ภายในอาคารอย่างผิดกฎหมาย ถือเป็นสิง่ ทีเ่ กิด ขึ้นเป็นปกติในพื้นที่ซิดนีย์ตอนกลางของซิดนีย์ และเป็นสิ่ง ที่ก ารดับ เพลิง และเทศบาลจะเข้า ตรวจสอบได้ยาก เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล สำ�หรับผู้อยู่อาศัยในอพาร์ทเมนท์ Euro Terraces ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักไป ในอาคาร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังคา และปรับปรุมมาตรการรักษาความปลอยภัยอื่น ๆ เสียก่อน


ดับเพลิงบ่นชุดป้องกันใหม่

ใส่แล้วร้อนจนทนไม่ไหว 22 ก.ย. 2012 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง รัฐ น.ซ.ว.ออกมาแสดงความไม่พอใจชุดผจญเพลิง ใหม่ ที่สั่งซื้อมาด้วยมูลค่า 17.3 ล้านเหรียญ ว่าใส่แล้วร้อนเกินไป ชุดดับเพลิงใหม่เป็นชุดดับเพลิงเทคโนโลยี่ ล่าสุดที่สำ�นักงานดับเพลิงและการช่วยชีวิตแห่ง รัฐน.ซ.ว.(FBEU)สั่งซื้อมาทั้งสิ้น 13,900 ตัว หรือตกราวตัวละ 1,245 เหรียญสำ�หรับเจ้า

หน้าที่ดับเพลิงทั่วรัฐน.ซ.ว. แต่สหภาพพนักงานดับเพลิง (FBEU) ออกมากล่าวว่า สหภาพฯได้รับเรื่องร้องเรียน จำ�นวนมากอ้างว่าชุดดับเพลิงใหม่ถูกออกแบบ มาอย่างไม่เหมาะสม และไม่มสี ว่ นเปิดปิดอย่าง เหมาะสมกับเหตุฉุกเฉินหนักเบาส่วนบุคคล ชุ ด ดั บ เพลิ ง ดั ง กล่ า วผลิ ตโดย Pacific Brands ได้เพิม่ “ส่วนกันความชืน้ ” ระหว่างเนือ้

เสนอปรับพ่อแม่ $1,000 หากลูกเข้าร้านขายเหล้า 21 ก.ย. 2012 ผู้อยู่ในวัยที่ยังไม่สามารถ ดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย และผู้ปกครอง ของพวกเขาอาจจะถูกสั่งปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ หากพบว่าบุตรหลานของพวกเขาพยา ยามเข้าไปในสถานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่นผับและบาร์) หรือแม้แต่เพียงก้าวเท้าเข้าไป ในร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นภาย ใต้ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายใหม่ของกลุ่มอุตสาห กรรมผับและสโมสรในรัฐน.ซ.ว. นาย Paul Nicolaou ผู้อำ�นวยการบริหาร ของสมาคมโรงแรมแห่งออสเตรเลีย (AHA) กล่าวว่าผู้ปกครองสมควรที่จะมีหน้าที่รับผิด สอบต่อการที่บุตรหลานของพวกเขาเข้ามาใน พื้ น ที่ จำ � หน่ า ยสุ ร าและเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และรัฐบาลน.ซ.ว.สมควรหามาตรการในการ ป้องกันไม่ให้เยาวชนพยายามลองของด้วยการ หาวิธีต่าง ๆ เข้าไปในผับและบาร์จนกว่าพวก เขาจะมีอายุพอที่จะได้รับอนุญาต เขากล่าวว่าเยาวชนควรที่จะรับรู้โทษของ เขา จากความพยายามลักลอบเข้ามาในผับหรือ สโมสรว่าพวกเขาจะมีโทษปรับ และถ้าเยาวชน ผู้กระทำ�ผิดไม่มีค่าปรับ จะเป็นหน้าที่ของผู้ ปกครองที่จะต้องชำ�ระค่าปรับแทน จากนั้น ผู้ปกครองก็ไปหาวิธีไล่เบี้ยกับบุตรหลานของ พวกเขาเอาเอง ภายใต้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปัจจุบนั กำ�หนดค่าปรับไม่เกิน 400 เหรียญ หาก เยาวชนถูกจับได้ว่าเข้าไปในสถานบริการเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ แต่สมาคมโรงแรม (หมายถึง กลุ่มสมาคมผับและสโมสรที่จำ�หน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) ต้องการให้กฎหมายนี้ขยายไปถึง การเข้าไปในร้านจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำ�หรับผู้ที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี พร้อมกับการเพิ่ม ค่าปรับเป็นระหว่าง 500 ถึง 1,000 เหรียญ จากตั ว เลขของรั ฐ บาลรั ฐ น.ซ.ว.พบว่ า ในระหว่างปี 2009 ถึง 2011 ศาลได้ตัดสินผู้ ประกอบการผับและสโมสรมีความผิดต่อการ จำ � หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ ห้ กั บ เยาวชน ทั้งสิ้น 79 คดีและมีตำ�รวจหรือเจ้าหน้าที่ของ สำ � นั ก งานควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ - การ พนันและม้าแข่งสั่งปรับทั้งสิ้น 155 รายโดยมี โทษตั้งแต่ปรับ 1,100 เหรียญไปจนถึงจำ�คุก 12 เดือน ทางด้านสมาคมโรงแรมซึ่งเป็นตัวแทน

ของผั บ และสโมสรกว่ า 1,700 แห่ งในรั ฐ น.ซ.ว.ผู้ผลักดันให้เกิดความสมดุลในหน้าที่รับ ผิดชอบระหว่างผู้ประกอบการกับเยาวชนและผู้ ปกครองต่อรัฐสภาทีก่ �ำ ลังจะมีขนึ้ ในการประชุม ในเร็ว ๆ นี้ ในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้ รัฐบาลรับ หลักการทีจ่ ะเพิม่ โทษทางอาญาแก่ผปู้ กครองต่อ ความรับผิดชอบหากพบพวกเขาเสพของมึนเมา ในงานปาร์ตสี้ ว่ นบุคคล โดยมีโทษจำ�คุกสูงสุด ไม่เกิน 12 เดือน ภายใต้ขอ้ เสนอในครัง้ นัน้ ยังมี สาระสำ�คัญอื่น ๆ ดังนี้ -ในการจัดงานปาร์ตี้ที่มีเยาวชนร่วมงาน ในอาคารสถานที่สาธารณะ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย 2 คนต่อแขกทุก ๆ 100 คน -กฎหมายให้อำ�นาจตำ�รวจในการนำ�เยาว ชนทีอ่ ายุต�่ำ กว่า 15 ปีออกจากงานบริเวณทีจ่ อด รถสาธารณะหรือมีอ�ำ นาจเข้าตรวจค้นผูม้ อี ายุต�่ำ กว่า 18 ปีภายในสถานที่จำ�หน่ายสุราและเบียร์ -เพิม่ โทษต่อผูจ้ ดั หา หรือใช้เอกสารแสดง บุคคลปลอม นอกจากมาตรการในการรับมือเยาวชน ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ สถานจำ � หน่ า ยสุ ร าและเบี ย ร์ แ ล้ ว รัฐบาลยังรับหลักการ ในการห้ามผู้ปกครอง ดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่รวมถึงงานเลี้ยง อาหารค่ำ�, งานเต้นรำ�, คอนเสิร์ต และงานเลี้ยง สำ�เร็จการศึกษาเป็นต้น ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับมูลนิธิ สิ่งเสพติดแห่งออสเตรเลีย (ADF) เรียกร้อง ให้ผู้นำ�การศึกษานำ�เอา “กลยุทธในการจัดการ แอลกอฮอล์” มาใช่้เพื่อหยุดยั้งผู้ปกครองเป็น ตัวอย่างไม่ดีงามต่อเด็กในการดื่มของมึนเมา ภายในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ADF ออกมาให้ความเห็น หลังจากพบ จำ�นวนเยาวชน โดยเฉพาะในวัยเรียนเริม่ ทดลอง ดืม่ แอลกอฮอล์กนั มากขึน้ ส่วนหนึง่ เพราะพวก เขาเห็นผู้ปกครองดื่มของมึนเมาเป็นตัวอย่าง การผลักดันของ ADF เกิดขึ้นหลังจาก สมาคมแพทย์แห่งออสเตรเลีย (AMA) ออกมา เรียกร้องให้ยกเพดานอายุการดืม่ แอลกอฮอล์ตาม กฎหมายเพิ่มเป็น 25 ปี เพื่อลดปัญหาการใช้ ความรุนแรง และเป็นการหยุดเยาวชนจากการ เป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง

