Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๖ : วันที่ ๑๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012

“ในหลวง”เสด็จฯทางชลมารคทรงเปิด5โครงการชลประทาน อ่านต่อหน้า 2

นักธุรกิจไทยเบี้ยวหนี้

สตาร์คาสิโนหลังศาลฎีกา สั่งจ่าย 5,000,000เหรียญ อ่านต่อหน้า 42

ศุกร์ 13 “บิ๊กอ๊อด” สั่งทหารประสานตร. พร้อมอพยพตุลาการ อ่านต่อหน้า 12

“ศิริราช”ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมสำ�เร็จ

ด้วยหุ่นยนต์แรกในเอเชียอาคเนย์ อ่านต่อหน้า 9


“ในหลวง”เสด็จฯทางชลมารค ทรงเปิด5โครงการชลประทาน เมือ่ เวลา 16.26 น.วันนี้ ( 7 ก.ค.) พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำ�เนินโดยรถ เข็นพระที่นั่งลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พร้อม ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทางชลมารคไปทรง เปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำ�ริ ในการนี้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นผู้ถวายการ เข็นรถพระที่นั่ง และ ศ.คลีนิก นพ.อุดม คชิ นทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ฉลองพระองค์ ท หารเรื อ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว คอพับแขนสั้น เสด็จฯ ยังท่าเทียบเรือสมาคม ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประทับเรือพระที่นั่งอังสนา ซึ่งทางกองทัพ เรื อ จั ด ถวาย พร้ อ มด้ ว ยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ อยู่ในฉลองพระองค์ชุด สี น้ำ � เงิ น เข้ ม สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพสกนิกรที่พร้อมใจ กันสวมเสื้อสีชมพู และชูพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโบกธงพระปรมาภิไธย และธงชาติไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และเปล่ง เสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องตลอดเส้น ทางเสด็จฯ จากนั้น พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่มเริงรมย์ ผบ.ทร.กราบบังคมทูลรายงาน ก่อนเสด็จพระ ราชดำ�เนินไปประทับบนเรือพระที่นั่งอังสนา พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต ออกเรือ และทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรเส้น ทางการเดินเรือ ต่อจากนั้นเรือพระที่นั่งอังสนา ออกจากบริเวณท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ศิริราช ไปยังบริเวณเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุ รี โดยเรื อ พระที่ นั่ ง จะผ่ า นสถานที่ สำ�คัญต่าง ๆ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา อาทิ สะพาน พระปิ่นเกล้า, สะพานพระราม 8, สะพาน กรุงธนบุรี, กรมชลประทาน ไปยังสะพาน

พระราม 7 ผ่านหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย, สะพานพระราม 5, ท่าน้�ำ นนทบุรี สะพานพระนั่งเกล้า, วัดเชิงเลน วัดกลางเกร็ด, วัดฉิมพลี แล้ววนซ้ายรอบเกาะเกร็ด ซึ่งมีเจดีย์ กลางน้ำ�เป็นสัญลักษณ์ กลับมายังบริเวณหน้า กรมชลประทาน สามเสน ต่อมาเวลา18.45 น.เรือพระทีน่ งั่ อังสนาถึง บริเวณหน้ากรมชลประทาน สามเสน น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูล รายงาน และเบิกรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และอธิบดีกรมชลประทาน กราบ บังคมทูลรายงาน ถัดมาเวลา 19.05 น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประทับบนเรือพระที่นั่งอังสนา ทอดพระเนตรการแสดงสือ่ ผสม “น้�ำ สร้างชีวติ ” โดยใช้เทคนิคแสงสีเสียงที่ทันสมัย ถ่ายทอด เรื่องราวในลักษณะไตรวิชั่นฉายไปบนจอวีดิ ทัศน์ขนาดใหญ่กว้าง 45 เมตร สูง 12 เมตร ที่ ติดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา เมื่อการแสดงเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรี

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 2


กราบบังคมทูลเบิกผูว้ า่ ราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครนายก นครศรีธรรมราช นครพนม พิษณุโลก และกาฬสินธุ์ เปิดกรวย กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และกราบบังคม ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบ พิธีเปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมา จากพระราชดำ�ริ ได้แก่ เขื่อนขุนด่านปราการ ชล จ.นครนายก เขื่ อ นแควน้ อ ยบำ � รุ ง แดน จ.พิษณุโลก ประตูระบายน้�ำ อุทกวิภาชประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช ประตูระบายน้�ำ ธรณิศนฤมิต จ.นครพนม และอุโมงค์ผันน้ำ�ลำ�พะยังภูมิพัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นเวลา 19.50 น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพระหัตถ์บนแท่นตรา สัญลักษณ์โครงการ พร้อมทอดพระเนตรวีดิ ทัศน์บรรยากาศสดจาก 5 จังหวัด ที่ร่วมกัน แปรอักษรเป็นคำ�ว่า “ทรงพระเจริญ” เมื่อเสร็จ พิธี เรือพระทีน่ งั่ อังสนาแล่นออกจากบริเวณทีท่ า่ เทียบเรือหน้ากรมชลประทานสามเสน กลับไป ยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรง พยาบาลศิริราช ในเวลา 20.30 น. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับ ยังที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรง พยาบาลศิริราช ส่วนบรรยากาศใน 5 จังหวัดซึ่งเป็นที่ ตั้ งโครงการชลประทานอั น เนื่ อ งมาจากพระ ราชดำ�ริ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเต็มไปด้วยความ คึ ก คั ก พสกนิ ก รต่ า งเดิ น ทางมาร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด โครงการชลประทานกันอย่างเนือ่ งแน่น สำ�หรับ

แนวพระราชดำ�ริทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ พ ระราชทานให้ ก รมชลประทานดำ � เนิ น งานพัฒนาแหล่งน้ำ�ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มาตลอดระยะเวลาอั น ยาวนานกว่ า 2,500 โครงการ และในระหว่างพุทธศักราช 2539 ถึ ง ปั จ จุ บั น กรมชลประทานได้ ดำ � เนิ น การ ก่อสร้างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจาก พระราชดำ�ริที่สำ�คัญแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้รับ พระราชทานนาม จำ�นวน 5 โครงการ อัน ได้แก่ โครงการที่ 1 โครงการอุโมงค์ผันน้ำ�ลำ� พะยังภูมพิ ฒ ั น์ จ.กาฬสินธุ์ โครงการนีเ้ ป็นส่วน หนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ลำ�พะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และได้ก่อสร้าง อุโมงค์ผันน้ำ�เมื่อพุทธศักราช 2548 แล้วเสร็จ ในพุทธศักราช 2550 สามารถผันน้�ำ มาช่วยเหลือ พืน้ ทีก่ ารเกษตรด้านท้ายอ่างเก็บน้�ำ ลำ�พะยังตอน บน 12,000 ไร่ โครงการที่ 2 ประตู ร ะบายน้ำ � ธรณิ ศ นฤมิต จ.นครพนม เป็นประตูระบายน้�ำ ทีส่ �ำ คัญ ที่สุดในประตูระบายน้ำ�ทั้ง 7 แห่งของโครงการ พั ฒ นาลุ่ ม น้ำ � ก่ำ � อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ กรมชลประทานได้ดำ�เนินการก่อสร้างจากภาพ ร่างลายพระหัตถ์ ทีใ่ ต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ได้ พระราชทานแก่ กรมชลประทาน โดยก่อสร้าง เมื่อพุทธศักราช 2550 แล้วเสร็จในพุทธศักราช 2552 สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรใน จ.สกลนครและ จ.นครพนม 165,000 ไร่ และ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำ�หลา โครงการที่ 3 ประตูระบายน้ำ�อุทกวิภาช ประสิทธิ จ.นครศรีธรรมราช โครงการนี้ เป็นหัวใจสำ�คัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ�

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 3

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ก่อสร้าง แล้วเสร็จในพุทธศักราช 2542 ทำ�หน้าที่แยก น้ำ�เค็มและน้ำ�จืดออกจากกัน สามารถเก็บกัก น้ำ�จืดเพื่อให้ราษฎรสามารถทำ�การเกษตรใน ฤดูฝน 480,000 ไร่ และในฤดูแล้งสามารถ ทำ�นาปรังเพิ่มขึ้นจากเดิม 52,000 ไร่ เป็น 200,000 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 4 เขื่อนแควน้อยบำ�รุงแดน จ.พิษณุโลก เป็นโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำ�ที่ ก่อสร้างขึ้นในแม่น้ำ�แควน้อย ดำ�เนินการเมื่อ พุทธศักราช 2548 แล้วเสร็จในพุทธศักราช 2552 เก็บกักน้ำ�ได้ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่ ง น้ำ �ไปยั ง พื้ น ที่ เ พาะปลู ก จำ � นวน 155,100 ไร่ ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทัง้ ปี รวมทัง้

ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำ�แควน้อยตอน ล่าง และพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาบางส่วน โครงการที่ 5 เขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการ ชล จ.นครนายก โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�นครนายก ก่อสร้าง เมื่อพุทธศักราช 2542 แล้วเสร็จในพุทธศักราช 2547 เก็บกักน้ำ�ได้ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำ �ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บ ริเวณ ตอนล่ า งของลุ่ ม น้ำ � นครนายกเพื่ อใช้ ทำ � การ เกษตร 185,000 ไร่ ตลอดจนมีน้ำ�ใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อการ แก้ ไ ขปั ญ หาดิ น เปรี้ ย ว รวมทั้ ง ช่ ว ยบรรเทา อุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีในเขต จ.นครนายก.

Restaurant Opportunity Now Leasing! Busy Shopping centre has Thai restaurant opportunity available -       External location to suit after hours trade -       100sqm shop with outside seating area -       Ample parking for 850 cars -       High profile position in busy South West Sydney shopping centre with Big W, Woolworths, ALDI and 55 shops Contact: Tamar Zabloudilova 0412 024 624 (English speaking)


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียว ในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www.thaioz. com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทกุ สองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซือ้ -ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่น แย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอ แรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดยไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......รูแ้ จ้งรากฐานกลับคืนต้นกำ�เนิด หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพือ่ คนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓...... หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries.... ร้านไทยวิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au เหตุการณ์รอบโลก........เมือ่ ต้นสัปดาห์ชว่ งวันที่ 2 กรกฎาคม....พายุถล่มทางตะวันออกสหรัฐฯ ปชช.หลายล้านคนเดือดร้อนชาวอเมริกันราว 3 ล้านคน ในรัฐทางชายฝั่งตะวันออก ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยก่อนหน้านัน้ ต้องอพยพหนีความลำ�บากไปใช้ชวี ติ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ เมือ่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คุณปณิตา แฮน เซ่น คุณสุพร อุ่ยศรีธราภิรมย์ และคุณวาสนา ปันสม ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานเปิดตัวมัลติคัลเจอรัลมาร์เก็ตติ้ง อวอร์ด 2512 (The 2012 Multicultural Marketing Awards) ณ โรงแรมเวสติน ซิดนีย์ โดยมีนายวิคเตอร์ โด มิเนลโล (Mr.Victor Dominello, Minister for Citizenship and Communities)รัฐมนตรีว่าการด้านสัญชาติและ ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Dr.Clive Graham Director จาก CQUniversity Sydney Campus แวะเยี่ยมและอัพเดทหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้ กิ๊ฟ กุณฑิกา พิพัฒนานิตย์ และฝน ญาณิ ชินบุญนาค สองซีเนียร์คอลซัลเลอร์ของศูนย์แนะแนวเอวีเอสเอส สาขารัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้

(จากซ้าย) ทันตแพทย์ ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่รัฐวิกตอเรีย เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับสองศิลปิน พิมพ์พิศา ติณห์พลิศ และ ธนปกรณ์ พรหมพิทักษ์ ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น

ไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้การได้และอาหารในตูเ้ ย็นเน่าเสีย ขณะทีส่ ญ ั ญาณไฟจราจรบนท้องถนนใช้การ ไม่ได้ พายุฤดูร้อนถล่มบริเวณดังกล่าวตลอด 2 วันที่ผ่านมา ท่ามกลางอุณหภูมิสูงมาก เจ้าหน้าที่ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าทีไ่ ฟฟ้าจะกลับมาใช้การได้ดงั เดิมขณะนีม้ รี ายงานผูเ้ สียชีวติ จาก พายุฤดูร้อนแล้ว 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากต้นไม้ล้มทับใส่บ้านเรือน หรือรถยนต์.......สหรัฐเองยัง เอาตัวไม่รอดจากดินฟ้า-อากาศ....ส่วนรัฐบาลไทยก็ยังจะหลับหูหลับตาอาศัยโครงการ “นาซ่า” ให้ มาสำ�รวจที่อู่ตะเภา....เฮ้อพยายามยัดเยียดความไม่ฉลาดให้กับประชาชนจริง ๆ..........@ เกิดเหตุ สลด ม็อบชาวปากีสถาน บุกลากตัวผู้ถูกกล่าวหาฐานดูหมิ่นศาสนาออกจากสถานีตำ�รวจแห่งหนึ่ง จุดไฟเผาทัง้ เป็น....... รายงานข่าวระบุวา่ เหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ รอบนอกเมืองบาฮาวัลปุระในแคว้นปัญจ าบหลังจากเหยือ่ ถูกควบคุมตัวฐานเผาคัมภีรอ์ ลั กุรอานในทีส่ าธารณะ กฎหมายดูหมิน่ ศาสนาอันเป็น ทีถ่ กเถียงของปากีสถานกำ�หนดโทษประหารชีวติ สำ�หรับผูส้ บประมาทอิสลาม อย่างไรก็ตามข้อเท็จ จริงคือน้อยครั้งนักที่จะมีการลงโทษขั้นสูงสุด ตำ�รวจเปิดเผยว่าได้เข้าควบคุมตัวชายรายนี้ หลังได้ รับร้องเรียนจากชาวบ้านหลายคนว่าผู้ต้องสงสัยได้สร้างความเสื่อมเสียแก่พระคัมภีร์อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการลงมือสืบสวนตามข้อกล่าวหา.....ประชาชนหลายพันคนที่อยู่ในอารมณ์เดือดดาลก็ เดินทางมาปิดล้อมสถานีตำ�รวจ........รายงานข่าวระบุว่าชายรายนี้โดนทุบตีและลากไปยังจุดที่เขาถูก กล่าวหาว่าสร้างความเสือ่ มเสียแก่คมั ภีรอ์ ลั กุรอาน จากนัน้ ฝูงม็อบก็ราดน้�ำ มันลงบนตัวและจุดไฟเผา เขาทัง้ เป็น ขณะทีผ่ เุ้ ห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีประชาชนหลายร้อยยืนมุงดูทา่ มกลางเสียงร้องขอความช่วย เหลือของเหยื่อ..........@ หลายชาติระดมเงินให้อัฟกาฯ ได้ยอด 4.8 แสนล้านบาท การประชุม ประเทศผู้บริจาค จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อระดมเงินบริจาคให้กับประเทศ อัฟกานิสถาน เพื่อให้นำ�ไปใช้พัฒนาประเทศ ให้สามารถยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากอีก 2 ปีข้างหน้า กองกำ�ลังนาโตมีแผนจะถอนกำ�ลังทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถาน การระดมเงินบริจาค จาก 80 ประเทศ และองค์การต่างๆ ทั่วโลก ได้ยอดเงินสูงถึง 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 4.8 แสนล้านบาท ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด ให้เงินสูงถึง 3,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90,000 ล้านบาทในเวลา 5 ปี รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น กล่าว ว่าญี่ปุ่นพร้อมให้การสนับสนุน 3 เสาหลักซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา......อย่างไรก็ตามประเทศผู้บริจาคแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งจะ ทำ�ให้เงินเหล่านี้ไปไม่ถึงมือประชาชนจึงเรียกร้องในที่ประชุมให้รัฐบาลอัฟกานิสถาน ปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกับเงินบริจาค.............@ นิตยสารชื่อ ดังของสหรัฐฯ Fortune Global 500 เปิดเผยเมื่อวันจันทร์(9) ว่าบริษัทจีน ติดอันดับทำ�รายได้จาก การประกอบการสูงสุดมากที่สุดเป็นลำ�ดับ 2 ของโลก ว่าประเทศที่ครองบัลลังก์เบอร์ 1 ยังคงเป็น สหรัฐฯ ที่มีบริษัทถึง 132 แห่งที่ติดอยู่ในอันดับดังกล่าว ตามมาด้วย จีน ด้วยจำ�นวน 73 บริษัท และญี่ปุ่น 68 บริษัท ในปีนี้ จีน มีบริษัทที่ติดอันดับเพิ่มเข้ามาถึง 12 แห่ง จึงส่งผลให้พวกเขา แซงขึน้ มาอยูใ่ นอันดับ 2 ได้ส�ำ เร็จผิดกับทางฝัง่ ยุโรปทีม่ บี ริษทั ติดอันดับลดลงเหลือ 161 แห่ง จาก 172 แห่งของปี 2011 นิตยสาร Fortune Global 500 ระบุด้วยว่าบริษัทที่ทำ�รายได้จากการประกอบ การสูงสุดของโลกในปีนี้ได้แก่รอยัลดัตช์เชลล์ ล้มแชมป์เก่า 2 สมัยอย่าง วอล-มาร์ต แห่งค้าปลีก ชื่อดังของสหรัฐฯลงได้หลังมีรายได้จากการประกอบการในปี 2011 ถึง 484,500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2010 กว่าร้อยละ 28 อุตสาหกรรมพลังงานโดดเด่นเหนือธุรกิจใดๆในเรื่อง ของการทำ�รายได้ โดยมีบริษัทพลังงานถึง 8 แห่ง ที่ติดใน 10อันดับแรกของบริษัทที่มีรายได้จาก การประกอบการสูงสุดในโลก โดย 3 ในนั้นเป็นบริษัทของจีน ได้แก่ ชิโนเปกกรุ๊ป, ไชนาเนชัน แนลปิโตรเลียม และ สเตท กริด ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ทำ�รายได้จากการประกอบการมากที่สุด คือธนาคารพาณิชย์และอันดับ 3 เป็นของอุตาสาหกรรมรถยนต์ ขณะทีย่ อดผลประกอบการรวมของ 500 บริษทั แรกทีม่ ผี ลประกอบการมากทีส่ ดุ ในโลกอยูท่ ี่ 29.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ จากปี 2010 ถึงร้อยละ 13.2 อนึ่งสำ�หรับ 10 อันดับแรกของบริษัทที่มีรายได้จากการประกอบการสูงสุด ในโลก ไล่ตามลำ�ดับดังนี้รอยัลดัตช์เชลล์,วอล-มาร์ต,บีพีของอังกฤษ,ชิโนเปกกรุ๊ป,ไชนาเนชันแนล ปิโตรเลียม,สเตท กริด, เชฟรอน, โคโนโคฟิลลิปส์ และ โตโยต้า มอเตอร์..........@ ......อึ้ง!!พิษ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 4


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมการกรวดน้ำ�ในห้องสวดมนต์ วัดไทยนครเมลเบิร์น

เศรษฐกิจทำ�สนามบินสเปน’ร้าง’หลังเปิดมาแค่3ปี สนามบินซิวแดด เรอัล มูลค่านับพันล้านยูโร ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของสเปน และรองรับปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ณ ท่าอากาศยานสนามบินบาราฆัสในมาดริด รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศที่เป็น สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของแดนกระทิงดุ แต่น่าเศร้าเพราะหลังจากเปิดบริการได้เพียง 3 ปี มัน ก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าของประเทศและได้ปิดตัวลงเมื่อเดือนเมษายนและตอนนี้มันกลายเป็นอนุสาวรีย์ แห่งความไร้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงหลายเดือนก่อนปิดตัวลง มีเพียงเครื่องบินไม่กี่เที่ยว เท่านั้นที่ลงจอด ณ สนามบินแห่งนี้ ในนั้นรวมไปถึงเครื่องบินของเจ้าชายแฮร์รี รัชทายาทลำ�ดับ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ที่ทรงเดินทางมาล่าหมูป่าในที่ดินของดยุคแห่งเวสต์มินส์เตอร์ ซึ่งอยู่ใกล้กัน เวลานี้แนวอาคารผู้โดยสารพื้นที่กว่า 28,000 ตารางฟุต ต่างรกร้างว่างเปล่า ทั้งที่ในแต่ละปีมันควร จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่ต่ำ�กว่า 5 ล้านคน สนามบินซิวแดด เรอัล มูลค่ารวมกว่า 1.1 พัน ล้านยูโร ถูกสร้างขึน้ ในปี 2008 และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2009โดยมันถูกแบบมาเพือ่ รองรับ เมืองมาดริดและแถบชายฝั่งแคว้นอันดาลูเซีย ซึ่งแต่ละเส้นทางสามารถเดินทางด้วยรถไฟเข้าถึงท่า อากาศยานแห่งนี้ในเวลาเพียง 50 นาที อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลสังคมนิยมของแคว้น ควักเงินอีก หลายล้านยูโร ในความพยายามกระตุน้ สถานทีแ่ ห่งนี้ ทัง้ ระดมโฆษณาประชาสัมพันธ์และอนุมตั เิ งิน 140 ล้านยูโร เพือ่ ประกันว่าสนามบินจะยังคงอยูต่ อ่ ไปแต่กลับเป็นว่าเทีย่ วบินพาณิชย์เทีย่ วสุดท้ายได้ บินจากไปเมือ่ เดือนตุลาคมปีกอ่ น...........สนามบินแห่งนีย้ งั คงเปิดบริการได้อกี 6 เดือนโดยระหว่าง นัน้ เจ้าหน้าทีย่ งั ได้คา่ จ้างตามข้อตกลง ขณะทีม่ เี ครือ่ งบินส่วนตัวมาลงจอดบ้างเป็นบางครัง้ บางคราว สุดท้ายแล้วมันก็ต้องปิดตัวลงในเดือนเมษายนกระนั้นก็ดีแม้ได้ปิดการเจรจาทางอากาศไปเรียบร้อย แล้วแต่ยังคงมีการบำ�รุงรักษาท่าอากาศยานอยู่............@ เหตุการณ์ทวั่ ไทย...........วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม เวลา 16.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่า แพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทรงพระดำ�เนินลงเรืออังสนาพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือ จัดถวายเป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำ�เนินทางชลมารคไปทรงเปิดโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ 5 โครงการ ที่กรมชลประทาน สามเสน..........สำ�หรับ 5 โครงการ ชลประทานอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ คือ โครงการอุโมงค์ผนั น้�ำ ลำ�พะยังภูมพิ ฒ ั น์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการประตูระบายน้ำ�ธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม โครงการประตูระบายน้ำ�อุทกวิภาชประ สิทธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขื่อนแควน้อยบำ�รุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และโครงการเขื่อนขุน ด่านปราการชล จังหวัดนครนายก..........โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำ�เนินผ่าน มีพสกนิกร ทั้งชาวไทย และต่างชาติมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดี โดย พสกนิกรร่วมใจกันสวมเสื้อสีชมพู อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาถือ โบกธงไตรรงค์และธงพระ ปรมาภิไธย ภ.ป.ร. อย่างพร้อมเพรียง พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดเวลาทีเ่ สด็จ พระราชดำ�เนินผ่าน ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ ต่างรู้สึก ตื้นตันใจและหายเหนื่อยเมื่อได้เห็นพระองค์ในระยะใกล้ และบอกว่าจะรอจนกว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำ�เนินกลับโรงพยาบาลศิรริ าช ในเวลา 20.30 น...........@ ผวาไม่ปลอดภัย “ตุลาการรัฐธรรมนูญ” จ้างทหารเป็นบอดี้การ์ด คุ้มกันพิเศษ ขณะ ที่ ตร.ส่ง จนท.คุมเข้มบ้านพัก 9 ตุลาการ พร้อมตั้งด่านตรวจเข้มทางเข้า-ออก 24 ชั่วโมง พร้อม วางกำ�ลัง 2 กองร้อยตรึงเข้มศาล รธน..............@ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอ ลุ้นผลศาลรัฐธรรมนูญ ในวันศุกร์ที่ 13 ที่เขมร อุบปรับคณะรัฐมนตรี อ้างยังไม่ถึงเวลา.......ด้าน พรรคเพื่อไทย คาดศาลรธน.มี 3 แนวทางคลอดคำ�วินิจฉัยคือ “ยกคำ�ร้อง-ยื่นร่างใหม่-ยุบพรรค” ส่วนนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคฯ มั่นใจไม่ผิด แต่ยอมรับเหนื่อยแน่หากโดนยุบพรรครอบ 3...........พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ดักคอยุบพรรคเพื่อไทยไปก็ไร้ประโยชน์ โวตั้งพรรคใหม่ได้ แต่หวัน่ ชาติวนุ่ ...........ด้าน “โจกแดง” เดาศาล รธน.ยกคำ�ร้องแบบมีเงือ่ นไข ยันไม่ปลุกม็อบกดดัน ศาลในวันศุกร์ที่ 13.........ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ มั่นใจศาลไม่ยกคำ�ร้อง อ้างคำ�ให้การของนาย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 5

กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ นำ�คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่อยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียในฐานะ แขกของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย

พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบของที่ระลึกแก่กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณ ประเทศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2555 ภายหลังการเลี้ยงอาหารค่ำ� เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเดินทางเยือนออสเตรเลียซึ่งได้ เดินทางเยือนออสเตรเลีย

โภคิน พลกุล และนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ มัดล้มล้างการปกครองชัดเจน วอนศาลตัดสินยึดความ ถูกต้อง ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ วอนทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสิน อย่าใช้ มวลชนมากดดัน.............@ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ได้เดินทางมายื่นคำ�ร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบ 6 พรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อ ไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคพลัง ชล รวมถึงขอให้ตรวจสอบ 2 องค์กรอิสระ ประกอบด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการ การเลือกตัง้ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการสนับสนุนการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรรมนูญมาตรา 291 ทีเ่ ข้าข่าย ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 โดยนายเรืองไกร กล่าวว่าหลังจากที่ได้ฟังการไต่สวนของคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลนัดฟังคำ�วินจิ ฉัยในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ซึง่ เห็นว่ามีประเด็นเพิม่ เติมโดยเห็นว่า กรณีทผี่ รู้ อ้ งมายืน่ ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พจิ ารณานัน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับพรรคการเมืองตามมาตรา 68 เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ชอบเนือ่ งจากรัฐสภาได้ผา่ นวาระหนึง่ และวาระสองไปแล้ว โดยเฉพาะวาระหนึง่ ทีม่ ี การตัง้ กรรมาธิการตามสัดส่วนของพรรคการเมือง ประกอบไปด้วย 6 พรรคทีป่ รากฏอยูข่ า้ งต้น แต่ ผู้ร้องเองได้ยื่นมาเพียง 2 พรรคจึงมายื่นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เมื่อคำ�วินิจฉัยจะออกมาในทิศทางใด ทั้ง 6 พรรค ต้องรับผิดชอบ รวมถึงองค์กรอิสระทั้ง 2 องค์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากเข้าลักษณะเป็น บุคคลที่รับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาก็ตาม............@ แหล่ง ข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ขณะนี้ได้มีคำ�ยืนยันจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลายคนที่กล่าว ไปในทิศทางเดียวกันว่าตุลาการฯ ไม่สามารถถอนตัวออกจากการเป็นองค์คณะวินจิ ฉัยกรณีรบั คำ�ร้อง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา 68 หรือไม่ ได้ แล้ว เนือ่ งจากได้มกี ารกำ�หนดวันนัดฟังคำ�วินจิ ฉัยไว้เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.นี.้ ..............@ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีต สสร.40 แถลงว่า ตามหลักแล้วไม่ควรหน่วงเหนี่ยวตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ 3 คน ได้แก่ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ นายนุรักษ์ มาประณีต และนายสุพจน์ ไข่มุ กด์ ที่ยอมรับว่ามีส่วนได้เสียกับรัฐธรรมนูญปี 50 แต่เมื่อทั้ง 3 ท่านยังเป็นองค์คณะพิจารณาคดีนี้ จึงมีคำ�ถามว่าสุดท้ายจะลงมติอย่างไร หากมติที่ลงไปถูกสังคมปฏิเสธ ย่อมเกิดผลกระทบต่อบุคคล ทั้ง 3 และต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดนั่นคือ ยกคำ�ร้องของผู้ร้องทั้ง 5 คณะ ด้วยเหตุผลที่ว่าตามมาตรา 291 รัฐสภามีอำ�นาจแก้ไขโดยให้มี สสร.มาจัดทำ�รัฐธรรมนูญ


ฉบับใหม่ เหมือนกับที่รัฐธรรมนูญปี 2534 เคยทำ�มาแล้ว และไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 จากนั้นให้รัฐสภาลงมติวาระ 3 ที่ยังค้างอยู่ ทำ�เหมือนกับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เคยทำ� มาแล้ว ส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์รับเงินบริจาค 258 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท จากบริษัท เอกชน เพราะหากวินิจฉัยออกมาในทางลบหรือทางเลวร้าย นอกจากจะขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 แล้ว ยังจะมีปัญหากับตุลาการฯ คนที่ลงมติ และเกิดความขัดแย้งรุนแรงจนกลายเป็น วิกฤติบ้านเมืองที่มิอาจคาดการณ์ได้.............@ สังคมออสเตรเลีย...........ผลการสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองหนึ่งสัปดาห์หลังจากภาษี คาร์บอนมีผลบังคับใช้ พรรคเลเบอร์ได้ 31% (เพิ่มขึ้น 1%), พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนล 48% (เพิ่มขึ้น 2%) และพรรคกรีนส์ได้ 11% (ลดลง 1%).....ความนิยมพรรคการเมืองหลังพรีเฟอเรนซ์ พรรคเลเบอร์ได้ 44% (ลดลง 1%) และพรรคผสมได้ 56% (เพิ่มขึ้น 1%).............@ ผลโพล ครัง้ นีเ้ ท่ากับเป็นการลงโทษพรรคกรีนส์ผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลังภาษีคาร์บอน ซึง่ พรรคกรีนส์คะแนนนิยมลด จากเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมาในระดับสูงสุด 14% หายไป 3% มาอยูท่ ี่ 11% ในขณะทีพ่ รรครัฐบาลเลเบอร์ รอดตัวมาได้ จากการใช้เงินสนับสนุนผู้มีรายได้ระดับต่ำ�และระดับกลางตอนล่างลงมาทำ�ให้ได้รับ ความนิยมจากส่วนนี้เพิ่มขึ้น 1% ค่ะ...............@ ในด้านผลสำ�รวจผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี นายโทนี แอ๊บบ็อตต์ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้กลับมาเหนือนางจูเลีย กิลลาร์ดอีกครั้งในรอบสองเดือน พอดี ด้วยการได้รบั ความไว้วางใจ 39% ต่อ 36% สำ�นักนิวส์โพลผูท้ �ำ การสำ�รวจให้เหตุผลว่าปัจจัย สำ�คัญมาจาก ประชาชนไม่พอใจต่อการที่รัฐบาลกลางไม่สามารถหาหนทางหยุดยั้งผู้ลี้ภัยเข้าเมือง ผิดกฎหมายที่แห่เข้ามาเฉลี่ยวันละ 1 ลำ�เรือได้ค่ะ..................@ เหตุการณ์การเมืองที่พรรคกรีนส์ ใช้ดุลแห่งอำ�นาจในสภาสูงล้มพรบ.นำ�ผู้ขอลี้ภัยเข้าเมืองผิดกฎหมายไปกักกันนอกประเทศเป็นเวลา 12 เดือนของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกชงให้เสนอโดยนายร็อบ โอ๊คชอตต์ส.ส.อิสระ... ก่อให้เกิดรอยปริแห่ง

สุขสันต์วันเกิดของบุญพอ นาคเงินทอง ครบรอบ 60 ปีจัดงานเลี้ยงฉลองกันที่ Siam House ย่าน Thai Town

ส่วนหนึ่งของทูตสำ�มะโนประชากรจากชุมชนต่าง ๆ ในงาน The Australian Bureau of Statistics ที่ Le Montage

Aussie Baulkham Hills ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษคืนเงินสดให้ลูกค้่าถึง $5,000! อีกด้วย ผู้โชคดีคือลูกค้าของพี่ติ๊ก (สุดสงวน คำ�ตัน) ชื่อ นาย Shane Lighwood.

ความสัมพันธ์ของพรรคทัง้ สอง ..ประเด็นนีเ้ ริม่ ก่อตัวจากนายแซม แดสต์ยารีเลขาธิการพรรคเลเบอร์ รัฐน.ซ.ว. จากนั้นนายพอล โฮวส์ผู้นำ�สหภาพแรงงานออกมาขานรับ ยิ่งนานวันแนวความคิดไม่ คบพรรคกรีนส์ในการเลือกตั้งสมัยหน้าเริ่มมีคนระดับบิ๊กพรรคเลเบอร์สนับสนุนมากขึ้น............@ พวกเขาออกมาเสนอแนะให้กาพรรคกรีนส์ในอันดับสุดท้ายลงในใบ How to vote ที่จะแจกให้ สมาชิกพรรคในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป นัน่ หมายถึงพรรคเลเบอร์อาจไม่มสี ทิ ธิได้เป็นรัฐบาลในสมัย หน้า และพรรคกรีนส์ไม่มีสิทธิได้ส.ส.แม้แต่ที่นั่งเดียว และจะกระทบต่อจำ�นวนส.ว.อีกด้วย.... แต่ถ้าสองพรรคยังคบกันอยู่พรรคเลเบอร์ก็จะเป็นรัฐบาลหุ่นกระบอกให้พรรคกรีนส์เชิดต่อไปดังที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ.............@ งานนี้นางคริสติน มิล์น หัวหน้าพรรคกรีนส์นายกฯตัวจริงออกมา ตวาดกลับว่า มีผู้ชายหน้าตัวเมียบาคนได้สูญเสียสัมผัสพื้นฐานของพรรคเลเบอร์ และกล่าวหาว่า พวกนี้เป็นเชื้อโรคที่เลวร้ายที่สุดของรัฐน.ซ.ว.................@ วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวัน ที่ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและราคาสินค้าต่าง ๆ เปิดตัวด้วยการขึ้นราคา โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าขึ้น รวดเดียว 20% ตามด้วยค่าแก๊สและค่าน้�ำ ประปาเพิม่ ขึน้ ในอัตราใกล้เคียงกัน อันเป็นผลมาจากภาษี คาร์บอน........ ในขณะเดียวกัน 1 กรกฎาคมก็เป็นวันชืน่ มืน่ ของนักการเมืองกันทัว่ หน้า จากผลการ โหวตขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง... นายกฯกิลลาร์ดได้เงินเดือนเพิ่มอีก 129,064 เหรียญเป็น 495,430 เหรียญ, นายโทนี แอ๊บบ็อตหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้เงินเดือนเพิ่ม 91,834 เหรียญเป็น 352,517 เหรียญ และเงินเดือนของประธานสภาเพิ่ม 86,870 เหรียญเป็น 333,462 เหรียญ ซึ่งตอนนี้นายปี เตอร์ สลิปเปอร์ไอ้หนูจอมตละกะยังรับเงินเดือนในฐานะประธานสภาอยู่ แม้เขาถูกเขี่ยออกจาก ตำ�แหน่งชั่วคราวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากโดนคดีฉ้อฉลเงินหลวง และลวนลามทางเพศ พนักงานชายประจำ�สำ�นักงานของเขาค่ะ...........@ ผลของภาษีคาร์บอนยังเล่นงานเกินกว่าที่หลาย คนคาดคิด..แม้คนตายก็ไม่เว้น..ดังนั้นใครที่มีแผนจะตาย..ก็ขอให้เลิกล้มไว้ก่อน เพราะนับจากนี้ ไปสถานฌาปนกิจศพจะบวกค่าภาษีคาร์บอนจากการทำ�ศพอีกรายละ 55 เหรียญ เป็นค่าเสียภาษี การตาย หรือ tax on the dying โถต่อไปจะตายยังไม่เป็นสุขอีก..................@ เรื่องต่อไปนี้เป็น ข่าวธุรกิจแต่เขย่าไปทั่วทุกวงการในปักษ์ที่ผ่านมา เริ่มจากนางจีน่า ไรนฮาร์ทผู้หญิงที่รวยที่สุดใน โลก และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทสี่ ดุ ของแฟร์แฟ็กซ์ตอ้ งการเข้าไปนัง่ ในบอร์ดบริหารของค่ายแฟร์แฟ็กซ์ หนึ่งในกิจการสื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียผู้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวี, และสื่อดิจิตอล ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 5 พันล้านเหรียญ......แต่ถูกคณะกรรมการ บอร์ดปฏิเสธเพราะเกรงว่าเธอจะใช้อทิ ธิพลทำ�ให้กจิ การสือ่ ขาดความเป็นกลาง... แต่คนรวยทีส่ ดุ ใน ออสเตรเลียก็ยังอยากที่จะนั่งในบอร์ดนี้ ถึงกับยอมขายหุ้นให้โดมินีหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ส่งผล ให้สัดส่วนหุ้นที่เธอเคยมีสูงสุดเท่าที่จะมีได้ตามกฎหมายคือ 19.99% ลดลงมาเหลือ 14.99% ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เข้าไปนั่งในบอร์ดอีก เพราะแฟร์แฟ็กซ์มีนโยบายป้องกันการลุแก่อำ�นาจครอบงำ�กิจการ ด้วยการมีกฎกติกาว่ากรรมการบอร์ดจะต้องเป็นผู้ถือสัดส่วนของหุ้นไม่เกิน 15%.....เป็นที่เชื่อว่าหา กบิ๊กเจ๊ยังไม่ได้เข้าไปนั่งในบอร์ดอีก ซือเจ๊คงจะเอ็กเซอร์ไซส์บางอย่างออกมา เพราะเป็นช่วงที่ เธอเป็นต่อกับสถานการณ์ที่กิจการแฟร์แฟ็กซ์กำ�ลังเซ จำ�ต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ด้วยการ ปลดคนงานออก 1,900 คน และปิดโรงพิมพ์สองแห่ง และอาจเปลี่ยนรูปแบบหนังสือพิมพ์หน้า ยักษ์ของเดอะซิดนียม์ อร์นงิ่ ฯและดิเอจมาเป็นหน้าเล็กแบบแท็บลอยด์ในปี 2013........ว่าแต่วา่ แรงงาน ที่ปลดออก 1,900 คนใกล้เคียงกับแรงงานต่างชาติที่เจ๊ใหญ่จะอิมพอร์ตเข้าประเทศพอดีเลยนะเนี่ ยะ..................@ อีกประเด็นหนึ่งกับข่าวลือว่ามีกลุ่มทุนจากอังกฤษจะเข้าซื้อกิจการห้างเดวิดโจน ส์ในนาม EB Private Equity ของอภิมหาเศรษฐี “จอห์น เอ็ดการ์” ด้วยเงิน 1.65 พันล้านเหรียญ ข่าวนี้เล่นเอาวงการตลาดหลักทรัพย์ปั่นป่วน หุ้น DJ ขึ้นกระฉูดและลงฮวบฮาบเป็นระยะสลับกัน ไปกับ “ข่าวจริง” หรือ “ข่าวลือ” โดยหุ้น DJ ขึ้นลงระหว่าง 2.20 กับ 2.65 ในช่วงแห่งข่าว ลือวันที่ 28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคม ก่อนที่จะลงมาแตะจุด 2.30 เมื่อความจริงออกมาว่า เป็น ฝีมือ “A man with a postbox”......สืบไปสืบมา EB Private Equity ทำ�การจดทะเบียนโดยบริษัท Mail Boxes Etc. ในนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษบริษัทนี้มีขนาดเพียงระดับ 5 ล้านเหรียญ ได้ว่า จ้างนางแบบหุ่นสะบึมในซิดนีย์เป็นตัวแทนของนายจอห์น เอ็ดการ์มาป่วนใจเหี่ยว ๆ ของคนใน THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 6


บอร์ด DJ ก่อนแถลงว่าขอถอนตัวจากการเทคโอเวอร์.. เพราะบิ๊กบอสของเธอบ่นว่าถูกสื่อรบกวน เกินไป งานนี้เล่นง่าย..แต่มีนักลงทุนหลายคน “เรือหาย” ค่ะ............@ หันมาดูสังคมกีฬา... ผล ของการหั่นงบการกีฬาเพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่าย ส่งผลต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของทีม ชาติจิงโจ้... เมื่อสองปีที่ผ่ามาทำ�นายกันว่าการตัดงบจะทำ�ให้ลำ�ดับเหรียญรวมของกองทัพนักกีฬา จิงโจ้ที่เคยเกรียงไกรจะหล่นมาอยู่ในอันดับที่ 6 ด้วยเหรียญทอง 6 เงิน 10 และบรอนซ์ 17 โดย เป็นรองสหรัฐ, จีน, รัสเซีย, เยอรมัน และสหราชอาณาจักรเจ้าภาพ.....แต่จากการประเมินผลล่าสุด ในขณะที่การแข่งขันเหลืออีก 17 วัน กองทัพนักกีฬาจิงโจ้จะหล่นมาอยู่อันดับที่ 10 โดยปล่อย ให้ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฝรั่งเศส, อิตาลี แซงขึ้นหน้าเป็นครั้งแรก........ส่วนผลการแข่งขันที่แท้จริงจะ ออกมาดีกว่าที่ 10 หรือแย่กว่าอีกไม่นานคงจะทราบค่ะ....................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.......วัดไทยนครเมลเบิร์นได้พระใหม่มาช่วยเผยแพร่พุทธศาสนา 2 รูป ... พระครูสังฆรักษ์บุญสม คัมภีรปัญโญ เจ้าอาวาส แถลงว่าทางวัดได้นิมนต์พระธรรมทูตชุด ใหม่มาทำ�หน้าที่แทนคณะพระธรรมทูตชุดเก่าที่ได้หมดวาระลง หนึ่งในพระธรรมทูตชุดใหม่ คือ พระมหาไพรัช อินทสิสุทโธ มีความชำ�นาญในการจัดทำ�หนังสือและเอกสาร เคยรับหน้าที่เป็น บรรณาธิการวารสารของกลุม่ พระนักศึกษาไทยทีม่ หาวิทยาลัยเดลีสมัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศอินเดีย ... พระธรรมทูตใหม่อีกรูปหนึ่งคือ พระมหาบุญเรือง สิริปุญโญ ... ทั้ง 2 รูปจะ อยูป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจในนครเมลเบิรน์ เป็นเวลานาน 2 ปี.......@ ถ้าใครไปวัดไทยนครเมลเบิรน์ (ตำ�บล บ๊อกซ์ฮิลล์) ระยะนี้ จะสังเกตเห็นเหมือนจอภาพยนตร์สีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณสนามหญ้า ส่วนหลังของวัด พร้อมด้วยโครงเหล็กสีแดง ๆ ทำ�เป็นนั่งร้าน มีลูกล้อสำ�หรับเคลื่อนที่ไปมาบน รางที่ทำ�ด้วยไม้ นั่นคือผืนผ้าใบที่กำ�ลังจะกลายเป็นเพดานของส่วนที่เป็นนอกชานของกุฏิ ซึ่งถูกใช้ เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระและเป็นเวทีสำ�หรับการจัดงานต่าง ๆ ที่นั่น พิมพ์พิศา (หน่อง) ติณห์พลิศ กำ�ลังใช้ฝีมืออันประณีตบรรจง วาดลายไทยลงไปบนผืนผ้าใบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนงานทอด กฐินของวัดตอนปลายปีนี้ – พิมพ์พิศา ติณห์พลิศ เป็นศิลปินนักปั้นชั้นยอด ผลงานการปั้นแบบ เซรามิกของเธอได้รบั รางวัลชนะเลิศในรัฐวิกตอเรียมาแล้ว... ก่อนมาศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัย RMIT ในเมลเบิรน์ หน่องจบปริญญาตรีจากเพาะช่าง ปริญญาโทจาก ม.ศิลปากร แล้วทำ�งานเป็นอาจารย์ที่ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร อยูน่ าน 3 ปี ก่อนตัดสินใจมาเรียนต่อทางด้าน Garden & Landscape และระหว่างที่เรียนอยู่ในเมลเบิร์นได้นาน 2 ปีจนจบหลักสูตรแล้วนั้น มีโอกาสนำ�ผลงานการปั้น ออกแสดง 2 ครั้ง ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ภายในปี นี้ “หน่อง”จะมีโอกาสแสดงผลงานการปั้นและส่งเข้าร่วมการประกวดอีก 2 ครั้ง ... ครั้งหนึ่งใน เดือนตุลาคมทีง่ านเทศกาลดอกทิวลิปทีเ่ ม้าท์แดนดินอง แล้วพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปหี น้า“หน่อง”ก็ จะพาศิลปินชาวออสเตรเลีย 5 คนไปเข้าเวิร์คช้อปที่เพาะช่าง เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ออสเตรเลีย..........@ เอกอัครราชทูต มาริษ เสงี่ยมพงษ์ พา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยบุตรชาย มาเยือนวัดไทยนครเมลเบิร์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิ.ย.55 เพื่อเล่าให้คนไทยที่ วัดฟังว่า ประมาณเดือนสิงหาคม 2553 คุณหญิงสุดารัตน์ได้มโี อกาสไปเยือนสถานทีท่ พี่ ระพุทธเจ้า ประสูติ ณ ลุมพินีสถานในประเทศเนปาล รู้สึกตื่นเต้น ดีใจมากที่มีโอกาสได้กราบพระพุทธเจ้า ตรงจุดที่พระองค์ได้กำ�เนิดจากพระครรภ์ของพระมารดา แต่ก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นสถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์มีความชำ�รุดทรุดโทรมมาก ทางเดินเต็มไปด้วยโคลนตม และไม่มีที่ทางเหมาะสมให้ ได้นั่งสวดมนต์ จึงตั้งจิตอธิษฐานหน้าเสาหินอโศกว่าจะขอทำ�หน้าที่เป็น “สะพานบุญ” เพื่อเชื่อม พลังศรัทธาของพี่น้องชาวไทยพุทธ ทำ�การบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าให้มี ความเหมาะสมสวยงามดังครัง้ สมัยพุทธกาล เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ .... ในที่สุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 คณะกรรมการมรดกโลกก็ได้อนุมัติแบบแปลนการบูรณะ ฯ และได้มี การวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ... บัดนี้การก่อสร้างได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 2 ระยะ คือทางเดินรอบวิหารมายาเทวี ลานสวดมนต์และปฏิบัติธรรม และทางเดินรอบบ่อน้ำ�อันศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้งบประมาณจากพลังศรัทธาของชาวไทยจำ�นวนประมาณ 11 ล้านบาท คงเหลือระยะทีส่ ามซึง่ จะทำ�ให้แล้วเสร็จในปี 2555 นี้ คือการจัดสร้างพระพุทธรูปปางประสูติ “พระพุทธเจ้าน้อย” เพื่อ นำ�ไปประดิษฐาน ณ บริเวณสถานที่ประสูติ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง การบูรณะลุมพินวี นั ครัง้ ที่ 3 ที่เกิดจากพลังศรัทธาของชาวไทย และการจัดสร้างถนนเข้าสูส่ วนอัน ศักดิส์ ทิ ธิ์ บริเวณจุดทีพ่ ระพุทธเจ้าประสูติ รวมถึงการจัดสร้างลานประดิษฐานพระพุทธเจ้าน้อย และ ศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้�ำ เพือ่ บริการแก่พทุ ธศาสนิกชนทีเ่ ดินทางมาสักการะสถานทีป่ ระสูติ จากทั่วโลก ขณะนี้การออกแบบในระยะที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว รอการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาลุมพินี และคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีเป้าหมายให้การก่อสร้างทั้งหมดแล้ว เสร็จในปีพุทธศักราช 2555 นี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ... ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมทำ�บุญเททองหล่อ “พระพุทธเจ้า น้อย” (ขนาดความสูง 3.55 เมตร) เพื่อนำ�ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ พระราชทานไปประดิษฐาน ณ บริเวณอันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล .... และคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าได้น�ำ ดินจากสถานทีอ่ นั ศักดิม์ าสร้างเป็นพระพุทธ รูปขนาดเล็ก ซึ่งได้นำ�มาแจกในวันนี้ด้วย (ประมาณ 50-60 รูป) ... ต่อคำ�ถามที่ว่าจะหวนกลับสู่ วงการเมืองทันทีหรือไม่ ? คุณหญิงสุดารัตน์ตอบว่าต้องการทำ�ในสิ่งที่ตั้งใจไว้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ชิ้นนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน..........@ ตามที่ได้เสนอข่าวไปว่า ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง อาจารย์ประจำ� คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับเลือกเป็นผู้รับทุน วิจยั “ชรินทร์ นาคสุข”ของมหาวิทยาลัยลาโทรบ รัฐวิกตอเรีย เพือ่ การวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์และ สาธารณสุขศาสตร์ เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในหมู่สตรีไทยในนครเมลเบิร์น ... ทุนวิจัย“ชรินทร์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 7

