Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๘ : วันที่ ๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012

สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล เจริ ญ พระพุท ธมนต์ บริษ ัทการบินไทย วันที่ 7 ส.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ทรง เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลเจริญ พระพุทธมนต์ ประจำ�ปี 2555 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ บริษัท ตลอดจนเป็นขวัญ กำ�ลังใจแก่พนักงาน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติ คุณ แก่พนักงานและโครงการทีท่ �ำ ประโยชน์แก่สงั คมและ ต่อบริษัทการบิน ไทย จำ�กัด (มหาชน) และพระราชทาน ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี

ฮีโร่ไทยคนแรก “ลอนดอน เกมส์” อ่านต่อหน้า 12

โรงเรี ย นใต้ บ ้ า นกู ว ิ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ถ ู ก เผา หนูนอ้ ยวิงวอนทัง้ น้�ำ ตา อย่าเผาโรงเรียนหนูอีก อ่านต่อหน้า 12


แมคควอรีมหาวิทยาลัยใหม่ ที่ดีที่สุดในออสเตรเลียและ ยังติดอันดับที่ 16 ของโลก มหาวิทยาลัยแมคควอรี ในนครซิดนีย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยผู้ประสบความ เป็นเลิศทางวิชาการ เลือกที่จะเข้าศึกษา กับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากนายจ้างทั่ว โลกในด้านคุณภาพการศึกษาและวิธีการเรียน การสอนที่เข้าใกล้กับโลกแห่งความเป็นจริง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแมคควอรีได้รับ การยืนยันในระดับโลกถึงความเป็นเลิศทางการ ศึกษา จากการจัดอันดับของสำ�นักจัดอันดับการ ศึกษาสองราย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ มีอายุต่ำ�กว่า 50 ปี คือ QS และ Times Higher Education ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย แมคควอรี เป็นมหา วิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย โดย QS จัดให้ มหาวิทยาลัย แมคควอรีอยู่ในอันดับที่ 16 ของ โลก ในขณะที่ Times จัดอยู่ในอันดับที่ 33 ของโลก นอกจากนัน้ Times ยังจัดมหาวิทยาลัย แมคควอรีในอันดับสองของโลกในด้าน “ความ ผสมผสานของนัก ศึกษานานาชาติ” แม้วา่ การจัดอันดับจะใช้วธิ กี ารแตกต่างกัน

แต่ทั้งสองสำ�นักได้ยอมรับ มหาวิทยาลัยแมค ควอรี เป็นผู้นำ�การศึกษาสมัยใหม่ของชาติใน ด้านการวิจัย, การเรียนการสอน, การประดิษฐ์ คิดค้น และการจ้างงานภายหลังสำ�เร็จการศึกษา นาย Andrew Oswald อาจารย์แลกเปลีย่ น ที่สถาบัน IZA Institute กล่าวว่า “ผลการจัด อันดับครัง้ นีน้ า่ สนใจยิง่ เพราะพวกเขาได้ยกย่อง มหาวิทยาลัยเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แห่งอนาคตทีเดียว” มหาวิทยาลัยแมคควอรีได้รับการยกย่อง จากนานา ชาติแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์อันสั้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมหาวิทยาลัย ได้ทุ่มทุน ไปกับความเป็นเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัย ยังลงทุนขนาดหนักในด้านของสิง่ อำ�นายสะดวก และสาธารณูปโภค, การก่อสร้างโรงพยาบาลทีม่ ี เทคโนโลยีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ของประเทศ และมีหอ้ ง สมุดทีเ่ ป็นทีส่ ดุ แห่งการพัฒนาด้วยระบบการจัด เก็บเชิงจักรยนต์และและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ แห่งเดียวในซีกโลกใต้

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แมคควอรีเป็นหนึ่งในอาคารต่าง ๆ ที่เปิดแสดงต่อสาธารณชนในวัน University’s Open Day วันเสาร์ที่ 8 กันยายนนี้

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 2


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ที่ทันสมัยของออสเตรเลีย

วันเปิดชมมหาวิทยาลัย 2555 วันเสาร์ท่ี 8 กันยายน เวลา 10:00 น. - 16:00 น. คุณลองมาค้นหาด้วยตัวคุณเองว่า ด้วยเหตุผลอะไรเราจึงเป็นมหาวิทยาลัย อันดับหนึ่งที่ทันสมัยของออสเตรเลีย และได้รับการยอมรับด้านผลงานวิจัย การสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ ว่ามีความโดดเด่นในสายตานานาประเทศ รวมถึงการจ้างงานที่ดีเมื่อเรียนจบ วางแผนวันของคุณที่ goto.mq/thaiopen

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรก และฉบับเดียวในออสเตรเลีย ทีจ่ �ำ หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์... www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทกุ สองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็น ศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย... อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรือ่ งราวหลากหลายโดยไม้ ซีกขีด หน้า ๒๗.......ธรรมะ หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทยออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทย วิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au ไทย-ออส ได้บันทึกเหตุการต่าง ๆ ของไทยและ ออสเตรเลียมา 22 ปี ต้องการอ่านย้อนหลังได้ที่ หอสมุดแห่งชาติของไทย และหอสมุดแห่งชาติ ออสเตรเลียและหอสมุดรัฐนิวเซาท์เวลส์.........@ เหตุการณ์รอบโลก......มีรายงานว่า ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ลงนามในเอกสารลับฉบับ หนึ่ง ซึ่งอนุมัติให้สหรัฐยื่นมือช่วยเหลือฝ่ายกบฏซีเรียที่กำ�ลังต่อสู้เพื่อล้มล้างระบอบประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด..........สถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีและซีเอ็นเอ็น รายงานโดยไม่เปิดเผยแหล่งข่าว ว่า คำ�สั่งดังกล่าวถูกระบุอยู่ใน “คำ�วินิจฉัย” ซึ่งเป็นกลไกในการอนุมัติปฏิบัติการลับของหน่วย สืบราชการลับกลางสหรัฐ (ซีไอเอ) ส่วนเจ้าหน้าที่ทำ�เนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับ รายงานชิน้ นี้ แต่กไ็ ม่บอกปัดแนวคิดทีว่ า่ วอชิงตันอาจจะเผยข้อมูลข่าวกรองเพือ่ สนับสนุนกองกบฏ ซีเรียมากกว่าที่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหรัฐยอมรับว่า ได้มอบความ

นายสรจักร เกษมสุวรรณ ประธานบอร์ดบริษัท อสมท.จำ�กัด (มหาชน)นำ�คณะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ และร้านอาหารไทยย่านไทยทาวน์ เพื่อโปรโมตทีวีช่อง MCOT English ทีวีช่องภาษาอังกฤษของ อสมท.ที่จะมีรายการเกี่ยวกับอาหารไทย ท่องเที่ยวไทย และวัฒนธรรมไทย ครบถ้วน โดยจะขอความร่วมมือจากร้านอาหารไทยในการประชาสัมพันธ์ช่องดังกล่าวบนโทรทัศน์ของร้านต่างๆ

ชาวซิดนีย์มาร่วมงานอุปสมบทสามเณรจอร์จ จากวัดแอนนันเดล ท่านเป็นชาวออสเตรเลียที่มีจิตศรัทธา ในพุทธศานา บวชเป็นสามเณรมา 2 ปี ปฏิบัติดีปฏิบัติงามออกบิณฑบาตทุกวันมิได้ขาด ทำ�พิธีบวชที่วัดป่า

ช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสือ่ สารแก่ฝา่ ยกบฏซีเรียจริง แต่ไม่ได้จดั ส่งอาวุธให้ พร้อมเตือนว่า การเสริมกำ�ลังอาวุธเข้าไปในวิกฤตการณ์ซีเรียจะไม่เป็นผลดี.............@ นายโคฟี อันนัน ประกาศ ถอนตัวจากการเป็นทูตพิเศษสหประชาชาติแก้ไขวิกฤติซีเรีย บ่นอุบแผนสันติภาพที่เขาเสนอเมื่อ เดือน เม.ย.ไม่ได้รับความสนับสนุน แถมยังเกิดความแตกแยกในเหล่าชาติมหาอำ�นาจ แต่สหรัฐ ก็ไม่วายออกมากล่าวโทษรัสเซียและจีนอยู่เหมือนเดิมว่าเป็นต้นตอของปัญหา ส่วนมอสโก ตำ�หนิ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติรายนีว้ า่ ด่วนถอดใจง่ายเกินไป.............@ เมือ่ วันที่ 2 ก.ค. ฮ่องกงต้อง เผชิญกับภาวะหมอกมลพิษครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ โดยรุนแรงกว่าปี 1999 ขณะทีท่ างการฮ่องกงต้องเตือน ประชาชนให้หลีกเลีย่ งหมอกมลพิษ และควรอยูแ่ ต่ในบ้าน โดยเฉพาะผูท้ มี่ ปี ญ ั หาทางระบบทางเดิน หายใจ ผู้สูงอายุ และเด็กๆ..........หมอกพิษดังกล่าวทำ�ให้ท้องฟ้าฮ่องกงถูกปกคลุมด้วยหมอกหนา จนกลายเป็นสีเทา แม้ว่าอากาศจะดีและมีแสงแดดจ้า โดยหมอกดังกล่าวกระทบหนักในบริเวณเขต ตอนกลางของย่านการค้าฮ่องกง ซึ่งมีบริษัทข้ามชาติและบริษัทแบรนด์สินค้าหรูดังตั้งอยู่ ขณะที่ นักต่อสู้ปัญหามลพิษได้ตำ�หนิภาวะหมอกพิษนี้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีโรงงานปล่อยควันพิษ เป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี หลังจากผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยฮ่องกงชี้ว่า ภาวะมลพิษของฮ่องกงทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำ�นวน กว่า 3,000 คนต่อปี.............@ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประเมินว่า ขณะนี้ชาวเกาหลีเหนือ ที่ประสบภัยน้ำ�ท่วมกำ�ลังต้องการน้ำ�ดื่มสะอาด เพื่อป้องกันโรคระบาด โดยเจ้าหน้าที่ยูเอ็นในกรุง เปียงยาง เปิดเผยว่า ชาวเกาหลีเหนือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังจากเข้าไปเยี่ยมพื้นที่ ประสบภัยเพื่อประเมินความเสียหาย...........หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรบรรเทาทุกข์ ที่ได้เข้าถึงพื้นที่น้ำ�ท่วมในเกาหลีเหนือ รายงานการประเมินผลกระทบจากน้ำ�ท่วมในเกาหลีเหนือ ว่า ขณะนี้ประชาชนกว่า 50,000 ครอบครัวในเกาหลีเหนือกำ�ลังต้องการน้ำ�ดื่มสะอาด เนื่องจากน้ำ� ในบ่อน้ำ�ใช้มีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องร่วงระบาด ขณะที่สถานีปั๊มน้ำ�ได้ รับความเสียหาย...........ยูนิเซฟเร่งส่งยาเม็ดทำ�ความสะอาดน้ำ� 10 ล้านเม็ด พร้อมอุป กรณ์อื่นๆ ที่ จำ�เป็นให้เกาหลีเหนือแล้ว และกำ�ลังต้องการยาและสายหยอดน้ำ�เกลืออย่างเร่งด่วน ขณะที่องค์การ กาชาดสากลเผยว่า ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ โฆษกยูเอ็นกล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ร้องขอให้ยูเอ็นส่งความช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ อาหาร และเชื้อเพลิง...........ยูเอ็นเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนที่แล้วว่า กว่า 2 ใน 3 ของประชากร 24 ล้านคน ตกอยูใ่ นสภาพขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง และเกาหลีเหนือยังจำ�เป็นต้องพึง่ พาความช่วยเหลือจาก นานาชาติ เนือ่ งจากไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน..............@ ชาวอินเดียหลายร้อยล้านคนต้องใช้ชวี ติ ช่วงกลางคืนอย่างยากลำ�บาก หลังเกิดกระแสไฟฟ้าดับไปทัว่ เขตภาคเหนือและตะวันออกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 คาดว่าประชาชนราว 600 ล้านคน หรือกว่าครึ่ง ประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้ หลังเครือข่ายกระแสไฟฟ้าใน 3 ภูมิภาคเกิดล่มกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยภาคเหนือล่มติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แล้ว ส่งผลให้ระบบขนส่งสาธารณะกลายเป็นอัมพาต โรง พยาบาล สถานที่ราชการต้องใช้ไฟฟ้าสำ�รอง ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของไฟดับ ครั้งนี้ นายสุชิล กุมาร์ ชินเด รัฐมนตรีพลังงานอินเดีย ได้กล่าวแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ว่า เขา ขอร้องให้รัฐที่ใช้ไฟเกินโควตาลดการใช้ไฟฟ้าลงโดยเร็ว และเตรียมลงโทษรัฐที่ฝ่าฝืนโดยการถอด ออกจากระบบการใช้ไฟฟ้าของประเทศ.............@ ทาลิบัน ปากีสถาน ขู่โจมตีพม่าเพื่อแก้แค้นเหตุ รุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา จนกว่าปากีสถานจะระงับทุกความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่า และปิด สถานทูตพม่าในกรุงอิสลามาบัด โดยกลุม่ เตห์รคิ -อี-ทาลิบนั (TTP) ออกคำ�แถลงฉบับหนึง่ พยายาม ที่จะแสดงตัวเองเป็นผู้คุ้มครองชาวมุสลิมทั้งหญิงและชายในพม่า โดยกล่าวว่า “เราจะแก้แค้นให้ เลือดของคุณ” ............@ หลังจากปิดปากเงียบอยู่นานถึง 30 ปี ในที่สุดอดีตหัวหน้าแพทย์ประจำ� ทัพนักกีฬาโอลิมปิกแดนมังกรก็ออกมายอมรับว่า ได้ทดลองใช้ยากระตุน้ ต้องห้ามกับนักกีฬาจีน ซึง่ เป็นการเดินตามก้นมะกันกับหมีขาว แล้วในที่สุดก็พบว่าถูกหลอกทั้งเพ เพราะได้ผลจำ�กัด........... ดร.เฉิน จังเหา เคยเป็นหัวหน้าแพทย์ของนักกีฬาจีนชุดโอลิมปิกทีน่ ครลอสแองเจลิส (2527) ทีก่ รุง โซล (2531) และที่นครบาร์เซโลนา (2535) โดยถึงแม้ปลดเกษียณมานานแล้ว แต่ปัจจุบันก็ยังคง เป็นผู้อาวุโสในหมู่ผู้มีชื่อเสียงในวงการกีฬาของจีนอยู่............@ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 4


พระภิกษุ จอร์จ จากวัดแอนนันเดล เป็นชาวออสเตรเลียที่มีจิตศรัทธาในพุทธศานา ถ่ายรูปกับโยมบิดามารดา

เหตุการณ์ทั่วไทย.........นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำ�ฝ่าย ค้านฯ กล่าวว่า การเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการรวบรวม ข้อมูล เพราะสมัยประชุมเปิดจนถึงเดือนธันวาคม และยังมีเรื่องที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงทั้ง พ.ร.บ.งบ ประมาณ และการแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีดว้ ย จึงเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรจะรอให้ทงั้ สองเรื่องนี้จบก่อน แต่ขณะนี้ก็รวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ ส่วนกรณีที่ผลสำ�รวจความเห็นประชาชน ออกมาว่า ไม่อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ตนเห็นว่าอาจเป็นเพราะเพิ่งเปิดสภา ทำ�ให้สาธารณชนยังไม่รบั ทราบข้อมูลทัง้ หมด ซึง่ ความจริงการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่สงิ่ ทีน่ า่ กลัว แต่เป็นระบบตรวจสอบที่จะทำ�ให้สภาได้นำ�เสนอข้อมูลความจริง ทั้งกับรัฐบาลและสาธารณชนได้ จึงไม่มีอะไรต้องวิตกกังวล ส่วนที่พรรคเพื่อไทยขู่ว่าจะมีการอภิปรายกับตนนั้น เป็นการแสดงให้ เห็นว่าไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง และไม่ทำ�ให้กระบวนการของสภาเป็นอย่างที่ควรจะเป็น จึงอยาก ให้มองว่ากระบวนการของสภาเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม แต่ถ้ามีการใช้เวทีสภาผิดวัตถุประสงค์ก็ไม่ เป็นประโยชน์ การที่ยังพยายามกล่าวหาเรื่องการเกณฑ์ทหารของตนนั้น ก็เป็นเรื่องเก่าที่ตนเคย ชี้แจงไปหมดแล้ว แต่พยายามย้ำ�ในบางประเด็นเพื่อกลบเกลื่อนหลายเรื่อง ถ้ามีการหยิบเรื่องนี้ไป พูดในสภาระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงต้องดูข้อบังคับด้วย เพราะเรื่องนี้ตนดำ�เนินคดีตาม กฎหมายไปแล้ว............@ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว ว่า ที่นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ ตอบคำ�ถาม 10 ข้อก่อนที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ทำ�ไมพรรคเพื่อไทยออกมาตีโพยตีพาย ดิสเครดิต การทำ�งานของฝ่ายค้าน และหากดูคำ�ถาม 10 ข้อล้วนแล้วแต่เป็นคำ�ถามที่ไร้สาระ และไม่เกี่ยวกับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งคำ�ถามทั้ง 10 ข้อนี้ตนตอบแทนก็ได้ เช่น 1.ถามว่านายอภิสิทธิ์หาใบ สด.9 ได้แล้วหรือยัง ตนขอตอบแทนมีอยู่แล้ว ซึ่งกำ�ลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีในศาล 2.ถามว่า ฟ้อง พล.อ.สุกำ�พล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม หรือยัง ก็ยืนยันว่าไม่ต้องรีบฟ้อง เพราะอายุความยัง ไม่หมดง่ายๆ รอให้มีการรวบรวมหลักฐานก่อน 3.ถามว่ามียศทางทหารเหตุใดไม่ใช้ยศนำ�หน้านั้น นายอภิสิทธิ์ได้ทำ�เรื่องสละยศไปแล้ว 4.ส่วนเหตุใดถึงใช้รถกันกระสุน ยืนยันว่าใช้สิทธิ์ในฐานะ ผูน้ �ำ ฝ่ายค้านที่ ศรภ.ได้อนุญาตเรียบร้อย 5.ทีน่ ายพร้อมพงศ์ตงั้ คำ�ถามว่ามีขา่ ววงในบอกว่าไม่มเี สนอ ชือ่ นายอภิสทิ ธิแ์ นบท้ายญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทางพรรคประชาธิปตั ย์แตกต่างจากพรรคเพือ่ ไทย เราเสนอชือ่ นายอภิสทิ ธิแ์ น่นอน แต่การอภิปรายของพรรคเพือ่ ไทยในสมัยทีเ่ ป็นฝ่ายค้านอยาก ถามได้เสนอชื่อใคร เสนอชื่อคนของพรรคตัวเองหรือไม่ รวมทั้งยังมีการแย่งชิงการนำ�การอภิปราย คนพูดเปิดอภิปรายเป็นอีกคน ส่วนคนพูดปิดอภิปรายก็เป็นอีกคนหนึ่ง 6.มีการถามว่า ครม.เงาของ พรรคใช้เครือ่ งหมาย ครม.จริงหรือไม่นนั้ ก็ไม่รวู้ า่ นายพร้อมพงศ์ไปหลับหูหลับตาอยูท่ ไี่ หน เพราะ ครม.เงาของพรรคใช้สัญลักษณ์รูปพระแม่ธรณี 7.ส่วนที่ถามว่าเรื่องดับไฟใต้ 99 วันนั้น ก็เป็นเรื่อง ของนโยบายที่มีการออก พ.ร.บ.ศอ.บต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 8.ถามว่าให้นายกษิต ภิรมย์ ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ไปฟ้องที่ศาลอาญาระหว่างประเทศในคดีการฆ่าตัดตอน เพื่อเป็นการ แก้เกี้ยวหรือไม่นั้น ตนยืนยันว่าไม่ใช่การแก้เกี้ยวแต่อย่างใด แต่ฟ้องตามข้อเท็จจริงตามคำ�แนะนำ� คตน. ที่มีการระบุในรายงานว่าความผิดเรื่องฆ่าตัดตอนเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ศาลอาญาระหว่าง ประเทศจะรับไว้พิจารณาได้ 9.ถามว่านายอภิสิทธิ์ถือสัญชาติอะไร ยืนยันว่าถือสัญชาติไทยชัดเจน และ 10.ถามว่านายอภิสิทธิ์สวมเสื้อแดงขึ้นเวทีผ่าความจริงมีเจตนารมณ์อย่างไรนั้น ก็ไม่รู้ว่าได้ฟัง การปราศรัยหรือไม่ เพราะมีเจตนารมณ์ชดั ว่าสีแดงเป็นสีของคนไทยทุกคน เป็นสีในธงชาติไทยไม่ ควรมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้อภิสิทธิ์ยึดสีแดงเป็นของตัวเอง.............@ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เปิดเผยผลสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ ประเมินผลงานรัฐบาล นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร บริหารประเทศครบ 1 ปี ว่า ประชาชนให้คะแนนการปฏิบตั ิ หน้าที่ของนายกฯ 5.31 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน.....ความพึงพอใจการทำ�งานของรัฐบาล 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน.....ผลงานด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายน้อย ที่สุด 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน.....รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบของ ประชาชนมากที่สุด คือ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง......ผลงานและโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนชื่น ชอบมากที่สุด คือ การปราบปรามยาเสพติด ( 27.9%) การบริหารจัดการน้ำ� ขุดลอกคูคลอง และ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 5

พระภิกษุ ดร.จากวัดแอนนันเดล และญาติโยมในซิดนีย์ที่ไปร่วมงานบวชท่านจอร์จ ที่วัดป่าพุทธรังษี

รองกงสุลใหญ่เกศณีย์ ผลานุวงษ์ ร่วมงานมหากุศลฉลองพุทธชยันตีและเทศกาลเข้าพรรษา ณ Belmore Park โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้วัดพระธรรมกายซิดนีย์ ได้อัญเชิญมาให้พุทธศาสนิกชนในซิดนีย์ได้สักการะบูชา

Mrs Viji Shankar : Marketing Manager, International Business มอบประกาศนียบัตรให้ นายวรวิทย์ ตาคำ� กรรมการผู้จัดการ และ น.ส วิภาวรรณ รักพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์แนะแนวการศึกษา เอเดน ในโอกาสที่ เอเดน เป็นเอเยนต์ อันดับ 1 Top Performing Agent 2011 ของ TAFE NSW - Northern Sydney Institute

การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม (15.4%) การกำ�หนดค่าแรงขั้นต่ำ�วันละ 300 บาท (13.7%) ตาม ลำ�ดับ.....ความพึงพอใจต่อการทำ�งานของพรรคแกนนำ�รัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล พรรคแกนนำ�ฝ่าย ค้าน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน พบว่า พรรคเพื่อไทยได้ 5.28 คะแนน พรรคร่วมรัฐบาลได้ 4.37 คะแนน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำ�ฝ่ายค้าน ได้ 3.55 คะแนน และพรรค ร่วมฝ่ายค้านได้ 3.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 70.4 ต้องการ ให้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ เดินหน้าทำ�งานต่อไป รองลงมา ร้อยละ 9.8 ต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 5.2 ต้องการให้นายกฯ ลาออก.........@ สังคมออสเตรเลีย..............ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดพรรคเลเบอร์ 33% (เพิม่ ขึน้ 2%) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชัน่ แนล 45% (ลดลง 3%) และพรรคกรีนส์ 10% (ลดลง 1%)........ ความนิยมหลังพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ 46% (เพิ่มขึ้น 2%) และพรรคผสม 54% (ลดลง 2%) ค่ะ........@ ในด้านผูเ้ หมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนเลือกนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีใน


อัตรา 36% (เท่าเดิม) และเลือกนายโทนี แอ๊บบอตต์ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน 38% (ลดลง 1%).. และ พอใจในหน้าที่ของแต่ละคน คือนางกิลลาร์ดในฐานะนายกรัฐมนตรี 30% (เพิ่มขึ้น 1%) นาย แอ๊บบอตต์ในฐานะผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน 32% (เพิ่มขึ้น 2%) ค่ะ...........@ การเมืองในปักษ์ที่ผ่าน มาต้องเรียกว่าจืดสนิทจนผู้สื่อข่าวไม่มีอะไรแรง ๆ เล่นนอกจากสองเรื่องเล็ก ๆ เรื่องแรกนาย เวน สวอนเจ้าของฉายานายหงส์สามหัวใจสร้างศัตรูช้ามชาติด้วยการกล่าวพาดพิงรัฐนิวเจอร์ซีของ สหรัฐว่า ....อย่าปล่อยให้ออสเตรเลียตกต่ำ�อย่างรัฐนิวเจอร์ซี ที่ซึ่งคนในชุมชนที่มีความชำ�นาญใน วิชาชีพไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป... งานนี้ถูกผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีและหัวหน้าพรรครีพับบลิกันของ อุบาสิกาจากที่ต่าง ๆ มาร่วมบวชขาวเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ที่วัดธัมธโร แคนเบอร์รา

ชาวพุทธในนครเมนเบิร์น มาร่วมบำ�เพ็ญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ที่วัดโพธิวัน

ขอบคุณผู้ที่ทำ�ให้ชาวออสซี่มีความสุขกับสี่เหรียญทอง ว่ายน้ำ�ฟรีสไตล์ 4x100 เมลานี สแชงเกอร์/ อลิเซีย คอตส์/ บริตานี เอ็มสลี/ เคท แคมป์เบล ทำ�ลายสถิติโอลิมปิก

The Hon Tony Abbott MHR, Leader of the Federal Opposition ร่วมสังสรรคกับกลุ่ม Ethnic Media ที่ Hudson House นายสุรศักดิ์ ดวงรัตน์ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส เป็นตัวแทนของไทยไปร่วมดื่มน้ำ�ชา

สหรัฐออกมาตำ�หนิว่าด้อยภูมิปัญญา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของออสเตรเลียไม่มีความรู้เรื่อง ของรัฐนิวเจอร์ซี่นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเพลงของบรู๊ซ สปริงทีนนักแต่งเพลง นักกีตาร์ในยุค 70 ด้วยการเอาเหตุการณ์ความยุ่งยากในยุคที่เขาเป็นเด็กมาแต่งเพลง เนื้อเรื่องเล่าถึงการว่างงานและ การรังเกียจสีผวิ แต่นนั่ เป็นเหตุการณ์กอ่ นทศวรรษที่ 60..ทีอ่ อกมาพูดม้า ๆ อย่างนีช้ าวรัฐนิวเจอร์ซี่ เสียหายค่ะ...........@ อีกรายหนึง่ คือส.ส.บิล ซ็อตเทน ลูกเขยคนโปรดของผูส้ �ำ เร็จราชการฯและเป็น ตัวเต็งหัวหน้าพรรคเลเบอร์ในอนาคต เกิดไปมีปากเสียงกับนางแอนนี่ ฮวงแม่ค้าชาวจีน.. เมื่อเขา ต้องการซื้อพายเนื้อไปให้ลูกเลี้ยงหรือหลานยายของฯพณฯ GG รับประทาน.. แต่ปรากฎว่าพาย หมด ส.ส.ช็อตเทนเลยเอ่ยคำ� “F-ck” ออกมาดัง ๆ.. แม่คา้ เห็นถ้าไม่ดที คี่ นใหญ่คนโตเคยเห็นหน้า จอทีวี มีอารมณ์บ่จอยเช่นนี้ จึงเสนอพายไมโครเวฟแทน.. เสี่ยช็อตเทนเลยถามว่ามันต่างกัน อย่างไร.. อาซิมฮวงเลยตอบไปว่า “มันซอฟท์เหมือนจูเลีย กิลลาร์ด” เพราะเธอเป็นผู้สนับสนุน พรรคเลเบอร์และเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทั่นกิลลาร์ด...นายช็อตเทนรัฐมนตรีแรงงานสัมพันธ์ได้ฟัง แล้วไม่พอใจจึงตอบไปว่า “คุณเสียธุรกิจของคุณ (แน่)” หรือ You lose business. แล้วเขาก็จาก ไปปล่อยให้นางฮวงงงเป็นซิ้มตาแตก............@ คำ�พูดนี้เล่นเอาอาซิ้มเจ้าของร้านนอนร้องไห้ทั้งคืน เพราะอยูเ่ มืองจีนมีเรือ่ งกับคนใหญ่คนโตมีแต่ตายหายสาบสูญ แต่มเี รือ่ งกับคนใหญ่บา้ นนีเ้ มืองนีถ้ งึ กับจะต้องสูญเสียธุรกิจทีอ่ ตุ ส่าห์สร้างมาสิบกว่าปี............@ เพือ่ ป้องกันภัยจะมาถึงตัวอาซิม้ ฮวงเลย พึง่ สือ่ .. แต่กอ่ นทีเ่ รือ่ งราวจะลามไปใหญ่โต จึงเกิดมีการกล่าวขอโทษจากทัน่ รัฐมนตรี และเคลียร์ ความเข้าใจกัน.. อาซิ้มฮวงเฉลยว่าที่ว่า “ซอล์ฟ” หมายถึงอ่อนโยนเหมือนนางกิลลาร์ดนายกฯใน หัวใจของเธอ แต่นายช็อตเทนเข้าใจว่า “อ่อน (ทางการเมือง) เหมือนนาง กิลลาร์ด”........ส่วนที่ อาซิ้ม ฮวงเข้าใจว่าจะต้องสูญเสียธุรกิจนั้น เขาได้พูดว่า “คุณได้เสียโอกาสทางธุรกิจ” (ที่ไม่มี ของขายลูกค้า) ด้วยคำ�พูดที่ว่า “You’ve lost bussiness”.............@ เรื่องมันก็เพราะสื่อสารกันไม่ เข้าใจเท่านีเ้ องเจ้าค่ะ.........@ ในปักษ์ทผี่ า่ นมา...เรือ่ งราวทีป่ รากฎในหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์หนี ไม่พ้นเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอน... แพรว!ขอยกตัวอย่างพอท้วม ๆ เริ่มจากเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม สื่อขึ้นหน้าหนึ่งว่า Australia’s team stands ready to do what it does best หรือทีมออสเตรเลียพร้อมที่จะทำ�ผลงานที่ดีที่สุด.......ในวันที่ 29 กรกฎาคม จั่วหัวข่าว ว่า Our time to shine หรือเวลาของทีมออสเตรเลียเริ่มส่องฉายแล้ว...... วันที่ 30 กรกฎาคมขึ้น ว่า New kids on the blocks เมื่อสาวนักกีฬาสายเลือดใหม่สี่คนสามารถคว้าเหรียญทองว่ายผลัด หญิงฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตรได้เป็นเหรียญแรก เหรียญอื่น ๆ ก็น่าจะตามมา..............@ วันที่ 31 กรกฎาคม All Missile needs is a lit fuse หรือจรวดทุกนัดจำ�เป็นต้องมีหัวติดชนวน คำ�นี้เกิด ขึ้นหลังจากทีมว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชายของทีมออสซี่ที่ทำ�เวลาดีที่สุดในรอบเซมิตกไป อยู่อันดับ 4 ในรอบชิงชนะเลิศอย่างเหลือเชื่อ ปล่อยให้ฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองไปครอง... สาเหตุ เพราะนายเจมส์ แมกนัสเซนเจ้าของฉายา “Missile” นักว่ายน้�ำ ฟรีสไตล์ระยะ 100 เมตรทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ในโลกเกิดกลายเป็นนักว่ายน้�ำ ทีช่ า้ ทีส่ ดุ ในรอบชิงชนะเลิศเรือ่ งมันเลยจบเห่คะ่ .........@ 1 สิงหาคม ขึ้นหัวข่าวว่า All that twistters isn’t gold หรือ “เจ้าทวิตเตอร์ทั้งหลายไม่ใช่เหรียญทอง” มา จากผู้รับผิดชอบในสมาคมว่ายน้ำ�ออสซี่ออกมาเผยสาเหตุที่ทีมว่ายน้ำ�ออสซี่ทำ�สถิติร่วงกันแทบทุก คนเพราะมัวแต่เล่นออนไลน์ทางสังคมจนติดงอมแงม...........ขออนุญาตข้ามมาวันที่ 4 สิงหาคม Aussie Coach blames easy life อันนี้เป็นการอ้างสาเหตุของทีมว่ายน้ำ�บางคนที่ไม่มีผลงานเพราะ ใช้ชีวิตอย่างสบายแบบชิว ๆ มากกว่าการเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อม........ วันที่ 4 สิงหาคม มี สื่อสำ�นักหนึ่งอ้างว่าเป็น Black Friday หรือวันศุกร์ทมิฬ เพราะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำ�ในสระวัน สุดท้าย แต่ทีมจิงโจ้เพิ่งได้เหรียญทองมาแค่เหรียญเดียว... นอกจากนั้นคำ�ว่า Black หรือสีดำ�ยัง หมายถึงทีมอ้ายน้องนิวซีแลนด์ที่สามารถกวาดมาได้ 3 เหรียญทองรวดจากกีฬาพายเรือ การที่ เหรียญทองกีวีเหนือกว่าจิงโจ้.. ทำ�ให้ออสซี่ชนหลายคนรับไม่ได้ค่ะ..........วันที่ 5 สิงหาคมมีการ ขึ้นหัวข่าวว่า We left nothing out there today หรือ “เราไม่เหลืออะไรเลยในวันนี้” คือวันที่ กองทัพนักกีฬาออสซีม่ คี วามหวังเหรียญทองอย่างไม่นา่ พลาดอย่างน้อยสองเหรียญหรืออาจจะถึงสาม เหรียญ... แต่เอาเข้าจริงไม่ได้แอ้มกับเขาสักเหรียญหนึง่ ... โดยเฉพาะพายเรือสีค่ นทีท่ �ำ เวลาดีทสี่ ดุ มา ทุกรอบ ถึงรอบชิงก็นำ�โด่งมาตลอด แต่แล้วเหมือนปาฎิหาริย์ในอีกไม่กี่สิบเมตรจะถึงเส้นชัย ถูก THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 6


ทีมปอมแซงตัดหน้าเข้าป้ายไป โชคยังดีที่ได้เหรียญเงินค่ะ.............@ เจฟ ฮิวกิลลูก แม่ขันทอง นักว่ายน้ำ�รุ่นพี่ซึ่งเดินทางไปทำ�งานให้กับ Foxtel ที่ลอนดอนเป็นคนหนึ่งที่ทนเห็นพฤติกรรมของ นักว่านน้ำ�รุ่นน้องไม่ไหว เพราะได้ข่าวว่ามีนักว่ายน้ำ�จำ�นวนหนึ่งเข้าไปหาความสำ�ราญที่ผับ Ye Olde Cheshire Cheese ผับที่นักกีฬาออสซี่เข้าไปหาความสำ�ราญเป็นประจำ� ในขณะที่ยังมีนักกีฬา ออสซี่ลงว่ายในรายการสุดท้ายอีกสองรายการ ซึ่งโดยปกติและโดยมารยาทควรจะอยู่ให้กำ�ลังใจ กันที่ขอบสระค่ะ.............@ หลังจากการแข่งขันว่ายน้ำ�จบไปแล้ว ชาวออสซี่ได้ฝากความหวังไว้ที่ ซัลลี เพียร์สันนักวิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิงและมิตเชล วัตต์นักกระโดดไกลชาย และหวังเล็ก ๆ จากเรือใบหรือจากฮอกกีช้ ายสักอีกหนึง่ เหรียญ..........แต่แล้วเหมือนปาฎิหาริยม์ ติ เชล วัตต์ไม่สามารถ คว้าเหรียญทอง ทำ�ได้เพียงแค่เหรียญเงิน แต่ที่ท้องทะเล “ทอม สลิงสบี้” ก็ให้ของขวัญแก่ชาว ออสเตรเลียด้วยการคว้าเหรียญทองเรือใบประเภทเรเซอร์มาเป็นเหรียญที่สอง......ออสซี่ชนได้เฮอีก ครั้งในวันที่ 7 สิงหาคมกับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ที่ไม่มีใครหวังแล้ว แต่แอนนา เมียส์ใช้ ความเก๋าเฉือนชนะนักปั่นทีมบริเตนใหญ่ที่เป็นเต็งจ๋าคว้าเหรียญทองในประเภทสปริ้นต์มาได้เป็น เหรียญที่สาม.. แล้วในวันเดียวกันซัลลี เพียร์สันความหวังสูงสุดก็ไม่ทำ�ให้ชาวออสซี่ผิดหวัง เธอ คว้าเหรียญทองมาได้เป็นเหรียญที่สี่ค่ะ............@ นอกจากนั้นออสซี่ยังมีความหวังกับเหรียญทอง อีก 3 เหรียญจากในเรือใบชายประเภทรุ่น 49er และเรือใบชายประเภทรุน่ 470 และความหวังแบบ เผื่อใจกับฮ็อกกี้ชายค่ะ.......โอลิมปิกหนนี้คงไม่ขี้เหร่เท่าใดนัก....เมื่อเทียบกับโอลิมปิก 2008 ที่กรุง ปักกิ่ง ครั้งนั้นกองทัพนักกีฬาจิงโจ้ได้ 14 ทอง 15 เงิน และ 17 บรอนซ์ค่ะ.........@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.......ต้องขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่านหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล หน้าที่นี้ต่อจาก ลุงเหน่ง ณรงค์ ศักดิ์จันมีศรี ด้วยว่าลุงเหน่งอยากจะพักผ่อนแบบยาวๆกับลูกๆ หลานๆและญาติพี่น้องที่เมืองไทยอย่างคนอื่นเขาบ้าง หลังจากที่ต้องทำ�งานหนักมานาน บทความ อาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนกับฝีไม้ลายมือรุ่นเก๋าอย่างลุงเหน่ง บวกกับภาระหน้าที่อื่นๆที่ประเด ประดังเข้ามาในช่วงนี้ แต่ก็หวังว่าจะได้รับการต้อนรับและความเมตตาจากผู้อ่านทุกท่านเหมือน เคย...........@ ส่วนคุณแทน ปัณฑุรอัมพร บ.ก.นิตยสารเมลบ์ ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ช่วงปีนี้ต้องเดิน ทางกลับเมืองไทยเป็นว่าเล่น เพราะอยากกลับไปดูแลคุณแม่ที่อายุมากถึง 91 ปีแล้ว ช่วงนี้เลยต้อง ห่างหายจากคอลัมน์ตา่ งๆในนิตยสารเมลบ์ไปบ้าง เพือ่ กลับไปทำ�ภารกิจลูกทีด่ ขี องแม่ทเี่ มืองไทย แต่ ที่น่าเป็นห่วงคือ งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่จะจัดขึ้นในปีถัดไป (2013) เพราะได้ข่าว มาว่าคุณแทน หนึ่งในคณะกรรมการการจัดงานเทศกาลฯ ก่อนที่จะขอลาพักร้อนกลับเมืองไทยไม่ ช่วยจัดงานหนึง่ ปี และจะปล่อยให้คณะกรรมการท่านอืน่ ดูแลแทน คุณแทนก็ยงั อุตส่าห์ยนื กรานใน ทีป่ ระชุมให้น�ำ เงินกำ�ไรส่วนหนึง่ จากการจัดงานในปีนมี้ อบให้กบั องค์กรทีช่ ว่ ยเหลือสังคมไทยในเมล เบิรน์ อย่าง โรงเรียนสอนภาษาไทยนครเมลเบิรน์ $1,000 และทิวา หรือ Thai Information Welfare Association อีก $2,000 ตามนโยบายเดิมของ TCFF Inc. ส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยดู กันต่อไป........@ เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะหมดโปรโมชั่นซื้อตั๋วราคาพิเศษกับการบินไทยแล้ว เพราะโปรโมชั่นบินคู่ราคาพิเศษนี้จะหมดเขตวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่จะถึงนี้ แถมคุณเต้ย อติวัฒน์ กฤษณัมพก ผูจ้ ดั การทัว่ ไป (เมลเบิรน์ ) ยังบอกมาอีกด้วยว่า หลังจากโปรโมชัน่ นีแ้ ล้วก็คงจะยังไม่มี โปรโมชัน่ ราคาพิเศษออกมา ใครทีต่ งั้ ใจจะเดินทางกลับเมืองไทยก็คงต้องรีบตัดสินใจหน่อย ก่อนที่ จะพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้.........@ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองไทยเขาคงหยุดกันยาวตั้งแต่วันพฤหัสบดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนคนไทยที่เมลเบิร์นต่างก็เดินทางเข้าวัดไปทำ�บุญ ตักบาตรเวียนเทียนเช่นเดียวกัน เริ่มกันที่วัดป่าพุทธโพธิวัน (อีสต์วอร์เบอร์ตัน) ที่จัดให้มีพิธีนั่ง สมาธิปฏิบัติธรรมหนึ่งวัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา โดยจัดให้มีการ นั่งสมาธิ สลับการเดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธ โพธิวัน และสิ้นสุดพิธีกับการเวียนเทียนรอบอุโบสถท่ามกลางสายฝนและอากาศอันหนาวเย็นเมื่อ เวลา ๑๘ นาฬิกา ที่น่ายินดีคือ ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่มาร่วมในพิธี แต่มีทั้งชาวออสเตรเลีย ชาวศรีลังกา จีน เวียดนาม อินเดีย และชาติอื่นๆนับร้อยๆคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรม เห็นแล้วก็ปลื้ม ใจและนึกกราบขอบคุณในพระคุณของหลวงพ่อชา สุภทั โท อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ผูบ้ กุ เบิก เผยแพร่พระธุดงค์กรรมฐานสู่ต่างแดน สำ�หรับวัดไทยนครเมลเบิร์น (บ๊อกซ์ฮิลล์) และวัดธรรมรัง ษี (ฟอเรสต์ฮลิ ล์) ได้จดั พิธที �ำ บุญตักบาตรเวียนเทียนเนือ่ งในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคมทีผ่ า่ นมา มีพทุ ธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธกี นั อย่างแน่นขนัดเหมือนเช่น เคย.........@ ในปีนี้ทางสวนสัตว์เมลเบิร์น (Melbourne Zoo) จะมีการฉลองครบรอบ 150 ปี รวม ไปถึงร่วมฉลองให้กับช้างไทยในฐานะทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย ซึ่งทางสวนสัตว์เมลเบิร์นก็ให้เกียรติกับประเทศไทยและช้างไทยมากๆด้วยการทำ�ปูนปั้น ไฟเบอร์กลาสขนาดเท่าตัวจริงเป็นช้างไทย “มะลิ” ดาวเด่นประจำ�สวนสัตว์เมลเบิร์น จำ�นวน ๕๐ ตัว ซึ่งช้างมะลิไฟเบอร์กลาสนี้ก็ถูกนำ�ไปกระจายให้กับศิลปินชื่อดังชาวออสเตรเลียจำ�นวน ๔๖ ท่าน ให้มาแต่งแต้มสีสันช้างมะลิ และจะนำ�ไปตั้งโชว์ตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองเมลเบิร์น ระหว่าง วันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๒๑ กันยายน เห็นแล้วก็นึกถึงชะตากรรมของช้างที่เมืองไทย เพราะทั้งเจ้า ดอกคูณ กุหลาบ น้ำ�อ้อย มะลิ และองอาจ ต่างก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากสวนสัตว์เมลเบิร์น ต่างกับช้างไทยที่เมืองไทยที่คนไทยน่าจะภาคภูมิใจและดูแลดีกว่านี้........@ สังคมไทยในซิดนีย์.........ขอเชิญร่วมงานถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 จัดงานพร้อมกัน 2 แห่ง แห่งแรกที่วัดป่าพุทธรังษี ลู เมียห์ แคมเบลทาวน์ งานวันเกิดสมเด็จพระนางเจ้าฯ.....วันเกิดหลวงตามหาบัว......และวันเกิดท่านเจ้า คุณสมัย ......ทำ�บุญตักบาตรและเลีย้ งพระเพล.........@ วันเดียวกันเวลา 10.00-13.30 น.ทีว่ ดั พุทธรังษี THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 7

