Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๔ : วันที่ ๑๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ :Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012

อัยการยื่นฟ้อง“ทักษิณ” ปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย

อัยการตัดสินใจยื่นฟ้อง “ทักษิณ ชินวัตร” กับพวกรวม 27 ราย ทุจริตปล่อยกู้ ธ.กรุงไทยหลายพันล้านบาทหลังใช้เวลาดูสำ�นวน นานกว่า 4 ปี โดยศาลฎีกาฯ นักการเมืองนัดฟังคำ�สั่ง 25 ก.ค.นี้

วันที่ 13 มิ.ย. เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ ศ าลฎี ก าแผนกคดี อาญาของผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ทาง การเมื อ งสนามหลวง นายจุ ล สิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด มอบหมายให้ พ นั ก งานอั ย การ นำ � สำ � นวนพยานหลั ก ฐานจาก การไต่ สวนของคณะกรรมการ ป้ อ งกั น และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้มูล ความผิดปล่อยกูข้ องธนาคารกรุง ไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 150 แฟ้ ม 17 ลั ง ยื่ น ฟ้ อ ง พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรัฐมนตรี ที่ 1, กับพวก รวม 27 ราย อ่านต่อหน้า 2

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ดาวศุกร์ผา่ นหน้าดวงอาทิตย์” ผ่าน กล้องโทรทรรศน์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เมือ่ เวลา เวลา 09.43 น. วันที่ 6 มิ.ย.55 ณ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผา่ นหน้าดวงอาทิตย์ ณ ลาน หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโงก จ.นครนายก เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 มิ.ย.55 พร้อมกันนีเ้ สด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ความรู้ โ ดยสมาคมดาราศาสตร์ ไ ทยและทรงฉายพระรู ป ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผา่ นหน้าดวงอาทิตย์ดว้ ยกล้องโทรทรรศน์ อ่านต่อหน้า 2 และเสด็จพระราชดำ�เนินกลับ

“ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์” ค่าปรับใหม่ เครียดหลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

กรณี“การซือ้ ทีด่ นิ สนามกอล์ฟอัลไพน์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2012 คณะกรรมการ ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) ได้ มี การพิจารณาไต่สวน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รอง นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง มหาดไทยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ สมัยดำ�รงตำ�แหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการปลัด กระทรวงมหาดไทยกรณีการซือ้ ขายทีด่ นิ วัดธรรมามิ การามวรวิหารโดยมิชอบ

ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาจากการชี้มูลความผิดของ นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรมช.มหาดไทยที่มีความผิดกรณีการ จดทะเบียนโอนมรดกและโอนสิทธิขายที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมา มิการามวรวิหาร จ.ปทุมธานี จำ�นวน 732 ไร่ โดยมิชอบทั้งนี้ ป.ป.ช.พบว่า ระหว่ า งที่ น ายยงยุ ท ธดำ � รงตำ � แหน่ ง รองปลั ด กระทรวง มหาดไทยได้ใช้อำ�นาจรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวัน ที่ 13 มี.ค.2545 ในการรับรองการซื้อขายที่ดินวัดธรรมาธิการาม กับ บริษัท อัลไพน์ ว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายแล้วโดยยืนยัน ว่าการได้มาของที่ดินดังกล่าวมีความถูกต้องทั้งๆ ที่ที่ดินดังกล่าว เป็นที่ธรณีสงฆ์ อ่านต่อหน้า 3

ขับรถเร็วน.ซ.ว.

ขั ้ น ต่ ำ � สุ ด $105 และถูกหัก 1 แต้ม อ่านต่อหน้า 41

เตือนหนาวนี้ ไข้ ห วั ดใหญ่ ระบาดให้ระวัง อาจถึ ง ตาย อ่านต่อหน้า 38


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อัยการยื่นฟ้อง“ทักษิณ” “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

สำ�หรับปรากฏการณ์ ดาวศุ ก ร์ ผ่ า นหน้ า ดวง อาทิตย์ (Transit of Venus) นั้ น เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ดาวศุ ก ร์ เ คลื่ อ นมาอยู่ ใ น ตำ�แหน่งระหว่างโลกและ ดวงอาทิตย์โดยจะเกิดขึ้น เพียง 4 ครั้งในรอบ 243 ปี โ ด ย มี ร อ บ ก า ร เ กิ ด

ปรากฏการณ์เป็นคู่ แต่ละคู่จะห่างกัน 121.5 (+/- 8) ปี (และแต่ละครั้งใน 1 คู่นั้นจะเกิดห่าง กัน 8 ปี) หากครัง้ แรกของคูแ่ รกเกิดห่างจากครัง้ แรกของคู่หลัง 129.5 ปี ครั้งแรกของคู่หลังจาก ห่างจากครั้งแรกของรอบถัดไป 113.5 ปี ตัวอย่าง เช่นเหตุการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้า ดวงอาทิตย์ครั้งแรกของคู่วันที่ 6 มิ.ย.55 นี้ คือ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.47 ซึ่งเกิดห่างจากครั้งแรกของ

คู่ก่อนหน้าในปี 9 ธ.ค.2417 เป็นเวลา 129.5 ปีและห่างจากครั้งแรกของคู่ถัดไปซึ่งจะเกิดขึ้น ในวันที่ 11 ธ.ค.2660 เป็นเวลา 113.5 ปี ส่วน อีกครั้งถัดไปหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธ.ค.2668 ส่วนปรากฏการณ์ในวันที่ 6 มิ.ย.55 คนไทยสามารถรั บ ชมปรากฏการณ์ ไ ด้ ตัง้ แต่ดวงอาทิตย์พน้ ขอบฟ้าจนถึงเวลา 11.49 น.

ปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ต่อจากหน้า 1

เป็นจำ�เลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริตตามประ มวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502 โดยศาลได้ รับคำ�ร้องไว้เป็นหมายเลขดำ�ที่อม.3/2555 และ นัดฟังคำ�สั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณา เพื่อมีคำ�พิพากษาหรือไม่ในวันที่ 25 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล โฆษกอัยการ สูงสุดเปิดเผยว่า ในการยื่นฟ้องคดีนี้เป็นไป ตามความเห็นที่มติร่วมกันระหว่างคณะทำ�งาน ร่วมอัยการและป.ป.ช. ซึง่ เห็นว่าพฤติการณ์ของ พ.ต.ท.ทักษิณกับพวกรวม 27 คน เป็นความผิด ตามกฎหมาย ขณะที่คดีนี้ไม่มีการยื่นฟ้องบุคคลอื่นใน ครอบครัวชินวัตรรวมทั้งนายพานทองแท้ บุตร ชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้ที่ประชุม ใหญ่ศาลฎีกาจะมีการเรียกประชุมคณะผู้พิพาก ษาเพื่อลงมติเลือกผู้พิพากษา 9 คนในศาลฎีกา เป็นองค์คณะรับผิดชอบคดีนี้ สำ � หรั บ พฤติ ก ารณ์ ค ดี นี้ มี ก ารเริ่ ม ทำ � สำ� นวนตั้งแต่คณะกรรมการตรวจสอบการก ระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และเมื่ อ คตส.หมดวาระก็ ไ ด้ โ อนเรื่ อ งส่ งให้ ป.ป.ช.พิจารณาต่อ และได้ส่งสำ�นวนให้อัยการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 51 ซึ่งคดีนี้ตามสำ�นวนได้มี การกล่าวหา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับพวก ร่วมกันกระทำ�ความผิด กรณีธนาคารกรุงไทยฯ อนุมตั สิ นิ เชือ่ จำ�นวนมากโดยไม่เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ เศรษฐกิจของรัฐ โดยข้อเท็จจริงพบว่า ผู้บริหารธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)ให้สินเชื่อกลุ่ม บมจ. กฤษดามหานคร