ชุดดับเพลิงเก่า (ซ้าย) ผ้าทีส่ ามารถกันความร้อนได้มากกว่าชุดดับเพลิง เดิม และเพิม่ การป้องกันต่อไอร้อนได้ดอี กี ด้วย แต่พนักงานดับเพลิงกลับพบว่า “ส่วนกัน ความชื้น” ทำ�ให้พวกเขารู้สึกร้อนจนแทบทน ไม่ได้ และแทบเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสวม ชุดดับเพลิงใหม่ตลอดเวลาในระหว่างเดินทาง ไปและกลับจากการปฏิบัติภารกิจ การเปลี่ยน และใส่ชดุ ก็เท่ากับเป็นสูญเสียเวลาอันมีคา่ ในการ ปฏิบัติงานฉุกเฉิน พวกเขายังเห็นว่า ซิปของชุดดับเพลิงใหม่ มีความไม่เหมาะสม กระเป๋าเสื้อก็ถูกออกแบบ ให้เล็กลงจนไม่สามารถใส่วิทยุสื่อสารตามข้อ กำ�หนดของพนักงานดับเพลิง และรองเท้าบู๊ท สวมใส่แล้วทำ�ให้ไม่ทะมัดทะแมงเหมือนรุน่ เก่า ชุดดับเพลิงดังกล่าวได้ถูกแจกจ่ายไปตาม สถานีดับเพลิง 53 แห่งทั่วรัฐน.ซ.ว.แต่ละตัวจะ มีไมโครชิปที่สามารถบอกให้ทราบว่าเป็นของ พนักงานคนใด ในกรณีที่ชุดดับเพลิงถูกส่งมา ทำ�ความสะอาดจะถูกส่งกลับถูกกับบุคคลอย่าง ไม่ผิดพลาด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งกล่าวว่า พวก เขาไม่ เ ถี ย งว่ า ชุ ด ดั บ เพลิ งใหม่ มี ร ะบบการ ป้องกันไฟที่ดีขึ้น แต่เขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสม ที่จะทำ�มาใช้ในออสเตรเลีย แม้ชุดดังกล่าวจะ ได้รับการยอมรับในยุโรปก็ตาม นาย Jim Casey เลขาธิการสหภาพ FBEU กล่าวว่าสหภาพจะจัดให้มีการประชุมเพื่อหารือ เกี่ยวกับชุดดับเพลิงใหม่ในวันพฤหัสฯที่ 27 กันยายนนี้

และชุดดับเพลิงใหม่ (ขวา) ทางด้านสำ�นักงานดับเพลิงฯรัฐน.ซ.ว.ได้ ออกมาปฏิ เ สธข้ อ กล่ า วหาของฝ่ า ยพนั ก งาน โดยกล่าวว่าข้อร้องเรียนที่รับได้มีเพียงปัญหา ของซิปที่ทำ�งานไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งถูกไฟลวกที่ขา แต่ สาเหตุทพี่ บก็เนือ่ งจากผูส้ วมใส่ไม่ได้รดู ซิปอย่าง ถูกวิธีตั้งแต่แรก โฆษกหญิงของสำ�นักงานดับเพลิงกล่าว ว่า ซิปที่ใช้กับชุดดับเพลิงรุ่นใหม่แท้จริงเป็น ซิปแบบเดียวกับชุดดับเพลิงรุ่นเก่าอย่างไม่ผิด เพีย้ น และพนักงานดับเพลิงทุกคนก็ได้รบั คูม่ อื แนะนำ�การใช้แล้ว เธอกล่าวว่า ข้ออ้างที่ว่ากระเป๋าเสื้อเล็ก เกินไปจนไม่สามารถใส่วิทยุสื่อสารได้ถือเป็น สิ่งไม่ถูกต้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนได้ รับชุดหนังที่บรรจุกล่องที่มีคลิปสำ�หรับติดวิทยุ อยู่กับเข็มขัดรัด ส่วนกระเป๋าดังกล่าวไม่ได้ ถู ก ออกแบบสำ � หรั บใส่ วิ ท ยุ สื่ อ สาร จุ ด ที่ ถู ก ออกแบบที่แท้จริงคือคลิปที่เข็มขัด โฆษกหญิงกล่าวว่า สำ�หรับเรื่องกางเกง และร้องเท้าบูทรุ่นใหม่ จากการสอบถามพบว่า พนักงานดับเพลิงส่วนใหญ่พอใจ ภายใต้งบประมาณล่าสุดรัฐบาลรัฐน.ซ.ว. ได้ตัดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารลงอย่าง มาก สำ�นักงานดับเพลิงรัฐน.ซ.ว.ก็โดนตัดราย จ่าย 64 ล้านเหรียญภายในสี่ปีข้างหน้า ซึ่ง สหภาพอ้างว่าอาจจะส่งผลให้ต้องปิดสถานีดับ เพลิงบางแห่งในอนาคต

เสนอกฎหมายเพิ่มอำ�นาจรัฐ

จำ�คุกยาวนักโทษร้ายแรง 23 ก.ย. 2012 นาย Greg Smith ร.มต. สำ�นักงานอัยการรัฐน.ซ.ว.ได้เตรียมที่จะเสนอ กฎหมายใหม่ให้นักโทษที่มีพฤติกรรมรุนแรง และส่อเค้าเป็น “ระเบิดเวลา” ทีจ่ ะก่อคดีอกี เมือ่ ได้รบั การปล่อยตัวออกจากคุก จะถูกขังอยูใ่ นคุก ต่อไปตราบนานเท่านานตามทีก่ ฎหมายจะทำ�ได้ นาย Smith อ้างว่าเขาต้องการปกป้อง คนในชุมชนจากฆาตกร, ผู้ใช้อาวุธปล้น และ นักโทษคดีเรียกค่าไถ่ที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถ กลับมาเป็นคนดีได้จะต้องอยู่ในคุกต่อไป เขากล่าวว่านักโทษหลายคนเหมือน “ระ เบิดเวลา” ที่คอยจะออกจากคุก แล้วก่อคดีใหม่ ซึง่ คนในสังคมไม่รวู้ า่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ไร และเหยือ่