FOR SALE • • • • •

Price $250,000 + Sav

Corner + Main Road Position • Seats 120 and Authentic Thai Themes Large Commercial Kitchen and Storage Only an Authentic Thai Cuisine in town   Have been operated for 13 years Excellent Turnover • Plenty car park

Bundaberg, Queensland 0741531881 0438687899 or Email partcheua@bigpond.com

แอนนันเดล กงสุลใหญ่ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานร่วมทำ�บุญตักบาตรถวายอาหารเพล พระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร.........@ วันเดียวกันตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.30 น. ขอเชิญร่วมกันที่ ห้องประชุม the Guthrie theatre, Peter Johnson Building, เลขที่ 700 Harris St, มหาวิทยาลัย UTS ...(ฟรี) นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานพิธีกล่าวถวายพระพร......ในงานมีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” พร้อมชม VTR จาก คุณ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำ�นักงานทูตความดีแห่ง ประเทศไทยและมูลนิธธิ รรมดี ......ชมดนตรีไทยประยุกต์ การรำ�ถวายพระพร ดนตรีไทยจากเด็กไทย ในออสเตรเลีย.... การสวดถวายพระพร 3 ศาสนา ( พุทธ, คริสต์, อิสลาม)....การขอขมาบุพการี .....ร่วมร้องเพลงค่าน้ำ�นม เพลงใครหนอ เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง ชาติไทย .....และอื่นๆ อีกมากมาย งานนี้ฟรี..สำ�หรับทุกๆท่านติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศออสเตรเลีย เอเดน สนง.ใหญ่ ซิดนีย์โทร 02 -92124891 อีเมล์ info@eden-education.com .........@ สำ�หรับกอล์ฟไทยในออสเตรเลียเนื่องในโอกาสวันแม่ ปีนี้จัดที่แคนเบอร์รา เป็นการแข่งขันกันระหว่าง ซิดนีย์ เมลเบิร์น ควีนส์แลนด์ และแคนเบอร์รา สนาม Gunahlin Lakes Golf Club ค่าสมัครแข่งขัน $90 พร้อมรถและอาหารค่�ำ ....สำ�หรับอาหารค่�ำ ได้รับความกรุณาจากท่านเอกอัครราชทูตไทย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ จัดเลี้ยงที่ศาลาไทย ณ สถาน เอกอัครราชทูตไทยในออสเตรเลีย......งานนีน้ กั กอล์ฟพลาดไม่ได้เพราะมีรางวัลเพียบ......ทีส่ �ำ คัญผูท้ ี่ เป็นสมาชิกสมาคมกอล์ฟไทยในซิดนีย์ ทางสมาคมยังช่วยจ่ายค่าน้ำ�มันให้กับผู้ลงทะเบียนทันที 50 เหรียญ (เอาเงินจากที่จะต้องเสียค่าเช่ารถ เป็นให้เดินทางไปกันเอง) ...งานนี้นอกจากแข่งขันกอล์ฟ แล้ว จะยังได้บุญอีก.....เห็นท่านนายก จอห์น พรมปัญญา แจ้งว่าจะนำ�เงินที่เหลือทำ�บุญร่วมสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติทวี่ ดั ธัมมธโรอีกด้วย......โมทนา สาธุ.........@ กลุม่ คริสเตียนไทย ในคริสตจักร เซ็นลุคค์ เอ็นมอร์–สแตนมอร์ ซิดนี่ย์ (เลขที่ 11 Stanmore Rd, Enmore NSW 2042) เตรียม จัดงานไทยไนท์ประจำ�ปี  เพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลีย งาน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2012, เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น.บัตรราคา 29 เหรียญเท่านั้น (รวมอาหารว่าง มีอาหารไทย 5 ชนิดแบบบุพเฟ่ห์ ผลไม้ ของหวานไทย ชา กาแฟ) ท่านจะได้ รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การเล่นเกมส์แบบไทยๆ จับรางวัลหางบัตร และอื่นๆ อีก มากมาย.....เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด นำ�ถวายคืนพระเจ้า เพื่อใช้ในงานและพันธกิจของ คริสตจักรและคริสเตียนต่อไป.......ติดต่อซื้อบัตรด่วน ที่......ศิษยาภิบาลไทย มารุต ไมตรี โทร. 0430 963 777 คุณ วิทย์ ตาคำ� ผู้นำ�กลุ่มคริสเตียนไทย โทร. 0402 685 496 คุณ มาร์ค แต่ง ฤทัยธรรม ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร. 0402 348 230...........@


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ท่านผูอ้ า่ นไทย-ออสคะ คอลัมน์นขี้ าดหาย ไปเมื่อฉบับที่แล้วก็ด้วยความจำ�เป็นที่ดิฉันต้อง เดินทางกลับเมืองไทยด่วนเนือ่ งจากพีส่ าวคนโต ของดิฉันซึ่งได้ป่วยพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล มาสองสามเดือนได้จากไปอย่างกระทันหันด้วย ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตค่ะ หลังจากเสร็จ งานพิธีต่างๆแล้วดิฉันกลับมาก็ต้องรีบเร่งไป จัดการเรือ่ งงานที่เมลเบิรน์ เพิ่งจะกลับมาซิดนีย์ ได้แค่สองสามวันเท่านั้นค่ะ ไทย-ออสฉบับนี้ก็เขียนด้วยความจำ�เป็น เร่งด่วนของเวลากันอีกครั้งค่ะ ก็ขออภัยท่าน ผู้อ่านและหนังสือพิมพ์ไทย-ออสด้วยนะคะที่ คอลัมน์จะสั้นเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง อยากจะ ขอเวลาอีกสักเล็กน้อยคราวหน้าคงจะได้กลับมา เขียนคอลัมน์กันอย่างเต็มเนื้อที่กันค่ะ วันนี้ดิฉันลองเช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกฎ หมายอิมมิเกรชั่นก็ไม่พบว่ามีอะไรที่น่าจะอยู่ ในความสนใจของกลุ่มคนไทยเราค่ะ กฎหมาย ก็ได้มีการเปลี่ยนกันไปแล้วเมื่อตอนต้นเดือน กรกฎาคมทีผ่ า่ นมาซึง่ ดิฉนั ก็ได้น�ำ เอาหลายเรือ่ ง ที่คิดว่าเกี่ยวข้องมาเขียนไปแล้ว วันนี้เลยไม่ อยากจะเขียนซ้ำ�ๆอีกค่ะ เนือ่ งจากในสองสามเดือนทีผ่ า่ นมานีด้ ฉิ นั มีจำ�เป็นต้องเดือนทางไปเมืองไทยทุกเดือนทั้ง ที่จัดโปรแกรมไว้และไม่ได้จัด ดังนั้น จึงได้มี โอกาสได้พบปะกับท่านที่มีปัญหาเรื่องวีซ่าที่ เมืองไทยเป็นจำ�นวนไม่น้อยและให้คำ�ปรึกษา ข้อมูลต่างๆกับผูท้ สี่ นใจกันในหลายเรือ่ งด้วยกัน ก็เลยจะเอาเรื่องต่างๆที่ไปคุยมาเล่าต่อให้ท่านผู้ อ่านไทย-ออสด้วยค่ะ บางเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่ท่านรู้กันอยู่แล้ว แต่ ท่ า นที่ อ ยู่ ที่ เ มื อ งไทยมั ก จะขาดข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้อง ชัดเจนและมีข่าวลือกันหลายอย่าง ดิฉัน ก็ได้พยายามให้คำ�แนะนำ�แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง กันไปเท่าที่สามารถจะทำ�ได้ค่ะ เรื่องแรกที่เข้ามาถามกันหลายคนคือเรื่อง ที่ว่าตอนนี้หากยื่นวีซ่านักเรียนที่สมัครเรียนใน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปแล้วไม่ต้องแสดง Bank Statement เป็นความจริงหรือไม่และทางอิมมิ เกรชั่นจะขอดูทีหลังหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ต้องอธิบายกันให้ชัดเจนค่ะ เป็นความ จริงที่ว่าหากยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี แล้วไม่จำ�เป็นต้องแสดงหลักฐานทางด้านการ เงินเนื่องจากนักเรียนจากประเทศไทยได้รับการ จัดระดับให้อยู่ในระดับ 1 และนอกจากนั้น ใน ขณะนี้ทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นเองก็ได้มีการ ตกลงทำ�สัญญากับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จำ�นวน 41 แห่งว่านักเรียนคนใดที่สมัครเรียน กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจาก ชาติไหนระดับใด ให้ถอื ว่าเป็นนักเรียนในระดับ 1 หมดซึง่ โปรแกรมนีเ้ รียกว่า Streamlined Visa Processing – SVP ทีด่ ฉิ นั เคยเขียนไว้ในคอลัมน์ นีต้ งั้ แต่เมือ่ มีการประกาศโปรแกรมนีใ้ หม่ๆแล้ว ค่ะ ดังนั้น นักเรียนทั้งหลายจะเป็นประเทศใด ชาติใดก็ตามหากสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยใน กลุ่มนี้จะไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเมื่อ ยื่นขอวีซ่านักเรียน แต่อย่างไรก็ตามด้วยความ เป็นจริงแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การพิจารณาเรื่องวีซ่า ของอิมมิเกรชั่น รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นสำ�หรับนักเรียน แต่ ท างกระทรวงอิ ม มิ เ กรชั่ น ก็ ยั ง มี ก ฎ เกณท์ในการพิจารณาเรื่องวีซ่านักเรียนอยู่ดีที่ เรียกกันว่า Genuine Temporary Entrance – GTE ซึ่ ง ก็ มี ร ะบุ ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรอง คุณสมบัติและความตั้งใจจริงในการยื่นขอวีซ่า นักเรียนของผู้สมัครว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียนั้น เพื่อการเล่าเรียน และตั้งใจกลับไปประกอบอาชีพในประเทศของ ตนในอนาคตจริงๆ เมื่อการพิจารณานั้นต้องมีการกลั่นกรอง ว่าเป็นนักเรียนจริงๆหรือว่าขอวีซ่านักเรียนด้วย มีวตั ถุประสงค์อนื่ ๆ ดังนัน้ ในหลายๆครัง้ หลาย กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องจะเรียกขอ ดูหลักฐานทางการเงินคือแบงค์สเตทเมนท์ค่ะ ผู้ที่คิดจะยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในระดับ ปริ ญ ญาตรี จึ ง ควรจะได้ มี ก ารเตรี ย มเอกสาร ทางการเงินเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนเช่น กัน แต่เกี่ยวกับน้องนักเรียนที่อายุน้อยไม่เกิน 18 ปีบางคนอยากให้คุณแม่มาอยู่ดูแลด้วยที่ ออสเตรเลียในช่วงระยะที่เรียนหนังสือ คุณแม่ จึงยื่นขอวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน (Guardian Visa) เพื่อจะได้มาดูแลลูก ซึ่งวีซ่านี้จะมีอายุ เท่ากับจำ�นวนปีที่ลูกเรียนและไม่เกินอายุ 18 ปี ของลูก ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของ วีซ่าผู้ปกครองนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐาน ทางการเงิน ซึ่งต้องมีหลักฐานการเงินที่มั่นคง เพียงพอที่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งใน การเรียนและส่วนตัวของลูกและผู้ปกครอง(ซึ่ง ไม่อนุญาตให้ท�ำ งานในออสเตรเลีย) หากลูกต้อง เรียนสิบปีก็จะต้องมีหลักฐานประกอบใบสมัคร ว่ามีสถานภาพทางการเงินที่ดีเพียงพอที่จะให้ ลูกเรียนได้ในออสเตรเลียถึงสิบปีเป็นต้นค่ะ ซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วหากครอบครัวไม่มพี นื้ ฐาน ทางด้านการเงินที่มั่นคงเพียงพอ ก็เป็นการยาก เหมือนกันค่ะที่จะให้ลูกมาเรียนที่ออสเตรเลีย เป็ น ระยะยาวนาน คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ห รื อ ญาติ ผู้ ปกครองของเด็กท่านใดทีป่ ระสงค์จะเข้ามาดูแล บุตรหลานก็คงต้องคำ�นวนเกีย่ วกับหลักฐานการ เงินเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะ เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยวั น นี้ ดิ ฉั น ก็ ค งคุ ย เรื่ อ งวี ซ่ า นั ก เรี ย นอี ก นั่ น แหละค่ ะ ตอนนี้ มี ข่ า วปล่ อ ย กันเยอะว่ามาเรียนที่ออสเตรเลียจบแล้วจะได้ งานทำ�อยู่ออสเตรเลียได้ ซึ่งข่าวนี้ดิฉันก็คิดว่า คงจะมาจากเรื่องที่เกี่ยวกับวีซ่าตัวใหม่(ที่ยังไม่ ออกใช้)เป็น post study working visa ที่ทาง กระทรวงอิมมิเกรชั่นประกาศว่าจะให้สำ�หรับผู้ ที่เรียนจบในประเทศออสเตรเลียในระดับตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป ให้มีสิทธิทำ�งานได้ 2 หรือ 3 หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับว่าเรียนจบในระดับไหน ซึ่งก็ทำ�ให้หลายๆคนเอาเรือ่ งนี้ไปจุดประกายให้ นักเรียนอยากมาเรียนกันที่ออสเตรเลีย ซึง่ ความ จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ต้องหรอกนะคะ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้อิมมิเกรชั่นยังไม่ได้ออก กฎหมายออกนโยบายมาอย่างละเอียดชัดเจนว่า มีหลักเกณท์อะไร อย่างไรบ้าง

ดั ง นั้ น ที่ พู ด ๆกั น อยู่ นั้ น ก็ แ ค่ พื้ น ๆยั ง ไม่ สามารถจะชี้ชัดออกไปว่านักเรียนที่ว่าเรียนจบ ปริญญาตรีขึ้นไปนั้น จะมีรายละเอียดในการ เรียนอย่างไร ที่ว่าต้องเรียนสองปีอย่างน้อย นั้นจะเป็นสองปีในปริญญาเดียวหรือสองสาม ปริญญารวมๆกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ยัง ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ากฎหมายจะระบุอย่างไร บ้างในตอนนี้ ที่แน่ๆคือน้องๆนักเรียนที่อยาก ได้ วี ซ่ า ทำ � งานหลั ง เรี ย นจบแบบนี้ ค งต้ อ งฝึ ก ภาษากันให้หนักล่ะค่ะ เพราะจากที่อิมมิเกรชั่น ประกาศแน่นอนมาแล้วคือรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรจะเป็นอย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษทุก

ผื่นฉุกเฉิน โดย .......พี่เม้าท์ AVSS สวัสดีค่ะชาวเม้าท์ๆ ของพี่เม้าท์ทั้งหลาย อิอิ พีเ่ ม้าท์ชอบจังคำ�นีด้ พู วกเราเป็นหมูค่ ณะกัน ดีอะค่ะ คงทำ�ให้อบอุ่นได้สำ�หรับหน้าหนาวนี้ นะค่ะ พูดถึงหนาวนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ? พี่เม้าท์เองไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับหน้าหนาว แต่อย่างใด แถมสุขใจกว่าทีเ่ คย เพราะถึงโอกาส แล้วที่พี่เมาท์ได้ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆ เน้นว่า หนามากนะค่ะ เพื่อที่จะปกป้องรัศมีพุงของพี่ เม้าท์เองค่ะ แม้ ในใจแล้วอยากจะให้หน้านีม้ นั มี อยูท่ งั้ ปีไม่ขาดสายนะค่ะ คริๆ อะ เพ้อมาซะยาว ขอเข้าเรือ่ งสุมหัวของพวกเราดีกว่า มาฉบับนี้ พี่ เม้าท์ขอเม้าท์ตวั เองซะหน่อยนะค่ะ แม้ เม้าท์คน อืน่ เค้ามาซะเยอะ กลัวว่าจะไม่ยตุ ธิ รรมอะค่ะ พี่ เม้าท์เลยขอกลับมาที่ตัวเองซะหน่อย แต่เม้าท์นี้ ไม่ได้เม้าท์ไก่กานะค่ะ สาระล้วนๆ ค่ะ โฮะๆ ในเมื่อฉบับนี้เป็นของหน้าหนาวพี่เม้าท์ก็ ขอเลือกแชร์เหตุการณ์สุดระทึกในโรงพยาบาล ที่ออสเตรเลียแล้วกันนะค่ะ เพราะว่าหนาวทีก็ ไม่สบายที ไม่สบายทีก็นึกถึงหน้าคุณหมอ อุ้ย ไม่ใช่ เข็มฉีดยาลอยมาทีอะค่ะ อุย้ นานๆที จะมี โอกาศได้เม้าท์ คุณหมอสุดหล่อกับนางพยาบาล สุดสวย ใจงีเ้ ต้นพิมพ์คยี บ์ อร์ดแทบไม่ถกู กันเลย ทีเดียว ว่าแต่วา่ ใครก็ตามทีไ่ ด้อา่ นอย่าใจร้ายกับ พี่เมาท์ด้วยการ เอาบทความนี้ไปแปลให้คุณๆ ในโรงพยาบาลฟังกันนะค่ะ เดีย๋ วพีเ่ ม้าท์จะหมด สิทธิ์เข้ารับการรักษาอะคร่า หนาวนีพ้ เี่ ม้าท์คงไม่ใช่คนเดียวมัง้ คะทีไ่ ด้ มีโอกาสไปเหยียบโรงพยาบาล ใครๆ ก็ต้องฮิต ไปโรงพยาบาลเป็นธรรมดาละค่ะ ไหนใครได้ ไปบ้างมาแล้วค่ะ ยกมือขึ้นคร่า ใครไม่ได้ไป พี่เม้าท์ขอบอกว่าตกเทรนด์นะค่ะ เพราะอากาศ

คนต้องผ่านในระดับ Competent English คือ ต้องได้ IETLS ผลทุกหมวด 6 แน่นอนค่ะ ตอนนี้นอกจากหาหลักสูตร หา สถาบันเรียน แล้ว น้องๆต้องหมั่นฝึกปรือภาษาอังกฤษกันให้ มากๆนะคะ วันนี้คงจะเขียนได้แค่นี้ล่ะค่ะ ก็เอาเรื่องที่ อยูใ่ นความสนใจของนักเรียนไทยกันมาเขียนเล่า สู่จากที่ไปเมืองไทยมานั่นล่ะค่ะ ฉบับหน้าดิฉัน คงมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจมาเขียนเล่ากันให้ ยาวกว่านี้นะคะ พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับ หน้า สวัสดีค่ะ

เปลี่ยนแปลงถี่ซะเหลือเกิน แต่อย่าคิดนะค่ะว่า คนอย่างพี่เม้าท์จะเป็นโรคฮิตไข้หวัดแบบคน ธรรมดาทั่วไปเค้าเป็นกัน มันดูไม่เซแลบอะคะ พี่เม้าท์ทั้งคนก็ต้องขอเป็นโรคที่ไม่เหมือนใคร ซะหน่อยค่ะ อิอิ อยู่ๆ พี่เม้าท์ก็เกิดแพ้อะไรไม่ รู้ค่ะ ตัวบวม จากที่บวมเองอยู่แล้ว ก็เลยบวม หนักขึ้นจนน่ากลัว ผื่นขึ้นรอยแดงเต็มไปหมด พี่เมาท์เห็นปุ้ปก็วิ่งกรี้ดตกใจไปเลยค่ะ แต่ก็ไม่ ลืมทีจ่ ะหยิบเครือ่ งมือสือ่ สารติดตัวไปด้วยนะค่ะ มุ่งหน้าตรงไปโรงพยาบาลเลย แต่ ว้าย ช๊อคค่ะ ช๊อค เพราะสิ่งแรกพลาดคือ กระเป๋าตังค์เดี้ยน อยู่ไหน พี่แท๊กซี่ก็จ้องตาเขียว เราก็ได้แต่ทำ�ตัว บวมใส่เพื่อเรียกร้องความสงสารค่ะ แต่อย่างที่ บอกเราไม่ได้ลืมเครื่องมือสื่อสาร จัดการโทร บอกเพือ่ นรักวานมาจ่ายค่าแท๊กซีไ่ ปก่อน อะนะ พี่แท๊กซี่คร่า รอนิดนึงนะค่ะ แต่หนูไม่ซิ่งชัวร์ ค่ะ แหะๆ จากนัน้ พีเ่ ม้าท์กห็ อบร่างทีเ่ ต็มไปด้วย ผื่นของพี่เม้าท์วิ่งไปห้องฉุกเฉิน ขอเน้น พร้อม ทั้งขีดเส้นใต้คำ�ว่า ฉุกเฉินนะค่ะ เพราะคาดการ ไว้ว่าต้องด่วนเร็วทันใจ แบบ พี่ไทยเราอะค่ะ แต่แล้วไม่ค่ะ พี่บุรุษพยาบาลมาตั้งมือเบรกไว้ พร้อมบอกว่า นัง่ ก่อนจ๊ะเธอ ยังไม่ถงึ คิวนะครับ อะ คงรอ กรอกประวัติสินะ โอเค รอก็ได้ ก็ แม้เอาหน้าหล่อมาหยุดซะขนาดนี้จะให้วิ่งต่อก็ คงไม่ไหว ยอมคนหล่อค่ะ ก็เลยเก๊กหน้าสวย หยิบมือถือขึ้นมากะจะอัพเดท เฟสบุ้คซะหน่อย นางพยาบาลก็เดินมาสะกิดเบาๆ พร้อมชี้ไปที่ ป้ายว่า ไม่ให้ใช้โทรศัพท์จ๊ะ โอ๊ย ขาดใจ แต่ คิดปลอบใจตัวเองไว้ว่า อะนะอึดใจเดียวเดี๋ยว ค่อยเช็คอิน บอกให้เพือ่ นๆ ในเฟสบุค้ รับรูก้ ไ็ ด้ ว่าเรานะป่วยนะฮ่ะ แต่เอ๊ะ ไงกลายเป็นว่า รอ แล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอละค่ะ นัง่ จะเปลีย่ นเป็นนอน ราบไปกับเก้าอี้ก็รอ ผ่านไปเกือบ 2 ชั่วโมง พี่ เม้าท์ยงั ไม่ได้แม้แต่กรอกประวัตลิ งเศษกระดาษ เลยคร่า ตายแล้วร่างฉันจะบวมแตกออกมาแล้ว สนใจกันหน่อย ยู้ฮู้ เสี ย งยู้ ฮู้ ข องพี่ เ ม้ า ท์ ไ ร้ ผ ลค่ ะ รอต่ อไป กว่าพี่เม้าท์จะได้ทำ�ประวัติ กว่าพี่เม้าท์จะได้พบ คุณหมอ กว่าคุณหมอจะบอกว่า ไม่ตรวจอะไร มากกว่าให้ยาแก้แพ้ เพราะต้องรอดูอาการ เน้น รอดูอาการนะค่ะ เอ่อ คุณหมอคร่าหลังจากรอ เจอคุณหมอมา 5 ชั่วโมงกับคำ�ว่ารอดูอาการ ดิฉันว่าฉันได้พบกับคำ�ว่ารอมาแล้วนะค่ะ หึๆ กลับไปถึงบ้านถึงกับสลบ แค้นใจแต่จะฟ้อง ใครก็ไม่ได้ ก็เค้าพวกเดียวกันทั้งโรงพยาบาลนิ น่า แต่แล้วก็เจอคุณป้ามาเยี่ยมพี่เม้าท์ถึงบ้าน พี่ เม้าท์ก็เลยเล่าให้คุณป้าฟังแบบใส่อารมณ์สุดริด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 8


วันรณรงค์โรคตับอักเสบโลก 2555 โรคตับอักเสบบี:เป็นเรื่องของทุกคน 28 กรกฎาคม 2555 องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี และโรคตับ อักเสบ (MHAHS) ได้เปิดตัวหนังสือใหม่ เรื่องโรคตับอักเสบบี ที่มีหลายภาษาเพื่อ ให้สอดคล้องกับวันรณรงค์โรคตับอักเสบโลก วันที่ 28 กรกฎาคม หนังสือโรคตับอักเสบบี: เป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัว มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพิม่ ความตระหนักในโรคตับอักเสบบีโดยมุง่ เน้นกลุม่ คนทีม่ ภี มู หิ ลังหลากหลายทาง ภาษาและวัฒนธรรม (CALD) “โรคตับอักเสบ” หมายถึงการอักเสบของตับและอาจเกิดจากแอลกอฮอล์, ยา เสพติด,หรือเชื้อไวรัส โรคตับอักเสบบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากติดเชื้อเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนจะเรียกว่า โรคตับอักเสบบีเรื้อรัง ซึ่งจะนำ�ไป สู่​​ความเสียหายของตับและโรคมะเร็งตับ ผู้ จั ด การองค์ ก รหลากหลายวั ฒ นธรรม เชื้ อ เอชไอวี แ ละโรคตั บ อั ก เสบ (MHAHS), คุณไทด์ย แมคมาฮอน(Tadgh McMahon) กล่าวว่าหนังสือเล่มนีไ้ ด้เปิด ตัวในเวลาที่เหมาะสมกับการรณรงค์ปีนี้ เรื่อง “นี่คือโรคตับอักเสบ ... มันใกล้กว่าที่คุณคิด” ทั่วโลกรณรงค์เน้นไปที่ ความเข้าใจผิดของคนเกี่ยวกับโรค “โรคตับอักเสบบีเรือ้ รัง เป็นโรคทีซ่ บั ซ้อน เปลีย่ นแปลงได้ทกุ ช่วงเวลา ซึง่ ใน บางช่วงเวลาตับอาจไม่ได้รบั ความเสียหายเลย ในอดีตจะเรียกคนทีม่ ชี ว่ งเวลาเหล่านี้ ว่าเป็น “พาหะนำ�โรคที่มีสุขภาพดี” ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันแล้วว่า “พาหะนำ�โรคที่มี สุขภาพดี” นั้นไม่มีจริง คุณแมคมาฮอน กล่าว คุณสจ๊วร์ต เลิฟเดย์ (Stuart Loveday) เจ้าหน้าที่บริหารของโรคตับอักเสบ NSW กล่าวว่า ข้อมูลมีบทบาทที่สำ�คัญในการจัดการกับโรคไวรัสตับอักเสบ “มั น เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ผู้ เ ป็ นโรคตั บ อั ก เสบบี เ รื้ อ รั ง ควรได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและ เหมาะสม เพราะข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ข้ าใจว่ า เชื้ อไวรั ส ติ ด ต่ อได้ อ ย่ า งไร, ผลกระทบของมั น , การรั ก ษาและสิ ท ธทางกฎหมาย “คุ ณ เลิ ฟ เดย์ กล่ า ว มากกว่า 2 พันล้านคนโดยประมาณที่ตรวจพบว่าเป็นโรคตับอักเสบบี, ประมาณ 350-400 ล้านคนที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง ในประเทศออสเตรเลียประมาณ 170, 000 คนเป็นโรคตับอักเสบบีเรือ้ รัง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ เี่ กิดในต่างประเทศซึง่ โรคตับ อักเสบบีมีอย่างแพร่หลาย โดยทัว่ ไปการแพร่เชือ้ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือจากแม่สทู่ ารกขณะคลอดในประเทศที่ ไม่มวี คั ซีนสำ�หรับแม่และทารก ในประเทศออสเตรเลียคุณแม่ทกุ คนจะได้รบั การฉีด วัคซีนฟรีเพื่อป้องกันโรคตับอักเสบบี ไวรัสโรคตับอักเสบบีจะแตกต่างกับไวรัสอืน่ ๆ ซึง่ ก็สง่ ผลกระทบต่อตับ เช่น โรคตับอักเสบเอ และโรคตับอักเสบซี แต่โรคตับอักเสบบีจะไม่ติดต่อในรูปแบบใด ๆ ของการติดต่อทางสังคม เช่น การจูบ, การแบ่งปัน/กินอาหารร่วมกัน, หรือการ ไอและยังไม่ติดต่อโดยยุง ในประเทศออสเตรเลียมีการประมาณว่า 1 ใน 3 ของคนที่เป็นโรคตับอัก เสบบีเรื้อรังไม่ทราบว่าพวกเขามีเชื้ออยู่ การตรวจเลือดสามารถตรวจจับการติดเชื้อ โรคตับอักเสบบี การตรวจสามารถรับบริการจากแพทย์ของคุณ หากคุณเป็นโรคตับอักเสบบีอยู่แล้ว แพทย์ของคุณสามารถเฝ้าติดตามสุขภาพ ตับของคุณและให้คำ�แนะนำ�ว่าคุณจำ�เป็นต้องรับการรักษาหรือไม่ แพทย์ของคุณยัง สามารถเสนอการตรวจหาเชือ้ และฉีดวัคซีนให้กบั สมาชิกคนอืน่ ๆในครอบครัว เพือ่

คุณป้าของพี่เม้าท์ก็แอบ ยิ้มมุมปากเล็กๆ แต่พี่ เม้าท์วา่ เหมือนสะใจซะมากกว่านะค่ะ ยิม้ นัน้ อะ ค่ะ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�พี่เม้าท์ว่า เม้าท์เอ๊ย จะไปโรงพยาบาลทำ�ไมเรื่องแค่นี้เอง จำ�ไว้นะ ถ้าไม่ได้ บาดเจ็บเจียนตาย อย่าได้เผลอตัวไป เชียว ต่อให้เน้นว่าฉุกเฉินก็เถอะ อาจจะฉุกเฉิน สำ�หรับเรา แต่ชิวสำ�หรับเค้าก็ได้น่า เพราะเค้า ก็จะรับและบริการเคสที่จำ�เป็นจริงๆ ก่อน ยิ่ง เราแค่เป็นผื่น รอได้รอไปจ๊ะ คราวหน้าคราว หลัง ให้ไปที่ Medical center ใกล้บ้านนะจ๊ะ ถ้าเป็นอะไรนิดหน่อย คุณหมอเค้าก็สามารถสั่ง ยาให้เราได้เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไร หนักจริงๆ เค้าจะส่งตัวเราไปโรงพยาบาลเอง แถมรวดเร็วด้วย เพราะได้มีการนัดกับคุณหมอ

ป้องกันโรคตับอักเสบบี เพื่อให้เห็นถึงความสำ�คัญของวันโรคตับอักเสบโลก, โรคตับอักเสบออสเตรเลียจะจัดงาน “รักตับของคุณ-Love your Liver” ขึ้นที่ มาร์ติน เพลซ(Martin Place), Sydney ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคมเริ่ม 12.00 น. ถึง 14:00 น.โรค ตั บ อั ก เสบออสเตรเลี ย ส่ ง เสริ ม ให้ ค นร่ ว มสนั บ สนุ น การ รณรงค์ในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับ ที่โรงพยาบาลแล้ว ไม่ต้องมีหน้าหล่อที่ไหนมา โรคตั บ อั ก เสบโดยการเริ่ ม ต้ น พู ด คุ ย , หา ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บโรคตับ อัก เสบหรือ หยุดเราให้เรารออีกต่างหาก จะเป็นผู้ตั้งประเด็น “รักตับของคุณ-Love พอจบจากคำ�อธิบายของคุณป้า พี่เม้าท์ your Liver” ระหว่างพักกลางวันกับ รู้สึกได้ถึงเกล็ดหน้าที่แอบมีแตกเพล้งออกมา เพื่อนๆ,ครอบครัว,หรือเพื่อนร่วมงาน แบบเบาๆ แล้วก็ถึงบางอ้อ ว่า อ่อ ที่นี้เค้าเป็น สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคตับ แบบนี้สินะ ไม่ได้เหมือนบ้านเรา เอ๊ะอะไปโรง พยาบาล คลีนิคนี้แทบไม่ได้ไปเหยียบ เพราะ อักเสบบี กรุณาเยี่ยมชมที่ www.mhahs.org. ว่าแพงเกินห้ามใจ งั้นต่อไปสาวกของพี่เม้าท์ au หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับโรคตับ ก็อย่าลืมนะค่ะ ยืดอกพกบัตร หมายถึง บัตร อักเสบบี, พูดคุยกับแพทย์ของคุณหรือโทร Medicare หรือ OSHC อะค่ะพร้อมไป Medical สายด่วนโรคตับอักเสบ 1300 437 222 ถ้า centre ใกล้บ้านค่ะ ฉบับนี้พี่เม้าท์ขอลาไปก่อน คุณต้องการที่จะใช้ล่ามทางโทรศัพท์ กรุณา นะค่ะ ขอไปทาผืน่ ลดแดงก่อนะค่ะ เจอกันใหม่ โทร 131 450 เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน อีก 15 วันคร่า บะบายย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 9


“ล้างพิษตับ” แห่งสันติอโศก หลักสูตรสำ�หรับคนหมดกรรม

ณ บ้านพระอาทิตย์ .........โดย : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

การชุ ม นุ ม ของพัน ธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 นั้น ได้ทำ�ให้ประชาชนและชนชั้นกลางได้มีโอกาส สัมผัสและรูจ้ กั ชาวสันติอโศกมากขึน้ และตลอด การชุมนุม 33 วัน ในปี 2549 การชุมนุม 193วัน ในปี 2551 และการชุมนุม 158 วันในปี 2554 ก็ได้ทำ�ให้หลายคนที่ได้มีโอกาสรู้จักชาวอโศก มากขึ้นก็ยิ่งได้เห็นภูมิปัญญาแห่งการพึ่งพาตัว เองได้อย่างน่าทึ่งที่สุด ชุมชนอโศกนอกจากจะเป็นชุมชนทีถ่ อื ศีล และปฏิบัติธรรมแล้วยังเสียสละช่วยเหลือไม่ เพียงประเทศชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ พึ่งพาของชุมชนใกล้เคียงในทุกพื้นที่ซึ่งชาวสัน ติอโศกไปอาศัยอยู่ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วย ชาวสันติอโศกทานอาหารมังสวิรตั ิ ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ที่คิดค้นเอง ปลูกพืชผักไร้สารพิษด้วย ตนเองอีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีการศึกษาทางด้าน แพทย์ทางเลือกหลายสาขาทีเ่ น้นการพึง่ พาตนเอง ไม่ยอมตกเป็นทาสเคมีของทุนยาข้ามชาติ อีกทัง้ ชาวสันติอโศกยังมี “ตลาดปัญญา” ทีจ่ ะเป็นเวที เปิดกว้างให้นักธรรมชาติบำ�บัดได้มีแลกเปลี่ยน ข้อมูลเพิ่มพูนปัญญาอย่างต่อเนื่อง จึงทำ�ให้ชาวสันติอโศกเป็นชุมชนอีกแห่ง หนึ่งที่กลายเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าในด้าน แพทย์ทางเลือกมากที่สุดของประเทศไทยและ ของโลกไปแล้ว ผมเป็นคนหนึ่งที่พึ่งพายาเคมีมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะโรคหวัด โรคภูมแิ พ้ ทีม่ กั จะต้องทาน ยาแก้ไข ยาลดน้ำ�มูก ยาแก้อักเสบเจ็บคอ ยาแก้ แพ้ ยาแก้หอบหืด ฯลฯ พออายุมากขึ้นก็จะมีโรคปวดหัวไมเกรน พอเวลาผ่านไปหลายปีสุขภาพก็จะเริ่มมีปัญหา ทั้งน้ำ�ตาลในเลือดสูง คลอเรสเตอรอลสูง ไตร กลีเซอไรด์สูง ฯลฯ อาจเป็นเพราะบุญกุศลในการออกมาต่อสู้ เพื่อแผ่นดินรักษาชาติก็ไม่ทราบได้ เพราะการ ได้รู้จักชาวสันติอโศก ทำ�ให้ผมได้ความรู้ใหม่ ว่าเราอาจเดินผิดทางในแนวทางการักษาโรคมา ตั้งแต่เด็ก เพราะยาเคมีตัวหนึ่งจะก่อให้เกิดผล ข้างเคียงเป็นโรคใหม่ทำ�ให้เราต้องกินยาอีกตัว หนึ่งไปเรื่อยๆจนยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งกินยาเคมี มากขึ้นจนเต็มกำ�มือที่ผมเรียกขนานนามว่าเป็น กลุม่ “ยาลูกโซ่”ทีส่ ร้างความร่�ำ รวยให้กบั บริษทั ยาข้ามชาติอย่างมหาศาล ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผมเริ่ม เข้าสูแ่ นวทางธรรมชาติบ�ำ บัดและค้นพบว่า โรค หวัดและยาแก้แพ้ที่เคยต้องกินยาในกลุ่มยาแก้ หวัดยาแก้อกั เสบเป็นอาทิตย์กส็ ามารถทำ�ให้หาย ได้ภายใน 1 วันครึ่ง ทุกครั้งหลังใช้แนวทาง ธรรมชาติบำ�บัดโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีเลย อีกทั้ง ยังส่งผลทำ�ให้โรคหอบหืดหายไปด้วย และเมื่อ ลดยาเคมีลงและควบคุมอาหารใหม่จงึ ทำ�ให้โรค ไมเกรนหายไป และเมื่อถึงขั้นไม่ต้องใช้ยาเคมี หรือยาสมุนไพรเลย จึงส่งผลทำ�ให้ผลเลือดเปลี่ยนใหม่กลับมา เป็นปกติทั้งหมด ทำ�ให้ผมได้คิดว่าคนทั้งโลก อาจถูกหลอกให้กลายเป็นทาสทุนบรรษัทยาจำ� นวนมากเพราะ “ความไม่รู้” นอกจาก “หมอเขียว” หรือ นายใจเพชร กล้าจน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันพอสมควรใน การใช้ธรรมชาติบำ�บัดตามแพทย์วิถีพุทธแล้ว