นาคสุข” จัดตั้งขึ้นหลังจาก ดร.ชรินทร์ นาคสุข เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในนครเมลเบิร์นเมื่อปลาย ปีที่แล้ว นายล๊อค ชู ผู้เป็นสามี จึงบริจาคทุนทรัพย์เป็นเงิน 6 หมื่นดอลลาร์ให้เป็นทุนวิจัย ฯ ซึ่ง จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี นั้น ปรากฏว่านายล๊อค ชู ได้ขอยกเลิกการมอบทุนวิจัยดังกล่าวแบบนาที สุดท้าย ด้วยเหตุผลส่วนตัว.........@ เมื่อปลายเดือนที่แล้วมีคณะเจ้าหน้าที่จากสภากรุงเทพมหานคร จำ�นวน 14 คน นำ�โดยนายวิสูตร สำ�เร็จวาณิชย์ ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง เดิน ทางโดยการบินไทยจากกรุงเทพ ฯ มาลงที่เมลเบิร์น เพื่อเปลี่ยนเครื่องแล้วเดินทางต่อไปยังเมือง ลอนเซสตัน รัฐทัสเมเนีย แล้วเริ่มดูงานด้านการท่าเรือและการวางผังเมืองของเมืองนั้น ก่อนออก เดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมืองรอสส์ และนครโฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐทัสเมเนีย ดูงานด้านความ ปลอดภัยของอาคารในสถานประกอบการ และการวางผังเมืองย่านโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน การเยี่ยมเยือนสภาเทศบาลนครโฮบาร์ตและฟังการบรรยายเรื่องหลักการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 55 ... ในการนี้ นายอภิรัตน์ อจล บุญ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ประจำ�นครโฮบาร์ตได้ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นท่ามกลางความ หนาวเย็นของอากาศในระดับไม่เดิน 10 องศาเซลเซียส........@ สังคมไทยในซิดนีย์...........ปีนี้อยากเชิญชวนทุกท่านมาสร้างบุญกุศลด้วยการรับประทาน อาหารเจ (สักมื้อ) ก็ยังดี.......ที่ Parramatta Town Hall (Indoor) เลขที่ 182 Church Street, Parramatta อยู่ติดกับสถานีรถไฟพารามัตตา ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2012 เวลา 10am-4pm Organiseed by Dao Ji Association (ถ้าแปลเป็นไทยก็คอื สถานธรรมพระอาจารย์จกี้ ง)...มีอาหารเจ แบบไทย ๆ รสแซ่บ อาทิ ลาบ ส้มตำ� ฯลฯ และอาหารหลากหลายนานาชาติให้เลือกรับประทาน...... เงินรายได้ทั้งหมดเข้าสถานธรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย......ท่านไปร่วมงานนี้ มีอาหารอร่อย และได้ บุญกุศลมหาศาล..............@ งานบุญอีกงาน......แม่เช็ง (คุณธิดารัตน์ อึ้ง) รณรงค์หาเงินมาช่วยงาน ชุมชน....โดยหาทุนให้กบั สวัสดิภาพสมาคมไทยในซิดนีย์ จะได้มเี งินบริหารช่วยเหลือชุมชุนไทยได้ ไม่ติดขัด.......ขอเชิญชวนเพื่อนคนไทยที่จะพักผ่อนไปเที่ยวอาณาจักรน่านเจ้าด้วยกัน งานนี้เงินราย ได้ส่วนเกินจะมอบให้ทั้งหมด........เชิญค่ะ....รายละเอียดดูได้จากโฆษณา อย่าคิดนานนะคะเดี๋ยวจะ เต็มซะก่อน............@ 2012 Ethnic Business Awards งานนี้จัดขึ้นมากว่า 20 ปีเพื่อเป็นกำ�ลังใจ ให้กบั ชนต่างเชือ้ ชาติเช่นพวกเราคนไทย ทีอ่ พยพเข้ามาอยูอ่ าศัยและทำ�มาหากินในออสเตรเลีย และ ประสบความสำ�เร็จในธุรกิจ......ได้มโี อกาสแข่งขันกันเองกับชนชาติตา่ ง ๆ เพือ่ ชิงรางวัลจาก นายก รัฐมนตรี......ไทย-ออส เฝ้ามองมากว่า 20 ปีแล้วคิดว่าถึงเวลาแล้วทีพ่ วกเราชาวไทยจะ Nominate ผู้ ทีเ่ หมาะสมขึน้ ไปรับรางวัลนีบ้ า้ ง........รายละเอียดดูได้จากโฆษณาหรือจะติดต่อมาทีไ่ ทย-ออสก็ได้ยนิ ดีที่จะ Nominate ให้ค่ะ..........@ มีกงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ ต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเยือนออสเตรเลียในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ออสเตรเลีย เยี่ยมชมผลงานของภาพตะวัน สุวรรณกูฏ ที่ Museum of Contemporary Art ที่จัด แสดงระหว่างเทศกาลมหกรรมศิลปะ Bienale of Sydney 2012 ซึง่ ในปีนมี้ ศี ลิ ปินไทยเข้าร่วมแสดง ผลงานถึง 7 คน จากศิลปินทีไ่ ด้รบั เชิญทัว่ โลกประมาณ 100 คน..........@ พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์ครี ี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อหารือเรื่องการเกษตร และ ถ่ายทำ�ความคืบหน้าการสร้างพุทธสถานที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เพื่อไประดมทุนเพิ่มเติมที่ ประเทศไทยต่อไป........@ วรวิทย์ ตาคำ� ในนามทีป่ รึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษของสมาคมร้านอาหาร ไทย แห่งประเทศออสเตรเลียและนายวาทิต (มาร์ค) แต่งฤทัยธรรม ผูจ้ ดั การฝ่ายกิจกรรมพิเศษแห่ง บริษทั Eden Event ได้รบั มอบหมายจากทางสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียให้เป็นผู้ ดำ�เนินการในการจัดคอนเสิรต์ รวมใจ Thai Restaurant ซึง่ จัดโดยสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศ ออสเตรเลียร่วมกับบริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำ�กัด พร้อม 2 ศิลปินคุณภาพ ดาวค้างฟ้า คุณนันทิ ดา แก้วบัวสายและคุณ วิยะดา โกมารกุล...คอนเสิรต์ จะจัดขึน้ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2012 เวลา 18.00 น ณ. the Wesley Theatre ....220 Pitt St, Sydney สำ�หรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ ลงทะเบียนกับสมาคมฯ สามารถติดต่อรับบัตร วี.ไอ.พี ชมคอนเสิร์ต ฟรี พร้อมมีโอกาสรับ Gift set ฟรี จากบริษัทสุรีย์ ฯ ส่วนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจร่วมชมคอนเสริ์ต บัตรมีจำ�หน่ายราคาบัตร ละ 30 เหรียญเท่านั้น บัตรมีจำ�นวนจำ�กัด สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ สมาคมร้านอาหาร ไทยฯ โทร 0418966436 แฟ็กซ์ 02 -96624219, www.traa.com.au, email: traa2010@gmail.com หรือติดต่อ คุณสมวงศ์ เวยยาวัจจมัย ตัวแทนของสมาคมฯ ตามรายละเอียดในโปสเตอร์..........@ สำ�นักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพือ่ รับทุนทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศจำ�นวน 4 ทุน โดยจะพิจารณาให้กับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว หรือนักศึกษา ปริญญาตรีที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาปริญญาโทในปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศแล้ว ในสาขา East Asian Studies หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์การเมือง ระหว่างประเทศ (International Political Economy) โดยจะเปิดรับสมัครระหว่าง 9-23 ก.ค.2555 สนใจข้อมูลเพิม่ เติมดูได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatesydney.org........@ ปีนไี้ ด้ รับรางวัลอีกแล้ว Aussie Baulkham Hills ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ออสซี่แฟรนไชด์อีกครั้ง และ มากไปกว่านั้น Aussie Baulkham Hills ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษคืนเงินสดให้ลูกค้่าถึง $5,000! อีก ด้วย เพียงแค่แนะนำ�ลูกค้ามาใช้บริการกับเรา ทัง้ ผูแ้ นะนำ�และผูใ้ ช้บริการก็สามารถมีสทิ ธิล์ นุ้ รางวัล นี้...โดยการจับรางวัลครั้งแรกสำ�หรับผู้โชคดีคือลูกค้าของพี่ติ๊ก (สุดสงวน คำ�ตัน) ชื่อ นาย Shane Lighwood......ภาพในข่าว gossip ค่ะ.........@


โดย....ศรรพ์ภรณ์ เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ท่านผู้อ่านไทย-ออสคะ เมื่อเร็วๆนี้ดิฉัน ได้มีโอกาสสัมผัสกับบริการรถพยาบาลโดยไม่ ได้ตั้งใจและไม่ได้อยากใช้บริการเลยค่ะ แต่ เนื่องจากเกิดมีความจำ�เป็นมีคนไม่สบายมาก และไม่สามารถจะออกไปหาแพทย์ได้สะดวก ดิฉันเลยต้องตัดสินติดต่อกับหมายเลขฉุกเฉิน 000 ตอนที่ติดต่อไปนั้นก็ติดต่อไปอย่างคน ไม่มีประสบการณ์เลยค่ะ และคิดว่าหากมีค่าใช้ จ่ายอะไรก็ไม่มีปัญหาเพราะคนป่วยก็มีประกัน สุขภาพดูแลอยูแ่ ล้ว พอติดต่อใช้บริการแล้วรูส้ กึ ประทับใจจนต้องนำ�มาเล่าต่อและเพื่อสำ�หรับ ท่านที่ในภาวะฉุกเฉินอาจจะได้เตรียมตัวกันได้ ค่ะ สำ�หรับท่านทีเ่ คยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ก็คิดว่าเป็นการทบทวนเรื่องเดิมก็แล้วกันนะคะ ดิฉันโทรปุ๊บก็ติดปั๊บเลย เร็วจนงง คนรับ คนแรกถามว่าฉุกเฉินเรื่องอะไร พอดิฉันบอก ว่าเรื่องรถพยาบาลก็ต่อสายไปหาคนที่สองซึ่งก็ รับสายทันทีเลยค่ะ รับปุ๊บก็สอบถามอาการโดย ละเอียด ถามที่อยู่ แค่บอกบ้านเลขที่และถนนก็ รูเ้ ลยว่าเราโทรจากเขตไหน และแจ้งให้เรารูว้ า่ เรา จะต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมผู้ป่วยอย่างไร บ้าง พอวางสายเตรียมตัวได้ไม่เกินสิบห้านาที รถพยาบาลก็มาถึงอย่างเงียบๆ (ทีเ่ งียบเพราะได้ ขอร้องให้ทางเจ้าหน้าทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดไซเรนในตอน มาถึงเพราะกลัวผู้คนตกใจว่าเกิดอะไรกันขึ้น) เจ้าหน้าที่พยาบาลสองคนที่มาอุปกรณ์พร้อม ตรวจผู้ป่วยอย่างละเอียดจนสรุปได้ว่าสมควร จะนำ�ไปส่งโรงพยาบาลหรือให้พกั ดูอาการทีบ่ า้ น ก่อนได้ การตรวจก็ตรวจอย่างละเอียดนะคะ ไม่ รีบร้อน และพูดคุยอธิบายกับทั้งผู้ป่วยและคน ไม่ป่วยชัดเจน เข้าใจง่าย พูดจาสุภาพมาก ไม่ ได้มองว่าผูป้ ว่ ยอาการมากหรือน้อย ไม่เห็นป่วย หนัก(เกือบตาย)เลยเรียกมาทำ�ไม ซึ่งหลายๆคน ที่ดิฉันรู้จักมักจะรู้สึกว่าหากไม่ป่วยจนแทบตาย จริงๆจะไม่เรียกรถพยาบาลเพราะกลัวว่าจะมีการ ตำ�หนิว่าป่วยเล็กน้อยทำ�ให้เป็นเรื่องใหญ่อะไร ประมาณนี้น่ะค่ะ แต่สรุปว่าเจ้าหน้าที่ที่มานั้น ไม่มีทัศนคติประเภทนั้นเลย และเมื่อได้ตรวจ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าอาการยังไม่ถึง ขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินก็ให้ทางเลือกว่า จะไปโรงพยาบาลกับรถเลยก็ได้ หรือว่าจะเลือก ดูอาการพักผ่อนที่บ้านก่อน แล้วหากอาการไม่ดี ขึ้นหรือหนักขึ้นก็ให้เรียกรถพยาบาลได้อีก จะ เป็นตอนไหนเวลาไหนก็ได้เพราะเป็นงานของ พวกเขาที่จะต้องดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยที่เรียกใช้ บริการ ดิฉันฟังแล้วรู้สึกประทับใจจนต้องนำ� มาเขียนในคอลัมน์วันนี้เลยค่ะ และแถมให้อีก นิดนะคะ ท่านผู้อ่านที่อาจจะเกรงๆเรื่องบิลค่า เรียกรถพยาบาล ดิฉนั สอบถามแล้วได้รบั คำ�ตอบ ว่าไม่ตอ้ งเสียอะไรเลยค่ะ แต่นเี่ ป็นการเรียกครัง้ แรกนะคะ หากเรียกอีกเรียกหลายครัง้ ไม่แน่ใจว่า จะต้องเสียหรือเปล่านะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะต้อง เสียค่าบริการก็ยินดีเต็มใจเสียเลยค่ะ วันนี้คุยกับท่านผู้อ่านเรื่องบริการที่ประ ทับใจของหน่วยงานออสเตรเลีย จริงๆหน่วย งานทีอ่ อสเตรเลียทีต่ อ้ งติดต่อกับประชาชนส่วน ใหญ่แล้วก็ดีๆมีมนุษยสัมพันธ์กันทั้งนั้นนะคะ สำ�นักงานของอิมมิเกรชั่นก็เช่นกัน เจ้าหน้าที่

หลายๆคนที่ดิฉันมีโอกาสได้ติดต่อด้วย(ไม่ใช่ ด้วยอีเมล)ก็เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเมื่อ มีปญ ั หาดี เพียงแต่วา่ งานคงจะมากมายรัดตัวกัน ทำ�ให้สว่ นใหญ่จะมีแต่เร่งรัดเรือ่ งเอกสารกันจน แทบไม่ได้มีการทักทายกันในเรื่องอื่นๆเลยค่ะ กลับมาคุยกันถึงเรื่องของอิมมิเกรชั่นกัน ดีกว่าค่ะ วันนี้อยากจะคุยเรื่อยเปื่อยเรื่องโน่น นี่เพราะทางอิมมิเกรชั่นมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ต่างๆกันเยอะเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดิฉันเองก็ได้นำ�เอาบางเรื่องบางราวมาเขียนไว้ ในไทย-ออสฉบับทีแ่ ล้วๆมา วันนีจ้ ะไม่เขียนตัว กฎหมายหรอกค่ะ อ่านแล้วปวดหัว เอาเป็นว่ามี เรือ่ งทีอ่ ยากจะเอามาเล่ากันสำ�หรับท่านผูอ้ า่ นคน ไทยเราที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันนะคะ เรื่องแรกที่ดิฉันอยากคุยก็คือเรื่องอาชีพ ที่นายจ้างสามารถสปอนด์เซอร์มาทำ�งานจะมา อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวหรืออยู่กันเป็นการถาวรเลย ก็ได้ ตอนนี้ทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นมีลิสต์ อาชีพแบบรวมไปเลยไม่ได้แยกเป็นสองลิสต์ สำ�หรับอาชีพที่สปอนด์เซอร์ชั่วคราวและอาชีพ ที่สปอนด์เซอร์ถาวรเหมือนเมื่อก่อนเปลี่ยนค่ะ ลิสต์ใหม่นี้เรียกว่า Consolidated Sponsored Occupation List – CSOL ค่ะ อาชีพอะไรอยู่ ในลิสต์บ้างคงเอามาเขียนไม่หมดหรอกค่ะ ก็ คล้ายๆกับลิสต์อาชีพเดิมนั่นแหละค่ะ อาชีพ เชฟ กุ๊ก ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม ที่น่าสนใจคือ อาชีพ ผู้จัดการร้านอาหารและคาเฟ่ ซึ่งในลิสต์ อาชีพสำ�หรับพีอาร์อันเก่าไม่มี ในลิสต์ใหม่นี้มี ค่ะ ดังนั้น ผู้ที่ตอนนี้ถือวีซ่า 457 โดยมีร้านอา หารเป็นสปอนด์เซอร์ในตำ�แหน่ง Restaurant Manager ก็คงจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งกับตัว กฎหมายทั้งกับนายจ้างว่าจะสปอนด์เซอร์เป็นพี อาร์กันได้หรือไม่ อย่างไร กันนะคะ แต่ที่ดิฉัน อยากจะคุยเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ ภาษาอังกฤษนะคะ กฎใหม่นี้ค่อนข้างเข้มสุดๆ เรื่องภาษาอังกฤษค่ะ ข้อยกเว้นมีจำ�กัดมาก ดัง นัน้ ก่อนคิดจะทำ�จะยืน่ อะไร ลองพิจารณาตรวจ สอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตัว เองเป็นเรือ่ งแรกเลยนะคะ เพราะอย่างทีบ่ อกล่ะ ค่ะ กฎหมายใหม่นี้ภาษาอังกฤษปรับให้เข้มขึ้น กว่าเก่า(ซึ่งก็เข้มจนเกือบสุดอยู่แล้ว)ค่ะ เรือ่ งต่อไปคือเรือ่ งของ ผูท้ มี่ นี ายจ้างอยูใ่ น เขตที่เป็น Regional ซึ่งตามกฎเดิมค่อนข้างจะ ง่าย แต่กฎใหม่นเี้ ข้มขึน้ ค่ะ ไม่วา่ จะในเรือ่ งของ การทีห่ น่วยงาน RCBในแต่ละรัฐซึง่ เดิมเคยมีอำ� นาจในการเซ็นต์รบั รอง (Certification) แต่ตอน นีล้ ดบทบาทลงเป็นให้ค�ำ แนะนำ�แก่เจ้าหน้าทีอ่ มิ มิเกรชั่นที่เป็นเจ้าของเรื่อง และเรื่องของภาษา อังกฤษที่ต้องการระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมแบบขั้น กระโดดเลยค่ะ ใครทีค่ ดิ จะยืน่ เรือ่ งในประเภทนี้ ต้องศึกษาหาข้อมูลกันให้ละเอียดนะคะ เพราะว่า มีความแตกต่างกันจากเรือ่ ง RSMS ทีฮ่ อทฮิตกัน มาหลายปีค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันกำ�ลังศึกษา ลงไปลึกๆถึงกฎที่เปลี่ยนใหม่นี้ว่าเป็นอย่างไร เพราะจริงๆแล้วในรายละเอียดหลายๆอย่างก็ ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ที่ชัดเจนค่ะ ดิฉันจะนำ�มาอัพเดทกันเรื่อยๆถึง เรื่องนี้นะคะ

เรื่องสุดท้ายที่จะมาคุยในวันนี้ก็เกี่ยวกับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสำ�หรับวีซ่า นักเรียนค่ะ ก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี่ล่ะค่ะ การ เปลี่ยนแปลงเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจ่ายเงิน ค่าเล่าเรียนของนักเรียน ทางออสเตรเลียได้มี การออกกฎใหม่ที่เรียกว่า Tuition Protection Service ซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างเหมือน กันค่ะ แต่โดยสรุปแล้วก็คือว่าทางสถาบันจะ เรียกเก็บค่าเล่าเรียนได้ในครั้งแรกไม่เกินห้าสิบ เปอร์เซ็นต์ค่าเล่าเรียนในเทอมนั้นๆค่ะ อ่านดู แล้วน่าจะง่ายนะคะ แต่จริงๆมีรายละเอียดหลาย อย่างค่ะ และเหตุผลที่ออกกฎบังคับนี้มาก็เพื่อ ปกป้องนักเรียนในกรณีของการรีฟนั เงินค่าเรียน เป็นส่วนใหญ่ค่ะ น้องๆและผู้ปกครองนักเรียน ทั้งหลายก็คงจะสบายใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง นี้นะคะ เรื่องที่เกี่ยวกับนักเรียนเรื่องต่อไปก็คือ เรื่องที่ปีหน้านี้ทางอิมมิเกรชั่นจะออกวีซ่าหลัง จากนักเรียนเรียนจบในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้ทำ�งานในออสเตรเลียได้ ตามที่ท่านผู้อ่าน หลายๆท่านก็คงรู้ๆกันมาบ้างแล้ว ตอนนี้ทาง โฆษกของรัฐมนตรีอิมมิเกรชั่นออกมายืนยันค่ะ ว่าประกาศใช้ปีหน้าแน่สำ�หรับทุกคนที่เรียนจบ มีคุณสมบัติพื้นฐานเข้าข่าย(แต่รายละเอียดปลีก ย่อยทีอ่ ยากรูก้ นั เช่น เรียนจบสองสถาบันเอามา รวมกันได้มยั้ เรียนแล้วหยุดแล้วเรียนต่อโอเคมัย้ คำ�ถามประเภทนี้น่ะค่ะ ยังไม่มีคำ�ตอบค่ะ) และ ทีส่ �ำ คัญประกาศออกมาคือ ต้องมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Competent English(IELTS 6.0 all bands) และต้องซื้อ ประกันสุขภาพด้วยค่ะ อย่างไรก็ตาม ดิฉนั อยาก จะขอย้�ำ ด้วยนะคะว่าเรียนจบอะไรก็ได้นะคะ ไม่ จำ�เป็นต้องเป็นอาชีพที่อยู่ในลิสต์ใดๆของ อิมมิ เกรชัน่ และข่าวบอกว่าไม่ตอ้ งทำ�ประเมินทักษะ อาชีพด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านก็คงจะต้อง คอยติดตามการอัพเดทข้อมูลของกระทรวงอิม มิเกรชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะ เพราะใครจะไปรู้ว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่า จนกว่า จะมี ก ารประกาศกฎหมายออกมานั่ น แหละ ค่ะ ข่าวต่างๆที่ออกมาล่วงหน้านั้นจึงจะกลาย เป็ น ความจริ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ ดิ ฉั น ค่ อ นข้ า งจะ ระมัดระวังมากในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎอิมมิเกรชั่น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือนโยบาย หากยังไม่ ได้ประกาศเป็นกฎหมายออกมาก็จะยังไม่มั่นใจ ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ ก่อนทีจ่ ะจบคอลัมน์วนั นีด้ ฉิ นั ขอประกาศ สักเล็กน้อยนะคะ พอดีได้รับอีเมลมาว่าหาก ท่านที่สมัครขอวีซ่า 457 ออนไลน์ด้วยตนเอง

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ Public Liability Worker Compensation Superannuation

แล้วเช็คค่าสมัครในเว็บไซต์ของอิมมิเกรชั่นระ บุว่าค่าสมัคร $365 เป็นความผิดพลาดนะคะ จริงๆแล้วค่าสมัครคือ $350 ค่ะ กว่าท่านผู้ อ่านจะอ่านไทย-ออสคอลัมน์วันนี้ ไม่แน่ใจนะ คะว่าทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ ได้มกี ารแก้ไขใน เว็บไซต์แล้วหรือยังค่ะ อีกเรือ่ งทีด่ ฉิ นั ได้รบั แจ้ง มาคือ ทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ มีการส่งอีเมลถึง ผู้สมัครประเภททักษะอาชีพ GSM หลายหมื่น คน แต่ระบบส่งออกทำ�งานผิดพลาดสำ�หรับ ผู้สมัครจำ�นวนไม่น้อย ดังนั้น หากท่านใดได้ รับอีเมลจากกระทรวงอิมมิเกรชั่นแล้วดูแปลกๆ เช่น ไม่มีชื่อผู้สมัครมีแต่เลขระหัส หรือเลข ระหัสไม่ตรงกับชื่อของผู้สมัครอะไรทำ�นองนี้ ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เป็นปัญหาของระบบค่ะ หรือหากจะอยากติดต่อกับทางอิมมิเกรชั่นดูก็ เชิญค่ะ เพราะคงจะต้องมีการส่งมาให้ใหม่เมื่อ แก้ไขระบบสำ�เร็จ เรือ่ งนีก้ เ็ ช่นกันค่ะ กว่าทีท่ า่ น จะอ่านคอลัมน์นที้ างกระทรวงอิมมิเกรชัน่ ก็อาจ จะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำ�งาน เป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยได้มากมาย แต่พอเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาขึ้นก็ปวด หัวเหมือนกันค่ะ ก่อนจะจบจริงๆดิฉันอยากจะ ขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับติดต่อกับเจ้าหน้าที่อิม มิเกรชั่นโดยอีเมลด้วยนะคะ หากท่านใดมีการ ติดต่อกับทางอิมมิเกรชัน่ ทางอีเมล หากเป็นการ ติดต่อกับอีเมลกลางที่ไม่ระบุชื่อของเจ้าหน้าที่ โดยปกติแล้วจะมีอีเมลตอบกลับอัตโนมัติมา ว่าได้รับอีเมลของท่านแล้ว และเจ้าหน้าที่จะ พิจารณาตอบกลับทีหลัง แต่หากท่านส่งอีเมลไป แล้วไม่ได้รบั อีเมลตอบกลับอัตโนมัตภิ ายในหนึง่ วัน คงต้องลองติดต่อกลับไปใหม่นะคะ(ในกรณี ทีจ่ �ำ เป็นเร่งด่วน) เพราะอาจจะมีปญ ั หาในการส่ง อีเมลก็ได้คะ่ ในกรณีทสี่ ง่ อีเมลไปหาระบุชอื่ เจ้า หน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็จะมีอีเมลอัตโนมัติ มาแจ้งว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่อยูจ่ ะกลับมาทำ�งานเมือ่ ไร ดังนั้น ท่านก็จะรู้ได้ว่าอีเมลถึงแน่ แต่หากเงียบ หายไปเลย อาจเป็นไปได้ว่าอีเมลไม่ถึง ลองรอ ดูสกั สองสามวัน (เจ้าหน้าทีอ่ าจจะยังยุง่ มากไม่มี เวลาตอบกลับ) หากยังไม่ได้รับอีก ก็คงต้อง พยายามติดต่อกันอีกอย่าละเลยนะคะ เรื่องการ ติดต่อทางอีเมลนี้สำ�คัญมากนะคะ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำ�หรับในการส่งเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งขอมาค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่ อิมมิเกรชั่นทำ�งานแบบมีกำ�หนดระยะเวลาค่ะ ดิฉันขอจบคอลัมน์วันนี้จริงๆแล้วค่ะ พบ กั นใหม่ ใ นไทย-ออสฉบั บ หน้ า เช่ น เคยนะคะ สวัสดีค่ะ

ษ ก ึ ร ป

! ี ร าฟ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Mob. 0414 909 888 E-mail:thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 8


“ศิริราช”ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมสำ�เร็จ

ด้วยหุ่นยนต์แรกในเอเชียอาคเนย์ วันที่ 6 ก.ค. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชิน ทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลแถลงข่าว “ความสำ�เร็จเป็นครัง้ แรกในเอเชียอาคเนย์ ศิริราชล้ำ�หน้าใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า ว่า จากที่ ภ าควิ ช าศั ล ยศาสตร์ อ อร์ โ ธปิ ดิ ค ส์ แ ละ กายภาพบำ�บัดได้นำ�เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ กับผู้ป่วยเป็นเครื่องแรกของไทยและครั้งแรก ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นั่นคือ “หุ่นยนต์ช่วย ผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมบางส่วน” ถือเป็นความ ก้ า วหน้ าในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยของภาควิ ช าศั ล ย ศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ฯพร้อมๆกับการก้าวไปของ ภาควิชาในปีนี้ที่ครบรอบปีที่ 48 ” ด้าน ศ.นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญหัวหน้า ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพ บำ�บัดกล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบ ได้บ่อยในช่วงวัยกลางคน และจะพบเพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นๆ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ มีความสำ�คัญมากขึ้นไม่แพ้โรคเรื้อรังอื่นๆ ยิ่ง ในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมของ ผู้สูงอายุ จำ�นวนของผูท้ เี่ ป็นโรคข้อเสือ่ มก็จะมีมาก ขึน้ ตามลำ�ดับปัจจุบนั เรามีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขา วิชาออร์โธปิดกิ ส์บรู ณสภาพดูแลผูป้ ว่ ยทางด้าน นี้โดยเฉพาะถึง 12 คน นักกายภาพบำ�บัด 7 คนและยังผลิตแพทย์เฟลโลว์เฉพาะทางสาขา ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ และสาขาเวชศาสตร์ การกีฬาเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่า 29 คนโดย

หล่อสวย

ด้วยมือหมอ โดย ...พี่เม้าท์ AVSS สวั ส ดี ค่ ะ แฟนๆคอลั ม น์ พี่ เ ม้ า ท์ ฉ บั บ นี้ น่ะค่ะ วันนี้เรามาเปิดโปงความจริงกันเถอะ ค่ะ อุ๋ยตายยย พี่เม้าท์เริ่มหัวข้อแรงไปรึเปล่า จริงๆแล้วพี่เม้าท์ก้อเว่อร์ไปเท่านั้นล่ะค่ะ คือบัง เอิ๊ญ บังเอิญพี่เม้าท์ได้รับฟอร์เวิดเมลนึงเป็นรูป ครอบครัวคนจีนที่พ่อแม่หน้าตาดี มีตาสองชั้น เรียกว่าสวยหล่อทั้งพ่อทั้งแม่แหละค่ะ แต่ลูก ออกมาทั้งสามคนหน้าไม่เหมือนกับพ่อแม่อย่าง สิ้นเชิง แตกต่างกันมากถึงมากที่สุด เอาเป็นว่า

ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้านนี้ด้วยการผ่าตัดส่อง กล้องโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนผิว ข้อที่หุ้มอยู่รอบส่วนปลายของกระดูก ซึ่งทำ� หน้าที่กระจายน้ำ�หนักรองรับแรงกระแทกที่กด ลงมา ถูกทำ�ลายเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของข้อได้แก่ ข้อโก่งงอผิดรูป มีน้ำ� สะสมในข้อเพิ่มขึ้น กระดูกงอกผิดปกติ กล้าม เนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยาน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะทำ�ให้การ เคลื่อนไหวข้อได้จำ�กัด รวมทั้งทำ�ให้เกิดอาการ ปวดและบวมทีข่ อ้ ซึง่ ข้อทีเ่ สือ่ มมักเป็นข้อทีต่ อ้ ง รับน้ำ�หนักของร่างกายโดยตรง เช่น ข้อเข่า ข้อ สะโพก ยิ่งน้ำ�หนักตัวมากเท่าใด ข้อต้องรับน้ำ� หนักมากเท่านัน้ ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวดทรมาน ในการใช้ชีวิตประจำ�วัน และทำ�ให้โรคอื่นๆ กำ�เริบขึน้ ได้เนือ่ งจากขาดการออกกำ�ลังกาย เช่น ความดันโลหิตเบาหวาน เป็นต้น รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช แพทย์ผรู้ กั ษา ประจำ�สาขาวิชาออร์โธปิดกิ ส์ กล่าวว่าการรักษา โรคข้อเข่าเสื่อมนั้น เป้าหมายอยู่ที่ ลดอาการ ปวดและรักษาการทำ�งานของข้อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ การรักษาประกอบด้วย การทำ�กายภาพ บำ�บัดโดยการบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อ การใช้ อุปกรณ์ช่วยพยุง และการใช้ความร้อนประคบ บริเวณที่ปวดบวม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นอาจใช้ ยาร่วมรักษาซึ่งมีทั้งยากิน เพื่อลดปวดและลด การอักเสบ แต่นั่นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ซ้ำ� ตอนที่พี่เม้าท์เห็น พี่เม้าท์ตกกะใจไม่คิดว่าหนุ่ม สาวคู่นั้นจะมีลูกออกมาหน้าจีนแท้ขนาดนี้ คิด ว่าไปอุ้มลูกใครเค้ารึเปล่า เรียกว่าหน้าลูกทำ�เอา ความลับแตกเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เม้าท์ก็ไม่ ทราบความจริงหรอกนะคะว่าเป็นรูปครอบครัว จริงๆหรือทำ�กันให้ดูเล่น เพราะเค้าส่งต่อกันมา เห็นแล้วฮา เอาไว้ดูคลายเครียด อาจจะจริงหรือ ไม่จริงก็ไม่ทราบน่ะค่ะ แต่ความจริงในปัจจุบนั นีค้ อื คนยุคพีเ่ ม้าท์ เนี่ยน่ะเยอะแยะเลยที่ไม่ค่อยพอใจในธรรมชาติ ที่พ่อแม่ให้มา เมื่อสมัยก่อนการทำ�ศัลยกรรม นัน้ จุดประสงค์มไี ว้ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ หรือผู้ที่มีความบกพร่องบนใบหน้า การศัลย กรรมก็พื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ให้อยู่ ในสังคมได้อย่างปกติไม่มีปมด้อยแต่พอนานๆ เข้าเรื่องการทำ�ศัลยกรรมกายเป็นเรื่องเพื่อความ สวยงามไปส่ะแม้ผู้ไม่ป่วยก็อยากจะมาเป็นคน ป่วยขึ้นเขียงให้คุณหมอปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่ ธรรมชาติให้มา จากที่เคยเป็นความต้องการ เฉพาะสาวๆทีอ่ ยากสวยกว่าเดิม เพิม่ ความมัน่ ใจ ให้กับตัวเอง แต่สมัยนี้ โอ้วว แม่เจ้า ผู้ชายก็ ทำ�ศัลยกรรมกันด้วยน่ะคร่าาา ที่เห็นหล่อๆเดิน กันตามท้องถนน หน้าจริงรึเปล่าก็ไม่รู้ อยาก จะหล่อเหมือนดารากันทั้งน้าน อย่างรู้ว่าเค้าทำ� อย่างไรถึงใสได้ขนาดนี้กันทั้งนั้น พี่เม้าท์ เคย เห็นคลิปที่ทำ�ออกมาเกี่ยวกับใช้ไวตามินต่างๆ ทำ�ไมมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ สงสารตับจริงๆ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 9

“ศิริราช” ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมด้วยหุ่นยนต์สำ�เร็จครั้งแรกในเอเชียอาคเนย์ แพย์ชี้ได้ผลดีกว่า 80 % ยังมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่อไตต่อกระเพาะ อาหารและลำ�ไส้อาจทำ�ให้กระเพาะอาหารมีแผล หรือทะลุจนมีเลือดออก นอกจากยากินแล้วยังมียาฉีดจำ�พวกสเตีย รอยด์มีผลให้เกิดการตกตะกอนในข้อ ทำ�ให้ข้อ เสื่อมเร็วยาฉีดน้ำ�เลี้ยงข้อเทียม จะทำ�ให้ผิวข้อ ลื่นมากขึ้นและสุดท้ายคือ การผ่าตัด ด้วยการ ส่องกล้องหรือเปิดข้อเข่า เพือ่ กวาดล้างสิง่ แปลก ปลอมในข้อออก ตัดกระดูกและจัดกระดูกทีโ่ ก่ง งอให้ตรงและเปลีย่ นข้อเทียมทัง้ ข้อหรือบางส่วน รศ.นพ.กีรติ กล่าวว่าการประเมินประสิทธิ ภาพหลังผ่าตัดด้วยกล้องนั้นพบว่าภายใน 20 ปี แรก พบ 2 ใน10 เข้ามาเปลี่ยนกระดูกข้อเข่า เทียมใหม่ ขณะที่การประเมินต่อไปอีก 20 ปี พบว่า 80 % มีการใช้งานได้ดี ทั้งนี้สำ�หรับข้อ แนะนำ�ของผู้ป่วยคือ ต้องมาพบแพทย์ปีละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาอาการเป็นครั้งคราว นอกจากไวตามินอาจจะมีกระบวนการขั้นตอน อื่นๆในการดูแลผิวหน้าที่มากกว่าการทานไว ตามินที่ว่าอีกก็ได้ใครจะไปรู้ แต่นั้นก็เป็นเรื่อง ธรรมดาของดารา ถ้าเค้าไม่สวยไม่หล่อ ใครจะ ติดตามผลงานเค้าล่ะค่ะ ดาราสมัยนี้เท่าที่ทราบ ก็ต้องมีบ้างแหละจ้า ทำ�เล็กทำ�น้อย ฉีดโบท๊อก ทำ�ผิวขาว หน้าเรียว ทำ�คาง ทำ�นูน้ นีน้ นั้ จนบาง คนไม่เหลือของจริงไว้บนใบหน้า พอเริ่มโด่ง ดังในวงการก็มีมือดีดั๊นไปเอารูปสมัยอดีตตอน ที่ยังไม่ทำ�ศัลยกรรมมาลง ทำ�ให้โดนวิพากษณ์ วิจารณ์ไปต่างๆนาๆ แต่ก็เข้าใจน่ะค่ะเพราะ บางคนทำ�ออกมาแล้วไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลย สักนิดเดียว เหมือนเป็นคนละคน ฉะนั้นก็ห้าม ยากที่จะไม่โดนเม้าท์ล่ะค่ะ ในบางครั้ ง ที่ เ ห็ น สวยๆ งามๆ ขาวๆ แท้จริงอาจเป็นชายก็ได้ ใครจะรู้ เพราะการ ทำ�ศัลยกรรมนี้แหละค่ะ ทำ�ให้เกิดความสับสน บนโลกใบนี้ จะว่าไปผู้หญิงประเภทสองสมัย นี้ไม่แตกต่างอะไรกับผู้หญิงแท้ๆ บอกตรงๆว่า พี่เม้าท์แยกไม่ออก และก็เชื่อว่าผู้ชายเองเค้าก้อ น่าจะแยกไม่ออกว่า เอ๊ะ แม่สาวผิวขาวตากลม นีเ้ ป็นผูห้ ญิงหรือประเภทสองมารูอ้ กี ทีกท็ �ำ อะไร ไม่ได้ส่ะแล้ว ก็ชอบไปแล้วนิเนอะ ถ้าแปลง ร่างเรียบร้อยแล้วก็โอเค เพราะคุณเธอสวยเสีย จริง สวยกว่าผู้หญิงจริงๆเสียอีก อันนี้พี่เม้าท์ก็ ยอมรับ ผู้หญิงอย่างพี่เม้าท์ที่ไม่เคยผ่านมือหมอ มาก่อนก็ตอ้ งเดินเลีย่ งๆหลบๆเอาพราะอายแสน อาย คนสมัยนี้สวยเอาสวยเอา สวยไม่ยอมหยุด แต่ส่วนตัวพี่เม้าท์เท่าที่มีอยู่ก็โอเคแล้วค่ะ เดิน

กลางคืนคนไม่ตกใจกลัวก็โอเคล่ะ เพราะพีเ่ ม้าท์ กลัวเจ็บส่ะเหลือเกิน บางคนทำ�ดูดีก็มีเยอะแยะไป บางคนทำ� จนดูดีแล้ว แต่ยังไงก็ไม่พอใจอยู่ดีต้องคอยไป แก้นู้นแก้นี้เพราะคิดไปเองว่ามันไม่สวยบ้างล่ะ อะไรบ้างล่ะ หมอห้ามก็ไม่ฟัง อยากจะสนอง ความอยากอย่างเดียว จากที่ทำ�จนดูดีแล้ว โอเค แล้วกลายเป็นแย่ไปกว่าเดิม บางคนทำ�แล้วไม่ พอใจเพราะเกิดคิดได้ว่าธรรมชาติของเดิมดีอยู่ แล้วอยากจะเอาออกก็มี แต่ทำ�ไปแล้วจะเอา ออกก็ลำ�บาก ถ้ามีเครื่องย้อนเวลาไปได้ก็คงดี จะได้ท�ำ จนสมอยาก พอไม่พอใจก็ยอ้ นเวลากลับ ไปใหม่ แต่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงค่ะเพราะ ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจะทำ�อะไรก็ตาม ควร คิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีการปรึกษาผู้ ทีม่ ปี ระสบการณ์ ปรึกษาหมอทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เฉพาะทางจริงๆ คุณหมอจะให้คำ�แนะนำ�เองว่า ควรทำ�อะไร และอะไรที่ดอี ยูแ่ ล้วไม่ควรทำ� แต่ ทางที่ดีถ้ามันไม่ได้ทำ�ให้ชีวิตเราย่ำ�แย่ และเรา มีความพอใจในสิ่งที่เรามีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พี่ เม้าท์ว่าก็อย่าไปทำ�เลยค่ะเสียสตางค์แถมเจ็บตัว อีกต่างหาก แต่ก็แล้วแต่น่ะค่ะ ของแบบนี้ใคร ก็ห้ามไม่ได้ ยังไงก็หาที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ และ เหมาะสมกับราคาน่ะจ๊ะ ทิ้ ง ท้ า ยนี้ ห ากใครคิ ด จะทำ � ศั ล ยกรรมพี่ เม้าท์ก็ขอให้สวยให้หล่อด้วยมือหมดกันทุกคน จะด้วยวิธีไหน ทำ�อะไรก็ตามแต่ ก็ขอให้โชค ดีกันทุกคนน่ะจ๊ะ ฉบับนี้พี่เม้าท์ลาไปก่อนเน้อ เจอกันฉบับหน้าค่ะ


คำ�สั่งไอ้เสือถอย..ของรัฐบาลนี่เองที่ส่งผล ให้องค์การนาซาต้องวางฟอร์มรักษาหน้า ด้วยการประกาศยกเลิกโครงการSEAC4RS รั ฐ บาลปู VS กองทั พ สัญญาณที่น่าจับตา !! ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์-รายงาน.......... หากพิเคราะห์ทา่ ทีของฝ่ายความมัน่ คง ณ เวลานี้เห็นทีสถานภาพของรัฐบาลเพื่อไทยดูจะ ไม่มั่นคงเสียแล้วเพราะหลายปรากฏการณ์ที่ส่ง สัญญาณออกมานั้นขอบอกว่า ‘ไม่ธรรมดา’ ที่ เห็นชัดเจนยิ่งคือกรณีอู่ตะเภา ซึ่งทันทีที่รัฐบาล เปิดประเด็นว่าจะอนุญาตให้สหรัฐฯเข้ามาใช้ สนามบินอู่ตะเภาเพื่อดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ช่วย เหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมและบรรเทาภั ย พิ บั ติ ” หรือ เอชเอดีอาร์ (HADR- Humanitarian Assistance and Disaster Relief) และให้ นาซา (องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่ง ชาติ)ใช้เป็นสถานีวจิ ยั และเก็บตัวอย่างอากาศภาย ใต้โครงการเอสอีเอซี 4 อาร์เอส (Southeast Asia Composition, Cloud and Climate Coupling Regional Study) กองทัพก็ออกมา ขยับประกาศศักดาแสดงท่าทีแข็งกร้าวคัดค้าน นโยบายดังกล่าวชนิดหัวชนฝา จนรัฐบาลต้อง ถอยกรูดสัง่ ระงับโครงการกะทันหันจนหน้าม้าน ไปตามๆ กัน ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลภายใต้การนำ� ของ ‘น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ ดึงดันที่จะดำ�เนิน การเรื่องนี้มาตลอด แม้ว่าจะมีเสียงท้วงติงจาก หลายภาคส่วนทั้งฝ่ายค้าน นักวิชาการ และ บรรดานักกฎหมายว่าโครงการดังกล่าวยังขาด รายละเอียดที่ชัดเจน และอาจมีผลกระทบต่อ ความมั่นคง รวมถึงอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและจีนที่สำ�คัญยังต้องนำ� เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภา เนื่องจากเป็น เรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งเข้า ข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา 190 (2) จึงไม่สามารถ ใช้แค่อำ�นาจของครม.ในการอนุมัติโครงการ อย่างที่รัฐบาลระบุได้ และคำ�สั่งไอ้เสือถอย..ของรัฐบาลนี่เองที่ ส่งผลให้องค์การนาซาต้องวางฟอร์มรักษาหน้า ด้วยการประกาศยกเลิกโครงการ SEAC4RS ในเวลาต่อมา โดยอ้างว่าเนื่องจากนาซาไม่ได้ รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยภายในกรอบเวลา ที่กำ�หนดจึงต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวเพราะ ถ้ามีเวลาน้อยจะทำ�โครงการไม่ทัน ขณะที่หลายฝ่ายต่างพากันสงสัยว่าเหตุใด นาซาต้องเร่งรีบขนาดนั้นทั้งที่เป็นแค่โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ภัยพิบัติเร่งด่วนอะไร และการที่อยู่ๆจะมายื่นคำ�ขาดให้ประเทศนั้น ประเทศนี้อนุมัติให้องค์กรข้ามชาติอย่างนาซา เข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาใน

รายละเอียดย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ อีกทั้ง นาซาเองก็เพิง่ ยืน่ เรือ่ งมายังรัฐบาลไทย แล้วอยูๆ่ จะมากดดันให้ไทยอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ภายใน วันนั้นวันนี้ ย่อมดูจะเป็นการก้าวก่ายอำ�นาจ อธิปไตยของประเทศอื่นมากเกินไป

**เปิดจดหมาย ผบ.สส.

ท้วงรัฐบาลให้มะกันใช้อู่ตะเภา ทั้งนี้ หากใครได้อ่าน ‘หนังสือด่วน’ ที่ ‘พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร’ ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ทำ�หน้าที่เป็นเลขาของรัฐบาลแล้ว ก็จะทราบว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่กล้า ‘หัก’ กับกองทัพ ให้ สหรัฐอเมริกาและองค์การนาซาเข้ามาใช้สนาม บินอู่ตะเภาในการดำ�เนินโครงการเหมือนที่เคย ประกาศกร้าวเอาไว้ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ทำ�หนัง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กห ๐๓๐๐/๑๓๙๖ ลงวั น ที่ 25 มิ.ย.55 เรื่องการขออนุญาตให้องค์การ บริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา (NASA) เข้ามาดำ�เนินโครงการ SEAC4RS ใน ประเทศไทย เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ้างถึง หนังสือสำ�นักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๔๔๖ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ เนือ้ ความว่า....ตามทีส่ �ำ นักเลขาธิการคณะ รั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ขอให้ กองบั ญ ชาการ กองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นการขอ อนุญาตใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานการวิจัย ขององค์ ก ารบริ ห ารการบิ น และอวกาศแห่ ง สหรัฐอเมริกา (NASA) ในการดำ�เนินโครงการ ศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพ ภู มิ อ ากาศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Southeast Asia Composition, Cloud, Climate Coupling Regional Study : SEAC4RS) ใน ประเทศไทย รายละเอียดตามอ้างถึง “กองบัญชาการกองทัพไทย พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในหลักการเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ต่อส่วนรวม แต่การดำ�เนินการควรศึกษาราย ละเอี ย ดของโครงการ SEAC4RS และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

กำ�หนดขอบเขตและมาตรการควบคุมที่เหมาะ สม โดยคำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นเทคโนโลยี สังคมจิตวิทยา ความมั่นคง และมิตรประเทศ รวมทั้งกำ�กับดูแล การปฏิบัติให้เกิดความโปร่ง ใสสามารถชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจต่อประชาชนและ นานาประเทศได้” แปลกันตรงๆ ง่ายๆ ก็คือ....รัฐบาลควร จะศึกษารายละเอียดในโครงการนีเ้ สียก่อน เนือ่ ง จากเป็นโครงการทีส่ ง่ ผลกระทบในหลายด้านทัง้ กระทบต่อความมั่นคงของชาติ อาจมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซง การดำ�เนินงานประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ ความรู้สึกของคนไทย และกระทบต่อความ สัมพันธ์กับมิตรประเทศ ซึ่งก็หมายถึงประเทศ ยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่กำ�ลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่ง กับสหรัฐอเมริกานั้นเอง โดยกองทัพเห็นว่า โครงการที่รัฐบาลกำ�ลังจะพิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มคี วามโปร่งใส ไม่ได้มมี าตรการทีจ่ ะควบคุม ดูแลการดำ�เนินการของสหรัฐ อีกทั้งยังไม่ได้ ชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจกับประชาชน ดังนั้นรัฐบาล จึ ง ควรดำ � เนิ น การในสิ่ ง เหล่ า นี้ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย เสียก่อน ไม่ใช่อยู่ๆจะอนุมัติโครงการได้ตาม อำ�เภอใจ นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ ‘พล.อ.อ.อิทธิ พรศุภวงศ์’ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังท้วง ติงว่าการที่นาซาจะใช้เครื่อง ER2 ซึ่งพัฒนามา จากเครื่องบินจารกรรม U2 ที่อาจจะสุ่มเสี่ยง ต่อการนำ�ผลทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในยุทธศาสตร์ ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาได้อีกทั้งเครื่อง บินรุ่นนี้ยังบินสูงจากพื้นดินถึง 21 กิโลเมตร ทำ�ให้เรดาร์ไม่สามารถจับสัญญาณได้ซึ่งถือว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง เมื่อ ผบ.สส. ซึ่งเป็นผู้นำ�สูงสุดของกอง ทัพและผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งรับผิดชอบ น่านฟ้าของไทยแสดงท่าทีคัดค้านชัดเจนขนาด นี้มีหรือรัฐบาลจะกล้าทำ�หน้ามึนดื้อดึงอมุมัติ โครงการให้ ส หรั ฐ เข้ า มาใช้พื้นที่ประเทศไทย เป็นฐานปฏิบตั กิ ารเพราะหากทำ�เช่นนัน้ ก็เท่ากับ

