Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๙๑ : วันที่ ๑๙ ก.ย.-๒ ต.ค. ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012

คอป.สรุปชายชุดดำ�

ผนึกแก๊งแดงฆ่าทหาร 8 ตำ�รวจ 2 คนสีลม 1

ชายชุดดำ� กำ�ลังยิงเอ็ม 79 บริเวณถ.ตะนาวเข้าใส่ทหารเมื่อคืนวันที่ 10 เม.ย.2553(แฟ้มภาพ)

ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงาน คอป.สรุปรายงานเหตุ การณ์ แ ดงก่ อ ม็ อ บเผาเมื อ งปี 53 ฉบับสมบูรณ์ ยืนยันมีชาย ชุดดำ�จริง ใช้เอ็ม 79 และ ปืนเล็กยาวถล่มทหารตาย 8 ตำ�รวจอีก 2 กลุ่มคนรักสีลม อีก 1 และยังมีหลักฐานชายชุด ดำ�พัวพันกับ “เสธ.แดง” และ

การ์ด นปช.

อ่านต่อหน้า 2

เตือนระวัง

แก๊งอาชญากร หลอกเอาเงิน

สะสมหมดตัว อ่านต่อหน้า 37

ชาวมุสลิม

ประท้วงมะกัน ในเขตซิดนีย์ 15 ก.ย. 2012 ได้เกิดเหตุจลาจลขึ้นใน ใจกลางนครซิดนีย์เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงชาวมุสลิม ทีโ่ กรธแค้นได้ปะทะกับตำ�รวจทำ�ให้มผี ไู้ ด้รบั บาด เจ็บกว่าสิบคน อ่านต่อหน้า 43


คอป.สรุปชายชุดดำ�

ผนึกแก๊งแดงฆ่าทหาร 8 ตำ�รวจ 2 คนสีลม 1 ต่อจากหน้า 1 ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัช ดาฯ วันที่ (17 ก.ย.) นายคณิต ณ นครประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) พร้อม กรรมการ คอป.แถลงข่าวสรุปผลรายงานการ ค้นหาความจริงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการ เมืองตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ของ คอป.ฉบับสมบูรณ์หลังครบวาระการทำ� งาน 2 ปี โดยเนื้อหาในรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมภาคผนวกเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ผ่านมาของ คอป. ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีความหนาจำ�นวน กว่า 300 หน้า โดยเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้ ง หมดและให้ ร ายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะ

กรณีจำ�นวน 10 เหตุการณ์ เช่นเหตุการณ์ความ รุ น แรงที่ ส ถานี ด าวเที ย มไทยคมเมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน 2553, เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงเมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2553, การเสียชีวิตของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553, เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสวนลุมพิน-ี สีลมถนนพระรามที่ 4 บ่อนไก่ รวมทั้งเหตุการณ์วัด ปทุมวนารามเมื่อวันที่ 19 พฤษาคม 2553 ด้วย นายสมชาย หอมละออ คณะอนุกรรม การคอป.กล่าวแถลงข่าวว่า สิง่ ทีน่ �ำ เสนอจะเป็น ประเด็นสำ�คัญ ซึ่งก็คือเรื่องรายงานการตรวจ สอบและค้นหาความจริงซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไข ที่สำ�คัญในการที่จะนำ�ไปสู่การปรองดองของ

นายสมชาย หอมลออ กรรมการ คอป.แถลงข่าวสรุปผลรายงาน การค้นหาความจริงเหตุการณ์ ความรุนแรงทางการเมืองตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม2553 ของ คอป.ฉบับสมบูรณ์ หลังครบวาระการทำ�งาน 2 ปี คนในชาติปจั จุบนั แต่ละคน แต่ละฝ่ายแต่ละกลุม่ มีความจริงกันคนละชุดเราหวังว่าความพยายาม ของเราที่ทำ�งานอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยจิตอาสาและพยายามที่จะอาศัยข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์และหลักวิชาให้มากที่สุด คิด ว่าจะสามารถนำ�เสนอภาพของเหตุ การณ์ที่เกิด ขึ้นสาเหตุต่างๆ ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน ช่วงเดือนเม.ย.ถึง พ.ค. 2553 ให้รฐั บาล รัฐสภา

สังคมและนานาชาติได้ อย่างน้อยน่าจะทำ�ให้ ความเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวมี ตรงกันไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของคอป.ในการตรวจ สอบและค้ น หาความจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก รัฐมนตรีสืบเนื่องมาและได้รับการยอมรับใน รัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 2


ด้วยซึง่ ก็ได้ให้การสนับสนุนการทำ�งานของ คอป.เพือ่ ที่จะหาความจริงว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือน เม.ย. และ พ.ค. 2553 เกิดขึน้ อย่างไร เพราะเหตุใดใน สภาพการณ์เช่นไร มีใครบ้างทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง กับเหตุการณ์ และมีเหตุผลในการเข้าไปเกี่ยวข้อง อย่างไรหรือไม่ และสังคมไทย รัฐบาล และบุคคลที่ เกีย่ วข้องจะสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนีเ้ กิด ขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ โดยวิธีใด ซึ่งรายงานจะเสนอต่อรัฐบาลและเปิดเผยต่อ สาธารณะโดยหวังว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อในการ สร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งการตรวจ สอบและค้นหาความจริงของคอป.จะแตกต่างจากการ สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนทีม่ งุ่ จะนำ�ผู้ กระทำ�ความผิดมาดำ�เนินคดีตามกฎหมายแต่ คอป.มุง่ ที่จะค้นหาความจริง โดยคอป.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ค้นหาความจริงโดยคณะอนุกรรมการได้จัดตั้งคณะ อนุกรรมการตรวจสอบเฉพาะกรณีขึ้นอีก 5 ชุดเป็น คณะทำ�งานเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรง 10 กรณี นับตั้งแต่เหตุการณ์สถานีวิทยุดาวเทียมไทยคม เหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย. 2553 ที่สี่แยกคอกวัว และหน้าโรงเรียนสตรีวทิ ยาเรือ่ ยมาจนถึงเหตุการณ์วดั ปทุมวนารามในวันที่ 19 พ.ค. 2553 การเผาอาคาร เซ็นทรัลเวิลด์และอาคารสถานทีต่ า่ งๆ ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังศึกษาภาพรวมเหตุการณ์รวมทั้ง ภูมิหลังนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยเฉพาะ สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เป็นต้นมา โดยคอป.ได้รบั ความร่วมมือ จากผู้เชี่ยวชาญองค์การระหว่างประเทศเช่น ยูเอ็นดี พี และไอซีทีเจในการฝึกอบรมอนุกรรมการและเจ้า

หน้าที่ และมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และการ ตรวจสอบเหตุการณ์โดยการสนับสนุนจากสถานทูตส วิตเซอร์แลนด์และมีผู้เชี่ยวชาญไทยอีกหลายคนเพื่อ ให้ได้ความจริงที่ใกล้เคียงที่สุด ในตอนหนึง่ นายสมชายกล่าวถึงการตรวจสอบ เหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือน เม.ย. ถึง พ.ค. 2553โดยกล่าวว่ามีเหตุปัจจัยมาจากความขัดแย้งและ ความไม่ไว้วางใจต่อกันระหว่างรัฐบาลกับ นปช. และ ผู้สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งสืบเนื่องมา จากปี 2552 สืบเนื่องมาถึงปีต่อมาโดยความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2553 มีผู้เสียชีวิต 92 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร 8 นาย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 2 นาย นอกนั้นเป็นพลเรือน 82 ราย เป็นที่น่าสังเกตว่าแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เลยโดยในจำ�นวนนีส้ ว่ นใหญ่เป็นผูช้ มุ นุมบางคนเป็น ประชาชนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ มีช่างภาพชาวต่าง ประเทศ 2 คน และกลุม่ คนรักสีลมซึง่ ไม่เห็นด้วยต่อ การชุมนุมนปช. 1 คน ในจำ�นวน 92 คน มีขอ้ มูลพยานหลักฐานว่าเสียชีวติ จากการโจมตี ของคนชุดดำ� 9 คน เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร 6 นาย เจ้า หน้าทีต่ �ำ รวจ 2 นาย และกลุม่ คนรักสีลม 1 รายส่วน ประชาชนจำ�นวนมากเสียชีวิตจากกระสุนที่ยิงมาจาก ทิศทางที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยจากการตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ วั น ที่ 9 เม.ย.กรณีสถานีดาวเทียมไทยคม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อย่างละเอียดแม้จะมีความรุนแรงแต่ก็ ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่การที่เจ้าหน้าที่ทหารระงับการออก อากาศของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชนเนล ซึ่งเป็น สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นการยกระดับ ความรุนแรงการที่เจ้าหน้าที่นำ�อาวุธสงครามไปใน

การปฏิบัติโดยเก็บไว้ในรถเสบียงซึ่งผู้ชุมนุมยึดมาแล้วนำ�มาแสดงต่อสื่อมวลชน ทำ�ให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากผู้ชุมนุมมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติของผู้ชุมนุมบางคน ต่อเจ้าหน้าที่ทหารปรากฏเป็นภาพที่เผยแพร่ที่ทำ�ให้ทหารเกิดความรู้สกึ สะเทือนใจเช่น อ่านต่อหน้า 9

พลาดเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้? ยังมีประตูเปิดรับท่านอยู่ วิทยาลัย USWCollege กำ�ลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา เทอมที่สาม เพื่อเปิดทางลัดให้ท่านไปสู่มหาวิทยาลัย ด้วยการศึกษาหลักสูตร Foundation Studies และการ พาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (UWS) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2013

นอกจากนี้วิทยาลัย USWCollege ยังเสนอหลักสูตร อนุปริญญาในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และวิศว กรรมศาสตร์ ซึง่ คุณจะได้รบั การศึกษาเชิงปฏิบตั เิ พือ่ เปิด ทางไปสูค่ วามเป็นผูช้ �ำ นาญในวิชาชีพและได้รบั คุณวุฒทิ ี่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

หรือทางเลือกอื่น, หลักสูตรประกาศนียบัตรของเรา จะเป็นสิ่งค้ำ�ประกันในการศึกษาต่อชั้นปีที่สองในมหา วิทยาลัย เวสเทิร์นซิดนีย์อย่างลงตัว

ที่ USWCollege คุณจะได้รับการสนับสนุน, แนะแนว และช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากอาจารย์ประจำ�และอาจารย์ พิเศษผู้มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ลงทะเบียนเรียนสามารถทำ�ได้ที่วิทยาลัยในวันที่ 19 กันยายน หรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หรือโทร

สมัครได้ ณ บัดนี้ ทางเดินของคุณสู่มหาวิทยาลัย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๙๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทย ฉบับแรกและฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์........www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าว ออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แล หลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียน ภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราว หลากหลายโดย..ไม้ซกี ขีด หน้า ๒๗.......ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพือ่ คนไทย....... หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสารหรือลง ประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุ การต่าง ๆ ของไทยและออสเตรเลียมา 22 ปี ต้องการอ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลียและหอสมุดรัฐนิวเซาท์เวลส์.........@ เหตุการณ์รอบโลก.........สหรัฐสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีภารกิจสำ�คัญออกจากสถานทูตใน ตูนเิ ซียและซูดาน เมือ่ วันที่ 15 ก.ย. หลังสถานทูตทัง้ 2 แห่ง ถูกกลุม่ ผูป้ ระท้วงมุสลิมบุกโจมตี และ ทางกรุงคาร์ทูมยังปฏิเสธที่จะให้วอชิงตันส่งนาวิกโยธินเข้าไปปฏิบัติภารกิจคุ้มกันด้วย..........สถาน ทูตอเมริกันในกรุงตูนิสและคาร์ทูมถูกโจมตีเมื่อวันที่ 14 ก.ย. โดยผู้ประท้วงชาวมุสลิมที่โกรธแค้น การสร้างภาพยนตร์วพิ ากษ์ศาสนาอิสลามในสหรัฐ โดยภาพยนตร์ทถี่ กู เผยแพร่ไปทัว่ โลกนีม้ เี นือ้ หา ดูหมิ่นศาสดามูฮัมหมัด จนนำ�ไปสู่ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากมุสลิมทั่วโลก ..........@ สำ�นัก ข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ว่า ผูต้ อ้ งสงสัยมีสว่ น

ชาวพุทธไทย-อินโด มาร่วมทอดผ้าป่าที่วัดป่าโพธิศรัทธา

พระเทพสีลาภรณ์ (เจ้าคุณสมัย) ทำ�พิธีทอดผ้าป่าที่วัดป่าโพธิศรัทธา พัวพันกับการสร้างหนัง “อินโนเซ้นต์ ออฟ มุสลิม” สมัครใจเข้ามอบตัวกับทางการสหรัฐ เพื่อ ให้ปากคำ� ฐานละเมิดทัณฑ์บน และสร้างหนังที่มีเนื้อหาหมิ่นผู้นำ�ศาสนาอิสลาม ทำ�ให้ชาวมุสลิม ทั่วโลกลุกฮือประท้วง มีผู้เสียชีวิตแล้วจำ�นวนหลายราย รวมทั้งนายคริส สตีเวนส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐประจำ�กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย และเจ้าหน้าที่สหรัฐอีก 3 คน..........นายนาคูลา บาสเซ เลย์ นาคูลา วัย 55 ปี เคยถูกตัดสินจำ�คุกในคดีฉ้อโกงธนาคาร เมื่อปี 2553 และได้รับการปล่อย ตัว แต่ศาลสัง่ ทำ�ทัณฑ์บนห้ามใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ยอมเข้ามอบตัวโดยสมัครใจกับนายอำ�เภอ และ เจ้าหน้าทีข่ องเขตเซอร์รติ อส นครลอสแองเจลิส เมือ่ เช้าตรูข่ องวันเสาร์ตามเวลาท้องถิน่ และทางเจ้า หน้าที่ทัณฑ์บนของสหรัฐจะสอบปากคำ� แต่จะไม่มีการจับกุมใส่กุญแจมือใดๆ เพราะมอบตัวโดย สมัครใจ..........นายนาคูลา เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการสร้างหนังอื้อฉาวมาก่อน หน้านี้ โทรศัพท์แจ้งบาทหลวงขอให้ทางนายอำ�เภอมารับตัวที่บ้านพัก โดยระหว่างมอบตัวนายนา คูลาใช้ผ้าปกปิดใบหน้า สวมหมวกและแว่นตา..........สำ�หรับหนัง “อินโนเซ้นต์ ออฟ มุสลิม” มี ความยาว 13 นาที ถ่ายทำ�ในรัฐแคลิฟอร์เนีย อัพโหลดในยูทบู และเว็บไซต์ตา่ งๆ ทัง้ เป็นภาษาอังกฤษ และอาราบิก บางเว็บใช้ชื่อเรื่องต่างกัน ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้สร้างเป็นใคร แต่เนื้อหาลบหลู่ พระโมฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม..........@ สถานีโทรทัศน์ของซีเรียรายงานว่า นายลัคดาร์ บราฮิมี ทูตสันติภาพสหประชาชาติและสันนิบาตอาหรับคนใหม่ เข้าหารือกับประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ของซีเรีย..........การหารือครั้งนี้ เชื่อกันว่าเพื่อพูดคุยถึงความพยายามในการยุติความขัด แย้งที่ยืดเยื้อมานานถึง 18 เดือน ด้านกลุ่มสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียระบุว่า มีผู้เสียชีวิต แล้วกว่า 27,000 คน โดยเมื่อวานนี้เพียงวันเดียว พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 132 ราย โดย 100 ราย เป็นพลเรือน.........@ ผลการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบ ผูท้ ไี่ ด้รบั การกระตุน้ ทางเพศสามารถทำ�แบบทดสอบทีใ่ ช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ได้ดกี ว่าผูท้ ไี่ ม่ถกู ปลุก เร้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เซ็กซ์มีความสำ�คัญทำ�ให้คุณฉลาดขึ้น......ประโยชน์ทางชีวภาพของกิจกรรม ทางเพศนัน้ ได้รบั การบันทึกอย่างรายละเอียด โดยเฉพาะสรรพคุณทีส่ ามารถช่วยลดความเครียด และ ปล่อยฮอร์โมนที่สร้างความสุขได้........หลักฐานที่รวบรวมโดย ดร.เจนส์ ฟอร์สเตอร์ และนักวิจัย อืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดมั พบว่า ความสุขสมจากการมีเพศสัมพันธ์ยงั สามารถกระตุน้ การ เติบโตของสมองได้ด้วย..........@ ธนาคารยูบีเอสของสวิตเซอร์แลนด์ เสนอผลการศึกษาที่ได้จาก การวิเคราะห์อำ�นาจการซื้อของประชาชนใน 72 เมืองทั่วโลก พบว่ากรุงออสโลของนอร์เวย์ นครซู ริคของสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก จากการ เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ 122 ชนิด.......รายงานระบุว่า ถ้ารวมค่าเช่าในการคำ�นวณครั้งนี้ จะได้อีก 3 เมืองคือนิวยอร์ก ฮ่องกง และดูไบ ที่มีอันดับเท่ากับ 3 เมืองที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้า ไม่รวมค่าเช่าจะพบว่า นครนิวยอร์กจะเป็นเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูงเป็นอันดับ 6 ดูไบครองอันดับ 22 และฮ่องกงอยูอ่ นั ดับ 32.......ส่วนเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพต่�ำ ทีส่ ดุ คือกรุงนิวเดลีและนครมุมไบของอินเดีย ซึ่งประชากรใน 2 เมืองนี้มีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นเพียง 6% ของค่าจ้างเฉลี่ยของชาวนครซูริคที่ ครองอันดับ1.........@ ประธานาธิบดีเบนิญโญ อากิโน ลงนามรับรองชื่อทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก จากเดิมที่ใช้ชื่อน่านน้ำ�ฝั่งตะวันตกของประเทศ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ (อีอี แซด) ว่า ทะเลจีนใต้ โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้นำ�ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในคำ�สั่งบริหาร ฉบับ ที่ 29 ที่ว่าด้วย “การเปลี่ยนชื่อทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเพื่อจุดประ สงค์อื่นๆ”....นายอาคิโน กล่าวในคำ�สั่งที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ว่า พื้นที่ดัง กล่าวจะรวมทะเลลูซอน เช่นเดียวกับน่านน้�ำ โดยรอบ และทีเ่ ชือ่ มต่อกับกลุม่ หมูเ่ กาะคาลายาน และ บาโฮ เดอ มาซินล็อค หรือเดิมที่เรียกว่า Scarborough Shoal.....ผู้นำ�ฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์ว่า เขา ยังคงหวังที่จะได้พูดคุยแบบเปิดใจกับประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของจีน ซึ่งไม่ได้พบปะกันระหว่าง การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก ครั้งล่าสุดที่เมืองว ลาดิวอสต็อกของรัสเซีย เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ซึ่งเขามองว่าเป็น วิธีการที่จะช่วยสะสางข้อพิพาทระหว่างกันได้..........รัฐบาลฟิลิปปินส์ เริ่มเรียกทะเลจีนใต้ว่าทะเล ฟิลิปปินส์ตะวันตก เมื่อเดือน มี.ค.ปีที่แล้ว หลังจากเรือลาดตระเวนของจีนเข้าคุกคามเรือสำ�รวจ ทางวิทยาศาสตร์ของตน รวมถึงยิงอาวุธข้ามเรือประมงในน่านน้ำ�ของหมู่เกาะสแปรตลีย์..........@ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 4


นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดศาลาไทย ภายในสถานเอกอัครราชทูต ต้อนรับคณะครูและลูกเสือสำ�รองทั้งชายและหญิง

เหตุการณ์ทวั่ ไทย........วันที่ 16 ก.ย. ทีห่ อประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำ�ปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,872 ทุน เป็น เงิน 5,468,400 บาท ตอนหนึ่งว่า งานด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นงานที่สำ�คัญอย่างยิ่ง หาก สามารถสร้างเด็กของเรา ให้รู้แท้ รู้จริง รู้ถูกต้อง ในเรื่องจริยธรรม หรือคุณธรรม เด็กจะไม่โกง แล้วเราก็จะภูมิใจอย่างยิ่งว่า เราสามารถที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดี เติบโตขึ้นมาก็จะไม่โกง ไม่โกง ตัวเอง ไม่โกงพ่อแม่ ไม่โกงครูบาอาจารย์ ไม่โกงสังคม และไม่โกงชาติบ้านเมืองของเรา “ผมกำ�ลัง ตำ�หนิชาติบา้ นเมืองของผมเอง ของท่านผูม้ เี กียรติทงั้ หลายเองว่า เราปล่อยปละละเลยเรือ่ งสร้างคน ดีกันค่อนข้างมาก ถ้าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแม่ทัพนายกอง เป็นครูบา อาจารย์ ไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้ว ผมคิดว่า เรากำ�ลังประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมเคยพูด ว่า ในชาติบ้านเมืองของเรา คนดีก็มีที่ยืนเยอะ คนไม่ดีก็ยังมีที่ยืนอยู่ หน้าที่ของเราก็คือ สร้างคนดี ขึ้นมาเบียดเสียดคนไม่ดีให้ไม่มีที่ยืนในชาติบ้านเมืองของเรา” นอกจากนี้ พล.อ.เปรม ยังได้ฝากไป ถึงบรรดานักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับมอบทุน ซึ่งได้ปฏิญาณตนว่า จะเป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี และจะทำ�สิง่ ดีๆ ให้แก่ประเทศชาติบา้ นเมือง ให้ท�ำ ตามคำ�ปฏิญาณทีไ่ ด้ให้ไว้อย่างแท้จริง เพราะหาก ไม่สามารถทำ�ตามดังคำ�ที่ปฏิญาณไว้ได้ ก็จะไม่ต่างอะไรกับคนเลว............@ นายอานนท์ สนิท วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการกบอ.กล่าวถึง กรณีน้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่ของปีนี้ว่า ภาพรวมสถานการณ์ น้ำ�ท่วมในปีนี้ ที่ใช้ดาวเทียมตรวจสภาพน้ำ�ผิวดินเเละประเมิน ในพื้นที่ที่น้ำ�ท่วมเป็นประจำ�ตาม สถิติในภาคเหนือเเละภาคกลางพบว่า ปีนี้น้ำ�อยู่ที่ 9 เเสนกว่าไร่ ปี 2554 อยู่ที่ 35 ล้านไร่ ปี 2553 อยู่ที่ 2.2ล้านไร่ ฉะนั้นน้ำ�ในปีนี้จึงน้อยกว่า 2 ปีที่เเล้ว ส่วนภาพรวมน้ำ�ท่วมขังบนผิว ดิน โอกาสน้ำ�ท่วมใหญ่เเบบปีที่เเล้วนั้น วันนี้ไม่มีสัญญาณ เเละลำ�น้ำ�ในเเม่น้ำ�ต่างๆ ควรต่ำ�กว่า ตลิ่ง ส่วนน้ำ�ท่วมเป็นจุดๆกระจายหลายเเห่ง ในช่วงนี้ มันไม่ใช่เหตุการณ์ต่อเนื่องกันเหมือนปีที่ เเล้ว รวมทั้งไม่จำ�เป็นว่า น้ำ�จากข้างบนต้องไหลลงข้างล่าง เพราะบางพื้นที่นั้น ชุมชนเมืองตั้งอยู่ ในเเอ่ง เช่น อ.บางระกำ� จ.พิษณุโลก เเละจ.สุโขทัย โดยบางเเอ่งมีพื้นที่เป็นหมื่นหรือเเสนไร่ ซึ่ง วิธีป้องกันคือ ต้องวิดน้ำ�เเละป้องกันเเอ่งนั้นๆ ตามหลักวิศวกรรม กรณี จ.สุโขทัยที่ปีนี้ท่วมสอง ครั้ง ก็ติดต่อกันภายในเวลาไม่กี่วัน ซึ่งวิธีป้องกันนั้นต้องเสริมการป้องกันให้เข้มเเข็ง เพราะบาง ครั้งน้ำ�มันมามากเเละยากในการประเมิน โดยต้องตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ�ใน พื้นที่ต่างๆด้วย............@ ศูนย์สำ�รวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพล ได้ดำ�เนินโครงการสำ�รวจความ คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย ผู้ตอบแบบสอบถามคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 1,431 คน เก็บข้อมูลใน วันที่ 13-15 ก.ย.55 ทั้งนี้จากผลการสำ�รวจความคิดเห็น ระบุว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เหมาะ สมกับตำ�แหน่งผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด 40.5% อันดับ 2 นางปวีณา หงสกุล10.7% อันดับ 3 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ 6.8% อันดับ 4 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 6.5% อันดับ 6 นายกรณ์ จาติกวณิช 6.4% และอันดับ 7 พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 6.3%..........ส่วนประเด็นผู้สมัคร ที่สังกัดพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมืองนั้น พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครสูงถึง 63.1% นอกจากนี้ผลสำ�รวจระบุว่า อยากได้ผู้ว่าฯ ที่มีคุณสมบัติด้านความ ซื่อสัตย์ โปร่งใส 33.4 % มากที่สุด รองลงมาคือ มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 18.7% อันดับ 3 คือมีการแก้ปญ ั หาอย่างรวดเร็ว 16.1% ส่วนปัญหาทีค่ นกรุงอยากให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาการป้องกันน้ำ�ท่วม 30.4% มากที่สุด รองลงมาคือปัญหาการจราจร 24.4% อันดับ 3 คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ 16.5%..........สำ�หรับนโยบายอยากให้ผู้ว่าฯ ให้ความสำ�คัญมากที่สุด คือ ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 33.3% อันดับ 2 คือด้านการจราจรและขนส่งมวลชน 19.7% อันดับ 3 คือด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 19.5%............@ ชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษา นำ�โดยนางฐิตวิ รรณ ไสวแสนยากร ประธานชมรม เดินทางเข้ายืน่ จดหมายเปิดผนึกถึงน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพือ่ ขอให้พจิ ารณาพฤติกรรมของนายสุชาติ ธาดาธำ�รงเวช รมว.ศึกษาธิการ เนื่องจากตั้งแต่นายสุชาติเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งได้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ เมือ่ นายสุชาติให้สมั ภาษณ์ใดๆ และมีการนำ�ไปเสนอเป็นข่าวแล้วเกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ในวง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 5

กงสุลใหญ่พีรวิช ต้อนรับนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน กกต. และคณะของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทีเ่ ดินทางมาเยือนซิดนียเ์ มือ่ วันที่ 7 ก.ย. 2555 เพือ่ พบกรรมการการ เลือกตัง้ รัฐนิวเซาท์เวลส์ สือ่ มวลชนไทยและชุมชนไทยในซิดนีย์ เพือ่ พูดคุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ

กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง ชาติและคณะทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กระบวนการทำ�งานด้าน การข่าวกรองตลอดจนแลกเปลีย่ นความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานความมัน่ คงระหว่างประเทศ ณ นคร ซิดนีย์ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555

กว้าง นายสุชาติมักจะมีพฤติกรรมแก้ตัวด้วยการโยนความผิดให้กับสื่อ ตัวอย่างในกรณีสำ�คัญ เช่น เรื่องการให้สัมภาษณ์ว่าจะเปลี่ยนเงินแป๊ะเจี๊ยะเป็นเงินบริจาคแลกที่เรียน ในครั้งนั้นสื่อทุกประเภท ได้ออกข่าวไปในทำ�นองเดียวกัน แต่เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ นายสุชาติกลับบอกว่าไม่ได้พูดเช่นนั้น สื่อเข้าใจผิดไปเอง พร้อมกับมีการฟ้องร้องผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมหลาย ครั้ง นายสุชาติได้ใช้วาจาวิพากษ์วิจารณ์ด่าว่าสื่อโดยรวมเป็นประจำ�บางครั้งถึงขนาดชี้หน้าด่าผู้สื่อ ข่าวเมื่อถูกซักถามในประเด็นที่ไม่พอใจ และกรณีล่าสุดนายสุชาติได้มีพฤติกรรมดูถูกดูหมิ่นการ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ มวลชนอย่างร้ายแรง ด้วยการทำ�อีเมล์จดหมายข่าวส่งถึงทุกสำ�นัก กล่าวหาว่าสือ่ บิดเบือนในการให้สมั ภาษณ์เรือ่ งการสอบ โอเน็ตของนักเรียน โดยปฏิเสธว่าไม่ได้พดู อย่างทีต่ กเป็น ข่าว ทั้งๆที่มีหลักฐานเป็นเทปคำ�สัมภาษณ์..........จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด ชมรมผู้สื่อข่าวสาย การศึกษาเห็นพ้องต้องกันว่าพฤติกรรมของนายสุชาติ มิใช่พฤติกรรมของวิญญูชนทีเ่ หมาะสมในการ ทำ�หน้าที่รับผิดชอบต่อระบบการศึกษา ของชาติ จึงขอให้นายกฯในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุดในคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์ตอ่ วงการการศึกษาของ ชาติตอ่ ไป ทัง้ นี้ มีนพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรตั นะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น ผู้รับหนังสือแทน..............@ นักแสดงหนุ่ม “ตุ้ย เกียรติกมล” ลุยหนัก ถ่ายละครควบ 2 เรื่องคือ ดอกอ้อ-สายขวัญคูก่ บั นางเอกหยาดทิพย์ และยอดรักนักสูค้ กู่ บั นางเอกโดนัท-มนัสนันท์ ซึง่ เรือ่ งยอ ดรักฯเพิง่ ปิดกล้องไปก่อนเดินทางหนึง่ วัน คาดว่าจะออนแอร์ภายในสิน้ ปีนที้ างไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 พอ รุ่งเช้าวันที่ 17 ก.ย. “ตุ้ย”ต้องเดินทางไปยังเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รถยนต์ครอสคันทรีแรลลี่ รายการสุดยิ่งใหญ่ จากความร่วมมือของ 2 ทวีป ระหว่าง ออสเตรเลีย และ เอเชีย ที่ว่ากันว่า เป็นอีกหนึ่งสังเวียนสุดโหดของการแข่งรถยนต์วิบากระดับโลก ในระหว่าง วันที่ 21-29 ก.ย.นี้..........การแข่งรถในครั้งนี้ “ตุ้ย”ต้องฟิตซ้อมร่างกายเต็มที่ เพราะทางที่แข่งเป็น ทางฝุ่น เป็นเส้นทางวิบาก ที่ต้องใช้ความอึดในการขับรถนานๆ ไกลๆให้ได้มากที่สุด ต้องซ้อม ขับขึ้นเหนือ ล่องใต้ วิ่งทางไกลๆ มาพอสมควร และต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขรถ ถ้าหากเกิดปัญหา เครื่องยนต์ระหว่างแข่ง ซึ่งการซ้อมแข่งรถ การออกกำ�ลังกาย ฝึกความอึดต่างๆ “ตุ้ย”ได้จัดคิวไว้ อย่างลงตัว เพื่อไม่ให้กระทบการถ่ายละครทั้ง 2 เรื่อง โดยได้เรียนให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วทุกฝ่าย และ ท่านก็ให้การสนับสนุนผมได้ทำ�สิ่งที่รักทั้ง 2 อย่าง ถ่ายละครและแข่งรถ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ ทุกท่านมากๆ ครับ รวมไปถึงเพื่อนๆ ที่ถ่ายละครด้วยกัน และแฟนคลับ ที่ช่วยให้กำ�ลังใจที่ผมจะ ได้ไปแข่งรถครัง้ นีด้ ว้ ย ก็ขอบคุณทุกคนมากครับ ผมจะพยายามทำ�ให้ดที สี่ ดุ ครับ”.........ชาวไทยใน เมืองเพิร์ธที่ชื่นชอบ “ตุ้ย” ก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะคะ........@


สังคมออสเตรเลีย.............ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดต้องจับตาดูค่ะ...จากการ สำ�รวจของนิวส์โพลทีท่ �ำ ให้กบั หนังสือพิมพ์ดอิ อสเตรเลียนล่าสุดคะแนนไพมารีของพรรคเลเบอร์ได้ 38% (เพิ่มขึ้น 5%), พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้ 41% (ลดลง 5%) และพรรคกรีนส์ได้ 12% (เพิ่มขึ้น 4%)........เมื่อปรับเป็นคะแนนพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 50% (เพิ่มขึ้น 5%) และพรรค ผสมได้ 50% (ลดลง 5%)...........@ ทางด้านความนิยมผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี นางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรี 46% (เพิ่มขึ้น 7%) และนายโทนี แอ๊บบอตต์ 32% (ลดลง 6%)........เมื่อ ถามถึงความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน นางกิลลาร์ดในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ 38% (เพิ่ม ขึ้น 7%) และนายแอ๊บบอตต์ในฐานะผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้ 30% (ลดลง 1%)...............@ ถือ เป็นการตีกลับมาโด่งเป็นครัง้ แรกนับจากเดือนมีนาคม 2011......โอ้แม่เจ้ามันเกิดอะไรขึน้ ?!?! เพราะ ช่วงก่อนเลือกตัง้ ส.ข.วันที่ 8 กันยายน ประชาชนยังงอนพรรคเลเบอร์อยูเ่ ลย...ในช่วงหนึง่ สัปดาห์ถดั มาเกิดอะไรขึน้ ?!?!.....จึงทำ�ให้ผลโพลเปลีย่ นถึงขนาดนี.้ ..ผูส้ นั ทัดกรณีความเมืองจากค่ายเดอะเทเลก ร๊าฟกล่าวว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่นายกฯกิลลาร์ดใช้เวลาส่วนใหญ่ผละออกจากงานประจำ� เนื่องจาก การเสียชีวิตของบิดา “จอห์น กิลลาร์ด” และที่น่าเป็นปัจจัยสำ�คัญให้ประชาชนงอนพรรคผสมก็ คือ รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.และรัฐบาลควีนสแลนด์ภายใต้การบริหารของพรรผสมออกมายอมรับสารภาพ ว่าไม่มีเงิน..จำ�ต้องปลดข้าราชการ ตัดงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาและสาธารณสุขค่ะ คือ สิ่งที่เดอะเทเลกร๊าฟระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ประชาชนงอน..............@ และถือเป็นความแตกต่าง ครั้งแรกในเรื่องผลโพล เมื่อสำ�นักเนลเซนโพลที่ทำ�ให้กับนสพ.ซิดนีย์มอร์นิ่งฯออกมาแตกต่าง กับนิวส์โพลพอสมควร โดยคะแนนพรีเฟอเรนซ์ของพรรคการเมืองล่าสุดออกมาเลเบอร์ได้ 47% และพรรคผสมได้ 53% ....เซียนการเมืองค่ายนี้มีความเห็นต่างจากเดอะออสเตรเลียนและเดอะเท เลกร๊าฟว่า ณ เวลานี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมของพรรคเลเบอร์ หากดึงนายเควิน รัดด์กลับมาเป็น

งาน Miracle Northern of Thailand Road Show to Australia 2012 ที่เมลเบิร์น

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พร้อมคณะ หัวหน้าพรรคจะสามารถชนะเลือกตั้ง.....แต่ถ้าหัวหน้าพรรคยังเป็นนายกฯกิลลาร์ดพรรคผสมจะได้ เป็นรัฐบาลค่ะ..........@ ผลโพลค่ายเนลเซนบอกว่าความนิยมของนายแอ๊บบอตต์ในช่วงนี้ต่ำ�เป็น ประวัตกิ ารณ์ ในขณะที่ผลโพลผูน้ �ำ พรรคเลเบอร์คนนิยมนายรัดด์มากกว่านายกฯกิลลาร์ด 55% ต่อ 37% ค่ะ ..... เนลเซนโพลยังระบุว่าหากมีการเลือกตั้งในวันนี้โดยนำ�นายกฯกิลลาร์ดมาชนกับนาย แอ๊บบอตต์ผลเลือกตั้งไพรมารีที่ออกมาเลเบอร์จะได้ 34% และพรรคผสมจะได้ 45%.... แต่ถ้าจับ นายรัดด์มาชนกับนายแอบบอตต์เลือกตั้งไพรมารีจะเปลี่ยนเป็นเลเบอร์ 44% และพรรคผสม 41% ค่ะ............@ ผลการเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐน.ซ.ว.เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา..สามารถ บ่งบอกได้ถึงระดับความไม่พอใจของประชาชนต่อพรรคเลเบอร์ โดยเฉพาะพรรคกรีนส์ที่เล่นบท อหังการในฐานะเป็นผูถ้ อื ดุลแห่งอำ�นาจ.. เทีย่ วชีน้ กแล้วบอกรัฐบาลว่าเป็นไม้ได้หลายนโยบาย.. เลย โดน (เสียง) สวรรค์ลงโทษให้ส.ข.พรรคกรีนส์หลุดหายไปเกือบหมด..เป็นการเตือนให้พลพรรคกรี นส์ต้องปรับตัวใหม่ มิฉะนั้นอาจเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการเลือกตั้งใหญ่ค่ะ..........@ แต่เลือกตั้ง เทศบาลเล็กทีร่ ฐั น.ซ.ว.ยังฟ้องให้เห็นว่าประชาชนเริม่ เบือ่ หน่ายการเมืองทีน่ บั วันยิง่ น้�ำ เน่า.... อารมณ์ นีด้ ไู ด้จากจำ�นวนคนนอนหลับทับสิทธิเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมกับจำ�นวนผูเ้ จตนาทำ�บัตรเสียเพิม่ ขึน้ ด้วยวิธี ต่าง ๆ นานา เป็นต้นว่า บางคนเขียนเส้นขยุกขยิกลงในบัตรเลือกตัง้ บางคนเพิม่ ผูส้ มัครและเลือกคน นั้น ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมัครส.ข.มากที่สุดคือนายบารัค โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ ตามด้วย นายโฮมเมอร์ ซิมป์สัน, ที่หนักกว่านั้นคือบางคนมือบอนวาดอวัยวะเพศชายลงในบัตรฯค่ะ.........@ หันมาดูข่าวดีที่มาจากผลของข่าวร้ายก็คือ...ธนาคารกลางส่งซิกแนลมาแล้วว่า กำ�ลังเตรียมตัวที่จะ ลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 2 ตุลาคม.. หลังจากการอ่อน ตัวลงของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นตัวชูโรงนำ�โด่งมาตลอดสี่ห้าปีที่ ผ่านมา..มาปีนี้ราคาขายตกต่ำ� ราคาเหล็กลดลง 35% และราคาถ่านหินลดลง 15% อันเนื่องมาจาก ตลาดในมือของผู้ขายอยู่ภายใต้คอนโทลของตลาดของผู้ซื้อค่ะ แต่ผลดีก็คือประชาชนโดยเฉลี่ยจะ ประหยัดเงินผ่อนชำ�ระเงินกูค้ า่ บ้านลดลงค่ะ...........@มาดูสงั คมกีฬากันสักนิด...วงการฟุตบอลออสซี่ เริ่มคึกคัก เมื่อนายอเลสซานโดร เดล ปีเอโร ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวอิตาลีและสโมสร “ม้าลาย” จูเวนตุสยอมเซ็นสัญญาย้ายมาอยู่ทีมซิดนีย์เอฟ.ซี.ในศึกเอ-ลีกด้วยค่าตัว 2 ล้านเหรียญต่อปี เรื่อง เงินค่าตัวคงไม่มีปัญหาสำ�หรับน้าเดล.. เพราะสโมสรในจีนและตะวันออกกลางเสนอค่าตัวเป็น สองเท่า แต่น้าเดลยังเลือกซิดนีย์......เหตุผลมันเป็นเรื่องของใจค่ะ.... เหมือนเมื่อครั้งที่ทีมจูเวนตุ สถูกสมาคมฟุตบอลมักกะโรนีปรับตกดีวิชั่น นักเตะดังของสโมสรย้ายไปอยู่ทีมอื่นกันหมด แต่ น้าเดลประกาศขออยูท่ มี ม้าลายต่อเรือ่ งเงินค่าตัวไม่สนค่ะ................@ แม้คา่ ตัวจะถูกมากสำ�หรับน้า เดล แต่ก็ถือว่าแพงที่สุดในเอ-ลีก... แต่อย่างไรก็ตามสโมสรคาดว่าจะสามารถขายเสื้อฟุตบอลชื่อ “เดล ปีเอโร” ได้ไม่ต่ำ�กว่า 3 ล้านเหรียญในปีแรกค่ะ.............@ อันนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลเช่น กัน..เมื่อเซ่อร์อเล็ก เฟอร์กูสันผู้จัดการทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประกาศแผนการ ว่าในเดือนกรกฎาคมปี 2013 จะมาทัวร์ลูกหนัง 2 นัดในเอเชียและ 2 นัดในออสเตรเลีย.........จึง เกิดศึกชิงความเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสามนครหลวงของออสเตรเลียและ 5 สนามแข่งขัน... คือซิดนีย์, เมลเบิร์น และบริสเบน ส่วนสนามทั้งห้าคือ MCG และ Etihad ในเมลเบิร์น, ANZ

Study Group นำ�โดย Mr. James Butler, Director พร้อมด้วย Mr.Chris Norton, Director/Principle ของ Taylor College, Sydney เยี่ยมศูนย์แนะแนวการศึกษาออสเตรเลีย AVSS  

Mr. Charles Tyler และ Mr. Nathan Headland จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ร่วมกันอัพเดทหลักสูตรให้กับทีมงาน AVSS เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในงานนิทรรศการการศึกษาต่อปลายเดือนกันยายนนี้

ตุย้ เกียรติกมล ร่วมการแข่งขันรถยนต์ครอสคันทรีแรลลี่ รายการสุดยิง่ ใหญ่ทเี่ มืองเพิรธ์ ในระหว่างวันที่ 21-29 ก.ย.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 6


และ SFS ในซิดนีย์ และ Suncorp ในบริสเบน...เมืองไหนจะได้ดีใจ-เมืองไหนจะต้องเสียใจอีก ไม่กี่เดือนคงทราบค่ะ..................@ อีกรายหนึ่งคอมวยสากลน่าจะจำ�กันได้คือนายคอสต์ย่า ซูอดีต แชมป์โลกผูย้ งิ่ ใหญ่ชาวออสซี-่ รัสเซียหนึง่ ในนักมวยระดับหอเกียรติยศของวงการมวยโลก..ประกาศ จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซีย...โดยทิ้งนาตาชาภรรยา และลูกกำ�ลังโตในวัย 10 ถึง 18 ปี ไว้ที่ซิดนีย์...... แต่แทนที่นาตาชาจะเสียใจ... เธอกลับบอกว่า ขอให้ไปดี และจะไม่เสียใจหากเขา ไปพบรักใหม่.....เป็นอย่างงั้นไปค่ะ...........@.