เป็นใคร การออกมากล่าวของนาย Smith เกิด ขึ้นหลังจากมีรายงานจากสำ�นักงานราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าจะมีนักโทษถูกจัดชั้นมีความเสี่ยงสูง จำ�นวน 14 คนอายุระหว่าง 23 ปีถึง 65 ปีจะ ถูกปล่อยออกมาภายใน 3 ปีข้างหน้าส่วนใหญ่ ก่อคดีฆาตกรรม, ทารุณกรรม, ใช้อาวุธปล้น, ลักพาตัว และทำ�ร้ายร่างกายจนผู้อื่นได้รับบาด เจ็บสาหัส พวกเขาเหล่านี้ยังมีประวัติประพฤติ ไม่ดีในระหว่างถูกจำ�คุก นักโทษคดีฆา่ คนตายรายหนึง่ มีประวัตกิ อ่ คดีมาตลอด 20 ปีก่อนเข้าคุกที่รวมถึงใช้อาวุธ ปล้น และทำ�ร้ายร่างกายเหยื่อ ในระหว่างจำ�คุก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 40


พนักงาน ABC หายกลางเมือง พบเหยื่อถูกข่มขืนและฆ่าปิดปาก 24 ก.ย. 2012 นาง Jill Meagher พนักงาน ฝ่ายอาคันตุกะสัมพันธ์ของสถานีวิทยุ ABC ใน นครเมลเบิรน์ ได้หายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่าง เดินออกจากผับเพื่อกลับบ้านที่ห่างกันไม่ถึง 5 นาที ก่อนตำ�รวจพบกลายเป็นศพ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ย่าน Brunwick ในเขตเมืองชั้นในของเมลเบิร์นของคืนวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน เมื่อเธอและเพื่อนร่วมงานวิทยุ ABC เข้าไปดื่มกันที่ผับ Brunswick Green ที่ ถนน Sydney Rd. พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมง ที่นี่จนกระทั่งผับปิดบริการในเวลาตี 1 จากนั้นนาง Meagher และนาย Tom Wright เพื่อนร่วมงานได้เข้าไปดื่มต่อกันที่ Bar Etiquette ซึ่งอยู่ใกล้กับผับเดิมที่ถนน Sydney Rd. จนกระทั่งเวลาประมาณ 1.33 น.ของวัน ที่ 22 กันยายนทั้งสองได้ออกจากผับ โดยนาย Wright เสนอที่จะเดินไปส่งเธอถึงบ้านที่ถนน Luk Way แต่นาง Meagher ปฏิเสธเพราะเป็น ทางทีเ่ ธอเดินประจำ�และไม่ไกลจากบ้านของเธอ นับจากจุดนี้ไม่มีใครเห็นนาง Meagher ผู้มีเชื้อสายไอริชวัย 29 ปีอีกเลย นอกจาก ในเวลา 1.43 น. เธอได้โทรศัพท์ไปถึงนาย Michael McKeon น้องชายที่นครเพิร์ทเพื่อ สอบถามอาการของบิดาที่ป่วยเป็นโรคลมปัจจุ

แผนที่ที่เกิดเหตุ ก. คือจุดที่กล้อง CCTV ถ่ายภาพได้ ข. คือจุดที่พบกระเป๋า และ ค.คือบ้าน พักของนาง Meagher นาง Jill Meagher บัน และในเวลา 6.30 น.มีผู้พบกระเป๋าถือของ นาง Meagher ตกอยู่ภายในซอยไม่ไกลจากหัว มุมระหว่างถนน Sydney Rd. และถนน Hope St. ต่อมาพบว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถูกปิดเครื่อง และบัตรธนาคารและเงินสดได้หายไป รายงานข่าวเพิ่มเติมในวันที่ 25 กันยายน ตำ�รวจพบหลักฐานสำ�คัญจากกล้อง CCTV ของ ร้านบูตกิ ขายชุดเจ้าสาวและชุดราตรีส�ำ หรับสตรี ที่เลขที่ 517 ที่ถนน Sydney Rd. พบว่านาง

คนร้ายที่ถ่ายได้จากกล้อง CCTV เขาสร้างความวุ่นวายและก่อความผิดทางวินัย หลายสิบครั้งเขายังต่อต้านและหลีกเลี่ยงไม่การ เข้าโครงการฟื้นฟูของเรือนจำ� นักโทษรายนี้ แม้แต่บิดามารดาและพี่น้องยังแสดงความวิตก กังวลหากเขาได้รับการปล่อยตัวออกมา ภายใต้กฎหมายปัจจุบันถ้ารัฐบาลตัดสิน คัดค้านการปล่อยตัวนักโทษก่อเหตุรุนแรง รัฐ บาลจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา โดยจะมีกลุ่ม บุ ค คลและองค์ ก รอิ ส ระเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย เป็นต้นว่าจิตแพทย์ และคดีส่วนใหญ่รัฐบาลจะ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ภายใต้รายงานของสภาพิจารณาการลง โทษผู้กระทำ�ผิดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอดีต รัฐบาลพรรคเลเบอร์ได้เสนอแนะให้ยงั คงจองจำ� นักโทษดังกล่าวและขยายโครงการบำ�บัดฟื้นฟู แก่นักโทษคดีรุนแรงต่อไป นับจากนั้นมาข้อ

เสนอนี้ได้ถูกนำ�มาใช้กับนักโทษคดีข่มขืนร้าย แรงในปี 2006 โดยมีนักโทษคดีข่มขืน 42 คน เข้าข่ายอยู่ในโครงการดังกล่าว และขณะนี้ยัง เหลือนักโทษอีก 7 คนยังถูกจองจำ�อยูใ่ นเรือนจำ� นาย Smith กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงมี ความสำ�คัญ เพราะกฎหมายปัจจุบันเปิดช่องให้ นักโทษสามารถเมินเฉยต่อโครงการบำ�บัดต่าง ๆ ที่สถานกักกันเสนอ พวกเขาเพียงแค่รอเวลา ปล่อยตัวเท่านัน้ โดยไม่มแี นวโน้มว่าพวกเขาจะ กลับตัวกลับใจเป็นคนดีเมื่อถูกปล่อยตัวออกมา เขากล่าวว่า คนในชุมชนมีสิทธิที่จะปก ป้องตนเองจากสิ่งเลวร้ายที่จะมาคุกคาม โดยมี ช่องโหว่ของกฎหมาย ที่อาชญากรรมใช้ความ รุนแรงถูกปล่อยตัวโดยปราศจากทัณฑ์บนหรือ เมื่อช่วงทัณฑ์บนของเขาสิ้นสุดลง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 41