รัฐบาลประกาศ ‘แตกหัก’ กับกองทัพ และมีนโย บายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ ที่ สำ � คั ญ การประกาศตั ว เป็ น ศั ต รู กั บ กองทั พในขณะที่ มี ก ระแสข่ า ว ‘การปฏิ วั ติ ’ ออกมาอยู่เป็นระลอกนั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องฉลาด นักสำ�หรับรัฐบาลทีม่ กี ระแส ‘ยี’้ จากประชาชน เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

**‘นายกฯปู’ เดินสาย เคลียร์ใจกองทัพ ทันทีทเี่ ห็นท่าทีความไม่พอใจจากกองทัพ ซึ่งนับเป็นสัญญาณอันตรายต่อเสถียรภาพของ รัฐบาล นายกฯยิ่ ง ลั ก ษณ์ จึ ง มิ อ าจรอช้ า ต้ อ งเร่ ง เดิ น หน้ า ทำ � คะแนนเอาใจกองทั พไทย โดย เดินสายพบปะสังสรรค์และเป็นประธานเปิด งานของเหล่าทัพ เริ่มจาก เป็นประธานในพิธี เปิดการแสดงการบินเนื่องใน “วันครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” ที่ท่า อากาศยานดอนเมือง ในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อทำ�ความเข้าใจและเชื่อมไมตรี กับ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหาร อากาศ แต่ทั้งนี้ก่อนเปิดงาน นายกฯยิ่งลักษณ์ พร้อมด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายก รัฐมนตรีด้านความมั่นคง และ พล.อ.อ.สุกำ� พลสุ ว รรทั ต รมว.กลาโหม ได้ ฉ วยโอกาส ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบรรดาผู้นำ� เหล่ า ทั พ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปลั ด กระทรวงกลาโหม พล.อ.เสถียรเพิ่มทองอินทร์ ผู้บัญชาการทหาร สูงสุด พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และผู้นำ� จากทั้ง 3 เหล่าทัพ ซึ่งประกอบด้วย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหาร เรือ และ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญหาการ ทหารอากาศเพือ่ พูดคุยเคลียร์ใจกับผูน้ �ำ เหล่าทัพ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์แต่ อย่างใด อ่านต่อหน้า 16

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 10


มาเคลมภาษีกันเถอะปี 2012 Bussiness ดีใจจริงๆถึงเวลาจะได้เงินคืนกันอีกแล้ว ไม่น้อยก็มากไม่มาก็น้อย แต่ยังไงก็ได้ค่าขนม ไปเทีย่ วกัน ใครอยากใคร่ใช้ใช้ ใครอยากเก็บๆก็ แล้วแต่ความสะดวกความพอใจของแต่ละคนไป เรามาดูกนั ดีกว่าว่าใครเอ่ยมีสทิ ธิเ์ คลมภาษี นี้ได้บ้างและต้องใช้อะไรบ้างคะ ในการเคลมนี้

ผู้มีสิทธิ์เคลมภาษีคืน 1. มีรายได้และมีการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยค่ะ 2. หรือ ได้รบั เงิน Pension และ Benefit Allowance นะคะ 3. ได้รบั Pension สำ�หรับ War Veteran หรือ War Window คือเป็นทหารมาก่อนค่ะ 4. Senior Pension นะคะ ตรงนี้ต้อง ใช้รายได้สามีกับภรรยามาตรวจดูค่ะ และต้อง ทำ�การคำ�นวนก่อนว่าจำ�เป็นต้องแจ้งไหม 5. เงินปันผลจากการลงหุ้น หากไม่ได้ ปันผลไม่ต้องแจ้งนะคะ ก็ไม่มีอะไรจะให้แจ้ง อยู่แล้วนะคะ 6. มีเงินรายได้จาก Trust ค่ะ อาจเป็น จากมรดกด้วยนะคะ 7. มีรายได้จากการทำ�งานค่ะ

8. ทีส่ �ำ คัญหากขายทรัพย์สนิ หรืออหังสา ริมทรัพย์แล้วได้เงินในปีนั้น ต้องแจ้งนะคะ แต่ แจ้งก็ไม่ได้หมายถึงต้องเสียภาษีนะคะ อาจจะได้ เงินคืนก็ได้คะ่ ต้องดูทขี่ อ้ ยกเว้นตอนทำ�การแจ้ง ค่ะ 9. มีรายได้จากต่างประเทศนะคะ 10. แล้วก็มีรายได้อื่นๆนอกเหนือจากนี้ ต้องดูเป็นกรณีไปค่ะ เรามาดูเรือ่ งรายได้แล้ว เมือ่ มีรายได้กต็ อ้ ง มีรายจ่าย ตามธรรมชาติเป็นเรือ่ งธรรมดาใช่ไหม คะ แต่หากรายจ่ายนีเ้ ราใช้มาเคลมไม่ได้หมดนะ คะ ที่เคลมได้ก็ตามนี้นะคะ มาดูกัน

รายจ่ายที่สามารถนำ�มาใช้ลดหย่อน ภาษีได้นะคะ 1. ค่าใช้จ่ายของพาหนะที่เราใช้ทำ�งาน แต่ขอย้ำ�ว่า ต้องเป็นสองงานขึ้นไปและใช้เดิน ทางระหว่างทีท่ �ำ งานสองทีน่ ะคะ ขับรถจากบ้าน ไปทำ�งานใช้ไม่ได้นะคะ 2. ใช้ Public transport หรือบินไปต่าง ประเทศ ตรงนี้ค่าเดินทางใช้ได้นะคะ ก็กฎ เดียวกันกับข้างบนค่ะ บ้านไปทำ�งานใช้ไม่ได้ นะคะ 3. ค่าชุดยูนฟิ อร์มค่ะ เน้นต้องมีโลโก้นะ คะ 4. ค่าทำ�ความสะอาดชุดค่ะ ชุดยูนิฟอร์ม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 11

นะคะ

5. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�ำ ค่ะ หากใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือ ค่าธรรมเนียมสมาชิกต่างๆ หากเกี่ยวข้อง กับงานที่ทำ�ก็ได้ค่ะ 6. ค่าเรียนหนังสือหากเกีย่ วข้องกับงานที่ ทำ� 7. ค่าดอกเบีย้ หากโดนหักจากเงินกูใ้ ดใด ที่เกี่ยวกับงาน 8. ค่าบริจาคค่ะ ชอบตรงนี้จัง 9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลมภาษี หรือบัญชีในปีที่ผ่านมาค่ะ 10. ค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆที่เ กี่ยวข้อ งต้อ งดูเ ป็น กรณีไป สำ�หรับรายจ่ายเหล่านีห้ ากเก็บใบเสร็จไว้ก็ จะเป็นการดีมาก หากไม่ได้เก็บก็ต้องพิสูจน์ให้ ได้นะคะหาก ทางสรรพากรถามไถ่ขอหลักฐาน มี ก รณี ห นึ่ ง ที่ ผู้ ค นสงสั ย และถามกั น มา มาก ในกรณีวา่ ชุดเสือ้ ผ้าเนีย่ อะไรเคลมได้และ อะไรเคลมไม่ได้คะ ที่เคลมได้ ค่าซื้อเสื้อผ้ายูนิฟอร์มชุดนั้น ค่าทำ�ความสะอาด ชุดป้องกันเพื่องานนั้นนั้น

ยูนิฟอร์มไม่มีโลโก้ แต่บ่งบอกชัดว่าเพื่อ วิชาชีพนั้น และที่เคลมไม่ได้ค่ะ ชุดยูนิฟอร์มธรรมดาไม่มีโลโก้ รองเท้าหุ้มส้นทั่วไป ชุ ด ขาวดำ � ถึ ง แม้ โ ดนสั่ ง ให้ ใ ส่ ก็ ไ ม่ อ าจ ใช้ได้นะคะ สำ�หรับการเคลมภาษีของส่วนบุคคลตอน นีก้ ใ็ กล้แล้วนะคะ ขอให้ทกุ ท่านเตรียมตัวกันให้ ดี ซึ่งเรื่องของการใช้ใบเสร็จต่างๆเพื่อมาเคลม นั้น เรย่าได้เขียนไปแล้วในหลายๆฉบับที่ผ่าน มานะคะ ลองหาอ่านกันดู อีกทั้งตอนนี้ทางบริษัทมีบริการใหม่เพิ่ม ขึ้นมานอกจากเรื่องบัญชีภาษีแล้วยังมีบริการ เรื่องวีซ่าในส่วนของสปอนเซอร์และธุรกิจเพื่อ ย้ายถิ่นฐานถาวรเลย เราทำ�บัญชีให้นักธุรกิที่ ต้องยืน่ บัญชีกบั อิมมิเรชัน่ ด้วยนะคะ หากมีอะไร สงสัยเพิ่มเติมก็ส่งอีเมลล์คำ�ถามมาได้นะคะ ที่ info@supersmartplans.com หรือ โทร 02-80931683-85 สำ�หรับ วันนี้เรย่าขอลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ เงินคืนกันเยอะๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ........ เรย่า Super Smart Plans Helping clients beyond the client


ศุกร์ 13 “บิ๊กอ๊อด”

สั่งทหารประสานตร.

พร้อมอพยพตุลาการ

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี รองนายกฯ เผยหลังประชุมรับมือศุกร์ 13 โยนบช.น.รับมือม็อบชุมนุมศาลพรุ่งนี้รับมอง แบบเลวร้ายสุดๆ ไว้ก่อนเพื่อระวังเหตุ ยันสั่ง บก.ทท.ประสาน ตร.พร้อมอพยพตุลาการลั่น ไม่ประมาท ด้าน ผบ.ตร.เชื่อศุกร์ 13 ไร้ปัญหา จัดกำ�ลังไว้ 13 กองร้อยดูศาลรัฐธรรมนูญแล้ว วันที่ 11 ก.ค. ที่ทำ�เนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 09.45 น. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายก รัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหน่วยงาน ด้านความมั่นคงเพื่อประเมินสถานการณ์ที่ศาล รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ากระบวนการร่างรัฐ ธรรมนูญขัดต่อมาตรา 68 หรือไม่ในวันที่ 13 ก.ค.นีว้ า่ หลังจากทีฝ่ า่ ยผูร้ อ้ งและฝ่ายผูถ้ กู ร้องส่ง คำ�แถลงปิดคดีในวันนี้แล้ว เบื้องต้นทราบว่าในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค.) จะมี ม วลชนกลายกลุ่ ม เริ่ ม ออกมาเตรี ย มการ ชุ ม นุ ม ก็ ไ ด้ ใ ห้ ท างตำ � รวจโดยกองบั ญ ชาการ ตำ�รวจนครบาล (บช.น.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยที่บช.น.ก็จะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งการเตรียมการนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ จะสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ รอวันที่ 13 ก.ค.ก็คงจะไม่ทันการณ์ “เราต้องมองสถานการณ์ในทางที่เลวร้าย ที่สุดไว้ก่อนมากกว่าจะมาประมาทว่าจะไม่มี เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นต้องดูทุกกลุ่ม และไม่อยาก ให้มวลชนปะทะกัน หรือการสร้างสถานการณ์ ของมือที่ 3 โดยต้องพิจารณาผลการตัดสินของ ศาลด้วยว่าออกมาทางใดแล้วจะส่งผลอย่างไร บ้างต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย เพราะทั้ง 2 ฝ่ายก็มีการเตรียมตัวในที่ตั้งอยู่แล้ว”พล.อ.ยุทธ ศักดิ์ กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดที่ได้ ประเมิ นไว้ คื อ อะไร พล.อ.ยุ ท ธศัก ดิ์ กล่ า ว ว่า หากว่ามีการตัดสินในทางลบก็อาจมีการ เคลื่อนไหวของฝ่ายหนึ่งอย่างมากเมื่อถามต่อว่า หมายถึงกลุ่มคนเสื้อแดงใช่หรือไม่ รองนายกฯ ปฏิเสธทีจ่ ะระบุ โดยกล่าวว่ายังไม่พดู ถึงว่าเป็นก ลุม่ ใดแต่หากมีการเคลือ่ นไหวระดมคนผ่านวิทยุ ชุมชนต่างๆ ทางตำ�รวจก็ต้องมีการเตรียมพร้อม ล่วงหน้าและเตรียมกำ�ลังพลไว้ให้เพียงพอเพราะ จะประมาทไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ อย่างไร ก็ตามยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษใน

การควบคุมสถานการณ์ พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ได้ให้เตรียม เฝ้าระวังทุกๆด้าน โดยเฉพาะที่ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งการอพยพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจาก พื้นที่ การวางขั้นตอนต่างๆ การจัดด่านตรวจ อาวุธ และการดื่มของมึนเมาในบริเวณใกล้เคียง ทั้ ง นี้ จ ะไม่ ใ ห้ มี ก ารเข้ าไปในพื้ น ที่ ศ าล รัฐธรรมนูญรวมไปถึงการคุ้มกันตุลาการศาล รัฐธรรมนูญเป็นกรณีพิเศษด้วยเรื่องนี้ทางกอง บัญชาการทหารสูงสุด (บก.สส.) ก็ได้เตรียมที่ จะให้การสนับสนุนทางฝ่ายตำ�รวจในการคุม้ กัน หรืออพยพตุลาการฯหากเกิดเหตุการณ์รุนแรง ขึน้ และตำ�รวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ “ตอนนีเ้ ราไม่ประมาท แต่คดิ ว่าจะไม่บาน ปลายเพราะหากว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องถ้าเกิด ขึ้นมาจะแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันกันไว้ดีกว่าแก้ ขณะนี้ ก ารข่ า วก็ ยั ง ไม่ มี ร ายงานการ เคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ ส่ ว นตั ว ประเมิ น ว่ า การ ชุ ม นุ ม ในวั น นั้ น จะไม่ ม าก แต่ ห ลั ง จากการ พิ จ ารณาตั ด สิ น ของศาลแล้ ว เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ ง ระมัดระวังมากกว่า” รองนายกฯ ระบุ ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดทางพรรคเพื่อไทย ไม่ประสานกับกลุม่ คนเสือ้ แดงเพือ่ ขอความร่วม มือให้ชุมนุมอย่างสงบ พล.อ.ยุทธศักดิ์กล่าวว่า เชื่อว่ามีการประสานกันอยู่แต่รายละเอียดเจรจา นั้นตนไม่ทราบ ด้าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ผู้อำ�นวย การสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ในแง่มุมต่างๆ โดยไม่อยากให้มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้น และสั่ง การให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเพิ่มมาตรการ กำ�หนด จุดตรวจตามพื้นที่ชุมนุมทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงที่ ลานพระบรมรูปทรงม้า และกลุ่มเสื้อหลากสีที่ หน้าศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมพูดคุยเรื่อง ข้อห่วงใยทัง้ หมดรวมไปถึงการสร้างสถานการณ์ ซึ่งการข่าวขณะนี้ยังไม่มีรายงานจะมีการสร้าง สถานการณ์หรือจะมีมือที่ 3 ทัง้ นีต้ �ำ รวจจะวางหลักปฏิบตั จิ �ำ แนกพืน้ ที่ ป้องกันไม่ให้ทั้ง 2 กลุ่มพบกัน โดยจะให้อยู่ คนละพืน้ ทีไ่ ม่ให้เกิดการปะทะกันอย่างไรก็ตาม ต้องรอดูการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 13 ก.ค.นี้ก่อน ขณะที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้ บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ ให้สมั ภาษณ์กรณีการ รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ว่า ไม่นา่ จะมีปญ ั หาอะไรซึง่ เบื้องต้นได้จัดกำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไว้ 13 กอง ร้อยเพื่อดูแลศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อถามว่ามีการ ข่าวมาหรือยังว่าจะมีมวลชนกลุ่มใดมาชุมนุม หน้าศาลรัฐธรรมนูญบ้าง ผบ.ตร. กล่าวว่า จนถึง ขณะนีย้ งั ไม่มเี พราะเราไม่รวู้ า่ ศาลรัฐธรรมนูญจะ มีคำ�วินิจฉัยออกมาอย่างไร “ส่วนตัวเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีอะไร คิด

ว่าทุกอย่างทุกฝ่ายคงจะรอฟังศาลวินิจฉัยของ ศาลว่าจะออกมาในลักษณะอย่างไร คิดว่าตรง นั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากกว่าแต่เรื่องความมั่นคง ทั้งหมดต้องถามร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนา ยกฯ” พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่า หมายความว่าวันที่ 13 ก.ค.นี้ไม่น่าจะมีอะไร แต่หลังวันที่13 ก.ค.ที่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วอาจต้องเพิ่มการเฝ้า ระวังเป็นพิเศษใช่หรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าก็ต้อง ดูว่าคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็น อย่างไรซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นมากกว่ากลุ่ม ไหนจะมาชุมนุมบ้างเพราะตนยังคิดว่าไม่น่าจะ มีกลุ่มไหนมาชุมนุม เมื่อถามว่าดูแล้วสถานการณ์น่าจะราบรื่น ใช่หรือไม่หลังจากที่เสื้อแดงประกาศไม่ไปที่ ศาลพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ คง ไม่มีอะไร เมื่ อ ถามว่ า มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ไ ว้ ค อย ประสานกั บ ทางกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ด้ ว ยหรื อ ไม่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าวว่า มีอยู่แล้ว ทางกอง บัญชาการตำ�รวจนครบาล (บช.น.)เขาเตรียมไว้ อยู่แล้วโดยเตรียมเจ้าหน้าที่อยู่หลายระดับ สำ � หรั บ เจรจาหรื อ ประสานกั บ ผู้ ชุ ม นุ ม เมื่อถามว่าทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ขอ

กำ � ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจดู แ ลเป็ น พิ เ ศษหรื อไม่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กล่าวว่า ตำ�รวจดูแลนาน แล้วจะมีการเพิ่มกำ�ลังรอบศาลหรือไม่ คงไม่มี แต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็พร้อม ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นห่วงเรื่องมือที่ 3 ที่ อาจเข้ า มาป่ ว นหรื อไม่ พล.ต.อ.เพรี ย วพั น ธ์ กล่าวว่า ไม่ห่วงหรอกเพราะทุกคนก็อยากเห็น บ้านเมืองสงบและอยากให้เศรษฐกิจ ความเป็น อยูป่ ระชาชนดีคงไม่มใี ครคิดจะทำ�อย่างนัน้ แต่ถา้ มีคนคิดจะทำ�ถ้าคิดอย่างนัน้ ก็แย่มากแล้วส่วนตัว ยังเชือ่ ว่าจะไม่มมี อื ที่ 3 มือที่ 4ไม่มใี ครทำ�หรอก เพราะทุกคนอยากให้บ้านเมืองสงบ

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาต

“ก่อแก้ว”สั่งแดงสู้แตกหัก

จับศาล หากถูกฟันแก้ รธน.

นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โจกแดงเย้ยประชาธิปตั ย์อย่าเพิง่ ฝันหวาน ได้ส้มหล่นนั่งรัฐบาลอีก เชื่อคำ�วินิจฉัยศาลไม่ เลวร้ายเกิน แนะสมุนรอเสียงนกหวีด ขู่ลั่นถ้า พิพากษาล้มล้างการปกครองก็ขอสาวกเตรียมร่�ำ ลาครอบครัวมาต่อสูแ้ ตกหัก ยันไม่สนคำ�ตัดสิน แน่ แย้มจับตุลาการ ลุกขึ้นสู้กับทหาร วันที่ 11 ก.ค. ทีร่ ฐั สภา นายก่อแก้ว พิกลุ ทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะ แกนนำ�กลุ่มคนเสื้อแดง กล่าวถึงกระแสข่าวที่ คนสนิทของนายก่อแก้ว ได้ไปพบ ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ 2-3 คนพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ให้ไปตัดสูทใหม่ เพราะจะได้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ แล้วว่า ตนคิดว่าอย่าเพิ่งฝันหวานจะได้ส้มหล่น เพราะอาจจะเป็นทุเรียนก็ได้ และอย่าไปคิดว่าจะ ได้เป็นรัฐบาลเทพประทานอีกครั้งหนึ่ง เพราะ จากผลงานครั้งที่ผ่านมาก็ทำ�ไว้หลายเรื่อง เช่น สองมาตรฐาน ดีแต่พดู สัง่ ฆ่าประชาชน ยาเสพ ติดเต็มบ้านเมือง ที่ตนพูดเช่นนี้เพราะต้องการ พูดดักคอเอาไว้ เพือ่ ให้ประชาชนรูว้ า่ จะต้องเจอ กับอะไรหากมีรฐั บาลเทพประเทานขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตนยังเชื่อว่าคำ�วินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญคงจะไม่เลวร้ายเกินไป เช่นอาจ จะตัดสินว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้ ทัง้ ฉบับได้ หรืออาจจะต้องฟังคำ�วินจิ ฉัยของศาล ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนจึงขอให้คนเสื้อ แดงอย่าออกมาเคลื่อนไหวในตอนนี้ ให้รอฟัง เสียงนกหวีดของแกนนำ�ก่อน นายก่อแก้วกล่าวต่อว่า หากศาลรัฐธรรม นูญมีคำ�ตัดสินว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการ ดำ�เนินการเพื่อล้มล้างการปกครอง พวกตนก็ เตรียมพร้อมอยู่แล้ว และก็ขอให้คนเสื้อแดงร่ำ� ลาครอบครัวเอาไว้ได้เลย เพราะจะเป็นการต่อสู้ ทีแ่ ตกหักอย่างแน่นอน เพราะหากศาลวินฉิ ยั เช่น นั้น ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และ สนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คงจะไม่รับฟังคำ� ตัดสินครัง้ นีแ้ น่นอน และจะดำ�เนินการไปสูก่ าร จับกุมศาล หากตำ�รวจไม่กระทำ�ตาม ประชาชน ก็จะดำ�เนินการเอง ซึ่งกลุ่มอำ�มาตย์ก็คงจะจัด มวลชนออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องศาล และเมื่อ ประชาชนสองกลุ่มขัดแย้งและปะทะกัน ทาง ทหารก็จะต้องออกมาเพื่อยึดอำ�นาจ ซึ่งคนเสื้อ แดงจะต่อสู้กับทหารอย่างตาต่อตา ฟันต่อฟัน สุดท้ายความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ที่ตนพูดเช่นนี้ไม่ได้เป็นการข่มขู่ แต่ตนยอมรับ ว่าคนเสื้อแดงมีจำ�นวนเยอะ ซึ่งบางกลุ่มก็เห็น ว่าการต่อสู้ของแกนนำ�ที่จะชุมนุมประท้วงนั้น นานเกินไปกว่าจะได้รับชัยชนะ เพราะฉะนั้นก็ อาจจะก่อความรุนแรงได้ ด้าน นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีราย ชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการนัดหารืออย่างไม่ เป็นทางการของ ส.ส.และ ส.ว.จำ�นวน 416 คน กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้ชี้แจงต่อ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 12


แฉคลิป “ค้อนปลอม” ใช้สภาฯรับใช้ “แม้ว”ชัด

“เทพไทย”แฉคลิปค้อนปลอมเปิดหมด เปลือกใช้รัฐสภาฯรับใช้ “แม้ว” เผยกลยุทธ์ เพื่อไทยป้องนายกฯปู โยนทุกเรื่องร้อนให้ สภาฯ ขอถอยพรบ.ปรองดอง 3-6 เดือน แล้วค่อยอ้างมวลชนเดินหน้าต่อ

เมื่อช่วงค่ำ�วันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมารายการ สายล่อฟ้าออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมช่องบลู สกายแชนแนล ดำ�เนินรายการโดย นายเทพ ไท เสนพงษ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช และนาย ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประ ชาธิปัตย์ ได้นำ�คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กล่าวในงานวันเกิดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 55 ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีความยาว 26 นาที แต่ในรายการ เลือกมาเปิดประมาณ 5 นาที มีเนื้อหาระบุถึง

นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย การลงมติวาระ 3 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่ ม เติ ม ว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ให้ ส.ส.และส.ว.ทำ�คำ�ชี้แจง เนื่องจากศาล รั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ � สั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฏหมาย เพราะส่วนตัวเชือ่ ว่าจะต้องยืน่ คำ�ร้องผ่านอัยการ สูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน และที่ศาล ได้อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะมี อำ�นาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องจาก บุคคลใดหรือให้ถ้อยคำ�เพื่อประโยชนฺแห่งการ

เบื้องหลังที่รัฐบาลยอมถอยเรื่องการลงมติแก้ไข รัฐธรรมนูญว่า เกิดจากตนเองเป็นคนเกลีย้ กล่อม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนยอมเปลี่ยนใจรักษา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไม่ ให้เสี่ยงทางการเมือง จากการดึงดันลงมติวาระ สามในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 และ เตรียมแผนสองถอนร่างพ.ร.บ.ปรองดอง โดยให้ ชะลอไปก่อน 3-6 เดือน หลังจากนัน้ จึงค่อยอ้าง ประชาชนดันกลับเข้ามาใหม่เพือ่ รักษาอำ�นาจรัฐ ไว้กระทืบฝ่ายตรงข้ามโดยมีเนื้อหาดังนี้ นายสมศักดิ์กล่าวว่า “สิ่งที่จะเล่าสู่กันฟัง ต่อไปนี้ มีแต่พวกเราเท่านั้นที่โชคดีได้ยิน ได้ ฟังส.ส.ก็ไม่มีใครได้รู้สักคน ผมพูดกับคนทางไกลมากที่สุด ในเมื่อจะ ขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวาระสาม คนทางไกลไม่ พิจารณานั้น ไม่ถูกต้อง เพราะคำ�ว่า “ผู้ใด” ในมาตราดังกล่าวคือบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ ส.ส. หรือ ส.ว. เพราะคำ�ว่า ส.ส. และส.ว.มีคำ�นิยาม ที่ชัดเจนอยู่แล้ว ถือว่าเป็นนิติฐานะที่ก่อกำ�เนิด จากรัฐธรรมนูญโดยส.ส.มาจากมาตรา 93 และ ส.ว.มาจากมาตรา 111 จะใช้คำ�ว่าบุคคลใดมา อ้างไม่ได้ ดังนั้นหากศาลกระทำ�เช่นนี้อาจเป็น ขัดหรือแย้งได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนได้ปรึกษากับ ฝ่ายกฏหมายกับการกระทำ�ของ พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง แกนนำ�พธม.และพวก ทีย่ นื่ ร้องต่อศาล เป็นการใช้อ�ำ นาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ ยังขัดขวางการทำ�หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจน ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ ซึ่งเข้าข่ายประมวล กฏหมายอาญาตามมาตรา 113 ที่บัญญัติไว้ ว่าผู้ใดใช้กำ�ลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ กำ�ลังประทุษร้าย เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ หรืออำ�นาจนิติบัญญัติ อำ�นาจ บริหาร และอำ�นาจตุลาการ แต่ว่ามีเรื่องของ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 13

ฟังฮะ ไม่ด่าแต่ไม่ฟัง ผมเลยพูดว่า ท่านครับ ตั้งแต่รู้จักกันมา วิเคราะห์การเมืองมาหลาย เรื่องมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เป็นแบบที่ผมพูด และ ผมยังพูดต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่เรือ่ งหลังสุด คือ พ.ร.บ.ปรองดอง ผมค้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึง นาทีสุดท้ายว่าไม่ต้องเร่งรีบเอาเข้าไป แล้วก็ไม่ เชื่อผม แล้วเป็นยังไง พอพูดอย่างนี้นิ่งเลยครับ ยอมฟังครับ แต่ ระหว่างทีอ่ ธิบายนี่ครับก็พยายามบ่ายเบี่ยงจะไม่ ฟัง พอพูดจบแล้วเนี่ยะครับ ท่านรู้สึกเฉย ๆ และหมัดสุดท้ายหมัดน็อคที่ฟังผมแล้วนิ่งเลย คืออะไรรู้ไหมครับ” “ผมบอกว่าทางการเมืองพรรคเพื่อไทย เดินทางถูกต้องมาโดยตลอดยุทธศาสตร์การเมือง เค้าจะไม่เอาขุนมาเล่นถ้าไม่จำ�เป็น หมายถึงตัว นายกเค้าไม่เอามาเสี่ยงถ้าไม่จำ�เป็น ซึ่งที่ผ่านมา ก็เดินถูกต้องมาโดยตลอด ทุกเรื่องนายกก็บอก ให้เป็นเรื่องของสภา รัฐธรรมนูญเรื่องของสภา ปรองดองเรื่องของสภา วาระสามเรื่องของสภา นายกทำ�ถูกต้องมาโดยตลอดแล้ว เอาเผือกร้อน มาให้ผมอุ้มไว้ มันก็ถูกต้องแล้ว แต่วันนี้คิดยัง ไงจะมาแย่งเผือกร้อนจากมือผมไป คิดยังไง” “แล้วก็บอกว่า งั้นหารือพวกเราดู ผม โทรหาคุณแดง เยาวภา ก่อนหน้านั้นผมคุยกับ นายกสมชาย ผมคุยจนสุดท้ายเห็นด้วยกับผม แล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมง สองชั่วโมง นายก สมชายโทรมาหาผมอีกที บอกว่าวันพรุ่งนี้เวลา สิบโมงครึ่งจะประชุมร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ ท่านทักษิณจะสไกป์มา ปรากฏว่าวันรุง่ ขึน้ สิบโมงครึง่ ในทีป่ ระชุม บรรยากาศคนละเรื่องกับเมื่อวาน เมื่อวานผม โดนรุมกินโต๊ะเลย แต่วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไร เลยปรากฏคนทางไกลพูดแทนผมหมดเลย เอา เหตุผลที่ผมล้มล้างความคิดของท่านนั่นแหละ เอาเหตุผลตรงนัน้ มาลบล้างกรรมการยุทธศาสตร์ ของพรรคทั้งหมด” “ณ นาทีนนั้ ก่อนทีจ่ ะลงวาระสามหรือไม่ ลง 3 วัน ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์ การเมืองประเทศไทยเดินตามผมหมดเลยครับ ภาระหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับ ไม่เห็น ด้วยที่จะเอา พรบ.ปรองดองมาพิจารณาในสภา หัวใจของพรรคเพื่อไทยท่องไว้เลย ผมพูดเป็น

หมื่นที เรื่อง พรบ.ปรองดอง ผมก็พูดไปหมื่น ทีผมบอกไปว่าทนลำ�บากมาตั้ง 5 ปี แล้วจะ ลำ�บากต่ออีก 3 เดือน 6 เดือนมันจะเป็นอะไร” “เพราะฉะนัน้ ถอนเรือ่ งนีเ้ ปิดสภา 1 สิงหา ถอน พรบ.ปรองดองออกไป แล้วไปสภาเสวนา หาทางออกคืนทุกตารางนิว้ ทัว่ ประเทศไทย แล้ว พร้อมตะโกนความจริงวันนี้ แล้วประชาชนทั้ง ประเทศจะเป็นเกราะคุม้ กันให้เรา ถึงเวลานัน้ ใช้ 3 เดือน 6 เดือน ถึงเวลานั้นเอาพรบ.ปรองดอง กลับเข้ามา สรุ ป แล้ ว ครั บ ทนลำ � บากมา 5 ปี แ ล้ ว ลำ�บากต่ออีกสัก 6 เดือนจะเป็นอะไรไม่มเี หตุผล ทีจ่ ะต้องเอาขุนมาเสีย่ ง ถ้าจำ�เป็นต้องเป็นให้ฝา่ ย เขาเป็นคนประกาศสงคราม เราอย่าไปประกาศ สงคราม เรารักษาอำ�นาจรัฐไว้บริหารรัฐ อำ�นาจ อยู่ในมือแล้วไปกระทืบ ๆ ๆ สุดท้ายเกลี้ยง ครับ” นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อ ไทยเปิดเผยว่า กรณีการเผยแพร่คลิปเสียงของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ผ่านทางเว็บไซต์ยูทิวบ์นั้น เป็นการพูดคุยหารือ ทางการเมืองตามปกติระหว่างนายสมศักดิก์ บั คน ใกล้ชิดประมาณ 50 คน โดยขณะนี้ผู้ใหญ่ในพรรคทราบเรื่องแล้ว และไม่เป็นกังวลเพราะถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็น พรรคประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ ส.ส.หรือ สมาชิกพรรคสามารถแสดงความคิดเห็นได้ “นายสมศักดิ์แจ้งแล้วว่าเป็นการเล่าสู่กัน ฟังและแสดงความเห็นปกติ ไม่ได้เป็นการชี้นำ� ทางการเมืองแต่อย่างใด แต่แปลกใจว่าทำ�ไม เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.แต่สถานี โทรทัศน์ช่องบลูสกายกลับจงใจปล่อยออกมา ในช่วงก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการไต่สวน ดังนัน้ เรือ่ งนีม้ องได้วา่ เป็นเกมการเมืองมากกว่า” นายพร้อมพงศ์ยังกล่าวอีกว่า ไม่มีความ จำ�เป็นที่นายสมศักดิ์จะต้องลาออกจากตำ�แหน่ง ประธานรัฐสภาตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้อง เพราะ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่การออก มาพูดในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ โดยขณะ นีย้ งั ไม่ทราบบุคคลทีเ่ ป็นต้นตอปล่อยคลิปเสียงที่ เเท้จริง เเต่ยืนยันว่าไม่มีความขัดเเย้งเเละเเรงกด ดันจากสส.ภายในพรรคเพื่อไทยเเน่นอน

การใช้คำ�ว่าประทุษร้ายเข้ามา ซึ่งการจะใช้กฏหมายต้องครบองค์ประกอบ ดังนี้นการอ้างมาตรานี้จึง ไม่สมบูรณ์นัก ทั้งนี้จะได้มีการหารือกับทางกฏหมายว่าจะหาทางชอบธรรมในการฟ้องร้องกลับได้ อย่างไร อยากฝากไปถึงส.ส.และ ส.ว.อย่าทำ�ตามคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอาจจะเป็นแบบฉบับ ที่ไม่ดีในอนาคตต่อไป ส่วนวันนี้จะได้นัดเพื่อหารือกำ�หนดทิศทางและแนวทางต่อคำ�สั่งศาลต่อไป

พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง แกนนำ�พธม.


สตม.รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เงินดำ�หลายสัญชาติรายใหญ่ วันที่ 6 ก.ค.ที่สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พล.ต.ต.วรินทร์ บุณยเกียรติ รองผบช. สตม. พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผบก.สส.สตม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการ ตรวจคนเข้าเมือง แถลงข่าวผลการจับกุมแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ฝรั่งต้มตุ๋นซื้อขายหุ้น และแก๊ง เงินดำ� ได้ผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ 15 ราย ประกอบด้วย นายวิลเกส คอลิน จอส อายุ 53 ปี นายไวท์เลค มาร์ค เจสัน อายุ 27 ปี นาย บาร์เนส โรส อายุ 34 ปี นายบัลวิน วินเซน เวส ลี่ อายุ 43 ปี นายแพนซาล วีเลส รามาน อายุ 31 ปี นายแมสซี่ เรย์มอล อายุ 43 ปี ทั้งหมด สัญชาติองั กฤษ น.ส.รูสู เอมีรา่ แคททารีนา่ อายุ 32 ปี น.ส.ฮอร์เลนการ์ คาร์เมน ดาร์เนีบลล่า อายุ 32 ปี ทั้งหมดสัญชาติโรมาเนีย นายโซโร ซ่า เคนเนท อายุ 27 ปี น.ส.เรย์มูลโด มิเชล อายุ 23 ปี นายเอเปีย นอร์เบิกร์ ซีซ่า อายุ 43 ปี ทัง้ หมดสัญชาติฟลิ ปิ ปินส์ นายเฮอนานเดส เจ อาร์ ลีโอนาร์ด ลี อายุ 33 ปี นายบราวนี่ แก ลี่ เจมส์ อายุ 42 ปี ทั้งหมดสัญชาติอเมริกัน นายซูล ติโม อายุ 37 ปี สัญชาติเยอรมัน และ นายเรดดี่ ดาร์ลินอัลเลน อายุ 29 ปี สัญชาติ แอฟริกาใต้พร้อมของกลางโทรศัพท์ 16 เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และปรินเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยสามารถจับกุม ได้ที่ห้องพัก เลขที่ 19/132 อาคารสุขุมวิท สวีท ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กทม. พล.ต.ต.ปรีชา เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเจ้า หน้าที่สืบทราบว่าได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาว ยุโรป หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ให้ร่วมลงทุนซื้อขายหุ้น โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มนี้จะอ้างตัวเป็นนายหน้า หรือโบรกเกอร์ โดยมีการลักลอบใช้ห้องพักของอาคารดังกล่าว ในซ.สุขมุ วิท เป็นฐานปฏิบตั กิ าร จึงได้วางกำ�ลัง เฝ้าสังเกตการณ์ก็พบว่ากลุ่มคนร้ายได้เลือกเวลา ในการทำ�งานตั้งแต่เวลา 13.00-00.00 น.ของ ทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามเวลากลางวันในโซน แถบยุโรป และอเมริกา หลังจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้เฝ้า สังเกตการณ์จนเป็นทีแ่ น่ชดั จึงได้น�ำ กำ�ลังพร้อม หมายค้นของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ค.202/2555

ลงวันที่ 5 ก.ค.2555 เข้าค้นห้องพักดังกล่าว ก็พบผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างชาติจำ�นวน 15 คนประกอบไปด้วย สัญชาติอังกฤษ 6 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน อเมริกา 2 คน โรมาเนีย 2 คน เยอรมัน 1 คน และแอฟริกาใต้ 1 คนพร้อม ของกลางดังกล่าวอยู่ในห้องพักจึงควบคุมตัวมา ทำ�การสอบปากคำ� จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การ รับสารภาพว่าได้มกี ารโทรศัพท์ไปหาเหยือ่ ผูเ้ สีย หายโดยอ้างว่าเป็นตัวแทน หรือโบรกเกอร์หว่าน ล้อมให้เหยื่อร่วมลงทุน ซื้อหุ้น ซึ่งอาจจะทำ� กำ�ไรได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งหลอกว่าให้ นำ�เงินมาเพื่อช่วยเหลือประเทศในแถบประเทศ โลกที่สาม เมื่อเหยื่อหลงเชื่อทำ�การโอนเงินมา ก็จะให้โอนไปยังบัญชีของธนาคารในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ก่อนที่ จะโอนเงินไปยังประเทศมาเลเซียก่อนจะโอน กลับมายังประเทศไทยซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ จะได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของเงิน ทั้งหมดโดยมีเหยื่อที่หลงเชื่อส่วนใหญ่เป็นชาว ยุโรปรวมมูลค่าความเสียหาย 8 ล้านเหรียญยูโร หรือประมาณ 320 ล้านบาท เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุดลง และเพิกถอนการ อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรพร้อมทั้งขออนุมัติ เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศต่อไปหลังจากนี้ จะทำ�การสืบสวนขยายผลต่อไป อี ก รายเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจสามารถจั บ กุ ม นายเดวิส เอ แมค ไลเน อายุ 44 ปี สัญชาติ ไลบีเรีย และ นายอโบบาการ์ เดียโล อายุ 28 ปี สัญชาติกินีสองผู้ต้องหาแก๊งเงินดำ� พร้อม ของกลางน้ำ�ยาสารเคมี 1 ขวด กระดาษสีดำ� ตัดขนาดเท่ากับธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯจำ�นวน หนึ่งและ ตู้เซฟ 1 ตู้ โดยสามารถจับกุมได้ทบี่ ริเวณโรงแรมฮอ ลิเดย์ อินน์ ถ.สีลม และ ที่ร้านพิซซ่าในห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถ.พระราม 1 แขวง และเขตปทุมวัน กทม. พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้สืบ ทราบว่ามีแก๊งเงินดำ�หลอกลวงหญิงไทยโดยผู้ เสียหายซึ่งเป็นสาวไทยได้ติดต่อกับ นายฟิลิป

แก๊งเงินดำ�

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวยุโรปหลายสัญชาติ ผู้ต้องหา 15 สัญชาติอเมริกา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดย นาย ฟิลปิ ได้ใช้คารมหว่านล้อม ว่า หลงรักผูเ้ สียหาย และพร้อมจะขายทรัพย์สนิ ทีม่ มี าลงหลักปักฐาน ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยต่อมา นายฟิลิป ได้ให้ ผู้เสียหายไปรับกระเป๋าเดินทางพร้อมตู้เซฟจาก นายอโบบาการ์ เดียโล โดย นายอโบบาการ์ เดีย โล ได้บอกกับผูเ้ สียหายว่า ภายในเซฟมีธนบัตร ดอลลาร์สีดำ� และ นายอโบบาการ์เดียโล ได้ใช้ น้�ำ ยาสารเคมีมาล้างธนบัตรดังกล่าวซึง่ กลายเป็น ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯฉบับละ 100 ดอลลาร์ และมอบให้ผู้เสียหาย ต่อมาคนร้ายได้โทรศัพท์มาเพื่อให้ผู้เสีย หายโอนเงินเป็นค่าน้ำ�ยาจำ�นวน 147,000 บาท ภายหลังคนร้ายได้ขอให้โอนเงินมาอีก 1 ล้าน เพื่อแลกกับกุญแจเซฟ แต่ผู้เสียหายไหวตัวทัน จึงได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สน.หลัก

ราย

สองก่อนที่เจ้าหน้าที่จะวางแผนจับกุมได้ที่ร้าน พิซซ่าดังกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีย่ งั สามารถจับตัวนาย เดวิส เอ แมค ไลเน อายุ 44 ปี สัญชาติไลบีเรีย หลังสืบทราบว่า นายเดวิส เอ แมค ไลเน อ้าง กับกลุ่มผู้เสียหายชาวเกาหลี ว่า มีเงินดำ�จำ�นวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะใช้น้ำ�ยาล้างเพื่อ เป็นธนบัตรจริง แต่ตอ้ งนำ�เงินมาจำ�นวน 4 ล้าน บาทเพื่อเป็นค่าซื้อน้ำ�ยา โดยนัดแลกเปลี่ยนเงิน กันที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถ.สีลม แต่ก็ถูกเจ้า หน้าที่ตำ�รวจจับกุมได้เสียก่อน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทั้งหมด ว่า อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ลงและเบิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร พร้อมทัง้ ผลักดันออกนอกประเทศและขออนุมตั ิ เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศต่อไป

ร้องป.สอบ บ.แชร์ลูกโซ่ห ลอก ลงทุนมูลค่าเสียหาย 4 พันล้าน สมาชิกเครือข่ายบริษทั ดิจติ อล คราวน์ โฮ ลดิง้ ร้องกองปราบสอบการดำ�เนินกิจการอาจเข้า ข่ายแชร์ลูกโซ่เชื่อเป็นกระบวนการหลอกลวง ให้ผู้ใช้แรงงานเหนือ-อีสานซึ่งมีสมาชิกกว่า 2 หมื่นราย นำ�ทรัพย์พ์สินไปจำ�นองเพื่อมาลงทุน ในวงจรจรธุรกิจมูลค่าความเสียหาย 4 พันล้าน ล่าสุดดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว วันที่ 4 ก.ค. ที่ กองปราบปรามกลุ่ม สมาชิ ก ธุ ร กิ จเครื อข่ า ยของบริษัท ดิจิตอลครา วน์ โฮลดิ้ง ย่านพระรามเก้า กว่า 30 คนเดิน ทางเข้าพบ พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป.เพื่อร้องทุกข์ขอให้ช่วยตรวจสอบการ ดำ�เนินกิจการของบริษัทนี้ว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ใช้แรงงานจากภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วนตก เป็นเหยื่อต้องกู้หนี้ยืมสินนำ�ที่ดินของครอบครัว ไปจำ � นองเพื่ อ นำ � เงิ น มาลงทุ นในวงจรธุ ร กิ จ ลักษณะนี้รวมค่าเสียหายประมาณ 4,000 ล้าน บาท น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ชาว จ.หนองบัวลำ�ภู หนึ่งในสมาชิกธุรกิจเครือข่าย ของบริษัทแห่งนี้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทำ�งานอยู่

โรงงานบริษัทรถยนต์ชื่อดังแห่งหนึ่ง ต่อมาได้มีเพื่อนซึ่งทำ�ธุรกิจเครือข่ายกับ บริษัทนี้มาชักชวนให้ร่วมทำ�ธุรกิจโดยบอกว่า ลงทุนเล็กน้อยแต่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ไปตลอดชีวิตจึงเกิดความสนใจเพราะต้องการ ช่วยเหลือครอบครัวหาเงินมาไถ่ถอนทีด่ นิ กว่า20 ไร่ที่ติดจำ�นองอยู่จากนั้นเพื่อนคนดังกล่าวได้พา มาเข้าอบรมที่อาคารสำ�นักงานย่านพระรามเก้า เสียค่าเข้ารับอบรม 300 บาท เมื่อเข้าอบรมบริษัทก็จะจัดคนที่ประสบ ความสำ�เร็จได้รายได้มากๆมาพูดจูงใจซึ่งในการ อบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่เมื่อฟัง บ่อยๆเข้าจะเหมือนถูกล้างสมองและเชื่อว่ ามี ความเป็นไปได้เพราะแต่ละคนที่มาเป็นสมาชิก นั้นก็เป็นคนใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำ�ที่อยากจะมี ฐานะดีขึ้นทั้งนั้น น.ส.เอ กล่าวต่อว่าเมื่อหลงเชื่อเพื่อนที่ เป็นอัพไลน์หรือพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็ จะให้หาเงินมาลงทุน โดยวิธีการระดมทุนนั้น เขาจะแนะนำ�ให้พูดคุยกับคนที่เรารักหรือคนใน ครอบครัวซึ่งช่วงนั้นตนหลงเชื่อจึงนำ�ที่ดินติด จำ�นองธนาคารไปจำ�นองกับนายทุนเงินกู้ได้เงิน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 14


มา 4.4 แสน บาทแต่เสียดอกเบีย้ ร้อยละ 5 เงินที่ ได้มาส่วนหนึง่ ก็น�ำ ไปใช้หนีธ้ นาคารทีก่ อ่ นหน้า นี้จำ�นองที่ไว้ส่วนที่เหลือก็นำ�มาลงทุนในธุรกิจ นี้ใช้เงินไป 212,300 บาทได้สินค้าเป็นน้ำ�มัน หอมระเหยสมุนไพร บำ�บัดโรค พร้อมตะเกียง มาหลายชุดแต่สินค้าเหล่านี้ไม่ได้นำ�ไปขาย แต่ ก็จะถูกแนะนำ�ให้เก็บสินค้าไว้เพื่อนำ�ไปขายให้ คนทีเ่ ราชักชวนมาเป็นดาวน์ไลน์ในเครือข่ายเรา ตนทำ�งานนี้มาเกือบ 7 เดือนต้องไปที่ อาคารสำ�นักงานบริษัทที่พระรามเก้าและพระ รามสองทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวและหา เครือข่ายได้เพียงรายเดียวเท่านั้นได้เงินกลับคืน มา 4 หมื่นกว่าบาท “ตลอดเวลาที่ทำ�งานเครือข่ายนั้นก็จะถูก พูดกรอกหูให้หาทุนหาเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา และได้ทราบจากคนอื่นที่หลงเชื่อมาเป็นเครือ ข่ายว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนคนละ 200,000

บาทเพื่อนำ�เงินมาหมุนเวียนในระบบธุรกิจนี้ ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกกว่าสองหมื่นคนเป็น ผู้ใช้แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย เฉพาะจ.อุบลราชธานีและนครราชสีมาที่ขณะนี้ กำ�ลังเดือนร้อนเพราะหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาลงทุน โดยเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามที่ บริษทั มีการกล่าวอ้างจึงไม่อยากให้คนอืน่ ตกเป็น เหยื่ออีกจึงมาร้องทุกข์ดังกล่าว”น.ส.เอ กล่าว หลังรับเรื่อง พ.ต.อ.ประสพโชค ได้ประ สานงานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดี เอสไอซึง่ ได้รบั แจ้งว่าขณะนีท้ างดีเอสไอ ได้รบั กรณีดงั กล่าวเป็นคดีพเิ ศษแล้วและอยูใ่ นระหว่าง การสอบสวนตำ�รวจ บก.ป.จึงให้กลุ่มผู้เสียหาย ที่มาร้องทุกข์ครั้งนี้ลงบันทึกประจำ�วันไว้เป็น หลักฐานเพื่อนำ�ไปประกอบการสอบสวนเพิ่ม เติมกับทางดีเอสไอต่อไป

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือในการคลีค่ ลาย คดีใช้อาวุธปล้นที่ย่าน Preston ในวันที่ 13 มีนาคม 2012 ตำ�รวจต้องการตามหาชายคนหนึ่งซึ่งใช้เข็มฉีดยาเข้าปล้น ร้านขายอาหารเร่งด่วนในย่าน Preston ในวันที่ 13 มีนาคม 2012 ในวันดังกล่าวชายคนหนึ่งได้เข้าไปยังที่ทำ�การธุรกิจของ ถนน Bell St. เพียงก่อนเวลา 13.30 น.เล็กน้อย และได้เข้ามายังที่เคาเตอร์ร้านเทคอะเวย์ เขาได้นำ�เข็มฉีดยาที่บรรจุด้วยเลือดขึ้นมาขู่ให้พนักงาน มอบเงินสดให้เขา ชายคนนั้นได้เดินไปที่หลังเคาน์เตอร์ บังคับให้พนักงานเปิดเครื่องเก็บเงินทุกเครื่อง จากนั้น จึงวิ่งหนีไปตามถนน Bell St. ไปพร้อมกับเงินสดจำ�นวนหนึ่ง ชายผูต้ อ้ งสงสัยเป็นชาวคอเคเชียน อายุประมาณ 20 ปีเศษ รูปร่างปานกลางสูงประมาณ 180 ซม. มีรอยสักที่หลังแขนขวา ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ต้องสงสัย เผื่อมีท่านผู้ใดเคยพบเห็นหรือรู้จักสามารถให้ เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com. au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 6238)

สมาชิกเครือข่ายบ.ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้งร้องป.ถูกหลอกเข้ากระบวนการแชร์ลูกโซ่

แท็กซี่โจรก่อคดีจี้ชิงทรัพย์สาว การบินไทยคู่ขนานมอเตอร์เวย์ พนักงานสาวการบินไทยถูกโซเฟอร์ แท็กซี่โตโยต้าสีเขียว หมายเลขทะเบียน มจ 621 กรุงเทพใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ขณะ นั่ งโดยสารอยู่ เ บาะหลั ง บริ เ วณคู่ ข นาน มอเตอร์เวย์ หลังเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ อาร์ซีเอเพื่อกลับบ้านย่านศรีนครินทร์ได้ ทรัพย์สินไป 5 หมื่นบาทผู้เสียหายเปิด ประตูวิ่งหนีลงจากรถก่อนคนร้ายขับรถ หนีไป

วันที่ 1 ก.ค. น.ส.ชลลดา จาระสิทธิ์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2001/102 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ อาชีพ พนักงานฝ่ายครัวการบินไทย ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.พงศพิเชษฐ จำ�ปางาม พนักงานสอบสวน (สบ 3) สน.ลาดกระบัง ว่าได้ถูกคนร้ายที่อยู่ ในคราบของแท็กซี่จี้เอาทรัพย์สินไปขณะนั่งรถ กลับบ้านหลังจากที่เลิกจากงานเลี้ยงย่านอาร์ซี เอ ถนนพระราม 9 ได้ทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า 5 หมื่นบาท น.ส.ชลลดาให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ไป

งานเลี้ ยงสั ง สรรค์ กั บ กลุ่ ม เพื่ อ นที่ ย่ า น RCA ถนนพระราม 9 หลังจากงานเลี้ยงเลิก ได้ขึ้น รถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้า สีเขียวหมายเลขทะเบียน มจ 621 กรุงเทพจากริมถนนหน้าอาร์ซีเอเพื่อ กลับบ้านที่ย่านศรีนครินทร์ โดยได้นั่งที่เบาะหลังด้านซ้ายของแท็กซี่ คันดังกล่าวระหว่างวิ่งรถมาตามทางถนนพระ ราม 9 ขาออก จากนั้นแท็กซี่ก็ได้วิ่งเปลี่ยนเส้น ทางโดยวิ่งเลยมายังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซึ่ง สังเกตเห็นว่าผิดเส้นทาง ตนเองจึงได้ทักท้วง กับคนขับแต่คนขับกลับบอกว่า “เป็นทางลัด” ต่อมาเมื่อวิ่งมาถึงบริเวณหน้าลานจอดรถ วัดคุณแม่จันทร์ ถ.เลียบทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่เปลี่ยว คนขับรถแท็กซี่จึงแสดงตัวเป็น คนร้าย ได้จอดรถแล้วใช้อาวุธมีดหันหลังมาจี้ ตน พร้อมปิดล็อกประตูทั้งสี่ด้าน แล้วบอกให้ ส่งกระเป๋ามา ซึ่งตนเองกลัวว่าจะถูกทำ�ร้ายจึง ได้ยื่นกระเป๋าถือให้ และภายในนั้นมีบัตรต่างๆ เงินสด จำ�นวน 1,500 บาท โทรศัพท์ยี่ห้อไอ โฟน 4 จำ�นวน 1 เครื่อง โทรศัพท์ยี่ห้อแบล็ก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 15

น.ส.ชลลดา จาระสิทธิ์ ผู้เสียหายแจ้งความ เบอรี จำ�นวน 1 เครื่อง กุญแจรถยนต์ รวม มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5 หมื่นบาท จากนั้น ตนเองก็พยายามรีบเปิดล็อกรถและวิ่งหลบหนี ออกมาจากรถแท็กซี่อย่างรวดเร็วเพราะเกรง จะถูกทำ�ร้ายแล้วได้ร้องความช่วยเหลือจากคน ละแวกนั้นส่วนคนร้ายหลังได้ทรัพย์สินรีบขับ รถหลบหนีไป พ.ต.ท.สายันต์ เพ็ชรยืนยง รอง ผกก. สน.ลาดกระบัง เปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุจาก ทางผู้เสียหายแล้วจากการสอบสวนทราบว่าผู้

เสียหายได้มีการโทรศัพท์คุยกับเพื่อนว่าได้ขึ้น รถแท็กซี่ยี่ห้อ และทะเบียนอะไรกลับบ้านซึ่ง เป็นสิ่งที่ดีกับผู้โดยสารทุกคนยิ่งเป็นสตรีควร จะกระพึงทำ� และสามารถจดจำ�ในรายละเอียด ได้ทำ�ให้เป็นประโยชน์อย่างมากเวลาเกิดเหตุ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถและประวัติคน ขับแท็กซี่เพื่อเร่งหาเบาะแสนำ�ตัวมาดำ�เนินคดี ตามกฎหมาย


รั ฐ บาลปู VS กองทั พ สัญญาณที่น่าจับตา !!