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 2


ทีม่ สี ถานะอยูใ่ นกลุม่ ลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิด รายได้ของธนาคารเนื่องจาก ผอ.ฝ่ายกลั่นกรอง สินเชือ่ ธุรกิจนครหลวง เคยจัดอันดับความเสีย่ ง ของกลุ่มกฤษดามหานครในอันดับ 5 คือไม่ สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ ละใน สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีเงื่อนไขระบุว่า บมจ.กฤษดามหานครฯ ไม่สามารถที่จะขอสิน เชื่อได้อีก เนื่องจากมียอดขาดทุนสะสมสูง คือ มียอดสะสมสูงมาก แต่ได้มีการอนุมัติสินเชื่อ ให้บริษัทในกลุ่มกฤษดามหานคร 3 กรณี คือ 1. การอนุมัติสินเชื่อให้บริษัทอาร์เค โปร เฟสชั่นนัล จำ�กัด จำ�นวนเงิน 500 ล้านบาท 2.การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อให้ บ ริ ษั ทโกลเด้ น เทคโนโลยีอินดัสเทรียล พาร์ค จำ�กัด วงเงิน 9,900 ล้านบาท (วงเงินไฟแนนซ์ 8,000 ล้าน บาท วงเงินซื้อที่ดินเพิ่ม 500ล้านบาท และ วงเงินพัฒนาโครงการ1,400 ล้านบาท) และ 3.การอนุมัติขายหุน้ บุริมสิทธิแปลงสภาพ ของ บมจ.กฤษดามหานครให้กบั บริษทั แกรนด์

คอมพิวเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด จำ�นวนเงิน 1,185,735,380 บาทถือว่าผูเ้ กีย่ วข้องมีพฤติการณ์ ร่วมกันหรือสนับสนุนการกระทำ�ความผิดกรณี ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ เป็นการ กระทำ�โดยทุจริต เพื่อฟื้นฟูกิจการของ บมจ. กฤษดามหานครประโยชน์ส่วนตนกับพวก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูก กล่ า วหาตามสำ � นวนที่ ป รากฏในชั้ นไต่ ส วน คตส.มีด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ทางการเมืองที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี เป็ น ผู้ ถู ก กล่ า วหา, กลุ่ ม ผู้ ป ล่ อ ยกู้ คื อ คณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารกรุงไทย และ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารและบริษทั เอกชน ผู้ขอกู้ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท อาร์เค โปร เฟสชั่นนัล จำ�กัด, บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเตรียล พาร์ต จำ�กัด และบริษทั กฤษดาม หานคร จำ�กัด (มหาชน)และกลุ่มบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์จากบริษัทเอกชนดังกล่าว

“ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์” เครียดหลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด กรณี “ การซื อ ้ ที ด ่ น ิ สนามกอล์ ฟ อั ล ไพน์ ” ต่อจากหน้า 1

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายากฯ และ รมว.มหาดไทยขณะตรวจการก่อสร้างประตูระบายน้ำ� พระราม จ.สิงห์บุรี ร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 12มิ.ย. 2012 วันที่ 13 มิ.ย.ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ปลายน้ำ�กลางน้ำ� และต้นน้ำ� หรือทัวร์ นกแก้ว หรือทัวร์ลูกน้ำ� ครั้งที่ 2 ของ น.ส.ยิ่ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี และคณะ ซึ่ ง เป็ น การลงพื้ น ที่ จ.ชั ย นาท นครสวรรค์

พิษณุโลก สุโขทัย และตาก โดยเมื่อคืนวันที่ 12 มิ.ย.นายกรัฐมนตรีได้พักค้างคืนที่บ้านพัก รับรองเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น.ที่บริเวณด้าน หน้าอาคารสำ�นักชลประทานที่ 12 อ่านต่อหน้า 17

ร่วมงานอาหารเจ ที่ Parramatta Town Hall

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2012 เวลา10am-3pm เข้างานฟรี มีอาหาร เครื่องดื่มขนมต่าง ๆ จำ�หน่าย เงินรายได้ทั้งสิ้นเข้าบำ�รุงสถานปฏิบัติธรรม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๘๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับ เดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www. thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์ รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่าน ข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดย

Roadshow 2012 at Auckland/Langham Hotel, 10 May 2012ซ้ายไปขวา GM TG-Auckland, Mr. Tony Smith/TAT Representative in New Zealand, ท่านเอกอัคราชทูตประจำ�ประเทศนิวซีแลนด์ นายนพดล เทพ พิทักษ์, นายพนม กะรีบุตร ผู้อำ�นวยการภูมิภาคอาเซียน เอเซียใต้และแปซิฟิกใต้และนางน้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ ผู้ อำ�นวยการ ททท. สำ�นักงานซิดนีย์ และ MS. Marieanne Ouwehand//TAT Representative in New Zealand

สมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......รู้แจ้งรากฐานกลับคืนต้นกำ�เนิด หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคน ไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสาร หรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au เก็บตกนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ กำ�ลังสนทนากับตัวแทนวัดไทยพุทธรังษีสแตนมอร์ในงานเลี้ยงต้อนรับ ของพรีเมียร์รัฐนิวเซาท์เวลส์

คุณเจียรนัย แห่งร้าน Thai Orchid Springwood ควีนส์แลนด์ ได้รับเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานแก่ ผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำ�ปี 2555 นี้

