Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๗ : วันที่ ๒๕ ก.ค.-๗ ส.ค. ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 587 : July 25,-Aug 7, 2012

จัดงานสมโภช พระราชินีทรงพระวรกาย พระพุทธพิทักษ

ได้ดีขึ้นเป็นลำ�ดับไม่พบภาวะแทรกซ้อน

ไทยทศทิศ 84 องค์

แถลงการสำ�นักพระราชวัง เรื่อง

วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ งานสมโภชใหญ่พระพุทธพิทักษ ไทยทศทิศ จะจัดขึน้ ณ.สวนแสงธรรม ของหลวงตามหาบัว พุทธมณฑลสาย3 ในวันที่ 28 ก.ค. นี้เวลา 9.00 น. อ่านต่อหน้า 2

“สือ่ หลัก”หลับไหล ตำ � รวจหมกเม็ ด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ ประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 3 วันนี้คณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระอาการดีขึ้น ทรงพระวรกาย ได้ดขี นึ้ เป็นลำ�ดับ เสวยพระกระยาหารได้มากขึน้ ไม่มภี าวะ แทรกซ้อนใดๆ ขณะแพทย์ยังคงถวายการรักษา ด้วยการทำ�กายภาพ บำ�บัดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำ�นักพระราชวัง 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555

“มาร์ค”ซุ่มเงียบขึ้น เชียงใหม่ ไม่รอดเจอ หญิงแกล้งบ้าหมิ่น“ในหลวง”ลอยนวล เสื้อแดงแห่ ท ุ บ รถ อ่านต่อหน้า 12

ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ รายงานการเมือง.....ความโกลาหล ทีเ่ กิดขึน้ ผ่านหน้าเว็บไซต์manager.co.th และสังคมออนไลน์ทะลุ ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา กรณี นาง ฐิตนิ นั ท์ แก้วจันทรานนท์ หญิงแก่วยั 63 ปีกระทำ�การมิบงั ควรต่อ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บริเวณหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ตำ�รวจอ้างว่า วิกลจริตจะเผ่นกลับนิวซีแลนด์ ในขณะที่สื่อหลักหลับไหล ตำ�รวจไทยหมกเม็ด โซเชียล เน็ตเวิร์คก็เลยแชร์กันกระเจิง จนกระทั่งเกิดการตรวจสอบอย่าง เข้มข้น ได้รายละเอียดเที่ยวบินทีจี 491 เดินทางไปนิวซีแลนด์ มีชื่อ นางฐิตินันท์ พร้อมนายนนทเศรษฐ แก้วจันทรานนท์ สามี ร่วมเดินทางด้วย ทำ�ให้เกิดการรวมตัวไปดักรอเพื่อสกัดไม่ให้คน ทรยศที่เหยียบย่ำ�หัวใจคนไทยหลบหนีลอยนวล อ่านต่อหน้า 9


จัดงานสมโภช พระพุทธพิทักษ ไทยทศทิศ 84 องค์ วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ งานสมโภชใหญ่ พ ระพุ ท ธพิ ทั ก ษไทย ทศทิศ จะจัดขึ้น ณ.สวนแสงธรรมของหลวง ตามหาบัว พุทธมณฑลสาย3 ในวันที่ 28 ก.ค. นี้เวลา 9.00 น. ซึ่งงานนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ ผู้รักชาติที่ได้ร่วมกันสร้าง จำ�นวน 84 องค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้จะมีการจัดงานสมโภชพระพุทธพิทักษไทย ทศทิ ศ ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ส ร้ า งเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ด้วยความยิ่งใหญ่ งดงามซึ่งเกิดจากจิตใจของ ผู้รักชาติ ที่ได้ร่วมกันสร้างจำ�นวน 84 องค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวโดยเจ้าหน้าที่ทำ�งานกันอย่างหาม รุ่งหามค่ำ� ทั้งนี้มีเพื่อนนักธุรกิจของ พลเอกปรีชา เอีย่ มสุพรรณ พร้อมวิศวกร นายช่าง ร่วมกันขน ย้ายประมาณ 50 คน โดยงานสมโภชใหญ่จะจัด ขึ้นณ.สวนแสงธรรมของหลวงตามหาบัว พุทธ มณฑลสาย3 ในวันที่ 28 ก.ค. นี้เวลา 9.00น.

“อัยการ” ชี้ศาลฎีกาฯ เตรียม จำ�หน่ายคดี“แม้ว”เหตุหลบหนี วันที่ 25 ก.ค. นายวินัย ดำ�รงค์มงคล กุลอธิบดีอัยการคดีพิเศษ และโฆษกสำ�นักงาน อัยการสูงสุด กล่าวถึงขั้นตอนการพิจารณาคดี ปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยจำ�กัด (มหาชน) ที่ศาล ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการ

เมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำ�ให้การ จำ�เลยวันที่ 11 ต.ค.นี้ว่า หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทีถ่ กู ฟ้องเป็นจำ�เลย ที่ 1ไม่เดินทางมาศาลตามวันนัด ศาลฎีกาฯจะมี คำ�สั่งให้จำ�หน่ายคดีเฉพาะของ พ.ต.ท.ทักษิณ

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 2


ออกจากสารระบบไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้ตัว พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาพิจารณาคดี ส่วนจำ�เลยที่เหลืออีก 26 รายก็จะต้อง ดำ�เนินการพิจารณาคดีตามขั้นตอนต่อไป ขณะ ทีห่ ากคดีนศี้ าลดำ�เนินกระบวนพิจารณาคดีไปจน เสร็จและมีค�ำ พิพากษาแล้ว ผลคำ�พิพากษานัน้ จะ ไม่มผี ลเกีย่ วข้องกับ พ.ต.ท.ทักษิณ จนกว่าจะนำ� ตัว พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาได้แล้วศาลจะดำ�เนิน กระบวนการพิจาณาส่วนที่เกี่ยวข้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ซึง่ ขัน้ ตอนดังกล่าวเหมือน คดีอื่นที่อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ แล้ ว ศาลฎี ก าต้ อ งพั ก การพิ จ ารณาไว้ ชั่ ว คราว จนกว่าจะได้ตัวกลับมาเช่น คดีทุจริตโครงการ สลากเลขท้าย 3 และ 2 ตัว (หวยบนดิน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำ�หรับคดีที่ศาลฎีกา แผนกคดี อ าญาของผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ทางการ เมื อ งมี คำ � สั่ งให้ พั ก การพิ จ ารณาคดี ที่ ยื่ น ฟ้ อ ง พ.ต.ท.ทักษิณไว้เป็นการชั่วคราว โดยให้ออก หมายจับนำ�ตัว พ.ต.ท.ทักษิณกลับมาดำ�เนิน กระบวนพิจารณาคดีมีด้วยกัน 4 คดี ประกอบ ด้วย 1. คดีหมายเลขดำ�ที่ อม.1/2551 ที่คณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ ( ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยืน่ ฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี (ครม.)และ ผู้บริหารสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 47 คนเป็นจำ�เลยในความผิดฐาน ผู้ใดเป็นเจ้า พนักงานมีหน้าที่ซื้อ หรือจัดการทรัพย์ได้เบียด บังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดย ทุจริต (ยักยอกทรัพย์), ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการดูแลกิจการเข้าไปมีส่วนได้ส่วน เสียเพื่อประโยชน์สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น, ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าทีจ่ า่ ยทรัพย์เกินกว่าทีค่ วร จ่ายเพื่อประโยชน์สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น, ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่แสดงว่ามีหน้าที่เรียก เก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร โดยทุจริตเรียก เก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร และผู้ใด เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 152, 153, 154, 157 และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3, 4, 8, 9, 10 และ 11กรณีที่ร่วมกันมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 46ให้ดำ�เนินโครงการออกสลากพิเศษ เลขท้าย 3 และ 2 ตัว (หวยบนดิน)ที่ได้ดำ�เนินการออก สลากตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค. 46 - 26 พ.ย. 49 2. คดี ห มายเลขดำ � ที่ อม.3/2551 ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตรอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำ�เลยในความผิด ฐานใช้อำ�นาจหน้าที่กระทำ�ผิดเป็นเจ้าพนักงาน มี ห น้ า ที่ จั ด การหรื อ ดู แ ลเข้ า มี ส่ ว นได้ เ สี ย เพื่ อ ประโยชน์สำ�หรับตัวเองหรือผู้อื่นด้วยกิจการ นั้น และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 152, 157กรณีที่จำ�เลยอนุมัติเงิน กู้ดอกเบี้ยต่ำ�ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ� เข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์ ให้แก่ รัฐบาลพม่า วงเงิน 4,000 ล้านบาทในโครงการ ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศพม่า เพื่อเอื้อประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่ง ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทชิน แซทเทิลไลท์ และ

บริษัทในเครือตระกูลชินวัตร 3. คดีหมายเลขดำ� อม.9/2551 ที่อัยการ สูงสุด (สมัยนายชัยเกษม นิติสิริ) ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำ�เลยใน ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดัง กล่าว,เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแล กิจการใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ สำ�หรับตัวเอง หรือผูอ้ นื่ ,เป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91, 152, 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 3

ทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4, 100, 122 กรณีทจุ ริต ออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มอื ถือดาวเทียมเป็นภาษีสรรพสามิต เอื้อประโยชน์ ธุรกิจบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาท และ 4. คดีหมายเลขดำ� อม.3/2553 ที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.) ยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลฎีกาฯ วินิจฉัยกรณีที่พ.ต.ท.ทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรี และผูต้ อ้ งคำ�พิพากษาคดีซอื้ ขายทีด่ นิ รัชดาภิเษก และคดียึดทรัพย์จำ�นวน 46,373 ล้านบาทเศษ ตกเป็นของแผ่นดินจงใจยืน่ บัญชีแสดงทรัพย์สนิ และหนี้สินของตนเองหรือคู่สมรสหรือบุคคลที่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ม.263 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ. 2542 มาตรา 119

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรก และฉบับเดียวในออสเตรเลีย ทีจ่ �ำ หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์... www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทกุ สองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็น ศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย... อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555 ทีมประเทศไทยทุกสำ�นักงานในนครซิดนีย์ จัดประชุมประจำ�ไตรมาส เพื่อหารือแนวทาง การดำ�เนินงานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งปลายปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 รวมถึง การเตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......รู้แจ้งรากฐานกลับคืนต้นกำ�เนิด หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคน ไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสาร หรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au

งานแต่งงานของ คุณหมิง จู หรือ Chatphon Manosombat และ คุณ Daniel Clarkson เพิ่งแต่งงาน กันไปสดๆร้อนๆ ที่ Novotel Sydney Brighton Beach

นางสาวเบญจมาพร ล้ำ�เลิศธรรม หัวหน้าฝ่ายขาย และบริหาร และทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับนายศตวรรษ มหธนาคม หรือ ตอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ฯ เอเดน กรุงเทพ

เหตุการณ์รอบโลก.......โลกกำ�ลังเผชิญกับวิกฤติอาหารครัง้ ใหม่จากการทีภ่ ยั แล้งครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ของสหรัฐอเมริกา ในรอบมากกว่า 50 ปี ผลักดันราคาสินค้าเกษตรสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองพุ่งสูงทุบสถิติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ทำ�ลายสถิติราคาสูงสุดเดิมในช่วง วิกฤติเมือ่ ปี 2550-2551 ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการจลาจลภายในกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ส่วนราคาข้าวสาลี ยังไม่แตะระดับสูงสุด แต่ถีบตัวสูงขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าระดับ เมือ่ ปี 2553 ทีเ่ กิดจากการห้ามส่งออกข้าวสาลีจากสหรัฐไปยังรัสเซีย.............@ ภัยแล้งในสหรัฐ ซึง่ เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดไปทั่วโลก คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของข้าวโพดทั้งหมด รวม ทั้งผลิตและส่งออกถั่วเหลืองและข้าวสาลีส่วนใหญ่ของโลก จะส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ในวงกว้างตั้งแต่จีนไปจนถึงอียิปต์............เดวิด เนลสัน นักยุทธศาสตร์โลกของราโบแบงก์ใน เนเธอร์แลนด์ บอกว่า “วันนี้หายนะด้านพืชผลของสหรัฐน่ากลัวอย่างแท้จริง เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2551 ทีก่ ารขยับขึน้ ของราคาในตอนนัน้ มาจากแรงผลักดันของการคาดเดา”...........@ ศูนย์การแพทย์ ฉุกเฉิน ระบุว่า มีประชาชนในหมู่บ้าน 2 แห่ง ที่แขตถงโจว เสียชีวิตในบ้านพักที่หลังคาถล่ม 2 คน ส่วนอีกคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า ขณะที่ผู้เสีย่ชีวิตรายที่ 4 เป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจซึ่งเสียชีวิตเพราะถูกไฟ ดูด หลังพยายามไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำ�ท่วม..........พายุฝนได้กระหน่ำ�กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า วันที่ 21 ก.ค. ทำ�ให้เส้นทางจราจรหลายสายถูกตัดขาด หลายจุดมีน้ำ�ท่วม สูงกว่า 1 เมตร............ด้านศูนย์ควบคุมการบินสนามบินนานาชาติปักกิง่ แจ้งว่า ต้องยกเลิกเที่ยวบิน กว่า 475 เที่ยว และเลื่อนกำ�หนดอีก 80 สายการบิน ส่วนสำ�นักงานอุตุนิยมวิทยาปักกิ่ง ประกาศ ว่าปริมาณฝนที่ตกในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 ก.ค. วัดได้ที่ 366 มม. สูงกว่าสถิติที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยครั้งนั้นวัดได้ปริมาณ 163.7 มม. และทางการได้ประกาศเตือนภัยความรุนแรงระดับ สาม (สีส้ม) แล้ว............@ บริษัทน้ำ�มัน และก๊าซแห่งชาติของอินเดีย (ONGC) วางแผนที่จะเดิน หน้าโครงการสำ�รวจแหล่งน้�ำ มันร่วมกับเวียดนามในพืน้ ทีพ่ พิ าททะเลจีนใต้ โดยไม่สนใจเสียงคัดค้าน จากจีน...........อินเดียที่กังวลเกี่ยวกับการตีวงล้อมด้วยผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาค ได้ร่วมมือกับ เวียดนามนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมองตะวันออกของอินเดีย ที่มี เป้าหมายที่จะขยายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออก............ข้อเสนอของเวียดนาม ต่ออินเดีย มีขึ้นหลังจากบริษัทน้ำ�มันของจีนในเดือน มิ.ย. ได้เสนอประมูลสำ�รวจแหล่งน้ำ�มันนอก ชายฝัง่ 9 บล็อกในทะเลจีนใต้ เพือ่ สำ�รวจร่วมกันกับบริษทั ต่างชาติ ซึง่ รวมบางส่วนของบล็อก 128 ด้วย โดยเวียดนามระบุว่า บล็อก 128 นั้นอยู่ภายในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ 200 ไมล์ทะเลของ เวียดนาม ตามกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ............ปิโตรเวียดนาม ได้เรียกร้องให้จนี ยกเลิก การเปิดสัมปทานแหล่งน้ำ�มันเหล่านี้ โดยระบุว่า แหล่งน้ำ�มันนอกชายฝั่งทั้ง 9 บล็อก อยู่ในน่าน น้ำ�เวียดนาม และเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติไม่เข้าร่วมในการประมูลดังกล่าว............. @ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรายงานว่า รัฐมนตรีกลาโหมซีเรียและรัฐมนตรีช่วยฯ ซึ่งเป็น น้องเขยของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด เสียชีวิตจากเหตุระเบิดพลีชีพที่สำ�นักงานด้านความ มั่นคงแห่งชาติในกรุงดามัสกัส.........นายดาอูด ราจิฮา วัย 65 ปี อดีตนายพลแห่งกองทัพซีเรีย ซึ่ง ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลตำ�แหน่งสูงสุดที่เสียชีวิตในเหตุความวุ่นวายภายในประเทศ และนายอาส ซาฟ ชอว์คัต เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในขณะนั้น ไม่กี่ชั่วโมงหลัง จากนัน้ ยังมีรายงานเหตุระเบิดอีกหลายครัง้ ใกล้กบั หน่วยทหารทีท่ �ำ หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยให้แก่ ทำ�เนียบประธานาธิบดี อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารซีเรีย ปฏิเสธว่าเหตุดงั กล่าวไม่ได้เกิด ขึ้น ทั้งนี้กองพลที่ 4 ซึ่งมีน้องชายของประธานาธิบดีอัสซาดเป็นผู้บัญชาการ ถือเป็นหน่วยงานที่มี ยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยที่สุด............นายราจิฮา เพิ่งดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีกลาโหมยังไม่ครบ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 4


กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ เชิญเยาวชนหนุ่มสาวในซิดนีย์ที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงในสาขาต่าง ๆ และมีถิ่นพำ�นักถาวรในออสเตรเลีย ทานอาหารค่ำ�ที่ร้านสยามเฮ้าส์ย่านไทยทาวน์ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน ไทยกลุ่มดังกล่าวมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นกำ�ลังสำ�คัญของชุมชนไทยในซิดนีย์ต่อไปในอนาคต

ชมรมกอล์ฟอาเชี่ยนย่านตะวันตก Albatron Group หลังจากแข่งขันประจำ�ปีที่ 10 ได้มีการเลือกตั้ง President และกรรมการ สำ�หรับ New President ได้แก่ David Tew และ Superintendent Dr.Harry Doan

ปี ก่อนหน้านี้ เขาเคยดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ ซึ่งสหรัฐขึ้นบัญชีดำ�ว่าเป็น บุคคลที่ใช้กำ�ลังปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐบาล............แถลงการณ์โดยกองทัพที่ถูกประกาศผ่าน โทรทัศน์ ภายหลังเหตุระเบิดสำ�นักงานความมั่นคง กล่าวว่า ซีเรียจะแสดงท่าทีไม่ประนีประนอม มากว่าที่เคยเป็นมา เพื่อต่อกรกับกลุ่มก่อการร้ายและกวาดล้างแก๊งอาชญากร และใครก็ตามที่คิดว่า การสังหารรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นการตัดแขนขากองทัพ นั่นคือความคิดที่ผิด...............@ เมื่อวัน ที่ 16 ก.ค. รัฐบาลสหรัฐ ออกมาแสดงความยินดี หลังองค์การการค้าโลก (WTO) มีคำ�ตัดสิน ยืนยันว่า จีนพยายามกีดกันระบบชำ�ระเงินออนไลน์ของสหรัฐจริง ซึ่งรวมถึงการโอนเงินผ่านบัตร เครดิตและเดบิตด้วย............รอน เคิร์ก ผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) แถลงว่า ชัยชนะในการ ร้องเรียนผ่านองค์การการค้าโลกครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทของสหรัฐ สามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรม แก่ผู้ให้บริการชำ�ระเงินของจีนอย่าง ไชน่า ยูเนียน เพย์ (ซียูพี) ซึ่งครองตลาดในจีนอยู่ โดยคณะ กรรมาธิการ WTO เห็นด้วยว่า มาตรการกีดกันอย่างแพร่หลายของจีนทำ�ให้บริษัทของสหรัฐ ซึ่ง เป็นผู้นำ�ในด้านระบบชำ�ระเงินออนไลน์ต้องเสียเปรียบ............@ เหตุการณ์ทวั่ ไทย..........แถลงการณ์ส�ำ นักพระราชวัง ฉบับที่ ๕๖ คณะแพทย์ผถู้ วายการรักษา พระบาทส​มเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชว่า ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำ�นักพระรา​ชวัง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระโลหิตซึมเล็กน้อยทีใ่ ต้​เยือ่ หุม้ พระสมองชัน้ นอกด้านซ้า​ยนัน้ ผลการตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอม​พิวเตอร์ติดตามพระอาการเมื่อคืนว​ันนี้ พบว่าพระโลหิตที่ซึม บริเวณใต้เยือ​่ หุม้ พระสมองชัน้ นอกได้หายไปแล้ว​ เสวยพระกระยาหารได้ดี และบรรทมได้เป็นปรกติ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.....สำ�นักพระราชวัง 22 กรกฎาคม 2555............@ แถลงการณ์ สำ�นักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 2 ระบุ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่มีพระอาการเวียนพระเศียร ทรง พระวรกายได้ดีขึ้น เริ่มเสวยพระกระยาหาร ผลการตรวจติดตามพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไม่ พบภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ยังถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิตต่อ และทำ�กายภาพบำ�บัด ถวาย เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกัน…..สำ�นักพระราชวัง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555............@ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปรับกำ�ลังทหารบริเวณ พื้นที่รอบปราสาทพระวิหารว่า พล.อ.อ.สุกำ�พล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม พร้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำ�ลังเข้าพื้นที่ตามขั้นตอนและแผนที่ประสานกันไว้แล้ว โดย เอาตชด.เข้าไปทดแทนกำ�ลังทหารในพื้นที่ทุกจุดที่มีทหารอยู่ ทั้งกลุ่มบุคคล สถานที่ต่างๆ รวมทั้ง ตำ�รวจในท้องที่ด้วยหาก ตชด.ไม่พอ แต่ทั้งนี้ก็ต้องค่อยๆ ทำ�ไป ส่วนที่กัมพูชาสร้างสิ่งก่อสร้าง อาทิ วัดแก้วฯ ล้ำ�เข้ามานั้น ก็ต้องมีการเจรจากันต่อไปที่จะให้คนที่อยู่ในวัดออกไปเพราะเราก็รู้ว่า ประชาชนเขารุกเข้ามาไม่ถูกต้อง ซึ่งเราได้ประท้วงและชี้แจงเขาหลายครั้งแล้วว่าการเข้ามาอย่างนี้ มันไม่ใช่เรือ่ งทีถ่ กู ต้อง แต่เพือ่ ความสัมพันธไมตรีทดี่ กี ข็ อให้เขาจัดพลเรือนของเขาให้ถกู ต้องในการ ที่รุกล้ำ�เข้ามา...............@ พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำ�นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้เข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจีที 2000 ไปแล้ว ว่าเป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณหรือไม่ ดังนั้น จึงไม่จำ�เป็นต้องตรวจสอบภายในองค์กร ส่วนการทีด่ เี อสไอขอให้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษบริษทั ตัวแทนจำ�หน่ายนัน้ เห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งจำ�เป็น เพราะสตง.ได้ตรวจสอบไปแล้ว และสำ�นักนิติวิทย์ฯมีเครื่องมือดังกล่าวเพียง 2 เครื่องเท่านั้น ทั้งนี้ สำ�นักนิติวิทย์ฯ และดีเอสไอ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม คงไม่จำ�เป็นต้องเข้าไปร้อง ทุกข์กับดีเอสไอ แค่ทำ�หนังสือแจ้งมาให้ทราบก็ได้ แล้วเราก็จะไม่ส่งข้อมูลใดๆให้ผ่านการแถลง ทางสื่อ.......... @ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อ ไทยท้าให้แสดงหลักฐานใบ สด.43 ตัวจริง เพื่อยืนยันว่าไม่ได้หนีทหารว่า ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาล เวลาพูดจึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้ก้าวล่วงอำ�นาจศาล ในระหว่างการพิจารณาคดี จึงอยากให้ทุกฝ่าย ระวังว่าจะมีการละเมิดอำ�นาจศาลได้ ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตน นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้พูดหมดแล้ว มีการชี้แจงไปหลายรอบ และข้อมูลที่นำ�มาดำ�เนินการในช่วง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 5

Mr Trinh Leigh จาก Crime Stopper เมลเบิร์น ลงมาปฏิบัติหน้าที่ในซิดนีย์ และแวะเยี่ยมเยียนไทย-ออส นิวส์

นายวรวิทย์ ตาคำ� ถ่ายภาพแสดงความยินดีกบั นายบัญชา กรุงริรนั ดร์ รองยุวทูต เอเดน และนักเรียนทุนจากศูนย์ฯ เอเดน ซึ่งสำ�เร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ เขาทำ�เรื่องนี้มายาวนานแล้ว “จะมาท้าอะไรครับ คดีอยู่ที่ศาลแล้ว และเอกสาร ที่เราพูดถึงก็เป็นเอกสารของทางราชการ เพียงแต่อายุเอกสาร 20 ปีขึ้นไป ตัวเองเป็นรัฐบาลก็อยู่ ในฐานะที่จะตรวจสอบได้ แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร จึงเลือกที่จะไม่ตรวจสอบ และเอกสารที่ฝ่าย นั้นนำ�มาอ้าง ก็ไม่รู้น�ำ มาจากไหน ซึ่งเรื่องทั้งหมดมาเกิดขึ้นในช่วงสืบพยานในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ในการเผยแพร่ข้อมูลก็เกิดหลังจากที่ศาลประทับรับฟ้องในคดีนี้ ผมจึงต้องระวังในการพูด เพราะ มีกระบวนการที่ตั้งใจหวังผลทางการเมือง ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งตอนนี้ กำ�ลังให้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้มีการดำ�เนินคดีต่อไป รวมถึงกรณีของนายกมล บันได


เพชร สมาชิกพรรคเพื่อไทย..............@ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำ�ร้องต่อศาล เพื่อขอให้สั่งให้ทรัพย์สิน ของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม จำ�นวน 64,738,587.52 บาทตกเป็นของ แผ่นดินในข้อหาร่ำ�รวยผิดปกติตามมาตรา 80 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554..........ทรัพย์สินดังกล่าว

กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ประจำ�รัฐทัสเมเนีย ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ กับ จอย พรพรรณประภา ผจก.ฝ่ายขาย ของแทงโกล่า

ประกอบด้วย 1.เงินสดของกลางจำ�นวน 17,553,000บาท และทองคำ�รูปพรรณน้ำ�หนัก 10บาท 2.รถยนต์ยี่ห้อ Volkwagen รุ่นCaravelle หมายเลขทะเบียนฮต-8822 กทม.มูลค่าประมาณ 3 ล้าน บาท 3.ทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ เงินฝากธนาคาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ จำ�นวน 44,185,587.52 บาทก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติยึดทรัพย์นายสุพจน์มาแล้ว 2 ครั้ง.............@

กมลรัตน์ งามจริยางกูร ผช.บก.Melb และตัวแทนไทย-ออส นิวส์ ประจำ�เมลเบิร์น

สังคมออสเตรเลีย...................ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองออสเตรเลียล่าสุด..ความนิยม ก่อนพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 28% (ลดลง 3%) พรรคผสม-ลิเบอรัลและแนชัน่ แนลได้ 46% (ลดลง 2%) พรรคกรีนส์ 11% (เท่าเดิม).........คะแนนนิยมหลังพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 44% (เท่าเดิม) และพรรคผสม 56% (เท่าเดิม)..............@ ในด้านผลสำ�รวจผูเ้ หมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีได้ 36% (เท่าเดิม) ส่วนนายโทนี แอ๊บบอตต์หัวหน้าพรรคฝ่าย ค้านได้ 40% (เพิ่มขึ้น 1%)...และผลสำ�รวจความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งของตน นา งกิลลาร์ดได้ 29% (เพิ่มขึ้น 2%) และนายแอ๊บบอตต์ได้ 30% (ลดลง 2%) ค่ะ...........@ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำ�คัญ เมื่อที่ประชุมพรรคเลเบอร์ รัฐน.ซ.ว.ผ่านมติหยุดการให้พรีเฟอเรนส์แก่พรรคกรีสน์โดยอัตโนมัติเรียบร้อยไปแล้ว...แต่กว่ามติ จะออกมา..ก็เต็มไปด้วยการถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิง ก่อนทีเ่ สียงข้างมากออกมาให้เลเบอร์ปลด ปล่อยตัวเองจากใต้อาณัติของพรรคกรีนส์............@ ศึกครั้งนี้ฝ่ายเลเบอร์เห็นว่าพรรคเลเบอร์ควร ทำ�ตัวห่างพรรคกรีนส์นำ�โดยนายแชม ดาสต์ยารี เลขาธิการพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว. ในขณะที่ฝ่าย เอาพรรคกรีนส์น�ำ โดยนายแอนโทนี อัลบานีสรัฐมนตรีขนส่งของรัฐบาลกลาง แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ เสียง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับฝ่ายไม่เอากรีนส์ นายอัลบานีสเองจำ�ต้องเคารพมติแบบร่วมด้วยช่วยกันคือไม่ เอากรีนส์คะ่ ............@ สถานการณ์ของนายกฯกิลลาร์ดพันธมิตรเหนียวแน่นของพรรคกรีนส์ยงิ่ หนัก ขึน้ เมือ่ พรรคเลเบอร์รฐั วิกตอเรียถิน่ ของเธอเคลือ่ นไหวทีจ่ ะให้พรรคพรีเฟอเรนซ์แก่พรรคแฟมิรเี ฟิร์ สก่อนพรรคกรีนส์ อย่างที่ได้ตัดสินใจใช้กับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สภารัฐวิกตอเรียเขตเลือกตั้งเมล เบิร์นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ.............. @ งานนี้เรียกว่ากัดไม่ปล่อย สำ�หรับนายเควิน รัดด์อดีตนายกรัฐมนตรี แม้จะรับปากว่าจะไม่ทา้ ทายชิงตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคเลเบอร์กบั นายกฯกิล ลาร์ดอีก... แต่เรื่องมือมืดที่เล่นสกปรกปล่อยวีดีโอภาพอารมณ์บูดของเขาที่ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์ ภายในสำ�นักงานนายกรัญมนตรีเพือ่ ดิสเครดิตเขาเมือ่ ครัง้ โหวตชิงหัวหน้าพรรค.......... งานนีเ้ ฮียรัดด์ ถึงกับแจ้งตำ�รวจดำ�เนินคดีจนถึงทีส่ ดุ ข่าวในวงในตำ�รวจสันติบาลกลางกระซิบว่าตำ�รวจเข้าใกล้ตวั ผู้ สงสัยแล้ว.. แต่ทุกคนในสำ�นักงานนายกฯกิลลาร์ดซึ่งถูกต้องสงสัยมากที่สุดยังคงปากแข็งว่าไม่ใช่ พวกเขาค่ะ..............@ ส่วนปัญหาสนามบินที่สองของซิดนีย์...ยังคงเล่นเอาเถิดหาความลงตัวไม่

ภาพบน และ ล่าง เป็นบรรยากาศในงาน International Vegetarian Food Fair 2012 ที่ Parramatta Town Hall

บรรยากาศในงาน International Vegetarian Food Fair 2012 พี่ศรีเป็นลูกค้ารายแรกจากในเมืองที่มาอุดหนุน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 6


ได้...ล่าสุดนายแอนโนนี อัลบานี สร.มว.การขนส่งของรัฐบาลกลางออกมาระบุว่า มีความเป็นไป ได้สูงที่จะไปสร้างที่วิลตัน (Wilton)และได้สั่งให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ให้รายงานกลับมา ภายใน 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว... จึงถือว่า ณ ขณะนี้วิลตันห่างจากซิดนีย์ไปทางใต้ 80 กม.เป็นเต็ง หนึ่งค่ะ................@ งานนี้ต้องขอแก้ข่าว.... เมื่อฉบับที่แล้วแพรว! เสนอไปว่าสถานฌาปนกิจศพ โดนภาษีคาร์บอนเล่นงาน ทำ�ให้ต้องเพิ่มค่าบริการทำ�ศพอีกรายละ 55 เหรียญ... แท้จริงแล้วไม่ เป็นความจริง โฆษกของสถานฌาปนกิจศพสปริงเวลตัวต้นเหตุออกมากล่าวว่า ต้นทุน 55 เหรียญ ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ภาษีคาร์บอนอย่างเดียวแต่มีหลายอย่างรวมกัน แต่มีพนักงานคนหนึ่งไปบอกญาติ ของผู้ตายว่า เป็นภาษีคาร์บอน..จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเมื่อข้อมูลถูกผ่านต่อไปให้ผู้สื่อข่าว..จึง ขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ............@ ไฮโซรายนี้กลายเป็นข่าวอีกแล้ว.. สำ�หรับคุณนายโรส ปอร์เตียส อดีตผู้หญิงเชื้อสายเอเชียที่รวยที่สุดในออสเตรเลีย เพราะเป็นอดีตหม้ายสาวของนายแลง แฮนค็ อก อภิบรมมหาเศรษฐีเหมืองแร่ของออสเตรเลีย.. วันนี้มีข่าวว่าเธอจะแยกทางกับสามีที่เป็นตัวเป็น ตนคนที่ 4 ที่เธอได้มาทำ�ผัวไม่กี่วันที่หลังจากผู้เฒ่าแฮนค็อกเสียชีวิต...... แต่เป็นโสดหนนี้เจ๊โรส บอกว่าจะขออยู่สงบห่างจากผู้ชายสักพัก โดยจะมีเจ้าเดนีส, ลูลู และสนูปี้สุนัขพันธ์พุดเดิลสามตัว เป็นเพื่อนแก้เหงา....... นอกจากนั้นเธอบอกว่ายังมีข่าวดีเพราะตอนนี้เธอจะกลับมาคืนดีกับบุตรสาว ทีเ่ กิดจากสามีคนก่อนหน้านูน้ .. บุตรสาวคนนีค้ อื ผูท้ เี่ คยเอาประวัตอิ นั เหลวแหลกในอดีตของผูเ้ ป็น มารดามาประจานให้สื่อออสซี่ฟังไงล่ะค่ะ..................@

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ วัดไทยนครเมลเบิร์นและวัดธรรมรังษี จัดงานพร้อมกันคือวัน อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 แต่วัดพุทธโพธิวัน จัดงานตามปกติตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เริ่มตั้งแต่ 8.15 น. ไปจบลงเวลา 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เริ่ม10.00 น. เสร็จพิธี 12.00 น. ทั้งสองวันมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์กัลยาโณ ... ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 03 5966 5999 .............@

สังคมไทยในซิดนีย.์ .........พระอาจารย์มติ ซูโอะ คเวสโก เป็นพระภิกษุขาวญีป่ นุ่ ตัง้ แต่เด็กๆ ท่่านคิดเสมอว่า “ชีวิตนี้น่าจะมีอะไรดีกว่านี้” ในที่สุดก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศต่างๆ ในเอชียใต้ ในตะวันออกกลางเช่น อินเดีย, เนปาล, อิหร่าน และในยุโรป เป็นเวลา 2 ปีเศษ วก กลับสู่อินเดีย วันหนึ่งไปถึงพุทธคยา เมื่อเห็นพระพุทธรูปที่พุทธคยาก็คิดว่า “นี่แหละคือสิ่งที่เรา แสวงหา สัจจะความจริงอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้เอง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจ ทุกคนทุกชิวิต สามารถพ้นทุกข์ได้” ท่านจึงหยุดการแสวงหาจากภายนอก เข้าสู่การแสวงหาจากภายใน ....เข้าพิธี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ.พทธสีมาวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2518 ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาและปฎิบัติธรรมอยู่ในประเทศไทย ท่านบำ�เพ็ญเพียรมาหลาย รูปแบบ และออกเดินธุดงค์มาแล้วหลายแห่งที้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่อุดมสมบูรณ์แบะ ที่ทุรกันดาร ในประเทศไทยท่านได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออกเดินธุดงค์เพื่อเที่ยวหาความสงบ สงัดวิเวกไปตามภาคต่างๆ ท่านได้รู้จักและเห็นความเป็นอยู่จองคนไทยทั่วทุกภาค ทั้งรู้สึกสำ�นึก สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.......หลังจากใช้เวลาเตรียมงาน (และเตรียมเงิน) มานานแรมปี ตวง ในความศรัทธาความเสียสละ และความเคารพของคนไทยทีม่ ตี อ่ พระภิกษุสงฆ์ ซึง่ มีสว่ นทำ�ให้ทา่ น อิทธิ์ ชัยกิจโกสีห์ และ สุทธินี วิภูสมิทย์ สองสามีภรรยา ก็ได้ฤกษ์เปิดร้านอาหารไทยใหม่ล่าสุด ยิ่งเร่งทำ�ความเพียร เจริญสมณธรรมมากขึ้น......พระอาจารย์มิตซูโอะท่านได้เขียนหนังสือธรรมะ ในเมลเบิร์น ชื่อว่า “ป๊อก ป๊อก (Pok Pok)” เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 801 ออกเผยแผ่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ 2538 เช่น อยู่เย็น เป็นสุขเรียนรู้วิธีที่เป็นผู้ชนะ ตั้วแต่การ – 803 Bourke Street, Dockland, Melbourne (ตรงข้ามสำ�นักงานใหญ่ของธนาคาร NAB) โดย ชนะความกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงชนะความกลัวที่เป็นที่สุดของความกลัว........วันเสาร์ที่ 28 สามารถก้าวข้ามอุปสรรคชิ้นสุดท้ายไปได้แบบนาทีสุดท้าย คือที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแล กรกฎาคม ท่านเจ้าคุณมหาสมัย และอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และ พระสงฆ์อีกหลายรูปจะเริ่ม อาคารชุดลงมติให้ความเห็นชอบการมีรา้ นอาหารอยูใ่ ต้ถนุ อาคารอันเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ... ระยะนีถ้ า้ ใคร ออกบิณทบาตรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา ไปยังรอบ Haymarket ........ขอได้บอกบุญต่อ ๆ ต้องการไปกินมื้อกลางวันต้องจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ ไม่งั้นอด............@ ดำ� ฟอร์เอเว่อร์ หรือ วิ กันด้วยค่ะ..........@วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ มีการประชุมใหญ่สามัญ รุฬ สกุลทรัพย์ไพศาล และ สุภัสสร หลักหาญ สามีภรรยาอีกคู่หนึ่ง ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารไทย ประจำ�ปี เวลา 13.00 น. จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อช่วยกันดูแลกิจการของวัด.....ขอเชิญ ในเมลเบิรน์ อย่างประสบความสำ�เร็จ ขนาดเจ้าของร้าน“พาทีไทย”สาขา Brunswick Street, Fitzroy, สมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน..............@ สำ�หรับวันจันทร์ท์ ี่ 30 กรกฎาคม ขอ Melbourne ต้องยอมยกร้านให้ไปจัดการเองเลยทุกอย่าง และล่าสุดก็ดำ�เนินชีวิตครอบครัวอย่าง เชิญร่วมงานอุปสมบทสามเณร George ชาวออสเตรเลียมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาปัจจุบันจำ�วัดอยู่ ประสบความสำ�เร็จโดยการมีลกู น้อยคนทีส่ องอายุ 4 เดือน อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดี แถมได้คณ ุ ทีว่ ดั พุทธรังษีแอนนันเดล จะทำ�พิธอี ปุ สมบทเป็นพระ......ทีว่ ดั ป่าพุทธรังษี แคมเบลทาวน์...........@ แม่ของภรรยาจากเมืองไทยกลับมาช่วยเลี้ยงหลานยาย นานอย่างน้อย 1 ปีเต็มอีกด้วย ... แบบนี้จะ วันอาสาฬหูชา (15 ค่ำ�เดือน 8) ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม และวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ� ไม่เรียกว่าสำ�เร็จได้อย่างไร ? ............@ การประกวดอาหาร Royal Hobart Fine Food Awards เดือน 8) ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม โดยทั่วไปทั้งสองวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนไปตักบาตร (RHFFA) ประจำ�ปีนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2555 ณ Hobart Showground นคร ทำ�บุญที่วัด บางคนก็เพิ่มการปฏิบัติธรรม (การปฏิบัติจิตภาวนา) ที่วัดพุทธรังษี อันนันเดล ซิดนีย์ โฮบาร์ต รัฐทัสเมเนีย หลังจากปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จะมีอาหารประเภท มีการจัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา ให้พทุ ธศาสนิกชนได้ปฏิบัตธิ รรม ด้วยการจัดการสวดมนต์ทำ�วัตร ต่าง ๆ รวมประมาณ 1150 รายการเข้าร่วมการประกวดในปีนี้ และในจำ�นวนนั้นจะเป็นอาหารที่ เย็นช่วงเข้าพรรษาสำ�หรับบุคคลทัว่ ไปในตอนเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนัน้ ก็มกี ารฟังพระ ผลิตและนำ�เข้าจากประเทศไทยหลายรายการ รวมทัง้ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง อาหารสำ�เร็จรูป ของ ธรรมเทศนาและการปฏิบตั ภิ าวนาหลังการสวดมนต์เย็นจึงขอเชิญชวนผูฝ้ กั ใฝ่ธรรมไปร่วมกิจกรรมดัง ขบเคี้ยว และแม้กระทั่งกะปิ น้ำ�ปลาด้วย ... กงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ของไทยประจำ�รัฐทัสเมเนีย กล่าวได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา.........@ เนือ่ งในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ ที่ร่วมเป็นกรรมการการประกวด รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ปีนี้มีอาหารไทยส่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นวันที่พวกเราชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมการประกวดน้อยกว่าปีทแี่ ล้ว แต่กค็ าดหมายว่าอาหารจากประเทศไทยจะได้รบั รางวัลเหรียญ ได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระพรฯ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม วัด ทองที่แสดงความเป็นเลิศ จำ�นวนมากกว่าปีที่แล้ว และในบรรดาคณะกรรมการผู้ตัดสินประจำ�ปีนี้ ป่าพุทธรังษีจดั งานบุญใหญ่ให้ทงั้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ.....หลวงตามหาบัว.....และวันเกิดท่านเจ้าคุณ มี โรเบิร์ท (ร๊อบ) เฟรเซอร์ ผู้จัดการใหญ่ และ วรรณา (จอย) พรพรรณประภา ผู้จัดการฝ่ายขาย สมัย (13 สิงหาคม)........@ ในโอกาสสิน้ ปีภาษีนที้ างไทย-ออสได้รบั คำ�ถามมากมายเกีย่ วกับ.....เรือ่ ง ของบริษทั แทงโกล่า ผูน้ �ำ เข้าอาหารไทยรายใหญ่สดุ ในรัฐวิกตอเรีย รวมอยูด่ ว้ ย............@ โรงเรียน เงินซุปเปอร์แอนนูเอชั่น.......กฎหมายออสเตรเลียทุกคนที่ทำ�งานมีรายได้เกินเดือนละ 450 เหรียญ สอนภาษาไทยในเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย มีอยู่หลายแห่ง แต่ที่ครูใหญ่เป็นผู้ไปให้บริการการสอน ทุกคนจะมีสิทธิได้รับเงินซุปเปอร์ฯจากนายจ้าง 9% ของยอดเงินรายรับทุกเดือน....โดยนายจ้างจะ ถึงบ้านแบบตัวต่อตัว เห็นถ้าจะมีเพียงแห่งเดียว คือโรงเรียน Thai Central School ที่มีสำ�นักงาน ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนซุปเปอร์ให้ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่ทำ�ผิดกฎหมาย.....ซึ่งลูกจ้างจะสามารถ ใหญ่อยู่ที่ชั้นที่ 7 เลขที่ 160 Queen Street, Melbourne เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนชนกลุ่ม เรียกร้องเงินจำ�นวนนี้ได้โดยติดต่อโดยตรงที่ Australian Tax Office(ATO) โดยโทรศัพท์ไปที่ น้อยแห่งรัฐวิกตอเรีย (The Ethnic Schools Association of Victoria Inc.) มีคุณครูสุกัญญา ดาบ เบอร์ 132865 แล้วติดต่อแผนก Super lost หากท่านมีปัญหาเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ ให้แจ้งเจ้า ทิพย์ เป็นประธานกรรมการและผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน (หรือครูใหญ่) ... ติดต่อสอบถามรายละเอียด หน้าที่ไปว่าต้องการล่ามคนไทย........สิ่งสำ�คัญก่อนที่จะโทรศัพท์ไปหา ให้เตรียมเอกสาร Tax File ได้ที่ โทร 03 9857 4785 หรือ 0419 548 538.............@ โรงเรียนนภาษาไทยแห่งนครเมลเบิร์น Number ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าเราเริ่มงานเมื่อไร ได้รับเงินเท่าไร เสีย – The Thai School of Melbourne Inc. ที่มี ดร.โสภา โคล เป็นผู้อำ�นวยการใหญ่และครูใหญ่ ภาษีเท่าไร จะได้สะดวกกับเจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้เราได้..........@ อีกเรื่องสำ�หรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่ คงจะขาดแคลนครูสอนจึงได้ประกาศรับสมัครครูอาสาสมัคร โดยผูส้ มัครจะต้องมีวฒ ุ ปิ ริญญาตรีขนึ้ ได้ซื้อประกัน Worker Compensation เพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้างของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไป สนใจส่ง CV ไปได้ที่ pasathaimelb@iprimus.com.au หรือ โทร. 0412 494 498 ..........@ หากลูกจ้างของท่านเกิดมีปัญหา เช่นเกิดอุบัติเหตุในเวลางาน จำ�เป็นต้องรักษา หากเล็กน้อยก็พอ ใกล้วันแม่แห่งชาติไทย ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร Melb กมลรัตน์ งามจริยางกูร คงจะคิดถึงคุณ ทำ�เนา แต่ถ้ารุนแรงท่านจะต้องเสียค่าหายถึงหมดเนื้อหมดตัวได้....หากถูกฟ้องร้อง..........@ ล่าสุด แม่ชตุ มิ า งามจริยางกูร ในเมืองไทยมากเป็นพิเศษ จึงได้ท�ำ สกูฟ๊ พิเศษเกีย่ วกับวันแม่ใน Melb ฉบับ ไทย-ออส นิวส์ ได้รับแจ้งจาก The Fair Work Ombudsman ว่าได้ลงโทษบริษัททำ�ความสะอาด ล่าสุด ประจำ�เดือน กรกฎา-สิงหา 55 ซึ่งในส่วนที่ตัวเองเป็นผู้เขียนนั้นมีใจความสะท้อนถึงความ แห่งหนึง่ ได้จา้ งงานหนุม่ เกาหลีใต้ มาในวีซา่ worker on holiday เพือ่ ทำ�หน้าทีท่ �ำ ความสะอาด โดย รูส้ กึ ส่วนตัวในฐานะแม่ลกู หนึง่ ได้อย่างจับใจ “.... สิง่ ทีแ่ ม่ทกุ คนอยากเห็นจากลูก ไม่ได้มอี ะไรเลย จ่ายค่าแรงให้ชั่วโมงละ 12.50 เหรียญ ซึ่งจริงแล้วจะต้องจ่ายชั่วโมงละ 19 เหรียญ...........เท่ากับ เพียงแค่ท่านอยากเห็นเรามีความสุข ไม่ทุกข์กายทุกข์ใจ เป็นคนดีของสังคม เป็นที่รักใคร่ของคน ว่าจ่ายขาดไปตลอดการทำ�งานรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,858 เหรียญ ..ในที่สุดต้องขึ้นศาลถูกปรับไป รอบข้าง มีอนาคตที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ... วันแม่ปีนี้ อย่าลืมโทรศัพท์ไปบอกรักแม่ให้ดัง ๆ 6,600 เหรียญนี่ศาลปราณีนะโทษสูงสุดมีสิทธิถูกปรับถึง 33,000...........การทำ�ธุรกิจในออสเตรเลีย ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามา หรือถ้ามีโอกาสกลับไปเมืองไทยก็อย่าลืมไปกราบแทบเท้าท่าน กลับไป หากตรงไปตรงมาก็กินอิ่มนอนหลับค่ะ..............@ สุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจกับคุณศรรพ์ภรณ์ กอดท่านแน่น ๆ บอกให้ท่านรู้ว่าเราซาบซึ้งในพระคุณแม่ เรารักแม่คนนี้มากที่สุด ... อย่าลืมว่า เขียนสมจิตร ที่ต้องสูญเสียพี่สาวไปอีกคน เพิ่งอายุ 60 ปีเอง...พวกเราทีมงานไทย-ออส ขอแสดง ทุกวันที่ผ่านไป คือทุกวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ก็เป็นวันที่ท่านแก่ลงทุกวันเช่นกัน รีบ ความเสียใจด้วยค่ะ..........@ ๆ ทำ�ก่อนที่จะไม่มีโอกาส ไม่ต้องรอให้ถึงวันแม่ก็ได้ การบอกรักทำ�ได้ทุกวัน” ผู้สนใจในต่าง รัฐหรือต่างประเทศ สามารถเปิดอ่านนิตยสาร Melb ได้ที่ www.melbthai.com.au.......@ อดีตนัก ปิงปองทีมชาติไทย สิทธิโชค วิภาวัฒนกุล มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศแคนาดา ไม่ได้ไปตีปิงปอง แต่ต้องไปใช้เวลา 3 สัปดาห์ เรียน 1 วิชาที่มหาวิทยาลัย Ryerson ในเมือง Toronto จังหวัด Ontario โดยเป็นส่วน หนึ่งของหลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย RMIT ... คาดว่านักปิงปอง รายนี้จะกลายเป็นนักบริหารเต็มตัวเมื่อเรียนจบหลักสูตร MBA ที่เมลเบิร์นตอนปลายปี ............@ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 7