คุณศุภร ลิ้มทองกุล ประธานสมาคมนักเรียนไทยรัฐวิกตอเรีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิด และหาทางแก้ไขเรื่องการสื่อสารระหว่างภาครัฐและชุมชนไทย เพื่อให้การ ใช้สิทธิเลือกตั้งในอนาคตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น......รายงานโดย...ดาหลา.........@

สถานทูตไทยในแคนเบอร์รา...... เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตฯ และ น.ส. แก้วตา ศรีสังข์ อัครราชทูตทีป่ รึกษาสำ�นักงานผูด้ แู ลนักเรียนในประเทศออสเตรเลียได้ตอ้ นรับคณะครู และนักเรียน สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย........เพื่อเป็นการร่วมฉลองสวนสัตว์เมลเบิร์นครบรอบ 150 ปี ทาง จากโรงเรียนมอนเตสซอรี (Montessori) จำ�นวนรวม 18 คน ทีเ่ ดินทางมาเยีย่ มชมสถานเอกอัครราช นิตยสารเมลบ์ ร่วมกับร้าน Something Aussie ได้รว่ มกันจัดงานประกวดส่งภาพถ่ายคูก่ บั รูปปัน้ ช้าง ทูตฯพร้อมทั้งชมการสาธิตการประกอบอาหารไทย..........@ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 นายมาริษ “มะลิ” เป็นกิจกรรมง่ายแต่ของรางวัลมากมายจาก Something Aussie เพียงแค่สง่ ภาพถ่ายของท่าน เสงี่ยมพงษ์ จัดเลี้ยงอาหารค่ำ�ต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารการศึกษาของไทย รวม 8 คน คูก่ บั ช้างรูปปัน้ ทีม่ วี างอยูท่ วั่ เมืองเมลเบิรน์ เข้ามาที่ melbthai@gmail.com หรือ POBox 12 Prahran นำ�โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ VIC 3181 ส่งเข้ามาภายในสิ้นเดือนกันยายน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้ากิจกรรม หรือ และนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 0413804464........@...เป็นข่าวที่น่ายินดีสำ�หรับพุทธศาสนิกชนที่พระบาท รัฐมนตรี ซึ่งเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมนาว่าด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา ที่กรุงแคนเบอร์ราและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้แด่ชุมชนไทยและ นครซิดนีย์ ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา พุทธศาสนิกชนในเมลเบิร์นได้น้อมนำ�ไปถวาย ณ วัดพุทธโพธิวัน (780 Woods Point Rd. East ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย- ออสเตรเลีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนงานที่จะสนับสนุน Warburton) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีคุณแทน ปัณฑุรอัมพร บรรณาธิการนิตยสารเมลบ์ เป็น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศทั้งสอง รวมทั้งการส่งเสริมให้นักศีกษาจาก ผู้ขอพระราชทาน ในปีนี้ พระอาจารย์กัลยาโณ หัวหน้าคณะสงฆ์วัดพุทธโพธิวัน ได้กำ�หนดให้มี ออสเตรเลียเดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ...........@ นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการ การเลือกตั้ง และคณะจากสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมการกงสุล กระทรวงการ เดินทางไปร่วมในพิธีทางเมลบ์มีรถบัสบริการรับ-ส่งฟรีจากในเมือง (ขึ้นรถข้าง Melbourne Town ต่างประเทศ รวม 10 คน เยือนนครซิดนีย์ กรุงแคนเบอร์รา และนครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 6-11 Hall) กรุณาติดต่อ 0413804464 เพื่อสำ�รองที่นั่ง แต่ก่อนที่จะถึงพิธีทอดผ้าพระกฐิน ทางวัดพุทธ กันยายน 2555 ภายใต้โครงการสำ�รวจข้อเท็จจริง และความต้องการด้านการมีส่วนร่วมของคน โพธิวันได้จัดให้มีการทำ�บุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน และจะมี ไทยในต่างประเทศและเข้าเยี่ยมคาระวะเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555..........@ เมื่อ การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษาขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน รายละเอียดเพิ่ม ค่ำ�วันที่ 12 กันยายน 2555 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต และคณะข้าราชการสถานเอก เติมกรุณาติดต่อโดยตรงกับคณะสงฆ์วัดพุทธโพธิวัน 03 5966 5999.........@...เมื่อวันอังคารที่ 4 อัครราชทูตฯ ได้เปิดศาลาไทย ภายในสถานเอกอัครราชทูต ต้อนรับคณะครูและลูกเสือสำ�รองทั้ง กันยายน ที่ผ่านมา สำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานซิดนีย์ ภายใต้การดูแลของ ชายและหญิง อายุระหว่าง 8-10 ขวบ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงแคนเบอร์รา รวม 24 คน ซึ่ง ผ.อ.น้ำ�ฝน บุญยวัฒน์ ได้นำ�คณะเจ้าหน้าที่ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่อง จัดกิจกรรมการฝึกลูกเสือนอกสถานที่  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายและกิจกรรมร่วม เที่ยวแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมท่องเที่ยวลำ�พูน สมาคมท่องเที่ยวนคร สนุกเพือ่ เสริมความรูแ้ ก่คณะลูกเสือดังกล่าวให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเทศไทยและอาเซียน ลำ�ปาง เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรม Miracle Northern of Thailand Road Show to Australia รวมทั้งลิ้มรสอาหารไทยภายในงาน กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินงานของสถาน 2012 ที่ร้าน Red Spice Road Restaurant เมลเบิร์น โดยได้นำ�ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจาก เอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งส่งเสริมการกระชับมิตรสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียในระดับ จังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง และแม่ฮ่องสอน จำ�นวน 12 ราย เดินทางมาพบปะธุรกิจท่อง ประชาชนและทำ�ให้เยาวชนออสเตรเลียเหล่านีม้ คี วามรูส้ กึ ชืน่ ชอบประเทศไทยและประชาชนชาวไทย เที่ยวออสเตรเลีย พร้อมกันนี้ยังทางททท.ได้ให้เกียรติเรียนเชิญ ดร.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่ ในระยะยาว.........@ ในโอกาสทีส่ มาคมนักเรียนไทยทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นเครือรัฐออสเตรเลียจะจัดงานการ กิตติมศักดิ์ นครเมลเบิร์น ขึ้นเป็นประธานกล่าวคำ�เปิดงาน ...........@...กีฬาสมานมิตรเป็นกีฬาเพื่อ แข่งขันกีฬาสมานมิตรครั้งที่ 41 ขึ้น เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐ เชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียนนักศึกษาไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐต่างๆในประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ในปี ต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2555 นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ นีก้ จ็ ะถูกจัดขึน้ เป็นปีที่ 41 แล้ว โดยจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้ มีสมาคมนักเรียนไทย กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จะจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เมืองวูลองกอง (Wollongong) รัฐนิวเซาท์เวลล์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งแน่นอนว่าต้องจัดที่เมืองวูลองกอง (CSR) “นักเรียนไทยคืนถิ่น โดย ปตท.” เพื่อนำ�นักศึกษาไทยที่สำ�เร็จการศึกษาจากออสเตรเลีย โดยทางสมาคมนักเรียนไทยแห่งรัฐวิคตอเรีย (TSV) ก็จะขนทัพนักกีฬาไปร่วมแข่งขันด้วย สำ�หรับ เดินทางกลับไปประกอบอาชีพทีป่ ระเทศไทย ซึง่ โครงการนีส้ อดคล้องกับนโยบายของสถานเอกอัคร รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมนักเรียนไทยแห่งรัฐวิคตอเรียประจำ�ปี 2012-2013 มีดังนี้ นางสาว ทูตฯ ทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาไทยทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากรัฐต่างๆออสเตรเลียนำ�ความรูค้ วามสามารถกลับ ศุภร ลิ้มทองกุล (ประธานสมาคมฯ), นายศตนันทน์ เวชวิบูลย์สม (รองประธาน), นายพัฐวิศ ไปพัฒนาประเทศ โดย ปตท. จะทำ�หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้นักศึกษาไทยได้รับโอกาสที่จะได้มี บุญยะชัย (เลขานุการ), นางสาวกนกกาญจน์ ขันแก้ว (เลขานุการ), นางสาวทิพย์ธรา สีนะวัฒน์ อาชีพและการงานที่ดี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 29 กันยายน 2555 นาง (เลขานุการ) สำ�หรับผู้ที่ต้องติดต่อ TSV ในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ 0430 515 522 หรือ นภาพรรณ ว่องวุฒิพรชัย  ผู้จัดการส่วนสรรหาและคัดเลือก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จะ tsv.info.mail@gmail.com.........@..ขณะนีท้ างโรงเรียนสอนภาษาไทยนำ�โดยคุณครูโสภา โคล กำ�ลัง นำ�รายละเอียดต่าง ๆ ไปมอบให้แก่นักศึกษา โดยขอให้นักศึกษาที่สนใจเตรียมประวัติและผลการ เร่งทำ�แบบสอบถามเกีย่ วกับจำ�นวนนักเรียนทีต่ อ้ งการเลือกลงทะเบียนเรียนภาษาไทย VCE ในระดับ ศึกษาไปในวันดังกล่าวด้วย”...........@ Year 11 และ Year 12 สำ�หรับปีการศึกษา 2013, 2014 และ 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำ�เนิน สังคมไทยในซิดนีย์.........เมื่อวันที่ 5 กันยายนกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา ร่วมกับการท่อง การผลักดันให้ภาษาไทยเป็นภาษาเลือกภาษาหนึ่งในโรงเรียนต่างๆ นักเรียนท่านใดที่สนใจจะเลือก ลงเรียนภาษาไทยขอความกรุณากรอกข้อความในแบบสอบถามและส่งมาที่ Thai Language School เที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกัน of Melbourne: PO BOX 925 Lilydale 3140 VIC ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ จัดกิจกรรมแนะนำ�การท่องเที่ยวภาคเหนือให้กับนักธุรกิจการท่องเที่ยวออสเตรเลียในงาน Miracle www.thaimelbourne.com แบบสอบถามทัง้ หมดจะต้องส่งมาภายในสิน้ เดือนกันยายนนี.้ ...........@... Northern of Thailand Road Show to Australia 2012 โดยจัดที่ L’Aqua Dockside Darling เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้เสด็จเดินทางมานครเมลเบิร์น ในฐานะ Harbour, Sydney .......ภาพข่าวหน้า 21........@ วันที่ 9 กันยายน ประธานที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จาก Thai Trade Centre สำ�นักงานซิดนีย์ ไทย-ออส นิวส์ คุณทองบ่อ แก้วสะเทือน จัดงานแข่งขันกอล์ฟเนื่องในโอกาสอายุครบ 6 รอบ ที่ ได้เดินทางมายังนครเมลเบิรน์ เพือ่ ร่วมในงานออกร้านแสดงสินค้าของโครงการหลวง และเยีย่ มเยียน สนามมอร์พาร์ค มีนกั กอล์ฟเข้าแข่งขันมากมายเพือ่ หวังชิงถ้วยนักกอล์ฟผูอ้ าวุโสสุดในซิดนีย์ ถ้วยนี้ ให้กำ�ลังใจผู้ประกอบการสินค้าและโรงงานจากประเทศไทย ในงาน Fine Food Australia 2012 72 ปีมคี รัง้ ......หลังจากนัน้ คุณเฉลียว ทองศรีนนุ่ เปิดร้านอาหารเกสรยอดอาหารปักษ์ใต้เลีย้ งทัง้ นัก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน ที่ Melbourne Convention and Exhibition Centre กอล์ฟและแขกของคุณลุงทองบ่อ ทัง้ อาหารและไวน์อย่างดีเลีย้ งกันอย่างไม่อนั้ ......ขอให้อายุยนื กว่า โดยมีดร.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ รัฐวิกตอเรีย คอยให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้มีผู้ นี้อีกสัก 20 ปีและตีกอล์ฟได้เหมือนเดิม......ชมภาพข่าวหน้า 23..........@ วันที่ 15 ชาวพุทธมาก ประกอบการสินค้า และโรงงานจากประเทศไทย ได้นำ�สินค้ามาร่วมออกงานมากถึง 44 บู้ธ ทั้ง หน้าหลายตาไปร่วมงานบุญที่วัดป่าโพธิศรัทธา.... “พระสร้างคน คนก็สร้างวัด” โดยท่านอาจารย์ อาหารของกินของขบเคี้ยว ขนมอบแห้ง ขนมกรุบกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง ข้าว สินค้า อนันต์ อกิญจโน........คุณนีน่า ยี แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา ใจกลางเมืองซิดนีย์เป็นหัวเรี่ยว การเกษตรต่างๆ สับปะรดกระป๋อง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หูฉลามแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ หัวแรง.......ส่วนกองกำ�ลังบำ�รุง “ร้านรังผึ้ง” หอบโรงครัวไปเลี้ยงถึงวัดให้ชาวพุทธทุกท่านได้อิ่ม และเครื่องครัว...........@...ส่วนในตอนค่ำ�ของวันจันทร์ที่ 10 กันยายน คณะกรรมการการเลือกตั้ง อร่อยกันอย่างเต็มที่......พร้อมทั้งญาติโยมอีกหลายสายที่มิได้เอ่ยนาม......ขออนุโมทนาให้สุขทั้งกาย (กกต.) นายวิสุทธิ์ โพธิแทน กรรมการการเลือกตั้ง, นายวิญญู แจ่มขำ� ผู้เชี่ยวชาญประจำ� กกต., และใจ ร่ำ�รวยเงินทองมิขาดสาย..........@ อีกงานในวันที่ 16 กันยายน 20 ปีมีครั้ง คุณฉลาก โพธิ์ นายนิยม วัฒน์ธรรมวุธ รองอธิบดีการกงสุล, นายสุเทพ พรหมวาศ รองเลขาธิการ กกต., นายสุร ภักดิ์ เจ้าของรายการ Thai Smile Radio จัดงานเลีย้ งขอบคุณผูฟ้ งั รายการวิทยุและผูใ้ ห้การสนับสนุน สิทธิ์ ถือสัตย์ ผอ.การเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดจันทบุร,ี นายเรืองศักดิ์ สวัสดิวร หัวหน้างานอำ�นวยการ รายการ......สำ�หรับอาหารจากร้าน Alice Thai โดยคุณศักดิ์ชัย ศิลา เช่นเคยและปิดรายการ..... สำ�นักรณรงค์และเผยแพร่, นายนิธิรุจน์ สุพัฒน์ศักดิ์ พนักงานการเลือกตั้ง สำ�นักประชาสัมพันธ์, ด้วยรายการบันเทิง...ระบำ�อินเดียจากการสนับสนุนของทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์.......ชมภาพ นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ พนักงานเลือกตั้ง, นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร นักการทูตชำ�นาญการ, ข่าวหน้า 22..........@ ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 18 กันยายน ท่านกงสุลใหญ่ กงสุลใหญ่ พีรวิช สุวรรณ และ นส.ปัทมา อินโต เจ้าหน้าที่วิเทศสหการชำ�นาญการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทาง ประเทศ ได้กรุณาเปิดบ้านเลีย้ งรับรองชุมชนไทยเพือ่ ร่วมหารือว่าถึงเวลาหรือยัง ทีช่ มุ ชนไทยจะรวม มาร่วมประชุมหารือเพือ่ หาแนวทางการช่วยรณรงค์ให้คนไทยในต่างแดนได้รบั รูถ้ งึ สิทธิของคนไทย กันเป็นหนึง่ ......เพราะปัจจุบนั ชุมชนไทยเป็นทีร่ จู้ กั ของชาวออสเตรเลีย และภาษาไทยเป็นภาษาที่ 3 ที่พึงมีในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ร่วมกับชุมชนไทยในนครเมลเบิร์น ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (รองจากภาษาจีน จากผลการสำ�รวจสัมมะโนประชากรล่าสุด) .......ชุมชนไทย ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น โดยมีคุณแทน ปัณฑุรอัมพร บรรณาธิการนิตยสารเมลบ์, คุณกมลรัตน์ ในซิดนีย์มีกว่า 10 สมาคมแต่ไม่มีสมาคมคนไทย (จากทุกสมาคมส่งตัวแทนมาร่วมเพื่อความเป็น งามจริยางกูร ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารเมลบ์, คุณเก๋ บอสตัน อดีตประธานสมาคมคนไทยในรัฐ หนึง่ .....เพือ่ เป็นตัวแทนของคนไทยในซิดนีย)์ ......ผูแ้ ทนชุมชนทีม่ าร่วมหารือ.....เห็นด้วยว่าถึงเวลา..... วิกตอเรีย, คุณนุ้ย รัชนี นาคสุข ตัวแทนจากองค์กรข่าวสารและสวัสดิการคนไทยในรัฐวิกตอเรีย, ดังนั้นขอทุกท่านคุยกับผู้นำ�ชุมชนของท่าน และหาผู้ที่มีความสามารถและผู้มีจิตอาสามาร่วมกันจัด ตั้งสมาคมคนไทยกันเถอะ...........@ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 7


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวั ส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นไทย-ออสทุ ก ท่ า น ดิฉันวุ่นวายเตรียมการจัดงานนิทรรศการการ ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียที่เมืองไทย เมือง พม่าจนไม่ได้คดิ เรือ่ งวันเวลา จวนตัวเข้าจนได้ที่ จะต้องส่งคอลัมน์อีกแล้ว วันนี้ก็เช่นเคยค่ะ คง ต้องเอาเรือ่ งเก่าเรือ่ งใหม่มาปะปนคุยกันไป ช่วง นีไ้ ม่ได้พบปะกับผูค้ นสักเท่าไรเลยไม่คอ่ ยมีเรือ่ ง อะไรที่น่าสนใจใหม่ ๆ มาเล่ากันให้ตื่นเต้น ไหน ๆ ดิฉนั ก็จะไปจัดการเรือ่ งงานศึกษา ต่อออสเตรเลียก็เอาเรือ่ งเดิมๆของวีซา่ นักเรียนมา คุยกันอีกดีกว่าค่ะ นักเรียนไทยเราตอนนี้ตื่นตัว กันเรื่องเรียนในระดับ higher education กัน มาก ซึ่งก็อาจจะด้วยเหตุผลที่หลากหลายกันไป ซึง่ ก็รวมทัง้ ความหวังทีท่ างกระทรวงอิมมิเกรชัน่ ได้ประกาศว่าจะให้วีซ่าทำ�งานสองสามปี หลัง จากเรียนจบในระดับปริญญาจากออสเตรเลีย ซึง่ ฟังๆดูแล้วก็เหมือนว่าง่ายมาก แต่ดิฉันอยากจะ ให้ค�ำ แนะนำ�กับน้องๆทีค่ าดหวังกันเอาไว้วา่ ใน โลกนีไ้ ม่มอี ะไรง่ายดายจนเหลือเชือ่ หรอกนะคะ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่กระทรวงอิมมิเกรชั่นจะ ออกกฎหมายให้วีซ่ากันแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่มี กำ�หนดกฎเกณท์อะไร อาจจะเป็นด้วยดิฉันมี ประสบการณ์กบั กฎหมายอิมมิเกรชัน่ มายาวนาน มากกว่าอายุของน้องๆนักเรียนเสียด้วยซ้ำ�ไป เห็นทั้งความสำ�เร็จและความผิดหวังมามาก ดัง นั้น หากน้องๆนักเรียนคนใดที่วัตถุประสงค์ หลั ก เพื่ อ ที่ จ ะให้ ไ ด้ วี ซ่ า ทำ � งานหลั ง เรี ย นจบ นี้ ก็คงต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะว่าเวลาที่ตัว กฎหมายออกมาจริงๆ(ประมาณกลางๆปีหน้า เท่าทีด่ ฉิ นั ได้ขา่ วไม่ยนื ยันมา) จะออกมารูปแบบ ไหน คนยื่นต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอะไรอีกบ้าง นอกจากเรียนจบแล้ว และตัวเราจะมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือเปล่า คุณสมบัติเงื่อนไขอื่นๆดิฉันยังไม่ทราบ และไม่อาจคาดเดาได้ในขณะนี้ แต่เรื่องที่ทาง กระทรวงอิมมิเกรชั่นได้เคยมีเกริ่นๆเอาไว้แล้ว ที่สำ�คัญและดิฉันคิดว่าน้องๆนักเรียนควรจะได้ เตรียมตัวกันได้แต่เนิ่นๆก็คือเรื่องของการสอบ ภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับที(่ คาดว่า)กำ�หนดคือ ให้ได้อย่างน้อยในระดับ Competent ไว้กอ่ น ซึง่ ก็คอื พยายามตัง้ อกตัง้ ใจหมัน่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ทุกหมวด ท่านผูอ้ า่ นอาจจะคิดว่า จะเป็นไปได้อย่าง ไรกันที่นักเรียน เรียนจบในระดับปริญญาตรี ขึ้นไปแล้วจะสอบภาษาอังกฤษไม่ได้ในระดับ ที่ว่านี้ เป็นไปได้ค่ะในอดีตสมัยที่การยื่นขอ วีซ่าถาวรประเภททักษะอาชีพ General Skills Migration – GSM กำ�ลังเฟื่องฟูน้องๆนักเรียน ที่เรียนจบแล้วขอกันได้เกือบทุกคนนั้น ดิฉัน ได้ เ ห็ น น้ อ งๆจำ � นวนมากที่ เ รี ย นจบในระดั บ ปริญญาแล้วยื่นขอไปโดยแต่ไม่ผ่านเพราะสอบ ภาษาอังกฤษไม่ได้ในระดับ Competent ตาม ที่ต้องการ การสอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ทุก หมวดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำ�หรับทุกคน หลาย คนสอบแล้ ว สอบเล่ า เป็ น สิ บ กว่ า ครั้ ง ก็ จ ะตก หมวดเดิมๆบ้าง หมวดใหม่บ้างกันไปเรื่อย จน ท้อเลิกยืน่ เรือ่ งกันไปเลยก็มมี ากค่ะ ทัง้ นี้ ทัง้ นัน้ ก็เนือ่ งจากว่าน้องๆหลายคนก่อนทีจ่ ะเข้าเรียนใน

ระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยนัน้ ไม่ได้ใช้ผล การสอบภาษาอังกฤษเป็นเกณท์ในการเข้าเรียน ดังนั้น จึงไม่เคยได้มีการวัดระดับการศึกษาโดย การสอบ IELTS มาก่อน ไม่คนุ้ เคยกับการสอบ บ้าง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในบาง หมวดอ่อนแอมากก็มีค่ะ สำ�หรับเด็กไทยเรา เท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะ คะ หมวดที่ตกกันมากคือ Reading ค่ะ ดิฉัน ก็ไม่แน่ใจว่าทำ�ไม หรือว่าเด็กไทยไม่ชอบอ่าน หนังสือภาษาอังกฤษกันหรือเปล่าคะ? ส่วน ใหญ่ที่ดิฉันได้มีโอกาสคุยด้วย มักจะบอกว่า อ่านไม่ทัน ทำ�ความเข้าใจไม่ทัน ซึ่งก็คงจะเป็น ด้วยขาดประสบการณ์ในการอ่านให้เร็ว สรุป ใจความให้เข้าใจให้เร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจาก การฝึกฝนนะคะ ภาษาเป็นทักษะดังนั้นแต่ละ หมวดของการใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องเกิดจากการ ฝึกฝน การพัฒนากันเป็นประจำ� หากมีปัญหา เรือ่ งการอ่านก็นา่ จะได้พยายามอ่านหนังสือภาษา อังกฤษจะเป็นหนังสืออะไรก็อ่าน อ่านเรื่อยๆ อ่านประจำ�สม่ำ�เสมอ อัตราความเร็วในการอ่าน จับใจความก็จะดีขึ้นเองล่ะค่ะ ตัวดิฉันเองเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ มาบ้าง(นานมากมากแล้วค่ะ) ดังนั้น ก็พอจะ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมา บ้าง แต่ในระบบของ IELTS นี่จริงๆแล้วก็ยัง ไม่เคยได้สัมผัสอย่างจริงจัง คือ หมายความว่า ยังไม่เคยสอบน่ะค่ะ ก็ยังคิดๆอยู่เหมือนกันว่า หากต้องสอบตอนนีผ้ ลจะเป็นอย่างไร อายุกเ็ ริม่ มาก สมองก็เริม่ ถดถอย เคยคิดจะไปลองสอบดู เหมือนกันเผือ่ เอาไว้เล่าให้นอ้ งๆนักเรียนฟัง แต่ ก็ยังหาเวลาไม่ได้สักทีค่ะ จบเรื่อง การสอบ IELTS ที่อาจจะเป็น ที่ระคายเคืองใจของหลายๆคนไปสักทีนะคะ ขอวกกลับมาเรื่องของวีซ่าทำ�งานหลังเรียนจบ อีกที ก็อย่างที่ดิฉันคุยไว้ข้างต้นนะคะว่า หาก วัตถุประสงค์ของการเรียนปริญญาตรีหรือโท เพื่อต้องการขอวีซ่าตัวใหม่(ที่ยังไม่คลอด)นี้ล่ะ ก็ ควรจะได้เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ เตรียม ตัวว่าจะหางานอย่างไรในช่วงที่ได้วีซ่าทำ�งาน นั้น ไม่เป็นเรื่องเสียหายหรอกนะคะ ที่จะเริ่ม วางแผนการหางานทำ�ในอาชีพที่เหมาะสมกับ สาขาวิชาที่เรียนจบมา เพราะหากหาได้ก็จะมี แต่บวกบวกค่ะ บวกหนึ่งคือได้งานทำ�ที่ตรงกับ ความรู้ที่เรียนมา บวกสองคือเมื่อได้ทำ�งานตรง สาขาทำ�งานได้ดีก็อาจจะมีเจ้าของธุรกิจที่เป็น นายจ้างพอใจเป็นสปอนด์เซอร์จ้างทำ�งานต่อ ไปก็ได้ค่ะ ยังแถมบวกสามให้อีกนะคะ หาก ไม่พอใจจะทำ�งานต่อไปในออสเตรเลียกลับเมือง ไทย มีทงั้ ใบปริญญา มีทงั้ ประสบการณ์ตรงจาก ต่างประเทศ โอกาสในการได้งานที่ดีมีอนาคต รุ่งโรจน์ก็ชัดเจนทีเดียวค่ะ มองไปเห็นแต่สงิ่ ดีๆกัน แต่ดฉิ นั ก็อยากให้ คิดเผือ่ ในทางลบกันไว้บา้ งด้วยนะคะ ตอนนีก้ ระ ทรวงอิมมิเกรชั่นยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย นี้ ดังนั้น หากกฎหมายออกมาแล้วไม่ตรงกับที่ คาดหวัง ที่วางแผนเตรียมตัวกันเอาไว้ ก็ไม่ใช่ เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายอะไร น้องๆที่เรียน จบมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย มีทั้งวิชาความ

รู้ มีทั้งประสบการณ์ต่างประเทศ(จะด้านใด ตาม) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน ระดับทำ�งานได้ แม้กลับไปเมืองไทยก็มีโอกาส ดีสู้คนอื่นได้ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกัน อย่างสูงค่ะ ดิ ฉั น ก็ ไ ด้ แ ตะๆเรื่ อ งของนายจ้ า งเป็ น สปอนด์เซอร์ไว้ข้างบนนี้นิดหน่อย ก่อนจบ คอลัมน์สั้นๆวันนี้ ก็อยากจะหยิบเรื่องของวีซ่า ทำ�งานโดยนายจ้างเป็นสปอนด์เซอร์มาคุยกัน สักหน่อยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวีซ่าทำ�งาน ชั่วคราวที่เรียกว่าวีซ่า 457 ซึ่งตอนนี้กำ�ลังฮ๊อต สำ�หรับน้องๆนักเรียนกันเหลือเกิน การยื่นขอ วีซา่ นีไ้ ม่ได้เป็นเรือ่ งทีย่ ากเกินไปนักหากนายจ้าง ที่จะเป็นสปอนด์เซอร์มีคุณสมบัติทุกอย่างครบ และผู้ที่ยื่นขอวีซ่านี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ตำ�แหน่งที่ยื่นขอไป ดิฉันคงไม่นำ�รายละเอียด มาคุยในวันนีห้ รอกนะคะ เพราะเคยเขียนไว้บอ่ ย ครั้งในอดีตและไม่ใช่ประเด็นที่จะคุยค่ะ ประเด็ น ที่ ดิ ฉั น อยากมาคุ ยในวั น นี้ ก็ คื อ เรื่องของตำ�แหน่งงานตามสัญญาว่าจ้างและตาม ที่กระทรวงอิมมิเกรชัน่ อนุมัติ ตลอดจนเงื่อนไข ในการจ้างงานที่ดิฉันอยากนำ�มาคุย เรื่องแรก คือเรื่องของตำ�แหน่งงานที่อนุมัติและสถานที่ ทำ�งาน ทั้งนี้เพราะดิฉันทราบว่ามีผู้ที่ถือวีซ่า 457 หรือนายจ้างหลายท่านไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ มีความเข้มงวดในเรือ่ ง ของตำ�แหน่งงานและที่ทำ�งานมากนะคะ ดิฉัน อยากยกตัวอย่าง เช่น ตำ�แหน่งงานเลขานุการ

ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าทำ�งานได้ ดังนั้น เมื่อยื่น ขอวีซ่าทำ�งานก็จะเลี่ยงไปใช้ตำ�แหน่งอื่นๆที่ยื่น ขอได้ เช่น ผู้จัดการ ดังนั้น หากอิมมิเกรชั่นมี การตรวจสอบ (Monitor) กันขึ้นมาแล้วพบว่า ทำ�งานผิดตำ�แหน่งก็เป็นปัญหาได้นะคะ สถานที่ทำ�งานก็เช่นกัน หากระบุไว้ในใบ สมัครว่าทำ�งานทีใ่ ดผูท้ ถี่ อื วีซา่ ก็ตอ้ งทำ�งานทีน่ นั่ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านอาหารบางท่านมี หลายร้าน สปอนด์เซอร์เชฟมาทำ�งานโดยแจ้ง ว่าทำ�งานร้านที่หนึ่ง แต่บางครั้งร้านที่สองหรือ สามยุ่งมากจำ�เป็นต้องไปช่วย ก็ทำ�ได้นะคะ แต่ ว่าต้องมีการแจ้งให้ทางอิมมิเกรชัน่ ทราบ ว่าเชฟ คนนี้จะทำ�งานที่ใดบ้าง แต่สิ่งที่สำ�คัญคือ จะ เป็นกี่ร้านก็ตามที่เชฟไปทำ�งาน ร้านเหล่านั้น จะต้องจดทะเบียนด้วย ABN เดียวกันนะคะ หากเจ้าของคนเดียวกันแต่จดทะเบียนแต่ละร้าน ABN ต่างกันก็จะใช้เชฟข้ามกันไปข้ามกันมาไม่ ได้คะ่ เรือ่ งของวีซา่ ทำ�งานมีอกี เยอะนะคะ หยิบ มาครั้งละนิดครั้งละหน่อยมาคุยกัน นานๆทีค่ะ วันนีข้ อจบคอลัมน์แค่นกี้ อ่ นนะคะ ชีพจร ลงเท้าไปเมืองไทยอีกแล้วค่ะ ท่านที่อยากพบ ดิฉนั ทีเ่ มืองไทย ติดต่อนัดหมายได้นะคะ จะไป หลายวันเหมือนกันค่ะ เพราะต้องพบกับท่านที่ มีปัญหาหลายคนทีเดียว พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 8


คอป.สรุปชายชุดดำ�

ผนึกแก๊งแดงฆ่าทหาร 8 ตำ�รวจ 2 คนสีลม 1

ต่อจากหน้า 3

ชุมนุมบังคับให้ทหารคุกเข่า ส่วนทหาร มีเหตุผลที่นำ�อาวุธสงครามแตกต่างกันไปเช่น เป็นอาวุธประจำ�ตัว หรือเพือ่ ป้องกันเหตุสดุ วิสยั แต่การที่เกิดการระงับการออกอากาศของพีเพิล แชนเนลแม้จะใช้อ�ำ นาจทีถ่ กู ต้องหรือไม่เป็นการ กระตุ้นและยกระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์สำ�คัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย มากที่สุดคือที่สี่แยกคอกวัวและถนนดินสอ วัน ที่ 10 เม.ย. 2553 มีผู้เสียชีวิต 26 ราย เป็น พลเรือน 21 ราย รวมทั้งนายมูราโมโตะช่าง ภาพชาวญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ทหาร 5 นาย รวมทั้ง พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม มีผู้บาดเจ็บทั้งผู้ชุมนุมและทหารรวมกว่า 864 คนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารกว่า 300 นายโดย พบหลักฐานว่ามีคนชุดดำ� ไม่ทราบฝ่ายแน่ชัด ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่ถนน ตะนาว และถนนข้าวสารบริเวณสี่แยกคอกวัว ในเวลาประมาณ 20.00 น. โดยใช้ระเบิดเอ็ม 79 และอาวุธปืนเล็กยาวหรืออาวุธสงครามยิงเจ้า หน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ที่ถนนตะนาวและ ถนนข้าวสาร เสียชีวิต 1 นาย สำ�หรับที่ถนน ดินสอ จากหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ต่อเนื่องมา ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ถูกโจมตีโดยกลุ่ม

คนชุดดำ�เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นในเวลา 20.44 น.จากการ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีน่ ติ วิ ทิ ยาศาสตร์จากทาง คอป.หลังจากมีการโจมตีแล้วเราพบว่ามีรอ่ งรอย กระสุนที่มีวิถีการยิงมาจากที่เจ้าหน้าที่อยู่ ถ้า บนถนนตะนาวก็คือจากทิศทางวงเวียนวัดบวร นิเวศวิหารมาทางสีแ่ ยกคอกวัว ถ้าทีถ่ นนดินสอ จากสะพานวั น ชาติ ม าทางวงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์ ประชาธิปไตยมีร่องรอยมาก ที่ ถ นนตะนาวนั้ น นอกจากระเบิ ด เอ็ ม 79แล้วพบร่องรอยกระสุนที่ยิงสวนกลับไปแต่ ไม่มากนัก สำ�หรับที่ถนนดินสอพบร่องรอย ระเบิดซึง่ เป็นระเบิดเอ็ม 67 และผูเ้ ชีย่ วชาญบาง คนก็บอกว่าเป็นระเบิดเอ็ม 79 ด้วย โดยมีเอ็ม 67 อยู่ 2 ลูก แต่เราไม่พบร่องรอยกระสุนที่ยิง สวนไปจากวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไป ทางสะพานวันชาติ จากการตรวจสอบหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่าย เราด้วยพบว่าระเบิดเอ็ม 67 นั้นน่าจะขว้างมา จากบ้านไม้โบราณหลังหนึง่ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับทาง เข้าของโรงเรียนสตรีวิทยาและระเบิด 2 ลูกนี้ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 4 นายรวม ทั้ง พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรมด้วย มีข่าวหรือการ

เพราะงบไม่อ�ำ นวย อีกอย่างใช้ยาก จะตัง้ ค่า เข้า เมนูกไ็ ม่รวู้ า่ ต้องกดตรงไหน จะออกจากเมนูไป เมนูหลักก็ท�ำ ไม่เป็น อุย๋ ตาย ใช้ยากขนาดนี้ กลับ ไปใช้รุ่นเดิมหน้าจอขาวดำ�เล่นเกมส์งูดีกว่าาา บางครั้งเทคโนโลยีเร็วมากเกินไป เพื่อ ตอบสนองคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มจะลืมคนรุ่นเก่าๆ ซึ่งอาจจะตามไม่ทัน หรือพยายามจะทำ�ความ เข้าใจกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั นี้ แต่พยายามไป เท่าไหร่กย็ งิ่ ถอยหลังไปเท่านัน้ ยิง่ ทำ�ความเข้าใจ VS ยิ่งไม่เข้าใจ เหมือนที่พี่เม้าท์พยายามมากมาย อยากจะใช้ S3 ตอนแรกเตรียมเงินแล้วอย่างดี ถอยแน่หน้ากากสีขาวไปดูมาแล้วเรียบร้อย เจอ กันแน่ๆ แต่พอไปลองเล่นของเด็กๆที่บ้าน อุ๋ย โดย พี่เม้าท์ AVSS ตาย งง ค่ะ หน้าจอใหญ่ส่ะใจก็จริงแต่ดูมันยาก เหลือเกิน จะเข้าเมนู จะตัง้ เสียง คียบ์ อร์ดยิง่ เป็น สวัสดีจ้าาาาา แฟนๆคอลัมน์พี่เม้าท์ มา ปัญหาเพราะนิ้วอันอ้วนป้อมของพี่เม้าท์ ไม่เคย ถึง ณ วันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ เพราะ กดตรงกับตัวอักษรทีจ่ ะกด จะกดคำ�ว่า ขอบคุณ สาวกแอปเปิ้ลต่างรอคอย i-Phone 5 มาหลาย ค่ะ มือไปโดน ช.ช้าง กลายเป็น ชอบคุณค่ะ ต่อหลายเดือน เห็นจากภาพหลุดตามเว็บไซต์ ไปส่ะอย่างนั้น พี่เม้าท์ตัดใจถ้าจะพิมพ์อะไรสัก และสื่อต่างๆ บ้างก็ว่าจริงบ้างก็ว่าปลอม มาถึง ประโยคแต่ต้องมาเสียเวลากดผิดกดถูก ต้องมา ตอนนีค้ งได้เห็นสมใจแล้วน่ะค่ะ สำ�หรับพีเ่ ม้าท์ นั่งลบแล้วพิมพ์ใหม่อีก พี่เม้าท์ตัดใจกลับมาใช้ ให้ตามเทคโนโลยีคงจะไม่ไหว ยิง่ เร็วเท่านัน้ ยิง่ โทรศัพท์อาม่าเหมือนเดิม มองเห็นชัดเจนไม่ว่า ไฮเทคเท่าไหร่ พีเ่ ม้าท์ยงิ่ โบกมือบ้ายบายเท่านัน้ จะเป็นแป้นกด หรือตัวเลขบนหน้าจอ ไม่ต้อง

ตอนไอโฟน 5 โทรศัพท์อาม่าาาาา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 9

กล่าวในทางสื่อมวลชนว่าพ.อ.ร่มเกล้าเสียชีวิต ด้วยกระสุนปืน จากการชันสูตรพลิกศพไม่พบ ร่องรอยว่า พ.อ.ร่มเกล้านั้นถูกยิงด้วยกระสุน ปืนและน่าเชื่อได้ว่าเสียชีวิตด้วยพิษจากสะเก็ด ระเบิดเอ็ม 67 ประเด็นสำ�คัญ คอป.พบว่าเราพบการ ปฏิบัติการของคนชุดดำ�ในทั้ง 2 พื้นที่นั้นได้ รับการสนับสนุนจากการ์ด นปช.บางคน ด้านผู้ เชีย่ วชาญทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์พยายามเปรียบ เทียบกล้องวงจรปิดทีอ่ ยูบ่ ริเวณนัน้ กับกล้องของ นักข่าวเพือ่ ทีจ่ ะทราบเวลาทีแ่ น่นอนของการเกิด เหตุและจากการตรวจสอบโดยละเอียดไม่พบ หลักฐานของการเสียชีวิตของทหารทั้ง 5 นาย และบาดเจ็บจำ�นวนมากนั้นเกิดจากการโจมตี หรือการต่อสู้กันเองระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร แต่ น่าเชื่อว่าได้เกิดจากการโจมตีและระเบิดสังหาร โดยคนชุดดำ� แต่เราไม่พบพยานหลักฐานเช่นเดียวกัน ว่ามีผู้ชุมนุมรายใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติการของคนชุดดำ� อย่างไรก็ตาม พบว่าคนชุดดำ�บางคนเป็น ผู้ใกล้ชิดกับพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสธ.แดง) ผูท้ รงคุณวุฒกิ องทัพบก และพบว่าพล.ต.ขัตติยะ ปรากฏตั วในบริ เ วณดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ต อนบ่ า ย เช่น สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน้าโรงเรียน สตรีวทิ ยาตัง้ แต่ตอนเย็น ก่อนเกิดเหตุการณ์และ หลังเหตุการณ์ก็ได้ปรากฏตัวที่นั่นอีก สำ�หรับบริเวณสี่แยกคอกวัวซึ่งมีภาพเผย แพร่ว่ามีคนซุ่มยิงบริเวณระเบียงของอาคารสำ� นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เราได้ร่วมตรวจ สอบกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสำ � นั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติแล้วืโดยการถ่าย ภาพจำ�ลองเหตุการณ์พบว่าเป็นเงาของต้นปาล์ม ไม่ใช่คนซุ่มยิงและพบว่าทั้งคนชุดดำ� และเจ้า หน้าทีท่ หารเข้าใจว่าเป็นคนซุม่ ยิง และยิงไปตรง

จุดนั้น โดยพบแกนกระสุนที่เป็นเหล็ก ซึ่งเป็น กระสุนของปืนเอเค หรือปืนอาก้าซึ่งเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ใช้ แต่ขณะเดียวกันเราก็พบร่องรอยตรง กำ�แพงระเบียงมีการยิงมาจากถนนข้าวสารด้วย ซึง่ เป็นทิศทางทีเ่ จ้าหน้าทีอ่ ยู่ แสดงว่าภาพทีเ่ ห็น ไหวๆ เหมือนกับคนซุ่มยิงนั้นทางทั้งสองฝ่ายที่ ขัดแย้งกันก็เข้าใจว่าเป็นคนซุ่มยิงแล้วก็ยิงของ อีกฝ่ายแล้วก็ยิงไปอีกจุด ดังนั้นที่สี่แยกคอกวัว จึงไม่น่าจะมีคนที่ยิงมาจากที่สูง อย่างไรก็ตาม สำ�หรับบริเวณโรงเรียน สตรีวทิ ยานัน้ ช่างภาพ นักข่าวต่างประเทศและผู้ ชุมนุมทีส่ มั ภาษณ์เชือ่ ว่ามีการยิงลงมาจากอาคาร ชัน้ บนสุดของโรงเรียนสตรีวทิ ยา โดยเขาบอกว่า เขาเห็นขณะที่ยิง โดยยิงมาที่ผู้ชุมนุมที่วงเวียน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และในคืนนั้นเองผู้ ชุมนุมกลุ่มหนึ่งก็จะพยายามเข้าไปในโรงเรียน สตรีวิทยาเพื่อขึ้นไปตรวจสอบ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจที่อยูใ่ นบริเวณนั้นซึ่งพักอาศัยอยู่ และเจ้า หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยอยูท่ โี่ รงเรียนนัน้ ห้าม ไม่ให้ขึ้นไป เหตุการณ์วันที่ 10 เม.ย. 2553 นั้นคน พุ่งความสนใจไปเฉพาะเหตุการณ์ที่บริเวณสี่ แยกคอกวัวและบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา เท่านั้น แต่ความจริงแล้วความรุนแรงได้เกิดขึ้น ตั้งแต่ตอนบ่ายคือบริเวณใกล้สะพานมัฆวาน รั ง สรรค์ ซึ่ ง ทหารได้ เ ข้ า มาสลายการชุ ม นุ ม ของ นปช. นั้นปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในช่วงเวลาบ่าย ใกล้สะพานมัฆวานฯ บริเวณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการเสียชีวิตด้วยกระสุน ความเร็วสูงและในช่วงดึกของวันดังกล่าวหลัง จากที่เหตุการณ์บริเวณถนนราชดำ�เนินสงบแล้ว มีพนักงานสวนสัตว์ดุสิตคนหนึ่งถูกยิงตายด้วย กระสุนความเร็วสูงเสียชีวติ ในสวนสัตว์ดสุ ติ จาก การตรวจสอบพบว่าในสวนสัตว์ดสุ ติ นัน้ มีทหาร หน่วยหนึ่งพักอาศัยอยู่ อ่านต่อหน้า 12

กลัวกดผิดเลยค่ะงานนี้

จะว่าไปโทรศัพท์รนุ่ อาม่าไม่ได้ฮติ ในกลุม่ ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังฮิตไปถึงกลุ่มวัยรุ่น บางกลุ่มด้วยเพราะความที่ไม่เคยมีโทรศัพท์รุ่น ไหนที่ทำ�แป้นกดตัวได้ใหญ่ขนาดนี้ มีพกไว้ก็ เท่ห์ดีน่ะ พี่เม้าท์อยากเท่ห์บ้างก็เลยไปถอยมา เครือ่ งนึงถือเท่หใ์ นซิดนีย์ โอ้โห่เชือ่ ไหมค่ะ ทุก คนให้ความสนใจอย่างมาก ทั้งในกลุ่มเพื่อนคน ไทย และเพือ่ นชาวต่างชาติ ใครๆก็พดู เป็นเสียง เดียวกัน OMG .. Your phone is so amazing!! พร้อมทำ�ตาโต โดยเฉพาะเพื่อนชาวออสซี่ของ พี่เม้าท์เพราะบางคนอยากได้ไปฝาก Grandma Grandpa กันทั้งนั้น นี้ถ้าพี่เม้าท์หัวหมอสัก นิดหิ้วมาสักสิบเครื่องโก่งราคาขายสักสี่สิบห้า สิบคอลล์คงได้ค่าข้าวสักมื้อสองมื้อน่ะค่ะเนี่ย เพราะราคาเครื่องที่วางขายที่เมืองไทยไม่ถึงพัน บาทเองค่ะ ฮ่าๆๆ

ครั้งแรกที่พี่เม้าท์เห็นโทรศัพท์อาม่า ก็ เพราะเมื่อสองเดือนที่แล้วพี่เม้าท์กลับไปเที่ยว เมืองไทย ตกใจเห็นคุณยายพี่เม้าท์มีมือถือค่ะ เห็นโทรไปหาคนนู้นคนนี้ วันๆไม่ทำ�อะไรกด แต่โทรศัพท์ พี่เม้าท์ก็แปลกใจเพราะคุณยายพี่ เม้าท์สายตาไม่ดี และชอบมีปัญาหากับการใช้ โทรศัพท์ตลอดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านหรือ โทรศัพท์มือถือ กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ไม่เคยถูกใจคุณ ยาย แต่พี่เม้าท์กลับมาไทยคราวนี้เห็นคุณยาย เห่อโทรศัพท์มาก พอแอบไปดูว่าโทรศัพท์รุ่น อะไรน่ะถึงทำ�ให้คุณยายพี่เม้าท์กลายเป็นคุณ ยายช่างเม้าท์ไปได้ เห็นแล้วตกใจเพราะปุ่มกด ตัวเลขใหญ่มาก แต่กส็ ะดวกสำ�หรับผูส้ งู อายุทมี่ ี ปัญหาเรื่องสายตา และการมองเห็น เพราะสมัย นี้เทคโนโลยีไปเร็วมาก คนรุ่นใหม่ยังจะตาม ไม่ทนั แล้วคนรุน่ เก่าจะตามทันได้อย่างไรล่ะค่ะ ยิ่งผลิตหน้าจอยิ่งใหญ่แต่ปุ่มกดเริ่มหายไปกลาย เป็นTouch Screenไปหมดแล้วรุ่นคุณยายจะไป ใช้เป็นได้อย่างไรล่ะเนี่ย แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่มี ผู้เข้าใจหัวอกคนรุ่นเก่าและผลิตมือถือรุ่นอาม่า ออกมารองรับ พีเ่ ม้าท์เห็นแล้วยังอยากได้ เพราะ รุ่นนี้เอาไปลืมไว้ที่ไหนคงไม่หาย โจรโขมยไป คงเสียใจเพราะทำ�อะไรไม่ได้เลย นอกจากโทร ออกอย่างเดียว แถมขายยังไม่ได้ราคาอีกต่างหาก

นี่แหละน่ะที่เค้าว่า Thai people can do anything แต่ไม่นานชาตินักก๊อปก็ทำ�ออกมาส่ะ เหมือนของไทยเลยจริงๆ ว่าพี่ไทยเราทำ�ได้ทุก อย่างแล้วน่ะค่ะ เจอชาตินี้เข้าไปต้องยกนิ้วให้ พร้อมพูดว่า You can do everything จริงๆ ฮ่าๆๆ ฉบับนีพ้ เี่ ม้าท์ขอบายไปก่อน เจอกันฉบับ หน้าค่ะ บะบ้ายย


“บทความจากลุงจำ�ลอง และคำ�ตอบจาก

คุณแก่นฟ้า” กรณีข้อโต้แย้งการล้างพิษตับ !! บทความโดย พลตรี จำ�ลอง ศรีเมือง คัด ลอกจากจากนิตยสารรายเดือน “เราคิดอะไร” ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ย้อนหลังไปเมื่อ ต้นปี ๒๕๔๕ หรือ ๑๐ ปีที่แล้ว อาจารย์ขวัญดิน สิงห์คำ� ผู้ช่วยครูคน หนึ่งของโรงเรียนผู้นำ� และคุณแก่นฟ้า แสน เมื อ ง ซึ่ ง เป็ น เพื่ อ นญาติธ รรมชาวอโศกด้ว ย กันได้มาติดต่อผมเพื่อขอจัดหลักสูตรสุขภาพ สำ � หรั บ ชาวอโศกที่ โ รงเรีย นผู้นำ�(สถาบัน ฝึก อบรมผู้นำ� กาญจนบุรี) หลังจากคุณแก่นฟ้าพาคณะไปศึกษาเกี่ยว กับการจัดหลักสูตร สุขภาพกับท่านอาจารย์ไชย ยศที่สิงคโปร์และมาเลเซีย นับเป็นการเริ่มต้น ของการจัดหลักสูตรสุขภาพของชาวอโศกโดย ปรกติโรงเรียนผู้นำ�จะมีการฝึกอบรมผู้นำ�เป็น ประจำ�อยู่แล้ว คือหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพ ชีวิต” จนกระทั่งช่วงเวลาที่เกิดมีพันธมิตรและ กระบวนการ “กู้ชาติ” ที่ต่างต้องทุ่มกำ�ลังกาย กำ�ลังใจกำ�ลังทรัพย์ ด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการกู้ ชาติจากระบบฉ้อราษฏร์ บังหลวง โกงกินแบบ บูรณาการ โดยนักการเมือง และผมได้กลาย เป็นหนึ่งในแกนนำ�ในการต่อสู้ ทำ�ให้ผมมีเวลา น้อยลงที่จะยุ่งอยู่กับหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียนผู้นำ�ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร “พัฒนา คุณภาพชีวิต ” หรือหลักสูตรสุขภาพก็ตาม อาจารย์ขวัญดินอยูท่ ชี่ มุ ชนศีรษะอโศกซึง่ สุขภาพไม่ยอมร่วงโรยตามวัย ได้ชักชวนกลุ่ม ผู้ช่วยครูโรงเรียนผู้นำ�ไปเข้าหลักสูตรล้างพิษที่ ศีรษะอโศก ซึง่ คุณแก่นฟ้า และคุณอุน่ เอือ้ หลาน สาวอาจารย์ขวัญดิน ได้รวบรวมความรู้และ ร่างหลักสูตรนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ที่รักษา ตนเองจากอาการป่วยหนักด้วยโรคตับอักเสบ เรื้อรังจากไวรัสบี ที่แพทย์แผนปัจจุบันยืนยัน ว่าไม่มีทางรักษาหายจึงได้ตระเวณไปแสวงหา ความรู้และหาวิธีรักษาตัวเองจนหาย ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแถม ยังดูอ่อนกว่าวัย หน้าตาผิวพรรณดูแจ่มใสกว่า เดิ ม มากแต่ ม าเริ่ ม จั ด หลั ก สู ต รล้ า งพิ ษ เป็ น กิ จ ลักษณะเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะคุณอุ่นเอื้อ ผู้เป็นหลานได้ถือเอาเรื่องนี้เป็นงานวิจัยระดับ ปริญญาเอก โดยอาจารย์ขวัญดินเป็นผู้รับผิด ชอบและจัดหลักสูตรครัง้ แรกให้กบั อาจารย์สอน ภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่เป็นโรคไขมันพอก ตับและนิ่วในถุงน้ำ�ดี ที่หมอนัดทำ�การผ่าตัดแต่ อาจารย์ท่านนั้นเลือกมาใช้วิธีล้างพิษกับอาจารย์ ขวัญดินที่ชุมชนศีรษะอโศกโดยใช้เวลา ๕ วัน ทำ�ให้นิ่วในถุงน้ำ�ดีของอาจารย์ท่านนั้นหายไป โดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้โรคอื่น ๆ ที่มีก็พลอยหายไป ด้วยทำ�ให้ผชู้ ว่ ยครูโรงเรียนผูน้ �ำ ไม่ลงั เลทีจ่ ะเดิน ทางไปศีรษะอโศกหลังจาก ๕ วันของการเข้า หลักสูตรล้างพิษผู้ช่วยครูมีสุขภาพดีขึ้นอย่าง ทันตาเห็น เมื่อผู้ช่วยครูโรงเรียนผู้นำ�กลับจากศีรษะ อโศกจึงได้ทำ�การจัดหลักสูตรล้างพิษครั้งแรก เมื่อ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยบอกกล่าว กันไปยังกลุม่ พันธมิตรซึง่ มีผสู้ นใจประมาณ๕๐

คน เท่านั้น โดยใช้เวลา ๖ วันในหลักสูตรล้าง พิษจะมีกจิ กรรมคล้ายกับการอบรมคุณภาพชีวติ ที่คณะเราเคยทำ�มาก่อนเพียงแต่เปลี่ยนกิจกรรม ภาคสนามเช่นการปีนเขาเข้าถ้ำ� ทำ�กสิกรรมไร้ สารพิษมาเป็นบทเรียนในการอดอาหารการสวน ล้างลำ�ไส้และการปรับสมดุลร่างกายแทน ท่านอาจารย์หมอเฉก ธนะสิริ ครูท่าน หนึ่งของโรงเรียนผู้นำ�แนะนำ�ให้ผมหันมาจับ เรื่องการจัดหลักสูตรล้างพิษจะได้มีส่วนช่วยให้ หลาย ๆ คนหายเจ็บป่วยอาจารย์หมอเฉกเคย ไปเข้าหลักสูตรล้างพิษที่ประเทศจีนเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ดีมาก คุณหมอที่ชักชวนให้ไปล้างพิษ เป็นหมอแผนปัจจุบันที่เก่ง จบแพทย์เมืองไทย แล้วไปจบทีป่ ระเทศเยอรมันอีกชวนหมอซึง่ มีชอื่ เสียงโด่งดังร่วมไปกับคณะด้วย เช่นคุณหมอ เสนอ อินทรสุขศรี เป็นต้น ผมเรียนอาจารย์หมอเฉกว่าโรงเรียนผู้นำ� ได้เริ่มจัดหลักสูตรล้างพิษมาบ้างแล้วท่านก็ดีใจ หลั ง จากนั้ น หลายเดื อ นท่ า นบอกผมว่ า ยั งไม่ เคยไปดูหลักสูตรล้างพิษที่โรงเรียนผู้นำ�เลยแต่ ทราบจากคนรู้จักกันที่ไปเข้าหลักสูตรมาแล้ว ดูจะดีกว่าหลักสูตรล้างพิษของจีนเมื่อ ๒๐ ปี ก่อนเสียอีก พวกเราย้ำ�นักย้ำ�หนาว่าหลักสูตรนี้ไม่ใช่ หลั ก สู ต รรั ก ษาคนป่ ว ย คนป่ ว ยควรจะไป หาหมอ ที่เขามีหน้าที่โดยตรงเพื่อไม่ให้เสีย โอกาส คนมาเข้าหลักสูตรต้องมีร่างกายแข็ง แรงพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ ลักษณะของ เราเป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การดู แ ลรั ก ษา สุขภาพอย่างเป็นองค์รวมทั้งกายสังคมและจิต วิญญาณซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพ ต่างๆ ซึ่งทำ�กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง ปรากฏว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตร ๖ วัน มี สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการไม่สบายกาย ไม่สบายใจต่างๆที่เคยเป็นมาหลายปีพลอยหาย ไปด้วยมีอาการโล่งกายเบาใจกันถ้วนหน้าเลยมี การกระจายข่าวกันออกไปปากต่อปากและมีผู้ สนใจมาก (หลักสูตรที่โรงเรียนผู้นำ�นับ ๖ วัน รวมทั้งบ่ายวันแรกด้วย ซึ่งเป็นวันลงทะเบียน รับรูเ้ รือ่ งการเสริมสร้างสุขภาพและรับประทาน อาหารมื้อสุดท้ายเริ่มล้างพิษจริง ๆ วันที่ ๒ดัง นั้นจะเรียกว่าหลักสูตร ๖ วันหรือ ๕ วันก็ได้ จนถึงปัจจุบนั ทีโ่ รงเรียนผูน้ �ำ ได้จดั “หลัก สู ต รการล้ า งพิ ษ ของอาจารย์ ข วั ญ ดิ น ” มา แล้ว ๒๘ ครั้ง มีผู้ผ่านหลักสูตรแล้วประมาณ ๒,๖๐๐ คนศูนย์ทจี่ ดั หลักสูตร “การล้างพิษของ อาจารย์ขวัญดิน”นับถึงเดือนกันยายน๒๕๕๕ มี อยู่กว่า ๗๐ ศูนย์ มีผู้ผ่านหลักสูตร ๒๐๐๐๐คน เศษ หลายคนทีผ่ า่ นการอบรมหลักสูตรล้างพิษ เห็นผลดีทเี่ กิดกับตัวเองทัง้ กายและใจทัง้ ได้ความ รู้ความสามารถในการล้างพิษออกจากร่างกาย แถมไปด้วย บางคนถึงกับไปขอร้องแกมบังคับ ขอให้เพื่อนสนิทมาเข้าหลักสูตรและตนเองจะ บริการให้ทุกอย่างเพื่อนไม่ยอมถึงกับลงทุนขี่ มอเตอร์ไซด์ไปรับไปบังคับขูเ่ ข็ญกัน เพือ่ นต้อง ยอมเพราะแพ้น้ำ�ใจ ซึ่งบัดนี้เพื่อนคนนั้นได้ขอ