บทบาทของชนชั้นนำ�ไทย

ต่อจากหน้า 10

ต่อการปรากฎตัวของอเมริกา

โดย........สมชาย เม่นแย้ม เมื่อเดือนที่แล้วถ้าใครติดตามข่าวในเมืองไทย จะพบว่ามีข่าวเด่นอยู่ข่าวหนึ่ง คือ การที่ องค์การอวกาศแห่งสหรัฐฯหรือ NASA จะขอใช้สนามบินอูต่ ะเภาเป็นฐานปฏิบตั ติ รวจเมฆในย่าน เส้นศูนย์สูตร แต่ปรากฎว่าในหมู่ชนชั้นนำ�ของสังคมไทยในปัจจุบัน ยังคงมีความรู้สึกต่ออเมริกา เหมือนในสมัยสิ้นสุดสงครามเวียตนามในปี ๒๕๑๖ คือ มีความไม่ปรารถนาที่จะให้อเมริกา มา แสดงบทบาททางการเมืองการทหารของอเมริกาในประเทศไทย ผมยังจำ�ได้ว่าหลังจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๖ เวียตนามใต้ต้องตกอยู่ใต้การยึดครอง ของเวียตนามเหนือ และตามติดๆ ด้วยการสูญเสียอำ�นาจปกครองของลาวและกัมพูชาต่อพรรค คอมมิวนิสต์ของชนชาติตน หลังจากนั้นไม่กี่เดือน รัฐบาลไทยภายใต้การนำ�ของพรรคกิจสังคม ที่มี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้อเมริกา ถอนกำ�ลัง พลของตนที่อูตะเภา จ. ชลบุรี ที่ตาคลี จ. นครสวรรค์และที่ จ. อุดรธานี ออกจากประเทศไทย นัยว่าไม่ต้องการให้เป็นแม่เหล็ดดึงดูดให้กองกองกำ�ลังประเทศสังคมนิยม (เวียนตนาม ลาวและ กัมพูเจีย) เข้าบุกประเทศไทย เมื่อมีข่าวว่า NASA จะเข้ามาขอใช้อู่ตะเภา ตอนแรกผมคิดว่า คงจะไม่มีการคัดค้านกันสัก เท่าใด เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะเออออห่อหมกไปกับทหารบางส่วนที่นิยมอเมริกา และขบวน การต่อต้านอเมริกาคงจะฝ่อไปมากแล้ว แต่ผดิ คาดเพราะมีชนชัน้ นำ�ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกับรัฐบาลออกมา คัดค้านกันมาก เช่น เปลว สีเงิน แห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ศาตราจารย์ ดร. เขียน ธีรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญจีนคดีศึกษา ฯลฯ เปลว สีเงิน ได้เขียนบทความที่แสดงถึงความไม่ไว้วางใจสหรัฐฯ ในการกลับมามีบทบาทในเอเชีย-แปซิฟิกอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงความวิตกว่าไทยอาจจะถูกดึงเข้าไป สู่ยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีน China containment strategy)ด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ชนชั้นนำ�ไทยต่อต้านการปรากฎตัวของสหรัฐฯ นั้น เป็นการต่อ ต้านในลักษณะที่เป็นความรู้สึกหวาดระแวงอเมริกามากกว่าความเชื่อในเรื่องยุทธศาสตร์ปิดล้อม เพราะแทบจะไม่มีใครกล่าวถึงข้อตกลงของ บารัค โอบามากับจูเลีย กิลลาร์ด เมื่อปลายปีที่แล้ว ในการยินยอมให้กองกำ�ลังสหรัฐฯ ใช้ออสเตรเลียเป็นฐานทางทหารของสหรัฐฯ ซึง่ มีหน้าทีก่ ว้างๆ คือ ๑) จับตาจีน ๒) จับตาขบวนการก่อการร้ายในเอเชีย-แปซิฟิก ๓) ควบคุมเส้นทางเดินเรือ ช่องแคบมะละกา และ ๔) เป็นศูนย์อบรมทางทหารต่อประเทศพันธมิตรในย่านนี้ การที่ชนชั้นนำ�ในปัจจุบันเคยเป็นปัญญาชนกฎุมพีในทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เขาจึงสะสม ประสบการณ์ในอดีตมาชีน้ �ำ ความหวาดระแวงในปัจจุบนั ประการหนึง่ ประการทีส่ อง ต้องยอมรับ ว่า ชนชัน้ นำ�ไทยมีสายสัมพันธ์กบั จีนทางสายเลือด การทีจ่ ะต่อต้านอเมริกาด้วยเชือ่ ว่าอเมริกาเป็น ปฏิปักษ์ต่อจีน จึงไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าเหตุ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า ชนชั้นนำ�ไทยนั้น ส่วนใหญ่ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาจาก ต่างประเทศนัน้ จะสำ�เร็จมาจากอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ตรงนีก้ ต็ อ้ งชมเชยอเมริกาทีส่ อนให้ลกู ศิษย์ ของตนเป็นคนที่มีเหตุผลและไม่เชื่อแนวทางนโยบายของประเทศที่ตนไปศึกษามาเป็นเวลา ๒ ปี บ้าง ๔-๕ ปีบ้าง บางคนก็กว่า ๑๐ ปี แม้รัฐบาลอเมริกาอาจจะผิดหวังเล็กๆ ที่ฟูมฟักปัญญาชนไทยให้ไปเรียนที่อเมริกาแต่กลับ มาต่อต้านอเมริกาเสียเอง แต่บรรดาอาจารย์ของชนชั้นนำ�ไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ คงจะมองด้วยความ ยินดีว่า “มันต้องอย่างนี้ซิโว้ย ลูกศิษย์ของข้า”

นายกฯ ยิ่งลักษณ์ยังควงแขนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง พล.อ.ยุทธศักดิ์ และ รมว.กระทรวงกลาโหมพล.อ.อ.สุกำ�พล ไปเยี่ยมชมการฝึกประจำ�ปี 2555

นอกจากนั้นในช่วงเย็นวันเดียวกัน นา ยกฯ ยิ่งลักษณ์ยังควงแขนรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง พล.อ.ยุทธศักดิ์ และ รมว. กระทรวงกลาโหมพล.อ.อ.สุกำ�พล ไปเยี่ยมชม การฝึกประจำ�ปี 2555 ของกองทัพเรือ อย่างไม่ เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย ก็เพราะถือเป็นโอกาส ที่ได้สร้างบรรยากาศปรองดองสมานฉันท์กับ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ผู้บัญชาการทหาร เรื อ เด็ กในคาถาของรั ฐ บาลเพื่ อ กระชั บ ความ สัมพันธ์ในแนบแน่นยิ่งกว่าเก่า เรียกว่างานนี้นายกฯยิ่งลักษณ์ลงทุนเดิน สายทั้งวันเพื่อฟื้นสัมพันธ์กับกองทัพให้กลับ มาหวานชื่นเช่นเดิม ก่อนที่สถานการณ์จะบาน ปลายกลายเป็นรอยร้าวที่ยากประสาน เพราะ เอาเข้าจริงท่าทีนิ่งๆของกองทัพในช่วงที่ผ่านมา หาใช่ทอ้ งทะเลทีเ่ งียบสงบอย่างทีห่ ลายคนเข้าใจ หากแต่เป็น ‘คลื่นใต้น้ำ�’ ที่รอวันโหมถล่มซัด ในช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมเสียมากกว่า

**เปลี่ยนขั้วรัฐบาล สัญญาณมรณะ ประกอบกับขณะนี้มีสัญญาณไม่สู้ดีกับ ข่าวคราวการพบปะกันระหว่าง ‘พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ’ รองผู้บัญชาการทหารบก นาย ทหารสายบู๊คู่ปรับ ‘เสื้อแดง’ กับ ‘พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์’ ประธานทีป่ รึกษาพรรคชาติไทย พัฒนา อดีตผู้จัดรัฐบาลและ ‘อดีตมือประสาน สิบทิศ’ ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจัดว่าเป็นขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับ รัฐบาลเพือ่ ไทย ทำ�ให้เกิดกระแสข่าวลือถึงความ พยายามในการเปลีย่ นขัว้ อำ�นาจทางการเมืองจาก ฝั่งเพื่อไทยไปอยู่ในมือประชาธิปัตย์ ซึ่งแม้ข่าวนี้จะออกมาจากปากของ นาย ขวัญชัย ไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดร ไม่ได้ออกมาจากฝ่ายกองทัพ แต่ก็ไม่อาจเพิก เฉยหรือฟันธงลงไปว่าเป็นควันไฟที่ไร้เชื้อเพลิง ด้วยช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะโอบล้อมกระหนาบตีให้เพื่อไทยแตกพ่าย จนถึงขั้นเกิดการ ‘พลิกขั้วเปลี่ยนข้าง’ กันได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก เนื่ อ งเพราะในช่ ว ง 1-2 เดื อ นที่ ผ่ า น มานั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วง ‘เพลี่ยงพล้ำ�’ ของ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดนรุมกระหน่ำ�จนล้มไม่เป็น ท่า ต้องถอยไปตั้งหลักถึง 3 ครั้ง 3 ครา นับ ตั้งแต่เรื่อง พ.ร.บ.ปรองดองที่ไม่สามารถนำ�เข้า

สู่การพิจารณาของสภาเพราะเกิดกระแสต้าน อย่างหนักทั้งจากนักวิชาการและประชาชนผู้ รักชาติที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย ตามด้วยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ซึ่งไม่สามารถนำ�เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 ได้เนื่องจากถูกท้วงติงจากหลายฝ่ายว่าอาจ เป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย เข้าข่ายการล้ม ล้างรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประ ชาธิปไตย กระทั่ง พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา และผองเพื่อน ได้ยื่นเรื่องให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำ�สั่งให้สภาฯชะลอการพิจารณาแก้กฎหมายดัง กล่าวเอาไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำ�วินิจฉัยเป็น ที่สิ้นสุด ซึ่งสุดท้ายหากศาลตัดสินว่ามีความผิด ก็จะมีผลให้เกิดการร้องให้ดำ�เนินการยุบพรรค เพื่อไทยและให้ดำ�เนินคดีกับบรรดาส.ส.ที่เสนอ แก้กฎหมายดังกล่าว ตามมาอย่างแน่นอน และล่าสุดรัฐบาลก็ถงึ กับ ‘พับกระดาน’กับ โครงการสำ�รวจชั้นบรรยากาศของนาซา และ การเข้ามาตัง้ ศูนย์ดแู ลภัยพิบตั ขิ องสหรัฐอเมริกา ทีต่ อ้ งล้มเลิกไปในทีส่ ดุ เพราะไม่สามารถทนแรง ต้านจากประชาชนและบรรดานายทหารใหญ่ใน กองทัพได้ นอกจากนั้นยังดูเหมือนว่าคดีความต่างๆ ของบรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ค้างคาอยู่ก็เริ่ม มีการพิจารณาและแผลงฤทธิ์ออกมาแล้ว งาน นี้ทำ�เอาเพื่อไทยระส่ำ�ระสายไปทั้งพรรค เพราะ นอกจากรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่สามารถผลักดัน กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ‘นายใหญ่แห่งดูไบ’ ได้ อย่างที่คิด และไม่อาจอนุมัติโครงการตอบแทน น้ำ�ใจให้มหามิตรอย่างสหรัฐอเมริการที่ใจป้ำ� ออกวีซ่าให้ ‘นช.ทักษิณ ชินวัตร’ แล้วยังส่อ เค้าว่าอาจจะมีคนติดคุกและถึงขั้นถูกยุบพรรค กันเลยทีเดียว ดังนั้นหากขั้วตรงข้ามทางการเมืองจะลุก ขึน้ มาจับมือกับกองทัพเพือ่ ปูทางตัง้ ‘รัฐบาลใหม่’ ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรอีกทั้งนับได้ว่าเป็น ‘ปฏิบัติการ’ในช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่ง เพราะต้องไม่ลมื ว่าการทีร่ ฐั บาล ‘รุกหนัก’ โดยใช้ต�ำ รวจเป็นหมากในการเปิดเกมรุกให้การ เป็นพยานกล่าวหากองทัพเป็นจำ�เลยคดีฆ่า 16 ศพในวัดปทุมวนารามฯ เมื่อไม่กี่วันมานี้ ย่อม สร้างความไม่พอใจให้แก่กองทัพอย่างแน่นอน และการที่กองทัพจะลุกขึ้นมาตอบโต้ด้วยการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 16


คัดง้างหรือถึงขั้นโค่นอำ�นาจรัฐบาลเพื่อไทยจึง ถือเป็นการกระทำ�ที่สมน้ำ�สมเนื้อ **ปลด’บิ๊กโอ๋’ ไร้ศักยภาพ จัดทัพทหารแตงโม ทั้ ง นี้ ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ที่ ผ่ า นมาเจ้ า ของ พรรคตัวจริงทีช่ อื่ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ก็หวัน่ เกรง อำ�นาจของกองทัพทีอ่ าจเข้ามาแทรกแซงหรือถึง ขั้นโค่นล้มรัฐบาลเพื่อไทยอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะ ตัว ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’ ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดที่ดูไม่ออกว่าเลือกยืนข้างฝ่ายไหน และมีไมตรีกับรัฐบาลจริงหรือไม่ ทักษิณจึงได้พยายามส่งนายทหาร ‘สาย แตงโม’ เข้าไปประจำ�การในตำ�แหน่งสำ�คัญ ต่างๆเพื่อหวังคานอำ�นาจ กับบรรดาแม่ทัพนาย กองที่ไม่มีใจให้ระบอบทักษิณ ถึงขั้นที่เมื่อทุก อย่างไม่เป็นไปตาม ‘ใบสั่ง’ นายใหญ่ ทั ก ษิ ณ ถึ ง กั บ เดื อ ดดาลและมี คำ�สั่งปลด‘พล.อ.สุกำ�พล สุวรรณทัต’ ออก จากตำ�แหน่ง รมว.กลาโหม ทั้งที่เพิ่งเข้ามารับ ตำ�แหน่งได้แหมบๆ ชนิดเก้าอี้ยังไม่ทันร้อนซึ่ง ว่ากันว่าสาเหตุหลักนั้นมาจากการทำ�งานที่ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการโยก ย้ายนายทหารแตงโมเข้ามาแทนทีน่ ายทหารสาย อำ�มาตย์ รวมถึงเรื่องการผลักดันให้มีการแก้ ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เพือ่ ลดทอนอำ�นาจของฝ่ายกองทัพด้วย นอกจาก นั้ น พล.อ.สุ กำ � พลยั ง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ “ข้ อ ครหาบางประการ” ทำ�ให้ทักษิณต้องตัดสินใจ ปลด‘เพื่อนรัก นต.10’คนนี้ออกจากตำ�แหน่ง กันเลยทีเดียว โดยแว่วว่าครั้งนี้ ‘พี่แม้ว’ จำ�เป็นต้องแต่ง ตั้ง ‘น้องปู’ให้มาดูแลกระทรวงกลาโหมด้วยตัว เองเพราะไม่อาจไว้ใจใครได้จึงต้องให้น้องสาว นั่งถางขาควบ 2 ตำ�แหน่ง ทั้งนายกฯ และ รมว.กลาโหม หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีต้ อ้ งปลด พล.อ.ยุทธ ศักดิ์ ศศิประภา ออกจาก รมว.กลาโหม แล้ว

ให้ พล.อ.สุ กำ � พล ขึ้ น นั่ ง เก้ า อี้ แ ทนไปครั้ ง หนึ่งแล้วแต่สุดท้ายแม้แต่นายทหารชำ�นาญศึก อย่าง พล.อ.สุกำ�พล ก็มิอาจดลบันดาลในสิ่งที่ นช.ทักษิณต้องการได้จึงเหลือไม้ตายคือส่งน้อง ในไส้เข้า ‘ล้วงลูก’ แทน เห็นทีศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักและแรงปะ ทะระหว่างรัฐบาลเพื่อไทย และกองทัพคงไม่ จบลงง่ายๆ เพราะหากจับสัญญาณจากการทีก่ ลุม่ ผู้ชุมนุมในนาม ‘กองทัพปลดแอกประชาชน เพื่อประชา ธิปไตย’ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน ของ ‘ผูร้ ว่ มพัฒนาชาติไทย’ซึง่ กระจายอยูใ่ น 20 จังหวัดในภาคอีสาน จำ�นวนกว่า 7,000 คนได้ ลุกขึ้นมาแสดงพลังปกป้องสถาบันตุลาการและ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำ�ลังวินิจฉัยกรณีการแก้ รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย โดยเริ่มจากการ ชุมนุมที่สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ซึ่งจัดได้ ว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดง เมื่อกลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทั่งล่าสุดกองทัพปลดแอกฯ ดังกล่าว ได้ตบเท้ามาชุมนุมที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการส่งสัญญาณของ ‘กองทัพ’ เพราะหากสาวลึกถึงที่มาที่ไปของ คนไทยที่ รั ก ชาติ ก ลุ่ ม นี้ ก็ จ ะพบว่ า เขาคื อ กลุ่ ม คอมมิวนิสต์เมื่อครั้ง 14 ต.ค.16 ที่กลับใจหัน มาร่วมพัฒนาชาติไทย ภายใต้โครงการและ การสนับสนุนของกองทัพไทย ตามนโยบาย 66/2523 ดังนั้นการเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงถือว่า ‘ไม่ธรรมดา’ ยิ่งถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยว่า ผิดจริง ก็ยิ่งจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการ เมืองอย่างรุนแรง ซึ่งนั่นอาจเป็นเงื่อนไขเพียง พอที่กองทัพจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์บ้าน เมืองได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เชี่ยวกรากเช่น นี้ เห็นทีรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องจับตาดูท่าที ของกองทัพชนิด ‘ไม่กระพริบตา’ เพราะแน่ นอนว่าทุกย่างก้าวของกองทัพ ย่อมหมายถึง ‘เสถียรภาพ’ของรัฐบาล ทีน่ บั แต่นจี้ ะอยูห่ รือไป ก็ยังไม่มีใครตอบได้ !!

พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท อำ�พราง โดย สุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์

https://www.facebook.com/suthipong.prachayapruit http://twitter.com/indexthai2

ระบอบประชาธิปไตย แท้จริงมี 2 แบบคือระบอบประชาธิปไตยวิถที นุ กับระบอบประ ชาธิป ไตยวิธธี รรม ระบอบประชาธิปไตยวิถธี รรมเป็นทางของความเจริญ ระบอบประชา ธิปไตยวิถที นุ เป็น ทางของความเสือ่ มพุทธทำ�นายเคยว่าไว้ เมือ่ กว่า 2,555 ปีมาแล้ว เป็นปกติโลก เป็นปกติโลกทางลบ เพราะโลกเป็นระบอบประชาธิปไตยวิถที นุ โลกจึงเป็นเช่นนี้ ความเสือ่ มจึงเกิดขึน้ กับโลกตลอดเวลา นักการเมืองของอเมริกา ของประเทศไทยหรือของประเทศไหนๆ น้ำ�เน่าไม่ต่างกัน อุดม กิเลสไม่ต่างกัน การเลือกตั้งเป็นเพียงรูปแบบที่ทำ�ผ่านประชาชนที่จะทำ�ให้ได้อำ�นาจรัฐมาครอบ ครองประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน ฝ่ายไหนโฆษณาชวนเชื่อและสร้างภาพได้เก่ง ก็ได้คะ แนนเสียง มาก ประชานิยมเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ประชานิยมสุดโต่งจะเพิม่ ปัญหาให้ประเทศมาก ประชาชนเป็นเพียง คนถูกทำ�ให้เชื่อในสิ่งที่นักการเมืองอยากให้เชื่อจะพาขึ้นเขาลงห้วย ได้ทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ ได้พาขึ้นเขาและไม่ได้พาลงห้วยแต่จะพาลงเหวมากกว่าประชาชนไม่มีทางที่จะเป็นเจ้าของรัฐบาล หรือนักการเมือง จึงยากที่รัฐบาลจะทำ�งานเพื่อประชาชนได้แต่ปลุกระดมและมอมเมาประชาชน ด้วยเพทุบายต่างๆ รัฐบาลหรือนักการเมืองจะทำ�ในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำ� เพื่อผลประโยชน์แห่ง ตน เจ้าของรัฐบาลหรือนักการเมือง คือนายทุนและศักดินาสามานย์รัฐบาลหรือนักการเมืองจึงรับ ใช้นายทุนของตนและกิเลสตนเป็นส่วนใหญ่ วันที่ 28 มิถุนายน นายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ระบุว่า จะ ผลักดัน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงินราว 1.6-2 ล้านล้านบาท เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎร ภายใน 6-7 เดือน เพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทยใน 7 ปี ข้างหน้า วงเงิน 2.27 ล้านล้านบาท ตามแผนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง อนาคตประเทศ (กยอ.) นายกิตติรัตน์ กล่าวอีกว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะออกให้ครอบคลุมการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน 7 ปี ข้างหน้า แต่การกู้เงินจะทำ�เมื่อมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐบาลแล้ว โดยจะกู้เงินภายใน ประเทศเป็นหลักเนื่องจากสภาพคล่องในประเทศมีสูงเพียงพอ ทั้งนี้ ยืนยันด้วยว่าแม้จะมีการกู้เงินจนครบจำ�นวนดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่ทำ�ให้ไทยเสียวินัยการ คลัง โดยหนี้สาธารณะจะไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) “ตอนนีเ้ ราเป็นประเทศทีม่ เี งินออมมากแต่ลงทุนน้อยมาโดยตลอด เห็นได้จาก เรามีทนุ สำ�รอง สูงมีสภาพคล่องเงินบาทสูง ทำ�ให้ธปท.ต้องมีการดูดซับสภาพคล่องออกไปโดยออกพันธบัตรและ จ่ายดอกเบี้ยซึ่งเราสามารถทำ�ได้ดีกว่านี้ ถ้าหากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” นายกิตติรัตน กล่าว (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)

ทุนสำ�รอง เคยเกี่ยวข้องกับวิกฤตของประเทศมา 2 ครั้งแล้วประเทศไทยต้องเข้ารับความช่วย เหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินต่างประเทศ(IMF) มาแล้วถึง 2 ครัง้ ทีเ่ ป็นผลมาจากทุนสำ�รอง ลดลงมาก THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 17

อ่านต่อหน้า 20


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

Samsung S III

มาแล้วครับ Galaxy Samsung S III ใหม่ ล่าสุดจอใหญ่ 4.8 นิ้ว แต่ก็เล็กกว่า Galaxy note ครับ อันเนื่องมาจากพี่ชายของผู้เขียนอีก ละครับ มีแพลนให้โทรศัพท์แค่ซิมการ์ด เดือน ละเกือบ 50 เหรียญของ Vodafone แล้วก็มี อินเตอร์เน็ตไวไฟใช้งานเดือนละ $19.95 คู่กับ คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กของ Samsung เห็นเค้า บ่นว่าเวลาไปไหนก็ลำ�บาก อยากเล่นเน็ตทีไร ก็ตอ้ งเอาตัวไวไฟออกมา แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ เพื่อรับสัญญาณจากไวไฟถึงจะเล่นอินเตอร์เน็ต ได้ อย่ากระนั้นเลยครับ ในฐานะที่ผู้เขียนพอ จะรู้เกี่ยวกับแพลนโทรศัพท์ Smart phone อยู่ บ้าง และก็ประจวบเหมาะกับที่ Samsung S3 เปิดตัวพอดี ผูเ้ ขียนก็เลยทำ�ตัวเป็นผูป้ ระสานงาน ในการเปลี่ยนแพลนจากการใช้งานซิมเดือนละ ประมาณ $50 มาเป็นการจ่ายเงินเดือนละ $79 โดยได้ผลประโยชน์คือ -ได้เครื่อง Samsung S3 มาใช้งานด้วย แทนทีจ่ ะใช้งานแค่ซมิ ภายใต้โทรศัพท์เบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน -โทรไม่จำ�กัด unlimited call -ปีแรกใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เดือนละ 4GB ปีที่สองใช้งานได้เดือนละ 2GB -ส่งข้อความไปเมืองไทย และไปทั่วโลก ฟรี ไม่คิดเงิน เปรียบเทียบความคุ้มค่า จากข้อมูลข้างต้น ทดลองรวมเงินค่าใช้ซมิ $50 ต่อเดือน + ค่าใช้ไวไฟ $19.95 ต่อเดือน รวมเป็นเกือบ $70 ต่อเดือน เปลี่ยนมาเป็น Plan Samsung S3- $79 ต่อเดือน แล้วก็ไม่ยุ่ง ยาก เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตก็เข้าได้ทันที รวดเร็ว แล้วก็สะดวก สบายกว่ากันเยอะ ท่านผู้อ่านคิด ว่า แบบไหนดีกว่ากันครับ รอรับเครื่อง ไม่น่าเชื่อนะครับ บริษัทใหญ่ขนาดนี้ก็มี พลาดได้ รอรับเครื่องหลังจากเปลี่ยนแพลนมา เป็นอาทิตย์ไม่ได้รบั ซะที โทรไปสอบถามบริษทั ขนส่ง ได้ความมาว่า ไปส่งแล้วแต่สง่ ผิดที่ จาก ที่อยู่ 130 Marsh St. Vodafoneให้ที่อยู่กับบริษั ทขนส่งเป็น 13 Marst St. นี่หละครับส่งยังไงก็ ไม่ถึง ต้องโทรติดตามไม่ต่ำ�กว่าสาม สี่รอบ ถึง จะได้เครือ่ งมา เพราะทาง Vodafone ไม่ตดิ ตาม ให้ บอกรหัสอะไรซักอย่างมาให้เรา เพือ่ ติดตาม เรื่องเอาเองจากบริษัทขนส่งครับ เปิดกล่อง ทุกอย่างคล้ายกับกล่องของ ผลิตภัณฑ์ Apple กล่องสีขาว เปิดมาก็เจอตัวเครื่อง ด้าน ล่างก็มีสายชาร์ต แบตเตอร์รี่ หูฟัง แล้วมีอะไร อีกครับ -คู่ มื อ เล่ ม เล็ ก quick start guide GT-19300T -โปรชัวร์โปรแกรม Navigon Mobile Navigator ของซัมซุง

-ใบรับประกันให้กรอกและส่งกลับ หรือ register online เองก็ได้ -มีถุงพลาสติกให้ใส่แบตเตอร์รี่เก่า มือ ถือเก่าให้ใส่ถุงแล้วไปส่งที่ post ได้เลยไม่ต้อง ติดสแตมป์ -SAR certification information เค้าบอก ว่ามือถือนี้ได้ทำ�ตามมาตรฐาน ระหว่างประเทศ SAR (specific absorption rate) ต้องการอ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม ไปดูที่เว็บไซต์ www.sar-tick. com ครับ เป็นเรื่องคลื่น รังสี อะไรซักอย่างที่ มีผลกับร่างกายคนเราเวลาใช้มือถือ เปิดเครื่อง หลังจากเปิดฝาหลังใส่ซิมเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดเครื่องปุ่มอยู่ด้านขวามือบน ครับ -โอ ยังครับยังเปิดเครื่องไม่ได้ครับ ผิด ขั้นตอนครับ กลับไปอ่านจดหมายที่ Vodafone ส่งมาเหมือนกับแจ้งว่า ให้เราทำ�การ activate SIM ก่อนใช้งาน โดยไปที่เวบ Vodafone.com. au หรือโทรไป 1300 101 606 -โทรไป activate SIM ครับ ต้องแจ้ง เบอร์โทรศัพท์ ,Account pin แล้วก็เบอร์ SIM number 20 digit เสร็จแล้วรอ 45 นาทีให้ใส่ SIM และแบตเตอร์รี่เปิดใช้ได้เลย -เปิดละครับ ปุม่ บนด้านขวามือของเครือ่ ง -ขึ้น Logo Vodafone ตามด้วย Logo Samsung -ให้เลือกภาษา โชว์ว่า เป็นภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย -คลิก START -หน้าจอถาม To see available networks , turn on wifi, กด skip คือยังไม่ต้องให้ไปยุ่ง กับสัญญาณ wifi -หน้าจอขึ้น Automatic date and time กด next -ขึ้น Samsung account ให้เราสร้าง account บอกว่า จะหาเครื่องได้ง่ายถ้าเครื่อง หาย, สำ�รองข้อมูล และก็สนุกกับบริการต่างๆ ที่จะมีให้ -คลิก create account ,คลิก accept term and condision -คลิก agree ด้านล่าง จอขึ้นให้ใส่ข้อมูล ของเรา -Email -Psw -Date of Birth -แล้วก็กด sign up -หน้าจอทำ�งานรับข้อมูลของเรา บอกว่า welcome to Samsung account, กด next -ขึ้นหัวข้อ backup and restore ให้เรา เลือกว่า เราจะใช้ ฟังก์ชั่น restore และ backup หรือเปล่า ผู้เขียน ติ๊ก ช่อง backup แล้วก็กด next -หน้าจอขึ้น Make it Google Got gmail ? sign in now

Never lose your stuff again. A google account keeps everything safe. ด้านล่างจอภาพ มีคำ�สั่งให้เลือก 3 ข้อ -Sign in กรณีคนที่มีบัญชี gmail -Get an account -Not now คือยังไม่เอา บัญชี gmail ตอนนี้ -ผู้เขียนคลิก not now หน้าจอขึ้น use google location, กด next -หน้าจอขึ้น This phone belongs to ให้ เราใส่ชอื่ นามสกุล ลงไปว่าเราเป็นเจ้าของเครือ่ ง แล้วกด next -หน้าจอโชว์ Dropbox Get a free 50 GB Dropbox account for two years แล้วก็บอกว่า Dropbox สามารถ เก็บรูปภาพ วีดีโอ อัตโนมัติ ไปที่เครื่องคอม พิวเตอร์ของเรา, มีคำ�ถามด้านล่างจอภาพว่าจะ สร้าง new Dropbox account หรือเปล่า หรือ ว่า เรามี account อยู่แล้ว -ผู้เขียนคลิก create a new Dropbox acc ountก็มีเมนูให้เราใส่ข้อมูลของเราลงไป เสร็จ แล้วก็กด register มีหน้าจอให้ confirm term of service คลิก I agree -หน้าจอขึ้น welcome to Dropbox ด้าน ล่างมีคำ�สั่งให้เลือกว่า skip หรือ Turn on -ผู้เขียนคลิก Turn on -หน้าจอขึ้น Samsung GALAXY Device is set up and ready to use ด้านล่างเขียนคำ�สั่งว่า Finish -ผู้เขียนคลิก Finish -หน้าจอขึ้นเวลา วันที่ แล้วก็มีคำ�อธิบาย มีรูปมือ ประกอบว่า Swipe your finger across the screen to unlock your phone ทำ�ตามครับมันก็คอื การทำ�ให้โทรศัพท์เริม่ ใช้งานได้ (unlock) -หน้าจอขึ้นคำ�อธิบายว่า swipe away from a shortcut to open an app มีรูปมือประกอบว่า ทำ�อย่างไร เวลา จะ ใช้งาน app ,คลิก ok -ครับ หน้าจอขึ้น จอปกติ พร้อมใช้งาน ครับ ผู้เขียนทดลอง ใช้โทรศัพท์แต่ไปที่รูป โทรศัพท์ ไม่ทำ�งานครับ ต้องแตะแล้วลากขึ้น ด้านบนเล็กน้อย หลังจากโทรเสร็จ ไปทีเ่ มนูแรก ของจอภาพ สังเกตดูจะขึ้นวันที่ พร้อมอุณหภูมิ ของเมืองทีเ่ ราอยู่ อัตโนมัติ เพราะเราเซ็ท locate location ไว้ก่อนหน้านี้ นี่เอง หน้าแรกของ S3 มีอะไรบ้าง ??? -เอาใหม่นะครับ มาดูว่า ที่เมนูหน้าแรก ของเครื่อง S3 นี้มีอะไร หลังจากที่เราแตะ

unlock แล้ว -ด้านบน เป็นเวลาเป็นอุณหภูมิของเมือง ที่อยู่ -กลางจอ เป็น search google ทั้งแบบคีย์ ตัวอักษร หรือใช้เสียง -แถวถัดไปเรียงจากซ้ายไปขวา Vodafone, updates, samsung apps, play store -แถวล่ า งสุ ด เริ่ ม จากซ้ า ยมื อ phone, contact, messaging, internet, apps เวลาที่ ผู้ เ ขี ย นแตะที่ ห น้ า จอแต่ ล ะครั้ ง จะเป็นเสียงเหมือนหยดน้ำ�ครับ ฟังแล้วดูเป็น ธรรมชาติดี -ทีผ่ เู้ ขียนคิดว่า น่าสนใจคือ icon Apps ที่ ด้านล่างขวามือสุดของเครือ่ งมือถือ ลองตามมาดู นะครับ ว่า ให้อะไรมาบ้าง ใน Apps -Allshare Play, calculator, camera, chaton, clock, downloads, email, flipboard, FM redio, gallery, game hubs, Gmail, google+, latitude, maps, more service, music hub, music player, my file, Navigation, news –weather, place, Play books, smemo,s planner, s suggest, s voice, Samsung app, talk, video player, Vodafone, voice record, youtube, Music & tv เซ็ทอีเมล์ -สิ่งที่สำ�คัญ สำ�หรับผู้ที่ใช้เครื่องต้องเซ็ท ก็คือการเข้าไปเซ็ทอีเมล์ของเรา และทำ�ให้มี icon ขึ้นมาที่หน้าจอ เวลาเราต้องการเช็คเมล์ ก็ จะง่ายๆแค่คลิกที่ icon ทดลองเข้าไปที่ Apps ทีด่ า้ นล่างจอภาพหน้าแรกครับ แล้วก็ไปหา icon settting ครับ แตะเข้าไปพยายามจะดูวา่ อยูต่ รง ไหนที่เซ็ท อีเมล์ หาไม่เจอครับ -ผู้เขียนลองไปแตะที่ด้านบนจอภาพมือ ถือ แล้วเลื่อนลงมา จะมีหน้าจอ Notification (การเตือน)โชว์ขนึ้ มา แล้วมี หัวข้อว่า Samsung account ทดลองคลิกเข้าไป -หน้ า จอโชว์ ชื่ อ เมล์ ข องเรา บอกว่ า Account นี้ยังไม่ activate, check your email and follow the verification link to activate your account -คลิก go to mailbox -หน้าจอขึ้น set up email -ใส่ user name and password -จอขึ้น checking -จอขึ้น account options, ด้านล่างสุด บอกว่า automatically download attachments when connected to wi-fi ผู้เขียนติ๊กที่ด้านหน้า ครับ แล้วกด next -หน้าจอ process แล้วหน้าจอขึ้นว่า your account is set up, and email is on its way -ครับ มีอีเมล์ของเราโชว์ขึ้นมาให้เราอ่าน อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 18


ไฟเย็น คลิ ป เสี ย ง “สมศั ก ดิ์ เกี ย รติ สุ ร นนท์ ” ประธานรัฐสภา ที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นคร ศรีธรรมราช และนายชวนนท์ อินทรโก มาลย์สตุ โฆษกพรรคประชาธิปตั ย์เป็นผูเ้ ผยแพร่ อาจเรียกได้ว่าเป็น “สายฟ้าฟาด” กลางบัลลังก์ ประธานรัฐสภาเลยก็ว่าได้ เพราะคลิปเสียงดัง กล่าวได้เปลือยธาตุแท้คนชือ่ “สมศักดิ”์ ว่าเป็นได้ แค่ “สมุนนักโทษชาย” ไม่ควรจะดำ�รงตำ�แหน่ง ประมุขฝ่ายนิติ บัญญัติอีกต่อไป การพลั้งปากคุยโวว่ายุทธศาตร์ประเทศ เดินตามตัวเองหมดแล้ว แสดงถึงวุฒภิ าวะทีอ่ อ่ น ด้อยยิ่งของ สมศกดิ์ เพราะจากคำ�พูดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเขาเชือ่ อย่างจริงจังว่าการใส่เกียร์ ถอยทั้งในเรื่องการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เพื่อหักศาล และการชะลอเรื่อง พรบ. ปรองดองออกไปเป็นฝีมือของตัวเองนั้น ยิ่งตอกย้ำ�ว่าคนอย่าง “สมศักดิ์” ก็คงเป็น อะไรที่สูงไปกว่าตำ�แหน่ง “ข้ารับใช้นักโทษ” ไม่ได้จริงๆ เพราะจากคำ�พูดของสมศักดิเ์ องก็ชดั เจนว่า เหตุผลที่ทำ�ให้ นักโทษติดดิสก์เบรก เพราะยัง ละโมบ หวงแหนอำ�นาจ รวมไปถึงห่วงใยน้อง สาวที่ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีว่าจะเข้าปิ้ง ด้วยหากยังดึงดันกระทำ�การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ต่อไป ที่สำ�คัญคือถ้าเดินลุยกำ�แพงจนบัลลังก์ แห่งอำ�นาจพังทลายลง ฝันทีจ่ ะใช้เงินมหาศาล 2 ล้านล้านบาทโดยไม่ตอ้ งผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณ จะมีอันสลายตามไปด้วย สูอ้ ดเปรีย้ วไว้กนิ หวาน เป็นผีเร่รอ่ นอยูต่ า่ ง ประเทศไปอีกหน่อยก็คงไม่ตาย แถมยังมีหนทาง สวาปามปล้นเงินชาติได้มากกว่า 4.6 หมื่นล้าน ที่ตั้งธงเอาไว้จากผลของพ.ร.บ.ปรองดองเสียอีก น่าสังเวชที่สมศักดิ์เชื่อเป็นตุเป็นตะว่าตัว เองเกลี้ยกล่อมนักโทษได้สำ�เร็จ ภูมิใจกับการ ตบตาสังคม หลอกลวงประชาชน แถมหลุดคำ� พูดแสดงถึงอาการลุแก่อ�ำ นาจเตรียมกระทืบฝ่าย ตรงข้ามเสียด้วย “สิ่งที่จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้ มีแต่พวก เราเท่านั้นที่โชคดีได้ยิน ได้ฟัง ส.ส.ก็ไม่มีใคร ได้รู้สักคน ผมพูดกับคนทางไกลมากที่สุด ใน เมื่อจะขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวาระสาม คนทาง ไกลไม่ฟังฮะ ไม่ด่าแต่ไม่ฟัง ผมเลยพูดว่า ท่าน ครับตัง้ แต่รจู้ กั กันมา วิเคราะห์การเมืองมาหลาย เรื่องมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เป็นแบบที่ผมพูด และ ผมยังพูดต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่เรื่องหลังสุด คือ พ.ร.บ.ปรองดอง ผมค้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึง นาทีสุดท้ายว่าไม่ต้องเร่งรีบเอาเข้าไป แล้วก็ไม่ เชื่อผม แล้วเป็นยังไง พอพูดอย่างนี้นิ่งเลยครับ ยอมฟังครับ แต่ระหว่างที่อธิบายนี่ครับ ก็พยายามบ่าย เบีย่ งจะไม่ฟงั พอพูดจบแล้วเนีย่ ะครับ ท่านรูส้ กึ เฉยๆ และหมัดสุดท้ายหมัดน็อคที่ฟังผมแล้วนิ่ง เลย คืออะไรรู้ไหมครับ ผมบอกว่า ทางการเมืองพรรคเพือ่ ไทยเดิน ทางถูกต้องมาโดยตลอด ยุทธศาสตร์การเมืองเค้า จะไม่เอาขุนมาเล่นถ้าไม่จำ�เป็น หมายถึ ง ตั ว นายกเค้ า ไม่ เ อามาเสี่ ย งถ้ า ไม่ จำ � เป็ น ซึ่ ง ที่ ผ านมาก็ เ ดิ น ถู ก ต้ อ งมาโดย ตลอด ทุกเรื่องนายกก็บอกให้เป็นเรื่องของสภา รัฐธรรมนูญเรื่องของสภา ปรองดองเรื่องของ สภาวาระ3 เรื่องของสภานายกทำ�ถูกต้องมาโดย ตลอดแล้ว เอาเผือกร้อนมาให้ผมอุ้มไว้ มันก็ถูกต้อง แล้วแต่วันนี้คิดยังไงจะมาแย่งเผือกร้อนจากมือ ผมไป คิดยังไง แล้วก็บอกว่า งั้นหารือพวก เราดูผมโทร.หาคุณแดง เยาวภา ก่อนหน้านั้น ผมคุยกับนายกสมชาย นายกฯ สมชายผมคุย

เปลือยธาตุแท้ “สมศักดิ์” ก็แค่พวก ข้ารับใช้นักโทษ โดย..........สะเก็ดไฟ

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ จนสุดท้ายเห็นด้วยกับผม แล้วหลังจากนั้นอีก ชั่วโมง สองชั่วโมง นายกสมชายโทร.มาหาผม อีกที บอกว่าวันพรุง่ นีเ้ วลาสิบโมงครึง่ จะประชุม ร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ทา่ นทักษิณจะสไกป์มา ปรากฏว่าวันรุง่ ขึน้ สิบโมงครึง่ ในทีป่ ระชุม บรรยากาศคนละเรื่องกับเมื่อวาน เมื่อวานผม โดนรุมกินโต๊ะเลย แต่วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไร เลยปรากฏ คนทางไกล พูดแทนผมหมดเลยเอา เหตุผลที่ผมล้มล้างความคิดของท่านนั่นแหละ เอาเหตุผลตรงนัน้ มาลบล้างกรรมการยุทธศาสตร์ ของพรรคทั้งหมด ณ นาทีนั้นก่อนที่จะลงวาระสามหรือไม่ ลง 3 วันตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์ การเมืองประเทศไทยเดินตามผมหมดเลยครับ ภาระหน้ า ที่ ต่ อไปคื อ อะไรครั บ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ที่ จ ะเอาพ.ร.บ.ปรองดองมาพิ จ ารณาในสภา หัวใจของพรรคเพื่อไทยท่องไว้เลย ผมพูดเป็น หมื่นทีเรื่องพรบ.ปรองดอง ผมก็พูดไปหมื่น ทีผมบอกไปว่าทนลำ�บากมาตั้ง 5 ปี แล้วจะ ลำ�บากต่ออีก 3 เดือน 6 เดือนมันจะเป็นอะไร เพราะฉะนั้นถอนเรื่องนี้เปิดสภา 1 สิงหาถอน พ.ร.บ.ปรองดองออกไป แล้วไปสภาเสวนาหา ทางออกคืนทุกตารางนิ้วทั่วประเทศไทย แล้ว พร้อมตะโกนความจริงวันนี้ แล้วประชาชนทั้ง ประเทศจะเป็นเกราะคุม้ กันให้เรา ถึงเวลานัน้ ใช้ 3 เดือน 6 เดือน ถึงเวลานัน้ เอาพ.ร.บ.ปรองดอง กลับเข้ามา สรุปแล้วครับทนลำ�บากมา 5 ปีแล้ว ลำ�บากต่ออีกสัก 6 เดือนจะเป็นอะไร ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาขุนมาเสี่ยง ถ้า จำ � เป็ น ต้ อ งเป็ นให้ ฝ่ า ยเขาเป็ น คนประกาศสง ครามเราอย่าไปประกาศสงคราม เรารักษาอำ�นาจ รัฐไว้บริหารรัฐ อำ�นาจอยูใ่ นมือแล้วไปกระทืบๆ ๆ สุดท้ายเกลี้ยงครับ” คลิปเสียงความยาวราว 5 นาทีนี้ไม่เพียง มัดว่า สมศักดิ์ เป็นข้ารับใช้นักโทษชาย แต่ ยังจับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แก้ผ้าล่อนจ้อนต่อ สาธารณะด้วยว่าลมปากที่พูดผ่านสื่อว่า เคารพ สภาเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภา เรื่อง ปรองดองเป็นเรื่องของสภา ทุ ก เรื่ อ งเป็ น เรื่ อ งของสภา ก็ เ ป็ น เพี ย ง กลยุทธของ“ดาวดับ”ที่มีผลงานการทำ�หน้าที่ ส.ส.ติดอันดับยอดแย่ในสภาเท่านั้นแถมยังเป็น นายกฯ ที่ ไ ร้ ค วามคิ ด ทำ � งานตามออเดอร์ พี่ ชายเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีคนไปถามเธอเรื่อง นี้ อาจได้คำ�ตอบว่า “อย่าได้แคร์” เพราะกำ�ลัง เขินอายกับกรณีที่ได้รับการยกย่องจาก ดร.เลิฟ แห่งนิตยสาร FHM ให้ขึ้นชั้น เซ็กซี่อันดับ 1 ชนะแม้กระทั่งผีอีแพง จะไม่ให้ภูมิใจยังไงไหว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 19


พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท อำ�พราง โดย สุทธิพงษ์ ปรัชญพฤทธิ์ https://www.facebook.com/suthipong.prachayapruit http://twitter.com/indexthai2 ต่อจากหน้า 17 ก่อนการเข้าโครงการไอเอ็มเอฟครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ปลายปี 2539 ประเทศไทยมีทนุ สำ�รองสุทธิประมาณ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วทุนสำ�รอง ก็ลดลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จนกระทั่งต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMFเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เดือนกรกฎาคม 2540 ทุนสำ�รองสุทธิตกลงเหลือ 1,144 ล้านเหรียญสหรัฐ (ดู ตามกราฟ)แสดงถึงสภาพคล่องเสียหายอย่างหนักเป็นสาเหตุให้ต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการ เงินจาก IMF ดังกล่าว ช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ทุนสำ�รองของประเทศสูงขึ้นจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรก มาจากการที่ ค่าเงินเหรียญสหรัฐพังทลาย หลังการพังทลายของตลาดแนสแดกซ์ในปี 2000 ทำ�ให้เงินไหลออก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไหลออกมายังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย สาเหตุที่ 2 มาจากตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเปิดซื้อขายตัวเลขอนุพันธ์ในปี 2549 ที่ทำ�ให้มีเงินทุนไหลเข้ามา เก็งกำ�ไรอย่างรุนแรง แม้จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เงินทุนก็ไหลเข้าอย่างต่อ เนื่อง กระทั่งต้องออกมาตรการต่างๆ รวมทั้งออกมาตรการกันสำ�รอง 30 เปอร์เซ็นต์ เงินทุนไหล เข้า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 แต่ล้มเหลว ออกมาใช้วันเดียว ตลาดหุ้นตกกว่า 100 จุดมูลค่า ตลาดหุ้นเสียหายกว่า 8 แสนล้านบาท ต้องยุติมาตรการดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ ก็อาจจะหายไปแบบผิดปกติได้เช่นกัน การที่ สภาพคล่องสูงโดยที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ตัดสินใจใช้เงินแบบสึนามิ จะ ทำ�ให้มีปัญหาทางการเงิน การคลัง งบประมาณ และหนี้ในอนาคตได้ นโยบายต่างๆ ที่ออกมา ที่อ้างถึงการที่ประเทศมีทุนสำ�รองสูง (สภาพคล่องสูง) ได้แก่ครม. อนุมัติการกู้เงิน ตาม พ.ร.ก.ให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อดำ�เนินโครงการบริหารจัดการ โครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับน้�ำ ภายในกรอบวงเงิน 350,000 ล้านบาท ครม.อนุมตั หิ นีก้ องทุนเพือ่ การ ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่มีหนี้เหลืออยู่ 1 ล้านล้านบาท จากที่ธปท.เคยใช้หนี้เงินต้น ปีละ 20,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังชำ�ระดอกเบี้ยปีละ 50,000 ล้านบาท ไปให้ธปท.บริหาร จัดการทั้งหมด และล่าสุด พ.ร.บ.กู้เงิน 1.6 - 2.0 ล้านล้านบาท ความล้มเหลวทางวิสัยทัศน์ปรัชญาในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำ�ให้เกิดความเสียหายเกิดความไม่เชื่อมั่น เงินไหลออกจากระบบ ทำ�ให้สภาพคล่องของระบบเสีย หาย ระบบเศรษฐกิจล้มละลายคนตกงานมาก เกิดหนี้เสียท่วมระบบนำ�มาซึ่งวิกฤตของประเทศ

ศุกร์สยองแต่ไม่ขนลุก !? เกาะกระแส......โดย...ก้อนกรวด 00 แน่นอนว่าตลอดทั้งสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงวัน ศุกร์ที่ 13 ก.ค.พรรคเพื่อไทย และรัฐบาล รวมไปถึงเจ้าของ คือ ทักษิณ ชินวัตร คงจะสาละวนเคร่งเครียดว่าคำ�วินิจฉัย ของ ศาลรธน.จะออกมาเป็นบวกหรือลบถ้าออกมาอย่างหลัง ก็ต้องถือว่า “อ่วม” เพราะผลที่จะตามมาน่าจะบานปลาย ไม่น้อยและโอกาสที่ “หวย”ออกอย่างที่ว่าก็มีอยู่สูงเสียด้วย สังเกตได้จากอาการหวาดผวา รวมทั้งการ “ข่มขู่”ศาลกันถี่ ขึ้นทั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุงรองนายกฯที่อ้าง “การข่าว” มี คน “รอป่วน”หากผลของคำ�พิพากษาออกมาไม่ถูกใจ

ทักษิณ ชินวัตร

00 อย่างไรก็ดีในความเป็นไปได้เป็นความคิดส่วนตัว ไม่ได้กา้ วล่วงศาลคิดว่าผลออกมาอาจไม่สะเทือนไปไกลมาก นัก น่าจะออกมาในลักษณะเป็นคำ�สั่งให้ยุติการแก้ไขให้มี การตัง้ ส.ส.ร.ขึน้ มายกร่างใหม่ทงั้ ฉบับ ถือว่าการแก้ไขม.291 ดังกล่าวส่อไปในทางล้มล้าง ฉีกทิง้ รธน.ขณะเดียวกันความ ผิดยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนั่นคือ ยังไม่ได้ลงมติวาระ 3 หากออกแบบนี้ถือว่าถอยกันคนละ ก้าวไม่เสียหายมากนัก

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และอดีตผู้จัดการตลาดหลัก ทรัพย์ฯ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ..“กฎระเบียบของทางการ เข้าใจยาก ติ๊กผิด” แล้วรอดตัว หาก เป็นเช่นนี้ ทำ�ไมจึงผิดแค่เจ้าเดียว ก็น่าจะติ๊กผิดกันทั้งตลาด การติ๊กผิดกับสินทรัพย์มูลค่า 1,000 10,000 บาท ไม่กระไรนัก แต่การติ๊กผิดกับสินทรัพย์มูลค่า 10,000-100,000 ล้านบาท ไม่ควรจะ เกิดขึ้นถือเป็นการประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบัติงาน สมควรจะหาตัวผู้รับผิดชอบ ต้นเหตุให้เกิดรัฐประหารจะมาจากตัวรัฐบาลเอง เป็นผลมาจากคอร์รปั ชันและอีลยุ่ ฉุยแฉกต่อ งบประมาณแผ่นดินทักษิณก็เป็นต้นเหตุให้เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องอำ�พราง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 อำ�พราง พ.ร.บ.ปรองดอง ประเทศไทยอำ�พรางการขอใช้สนามบินอูต่ ะเภาของอเมริกาอำ�พราง ภัยธรรมชาติทอร์นาโด น้�ำ ท่วม อเมริกาทุกปี ยังแก้ปญ ั หาไม่ได้ ทำ�ไมจึงคิดจะมาแก้ปญ ั หาภัยธรรมชาติให้ประเทศไทย คนอเมริกนั เดือดร้อนสาหัส ออกมาเดินขบวน “Occupy Wall Street” ไม่ได้ใส่ใจที่จะแก้ปัญหา ทำ�ไมจึงคิด จะมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนไทย ทำ�ให้คนไทยที่คิดเองเป็น ไม่เชื่อน้ำ�ยาของอเมริกาการ กู้เงินของประเทศไทยคือการอำ�พรางมาหาประโยชน์ส่วนตนอย่างหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานมาก ไม่ได้บอกถึงการอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ อาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกา ยุโรป สาธารณูปโภคของระบบมีมากกลับตกเป็นของต่างชาติกม็ ากเนือ่ งจากสภาพคล่องของประเทศ เสียหาย ต้องขายให้ต่างชาติเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้แล้วต่างชาติก็เอามาเก็บค่าบริการสูง ขูดรีดเอากับ คนในชาติทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อนกันมากขึ้น พากันออกมาเดินขบวนกัน พากันออกมาก่อจลาจล ประเทศไทย มีการปรับขึ้นราคาค่าใช้ทางด่วนทีเดียว 30 บาท เมื่อ 2 ปีที่แล้วข่าวเหล่านี้ ผ่านหูผา่ นตาคนไทยมาแล้ว การรถไฟฯ ขอปรับค่าโดยสารขึน้ ร้อยละ10 รถไฟฟ้าเตรียมขอปรับค่า โดยสาร ครม.ชะลอปรับขึ้นค่ารถไฟฟ้าใต้ดิน 3 เดือน เป็นปัญหามาจากโครงสร้างพื้นฐาน คำ�กล่าวอ้างว่าที่ว่า หนี้สาธารณะจะไม่เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดี หรือน่าคล้อยตามเพราะวิสัยทัศน์เรื่องต่างๆ ที่ผ่านมา ก็นำ�ความล้มแล้วและ ก่อปัญหาให้ระบบหลายเรือ่ ง เช่น การจำ�นำ�ราคาข้าวทีส่ งู กว่าราคาตลาด ทำ�ให้เกิดปัญหาในการส่ง ออกข้าว เป็นวิสยั ทัศน์ทเี่ บีย่ งเบน ไม่มรี า้ นรับจำ�นำ�ทีไ่ หนจะรับจำ�นำ�ทองคำ�ราคาสูงกว่าราคาตลาด เรื่องเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ� ค่าแรงขั้นต่ำ� ก็สร้างปัญหาให้ระบบ หนีส้ าธารณะก็ชอบทีจ่ ะเอาประเทศทีม่ หี นีส้ าธารณะสูงมากล่าวอ้างประเทศทีม่ หี นีส้ าธารณะ น้อยๆ ไม่เอามากล่าวอ้างบ้างและทำ�ไมไม่คิดแบบทำ�หนี้สาธารณะให้เท่ากับ 0 (ศูนย์) บ้าง 80 ปีประชาธิปไตยไทยเสื่อมมาโดยตลอด อ้างถึงความเจริญของประเทศ ก็แบบอำ�พรางมี

00 ขณะเดียวกันยังมี “ลูกโอ๊ค” พานทองแท้ ชิน วัตร ที่ระยะหลังสังเกตดูแล้วฉลาดผิดหูผิดตารู้จักขีดเขียน สนใจการบ้านการเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก็ยงั ขยันโพสต์ ข้อความรายวันประกาศทำ�นองว่าแม้วา่ พรรคเพือ่ ไทยถูกยุบก็ ตัง้ พรรคใหม่ได้อกี และทีส่ �ำ คัญในวันนี(้ 8ก.ค.)มีการประชุม พรรคเพื่อเตรียมรับมือคำ�พิพากษาของศาลรธน.ในวันศุกร์ ที่13 ก.ค.ซึ่งไม่รู้ว่า “ศุกร์สยอง” หรือไม่แม้ไม่อยากทำ�นาย ล่วงหน้าแต่ถา้ มองจาก “อาการ”แล้วเป็นไปได้สงู เหมือนกัน

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

00 ถ้าเป็นแบบนีก้ ย็ งั ทำ�ให้พรรคเพือ่ ไทยสามารถกลับ มาเสนอขอแก้ไขใหม่แต่จะเป็นแบบรายมาตรา จะกีม่ าตราก็ ว่ากันไปแต่ตอ้ งมีการชีแ้ จงอธิบายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ว่า “มีเรื่องใดบ้าง” ไม่ใช่เขียนเช็กเปล่าไปให้ส.ส.ร.กรอก ตัวเลขอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งล่าสุดถ้าฟังดูก็เริ่มได้ยิน เฉลิม แย้ม ออกมาให้เข้าหูบ้างแล้ว 00 มาได้จังหวะอีกตามเคย ก็จะอะไรเสียอีกละ“พ่อ ใหญ่จิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หลังจาก“โซ่ข้อกลาง” เป็นสนิมใช้การไม่ได้คราวนี้ก็ยังไม่ละพยายามโผล่ขึ้นมา “สร้างราคา” จนได้ เตือนสติทั้งศาล และรัฐบาลด้วยเกรง ว่าจะเกิดความขัดแย้งลุกลามนั่นคือเตือนทั้งศาลรธน.ว่าอย่า ตัดสินผิดพลาด และรัฐบาลให้ถอยออกมาทั้งแก้รธน.และ พ.ร.บ.ปรองดองคือฟังดูแล้วเหมือนผู้ใหญ่ที่หวังดี แต่ถาม หน่อยว่างานนี้ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะ“ทักษิณอยากกลับบ้าน อย่างเท่”มันก็ไม่เกิดกระบวนการแก้ไขและการเสนอร่าง พ.ร.บ.ล้างผิดที่เรียกชื่อว่า ปรองดองมันก็ไม่ปั่นป่วนวุ่นวาย แบบนี้หรอก ส่วนไอ้เรื่องประชาธิปไตยนั้นอย่ายกขึ้นมา อ้างเลยเหม็นขี้ฟันเปล่าๆ เพราะดูตัวแต่ละคนตั้งแต่หัวยัน หางแล้วขอโทษที่ผ่านมาก็ “หารับประทาน”กับเผด็จการ ทั้งสิ้น ทุด !!

การแย่งชิงอำ�นาจเข้ามาปล้นประเทศชาติต่อเนื่อง ยิ่งอ้างถึงความเจริญมากเท่าใด ประเทศก็ยิ่งเสื่อม มากเท่านั้น ยิ่งอ้างถึงความเจริญมากเท่าใด นักการเมืองและนายทุนมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งอ้างถึง ความเจริญมากเท่าใด ประเทศชาติประชาชนยากจนลงมากเท่านั้น การเงินของระบบที่เบี่ยงเบน จะก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจในทางลบ อาจจะทำ�ให้ ประเทศต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ได้ก็จะ เป็นการเข้ารับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นครั้งที่ 3 หากผู้บริหารมีสัมมาทิฐิ มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ต้องคิดลดภาษีวีเอทีจาก 7 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ตั้งตารอหาจังหวะที่จะขึ้นภาษีวีเอทีจาก 7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ หากผู้บริหารมีสัมมามรรค งบประมาณก็จะไม่ขาดดุล เงินคงคลังก็จะไม่ติดลบ ยุติการ คอร์รัปชัน ยุติกิเลสแห่งตนของศักดินาและนักการเมือง จะทำ�ให้ประเทศมีเงินเหลือเฟือในอันที่จะ ทำ�โครงการต่างๆ โดยไม่จำ�เป็นต้องกู้เงินมาทำ�โครงการก็ได้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 20


Miracle Isan ฉลองครบรอบ 111 ปี แห่เทียนเมืองอุบล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อม สำ�หรับ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำ�ปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “111 ปี ลือ เลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำ�เทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ได้ร่วมชื่นชมตั้งแต่กลางเดือนกรกฏาคมจนถึงต้นสิงหาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อให้สมกับงานประเพณี ที่จัดติดต่อกันมา เป็นครั้งที่ 111 ในปี 2555  และเผยแพร่ให้เป็น Miracle Isan การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวร่วมชื่นชมและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียน พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำ�หนดห้วงเวลาของกิจกรรมสำ�คัญๆ ดังนี้ 20 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2555 งานแสดงประติกรรมเทียนนานาชาติ  ครั้ง 7 จาก ศิลปิน 9 ประเทศทั่วโลก ที่กรรมการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 60 คน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติอบุ ลราชธานี  รวมทัง้ ร่วมทำ�กิจกรรมศิลปะกับเยาวชนทีเ่ ป็นศิลปินสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย 23-31 กรกฏาคม 2555  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานอุบลราชธานี ร่วมกับ คุ้มวัดในเมืองอุบลฯ จัดกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำ�เทียน ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์และ ชื่นชมความงดงามของการ ประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียน ทั้งประเภทติดพิมพ์และแกะสลักตาม คุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลฯ 1-3 สิงหาคม 2555 ชมการแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงและเสียงตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม                2 สิงหาคม 2555 พิธอี ญ ั เชิญเทียนพรรษาพระและผ้าอาบน้�ำ ฝนพระราชทาน ทางชลมารค ณ ท่าน้ำ�ตลาดใหญ่ ลำ�น้ำ�มูล ตั้งแต่เวลา 14.00 น. 2 สิงหาคม 2555 - ร่วมงานพาแลง พร้อมชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา - การแสดง ดนตรีมหาดุริยางค์   - แสดงต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง

กิจกรรมมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 3 สิงหาคม 2555 ชมขบวนแห่เทียนพรรษากว่า 70 ต้น  ประกอบขบวนฟ้อนรำ�อันยิ่ง ใหญ่  ของชาวอุบลฯ  ตามเส้นทางถนนอุปราชบริเวณ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ขึ้นไปทางทิศ เหนือ เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 3–5 สิงหาคม 2555  สำ�หรับผู้ที่พลาดชมวันสำ�คัญ  สามารถมาชมต้นเทียนพรรษา ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ซึ่ ง ตั้ ง โชว์ ที่ บ ริ เ วณ หน้ า เทศบาลนครอุ บ ลฯร่ ว มสนุ ก กั บ การ  up–postshared ส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “แสงสว่างของฉัน (I like…Yourlight) ในเฟสบุคของ ททท. ที่ www.facebook/page/ubon-Wax-Fest ชิงรางวัลที่พักโรงแรมหรูในเมืองอุบล 3 วัน 2 คืน ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมสำ�คัญ ที่ ททท. และจังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างสรรค์ขึ้นในโอกาศ พิเศษครบรอบการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 111 ปี เพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วที่ จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในห้วงเวลาของการจัดงานประเพณีดงั กล่าว และทีพ่ เิ ศษสุดสำ�หรับ ปีนี้ คือการเปิดที่นั่งบนอัฒจรรย์สำ�หรับนั่งชมขบวนแห่เทียนให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมฟรีทุกที่นั่ง  ส่วนบริษัททัวร์ที่มาเป็นคณะฯ สามารถจองที่นั่งฟรีที่สำ�นักงานจังหวัดอุบลราชธานี นั บ เป็ น ความคุ้ ม ค่ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ จ ะเดิ น ทางร่ ว มงานประเพณี แ ห่ เ ที ย นพรรษา อุบลราชธานีในปี 2554 นี้ ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้เตรียมพร้อมสำ�หรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะมาเยือน สามารถสอบถามความคืบหน้าและ รายละเอียดการจัดงานเพิม่ เติมได้ที่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานอุบลราชธานี (ททท. สอบ.)โทรศัพท์ 045-243770, 250714 หรือ www.tatubon.org THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 21

Tourism Authority of Thailand Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 23


พบอักษรชาวมายาชี้

“วันสิ้นสุด”ปฏิทินมายามีอยู่จริง “อักษรเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์การเมืองโบราณมากกว่าจะเป็น เรือ่ งคำ�พยากรณ์หลักฐานใหม่นชี้ วี้ า่ วันของรอบ ที่ 13 บักตุน (13 bak’tun) นั้นเป็นเหตุการณ์ ในรอบปฏิทินที่สำ�คัญซึ่งชาวมายาโบราณจะ ฉลองวันดังกล่าวทว่าพวกเขาก็ไม่ได้สร้างคำ� พยากรณ์ถึงหายนะเมื่อถึงวันดังกล่าวแต่อย่าง ใด” มาร์เซลโล คานูโต (Marcello Canuto) ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยอเมริกากลาง (Middle AmericaResearch Institute) ของมหาวิทยาลัย ทูเลน (Tulane University) แถลง ทัง้ นี้ ไลฟ์ไซน์อธิบายไว้วา่ ปฏิทนิ รอบยาว (Long Count calendar) ของชาวมายานั้นแบ่ง เป็นบักตุน (bak’tuns) หรือรอบ 144,000 วัน ที่เริ่มจากวันสร้างโลก (creation date) ของชาว มายา และวันเหมายัน (winter solstice) ซึ่งตรง กับวันที่ 21 ธ.ค. ของปี 2012 คือวันของรอบ บักตุนที่ 13 ซึง่ ชาวมายากำ�หนดให้เป็นการครบ รอบการสร้างโลก หากแต่ ค นยุ ค ใหม่ ก ลั บ เชื่ อ ว่ า วั น ดั ง กล่าวคือวันสิ้นโลกทั้งที่มีหลักฐานอ้างอิงทาง โบราณคดีเพียงชิ้นเดียวที่ระบุถึงปี 2012 นี้ นั่น คือข้อความที่จารึกบนอนุสาวรีย์ ณ เมืองทอร์ ทูกัวโร (Tortuguero) เม็กซิโก ที่มีอายุย้อนไป ประมาณปี 669 หลังคริสตศักราช ล่าสุดนักวิจยั เพิง่ ขุดพบหลักฐานชิน้ ทีส่ อง จากการสำ�รวจซากปรักหักพังในเมืองลาโคโรนา (La Corona) ของกัวเตมาลาซึ่งบนก้อนหิน บันไดทางเดินที่มีการแกะสลักอักขระโบราณ นั้นนักโบราณคดีได้เห็นภาพการฉลองถึงการ เสด็จมาเยือนของกษัตริย์ ยักนูม ยิชแอก คาห์ก (Yuknoom Yich’aak K’ahk) แห่งเมืองกาลัก มุล (Calakmul)ซึ่งเป็นผู้ปกครองของชาวมายา ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้น พระองค์ ยั ง ทรงเป็ น ที่ รู้ จั ก ในอี ก ชื่ อ ว่า “จากัวร์ พาว์” (Jaguar Paw) และนัก ประวัติศาสตร์มีข้อสันนิษฐานมานานแล้วว่า กษัตริย์จากัวร์ พาว์นั้นสิ้นพระชนม์หรือทรง ถูกจับในการสู้รบจากการโจมตีของอาณาจักรทิ กอล(Kingdom of Tikal) ปีคริสตศักราช 695 แต่อักขระที่จารึกไว้นั้นชี้ว่าพวกเขาสันนิษฐาน ผิด

ในความเป็นจริงพระองค์เสด็จเยือนลา โคโรนาในปี 696 หลังคริสตศักราช ซึ่งเป็น ไปได้ว่าอาจเป็นความพยายามในการพยุงความ จงรั ก ภั ก ดี ข องหมู่ ป ระชากรที่ รั บ รู้ ค วามพ่ า ย แพ้ของพระองค์ในการสู้รบก่อนหน้านั้น 4 ปี และในช่วงหนึ่งของการประพาสต้นพระองค์ ทรงเรียกขานพระองค์เองว่า “พระเจ้ากาตุนที่ 13” (13 k’atun lord) ดังปรากฎในอักขระที่ เพิ่งค้นพบ กาตุนยังเป็นหน่วยย่อยของปฏิทนิ มายาซึง่ มีรอบเวลา 7,200 วันหรือประมาณ 20 ปี ซึ่ง กษัตริยจ์ ากัวร์พาว์ทรงครองตำ�แหน่งถึงปลายกา ตุนที่ 13 ในปี 692 หลังคริสตศักราช ซึ่งจะ ตรงกับวันที่ 21 ธ.ค. ทีก่ �ำ ลังจะมาถึงและเพือ่ ผูก โยงพระองค์และรัชสมัยของพระองค์สู่อนาคต พระองค์จึงทรงเชื่อมโยงรัชสมัยของพระองค์ กับรอบบักตุนที่13 รอบถัดไป ซึ่งก็คือวันที่ 21 ธ.ค. 2012 นั่นเอง “สิง่ ทีอ่ กั ขระนีบ้ อกแก่เราคือช่วงเวลาแห่ง วิกฤตซึ่งชาวมายาโบราณใช้ปฏิทินของพวกเขา เพื่อสานความต่อเนื่องและความยั่งยืนมากกว่า จะเป็นการทำ�นายวันโลกาวินาศ” คานูโตกล่าว ที่เมืองลาโคโรนานัน้ เป็นแหล่งขุดค้นทาง โบราณคดีทถี่ กู ลักลอบขโมยของมากทีแ่ ห่งหนึง่ และเพิง่ ได้รบั การสำ�รวจโดยทีมนักโบราณคดียคุ ใหม่ได้ประมาณ 15 ปีเท่านั้น โดยคานูโตยังมี โทมัส บาร์เรนทอส คิว (TomasBarrientos Q.) จากมหาวิทยาลัย เดล วาลล์ เดอ กัวเตมาลา (Universidad del Valle de Guatemala) ร่วม ทีมขุดสำ�รวจ ที ม วิ จั ยได้ ขุ ด พบหิ น บั นไดขั้ น แรกเมื่ อ ปี 2010 ใกล้ๆ กับสิ่งก่อสร้างที่ถูกทำ�ลาย อย่างหนักจากนักขโมยโบราณวัตถุ หัวขโมย พลาดบันได12 ขั้นนี้ไป แต่ก็เหลือตัวอย่างหิน ในปราสาทดั้งเดิมไว้เพียงเล็กน้อย ทีมวิจัยยัง พบหินอีก 10ก้อนจากขั้นบันไดที่ถูกหัวขโมย เคลื่อนย้ายแต่ถูกทิ้งไว้ โดยสรุปทีมวิจัยพบหิน 22 ก้อนที่มีอักขระโบราณ 264 ตัว ซึ่งบ่งชี้ ถึงประวัติศาสตร์ด้านการเทืองของลา โคโรนา และส่งผลให้โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นอักษรมายา โบราณที่ยาวที่สุดในกัวเตมาลา

พบอักษรชาวมายาชี้ “วันสิ้นสุด”ของปฏิทินมายามีอยู่จริงและเป็นเอกสารฉบับที่สองที่เราพบ ว่าระบุวันดังกล่าวแต่นักวิจัยชี้แจงว่าความเชื่อของชาวมายาโบราณต่างจากความเชื่อของคนยุคนี้

ภาพแกะสลักลนก้อนหินของชาวมายาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการเมือง(ไลฟ์ไซน์/David Stuart)

ทีมวิจยั แถลงข่าวการค้นพบหลักฐานทีอ่ า้ งถึงปฏิทนิ มายา (Universidad del Valle de Guatemala)

แอปเปิลจ่าย $60 ล้าน ยุติศึก

เครื่องหมายการค้า iPad กับบ.จีน เอเจนซี-บริษัทแอปเปิล ควักกระเป๋าจ่าย 60ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว1,900 ล้านบาท ประนีประนอมกับบริษทั โปรวิว เทคโนโลยี เซิน เจิ้น (Proview Technology Shenzhen) ในข้อ พิพาทการใช้เครื่องหมายการค้าไอแพด (iPad) เดินหน้าลุยเจาะตลาดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่สุดใน โลกต่อไป ศาลประชาชนชั้นสูงแห่งมณฑลก่วงตง (หรือกวางตุ้ง)ได้ประกาศในเว็บไซต์ ระบุข้อ ตกลงประนีประนอมคดีความจากกรณีพิพาท การใช้เครื่องหมายการค้าไอแพดระหว่างบริษัท แอปเปิ ล แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า และบริ ษั ทโปร วิว เทคโนโลยี เซินเจิ้น ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงของโปร วิว อินเตอร์เนชั่นนัล (Proview International Holdings) โดยแอปเปิลจ่าย 60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ให้แก่โปรวิวฯตามข้อเรียกร้อง ทีศ่ าลฯ กำ�หนด ทัง้ นี้ ศาลประชาชนชัน้ สูงแห่งมณฑล ก่ วงตง ได้ยื่นเสนอข้อตกลงประนอมคดีความฯ แก่บริษทั แอปเปิลเมือ่ วันที่ 25 มิ.ย.ทีผ่ า่ นมาและ แอปเปิลได้พิจารณายอมตามข้อเสนอประนอม คดีฯในวันที่ 28 มิ.ย. ศาลประชาชนชั้นสูงแห่งมณฑลก่วงตง รายงานล่าสุดในวันนี้ว่า คู่กรณีฯได้บรรลุขั้น ตอนการประนีประนอมอย่างเป็นทางการซึ่ง เป็นการเปิดทางให้ไอแพดรุ่นใหม่ของบริษัท แอปเปิลสามารถเข้าสู่คตลาดจีนได้ในเร็วๆนี้

ขณะนี้ไอแพดรุ่นใหม่ของแอปเปิลได้รับ อนุญาตเข้าสู่เครือข่ายโทรคมนาคมของจีนเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่บรรลุกข้อตกลงประ นีประนอมฯ ดังกล่าว คดี ฟ้ อ งร้ อ งบริ ษั ท แอปเปิ ล และบรรดา สำ�นักงานตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าแอปเปิลในจีน การเรียกเก็บสินค้าแอปเปิลลงจากชั้นจำ�หน่าย และอื่นๆเป็นอันยุติ ทั้ ง นี้ ไ อแพดครองส่ ว นแบ่ ง การตลาด แท็บเบล็ต์พีซีในประเทศจีน อยู่ถึง 70 เปอร์ เซ็นต์ส�ำ หรับบริษทั แอปเปิลได้กนิ เค้กก้อนโตใน ตลาดจีน ฮ่องกง ไต้หวัน โดยยอดขายประจำ� ไตรมาสสองภายในอาณาบริเวณนี้พุ่งกระฉูด หลายเท่าตัว 7,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลำ�ดับเหตุการณ์การยื่นฟ้องร้องและพิจาร ณาคดีกรณีพิพาทสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ไอแพดในประเทศจีนระหว่างบริษัทแอปเปิล แห่งสหรัฐฯ และโปรวิว เทคโนโลยี เซินเจิ้น ปี 2543 กลุ่มบริษัทโปรวิวอินเตอร์ เน ชั่นนัล จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไอแพด ใช้ในทวีปยุโรปและเขตอื่นๆ ทั่วโลก ปีต่อมา บริษทั โปรวิวเทคโนโลยี เซินเจิน้ ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ไอแพด ใช้ในประเทศจีน เดือนส.ค. 2552 บริษัทแอปเปิลได้ซื้อ สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าไอแพดทั่วโลก ด้วยมูลค่า 350,000 ปอนด์ (ประมาณ 550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยเป็นการซื้อผ่านบริษัทลูก ในอังกฤษคือ IP Application

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 24


อุทกภัยถล่มเมืองตอนใต้

“รัสเซีย” คร่าชีวิตแล้ว 134 ศพ เอเอฟพี -เกิดน้ำ�ท่วมฉับพลันถล่มจังหวัด กราสโนดาร์ทางตอนใต้ของรัสเซีย ส่งผลให้มผี ู้ เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 134 รายและถือเป็นภัย ธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดสำ�หรับภูมิภาคดังกล่าว ในรอบหลายสิบปี เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ห็นเหตุการณ์ รายงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน เดินทาง ขึน้ เฮลิคอปเตอร์ไปตรวจสอบความเสียหายและ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองครึมสก์ ท่ามกลางเสียงร้องเรียนของชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่ บ้านเมืองทอดทิ้งพวกเขา ภาพจากสือ่ โทรทัศน์เผยให้เห็นกระแสน้�ำ สีโคลนไหลเชี่ยวกรากไปตามท้องถนนในเมือง ครึมสก์ซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุดโดยมี ศพผู้เสียชีวิตถูกคลุมผ้าไว้ ชาวเมืองต่างตกตะลึงเมื่อเห็นกระแสน้ำ� หลากเข้าท่วมทางเท้าและสัญญาณไฟจราจรจน ไหลเข้าไปในอาคารบ้านเรือนในที่สุด ประชาชนในเมืองครึมสก์บางรายตกใจตืน่ ขึ้นกลางดึกและพบว่าน้ำ�ไหลเข้ามาท่วมภายใน บ้านจนหนีไปไหนไม่ได้แล้ว สตรีรายหนึ่งถึง กับต้องปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ตลอดทั้งคืนก่อน จะมีคนมาช่วย ทางการรัสเซียประเมินว่ามีชาวเมืองครึม สก์ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ราว 13,000 คน ลิดิยา โปลินินา คุณป้าวัยเกษียณคนหนึ่ง เล่าว่า “บ้านของเราถูกน้�ำ ท่วมถึงเพดาน เมือ่ เปิด

ประตูออกไปไม่ได้เลยต้องทุบกระจกหน้าต่าง เพื่อหนีออกมา... ฉันเอาหลานชายอายุ 5 ขวบวางไว้บน หลังคารถที่จมน้ำ� จากนั้นเราสองคนก็ปีนขึ้น ไปหลบบนห้องใต้หลังคา ฉันยังไม่รู้เลยว่าเรา รอดมาได้อย่างไร” “มันเหมือนสึนามิไม่มผี ดิ ” ประธานาธิบดี ปูติน เผยหลังจากได้รับแจ้งรายละเอียดจากเจ้า หน้ า ที่ พ ร้ อ มสั ญ ญาว่ า จะพลิ ก ฟื้ น อาคารบ้ า น เรือนที่เสียหายให้กลับมาดีดังเดิม เจ้าหน้าที่กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน ยืนยันกับปูตินว่าเหตุน้ำ�ท่วมในครั้งนี้ไม่ได้เกิด จากความเสียหายของเขื่อนที่อยู่ใกล้เคียงดังที่มี ชาวบ้านบางคนกล่าวหา ร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 123 ศพถูกพบ บริเวณเมืองครึมสก์ รวมถึงเด็กอายุ 10 ขวบ คนหนึ่งแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดผู้เสีย ชีวิตที่แน่นอนได้ ตลอดวันเสาร์ที่ผ่านมา(7)ประชาชนใน เมืองครึมสก์ยงั ต้องอยูอ่ ย่างปราศจากไฟฟ้าขณะ ทีค่ ราบโคลนบนกำ�แพงบ่งบอกว่า บางจุดระดับ น้ำ�ท่วมสูงถึง 7 เมตร เจ้าหน้าทีร่ ะบุวา่ ภัยพิบตั คิ รัง้ นีม้ สี าเหตุจาก ฝนทีต่ กลงมาอย่างหนัก ทำ�ให้น�้ำ ในแม่น�้ำ บากัน กาเอ่อล้นตลิง่ ในช่วงคืนวันศุกร์(6)ต่อเช้าวันเสาร์ และไหลหลากเข้าท่วมเมืองในขณะทีป่ ระชาชน กำ�ลังหลับใหล

เจ้าหน้าที่ของโปรวิว เซินเจิ้นชี้ว่าบริษัท แอปเปิลเข้าใจเองว่าการซือ้ ฯ ในครัง้ นัน้ รวมถึง สิทธิการใช้เครือ่ งหมายการค้าไอแพดในประเทศ จีนซึ่งเป็นกรรมสิทธิของโปรวิว เทคโนโลยี เซินเจิ้น ม.ค.2553 แอปเปิลออกผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื่องหมายการค้าไอแพด เม.ย. 2553 แอปเปิลได้ยนื่ ฟ้องร้องโปรวิว

เทคโนโลยี เซินเจิ้น ที่ศาลประชาชนชั้นกลาง ของเซินเจิ้น โดยอ้างการถ่ายโอนเครื่องหมาย การค้าเมื่อปี 2552 ยืนยันกรรมสิทธิการใช้ เครื่ อ งหมายการค้ าไอแพดในประเทศจี น แต่ ศาลฯ เซินเจิ้นยกฟ้อง ระบุว่าแอปเปิลได้ทำ� สัญญาการถ่ายโอนเครื่องหมายการค้ากับโปร วิว อินเตอร์ เนชั่นนัล แต่มิได้ลงนามกับโปร วิว เทคโนโลยีเซินเจิ้น ปี 2 554 บริ ษั ท โปรวิ ว ฯ ฟ้ อ งร้ อ งตั ว แทนจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า แอปเปิ ล ที่ เ มื อ งเซิ น เจิ้ น และเมื อ งฮุ่ ยโจว เรี ย กร้ อ งให้ ยกเลิกการจำ�หน่ายไอพอด ใน เดื อ นก.พ.แอปเปิ ล ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ ง บริษัทโปรวิวฯ เซินเจิ้นต่อศาล ในเมื อ งเซิ น เจิ้ น เรี ย กร้ อ งให้ ทางโปรวิ ว ฯเซิ น เจิ้ น ชดใช้ ค่ า เสียหายและรับรองสิทธิการใช้ หลังจากบรรลุข้อตกลงประนีประนอมกันระหว่างบริษัทแอปเปิล เครือ่ งหมายการค้า ไอแพดในจีน และบริษัทโปรวิวเทคโนโลยี เซินเจิ้นแล้วนั้น ทำ�ให้แอปเปิล ของแอปเปิล ในเดือนมี.ค. ทาง สามารถออกจำ�หน่ายสินค้าไอแพดรุ่นใหม่ได้ (ภาพเอเจนซี) ฝ่ายบริษัทโปรวิวฯ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 25

สภาพรถยนต์ที่ถูกกระแสน้ำ�พัดพาไปติดกับต้นไม้ในเมืองครึมสก์จังหวัดกราสโนดาร์ของรัสเซีย หลังเกิดน้ำ�ท่วมฉับพลันเมื่อกลางดึกของวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

เซินเจิน้ ยืน่ คำ�ร้องสำ�นักงาน พาณิ ช ย์ ป ระจำ � กรุ ง ปั ก กิ่ ง เรี ย ก ร้องให้ทางแอปเปิลจ่ายค่าชดใช้ที่ ละเมิดสิทธิเครือ่ งหมายการค้า ใน ที่สุดในเดือนธ.ค. ศาลประชาชน ชัน้ กลางเมืองเซินเจิน้ พิจาร ณาให้ แอปเปิลแพ้คดี 22 ก.พ. 2555 โปรวิวฯเซิน เจิ้นยื่นฟ้องร้องตัวแทนจำ�หน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อเปิ ล ละเมิ ด สิ ท ธิ เครือ่ งหมายการค้าต่อสาลเขตผูต่ ง ใหม่นครเซี่ยงไฮ้ 2 ก.ค.2555 ศาลประชาชน ชั้ น สู ง ประจำ � มณฑลก่ ว งตงได้ ประกาศต่ อ สาธารณะระบุ ข้ อ พิ พาทฯ ระหว่ า งบริ ษั ท แอปเปิ ล และบริษัทโปร วิวฯเซินเจิ้นกรณี สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าไอ แพดในประเทศจีน บรรลุขอ้ ตกลง ประนีประ นอมเป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทแอปเปิลจ่ายค่าชดเชย ไกล่เกลีย่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาพร้านผูแ้ ทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไอแพดซึง่ สามารถเปิดทำ�การและ วางขายสินค้าได้ตามปกติ (ภาพเอเจนซี)

ไอแพดครองส่วนแบ่งการตลาดแท็บเบล็ต์พีซีในประเทศจีนอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ (ภาพเอเจนซี)


ภารกิจเสินโจว 9 สำ�เร็จ!

นักบินเดินทางกลับถึงบ้านแล้ว สถานีอวกาศจีนรุดสู่ความจริง จิ่ง ไห่เผิง หลิว วั่ง และหลิว หยัง กลับบ้านปลอดภัยในเช้าวันที่ 29 มิ.ย.2555 หลังบรรลุภาริกิจ เสินโจว 9 เชื่อมต่อยานเทียนกง 1 ทั้งสามใช้ชีวิตและทำ�การทดลองในอวกาศ 13 วัน (ภาพซินหวา)

ไชน่าเดลี่--นักบินอวกาศแห่งเสินโจว 9 เสร็จสิ้นภารกิจการเชื่อมต่อโมดูลอวกาศเทียน กง 1 และได้ใช้ชีวิตทำ�การทดลองในเทียนกง 1 เป็นเวลา 13 วัน เสร็จสิ้นภารกิจอย่างลุล่วง ตามกำ�หนดแล้วและได้ดำ�เนินการสลัดยานฯ ออกจากเทียนกง 1 ด้วยมือเรียบร้อยในเช้าวาน นี้ (28 มิ.ย.) นักบินอวกาศแห่งเสินโจว 9 ทั้งสาม ได้แก่ จิ่ง ไห่เผิง หลิว วั่ง และนักบินฯหญิง หลิว หยัง ได้เดินทางกลับบ้านมาในแคปซูล เดินทางกลับ (Re-entry capsule) โดยมีกำ�หนด กลับสูพ่ นื้ โลกทีเ่ ขตมองโกเลียใน เวลา 10.00 น. ของเช้าวันศุกร์(29 มิ.ย.) หยัง จื่อเจี๋ย รองผู้อำ�นวยการหน่วยพยา กรณ์สภาพอากาศแห่งมองโกเลียใน กล่าวว่า เป็นครัง้ แรกทีย่ านอวกาศทีม่ มี นุษย์บงั คับลงจอด ที่มองโกเลียในช่วงฤดูร้อนนี้ ก่อนหน้านี้ยาน อวกาศทีม่ มี นุษย์บงั คับทัง้ หมดจะกลับมาในช่วง ฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือนก.ย.-ต.ค.) ซึง่ การลงจอดบริเวณเขตมองโกเลียใน ใน ฤดูร้อนมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ อาจคาดหมาย มีพายุฝนฟ้าคะนองสภาพลมและ ลูกเห็บ ก็ไม่ธรรมดา แต่นับเป็นโชคดี จากรายงานพยากรณ์ อากาศระบุเงื่อนไขในบริเวณลงจอดในวันศุกร์ มีสภาพเหมาะสมทีส่ ดุ นอกจากนีศ้ นู ย์พยากรณ์ อากาศในอวกาศแห่งรัฐยังได้ระบุว่ากิจกรรม ในระบบสุริยะสัปดาห์นี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ สื่อสารระหว่างยานฯและพื้นโลก สำ�หรับปฏิบตั กิ ารเสินโจว 9 ออกเดินทาง จากศูนย์ปล่อยยานอวกาศจิ่วเฉวียนเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา จากนั้น ก็เชื่อมต่อกับเทียนกง 1 ซึง่ เป็นห้องทดลองอวกาศ ทีจ่ ะเป็นสถานีอวกาศ ถาวรในอนาคต โดยการเชื่อมต่อยานฯเป็นทั้ง

การเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติและเชื่อมต่อด้วยมือ ซึ่งการเชื่อมต่อทั้งสองแบบเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อยาน หรือเทียบยานใน อวกาศเป็นก้าวสำ�คัญของการจัดตัง้ สถานีอวกาศ “การเทียบยานเป็นความสำ�เร็จก้าวใหญ่ ทางเทคโนโลยี แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำ�คัญ ในด้านความสามารถ เป็นงานที่ยากมาก และ เป็นก้าวใหญ่สู่ความก้าวหน้าในอนาคต” เดวิด มินเดลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ ประจำ�สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเซตต์ส์ แห่ง สหรัฐอเมริกา (Massachusetts Institute of Technology) ไอลีน คอลินส์ นักบินอวกาศหญิงแห่ง นาซา (NASA)ที่ปลดเกษียณแล้ว กล่าวแสดง ความหวังว่านักบินอวกาศจะมีความสุขกับการ ทำ�งานในอวกาศ “การทดลองของมนุษย์ใน โลกอวกาศ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากและในฐานะ อดีตนักบินอวกาศ ฉันรู้สึกผูกพันดั่งญาติพี่น้อง กับหลิว หยัง หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกัน” โฆษกหญิงแห่งโครงการอวกาศทีม่ มี นุษย์ บังคับ อู่ ผิง เผยว่านับตั้งแต่เริ่มส่งปฏิบัติการ อวกาศที่มีมนุษย์บังคับไปยังอวกาศในปี 2535 จีนได้ใช้งบประมาณ เกือบ 39,000 ล้านหยวน (6,130 ล้านเหรียญสหรัฐ) ก่อนหน้ารัฐบาลจีน ได้ประกาศความฝันในการท่องอวกาศทั้งการ สร้างยานอวกาศและยานขนส่งที่ทรงพลังและ จัดตั้งสถานีอวกาศ สหรัฐฯและอดีตสหภาพโซเวียต นับเป็น ผูบ้ กุ เบิกด้านการท่องอวกาศ โดยสหรัฐฯทำ�การ เทียบยานในอวกาศปี 2509 จีนนับเป็นประเทศ ที่สามที่ประสบความสำ�เร็จด้านความสามารถ เทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ในการเดินทางสู่ อวกาศของมนุษย์.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ความไม่พยาบาท ของ..สุภาพบุรุษหน้าเหลี่ยม สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ.... อ่านชื่อ ตอนของฉบับนี้อย่าคิดมากนะครับ มันไม่เกี่ยว อะไรกับการเมืองทั้งสิ้น เพียงแต่ใช้ชื่อเพื่อเป็น อุบายให้ผู้ได้อ่านเกิดเตะตา แล้วหันมาสนใจ.. อย่างน้อยก็หนั มาอ่านแว๊บหนึง่ ก็ยงั ดี ก็รายการ โทรทัศน์ในเมืองไทยเขายังเอาอุบายพิศดารไป จนถึงวิตถารมาปลุกกระแสเรียกคนดู ทำ�ไมผม จะทำ�บ้างไม่ได้ล่ะครับ “ความไม่พยาบาท ของสุภาพบุรุษหน้า เหลี่ยม” เป็นอีกคนละเรื่องกัน กล่าวคือเป็น เรื่องของนวนิยาย มีตัวเอกแสนดีแม้ถูกกระทำ� ย่ำ�ยีป่นปี้ แต่กลับไม่โกรธ ไม่เคือง ไม่เกลียด ให้อภัย และไม่พยาบาท แถมยังช่วยเหลือผู้ กระทำ� และให้โอกาสพวกเขาอีกด้วย เรื่อง นีจ้ บลงด้วยชัยชนะของผูไ้ ม่พยาบาท ผูซ้ งึ่ ต่อมา เจริญรุง่ เรืองทัง้ หน้าทีก่ ารงาน ทรัพย์สนิ เงินทอง และความรักครับ ก่อนหน้าทีจ่ ะมานัง่ เขียนเรือ่ งนีผ้ มได้อา่ น นวนิยาย “ความไม่พยาบาท” เขียนโดยนาย สำ�ราญเป็นหนังสือที่ผมซื้อไว้ประดับตู้หนังสือ มานานนับสิบปี ผมเคยหยิบมาอ่านครัง้ หนึง่ แต่ อ่านได้ไม่กี่หน้าก็เอาเก็บเข้าชั้นตามเดิม หลาย ปีผา่ นไปจึงหยิบมาอ่านอีก คราวนีอ้ า่ นรวดเดียว ในวันที่จะต้องเขียนต้นฉบับส่งกองบก.ไทยออส เสียด้วย ไหน ๆ ก็ไหน ๆ จึงขออนุญาต เอาเรือ่ งนีม้ าเขียน เพราะมีเรือ่ งราวทีน่ า่ จดจำ�ใน หนังสือเรื่องนี้ เพื่อให้เข้าบรรยากาศของเดือน กรกฎาคมอันเป็นเดือน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ในขณะทีผ่ มยังจำ�เนือ้ หาทีเ่ พิง่ อ่านได้ ก่อนทีจ่ ะ ลืมเลือนไปตามกาลเวลา ขอพูดถึง “ความไม่พยาบาท” ก่อนที่ จะพูดถึงครูเหลี่ยม หรือสุภาพบุรุษหน้าเหลี่ยม เจ้าของนามปากกานายสำ�ราญ ซึง่ จะตามมาเป็น

ลำ�ดับต่อไป “ความไม่พยาบาท” ถือเป็นนวนิยายเรือ่ ง แรกของไทย ครูเหลี่ยมได้แต่งขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๔๕๘ (ค.ศ. ๑๙๑๕) ครูเหลี่ยมสรุปว่า ท่านได้ใช้เวลา เขียนทั้งสิ้น ๒๒ วัน รวมเป็น ๗๓๐ หน้า พิมพ์ เขียนเฉลี่ยวันละ ๓๓ หน้า เฉลี่ยเขียน ๕ หน้าต่อชั่วโมง การเขียนทั้งสิ้นจึงรวมเป็น ๑๔๖ ชั่วโมง ฉบับที่อยู่ในมือผมเป็นแบบถ่ายจากต้น ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงยังคง รั ก ษาข้ อ มู ล ทางวั ฒ นธรรมและภาษาในยุ ค ที่ ประเทศไทย (สยาม) ยังไม่มีพจนานุกรมใช้ ซึง่ ผมเห็นว่าพอมีประโยชน์อยูบ่ า้ งไม่มากก็นอ้ ย สำ�หรับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของสยามเมือ่ ประมาณ ๑๐๐ ปีทผี่ า่ นมา ทีม่ คี ณ ุ ค่าแก่การบันทึกไว้ ผม ขออนุญาตหยิบยกสิ่งที่ผมได้รับจาก “ความไม่ พยาบาท” พอหอมปากหอมคอดังนี้ครับ เนื้อหาใน “ความไม่พยาบาท” ไม่ได้ บอกบ้านเมืองของกรุงเทพฯมากนัก สถานที่ใน เนื้อเรื่อง กำ�หนดให้นายเจียรพระเอกของเรื่อง มีเคหสถานอยู่ที่ถนนสระปทุม ถนนนี้มีความ ยาวจากสะพานแม้นศรี ไปถึงหน้าสนามสระ ปทุม โดยบ้านของนายเจียรตั้งอยู่เกินสะพาน ยศเสไปเล็กน้อย สนามสระปทุมแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ที่ นายแวน เดน บอร์น (Van den Born)นักบิน ชาวเบลเยี่ยม นำ�เครื่องบินแบบออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) ปีก 2 ชั้นมาลงเป็นครั้งแรก ในสยามในวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๕๔ ปัจจุบนั คือสนามราชกรีฑาสโมสร ส่วนสะพานแม้นศรี หรือสะพานดำ�พอมีถนนตัดผ่านจึงเรียกกันว่าสี่ แยกแม้นศรีนับจากนั้นมา ส่วนถนนสระปทุม น่าจะเป็นชื่อเดียวกับถนนปทุมวัน ปัจจุบันคือ

คลองบางไส้ไก่ในปัจจุบนั แคบลง และกลายเป็นคลองระบาย น้ำ�ของกทม.