“วัฒนา อัศวเหม”สร้างวัดในจีน “เฮียเพ้ง บรรณพจน์” ร่วมงาน ข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วัน นี้ (23 ก.ค.) เจ้าพ่อปากน้ำ� นักโทษหนีคดีทุจริตบ่อ บำ�บัดคลองด่าน ปรากฏตัวสร้างวัดพุทธใช้ชื่อ “เหมอัศววาราม” ในเมืองลั่วหยาง ทางภาค กลางของจีน หลังหลบหนีคดีเมือ่ 4 ปีกอ่ น พบ “พงษ์ศกั ดิ”์ คนใกล้ชดิ ทักษิณ พร้อมกับ “บรรณ พจน์” พี่ชายคุณหญิงอ้อร่วมงานฝังลูกนิมิต เผยใช้เงินส่วนตัว 200 ล้านสร้างวัด มี “สมเด็จเกี่ยว” เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ให้การ สนับสนุนส่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ไปจีนเพื่อดูแล การก่อสร้าง วันที่ 23 ก.ค.หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ ตี พิ ม พ์ ภ าพและรายงานข่ า วระบุ ว่ า นาย วัฒนา อัศวเหมนักโทษหนีคดีทจุ ริต อดีต รมช. มหาดไทยและอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อ แผ่นดิน ปรากฎตัวต่อสาธารณะครั้งแรกที่วัด พุทธแห่งหนึง่ ในเมืองลัว่ หยางซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวัน ตกของมณฑลเหอหนานภาคกลางของประเทศ จีน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 ก.ค.) หลังจาก ที่หลบหนีโทษจำ�คุกในคดีทุจริตเมื่อ 4 ปีก่อน

โดยภาพของนายวัฒนา (ที่สามจากซ้าย) ปรากฏตัวทีพ่ ระอุโบสถในจีนหลังจากทีเ่ ขาหลบ หนีการรับโทษจำ�คุก 10 ปี ในคดีทจุ ริตโครงการ บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียคลองด่านอันอื้อฉาว โดยมีพระธรรมสิทธินายก ผู้ช่วยเจ้าอา วาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (ที่ สองจากซ้าย) ดำ�เนินการประกอบพิธที างศาสนา ทีว่ ดั เหมอัศววารามซึง่ เป็นวัดทีใ่ ห้การสนับสนุน โดยนายวัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง นายวัฒนาปรากฏตัวในพิธีฝังลูกนิมิตที่ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเหมอัศววาราม ซึ่งเป็นวัด ไทยพุทธในนิกายเถรวาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นใน ประเทศจีน โดยใช้เงินส่วนตัวประมาณ 200ล้าน บาทในการสร้างวิหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดไป หม่าซือ (Baima Si) ซึ่งเป็นวัดจีนเก่าในเมือง ลั่วหยางโดยใช้เวลาก่อสร้างวัดประมาณ 2 ปี ทัง้ นีพ้ ธิ ฝี งั ลูกนิมติ ดังกล่าวมีพระสงฆ์จาก ประเทศไทยเกือบ 100 รูป และแขกรับเชิญอีก 500 คน จากประเทศไทยและจีนเข้าร่วมในพิธที ี่ มีนายวัฒนาเป็นประธาน ซึง่ หนึง่ ในบุคคลที่เข้า ร่วมงานได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

นายวัฒนา อัศวเหม ผูต้ อ้ งหาหนีคดีอาญาแผ่นดินเป็นประธานในพิธฝี งั ลูกนิมติ วัดเหมอัศววาราม ในเมืองลั่วหยาง ประเทศจีน (ภาพจากบางกอกโพสต์) บุคคลผู้ใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีและนักโทษหนีคดีอาญาแผ่นดิน รวมทั้งนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายคนโต ของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ นายวัฒนากล่าวว่าเขามาเยี่ยมวัดไปหม่า ซื่อสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเมื่อปี 2533 และได้สร้างโบสถ์หลังเล็กๆ ไว้ที่วัดแห่งนี้จน กระทั่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเขาได้มาที่วัดนี้อีกและ ได้ตัดสินใจจัดตั้งวัดเหมอัศวรามขึ้นที่นี่โดยได้ รับอนุญาตจากวัดไปหม่าซือ ซึง่ วัดแห่งนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ สะท้อนให้

เห็นถึงศิลปะไทย นอกจากนีย้ งั กล่าวว่ามีสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัด สระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ส่งพระสงฆ์ชั้น ผู้ใหญ่เพื่อติดตามการก่อสร้างวัดดังกล่าว นายวัฒนาหลบหนีออกจากประเทศไทย เมื่อปี 2551 ภายหลังจากถูกศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ตัดสิน จำ�คุกเป็นเวลา 10 ปี ในคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่ ออกเอกสารสิทธิในโครงการบ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย คลองด่านจ.สมุทรปราการซึง่ นับตัง้ แต่ทเี่ ขาหลบ หนีออกนอกประเทศมีรายงานว่าเขาปรากฏตัว ในประเทศกัมพูชา ฮ่องกงนิวซีแลนด์ และจีน

“ธีรเดช” พ้นเก้าอี้ประธานวุฒิฯ หลังศาลสั่งจำ�คุก 2 ปี

ฐานขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง วันที่ 25 ก.ค.ศาลอาญามีค�ำ พิพากษาให้จ�ำ คุก พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา เป็น เวลา 2 ปีกรณีออกระเบียบขึน้ เงินเดือนให้ตนเอง โดยมิชอบ สมัยดำ�รงตำ�แหน่งประธานผู้ตรวจ การแผ่นดินของรัฐสภา เมื่อปี 2547 อย่างไร ก็ ต ามศาลได้ ใ ห้ ร อลงอาญาโทษจำ � คุ กไว้ เ ป็ น เวลา 2 ปี โดยคดีนี้มีจำ�เลยอีก 2 คน คือ นาย ปราโมทย์ โชติมงคล ถูกศาลพิพากษาจำ�คุก 1 ปี 4 เดือนและนายพูนทรัพย์ ปิยะอนันต์ อดีต ผู้ตรวจการแผ่นดินถูกศาลพิพากษาจำ�คุก 2 ปี แต่ให้รอลงอาญา 2 ปีเช่นเดียวกับ พล.อ.ธีรเดช

ทั้งนี้พล.อ.ธีรเดชได้เดินทางไปรับฟังคำ� พิพากษาด้วยตนเองและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ก.ค.พล.อ.ธีรเดชได้แถลงข่าวว่า โดยส่วนตัว ไม่มีความกังวลใดๆเพราะประเด็นการพิจารณา คดีดงั กล่าวเป็นไปตามกระบวนการยุตธิ รรมและ เป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนคำ�พิพากษาจะให้ถอื เป็นความผิดและ ได้รับโทษถึงขั้นหลุดออกจากตำ�แหน่งทางการ เมืองหรือไม่ก็แล้วแต่คำ�พิพากษา มีรายงานแจ้งว่า คำ�พิพากษาจำ�คุกพล.อ. ธี ร เดช มี เ พี ย ร ทำ �ให้ พ ล.อ.ธี ร เดชพ้ น จาก

ป.ป.ช.มีมติยึดทรัพย์ “สุพจน์”

อดีตปลัดคมนาคมอีก 64 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรม การป้ อ งและปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) วันที่ 24 ก.ค.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยึด ทรัพย์นายสุพจน์ ทรัพย์ลอ้ ม อดีตปลัดกระทรวง คมนาคม เป็นครั้งที่ 3 จำ�นวน 64.7 ล้านบาท หลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา สำ�นวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนายสุพจน์ ร่ำ � รวยผิ ด ปกติ ต รวจสอบบั ญ ชี แ สดงรายการ ทรัพย์สินแล้วพบว่ามีพฤติการณ์ร่ำ�รวยผิดปกติ ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติ ยึดทรัพย์นายสุพจน์มาแล้ว 2 ครั้ง คือในครั้ง แรกมีมติให้ยึดทรัพย์เงินที่ถูกปล้นไปจำ�นวน

17,553,000 บาท และทองรูปพรรณหนัก 10 บาท รอบที่ 2 รถยนต์โฟล์คสวาเกน รุ่นคารา เวล ราคา 3 ล้านบาท

พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภาเดินทางไปฟังคำ�พิพากษาที่ศาลอาญา วันที่ 25 ก.ค. ตำ�แหน่ง ประธานวุฒสิ ภาโดยทันทีเนือ่ งจากขัด คุณสมบัตกิ ารดำ�รงตำ�แหน่งประธานวุฒสิ ภาตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 124 วงเล็บ 4 ที่ระบุถึง

สาเหตุการพ้นจากตำ�แหน่งประธานวุฒิสภาว่า ต้องคำ�พิพากษาให้จำ�คุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่ สุดหรือมีการรอการลงโทษ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 8


“สื่อหลัก”หลับไหล ตำ � รวจหมกเม็ ด หญิงแกล้งบ้าหมิ่น“ในหลวง”ลอยนวล ข้อมูลทีป่ รากฏในช่วงเวลานัน้ สับสนอย่าง แรงเพราะตำ�รวจบอกอายัดตัวห้ามเดินทางออก นอกประเทศและนางฐิตินันท์ รักษาตัวรอการ วินิจฉัยอาการจากแพทย์ที่สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ ในขณะที่ ก ารรายงานสถานการณ์ จ าก สนามบินสุวรรณภูมิได้ข้อมูลที่แตกต่างกันโดย สิน้ เชิง โดยนายนายมงคลกิตติ์ สุขสิตธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แห่งชาติ ซึ่งร่วมกับประชาชนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ดาวเทียมหลายช่อง ว่านางฐิตินันท์ ได้เดินทาง ขึน้ เครือ่ งบิน TG941 เพือ่ เดินทางไปนิวซีแลนด์ แล้ว โดยตำ�รวจตม.เป็นผู้อารักขาให้ขึ้นเครื่อง ด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ ขณะทีก่ ปั ตันปฏิเสธการบินและไล่นางฐิติ นันท์ ลงจากเครื่อง ปรากฏการณ์นี้ควรจะถูกนำ�มาพิจารณา เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับสังคมไทยเพราะเป็น บทสะท้อนความจริงวันนี้ได้อย่างดียิ่ง เหตุผลที่ทำ�ให้ข้อมูลสับสนเพราะประชา ชนที่เคยเป็นแค่พลเมือง ต้องพลิกบทบาทมา เป็นผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์กันแบบหมัด เมา รวดเร็วผ่านเฟซบุ๊คแต่ก็ขาดการกลั่นกรอง

เม้าท์ทางไกล โดย พี่เม้าท์ AVSS

สวัสดีจ้าาาา ยะฮู้วว ยะฮิ้วววว พี่เม้าท์ขอ ทักทายแฟนๆประจำ�คอลัมน์ไกลจากเมืองไทย เลยจ้าฉบับนี้ ..... ฮะฮิ้วๆๆ วันนี้พี่เม้าท์จะมา ขออัพเดทเรื่องราวที่เมืองไทยให้ท่านผู้อ่านได้ รับทราบกันหน่อย แต่ถา้ ใครได้กลับไทยบ่อยๆก็ คงชินกับเมืองไทย สำ�หรับบางท่านทีไ่ ม่ได้กลับ มาเที่ยวเมืองไทยนานๆสองปีสามปี คงอยากจะ ทราบว่าตอนนี้เมืองไทยเจริญขึ้นไปมากน้อยแค่ ไหนแล้ว ว่าง่ายๆคือเอามาเม้าท์ให้คนไกลบ้าน ได้อิจฉากันเล่นๆ อิอิ ขอเริ่มจากก้าวแรกที่เดินออกจากสนาม บินสุวรรณภูมิ ต้ายยย ตาย ความร้อนของเมือง ไทยผ่าวๆหน้าพี่เม้าท์จะเป็นลม เพราะตอนเช้า ยังหนาวจากซิดนีย์ ตกเย็นมาเจอความร้อนของ เมืองไทย ร่างกายป้าเม้าท์ปรับตัวไม่ทนั ลมแทบ จับ แต่กย็ งั เดินยิม้ ได้แม้จะร้อนตับแตกเพราะได้

จนทำ�ให้เกิดความสับสนด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เกิดขึ้นหาก “สื่อหลัก” จะทำ�หน้าทีข่ องตัวเองติดตามทำ�ข่าวเรือ่ งนีอ้ ย่าง เกาะติดเพราะไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ และปรากฏ ข้อมูลชัดแต่ต้นว่า ตำ�รวจมีท่าทีรวบรัดสรุปคดี ว่า นางฐิตนิ นั ท์วกิ ลจริต เอาผิดไม่ได้ ตามคำ�พูด ของ พล.ต.ต.ปริญญา จันทร์สรุ ยิ า รอง ผบ.ชน. แต่“สือ่ หลัก”ก็ท�ำ ตัวเสมือนตายไปแล้วจากโลก แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสมื อ นว่ า “สื่ อ หลั ก ”เหล่ า นี้ มิ ไ ด้ เ จ็ บ ปวดอนาทร ร้อนใจต่อพฤติกรรมมิบังควรของ หญิ ง แก่ ร ายนี้ ที่ บั ง อาจถึ ง ขนาดเตะพระบรม ฉายาลักษณ์ที่คนอื่นเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ไม่มกี ารตรวจสอบว่าเหตุใดหญิงวิกลจริต ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่นิวซีแลนด์ จึงมีความสามารถ ในการเล่นเฟซบุ๊ค ท่องเว็บหมิ่นฯ และเดินทาง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันสำ�คัญที่กำ�ลังจะมี การตัดสินคำ�ร้องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา291 ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ แถมยังเข้าฉากเหยียบหัวใจคนไทยในช่วง ไพรม์ไ ทม์ ที่ ผู้ ชุม นุ ม หน้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จั ด ระเบียบให้ชา่ งภาพถ่ายรูปพอดิบพอดี จนกระทัง่ แทบทุกฉบับได้ภาพพฤติกรรมชั่วใจทรามนี้กัน ถ้วนหน้า เหยียบเมืองไทยที่ไม่ได้กลับมาแสนนาน พอ ถึงบ้านปุ๊ปผ่านก๋วยเตี๋ยวชายสี่หน้าเซเว่น สิ่งที่ รอคอยมานานแสนนาน ท้องร้องทันทีพี่เม้าท์ กระโดดลงจากรถแล้วสัง่ แบบไม่คดิ หมีแ่ ห้งสอง ชามค่ะ ทานเสร็จกำ�ลังจะชำ�ระเงิน แปดสิบค่ะ อุ๊บ่ะ แค่สองชามแปดสิบ โอ้วววแม่เจ้า ตังค์ก็ ยังไม่ทนั ได้แลกดีนะ่ มีแบงก์รอ้ ยติดตัวจากคราว ที่กลับไทยมาเมื่อสองสามปีที่แล้ว เฮ่อออๆๆๆ แต่แลกกับความอยากทานที่มีอยูใ่ นมานานแสน นานก็โอเคค่ะ พอตกดึ ก ฝนตกลงมาเหมื อ นต้ อ นรั บ พี่ เม้าท์กลับไทย แต่ทนี่ า่ ตกกะจัยก็คอื เพียงแค่ครึง่ ชัว่ โมงเท่านัน้ ทีฝ่ นตกลงมา น้�ำ ท่วมคร่าาาพีน่ อ้ ง แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ แต่ บ้านพี่เม้าท์เท่าที่จำ�ได้ว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง ถึงจะท่วม ไหงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นน้ำ�บานเต็ม พื้นถนนขนาดนี้ แต่ก็ดีค่ะ อากาศจะได้เย็นๆไม่ ร้อน แต่ก็ต้องระมัดระวังการเดินทาง ส่วนบ้าน พีเ่ ม้าท์แถบรังสิตติดคลองไม่ตอ้ งพูดถึง ถ้าถนน ใหญ่ทว่ มบ้านพีเ่ ม้าท์กไ็ ม่เหลือล่ะคร่า และเดีย๋ ว นี้เมืองไทยเค้ามีรถเมล์ฟรีกันแล้วน่ะจ๊ะ บางคน อาจจะว่าพี่เม้าท์ทำ�ไมเชยจัง เมืองไทยมีมาตั้ง นานล่ะ ก็แหม... คุณน้องคร่า พีเ่ ม้าท์ไม่ได้กลับ ไทยมาตัง้ นาน ก็ไม่ทราบนิคะ่ ว่ามีรถเมล์ฟรี อิอิ แต่ขอแอบกระซิบว่านานจะมาทีคะ่ ถ้ามีเวลาได้ ทั้งวันก็รอไปเถอะค่ะ แต่อย่ามาถามน่ะว่าสาย อะไรยังไง พี่เม้าท์ไม่ทราบจ้า เพราะพี่เม้าท์รอ ไม่ไหว ยอมเสียตังค์นั่งรถเมล์มีแอร์ดีกว่า แต่ นั่งรถเมล์สมัยนี้ก็ต้องระวังน่ะจ๊ะ บางสายนั่ง อยู่ดีๆมีเสียงปืนเสียงกระจกแตกก็ต้องระวังกัน หน่อยน่ะค่ะ วัยรุ่นเค้าตีกันแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 9

พอถูกตำ�รวจรวบตัวไป ญาติแสดงหลัก ฐานทันทีว่าเป็นบ้า แต่คนบ้าที่หวิดโดนรุมประ ชาทัณฑ์มสี ติสมั ปชัญญะทีจ่ ะตอบคำ�ถามคนไทย ที่เข้าไปถามด้วยความเจ็บปวดว่า ทำ�อย่างนี้ทำ�ไม ด้วยถ้อยคำ�ที่ไม่ใช่เรื่อง ของคนบ้า “ทำ�ไมฉันไปเตะรูปในหลวงของเธอ เหรอ ดีนะที่ฉันไม่เตะเธอด้วย” นี่มันไม่ใช่ คนวิกลจริต สติฟั่นเฟือน แต่ เป็นพวกคลัง่ ทีถ่ กู ล้างสมองจนแยกแยะถูก ผิด ดี ชั่ว ไม่ได้ เพราะมัวแต่ไปกด Like ณัฐวุฒิ ใสย เกื้อ อดิศร เพียงเกษ ขวัญชัย ไพรพนา ฯลฯ แต่ข่าวหญิงแก่ชั่วรายนี้หายไปกับสายลม ไม่มีการแถลงความคืบหน้า ราวกับเป็นเรื่อง เล็ก ๆ ที่จราจรจับหมวกกันน็อค ทั้งที่เป็นเรื่อง สะเทือนใจคนไทยทั้งชาติอย่างยิ่ง เมื่ อ สื่ อไม่ ทำ � หน้ า ที่ พ ลเมื อ งก็ เ ลยกลาย เป็นนักข่าว หน้าเพจบนเฟซบุ๊คกลายเป็นช่อง ทางการสื่อสารจนนำ�ไปสู่การรวมพลคนรักใน หลวงอย่างรวดเร็ว อะไรทำ�ให้คนไทยจำ�นวนหนึ่งต้องเดิน ทางไปที่ สุ ว รรณภู มิ ถ้ าไม่ ใ ช่ เ พราะสั ง คมใน ปัจจุบันกำ�ลังเข้าสู่วิกฤตศรัทธาต่อตำ�รวจอย่าง รุนแรงถ้าไม่ใช่เพราะคนในสังคมเขาไม่ให้ความ ไว้เนือ้ เชือ่ ใจต่อตำ�รวจอีกต่อไปแม้จะมีค�ำ ยืนยัน ว่ายึดพาสปอร์ต ส่งตัวไปโรงพยาบาลบ้าแต่กลับ ไม่มีใครเชื่อน้ำ�คำ�ตำ�รวจแม้แต่น้อย ถ้าไม่ใช่เพราะคนในสังคมนี้เขาซึมซับว่า รัฐบาลนี้ไม่เคารพกฎหมาย พร้อมช่วยพรรค พวกให้พ้นผิดด้วยการย่ำ�ยีกระบวนการยุติธรรม นับประสาอะไรกับการแอบพาหญิงแก่คนหนึ่ง ออกนอกประเทศ คนไทยโง่ ๆ ก็คงจับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน ฯลฯ ถามว่าสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติทำ�อะไร ถึงได้ท�ำ ให้คนไทยขาดความไว้วางใจได้ขนาดนี้ เอาง่าย ๆ แค่ว่า ขนาดว่าที่ ผบ.ตร. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ยังหอบสังขารไปกราบหว่าง ขานักโทษหนีคดีถึงดูไบ เพื่อตำ�แหน่งสูงสุด ในรั้วปทุมวัน แล้วคนไทยจะหวังอะไรกับ “ผู้ พิทักษ์ระบอบแม้ว” ได้อีก ตลอดเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เคยมีการ แถลงความคื บ หน้ า จากตำ � รวจ ไม่ เ คยมี ก าร

พิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ทำ�ไมคนบ้าจึงเล่นเฟซบุค๊ ท่องเว็บหมิน่ ฯ ทำ�ไมคนในครอบครัวจึงปล่อนคนบ้าไปกระทำ� การมิบังควรเช่นนี้ทำ�ไมคนบ้าจึงเดินทางออก นอกประเทศได้ ทำ�ไมคนบ้าเข้าไปให้กำ�ลังใจ คนที่ตัวเองคลั่งไคล้ได้ ตำ�รวจไทยเคลียร์หมดเข้าใจทุกอย่างใน ขณะที่ผู้คนในสังคมเต็มไปด้วยคำ�ถาม จึงไม่น่า แปลกใจทีป่ ระชาชนเลือกทีจ่ ะลุกขึน้ มาต่อสูเ้ รือ่ ง นี้ด้วยตัวเองโดยไม่ฟังตำ�รวจอีก ในขณะทีป่ ระชาชนรูอ้ ยูเ่ ต็มอกว่า รัฐบาล ชุดนี้ก็มิได้แตกต่างไปจากกลุ่มคนที่มีทัศนคติ เป็นอันตรายต่อสถาบันเขาจึงไม่เชื่อน้ำ�ยาว่าจะ จับพวกเดียวกันเข้าคุก สิ่งที่ตำ�รวจไทยควรจะได้ตระหนักและ สำ�นึกไว้เหนือเกล้าแม้ไม่ได้เป็นทหารพระรา ชาคือ “เตื อ นใจทหารพระราชา.... กระบี่ ไ ด้ พระราชทาน เพื่อประหารทรราชให้ดับสูญ ใช้ ปกป้องประเทศชาติให้จำ�รูญ ใช้เทิดทูนพิทักษ์ กษัตรา ขอใช้คมกระบี่พิทักษ์ราชย์ ทรราชอย่า คิดชีวติ อยู่ จะฟาดฟันฝ่าให้นา่ ดู เพือ่ เชิดชูวรี ชน คนเจริญ แม้วันใดคิดคดทรยศ ขอจงอย่างดเว้น แต่แม้ตวั ข้า ขอกระบีจ่ งย้อนกลับทิม่ กายาของตัว ข้าจนสิ้นดับลับโลกไป อั น กระบี่ นี้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทรงมหิ ท ธิ์ ฤ ทธิ ผลาญ มลายล้วนมวลหมู่มาร พิฆาตเข่นทรชน ปกปักรักษ์ประชา ป้องผูก้ ล้ากอร์ปกุศล ผูถ้ อื คือ ศักดิ์ตน เป็นไพร่พลองค์ราชันย์” แต่อย่างว่าละนะ ขนาด พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ที่คนเข้าใจว่าเป็นผู้ร่าย บทกวีจนซาบซึ้งทั่วบ้านเมือง ยังแสดงอาการ รังเกียจออกมาปฏิเสธว่า ประยุทธ ในเฟซบุ๊ค เป็นตัวปลอม ของจริงต้องเดินตามก้น ยิง่ ลักษณ์ แล้วจะเอาอะไรกับ ตำ�รวจที่ได้รับพระราชทาน กระบี่ไม่แตกต่างกัน วันนี้ประเทศไทยเลยมีแต่ “นายกปลอม ทหารปลอม ตำ�รวจปลอม ฯลฯ“มีแต่ประชาชน ที่ เ ป็ น ของจริ ง และพร้ อ มจะลุ ก ขึ้ น สู้ เ พื่ อ เป็ น ไพร่พลองค์ราชันย์

ไม่ให้ได้ทันตั้งตัวเลยทีเดียว อันนี้เริดสำ�หรับคุณสาวๆน่ะค่ะเรื่อง การ ช๊อปปิ้ง จากเมื่อก่อนเสื้อผ้าราคาถูกมักเป็นวาง ขายตามตลาดนัด หรือตามเปิดท้ายของตามพืน้ ที่ ว่างให้เช่า แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะตามป้ายรถเมล์ ใต้ สะพานลอย อย่าได้มีพื้นที่ว่าง พ่อค้าแม่ค้า จับจองขายของโดยเฉพาะเสื้อผ้ากันเต็มถนน ไปหมด พี่เม้าท์ออกจากบ้านทุกวันก็ได้เสื้อผ้า กลับมาทุกวันเหมือนกัน งานนี้กลับไปออสได้ กระชากวัยสวยกว่าใครแน่ๆ ฮ่าๆๆๆ แต่ ที่ ยังไม่ เ คยเปลี่ ยนแปลงคือ สภาพรถ ติด ติดได้เป็นชั่วโมงแม้กระทั่งในระยะใกล้ๆ ถ้าเป็นที่ซิดนีย์เหมือนขับรถออกต่างจังหวัดเลย ค่ะพี่น้อง นั่งในรถจนปวดก้น บ่นแล้วบ่นอีก จนเพื่อนที่มาด้วยกันรำ�คาญพี่เม้าท์ล่ะค่ะ ก็คน ไม่ชินนิหน่า ปรกติทำ�งานกลับบ้านจากไทย ทาวน์รถก็ได้ เดินก็ไม่ลำ�บาก ที่นี่จะเดินก็ร้อน จะรถเมล์ก็คนแน่นอึดอัดกว่าจะมา ไม่ตรงเวลา อีกต่างหาก แท๊กซี่ก็แพง เจอบางคนหัวหมอพา อ้อมไปซอยนู้นออกซอยนี้กว่าจะไปถึงจุดหมาย จ่ายค่ารถกันหมดกระเป๋า พี่เม้าท์ไม่ได้เอาประเทศไทยอันเป็นที่รัก และบ้านเกิดเมืองนอนของเราไปเปรียบเทียบ กับประเทศออสเตรเลียน่ะค่ะ เพียงแต่อยากจะ บอกเล่าให้ท่านผู้อ่านที่กำ�ลังมีแผนเดินทางกลับ มาเที่ ยวเมื องไทย หรื ออาจอยากจะทราบว่า ตอนนี้เมืองไทยเป็นอย่างไร ไม่ได้กลับบ้านมา นานกลับมาจะต้องเจอกับอะไร ปรับตัวและรับ

สภาพอย่างไร สรุปง่ายๆคือเมืองไทยตอนนี้ข้าว ของแพงขึ้นในบางรายการ เช่น อาหารการกิน ราคาปรับสูงขึ้นมากน้อยแล้วแต่ทำ�เลของร้าน และปริมาณของอาหาร ปลาหมึกสามไม้สอง ร้อยพี่เม้าท์โดนมาแล้วน่ะค่ะ จะเป็นลม !! ข้าว ของเครือ่ งใช้นกี่ เ็ ป็นบางอย่าง ใช่วา่ ตามตลาดนัด จะถูก บางที่ก็ขายราคาเช่นเดียวกับในห้าง นั้น ก็ขนึ้ อยูก่ บั กำ�ลังการช๊อปของแต่ละคนน่ะจ๊ะ แต่ ถ้าเทียบกันแล้ว เอาเงินดอลล์มาช๊อปปิ้งที่เมือง ไทย ยังไงก็สบายเพราะราคาถูกว่าที่ออสเยอะ แถมแฟชั่นตอนนี้ โอ้วแม่เจ้า ซิดนีย์ชิดซ้ายพี่ ไทยนำ�ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ รูปแบบและเนื้อ ผ้า แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเสื้อผ้าเมืองไทย ก็เหมาะ กับการใส่ที่เมืองไทย มาเข้าเครื่องดรายที่นี้อาจ หด ผิดรูปผิดร่างได้น่ะจ๊ะ ถ้าเราไม่ได้อยู่เมือง ไทยมานานกลับมาอาจไม่ชนิ และปรับตัวไม่ทัน ถนนหนทางก็เปลี่ยนไปมาก เส้นทางต่างๆอาจ ไม่คนุ้ หูคนุ้ ตา ยังไงก็ศกึ ษาให้ดแี ละเตรียมตัวให้ พร้อม การมาเที่ยวเมืองไทยจะได้ไม่สร้างความ หงุดหงิดและลำ�บากใจให้ต้องปวดหัว จากที่จะ ได้เที่ยวสนุกๆจะกลายเป็นเที่ยวแบบทุกข์ๆได้ จะผ่อนคลายกลายเป็นเครียดเปล่าๆน่ะจ๊ะ แต่ เชื่อเถอะว่าได้มาเที่ยวเมืองไทย ลำ�บากยังไงก็ สนุกอยู่แล้วล่ะค่ะ แทบไม่อยากจะกลับเลย อิอิ ฉบับนี้พี่เม้าท์ขอลาไปก่อน นัดเพื่อนๆไว้ ถ้า ช้าเดี๋ยวเจอรถติด ไม่อยากจะปวดก้นแล้วจ้าาา ฉบับนี้ลาไปก่อนเจอกันฉบับหน้าค่ะ บ้ายบาย


จดหมายสำ�คัญจาก พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร !? โดย........ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ จากข้ อ มู ล ของกรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ กระทรวงพลังงานได้รายงานประวัติการสัมป ทานปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทยนั บ ตั้ ง แต่ ก าร เปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514 มาจนถึงการเปิดสัมปทาน ปิโตรเลียมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2550 นั้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 36 ปีได้ มีออกสัมปทานไปแล้วทั้งสิ้น 110 สัญญารวม จำ�นวนแปลงสัมปทานทั้งสิ้น 157 แปลงซึ่งใน จำ�นวนนีย้ งั คงเหลือดำ�เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั 63 สัญญา 79 แปลงสัมปทาน

และมี “กำ�ไร”สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกสูงถึง 26,895 ล้านเหรียญสหรัฐ (806,850 ล้านบาท) ในขณะที่ ปตท. ก็ได้ถูกเลื่อนจากอันดับ ที่ 128 ของโลก มาเป็นอันดับ 95 ของโลกด้วย รายได้ 7,969 ล้านเหรียญสหรัฐ (2.39 ล้านล้าน บาท) และมีก�ำ ไรสุทธิ 3,456 ล้านเหรียญสหรัฐ (103,680 ล้านบาท)

ที่น่าสนใจก็คือการสัมปทานปิโตรเลียม ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ค่าตอบแทนจากเอกชน ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ภาคหลวงเพี ย งประมาณร้ อ ยละ 12.5 ของปริ ม าณปิ โ ตรเลี ย มทุ ก ชนิ ด ที่ ข าย หรือจำ�หน่ายปิโตรเลียมซึ่งถือว่าผลตอบแทน ที่ให้กับรัฐนั้นต่ำ�มาก เปรียบเทียบกับประเทศ โบลิเวียซึง่ ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้�ำ มันน้อยกว่า ประเทศไทย แต่ก็ได้รับผลตอบแทนให้กับรัฐ สูงถึงร้อยละ 82 เปรียบเทียบกับประเทศคาซัค สถาน ได้รบั ผลตอบแทนจากการขุดเจาะสำ�รวจ ปิโตรเลียมจากเอกชนได้สงู ถึงร้อยละ 80 รัสเซีย ได้ รั บ ผลตอบแทนจากเอกชนในการขุ ด เจาะ สำ�รวจปิโตรเลียมสูงถึงร้อยละ 90 ของรายได้ ในส่วนที่ราคานั้นสูงกว่า 25 เหรียญต่อบาร์เรล

แต่ ล่ า สุ ด การเปิ ด สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย ม รอบที่ 21 ก็กำ�ลังจะดำ�เนินการต่อไปในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 นี้ โดยเป็นการเปิด สัมปทานทั้งหมด 11 แปลง ภาคกลาง 6 แปลงและอ่าวไทย 5 แปลงด้วยผลตอบแทน ให้กับรัฐต่ำ�ติดดินเหมือนเดิม จะว่าไปแล้วนี่ คื อ การสั ม ปทานครั้ งใหญ่ เ ท่ า ที่ มี เ หลื อ อยู่ ใ น ประเทศไทย ส่วนที่เหลือหลังจากการสัมปทาน ครั้งที่ 21 แล้ว ก็จะเหลือเพียงแค่พื้นที่อ้างสิทธิ์ การทับซ้อนเขตไหล่ทวีประหว่างไทย-กัมพูชา ที่ ท างสหรั ฐ อเมริ ก ากำ � ลั ง หาทางลดความขั ด แย้งระหว่างไทย-กัมพูชาเพื่อเข้าไปแบ่งเค้กทาง พลังงานในอ่าวไทยด้วยค่าภาคหลวงต่ำ�ๆให้มาก ที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

ประเทศไทยจึงได้รับค่าภาคหลวงอยู่ใน ระดับที่ต่ำ�มากแต่ประชาชนคนไทยกลับต้อง ใช้ราคาพลังงานที่สูงยิ่งในราคาที่อ้างว่าเป็นไป ตามกลไกลตลาดโลกเพื่อสร้างกำ�ไรสูงสุดให้ กับกลุ่มธุรกิจพลังงานที่จำ�กัดความร่ำ�รวยเอาไว้ เพียงไม่กี่คน

ที่น่าสนใจก็คือนักการเมืองในพรรคการ เมืองทุกพรรค ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลต่าง พร้อมใจกันเงียบกริบไม่สนใจและทำ�เป็นไม่รู้ เรื่องดังกล่าว

ประเทศไทยจึงเสียประโยชน์ถึง 2 ด้าน ด้านหนึ่งประชาชนคนไทยยังคงต้องใช้ พลังงานแพงเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ ทุนพลังงาน เหมือนเดิม ในขณะที่อีกด้านหนึ่งรัฐไทยกลับได้ผล ตอบแทนต่ำ�ติดดิน ทรัพยากรน้ำ�มันและก๊าซ ธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กลับใครทั้ง สิ้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานเช่นกัน ปั จ จุ บั น ส่ ว นแบ่ ง ปริ ม าณปิ โ ตรเลี ย มที่ พิสูจน์แล้วในการสัมปทานของประเทศไทยที่ ผ่านมา กลุ่มบริษัทเชฟรอนได้มากที่สุดเป็น ลำ�ดับที่ 1 สูงถึงร้อยละ 50.5 ของปริมาณ สัดส่วนปิโตรเลียมรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ก็ คือกลุ่มบริษัท ปตท. มีสัดส่วนร้อยละ 29.2 แต่ผลประโยชน์ใน ปตท.ร้อยละ49 ก็ตกอยู่กับ ผู้ถือหุ้นคนไทยเพียงไม่กี่คนอยู่ดี นิตยสารและเว็บไซต์ฟอร์จูน 500 ได้ จั ด อั น ดั บ เชฟรอนให้ เ ป็น บริษัทที่มีรายได้สูง เป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีรายได้ต่อปีสูงถึง 245,621 ล้านเหรียญสหรัฐ (7.37 ล้านล้านบาท)

มีแต่คนไทยและประเทศไทยที่กลับไม่ได้ ผลประโยชน์จากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากร น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติเป็นจำ�นวนมาก

ทั้งๆที่เรื่องการให้สัมปทานพลังงานของ ชาติเป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุก คนไม่แบ่งพรรค ไม่แยกสี แต่สังเกตดูเอาเถิด ว่ามีนกั การเมืองคนใด หรือแกนนำ�มวลชนกลุม่ ใดบ้างที่สนใจเรื่องผลประโยชน์ของชาติครั้งนี้ จะมีก็แต่ภาคประชาชน สมาชิกวุฒิสภา บางส่วนและนักวิชาการ ตลอดจนพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะได้เคลื่อนไหว ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ในฐานะเป็นประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อ สังคม (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย) จึง ได้ทำ�หนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รั ฐ มนตรี เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ ขอให้ ร ะงั บ ชั่วคราวการเปิดประมูลสัมปทานสำ�รวจและ ขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยเนื้อหาของ หนังสือดังกล่าวมีดังนี้ “ด้วยคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ซึ่งเป็น ส่วนหนึง่ ชององค์กรสาธารณะประโยชน์ ดำ�เนิน งานวิเคราะห์ปญ ั หาด้านยุทธศาสตร์ให้แก่สงั คม โดยไม่หวังผลตอบแทนมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 ได้ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการ ธุรกิจพลังงานที่จะทำ�ให้ประเทศไทยพัฒนาไป อย่างสมดุลมั่นคง และยั่งยืน จึงได้ดำ�เนินการ ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

และจากแหล่งต่างๆในประเทศและต่างปะเทศ โดยมีผลการศึกษาที่ใคร่ขอนำ�เสนอให้รัฐบาล พิจารณาดังนี้ 1. ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว ว่ า ประเทศไทยรวมถึ ง อาณาเขตทางทะเลของ ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้ง น้ำ � มั น และก๊ า ซที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ร ะดั บ สูงของโลกอาณาเขตหนึ่งและแหล่งข้อมูลทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศได้ ป ระมาณว่ า ประเทศไทยมีปริมาณปิโตรเลียมจำ�นวนมากเป็น อันดับค่อนข้างสูงของโลกและสามารถส่งออก ได้ในปริมาณที่มากกว่าประเทศในกลุ่ม OPEC บางประเทศซึ่งทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็น สินค้าส่งออกอันดับหนึง่ ของไทยเป็นมูลค่าปีละ กว่า 3.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากการให้สัมปทานการสำ� รวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในผืนแผ่นดินไทย ใน 20 รอบที่ผ่านมาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติของชาติทเี่ ป็นสมบัตขิ องไทยทุกคนใน ระดับที่ควรจะเป็น 2.การเปิ ด ประมู ล สั ม ปทานสำ � รวจและ ขุดเจาะปิโตรเลียมครั้งใหม่รอบที่ 21 (ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย) ประกอบไปด้วยสัมปทานบนบก 17 แปลง (ภาคกลางและ ภาคเหนือ 6 แปลง ตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แปลง) และอ่าวไทย 5 แปลงรวมพื้นที่กว่า 45,000 ตารางกิโลเมตรนั้น เป็นการหยิบยื่นให้โอกาสแก่ผู้ยื่นขอสัมปทาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯข้ามชาติซึ่งจากข้อมูล ทีไ่ ด้รบั น่าจะทำ�ให้รฐั ฯขาดรายได้อย่างน้อยปีละ 1 แสนล้านบาท จากการให้สัมปทานในครั้งนี้ ซึ่งโดยรวมแล้วประเทศไทยจะขาดรายได้ตลอด อายุสัมปทาน 25 ปี เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 2.55 ล้านล้านบาทเป็นอย่างต่�ำ ทัง้ นีย้ งั ไม่รวมส่วนต่อ อายุอีก 10 ปีอีกด้วย 3. การกำ�หนดกฎระเบียบ วิธีการในรูป แบบของการสัมปทานและการกำ�หนดค่าภาค หลวงตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ประเทศควร จะได้ รั บในอดี ต ถู ก กำ � หนดภายใต้ บ ทสรุ ป ที่ ว่า “ประเทศไร้พลังงานธรรมชาติ” หรือ “มี แต่ ไ ม่ คุ้ ม ค่ าในการสำ � รวจ”เป็ น ผลให้ รั ฐ บาล ที่ ผ่ า นมากำ � หนดเก็ บ ค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย ม เข้ารัฐในอัตราค่อนข้างต่ำ�เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆ ระหว่างร้อยละ 5-15 ซึ่งในทาง ปฏิบัติสามารถเก็บค่าภาคหลวงเข้ารัฐฯได้เพียง ประมาณร้อยละ 12 เท่านั้น 4.หากประเทศไทยเปลี่ยนการเก็บค่าภาค หลวงใหม่ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศ ผู้ให้สัมปทานที่เก็บค่าภาคหลวงระดับสูงเช่น ประเทศเวเนซูเอลา หรือประเทศโบลิเวียน่าจะ มีรายได้จากการเก็บค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้นปีละ ประมาณ 3-4 แสนล้านบาทซึ่งจะทำ�ให้รัฐบาล มีงบประมาณเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำ�เนิน นโยบายรั ฐ สวั ส ดิ ก ารได้ อ ย่ า งราบรื่ นโดยไม่ จำ�เป็นต้องกู้เงินจากแหล่งต่างๆ 5.การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมของไทยที่ ผ่านมาได้มสี ว่ นค้�ำ จุนระบบเศรษฐกิจไทยให้เข้ม

แข็งมาโดยตลอดมาและหน่วยงานเอกชนไทย สามารถสร้างหน่วยธุรกิจด้านการสำ�รวจแหล่ง ปิโตรเลียมขึ้นมาได้ ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพและสมรรถนะในการสำ � รวจแหล่ ง ปิโตรเลียมในประเทศได้เองสมควรได้นำ�ความ สามารถดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คลังสมอง วปอ.เพือ่ สังคมจึงใคร่ขอกราบ เรียนเสนอแนะให้รัฐบาลกรุณาพิจารณาโดยเร่ง ด่วนดังนี้ 1.ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการกำ�หนดแนวทาง การบริหารจัดการปิโตรเลียมของชาติเพื่อความ โปร่งใสและเพื่อประโยชน์ของลูกหลานไทยใน อีกหลายทศวรรษข้างหน้า 2.ควรระงับชั่วคราวการเปิดประมูลสัมป ทานสำ�รวจและขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21 นีไ้ ว้ ก่อน เพือ่ ทบทวนมาตรการต่างๆให้ประเทศไทย และประชนชาวไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจาก ทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติได้แก่ 2.1 ทบทวนกฎระเบียบและประกาศที่ กำ�หนดการเก็บค่าภาคหลวงร้อยละ 5-15 และ ปรับปรุงวิธีการเก็บค่าภาคหลวงใหม่ทั้งระบบ โดยพิจารณาเพเปรียบเทียบ (Benchmark) กับ ประเทศที่เก็บค่าภาคหลวง (เช่นประเทศเวเนซู เอลา และประเทศโบลิเวีย เป็นต้น)เป็นพื้นฐาน ในการอ้างอิง 2.2 ทบทวนระบบการแบ่งกำ�ไรจากผู้รับ สัมปทานเพือ่ ให้ประเทศไทยได้รบั ผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม 2.3 พิจารณาให้หน่วยงานของคนไทยมี สิทธิและหน้าที่หลักในการสำ�รวจและขุดเจาะ ปิโตรเลียมในอาณาเขตประเทศไทยเพื่อรักษา ความมั่นคงด้านพลังงานของชาติในระยะยาว จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาพิจารณา ขอแสดงความนับถือ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 10


วอนคนไทยร่วมกันหยุดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 “ผศ.ประสาท” ชี้ควรระงับเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 เพื่อแก้ กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมก่อน เนื่องจากทุกวันนี้รัฐได้ผลตอบแทน แค่ 29% เท่านั้น น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น “อิฐบูรณ์” วอนร่วมมือกันแสดงพลังแบบง่ายๆ ด้วยการส่งความคิดเห็น ไปทางแฟกซ์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เชื่อหากทำ�กันอย่าง พร้อมเพรียงและต่อเนื่องจะสามารถหยุดยั้งได้

ผศ.ประสาท มีแต้ม

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา วันที่ 18 ก.ค. ผศ.ประสาท มีแต้ม นัก วิชาการอิสระ และนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัว หน้าศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ร่วมในรายการ “คนเคาะข่าว” ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ ASTVพูดคุยกันภายใต้หัวข้อ “หยุดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21” ผศ.ประสาทกล่าวว่าเหตุผลที่ควรระงับ การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 ออกไป ก่อน ก็เพราะผลประโยชน์ทรี่ ฐั ได้รบั หรือค่าภาค หลวงของไทยมันน้อยมาก อยู่ระหว่าง 5-15% เป็นการเก็บแบบขั้นบันได แต่จากข้อมูลเราเก็บ ได้ไม่ถึง 13% ด้วยซ้ำ�จึงเห็นสมควรขอพักไว้ ก่อน เพือ่ แก้กฎหมายให้เหมาะสม อีกทัง้ ต้นทุน การผลิตในปัจจุบนั เทคโนโลยีกา้ วหน้ามากทำ�ให้ ต้นทุนถูกลงเยอะแต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้ นายอิ ฐ บู ร ณ์ ก ล่ า วว่ า ตั้ ง แต่ มี พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ไม่เคยมีการแก้ไขในเรื่องของสิทธิ การเอื้ออำ�นวยหรืออุดหนุนคือยังมีกรอบความ คิดของนักการเมืองทีเ่ ข้าเกีย่ วข้องว่าประเทศไทย ด้อยพัฒนา ทรัพยากรมีจำ�กัด ต้องเจียมเนื้อ เจียมตัว แล้วมูลค่าปิโตรเลียมที่ปรากฏเป็นข้อมูล ในเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาติ ปรากฎถึงเพียงปี 2553 นี่คือหน่วยงานที่ดูแล ผลประโยชน์ของประชาชนเผยแพร่ข้อมูลแก่ ประชาชนถึงเพียงแค่ปี 2553 จึงตรวจสอบได้ ว่า ตั้งแต่ปี 2524-2553 รวม 29 ปีที่ผ่านมา มี มูลค่าปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้าน บาท ปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็ตกที่ปีละประมาณ 1 ล้านล้านบาท ประเด็นคือตัวก๊าซธรรมชาติทสี่ ง่ ออกนอก ได้ยากเพราะใส่เรือไม่ได้ ต้องเข้าท่อ ซึ่งต้องมี

ระบบลูกค้ารองรับ รัฐไทยก็ถูกกำ�หนดเลยให้มี การเขียนแผนรองรับสำ�หรับการซื้อปิโตรเลียม ทุกๆ ปีต้องเขียนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ ต่ อ ระบบการให้ สั ม ปทานหรื อ ระบบการทำ � สัญญาล่วงหน้าการซื้อขายก๊าซ ณ ปากหลุม ของผู้สัมปทาน ส่วนที่ขนลงเรือได้ คือน้ำ�มัน ดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลว ไม่มีใครบอกได้ ว่าเรือนัน้ จะวิง่ เข้ามาทีโ่ รงกลัน่ ในเมืองไทยหรือ จะวิง่ ออกไป ฉะนัน้ หน่วยงานทีต่ รวจสอบอยูใ่ น ขณะนี้ก็อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน แล้วใน พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่น่ากลัวที่สุด และไม่เคยแก้ไขเลย คือรัฐจะไม่จำ�กัดการส่ง ออกนอกราชอาณาจักร ที่คนของรัฐบาลอ้าง ว่าการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 เพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน แต่ถ้าไม่จำ�กัดการส่งออก จะตอบคำ�ถามด้านความมั่นคงด้านพลังงานได้ อย่างไร และที่เสียหายมากคือน้ำ�มันดิบที่ขุด ได้จากแผ่นดินไทย ให้ซื้อขายเป็นราคาเสมือน การนำ�เข้า มีค่าขนส่งด้วยแล้วคนที่นั่งกินส่วน ต่างตรงนี้คือใคร นายอิฐบูรณ์กล่าวต่อว่า การยุติสัมปทาน ปิโตรเลียมรอบที่ 21ไม่เพียงเท่านั้น แต่ต้อง สังคายนาพ.ร.บ.ปิโตรเลียมสังคายนาการกำ�กับ กิจการปิโตรเลียมด้วยเพราะตำ�แหน่งแค่ปลัด กระทรวงพลังงาน สามารถพิจารณาในการเปิด สัมปทานและคนที่นั่งในตำ�แหน่งนี้ยังไปเป็น บอร์ดบริษัทพลังงานเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน “29-30 ปีที่ผ่านมา บริษัทพลังงานค้าขาย ปิโตรเลียม มูลค่า 3 ล้านล้านบาท แต่ว่าค่าภาค หลวงได้แค่ 3.7 แสนล้านบาท เงินตอบแทน พิเศษหรือที่เรียกว่าโบนัส ได้เพียง 3.15 หมื่น ล้านบาท แล้วก็ภาษีเงินได้ทบี่ อกว่า 50% ได้อยู่ ที่ 4.8 แสนล้านบาท รวมออกมาทั้งสามก้อน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 11

แล้ว ผลตอบแทนที่รัฐได้รับอยู่ที่ 8.9 แสนล้าน บาท เคาะออกมาก็อยู่ที่ประมาณ 29% คนของ กระทรวงพลังงานให้ขอ้ มูลกับคณะกรรมาธิการ ว่าจะขยับเป็น 50-60% แล้ว แต่เป็นรอบต่อไป ซึง่ ต้องตรวจสอบอย่างมากว่าข้อมูลทีเ่ ปิดเผยเป็น ข้อเท็จจริงมากแค่ไหน”นายอิฐบูรณ์กล่าว ผศ.ประสาทกล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงฯให้ ข้อมูลว่า ผลตอบแทนทีร่ ฐั ได้รบั อยูท่ ี่ 60-75%แต่ จะนำ�มาใช้กับการเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ซึ่ง ตนค้นข้อมูลในกรมเชื้อเพลิงพลังงานบ่อยมาก แต่ละแปลงค่าภาคหลวงอยู่ที่ 12.1-12.4% แต่ ไม่ว่าจะ 12% หรือ 15% มันต่างกันน้อยมาก อยู่ที่ร้อยล้านพันล้านเท่านั้น เมื่อเทียบกับล้าน ล้านเทียบไม่ได้เลย ส่วนที่เป็นตัวเลขในรายงานยืนยันทุกปี อยู่ที่ 29% มันมีแค่สามส่วน ไม่มีส่วนอื่นแล้ว คือมีค่าภาคหลวง โบนัส ภาษีเงินได้ แต่ภาษีก็ ต้องหักต้นทุนก่อน เอาเฉพาะกำ�ไรมาคิด แล้ว ต้นทุนที่เราคิดเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ยของทั้ง โลกผลมันก็ออกมาแบบนี้ เมื่อถามว่าสามารถฟ้องศาลปกครองเพื่อ ให้ออกคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคราวได้หรือไม่นาย อิฐบูรณ์กล่าวว่า อาจฟ้องศาลปกครองได้ แต่ ทุกอย่างมันดำ�เนินไปตามกฎหมายมีกฎหมาย รองรับหมด ผศ.ประสาทกล่าวว่า เรามีหลักฐานว่า กฎหมายมันไม่เป็นธรรม โลกเปลี่ยนกันหมด