เหตุการณ์รอบโลก......... พสกนิกรชาวอังกฤษอยากเห็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมาร เสด็จ ขึน้ ครองราชย์สมบัตติ ่อจาก สมเด็จพระราชินนี าถเอลิซาเบธที่ 2 ในขณะที่ประเทศกำ�ลังอบอวลไป ด้วยบรรยากาศพระราชพิธีพัชราภิเษกสมโภช............@ แผ่นดินไหว 5.4 ริกเตอร์ และ 5.7 ริก เตอร์ ทางภาคเหนือของอัฟกานิสถาน ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยูห่ า่ งจากเมืองไฟซาบัด ไปทางตะวัน ตกเฉียงใต้ประมาณ 160 กิโลเมตร แรงสัน่ สะเทือนทำ�ให้เกิดดินและหินถล่มทับบ้านเรือนหลายสิบ หลัง ยังไม่ทราบจำ�นวนผู้เสียชีวิต มีรายงานว่าแรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกได้ในกรุงคาบูล ที่อยู่ห่างไป ทางใต้ประมาณ 170 กิโลเมตร..........@ ทางการพม่าจะประกาศใช้พันธบัตรนี้เป็นครั้งแรกในวัน ที่ 15 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ ปัจจุบันธนบัตรพม่ามีมูลค่าสูงที่สุดอยู่ที่ 5,000 จ๊าต หรือประมาณ 190 บาท ธนบัตรมูลค่า 10,000 จ๊าต ทีจ่ ะออกใหม่เน้นสีน�้ำ เงิน มีรปู ทะเลสาบมัณฑะเลย์เป็นหลัก ส่วนเหตุผล ต้องออกธนบัตรที่มีมลู ค่าสูงขนาดนีเ้ นื่องจากทางการพม่าต้องอำ�นวยความสะดวกในการใช้เงินตรา ในแวดวงธุรกิจ อีกทัง้ คนทัว่ ไปไม่ตอ้ งพกธนบัตรหลายใบช่วยเพิม่ สภาพความคล่องในการใช้จา่ ยได้ เป็นอย่างดี..............@ กลุ่มสื่อจีนรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำ�นักงานพาณิชย์ ได้บุกจับเห็ดเข็มทองแช่ สารกรดมะนาว 35 ตัน หรือราว 34,900 กิโลกรัม ที่โรงงานเถื่อนในอำ�เภอกู่เถียน เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน (หรือฮกเกี้ยน) โดยเห็ดเข็มทองแช่กรดมะนาว ซึ่งเป็นสารเคมีที่อาจก่อมะเร็ง กำ�ลัง ถูกขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานอาหารกระป๋องแห่งต่างๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน เห็ด เข็มทองที่แช่กรดมะนาวนี้ รักษาคุณภาพความสดอยู่ได้นานถึง 10 เดือน ถึง 1 ปี เจ้าของโรงงาน เถื่อนบอกแก่เจ้าหน้าที่ว่า ตัวเขาเองไม่กินเห็ดแช่กรดมะนาวเหล่านี้..........กรดมะนาว หรือกรดซิ ตริก ถูกนำ�ไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ กรดมะนาวมักถูกนำ�ไปเป็นสารประกอบอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไวน์ ลูกกวาดผลไม้เชื่อม แยม เยลลี่ ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารจากนม..........การใช้กรดมะนาวตามมาตรฐานที่กำ�หนด ไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไป ทำ�ให้คุณค่าอาหารของเห็ดตกฮวบลง จน อาจไม่สามารถกินได้ ผู้เชี่ยวชาญทางยากล่าวว่า การได้รับกรดมะนาวในปริมาณมากเป็นเวลานาน อาจเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ� และหากได้รับสารเคมีกรดมะนาว สารเคมีที่ตกค้างอาจทำ�ลาย ระบบประสาท ไปถึงขั้นก่อโรคมะเร็ง..............@ ระหว่างประชุมเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค ที่สิงคโปร์สัปดาห์ที่แล้ว นายลีออน พาเน็ตตา รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยแผนการขยาย แสนยานุภาพเข้าสู่ย่านเอเชียแปซิฟิกในช่วง 8 ปีข้างหน้า และพูดทิ้งเอาไว้ในตอนหนึ่งว่า สหรัฐ กำ�ลังจะส่งเรือรบรุ่นใหม่ที่ “ใช้เทคโนโลยีสูงมาก” เข้าสู่ภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ด้วย...............@ พล.อ.เตีย บัญ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังพิธีลงนามที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่า การเยือนของ พล.อ.เหลียงจะกระชับและขยายความสัมพันธ์ รวมทัง้ ความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและ จีนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านทหาร และข้อตกลงทีล่ งนามหลังหารือกันนานราวหนึง่ ชัว่ โมงระหว่างรัฐมนตรีทงั้ 2 ฝ่ายนัน้ ระบุวา่ จีนจะยังคงรับนายทหารของกัมพูชาเข้าฝึกอบรมในจีน ต่อไป เพราะกัมพูชาและจีนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ และประเมินค่ามิได้ และความช่วยเหลือจาก จีนยังมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพกัมพูชาในการป้องกันประเทศ...........@ สภาดูมาของรัสเซียลงมติผ่านกฎหมายลงโทษปรับอย่างหนักต่อผู้จัดและผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมโดย ไม่ได้รับอนุญาต โดยเพิ่มจากเดิมถึง 150 เท่า โดยสภาดูมาของรัสเซียผ่านกฎหมายที่มีบทลงโทษ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 4


Roadshow 2012 at Brisbane/Hilton Hotel, 15 May 2012 ซ้ายไปขวา GM TG-Brisbane Mr.Tanawat Hiranyalenkha, นายพนม กะรีบุตร ผู้อำ�นวยการภูมิภาคอาเซียน เอเซียใต้และแปซิฟิกใต้และ นางน้ำ�ฝน บุณยะ วัฒน์ ผู้อำ�นวยการ ททท. สำ�นักงานซิดนีย์