โดย .......พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง

ขอบคุณที่เขาได้มอบสุขภาพที่ดีกลับคืนมาให้ ที่โรงเรียนผู้นำ�ของเกาหลีใต้ มีคำ�เตือน ว่า“เสียเงินทองถือว่าเสียเล็กน้อยเสียชือ่ เสียงนับ ว่าเสียมาก เสียสุขภาพนับว่าเสียทั้งหมด” ผมจึ ง เห็ น ว่ า การมอบสุ ข ภาพดี แ ก่ กั น เป็ น การเสี ย สละที่ มี ค่ า มากกว่ า ทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองใด ๆ ต่อมามีเสียงโต้แย้งหลักสูตรการล้างพิษ ของอาจารย์ขวัญดินดังนี้คือ ๑. เป็นหลักสูตรที่ทำ�ให้เกิดอาการตับ เสื่อมและโรคร้ายจากน้ำ�มันที่กินเข้าไป เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคร้ายสารพัดโรค ๒.อุจจาระที่ออกมาเป็นก้อนแข็งเหมือน หินหรือไม่เหมือนหิน สีเขียว ดำ� เหลือง หรือ คล้�ำ และมีกลิน่ เหม็นนัน้ ไม่ใช่พษิ ทีอ่ อกมาแต่เกิด จากปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างน้�ำ มันและ ดีเกลือทีก่ นิ เข้าไปซึ่งอาจสังเคราะห์เป็นธาตุใหม่เช่น นิ่วใน ถุงน้ำ�ดีมะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ได้ ๓. น้ำ�ด่างที่ใช้ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ๔. อาการทีด่ ขี นึ้ อาจเกิดจากการอดอาหาร เท่านั้น ซึ่งผมเคยบอกกับคณะเราแล้วว่าจะมีการ ต่อต้านเกิดขึน้ แน่นอนแต่เราไม่วติ กกังวลเพราะ เรามีขอ้ มูลสุขภาพเชิงประจักษ์ทผี่ ผู้ า่ นหลักสูตร ได้ไปตรวจสุขภาพและพบว่าค่าต่าง ๆ กลับสู่ ภาวะปรกติ อย่างไม่น่าเชื่อ ผมยอมรั บ ว่ า ประเด็ น ที่ ก ล่ า วมานั้ น ผม ไม่ ใ คร่ มี ค วามรู้ เ ท่ าไรนั ก เพราะผมเรี ย นมา ทางทหารมีอาชีพตรงข้ามกับหมอและพยาบาล ทำ � ลายล้ า งผลาญชี วิ ต ผู้ ค นในสนามรบไม่ ใ ช่ ช่วยชีวิต เลยต้องขอให้คุณแก่นฟ้า แสนเมือง วิ ศ วกรแห่ ง ชุ ม ชนศี ร ษะอโศกผู้ ริ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก หลักสูตรล้างพิษแม้จะไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาล เช่นกันก็ตาม ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยก็แล้วกัน คำ�อธิบายของคุณแก่นฟ้า แสนเมือง: เนื่องจากผมเป็นวิศวกรไม่ใช่หมอ ดังนั้น การอธิบายเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพจึงมีความน่าเชือ่ ถือน้อยมากแต่ผมอาจมีข้อมูลจากประสบการณ์ ตรงค่อนข้างมากและได้รับข้อมูลจากผู้ผ่านการ ล้างพิษตับมากมายจึงถือเป็นการบอกเล่าให้ฟัง ก็แล้วกันนะครับผมขอเล่าเป็นข้อ ๆ เกี่ยวกับ การล้างพิษก็แล้วกันระหว่างการอ่านขอให้ใช้ หลัก “กาลามสูตร” ด้วยนะครับนั่นคืออย่าได้ เชื่อถือผมเป็นอันขาด

1. ผลของน้ำ�มันมะกอกและน้ำ�มะนาว ดร. แอนเดรีย มอริทซ์ (Andreas Moritz) ได้กล่าวถึงบันทึกของศาสตร์ทางการแพทย์ทเี่ ก่า แก่ของอายุรเวท (Ayurveda) ประเทศอินเดีย ที่ มีมากว่า 6000 – 10000 ปี ว่าน้ำ�มันและน้ำ�ผล ไม้รสเปรี้ยวเป็นยาที่เก่าแก่ที่สุดของอายุรเวท เป็นความรู้ของการใช้น้ำ�มันในการล้างพิษออก จากตับและถุงน้ำ�ดีชาวอียิปต์โบราณก็ได้กล่าว ถึงการล้างพิษตับโดยใช้น้ำ�มันเช่นกัน มีหนังสือเขียนขึ้นที่ประเทศอังกฤษและ เยอรมันนีเมื่อปี 2463 และ 2473 ได้อธิบาย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ� ผลไม้ว่าก้อนสีเขียวที่ลอยอยู่ในโถส้วมคือ “นิ่ว ในถุงน้ำ�ดี” มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารเวชศาสตร์ ก าร แพทย์ครอบครัวอเมริกัน (American Family Physicians) ฉบับที่ 15 กุมภาพันธ์ 2541ว่า ได้มีการศึกษาการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำ�ดีโดย ใช้น้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวในการขับ“นิ่ว” ออกจากถุงน้ำ�ดีเป็นผลสำ�เร็จโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนีย้ งั มีหนังสือเกีย่ วกับการล้างพิษ ตับด้วยน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวเขียนโดย ดร.แอนเดรีย มอริทซ์ ผู้มีประสบการณ์ล้างพิษ ตับด้วยน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวมากว่า 30 ปี ทั้งในอินเดียและอเมริกา ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2540 โดยเฉพาะการตีพิมพ์ ครั้งที่ 5 ได้กล่าวว่า “ผลของการล้างพิษตับว่า เป็นคำ�ตอบในตัวของมันเองไม่มีข้อพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์หรือคำ�อธิบายทางการแพทย์ใดว่า สามารถทำ�ความสะอาดตับได้มากกว่านี้อีกแล้ว เมื่อเราพบก้อนสีเขียว เหลือง ดำ� น้ำ�ตาล เป็นร้อยๆ ลอยอยู่ในโถส้วมเราจะรู้สึกทันที ว่ามีบางสิ่งที่สำ�คัญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเรา และ แน่นอนเราสามารถพึง่ ตนเองเรือ่ งสุขภาพได้และ อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตเราที่มีความรู้สึกเช่นนี้ ไม่มีพิษหรือเป็นโทษใด ๆ แก่ร่างกาย” ซิสเตอร์สุจิตรา คงอยู่ เป็นสารพัดโรค เข้าออกโรงพยาบาลจนสิ้นหวังกลายเป็นโรค ซึมเศร้าต้องเข้าโรงพยาบาลบ้า ได้มาเข้าคอร์ส ล้ า งพิ ษ ตั บ ที่ ศี ร ษะอโศกเพี ย งครั้ ง เดี ย ว และ ได้ดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาว เหมือนได้ ชีวิตใหม่ ทำ�งานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ปัจจุบัน ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพของชาวคริ สตร์หลายแห่ง จนถึงกับกล่าวว่า “ความเป็น โรคเป็นโชคอันประเสริฐ” ทำ�ให้ได้พบวิธีช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ ยังมีผู้ที่ผ่านการเข้าคอร์สล้างพิษตับที่ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 10


เป็นแค่ Contractor ต้องจ่ายภาษีด้วยหรือ? Bussiness สวัสดีค่ะ วันนี้มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนำ�มา ฝากนะคะ หากว่าท่านใดได้นำ�ส่งภาษีแล้ว แต่ ยังไม่ได้รับการตอบรับจากทางรัฐมาเลย หรือ แม้แต่เงินที่ควรจะได้คืนก็ยังไม่ได้คืน เรามาดู กันว่านั่นเป็นเพราะอะไร ทำ�ไมรัฐยังไม่ดำ�เนิน การเรือ่ งของเราให้หรือว่าเรือ่ งของเราไม่ตกหล่น ทีไ่ หน จะโดนตรวจรึเปล่า ตรงนีว้ นั นีท้ างเรย่ามี คำ�ตอบมาให้นะคะ ให้ทกุ คนเป็นแนวทางไปใช้ ดูวา่ เคสของเรานัน้ เป็นไปได้ไหมแบบนี้ แล้วจะ มีวิธีแก้ไขอย่างไร หวังว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆนี้จะ เป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะ หากมี ห ลายคนที่ ทำ � งานเป็ น ประเภท Contractor ยกตัวอย่างเช่น งานทำ�ความสะอาด พนักงานนวด พนักงานกร๊าฟฟิค ดีไซน์ ที่ ปลายปีนนั้ จะต้องส่งภาษีเอง และไม่มใี บทำ�งาน Payment Summary เหมือนคนอื่นเค้า ก็ต้องใช้ หมายเลข Australian Business Number หรือ ABN ที่มีอยู่นั้นในการส่งภาษีนะคะ มีลูกค้า หลายท่านถามว่า เอ ถ้าเรามี ABN แล้วเราจะ ได้เงินคืนไหม แล้วต้องทำ�อย่างไรบ้างหากถึง สิ้นปี บางครั้งก็มีนายจ้างทำ�ให้ เสร็จสรรพ แต่ พอถามว่าทราบไหม Tax Return ปีนขี้ องเราเป็น อย่างไรบ้างก็มักจะได้คำ�กหตอบมาว่า ไม่รู้เลย ครับ หรือไม่ทราบเลยค่ะ เจ้านายทำ�ให้ ดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวอีกเป็นจำ�นวน ร่วมหมื่นคนและเกือบทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น หลายคนมีผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าหลังการเข้าคอร์สมีค่าตัวบ่งชี้ความมี สุขภาพดีต่าง ๆ ลดลงสู่ภาวะปกติอย่างมีนัยยะ สำ�คัญและที่สำ�คัญคือตัวผมเองซึ่งเป็นโรคตับ อักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสบีจนตับเริ่มแข็งตัว ได้ดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวประมาณ 5 ครั้ง ผมกลับแข็งแรงและไวรัสบีได้หายไป ผล ตรวจทางวิทยาศาสตร์ 2 ครั้งไม่พบเชื้อไวรัสบี แต่อย่างใด จากข้อมูลดังกล่าวน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ� มะนาวจึงไม่น่าเป็นต้นเหตุทำ�ให้ตับเสื่อมหรือ โรคร้ายแต่ประการใดในทางตรงกันข้ามกลับ ช่วยทำ�ให้ตับมีคุณภาพดีขึ้นและทำ�ให้โรคร้าย ต่าง ๆ หายไปอีกต่างหาก 2.สิ่งที่ออกมาเป็นก้อนนิ่วในตับหรือถุง น้ำ�ดีหรือไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ คุณไหมอยู่ที่อำ�เภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาการไม่สบาย จากผลของการอุลตราซาวด์ หมอบอกว่ า มี นิ่ ว อุ ด ตั น ที่ ท่ อ น้ำ � ดี ข นาด10 ม.ม.ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 บาท เนื่องจากไม่มีเงินจึงมาเข้าคอร์สล้างตับ 2 ครั้ง นิ่วมีขนาดเล็กลงเหลือ 3 ม.ม.และหมอ บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดถุงน้ำ�ดีอีกแล้ว คุณลินดา คนอเมริกัน อ้วนมากหมอนัด ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำ�ดีได้เลือกมาเข้าคอร์สล้างพิษ

จริงๆแล้วเรย่าอยากให้ทุกท่านเห็นความ สำ�คัญของการทำ� Tax return หรือสรุปส่งภาษี ด้วยตนเอง เพราะเลขหมายภาษีของเราหายไป เราก็ต้องรับผิดชอบ หากใครเอาไปใช้ถ้าเดือด ร้อน ตามกฎหมายเราก็ต้องรับผิดชอบ แล้ว หากเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างแบบนี้ เรา สมควรที่จะให้ผู้อื่นส่งภาษีให้เรารึเปล่า ตรงนี้ ต้องลองคิดกันดูนะคะ ตอนนี้เอาที่ละเรื่องก่อนนะคะ สรุปว่า หากว่าท่านใดมีหมายเลข ABN เป็นของตน เมือ่ ถึงสิ้นปีแล้วต้องทำ�อย่างไรบ้างคะ มี ABN สิ้นปีทำ�อย่างไร? ทำ�สรุปรายได้ของตัวเองทั้งเงินที่เข้าธนา คารและเงินสด สรุปรายจ่าย บิลใบเสร็จที่มี ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ หากมีงานอื่น ต้องรวมรายได้จาก Group Certificate นัน้ ๆด้วย หรือนำ� Group Certificate มาให้นักบัญชีด้วย ขั้นตอนส่งภาษี สรุปจากนักบัญชีว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ ตรงนี้จะต่างจากพนักงานทั่วไป ตรงที่เราเป็นผู้ จ่ายภาษีไม่ใช่ผู้ที่ได้เงินภาษีคืน เนื่องจากว่านายจ้างเราให้เงินเราเต็มเม็ด เต็มหน่วยและไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จึง ทำ�ให้ไม่มี Group Certificate และเงินภาษี ที่รัฐเก็บเอาไว้จากที่นายจ้างเราหักไว้ให้ เป็น เพราะเหตุนที้ �ำ ให้เมือ่ สิน้ ปีเราอาจจะต้องจ่ายภาษี

แทนที่จะได้ภาษีคืนค่ะ คราวนีเ้ ป็นทีเ่ ข้าใจกันดีแล้วนะคะว่า หาก ท่านผู้ใดมีหมายเลขธุรกิจของตนถึงแม้ว่าจะไม่ ได้ดำ�เนินธุรกิจก็ตามเป็นเพียง Contractor ที่ ทำ�งานประจำ�หรือชั่วคราวกับนายจ้างของเรา เราก็ตอ้ งยืน่ ส่งภาษีสนิ้ ปีนะคะ เพราะถึงอย่างไร เราก็มีหมายเลข ABN และ TFN ( Tax File Number) ของตนเอง สำ�หรับเงินภาษีนั้นคงไม่ ได้คืนแต่ถามว่าต้องชำ�ระหรือเปล่าและเป็นเงิน เท่าไหร่นั้น ต้องตอบว่าแล้วแต่เงินรายได้ที่ได้ รับและรายจ่ายที่มีนะคะ เอาเป็นว่าสำ�หรับปี 2012 นี้หากมีกำ�ไร คือ รายได้หักรายจ่ายนั้นไม่ถึง 16000 เหรียญ ต่อปี ภาษีไม่ต้องเสีย หรือภาษีเป็นศูนย์นะคะ สำ�หรับผู้ที่มีรายได้สูงแล้วต้องเสียภาษีนั้นหาก ไม่ ไ ด้ เ ตรี ยมตั วเสี ยภาษี มาก่อ นเลยจะต้อ งทำ� อย่างไรบ้าง เรามีคำ�ตอบให้นะคะ หากผู้สียภาษีต้องการขอผ่อนผันการจ่าย ภาษีสามารถทำ�ได้ดังนี้นะคะ จ่ายช้าแต่ชำ�ระครั้งเดียว จ่ายผ่อนชำ�ระเป็นงวดๆ ผู้เสียภาษีสามารถเลือกได้ว่าจะชำ�ระแบบ ไหนนะคะ สามารถโทรหาทางรัฐได้ตามเบอร์ นี้นะคะ 24 ชั่วโมง 7 วันค่ะ 13 72 26 สำ�หรับธุรกิจ 13 28 65 สำ�หรับบุคคลทั่วไปค่ะ

ตับ หลังดื่มน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาวและ ดีเกลือ มีก้อนไขมันและก้อนนิ่วออกมาเกือบ 2 ลิตร มากกว่าปริมาณน้�ำ มันที่กนิ เข้าไปเพียงครั้ง เดียวก้อนนิว่ ทัง้ หลายได้หายไปและไม่ตอ้ งผ่าตัด อีกแม้ผ่านมาแล้ว 6 ปี

น้ำ � มะนาวลงไปก็ ส ามารถแยกได้ เ ช่ น กั น การ อธิบายดังกล่าวทำ�ให้มีข้อแย้งว่าหากเป็นเช่น นั้นจริงน้ำ�มันมะกอกคงแข็งตัวแยกออกมาเป็น ก้อนตั้งแต่อยู่ในขวดก่อนดื่มแล้วซึ่งดีเกลือกับ น้ำ�มะนาวไม่มีคุณสมบัติใด ๆที่ทำ�ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ำ�มันมะกอกแต่ อย่างใด ส่วนกรณีปฏิกิริยาของน้ำ�ดีจากตับต่อการ จับตัวเป็นก้อนของไขมันมีความเป็นไปได้กรณี หนึ่งคือการเป็น“ก้อนสบู่” จากปฏิกิริยาของไข มันกับด่างที่เข้มข้น (pH 13-14) ซึ่งความเข้ม ข้นระดับนี้สามารถทำ�ให้ตัวตับเองถูกทำ�ลายได้ ถ้าน้ำ�ดีมีความเป็นด่างอ่อน ปฏิกิริยาจะเกิดได้ เพียงแค่เป็นสบู่เหลว ซึ่งกลับเป็นผลดีทำ�ให้ไข มันถูกชำ�ระล้างออกจากตับได้ง่ายขึ้นแต่ก้อน ไขมันทีห่ ลุดออกมาไม่มคี ณ ุ สมบัตใิ นการชะล้าง เช่นสบู่อยู่เลย

คุณเคนทาโร่ คนญีป่ นุ่ ต้องเข้ารับการผ่าตัด เนื่ อ งจากหมอที่ ญี่ ปุ่ น พบนิ่ วในถุ ง น้ำ � ดี ข นาด 5-10 ม.ม. จำ�นวน 5 ก้อน โดยต้องเสียค่าใช้ จ่าย 2แสนบาท ตัดสินใจมาเข้าคอร์สล้างพิษ ตับ ครั้งที่ 2มีก้อนนิ่วสีเขียวมรกตหลุดปะปน มากับไขมันจำ�นวน 5 ก้อนเหมือนกัน และไม่ ต้องผ่าตัดแล้ว จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ห ลุ ด ออกมาเป็นนิ่วในถุงน้ำ�ดีจึงทำ�ให้หมอตรวจไม่ พบและไม่ต้องผ่าตัดส่วนประเด็นที่กล่าวว่าอาจ เป็นสิ่งที่กินเข้าไปสังเคราะห์ตัวกันเป็นก้อนนิ่ว ในถุงน้ำ�ดี มะเร็ง ยังไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นเช่น นั้นจนกว่าจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อธิบาย ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเสียก่อนถ้าหากเป็นเช่น นั้ น จริ ง ก้ อ นนิ่ ว ดั ง กล่ า วคงจะไม่ ห ลุ ด ออกมา ข้างนอกต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเดียวซึ่งหา เป็นเช่นนั้นไม่ ส่ ว นการอธิ บ ายเชิ ง เปรี ย บเที ย บการทำ � เต้าหู้แผ่นด้วยการใส่ดีเกลือลงไปในน้ำ�นมถั่ว เหลืองทำ�ให้แยกน้ำ�แยกเนื้อเป็นก้อนเต้าหู้นั้น เป็ น การแยกโปรตี น ออกจากน้ำ � นั่ น เองซึ่ งใส่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 11

3. น้ำ�ด่างช่วยรักษามะเร็ง อ็อตโต วอร์เบิร์ก (Otto Warburge) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาในปี พ.ศ. 2474เป็นผู้ค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ว่าร้อยละ 99 เกิดจากร่างกายมีสภาวะเป็นก รดมากกว่าสภาวะปรกติถึงพันเท่าและสามารถ เจริญเติบโตได้ดีในภาวะขาดออกซิเจน เซลล์ ปรกติจะมีค่า พีเอช (pH) อยู่ที่ 7.35 เมื่อเซลล์ มะเร็งมีค่าพีเอชสูงกว่า 7.5 จะฝ่อตายและหาก สูง ถึง 8 จะตายทันทีจากการวัดค่าพีเอชน้ำ� ลายของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งพบว่ามีค่า พีเอช ต่ำ�กว่า 4.5

หากท่านผู้ใดมี ABN ถือว่าเป็นรูปแบบ ธุรกิจนะคะ ต้องโทรเบอร์แรกค่ะ และก่อนโทร ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะ เช่น TFN หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี ABN หากมี จำ�นวนเงินที่ติดค้างรัฐอยู่ ความสามารถในการผ่อนชำ�ระ และระยะ เวลา เท่านีเ้ ราก็ไม่ตอ้ งรีบจ่ายเงินในเวลารวดเร็ว แล้วค่ะ ง่ายนิดเดียวเองนะคะ ตอนนีท้ างบริษทั มีบริการใหม่เพิม่ ขึน้ มาน อกจากเรือ่ งบัญชีภาษีแล้วยังมีเรือ่ งของ Business coaching และ บริการเรื่อง วีซ่า Business visa and PR ในส่วนของสปอนเซอร์และธุรกิจเพื่อ ย้ายถิน่ ฐานถาวร เราทำ�บัญชีให้นกั ธุรกิทตี่ อ้ งยืน่ บัญชีกับอิมมิเรชั่นด้วยนะคะ หากมีอะไรสงสัย เพิ่มเติมก็ส่งอีเมลล์คำ�ถามมาได้นะคะที่ info@supersmartplans.com หรือ โทร 02-80931683-85 สำ�หรับวันนี้เรย่าขอลาไปก่อน ขอให้ทุก ท่านโชคดีได้เงินคืนกันเยอะๆสำ�หรับหน้าเคลม ภาษีนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ ........เรย่า Super Smart Plans Helping clients beyond Accounting ในปี 2511 ดร. ฮิโรมิ ชินย่า (Hiromi Shinya) ได้ใช้น้ำ�ด่าง(Alkaline) ที่ผลิตจาก เครื่องไฟฟ้ารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในลำ�ไส้และ ตรวจสอบโดยกล้องส่องลำ�ไส้ พบว่าสามารถ รักษามะเร็งได้ ในปี พ.ศ. 2547 มีการนำ�เสนอ การใช้น้ำ�ด่าง (Alkaline) ในการป้องกันและ รักษาโรคมะเร็ง ที่มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu Institute ofTechnology) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูโอ กะประเทศญี่ปุ่น วอลเตอร์ ลาสท์ (Walter Last) ใช้วธิ กี าร ควบคุมพีเอชของน้�ำ ปัสสาวะให้สงู กว่า 7ในการ รักษามะเร็งโดยการทานซีเลีย่ ม(psyllium) 1ช้อน ชา ผสมโซเดีย่ มไบคาร์บอร์เนต(ผงฟู) 2-3 ช้อน ชา หลังอาหาร 2-3 ชั่วโมงแต่ไม่เหมาะสำ�หรับ คนเป็นโรคไต เมืองไทยสมัยก่อนมีการใช้น�้ำ ด่างจากขีเ้ ถ้า ละลายไขมันในเส้นด้ายและไหมเพือ่ ให้เส้นด้าย ฟูนุ่มและย้อมสีได้ติดทนนาน เมื่อเร็ว ๆ นี้มีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งใช้ขี้เถ้า กาบมะพร้าว 1 ก.ก.แช่น้ำ� 1 เดือน ความเป็น ด่างอยู่ที่พีเอช 13-14แล้วนำ�น้ำ�ด่าง 1 ฝาขวด ผสมน้ำ� 1 ลิตรให้คนที่เป็นโรคอ้วนหลายคน ทานปรากฏว่าสามารถละลายมูกเมือกมันออก มาจากร่างกายได้อย่างมากอาการไม่สบายต่างๆ หายไปอย่างเห็นได้ชัด อ่านต่อหน้า 16


คอป.สรุปชายชุดดำ�

ผนึกแก๊งแดงฆ่าทหาร 8 ตำ�รวจ 2 คนสีลม 1

ต่อจากหน้า 9

แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุของการยิงและทำ�ไม ถึงมีการยิงเกิดขึ้นและบริเวณนี้มีความสืบเนื่อง กับเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าในตอนเย็นด้วยก็ คือในช่วงบ่ายบนสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้าใน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารกำ�ลังเคลื่อนจากฝั่งธนบุรี มาสมทบกับกำ�ลังทหารที่ฝั่งพระนคร โดยข้าม สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วก็พบว่านาย ยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก แกนนำ�คน หนึ่งของ นปช. พร้อมกับการ์ด นปช.จำ�นวน หนึ่งไปปฏิบัติการขัดขวางการเคลื่อนกำ�ลังของ เจ้าหน้าที่และยึดอาวุธยุทธภัณฑ์ของทหารไป และมีการปรากฏตัวของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิ ผล หรือเสธ.แดง ในบริเวณดังกล่าวด้วย ในเหตุการณ์ 10 เม.ย. 2553 พบว่า อย่างน้อย 2 พื้นที่ ปืนลูกซองของทหาร 35 กระบอกปืนเล็กยาวหรือ ปลย. ชนิดทราโว จำ�นวน 12 กระบอกพร้อมกระสุนจริง 700 นัด ถูกการ์ด นปช.ยึดไป และในเหตุการณ์ที่ โรงเรียนสตรีวิทยาที่เจ้าหน้าที่สูญเสียมาก รถ สายพานลำ�เลียงถูกเผา ปืนเล็กยาว ปลย. เอ็ม 16 จำ�นวน 9 กระบอกทราโวจำ�นวน 13 กระบอก และอื่นๆ ถูกยึดไป อาวุ ธ เหล่ า นี้ ท างราชการได้ ก ลั บ คื น มา เพียงปืนเอ็ม 16 1 กระบอก และปืนทราโว 2 กระบอกเท่านั้น ที่เหลือยังไม่ได้คืนซึ่งข้อมูล เหล่านี้เราถือว่าอัปเดต หากพนักงานสอบสวน มีข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ก็ขอให้นำ�เสนอด้วย แต่ จนถึงบัดนี้ได้รับคืนเพียง 13 กระบอกเท่านั้น ประเด็นสำ�คัญก็คอื อาวุธปืนเหล่านีก้ าร์ด นปช. ได้ นำ �ไปมอบไว้ ใ ห้ ที่ เ วที นปช.ตรงสะพาน ผ่านฟ้าลีลาศซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่พนักงาน สอบสวนคงต้องสอบสวนต่อไปเพือ่ ให้ความจริง เกี่ยวกับปืนจำ�นวนนี้ปรากฏ ส่วนเหตุการณ์วันที่ 28 เม.ย.ที่อนุสรณ์ สถานแห่งชาติ ดอนเมืองมีเจ้าหน้าที่ทหารเสีย ชีวิต 1 นาย ซึ่งจากพยานหลักฐานเข้าใจว่าเสีย ชีวิตเนื่องจากถูกยิงด้วยความเข้าใจผิดจากเจ้า หน้าทีท่ หาร ส่วนความรุนแรงทีศ่ าลาแดงซึง่ เกิด ขึ้นหลายช่วง ช่วงหนึ่งก็คือวันที่ 13 เม.ย. ถึง วันที่ 13 พ.ค.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อนศอฉ.จะใช้ มาตรการปิดล้อมการชุมนุมทีส่ แี่ ยกราชประสงค์ ในช่วงนี้มีการยิงอาวุธสงครามเข้าใส่ประ ชาชนและเจ้าหน้าที่บริเวณถนนสีลมหลายเวลา หลายครั้ง หลายวัน ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเสีย ชีวิต 2 นาย พลเรือนเสียชีวิต 1 ราย ประเด็น สำ�คัญก็คือว่าการยิงนั้นยิงมาจากพื้นที่ควบคุม ของผู้ ชุ ม นุ ม บริ เ วณลานพระบรมรู ป รั ช กาล ที่ 6 และสวนลุมพินี วันที่ 29 เม.ย. แกนนำ� นปช. นายพายัพ ปั้นเกตุ ได้นำ�ผู้ชุมนุมเข้า บุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่แกนนำ�ที่สี่แยก ราชประสงค์ก็ได้ขอโทษประชาชนไปแล้วและ อธิบายว่าเป็นการดำ�เนินการโดยพลการเอง ที่สำ�คัญที่คนให้ความสนใจมากก็คือการ เสียชีวิตของพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ในวันที่

13 พ.ค.ตอนเย็นซึ่งถูกยิงขณะที่อยู่หน้าลิฟต์คน พิการสถานีรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที สถานีสีลมฝั่ง สวนลุมพินี จากการตรวจสอบเชื่อว่ายิงมาจากอาคาร สูงทีอ่ ยูโ่ ดยรอบด้านขวาของพล.ต.ขัตติยะ ก็คอื อาจะเป็นโรงแรมดุสติ ธานี สีลมพลาซ่า กระทัง่ อาคารบางอาคารในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ ในช่วงนั้น ศอฉ.อนุญาตแล้ว แล้วก็ได้จัดให้มี พลแม่นปืนและพลซุ่มยิงประจำ�อยู่ตามอาคาร ต่างๆโดยรอบ มีขอ้ สังเกตว่าเป็นส่วนหนึง่ ของปฏิบตั กิ าร ปิดล้อมซึ่งจะมีในวันรุ่งขึ้นของ ศอฉ.หรือไม่ ประเด็นสำ�คัญก็คือทันทีที่ พล.ต.ขัตติยะถูกยิง มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คนเห็นคน ชุดดำ�วิง่ เข้าไปในเต็นท์และหยิบปืนเล็กยาวออก มาแล้วยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงแรมดุสติ ธานีเนือ่ งจากเข้าใจว่า พล.ต.ขัตติยะ ถูกยิงมาจากตึกดังกล่าว แล้วพื้นที่นั้นก็คือลาน พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ซึ่งอยู่ในความควบคุม ของการ์ด นปช. สถานการณ์ ไ ด้ พั ฒ นามาอี ก ขั้ น หนึ่ ง คื อ การปิดล้อมตั้งแต่วันที่ 13-18 พ.ค.ซึ่งโดยสรุป มีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงปิดล้อม นั้นถึง 42 คน เป็นการเสียชีวิตที่สวนลุมพินี สีลมถนนพระราม 4 บ่อนไก่ 22 คน ถนน ราชปรารภ ดินแดงซึ่งเป็นจุดเดือดอีกจุดหนึ่ง 20 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุม มีบางคนเป็นชาว ชุมชนและเป็นอาสาพยาบาล 1 คนเจ้าหน้าที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย 1 คนโดยบริเวณ สวนลุมพินี สีลม ถนนพระราม 4 บ่อนไก่รวม ทั้งถนนวิทยุ พบว่ามีการปฏิบัติการของชายชุด ดำ�เช่นกันพบร่องรอยกระสุนที่ยิงไปตามถนน พระราม 4 ที่ยิงมาจากหน้าอาคารอื้อจือเหลี ยงเชิงสะพานไทย-เบลเยียม ไปในทิศทางที่ไป ทางด่วนซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่ และมีข้อสังเกตอย่าง หนึง่ ก็คอื มีกระสุนปืนลูกกรดหรือแม็กนัมทีอ่ าจ จะทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตบางรายอยู่ เป็นความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอาวุธชนิดนี้ ใช้ในการปฏิบัติการ ส่วนจุดราชปรารภและดินแดงมีผเู้ สียชีวติ 23 รายรวมทั้งที่ศาลอ่านคำ�วินิจฉัยด้วย ใน จำ�นวนนี้ 3 รายเสียชีวติ วันที่ 19 พ.ค. มีเยาวชน ต่ำ�กว่าอายุ 18 ปีอยู่ 2 รายด้วย หลังจากทีม่ กี ารปิดล้อมแล้วเหตุการณ์กย็ ก ระดับในวันที่ 19 พ.ค. 2553 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ตามจุดต่างๆ ได้กลับภูมิลำ�เนา โดยการเข้าไปกระชับพื้นที่บริเวณสวนลุมพินี และถนนราชดำ�ริตั้งแต่แยกศาลาแดงขึ้นไปโดย มีเป้าหมายคือโรงแรมโฟรซีซั่นส์ โดยหวังให้ผู้ ชุมนุมแยกย้ายกลับไปขึ้นรถที่จัดเตรียมรอไว้ที่ สนามกีฬาแห่งชาติ พบว่าขณะทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้เคลือ่ นไปมีความ รุนแรงเกิดขึน้ กระทัง่ มีผเู้ สียชีวติ ซึง่ เข้าใจว่ามีแค่

6 ศพที่วัดปทุมวนาราม แต่บริเวณถนนราชดำ�ริ ขึ้นไปจนถึงแยกสารสินมีผู้เสียชีวิต 6 คน เป็น ทหาร 1 นาย ชายไม่ทราบชื่อ 1 รายรวมทั้ง นายฟามิโอด้วย ทหารถูกเสียชีวติ เนือ่ งจากถูกสะเก็ดระเบิด เอ็ม 79 ซึ่งมีการโจมตีมาจากชายชุดดำ� ขณะ ที่ทหารเคลื่อนกำ�ลังไปถึงแยกสารสิน โดยมี ทิศทางการยิงมาทางด้านทิศเหนือหรือทิศที่ไป ทางแยกราชประสงค์ อย่างไรก็ตามไม่พบพยาน หลักฐานว่ามีพลเรือน นอกจากทหาร ช่างภาพ ถูกโจมตีด้วยเอ็ม 79 หลายลูกโดยคนชุดดำ�และ คนอื่นไม่พบว่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติการของ คนชุดดำ� ส่วนเหตุการณ์วัดปทุมวนารามแม้เห็นว่า ค่อนข้างจะมีความเข้าใจพอสมควร แต่ประเด็น ก็คอื ก่อนทีจ่ ะมีเหตุการณ์ทที่ หารบนรางรถไฟฟ้า เล็งปืนและยอมรับว่ายิงจำ�นวนหนึ่งไปหน้าวัด ปทุมวนาราม หรือในวัดปทุมวนารามได้มีการ ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับคนชุดดำ� ที่พยายามเข้าไปอำ�นวยความสะดวกในการดับ เพลิงที่ไหม้อยู่ที่โรงหนังสยาม แล้วก็มีการไล่ ตามกันมาจนคนชุดดำ�มาถึงแยกเฉลิมเผ่า แล้วพบร่องรอยรวมทั้งประจักษ์พยานว่า มีการยิงตอบโต้กัน ระหว่างคนชุดดำ�ที่อยู่ใต้ สกายวอล์ ก กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท หารที่อ ยู่ บ นสถานี รถไฟฟ้าสยามฯมีร่องรอยกระสุนปรากฏอยู่ทั้ง สองส่วน คือ ส่วนที่เจ้าหน้าที่อยู่ และส่วนที่คนชุดดำ� อยู่แล้วก็มีพยานหลักฐานที่พบว่าคนชุดดำ�นั้น ได้วงิ่ เลียบกำ�แพงวัดปทุมวนารามไปในตอนเย็น วันนัน้ ส่วนร่องรอยกระสุน คอป.ยังมีภาพจำ�ลอง ที่พูดถึงความเป็นไปได้ถึงวิถีกระสุนที่ทำ�ให้ผู้ ชุมนุมรวมทั้งอาสาพยาบาลเสียชีวิต ส่วนประเด็นที่ว่าวัดปทุมวนารามเป็นที่ ซ่ อ งสุ ม ของชายฉกรรจ์ ห รื อ คนชุ ด ดำ � หรื อไม่ และมีการยิงจากในวัดเข้ามายังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน สถานีรถไฟฟ้าหรือไม่ ประเด็นนี้พบว่ามีรอย แตกบนอาคารรถไฟฟ้าที่สถานีสยามฯ แต่ไม่ ทราบว่าเป็นรอยกระสุนหรือไม่ เนื่องจากอยู่ที่ สูงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไม่ได้เข้าไป แต่หากเป็นรอยกระสุนจริงก็นา่ จะมีการยิง ออกมาจากด้านในวัดเช่นกัน แต่กม็ กี าร์ด นปช. มีผถู้ อื อาวุธอยูใ่ นวัดซึง่ ก็ไม่ใช่วนั ที่ 19 พ.ค.จาก การตรวจสอบในวัดวันที่ 20 พ.ค.เจ้าหน้าที่พบ อาวุธปืนเอ็ม 16 อยู่ในวัดอีกด้วย ประเด็นก็คือ เอ็ม 16กระบอกนีเ้ ป็นกระบอกเดียวกับทีผ่ ชู้ มุ นุม ยึดไปจากทหารเมือ่ วันที่ 14 พ.ค. จากเหตุการณ์ ที่ทหารขับรถเข้ามา แล้วผู้ชุมนุมก็เข้าไปยึดรถ

ทุบตีเจ้าหน้าที่ และยึดอาวุธปืน เอ็ม 16 ไป ส่วนการเผาอาคารเซ็นทรัลเวิลด์นั้นไฟได้ไหม้ จากห้างเซน และเข้าไปในเซ็นทรัลเวิลด์ยังไม่ ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารมาถึงแต่มีผู้ชุมนุม อยู่บริเวณนั้นจำ�นวนมากหลังจากที่แกนนำ�ได้ ประกาศมอบตัว โดยสรุปว่ามีคนชุดดำ�หรือไม่ก็สรุปว่ามี การปฏิบัติการของกลุ่มชายชุดดำ�จริงและมีการ ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่อยู่ประกอบการ ก่อวินาศกรรมทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุม ในหลายสิบจุด ถึงบัดนี้ยังไม่สามารถจับกุมผู้ กระทำ�ความผิดได้ นอกจากคนร้ายที่ยิงเข้าไป ในกระทรวงกลาโหม ปัญหาคือคนชุดดำ�ทีม่ อี าวุธสงครามโจมตี เจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวพันกับใคร พบว่ามีความ ใกล้ชิดกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล คืออยู่ใน กลุ่ม ไปไหนด้วยกันและการปฏิบัติการของคน ชุดดำ�ในบางเหตุการณ์ได้รับความร่วมมือและ สนับสนุนรวมทั้งรู้เห็นเป็นใจจากการ์ด นปช. แต่คนชุดดำ�จะมีความสัมพันธ์หรือใกล้ชิดกับ แกนนำ� นปช. หรือไม่ ไม่มีพยานหลักฐานที่ โยงไปถึงขนาดนั้น แต่ในหลายเหตุการณ์อยู่ใน พื้นที่ควบคุมโดยการ์ด นปช. ซึ่งเป็นข้อมูลที่ เราได้รับซึ่งสรุปได้ยากว่าจำ�นวนคนชุดดำ�มีเท่า ไหร่แล้วเป็นใคร นายสมชายกล่าวว่า อย่างไรก็ตามการ ชุ ม นุ ม เป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถดำ � เนิ น การได้ ต าม ระบอบประชาธิ ป ไตยแต่ ผู้ จั ด การชุ ม นุ ม ควร จั ดให้ ทุ ก อย่ า งอยู่ ใ นสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ต้ อ ง ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปราศจากอาวุธ สงบ และไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ อั น สมบู ร ณ์ เพราะเจ้ า หน้ า ที่ สามารถจัดการสถานการณ์ได้ตามอำ�นาจอัน สมควรแก่เหตุดังนั้นจึงพบว่าแกนนำ�นปช.ยัง ไม่ใช้ความพยายามอย่างเพียงพอในการป้องกัน เหตุรุนแรง ในส่ ว นรั ฐ ก็ พ บความบกพร่ อ งในการ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยเฉพาะศอฉ.ไม่ มี ร ะบบการ ตรวจสอบเจ้าหน้าทีท่ อี่ อกไปปฏิบตั กิ ารนอกจาก รอรับรายงานไม่มกี ารประเมินผลว่าคำ�สัง่ ปฏิบตั ิ การจะมีผลอย่างไรต่อผู้ชุมนุม ทำ�ให้ผู้บริหาร บางคนยังเข้าใจว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงทั้งที่ จริงมีการใช้กระสุนจริงด้วย ทัง้ นีก้ ารใช้อาวุธทีจ่ ะละเมิดต่อชีวติ จำ�เป็น ต้องใช้ระวังเป็นพิเศษเช่นการยิงผู้ที่ไม่มีอาวุธ อาจทำ�ให้บาดเจ็บ ล้มตายได้ เคยมีคำ�พิพากษา เหตุรุนแรงเมื่อปี 2552ว่าการใช้อาวุธของเจ้า หน้าทีแ่ ม้จะถูกยัว่ ยุโจมตีแต่ถา้ ได้ใช้อาวุธกับคน ไม่มีอาวุธในมือกองทัพต้องรับผิดชอบ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 12


“สุวัตร” ซัดบิ๊กกองทัพโง่

ไม่ตั้งทนายสู้นำ�มาสู่คำ�ตัดสิน ทหารฆ่าแท็กซี่ “พัน คำ�กอง” วันที่ 18ก.ย. นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนาย ความพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ อดีตรองเจ้ากรม ยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก และ พล.ร.ท.ประที ป ชื่นอารมณ์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการ ลำ � น้ำ �โขง ได้ ร่ ว มสนทนาในรายการ “คน เคาะข่าว”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียม ASTV ถึงประเด็น “นายพัน คำ�กอง” นายสุ วั ต ร กล่ า วถึ ง คำ � สั่ ง การไต่ ส วน คำ�ร้องชันสูตรพลิกศพของนายพัน คำ�กอง คน ขับรถแท็กซี่เสื้อแดง ว่า

นายสุวัตร อภัยภักดิ์

พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

พล.ร.ท.ประทีป ชื่นอารมณ์

คำ�สั่งศาลนั้นทำ�ให้ ศอฉ.หมดท่า ทำ� กองทัพพัง การที่ออกมารักษาความสงบเรียบ ร้อยของบ้านเมืองกลับต้องตกเป็นคนผิด เพราะ กองทัพไม่ปกป้องคนของตัวเอง ลูกน้องตาย เพราะนายโง่ มีใครออกมาสลายการชุมนุมตอน ใกล้เที่ยงเขาทำ�กันช่วงตี 3 - 4 ที่สำ�คัญต้อง ตั้งทนายเข้าไปถามค้านเพราะผลกระทบมันถึง กองทัพตนเคยบอกในรายการนี้แล้วว่าต้องตั้ง ฝ่ายเสื้อแดงเขามีทั้งอัยการ มีนายโชคชัย อ่าง แก้ว เป็นทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่ง มาเป็นทนายของผู้ร้องร่วมในครั้งนี้ แต่กองทัพ ไม่ มี ใ ครเลย คงอาจไปถามผู้ พิพากษาว่าตั้งได้หรือไม่ ตั้งไม่ ได้ก็ไม่ตั้ง แต่ในทางอาญานั้น อะไร ที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ เราทำ�ได้และผูพ้ พิ ากษาแต่ละคน ก็เห็นไม่ตรงกัน ฉะนัน้ ฟังแค่คน ใดคนหนึง่ ไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไปหลงคารม ร.ต.อ.เฉลิม ว่า จะไต่สวนเพียงแค่ตายเพราะเจ้า หน้าทีเ่ ท่านัน้ แต่ไม่ลงลึกว่าใคร ทำ� แต่ ร.ต.อ.เฉลิม ไปคุมทนาย และอัยการได้หรือ เรื่องนี้ทนาย ความของพ.ต.ท.ทักษิณ เรียก พยานมาสอบเยอะมากถือว่าเป็น กำ�ลังหลักในการชนะครั้งนี้เลย จากนั้น นายสุวัตร ได้ สรุ ป คำ � สั่ ง ศาลว่ า ผลออกมา กลายเป็นทหารชั่วร้ายมาก ทำ� เกิ น กว่ า เหตุ ที่ ร ะดมยิ ง รถตู้ ต้ อ งสงสั ย ว่ า จะเป็ น คาร์ บ อม โดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนขณะที่ นายพัน คำ�กองเป็นผู้บริสุทธิ์ ผุดผ่องแค่มานั่งเล่นหมากฮอส ในสำ�นักงานขายคอนโดมิเนียม พอได้ ยิ น เสี ย งปื น จึ ง ออกไปดู แต่กลับโดนทหารยิงจนเสียชีวติ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มชุ ม นุ ม แต่ อย่างใด “ ซึ่ ง ถ้ า ท ห า ร มี ท น า ย เข้ า ไปซั ก ค้ า นข้ อ มู ล ตรงนี้ จ ะ เปลี่ยนเป็นว่า นายพัน คำ�กอง เข้าร่วมชุมนุม ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ ผุ ด ผ่ อ งแบบนี้ แ ต่ นี่ ท หารไม่ มี สิทธิพูด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 13

ไม่มีใครทำ�ลายน้ำ�หนักพยานเลยพวกพูด โกหกมันก็พูดตามสบาย สร้างเรื่องเยอะแยะไป หมด แล้วทีนที้ หารจะอ้างว่าทำ�ตามหน้าทีไ่ ม่ได้ เลยเพราะเป็นการยิงผูบ้ ริสทุ ธิ”์ นายสุวตั ร กล่าว นายสุวัตร กล่าวต่อว่า นายธาริตบอกว่า คำ�สัง่ ศาลอันนีจ้ ะนำ�ไปสูส่ �ำ นวนฆาตกรรม ก็คอื มาตรา 288 - 289 ในประมวลกฎหมายอาญา พอถึงขัน้ นีต้ อ้ งมีการหาตัวผูต้ อ้ งหาซึง่ นาย อภิสิทธิ์ และ นายสุเทพ จะรอด เพราะจากคำ� สั่งให้ปฏิบัติจากเบาไปหาหนักและไม่ได้สั่งให้ ยิงพวกมุงดู แต่ที่ไม่รอดคือทหารเพราะทำ�เกิน กว่าเหตุ มันก็จะไล่ความผิดมาเรื่อยๆตั้งแต่ผู้สั่ง การตรงนั้นมาจนถึงคนปฏิบัติการ ครั้งนี้ทหาร ถูกหลอก กลายเป็นแพะ แล้วผลพิสูจน์อีก 35 ศพ ที่จะตามมา ก็จะออกมาแนวเดียวกับคดีนี้

นายสุวัตร ยังกล่าวด้วยว่า รายงานของ คอป.ที่ออกมามีเนื้อหาตรงกันข้ามกับคำ�สั่งศาล จะเป็นแค่เศษกระดาษเพราะไม่มีกฎหมายใด รองรับว่าเมือ่ ตัดสินแล้วเอาไปทำ�อะไรต่อแต่ของ ดีเอสไอสรุปส่งอัยการ ไปยังศาลมันมีผลบังคับ ด้าน พล.อ.ปรีชา กล่าวว่า ทหารทำ�ถูก แล้วถ้ามีคาร์บอมตนก็ยิง แล้วที่ไม่เข้าตรวจสอ บทั้งๆที่จอดไว้นาน 30 นาทีก็เพราะป้องกัน ระวังตัวเอง ต้องรอดูท่าทีก่อนการใช้กระสุนก็ มีเหตุผลเพราะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีช่ ดั เจนว่ามี การก่อการร้ายอีกทัง้ การกระทำ�นีอ้ ยูภ่ ายใต้ พรก. ฉุกเฉินคนที่ยิงเจตนาสุจริต ทหารยิงรถตู้ ไม่ได้ ตัง้ ใจยิงนายพัน คำ�กอง แต่เขาเข้ามาเองตนมัน่ ใจ ว่าศาลต้องตัดสินว่าทหารไม่ผิด

“ถวิล”ให้การ DSI ยันมีกอง กำ�ลังแฝง “แดง”ยิงใส่ จนท. ย้ำ�ศอฉ.ไม่เคยสั่งสลายชุมนุม