แล้ว แต่กฎหมายยังไม่ยอมเปลี่ยน เราสามารถ ยืนยันกับศาลได้ อีกทั้งมีกฎหมายระหว่างประ เทศด้วย ว่าเมื่อทราบภายหลังว่าสถานการณ์ เปลี่ยนสัญญานั้นยกเลิกได้ แต่ทางทีด่ เี ราแก้ฎหมายทีไ่ ม่เป็นธรรมเสีย เองไม่ต้องไปรอกฎหมายระหว่างประเทศแต่ นักการเมืองไม่สนใจ บางส่วนก็มีผลประโยชน์ อยู่เบื้องหลัง ตนอยากเรียกร้องให้ชนชั้นกลาง ตื่นตัว เพื่อเรียกร้องสิทธิ นายอิฐบรณ์กล่าวว่ามันเป็นความร่วมมือ กันอย่างใกล้ชิด ทั้งนักการเมือง กลุ่มทุนทั้ง ข้ามชาติและของไทยและกลุ่มข้าราชการระดับ สูงถ้าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เราจำ�เป็นต้องอาศัย ความกล้าหาญ ก่อนแก้กฎหมายก็ต้องแก้ไขที่ ตัวนักการเมืองก่อน โดยต้องเริ่มจากประชาชน เพราะการฟ้องศาลปกครองสร้างการรับรูใ้ นกลุม่ คนระยะสั้นๆ เท่านั้น ที่สำ�คัญต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชน มากขึ้นซึ่งถ้าใครอยากมีส่วนร่วมส่งเสียงเรียก ร้ อ งให้ ห ยุ ด สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มรอบที่ 21 สามารถทำ�ได้โดยวิธีง่ายๆคือเขียนความคิดเห็น ตัวเองแล้วส่งไปที่แฟกซ์ของกระทรวงพลังงาน เรียนถึงรัฐมนตรี วันนี้ไม่สำ�เร็จก็ส่งไปอีกเรื่อยๆ อย่าคิดว่า เป็นคนเล็กๆ ทำ�อะไรไม่ได้ ถ้าทำ�พร้อมๆกัน มันจะมีพลัง ส่งความคิดเห็นพร้อมๆ กันอย่าง ต่อเนื่อง ในกรอบเวลา 1 เดือน

“คำ�นูณ”แนะทำ�ประชามติเปิด

สัมปทานปิโตรเลียมหลังเลื่อนประมูล วันที่ 20 ก.ค. เฟซบุ๊ก “คำ�นูณ สิทธิ สมาน” ของนายคำ�นูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ได้โพสต์ภาพข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 19 ก.ค. กรณีทกี่ รมเชือ้ เพลิงพลังงาน กำ�ลังพิจารณาเลื่อนการเปิดประมูลสัมปทาน ปิโตรเลียมรอบใหม่หรือครั้งที่ 21 ออกไป อย่างไม่มกี �ำ หนดหรืออาจเปิดอีกครัง้ ต้นปี 2556 เนือ่ งจากมีกระแสต่อต้านการเปิดสัมปทานรอบ นี้พร้อมกล่าวว่า ต้องทำ�ประชามติเท่านั้น นายคำ�นูณกล่าวว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว ที่นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ ที่ชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลี่ยม รอบที่ 21 ไว้ก่อน แต่ จ ากนี้ ไ ปรั ฐ จะต้ อ งเปิ ด พื้ น ที่ สื่ อให้ แก่ ภ าคประชาชนที่ เ ห็ น ต่ า งกั บ รั ฐได้ สื่ อ สาร ทำ�ความเข้าใจกับประชาชนด้วย จนเสนอให้ นายกรั ฐ มนตรี ใ ช้ ก ลไกออกเสี ย งประชามติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 มาตัดสินในท้าย ที่สุดเลยดีกว่า ว่าจะใช้ระบบแบ่งผลประโยชน์

ระหว่ า งรั ฐ กั บ ผู้ รั บ สั ม ปทานตามพ.ร.บ.ปิ โตรเลี่ยม พ.ศ. 2514 หรือที่เรียกว่าระบบ “THAILAND 3” ที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2532 หรือจะยกเครื่องปฎิรูปใหม่ “เพราะระบบ “THAILAND 3” หากทำ� สัญญากับบริษทั ผูร้ บั สัมปทานใดไปแล้วจะมีผล ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยๆ 20 + 10 + 6 = 36 ปี เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อย่าลืมว่าที่เราเปิดสัมปทานครั้งแรกเมื่อ ปี 2514 ในระบบ “THAILAND 1” นั้นกิน เวลารอบแรก 12 + 30 = 42 ปี จะหมดปี หน้า 2556 แล้วยังได้สิทธิต่ออีก 10 ปี โดย เงือ่ นไขเดิมแทบทุกอย่าง ตัดสินกันให้รอบคอบ เพื่อลูกหลานในอนาคต - “ประชามติ” เถอะ ครับ !!” นายคำ�นูณกล่าว และว่าการเสนอให้ ใช้กลไก ประชามติก็เพราะมีบทบังคับให้รัฐจัด เวลาให้ทกุ ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันเพือ่ แสดงข้อมูล ต่อประชาชน


ม็อบบุก สตช.จี้ความคืบหน้า คดี “ป้าหมิ่นสถาบัน”ค้านประกันตัว วันที่ 20 ก.ค. ทีส่ �ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (ตร.) เมื่อเวลา 11.00 น. นายโชติ เนืองนันท์ และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พร้อม ด้วยกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของชาติจำ�นวนกว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือ ถึงพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการ ตำ�รวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเร่งดำ�เนินคดีและ ไม่ ใ ห้ ป ระกั น ตั ว นางฐิ ติ นั น ท์ แก้ ว จั น ทรา นนท์ อายุ 64 ปีที่ได้กระทำ�การอันมิบังควร ต่ อ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บริ เ วณหน้ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเร่งดำ�เนินคดีต่อ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นพระบรม เดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นายมงคลกิตติก์ ล่าวว่าการรวมตัวในครัง้ นี้ ทางกลุ่มต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจแสดงความ ชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการดำ�เนินคดีต่อบุคคลที่กระทำ�การหมิ่น พระบรมเดชานุภาพรวมถึงต้องการให้แพทย์ จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ออกมาชี้แจง และนำ�เสนอหลักฐานยืนยันว่านางฐิตินันท์ถูก ควบคุมตัวอยู่จริง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้

นำ�หุ่นแทนตัว พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ นำ�ใส่โลง ศพจำ�ลอง มายังบริเวณหน้าสำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติก่อนทำ�การฌาปนกิจ ด้วยการฉีดสาร เคมีแทนการเผาหุ่น เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ ว่าไม่ต้องการผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติที่ไม่ ดำ�เนินคดีกบั กลุม่ คนทีก่ ระทำ�การหมิน่ พระบรม เดชานุภาพ ขณะเดียวกันประชาชนที่เดินทางมาใน ครั้งนี้ต่างกล่าวว่าการกระทำ�ของนางฐิตินันท์ เป็ น การเหยี ย บย่ำ � ดวงใจของคนไทยทั้ ง ชาติ แต่ตำ�รวจกลับไม่ดำ�เนินคดี รวมทั้งคดีหมิ่น พระบรมเดชานุ ภ าพคดี อื่น ๆ อี ก ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ�รวจไม่ดำ�เนินการจับกุม ขณะทีต่ �ำ รวจสันติบาลได้ปดิ ประตูทางเข้า ทั้ง 2 ด้านของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพราะ เกรงผูช้ มุ นุมจะบุกเข้าไป และอาจเกิดเหตุการณ์ ความวุ่นวายขึ้นได้ เนื่องจากมีการประชุมผู้นำ� เหล่าทัพซึ่งครั้งนี้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเป็น เจ้าภาพในการประชุม ด้ า นพล.ต.อ.เพรี ย วพั น ธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.กล่ า วถึ ง การควบคุ ม ตั ว นางฐิ ติ นั น ท์ แก้วจันทรานนท์ อายุ 64 ปีผู้กระทำ�การอัน มิบังควรต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าสำ�นักงานศาล รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 13ก.ค. ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ทางกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล

“มาร์ค”ซุ่มเงียบขึ้น เชียงใหม่ ไม่รอดเจอเสื้อแดงแห่ ท ุ บ รถ ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ “อภิสิทธิ์”ซุ่มเงียบขึ้น เชียงใหม่ปฏิบตั ภิ ารกิจแต่ไม่รอดเจอคนเสือ้ แดง แห่ตามไล่ชว่ งเช้าไปแม่แฝกเจอรถจอดขวาง-คน ทุบรถจนต้องใช้รถสำ�รองส่วนช่วงบ่ายเสื้อแดง แห่ตามมาไล่ถึงหน้าโรงแรมที่จัดงานแต่สุดท้าย ไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ กลุ่ ม คนเสื้ อ แดงจำ � นวนหนึ่ งได้ ร วมตั ว ออกติดตามขับไล่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัว หน้ า พรรคประชาธิ ปั ตย์ซึ่งเดินทางมาทำ� ภาร กิจที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 20 ก.ค.55 โดย มีรายงานว่ามีการทุบรถที่นายอภิสิทธิ์ใช้ในการ เดินทางจนได้รับความเสียหาย นายอภิสทิ ธิเ์ ดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ แต่ชว่ งเช้าทีผ่ า่ นมา ได้ออกปฏิบตั ภิ ารกิจโดย เดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ปฏิรูปที่ดินเพื่อ ประชาชนโดยประชาชน บ้านโป่ง ตำ�บลแม่แฝก อำ�เภอสันทราย ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเดินทางมา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพกรรมการการสาขาพรรค/เจ้าหน้าที่/ผู้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ใน ภาคเหนือ ประจำ�ปี 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในระหว่างที่นายอภิสิทธิ์เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชนโดย ประชาชนบ้านโป่ง อันเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยว กับการจัดทำ�โฉนดชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของ

พรรคประชาธิปัตย์เมื่อครั้งเป็นรัฐบาลปรากฏ ว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดง จำ�นวนประมาณ 100 คน ได้เคลื่อนขบวนเข้ามาชุมนุมขับไล่นายอภิสิทธิ์ พร้อมใช้รถติดเครื่องขยายเสียงกล่าวด่าทอและ โจมตีนายอภิสิทธิ์อย่างรุนแรงสร้างความไม่พอ ใจให้กับประชาชนบางส่วนที่อยู่ภายในศูนย์ โดยมีรายงานว่ามีประชาชนภายในศูนย์ บางรายได้ใช้หนังสติ๊กยิงเข้าใส่เครื่องเสียงของ กลุ่มคนเสื้อแดงเป็นการตอบโต้สร้างความไม่ พอใจให้กับคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมขับไล่นาย อภิ สิ ท ธิ์ จ นเกื อ บจะมี ก ารกระทบกระทั่ ง กั น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่มาดูแลรักษา ความสงบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ ส ามารถควบคุ ม สถานการณ์ไว้ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานด้ ว ยว่ า นาย ระหว่างการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงได้นำ�รถมา ปิดล้อมขบวนรถของนายอภิสิทธิ์ รวมทั้งมีการ ทุบรถที่นายอภิสิทธิ์ใช้โดยสารจนได้รับความ เสียหายทำ�ให้นายอภิสิทธิ์ ต้องใช้รถสำ�รองใน การเดินทางต่อแทน ขณะทีก่ ารเดินทางมาเป็นประธานเปิดการ ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกรรมการ การสาขาพรรค/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือ ประจำ�ปี 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนั้นมีกลุ่ม คนเสื้อแดงจำ�นวนประมาณ 30 คน นำ�โดยดีเจ

(บช.น.)ได้ ดำ � เนิ น คดี แ ล้ ว โดย ขอยื น ยั น ว่ า นางฐิ ติ นั น ท์ ยั ง ถู ก ควบคุ ม ตั ว อยู่ ที่ ส ถาบั น กั ล ยาณ์ ราชนครินทร์ อ้วนหรือนายอภิชาติ อินสอนเดินทางมาชุมนุม ขับไล่นายอภิสิทธิ์เช่นกัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้กนั ไม่ให้ กลุม่ คนเสือ้ แดงเข้าไปใกล้สถานทีจ่ ดั ประชุมโดย

อภิสิทธิ์จะเดินทางมาเป็นประ ธานในพิธีแล้ว ยั ง มี แ กนนำ � ของพรรคอี ก หลายคนขึ้ น กล่ า ว ปราศรัยบนเวทีเช่น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นต้น

อนุญาตให้ชุมนุมอยู่ ที่ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า โ ร ง แ ร ม เ ท่ า นั้ น และหลั ง จากที่ น าย อภิ สิ ท ธิ์ เ สร็ จ สิ้ น ภารกิจและเดินทาง กลับกลุม่ คนเสือ้ แดง ที่ ม าชุ ม นุ ม อยู่ ห น้ า บริเวณโรงแรมก็ได้ สลายตัวไป สำ � หรั บ การ ประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ นใน วันนี้ มีวตั ถุประสงค์ เ พื่ อ เ ต รี ยม ค ว า ม พร้ อ มให้ กั บ บุ ค ลา กรของพรรคในการ ปฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง เป็ น การออกเผย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ข อ ง พรรคเพือ่ ให้สมาชิก และประชาชนได้ ทราบข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา ต่างๆของบ้านเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนอกจากนาย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 12


ตร.จับ“แพะแท็กซี่คุก9วัน”

ชิงทรัพย์สาวการบินไทย

ผบช.น.แถลงกรณี ตร.จับ “แพะแท็กซี่”พร้อมชดเชยเงินให้ผู้เสียหายตกเป็นจำ�เลย 20,000 บาท เป็นค่าทำ�ขวัญ

ผบช.น.แถลงยอมรับตร.จับ“แท็กซี่โจร” ผิดตั ว หลั ง ต้ อ งตกเป็ นจำ� เลยนอนคุ ก 9 วัน ตร.กลัวโดนฟ้องจ่าย 2 หมื่น ค่าทำ�ขวัญ ด้าน “รองผบช.น.”วอนเห็นใจตำ�รวจทำ�ตามหน้าที่ ชี้เจ้าทุกข์รุมชี้ตัวถึง 4 คน ประจักษ์พยานหลัก ฐานครบ! มัด “แพะ” เข้าซังเต! เดชะบุญฟ้ามี ตาพระคุ้มครองคนดีหลังจอมโจรแท็กซี่ตัวจริง ลอยนวล เหิมเกริม “สวมทะเบียนปลอม” ไป ก่อคดีลักษณะเดียวกันอย่างสิ้นคิดอีก จากกรณีที่ตำ�รวจ สน.ลาดกระบังพร้อม ด้วยชุดสืบสวนสอบสวนจาก บก.น.3 จับกุม นายชรินทร์ ช้ำ�เกตุ อายุ 35 ปี คนขับแท็กซี่ที่ ถูกผูเ้ สียหาย คือ น.ส.ชลลดา จาระสิทธิ์ อายุ25 ปี พนักงานฝ่ายครัว บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เข้าแจ้งความว่าถูกนายชรินทร์ปล้น ทรัพย์สนิ บริเวณหน้าวัดคุณแม่จนั ทร์ ถนนเลียบ ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขณะโดยสารรถแท็กซี่ ให้ไปส่งตามที่หมาย (ซึ่งไทย-ออส เสนอข่าว ไปแล้วเมื่อฉบับที่แล้ว) ต่อมาตำ�รวจได้จับตัว พร้อมกับชี้ตัวนายชรินทร์ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

รวมถึงมีผเู้ สียหายอีกประมาณ 4 คนเข้าชีต้ วั เช่น กันว่าถูกนายชรินทร์ก่อเหตุชิงทรัพย์ซึ่งตำ�รวจ ได้จับกุมนายชรินทร์เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ กองบัญชาการตำ�รวจนครบาลนายชรินทร์ ช้ำ� เกตุ ผู้เสียหายที่เป็นแพะรับบาป เดินทางมา เพื่อทำ�ความเข้าใจต่อสื่อมวลชนต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยมี พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.พล.ต.ต.พิสฏิ ฐ์ พิสทุ ธิศกั ดิ์ รอง ผบช.น. และพ.ต.อ.คมสัน แตงจุ้ย ผกก.สน.ลาดกระบัง ร่วมชี้แจงการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในคดี ดังกล่าว พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ ต้องหาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้โดย สารและบางรายถูกกระทำ�ชำ�เราด้วยซึ่งถือเป็น ภัยทีร่ า้ ยแรง เมือ่ วันที่ 1 ก.ค. 2555 หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความที่สน.ลาดกระบัง เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย และได้ออกหมายจับ ต่อมาวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่าน มานายชรินทร์ ช้ำ�เกตุ อายุ 35 ปี คนขับแท็กซี่ ที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้เดินทางมามอบตัวและถูก

เลขาฯศัลยกรรมคล้ายเจ้านาย ตุ๋นแบงก์เชิดบัตรเครดิต 5 ล้าน

วันที่ 19 ก.ค. ทีก่ องปราบปราม เมือ่ เวลา 11.30 น. สมาคมธนาคารไทยได้นำ�ตัวแทน ธนาคารธนชาต, กรุงเทพ, กรุงศรีอยุธยา, กสิกร ไทย, ไทยพาณิชย์, ยูโอบี, ซิตี้แบงก์, เอชเอสบี ซี และบริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ประสพ โชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป.เพื่อแจ้งความ ดำ�เนินคดีต่อ น.ส.น้อง (ขอสงวนนาม) อายุ 34 ปี เลขานุการส่วนตัวของผู้บริหารสาวฝ่าย การตลาดของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่ง หนึ่งในความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตและปลอม และใช้เอกสารสิทธิของผู้อื่น ตัวแทนธนาคารแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าผู้ต้อง

สงสัยรายนี้ นำ � บัตรเครดิ ตทั้ ง 9 ใบไปสลั บ กันรูดซื้อสินค้าและบริการนับร้อยครั้งมีทั้งซื้อ สินค้าทั่วไป กดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม จองห้อง พักโรงแรมรูดใช้บริการเสริมความงาม และ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าโดยเหลาคางให้แหลม และทำ�ให้มีรูปใบหน้าคล้ายกับผู้บริหารสาวคน นี้ทำ�ให้บางครั้ง เวลาเดินทางไปทำ�ธุรกรรมที่ ธนาคารก็ทำ�ให้พนักงานธนาคารคิดว่าเป็นตัวผู้ บริหารสาวมาเองจึงอำ�นวยความสะดวกให้ เหตุเกิดตั้งแต่ปี 2554 ถึงเดือนเมษายน ที่ผ่านมารวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5.3 ล้าน บาทส่วนตัวผู้บริหารสาวหลังทราบว่าถูกเลขา นุการคนสนิทนำ�ชื่อและเอกสารส่วนตัวไปขอ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 13

ฝากขังเป็นเวลา 2 วัน ตามระเบียบของตำ�รวจ หลังจากนั้น วันที่ 11 ก.ค. เจ้าหน้าที่ได้จับกุม คนร้ายตัวจริงได้ คือนายทินภัทร สิริโสภาโชติ กุล อายุ 36 ปีโชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งเป็นคนร้ายตัว จริงทีก่ อ่ เหตุและยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือ เอง ทำ�ให้นายชรินทร์ผู้ต้องหาคนแรกได้ติดคุก เป็นเวลา 9 วัน โดยวันนี้ได้เชิญนายชรินทร์มาทำ�ความ เข้าใจการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและจะไม่ ฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันว่าจะเป็น คนดีของสังคมและแจ้งข้อมูลการกระทำ�ผิดให้ แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจในโอกาสต่อไป นายชริ น ทร์ ก ล่ า วว่ า ตั้ ง แต่ ก้ า วแรกถึ ง ขณะนี้ที่ออกมาจากข้างใน คิดอยู่ในใจเสมอว่า จะไม่เรียกร้องกับเจ้าทุกข์ที่ชี้ตัวตน ซึ่งเข้าใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายเหมือนกัน โดยตนอยากอยู่กับครอบครัวโดยพ่อได้เสียชีวิต ไปแล้ว และอยู่กับแม่กับลูกอีก 2 คน และ ต้องการแค่อสิ รภาพ ทัง้ นีต้ นทำ�งานอยูท่ โี่ รงแรม บางกอกซาฮาร่า สุขุมวิทซอย 5 ตำ�แหน่งพนัก งานคอมพิวเตอร์ธรุ การส่วนการขับรถแท็กซีเ่ ป็น เพียงอาชีพเสริมเท่านั้น นายชรินทร์กล่าวอีกว่าวันนัน้ ทีเ่ ดินทางมา มอบตัวก็เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ตนไม่ได้กระทำ�อย่างนั้นจริง แต่ตำ�รวจมีข้อมูล ที่ยืนยันได้จึงถูกดำ�เนินคดีโดยติดคุกทั้งหมด 9 วัน ทีส่ น.ลาดกระบัง 2 วัน และทีเ่ รือนจำ�มีนบุรี อีก 7 วัน ขอยืนยันว่าตนไม่รู้จักกับคนร้ายตัว จริงคงป็นเพราะความโชคร้ายมากกว่า พล.ต.ท.คำ�รณวิทย์กล่าวปิดท้ายว่าตนไม่ โทษผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพราะเชือ่ ว่าได้ท�ำ งานอย่าง เต็มที่แล้ว แต่ผู้ต้องหาที่เป็นคนแรกนั้น มีหน้า ตาคล้ายผู้ต้องหาตัวจริง ทะเบียนรถแท็กซี่ก็ หมายเลขตรงกัน และมีผู้เสียหายมายืนยันอีก จึงได้มอบเงินจำ�นวน 20,000 บาทเพื่อเป็นค่า ทำ�ขวัญและกำ�ลังใจต่อไป ด้าน พล.ต.ต.พิสิฏฐ์เปิดเผยว่าหลังจากที่ พนักงานฝ่ายครัวของการบินไทยเข้าแจ้งความ ต่อเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจสน.ลาดกระบัง ว่าถูกโชเฟอร์ แท็กซีช่ งิ ทรัพย์ โดยจำ�หมายเลขทะเบียนได้ คือ มจ 621ตำ�รวจได้รวบรวมหลักฐานดำ�เนินคดี ตามที่น.ส.ชลลดาให้ข้อมูล กระทั่งนายชรินทร์ ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อตำ�รวจ และมีผเู้ สียหาย ที่ทราบข่าวเดินทางเข้ามาชี้ตัวอีก 4 คน โดยชี้ ตรงกันหมดตำ�รวจจึงต้องดำ�เนินคดีตามกฎหมาย พล.ต.ต.พิสฏิ ฐ์กล่าวว่าหลังจากนัน้ ไม่กวี่ นั ได้เกิดคดีในลักษณะเดียวกันอีกซึ่งผู้เสียหายได้ มาแจ้งความที่ สน.ลาดกระบังว่าถูกคนขับแท็กซี่ หมายเลขทะเบียน มจ-621 ทำ�ร้ายและข่มขืน แต่เนื่องจากนายชรินทร์ถูกจับกุมไปแล้ว ตำ�รวจชุดสืบสวนจึงรื้อคดีขึ้นมาใหม่พร้อมทั้ง เร่งสืบสวนหาเบาะแสคนร้าย เพราะสงสัยว่า

จะเป็นการจับผิดตัว กระทั่งสามารถรวบรวม พยานหลักฐานและขออำ�นาจศาลออกหมายจับ นายทินภัทร สิริโสภาโชติกุล ตามหมายจับศาล จังหวัดมีนบุรี ที่ 615/2555 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2555 ในข้อหาข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธ,ข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา และพกพาอาวุธ มีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย ไม่มีเหตุอันควร ก่อนติดตามจับกุมตัวและยึด ของกลางเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าสีเชียว-เหลือง หมายเลขทะเบียน มจ 9216 มีดปลายแหลมสติ กเกอร์ทะเบียนรถสีเหลืองที่ใช้ติดของประตูรถ ด้านในของแท็กซีร่ ะบุทะเบียน มจ 621 จำ�นวน 2 แผ่น และเอกสารของผู้เสียหาย 16 ราย ซึ่งนายทินกรรับสารภาพว่าก่อเหตุปล้น ผู้โดยสารจริงและบางรายได้ลงมือข่มขืนด้วย อีกทั้งได้ตัดสติกเกอร์ทะเบียนรถแท็กซี่ปลอม นำ�มาติดทับทะเบียนรถที่ใช้ก่อเหตุไว้ภายในรถ โดยสารเพื่อตบตาผู้เสียหายกรณีที่ไปแจ้งความ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ติดตาม ผู้เสียหายทั้งหมดที่ถูกนายทินภัทรก่อเหตุเพื่อ ให้ เ ข้ า มาแจ้ ง ความดำ � เนิ น คดี ล่ า สุ ด ติ ด ต่ อได้ แล้ว 12 ราย ติดต่อไม่ได้ 2 รายและไม่ได้แจ้ง ความ 2 ราย “อยากให้ เ ห็ นใจการทำ � งานของตำ � รวจ ด้วยเพราะตำ�รวจก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่มีผู้เสีย หายมาแจ้งความพร้อมกับชี้ตัวตรงกันถึง 4 คน ตำ�รวจก็ต้องดำ�เนินคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ว่า จับผิดตัวก็รบี ดำ�เนินการนำ�ตัวกับทางศาลเพือ่ ขอ ปล่อยตัวผู้ต้องหาทันที หลังจากที่ถูกคุมขังอยู่ 9 วัน ทางตำ�รวจไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้ง แต่อย่างใดซึ่งนายชรินทร์ก็ไม่ได้ติดใจเอาความ และไม่คิดจะฟ้องร้องแต่อย่างใด ส่วนเรือ่ งทีม่ กี ารนำ�เสนอข่าวว่านายตำ�รวจ ชั้นผู้ใหญ่สั่งให้ปิดข่าวพร้อมทั้งไม่ยอมแถลง ข่าวหลังจากที่รู้ว่าจับผิดตัวเรื่องนี้ไม่เป็นความ จริง เพราะทางตำ�รวจไม่ได้จัดแถลงข่าวตั้งแต่ ต้นเนือ่ งจากผูต้ อ้ งหามามอบตัวและมีสอื่ มวลชน มาทำ�ข่าว” พล.ต.ต.พิสิฏฐ์กล่าว จากการตรวจสอบพบว่า นายทินภัทรผู้ ต้องหาตัวจริง ก่อเหตุปล้นทรัพย์ผู้โดยสารใน หลายท้องที่ โดยสน.ลาดกระบังก่อเหตุ 2 ราย สน.บึงกุ่ม ก่อเหตุ 2 ราย สน.บางชัน ก่อนเหตุ 3 ราย สน.พญาไท 1 ราย สน.วังทองหลาง 3 ราย และสน.อุดมสุข 3 รายซึ่งมีผู้เสียหายบาง รายถูกข่มขืนอีกด้วย

มีบัตรเครดิตจนได้รับความเสียหายก็ได้เข้าแจ้ง ความที่สน.ห้วยขวางให้ดำ�เนินคดีต่อเลขานุการ สาวคนนี้แล้วอีกทางหนึ่ง วันที่ 20 ก.ค. ที่กองปราบปรามเมื่อเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีธนาคารและ สถาบันการเงิน 9 แห่งเข้าแจ้งความดำ�เนินดคี กับเลขานุการสาวที่นำ�เอกสารของผู้บริหารสาว ฝ่ายการตลาดบริษัทบริษัท อารียา พรอพเพอร์ ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ไปเปิดบัตรเครดิตและนำ�ไป รูดซื้อสินค้าบริการสร้างความเสียหายกว่า 5.3 ล้านบาท ว่าจากการสอบปากคำ�ตัวแทนธนาคาร ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายแล้วเชือ่ ว่าผูถ้ กู กล่าวหาคน นี้กระทำ�การเพียงลำ�พังโดยลักลอบนำ�เอกสาร ของผู้บริหารที่ตัวเองทำ�งานให้ไปใช้โดยมิชอบ โดยเชือ่ ว่า ผูบ้ ริหารทีถ่ กู แอบอ้างชือ่ และเอกสาร ไปใช้นั้นไม่ทราบเรื่องเพราะเบื้องต้น ไม่พบว่า มีการใช้หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้บริหารให้มา

ดำ�เนินการขอใช้บัตรเครดิตแต่อย่างใด พ.ต.อ.ประสพโชค กล่าวว่าส่วนบัตรเคร ดิตทีน่ �ำ ชือ่ ผูบ้ ริหารไปเปิดใช้นนั้ ก็พบว่ามีการนำ� ไปรูดซือ้ สินค้าบริการและนำ�เงินส่วนหนึง่ มาใช้ หนี้บัตรเครดิตใบอื่นลักษณะหมุนเงินซึ่งการก ระทำ�ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงโดย แสดงตนเป็นบุคคลอื่น และความผิดเกี่ยวกับ การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบปลอมและ ใช้เอกสารสิทธิผู้อื่น ส่วนการสอบสวนรวบรวมหลักฐานคาด ว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานก็น่าจะพิจารณาเรื่องการ ขออนุ มั ติ ห มายจั บ ผู้ ต้ อ งสงสั ยได้ เ พราะหลั ก ฐานทีท่ างธนาคารต่างๆนำ�มาให้นนั้ เอกสารค่อน ข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้พนักงาน สอบสวนประสานขอภาพผูถ้ กู กล่าวหาจากกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดจากธนาคารที่ได้รับความเสีย หายแต่ละแห่งมาประกอบด้วย


ในหลวงพระราชทานอภัยโทษ “โจ กอร์ดอน”นักโทษหมิ่นเบื้องสูง วันที่ 11 ก.ค. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวถึงกรณีทมี่ รี ายงาน ข่าวจาก นายวอลเทอร์ เบรา โนห์เลอร์ โฆษก สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย ระบุ ว่า นายเลอพงษ์ วิไชยคำ�มาตย์ หรือที่รู้จักกัน ในนาม โจ กอร์ดอน ผู้ต้องขังในคดีความผิด มาตรา 112 ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และ ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ�พิเศษกรุงเทพฯไป แล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ก.ค.ซึ่งตนเป็นผู้ลง นามการปล่อยตัวเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วานนี้ เบื้องต้นทราบว่า นายโจ ได้เดินทาง

กลับบ้านเกิดทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา และจะกลับ สหรัฐอเมริกาต่อไป โฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประ เทศไทยกล่าวด้วยว่ามีความซาบซึ้งที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอภัยโทษให้กบั นายโจ กอร์ดอน ได้ รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ� สำ�หรับ นายโจ กอร์ดอนเป็นผู้ต้องขัง สัญชาติไทย-อเมริกัน วัย 55 ปี ต้องโทษจำ�คุก ในข้อหา หมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความ อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และกระทำ�ให้

เกิ ด ความปั่ น ป่ ว น หรื อ กระด้ า ง กระเดือ่ งในหมูป่ ระชาชน และกระ ทำ�ผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากกรณีที่แปลหนังสือเกี่ยว กั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยอั น เป็ น หนังสือต้องห้าม จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย และโพสต์เนื้อหาดัง นายเลอพงษ์ วิไชยคำ�มาตย์ หรือ โจ กอร์ดอน กล่าวผ่านสื่อออนไลน์ โดยศาลได้ พิพากษาลงโทษจำ�คุก 5 ปี แต่รับสารภาพจึง พระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัวนายโจหลัง ได้ลดเหลือโทษจำ�คุก 2 ปี 6 เดือนก่อนได้รับ ถูกจำ�คุกกว่า 1 ปี

“ยี่ปั๊วกระดูกเหล็ก”สารภาพ ปะทะเดือดชายแดนเชียงราย พิษไข้โป้ง ปมหักยานรก!!! วิสามัญคาราวานยาบ้า 8 ศพ วั น ที่ 12 ก.ค.สื บ เนื่ อ ง กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนดักยิงนาย อดิ ศ รศรี สุ ข อายุ 29 ปี เอ เยนต์สลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อม เพื่ อ นอี ก 2 คนได้ รั บ บาดเจ็บ ภายในหมู่บ้านตะวันนา แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั รและก่อเหตุยงิ นายทัศนนท์ ธงอาสา อายุ 27 ปี พยานปากสำ�คัญในคดีนี้เสียชีวิต ที่ จ.เพชรบุรี โดยพบว่ากลุ่มที่ ก่อเหตุยิงนายทัศนนท์เป็นมือปืน นายศักรภพน์ คล้ายคลึง อายุ 44 ปีมือปืนถูกจับตาย กลุ่มเดียวกันกับที่ยิงรถเบนซ์ได้รับบาดเจ็บ 3 เจ้าหน้าที่จะต้องทำ�การตรวจสอบทรัพย์สินของ นายอดิศรก่อนเป็นอันดับแรกว่ามีทรัพย์สินเพิ่ม ราย ที่หมู่บ้านตะวันนา ต่อมาเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจภูธรภาค 7 สามารถ ขึ้นมามากน้อยเท่าใด จากนั้นจึงค่อยดำ�เนินการ ติดตามจับกุมตัวนายศราวุธ เสียงใหญ่ อายุ 27ปี สอบสวนอย่างละเอียดอีกครัง้ ว่ามีความเกีย่ วข้อง เป็นคนขี่จักรยานยนต์เพื่อไปดักยิงนายทัศนนท์ กับขบวนการยาเสพติดที่ตำ�รวจกำ�ลังออกหมาย และรถเบนซ์ ภายในหมู่บ้านตะวันนา พร้อม จับอยู่ในขณะนี้อย่างไรบ้าง พ.ต.อ.เจริ ญ กล่ า วอี ก ว่ าในส่ ว นของสำ � ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 ราย คือนาย ศักรภพน์ คล้ายคลึง อายุ 44 ปี มือปืน และ นวนคดีขณะนี้เหลือเพียงแค่การทำ�สำ�นวนให้ นายนพดล หินชีระนันท์ อายุ 38 ปี คนชี้เป้า แล้ ว เสร็ จ ภายใต้ ก รอบระยะเวลาที่ ก ฎหมาย กำ�หนดเท่านั้นเพื่อส่งศาลฟ้องคดีต่อผู้ต้องหาที่ และดูต้นทาง จนกระทั่ ง ล่ า สุ ดได้ อ อกหมายจั บ ผู้ ร่ ว ม จับกุมมาได้ส่วนที่ยังหลบหนีอยู่ก็จะดำ�เนินการ ขบวนการทั้ ง หมดคื อ นายมาโนช บุ ต ร์ น้ำ � ออกหมายจับและติดตามจับกุมต่อไป ล่าสุด พล.ต.ต.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ รอง เพชร์ อายุ 46 ปีนักโทษในเรือนจำ�บางขวาง, นางสมพร ศรีวัฒนกุลพร อายุ 48 ปี และนาย ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน เปิดเผยว่าคดีดงั กล่าว อนันต์ หินชีระนันท์ อายุ 41 ปีโดยเมื่อช่วง ขณะนีไ้ ด้คลีค่ ลายลงแล้ว เหลือเพียงการติดตาม เช้ามืดของวันที่ 11 ก.ค.นายศักรภพน์ ได้ถูก จั บ กุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง หมดที่ ยั ง หลบหนี อ ยู่ ม า เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ บก.น.2 วิสามัญ ที่ย่านสถานี เพื่อดำ�เนินคดี ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นจะทำ�การ ขนส่งหมอชิตหลังจากเตรียมการหลบหนีไป สืบสวนขยายผลหาเครือข่ายต่อไป ซึ่งขณะนี้ทาง บช.น.ได้ทำ�หนังสือขอ กบดานที่ต่างจังหวัด อนุ ม ั ต ิจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพื่อทำ�การ พ.ต.อ.เจริญ ศรีศศลักษณ์ รอง ผบก.น. 2เปิ ด เผยความคื บ หน้ า จากกรณี ที่ น ายอดิ ศ ร ตรวจสอบในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจะตั้ ง คณะ พร้อมเพื่อนอีก 2 คน ถูกดักสังหาร เจ้าหน้าที่ กรรมการสอบสวนอีกชุดเพื่อสืบสวนเกี่ยวกับ ตำ�รวจได้มุ่งไปที่ประเด็นยาเสพติด ซึ่งหลัง คดียาเสพติดต่อไป พล.ต.ต.พิ สิ ฏ ฐ์ กล่ า วว่ า จากการสอบ เกิดเหตุทั้งหมดได้ถูกนำ�ตัวส่งโรงพยาบาลเมโย และเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจได้ เ ร่ ง ติ ด ตามคนร้ า ยจน ปากคำ�นายอดิศร ศรีสุข หรืออบ ที่ถูกคนร้าย ล่าสุดตำ�รวจได้วิสามัญนายศักรภพน์คล้ายคลึง ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในหมู่บ้านตะวันนา ผู้ต้องหาที่เป็นมือยิงแล้วช่วงเช้าวันที่ 11 ก.ค. ได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยักยอกยาเสพติด พ.ต.อ.เจริญเปิดเผยว่า ล่าสุดนายอดิศร ไปขายเองจริงและนำ�เงินไปซื้อรถเบนซ์รวมทั้ง พร้อมพวกทัง้ 3 คนนัน้ ได้ออกจากโรงพยาบาล ไม่ได้เป็นเอเย่นต์กองสลากรายใหญ่แต่อย่างใด และกลั บ บ้ า นแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย โดยเงินทั้งหมดที่ได้มาก็ได้จากการค้ายาเสพติด แต่ในคดีนี้นายอดิศรเป็นผู้เสียหายเรื่อง สอบสวนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในส่วน คดีนี้นายอดิศรยังอยู่ในฐานะผู้เสียหายแม้ว่าจะ การค้ า ยาเสพติ ด จะทำ � การสอบสวนและแจ้ ง มีส่วนพัวพันกับขบวนการยาเสพติดแต่ก็เป็น ข้อหาและดำ�เนินคดีตามกฎหมายพร้อมทำ�การ อีกเรื่องหนึ่ง รวมทั้งนายอดิศรก็ยังอยู่ระหว่าง ยึดทรัพย์สินในภายหลังซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ การอุทธรณ์ในคดียาเสพติดอยู่แล้วด้วย ซึ่งทาง ทำ�งานตามทีละขั้นตอนก่อน

ยึดยาบ้า-ไอซ์ กว่า 100ล้าน

เมื่อเวลา 04.00 น.วันที่ 16 ก.ค.55 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส.,พ.อ.ถนัดพลโกศรัย เสวี ผบ.ฉก.ม.3 กองกำ�ลังผาเมืองร่วมกับตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 327 กก.ตชด.32 -พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ โทปุญญานนท์ ผบก. ภ.เชียงรายประสานกำ�ลังกันหลายฝ่ายรวมนับร้อย นายเข้าไปดักซุ่มบริเวณสันเขาชายแดนไทย-พม่าด้านหมู่บ้านผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรงข้ามดอยสามปี จ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ซึ่งเป็นป่าเขาเลียบถนนด้านฝั่งไทย เนื่องจากสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ขนยาเสพติดจำ�นวนมากจากฝั่ง ประเทศเพือ่ นบ้านผ่านเข้าพักในพืน้ ที่ ต่อมา เจ้าหน้าทีพ่ บชายฉกรรจ์กลุม่ ใหญ่รวมประมาณ 10-12 คน เดินลัดเลาะไปตามแนวป่าสูงชันโดยมีทั้งคนที่แบกกระเป๋าเป้ และถืออาวุธปืนสงครามคุ้มกัน เต็มอัตราเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดักซุ่ม อยู่ให้สัญญาณหยุดตรวจปรากฏ ว่า กลุ่มชายดังกล่าวเห็นว่าฝ่าย ตัวเองมีหลายคนและยังติดอาวุธ เต็มอัตรา จึงอาศัยความสูงชัน ของป่าเขาหลบหนีและใช้อาวุธ ปืนยิงถล่มใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อ เปิ ด ทางหนี จึ ง เกิ ด การต่ อ สู้ กั น ขึ้นนานประมาณ 10-15 นาที เสียงปืนจึงสงบลงโดยฝ่ายตรง กั น ข้ า มถู ก กระสุ น ปื น ของเจ้ า หน้าที่เสียชีวิตตามจุดต่างๆของ แนวป่าหลายศพแต่สามารถอาศัย ความชำ�นาญในพืน้ ทีว่ งิ่ หลบหนี ไปได้ประมาณ 3-5 คน เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง วางกำ � ลั งไว้ โดยรอบและรอให้สว่าง หมอก ลดลง จึ ง เข้ า ไปตรวจสอบ พบว่ า ฝ่ า ยตรงกั น ข้ า มเสี ย ชี วิ ต จำ�นวน 8 ศพส่วนของกลางใน ที่เกิดเหตุพบอาวุธอาก้าทั้งแบบ ธรรมดาและพับฐานปืนพกสั้น 9 มม.หลายรายการนอกจากนี้ พบกระเป๋าเป้ตกอยู่บริเวณที่เกิด เหตุจำ�นวน 9 ใบ ต่อมา พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ผบ.ตร.,พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.ภาค 5,นาย วิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5 ได้นำ�กำ�ลังเข้าไปสนับสนุน และตรวจสอบที่ เ กิ ด เหตุ เ บื้ อ ง ต้นพบของกลางที่เป็นยาเสพติด ประเภทยาบ้ า อยู่ ใ นกระเป๋ า เป้ เกือบทุกใบ โดยมีทั้งที่บรรจุใน THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 14


ห่อพลาสติกสีเหลืองตามปกติและที่ซุกซ่อนอยู่ ในถุงผลิตภัณฑ์ชา นอกจากนี้ ใ นแต่ ล ะใบยั ง มี ถุ ง พลาสติ ก บรรจุยาเสพติดประเภทยาไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาว อยูอ่ กี เป็นจำ�นวนมาก เมือ่ นำ�มาชัง่ น้�ำ หนักพบว่า ยาไอซ์มีน้ำ�หนักรวมกันประมาณ 70 กิโลกรัม ส่วนยาบ้าเฉพาะจุดที่เกิดการปะทะเบื้องต้นนับ ได้รวมกันประมาณ 550,000 เม็ด แต่เจ้าหน้าที่ ก็ยงั ต้องกระจายกำ�ลังกันไปตามแนวป่าเส้นทาง หลบหนีเพื่อตรวจหากระเป๋าเป้ที่อาจจะตกอยู่ เพิ่มเติมอยู่ ขณะเดียวกันก็พบรอยเลือดเป็นทาง ยาวจากจุดปะทะไปยังชายแดนคาดว่าเป็นของ กลุ่มคนร้ายที่เหลือซึ่งหลบหนีไปนั่นเอง ทัง้ นีบ้ ริเวณตรงกันข้ามจุดเกิดเหตุเป็นเขต อิทธิพลของกลุม่ ผลิตยาเสพติดทีด่ อยสาปีและถัด ไปทางเขตติดต่อ อ.แม่สาย กับ อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นกลุ่มมูเซอ โดยแต่ละกลุ่มจะมีกองกำ�ลังติด อาวุธที่ใช้คุ้มกันกองคาราวานยาเสพติดของตน โดยก่อนขนจะบรรจุยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า ในกระเป๋าเป้ใบละประมาณ 150,000 เม็ดแต่ เมื่อใกล้หรือถึงจุดพักยาเสพติดกลุ่มคนขนจะ หักค่าจ้างออกไปกระเป๋าละประมาณ 30,000 เม็ดจึงเหลือที่อยู่ในกระเป๋าเมื่อตรวจค้นทุกครั้ง ประมาณ 120,000 เม็ด พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าวว่าสถานการณ์ ขณะนี้พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดพยายามจะ ขนยาเสพติดเข้ามาพักตามแนวชายแดนตามจุด ทีย่ ากต่อการเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะตามแนว สันเขาที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ เนื่องจากจุดเดิมๆที่เป็นชายแดนใกล้ชิด กับประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ได้มีการวางรั้ว ลวดหนามเอาไว้เป็นบริเวณยาวรวมๆกันนับ ร้อยกิโลเมตรแล้ว แต่ชายแดนโดยเฉพาะไทยพม่ายาวหลายพันกิโลเมตร จึงมีช่องหรือจุดที่ ขบวนการสามารถลักลอบเข้ามาได้อยู่ เจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายจึงได้ร่วมกันประสานการข่าวและทราบ ว่าจุดเกิดเหตุมีการลักลอบนำ�เข้ามาเพื่อพักเอา ไว้โดยจะนำ�ของกลางทัง้ หมดไปฝังเอาไว้ทสี่ วน ผลไม้และสวนผักแห่งหนึ่งก่อนจากนั้นจึงค่อย ลักลอบขนเข้าสู่ชั้นในของประเทศต่อไป พล.ต.อ.เพรียวพันธ์กล่าวอีกว่าในช่วงต้น ของการตรวจสอบคาดการณ์กันว่ากลุ่มคนร้าย เป็นพวกชาวว้าที่มักมีพฤติกรรมดังกล่าวแต่เมื่อ ตรวจสอบรูปพรรณสัณฐานและการข่าวแล้ว ทราบว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธและขนยาเสพติดเผ่า อาข่า ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อขยายผลว่า กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใด และต้นตอของแหล่งยาเสพติดดังกล่าวมาทีไ่ หน รวมทั้งจะนำ�ไปส่งให้กับกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มใดต่อไป ด้านนายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภาค 5กล่าวว่าคาดว่าเส้นทางดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อ การขนยาเสพติดมานานเพราะมีร่องรอยการใช้ มีดบากต้นไม้เป็นแนวยาวจากจุดทีต่ ดิ ถนนเลียบ ชายแดนไปจนถึงที่เกิดเหตุ สำ�หรับขบวนการค้ายาเสพติดรายนีม้ พี ฤติ กรรมลักลอบนำ�ยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อน บ้านซึ่งอยู่ตรงกันข้ามถนนเลียบชายแดนข้าม ฝั่งถนนมายังพื้นที่หมู่บ้านโดยอาศัยความสูงชัน ของป่าเขาช่วยกันขนลำ�เลียงลงไปโดยใช้กอง กำ�ลังติดอาวุธคุ้มกัน แต่จะไม่เข้าไปถึงหมู่บ้าน แต่จะนำ�ยาเสพติดไปฝังรอไว้ที่สวนลิ้นจี่และ ลำ�ไยก่อนถึงหมู่บ้าน ซึง่ จากจุดนีส้ ามารถนำ�ยาเสพติดออกมาส่ง ไปตามจุดต่างๆผ่านบ่อขยะชุมชน ตัวหมู่บ้าน ฯลฯเพื่ อ ไปยั ง ถนนพหลโยธิ น สายแม่ ส ายเชียงรายหรือนำ�ไปยังถนนสายรองอื่นๆเพื่อเข้า สู่ชั้นในประเทศได้ต่อไป ทั้งนี้มูลค่าของยาเสพติดทั้งหมดคาดว่า จะถึงกว่า 100 ล้านบาทเพราะยาไอซ์มีราคา ที่ชายแดนกิโลกรัมละประมาณ 1.2 ล้านบาท

ยายสารภาพฆ่าหลานเอง

ทำ�ไปเพราะโมโห “น้องเบิร์ด” “เบิร์ด” อายุ 13 ด.ช.อรรถสิทธิ์ หรือ ลี เลิศยุทธ์ เป็นน้องใหม่ ร.ร.วชิรธรรมสาธิตเรียน ชั้น ม.1 มีบ้านพักอยู่ชั้น 5 ยงเจริญคอมเพล็กซ์ ซอยสุภาพงษ์ 1 อ่อนนุข 46 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอนเขตประเวศอยู่กับยาย นาง สมจิต จำ�ปาดี อายุ 55 เพียงสองคน เพราะพ่อ ตาย แม่อายุ 38 ไปมีสามีใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เบิร์ดมีเรื่อง ชกต่อยกับนักเรียนชั้นเดียวกัน ครูให้ผู้ปกครอง ไปพบที่โรงเรียน ตอนเช้าวันที่ 13 กรกฎาคมเบิรด์ กลับถึงที่ พัก โทรศัพท์ไปบอกแม่ตอน 1 ทุ่มนัดให้ไป พบกันที่โรงเรียน 1 โมงเช้า แม่ไปที่โรงเรียน พบแต่ยาย ไม่มีเบิร์ดยายบอกว่าเบิร์ดออกจากห้องไปตอน 3 ทุ่ม แล้วหายไปจนบัดนี้ เสร็จธุระจากโรงเรียน ก่อนเที่ยงเล็กน้อย ก็มคี นไปพบศพเบิรด์ อยูท่ บี่ นั ไดหนีไฟ ระหว่าง ชั้น 3 กับชั้น 4 ตำ�รวจสอบสวนยายได้ความว่า เบิรด์ ออก จากห้องไปตอน 3 ทุม่ สวมรองเท้าแตะสีด�ำ คาด แดงแต่บริเวณที่พบศพเบิร์ดไม่มีรองเท้าแตะมิ หนำ�ซ้ำ�ฝ่าเท้ายังไม่มีรอยเปรอะเปื้อน