ยังมีครูภูมิปัญญาไทยที่เก่งระดับปรมาจารย์อีก หลายคนในสันติอโศก เช่น นายแก่นฟ้า แสน เมือง, นางขวัญดิน สิงห์คำ�, หมอปาน, หมอ ณา ฯลฯ แต่ชวั่ โมงนี้ “หลักสูตร ล้างพิษตับ” กำ�ลัง เป็นภารกิจอันหนักอึ้งของชาวสันติอโศก ที่ใน ทุกๆเดือนจะมีคนเข้ามาล้างพิษตับเป็นจำ�นวน มาก ทั้งในโรงเรียนผู้นำ�และสถานปฏิบัติธรรม ของชาวสันติอโศก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่ ใ นช่ ว งหลั ง ๆหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ข ยายไป ไกลมากขึน้ จนประชาชนทัว่ ไป โรงพยาบาลบาง แห่งและรวมถึงชาวต่างชาติที่ต่างเข้ามาล้างพิษ ตับจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นทำ�ให้ได้รู้ว่า “หลักสูตร ล้างพิษตับ” ของชาวสันติอโศกกำ�ลังสร้างชื่อ ให้กับประเทศไทยไปในระดับโลกแล้ว หลั ก สู ต รนี้ เ กิ ดขึ้ น มาจาก นายแก่ น ฟ้ า แสนเมือง ชาวสันติอโศกที่เป็นโรคไวรัสตับ บี ซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันบอกนายแก่นฟ้าว่าไม่ สามารถจะรักษาหายได้ตลอดชีวิต และคาดว่า จะทรุดตัวลงและเสียชีวิตในที่สุด เพื่อให้ตัวเองสามารถเอาชีวิตรอดได้ นาย แก่นฟ้าจึงได้ค้นคว้าและใช้ตัวเองทดลองหลาย อย่างจนในทีส่ ดุ ก็ได้คดิ ค้นสูตรการล้างพิษลำ�ไส้ ได้กอ่ น แล้วจึงนำ�มาสูก่ ารล้างพิษออกมาจากตับ ผลปรากฏว่านายแก่นฟ้าสามารถหายป่วย จากโรคไวรัสตับบีได้ และยังได้ปรับหลักสูตร กับครูภมู ปิ ญ ั ญาไทยอีกหลายคนจนกระทัง่ กลาย เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงจนถึงทุกวันนี้ การที่ตับฟื้นตัวนี้เอง ทำ�ให้นายแก่นฟ้า แสนเมือง นอกจากจะหลายจากโรคไวรัสตับบี แล้วยังทำ�ให้นายแก่นฟ้าดูหนุ่มขึ้นไปจากช่วง เวลาที่ป่วยอย่างมาก ตั้ ง อยู่ ช่ อ งท้ อ งใต้ ช ายโครงขวา หนัก 1.3-3 กิโลกรัม ทำ�หน้าที่ในร่างกาย 40 อย่าง และมีหน้าที่ย่อย 500 อย่าง และแน่นอน ว่าสารพิษ อาหารที่เป็นพิษ ไขมัน ก็สะสมอยู่ ในตับจำ�นวนมาก ดังนั้นหากสามารถล้างพิษออกมาจากตับ ได้ ตับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลหรือสะสมพิษ ที่ยังคงค้างในร่างกายส่วนอื่นๆของเราได้มาก ขึ้นอีก ด้วยเหตุผลนี้ “คุณกอบ” พันธมิตรฯคน หนึง่ ทีเ่ กาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึง่ เดิมป่วยจาก โรคที่ทุกข์ทรมานมาหลายปี เดิมมีซี๊ดในมดลูก หลายจุด, มีก้อนเนื้องอกขนาด 5 เซนติเมตร ในมดลูก ก้อนเนื้อเหล่านี้ได้หายไปด้วยวิธีการล้าง พิษตับของชาวสันติอโศกสักระยะหนึ่งจนเกิด ศรัทธาทำ�ให้คุณกอบไปสร้างเป็นศูนย์ล้างพิษ ตับอยู่ที่เกาะสมุยช่วยเหลือคนอื่นต่อๆไปได้อีก ในวันนี้ บางคนมี กำ � หนดการที่ ต้ องไปผ่ า ตั ดกั บ แพทย์แผนปัจจุบนั เพือ่ เอานิว่ ออกจากถุงน้�ำ ดีแต่ เมือ่ เข้าหลักสูตรล้างพิษตับทีเ่ กาะสมุยแล้ว นิว่ ก็ ออกมาระหว่างการล้างพิษตับได้ และเมื่อกลับ ไปตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบนั ก็พบว่าไม่พบนิว่ ในถุงน้ำ�ดีเหล่านั้นอีก อันที่จริงการล้างพิษตับสามารถทำ�เองที่ บ้านได้ แต่ก็ไม่แนะนำ�สำ�หรับคนที่ไม่เคยเข้า หลักสูตรมาก่อน เพราะบางคนที่มีอาการป่วย อยู่ แ ล้ ว อาจจะต้ อ งการคำ � แนะนำ � จากผู้ มี ป ระ

ตั บ

สบการณ์ เพราะอาจมีอาการข้างเคียงที่ต้องการ ความช่วยเหลือในระหว่างการล้างพิษตับ เช่น การกดจุดคลายเส้นในระหว่างการล้างพิษตับ

หลักคิดของการล้างพิษตับคือ

1.หยุ ด การย่ อ ยอาหารเพื่ อให้ ก ลไกใน ร่างกายพักจากการใช้พลังงานเพื่อการย่อยเพื่อ ใช้พลังงานมาขับพิษออกจากร่างกายอย่างเดียว 2.ล้างพิษดีทอ็ กซ์ออกจากลำ�ไส้ให้สะอาด ก่อนจนไม่มีอะไรออกมาแล้ว 3.หลังจากนัน้ ดืม่ น้ำ�มะกอกและน้�ำ มะนาว คืนสุดท้ายแล้วดึงพิษในตับและถุงน้�ำ ดีออก ผ่าน การดีท็อกซ์เช่นกัน สำ�หรับคนที่สนใจว่าล้างพิษตับเขาทำ�กัน อย่างไรจึงขอเผยแพร่หลักสูตรการล้างพิษตับ สูตรสั้น ของ อ.ขวัญดิน สิงห์คำ� ซึ่งเป็นอีก คนหนึ่งที่บุกเบิกหลักสูตรนี้มาคู่กับ นายแก่น ฟ้า แสนเมือง ดังนี้ การเตรี ย มตั ว ก่ อ นล้ า งพิ ษ ตั บ ต้ อ งทำ � ร่างกายให้แข็งแรงจิตใจต้องพร้อมเต็มที่ วันที่ 1 15.00 น. งดอาหารทุกชนิด 20.00 น. ทานยาถ่าย หรือน้ำ�มะขาม วันที่ 2 05.00 น. ตื่นนอน ทำ�ธุระส่วนตัวและทำ�ดี ท็อกซ์ 05.30 น. ออกกำ�ลังกายตามที่ชอบหรือถนัด 06.00 น. ดื่มน้ำ�เปล่าหรือน้ำ�สมุนไพร 07.00 น. เวลาหิวให้ดื่มน้ำ�ต่อไปนี้ (เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้) 1. น้ำ�แอปเปิ้ล 100% หรือน้ำ�ปั่นแยกน้ำ�กาก หรือ 2. น้ำ�สัปประรด ปั่นน้ำ�แยกกาก หรือ 3. น้ำ�มะละกอดิบ+ห่าม หรือปั่นแยกน้ำ�แยกกากหรือ 4. น้ำ�มะขาม+ น้ำ�ผึ้ง+น้ำ�หมักผลไม้ หรือ 5. น้ำ�อ้อยสด + มะนาว 15.00 น. หยุดน้ำ�ผลไม้ทุกชนิดยกเว้นน้ำ�เปล่า 17.00 น. ดีท็อกซ์ 18.00 น. ดื่มดีเกลือ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ�ครึ่งแก้ว 20.00 น. ดื่มดีเกลือ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ�ครึ่งแก้ว 22.00 น. ดื่มน้ำ�มะนาวและน้ำ�มันมะกอกบีบ เย็น (Extra Virgin)ในอัตราส่วนดังนี้ 1. น้ำ�มะนาว 150 ซีซี

2. น้ำ�มันมะกอก 150 ซีซี บรรจุข้อ 1+2 ในขวดแก้ว เขย่าให้เข้ากัน ดื่มทันที ไม่ให้เกินเวลา 22.15 น. หลังดื่มน้ำ�มันมะกอกและน้ำ�มะนาวให้ ปฏิบัติดังนี้ 1.นอนตะแคงขวา หรือนอนหงาย (หัวสูง) 2.ถ้ากลัวอาเจียนให้ประคับประคองให้ ผ่านเลย 02.00 น. หรืออาจใช้ถงุ น้�ำ ร้อนประคบ ที่ท้องช่วย(เพราะถ้าผ่านไปแล้วน้ำ�มันมะกอก และน้�ำ มะนาวจะลงถึงตับแล้วแต่ถา้ อาเจียนก่อน อาจต้องเริ่มต้นใหม่หมด) วันที่ 3 06.00 น. ตื่นนอนและทำ�ธุระส่วนตัว 07.00 น. ทำ�งานปกติ 10.30 น. ทำ�ดีท็อกซ์ เก็บพิษทั้งหมดไว้ ตัง้ แต่ 02.00น.หรือถ่ายเองและรวมกับดีทอ็ กซ์ พิษที่ออกจากตับ ตับอ่อนและถุงน้ำ�ดี มีลักษณะดังนี้ 1. สิง่ ทีล่ อยอยูข่ า้ งบนคือ ไขมันจากตับและนิว่ จากถุงน้ำ�ดี ไขมันจากตับจะมีสีเหลือง สีเขียว สีดำ� ก้อนขรุขระ หรือเป็นน้ำ�สีดำ� สีเหลือง สี เทา มันติดมือล้างไม่ออก ต้องใช้น้ำ�ยาล้างจาน หรือสบูห่ ลายครัง้ โดยลักษณะนิว่ จากถุงน้�ำ ดีจะ มีสีเขียว เหลือง ดำ�ก้อนค่อนข้างกลม 2. ลอยอยู่ตรงกลางจะเป็นเซลล์มะเร็งมีลักษ ณะเหมือนเห็ดหูหนูขาว 3. อยู่ล่างสุดคือเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ อาการหลังล้างพิษ จะรูส้ กึ อ่อนเพลีย อย่าตกใจ เป็นอาการปกติให้รบั ประทานอาหารอ่อนๆ3วัน หลังจากนัน้ ค่อยรับประทานอาหารตามปกติและ ทำ�ดีท็อกซ์ เช้า-เย็น อีก 7 วัน ต่อเนื่องโดย สูตรนั้นนี้สามารถทำ�ได้ 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ ไม่ควรเกินนี้และควรเลือกทำ�การอดล้างพิษใน 2 ช่วง คือวันที่มีข้างขึ้น 11-15 ค่ำ� วันที่มีข้าง แรม 11-15 ค่ำ� หากท่านใดเห็นว่าหลักสูตรนี้ เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อๆไปให้กว้าง ขวางมากขึ้น ถึงเป็นการทำ�บุญช่วยรักษาชีวิต และสุขภาพของคนไทยให้รอดพ้นจากความจน 2 ประการคือ “จนเงิน” เพราะหมดเงินหมดตัว กับค่ารักษาพยาบาล หรือ “จนมุม” เพราะไม่รู้ ว่าจะรักษาอย่างไรให้หายจากความเจ็บป่วยนั้น ได้แล้ว “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภ อันประเสริฐโดยแท้ !!!

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 10


Bussiness ตอนนี้ที่บริษัทมีงานมากมายเนื่องจากฤดู ภาษีนี่แหละ ทำ�ให้ทุกคนที่ทำ�งานได้ทำ�งาน เยอะขึน้ ได้ประสบการณ์มากขึน้ ได้ความรูค้ วาม ชำ�นาญเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และที่สำ�คัญได้รู้จัก พบปะลูกค้าเพิม่ ขึน้ ด้วยค่ะ ก็เป็นความสุขไปอีก แบบ ถือเป็นความสุขความภูมิใจที่บริษัทบัญชี ของเรานี่ได้บริการคนไทยและชาวเอเซียชาติ อื่นๆมากมายในประเทศออสเตรเลียนี่ นี่เค้าเรียกว่าคิดบวก คิดบวกอะไรอะไร มันก็เป็นบวก เรื่องงานเยอะและความยุ่งในกร ทำ�งานนี่มันคิดได้หลายทางนะคะ บางท่านว่า เฮ้อ งานยุ่งจัง เหนื่อยจัง ไม่ดีเลย เอาแต่คิด แบบนี้มันก็จะรู้สึกเหนื่อยจริงๆ เหนื่อยไปกว่า เดิม หรืออาจจะเหนื่อยมากกว่างานจริงๆที่มีอยู่ นัน้ ก็ได้นะคะ เพราะจิตเราคิดไปแล้วว่างานเยอะ เหนื่อยไม่ดีเลย ความรู้สึกมันก็ไปกว่าครึ่งแล้ว แล้วจะเอาพลังที่ไหนมาทำ�งานให้ประสบความ สำ�เร็จได้หล่ะคะ จริงมั้ย เกิดเป็นคนแล้วความ พยายามอยูท่ ไี่ หนความสำ�เร็จก็อยูท่ นี่ นั่ แหล่ะค่ะ คติไทยแต่โบราณแต่ยังใช้ได้อยู่นานตลอดไป ที่พูดเรื่องนี้เพราะเมื่อทำ�งานเยอะก็มีประ สบการณ์ เ ยอะมาเล่ า สู่ กั น ฟั ง เช่ น กั น ค่ ะ เมื่ อ อาทิตย์ที่แล้วบอสใหญ่จาก ATO เดินทางมา

เยี่ยมที่ออฟฟิศ เพราะต้องการขอความร่วมมือ จากทางเราให้ช่วยเรื่องของจับคนผิดผู้ที่ขโมย หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีของคนอื่นไปใช้ หรือไปขาย ถือว่าเป็นอาชญากรแผ่นดิน หาก ทราบหรือรู้เบาะแสก็ต้องแจ้ง เพราะทาง ATO ของออสเตรเลียเห็นว่าเราดูแลคนเอเซียมากทีส่ ดุ และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับกลุ่มเอเซียมากที่สุดโดย เฉพาะคนไทยทางรัฐจึงขอความร่วมมือจากเรา ช่วยหาเบาะแสคนทำ�ผิด พอได้ พ บกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง ATO ไม่ นาน ทางเราก็พบว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งโดยขโมย หมายเลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีไปใช้เคลมเรียบร้อย เลย แล้วตัวเองก็ใช้ไม่ได้ เคลมไม่ได้ เพราะมัน ขึ้นว่าซ้ำ�กัน ทางเราก็ช่วยแนะนำ�บอกวิธีให้ว่า ต้องทำ�อย่างไรบ้างหากหมายเลขของตนถูกนำ� ไปใช้ ซึ่งเรย่าก็จะกล่าวถึงต่อไป เผอิญในขณะ ลูกค้ายังอยูใ่ นอฟฟิศนัน้ ทางรัฐก็โทรหาเราพอดี โทรมาเพื่อขอข้อมูลของน้องคนนี้ ซึ่งทางเราก็ ให้ไปโดยน้องคนนี้ได้รับทราบนะคะ จากนั้น ทางรัฐก็ไปสืบหาเบาะแสมา และโทรกลับมา ว่า เงินถูกโอนไปให้ธนาคารที่ไม่ใช่ของน้อง คนนี้ และใบ Payment Summary นี้ก็เป็นของ ปลอม แต่มชี อื่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขประจำ� ตัวผูเ้ สียภาษีถกู ต้องตรงตามข้อมูลของน้องคนนี้ ตรงเป๊ะทุกอย่าง พวกนักต้มตุน๋ นีบ้ างครัง้ รูข้ อ้ มูล จริงของบุคคลผู้นั้นมากกว่าตัวของบุคคลผู้นั้น เองด้วยซ้ำ�ไปนะคะ จากนั้นน้องคนนี้ก็ให้ข้อมูลทั้งหมดกับ ทางรัฐ ทั้งข้อมูลนายจ้าง และข้อมูลของคน ที่ให้เช่าบ้าน ซึ่งทางรัฐก็สอบถามรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 11

มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้ท่านผู้อ่าน ทราบนัน่ ก็คอื นักบัญชีไม่ได้เป็นผูเ้ อาหมายเลข เหล่านีไ้ ปใช้แน่นอน ไม่ใช่วา่ เพราะเรย่าเป็นนัก บัญชี เป็นเอเย่นต์ภาษีแล้วจะแก้ต่างให้กับนัก บัญชีทุกคน แต่ทุกท่านลองคิดให้ดีสิค่ะ นัก บัญชีทำ�งานหนักทำ�รายงานสรุปยอดแจ้งภาษี ให้ลูกค้ากว่าจะได้มาสิบเหรียญหรือร้อยเหรียญ หากขายหมายเลขนี้แล้วได้เงินมากมาย ไปทำ� แบบนั้นไม่ดีกว่าหรือ ถ้าหากคิดอยากจะทำ�ผิด อีกอย่างนักบัญชีอยู่ในที่แจ้ง ทุกคนหากคิดไม่ ถี่ถ้วนก็จะบอกว่า อืม ฉันไม่เคยให้หมายเลข นี้กับใครไปเลยนะ จะให้ก็แต่เอเย่นต์บัญชีภาษี แหล่ะ กลายเป็นว่าคนผิดอยู่ใกล้ตัวซึ่งอาจเป็น เพื่อนฝูงที่อยู่บ้านเช่าเดียวกัน หรือนายจ้างที่ ไม่ซื่อสัตย์ ต้องขอโทษด้วยนะคะ ทางนี้ไม่ ได้กล่าวถึงนายจ้างทั่วไป แค่กล่าวถึงเฉพาะ นายจ้างที่อยากได้หมายเลขพนักงานเยอะๆเพื่อ ไปลดหย่อนภาษีของตนแล้วใช้หมายเลขประจำ� ตัวเสียภาษีของลูกน้องโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ ผู้ที่อยู่ที่แจ้งอย่างนักบัญชีทั่วไปที่ไม่รู้อีโหน่อี เหน่กลายเป็นผูผ้ ดิ ไป เป็นเสียอย่างนัน้ เพราะอยู่ ที่แจ้งและทำ�งานให้ประชาชน ก็ต้องขอความ กรุณาคนไทยทุกท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับ นักบัญชีนี้ด้วย วิ ธี ป้ อ งกั น หมายเลขประจำ � ตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี โ ดย ขโมย ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวกันให้ดี ซึ่งเรื่อง ของการใช้ใบเสร็จต่างๆเพื่อมาเคลมนั้น เรย่า ได้เขียนไปแล้วในหลายๆฉบับที่ผ่านมานะคะ ลองหาอ่านกันดู อีกทัง้ ตอนนีท้ างบริษทั มีบริการ

ใหม่เพิ่มขึ้นมานอกจากเรื่องบัญชีภาษีแล้วยัง มีบริการเรื่องวีซ่าในส่วนของสปอนเซอร์และ ธุรกิจเพื่อย้ายถิ่นฐานถาวรเลย เราทำ�บัญชีให้ นักธุรกิจทีต่ อ้ งยืน่ บัญชีกบั อิมมิเกรชัน่ ด้วยนะคะ หากมี อ ะไรสงสั ย เพิ่ ม เติ ม ก็ ส่ ง อี เ มลล์ คำ�ถามมาได้นะคะที่ info@supersmartplans. com หรือ โทร 02-80931683-85 สำ�หรับ วันนี้เรย่าขอลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ เงินคืนกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ........ เรย่า Super Smart Plans Helping clients beyond the client เก็บไว้ในที่มิดชิด อย่าเก็บไว้ในโทรศัพท์ ไม่ต้องให้เพื่อนรับทราบ เมื่อให้นายจ้าง ย้ำ� เตื อ นนายจ้ า งว่ า ห้ า มนำ � เลขเราไปใช้ ใ นเรื่ อ ง อื่นนอกจากเรื่องเรา เพราะส่วนใหญ่เหยื่อคือ นักเรียน นายจ้างเชื่อว่าเหยื่อไม่มีความรู้ เมื่อเช่าบ้านหากต้องให้ Payslip ต้องขีด ฆ่าตัวเลขเบอร์ออก หากกู้ยืมเงินกับธนาคารแล้วต้องให้หลัก ฐานทางภาษีรายได้ ให้ขีดฆ่าหมายเลขออก สงสัยผู้ใดให้แจ้ง แจ้งเรย่ากับทีม Super Smart Plans ก็ได้ค่ะ ถึงแม้ไม่ได้เป็นลูกค้าเรา เพราะเราทำ�งานร่วมกับรัฐ อย่าใช้บริการกับเอเย่นต์ภาษีที่ยอมให้มี การโอนเงินต่างบัญชี ถามสำ�นักงานก่อนเลย ก่อนเข้าทำ�ว่าโอนต่างบัญชีได้ไหม หากได้ก็ ระวังไว้ หากโดนขโมยแล้วต้องทำ�อย่างไร แจ้ง ATO เพื่อล๊อคเบอร์ รายงานนักบัญชีเพื่อให้ช่วยแก้ไข รายงาน ATO ถึงผู้ต้องสงสัย


ฮีโร่ไทยคนแรก “ลอนดอน เกมส์” “วาเด็ง ปูเตะ”พระสหายแห่งลุ่มน้ำ� ชื่นมื่นกันไปหลังจาก “น้องแต้ว” พิม ศิริ ศิริแก้ว คว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับทัพ นักกีฬาไทยใน โอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 ที่ประเทศอังกฤษ จากยกน้ำ�หนักเหรียญเงินรุ่น 58 กิโลกรัมหญิงเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมาโดยทำ�น้ำ�หนักรวมได้ 236 กิโลกรัม “น้องแต้ว” พิมศิริ ศิรแิ ก้ว ฮีโร่ทปี่ ระเดิม คว้าเหรียญรางวัลแรกในศึก โอลิมปิก ลอนดอน เกมส์ 2012 ทีป่ ระเทศอังกฤษให้ทพั นักกีฬาไทย

คือเหรียญเงินยกจากน้ำ�หนักรุ่น 58 กิโลกรัม เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมปิ ระเทศไทย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ด้วยเที่ยวบิน TG917 เวลาประมาณ 15.30 น.พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อคำ� ปุ่นและคุณแม่อมรรัตน์ ญาติพี่น้อง รวมถึง นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ท ยาเขต ชลบุรีที่มาให้กำ�ลังใจรุ่นพี่หลังไปสร้างชื่อเสียง เจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำ�ตาเอาไว้ไม่อยู่

คุณพ่อคำ�ปุ่นและคุณแม่อมรรัตน์หอมลูกสาว”น้องแต้ว”อวดเหรียญเงิน “ลอนดอน เกมส์”

3 สาวจอมพลัง พิมศิริ ศิริแก้ว, สิริวิมล ประมงคล และ รัตติกาล กุลน้อย (จากซ้ายไปขวา)” น้องแต้ว” หอมแม่ให้หายคิดถึงตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ“เสธยอด” พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย (นั่งขวาสุด) นายกสมาคมยกลูกเหล็ก

โรงเรี ย นใต้ บ ้ า นกู ว ิ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ถ ู ก เผา หนูน้อยวิงวอนทั้งน้ำ�ตา อย่าเผาโรงเรียนหนูอีก ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานวันที่ 6 ส.ค.ว่าบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านกูวิง อ.มายอ จ.ปัตตานี หลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงอาคาร เรียน 2 ชั้นได้รับความเสียหาย รวมไปถึงอุป

กรณ์การเรียนการสอน เหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เช้า นักเรียนได้เดินทางเรียนตามปกติ ท่ามกลางความเสียหายทีไ่ ม่มอี าคารเรียนแต่กไ็ ด้

สายบุรีเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 96 ปี

ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า นาย วาเด็ง ปูเตะ หรือ “เปาะเด็ง” พระสหายแห่ง ลุ่มน้ำ�สายบุรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยความชราภาพ สิริ อายุรวม 96 ปี ที่บ้านพักเลขที่ 64 ม.5 ต.ปะเส ยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเวลา 15.00 น. หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของนายวาเด็ง นายธีระ มินทราศักดิ์ ผวจ.ปัตตานี และบรรดา ข้าราชการในพื้นที่ประชาชนได้เดินทางมาร่วม งานศพเป็นจำ�นวนมาก นายอับดุลรอซะ ปูเตะ บุตรชายของเปาะ เด็งเปิดเผยว่า บิดาของตนเสียชีวิตในวันนี้ (7 ส.ค.) ด้วยวัย 96 ปี สำ�หรับนายวาเด็งหรือเปาะเด็งมีพี่น้อง ทั้งหมด 5 คน โดยนายวาเด็งเป็นลูกคนที่ 4 ส่วนพี่น้องคนอื่นๆเสียชีวิตหมดแล้ว การศึกษา ไม่ได้จบหรือศึกษาวิชาใด เริ่มประกอบอาชีพ เมื่ออายุ 10 ปี เป็นคนขยันขันแข็ง ทำ�งานทุก

อย่าง ทำ�นา เลี้ยงสัตว์ ประมงมีรายได้ตั้งแต่ เด็ก เพราะชอบทำ�งานไม่อยู่ในความประมาท รูจ้ กั พอเมือ่ อิม่ รูจ้ กั แบ่งปันเมือ่ มีรายได้เป็นแบบ อย่างของผู้ที่ดำ�รงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปาะเด็งสมรสกับนางสลาเมาะ ปูเตะมี บุตรธิดาทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 3 คน และ หญิง 2 คนปัจจุบัน อาศัยอยู่กับบุตรสาวคนเล็ก พร้อมด้วยภรรยาคู่ทุกข์คู่สุขที่บ้านเกิด นายวาเด็ง ปูเตะ จะเป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นใน พื้นที่ อ.สายบุรีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการ เพราะทุกครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรวมทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแปรพระราชฐานใน พื้นที่อ.สายบุรี นายวาเด็งจะถูกเชิญเข้าเฝ้ารับ เสด็จหลายครัง้ จนเป็นทีก่ ล่าวขานของคนทัว่ ไป ว่า นายวาเด็งเป็นพระสหายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

รับความดูแลจากครูอย่างใกล้ชิดและมีการทำ� กิจกรรมเคารพธงชาติตามปกติและนักเรียนได้ ร่วมกันขอดุอาร์พระเจ้าเพือ่ ให้เกิดความสันติสขุ สำ�หรับห้องเรียนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายนัน้ เบื้องต้นทางโรงเรียนได้จัดให้ชั้นอนุบาลเข้าไป เรียนในโรงอาหาร ชัน้ ป.1-ป.3 ใช้หอ้ งละหมาด ส่วน ป.4-ป.6 ใช้หอ้ งวิทยาศาสตร์เป็นห้องเรียน ชัว่ คราวเนือ่ งจากยังไม่มเี ต็นท์ทขี่ อมาเป็นอาคาร เรียนชั่วคราว ด.ญ.อามาลิน ยิ่งนิยม ประธานโรงเรียน กล่าวทั้งน้ำ�ตาว่าเสียใจมากเพราะจะไม่มีอาคาร เรียนและอยากบอกคนที่เผาโรงเรียนว่า อย่าทำ� โรงเรียนหนูเลย เพราะหนูไม่มที จี่ ะเรียน ต่อไป ยังไม่รู้จะทำ�ยังไง อนาคตก็ไม่รู้ต้องทำ�อย่างไร หนูอยากได้ทุกอย่างที่เสียหายกลับคืนมา อย่าง โต๊ะเก้าอี้ที่ถูกเผาทั้งหมด และเมื่ อ เวลา 09.00 น.ที่ ผ่ า นมานาย อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ผูน้ �ำ ฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อม ส.ส.ในพืน้ ที่ได้เดินทางมา เยี่ยมครูและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านกูวิง พร้อม กันนี้ได้ดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียน และมอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นให้แก่ทาง โรงเรียนด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดเผยว่าอยาก จะเน้นย้ำ�รัฐบาลในเรื่องนโยบายที่หลายอย่าง เป็นที่ยอมรับของหลายฝ่ายแต่ก็พบว่า ยังมีช่วง รอยต่อมีความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ขณะ เดียวกันโครงสร้างด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ ไม่ได้ขยับได้เต็มที่เพราะได้มีการตั้งศูนย์ต่างๆ มากมายซึ่งตนก็ไม่อยากให้มีการตั้งมาก อย่าง รองนายกรัฐมนตรี ที่ตั้งมาดูแลสถาน การณ์ใต้ ทีม่ ากถึง 3 คนก็จะยิง่ ทำ�ให้การรายงานเกิดความ สับสน นอกจากนี้อยากถามท่าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง ว่า “อยากจะลงพื้นที่หรือไม่เนื่องจากได้ข่าว ว่าท่านไม่อยากจะลงมา”

เด็กหญิงอามาลิน ยิ่งนิยม ประธานโรงเรียนบ้านกูวิง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกูวิง หลังถูกคนร้ายลอบเผา THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 12


ศาลพิพากษายกฟ้อง “สนธิ-พธม.” กรณีประณามแม้วแก้รธน.ล้างผิดตัวเอง

วั น ที่ 6 ส.ค. ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงาน ว่าที่ศาลจังหวัดปทุมธานีศาลได้ออกนั่ง บัลลังก์อ่านคำ�พิพากษาคดีหมายเลขดำ�ที่ 1234/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 1868/2552 ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มอบอำ�นาจให้ นายพิชา ป้อมค่าย

เป็นโจทก์ฟอ้ งแกนนำ�พันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยซึ่งประกอบด้วย นายสนธิ ลิ้มทองกุล จำ�เลยที่ 1 นายสมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ จำ�เลยที่ 2 นายพิภพ ธงไชย จำ�เลยที่ 3 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข จำ�เลยที่ 4 พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง จำ�เลยที่ 5 นายสุริยะใส กตะศิลา จำ�เลยที่ 6 บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�เลยที่ 7 และบริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำ�กัด จำ�เลยที่ 8 ในข้อหาหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณา โดยคำ�ฟ้องระบุว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 เวลากลางวัน จำ�เลยทั้ง 8 ได้ร่วมกัน โฆษณาด้ ว ยเอกสารและคำ � แถลงเรื่ อ งการ คัดค้านและประณามการแก้ไข้รฐั ธรรรมนูญเพือ่ ลบล้างความผิดของตนเองและพวกพ้อง ผ่าน การถ่าย ทอดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอเอสทีวีและเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ทำ�ให้ โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังจาก ประชาชนทั่วไป หลังจากไต่สวนคูค่ วามและพยานแล้วศาล พิจารณาแล้วเชือ่ ว่าการกระทำ�ดังกล่าวเป็นการติ ชมโดยสุจริตจึงพิพากษายกฟ้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2551 ที่บ้าน พระอาทิตย์ แกนนำ�พันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสนธิ ลิ้ม ทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์ และนายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสาน งานพันธมิตรฯ ได้รว่ มกันออกแถลงการณ์ฉบับ ที่ 4/2551 ดังนี้ “เรื่ อ งคั ด ค้ า นและประณามการแก้ ไ ข รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ลบล้ า งความผิ ด ของตนเอง และพวกพ้อง” ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ทั้ง 3 ฉบับเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนอมินี ได้เหิมเกริมในการแทรกแซงการทำ�งานของ สือ่ สารมวลชน ตลอดจนแทรกแซงและตัดตอน กระบวนการยุติธรรมก่อนถึงศาลอย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏแล้วนั้น บั ด นี้ เป้ า หมายของระบอบทั ก ษิ ณ ที่ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยได้ เคยออกแถลงการณ์ เ อาไว้ ล่ ว งหน้ าในฉบั บ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ว่า

จะมี ข บวนการของรั ฐ บาลนอมิ นี ดำ � เนิ น การ แก้ ไ ขกฎหมายและรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ทำ � ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัวไม่ต้อง พิสจู น์ตวั เองในกระบวนการยุตธิ รรมได้ปรากฏ ขึ้นเป็นจริงในวันนี้แล้ว รัฐบาลนอมินไี ด้ประกาศอย่างชัดเจนแล้ว ว่าจะดำ�เนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 237 เพื่อหลบเลี่ยงการกระ ทำ � ความผิ ด ต่ อ กฎหมายเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะนำ �ไปสู่ การยุบพรรคและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 309 เพื่อยุบเลิกคณะกรรมการตรวจสอบการก ระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เพื่อตัดตอนคดีความทั้งหลายที่กำ�ลังดำ�เนินต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ครอบครัวและพวกพ้อง ไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาของศาลในทุกวิถีทาง พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยขอ ยืนยันว่าการกระทำ�ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อประ โยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเท่านั้นอันแสดงถึง พฤติกรรมทีเ่ หิมเกริม ลุแก่อ�ำ นาจและไร้ยางอาย อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยโดยมีเหตุผลประกอบดังต่อไปนี้ ประการแรก มาตรา 237ที่บัญญัติเอา ไว้ในรัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช 2550 นั้นมี เอาไว้เพื่อป้องกันและลงโทษนักการเมืองมิให้ ทุจริตในเลือกตั้ง ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเจ้าเล่ห์ เพทุบายซึ่งใช้เงินเพื่อให้ได้อำ�นาจมาปกครอง บ้านเมืองและให้พรรคการเมืองทุกพรรครับ ผิดชอบด้วยการสรรหาบุคคลที่จะไม่กระทำ� ผิดกฎหมายเลือกตั้งมาเป็นหัวหน้าพรรคและ กรรมการบริหารพรรค นอกจากมาตรา 237ในรัฐธรรมนูญจะไม่ เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามทีร่ ฐั บาลนอมินี พยายามบิดเบือนแล้วในทางตรงกันข้าม มาตรา ดังกล่าวยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระบอบ ประชาธิปไตยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการกำ�จัด นักการเมืองและพรรคการเมืองทีท่ �ำ ผิดกฎหมาย ให้พน้ จากวงจรอุบาทว์ทางการเมืองและปกป้อง รักษานักการเมืองที่สุจริตให้มีโอกาสเข้ามาบ ริหารบ้านเมือง บุคคลใด หรือพรรคการเมือง ใดทีต่ อ้ ง การลบล้างบทลงโทษตามมาตรา 237 ในรัฐ ธรรมนูญย่อมเท่ากับเป็นการบ่อนทำ�ลาย ระบอบประชาธิปไตยให้ออ่ นแอและเสือ่ มทราม ลงอย่างชัดเจน ประการที่สอง มาตรา 237ที่บัญญัติเอา ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ได้ประกาศหลักเกณฑ์ และบทลงโทษเอาไว้ล่วงหน้าก่อนมีการเลือก ตั้ ง พรรคการเมื อ งทุ ก พรรคจึ ง มี ห น้ า ที ที่ ต้ อ ง แสดงความรับผิดชอบในการคัดสรรคนดีมา เป็นหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 13

ภาพเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ขณะที่แกนนำ�พันธมิตรฯ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4/2551 คัดค้านและประณามการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพือ่ ลบล้างความผิดของตนเองและพวกพ้อง ชีเ้ จตนาชัด หวังแก้ ม.237 และ ม.309 เพือ่ ลบล้างความผิด “ทักษิณ” และพวกพ้องพร้อมเรียกร้องกระบวนการ ยุติธรรมร่วมใจแข็งขืนต่อสู้กับภัยคุกคามจากอำ�นาจอธรรม

และหามาตรการป้องกันมิให้หวั หน้าพรรคและ กรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็นในการกระ ทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้งในทุกวิถีทาง ตราบใด ที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ กระทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ย่อมไม่ถูกลงโทษ ตามมาตราดังกล่าวอย่างแน่นอน แต่ เ มื่ อ พรรคการเมื อ งในรั ฐ บาลนอมิ นี มี ก รรมการบริ ห ารพรรคที่ เ ข้ า ข่ า ยการกระ ทำ�ความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง แล้วจะใช้วิธี แก้ไขรัฐ ธรรมนูญในมาตรา 237 เพื่อลบล้าง ความผิดที่ได้ทำ�สำ�เร็จไปแล้วนั้นจึงถือได้ว่า เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้ตวั เองและพวก พ้องให้พ้นความผิดอย่างไร้ยางอายเป็นอย่างยิ่ง ประการที่ ส ามความพยายามแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนูญในมาตรา 309 ของรัฐบาลนอมินี นั้น ก็เพื่อยกเลิกบรรดาการใดๆ ที่ได้รับรอง ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พ.ศ.2549 รวมทั้งการกระทำ�ที่เกี่ยว เนือ่ งกับกรณีดงั กล่าวนัน้ มีเป้าหมายสำ�คัญเพือ่ ทีจ่ ะยกเลิกองค์กรและทำ�ให้การกระทำ�ของคณะ กรรมการตรวจสอบการกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความ เสียหายแก่รัฐ (คตส.) เป็นโมฆะ การกระทำ�ดังกล่าวย่อมเป็นการพิสูจน์ ให้เห็นว่าภายหลังจากทีร่ ฐั บาลนอมินไี ด้ทำ�การ โยกย้ายตัดตอนข้าราชการที่ มีส่ว นสำ � คั ญใน การดำ�เนินคดีความกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร ครอบครัว และพวกพ้องเพื่อไม่ให้เข้าสู่ การพิจารณาในชั้นศาลแล้ว เจตนาที่ต้องการ แก้ไขมาตรา 309 นั้นถือเป็นความพยายาม แก้ไขรัฐธรรมนูญที่แสดงออกถึงความขลาด กลัวในการพิสูจน์ตัวเองและหลบหนีการตรวจ สอบในชั้ น ศาลอย่ า งน่ า อั ป ยศอดสู ที่ สุ ดใน ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ป ร ะ ก า ร ที่ สี่ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนั้นมาจากการลง ประชามติของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่แม้ รัฐบาลนอมินจี ะมาจากการรวมตัวกันของหลาย พรรคการเมืองแต่ทุกพรรคการเมื อ งก็ มิได้ ชู นโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ส่วนตนดังที่พยายามกระทำ�กัน อยู่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามอำ�เภอ ใจเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองที่กระทำ�ผิด กฎหมายต่อบ้านเมืองจึงถือเป็นการไม่เคารพ และไม่ยอมรับประชาชนชาวไทยทีล่ งประชามติ เห็นชอบรัฐธรรมนูญกว่า14 ล้านเสียง จาก

สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยจึงได้มาประชุมและกำ�หนด จุดยืนต่อสถานการณ์ดังนี้ 1.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มี ม ติ ใ ห้ คั ด ค้ า นและประณามการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ า งมลทิ น ของคนในระบอบ ทั ก ษิ ณ และในรั ฐ บาลนอมิ นี ว่ า เป็ น ความไม่ ชอบธรรมขลาดกลัวในการพิสูจน์ความจริงใน ชั้นศาลและเป็นเผด็จการรัฐสภาของทุนนิยม สามานย์โดยแท้ 2.เบื้องหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 237 เพื่อหลบเลี่ยงจากการยุบพรรคก็ดีหรือ แก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 309 เพื่ อ ยุ บ เลิ ก คตส.ก็ดี ล้วนเป็นไปเพื่อลบล้างความผิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพวกพ้องทั้งสิ้น หาได้เป็นการเสียสละเพื่อคนไทยทั้ง 63 ล้าน คนไม่นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรยังคงเป็นปัญหาที่แท้จริงของแผ่นดิน อยู่เช่นเดิม 3.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอเรียกร้องต่อบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ทั้งปวงให้ผนึกกำ�ลังกันอย่างมีเอกภาพในการ ต่ อ สู้ กั บ ภั ย คุ ก คามจากฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ย นิติบัญญัติที่ฉ้อฉลโดยการพิจารณาคดีความที่ เป็นวิกฤติของชาติอย่างรวดเร็ว 4.ทันทีที่มีการดำ�เนินการแก้ไขรัฐธรรม นู ญ อั น เป็ น ผลทำ � ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขตั ด ตอน และลบล้างความผิดของคนในระบอบทักษิณ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมที่ จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมาร่วม กันคัดค้านตามวิถีทางรัฐธรรมนูญอย่างถึงที่สุด พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักความถูก ต้ อ งและต้ อ งการให้ ค วามถู ก ต้ อ งกลั บ คื น สู่ สั ง คมไทยจงมาร่ ว มกั น แสดงพลั ง และร่ ว ม แสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ท่ า พระจั น ทร์ ) ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ถึง 23.00 น.อย่างพร้อม เพรียงกัน

ด้วยจิตคารวะ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 26 มีนาคม 2551


ตร.กองปราบฯ รวบนิโกรแสบ

ลวงสาวไทยโอนเงินอยากได้ของ วันที่ 7 ส.ค. ที่กองปราบปราม เมื่อเวลา เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.ปิยะ เจริญสุข ผกก.1 บก.ป.

พ.ต.ท.นิคม ชัยเจริญ สว.กก.1 บก.ป.แถลงข่าว จับกุม นายโคโนมา ไดเอคซา หรือเคนหรือสม ศักดิ์ เดวิด อายุ 34 ปี สัญชาติเซียราลีโอน ตาม หมายจับศาลแขวงธนบุรี ที่ 336/2555 ลงวันที่

ผู้เสียหายรุมชี้ตัวที่กองปราบปราม

ตร.กองปราบปรามติดตามจับกุมหนุ่มผิวดำ�ตามหมายจับคดีร่วมกันฉ้อโกงพฤติกรรมสุดแสบลวง เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอ้อนอยากซื้อบ้านในเมืองไทยแต่ซื้อไม่ได้เพราะเป็น คนต่างด้าวจนเหยือ่ สาวไทยหลงกลเชือ่ ใจทำ�ทีซอื้ ของมาฝากจากเมืองนอกแต่เอาออกจากสนามบิน ไม่ได้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเหยื่อรีบโอนให้เพราะอยากได้ของฟรีถูกตุ๋นเสียเปื่อย!