“ถวิ ล ”ให้ ก ารเพิ่ ม เติ ม ดี เ อสไอยั น กระชั บ พื้ น ที่ เ สื้ อ แดง พ.ค.53 เพราะมีการยิง ออกมาจากสวนลุ ม พิ นี เจ้ า หน้าที่ไม่ได้มุ่งหมายสลายการ ชุมนุม เพียงต้องการโอบล้อม เข้าไป ลั่นความจริง 100 ปีก็ ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ “ประเวศน์”อ้าง เฉยไม่ รู้ ว่ า ชายชุ ด ดำ � คื อ อะไร นายถวิล เปลี่ยนศรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนกองกำ�ลังพระเจ้าตากไม่มี (สมช.) และอดีตเลขานุการศูนย์อำ�นวยการแก้ไขสถานการณ์ ภาพว่าติดอาวุธไปยิงคน ฉุกเฉิน(ศอฉ.) เข้าให้การต่อดีเอสไอ เมื่อ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ความคื บ หน้ า คดี ค นเสื้ อ แดงเสี ย ชี วิ ต ของเจ้าหน้าที่ ควรมีแนวทางเดียวไม่ควรกลับ ระหว่างการชุมนุมก่อจลาจลช่วงเดือนเมษายน- ไปกลับมา มีแก่นของเรื่อง ที่เจ้าหน้าที่ออก พฤษภาคมปี 2553 เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงาน ปฏิบัติงานตามอำ�นาจหน้าที่โดยคำ�สั่งที่ชอบ ว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา นายถวิล เปลี่ยน ด้ ว ยกฎหมาย ไม่ ใ ช่ ก ารออกไปปราบปราม ศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชา ชน ถ้าจะมีอุบัติเหตุ มีเรื่องการตาย (สมช.) และอดีตเลขานุการศูนย์อ�ำ นวยการแก้ไข เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ไม่ สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เดินทางเข้าให้การ ได้กลับข้างเป็นเรื่องการปราบปรามประชาชน ต่อ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข รองอธิบดีดี อย่างนั้นมันผิด เหมื อ นกั บ ว่ า รั ฐ บาลที่ แ ล้ วให้ แ นวทาง เอสไอ ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบ สวน คดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารตำ�รวจและ การสอบสวนเป็นแบบหนึ่ง รัฐบาลนี้ให้การ ประชาชน 91 ศพ ในช่วงเหตุการณ์ความไม่ สอบสวนเป็นอีกแบบหนึ่ง แล้วความจริงมัน อยู่ตรงไหน ต้องกลับไปหาความจริง ผมมั่นใจ สงบทางการเมืองเม.ย.-พ.ค.2553 นายถวิ ล กล่ า วว่ า ตนมาเล่ า ความจริ ง ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมั่นใจในนาย เรื่องเกิดขึ้น 2 ปีเศษ เรื่องก็ไม่น่าเปลี่ยนจะอีก ธาริตเพ็งดิษฐ์ ว่าจะทำ�เรื่องนี้ให้ตรงไปตรงมา 10 ปี 100 ปี เชื่อว่าเรื่องจะไม่เปลี่ยนแต่คน แม้จะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแต่ความจริงก็ ไทยความจำ�สั้น แต่ก็เป็นข้อดีที่ทำ�ให้คนไทย คือความจริง” นายถวิลกล่าวว่าส่วนพยานหลักฐานตน ประนีประนอม ไม่โกรธแค้น ให้อภัยกันง่าย แต่ บางเรื่องเป็นมาตรฐานของสังคมเป็นเรื่องของ ให้พนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว แต่จะมาเน้น ความถูก ความผิด ความดี ความไม่ดี ก็อยาก ย้ำ�ให้ตรงกัน ทั้งนี้ เหตุผลการกระชับพื้นที่เมื่อ ให้คนไทยมีความจำ�ที่ยาว ไม่เช่นนั้นมาตรฐาน วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เพราะมีการชุมนุม ความถูกผิดจะสับสนรุ่นเราไม่เป็นไรแต่รุ่นลูก ต่อเนื่องยาวนานระหว่างการชุมนุมมีเหตุความ ไม่สงบเกิดขึ้นต่อเนื่อง หลานบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ ทั้งที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีเหตุ “ผมมาตอกย้ำ�ความจริงวันนั้นว่าคืออะไร และชื่อว่าทหารก็ยังจำ�ได้แนวทางการสอบสวน ยิงเอ็ม 79 และระเบิดขว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ อ่านต่อหน้า 14


“ถวิล”ให้การ DSI ยันมีกอง กำ�ลังแฝง “แดง”ยิงใส่ จนท. ย้ำ�ศอฉ.ไม่เคยสั่งสลายชุมนุม ต่อจากหน้า 13

ตรงสวนลุมพินีแยกศาลาแดงเป็นจุดที่มีเหตุยิง อาวุธจากในพื้นที่สวนลุมพินีบริเวณที่ผู้ชุมนุม ไปตั้งค่ายประตูกลตรงนั้นไว้ยิงมาบ่อยมาก เจ้า หน้าที่ต้องกระชับพื้นที่เข้าไปโดยเคลื่อนกำ�ลัง เข้าไปทางศาลาแดงเป็นพื้นที่เกิดเหตุมากที่สุด โดยไม่ได้มุ่งหมายสลายการชุมนุมเพียงแต่โอบ ล้อมเข้าไป ผูส้ อื่ ข่าวถามว่าทหารคุมพืน้ ทีร่ อบราชประ สงค์ไว้หมดแล้วชายชุดดำ�จะเข้าไปได้อย่างไร นายถวิลกล่าวว่า ทหารคุมพื้นที่ไว้หมดไม่จริง แน่นอน เพราะน้ำ�อาหารยังเข้าในที่ชุมนุมได้ จำ�นวนมาก ไม่มีความสมบูรณ์ในการคุมพื้นที่ สังเกตจากจำ�นวนผู้ชุมนุม เพราะตอนเช้า เหลือ 2-3 พัน ตอนเย็นผูช้ มุ นุมเพิม่ เป็นหมืน่ ทัง้ ทีม่ กี ารคุมพืน้ ทีไ่ ว้ ดูสเิ ข้าไปได้อย่างไรเป็นแบบ นี้หลายสัปดาห์ ขณะที่ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุขรอง อธิบดีดีเอสไอกล่าวถึงแนวทางการสอบสวน หาเบาะแสชายชุดดำ�ว่า เรื่องชายชุดดำ�ดีเอสไอ พยายามหาข้อเท็จจริง คำ�ว่าชายชุดดำ�ตนไม่เข้า ใจว่าอะไร ถ้าเป็นคนใส่ชดุ ดำ�แล้วก่อเหตุทกุ คน จะไปเหมารวมแบบนั้นไม่ได้ ต้องหาคนที่ยิง ทำ�ร้ายประชาชนหรือทหาร โดยฝ่ า ยประชาชนที่ ถู ก ยิ ง มี ค ลิ ป ข่ า ว มีภาพหลักฐานข้างวัดปทุมวนารามฯ บริเวณ บ่อนไก่หรือซอยรางน้ำ� ที่มีคนตายเยอะก็ไม่ ปรากฏว่ามีชายชุดดำ�ถืออาวุธไปยิงฝ่ายทหาร หรือฝ่ายผู้ชุมนุม แล้วถ้าเป็นคนอื่นที่แต่งกาย ชุดทหารทำ�ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นทหาร ส่วน ทหารก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ จึงได้ไปรวบรวมภาพ ที่มีการแต่งกายคล้ายทหารที่มีอาวุธปืนมาให้ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด โฆษกกองทัพบก ดู ภ าพก็ เ กิ ด ปั ญ หาบางภาพไม่ ส ามารถยื น ยั น ได้ว่าเป็นทหารหรือไม่ แล้วอย่างนั้นแสดงว่า ทหารไม่มเี ครือ่ งหมายบอกฝ่ายก็เป็นปัญหาใหญ่ บางทีชายชุดดำ�ก็ไม่ดำ�สนิทก็ได้ พ.ต.อ.ประเวศน์กล่าวว่า ส่วนกองกำ�ลัง พระเจ้าตาก ไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มนี้ไปติดอาวุธ ยิ ง คน ไม่ เ คยเห็ น ภาพ ไม่ มี ท หารคนไหน บอกถ้ามีคนยิงชาวบ้านจะไม่โวยวายเป็นไปได้ อย่างไรจึงตั้งข้อสังเกตพยายามพิสูจน์ความจริง ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ เพราะภาพที่ ส่ ง มาเป็ น คนชุ ด ดำ � แต่ ง กายคล้า ยทหารพรานที่ยืนถ่ายรูปอยู่ข้างหลัง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธ.แดงและไม่มี หลักฐานว่าคนพวกนี้ไปก่อเหตุ ด้ า นเว็ บไซต์ เ ดลิ นิ ว ส์ ร ายงานว่ า นาย ถวิ ล กล่ า วหลั ง จากเข้ าให้ ป ากคำ � กั บ พนั ก งาน สอบสวนดีเอสไอโดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ว่า ดีเอสไอเรียกมาสอบปากคำ�ในฐานะพยานโดย ก่อนเริม่ สอบปากคำ�ได้ขอให้พนักงานสอบสวน ทำ�งานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เปลีย่ นแนวทาง ตามรัฐบาลแต่ละชุดและยังเชื่อมั่นใจในเกียรติ ของข้าราชการพร้อมกันนี้มั่นใจการทำ�งานของ รัฐบาลในขณะนัน้ ว่าได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอน

ที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้และใช้ความระมัดระวัง พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การปราบปรามประชาชน และการดำ�เนินการครั้งนั้นไม่มีคำ�สั่งให้สลาย การชุมนุม แต่เป็นการขอพื้นที่คืนเพื่อเปิดการจราจร ให้ประชาชนจากนั้นจึงค่อยกระชับวงล้อมใน พื้นที่ราชประสงค์ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้ ผู้ ร่ ว มชุ ม นุ ม ที่ ก ลั บ ออกไปไม่ ส ามารถเข้ า มา ร่วมชุมนุมได้อีก ส่วนการตัดสินใจสลายการ ชุม นุม เป็ น การตั ดสิ นใจของแกนนำ � แนวร่ วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เอง “การเข้าให้ปากคำ�ครัง้ นีไ้ ม่ได้รสู้ กึ ลำ�บาก ใจเพราะเป็ น การให้ ข้ อ มู ลไปตามข้ อ เท็ จ จริ ง แม้จะทำ�งานร่วมกับฝ่ายการเมือง แต่เป็นการ ทำ�งานเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่การเมือง การ ที่เจ้าหน้าทีอ่ อกไปปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นเพราะบ้าน เมืองถูกคุกคาม มีการก่อความไม่สงบ เริ่มต้น ตั้งแต่ 12 มี.ค.-19 พ.ค. 2553 ถือเป็นระยะ เวลาที่ยาวนานประชาชนได้รับผลกระทบใน การดำ�รงชีวิต ยอมรับว่าในการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่จำ�เป็น ต้องพกอาวุธเพราะมีกองกำ�ลังไม่ทราบฝ่ายใช้ อาวุธต่อสู้ออกมาตลอดโดยเฉพาะในเวลากลาง คืนซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำ�อยู่ในที่ตั้งจึงไม่สามารถ พกปืนฉีดน้ำ�เข้าไปปฏิบัติงานได้ ” นายถวิล กล่าว นายถวิล กล่าวด้วยว่า ระหว่างการสอบ ปากคำ�ได้ขอให้พนักงานสอบสวนดำ�เนินคดีดัง กล่าวด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในภาวะที่ การเมืองมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจึงไม่ควรนำ�เรื่อง การเมืองมามีส่วนในการตัดสินใจ พร้อมขอให้ พนักงานสอบสวนทำ�งานอย่างมืออาชีพ ในส่วนของคำ�สั่งในการปฏิบัติการเป็น เรื่องในทางเทคนิคที่แต่ละหน่วยงานจะรับไป ดำ�เนินการบางเรือ่ งก็มชี นั้ ความลับจึงไม่สามารถ ทราบทุ ก เรื่ อ งสิ่ ง ที่ ยื น ยั นได้ คื อไม่ มี คำ � สั่ งให้ สลายการชุมนุมและไม่มีคำ�สั่งให้เอาชีวิตโดย เฉพาะแกนนำ�ผู้ชุมนุมที่เจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่าง ดีเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับแกนนำ�รัฐบาลคง อธิบายได้ลำ�บาก

พยาบาลรพ.มหาราชฯ คิ ด นวั ต กรรมใหม่ ใ ช้

“ถุงเพิ่มความดันและเซ็ตเลือด” ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ ฉลองศิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ปี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จ.สงขลาในการประชุมวิชาการกระ ทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปี 2555 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2555 มีการนำ�เสนอนวัตกรรม/สิ่ง ประดิษฐ์ “การประยุกต์อปุ กรณ์ใช้ แทนเครื่องควบคุมการดูดหรือจ่าย น้�ำ ภายในช่องท้อง (High Pressure Irrigation)” โดยนางอัจฉราวรรณ ทิพยรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญ การประจำ�ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า การผ่าตัดทางศัลยกรรมทั่ว ไปมี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น จึ ง มี การนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย ในการผ่ า ตั ด มากขึ้ นโดยเฉพาะ การผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง ซึ่ ง ช่ ว ยให้ แ ผลผ่ า ตั ด มี ข นาดเล็ ก การปวดแผลลดลง ลดระยะเวลา นอนโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายใน การดูแลผู้ป่วย แต่ทางโรงพยาบาล ต้องซือ้ เครือ่ งมือทางการแพทย์ ซึง่ เป็ น อุ ป กรณ์ เ ฉพาะในการผ่ า ตั ด ผ่ า นกล้ อ งและมี ร าคาแพงมาใช้ เมื่อเครื่องมือชำ�รุดหรือเปิดผ่าตัด พร้ อ มกั น หลายห้ อ งทำ �ให้ เ ครื่ อ ง มื อไม่ เ พี ย งพอโดยเฉพาะเครื่ อ ง ควบคุมการดูดหรือจ่ายน้ำ�ในช่อง ท้อง (Irrigation) “ขณะทีผ่ า่ ตัดอาจมีเลือดออก หรื อ ถุ ง น้ำ � ดี ไ หลรั่ ว จึ ง มี ก ารล้ า ง ช่องท้องด้วยเครื่อง Irrigation แต่ พบว่ามักมีปัญหาในเรื่องของการ ประกอบอุปกรณ์ที่ยุ่งยากการแทง เข็ ม มี โ อกาสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เสี่ ย ง ต่ อ การติ ด เชื้ อ ของผู้ ป่ ว ย และ เครื่ อ งIrrigation นั้ น จะคุ ม ด้ ว ย ความดัน หากมีการรั่วจะทำ�ให้น้ำ� พุง่ กระจาย และคนไข้มโี อกาสติดเชือ้ ในกระแส เลือด นอกจากนี้ชุดสายยางที่ใช้แล้วต้องผ่าน การล้างและเป่าให้แห้ง จากนั้นจึงอบด้วยแก๊ส ซึ่งใช้เวลา 1-2 วัน จึงจะสามารถนำ�มาใช้ใหม่ ได้ ทำ �ให้ เ กิ ด ภาวะขาดแคลนอุ ป กรณ์ อ ยู่ บ่ อ ย ครั้งจึงคิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อหาอุปกรณ์มาใช้ แทน”นางอัจฉราวรรณ กล่าว นางอัจฉราวรรณ กล่าวอีกว่าการพัฒนา อุปกรณ์ใช้แทนเครื่อง Irrigation นั้นต้องศึกษา เครือ่ งควบคุมการดูดจ่ายน้�ำ ก่อน ซึง่ อุปกรณ์เดิม พบว่าต้องใช้แรงดัน 200 mmHg. ในการขับสาร น้ำ�ให้ได้ 250 มิลลิลิตรต่อนาทีจึงจัดหาอุปกรณ์ ที่สามารถใช้งานแทนเครื่องมือได้คือ ถุงเพิ่ม

ความดัน (Pressure bag) และเซ็ตให้เลือดซึ่ง เป็นอุปกรณ์ทมี่ ปี ระจำ�อยูใ่ นห้องผ่าตัดอยูแ่ ล้วมา ประกอบใช้แทน ซึ่งจากการทดสอบพบว่า เมื่อ บีบถุงเพิ่มความดันที่ 200 mmHg. แล้วปริมาณ น้ำ�ที่ไหลออกมาได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์เดิมคือ 250 มิลลิลิตรต่อนาที “จากการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประ ดิษฐ์โดยการเปรียบเทียบการใช้งานจำ�นวน 30 รายโดยการวัดปริมาตรน้ำ�ที่ไหลออกจากเครื่อง และอุปกรณ์ประยุกต์ตอ่ นาทีพบว่าความแรงและ ปริมาตรของน้�ำ ไม่แตกต่างกันนอกจากนีย้ งั มีการ ให้ศัลยแพทย์ประเมินการใช้งานในแง่ต่างๆพบ ว่าให้ผลเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ สะดวกต่อการใช้งาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 14


“นิพิฏฐ์” บี้ “สุรพงษ์” เคลียร์ใช้กม.ใดคืนพาสปอร์ต

“นช.แม้ว” ชี้ช่องฟันอาญา วั น ที่ 16 ก.ย. นายนิ พิ ฏ ฐ์ อิ น ทรสมบั ติ ส .ส.พั ท ลุ ง พรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายสุ รพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ ยืนยันการออกหนัง สือเดินทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี แม้สำ�นักงานผู้ตรวจการ แผ่นดินระบุวา่ ขัดต่อหลักกฎหมายว่า ตนติดตามเรื่องนี้ตลอด ขอให้นายสุรพงษ์ระบุให้ชัดเจนว่าที่อ้าง ระเบี ย บและกฎหมายเดี ย วกั น กั บ ที่ น ายกษิ ต ภิรมย์ อดีต รมว.ต่างประเทศเคยปฏิบัตินั้น เป็นระเบียบหรือกฎหมายข้อใด ระบุไว้อย่างไร เพราะวันนี้การกระทำ�และคำ�พูดของนาย

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชนใน การคลี่คลายคดี ทำ�ร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ ที่ Clayton ในวันที่ 22 เมษายน 2012 ชายคนหนึ่งถูกทำ�ร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ที่บริเวณตู้ ATM ของ ธนาคาร NAB ที่ถนน Clayton Rd.ย่าน Clayton ในเวลาหลัง เที่ยงคืนเล็กน้อยของวันที่ 22 เมษายน 2012 ในคดีนี้ชาย 6 คนได้เข้ามารหาเหยื่อ ในขณะที่เขาถอนเงินจากตู้ ATM ชายคนร้ายสองคนได้ เริ่มขู่ให้ส่งเงิน ในขณะที่ชายคนร้ายอีก 3 คนเข้าไปในรถของเหยื่อ ซึ่งยังสอดกุญแจคาอยู่กับ ที่สต๊าทรถยนต์ ชายผู้เป็นเหยื่อได้ถูกหนึ่งในคนร้ายชกที่หน้าจนล้มคว้ำ�ลง เหยื่อขับหลบหนีไป

ก่อนที่คนร้ายทั้งหกคนใช้รถของ

ตำ�รวจเชือ่ ว่าคนร้ายทัง้ 6 คนได้เดินทางจากย่าน Dandenong มายังย่าน Clayton โดยทางรถไฟก่อนที่เหตุการณ์ทำ�ร้าย ร่างกายและชิงทรัพย์จะเกิดขึ้น คนร้ายกลุม่ นีห้ ลายคนมีหน้าตาอย่างชาวคอเคเชียน และส่วน หนึ่งคล้ายชาวเกาะแปซิฟิก ทุคคนมีรูปร่างปานกลาง สูง ระหว่าง 175 ถึง 182 ซม. 5 คนในจำ�นวนนีส้ วมหมวกแก๊บ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์(แฟ้มภาพ)

สุรพงษ์กำ�ลังทำ�ให้คนในสังคมและข้าราชการที่ ดีสบั สนเพราะการอ้างว่าทำ�เช่นเดียวกับนายกษิต เป็นการทำ�ไปเพือ่ สร้างความชอบธรรมให้ตวั เอง โดยเอานายกษิตเป็นเกราะกำ�บังตัว นายนิ พิ ฏ ฐ์ ก ล่ า วว่ า เท่ า ที่ จำ �ได้ ส มั ย นาย กษิตเป็น รมว.ต่างประเทศไม่เคยออกวีซ่าหรือ พาสปอร์ ตให้ ค นทำ � ผิ ด กฎหมายเพราะสมั ย รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันมาตลอดว่าจะ ไม่คนื พาสปอร์ตให้แก่พ.ต.ท.ทักษิณ ทีม่ สี ถานะ เป็นผู้หลบหนีคดี แต่มาถึงยุครัฐบาล น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตรทีม่ นี ายสุรพงษ์เป็นรัฐมนตรีกลับ มีการคืนพาสปอร์ตให้ในทันที ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งถามว่ า ทำ � ไมถึ ง คื น พาส ปอร์ตให้หากอ้างว่าใช้ระเบียบและข้อกฎหมาย เดียวกันกับนายกษิตเคยใช้นั่นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะกรณีนี้ต้องเป็นนโยบายหรือการสั่งด้วย วาจาให้ข้าราชการประจำ�ได้ปฏิบัติ ทั้งนี้การ คืนพาสปอร์ตหลังที่ถูกยึดแล้วต้องมีเหตุและ ผลที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่วันนี้เหตุผลยังเป็น เหตุผลเดิม สถานะของพ.ต.ท.ทักษิณก็เหมือน เดิม “ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่า รัฐบาลชุดนีม้ เี สียงข้างมากขอให้ระมัดระวังเรือ่ ง การละเมิดกฎหมายเพราะการที่มีเสียงข้างมาก เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยพรรคเดียวจะไม่มีความ

ยั บ ยั้ ง ชั่ งใจในการใช้ อำ � นาจอี ก ทั้ ง เจตนาของ รัฐบาลชุดนีก้ ช็ ดั เจนแต่ตน้ ว่าส่วนใหญ่ท�ำ ไปเพือ่ คุณทักษิณจึงมีแต่เรื่องการทำ�ผิดกฎหมาย การ ละเมิดกฎหมายผมอยากเตือนซ้ำ�อีกครั้งว่าที่สุด แล้วรัฐบาลนี้จะล้มด้วยตัวเองจากการกระทำ�ผิด กฎหมายซึง่ จะซ้�ำ รอยเช่นเดียวกับรัฐบาลของคุณ ทักษิณที่ล้มด้วยตัวเองเพราะการทำ�ผิดกฎหมาย ละเมิดกฎหมายเสียเอง รัฐบาลนี้กำ�ลังเดินย้ำ�รอยรัฐบาลทักษิณ ไปทุกขณะคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้ว่าสิ่งไหนอันตราย เปรียบไปแล้วเหมือนเด็ก 6 ขวบที่เจอปืนแต่ ไม่รู้ว่าใช้อย่างไร มีอันตรายอย่างไร วันก่อน แกว่งปืนไปมาใส่คนอื่นแต่วันนี้กำ�ลังจ่อปืนใส่ หัวตัวเอง”นายนิพิฏฐ์กล่าว นายนิพิฏฐ์กล่าวว่าสำ�หรับกรณีของนาย สุ ร พงษ์ ชั ด เจนแล้ ว ว่ า เมื่ อ ถู ก ผู้ ต รวจการชี้ มู ล แต่ยังดึงดันไม่เพิกถอนพาสปอร์ต ทางพรรค ประชาธิ ปั ต ย์ จ ะหารื อ เรื่ อ งนี้ เ พราะเป็ น เรื่ อ ง สำ�คัญ ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าภาคประชาชนหรือ นักกฎหมายทีม่ องเห็นความผิดและจะดำ�เนินการ ฟ้องคดีอาญา ตามมาตรา 157 และ 149 เพราะมี การละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเป็นเจ้าพนักงาน ประพฤติหน้าทีโ่ ดยมิชอบแสวงหาประโยชน์แก่ พวกพ้อง ซึ่งมีโทษสูงถึงติดคุก 20 ปี หรือถึง ขั้นประหารชีวิต

เมื่อใช้แล้วสามารถทิ้งได้ทันทีไม่ต้องนำ� กลับมารียูสใหม่เหมือนอุปกรณ์ตัวเดิม ซึ่งเมื่อ เปรี ย บเที ยบราคาต่ อ การใช้ง านหนึ่ง ครั้ง แล้ว พบว่าการนำ�มารียูสต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 100บาทต่อครั้ง ส่วนอุปกรณ์ใช้แทนราคาวัสดุ ในการซื้อใหม่อยู่ที่ 30-35 บาทต่อครั้งเท่านั้น ซึง่ ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยให้แก่โรงพยาบาล”นาง

อัจฉราวรรณ กล่าว นางอัจฉราวรรณ กล่าวด้วยว่าขณะที่ทาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้นำ�อุปกรณ์ ใช้แทนดังกล่าวมาใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ ป่วยทุกรายแล้วและขยายผลไปยังการผ่าตัดผ่าน กล้องทางทรวงอกศัลยกรรมเด็ก และศัลยกรรม ระบบปัสสาวะด้วย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 15

ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพของผูต้ อ้ งสงสัยทัง้ หกคน เผือ่ มีผรู้ จู้ กั หรือเคยพบเห็นสามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers. com.au (เป้าหมายคดีอาญาที่ 39 /12 - โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 6276)

MEDIA RELEASE


เล่าสู่กันฟังช่วงเข้าพรรษา ตอนที่ ๔

อตัมยตากับโยนิโสมนสิการ โดย.........สมชาย เม่นแย้ม

ในตอนที่ ๓ ผู้เขียนได้นำ�คำ�สอนของท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “อตัมยตา ที่ควรรู้จักกันไว้ บ้าง” และในตอนที่ ๔ จะนำ�อตัมยตามาให้มีผลในทางปฏิบัติ แนวคิดที่ว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง กูไม่เอากับมึงอีกแล้ว” นั้น จะทำ�อย่างไรจึงจะเห็นว่ามันเป็นเช่นนัน้ เอง การคิดแต่เพียงว่ามันเป็น เช่นนั้นเอง อาจจะเป็นเพียง “การคิด” ที่ยังไม่ใช่ “ความคิด” อตัมยตาเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดที่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เผชิญอย่างชาญ ฉลาดในการดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา ปัญหาบางปัญหาเราสามารถเข้าไปแก้ ไขได้ แต่ปัญหาบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้เพราะเกินวิสัยและความสามารถของเรา เช่น ปัญหาที่ เกิดจาภาวะตามธรรมชาติ เช่น การสูญเสียบุคคลที่ตนเคารพหรือรัก ความเสื่อมถอยของวัตถุ ปัจจัย ปัญหาทีเ่ กิดจากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ยอมแก้ไข เช่น พฤติกรรมของคนบางคนทำ�ให้เราต้องลำ�บาก ใจ รำ�คาญใจ เป็นต้น อตัมยาที่สอนว่า มันเป็นเช่นนั้นเอง จึงหมายถึง การไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เผชิญ ซึ่งมี ๒ อาการคือ ๑) หลีกเลี่ยงแบบไม่สนใจหรือไม่ยั่งยืน (unsustainable) และ ๒) หลีกเลี่ยงแบบเข้าใจหรือยั่งยืน (sustainable) อตัมยตา เป็นแนวคิดการปฏิบตั ติ อ่ สภาพการณ์ทเี่ ราแก้ไขไม่ได้และต้องหลีกเลีย่ งแบบยัง่ ยืน วิธีการหนึ่งที่จะเดินไปสู่อตัมยตาได้ คือ “โยนิโสมนสิการ” โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำ�ในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง ทัง้ หลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะห์ดู ด้วยปัญญาทีค่ ดิ เป็นระเบียบและโดยอุบายวิธใี ห้เห็นสิง่ นัน้ ๆ หรือปัญหานัน้ ๆ ตามสภาวะและตาม ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย - reasoned attention: systematic attention; analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of specific conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem-solving) และเป็น ฝ่ายปัญญา (a factor belonging to the category of insight or wisdom) (ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) สรุปง่ายๆ ก็ คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้เห็นตามจริงและเห็นประโยชน์ ของสิ่งนั้นๆ เมื่อเราประสบพบเห็นสิ่งใดก็จะมีแต่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่าเห็นตามเวทนา สิง่ ใดทีแ่ ก้ไขได้เราก็พอใจ สิง่ ใดทีแ่ ก้ไขไม้ได้กท็ กุ ข์ใจ เช่น บางครอบครัวจะประสบปัญหา กับคู่ครองหรือบริวาร คู่ครองประพฤตินอกลู่นอกทาง บริวาร เช่น ลูกๆ ไม่เรียนหนังสือ ชอบ เที่ยวเตร่ เตือนเท่าไรก็ไม่ฟัง ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราต้องยอมรับว่า เราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอก เรา ต้องเปลี่ยนตนเอง พุทธศาสนาสอนให้แก้ไขปัญหาที่แก้ได้ หากแก้ไขไม่ได้แล้วดึงดันจะแก้ไข ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น พุทธศาสนาจึงสอนว่าในกรณีนี้เราต้องแก้ไขตนเอง นั่นคือ มองปัญหา ด้วยโยนิโสมนสิการ เข้าไปสืบค้นความจริงของปัญหา แล้วสร้างฉันทะในการมองปัญหาว่ามันมี ประโยชน์ต่อเราในการฝึกจิตยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น คนบางคนทีเ่ ราประสบพบเห็นไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมได้ ทางพฤติกรรมศาสตร์ เชื่อว่า พฤติกรรมในปัจจุบันเป็นผลของการสะสมพฤติกรรมในอดีต บางพวกเชื่อเรื่องสารเคมี ในสมองที่สร้างความแปรปรวนของความคิด อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเปรียบเปรยมนุษย์ไว้ ๕ จำ�พวก บางพวกแก้ไขได้ บางพวกแก้ไขไม่ได้ ดังนี้ ๑. มนุสฺสเทโว หมายถึงมนุษย์ชั้นสูงที่มีคุณธรรมของเทวดา ๒ ประการ ประจำ�ใจ คือ

ต่อจากหน้า 11 ดังนั้นจะเห็นว่าน้ำ�ด่างมีผลต่อการละลาย ไขมันซึ่งตกค้างอยู่ในร่างกายและช่วยลดสภาพ ความเป็ น กรดของเซลล์ เ ป็ น การป้ อ งกั น และ รักษามะเร็งอย่างเป็นธรรมชาติและน้ำ�ด่างที่หา ง่ายที่สุดก็ได้จากขี้เถ้านั่นเอง 4. การอดอาหารช่ ว ยขั บ พิ ษ ออกจาก ร่างกาย การอดอาหารล้างพิษเป็นหลักการหนึ่ง ของการแพทย์แผนธรรมชาติมีความเป็นมาจาก ประเพณีและการแพทย์พนื้ ถิน่ ของหลายชนชาติ เช่ น การแพทย์ พื้ น ถิ่ น ของยุ โ รปโดยฮิ ป โปเค รติสศาสตร์สุขภาพของอินเดีย อายุรเวท การ งดกินของแสลงในผู้ป่วยหรือหญิงหลังคลอด ในการแพทย์พื้นถิ่นของไทยการงดกินอาหาร ย่ อ ยยากและดื่ ม แต่ น้ำ � ข้ า วต้ ม ยามเจ็ บ ป่ ว ยใน การแพทย์แผนจีนการอดอาหารร่วมกับสมาธิ ธรรมโอสถในวัตรปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ในพุทธ ศาสนา เป็นต้น ปัจจุบันการล้างพิษกลายเป็นหลักปฏิบัติ ในศูนย์สุขภาพแนวธรรมชาติที่นำ�สมัยทั่วโลก อายุรเวทใช้ปัญจกรรมะ ได้แก่การอดอาหาร หรื อ กิ น แต่ น้ อ ย สวนล้ า งลำ �ไส้ ถ่ า ยยาล้ า ง ทางเดินหายใจเพื่อล้างพิษและฟื้นคืนสุขภาพ ในคอร์สสุขภาพ 8 อ. (คอร์สล้างพิษตับ) ที่ ศี ร ษะอโศกเราใช้ วิ ธี ล้ า งพิ ษ ออกจากร่ า งกาย ด้วย “กรรม 7” คือการล้างพิษจากช่องปากด้วย น้�ำ มันมะพร้าว(Oil pulling) การอดอาหาร(Diet) การสวนล้ า งลำ �ไส้ ทั้ ง ระบบด้ ว ยกากไย อาหาร(food fiber detoxification) การล้าง พิษตับด้วยน้ำ�มันมะกอกผสมน้ำ�มะนาว (Liver flush) การปรับสมดุลกรดด่างด้วยน้ำ�ด่างขี้เถ้า

พีเอช 8.5 การแช่เท้าและพอกหน้า เพือ่ การฟืน้ ฟู สุขภาพร่างกาย

แต่พิษที่เป็นสาเหตุแห่งพิษทั้งปวงนั้น ตามหลักศาสนามาจากผลของจิตวิญญาณ มีการสะสมกิเลสความโลภ โกรธ หลง ใน ระดั บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นโดยความโลภจะเป็ น ตั ว แสดงออกที่เด่นชัดเป็นแรงผลักดันให้เกิด ตัณหาหรือความอยากจนทำ�ให้เกิดการทำ�งาน อย่างหนักเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมา สะสมโดยมีความเข้าใจว่าเป็นความสุข ผล จากความสำ�เร็จในการหาเงินทำ�ให้เกิดอัตตา ตัวตน (Ego) ทีส่ งู ขึน้ มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเองสูงเมือ่ มีเงินแล้วก็แสวงหาความสุข โดยใช้เงินที่หามาได้มาบำ�เรอตนเองด้วยการ กิน สูบ ดื่ม เสพ ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้ร่างกายเกิด การสะสมพิษจากการบริโภค และพิษจาก ภาวะความกดดันทางอารมณ์จากการทำ�งาน เมื่อสะสมถึงจุดหนึ่งจะทำ�ให้เกิดภาวะ ความเจ็บป่วยเช่นโรคอ้วน มะเร็ง เบาหวาน ความดั น เป็ น ต้ น เป็ น ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ได้เกิดจากภาวะการติดเชื้อแต่เกิดจากพิษที่ สะสมในจิตวิญญาณนั่นเองซึ่งแพทย์แผน ปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้

หิริ - ความละอายใจต่อบาป ไม่กล้ากระทำ�บาป ทั้งต่อหน้าและลับหลัง โอตตัปปะ - ความรังเกียจ ความขยะแขยงต่อบาป ไม่อยาก แตะต้อง บาปด้วยกาย วาจา ใจ มนุษย์จำ�พวกนี้ไม่ต้องสอนก็มีคุณงามความดีได้          ๒. มนุสสฺ มนุสโส หมายถึงมนุษย์ทมี่ คี ณ ุ ธรรม ๕ ประการ ทีเ่ ป็นเหตุให้เขามีศลี ๕ ประการ คือมีเมตตาธรรม มีความรักและปรารถนาดีต่อคนอื่น สัตว์อื่นอันเป็น ๓. มนุสฺสติรจฺฉาโน หมายถึงมนุษย์มีค่าเท่ากับสัตว์ดิรัจฉาน เพราะเขาปราศจากธรรม ๕ ศีล ๕ ดังกล่าวแล้ว เมื่อตายไป เขาจะได้ไปเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรฉานเป็นอย่างดี ที่สุด มนุษย์จำ�พวกนี้สอนยาก         ๔. มนุสฺสเปโต หมายถึงมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายเปรต ลักษณะสำ�คัญประจำ�ตัวเปรต คือมีความอด อยากหิว กระหายอยูเ่ ป็นนิตย์ ดังทีท่ า่ นกล่าวเปรียบเทียบไว้วา่ มีทอ้ งเท่าภูเขา มีปากเท่าเข็ม ความอดอยากมี ๒ ทาง คือ อดอยาก ทางกาย กับอดอยากทางใจ อดอยาก ทางกาย หมายถึง คนยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ ไม่มีอาหาร พอกิน ต้องอดมื้อกินมื้อ ต้อง ขอทานเขากินพอประทังชีพไปวัน ๆ อดอยากทางใจ หมายถึงคนที่มีพออยู่พอกินแล้ว แต่ ยังอยากได้อยากมีมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป กระเสือกกระสนดิ้นรนต่อไป บางคนก็มีมากถึงขึ้นเป็น มหาเศรษฐี อยู่ในคฤหาสน์ หลังใหญ่โตมโหฬาร แต่ยังกระหาย ดิ้นรนอยากมีมากกว่าเดิม เพราะจิตใจของเขายังหิวกระหายหาความสงบสุขมิได้จิตใจ ของเขาจึงไม่แตกต่างจากคน ยากจนแต่ อย่างใด คนประเภทนี้ พอจะเทียบได้กบั เปรตชัน้ สูงทีเ่ รียกว่าเวมานิกเปรต เปรต ที่อยู่ในวิมานแต่ยังทุกข์ทรมานด้วย ความหิว มนุษย์จำ�พวกนี้สอนยาก ๕. มนุสฺสเนริยโก หมายถึงมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์นรกลักษณะสำ�คัญประจำ� ตัวสัตว์นรก คือการ ถูกคุมขังในที่อันจำ�กัด ไม่มีอิสรภาพถูกควบคุมและถูกทรมาน อย่างหนักโดยนายนิริยบาล ผู้ควบคุมและลงโทษ ที่เปรียบคนเป็นมนุษย์จำ�พวกนี้ เพราะมีความเลวมากมีจติ ใจเป็นฆาตกรโดยสันดาน มนุษย์จ�ำ พวกนีส้ อนไม่ได้ บางประเทศ จึงมีโทษประหารชีวติ บางประเทศใช้โทษตลอดชีวติ คือ ไม่ให้ออกมาทำ�ความชัว่ อีกต่อไป            จากการเปรียบเปรยมนุษย์ ๕ ประเภทนี้ ทำ�ให้เราเข้าใจว่าทำ�ไมคนบางคนจึงดำ�เนินชีวติ อย่าง สุขสบาย บางคนมีแต่ปญ ั หาแก่ตนเองและบุคคลอืน่ และเราก็เข้าไปเปลีย่ นแปลงแก้ไขไม่ได้ เมือ่ เรา เข้าใจอย่างนี้แล้วซึ่งเป็นโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่ง อตัมยตายอมเกิดขึ้นได้ และเราย่อมกล่าวอย่าง ที่ท่านพุทธทาสสอนว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง กูไม่เอากับมึงอีกแล้ว” ได้อย่างสนิทใจ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 16


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

iPad2

รอมานานครับเจ้า iPad2 เครื่องนี้ เพราะ ว่าผู้เขียนมีแพลน Samsung Tablet เคยไป ทำ� Layby 2 ครั้ง แล้วก็ยกเลิก เพราะคิดว่า ไม่จำ�เป็น อดทนใช้เจ้า Tab เก่าไปก่อน จน Samsung Tablet หมดแพลนคราวนี้ก็ได้ฤกษ์ ซะที ได้ถอยเจ้า iPad 2 ออกมาเชยชม แล้ว ทำ�ไมไม่ new i Pad ??? ก็ได้สอบถามผู้รหู้ ลาย ท่านแล้วถึงสเป็ค ความแตกต่าง ได้ข้อสรุปว่า แตกต่างกันไม่มาก แต่ราคาห่างกัน $100 ก็ เลยคิดถึงความประหยัดเข้าไว้เก็บ $100 ไว้ดี กว่า คำ�ถามถัดไปคือ ซื้อที่ไหนถูกที่สุด ??? จะซื้อผ่านเน็ตถูกก็จริง แต่ไม่เห็นของ ตอนซื้อ เข้าไป searchหลายวัน วันละหลาย รอบครับว่าราคาเท่าไหร่จะเข้าเว็บประมูลก็กลัว ประมูลไม่ได้เสียเงินเปล่าๆ เพราะต้องใส่เงิน ลงไปก่อนประมูล ประมูลหนึ่งครั้งก็เสียเงิน ถ้าเงินหมดก็ต้องเติมเงินอีกเพื่อใช้เงินในการ ประมูลแต่ละครั้ง คราวนี้ก็มาถึงว่า ต้องไปซื้อ ด้วยตัวเองที่ร้านแล้วหละครับ คำ�ถามคือ ไป ซื้อที่ร้านไหนถูกที่สุด ??? ไปที่ร้านตัวแทน Apple ก็แพงขายเต็มราคา ลดไม่ได้ ,Dick smith ก็แพงกว่า Big W ตัดสินใจสรุปแล้ว ครับว่าต้องซื้อที่ Big W -$398 - iPad2/16GB/ WI-FI แต่ผู้เขียนมีการ์ดส่วนลด Gift card ของ Woolworths $15 นั่นก็สามารถเอาไป จ่ายแทนเงินสดได้ หมายความว่าผู้เขียนก็จ่าย เงินสดซื้อแค่ $398-$15 =$383 เท่านั้นเองครับ (การ์ดส่วนลดทำ�อย่างไร ถึงจะได้มา เคยเขียน บทความบอกท่านผู้อ่านแล้วนะครับ) แกะกล่อง มาแล้วครับกล่อง iPad2 สีขาว เปิดกล่อง ครับ ลักษณะเหมือน iPod ครับแต่เครื่องใหญ่ กว่า เอาตัวเครื่องออกมาจากกล่อง ด้านล่าง ก็มีหัวปลั๊ก ลองเปิดกล่องกระดาษอันเล็กๆ สี่เหลี่ยมดูข้างใน มีอะไรบ้างครับ -สติกเกอร์ รูป Apple 2 รูป -iPad information guide -Post card iPad รายละเอียดของ Post card ด้านหน้าก็มี รูปของ iPad บอกว่าปุ่ม Home อยู่ที่ไหน ปุ่ม เปิด ปุ่มเร่งเสียงอยู่ที่ไหน แค่นั้นครับ พลิก ไปที่ด้านหลังของ Post card ก็บอกว่า ยินดี ต้อนรับสู่ iPad บอกว่ากดปุม่ สตาร์ททีไ่ หน แล้ว ก็ให้ทำ�ตามคำ�สั่งที่มีขึ้นมา ถ้าต้องการศึกษา เพิม่ เติมให้ไปที่ www.apple.com/ipad สำ�หรับ คู่มือการใช้งาน ให้ไปที่ support.apple.com/ manuals/ipad ถ้าต้องการดูคู่มือที่เครื่อง iPad ก็ ให้ไป download ที่ iBookstore และสุดท้าย ถ้าต้องการความช่วยเหลือ ให้ไปที่ www.apple. com/support/ipad มีแค่นคี้ รับสำ�หรับคำ�แนะนำ� ในการใช้งาน ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า เว็บไซต์ (หรือไอที)มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตประจำ�วัน ถ้าไม่มีเว็บไซต์เราคงได้คู่มือการใช้งานกันเป็น

เล่ม แต่เดี๋ยวนี้มีแค่เครื่องใส่กล่องมาให้เรา ที่ เหลือก็อนิ เทอร์เน็ตครับ ทัง้ คูม่ อื และการบริการ เปิดเครื่อง ทีป่ มุ่ ด้านบนสุดขวามือ เอาแล้วนะครับจะ เริ่มสตาร์ทแล้วครับ มาดูว่าต้องทำ�อะไรกันบ้าง เปิดแล้วครับกดแล้วค้างไว้ รูป Apple ขึ้น มี รูป iPad ขึ้น ด้านล่างมีปุ่มให้เราเลื่อนเปิดครับ -ให้เลือกภาษา British English, English หรือ ภาษาอะไรก็แล้วแต่เราครับ ผู้เขียนเลือก English ธรรมดาครั บ ก็ ไ ม่ รู้ ว่ า มั น ต่ า งจาก British English อย่างไรครับ -แล้วก็คลิกลูกศร next ที่ด้านบนขวามือ ของเครื่องครับ -ถามว่ า เราอยู่ ที่ ไ หน มี แ ผนที่ โ ลกวิ่ ง แต่ด้านล่างให้เราเลือกประเทศครับ ก็ต้อง ออสเตรเลียครับ กด next -หน้าจอขึน้ Location Services ถามว่าเรา จะใช้บริการหรือเปล่า หน้าจอบอกว่า Location Service รวมถึงเรื่อง Maps and other apps ถ้า ต้องการใช้บริการก็ Enable แล้วก็ติ๊ก next -หน้าจอโชว์ Wi-Fi Networks ในบริเวณ ที่เราใช้งาน ก็ปกติครับขึ้นชื่อ network มาให้ เราเลือก เราก็ต้องใส่ password ของ network นั้นเข้าไปครับ หลังจากนั้นก็ติ๊ก next ด้านบน ขวามือของเครื่อง -หน้าจอขึ้นว่า Activating your iPad ที่ กลางหน้าจอเขียนว่า It may take up three minutes to activate your iPad รอครับ -อ้าว Could Not Activate iPad บอกว่า อาจมีปัญหาที่ server cannot be reached ให้ ทำ�อีกที ครับติ๊กที่ try again ที่ด้านล่าง -ไปใหม่ครับ ที่ choose network เพราะผู้ เขียนย้ายเครือ่ งไปทำ�อีกทีห่ นึง่ คนละ network ได้แล้วครับ หลังใส่ password หน้าจอภาพขึ้น Set Up iPad มี 3 ข้อให้เลือกด้านล่างจอภาพ ว่า set up as new iPad, Restore from iCloud Backup, Restore from iTunes Backup ผู้ เขียนเลือก set up as new iPad และติ๊ก next -หน้าจอขึ้นหัวข้อว่า Apple ID แล้วก็ อธิบายว่า Your Apple ID is used to set up iCloud, App Store, iTunes Store and more on your iPad ด้านล่างจอภาพให้เลือกว่า sign in with an Apple ID อีกข้อหนึ่งให้ตั้ง Apple ID เขียนว่า Create a Free Apple ID ผู้เขียน เลือกข้อ sign in เพราะว่า มี Apple อยู่แล้ว ตั้งแต่ครั้งที่ set iPod ก่อนหน้านี้ -ครับหน้าจอก็ขึ้นให้ใส่ Apple ID and Password เสร็จแล้วก็ติ๊ก next -หน้าจอขึ้น Terms and Conditions ก็ตามปกติครับจะใช้บริการของเค้า เค้าก็จะให้ อ่านข้อตกลงการใช้ แล้วก็ให้กด ยอมรับ ติ๊ก Agree ครับ -หน้าจอขึ้น เข้าไปหา ID เราในระบบ ซักพัก แล้วก็มีหน้าจอขึ้นมาว่า Set up iCloud