รุนแรงสำ�หรับผู้จัดและผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเพิ่มอัตราการปรับผู้กระทำ� ผิดจากเดิมถึง 150 เท่า หลังจากผ่านคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 241-147 เสียง..............@ ใน รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ที่มีกำ�หนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในสัปดาห์หน้า ประเมินว่า ต้นทุนการปรับโครงสร้างหนีข้ องภาคการธนาคารแดนกระทิงดุจะอยูท่ ี่ 4-8 หมื่นล้านยูโร โดยอ้างรายงานของหนังสือพิมพ์เอบีซีในสเปนว่า ไอเอ็มเอฟแบ่งสถานการณ์ ออกเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรกตั้งอยู่บนสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของสเปน เงิน 4 หมื่นล้าน ยูโร จะครอบคลุมการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน 10 แห่ง รวมถึงแบงเกีย ซึ่งรัฐบาล มาดริดวางแผนจะให้เงินอุ้มเป็นมูลค่าทั้งหมด 2.3 หมื่นล้านยูโร และกรณีที่ 2 ต้องใช้เงิน 8 หมื่น ล้านยูโร เพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่สเปนจะเข้าสู่ภาวะตกต่ำ�อย่างรุนแรง ซึ่งจะกระทบต่อภาคการ ธนาคารทั้งหมด..............@ เจ้าหน้าที่อินเดียเผยว่า กองทัพ “แมงมุมยักษ์มีขน” กำ�ลังบุกเข้าเล่น งานชาวบ้านจนเป็นเหตุให้ผคู้ นต่างพากันตืน่ กลัว ในบริเวณพืน้ ทีห่ า่ งไกลทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของอินเดีย แต่เจ้าหน้าที่เตือนว่าการรักษาพิษแมงมุมด้วยความเชื่อแบบท้องถิ่น อาจเป็นอันตราย ยิ่งกว่าแมงมุมกัด ทั้งนี้ พบผู้ถูกแมงมุมกัดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ในเขตตินซูเกีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ แน่ชัดว่าพวกเขาเสียชีวิตจากพิษแมงมุม หรือเพราะไปรักษากับพวกพ่อมดหมอผี ที่ใช้มีดโกนกรีด แผลเพื่อเอาพิษออก และผู้เคราะห์ร้ายได้ประกอบพิธีฝังไปแล้วก่อนที่จะได้ชันสูตรศพ โดยแพทย์ จากโรงพยาบาลของเมืองซาดิยา เผยว่า ประชาชนอีก 7 คนที่ถูกแมงมุมกัดได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อ ป้องกันการติดเชือ้ หลังไปกรีดแผลเพือ่ เอาพิษออกเช่นกัน..........อินเดียมีรายงานพบแมงมุมขนเป็น ครัง้ แรกทีเ่ ขตตินซูเกียเมือ่ เดือนก่อน บริเวณทีร่ าบทุง่ หญ้าและพืน้ ทีป่ า่ ทึบทางเหนือของแม่น�้ำ พรหม บุตร โดยแมงมุมชนิดนี้มีขนาดตัวใกล้เคียงกับหัวแม่มือของมนุษย์...............@ เหตุการณ์ทั่วไทย............. นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่รัฐบาลเตรียมอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (นาซ่า) เข้ามาดำ�เนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาวะภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย โดยขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานการวิจัย ซึ่งกระทรวงการ ต่างประเทศเป็นต้นเรื่องว่า ตนในฐานะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อ เนื่อง พบว่า นาซ่าจะเก็บข้อมูลประเทศไทยทั้งบนพื้นดินและในน้ำ� โดยประเด็นที่น่าสนใจคือการ ทำ�ธุรกิจของอดีตนักการเมือง ที่ขณะนี้เปลี่ยนไลน์ไปทำ�ธุรกิจด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยทุนมหาศาล ซึง่ ตนมีขอ้ สังเกตว่า จะมีเรือ่ งผลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้องหรือไม่ ดังนัน้ ตนจะยืน่ เรื่องต่อนายกรัฐมนตรี ให้ยับยั้งเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มีการพิจารณาใน ครม. เพราะเรื่องนี้น่าจะเข้าข่าย รัฐธรรมนูญมาตรา 190 เนื่องจากการสำ�รวจพื้นที่ของประเทศไทยย่อมมีผลต่อความมั่นคงของไทย เพราะ สหรัฐอเมริกา สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ดา้ นการทหารและเศรษฐกิจได้............@ นายมน รัฐ ผดุงสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน ฝ่ายจัดการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวว่า ไอเอ็นจีคาดการณ์อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในครึง่ ปี หลังของปี 2012 เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามที่ IMF คาดการณ์การเติบโตที่ 3.5% ในปี 2012 และ 4.1% ในปี 2013 ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติหนี้ของยุโรป แต่หาก พิจารณาภาพรวมนับว่าเศรษฐกิจโดยรวมทรงตัว โดยการลงทุนในกลุม่ ประเทศเกิดใหม่และภูมภิ าค เอเชียยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากการที่มี ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเมือ่ เทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มยูโรโซน.............@ ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำ�นวน 1,501 แห่ง แต่มีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เพียง 93 โครงการ เงินลงทุนประมาณ 42,973 ล้านบาท จึงมีโอกาสอีกมากที่จะกระตุ้นให้เกิดการ ขยายการลงทุนในพื้นที่ อาทิ กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจำ�พวกพืชผัก ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้อบ แห้ง น้ำ�พืชผลไม้คั้นบรรจุขวด/กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจำ�พวกลูกชิ้นหมู ไก่ และกิจการ ผลิตเครือ่ งปรุงแต่งรส จำ�พวกซีอวิ๊ ...............@ นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพือ่ ไทย พร้อมด้วยนายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาใต้ แถลงข่าว กรณีตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งชั่วคราวให้รัฐสภาชะลอการลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 โดยนายมานิตย์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 5