คนร้ายซุกระเบิด-อาวุธสงคราม ใต้ท้องรถทัวร์อีสานโผล่หมอชิต วันที่ 5 ส.ค. ร.ต.อ.ยุทธ ศักดิ์ ไข่ทา รองสารวัตรกลุ่มงาน เก็ บ และตรวจพิ สู จ น์ วั ต ถุ ร ะเบิ ด บช.น.รับแจ้งเหตุพบกระเป๋าเดิน ทางต้ อ งสงสั ยวางซุ ก ซ่อ นอยู่ใ น ช่องเก็บสัมภาระของรถโดยสาร จนท.ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดทำ�การเก็บกู้กระเป๋า ราชสีมาทัวร์ หมายเลขทะเบียน ซุกอาวุธสงครามภายในสถานีขนส่งหมอชิต 10-4810 กรุ ง เทพมหานครวิ่ ง ระหว่ า งนครราชสี ม า-กรุง เทพฯ ซึ่งจอดอยูบ่ ริเวณลานจอดรถ ชาน ชาลาที่ 59 (ขาออก)ภาย ในสถานี ขนส่งหมอชิตใหม่ ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า ร ถ ทั ว ร์ คั น ดั ง กล่ า วได้ รั บ ผู้ โ ดยสาร จาก จ.นครราชสี ม าเดิ น ทางมา กรุงเทพฯแต่เมือ่ ถึงบริเวณอนุสรณ์ สถาน ถนนวิภาวดีรงั สิตปรากฏว่า เครื่องยนต์เสีย พนักงานขับรถจึงต้องเรียกรถอีกคันมารับ จำ�นวน 4 ลูกและระเบิดแบบ Md 82 จำ�นวน ผูโ้ ดยสารและสัมภาระไปส่งทีห่ มอชิตต่อมาเมือ่ 1 ลูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ�โดยมี ช่างเดินทางมาตรวจซ่อมรถคันดังกล่าวจนใช้ หมอน 2 ใบปิดอยู่ พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ� ผกก.สน.บางซื่อ การได้จึงเคลื่อนย้ายเข้ามาจอดบริเวณชานชาลา กล่าวว่า คนร้ายใช้หมอน 2 ใบรองใต้ถุงผ้า ผู้โดยสารด้านหลังสถานีหมอชิต พนักงานประจำ�รถก็พบกระเป๋าต้องสงสัย เพื่ อ กั น ระเบิ ด กระแทกกั บ ช่ อ งเก็ บ สั ม ภาระ จึงแจ้งตำ�รวจสายตรวจ 191 ให้มาตรวจสอบ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีสายรายงานว่าจะมี จากการตรวจสอบพบอาวุธปืนอาก้า 1 กระบอก การขนอาวุธมาทางรถทัวร์เข้ามาที่สถานีขนส่ง พร้อมกระสุนปืนอาก้า 211 นัด แมกกาซีน 2 หมอชิตแต่คนร้ายไหวตัวทันลงจากรถก่อนที่จะ อัน ลูกระเบิดแบบลูกเกลี้ยง 1 ลูก เอ็ม 26 เข้ามายังหมอชิต และตอนนี้พนักงานสอบสวน จำ�นวน 3 ลูก เอ็ม 67 จำ�นวน 2 ลูก เอ็ม 61 กำ�ลังสอบปากคำ�คนขับรถทัวร์และจะประสาน จำ�นวน 2 ลูก ระเบิดแบบ Type 67 ผลิตจาก ไปยังตำ�รวจนครราชสีมาเพื่อให้ตรวจสอบว่าผู้ ประเทศจีน จำ�นวน 2 ลูกระเบิดแบบ 82/2 โดยสารคนใดเป็นเจ้าของถุงผ้าดังกล่าว จำ�นวน 1 ลูกทุ่นสังหารบุคคลชนิดเอ็ม 14

2 สิงหาคม 2555 ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง จับกุม ได้ที่ร้านอาหาร “บ้านมิสเตอร์แซนด์วิช” เลข ที่ 374/11 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.ต.สุพิศาลกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก น.ส.สุวิมล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อพนักงาน สอบสวน กก.1บก.ป.ก่อนหน้านี้ว่าถูกผู้ต้องหา หลอกลวงให้โอนเงินทางบัญชีธนาคารเป็นเงิน กว่า 4 แสนบาทหลังจากรู้จักและติดต่อกันทาง เว็บไซต์ไฮไฟว์ ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาอ้างว่าอยาก

จะซื้อบ้านในเมืองไทยแต่ น.ส.สุวิมลบอกว่าไม่ สามารถทำ�ได้เพราะเป็นบุคคลต่างด้าว หลังจากนั้นก็ยังคงติดต่อกันมาตลอดจน เริ่มไว้เนื้อเชื่อใจกัน กระทั่งผู้ต้องหาอ้างว่าจะ ส่งของขวัญมาให้แต่อ้างว่านำ �ออกจากสนาม บินไม่ได้ ต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินการ 2 หมื่นบาทโดยขอให้ น.ส.สุวิมลช่วยเหลือค่า ใช้จ่ายซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ทางบัญชี ธนาคาร แต่กลับไม่ได้รับของตามที่กล่าวอ้าง แต่อย่างใด พล.ต.ต.สุพิศาลกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นผู้

กองปราบฯรวบสาวแสบ เปิดเว็บไซต์ตุ๋นจำ�นำ�รถ

น.ส.วันวิสาข์ พงศ์อภิรักษ์ อายุ 33 ปี (เสื้อขาว-กลาง) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.พระโขนง วันที่ 6 ส.ค. เมือ่ เวลา 14.30 น.พ.ต.อ.ปิยะ เจริญสุข ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ท.พุทธพงศ์ เมฆ เอี่ ย มนภา สว.กก.1.บก.ป. นำ � กำ � ลั ง จั บ กุ ม น.ส.วันวิสาข์ พงศ์อภิรักษ์ อายุ 33 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี ผูต้ อ้ งหาตามหมายจับศาล จ.พระโขนง ที่ ช.454/2555 ลงวันที่ 27 ก.ค.ข้อหายักยอก ทรั พ ย์ โ ดยจั บ กุ ม ได้ ที่ ปั๊ มน้ำ�มันเอสโซ่ ถนน บางนา-ตราด แขวงและเขตบางนา กทม. ทัง้ นีน้ .ส.วันวิสาข์ได้เปิดเว็บไซต์รบั จำ�นำ� รถยนต์โดยอ้างว่าให้ราคาดี ต่อมาเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา นายปฏิญญา สระภักดิ์ ได้นำ�รถ มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร ไปจำ�นำ�กับ น.ส.วันวิสาข์ เป็นเงินจำ�นวน 8 หมื่นบาทคิดดอกเบี้ยโดยให้

ดาวน์จักรยานยนต์จำ�นวน 1 หมื่นบาท ผู้เสีย หายจึงตกลงดาวน์รถให้โดยการโอนเงินไปให้ ต่อมานายปฏิญญาจะนำ�เงินไปไถ่รถคืน แต่ น .ส.วั น วิ ส าข์ อ้ า งว่ า ต้ อ งโอนเงิ น ค่ า ดาวน์ จักร ยานยนต์มาให้อีก 1 คันผู้เสียหายเห็นท่า ไม่ดจี งึ เข้าตรวจสอบพบว่ารถปาเจโรของตนหาย ไปแล้วจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.บางนากระทั่งตำ�รวจกองปราบปรามจับกุม ดังกล่าว สอบสวน น.ส.วันวิสาข์ให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการการ ตรวจสอบพบว่า มีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายรายซึ่ง สามารถเข้าแจ้งความและดูตัวผู้ต้องหาได้ที่กอง ปราบปรามตลอดเวลาพร้อมทัง้ นำ�ตัวผูต้ อ้ งหาส่ง พนักงานสอบสวน สน.บางนาดำ�เนินคดีต่อไป

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 14


ต้องหาหลอกลวงอีกว่ามีเงินดอลลาร์อยูใ่ นตูเ้ ซฟ หากจะนำ�ออกมาต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เสียหาย ก็ยินดีช่วยเหลือได้โอนเงินไปให้อีกหลายครั้ง ภายหลั ง จึ ง แน่ ใ จว่ า น่ า จะถู ก หลอกลวง แล้วจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ก่อน ที่เจ้าหน้าที่จะตามแกะรอยการกระทำ�ความผิด จากบัตรเอทีเอ็มของบัญชีเงินฝากธนาคารไทย พาณิชย์ เลขที่ 361-251-3455 มีชอื่ ของนายจรูญ ไม้สน อายุ 32 ปี เป็นเจ้าของบัญชี เมื่อเชิญตัวมาสอบปากคำ�จึงทราบว่าถูก น.ส.นาถลดา คำ�อ้ายอาจ อายุ 33 ปี อดีตแฟน สาว นำ�ข้อมูลไปเปิดบัญชีธนาคารดังกล่าว เมื่อ สืบสวนต่อไปจึงพบว่า น.ส.นาถลดาเป็นน้อง สาวของ น.ส.เบญจมาศ คำ�อ้ายอาจ อดีตภรรยา ของผู้ต้องหา โดยเป็นผู้นำ�บัตรเอทีเอ็มใบนี้ไป ให้กับผู้ต้องหาใช้ในการกระทำ�ผิดหลอกเหยื่อ ให้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว จากการตรวจสอบ พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวกว่า 20 ล้านบาท และเมือ่ ตรวจสอบแน่ชดั แล้วพนักงาน สอบสวนจึ ง เร่ ง รวบรวมพยานหลั ก ฐานก่ อ น ขออนุมัติศาลออกหมายจับและติดตามจับกุมผู้ ต้องหารายนี้ไว้ได้ พล.ต.ต.สุพิศาลกล่าวอีกว่าจากการตรวจ สอบพฤติการณ์ในการกระทำ�ความผิดพบว่าผู้ ต้องหาจะใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อที่เป็นหญิงสาว ที่รู้จักกันทางเว็บไซต์หาคู่ โปรแกรมแชตยาฮู เมสเซนเจอร์(Yahoo Messenger) หรือโซเชียล

เน็ตเวิร์กต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไฮไฟว์โดยติดต่อ พู ด คุ ย กั น และอ้ า งตั ว ว่ า เป็ น ชายผิ ว ขาวชาว อเมริกัน อิตาลี และอีกหลายสัญชาติจนผู้เสีย หายหลงเชื่อ จากนัน้ ก็อา้ งว่าจะส่งของขวัญมาให้จ�ำ เป็น ต้องมีค่าดำ�เนินการ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงิน ให้ ก็ จ ะหลอกลวงอี ก ว่ า ภายในมี เ งิ น ดอลลาร์ และหากจะนำ�ออกมาต้องมีค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายประมาณ 7 รายที่หลงเชื่อโอนเงิน ให้กับผู้ต้องหา จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตอ้ งหาได้กระ ทำ�ความผิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 5 ปีนอกจากนี้ยังมีชายชาวต่างชาติอีกรายที่ร่วม กระทำ�ความผิดในคดีนี้ด้วย พล.ต.ต.สุพิศาลกล่าวด้วยว่าจากการตรวจ สอบประวัติผู้ต้องหายังพบว่าเคยถูกตำ�รวจกอง ปราบปรามจับกุมตัวในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มาแล้ว แต่ครั้งนั้นพยานหลักฐานที่พบยังไม่ สามารถเอาผิดในคดีดงั กล่าว ชุดจับกุมจึงดำ�เนิน คดีกบั ผูต้ อ้ งหาเพียงข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบ หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาส่งพนัก งานสอบสวนสน.ท่ า ข้ า มก่ อ นจะเร่ ง ขยายผล ติดตามผู้ร่วมกระทำ�ความผิดที่เหลือมาดำ�เนิน คดีต่อไป

ศุลกากรภูเก็ตจับหนุ่มอินเดีย

ลอบขนสารอีเฟดรีนมูลค่า100ล.

ศู น ย์ ข่ า วภู เ ก็ ต -ด่ า นศุ ล กากรท่ า อากาศยานภูเก็ตจับหนุม่ อินเดียลักลอบขน สารอีเฟดรีน (Ephedrine) มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท คาดทำ�มาหลายครัง้ แล้ว จากการ ตรวจสอบพบมีการเดินทางเข้าออกสนาม บินสุวรรณภูมิหลายครั้งขณะที่สนามบิน ภูเก็ตเพิ่งมาครั้งแรกเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ (6 ส.ค.)

ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรท่าอากาศยาน ภูเก็ต นายประยุทธ มณีโชติ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วย นางม นทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรท่าอากาศยาน ภูเก็ต พ.ต.อ.อัสวิน นาคสวัสดิ์ ผกก.ด่าน

ตรวจตรวจคนเข้ า เมื อ งท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมกันแถลงข่าวการจับ กุม นาย KATCHI MOHAMED BUHARI AHMED สัญชาติอินเดีย อายุ 31 ปี หมายเลข หนังสือเดินทาง F9293528 พร้อมด้วยของกลาง สารวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 สารอีเฟดรีน (Ephedrine) ซุกซ่อนอยู่ภายใน ช่องลับซึง่ จัดทำ�เป็นพิเศษของกระเป๋าเอกสารน้�ำ หนักประมาณ 10 กิโลกรัม นายประยุทธ กล่าวว่า การจับกุมในครัง้ นี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ชายชาว อินเดียซึง่ เดินทางมาโดยสารการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 223 โดยเดินทางมาจากเมือง เดลี ประเทศอินเดีย ต่อเครื่องที่ท่าอากาศยาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชน ในการทำ�คดีเจตนาแสดงลามกอนาจารบนรถไฟสาย Lilydale Line ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2012 Crime Stoppers กำ�ลังหาชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าได้ เปิดเผยอวัยวะเพศของตนบนรถไฟสาย Lilydale ขณะวิ่งเข้า สู่เมืองในวันที่ 13 พฤษภาคม 2012 ทั้งนี้เวลาประมาณ 13.30 น.ชายคน หนึ่งซึ่งนั่งตรงข้ามกับผู้โดยสารหญิง คนหนึ่งที่สถานีรถไฟ Lilydale ชาย คนนั้นได้เผยอวัยวะเพศของเขาให้ผู้ โดยสารหญิงเห็นตลอดทางจนกระทัง่ เธอออกจากรถไฟที่สถานี Box Hill ในอีก 10 สถานีต่อมา แต่ชายคนนั้น ได้ตามเธอลงจากรถไฟ ชายผู้ต้องสงสัยมีอายุประมาณ 20 ต้น ๆ ผิวสีเข้ม ผมหยิกตัดสั้น ขณะ ก่อเหตุสวมเสื้อแจ๊คเก็ตสีเขียวกางเกง ยีนส์สีน้ำ�เงิน สวมแว่นสายตา และมี กระเป๋าสะพายบ่าสีดำ� ตำ�รวจได้เปิดเผยภาพของผูต้ อ้ งสงสัย เผือ่ มีผรู้ จู้ กั หรือเคยพบเห็น สามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือ ที่ www.crimestoppers.com.au ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 6325)

สุวรรณภูมิ ปลายทางท่าอากาศยานภูเก็ตโดยเดิน ทางถึงสนามบินภูเก็ตในเวลา 21.00 น. เมื่ อ มาถึ ง จุ ด ตรวจของด่ า นศุ ล กากรท่ า อากาศยานภูเก็ตก็เข้าช่องทางตามปกติ พร้อมนำ� สิง่ ของทีถ่ อื ติดตัวมาเข้าไปติดต่อเสียภาษีกบั ทาง เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ด่านตรวจ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ขอตรวจ สอบพบว่ากระเป๋าเดินทางทีผ่ ตู้ อ้ งหานำ�เข้ามาทัง้ 2 ใบ ภายในบรรจุกระเป๋าสำ�หรับใส่เอกสาร จึง ได้ทำ�การตรวจสอบ พบว่ากระเป๋าใส่เอกสาร ดังกล่าวมีน้ำ�หนักมากผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้นำ� กระเป๋าไปตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ภายในกระเป๋าใส่เอกสารซึ่งทำ�เป็นช่องลับที่จัด ทำ�เป็นพิเศษมีสารอีเฟดรีน ซุกซ่อนอยู่ใบละ ประมาณ 500 กรัม จำ�นวน 20 ใบรวมน้ำ�หนัก ของกลางประมาณ 10 กิโลกรัมมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 100 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัว แต่ผู้ต้องหา ไหวตัวและพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ทางเจ้าหน้าที่ ก็สามารถติดตามจับกุมตัวไว้ได้จงึ นำ�ตัวมาสอบ สวนขยายผล พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีวตั ถุออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 สารอีเฟด รีนไว้ในครอบครองเพื่อจำ�หน่ายเกินปริมาณที่ รัฐมนตรีกำ�หนด และนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 และ ม.27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบกับ พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับ ที่ 9) พ.ศ.2482 ม.16, 17 และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง จึงนำ�ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำ�รวจท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ดำ�เนินคดี นายประยุ ท ธ กล่ า วต่ อไปว่ า สำ � หรั บ ผู้ ต้องหารายดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่ามี การเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายครั้ง แล้ว สำ�หรับท่าอากาศยานภูเก็ตนั้นเพิ่งเข้ามา เป็นครั้งแรก ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้อาศัยไหว พริบของทางเจ้าหน้าที่ที่สังเกตเห็นข้อพิรุธของ ผู้ต้องหา และสิ่งของที่ถือเข้ามา จึงได้ข้อตรวจ สอบอย่างละเอียด ซึง่ ในส่วนของการเฝ้าระวังการลักลอบขน สิง่ ของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยผ่านทาง ท่าอากาศยานนั้นทางเข้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้ม และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้การ จับกุมผูต้ อ้ งหาขนอีเฟดรีนเข้ามาทีท่ า่ อากาศยาน ภูเก็ตถือเป็นรายที่ 2 แล้ว

นาย KATCHI MOHAMED BUHARI AHMED สัญชาติอินเดีย


เล่าสู่กันฟังช่วงเข้าพรรษาตอนที่ ๑

บางมุมมองเกี่ยวกับ “ทุกข์” โดย...........สมชาย เม่นแย้ม

เทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึง่ ผูเ้ ขียนก็ขอหยุดการวิพากษ์วจิ ารณ์การบ้าน การเมืองสังคมโดยทั่วไปเป็นเวลา ๓ เดือน หรือ ๖ ฉบับ อันเป็นการร่วมเข้าพรรษาไปกับภิกษุ สงฆ์ ด้วยการตรวจสอบตนเองด้วยพระธรรมคำ�สอน และก็ถือโอกาสนำ�มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งอาจ จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย หากข้อความใดเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านใน การก่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมหรือเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ผู้เขียนก็ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วย หากข้อความใดสร้างความขุ่นข้องหมองใจ ก็ขออโหสิกรรมมา ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน ในบทความชิ้นที่แล้ว ผู้เขียนเขียนเรื่องวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ในส่วน ของวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ด้วย “ธัมมจักกัปป วัตตนสูตร” ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะช่องทางของการพ้นทุกข์ด้วย “อริยสัจ” คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในส่วนของ “ทุกข์” โดยความเดิม “ทุกข์” คือ ความไม่สบายกาย ส่วน “โทมนัส” คือ ความไม่สบายใจ บางครั้งเรียกความทุกข์ว่า “ทุกข์โทมนัส” บางครั้งเรียกรวมๆ ถึงปัญหาทาง กายใจว่า “ทุกข์” อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “ทุกข์” หรือ “ความทุกข์” เรามักไม่ลงลึกในเรื่อง ของ “ทุกข์” คือ เพียงแต่รู้ว่านั่นคือทุกข์นี่คือทุกข์ แล้วก็ผ่านเลยไปด้วยความคิดเรื่อง “ทุกข์” อย่างคร่าวๆ จนบางคนก็สร้าง “ทุกข์” ขึ้นซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าโดยที่ไม่รู้ตัว ตรงประเด็ น นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็ง เห็น เรื่ องนี้ แล้ ว จึ งทรงเสนอมุ ม มองต่ อ “อริยสัจ”ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “กิจของอริยสัจ” ซึ่งปรากฎใน “ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ” ว่า “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยนฺติ เม ภิกฺขเว. ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุง อุทปาทิ ญานํ อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ” ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย จักษุ ได้เกิดขึ้นแล้ว ญานได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรม ทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังในกาลก่อนว่า ก็ทุกขอริยสัจนั้นแลควรกำ�หนดรู้” คำ�ว่า “กำ�หนดรู้” หมายถึง การรู้เท่าทัน พระพรหมคุณาภรณ์ นิยาม “ปริญญา” ว่า ปริญญา คือ การศึกษาให้รู้ สภาพตามความเป็นจริง (ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ ประมวลธรรม น. ๑๕๖) พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า “ทุกข์” คือ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ที่ให้ความพึงพอใจที่แท้จริง การพลัดพรากสิ่งที่รัก ความไม่สมหวัง (เพิ่งอ้าง ดู น. ๑๕๕) อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้เขียน เห็นว่า “ทุกข์” แสดงผลออกมา ๒ ด้าน คือ ผลต่อตนเองและผลต่อสิ่งอื่น ผู้ที่มีความทุกข์และไม่รู้วิธีแก้ไข ความทุกข์ จะหันมาที่ตนเอง เช่น ไม่สมหวังเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะตำ�หนิตนเอง แต่ที่ร้ายกว่านั้น อาจจะทำ�ร้ายตนเองจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือในบางกรณีมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอาจจะตำ�หนิ บุคคลนั้นหรือแม้กระทั่งทำ�ร้ายบุคคลนั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจจนบาดเจ็บหรือล้มตาย ถ้าเรา เข้าใจในผลร้ายของ “ทุกข์” ทั้งต่อตนเองและ/หรือบุคคลอื่น เราก็จะมองเห็น”ทุกข์” อย่างเป็น รูปธรรม และจะเกินหน้าไปสู่การหาสมุทัยหรือสาเหตุแห่งทุกข์ คนบางคนมีความปรารถนาทีจ่ ะมีรถยนต์สกั คันหนึง่ แต่พอมีรถยนต์แล้ว ไม่พอใจต้องไป หามาใหม่อกี คันเพราะของคนโน้นเจ๋งกว่าของเรา ทำ�อย่างนีเ้ รือ่ ยไป แม้จะบำ�บัดความทุกข์ทตี่ น มีแต่ความทุกข์ใหม่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ หรือคนบางคนมีเงินล้านบาทแล้วไม่พอต้องมี ๑๐ ล้าน ก็ ยังไม่พอต้องมีร้อยล้าน พันล้าน พอมีแสนล้านก็ยังไม่พอเพราะมองออกไปนอกประเทศ โอ้โฮ เขามีมากกว่าเราอีก ของเราเด็กๆ ต้องหามาให้ทัดเทียมกับเขา ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม อย่างนี้ทาง พระเรียกว่า “ทุกข์” เพราะการสนองตอบทางวัตถุไม่มีทางจะทันความต้องการตอบสนองทาง จิตใจ นี่คือ ภาวตัณหา อยากมีโน่นอยากมีนี่ และเลิกไม่ได้จนเกิด “อุปาทาน” การยึดมั่นถือ มั่นอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า มีตัณหาก็ฉิบหายแล้ว มีอุปาทานยิ่งฉิบหายใหญ่คนอย่างนี้ต้อง นำ�ไปพัฒนาจิต ทำ�ให้มองเห็นว่า “ขันธ์ ๕” (กาย (วัตถุ) และจิต) เป็นไตรลักษณ์ คือ ทุกข์ (ทนอยู่ไม่ได้) อนิจจัง (ไม่เที่ยง) และอนัตตา (สูญสลายในที่สุด) อย่าไปว่ามันเป็นของกูอยู่เลย การที่เราปริญญาหรือรู้เท่าทันใน “ทุกข์” นั้น จะช่วยให้เราสามารถทำ�ความเข้าใจต่อ “ทุกข์” ได้ คนเราเมื่อเข้าใจสภาพที่แท้จริงก็ย่อมจะอยากรู้สาเหตุเพื่อจะแก้ไข ถ้าเราสามารถปริญญาใน “ทุกข์” ได้แล้ว แม้จะยังไม่ได้แก้ไข หรือแก้ไขไม่ได้ ลองนำ� แนวคิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสนอวิธีปฏิบัติต่อ “ทุกข์” ไว้ ๔ ประเด็น คือ ๑) ไม่เอาทุกข์ มาทับถมตนที่มีทุกข์ อย่าหาเรื่องให้เดือดร้อนแบบไม่เข้าท่า ๒) ไม่สละความสุขที่ชอบธรรม สิ่งใดที่มีความสุขก็รับไว้เถิด ยังไม่เป็นนักบวชก็ไม่ต้องสละเสียทุกอย่าง ๓) ไม่สยบต่อสุขที่ ชอบธรรมนั้น เมื่อสุขไประยะหนึ่งก็อย่าติดในสุขนั้น เพลาๆ ลงเสียบ้างปล่อยวางบ้าง เพราะ ไม่มีใครมีความสุขอยู่ตลอดปีตลอดชาติ และ ๔) เพียรพยายามทำ�เหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไป นั่น คือ การเข้าถึงสมุทัย (ฉบับหน้าจะกล่าวถึงสาเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งได้แก่สาเหตุทางวัตถุและสาเหตุ ทางจิต โปรดรอคอยด้วยใจระทึก)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 16


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Trade Center

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

139 Oxford Street Darlinghurst NSW 2010 Tel: 02 9331 3935 Fax: 02 9331 3935

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Thailand Board of Investment, Australia (BOI)

Royal Exchange Building Level 21, Suit 2102, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Tel: (61-2) 9241 1075 Fax: (61-2) 9251 5981 Email : thaitrade@ozemail.com.au

Alice’s Thai Restaurant

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

Suite 101, Level1, 234 George Street Sydney, NSW 2000 P 02 9252 4884 F 02 9252 2883 E sydney@boi.go.th

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

2/49 Argyle Street Camden NSW 2570 Tel: 4655 5544 Fax: 4655 4422 www.thisisthai.com

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

14 Cathedral Place Cnr. Wickham St. & Gipps St. Fortitude Valley, Brisbane QLD, 4006 Tel: (07) 3216 1700, 3216 0561 Fax: (07) 3216 1755

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Golf Club Association Conrad Street, North Ryde NSW 2113 Tel: 02 8819 4772 Mob: 0414 881 936 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

Transfer Money to Thai

เคยเขียนบทความ Tel to Thai มาแล้ว ครับ เมื่อปี 2009 แล้วเมื่อปี 2011 ก็เขียนเรื่อง Toll Free ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการโทรศัพท์กลับ เมืองไทยแบบประหยัดว่าจะต้องทำ�อย่างไร มา ฉุกคิดบทความ “เรื่องการโอนเงินกลับเมือง ไทย(transfer money to Thai)” ก็ตอนที่ผู้เขียน ทำ�การโอนเงินผ่าน Bpay ไปที่ Travel Money Card ของ Commonwealth Bank เพื่อให้คนที่ เมืองไทยกดเงินไปใช้ มีความคิดขึน้ มาว่า น่าจะ เขียนเรือ่ งวิธกี ารโอนเงินกลับไทย ว่ามีกแี่ บบ กี่ วิธี แต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าท่าน ผูอ้ า่ นหลายๆท่าน ก็จะมีหลากหลายวิธใี นการใช้ บริการในเรือ่ งนี้ หรือท่านทีเ่ พิง่ มาใหม่อาจจะยัง ไม่ทราบว่า มีการโอนเงินกี่วิธี วิธีไหนสะดวก และประหยัดที่สุด เรามาว่ากันเลยครับ 1-โอนเงินที่แบงก์ แรกๆทีเดียวที่ผู้เขียนมาอยู่ใหม่ๆ ก็ใช้ วิธีการเอาเงินสดไปที่เค้าเตอร์ของแบงก์แล้ว ก็ทำ�การโอนเงินไปเบอร์บัญชีที่เมืองไทยครับ วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วครับ ใครๆก็ทำ�ได้ ไม่ยุ่งยาก แต่ค่าธรรมเนียมแพงหน่อย ขอยกตัวอย่างของ Commonwealth Bank ครับ วิธีการ -ไปที่ ธ นาคารแจ้ ง พนั ก งานว่ า ต้ อ งการ โอนเงิ นไปประเทศไทย พนั ก งานสอบถาม จำ�นวนเงินที่ต้องการโอนและรายละเอียดการ โอนเงิน ดังนี้ -ชื่อ นามสกุล ผู้รับโอนเงิน -ที่อยู่ ของผู้รับโอน -เบอร์บัญชี ชื่อธนาคาร -Swift code ของธนาคารที่เราต้องการ จะโอนเงินเข้าไป (ดูรายละเอียดของ swift code ของแต่ละแบงก์ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www. thaivisa.com/thai-bank-swift-codes.html) -พนักงานกรอกรายละเอียดที่เราให้ ลง คอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว เค้าก็จะพิมพ์ รายละเอียด การโอนเงิน มาให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งหนึ่งก่อน ถ้าเราโอเค ถูกต้องแล้ว -พนักงานพาเราไปทีเ่ ค้าเตอร์รบั ฝาก-ถอน เงิน แล้วก็ยื่นเงินที่เราจะโอนให้พนักงานที่เค้า เตอร์จัดการโอนเงินให้เรา ค่าธรรมเนียม - $30 2-โอนผ่าน Net Banking เมื่ อใช้ วิ ธี แ รกไปเรื่ อ ยๆ ก็ เ ริ่ ม มองหา วิธีการที่จะลดค่าธรรมเนียมในการโอน มัน น้อยซะเมื่อไหร่หละครับ $30 ต่อครั้ง ยิ่งคิด เป็นเงินไทยก็ประมาณ 900 บาท มารู้จาก พนักงานแบงก์วา่ เราสามารถโอนเองได้โดยผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือ Net Banking ของธนาคารที่ เรามีบัญชีอยู่ ในที่นี้ก็ Commonwealth Bank เหมือนเดิมละครับท่านผู้อ่าน

วิธีการ -ผู้อ่านก็ต้องไปสมัคร เล่น net banking ของแต่ละแบงก์ที่เรามีบัญชีกับเค้าก่อน หลัง จากนั้นก็จะได้ user name and password มา -ขั้นต่อไปก็เอา user name กับ password มาเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของแบงก์นั้นๆ -เมือ่ ไปทีร่ ะบบ net banking ของธนาคาร แล้ว จะมีหวั ข้อ Transfer แล้วก็จะมีหวั ข้อย่อย อีก ให้ผู้อ่านเลือกหัวข้อ internation money transfer หลังจากนั้นก็ทำ�ตามคำ�สั่งที่เค้าโชว์ที่ หน้าจอภาพครับ ค่าธรรมเนียม -$22 จะถูกกว่าการไปโอน ที่เค้าเตอร์ $8 3-ส่งการ์ด ATM ไปเมืองไทย วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ง่ า ยที่ สุ ด ละครั บ ไม่ ต้องเสียเวลาไปแบงก์ หรือ ทำ�การโอนผ่าน เน็ต แบงค์กิ้ง ผู้เขียนส่งการ์ด ATM ของ NAB ให้คุณ แม่ของผู้เขียนถือเอาไว้ ซึ่งทางผู้เขียนจะโอน เงินเข้าทุกอาทิตย์ เวลาที่เมืองไทยต้องการใช้ เงิน ก็จะสามารถกดเงินได้เองจากตู้ ATM ที่ เมืองไทย เท่าทีเ่ ข้าไปดูรายการ รายละเอียดของ บัญชีของผูเ้ ขียนจากอินเทอร์เน็ต จะเห็นรายการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ปรากฏ ดังนี้ -$1 ทุกครั้งที่มีการสอบถามยอดเงินคง เหลือ ผ่าน ATM (Balance Enquiry Fee) -$4 ทุกครั้งที่มีการเบิกเงิน (Overseas ATM Tran Fee) -แล้วก็ยังมีค่าธรรมเนียม Foreign Curren cy Tran Fee อีก วันที่ 22 MAY โดนไปสอง รอบ $6.61, $13.21 เพราะวันที่ 21 MAY มีการถอนเงินไปสองรอบคือ $330.56 และ $656.24 ตามลำ�ดับ นั่นก็พอจะอนุมานได้ว่า ถอนประมาณ $300 โดนชาร์ทไปอีก $6(2%), ถอน $600 โดนชาร์ท $12 สรุปว่า ถ้าสอบถามยอดเงินหนึง่ ครัง้ ก่อน ถอน (ค่าธรรมเนียม $1) สมมติวา่ ถอนเงิน $600 (ค่าธรรมเนียม $12) และมีค่าธรรมเนียมการ ถอนเงินจากต่างประเทศอีก $4 รวมความแล้ว คือ เสียค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น $1+$12+$4 =$15 ถ้าเราเทียบกับการใช้บริการ NAB Travel Money จากข้อมูลที่ผู้เขียนได้รับคือ เสียค่า บริ ก ารแค่ ก ารใส่ เ งิ น ครั้ ง เดี ย ว สมมติ ว่ าใส่ เงิน $600 ก็จะเสียค่าธรรมเนียม แค่ $600 *1%= $6 ที่เหลือตอนเมืองไทย กดเงิน ไม่ เสียค่าธรรมเนียมสอบถามยอด $1, ไม่เสียค่า ธรรมเนียมถอนเงินต่างประเทศ $4 และ ไม่ เสียค่า foreign currency transaction fee นั่น ก็คือการประหยัดเงินไปได้คือ $15-$6=$9 (คิด เป็นเงินไทยโดยประมาณก็ $9 *30=270บาท) ส่วนการ apply travel card ของ NAB ไม่มีค่าธรรมเนียมครับ ทำ�ได้เลย ไปที่แบงก์ไป

บอกทีเ่ ค้าเตอร์รบั ฝาก ถอนเงิน ให้เค้าจัดการให้ 4-Travel Money Card ผู้เขียนมีกรณีศึกษาของ 2 แบงค์ คือ Commonwealth และ Nab Bank -Commonwealth Bank จะซื้อการ์ดทำ�อย่างไร ??? ท่านผู้อ่าน สามารถไปดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ http://www. commbank.com.au/personal/international/ travel-money-card มี 2 ทาง คือซื้อที่สาขา หรือซือ้ แบบออนไลน์ ง่ายสุดก็คอื ไปทีธ่ นาคาร ใกล้บา้ นบอกพนักงานว่าต้องการ Travel Money เท่ า ที่ อ่ า นรายละเอี ย ดที่ ห น้ า เว็ บไซต์ มี ร าย ละเอียดว่า จะต้องจ่ายค่าการ์ด $15 และทุก ครั้งที่ใส่เงินเสียค่าธรรมเนียม 1% (อันนี้เท่ากับ Nab) เมือ่ ได้การ์ดมาแล้ว ท่านก็จะต้องทำ�การ activate card เพื่อที่จะใช้งานการ์ดนี้ เผอิญว่า ของผู้เขียนเคยใช้บริการมาแล้ว เมื่อการ์ดหมด อายุ ทางธนาคารก็แจ้งมาทางจดหมายว่า การ์ด ของท่านจะหมดอายุแล้ว หากต้องการใช้บริการ ต่อ ให้ตดิ ต่อไปทีเ่ บอร์ทเี่ ค้าแจ้งมา เมือ่ ผูเ้ ขียน โทรติดต่อแล้วว่าต้องการใช้บริการอีก ขั้นตอน ต่อไปก็รอรับการ์ด และเมื่อผู้เขียนได้รับการ์ด ใหม่ ก็จะต้องดำ�เนินการ activate การ์ดเช่น เดียวกัน จากจดหมายตัวอย่าง (ตามรูป) ทางแบงก์ ส่งการ์ด Travel money มาให้ 2 ใบ พร้อม กัน ในจดหมายเขียนขัน้ ตอนการ Activate card มาให้ว่า ให้เราไปที่ www.commbank.com.au/ activatetravelmoney ผู้เขียนก็ทำ�ตามขั้นตอนครับ บันทึก url ข้างต้น แล้วหน้าจอก็จะขึน้ มาว่า Activate your Travel Money Card แจ้งว่ามีอยู่ 3 ขั้นตอน ในการดำ�เนินการ คือ Step 1: Sign both cards immediately Step 2: Make sure you have your 6-digit Registration Code handy Step 3: Activate your card ให้เราดำ�เนินการตามขัน้ ตอนข้างต้น และ จะมีปมุ่ อยูด่ า้ นล่างจอภาพ เขียนว่า ACTIVATE ผู้เขียนคลิกครับ หน้าจอภาพ ให้เรากรอก เลขที่บัตร card number, registration code, card verification code เมื่อกรอกเสร็จแล้วก็คลิก summit ไม่ ผ่านครับ unsuccessful -ผูเ้ ขียนต้องโทรไปศูนย์ครับ 132221 ทำ� ตามขั้นตอน ได้คุยกับพนักงานครับ ติดแล้ว ครับ แจ้งความต้องการว่าต้องการ activate travel money -พนักงานต่อสายไปทีแ่ ผนก travel money มีคำ�สั่งให้เราใส่ card number แล้วก็ใส่ 3digit security code on back of your card, ให้ ใส่ six digit password access code ไม่ได้ อีกครับ เข้าใจว่า six digit password access code ผิดครับ -กลับไปอ่านทีเ่ ว็บไซต์ครับในหัวข้อ step 2 ที่ข้างต้น มีหัวข้อว่า ลืมพาสเวิร์ดให้คลิก ที่ นี่ แล้วจะส่งพาสเวิร์ดไปให้เราที่อีเมล์ที่เราลง ทะเบียนเอาไว้ ผู้เขียนคลิกครับ แล้วก็ไปเช็ค อีเมล์ ไม่มีอีเมล์อะไรครับ (เพิ่งมารู้ภายหลัง หลังจากที่สามารถเข้าไปที่ระบบหลังร้านของ travel money ได้แล้วก็ถึงบางอ้อว่า จะมีเมล์ส่ง

ไปได้อย่างไรหละครับ ไม่มีแน่นอน เพราะที่ ระบบหลังร้าน ไม่ได้กรอกชื่ออีเมล์ของผู้เขียน เอาไว้ครับ) -โทรใหม่ 1300 660 700 แล้วกด * (เห็น เบอร์นี้จากเว็บไซต์ travel money) บอกข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ ให้ผู้ เขียนไปที่สาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเรา ไม่ สามารถช่วยทางโทรศัพท์ ผูเ้ ขียนไม่เชือ่ ครับ คิด ว่าต้องสามารถทำ�การ activate ได้ทางโทรศัพท์ -โทรอีกรอบครับ ที่ 132221 ได้คยุ กับเจ้า หน้าที่ ครั้งนี้สำ�เร็จครับ สามารถ activate card ได้แล้ว หลังจากพนักงาน สอบถามยืนยันตัวตน เราแล้ว เราก็แจ้งว่า เราใส่ six digit password access code ผิด เค้าก็แจ้งเลขหกหลักที่ถูกต้อง ให้เรา เสร็จแล้ว ก็ให้เราลอง activate อีกรอบ คือ ใส่เลขที่การ์ด, ใส่รหัสหกหลัก และเลข สามหลักที่หลังการ์ด ครับได้แล้วครับเข้าไปที่ หลังร้านของบัตร travel money แล้วครับ your activate successful -ที่ระบบงานหลังร้านของ travel money มีอะไรบ้าง? หัวข้อด้านบนสองหัวข้อว่า my card และ my setting -หัวข้อที่ด้านข้างซ้ายมือ มี 9 หัวข้อ summary, card summary, last 10 transactions, recent transactions(last 180 days), transaction history(older than 180 days), add new currency, card lock/unlock, transfer between currencies, logout -หลังจากเข้าระบบหลังร้านได้แล้ว ผูเ้ ขียน ก็มีโอกาสได้สอบถามเจ้าหน้าที่ต่อ เกี่ยวกับค่า ธรรมเนียมต่างๆในการใช้การ์ดปกติ เปรียบ เทียบกับการใช้ travel money card ถ้าเราเดิน ทางกลับไปเมืองไทย -การ์ดทั่วไป (กรณีนี้ก็เหมือนกับการที่ เราส่งการ์ด ATM ของเราที่มีไปให้คนที่เมือง ไทยใช้) จะมีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงิน 5$ + 2.95% ของจำ�นวนเงินทีเ่ บิก ถ้าใช้การ์ดซือ้ ของ คิดค่าธรรมเนียม 2.95% จากมูลค่าของทีซ่ อื้ ด้วย การ์ด และการขอดูยอดคงเหลือไม่ชาร์ตครับ -กรณีใช้ travel money card เมื่อเบิก เงินที่เมืองไทยชาร์ต ค่าธรรมเนียม $3.50 ต่อ ครั้ง (ATM Withdrawal Fee) ถ้าใช้การ์ดซื้อ ของไม่มีการชาร์ตครับเปรียบเทียบกันแล้วจะ เห็นว่าใช้ travel money card จะประหยัดกว่า ($5-$3.5)$1.5 + 2.95% (ของจำ�นวนเงินที่เรา เบิกทุกครั้ง) -Nab Bank ผู้เขียนได้ไปที่สาขา สอบถามที่พนักงาน รับฝาก-ถอนเงินครับว่า ต้องการที่จะทำ� Travel money card เพือ่ ส่งการ์ดไปให้คนทีเ่ มืองไทยกด เงิน ตายเลยครับ ไม่ได้ครับเค้าบอกว่า บัตรเป็น ของคุณ คุณต้องถือเอง ห้ามคนอืน่ ใช้การ์ดคุณ เอาหละครับต้องถอยทัพก่อนละครับวันนี้ ถ้าจะ ไปทำ�การ์ดนี้ ผูอ้ า่ นก็ไม่ตอ้ งไปบอกจุดประสงค์ เค้านะครับ เพราะการ์ดนีม้ ไี ว้เพือ่ ให้เราทำ�ตอน เดินทางกลับเมืองไทย และต้องการกดเงินใช้ที่ เมืองไทยแบบมีค่าธรรมเนียมถูกๆ ไม่ใช่ทำ�เพื่อ ให้เราส่งการ์ดกลับเมืองไทย โอนเงินใส่การ์ด และให้คนไทยที่ถือการ์ดของเรากดเงิน วันที่สองไปใหม่ครับ คราวนี้ก็ไปแจ้งเค้า เลยว่าต้องการ Travel money card ต้องการ กลับไทย อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 18