ถนนพระราม ๑ และสะพาน ยศเสต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสะพาน กษัตริย์ศึกครับ รายต่อมาคือแม่ปรุงนางเอก และนางร้ า ยของเรื่ อ งเธอเป็ น บุ ต รี ข องอดี ต ผู้ พิ พ ากษามี บ้ า น อยู่ ค ลองบางไส้ ไ ก่ เ ป็ น คลอง ขุ ด ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ อยู่ ฝั่ ง ธนบุ รี ปากคลองแยกจาก คลอง บางกอกใหญ่ที่ฝั่งตรงข้าม วัดสังข์กระจาย ในแขวงหิรัญ รูจี คลองนี้ผ่านวัดสำ�คัญคือวัด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 27

พื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามสระปทุมหรือราชกีฑาสโมสรในปัจจุบัน ใหญ่ ศ รี สุ พ รรณและวั ด หิ รั ญ รุ จี ห รื อ วั ด น้ อ ย บางไส้ไก่ เมื่อศตวรรษที่ผ่านมามีสภาพเป็น สวนผลไม้ปกคลุมด้วยต้นไม้หนาทึบ ในเนื้อ เรื่องได้บรรยายถึงงานชักพระที่วัดนางชี ซึ่งถือ เป็นงานเทศกาลประจำ�ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาว ธนบุรี ปัจจุบันยังคงถูกรักษากลายเป็นงาน ประเพณีชักพระวัดนางชี วัดนี้ปัจจุบันคือวัด นางชีโชติการาม อีกสถานที่หนึ่งคือ ตำ�บลสวนพลูที่ซึ่งแม่ ประไพ บุตรสาวของคุณภักตร์ชู้รักของแม่ปรุง ใช้บ้านสวนของป้าที่สวนพลูเป็นที่หลบภัยจาก คุณพระผู้ชราที่ต้องการได้แม่ประไพสาวน้อย วัย ๑๕ หยก ๆ ๑๖ หย่อน ๆ เป็นภรรยาน้อย ความรู้ สึ ก ที่ ผ มได้ อ่ า นเกิ ด จิ น ตนาการว่ า เป็ น สวนพลูที่คลองพระยม หรือสาทรในปัจจุบัน ไม่ใช่สวนพลูฝั่งธนบุรี เพราะการเดินทางจาก บ้านถนนสระปทุมไปสวนพลูจะไปโดยรถม้า หรือรถยนต์แล้วเดินเท้าต่อเข้าสวน โดยมิได้เอ่ย ถึงเรือแต่อย่างใด (ในสมัยนัน้ ยังไม่มสี ะพานข้าม แม่น้ำ�เจ้าพระยา) ทุกครั้งที่ป้าของแม่ประไพมาเยี่ยมนาย เจียรที่บ้านยศเสก็จะเก็บใบพลูมาฝาก กินกัน ไม่หวาดไม่ไหว ส่วนนายเจียรก็สั่งให้บ่าวขึ้น หมากลงมาเป็นของตอบแทน ก็แสดงให้เห็น ว่าบ้านกลางกรุงอย่างย่านยศเสก็ยังปลูกหมาก ไว้กิน หมากและพลูสองสิ่งนี้อยู่ในวิถีชีวิตของ คนไทยชนิดแยกจากกันไม่ได้ แม่ปรุงซึ่งเป็น สาวงามที่สุดนางหนึ่งของบางกอก ก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้กินหมากตัวยงจนฟันของเธองามอย่างหา ใครเทียบได้ ดังข้อความตอนหนึง่ กล่าวว่า “แม่ ปรุงกินหมากจนดำ�งามราวกะแสงสีปีกแมลง ทับ เมื่อมีผู้เอาพลูงาม ๆ มาให้กระนี้ ข้าพเจ้า จะไม่คิดถึงแม่ปรุงแลคุณแม่ของข้าพระเจ้าได้ อย่างไร” สำ�หรับในด้านการบันเทิงในสมัยนั้นมี โรงหนังฉายหนังฝรั่งกันแล้ว โรงแรกอยู่หลัง วัดตึก (วัดชนะสงคราม) ถนนเจริญกรุง (ซึ่ง น่าจะเป็นโรงหนังเฉลิมละคร) และตามด้วยอีก สามสี่โรงซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณยศเสลงไปตามถนน เจริญกรุงทั้งสิ้น แม้โรงหนังจะฉายหนังฝรั่ง แต่ชาวบ้าน และในนิยาย “ความไม่พยาบาท” ยังเรียกว่า หนั ง ญี่ ปุ่ น ก็ เ นื่ อ งมาจากชาวญี่ ปุ่ น เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม เอาหนังมาเร่ฉายครั้งแรกในปี ๒๔๔๗ (ค.ศ. ๑๙๐๔) อย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านคุ้นเคย พอมี โรงหนังเป็นโรงถาวรก็ยงั เรียกหนังญีป่ นุ่ เช่นเดิม

โรงหนังถือเป็นความสนุกแห่งพระนคร ในสมัยเมือ่ ๑๐๐ ปี ดังความตอนหนึง่ ว่า “หนัง พยนต์มีหลายโรง วันเสาร์คนแน่นกว่าวันอื่น คนดูหนังมากกว่าลคร ผู้ดีก็ดูมาก, สาวก็ดู, แก่ ก็ดู, เด็กก็ดู, สาวสวย ๆ มีบ้าง แต่ไม่สวยเท่า แม่ปรุง” ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของชาย หนุ่ม เมื่อร้อยปีที่แล้วมีที่ใดบ้าง ผมเชื่อว่าที่ ถนนเจริญกรุงน่าจะไม่พลาดแต่ทรี่ ะบุใน “ความ ไม่พยาบาท” คือที่สระปทุมและคลองเตยครับ

@@@@

ในด้านของคำ�ในภาษาไทย “ความไม่ พยาบาท” ได้ช่วยให้ให้ผมทราบถึงความเข้าใจ ที่ผิด ๆ อย่างเช่นคำ�ว่า “สุกร” เดิมทีผมเข้าใจ ว่าเป็นคำ�ใหม่ทเี่ กิดขึน้ หลังจากการเปลีย่ นแปลง การปกครองปี ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) ซึ่ง เป็นช่วงที่มีการคิดค้นคำ�ไทยใหม่ ๆ เกิดขึ้น มากมาย อย่างคำ�ว่าสุกรที่ทำ�ให้ผู้ใหญ่ลี แห่ง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับฟังมาจากที่ประชุมจังหวัด ว่าด้วยนโยบายรัฐนิยมให้ประชาชนปลูกพืชผัก สวนครัว เลี้ยงเป็ดไก่ไว้กินไข่ และเลี้ยงหมู ไว้กินเนื้อ ผู้ใหญ่ลี้จึงนำ�มาแจ้งแก่ลูกบ้าน แต่ ผู้ใหญ่ลีไม่ทราบความหมายของคำ�ว่า “สุกร” รู้แต่ว่า “สุนัข” คือหมาใหญ่ ดังนั้นจึงคิดเอง ว่า “สุกร” น่าจะแปลว่าหมาเล็ก จึงบอกชาว บ้านให้เลี้ยงหมากันทั่วหน้า เมื่อผู้ตรวจการไป ตรวจที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่ลีจึงพบว่า หมู่บ้านนี้ มีหมาน้อย ๆ ธรรมดาเต็มไปหมด เหตุการณ์ นี้เกิดขึ้นในปี ๒๔๘๖ (พ.ศ. ๑๙๔๓) ไม่ใช่ปี ๒๕๐๔ (พ.ศ. ๑๙๖๑) ตามที่ปรากฎในเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ครับ ส่ ว น “สุ ก ร”ที่ ป รากฎใน “ความไม่ พยาบาล” กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “มองดูแม่ ปรุงยังหลับสนิทอยู่ข้างกาย สองแก้มพราวพริ้ง ราวกะยิ้มอยู่ทั้งหลับ นอนหลับอย่างสุกรผ่อน ย่อยอาหาร” ในสมัยก่อนผู้หญิงสวยจะต้องมีน้ำ�มีนวล ผิวผุดผ่องเป็นยองใยจึงเรียกว่าสวย ไม่ใช่ผอม แห้งเป็นไม้เสียบผีอย่างปัจจุบนั แต่ผมก็ไม่เข้าใจ ว่าทำ�ไมนายสำ�ราญหรือครูเหลี่ยมจึง เปรียบผู้ หญิงสวยกับสุกร มีอกี คำ�หนึง่ คือคำ�ว่า “ร้านอาหาร” หรือ “ภัตตาคาร” ในนวนิยายเรือ่ งนีไ้ ม่มคี �ำ นีป้ รากฎ อยู่เลย แม้จะมีกล่าวถึงหลายครั้งด้วยกันแต่จะ เรียกว่า “โรงกินอาหาร”หรือ“โภชนาคาร”หรือ อ่านต่อหน้า 36


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 28


ขอบคุณ

คุณค่าของคนวัดได้จากพฤติกรรม คุณความดีที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมผู้เจริญแล้ว หนึ่งใน จำ�นวนนัน้ คือ จิตใจทีม่ คี วามสำ�นึกในบุญคุณต่อผูท้ เี่ คยมีบญ ุ คุณกับเรา ผมเคยได้ยนิ คำ�กล่าวซึง่ ฟัง แล้วรุนแรง แต่เป็นความจริงว่า “คนที่ไม่รู้จักคุณคน คนนั้นไม่ใช่คน” ผมใช้เวลาใคร่ครวญคำ� กล่าวทีว่ า่ นีด้ ว้ ยความพินจิ พิเคราะห์วา่ คำ�ดังกล่าวรุนแรงเกินไปหรือไม่ ผมสรุปในใจว่า ไม่รนุ แรง แท้จริงน่าจะแรงกว่านี้ น่าจะพูดว่า คนไม่รู้จักคุณคน คนนั้นน่าจะแย่กว่าไม่ใช่คน เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับเกียรติในการประชุมนานาชาติที่ประเทศหนึ่ง ผมได้พูดถึงคุณงาม ความดี ของบุคคลในอดีตทีไ่ ด้เสียสละความสุขส่วนตนเพือ่ นำ�ความเจริญรุง่ เรืองมาสู่ ประเทศไทย หลังจากนัน้ ในช่วง พักมีผสู้ งู อายุทา่ นหนึง่ พูดคุยกับผม เขาขอบคุณทีผ่ มพูดเกีย่ วกับคุณงามความดี ของบุคคลในอดีต พร้อมกับ ยกภาษิตจีนที่กล่าวว่า “เมื่อใดที่ดื่มน้ำ� ไม่ควรลืมต้นน้ำ�” ความตระหนักในบุญคุณของผู้อื่นช่วยให้เราตระหนักว่า สิ่งดีๆ ทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ขณะ นี้ นอกจากความดีและความเก่งของเราส่วนตัวแล้ว หลายคนล้อมรอบเราทั้งอดีตและปัจจุบันมี ส่วนส่งเสริมให้เรา ดีและเก่งด้วย หลายคนทีเ่ รียนจบปริญญาเอก มีงานและตำ�แหน่งทีม่ หี น้ามีตาขณะนีค้ งไม่ลมื ว่ากว่าจะมีวนั นีไ้ ด้ มีพอ่ แม่ทดี่ แู ลเอาใสใส่ตงั้ แต่วยั แบเบาะดูแลอย่างใกล้ชดิ ยอมอดหลับอดนอนขณะเราเจ็บป่วย ยอมสละความสุขความสบายส่วนตนเพือ่ ส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือ ยอมอดทนแม้ถกู ลูกบางคน พูดจาก้าวร้าว เขากระโดด เข้าปกป้องลูกของตนเมื่อมีใครพูดไม่ดี นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว เรา มีครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ให้กับศิษย์ ผมไม่รู้ว่าครูยุคนี้เป็นอย่างไร แต่คุณครู ยุคของผมได้ทำ�หน้าที่ครูสมศักดิ์ศรี ครูดุ ครูตี ครูสอน ครูสร้างวินัย ถ้าผมไม่ได้ครูอย่างนี้ผมคง ไม่มีวันนี้ นอกจากคุณครูแล้วผมมีผู้ใหญ่ที่น่ารักที่ให้การสนับสนุน เตือนสติ ให้ข้อคิดที่ให้เกิด ปัญญา ผมมีเพื่อนดีๆ มากมายที่คอยให้กำ�ลังใจใน ยามทุกข์ ผมมี ครอบครัว ภรรยาและลูกๆ ที่ มีอิทธิพลต่อการทำ�งาน ผมมีสมาชิกคริสตจักรที่น่ารักที่ให้กำ�ลังใจ อย่างไม่ขาด... สรุปแล้วที่เรา เป็นและมีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประสานกัน ฉะนั้นเราต้องไม่ รู้สึก ผยองพองตัว ประหนึ่งว่าความดีและความสำ�เร็จทั้งสิ้นที่มีอยู่เป็นเพราะตัวเองเท่านั้น อีกสิง่ หนึง่ ทีผ่ มไม่อาจมองข้ามไปได้คอื การเป็นหนีแ้ ผ่นดิน แผ่นดินผืนนีท้ เี่ ราได้เกิด เติบโต ได้กิน ได้ใช้ เราจะต้องสำ�นึกในบุญคุณชาติกำ�เนิดของเราและมีความภาคภูมิใจ และแสดงความ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิดของเรา ผมได้พดู ถึงแหล่งคุณงามความดีมากมายทีช่ ว่ ยเสริมสร้างพวกเรา ฉะนัน้ เป็นความไม่สมควร ที่จะรักแต่รับเท่านั้น เราจะต้องมีการแสดงออกด้วยการรู้จักคำ�ว่า “ขอบคุณ” และทำ�บางสิ่งบาง อย่างที่สะท้อน ให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าในคุณงามความดีเหล่านั้น ตัวผมเองนอกจากจะได้รบั สิง่ ดีๆ มากมายจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ผมมีอกี สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะต้องขอบคุณ สำ�นึกในบุญคุณเหนือทุกสิง่ คือ พระคุณของพระเจ้าที่สำ�แดงในชีวติ มันวิเศษเหนือคำ�พรรณา และ ด้วย เหตุนั้นผมจึงอุทิศตัวขอรับใช้พระองค์จนชีวิตหาไม่ วันนี้ ขอผูอ้ า่ นลองทบทวนดูวา่ ได้รบั ความดีจากอะไร และใครบ้างเราเคยขอบคุณและสำ�นึก ในบุญคุณเหล่านั้นบ้างหรือยัง ถ้ายังขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 29

อ่านต่อหน้า 31


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

โดนปรับ จะทำ�ฉันใด โดย สินีนาฎ ขานทะราชา........ เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ท่านเคยหรือ ไม่ค่ะที่เคยทำ�ผิดพลาด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ ตัง้ ใจ และโดนใบสัง่ ให้เสียค่าปรับ ไม่วา่ จะเป็น ฝ่าฝืนกฏจราจร จอดรถผิดที่ ขับรถเร็วเกินอัตรา ที่กำ�หนด ขับขี่ยวดยานโดยไม่มีใบขับขี่ หรือมี แต่หมดอายุ ขึน้ รถโดยสารสาธารณะโดยไม่มตี วั๋ หรือบัตรลดหย่อน (Concession card) หรือ ไม่สวมหมวกกันน๊อคเวลาขับขี่จักรยานหรือมอ เตอร์ไซด์ เป็นต้น หากท่านใดที่อาศัยอยู่ในรัฐ นิวเซาท์เวลล์ ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่เข้าข่าย หรือว่ามาข้างต้นนี้ บทความนีอ้ าจเป็นประโยชน์ กับท่านไม่มากก็นอ้ ยค่ะ โดยเฉพาะท่านทีต่ กอยู่ ในสถานะการณ์คับขันเรื่องการเงินค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วม รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการโดนปรับ ที่ได้จัดขึ้น โดย Redfern Legal Centre ซึ่งมีเนื้อหาที่น่า สนใจและเป็นประโยชน์ส�ำ หรับท่านทีโ่ ดนปรับ มาฝากคร่าวๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกที่อยาก จะขอเตือนทุกท่านก็คือ “อย่าเพิกเฉยกับใบสั่ง ปรับที่ได้รับมา” เพราะท่านสามารถจัดการกับ มันได้ โดยเลือกหนทางที่เหมาะสมกับท่านให้ มากที่สุด การโดนปรับจะมีอยู่สองชนิดค่ะ 1.โดนปรับจากศาล (Court Fines) ถ้า ศาลเห็นว่าท่านเป็นผูก้ ระทำ�ผิดจริง ศาลสามารถ ที่จะสั่งปรับท่าน และมากไปกว่านั้นก็คือศาล อาจจะให้ท่านจ่ายค่าชดเชยกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เพิ่มเข้าไปในค่าปรับนั้น รวมถึงค่าศาล และ ค่าพยานได้ด้วย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล แต่ละกรณี 2.โดนปรับโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจออก หมายสั่งปรับ (Penalty Notices) ยกตัวอย่าง เช่น ตำ�รวจ หรือนายตรวจทีค่ อยตรวจตัว๋ บนรถ โดยสารสาธารณะเป็นต้น การปรับแบบนี้ท่าน อาจจะได้รับใบสั่งปรับจากเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์ ก็ได้ แต่ไม่ว่า จะเป็นการปรับแบบใด หน่วยงานที่ดำ�เนินการ จัดเก็บค่าปรับก็คอื หน่วยงานเดียวกัน ซึง่ เราเรียก ว่า สำ�นักงานเรียกเก็บหนี้ของรัฐ (The State Debt Recovery Office (SDRO) หน่วยงานนีก้ อ่ ตั้งเมื่อปี 1998 เป็นศูนย์รวมในการเรียกเก็บค่า ปรับทุกประเภทของรัฐบาลในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ที่เราโดนกันมากและดิฉันก็มีลูกค้าหลาย รายมาปรึกษาก็จะเป็นการปรับโดยเจ้าหน้าที่ที่ ออกหมายสั่งปรับ (Penalty Notices) และก็ขอ ย้ำ�อีกครั้งค่ะว่า อย่าเพิกเฉยเมื่อได้รับมัน เพราะ ว่ามันจะแพงขึ้นและยุ่งยากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมี หลายกรณี ไม่ว่าจะโดนพักหรือยกเลิกใบขับขี่ ถูกยกเลิกการต่อทะเบียนรถ โดนหักเงินโดยตรง จากเงินเดือนทุกๆเดือนเพือ่ มาจ่ายค่าปรับ หนักๆ ก็โดนยึดทรัพย์สิน เป็นต้น โปรดจำ�ไว้ว่า ถ้า ท่านไม่ไปจ่ายเงินค่าปรับ จะมีเงินทีท่ า่ นต้องจ่าย เพิ่มดังต่อไปนี้ค่ะ 50 เหรียญ เพิม่ ขึน้ มาเพือ่ จ่ายให้ส�ำ นักงาน

เรียกเก็บหนี้ (SDRO) หากท่านอายุต่ำ�กว่า 18 จะเก็บเพิ่มเพียง 25 เหรียญ 40 เหรียญ จ่ายเพิ่มให้กับ RTA สำ�หรับ ท่านทีโ่ ดนปรับในเรือ่ งการขับขีย่ วดยานพาหนะ ไม่วา่ จะเป็นโดนพักหรือโดนยึดใบขับขี่ เป็นต้น 50 เหรียญ จ่ายเพิม่ ให้กบั เจ้าพนักงานทีไ่ ด้ ออกหมายสัง่ โดยสำ�นักงานทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ประจำ�อยู่เรียกเก็บเงินนี้เพิ่ม เพราะฉะนั้นท่านจะต้องอ่านใบสั่งให้ถี่ ถ้วน และให้มั่นใจว่าวันที่กำ�หนดจ่ายคือวันใด หากท่านไม่ทำ�ตามกำ�หนดเวลา สำ�นักงานเรียก เก็บหนี้ (SDRO) จะส่งหมายเตือนให้ทา่ น และ แจ้งไปยังหน่วยงานที่ออกหมายสั่ง เช่น RTA ซึ่งท่านจะมีเวลาอีกเพียง 28 วัน หลังจากได้รับ หมายเตือนนี้ หนทางเลือกเมื่อท่านได้รับใบสั่ง ปรับมีดังนี้ค่ะ จ่ายค่าปรับเสียแต่โดยดีตามกำ�หนด แบ่ง จ่ายเป็นส่วนๆโดยขั้นต่ำ�คือ 20 เหรียญ ซึ่งจะ ต้องทยอยจ่ายให้หมดก่อนถึงวันที่กำ�หนดไว้ใน ใบเตือนสั่งปรับ หากท่านมีข้อสงสัย และคิดว่าการปรับ ครั้งนี้ไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด ท่านจะต้อง ยื่นขอให้มีการพิจารณาใหม่ โดยจะต้องรีบยื่น เอกสารก่อนวันครบกำ�หนดจ่ายค่าปรับ หรือผูท้ ี่ ถูกปรับมีความทุพพลภาพ มีปัญหาทางจิต เป็น ผู้ที่เร่ร่อนไม่มีบ้านพักอาศัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะ ไม่เข้าใจระบบและไม่รับรู้สิ่งที่ตนเองกระทำ� แน่นอนค่ะสำ�หรับบุคคลเหล่านี้ ก็คงต้องอาศัย สมาชิกในครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่ชุมชนให้ ความช่วยเหลือในการขอยื่นการพิจารณาใหม่ หากท่านมั่นใจและคิดว่าท่านไม่ผิด ท่าน สามารถไปขึ้นศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาและ ตัดสิน กรณีที่ท่านจะให้สำ�นักงานเรียกเก็บหนี้ (SDRO) ได้พจิ ารณาใหม่นนั้ ท่านจะต้องมีหลัก ฐานทีห่ นักแน่นและเพียงพอต่อการพิจารณาใหม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลหรือหลักฐานพยาน ว่าท่านมีความ จำ�เป็นเร่งด่วนตอนโดนปรับ เช่น ต้องพาคนไป ส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนเพราะมีอนั ตรายซึง่ อาจ จะถึงแก่ชีวิตได้หากไปไม่ทันท่วงที ข้อมูลหรือหลักฐานพยาน ว่ารถของท่าน เสียและไม่สามารถลากไปไหนได้จงึ ต้องจอดไว้ ในที่ที่ผิดกฏหมาย ข้อมูลหรือหลักฐานพยาน ว่าท่านมีประ วัติการขับรถอย่างดีในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และอย่าลืมว่าท่านจะต้องยื่นเอกสารเหล่า นี้ก่อนที่จะถึงวันครบกำ�หนดการจ่ายนะค่ะ อ้อ จะมีกรณีตวั อย่างทีเ่ ค้าจะไม่พจิ ารณาเลยไม่วา่ จะ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนั้นก็คือ การใช้ โทรศัพท์มอื ถือขณะขับรถค่ะ หากทางสำ�นักงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องของท่านไม่สมควร ที่จะโดนปรับ เรื่องก็จะถูกถอดถอนและแจ้งให้ ท่านทราบเป็นจดหมาย แต่หากพิจารณาแล้วฟัง

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ขณะนีส้ วัสดิภาพสมาคมกำ�ลังจะเปิดให้บริการช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มขอยืน่ ภาษี สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 เหรียญต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่า • • • • •

ท่านจะต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่มีหมายเลข ABN ไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนเกี่ยวกับกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรายได้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ

หากท่านอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว โทรมาจองที่ได้ที่เบอร์ 92643166 ค่ะ ส่วนเอกสารที่จะต้องนำ�มาได้แก่ • • • • •

ใบสรุปยอดเงินเดือนทั้งปี ที่ทางนายจ้างออกให้ หมายเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านสามารถนำ�มาหักลดหย่อนภาษีได้ เลขที่บัญชีธนาคาร รายรับอื่นๆ เช่นดอกเบี้ย

สำ�หรับท่านที่เคยยื่นขอภาษีมาก่อน จะต้องนำ�ใบแจ้งการประเมินจากสำ�นักงานภาษี (Notice of Assessment)ของปีที่ผ่านมา (จะต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี) มาด้วยค่ะ USB Drive (สำ�หรับท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลเป็น Soft copy) สนใจติดต่อลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม โทร.92643166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทย ในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบ เปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิ เกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มใี ครอยูท่ สี่ �ำ นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะ ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.or หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพือ่ สอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพือ่ ป้องกัน การแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ ไม่ขนึ้ ทางสำ�นักงานก็จะส่งจดหมายให้ทา่ นเช่น กันแต่ท่านจะได้เลื่อนกำ�หนดระยะเวลาในการ จ่ายค่าปรับออกไป ส่วนในกรณีทที่ า่ นเป็นเจ้าของรถแต่ให้คน อื่นขับหรือไม่ได้เป็นเจ้าของรถที่เกิดเหตุ ท่าน จะต้องกรอก Statutory Declaration แจ้งให้ สำ�นักงานเรียกเก็บหนี้ (SDRO)ทราบว่าใครเป็น คนขับ ใครเป็นเจ้าของ พร้อมกับจ่ายค่าปรับไป ก่อนถึงกำ�หนดจ่าย และเมือ่ ทางสำ�นักงานได้รบั เอกสาร ก็จะถอดถอนใบสั่งที่เป็นชื่อของท่าน

ออก หากท่านแจ้งความเท็จและถูกจับได้ ท่าน จะโดนปรับสูงสุดถึง 11,000 เหรียญ หรืออาจ ถูกจำ�คุกสูงสุดถึง 7 ปี สำ�หรับท่านที่สนใจที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการโดนปรับ ท่านสามารถเข้าไป ดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.legalaid.nsw.gov.au/ pubsonline หรือ www.iclc.org.au/fined_out/ หรือโทรไปยัง 9219 5028 หรือ e-mail: publi cation@legalaid.nsw.gov.au สุดท้ายนีข้ อให้ทกุ ท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ July 2012 ซื้อ ขาย

31.85 31.86 31.70 31.82 31.91

ซื้อ

31.76 31.74 31.69 31.75 31.81

A$ ขาย

32.94 32.92 32.86 32.92 32.98

ซื้อ

U$

ขาย

31.20 31.21 31.05 31.17 31.26

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

02 03 04 05 06

1,188.74 1,198.07 1,194.15 1,201.80 1,200.08

23750 23850 23950 24050 23850

4,172.50 4,166.40 4,213.80 4,209.90 4,199.00

12,871.39 12,943.82 12,943.82 12,896.67 12,772.47

0.96 0.98 0.98 0.99 0.99

Baht ซื้อ ขาย

02 03 04 05 06

July 2012 Thai

1.05 1.07 1.07 1.07 1.07

23850 23950 24050 24150 23950

35.78 36.28 36.28 36.28 36.36

23407 23498 23604 23695 23498

29.50 29.91 29.91 29.96 30.03

24250 24350 24450 24550 24350

ต่อจากหน้า 29

อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ยังคงไปได้ ด้วยดี คิดจะทำ�อะไรที่คิดว่า ศึกษาอย่างดีแล้ว ก็สามารถลงมือเริ่มต้นได้ การงานโดดเด่นดี เรียกว่า เป็นช่วงผลแห่งกรรมดีกำ�ลังสนองตอบ ในเรือ่ งของความรัก อาจมีการระหองระแหงกัน บ้างตามประสาลิน้ กับฟัน แต่ยงั ไงคุณก็ยงั คงรัก กันอยู่ เรื่องอื่นๆตัดทิ้งเสียบ้าง

ปีมะเมีย ดวงของคุณโดดเด่นดี ช่วงนี้ทำ�อะไรก็ ดี ทั้งหน้าที่การงานและการเงินถ้าคิดจะเปลี่ยน แปลง หรือโยกย้ายก็สามารถทำ�ได้ ส่วนความ รัก คนโสดที่ยังไม่มีคนรัก คุณจะได้พบกับคน ทีถ่ กู ใจ และเขาก็มใี จให้คณ ุ ด้วย ส่วนคนทีม่ คี ู่ ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์เคยเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

ปีฉลู ในช่วงนี้ ปัญหาจุกจิกอาจมีมากขึ้น อย่า เอาทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์ อะไรที่ไม่สำ�คัญก็ ตัดๆทิง้ ไปเถอะ อย่าทำ�ตัวเป็นถังขยะ ปิดหูปดิ ตาในเรื่องไม่เป็นสาระเสียบ้าง ไม่งั้น “บ้า”ค่ะ ในเรื่องความรัก ไม่ค่อยราบรื่น ความเห็นไม่ ค่อยลงรอยกัน ก็ยอมๆกันด้วยเหตุผลเถอะ อย่า เอาชนะคะคานกันเลย

ปีมะแม ในช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพบ้าง เพราะดวง ของคุ ณ มี พ ลั ง ของการเจ็ บ ป่ ว ยครอบคลุ ม อยู่ สำ�คัญที่สุดคือ อย่าเครียด เพราะความเครียด ทำ�ให้ระบบภายในร่างกายผิดปกติและรวนไป หมด ส่วนการงานและการเงินก็ยงั พอไปได้ ใน ด้านของความรัก คนที่มีคู่ครองแล้ว และคน ที่ยังเป็นโสด ความรักก็ไปกันได้ด้วยดี

ปีขาล ดวงในช่วงนีเ้ ริม่ จะดีขนึ้ ทัง้ หน้าทีก่ ารงาน และการเงิน เพราะเป็นช่วงผลของกรรมดีกำ�ลัง ส่งผล ชีวติ ของคนไม่พน้ คำ�ว่า กรรม ทำ�ดี-ได้ดี ทำ�ชั่ว-ได้ชั่ว เป็นจริงเสมอ ดังนั้น ถ้าอยากให้ ชีวติ มีแต่สงิ่ ดีๆ ก็ตอ้ งทำ�แต่เรือ่ งดีๆ ส่วนความ รักคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์กค็ บื หน้าไปในทางที่ดีขึ้น

ปีวอก ปัญหาจุกจิกในช่วงนี้ อาจทำ�ให้คณ ุ เหนือ่ ย ใจ ต่อให้หลีกเลี่ยงอย่างไรก็ยังคงต้องเกิดอยู่ดี ส่วนจะเกิดขึ้นในทางไหน ปัญหาจะหนักหรือ เบา ก็ไม่ตอ้ งกังวลล่วงหน้า ถ้าปัญหาเกิดก็อย่า โวยวายไร้สติ ต้องทำ�ใจให้นิ่ง มองหาสาเหตุ ให้พบ แล้วแก้ไขให้ถกู จุด ส่วนความรัก ก็ควร รู้จักการให้อภัยให้กันและกันเถอะ

ปีเถาะ ดวงของคุณในช่วงนี้ไม่ดีนัก นั่นหมาย ถึง กรรมที่ไม่ดีกำ�ลังส่งผล หน้าที่การงานและ การเงินก็ไม่ราบรื่น และอาจจะส่งผลให้ความ รักไม่ค่อยดีไปด้วย ขอให้สงบสติอารมณ์ อย่า โวยวาย ยอมรับในกรรมในอดีตที่เคยทำ�ไว้ไม่ดี เถอะ และจงหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ และตั้งจิต ว่า ต่อไปจะทำ�แต่เรื่องดี เพื่อให้กรรมดีส่งผล

ปีระกา ในช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนัก ควรหมั่น ดูแลและพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะดวงชะตามี พลังแห่งความเจ็บป่วยแฝงอยู่ ทำ�ให้คุณป่วยไข้ ได้ง่ายกว่าคนในปีนักกษัตรอื่น ส่วนความรัก คนโสด ถ้ายังไม่แน่ใจ ก็อย่าให้ความหวังกับอีก ฝ่ายเลย ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว เคยเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

ปีมะโรง ในช่วงนี้ ดวงชะตาของคุณมีความโดด เด่นในเรื่องการงานและการเงิน จะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต และเป็นสิ่งดีๆด้วย ขอให้หมั่น สวดมนต์ไหว้พระ ในด้านความรัก คนโสดมี จิตใจที่ไม่แน่นอนด้วยคำ�หวานๆของคนที่ไม่ใช่ คนรัก ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความ สัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดี

ปีจอ ดวงในด้านสุขภาพไม่คอ่ ยจะดีนกั ในช่วง นี้ให้ระวังโรคภัยเก่าๆจะกลับมาคุกคาม หมั่น ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำ�ลัง กายเป็นประจำ�ด้วย ส่วนการงานและการเงินยัง คงไปได้เรือ่ ยๆ ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและ คนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความสัมพันธ์ยงั ไปได้เรือ่ ยๆ ปัญหาเดิมๆก็ลดน้อยลง

ปีมะเส็ง ต้องดูแลควบคุมการเงินให้ดี เพราะดวง ชะตาของคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนในด้านการเงิน ขอให้รู้จักใช้จ่าย หัดประหยัดอดออม ซื้อในสิ่ง ทีค่ วรซือ้ อะไรทีไ่ ม่ควรซือ้ ก็อย่าไปพิไรซือ้ ใน ด้านความรัก คนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ต้องระวังการมี ปากเสียง โดยมีการเงินเป็นต้นเหตุ คนโสดก็ งอนกันตามประสาคนรัก

ปีกุน ดวงในช่วงนี้โดดเด่นทั้งการงานและการ เงิน แต่คุณก็ไม่ควรหักโหมงานจนลืมดูแลสุข ภาพ ไม่เช่นนัน้ เงินทีห่ ามาได้ แทนทีจ่ ะได้ใช้ อย่างสบาย กลับต้องเอาไปให้แพทย์แทน ใน ด้านความรัก คนโสด อาจมีปากเสียงกันบ้าง เพราะหึงหวง ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ไปด้วย กันได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

1030/590

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au

1971/591

1640/588

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

3175/600

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/587

2005/587

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Email : thaioz@thaioz.com.au

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และได้ฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 32


THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

้ ด ไ ย ท เรามที นายความพูดไ

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693 Jaruwan Tangsilsat ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน NSW Solicitor and คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง MARN 0957519 BBA, MBA(U. of Delaware, ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร USA), Juris Doctor(UTS) ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

Thai-Oz Solicitor & Migration Services

Level 1, Suite 7/4A Dale Street, Fairfield NSW 2165 PO Box 91, Fairfield NSW 1860 Tel: (02) 9728 4540 Fax: (02) 9728 4331 Mob: 0402 265 693 (Optus); 0458 118 729 (Telstra) Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/587

2954/586

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

Srun Mobile Mechanic

Migration Agents Registration No.(MARN)

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

6/598

50/587

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/598

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

9787 3948 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

7/585

ขายร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Sunshine Coast, Queensland $180,000 รวมสต็อก & GST ทำ�เลดีมาก หาไม่ได้อีกแล้วใน Sunshine Coast หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Nambour ไม่มีคู่แข่ง มีลูกค้าประจำ�ตลอดปี หมอ พยาบาล นักเรียนแพทย์, Visitor และแขกประจำ�ในย่าน Sunshine Coast (อยู่ตึกเดียวกับ Post office, Salon ด้านหลังร้านมีที่จอดรถ และเป็น Motel สำ�หรับหมอ/Visitor) เปิดมาได้ 2 ปี ร้านใหม่ สะอาด ครัวเปิด อุปกรณ์เครื่องครัวครบ เฟอร์นิเจอร์ เหมือนใหม่ เจ้าของร้านดูแลเป็นอย่างดี มี cool room/store room ร้านลงโฆษณาประจำ�หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สนใจติดต่อ 0430 927 669 (เจ้าของต้องเดินทางกลับไปทำ�ธุรกิจของครอบครัวที่ Sydney)

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ปร

ี ร าฟ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 33

ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันรายได้ Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Website : thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour 3289/586

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/590

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยย่าน Castle Hill ทำ�เลดีมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก 45 ที่นั่ง ราคาตกลงกันได้ ติดต่อ 0414 308 864 หรือ 0403 008 323

Thai Handyman

2714/594

2225/590

คิทเช่นแฮนด์ชาย 2 ตำ�แหน่งมีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ 0400 408 768, 02 6882 8322 0422 594 279 คุณจุก

ย่านไชน่าทาวน์ รายได้ดี กว่า 10,000 เหรียญ/week สัญญายาว ค่าเช่าถูก มีที่จอดรถให้ 1 คัน สนใจติดต่อ 0437 771 687

3255/587

3256/585

3283/586

Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/586

2534/596

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550

โอกาสดีสำ�หรับนักธุรกิจ

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

3290/587

ขายร้านอาหารไทย

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044

รับสมัคร

ขายร้านซ่อมเสื้อผ้า

(Clothing Alteration) $60,000 ร้านเปิด 7 วัน ตั้งอยู่ใน Shopping Centre Location ที่ดีที่สุดในเมือง Sydney มีลูกค้าประจำ�มากมาย, ยุ่งมาก, สำ�หรับ ผู้มีประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถดำ�เนินกิจการได้เลย ติดต่อ 0401 096 160

2411/585

2929/593

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย

Contract Caterer Wanted For small Mid-North Coast Club Contact Gary @ Stuarts Point Workers Club on 02 6569 0644 for more details or send Resume to SPWRBC@SPWRBC.COM.AU

3271/586

3291/586

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* 12 Months (26 copies) A$ 57.00* 24 Months (52 copies) A$ 108.00*

Name : ______________________________________ Address  : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name ................................................. Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627

Restaurant Opportunity Now Leasing! Busy Shopping centre has Thai restaurant opportunity available -       External location to suit after hours trade -       100sqm shop with outside seating area -       Ample parking for 850 cars -       High profile position in busy South West Sydney shopping centre with Big W, Woolworths, ALDI and 55 shops Contact: Tamar Zabloudilova 0412 024 624 (English speaking)

ต้องการขายธุรกิจดีมาก เกี่ยวกับรับทำ�ความ สะอาด อยู่ที่ Cleveland close to Brisbane ผู้ซื้อที่จะย้ายมาถ้าต้องการให้ช่วย ติดต่อ 0401 688 048 3274/585

ขายร้านอาหารไทย

ติดหน้าหาด Mooloolaba ทำ�เลดี Sunshine Coast, Queensland สนใจติดต่อ 0413 700 863

Position Vacant

3285/589

3286/589

รับทำ�งาน สมัfullคtimeรช่หรือาcasual งทำที�่ Manly เล็บ

Secretary required by solicitor in the city. Must have good typing and English language skills and be and Australian citizenship or Permanent resident Ring Kat on 9264 7500 to arrange an appointment.

ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ นักศึกษายินดี ถ้ามีความรู้เรื่องเล็บยิ่งดี ไม่รู้สอนให้ มี uniform ให้ เป็นร้านเสริมสวยยอดเยี่ยม เวลาทำ�งานตกลงกันได้ (flexible) ไม่มีความรู้เทรนให้และจ่ายค่าเสียเวลาให้ เป็นร้านเสริมสวยบริการลูกค้านานาชาติ สิ่งอำ�นวยความสะดวกเลิศ free Treatments งานดีมีโอกาสก้าวหน้า จ่ายค่า Ferry Fareให้ ติดต่อ Elle or Leo on 9976 5199 หรือส่ง resume ที่ email: info@nailstech.com.au

รับสมัคร

รับสมัครแม่บ้าน

3282/586

Chef ทำ�อาหารญี่ปุ่น 1 ตำ�แหน่ง ผู้ช่วย Chef 2 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ร้านอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ

0401 352 316

3276/588

3279/586 con

ต้องการแม่บ้าน ทำ�งานย่าน Wetherill Park ดูแลทำ�ความสะอาดบ้าน ซักผ้า-รีดผ้า และงานบ้านทั้วไป สนใจติดต่อ

0419 297 629

3284/589

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 34


Detour Holidays

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

(02)9310 7941, 0412 239 627

85/599

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 3250/594

2838/591

รับสมัครพนักงานหญิง

ทำ�งานนวด และบริการ ย่าน Crows Nest ห่างจากในเมือง 10 นาที เปิด 24 ชั่วโมง ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ แขกดีมากๆ ร้านสะอาด สนใจติดต่อ 0401 873 990

รับสมัครหมอนวด

สถานที่ทำ�งานมี 2 แห่งเลือกได้ ทำ�งาน 10am-8pm นวดอย่างเดียว หรือ full service ติดต่อ Annie 0422 491 806

3277/587

3269/587

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876, 1938/590

1898/596

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3173/593

www.hotelbyhour.com.au

382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

(02) 9267 0061

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

206

Surry Hills Sydney

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานสถาน บริการ ย่าน Surry Hills ห่างจากสถานีรถไฟ Central 2 นาที เงินดี $3,000-$5,000/week $130/Hr จ่ายเป็นรายวัน มีที่พัก-อาหาร และ รถรับ-ส่งถึงบ้าน บอสเป็นกันเองพูดไทยได้ ติดต่อคุณเคน 0431 69 57 57

3268/588

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

(02)9540 9611

CITY Hotel By Hour

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ทั้ง หนังสือพิมพ์ และ ฟรีบนเว็บไซต์

2931/596

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีผู้ที่สนใจทำ�งานนวด&บริการ ท่ี Canberra รายได้ดี จ่ายสดทุกวัน ติดต่อ 0423 663 661 3177/601

3190/588

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696 Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

3042/591

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 3132/588

0449 665 394

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานใกล้ MANLY มีที่พักให้ ผู้จัดการสุภาพสตรีเป็นกันเอง จ่ายดีมาก สถานที่หรูหรา บรรยากาศดีมาก มาร่วมงานกับเรา จะช่วยคุณให้ประสบความสำ�เร็จ สนใจติดต่อ

Siya 0404 793 175

3241/593

รับสมัคร

3257/586 con

รั บ สมั ค รสาวสวย เราจ่าย $40 ต่อครึ่งชั่วโมง ทำ�งานนวด Erotic Massage (No sex) พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีเพื่อนร่วมงานนานาชาติ อาทิ ออสซี่ ไทย และ ชาติอื่น ๆ ลูกค้าแยะนิสัยดี สุภาพไม่เอาแต่ใจ ร้านปิดเวลา 8pm. 20 นาทีโดยบัสจาก City รถบัสหลายสาย 393, 394, 395, 396, 397, 399 รถจอดหน้าร้าน 299 Anzac Parade, Kingsford

ติดต่อ

รับสมัคร

1473/598

(02) 96634373

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 35

สุภาพสตรี สาวสวยวัย 18-35 ทำ�งานบริการ Private In & Out call รายได้ดีมาก $5,000 ขึ้นต่ออาทิตย์ จ่ายสดทุกวัน มีรถรับ-ส่ง มีที่พักฟรี ทำ�งานที่รัฐ QLD, Sunshine Coast ติดต่อคุณแพม 0403 828 450 80/598

3281/588

0488-999-897 2269/589

รับสมัครพนักงานนวด/บริการ ถ้าคุณเป็นคนหุ่นดี อายุระหว่าง 18-35 ปี ที่มีใจรักงานบริการ ถ้าคุณต้องการ รายได้อย่างน้อย $105 ต่อชั่วโมง และถ้าคุณ มีคนชมอยู่เสมอว่าคุณสวย รายได้ดีมาก รับรายได้ใน 1 วันเท่ากับทำ�งานอื่นถึง 2 อาทิตย์ แขก VIP นิสัยดี, สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถ้าคุณไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ คุณสามารถเห็นแขกก่อนจากกล้องวงจรปิด เป็นเจ้านายของตัวเอง, คุณสามารถเลือกเวลาทำ�งานที่สะดวกกับคุณ เจ้าของใจดี ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ สนใจทำ�งานกับเราติดต่อ พี่อ้อย 0414 693 108


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ทั บ ศั พ ท์ ว่ า “เรสเตอร็ อ งต์ ” อั น นี้ จึ ง ต้ อ งมี การสืบหาต่อไปว่าคำ�ว่า “ร้านอาหาร” และ “ภัตตาคาร” เกิดขึ้นเมื่อไร มีอีกคำ�หนึ่งเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่พูดถึง สามสี่คราวก็คือ “โรงหมี่” หรือ “ร้านโรงหมี่” เป็นสถานที่ที่คนเข้าไปนั่งกินผัดหมี่ แกงร้อน สองสามอย่าง กับข้าวสุก และดื่มสุรา โรง หมี่ยังขายขนมอีกด้วย โรงหมี่นี้น่าจะเป็นร้าน อาหารที่ขายอาหารแบบก๋วยเตี๋ยวผัดและอาหาร กินกับข้าวอื่น ๆ ด้วย ซึ่งในปัจจุบันร้านอาหาร รูปแบบนี้ว่ากันว่ายังมีอยู่ สำ � หรั บไฟฉายที่ เ ราใช้ ใ นปั จ จุ บั น นวนิ ยายเรื่องนี้เรียกว่า “คบไฟฟ้า” แล้วก็มี “กด กระดุมไฟแดง” ส่วนแสงไฟนีร้ ะบุวา่ เป็น “อัง เพลมไฟฟ้า” คำ�ว่า “อังเพลม” น่าจะเป็นคำ�ทับ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งครูเหลี่ยมเป็นนักเรียนทุน อังกฤษรุน่ แรก ๆ ของสยาม แต่ผมก็นกึ ไม่ออก ว่าสะกดอย่างไรในการเขียนอย่างอังกฤษ ในหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนในยุคต้น ๆ คือราวปี ๒๔๘๒ กว่า ๆ (ค.ศ. ๑๙๓๙) จะ เรียกไฟฉายว่า “ไฟฟ้าเดินทาง”ส่วนเหตุที่ก่อน หน้านั้นเรียกว่า “คบไฟฟ้า” ก็เนื่องจากสมัย ก่อนเวลาเดินทางเขาจะจุดคบไฟ สมัยผมเป็น เด็กเคยเอาขีไ้ ต้แท่งละสลึงมาจุดส่องไฟ แต่นนั่ เป็นช่วงสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาครับ

ครูเหลี่ยมในวัยหนุ่ม ยังมีเรื่องศัพท์แสงอีกมาก แต่เพื่อเหลือ พื้นที่กล่าวถึง “สุภาพบุรุษหน้าเหลี่ยม” ผมขอ เอ่ยถึงคำ�สุดท้ายคือ “เดินทางโดยสวัสดิภาพ” วลีนี้ถูกใช้และเป็นที่นิยมกันมานับร้อยปี ดัง หลักฐานปรากฎใน“ความไม่พยาบาท” ก็มีวลี นี้อยู่แล้ว ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาใช้วลีว่า “เดินทางปลอดภัย” แทน ซึ่งได้รับความนิยม อย่างรวดเร็วพร้อมกับการเข้ามาของวัฒนธรรม เกาหลีในบ้านเรา คือมาพร้อมกับละครเกาหลี พากษ์ภาษาไทยตามหน้าจอโทรทัศน์ ละคร ไทยเรื่องแรก (อาจมีก่อนหน้านั้น) ที่ผมพบว่า ใช้ “เดินทางปลอดภัย” ก็คือเรื่อง “บาดาลใจ” ในปี ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) จากนั้นก็มีตามมา แทบทุกเรื่องแม้กระทั่งละครย้อนยุคก็ยังกล่าว กัน อันนี้เราไม่ว่ากันว่าเป็นความสะเพร่าของ

ผู้กำ�กับ เพราะละครย้อนยุคไปสมัยศรีอยุธยา เป็นราชธานี บางฉากยังเห็นรถยนต์วิ่งผ่านไกล ๆ เลยครับ