คุณทิภา คุณาไทย ลูกสาวและญาติมิตรเพื่อนฝูงมาร่วมทำ�บุญ 100 วัน อุทิศบุญกุศลให้คุณสุเทพ คุณาไทย ที่วัดป่าพุทธรังษี แคมเบลทาวน์ (ภาพบนและล่าง)

กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั เป็นศาลทีต่ งั้ ขึน้ จากรัฐธรรมนูญปี 50 ซึง่ ป็นรัฐธรรมนูญของพล เอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิวตั หิ รืออีกนัยหนึง่ คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากประชาชน

งานทุก ชิ้นด้วยมาตรฐานของออสเตรเลีย

ABN# 391 548 314 46

สแตนเลสสตีล

•Benches ม้านั่ง •Sinks อ่างล้างมือ •Wall Panels ผนังสแตนเลส •อื่น ๆ มากมาย •Exhaust Hoods ท่อดูดกลิ่น

งานทุกชิ้นที่บริษัททำ�ด้วย มาตรฐานของออสเตรเลีย Australian Standards •Hot&Cold Food Bars ตู้อาหารร้อนเย็น •Cool Rooms ห้องเย็น Khaled Dennaoui Manager

0452 192 281

Unit 4/21-23 Brunker Rd, Greenacre khaled.dennaoui@hotmail.com


ทำ�บุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายพีรวิช สุวรรณ ประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ The Roots of Thai Art แต่งโดย ดร.พิริยะไกรฤกษ์ แปลโดยคุณหญิง นริศรา จักรพงษ์ ณ หอศิลป์นิวเซาท์เวลส์

พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ไหว้พระก่อนเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น

เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี 50 ตราโดยสภาของพลเอกสนธิ ซึ่งเรียกว่า “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ซึ่ง มิใช่สภาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข.......... นายมานิตย์ กล่าวว่า จะให้ทางทีมงานไปแจ้งความที่สน.ดุสิตกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้อหาแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน ผิดประมวลกฏหมายอาญามาตรา 145 และข้อหากบฏหากตรวจสอบพบว่าได้สมรูร้ ว่ มคิดกับพลเอก สนธิในการปฏิวัติเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 และมีการตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาใช้เป็นเครื่องมือ ทางการเมือง..........พวกนีเ้ พีย้ นหนัก...............@ นายสมศักดิ์ เกียรติสรุ นนท์ ประธานรัฐสภา กล่าว ก่อนเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภาว่า พรรคเพื่อไทยมีมติให้ ตนใช้ดุลพินิจตัดสินใจในเรื่องการลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญในวาระ3 ซึง่ ได้พจิ ารณาแล้วว่า เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนและมีความสำ�คัญต่อประเทศ ชาติ ก็ได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยมองปัจจัยทัง้ หมด ดังนัน้ จึงตัดสินใจแล้วว่า จะไม่มกี ารลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในสมัยประชุมนีอ้ ย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ปรองดอง แห่งชาติทงั้ 4 ฉบับทีจ่ ะต้องเลือ่ นไปพิจารณาในสมัยประชุมสมัยหน้าเช่นกัน.............@ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำ�กลุ่มคนเสื้อแดง กล่าวถึงกรณีที่ นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ตัดสินใจที่จะไม่ให้สภาฯมีการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 3 ว่า ส่วนตัวตนเคารพการตัดสินใจของนายสมศักดิ์ แต่พวกตนซึ่งก็คือ ส.ส.พรรคเพื่อ ไทยที่เป็นแกนนำ�คนเสื้อแดงทุกคนรู้สึกผิดหวังและเสียใจต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ ซึ่งนายสมศักดิ์ ได้สร้างรอยด่างให้กบั ทีป่ ระชุมสภาโดยการยอมให้เนือ้ งอกของฝ่ายตุลาการมาครอบงำ�ฝ่ายนิตบิ ญ ั ญัติ ตนในฐานะสมาชิกฝ่ายนิตบิ ญ ั ญัติ ขอประกาศว่า ตนไม่ยนิ ยอมต่อความไม่ถกู ต้องในครัง้ นี.้ .........นาย ก่อแก้ว กล่าวว่า การตัดสินใจของนายสมศักดิ์ ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด แต่กเ็ ป็นการตอกย้�ำ คำ�พูดของ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่ตกต่ำ�ที่สุด ในรอบ 80 ปี ตนถือว่านายชวนพูดได้ถูกต้อง เพราะสมาชิกสภาฯไม่เคารพที่ประชุมสภาฯ แต่ใช้ อารมณ์การแสดงออกโดยไม่ใช่เหตุผล และเมื่อแพ้การโหวตในสภาฯก็ไปใช้อำ�นาจนอกระบบมา สั่งการแทน และแทนที่นายสมศักดิ์ จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง แต่กลับสมยอมอีก อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่า ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย อีกหลายคนก็ผิดหวังเช่นกัน แต่คงไม่ยื่นถอดถอนนายสมศักดิ์ เพราะนายสมศักดิ์ก็ยังเป็น ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอยู่..........@ สังคมออสเตรเลีย...............ความนิยมพรรคเารเมืองในช่วงปักษ์ที่ผ่านมา ผลสำ�รวจคะแนน นิยมไพรมารีพรรคเลเบอร์ได้ 31% (ลดลง 1%), พรรคผสม ลิเบอรัล-เนชั้นแนลได้ 44% (ลดลง 2%) และพรรคกรีนส์ได้ 14% (เพิม่ ขึน้ 2%).......เมือ่ ปรับเป็นคะแนนพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 46% (ไม่เปลี่ยนแปลง) และพรรคผสมได้ 54% (ไม่เปลี่ยนแปลง)..................@ ในด้านความ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ พร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่เกศณีย์ ผลานุวงษ์ เป็น เจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ�คณะผู้นำ�มุสลิมรุ่นใหม่ของไทย ที่ร้านอาหาร It’s time for Thai ซึ่งสถานทูตออสเตรเลีย ประจำ�ประเทศไทยนำ�คณะดังกล่าวมาเพื่อศึกษาความเป็นพหุสังคมของออสเตรเลีย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ ผู้แทนกลุ่มมุสลิมไทยในซิดนีย์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะมุสลิมจากไทยในโอกาสดังกล่าวด้วย

อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ฯพณฯ บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ และเอกอัครราชทูตประจำ�กระทรวง ฯพณฯ ปสันน์ เทพรักษ์ และคุณสายใจ โสตถิพลาฤทธิ์ เลี้ยงต้อนรับ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ประจำ�รัฐทัสเมเนีย ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ ที่นำ�คณะกรรมการการประกวดอาหารจากนครโฮบาร์ตไปเยือนประเทศไทย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 6


นิยมผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีพุ่งมาที่ 42% (เพิ่มขึ้น 2%) และนายโทนี แอ๊บบ็อตต์หวั หน้าพรรคฝ่ายค้านได้ 38% (เพิม่ ขึน้ 1%).......... ส่วนความพอใจในการ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของนางกิลลาร์ดได้ 32% (เพิ่มขึ้น 2%) และความพอใจในการปฏิบัติ หน้าทีผ่ นู้ �ำ พรรคฝ่ายค้านของนายแอ๊บบ็อตต์อยูท่ ี่ 32% (เพิม่ ขึน้ 1%) ค่ะ.............@ การเมืองใช้ชว่ ง ปลายเดือนพฤษภาคมลากยาวมาถึงต้นเดือนมิถนุ ายนการทำ�งานในสภาล่างต้องเสียเวลากับการถกใน เรือ่ งของส.ส.เกร็จ ทอมสัน ส.ส.ผูต้ ดั สินใจลาออกจากพรรคเลเบอร์มาเป็นส.ส.อิสระอย่างมีเบือ้ ง ลึก.... ถุกพรรคฝ่ายค้านรุมเล่นงานดุจฝูงแร้งรุมจิกสุนขั เน่า..จนสภาไม่มเี วลาพิจารณาเรือ่ งสำ�คัญ..... ผลโพลออกมาประชาชน 31% เห็นว่าฝ่ายค้านเล่นเลยเถิดไปแล้ว ในขณะที่ 37% เห็นว่ามีเหตุผล ที่พรรคฝ่ายค้านเล่นได้ และอีก 16% เห็นว่าเล่นต่อไปไม่ควรปล่อยไว้เป็นราคีต่อรัฐสภา..ผลโพล พอสรุปได้วา่ ประชาชน 53% ไม่เอาส.ส.ทอมสันค่ะ......................@ ทีก่ ลายเป็นไฮไลท์ส�ำ หรับกรณี ส.ส.ทอมสันเกิดขึน้ ในวันที่ 30 พฤษภาคมในการผ่านร่างพ.ร.บ.ขยายเพดานหนีส้ นิ แห่งชาติจาก 200 พันล้านเหรียญเป็น 250 พันล้านเหรียญเสนอโดยนายโจ ฮอกกีผ้ ดู้ แู ลงานด้านการคลังของพรรคฝ่าย ค้าน ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายไม่สำ�คัญและไม่รีบด่วนใด ๆ ..................@ ในขณะที่ประธานกดกริ่ง สัญญาณเพือ่ ให้ส.ส.ทีอ่ ยูน่ อกห้องกลับเข้ามานัง่ ประจำ�ทีเ่ พือ่ ทำ�การโหวต นายโทนี แอ๊บบ็อตเหลือบ ไปเห็นส.ส.ทอมสันย้ายเข้ามานัง่ ปีกฝ่ายพรรคฝ่ายค้าน เขาจึงเรียกส.ส.ทีอ่ ยูใ่ กล้ทางออกวิง่ ออกจาก ประตู เพื่อให้ยตินี้ตกไปเพื่อแสดงการไม่ยอมรับเสียงของส.ส.ทอมสัน... แต่งานนี้แม้นายแอ๊บบ็อ ตจะเป็นคนที่มีร่างกายฟิตปั๋งก็วิ่งไม่ทันประตูได้ถูกบิดพอดีเมื่อเขาไปถึง มีส.ส.พรรคฝ่ายค้านคน เดียวที่ออกจากห้องประชุมสภาล่างไปได้คือส.ส.คริสโตเฟอร์ ไพน์.. ทำ�ให้นางแอนนา เบิร์กรักษา การแทนประธานรัฐสภานับคะแนนของนายแอ๊บบ็อตตามกฎข้อบังคับของสภา.................@ ผูส้ นั ทัด กรณีจากวงในรัฐสภาเถียงกันให้แซด ในทีส่ ดุ มีคนสรุปว่าคนทีเ่ ล่นการเมืองน้�ำ เน่าครัง้ นี้ คือส.ส.แอน โทนี อัลบานิส ผู้คุมเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลในสภาล่างนั่นเองค่ะ................@ นับตั้งแต่คริสต์มาส ที่ผ่านถือช่วงที่ดีของผู้กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน จากการที่ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 4 ครั้งรวมทั้งสิ้น 2.75% ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้มีหลักทรัพย์จำ�นองลดลงมาอยู่ราว 6.80% ในขณะที่ ผูส้ นั ทัดกรณีทางการเงินและการธนาคารออกมาบ่งชีว้ า่ โชคของคนกูเ้ งินยังไม่จบ ภายในอีก 6 เดือน ข้างหน้าก่อนถึงสิ้นปีจะมีการลดดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% ตามมาอีกสี่ครั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้นละก็อัตรา ดอกเบี้ยมาตรฐานจะเหลือแค่ 2.50% ซึ่งถือว่าต่ำ�ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติทีเดียว...............@ แต่นั้นก็หมายถึงโลกจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่มีลางบอกเหตุตั้งแต่ตอนนี้คือ เศรษฐกิจของโลก จะแย่ลงกว่านี้, ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่กลับมา, จีดีพีของจีนปีนี้ไม่โต, จะเกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติครัง้ ใหญ่ และจะรวมถึงการทำ�นายวันอวสานของโลกในเดือนธันวาคมปี 2012 ด้วยหรือ ไม่เนีย้ ะ.................@ กรณีของรัฐบาลกับคนรวยยังเป็นประเด็นทีไ่ ม่จบสิน้ เริม่ จากกรณีทนี่ ายกฯกิล ลาร์ดอนุญาตให้บิ๊กจีน่า ไลน์ฮาร์ทคนที่รวยอันดับหนึ่งของประเทศและผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกสา มารถอิมพอร์ทแรงงานต่างชาติเข้ามาทำ�งานในเหมืองของเธอได้ 1,715 คน จนถูกนักการเมืองร่วม พรรคและสหภาพแรงงานรุมสห BATA นักการเมืองระดับบิ๊กหลายคนแสดงทีท่าอย่างชัดเจน.. อย่างนายคริส โบเว่น ร.มว.การเข้าเมืองออกมาอัดนายกฯอย่างจะแจ้งกลางเวทีรฐั สภา.....................@ แต่รายนี้กลับมีท่าทีกล้า ๆ แหย ๆ เหมือนเดิมคือเสี่ยบิล ชอร์ตเทน รัฐมนตรีแรงงาน วันหนึ่งเขา ออกมาหนุนให้นายพอล โฮว์บิ๊กบอสสหภาพแรงงานออสเตรเลีย (AWU) และนายเดฟ โอลิเวอร์ เลขาธิการสหภาพแรงงานใหญ่ออสเตรเลีย (ACTU)ออกมาต่อต้านนายกฯ อีกวันหนึ่งก็ออกมา กล่าวแก้ตา่ งแทนนายกฯ... เหตุการณ์ท�ำ นองนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก ทำ�ให้เป็นห่วงว่านาย ชอร์ตเทนทีค่ นในพรรคเลเบอร์หมายมัน่ ให้เป็นทายาททางการเมือง..สืบแทนนางกิลลาร์ด.. เห็นทีค่ วร จะหาคนใหม่ที่มีความเป็นผู้นำ�มากกว่านี้...............@ คนรวยอีกคนหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์การเมือง ในช่วงปักษ์ที่ผ่านมาก็คือนายอีวาน กลาเซนเบิร์กคนรวยอันดับที่สองของออสเตรเลียรองจากเจ๊จี น่า ออกมาตำ�หนิรัฐบาลนางกิลลาร์ดว่ามีส่วนทำ�ให้ประเทศดูด้อยกว่าประเทศในโลกที่สามใน การดึงดูดให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุน.........บิก๊ บอสของบริษทั คอมมอดิตี้ Glencore กล่าวว่าภาษีคาร์บอน และภาษีการเช่าทรัพยากรเหมืองแร่ทำ�ให้ออสเตรเลียเป็นสถานที่อันตรายต่อการลงทุน ในสายตา ของบริษัทข้ามชาติค่ะ...........@การเดินทางมาเยือนของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่ง ราชอาณาจักรไทย เพื่อพบกัยนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีแห่งเครือรัฐออสเตรเลียเป็นไปอย่าง ชื่นมื่น เพราะทั้งคู่มีหลายอย่างเหมือนกันคือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ ทั้ง สองความสูงสูสีกัน ทั้งสองมีความสามารถเท่ากัน และชอบสีแดงเหมือนกัน...............@ การเดิน ทางมาเยือนหนนีน้ ายกฯยิง่ ลักษณ์ยงั ครองใจชาวออสเตรเลียด้วยการลงโฆษณาเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ ในเครือแฟร์แฟกซ์ ซึง่ หนังสือพิมพ์ของเครือนีม้ กั เสนอข่าวในเชิงมีใจให้กบั อดีตนายกฯผูพ้ ใี่ นหลาย โอกาส และโจมตีฝ่ายตรงข้ามถ้ามีโอกาสค่ะ.....................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย....... วันเพ็ญเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ� ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งปี นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 แต่วัดไทยนครเมลเบิร์นเริ่มงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ด้วยการบวชเนกขัมมะถือศีลแปด ทำ�วัตรเย็น และนั่งสมาธิ มีพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธา แรงกล้าทั้งหญิงและชายสมัครบวชเป็นจำ�นวนมาก แล้ววันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ก็มีงาน ใหญ่ตามประเพณีของวัด เริ่มตั้งแต่ 9.30 น.ด้วยทำ�วัตรเช้าและนั่งสมาธิ แล้วตักบาตร ไหว้พระ รับศีล ฟังธรรม เวียนเทียน พอถึง 11.00 น.ก็ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น คือ เวลาประมาณ 12.00 น. ฝ่ายฆราวาสก็รับประทานอาหารร่วมกัน นำ�ความสดชื่นแจ่มใสมาสู่ทุก คนที่ไปร่วมงานวันนั้น ...ที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่ง คือ พระครูสังฆรักษ์บุญสม คัมภีรปัญโญ เจ้า อาวาส ไม่ได้อยูใ่ นงาน ท่านไปปฏิบตั ศิ าสนกิจทีเ่ มืองไทย แล้วเดินทางกลับถึงเมลเบิรน์ เมือ่ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2555.........@ ช่วงที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาเยือนออสเตรเลีย ที่นคร THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 7