ไฟเย็น

“แม้ว” โผล่นิวยอร์ก เจอ “มือตบ” ขับไล่

คนไทยใน “ดี.ซี.” นัดรวมตัวต้าน

ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.เศษวัน ที่ 7 สิงหาคม 2555 ตามเวลาท้องถิ่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ อยู่ระหว่างหลบหนีคำ�พิพากษาจำ�คุก 2 ปีในคดีที่ดินรัชดาภิเษก หลบหนีการจับกุม ในคดีก่อการร้ายและคดีทุจริตอีกหลายคดี ได้เดินทางไปที่ร้าน “ผ่องศรี” ซึ่งเป็นร้าน อาหารไทยในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยมี ก ลุ่ ม คนเสื้ อ แดง จำ�นวนหนึง่ ออกมาต้อนรับ ขณะ ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยในนครนิวยอร์ก ได้ออกมารวมตัวกันชูมือตบขับ ไล่ พ.ต.ท.ทักษิณที่ร้านผ่องศรี เช่นกันทำ�ให้มีการปะทะคารม กันระหว่างคนเสื้อเหลืองกับคน เสื้อแดงพอประปราย ทั้งนี้ มีรายงานว่า พ.ต.ท. ทักษิณได้จา้ งการ์ดมาคุม้ กันอย่าง เข้มงวดโดยใช้บริการของกลุ่ม มาเฟียเกาหลีคุ้มกันการเดินทาง ครั้งนี้ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า กลุม่ คนไทยในกรุงวอชิงตันดี.ซี. เมื อ งหลวงของสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ นั ด รวมตั ว กั น ที่ ห น้ า สถาน เอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิง ตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave. ในวันพฤหัสที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อแสดงการต่อต้านการ เข้ า สหรั ฐ อเมริ ก าของนั กโทษ ชายทักษิณ ชินวัตร โดยให้นำ� ธงชาติไทย พร้อมป้ายประท้วง พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ และ น.ส.ยิ่ ง ลักษณ์ ชินวัตร ไปด้วย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 19


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

george thai on marina Mackey Marina Waterfront Mulherin Drive, Mackay, QLD 4740 P. 07-4955 5778 F. 07-4955 7718 E: vera@georgesthaimackay.com.au

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

อาจารย์ หลิน 102 Lord Howe Drive,

Green Valley NSW 2168 Tel: (02) 9826 8601, 0412 164 355 กล้าให้พิสูจน์ความแม่นยำ�

Thai Community of the ACT Inc. สมาคมคนไทยในเขตนครหลวงของออสเตรเลีย joins Thai people in Australia to wish our beloved Queen for long live and happy birthday on 12 August 2012

3 Coolac Place, Braddon ACT Tel: 02 6161 1465, 0415 646 675 E-mail:bbenn@webone.com.au

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 20


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานซิดนีย์ Tourism Authority of Thailand Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 21


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายวรวิทย์ ตาคำ� พร้อมด้วยที่ปรึกษา ทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและครอบครัว ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน สำ�นักงานซิดนีย์, เชียงใหม่, กรุงเทพ EDEN EDUCATION & MIGRATION CENTRE, SYDNEY (HEAD OFFICE) Shop 19/477 Pitt Street Haymarket NSW 2000 PO BOX K971 Haymarket NSW 1240 Tel +61 2 9212 4891 / Fax +61 2 9212 4895 / Mob +61 402 685 496 Email wit@eden-education.com

www.eden-education.com

EDEN EDUCATION CENTRE, CHIANGMAI 8 Soi Chumpi Sirimankalajarn Rd., Suthep, Muang Chiangmai 50200 Tel +66 53 289 168 / Fax +66 53 289 169 Email chiangmai@eden-education.com EDEN EDUCATION CENTRE, BANGKOK Unit 1004, Level 10, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +66 2 6131 777 / Fax +66 2 6131 789 Email bangkok@eden-education.com

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 23


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 24


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 25


อังกฤษใช้นักกีฬาเด็ก จุดไฟเปิดลอนดอนเกมส์ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่กรุง ลอนดอนประเทศอังกฤษ ได้ฤกษ์เปิดฉากอย่าง เป็นทางการไปแล้วเมื่อคืนวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่าน มา โดย แดนนี บอยล์ผู้กำ�กับชื่อดังมอบหมาย ให้เยาวชนนักกีฬาทั้งหมด 7 รายรับหน้าที่จุด ไฟเปิดการแข่งขัน ลอนดอนนั บ เป็ น เมื อ งแรกที่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ภาพโอลิมปิกถึงสามครัง้ เริม่ จากในปี 1908 จาก นัน้ ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครัง้ ในปี 1948 โดย มี 59 ชาติสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน และในครัง้ นี้ลอนดอนหวนกลับมาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีก ครั้งโดยมี นักกีฬาจำ�นวน 10,490 รายจากชาติ สมาชิก 204 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดย บรรยากาศในกรุงลอนดอนนั้นเต็มไปด้วยสีสัน ที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ในทุกที่อันเป็นแหล่งท่อง เที่ยวของมหานครแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่จัตุรัส ทาฟราการ์ สแควร์, ทาวเวอร์บริดจ์ สวนสา ธารณไฮด์พาร์ค บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�เธมส์ รวม ไปถึงแลนด์มาร์คอันโด่งดังอย่าง “อายออฟ ลอนดอน” สำ � หรั บ พิ ธิ เ ปิ ด การแข่ ง ขั น นั้ น เริ่ ม ต้ น ขึ้นในเวลา 15.00 น.โดยเจ้าภาพได้จัดกำ�ลัง เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วกรุง ลอนดอนมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำ�รวจรอบ กรุงลอนดอนก่อนพิธีเปิดจะเริ่มต้น 24 ชั่วโมง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทหารต้องรับบท บาทหนักในการดูแลความปลอดภัยตามสถานี รถไฟฟ้า ในแหล่งชุมชน รวมไปถึง บริเวณเส้น ทางเข้าออกโอลิมปิกพาร์คซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ สำ�คัญไปยัง หมู่บ้านนักกีฬา สนามการแข่งขัน รวมไปถึง ศูนย์สื่อมวลชน โดยหมายกำ�หนดการของพิธีเปิดนั้น มี การแสดง และพิธีการรวมทั้งสิ้น 13 ช่วง โดยซึ่งการแสดงทั้งหมดนั้น กำ�กับการแสดง โดย แดนนี่ย์ บอยล์ผู้กำ�กับการแสดงชื่อดังของ อังกฤษโดยมีผลงานอันเป็นทีร่ จู้ กั จากภาพยนตร์ เรื่อง Trainspotting, 28 Days Later และที่ คนไทยคุ้นเคยอย่าง Millions and Slumdog Millionaire ภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลออสก้าไป ด้วยกันถึง 8 สาขา สำ � หรั บ การแสดงในชุ ด แรกนั้ น มี ชื่ อ ว่ า Countdown ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ สาม นาทียสี่ บิ หกวินาที โดยการแสดงชุดนีใ้ ช้ผแู้ สดง มากกว่า 180 คน ซึ่งจะเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของ แม่น�้ำ เธมส์แม่น�้ำ สายสำ�คัญของกรุงลอนดอนอัน มีตน้ กำ�เนิดทีก่ ลอสเตอร์เชียร์ จากนัน้ ไหลลงมา สู่คอตส์วูลด์ ฮิลล์ ก่อนจะกลายเป็นแม่น้ำ�เธมส์ หัวใจสำ�คัญของผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงลอนดอน หลังทำ�ความรู้จักกับแม่น้ำ�สายสำ�คัญของ กรุงลอนดอนจากนั้น แบรดลีย์ วิกกินส์ นักปั่น จักรยานเจ้าของแชมป์ ตูร์ เดอ ฟรองซ์ 2012 ได้ออกมาสั่นระฆังเปิดพิธีการ การแสดงชุดที่สอง Green and Pleaseant Land ซึ่งใช้ผู้แสดงมากกว่า 500 คน คือการ

แสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทอัง กฤษ ที่ มี ทั้ ง ความสดชื่ น ของผู้ แ สดงรวมไป ถึ ง สายลมและแสงแดดของดิ น แดนอั น อุ ด ม สมบูรณ์และ เป็นดินแดน ทีใ่ ห้ก�ำ เนิดตัวการ์ตนู ชื่อดังก้องโลกอย่าง วินนี่ เดอะ พูห์ เมื่อสัมผัส กับความเป็นอยู่ของชนบทอังกฤษไปแล้ว แดน นีย่ บ์ อยล์เล่าเรือ่ งถึงจุดเปลีย่ นสำ�คัญของประเทศ ในการแสดงชุดที่สาม Pandemonium เป็นการแสดงทีท่ �ำ ให้คนทัว่ โลกได้เห็นว่าอังกฤษ เป็ น จุ ด กำ � เนิ ด ของการประวั ติ อุ ต สาหกรรม เปรียบเสมือน เวิร์คช็อปของโลกใบนี้ และการ เปลีย่ นแปลงทางสังคมครัง้ สำ�คัญของมนุษยชาติ กับบาดแผลอันเป็นความทรงจำ�ที่มอิ าจลืมเลือน จากสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อการแสดงผ่านไปสามชุด ก็เข้าสู่ช่วง เวลาสำ�คัญทีเ่ จ้าภาพให้ชอื่ ว่าHappy & Glorious ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ สองเสด็จพร้อมกับ พระสวามีมายังสนาม โดย มีฌาคส์ โรกก์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิก สากล เป็นผูน้ �ำ เข้าสูส่ นาม โดยมี แดเนียล เคร็ก นักแสดงชื่อดังเจ้าของบทบาท เจมส์ บอนด์ 007 สายลับชื่อดังของเกาะอังกฤษ ร่วมแสดง ภาพยนตร์ตัวอย่างสั้นๆก่อนเข้าพิธีอีกด้วย จากนั้นจะมีการเชิญธงชาติอังกฤษขึ้นสู่ ยอดเสา ในระหว่างนั้นบนอัฒจันทร์ได้ถูกแต่ง แต้มด้วยสีแดง ขาว และ น้ำ�เงิน ซึ่งปีนี้เป็นปี แห่งการเฉลิมฉลองการครองราชครบ 60 ปีของ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองซึ่งคนทั่วโลก รู้จักกันในชื่อปีว่า “โกลเดน จูบิลี่” หลังจากให้การต้อนรับพระราชินแี ละพระ สวามีเป็นที่เรียบร้อย การแสดงในสนามชุดต่อ มาคือ Second to the right and straight on till morning การแสดงชุดนี้เป็นเกียรติให้กับบทประ พันธ์สำ�หรับเยาวชนอย่าง ปีเตอร์ แพน และ กัปตัน คุก แมรี่ย์ ปอปปินส์ วินนี่ เดอะ พูห์ และนักประพันธ์หญิงชื่อดังที่สร้างพ่อมดน้อย แฮร์รี่ย์ พอตเตอร์ ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกกับ เจเค โรลลิ่ง ทั้งนี้แนวคิดในพิธีเปิดของ แดนนี่ บอยล์ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชาติที่มีทั้ง ศิลปะ และ หัวใจของการพัฒนาผ่านการแสดง อันมีคาแรคเตอร์ของตัวแสดงที่ไล่ตามยุคอย่าง ชาร์ลีย์ แชปลิน และ สแตน ลอเรล เรื่อยมา ถึงเจมส์ บอนด์ จนมาที่แฮร์รี่ย์ พอตเตอร์และ ผู้กำ�กับชื่อดังสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชมใน สนามอีกครั้งด้วยชื่อชุด Interlude เริ่มต้นด้วย บทเพลงจาก ลอนดอน ซิมโฟนี่ ออร์เครสตร้า โดยมีวาทยากรชื่อดังอย่าง เซอร์ ไซมอน รัท เทิลทำ�หน้าที่ควบคุมวง และการแสดงในชุดต่อมาได้เรียกรอยยิ้ม ให้กับผู้ชมทั้งในและนอกสนามเมื่อ “มิสเตอร์ บีน” โรวัน แอตคินสัน ปรากฎตัวในการ แสดงชุดนี้ จากนัน้ การแสดงเดินทางมาถึงชุด Frankie & June say thanks Tim เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงเรื่องราวสามัญของครอบครัว ชาวอังกฤษ เรื่องราวระหว่างลูก สาววัยรุ่นกับพ่อแม่ในแบบฉบับ ครอบครัวของชาวอังกฤษ แต่ แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตแบบ ลอนดอนเนอร์ อย่ า งชั ดเจนเมื่อ แดนนี่ บอยล์ ได้ท�ำ ให้คนทัว่ โลก ได้รู้จักชีวิตแบบคนอังกฤษแท้ การแสดงชุดต่อมา Abide with me นับเป็นการกระชาก อารมณ์ของผู้ชมให้หวนกลับไป ซาบซึ้ ง กั บ บทเพลงของ เฮนรี่ ฟรานซิส Abide with me ซึ่ง แต่งขึ้นในปี 1847 และหลังจาก ประพันธ์เพลงนีจ้ บ ฟรานซิสเสีย ชีวิตจากนั้นอีกเพียงสามสัปดาห์ เป็ น เพลงที่ แสดงให้ เ ห็ นถึง การ จากพราก เพราะความตาย โดย การแสดงในชุดนี้จะเป็นการนำ� เอาภาพของบุคคลอันเป็นที่รักที่ ไม่มีชีวิตอยู่จนได้เห็นลอนดอน 2012 หลังจากนั้น จะเป็น การ ขับร้องบทเพลง Abide With Meโดย อัครัม ข่าน และ เอเม ลี่ ซานเด เมื่ อ จบการแสดงในชุ ด Abide With Me ก็ได้มีการฉาย ภาพการนำ� เปลวเพลิงโอลิมปิก เดินทางมายังโอลิมปิก สเตเดียม ในช่วงค่�ำ คืน โดย เดวิด เบ็คแฮม นักฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษ รับ หน้ า ที่ ขั บ เรื อพาเปลวเพลิง ล่อ ง ผ่านแม่น้ำ�เธมส์ ก่อนเข้าสนาม จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาสำ�คัญ ที่เจ้าภาพให้ชื่อว่า 9 Welcomeเป็ นการเดินเข้าสู่สนามของนักกีฬา จำ�นวน 204 ชาติที่เข้าร่วมการ แข่งขันโอลิมปิก มีนกั กีฬารวมทัง้ สิ้น 10,490ราย โดยทัพนักกีฬา จำ�นวน 204 ชาติจะมีผนู้ �ำ ทีข่ บวน โดยสวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ พนท์ใบหน้า ของเหล่าลอนดอนเนอร์ ที่เข้า ร่วมออดิชนั่ ในพิธเี ปิดการแข่งขัน นอกจากนีเ้ พลงทีจ่ ะเปิดใน ระหว่างนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม นัน้ ประกอบไปด้วย “โรลลิง่ อิน เดอะ ดีพ” ของ อเดล,“สเตอิง่ อ ไลฟ์” โดยบีจี “เวสต์เอนด์เกิรล์ ” โดยเพท ชอป บอย และ “ฮี โรส์” โดยเดวิด โบวี่ โดย กรีซ ได้รับเกียรติเดินเข้ามาเป็นลำ�ดับ แรกในฐานะชาติที่ให้กำ�เนิดการ แข่งขันโอลิมปิก เรื่อยมาจนถึง คณะนักกีฬาไทย ทีเ่ ดินเข้ามาเป็น ลำ�ดับที่ 183 ซึง่ มี “เจมส์บอนด์” ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ นักกีฬาว่าย น้�ำ เป็นผูถ้ อื ธงไตรรงค์เข้าสูส่ นาม ก่อนที่ขุนพลนักกีฬาของสหราช อาณาจักร “ทีมจีบี”จะเดินเข้ามา เป็นคณะสุดท้าย หลังจากนักกีฬาเดินเข้าสู่ สนามเป็นที่เรียบร้อยแดนนี่ บอ ยล์ ได้จัดการแสดงอีกชุดในชื่อ Bike a.m เป็นการแสดงให้เห็น ถึงชีวติ ของคนอังกฤษทีม่ จี กั รยาน อยู่ในชีวิตประจำ�วันจากนั้นพิธี เปิดอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้น ขึ้น Let the Games Begin THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

โอลิมปิก ลอนดอน ๒๐๑๒

ไม่สู้ดีนักสำ�หรับกองทัพออสซี่ สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรักนับตัง้ แต่ เปิดกีฬาโอลิมปิก กรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคมเป็นต้นมา ผมก็ปักหลักยึดห้อง ทำ�งานเป็นที่ทำ�งาน ที่กิน และที่นอน เรียกได้ ว่านอกจากใช้บริการจากห้องน้ำ�แล้ว ห้องทำ� งานคือที่อยู่อาศัยหลักของผม เพราะห้องนี้มี โทรทัศน์อยูส่ ามเครือ่ ง ผมเปิดเพย์ทวี ที งิ้ ไว้เกือบ ตลอดทั้งวันทั้งคืน เว้นแต่ต้องออกจากบ้านไป ทำ�ธุระ เพือ่ ดูถา่ ยทอดกีฬาโอลิมปิกซึง่ มีให้เลือก ดูได้ ๘ ช่อง และเปิดทีวีธรรมดาอีกครื่องหนึ่ง เพื่อดูถ่ายทอดโอลิมปิกทางช่อง ๙ ครับ ฉบับ นีผ้ มจึงขออนุญาตคุยเรือ่ ยเปือ่ ยเกีย่ วกับเรือ่ งราว ของโอลิมปิกครับ ขอเริ่มจากเจ้าปีเตอร์หมายเลข ๑ คือ ผมมีเพื่อนชื่อปีเตอร์สองคน ทำ�งานที่เดียวกัน แถมไปมีกิ๊กอยู่ที่เมืองไทยทั้งคู่ อ้ายปีเตอร์ ๑ สามารถต่อสายโทรศัทพ์คยุ กับผมได้ส�ำ เร็จ ทัง้ ที่โทรศัพท์ที่บ้านของผมต่อยากมาก บ่อยครั้งที่ มีคนโทรมาแต่เครือ่ งโทรศัพท์มนั ขีค้ ร้านไม่รอ้ ง เรียกให้เจ้าของบ้านมารับสายเอาเสียดื้อ ๆ มัน คงเบือ่ พวกสำ�เนียงอินเดียโทรศัพท์มาขายสินค้า นั่นเอง ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยเพราะสร้างความ รำ�คาญมาก บอกไม่เอา ไม่ซื้อมันก็ยังตื้อพูด พล่ามเป็นน้�ำ ไหลไฟดับของมันต่อไป ผมเลยไม่ คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ก็เพราะเหตุนี้แหละครับ นายปีเตอร์ ๑ โทรมาโวยว่า “ยูรู้ไหม มวยไทยถูกโกง ไอดูทีวีนักมวยไทยชนะแน่ นอน” มวยคู่ ที่ ปี เ ตอร์ ห นึ่ ง พู ด ถึ ง ก็ คื อ คู่ ข อง สายลม อาดี ชกกับนักมวยคาซัคสถานในรุน่ ไล เวท ๖๐ กิโลกรัมในรอบ ๓๒ คน (รอบแรก) ซึ่งผลออกมาทั้งคู่ได้คะแนน ๑๒ หมัดเท่ากัน แต่กรรมการอาศัยคะแนนดิบเลือกให้นักมวยคา

ซัคสถานเป็นฝ่ายชนะ มวยคู่นี้ผมก็ดู และด้วยสายตาคนดูมวย เป็นผมเชือ่ แน่วา่ สายลมน่าจะชกได้มากกว่าหนึง่ หมัดในยกสุดท้าย หลังจบยกทีส่ องคะแนนรวม ทัง้ สองเท่ากันแต่ตอ้ งถือเป็นดวงซวยทีก่ รรมการ มองไม่เห็น มวยคูน่ คี้ า้ นสายตาคนดู วัดได้จากเสียงคน ดูโห่รอบสนามเมือ่ ผลตัดสินออกมาค้านสาย ตา พวกเขา แม้แต่ผู้บรรยายก็ยังเห็นว่านักชกไทย น่าจะชนะ แต่ต้องชมสายลมที่ยอมรับคำ�ตัดสิน ไม่ ดื้อประท้วงเหมือนนักกีฬาไทยในอดีตที่ไม่ยอม ลงจากเวที แทนที่คนดูจะเห็นใจ ก็เปลี่ยนใจ เลิกเข้าข้างเพราะเอือมพฤติกรรม เรื่องนี้ต้อง ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจประท้วงกัน ภายหลัง ซึง่ ผลของมันไม่เคยมีการเปลีย่ นแปลง แต่อย่างน้อย “ไอ​บา” หรือ สหพันธ์ม​ วยสากล สมัคร​เล่นนานาชาติก็รับทราบไว้ เพื่อเป็นการ ปรามไม่ให้ตัดสินห่วย ๆ ออกมา ไม่เพียงแต่คู่ของสายลม ยังมีนักชกอีก หลายคู่ที่ผลตัดสินออกมา ค้านสายตาคนดูมวย เป็นเรือ่ งนีต้ อ้ งทำ�ใจ เพราะกรรมการของไอบ้า หลายคนมีปัญหาทางสุขภาพตาครับ ในอดีตทีผ่ า่ นมาเคยมีมวยคูป่ ระวัตศิ าสตร์ ที่ถูกสื่อมวลชนเรียกว่าเป็นการร่วมหัวกันเพื่อ การโกงโดยกรรมการ ซึ่งสื่อมวลชนฝรั่งใช้คำ� ว่า conspiracy ซึ่งคำ�นี้ถือว่าแรงมากชนิดไม่ให้ เกียรติและเหยียดหยามศักดิ์ศรีกรรมการไอบา อย่างร้ายแรง เหตุการณ์ครัง้ นัน้ เป็นการแข่งขันโอลิมปิก ปี ๑๙๘๘ ซึ่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เป็น เจ้าภาพ ในการชกชิงเหรียญทองรุน่ ไลท์มดิ เดิล

รถติดป้ายของนสพ.เดอะซันในวันปิดกีฬาโอลิมปิกกรุงปักกิ่ง

เย ชี เวิน นักว่ายน้ำ�วัย 16 ปีที่ว่ายเร็วกว่าผู้ชาย เวทระหว่างรอย โจนส์ จูเนียร์นักมวยสหรัฐกับ ปาร์ค ซี-ฮันนักมวยเกาหลีใต้ ผลการแข่งขันครัง้ นั้นสามารถกล่าวได้ว่ากรรมการผู้ตัดสินทุกคน ช่วยกันปล้นชัยชนะให้นักชกฝ่ายเจ้าภาพเป็นผู้ ได้เหรียญทอง แต่ ไ อบาใช่ ว่ า จะทำ � อะไรได้ ต ามอำ � เภอ ใจ สื่อมวลชนในสหรัฐ ในยุโรปรวมถึงสื่อใน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเอาเทปการแข่งขันนัด นี้ไปเปิดให้ชม ชนิดโซโลโมชั่นแบบหมัดต่อ หมัด ภาพออกมานักชกสหรัฐถูกชกเพียงหมัด สองหมัด แต่นักชกเจ้าภาพโดนจะจะไปหลาย สิบหมัด ที่สหรัฐเองมีการเอาเทปการชกนี้ออก มาฉายซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าเป็นการประจานไอบา เรือ่ ง นี้จบลงที่ไอบาออกมาประกาศยกย่องให้ รอย โจนส์ จูเนียร์เป็นนักชกยอดเยี่ยมของโอลิมปิก ที่กรุงโซล คำ�ว่า conspiracy โดยกรรมการได้หาย เงียบไป จนกระทั่งถูกสื่อนำ�มาใช้อีกครั้งในการ แข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๐๐๒ ที่ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ คำ�นี้ถูกนำ�มา กล่าวหากรรมการรวมหัวกันช่วยให้เกาหลีใต้ ชนะการแข่งขัน จนทำ�ให้สหพันธ์ฟุตบอลนา นาชาติ หรือ ฟีฟ่าถึงกับเต้นผาง รีบออกมาสั่ง ให้กรรมการทุกคนกลับเข้ารูปเข้ารอย แต่นนั้ คือเรือ่ งราวในอดีต ในโอลิมปิกหน นี้ ทัง้ ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้กส็ ามารถโชว์ฟอร์มสุด สวย เข้าสูร่ อบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทัง้ คูไ่ ด้ อย่างขาวสะอาดครับ

สายลม อาดี ก้มกราบคนดูหลังจากทราบผลแพ้คะแนน ภาพจากนสพ.ไทยรัฐ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 27

@@@@

โอลิมปิกหนนี้ไม่ค่อยดีนักในด้านผลงาน สำ�หรับทีมนักกีฬาไทยและนักกีฬาออสเตรเลีย ในขณะเขียนอยู่นี้ผมลากยาวมาถึงวันอาทิตย์ที่

๕ สิงหาคม นักกีฬาไทยเพิ่งได้ ๑ เหรียญเงิน จากการแข่งขันยกน้ำ�หนักหญิง ในขณะที่ยัง เหลือนักกีฬามวยสากลอีก ๑ รุ่น และนักกีฬา เตควันโด้อกี ๓ รุน่ เท่านัน้ ทีพ่ อลุน้ ได้เหรียญเพิม่ ส่วนออสเตรเลียต้องถือเป็นภัยพิบัติทาง การกีฬาทีเดียว แข่งมากว่าครึ่งทางแล้วกีฬาที่ ถนัดก็ผ่านไปแล้วเกือบหมด เพิ่งได้มาแค่ ๑ เหรียญทอง จากเป้าที่ตั้งเอาไว้ ๑๐ เหรียญทอง ผมจำ�ได้ว่าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี ๒๐๐๘ ที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ บริเตรใหญ่ทุ่ม เงินอย่างมหาศาล โดยหวังที่จะมีเหรียญทอง ชนะออสเตรเลีย เพราะอังกฤษรู้สึกขายหน้าที่มี เหรียญสู้ออสเตรเลียไม่ได้มาหลายปี ความรู้สึก นี้คงเหมือนคนออสเตรเลียหลายคนรับไม่ได้ ที่ขณะนี้อ้ายน้องนิวซีแลนด์ได้เหรียญทองแซง หน้าออสเตรเลียไปแล้ว พอพิธีปิดการแข่งขันกีฬาปักกิงเกมส์จบ ลงในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๐๘ เดอะซัน หนังสือพิมพ์ยกั ษ์ใหญ่ในกรุงลอนดอนได้เตรียม แผนขึ้นข่าวใหญ่เย้ยออสเตรเลียคู่ปรับทางการ กี ฬ า ด้ ว ยการใช้ ร ถติ ด ป้ า ยขนาดใหญ่ เ ขี ย น ข้อความว่า “Where The Bloody Hell Were You?” แล้วก็มีหมายเลข ๑๙ อยู่ในวงกลมสี ทองข้างอักษร GB และเลข ๑๔ ในวงกลมสี ทองข้างอักษร AUS ออกวิ่งทั่วกรุงลอนดอน และในซิดนีย์... นำ�ภาพรถวิ่งผ่านโอเปราเฮาส์ และสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์ไปขึน้ หน้าหนึง่ ถือ เป็นการกระเซ้าเย้าแหย่ที่แสบสันต์มาก คือเดอะซันได้น�ำ เอาสโลแกนรณรงค์ทอ่ ง เที่ยวออสเตรเลียมูลค่า ๑๘๐ ล้านเหรียญอัน อื้อฉาวของการท่องเที่ยวออสซี่ที่ไปทำ�โฆษณา บนเกาะอังกฤษกลับมาย้อนตัวเอง แล้วก็แสดง ความสะใจที่ชาวปอมสามารถได้เหรียญทอง เหนือออสซี่เป็นครั้งแรก ๑๙ เหรียญทองต่อ อ่านต่อหน้า 36 ๑๔ เหรียญทอง


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 28


คนคิดเป็น ขณะที่ผมนั่งรถแท๊กซี่จากบ้านไปสนาม บิน ผมถามโชเฟอร์ว่า “รายได้เป็นอย่างไรบ้าง มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะจ่ายค่าเช่ารถและเหลือพอที่ จะใช้สำ�หรับตัวเองไหม” คำ�ตอบของเขาทำ�ให้ ผมรูส้ กึ ประทับใจและผมคิดในใจว่าถ้าทุกคนคิด เช่นเขาสังคมจะ มีความสงบสุขอย่างมาก เขาตอบผมว่า เขาขับรถวันละ 15 ชั่วโมง ที่เขาต้องทำ�งานหนักเช่นนี้เพราะเขามีลูกอ่อน ต้องมีเงินไม่ใช่เพียงพอสำ�หรับ ตนเองเท่านั้น แต่จะต้องมีพอเพื่อซื้อนมให้ลูกด้วย นอกจาก จิตสำ�นึกของความเป็นหัวหน้าครอบครับที่ดีที่ สร้างความประทับใจผมแล้ว เรื่องชีวิตส่วนตัว ในอดีตของเขายิ่งทำ�ให้ผมชื่นชอบในชายคน นี้ เขาเล่าให้ฟังว่า ในอดีตเขาเคยเป็นคนเกเร ไม่เอาการเอางาน แต่ทันทีที่มีลูกก็เกิดจิตสำ�นึก และเลิกชีวิตที่เกเร มีมานะอดทนสร้างชีวิตเพื่อ ตนเองและครอบครัว ชีวิตเช่นนี้ควรได้รับการ ปรบมือ ผมอยากจะพูดกับทุกคนว่า ไม่มคี �ำ ว่าสาย เกินไปที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ในช่วงหนึ่งของ ชีวติ เราอาจพลาดไปเพราะอยูใ่ นวัยคะนอง หรือ อาจพลาดไปเพราะความประมาท หรือพลาดไป เพราะเห็นผิดเป็นชอบ โดยธรรมชาติคนเรามัก จะรูส้ กึ เจ็บแค้น โกรธ และเกลียดตนเองพร้อมๆ กับโกรธเกลียดผู้ฉวยโอกาสซ้ำ�เติมความพลาด พลั้งของเรา ในเวลาเช่นนี้ความรู้สึกต้องการ ประชดชีวติ ตัวเองและความต้องการแก้แค้นผู้ ที่ ตัวเองคิดว่าเขาคือต้นเหตุให้สาสมกับความรูส้ กึ ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ยากที่จะห้ามไม่ให้เกิดขึ้น การตัดสินใจทำ�หรือพูดสิง่ ใดในขณะทีจ่ ติ ใจเจ็บ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 29

ปวดกับอดีตที่ล้มเหลว มักจะขาดเหตุผล ขาด วิจารณญาณ ขาดความสมบูรณ์ ถ้าจะมีใครก็ตามทีเ่ คยมีอดีตไม่ดี หรืออาจ เป็นไปได้ที่มบี างคนแม้ปัจจุบันยังไม่มจี ติ สำ�นึก เลิกสิ่งไม่ดีในชีวิตผมอยากให้เรื่องของโชเฟอร์ แท๊กซีท่ ผี่ มพูดถึงผูน้ ชี้ ว่ ยส่งเสริมการเลิกละชีวติ ทีไ่ ร้สาระและขอให้สร้างจิตสำ�นึกใหม่คดิ ถึงพ่อ แม่ที่เลี้ยงดูเรามา คิดถึงคู่ชีวิตและลูกที่คอยเรา อยู่ คิดถึงความสูญเสียโอกาสที่ตัวเองควรได้รับ และคิดถึงภาระที่คนอื่นต้องแบกเพราะความไม่ เอาถ่านของตน ผมไม่ได้ถามรายละเอียดว่าโชเฟอร์ผู้นี้ได้ พบเห็นอะไร หรือมีอะไรสร้างแรงบันดาลใจให้ เขาคิดและตัดสินใจเช่นนัน้ ผมมีความเชือ่ ว่าทุก คนมีความสามารถคิดเอง และเลือกตัดสินใจด้วย ตนเองทุกขณะจิต ขออย่ารอให้เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยคิด ปัญญาร้องเรียกทุกที่ว่าแต่ละคนควรจะ ปฏิบัติอย่างไรกับชีวิต แต่ถ้าเราเงี่ยหูฟังความ เขลาแทนปัญญา ชีวิตก็จะจมดิ่งสู่ความสูญเสีย วันนี้หยุดสักนิด ใช้ความคิดสักหน่อย พิจารณาดูว่าตัวเองกำ�ลังคิดอะไร กำ�ลังทำ�อะไร กับชีวติ วันนีถ้ า้ คิดเริม่ ต้นใหม่และให้ก�ำ ลังใจกับ ตนเองนั่นแสดงว่า เป็นคนคิดเป็น ผมดำ�เนินชีวิตเคียงคู่กับพระเจ้ามานาน กว่า 50 ปี ผมพบว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่เต็มไป ด้ ว ยความเข้ าใจและรู้ จั ก การปลอบโยนเป็ น เลิศ ฉะนั้นแม้เวลาคิดเป็น คิดได้แต่ทำ�ไม่ได้ พระองค์คอื ผูช้ ว่ ยผูก้ อรปด้วยเมตตาจะช่วยจนถึง ความสำ�เร็จได้

อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ตรวจสอบความคืบหน้า หลังยื่นฟอร์มขอคืนเงินภาษี โดย ........สินีนาฎ ขานทะราชา .........เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ทราบ กันดีว่าขณะนี้สวัสดิภาพสมาคมได้รับทำ�ภาษี สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ต่ำ� มีหลายท่านในปีที่แล้ว ไม่ได้รับเงินตามกำ�หนด ถูกปล่อยให้รอ โดย ไม่ทราบว่ามีความขัดขัองประการใด กว่าจะได้ รับจดหมายชีแ้ จงจากทางสำ�นักงานภาษี ก็ท�ำ เอา กระวนกระวาย เสียค่าโทรศัพท์เพื่อโทรมาสอบ ถามกับทางเราว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ข่าวดีค่ะในปีภาษีนี้ลูกค้าสามารถตรวจ สอบความคืบหน้าหลังจากที่ได้ยื่นขอคืนเงิน ภาษีไป วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่เข้า ไปในเว็บไซต์ของ ATO นั้นคือ www.ato. gov.au แล้วจะเห็นว่าด้านขวาในช่องของ on line services จะมีคำ�ว่า Progress of return ก็ให้กดเข้าไป เมื่อกดเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามี คำ�อธิบายให้เราเข้าใจว่า การตรวจสอบความ คืบหน้านี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ยื่นขอคืนภาษีในปี งบการเงินล่าสุด (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน) เท่านั้น และจะต้องเป็นเพียงภาษีส่วนบุคคล เท่านั้น ไม่ใช่ของบริษัทห้างร้าน และก็ไม่ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิด พลาด (amendments) ใดๆในการขอคืนภาษี ซึ่ ง บริ ก ารนี้ เ ป็ น บริ ก ารฟรี แ ละให้ บ ริ ก ารทาง ออนไลน์ตลอด 24 ชม 7 วันต่อสัปดาห์ และ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตรวจสอบ เมื่ อ ท่ า นพร้ อ มก็ ใ ห้ ท่ า นกดเข้ า ไปยั ง Progress of return คุณก็จะเห็นเงื่อนไขต่างๆ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลและการรั ก ษาความ ปลอดภัยสำ�หรับตัวท่านเองในด้านการให้ขอ้ มูล หากท่านจะดำ�เนินการตรวจสอบท่านจะต้อง ยอมรับข้อเสนอที่กล่าวมานั้น นั่นคือให้ทา่ นกด ไปยังคำ�ว่า I agree ข้างล่างสุด หลังจากนั้นท่านก็จะเข้าไปยังหน้าที่จะ ต้องใส่หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี เมื่อท่าน ใส่หมายเลขเข้าไป ท่านก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะภาพการยื่ น ขอคื น ภาษี ข องท่ า น ง่ า ย ใช่ไหมค่ะ แต่สำ�หรับท่านที่ไม่ถนัดในการใช้ คอมพิวเตอร์ ก็คงต้องใช้วิธีการอื่นค่ะ นั้นก็คือ โทรศัพท์ไปยังหมายเลข 132861 ค่ะ จะมีสอง ทางเลือกคือท่านสามารถกดหมายเลขประจำ� ตัวผู้เสียภาษีเข้าไปเองได้เลย หรือให้เจ้าหน้าที่ เป็นคนกดให้ท่านค่ะ สำ�หรับท่านที่ไม่มั่นใจ ในภาษาอังกฤษสามารถใช้ล่ามได้ โดยโทรไป ยังหมายเลข 131450 ก่อน แล้วให้ล่ามติดต่อ ไปยังหมายเลข 132861 ค่ะ ไม่ว่าจะใช้หนทาง ใด ท่านก็จะได้ข้อมูลความคืบหน้าของเงินคืน ภาษีของท่าน อ้อมีอีกเรื่องที่ทางสำ�นักงานภาษีได้แจ้ง ให้ทราบก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2012 บรรดาผู้ที่ขอคืนภาษีออนไลน์ ทางสำ�นักงาน ภาษีจะดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 วัน

นับจากวันที่ยื่นเข้าไป หากท่านไม่ได้รับเงิน คืนภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นเข้าไป ทาง สำ�นักงานภาษีจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทาง อีเมล์ เอสเอ็มเอส โทรศัพท์ หรือจดหมาย แล้ว แต่กรณีไปค่ะ สำ � หรั บ ท่ า นที่ มี ร ายได้ ต่ำ � กว่ า 50,000 เหรียญ และอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถใช้บริการ ฟรีกับสวัสดิภาพสมาคมได้ แต่ยังไม่ได้จองคิว หากท่านโทรเข้ามาแต่ไม่มใี ครรับสายกรุณาฝาก ข้อความไว้นะค่ะ โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของ ท่านค่ะ เนื่องจากเรามีโทรศัพท์สายเดียว หาก เจ้าหน้าที่กำ�ลังรับสายหนึ่งอยู่ สายต่อๆไปที่ โทรเข้ามาจะวิง่ เข้าไปในเครือ่ งตอบรับโทรศัพท์ อัตโนมัติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ อีก ทั้งเรามีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว หากติดต่อกลับ ไปช้า หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับในวันนั้น เนื่องจากคิวยาวก็ต้องขอความกรุณาให้โทรกับ มาใหม่ในวันถัดไปนะค่ะ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ท างเราอยากจะขอความ กรุณา สำ�หรับท่านที่ได้จองคิวไว้ล่วงหน้าแล้ว หากท่ า นมาไม่ ไ ด้ ก รุ ณ าแจ้ งให้ ท างเราทราบ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันนะค่ะ เราจะได้ ให้คิวกับคนอื่นไป เจ้าหน้าที่ที่ทำ�ภาษีของเราก็ มาทำ�ให้ด้วยใจที่เสียสละ ทุกท่านมีงานประจำ� อยู่แล้ว ได้สละเวลามาช่วยเหลือฟรี อย่างเต็ม ที่และเต็มใจ โดยไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ ทุกคิวที่ เข้ามาทำ� มีความหมายกับพวกเค้าค่ะ เพราะเมือ่ สละเวลามาแล้วก็อยากทำ�ให้มนั เต็มที่ แต่ถา้ ท่าน ไม่มาและไม่ได้แจ้งให้เราทราบ แถมคนรอคิว อีกมากมายที่ควรจะได้โอกาสก็พลาดไป ยังไง ก็ขอฝากไว้สำ�หรับท่านที่ยังไม่มั่นใจว่าจะทำ�แต่ ได้ลงชื่อจองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะค่ะ สุดท้ายนี้ เนื่องจากขณะนี้เรามีเจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว เจ้าหน้าที่ต้องไปประจำ�อยู่ร๊อค เดลล์ทุกวันจันทร์ ในเวลา9.30 น.-3.00 น. ส่วนวันอังคารถึงศุกร์ จะประจำ�สำ�นักงานใน เมือง ตั้งแต่เวลา 9.30 น ถึง 5 โมงเย็น หาก จะทำ � การนั ด หมายกรุ ณ าโทรมายั ง หมายเลข สำ�นักงานในเมือง 92643166 สำ�นักงานร๊อค เดลล์ 95975455 ค่ะ....ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ขณะนี้สวัสดิภาพสมาคมกำ�ลังจะเปิดให้บริการช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มขอยื่น ภาษี สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 เหรียญต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่า • ท่านจะต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ • ไม่มีหมายเลข ABN • ไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนเกี่ยวกับกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ • ไม่มีรายได้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น • ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หากท่านอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว โทรมาจองที่ได้ที่เบอร์ 92643166 ค่ะ ส่วนเอกสารที่จะ ต้องนำ�มาได้แก่ • ใบสรุปยอดเงินเดือนทั้งปี ที่ทางนายจ้างออกให้ • หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านสามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้ • เลขที่บัญชีธนาคาร รายรับอื่นๆ เช่นดอกเบี้ย สำ � หรั บ ท่ า นที่ เ คยยื่ น ขอภาษี ม าก่ อ น จะต้ อ งนำ �ใบแจ้ ง การประเมิ น จากสำ � นั ก งาน ภาษี(Notice of Assessment) ของปีที่ผ่านมา (จะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี) มาด้วยค่ะ USB Drive (สำ�หรับท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลเป็น Soft copy) สนใจติดต่อลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม โทร.92643166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบ เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิม มิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พืน้ ทีอ่ นื่ ๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มใี ครอยูท่ สี่ �ำ นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบ ที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ July 2012 ซื้อ ขาย