Meagher ได้เดินผ่านร้านดังกล่าวในเวลา 1.41 น. ทำ�ให้ตำ�รวจเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเธอได้ โทรศัทพ์ถึงน้องชายในเวลา 1.43 น.ในขณะถึง หัวมุมถนน Hope St. ซึ่งเหลืออีก 100 เมตร เศษก็จะถึงบ้านพักที่เธออาศัยอยู่กับนาย Tom Meagher สามี และน่าจะเป็นจุดที่มีเหตุร้ายเกิด ขึ้น เพราะกระเป๋าถือของเธอได้ตกอยู่บริเวณดัง กล่าวอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนั้นกระเป๋าถือของนาง Meagher ยังจะเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะสืบหาตัวคนร้าย ซึ่ง ขณะนี้ถูกส่งไปพิสูจน์ลายมือและ DNA ของ คนร้ายที่อาจติดมากับกระเป๋าถือ ในวันที่ 26 กันยายนตำ�รวจรัฐวิกตอเรีย ได้ตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่ ร้านบูติกว่าขณะที่นาง Meagher เดินผ่านร้าน ดังกล่าวในท่าทางคล้ายกับผละจากการพูดกับ ชายคนหนึ่ง และกำ�ลังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้น มาเธอก็พ้นจากการจับภาพของกล้องไป แต่ 8 นาทีกอ่ นหน้านีช้ ายคนนีไ้ ด้เดินผ่าน กล้อง CCTV ของร้านไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเข้าใจว่าเขาได้เดินสวนกับนาง Meagher ที่ จุดใดจุดหนึ่งบนถนน Sydney Rd. หรืออาจ ได้พูดคุยกับเธอ (เพราะจากระยะที่เธอเดินจาก ผับมาถึงร้านบูติกกินเวลานานเกินไป) และชาย คนนั้นยังเดินตามเธอผ่านหน้าร้าน หลั งจากประเมิ น อย่า งรอบคอบแล้วตำ � รวจได้ตัดสินใจเผยแพร่ภาพชายผู้ต้องสงสัยเผื่อ ว่าจะมีผใู้ ดทราบหรือพบเห็นชายดังกล่าวให้โทร แจ้งเบาะแสไปที่ Crime Stopers เพราะในช่วงที่ เกิดเหตุกล้องจับภาพได้วา่ มีผเู้ ดินผ่านหน้าร้านบู ติกจำ�นวน 7 คนรวมถึงนาง Meagher และผู้ ต้องสงสัยนอกจากนั้นยังมีรถยนต์และรถแท็กซี่ วิ่งผ่านไปมาอีกด้วย สำ�หรับชายผู้ต้องสงสัยอยู่ ในชุดเสื้อสีฟ้าอมเทา มีฮูดสวมกางเกงยีนสีฟ้า จางดังภาพ ในขณะที่ตำ�รวจ, นาย Meagher สามีเตรียมใจรับสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาด คิดที่อาจเกิดขึ้นได้ วันที่ 27 กันยายน ตำ�รวจสามารถจับกุมผู้ ต้องสงสัยได้เป็นชายวัย 41 ปีจากย่าน Coburg ในเมลเบิร์น เขาเป็นคนเดียวกับผู้ชายที่สวม เสื้อสีฟ้ามีฮูดที่กล้อง CCTV จับภาพได้ โดย ตำ�รวจหน่วยปราบปรามคดีอาชญากรรมของเมล เบิร์นตามไปจับเขาได้โดยละม่อมที่บ้านพักใน เวลา 14.30 น.ของวันที่ 27 กันยายน หนึ่งวัน หลังจากเผยแพร่ภาพ และการรับเรื่องจากผู้ให้ เบาะแสที่หลั่งไหลเข้ามา เขาถูกนำ�ตัวไปสอบปากคำ�ที่สถานีตำ�รวจ ก่อนถูกตั้งข้อหาข่มขืนและฆ่านาง Meagher จากนั้นจึงถูกนำ�ตัวไปขึ้นศาลเพื่อพิจารณารับ ฟ้องคดี ซึ่งศาลปฏิเสธการให้ประกันตัวและ

สั่งฝากขังจำ�เลยไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี ในวันที่ 18 มกราคมปี 2013 ในเวลา 22.00 น.เขาถูกนำ�ตัวออกจาก สถานีตำ�รวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไปชี้สถานที่ที่เขา ฝังศพนาง Meagher จนกระทั่งเวลาหลังเที่ยง คืนของวันใหม่จึงพบศพเธอถูกฝังไว้อย่างตื้น ๆ ห่างจากถนน Blak Hill Rd. เข้าไปในพุ่มไม้ ประมาณ 5 ถึง 6 เมตร ที่บริเวณพื้นที่เปลี่ยว ของ Gisborne South ห่างจากเมลเบิรน์ ไปทาง ตะวันตกเฉียงเหนือ 45 ก.ม. ในวันนี้ (27 กันยายน)สื่อมวลชนได้เปิด เผยประวัติของนาง Meagher ว่า เธอเกิดที่ Drogheda เมืองชนบทห่างจากกรุงดับลินเมือง หลวงของประเทศไอร์แลนด์ไปทางเหนือ 40 ก.ม. ได้อพยพมาอยู่ออสเตรเลียเมื่อเธออายุ 10 ปี หลังจากทีบ่ ดิ าของเธอได้งานทำ�ในนครเพิรท์ แต่ เ ธอได้ ก ลั บ ไปใช้ ชี วิ ต วั ย เรี ย นที่ ไอร์ แ ลนด์ ใ นชั้ น มั ธ ยมปลาย และเข้ า ศึ ก ษา ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ดั บ ลิ นในสาขาภาษาอั ง กฤษ, สังคมศาสตร์และจิตวิทยา ในปี 2008 เธอได้ สมรสกับนาย Meagher ซึ่งเป็นคนเมืองดับลิน จากนั้นในปี 2009 จึงอพยพมาอยู่ที่เมลเบิร์น โดยเธอทำ�งานกับสถานีวิทยุ ABC ส่วนสามี ของเธอทำ�งานเป็นดี.เจ. แต่นาง Meagher ก็ยงั ติดต่อกับเพื่อนสนิทที่บ้านเกิดและมหาวิทยาลัย อย่างสม่ำ�เสมอ ในวันที่ 28 กันยายนข้อมูลของคนร้าย ได้ถูกเปิดเผยออกมามีชื่อว่านาย Adrian Ernest Bayley อดีตนักโทษคดีขม่ ขืนทีถ่ กู ปล่อยตัวออก มาและยังอยู่ในระหว่างทัณฑ์บน ในปี 2002 นาย Bayley ถูกตัดสินจำ�คุก 11 ปีจากข้อหาข่มขืนหญิงสาว 5 คนในต่าง กรรมต่างวาระกันเป็นจำ�นวน 16 ครั้ง โดย ศาลให้สิทธิปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บนหลังจำ�คุก ไปแล้ว 8 ปี และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาถูก ดำ�เนินคดีอีกครั้งในข้อหาทำ�ร้ายร่างกายชายวัย 20 ปีนายหนึ่งในย่าน Geelong ด้วยการต่อย ชายดังกล่าวสลบอยูท่ หี่ น้าคาเฟ่ในเดือนสิงหาคม ปี 2011 โดยศาลตัดสินจำ�คุก 3 เดือนก่อนถูก ปล่อยตัวออกเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับติด ทัณฑ์บน ในวันที่ 29 กันยายน นาย Ted Baillieu นายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียได้เรียกร้องให้เทศ บาลเมลเบิร์นทำ�การตรวจสอบและปรับ ปรุง ระบบกล้องวงจรปิด หลังจากพบว่าไม่มีกล้อง ของเทศบาลใด ๆ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ นาง Meagher แม้ว่าจะเป็นเขตที่อยู่ในเมือง ชั้นใน เป็นย่านท่องเที่ยวในย่ามค่ำ�คืนและมีคน พลุกพล่านก็ตาม