รูปภาพอธิบายการทำ�งานว่า ทำ�อย่างไร มีการ ถ่ายข้อมูลหากันได้ มีที่เก็บข้อมูลให้เรา ด้าน ล่างมีคำ�ถามว่า use iCloud หรือจะ Don’t use iCloud ผู้เขียนติ๊ก use แล้วก็ติ๊ก next -หน้าจอขึ้น iCloud Backup แล้วก็ถาม ว่าจะ Back up to iCloud หรือ Back up to my Computer ผู้เขียนเลือก back up to iCloud -หน้าจอขึ้น หัวข้อ Find My iPad ผู้ เขียนเลือกหัวข้อ Use Find My iPad ติ๊ก next -ขึ้ น หั วข้ อ Diagnostics ผู้เ ขียนเลือ ก Automatically Send -เมนูขึ้น Registration คือลงทะเบียนเพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการของ Apple เลือก on แล้วติ๊ก next -หน้าจอขึ้น Thank You แล้วก็บอกว่า Your iPad is now set up ด้านล่างมีขอ้ ความว่า Start Using iPad แตะที่ข้อความนี้ครับ -หน้าจอก็ไปทีเ่ มนูแรกของ iPad แล้วครับ มีอะไรบ้าง ไล่เรียงกันตัง้ แต่แถวบนสุดไปทีล่ า่ ง สุด ที่หน้าแรกมี icon ทั้งหมดอยู่ 5 แถวครับ -แถวแรกมี messages, calendar, notes, reminders -แถวสองมี maps, youtube, videos, contacts -แถวสามมี game center,iTunes, app store, newsstand -แถวสี่มี facetime, camera, photo booth, settings -ด้านล่างสุดเลย แถวนี้สำ�คัญ ก็จะมี Safari, Mail, Photos, Music Settings เราจะเซ็ ท อะไรบ้ า งที่ จำ � เป็ นในการใช้ งานของเราในชีวิตประจำ�วัน อาทิเช่น การเช็ค อีเมล์, การใช้คยี บ์ อร์ดภาษาไทย, การเข้าดูบญ ั ชี แบงค์, การวางแผนงาน เป็นต้นในหัวข้อนี้ ขอ ยกตัวอย่างตามความต้องการของผู้เขียนนะครับ ลองมาดูนะครับว่าผู้เขียนเซ็ทอะไรบ้าง ??? 1-อันนีจ้ �ำ เป็นครับเซ็ท wi-fi ให้ไปที่ icon settings àwifiàจะมีรายชื่อ network โชว์ขึ้น มา เลือกแล้วก็ใส่ password ครับหลังจากนั้นก็ จะมีสญ ั ญาณ wifi ขึน้ มา แล้วก็เล่นเน็ตได้ครับ 2-การใช้งานคีย์บอร์ดภาษาไทยให้ไปที่

icon settingsàgeneral àkeyboardàinternational keyboards àadd new keyboardàThai เสร็จ แล้ ว ครั บ คราวนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี คี ย์ บ อร์ ดโชว์ ขึ้ น มา จะมีรูปลูกโลกอยู่ที่ด้านล่าง ซ้ายมือ ของ คีย์บอร์ด ถ้าเราแต่ไปมันก็จะมีคีย์บอร์ดภาษา ไทยโชว์ขึ้นมาให้เราใช้งาน 3-เซ็ท E mail ก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับ ไปที่ icon settings à mail, contacts, calendars àaccount àadd account à เลือกค่ายอีเมล์ที่ ต้องการเพิ่มครับ àใส่ชื่อ e mail ,password à save 4-Commonwealth Bank ผู้เขียนต้องการ ให้มี icon bank ทีห่ น้าจอครับ ก็ไปที่ icon App store เข้าไป search ชือ่ แบงค์นคี้ รับ แล้วก็ท�ำ กา รดาว์นโหลด ระบบจะถาม password ครับ หลัง จากนั้นก็รอดาว์นโหลดโปรแกรมจนเสร็จ แล้ว ก็จะมี icon แบงค์โชว์ที่หน้าจอครับ หลังจาก นั้นก็สะดวกครับแค่แตะ icon ก็สามารถเข้าไป ทำ�การดูยอดบัญชี โอนเงิน หรือทำ�ธุรกรรม ต่างๆได้เลยครับ ไม่ต้องไปเข้าที่เวบไซด์แบงค์ ใส่ชื่อ url ทุกครั้ง 5-skype.com ใช้โทรศัพท์กลับเมืองไทย อันนี้ก็ไปที่ App store เช่นเดียวกันครับ ทำ� เหมือนกับ ดาว์นโหลด icon commonwealth bank ครับ 6-เซ็ท icon หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ไปที่ App store ไปค้นหา Thairath แล้วก็ดาว์นโหลด ลงมาครับ จะเห็นว่า ที่App store มีโปรแกรม หลายอย่าง ของหลายชาติให้เราเลือกใช้งานได้ อย่างหลากหลาย แล้วอย่างนี้ ใครจะตามเค้า ทันหละครับเนี่ย 7-เซ็ทให้ดูทีวีเมืองไทยได้ ไปที่ App store ค้นหาโดย ใส่คำ�ว่า Thai tv online มี โปรแกรมโชว์มาทัง้ ฟรี และเสียเงิน ผูเ้ ขียนเลือก ติดตั้ง Thai tunes(TV) Free ครับ iTunes ดาว์นโหลด iTune ที่ www.itunes.com เพื่อเอาโปรแกรมนี้ลงที่ PC ของผู้อ่าน ทั้งนี้ เพื่อการสำ�รองข้อมูลของเครื่องตระกูลไอ ทั้ง หลายทั้ง iPad/iPod/iPhone หลังจากนั้นเวลา เสียบ iPad/iPod /iPhone เข้าทีค่ อมพิวเตอร์แล้ว อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 18


ไฟเย็น

มุขนายก รัฐมนตรี .....ปู จาก........ ASTVผู้จัดการรายวัน

“เอาอยู่ เหรียญเงินมวยปล้�ำ จังหวัดหาดใหญ่ ประเทศซิดนีย์ Overcome คอ-นก-รีต” เห็นวลีหลากหลายสะท้อนคำ� พูดไม่รภู้ าษาอย่างนี้ อยากจะพาไปส่ง โรงเรียนอีกสักรอบ เธอจะได้พูดไม่ ผิดและจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นสม ศักดิศ์ รีต�ำ แหน่งผูน้ �ำ ประเทศกับนายก รัฐมนตรีคนสวย น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร ที่นับวันชักยิ่งเลอะ มีโพยก็อ่าน ไม่ถกู ไม่มโี พยก็ตอบไม่ได้ พูดผิดพูด ถูก จนคนเขาขำ�ขันกันทั้งเมือง หมัด เด็ดปูนิ่ม ชอบพูดผิดซ้ำ�ซาก จะเรี ย กว่ า โชว์ โ ง่ ก็ ค งไม่ ใ ช่ เพราะนายกฯของเราก็ไม่ได้กระจอก เรียนจบ ปริญญาโทถึงเมืองนอกแต่ไม่รู้ทำ�ไมตลอดเวลา ทีบ่ ริหารบ้านเมืองมากว่าหนึง่ ปี นายกฯ ถึงชอบ ปล่อยไก่หลายครัง้ จนเต็มเล้า หรือบางทีกป็ ล่อย มุขแบบคณะตลกยังคิดไม่ถึง ก็เอาเป็นว่านายกฯ หญิงของเราเป็นคน อารมณ์ดอี ยากให้คนไทยได้ขยับปากหัวเราะบ้าง จะได้ไม่เครียดเพราะค่าแรงไม่ขึ้นสักที เหตุการณ์การพูดผิดของท่านนายกฯปรา กฏให้เห็นอยู่เนืองๆ แต่มาพักหลังเริ่มกระจาย ความฮาไปยังต่างชาติด้วย ก็มาลองดูความเปิ่น ของท่านนายกฯที่ยังคงเรียกเสียงฮาได้จนถึงทุก วันนี้ 27 ก.ย. 54 ใช้เรือดำ�น้ำ� ไปดันน้ำ� นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ตอบคำ�ถามนักข่าวหลัง กองทัพเรือเสนอโครงการจัดซือ้ เรือดำ�น้�ำ มือสอง จากประเทศเยอรมนีจำ�นวน 6 ลำ� งบประมาณ 6.9 พันล้านบาท “วันนี้ ครม.พิจารณา 37 ข้อ จริงๆ แล้ว ในส่วนของครม.นัน้ ไม่ได้ตดิ ขัด ในส่วนของเรือ ดำ�น้ำ�ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนของแบล็กฮอว์ กนัน้ ยังติดเรือ่ งของเทคนิค เรือ่ งของรายละเอียด ราคาเท่านั้นก็ให้ไปหารือกับทางด้านของสำ�นัก งบใหม่” ความจริงนั้นเรื่องของเรือดำ�น้ำ�ที่กองทัพ เรื อ เสนอนั้ น ยั งไม่ ไ ด้ ผ่ า นการเห็ น ชอบ โดย ทั้งโฆษกและรองโฆษกก็ต้องแจ้นออกมาบอก ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรือดันน้ำ�มากกว่าที่ผ่าน เรียบร้อยแล้ว “ดัน - ดำ�” นายกฯลองออกเสียงหน่อย แล้วใช้สองรูหูน้อยๆ ฟังนะว่ามันเหมือนกัน หรือเปล่า แพรก

01 ต.ค. 54 เปลี่ยนหญ้าแฝก เป็นหญ้า นายกฯ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ไ ด้ จั ด รายการวิ ท ยุ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ขณะพูดเรื่องการ บริหารจัดการน้ำ�ก็ทำ�พลาดสลับชื่อของหญ้าไป เสียเต็มๆ “จะดูตั้งแต่ในเรื่องของระบบบริหารจัด การน้ำ�อย่างเป็นระบบ ป้องกันภัยซึ่งต้องมีการ เตือนภัย เพราะในหลายๆ พื้นที่นั้นระบบการ เตือนภัยนั้นก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง ระบบการชะลอน้ำ�ตามแนวพระราชดำ�ริ ตั้งแต่ เรื่องของการมองเรื่องของการปลูกป่า หรือการ ปลูกหญ้าแพรก เพื่อชะลอน้ำ�ในส่วนของการ ไหลของน้ำ�นะคะ หรือการทำ�แก้มลิง โครงการ แก้มลิงในการรองรับ” นายกฯ คงอยากจะไปไหว้ครูก่อนหรือ เปล่าเลยบอกว่าเป็นหญ้าแพรกซึ่งในความเป็น จริงต้องเป็นหญ้าแฝกต่างหาก แต่จริงๆแล้วจะหญ้าแพรกหรือหญ้าแฝกก็ ไม่ได้ช่วยชะลอน้ำ�อยู่ดี เพราะหญ้าแฝกปลูกไว้ สำ�หรับช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้า ดินรบกวนจำ�ไว้ด้วยนะคะ ท่านนายกฯ 02 ต.ค.54 เอาหิ น ไปโยนลงทะเลที่ สิงห์บุรี ? นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ได้ลงพืน้ ทีบ่ ริเวณประตู น้ำ�บางโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังจาก เกิดเหตุน้ำ�ทะลักท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำ�ทั้งสอง ฝั่ง ขณะนายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในเรื่องของการชะลอน้ำ�ก็ดันโชว์ความสามารถ ในเรื่องภูมิศาสตร์ที่ทำ�เอาขำ�แทบตกเก้าอี้ “เทคโนโลยีตา่ งๆ ในเรือ่ งของการทีจ่ ะใช้ เหล็กลงไปทำ� ซึง่ ในเรือ่ งของการทีท่ �ำ นัน้ เราอาจ จะไม่มอี ปุ กรณ์เพียงพอ แต่วา่ เราก็ได้มกี ารเร่งหา วิธีการได้แล้ว ในแง่วิธีการก็คงจะใช้หินโยนลง ไปในทะเล ซึ่งจะต้องใส่ตาข่ายลงไปนะคะ ซึ่ง ตรงนี้ก็จะทำ�ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ” สงสั ย คงต้ อ งขอให้ น ายกฯพาไปดู เ สี ย หน่อยว่าทะเลที่สิงห์บุรีมันอยู่ตรงไหนกันนะ?! อ่านต่อหน้า 20

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 19


มุขนายก รัฐมนตรี .....ปู ต่อจากหน้า 19 นายกฯยิง่ ลักษณ์แถลงข่าว ร่ ว มกั บ นางฮิ ล ลารี คลิ น ตั น รมว.ต่ า งประเทศของสหรั ฐ ฯ โดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า “Let me begin by OVERCOME the secretary.” ซึ่งคำ�ว่า Overcome แปล ว่า เอาชนะมีชัยต่อ ทั้งที่จริงน่า จะเป็นคำ�ว่า Welcome ซึ่งแปล ว่ายินดีต้อนรับปล่อยมุขให้คน

รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจะมีออกมาเพื่อ ดูแลปกป้องคนไทยและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีความเข้าใจ โดย เฉพาะมาเลเซีย ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วชาวมาเลเซียเสีย ชีวิตด้วย โดยดิฉันได้คุยกับทางประธานาธิบดี มาเลเซีย ซึ่งเขาเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการ ประสานงานอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งถือเป็นเวลาที่ ทันท่วงทีในการอาศัยเวทีนเี้ พือ่ สร้างความมัน่ ใจ ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากกลุ่มอาเซียน” คิดว่านายกฯ เผลอพูดผิดสลับสับสนระ หว่างคำ�ว่า นายกรัฐมนตรี กับประธานาธิบดี เพราะพี่ชายคงฝังสมองปูไว้แล้วว่าอยาก(กลับ มา)เป็นประธานาธิบดี

ไทยฟังยังไม่พอ นายกฯ หญิงเหล็กของเรายัง โกอินเตอร์ทำ�เอางามหน้ากันไปทั่วขนาดที่ว่ามี โพยแล้วยังจะอ่านผิด มหาวิทยาลัยเคนทักกีส เตทสหรัฐอเมริกาทีน่ างไปร่�ำ เรียนจนจบปริญญา โทอยากจะริบใบปริญญาคืนไหม

09 มิ.ย. 55 ประเทศซิดนีย์ !? นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ในขณะ เยือนประเทศออสเตรเลีย “ได้ขอว่าให้มปี ้ายที่เป็นสัญลักษณ์ว่าไทย ทาวน์บ้าง ถ้าตรงนี้เองก็จะส่วนหนึ่งก็จะทำ�ให้ อาหารไทยกลายเป็นส่วนหนึง่ ของการท่องเทีย่ ว ของประเทศซิดนีย์ด้วยค่ะ” ขายหน้าประเทศเขาไหมล่ะที่ไปโชว์ตลก พูดผิดให้ต่างชาติดู ถ้านายกฯจะชอบปล่อยมุข ขนาดนี้ แนะนำ�คณะตลกว่านายกฯปูได้ลงจาก ตำ�แหน่งเมื่อไหร่อย่าลืมชวนเข้าคณะด้วยจะดี มาก

26 ม.ค. 55 คอ-นก-รีต (คอน-กรีต) การอ่านคำ�นีแ้ บบผิดๆเป็นเพียงข่าวลือจาก วงในของคนทีไ่ ปร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 42 ที่เมืองดาวอส สมา พันธรัฐสวิส ที่ว่านายกฯ เพี้ยนใหญ่อ่านคำ� ว่า คอนกรีต ว่า คอ-นก-รีต ซึ่งก็โดนวิพากษ์ วิจารณ์อย่างเละเทะว่านายกฯปูจะกลวงไปหรือ เปล่าที่อ่านคำ�ง่ายๆ แค่นี้ไม่ถูก

14 ส.ค. 55 โอลิมปิก มวยปล้ำ� !! อีกหนึ่งกระแสกระพือโหมความฉลาด น้อยของนายกฯ ทีไ่ ด้ยนิ โดยนักข่าวสายการเมือง ขณะนายกฯ กล่าวขอบคุณเหล่านักกีฬาโอลิมปิก “แม้จะไม่ได้เหรียญทอง แต่ก็ชนะใจคน ไทย โดยเฉพาะในส่วนของกีฬามวยปล้ำ� กีฬา โอลิมปิกได้ผ่านพ้นไปแล้ว รัฐบาลขอขอบคุณ นักกีฬาทุกคนที่ทำ�หน้าที่ได้ดีที่สุด”

02 เม.ย. 55 จังหวัดหาดใหญ่ !? นายกฯ ยิ่งลักษณ์ได้ลงพื้นที่โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลัง เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ขณะกล่าวกับประชาชน ที่มาต้อนรับ “หลังจากนี้จะมีการประชุมในส่วนของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ ทางด้านกองทัพที่จะมีมาตรการดูแลรักษาความ ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดผ่านแต่ละจุด ตั้งแต่ สนามบิน และเส้นทางที่คมนาคมต่างๆ รวม ถึงสถานที่พัก โรงแรม โรงพยาบาล หรือส่วน ต่างๆทีม่ บี ริเวณเป็นทีส่ าธารณะ ก็จะมีการบูรณา การเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในการดูแลความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณแถบนี้และจังหวัด หาดใหญ่ด้วย” เหนื่อยใจอีกแล้วกับเหตุการณ์หน้าแตก 09 พ.ย. 54 อ่านเลขออกไหม “53,918 ไม่รู้ว่านายกฯ อยู่แต่ในบ้านหรืออย่างไร ถึงไม่ เคยรู้เรื่องโลกภายนอกบ้าง แค่อำ�เภอ จังหวัด = ห้าหมื่นสามแสนเก้าร้อยสิบแปด” นายกฯยิ่งลักษณ์กล่าวแถลงงบประมาณ ของประเทศไทยแท้ๆ ยังแยกแยะไม่ออกแล้ว รายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต่อสภา ใครเขาจะไปเชื่อมั่นในตัวนายกฯ ได้ ผู้แทนราษฎร โดยตัวเลขรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน 07 เม.ย. 55 เปลี่ยนตำ�แหน่งนายกฯ เป็น คลัง จำ�นวนทั้งสิ้น 53,918 ล้านบาท (ห้าหมื่น สามพันเก้าร้อยสิบแปดล้านบาท) แต่ปรากฏ ประธานาธิบดีมาเลเซีย นายกฯยิ่งลักษณ์กล่าวในรายการรัฐบาล ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์อ่านเป็นห้าหมื่นสามแสนเก้า ยิ่ ง ลั ก ษณ์ เ พื่ อ ประชาชน ถึ ง การเดิ น ทางไป ร้อยสิบแปดล้านบาท 16 พ.ย. 54 จาก Welcome เป็ น ประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียนที่ประเทศกัมพูชา “การเดินทางไปประชุมอาเซียนก็ได้ใช้ Overcome เวทีนใี้ นการอธิบายชีแ้ จงให้ประเทศกลุม่ อาเซียน ได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในภาคใต้ของไทย

นี่ก็เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่เอามาให้ อ่านแบบตลกขบขัน จากนายกฯ หญิงอารมณ์ ดีผมู้ ดี กี รีจบปริญญาโทจากเมืองนอกเมืองนา แต่ ดูความรูใ้ นตำ�ราจะช่วยเธอเอาไว้ไม่ได้ พิสจู น์มา แล้วจากเหตุการณ์หน้าแตกดังเพล้งแบบหมอไม่ รับเย็บมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

25 ต.ค. 54 ลาดพร้าว ไปอยูฝ่ งั่ ตะวันออก นายกฯ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ประกาศเตื อ นภั ย สถานการณ์น้ำ�ท่วมในนามศูนย์ปฏิบัติการช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) “อีกบริเวณหนึ่งนะคะ ก็คือบริเวณด้าน ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร นั่นคือบริเวณ มีนบุรี หนองจอก ลาดพร้าว ซึ่งมีคลองระพี พัฒน์ คลองหกวาสายล่างและคลองแสนแสบ” หลังตกวิชาภูมิศาสตร์กับการโยนหินลง ทะเลที่สิงห์บุรีไปแล้ว รอบนี้ก็มาหลงทิศอีก กับการเปลี่ยนให้ลาดพร้าวไปอยู่แถบมีนบุรี ฝั่ง ตะวันออกของกรุงเทพมหานครแทนแล้วอย่างนี้ ลาดกระบังจะไปอยู่ตรงไหนดี 29 ต.ค. 54 ปรากฏเดือนใหม่ “พฤศจิ กาคม” นายกฯ ยิ่งลักษณ์กล่าวในรายการรัฐบาล ยิ่งลักษณ์เพื่อประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ�ท่วม “ก็ได้มีการประชุมกันนะคะจากคณะนี้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและก็กรุงเทพมหานคร ก็ เห็นด้วยค่ะกับข้อเสนอของคณะทำ�งานบริหาร จัดการระบายน้ำ� โดยการเร่งรัดนะคะที่จะมอบ หมายการทำ�งานเป็นช่วงๆ เพื่อเตรียมรองรับ สถานการณ์ในช่วงของน้�ำ ทะเลหนุนสูง ซึง่ เราก็ จะมีมาตรการในการทีจ่ ะเร่งรัดระบายน้ำ�ในช่วง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิ กาคม นี้นะคะ” ไม่รู้ว่าตอนเด็กๆ นายกฯ ตั้งใจเรียนหรือ เปล่า ถึงเรียกเดือนพฤศจิกายน เป็นพฤศจิกาคม หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็อยู่ที่ไอคิวนายกฯ มีอยู่แค่ ไหน แต่หวังว่าคงไม่ต่ำ�ถึงขั้นเอ๋อหรอก

นายกฯ ปูจ๋า พูดมาไม่คิด การพูดผิดเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่ใคร ก็เป็นได้แต่บางครั้งการพูดไม่คิดก็พาให้เสียได้ อย่างหลายครั้งที่นายกฯ พูดออกมาแบบไม่รู้ ข้อมูล ไม่รู้ข้อเท็จจริง นำ�ไปสู่ความเสียหาย อย่างรุนแรงได้ไม่น้อยอย่างเช่นครั้ง เอาอยู่ ที่ คงตอกหน้านายกฯ ปูไปอีกนาน

- เชียร์นโยบายฝั่งตรงข้าม ช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝั่งเพื่อไทย ชูนโยบายจำ�นำ�ข้าว ส่วนฝั่งประชาธิปัตย์ชูนโย บายประกันราคาข้าวแต่ไปๆ มาๆ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ก็ ดั น มาโพสต์ ข้ อ ความในทวิ ต เตอร์ ว่ า ”ชาว ยโสธรอยากให้นโยบายประกันข้าวกลับมาใช้ อีก”ทั้งที่เป็นนโยบายของฝั่งตรงข้ามแล้วยังรีบ จัดพิมพ์ว่านโยบาย อีกต่างหาก ทำ�เอางงว่าเธอ อยู่พรรคการเมืองไหนกันแน่ - เหตุผลเลือกรมต.ต่างประเทศ หลั ง คลางแคลงใจกั บ เจ้ า ของเก้ า อี้ ก ระ ทรวงการต่างประเทศนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ ชัยกุล ทีไ่ ร้ประสบการณ์จนต้องทวงถามเหตุผล จากนายกฯ ซึ่งคำ�ตอบที่ได้รับกลับมาก็ยิ่งฉงนหนัก กว่าเดิมว่าที่ได้นั่งตำ�แหน่งรัฐมนตรีกระทรวง การต่างประเทศเพราะความรู้ทางการค้า “อย่า ไปดูที่หน้าตาหรือประวัติ ต้องดูที่คุณสมบัติ กระทรวงการต่างประเทศนั้นต้องเข้าใจธรรม เนียมทางการทูตซึ่งมีข้าราชการดูแล อยู่แล้วแต่ ที่สำ�คัญคือนายสุรพงษ์เคยผ่านงานบริษัทระดับ สากลและเข้าใจการติดต่อกับต่างประเทศเป็น อย่างดีมคี วามมุง่ มัน่ รวมทัง้ เป็นดอกเตอร์จงึ เชือ่ ว่าทำ�งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ ค้าที่ต้องใช้คนที่เจรจาได้ดีมีความเข้าใจทางการ ค้าซึ่งนายสุรพงษ์ก็มีความรู้เรื่องธุรกิจมาก่อน” - กองทุนน้ำ�มันให้เงินอุดหนุนเบนซิน ทั้ ง ที่ เ ป็ น นโยบายเด่ น ของพรรคตั ว เอง แท้ๆแต่นายกฯดันเข้าใจผิดว่ากองทุนน้ำ�มันเชื้อ เพลิงนำ�เงินไปอุดหนุนราคาน้ำ�มันเบนซิน ทั้ง ที่ความจริงคือแต่เดิมนั้นผู้ซื้อน้ำ�มันเบนซินจะ ต้องจ่ายค่าน้ำ�มันสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อหัก ส่วนเกินนั้นส่งเข้ากองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง นำ� ไปอุดหนุนราคาขายก๊าซ LPG ให้ถูกกว่าความ เป็นจริงต่างหาก “ในส่วนของแก็ปนั้น ขอยังไม่พูดในราย ละเอียด เพราะที่ผ่านมาเบนซินนั้นรัฐบาลได้ มีการให้เงินอุดหนุนไปเยอะมากแล้ว ซึ่งทำ�ให้ อั ต ราการใช้ เ บนซิ น ค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง รั ฐ บาล คงต้องมาปรับการบริหารให้สมดุลก่อนจึงจะ มาดูในส่วนของโครงสร้างความแตกต่างของ ราคา อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะติดตามผลเกีย่ วกับ พลังงานทดแทนอยู่แล้ว”

อ่านต่อหน้า 31

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 20


Miracle Northern of Thailand Road Show to Australia 2012

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 21


งานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 22


สุขสรรค์วันเกิดครบรอบ ๗๒ ปี คุณทองบ่อ แก้วสะเทือน ๙ กันยายน ๒๕๕๕

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 23


กลาโหมผู้ดีถังแตกขายเรือ บรรทุ ก เครื ่ อ งบิ น ชื ่ อ ก้ อ ง “อาร์ก รอยัล”ทำ�เศษเหล็ก เอเจนซีส์/ASTV ผู้จัดการออนไลน์ กระทรวงกลาโหมอังกฤษถูกโจมตีหนัก หลังตัดสินใจขายเรือบรรทุกเครื่องบิน “อาร์ก รอยัล” ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของราชนาวี อังกฤษให้กับบริษัทรับซื้อเศษเหล็กเพื่อแลกกับ เงินเพียง 3 ล้านปอนด์ (ราว 149 ล้านบาท) คาดอดีตเรือบรรทุกเครื่องบินชื่อดังที่เคย เข้าร่วมรบในสมรภูมิสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินาเมื่อปี 1993 รวมถึง ปฏิบัติการบุกอิรักเพื่อโค่นล้มซัดดัม ฮุสเซน เมื่อปี 2003 ลำ�นี้อาจถูกเจ้าของใหม่นำ�ไปย่อย สลายขายเป็นเศษเหล็ก หรือไม่ก็อาจถูกนำ�ไป หลอมละลายเพื่อนำ�มาผลิตเป็นกระป๋องหรือใบ มีดโกนถือเป็นชะตากรรมอันน่าเศร้าทีท่ �ำ ให้ชาว อังกฤษรู้สึกใจหายโดยทั่วหน้า การตัดสินใจดังกล่าวของทางกระทรวง กลาโหมอังกฤษมีขนึ้ หลังจากทีร่ ายงานของคณะ ผู้ตรวจสอบของกระทรวงยืนยันว่าเรือบรรทุก เครื่องบินเอชเอ็มเอส “อาร์ก รอยัล” ซึ่งเข้า ประจำ�การตั้งแต่เมื่อปี 1981 ด้วยมูลค่าจัดสร้าง กว่า 320 ล้านปอนด์ (ราว 15,912 ล้านบาท)

ลำ�นี้ มีสภาพย่ำ�แย่เกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้อีก ประกอบกับทางกระทรวงก็ไม่มีงบประ มาณมารองรับในจุดนี้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม มาตรการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษ ภายใต้การนำ�ของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน รายงานข่าวระบุว่า เรือบรรทุกเครื่องบิน ระวางขับน้ำ� 22,000 ตันลำ�นี้ได้จอดสงบนิ่ง อยู่ ณ ท่าเรือในเมืองปอร์ตสมัธทางตอนใต้ของ อังกฤษนับตั้งแต่ที่มันถูกปลดประจำ�การเมื่อปี 2010 ทั้งที่ยังเหลืออายุใช้งานอีกถึง 5 ปี โดย ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่ามีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ขอซื้ อ เรื อ บรรทุ ก เครื่ อ งบิ น ลำ � นี้ ไ ปใช้ ทำ� เป็ น “ไนต์คลับลอยน้�ำ ” ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงมีผสู้ นใจขอซือ้ มันไปใช้ท�ำ เป็นโรง พยาบาลเคลือ่ นทีไ่ ม่เว้นแม้แต่ขอ้ เสนอทีว่ า่ จะนำ� เรือแห่งความภาคภูมใิ จของราชนาวีองั กฤษลำ�นี้ ไปจมทิ้งกลางทะเลเพื่อทำ�เป็น “แหล่งดำ�น้ำ�” ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษมีแผนนำ�เรือบรรทุก เครื่องบินลำ�ใหม่ที่ชื่อ “ควีน เอลิซาเบธ”ที่มี ขนาดใหญ่กว่าเรือ“อาร์ก รอยัล” หลายเท่าเข้า ประจำ�การแทนนับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป

ศาลอิรักตัดสิน“แขวนคอ”รองปธน. ขณะเดินทางเข้าพบรมต.ต่างปท.ตุรกี

รองประธานาธิบดี ตอเร็ก อัล-ฮาชิมี แห่งอิรักระหว่างเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศ ตุรกีที่กรุงอังการา เอเอฟพี - รองประธานาธิบดี ตอเร็ก อัล-ฮาชิมีแห่งอิรัก ซึ่งเป็นปรปักษ์ทางการเมือง กับนายกรัฐมนตรี นูรี อัล-มาลิกีถูกศาลตัดสิน ลับหลังจำ�เลยให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ในความผิดฐานฆาตกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน

ฮาชิมี ซึง่ ถูกกล่าวหาว่าตัง้ หน่วยล่าสังหาร ยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมชีว้ า่ เป็นการ กลั่นแกล้งทางการเมืองขณะที่ศาลอิรักยังตัดสิน ประหารชีวิตอาเหม็ด กอห์ตัน เลขานุการและ บุตรเขยของเขาด้วย

ฮาชิมี และผู้คุ้มกันของเขาถูกตั้งข้อหา 150 กระทงในคดีฆาตกรรมทนายความหญิง, พลจัตวากองทัพบกและเจ้าหน้าที่ความมั่นคง อาวุโสซึง่ ศาลเริม่ พิจารณาตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา อัยการเรียกร้องให้ศาลตัดสินประหารชีวติ ฮาชิมีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของอิรักที่ นับถืออิสลามนิกายสุหนี่ ในความผิดฆาตกรรม 2 คดีแรกแต่ให้ยกเลิกข้อหาพัวพันการสังหารเจ้า หน้าที่ความมั่นคง ทนายจำ�เลยได้อ่านแถลงการณ์ประท้วง คำ�ตัดสินของศาล โดยระบุว่าเป็นบทลงโทษที่ ไม่ยุติธรรมซึ่งผู้พิพากษาคนหนึ่งก็ได้พูดขัดขึ้น ทันทีวา่ “คุณกำ�ลังดูหมิน่ หน่วยงานยุตธิ รรมและ จะมีความผิดหากยังขืนพูดต่อไป” ศาลประกาศคำ�ตัดสินประหารชีวิตฮาชิมี และบุตรเขยหลังคณะผูพ้ พิ ากษาใช้เวลาทบทวน อยู่นาน 30 นาที ด้าน ฮาชิมี ได้เข้าพบกับอาห์เหม็ต ดาวู โตกลูรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ที่กรุงอังการา เมื่อวันที่ 9 กันยายนตามหมาย กำ�หนดการล่วงหน้าซึ่งบังเอิญประจวบเหมาะ กับที่ศาลอิรักมีคำ�ตัดสินประหารชีวิตเขา ฮาชิมี วัย 70 ปีเริ่มดำ�รงตำ�แหน่งรอง ประธานาธิบดีอิรักตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2006

ซึง่ ในเดือนเดียวกันนัน้ น้องชายและน้องสาวของ เขาก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต เขาเคยเป็นผู้นำ�พรรคอิสลามอิรัก (Iraqi Islamic Party) ซึ่งเชื่อกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ กลุ่มก่อความไม่สงบมุสลิมซุนนีที่เริ่มก่อเหตุ หลังจากสหรัฐฯนำ�กำ�ลังบุกอิรักเมื่อปี 2003 ต่ อ มา ฮาชิ มี ได้ ก่ อ ตั้ ง พรรคตั จ ญ์ ดิ ด (Tajdid) กลุ่มการเมืองกึ่งทางโลกที่มีชาวมุสลิม ซุนนีหนุนหลังโดยพรรคของเขาสามารถคว้าที่ นั่งส่วนใหญ่ในสภาในการเลือกตั้งเมื่อปี 2010 แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของนายกรัฐมนตรีมา ลิกีซึ่งเป็นมุสลิมชีอะห์ ฮาชิมไี ด้รบั เลือกเป็นรองประธานาธิบดีอกี สมัยเมื่อปี 2010 ก่อนจะถูกกล่าวหาว่าตั้งหน่วย ล่าสังหารในช่วงกลางเดือนธันวาคม ปี 2011 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯ ถอนทหารอเมริกัน ชุดสุดท้ายออกจากอิรัก ฮาชิมีหลบหนีคดีไปพำ�นักอยู่ในเขตปก ครองตนเองเคอร์กสิ ถานทางตอนเหนือของอิรกั และเดินทางเข้าออกกาตาร์และซาอุดีอาระเบีย หลายครั้ ง ล่ า สุ ด เขาและครอบครั ว ลี้ ภั ยไปยั ง นครอิสตันบูลตั้งแต่เดือนเมษายน และอยู่ภาย ใต้ความคุ้มครองของรัฐบาลตุรกี ซึ่งปฏิเสธที่ จะส่งตัวเขาให้ทางการอิรัก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 24


จีนเร่งสอบบริษัทยานำ�

น้ำ�มันเก่ามาผลิตยาปฏิชีวนะ สำ�นักข่าวซินหวาของทางการจีนและสื่อ มวลชนอีกหลายสำ�นักรายงานว่าบริษัทผู้ผลิต ยาเหล่านี้นำ�น้ำ�มันเก่าจากการปรุงอาหารมาใช้ ในกระบวนการผลิตกรดอะมิโนเซฟาโลสปอ รินิก 7 (7-aminocephalosporinic acid) หรือ 7-ACA ซึ่งเป็นสารเคมีสำ�หรับผลิตยาปฏิชีวนะ กลุ่มเซฟาโลสปอริน โดยบริษัทผู้ผลิตยาเหล่านี้ ซือ้ น้�ำ มันเก่าทีน่ �ำ มาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จาก บริษทั ฮุย่ คังกรีส (Huikang Grease Co.)ซึง่ กำ�ลัง ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีในข้อหานำ�น้ำ�มันใช้แล้ว มารีไซเคิลแล้วนำ�ไปจำ�หน่ายหลายพันตันเมื่อปี 2553 และ 2554 หนังสือพิมพ์ Want China Times ของ ไต้หวันรายงานว่าบริษัทฮุ่ยคังรับซื้อน้ำ�มันเก่า

มาจากต้นทางคือจากบริษัทเก๋อหลินไบโอโลจี (Gelin Biology) ชื่อของบริษัทผู้ผลิตยาต้องสงสัยถูกระบุ ถึงในศาลระหว่างการไต่สวนผู้ต้องหาหลายราย ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้เมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เช่น บริษัทเจียวจั้ว จอยน์แคร์ ไบโอโลจิคอลโพรดักต์ ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ จอยน์แคร์ ฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ป และบริษัทฉีหลู่ ฟาร์มาซูติคอล การนำ�น้ำ�มันเก่ามาผ่านกระบวนการ เพื่อ นำ�มาใช้ใหม่โดยผสมปนกับน้ำ�มันสำ�หรับปรุง อาหารแล้วนำ�ไปขายตามร้านอาหารต่าง ๆ เป็น ธุรกิจที่ทำ�รายได้งามสำ�หรับพ่อค้าคนกลาง น้ำ � มั น เก่ า เหล่ า นี้ ยั ง นำ � ไปขายให้ กั บ ผู้

ผลิตอาหารสัตว์และบริษัทผู้ผลิต ยา ที่ ต้ อ งการลดต้ น ทุ น แทน การใช้น้ำ�มันที่สกัดจากพืช โดย บริษทั ฮุย่ คังจำ�หน่ายน้�ำ มันเก่าราว 14,700 ตันให้กับบริษัทเจียวจั้ว เป็นเงินจำ�นวนสูงถึง 22 ล้าน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ยังไม่มีผลพิสูจน์ชัดเจน เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ ผู้เชี่ยวชาญบางรายระบุว่าน้ำ�มัน ทางการจีนเร่งสอบสวนบริษัทผู้ผลิตยาหลายรายในจีนหลังจาก เก่ า จากการทำ � อาหารอาจมีก รด ถูกกล่าวหาว่านำ�น้ำ�มันเก่าใช้แล้วจากร้านอาหารและจากไขมัน และคอเลสเตอรอลมากจนเกิ น สัตว์มาผลิตยาปฏิชีวนะแทนน้ำ�มันถั่วเหลืองซึ่งมีราคาแพง ไปนอกจากนั้น ยังอาจมีสารก่อ มะเร็ง และสารพิษอืน่ ๆ อยูใ่ นน้�ำ เก่าใช้แล้วอีก กอบอาหารมาใช้ใหม่เกิดขึ้นเป็นข่าวครึกโครม ด้วยขณะนี้สำ�นักงานอาหารและยาของจีนและ มาแล้วหลายครั้งบนแดนมังกรในช่วง 2-3 ปี หน่วยงานท้องถิน่ ในเมืองเจียวจัว้ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของ ที่ผ่านมา โดยทางการได้พยายามกวาดล้างเพื่อ บริษัทเจียวจั้ว จอยน์แคร์กำ�ลังศึกษาผลกระทบ ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ต่อสุขภาพจากยาปฏิชวี นะทีม่ สี ว่ นประกอบจาก ของจีนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากจากคดีอื้อฉาว ต่าง ๆ เช่นกรณีนมปนเปื้อนสารเมลามีนใน น้ำ�มันเก่าดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้การลักลอบนำ�น้ำ�มันเก่าจากการประ ช่วงที่ผ่านมา

“ฟิลิปส์”ประกาศปลดคนงาน 2,200ตำ�แหน่งเพื่อความอยู่รอด รอยเตอร์ / เอเจนซี ส์ / ASTV ผู้ จั ด การ ออนไลน์-ฟิลิปส์ ยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากเนเธอร์แลนด์ ประกาศวันที่ 11 เตรียม ปลดคนงาน 2,200 ตำ�แหน่งทั่วโลกตามแผน ปรับโครงสร้างองค์กรครัง้ ใหญ่เพือ่ ความอยูร่ อด ทางธุรกิจ รายงานข่าวระบุว่าฟิลิปส์ตั้งเป้าตัดลดค่า ใช้จ่ายภายในองค์กรให้ได้เพิ่มเติมอีก 300 ล้าน ยูโร (ราว 11,936 ล้านบาท) จากการประกาศ ก่อนหน้านี้ที่ทางบริษัทเคยตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย เอาไว้ที่ 800 ล้านยูโร (ราว 31,832 ล้านบาท) ขณะเดียวกัน การตัดสินใจปลดคนงานอีก 2,200 ตำ�

แหน่งยังถือเป็นการลดขนาดองค์กรครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาเพี ย งปี เ ดี ย ว เพราะเมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมาฟิ ลิ ป ส์ เ พิ่ ง สั่ ง ปลดคนงานไป 4,500 ตำ�แหน่ง ฟรานส์ ฟาน ฮูเทน ซีอีโอของฟิลิปส์ ออกมายืนยันว่ามาตรการปลดคนงานเพิ่มเติม ถื อ ว่ า มี ค วามจำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ยวดต่ อ ความอยู่ รอดของบริษัท ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตสินค้า อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของยุโรป และ จะช่วยลดทอนผลกระทบจากความตกต่ำ �ทาง เศรษฐกิจที่กำ�ลังอยู่ในช่วงขาลง ขณะเดียวกันแหล่งข่าวภายในบริษทั ซึง่ ไม่ บริหารยังไม่สามารถเปิดเผยเป้าหมายทางธุรกิจ เปิดเผยชื่อออกมายอมรับในวันนี้ (11) ว่าทางผู้ สำ�หรับช่วงเวลาทีเ่ หลือของปีนไี้ ด้แต่ยงั คงมัน่ ใจ

พบศพรัฐมนตรีกิจการการเงิน ญี ่ ป ุ ่ นคาบ้ านพั ก กรุงโตเกียว เอเจนซีส์/ASTV ผู้จัดการออนไลน์-ราย งานข่าวระบุว่ามัตซูชิตะซึ่งมีบทบาทสำ�คัญใน การทลายเครือข่ายการทุจริตในตลาดการเงินจน นำ�ไปสูก่ ารลาออกของ 2 ผูบ้ ริหารระดับสูงของ บริษทั ยักษ์ใหญ่ “โนมูระ โฮลดิงส์” ได้จบชีวติ ตัวเองแล้วโดยสำ�นักงานตำ�รวจกรุงโตเกียวออก มายืนยันข่าวเศร้าดังกล่าว ขณะที่ โ ฆษกของตำ�รวจเผยว่า ภรรยา ของมัตซูชิตะเป็นผู้พบศพของเขาในบ้านพักที่ กรุงโตเกียวโดยมัตซูชิตะได้ทิ้งข้อความซึ่งไม่มี การเปิดเผยรายละเอียดไว้ข้างศพของเขาด้วย จำ�นวนหนึ่ง ด้านนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะ โนดะ ซึ่ง เพิ่งแต่งตั้งให้มัตซูชิตะ เข้ามารับตำ�แหน่งรัฐ มนตรีกิจการการเงินในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 เดือนก่อน ได้ออกมากล่าวต่อผู้สื่อข่าว

ว่า รู้สึกช็อกกับข่าวการเสียชีวิตของนายมัตซูชิ ตะ พร้อมระบุว่า นักการเมืองอาวุโสจากพรรค พีเพิลส์ นิว ปาร์ตี รายนี้ได้ทุ่มเททำ�งานอย่าง หนักนับตั้งแต่วันแรกที่รับตำ�แหน่ง รวมถึงยัง คอยให้กำ�ลังใจแก่ตัวเขาตลอดช่วงเวลาอันยาก ลำ�บากที่ผ่านมา ทั้งนี้มัตซูชิตะได้ให้คำ�มั่นเมื่อเข้ามารับ ตำ�แหน่งว่า จะเดินหน้าเอาผิดกับบรรดาผู้เกี่ยว ข้องในภาคการเงินและการลงทุนของประเทศ ที่กระทำ�การฉ้อฉลสารพัดรูปแบบเพื่อหวังผล กำ�ไร จนส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ของตลาด หุ้นญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยการทำ�หน้าที่อย่าง เฉียบขาดของ มัตซูชิตะตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั โบรกเกอร์ อันดับ 1 ของประเทศอย่างโนมูระต้องลาออก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 25

จากตำ�แหน่ง เบื้ อ งต้ น นายกรั ฐ มนตรี โ นดะได้ แ ต่ ง ตั้งให้จุน อาซูมิ รัฐมนตรีคลังเข้ารักษาการใน

ว่าในปี 2013ยอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ ฟิลิปส์จะมีการเติบโตระหว่าง4-6 เปอร์เซ็นต์ ตำ�แหน่งของนายมัตซูชิตะไปก่อนส่วนสาเหตุ การเสียชีวิตที่แท้จริงยังไม่มีการเปิดเผย

ทาดาฮิโระมัตซูชิตะ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการการเงินของญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้ารับตำ�แหน่งเมื่อเดือน มิถุนายนที่ผ่านมาวัย 73 ปี


แผ่นดินไหวเขย่าเขื่อนเวียดนาม ความรุนแรงวัดได้ 6.5 ริกเตอร์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ - แผ่นดินไหว ขนาด 6.4 ริกเตอร์เขย่าอาณาบริเวณที่ตั้งเขื่อน ซงแจง 2 (Song Tranh 2) อีกครั้งหนึ่งในวัน จันทร์ 10 ก.ย.ที่ผ่านมาทำ�ให้ราษฎรต้องอพยพ โยกย้ายออกจากหมู่บ้านทั้งที่อยู่ใต้และเหนือ เขื่อนอีกครั้งหนึ่งอย่างตื่นตระหนกนับเป็นแผ่น ดินไหวรุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 10 วันมานีซ้ งึ่ ทำ�ให้ เกิด “อาฟเตอร์ชอ็ ก” ติดตามมาอีกนับสิบๆ ครัง้ เขื่ อ นในภาคกลางเวี ย ดนามแห่ ง นี้ เ ป็ น ปัญหาโดยเกิดรอยร้าวและรอยรั่วขึ้นหลังเกิด แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปลายปี 2554 ตรวจพบ ในเ้ดือน มี.ค.ปีนี้่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเป็น เจ้าของเขื่อนได้ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนซึ่ง เป็นผู้สร้างเขื่อนทำ�การซ่อมแซมมาตั้งแต่เดือน เม.ย. จนถึงปัจจุบันสามารถลดการรั่วซึมลงได้ ตั้งแต่ 89-99%หนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋รายงานอ้าง

การเปิดเผยของทางการ ทางการได้สั่งให้บริษัทที่รับผิดชอบเขื่อน ซงแจง 2 ปล่อยน้ำ�ออกจากอ่างหน้าเขื่อนให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยและหยุดการปั่นไฟ จนกว่า จะซ่อมแซมรอยรั่วซึมแล้วและนายกรัฐมนตรี เวียดนามเหวียนเติ๋นยวุ๋งจะเป็นเพียงผู้เดียวที่จะ สั่งการให้เขื่อนรับน้ำ�ได้ต่อไปแม้คณะสำ�รวจ และซ่อมแซมจะรายงานว่าเขื่อนมีความมั่นคง แข็งแรงก็ตาม วันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เกิดเสียงดังลั่น ขึ้นหลายครั้งลึกลงไปใต้ผืนดินและใต้สันเขาใน อาณาบริเวณทีต่ งั้ เขือ่ น อ.บัก๊ จ่ามี (Bac Tra My) จ.กว๋างนาม (Quang Nam) บ้านเรือนราษฎรรวม ทัง้ โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงหลายหลังเกิดรอย ร้าวขึ้นตามผนังทำ�ให้ผู้คนตื่นตระหนก ทิ้งบ้าน เรือนอพยพเข้าเมืองไปอาศัยชั่วคราวกับญาติพี่ น้อง หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันกล่าว

หลังจากนัน้ ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อม อีก 4-5 หลายครั้ง และอาฟเตอร์ช็อกติดตามมา อีกนับสิบๆ ครัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญกล่าวว่า บางครัง้ วัด แรงสั่นสะเทือนได้ถึง 4.3 ตามมาตราริกเตอร์ กระทรวงก่อสร้าง กับกระทรวงอุตสาห

กรรมและการค้าได้รว่ มกันสำ�รวจแก้ไขและฟืน้ ฟูเขือ่ นซงแจง 2 ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย อีกครั้งหนึ่งแต่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเพียงคน เดียวที่ชี้ขาดอนาคตเขื่อนแห่งนี้เตื่อยแจ๋กล่าว.