30 31.16 31 31.20 01 Aug 31.15 02 31.15 03 31.20

31.81 31.85 31.80 31.80 31.85

ซื้อ

32.33 32.50 32.37 32.37 32.51

A$ ขาย

33.51 33.68 33.55 33.55 33.70

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

July 2012 Thai

30 1,193.32 31 1,199.30 01 Aug 1,201.13 02 1,201.13 03 1,197.53

4,265.80 4,289.40 4,282.70 4,290.10 4,243.00

13,073.01 13,088.68 12,971.06 12,878.88 13,096.17

ซื้อ

U$

1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

ขาย

1.00 1.00 1.01 1.01 1.00

Baht ซื้อ ขาย

36.88 36.88 37.10 37.03 36.88

30.46 30.46 30.65 30.59 30.46

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S 24100 23850 24000 24000 23850

24200 23950 24100 24100 23950

23850 23498 23650 23650 23498

23950 24350 24500 24500 24350

เด็กไทยเจ๋ง! ซิว 8 เหรียญทอง

แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะ กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (เลขาธิ ก าร กพฐ.) เปิดเผยว่า สำ�นักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ ง ตั ว แทนนั ก เรี ย นไทยเข้ า ร่ ว มการ แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Inter-City Robotic Olympiad 2012 ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2555 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ ประชาชนจี นโดยมี ป ระเทศที่ ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า แข่งขัน 3 ประเทศ รวมจำ�นวน 61 ทีม คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และไทย ซึง่ ประเทศไทยนัน้ ส่งทีมเยาวชนเข้าแข่งขัน 33 ทีม และเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (5 ส.ค.) ได้รับ รายงานด่วนผลการแข่งขัน ว่าทีมนักเรียนไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 8 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ประเภทหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว 4 ขา ปั่นมือ และหุ่นยนต์ต่อสู้ จากโรงเรียน บ้านอินทร์แปลง สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สกลนคร เขต 3 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว 2 ขา ปั่นมือและหุ่น ยนต์ไตรกีฬา จากโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง หุน่ ยนต์ส�ำ รวจดาวนพเคราะห์ จากโรงเรียนหินโงม พิทยาคม สพม. เขต 21 จังหวัดสกลนคร โครง งานหุ่นยนต์ใช้มอเตอร์หลายตัว ของโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โครงงานหุ่ น ยนต์ ส ะเทิ้ น น้ำ � สะเทิ้ น บก หลบหลีกภัย และหุ่นยนต์ว่ายน้ำ�ฟรีสไตล์ จาก โรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฏ์ 2 สพม. เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ยั งได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ

อันดับ 1 - 3 จำ�นวน 19 รางวัล รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล “สพฐ. ได้เปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ คี วาม สามารถในด้านต่างๆ โดยการจัดการแข่งขัน คัดเลือก และส่งตัวแทนทีมนักเรียนไทยไปเข้า ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติมา อย่างต่อเนื่องทุกปี และปีนี้ นับว่าประเทศไทย ประสบผลสำ�เร็จมากกว่าปีที่ผ่านมา ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับ นานาชาติ และได้รางวัลใหญ่ คือ รางวัลชนะ เลิศถึง 8 รางวัลซึง่ น่าภาคภูมใิ จทีเ่ ด็กไทยของเรา มีการพัฒนาศักยภาพจนสามารถชนะทีมนักเรียน จากนานาประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีมากกว่าเรา ขอแสดงความยินดีและ ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับนักเรียน ครูผู้บริหาร และ ผู้ปกครองที่ได้รับรางวัลทุกคน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาในช่วงนี้ ก็ไปได้เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะ ทำ�อะไรก็ไม่คอ่ ยมีปญ ั หา ถ้าคิดจะเปลีย่ นแปลง การงานหรือทำ�ธุรกิจใหม่เพิม่ เติม ขอให้ใจเย็นๆ คิดให้รอบคอบ ถ้าเห็นว่าใช่ ก็ลงมือเลย ใน ด้านความรัก คนโสดมีความรักที่มีความสุขดี ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีปัญหาจุกจิกบ้าง ด้วยเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่อง

ปีมะเมีย ในช่วงนี้ บางครั้งคุณจะรู้สึกเหนื่อยใจ กับการงานบ้าง แต่ผลงานที่ออกมาก็ทำ�ให้คุณ หายเหนือ่ ยได้ ชีวติ ส่วนใหญ่คอ่ นไปในทางทีด่ ี เพราะกรรมดีกำ�ลังส่งผล ถ้าอยากให้ชีวิตมีแต่ เรือ่ งดี ก็ตอ้ งหมัน่ สร้างแต่กรรมดี ในด้านความ รัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ราบรื่นดี

ปีฉลู ในช่วงนี้ คุณอาจมีปญ ั หาด้านการเงินหนัก อยู่เพราะรายจ่ายของคุณมากกว่ารายรับ คุณ ควรจะต้องดูแลให้ดี อุดช่องโหว่ด้วยการอย่า ฟุ่มเฟือย เริ่มเสียแต่บัดนี้ ไม่เช่นนั้น อาการ จะหนักขึ้นเรื่อยๆ ในด้านความรัก คนโสดหรือ คนที่มีครอบครัวแล้ว ความรักความสัมพันธ์ยัง เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ปีมะแม ดวงในช่วงนี้ อาจพบกับความไม่สบายใจ บ้าง ปัญหามาจากหมุนเงินไม่ทนั หาได้มากก็ จ่ายมาก ทางทีด่ กี ค็ วรระมัดระวัง อย่าสุรยุ่ สุรา่ ย จ่ายไปเรื่อย มิฉะนั้นจะเดือดร้อนในภายภาค หน้า ส่วนความรัก คนโสดจะมีมือที่สามเข้า มาวุ่นวายทำ�ให้มีปัญหากับคนรัก ส่วนคนที่มีคู่ ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีขาล ดวงชะตาในช่วงนี้ อาจมีปญ ั หาจุกๆจิกๆ เกิดขึน้ ก็ควรจะแก้ไขให้หมดไป อย่าทิง้ ไว้คารา คาซัง ก่อนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้า หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำ�ใจให้สงบ หัดดูลม หายใจเสียบ้าง จิตที่สงบเท่านั้น จึงจะเป็นจิตที่ มีพลัง แยกผิดถูกได้ ความรักก็ดที งั้ คนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว

ปีวอก ในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะกรรมไม่ ดีในอดีตกำ�ลังส่งผล ทำ�อะไรก็ติดขัดไปหมด มีปัญหากับคนรอบข้าง ควรหมั่นสวดมนต์ไหว้ พระให้จติ สงบ อย่าฟุง้ ซ่าน ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิด ขึน้ แล้วตัง้ ใจประกอบแต่กรรมดี เพือ่ ให้กรรม ดีสง่ ผล ส่วนความรัก คนโสดอย่าจับปลาหลาย มือ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่ราบรื่น

ปีเถาะ ปัญหาในเรื่องการเงินจะทำ�ให้คุณกลุ้มใจ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้ คุณต้องตัง้ สติให้ดี เรียกค่าใช้จา่ ยทุกตัวขึน้ มาดู แล้วสรุป ดูว่า ตัวไหนไม่จำ�เป็น พวกฟุ่มเฟือยไร้สาระ ต้องตัดทิง้ ให้หมด นีค่ อื การแก้ปญ ั หาแบบถาวร ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัว แล้ว จะทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

ปีระกา พลังของความมืดดำ�กำ�ลังคลืบคลานเข้า มาในชีวิต จะทำ�อะไรก็ควรระวังไว้บ้าง เพื่อ ไม่ให้เกิดความสูญเสีย ก่อนจะทำ�อะไร ควรคิด ทบทวนให้ดเี สียก่อน จะได้ไม่เดือดร้อนในภาย ภาคหน้า ส่วนความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี ู่ ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรืน่ เลย ต้องใจเย็น คิดถึงใจเขาใจเราด้วย

ปีมะโรง ดวงชะตาในช่วงนี้ อาจทำ�อะไรแล้วไม่ ค่อยจะได้ดั่งใจนัก อย่าเพิ่งท้อแท้ ต้องค่อยๆ คิดแก้ไขจุดบกพร่อง ตั้งสติให้ดี หาเหตุให้ พบ แล้วแก้ไขเสีย ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ในด้าน ความรัก คนโสดอาจมีมือที่สามเข้ามาทำ�ให้รัก ร้าวฉาน ส่วนคนที่มีคู่แล้ว เคยเป็นอย่างไรก็ ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง

ปีจอ ดวงของคุณยังคงไปได้เรื่อยๆ ช่วงนี้อาจ มีปญ ั หาเกีย่ วกับการงาน แต่คณ ุ สามารถแก้ไขได้ ด้านการเงินไม่มีปัญหา เพราะคุณควบคุมและ ดูแลการเงินได้รอบคอบดี ในด้านความรัก คน โสดมีความคืบหน้าทีด่ ี ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์เคยเป็นอย่างไรก็ยงั คงเป็น เช่นนั้น รักกันให้มากๆ

ปีมะเส็ง ในช่วงนี้ ปัญหาจะอยู่ที่การงานและ การเงินรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานและบริวารที่จะ สร้างปัญหาให้ การเงินที่ขัดข้องเพราะการใช้ จ่ายมากมายต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งควรต้อง ตรวจสอบและระมัดระวังได้แล้ว ก่อนที่จะสาย ไปกว่านี้ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและคน ที่มีคู่ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีกุน ช่วงนีท้ �ำ อะไรอาจติดๆขัดๆบ้าง แต่กเ็ ป็น เพียงส่วนน้อย เพราะกรรมดีในอดีตกำ�ลังส่ง ผลอยู่ ทั้งการงานและการเงินราบรื่นในระดับ หนึง่ เลยทีเดียว ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ก็สามารถแก้ไข ได้ถ้าตั้งสติให้ดีๆ ในด้านความรัก คนโสดจะ มีคนมาชอบมากมาย ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่มีปัญหา ยังคงไปได้เรื่อยๆ


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/590

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/587

2005/593

(02) 9283 0396 1640/588

1971/591

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น “โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

1428/614

Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

• • • •

3175/600

Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

3301/587

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

ปรึก

ี! ร ฟ ษา

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 32


THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ด้ ไ ย ท ไ เรามที นายความพูด

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/592

2954/599

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

ช่ า งศรั ณ ย์

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

6/598

50/610

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/598

7/587

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 33

9787 3948 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3289/588

ต้องการขาย

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/590

ร้านอาหารไทยย่าน Castle Hill ทำ�เลดีมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก 45 ที่นั่ง ราคาตกลงกันได้ติดต่อ 0414 308 864 หรือ 0403 008 323

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

Thai Handyman

2714/594

2225/590

ขายร้านอาหารไทย เทคอเวย์ย่าน Liverstone 16 ที่นั่ง เปิดมา 7 ปีมีลูกค้าประจำ�มาก ขายเพียง $25,000 สนใจติดต่อ 0400 777 813

3291/612

ขายส่งอุปกรณ์นวด

Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

ขายร้านอาหารไทย

30 ที่นั่ง ราคา $23,000 ตกแต่งสวย ทำ�เลดี สัญญายาว ผ่านง่ายอยู่ Pacific HWY ติดต่อ 042 159 0395

โฆษณาติ ดต่อ Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

www.thaioz.com.au

ASIAN RESTAURANT & TAKEAWAY BUSINESS - ST IVES Excellent family business, owner retiring after 20 years, new fit out, seats 60, good takeaway trade, affordable rent and good lease, lots of potential in area $65,000 ONO please call 0404988388

3307/588

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696

3292/588

3299/588

2411/598

2929/593

Restaurant Business for Sale Narrabeen, 40 seats. Huge turnover.

Approx $250,000 pa. Good location, few minute walk to the sea. Long lease (5x3), low rent, new equipped. Vendor will stay to assist new owner. $$$ Negotiations. Please call 0426 975 791 (English) ร้านอาหาร Narrabeen ต้องการขาย

Narrabeen 40 ที่นั่ง ร้านอาหารเวียดนามร้าน เดียวในย่านนั้น ขายปีละ $250,000 ทำ�เลดี สัญญายาว (5x3) ค่าเช่าถูก เดินไม่กี่นาทีถึง ชายหาด อุปกรณ์ใหม่ ราคาคุยกันได้ ติดต่อ โทร. 0426 975 791 (พูดภาษาอังกฤษ) 3304/591

Honda CBR1000RR. Wonderful bike. Runs Perfectly. I hate that I have to part with it but it’s time for me to do other things. Oil has been changed Regularly. Paint is in excellent condition. Very few mods done to it. I just gave it a K and N Air Filter and Oil Filter, and moved the license plate farther under the back seat email (tonny. peterson001@gmail.com) if interested

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/599

2534/596

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

รับสมัคร

Chef 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 1 ตำ�แหน่ง สนใจติดต่อ 0411 716 547 3293/588

3303/589

Free 2008

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

รับสมัคร

ผู้จัดการบริหาร Gentleman’s Club อยู่ในเมืองเล็ก ๆ Central NSW. ต้องมีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีที่พักให้ ติดต่อ (02) 9569 8622 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9am-5pm

รับสมัคร

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

3276/588

3279/588 con

3285/589

3286/589

รับทำ�งาน สมัfullคtimeรช่หรือาcasual งทำที�่ Manly เล็บ

ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ นักศึกษายินดี ถ้ามีความรู้เรื่องเล็บยิ่งดี ไม่รู้สอนให้ มี uniform ให้ เป็นร้านเสริมสวยยอดเยี่ยม เวลาทำ�งานตกลงกันได้ (flexible) ไม่มีความรู้เทรนให้และจ่ายค่าเสียเวลาให้ เป็นร้านเสริมสวยบริการลูกค้านานาชาติ สิ่งอำ�นวยความสะดวกเลิศ free Treatments งานดีมีโอกาสก้าวหน้า จ่ายค่า Ferry Fareให้ ติดต่อ Elle or Leo on 9976 5199 หรือส่ง resume ที่ email: info@nailstech.com.au

รับสมัครแม่บ้าน

ต้องการแม่บ้าน ทำ�งานย่าน Wetherill Park ดูแลทำ�ความสะอาดบ้าน ซักผ้า-รีดผ้า และงานบ้านทั้วไป สนใจติดต่อ

0419 297 629

3284/589

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 34


สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

1938/590

รับสมัครพนักงานหญิง

ทำ�งานนวด และบริการ ย่าน Crows Nest ห่างจากในเมือง 10 นาที เปิด 24 ชั่วโมง ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ แขกดีมากๆ ร้านสะอาด สนใจติดต่อ 0401 873 990

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

3297/599

0401 003 446, 6228 1033

3173/593

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีและสาวประเภท 2 อายุระหว่าง 18-40 ปี มีความรับผิดชอบและสนใจในงานบริการ ถ้าต้องการ มีรายได้ดี ทำ�งานสบาย มีทั้งงาน In Call & Out Call มีระบบรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ถ้าสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 0412 234 719 หรือที่อีเมล์ asianpalace108@gmail.com

206

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ทั้ง หนังสือพิมพ์ และ ฟรีบนเว็บไซต์

Surry Hills Sydney

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานสถาน บริการ ย่าน Surry Hills ห่างจากสถานีรถไฟ Central 2 นาที เงินดี $3,000-$5,000/week $130/Hr จ่ายเป็นรายวัน มีที่พัก-อาหาร และ รถรับ-ส่งถึงบ้าน บอสเป็นกันเองพูดไทยได้ ติดต่อคุณเคน 0431 69 57 57

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245

3257/588 con

3302/589

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2838/591

3298/613

รับสมัคร พนักงานนวด/บริการ

9726 6696

Full time or Part time ร้านเปิดใหม่ที่ Wollongong การันตี 400/วัน ร้านใหญ่ สะอาด ปลอดภัย ร้านมี Licence Full ถูกกฎหมาย ที่พักพร้อม สนใจติดต่อ

Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

042 321 2159

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 3250/594

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

Detour Holidays

ี ร าฟ

2931/596

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีผู้ที่สนใจทำ�งานนวด&บริการ ท่ี Canberra รายได้ดี จ่ายสดทุกวัน ติดต่อ 0423 663 661 3177/601

ษ ก ึ ร ป

3190/588

3042/591

55/610

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ

0449 665 394

3132/588

**Sydney**

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานใกล้ MANLY มีที่พักให้ ผู้จัดการสุภาพสตรีเป็นกันเอง จ่ายดีมาก สถานที่หรูหรา บรรยากาศดีมาก มาร่วมงานกับเรา จะช่วยคุณให้ประสบความสำ�เร็จ สนใจติดต่อ

Siya 0404 793 175

3241/593

3281/588

รับสมัคร

สุภาพสตรี สาวสวยวัย 18-35 ทำ�งานบริการ Private In & Out call รายได้ดีมาก $5,000 ขึ้นต่ออาทิตย์ จ่ายสดทุกวัน มีรถรับ-ส่ง มีที่พักฟรี ทำ�งานที่รัฐ QLD, Sunshine Coast ติดต่อคุณแพม 0403 828 450 80/598

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

รับสมัคร

1473/598

0488-999-897 2269/589

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 35

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


อำ�เภอใจ หลายคนติดเครื่องเล่นและสิ่งบันเทิง สมัยใหม่ ขอยกตัวอย่างในกีฬาว่ายน้ำ�อีมิลี ซี บอห์มเต็งจ๋าเหรียญทองประเภทกรรเชียง ๑๐๐ เมตร เพราะสถิติของเธอดีมาตลอดจนถึงรอบ ก่อนชิงชนะเลิศ ไปพลาดเพียงรอบชิงเกิดว่าย ไม่ออกเอาดื้อ ๆ เหตุผลที่โค้ชของเธอให้ไว้ก็ คือถ้าเธอหยุดเสียเวลากับการใช้โทรศัพท์มือถือ เหรียญทองคงไม่หลุดมือ การใช้โทรศัพท์ การเล่นเกมส์คอมพิว เตอร์ และการใช้เน็ตเวิร์กทางสังคมวันละเป็น เวลานาน ๆ แบบห้ามก็ไม่ฟัง คือสาเหตุที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ�และกีฬาอื่น ๆ อ้างว่าเป็น สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้นักกีฬาไม่มีสมาธิฝึกซ้อม

โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

โดยบริเตนใหญ่มีเหรียญอยู่ ในอันดับที่ ๔ และออสเตรเลีย ร่ ว งจากที่ ๔ ลงมาอยู่ อั น ดั บ ที่ ๖ เหรียญทองโอลิมปิกปี ๒๐๐๘ ของกองทั พ นั ก กี ฬ าออสซี่ ถื อ ว่ า ตกต่ำ � ลงเมื่ อ เที ย บกั บโอลิ ม ปิ ก ปี ๒๐๐๔ ทีก่ รุงเอเธนส์และปี ๒๐๐๐ ที่ น ครซิ ด นี ย์ แต่ โ อลิ ม ปิ ก กรุ ง ลอนดอนตอนนี้ได้แค่ ๑ เหรียญ ทอง ก็ต้องเกิดคำ�ถามว่า “What The Bloody Hell are we?”

และทำ�ลายสถิติโอลิมปิกอีก ๑ รายการ สาว วัย ๒๔นิสยั ขีเ้ ล่นเป็นกันเองผูน้ เี้ พลินกับการเข้า สังคม และขออีกรายคือ ลีเซล โจนส์ นักกีฬา คนนี้ผมไม่อยากนำ�เธอมาเป็นตัวอย่าง เพราะ โดยส่วนตัวชอบนิสยั เธอมาก เป็นนักว่ายน้�ำ ท่า กบจากสโมสรเเรดคลิฟส์รุ่นไล่ ๆ กับเจฟ ฮิว กิล นักว่ายน้ำ�ลูกชายแม่ขันทอง หลังจากเธอ ได้สทิ ธิเป็นตัวแทนทีมชาติแล้ว เธอได้ปล่อยตัว เพลินกับการรับประทาน พอใกล้แข่งโอลิมปิก นักข่าวเห็นรูปร่างเธอแล้วตกใจ กว่าจะลดหุ่น ลงมาได้ มันก็สายไปแล้ว ไม่สามารถกลับสู่ ฟอร์มอดีตเจ้าของสถิติโลกได้ ที่กล่าวว่านี้คือ ภาพที่เกิดขึ้นในช่วงการ

นายเคน วูด กำ�ลังเทรนหลิว ซีจี คู่แข่งของเจสซิก้า สคิปเปอร์

@@@ ทีนี้ลองมาฟังเขาวิจารณ์ทำ�ไมทีมนักกีฬา โอลิมปิกออสซี่ถึงมีผลงานไม่ดี โดยเฉพาะกีฬา ที่เคยได้เหรียญทองติดมือเสมอมาอย่าง ว่าย น้ำ� กระโดดน้ำ� จักรยาน และพายเรือ สาม ประเภทหลังพอให้อภัยกันได้ เพราะชาติอื่น เขาเก่งกว่า แต่กีฬาว่ายน้ำ�ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยม ของชาวออสซีน่ อกจากเขาเก่งกว่าแล้ว เรายังเก่ง น้อยลงอีกด้วย สาเหตุที่กองทัพนักกีฬาทำ�ผลงานไม่เข้า เป้า ประการแรกเนื่องจากรัฐบาลกลางตัดงบ สนับสนุนการกีฬาโดยหั่นงบประมาณเรื่อยมา นับตั้งแต่หลังโอลิมปิกกรุงเอเธนส์ เท่าที่จำ�ได้ เหตุผลที่รัฐบาลอ้างเพื่อหั่นงบลงอีกเมื่อสี่ปีที่ ผ่านมาก็คอื มันไม่คมุ้ ทีจ่ ะทุม่ งบประมาณ ๓๕ ล้านเหรียญต่อเหรียญทองโอลิมปิกหนึ่งหรียญ ผลของมันทำ�ให้ผู้ฝึกสอนกีฬามือระดับ สุดยอดของโลกย้ายไปเป็นโค้ชให้กับชาติอื่น ทีมผู้ฝึกสอนจักรยานย้ายไปเป็นโค้ชให้กับทีม บริเตนใหญ่ตั้งแต่โอลิมปิกกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้ ทีมนักกีฬาปอมกลายเป็นเจ้าจักรยานของโลก แทนออสเตรเลีย ก่อนกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง นายเคน วูด ยอดปรมาจารย์ว่ายน้ำ�ออสเตรเลียได้ขาย ความลับด้านเทคนิคในการว่ายน้ำ�ให้กับโค้ช ชาวจีนผลที่ตามมาก็คือจีนนำ�กลับไปพัฒนาได้ ดีกว่า นักว่ายน้ำ�จีนสามารถชนะเจสซิก้า สคิป เปอร์นักว่ายน้ำ�ที่เขาฝึกสอนมาตั้งแต่อายุ ๑๒ ขวบและเป็นเต็งจ๋าเหรียญทองในครั้งนั้น กลับ ได้แค่เหรียญเงิน ถูกนักกีฬาจีนแย่งเหรียญทอง ไปอย่างพลิกความคาดหมาย แม้แต่นายวูดเอง ก็ยังประหลาดใจ เมื่อเรื่องแดงขึ้นเจสซิก้าถึง กลับตัดขาดกับโค้ชและกล่าวหาเขาเป็นผู้ทรยศ ต่อความไว้วางใจที่เธอมีให้กับเขา นายวูดให้เหตุผลว่า การทำ�งานให้กับว่าย น้ำ�ออสเตรเลียได้เงินไม่มาก และยอมรับว่า “พวกเขาจ่ายดี, เป็นเงินก้อนโต (และ) ผมก็ไม่ ได้ช่วยเขาโดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยน” ในโอลิมปิกกรุงลอนดอน นายวูดและโค้ช เดนิส คอตเทอเรล ก็รับทำ�หน้าที่ฝึกนักว่ายน้ำ� ชาวจีนทีถ่ กู ส่งมาฝึกซ้อมทีส่ โมสรเรดคลิฟส์ของ เขาทีค่ วีนสแลนด์ ในจำ�นวนนีร้ วมถึงเย ชี เวิน

(Ye Shiwen) นักว่ายน้ำ�หน้าใสวัย ๑๖ ปี น้องเย ชีเวินได้ทำ�ให้โลกตะลึงด้วยการ ทำ�ลายสถิติโลกว่ายน้ำ�ประเภทเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตรหญิง ในโอลิมปิกครัง้ นี้ และกลายเป็นครัง้ แรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่นักว่ายน้ำ�หญิง ว่ายเร็วกว่านักว่ายน้�ำ เหรียญทองประเภทชายใน ระยะช่วง ๕๐ เมตร โดยมีผชู้ ายคนเดียวในโลก ที่ว่ายเร็วกว่าเธอคือ ไมเคิล เฟลป์ส นักว่ายน้ำ� มหัศจรรย์ของโลกนั่นเอง มีข้อมูลออกมาว่า ในการฝึกสอนแม่หนู เย ชีเวิน จีนได้ทำ�สัญญากับนายวูดว่า ถ้าได้ เหรียญทองทีมผู้ฝึกสอนจะได้โบนัสพิเศษเป็น เงิน ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญและ ๑๕๐,๐๐๐ เหรียญ ถ้าได้เหรียญเงิน ถ้าเรื่องนี้เป็นจริง ก็มีคำ�ถาม ว่า พวกเขาจะทุ่มการฝึกสอนให้นักกีฬาออสซี่ หรือนักกีฬาจีน? ย้อนกลับมาที่ข้ออ้าง ๓๕ ล้านเหรียญ ต่อ ๑ เหรียญทองโอลิมปิกฟังดูมีเหตุผลในด้าน จิตวิทยา แต่ความจริงเงินทีถ่ กู ตัดไปเป็นงบการ กีฬาโดยรวม ผลของมันทำ�ให้คลืน่ ลูกใหม่ทจี่ ะ เข้ามาแทนนักกีฬาคลืน่ กระทบฝัง่ น้อยลง จึงเป็น เหตุให้ทีมว่ายน้ำ�ออสเตรเลียชุดนี้จำ�ต้องใช้นัก ว่ายน้ำ�วัยใกล้สามสิบหลายคน รัฐบาลจะรู้ตัวบ้างไหมว่า การหั่นงบการ กีฬาเท่ากับเป็นการผลักดันให้เยาวชนรุน่ ใหม่หนั ไปสู่กิจกรรมอันไม่น่าพึงประสงค์แทน สาเหตุทสี่ องคือเรือ่ งวินยั คนออสเตรเลีย รุน่ ใหม่ไม่ให้คณ ุ ค่าของวินยั ถือความคิดของตน เป็นใหญ่สองสามีภรรยานักกีฬายิงปืนประท้วง ขอนอนห้องนอนเดียวกัน, นาตาลี คุก นักกีฬา วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นลายคราม อดีตเหรียญ ทองโอลิมปิกขูป่ ระท้วงถ้าไม่ได้ถอื ธงชาติในพิธี เปิด หลังจากทราบว่าคณะกรรมการโอลิมปิก ออสซี่เลือกนักกีฬาชายเป็นผู้ถือธง โดยอ้าง ถึงการเลือกที่รักมักที่ชังทางเพศและดีกรีที่เธอ ลงแข่งขันโอลิมปิกมาเป็นสมัยที่ ๕ ในที่สุด โอลิ ม ปิ ก ก็ ดั ดหลั ง มอบหน้ า ที่ นี้ ใ ห้ กั บ ลอเรน แจคสันนักบาสเก็ตบอลหญิงซูเปอร์สตาร์ ที่มี ผลงานดีกว่าด้วยการนำ�ทีมบาสเก็ตบอลหญิง ได้เหรียญเงินโอลิมปิกสามสมัยซ้อน และได้ แชมป์โลกในปี ๒๐๐๖ อีกหนึ่งสมัย อย่างไร ก็ตามผู้ประท้วงทุกคนก็ไม่ประสบความสำ�เร็จ ในการแข่งขัน นาตาลี คุก แพ้ตลอดทั้งสามนัด ได้อนั ดับสุดท้ายในรอบแรกหมดลายอดีตแชมป์ นักกีฬาออสซี่หลายคนใช้ชีวิตอย่างตาม

ลีเซล โจนส์ ก่อนการแข่งขันโอลิมปิก การคัดเลือกตัวแทนทีมชาติเพื่อแข่งขัน โอลิมปิก ลอนดอนส่วนใหญ่จะกระทำ�กัน ๕ เดือนก่อนการแข่งขัน ในขณะที่นักกีฬาชาติอื่น ๆ ใช้เวลาที่เหลืออันมีค่าฝึกซ้อมเพื่อทำ�สถิติให้ ดีขึ้นแต่เกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาออสซี่ ขอยก ตัวอย่างเจมส์ แมกนัสเซนนักกีฬาว่ายน้ำ�ความ หวังสูงสุดของออสเตรเลียใช้เวลากับการออก รายการทีวี ให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับว่าทำ�ไมเขา ถึงว่ายน้�ำ ฟรีสไตล์เร็วทีส่ ดุ ในโลก, เอ็ดมัน ซัลลี แวนนักว่ายน้�ำ ระยะสัน้ หนึง่ ในความหวังเหรียญ ทองสูงก็ยงั ตัดใจไม่ขาดจากสถานเริงรมณ์, สเต ฟานี ไรซ์นักกีฬาว่ายเจ้าของ ๓ เหรียญทอง โอลิมปิกปักกิ่ง ซึ่งเธอทำ�ลายสถิติโลก ๒ ราย

เตรียมตัว ๕ เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิก พอจะเป็นเหตุผลได้ว่าทำ�ไมนักกีฬาออสซี่แทบ ทุกคนไม่มีสถิติที่ดีขึ้น ปกติทีมว่ายน้ำ�ออสเตรเลียกับสหรัฐจะ แยกกันครองความเป็นเจ้าสระ แต่โอลิมปิกหน นีอ้ อสเตรเลียปล่อยให้สหรัฐคว้าไป ๑๖ เหรียญ ทอง โดยออสเตรเลียแย่งได้มาเพียง ๑ เหรียญ ทอง ทำ�ให้ผมนึกถึงคำ�พูดประวัติศาสตร์ของ นายแกรี ฮอลล์ จูเนีย์นักว่ายน้ำ�ฝีปากกล้าชาว สหรัฐ กล่าวแกมหยิกแกมหยอกก่อนการแข่งขัน ว่ายผลัดฟรีสไตล์ ๔ x ๑๐๐ เมตรที่โอลิมปิก ซิดนีย์ว่า “We will smash them like guitars.” หรือ “เราจะขยี้พวกเขาให้เหมือนรัวกีตาร์”

ตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักร THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 36


ผู้ว่าแบงก์ชาติยันราคาบ้าน ไม่แพงเกินที่จะเป็นเจ้าของ 23 ก.ค. 2012 นาย Glenn Stevens ผู้ ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียได้ออกมา กล่ า วว่ า ราคาที่ อ ยู่ อ าศั ยในขณะนี้ กำ � ลั ง ลดลง แทนทีจ่ ะสูงขึน้ ทำ�ให้ประชาชนมีความสามารถ ในการเป็นเจ้าของบ้านมากขึ้น เขากล่าวว่า เมื่อนำ�เอามาตรการวัดเปรียบ เทียบด้านรายได้มาคำ�นวณ ราคาที่อยู่อาศัยใน ออสเตรเลียโดยพื้นฐานแท้จริงแล้วลดลงมาอยู่ ในระดับปี 2002 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือความ สามารถในการซื้อบ้านของประชาชนนับวันยิ่ง มีสูงขึ้น นาย Stevens กล่าวว่า เมื่อสี่หรือห้าปีที่ ผ่านมา ออสเตรเลียประสบปัญหาวิกฤติการณ์ ความสามารถในการซื้อบ้าน แต่ในปัจจุบันปัญ หาที่ประชาชนวิตกกังวลนี้ได้ลดลงแล้ว การออกมาให้ความเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นใน ระหว่างการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง The Lucky Country เพือ่ หาเงินเข้ามูลนิธิ The Anika

Foundation ด้วยการกล่าวว่าเศรษฐกิจของออส เตรเลียยังเป็นไปด้วยดี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลก ที่ยังคงปั่นป่วน และเห็นว่ายังมีปัจจัยอีกหลาย ประการที่จะทำ�ให้ออสเตรเลียผ่านพ้นจากความ ยุ่งยากนี้ไปได้ เขากล่าวว่า ด้วยตัวเลขการออมของประ ชาชนเพิ่มขึ้น, ทัศนคติต่อการเป็นหนี้อ่อนตัว ลง, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินใหม่ของ ธนาคารพาณิชย์ และเทอมของราคาที่อยู่อาศัย ไม่เคลื่อนไหว มีส่วนทำ�ให้ความสามารถใน การซื้อบ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทางด้านดร. Adrian Blundell-Wignall เจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาหรือ OECD อดีตเคยทำ�งานกับ ธนาคารกลางออสเตรเลียกล่าวว่า เมื่อต้นเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาเขามีความวิตกถึงตลาดที่อยู่ อาศัยในออสเตรเลียจะประสบปัญหา ถ้าสภาพ เศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ความยุ่งยากครั้งใหญ่อีก

ครั้งนั้นทีม ๔ x ๑๐๐ อเมริกันเป็นฝ่ายถูกขยี้ แต่หนนี้พวกเขาไม่เพียงรัวกีตาร์ แต่ได้ขยี้กีตาร์ ทั้งตัวละเอียดเป็นผุยผง สาเหตุทสี่ ามใจสูห้ รือเปล่า.. เรือ่ งนีอ้ ธิบาย ให้เห็นภาพยาก แต่ผมก็เห็นด้วยกับเสียงวิจารณ์ ถ้าเรามีใจสู้ แม้แต่เป็นรองก็อาจชนะได้ ถ้าคูแ่ ข่ง ถอดใจ ในศึกโอลิมปิกครั้งนี้มีผู้มีใจสู้สามารถ พลิกกลับมาชนะได้มากมาย ผมขอยกตัวอย่าง ทีมฟุตบอลหญิงญีป่ นุ่ แข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ

กับทีมบราซิล ญี่ปุ่นเป็นรองทั้งศักดิ์ศรี รูปร่าง และทักษะการเล่น แต่ญี่ปุ่นไม่เป็นรองในด้าน วินัย ทีมเวิร์ก และใจสู้ สามารถต้อนตื้อเขี่ยทีม บราซิลตกรอบเข้าไปเล่นก่อนรอบชิงชนะเลิศได้ แบบเหนือชั้น ๒ ประตูต่อ ๐ โอลิมปิกหนนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำ� พายเรือ และไตรกีฬาของออสเตรเลียสามารถนำ�คู่แข่ง ตัง้ แต่ออกสตาร์ทแบบม้วนเดียวเกือบจบ เพียง แค่ ม าถู ก แย่ ง เหรี ย ญทองแบบเฉี ย ดฉิ ว เมื่ อ จะ

ตราแผ่นดินของเครือรัฐออสเตรเลีย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 37

เพราะมันเป็นวัฎจักร เมื่อเศรษฐกิจของโลก ทรุดลง ออสเตรเลียก็ต้องได้รับผลกระทบ โดย เฉพาะในส่วนของตลาดที่อยู่อาศัย เขากล่าวว่าราคาบ้าน ในออสเตรเลียจะ ไปสู่ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ ของ nominal term (การประเมินระดับราคาที่มี ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ) หรืออาจลงไปสู่ nominal term เต็มตัว, และหรือใน real term (การประเมินระดับราคาที่ไม่มีผลกระทบของ อัตราเงินเฟ้อ) โดยราคาบ้านจะลดลงต่อไปอีก สองสามปี ถ้าระดับการว่างงานยังคงเพิม่ ขึน้ อีก แต่นาย Guy Debelle ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารกลางซึ่ ง ได้ ก ล่ า วในที่ ป ระชุ ม การกู้ จำ�นองเพื่อซื้อบ้านที่นครแอดิเลค เมื่อเดือน มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมาว่ า ตลาดบ้ า นที่ มี อุ ป ทาน มากกว่ า อุ ป สงค์ มี อ ยู่ ที่ เ ดี ย วในออสเตรเลี ย ก็ คือทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนั้นมีผู้ต้องการซื้อมากกว่าจำ�นวนบ้าน ที่เสนอขาย นั่นหมายถึงราคาบ้านอาจไม่ถูกลง

นาย Glenn Stevens ตามหลักการของอุปทานและอุปสงค์ โดยเขากล่าวว่าจำ�นวนการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยทั่วประเทศได้เพิ่มขึ้นในระดับ 10% แต่ จำ�นวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นในอัตรา 15%

จับมือฆ่าคนเล่นแก้เซ็ง

เป็นญาติมือฆ่าที่คิงส์ครอส

24 ก.ค. 2012 ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้จับกุม วัยรุน่ แทงเหยือ่ เสียชีวติ ในย่านซิดนียต์ ะวันตก เพียงแค่ต้องการหาคนฆ่าเล่นแก้เซ็ง นอกจาก นั้ น ผู้ ต้ องหารายนี้ ยังเป็ นลูกพี่ลูกน้อ งกับ นาย Kieran Loveridige วัย 18 ปีผตู้ อ้ งหาสังหารนาย Tomas Kelly นักศึกษามหาวิทยาลัยแมค ควอรี

ทีย่ า่ น Kings Cross เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคมทีผ่ า่ น มา เพียงแค่เหตุผลต้องการหาใครซ้อมเล่นแก้ กลุม่ เท่านัน้ เอง แต่เป็นสาเหตุท�ำ ให้ทางการต้อง จัดระเบียบสังคมภายใน Kings Cross เป็นการ ยกใหญ่ (ตามที่ไทย-ออสนิวส์เสนอข่าวไปเมื่อ ฉบับที่ผ่านมา)

เข้าเส้นชัย อย่างการแข่งขันพายเรือ ทีมออสซี่ นำ�มาตลอดในช่วง ๓ กิโลกับอีก ๙๐๐ เมตร คนเชียร์เห็นชัยชนะอยู่รำ�ไร แต่พอเหลืออีก ๑๐๐ เมตรเกิดหมดแรงและถอดใจ ถูกคู่แข่ง ที่ตามมาอีกสามลำ�แซงหน้าเข้าเส้นชัยไปอย่าง เจ็บปวดครับ สาเหตุที่สี่เป็นเรื่องของดวง หรือเรื่อง ของพลังชี่ (Ch’i หรือ Qi) ซึ่งเป็นพื้นฐานการ ทำ�งานของฮวงจุ้ย และหลักของหยิน/หยาน ผู้ เชื่อในศาสตร์ด้านนี้อ้างว่าตราแผ่นดินของสห ราชอาณาจักร เป็นภาพสิงโตกับม้ายูนิคอนยืน เกาะโล่ห์ ว่ากันว่าราชสำ�นักอังกฤษโบราณมี ความเชื่อเรื่องพลังลี้ลับต่าง ๆ อย่างเจ้ายูนิคอน เงิน สัญลักษณ์แห่งสก็อตแลนด์เชื่อว่าเป็นสัตว์ อันตรายจึงต้องล่ามโซ่ไว้ตามภาพ เขาว่าตรา แผ่นดินนี้มีพลังสะสมไว้มาก มีเรื่องเล่าเป็นตุ เป็นตะว่า มีผู้ชำ�นาญทางฮวงจุ้ยอย่างฝรั่งได้วาง ตำ�แหน่งฮวงจุย้ ใช้สงิ โตและม้ายูนคิ อนคอยสยบ กองทัพนักกีฬาออสเตรเลียคู่ปรับแห่งศักดิ์ศรี ให้อยู่หมัด ออสเตรเลี ย ซึ่ ง เป็ น ประเทศสมาชิ กใน เครือจักรภพและมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบท ที่ ๒ เป็นองค์พระประมุข มีตราแผ่นดินเป็น รูปจิงโจ้กับนกอีมูยืนเกาะโล่ห์ซึ่งมีสัญญลักษณ์ ของรัฐทั้งหกมีบารมีอ่อนกว่าอยู่แล้ว เมื่อไปถึง ลอนดอนจึงหมดฤทธิ์เดช ประเภทกีฬาที่เห็น ชนะใส ๆ กลับผิดพลาดหมดสิทธิไ์ ด้เหรียญทอง อย่างเหลือเชื่อเหรียญแล้วเหรียญเล่า ผูท้ เี่ ชือ่ เรือ่ งนี้ เชือ่ ว่าหนทางแก้พลังลึกลับ อันนี้ มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ การออกจากการเป็น