@@@@

ครูเหลี่ยมแสดงเป็นชาวพม่าในภาพยนตร์เรื่อง The White Elephant ของท่านปรีดี พนม ยงค์ รัฐบุรุษ ทีนี้ลองมาดูเรื่องราวของสุภาพบุรุษหน้า เหลี่ยมกันบ้าง ซึ่งผมเคยอ่านเรื่องราวของท่าน ผู้นี้ จากนักเขียนในยุคเดียวกัน และรุ่นหลัง ๆ มาพอสมควร โดยเฉพาะจากดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชรผู้เป็นหลานตา และขุนวิจิตรมาตรา (ส.กาญจนาคพันธุ)์ ผูเ้ ป็นลูกศิษย์ สำ�หรับเรือ่ ง ราวพอสังเขปของครูเหลี่ยมมีดังนี้ครับ ครูเหลีย่ มเกิดในสกุล“วินทุพราหมกุล” ที่ บ้านชิงช้า หลังวัดมหรรณพาราม เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๒๒ (ค.ศ.๑๘๗๙) ครูเหลีย่ มมีคณ ุ ตาเชื้อสายพราหมณ์มีตำ�แหน่งเป็นโหรประจำ� ราชสำ�นักของรัชกาลที่ ๔ คนทั่วไปเรียกว่า “หมอคงเทวดา” เพราะท่าน พยากรณ์ได้แม่นยำ� ราวกับตาเห็น เหตุที่ท่านได้ชื่อว่า “เหลี่ยม” ก็ มาจากใบหน้าสี่เหลี่ยมของท่านนั่นเอง เมือ่ ปฐมวัยครูเหลีย่ มได้รบั การศึกษาอย่าง ดีภายในบ้าน พออายุ ๖ ถึง ๗ ขวบได้เรียน ภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์มว่ งแห่งวัดเทพธิดา ราม ต่อมาเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม เรียนหลักสูตรภาษาไทยของพระยาศรีสุนทร โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จนครบถ้วนแล้ว ยังเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากครูบาบูรามสมี ครูชาวฮินดู จากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนของ แหม่มสมอล ที่จังหวัดเพชรบุรี ถ้าท่านได้อ่าน เรื่อง “โรงเรียนไทยในอดีต” ซึ่งผมเคยเขียน ไว้จะทราบว่าจังหวัดเพชรบูรีเป็นแห่งที่สองต่อ จากพระนครทีค่ ณะสอนศาสนาอเมริกนั เพรสไบ ทีเรียนเลือกไปตั้งโรงเรียน หลังจากเรียนไป ได้ระยะหนึ่งครูเหลี่ยมจึงกลับมาเข้าโรงเรียน สำ � เหร่ บ อยส์ ค ริ ส เตี ย นไฮสคู ล (โรงเรี ย น กรุงเทพคริสเตียนในปัจจุบัน) ของคณะสอน ศาสนาเพรสไบทีเรียนเช่นกัน จากนั้นจึงย้าย มาเข้าเรียนที่โรงเรียนพระตำ�หนักสวนกุหลาบ อังกฤษ ต่อด้วยโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์จนกระทัง่ ได้ประกาศนียบัตรครู

ปกหนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพครูเหลี่ยม ครูเหลี่ยมได้เข้ารับราชการเป็นครูในโรง เรียนราชกุมารเมื่ออายุได้ ๑๕ ปีเศษ หลังจาก สอนหนังสือได้ ๑ ปี ก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษในปี ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) ท่านเป็นหนึ่งในคณะนักเรียน ทุนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า จักรพงษ์ภูวนาถเสด็จไปศึกษา ณ ยุโรปใน คราวเดียวกัน เมื่ อ ครั้ ง รั ช กาลที่ ๕ เสด็ จ ประพาส ยุ โ รปเป็ น ครั้ ง แรก ทรงแวะที่ อั ง กฤษในปี ๒๔๔๐ (ค.ศ.๑๘๙๗) นักเรียนไทยและครู เหลี่ยมก็มีโอกาสไปเข้าแถวเฝ้าขณะที่ทรงเสด็จ พระราชดำ�เนินผ่าน พระพุทธเจ้าหลวงทรงหัน พระพั ก ตร์ ท อดพระเนตรครูเ หลี่ยมพร้อ มกับ รับสั่งว่า “เป็นครูแต่ยังหนุ่มน้อย ๆ น่าเอ็นดู จริง” ครูเหลี่ยมสมัยหนุ่มถือเป็นคนมีหน้าตาดี คนหนึ่ง มีเรื่องเล่าว่าสมัยเป็นนักเรียนอังกฤษ พวกอังกฤษให้ฉายาว่า “เทพบุตรกรีก”สาว ๆ อังกฤษมักชอบ แต่หนุ่มอังกฤษอิจฉาในความ หล่อเหลาของท่าน ครูเหลี่ยมมีเหตุต้องเดินทางกลับสยามเร็ว กว่ากำ�หนด อันมาจากเหตุเกิดขึน้ ในตอนดึกของ คืนวันหนึง่ ขณะทีอ่ า่ นหนังสืออยูใ่ นทีพ่ กั เพือ่ น ๆซึ่งออกไปเที่ยวเตร่กลับมาได้ล้อเล่นด้วยการ โยนผ้าไปคลุมโคมไฟฟ้า ทำ�ให้ครูเหลีย่ มตกใจ สุดขีด ถึงกลับป่วยด้วยโรคประสาท ต้องถูก ส่งตัวกลับทันทีที่เรียนสำ�เร็จวิชาครู รวมเวลา ศึกษาอยู่ในอังกฤษได้ ๓ ปี เมือ่ กลับมาแล้วครูเหลีย่ มได้เข้ารับราชการ เป็นครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ขุนวิจิตรมาตรา ได้ เ ขี ยนถึ งความประทั บใจในครูเหลี่ยมตอน หนึ่งว่า “วันหนึ่งเมื่อราว ๕๐ ปีกว่ามาแล้วโน้น

(ประมาณต้นสมัยรัชกาลที่ ๖ ) มีชายคนหนึ่ง แต่งตัวใส่หมวกแก๊ป ใส่เสื้อคอแบะ มีผ้าพัน คอ นุ่งกางเกงรัดใต้เข่าแบบพลัสโฟร์หรืออะไร ทำ�นองนั้น สวมถุงเท้าถีบจักรยานเข้ามาใน โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ (เป็ น รถจั ก รยานที่ ค รู เหลี่ยมนำ�กลับมาจากอังกฤษด้วยและชอบใช้ มาก) ทางถนนหน้าตึกสามัคยาจารย์ มาหยุด ลงเอาข้อศอกเท้าอานดูนักเรียนเตะฟุตบอลใน สนาม เวลานั้นโรงเรียนเลิกแล้ว แต่มีนักเรียน เล่นฟุตบอลอยู่บ้าง มีนักเรียนดูบ้างเล็กน้อย พวกนักเรียนทีด่ ฟู ตุ บอลหลายคนหันมาดูชายคน นั้นหมด ทั้งนี้ก็ถือว่าแต่งตัวแปลก กรุงเทพฯ สมัยนั้นไม่มีใครแต่งตัวอย่างนั้นเลย ในพวก นักเรียนที่ดูความแปลกมีข้าพเจ้าอยู่ด้วยคนหนึ่ง ชายคนนัน้ ยืนยิม้ อย่างอารมณ์เย็น ระหว่างนัน้ มี อาจารย์บางคนมาคุยกับชายคนนัน้ บ้าง แล้วชาย คนนั้นก็ขี่จักรยานออกจากโรงเรียนไป” ต่อมาภายหลังนักเรียนจึงทราบว่าชายหนุม่ แต่งตัวแปลกผูน้ คี้ อื ครูเหลีย่ ม ครูเหลีย่ มได้ชอื่ ว่า เป็นผู้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นคน ชอบคำ�นวณเป็นชีวิตจิตใจ ขุนวิจิตรมาตราได้ อ้างถึงครูอาจารย์ที่สวนกุหลาบเล่าว่า “จะดัก ครูเหลี่ยมนั้นง่ายมาก พอเห็นครูเหลี่ยมที่ไหน ก็ให้เขียนโจทย์เลขหรือพีชคณิตอะไรยาก ๆ ใส่ กระดาษไปปิดไว้ทเี่ สาหรือผนังอะไรไว้ในทางที่ ครูเหลีย่ มจะผ่าน ครูเหลีย่ มเห็นเข้าจะหยุดทันที และยืนคิดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน” ครูเหลี่ยมสอนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ได้ เ พี ย งปี เ ดี ย ว จำ � ต้ อ งลาออกจากราชการ เนือ่ งจากป่วยเป็นไข้รากสาดน้อย (ไข้ไทฟอยด์) ประกอบกับอาการทางประสาทที่ได้รับจากอัง กฤษยังไม่หายสนิท จนไม่สามารถกลับไปรับใช้ ราชการได้ ท่านจึงหันมายึดอาชีพนักประพันธ์ และนักหนังสือพิมพ์อยู่เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 36


ช็อปปิ้งยุคใหม่ไม่ต้องเข้าคิว

เอาของใส่รถเข็นออกไปได้เลย

24 มิ.ย. 2012 ต่อไปลูกค้าทีซ่ อื้ สินค้าตาม ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าจะไม่ตอ้ งเข้า คิวจ่ายเงิน เพียงแค่หยิบของใส่รถเข็นแล้วเข็น ออกจากร้านได้เลย ด้วยการอาศัยสมาร์ทโฟน เป็นตัวช่วยความสะดวกในการชำ�ระเงินเท่านั้น ทั้งนี้ห้าง Coles เป็นห้างแรกที่นำ�เทค โนโลยีน่ มี้ าใช้ดว้ ยการติดเรดิโอแทก หรือ RFID กับสินค้าทุกชนิดที่วางขายภายในห้าง เพื่อทำ� การอ่ า นสิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น ที่ ลู ก ค้ า นำ � ออกจากร้ า น และชำ�ระเงินผ่านสมาร์ทโฟนไปตัดบัญชีบัตร เครดิตของลูกค้าโดยอัตโนมัติ นาย Ian McLeod กรรมการผู้จัดการ ของห้าง Coles กล่าวว่าสมาร์ทโฟนได้เข้ามา มีบทบาทสำ�คัญในชีวิตประจำ�วันของชาวออส เตรเลีย มันสามารถบรรจุข้อมูลบัตรเครดิตของ เจ้าของเพื่อสามารถชำ�ระสินค้าได้ โดยลูกค้าไม่ จำ�เป็นต้องเข้าคิวจ่ายเงินอีกต่อไป เพียงแค่เข็น รถออกจากร้านไปทีจ่ อดรถหรือกลับบ้านไปเลย

ขณะนี้ห้าง Metro ได้นำ�ระบบการอ่าน ข้ อ มู ล ด้ ว ยคลื่ น วิ ท ยุ จ ากป้ า ยที่ พิ ม พ์ บ นสิ น ค้ า และสามารถส่งข้อมูลสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้านำ�ใส่ รถเข็น ไปพร้อมกับระบบการหักบัญชีจากบัตร เครดิตเกิดขึ้นทันทีเมื่อลูกค้าออกจากร้านค้า ส่วนทางด้านห้าง woolworths คู่แข่งราย สำ�คัญของห้าง Coles ได้เริม่ รณรงค์โฆษณาการ จ่ายสินค้าโดยระบบ RFID และนำ�มาใช้กับบาง สาขาแล้ว นาย MeLeod กล่าวว่าสิ่งที่ทางห้างต้อง การก็คือข้อมูลดาต้าเบสจากโทรศัพท์ของลูกค้า ที่ห้างสามารถรับได้ในขณะที่ลูกค้าผ่านประตู เข้าไปในห้างเท่านั้น ในปัจจุบันระบบ RFID ได้ถูกนำ�มาใช้ กับหนังสือเดินทาง, ห้องสมุด และอุปกรณ์ค่า ผ่านทางด่วนที่ติดกับรถยนต์เมื่อรถวิ่งผ่านด่าน เก็บเงินโดยไม่ต้องหยุดเสียค่าผ่านทาง ที่ถูกใช้ มาหลายปีก่อนหน้านี้

โฆษณาของห้าง woolworths ลูกค้าสาวกำ�ลังเข็นรถออกจากห้างโดยไม่ต้องเข้าคิวจ่ายเงิน หลังจากชำ�ระสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ครูเหลี่ยนได้มีผลงานการแปลและประ พันธ์หนังสือมากมาย ส่วนใหญ่จะใช้นามปากกา ว่า “นายสำ�ราญ” และเคยออกนิตยสารประเภท

วิชาการ-บรรเทิงชือ่ “สำ�ราญวิทยา” ความรอบรู้ ของนายสำ�ราญมีมากมาย จนพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงเขียน

ถนนมหาราชไม่ใช่ถนนเจริญกรุงอย่างที่หลายคนเข้าใจ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 37

การนำ�ระบบ RFID มาใช้เกิดขึ้นหลัง จากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งออสเตรเลีย (NARA) สำ�รวจพบว่าชาวออสเตรเลียได้เพิ่มจำ�นวนการ ใช้เทคโนโลยี่ในการช่วยพวกเขาช็อปปิ้ง และ เกือบ 40% ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือ iPad ช่วย ในการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาพบว่าชาวออสเตรเลีย 38% ได้ใช้สมาร์ทโฟนและ iPad ในการเปรียบเทียบ ราคาสินค้าใช้ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นับเป็น

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากผลการศึกษาใน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเพียง 27% ทางด้านนาง Julie Coates ผู้อำ�นวยการ ห้าง Big W กล่าวว่า ห้างของเธอได้นำ�ระบบ แอพ (app)ทีใ่ ช้กบั สมาร์ทโฟนมาใช้กบั ห้างขาย ของเล่นของตนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือซื่้อแบบวางดาวน์ แล้วผ่อนชำ�ระเป็นงวด (layby)เป็นที่เรียบร้อย แล้ว

ศาลกลับคำ�ตัดสินคดี 19 ปี

ลูกไม่ได้ฆ่าพ่อแม่แต่ฆ่าพี่

25 มิ.ย. 2012 คดีฆ่ายก ครัวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 19 ปีที่ผ่าน มา และศาลเคยตัดสินให้จำ�เลยมี ความผิดฐานฆ่าบิดามารดาและพี่ ชายเสียชีวิต ซึ่งไทย-ออสนิวส์ เคยเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง คดี นี้นำ�มาสู่การตัดสินในวันนี้ (25 มิ ถุ น ายน) โดยศาลตั ด สิ นให้ จำ�เลยมิได้สังหารบิดาและมารดา นาย Jeffrey Galham และภรรยาหลังออกจากศาล แต่ยังคงยืนคำ�ตัดสินเดิมว่าจำ�เลย ได้สังหารผู้เป็นพี่ชาย ตำ � รวจจนถึ ง ศาลฎี ก าตั ด สิ น คดี น าย Jeffrey จำ�เลยในคดีนี้คือนาย Jeffrey Galham Galham ยอมรับว่าเขาได้สังหาร Christopher วัย 42 ปีได้ถูกกล่าวหาว่า ใช้มีดสังหารนาย ผู้เป็นพี่ชายหลังจากพบว่า เขาได้สังหารมารดา Stephen และนาง Helen Galham ผู้เป็นบิดา และบิดา และกำ�ลังก่อไฟเผาบ้าน ในตอนเช้า มารดาและนาย Christopher Galham พี่ชาย ตรู่ของวันเกิดเหตุ แรกทีเดียวตำ�รวจยอมรับตามคำ�สารภาพ ก่อนจุดไฟเผาบ้านเพื่อทำ�ลายหลักฐาน เหตุเกิด ทีบ่ า้ นย่าน Woronora ทางใต้ของซิดนียใ์ นวันที่ ของ Jeffrey และตั้งข้อหาฆ่า Christopher พี่ 28 สิงหาคมปี 1993 ชายวัย 25 ปีโดยไม่เจตนาอันสืบเนือ่ งมาจากผล Jeffrey ได้ถูกศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ตัดสิน ของเหตุบันดาลโทสะ แต่ผู้ใกล้ชิดในครอบครัวกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อ จำ�คุกตลอดชีวิตในข้อหาสังหารบุคคลทั้งสาม ในปี 2008 ก่อนที่จะได้รับการตัดสินกลับคำ� หลังจากพบว่าเขาเป็นผู้ที่รอดตายออกมาจาก ตัดสินเดิมโดยศาลอาญาพิพากษาพิจารณาคดี กองเพลิงเพียงคนเดียว โดยเฉพาะนาย Tony อุทธรณ์ หลังจากจำ�เลยใช้หลักฐานใหม่ทาง Galham ผู้เป็นลุง (หรืออา) ของ Jeffrey เป็น นิติวิทยาศาสตร์ยื่นขอให้ศาลมีการพิจารณาคดี ผู้เริ่มรณรงค์ในการเอาผิดหลานชายและกดดัน ที่ตัดสินสิ้นสุดไปแล้ว โดยคณะผู้พิพากษาลง ทุกวิถีทาง ความเห็น 2 ต่อ 1 ในทีส่ ดุ ตำ�รวจได้เปิดแฟ้มคดีท�ำ สอบสวน ตลอดเวลาตั้ ง แต่ ก ารสอบปากคำ �โดย ใหม่ ใ นปี 2000 และต่ อ มาคณะกรรมการ อ่านต่อหน้า 38

การ์ตูนล้อเลียนเป็นภาพนายสำ�ราญถูกผ่าท้อง มีตำ�ราไหลออกมาไม่รู้จักหมดสิ้น นวนิยายแปลของครูเหลี่ยมที่ได้รับความ นิยมอย่างมากแม้ในปัจจุบันก็คือเรือง “สาว สองพันปี” แปลจากเรื่อง “She” ของเซอร์เฮน รี ไรเดอร์ แฮกการ์ดนักประพันธ์ผู้เรืองชื่อชาว อังกฤษ และยังมีนิทานชวนหัวที่คนไทยในยุค ร้อยปีที่ผ่านมาติดใจคือ “ศรีธนญชัยสมัยใหม่” และเรื่องชุด “กวนโอย” ในปี ๒๔๖๐ (ค.ศ. ๑๙๑๗) ครูเหลี่ยม ในวั ย ๓๘ ปี ไ ด้ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการอี ก ครั้ ง หนึ่ง ในตำ�แหน่งผู้แปลประจำ�กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย งานราชการเจริญก้าวหน้า จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิลาศปริวัตรใน ภายในเวลา ๔ ปี ครู เ หลี่ ย มได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ สุ ภ าพและ อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน แม้ กั บ น้ อ งชายร่ ว มสาย โลหิตคือพระยาพนผลารักษ์ และน้องสะใภ้คือ ม.ร.ว.หญิงทิพย์(สนิทวงศ์) เวลาจะพูดคุยก็กล่าว ด้วยวาจาสุภาพ หรือแม้แต่บุคคลอื่นก็ปราศรัย

ด้วยคำ�สุภาพทั้งสิ้น ครูเหลี่ยมและเจ้าคุณพนผลารักษ์เป็นพี่ น้องทีร่ กั กันมาก และนับถือซึง่ กันและกัน และ มักไปหาสู่กันเสนอ ๆ ด้วยการเดินเท้าไปหา กันระหว่างบ้านของเจ้าคุณน้องชายที่สี่แยกราช วัตร กับบ้านคุณหลวงพี่ชายที่เสาชิงช้า หน้า กระดาษหมดแล้วไม่สามารถเขียนได้มากกว่า นี้ ขอจบด้วยครูเหลี่ยมเสียชีวิตด้วยโรคชราใน วัย ๘๔ ปีครับ ก่อนจบบังเอิญผมไปค้นพบหนังสือ มี ข้อมูลและภาพรถรางตามภาพที่ผมนำ�มาลงใน ฉบับที่ ๕๘๕ ที่ผ่านมาในตอน “อั้งยี่ ตอน ปราบอัง้ ยีเ่ ยาวราช พ.ศ. ๒๔๓๒” และในฉบับ ที่ ๕๗๓ ตอน “(ไม่ม)ี รถรางในความทรงจำ�ของ ข้าพเจ้า” โดยบรรยายว่าเป็น “ถนนเจริญกรุง ระบุปี ๒๔๓๙ (ค.ศ.๑๘๙๖)” ซึ่งตอนนั้น ผมตรวจเช็คจากอินเทอร์เน็ตถึงความถูกต้องจน แน่ใจแล้ว แท้จริงไม่ใช่ถนนเจริญกรุง แต่เป็น ถนนมหาราช จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ พบกัน ใหม่ฉบับหน้าครับ


ศาลกลับคำ�ตัดสินคดี 19 ปี

ลูกไม่ได้ฆ่าพ่อแม่แต่ฆ่าพี่

ต่อจากหน้า 37

พิจารณาการเสียชีวิต อย่างไม่เป็นไปตามธรรม ชาติ ไ ด้ เ สนอแนะไปยั ง กระทรวงสำ � นั ก งาน อัยการให้ดำ�เนิดคดี Jeffrey ในข้อหาเจตนา ฆ่าสมาชิกในครอบครัวทั้งสามคน อีกแปดปีต่อมาคือในปี 2008 หลังจาก คณะลูกขุนชุดแรกไม่สามารถลงความเห็นในคดี นีไ้ ด้ คณะลูกขุนชุดทีส่ องจึงพบว่าจำ�เลยมีความ ผิด และต่อมาศาลได้ตดั สินลงโทษจำ�คุก Jeffrey ตลอดชีวติ จากความผิดสังหารบิดา และจำ�คุกอีก หนึ่งชีวิตจากความผิดสังหารมารดา แต่ Jeffrey ได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อคำ�ตัดสิน โดยอาศัยหลักฐานใหม่จากผู้เชี่ยวชาญทางนิติ เวศน์วทิ ยา โดยอ้างว่าหลักทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ขัดแย้งต่อหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม หลั ก ฐานจากดร. David Penney ผู้ เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา พบว่านาง Helen และนาย Christopher Galham มีชีวิตอยู่ใน ขณะที่มีการจุดไฟเผาเกิดขึ้น เนื่องจากมีระดับ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำ�นวนมากในกระแส เลือดของผู้ตาย ซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานจากการ ชันสูตรของฝ่ายอัยการ ทีว่ า่ การจุดไฟเผาเกิดขึน้

หลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้ว หลักฐานจากด.ร.Penney จึงก่อให้เกิด ปั ญ หาถึ ง เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ นไปในรู ป แบบใด แต่ อย่างไรก็ตามหลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทำ�ลาย หลักฐานในคดีเดิมทำ�ให้ศาลตัดสินล้างคำ�ตัดสิน ของศาลเดิม และผู้พิพากษา 2 ใน 1 ท่านลง ความเห็น ไม่ให้มีการพิจารณาคดีดังกล่าวอีก ต่อไป ทางด้านกลุม่ ผูส้ นับสนุน Jeffrey กล่าวว่า “ในที่สุดความยุติธรรมก็เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีคน บางกลุ่มไม่เห็นด้วยก็ตาม” สำ�หรับ Jeffrey ปัจจุบันเป็นพ่อลูกสาม ผู้ซึ่งได้รับการประกันตัวออกจากคุกเมื่อเดือน ธันวาคมปีที่ผ่าน หลังจากจำ�คุกเป็นเวลากว่า 3 ปีกเ็ ท่ากับว่าเขาจะไม่ตอ้ งกลับไปเข้าคุกอีกต่อไป ในขณะที่นาย Tony Galham กล่าวถึง การตัดสินของศาลว่า เป็นการตัดสินที่ผิดพลาด และเขาจะร้องเรียนไปยังกระทรวงสำ�นักงาน อัยการ เพื่อขอให้พิจารณาอุทธรณ์คำ�ตัดสินใน ศาลสูงต่อไป

มารดาลูกสี่ถูกศาลสั่งห้าม

พบลูก ๆ จนกว่าอายุ18 ปี 26 มิ.ย. 2012 มารดาผู้ซึ่งทำ�ให้บุตร ของตนป่วยเพื่อต้องการให้มีผู้สนใจในตัวเธอ ได้ถูกศาลครอบครัวสั่งไม่ให้พบลูกของเธออีก จนกว่าเด็กจะมีอายุ 18 ปี เนื่องจากศาลเกรง ว่าการกระทำ�ของมารดาอาจจะเป็นอันตรายต่อ ผู้เป็นบุตร นาง D (นามสมมุติ) มารดารายนี้ได้ถูก ห้ามพบบุตรของเธอหลังจากเธอนำ�ส่งด.ช. E (นามสมมุติ) บุตรชายคนโตวัย 9 ขวบเข้าโรง พยาบาลเป็นจำ�นวน 115 ครัง้ ในช่วง 3 ปี และ ยังถูกห้ามพบกับลูกของเธออีกสามคนจนกว่า พวกเขาทุกคนมีอายุครบ 18 ปี คำ�สั่งห้ามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลได้รับ ฟังว่านาง D มีอาการผิดปกติทางจิตด้วยการ ทำ�ให้ลูกของเธอป่วยเพื่อตนจะได้รับบทเป็น แม่ผู้อุทิศตนในสายตาของผู้อื่น หรือ MSBP (Munchausen Syndrome By Proxy) นอกจาก นั้นเธอยังมีอาการหลงตัวเองคิดว่าตนมีความ สำ�คัญ (narcissistic personality disorder) คดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่เกิดขึ้นในรัฐน.ซ.ว. และอาจเป็นคดีแรกในออสเตรเลีย แต่เป็นคดีที่ เคยเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐ, ยุโรปและญี่ปุ่น ศาล ได้รบั ฟังว่าในขณะทีเ่ ธอพยายามขุนบุตรชายคน โตให้เป็นโรคอ้วนเกินขนาด เธอกลับละเลยต่อ บุตรอีกสามคนซึง่ อยูใ่ นวัย 7 ขวบ, 6 ขวบ และ 3 ขวบ โดยเห็นพวกเขาเป็นของข้างเคียง (side salad) หรือเด็กที่ถูกลืม นอกจากนั้นนาง D ได้ แสดงออกอย่างเปิดเผยว่า บุตรคนโตของเธอจะ มีอายุไม่ยืนยาว และเธอยังติดต่อขอคำ�ปรึกษา เพื่อการจัดงานศพของด.ช. E อีกด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเริ่มสงสัยในตัวนาง D ว่าได้โกหกหรือพยามทำ�ให้ลูก ๆ ของเธอ ป่วยเพื่อพยายามนำ�ตัวพวกเขาเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล หลังพบว่าเธอได้พาลูกชายคน

โตมาโรงพยาบาล 115 ครั้งในช่วงสามปีจะถึง ปี 2010 ส่วนใหญ่จากอาการโรคหืด กระทรวงบริการครอบครัวและชุมชนได้ รับรายงานถึงความเสีย่ งต่ออันตรายของบุตรชาย คนโตจำ�นวน 26 ครั้ง ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดเกิด ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา เมื่อด.ช. E พยายามที่จะฆ่าตัวตายในขณะอยู่ที่โรงพยาบาล โดยกล่าวว่า “ผมเหลืออดแล้ว” นอกจากนั้นเธอยังรบเร้าให้คณะแพทย์ใช้ กล้องส่องเข้าทางหลอดลมเพื่อการตรวจภายใน ของบุตรอย่างละเอียดจำ�นวนหลายครั้ง ทั้งที่ แพทย์ผู้รักษาเห็นว่าไม่มีความจำ�เป็น และอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นภายในโรงพยา บาลที่ Wollongong เมื่อบุตรของเธอมีอาการ กดดันจนถึงขั้นเอามือทุบศีรษะตัวเอง นาง D กลับสนับสนุนให้ด.ช. E ทำ�ลายตัวเองให้หนัก ขึ้น สองปีต่อมาที่โรงพยาบาล Children’s Hospital at Westmead ด.ช. E ถูกนำ�เข้ารักษา ตัวด้วยอาการขั้นโคม่า ซึ่งแพทย์สามารถช่วย ชีวิตไว้ได้ทัน ถึงตอนนี้ปลัดกระทรวงบริการครอบครัว และชุ ม ชนจึ ง ยื่ น มื อ เข้ า มาแทรกด้ ว ยการแยก ด.ช. E และน้องอีกสามคน ไปอยู่กับผู้เป็นบิดา ซึ่งอาศัยอยู่กับผู้เป็นปู่และย่าของเด็กเมื่อเดือน พฤษภาคมปีที่ผ่านมา และมีคำ�สั่งห้ามนาง D พบลูก ๆ ของเธอเป็นเวลา 1 ปี ผลของการ สั่งห้ามดังกล่าวทำ�ให้สุขภาพของด.ช. E ดีวันดี คืนอย่างทันตาเห็น ในวันนีผ้ พู้ พิ ากษา Graham Blewitt กล่าว ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้เด็ก ๆ กลับ ไปอยู่ในสภาพเสี่ยงกับมารดา และห้ามนาง D ติดต่อลูก ๆ ของเธอทั้งทางกายและสื่อต่าง ๆ จนกว่าพวกเขาจะมีอายุ 18 ปี และขอให้เธอเข้า

ปัญหาเรือมนุษย์เข้าสู้ทางตัน

ผ่านสภาล่างเพื่อล้มในสภาสูง 27 มิ.ย. 2012 คลื่นเรือมนุษย์จากเอเชีย ใต้และตะวันออกกลางที่หลั่งไหลเข้าน่านน้ำ � ออสเตรเลียอันผลมาจากนโยบายผ่อนปรนการ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งอย่ า งผิ ด กฎหมายของผู้ ลี้ ภั ย จนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมกลางมหาสมุทรเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา และทำ�ให้รัฐบาลกลางเก้าอี้ ร้อน ในวันนีร้ ฐั บาลกลางได้ผลักดันร่างกฎหมาย กำ�หนดให้ผู้ลี้ภัยใหม่จะต้องถูกส่งไปกักกันที่ มาเลเซียหรือเกาะนัวรูเป็นเวลา 12 เดือนโดย ผ่านสภาล่างไปอย่างเฉียดฉิว แต่ถกู สือ่ มวลชน เสนอข่าวว่า เป็นการผ่านกฎหมายเพื่อให้ไปล้ม ในสภาสูง โดยสื่อใช้คำ�ว่า Set to fail in the Senate ในวั น นี้ ส ภาล่ า งของรั ฐ สภากลางได้ กำ � หนดให้มีการอภิปรายพระราชบัญญัติฉุกเฉิน ท่ามกลางช่วงวันหยุดพักฤดูหนาว 6 สัปดาห์ เสนอโดยนาย Rob Oakeshott ส.ส.อิสระสนับ สนุนฝ่ายรัฐบาล ด้วยการให้ผู้ลี้ภัยเข้าเมืองผิด กฎหมายถูกส่งไปรอกระบวนการพิจารณาขอ ลี้ภัยในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน หรือ เท่ากับเป็นการเปิดทางให้รฐั บาลสามารถใช้มาเล เซียหรือเกาะนัวรูเป็นสถานที่กักกัน แทนที่จะ ออกวีซ่าชั่วคราวให้อยู่อย่างอิสระในชุมชนตาม นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลกลาง อันเนื่องจาก ปัญหาผู้ลี้ภัยล้นสถานกักกัน และกลายเป็นสิ่ง ยั่วยวนให้คลื่นผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเสี่ยงอันตรายเข้า มาในน่านน้ำ�เป็นจำ�นวนมากในช่วงนี้ ร่ า งพรบ.ดั งกล่ า วได้รับ การปฏิเ สธโดย พรรคฝ่ายค้านซึ่งพรรคให้เหตุผลว่าจะยอมรับ เพี ย งที่ กั ก กั น บนเกาะนั ว รู เ ท่ า นั้ น ในขณะที่ พรรคกรีนส์ออกมาปฏิเสธการส่งผู้ลี้ภัยไปอยู่ ทั้งสองประเทศ ในที่สุดร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านสภาล่างไปด้วยคะแนนเสียง 74 ต่อ 72 โดยมีส.ส. Adam Bandt จากพรรคกรีสน์งด ออกเสียง อย่างไรก็ตามพรรคกรีนส์ซึ่งถือดุลแห่ง อำ�นาจอยู่ในสภาสูงได้ออกมายืนกรานหลักการ เดิมว่า จะขัดขวางร่างพรบ.นี้ในสภาสูง ส่งผล

ให้นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีออกมา เรียกร้องให้ส.ว.พรรคกรีนส์และส.ว.พรรคฝ่าย ค้านในสภาสูงผ่านกฎหมายนี้ การเสนอร่างกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากมี เรือมนุษย์จำ�นวนประมาณ 90 คนจากทั้งหมด 200 คนเสียชีวติ จากการจมน้�ำ หลังจากเรือจมตรง จุดุ บริเวณทางเหนือของเกาะ Christmas เมือ่ วัน ที่ 20 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา และในวันนีเ้ รือมนุษย์ จำ�นวน 134 คนมุง่ ตรงสูน่ า่ นน้�ำ ออสเตรเลียเกิด อับปางกำ�ลังจมอยูก่ ลางมหาสมุทรอินเดียในเวลา 6.00 น. แต่โชคดีที่มีเรือสินค้าผ่านมาสามารถ ช่วยชีวติ ผูข้ อลีภ้ ยั ไว้ได้เกือบทุกคน โดยมีผลู้ ภี้ ยั อย่างน้อย 1 คนเสียชีวิตจากการจมน้ำ� นาย Tony Abbott ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า นโยบายมาเลเซียโซรูชนั่ จะไม่สามารถ หยุ ด ยั้ ง การหลั่ งไหลเข้ า มาของผู้ อ พยพ แต่ นโยบายเกาะนัวรู สามารถหยุดยั้งผู้อพยพได้ เพราะเคยทำ�ได้ผลมาแล้ว ในขณะที่นาย Malcolm Turnbull อดีต ผู้ นำ � พรรคฝ่ า ยค้ า นได้ พ ยายามเจรจากั บ นาง Gillard ด้วยการขอให้รัฐบาลสนับสนุนการใช้ เกาะนัวรู ถ้าหากไม่ได้ผลรัฐบาลยังสามารถกลับ ไปเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียใหม่อีกรอบหนึ่ง ซึ่ ง การใช้ ส ถานกั ก กั นในมาเลเซี ย ยั ง มี ปั ญ หา เนื่องจากไม่ได้การรับร้องจากสหประชาชาติใน ด้านมนุษยธรรม ในการอภิปรายครั้งนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ และดรามา ส.ส.หลายคนขึน้ อภิปรายด้วยน้�ำ ตา นองหน้า หลังจากใช้เวลา 5 ชั่วโมงในการถก ปัญหา ในที่สุดจึงมีการลงมติโดยฝ่ายรัฐบาลได้ รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.อิสระจากส.ส. Tony Winsor, ส.ว. Andrew Wilkie, ส.ส. Bob Katter และส.ส. Craig Thomson ชนะมติไป อย่างเฉียดฉิว ในวันนี้ 28 มิถุนายน ร่างพรบ.เสนอโดย ส.ส. Oakeshott ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากสภา สูงด้วยคะแนนเสียง 39 ต่อ 29 เสียง

นาง Julia Gillard กำ�ลังถกปัญหาเครียดกับรัฐมนตรีร่วมคณะในระหว่างอภิปราย ก่อนชนะด้วยคะแนนเสียง 74 ต่อ 72 ทำ�การบำ�บัดอาการป่วยทางจิตของเธอ ในคดี นี้ ม ารดาได้ ป ฏิ เ สธข้ อ กล่ า วหาว่ า เธอป่วยเป็นโรคจิต และปฏิเสธที่จะเข้ารับการ รักษาตัวแต่ได้กล่าวโทษว่าแพทย์ผู้ทำ�การรักษา ไม่ชอบเธอ เมื่อเธอทราบว่าพวกเขาไม่มีความ สามารถในการรักษาโรค และพวกเขารูว้ า่ เธอได้ ทำ�เรือ่ งร้องเรียนไปยังแพทยสภาให้ท�ำ การตรวจ สอบพวกเขา ทางด้านสถาบันครอบครัวศึกษาแห่งออส

เตรเลีย (AIFS) กล่าวว่ามีมารดาที่ป่วยด้วย อาการ MSBP ในออสเตรเลียเฉลี่ยปีละ 15 ถึง 25 ราย ในขณะที่โรงพยาบาลเด็ก Sydney Children’s กล่าวว่าแพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) ส่วนใหญ่จะพบคนไข้เด็กทีถ่ กู นำ�มาพบแพทย์ซ�้ำ แล้วซ้ำ�เล่าโดยมารดาที่มีปัญหาทางจิตอย่างน้อย 1 รายในแค่ละปี แต่ก็มีเพียงจำ�นวนน้อยมากที่ เข้าขั้นป่วยถึงขนาดอาการ MSBP

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 38


สำ�รวจสำ�มะโนฯคู่ครองเกย์ 40% นับถือศาสนาคริสต์

นาง Penny Wong ร.มว.การเงินและนาง Sophie Allouache คู่ครองเกย์แห่งปีกำ�ลังชื่นชม ด.ญ. Alexandra บุตรสาวของทั้งสอง 28 มิ.ย. 2012 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ ได้ เ ปิ ด เผยตั ว เลขข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ จากการสำ � รวจ ลัทธิตา่ ง ๆในขณะที่คคู่ รองเพศเดียวกันรายงาน สำ�มะโนประชากรครั้งล่าสุด พบว่า 40% ของ ว่าเป็นผู้ไม่นับนับถือศาสนาศาสนาใด ๆ ถึง คูค่ รองฉันฑ์สามีภรรยาเพศเดียวกันเป็นผูน้ บั ถือ 48% จากจำ�นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการสำ�รวจเมือ่

จำ�คุกอดีตสาวแบงก์ฆ่าลูกค้า

กับคดีศาลกลับคำ�ผู้พิพากษาดัง 29 มิ.ย. 2012 ในวันนี้ได้มีการตัดสินคดี ดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 2 คดีคือ คดีพนักงานธนาคารก่อเหตุฆาตกรรมหญิงชรา ลูกค้าเงินฝากหลังจากฉ้อฉลเงินของเธอ และคดี ศาลกลับคำ�ตัดสินยกฟ้องคดีท�ำ ร้ายร่างกายผูช้ ว่ ย แพทย์ประจำ�หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีโ่ ดยผูพ้ พิ ากษา Pat O’Shane ซึง่ เป็นคดีดงั ทีไ่ ทย-ออสนิวส์เคย รายงานข่าวไปแล้วทั้งคู่

Nancy Brayshaw ผู้เสียชีวิต ในคดีแรกเป็นคดีนาง Kaycee Hezon วัย 29 ปีอดีตพนักงานธนาคาร NAB สาขา Carlingford ผู้ยักยอกเงินบัญชีฝากของน.ส. Nancy Brayshaw หญิงชราวัย 72 ปีไปเป็น จำ�นวน 115,000 เหรียญ ในคดี นี้ น าง Hezon ได้ สั ง หารน.ส. Brayshaw ที่บ้านของเธอในย่าน Epping ใน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2009 ด้วยการบีบคอจน หมดอากาศหายใจ แต่เธอได้ให้การกับตำ�รวจ ว่า ในวันเกิดเหตุผู้ตายได้เชิญเธอไปที่บ้าน เพื่อ เอาถุงใส่เสื้อผ้าบริจาคให้กับผู้ยากไร้ในประเทศ

ฟิลิปปินส์บ้านเกิดของเธอ เป็ น เธอให้ ก ารกั บ ตำ � รวจว่ า ในวั น ดั ง กล่าวได้มชี ายสองคนมีหน้ากากและถุงผ้าปิดบัง ใบหน้าได้งดั เข้ามาภายในบ้าน คนร้ายได้ท�ำ ร้าย เธอและน.ส. Brayshaw โดยเธอถูกคนร้ายข่มขืน และทำ�ร้ายจนสลบไป ส่วนน.ส. Brayshaw ถูกคนร้ายใช้ผ้าขนหนูรัดคอและใบหน้าจนแน่ นิ่งไป เมื่อเธอตื่นขึ้นมาจึงออกจากบ้านไปแจ้ง ความทันที ศพของน.ส.Brayshaw ถู ก พบโดยนั ก ศึกษาต่างชาติที่เช่าห้องอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว พบผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอน แต่หลักฐานที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุ และ หลักฐานทางการเงินได้มัดตัวนาง Hezon เป็น มือสังหารน.ส.Brayshaw เธอถูกตำ�รวจจับกุม ที่แฟลตของเธอย่าน West Ryde ในวันที่ 10 ธันวาคม 2009 ในปีที่ผ่านมานาง Hezon ได้ยอมรับ สารภาพผิ ด ต่ อ การสั ง หารและฉ้ อ ฉลเงิ น เก็ บ ของน.ส.Brayshaw และในวันนี้ (29 มิถุนายน) ผู้พิพากษา Peter Hidden แห่งศาลฎีการัฐ น.ซ.ว.ได้ตัดสินจำ�คุกนาง Hezon เป็นเวลา 19 ปี 6 เดือน แต่ให้สิทธิทำ�เรื่องขอปล่อยตัวอย่าง มีทัณฑ์บนได้หลังจำ�คุกไปแล้ว 14 ปี 6 เดือน อีกคดีหนึ่งคือคดีนาย Kasian Wililo ทำ�ร้ายร่างกายนาย Christopher Martin ผู้ช่วย แพทย์ ป ระจำ � หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ แต่ ถู ก ผู้ พิพากษา Pat O’Shane ผู้พิพากษาเชื้อจากอะ บริจินคนแรกของรัฐน.ซ.ว.สั่งยกฟ้องในเดือน มกราคมที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่า นาย Martin มีพฤติกรรมรังเกียจคนผิวดำ� ในวันนี้ผู้พิพากษา Peter Johnson แห่ง ศาลฎีกา ได้สั่งกลับคำ�ตัดสินของผู้พิพากษา O’Shane ต่อการสั่งยกฟ้องนาย Wililo วัย 30 ปี โดยเห็นว่าเป็นการตัดสิน “โดยพืน้ ฐานแห่ง ความผิดพลาด” ในคดีนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ไปรับตัว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 39

เดือนสิงหาคมปีทผี่ า่ นมาว่ามีคคู่ รองเพศเดียวกัน ในออสเตรเลียทั้งสิ้น 33,714 คู่ นอกจากนั้นครู่ครองชาวเกย์ยังอ้างว่านับ ถือศาสนาพุทธมาเป็นอันดับสามจำ�นวน 4.0% ตามด้วยอิสลาม 0.6%, ยิว 0.6%, ฮินดู 0.3%, นับถือศาสนาอื่น ๆ 1.3% และมีคู่ครองไม่ระบุ ศาสนา 5.0% ข้ อ มู ล จากการสำ � รวจยั ง พบว่ า ช่ อ งว่ า ง ระหว่างคู่ครองชายกับชาย และหญิงกับหญิง ได้แคบลง กล่าวคือจากการสำ�รวจในปี 1996 สัดส่วนของคู่ชายกับชาย : หญิงกับหญิงอยู่ใน อัตรา 137 คู่ต่อ 100 คู่ ได้ลดลงมาอยู่ที่อัตรา 109 คู่ต่อ 100 คู่ในการสำ�รวจปี 2011 โดยรวมทั้งประเทศคู่ครองเพศเดียวกัน อยู่ในอัตราส่วนเพียง 0.7% ของครอบครัวใน ออสเตรเลีย แต่เป็นอัตราทีเ่ พิม่ เป็นสองเท่าจาก การสำ�รวจในปี 1996 เมือ่ แยกตามอายุพบว่ากลุม่ อายุ 15 ถึง 24 ปีมีสัดส่วนของคู่ครองเกย์สูงสุดคือ ในอัตรา 1.6% ของครอบครัวทั่วประเทศ ในขณะที่กลุ่ม อายุเกินกว่า 65 ปีขึ้นไปมีน้อยที่สุดในอัตรา 0.1% ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคู่ครองเพศเดียวกัน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ข้อมูลทีเ่ ก็บได้ยงั พบว่าคูค่ รองเพศเดียวกัน ส่วนใหญ่จะอาศัยอยูใ่ นตัวเมืองใหญ่ มากกว่าอยู่

นอกเมืองใหญ่ โดยซิดนีย์ยังคงเป็นเมืองที่คู่เกย์ เลือกอยู่อาศัยมากที่สุด ในนครซิดนีย์มีสัดส่วน ของครอบครัวเกย์ 1.1% ของครอบครัวชาว ซิดนีย์ ในขณะที่มีอัตราส่วน 0.5% ในส่วนที่ เหลือของรัฐน.ซ.ว. เขตเทศบาล Sydney City มีคู่ครองชาว เกย์อาศัยอยูห่ นาแน่นทีส่ ดุ ในอัตรา 11.3% หรือ ในทุก ๆ คู่ครอง 10 คู่จะต้องมีคู่ครองเพศ เดียวกันอย่างน้อย 1 คูต่ ามด้วยเขต Marrickville 7.4%, Leichhardt 3.5% และ Woollahra 2.7% คู่ครองเพศเดียวกันส่วนใหญ่จะอยู่อาศัย โดยไม่มีเด็กหรือญาติพี่น้อง โดยคู่ชายกับชาย อยู่ในระดับ 95% และคู่หญิงกับหญิงในอัตรา 75% ของหัวข้อนี้ คูค่ รองเพศเดียวกันเชือ้ สายอะบอริจนิ และ ชาวเกาะทอร์เรส สเตรทมีสัดส่วน 0.9% หรือ สูงกว่าชาวออสเตรเลียเชื่อสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่ใน อัตรา 0.7% ส่วนผูท้ เี่ กิดในต่างประเทศทีอ่ ยูอ่ าศัยฉันฑ์ สามีภรรยากับคนเพศเดียวกันส่วนใหญ่เป็นชาว นิวซีแลนด์และอังกฤษ ตามมาห่าง ๆ ด้วยชาว จีน, เวียดนาม, อิตาลี และอินเดีย นอกจากนัน้ การสำ�รวจสำ�มะโนประชากร ยังพบว่าคู่ครองชาวเกย์ใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสาร มากกว่าคู่ครองต่างเพศ

นาย Wililo ผู้ซึ่งอยู่ในอาการเมา สุ ร าขึ้ น รถเพื่ อ นำ � ส่ งโรงพยาบาล แต่นาย Wililo แสดงอาการโวยวาย และถ่มน้ำ�ลายบนรถ ทำ�ให้นาย Martin สั่งให้พนักงานขับรถหยุด รถแล้วไล่นาย Willo ลงจากรถ แต่ จำ � เลยไม่ ย อมลงจากรถ นาย Martin จึงเข้าจับแขนนาย Wililo เป็นเหตุให้นาย Wililo เริ่มทำ�ร้าย ร่างกายนาย Martin ในการพิจารณาคดีผพู้ พิ ากษา O’Shane ผู้ได้ชื่อว่ามีลีลาในการ ตั ด สิ น คดี ที่ ห ลายคนคาดไม่ ถึ ง มาแล้ ว ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า นาย Martin เป็ น คนรั งเกี ยจคนผิวดำ� และเป็นผู้ปลุกเร้าให้นาย Wililo ผู้ลี้ภัยจากอาฟริกาโต้ตอบด้วยการ ใช้กำ�ลัง ศ า ล ยั ง พ บ ว่ า ผู้ พิ พา ก ษา นาย Kasian Wililo ผู้ต้องถูกดำ�เนินคดีใหม่ O’Shane พยายามเร่งรัดคดี และ ตัดทอนการรับฟังผลการสืบสำ�นวน คดีจากฝ่ายตำ�รวจ และปฏิเสธไม่รับฟังการสืบ พิพากษา Johnson กล่าวว่า (แต่ละคดี)“มีความ พยานจากฝ่ายโจทก์สองปาก และปฏิเสธหลัก ผิดพลาด” ปรากฎให้เห็น ผู้พิพากษา Johnson จึงมีคำ�สั่งให้มีการ ฐานภาพถ่ายที่ฝ่ายโจทก์นำ�มาแสดงในศาล พิ จ ารณาคดี ของนาย Wililo ในศาลแขวงใหม่ นอกจากนั้นผู้พิพากษา Johnson ยังชี้ ให้เห็นว่ายังมีคดีอีก 6 คดีที่อยู่ในระหว่างการ โดยให้ผู้พิพากษาอื่นเข้าทำ�หน้าที่ อุทธรณ์คำ�ตัดสินของผู้พิพากษา O’Shane ซึ่งผู้

เด็กวัย 15 เอาระเบิดรถไฟ

มาตีเล่นผลตูมเดียวแขนขาด 30 มิ.ย. 2012 ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ทำ�การ สอบสวนถึงสาเหตุที่นาย Jeremy Deeham วัย 15 ปีมีระเบิดใช้ในกิจการซ่อมรถไฟสะสมอยู่ ภายในห้องนอนของเขาจำ�นวนมาก จนเกิด ระเบิดทำ�ให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้อง สูญเสียแขนข้างซ้าย ขณะนี้ตำ�รวจยังไม่ทราบ ว่าระเบิดดังกล่าวถูกขโมยหรือถูกหยิบไปจาก ข้างทางรถไฟ อาการของ Jeremy ขณะนี้ยังอยู่ในขั้น

วิกฤติเป็นทีเ่ ชือ่ ว่าเขาได้ใช้ฆอ้ นทุบระเบิด ขณะ อยู่ภายในห้องนอนที่บ้านในย่าน Seven Hills ในคืนวันเสาร์ที่ 30 มิถนุ ายน จนเกิดแรงระเบิด ทำ�ให้เขาได้รับบาดเจ็บทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่ หน้าอก แขน และขา ทำ�ให้คณะแพทย์ของโรง พยาบาล Children’s Hospital At Westmead ทำ�การผ่าตัดช่วยชีวิตเขาได้ทันแต่ต้องตัดแขน ซ้ายของเขาทิ้ง อ่านต่อหน้า 40