ประท้วงญี่ปุ่นในจีนเดือดพล่าน

บ.ญี่ปุนปิดรง.หนีเหตุรุนแรง สือ่ จีนรายงานวันที่ 17 ก.ย. นีถ้ อื เป็นวันที่ 2 ที่กลุ่มประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นก่อการจลาจลใน กว่า 12 เมืองใหญ่ของจีน ทำ�ให้นายโยชิฮิโกะ โนดะ นายกฯ ญีป่ นุ่ ต้องออกมาเร่งให้จนี ปกป้อง บริษัทและอาคารสถานทูตของญี่ปุ่น กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นทวีความรุน แรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเซินเจิ้น เมืองก่วงโจวมณฑลก่วงตง (กวางตุง้ ) และเมือง ชิงเต่าของมณฑลซานตง ในเมื อ งเซิ น เจิ้ น มณฑลก่ ว งตง เวลา ประมาณ 08.00 น.วันที่ 16 ผู้ประท้วงหลาย พันคนรวมตัวกันบนถนนเซินหนันซึ่งเป็นถนน หลักในเมืองฯ 2 ชั่วโมงต่อมา พวกเขาปะทะ กับเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจขว้างปาสิง่ ของ ขวดน้�ำ บาง คนยังทุบทำ�ลายรถยนต์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของ เจ้าหน้าที่รัฐจนเวลา 11.00 น. เหตุการณ์เริ่ม รุนแรงมากขึน้ ตำ�รวจจึงต้องยิงแก๊สน้�ำ ตาและใช้ เครื่องฉีดน้ำ�เพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุม ในเมืองก่วงโจว มณฑลก่วงตงผู้ประท้วง กลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมกว่างโจว การ์เด้น และทำ�ลายร้านอาหารญี่ปุ่น เนื่องจาก โรงแรมฯตัง้ อยูใ่ กล้กบั สถานกงสุลญีป่ นุ่ จึงกลาย เป็นจุดรวมพลของผู้ประท้วงมากกว่า 10,000 คนแม้ว่าตำ�รวจจะร้องขอให้ออกไปแล้วก็ตาม ผู้ประท้วงหลายร้อยคนก็ยังคงปักหลักหน้าโรง แรมฯ ยังมีผู้ประท้วงกว่า 12 คนปีนขึ้นไปบน

หลังคาของประตูทางเข้าโรงแรมฯโบกสะบัด ธงชาติจีน ร้องเพลงชาติ และตะโกนว่า “เกาะเตี้ยวอี๋วเป็นของจีน ญี่ปุ่นออกไป จากจีนซะ” แต่ทั้งหมดก็ถูกตำ�รวจควบคุมตัว ไว้ได้ ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่น หลายแห่งถูกทำ�ลาย และโดนปล้นเมือ่ กลางดึกที่ ผ่านมาถึงแม้วา่ กลุม่ ประท้วงบางกลุม่ จะเรียกร้อง ให้ชุมนุมอย่างสงบแล้วก็ตาม ในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง โรงงานพา นาโซนิคบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิส สันและรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ถูกลอบวางเพลิง ในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ตำ�รวจปะทะกับผู้ชุมนุมอย่างน้อย 2,000 คนที่ พยายามเข้าไปในสถานกงสุลสหรัฐฯ นายชิกะ โตชิโน่ ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฎิบัติ การบริษัทนิสสันมอเตอร์ กล่าวว่าเนื่องด้วยข้อ พิพาทเหนือเกาะเตี้ยวอี๋ว์ระหว่างจีนและญี่ปุ่น ทำ�ให้ส่งผลกระทบถึงยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน จีนและยังมีสินค้าญี่ปุ่นอื่นๆ เช่น กล้องถ่ายรูป ยีห่ อ้ โซนีพ่ านาโซนิค แคนนอน ต่างก็มยี อดขาย ลดลงในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ สายการบินออลนิปปอนแอร์ เวย์สรายงานว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินจากจีนไป ญี่ปุ่นมากขึ้นรวมทั้งโรงเรียนสำ�หรับชาวญี่ปุ่น ที่อาศัยอยู่ในจีนหลายแห่งทั้งในกรุงปักกิ่งและ เมืองเซี่ยงไฮ้ต่างยกเลิกการเรียนการสอน

กลุ่มผู้ประท้วงได้พลิกรถยนต์ญี่ปุ่นในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งวันที่16 ก.ย.(ภาพ-เอเยนซี่)

กลุ่มผู้ประท้วงหน้าห้างจัสโก้ชูป้าย “ไอ้ยุ่นออกไปซะ” (ภาพ-AFP)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เรื่องของ แก๊งไบกี้ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรัก.. ฉบับ นี้ผมตามใจท่านผู้อ่านขาประจำ� ..ที่เขียนผ่าน tamjaichan_08@yahoo.com.au ว่าได้อ่าน รายงานข่าวถึงแก๊งไบกี้ที่บุกยิงปืนใส่บ้านคู่อริ ตามที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทย-ออสนิ ว ส์ เ สนอมา อย่างต่อเนื่อง ก็พอเข้าใจว่าแก๊งไบกี้เป็นแก๊ง มอเตอร์ไซค์ แต่นึกภาพไม่ชัดเจนว่าคนยิงนั่ง อยู่ในรถยนต์หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่าง มือปืนบ้านเรา แล้วอยากทราบว่าแก๊งไบกีม้ คี วาม เป็นมาอย่างไร ผมขอตอบว่า แก๊งไบกีใ้ นออสเตรเลียเวลา เขายิงใส่บ้านสมาชิกแก๊งคู่อริเขามากับรถยนต์ แล้วยิงใส่ตัวบ้าน ก่อนเหยียบคันเร่งหายไปกับ ความมืด พวกเขาไม่ได้นงั่ ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ ส่ ว นประวั ติ ค วามเป็ น มาผมค้ น หาข้ อ มู ล พบ แหล่งอ้างถึงได้ไม่มากนัก จึงต้องใช้วิธีเก็บเล็ก ผสมน้ อ ยจากประวั ติ ข องแก๊ งไบกี้ แ ต่ ล ะแก๊ ง คราวนี้ลองมาดูซิว่าพอจะเพิ่มความกระจ่างให้ ท่านผู้อ่านได้ไหมครับ

@@@@

ก่อนอื่นผมขอเล่าถึงต้นตอของที่เกิดเหตุ ของแก๊งไบกี้กันก่อน เริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้นิยม ขับมอเตอร์ไซค์ในสหรัฐอเมริกาที่มีอัตลักษณ์ และพื้นฐานความชอบอย่างเดียวกัน เป็นต้นว่า มีความชอบในยานพาหนะสองล้อ รักอิสระภาพ และชื่นชอบการท่องเที่ยวเหมือนกัน จึงรวม ตัวกลุ่มคนมีหัวใจเดียวกันออกท่องเที่ยวไปตาม ถนนหลวงต่าง ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ผู้นิยมท่องเที่ยวบนหลังมอเตอร์ไซค์จำ� นวนไม่น้อยเป็นผู้รักสันโดด บางคนหว้าเหว่ ไม่มีครอบครัวและบางคนเข้ากับสังคมไม่ได้ บางคนไม่ชอบการผูกมัดด้วยกฎระเบียบของ สังคม หลายคนไม่ทำ�งานทำ�การทั้งที่มีความ สามารถและมีผู้ว่าจ้าง เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนที่มีหัวใจตรงกัน เหล่านี้ได้จับกลุ่มกันตั้งชมรม หรือเป็นสโมสร มีกฎกติกาของตนเองและด้วยเหตุที่พวกเขารัก อิสระ ไม่ชอบกฎกติกาของบ้านเมือง องค์กร แรกทีพ่ วกเขาไม่ยอมขึน้ ด้วยก็คอื สมาคมผูข้ บั ขี่ จักรยานยนตร์แห่งสหรัฐอเมิกา (AMA)ซึ่งเป็น องค์กรที่กำ�หนดกฎกติกาตามกฎหมายจราจร ของบ้านเมือง สโมสรจักรยานทีไ่ ม่ยอมรับกฎกติการของ บ้านเมือง ก็ตอ้ งกลายเป็นองค์การนอกกฎหมาย เมื่อสมาชิกองค์กรหลายคนไม่ต้องการทำ�งาน อย่างเป็นเรื่องเป็นราว หลายองค์กรจึงหันมาหา รายได้อย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นเหตุให้สโมสร

จักรยานยนต์ หรือ Motorcycle Club ตามที่ พวกเขาเรียกกัน กลับถูกอเมริกันชนเรียกว่า “ไบเกอร์แก๊ง” หรือที่ชาวออสซี่เรียกว่า “ไบ กี้” หรือ “ไบกี้แก๊ง” นั่นเอง กำ�เนิดของชมรมและสโมสรจักรยายนต์ นอกกฎหมายเชื่ อ กั น ว่ า ก่ อ ตั ว ขึ้ น ครั้ ง แรกใน สหรัฐในราวทศวรรษที่ ๓๐ ผมค้นจากบัญชี ราชชื่อกลุ่มสโมสรจักรยานยนต์ในยุคแรก ๆ ก็มีสโมสรเอ๊าท์ลอว์ (Outlaws Motorcycle Club)ก่อตั้งปี ๑๙๓๕ (พ.ศ. ๒๔๗๘) ที่เมือง แมคคุก รัฐอิลินอย, สโมสรกัลลอปปิง กูส มอเตอร์ไซค์ (Galloping Goose Motorcycle Club) ก่อตั้งในปี ๑๙๔๒ (พ.ศ. ๒๔๘๕) ที่ นครซานฟราน ซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย, สโมสร พิสออฟฟ์ บัสตาร์ดส์ ออฟ บลูมมิงตัน (Pissed Off Bastards of Bloomington)ก่อตั้งในปี ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘) ที่เมืองบลูมมิงตัน รัฐ แคลิฟอร์เนีย และสโมสรมาร์เก็ต สตรีท คอม แมนดอส (Market Street Commandos)ก่อตั้ง ในทศวรรษที่ ๔๐ ในนครซานฟรานซิสโก รัฐ แคลิฟอร์เนียเป็นต้น ในปัจจุบันสโมสรจักรยานยนต์ในสหรัฐ ที่ทรงอิทธิพล มีด้วยกัน ๔ สโมสรคือ เฮลส์ แองเจลส์ (Hells Angels Motorcycle Club) ก่อตังปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ที่เมืองฟอน ตานา รัฐแคลิฟอร์เนีย, แบนดิดอส (Bandidos Motorcycle Club) ก่อตั้งปี ๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ทีเ่ มืองแซนลีออง รัฐเท็กซัส, เอ๊าท์ลอว์ (Outlaws Motorcycle Club)ก่อตั้งตามที่กล่าว มาก่อนนี้ และพาแกนส์ (Pagans Motorcycle Club)ก่อตั้งปี ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ที่เมือง พรินส์จอร์จส์ คันที รัฐแมรีแลนด์ @@@@

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 27

ขบวนแก๊งริเบลส์กลับสู่แอดิเลคหลังจากไปร่วมการเดินทางประจำ�ปีที่มิลดูราอย่างเป็นระเบียบ โดยตำ�รวจสั่งปรับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร ๑๔ รายและทดสอบสารเสพติดเป็นบวกเพียง ๕ รายเท่านั้น สำ�หรับการกำ�เนิดแก๊งไบกี้ในออสเตรเลีย เกิดขึ้นเมื่อใดผมค้นไม่พบ แต่พอคะเนได้ว่า เกิดขึ้นในต้นทศวรรษที่ ๖๐ สำ�หรับสโมสร มอเตอร์ ไ ซค์ เ ก่ า แก่ สโมสรหนึ่ง ที่ถูก อ้างว่า เก่ า แก่ ที่ สุ ดในออสเตรเลี ย คื อ โคแมนเชโร (Comanchero Motorcycle Club) ก่อตั้งในปี ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) โดยนายวิเลียม จอร์จ รอส ผูอ้ พยพชาวสก๊อต ด้วยการตัง้ ชือ่ สโมสร ตามชือ่ ภาพยนตร์คาวบอยปี ๑๙๖๑ เรือ่ ง “The Comancheros” นำ�แสดงโดยจอห์น เวย์พระเอก ชื่อดังที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีสาขาหรือที่พวก เขาเรียกว่า “แชปเตอร์” อยู่ที่สแตรทฟิลด์และ เออร์สกินปาร์คในซิดนีย์ ในปี ๑๙๘๒ สโมสรโคแมนเชโรเกิด ความแตกแยก นายแอนโทนี มาร์ก สเปน เซอร์ได้แยกตัวไปตั้งแชปเตอร์ใหม่เป็นสโมสร โคแมนเชโรที่สอง ที่ไม่ขึ้นต่อกันแล้วยังชิงดี ชิงเด่นกันอีกด้วย เมื่อนายสเปนเซอร์เดินทางไปสหรัฐ เขา ได้พบปะกับบรรดาสมาชิกอาวุโสของแก๊งแบนดิ ดอส (Bandidos) ในรัฐเท็กซัส ทั้งสองแก๊งได้ ตกลงเป็นพันธมิตรกัน จากนัน้ มาแก๊งโคแมนเช โรนำ�โดยนายสเปนเซอร์ก็เปลี่ยนเป็นแชปเตอร์ แห่งแรกของแก๊งแบนดิดอสในออสเตรเลีย นับ จากนั้นมาแก๊งโคแมนเชโรกับแก๊งแบนดิดอสก็ เป็นศัตรูกนั อย่งเปิดเผย มีการยิงปะทะกันอย่าง เอาเป็นเอาตายอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ๑๙๘๓ และ ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๗)

แก๊งแบนดิดอส (Bandidos Motorcycle Club)ดังที่กล่าววมาแล้วว่า แก๊งนี้ก่อตั้งโดย นายแอนโทนี มาร์ก สเปนเซอร์ มีสมาชิกส่วน ใหญ่เป็นชาวตะวันออกกลาง และเลื่อมใสใน ศาสนาอิสลาม

แก๊ ง นี้ ถื อ เป็ น สาขาหนึ่ ง ของแก๊ ง แบนดิ ดอส ซึ่งมีแชปเตอร์ใหญ่อยู่ที่เมืองแซนเลออน ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) แก๊งแบนดิดอสในช่วงปีหลัง ๆ ได้เร่ง สร้ า งอิ ท ธิ พ ล และขยายสมาชิ ก ด้ ว ยการชั ก ชวนนักเรียนกลุ่มเชื้อชาติที่เป็นตัวหัวโจกของ โรงเรียนให้ไปชวนเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนเข้า มาเป็นสมาชิกแก๊ง

แก๊งต่อมาคือแก๊งริเบลส์ (Rebels Motorcycle Club) เป็นสโมสรทีเ่ กิดขึน้ ในออสเตรเลีย ในปี ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ที่บริสเบน รัฐ ควีนสแลนด์ โดยนายคลินต์ แจคส์ ในปัจจุบนั ถือเป็นแก๊งไบกี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยแชป เตอร์ 70 แห่งทั่วออสเตรเลีย แรกก่อตั้งแก๊งนี้ใช้ชื่อว่า “Confederates” ซึ่งทำ�ให้สามารถอธิบายได้ว่าทำ�ไมตราสัญญ ลักษณ์ของแก๊งนี้จึงมีภาพธงคอนเฟเดอเรตส์ เป็นพื้น มีหัวกระโหลกสวมหมวกแก๊ป และก็ มีเครือ่ งหมาย 1% ทับด้านข้างกระโหลก ซึง่ อัน นี้ผมไม่มีเวลาค้นว่าเขาหมายถึงอะไร แก๊งนี้มี คติพจน์ประจำ�แก๊งว่า “กลุ่ม คนนอกกฎหมายที่ได้รับการเลือกสรรค์” แก๊ง นีส้ นับสนุนให้สมาชิกเป็นเจ้าของรถจักรยานฮาร์ เลย์-เดวิดสันอย่างน้อยหนึ่งคัน แก๊งริเบลส์คุยว่า แก๊งของเขาเป็นแก๊งที่ สมาชิกมีรถฮาร์เลย์-เดวิดสันขนาดใหญ่ “บิ๊ก ทวิน” มากที่สุดในโลก ถือเป็นแก๊งที่เป็นคู่อริ กับแก๊งแบนดิดอส

อ่านต่อหน้า 36


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 28


จงเข้มแข็งเถิด เราผู้ที่ติดตามข่าวสังคมพบว่า จำ�นวนคนที่พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนต้องเข้า รับการบำ�บัดทางจิตถึงขัน้ ต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตก็เพิม่ ขึน้ อย่างน่าตกใจ ผูค้ นกำ�ลังหมดแรง ทีจ่ ะต่อสูก้ บั ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และพร้อมทีจ่ ะจำ�นนให้กบั อำ�นาจไฝ่ต�่ำ พร้อมทีจ่ ะปล่อย ตัวปล่อยใจให้ไหลไปกับกระแสแห่งโลกีย์ เขาไม่อยากที่จะรักษามโนธรรมอันใสบริสุทธิ์ ไม่ อยากรักษาอุดมการณ์แห่งการเป็นคนดี เพราะเห็นคนชั่วรับรางวัล แต่คนดีถูกลงโทษ ต่างคน ต่างยอมรับว่าเขากำ�ลังอ่อนกำ�ลัง )ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเรากำ�ลังหมดแรง) วันนี้ผมเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่ร่วมเดินทางกับคุณ และขอให้กำ�ลังใจให้เดินหน้าและ รักษาคุณธรรมต่อไป คนหมู่ใหญ่ผู้ไม่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความจริงเป็นตัวนำ�ชีวิต ชีวิตเขาผู้นั้นจะไม่เคยรู้จักคำ�ว่า สันติสุข และความสงบหมายถึงอะไร ไม่มีใครในโลกนี้ฝ่าฝืน กฎธรรมชาติแล้วจะมีชีวิตอย่างปกติสุขได้ เช่นเดียวกันไม่มีผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎแห่งความถูก ต้องแห่งชีวิตแล้วเขาผู้นั้นจะมีความสุข ชัยชนะแห่งชีวิตที่ต้องการในทุกวันนี้ไม่ใช่การแข่งขันเอาชัยชนะเหนือบุคคลอื่นในเรื่อง เศรษฐกิจและการแย่งกันมีอำ�นาจ แต่ต้องเป็นชัยชนะเหนือตนเอง ชนะใจอคติ ชนะกิเลสแห่ง กามราคะ ชนะความหยิง่ จองหอง ชนะความไม่จริงใจ ชนะนิสยั ผลัดวันประกันพรุง่ ชนะความ เท็จและการมุสา ฯลฯ ฉะนั้นถ้าจะตั้งใจที่จะเดินสวนกระแสค่านิยม วัตถุนิยม สนุกนิยม ตามรสนิยม แต่ละคน จะต้องมีความตัง้ ใจ มีหวั ใจสูแ้ ละต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเมือ่ ใดเราอ่อน กำ�ลังลง เราก็จะค่อยๆ คล้อยตามและในที่สุดก็จะไหลตาม แต่ละคนต้องทำ�สงครามกับจิตใจ ของตนเองพร้อมๆ กับทำ�สงครามกับสิ่งเย้ายวนที่อยู่ภายนอก ผู้อ่านคงจะตั้งคำ�ถามว่า คนเราจะฟันฝ่ากระแสอันเลวร้ายนี้ได้อย่างไร สำ�หรับคริสเตียน พลังชีวิตมาจาก 3 ทางด้วยกันคือ ประการแรกพลังจากความตั้งใจของตน ประการที่สองพลัง จากชีวติ ภายในทีร่ บั มาจากพระเจ้า เป็นชีวติ ทีไ่ ด้รบั การสร้างใหม่จากพระเจ้าในพระคริสต์ และ ประการที่สาม จากการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณของพระเจ้าภายใน พร้อมให้พลังพิเศษทุก ครั้งที่ต้องเผชิญกับภารกิจที่เกินกำ�ลังของตนเอง จงระลึกเสมอว่า เมื่อสุดเอื้อมของเรา เราจะเข้าสู่อ้อมกอดพระเจ้าและเมื่อสิ้นสุดแรงของ เรา เราจะรับพลังจากพระเจ้า ฉะนั้นผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะรับพลังเพิ่มขึ้น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 29

อ่านต่อฉบับหน้า


สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

เตือนภัย...อย่าตกเป็นเหยื่อ โดย สินีนาฎ ขานทะราชา

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เมื่อไม่นานมา นี้ ดิฉันเพิ่งจะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจ่าหน้า ซองถึง เจ้าบ้าน (Householder) ปกติแล้วดิฉัน จะไม่เสียเวลาดูจดหมายประเภทนี้สักเท่าไหร่ เพราะดิฉันจะเหมาว่าเป็นจดหมายขยะอยู่เสมอ แต่วันนั้นไม่รู้อะไรมาดลใจให้คิดว่า เอาหน่ะ ลองเปิดดูสกั หน่อย พอเปิดดูกเ็ ห็นหัวกระดาษมี ตราประทับสี่หน่วยงาน มี สำ�นักงานไปรษณีย์ (Australian Post) สำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และการลงทุน (Australian Securities & Investments Commission) คณะ กรรมาธิการป้องกันอาชญากรรม (Australian Crime Commission) สำ�นักงานตำ�รวจรัฐนิว เซาท์เวลล์ (NSW Police Force) โดยมีข้อความข้างในแจ้งเตือนประชาชน ถึงเรื่องการถูกหลอกให้ไปลงทุน โดยอ้างว่าจะ ได้รบั ผลตอบแทนสูงกำ�ไรดี ในจดหมายบอกว่า มีผหู้ ลงเชือ่ เป็นจำ�นวนมาก แม้กระทัง่ ผูท้ ที่ �ำ วิจยั ตรวจสอบก่อนการลงทุน ก็ยงั โดนหลอกเสียเงิน ที่เก็บออมไว้สำ�หรับเกษียณอายุไปจนหมด นั้น ก็หมายถึงว่าผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการลงทุน ก็ยังตกหลุมพราง แล้วตาสีตาสาอย่างเราจะรู้ได้ อย่างไรว่าองค์กรนั้นจะหลอกลวงเราหรือเปล่า ทางรัฐบาลจึงออกหมายเตือนแก่ประชาชน โดย ส่งจดหมายไปทุกๆบ้าน ดิฉันถามเพื่อนๆว่าได้ รับจดหมายแบบนี้หรือเปล่า บางคนบอกว่าได้ แต่ไม่ได้อ่าน บางคนบอกว่าอาจจะได้แต่ไม่ได้ เปิดอ่าน (นิสัยเหมือนดิฉันเลย) เพราะไม่ได้ จ่าหน้าชื่อของเค้า นึกว่าส่งมาโฆษณาขายของ เอาเป็นว่าขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่าน บทความนี้ก็แล้วกันค่ะ ขณะนี้สี่หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น ใน ทุกๆรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในทุกๆเขต ได้ ทำ�งานร่วมกันเพื่อที่จะกระจายข่าวให้ทุกคนได้ ตระหนักถึงภัยการหลอกลวง พร้อมทัง้ ให้ความ รู้ในการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อ เพราะทุกวัน นี้รูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวกับการลงทุนก็มี การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นับวันก็จะยิ่งมีคนที่ ไม่รู้เท่าทันได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น โดย เฉพาะเรื่องตัวแทนเถื่อน และกองทุนรวมเถื่อน วิธีการของผู้ล่อลวงจะเริ่มจากโทรศัพท์ไปยัง เหยื่อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคในการ หว่านล้อมให้เหยื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ทางการเงินของพวกเค้า และหลังจากนั้นก็ให้ ความมัน่ ใจกับเหยือ่ โดยจัดทำ�เว็บไซต์ หรือมีการ โฆษณาจัดทำ�สิ่งพิมพ์ที่น่าเชื่อถือ มีข้อเสนอใน การลงทุนโดยโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นการลงทุน โดยถูกต้องตามกฏหมาย และเมื่อเหยื่อตายใจ ก็โน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินไปให้เป็นต้น และ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทต้มตุ๋นเหล่านี้มักจะใช้ โทรศั พ ท์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ทในการกระทำ � การ หากท่านได้รบั โทรศัพท์เสนอการลงทุน โดยเอา ผลตอบแทนสูงๆมาล่อใจ สิ่งที่ท่านควรจะเพื่อ ตรวจสอบและป้องกันมีดังต่อไปนี้ค่ะ

เข้าไปดูทเี่ ว็บไซต์ www.moneysmart.gov. au หรือโทรไปที่ 1300 300 630 เพื่อขอข้อมูล และคำ�แนะนำ�เตือนภัยให้กับคนในครอบครัว และเพื่อนๆ โดยเฉพาะคนที่มีเงินสะสม หรือ คนที่กำ�ลังมองหาลู่ทางในการลงทุน หากมีบริษทั หรือกลุม่ คนทีต่ อ้ งสงสัย ท่าน สามารถรายงานไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และการลงทุน ได้ทางเว็บไซต์ www.moneysmart.gov.au หรือ โทรไปที่ 1300 300 630 หรือแจ้งตำ�รวจที่สถานีตำ�รวจใกล้ บ้านท่าน ข้อมูลใดๆที่สามารถเป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนท่านควรจะบันทึก ไว้ ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ชื่อผู้ที่ทำ�การติดต่อ กับท่าน เป็นต้น หากมีโทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาเพื่อขอ คุยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน ให้วางสายไป ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อท่านคิดจะ ทำ�การลงทุนกับบริษัทใดๆ ให้แน่ใจว่าบริษัท นั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยเช็คได้ที่ www.moneysmart.gov.au ขอคำ�แนะนำ�กับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ก่อนที่จะทำ�การลงทุน ป้องกันการสูญหายของจดหมาย โดยติด ตั้งตู้รับจดหมายในขนาดที่พอเหมาะกับปริมาณ จดหมายที่ท่านได้รับอยู่เป็นประจำ� ใส่กุญแจ ล๊อคเพื่อป้องกันขโมย และหากท่านเดินทาง ไปฮอลิเดย์ควรจะหาใครสักคนมาจัดการเก็บ จดหมายจากตู้รับจดหมายของท่าน หรือไม่ก็ ใช้บริการของไปรษณีย์ คือให้ไปรษณีย์เก็บ จดหมายไว้ให้ท่านจนกว่าท่านจะกลับมาจาก ฮอลิเดย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลล์เรามีการช่วยเหลือผู้ที่ ตกเป็นเหยื่อผ่านศูนย์ที่เรียกว่า the Fraud & Cybercrime Squad Helpdesk ท่านสามารถ โทรไปที่เบอร์ 02-88357320 และโปรดระวัง หากมีใครมาบอกท่านว่าเค้าสามารถจัดการเรียก คืนเงินที่ท่านเสียไปได้ โดยให้ท่านจ่ายเงินค่า บริการ เพราะทีถ่ กู ต้องตามกฏหมายออสเตรเลีย นัน้ ยังไม่มกี ฏระเบียบให้เอเย่นต์เรียกเก็บเงินค่า บริการในกรณีเช่นนี้ จากสถิ ติ ที่ ดิ ฉั น ได้ เ ข้ า ไปดู ใ นเว็ บ ไซต์ ของ Australian Crime Commission สถิตินี้ เฉพาะจำ�นวนผูท้ รี่ ายงานผ่านหน่วยงานทีเ่ รียกว่า Task Force Galilee ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสวน สอบสวน ติดตามหาผู้กระทำ�ผิด สถิติที่มีใน ตารางนี้ ยั งไม่ ร วมจำ � นวนผู้ ที่ ยั งไม่ ไ ด้ แ จ้ ง อี ก มากมายที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ เนื่องจากว่า หลายรายอาจจะเสียทรัพย์สินไปเพียงเล็กน้อย จึงไม่อยากเอาเรื่องเพราะถือว่าเสียเวลาเป็นต้น จากสถิติตามตารางข้างล่างนี้ รัฐนิวเซาท์เวลล์ มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ พวกเราอาศัยอยู่ในรัฐ นี้ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะค่ะ หากไม่ชอบ มาพากลควรจะรีบดำ�เนินการตามวิธีที่กล่าวมา ข้างต้นค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูตบิ ตั ร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ น ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและ หน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ สวัสดิภาพสมาคมกำ�ลังรับสมัครเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในตำ�แหน่ง Administration Officer โดยไม่จำ�กัดประเภทของวีซ่า ซึ่งงานอาสามัครนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ใน ประเทศออสเตรเลียได้มีโอกาสฝึกการทำ�งานในระบบงานประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการสร้าง ความมั่นใจก้าวเข้าสู่ระบบการทำ�งานของประเทศออสเตรเลีย สนใจติดต่อสวัสดิภาพสมาคม 92643166 สินีนาฎ ขานทะราชา e-mail : outreach@thaiwelfare. org CITY วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 9.30 น.-17.00น. Thai Welfare Association Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St, SYDNEY, NSW 2000 Ph: 9264 3166 Fax: 9264 3009 ROCKDALE วันจันทร์ 09.30 น.-15.00น. St George’s Migrant Resource Centre 552 Princes Highway, Rockdale, NSW 2216 Ph: 9597 5455 Fax: 9567 3326 หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพืน้ ที่ อื่นๆ ดังนั้นในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นดั หมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานัน้ หรือไม่ เพือ่ จะไม่ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare. org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

สถานทีแ่ ละจำ�นวนผูต้ กเป็นเหยือ่ ในการหลอกลวง

รัฐ

จำ�นวนผูเ้ สียหาย

New South Wales 724 Queensland 563 Victoria 534 Western Australia 496 South Australia 179 Tasmania 53 Australian Capital Territory 35 Northern Territory 51 Other (region not able to be identified) 48

ยอดรวม 2683 หากเราหันมามองให้ลึกซึ้งตามหลักพระ พุทธศาสนาในเรือ่ งของความโลภ ในกรณีทโี่ ดน หลอกเพราะการอยากมีให้มากขึน้ กว่าเดิม จะว่า ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงหรือ ไม่มีประสบการณ์เลย สามารถถูกหลอกได้ทั้ง นั้น เพราะกิเลสในตัวเราที่มีความอยากเป็นตัว กำ�หนด ฉะนัน้ หากเราทุกคนมีสติ คิดอยูเ่ สมอว่า ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะได้มาง่ายๆ หากมีใครมาเสนอผล ประโยชน์ให้อย่างมากมาย โดยที่ไม่ต้องลงทุน อะไรมาก ก็ขอให้ทา่ นตระหนักไว้วา่ บริษทั หรือ

องค์กรนั้นๆไม่ชอบมาพากลแน่ๆ จะทำ�อะไร ต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและไตร่ตรองให้ดี กลุม่ ทีเ่ น้นทีส่ ดุ ก็คอื กลุม่ ผูส้ งู วัยทีป่ ลดเกษียณอยู่ บ้านมีเงินบำ�นาญไว้กินไว้ใช้ มีหลายคนเห็นว่า ตนเองกินใช้อยู่ทุกวันๆ เงินก็ร่อยหรอไปเรื่อย ด้วยความอยาก ที่คิดว่าตนเองจะไม่มีเงินพอใช้ ไปจนตายนีแ้ หล่ะค่ะ เป็นผลให้คนกลุม่ นีห้ ลอก ให้ตกหลุมพรางง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ สุดท้ายนี้ขอฝากประโยคที่ว่า “ความโลภ ทำ�ให้เสียทรัพย์” ไว้เตือนสติกบั ทุกๆท่านนะค่ะ จริงๆแล้วไม่จ�ำ เป็นจะต้องเป็นการโลภเพือ่ จะได้ เงินมาเพียงอย่างเดียวหรอกนะค่ะ แต่มนั สามารถ ใช้เตือนสติได้กับทุกอย่างเลยเพราะ โลภ ก็คือ ความอยาก การอยากได้ อยากมี อยากเป็น ทุก ความอยากล้วนเสียทรัพย์ทั้งนั้นแหล่ะค่ะ แต่ว่า มนุษย์ปุถุชนหากไม่มีความอยากเลย ชีวิตอาจ จะไม่มีรสชาดและการเรียนรู้ได้ ฉะนั้นดิฉันก็ ขอภาวนาให้ทุกท่านมีความอยากที่พอดีๆ นะ ค่ะ ไม่เดือดร้อนกับชีวิตเราและคนรอบข้าง ขอ ให้ทุกท่านมีสติและมีความสุข..... แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้าค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Sep 2012 ซื้อ ขาย

ซื้อ

31.33 31.36 31.31 31.25 31.07

31.56 31.48 31.77 31.80 31.90

A$ ขาย

32.74 32.66 32.95 32.98 33.08

ซื้อ

U$

ขาย

30.68 30.71 30.66 30.60 30.42

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

10 11 12 13 14

1,250.93 1,248.32 1,257.45 1,257.69 1,276.20

25350 25350 25400 25300 25700

4,358.00 4,348.30 4,383.10 4,360.60 4,409.50

13,254.29 13,323.36 13,333.35 13,539.86 13,593.37

0.99 1.01 1.00 1.00 1.01

Baht ซื้อ ขาย

10 11 12 13 14

Sep 2012 Thai

1.08 1.09 1.09 1.09 1.10

25450 25450 25500 25400 25800

36.08 36.99 36.29 36.32 36.62

24984 24984 25029 24938 25332

29.75 30.59 29.93 29.98 30.22

25850 25850 25900 25800 26200

มุขนายกรัฐมนตรี.....ปู ต่อจากหน้า 20

- เอาอยู่ -

วลี นี้ ไ ม่ มี ค นไทยคนไหนไม่ รู้ จั ก เพราะ ทำ�เอาเจ็บจี๊ดถึงทรวงเมื่อนายกฯยืนยันว่ายังไง น้ำ�ก็ไม่ท่วมกรุงเทพฯ แน่นอน พร้อมพูดอย่าง มั่นอกมั่นใจว่า “เอาอยู่ค่ะ” แต่สดุ ท้ายก็ท�ำ เอาช้�ำ ใจเมือ่ คำ�พูดไม่เป็นคำ� พูดปล่อยน้�ำ น้�ำ ท่วมเจิง่ นองไปพร้อมกับน้�ำ ตาคน ไทยที่ตะโกนว่าไหนบอกว่า เอาอยู่ ?? จนถึงวันนี้คนไทยก็ยังลืมไม่ลง ยังแอบ จิกแอบกัดนายกฯ ด้วยคำ�นี้บ่อยๆแล้วตอนนี้น้ำ� ก็เริ่มมาให้ใจสั่นไหวอีกแล้วคราวที่แล้วเอาอยู่ คราวนี้เอาอีก !! - ของแพง..คิดไปเอง อันนี้ก็เป็นวลีชวนจี๊ดไม่แพ้กันกับคำ�ว่า ของแพงคิดไปเอง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังประชาชนโอดครวญว่าของแพงขึ้น (แต่ ค่าแรงเท่าเดิม) ทำ�เอาเดือดร้อนกันไปทัว่ แต่นา ยกฯ หญิงผู้มีอันจะกินบอกว่าชาวบ้าน “คิดไปเอง” โดยบอกว่ า ราคาสิ น ค้ า ที่ ป ระชาชนเกิ ด ความรู้สึกว่าแพงนั้นอาจมาจากผลพวงอุทกภัย น้ำ � ท่ ว มที่ ผ่ า นมาทำ �ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ว่ า ราคา สินค้ายังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วง เดือนเม.ย. มีอากาศร้อนและเป็นเดือนที่มีค่าใช้ จ่ายมาก

ทุกวันนีค้ อื เดินชูคอสวยๆ เท่านัน้ เองหรือ ไร ถึงไร้สมรรถภาพสุดๆ เช่นนี้ องครักษ์ออกโรงบอก ผิดเป็น “ปู”เพราะ เป็นเรือ่ งธรรมชาติ ถึงแม้ประชาชนคนฟังหลาย คนจะเอือมระอากับนายกฯ บาร์บี้คนนี้ แต่คน ใกล้ชิดก็ช่วยออกมาขอความเห็นใจว่านายกฯ อาจเป็นคนปากไวไปสักหน่อย ไม่ใช่ความผิด ใหญ่โตอะไรถึงขนาดต้องเอามาวิจารณ์ พร้อม แอบเหน็บกลับฝ่ายค้านว่า คนทำ�งานเก่งกับคน พูดเก่งมันไม่ได้เหมือนกันหรอกนะ จะบอกให้ “บางทีมีคนรุมถามท่านเยอะและหลาย เรื่องแต่โดยภาพรวมในหลักการไม่ได้ผิดอะไร อีกทั้งท่านนายกฯ เป็นคนเร็วตอบสนองจึงเร็ว เกิดการผิดพลาดไปบ้าง แต่บางครั้งคำ�พูดคนบ้านอย่างเราก็เป็น เรื่องธรรมดา อย่าไปถือท่านแต่ผมคิดว่าท่านก็ คงปรับตัวของท่านเองและผมคงไม่ให้ค�ำ แนะนำ� อะไร เพราะไม่สมควร ส่วนฝ่ายค้านนำ�ประเด็น ดังกล่าวไปพูดจาเหน็บแนมนั้น ฝ่ายค้านหลาย คนสูท้ า่ นนายกฯไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนทำ�งาน เก่งทีไ่ ม่เหมือนกับพูดเก่ง จึงเป็นคนละอย่างกัน”

ส่วนวลีสุดฮิตจากปากของนายกฯ ปู ที่ ทำ�เอาไม่รู้จะไปต่อยังไงก็คือ “ยังไม่ทราบราย ละเอียด ขอไปตรวจสอบก่อน” และ “เป็นหน้าที่ สภา” สรุปว่าหน้าที่นายกฯ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ เป็นระยะแห่ง การทดสอบความอดทนของคุณว่าเป็นอย่างไร แกร่ ง หรื อ เปราะบางจนทนไม่ ไ ด้ แต่ ถ้ า คุ ณ สามารถผ่านไปได้ คุณจะได้รบั บทเรียนอันล้�ำ ค่า เลยทีเดียว ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคนที่ มีคคู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ดใี ช้ได้ ยัง ไปกันได้อีกยาวไกล

ปีมะเมีย ตามดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ไม่ว่าจะ ทำ�อะไรก็ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหา ติดๆขัดๆบ้าง คุณก็สามารถแก้ไขให้ผา่ นพ้นได้ แสดงว่า อดีตกรรมดีกำ�ลังส่งผลแล้ว ในด้าน ความรัก คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ รักความสัมพันธ์เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่น นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปีฉลู ดวงในด้านสุขภาพของคุณ ดูภายนอก ก็เหมือนแข็งแรงดี แต่ความจริงไม่ดีนัก โดย เฉพาะในระยะนี้ คุณต้องหมัน่ ดูแลตัวเองให้มาก เป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยด้วยโรคภัย เก่าๆแบบปุบปับ หาเวลาไปพบแพทย์บ้าง ใน ด้านความรัก คนโสดดูแน่นแฟ้นดี ส่วนคน ที่มีคู่ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีมะแม ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ควรระวังปัญ หาในด้านสุขภาพไว้บ้างเพราะอาจจะเจ็บป่วย ด้วยโรคภัยเก่าๆที่คุณเคยเป็นมาก่อน อาการจะ หนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาร่างกาย ของคุณนั่นเอง ส่วนการงานและการเงิน ก็ยัง คงไปได้เรื่อยๆ ในด้านความรัก ดีทั้งคนโสด และคนที่มีคู่ครองแล้ว

ปีขาล ดวงของคุณในช่วงนี้ อาจมีปัญหาจาก สุขภาพบ้าง ก็ไม่ควรคิดมาก แต่หันกลับมาดู พฤติกรรมของตัวคุณเองบ้าง ถ้าทำ�งานหนัก มาตลอด ไม่เคยพักผ่อนเลย ร่างกายย่อมต้อง ประท้วงเป็นธรรมดา ควรดูแลเอาใจใส่ให้มาก กว่านี้ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มี คู่ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีวอก ดวงชะตาของคุณยังไม่ค่อยจะดีนัก ทำ� อะไรก็ยงั ติดๆขัดๆอยู่ ส่วนการงานและการเงินก็ เช่นเดียวกัน อย่าลืมว่า เบือ้ งหลังของดวงชะตา คือ กรรมทีเ่ ราเคยทำ�ไว้นนั่ เอง ในด้านของความ รัก คนโสดที่มีคนรักหลายๆคน จะพบปัญหา รุมเร้า ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่ค่อยจะราบ รื่นนัก สาเหตุมาจากเรื่องการเงิน

ปีเถาะ ดวงของคุณในช่วงนี้ ยังไม่ดีขึ้น มีพลัง ของความสูญเสียควบคุมอยู่ จึงส่งผลให้การงาน และการเงินติดขัด มีปัญหามากมาย จงสงบ สติอารมณ์มองหาต้นเหตุให้พบ แล้วแก้ไขเสีย อนาคตจะได้ไม่เกิดอีก ในด้านความรัก จะมี ปากเสียงกันบ่อยมากจนเกือบจะเลิกกันหลาย ครั้ง ระยะนี้ขอให้สงบปากสงบคำ�ดีกว่า

ปีระกา ดวงชะตาของคุณไม่คอ่ ยดีนกั มีพลังของ ความสูญเสียควบคุมอยู่ จึงส่งผลให้คณ ุ มีปญ ั หา ทั้งด้านการงานและการเงิน และก็เป็นไปได้ที่ จะลุกลามไปถึงความรัก ช่วงนี้ควรสงวนคำ�พูด ให้มากๆ คิดก่อนพูด อย่าใช้อารมณ์ อย่าใจร้อน ค่อยๆคิดค่อยๆทำ� แล้วจะดีขนึ้ ขอให้หมัน่ สวด มนต์ไหว้พระด้วย

ปีมะโรง ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะมีแต่ปัญหา ให้ต้องคิดมาก และปัญหาก็มาจากหลายๆด้าน ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ ควรประคองตัวเองให้ผา่ นช่วงนี้ ไปให้ได้ เบือ้ งหลังของดวงชะตาก็คอื กรรม ทำ� ดี-ได้ดี ทำ�ชั่ว-ได้ชั่ว ในด้านความรัก ทั้งคน โสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักไม่ค่อยจะ ลงตัว โดยเฉพาะปัญหารักสามเส้า

ปีจอ ดวงในช่วงนีย้ งั คงไปได้เรือ่ ยๆ แต่สขุ ภาพ ไม่คอ่ ยจะดีนกั คุณจะต้องระวังโรคภัยเก่าๆทีค่ ณ ุ เคยเป็นมาแล้ว อาจจะกลับมาหาคุณอีก ใน ด้านการงานและการเงินก็พอไปได้ ส่วนความ รัก คนโสดมีความสุขดี ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ ไม่ค่อยจะราบรื่นนัก เพราะบุคคลที่สามเป็นเหตุ

ปีมะเส็ง ดวงของคุณในช่วงนี้ อาจมีปัญหาในด้าน การเงินบ้าง ก็ตอ้ งทำ�ใจ ผลของปัญหาทีค่ ณ ุ มีอยู่ ก็เกิดจากตัวของคุณเองนั่นแหละ คุณจะติดขัด และคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก ค่อยๆหาสาเหตุ แล้วแก้ไขเสียให้สิ้น อย่าให้เกิดอีกในภายหน้า ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีกุน ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ มีพลัง ของ โชคลาภเงินทองปกคลุมอยู่ จึง ส่ง ผลให้คุณ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เป็นระยะเวลา ของกรรมดีในอดีตส่งผลอยู่ นี่แหละคือ สัจจะ พระพุทธองค์เป็นจริงเสมอ “ทำ�ดี-ได้ดี ทำ�ชัว่ ได้ชวั่ ” ส่วนความรัก คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ไปด้วยดี


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/603

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

(02) 9283 0396 3175/600

Email: denning@tpg.com.au 1971/591

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/589

2005/593

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

ปรึก

ี! ร ฟ ษา

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ 1428/614

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

“โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 32


THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ด้ ไ ย ท ไ เรามที นายความพูด

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/592

2954/599

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

ช่ า งศรั ณ ย์

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/610

6/598

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/598

7/589

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

9787 3948

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!!

1640/601

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Email : thaioz@thaioz.com.au Website : thaioz.com.au

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

3336/591

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

11/591

รับทำ�บัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 33

โรงานเฟอร์นิเจอร์ รับสมัครงาน 2 ตำ�แหน่ง

• ตำ�แหน่ง Upholstery Sewing & Over Locking Machinist ต้องมีประสบการณ์เย็บผ้าเบาะและควบคุม เครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าโซฟาใน Mitcham ทำ�งานเต็มเวลาและมีประสบ การณ์ อย่างแท้จริง จ่ายสูงกว่าอัตราปกติ สถาน ที่ ทำ�งานดีท�ำ งานจันทร์-พฤหัส8am-4.30pm, วัน ศุกร์ เลิก 2.30pm เริ่มงานทันที • ตำ�แหน่ง General Hand ทำ�งานทั่วไปที่เคยประสบความสำ�เร็จกับงาน อุตสาหกรรมการเย็บผ้าใน Mitcham ทำ�งาน เต็มเวลา มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหลายฝ่าย ในกระบวนการผลิตโซฟา และคลังสินค้า มี ความกระตือรือร้น หนุ่มสาวสุขภาพดี สถาน ทีท่ �ำ งานดี ทำ�งานจันทร์-พฤหัส 8am-4.30pm, วันศุกร์ เลิก 2.30pm จ่ายตามมาตรฐาน เริ่ม งานทันที ติดต่อ Santo 0414 604 670 หรือ Email: sulfaro@sulfaro.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3291/612

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/603

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

Thai Handyman

2714/594

2225/596

ขายธุรกิจนวด

นวดไทยและนวดรักษา ย่านใจกลาง Mosman (มี 4 เตียงใบอนุญาตถึง 6 เตียง) ทำ�เลเยี่ยม อุปกรณ์ครบ พร้อมทำ�ได้ทันที ขาย $29,000 ไม่รวมบอนด์ ติดต่อ 0403 062 273

3348/591

3336/591

ขายนวดแผนไทย

ย่านใจกลาง Earlwood ทำ�เลดีเยี่ยม มีลูกค้าประจำ� 1 ปีคืนทุน สนใจติดต่อ

0421 243 330

ร้านอาหารไทยต้องการขาย

60-70 ที่นั่ง พร้อมที่พักข้างบน 2 ห้อง ย่าน Bowral ใจกลางเมือง เปิดมานาน 8-9 ปี ลูกค้าประจำ�เยอะ สนใจติดต่อ

0423 473 888

3341/591

3344/591

ร้านอาหารต้องการขาย 40-50 ที่นั่ง ชั้นบนมี 2 ห้องนอน ต้องการขาย $75,000 ร้านเปิดมานาน 12 ปี มีลูกค้าประจำ�เยอะ สนใจติดต่อ

0433 991 083

ธุรกิจต้องการขาย

ร้านอาหารไทยเปิดมากว่า 10 ปี ทำ�เลดีมาก หน้าศูนย์การค้าเปิดใหม่ ที่วูลองกอง การค้าดีมาก เจ้าของมีธุรกิจแยะ ดูแลไม่ทั่วถึง ต้องการขาย สนใจติดต่อ

(02)4226 1001

3339/592

3340/591

ต้องการขาย

ร้านอาหารย่าน Turramurra 60 ที่นั่ง มีใบอนุญาตขายสุรา มีแอร์คอนดิชั่น ความเย็นเต็มเนื้อที่ มีห้องเย็น ตู้เย็น ตู้แช่ ตกแต่งสวย มีลูกค้าประจำ�มาก ค่าเช่าถูก หากสนใจจริง ติดต่อ 0402 944 133 Joanne

2411/598

2929/593

ต้องการขาย

ร้านอาหารจีนย่าน Riverwood 60 ที่นั่ง ค่าเช่า $620 P/W ขายเพียง $45,000 Walk in/ Walk out ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ 0466 409 133 Albert

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 3279/591 con

รับสมัคร

3325/591

ร้านอาหารทำ�เลดี ต้องการขาย Busy Lao & Thai restaurant For sales $175,000

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง Chef อาหารไทยชาย 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/599

2534/596

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

รับสมัครพนักงาน คิทเช่นแฮนด์ ทำ�งานประจำ� นักศึกษายินดีต้อนรับ ทำ�งานย่าน นิวคาสเซิล ติดต่อ 3343/591

0401 953 478

3350/591

ต้องการคนเลี้ยงเด็ก เด็ก 1 ขวบครึ่ง จะมาเลี้ยงที่บ้าน หรือส่งไปบ้านผู้เลี้ยงก็ได้ เลี้ยง 5 วัน พุธ-อาทิตย์ 11am-10.30 pm สนใจติดต่อ 0433 343 782

รับสมัคร

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง สนใจติดต่อ 0411 716 547 3306/591

licenced, seating of 52 with future alfresco seating in the suburb of Canley heights please contact Roger on 0419

233566

3304/591

Free 2008

Honda CBR1000RR. Wonderful bike. Runs Perfectly. I hate that I have to part with it but it’s time for me to do other things. Oil has been changed Regularly. Paint is in excellent condition. Very few mods done to it. I just gave it a K and N Air Filter and Oil Filter, and moved the license plate farther under the back seat email (tonny. peterson001@gmail.com) if interested

3315/613

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 3251/594

2838/591

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานนวดและบริการ สถานที่ 5 ดาว รายได้ดีมาก แขกระดับวีไอพีใจดีมาก เจ้าของใจดีเป็นกันเอง สนใจติดต่อ 0401 873 990

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

3297/599

3298/613

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com CITY Hotel By Hour www.hotelbyhour.com.au

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am 382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

3334/593

(02) 9267 0061

3334/591

ขายร้านอาบอบนวด+18

ถูกกฎหมาย Full License (Brothel and escort license)ที่ ATC & Sydney เปิดบริการ 24 Hr. 5ห้องบริการ ที่อาบน้ำ�ในตัว 2 Toilets ชาย-หญิง 1 ห้องนอนใหญ่ สำ�หรับน้อง 4-5 คน และอีก 2ห้องรับแขก ค่าเช่า $887/w สัญญายาว 5 ปี สนใจติดต่อด่วน call/sms 0478 193382

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

1938/603

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/596

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3338/591(con4)

3173/593

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานบริการไม่จำ�กัดอายุ ย่าน Surry Hill, Central มีที่พักให้ เดินทางสะดวก ติดต่อคุณแคนดี้ตลอด 24 ชม. โทร.(02) 9212 4410 3349/591 Con

206 Surry Hills Sydney รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานนวดนวดแผทนไทย นวดน้ำ�มัน มีประสบการณ์ No Sex รายได้ดี ห่างจาก Central 2 นาที ติดต่อ 0478 805 288

206 Commonwelth St. Surry Hills

รับสมัคร

1473/598

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 3241/593

3177/601

DOLL HOUSE IN MANLY ต้องการสาวสวยมีเสน่ห์ จ่ายดีมาก 30 นาที $90, 45 นาที $120, 60 นาที $150 มีที่พักฟรี บริหารโดยสุภาพสตรีใจดี สนใจติดต่อ

3042/591

55/610

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ

0449 665 394

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรี 18-25

Asian Ladies 5 Stars Luxury Rooms Sun-Thu 10am-2am, Fri-Sat 10am-6am มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ (02)9604 8818, 0401 785 878

2269/595

3132/601

Siya 0404 793 175 www.dollhousebalgowlah.com.au 3347/591con

รับสมัครสุภาพสตรี สาวสวยมีเสน่ห์วัย 18-30 ปี ทำ�งานสถานบริการระดับ 6 ดาว อัตราค่าบริการแพงที่สุดในซิดนีย์ เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ที่พักฟรี ติดต่อ (02)9387 7450 โฆษณาหนึ่งได้สอง

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 35

ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ www.thaioz.com.au Tel:(02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

0488-999-897

80/598

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

แก๊ ง เฮลส์ แองเจลส์ (Hells Angels Motorcycle Club) ก่อตั้งในออสเตรเลียใน ทศวรรษที่ ๖๐ แต่การก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นในซิดนีย์และเมลเบิร์นในเดือนสิงหาคม ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) แก๊งนี้ถือเป็นสาขา ของแก๊งเฮลส์แองเจลส์ที่เมืองฟอนตานา รัฐ แคลิฟอร์เนีย ประวัติการกำ�เนิดแก๊งเฮลล์แองเจลส์ใน สหรัฐค่อนข้างฝ้ามัว แต่หลายคนเชือ่ ว่าสมาชิก เริ่ ม ต้ น มาจากอดี ต ทหารหน่ ว ยกองพลทหาร พลร่มที่ ๑๑ ของสหรัฐ เป็นกลุ่มหน่วยกล้า ตายทีท่ �ำ หน้าทีด่ งิ่ พสุธาแบบปูพรมลงในดินแดน ข้าศึก ด้วยการผูกระเบิดทีเอ็นที ๒๐ ปอนด์ไว้ ทีข่ าแต่ละข้าง ในสมรภูมสิ งครามโลกครัง้ ทีส่ อง คำ�ว่า “แองเจิล” ก็มาจากฉายาของกอง พลทหารพลร่มที่ ๑๑ เมื่อทหารกลุ่มนี้ถูกปลด ประจำ�การ พวกเขาได้สิทธิพิเศษในการซื้อรถ ฮาร์เลย์-เดวิดสันที่เกินใช้ประจำ�การในสงคราม ในราคาย่อมเยาว์ พวกเขารวมกลุ่มกันขับมอ เตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ทหารผ่านศึกหลายคนสับสนกับการปรับ สภาพจากชีวิตทหารมาเป็นพลเรือน, หลายคน ปฏิเสธการกลับเข้าทำ�งานอย่างคนทัว่ ไป ฮาร์ เลย์-เดวิดสันและอิสระภาพคือทางออกทางหนึง่ ของพวกเขา แก๊งเฮลส์แองเจลส์ในออสเตรเลีย ตาม ความเข้าใจของผมแต่ละแชปเตอร์จะเป็นอิสระ ต่อกันและขึ้นตรงกับแชปเตอร์ใหญ่ที่แคลิฟอร์ เนีย แก๊งเฮลส์แองเจลส์ในออสเตรเลียมีด้วย กัน ๑๔ แชปเตอร์คือแชปเตอร์ซิดนีย์ (ก่อตั้ง ปี ๑๙๗๕), เมลเบิร์น(๑๙๗๕), นอร์แมดส์ เมลเบิร์น (๑๙๘๐), แอดิเลค (๑๙๘๓), ดาร์วิน (๑๙๙๕), บริสเบน (๑๙๙๗), นอร์ทคริว แอดิ เลด (๑๙๙๘), อีสต์เคาตี้ เมลเบิร์น (๒๐๐๓), ซิตี้ คริว ซิดนีย์ (๒๐๐๕), เดทเอ็น คริว แอดิ เลด (๒๐๐๖), ไชน่าทาวน์ นซว. (๒๐๑๐), พารามัตตา นซว. (๒๐๑๑), เวสต์ไซท์ ซิดนีย์ (๒๐๑๑) และอีสต์ซิตี้ นซว. (๒๐๑๑) แก๊ ง เฮลส์ แ องเจลส์ ใ นออสเตรเลี ย ถื อ คติ พ จน์ เ ดี ยวกั น กั บ แก๊ง เฮลส์แ องเจลส์ใ นอีก