ประเทศในเครือของสหราชอาณาจักร ไป ๆ มา ๆ เรื่องนี้ก็เข้าไปใกล้การเมือง ตรงใจกลุ่ม นิยมสาธารณรัฐเข้าไปแล้ว ดังนัน้ โปรดอ่านด้วย วิจารณญาณครับ จะอย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาเรื่องแพ้ ชนะเป็นของธรรมดา มีชนะก็ต้องมีแพ้ คู่แข่ง เขาไม่อยู่เฉย ทุกชาติต้องการชัยชนะ อย่างกีฬา ว่ายน้ำ�ได้มีประเทศใหม่ ๆ เข้ามาแย่งชิงเหรียญ มากขึ้น กีฬายิมนาสติกที่จีนเป็นเจ้าโลกมาหลาย ปี ก็มีประเทศใหม่ ๆ ขึ้นมาแข่งขัน โอลิมปิก หนนีส้ หรัฐได้แย่งเหรียญทองยิมนาสติกประเภท ทีมหญิงและประเภทอุปกรณ์รวมหญิงมาได้ ใน ขณะทีจ่ นี กลับไม่ได้รบั เหรียญใด ๆ ทัง้ สองประ เภทอย่างคาดไม่ถึง แม้ แ ต่ ที ม ฟุ ต บอลสเปนเจ้ า ของแชมป์ โลกและแชมป์ยุโรป ก่อนแข่งขันคุยหนักคุย หนา ว่าจะคว้าแชมป์โอลิมปิกมาอีกหนึ่งแชมป์ กลับกลายเป็นทีมแรกที่ตกรอบ ก็เพราะความ ประมาท และความลำ�พองนั่นเอง อันที่จริงผมตั้งใจจะเขียนเรื่องเกร็ดทั่วไป ของโอลิมปิก เพราะวางโครงเรื่องไว้แล้ว เช่น พูดถึงการแข่งขันยิงนกพิราบเป็น ๆ ในอดีต หรือเหตุใดเมลเบิร์นจึงเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุง สต๊อกโฮมในโอลิมปิกปี ๑๙๕๖ หรือเรื่องของ โลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์สำ�หรับการแข่งขันปี ๒๐๑๒ ที่เป็นเรื่องอื้อฉาว จนแล้วจนรอดก็วก เข้าหาเรือ่ งทีต่ งั้ ใจไว้ไม่ได้หน้ากระดาษหมดแล้ว ครับ.......พบกันใหม่ฉบับหน้า

อ่านต่อหน้า 38


จับมือฆ่าคนเล่นแก้เซ็ง

เป็นญาติมือฆ่าที่คิงส์ครอส

ต่อจากหน้า 37

ผู้ต้องหารายนี้คือนาย Corey Loveridge เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2010 เริ่มจากในเวลา 2.00 น.ของวันเกิดเหตุนาย Loveridge และเพื่อนขณะเกิดเหตุวัย 17 ปีซึ่ง ได้รับการปกปิดชื่อ นามสกุล ตามกฎหมายได้ งัดเข้าไปในบ้านของนาง Elena Parrelli หญิง ชราวัย 87 ปีที่ย่าน North St Marys ซึ่งหญิง ชราตื่นขึ้นมาพบคนร้ายกำ�ลังปีนหน้าต่างเข้ามา ทางด้านหลังบ้านพอดี นาย Loveridge และเพื่อนได้เข้าทำ�ร้าย หญิงชราด้วยการชกเธอลงไปนอนกับพื้นหนึ่ง ในสองคนร้ายได้ใช้ไม้เท้าของหญิงชรากระหน่�ำ ตีเธอจนไม้เท้าหัก เป็นเหตุให้นาง Parrelli เดิน อีกไม่ได้นบั จากนัน้ มา ก่อนทีค่ นร้ายทัง้ สองจะ ขโมยเงินสดและของมีค่าไป ในระหว่างที่นาง Parrelli ถูกทำ�ร้ายเธอ ได้กด “VitalCall” ที่เธอสวมอยู่ที่คอ เพื่อขอ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เครื่องเตือนภัยได้บันทึก คำ�พูดของนาย Loveridge ว่า “พวกกูจะฆ่ามึง

อีแก่” และ “มึงเอาเงินไว้ที่ไหน?” นาย Loveridge และเพื่อนก่อเหตุอีกใน เวลา 3.20 น. ตรงบริเวณห่างจากบ้านบ้านหญิง ชราไปอีกไม่กี่ช่วงอาคารด้วยการใช้มีดแทงนาย Alan Ray Gordon วัยรุ่นวัย 17 ปีเสียชีวิต ใน ขณะทีผ่ ตู้ ายเดินมาตามถนนกับน้องชาย (หรือพี่ ชาย) อีกสองคน การสังหารมาจากแรงจูงใจทีผ่ ตู้ อ้ งหาอยาก ทำ�ร้ายคนเท่านั้น ในช่วงก่อนการสังหารนาย Loveridge ได้พดู กับเพือ่ นของเขาว่า “เฮ้ย..ออก หาเหยื่อแทงเล่นแก้เซ็งดีกว่า” นาย Loveridge ปัจจุบนั อายุ 19 ปี ในวัน นี้ (24 กรกฎาคม) เขาได้ถกู ศาลท้องถิน่ Penrith รับฟ้องในข้อหาบุกรุกบ้านและทำ�ร้ายร่างกาย เจ้าของบ้าน และคดีฆาตกรรมวัยรุ่นวัย 17 ปี นอกจากนั้ น เขายั ง ถู ก ตั้ ง ข้ อ หาเพิ่ ม เติ ม หลั ง จากพบข้ อ ความบั น ทึ กในโทรศั พ ท์ ข อง นาย Loveridge ขณะที่ถูกนำ�ตัวฝากขังที่เรือน จำ� Silverwater ได้สง่ ข้อความสัง่ ให้ญาติซงึ่ เป็น

ตร.เฉื่อยคดีทำ�ร้ายพยาบาล

อ้างเป็นคดีทำ�ร้ายจิ๊บจ๊อย

Maddie หลังจากถูกทำ�ร้าย 25 ก.ค. 2012 ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ปฎิ เสธดำ�เนินคดีกับชายผู้ทำ�ร้ายนักเรียนพยาบาล ที่พยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกทำ�ร้าย โดย อ้างว่าเป็นคดีไม่เร่งด่วน จนเธอรอมาเกือบสาม เดือน ตำ�รวจยังไม่ท�ำ อะไร เป็นเหตุให้เธอต้อง หันมาพึ่งสื่อ ในเหตุการณ์นี้ Maddie ชื่อเล่นของเหยื่อ ทีเ่ ธอยอมเปิดเผย โดยขอปิดบังชือ่ นามสกุลและ ที่อยู่ที่แท้จริงเพื่อความปลอดภัยของเธอ ซึ่ง เป็นนักศึกษาพยาบาลวัย 22 ปี กล่าวว่าในช่วง ชั่วโมงแรก ๆ ของวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม เธอได้รับข้อความจากโทรศัพท์มือถือว่ามีเรื่อง ทะเลาะวิวาทกันที่เบียร์การ์เดนของผับ Fitzroy Hotel ที่แขวง Hawkesbury เขต Richmond เมือ่ Maddie ไปถึงพบเพือ่ นของเธอกำ�ลัง นอนอยู่กับพื้นถูกชายคนหนึ่งเตะซ้ำ�เขาไปอีก ตอนนั้นเธอได้กรีดร้องเรียกชื่อเพื่อน แล้ววิ่ง เข้าไปเพื่อทำ�การปฐมพยาบาล และต้องการให้ เพื่อนรู้ว่าเธอจะอยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือ เขา นั่นคือสิ่งที่เธอจำ�ได้ ต่อมา Maddie ได้รับการบอกกล่าวจากผู้

เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นว่า เธอถูกชายคนร้าย จับเธอยกขึน้ เอาหัวโขกทีห่ น้าเธออย่างแรง แล้ว เหวี่ยงเธอลงกับพื้นเหมือนทิ้งตุ๊กตาที่ขาดวิ่น อย่างไร้ความรู้สึกใด ๆ เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาพบว่าเธอยังนอนอยู่กับ พื้นรู้สึกหนาวไปทั้งตัว และร่างกายไม่มีความ รู้สึก เธอได้แต่บอกเพื่อน ๆ ว่าอย่าขยับตัวเธอ จนกว่ารถหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีจ่ ะมาถึง ก่อนถูก นำ�ส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล Westmead หลัง แพทย์พบว่าเธอกรามหัก, ฟันหักหลายซี่ และ ใบหน้าเป็นแผลปูดบวม สองสัปดาห์หลังจากหายจากอาการบาด เจ็บ เธอได้ไปสอบถามความคืบหน้าจากสถานี ตำ�รวจ Hawkesbury สองครั้ง แต่ได้รับการ ตอบว่าเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเจ้าของเรื่องป่วย เธอ จึงได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอีกคนหนึ่ง แต่ได้รับบอกปฏิเสธรับทำ�คดีจากตำ�รวจคนเดิม โดยอ้างว่าคดีของเธอเป็น “คดีที่ไม่มีความเร่ง ด่วน” การปฏิ เ สธดำ � เนิ น คดี ข องตำ � รวจทำ �ให้ Maddie ไม่เข้าใจว่าเป็นคดีไม่ร้ายแรงอย่างไร ทัง้ ทีเ่ วลาผ่านไปเป็นเดือนอาการบาดเจ็บของเธอ ยังไม่หาย เธอยังต้องกินอาหารอ่อน, นอนฝัน ร้ายและหวาดกลัวต่อการถูกทำ�ร้ายถึงชีวิต ทางด้านโฆษกของตำ�รวจได้ออกมาแถลง ว่า คดีของ Maddie ตำ�รวจถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และทำ�การสอบสวนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วัน ที่ 5 พฤษภาคม การรวบรวมหลักฐานจำ�เป็น ต้องใช้เวลา และตำ�รวจคาดว่าจะทำ�การจับกุมผู้ ต้องหาในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามในตอนเช้าตรู่ของวันที่ 26 กรกฎาคมตำ�รวจได้ทำ�การจับกุมนาย Joshua Thain วัย 22 ปี ได้จากบ้านย่าน South Windsor เขาถูกตั้งข้อหาทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาด เจ็บร้ายแรงและก่อเหตุวิวาท ก่อนถูกนำ�ตัวไป ขึ้นศาล ซึ่งผู้พิพากษาปฏิเสธการให้ประกันตัว และกำ�หนดให้มีการขึ้นศาลพิจารณาคดีที่ศาล ท้องถิ่น Penrith ในสัปดาห์หน้า

หญิงวัยรุน่ คนหนึง่ ว่าจ้างคนเพือ่ ลักลอบตีหวั คน ที่ชื่อ Billy ซึ่งเป็นพยานให้กับฝ่ายอัยการเพื่อ เป็นการสั่งสอน และได้เขียนจดหมายจากคุก เตือนลูกพี่ลูกน้องของเขาอีก 2 คนให้หุบปาก อย่าได้ให้การพาดพิงถึงเขา ในการพิจารณาคดีของวันนี้มีการใช้เวลา อ่านสำ�นวนอย่างยาวนาน และนาย Loveridge ได้เลือกที่จะไม่ให้การในวันนี้ จากสำ�นวนคดี ทำ�ให้ศาลได้รับฟังว่า ในขณะเกิดเหตุผู้ตายและ น้อง (หรือพี่) รวมสามคนได้เดินมาตามถนน Maple St. ย่าน North St Marys เพื่อไปเบิก เงินให้กับมารดาที่ตู้ ATM ภายในมินิมาร์ทของ สถานบริการน้ำ�มัน ผู้ตายถูกมีดแทงที่คอ, หลัง และใบหน้า จนล้มลงกับพื้น นาย Loveridge และเพื่อน ได้เดินจากไปแล้วยังมิหนำ�ใจ ได้ย้อนกลับมา แทง และเตะผู้ตายซ้ำ�อีก น้องชาย (หรือพี่ชาย) ของผู้ตายอีกสอง คนให้การว่าในขณะเผชิญกับคนร้าย พวกเขา ต่างวิ่งหนีกระเจิงคนละทิศละทาง โดยต่างคน ต่างเชื่อว่าสามารถเอาตัวรอดได้ แต่เมื่อกลับ มายังจุดเดิม กลับพบผูต้ ายนอนจมกองเลือดอยู่ ข้างช่องทางระบายน้�ำ เขาเสียชีวติ ในระหว่างนำ� ส่งโรงพยาบาล Nepean นาย Loveridge ถูกจับกุมในวันรุ่งขึ้นที่

ชายคลุมหัวหันหลังทำ�ร้ายช่างภาพทีวี 9 เข้าใจ ว่าเป็นคนเดียวกับวัยรุ่นที่ร่วมฆ่านาย Gordon 2 ธันวาคม 2010 ในขณะกำ�ลังซื้อตั๋วรถไฟที่ ช่องขายตั้ว CountryLink ภายในสถานีรถไฟ Parramatta เพือ่ เดินทางไปยังรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ที่ซึ่งบิดาของเขาอาศัยอยู่ เขาถูกปฏิเสธการประกันตัว โดยศาลกำ� หนดให้มกี ารพิจารณาคดีครัง้ ต่อไปทีศ่ าลฎีการัฐ น.ซ.ว.ในวันที่ 14 กันยายนนี้ สำ�หรับเพือ่ นวัย 17 ปีทรี่ วมก่อการในการ สังหารนาย Gordon แหล่งข่าวกล่าวว่า เป็น คนเดียวกับที่ชกช่างภาพของทีวี Channel 9 ภายนอกศาลในขณะทีศ่ าลกำ�ลังพิจารณารับฟ้อง นาย Kieran Loveridige

เงินเฟ้อต่ำ�สุดในรอบ 13 ปี เปิดทางลดดอกเบี้ยอีกรอบ 25 ก.ค. 2012 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยยอดเงินเฟ้อทั้งปีสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1.2% ถือเป็นอัตราที่ต่ำ�ที่สุดในรอบ 13 ปีและอยู่นอกกรอบควบคุม 2%- 3% ของ ธนาคารกลาง เป็นการเปิดทางให้ธนาคารกลาง อาจพิจารณาลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในการ ประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคมนี้ ปัจจัยที่ทำ�ให้อัตราเงินเฟ้อลดลง มาจาก การลดราคาอย่ า งฮวบฮาบของราคาผลไม้ ถึ ง 37.8% นอกจากนั้นยังพบว่าราคาผักสดลดลง 2.8%, อุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายในบ้านลดลง 2.7%, เนยแข็งลดลง 1.9%, เนื้อและอาหารทะเลลดลง 2.1%, เสื้อผ้าเด็กลดลง 1.8% และรถยนตร์ลด ลง 1.6% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ในทางตรงข้ามมีสนิ ค้าทีม่ รี าคาเพิม่ ขึน้ คือ ค่าไฟฟ้า 10.7%, ค่าดูแลเด็ก-ไชลด์แคร์ 9.8%, น้ำ�ประปา 9.3%, แก๊ส 8%, ค่าประกัน 7%, ค่าการศึกษาบุตร 6.1%, ค่าเช่าที่อยู่อาศัย 4.4% และค่าน้ำ�มันเบนซิน 2.4% นอกจากนัน้ Australian Property Monitors ยังพบว่าราคาบ้านโดยเฉลีย่ ทัว่ ประเทศได้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย 0.4% ในไตรมาสเดือนมิถนุ ายน มาอยู่ ทีเ่ ฉลีย่ หลังละ 544,673 เหรียญ ในขณะทีอ่ าพาร์ ทเมนท์และทาวน์เฮาส์มีราคาลดลง 0.8% มา อยู่ที่เฉลี่ย 412,260 เหรียญในช่วงเวลาเดียวกัน ในซิดนีย์ราคาบ้านในตลาดขนาดกลาง หรือบ้านราคาระหว่าง 600,000 เหรียญถึง 1 ล้านเหรียญพบว่ามีราคาเพิ่มขึ้น 4.5% ในช่วง ครึ่งแรกของปี 2012 ในขณะที่ราคาบ้านใน ตลาดท็อปเอ็นด์หรือราคา 1 ล้านเหรียญขึ้นไป พบว่ามีราคาลดลง 0.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน และบ้ า นในระดั บ 5 ล้านเหรียญขึ้นมีราคา ตกลง 1.4% นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังออก มาคลายความวิตกกังวลของผู้เช่า และเตือน พวกชอบพูดในแง่ร้ายว่า แท้ที่จริงแล้วไม่ได้ ร้ายแรงอย่างที่คิด ปริมาณรายจ่ายโดยเฉลี่ยของ

ประชาชนเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% น้อยกว่าทุก ๆ ปี ถ้านับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เขากล่าวว่า เศรษฐกิจของออสเตรเลียขณะ นี้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม ด้วยการว่างงานในระดับ ต่ำ�, เงินลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา, ตัวเลขการบริโภคที่มั่นคง และอัตราเงินเฟ้อที่ ไม่สงู นัก ถือเป็นส่วนผสมทางเศรษฐกิจทีด่ มี าก ในขณะที่นาย Joe Hocky ผู้ดูแลงานการ คลังของพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่า ราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ คือ สิง่ จำ�เป็นทีป่ ระชาชนต้องใช้ เขากล่าวว่านับ ตั้งแต่พรรครัฐบาลได้เข้าบริหารเงินราคาค่าไฟ ได้สูงขึ้น 64%, ค่าน้ำ�ประปาเพิ่มขึ้น 59%, ค่า ประกันเพิ่ม 35% และค่าการศึกกษาบุตรหลาน เพิ่มขึ้น 31% เขากล่าวว่ารายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ก่อนทีภ่ าษีคาร์บอนจะมีผลบังคับ และนับจากนี้ รายจ่ายจะเพิ่มทวีขึ้นมากกว่าที่ประชาชนหลาย ครอบครัวจะรับภาระได้ ในขณะทีใ่ นภาคตลาดการเงินไม่คอ่ ยปลืม้ กับตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำ�เกินไป ส่งผลให้ราคาหุ้น ตกลงมา ประกอบกับความวิตกกังวลว่าสเปน อาจจะเป็นประเทศต่อไปที่จะต้องขอความช่วย เหลือจากกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซนเต็มรูป แบบเนื่องจากรัฐบาลกลางสเปน อยู่ในภาวะ ย่ำ�แย่จากปัญหาหนี้สาธารณะ

นาย Wayne Swan

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 38


ร้องเพิ่มโทษใช้อาวุธมีด หลังแทงกันเป็นว่าเล่น 26 ก.ค. 2012 พรรคฝ่ายค้านของสภารัฐ น.ซ.ว.ได้ออกมาเรียกร้องให้รฐั บาลเพิม่ โทษแก่ผู้ ครอบครองมีดในทีส่ าธารณะ หลังมีเหตุแทงกัน ถึงสามรายภายใน 24 ชั่วโมง และอัตราการก่อ อาชญากรรมโดยใช้อาวุธมีดได้เพิ่มขึ้นเป็นครั้ง แรกในรอบ 5 ปี ทั้ ง นี้ จ ากสถิ ติ อ าชญากรรม พบว่ า นั บ จากเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมโดยมีมีดเข้ามา เกี่ยวข้องในปี 2007 มีทั้งสิ้น 4289 ราย การ ใช้อาวุธมีดได้ลดลงมาตามลำ�ดับ จนถึงปี 2010 ได้ลดลงมาเหลือ 3,440 ราย แต่ในปี 2011 ที่ ผ่านมายอดอาชญากรรมโดยใช้มดี ได้กลับมาเพิม่ เป็น 3,512 ราย เมื่ อ แยกตามหั ว ข้ อ อาชญากรรม พบ ว่าการก่ออาชญากรรมประเภท “การข่มเหง, มี พฤติกรรมข่มขู่ หรือก่อเหตุรำ�คาญส่วนบุคคล” ที่เกี่ยวของกับการใช้มีดหรือกรรไกรได้เพิ่มสูง ขึ้น 25% ในวันนี้ (26 กรกฎาคม) ฝ่ายค้านได้ออก มาเรียกร้องให้นาย Greg Smith ร.มต.สำ�นักงาน อัยการรัฐน.ซ.ว.แก้ ไ ขกฎหมายเพิ่มโทษต่อ ผู้ พกพาอาวุธมีดให้มากยิ่งขึ้นโดยกล่าวว่าการก่อ อาญญากรรมด้วยการใช้มีดเป็นอาวุธส่วนใหญ่ ได้เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น เหตุการณ์ก่ออาชญากรรมครั้งล่าสุดเกิด ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม เมื่อวัยรุ่นรายหนึ่ง

ซึ่งใช้จักรยานเป็นพาหนะได้ใช้มีดข่มขู่เด็กชาย วัย 11 และ 12 ปีเพื่อชิงเอาโทรศัพท์มือถือ ของพวกเขา นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ใช้อาวุดมีดทำ� ร้ายกันถึง 3 รายภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงคาบ เกี่ยวระหว่างวันอาทิตย์กับวันจันทร์ เริ่มจาก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคมชายวัย 17 ปีถูก แทง 4 แผลที่ย่าน Prestons และชายวัย 16 ปี ถูกแทงภายในศูนย์การค้า Carnes Hill Shopping Centre ในย่าน Horningsea Park จากนั้นใน เช้าตรู่ของวันจันทร์ชายวัย 17 ปีถูกแทงที่จุด เปลี่ยนรถประจำ�ทางถนน Argyle St ในย่าน Parramatta ก่ อ นหน้ า นี้ ใ นวั น ที่ 8 กรกฎาคมนาย Patrick Crowe พ่อครัวฝึกหัดวัย 22 ปี ถูกวัย รุ่นแทงเสียชีวิตในย่าน Parramatta ในปี 2007 นาย Smith ซึ่งขณะนั้นเป็น ผูด้ แู ลงานด้านกิจการสำ�นักงานอัยการของพรรค ฝ่ายค้านและนาย Fred Nile หัวหน้าพรรค คริสเตียนเดโมแครทประสบความสำ�เร็จในการ เสนอกฎหมายเพิ่มโทษแก่ผู้นำ�อาวุธมีดเข้าไป ในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะจากโทษปรับ 550 เหรียญเป็น 2,200 เหรียญและหรือจำ�คุก ไม่เกิน 2 ปี นาย Andrew Scipione อธิบดีตำ�รวจรัฐ น.ซ.ว.ออกมากล่าวว่า เขายินดีต่อการเคลื่อน

นาย Greg Smith ไหวใด ๆเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น สำ�หรับตัวเขาเองก็มีความกังวลและเป็นห่วง ต่ออาชญาการรที่เกิดจากการใช้อาวุธมีดในหมู่ วัยรุ่น ไม่ใช่เพียงเฉพาะในฐานะอธิบดีตำ�รวจ เท่านั้น แต่ในฐานะพ่อของเด็กวัยรุ่นด้วย ทางด้านโฆษกของนาย Smith กล่าวว่า เหตุการณ์แทงกันทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เร็ว ๆ นี้ นำ�ความ เป็นห่วงใยมาให้ตอ่ รัฐบาล และรับทีจ่ ะพิจารณา ปรึกษากับฝ่ายตำ�รวจเพื่อการเพิ่มโทษผู้มีอาวุธ มีดอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านนาย Nathan Rees ผู้ดูแลงาน ด้ า นทบวงตำ � รวจของพรรคฝ่ า ยค้ า นกล่ า วว่ า ภายใต้กฎหมายผู้กระทำ�ผิดเยาวชนกำ�หนดว่า เยาวชนอาจเผชิญโทษจำ�คุกสูงสุด 2 ปีต่อการ ครอบครองอาวุธมีด แต่ตำ�รวจและศาลก็มีทาง เลือกในการกล่าวเตือน, คาดโทษ และใช้การ ประชุมกลุ่มเยียวยาสำ�หรับเยาวชน แต่เขา เห็นว่า ชุมชนมีสิทธิที่จะคาดหวังว่า ผู้กระทำ� ผิดทำ�ร้ายคนอื่นด้วยอาวุธมีดสมควรที่จะได้รับ โทษรุนแรงกว่าโทษเตือน

เรียกร้องปกป้องแรงงาน ซื้อสินค้าผลิตในประเทศ

สำ�นักสถิติเผยผู้ชายยังได้ เงินเดือนมากกว่าผู้หญิง 27 ก.ค. 2012 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ออสเตรเลี ยได้ เ ปิ ด เผยรายงานความแตกต่ า ง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่าผู้ชายยัง คงได้รับค่าจ้างดีกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงมีการ ศึกษาที่ดีกว่า, ผู้ชายส่วนใหญ่ได้เป็นผู้บริหาร ในบริษทั ขนาดใหญ่ ในขณะทีผ่ หู้ ญิงส่วนใหญ่ ทำ�งานที่ไม่มีค่าตอบแทนมากกว่า, ผู้หญิงมีอายุ ยืนยาวกว่า และเสีย่ งต่ออันตรายจากการใช้ความ รุนแรงน้อยกว่า แต่โดยรวมแล้วสถานภาพของผู้ชายใน สังคมยังดีกว่าผูห้ ญิง คือผูช้ ายทำ�งานได้เงินเดือน สูงกว่าในเวลาทำ�งานที่น้อยกว่า เมื่อนำ�เอาการ ทำ�งานที่ไม่ได้รับเงินเข้ามารวมด้วย จากการสำ�รวจถึงรายได้พบว่า ช่องว่าง ทางรายได้ของเพศชายและเพศหญิงเริม่ แคบลงที ละน้อย ๆ ในปี 2006 ผู้ชายโดยเฉลี่ยมัธยฐาน ที่ไม่ได้ทำ�งานบริหารได้รับเงินเดือนมากกว่า ผู้หญิงโดยเฉลี่ยมัธยฐานในงานระดับเดียวกัน 9% ภายในปี 2010 ช่องว่างนี้ได้ลดลงมาเหลือ 8% เป็นที่คาดว่าช่องว่างนี้จะถูกปิดลงภายใน ประมาณปี 2040 ในการประเมิ น ถึง ช่อ งว่างของรายได้ผู้ บริหารในบริษัทขนาดใหญ่ พบว่าในปี 2002 มี ผู้หญิงอยู่ในตำ�แหน่งบริหาร 8.4% ในปี 2010 ผู้บริหารหญิงลดลงเหลือ 8.0% และพบว่า ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่มี ผู้บริหารเป็นผู้ชายทั้งหมด มีเพียง 3% เท่านั้น ที่มีผู้หญิงเป็นผู้อำ�นวยการบริหาร (CEO) และ 92% ของกรรมการบริษัทเป็นผู้ชาย

ในทางตรงกันข้ามในกิจการของราชการ การเปลี่ยนของผู้บริหารได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 9 ปีจำ�นวนผู้หญิงที่ขึ้นเป็นผู้บริหาร อาวุโสได้เพิ่มเป็นเท่าตัว โดยขณะนี้มีผู้หญิง เป็นผูบ้ ริหารอาวุโส 38%, ผูจ้ ดั การในระดับล่าง 46% และมีผู้หญิงเป็นผู้พิพากษา 31% อย่างไรก็ตามในด้านการแบ่งแยกทางสัง คมอย่างพื้นฐาน ผู้ชายยังคงทำ�งานมากกว่าผู้ หญิงเป็นสองเท่าในงานที่มีรายได้ ผู้หญิงยัง ทำ�งานเป็นสองเท่าของผู้ชายในงานที่ไม่มีราย ได้ภายในบ้าน นอกจากนั้นยังพบว่าบิดามารดาในวัยชรา ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ (เช่นพิการ) ที่มีบุตร อยู่ดูแล 92% เป็นบุตรสาว มีเพียง 8% เท่านั้น ที่เป็นบุตรชาย รายงานยังพบว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายในบาง เรื่อง เป็นต้นว่ามีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย 4 ถึง 5 ปี ผู้หญิงรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงกว่าผู้ชาย และ ช่องว่างนี้นับวันยิ่งห่างขึ้น ในด้านของเหยือ่ อาชญากรรมพบว่า ผูช้ าย เป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมมากว่ า ผู้ ห ญิ ง สองเท่ า 50% ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกปล้น ส่วนเหยือ่ ที่ ถูกข่มเหงส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงโดย 85% เป็นการ ลวนลามทางเพศ นอกจากนั้นผู้ชายมีสถิติก่อเหตุฆ่าตัวตาย มากกว่าเพศหญิงถึงสามเท่า และผู้ชายเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าผู้หญิงสามเท่า และผู้ชายเสียชีวิตจากโรงมะเร็งมากกว่าผู้หญิง 1.5 เท่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 39

โฆษารณรงค์ให้ซื้อของออสเตรเลียทางทีวี 28 ก.ค. 2012 กลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ แรงงานชาวออสเตรเลียได้ออกมาเรียกร้องให้ ชาวออสเตรเลียชื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ เพื่อ ช่วยเหลือแรงงานภายในประเทศ หลังจากสินค้า นำ�เข้ามีผลทำ�ให้โรงงานหลายแห่งต้องปิดกิจการ ลง และหลายแห่งปลดคนงานออกเพือ่ ย้ายไปตัง้ โรงงานในต่างประเทศแล้วส่งสินค้ากลับเข้ามา ขายในออสเตรเลีย การรณรงค์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครง การ “Keep Australians Working” โดยมีจุด มุ่งหวังเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมผลิตอาหารใน ออสเตรเลีย กลุ่มผู้บริโภคในนาม Australian Made, Australian Grown ได้ออกมาเตือนว่าการเพิ่ม การนำ�เข้าสินค้าอาหารราคาถูก ได้ช่วยกระตุ้น ให้เกิดการทำ�สงครามลดราคา ผลของมันจะเป็น อันตรายต่อเกษตรกรท้องถิ่น และผู้ผลิตภายใน ประเทศ และในที่สุดก็จะตกแก่ประชาชนคน ทำ�งานนั่นเอง ตัวเลขทางเศรษฐกิจทีเ่ ปิดเผยเมือ่ สามวันที่ ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในไตรมาสเดือน มิถุนายนได้เพิ่มสูงขึ้น 1.5% ในส่วนของสินค้า

เสือ้ ผ้า, เฟอร์นเิ จอร์, อุปการณ์ประจำ�บ้าน, การ บริการ และด้านสุขภาพ ตัวเลขจากกระทรวง การค้าในเดือนนี้แสดงให้เห็นว่า มูลค่านำ�เข้า ผักแช่แข็งได้สูงขึ้น 112 ล้านเหรียญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นาย Ian Harrison ผู้อำ�นวยการของ องค์กร Australain Made กล่าวว่า หากว่าตาม หลักการ จะพบว่า มันมีความเป็นสหสัมพันธ์กัน ระหว่างพฤติกรรมการซื้อของประชาชนทั่วไป กับการจ้างแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจท้อง ถิ่นกับงานสำ�หรับออสเตรเลียที่อยู่เบื้องหลัง ในด้านรณรงค์โฆษณาทางทีวีเ ป็นภาพ ผู้ใช้แรงงานกำ�ลังอธิบายถึงผลกระทบต่ออาชีพ ของเขา และครอบครัวหากผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้านำ� เข้าเป็นทางเลือกแทนสินค้าผลิตในออสเตรเลีย นาย Harrison กล่าวว่า การเลือกซือ้ สินค้า มีโลโก้ Australian Made และ Australian Grown คือวิธที ดี่ ที สี่ ดุ สำ�หรับผูบ้ ริโภคทีจ่ ะแน่ใจ ว่า ได้เลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัย และเป็นสินค้า ผลิตในออสเตรเลียอย่างแท้จริง


พบต่างชาติอยู่เกินวีซ่า

สัปดาห์ละ 70 จีนมากสุด 28 ก.ค. 2012 กระทรวงการเข้าเมืองเปิด เผยว่า ในแต่ละสัปดาห์มีผู้อยู่เกินวีซ่าเข้าเมือง หายลึกลับปะปนอยู่ในชุมชนประมาณสัปดาห์ ละเกือบ 70 คน โดยรวมแล้วในขณะนี้มีผู้อยู่ เกินวีซ่าเกือบ 60,000 คน กระทรวงเปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมามีชาว ต่างชาติเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย แต่ได้อยู่ เกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดทั้งสิ้น 3,530 คน ผู้ที่มาจากอินเดียในปีที่ผ่านมาอยู่เกินวีซ่า สูงสุด 780 คน ตามด้วยมาเลเซีย 620 คน, จีน 340 คน, เนปาล 120 คน, สหราชอาณาจักร 180 คน, ทองก้า 170 คนและเกาหลีใต้ 150 คน ชาวอาฟกานิสถานเข้ามาอยู่เกินวีซ่าเป็น สองเท่าของปีก่อนที่ 20 คน, เอสโทเนียเพิ่ม ขึ้นเท่าตัวเป็น 40 คน นอกจากนั้นยังพบผู้มา จากนครวาติกันซิตี้ 10 คนอยู่เกินวีซ่ามาตั้งแต่ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2010 และยังหายลึกลับ ในปีต่อมา จำ�นวนผู้อยู่เกินวีซ่าส่วนใหญ่มาจากประ

เทศเดิม ๆ ที่มีสถิติอยู่เกินสูงอยู่แล้ว และหลาย คนยังหายเข้ากลีบเมฆ แม้รฐั บาลของนาง Julia Gillard จะอ้างว่าพวกเขาก็จะกลับออกไปเอง หรือถูกจับในที่สุด ตัวเลขจากกระทรวงการเข้าเมืองแสดง ให้เห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2011 มีชาว ต่างชาติอยู่เกินวีซ่าทั้งสิ้น 59,430 คน เพิ่มจาก ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 ที่มีทั้งสิ้น 55,900 คน นอกเหนือจากจำ�นวนนนี้ ยังมีผู้ขอลี้ภัย ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอีก 13,613 คน นับตั้งแต่นาง Gillard ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีใน วันที่ 24 มิถุนายน 2010 เมื่ อ แยกประเทศของชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาอยู่เกินวีซ่าสูงสุดสิบอันดับแรก พบว่าจีน เป็นอันดับที่หนึ่งที่ 7,930 คน ตามด้วย (2) สหรัฐอเมริกา 5,090 คน, (3) มาเลเซีย 4,640 คน, (4) สหราชอาณาจักร 3,650 คน, (5) อินเดีย 3,500 คน, (6) เกาหลีใต้ 2,760 คน,

ปรับร้านอาหาร-ร้านผลไม้ จ้างต่ำ�กว่าอัตรากฎหมาย

Ajisen Ramen Noodle ที่ถนน Gorge บริสเบน 29 ก.ค. 2012 อดีตผู้ดำ�เนินกิจการร้าน อาหารในเขตธุรกิจกลางใจเมืองบริสเบนถูกศาล รัฐควีนส์แลนด์ปรับเป็นเงิน 59,400 เหรียญ จากการจ้างแรงงานชาวต่างชาติ 2 คนต่ำ�กว่า กฎหมายกำ�หนด การดำ�เนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะ กรรมการออมบุ ด ส์ แ มนด้ า นแรงงาน (คณะ กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านแรงงาน) ทำ�การสอบสวนพบว่าอดีตเจ้าของกิจการมีความ ผิดจริง จึงดำ�เนินเรื่องเข้าสู่ศาล นอกจากนัน้ ออมบุดส์แมนยังสอบสวนพบ นักเรียนต่างชาติอีกคนหนึ่ง ถูกจ้างแรงงานต่ำ�

กว่ า กฎหมายกำ � หนด เป็ น เงิ น ทั้งสิ้น 14,000 เหรียญ จากการ ทำ�งาน 6 เดือนให้ร้านขายผลไม้ และผั ก แห่ ง หนึ่ งในเขตภู มิ ภ าค ของรัฐน.ซ.ว. ในคดี ข องร้ า นอาหารจำ � เลยในคดีนี้เป็นผู้ร่วมดำ�เนินกิจ การร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น Ajisen Ramen Noodle ที่ถนน George St. ในเขตใจกลางเมืองบริสเบน ดำ�เนินกิจการโดยบริษัท Go Yo Trading Pty Ltd. ถูกปรับเป็น เงิน 49,500 เหรียญ ในขณะที่ น าย Yojiro Nakauchi แห่งย่าน Tallebudgera อดี ต ผู้ จั ด การและหุ้ น ส่ ว นร้ า น อาหาร ถูกปรับเป็นเงิน 9,900 เหรียญ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นจาก คำ�สัง่ ของศาลแขวงสหพันธ์กลาง ในรัฐควีนสแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจาก นาย Nakauchi ยอมรับสารภาพว่า ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในบริษัท Go Yo Trading ต่อการจ่าย ค่าจ้างพนักงานต้อนรับลูกค้าของร้านอาหารสอง คนต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็นจำ�นวน 7,779 เหรียญ จากการทำ�งานในระหว่างเดือนตุลาคม 2010 ถึงกุมภาพันธ์ 2011 นอกจากนัน้ บริษทั Go Yo Trading ยังถูก สัง่ ให้จา่ ยเงินค่าจ้างส่วนทีข่ าด พร้อมดอกเบีย้ แก่ แรงงานต่างชาติทั้งสองราย ซึ่งเป็นชาวเกา หลี ใต้วัย 20 ปีและ 23 ปีใน ผู้ซึ่งเดินทางเข้ามา โดยวีซา่ ทำ�งาน-ท่องเทีย่ ว โดยทัง้ สองพูดภาษา อังกฤษในระดับงู ๆ ปลา ๆ เท่านั้น

สถานกักกัน Villawood (7) อินโดนีเซีย 2,620 คน,(8) ฟิลปิ ปินส์ 2,410 คน, (9) ไทย 1,860 คน และ (10) เวียดนาม 1,690 คน กระทรวงการเข้าเมืองได้ทำ�การประเมิน ผู้อยู่เกินวีซ่าเป็นจำ�นวน 2 ครั้งต่อปี ในเดือน มิถุนายนและธันวาคม แต่ไม่เปิดเผยระยะ เวลาที่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า งผิ ด กฎหมายนานเท่ าใด อย่างไรก็ตามกระทรวงพบว่ามีผู้เข้ามาอยู่อาศัย ในออสเตรเลียจำ�นวนมากอยู่เกินวีซ่าในระยะ สัน้ คือไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนัน้ พวกเขาก็เดิน ทางออกนอกประเทศไปด้วยใจสมัคร

ในขณะเดียวกันตำ�รวจได้ตามหาผู้อยู่เกิน วีซ่าเป็นสตรีชาวจีน 2 คนที่เพิ่งหลบหนีออก จากสถานกักกัน Villawood เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัท Serco ผู้ ได้สญ ั ญาในการดูแลสถานกักกันถูกสอบสวนถึง สาเหตุที่สตรีจีนทั้งสองหลบหนีไปได้ อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 สิงหาคม สตรี ทั้งสองถูกพบตัวที่เมือง Bathurst ในตะวันตก ตอนกลางของรัฐน.ซ.ว.ทั้งสองได้ทำ�งานอยู่ใน ซ่องโสเภณีแห่งหนึ่ง หลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส ให้กับตำ�รวจ