ภาพจากกล้ องวงจรปิ ด เห็ น ยายหิ้ วถุ ง พลาสติกเดินออกจากอาคารตอนเทีย่ งคืน ตำ�รวจ ถามว่าไปไหนยายถึงกับสะอึก ตอบคำ�ถามแบบ มีพิรุธ ส่งศพไปพิสูจน์ จากบาดแผลถูกของแข็ง ที่ท้ายทอยและศีรษะด้านหลัง ตำ�รวจมั่นใจว่า เป็นการฆาตกรรมและเบิร์ดต้องถูกสังหารใน อาคารแห่งนั้น ตำ�รวจพระโขนงลุยตรวจสอบ ห้องพักทั้ง 9 ชั้น 180 ห้องก็ไม่มีอะไรคืบหน้า 15 กรกฎาคม แม่กับยายรับศพเบิร์ดจาก สถาบันนิติเวชไปบำ�เพ็ญกุศล 1 คืน พอรุ่งขึ้น 16 กรกฎาคมก็ท�ำ พิธเี ผาศพเบิรด์ เป็นคำ�แนะนำ� ของยาย ซึ่งแม่ก็เห็นด้วย ระหว่ า งนั้ น ตำ � รวจได้ ห ลั ก ฐานสำ � คั ญ อยู่ในมือแล้ว มันเป็นเส้นผมติดอยู่กับศพเบิร์ด ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ.แล้ว เป็นเส้นผมของยาย หลังจากเผาเบิรด์ แล้วในวันเดียวกันตำ�รวจ เรียกยายไปสอบที่โรงพักพระโขนงอีกรอบแต่ ยายยังให้การเหมือนเดิม ตำ�รวจต้องพายายไปที่ ห้องพักตอกย้ำ�ภาพที่ผ่านไปไม่กี่วัน และตำ�รวจมีหลักฐานมัดยายดิ้นไม่หลุด เส้นผม.....รองเท้าแตะ.....ภาพในวงจรปิด การ ทำ�งานของตำ�รวจทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชน ในการทำ�คดีขโมยที่ย่าน Lalor ในวันที่ 7 ตุลาคม 2011 ตำ�รวจกำ�ลังติดตามหาชายผู้ต้องสงสัยซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรับผิด ชอบในการวิง่ ราวแหวน 4 วงไปจากห้าง Dia Ora Jewellery Store ตั้งอยู่ที่ที่ถนน May Road ย่าน Lalo ในเวลาประมาณ 18.50 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2011 ชาย ดังกล่าวได้เข้าไปที่ร้าน Dia Ora และขอดูแหวนทองคำ�ขาว จากพนักงานจำ�นวน 4 วง ชายผูต้ อ้ งสงสัยทำ�เป็นตรวจดูแหวน และพูดกับพนักงานขอเข้าห้องน้�ำ เมือ่ พนักงานหันไปชี้ทางไปห้องน้ำ�เขาใช้ช่วงเวลานั้นตะครุบแหวนทั้งสี่วงแล้ว วิ่งหนีออกจากร้าน ชายผู้ต้องสงสัยมีรูปพรรณคล้ายชาวตะวันออกกลางหรือเมดิเตอเรเนีย อายุ ประมาณ 30 ปี สูง 185 ซม.รูปร่างผอม ผิวสีโอลีฟ นัยตาสีเข้ม ใบหน้ามี หนวดเคราขึ้นครึ้มเต็มใบหน้า ขณะก่อเหตุเขาสวมหมวกยีห่ อ้ Reef หลากสีมกี ระบังสีด�ำ สวมเสือ้ สีด�ำ แขน ยาวติดกระดุมถึงคอ สวมกางเกงยีนส์สีดำ� และสวมร้องเท้าวิ่งสีขาว เขาพูด ลากเสียงช้า ๆ และไม่มีสำ�เนียงออสซี่เจือปน ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพชายผู้ต้องสงสัย และแหวนที่ถูก ขโมยไป เผื่อมีใครรูจักหรือเคยพบเห็นสามาถให้เบาะแส ได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 6266)

รวมทั้ง พล.ต.ท.คำ� รณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้ บัญชาการตำ�รวจนครบาลคนใหม่ที่ลงมาจี้ลงมา ไชคดีอย่างใกล้ชิด สุ ด ท้ า ย.....ยายสารภาพเป็ น คนสั ง หาร หลานชายด้วยมือของตัวเอง มือที่อุ้มชูเลี้ยงดู หลานคนนี้มาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ยายอ้างสาเหตุว่าอับอายที่หลานไปมีเรื่อง ที่โรงเรียนบ่อยครั้ง เมื่ออบรมสั่งสอนหลานก็ เกิดเป็นปากเสียงกันประจำ� เคยถูกหลานต่อยที่ หน้าอกจนสลบมาแล้ว และก่อนจะใช้ไม้ฟาดศีรษะหลานที่กำ�ลัง นอนคว่�ำ หน้าดูโทรทัศน์กท็ ะเลาะกันเรือ่ งหลาน ขอเงิน 500 บาท พอไม่ให้ก็ถูกหลานเตะ ยายจะพูดอย่างไรก็ได้ ไม่มีใครรู้ใครเห็น

เพราะอยู่ในห้องเพียงสองคน เมื่อรู้ว่าหลานตาย ยายเอาผ้าห่มมาเช็ด เลือดแล้วเอาผ้าห่มและท่อนไม้ ใส่ถุงพลาสติก รอจนเที่ยงคืนก็ลงไปชั้นล่าง ตามที่ปรากฎใน วงจรปิดเอาถุงไปที้งคลองหลังอาคาร พอตี 3 ผู้คนนอนหลับกันหมด ยายลาก ศพหลานไปทางบันไดหนีไฟแต่ลากลงไปได้ เพียงชั้นเดียวก็หมดแรงเลยทิ้งศพหลานไว้ที่นั่น เปิดประวัติยายพบว่า ตอนอายุ 36 ยาย ต้องคดียงิ สามีของยายถึงแก่ความตายแต่สคู้ ดีจน หลุดพ้นข้อหา คราวนีอ้ ายุ 55 ก่อคดีสะเทือนใจ สะท้อนสังคมไทยวันนี้ ไม่รู้ยายจะชดใช้กรรม จนตายในคุกหรือเปล่า

นางสมจิต จำ�ปาดี อายุ 55 ปี ยาย “น้องเบิร์ด”ผู้ต้องหาฆ่าทุบหัว


วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา โดย..........สมชาย เม่นแย้ม

ในเดือนสิงหาคมปีนี้ มีวันสำ�คัญทางพุทธศาสนาสองวัน คือ วันอาสาฬหูชา (๑๕ ค่ำ�เดือน ๘) ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม และวันเข้าพรรษา (แรม ๑ ค่ำ� เดือน ๘) ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม โดยทัว่ ไปทัง้ สองวันนีเ้ ป็นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนไปตักบาตรทำ�บุญทีว่ ดั บางคนก็เพิม่ การปฏิบัติธรรม (การปฏิบัติจิตภาวนา) ที่วัดด้วย

ไกลจากกิเลสนั่นเอง ได้แก่ ทุกข์ คือ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ซึ่งเราต้องรู้เท่าทันตาม ความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับมัน รวมถึงการไม่ยึดติด สมุทัย คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือต้นเหตุของปัญหา ซึ่งเกิดจากตัณหาหรือความอยากมีอยากได้ควมไม่อยากมี ไม่อยากได้ นิโรธ คือ ความมุ่งมั่นและค้นหาวิธีในการดับทุกข์และ มรรค คือ วิธีการหรือแนว ปฏิบตั แิ ห่งการแก้ปญ ั หาโดยใช้ มรรคมีองค์แปด (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.baanmaha.com/ community/thread1118.html) แนวคิดที่อยู่ในอริยสัจนั้น และโดยเฉพาะมรรคมีองค์แปด เป็นแนวคิดที่เราสามารถนำ�มา ปรับใช้กับการตีความชีวิตของเราได้อย่างดี หากใครนำ�มาปฏิบัติจะเห็นวีธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ วิธีตามแนวพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชาได้รบั การกำ�หนดให้เป็นวันสำ�คัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ขณะทีป่ ระเทศพุทธศาสนาอืน่ ๆ เช่น ศรีลงั กา ไม่ได้ก�ำ หนดวันนีใ้ ห้เป็นวันสำ�คัญอย่างเป็น ทางการพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งดำ�รงตำ�แหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา ได้เสนอคณะสังฆมนตรี ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำ�พุทธบูชาขึ้น อีกวันหนึ่ง คือ วันธรรมจักร หรือ วันอาสาฬหบูชา ด้วยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรจนบังเกิดพระ สงฆ์ครั้งแรกในโลก คณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลัก ปฏิบัติในเวลาต่อมา โดยออกเป็นประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง กำ�หนดวันสำ�คัญทางศาสนา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๑

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีความสำ�คัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

เพราะ เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้สองเดือนเป็นครั้ง แรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้า ณ มฤคทายวัน ตำ�บลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีป ปัจจุบันตั้ง อยู่ในประเทศอินเดีย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการใช้พุทธศักราชถึง ๔๕ ปี เหตุทธี่ รรมเทศนาของพระพุทธองค์มคี วามสำ�คัญ เพราะพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผูท้ รงเป็น ธรรมราชา ทัง้ ยังเป็นผูเ้ ริม่ ต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมทีน่ �ำ มาซึง่ ความสงบสุขร่มเย็น ดังนัน้ ธรรม เทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวง ล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยาย โดยในตอนแรกนั้นเหล่าพระปัญจวัคคีย์ยังไม่เชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นอรหันต์ แต่เมื่อ ได้ฟังการเทศนาจนจบ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่ประกอบไปด้วย พระโกณ ฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม คือ เข้าใจ ความเป็นไปแห่งชีวิตที่มีธรรมชี้นำ�จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” โกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริย สงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาวัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำ�ดับ ใจความสำ�คัญของการปฐมเทศนาก็คือ การสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือการดำ�เนินตาม ทางสายกลางโดยไม่หลงใน รูป รส กลิ่น เสียง และไม่ทรมานตนให้เกิดความลำ�บาก อาทิ การ บำ�เพ็ญตบะหรือการคอยพึง่ แต่อ�ำ นาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นต้น อีกหลักหนึง่ ก็คอื อริยสัจสี่ ทีไ่ ด้ทรงค้น พบด้วยตัวพระองค์เองโดยมีความหมายว่า “ความจริงอันประเสริฐของอริยะ” นั่นก็คอื บุคคลที่หา่ ง

ในวันถัดไปจากวันอาสาฬหบูชาของทุกปี คือ วันเข้าพรรษาซึ่งจะเริ่มจากวันแรม ๑ ค่ำ�เดือน แปดไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๑๑ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ศกนี้ ก่อนหน้าที่จะมี การกำ�หนดเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาล พระภิกษุจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ไปเทศนาแก่ ญาติโยมหรือบุคคลที่สนใจใฝ่ธรรมะ หรือเดินทางไปปฏิบัติจิตภาวนายังสถานที่ที่เงียบสงบ ซึ่ง มักจะอยู่กระจัดกระจายไปนอกเมือง และในช่วงฤดูฝน คือ เดือนแปดถึงเดือน ๑๑ ข้าวกล้าก็เพิ่ง หว่านลงไปในนา มันเพิ่งงอกออกมาใหม่ๆ บางทีก็ดูเหมือนหญ้า พระภิกษุก็เดินผ่านไป นึกว่า มันเป็นดงหญ้า ก็เลยย่ำ�ข้าวกล้าของเขาไป ซึ่งก็ทำ�ให้ชาวบ้านเดือดร้อน เขาก็มาฟ้องพระสัมมาสัม พุทธเจ้าว่าพระไปย่ำ�ข้าวของเขาที่ปลูกเอาไว้ หว่านเอาไว้ นกกาฤดูฝนมันยังอยู่กับรังของมัน พระ ทำ�ไมไม่รู้จักพักบ้าง เพื่อตัดปั ญ หานี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำ�หนดให้พระภิกษุ เมื่อเข้าพรรษา หรือเมื่อ เข้าฤดูฝน ให้อยู่กับที่ คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ�เดือน ๘ จนกระทั่งขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๑๑ ให้อยู่เป็นที่ เป็นทาง ไม่ไปทำ�ภาวนาที่ไหน ไม่ไปเทศน์โปรดใคร ถ้าใครต้องการให้โปรด ก็มาที่วัด ด้วยเหตุนี้ พระองค์ก็เลยทรงกำ�หนดขึ้นมาว่า ให้พระภิกษุอยู่กับที่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ใน วัด แล้วพระใหม่ก็ศึกษาหรือรับการถ่ายทอดธรรมะจากพระเก่า ส่วนพระเก่าก็ทำ�หน้าที่เป็นครูบา อาจารย์ ด้วย คือ สอนพระใหม่ เท่านั้นยังไม่พอ พระเก่าก็วางแผน กำ�หนดแผนการเลยว่าเมื่อออก พรรษาแล้ว ควรจะเดินทางไปโปรดทีไ่ หน นัน่ ก็อย่างหนึง่ อีกทัง้ ปรับปรุงหลักสูตรวิธกี ารเทศน์การ สอน การอบรมให้เหมาะกับท้องถิ่น ให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น ในประเทศไทย เราได้ประยุกต์กจิ กรรมช่วงเข้าพรรษาให้เกิดประโยชน์อย่างทีไ่ ม่มใี ครเหมือน คือ กำ�หนดให้ชว่ งเข้าพรรษาเป็นช่วงของการอุปสมบทชัว่ คราวแก่บคุ คลทัว่ ไปทีต่ อ้ งการศึกษาพุทธ ศาสนาเพราะไหนๆ พระเก่าก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว จึงให้พระเก่าทำ�หน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ ใคร ถนัดวิชาไหนก็มาสอนวิชานั้นให้แก่พระภิกษุใหม่ ใครถนัดพระวินัยก็สอนพระวินัย ใครถนัดสอน นักธรรมหรือธรรมะก็สอนธรรมะ ใครถนัดสอนพุ ท ธประวั ต ิ ก็สอนพุทธประวัติ เป็นต้น พูดง่ายๆ ฤดูเข้าพรรษาจึงกลายเป็นฤดูติวเข้ม กิจวัตรอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไป โปรดญาติโยมก็พักเอาไว้ก่อน จึงเหลือแต่เรื่องของการศึกษาเป็นหลัก ค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็น หลัก เนื่องจากมีเวลาที่จะค้นคว้าในช่วงเข้าพรรษา พระเก่าพระใหม่ ท่านอยู่กันพร้อมหน้า เมื่ออยู่ พร้อมหน้ากันอย่างนี้ ก็เป็นโชคดีของญาติโยม ทีเ่ นือ้ นาบุญอยูก่ นั พร้อมหน้า ญาติโยมตัง้ แต่ครัง้ ปูย่ า่ ตาทวด ท่านไม่ปล่อยให้พระเข้าพรรษาเพียงลำ�พัง ญาติโยมก็พลอยเข้าพรรษาไปด้วยเหมือนกัน แต่ ว่าเข้าพรรษาของญาติโยมนั้น เข้าพรรษาด้วยการอธิษฐานจิตว่าจะทำ�ควาดีอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้า พรรษา เช่น งดเว้นการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น สำ�หรับในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย โดยเฉพาะที่วัดพุทธรังษี อันนันเดล ซิดนีย์ มีการ จัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา ให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรม ด้วยการจัดการสวดมนต์ทำ�วัตรเย็น ช่วงเข้าพรรษาสำ�หรับบุคคลทั่วไปในตอนเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนั้นก็มีการฟังพระ ธรรมเทศนาและการปฏิบัติภาวนาหลังการสวดมนต์เย็น จึงขอเชิญชวนผู้ฝักใฝ่ธรรมไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 16


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 17


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

ต่อจากฉบับที่แล้ว

Samsung S III

-จอขึ้น account options, ด้านล่างสุด บอกว่า automatically download attachments when connected to wi-fi ผู้เขียนติ๊กที่ด้านหน้า ครับ แล้วกด next -หน้าจอ process แล้วหน้าจอขึ้นว่า your account is set up, and email is on its way -ครับ มีอีเมล์ของเราโชว์ขึ้นมาให้เราอ่าน แล้วครับ หน้าจอใหญ่ ชัดเจนดีครับ แล้วตัว icon อีเมล์อยู่ไหนครับเนี่ย เข้าไปที่ Apps (ปุ่ม ด้านล่างขวามือหน้าแรกของมือถือ) ก็ไม่มีครับ -หาไปหามา ก็เจอจนได้ครับ ที่ด้านบน ของ icon phone, contact, messaging, internet และก็ Apps จะมีจุดขาวเล็กๆ 7 จุด นั่นก็คือ 7 หน้าจอทีเ่ ราสามารถไปแตะที่ จุดขาวแต่ละจุด แล้วหลังจากนัน้ ก็จะมีจอภาพโชว์ขนึ้ มา เสมือน ว่ามีทั้งหมด 7 จอภาพครับ แตะไปที่จุดที่ 3 (หน้าที่ 3) เจอแล้วครับ icon Email แตะไปที่ นี่ ก็จะมีอีเมล์โชว์ขึ้นมาให้เราอ่านครับ เซ็ท Icon Apps ต่างๆ ต่อไปก็จะเป็นการเซ็ท icon ต่างๆ ที่เรา จำ�เป็นต้องใช้งานประจำ� เช่น Commonwealth Bank หรือ facebook ถ้าเป็นตระกูลไอ ก็ต้อง ไป apps store เพือ่ ดาวน์โหลดโปรแกรมมา แต่ ถ้าเป็น Samsung ซึ่งใช้ OS Android ก็ต้องไป ที่ Android Market ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาใช้ ชื่อว่า play store แล้ว (icon นี้อยู่ที่หน้าแรก) -แตะที่ icon play store ครับ -หน้าจอขึ้น Add a Google Account ด้านล่างถามว่ามีหรือเปล่า หรือว่าเข้ามาใหม่ ผู้ เขียนแตะ new -หน้าจอให้ใส่ชื่อ นามสกุล, กด next -create email address ให้ใส่ชื่อเมล์ ของ เรา xxxx@gmail.com -create password ใส่พาสเวิร์ด, ครับ กด next -recovery information อีเมล์อะไร ถ้า เราลืมพาสเวิร์ดแล้ว เค้าจะส่งไปให้ที่เมล์นี้ ที่ เราบันทึกลงไป -เสร็จแล้ว หน้าจอขึ้น join Google + หรือไม่ คลิก join หรือ not now แล้วแต่ครับ -Finish creating account -คราวนี้เข้าไป play store อีกรอบครับ หน้าจอสอบถามเหมือนเดิม add a google account คราวนี้กด existing ครับ -ใส่ชื่อเมล์ แล้วก็พาสเวิร์ดครับ ,คลิก sign in -ข้อสำ�คัญในการ sing in ที่ play store จะต้องใส่ หมายเลขบัตรเครดิต และรายละเอียด บัตร เพื่อที่ว่าอนาคตมีการซื้ออะไรที่สโตร์จะ ได้ตัดบัตรเครดิตเรา ถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ จะ ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรได้ครับ -เมื่อเราไปที่ play store แล้ว คราวนี้ก็ เข้าไป search หา โปรแกรมที่เราต้องการ ใน ที่นี้ คือ Commonwealth Bank และ facebook แล้วก็คลิกดาวน์โหลด และทำ�ตามขั้นตอน ถ้า ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมี icon โชว์ขึ้นมาให้เราที่ หน้าจอ -หลังจากนั้นเวลาใช้งาน ก็แค่คลิก icon นั้นๆ ไม่ต้องไปเข้าเวบไซด์ www.commbank. com.au หรือ www.facebook.com ให้เสียเวลา ครับ เรียกว่าเป็นทางลัดเข้าใช้งาน โปรแกรม ที่เราต้องการใช้บ่อยๆได้เลย วิธีการ Activate Samsung Account

อั น นี้ เ หมื อ นการเซ็ ท Apple ID ใน ผลิตภัณฑ์ iPod หรือ iPhone ครับ ที่จะต้อง เซ็ท ID ของตัวเองก่อนใช้งานเครื่อง -ให้ท่านผู้อ่านเข้าไปเช็คอีเมล์ที่เราอ้างอิง ถึง ตอนที่เราเปิดเครื่องในครั้งแรก จะมีอยู่เมล์ หนึ่ง ให้เรา activate account ของ Samsung account ผู้เขียนได้ไปคลิก link ที่เค้าส่งมาให้ ครับ -หน้ า จอโชว์ account verification Congratulations. You can now use Samsung service with a single Samsung account. -หน้าจอมีรูปภาพ Sumsung.com, Sam sung apps, Samsung drive ล้อมรอบคำ�ว่า Samsung account นั่นก็คงหมายความว่า เรา ทำ�งานได้ 3 อย่างมั้งเพราะเรามี Samsung account แล้ว -คลิก confirm ครับ -หน้าจอขึ้น Samsung account แล้วก็ มีรายละเอียดของ Samsung service มาให้เรา เลือกครับ (Samsung apps,chaton ,find my mobile,allshare play ,family story,caster) วิธีการเข้าไปที่ Samsung account โดยตรง -ไปที่ https://account.samsung.com -หน้าจอโชว์ รายละเอียดการให้บริการ ด้านบนขวาให้เรา login -ใส่ user name and password ครับ -หน้าจอ รายละเอียดการให้บริการเหมือน ข้างต้น ตามที่กล่าวไว้แล้ว ผู้เขียนลองคลิก บริการ find my mobile ครับ ทำ�ตามคำ�สั่งที่ หน้าจอบอกมานะครับ แล้วจะมีแผนทีโ่ ชว์ออก มาว่า เครื่องมือถือ ของเราอยู่ที่ไหนครับ น่า ทึ่งมั๊ยครับ คิดอีกทีหนึ่ง คำ�เฉลยของคำ�ถามนี้ ว่าทำ�ได้อย่างไร ก็คือ ตอนเราเซ็ทเครื่อง จะมี คำ�ถามว่า เราจะใช้ locate location หรือไม่ อัน นีแ้ หละครับ ที่ google map ก็คงจะจับสัญญาณ ได้ว่าเครื่องเราอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ แล้วก็เอา โปรแกรมแผนที่นี้ไปปะไว้ที่ การบริการ find my phone ของ Samsung นั่นเองหละครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน -ผู้เขียนทดลองเข้าไปใช้บริการอีกหัวข้อ หนึ่งครับ ลองไปที่ family story ไปเลยครับ ภาษาเกาหลีเลยครับ ไม่รเู้ รือ่ งครับ หน้าจอให้ ใส่ user and password อีกแล้วครับ หน้าจอ ขึ้น welcome แล้วก็บอกว่ามี 2 step -step 1 input profile information -step 2 accept the invitation ก็ ทำ � ตามที่ ห น้ า จอเค้ า แจ้ ง มาครั บ ถ้ า ต้องการใช้งานโปรแกรมนี้ เข้าใจว่า เป็นการ แชร์ รูปภาพ เหตุการณ์ และก็บันทึกต่างๆของ ครอบครัวครับ Register Warranty อันนีพ้ ลาดไม่ได้ครับ ต้องลงทะเบียนเพือ่ การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี ครับ ในเอกสารที่ให้มาในกล่องมือถือ บอกว่า ให้เรากรอกรายละเอียดส่งไป หรือไป register ที่ Samsung.com.au/warranty ผูเ้ ขียนเข้าไปแล้ว ปรากฏว่า error page ครับ ไม่มี url นี้ ไม่น่า เชื่อนะครับ บริษัท ระดับโลกจะมีอาการแบบนี้ (แล้วเขียนบอกมาทำ�ไมวะ) ก็เลยต้องใช้วิธีโทร คุย 1300 362 603 แล้วก็ register ทางโทรศัพท์ สิ่งที่เค้าสอบถามคือ ชื่อเรา, เบอร์โทร, s/n ที่ ด้านหลังแบตเตอร์ร,ี่ เบอร์อมิ มี่ ทีอ่ ยูก่ บั กล่องที่ ใส่มือถือ แล้วก็วันที่ซื้อมา (ดูที่เอกสารที่ส่งมา

ด้วย) เรียบร้อยครับ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัว เครื่องก็จะได้อยู่ในประกัน 2ปี การเข้าไปเซ็ท My Vodafone ทั้งนี้เพื่อเช็คการใช้งานเน็ตและโทรศัพท์ ของเราได้ตลอดเวลาการใช้งาน ให้ท่านผู้อ่าน เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าไปที่เว็บไซต์ Vodafone.com.au เข้ าไปทำ � การ register for my Vodafone ให้เรียบร้อยก่อน http:// vodafone.com.au/personal/index.htm เสร็จแล้ว ถึงค่อยไปที่ Apps บนมือถือ หา icon ที่ชื่อ ว่า My Vodafone ให้เจออยู่ในส่วนของหัวข้อ Apps -แตะที่ icon แล้ว หน้าจอ จะมีคำ�อธิบาย ว่า check your usage and manage your account แตะครับ -หน้าจอให้ใส่ mobile number และ password (passwordได้ ม าจากการที่ เ ราไป register แล้วก่อนหน้านี้แล้วที่เครื่องคอมพิว เตอร์) กด login -หน้าจอขึ้น terms and conditions ,กด Accept -รอสักพัก หน้าจอโชว์ Usage อันนี้ สะดวกครับ ทำ�ให้เราตรวจเช็คได้ตลอดเวลา ว่าเราใช้งาน เกินแพลนเราหรือไม่ อย่างไรครับ -แตะไปที่ปุ่ม ที่มีรูปสี่เหลี่ยม หลายๆ กล่องเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนขวามือของจอภาพ หน้าจอก็จะโชว์เมนูหลักของ My Vodafone จะ มี icon ต่างๆโชว์มา เรียงลำ�ดับตามนี้ คือ usage, bills and payments, account detail, help, contact us, store locator, network updates, Vodafone apps, Vodafone center, Vodafone channel (youtube ของ Vodafone ตั้งชื่อซะเก๋ เลยครับ Vodafone channel น่าก๊อปปี้ไอเดียนี้ ไปใช้งานนะครับ เหมือนกับมีชอ่ งโทรทัศน์ของ ตัวเอง แต่ยืมมือ youtube ผู้เขียนลองแตะ ไปที่ icon นี้ ก็เป็น youtube ของ Vodafone ครับ ที่เค้าโหลดขึ้นไปเพื่อสื่อสารกับลูกค้า) -ผู้เขียนทดลองแตะที่ icon Vodafone apps นึกว่า Vodafone ลงทุนทำ� Apps ที่ไหน ได้ ที่แท้ก็แค่เชื่อมหน้าจอไปที่ Play Store (Android market) ของ Google ก็แค่นนั้ เองครับ อ่านหนังสือพิมพ์ไทย-ออส -แตะที่ icon Internet ด้านล่างสุดของ จอภาพ -เข้าเว็บไซต์ไปทดลองอ่านหนังสือพิมพ์ที่ Thaioz.com.au ครับ -ไปเลือกหัวข้อ newspaper ที่ด้านบน , แล้วก็ไปคลิกเลือกหน้า ที่ต้องการจะอ่าน -ใช้เวลาดาวน์โหลด แล้วผูเ้ ขียนก็ตอ้ งไป แตะที่ด้านบนมือถือ แล้วเลื่อนลงมา จะเห็นว่า file download complete -จากนั้น ก็ไปแตะที่ file นั้น เพื่ออ่าน หนังสือพิมพ์อนั นีส้ ู้ iPhone ไม่ได้อย่างแน่นอน ครับ เพราะถ้าเป็น ตระกูลไอ ใส่ชื่อเว็บไซต์ Thaioz.com.au แล้วทำ�ขั้นตอนแบบเดียวกันกับ ข้างต้น จะมีหน้าหนังสือพิมพ์โชว์มาให้เราอ่าน เลย ไม่ต้องไปคลิก file ที่ download complete ตระกูลไอ สะดวกกว่าแน่นอนครับ Wireless and Network คำ�สั่งนี้อยู่ภายใต้ปุ่ม icon Setting ครับ ผู้เขียนพยายามหาหัวข้อย่อยว่า Mobile AP (หมายความว่า การที่เราจะเซ็ทเครื่องมือถือ ให้ เป็นตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้อุปกรณ์ รอบๆตัวมันใช้งานอินเทอร์เน็ตได้) ปรากฏว่า ไม่เจอครับ หรือว่า S3 รุน่ นี้ เซ็ทให้ตวั เองเป็น ตัวส่งสัญญาณให้เครื่องอื่นเล่นเน็ตไม่ได้ อันนี้ ต้องสอบถามที่ศูนย์บริการอีกครั้งครับ …ครับ ได้ความว่าทำ�ได้ครับ…ทางศูนย์ให้ไปหาคู่มือ อ่านเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ samsung.com.au ครับ แล้วให้ไปsearchหาเอาเองว่า เซ็ทอย่างไร ให้เป็น Hotspot ….555…

ส่ง SMS ภาษาไทย ทดลองเข้าไปส่ง sms ที่ icon Massaging ทีห่ น้าจอด้านล่าง หน้าแรกของมือถือ แตะเพือ่ จะส่งข้อความ จะมีคีย์บอร์ดโชว์ขึ้นมา ไม่มี ภาษาไทยครับ พยายามเข้าไปที่ icon Setting และหาทางเซ็ท ภาษาไทยที่คีย์บ อร์ด ไม่เจอ ครับ ถ้าเป็นของตระกูลไอ ที่แป้นคีย์บอร์ดจะ มีรูปโลก เมื่อเราคลิกก็จะเปลี่ยนแป้นเป็นภาษา ไทยครับ อันนีก้ ต็ อ้ งโทรสอบถามศูนย์บริการ….. เรียบร้อยครับ…. คำ�ตอบคือไม่ได้ครับ ต้องไปหา โปรแกรมของพันธมิตรของเค้าในการเล่นภาษา ไทยเอาเอง ที่ play store แล้วดาวน์โหลดลง มาใช้งานเอง จากบทความที่เขียนมาข้างต้น ผู้เขียน พยายามจะอธิบายถึงสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องเซ็ท ในการ ใช้งานประจำ�วัน ในมุมมองของผู้เขียนเอง มี การทดลองใช้งานจริง และพบข้อปัญหา หรือ ความไม่ ส ะดวกในการใช้ ง านบางโปรแกรม บางฟังก์ชั่น แต่ฉันใดก็ฉันนั้น ในดีมีเสีย ใน เสียก็ต้องมีดี ก่อนจะจบบทความ ผู้เขียนก็ขอ สรุปข้อดีที่พบในการใช้งานละกันคร๊าบบบ ข้อดีการใช้งาน -เวลามีอีเมล์ หรือ มีข้อความเข้ามา จะมี เสียงเตือน ให้เรา คล้ายกับเสียงคนผิวปาก อัน นี้ดีครับ เป็นธรรมชาติดีครับ -เออ อันนี้เยี่ยมครับ ต้องชม เวลาเข้าไป อ่าน Message แล้ว และเราต้องการคุยกับคนที่ เค้าส่ง Message มาให้เรา ก็แค่ยกโทรศัพท์ไป ใกล้กบั หูของเรา แล้วเจ้า S3 นีก่ จ็ ะทำ�หน้าที่ ต่อ โทรศัพท์ให้เราเองเลย เหมือนรูว้ า่ เราต้องการคุย กับคน คนนั้นครับ อันนี้ฉลาดมากครับ -จะมี คำ � อธิ บ ายโชว์ ม าให้ เ ราอ่ า นตลอด เวลาเราใช้งาน ว่าเครื่องนี้ทำ�อะไรได้บ้างเพื่อ ให้เราเข้าใจและใช้งานเครือ่ งได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ อันนี้ก็เยี่ยม เพราะมีมือถือหลายเครื่อง ที่ ทำ�งานได้หลายอย่าง แต่เราไม่ได้ใช้งานฟังก์ชนั่ นั้น เพราะเดี๋ยวนี้ ท่านผู้อ่านก็รู้ว่า ไม่มีคู่มือให้ มากับมือถือ หรือถึงแม้วา่ จะมีคมู่ อื น้อยคนนักที่ จะไปนัง่ อ่านแล้วลองใช้งานทุกฟังก์ชนั่ ทีม่ มี าให้ -ผู้เขียนทดลองใช้เจ้า S3 ส่ง sms หา เพื่อน ตอนแรกก็ไม่เห็นรูปภาพนะ แล้วมา ลองเปิด sms ดู อีกครั้ง ไม่รู้เจ้าเครื่อง S3 ไป เอารูปเพื่อนของผู้เขียนมาจากไหนกลายเป็นว่า โชว์รูปภาพ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วย ออ…รู้ แล้วครับ เพื่อนของผู้เขียนใช้ gmail แล้วถ้า เพื่อนของผู้เขียนคนนี้ เกิดเคยใส่ข้อมูลเบอร์มือ ถือ และupload รูปภาพตัวเองขึ้นไปที่เน็ตดัง นั้นเจ้า OS Android ของ google (หรือ gmail นั่นแหละ) จึงได้ไปเอาภาพนั้นมาโชว์ให้เรา อัตโนมัติ โอ …นี่มันเชื่อมต่อกันไปหมดเลยนะ ครับท่านครับ น่ากลัว หรือ น่าใช้ครับ กับเจ้า คำ�ว่า “ เทคโนโลยี”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 18


ไฟเย็น สื่อนอกตาสว่างให้เครดิต “ยิ่งลักษณ์” แค่นายกหุ่นเชิดจุด เด่นชิง่ -หนีขณะที่ “ปูนมิ่ ”ไม่เถียง ถูกมอง “ไร้เดียงสา โง่ พูดผิดๆ ถูกๆ” ปัดเป็นนกแก้วท่องสคริปต์ จากดูไบ ยันบริหารประเทศฝีมือ ส่ ว นตั ว ล้ ว นๆ “แม้ ว ”แค่ ฝ่ า ย สนับสนุน ไม่อายปากโวนโยบาย สุดปลืม้ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�-ปริญญา ตรี 15,000 บาท สุดซือ่ ตอบ”ไป ช็อปปิ้ง” หลังเจอถามจะทำ�อะไร หลังพบผู้นำ�ฝรั่งเศส มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ “เลอ มงด์” ของฝรั่งเศสได้เผยแพร่บท สัมภาษณ์ของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตรนายกรัฐมนตรีไทย โดยผู้สื่อ ข่าว “บรูโน ฟิลิป” ชี้ว่าการที่น้องสาวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สามารถดำ�รงตำ�แหน่งครบ 1 ปีได้โดยไม่ถูกกองทัพยึดอำ�นาจนับเป็นความ สำ�เร็จของเธอ ผู้สื่อข่าวของเลอมงด์รายงานว่า การเป็น นายกฯ ในไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะประเทศนี้ มีการรัฐประหารมาแล้ว 18 ครั้ง ราชอาณาจักร แห่งนี้ ยังคงเป็นดินแดนแห่งการรัฐประหาร ถาวรที่ค่อนข้างหัวอนุรักษนิยม ยิ่งการเป็นนายกฯหญิงซึ่งเป็นน้องสาว พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ซึ่ ง บรรดาชนชั้ น นำ � ต่ า งดู ถู ก เหยียดหยาม ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก เธอมัก ถูกประณามว่า “ไร้เดียงสา โง่ ไม่รู้เรื่องการเมือง พูด ผิดๆ ถูกๆ” “ใช่ค่ะ ถ้อยคำ�เหยียดหยามเหล่านี้ทำ�ให้ ดิฉันเจ็บปวด ดิฉันก็เป็นคน แต่ดิฉันยอมรับคำ� วิจารณ์ ถึงทีส่ ดุ แล้ว ถ้อยคำ�เหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการถกเถียงอย่างเป็นประชาธิปไตย”น.ส.ยิง่ ลักษณ์กล่าว “เลอมงด์” บรรยายว่า พรรคเพื่ อไทยของน.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ไ ด้ ชั ย ชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ปีที่แล้ว แต่สื่อมวลชนมองว่า นายกฯตัวจริงคือพี่ชาย ของเธอ น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ เ ป็ น เพี ย งหุ่ น เชิ ด ที่ พ.ต.ท.ทักษิณคอยชักใยจากดูไบ ซึ่งเรื่องนี้ เธอบอกว่า “ฉันเป็นนายกฯ มาได้เกือบปีแล้ว ถ้าดิฉันต้องพึ่งพี่ชายทุกเรื่อง ดิฉันคงไม่ผ่านมาได้ถึงตอนนี้”

“ปูนิ่ม”สะอึก!

สื่อแดนน้ำ�หอม ถามแทงใจดำ � ไร้ เ ดี ย งสา-โง่

เธอยั ง ปฏิ เ สธว่ าไม่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ กั บ พ.ต.ท. ทักษิณอยู่ตลอดเวลาหรือท่องสคริปต์ที่เขียน ขึ้นในดูไบ “ดิฉันอาศัยคุณสมบัติของตัวเองในฐานะ ผู้นำ�ประเทศ ฉันต้องการการสนับสนุนจากพี่ ชายแต่ดฉิ นั ได้สง่ สารทีช่ ดั เจนให้ทกุ คนทราบว่า ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรี” เมื่อถามว่า การเป็นนักการเมืองหญิงใน ไทยเป็นเรื่องยากหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า “ทั้งใช่และไม่ใช่ บางคนบอกว่าผู้หญิง ไม่เข้าใจความซับซ้อนของการเมือง แต่เราใช้ วิจารณญาณด้วยความถ่อมตน” และว่านโยบายที่เธอพึงพอใจคือ การขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ� 40% และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท เวลานี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศของไทยติดอันดับสูงที่สุดในภูมิภาค ประเทศหนึ่ง “ฟิลิป” ยังบรรยายว่า จุดเด่นที่สุดของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์คอื หลีกเลีย่ งกับดัก และไม่เผชิญ หน้ากับฝ่ายที่ต่อต้านเธอ แต่นักการเมืองใน กลุ่มเสื้อแดงบางส่วนในพรรคกลับมองเธอว่า ประนีประนอมมากเกินไป และได้ทอดไมตรี กับพวกที่ต่อต้านพี่ชายของเธอ เมื่อถามว่า หลังพบหารือ กับประธานา ธิบดีฟรังซัวส์ โอลลองด์, นายกรัฐมนตรีฌองมาร์ก เอโรต์ และรัฐมนตรีต่างประเทศโลรองต์ ฟาเบียส แล้วเธอจะทำ�อะไร น.ส.ยิ่งลักษณ์ยิ้ม กว้าง พลางตอบว่า “ไปช็อปปิ้งค่ะ”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 19


“สนธิ” ลั่นยอมไม่ได้กม.ปรองดอง

ทำ�ลายนิติรัฐ แนะทำ�ประชามติ จี้ “ปู” อย่าปัดสวะ วันนี้ (24 ก.ค.) ที่บ้านพระอาทิตย์นาย สนธิ ลิ้มทองกุล, พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง, นาย พิภพ ธงไชย, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แกนนำ�พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกันแถลงข่าว ค้านค้านการเดินหน้าพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรองดอง แห่งชาติ โดยนายสนธิ กล่าวว่า จุดยืนของพัน ธมิตรฯ มี 2 เรื่อง คือ 1.หากรัฐทำ�อะไรทีม่ เี จตนาดูหมิน่ ล้มล้าง สถาบัน และ 2.เรื่องกฏหมายล้มล้างความผิด ทำ�ไมต้องเป็น 2 เรือ่ งนีเ้ พราะการปกป้อง สถาบันเป็นส่วนหนึ่งที่จำ�เป็นต้องดำ�รงไว้ใน สังคมไทย ส่วนเรื่องกฏหมายล้มล้างความผิดก็ ถือเป็นการทำ�ลายนิตริ ฐั ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ อมไม่ได้ ทั้งนี้หากรัฐบาลจะทำ�ประชามติเพื่อแก้ รัฐธรรมนูญ แล้วมีการระบุประชามติถึงกฏ หมายล้างความผิดก็สามารถทำ�ได้ ซึง่ ตนก็พร้อม เคารพเสียงส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่มาใช้มือยกเพื่อ ล้างความผิด ถ้าใครทำ�ผิดแล้วใช้มือยกลบล้างก็ เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ นายสนธิ กล่าวต่อว่า ส่วนการชุมนุม นั้นก็คงเหมือนครั้งที่ผ่านมาซึ่งก็อยู่ที่ท่าทีของ รัฐบาลว่าจะทำ�ให้การชุมนุมยาวออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ตนไม่ยอมรับที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชอบพูดว่าเป็นเรื่องของสภา ถือเป็นการโกหก เพราะเสียงข้างมากในสภาก็ เป็นของพรรคเพื่อไทย นายกฯ อย่าปัดสวะ ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์เห็นด้วยกับการคัดค้านหรือไม่ก็ ต้องบอกลูกพรรค โดยพันธมิตรฯ จะทำ�ทุกอย่างเพือ่ ให้ถอน กฏหมายดังกล่าวออกไป อย่างไรก็ตามตนขอให้ สื่อมวลชนใช้เวลาวิเคราะห์แล้วจะพบวิกฤติอัน มหาศาล ยืนยันว่าพันธมิตรฯ ไม่มีเรื่องส่วนตัว มาเกี่ยวข้อง ที่ทำ�ไปก็เพื่อส่วนรวม เพื่อให้ลูก หลานได้มีที่ยืน พวกท่านอยากให้ลูกหลานโตในสังคมที่ มีเงินเป็นพระเจ้าเอาเงินซื้อ ส.ส.ให้ล้างผิดหรือ

ขณะที่การสู้ในเรื่องเขาพระวิหารก็ไม่ได้ทำ�ไป เพื่อขอที่ดิน แต่ต่อสู้เพราะทหารไม่ทำ�หน้าที่ ยอมให้กัมพูชามายึดพื้นที่ เราสู้เพื่อให้บรรพ บุรษุ ได้ภมู ใิ จ และเรือ่ งนีย้ งั โยงไปถึงการปกป้อง ประโยชน์ดา้ นพลังงานด้วย จะชอบหรือไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ใช้สติ เรายอมรับในนิตริ ฐั ตนโดนคดีหลักทรัพย์ ถูกจำ�คุก 20 ปี ตนไม่พูดสักคำ� แต่คนโกง 100 ล้านศาลกลับพิพากษาให้รอลงอาญา ตนก็ไม่ พูดสักคำ� ทั้งนี้ในวันที่ 27 นี้ พันธมิตรฯจะ แถลงข่าวอีกครัง้ หนึง่ ขณะทีก่ ารชุมนุมจะเกิดขึน้ ทันทีเมือ่ เปิดประชุมสภานัดแรกและยังมีวาระดัง กล่าวคงค้างอยู่ ด้าน พล.ต.จำ�ลอง กล่าวว่า พันธมิตรฯ คัดค้านร่างกฏหมายดังกล่าวอย่างเต็มที่ ถึงแม้วา่ พันธมิตรฯจะได้ประโยชน์จากกฏหมายนีด้ ว้ ยแต่ พวกเราก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งร่างกฏหมายที่ เสนอเข้ามาในสภาก็เหมือนกันหมด คือคนที่ทำ�ผิดก็ไม่ผิด ฆ่าคน โกงชาติ ก็ ไม่ผิด อย่างนี้ยอมไม่ได้ ถ้ายังดันเข้าประชุมใน สภาจะชุมนุมทันที กฏหมายนี้มุ่งทำ�ลายชาติ ราชบัลลังก์ ใช้ สภายกมื อเพื่ อให้ พ้ น ความผิ ดได้ ตนยั งเห็ น ว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ยังยากกว่าผ่านกฏหมาย ฉบับนี้เลย ทั้งนี้ยืนยันว่าพันธมิตรฯ ไม่ได้ตี ตนไปก่อนไข้ ขณะที่นายพิภพ กล่าวว่า การที่คัดค้าน เพราะพ.ร.บ.ดั ง กล่ า วจะสร้ า งความแตกแยก และจำ�นวนกระแสก็จะมีมากกว่าคนที่ออกไป เลือกตั้งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชอบอ้างว่า 15 ล้านเสียง การทีน่ ายกฯ ชอบพูดว่าเป็นเรือ่ งของสภา ก็ถือว่าเป็นการพูดความจริงครึ่งเดียว ในความ เป็นจริงแล้วนายกฯ ก็สามารถกำ�หนดทิศทาง ต่างๆในพรรคได้ ถ้าจะมาลอยตัวเหนือปัญหา ก็ต้องรับผิดชอบด้วยส่วนการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ อ้างว่าสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลก เพราะว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไปแล้วไม่ได้กระทำ�ความผิดใน

ทักษิณ ร่วมเวทีเสวนาเฟิร์ส สเตรทิจิก รีวิว ฟอรัม ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวัน อังคาร(17) ขนาบข้างด้วยอันวาร์ อิบบรอฮิม ผู้นำ�ฝ่ายค้านมาเลเซีย(ซ้าย)และโฮเซ รามอส ฮอร์ ตาอดีตประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออก

ประเทศนั้นๆ แต่ในไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ถูก ศาลพิพากษาความผิดแล้ว จึงไม่กลับมา อย่างไรก็ตามเริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้าน แล้วจากในอาเซียน อย่างที่ประเทศอินโดนีเซีย ก็มีประชาชนไม่พอใจต่อการที่ประธานาธิบดี อินโดนีเซีย ทีป่ ระกาศต่อต้านคอรัปชัน่ แต่กลับ นั่งข้างๆ พ.ต.ท.ทักษิณ อดีตนายกฯ ผู้หนีคดี คอรัปชัน่ ของไทย ซึง่ ตนเชือ่ ว่าประเทศต่างๆใน ละแวกนี้จะเริ่มเคลื่อนไหวกันมากขึ้น ทางด้านนายปานเทพ กล่าวว่า ในวันนี้ ตนและพล.ร.ท.ประทีป ชื่นอารมณ์ แกนนำ� พันธมิตรฯจะเดินทางไปที่รัฐสภา และทำ�เนียบ รัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทน ราษฎรและนายกรัฐมนตรี ในเรื่องดังกล่าว คำ�ต่อคำ�พันธมิตรฯแถลงข่าว สนธิลิ้ม ทองกุล โดยพื้นฐานแล้ว ท่าน สื่ อ มวลชนและท่ า นผู้ ช ม ประชาชนทราบ อยู่แล้วว่า จุดยืนของพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ หากรัฐบาลได้ทำ�การอะไร ก็ตามไม่วา่ จะเป็นเจตนา หรือการกระทำ�ทีแ่ สดง ให้เห็นว่าจะมีการดูหมิ่น หรือล้มล้างสถาบัน ทั น ที ที่ มี เ รื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น พั น ธมิ ต รฯ จะออก เคลื่อนมวลชนทันที เรื่องที่ 2 คือเรื่องการออกกฎหมายล้าง ความผิด ทำ�ไมถึงต้องเป็น 2 เรื่องนี้ 2 เรื่อง นี้เป็นเรื่องหลักในขณะนี้ เรื่องแรกนั้นเป็นเรื่อง ของการดูแลและปกป้องสถาบันกษัตริย์ ซึ่งพัน ธมิตรฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่คง ต้องดำ�รงอยู่ ส่วนที่ 2 ทำ�ไมถึงเป็นเรื่องหลัก เพราะ ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการทำ�ลายหลักนิติรัฐซึ่ง เรายอมไม่ได้ แต่หากรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำ�นาจ ในแผ่นดิน จะทำ�ตามศาลรัฐธรรมนูญ จะขอม ติประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แล้ว ในประชามตินนั้ จะมีสว่ นหนึง่ ของการปรองดอง นั่นเป็นสิทธิที่รัฐบาลทำ�ได้

หากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องการ เช่นนัน้ พันธมิตรฯ เอง อย่างน้อยทีส่ ดุ ตัวผมเอง จะเคารพในเสียงส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่จะใช้มือใน สภาแล้วยกกัน เพราะฉะนั้นแล้วการใช้มือใน สภา แสดงว่า ใครก็ตามทำ�ผิด แต่ถ้ามีอำ�นาจ มีเสียงในสภาสามารถยกมือลบล้างความผิดได้ ตรงนี้เรายอมไม่ได้ การที่พวกเราจะออกครั้งนี้ก็เหมือนออก ครั้งที่แล้วว่าถ้าหากยังมีวาระคงค้างอยู่และไม่ ถอนเราจะชุมนุมทันที ส่วนการชุมนุมจะยืดเยื้อหรือจะปักหลัก พักค้างอย่างไร ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะมีท่าทีเช่น ไรผมคิดว่าพันธมิตรฯ จะไม่ยอมรับคำ�พูดของ ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านคงจะพูดว่า เป็น เรื่องของสภา เพราะคำ�พูดนี้เป็นคำ�พูดที่โกหก พูดความจริงครึ่งเดียว เพราะในสภา ส.ส.เกิน กว่าครึ่ง เป็นเสียงของพรรคเพื่อไทย และพรรค ร่วมรัฐบาล เพราะฉะนั้นแล้วถ้านายกรัฐมนตรี เห็นด้วยว่าควรจะถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง น่า จะแจ้งให้พรรคเพื่อไทยทราบ ถ้าพรรคเพื่อไทยทราบแล้ว พรรคร่วม รัฐบาลต้องไม่ขัดข้องเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว กรุณาอย่าใช้คำ�พูดเดิมๆ ที่ปัดสวะพ้นตัวว่าเป็น เรื่องของสภารัฐบาลไม่เกี่ยวข้อง เพราะคำ�พูดนี้ เป็นคำ�พูดที่โกหก พันธมิตรฯ ยืนยันว่า หากไม่ถอน พัน ธมิ ต รฯพร้ อ มเคลื่ อ นมวลชนทั่ ว ประเทศและ พร้อมที่จะทำ�ทุกอย่างเพื่อให้ พ.ร.บ.ปรองดอง ถูกปลดออกไป สิ่งที่เราทำ�นั้นคือ การสร้าง ความสามัคคีของชาติไม่ให้แตกแยก ตรงกัน ข้ามกับ พ.ร.บ.ปรองดอง ซึง่ เป็นการสร้างความ แตกแยกในสังคม บ้านเมืองมีขอื่ มีแป มีกฎหมาย เพราะฉะนั้นให้กฎหมายว่ากันต่อไปครับ พล.ต.จำ � ลอง ศรี เ มื อ ง ร่ า งกฎหมาย ปรองดองฉบับนี้เราคัดค้านเต็มที่ สื่อมวลชนคง จำ�ได้ว่าวันแรกที่มีการนำ�เข้าสู่สภา เราก็ชุมนุม ใหญ่ที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 31 พฤษภาคม และเมื่อวันที่ 1 มีการเลื่อนออกไป

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 20


โดยไม่มีกำ�หนด เราถึงเลิกการชุมนุม ที่จริงแล้วร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ปรองดองแห่งชาติฉบับนี้ พวกเราพันธมิตรฯ หลายคนได้รับประโยชน์ด้วยนะครับ คือคดี ต่างๆ ที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ ถูกยกหมด เราไม่ต้อง ไปขึ้นศาลอีก แต่เราก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องที่จะ ทำ�แบบนี้เมื่อเราออกมาเพื่อช่วยชาติ ช่วยบ้าน ช่วยเมืองแล้ว เรามัน่ ใจว่าเราไม่ได้ท�ำ ผิด และถ้า ศาลจะพิจารณาว่าเราผิด และลงโทษเรา เราก็รบั ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นเราไม่เห็น ด้วยอย่างยิ่งแม้เราจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็ตาม สือ่ มวลชนลองดูสคิ รับร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติทุกร่างที่เขาเสนอ เข้าไปในสภานัน้ เหมือนกันหมด ผมอ่านมาตรา เพียงมาตราเดียวก็ได้ มาตรา 3 ให้บรรดาการ กระทำ�ใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการ เมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 หากมีการกระทำ�ใดทีเ่ ป็น ความผิดตามกฎหมาย ให้การกระทำ�นั้นไม่เป็น ความผิดต่อไปและให้ผู้กระทำ�การนั้นพ้นจาก การเป็นผู้กระทำ�ความผิดและความรับผิดชอบ โดยสิ้นเชิง เห็นไหมครับ ถ้ากฎหมายนี้ออกมามัน เป็นการบ่อนทำ�ลายชาติและราชบัลลังก์อย่าง ยิ่งคนที่ทำ�ผิดคิดร้าย คนที่ฆ่าทหารตาย ฆ่า ประชาชนตายก็ไม่ผิด คนที่กำ�ลังถูกดำ�เนินคดี และจะต้องเข้าคุกก็ไม่ผดิ คนทีโ่ กงบ้านโกงเมือง เป็นหมื่นๆ ล้านก็ได้เงินคืนและก็ไม่ผิดและคน ที่ใส่ร้ายสถาบันอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยมีมา ก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ก็ไม่ผิด อย่างนี้ เรายอมไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมไม่ได้เราจึงมีการ ประชุมในวันนี้ว่าถ้าเอาเข้าพิจารณาเมื่อไร เรา ชุมนุมใหญ่ทันทีเป็นไงเป็นกันครับ ไม่มีปัญหา ทั้งๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าการชุมนุมที่ผ่านมาทั้งหมด ที่ผมย้ำ�แล้วย้ำ�อีก ถึง 384 วัน 384 คืน มัน ไม่ใช่เรื่องน่ารื่นรมย์มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความ ทรหดอดทนอย่างยิ่ง แต่เราก็ยอมให้ผ่านไปไม่ ได้ เลยจะเรียนให้สื่อมวลชนทราบนะครับแม้ เราจะได้ประโยชน์ด้วย เราก็ไม่เอา จำ�ลอง - ก็เข้าไปในวาระการประชุมของ สภาแล้วแล้ววันที่ 1 สิงหาคมนี้ เขาจะมีการ ประชุม พิภพ ธงไชย

ผมขอเพิ่มเติมเหตุผลที่

พล.ต.จำ�ลองและคุณสนธิ รวมทั้งที่ อ.ปาน เทพ ได้ อ่ า นแถลงการณ์ ที่ เ ราคั ด ค้ า นอย่ า ง แรง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารชุ ม นุ ม ใหญ่ เ พราะว่ า พ.ร.บ.ปรองดอง ถือว่าเป็นพ.ร.บ.ที่จะก่อให้ เกิดความแตกแยก อันนี้สำ�คัญมากเพราะว่า กระแสไม่รับ พ.ร.บ.ปรองดองผมว่ามากกว่า จำ�นวนประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งฝ่ายคุณทักษิณมักจะอ้างว่า เป็นเสียงส่วน ใหญ่คือ 15 ล้าน 15 ล้านเป็นเสียง 1 ใน 3 ของจำ�นวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะฉะนั้น เมื่อพ.ร.บ.ปรองดอง ซึ่งพยายามนำ�เข้าสภาจะ เห็นว่าก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคมฐาน กว้างออกไป เพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรี พยายามลอยตัวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสภาผมคิดว่า นี่จริงอย่างที่คุณสนธิว่าคือการพูดความจริงครึ่ง เดียว ถ้าความเห็นของผมพูดความเท็จทั้งหมด ไม่มีความจริงเลย เพราะว่าความจริงคือ นายกรัฐมนตรีเป็น คนของพรรคเพื่อไทยสามารถกำ�หนดทิศทาง ของสมาชิกพรรคได้ เมื่อกำ�หนดทิศทางของ สมาชิกพรรคได้ สมาชิกพรรคไปกำ�หนดทิศทาง ในสภาผู้แทนราษฎรได้ เพราะฉะนั้นนายกรัฐ มนตรีจะลอยตัวในเรื่องนี้ พันธมิตรประชาชน เพือ่ ประชาธิปไตยถือว่านายกรัฐมนตรีตอ้ งรับผิด ชอบที่พยายามปล่อยให้ พ.ร.บ.ปรองดอง เข้าสู่ สภาและคาอยูใ่ นสภาก่อให้เกิดความแตกแยกใน สังคมอย่างใหญ่หลวง และที่ คุ ณ ทั ก ษิ ณ อ้ า งว่ า ไปได้ ทั่ ว โลก ยกเว้นประเทศไทย อยากจะเรียนว่าในประเทศ อื่นๆ ที่คุณทักษิณไปนั้นคุณทักษิณยังไม่ไป ทำ � ความผิ ด และไม่ มี ค ดี ท างทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น แต่ในประเทศไทยคดีทุจริตคอร์รัปชั่นของคุณ ทักษิณถูกตัดสินแล้ว 2.ตอนนี้เกิดกระแสใน ประเทศอาเซียนประชาชนที่อินโดนีเซีย ได้ ร้องเรียนว่าการที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย เชิญคุณทักษิณทัง้ ๆ ทีป่ ระธานาธิบดีอนิ โดนีเซีย ประกาศว่า จะปราบทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะ ฉะนัน้ การทีส่ นับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทตี่ อ้ ง คดีทุจริตคอร์รัปชั่น ไปนั่งข้าง และแถลงเรื่อง ปรองดอง ตอนนี้ชาวอินโดนีเซียเริ่มเคลื่อนไหวและ ผมเชื่อว่า ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเริ่มเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มากขึ้นที่รัฐบาลของ เขาจะไปรับสถานะของอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ ว่าอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 21

พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง ผมขอเน้ น อี ก ที ต ามประสาของผมคื อ กฎหมายฉบั บ นี้ ถ้ า ผ่ า นสภาออกไป จะเป็ น กฎหมายที่มุ่งทำ�ลายชาติและราชบัลลังก์ ต่อ ไปจะเป็ น ตั ว อย่ า งซึ่ ง สามารถทำ � ตามกั น ได้ เพราะมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ ใครก็ตาม ที่โกง มีเงินเยอะๆสามารถซื้อเสียงเข้าสภา จะ ทำ�ผิดคิดร้ายปานใดก็ไม่มีความผิด จะฆ่าเขา ตาย จะโกงเงินหมื่นๆ ล้าน เผาบ้านเผาเมือง พอเข้าไปในสภาก็ยกมือนิรโทษกรรม ง่ายมาก ครับ จะเห็นนะครับตลอดชีวิตเราไม่มีครั้งไหน ที่เป็นการทำ�ลายกระบวนการยุติธรรมเหมือน ในยุคปัจจุบันนี้ การแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ดูให้ ดี แล้ วยั งยากกว่ า กฎหมายปรองดองกฎหมาย ปรองดองถ้าจะให้เร็วคือ ผ่าน 3 วาระรวด ตอน นั้นเราแก้ไม่ทันแล้ว ทำ�ไมพันธมิตรฯ ถึงต้อง ออกมา ไม่ใช่การตีตนก่อนไข้ เราเห็นชัดๆแล้ว ว่า มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ ได้เราจึงมีการประชุมและแถลงในวันนี้ อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ กฎหมายปรอง ดองแห่งชาติเริม่ คุกคามสถาบันศาล หมายถึงคำ� พิพากษาไม่มีความหมายใดๆ เลย เท่ากับว่าจะ ทำ�อะไรก็ได้ แม้แต่ที่ไปศาลอาญา เมื่อวานนี้ก็ ขยายเวลาออกไปอีก บอกว่า 10 พ.ค. 2554 ก็จะ ขยายเวลาไปถึงเมือ่ ไหร่กไ็ ด้ ผมถือว่ากฎหมายนี้ กำ�ลังเข้าใกล้พระมหากษัตริย์ คือ ศาล กองทัพ และพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติจะไม่เหลือ อะไรแล้วถ้าเรายอมเรื่องนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น สิ่งสำ�คัญมากที่เป็นรูปธรรมที่สุด ไม่เหมือน รัฐธรรมนูญจะแก้มาตราไหนยืดเยื้อยาวนาน แต่กฎหมายปรองดองแห่งชาติ เลื่อนมา เป็นวาระที่ 1 ในฐานะที่ผมเคยเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรมาก่อน วาระที่ 1 พร้อมเอาเข้า สภาเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นการเรียกประชุมแกนนำ�ใน วันนี้ จึงเป็นมติที่สำ�คัญว่า มติให้ถอน ทั้ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ให้ถอนกฎหมายนี้ออกจากสภาเสีย สนธิ - เรี ย นท่ า นสื่ อ มวลชนนิ ด หนึ่ ง จริงๆแล้วถ้าท่านใช้เวลาวิเคราะห์นิดหนึ่งท่าน จะเห็นว่าวิกฤตของชาติบ้านเมืองมันมหาศาล จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเรียนให้ทราบว่า พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยดำ�เนินการ มาทุกเรื่องไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เลยแม้แต่นิดเดียวพล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง อายุจะ 80 แล้ว ผม 65 แล้ว พี่พิภพ ก็จะ 70 แล้ว อ.สมเกียรติ ก็ 60 ที่ เ ราทำ � อยู่ ทุ ก วั น นี้ เ ราทำ � เพื่ อ ส่ ว นรวม เท่านัน้ เราทำ�เพือ่ ให้ลกู หลานเรามีทยี่ นื ในอนาคต อย่างน้อยที่สุดพวกท่านก็มีพี่มีน้อง อีกหน่อย ท่านก็มีครอบครัว ท่านอยากให้ลูกท่านโตขึ้น มาในสังคมที่เงินเป็นพระเจ้าหรือ ที่เอาเงินไป ซื้อ ส.ส.และเอา ส.ส.มายกมือให้คนมีเงินทำ� ผิดให้เป็นถูก นี่คือสิ่งที่เราต่อสู้ เราต่อสู้เรื่องเขาพระวิหาร เราสู้มาตลอด ไม่ใช่เพื่อให้เราได้มีที่ในเขาพระวิหาร แต่เรา สู้เพราะเราคิดว่านี่คือแผ่นดินไทย ทหารไม่สู้ นักการเมืองร่วมมือกับเขมรยกแผ่นดินให้กับ เขมร เรายอมไม่ได้ เราสู้เพื่อให้บรรพบุรุษเรา สบายใจว่าอย่างน้อยก็มีลูกหลานที่ไม่ยอมแพ้ เรื่องนี้

และให้ลกู หลานของเราภูมใิ จในตัวพ่อแม่ ในอนาคตแล้วก็ที่พื้นดินที่เขาพระวิหารมันจะ โยงไปสู่ผลประโยชน์ของชาติอย่างมหาศาลใน ทะเลนั่นคือน้ำ�มัน เพราะฉะนั้ น แล้ ว ผมอยากให้ เ พื่ อ นสื่ อ มวลชนทัง้ หลายรับทราบไว้นดิ หนึง่ ว่าจะไม่ชอบ เรา ไม่เป็นไร แต่วา่ ใช้สติคดิ นิดหนึง่ ว่าสิง่ ทีเ่ ราสู้ มาตลอดเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเอง และเรื่องหลัก นิติรัฐเราเป็นคนที่ยอมหมด ผมโดนศาลอาญาพิพากษาจำ�คุกข้อหาติด พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ เอาบริษัทไปค้ำ�ประกัน 85 ปีจ�ำ คุก 20 ปี ไม่รอลงอาญา ผมไม่พดู สักคำ� อาทิตย์ที่แล้วศาลอาญาลงโทษคน 117 ปีเพราะ ว่าลักทรัพย์ในธนาคาร สัง่ รอลงอาญาทุกกระทง ผมก็ไม่พูดสักคำ� เพราะผมเคารพในหลักนิติรัฐ วันศุกร์นี้พันธมิตรฯ จะมีเรื่องใหญ่มากๆ ที่จะแถลงให้กับท่านสื่อมวลชนรบกวนว่าวัน ศุกร์ที่จะถึงนี้ 11.00 น.มากันอีกครั้งหนึ่งแล้ว จะได้เห็นอะไรบางอย่างทีพ่ อเราอธิบายแล้วท่าน สือ่ มวลชนจะต้องอึง้ และท่านสือ่ มวลชนจะต้อง มีเรื่องคิดไปอีกนาน จำ � ลอง - คื อ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิปไตยเมื่อเห็นว่าอะไรจะทำ�ให้ชาติบ้าน เมืองเสียหายเราจึงต้องออกมาเตือน คราวทีแ่ ล้ว ยกตัวอย่างๆ หนึ่ง ผู้สื่อข่าวคงจำ�ได้ ว่ารัฐบาล ที่แล้วพยายามที่จะให้บันทึกผลการประชุมร่วม ไทย-กัมพูชา ว่าด้วยเขตแดน ทีเ่ ราเรียกกันสัน้ ๆ ว่า เจบีซี ผ่านสภา พวกเรามีจดหมายมีหนังสือ เป็นการส่วนตัวถึง ส.ส. ส.ว.ทุกคน บอกว่าผ่าน ไม่ได้นะ ถ้าผ่านเราเสียดินแดน ถ้าผ่านเราเอาเรื่องนะ ก็โชคดีที่ ส.ส.ส.ว.หลายต่อหลายคนเห็นด้วยกับเรา ทำ�ให้การ ประชุมนั้นไม่ครบองค์ประชุม หลายครั้งหลาย หน จนกระทั่งรัฐบาลที่แล้วยอมแพ้ถอนเรื่องนี้ ออกจากสภา นี่ก็เหมือนกันครับ เราก็ออกมา เตือนอีกถ้ารัฐบาลยังไม่เห็นความสำ�คัญของการ ที่เราออกมาเตือนรัฐบาลก็สามารถทำ�ได้เต็มที่ โดยการหนุนให้มกี ารออกกฎหมายปรองดองต่อ ไป เราก็ไม่ว่าแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะออก มาค้านเต็มที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถาม - เรื่องอะไรคะ วันศุกร์นี้ สนธิ - ต้องมาถึงจะรู้ ถาม - เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ สนธิ - ต้องมาถึงจะรู้ ถาม - ของนายกฯ นีจ่ ะไปยืน่ ทีท่ �ำ เนียบฯ ใช่ไหมคะ ประมาณกี่โมง ปานเทพ - เดี๋ยวพอเสร็จการแถลงข่าว ผมกับ พล.ท.ประทีป ชื่นอารมณ์ จะไปที่สภา ผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นตามเส้นทางพอยื่น เสร็จแล้วก็ถงึ จะไปยืน่ ให้ทางนายกรัฐมนตรีครับ ถาม - ยื่นต่อประธานสภาฯ ใช่ไหม ปานเทพ - ก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าท่านจะมารับไหม สะดวกหรือเปล่าถ้าไม่มารับเราก็ลงทะเบียนส่ง หนังสือตามปกติ จำ�ลอง - การที่เราประชุมวันนี้หยิบยก เรื่องกฎหมายปรองดองมา ไม่ใช่เพิ่งคิดนะครับ เราคิดมานานแล้วว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ ขาสามารถ จะลักไก่จะให้ผ่านไปได้อย่างเงียบๆ ถ้าเราไม่ ออกมาขวาง ถาม -มี ก ารคุ ย กั น เรื่ อ งท่ า ที ก ารแก้ ไ ข กฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างหรือยังว่าถ้าสภาจะมี การพิจารณาจะมีท่าทีอย่างไร


ปานเทพ - คือ ถึงเวลานี้หลังมีคำ�วินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ณ ปัจจุบันนี้ทางฝ่าย การเมืองยังไม่มีใครขยับอะไร เมื่อยังไม่มีใคร ขยับให้ปรากฏเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจน ก็ยังไม่มี ความจำ � เป็ น ที่ พั น ธมิ ต รฯต้ อ งมี ก ารหารื อใน เวลานี้ ไว้มีความชัดเจนแล้ว เราค่อยคุยกันอีก ครั้งหนึ่งครับ ถาม - แล้วอย่างเรือ่ ง พ.ร.บ.ปรองดองถ้า รัฐบาลเขาจะเล่นเกมแบบให้น�ำ พ.ร.บ.ตัวอืน่ ขึน้ มาพิจารณา แล้วตัวนี้ค้างไว้ก่อน จำ�ลอง - ไม่ได้ครับ ต้องถอนอย่างเดียว อย่างอื่นไม่มีครับ จะมายืดเวลาไม่ได้เราเหนื่อย เปล่า เราต้องมานั่งรอเมื่อไรแกจะเข้าสภา เข้า สภาเราออกมาอีกทีก็แย่กันพอดีสิครับ มีอย่าง เดียวต้องถอนถ้าไม่ถอนเกิดเรื่อง ถาม - เปิดประชุมมาวันที่ 1 อยากให้พูด ชัดเลยว่าทีป่ ระชุมตกลงถอนในวันที่ 1 อย่างนัน้ เลยหรือเปล่า จำ�ลอง - ก็ยังไม่เห็น เรายังไม่ทราบเมื่อกี้ นี้พวกเราที่เป็น ส.ส.-ส.ว. ก็พยายามถามไปยัง สภายังไม่รวู้ า่ เขาจะพิจารณาในวันที่ 1 หรือเปล่า แต่รัฐบาลสามารถทำ�ได้ เรามีเวลาให้ตั้ง 7 วัน วันนีเ้ พิง่ วันที่ 24 ไม่ใช่เราทำ�ตามอารมณ์นะครับ มีเวลาอีก 7 วัน คุณไปจัดการทำ�อะไรก็ได้ให้ มีการถอนเพราะว่าพวกทีเ่ สนอมาก็เป็นพวกของ คุณทัง้ นัน้ หรือคนทีค่ ณ ุ คุน้ เคยทัง้ นัน้ ทีเ่ สนอร่าง ขึ้นมา และอย่างที่คุณสนธิว่า รัฐบาลมีเสียงข้าง มากในสภามาอ้างอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น ต้องรับผิด ชอบนะเราไม่ได้พูดคำ�นี้เฉพาะวันนี้ผมพูดบน เวทีหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถาม - ถ้าวันที่ 1เปิดประชุมแล้วยังไม่มี การถอนแต่ก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ พัน ธมิตรฯจะเคลื่อนไหมคะ สนธิ - เคลื่อนครับ จำ�ลอง - เขาถอนก่อนวันที่ 1 ไม่ได้เพราะ เรื่องมันเข้าวาระไปแล้วต้องมีการเห็นชอบใน รัฐสภาว่าจะให้ถอนหรือไม่ถอน ถาม - คือวันที่ 1 ต้องรู้ สมเกียรติ - คือหลักการทำ�กฎหมายต้อง เข้าสภาก่อนแล้วสภาถึงถามมติที่ประชุมว่าจะ ให้ถอนหรือไม่ให้ถอนเพราะฉะนั้นวันใดก็ตาม ที่เข้าสภาเราจะนัดชุมนุมใหญ่ ถาม - นั่นคือวันที่ 1 เราต้องได้คำ�ตอบ เราต้องรู้วันนั้นเลยใช่ไหมคะ ปานเทพ - คืออย่างนี้ครับเนื่องจากกรณี นี้มันเกี่ยวข้องกับการเปิดสมัยประชุมเปิดสมัย ประชุมวันที่ 1 สิงหาคมแต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีการ ประชุมวันที่ 1 สิงหาคมหรือไม่ แต่โดยปกติ แล้วประธานจะแจ้งต่อสมาชิกล่วงหน้า 3 วัน เพื่อกำ�หนดวันประชุม และกำ�หนดวาระการ ประชุม เมื่อถึงเวลานั้นก็จะเกิดความชัดเจนขึ้น ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระดังกล่าว หรือไม่เพราะฉะนั้นในเวลาตอนนี้จึงถือว่าเรา จะมาพิจารณาตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อ

ถึงสถานการณ์นั้น สนธิ - คือคำ�ตอบนี้ง่ายมากครับเมื่อใด ก็ตามเปิดประชุมแล้ววาระยังอยู่จะเลื่อนไปเป็น วาระไหนก็ตาม ผมไม่สนใจเราชุมนุมทันที และ ถ้าไม่ถอนเราจะไม่ถอย ผมยืนยันนะครับ ถ้า ไม่ถอนเราจะไม่ถอย แต่ถ้าถอนออกเมื่อไรเรา ก็สลายการชุมนุมทันที ถาม - วันที่ 1 นี่ชุมนุมแน่นอน? สนธิ - ขึ้นอยู่กับวาระ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะ เรียกประชุมวันที่ 1 แล้วเขาจะมีวาระพิจารณาว่า จะถอนหรือไม่ถอนแต่ถ้าเขาไม่มีวาระพิจารณา ว่าจะถอนหรือไม่ถอนเขายังคงคาไว้วาระที่ 1 อันนั้นเจอกันแน่นอน แล้วถ้าไม่ถอน เจอกัน ยาวเลย ยาวเลยนะครับงานนี้เป็นยังไงเป็นกัน

ที่กังวลนี่เพราะว่าทักษิณมาอยู่ใกล้ๆประ เทศไทยด้วยใช่ไหม ถึงได้กังวล จำ�ลอง - ไม่ใช่ครับ คุณพูดถึงทักษิณก็ ดีแล้วนะทักษิณพูดเมื่อประมาณวันที่ 17 ว่า บ้านเมืองเราจะไปได้ด้วยดีต้องมีการปรองดอง และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา คุณยิ่งลักษณ์ก็พูดอีก ที่อีกประเทศหนึ่งว่าต้องมีการปรองดอง เพราะฉะนั้นชี้ให้เห็นแล้วนะว่าเขาเอาแน่ ถ้าเราไม่ออกไปขัดขวางเขาต้องให้ผา่ นกฎหมาย ปรองดองแน่แล้วมันง่ายกว่าการแก้รฐั ธรรมนูญ เยอะเลยครับเทียบกันไม่ติดเลย

ถาม - แล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ พัน ธมิตรฯมีจุดยืนอย่างไร จำ�ลอง - ก็เมื่อกี้ อ.ปานเทพ บอกไปแล้ว เอาไว้กอ่ น เอากฎหมายปรองดองก่อนนัน่ เอาไว้ ทีหลังนะครับ สนธิ - คืออย่างนีค้ รับเรือ่ งแก้รฐั ธรรมนูญ เนือ่ งจากทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้เคลือ่ น ไหวอะไรทัง้ สิน้ เมือ่ ยังไม่ได้เคลือ่ นไหวอะไรทัง้ สิ้นเราก็ต้องนั่งเฉยๆ นะครับ

ถาม - คือจะต้องออกมาบอกก่อนพูดให้ ชัดเจนก่อนใช่ไหม ก่อนที่จะเปิดประชุม จำ�ลอง - ไม่ต้องฟังเขาก็ได้ถ้าเมื่อไรไม่มี การถอน และผ่านไปถึงวันที่ 1 เราชุมนุมแน่ ที่เราทำ�อย่างนี้ทำ�ไมเราไม่ไปชุมนุมใกล้ๆ วัน ที่ 1มันเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป นี่เราให้เขา 7 วัน 7 คืนนะครับ เขาสามารถที่จะถอนได้จะ มาอ้างว่าถอนไม่ได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น เวลาก็มีแล้วก็ พวกตัวทั้งนั้น เราเห็นใจเขาเหมือนกันนะครับ เราจะเอาแต่ใจไม่ได้ พิภพ - อยากเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าถ้า ดูการแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าสมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช ก็ดเี รามีการแถลงการณ์ทจี่ ะใช้ หลักการและเหตุผลและเตือนว่ารัฐบาลควรทำ� อะไร ไม่ควรทำ�อะไรแต่ถา้ รัฐบาลไม่ฟงั และไม่ ใช้เหตุผลเราก็พร้อมทีจ่ ะชุมนุมเพือ่ ทีจ่ ะให้ความ ถูกต้องและเหตุผลมันอยู่ในสังคมไทย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเห็นว่าเราให้เวลา ตั้ง 7 วันที่แถลง เป็นเหตุเป็นผลและยอมรับ กระบวนการในการพิจารณากฎหมาย ว่ามันมี กระบวนการอย่างไร เพราะฉะนั้นอำ�นาจนั้น เรารูว้ า่ อำ�นาจอยูท่ ใี่ ครเพราะฉะนัน้ อำ�นาจนัน้ จะ ต้องจัดการให้ดำ�เนินการไป เพราะอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วและหลาย ท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อ ให้เกิดความแตกแยก แล้วคาอยู่นานเกินไปใน สังคมไทย ผมอยากจะเรียนให้ อยู่นานเกินไป แล้วและก่อให้เกิดความแตกแยกยาวเกินไป เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะอ้างปรองดอง ต้องใช้อำ�นาจจัดการ อย่าบอกว่าตัวเองไม่มี อำ�นาจเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นพลังของ เหตุผลเราก็จะใช้หลักการและเหตุผลในการที่ จะดำ�เนินการในเรื่องราวต่างๆให้ประเทศชาติ ดีขึ้นครับ จำ�ลอง - ผมคัดค้าน อ.พิภพ นิดหนึง่ คำ�ว่า ทำ�ให้เกิดความแตกแยกมันเบาไป ดูให้ดีสิครับ มันเป็นการบ่อนทำ�ลายชาติและราชบัล ลังก์ ชัดๆ เลยแตกแยกนี่ ถ้าผมทะเลาะกับ อ.พิภพ เรียกว่าแตกแยกนี่มันไม่ใช่นะครับ ถาม -

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* 12 Months (26 copies) A$ 57.00* 24 Months (52 copies) A$ 108.00*

Name : ______________________________________ Address  : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ี ร าฟ

ษ ก ึ ร ป

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ (02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 22


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเรา......ฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำ�เรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

สำ�นักงานออสเตรเลีย 130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 23

ถนนราชดำ�เนินกลาง

สำ�นักงานกรุงเทพ 251/14 ราชดำ�เนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au


น้ำ�ท่วมกรุงปักกิ่ง ตาย 37 ศพ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.สำ�นักงาน บริหารฯกรุงปักกิง่ เผยยอดผูเ้ สียชีวติ เหตุน�้ำ ท่วม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยล่าสุด เพิ่มขึ้นเป็น 37 คนแล้ว ในจำ�นวนนี้ 25 คนจมน้ำ� ขณะที่ 6 คนเสียชีวิตจากบ้านพังถล่มทับ 1 คนเสียชีวิต จากฟ้าผ่า และ 5 คนถูกไฟฟ้าดูด พาน อันจวิน รองหัวหน้าสำ�นักงานควบ คุมอุทกภัยของกรุงปักกิง่ เผยว่า ผูอ้ ยูอ่ าศัยเกือบ 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ และถนน ลอดอุโมงค์จมน้ำ�กว่า 31 เส้น ยกเลิกเที่ยวบิน กว่า 500 เทีย่ วส่งผลกระทบต่อนักท่องเทีย่ วราว 80,000 คนประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ เบื้องต้นอยู่ที่ราว 10,000 ล้านหยวน สำ�หรับข่าวพายุฝนน้ำ�ท่วมนี้ ชาวเน็ตฯ จีนได้แสดงความคิดเห็นและส่งต่อภาพน้ำ�ท่วม ตามจุดต่างๆ กันอย่างมากมาย หลายคนตั้ง คำ�ถามว่ากรุงปักกิง่ ทุม่ เงินมหาศาล ในการสร้าง สาธารณูปโภค ถนนหนทางรวมทัง้ เคยเป็นเมือง เจ้าภาพโอลิมปิกแต่ท�ำ ไมเจอพายุฝนวันเดียว ถึง เสียหายได้ขนาดนี้ สำ � นั ก ข่ า วซิ น หวารายงานว่ า กระทรวง การคลังจีนได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ ว่ารัฐบาล จะจัดงบประมาณราว 120 ล้านหยวนเพื่อช่วย เหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมทั้งที่กรุงปักกิ่งเทียน จิน และเหอเป่ย รายงานข่ า วกล่ า วว่ าไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมาจี น ได้ลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างสาธารณูปโภค ทาง หลวง ทางรถไฟและสนามบิน ซึ่งเป็นบรรดา โครงการสำ�คัญที่รัฐบาลทุ่มเงินกว่า 1 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง วิกฤติการเงินโลก แต่หลายฝ่ายยังคงตั้งคำ�ถาม

ความคุ้ ม ค่ าในการลงทุ น กั บโครงการเหล่ า นี้ เมื่อเทียบกับความปลอดภัยของชีวิตประชาชน หนึ่งในนั้น คือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เกิด อุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ พื้นที่ซึ่งประสบภัยน้ำ�ท่วมหนักสุด ครั้งนี้อยู่ที่เขตฝางซาน ซึ่งมีประมาณฝนสูงมาก และในจำ�นวนผู้ประสบภัยต้องอพยพออกจาก พื้นที่มีจำ�นวนมากกว่า 20,000 คน ปักกิ่ง มหานครแห่งความแห้งต้องกลาย มาเป็นเมืองทีเ่ ตือนภัยพายุฝนระดับสีสม้ (สูงสุด ลำ�ดับ 2) แม้ว่ารัฐพยายามออกมาบอกว่าจะให้ ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 แต่ ก็มเี สียงไม่พอใจในหลายประเด็นปรากฎออกมา ศาสตราจารย์ซื่อ ฉีซิน แห่งมหาวิทยาลัย ซินหวาเผยว่า “มันก็ชดั เจนอยูแ่ ล้วว่าปัญหาใหญ่ สุดก็คือโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของ เมืองถนนในเมืองออกแบบให้โค้งเว้าไปตามรูป สะพานด้านบนเพื่อประหยัดต้นทุนทำ�ให้ระบบ การระบายน้ำ�ริมถนนนั้นย่ำ�แย่ไปด้วยทำ�ให้น้ำ� ตันและไหลย้อนขึ้นมาได้เร็วมากหากเกิดฝน ตกหนัก” “ระบบการระบายน้�ำ เสียในปักกิง่ ก็พฒ ั นา สร้างเร็วเกินไปเพื่อให้ครอบคลุม แต่มันไม่ สามารถจุน้ำ�เสียได้มากพอทำ�ให้เมื่อน้ำ�ฝนอัด เข้าไปอีกก็เกิดการเอ่อล้น” อี้ เผิ ง นั ก วิ จั ย ประจำ � คณะกรรมาธิ ก าร ปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีนเผยว่า“แม้ว่า ครั้งนี้จะเป็นภัยธรรมชาติ แต่ก็ไม่อาจละเลย ประเด็นความรับผิดชอบด้านการจัดการของรัฐ” เจ้าหน้าที่ทางด่วนสนามบินยังคงให้รถ หยุดและเรียกเก็บค่าผ่านทางแม้ว่าด้านล่างน้ำ�

จะท่วมหนักและและรถราก็ติดขนัด สิ่งเหล่า นี้ เ ป็ น บทเรี ย นให้ รั ฐ บาลต้ อ งจั ด การยกระดั บ ความสามารถในการจัดการปัญหาเร่งด่วนให้ดี กว่านี้อี้กล่าว นอกจากนั้ น นั ก วิ จ ารณ์ ยั ง ชี้ ว่ า รั ฐ บาล ปักกิ่งล้มเหลวในการเตือนภัยอย่างเพียงพอแก่ ประชาชนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ รัฐบาลไม่ได้

เตือนพยากรณ์อากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไม่ได้ ส่งข้อความทางโทรศัพท์ให้ประชาชน มีเพียง ไมโครบล็อกเวยปั๋วส่วนของทางการจีนเท่านั้น ที่แจ้งเตือนประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแต่ ก็เตือนในเวลาที่สายเกินไป เนื่องจากน้ำ�ท่วม เมืองฯไปเรียบร้อยแล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 24


ทางหลวงทั้งเส้นพังถล่ม

ตกหน้าผาหลังเปิดใช้ไม่ถึง 2 เดือน สำ�นักข่าวซินหวา—ทางหลวงในมณฑล อวิ๋นหนัน(หรือยูนนาน) ลงทุนสร้างกว่า 4,200 ล้านหยวน เปิดใช้ไม่ถึง 2 เดือน ถนนทั้งเส้นก็ พังถล่มไม่เป็นท่าด้านเจ้าหน้าที่โทษฟ้าโทษฝน สื่อจีนรายงาน ทางหลวงเจ้ากรรมสาย นี้เป็นทางหลวงระดับสองที่เพิ่งซ่อมเสร็จ ใน ตำ�บลลู่ชุนมณฑลอวิ๋นหนัน เปิดทดลองใช้เมื่อ ปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา เหตุถนนถล่มนี้เกิดในเช้าวันที่ 2 ก.ค. นอกจากนีย้ งั มีรถตูค้ นั หนึง่ กำ�ลังมุง่ หน้าไปตำ�บล เอ๋อซานเมืองยู่ซี ขณะที่ผ่านอุโมงค์ตำ�บลลู่ชุน นั้นทางหลวงซึ่งตัดเรียบหน้าผาก็ถล่มพัง พารถ ตู้ตกหน้าผาไปด้วย หลังจากหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ พบผู้ เสียชีวิต 1ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และผู้

สูญหายอีก 1 ราย ผู้ใช้นามแฝง “ซื่อสิงเฟิง”โพสต์ข้อความ บนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จี น เวยปั๋ ว (คล้ า ยทวิ ต เตอร์) “เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเลย ถนนทั้ ง เส้ น และรถตู้ คั น หนึ่ ง ตกจากลงไปที่ ความลึก1,000 เมตร สงสัยว่าทางหลวงนีจ้ ะเป็น “โครงการฟองเต้าหู้” มากกว่า” นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้นามแฝง “คางคก พเนจร” กล่าวว่า“เหตุที่ถนนถล่มลงมาก็เพราะ ถนนเส้นนี้ใช้ยางมะตอยราดลงบนพื้นที่เป็นดิน ทราย” หลังเกิดเหตุการณ์ฯ นางหลี่ ลี่หงหัวหน้า หน่วยประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการตำ�บล ลู่ชุน เผยว่าตั้งแต่ฤดูฝนเข้ามา ในพื้นที่ตำ�บลลู่ ชุนเกิดฝนตกหนักบางแห่งเกิดพายุพัดแรงสร้าง

ความเสียหายแก่ธุรกิจต่างๆในท้องถิ่น นอกจากนี้ ตำ�บลลู่ชุนเป็นเขตพื้นที่รับน้ำ� โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณหมูบ่ า้ นเกอขุย สถานีส�ำ รวจ เหยียนจย่ามีพายุฝนรุนแรง จนทำ�ให้เกิดดินถล่ม บริเวณทางหลวงสายหลักและถนนแยกขาดออก จากกัน โดยบางแห่งถนนขาดเป็นระยะทางกว่า 50 เมตร นางหลี่ ยังกล่าวอีกว่า“เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไม่ใช่เพราะปัญหาคุณภาพของทางหลวงอย่าง แน่นอนจริงๆ แล้วพื้นที่บริเวณลู่ชุนเป็นดินที่ มีลักษณะเป็นรูพรุนและในระหว่างฤดูฝนมีดิน ถล่มถือว่าเป็นเรื่องปกติ ข้อความที่เผยแพร่ใน อินเทอร์เน็ตทีว่ า่ เป็นเพราะคุณภาพของถนนนัน้ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง”

หลังเกิดเหตุทางคณะกรรมการตำ�บลลูช่ นุ และรัฐจัดการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกัน ปรับปรุงซ่อมแซมและสามารถใช้งานได้ตาม ปกติแล้ว ตามข้อมูล ถนนเส้นนีเ้ ป็นทางหลวงระดับ สองของประเทศอยู่ในเขตปกครองตนเองหง เหอ มณฑลยูนนานเชื่อมระหว่างตำ�บลหยวน หยางและตำ�บลลู่ชุน มีระยะทางทั้งหมด132.6 กิโลเมตร เปิดให้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณการสร้างทั้งสิ้น 4,218 ล้านหยวน ถือว่าเป็นทางหลวงที่ใช้เงินลงทุน มากที่สุดมีขนาดใหญ่ที่สุดและการก่อสร้างยาก ลำ�บากที่สุดในโครงการสร้างทางหลวงระดับ สองทั้ง 58 เส้นในมณฑลอวิ๋นหนัน

ผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆของเกาะกิวชูตั้งแต่เช้า วันที่ 15 โดยยังมีผสู้ ญ ู หายอีก 8 รายและมียอดผู้ เสียชีวติ จากน้�ำ ท่วมฉับพลันและดินถล่มทีย่ นื ยัน แน่นอนแล้ว 24 คน สำ�นักข่าวเอ็นเอชเค รายงานว่าประชาชน ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเข้าไปนำ�ผู้ป่วยและผู้สูง ที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น อายุออกไปยังโรงพยาบาล โดยพบผูเ้ สียชีวติ แล้ว ประมาณ 3,600 คนยังคงได้รับแจ้งเตือนหรือ อย่างน้อย 1 รายชาวบ้านกว่า 5,440 แนะนำ �ให้ อ พยพออกจากบ้ า นเรื อ นหลั ง จาก ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่ค่ำ� ที่ทางการท้องถิ่นยกเลิกเตือนภัยประชาชนราว วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังเกิดดิน ถล่มและต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนและระบบ ประปาในภูมภิ าคดังกล่าวเนือ่ งจากฝนทีต่ กหนัก ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่ 11 กรกฎาคม คาโยะ ชิ โ นฮาระ โฆษกฝ่ า ยบริ ห าร เมืองยาเมะ ระบุว่า“เราจะพยายามจัดสรรความ ช่วยเหลือไปยังชาวบ้านที่นั่นเพราะยังไม่ทราบ ว่าจะสามารถเปิดทางเข้าไปยังหมู่บ้านได้เมื่อ ใด”ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีก่ ย็ งั เดินหน้าช่วยเหลือ

400,000 คนแล้วในช่วงเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม ที่เมืองอาโสะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ อาโสะวัดปริมาณน้ำ�ฝนได้ถึง 81.7 เซนติเมตร และมีชาวบ้านเสียชีวิตแล้ว 18 รายสูญหายไม่ ทราบชะตากรรมอีก 4 คน แม้สภาพอากาศจะ สดใสขึน้ บ้างเล็กน้อยแต่ส�ำ นักงานอุตนุ ยิ มวิทยา ญี่ปุ่นเตือนว่าจะยังมีฝนตกหนักต่อไปอีกซึ่งอาจ ทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมฉับพลันและดินถล่มบนเกาะ กิวชูเพิ่มเติม

ญี่ปุ่นเจอฝนหนัก! ดินถล่มกั้น 5,000 ชีวิตตัดขาดโลกภายนอก เอเอฟพี - ชาวบ้านญี่ปุ่นบนเกาะกิวชูกว่า 5,000 ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังเกิด ดินถล่มปิดกั้นทางเข้าหมู่บ้านในเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2012 ขณะที่สำ�นักงานอุตุนิยมวิทยา เตือนจะมีฝนตกหนักต่อไปและอาจเกิดน้ำ�ท่วม ฉับพลันในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักขณะนี้ เพิ่ม เป็น 24 รายแล้ว สถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ แพร่ภาพกองกำ�ลัง ป้องกันตนเองของญี่ปุ่นขนอุปกรณ์ยังชีพเช่น อาหาร, น้�ำ ดืม่ และยารักษาโรคขึน้ เฮลิคอปเตอร์ ไปยังเขตภูเขาของเมืองยาเมะ จ.ฟูกูโอกะ ทาง ตอนเหนือของเกาะกิวชู ขณะที่ทางการท้องถิ่น

ทางหลวงถล่มในมณฑลอวิ๋นหนันทำ�ให้รถตู้ที่ผ่านมาเส้นนี้ตกหน้าผา ตาย 1 บาดเจ็บ 2 และ สูญหายอีก 1 ราย (ภาพซินหวา)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 25


ผู้เชี่ยวชาญฉงน!!เพนกวิน ครึ่งพันเกยตื้นตายปริศนาที่บราซิล เอเอฟพี - พบเพนกวินมากกว่า 500 ตัว เกยตื้นตายปริศนาตามชายหาดต่างๆในรัฐรีโอ กรันดีโดซูลทางใต้ของบราซิล เจ้าหน้าที่เปิด เผยในวันศุกร์ 13 กรกฎาคมพร้อมกับดำ�เนิน การตรวจสอบหาสาเหตุ ศู น ย์ ศึ ก ษาชายฝั่ ง และทะเลแห่ ง บรา ซิล(Ceclimar)เปิดเผยว่าเหล่าสัตวแพทย์อยู่ระ หว่างตรวจสอบการตายของเพนกวินสายพันธุ์ มาเจลแลนนิก 512 ตัว ซึ่งลอยมาเกยตื้นตาม

ชายหาดต่างๆระหว่างเมืองทรามันไดและเมืองชิ เดรียราห่างจากปอร์โต อเลเกร เมืองหลวงของ รัฐ ราว 100 กิโลเมตร ทีมสัตวแพทย์ได้เก็บตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง จากเหล่าเพนกวินมาตรวจสอบและเวลานี้อยู่ ระหว่างดำ�เนินการวิเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัย ปอร์โต อเลเกรพร้อมกับคาดหมายว่าน่าจะเปิด เผยผลการตรวจสอบได้ภายใน 1 เดือน เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาชายฝั่งและทะเล

แห่ ง บราซิ ล บอกกั บ เว็ บ ไซต์ แห่ ง หนึ่ ง ว่ า ที ม สั ต วแพทย์ รู้ สึ ก ฉงนที่ พ บเพนกวิ น เกย ตื้นจำ�นวนมากขนาดนี้และข้อ เท็จจริงที่บ่งบอกว่าพวกมันไม่ ได้ อ ดอาหารจนหิ วโซไม่ ไ ด้ ดู อ่ อ นแรงและก็ ไ ม่ พ บร่ อ งรอย บาดแผลหรื อ คราบน้ำ � มั น บน ตัวของมัน เพนกวิ น มาเจลลั น เป็ น เพนกวิ น อเมริ ก าใต้ ที่ แ พร่ พั น ธุ์ ใ นบริ เ วณริ ม ฝั่ ง ทะเลชิ ลี อาร์เจนตินา และหมูเ่ กาะฟอล์ก แลนด์ และเป็นธรรมเนียมที่ ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงกัน ยายนพวกมันจะพากันอพยพขึน้ เหนือตามชายฝั่งรีโอกรันดีโด ซูลเพื่อมุ่งหน้าสู่เซาเปาลู ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะ กิ น ปลาเล็ ก ๆและสั ต ว์ จำ � พวก ครัสเตเชียนเป็นอาหารขณะที่ ศั ต รู ตั ว ฉกาจของพวกมั น คื อ สิงโตทะเล

นิวยอร์กเริ่มเปลี่ยนโทรศัพท์ สาธารณะเป็นจุดใช้ “ไวไฟ” ฟรี โทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็นมรดกจากยุค ก่อนโทรศัพท์มือถือกำ�ลังจะได้เกิดใหม่เป็นจุด กระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-fi hotspot) เพื่อให้ บริการฟรีแก่ชาวเมืองนิวยอร์กประเดิมนำ�ร่อง ก่อน 12,000 จุด เบือ้ งต้นยังไม่มโี ฆษณาแต่อาจ จะมีเพิ่มในอนาคต สือ่ อเมริกนั รายงานว่าการติดตัง้ จุดกระจาย สัญญาณไวไฟฟรีในบริเวณทีใ่ ห้บริการโทรศัพท์ สาธารณะของเมืองนิวยอร์กนีจ้ ะครอบคลุมพืน้ ที่ 5 ย่านดังของนิวยอร์กทัง้ หมดจะทำ�ให้ผใู้ ช้ทเี่ ดิน ตามท้องถนนสามารถออนไลน์ได้ฟรีเช่นเดียว กับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะสามารถเข้าสูเ่ ว็บไซต์แหล่ง ท่องเที่ยวได้ทันใจ บูทโทรศัพท์สาธารณะ 10 จุดพร้อมเรา เตอร์กระจายสัญญาณไวไฟที่ถูกติดตั้งไว้ด้าน บนของบูทนั้นเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย 6 บูทนั้นอยู่ ในย่านแมนฮัตตัน, 2 บูทอยู่ที่บรูกลิน และ 1

บูทอยูท่ ยี่ า่ นควีนส์โดยจะขยายไปยังบูทโทรศัพท์ สาธารณะในย่านบรอนซ์และสตาเทนไอสแลนด์ ต่อไป รายงานระบุว่าสำ�นักงานไอซีทีของเมือง นิวยอร์กกำ�ลังอยู่ระหว่างทำ�งานร่วมกับบริษัท เอเยนซีโฆษณาเพื่อหารายได้จากการติดป้า ย โฆษณาบนบูทมาหมุนเวียนในการให้บริการเพือ่ ให้ชาวเมืองหรือหน่วยงานรัฐไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการทัง้ ในแง่การติดตัง้ อุปกรณ์ การจัดการ และงานบริการผู้ใช้ ทั้ ง หมดนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ มื อ งนิ ว ยอร์ ก ย้ำ � ว่ า บริ ก ารไวไฟฟรี จ ะไม่ ไ ด้ ม าแทนที่ โ ทรศั พ ท์ สาธารณะโดยผู้ ใ ช้ จ ะยั ง สามารถใช้ บ ริ ก าร โทรศัพท์สาธารณะได้ต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้บูท โทรศัพท์สาธารณะมากกว่า 1 แห่งเพิง่ ถูกติดตัง้ ในนิวยอร์กทัง้ หมดนีเ้ จ้าหน้าทีร่ ะบุวา่ ต้องการให้ บริการเสริมเพิ่มจากโทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น ข้อมูลระบุวา่ รัศมีให้บริการไวไฟฟรีนนั้ อยู่

เม็กซิโกเชือดเป็ดไก่

2.5 ล้านตัวสกัดกั้น“ไข้หวัดนก” เอเอฟพี -เจ้าหน้าทีเ่ ม็กซิโกเชือดเป็ดไก่ใน ฟาร์มทางตะวันตกของประเทศไปแล้วกว่า 2.5 ล้านตัวในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสกัดการ แพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกกระทรวงเกษตร เม็กซิโกแถลงเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม องค์การสหประชาชาติระบุวา่ ไวรัส H7N 3ซึ่งเป็นต้นตอเชื้อไข้หวัดนกที่ระบาดในเม็กซิโ กอยู่ในขณะนี้เคยก่อให้เกิดอาการป่วยในมนุษย์ มาแล้วในบางส่วนของโลกแต่ไม่สามารถติดต่อ