ชายวัย 49 ถูกแท็กซี่ทับตาย เพียงแค่ไม่มีค่าโดยสาร $43 กรงเล็บอำ�มหิต สวัสดีคะ่ ฉบับนีด้ ฉิ นั ขอ ประเดิมด้วยเรือ่ งการเมืองจาก การประชุ ม ในรั ฐ สภาในวั น ที่ท่านนายกฯและผู้นำ�พรรค ฝ่ายค้านมีภาระกิจสำ�คัญจึงไม่ ได้มาร่วมประชุม ภาพนี้เป็น ภาพส.ส.จูลี บิสชอป รองผูน้ �ำ พรรคฝ่ า ยค้ า นทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น บิ๊กบอสเถลิงอำ�นาจแทน เจ๊จูลีคงส่งเสียงดังไปหน่อย จนกระทั่งนางแอนนา เบิร์ก รักษาการ แทนประธานสภาฯสั่งให้หยุดตระโกนเสียงดังใส่คนอื่น แล้วภาพนี้จึงเกิดขึ้นค่ะ เจ๊จูลีแกโต้ตอบด้วยการเดินไปกระซิบที่ข้างหูแทน ภาพนี้เจ๊ไปกระซิบที่ข้างหูส.ส.คริสโต เฟอร์ ไพน ในขณะที่มือซ๊ายแปะลงไปที่ศีรษะของเขา แต่ถ้าใครมีหนังสือพิมพ์เดอะซิดนีย์มอร์ นิงเฮเริล์ดฉบับวันที่ 19 กันยายน ลองเปิดไปที่หน้า 2 จะเห็นว่า นิ้วกลางและนิ้วชี้ของเจ๊เปลี่ยน จากกางนิ้วมาเป็นจิกลงไปที่ศีรษะค่ะ เครือข่ายทางสังคมเว็บหนึ่งเอาภาพนี้ไปลง แล้วใส่คำ�พูดให้ว่า “ไอ้หนูน้อยที่น่าสงสาร ขอฉันเอาพยาธิตัวตืดออกจากหัวของเธอหน่อยนะ”..........ฮิ..ฮิ

อดีต-ปัจจุบัน 1 ภาพนี้ เ ป็ น การ์ ตู น ล้ อ เลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์ ในนสพ.เดลี เ ทเล กร๊าฟฉบับวันที่ 28 กันยายน มี ข้ อ ความเขี ย นใต้ ภ าพว่ า “ความโรแมนติกในอดีตได้ หายไป” ภาพซ้ายเป็น “อดีต” เป็นภาพชายคนหนึ่งบอกทาง คนที่อยู่ในรถว่า “คุณขับลง ใต้ไปตามทางด่วนแปซิฟกิ ไฮเวย์, ไปตามทางด่วนพรินเซสไฮเวย์, มุง่ ตรงไปทางด่วนนิวอิงแลนด์ แล้วจากนั้นเข้าสู่ทางด่วนฮูมครับ” ภาพขวาเป็น “ปัจจุบัน” ชายคนเดิมบอกเส้นทางว่า “เอ็ม2497, เอ็ม924, เอ็ม612 จาก นั้น 427 อีสต์ครับ”.........ฮิ...ฮิ

อดีต-ปัจจุบัน 2

25 ก.ย. 2012 นาย John Brown วัย 49 ปีได้เสียชีวิตจากการถูกแท็กซี่เคลื่อนตัวออกใน ขณะที่เขายื่นตัวเข้าไปในเบาะหน้าข้างคนขับ เป็นเหตุให้เขาพลัดตกไปกองบนท้องถนนถูกล้อ หลังทับเสียชีวติ จากเหตุเพียงไม่มเี งินค่าโดยสาร 43 เหรียญเท่านั้น เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อนาย Brown ขึ้นรถแท็กซี่จากบ้านในย่าน Lalor Park ทาง ตะวันตกของซิดนีย์เพื่อเอาคอมพิวเตอร์แล็บ ท็อปไปจำ�นำ�ที่โรงรับจำ�นำ� Blacktown Cash Converters ในย่าน Kings Park แต่เมื่อไปถึง ร้านในเวลา 16.00 น.เศษร้านได้ปิดไปแล้ว เขา จึงให้แท็กซี่ไปส่งที่บ้านนาย Daniel Brown บุตรชายของเขาที่ถนน Small St. ในย่าน Marayong เมื่อมาถึงนาย Brown ถามทุกคนในบ้าน เพือ่ ขอยืมเงิน 43 เหรียญมาจ่ายค่าโดยสาร แต่ ไม่มใี ครมีเงิน ทำ�ให้เขากลับมาบอกคนขับแท็กซี่ ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสาร นาง Kate Brown น้องสาว (หรือพี่สาว) ของผู้ตายซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกล่าวว่า นาย Brown ได้แนะนำ�ให้พนักงานขับแท็กซี่ โทรเรียกตำ�รวจเพือ่ มาแก้ปญ ั หา แต่คนขับแท็กซี่ ตระโกนว่า “ไม่เอาตำ�รวจ...ไม่เอาตำ�รวจ” ญาติคนอื่น ๆ ที่ออกมายืนดูอยู่ที่ระเบียง บ้านกล่าวว่า จากนั้นนาย Brown ได้ก้มตัว เข้าไปหยิบคอมพิวเตอร์ที่วางไว้บนเบาะผู้โดย สารข้างคนขับ เขาเห็นพนักงานขับแท็กซี่เอา มือจับคอมพิวเตอร์ไว้ แล้วเร่งเครือ่ งออกรถไป ในขณะที่รถออกไปนาย Brown ก็ไม่ ยอมปล่อยทำ�ให้เขาถูกลากไปอีกไม่กี่เมตรก่อน

นาย John Brown เสียหลักล้มกลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถเป็นช่วงที่ล้อ หลังทับศีรษะของเขาพอดี แต่คนขับก็ไม่หยุด เขายังขับต่อไป แพทย์ประจำ�หน่วยรถพยาบาลเคลือ่ นทีไ่ ด้ มาที่เกิดเหตุ แต่การช่วยชีวิตไม่เป็นผล เขาเสีย ชีวิตต่อหน้าญาติพี่น้องกว่าสิบคน รวมถึงเด็ก หญิงผู้เป็นหลานปู่อีกจำ�นวน 3 คน นาง Brown กล่าวว่าทุกคนในบ้านอยู่ใน สภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง เรื่องมีเงินติดตัว 43 เหรียญเพือ่ ให้ยมื จ่ายค่าแท็กซีถ่ อื เป็นเรือ่ งทีแ่ ทบ เป็นไปไม่ได้ ทางด้านตำ�รวจเจ้าของคดีกล่าวว่า คนขับ แท็กซี่ในวัย 32 ปีได้เข้ามอบตัวที่สถานีตำ�รวจ Blacktown เขาได้ถูกสอบปากคำ� ก่อนตำ�รวจ อนุญาตให้กลับไปก่อน โดยจะมีการสอบปากคำ� เพิม่ เติมภายหลัง ขณะนีย้ งั ไม่มกี ารตัง้ ข้อหาใด ๆ