เด็กวัย 15 เอาระเบิดรถไฟ เพิ่มอำ�นาจตำ�รวจค้นบ้าน-รถ

มาตีเล่นผลตูมเดียวแขนขาด ผู้มีประวัติโดยไม่ใช้หมายค้น ต่อจากหน้า 39

ตำ�รวจหน่วยกู้ระเบิดได้ถูกส่งไปที่บ้าน ของ Jeremy หลังจากตำ�รวจชุดสืบสวนเข้าไป พบระเบิดใช้ในกิจการซ่อมรถไฟจำ�นวนมาก อยู่ภายในห้องนอนของ Jeremy ที่ถนน Aleta Way ซึ่งเป็นถนนตันสายสั้น ๆ โดยบ้านของ เขาอยู่บริเวณคูล-เดอ-แซคกลับรถพอดี เพื่อนบ้านกล่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงดัง เกิดขึน้ ทีบ่ า้ นบริเวณคูล-เดอ-แซคจากนัน้ ไม่นาน ถนนก็เต็มไปด้วยแพทย์ประจำ�หน่วยรถเคลือ่ นที่ และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ นาง Karen Christie เพื่อนบ้านหลัง ติดกันกล่าวว่า ในตอนบ่ายของวันเกิดเหตุ เธอ ได้ ยิ น เสี ย งคล้ า ยกั บ คนใช้ ฆ้ อ นตี เ สี ย งดั ง มาก มาจากบ้านหลังดังกล่าวเป็นเวลานาน แรกที เดียวเธอคิดว่าเป็นการซ่อมบ้านหรือการติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์บางอย่างเข้าด้วยกัน ในขณะที่ตำ�รวจได้รับแจ้งว่า Jeremy ได้ ใช้ฆ้อนทุบระเบิด จึงเป็นเหตุให้เกิดระเบิดออก มาซึง่ ถือว่าเด็กชายคนนีไ้ ด้รบั บทเรียนราคาแพง เกี่ยวกับอันตรายต่อการเล่นกับวัตถุอันตราย ผู้เป็นย่าของ Jeremy กล่าวว่า คนใน ครอบครัวไม่ทราบว่า Jeremy ไปเอาระเบิด มาจากไหนอย่า งไรก็ตามบ้านของครอบครัว Deeham อยู่ห่างจากทางรถไฟสายซิดนีย์ตะวัน

หมายเลข 1800 333 000 อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวเพิม่ เติมในวันที่ 3 กรกฎาคมว่า ตำ�รวจ Rose Bay ได้พบรถ ทั้งสองแล้ว โดยรถพอร์ชถูกพบที่ถนน Collins

St. ย่าน Rozelle (สื่อมวลชนบางสำ�นักอ้างว่า พบที่ย่าน Balmain) และรถเบ็นซ์ที่ยูนิตแห่ง หนึ่งที่ถนน Cowell St. ย่าน Gladesville ส่วน รถ BMW สีดำ�ยังไร้ร่องรอย

นาย Jason Clare

นาย Jeremy Deeham ขณะนำ�ส่งโรงพยาบาล

รถหรูสีดำ�กำ�ลังต้องตาโจร

ซื้อเมื่อวานวันนี้หายสาบสูญ

1 ก.ค. 2012 รถยนต์ระดับหรูและมี ความเร็วสูงสีด�ำ กลายเป็นของทีน่ กั ขโมยรถยนต์ โปรดปรานเสียแล้ว ล่าสุดเจ้าของรถยนต์ใน ย่านซิดนียต์ ะวันออกเพิม่ ซือ้ รถยนต์คนั ใหม่และ ถอยออกจากร้านมาได้วนั เดียวก็ถกู คนร้ายขโมย ขั บ หนี ไ ปรวดเดี ยวสองคัน รวมมูลค่ารถยนต์ 500,000 เหรียญ ตำ�รวจกล่าวว่า มือขโมยครั้งนี้เป็นชาย 2 คนขโมยรถยนต์ไปจากโรงจอดรถของยูนติ ทีพ่ กั ระดับหรูแห่งหนึ่งที่ถนน New South Head Rd. ในย่าน Rose Bay ในเวลาประมาณ 2.40 น.ของวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา รถยนตร์ทั้งสองคันเป็นของเจ้าของคน เดียวกันซึ่งเพิ่งซื้อมาสด ๆ ร้อน ๆ เป็นรถยนต์ พอร์ช Panamera Turbo S สีดำ�รุ่นปี 2012 ซึ่ง เป็นรุน่ ทีม่ วี างขายในออสเตรเลียเพียงสองคันใน ราคา 440,200 เหรียญ และรถเบนซ์ C350cdi รุ่นปี 2012 สีดำ�ราคา 94,400 เหรียญ สารวัตรนักสืบ Peter Daley ผู้ช่วยผู้ บังคับการตำ�รวจพื้นที่ Rose Bay กล่าวว่าขณะ นีย้ งั ไม่ปรากฎแน่ชดั ว่าคนร้ายได้เข้าไปในโรงรถ ได้อย่างไร แต่กุญแจรถยนตร์ทั้งสองคันแขวน อยู่ไม่ไกลจากรถ สารวัตร Daley กล่าวว่า คนร้ายได้เข้าไป อยู่ในโรงรถเป็นเวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนที่ พวกเขาจะเอารถใหม่เอี่ยมสองคันขับไปทางทิศ

2 ก.ค. 2012 ตำ�รวจทัว่ ประเทศจะสามารถ ทำ�การสุ่มตรวจค้นบุคคลที่มีประวัติการใช้ปืน อย่างผิดกฎหมายได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีหมาย ตรวจค้น หลังจากรัฐบาลกลางเป็นตัวผลักดัน เพือ่ หวังลดเหตุการณ์ขบั รถยิงถล่มตามทีอ่ ยูอ่ าศัย ภายใต้กฎหมายปัจจุบันตำ�รวจจะสามารถ ทำ�การค้นตัวบุคคลที่ถูกตัดสินมีความผิดทาง อาชญากรรม หรือบุคคลมีคำ�สั่งต้องห้ามครอบ ครองอาวุธปืนหรือบุคคลที่กระทำ�ผิดกฎหมาย (not a fit and proper person) การแก้กฎหมาย จะเพิ่มให้ตำ�รวจสามารถตรวจค้นรถยนต์และ บ้านของบุคคลเหล่านี้ได้อีกด้วย คณะกรรมการอาชญากรรมแห่งออสเตร เลียหรือ ACC (ชือ่ เดิมคือสำ�นักงานตำ�รวจปราบ ปรามอาชญากรรม) เปิดเผยว่าในปัจจุบนั มีอาวุธ ปืนจำ�นวน 260,000 กระบอกตกอยู่ในมือของ อาชญากร ซึ่งถือเป็นจำ�นวนสองเท่าของปืนที่

มีประจำ�การในกองกำ�ลังตำ�รวจและทหารใน ออสเตรเลีย นาย Jason Clare ร.มว.กระทรวงยุตธิ รรม ของรัฐบาลกลางได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ รัฐมนตรีทบวงตำ�รวจของรัฐบาลรัฐต่าง ๆ ใน การประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่เข้าใจว่า รัฐมนตรีจากรัฐบาลรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะนาย Mike Gallacher ร.มต.ทบวงตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ซึง่ เป็นรัฐที่มีปัญหาแก๊งคนร้ายใช้ปืนถล่มยิงบ้าน คู่อริเป็นรายวันจะรับหลักการดังกล่าว นาย Clare ซึ่ ง เป็ น ส.ส.เขตเลื อ กตั้ ง Blaxland ทางตะวันตกของซิดนีย์กล่าวว่า กฎ หมายดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความคิดแตกแยก แต่ถอื ว่ามีความจำ�เป็นในการแก้ปญ ั หาการใช้ปนื เข้าห้ำ�หั่นกันในนครซิดนีย์ เขากล่าวว่า ที่ผา่ นมาตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ต้อง หัวเสียในการทำ�คดีขบั รถยิงถล่มบ้าน เนือ่ งจาก เหยือ่ หลายคนเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรฝ่ายตรง ข้ามจะไม่ให้ขอ้ มูลกับตำ�รวจแต่จะใช้วธิ เี ดียวกัน ในการโต้ตอบ ในขณะที่เหยื่อชาวบ้านทั่วไปที่ โดนลูกหลงก็เกรงอิทธิพลไม่กล้าให้การพวกเขา เลือกที่จะย้ายบ้านหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่า นาย Clare กล่าวว่า ตำ�รวจต้องการมี อำ�นาจในการเข้าตรวจค้นบนพืน้ ฐานของข้อพิรธุ สงสัย (suspicion) ซึง่ ตำ�รวจรูด้ วี า่ ใครคือคนร้าย ใครคือผูล้ กั ลอบนำ�เข้าปืน ใครคือผูข้ ายปืน และ ใครคือผู้เอาปืนไปยิงใส่บ้านในตอนกลางดึก เพียงแต่พวกเขาไม่มีอำ�นาจในการเข้าไปตรวจ ค้นได้อย่างทันท่วงที เขาเชือ่ ว่ากฎหมายใหม่จะเป็นเครือ่ งมือให้ ตำ�รวจสามารถรับมือกับแก๊งคนร้ายทีม่ อี าวุธปืน 260,000 กระบอกในครอบครอง เครื่องมือนั้น ก็คือการสุ่มตรวจค้นหาอาวุธปืน

ตกเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ที่ซึ่งเพิ่งจะมีก ารซ่อม ทางก่อนหน้านี้ ระเบิดที่ใช้ในกิจการซ่อมรถไฟถูกนำ�มา ใช้ให้เกิดเสียงดัง ด้วยการนำ�ระเบิดวางไว้บน รางให้ขบวนรถไฟทีว่ งิ่ ผ่านมาทับให้เกิดเสียงดัง เพื่อเป็นการเตือนให้คนงานซ่อมทางทราบ ในวันที่ 1 กรกฎาคม โฆษกของ Railcorp ได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามโฆษกของตำ�รวจกล่าวว่า ก่อน หน้านีม้ กี ารแจ้งความถึงระเบิดของการรถไฟถูก ขโมยไป และไม่ทราบว่าเด็กชายรายนี้เกี่ยวข้อง กับการขโมยระเบิดด้วยหรือไม่

ใต้ของถนน New South Head Road ในเวลา ประมาณ 3.30 น. เขากล่าวว่าตำ�รวจได้นำ�เอาฤทษฎีความ เป็นไปได้ต่าง ๆ ที่รวมถึงความเป็นไปได้ว่า การขโมยครั้งนี้เป็นการจัดฉากเพื่อผลทางการ ประกัน ซึ่งประเด็นนี้ได้ตัดออกไป และรวม ถึงคนร้ายรู้จักกับเจ้าของรถมาก่อนและรู้ว่าเขา เพิ่งถอยรถมาใหม่หรือไม่อีกด้วย ขณะนีต้ �ำ รวจยอมรับว่ายังมืดแปดด้าน ต่อ การสืบหาตัวคนร้าย รวมถึงกรณีทคี่ นร้ายเข้ามา ในโรงรถได้อย่างไร เพราะไม่มรี อ่ งรอยของการ งัดแงะแต่อย่างไร รถทั้งสองจดทะเบียนในรัฐน.ซ.ว. รถ พอร์ชมีหมายเลขทะเบียน CYC777 และรถ เบนซ์มีเลขทะเบียน WVW777 ก่อนหน้านี้ในวันที่ 26 มิถุนายน คนร้าย ได้ชิงรถ BMW สีดำ�ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ขณะอยู่ ที่ถนน Petrarch Ave. ในย่าน Vaucluse ใน ขณะที่เจ้าของวัย 26 ปีกำ�ลังขับรถเข้าจอดยังที่ จอดรถชัน้ ใต้ดนิ คนร้ายได้วางของกีดขวางขวาง ทางเข้าที่จอดรถ เพื่อเป็นการบังคับให้เจ้าของ ลงจากรถ ก่อนที่จะเข้าขู่เอากุญแจ แล้วขับรถ หนีไป รถ BMW คันดังกล่าวจดทะเบียนในรัฐ น.ซ.ว.หมายเลข JY1812 สำ�หรับผู้ที่ทราบเบาะแสเกี่ยวกับรถยนต์ ทัง้ 3 คัน สามารถติดต่อให้ขอ้ มูลกับตำ�รวจได้ที่

รถยนต์ Porsche Panamera Turbo S รุ่นปี 2012 ราคา 440,200 เหรียญ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 40


จัดแต่งงานเก๋แต่อยู่จริง เด็กเก่งแพ้อุทธรณ์คะแนน ไม่เป็นอุปสรรคต่อวีซ่า สอบเอ็นทรานซ์ได้แค่ 99.95 3 ก.ค. 2012 การจั ด การแต่ ง งานเก๋ เพื่ อ อาศั ย ช่ อ งโหว่ ข องกฎหมายการเข้ า เมื อ ง ออสเตรเลียยังเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองโดย กฎหมายของออสเตรเลีย ทั้งนี้ศาลอนุญาโตตุลาการพิจารณาคดีอุท ธรณ์ด้านการเข้าเมืองเห็นว่า ผู้เป็นภรรยายังสา มารถมีสทิ ธิอาศัยอยูใ่ นออสเตรเลียต่อไป แม้วา่ ผู้เป็นสามีจะยอมรับว่าได้รับสินจ้างให้แต่งงาน หลอกก็ตาม ศาลเห็นว่า เมื่อฝ่ายหญิงเดินทางเข้ามา และแต่ ง งานหลอกเพื่ อ ยื่ น ขอวี ซ่ า แต่ ยั ง คง แสดงสถานภาพการเป็นสามีภรรยาอย่างแท้จริง และต่อเนื่อง ก็ถือว่าบุคคล ๆ นั้นมีสิทธิอยู่ใน ออสเตรเลียต่อไป ในคดีนศี้ าลอนุญาโตตุลาการลงความเห็น ว่านาง Ghada Moussa สตรีชาวเลบานอนวัย 46 ปีผู้ซึ่งว่าจ้างชายชาวแอดิเลดวัย 55 ปีทำ�การ แต่งงานด้วยเงิน 20,000 เหรียญยังคงได้รับให้ อยู่ในออสเตรเลียต่อไป สำ�หรับชายที่เธอว่าจ้างแต่งงานคือนาย

Habib Youssef มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เขาอพยพ มาอยูอ่ าศัยในออสเตรเลียในปี 1977 โดยเขาเป็น คนหมูบ่ า้ นเดียวกับนาง Moussa แต่ทงั้ สองแทบ ไม่รู้จักกันมาก่อนการแต่งงาน ซึ่งญาติพี่น้อง ของนาง Moussa ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้ติดต่อให้ แรกที เ ดี ย ววี ซ่ า ของนาง Moussa ถู ก กระทรวงการเข้าเมืองปฏิเสธ หลังจากพบว่าการ แต่งงานเป็นการแต่งงานหลอกเพื่อเธอจะได้มา อยู่กับญาติในออสเตรเลีย แต่ ศ าลอนุ ญ าโตตุ ล าการ เห็ น ว่ า นาง Moussa สมควรได้รับวีซ่าการสมรสโดยยอม รับว่าการแต่งงานของเธอไม่ถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะเกิดจากแรงผลักดันของความต้องการที่ จะเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียก็ตาม อย่างไรก็ตามหลังจากนาง Moussa ได้รบั อนุญาตให้อยู่ต่อในออสเตรเลีย เธอยืนยันว่าจะ อยู่กินกับนาย Youssef และช่วยดูแลบุตรชาย พิการของเขา นอกจากนัน้ เธอยังมีแผนทีจ่ ะเรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อหางานทำ�ต่อไป

เจ้าของบ้านเจอคดีฆ่า

หลังเด็กจมน้ำ�ตายในสระ 4 ก.ค. 2012 ชายชาวรัฐน.ซ.ว.ได้ ตกเป็ น จำ � เลยในคดี ฆ่ า คนตายโดย ประมาทรายแรกของออสเตรเลียจาก เหตุมีเด็กเข้ามาตกน้ำ�ตายในสระว่าย น้ำ�ภายในรั้วบ้านของเขาที่มีรั้วกั้นแต่ อยู่ในสภาพทรุดโทรม

ผู้ ก ลายเป็ นจำ � เลยฆ่าคนตายรายนี้คือ นาย Philip Cameron วัย 61 ปีแห่งเมือง Armidale หลังจากเด็กชายวัย 2 ขวบครึง่ เสีย ชีวิตจากการตกลงไปในสระว่ายน้ำ�หลังบ้าน โดยไม่บำ�รุงรักษารั้วให้สามารถป้องกันเด็ก เข้าไปในพืน้ ทีส่ ระตามข้อบังคับของกฎหมาย จากสำ�นวนการสอบสวนของตำ�รวจ พบว่า เด็กชายซึ่งได้รับการปกปิดนามตาม กฎหมายและมารดาของเขาได้มาเยี่ยมเพื่อน ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านของนาย Cameron ในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เด็กชายดัง กล่าวได้เดินออกจากบ้านหลังนั้นโดยมารดา และเจ้าของบ้านไม่รู้ตัว เขาได้พลัดหลงเดิน เข้ามาในเขตบ้านของนาย Cameron ซึ่ง หลังบ้านของเขายังคงไม่ได้ซ่อมแซมรั้วรอบ สระที่อยู่ในสภาพหักพังเสียหายมาเป็นเวลา 12 เดือน จนกระทัง่ เกิดเหตุเมือ่ เด็กรายนีเ้ ดิน ผ่านเข้าไปและตกลงไปในสระ มารดาของเด็กเป็นผู้มาพบเหตุ เธอได้

นำ�ร่างบุตรในสภาพหมดสติขึ้นจากสระน้ำ� แล้วรีบนำ�ส่งโรงพยาบาล John Hunter ใน เมืองนิวคาสเซิล ทีซ่ งึ่ แพทย์ได้ใส่เครือ่ งช่วย หายใจเป็นเวลา 2 วันก่อนเด็กน้อยจะเสียชีวติ หลั ง จากตำ � รวจใช้ เ วลาสอบสวน 2 เดือนจึงเข้าจับกุมนาย Cameron ในวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยข้อหาฆ่าคนตายโดย ไม่เจตนา ซึ่งเขาจะมีกำ�หนดไปขึ้นศาลท้อง ถิ่น Armidale ในเดือนหน้า ผลของการตั้งข้อหา ทำ�ให้เขากลาย เป็นบุคคลคนแรกที่ถูกดำ�เนินคดีฆ่าคนตาย จากเหตุไม่ตดิ ตัง้ รัว้ รอบสระว่ายน้�ำ ในสภาพ เหมาะสม อันเป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของผู้ พิพากษา Paul MacMahon รองเจ้าพนักงาน โคโรเนอร์แห่งรัฐน.ซ.ว. (เจ้าพนักงานผู้มี อำ�นาจเต็มในการพิจารณาการเสียชีวิตอย่าง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ) ในปี 2010 ผู้พิพากษา MacMahon ไ ด้ เ รี ย ก ร้ อ งใ ห้ อั ย ก า ร สู ง สุ ด แ ห่ ง รั ฐ น.ซ.ว.พิ จ ารณากฎหมายใหม่ เพื่ อ เอาผิ ด แก่เจ้าของบ้านผู้ละเลยไม่สร้างรั้วรอบสระ ว่ า ยน้ำ � เพื่ อ ป้ อ งกั น เด็ ก เล็ ก หลั ง จากผล การไต่ ส วนพบว่ า เป็ น เหตุ ทำ �ให้ เ ด็ กในรั ฐ น.ซ.ว.จมน้ำ�เสียชีวิตภายในสระ 8 คนใน ปี 2008-09

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 41

น.ส.Sarah Hui Xin Wong 3 ก.ค. 2012 น.ส. Sarah Hui Xin Wong วัย 21 ปีผู้เคยได้คะแนนสอบเอ็นทรานซ์เข้า มหาวิทยาลัย 99.95 คะแนน ซึ่งเหลือเฟือที่ จะเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซิดนีย์ตามที่เธอตั้งใจไว้ แต่อดีตนักเรียนจาก โรงเรียน Abbotsleigh โรงเรียนเอกชนมีชื่อ ทางเหนือของซิดนียร์ ายนีย้ งั ไม่พอใจ เพราะเธอ เชื่อว่าเธอควรได้คะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน นาง Eileen Wong มารดาของเธอได้ยื่น เรื่องร้องเรียนไปยังโรงเรียนและคณะกรรมการ การศึกษาจำ�นวนหลายครั้งนับจากเธอสำ�เร็จ ชั้นปีที่ 12 ในปี 2008 โดยอ้างว่าลูกสาวของ เธอซึ่ ง ป่ ว ยเป็ นโรคเส้ น เอ็ น อั ก เสบที่ ข้ อ มื อ (hypermobile wrist)ได้รบั การเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ต่ออาการป่วยของเธอในขณะสอบ ในวันนี้ (3กรกฎาคม) น.ส. Wong ได้แพ้ ต่อการยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง ในการขอให้ลบล้าง คำ�ตัดสินของคณะกรรมการการศึกษาแห่งรัฐ น.ซ.ว. ต่อการที่ไม่จัดหาข้อสอบพิเศษผ่านรูป แบบการใช้คอมพิวเตอร์ และไม่เพิ่มเวลาพิเศษ ให้กบั เธอในขณะสอบไล่เพือ่ รับประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมปลาย หรือ HSC หลั ง จากเธอยื่ น เรื่ อ งต่ อ ศาลอนุ ญ าโต ตุลาการพิจารณาการอุทธรณ์ กล่าวหาว่าคณะ กรรมการการศึ ก ษาเลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง บนพื้ น ฐานของความพิการ ด้วยการไม่อำ�นวยสะดวก ต่อเธอในขณะสอบวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูงและ

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามศาลอนุญาโตตุลาการพบ ว่า คณะกรรมการจัดสอบได้ให้เวลาน.ส. Wong ได้หยุดพักในระหว่างสอบ และเสนอทีจ่ ะหาคน เขียนตามคำ�บอกของเธอ แต่น.ส. Wong ได้ ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว น.ส. Wong ผูเ้ คยสอบวิชาเคมีได้ในอันดับ ที่ 5 ของรัฐน.ซ.ว.ในขณะเรียนอยูช่ นั้ ปีที่ 11 ใน ปี 2007 ได้คะแนนเปรียบเทียบเข้ามหาวิทยาลัย 99.95 จากคะแนน 100 (เป็นระบบคะแนนเดิม ระบบคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยปัจจุบนั มีคะแนน สูงสุดที่ 99.95) ถือว่าเกินพอทีจ่ ะเข้าเรียนแพทย์ ตามที่เธอต้องการ ซึ่งเธอเชื่อว่าจะสามารถทำ� คะแนนได้เต็ม 100 คะแนนหากคณะผู้จัดสอบ ทำ�ตามคำ�ขอของเธอ แต่ศาลอนุญาโตตุล าการปฏิเสธข้อ อ้าง ของเธอ และสั่งให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน คดีของคณะกรรมการการศึกษาจำ�นวนหนึ่ง ที่ รวมถึงมีส่วนรับภาระค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียม ของนาย Chris Ronalds เนติบัณฑิตชั้นนำ�ของ ซิดนียเ์ ข้ามาร่วมในคดีนใี้ นสัดส่วนทีศ่ าลกำ�หนด อย่างไรก็ตามเพือ่ นของน.ส. Wong กล่าว ว่า ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องเหลวใหลนี้คือ Eileen มารดาผู้มีพฤติกรรมแบบ “Tiger Mom” คือ เป็นผู้บงการชีวิตบุตร และพยายามกดดันให้ บุตรของเธอทำ�ทุกอย่างให้ดีที่สุดรวมถึงมีผล การเรียนให้ดีที่สุด

สระว่ายน้ำ�หลังบ้านนาย Philip Cameron ถูกซ่อมแซมรั้วหลังเด็กจมน้ำ�ตาย


นักพนันไทยเบี้ยวชดใช้เงิน คาสิโน 5 ล้านแม้ศาลฎีกาสั่ง สเตท-ออฟ-ออริจิน

คาสิโน Star แหล่งเสี่ยงโชคของไฮโซเมืองไทย

สวัสดีคะ่ ฉบับนีด้ ฉิ นั ขอนำ�การ์ตนู ล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บาวน์แห่งค่ายเดอะเด ลีเทเลกร๊าฟมาให้ศึกษากันทีเดียวสามภาพรวด.. เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาทำ�งานหลังจาก เฮียวอร์เรนหยุดพักร้อนไปหลายวัน หนนีเ้ ฮียแกคงเก็บกดมากับการแข่งขันชิงความเป็นเจ้ารักบี้ ลีกสเตท-ออฟ-ออริจนิ ระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลและรัฐควีนสแลนด์มา พอโผล่มาทำ�งานก็ประเดิม ด้วยการ์ตูนสเตทออฟออริจินสามวันซ้อนเลยค่ะ เริ่มจากภาพแรกวันที่ 4 กรกฎาคมด้วยหัวข้อ “วิวัฒนาการของมนุษย์” เป็นภาพชายใน ชุดเสื้อกันหนาวสีฟ้าเดินจากรัฐน.ซ.ว.ผ่านเข้ารัฐควีนสแลนด์ แล้วเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นกบ ส่วนเสื้อที่สวมใส่ก็เปลี่ยนจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดง เบือ้ งหลังนีม้ าจากทีมน.ซ.ว.มีสปี ระจำ�ทีมคือสีฟา้ ส่วนทีมควีนสแลนด์มสี ปี ระจำ�คือสีแดง มารูน.. ทีเ่ ป็นกบก็เพราะทีมนีม้ ฉี ายาว่า “ไอ้คางคกแคนโทด”.. แต่เฮียแกลำ�เอียงเข้าขัน้ เพราะ ไม่ยอมเขียนชาวน.ซ.ว.เป็น “ไอ้แมลงสาป” อันเป็นฉายาของทีมนี้...ฮิ..ฮิ ภาพที่สองลงพิมพ์วันที่ 5 กรกฎาคม เป็นภาพภายในถ้ำ�ยุคหินมีภาพคนสวมเสื้อสีฟ้าชูโล่ ห์แชมป์สเตทออฟออริจินอยู่ที่ผนังถ้ำ� มีนักสำ�รวจหนึ่งในสองพูดว่า “นั่นเด็กของฉัน เมื่อครั้ง สุดท้ายที่ชนะสเตทออฟออริจิน” ภาพนี้เป็นการระบายความแค้นของอาเฮียหลังจากผลการแข่งขันออกมา ทีมคางคกยักษ์ หม่ำ�แมลงสาปไปอย่างหวุดหวิด 21 ต่อ 20 ถือเป็นปีที่เจ็ดแล้วที่ไอ้แมลงสาปไร้แชมป์ มัน ให้ความรู้สึกเหมือนนานแสนนานราวกับย้อนเข้าไปในยุคหินค่ะ..........ฮิ..ฮิ ภาพที่สามตีพิมพ์วันที่ 6 กรกฎาคม เป็นภาพของนาย “เดฟ เทเลอร์” นักรักบี้จอมโหด เจ้าของฉายา “ไอ้รถไฟบรรทุกถ่านหิน” ตัวแทนของทีมคางคงเยาะเย้ยให้แฟนทีมแมลงสาป ดูว่าทีมของเขาชนะ 1 คะแนนอย่างไรโปรดดูเอาเองค่ะ........ฮิ...ฮิ

5 ก.ค. 2007 นักเล่นการพันระดับไฮ-โรล์ เลอร์จำ�นวน 5 คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยได้ยืม เงิน 7 ล้านเหรียญเพื่อการเสี่ยงโชคที่คาสิโน Star พวกเขาได้แพ้พนันแต่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน กู้ ในที่สุดถูกดำ�เนินคดีในศาลฎีกา ซึ่งศาลได้ ตัดสินให้บุคคลทั้ง 5 ชดใช้เงินคืนตามจำ�นวน ที่กู้ยืมไป นักการพนันชาวไทยที่ถูกศาลฎีกาตัดสิน ครั้ งนี้ สื่ อ มวลชนออสเตรเลียอ้ า งว่า เป็ นผู้ที่ มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจและการเมืองในประ เทศไทย โดยหนึ่งในจำ�นวนนั้นเป็นนักธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของไทย ได้ติดหนี้พนัน เป็นจำ�นวน 5.5 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามแม้ว่าศาลฎีกาตัดสินออกมา แล้ว แต่คาสิโน Star ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะ ติดตามเงินคืนจากบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากทุก คนอยู่ในต่างประเทศ และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ภายในออสเตรเลียที่จะทำ�การยึดเพื่อนำ�มาขาย ทอดตลาด นักพนันเหล่านีไ้ ด้รบั การแนะนำ�ให้มาเล่น พนันทีห่ อ้ ง Sovereign ซึง่ เป็นห้องสำ�หรับผูเ้ ล่น พนันระดับวีไอพีของคาสิโน Star โดยผ่านการ

โคโรเนอร์เตือนผู้ปกครอง นอนเตียงร่วมทารกอันตราย

ต้นไม้แห่งความรัก

สื่อทีวีเสนอข่าวทารกเสียชีวิตจากอาการ SIDS ภาพนี้เป็นการร์ตูนล้อเลียนการเมืองจากค่ายซันเดย์เทเลกร๊าฟ เป็นภาพต้นไม้มีใครสลัก รูปหัวใจล้อมคำ�ว่า “เลเบอร์-กรีนส์” เหนือขึ้นไปมีผู้หญิงสองนางนั่งอยู่บนกิ่งไม้ คงเดากัน ได้คนซ้ายคือส.ว.คริสตีน มิลน์ หัวหน้าพรรคกรีนส์ และคนขวาคือนางจูเลีย กิลลาร์ดนายก รัฐมนตรี กำ�ลังพูดกับคนข้างล่างว่า “นายกำ�ลังทำ�อะไรอยู่น่ะ พอล” คนที่ชื่อพอลตอบว่า “ก็ ทำ�ไปเรื่อย ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น” พอลคนนี้ก็คือนาย “พอล โฮวส์” ผู้นำ�สหภาพแรงงานหนึ่งในจักรกลของพรรคเลเบอร์ ที่ออกมาเสนอให้พรรคกำ�จัดพรรคกรีนส์ที่นับวันยิ่งใหญ่โต ล่่าสุดล้มร่างกฎหมายส่งผู้ลี้ภัยไป กักขังต่างประเทศ 1 ปี พอลจึงสนับสนุนว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปให้พรรคเลเบอร์แนะนำ�สมาชิก พรรคพรีเฟอเรนซ์พรรคกรีนส์เป็นอันดับสุดท้าย แต่แผนการตัดรากถอนโคนพรรคกรีนส์ก็เท่ากับว่า เป็นการเลื่อยเก้าอี้นายกฯของทั่น กิล ลาร์ด ทีข่ นึ้ ท็อปจ๊อบมานานถึงเพียงนีก้ เ็ พราะอาศัยแบ๊กอัพของพรรคกรีนส์ลว้ น ๆ ค่ะ.................. ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

6 ก.ค. 2012 โคโรเนอร์หรือเจ้าพนักงาน พิจารณาการเสียชีวิตอย่างไม่เป็นไปตามธรรม ชาติของรัฐวิกตอเรียได้ออกมาเตือนให้ผู้เป็น บิดามารดาควรยุติการนอนหลับร่วมเตียงเดียว กับทารก เนือ่ งจากมีอนั ตราย หลังจากมีเหตุเด็ก เสียชีวิต 4 รายจากการนอนข้างผู้ใหญ่ นาย John Olle เจ้าพนักงานโคโรเนอร์ กล่าวว่าการนอนหลับร่วมเตียงกับเด็กเล็กถือเป็น กับดักไปสูค่ วามตาย แต่กม็ ผี ปู้ กครองหลายคน เอาชีวิตบุตรหลานไปสู่ความเสี่ยงนี้ เขากล่าวว่า นับจากปี 2008 ถึง 2010 เด็ก ทีเ่ สียชีวติ อย่างฉับพลัน หรือ SIDS ในรัฐน.ซ.ว.

กว่าครึง่ หนึง่ มาจากเด็กขาดอากาศหายใจในขณะ นอนเตียงเดียวกับบิดามารดา ที่ศาลโคโรเนอร์ในรัฐวิกตอเรียนาย Olle ผู้ซึ่งทำ�การสอบสวนการเสียชีวิตของเด็กเล็ก 4 คนจากอาการ SIDS พบว่าทุกคนได้นอนร่วม เตียงเดียวกับมารดาและหรือบิดาในขณะเสียชีวติ หรือมาเสียชีวิตในเวลาต่อมา เขากล่าวว่า การนอนหลับโดยมีเด็กเล็กอยู่ ข้างกายไม่ว่าจะเป็นบนเตียงนอน, โซฟา, เบาะ ฟูกล้วนแต่เป็นการความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุทที่ ำ�ให้ เด็กถึงแก่ชีวิตจากอาการ SIDS เนื่องจากผู้ ปกครองหลายคนไม่ได้คิดถึงอันตรายนี้ หรือ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 42


จัดการของผู้จัดทัวร์เล่นการพนันที่รู้จักในนาม “จังเก็ต” ผูท้ �ำ หน้าทีป่ ล่อยเงินกูเ้ พือ่ การเล่นพนัน แต่ “จังเก็ต” ที่นำ�กลุ่มนักพนันชาวไทยในนาม SilkStar มาเล่นพนันทีค่ าสิโน Star เกิดหมดเนือ้ หมดตัวไปก่อนหน้านั้น ทำ�ให้คาสิโน Star ซึ่ง เป็นเจ้าของเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังจำ�ต้องออกมา เรียกหนี้สินจำ�นวน 23 ล้านเหรียญกลับคืนมา คาสิโน Star ได้ใช้ “จังเก็ต” ในการ สรรหาลูกค้าและปล่อยเงินกู้ เนือ่ งจากกฎหมาย การพนัน ไม่อนุญาตให้สถานการพนันเป็นผู้ ปล่อยเงินกู้โดยตรง การแข่งขันกันระหว่างคาสิโน Star ใน นครซิดนียแ์ ละคาสิโน Crown ในนครเมลเบิรน์ ได้ทำ�ให้ธุรกิจทั้งสองแข่งขันกันหาลูกค้าระดับ ไฮ-โรล์เลอร์เพือ่ เข้ามาเล่นการพนัน ซึง่ เมืองไทย คือแหล่งลูกค้าชั้นดีของพวกเขาที่มีนักพนันทั้ง นักการเมืองและนักธุรกิจมากมาย สำ � หรั บ ผู้ ที่ ถู ก ศาลฎี ก าตั ด สิ น ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ช ดใช้ เ งิ น ประกอบด้ ว ยนาย Nattachai Srirungsukpinij (ชื่อไทยน่าจะเขียนว่า ณัฏฐ ชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ) นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พันล้านเหรียญในประเทศไทย ติดหนี้พนัน 5.5 ล้านเหรียญ, นาย Krairurg Kodcha (น่าจะ มีชื่อไทยว่า ไกรฤกษ์ คชชะ) นักธุรกิจนำ�เข้า และจำ�หน่ายและติดตั้งสระว่ายน้ำ�ติดหนี้พนัน 522,397 เหรียญ, นาย Vissanu Wiangnak (น่า จะชือ่ นายวิษณุ เวียงนาค) ติดหนีพ้ นัน 670,184

กลุ่มเกย์ขออุปกรณ์ตรวจ HIV มีขายอย่างเครื่องตรวจตั้งครรภ์

เหรียญ และนาย Liong Chong Yap ติดหนี้ พนัน 286,310 เหรียญ นอกจากนั้นคาสิโน Star ยังฟ้องชาวต่าง ชาติอกี 5 คนในมูลหนีท้ เี่ หลืออีก 16 ล้านเหรียญ แต่คดียงั อยูใ่ นระหว่างฟ้องร้อง ในจำ�นวนนีร้ วม ถึงนาง Pimchaya Wattanakulyothin (น่าจะ มีชื่อเขียนอย่างภาษาไทยว่า พิมพ์ชญา วัฒนกุล โยธิน) นักธุรกิจสาวชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ขายตรงที่กำ�ลังถูกทางการไทยจับตาว่าเข้าข่าย แชร์ลูกโซ่, นาย Somboon Srisombattanakit (น่าจะชื่อนายสมบูรณ์ ศรีสมบัติธนกิจ), นาย Phatsita Kiratiphatthananan (น่าจะชือ่ นางพัตสิ ตา กีรติพัฒนนันท์), และนาย Chin Meng Pun นักธุรกิจจากเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ทั้งนี้บริษัท Echo Entertainment ซึ่งเป็น บริษทั แม่ของคาสิโน Star ได้แจ้งแก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมาว่า คาสิโน Star ไม่คดิ ว่า จะตามทวงหนี้มาได้ และอาจจะต้องทำ�การตัด จำ�หน่ายหนี้สูญจำ�นวน 22.9 ล้านเหรียญ ครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งที่ สองของคาสิโน Star หลังจากในปี 2009 นัก อุปกรณ์การทดสอบเชื้อ HIV ด้วยตัวเอง พนักชาวฮ่องกงคนหนึง่ เอาเช็คจำ�นวน 11.5 ล้าน 7 ก.ค.2012 กลุม่ ผูน้ ยิ มรักร่วมเพศได้เรียก เหรียญมาแลก เขาได้หายไปลึกลับพร้อมกับ ชิพจำ�นวนมูลค่าเท่ากัน ในขณะเช็คดังกล่าวไม่ ร้องให้มกี ารขายอุปกรณ์ตรวจเชือ้ HIV วางขาย ตามเคาน์เตอร์เหมือนอย่างอุปกรณ์ตรวจการตั้ง สามารถขึ้นเงินได้ ครรภ์หลังจากสหรัฐจะอนุญาตให้มกี ารจำ�หน่าย อุปกรณ์ตรวจ HIV ตามร้านขายยาในเร็ว ๆ นี้ ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเวชภัณฑ์ ของออสเตรเลียสำ�นักงานจัดการสินค้าเภสัช กรรม(TGA) ซึ่งเป็นผู้ดูแลสินค้าเวชกรรมเพื่อ การพาณิชย์ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายอุปกรณ์ ตรวจสอบเชือ้ โรคร้ายแรงให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ โฆษกหญิงของ TGA ยังคนยืนยันว่า การยืน่ ขอเพื่อขายอุปกรณ์ตรวจสอบเชื้อ HIV สำ�หรับ ประชาชนทั่วไปจะยังคงได้รับการปฏิเสธ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อผู้ป่วย HIV ได้ออกมาเรียกร้องให้รฐั บาลกลางพิจารณา ถึงสถานการณ์ความจำ�เป็นในปัจจุบัน เพื่อ หยุดยั้งการแพร่เชื้อ HIV และอ้างว่าขณะนี้มี ชาวออสเตรเลียสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจ HIV ทาง ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว นาย Andrew Burry ผู้จัดการทั่วไปของ AIDS Action Council of the ACT ในกรุง แคนเบอร์รากล่าวว่า การอนุญาตให้ขายอุปกรณ์ ตรวจ HIV จะสามารถป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อเอชไอวีและเอดส์ เนื่องจากการแพร่ กระจายเชือ้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากสาเหตุมคี นบาง กลุม่ ไม่รตู้ วั ว่าพวกเขาได้ตดิ เชือ้ โรคร้ายดังกล่าว

พบแม่ไข่ทิ้งหนู Li Ye แล้ว เป็นนักศึกษาจีนอยู่เกินวีซ่า 7 ก.ค. 2012 หนูน้อย Li Ye ซึ่งถูก มารดาคลอดและทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเมื่อเดือน กุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ผ่ า นมาตามที่ ไ ทย-ออสนิ ว ส์ เ คย เสนอข่าวไปแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ด.ญ. Li Ye ซึ่งเป็นชื่อชั่วคราวที่โรงพยาบาลตั้งให้ในความ หมาย “หนูน้อยผู้แสนน่ารัก” จะได้กลับไปอยู่ ในอ้อมอกผู้เป็นมารดาของเธอ ทั้ ง นี้ ใ นเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ่ า นมาสื่ อ มวลชนได้เสนอเรื่องราวของด.ญ. Li Ye ถูก มารดาทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล Canterbury เพียงไม่กี่วันหลังจากเธอลืมตาดูโลก ขณะนี้ ม ารดาของเธอได้ ถู ก พบตั ว แล้ ว เป็นหญิงสาวชาวจีนวัย 34 ปี ผู้ซึ่งอยู่เกินวีซ่า นักเรียน และอาศัยอยู่เพียงไม่กี่กิโลเมตรจาก บ้ า นที่ รั บ เลี้ ย งดู แ ลบุ ต รสาวของเธอเป็ น การ ชั่ว คราว การค้ น พบผู้ เ ป็ น มารดาเกิ ด จากตำ � รวจ สถานี Campsie พยายามแกะรอยหาเธอไป พบพักอยู่ที่ห้องเช่าย่าน Hurstville ในคืนวัน พฤหัสฯที่ 5 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ก่อนหน้านีน้ าง J (นามสมมุต)ิ ผูเ้ ป็นมารดาได้ให้ขอ้ มูลทีอ่ ยูแ่ ละ หมายเลขโทรศัพท์ปลอมแก่โรงพยาบาล ว่าพัก อาศัยอยู่ในย่าน Hurstville เช่นกัน เมื่อตำ�รวจ ไปทีแ่ ฟลตหลังดังกล่าวเจ้าของผูใ้ ห้เช่าปฏิเสธว่า

นาง J ไม่ได้เช่าห้องพักของเธอ อย่ า งไรก็ ต ามหญิ ง คนนั้ น สามารถให้ เบาะแสทีพ่ กั ทีแ่ ท้จริงของนาง J ได้ และตำ�รวจ ได้ตามไปพบตัวเธอในที่สุด จ่าตำ�รวจ Mark Portelli แห่งสถานีต�ำ รวจ Campsie กล่าวว่า ขณะนี้นาง J ได้รับวีซ่าอยู่ อาศัยชั่วคราวจนกว่าเรื่องต่าง ๆ จะถูกคลี่คลาย ส่วนการตัง้ ข้อหาในคดีอาญาใด ๆ จะไม่เกิดขึน้

ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดถึ ง วิ ธี ก ารให้ เ ด็ ก หลั บ นอนที่ถูกต้อง นายแพทย์ Andrew McDonald ผู้ดูแล งานด้านการสาธารณสุขของพรรคฝ่ายค้านของ รัฐสภารัฐน.ซ.ว.และได้ทำ�งานเป็นกุมารแพทย์ 1 วันต่อสัปดาห์กล่าวว่า รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้ รณรงค์ทางด้านสาธารณสุขเชิงบังคับที่ต่างจาก ความเป็นจริง ในขณะทีโ่ ฆษกของรัฐบาลน.ซ.ว.ของนาย

Barry O’Farrell ได้ปฏิเสธทีจ่ ะให้ความเห็นของ นาย Olle แต่ภายใต้แนวปฏิบัติของกระทรวง สาธารณสุข ได้แนะนำ�ให้บดิ ามารดาทีส่ บู บุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรที่จะนอนร่วมเตียง เดียวกับบุตรที่เป็นเด็กเล็ก ในขณะที่นาง Ros Richardson ผู้จัดการ ทั่วไปของ SIDS and Kids ได้ออกมาขอร้อง ให้ทุกฝ่ายฟังความเห็นของนาย Olle เนื่องจาก มีเด็กเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจากการนอนหลับร่วม

ด.ญ. Li Ye

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 43

เขากล่าวว่า การอนุญาตให้ขายอุปกรณ์ ตรวจเชื้อ HIV จะถือเป็นผลประโยชน์ของ ชุมชน และมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการอภิปราย ในระดับรัฐบาลกลางเพื่อให้มีสิ่งนี้ ในขณะที่ ในหลายประเทศได้อนุญาตให้มีการวางขายมา แล้วกว่าทศวรรษแล้ว นาย Burry กล่ า วว่ า อุ ป กรณ์ ต รวจ เชื้อ HIV ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับกลุ่มที่เสี่ยง ที่สุดคือชายชาวเกย์ที่มีพฤติกรรมสำ�ส่อนมีเพศ สัมพันธ์กับชายอื่นไม่เลือก อุปกรณ์ดังกล่าวจะ ช่วยทำ�ให้เขารับรู้ว่าได้ติดเชื้อ และเพิ่มความ ป้องกันมากขึ้นเมื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับชายคน อื่น ๆ เขากล่าวว่า ในปัจจุบันมีชาวออสเตรเลีย จำ�นวนไม่น้อยได้สั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจเชื้อทาง อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ อุปกรณ์เหล่านี้ผู้ซื้อไม่ทราบถึงคุณภาพ และ อุปกรณ์มีมาตรฐานพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ และผูซ้ อื้ ก็ไม่สามารถติดต่อขอข้อมูลหรือบริการ สนับสนุนจากผู้แทนจำ�หน่ายภายในประเทศได้ สำ�หรับอุปกรณ์ตรวจ HIV จะเริม่ อนุญาต ให้วางขายในสหรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยจะขายให้กับบุคคลที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ขายอุปกรณ์ ตรวจ HIV ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะ ทำ�ให้มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น อย่างที่เกิด ในหลายประเทศ ทำ�ให้ทางการสหรัฐต้องมีข้อ กำ�หนดเงื่อนไขการขายอย่างเข้มงวดขึ้น มีการ ทดสอบผูซ้ อื้ ก่อนการขาย ผูซ้ อื้ จะต้องแสดงบัตร ประจำ�ตัว และยังมีฮอทไลน์ให้การสนับสนุน และให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง OraQuick Test คืออุปกรณ์ตรวจ HIV ทีพ่ ฒ ั นาโดยบริษทั OraSure Technologies การ ทดสอบสามารถทำ�ได้ด้วยการนำ�ของเหลวใน ส่วนระดับเหงือกภายในปากมาทดสอบ ผลจะ ออกมาภายใน 20 ถึง 40 นาที การทดสอบโดยวิธีนี้มีเพียง 1 ใน 5,000 รายเท่านั้นที่ให้ผลลัพธ์เป็นบวกผิดพลาด และ 1 ใน 12 รายที่ให้ผลเป็นลบผิดพลาด สำ�หรับ อุปกรณ์ OraQuick Test เสนอขายในสหรัฐใน ราคา 17 เหรียญต่อชุด

และขณะนี้ตำ�รวจยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำ�ไมเธอ จึงทอดทิ้งบุตรสาวของเธอ เขากล่าวว่าทุกคนหวังว่าเรือ่ งนีจ้ ะจบอย่าง แฮปปี้เอ็นดิ้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อเด็กกลับมา อยูก่ บั มารดา หรือว่าเธอยังต้องการบุตรสาวของ เธอหรือไม่ โฆษกของกระทรวงบริการชุมชนกล่าว ว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงผู้ทำ�เรื่องนี้ ได้จัด เตรียมการสนับสนุนนาง J ในการพบกับด.ญ. Li Yeโดยเข้าใจว่ามีการจัดเตรียมให้ทั้งสอง อยู่

ร่วมกันในบ้านพักทางซิดนียต์ ะวันตกเฉียงใต้ใน อีกสองสามวันข้างหน้า แต่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ ผูร้ บั มอบหมายต้องการความมัน่ ใจว่าการพบกัน ครั้งแรกของสองแม่ลูกจะเป็นไปด้วยดี เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ มอบหมายรายนี้ ก ล่ า วว่ า ขณะนี้ด.ญ.Li Ye มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่ ม ใสและเชื่ อ ว่ า เธออยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะ เปลี่ยนจากอ้อมอกของผู้ดูแลเธอ ไปสู่อ้อมอก ของแม่ผู้ให้กำ�เนิด

เตียงกับผู้ปกครองมากขึ้น เธอกล่าวว่า ผู้ปกครองที่นอนหลับไม่ เพียงพอ (sleep-deprived) และมารดาที่ได้รับ ผลกระทบจากการคลอดบุตร จะเป็นกลุม่ ทีเ่ สีย่ ง ต่อการตกอยูใ่ นกับดักของการหลับอย่างไม่รตู้ วั ที่อาจทำ�อันตรายแก่ทารกของพวกเขาได้ ศจ. Roger Byard นักนิติพยาธิวิทยาจาก รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ผูท้ �ำ การชันสูตรทารกทีเ่ สีย ชีวิตจากอาการ SIDS กล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของ การเสียชีวติ มาจากอุบตั เิ หตุในระหว่างนอนเตียง เดียวกับมารดาและหรือผู้เป็นบิดา

เขากล่ า วว่ า ในขณะที่ ค นกลุ่ ม หนึ่ ง เชื่อว่าการที่มารดาได้นอนใกล้ชิดกับบุตรจะ สามารถถ่ายทอดไอรักและความอบอุ่นจากแม่ ไปสู่ลูก แต่มันก็จะเป็นมัจจุราชที่พรากลูกไป จากมารดาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามในทางกลับกันอีกครึ่งหนึ่ง ของทารกที่เสียชีวิตจากอาการ SIDS เกิดจาก เด็กถูกแยกนอนต่างหาก ซึ่งศจ. Byard กล่าว ว่าการให้เด็กนอนตามลำ�พังบนเก้าอี้นวม หรือ ที่นอนที่มีพื้นอ่อนนุ่มก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 586 : July 11-24, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 586  

Thai Newspaper

Advertisement