ซิดนีย์มีการจัดงาน “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยส่วนหนึ่งของงานเป็นการที่นายกรัฐมนตรีตำ�ส้มตำ� กับเดวิด ธอมป์สัน และมอบตรา“Thai Select”ให้แก่ร้านอาหารไทยที่สำ�นักงานส่งเสริมการค้าใ นต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เลือกสรรแล้วว่าเป็นร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำ�นวน 19 ร้าน รวมแล้วในประเทศออสเตรเลียตอนนี้มีร้านอาหารไทยที่ได้ตรา “Thai select” ไปแล้ว 69 ร้าน (ในเมลเบิร์นดูเหมือนจะมีไม่ถึง 10 ร้านที่ได้ตรานั้น) เทียบกับจำ�นวนร้านอาหารไทยใน ประเทศออสเตรเลียมีอยู่ทั้งหมดในตอนนี้ประมาณ 2000 ร้าน หมายความว่าอีก 1900 กว่าร้านยัง ไม่ดีพอหรือยังไม่ได้มาตรฐานพอ หรืออย่างไร ? แล้วถ้าหากวันนี้ได้“Thai Select”ไป แล้ว พรุ่ง นี้ขายกิจการ หรือเปลี่ยนเชฟล่ะ ร้านนั้นจะยังเป็น“Thai Select” อยู่อีกหรือเปล่า ? .... ทำ�ให้ นึกถึงคำ�พูดของอดีตรองนายกรัฐมนตรี จาตุรนต์ ฉายแสง ตอนที่ท่านมาเยือนซิดนีย์และมีการ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกิจการร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย ยังจำ�ได้อย่างแม่นยำ� ท่านกล่าวว่า “หน่วยราชการไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชิมอาหารแล้วตัดสินว่าร้านไหนดี ร้านไหนไม่ดี ควร จะปล่อยให้เป็นเรื่องของสมาคมร้านอาหาร หรือสมาคมของชุมชนไทยหรือของผู้บริโภคจะดีกว่า หน่วยราชการควรสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ร้านไหนจะได้หรือไม่ได้ Thai Select ปล่อยให้เป็น เรื่องของภาคเอกชนเขาจัดการกันเอง หน่วยราชการควรถอยออกมา ....” แล้วก็ทำ�ให้นึกถึงการ แถลงนโยบายแบบกว้าง ๆ ของ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราคนใหม่ ตอนที่มา เยือนเมลเบิร์นเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ท่าน กล่าวในทำ�นองว่า “ภาคเอกชนอยู่หน้า ภาครัฐอยู่หลัง”..........@ ร้านนี้คงไม่ต้องการเครื่องหมาย “Thai Select” ... ตวงอิทธิ์ ชัยกิจโกสีห์ และ สุทธินี วิภูสมิทย์ สองสามีภรรยา เข้าหุ้นกับเพื่อน คนหนึ่ง เพื่อเปิดร้าน“ป๊อก ป๊อก” ในย่านด๊อกแลนด์ของเมลเบิร์น โดยใช้เงินลงทุนกว่าครึ่งล้าน ดอลลาร์ ใช้เวลาเตรียมงานนานกว่าครึ่งปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ฤกษ์เปิดอย่างเป็นทางการสักที ... คงจะ ภายในเดือนมิถุนายน ปีนี้ ไม่ใช่ปีหน้า...........@ อีเมล์จากโฆษกของสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร ใจความว่า “เนื่องจากได้มีการลงใน Lonely Planet, Let’s Go, และ Wikitravel ว่า สอท. เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของกรุงแคนเบอร์รา มี สถาปัตยกรรมของอาคารทีม่ คี วามงดงามอย่างไทย ช่วงหลัง ๆ มีทวั ร์มาลงหน้า สอท. เป็นจำ�นวน มาก ทั้งของไทยและของต่างประเทศ แล้วถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งบางครั้ง โดยเฉพาะทัวร์ ไทยจะมีการขอเข้ามาถ่ายรูปข้างในด้วย จริง ๆ สถานทูต ฯ ก็ภูมิใจและอยากอำ�นวยความสะดวก ให้ แต่นอกจาก สอท.เป็นสถานที่ราชการ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาติดต่อแต่ละวันหลาย รายแล้ว ในบริเวณเดียวกันนั้นยังเป็นบ้านพักของเอกอัครราชทูต(ออท.)ด้วย จึงไม่สามารถเปิดให้ ทุกคน/ทุกทัวร์เข้ามาถ่ายรูปได้โดยไม่มคี นรับผิดชอบดูแล และไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า เพราะบางครัง้ สอท.ก็มีภารกิจ ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ดูแลหรือบางครั้งก็ใช้สถานที่สำ�หรับงานของ สอท./ออท. เองด้วย ทั้งนี้ หากทัวร์ใดต้องการให้ลูกทัวร์ได้มีโอกาสชมภายในรั้วของ สอท. ก็ขอให้ประสาน นัดหมายมาล่วงหน้า แล้วจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป หาก สอท.สะดวกตามวันเวลาที่นัดหมาย ก็ ยินดีจัดเจ้าหน้าที่พาเข้าชม/ถ่ายรูป แต่คงไม่สามารถเปิดให้ผู้ที่ไม่ได้ติดต่อล่วงหน้าเข้าชมได้”........ @ ไปสมทบกับคณะของกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ประจำ�รัฐทัสเมเนีย ที่เยี่ยมชมการผลิตอาหารใน ประเทศไทย คุณจอย พรพรรณประภา ผจก.ฝ่ายขาย ของบริษทั แทงโกล่า ผูน้ ำ�เข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ไทยรายใหญ่สุดในรัฐวิกตอเรีย ขอลางานอยู่ต่อเพื่อใส่รากฟันเทียมที่กรุงเทพ ฯ ทั้งนี้ ก็อาจจะ เนือ่ งจากไปชิมอาหารทีง่ านแสดงสินค้าอาหาร ThaiFex ทีเ่ มืองทองธานีมากไป หน่อย หรืออาจจะ เป็นเพราะไปชิมอาหารทีโ่ รงงานผลิตต่าง ๆ ทีค่ ณ ุ จอยไปเยือนมา มากเกินไปก็ได้ เลยทำ�ให้ฟนั บิน่ จนทันตแพทย์ในเมืองไทยไม่สามารถซ่อมแซมให้ได้ .... ????.......@ กลับจากการพาคณะกรรมการ การประกวดอาหาร Royal Hobart Fine Food Awards ไปเยือนเมืองไทย ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ)์ ประจำ�รัฐทัสเมเนีย ในฐานะกรรมการคนหนึง่ ต้องเตรียมงานประกวดอาหาร ประจำ�ปี ซึ่งปีนี้จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมงาน Royal Hobart Show ใน เดือนตุลาคมด้วย ข่าวว่าปีนี้ชาวรัฐทัสเมเนียอาจจะถึงกับตกตลึงเมื่อได้เห็น Show Bag ถุงใส่ของ เล่นที่ซื้อจากงาน ซึ่งเด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองจะขาดเสียมิได้ จากถุงพลาสติกกลายเป็นถุงผ้าติด ยีห่ อ้ “Amazing Thailand” สำ�หรับใส่ของทีอ่ าจจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยหลายอย่าง เช่น น้�ำ ปลา น้�ำ ซ้อส ขนม หรือของขบเคีย้ ว ทัง้ นีก้ เ็ พราะเหตุวา่ ท่านกงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ)์ ของไทย ประจำ�รัฐทัสเมเนียเป็นกรรมการรับผิดชอบทางด้าน Show Bag โดยเฉพาะ........@ อดีตอัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง แห่ง สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา คมกฤช หอมชง แวะมาเยือนเมลเบิร์น เมือ่ วันก่อน พร้อมกับคณะทีท่ างการของออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ จึงไม่มโี อกาสได้พบปะวิสาสะกับ มิตรสหายเก่า แต่คณะได้ไปอุดหนุนมื้อเย็นที่ร้าน“หญิงไทย 2” ของ กฤษฎี พฤฒิอาภากุล ก่อน ออกจากเมลเบิร์น และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น “ลิลลี่” ภรรยาของคุณคมกฤช ได้ซื้อทัวร์ตระเวน เที่ยวออสเตรเลียนาน 1 สัปดาห์ แล้วกลับไปทำ�งานต่อที่สิงคโปร์ตามเดิม..........@ ต่างกับอดีต สมาชิกชุมชนไทยในเมลเบิร์นบางคนที่แอบย่องมาอย่างเงียบกริบ เช่น ธีระยุทธ สุขสะอาด ที่หาย หน้าหายตาไปนานหลายปี ที่เห็นกันในที่สาธารณะครั้งหลังสุดดูเหมือนจะเป็นวันรับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย นำ�คณะนักธุรกิจมาเยือนเมลเบิรน์ เพื่อเจรจาการค้า หรืออะไรทำ�นองนั้น แต่ มีผู้รู้อยู่เพียงคนเดียวคือ ท.พ.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) ประจำ�เมลเบิร์น นอกนั้น ไม่มีใครรู้เรื่องเลย แม้แต่อดีตเพื่อนสนิทและอดีตหุ้นส่วนธุรกิจ ... ???