เผยอพาร์ทเมนท์ปลาซาดีน ยูนิตสองห้องนอนอยู่ 20 คน 27 ก.ย. 2012 เหตุการณ์นักศึกษาจีน เสี ย ชี วิ ต จากเพลิ ง ไหม้ อ พาร์ ท เมนท์ ใ นย่ า น Bankstown ทำ �ให้ รั ฐ บาล, ประชาชนและ สื่ อ มวลชนตื่ น ตั ว หั น มาสนใจที่ อ ยู่ อ าศั ย บน อาคารสูง พบว่าแทบทุกแห่งมีผู้เช่าอยู่อาศัย กันหนาแน่นไม่ต่างจากปลาซาดีนอัดกระป๋อง โดยเฉพาะในพื้นที่กลางใจเมืองซิดนีย์

นาย Colin Vokofsky ซึ่ ง ทำ � ธุ ร กิ จ แลนด์ลอร์ดให้เช่าอพาร์ทเมนท์ของเขาจำ�นวน 9 แห่ งในย่ า นธุ ร กิ จ กลางใจเมื อ งของซิ ด นี ย ในนาม Vokofsky & Brown กล่าวว่าเขามี ประสบการณ์เข้าไปดูแลการรือ้ ถอนฝากัน้ ห้องที่ ผู้เช่าทำ�ไว้หลังหมดสัญญาถึง 30 ครั้ง เขากล่าวว่าอพาร์ทเมนของเขาส่วนใหญ่

ภาพนี้ เ ป็ น การ์ ตู น ล้ อ เลียนฯของคุณวอร์เรน บรา วน์ ฉ บั บ วั น ที่ 18 กั น ยายน เป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ชาว มุสลิมชุมนุมประท้วงที่ซิดนีย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน แล้ว มีเด็กวัย 3 ขวบถือป้ายให้ตัด หั ว ทุ ก คนที่ ดู ห มิ่ น ท่ า นนบี มุ ฮัมมัด จนกลายเป็นเรื่องเป็น ราวใหญ่โต ภาพซ้ายเขียนว่า “ออสเตรเลียในอดีต” มีชายคนเดียวกันกับภาพข้างบน กำ�ลังสอนเด็ก เล่นคริกเก็ตโดยกล่าวว่า “หนูต้องจับอย่างนี้นะ” ภาพขวาเป็น “ออสเตรเลียในปัจจุบัน” เป็น ภาพชายมุสลิมกำ�ลังสอนเด็กถือดาบด้วยคำ�พูดที่ว่า “หนูต้องจับอย่างนี้นะ”........ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

อพาร์ทเมนท์ที่ถนน Bunn St.ย่าน Pyrmont THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 42


ศาลไฟเขียวภรรยาน้อย รถพังจิ๊บจ๊อยซื้อใหม่ได้ ฟ้องแบ่งทรัพย์อดีตสามี แต่ห่วงเพื่อนกลัวบาดเจ็บ 28 ก.ย. 2012 อดีตภรรยาน้อยและเมีย เก็บของนาย Richard Pratt มหาเศรษฐีระดับ ท็อปไฟว์ของประเทศผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้รับ ไฟเขียวจากศาลในการต่อสูเ้ พือ่ ขอแบ่งทรัพย์สนิ หลังศาลปฏิเสธความพยายามของฝ่ายภรรยา หลวงทีจ่ ะขัดขวางการต่อสูค้ ดีของนาง Madison Ashton อดีตภรรยาเก็บ นาง Ashton อดี ต นางแบบนิ ต ยสาร Penthouse และสาวเอสคอร์ทผู้เป็นภรรยาลับ ของผู้เฒ่า Pratt ได้ยื่นฟ้องของแบ่งทรัพย์สิน ของนาย Pratt เป็นเงิน 10 ล้านเหรียญ ตาม ที่เคยสัญญาด้วยวาจา แต่ถูกศาลตัดสินยกฟ้อง ทำ�ให้เธอยื่นอุทธรณ์ในขณะที่นางJeanne Pratt ภรรยาหม้ายของนาย Pratt ได้แต่งตั้งทีมกฎ หมายคัดค้านการอุทธรณ์ โดยอ้างว่านาง Ashton ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายกว่า 1 ล้านเหรียญ เพือ่ ทีศ่ าลจะอนุญาตให้เธอต่อสูค้ ดี “ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางกฎหมายพิ เศษ” ศาลสามารถมีคำ�สั่งให้ขบวนการพิจารณา คดีอุทธรณ์ไม่สามารถดำ�เนินต่อไป หากพบว่า ผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่มีเงินพอที่จะชำ�ระค่าใช้จ่ายทาง กฎหมาย แต่เนติบัณฑิตฝ่ายนาง Ashton ได้ยื่นใบ ประเมินภาษีของปี 2010 และ 2011 เพื่อพิสูจน์

นาง Madison Ashton ถูกเช่าโดยคนท้องถิ่น หลังจากเช่าแล้วก็ซอย พื้นที่ให้เช่าต่อ ผู้มาเช่าส่วนใหญ่คือนักเรียน ต่างชาติที่อยู่นานอย่างน้อย 6 เดือน ในอัตรา เตียงหรือที่นอนเบาะละ 100 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งเขาทราบมาว่าบางคนสามารถทำ�เงินได้ถึง 150,000 เหรียญต่อปีทีเดียว ครั้งหนึ่งเขาแทบช็อค เมื่อพบว่าอพาร์ท เมนท์ขนาดสองห้องนอนหนึง่ ห้องน้�ำ ในใจกลาง เมืองซิดนียข์ องเขามีคนเช่าอยูถ่ งึ 20 คน พวกเขา ใช้พนื้ ทีน่ อนแม้กระทัง่ ระเบียงยูนติ ห้องรับแขก ถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ ด้วยการขึงผ้าม่านกั้นเตียง นอนเป็นแบบสองชั้นทั้งหมด นาย Vokofsky กล่าวว่า เขาไม่มีอำ�นาจ ที่จะเข้าไปในห้องพักที่สงสัยว่าได้กระทำ�ผิดต่อ กฎหมายใด ๆ ถ้าผู้เช่าไม่อนุญาต จะมีโอกาส รับรู้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบความปลอดภัยใน ด้านเพลิงไหม้เท่านั้น ตัวอย่างการอยู่อย่างหนาแน่นอื่น ๆ เช่น