จากมนุษย์สู่มนุษย์ได้โดยง่าย จากการตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปกี 148 แห่ง เจ้าหน้าที่เม็กซิโกพบฟาร์มที่มีสัตว์ติดเชื้อ 31 แห่ง อีก34 แห่งไม่พบเชื้อ ส่วนที่เหลือยังคง รอผลการตรวจสอบ “จนถึ ง วั น จั น ทร์ (9) มี สั ต ว์ ปี ก ที่ ถู ก ฆ่ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของโรคแล้ ว ประมาณ 2.5 ล้านตัว” จากสัตว์ติดเชื้อทั้งหมด 3.4 ล้านตัว

โทรศัพท์สาธารณะในนิวยอร์กกำ�ลังจะเป็นจุดบริการWi-Fi hotspot ฟรี และไม่จำ�กัดเวลา ระหว่าง 100-200 ฟุตรอบบูทโดยชื่อเครือข่าย ที่ให้บริการจะระบุว่าเป็น “Free Wi-Fi”หรือ “NYC Free Public Wi-Fi” เพื่อให้ชาวเมือง ออนไลน์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ฟรีผ่านสมาร์ท โฟน คอมพิวเตอร์วางตัก แท็บเล็ต และอุปกรณ์ ไวไฟอื่นๆโดยเครือข่ายจะไม่มีการปกป้องด้วย รหัสผ่านใดๆซึ่งเมื่อผู้ใช้เปิดโปรแกรม browser แล้วคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งานก็จะสามารถ ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

เจ้ า หน้ า ที่ เ มื อ งนิ ว ยอร์ ก ยื น ยั น ว่ า จะมี มาตร การรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ชาวเมือง นิวยอร์กสามารถออนไลน์ได้อย่างสบายใจโดย ผู้ใช้จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ใดก็ได้และไม่มี การกำ�หนดระยะเวลาให้บริการ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลความเร็วใน การให้บริการขณะนีม้ เี พียงคำ�ยืนยันว่าผูใ้ ช้จะไม่ เห็นโฆษณาในระยะเวลาทดสอบบริการซึ่งไม่มี ข้อมูลว่าการทดสอบจะสิ้นสุดเมื่อใด

กระทรวงเกษตรระบุในถ้อยแถลงทางการ เม็กซิโกพบการแพร่ระบาดของเชือ้ ในรัฐฮาลิส โกตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาจึงมี การประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ ประเทศด้านสุขภาพ สัตว์ในวันที่ 2 กรกฎาคม หลังจากรัฐบาลสั่งนำ�เข้าวัค ซีคจำ�นวน 1ล้านโดสจากปากีสถาน เจ้าหน้าทีเ่ กษตรได้พฒ ั นาวัคซีนจาก เมล็ดพืช (seed-based vaccine) ซึ่ง จะถู ก ส่ งไปยั ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 4 แห่งเพื่อผลิตเป็นวัคซีนจำ�นวนกว่า 80 ล้านโดส เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข กำ � ลั ง จั บ ตาการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ

ประเภทนี้นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อ H1N1 หรือไข้หวัดหมู (swine flu) เมือ่ ปี 2009โดยเชือ้ ดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังส่วนอืน่ ๆ ของโลก จนมีผู้เสียชีวิตไปราว 17,000 คน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ดาร์เรล ลี กิจการช็อคโกแลตครอบครัว

สู่จุดจบหรือเปลี่ยนมือเจ้าของ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ผ่าน มา คนไทยที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตของออสเตรเลีย คงทราบข่าวบริษัทดาร์เรลล์ ลี การประกาศให้ มีเจ้าหน้าที่อิสระเพื่อการจัดการกิจการ, จัดการ ประเมินทรัพย์และหรือชำ�ระบัญชีโดยสมัคร ใจ ผมอาจจะให้ความหมายไม่ถูกเสียทีเดียว เอาเป็ น ว่ า เป็ น ประกาศที่ ม าจากภาษาอั ง กฤษ ว่า voluntary administration process หรือ voluntary receivership ครับ ข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าสำ�หรับคนออสเตรเลีย จำ�นวนไม่น้อย โดยเฉพาะวัยรุ่นลงไปถึงเด็ก แม้แต่นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรียงั กล่าว ว่าเธอรู้สึกตกใจ เพราะ “ร็อคลี โรด” สินค้า ช็อคโกแลตเรืองชื่อของดาร์เรลล์-ลี ก็เป็นของ โปรดที่เธอเคยกินตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนมาจน เป็นนายกรัฐมนตรี สำ�หรับผมแล้วร้านดาร์เรลล์ ลี ตรงหัวมุม ถนนจอร์จและถนนคิงในเขตธุรกิจใจกลางเมือง ซิดนีย์ ถือเป็นภาพทีค่ นุ้ ตาถ้าต่อไปไม่มรี า้ นช็อค โกแลต “ดาร์เรลล์ ลี” อยู่ตรงนั้นก็น่าเสียดาย ผมก็ได้แต่หวังว่า เมื่อเจ้าของคือคนในตระกูลลี (Lea)หรือตระกูลบีตตี้ (Beattie)ที่ถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่สามารถรักษามันได้อีกต่อไป ก็ควรให้กลุ่ม ทุนกลุ่มอื่นเข้ามาซื้อ เพื่อให้กิจการอยู่ต่อไป เจ้าหนี้ก็จะสบายใจไม่เข้าสู่กระบวนการเร่งรัด หนี้สินและพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบใน การผลิตก็จะไม่หยุดส่งของ และที่สำ�คัญที่สุด คนงานกว่าหนึง่ พันคนจะไม่ตอ้ งตกงาน ส่วน เจ้าของปัจจุบัน ผู้จัดการกิจการและชำ�ระบัญชี หรือ administrator บอกชัดว่า ไม่ว่าจะเป็นการ ชำ�ระบัญชีเพือ่ ปิดกิจการหรือมีผเู้ ข้ามาซือ้ กิจการ

ร้านดาร์เรลล์ ลีที่มุมถนนจอร์จกับถนนคิงในซิดนีย์

เจ้าของเดิมจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่เหลือติดมือ อย่างแน่นอน

@@@@

ผมได้ค้นข้อมูลของดาร์เรลล์ ลีจากหลาย แหล่งด้วยกัน แต่ทไี่ ด้มาไม่มากนักจึงขออนุญาต เอาข้อเขียนของคุณทรอย เลนนอนบรรณาธิการ ประวัติศาสตร์ ของหนังสือพิมพ์เดอะเดลีเทเล กร๊าฟ ถึงเรื่องราวความเป็นมาของกิจการช็อค โกแลตในโลก ซึ่งหลายรายเริ่มจากครอบครัว เล็ก ๆ ขยายสู่อาณาจักรธุรกิจอย่างใหญ่โต บางรายก็สามารถรักษาความเป็นกิจการของตระ กูลอยู่จนถึงปัจจุบัน หลายแห่งล้มหายตายจาก ไป และบางรายสามารถรักษาชือ่ ยีห่ อ้ ของตนไว้ ได้ ภายใต้กลุ่มทุนใหม่ที่เข้ามาซื้อกิจการ โดย ผมขออนุญาตนำ�มาเสนอสองรายดังนี้ หนึ่งในครอบครัวเจ้าของอาณาจักรช็อค โกแลตที่เก่าแก่ที่สุดคือครอบครัวแลมเบิร์กซ์ (Lambertz) ซึ่งผมได้ตรวจสอบจากรายชื่อทำ� เนี ย บบริ ษั ท ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ดในโลกแล้ ว ระบุ ว่ า ช็อคโกแลตแห่งนี้เป็นรายแรกของโลก เริ่มต้น จากนายเฮนรี แลมเบิร์กซ์เปิดกิจการเบเกอรีใน ประเทศเยอรมันนีในปี ๑๖๘๘ (พ.ศ. ๒๒๓๑) ในนามบริษัท แลมเบิร์กซ์โดยมีสินค้าขนมปัง กรอบแบบบิสกิตเป็นสินค้าหลัก ต่อมาในปี ๑๘๗๒ (พ.ศ.๒๔๑๕) บริษัทได้ผลิตสินค้า ช็ อ คโกแลตประกบฐานขนมปั ง กรอบบิ ส กิ ต เป็นครั้งแรก ซึ่งเรียกกันว่า “ช็อคโกแลตเดน พรินต์” (Schokoladenprinte) ช็อคโกแลตชนิด นี้ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากราชสำ�นักต่าง ๆ ทั่วยุโรป

ดร.เฮอร์แมน บูชล์เบอร์เกอร์ กับเบรรดาเซลิบฯในงานแลมเบิร์กซ์ มันเดย์ไนท์ปี ๒๐๑๒ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 27

ช็อคโกแลตขาว “ร็อคลี โรด” อันมีชื่อเสียง พูดถึงเรื่องช็อคโกแลตฐานบิสกิต เมื่อ สันโดษแยกไปอยู่ในป่า เพื่อหลบเลี่ยงการถูก เกือบยี่สิบปีก่อน “อาร์นอตส์” (Arnott’s)ก็ รังแกจากรัฐและผู้นับถือต่างนิกาย เคยทำ�ขายเป็นบิสกิตสี่เหลี่ยมผืนผ้า รองรับ ผมเคยกล่าวถึงพวกเควกเกอร์มาแล้วครั้ง ช็อกโกแลตพิมพ์นูนสูงภาพควีนรูปวิกตอเรีย หนึ่งในตอน “Uncle Tom’s Cabin หนังสือ ทรงนั่งด้านข้างเห็นทั้งองค์ ซื้อมากินกับน้ำ�ชา ที่แหม่มแอนนาถวายเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ” ใน จะดูไฮโซมาก ผมเคยซื้อกลับเมืองไทยไปฝาก ปี ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ด้วยการนำ�สาระ พีส่ าว ถือเป็นของหรูฝากกันได้โดยเปลืองอัฐไม่ ในหนังสือเล่มนี้มาเล่าสู่กันฟัง หลังจากผมซื้อ มากนัก อาร์นอตต์ยงั มีบสิ กิตธรรมดาอีกรสหนึง่ หนังสือเล่มนี้ เป็นรุ่นพิมพ์ในยุคแรก ๆ อายุ จำ�ไม่ได้เสียแล้ว ผมชอบรสนีม้ าก หลานสาวผม เกือบร้อยห้าสิบปีแต่อยู่ในสภาพรักษาดีเยี่ยมใน ก็ชอบด้วย เวลากลับเมืองไทยก็จะซือ้ ไปฝากทุก งานขายหนังสือเก่าจากห้องสมุดที่มหาวิทยาลัย ครัง้ แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายรสนีเ้ ขาก็เลิกผลิตมาสิบ ซิดนีย์ ในราคาถูกเหมือนได้เปล่า คือแค่ ๓ ปีแล้ว ผมจึงไม่เข้าใจว่าทำ�ไมเขาถึงเลิกผลิตของ เหรียญเท่านั้น อร่อย หันมาผลิตแต่สินค้าที่มีรสชาติกินกันตาย เมื่ อ นายฟรายเสี ย ชี วิ ต ลงในปี ๑๗๕๙ อย่างเดียว (พ.ศ.๒๓๐๒) แอนนาภรรยาของเขาและนาย สินค้าแลมเบิร์กซ์ประสบความสำ�เร็จติด โจเซฟ จูเนียร์บุตรชายคนโตวัย ๒๐ ปีเข้าดูแล ต่อกันมาในแต่ละชั่วคน มีการพัฒนาไปผลิต กิจการโดยเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “แอนนา สินค้าช็อกโกแลตและขนมหวานนานาชนิด แอนด์ซัน” หรือ “Anna & Son” ในปี ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ดร.เฮอร์ เมื่อแอนนาเสียชีวิตในปี ๑๘๐๓ (พ.ศ. แมน บูชล์เบอร์เกอร์ได้เข้าซือ้ กิจการแลมเบิรก์ ซ์ ๒๓๔๖) นายโจเซฟจูเนีย์ได้นายแพทย์ฮันท์ แต่อย่างไรเขาก็ยงั ถือว่าไม่ใช่ใครอืน่ ไกล เพราะ เข้ามาร่วมกิจการจึงเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น มารดาของเขาก็เป็นคนในตระกูลแลมเบิร์กซ์ “ฟรายแอนด์ฮันท์” หรือ “Fry & Hunt” แต่ นั่นเอง และกิจการยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ต่อมาในปี ๑๘๒๒ (พ.ศ. ๒๓๖๕) บุตรชาย มาถึงปัจจุบันครับ ของนายโจเซฟจูเนียร์ก็ได้นำ�บริษัทกลับมาเป็น ที่นี้มาดูต้นกำ� เนิดธุรกิจช็อคโกแลตบน ของครอบครัวอย่างเต็มร้อยอีกครั้ง พร้อมกับ เกาะอังกฤษกันบ้าง ก่อตั้งโดยนายโจเซฟ ฟ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท “เจ.เอส.ฟรายแอนด์ซัน” รายในปี ๑๗๕๙ (พ.ศ. ๒๓๐๒) ด้วยการใช้ หรือ J.S. Fry & Son” กิจการช็อคโกแลต ชื่อ “ฟราย” หรือ “Fry” อันเป็นนามสกุล ของครอบครัวเจริญรุง่ เรือ่ งอย่างต่อเนือ่ งมาเกือบ ของเขา นายฟรายผู้นี้เป็นพวกเควกเกอร์ คือผู้ ๑๐๐ ปี จนกระทั่งเข้ารวมกิจการกับบริษัท นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ที่เรียกว่า Religious “แคดเบอรี” หรือ “Cadbury” ในปี ๑๙๑๙ Society of Friends ถือหลักสันติวิธี พวกนี้ (พ.ศ.๒๔๖๒) มองว่าการฆ่าฟันกันเป็นความผิดมหันต์ และ ทีนมี้ าดูตน้ กำ�เนิดของบริษทั “แคดเบอรี” เห็นว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ กันบ้าง บริษัทนี้เริ่มต้นในปี ๑๘๒๔ (พ.ศ. โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านบาทหลวงหรือนักบวช และ ๒๓๖๗) โดยนายจอห์น แคดเบอรีสมาชิกกลุ่ม สามารถทำ�พิธีทางศาสนาได้ทุกที่ไม่จำ�เป็นต้อง เควกเกอร์อกี ราย ด้วยการเปิดร้านขายกาแฟและ เข้าโบสถ์ จึงทำ�ให้พวกเควกเกอร์หลายคนถือ ช็อคโกแลตร้อนในเมืองเบอร์มงิ แฮม ต่อมาเขา อ่านต่อหน้า 36


ต่อจากฉบับที่แล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 28


ขุนคลังส่วนบุคคล คลังหมายถึง สถานที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของเป็นจำ�นวนมากๆ และผู้ดูแลคลังเราเรียก กันง่ายๆ ว่า “ขุนคลัง” ผู้ที่ได้รับตำ�แหน่งเป็นรัฐมนตรีการคลังเราก็เรียกเขาว่า ขุนคลัง ขุนคลัง ประจำ�ครอบครัวส่วนใหญ่แล้วคือแม่บ้าน ขุนคลังมีบทบาทสำ�คัญคือเป็นผู้หาเงินเข้าคลังและคอยดูแลการใช้จา่ ยอย่าให้ทรัพย์สนิ หมด จากคลัง ประเทศหรือครอบครัวที่ดูแลคลังได้ดีมีสติปัญญาจะทำ�ให้บ้านเมืองและครอบครัว ไม่มี ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ถึงแม้วา่ เราจะไม่มโี อกาสได้เป็นขุนคลัง ไม่วา่ จะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิน่ แต่ๆ ละ คนเป็นขุนคลังชีวิตของตนเอง ไม่ทราบว่าแต่ละคนตระหนักหรือไม่ว่า ชีวิตในสังคมไม่แตกต่าง อะไรกับการทำ�ธุรกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน ไม่มีใครได้อะไรมาฟรี แต่ละอย่างที่ได้มาจะต้อง ลงทุนด้วยสมองใช้คิด และต้องใช้เวลา ใช้แรงงาน และความสัมพันธ์ที่ดี ฉะนั้นถ้าคลังในชีวิต ของเราว่างเปล่าหรือมีน้อย ชีวิตเราจะอยู่ภายใต้ความอัตคัดขัดสน ตัวเราในฐานะเป็นขุนคลังจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบให้ชีวิตเรามีต้นทุน สูง และ ต้องดูแล ทั้งรู้จักใช้ชีวิตอย่างนักบริหารที่ดี รู้จักหาและรู้จักใช้พลังชีวิตอย่างคนมีปัญญา เพื่อให้ ชีวติ มีความสุขและอายุยนื นาน ทรัพย์สนิ ในคลังแห่งชีวติ ทีจ่ ะต้องหามาให้เต็มคลังพร้อมทีจ่ ะต้อง ใช้ในเวลา จำ�เป็นคือ 1. คุณลักษณะของชีวิต (Character) เช่น ความน่าเชือ่ ถือ ความสัตย์ซอื่ ความเพียรพยายาม ความอดทนอดกลั้นใจ ความจริงใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ 2. ทุน ความรู้และทักษะ (Knowledge and Skill) การที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะได้มากหรือ น้อย และความสามารถที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง ถูกวิธี และเพิ่มพูน เพื่อรักษาคลังให้ มีทรัพย์สินเพียงพอตลอดเวลา เราจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่สมบูรณ์ 3. สุขภาพและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงถือว่าเป็นต้นทุน สำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตที่หลายคน มองข้าม เราใช้แรงงานจากตัวเราแต่ไม่บำ�รุงและดูแลสุขภาพ จนในที่สุด เราไม่มีแรงเหลือที่จะใช้ทำ�งาน เราเคยตรวจดูชีวิตตัวเราเองบ้างหรือไม่ว่า ต้นทุน คุณลักษณะชีวิต องค์ความรู้และทักษะ และสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้าง มีสว่ นไหนพร่องไปบ้าง ถ้าเราพบส่วนใดพร่องไปก็จง หาเสริมเติมให้เต็ม มิฉะนัน้ เมือ่ โอกาสทองมาถึงจะพบว่าตัวเองต้องปล่อยให้โอกาสผ่านไปเพราะ ต้น ทุนในคลังไม่มี บางคนอาจต้องทิ้งโอกาสกลางทางเพราะทุนชีวิตหมดหรือไม่พอ ขอให้ทุก คนเป็นขุนคลังที่มีทรัพย์เต็มบริบูรณ์ทุกเวลา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 29

อ่านต่อหน้า 31


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ถึงเวลา....ที่ต้องบอกลา เขียนโดย.....ฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่านบทความฉบับนี้ ถือเป็นฉบับพิเศษแต่กข็ อบอกว่าเป็นฉบับทีด่ ฉิ นั ไม่ค่อยอยากจะเขียนซักเท่าไหร่ เพราะจะเป็นฉบับสุดท้ายในฐานะเจ้าหน้า ที่ของสวัสดิภาพสมาคม ดิฉันเข้ามาทำ�งานที่ สวัสดิภาพสมาคมครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 เข้ามาตอนนัน้ ต้องขอสารภาพว่าไม่มปี ระ สบการณ์โดยตรงทางด้านสวัสดิการชุมชมเลย เพราะก่อนหน้านัน้ ทำ�งานเป็นเจ้าหน้าทีร่ เี ซฟชัน่ ให้กบั ศูนย์บริการชุมชนทีม่ าริควิลล์ ทำ�งานวิจยั ให้กับเทศบาลนครซิดนีย์และทำ�งานเป็นผู้ช่วย พยาบาลที่โรงพยาบาล RPA พอดี มี โ อกาสได้ รู้ จั ก กั บ พี่ เ ก๋ (สิ นี น าถ ขานทะราชา) และได้เข้าไปช่วยงานอาสาสมัคร เล็กน้อยตอนพี่เก๋จัดกิจกรรมของสมาคม พอ ทางสมาคมมีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พี่เก๋ก็ แนะนำ�ให้ลองมาสมัครดู อันนี้ก็ต้องขอแอบ นินทาทางคณะกรรมการเล็กน้อยว่าขัน้ ตอนการ สมัครเข้าเนี้ยยากมากเลยค่ะ แต่ก็คงเป็นโชค ชะตาฟ้าลิขิตที่ทำ�ให้ดิฉันผ่านเข้ารอบมาได้.... ขอบพระคุณค่ะ ดิฉันเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าทำ�งานให้ กับสมาคมและชุมชนไทยมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี เต็ม แต่ต้องยอมรับว่าเป็น 5 ปีแห่งคุณภาพ ค่ะ เพราะดิฉันได้เรียนรู้ ได้เติบโต ได้ร่วม งานกับหน่วยงานหลากหลายทั้งของไทยและ ออสเตรเลีย มีโอกาสได้ท�ำ งานรับใช้ชมุ ชนไทย ในซิดนีย์ อีกทั้งประสบการณ์ในการทำ�งานที่ อัดแน่น ประสบการณ์ที่มีทั้งบู๊ล้างผลาญและ ประสบการณ์ที่ทำ�ให้น้ำ�ตาตกก็มีผสมปนเปกัน ใน 5 ปีนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่รับรองได้และออกมาจากใจจริง ค่ะก็คือเป็น 5 ปีที่มีความสุขและสนุกกับการ ทำ�งานให้กับสมาคม จากความรู้สึกส่วนตัว น้้ันดิฉันบอกได้เลยว่า ประสบการณ์ที่ได้จาก ที่นี่ไม่สามารถไปหาที่ไหนได้ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำ�งานร่วมกับผู้หญิงที่ถูกทำ�ร้าย ถูกเอารัดเอา เปรียบ เด็กที่ถูกลวนลาม เด็กที่ต้องเผชิญกับ ปัญหาครอบครัว การถูกนักสืบเอกชนไล่ตาม สามีของลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่ โต้เถียงกับ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ฯลฯ สำ�หรับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ก็คงจะ เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิให้แก่หญิง ไทยของเราได้บ้าง การเขียนขอทุนเล็กๆน้อย จากรัฐบาลนิวเซ้าเวลส์ เพื่อนำ�มาทำ�ประโยชน์ ให้แก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ แผ่นพับ ของเล่นเด็ก หรือกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ แก่

ชุมชนไทยของเรา สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำ�ให้ดิฉัน รูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเองเล็กๆ แต่ทสี่ �ำ คัญสิง่ เหล่า นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับความสนับสนุน จากทุกๆท่าน ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลสุดท้าย ก็คงจะต้องมาลงที่คำ�พูดติดปากว่า “งานเลี้ยง ย่อมมีวันเลิกลา” คราวนี้ ก็ ค งจะถึ ง เวลาที่ ดิ ฉั น จะต้ อ งปิ ด ฉากชี วิ ต การทำ � งานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ส วั ส ดิ ภ าพ สมาคม เพื่ อ ขอตั ว เป็ น ศึ ก ษาต่ อ ในสายนั ก สังคมสงเคราะห์ เหตุผลที่ตัดสินใจกลับไปเป็น นักเรียนอย่างเต็มตัว ก็เพราะในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ น มานั้นดิฉันเรียนหนังสือที่ TAFE ตอนหลังเลิก งานและรู้สึกว่าค่อนข้างจะหนัก ฉะนั้นพอจบ จาก TAFE แล้วต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งรู้ว่าจะต้องเรียนหนักกว่าเดิม ดังนั้นเพื่ออนา คตก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไปเป็นนักเรียนอย่าง เต็มตัว แต่หลังจากเรียนจบแล้วก็หวังว่าจะได้ นำ�วิชาความรูก้ ลับมาเพือ่ ทำ�ประโยชน์ให้ชมุ ชน อีกค่ะ จะร่�ำ ลากันทัง้ ทีสงิ่ ทีข่ าดไม่ได้กค็ งจะเป็น คำ�ขอบคุณสำ�หรับทุกๆท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุน ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ให้ กำ � ลั ง ใจกั บ ดิ ฉั น และ สมาคมมาตลอดทั้ง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ความไว้วางใจที่เข้ามาใช้บริการ คำ�แนะนำ�ติชม การเข้ามาร่วมกิจกรรมทีเ่ ราจัดขึน้ การร่วมแสดง ความคิดเห็น สิ่ ง เหล่ า นั้ น ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ช้ ใ ห้ ส มาคม สามารถยืนหยัดอยู่ได้และนั่นก็เป็นกำ�ลังใจให้ ดิฉันทำ�งานรับใช้ชุมชนมาได้จนทุกวันนี้ ขอ ขอบพระคุณมากค่ะ และดิฉันก็หวังว่าเราจะ ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างนี้เสมอ ไปนะคะ เนื่ องจากดิ ฉัน ออกจากตำ � แหน่ งเพื่ อไป ศึ ก ษาต่ อ ดั ง นั้ น ตอนนี้ ก็ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะให้ บริการเพียงหนึง่ ท่านนัน่ ก็คอื พีเ่ ก๋ คนเก่งของเรา นั่นเองซึ่งจากนี้เป็นต้นไป พี่เก๋ก็ยังจะไปประจำ� อยู่ที่ร็อคเดล St George Migrant Resource Centre ทุกวันจันทร์

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ขณะนี้สวัสดิภาพสมาคมกำ�ลังจะเปิดให้บริการช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มขอยื่นภาษี สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 เหรียญต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่า

• • • • •

ท่านจะต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่มีหมายเลข ABN ไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนเกี่ยวกับกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรายได้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ

• ใบสรุปยอดเงินเดือนทั้งปี ที่ทางนายจ้างออกให้ • หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านสามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเครื่องแบบ ค่าลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ทำ�งาน • เลขที่บัญชีธนาคารพร้อมทั้งหมายเลข BSB • รายรับอื่นๆ เช่นดอกเบี้ย • สำ�หรับท่านที่เคยยื่นขอภาษีมาก่อน จะต้องนำ�ใบแจ้งการประเมินจากสำ�นักงาน ภาษี(Notice of Assessment)ของปีที่ผ่านมา (จะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี) มาด้วยค่ะ • USB Drive (สำ�หรับท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลเป็น Soft copy) สนใจติดต่อลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม โทร.92643166

หากท่านอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว โทรมาจองที่ได้ที่เบอร์ 92643166 ค่ะ ส่วนเอกสารที่จะต้องนำ�มาได้แก่

สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษและ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการใน เขตพื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามา ติดต่อโดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้น หรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคม Thai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของทาง สวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264 3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

ส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์นนั้ ก็จะอยูป่ ระจำ� ที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมค่ะ ส่วนในเรือ่ งของการบริการก็อาจจะมีขอบ เขตจำ�กัดบ้างเนือ่ งจากทรัพยากรบุคคลทีไ่ ม่เพียง พอ อาจจะต้องขอความเห็นใจในเรื่องของการ แบ่งเวลา และการนัดหมาย เพราะจำ�นวนงาน ทีล่ น้ หลามแต่มเี จ้าหน้าทีเ่ พียงท่านเดียว แต่กข็ อ ยืนยันว่าบริการของเราจะยืนหยัดการเป็นบริการ ของคนไทยเพื่อชุมชนไทยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ฐิรญา มีเมศกุล THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ July 2012 ซื้อ ขาย

31.89 31.91 31.94 31.91 31.98

ซื้อ

31.68 31.81 31.99 31.81 32.37

A$ ขาย

32.85 32.98 33.17 32.98 33.55

ซื้อ

U$

ขาย

31.24 31.26 31.29 31.26 31.33

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

16 17 18 19 20

1,214.25 1,224.21 1,220.14 1,212.96 1,208.55

23700 23750 23650 23600 23650

4,143.20 4,175.30 4,156.40 4,236.40 4,230.60

12,727.21 12,805.54 12,908.70 12,943.36 12,822.57

0.98 0.97 0.99 0.99 1.00

Baht ซื้อ ขาย

16 17 18 19 20

July 2012 Thai

1.06 1.06 1.07 1.08 1.09

23800 23850 23750 23700 23750

36.29 36.12 36.61 36.79 36.88

23362 23407 23301 23255 23301

29.95 29.81 30.22 30.36 30.46

24200 24250 24150 24100 24150

ต่อจากหน้า 29

อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาในช่วงนี้ ถือได้วา่ ดีพอสมควร การงานที่ทำ�อยู่ก็ไปได้ด้วยดี ช่วงนี้ดวงของคุณ มีพลังที่ดีหนุนส่ง นั่นหมายถึง กรรมดีที่เคย สร้างไว้กำ�ลังส่งผล จะทำ�อะไรก็พบกับความ สำ�เร็จ ส่วนความรักนัน้ คนทีม่ คี คู่ รองแล้ว อาจ มีกระทบกระทัง่ กันบ้าง ส่วนคนโสดจะเจอคน ที่โดนใจ แต่ก็ไม่ใช่เนื้อคู่

ปีมะเมีย ในช่วงนีด้ วงของคุณโดดเด่นกว่าทีผ่ า่ นมา ช่วงนี้ทำ�อะไรก็ขึ้นมือ จะมีโชคจากลาภลอยเข้า มาหาคุณแบบคาดไม่ถึง ส่วนการงานจะมีการ เปลีย่ นแปลง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของคุณ เอง ส่วนความรัก คนโสดจะรู้สึกลังเลเลือกไม่ ถูก ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีเรื่องระหอง ระแหงกัน

ปีฉลู ในช่วงนี้การงานอาจมีปัญหาเพราะคน รอบข้างคอยปัดแข้งปัดขา อย่าไปโกรธแค้น เขา ให้คิดเสียว่า ชาติปางก่อนเราเคยทำ�เยี่ยงนี้ กับเขามาก่อน เขาก็มาเอาคืน ขออโหสิกรรม กันไปพร้อมกับแผ่เมตตาให้เขาด้วยความจริงใจ จะได้หมดกรรมต่อกัน ส่วนความรัก ยังคงไป ได้เรื่อยๆ ทั้งโสดและไม่โสด

ปีมะแม ดวงของคุณในช่วงนี้ ทำ�อะไรก็ดีไปหมด งานเงินก็เริม่ จะค่อยๆดีขนึ้ อะไรทีเ่ คยติดขัดก็จะ คลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้ ส่วนความรัก คนโสด ที่มีปัญหากันอยู่ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร คุณก็ต้องรับผิดชอบ เพราะมันจะมีผลถึงความ รักในอนาคต สำ�หรับคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ รักความสัมพันธ์ราบรื่นดี

ปีขาล ดวงชะตาในช่วงนี้ ทำ�อะไรอาจมีปัญหา จุกจิกเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขให้ผ่านได้ แบบสบายๆ ขอให้ดำ�เนินชีวิตอย่างรอบคอบ ชีวิตก็จะรอดพ้นจากปัญหา ส่วนความรักก็มี การกระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟัน ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี รอบครัวแล้ว ต้องระวัง การพูดจา ขอให้คิดก่อนพูด

ปีวอก ช่วงนี้ด้วยไม่ค่อยจะดีนัก คุณควรระวัง อุบตั เิ หตุจากงานหรือจากการเดินทาง เพราะดวง ของคุณมีพลังของการสูญเสียปกคลุมอยู่ จึงส่ง ผลให้คุณต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุให้เลือดตกยาง ออก ส่วนความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีนัก จะ มีปากเสียงกันบ่อยมาก

ปีเถาะ ดวงของคุณในช่วงนี้ เริ่มจะไม่ค่อยดีนัก คุณต้องระวังคำ�พูดของตัวเองให้มากๆ เพราะ ถ้าไม่คิดก่อนพูด ปัญหาก็จะเกิดขึ้นด้วยเรื่องไม่ เป็นเรื่อง หรือจากเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่อง ใหญ่โต บานปลายชนิดทีต่ วั คุณเองก็คาดไม่ถงึ ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัว แล้ว เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเหมือนเดิม

ปีระกา ช่วงนี้เกณฑ์การใช้จ่ายของคุณสูงมากจน ต้องดึงเงินเก่าออกมาใช้ ตามดวงของคุณจะ ต้องมีปัญหาในเรื่องเงินเป็นระยะเวลายาวพอ สมควร ซึง่ เป็นผลพวงจากการใช้จา่ ยของคุณเอง ส่วนความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว อาจมีปญ ั หากระทบกระทัง่ กัน สาเหตุกจ็ ากเรือ่ ง เงิน ทำ�ให้ไม่ค่อยเข้าใจกัน

ปีมะโรง เรื่องการงานการเงินของคุณในช่วงนี้โดด เด่นดี จะทำ�อะไรก็ดีไปหมด ในกรณีที่คิดจะ ลงทุนใหม่ก็สามารถทำ�ได้ ถ้าได้คิดวางแผน อย่างรอบคอบแล้ว จะประสบความสำ�เร็จอย่าง ดี ในด้านความรัก คนโสดอาจมีการกระทบ กระทั่งกันบ้าง สาเหตุจากความหึงหวง ส่วน คนที่มีคู่แล้ว ไปด้วยกันได้ดี

ปีจอ ช่วงนี้ดวงของคุณอาจมีปัญหาน้อยใหญ่ เพราะคนรอบด้านเป็นเหตุ ส่วนการงานก็มี อุปสรรคบ้าง ขอให้ใจเย็นๆ ใช้สติบ่อยๆ มอง ปัญหาให้ออก แล้วจะแก้ปญ ั หาได้ถกู จุด ในด้าน ความรัก คนโสด อาจมีปากเสียงกันบ้าง สาเหตุ ก็มาจากเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความสัมพันธ์ยังไปได้เรื่อยๆ

ปีมะเส็ง ในช่วงนี้การงานของคุณจะไม่ค่อยราบ รื่นนัก ทำ�อะไรอาจเกิดปัญหาติดขัด ควรหา สาเหตุ และแก้ไขให้ผา่ นพ้น เพือ่ ป้องการปัญหา เดิมกลับมาอีก ส่วนการเงินมีรายจ่ายมากพอควร แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ในด้านความรัก ทั้งคนโสด และคนที่มีคู่ครองแล้ว ควรคิดก่อนพูด หรือพูด ให้น้อยๆจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

ปีกุน การงานและการเงินในช่วงนี้ ยังคงไปได้ เรื่อยๆ ไม่ถึงกับเดือดร้อน แต่ก็ไม่ได้ดีมากมาย เป็นเพียงแค่พอไปได้ ยังโชคดีในด้านการเงิน เพราะรายได้มมี ากกว่ารายจ่าย จึงยังมีก�ำ ไรเหลือ เก็บบ้าง ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ ี คู่ครองแล้ว ไปด้วยกันได้ดี ถึงจะมีปัญหาบ้าง ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อย


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

1030/590

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ หนุ่มใหญ่วัยกลางคน เป็นนักบริหาร ฐานะมั่นคง การศึกษาดี อยู่ที่เมืองหลวง Y กรุงแคนเบอร์รา Y ต้องการสร้างครอบครัวกับหญิง ไทยวัย 18-30 ที่สวยมีเสน่ห์ การศึกษาดี ภาษาอังกฤษดี จากครอบครัวที่ดี ถึงจะเป็นนักศึกษาก็ยินดี สนใจติดต่อ 0403 061 611

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889 11/587

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

3301/587

รับทำ�บัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

หรือ Email: davidrss9@hotmail.com

1428/614

• • • •

3175/600

1971/591

126/587

2005/587

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

3294/587

ตัวแทนสถาบันการเงิน มากกว่ า 16 สถาบั น Mortgage Broker of the Year - Australian Banking & Finance Magazine Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

“โฮมโลนส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต” บริการฟรี ที่ใหญ่สุดในออสเตรเลีย ....จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ *บ้าน *อาคารพานิชย์ *การก่อสร้าง

ออสซี่ โฮมโลนส์ ดีตรงไหน?

- มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า เป็นตัวแทนโดยตรง จาก 16 สถาบันการเงิน มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ - บริการทั้งที่ซื้อบ้านใหม่ หรือมีบ้านอยู่แล้ว อยากเพิ่มวงเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินเก่า หรือให้เราเลือกสถาบันการเงินให้ - ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีเป็นประกัน Aussie Baulkham Hills Office : Shop 34, Stockland Mall, Old North Road, Baulkham Hills NSW 2153 City : 591 George Street, Sydney NSW Tel: 02-8852 8100

บีbee.krittaya@aussie.com.au 0433 722 833

(02) 9313 5595

0430 080 864, 0430 550 098

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 32


THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES

้ ด ไ ย ท เรามที นายความพูดไ

จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/587

2954/599

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH 6/598

50/587

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/598

7/587

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582 1640/588

ต้องการพบด่วน

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ 0407 493 868

3295/587

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

Public Liability Worker Compensation Superannuation

0433 716 909

www.thaioz.com.au

Sengdeuane (Nguyet Do)

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

SEARCHING FOR WOOTISAK SRILAPAT. IF ANYONE HAS INFORMATION OF HIS WHEREABOUTS PLEASE CONTACT CLARA

ี ร ฟ ษา

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

ก ึ ร ป

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 33

9787 3948 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3289/588

ต้องการขาย

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/590

ร้านอาหารไทยย่าน Castle Hill ทำ�เลดีมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก 45 ที่นั่ง ราคาตกลงกันได้ติดต่อ 0414 308 864 หรือ 0403 008 323

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

Thai Handyman

2714/594

2225/590

3292/588

ขายร้านอาหารไทย

เทคอเวย์ย่าน Liverstone 16 ที่นั่ง เปิดมา 7 ปีมีลูกค้าประจำ�มาก ขายเพียง $25,000 สนใจติดต่อ 0400 777 813

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0451 456 689

3290/587

3291/612

ขายร้านซ่อมเสื้อผ้า

(Clothing Alteration) $60,000 ร้านเปิด 7 วัน ตั้งอยู่ใน Shopping Centre Location ที่ดีที่สุดในเมือง Sydney มีลูกค้าประจำ�มากมาย, ยุ่งมาก, สำ�หรับ ผู้มีประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถดำ�เนินกิจการได้เลย ติดต่อ 0401 096 160

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

3302/587

ขายร้านอาหาร

ร้าน Take away ย่าน Rosebery ขายอาหารเอเชียน & แฮมเบอร์เกอร์ อุปกรณ์พร้อม มีร้านเดียวในย่านนี้ เปิด 5 วันครึ่ง ชั้นบนมี 3 ห้องนอน ขายเพียง $38,000 สนใจติดต่อ 0407 238 946 ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ

ABSOLUTE TILE SOLUTIONS PTY LTD Prospect NSW

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์

เริ่มงานทันที กับบริษัทที่มีชื่อเสียงดีมาก ขณะนี้เรามีงานโครงการใหญ่ในซิดนีย์ จ่ายค่าแรงดีมาก ติดต่อ ผู้จัดการโครงการ Sam 02 9896 7727 หรือ Mal 0477 110 559 ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/599

2534/596

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 3293/588

รับสมัคร

ผู้จัดการบริหาร Gentleman’s Club อยู่ในเมืองเล็ก ๆ Central NSW. ต้องมีประสบการณ์ พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีที่พักให้ ติดต่อ (02) 9569 8622 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9am-5pm

Top- Line Tilers & Tile Laborers Wanted NOW

3255/587

2411/598

2929/593

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

รับสมัคร

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

3276/588

3279/587 con

3285/589

3286/589

รับทำ�งาน สมัfullคtimeรช่หรือาcasual งทำที�่ Manly เล็บ

ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ นักศึกษายินดี ถ้ามีความรู้เรื่องเล็บยิ่งดี ไม่รู้สอนให้ มี uniform ให้ เป็นร้านเสริมสวยยอดเยี่ยม เวลาทำ�งานตกลงกันได้ (flexible) ไม่มีความรู้เทรนให้และจ่ายค่าเสียเวลาให้ เป็นร้านเสริมสวยบริการลูกค้านานาชาติ สิ่งอำ�นวยความสะดวกเลิศ free Treatments งานดีมีโอกาสก้าวหน้า จ่ายค่า Ferry Fareให้ ติดต่อ Elle or Leo on 9976 5199 หรือส่ง resume ที่ email: info@nailstech.com.au

รับสมัครแม่บ้าน

ต้องการแม่บ้าน ทำ�งานย่าน Wetherill Park ดูแลทำ�ความสะอาดบ้าน ซักผ้า-รีดผ้า และงานบ้านทั้วไป สนใจติดต่อ

0419 297 629

3284/589

3299/587

ขายร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Sunshine Coast, Queensland $180,000 รวมสต็อก & GST ทำ�เลดีมาก หาไม่ได้อีกแล้วใน Sunshine Coast หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Nambour ไม่มีคู่แข่ง มีลูกค้าประจำ�ตลอดปี หมอ พยาบาล นักเรียนแพทย์, Visitor และแขกประจำ�ในย่าน Sunshine Coast (อยู่ตึกเดียวกับ Post office, Salon ด้านหลังร้านมีที่จอดรถ และเป็น Motel สำ�หรับหมอ/Visitor) เปิดมาได้ 2 ปี ร้านใหม่ สะอาด ครัวเปิด อุปกรณ์เครื่องครัวครบ เฟอร์นิเจอร์ เหมือนใหม่ เจ้าของร้านดูแลเป็นอย่างดี มี cool room/store room ร้านลงโฆษณาประจำ�หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สนใจติดต่อ 0430 927 669 (เจ้าของต้องเดินทางกลับไปทำ�ธุรกิจของครอบครัวที่ Sydney)

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 3250/594

2838/591

รับสมัครพนักงานหญิง

ทำ�งานนวด และบริการ ย่าน Crows Nest ห่างจากในเมือง 10 นาที เปิด 24 ชั่วโมง ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ แขกดีมากๆ ร้านสะอาด สนใจติดต่อ 0401 873 990

รับสมัครหมอนวด

สถานที่ทำ�งานมี 2 แห่งเลือกได้ ทำ�งาน 10am-8pm นวดอย่างเดียว หรือ full service ติดต่อ Annie 0422 491 806

3277/587

3269/587

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876, 1938/590

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3173/593

www.hotelbyhour.com.au

382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

(02) 9267 0061

3297/599

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำ�งานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำ�งานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

206

Surry Hills Sydney

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานสถาน บริการ ย่าน Surry Hills ห่างจากสถานีรถไฟ Central 2 นาที เงินดี $3,000-$5,000/week $130/Hr จ่ายเป็นรายวัน มีที่พัก-อาหาร และ รถรับ-ส่งถึงบ้าน บอสเป็นกันเองพูดไทยได้ ติดต่อคุณเคน 0431 69 57 57

3268/588

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

CITY Hotel By Hour

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ทั้ง หนังสือพิมพ์ และ ฟรีบนเว็บไซต์

2931/596

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีผู้ที่สนใจทำ�งานนวด&บริการ ท่ี Canberra รายได้ดี จ่ายสดทุกวัน ติดต่อ 0423 663 661 3177/601

9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

3190/588

3042/591

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ

0449 665 394

3132/588

**Sydney**

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานใกล้ MANLY มีที่พักให้ ผู้จัดการสุภาพสตรีเป็นกันเอง จ่ายดีมาก สถานที่หรูหรา บรรยากาศดีมาก มาร่วมงานกับเรา จะช่วยคุณให้ประสบความสำ�เร็จ สนใจติดต่อ

Siya 0404 793 175

3241/593

3281/588

รับสมัคร

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245

รับสมัคร

1473/598

สุภาพสตรี สาวสวยวัย 18-35 ทำ�งานบริการ Private In & Out call รายได้ดีมาก $5,000 ขึ้นต่ออาทิตย์ จ่ายสดทุกวัน มีรถรับ-ส่ง มีที่พักฟรี ทำ�งานที่รัฐ QLD, Sunshine Coast ติดต่อคุณแพม 0403 828 450 80/598

0488-999-897 2269/589

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ

3257/588 con

Erotic Massage @ Kingsford

เราจ่าย $70 ต่อชั่วโมง ทำ�งานนวด Erotic Massage พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีเพื่อนร่วมงานนานาชาติ อาทิ ออสซี่ ไทย และ ชาติอื่น ๆ ธุรกิจดีมาก ลูกค้าแยะนิสัยดี สุภาพไม่เอาแต่ใจ บริการพิเศษแล้วแต่ความสามารถ ทำ�งานตามคิว ร้านปิดเวลา 8pm. 20 นาทีโดยบัสจาก City รถจอดหน้าร้าน 299 Anzac Parade, Kingsford ติดต่อ (02) 9663 4373 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 35

ถ้าคุณเป็นคนหุน่ ดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ทีม่ ใี จรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการรายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง,คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ได้ขายธุรกิจและร่วมมือกับเบนจามินน้องชาย (หรือพี่ชาย) ทำ�ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์โกโก้ ใน นาม “แคดเบอรี บราเธอร์ส” หรือ “Cadbury Brothers” ในปี ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๒๙) กิจการ ได้ขยายไปเปิดในกรุงลอนดอน และต่อมาได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ช็ อ คโกแลตอย่ า ง เป็ น ทางการของสมเด็ จ พระราชิ นี วิ ก ตอเรี ย เป็นผลให้กิจการรุ่งเรืองสุดขีด แต่เมื่อถึงช่วง ปลายทศวรรษที่ ๑๘๕๐ กิจการถึงจุดถดถอย จอห์นและเบนจามินสองพี่น้องเกิดไม่ลงรอย กัน ถึงขัน้ ยุตกิ ารเป็นหุน้ ส่วนในปี ๑๘๖๐ (พ.ศ. ๒๔๐๓) สุขภาพของจอห์นตอนนั้นทรุดโทรมเขา จึงมอบหมายกิจการให้กับริชาร์ดและจอร์จบุตร ชายเป็นผู้ดูแล ซึ่งทั้งสองก็สามารถนำ�กิจการ กลับมาสู่ความสำ�เร็จครั้งใหญ่อีกครั้ง ทายาทของจอห์นรุ่นต่อ ๆ มาได้ดำ�เนิน กิจการแคดเบอรีมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาย ทอดด์ สติทเซอร์อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยฮา วาร์ดเป็นนักบริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมงานกับ แคดเบอรี่ในปี ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และ เลือ่ นตำ�แหน่งเป็นผูอ้ �ำ นวยการบริหารของบริษทั ในปี ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ก่อนทีจ่ ะถูกบริษทั “คราฟท์” หรือ “Kraft” ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ อาหารและขนมของโลกเข้าซื้อกิจการไปในปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึง่ สมาชิกในครอบครัว แคดเบอรีกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็น “โศก นาฎกรรมของครอบครัว” แต่อย่างไรก็ตามแม้กิจการช็อคโกแลตไม่ ได้อยู่ในมือของครอบครัวแคดเบอรี แต่ช็อคโก แลตภายใต้ชื่อ “แคดเบอรี” ยังคงอยู่ยืนยาวใน อันดับสองของโลกต่อไป โดยเป็นรองเพียงช็อค โกแลตในเครือ “มาร์ส” หรือ “Mars” เท่านั้น

@@@@

ที่ ก ล่ า วมานี้ คื อ เรื่ อ งเล่ าโดยสั ง เขปของ ความเป็ น มาของธุ ร กิ จ ช็ อ คโกแลตของโลก คราวนีม้ าถึงเรือ่ งราวของช็อคโกแลต “ดาร์เรลล์ ลี” หรือ “Darrell Lea” กันบ้าง บริษัทดาร์ เรลล์ ลีมีต้นกำ�เนิดเริ่มขึ้นในอังกฤษ สถานที่ เกิดของนายแฮร์รี ลีในปี ๑๘๗๖ (พ.ศ. ๒๔๑๙) เมื่ออายุ ๑๒ ปีเขาได้ติดตามครอบครัวอพยพ มาอยู่เมืองเพิร์ท ในเวสเทิร์นออสเตรเลีย แฮร์รี ในวัยหนุ่มน้อยเริ่มทำ�งานครั้งแรกเป็นพนักงาน ม้วนซิกา้ ในโรงงานทำ�ซิกา้ ซึง่ เป็นงานเดียวทีค่ น อายุเท่าเขาจะสามารถหาได้ในขณะนั้น ต่อมาบิดาได้ออกเงินให้เขาเรียนการทำ� ขนมหวาน ในช่วงทศวรรษที่ ๑๘๙๐ แฮร์รีจึง เริม่ ยึดอาชีพขายขนมหวานที่เขาประดิษฐ์คดิ ค้น ขึน้ เร่ขายตามถนนในนครเพิรท์ และเมืองฟรีแมน เติลอยู่พักใหญ่ ในปี ๑๙๐๕ (พ.ศ. ๒๔๔๘) เขาได้สม

รสกับน.ส.เอสเทอร์ โกลด์แมนที่เมืองแอดิเลค เซาท์ออสเตรเลียจากนัน้ จึงย้ายมาตัง้ หลักแหล่งที่ เมืองคาลกูร์ลี ในเวสเทิร์นออสเตรเลีย ภายใน ไม่กี่ปีต่อมาทั้งสองก็ให้กำ�เนิดบุตรจำ�นวน ๔ คน คือมอรีซ, โนนา, มอนตี้ และแฮร์รีส ใน ช่วงนีเ้ ขายึดอาชีพขายผลไม้ และใช้ดา้ นหลังร้าน เป็นที่ผลิตขนมหวานขาย ต่อมาเขาได้พาครอบครัวย้ายมาเปิดร้าน ขายเครื่องดื่ม และอาหารคาวหวานที่เมืองคา ดินนา ในเซาท์ออสเตรเลียเป็นเวลา ๒ ปี ก่อน ย้ายไปทำ�ธุรกิจล้มลุกคลุกคลานอีกหลายอย่างใน เมืองเมลเบิร์นและเมืองพักคาพันยัล ในที่สุดจึง ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์ในปี ๑๙๑๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙) ด้วยการเปิดร้านขายผลไม้และผักสดที่ เดอะคอร์ซอร์ ในย่านแมนลี พร้อมกับใช้พนื้ ที่ หลังร้านในการทำ�ขนมหวานขาย ในช่วงนี้เขา ได้คิดค้นขนมหวานโดยให้ชื่อว่า “บูลกาเลียน ร็อค” ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว

อาคารแมจิกซิตี้ ทางด้านซ้ายของ Corso ในปี ในปี ๑๙๒๗ (พ.ศ. ๒๔๗๐)เด็กชาย “ดาร์เรลล์” บุตรคนที่ห้าได้ถือกำ�เนิดขึ้น ในปี นัน้ เองเขาได้ท�ำ ธุรกิจมิลค์บาร์และขนมหวานอยู่ ภายในร้านเดียวกันที่ถนนพิตต์ (บางข้อมูลว่าที่ ถนนคาสเซิลรีห)์ เพือ่ รับลูกค้าทีม่ าท่องเทีย่ วโรง มหรสพเฮย์มาร์เก็ตเธียเตอร์ซงึ่ อยูใ่ กล้กนั ซึง่ เขา ใช้ชอื่ ร้าน “ดาร์เรลล์ ลี” ตามชือ่ บุตรชายคนเล็ก ในช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำ�ในปี ๑๙๒๙ (พ.ศ.๒๔๗๒) ธุ ร กิ จ หลายแห่ งได้ ปิ ด ตั ว ลง เปิดโอกาสให้แฮร์รีสามารถชื้อร้านขายเสื้อที่ ถนนพิตต์ได้ในราคาถูก เพือ่ ขยายการค้าช็อคโก แลตและขนมหวาน ด้วยรูปแบบของการตกแต่งสินค้าแสดง หน้าร้านและภายในร้านทีไ่ ม่เหมือนใคร ทำ�ให้ สินค้าดาร์เรลลีโดดเด่นและเป็นที่จดจำ�ของคน ทัว่ ไป แฮร์รไี ด้เอาประสบการณ์จากการทำ�ธุรกิจ ในอดีตและความสามารถในเชิงศิลปะของมอ รีซ บุตรชายคนโต ผู้เคยชนะเลิศการประกวด การจัดแต่งผลไม้มาแล้ว ด้วยการนำ�สินค้า

ในปี ๑๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) มอรีซบุตร ชายคนโตได้เปิดร้าน ๕ แห่งในบริสเบน ส่วน แฮร์รีสบุตรชายคนที่สามไปเปิดร้านที่แอดิเลค ในปีเดียวกัน ในปี ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) บริษัทดาร์ เรลล์ ลี ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยมีดาร์เรลล์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ บริษัทกลับมาเป็นกิจการของครอบครัวอีกครั้ง หนึ่งปี ๑๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) เมื่อเจสันบุตร ชายคนโตของมอนตี้ผู้มีความทะเยอทะยาน เข้า มามีบทบาทในบริษัท จนกระทั่งในปีต่อมาเขา ได้รับตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ แต่อย่างไร ก็ตามการเข้ามาของเจสัน กลายเป็นจุดเปราะ บางครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันใน หมู่ญาติพี่น้องตระกูลลี เมื่อเจสันได้เข้ารับตำ�แหน่งกรรมการผู้ จัดการ เขาได้ผลักดันให้น้องชายและบุตรชาย ของเขาเองออกไปจากธุรกิจ เจสันคุมกิจการ ดาร์เรลล์ ลีจนกระทั่งเสียชีวิตในปี ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ในวั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) โรงงานที่ค็อกการาห์ถูกไฟไหม้เสีย หายร้อยละ ๙๐ จำ�เป็นต้องสร้างใหม่ทั้งหลัง พร้อมกับการติดตั้งเครื่องจักรผลิตช็อคโกแลต รุ่นล่าสุด สามารถกลับมาใช้การใหม่ได้ในปี ๑๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ในปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ขนม ยืดหยุ่น “ดาร์เรลล์ ลี-ลิโคไรซ์” ถูกเลือกให้ เป็นขนมหวานในงานพิธีเสกสมรสของเจ้าชาย เฟรเดอริก องค์มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กและ เครื่องแบบพนักงานขายหญิง น.ส.แมรี โดนัลด์สัน ในปัจจุบันสินค้าของดาร์เรลล์ ล ีมีกว่า หนึ่งร้อยชนิด ที่ขึ้นชื่อมีอยู่จำ�นวน ๒๗ ชนิด แต่ถ้าจะกลั่นเอาถึงสินค้าที่เป็นระดับพระเอก นางเอกตัวจริงแล้วละก็ มี “ลิโคไรซ์” ที่ถูก เลือกเป็นขนมหวานงานเสกสมรสเจ้าชายและเจ้า หญิงแห่งเดนมาร์กอย่างหนึง่ แล้วก็ยงั มี “ร็อคลี โรด” อีกอย่างหนึ่ง ร็อคลี โรด เป็นของหวานทำ�จากช็อคโก แลตขาวและมาร์ชมาลโลว์เป็นหลัก ผสมกับเจล ลี, เนือ้ มะพร้าวฝอยทำ�ให้แห้ง, เกลซเชอร์รี (น่า จะเชอร์รีแช่อิ่ม), ถั่วต่าง ๆ โดยเฉพาะถั่วลิสง, เตอร์กีสดีไลท์ (ขนมหวานเจี๊ยบของตุรกี) และ ซอสสตรอเบอรีครับ ในเดือนเมษายน ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ดาร์เรลลีได้ชนะคดีต่อสู้ยาวนานถึง ๕ ปีกับ แคดเบอรีคู่แข่ง ในการใช้สีม่วงเป็นสีห่อสินค้า ๑๙๑๗ ที่ซึ่งนายแฮร์รี ลีเปิดร้านครั้งแรกในซิดนีย์ ซึ่งเป็นสีโทนเดียวกับสินค้า Daily Milk ของ ธุรกิจของดาร์เรลล์ ลี เติบโตอย่างรวดเร็ว แคดเบอร์รี แต่ศาลเห็นว่าดาร์เรลล์ ลี ไม่มี จำ�เป็นต้องเช่าโรงงานทีเ่ ซอร์รฮี ลิ ส์เพือ่ เป็นสถาน เจตนาที่จะเลียนแบบห่อสินค้าของแคดเบอรี่ ที่ผลิตขนมหวานและในปี ๑๙๓๙ โรงงานของ ในปัจจุบันดาร์เรลล์ ลี มีสาขาเป็นของ ดาร์เรลล์ ลีได้ยา้ ยไปก่อตัง้ ทีเ่ ลขที่ ๑ ถนนยอร์ค ตนเอง ๘๑ สาขาและมีสาขาอิสระที่ทำ�สัญญา บริเวณใต้สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ ในช่วงนี้ดาร์ ร่วมค้าอีก ๑,๘๓๘ แห่งมีการจ้างงานไม่ต่ำ�กว่า เรลลีได้เปิดร้านสาขาตามชุมชนต่าง ๆ ทัว่ ซิดนีย์ ๑,๒๐๐ คน ภายใต้การบริหารของครอบครัวลี เรียบร้อยแล้ว ในรุ่นที่ ๔ ต่อมามอนตีแ้ ละแฮร์รสี บุตรคนที่ ๓ และ นับจากปี ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็น ๔ คนได้ไปเปิดโรงงานผลิตที่เมลเบิร์น โดย ต้นมาถือเป็นช่วงที่ดาร์เรลล์ ลี ต้องเผชิญมรสุม เปิดร้านแรกทีถ่ นนสวอนส์ตนั ในปี ๑๙๔๐ (พ.ศ. ยอดขายตกต่ำ� อันเนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์ ๒๔๘๓) ออสเตรเลียแข็งตัว ยอดจำ�หน่ายในต่างประเทศ ในวันที ๒๔ กรกฎาคม ๑๙๕๗ (พ.ศ. ลดลง ในขณะที่ช็อคโกแลตต่างประเทศถูกนำ� ๒๕๐๐) แฮร์รีได้เสียชีวิตลงที่บ้านในย่านมาร์ เข้ามากขึน้ เนือ่ งจากมีราคาถูกลง ต้นทุนวัตถุดบิ ริกวิล ทิ้งให้บุตรทั้ง ๕ คนดูแลกิจการ ในปี และพลังงานในการผลิตเพิ่มขึ้น ในวันที่ ๑๐ ๑๙๖๒ (พ.ศ.๒๕๐๕) โรงงานผลิตช็อคโกแลต กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทจึงประกาศให้มีเจ้า และขนมหวานได้ย้ายจากเลขที่ ๑ ถนนยอร์ค หน้าทีอ่ สิ ระเพือ่ การจัดการกิจการและชำ�ระบัญชี ไปอยู่ในที่แห่งใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าที่ย่านค็อก เกิดขึ้น และอีกสองสามวันข้างหน้าจึงจะทราบ การาห์ ทางตอนใต้ของซิดนีย์ ชะตากรรมของ “ดาร์เรลล์ ลี” ครับ ช็อกโกแลตและขนมหวานซึ่งขณะนั้นมีทั้งสิ้น ๓๐ ชนิด และที่แขวนเสื้อจากร้านขายเสื้อมา จัดแสดงอย่างสวยงามและหรูหราเป็นการสวน กระแสยุคเศรษฐกิจถดถอย แถมยังเสนอขาย ตัดราคาคู่แข่งลงเหลือครึ่งหนึ่ง จึงทำ�ให้สินค้า ขายดีเป็นเทน้ำ�เทท่า การมียอดขายสูงทำ�ให้ดาร์เรลลีมีชื่อเสียง ในด้านขายสินค้าใหม่และสดเสมอ ดาร์เรลยัง เป็นผู้นำ�ในการใช้ชุดเครื่องแบบของพนักงาน ขายสาว ในชุดเสื้อคลุมด้านนอก ที่เรียกว่า สม็อกสีชมพูเข้มจุดขาวประดับด้วยโบว์ขนาด ใหญ่สีชมพูอ่อน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 36


วัยรุ่นเที่ยว Kings Cross ครั้งแรก ถูกอันธพาลหาเหยื่อชกจนตาย 8 ก.ค. 2012 นาย Thomas Kelly แห่ง ยาน Bowral เพิ่ ง ผ่ า นพ้ น วั ย 18 ปี ที่ เ ป็ น ประกาศนียบัตรให้เขาสามารถเที่ยวกลางคืนได้ เขาได้เลือก Kings Cross ย่านท่องเที่ยวราตรี ที่มีชื่อเสียงด้านบันเทิง, โลกีย์, ยาเสพติดและ อาชญากรรมที่เลื่องชื่อที่สุดของซิดนีย์ และเป็น สถานที่ ที่เขาจะไปงานวันเกิดเพื่อนสนิทสมัย เรียนและเพื่อนร่วมงานเดียวกันอีกด้วย เขาพา แฟนสาวคนแรกออกเที่ยวกลางคืนเป็นครั้งแรก ในชีวิตเขา โดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะเป็นที่ เที่ยวยามราตรีครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาเช่นกัน เหตุเกิดในเวลา 22.05 น. ของวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งยังถือว่าเป็นเวลาเช้าเกินไป สำ�หรับการเที่ยวย่านราตรีในช่วงวันหยุดสุดสัป ดาห์ของ Kings Cross ในขณะที่นาย Kelly และแฟนสาวเดิ น ออกจากร้ า นที่ เ ขาไปนั่ ง ดื่ ม กาแฟเพื่อไปยังที่จัดงานวันเกิดเพื่อนเพียง 2 นาทีไปตามถนน Victoria St. ในขณะที่เขา กำ�ลังพูดโทรศัพท์ จู่ ๆ ก็มีก็ชายคนหนึ่งเดิน เข้ามาชกที่ศีรษะเขาอย่างแรงตูมเดียว น้ำ�หนัก หมัดทำ�ให้นักกีฬารักบี้ทีมเกรด A อย่างเขาถึง กับล้มลงสลบแน่นงิ่ ก่อนถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล นาย Ralph และ Kathy Kelly ผู้เป็นบิดา มารดากล่าวว่า พวกเขาได้รับแจ้งข่าวร้ายจาก โรงพยาบาลในขณะดูทีวีอยู่กับ Madeleine วัย 17 ปีและ Stuart วัย 14 น้องสาวและน้องชาย ของนาย Kelly เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเขาอยู่ ในอาการเพียบหนักแล้ว คำ�พูดประโยคสุดท้าย ที่เขาพูดด้วยก็คือ “โปรดระวังตัว โปรดดูแล ตัวเอง” และ “อย่าเป็นห่วงผม ผมรักพ่อและ แม่” จากนัน้ เขาก็ไม่พดู อีกเลย จนมาเสียชีวติ ใน วันที่ 9 กรกฎาคม สำ�หรับนาย Kelly เพิ่งสำ�เร็จชั้นปีที่ 12 จากโรงเรียน King’s School ได้เข้าทำ�งาน เป็นพนักงานฝึกงานที่สำ�นักงานบัญชีแห่งหนึ่ง พร้อมกับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการ บัญชีกับมหาวิทยาลัยแมคควอรี่ นาง Kelly กล่าวว่า บุตรชายของเธอไม่ เคยมีความคิดที่จะเข้าไปใน Kings Cross แต่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่จัด งานวั น เกิ ด เพื่ อ นสนิ ท สำ�หรับศพของผู้ตาย ครอบครัว Kelly ได้ตดั สินใจบริจาคอวัยวะของ บุตรชาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ต้องการ เปลี่ยนอวัยวะ ในขัน้ ต้นตำ�รวจทราบเพียงว่า คนร้ายเป็น ชายคอเคเชียนในวัยระหว่าง 18 ปีถึง 23 ปี สูง 170 ซ.ม. รูปร่างแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อ ผม สีน้ำ�ตาล และได้มีเรื่องกับผู้คนที่ท่องเที่ยวอยู่ บริเวณนั้น ทั้งก่อนและหลังจากการเข้าทำ�ร้าย นาย Kelly ตำ�รวจเชื่อว่าคนร้ายคงจะซุ่มทำ�ร้ายเหยื่อ โดยไม่เจาะจง แล้วก็หลบหนีไป โดยกระเป๋า เงินและ iPhone ของนาย Kelly มิได้หายไป การเสียชีวิตของนาย Kelly ทำ�ให้รัฐ

ช่างภาพ Channel Nine ถูกทำ�ร้ายภายนอกศาล ภาพคนหนึง่ ของทีวี Channel Nine ถูกวัยรุน่ วัย 17 ปีจากย่าน Seven Hills ชกจนสลบ ก่อน ที่ตำ�รวจจะสามารถจับกุมวัยรุ่นดังกล่าวได้ในที่

เกิดเหตุ เขาถูกตั้งข้อหาทำ�ร้ายร่างกายจนเป็น เหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

วิตกชาวออสซี่ยิ่งนับวัน

ยิ่งเล่นพนันออนไลน์เพิ่ม

นาย Thomas Kelly ผู้เสียชีวิต บาลรัฐน.ซ.ว.และเทศบาลซิดนีย์ซิตี้ถึงกับอยู่ไม่ เป็นสุข ต่างออกมาแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในพื้นที่ Kings Cross เป็นผลให้ทางการนำ� มาตรการสัง่ ปิดสถานบันเทิงภายในเวลา3.00 น. และห้ามรับลูกค้าหลังเวลา 1.30 น. นอกจากนั้นนาย George Souris ร.มต. การพนันและการท่องเที่ยวรัฐน.ซ.ว.ยังสั่งให้ มีการตรวจสอบคลับและบาร์ทั้ง 58 แห่งทั่ว Kings Cross เพือ่ การกวาดล้างอาชญากรรมและ พฤติกรรมต่อต้านสังคมออกไป อย่ า งไรก็ ต ามในเวลา 19.30 น.ของ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม ตำ�รวจหน่วย Strike Force Mohawk สามารถจั บ คนร้ า ยสั งหาร นาย Kelly ได้ขณะเขานั่งดูการซ้อมรักบี้ลีก ของทีม Canterbury Bulldogs กับเพื่อน ๆ ที่ สนามกีฬาในย่าน Belmore ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของซิดนีย์ เขาถูกนำ�ตัวไปสอบปากคำ�ที่สถานี ตำ�รวจ Campsie ในขณะที่ตำ�รวจอีกส่วนหนึ่ง เข้าตรวจค้นบ้านพักของแฟนสาวของผู้ต้องหา ในย่าน Seven Hills ผู้ต้องหารายนี้คือนาย Kieran Loveridge เซลส์แมนขายของวัย 18 ปี ผูไ้ ม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลัก แหล่ง ทีเ่ ติบโตจากครอบครัวในย่าน Mt Druitt นาย Loveridge ถูกนำ�ไปขึ้นศาลท้อง ถิ่น Burwood เพื่อการประทับรับฟ้องและยื่น ขอ ประกันตัว ซึง่ ศาลได้ปฏิเสธการประกันตัว หลักฐานสำ�คัญนอกจากประชาชนผู้เห็น เหตุการณ์แล้ว ยังมีกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตาม ถนน Victoria St. และถนน Darlinghurst Rd. จับพฤติกรรมของนาย Loveridge เขาได้ชกเหยือ่ คนแรกในเวลาประมาณ 22.03 น.หรือเพียง 2 นาทีก่อนที่จะทำ�ร้ายนาย Kelly จนเสียชีวิต จากนั้นตำ�รวจยังพบว่าเขายังได้ทำ�ร้ายร่างกาย นาย Matthew Serrao เหยื่อรายที่สามในเวลา ประมาณ 23.00 น. และอีกไม่กี่นาทีต่อมาได้ ทำ�ร้ายร่างกายนาย Rhyse Saliba ที่ภายนอกศาลกลุ่มผู้สนับสนุนจำ�เลยได้ ก่อเหตุปะทะกับกลุ่มผู้สื่อข่าว เป็นเหตุให้ช่าง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 37

นาย Tom Waterhouse หนึ่งในยมทูตแห่งอบายมุข 09 ก.ค. 2012 ผลการศึกษาพบว่านับวัน ชาวออสเตรเลียยิ่งเล่นพนันการแข่งขันกีฬาทาง ออนไลน์เพิ่มขึ้น จนทำ�ให้เกิดความวิตกว่าชาว ออสซีห่ ลายคนจะตกเป็นทาสการพนัน ถึงกับมี ผูแ้ นะนำ�ให้ควบคุมการโฆษณาการพนันทางทีวี เหมือนอย่างการควบคุมโฆษณาบุหรี่ ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีจำ�นวนผู้ เข้าไปเล่นพนันผลการแข่งขันกีฬา, ม้าแข่ง และ ล๊อตเตอรี่ทางออนไลน์เป็นจำ�นวน 5 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นจากหกเดือนก่อนหน้านั้นถึง 23% จากข้ อ มู ล ของ Experian Marketing Service พบว่าการเล่นพนันผลการแข่งขันกีฬา ได้ แ ซงหน้ า การพนั น ทางออนไลน์ อื่ น โดย Tabcorp Holdings Limited ธุรกิจการพนันที่ ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ เมลเบิร์น มีผู้เข้าไปพนันออนไลน์จำ�นวน 8.6 ล้านครั้ง ตามด้วย Tatts Group Limited ซึ่ง มีสำ�นักงานใหญ่ในเมลเบิร์นเช่นกันมีผู้พนัน ออนไลน์ 6.9 ล้านครั้ง ในขณะที่เว็บ 888.com เว็บรับพนันกีฬาในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงโด่ง ดังรวมถึงในหมู่นักพนันฟุตบอลชาวไทย มีชาว ออสซี่เข้าไปพนันออนไลน์เพียง 212,416 ครั้ง อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวขัดแย้งกับ ตัวเลขของฝ่ายรัฐบาลกลางทีย่ งั เห็นว่า การพนัน ในต่างประเทศกำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ ที่รัฐบาล จะต้องทบทวนกฎหมาย Interactive Gambling Act เพื่อการรับมือกับการพนันออนไลน์ นาย Stephen Conroy ร.มว.คมนาคม กล่าวว่าในปัจจุบนั มีผเู้ ล่นพนันออนไลน์กบั ผูร้ บั พนันในต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก และส่วน ใหญ่เป็นการพนันกับเว็บไซต์ผดิ กฎ หมายทีไ่ ม่มี ใบอนุญาต อย่างไรก็ตามตัวเลขสถิติการพนัน

ออนไลน์ในขณะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทางด้านโฆษกของ Tabcorp ได้ปฏิเสธที่ จะเปิดเผยถึงตัวเลขการรับพนันออนไลน์ แต่ อ้างว่าบริษัทของตนเป็นผู้นำ�ของโลกในการรับ พนัน และการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งได้ผ่าน การกลั่นกรองจากทีมกฎหมายของบริษัท เพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ทุ ก อย่ า งอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ กำ � หนดของ กฎหมาย ในขณะที่โฆษกของ Tatts ออกมายอม รับว่าเว็บไซต์ tatts.com มีผเู้ ข้ามาใช้ในระหว่าง 1.5 ถึง 2 ล้านครั้งต่อเดือน และจำ�นวนผู้เข้า เว็ ป จะมากขึ้ น เป็ น ทวี ใ นช่ ว งที่ มี ก ารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาของ Experian Marketing Service พบว่าชาวออสเตรเลียได้เข้าไปพนัน ออนไลน์กันมากขึ้น อย่างเว็บพนัน tomwater house.com ของนาย Tom Waterhouse บุตร ชายของนาง Gai Waterhouse ไฮโซเทรนเนอร์ ม้าแข่ง มีผเู้ ข้าไปพนันมากขึน้ จาก 12,677 ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม 2011 เป็น 136,844 ครั้งใน เดือนเมษายน 2012 หรือเพิ่มขึ้น 979% ทีเดียว ดร. Sally Gainsbury แห่งศูนย์การศึกษา และวิจัยการพนัน ของมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ครอสกล่าวว่าประมาณ 60% ของผูม้ ปี ญ ั หาด้าน การพนันได้เริม่ ติดพนันเรือ้ รังหลังจากเข้าไปเล่น พนันออนไลน์ครั้งแรก เธอกล่ า วว่ า การพนั น ออนไลน์ ทำ �ให้ ผู้ พนันเผลอใจกับกิเลสยั่วยุกับความสะดวกรวด เร็วในการเล่นพนันทำ�ให้หลายคนถลำ�ลึกกลาย เป็นคนติดการพนันโดยการชำ�ระค่าพนัน เพียง แค่ ตั ด เงิ นในบั ญ ชี ข องผู้ เ ล่ น พนั น แล้ ว ก็ พ นั น ได้เลย


ช็อกโกแลต “ดาร์เรลล์ ลี” ปิดม่านหลังกิจการ 85 ปี 10 ก.ค. 2012 ร้ า นขายซ็ อ กโกแลต Darrell Lea ซึ่ ง ถื อ เป็ น ภาพลั ก ษณ์ อ ยู่ คู่ กั บ ออสเตรเลียติดต่อกันมาเป็นเวลา 85 ปี อาจ จะต้องเข้าสู่การชำ�ระบัญชีเพื่อปิดกิจการ และ ทำ�ให้ลูกจ้างและพนักงานพันกว่าคนเสี่ยงต่อ การตกงาน หากไม่สามารถหาผู้เข้าซื้อกิจการ ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Darrell Lea ผู้เป็นเจ้าของช็อกโกแลต ยี่ห้อดัง Rocklea Road ซึ่งเคยรุ่งเรืองมาหลาย ทศวรรษ แต่ตอ้ งมาประสบปัญหาในการดำ�เนิน กิจการจากต้นทุนผลิตและค่าเช่าที่สูงขึ้น และ การแข่งขันจากช็อกโกแลตนำ�เข้าทีม่ รี าคาขายต่�ำ กว่า จากค่าดอลล่าร์ออสเตรเลียแข็งตัว ทำ�ให้ บริษัทจำ�เป็นต้องหาผู้เข้ามาซื้อกิจการ หรือต้อง เข้าสู่กระบวนการจัดการเพื่อชำ�ระบัญชีด้วยใจ สมัคร ข่าวบริษทั Darrell Lea อาจจะต้องปิดตัว

มิได้สง่ ผลให้พนักงานทีโ่ รงงานในย่าน Kogarah และพนักงานตามร้านสาขาทัว่ ประเทศต้องอยูใ่ น อาการช็อกเท่านัน้ แต่ชาวออสเตรเลียจำ�นวนไม่ น้อยก็รู้สึกเสียดายหากไม่มีขนมหวาน Rocklea Road กินอีกต่อไป นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรี เป็น อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเสียใจต่อข่าวที่ เธอได้รบั ในระหว่างทีเ่ ธอเดินทางไปทำ�ภารกิจ ที่ Ipswich รัฐควีนสแลนด์ว่า เธอเป็นคนหนึ่ง ที่กิน Rocklea Road ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ในวันนี้นาย Michael Lea หลานปู่ของ นาย Harry Lea ผู้ก่อตั้ง Darrell Lea ได้แต่ง ตัง้ บริษทั PPB Advisory เป็นผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ และชำ�ระบัญชี ทางด้านสหภาพแรงงานพนักงานโรงงาน ผลิตแห่งออสเตรเลีย (AMWU) ซึ่งมีพนักงาน ของโรงงาน Darrell Lea ที่ Kogarah จำ�นวน

จับนักเรียนสมาชิกแก๊งไบกี้ มือปืนยิงถล่มบ้านแก๊งคู่อริ

160 คนเป็นสมาชิกออกมากล่าว ว่า ข่าวการแต่งตั้งผู้ชำ�ระบัญชี นำ � มาซึ่ ง ความเศร้ า และ ช็ อ กแก่ ทุ ก คน พนั ก งานหลาย คนต้องการทราบว่าต่อไปจะเกิด อะไรขึ้นกับพวกเขา แต่ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ส่อแวว ในทางที่ดีขึ้น ทางด้าน PPB Advisory ใน ขั้นต้นพบว่ากิจการของ Darrell ร้าน Darrell Lea Lea ยังมีสภาพคล่องดำ�เนินกิจ การต่อไปได้อีก ยาวนานเพิม่ ขึน้ ต่อการจ่ายค่าจ้างพนักงานและ 8 สัปดาห์ และจำ�เป็นต้องหาผู้เข้ามาซื้อกิจการ ค่าวัตถุดิบในการผลิต รายใหม่ได้ทัน โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน เป็น ในการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทในวันที่ คนในตระกูล Lea ทั้ง 100% 20 กรกฎาคม นาย Robinson ได้แถลงต่อผูร้ ว่ ม อย่างไรก็ตามรายงานข่าวในวันที่ 19 กรก ประชุมว่า มีผู้แสดงความสนใจซื้อกิจการที่น่า ฎาคม หรือ 10 วันหลังจากการประกาศแต่งตั้ง เชือ่ ถือได้จ�ำ นวน 90 รายจากกลุม่ ผูล้ งทุนทัง้ ใน ผู้จัดการทรัพย์สินและชำ�ระบัญชี นาย Mark และต่างประเทศ ในขณะทีย่ อดจำ�หน่ายสินค้า Robinson จาก PPB Advisory กล่าวว่ามีผสู้ นใจ ของ Darrell Lea ได้สูงขึ้นกว่า 2 เท่าในทุก ๆ ติดต่อเพือ่ เข้าซือ้ กิจการ Darrell Lea เป็นจำ�นวน สาขาทัว่ ประเทศมานับตัง้ แต่ทขี่ า่ วการชำ�ระบัญชี กว่า 75 ราย และข่าวการชำ�ระบัญชีที่ออกไป ประกาศในวันที่ 10 กรกฎาคม ทำ�ให้ยอดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทสูงขึ้น ซึ่ง หมายความว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องหมุนเวียน สังหารนาย Zervas ด้วยโทษจำ�คุก 28 ปี แก๊ง Hells Angels ได้เป็นไม้เบื่อไม้เมา กับแก๊ง Comanchero เพิ่มยิ่งขึ้น นับจากนั้นมา นอกนั้งแก๊ง Hells Angels ยังมีคู่อริแยกพื้นที่ หากินกับแก๊งไบกี้ Bandidos อีกด้วย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ จับสมาชิกแก๊งไบกี้จำ�นวน 1,696 คน มีการตั้ง ข้อหารวม 3,857 คดี ที่รวมถึงการก่อจลาจล,

ทะเลาะวิวาท, ทำ�ร้ายร่างกายผูอ้ นื่ ได้รบั บาดเจ็บ, ทำ�ร้ายตำ�รวจ และคดียาเสพติด ส่วนคดียกพวก ยิงถล่มคู่อริเพิ่งจะมีการจับกุมในระยะหลัง ๆ และยังไม่ได้บรรจุในสถิติดังกล่าว ในการจับกุมแก๊งไบกี้ที่ผ่านมา ตำ�รวจ สามารถยึดอาวุธปืนได้ 387 กระบอก ซึ่งถือ เป็นจำ�นวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปืน 260,000 กระบอกที่อยู่ในมือของอาชญากร

พ่อครัวหนุ่มชะตาถึงฆาต แค่แซวกัน ถึงแทงเสียชีวิต

แก๊ง Hells Angels ที่ตำ�รวจเห็นแล้วยังขาสั่น 11 ก.ค. 2012 ตำ�รวจได้จบั แก๊งไบกีข้ บั รถ ยิงถล่มบ้านคูอ่ ริ แต่เชือ่ ว่าศาลอาจจะให้ประกัน ตัวมือปืนรายนี้ออกมาอีก หลังจากเคยปล่อย มาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาอยู่ในวัยเรียน จำ�ต้องออกมาเรียนหนังสือ ตำ�รวจน.ซ.ว.แสดงความกังวลว่า แก๊ง มอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายได้ตั้งเป้าหมายชักชวน นักเรียนตัวกลั่นตามโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ เข้า เป็นสมาชิกแก๊ง เนือ่ งจากคนเหล่านีส้ ามารถกลับ ไปชักชวนเพื่อนนักเรียนอื่น ๆ เข้าเป็นสมาชิก ในวันนี้(11 กรกฎาคม)หน่วยปราบปราม แก๊งอาชญากรได้เขาจับกุมนาย L (นามสมมุติ) เด็ ก นั ก เรี ย นคนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ อ พยพมาจาก ประเทศในตะวันออกกลาง ผู้เป็นนักเรียนของ โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในซิดนีย์ตะวันตก นาย L ผู้นี้เป็นสมาชิกแก๊งไบกี้ Hells Angels ถูกจับพร้อมกับเพื่อนร่วมแก๊งซึ่งอพยพ มาจากประเทศเดียวกันอีก 3 คนในข้อหาขับรถ ยิงถล่มยูนติ ของแก๊งไบกีค้ อู่ ริในย่าน Merryland ในวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ชายผู้ ต้ อ งหาทั้ ง 3 คนถู ก ปฏิ เ สธการ

ประกันตัว แต่นาย L ซึ่งมีอายุ 17 ปีในขณะ ถูกจับ และได้มีอายุ 18 ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมายัง คงได้รบั อนุญาตประกันตัวอีกเนือ่ งจากเขายังคง เรียนหนังสือ การจับกุมนาย L ในวันนี้ด้วยข้อหาที่ เขาและพวกขับรถบุกยิงถล่มซ่องโสเภณี Sugar Babes ในย่าน Granville ในขณะยิงถล่มมีผหู้ ญิง สองคนอยู่ภายในซ่องดังกล่าว นาย Scott Whyte รักษาการแทนผู้บัง คับการหน่วยปราบปรามแก๊งอาชญากรกล่าวว่า ตำ�รวจมีความเป็นห่วงว่าพวกแก๊งไบกี้ได้ใช้เด็ก นักเรียน โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าได้กลายเป็นเหยื่อ ถูกหลอกให้ก่ออาชญากรรมแทนสมาชิกแก๊งที่ อาวุโสกว่า เขากล่าวว่า แก๊ง Hells Angels ได้เปิดรับ สมัครนักเรียนร่วมแก๊งจำ�นวนมากมานับตั้งแต่ นาย Anthony Zervas สมาชิกแก๊งถูกแก๊งไบกี้ คูอ่ ริยกพวกถล่มสังหารกลางสนามบินซิดนียใ์ น เดือนมีนาคม 2009 ในคดีนี้นาย Mick Hawi หัวหน้าแก๊งไบ กี้ Comanchero ถูกศาลตัดสินมีความผิดฐาน

12 ก.ค. 2012 ตำ�รวจได้จำ� กุมผูต้ อ้ งหาคดีสงั หารนาย Patrick Crowe วัย 22 ปี พ่อครัวฝึกหัด ร้านอาหาร Park Avenue Cafe ในย่าน Hurstville เพียงแค่เหตุ วั ย รุ่ น แซวกั น เท่ า นั้ น ถึ ง กั บ ฆ่ า กันตาย เหตุการณ์สังหารเกิดขึ้นใน เวลาประมาณ 1.45 น.ของเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่าน มา เมื่อนาย Crowe และเพื่อน เข้าไปหาความสำ�ราญภายในผับ แห่งหนึ่งของ Parramatta ขณะที่ เดินผ่าน Church Sreet Mall พวกเขาพบหญิง วัยรุน่ 3 คนเรียกร้องความสนใจด้วยการแซวทัง้ ชายหนุ่มหญิงสาว ทำ�ให้กลุ่มของนาย Crowe โต้ตอบไปด้วยสำ�นวนทีเ่ จ็บ ๆ แล้วก็เดินจากไป ในขณะที่ทั้งสามเดินไปยังป้ายรถเมล์ที่ ถนน Argyle St. พวกเขาสังเกตเห็นกลุ่มวัย รุ่นหญิงยังเดินตามมา โดยหนึ่งในจำ�นวนนั้น โทรศั พ ท์ ว่ า “ฉั น กำ � ลั ง รออยู่ ที่ ป้ า ยรถเมล์ ” เพียงไม่กี่อึดใจจากนั้นชายวัยรุ่น 4 คนได้มา ป้ายรถเมล์ แล้วเข้ารุมทำ�ร้ายนาย Crowe และ เพื่อนทันที ภาพจากกล้อง CCTV ปรากฎภาพนาย Christopher Brilliantes วัย 22 ปีจากย่าน

นาย Patrick Crowe Wentworthville ชักมีดพยายามแทงเพื่อนของ นาย Crowe ก่อนทีจ่ ะหันมาแทงนาย Crowe ล้ม ลงเลือดแดงฉาน จากนั้นวัยรุ่นชายทั้ง 4 และ เพื่อนวัยรุ่นหญิง 3 คนต่างวิ่งหนีไป นาย Crowe ถู ก นำ � ส่ ง โรงพยาบาล Westmead และเสียชีวติ ในอีกหลายชัว่ โมงต่อมา ในวั น นี้ ตำ � รวจได้ ไ ปตามจั บ กุ ม นาย Brilliantes ที่บ้านพัก ในข้อหาฆ่านาย Crowe และจับกุมนาย Judel Godoy วัย 18 ปีจากบ้าน ย่าน Auburn ในข้อหาปกปิด ให้การเท็จและ ไม่ให้ความร่วมมือในการทำ�คดี และจับกุมวัย รุ่นอีก 2 คนที่ได้รับการปิดบังนามเนื่องจากยัง เป็นเยาวชน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 38


ราคาบ้านนซว.-รัฐวิกฯร่วง เหตุประชาชนกลัวตกงาน 12 ก.ค. 2012 ธนาคาร NAB ได้ออก มาเปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายนมิถุนายนที่ผ่านมาราคาบ้านทั่วประเทศได้ตกลง 2.0% และคาดว่าราคาบ้านจะมีแนวโน้มตกลง ไปตลอดทั้งปีโดยรัฐน.ซ.ว.และรัฐวิกตอเรียจะ เป็นรัฐที่ประสบปัญหาราคาบ้านตกต่ำ�ที่สุด NAB พบว่าสาเหตุที่ทำ�ให้บ้านมีราคา ลดลงเนื่องมาจากปัญหาความมั่นคงในด้านการ จ้างงาน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มว่าจะลด ลงอีกอันเป็นผลสะท้อนมาจากสภาพเศรษฐกิจ ชะลอตัว ความกังวลของประชาชนเกิดขึ้นหลังจาก ยอดรายงานการปลดแรงงานในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา มีจำ�นวนถึง 27,300 คน ในขณะที่ ยอดการว่างงานของประเทศได้เพิม่ ขึน้ จาก 5.1% เป็น 5.2% ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นข้อมูลสำ�คัญที่จะ ทำ�ให้ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ย

ลงมาอีก สำ�หรับในไตรมาสที่ผ่านมาราคาบ้านใน รัฐน.ซ.ว.ได้ลดลง 2.3% ในขณะที่รัฐวิกตอเรีย อยู่ ใ นอาการที่ ห นั ก กว่ า คื อ ลดลง 2.9% ใน ขณะที่ รั ฐ เวสเทิ ร์ น ออสเตรเลี ย ซึ่ ง ร่ำ � รวยจาก อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีราคาบ้านลดลงน้อย ที่สุดคือ 0.6% และรัฐควีนสแลนด์ลดลง 1.7% ตั ว เลขดั ง กล่ า วได้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ ศึกษาของบริษัท RP Data ที่ออกมาในช่วง เดียวกัน ระบุวา่ แนวโน้มของตลาดบ้านที่จะฟืน้ ตัวในอนาคตอันใกล้ยังไม่เห็นวี่แวว เนื่องจาก ขณะนี้มีบ้านจำ�นวน 301,414 หลังทั่วประเทศ ที่เสนอขายแต่ยังขายไม่ออก รายงานกล่าวว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะ กระเตื้องขึ้นนิดหน่อย แต่ไม่แรงพอที่จะพยุง การตกต่ำ�ของราคาบ้านกลับคืนมาได้

รัฐบาลรับหลักการกรีนส์

เก็บภาษีพลาสติก 20 เซนต์ 13ก.ค. 2012 พรรคกรีนส์ได้เสนอโครง การวางมัดจำ�ค่าขวดพลาสติกและกระป๋องให้มี ผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในขณะที่รัฐบาลกลาง ออกมายอมรั บ หลั ก การของพรรคกรี น ส์ เ ป็ น ที่เรียบร้อย ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านออกมาให้ ความเห็นว่า มันคือภาษีชนิดใหม่ ที่จะทำ�ให้ ประชาชนโดยเฉลีย่ ต้องจ่ายเงินค่าซือ้ อาหารเพิม่ ขึ้นอีกปีละ 300 กว่าเหรียญ ภายใต้ แ ผนการหนึ่ ง รั ฐ บาลกลางจะ เก็บเงินมัดจำ�จากผู้ซื้อเครื่องดื่มบรรจุภาชนะ พลาสติกและกระป๋องในอัตราชิ้นละ 20 เซนต์ แต่ถา้ เอาขวดและกระป๋องทีเ่ หลือมาคืนจะได้เงิน กลับคืนไปชิ้นละ 10 เซนต์ หรือหมายความ ว่าหากประชาชนซือ้ น้�ำ อัดลม หรือเบียร์ขนาดลัง ละสองโหลจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 4.80 เหรียญ ACIL Tasman ซึ่งรับหน้าที่ในการเป็น ที่ปรึกษาและวิจัยโครงการภายใต้ทุนของสภา อาหารและของชำ�แห่งออสเตรเลีย (AFGC) พบว่า ผลของมันจะทำ�ให้ครอบครัวที่มีราย ได้ต่ำ�จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 137 เหรียญ, ครอบครัวมีรายได้ปานกลางจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 312 เหรียญ และครอบครัว ทีร่ �่ำ รวยจะจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ ปีละ 473 เหรียญ แต่ โดยเฉลี่ยแล้วจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 306 เหรียญ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลจากโครงการ นำ�ร่องในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ซึ่งบังคับเก็บเงิน 20 เซนต์ต่อเครื่องดื่มแต่ละขวด และจะคืนให้ ขวดละ 10 เซนต์เมื่อนำ�ขวดเปล่ามาคืน อย่างไรก็ตาม AFGC ได้ออกมาต่อต้าน

นาย Tony Burke แผนการใด ๆ ที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายดัง กล่าวโดยพบว่าต้นทุนค่าการจัดการ, การขนส่ง และต้นทุนการจัดตั้งโครงการจะมากเป็นสอง เท่าจากที่รัฐบาลคาดคิดไว้ (10 เหรียญต่อชิ้น) ผลของมันอาจนำ�มาสู่การเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่ เหตุทั้งสองฝ่าย ทั้งที่ในปัจจุบันทั่วประเทศมี ระบบทิง้ ขยะรีไซเคิลอยูแ่ ล้ว เพียงแต่จะบริหาร อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น นาง Jenny Pickles โฆษกหญิงของ AFGC ได้ออกมาเรียกร้องให้รฐั บาลกลางล้มเลิก แผนการดังกล่าว โดยเห็นว่ามันคือการเก็บภาษี

ในการบุกเข้าตรวจค้นห้องนอนของนาย Brilliantes ตำ�รวจพบมีด 2 เล่ม ซึ่งถูกนำ�ไป ตรวจสอบว่า มีดหนึ่งในสองเล่มเป็นมีดที่ใช้สัง หารนาย Crowe หรือไม่ ในการนำ � ผู้ ต้ อ งหาไปประทั บ รั บ ฟ้ อ ง ที่ ศ าลท้ อ งถิ่ น Parramatta ผู้ พิ พ ากษาหญิ ง Alison Viney ได้ปฏิเสธการให้ประกันตัว นาย Brilliantes แต่ได้อนุญาตให้นาย Godoy

ประกันตัวภายใต้เงื่อนไขที่รัดกุม โดยจะต้อง อยู่ภายในบ้านของมารดาที่ย่าน Auburn ใน ขณะทีพ่ อ่ เลีย้ งของนาย Godoy ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ ดูแลเรือนจำ�ให้สญ ั ญาว่า ถ้าลูกเลีย้ งของเขาฝ่าฝืน เงื่อนไขการประกันตัว เขาจะแจ้งให้ทางการ ทราบทันที สำ�หรับการพิจารณาคดีครั้งต่อไปกำ�หนด ให้มีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2012

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 39

ฝรั่งสงสัยนักชกหญิงไทย ชายในร่างกึ่งชายกึ่งหญิง Usanakorn ขณะชกกับ Susie Ramadan

14 ก.ค. 2012 Usanakorn Kokietgym (อุษณากร ก่อเกียรติยมิ ) นักมวยสากลหญิงของ ไทยเจ้าของแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของสภา มวยโลก หรือ WBC ซึ่งเดินทางมาชกป้องกัน ตำ�แหน่งกับ Susie Ramadan นักมวยหญิงชาว ออสซี่ที่เมลเบิร์นในวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่าน มา ได้ถกู ทีมงานฝ่ายออสเตรเลียสงสัยว่ามีระดับ ฮอร์โมน testosterone หรือฮอร์โมนที่ทำ�หน้าที่ ให้มีลักษณะเพศชายในระดับสูง ในช่วงก่อน การแข่งขัน อย่างไรก็ตามในอดีต Usanakorn เคยถูก ทดสอบระดับฮอร์โมนมาสามครั้งก่อนหน้านี้ พบว่ามีระดับฮอร์โมน testosterone ในระดับ ปกติของเพศหญิงทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามใน การชกในวันนี้ทีมงานของฝ่ายนักชกออสซี่เชื่อ ว่า เธอน่าจะมีฮอร์โมนเพศชายสูง ในการชกครั้งนี้มีผู้เข้าชมการแข่งขันซึ่ง จัดขึ้นที่ Melbourne Pavilion กว่า 1,000 คน ที่รวมถึงนาย Glen Boss จ๊อกกี้ชื่อดัง, นาย Mick Gatto มาเฟียเชื้อสายอิตาลีระดับเจ้าพ่อ ของเมลเบิร์นและน.ส. Ruby Rose นางแบบ และวีเจช่อง MTV ผลการแข่งขันหลังชกครบ 10 ยก Susie ผู้มีความเร็วเหนือกว่าอาศัยจังหวะชกและหลบ หมัดอันหนักหน่วงของนักชกไทยได้ตลอดจน ระฆังยกที่ 10 หมดลง ชนะไปด้วยคะแนน เป็นเอกฉันฑ์จากกรรมการชาวออสเตรเลียทั้ง สามคน 97-93, 99-91 และ 99-91 สามารถ คว้าแชมป์โลก WBC มาครองอีกเส้นหนึง่ หลัง จากเธอได้แชมป์รุนเดียวกันของ IBF มาครอง เมื่อปีที่แล้ว หลังจากการแข่งขัน Usanakorn วัย 24 ปีได้ถกู ขอให้ตรวจสารแอแนบอลิก สเตอรอยด์ และสารกระตุ้นอื่น ๆ หลังจากนาย Barry Michael ผู้ฝึกสอนของ Susie กล่าวหาว่า เธอ ชกรุนแรงกว่านักชกทุกคนทีเ่ ขาเคยเห็นมา เธอ ได้ถูกสอบถามโดยนาย Frank Quill เลขาธิการ WBC และนายแพทย์สองคน แต่เธอก็ปฏิเสธ

ไม่ยอมให้ตรวจ ซึ่งนาย Michael กล่าวว่าเขาจะทำ�เรื่อง รายงานต่อสำ�นักงานใหญ่ WBC ในประเทศ เม็กซิโก เพื่อทำ�การสอบสวนตามข้อกล่าวหา ต่อไป ทางด้านนพ.Peter Lewis ประธานสมาคม แพทย์ประจำ�สนามแข่งขันกีฬาแห่งออสเตรเลีย (ARMA)กล่าวว่า กรณีของ Usanakorn สามารถ อธิบายได้หลายอย่างถึงผลตรวจ testosterone ในกรณีผิดปกติเขากล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ เธอเริ่มจากการเป็นผู้ชายแล้วร่างกายปรับตัว หรือรับฮอร์โมน oestrogen หรือฮอโมนที่ทำ� หน้าที่ให้มีลักษณะเพศหญิง หรือเป็นเพศหญิง ที่ใช้สารสเตอรอยด์ หรือเธออาจเป็นคนสอง เพศในร่ า งเดี ย วกั น หรื อ กะเทยแท้ ที่ เ รี ย กว่ า Hermaphrodite ชนิดที่มียีนส์ของเพศชายแต่มี ร่างกายอย่างหญิง นพ.Lewis กล่าวว่ายังมีสภาพทางการ แพทย์อื่น ๆ ที่รวมถึงความผิดปกติในต่อมไร้ ท่อ(endocrine disorders)ซึ่งมีส่วนทำ�ให้เกิด ระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายอีกด้วย นายแพทย์คนเดิมยังกล่าวว่า Usanakorn อาจจะไม่ถูกตรวจสอบอย่างจริงจังจากองค์กร ที่ดูแลกีฬามวยสากลในประเทศไทย เพราะเท่า ที่เขาทราบมีนักมวยไทยที่ตรวจสอบพบติดเชื้อ เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C ใน ออสเตรเลีย เมือ่ พวกเขากลับไปประเทศไทยก็ยงั ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นชกมวยต่อไปได้ ส่วนทางด้าน Usanakorn บ่นอุบว่า เธอ ถูกผู้จัดการแข่งขันลอยแพไม่ดูแลความสะดวก สบายใด ๆ ด้วยการจ่ายเงินให้ 150 เหรียญ สำ�หรับเธอและเทรนเนอร์โดยให้ไปหากินกัน เองในช่วง 3 วัน นอกจากนั้นเธอไม่สามารถ ออกไปซ้อมวิ่งเนื่องจากฝนตกตลอด และการ จัดสถานทีซ่ อ้ มและการดูแลนักกีฬาของเธอและ คู่แข่ง ก็ต่างกันอย่างมาก ถือเป็นมาตรฐานการ รับรองที่ต่ำ�ที่สุดเท่าที่เคยประสบมา

ชนิดหนึ่ง ที่จะส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับ ต้นทุนสินค้าของชำ�เพิ่มขึ้น เธอกล่าวว่า ในปัจจุบันค่าครองชีพก็สูง อยู่แล้ว ประชาชนคงไม่สนับสนุนให้รัฐบาล เก็บภาษีสินค้าอาหารพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก หลัง จากรัฐบาลเพิ่มภาษีค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส และใน อนาคตพวกเขากำ�ลังจะถูกเก็บภาษีนมสด, น้ำ� อัดลมและเบียร์เพิ่มขึ้นอีก ทางด้านนาย Tony Burke ร.มว.สิ่ง แวด ล้อมของรัฐบาลกลางออกมายอมรับว่า รัฐบาลได้ยอมรับหลักการจากพรรคกรีนส์ แต่ จะไม่บังคับรัฐบาลรัฐต่าง ๆ แต่จะให้พวกเขา