๒๗ ประเทศทั่วโลกว่า “เมื่อเราทำ�ในสิ่งที่ถูก ไม่มใี ครจำ�ได้ เมือ่ เราทำ�ผิด ไม่มใี ครลืม” แก๊ง นี้เป็นคู่อริกับแก๊งโคแมนเชโร

“แก๊งสเตอร์ ฉบับดัง่ เดิม”แก๊งนีม้ คี ติพจน์ ว่า “มีเพียงคนตายเท่านั้นที่จะเห็นจุดจบของ สงคราม” แก๊งนอโทเรียสปัจจุบันถูกขึ้นชื่อว่าเป็น แก๊งที่อันตรายที่สุดในออสเตรเลีย และเป็น ไม้เบื่อไม้เมากับแก๊งเฮลล์แองเจลส์ และแก๊ง แบนดิดอส สมาชิกของแก๊งนอโทเรียส บางครั้งถูก เรียกว่า “ไนกีไ้ บกี”้ (Nikie Bikie) เพราะแทนที่ จะสวมเสือ้ หนังสกปรก สวมรองเท้าบูทสำ�หรับ ขับฮาร์เลย์-เดวิดสัน และไว้หนวดเครารุงรัง แต่สมาชิกวัยรุน่ ของแก๊งกลับแต่งตัวสำ�อางค์ดว้ ย เสื้อยืดแบรนด์เนมตามแฟชั่นนิยม สวมรองเท้า ไนกีร้ นุ่ ราคาแพง และโกนหนวดโกนเคราหลาย คนมีหน้าตาหล่อเหลา จึงไม่แปลกทีส่ มาชิกแก๊ง นี้มีสาวสวยมารุมตอมมากมาย ตำ�รวจได้อ้างว่านายจอห์น อิบบราฮิมเจ้า พ่อไนท์คลับย่านคิงส์ครอส พร้อมพี่ชายและ น้องชายของเขาอีกสามคน คือสมาชิกอาวุโส ของแก๊งนอโทเรียส แม้นายอลัน ซาร์คิสจะ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานแก๊ง แต่ ตำ�รวจเชื่อว่าผู้ก่อตั้งตัวจริงคือนายแซม อิบบรา ฮิมพี่ชายของนายจอห์น อิบบราฮิมนั่นเอง

แก๊งนอแมด (Nomad Motorcycle Club) เป็นแก๊งที่ไม่มีหลักแหล่งตายตัวสมกับความ หมายของชื่อ Nomad และไม่ค่อยทำ�ตัวกร่าง เหมือนแก๊งไบกี้อื่น ๆ สมาชิกแก๊งนี้จะสวม เสื้อหนังแบบร็อคเกอร์แสดงให้เห็นว่าพวกเขา มาจากถิ่นฐานใด พวกเขาอาจจะท่องเที่ยวเป็น กลุ่มหรือตามลำ�พัง แก๊งนอแมดแม้จะเป็นแก๊งที่ค่อนข้างเก็บ ตัว แต่ก็ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นแก๊งไบกี้ที่มีกิจกรรม ผิดกฎหมายเช่นกัน

แก๊งนอโทเรียส (Notorious Motorcycle Club) ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๐๐๗ โดยกลุ่มสมาชิก อาวุโสของแก๊งนอแมด หลังจากแชปเตอร์พาร์ รามัตตาของแก๊งนอแมดถูกยุบตัวลง นายอลัน ซาร์คสิ จึงก่อตัง้ แก๊งนอโทเรียสขึน้ มาโดยเริม่ จาก การชักชวนวัยรุ่นชาวตะวันออกกลางเข้าร่วม เป็นสมาชิก และเป็นพันธมิตรกับแก๊งกวนเมือง ตามท้องถนน เพื่อรวบรวมกำ�ลังในการขยาย อิทธิพล และต่อสู้ชิงพื้นที่หากินกับแก๊งคู่อริ แก๊ ง นี้ มี สั ญ ญาลั ก ษณ์ เ ป็ น ภาพหั ว กระ โหลกมีผ้าคาดหัว มือไข้วถือปืนทั้งสองข้าง มี ตัวหนังสือเขียนว่า

ยังมีแก๊งไบกีอ้ กี สองแก๊งใหญ่คอื คอฟฟิน ชีตเตอร์ (Coffin Cheaters Motorcycle Club) แก๊งนี้มีแชปเตอร์อยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย, วิกตอเรีย, นิวเซาท์เวลส์ และควีนสแลนด์ และแก๊ ง ยิ ป ซี โจกเกอร์ (Gypsy Joker Motorcycle Club)เป็นแก๊งที่มีสาขาใหญ่อยู่ใน คาริฟอร์เนีย สหรัฐ เป็นแก๊งไบกี้ที่มีข่าวใหญ่ ในปี ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ด้วยการใช้รถติด ระเบิดสังหารนายตำ�รวจอาวุโสของรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลียสองนายเสียชีวิตครับ

ผิดกฎหมาย และบ่อยครัง้ ทีม่ คี วามพยายามเจรจา ปองดองกัน และในบางครั้งพวกเขาก็ออกมา รณรงค์เพื่อสังคมเช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทารุณกรรมเด็ก ในปี ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) แก๊งโค แมนเชโรกับแก๊งแบนดิดอสได้มีส่วนร่วมใน เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มิลเพอร์ร่า หรือ the Milperra Massacre เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต ๗ คน เป็นสมาชิกแก๊งโคแมนเชโร ๔ คน สมาชิก แก๊งแบนดิดอส ๒ คนและเด็กชายวัย ๑๔ ปี ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ถูกลูกหลงเสียชีวิตอีก ๑ คน เหตุการณ์ครั้งนั้นทำ�ให้นายจอร์จ รอส ประธานแก๊งโคแมนเชโรถูกตัดสินจำ�คุกตลอด ชีวิต แต่ก็ได้รับการปลอยตัวออกมา หลังจาก ติดคุกไปได้ ๕ ปี ๓ เดือน ในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) แก๊งโค แมนเชโรกับแก๊งแบนดิดอสก่อการล้างแค้นครัง้ ใหญ่ด้วยการยิงถล่มใส่กันถึง ๑๓ ครั้งภายใน สองสัปดาห์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๐๐๙ ท่านที่ ติดตามข่าวไทย-ออสนิวส์คงทราบเหตุการณ์ สมาชิกแก๊งโคแมนเชโร ก่อเหตุตีกันกับสมาชิก แก๊ ง เฮลล์ แ อนเจลส์ กลางสนามบิ น ซิ ด นี ย์ ท่ามกลางประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์จำ�นวนมาก การตลุมบอนทำ�ให้มีสมาชิกแก๊งเฮลส์แองเจลส์ เสียชีวิตหนึ่งคน เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ทำ �ให้ น ายนาธาน รี ส นายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ในขณะนั้น สั่ง เพิม่ กำ�ลังตำ�รวจหน่วยปราบปรามแก๊งอาชญากร จาก ๕๐ นายเป็น ๑๒๕ นาย ในปั จ จุ บั น เด็ ก วั ย รุ่ น ชายหลายคนเห็ น ว่าการเป็นสมาชิกแก๊งไบกี้เป็นเรื่องโก้เก๋ บ่ง บอกถึงความเป็นลูกผู้ชายมาดแมน แถมมีราย ได้ดีกว่าคนเรียนจบสูง ๆ โดยพวกเขาไม่ต้อง ทำ�งาน สมาชิกไบกีใ้ นวัยหนุม่ หลายคนอยูอ่ าศัย ในอพาร์ ท เมนท์ ใ นย่ า นคนมี กิ น มี ร ถพอร์ ช (ปอร์เช่) หรือรถลัมโบร์กนิ ขี ี่ มีสาวสวยหุน่ นาง แบบแนบกาย ภาพความสำ�เร็จเหล่านี้ได้เป็น แรงบันดาลใจให้วัยรุ่นจำ�นวนไม่น้อยต้องการ เจริญรอยตาม นับจากปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) รูป แบบการก่ออาชญากรรมไม่ได้เกิดจากฝีมือของ สมาชิกไบกีท้ มี่ ฮี าร์เลย์-เดวิดสันขี่ อาชญากรรม หลายคดีเกิดจากสมาชิกไบกี้ที่ไม่มีรถจักรยานขี่ บางคนไม่เคยขี่จักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ เป็นเสียด้วยซ้ำ� สมาชิกแก๊งไบกี้รุ่นใหม่หลาย คนไม่ได้สวมชุดหนังสกปรกชนิดเดินเฉียดแทบ สลบ แต่มากับชุดธรรมดา และใช้รถยนต์ ที่ขโมยมาเป็นพาหนะในการก่ออาชญากรรม จึงมีคำ�ถามว่าต่อไปจะเรียกชื่อพวกเขาว่า “ไบ กี้แก๊ง” กันอีกหรือเปล่า......พบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ

@@@@

ที่กล่าวมาข้างต้นคือแก๊งไบกี้ ในออสเตร เลีย ๘ แก๊งใหญ่ในจำ�นวนนับร้อยแก๊ง แก๊งเหล่า นี้มีบ่อยครั้งที่แย่งพื้นที่ครอบครองเพื่อทำ�ธุรกิจ

ขบวนแห่ศพสมาชิกแก๊งแบนดิดอส ที่ถูกสมา ชิกแก๊งริเบลยิงเสียชีวิตที่ภายนอกแชปเตอร์ใน เมืองจีลอง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 36


Tinkler เจอปัญหาอีก

คราวนี้ผิดชำ�ระหนี้ 17 ล้าน

Darrell Lea ได้ผู้ซื้อ

แต่ต้องปลด 418 คนงาน

นาย Klark Quinn เจ้าของคนใหม่กับพนักงานผลิตที่โรงงาน Darrell Lea ใน Kogarah 1 ก.ย. 2012 ห้าง Darrell Lea เจ้าของ กิจการผู้ผลิตและจำ�หน่ายช็อคโกแลตและขนม หวานที่อยู่คู่ชาวออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี 1927 แต่ประสบปัญหาด้านการดำ�เนินกิจการจนเจ้า ของตัดสินใจ ประกาศชำ�ระบัญชีด้วยใจสมัคร เพื่อปิดบริษัท หรือให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อกิจการต่อ จนกลายเป็นที่สนใจของผู้ต้องการ เข้ามาซื้อ กิจการทั้งในออสเตรเลียและจากต่างประเทศ ตามที่กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ที่ ผ่ า นมา บั ด นี้ ไ ด้ มี ก ารตกลงซื้ อ ขายกิ จ การ เรียบร้อยแล้ว แต่จะต้องมีการปลดคนงานออก จำ�นวน 418 คน อย่างไรก็ตามกิจการ Darrell Lea ยัง คงอยู่ในมือของคนออสเตรเลีย ในวันนี้บริษัท Darrell Lea ได้ลงนามสัญญาขายกิจการให้กับ ครอบครัว Quinn เจ้าของกิจการขายอาหารสัตว์ VIP Petfoods ในรัฐควีนสแลนด์ โดยครอบครัว Quinn มีแผนที่จะปรับโครงสร้างกิจการใหม่ พร้อมกับปลดแรงงานประจำ� 246 คนและ แรงงานชั่วคราวอีกจำ�นวน 172 คน ร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Darrell Lea ที่ เป็นของบริษัทซึ่งยังคงเหลืออยู่อีก 27 แห่งณ วันซือ้ ขายทีร่ วมถึงร้านช็อกโกแลตทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศตรงหัวมุมถนน George กับถนน King ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองซิดนีย์จะถูกปิด ลงในวันอาทิยต์ที่ 9 กันยายน นับจากนี้ไปสินค้า Darrell Lea จะวาง ขายตามร้านค้าปลีกโดยผ่านเครือข่ายที่มีสัญญา ภายใต้ใบอนุญาตเป็นผูแ้ ทนจำ�หน่าย 2,000 แห่ง ทัว่ ประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นร้านขายยาและนิวส์ เอเยนซี่, หรือผ่านผู้ค้าส่ง และผู้ส่งออกเท่านั้น โฆษกของครอบครัว Quinn กล่าวว่า นาย Klark Quinn เจ้าของคนใหม่ต้องการที่จะรักษา

2 ก.ย. 2012 นาย Nathan Tinkler ผู้ สร้ า งตั ว จากช่ า งไฟฟ้ า ธรรมดาจนกลายเป็ น มหาเศรษฐีระดับต้น ๆ ของประเทศด้วยมูลค่า 914 ล้านเหรียญ แต่มาประสบปัญหาสภาพ คล่องทางการเงินจนไม่สามารถชำ�ระหนี้ค้าง จ่ายบางรายเพียงแค่ 1,200 เหรียญ ตามที่กลาย เป็นข่าวโดยสื่อมวลชนในปักษ์ที่ผ่านมา ใน สัปดาห์นี่เขาประสบปัญหาการชำ�ระหนี้สินอีก เมื่อไม่สามารถชำ�ระหนี้มูลค่า 17 ล้านเหรียญ ให้กับบริษัท Mirvac ตามสัญญาการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ในเดือนกรกฎาคมปี 2011 บริษัทของ นาย Tinkler สองบริษัทได้ตกลงที่จะซื้อที่ดิน ในเขตอุตสหกรรมของเมืองนิวคาสเซิลจากบริ ษัท Mirvac แต่บริษัททั้งสองไม่ทำ�ตามสัญญา หลังจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ปฏิเสธโครงการสร้าง สถานีขนส่งปลายทางที่ 5 สำ�หรับแร่ถ่านหิน ที่ Mayfield บริษัท Mirvac จึงได้ยื่นฟ้องศาลฎีการัฐ น.ซ.ว. และในวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาศาล ฎีกาได้มคี �ำ สัง่ ให้บริษทั Ocean Street Holdings และบริษัท Buildev Group ของนาย Tinkler ชำ�ระเงินตามสัญญาซื้อขายภายในเวลา 17.00 น.ของวันนี้ (2 กันยายน 2012) ตัวแทนของบริษัท Mirvac ได้ออกมา ยืนยันในวันนี้ว่า แม้ศาลฎีกาจะออกคำ�สั่งให้ บริษัทของนาย Tinkler ทำ�ตามสัญญา แต่การ ชำ�ระเงินก็ไม่เกิดขึ้น สำ�หรับนาย Tinkler ซึ่งพาครอบครัวย้าย ไปอยู่ประเทศสิงคโปร์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว การผิดชำ�ระหนี้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สอง ที่นาย Tinkler ที่ไม่สามารถชำ�ระหนี้รายใหญ่ ในเดือนสิงหาคมบริษัท Mulsanne Resources

ของเขาไม่สามารถชำ�ระเงินค่าหุ้นจำ�นวน 28 ล้ า นเหรี ย ญตามสั ญ ญาไว้ กั บ Blackwood Corporation บริษทั ทำ�การสำ�รวจถ่านหิน และ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท Blackwood ได้ อ อกมาขู่ ที่ จ ะดำ � เนิ น คดี ท าง กฎหมายเช่นกัน นาย Tinkler ประสบปัญหาทางการเงิน หลังจากหุ้นในบริษัท Whitehaven Coal มูลค่า 5.3 พันล้านเหรียญที่เขาเป็นเจ้าของ 21% เกิดมี ราคาต่�ำ ลงกว่า 40% นับจากบริษทั Whitehaven รวมกิจการกับ Aston Resources และบริษทั ของ นาย Tinkler ในนาม Boardwalk Resources ใน เดือนเมษายนที่ผ่านมา นาย Tinkler ต้องมาเผชิญกับราคาถ่านหิน ที่ตกต่ำ�ลงอีก กอปรกับความล้มเหลวในการ บริหารกิจการฟาร์มม้าแข่งภายใต้ชื่อ Patinack Farm จนทำ�ให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนเงินสะสมเลี้ยงชีพของพนักงานมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2011 อย่างไรก็ตามแหล่งเงินสดใหญ่ของนาย Tinkler มาจากการนำ�หุน้ ในบริษทั Whitehaven Coal ไปค้ำ�ประกันเงินกู้ธนาคาร ผู้สันทัดกรณี กล่าวว่า หุ้น Whitehaven ของนาย Tinkler ใน วันนี้ (2 กันยายน) มีมูลค่า 696 ล้านเหรียญ ซึ่งธนาคารคงให้กู้สูงสุดได้ประมาณ 625 ล้าน เหรียญ แต่เงินกูค้ าดว่าในขณะนีถ้ บี ตัวไปที่ 638 ล้านเหรียญแล้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม นาง Aimee Hyde ที่ปรึกษาและทนายความของบริษัทได้ลาออก จากการเป็ น เลขาของบริ ษั ทในเครื อ ของนาย Tinkler 71 บริษัท ทำ�ให้นาย Troy Palmer เพื่อนและผู้ได้ชื่อว่าเป็นมือขวาของเขาเข้ามา รับหน้าที่แทน

สินค้า Darrell Lea ให้อยู่คู่ออสเตรเลียต่อไป และเห็นว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ จะทำ�ตลาดช็อคโกแลตทั้งในประเทศและต่าง ประเทศให้ดีขึ้น นอกจากนี้ครอบครัว Quinn ยังต้องการ ที่จะรักษาแรงงานไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แต่จ�ำ ต้องตัดแรงงานประจำ�ร้านจำ�หน่ายออกไป คงเหลือแต่แรงงานในโรงงานผลิตที่ Kogarah จำ�นวน 83 คนเท่านั้น เจ้ า ของรายใหม่ ยั ง มี แ ผนที่ จ ะสร้ า งสิ่ ง ก่อสร้างเพื่อเสริมการผลิตและการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ Darrell Lea ที่รวมถึงสินค้าที่ได้รับ ความนิยมสูงอย่าง Rocklea Road, Liquorice และ Bulgarian Rock นาย Quinn กล่าวว่า เขามีแผนที่จะสร้าง โรงงานผลิตใหม่ที่ Ingleburn ซึ่งอยู่ติดกับคลัง เก็บสินค้า บริษัท Darrell Lea ได้ประกาศการชำ�ระ บัญชีด้วยใจสมัครในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้จัดการฟื้นฟูกิจการและชำ�ระบัญชีเข้ามา ควบคุมกิจการ หลังจากบริษัทประสบปัญหา ด้านการดำ�เนินงาน จากต้นทุนการผลิตและ ดำ�เนินกิจการที่สูงขึ้น, ยอดขายลดลง, ค่าเช่าสูง ขึน้ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งตัว ส่งผลให้การ ส่ ง ออกลดลง ในขณะเดี ย วกั น กลั บ มี สิ น ค้ า ช็อกโกแลตนำ�เข้าราคาถูกเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น นาย Nathan Tinkler ขณะดูการฝึกซ้อมทีมฟุตบอล Newcastle Knight ในเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา บริษทั Darrell Lea ได้ปลดคนงานออกไปส่วนหนึ่งแล้วเกือบ 200 คน เพื่อเป็นการตัดลดรายจ่าย สำ�หรับมูลค่าการซื้อขายกิจการไม่เป็นที่ เปิดเผย แต่คาดว่าเจ้าของเดิมจะได้รบั เงินในราว ประมาณไม่ต่ำ�กว่า 25 ล้านเหรียญ ตามมูลค่า 3 ก.ย. 2012 คณะกรรมการอาชญากรรม กรรมการหลักทรัพย์และการลงทุน แห่งออส สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ณ วันทีท่ �ำ การซือ้ ขาย แห่งออสเตรเลีย (ACC ชื่อใหม่ของสำ�นักงาน เตรเลีย (ASIC), ตำ�รวจรัฐต่าง ๆ และการ ตำ�รวจปราบปรามอาชญากร)ร่วมมือกับคณะ ไปรษณีย์แห่งออสเตรเลีย อ่านต่อหน้า 38

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 37

เตือนระวังแก๊งอาชญากร

หลอกเอาเงินสะสมหมดตัว


เตือนระวังแก๊งอาชญากร

หลอกเอาเงินสะสมหมดตัว

ต่อจากหน้า 37

ได้ตดิ ต่อไทย-ออสนิวส์ขอความร่วมมือใน การเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง แก๊งอาชญากร ติ ด ต่ อ ล่ อ ลวงให้ ร่ ว มทำ � การลงทุ น ที่ ไ ม่ มี ก าร ลงทุนที่แท้จริง หลังจากมีชาวออสเตรเลียจำ� นวนมากหลงเชื่อ รวมถึงผู้ชำ�นาญการลงทุนจำ� นวนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านการ ลงทุน ที่ทำ�การวิจัยและเป็นผู้แนะนำ�การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ก็ตกเป็นเหยื่อมาแล้ว บางคน ถึงกับสูญเสียเงินสะสมเลี้ยงชีพฯที่เก็บออมมา ตลอดชีวิตไปกับการฉ้อฉลนี้

คณะกรรมการอาชญากรรมแห่งออสเตร เลียได้ขอเตือนว่า ขณะนี้มีบุคคลจากองค์กร อาชญากรรมได้โฆษณาเสนอโอกาสทองในการ ลงทุน ด้วยการใช้แทคติก cold-calling หรือ การโทรศัพท์ไปขายหน่วยลงทุนให้แก่เหยื่อที่ ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน, การสร้างเว็บไซต์ลงทุนที่ ทำ�ให้ดนู า่ เชือ่ ถือ และการแจกแผ่นพิมพ์โฆษณา ให้เหยื่อหลงเชื่อ แนวทางป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ ของนัก ต้มตุ๋นสามารถทำ�ได้ด้วยการเข้าไปดูข้อมูลหรือ

หวั่นปีนี้จะมีแรงงานตาย ขณะทำ�งานทำ�ลายสถิติอีก 4 ก.ย. 2012 Safe Work Australia ได้ เปิดเผยข้อมูลแรงงานเสียชีวิตในระหว่างทำ�งาน ของรัฐนซว.ในช่วง 10 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2012 มี ผูเ้ สียชีวติ แล้วทัง้ สิน้ 21 คน ทำ�ให้เกิดความวิตก ว่าในช่วงสองเดือนที่เหลือ อาจมีผู้เสียชีวิตสูง กว่าในปี 2010-11 ซึ่งมีจำ�นวน 24 คนที่ถือว่า เป็นสถิติสูงสุดของรัฐน.ซ.ว. จำ�นวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นการเสียชีวิต จากอุบตั เิ หตุในขณะทำ�งาน ไม่ได้รวมถึงการเสีย ชีวิตจากโรคร้ายอันเนื่องมาจากการทำ�งานเช่น มะเร็ง และโรคเมโสเธลิโอมา (Mesothelioma หรือโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน) และอุบัติเหตุทาง รถยนต์ในระหว่างเดินทางไปกลับสถานทีท่ �ำ งาน ผู้นำ�สหภาพและพรรคฝ่ายค้านได้ออกมา กล่าวโทษถึงการตัดงบประมาณการวิจยั และการ ให้การศึกษาแก่พนักงานในเรื่องความปลอดภัย

ระหว่างการทำ�งาน และเห็นว่าโทษปรับนายจ้าง ต่อการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานเบาไป พวกเขาเห็นว่าหลายคดีที่ WorkCover หน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายจ้างต่อ ศาลอุตสาหกรรมรัฐน.ซ.ว.โทษที่ออกมาดูเบา เกินไป เ ป็ น ต้ น ว่ าใ น ค ดี ข อ ง น า ย W a d e Braeckmans วัย 15 ปี เขาต้องแขนขาดหลังจาก ทำ�งานได้เพียงสามสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคม 2010 และได้เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลในวันที่สอง ในคดี นี้ ศ าลอุ ต สาหกรรมสั่ ง ปรั บ นาย Kevin Hadfield นายจ้างเป็นเงิน 30,000 เหรียญ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมายครั้ง แรก ในอดี ตที่ ผ่ า นมามี น ายจ้ า งเพี ยงสองคน ที่ ถู ก ศาลตั ดสิ น มี ค วามผิ ดฐานฆ่ า คนตายโดย

หญิงชราฟ้องญาติผู้ตายชิง สิทธิพิ น ั ย กรรมหลายล้าน 5 ก.ย. 2012 ได้เกิดศึกช่วงชิงมรดกมูลค่า 3 ล้านเหรียญกับบ้านมูลค่าเลข 7 หลักอีกหนึ่ง หลังของชายชราผูล้ ว่ งลับ เมือ่ มีหญิงชราออกมา อ้างว่าถือพินัยกรรมเหนือกว่า พินัยกรรมของ ญาติผู้ตาย เรื่องจึงต้องถึงพึ่งศาลเป็นผู้ตัดสิน โดยมีหญิงผมบลอนด์ผู้ลึกลับเป็นกุญแจสำ�คัญ ที่อาจจะชี้ขาดในคดีนี้ ขณะนี้ตำ�รวจกำ�ลังตามหาหญิงปริศนาผู้ ที่รู้จักเพียงชื่อเล่นหรือชื่อฉายาว่า “Blondie” ผู้ซึ่งจะสามารถยืนยันเหตุการณ์ทำ�พินัยกรรม ภายในผับในย่าน Homebush โดยนาย Herbert Luscomnbe ผูซ้ งึ่ เสียชีวติ ในเดือนมกราคม 2009 ขณะอายุ 100 ปี ภายหลั ง การเสี ย ชี วิ ต ทายาทของนาย Luscomnbe ได้เตรียมจัดการแบ่งมรดกตาม พินัยกรรมที่ผู้เสียชีวิตสั่งให้ทนายความประจำ� ครอบครัวทำ�ไว้ตั้งแต่ต้นปี 2006 แต่การแบ่ง

สมบัติต้องหยุดชะงักลงเมื่อนาง Laura Healey แห่งย่าน Cabramatta นำ�พินยั กรรมอีกฉบับหนึง่ ออกมาโต้แย้ง พินัยกรรมฉบับที่สองทำ�ขึ้นที่ผับ Horse and Jockey Hotel ในย่าน Homebush ใน เดือนตุลาคม 2006 เพียงหนึ่งวันหลังจากที่นาย Luscomnbe ขณะนั้นวัย 96 ปีออกจากโรง พยาบาลหลังจากการผ่าตัดเปลีย่ นสะโพก โดย อ้างว่าพินัยกรรมดังกล่าวเขียนโดยทนายความ และยังเป็นผูล้ งนามรับรอง แต่ปจั จุบนั ทนายราย นี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว นาง Healey กล่าวว่า เธอขับรถผ่านย่าน Homebush แล้วพบบ้านของนาย Luscomnbe ติ ด ป้ า ยขาย เธอจึ ง ติ ด ต่ อ กั บ เอเยนซี่ ที่ เ ป็ น ตัวแทนซื้อขายบ้าน จึงทราบว่าเจ้าของบ้านได้ เสียชีวิตแล้ว ทำ�ให้เธอแต่งตั้งทนายความเพื่อ ทำ�การเจรจากับกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ตาม

ขอคำ�ปรึกษาจากเว็บไซต์ www.moneysmart. gov.au หรือโทรศัพท์หมายเลข 1300 300 630 ACC ยังชักชวนให้ผู้อ่านข่าวเตือนนี้เผย แพร่ข่าวแก๊งต้มตุ๋นไปสู่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินออมและกำ�ลังมองหาแหล่ง ลงทุน ในกรณีที่สงสัยบุคคลมีพฤติกรรมล่อลวง ต้มตุ๋นการลงทุน สามารถให้เบาะแสต่อคณะ กรรมการ ACC ได้โดยผ่าน www.moneysmart. gov.au หรือโทร 1300 300 630 เช่นกัน วิธีการหนึ่งที่แนะนำ�ให้ใช้หากสงสัยว่า เป็นผูต้ ม้ ตุน๋ โทรมาชักชวนให้รว่ มลงทุนก็คอื วาง หูโทรศัพท์นั้นเสีย ในกรณีทผี่ ตู้ ดิ ต่อแนะนำ�การลงทุนมีความ น่าเชื่อถือตามความเชื่อของท่าน ก่อนตัดสินใจ ประมาท และไม่มีนายจ้างคนใดถูกตัดสินจำ� คุกเลย นาย Tim Ayres เลขาธิการสหภาพแรงงาน พนักงานโรงงานผลิตแห่งออสเตรเลียสาขารัฐ น.ซ.ว.(AMWU-NSW)กล่าวว่ายอดแรงงานทีเ่ สีย ชีวติ จำ�นวนสูงและการตัดสินโทษในคดีของนาย Braeckmans เป็นสัญญาณเตือนว่า ระบบความ ปลอดภัยในการทำ�งานกำ�ลังอยู่ในภาวะวิกฤติ เขากล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่รัฐบาล รัฐน.ซ.ว.ได้ตัดงบชดเชยอุบัติเหตุในการทำ�งาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเพิ่มงบเพื่อ ทำ�ให้สถานที่ทำ�งานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นาย Greg Pearce ร.มต.การเงิ น รั ฐ น.ซ.ว.ออกมากล่าวแย้งว่า ศาลอุตสาหกรรม พิ จารณาคดี เ ป็ น คดี ไ ป อย่างคดีก ารเสียชีวิต ของนาย Troy Murrell-Voigtlander วัย 27 ปี พนักงานของบริษทั Ullrich Aluminium ในนิว คาสเซิล ถูกท่ออลูมเิ นียมหล่นลงมาทับเสียชีวติ ศาลอุตสาหกรรม ได้ตัดสินปรับนายจ้างเมื่อวัน ที่ 16 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา เป็นเงิน 27,000 เหรียญ ตามหลั ง จากที่ ป รั บ บริ ษั ท เป็ น เงิ น 600,000 เหรียญเมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะที่นาย Steve Turner เลขาธิการ พินัยกรรมฉบับแรก หลังจากตกลงกันไม่ได้ นาง Healey ได้ แต่งตั้งทนายความยื่นฟ้องต่อศาลฎีการัฐน.ซ.ว. ซึ่งศาลได้กำ�หนดให้มีการพิจารณาคดีกันในวัน ที่ 10 ตุลาคม เพื่อความกระจ่างของคดีชิงมรดกครั้งนี้ ตำ�รวจได้รับข้อมูลมาว่าผู้หญิงผมบลอนด์ ที่ ชื่อ Blondie เป็นผู้ที่ติดต่อและเยี่ยมเยียนนาย Luscomnbe ในช่ ว งบั้ น ปลายของเขาอย่ า ง

นาย John Lawle ประธาน ACC ลงทุน ควรจะตรวจสอบบริษทั ทีท่ า่ นจะให้เป็น ตัวแทนลงทุนว่า ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับ Australian Financial Services Licence หรือ ไม่ได้ที่ www.moneysmart.gov.au ก่อนที่จะ ตัดสินใจลงทุนใด ๆ

นาย Troy Murrell-Voigtlander ใหญ่ของสมาคมบริการสาธารณะ (PSA)กล่าว ว่า เขารู้สึกแปลกใจที่ยอดผู้เสียไม่ลดลง หลัง จากหน่วยงานของเขาได้เดินนโยบายป้องกัน อุบัติเหตุในระหว่างทำ�งานอย่างเต็มที่และยอม รับว่า ควรมีการอัดฉีดเงินเพื่อโครงการความ ปลอดภัยในสถานที่ทำ�งานและการป้องกันการ เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก

สม่ำ�เสมอ สารวัตรนักสืบ Paul Arnold กล่าวว่า ผู้ หญิงชื่อ Blondie อาจจะสามารถช่วยในการ สืบสวนเรื่องพินัยกรรมได้ จึงข้อความร่วมมือ ต่อบุคคลทีท่ ราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งสอง หรืออาจรู้จักสตรีที่มีชื่อเล่นว่า Blondie สามารถติดต่อให้เบาะแสที่ Crime Stoppers หมายเลขโทรศัพท์ 1800 333 000

นาง Laura Healey THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 38


ไฟไหม้ย่านแบงส์ทาวน์ นศ.จีนโดดตึกเสียชีวิต

น.ส. Yinuo Jiang 6 ก.ย.2012ได้เกิดเหตุไฟไหม้บนชั้นที่ 5 ของอพาร์ทเมนท์ Euro Terraces อพาร์ทเมนท์ ขนาดเจ็ดชั้นที่ถนน West Terrace ในย่าน Bankstown จนเป็นเหตุให้หญิงสาวสองคนซึ่ง หลบหนีออกมายืนทีข่ อบหน้าต่างไม่มที างเลือก อื่นนอกจากกระโดดลงมาในวินาทีที่เกิดระเบิด ไฟลูกใหญ่พุ่งออกมาทางหน้าต่างบานนั้นพอดี เป็นผลให้นักศึกษาจีนคนหนึ่งเสียชีวิต และอีก คนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส ถูกรีบนำ�ส่งโรงพยาบาล Liverpool ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า ทั้งสองตกลงมา บนกันสาดซีเมนต์ของชั้นที่หนึ่ง โดยไม่มีใคร ขึ้นไปช่วยได้ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉิน มาถึง จึงปีนขึ้นไปดู ในขณะทีพ่ นักงานดับเพลิงเข้าช่วยผูต้ ดิ อยู่ ภายในอาคารซึ่งอบอวนไปด้วยควันไฟ และ สั่งให้ประชาชนอพยพออกจากตึก เจ้าหน้าที่ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ช่วยผู้ป่วยจากการ

สูดควันไฟจำ�นวน 43 คน โดยมีผู้ป่วย 8 คน ถูกแยกส่งโรงพยาบาล Liverpool, Bankstown และ Royal Prince Alfred หญิงสาวผู้เสียชีวิตรายนี้คือน.ส.Connie Zhang หรือนามจริงคือ Ping Kang Zhang วัย 20 ปี นักศึกษาชัน้ ปีทสี่ องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือน.ส. Yinuo Jiang วัย 27 ปี ผู้เดินทางมา ออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เพื่อ ศึกษาวิชาคุรุศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์วิทยาเขต Bankstown เธอได้รับบาดเจ็บ กระดูกหักหลายจุดทั่วร่างกาย โดยเธอเป็นหนึ่ง ในผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ยูนิตที่ 53 ร่วมกับเพื่อน ชาวจีนอีกสามคน ส่วน Connie เธอพักอาศัยอยู่กับลุงของ เธอในย่าน Punchbowl ในวันเกิดเหตุได้มา หาแฟนหนุ่มซึ่งร่วมเช่าอพาร์ทเมนท์เดียวกับ Yinuo จุดเกิดเหตุของไฟเกิดขึ้นที่ระเบียงของ ยู นิ ต ที่ 53 ซึ่ ง ถู ก ออกแบบให้ เ ป็ น ที่ ติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ปรุงอาหารและคอนเด็นซิง่ ยูนติ (CDU) ของเครื่องปรับอากาศไฟได้เกิดลุกไหม้ในเวลา ประมาณ 14.30 น. ตรงจุดที่ทำ�อาหาร ลมจาก ทิศตะวันตกได้พัดเอาเปลวไฟเข้าไปในห้องที่ ไม่ใช้วัสดุทนไฟ และออกแบบเป็นทางตันไม่มี ทางออกด้านอื่นทำ�ให้ Connie และ Yinuo ติด อยู่ภายใน ในขณะที่ระเบียงมีนาย Jianwei Zeng เป็ น บุ ค คลที่ ส ามที่ อ ยู่ ใ นยู นิ ต ที่ เ กิ ด เหตุ เ ขา สามารถหนีออกมาได้ และต่อมาเขาได้ติดต่อ ตำ�รวจ หลังจากสอบปากคำ�แล้ว ตำ�รวจเชื่อว่า เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ จึง ติดต่อมอบตัวนาย Zeng ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจ คนเข้าเมือง เนื่องจากเขาอยู่เกินวิซ่า ก่อนที่

บริษัทเครื่องสำ�อางค์ดัง กล่าวหาTargetขายสินค้าปลอม

7 ก.ย. 2012 Estee Lauder ยักษ์ใหญ่ใน วงการเครื่องสำ�อางค์ของโลกได้กล่าวหาบริษัท Target Australia ขายเครื่องสำ�อางค์ M.A.C. ในเครือของตนปลอม ส่งผลให้ห้าง Target จำ� ต้องเก็บเครื่องสำ�อางค์ M.A.C.ซึ่งเป็นที่นิยม ของลูกค้าออกจากแผงขายในทุกสาขา จากการแถลงของ M.A.C. Cosmetic ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอ้างว่า บริษัทได้ทำ�การ ทดสอบอย่ า งยิ่ ง ยวดในห้ อ งแล็ บ ของตนใน สหรัฐพบว่าสินค้า M.A.C. ที่วางขายในห้าง Target ในออสเตรเลียเป็นของปลอมทำ�เลียน แบบของจริง M.A.C. Cosmetic ได้แจ้งไปยัง Target Australia และพวกเขาได้ถอนการขายออกไป จากห้างและเว็บไซต์แล้ว เนื่องจาก Target ไม่ ได้เป็นผู้แทนจำ�หน่าย และ M.A.C. Cosmetic

ก็ไม่ได้ขายสินค้าให้กับห้าง Target ทางด้านห้าง Targetได้ออกมาปฎิเสธ ข้อ กล่าวหาว่าสินค้าที่ตนวางขายเป็นของปลอมแต่ ยอมรับว่าได้เอาผลิตภัณฑ์ M.A.C. ออกจาก แผงขายทั้ง 300 สาขาทั่วประเทศ จนกว่าผล การตรวจสอบจะออกมาเป็นที่สิ้นสุด ห้าง Target ยอมรับว่าขณะนี้ได้มีการ ดำ�เนินทางกฎหมายกับ Estee Lauder ผู้ซื้อ กิจการ M.A.C. Cosmetic ในสหรัฐในปี 1998 และเนือ่ งจากเรือ่ งยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของกฎหมาย จึงไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยรายละเอียด แต่นาง Megan Lane ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ห้าง Target ยืนยันว่า ห้างภูมิใจในสินค้าและ คุณภาพของสินค้าที่เสนอขายให้กับลูกค้า ด้วย ราคาย่อมเยาว์ ตลอดเวลาที่ผ่านสินค้า M.A.C. วางขาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 39

เจ้าหน้าที่นำ�เขาไปกักกันตัวที่ศูนย์ฯ Villawood สำ�หรับอาคาร Euro Terraces เคยมี ประวั ติ ถู ก ตรวจสอบหลายครั้ งโดยสำ � นั ก ดั บ เพลิงรัฐน.ซ.ว.และเทศบาล Bankstown หลัง จากพบว่าบริษัท Silky Constructions ของ นาย Diab Finianos ผู้สร้างละเลยไม่ติดตั้ง ระบบป้องกันไฟอย่างถูกต้องในหลายจุด รวม ถึงเป็นอาคารสูงที่ไม่ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีด น้ำ�อัตโนมัติ โดยคำ�สั่งให้แก้ไขครั้งแรกเกิดขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2011 และครั้งที่สองใน เดือนเมษายน 2012 แต่เจ้าของโครงการก็ไม่ ได้แก้ไขแต่อย่างใด นอกจากนี้ ร ะบบหลั ง คาของอพาร์ ท เมนท์ เ ป็ น แบบครอบคลุ ม ปิ ด ซึ่ ง เป็ น คนละ แบบกับทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากเทศบาล หลังคาแบบ นี้จะเป็นตัวกันควันไฟไม่ให้ออกจากตัวอาคาร แม้ไฟไหม้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียงยูนิตเดียว แต่ ควันไฟได้กระจายไปทั่วทั้ง 144 ยูนิต โดย เฉพาะผู้ที่อยู่บนชั้นที่ 6 และชั้น 7 และถือเป็น โชคดีทไี่ ฟไหม้เกิดขึน้ ในเวลากลางวัน ทีไ่ ม่ใช่ วันหยุดสุดสัปดาห์ มิฉะนัน้ อาจมีโศกนาฎกรรม เกิดขึ้นมากกว่านี้ บริ ษั ท เจ้ า ของโครงการนี้ ยั ง มี แ ผนที่ จะสร้ า งอาคารที่ พั กโครงการที่ ส ามในย่ า น Bankstown แม้ว่าบริษัทมีประวัติด้านลบใน การก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ ในปี 2002 เทศบาล Baulkham Hills ได้ ยื่ น ฟ้ อ งบริ ษั ท Silky Constructions ต่อศาลที่ดินและสิ่งแวดล้อม กล่าวหาว่าอพาร์ทเมนท์ที่ Northmead ได้สร้าง ผิดไปจากแบบที่เทศบาลอนุมัติ ในวั น ที่ 12 กั น ยายน มีรายงานข่ า ว ออกมาว่าสาเหตุของไฟไหม้เกิดจากการติดตั้ง ไมโครเวฟและคอนเด็นซิ่งยูนิต (CDU) ของ เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตรงระเบียงใกล้ชิดกัน เกินไป แต่การสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงยัง คงดำ�เนินต่อไป และทางการยังไม่อนุญาตให้ ผู้พักอาศัยกลับเข้าไปอยู่ในอาพาร์ท เมนท์ดังกล่าว เนื่องจากอพาร์ทเมนท์ยัง ไม่มีการแก้ไขระบบการป้องกันไฟไหม้ตามที่ เทศบาลมีคำ�สั่ง และหากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ ที่ห้าง Target ขายในราคาที่ต่ำ�กว่าที่วางขาย ตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012 ห้าง

เพือ่ นนักศึกษายืนดูอพาร์ทเมนท์ทเี่ กิดเหตุลกู ศร ชี้คือหน้าต่างที่ Connie กระโดดลงมาเสียชีวิต ก็อาจเกิดเหตุการณ์อย่างเดียวกับยูนิตที่ 53 ซ้ำ� ขึ้นมาอีก ในวันที่ 12 กันยายนเช่นกัน Yinuo ซึ่งยังอยู่ในอาการสาหัสแต่พ้นขีดอันตรายแล้ว เธอได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกว่า ตอนที่ออก ไปอยู่ที่ขอบหน้าต่างตอนนั้นร้อนมากจนทน ไม่ไหวเธอและ Connie ไม่มีทางเลือกอื่นของ จากกระโดดลงมา ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ยอมรับว่า อุณหภูมภิ ายในห้องในขณะทีท่ งั้ สอง ตัดสินใจกระโดดลงมาได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ทางด้านบิดามารดาของ Yinuo มีก�ำ หนด เดินทางจาก Harbin บ้านเกิดทางตอนเหนือของ จีนมาถึงซิดนีย์ในวันที่ 12 กันยายนเช่นกัน สำ�หรับประวัติของ Connie เธอเป็นบุตร คนเดียวของครอบครัวเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ทาง ใต้ของซิดนีย์ เธอจบการศึกษาจากโรงเรียน Menai Girls High ด้วยคะแนนเป็นที่หนึ่งของ โรงเรียนในหลายวิชา และติดบอร์ดผู้เรียนดี เด่นของรั,ฐน.ซ.ว.ในปี 2010 จนสามารถได้ รับทุนเล่าเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ เธอ สามารถเลือกเรียนแพทย์ได้ แต่เธอกลับเลือก เรียนสองปริญญาควบทางด้านวิทยาศาสตร์และ การพยาบาลแทน Target ขายลิปสติกของ M.A.C. ในราคาแท่ง ละ 21 เหรียญ อายชาโดว์ 22 เหรียญ และ แป้งรองพื้น 29 เหรียญ ซึ่งขายในราคาถูกกว่า ตัวแทนจำ�หน่ายถึง 40% ในออสเตรเลี ย ตั ว แทน จำ�หน่ายสินค้า M.A.C. คือห้าง M.A.C. Pro บริษัทในเครือของ M.A.C. Cosmetic แล้วยังมีห้าง David Jones กับห้าง Myer นาง Lane กล่าวว่า ห้าง Target เชื่อว่าสินค้า M.A.C. ที่ วางขายในห้างมาจากแหล่งที่ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยซื้ อ มา จากผู้ จั ด จำ � หน่ า ยที่ ถู ก ต้ อ งตาม กฎหมายภายในประเทศ จากผู้ค้า ส่งของ M.A.C.ในต่างประเทศ ช่องทางการจำ�หน่ายนี้ไม่ถือเป็น สิ่ ง ผิ ด กฎหมายในออสเตรเลี ย และผลของมันช่วยประหยัดเงิน ให้กับลูกค้า

ห้าง Target


ผลเลือกตั้งเทศบาลรัฐน.ซ.ว. มัวร์ชนะ-ปชช.ลงโทษกรีนส์ 8 ก.ย.2012 ผลการเลือกตัง้ สภาเทศบาลรัฐ น.ซ.ว.ซึง่ เป็นการเลือกตัง้ สภาเทศบาลเขตทัง้ สิน้ 150 เขตเทศบาลจากทัง้ สิน้ 152 เขต โดยมีเขต ที่มีการเลือกตั้งเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี โดยตรง 26 เขต ผลปรากฎว่า พรรคเลเบอร์ ต้องเสียคะแนนเหวี่ยงให้กับพรรคลิเบอรัลใน หลายเขตเลือกตั้ง แต่พรรคที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุดคือพรรคกรีนส์ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขตเทศบาล City of Sydney ซึ่งมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยตรงปรากฎว่านาง Cover Moore นายก เทศมนตรีคนปัจจุบันผู้สมัครอิสระในนามกลุ่ม Clover Moore Independent Team สามารถ รักษาตำ�แหน่งไว้ได้ ด้วยคะแนนไพมารี (ใช้ ตัวเลขการนับล่าสุด ณ วันที่ 16 กันยายน) ได้ 51.2% เกินพอที่จะชนะเลือกตั้งโดยไม่ต้องรอดู คะแนนพรีเฟอเรนซ์ แม้เลือกตั้งครั้งนี้เธอต้อง สูญเสียคะแนนเหวี่ยงไปถึง 5.3% โดยผู้ตามมา เป็นที่สองคือนาย Edward Mandla จากพรรค ลิเบอรัลได้ 16.2% ในการเลือกตั้งส.ข.ของเทศบาลเขต City of Sydney เป็นที่เชื่อว่านาง Christine Forster ผู้สมัครลำ�ดับที่สองของพรรคลิเบอรัลและเป็น น้องสาวของนาย Tony Abbott หัวหน้าพรรค ลิเบอรัลจะได้รบั เลือกตัง้ เพือ่ เข้าสูส่ นามการเมือง เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอ ในการเลือกตั้งเทศมนตรีของเทศบาลเขต Liverpool เขตฐานเสียงแข็งของพรรคเลเบอร์ได้

เกิดปรากฎการใหม่เมื่อนาย Ned Mannoun ผู้ สมัครวัยเพียง 21 ปีจากพรรคลิเบอรัลชนะการ เลือกตั้งไปจากนาง Wendy Waller เทศมนตรี คนเดิ ม จากพรรคเลเบอร์ ด้ ว ยคะแนนไพมา รี 43.5% ต่อ 29.8% โดยนาย Mannoun ได้ คะแนนเหวี่ยงถึง 23.6% ในการเลื อ กตั้ ง ส.ข.ของเขตเทศบาล Campbelltown ผลปรากฎว่าพรรคเลเบอร์ได้ คะแนนไพมารี 30.7% (เสี ยคะแนนเหวี่ ยง 8.0%), ลิเบอรัล 28.2% (ได้คะแนนเหวี่ยง 6.9%), โททัลลี โลเคิลลี คอมมิคเต็ด 9.8% และพรรคคอมมูนิตี้เฟริสต์ 7.4% ซึง่ ผลการนับคะแนนล่าสุด (16 กันยายน) พรรคเลเบอร์ได้ 4 ที่นั่ง พรรคลิเบอรัล 4 ที่ นัง่ พรรคโททัลลีฯและพรรคคอมมูนติ เี้ ฟริสต์ได้ อย่างละ 1 ที่นั่ง ยังเหลืออีก 4 ที่นั่งที่ยังต้อง รอการนับคะแนนจากผู้ลงคะแนนทางจดหมาย ขณะนี้จึงต้องรอดูอีกระยะหนึ่งจึงจะทราบว่า นาย Anoulack Chanthivong ผู้สมัครเชื้อสาย ลาวจะสามารถรักษาตำ�แหน่งเทศมนตรีไว้ได้อกี สมัยหรือไม่ การเลือกตั้งที่เทศบาลเขต Botany Bay นาย Ben Keneally ผู้สมัครจากพรรคเลเบอร์ สามีของนาง Kristina Keneally อดีตนายกรัฐ มนตรีรัฐน.ซ.ว.ประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง เทศมนตรีเขตแม้พรรคเลเบอร์จะสูญเสียคะแนน เหวี่ยงไปถึง 25% ก็ตาม ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ พ รรคกรี น ส์ เ ป็ น

พบนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู ้ ผลิ ตยาเสพติด 9 ก.ย. 2012 อาจารย์และนักศึก ษาสาขาวิทยาศาสตร์จำ�นวนไม่น้อย ที่ใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของพวก เขาในการผลิตยาเสพติดเพื่อหาเงิน สร้างรายได้ให้กบั ตัวเอง หรือถูกแก๊ง อาชญากรขู่บังคับให้เป็นผู้ผลิตยา ในคดีหนึ่งอาจารย์สอนวิชาเคมีของ มหาวิทยาลัยชื่อดัง ถูกตำ�รวจจับในข้อหา เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ยาเสพติ ด คุ ณ ภาพเกรด A จำ�นวนหลายชนิดโดยเฉพาะยาอี

นายตำ�รวจอาวุโสรายหนึ่งกล่าวว่า แก๊ง อาชญากรชาวเอเชียได้ใช้นักศึกษามหาวิทยาลัย ในการผลิตยาเสพติดในบางครั้ง โดยพวกเขา ได้ใช้เงื่อนไขต่าง ๆ เช่นว่าจ้าง, ข่มขู่ หรือแม้ กระทั่งนักศึกษาเป็นผู้เสนอโดยมีเงินเป็นเครื่อง แลกเปลีย่ น นอกจากนัน้ ยังมีแก๊งไบกีเ้ ป็นองค์กร อาชญากรรมที่นิยมใช้บริการของนักศึกษา ข้อมูลจากแหล่งอืน่ กล่าวว่าแก๊งไบกี้ได้วา่ จ้างนักศึกษาจำ�นวนไม่นอ้ ยในการผลิตยาเสพติด ให้พวกเขา ซึง่ นักศึกษาหลายคนต้องการเงินมา

เพื่อปลดหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา (HRCS) สารวัตรนักสืบ Steve Patton รักษาการ แทนหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งรัฐ น.ซ.ว.กล่าวว่า แนวโน้มของเยาวชนที่มาจาก ครอบครัวของชนชัน้ กลางทีไ่ ม่มปี ระวัตอิ าช ญา กรรม ต้องถูกศาลลงโทษจำ�คุกระยะยาวอันเนือ่ ง มาจากยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นาย Patton กล่าวว่า สิ่งที่ตำ�รวจเห็นใน ขณะนีก้ ค็ อื นักศึกษาวัยรุน่ หลายคนคิดว่ายาทีเ่ ขา ผลิตคือ “ยาที่ทำ�ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” ทำ�เพื่อขายให้เพื่อนสนิทบางคน โดยไม่เห็นว่า เป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงใด ๆ แต่ผู้คิดเช่นนี้ ถือว่าคิดผิดอย่างมหันต์ นักศึกษาหลายคนรวมถึงอาจารย์ได้ถกู ตำ�รวจจับ ต้องย้ายจากการอยู่อาศัยในครอบครัวที่อบอุ่น ไปอยู่ในเรือนจำ�ที่มีสภาพแวดล้อมตรงกันข้าม พวกเขาเสียทั้งการศึกษาและอนาคตและต้องมี ประวัติก่ออาชญากรรมติดตัวไปตลอดชีวิต เขากล่าวว่า โดยปกติวัยรุ่นที่ก่ออาชญา กรรมยาเสพติดจะมาจากครอบครัวยากจน แต่ สังคม“งานปาร์ตี้และเต้นรำ�” ก่อให้เกิดผู้ค้ายา เสพติดรุ่นใหม่ ที่ไม่ต้องคำ�นึงถึงภูมิหลังทาง

นาง Clover Moore ขณะหาเสียง พรรคที่ ไ ด้ รั บ การลงโทษจากประชาชนแทบ ทุกเขตเลือกตั้งทั่วรัฐน.ซ.ว. พรรคกรีนส์ซึ่งทำ� ผลงานได้ดีในพื้นที่ซิดนีย์ตอนใน คือในเขต เทศบาล Leichhardt พรรคกรีนส์แม้จะมีคะแนน นำ�ด้วยไพมารี 35.0% แต่ต้องสูญเสียคะแนน เหวี่ยง 11.0%, ในเขตเทศบาล Waverley พรรคกรีนส์เสียคะแนนเหวีย่ ง 6.8%, เขต เทศบาล Marrickville พรรคกรีนส์เสียคะแนน เหวี่ยง 7.4% พร้อมเสียตำ�แหน่งเทศมนตรีกลับ ไปสู่พรรคเลเบอร์ และเทศบาล Randwick พรรคกรีนส์เสียคะแนนเหวี่ยง 8.5% นาย Luke Foley โฆษกของพรรคเลเบอร์ ให้ความเห็นถึงเหตุที่พรรคกรีนส์ต้องสูญเสีย ความนิ ย มจากประชาชนมาจากเหตุ ผ ลผสม ผสาน ทั้งการลงจากตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคของ นาย Bob Brown, การปฏิเสธให้ความร่วมมือใน การแก้ปญ ั หาผูข้ อลีภ้ ยั ลักลอบเข้าเมือง และกรณี ที่เทศบาล Marrickville ภายใต้การบริหารของ พรรคกรีนส์ชูโยบายต่อต้านอิสราเอล คณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐน.ซ.ว.เปิด ครอบครัวอีกต่อไป เขากล่าวว่า นักศึกษาหลายคน เริม่ จากการ ผลิตเพื่อเสพเอง เมื่อเห็นว่าได้ผลดีเลิศ จึงนำ� ไปอวดเพือ่ นสนิทให้ได้ลอง หนักเข้าก็ขายใน กลุ่มแคบ ๆ จากนั้นเจ้าเพื่อนตัวแสบก็ขยายไป สูค่ นอืน่ ว่า “ถ้านายอยากได้กไ็ ปหานายคนนัน้ ” ยิง่ ขายหนักเข้า ยิง่ ได้เงินมาก ชือ่ เสียงของเขาจึง ขยายไปถึงหูตำ�รวจ หลายคนอยู่ในอาการช็อค เมื่อถูกตำ�รวจจับใส่กุญแจมือ และบุคคลที่ช็อค มากกว่าก็คือบิดามารดาของพวกเขา นาย Patton กล่าวว่า แก๊งผลิตยาเสพติด รายใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งใช้นามว่า Toyota Cup Squad พวกเขาตั้งชื่อนี้ไม่กี่ยวอะไรกับรักบี้ลีก ที่มีบริษัทรถยนต์เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ แต่ เป็นเพราะสมาชิกทุกคนอายุต�่ำ กว่า 21 ปี เป็น ผู้ผลิตยาอีรายใหญ่ในย่าน Penrith ก่อนที่จะถูก หน่วยปฏิบัติการ Strike force Maramba เข้า จับกลุ่ม สมาชิกของแก๊งนี้มาจากครอบครัวชั้น กลาง ที่อบรมดูแลบุตรของตนอย่างดี ส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาอย่างดี แต่พวกเขาถูกศาล สั่งจำ�คุกเป็นเวลาคนละระหว่าง 3 ปีถึง 8 ปี ตั ว อย่ า งอี ก รายหนึ่ ง คื อ นาย Mehran Dorranni นักศึกษาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัย แมคควอรี่ผู้มีอนาคตสดใส ในวันที่เขาฉลอง คริสต์มาสปี 2010 กับครอบครัวที่อบอุ่นของ คนชนชั้นกลางระดับบนในย่าน Castle Hill และเตรียมที่จะฉลองวันเกิดครบรอบ 21 ปีใน

เผยว่า ในการเลือกตั้งเทศบาลเขตครั้งนี้มีผู้นอน หลับทับสิทธิจำ�นวนประมาณ 500,000 คนจาก ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ 4,776,599 คน หรือมากกว่าทุก ครัง้ โดยเทศบาลเขตทีม่ ผี ไู้ ม่มาลงคะแนนเสียง เลือกตัง้ มากทีส่ ดุ คือ Ashfield เกือบ 40%, ตาม ด้วย woollahra 29.4%, Central Darling Shire 29.2%, City of Sydney 28.9% และ North Sydney 28.5% สำ�หรับผู้ไม่มาลงคะแนนเสียง เลือกตั้งจะถูกสั่งปรับเป็นเงิน 55 เหรียญ ซึ่ง รวมกันเป็นเงินค่าปรับกว่า 27 ล้านทีเดียว นอกจากนั้นยังพบบัตรเสียมากมาย ทั้ง ทำ � บั ต รเสี ยโดยไม่ เ ข้ าใจวิ ธี ก ารกาบั ต รเลื อ ก ตั้ง และตั้งใจทำ�บัตรเสีย โดยมีเทศบาลเขต Canterbury ทำ�บัตรเสียมากทีส่ ดุ ในราว 20.8% ตามด้วยเทศบาล Parramatta 18.6%, Ashfield 17%, Burwood 16.7%,Campbelltown 16.5%, Camden ทำ�บัตรเสีย 16.2%, Strathfield ทำ� บัตรเสีย 14.58% และเทศบาล Hornsby ทำ� บัตรเสีย 14.3%

ยาเสพติดจำ�นวนอย่างน้อย 10,000 เม็ด ที่ตำ�รวจจับได้จากห้องแล็บของนักศึกษา ปีรุ่งขึ้น แต่วันนั้นเขาถูก ตำ�รวจเข้าจับ กุมพร้อ ม กับแฟนสาววัย 18 ปี โดยมีของกลางเป็น ยาอี 1,500 เม็ดและเงินสด 17,000 เหรียญ นาย Dorranni ต้องเปลี่ยนจากนักศึกษามาเป็น นักโทษ หากเขาประพฤติตวั ดีกม็ สี ทิ ธิท�ำ เรือ่ งขอ ปล่อยตัวเพื่อทันฉลองวันเกิดอายุ 25 ปี นาย Dorranni คือตัวอย่างของนักศึกษา ที่เริ่มต้นจากการผลิตยาเสพติดเพื่อเสพเองก่อน ขยายเป็นการค้า จนมีชื่อเสียงเข้าถึงหูตำ�รวจใน เดือนพฤษภาคม 2010 การเก็บหลักฐานมัดตัว เขาจึงเริ่มขึ้นนับจากนั้นมา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 40


รถบรรทุกชนรถบัสกลางสี่แยก เด็กนักเรียนวัย 8 ขวบเสียชีวิต 10 ก.ย. 2012 เด็กนักเรียนชายวัย 8 ขวบ ต้องเสียชีวิต และเด็กนักเรียนอีก 7 คนได้รับ บาดเจ็บโดยสองคนในจำ�นวนผู้บาดเจ็บอยู่ใน อาการสาหัส เมื่อรถบรรทุกประเภทหัวลากจูง ขนาดใหญ่ (prime mover) พุ่งเข้าชนรถบัสรับ ส่งนักเรียนที่ Hunter Valley อุบตั เิ หตุครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ที่ Singleton ในเวลา ประมาณ 15.50 น.เมื่อรถบัสรับส่งนักเรียนขับ มาตามเส้นทางปกติของถนน Church St. ซึ่ง เป็นถนนสายหลักในขณะขับผ่านสี่แยกตัดกับ ถนน Kelso St. รถบรรทุกได้ขบั ฝ่าเครือ่ งหมาย หยุด (STOP) พุ่งเข้าชนบริเวนด้านหน้ารถรับ ส่งนักเรียนแรงกระแทกทำ�ให้ดช. Harry Dunn วัย 8 ขวบนักเรียนชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียน St Catherine’s Catholic College ในย่าน Singleton กระเด็นออกจากหน้าต่างรถไปตกบนพื้นทาง เดินข้างทางเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ส่วนตัวรถรับส่งนักเรียนหมุน 90 องศา และไถลลื่นเข้าไปในถนน Kelso St. อีก 50 เมตรจึงจอดสงบนิ่ง นาย Peter Blinco ผู้อยู่อาศัยที่ถนน Kelso St. กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุเขาทำ�สวนอยู่ ที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านห่างจากจุดรถชน 100 เมตร เขาได้ยินเสียงรถชนดังลั่น จากนั้น

ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ระงมไปหมด เด็ก ๆ อยู่ ภายในรถที่เปิดประตูไม่ได้เนื่องจากประตูเป็น ระบบอัตโนมัติ จากนั้นจึงมีชาวบ้านมากมายวิ่ง มายังที่เกิดเหตุ หญิงคนหนึ่งบอกชื่อเพียง Marg กล่าว ว่า เธอเห็นชาวบ้านจำ�นวนหนึ่งถือผ้าขนหนู และขวดน้ำ�วิ่งไปเพื่อทำ�การปฐมพยาบาลเด็กที่ ได้รับบาดเจ็บ เธอได้ ยิ น เสี ย งคนขั บ รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น ร้องขอความช่วยเหลือ และปลอบให้เด็ก ๆ อย่าตื่นตระหนกและให้นั่งอยู่กับที่จนกว่าจะมี คนมาช่วย ในช่วงที่สับสนนี้ มีเด็กหญิงวัย 10 ขวบ คนหนึ่งซึ่งอยู่บนรถ และได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เกิดอาการช็อควิ่งหนีไปจากที่เกิดเหตุ ตำ�รวจ Hunter Valley จำ�นวนหนึ่งได้ออกตามหาเธอ ในที่สุดไปพบเธอวิ่งหน้าท่วมเลือดตรงไปยัง ถนน Bathurst St. จากนั้นเธอจึงถูกพากลับ มายังจุดเกิดเหตุทซี่ งึ่ มีมารดาและบิดาของเธอรอ อยู่ด้วยใจวิตกกังวล ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีรถพยาบาลและรถ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 12 คัน เฮลิคอปเตอร์กู้ ชีพจำ�นวน 3 ลำ� และรถตำ�รวจได้ทยอยมายัง ที่เกิดเหตุ

ตัดสินหนุ่มขับเฟอร์รารี

มีความผิดชนหญิงสองคน 11 ก.ย. 2012 นาย Salim Mehajer วัย 26 ปีผู้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นนักการเมือง ความ หวังที่จะเป็นส.ส.ในอานาคตของเขาอาจจะดับ ลง จากการพิจารณาคดีที่เขาขับรถเฟอร์รารี่พุ่ง ชนหญิงสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้เขาจะ ได้อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้มีประสบการณ์ทาง กฎหมายอย่างช่�ำ ชอง มาช่วยให้เขารอดพ้นจาก ความผิดก็ตาม ในการพิจารณาที่ศาลแพ่งรัฐน.ซ.ว.ในวัน นี้ ผูพ้ พิ ากษาพบว่านาย Mehajer มีความผิดฐาน ประมาทเลินเล่อจนทำ�ให้บคุ คลอืน่ ได้รบั บาดเจ็บ สาหัส จากอุบัติเหตุในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนาย Mehajer ได้ขับ รถเฟอร์รารีสีดา รุ่น 612 Scaglietti มูลค่ากว่า 500,000 เหรียญ มาตามถนน Boulevarde ย่าน Lidcombe ในตอนค่�ำ ของเดือนมกราคม เขาเกิด ขาดการควบคุมรถ ทำ�ให้พงุ่ เข้าชนสตรีสองคนที่ กำ�ลังยืนอยูห่ ลังรถยนต์ทจี่ อดข้างถนนอยูค่ นั หนึง่ ก่อนที่รถของเขาจะพุ่งเข้าชนกำ�แพงอิฐ อุบัติเหตุครั้งนั้นทำ�ให้สองแม่ลูกคือนาง Nhu Hua วัย 68 ปีและนาง Teyet La วัย 40 ปีตอ้ งนอนรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาล Westmead เป็นเวลาหนึ่งเดือนจากบาดแผลและกระดูกหัก นาย Mehajer ได้ว่าจ้างนาย Greg James อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตคณะกรรมการ ไต่สวนแห่งชาติทไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นนักกฎหมายระดับ

แถวหน้าของประเทศเป็นเนติบัณฑิตฝ่ายจำ�เลย ในการต่อสู้คดีขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุ ทำ�ให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรง ซึ่งมี โทษจำ� 9 เดือน และถูกยึดใบอนุญาตขับรถยนต์ อย่างน้อย 12 เดือน จากคำ�ให้การของตำ�รวจซึ่งเป็นผู้พูดกับ นาย Mehajer ในที่เกิดเหตุ เขาอ้างว่าผู้หญิงทั้ง สองก้าวเข้ามาขวางหน้ารถของเขาเพื่อต้องการ ถ่ายรูปแฟลชจากกล้องทำ�ให้ตาของเขาพร่ามัว และต่อมาเขาอ้างกับบริษัทประกันว่า เขายัง ได้เลี้ยวรถหลบรถที่สวนมา ทำ�ให้เขาเสียการ

รถรับส่งนักเรียนและหัวรถบรรทุกหลังเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุครั้งนี้มีเด็กนักเรียนสองคนอยู่ ในอาการสาหัส ถูกนำ�ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่ง โรงพยาบาล John Hunter ในเมืองนิวคาสเซิล คนหนึ่งคือด.ช. Jacob Simpson วัย 7 ขวบ และอีกคนหนึ่งคือดช. Luke Dunn วัย 7 ขวบ น้องชายของดช. Harry ผู้เสียชีวิต ส่วนเด็ก ที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากอีก 5 คนถูกนำ�ส่งโรง พยาบาล Singleton ส่วนนาย Daryl Taylor คนขับรถบัส วัย 54 ปี (สื่อมวลชนบางสำ�นักว่าอายุ 50 ปี) และนาย McCarthy คนขับรถบรรทุกวัย 34 ปี (สื่อมวลชนบางสำ�นักว่าอายุ 27 ปี) ได้รับบาด เจ็บจากการถูกกระจกรถบาดทีใ่ บหน้าและศีรษะ คนขับรถรับส่งนักเรียนถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล Singleton ส่วนคนขับรถบรรทุกถูกนำ�ส่งโรง พยาบาล Singleton Base

นาย Guy Guiana รั ก ษาการแทนผู้ บังคับการตำ�รวจภูมภิ าค Hunter Valley กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุ มีเด็กนักเรียนอยู่บนรถบัสจำ�นวน 8 คน อายุระหว่าง 6 ถึง 10 ปี เป็นนักเรียน จากโรงเรียน St Catherine’s Catholic College โดยมีดช. Harry ผู้ตายและด.ช. Luke น้องชาย นั่งอยู่ที่ด้านหน้ารถ สำ�หรับนาย Taylor ผู้ขับรถบัสผู้นี้ได้ทำ� หน้าที่ขับรถรับส่งเด็กนักเรียนมาเป็นเวลา 17 หรือ 18 ปี ถูกตรวจสอบพบว่าไม่ได้ทำ�ผิด กฎจราจรใด ๆ ส่วนนาย McCarthy ตำ�รวจ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จว่ า เขาหยุ ด รถที่ ป้ า ยบอกให้ ห ยุ ด หรื อไม่ ขณะนี้ ค นขั บ รถบรรทุ ก กำ � ลั ง อยู่ ใ น ระหว่างการสอบปากคำ�และรอผลตรวจสอบทาง นิติวิทยาศาสตร์ โดยยังไม่มีการตั้งข้อหาใด ๆ

ควบคุมรถ เนติบณ ั ฑิตฝ่ายจำ�เลยกล่าวแย้งว่า ไม่มคี น ขับรถคนใดที่คาดหวังว่าจะต้องเผชิญเหตุการณ์ ฉุกเฉินพร้อมกันสองสถาน และทีล่ กู ความของ เขาหักพวงมาลัยหลบก็เป็นสัญชาติญาณของคน ขับโดยทั่วไป ในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บกล่าวว่า ขณะ เกิดเหตุทงั้ สองอยูท่ ที่ า้ ยรถโตโยต้าของตน กำ�ลัง เอาของที่จับจ่ายมาใส่ท้ายรถ อย่างไรก็ตามผู้พิพากษา Brian Maloney กล่าวในระหว่างพิจารณาทีศ่ าลท้องถิน่ Burwood ในวันนี้ (11 กันยายน) ว่า “คนขับรถยนต์ที่มี ความระมัดระวัง” ควรที่จะลดความเร็ว และ เลี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย แทนที่จะเปลี่ยน เกียร์ แล้วเร่งเครื่องพุ่งเข้าชน

ผู้พิพากษากล่าวว่า ในเหตุการณ์ครั้งนี้ จำ�เลยไม่ได้แตะเบรค แต่กลับเปลี่ยนเกียร์และ เร่งเครื่อง ..นอกจากนั้นเขายังไร้เดียงสาต่อการ เชื่อมั่นในรถที่เขาขับอีกด้วย ผู้พิพากษาได้ตัดสินเขามีความผิดตามข้อ กล่าวหา โดยกำ�หนดให้เขากลับมาฟังคำ�ตัดสิน โทษในเดือนหน้า ในปี ที่ ผ่ า นมานาย Mehajer ประสบ ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเป็นส.ส.ของสภา รัฐน.ซ.ว.และในการเลือกตั้งส.ข.เมื่อวันที่ 8 กั น ยายนที่ ผ่ า นมา เขาได้ ล งสมั ค รเป็ น ส.ข. เทศบาลเขต Auburn ในนามผูส้ มัครอิสระ โดย ขณะนีก้ �ำ ลังรอลุน้ ผลการนับคะแนนพรีเฟอเรนซ์ ว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่

คนดังไชน่าทาวน์เปิดศึก

หุ้นเป็ดย่าง BBQ King

นาย Salim Mehajer

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 41

12 ก.ย. 2012 การฟ้องร้องคดีกันขึ้น ระหว่างสองผู้อาวุโสแห่งย่านไชน่าทาวน์ของ นครซิดนีย์ ซึ่งคนดังทั้งสองปรากฎเป็นข่าว ในสังคมตามหน้าสื่อมวลชนออสเตรเลียอย่าง ต่อเนื่อง ในฐานะเพื่อนรักอันยาวนานและหุ้น ในธุรกิจร้านขายเป็ดย่างชื่อดังของไชน่าทาวน์ เมือ่ ไม่นานมานีค้ วามสัมพันธ์ของเขาขาดสะบัน้ ลง อันเนือ่ งมาจากผลประโยชน์ไม่ลงตัว และ จบลงที่การขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด การฟ้องร้องเกิดขึ้นเมื่อนาย Robert Ho

วัย 70 ปีอดีตส.ข.เขตเทศบาล Sydney of City ในระหว่างปี 1999 ถึง 2003 ฟ้องนาย Philip Chau วัย 69 ปีเจ้าของธุรกิจในเครือ BBQ King ต่อความขัดแย้งในเรื่องภัตตาคาร BBQ King ที่ถนน Goulburn St. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นาย Ho ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลฎีกาว่า เมือ่ เขา ขายหุ้นกิจการร้านอาหารสองบริษัทให้กับนาย Chau เพื่อนรักเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาได้ตกลงขาย ตามมูลค่าหุ้นที่แท้จริง แต่มาทราบภายหลังว่า อ่านต่อหน้า 42


ห้าง Myer ขู่ปิดวันอาทิตย์ อ้างรับค่าแรง 200% ไม่ไหว ประชาธิปไตยเต็มใบแบบออสซี่ สวั ส ดี ค่ ะ ฉบั บ นี้ ดิ ฉั น ขอเอาเรื่องควันหลงจากการ เลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นของ รัฐนิวเซาท์เวลส์มาเล่าสู่กัน ฟัง ภาพนี้เป็นภาพคูหาลง คะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง พอร์ ท แมค ควอรี ป รากฎอยู่ ใ นหนั ง สื อ พิมพ์เดอะเดลีเทเลกร๊าฟฉบับ วันที่ 9 กันยายน หรือหนึ่ง วันหลังจากวันเลือกตั้งค่ะ ภาพนี้ออสซี่ชนเห็นแล้วไม่คิดอะไรมาก เพราะประชาธิปไตยของเขายังไม่มีการสวมสิทธิ ทัง้ ทีท่ �ำ ได้งา่ ยมาก เพราะเขาไม่มกี ารตรวจหลักฐานเพือ่ พิสจู น์ความเป็นบุคคล ไม่ตอ้ งดูใบขับขี่ ไม่ตอ้ งพิมพ์นวิ้ มือแถมไปลงคะแนนหน่วยเลือกตัง้ ไหนก็ได้ตามใจชอบ เพียงขอให้อยูใ่ นเขตเลือก ตั้งของตน ด้วยการเข้าไปบอกชื่อและนามสกุลเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยฯเท่านั้นค่ะ เมื่อพวกเขาไม่มีความคิดที่จะโกง ทำ�อย่างไรก็ไม่โกงค่ะ.... ผิดกับในบางประเทศแม้จะ หาวิธีป้องกันพิศดารอย่างไร คนมันจะโกงซะอย่างมันก็หาวิธีโกงจนได้ ภาพนี้ดิฉันเห็นแล้วทำ�ให้แก้มนุ่ม ๆ (ของดิฉัน) เกิดลักยิ้ม...ลองดูซิคะ.. คุณยายดูคุณตา ลงคะแนน ด้านขวาของภาพน่าจะเป็นคุณพ่อดูคุณลูกลงคะแนน.....เอ..การลงคะแนนเป็นความ ลับไม่ใช่หรือ? แล้วคุณผูห้ ญิงสวมเสือ้ สีลเิ บอรัล สวมกางเกงสีเลเบอร์ เธอเอาสัตว์เลีย้ งเข้ามาในคูหาเลือก ตั้งได้ด้วยหรือ? และท้ายสุด..เธอชื่อ “เจน” หรือเปล่าหนอ........ฮิ..ฮิ

ความชอกช้ำ�ของผู้จองหอง ภาพที่ ส องก็ อ ยู่ ใ นหนั ง สือพิมพ์เดอะเดลีเทเลกร๊าฟใน วันที่ 11 กันยายน หลังจากผล การเลือกตัง้ รัฐบาลท้องถิน่ เป็น รูปเป็นร่างขึ้นค่ะ ภาพที่เห็นเป็นภาพส.ว. ซาราห์ แฮนสัน-ยังมองส.ว. คริ ส ที น มิ ล์ น หั ว หน้ า พรรค กรีนส์ด้วยความเห็นใจ ดูหน้า ท่านหัวหน้าพรรคซิคะได้อารมณ์ห่อเหี่ยวม๊ากมาก ผิดกับเมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ครั้งนั้นเจ๊คริสทีนเธอหน้าบานเป็นกระด้ง แถมหน้าใสปิ๊งไร้ตีนกา ผิดกับครั้งนี้อย่างหน้ามือ เป็นหลังมือ เหตุที่เธอเหี่ยวลง ก็เพราะ ส.ข.ที่เคยได้รับเลือกตั้งในเขตเทศบาลซิดนีย์ซิตี้. วาเวอร์ลี, ไล คาร์ด, มาร์ริกวิล, วอลลาห์ร่า, เลนโคฟ, แอสฟิลด์ และเบอร์วูด รวมแล้วได้ 25 ที่นั่ง เลือก ตั้งหนนี้หดจู๋เหลือ 7 ที่นั่ง พรรคกรีนส์ที่เคยกร่างและจองหอง....ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเจี๋ยมเจี้ยม... แถมผู้นำ�พรรค เปลี่ยนมาสวมเสื้อสีเลเบอร์....เหมือนกับจะเอาใจและฝากบอกผ่านไปถึงเจ๊จูเลีย กิลลาร์ดให้รู้ ว่า “ตอนนี้คุณคือนายกฯตัวจริง...อย่างไงเสียก็อย่าตัดเดี๊ยนออกจาก How-to-vote card อีก นะ”............ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

13 ก.ย. 2012 ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ Myer กำ�ลังพิจารณาที่จะปิดสาขาหลายแห่งใน วันอาทิตย์ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระ อัตราค่าจ้างล่วงเวลาตามกฎหมายใหม่ 200% จากค่าจ้างปรกติได้ ทั้งนี้นาย Bernie Brooks ผู้อำ�นวยการ บริหารของห้าง Myer กล่าวว่า การนำ�เอาอัตรา ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ�ใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติ การจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Act) อาจ ทำ�ให้หา้ ง Myer จำ�นวนหนึง่ ไม่กอ่ ผลประโยชน์ ทางด้านเศรษฐกิจต่อการเปิดบริการในวันหยุด สุดสับดาห์และหลังเวลา 17.00 น. ภายใต้ พ รบ.การจ้ า งงานที่ เ ป็ น ธรรมกำ � หนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำ�ตาม

อัตราที่กำ�หนดภายในวันที่ 1 มีนาคม 2014 จะทำ�ให้ธุรกิจหลายแห่งที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานประสบปัญหา สำ�หรับสาขาของห้าง Myer จำ � นวนหนึ่ ง จะต้ อ งปิ ด บริ ก ารในวั น อาทิตย์ และบางสาขาอาจจะต้องลดชั่วโมงการ เปิดบริการลง เพราะไม่สามารถจ่ายค่าแรงเพิ่ม ขึ้น 200% ได้ นาย Brooks ตัดพ้อว่าออสเตรเลียได้มี ความพยายามผลักดันให้มีการจ่ายค่าแรงงานใน วันหยุดสุดสัปดาห์ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ ประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกพยายามทีจ่ ะยกเลิกระบบ ดังกล่าว เพราะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ และ สภาพความมั่นคงของการจ้างงาน เขากล่าวว่าการลดชัว่ โมงทำ�งานลงเท่า กับ

คนดังไชน่าทาวน์เปิดศึก

หุ้นเป็ดย่าง BBQ King

ต่อจากหน้า 41

เขาได้ถกู นาย Chau ปิดบังข้อมูลความจริงทำ�ให้ เขาขายหุ้นในราคาต่ำ�กว่าที่ควรจะได้รับมาก นาย Ho จากย่าน Davidson เป็นผูอ้ พยพ จากฮ่องกง และได้ชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางและ นับหน้าถือตาในสังคมชาวจีนในซิดนีย์ เขาได้ สมรสกับนาง Helen Sham Ho อดีตส.ส.รัฐ สภารัฐน.ซ.ว.ของพรรคริเบอรัล ผูไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นผู้ เกิดในประเทศจีนคนแรกทีไ่ ด้เป็นสมาชิกรัฐสภา ในออสเตรเลีย ผูซ้ งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยเสนอตัวต่อนาย John Howard นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ขอเป็น ข้าหลวงใหญ่ประจำ�ฮ่องกงคนสุดท้าย ก่อนที่ ฮ่องกงภายใต้การปกครองของอังกฤษจะถูกส่ง มอบคืนให้กับจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมานาย Ho ยังได้ชื่อว่ามี ส่วนในการช่วยชีวิตนาย Chau จากการที่เขา ถู ก แก๊ งคนร้ า ยลั ก พาตั วไปเรียกค่าไถ่เ ป็นเงิน 600,000 เหรียญในครั้งนั้นนาย Chau แห่งย่าน Dee Why ถูกคนร้ายกักขังเป็นเวลา 62 ชั่วโมง ไว้ที่ยูนิตสกปรกแห่งหนึ่งในย่าน Hurstville ที่ซึ่งเขาถูกซ้อม ทรมาน ปล่อยให้อดอาหาร ด้วยการให้อาหารและน้ำ�เพียงเล็กน้อย และไม่ อนุญาตให้เขาไปขับถ่ายในห้องน้ำ� ในการช่วยเหลือนาย Chau ครัง้ นัน้ นาย Ho รับอาสาจัดหาเงินค่าไถ่และเป็นผู้นำ�ไปให้ แก๊งคนร้ายที่ Transport Workers Club ในย่าน Chippendale ตามนัดหมายโดยมีตำ�รวจหน่วย ปฏิบัติการพิเศษติดตามทุกฝีก้าว และสามารถ บุกเข้าช่วยนาย Chau ได้ในที่สุด

คนร้ายที่ร่วมลักพาตัวครั้งนี้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชื้อสายจีนห้าคน อายุระหว่าง 18 ถึง 21 ปี ต่อมาสามคนในจำ�นวนนีถ้ กู ศาลตัดสิน จำ�คุกระหว่าง 6 ปีถึง 10 ปี 6 เดือน หลังจากกิจการ BBQ King เปิดขายได้ 8 ปี นาย Ho ได้เข้าซื้อกิจการจากเจ้าของดั้งเดิม และขยายเป็นภัตตาคาร ต่อมานาย Chau และ Agnes ภรรยาของเขาได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วน ในปี 2004 และ 2005 บริษัทของนาย Chau ได้เปิดร้านอาหารของตนเองอีก 2 แห่ง โดยใช้ชื่อว่า BBQ King Express ขายอาหารเท คอะเวย์ที่ Australia Square บนถนน George St. แห่งหนึง่ และทีฟ่ ดู๊ คอร์ตของ Westpac Place ที่ถนน Kent St.อีกแห่งหนึ่ง กิจการทั้งสองทำ� กำ�ไรอย่างดี นาย Ho อ้างว่านักบัญชีของ BBQ King และบริษัทของนาย Chau ได้บ่ายเบี่ยงคำ�ขอ ของเขาในการขอดูตัวเลขการดำ�เนินกิจการและ กำ�ไรของภัตตาคารมาตลอด แต่นาย Chau และภรรยาได้ปฏิเสธข้อ อ้างของนาย Ho และยืนยันว่านาย Ho ได้รับ เงินค่าหุ้นอย่างเป็นธรรม และเขาได้ดูตัวเลขผล ประกอบการตลอดเวลาในช่วงซื้อขาย ในวันที่ 31 สิงหาคม ผู้พิพากษา Ashley Black ได้มคี �ำ สัง่ ให้บริษทั ทัง้ สามของนาย Chau จะต้องยื่นรายการบัญชีทางการเงินให้กับนาย Ho โดยมีนาย Richard Arnold ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ

นาย Robert Ho

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 42


เป็นการลดการจ้างงานลงด้วย การปลดพนักงาน ประจำ�จะเกิดขึน้ แล้วเปลีย่ นไปจ้างพนักงานราย วัน ทีเ่ ป็นนักศึกษาและนักเรียนแทน เพือ่ รับมือ กับอัตราค่าจ้าง 200% นาย Brooks กล่าวว่า กิจการค้าปลีกใน อนาคตจะประสบปัญหาของความอยู่รอด อัน เนือ่ งมาจากต้องเผชิญกับการขายสินค้าออนไลน์, ผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายตามอำ�นาจการ ซื้อที่น้อยลง และยังต้องเผชิญกับค่าแรงที่สูงขึ้น เขากล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาค่าแรงงานได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ถึง 6 และคาดว่าจะอยู่ใน

อัตราเดียวกันในอีก 12 เดือนข้างหน้า เมื่อ มาเจออัตราค่าแรง 200% จะทำ�ให้ออสเตรเลีย กลายประเทศที่ด้อยความสมารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับโลกภายนอก Myer เปิดเผยว่าในปีทผี่ า่ นมาบริษทั มียอด กำ�ไรสุทธิ 139.4 ล้านเหรียญ ลดลงจากปีก่อน 12.7%โดยมียอดขาย 3.1 พันล้านเหรียญ หรือ ลดลงจากปีก่อนเพียง 1.3% ซึ่งแสดงให้เห็น ว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้น อย่างมาก

ชาวมุสลิมประท้วงมะกัน ในซิดนีย์เกิดจลาจลเล็กๆ

นักบัญชีเจอจำ�คุก 18 ปี คดี “ฆาตกรรมลอตเตอรี่” การประท้วงในซิดนีย์

นาย Peter Joseph Kelly 14 ก.ย. 2012 ศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ตดั สิน คดีนักบัญชีสังหารหญิงชราผู้ถูกลอตเตอรี่ 5 ล้ า นเหรี ย ญหรื อ ที่ เ คยรู้ จั ก กั นในคดี “Lotto Murder” โดยมีนาย Peter Joseph Kelly วัย 54 ปีแห่ง Central Coast เป็นจำ�เลยในคดีนี้ ถูก ตัดสินจำ�คุกเป็นเวลาอย่างน้อย 13 ปี 6 เดือน ในวันนี้ (14 กันยายน) ขณะเกิดเหตุนาย Kelly ทำ�หน้าที่เป็นนัก บัญชีให้กับนาง Maria Lou Devrell และสามี ของเธอมาเป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่เขาจะสังหาร นาง Devrell ในวันที่ 28 มีนาคม 2011 ด้วย การใช้ฆ้อนยางหุ้มด้วยพลาสติกใสสำ�หรับห่อ อาหารทุบจนเสียชีวิต ในระหว่ า งพิ จ ารณาคดี ศ าลได้ รั บ ฟั ง ว่ า นาย David Devrell สามีของผูต้ ายได้ขอให้นาย Kelly เป็นผู้จัดการเงินและบริหารเงินจำ�นวน 5 ล้านเหรียญที่พวกเขาถูกลอตเตอรี่ OZ Lotto ในปี 1999 แต่ น าย Kelly เริ่ ม หั ว เสี ย เมื่ อ พบว่ า นาง Devrell ใช้เงินอย่างมือเติบไปกับสิ่งไร้ ประโยชน์รวมถึงการเล่นการพนัน การถกเถียง กันรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อนาย Kelly ต่อว่านายจ้าง ว่าเธอใช้เงินหมดเร็วกว่าแผนการจัดสรรเงินของ เขา และที่เขารับไม่ได้ก็คือการใช้จ่ายเงินไปกับ เรื่องไร้สาระ อัยการฝ่ายโจทก์อ้างว่า จำ�เลยตัดสินใจ สังหารเหยื่อเพราะการตัดสินใจลงทุนของเขา ทำ�ให้เงินที่ถูกลอตเตอรี่ครึ่งหนึ่งอยู่ในสภาพ ความเสีย่ ง แต่เนติบณ ั ฑิตของฝ่ายจำ�เลยแย้งกลับ ว่าลูกความของเขาใช้ความรุนแรงโต้ตอบ อัน เนื่องมาจากแรงบันดาลโทสะหลังจากถูกนาง Devrell ทำ�ร้ายทุบตีก่อน ศาลได้รบั ฟังว่า นาย Kelly ได้ใช้ฆอ้ นยาง ทุบที่ศีรษะของนาง Devrell และทุบที่ร่างกาย อีกสองสามครั้งเมื่อเธอกรีดร้องขอความช่วย เหลือ ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใช้มือปิดปากเธอ ให้หยุดส่งเสียง การปิดปากปิดจมูกนีเ้ องทีท่ �ำ ให้ นาง Devrell ขาดลมหายใจและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ ศพของนาง Devrell ถูกพบโดยบุตรสาว นอนเสียชีวติ อยูใ่ นสระว่ายน้�ำ ด้านนอกบ้านของ ผูต้ ายในเมือง Tamworth ในสภาพมีโลหิตไหล ซึมจากศีรษะ ผู้พิพากษา Robert Allan Hulme ได้ปฎิ เสธข้ออ้างของจำ�เลยที่ว่า เขาไม่ได้ตั้งใจฆ่านาง

Devrell แต่ต้องการตีให้เธอสลบ เมื่อฟื้นขึ้น มาเธอจะได้ลืมเรื่องในอดีต และเริ่มต้นกลับมา เป็นคนเดิมที่เป็นคนมีเหตุผลเหมือนก่อนที่เธอ ถูกลอตเตอรี่ ผู้พิพากษา Hulme กล่าวว่า หลังจากที่ จำ�เลยตีศีรษะผู้ตายเขาไม่ได้อยู่รอเธอจนฟื้นขึ้น มา แต่กลับทำ�การอำ�พรางศพให้ดูเหมือนว่า เธอถูกขโมยขึน้ บ้าน และมีการฆาตกรรมเกิดขึน้ เมื่อแผนการขโมยเกิดความผิดพลาด อีกทั้งเขาเลือกอาวุธและหุ้มห่อมันด้วย พลาสติดใส เพือ่ หวังทีจ่ ะหลีกเลีย่ งหลักฐานทีจ่ ะ สาวมาถึงตัวเขา การกระทำ�ดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นถึง ระดับแห่งความเลือดเย็นในการสังหารและมีการ ไตร่ตรองไว้ก่อน หลังจากนาง Devrell เสียชีวิตได้ 3 วัน ตำ � รวจได้ ต ามไปพบนาย Kelly อยู่ ภ ายใน รถยนต์ ที่ เ ขาเช่ า ขั บ มาจอดอยู่ ต รงจุ ด ชมวิ ว ที่ Central Coast พบเครื่องยนต์รถยังติดอยู่ ภายในรถเต็มไปด้วยก๊าซคอร์บอนไดออกไซค์ ที่เขาต่อสายยางจากท่อไอเสียเข้ามา เขาถูกตั้งข้อหาฆ่านาง Devrell ในวันที่ 10 เมษายน 2011 และยอมรับสารภาพผิดใน อีก 6 เดือนต่อมา ผู้พิพากษา Hulme ได้ตัดสินจำ�คุกนาย Kelly สูงสุดเป็นเวลา 18 ปี แต่ได้ให้สิทธิทำ� เรื่องขอปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บนหลังจากจำ�คุก ไปแล้ว 13 ปี 6 เดือนหรือในเดือนตุลาคม 2024

เด็กถือป้ายประท้วงที่ถูกเผยแพร่ ในเครือข่ายทางสังคม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 43

15 ก.ย. 2012 ได้เกิดเหตุจลาจลขึ้นใน ใจกลางนครซิดนียเ์ มือ่ กลุม่ ผูป้ ระท้วงชาวมุสลิม ที่โกรธแค้นได้ปะทะกับตำ�รวจทำ�ให้มีผู้ได้รับ บาดเจ็บกว่าสิบคน ในวันนี้ (15 กันยายน) ชาวมุสลิมจำ�นวน กว่า 1,000 คนมาร่วมตัวกันในซิดนีย์เพื่อร่วม แสดงพลังต่อต้านสหรัฐอเมริกา มูลเหตุเกิด จากวิดีโอเผยแพร่ผ่าน YouTube ในเชิงเสียดสี ศาสนาอิสลามและหมิ่นประมาทโดยผ่านหุ่น ของ Mohammed (พระมูฮมั หมัดผูก้ อ่ ตัง้ ศาสนา อิสลาม) การประท้วงในซิดนีย์เป็นผลต่อเนื่องมา จากการประท้วงต่อต้านสหรัฐของชาวมุสลิมทัว่ โลกทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน ที่รวมถึง การสังหารนาย Chris Stevens เอกอัครราชทูต สหรัฐและเจ้าหน้าที่สหรัฐอีก 3 คนในประเทศ ลิเบียเมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา การชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดรถติดเมื่อ กลุ่มผู้ประท้วงมารวมตัวกันที่ Town Hall ใน ตอนเที่ยงก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสถานกงสุล สหรัฐที่ Martin Place จากนั้นจึงเคลื่อนขบวน ไปยัง Hyde Park ผู้ประท้วงหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงและ เด็กต่างถือป้ายมีข้อความเช่น “การตายของเรา คือสวรรค์ การตายของพวกท่านคือนรก” และ “ตัดหัวทุกคนที่ดูหมิ่นอิสลาม” เป็นต้น ภาพที่ทำ�เอาหลายคนช็อกก็คือภาพเด็ก ชายคนหนึง่ ชูปา้ ยอยูท่ ี่ Hyde Park มีขอ้ ความว่า “ตัดหัวทุกคนที่หมิ่นประมาทหุ่น” ซึ่ง หมายถึงพระมูฮัมหมัดที่ปรากฎใน YouTube ภาพนี้ถูกนำ�ไปเผยแพร่ในเครือข่ายสังคม ที่ Hyde Park นีเ้ องการประท้วงเริม่ คุกรุน่ ไปด้วยอารมณ์โกรธแค้น ผูป้ ระท้วงทุบตีรถยนต์ ที่จอดอยู่ข้างทาง และก่อเหตุรุนแรงเมื่อกลุ่มผู้ ชุมนุมวัยรุน่ เริม่ เอาขวดน้�ำ และท่อนไม้ขว้างปา เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ตำ�รวจที่อยู่ในแนวหน้ากว่าร้อยนายและ สุนัขตำ�รวจกว่าสิบตัว ต้องโต้ตอบด้วยการใช้ส เปย์พริกหยวกพ่นใส่ในขณะทีผ่ ปู้ ระท้วงพยายาม จะใช้แรงคลื่นมนุษย์พังกำ�แพงกั้นของตำ�รวจ ผลของการปะทะกันทำ�ให้มีผู้ได้รับบาด เจ็บประมาณ 10 กว่าคน ในจำ�นวนนั้นเป็นเจ้า หน้าที่ตำ�รวจ 6 นาย โดยตำ�รวจสองนายถึงกับ ต้องถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล ตำ � รวจได้ จั บ กุ ม ผู้ ป ระท้ ว งที่ ก่ อ ความ รุนแรง 8 คนโดยมีชาย 1 คนถูกตำ�รวจตาม ไปจับกุมในตอนเย็นของวันนั้นในข้อหาทำ�ร้าย สุนัขตำ�รวจ การจลาจลเกิดขึ้นอีกครั้งในเวลา 16.30 น.เมื่อตำ�รวจปราบปรามจลาจลปะทะกับกลุ่มผู้ ประท้วงที่พยายามเคลื่อนตัวจาก Hyde Park ไปยัง Martin Place ส่งผลให้ถนนรอบบริเวณ นั้นที่รวมถึงถนน George St., ถนน William St.,ถนน Castlereagh St. และถนน Market

St. ต้องปิดห้ามรถวิ่งผ่าน เหตุการณ์น่าหวาดเสียวเหตุการณ์หนึ่ง ได้เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งตระโกนใส่ผู้ประท้วง ว่า “ไอ้พวกหน้าไม่อาย พวกคุณได้ใช้ศาสนา บังหน้าเพื่อการฆาตรกรรม” แต่ก่อนที่จะมีเหตุ ร้ายแรงเกิดขึ้น ตำ�รวจได้เข้าไปลากตัวชายคน นั้นไปอยู่ในที่ปลอดภัย นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีได้ออก มาประฌามเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ว่า “การประท้วงด้วยความรุนแรงเป็นสิง่ ยอมรับไม่ ได้ ไม่ว่าในวันนี้ หรือวันไหน” ทางด้านนาย Barry O’Farrell นายกรัฐ มนตรีรัฐน.ซ.ว.ออกมาขู่ว่าผู้ที่ก่อเหตุใช้ความ รุนแรงจะได้รับการลงโทษ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ถือเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้ เขากล่าวว่าสิทธิในการชุมนุมประท้วงจะ ต้องมีความรับผิดชอบอย่างเสมอภาค และเป็น ไปอย่ า งสั น ติ แ ละภายใต้ ก รอบของกฎหมาย แต่ความรับผิดชอบดังกล่าวได้ถูกละเลยในการ ประท้วงครั้งนี้ ทางด้านนาย Mike Gallacher ร.มต.ทบวง ตำ�รวจได้ออกมาชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ ตำ�รวจว่าสามารถรับมือกับผู้ประท้วงที่ใช้ความ รุนแรงได้อย่างสุขุมและเด็ดเดี่ยว ทางด้านกลุ่มผู้จัดการประท้วงซึ่งใช้เครือ ข่ า ยทางสั ง คมชั ก ชวนชาวมุ ส ลิ ม ให้ ม าร่ ว ม ประท้วงที่ Town Hall กล่าวว่า การประท้วง ของพวกเขาได้วางแผนให้เป็นการประท้วงอย่าง สันติวิธี มีการหยุดคุกเข่าสวดมนต์ในระหว่าง การปราศรัยแต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุจากคน บางกลุ่ม กลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว งยอมรั บ ว่ า การจั ด การ ประท้วงไม่ได้ทำ�ตามกรอบของกฎหมาย ที่จะ ต้องแจ้งให้เทศบาล Sydney City ทราบล่วง หน้า เนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงไม่คุ้นเคยกับกฎ ระเบียบในเรื่องของการประท้วงในประเทศนี้ ผู้นำ�ชุมชนมูสลิมรายหนึ่งกล่าวว่า ผู้วาง แผนให้เกิดการชุมนุมครัง้ นีเ้ ป็นกลุม่ เคลือ่ นไหว ทางการเมืองในนาม Hizb ut-Tahrir โดยได้ รับความร่วมมือจากกลุ่มหัวรุนแรง Wahhabist ซึ่งมีศูนย์รับสมาชิกในย่าน Auburn, Lakemba และ Belmore นาย Karanda Seyit ผู้ก่อตั้ง Forum on Australia’s Islamic Relations กล่าวว่า เขาได้ รับข้อความชักชวนให้ร่วมเดินขบวนเช่นกันแต่ ไม่ได้เข้าร่วม ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ โี่ อน อ่อนต่อคำ�ชักชวนโดยผ่านเครือข่ายทางสังคม และความโกรธแค้นต่อภาพยนตร์ตอ่ ต้านศาสนา อิสลาม “Innocence of Muslims” ความยาว 14 นาทีที่ถูกเผยแพร่ใน YouTube นาย Seyit กล่าวว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไป ไม่ต้องการเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง แต่อย่างใด


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 591 : Sep 19- Oct 2, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 591  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you