รายได้ของเธอ แต่ให้ถอื เป็นความลับ เนือ่ งจาก นาง Ashton ไม่ประสงค์จะเปิดเผย นอกจาก นั้นลูกความของเขายังมีบ้านและที่ดินเป็นหลัก ค้ำ�ประกันการจ่ายชำ�ระหนี้อีกด้วย ผู้พิพากษา Cliff Hoeben แห่งศาลพิจาร ณาคำ�อุทธรณ์ในซิดนีย์ยอมรับว่านาง Ashton มีรายได้ดีแต่ก็ไม่เพียงพอกับภาระที่จะชำ�ระหนี้ ทางกฎหมายหากแพ้คดี ในขณะทีท่ มี กฎหมายฝ่ายนาง Pratt กล่าว ว่า ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของพวกเขาในการทำ� คดีนี้ 1 ล้านเหรียญ และนาง Ashton ยังมีค่าใช้ จ่ายในการยื่นอุทธรณ์อีก 98,850 เหรียญ ทีมกฎหมายของนาง Pratt กล่าวว่า ทีม งานของเขาได้ตรวจสอบการจดทะเบียนกรรม สิทธิที่ดินในรัฐน.ซ.ว.แล้วไม่พบชื่อของนาง Madison Ashton หรือชื่อในอดีตของเธอคือ Mardi Heslop แต่อย่างใด แต่ผู้พิพากษา Hoeben กล่าวว่าเธออาจ เป็นเจ้าของในชื่อของอาคารร่วม หรือในชื่อ อื่น ๆ ของเธอ อย่างไรก็ตามนาง Ashton มิได้ ยื่นโฉนดบ้านให้ศาลดู แต่ศาลถือว่าไม่ใช่สาระ สำ�คัญ ในขณะที่ เ นติ บั ณ ฑิ ต ฝ่ า ยนาง Ashton แย้งว่าค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์น่าจะตกในราว 60,000 เหรียญไม่ใช่ 98,850 เหรียญตามที่ทีม กฎหมายฝ่ายนาง Pratt อ้าง ในระหว่างการดำ�เนินคดีในศาลแรก นาง Ashton กล่าวว่า เธอเป็นสาวเอสคอร์ทขาประจำ� ของผู้เฒ่า Pratt มาตั้งแต่ปี 1995 และ 1997 ก่อนทีเ่ ขาจะขอร้องให้เธอยุตอิ าชีพนีม่ าเป็นภรร ยาน้อยของเขาเพียงคนเดียวในระหว่างเดือน ตุลาคม 2003 จนถึงกลางปี 2004 เธออ้างถึงข้อ ตกลงระหว่างกันว่า นาย Pratt จะจ่ายค่าเลี้ยง ดูให้เธอปีละ 500,000 เหรียญ และตั้งกองทุน ทรัสต์ให้กับบุตรของเธอจำ�นวน 5 ล้านเหรียญ, จ่ายให้เป็นค่าเดินทางอีกปีละ 30,000 เหรียญ และค่าเช่าที่พักอาศัยปีละ 36,000 เหรียญซึ่ง เธอยอมตกลงยกเลิกอาชีพสาวเอสคอร์ทบริการ ลูกค้าระดับไฮคลาส มาเป็นภรรยาน้อยของ

29 ก.ย. 2012 นักศึกษาจากประเทศจีน ผู้ซึ่งให้เพื่อนยืมรถราคาแพงไปขับ แล้วเกิด อุบัติเหตุจนสภาพรถจากใหม่เอี่ยมกลายเป็น เศษเหล็ก กล่าวว่าเขารู้สึกโล่งใจที่เพื่อนของ เขาไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ส่วนเรื่องรถเขา ไม่เสียดายสามารถหาซื้อใหม่ได้ แต่เพื่อนแท้ หาใหม่ไม่ได้ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ร ถ คั น ง า ม คั น นี้ คื อ นาย Brendon An วัย 23 ปีนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์จากสถาบัน RMIT ในนครเมล เบิร์นได้ให้นาย Will Shao วัย 20 ปีนักศึกษา วิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยกับ สถาบัน RMIT เช่นกันยืมรถแลมโบร์กินี รุ่น Gallardo LP 550 ขับเล่นในระหว่างที่พวกเขา มาท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ในซิดนีย์ นาย Shao ซึ่งเป็นนักศึกษาจากจีนเช่น กันได้ขับรถชนกับรถแท็กซี่ที่ถนน Parramatta Rd. ในย่าน Camperdown ในตอนเช้าของวัน นี้ (29 กันยายน) ก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งเข้า อัดเสาไฟฟ้าในสภาพพังยับเยินชนิดผู้อยู่ในรถ ไม่น่ารอดชีวิต นาย Shao ติดอยูใ่ นรถเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยงัดออกมาได้ ส่วนหญิง สาววัย 19 ปีที่นั่งมากับเขาติดอยู่ภายในรถ 1 ชั่วโมง ทั้ ง สองถู ก นำ � ส่ งโรงพยาบาล Royal เขาอยู่ที่ซิดนีย์ โดยเขาจะบินจากเมลเบิร์นมา หาความสำ�ราญกับเธอสัปดาห์ละ 2 วันเป็น ประจำ� หลังจากยุติความสัมพันธ์กับนาย Pratt นาง Ashton ได้ ก ลั บ มายึ ด อาชี พ สาวเอส คอร์ทตามเดิม ภายใต้ชื่อ Christine McQueen นอกจากนั้นนักเที่ยวในระดับไฮโซยังรู้จักเธอ ในนาม Mardi Heslop แต่ชื่อจริงของเธอคือ Peggy Jane Heslop อย่างไรก็ตามในวันนี้ (28 กันยายน) ผู้ พิพากษา Hoeben ได้ตดั สินว่าการยืน่ ขออุทธรณ์ คดีของนาง Ashton ถือว่า “สามารถโต้แย้งได้” และ “ไม่ขาดการหนุนหลังทางด้านการเงิน”

Prince Alfred โดยนาย Shao อยู่ในห้องไอ.ซี. ยู. ด้วยอาการคงที่จากบาดแผลที่ขา ส่วนหญิง สาววัย19 ปีได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์อนุญาต ให้กลับโรงแรมทีพ่ กั ได้ ส่วนคนขับแท็กซีว่ ยั 36 ปีถูกแพทย์ขอให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอดู อาการในขณะทีผ่ โู้ ดยสารได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย ที่มือ ไม่จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาตัว นาย An กล่าวว่านาย Shao ได้โทรศัพท์ แจ้งให้เขาทราบว่าเกิดอะไรขึน้ สำ�หรับเขาแล้ว เขาเป็นห่วงสวัสดิภาพของเพือ่ นมากกว่า ส่วน เรื่องรถเขาไม่เสียดายใด ๆ เขากล่าวว่ารถของเขาเป็นของขวัญที่บิดา มารดาในประเทศจีนซื้อให้เมื่อ12 เดือนที่ผ่าน มา โดยซือ้ จากตัวแทนจำ�หน่ายในซิดนีย์ เป็นรถ แลมโบร์กินีรุ่นล่าสุดในราคา 500,000 เหรียญ นาย An กล่ า วว่ า เขาไม่ รู้ ว่ า อุ บั ติ เ หตุ เกิดขึ้นอย่างไร ขณะนี้กำ�ลังรอรายงานผลการ สอบสวนของตำ�รวจว่าจะออกมาอย่างไร พยานที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งซึ่งมีส่วน ในการเข้าไปช่วยผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุกล่าวว่าทัง้ คู่ ถือว่าโชคดีมากทีร่ อดชีวติ มาได้ราวกับปาฏิหาริย์ อีกทัง้ ถุงลมนิรภัยไม่ท�ำ งาน ขณะเกิดเหตุรถยนต์ กลิ้งหลายตลบในสภาพที่ไม่น่ารอดอย่างมาก แต่ทั้งสองก็รอดมาได้ โดยขาของนาย Shao เพียงหักพับเท่านั้น