ยอมรับในทีป่ ระชุมสภารัฐบาลออสเตรเลีย หรือ COAG ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ นาย Burke กล่าวว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรัฐจะนำ�แผนการไปปฏิบัติ อย่ า งไร และเชื่ อ ว่ า คงไม่ มี รั ฐใดเก็ บ ค่ า ภาษี (levy)กับภาชนะบรรจุทุกชนิด ส่วนทางด้านโฆษกของพรรคกรีนส์กล่าว ว่า เหตุที่ราคาค่ามัดจำ�ขวดในนอร์ทเทิร์นเทร์ ริทอรีคิดในราคาขวดละ 20 เซนต์ก็เนื่องจาก เป็นการทำ�กำ�ไรของภาคอุตสาหกรรมเครื่อง ดื่ม ทั้งที่ต้นทุนการจัดการเพียงขวดละ 1 ถึง 3 เซนต์เท่านั้น


โครงการ HELP กู้เรียน ชาวออสซี่สูญอาหาร

ขณะนี้หนี้บาน 23 พันล้าน 15 ก.ค. 2012 โครงการ HELP (โครงการ เงินกู้เพื่อการศึกษาระดับสูง) หรือชื่อเดิมคือ HECS (โครงการช่วยเหลือการศึกษาระดับสูง) ซึ่งเป็นโครงการผลักภาระค่าการศึกษาของชาติ จากรูปแบบเกือบให้เปล่า มาเป็นระบบให้เรียน ฟรีก่อนแล้วผ่อนส่งที่หลัง ซึ่งถูกรัฐบาลนาย ทักษิณ ชินวัตรลอกแบบไปใช้กับการศึกษาใน ประเทศไทย ในวันนีอ้ อสเตรเลียซึง่ เป็นประเทศ ต้นแบบมียอดนักศึกษาติดหนีก้ ารศึกษาแล้วรวม ทั้งสิ้น 23.1 พันล้านเหรียญ ในจำ�นวนนี้ 5.2 พันล้านเหรียญถูกขึ้นบัญชีเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ข้อมูลจากสำ�นักงานภาษีพบว่า ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2011 มีผู้เป็นลูกหนี้โครงการ HELP ทั้งสิ้น 1,567,100 คน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 105,328 คน โดย 1 ใน 3 ของลูกหนี้ เป็นชาวรัฐน.ซ.ว. โครงการ HELP เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1989 ด้วยการเก็บค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกคนใน อัตรา 1,800 เหรียญโดยกำ�หนดผ่อนชำ�ระหลัง สำ�เร็จการศึกษา นับจากนัน้ รัฐบาลในสมัยต่อ ๆ มาได้เพิม่ สัดส่วนค่าเล่าเรียนให้นกั ศึกษารับภาระ มากขึ้นตามลำ�ดับ ในปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาเป็ น หนี้ โ ครงการ

HELP เฉลี่ยรายละ 14,740 เหรียญ โดยเฉพาะ นักศึกษาที่เรียนสาขาแพทย์ และกฎหมายซึ่งมี ค่าเล่าเรียนสูง จะเป็นหนี้ในจำ�นวนสูงกว่านี้ ภายใต้ระบบ HELP จะไม่มีการคิดดอก เบี้ยอย่างแท้จริง แต่มูลหนี้ (อาจ) จะปรับตาม อัตราเงินเฟ้อและผู้กู้จะต้องผ่อนชำ�ระเมื่อพวก เขามีรายได้เกินกว่า 49,095 เหรียญต่อปี โฆษกของกระทรวงอุตสาหกรรม, การ คิดค้นนวกรรมใหม่, วิทยาศาสตร์, การวิจยั และ ทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ระบบ HELP ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นระบบ เงินช่วยการศึกษาขั้นสูงที่ดีที่สุดระบบหนึ่งและ ขณะนีไ้ ด้มหี ลายประเทศลอกเลียนแบบเอาไปใช้ เขากล่าวว่าในปีนรี้ ฐั บาลนาง Julia Gillard ได้ยกเลิกเพดานเงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัย เพือ่ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ามหาวิทยาลัย ได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังยกเลิกการจำ�กัดเงิน ทุนซึง่ แต่เดิมกำ�หนดสิทธิผอู้ ยูใ่ นโครงการในการ เรียนเต็มเวลาได้ไม่เกิน 7 ปีอีกด้วย เขากล่ า วว่ าในปี ก ารศึ ก ษานี้ มี ห ลั ก สู ต ร จำ�นวน 221,765 วิชาที่จะเสนอให้แก่นักศึกษา เลือกเรียน หรือเพิ่มขึ้น 5.5% จากปีการศึกษา 2011

ดับเบิลเบย์คือถิ่นของผู้หญิง

ซิลเวอร์วอเตอร์มีชายอยู่สูงสุด

นักศึกษาม.ชาร์ลส์สเติร์ทล้วนมีแต่ผู้หญิง 16 ก.ค. 2012 Commsec กิจการธน กิจการลงทุนได้ใช้ขอ้ มูลจากการสำ�รวจสำ�มะโน ประชากรล่าสุดพบว่าพื้นที่เขตไปรษณีย์ 2028 หรือ Double Bay เป็นย่านที่มีผู้หญิงมากกว่า ผู้ชายในอัตรา 56.3% ต่อ 43.7% ถือเป็นถิ่นผู้ หญิงหนาแน่นเป็นแหล่งทีส่ องของรัฐน.ซ.ว.โดย มีมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ สเติร์ท ในเมือง Wagga Wagga เป็นถิ่นที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสูงที่สุด ในอัตรา 64.3% ต่อ 35.7% แต่ ถ้ า พู ด ถึ ง ถิ่ น ที่ มี ผู้ ช ายหนาแน่ น ที่ สุ ด ในรัฐน.ซ.ว.ก็คือที่ Silverwater มีผู้ชายอยู่ใน อัตรา 66.8% ต่อผู้หญิง 33.2% แต่ถ้าฝ่ายหญิง

ต้องการหาสามีหรือเพศชายทีช่ อบไม้ปา่ เดียวกัน แล้วคิดจะมาที่ Silverwater ก็ต้องฉุดคิดสักนิด เพราะตัวเลขสถิตนิ ี้ รวมถึงนักโทษทีอ่ ยูใ่ นเรือน จำ�ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไว้ด้วย Commsec ยังพบว่าเขตไปรษณีย์ที่มหา วิทยาลัยตั้งอยู่ยังเป็นถิ่นที่ผู้หญิงอยู่อาศัยอยู่ใน ระดับสูง โดยย่านมหาวิทยาลัยแมคควอรีเ่ ป็นถิน่ ผูห้ ญิงหนาแน่นเป็นอันดับสาม 56.3%, ตามด้วย (4) ย่านWoollahra 54.9%, (5) ย่านมหาวิทยาลัย นิวอิงแลนด์ 54.8% (6) ย่านมหาวิทยาลัยซิดนีย,์ (7) Wallenbenn, (8) Garland, (9)Rose Bay และ (10) Bayview

ถึง 1 กิโลในแต่ละวัน

15 ก.ค. 2012 National Food Plan (NFP) ได้รายงานถึงพฤติกรรมการกินอาหารของชาว ออสเตรเลียพบว่า ได้กินอาหารเหลือทิ้งโดยใช่ เหตุเฉลี่ยวันละเกือบ 1 กิโลกรัม NFP ซึ่งเสนอรายงานเกี่ยวกับแผนการ อาหารแห่งชาติตงั้ แต่เรือ่ งของ พืชผักปลูกบนดิน สัตว์เป็น ๆ ในปศุสัตว์ไปจนถึงอาหารร้อน ๆ รอรับประทานบนจาน รวมถึงความปลอดภัย ในอาหาร, ทักษะในเรือ่ งอาหาร และการจัดการ อาหารเสียอย่างมีประสิทธิภาพ NFP ได้กล่าวถึงเรื่องสาเหตุของการสูญ เสียอาหารว่า ชาวออสเตรเลียได้สูญเสียอาหาร โดยเฉลี่ยคิดเป็นมูลคค่ารวมกันประมาณปีละ 5 พันล้านเหรียญ หรือเป็นมูลค่าที่จะเลี้ยงคนทั้ง ประเทศได้ถึง 3 สัปดาห์ โดยพบว่าชาวออสเตรเลียในแต่ละครอบ ครัวสูญเสียอาหารประมาณ 15% จากทีพ่ วกเขา

ซื้อมาในทุก ๆ ปี และในขณะนี้ยังไม่มีหน่วย งานใดที่จะเข้ามาทำ�เรื่องการจัดการอาหารเสีย ซึง่ ถือเป็นการสูญเสียของครอบครัว เปลืองพืน้ ที่ รองรับในการทิ้งขยะและก่อให้เกิดก๊าสเรือน กระจกขึ้นสู่บรรยากาศ อันเป็นต้นกำ�เนิดแห่ง ภาวะโลกร้อน แต่รัฐบาลกลางได้ออกมารับคำ�มั่นว่าจะ ทำ�งานร่วมกับรัฐบาลรัฐ, กับชุมชน และกลุ่ม อุตสาหกรรมเพื่อรณรงค์ลดอาหารเหลือรับประ ทาน และจัดการอาหารทิ้งในแหล่งทิ้งขยะให้มี ประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่ รายงานชุดนีไ้ ด้ออกมาก่อนทีจ่ ะมีการประ ชุมผูแ้ ทนจากกลุม่ อุตสาหกรรม และชุมชนทีจ่ ดั ขึน้ ในซิดนีย์ เพือ่ การถกปัญหาการจัดการอาหาร เหลือทิ้ง ซึ่ง NFP ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน ทัว่ ไปแสดงความเห็นได้ทาง Twitter ของ NFP

นาย Craig James ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายเศรษฐ กิจของ Commsec กล่าวว่าการที่ Double Bay มีผู้หญิงมากเป็นผลสะท้อนมาจากช่องว่างของ อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy)ที่ผู้หญิงมีอายุ ยืนยาวกว่าผู้ชาย ซึ่ง Double Bay ถิ่นคนมี อันจะกินทางซิดนีย์ตะวันออกมีผู้หญิงสูงอายุที่ มีฐานะอาศัยอยู่จำ�นวนมาก ส่วนย่านสถาบันการศึกษามีผู้หญิงอาศัย อยู่ เ ป็ น จำ � นวนมาก อาจมาจากมหาวิท ยาลัย นั้น ๆ มีภาควิชาที่ดึงดูดนักศึกษาหญิง และ อาจมาจากสาเหตุที่นักศึกษาหญิงรู้สึกปลอดภัย ในการอาศัยอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ทำ�ให้

พวกเธอไม่ต้องเสี่ยงต่อการเดินทางไปและกลับ บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไป สำ�หรับถิ่นที่มีผู้ชายอยู่หนาแน่นต่อจาก Silverwater คือ Kapooka ในอัตรา 65.6% สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเขตทหารตามด้วย อันดับที่สาม Wagga Wagga RAAF Base 59.2% ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศ, อันดับสี่คือ Ivanhoe, Mossgiel ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรม 58.5% และอันดับ 5 คือ Darlinghurst และ Surry Hills ถิ่นที่มีชาวเกย์อาศัยอยู่จำ�นวนไม่ น้อย 58.2%

คนระดับบิ๊กร่วมระดมสมอง แก้วิกฤติศรัทธาคิงส์ครอส 17 ก.ค. 2012 บุคคลระดับที่เกี่ยวข้อง กับย่าน Kings Cross ได้ร่วมกันเปิดเวทีถก ปัญหาแก้ไขวิกฤติ Kings Cross ที่ปัจจุบัน ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งยาเสพติด และอาชญากรรมของประเทศ โดยเฉพาะจาก เหตุการณ์ที่นาย Thomas Kelly นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแมคควอรี่ถูกฆ่าตายเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมา ผู้เข้าร่วมขึ้นเวทีถกปัญหาครั้งนี้ประกอบ ด้วยนาง Clover Moore นายกเทศมนตรีเทศบาล เขตซิดนีย์ซิตี้และส.ส.เขตเลือกตั้งซิดนีย์เจ้าของ พื้นที่, นาย George Souris ร.มต.ท่องเที่ยวและ การบันเทิง, Malcolm Turnbull ส.ส.รัฐสภา กลางเขตเลื อ กตั้ ง Wentworth, นาย Paul

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 40


18 ก.ค. 2011 มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาว ซิ ด นี ย์ ผู้ ซึ่ ง พบภรรยานั ก เต้ น แล็ ปในผั บ ได้ ปฏิเสธทีจ่ ะจ่ายค่าเลีย้ งดูจำ�นวน 3.5 ล้านเหรียญ โดยอ้างว่าอดีตภรรยาเป็นนักขุดทอง ใช้ชนั้ เชิง เซ็กซ์ระดับร้อนแรงหลอกให้เขาหลง โดยทีเ่ ธอ ไม่เคยรักและต้องการมีลกู กับเขา แต่ศาลไม่รบั ฟังสั่งให้จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ ในคดรีนี้นาย J (นามสมมุติ) วัย 58 ปี ได้อา้ งต่อศาลครอบครัวในนครซิดนียว์ า่ เขาเริม่ หลงใหลในลีลาบนเตียงของนาง K (นามสมมุต)ิ ซึง่ อายุนอ้ ยกว่าเขา 14 ปีทนั ทีเมือ่ ทัง้ สองพบกัน ครั้งแรกในปี 1998 จากนั้ น จึ ง มี สั ม พั น ธ์ ท างเพศร่ ว มกั น มา อย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่ เขาตกลงตัดสินใจอยูก่ นิ กับเธอในปี 2007 ภายใต้ข้อตกลงก่อนแต่งงาน ว่าเธอจะได้รับเงินจำ�นวน 3.5 ล้านเหรียญหาก ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาสิ้นสุดลง พอหลั งแต่ งงานไปแล้วนาย J พบว่า คุณภาพกิจกรรมบนเตียงที่เธอเคยมีให้กับเขา ศาลครอบครัว ซิดนีย์ เปลี่ยนไป จากเต็มใจเป็นเย็นชา และพออยู่ด้วย กับครบสองปีนาง K ก็ขอแยกทางกับเขาทันที พร้อมขอให้เขาจ่ายเงินตามข้อตกลง แต่นาย J ไม่ยอมจ่าย นาง K จึงนำ�เรื่องเข้าสู่ศาล Nicolaou ผู้อำ�นวยการสมาคมโรงแรม (ผับ) มีการตรวจใบอนุญาตและตรวจสอบระบบการ ทางด้านนาง K ให้การต่อศาลว่า ตลอด แห่งออสเตรเลีย, นาย Mark Murdoch ผู้ช่วย รักษาความปลอดภัยกับผูป้ ระกอบกิจการผับและ เวลาทีเ่ ธอแต่งงานกับนาย J เธอยังคงรักเขาด้วย อธิบดีต�ำ รวจ, นาย Doug Grand ผูแ้ ทนจากผูร้ บั คลับทั่ว Kings Cross ทั้งหมด 58 แห่ง สัตย์จริง และกิจการทางเพศก็ไม่ยงิ่ หย่อนไปจาก ในวันนี้ (17 กรกฎาคม) เจ้าหน้าที่จาก อนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงในย่านคิง ส์ครอส, นาย Don Weatherburn ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การพนันและ สำ�นักงานสถิติและวิจัยอาชญากรรม และนาย ม้าแข่งได้เริ่มทำ�การตรวจประเมินระบบการรัก Matthew Moore จากหนังสือพิมพ์เดอะซิดนีย์ ษาความปลอดภัย, การทำ�งานของกล้อง CCTV มอร์นงิ่ ผูด้ �ำ เนินการประชุม โดยมีผเู้ กีย่ วข้องและ และแผนการสนองตอบต่อปัญหาจากการบริการ แอลกอฮอล์ หรือ RSA ของผับและบาร์โดย ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการถกปัญหา 600 คน สารสำ�คัญในที่ประชุมที่ส่งผลมาเป็นภาค สถานบันเทิงแห่งแรกทีถ่ กู เข้าตรวจก็คอื Empire ปฏิบัติมาจากความเห็นของนาย Turnbull ที่ให้ Hotel ที่หัวมุมถนน Bayswater Rd. และถนน 19 ก.ค. 2012 ทีป่ ระชุมใหญ่ประจำ�ปีของ นำ�เอารูปแบบที่ใช้ใน Newcastle มาใช้ ด้วย Darlinghurst Rd. จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจ การยุตกิ ารรับลูกค้าเข้าผับและบาร์หลังเวลา 1.00 ผับและบาร์ต่าง ๆ ตามถนน Bayswater Rd. สมาคมเกษตรกรแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSW-FA) ได้ ลงมติเป็นเอกฉันฑ์ให้เปิดเผยข้อมูลราคาขาย น.และปิดร้านในเวลา 3.00 น. โดยเขากล่าวว่า และถนน Kellett St. จนถึงตีสี่ เป็นที่คาดว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาทั้งสิ้น 4 สินค้าที่ขายจากฟาร์ม เพื่อการเปรียบเทียบให้ เป็นเรือ่ งตลกทีอ่ นุญาตให้ประชาชนเข้าไปดืม่ ใน เวลาตีสามหรือตีสี่ ในขณะทีร่ ถไฟเทีย่ วสุดท้าย วันในการตรวจผับ, บาร์และคลับจนทัว่ 58 แห่ง ประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบว่าเงินที่พวกเขา นาย Souris กล่าวว่า ตามกฎระเบียบ จ่ายซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้น เป็นเงินที่ บริการแค่ตี 1 เท่านั้น การเสนอแนะนีถ้ กู นำ�มาใช้ทนั ที ด้วยการ ปั จ จุ บั น สถานบั น เทิ ง ที่ เ ปิ ด บริ ก ารหลั ง เที่ ย ง เกษตรกรได้รับแท้จริงจำ�นวนเท่าใด นาย Peter Darley รองประธาน NSWปิดร็อคผับบาร์และร้านค้าทุกแห่งหลังเวลา 1.30 คืน จะต้องมีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ร้ายแรงที่ น. และให้ลูกค้าออกจากร้านก่อนเวลา 3.00 น. เกิดขึ้นลงในสมุดทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อ FA กล่าวว่า ตัวเลขราคาที่คลุมเครือและอยู่ใน ทางด้านนาย Murdoch กล่าวว่า ปัญหา ให้ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแฮลกอฮอล์ ความสงสัยของคนทัว่ ไป จำ�เป็นต้องเปิดเผยให้ เห็นกระจ่าง และต้องการให้ผู้บริโภคทราบว่า การก่อการทะเลาะวิวาทใน Kings Cross ส่วน สามารถตรวจสอบได้ โดยผูป้ ระกอบการจะต้องบันทึกเหตุการณ์ เงินที่พวกเขาจ่ายซื้อสินค้า มีต้นทุนออกไปจาก ใหญ่ ม าจากปั ญ หาของแอลกอฮอล์ ในขณะ เดียวกันทบวงตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ ใช้ความรุนแรง, พฤติกรรมต่อต้านสังคม, ลูกค้า ประตูรั้วฟาร์มเท่าใด เขากล่าวว่า แนวความคิดหนึ่งที่จะให้ผู้ ในการตรวจตราพื้ น ที่ ต รวจมากขึ้ น และเพิ่ ม ที่อยู่ในอาการมึนเมาและลูกค้าถูกปฏิเสธการ ความถี่ในการตรวจมากยิ่งขึ้น ขาย, ลูกค้าที่ถูกไล่ออกจากร้าน หรือลูกค้าที่ บริโภคทราบถึงราคาต้นทุนจากฟาร์มและราคา ส่วนนาย Souris กล่าวว่า เขาได้สั่งให้ จำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือการเปิดเผยตัวเลข ผ่านเว็บไซต์ การเคลื่อนไหวของสมาคมครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากนายBob Katter ส.ส.อิสระรัฐสภากลาง และหัวหน้าพรรคแคตเตอร์-ออสเตรเลียน กับ นาย Nick Xenophon ส.ว.อิสระรัฐสภากลางได้ ผลักดันพรบ.จากประตูฟาร์มสู่จานอาหาร หรือ Farm Gate to Plate Act เมื่อเดือนกันยายนปี ที่ผ่านมา ด้วยการให้ซูเปอร์มาเก็ตแสดงข้อมูล ราคาสินค้าที่เกษตรกรได้รับควบคู่กับราคาขาย ให้กับผู้บริโภค ซึ่งนาย Katterกล่าวว่าร่างกฎหมายดัง กล่าวได้ถกู เข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการเศรษฐ กิจของสภาสูงและคณะกรรมการเกษตรกรรม, บุคคลระดับบิ๊กร่วมถกแก้ปัญหา Kings Cross การประมงค์และป่าไม้ของสภาล่าง แต่ได้ถูก

สาวใหญ่เต้นแท็ปชนะคดี ได้เงินค่าเลี้ยงดู 3.5 ล้าน

เดิม แต่ดว้ ยอายุทมี่ ากขึน้ ของเธอ ความสามารถ อาจจะไม่เป็นที่สบอารมณ์ของอดีตสามี นับจากแยกจากกันในปี 2007 นาง K ได้ทำ�งานมีรายได้เพียง 411 เหรียญต่อสัปดาห์ เนื่องจากเธอออกจากโรงเรียนก่อนสำ�เร็จชั้นปี ที่ 10 และไม่มีประสบการณ์งานอื่นใด โดย เธอได้อยู่อาศัยร่วมกันฉันฑ์สามีกับพนักงาน ขับรถบรรทุกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่นาย J อ้างว่าได้ไปมาหาสู่มาหานาง K ที่บ้านมูลค่า 7 ล้านเหรียญของเขาในช่วง 1 เดือนก่อนที่นาง K จะขอแยกทางเดินกับเขา ในวันนี้ (18 กรกฎาคม) ผู้พิพากษา Robert Benjamin เห็นว่านาย J ไม่สามารถ พิสูจน์ได้ว่าเขาถูกล่อลวงให้ทำ�สัญญาอย่างไม่ เป็นธรรมและการแต่งงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ไม่มีการฉ้อฉลหรือทำ�ไปโดย ปราศจากการไร้สามัญสำ�นึก และเป็นไปตาม พฤติกรรมปกติแห่งการสมรส จึงตัดสินให้นาง K ได้เงินเป็นค่าเลี้ยงดู 3.5 ล้านเหรียญตามที่ ตกลงกันไว้ ก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับนาง K นาย J ได้ขอหย่ากับภรรยาคนแรก โดยเขาจ่ายเงินให้ เธอเป็นค่าเลี้ยงดู 7 ล้านเหรียญ ซึ่งเขากล่าวว่า เป็นความเต็มใจและไม่รู้สึกเสียดาย ผิดกับราย ล่าสุดเป็นอย่างมาก

ฟาร์มเมอร์ต้องการให้โลกรู้ ว่าเขาขายสินค้าราคาเท่าไร

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 41

ถอนถอนออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โฆษกของ Woolworths ออกมากล่าวว่า เรื่องต้นทุนออกจากฟาร์มแท้จริงได้มีการเปิด เผยอย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) ใน การไต่สวนเรื่องราคาสินค้าชำ� และก็ถูกไต่สวน โดยคณะกรรมการของสภาสูงเมือ่ ปีทแี่ ล้ว โดย ทั้งสององค์กรไม่พบปัญหาและการกระทำ�ผิด ใด ๆ ทางด้านโฆษกของห้าง Coles กล่าวว่า มันเป็นความยุ่งยากที่จะเปิดเผยข้อมูลมาร์จิน ของผลิตภัณฑ์สินค้าสดในทางทางปฏิบัติ อัน เนื่ อ งมาจากระบบเครื อ ข่ า ยขายส่ ง ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้อนสำ�หรับสินค้าสดหลายประเภทจากแหล่ง ผลิตต่าง ๆ กัน นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมสมาคมเกษตรกรรัฐ น.ซ.ว.ยังเรียกร้องให้ซปู เปอร์มาเก็ตแสดงสินค้า ให้ทราบชัดว่าเป็นสินค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ , การผลิต และกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น ของออสเตรเลี ย เท่าใดอีกด้วย สำ�หรับตัวอย่างเปรียบเทียบราคาสินค้า ที่ออกจากฟาร์มและราคาที่ผู้บริโภคซื้อมีดังนี้ ราคาฟาร์ม ผู้บริโภคจ่าย เนื้อแกะ $3.74/กก. $15.54/กก. แอปเปิล $1.20-1.50/กก. $3.90-5.50/กก. มันฝรั่ง $1.60/กก. $4.50/กก. กล้วยหอม$1.80-2.00/กก. $3.50-3.99/กก. ลูกพรุน $1.70/กก. $7.00/กก. ส้ม $0.12-0.15/กก. $1.40-2.00/กก.


ญาติไม่พอใจศาลตัดสินเบา จำ�คุกฆาตกรฆ่ายักษ์ผู้ใจดี ปีศาจจมูกยาว สวั ส ดี ค่ ะ ฉบั บ นี้ ข อเริ่ ม ด้วยการนำ�เอาการ์ตูนล้อเลียน การเมืองของคุณวอร์เรน บาวน์ มาให้ศึกษากันอีก ภาพนีป้ รากฎอยูใ่ นนสพ. เดอะเดลีเทเลกร๊าฟฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม หรือ 16 วันหลัง จากภาษีคาร์บอนมีผลบังคับใช้ มีขอ้ ความใต้ภาพว่า “โดยทันที ทันใด..ดูเหมือนว่าภาษีคาร์บอน จะอยู่ทุกหนทุกแห่ง” ในภาพเป็นผูช้ ายคนหนึง่ กำ�ลังนัง่ อยูท่ โี่ ต๊ะอาหาร แล้วมีภาพคนจมูกยาวหน้าตาเหมือนท่าน นายกฯ “จูเลีย กิลลาร์ด” ผู้ทำ�ให้เกิดภาษีคาร์บอนในประเทศนี้อยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในตู้เย็น, คนส่งพิซซ่า, สับปะรด, บิสกิตและกุ้ง.... เธอกลายเป็นปีศาจจมูกยาวที่หลอกหลอนกระเป๋าเงิน ของปวงประชาในสายตาการ์ตูนนิสต์ผู้นี้ไปแล้วค่ะ............ฮิ...ฮิ

ไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่ก็ดัง สวัสดีค่ะภาพต่อมาขอเข้า สูบ่ รรยากาศกีฬาโอลิมปิกทีก่ �ำ ลัง ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้... ภาพนี้ เป็นภาพของนังหนู “มิเชล เจน เนเก้” นักวิ่งข้ามรั่ว 110 เมตร ชาวออสซี่ แม้เธอจะไม่สามารถ ผ่านคัดเลือกเข้าไปแข่งขันกีฬา โอลิมปิกที่กรุงลอนดอนแต่เธอ ก็ดงั เปรีย้ งป้างจากการแข่งขันชิง แชมป์กีฬาเยาวชนโลก 2012 ที่ เมืองบาร์เซลโลนา ประเทศกระทิงดุค่ะ ด้วยท่ายืนวอร์มร่างกายที่จุดสตาร์ทในรอบชิงชนะเลิศ เธอขยับเรือนร่างหุ่นนางแบบโยก ซ้ายโยคขวา เข้าจังหวะดนตรีในหัวใจ จนเป็นที่ติดตาต้องใจของบรรดานักข่าวทั่วโลก ภาพ สุดเซ็กซี่ของแม่หนูถูกนำ�ไปลงใน YouTube ตอนนี้มีคนเข้าไปชมแล้วหลายสิบล้านคน(หนุ่ม ๆ ที่ไม่ใช่กระเทยไม่ควรพลาด) เธอสามารถแย่งซีนนักกีฬาดังที่จะเข้าแข่งในโอลิมปิก แบบ ขาดกระเจิง และทีส่ �ำ คัญ..แม่หนูมเิ ชลยังเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองเอามาได้เรียกว่าทัง้ สวยและเก่ง และ มีอนาคตไกลแน่ ๆค่ะ......ฮิ..ฮิ

กรณีนี้ยกเว้นพิเศษ ภาพที่ ส ามเป็ น การ์ ตู น ล้ อ เลี ย นเกร็ ด ข่ า วการแข่ ง ขั น โอลิมปิกของนาง “ลอรีน มาร์ค” และนาย “รัสเซล มาร์ค” สอง นักกีฬาเป้าบินทีมชาติออสซี่ ผู้ ประท้ ว งกฎของคณะกรรมการ โอลิมปิกออสเตรเลีย หรือ AOC ที่ห้ามนักกีฬาชายกับหญิงเข้าพัก ในห้องนอนเดียวกัน แต่สองสามีภรรยาคู่นี้ประ ท้วงโดยอ้างว่าปกติเมื่อเข้าพักใน หมู่บ้านนักกีฬา นักกีฬาแทบทุกชาติก็แลกห้องนอนกันให้นัวเนียไปหมดอยู่แล้ว จะออกกฎ โบราณเต่าสองล้านปีนี้ไปทำ�ไม ในภาพเป็นเจ้าหน้าที่ AOC สองคนยืนหัวเข้ามาในห้องนอน ทีม่ ปี นื ของเขาและเธอแขวน อยู่ตรงหัวเตียง AOC คนหนึ่งพูดว่า “หลังจากพิจารณาอีกครั้ง ผมขอแนะนำ�ว่าเราควรให้เขา ได้ห้องนอนนี้ไป”.........ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

20 ก.ค. 2012 ศาลฎีกา รั ฐ น.ซ.ว.ได้ ตั ด สิ น คดี สั ง หาร นาย Shane Curphey เจ้าของ ฉายา “สุภาพบุรษุ ร่างยักษ์” ด้วย โทษจำ�คุก 28 ปี แต่ญาติของผู้ เสียชีวิตเห็นว่าเป็นโทษที่เบาเกิน ไปกับความโหดเหี้ยมของฆาต กร และเห็นว่าคำ�ตัดสินของศาล เป็นการเยาะเย้ยครอบครัวของผู้ เสียชีวิต อารมณ์แห่งความไม่พอใจ ของญาติและผู้สนับสนุนฝ่ายนาย Curphey เกิด ขึ้นเมื่อศาลตัดสินจำ�คุกนาย Kelvin Willmott จำ�เลยวัย 37 ปีด้วยโทษจำ�คุก 28 ปี และให้ สิทธิปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บนได้หลังจำ�คุกไป แล้ว 21 ปี กับภาพที่จำ�เลยแสดงสีหน้าไม่ สะทกสะท้านหลังฟังคำ�พิพากษา แถมยังส่งแวว ตาและยิ้มกวนเป็นการถากถางผู้สนับสนุนฝ่าย ตรงข้ามอีกด้วย การสังหารในคดีนี้เกิดขึ้นในปี 2010 เมื่อ นาย Willmott ได้ใช้มีดแทงนาย Curphey วัย 35 ปีผมู้ สี ว่ นสูงถึง 2 เมตรกว่า 100 ครัง้ โดยที่ ผู้ตายไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใด เหตุเกิดภายใน บริเวณทีพ่ กั คาราวานปาร์คที่ Canton Beach ใน Central Coast รัฐน.ซ.ว. ในระหว่างการพิจารณาคดีศาลได้รับฟัง ว่า นาย Willmott ได้ฉวยเอามีดหั่นสเต็กสอง เล่มเข้าแทงนาย Curphey อย่างบ้าคลั่งที่คอและ ตามร่างกายส่วนบน ต่อหน้าพยานเห็นเหตุการณ์ จำ�นวนหลายคน ในขณะทีผ่ ตู้ ายซึง่ มีตวั ใหญ่กว่า มิได้ป้องกันตัวเอง เมื่อนาย Curphey ล้มนอนลงกับพื้นนาย Willmott ยังใช้มีดเฉือนรอบคอเขา เหมือน พยายามจะตัดศีรษะของผูต้ ายให้หลุดออกมาจาก ร่าง แต่เขาได้ยุติก่อนที่คอจะขาดจากกัน โดด เต้นแสดงความสะใจไปรอบร่างของผู้ตาย ก่อนการสังหารนาย Willmott ได้รบั การ ปลดปล่อยจากคุกโดยมีทัณฑ์บนมาได้ 4 เดือน หลังจากเขาติดคุกอยู่ในรัฐควีนสแลนด์มาหลาย

นาย Kelvin Willmott ขณะมาถึงศาลฎีกา ปี จากคดีอาชญากรรมร้ายแรง ก่ อ นเกิ ด เหตุ น าย Willmott และนาย Curphey นั่งดื่มสุราด้วยกันภายในคาราวาน ปาร์ คโดยมี เ พื่ อ นร่ ว มวงอี ก คนหนึ่ ง นั่ ง คุ ย กั น อย่างถูกคอ จนกระทั่งนาย Willmott พูดว่าเขา ได้มอมยาเพื่อนชายคนนั้นด้วยการผสมยาลงไป ในเหล้าว้อดก้า ผู้พิพากษา Derek Price กล่าวว่า “การ สังหารที่ใช้เวลานาน” และ “โหดร้ายอย่างผิด ธรรมดา” ด้วยมีดที่มีความยาวเท่าลำ�กระดูกสัน หลังของเหยื่อ แต่เห็นว่าจำ�เลยมีความ “เสียใจ อย่างแท้จริง” ต่อสิ่งที่กระทำ�ลงไป ศาลจึงเห็น ว่ า เขาไม่ ส มควรที่ จ ะได้ รั บโทษจำ � ตลอดชี วิ ต แม้ว่าระดับการกระทำ�ผิดจะอยู่ในระดับสูงมาก ก็ตาม นาง Jenni Curphey มารดาของผู้ตาย กล่าวภายนอกศาลว่า สมาชิกในครอบครัวของ เธอรู้สึกสะอิดสะเอียนกับคำ�ตัดสินครั้งนี้ ทุก คนในศาลก็ได้รับฟังว่าเขาทำ�อย่างไรกับบุตร ชายของเธอ เขาไม่ได้โศกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ ทำ�ลงไป เธอกล่าวถึงนาย Curphey บุตรชายว่าเป็น ยักษ์ผใู้ จดี และเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ให้เกิดความสมาน ฉันฑ์เสมอเมือ่ มีการวิวาทเกิดขึน้ และในทุก ๆ ครั้งถ้ามีใครมาขอเงินเขา 5 เหรียญ เขาจะให้ เงินนัน้ ทันที แม้วา่ จะเป็นเงิน 5 เหรียญสุดท้าย ในกระเป๋าของเขาก็ตาม

50 Shades หนังสือผู้ใหญ่

ทุบสถิติ Harry Potter

ปกหนังสือ Fifty Shades ภาค 1 และภาค 2

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 42


และคุ้นเคยกับคนไข้และพื้นที่ทำ�งานมากกว่า แต่นพ. Steve Hambleton ประธาน AMA กล่าวว่าจำ�นวนการทำ�งานล่วงเวลาของแพทย์ รายดังกล่าวเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ สมาคมเห็น ว่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าและประหยัดมากกว่า ถ้าใช้แพทย์ทำ�งานทดแทน เขากล่าวว่ากรณีนี้ถือเป็นสัญญาณเตือน กระทรวงสาธารณสุขต่อการนำ�แพทย์ไปสูค่ วาม เสี่ยง ที่ถือเป็นความรับผิดชอบของกระทรวง สองต่อ คือต่อแพทย์และต่อคนไข้ ถือเป็นความ ไม่ปลอดภัยและแพทย์ควรรู้ว่าเขามีสิทธิที่จะ

ปฏิเสธไม่ทำ�งานล่วงเวลามากเกินควร ทางด้านนพ.Tony Sara ประธานสห พั น ธ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารแพทย์ รั บ เงิ น เดื อ นประจำ � แห่งออสเตรเลีย (ASMOF)ได้ออกมาสนับสนุน AMA ในการกำ�หนดชั่วโมงทำ�งานที่ปลอดภัย แต่ ไ ม่ ข อที่ จ ะให้ ค วามเห็ น ถึ ง กรณี ที่ เ ป็ น ราย บุคคล โดยปราศจากเหตุผลเฉพาะบุคคล AMA ได้ทำ�การสำ�รวจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน มาพบว่า แพทย์ที่ทำ�งานในโรงพยาบาลของ รัฐจำ�นวน 53%ทำ�งานล่วงเวลาวันละหลาย ชัว่ โมง ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการวินจิ ฉัยโรค ของแพทย์ราย ๆ นั้นด้อยประสิทธิภาพลงอัน เนือ่ งจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่เป็นการ ดีต่อความปลอดภัยของคนไข้ ทางด้านนาง Jillian Skinner ร.มต. สาธารณสุขของรัฐบาลน.ซ.ว.กล่าวว่าผู้บริหาร โรงพยาบาลของรัฐในเขตชนบทจำ�เป็นทีจ่ ะต้อง คำ�นึงถึงดุลยภาพระหว่างระยะเวลาทำ�งานกับ ความอ่อนเพลียของแพทย์ผู้ทำ�การรักษา นาย Achterstraatได้รายงานต่อรัฐสภารัฐ น.ซ.ว.ในเดือนธันวาคมปีทผี่ า่ นมาว่า มีเจ้าหน้าที่ ด้ า นการแพทย์ ข องรั ฐ บาลรั ฐ น.ซ.ว.จำ � นวน 1,200 คนทีท่ �ำ งานล่วงเวลาเกินกว่า 500 ชัว่ โมง ในปี 2010-11

Lea กิจการช็อคโกแลตที่เป็นสัญลักษณ์ของ ออสเตรเลียถือเป็นข่าวช็อกวงการธุรกิจในออส เตรเลียที่เป็นการประเดิมปีภาษีใหม่ กิจการ Inghams ซึ่งถือเป็นแบรนด์ที่ สำ�คัญของออสเตรเลียโดยมีครอบครัว Inghams ภายใต้การถือหุน้ ของคนในตระกูลเดียวทัง้ หมด นำ�โดยของนาย Bob Ingham วัย 81 ปีได้ ว่าจ้างให้ Investec บริษัทธนกิจการลงทุน เข้าจัดการในการหาผู้ซื้อกิจการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมารายงานล่าสุดพบว่ามีบริษัท ทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้าซื้อกิจการ แต่ คาดว่าบริษทั Baiada คูแ่ ข่งจะไม่ได้รบั อนุญาต ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในการเข้าซือ้ กิจการครั้งนี้ ในปัจจุบันทั้ง Inghams และ Baiada คือ ผู้ค้าเนื้อไก่รายใหญ่ให้กับห้าง Coles และห้าง Woolworths ขั้นตอนการดำ�เนินการค้าของทั้ง บริษัทสองยักษ์ใหญ่ได้ถูกจับตามองอย่างใกล้ ชิดจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและ คุ้มครองผู้บริโภค (ACCC) โดยรวมแล้วทั้ง Inghams และ Baiada เข้าครอบครองตลาดเนื้อไก่ปีละ 834,000 ตัน หรือประมาณ 3 ใน 4 ของผลผลิตทั้งประเทศ นาย Kevin McBain ผู้อำ�นวยการบริหาร ของ Ingham กล่าวว่าบริษัทไม่สามารถรับประ กันได้ว่า อนาคตของ Ingham จะตกอยู่ในมือ ของผู้ลงทุนชาวออสเตรเลีย หรือจะอยู่ภายใต้ การเป็นเจ้าของโดยกลุม่ ผูล้ งทุนจากต่างประเทศ นาย McBain กล่าวว่า Inghams ได้รับ การแสดงความสนใจจากกลุม่ ทุนภายในประเทศ จำ�นวนหนึง่ และได้เข้าร่วมทำ�การเจรจาไปแล้ว สองรายในสัปดาห์ทผี่ า่ นมา แต่กย็ งั ไม่สามารถ รับประกันว่า พวกเขาจะสามารถแข่งขันกับข้อ เสนอจากกลุ่มทุนจากต่างประเทศได้หรือไม่ ขณะนี้ Investecได้รับข้อเสนอจากผู้ลง ทุนในประเทศไทย, บราซิล, สหรัฐ และจาก

ประเทศจีนสำ�หรับบริษัทแรก ๆ ที่ติดต่อแจ้ง ความประสงค์ทจี่ ะขอซือ้ กิจการก็คอื CP Group (เครือเจริญโภคภัณฑ์) บริษัทผลิตและจำ�หน่าย อาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้ น ยั ง มี บ ริ ษั ท JBS ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ วั ว รายใหญ่ จ ากประเทศบราซิ ล , บริ ษั ท Cofco กิจการอาหารซึง่ มีรฐั บาลจีนเป็นเจ้าของ, บริษัท Tyson Foods และบริษัท Cargill จาก สหรัฐอเมริกาเป็นต้น นาย Richard Lovell ผู้ จั ด การของ สำ�นักงานบริษัท CP ในออสเตรเลียกล่าว ว่า CP มีความสนใจในอุตสหกรรมการเกษตร ในออสเตรเลี ย เป็ น อย่ า งมาก แต่ ก รณี ข อง Ingham ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทแม่่ ในประเทศไทย ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนให้ความสนใจที่ จะกว้านซือ้ กิจการอาหารในประเทศออสเตรเลีย ชนิดทีก่ ล้าสูก้ บั คูแ่ ข่งทุกรายได้โดยไม่หวัน่ เรือ่ ง เงินทุน เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัท Cofco สามารถ ซื้อ Tuly Sugar บริษัทน้ำ�ตาลขนาดใหญ่ของ ออสเตรเลียไว้ได้ สำ�หรับประวัติของบริษัท Inghams ก่อ ตั้งในปี 1918 โดยนาย Walter Ingham ด้วย การซื้อที่ดินทำ�กินในย่าน Casula จำ�นวน 42 เอเคอร์ให้เป็นของขวัญแก่นาย Walter Ingham Jr.บุ ต รชาย เพื่ อ ทำ � ฟาร์ ม ปลู ก ผั ก และผลไม้ แต่ในที่สุดบุตรชายได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยง สัตว์ปีกด้วยการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ตัวผู้ 1 ตัวและ ตัวเมีย 6 ตัว ภายในไม่นานนักไก่ 7 ตัวนี้ได้ ขยายไปเป็น 1,000 ตัวซึ่งถือเป็นจุดกำ�เนิดของ ธุรกิจไก่ของค่าย Inghams ปัจจุบัน Inghams มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ เขต Liverpool นครซิดนีย์ ด้วยการจ้างแรงงาน 9,000 คน มียอดจำ�หน่ายปีละ 2.2 ล้านเหรียญ และคาดว่ามูลค่าซื้อขายกิจการจะอยู่ในระหว่าง 1.5 ถึง 1.6 พันล้านเหรียญ

นาย Robbie Swan แห่งสมาคม Eros Association กล่ า วว่ า ร้ า นเซ็ ก ซ์ ช็ อ ปได้ สั่ ง หนังสือ Fifty Shades เข้าไปเป็นสินค้าหลัก ประจำ�ร้าน เช่นเดียวกับร้านขายหนังสือทั่วไป ถือเป็นครั้งแรกที่หนังสือนวนิยายถูกเสนอขาย ในวงกว้าง ในปัจจุบันหนังสือ Fifty Shades Of Grey ถูกวางขายใน 37 ประเทศ มียอดขาย

ผ่านหลัก 31 ล้านเล่มไปในเวลารวดเร็ว แต่ อย่างไรก็ตามหนังสือดังกล่าวได้รับการต่อต้าน จากหลายประเทศ และหอสมุดหลายแห่งได้ ปฏิเสธที่จะมีไว้บริการประชาชนผู้อ่าน โดย หอสมุดในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาได้สั่งเก็บ หนังสือดังกล่าวออกจากชั้นหนังสือเมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา

AMA โวยใช้งานหมอหนัก จนได้เงินโอ.ที.สองเท่าเงินเดือน 21 ก.ค. 2012 นายแพทย์คนหนึ่งซึ่งไป ทำ�งานในถิน่ ทุรกันดาร ถูกพบต้องทำ�งานตัวเป็น เกลียว หลังจากพบว่า เขาได้รับเงินค่าทำ�งาน ล่วงเวลา 681,759 เหรียญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สมาคมแพทย์แห่งออสเตรเลียหรือ AMA ได้ออกมาตำ�หนิ หลังจากพบว่า นาย แพทย์รายหนึ่งซึ่งเดินทางไปทำ�งานยังโรงพยา บาลของรัฐในชนบท ได้รับเงินค่าล่วงเวลาใน เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาถึง 39,598 เหรียญ จากการที่เขาถูกให้ทำ�งานนอกเหนือเวลาทำ�งาน ปกติเป็นจำ�นวนหลายชั่วโมง เพื่อโรงพยาบาล สามารถมีแพทย์ประจำ�การตามระบบทะเบียน แพทย์ทำ�งานประจำ�โรงพยาบาล (roster) นายแพทย์รายนี้ได้รับเงินค่าล่วงเวลาในปี ภาษี 2009-10 ทั้งสิ้น 348,686 เหรียญ และได้ ค่าล่วงเวลาในปีภาษี 2010-11 ทั้งสิ้น 333,073 เหรียญ จากการทำ�งานในโรงพยาบาลของรัฐใน ถิ่นชนบท ซึ่งโดยตำ�แหน่งของเขามีรายได้ใน

อัตรา 150,000 ต่อปีต่อการทำ�งาน 38 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จำ�นวนเงินค่าทำ�งานล่วงเวลาในระดับสูงนี้ ยังได้รับความสนใจจากนาย Peter Achterstraat ผู้ตรวจกิจการแผ่นดินแห่งรัฐน.ซ.ว. ผู้ซึ่งทำ�ราย งานเสนอรัฐสภารัฐน.ซ.ว.ว่าเป็นค่าล่วงเวลาทีส่ งู ที่สุดในบรรดาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ของรัฐ จากการตรวจสอบระเบียบการทำ�งานล่วง เวลาของกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดช่องให้ ใช้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ทำ�งานเต็มเวลา ผู้มี ความสามารถทางแพทย์คลีนิค ทำ�งานล่วงเวลา แทนการใช้แพทย์ท�ำ งานทดแทน หรือ a locum doctor ได้ นอกจากนั้นยังพบว่า โรงพยาบาลหลาย แห่งเลือกที่จะให้แพทย์ประจำ�ทำ�งานล่วงเวลา แทนทีจ่ ะใช้แพทย์ท�ำ งานทดแทนซึง่ เสียค่าใช้จา่ ย น้อยกว่า ก็เพราะต้องการหมอทีม่ ปี ระสบการณ์

ไก่ Inghams ขายกิจการ CP จากไทย 1ในตัวเก็งผู้ซื้อ

นาย Bob Ingham 20 ก.ค. 2012 จากการที่บริษัท Inghams ผู้ผลิตไก่กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ได้

ประกาศที่จะขายกิจการตามหลังการประกาศ ให้มีผู้จัดการกิจการและชำ�ระบัญชีของ Darrell

21 ก.ค. 2012 หนังสือ Fifty Shades Of Grey นวนิยายแนวอีโรติกอย่างแรง ประพันธ์ โดย E. L. James ซึ่งเป็นนามปากกาของนัก เขียนหญิงชาวอังกฤษกลายเป็นหนึ่งในหนังสือ ที่ มี ว างขายในร้ า นเซ็ ก ซ์ ช็ อ ป (adult book shop) หนังสือเล่นนีก้ ลายเป็นหนังสือยอดนิยม อันดับหนึ่ง ด้วยยอดขาย 1.5 ล้านเล่มภายใน 15 สัปดาห์ ทำ�สถิติการขายเร็วเหนือนวนิยาย Harry Potter และ The Da Vinci Code ไป เรียบร้อยแล้ว นวนิ ย ายชุ ด นี้ ยั ง มี ต ามมาอี ก สองภาค Fifty Shades Darker และ Fifty Shades Free dด้วยการตัง้ เป้าผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นสตรี อ่านแล้วทำ�ให้ผู้ อ่านบรรเจิดไปกับการปลดปล่อยตามจินตนาการ ที่ใจหมาย Fifty Shades Of Grey ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ จำ�หน่ายในปี 2011 ได้กลายเป็นสินค้าหนึ่งที่ ทำ�ให้ผู้จำ�หน่ายสินค้าสำ�หรับผู้ใหญ่ขายดียิ่งขึ้น

adultshop.com หนึ่งในผู้ค้าปลีกสินค้าผู้ใหญ่ รายใหญ่ของออสเตรเลียกล่าวว่า ยอดขายของ เขาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40% ในปีที่ผ่านมา เพราะ หนังสือเล่มนี้ ยอดขายของเล่นสำ�หรับผู้ใหญ่ (sex toy) และอุปกรณ์เพิ่มรสชาติแห่งการเสพสม ได้พุ่ง ตัวสูงขึน้ มาพร้อมกับการวางตลาดของนวนิยาย Fifty Shades ทัง้ สามภาค สินค้าบางอย่างมียอด ขายเพิ่มขึ้นถึง 80% เลยทีเดียว นาง Leigh Messer โฆษกหญิงของ adultshop.com กล่าวว่า นวนิยาย Fifty Shades ส่งผลให้มีผู้ซื้ออุปกรณ์เสริมตามไปด้วย อย่าง เช่นผ้าผูกตายอดขายเพิม่ 60%, กุญแจข้อมือเพิม่ 25%, ขนนกเพิ่ม 30%, แส้ขี่ม้าเพิ่มขึ้น 30% และแส้สำ�หรับเฆี่ยนเพิ่ม 30% นาง Messer กล่าวว่าแม่บ้านที่ได้อ่าน Fifty Shades แล้วทุกคนก็ตอ้ งการทีจ่ ะมีอปุ กรณ์ ไว้เพิม่ จินตนาการเลียนแบบตัวละครในหนังสือ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 43

นพ.Steve Hambleton


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 587 : July 25 -Aug 7, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 587  

Thai Newspaper

ThaiOZ Issue 587  

Thai Newspaper

Advertisement