ทัง้ สองได้รบั การว่าจ้างในอัตราระหว่าง 9 ถึง 12 เหรียญต่อชั่วโมงในขณะที่อัตราขั้นต่ำ�ที่ ควรได้รับตามกฎหมายมากกว่า 18 เหรียญต่อ ชั่วโมงสำ�หรับวันธรรมดา และกว่า 20 เหรียญ ต่ อ ชั่ วโมงสำ � หรั บ วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ แ ละวั น หยุดเทศกาล นาย Mark Scully รักษาการแทนเจ้า พนักงานออมบุดส์แมนกล่าวว่า การตัดสินของ ศาลถือเป็นการส่งข่าวสารเตือนผูป้ ระกอบการว่า การจ่ายค่าจ้างต่�ำ กว่ากฎหมายกำ�หนดแก่แรงงาน ทีเ่ ปราะบางอย่างชาวต่างชาติถอื เป็นเรือ่ งร้ายแรง เขากล่าวว่าแรงงานต่างชาติก็มีสิทธิเท่า เที ย มกั บ แรงงานในประเทศและการฝ่ า ฝื น กฎหมายของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ทางการ ยอมรับไม่ได้ ในคดีของร้านขายผลไม้และผักสด ออม บุดส์แมนพบนักเรียนชาวเกาหลีใต้ ผูซ้ งึ่ พูดภาษา อังกฤษอย่างจำ�กัด ได้รับค่าจ้างเพียง 6 เหรียญ ต่อชั่วโมง เมื่อเธอทำ�งานให้กับร้านขายผลไม้ ที่ถนน Waterfall Way ในเมือง Bellingen นักเรียนรายนี้เป็นหนึ่งในนักเรียนหญิง เกาหลีใต้สามคนอายุระหว่าง 18 ถึง 20 ปี และ ยังมีลูกจ้างอีกสองคนอายุระหว่าง 32 ถึง 37 ปี ถูกพบว่าได้รับค่าจ้างแรงงานต่ำ�กว่าที่กฎหมาย กำ�หนดรวมกันเป็นเงินกว่า 82,000 ในระหว่าง

เดือนธันวาคม 2006 ถึงเดือนสิงหาคม 2010 โดยหนึง่ ในพนักงานรายนีอ้ า้ งว่าเธอได้รบั ค่าจ้าง ต่�ำ ว่ากฎหมายกำ�หนดเป็นเงิน 60,827 เหรียญใน ช่วงทีเ่ ธอทำ�งานทีร่ า้ นผลไม้แห่งนีเ้ ป็นเวลา 4 ปี ขณะนี้ออมบุดส์แมนได้เดินเรื่องฟ้องร้าน ขายผลไม้แห่งนีท้ ศี่ าลสหพันธ์กลางในรัฐน.ซ.ว. เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาไทย-ออสนิ ว ส์ ไ ด้ เสนอข่ า วผ่ า นไทย-ออสนิ ว ส์ อ อนไลน์ ถึ ง กรณีออมบุดส์แมนสั่งดำ�เนิดคดีบริษัท Jooine (Investment) Pty Ltd. กิจการรับทำ�ความ สะอาดสำ�นักงาน ซึ่งมีนาย Jae Kye Lee เป็น เจ้าของได้ว่าจ้างแรงงานชายชาวเกาหลีใต้ผู้ถือ วีซ่าทำ�งาน-ท่องเที่ยว ต่ำ�กว่ากฎหมายกำ�หนด 1,858 เหรียญ ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน พฤษภาคม รวมถึงความผิดเลี่ยงภาษีด้วยการให้ ลูกจ้างเป็นผู้รับทำ�สัญญารับช่วงงานแทน โดย ศาลสั่งปรับบริษัทเป็นเงิน 39,600 เหรียญ และ ปรับนาย Lee 6,600 เหรียญ สำ � หรั บ นายจ้ า งหรื อ ลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งการ คำ � แนะนำ � และความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการจ้ า ง งาน สามารถติดต่อได้ที่ Fair Work Infoline หมายเลขโทรศัพท์ 13 13 94 หรือที่ www. fairwork.gov.au และมีบริการล่ามแปลภาษาที่ หมายเลข 13 14 50

โจรปล้นเพชรอาฟริกาใต้

ถือวีซ่านร.อาละวาดซิดนีย์

30 ก.ค. 2012 เซลแมนและผู้ดำ�เนิน กิจการค้าอัญมณีในซิดนีย์ต้องผวา หลังจากถูก แก๊งอาชญากรจากอาฟริกาใต้ที่เข้าประเทศด้วย วีซา่ นักเรียน ปฏิบตั กิ ารปล้นเพชรและเงินสดไป แล้ว 7 ครัง้ ได้ของมีคา่ ไปแล้วกว่า 3 ล้านเหรียญ สารวัตรนักสืบ Damien Beaufils จาก หน่ ว ยปราบปรามการปล้ น และอาชญากรรม ร้ายแรงกล่าวว่า พวกคนร้ายเป็นมืออาชีพที่รู้ว่า กำ�ลังทำ�อะไร พวกเขาวางแผนและทำ�การบ้าน

มาอย่างดีก่อนปฏิบัติงานแต่ละครั้ง และพวก เขาพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ พวกเขาต้องการ เป็นที่เชื่อว่าสมาชิกแก๊งคนร้ายเหล่านี้บิน เข้าออกออสเตรเลียเป็นประจำ�ในช่วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมา โดยตัง้ เป้าหมายเซลแมนทีต่ ดิ ต่อทำ�การ ค้ากับห้างค้าอัญมณีระดับไฮท์เอ็นด์ ด้วยการเฝ้า มองการเคลือ่ นไหวของเป้าหมาย ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็นเซลแมนจากต่างรัฐหรือต่างประเทศ ก่อน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 40


รวบเฮโรอิน $500 ล้าน ซ่อนในคนโทประดับสวน 31 ก.ค. 2012 ตำ�รวจสันติบาลกลางโชว์ ผลงานทลายขบวนการลักลอบนำ�เข้ายาเสพติด ครั้งใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ 7 คนพร้อม ของกลางเฮโรอินและยาไอซ์มูลค่าถึง 500 ล้าน เหรียญ เฮโรอินและยาไอซ์ได้ถกู แอบปะปนบรรจุ ไว้ในคนโทประดับสวนบางใบจากจำ�นวนทั้ง หมด 3,200 ใบที่นำ�เขาจากประเทศไทยมายัง ท่าเรือ Botany Bay หลังจากได้รับการแจ้ง เบาะแสจากทางการสหรัฐ ถือเป็นการจับยา ไอซ์ใ นจำ� นวนสู ง ที่ สุ ดในประวัติศ าสตร์ของ ออสเตรเลียในน้ำ�หนัก 674 ปอนด์ (306 กก.) และการจับเฮโรอินครัง้ ใหญ่ในอันดับทีส่ ามของ ประเทศในน้ำ�หนัก 555 ปอนด์ (252 กก.) ในการจับกุมครั้งนี้ตำ�รวจสันติบาลกลาง ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของแก๊งลักลอบ ยาเสพติดมาเป็นเวลาเกือบ 11 เดือน ก่อนที่ จะเข้าจับกุมในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่าน มา สามารถจับผู้ต้องหาได้ 7 คนจากการบุกเข้า ตรวจค้นบ้านจำ�นวน 8 หลัง ผู้ต้องหาที่จับได้เป็นชายสัญชาติฮ่องกง 4

คนประกอบด้วยนาย Chi Man Lam วัย 29 ปี, นาย Hung Kai Lok วัย 34 ปี, นาย Vico Man Lee วัย 42 ปี และนาย Hin Yiu Tang วัย 61 ปีผู้ต้องหาอีกสามคนจากซิดนีย์ตะวันตก ประกอบด้วยนาย Yet Ton Lay วัย 60 ปี, นาย Helio Fuc Tsong Lay วัย 55 ปีและนาย Tri Thinh Phan วัย 42 ปี ทั้งหมดถูกนำ�ขึ้นศาลทองถิ่นกลางในวัน นี้ (31 กรกฎาคม) ด้วยข้อหาต่าง ๆ ที่รวมถึง สมรูร้ ว่ มคิดในการลักลอบนำ�เข้าเมแทมเฟตามีน (methamphetamine) และเฮโรอิน และพยายาม ครอบครอง เมแทมเฟตามี น และเฮโรอิ น เพื่ อ การจำ � หน่าย ผูต้ อ้ งหาทัง้ 7 คนถูกปฏิเสธการประกัน ตัว โดยมีกำ�หนดขึ้นศาลครั้งต่อไปในวันที่ 17 ตุลาคม แผนการจับกุมครั้งนี้เริ่มจากหน่วยปราบ ปรามยาเสพติดของสหรัฐ (DEA) ได้ให้เบาะแส มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดมี การสืบสวนในวงกว้าง และมีการติดตามความ เคลื่อนไหวในหลายประเทศ

ส่วนหนึ่งของยาเสพติดที่ตำ�รวจยึดได้

เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรและการป้องกันเขตแดน เฉียงใต้ของซิดนีย์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำ�การ ได้เข้าช่วยตำ�รวจสันติบาลกลางในการแยกแยะ เอ็กซ์เรย์พบยาเสพติดถูกห่อด้วยพลาสติกแต่ละ ตัวบุคคลและเครือข่ายทีอ่ าจมีสว่ นในขบวนการ ก้อนมีขนาดเท่าก้อนขนมปังถูกซุกซ่อนอยู่ใน คนโท 100 ใบจากทั้งสิ้น 3,200 ใบ ลักลอบนำ�เข้ายาเสพติดครั้งใหญ่นี้ นาย Andrew Colvin รองอธิ บ ดี ตำ � ตำ�รวจทราบแน่วา่ แก๊งคนร้ายได้แอบซ่อน ยาเสพติดในคนโท เมื่อเรือบรรทุกคนโทมาถึง รวจสันติบาลกลางกล่าวว่า ตำ�รวจเชื่อว่าได้ ท่าเรือซิดนีย์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และ ทำ�ลายแหล่งลักลอบนำ�เขายาเสพติดรายใหญ่ ได้ทำ�การนำ�ขึ้นสินค้าในวันนี้ 19 กรกฎาคม พร้อมกับสะกัดไม่ให้มันกระจายไปทั่วชุมชน โดยมีจุดหมายปลายทางที่โกดังทางตะวันตก ออสเตรเลียได้สำ�เร็จ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ ที่สถานทิ้งขยะ อย่างไรก็ตามนาย Grudnoff กล่าวว่า วนอุทยานและเทศบาล Pittwater เจ้าของพื้นที่ ได้ช่วยกันรื้อรั้วกันสระออก เพื่อหวังว่าเมื่อ สุสานปลาวาฬเป็นสถานที่เก็บไว้เป็นความลับ น้ำ�ทะเลขึ้นสูงสุดในเวลา 19.45 น.และคลื่น และเพือ่ ให้เป็นสถานทีน่ ริ นามต่อไป ดังนัน้ ซาก สูงจะพัดเอาซากปลาวาฬกลับสู่มหาสมุทร แต่ ของปลาวาฬซึง่ ถูกตัดเป็นชิน้ ๆเสร็จภายในเวลา คลื่นในคืนนี้ไม่มากทำ�ให้ซากปลาวาฬยังคงอยู่ 13.00 น.ของวันนี้ (1 สิงหาคม) จึงถูกขนย้าย ทีส่ ระ ดังนัน้ จึงเหลือวิธเี ดียวคือตัดซากปลาเป็น ไปทิ้งที่สถานที่ทิ้งขยะ Lucas Heights ทางใต้ มันคงไม่แข็งแรง เพราะปรกติปลาวาฬในวัยนี้ ชิ้น ๆ แล้วนำ�ไปฝังที่สุสานปลาวาฬหรือไปทิ้ง ของซิดนีย์ สามารถโตเต็มที่ได้ถึง 16 เมตร ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปลาวาฬตัวนี้น่าจะเสีย ชีวิตมาประมาณ 2 วันก่อนคืนวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ซึ่งมีน้ำ�ขึ้นสูง 1.9 เมตรและมีคลื่น ขนาด 8 เมตรพัดเข้าสู่สระว่ายน้ำ�ริมมหาสมุทร ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของชายหาด Newport Beach โดยแรงคลืน่ ได้ดนั ซากปลาวาฬกระแทกราวกัน้ รอบสระด้านหนึ่งพังเข้ามาติดค้างภายในสระ นาย Chris Grudnoff ผู้จัดการพื้นที่ของ วนอุทยานและสัตว์ปา่ แห่งชาติกล่าวว่า ร่างของ ปลาวาฬตัวนีม้ รี อ่ งรอยของการบาดเจ็บ ซึง่ อาจ เกิดจากถูกปลาฉลาดกัด และอาจเสียชีวิตจาก โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ (Respiratory ซากวาฬหลังค่อมที่สระในชายหาด Newport Beach tract infection)

พบซากปลาวาฬหลังค่อม

เกยตื้นในสระริมมหาสมุทร

1 ส.ค.2012ได้กิดเหตุปลาวาฬหลังค่อม วัยเพิ่งเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขนาด 11.6 เมตรมีน้ำ�หนัก ระหว่าง 25 ถึง 30 ตันได้พัดหลงมาตายอยู่ ภายในสระน้ำ�ริมหาด Newport Beach แรก ทีเดียวทางการมีแผนที่จะนำ�ซากปลาวาฬไปฝัง ในสุสานปลาวาฬภายในพื้นที่ป่าละเมาะของ วนอุทยานแห่งชาติ Garrigal Garigal National Park ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีซากปลา วาฬประมาณ 20 ตัวได้ถูกนำ�ไปฝังในจุดที่เป็น ความลับภายในวนอุทยานแห่งชาติ ซึง่ เป็นสถาน ที่ที่มีเจ้าหน้าที่วนอุทยานแห่งชาติไม่กี่คนที่รู้จัก เป็นทีเ่ ชือ่ ว่าปลาวาฬทีเ่ สียชีวติ อาจมีปญ ั หา ด้านสุขภาพ ทำ�ให้มันถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตาม เส้นทางอพยพขึ้นเหนือของฝูง โดยเข้าใจว่า

หนึ่งในสองชายที่ถูกจับภาพได้จากกล้อง CCTV ที่จะปฏิบัติการปล้น พวกเขาเช่ารถยนต์ด้วยเงินสด ที่ไม่สา มารถตามหาผู้เช่า ใช้รถเช่านี้ในการติดตามเซล แมนไปยังโรงแรมหรือบ้านพัก เซลแมนเหล่านี้ปกติมีความระวังตัว มี อุปกรณ์ป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินอย่างดี แต่แก๊งคนร้ายจะเฝ้ารอจังหวะที่เซลแมนเปราะ

บางต่อการป้องกันตัว ซึ่งอาจเป็นขณะที่อยู่ใน ที่จอดรถ, โรงแรม หรือบ้านพัก ครั้งหนึ่งในวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา พวกเขารอจังหวะเผลอ ก่อนที่จะคว้ากระเป๋า เงินไปจากรถของเซลแมน ขณะจอดอยู่ที่ย่าน Canley Vale ในวันที่ 17 เมษายน พวกเขาขโมยกระเป๋า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 41

อัญมณีไปจากรถยนต์ทจี่ อดอยูบ่ ริเวณศูนย์การค้า Campbelltown Shopping Centre ในวันที่ 21 เมษายน คนร้ายได้ปล้นเครื่องอัญ มณีมูลค่า 640,000 เหรียญ จากเซลแมนชาวฮ่องกงสอง คนในขณะที่พวกเขาเดินไปขึ้นรถที่จอดรถใน ย่าน Haberfield ในวันที่ 30 พฤษภาคม แก๊งคนร้ายได้ ปฏิบตั กิ ารอุกอาจบุกเข้าบ้านเหยือ่ ทีย่ า่ น Killara แล้วทำ�ร้ายร่างกายเหยื่อด้วยการชกที่ใบหน้า หลายครั้ง ก่อนแย่งเอาอัญมณีมูลค่า 200,000 เหรียญไป ในวันที่ 6 มิถุนายน แก๊งคนร้าย ปฏิบัติการขโมยเพชรมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญ ไปจากโรงแรมในย่าน Ryde ในขณะที่เซล แมนจากเมลเบิร์นออกไปกินอาหารเย็น ในวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน เซลแมนชาว ฮ่องกงสองคนตกเป็นเหยื่ออีก ครั้งนี้เกิดขึ้น ขณะทั้งสองเดินไปตามถนน Dickson St. ใน ย่าน Haberfield กลุ่มคนร้ายซึ่งมีอาวุธปืนทุก คนได้เข้าขูก่ อ่ นชิงอัญมณีไปเป็นมูลค่า 740,000 เหรียญ ในวั น ที่ 11 กรกฎาคมแก๊ ง คนร้ า ย ขโมยอั ญมณี ไ ปจากรถที่จอดไว้ที่ศูนย์การค้า Campbelltown Shopping Centre ขณะนี้ยังไม่

ทราบมูลค่าของความเสียหาย อัญมณีที่พวกเขาขโมยไปได้ ส่วนใหญ่ จะถูกนำ�ออกนอกประเทศโดยทางวัสดุไปรษีย์ หรือผ่านบริการคูเรียร์ไปยังแก๊งอาชญากรในต่าง ประเทศ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด ตำ�รวจเชื่อว่าแก๊งคนร้ายได้สร้างแฟ้มการ ค้าเพชรและอัญมณีของตนเองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน มา เพื่อเสนอขายอย่างผิดกฎหมาย และเชื่อว่า แก๊งอาชญากรรมแก๊งนี้ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวอาฟริกาใต้ ขณะนี้ตำ�รวจสามารถจับผู้ต้องหาได้หนึ่ง คน เป็นชายเชื้อสายเม็กซิกันถูกจับในข้อหา ทำ�การปล้นที่ Killara สารวัตร Beaufils กล่าวว่าตำ�รวจเชื่อว่า พวกเขายังคงอยู่ในซิดนีย์ โดยเฉพาะตำ �รวจ ต้องการสอบปากคำ�ชายสองคนที่ถูกจับภาพได้ จากกล้อง CCTV ซึ่งตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพ ชายดังกล่าว พร้อมรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติการและ เครือ่ งเพชรทีส่ ามารถยึดได้จากแก๊งคนร้าย ขณะ ทำ�การปล้นในวันที่ 12 มิถุนายน ผู้ที่เคยเห็น ชายดังกล่าวสามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stopers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www. crimestoppers.com.au


นักโภชนาการดังพบสินค้า โนเนม-ดีกว่า-แบรนด์เนม ลีเซล โจนส์ ฉบับนีเ้ ป็นการ์ตนู ล้อเลียน สมาชิกในทีมว่ายน้ำ�ออสซี่จาก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่ ก รุ ง ลอนดอนโดยเฉพาะค่ ะ ภาพแรกถูกตีพมิ พ์ในนสพ.เดอะ เดลี ย์ เ ทเลกร๊ า ฟฉบั บ วั น ที่ 26 กรกฎาคม เป็นภาพ ผู้ชายและ ผูห้ ญิงในชุดสีกฬี าประจำ�ชาติคอื เขียว-ทองกำ�ลังนัง่ ดูถา่ ยทอดการ แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ� คนดูผู้ชายพูดว่า “ดูลีเซล โจนส์ซิ” (หมายเหตุสื่อมวลชนในวันนั้นลงภาพ ลีเซล โจนส์ นักว่ายน้�ำ ประเภทกบเจ้าของสถิตโิ ลกอยูใ่ นสภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์) คนผูห้ ญิงกล่าวว่า “เธอเป็น ตัวแทนของคนออสเตรเลียประเภทไหนกันเนี๊ยะ?” หมายเหตุ. คุณวอร์เรน บาวน์เจ้าของการ์ตูนคงไม่ตั้งใจเหน็บความอ้วนของลีเซล โจนส์ แต่ต้องการล้อเลียนคนทั้งสองที่เป็นตัวแทนของใครเอ่ย....ฮิ..ฮิ

ขออภัย ภาพนี้เป็นการ์ตูนล้อการ กี ฬ าจากค่ า ยเดอะซั น เฮเริ ล์ ด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา สร้างสรรค์โดยเลอ ริแวร์ ใน หั ว ข้ อ ว่ า “เจ้ า หน้ า ที่ ข ออภั ย โดยผ่ า นมั ส คอตโอลิ ม ปิ ก ของ เรา” เป็นการรวมข้ออ้างว่าทำ�ไม นั ก กี ฬ าว่ า ยน้ำ � ออสซี่ จึ ง ไม่ ไ ด้ เหรียญทองตามเป้าดังนี้ค่ะ 1.. “ผมขอรับผิดชอบทั้งหมดสำ�หรับผลงานของทีมว่ายน้ำ�” 2... “เป็นความผิดของผมที่ ไม่สามารถทำ�ให้ลูกทีมมีความมุ่งมั่นในระดับสูง” 3... “ผมควรจะแยกอิมีลี ซีบอห์มออกจาก การเล่นทวิตเตอร์” “ไม่ควรให้เจมส์ แมกนัสเซนไปถ่ายโฆษณาธนาคาร” 4...”และไม่ควร แนะนำ�โคบี้ ไบรอันต์ให้รู้จักกับสเตฟานี ไรซ์” 5... “ผมมาที่นี้ด้วยเงินภาษีจ่ายให้ผมทำ�หน้าที่ เพื่อให้ได้เหรียญทอง” 6... “แต่ผมทำ�ไม่ได้ มันหลุดหายไปเพราะความถือดีของผม ผมทำ�ให้ ทุกคนผิดหวัง ผมขอโทษ” 7... “แต่เราก็ได้เหรียญเงิน! ดูซิ ไม่เลวใช่ไหม!” 8... “-”... 9... “แง!”...ฮิ..ฮิ

สเตฟานี ไรซ์ ภาพนี้ เ ป็ น ภาพขาของ น้ อ งข้ า ว-สเตฟานี ไรซ์ นั ก ว่า ยน้ำ � เพลย์ เ กิ ร์ ล เจ้ า ของสาม เหรี ย ญทองโอลิ ม ปิ ก กรุ ง ปั ก กิ่ ง เธอเป็ น สาวสายไฟแรง สู ง โอลิ ม ปิ ก หนที่ แ ล้ ว เธอ ตามจีบไมเคิล เฟลป์ส ยอด นักว่ายน้ำ�มหัศจรรย์ชาวสหรัฐ โอลิมปิกหนนี้เธอได้คู่ควงคือ นายโคบี้ ไบรอันต์นักบาสเก็ตบอลผิวสีชาวสหรัฐ แต่ดูซิหนังสือที่เธออ่านคือ Fifty Shades of Grey หนังสืออิโรติกอย่างแรงสำ�หรับผู้หญิง แถมเธอยังยอมรับว่าเธอได้สงั่ ให้ชา่ งติดตัง้ เสาเต้นระบำ�เปลือ้ งผ้าไว้ทอี่ าพาร์ทเมนท์ของเธอ..แหม หมกมุ่นอย่างนี้จึงไม่แปลกที่โอลิมปิกหนนี้เธอไม่ได้เหรียญใด ๆ ติดมือนอกจากเหรียญทองของ หนุ่มโคบี้............ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

1 ส.ค. 2012 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนา การพบว่าสินค้าโนเนม หรือ home brand ของ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หลายชนิดมีคณ ุ ค่าทางอาหารดี กว่าสินค้าแบรนด์เนมทีเ่ สนอขายในราคาสูงกว่า จากการศึกษาของดร. Rosemary Stanton นักโภชนาการได้ทำ�การเปรียบเทียบส่วนผสม กิโลจูล,ไขมันอิม่ ตัว, น้�ำ ตาล และเกลือในสินค้า อาหาร 20 ชนิดทีว่ างขายในห้าง Coles และห้าง Woolworths พบว่าสินค้าโนเนมของห้างทัง้ สอง มีคณ ุ ค่าทางอาหารดีกว่าสินค้าแบรนด์เนมถึง 14 ชนิดใน 20 ชนิด ดร. Stanton กล่าวว่า ผู้บริโภคควรหยุด เลิ ก แนวความคิ ด ที่ ว่ า ของราคาแพงกว่ า ยอม มีคุณภาพดีกว่าของถูก แต่ผู้บริโภคสามารถ พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองโดยการประเมินจากฉลาก ที่ปิดมากับสินค้า และทำ�การเปรียบเทียบส่วน ผสมของอาหาร เธอกล่าวว่า สินค้าพื้นฐานที่มีส่วนผสม เพียงอย่างเดียวอย่างเช่น ข้าวโอ๊ทม้วน (rolled oats)ไม่จ�ำ เป็นต้องซือ้ ของมียหี่ อ้ เพียงแค่สนิ ค้า โฮมแบรนด์จะสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า นอกจากนั้นผู้บริโภคควรจะดูระดับของ โซเดียม ซึง่ สินค้าอาหารหลายชนิดเช่นไส้กรอก และอาหารซีเรียล หลายยี่ห้อมีส่วนผสมของ เกลือในประมาณที่มากกว่า 120 มิลลิกรัมใน เนื้ออาหาร 100 กรัม ซึ่งถือว่าสูงเกินไป การ รับประทานเกลือมากจะเกี่ยวเนื่องกับความดัน โลหิต และอาการโรคหัวใจอื่น ๆ นอกจากนัน้ ผูท้ มี่ นี �้ำ หนักตัวมากยังจำ�เป็น

ดร. Rosemary Stanton ต้องตรวจเช็คส่วนผสมที่ก่อให้เกิดกิโลจูลสูงใน สินค้าอีกด้วย สำ�หรับตัวอย่างสินค้าที่ดร.Stanton ตรวจ พบเช่น สินค้าถั่วอบ (baked bean) พบว่ายี่ห้อ PC ดีกว่าโฮมแบรนด์ของห้าง Coles, สินค้า พิซซ่า พบว่า โฮมแบรนด์ของห้าง Coles ดีกว่า ยี่ห้อ McCain’s, มันฝรั่งทอดพบว่าโฮมแบรนด์ ของห้าง Woolworths ดีกว่ายี่ห้อ Bird’s Eye, เนยถั่วลิสงของ Kraft ดีกว่า โฮมแบรนด์ของ ห้าง Woolworths, บิสกิตส์ชอ็ กโกแล๊ตของ Tim Tams ดีกว่า โฮมแบรนด์ของห้าง Coles และ เกรวีโฮมแบร์นด์ของห้าง Woolworths ดีกว่า ยี่ห้อ Gravox เป็นต้น

ฆาตกรรมสามพ่อ-แม่-ลูก ที่แท้ฝีมือลูกชายต่างบิดา 29 ส.ค. 2012 ได้ เ กิ ด เหตุ ฆาตกรรมสยองเมื่ อ ผู้ เ ป็ น บุ ต รชาย โทรศัพท์แจ้งเหตุหมายเลข 000 ใน เวลา 7.03 น. อีกไม่กี่นาทีต่อมา ตำ�รวจได้มาถึงแฟลตทีเ่ กิดเหตุทถี่ นน Melbourne Rd. ย่าน St John’s Park พบกับภาพอันหน้าสยอง

นาย Paulo และนาง Olga Novosadek สองสามีภรรยาในวัย 71 ปีและ 61 ปีตาม ลำ�ดับนอนกอดกันเสียชีวิตในชุดนอนอยู่บน พื้นของห้องนอน โดยมีสุนัขพันธุ์ชิหัวหัว ของครอบครัวตัวหนึง่ นอนตายอยูบ่ นหน้าอก และมีสนุ ขั พันธุเ์ ดียวกันอีกตัวหนึง่ ถูกพบเสีย ชีวิตอยู่ที่ใกล้ประตูออกหลังบ้าน ตำ�รวจพบศพนาย Raul Novosadek บุตรชายซึ่งได้รับอุบัติเหตุพิการทางสมอง จากการทำ�งานเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานอนพิง เสียชีวิตอยู่ใกล้ตู้ ทั้งสามคนถูกคนร้ายแทง

คนละหลายแผล ในอีกห้องหนึ่งตำ�รวจพบนาย Carlos Lopez วัย 44 ปีนอนบาดเจ็บอยู่บนเตียงใน ห้องนอนของเขาที่ใกล้ตัวมีมีดทหารขนาด 40 ซม. ตกอยู่ เขาได้ถกู นำ�ตัวส่งโรงพยาบาล Liverpool ในสภาพวิกฤติจากบาดแผลแทง ตัวเองที่หน้าท้อง เป็นที่เชื่อว่านาย Lopez เป็นบุตรของนาง Novosadek ที่เกิดจากอดีต สามี และมาอาศัยอยู่กับมารดาและน้องชาย ต่างบิดาในบางครั้ง เพื่อนบ้านกล่าวว่านายและนาง Novo sadek ไม่ได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน แต่ไปมาหาสูก่ นั อย่างสม่�ำ เสมอโดยทัง้ สองยังมีสถานภาพเป็น สามีภรรยากันอยู่ แต่ได้แยกกันอยู่เนื่องจาก เหตุผลทางครอบครัว โดยนาง Novosadek อาศัยอยู่กับ Raul บุตรชายคนรอง ที่แฟลต ถนน Melbourne Rd. มีนาย Lopez บุตร ชายคนโตมาพักในบางครั้ง สำ�หรับนาย Novosadek อาศัยอยู่ที่ Liverpool ซึ่งไม่ไกลกันนัก โดยอยู่กับนาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 42


รัฐน.ซ.ว.แก้กฎหมายกัน จับวัยรุ่น “11รด” จำ�เลยที่ 5 เยาวชนทำ�ผิดไม่ต้องติดคุก ฐานบงการฆ่าพ่อครัวฝึกหัด

นาย Nathan Rees 2 ส.ค. 2012 นาย Greg Smith ร.มต. สำ�นักงานอัยการรัฐน.ซ.ว.ได้เตรียมแก้กฎหมาย ที่จะให้เยาวชนกระทำ�ผิดคดีอาญาเช่นคดีปล้น หรือทำ�ร้ายร่างกาย เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ภายใต้กฎหมายผูก้ ระทำ�ผิดทีเ่ ป็นเยาวชน (YOA) ซึง่ มีโทษตักเตือนหรือบำ�บัดทางสังคมแทนทีจ่ ะ เป็นโทษจำ�คุก แต่ประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อจากการ ถูกทำ�ร้ายโดยเยาวชน ได้ออกมาแสดงความไม่ พอใจต่อความพยายามแก้กฎหมาย โดยอ้างว่า ผูก้ ระทำ�ผิดไม่สมควรได้รบั การยกเว้นโทษเพียง เหตุเพราะอายุของพวกเขา การเปลีย่ นแปลงกฎหมายครัง้ นี้ รัฐบาลได้ สัง่ ให้กรมการยุตธิ รรมทางอาญาสำ�หรับเยาวชน และเด็กเป็นผูจ้ ดั เตรียม โดยมีพรรคกรีนส์ให้การ

สนับสนุน อันเป็นเครือ่ งการันตรีวา่ ร่างกฎหมาย ดังกล่าวจะผ่านทั้งสองสภา นาย Davis Shoebridge ส.ว.ของพรรค กรีนส์ในวุฒิสภารัฐน.ซ.ว.กล่าวว่าพรรคกรีนส์ ต้องการให้ผู้กระทำ�ผิดที่เป็นเยาวชนรวมถึงผู้ กระทำ�ผิดคดีทำ�ร้ายร่างกาย และคดียาเสพติด อยู่ภายใต้กฎหมาย YOA ในขณะที่นาย Smith ยังไม่ตอบรับหรือ ปฏิเสธถึง กรณีที่เยาวชนใช้อาวุธปล้นจะถูก เข้าพิจารณาตามกระบวนกฎหมาย YOA หรือ ไม่ เพียงแต่บอกว่า รัฐบาลน.ซ.ว.จะพิจารณา รายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นครั้งสุด ท้าย เมื่อร่างกฎหมายมาถึงรัฐบาล ในขณะที่กรมการยุติธรรมทางอาญาสำ� หรับเยาวชนและเด็กออกมายืนยันว่า กรณีที่ เยาวชนที่ฝ่าฝืนคำ�สั่งศาลห้ามกระทำ�ใด ๆ ที่ สงสัยว่าเป็นการกระทำ�โดยใช้ความรุนแรง หรือ AVO ต่อไปจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย YOA อย่างไรก็ตามนาย Smith ได้ย้ำ�ว่า เขา ต้องการให้มีการแก้กฎหมาย เพื่อกันเยาวชนผู้ กระทำ�ผิดออกจากเรือนจำ� ในขณะที่นาย Nathan Rees ผู้ดูแลงาน ทบวงตำ�รวจของพรรคฝ่ายค้านออกมากล่าวว่า เยาวชนที่ทำ�ผิดอาญามีวุฒิภาวะพอที่พวกเขา สมควรรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ�ลงไป กฎหมายดังกล่าว ทำ�ให้เกิดความกังวลว่า จะเป็นเครื่องค้ำ�ประกันให้เยาวชนที่ก่ออาช ญา กรรมใช้อาวุธปล้นหรืองัดแงะเข้าขโมยของที่มี หลักทรัพย์ต่ำ�กว่า 15,000 เหรียญ จะได้รับการ คุ้มครองภายใต้กฎหมาย YOA

3 ส.ค. 2012 วัยรุ่นหญิงผู้ซึ่งเพิ่งผ่านวัน เกิดอายุ 15 ปีไปไม่กี่วัน ได้กลายเป็นจำ�เลย รายที่ 5 ในคดีสังหารนาย Patrick Crowe วัย 22 ปีพ่อครัวฝึกหัดของร้านอาหารแห่งหนึ่งใน ย่าน Hurstville วัยรุ่นสาวซึ่งได้รับการปกปิดชื่อและนาม สกุลเนื่องจากยังเป็นเยาวชน เป็นหนึ่งในกลุ่ม สามสาวผู้ใช้วาจากกล่าวแทะโลมนาย Crowe และเพือ่ นอีก 2 คนขณะเดินผ่าน Church Street Mall ในย่าน Parramatta ในเวลาประมาณ 1.45 น. ของเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม แต่กลุ่ม ชายหนุ่มไม่เล่นด้วย แถมใช้วาจาโต้ตอบกลับ กลุ่มวัยรุ่นสาว จนเป็นฉนวนให้วัยรุ่นวัย 15 ปี โทรศัพท์เรียกเพื่อนชายมาทำ�ร้ายนาย Crowe จนเสียชีวิต ในการพิจารณาเพื่อรับฟ้องคดีที่ศาลเด็ก Parramatta ในวันนี้ (3 สิงหาคม) ด้วยการผ่าน ระบบวีดีโอจากห้องกักขังวัยรุ่นสาววัย 15 ปี ยังอยู่ในอาการหัวเราะแจ่มใส ทำ�ตัวตามสบาย โดยไม่สนใจและไม่ให้ความเคารพต่อผูพ้ พิ ากษา เธอยิ้มรับเมื่อผู้พิพากษากล่าวว่า จำ�เลยอาจจะ ต้องถูกกักกันตัวต่อไปอีก 6 วัน วั ย รุ่ น สาวรายนี้ มี ภู มิ ลำ � เนาอยู่ ที่ ย่ า น Greystanes ทางตะวันตกของซิดนีย์ กลาย เป็นจำ�เลยที่ 5 ในการสังหารนาย Crowe ด้วย การแทงด้วยมีด ตรงป้ายรถประจำ�ทางที่ถนน Argyle St. ย่าน Parramatta เธอถูกกล่าวหาว่า เป็นตัวการหลักของ การฆาตกรรมครั้งนี้ รวมถึงถูกตั้งข้อหาปิดบัง คดีอาญา และก่อเหตุทะเลาะวิวาท เมื่อผู้พิพากษา Anthony Spence กล่าว ว่า จำ�เลยจำ�เป็นต้องถูกกักกันต่อไปอีกจนถึง วันพฤหัสฯหน้าเป็นอย่างน้อย วัยรุน่ สาวยิม้ และ ตอบเพียงสัน ๆ ว่า “ก็ได้ ขอบคุณ” ในขณะ ที่ผู้พิพากษาให้ความเห็นในตอนท้ายว่า “จำ�เลย

นาย Patrick Crowe ดูเหมือนจะมีความสนุกกับกระบวนการพิจารณา ทั้งหมด” ทางด้านมารดาและน้องสาว (หรือพี่สาว) ของจำ�เลยได้มาถึงศาลหลังจากจบสิ้นการอ่าน สำ�นวนฟ้องเล็กน้อย ซึ่งตำ�รวจสรุปสำ�นวน คดีว่า ในวันเกิดเหตุจำ�เลยและเพื่อนหญิงได้ใช้ วาจาเย้าแหย่นาย Crowe และเพื่อนก่อนที่เธอ จะโทรศัพท์เรียกเพื่อนชายประมาณ 4 หรือ 5 คนมาที่เกิดเหตุ จากนั้นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นหญิง ได้ชี้ไปที่นาย Crowe แล้วกล่าวว่า “นายคนนี้, นายคนนี้” ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะเข้ารุมต่อยและ เตะนาย Crowe และเพื่อน ๆ นาย Christopher Brilliante วัย 21 ปีจาก ย่าน Wentworthville ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แทง นาย Crowe ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปตามซอย เขาถูกจับตัวได้ในเวลาต่อมา และมีกำ�หนดขึ้น พิจารณาคดีที่ศาลท้องถิ่น Parramatta ในวันที่ 13 กันยายน ด้วยข้อหาฆ่าคนตาย ส่วนเพือ่ นวัย รุ่นชายอีกสามคนถูกตั้งข้อหาในคดีที่รองลงมา

วัยรุ่นตีนโหดพยายามฆ่า

ชายวัย 48 ด้วยการกระทืบหัว ตำ�รวจทำ�การปลอบกันเองหลังจากเห็นภาพฆาตกรรมสยอง

John Novosadek บุตรชายคนเล็ก ซึ่งเป็น นักฟุตบอล และเพิง่ เดินทางไปสหรัฐเมือ่ สุด สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อไปเยี่ยมคู่หมั้นของเขา สำ�หรับนาย Lopez ได้มาค้างทีแ่ ฟลตที่ เกิดเหตุสม่�ำ เสมอ แต่เขาก็มที พี่ กั ของเขาเอง ในขณะที่ ตำ � รวจผู้ ทำ � คดี ก ล่ า วว่ า สภาพที่เกิดเหตุน่าหดหู่มาก มันเหมือนกับ ภาพยนตร์สยองขวัญ ภายในที่พักมีเลือด กระจายไปทั่วทุกแห่ง ทางด้านตำ�รวจคาดว่าจะทำ�การจับกุม

มือสังหารรายนีซ้ งึ่ ก็คอื นาย Lopez ภายในวัน นี้ โดยนาย Andrew Scipione อธิบดีตำ�รวจ รัฐน.ซ.ว. ออกมาแถลงข่าวว่าอาจจะเข้าแจ้ง ข้อหาภายในโรงพยาบาล ซึง่ เขาทำ�การรักษา ตัวภายใต้ตำ�รวจเฝ้าคุมอย่างแน่นหนา ในคดีนี้ถูกทำ�คดีโดยหน่วยปฏิบัติการ Strike Force Elcho ทำ�การสอบสวนนับ ตั้งแต่วันเกิดเหตุและยังคงต้องสอบสวนหา หลักฐานแวดล้อมต่อไป ถึงเหตุจูงใจในการ ฆาตกรรมครั้งนี้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 8-21, 2012 Page 43

4 ส.ค. 2012 ตำ�รวจได้ท�ำ การจับกุมวัยรุน่ วัย 16 ปีในข้อหาพยายามฆ่า ชายวัย 49 คน หนึง่ ด้วยการกระทืบไปทีห่ วั ของชายรายดังกล่าว เหตุการณ์ครัง้ นีเ้ กิดขึน้ เพียง 1 วันหลังจากทีศ่ าล เด็กพิจารณาคดีเด็กหญิงวัย 15 ปีในข้อหาพัวพัน การสังหารนาย Patrick Crowe ข่าวที่ออกมาได้กดดันนาย Greg Smith ร.มต.สำ�นักงานอัยการรัฐบาลน.ซ.ว.ที่ยังยืนยัน ให้เยาวชนถูกดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมายผูก้ ระทำ� ผิดที่เป็นเยาวชน (YOA) เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำ� คุกแก่เยาวชน เหยือ่ ของวัยรุน่ ตีนโหดรายนีค้ อื นาย Mark Benning ถูกทำ�ร้ายทีย่ า่ น Richmond ทางตะวัน ตกของซิดนีย์ ในวันนี้วัยรุ่นวัย 16 ปีจากย่าน Bligh Park ถูกนำ�ตัวขึ้นศาลเด็ก Parramatta ใน ระหว่างรับฟังการอ่านสำ�นวนคดีของเจ้าหน้าที่

ตำ�รวจ ศาลได้รับฟังว่ามูลเหตุของการกระทำ� ผิดเป็นการทำ�ร้ายที่ไม่มีเหตุชักนำ�ใด ๆ แต่เกิด ขึ้นภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ ตำ � รวจไปพบนาย Benning จากย่ า น Richmond นอนหมดสติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมเขาถูกนำ�ส่งไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล Westmead ด้ ว ยอาการบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะและ กระดูกสันหลัง ขณะนี้อาการคงที่แต่ยังอยู่ใน ขั้นวิกฤติ วัยรุ่นวัย 16 ปีถูกตำ�รวจจับในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา พร้อมตัง้ ข้อหาพยายามฆ่า, ทำ�ร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และปล้น ทรัพย์ หลังจากรับฟังสำ�นวนฟ้องผู้พิพากษา ได้ ป ฏิ เ สธการให้ ป ระกั น ตั ว และกำ � หนดให้ มี การพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพฤหัสฯที่ 9 กรกฎาคมนี้


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

BKK EASTLAKES SHOPPING CENTRE

Evans & Barber Ave. Tel: 02 9317 3188-9 Fax: 02 9693 1146 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 588 : August 7-21, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 588  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you