ที่อพาร์ทเมนท์เลขที่ 32-34 ถนน Bunn St.ย่าน Pyrmont ยูนิตขนาด 2 ห้องนอนยูนิตหนึ่ง มี ผู้เช่าอยู่ 8 คนเป็นนักศึกษาชาย 4 คนและ นักศึกษาหญิง 4 คน ในอัตราคนละ 175 เหรียญ ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งกันนอนห้องละ 4 คน อพาร์ทเมนท์เลขที่ 49 ถนน Regent St. ย่าน Chippendale มีผู้เช่า 6 คนที่กำ�ลังปรับ ห้องรับแขกเป็นห้องนอนเพื่อรับผู้เช่าเพิ่มอีกใน อัตราค่าเช่า 130 เหรียญต่อสัปดาห์ อพาร์ทเมนท์ในบริเวณมหาวิทยาลัยแมค ควอรี่ มีนักศึกษาเช่ากันอยู่ 20 คนโดยตกลง ผลัดเปลีย่ นกันใช้หอ้ ง ในช่วงกลางวันและกลาง คืน เรื่องมาแดงขึ้นเมื่อนมีนักศึกษาคนหนึ่งเกิด เจ็บป่วยจากการที่ใช้ห้องซักผ้าเป็นห้องนอน และยูนิตสองห้องนอนในย่าน Auburn พบว่า มีผู้เช่าอยู่ 11 คน เขต Auburn เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบ ปัญหาผู้เช่าอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นทั้งผู้อพยพ

และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเทศบาลกำ�ลังหามาตร การปราบปรามการดัดแปลงอาคารและการเช่า อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย โฆษกของสำ � นั ก งานดั บ เพลิ ง และการ ช่วยชีวิตกล่าวว่า สำ�นักงานจะตรวจพบการ อยู่ อ าศั ย หนาแน่ น หรื อ การก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม อย่างผิดกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้เข้าไปตรวจหลัง จากมีสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือมีการแจ้งเหตุ ฉุกเฉินเกิดขึ้น เขากล่าวว่าในการเข้าตรวจความปลอดภัย จากไฟใหม้จำ�นวน 350 ครั้งในปีที่ผ่าน สำ�นัก งานดับเพลิงได้ออกคำ�สั่งให้แก้ไขถึงกว่า 300 แห่ง มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่อยู่ในสถาพถูก กฎหมาย โฆษกกล่าวว่าอาคารที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อ ไฟไหม้สูงอีกแห่งหนึ่งคือ Auburn Central ซึ่ง มีถงึ 500 ยูนติ สำ�นักงานดับเพลิงได้ออกคำ�สัง่ ให้แก้ไขครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2006 และ ได้เข้าตรวจความคืบหน้าถี่มากในปี 2007 แต่ก็ ต้องยอมแพ้... นับจากนั้นมาอาคารดังกล่าวก็ยัง

ไม่มีการแก้ไขใด ๆ เขากล่าวว่าความผิดพลาดขัน้ ร้ายแรงปาน กลางที่พบประจำ�ก็คือ ระบบสัญญาณเตือน ไฟไม่ทำ�งาน, ประตูหนีไฟถูกรื้อหายไป, ตัว สัญญาณเตือนไฟถูกถอดออก และการทาสีทับ หัวฉีดน้ำ�อัตโนมัติเป็นต้น หนังสือพิมพ์เดอะซันเฮเริล์ดแนะนำ�ว่า ถ้าจะประเมินยูนิตใดมีการอยู่อาศัยหนาแน่นให้ ไปดูที่โฆษณาแบ่งเช่ายูนิตที่แปะไว้ที่เสาไฟใน ย่าน Chinatown และ World Square ถ้าเสนอ ค่าเช่าในระดับ 130 เหรียญถึง 175 เหรียญต่อ สัปดาห์สามารถบอกได้เลยว่าเป็นยูนิตแออัด แบบให้เช่าพื้นที่นอน นาง Jill Yate อดีตประธานเครือข่าย City of Sydney Residents’ Network กล่าวว่าการ มี ผู้ เ ช่ า อั ด กั น อย่ า งหนาแน่ น ตามแฟลตและอ พาร์ทเมนท์เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและนับ วันยิ่งหนักขึ้น เขาทราบว่าในอดีตเคยมีคนอยู่ อาศัย 10 คนภายในยูนิตเดียว แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์ยิ่งหนักกว่านี้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 43

โดยอ้างว่าเธอสามารถจ่ายค่าใช้จา่ ยทางกฎหมาย ได้จากส่วนแบ่งทรัพย์สินหากเธอชนะคดี คำ�ตัดสินของศาลครั้งนี้ ถือเป็นการเปิด ช่องให้นาง Shari-Lea Hitchcock อดีตภรรยา น้อยของนาย Pratt อีกคนหนึ่งซึ่งเธอได้ให้ กำ�เนิดบุตรสาวให้กับเขา และเป็นทายาทที่ได้ รับการยอมรับจากฝ่ายของนาง Pratt รวมถึง กองทุนทรัสต์ที่ผู้เฒ่า Pratt ทำ�ไว้ให้กับบุตร สาวคนนี้ด้วย นาง Hitchcock ได้รอผลของคำ�พิพากษา ครั้งนี้ เพื่อเธอเตรียมฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูต่อศาล ในนครเมลเบิร์นต่อไป


พิธีบวงสรวงพระพรหมขึ้น 24 ปี

วันที่ 20 ตุลาคม 2012 เริ่มพิธี 10am จุดธูป เทียน ถวาย มาลัย 7 สี 7 ศอก ฟ้อนรำ�

ขอเชิญ สานุศิษย์ ทุกท่าน ร่วมพิธี บวงสรวง มีรถบัส บริการ รับ-ส่ง ฟรี !!! ออกจาก BKK Cabramatta Corner Park Rd. & Hughes St. เวลา 8.30am สมาคมลาว-จีน 181Gladstone St Cabramatta เวลา 8.30am

การบูชาพระพรหมเพื่อให้เกิดสิริมงคลโดยสมบูรณ์ BKK EASTLAKES

SHOPPING CENTRE Evans & Barber Ave. Tel: 02 9317 3188-9 Fax: 02 9693 1146

ให้เริ่มบูชาจากด้านหน้า เวียนซ้ายไปขวา จนครบทั้งสี่หน้า ความหมายแต่ละหน้าดังนี้ หน้าที่ 1 เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีความสุขความเจริญ หน้าที่ 2 ต้องการให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ประสพความสำ�เร็จ หน้าที่ 3 ขอให้ปราศจากโรคภัย หายเจ็บป่วย และมีโชคลาภ หน้าที่ 4 ขออโหสิ เจ้ากรรมนายเวร และขอให้แคล้วคลาดจากภัยทั้งมวล

เที่ยวกลับ จาก BKK Eastlakes เวลา 2 pm

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 592 : October 3-16, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 592  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you