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านคอลัมน์นี้ทุกๆท่าน อาทิตย์นี้มีวันหยุดยาวเพราะเป็นวัน Queen’s Birthday แต่สงสัยว่าคงไม่ได้ไปไหนกันนักนะ คะ เพราะฝนตกเหมือนฟ้ารั่วมาตลอดหยุดสาม วัน (ความจริงแล้วตกก่อนและคาดว่าจะตกต่อ เนือ่ งต่อไปอีกหลายวันนะคะ) ฝนตกมากๆอย่าง นี้หลายๆคนก็เริ่มไม่สบาย อากาศก็หนาวมาก จนนอนสบายไม่อยากจะตื่นไปทำ�งานไปเรียน กันเป็นแถวๆ สำ�หรับท่านที่ทำ�งานก็คงจะพอ ตัดอกตัดใจกันไหวไปทำ�มาหากินกัน แต่น้องๆ นักเรียนที่อยากนอนเยอะๆคงจะยุ่งยากลำ�บาก ที่ออกจากที่นอนกันมากกว่า แต่ยังไงๆก็ต้อง ตื่นไปโรงเรียนให้ทันเวลากันนะคะ เพราะน้อง หลายๆคนมีปัญหากับทางโรงเรียนเนื่องจากไป โรงเรียนสาย แล้วถูกตัดเวลาเรียนให้ขาดเป็น วันเลยก็มีนะคะ ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ ทีแรกว่าจะเอาเรื่องที่อิมจะเปลี่ยนกฎใน วันที่ 1 กรกฎาคมนีม้ าเขียนอีกแต่เปลีย่ นใจแล้ว ค่ะ เพราะหลังจากที่ได้รับทราบเข้าร่วมการให้ ข้อมูลของอิมแล้วก็ไม่ได้ความกระจ่างเพิ่มมาก ขึน้ แต่อย่างใด ข้อมูลก็เหมือนกับทีป่ ระกาศออก มานั่นล่ะค่ะ ที่ดิฉันสนใจและอยากรับทราบเพื่อจะได้ นำ�มาเล่าสู่กันต่อก็เป็นเรื่องที่ว่าทางอิมมิเกรชั่น จะมีนโยบายอย่างไรกันบ้างในรายละเอียดเกี่ยว กับเรื่องกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ แต่อิมมิ เกรชั่นเองก็ยังอ้ำ�ๆอึ้งๆอยู่ค่ะ ไม่แน่ใจว่ายังไม่ อยากบอกหรือว่ายังไม่พร้อมจะบอก ก็คงต้อง รอดูกันไปอีกหน่อยนะคะ ดังนั้น วันนี้ดิฉันก็คงจะคุยกันในเรื่อง อื่ น ๆสั พ เพเหระ(แต่ มี ป ระโยชน์ ) กั นไปก่ อ น นะคะ เริ่มด้วยเรื่องที่น่ายินดีสำ�หรับท่านที่ยื่น สมัครขอวีซ่า ถาวรหรือพีอาร์ในลักษณะของ ทักษะอาชีพ เพราะตอนนี้ทางอิมมิเกรชั่นได้ เริ่มระดมเอาใบสมัครที่คอยคิวกันมาหลายปีมา ทำ�กันแล้วค่ะ ที่ออฟฟิสดิฉันมีเคสค้างคารอคิว อยู่เป็นจำ�นวนมากบางคนรอมาตั้งแต่ปี 2008 ก็ มี ตอนนี้พออิมมิเกรชั่นเริ่มลงมือพิจารณาเรื่อง เตรียมให้วีซ่า ก็เลยแฮปปี้ได้รับอีเมลจากอิม ขอเอกสารเพิ่มบ้าง ได้รับอีเมลอนุมัติวีซ่ากัน บ้าง สดชื่นคึกคักกันดีค่ะ แต่มีติดขัดนิดเดียว เลยค่ะ คือ ก็เพราะทางอิมมิเกรชั่นเริ่มไฟแรง เอาเรื่องที่รอๆกันมาหลายปีมาทำ� เอกสารหลาย อย่างก็หมดอายุสคิ ะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลตรวจ ประวัติอาชญากรรมของตำ�รวจออสเตรเลียซึ่ง ส่วนใหญ่ก็หมดอายุกันไปเรียบร้อยนานแล้ว ช่วงนี้ทางตำ�รวจจึงมีปัญหาได้รับใบขอตรวจ ประวัติอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำ�ไม่ทัน จากที่เคยปกติสามารถส่งประวัติ อาชญากรรมให้ภายในไม่เกินสองสามอาทิตย์ก็ เลยกลายเป็นหลายอาทิตย์ ทำ�เอาบรรดาผูส้ มัคร ทั้งหลายหงุดหงิดไม่ทันใจกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของผู้ที่รอเรื่องกัน มาจนเกือบถอดใจไปก็มีนะคะ ดังนั้น หากใคร ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อ ยังเงียบอยู่ก็ใจเย็นๆค่ะ ถึงคิวเราเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแน่นอนค่ะ มีหลาย คนถามว่าจะติดต่อถามไปได้หรือไม่ว่าถึงคิว เราแล้วยัง ดิฉันว่าใจเย็นนิดดีมั้ยคะ ช่วงนี้ดิฉัน

เห็นทีต่ ดิ ต่อกันมาก็ส�ำ หรับผูท้ ยี่ นื่ ในลักษณะของ GSM ที่ยื่นด้วยตนเอง(ไม่มีญาติเป็นสปอนด์ เซอร์) เสียเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเคสที่ยื่นใน ช่วงปี 2008 และ 2009 (บางคน) ค่ะ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับน้องๆนัก เรียนที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยกัน ก็เป็นที่น่ายินดีเช่นกันที่เดี๋ยวนี้ น้องๆนักเรียน สนใจที่จะเรียนในระดับปริญญาตรี โท กัน เป็นจำ�นวนมากขึ้น จะด้วยเหตุผลใดก็ตามดิฉัน ก็คิดว่าการเรียนรู้ในระดับสูงเป็นเรื่องที่ไม่เสีย หายอะไร เป็นการเพิ่มศักยภาพ คุณภาพ และ คุณสมบัติให้แก่ตัวเอง เป็นเรื่องดีมากค่ะ แต่ มีอยู่สองสามเรื่องที่ดิฉันอยากแนะนำ�คือ การ เลือกเรียนไม่ว่าจะในระดับปริญญาตรีหรือโท หรือปริญญาเอก (ตอนนี้มีน้องๆสนใจเรียนใน ระดับปริญญาเอกกันไม่น้อย) ก็ตาม น้องๆควรจะได้เลือกเรียนในสาขาที่สน ใจและวางแผนว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตการ ทำ�งานในอนาคตที่สุดด้วยนะคะ นอกจากนี้ แล้วคงต้องเลือกเรียนในสาขาที่คิดว่าเรียนได้ ด้วยนะคะ ดิฉันเห็นน้องหลายคนอยากเรียน ในบางสาขาแต่เมื่อเข้าไปเรียนแล้วตกหมดทุก วิชาเพราะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถนัด เรือ่ งบางอย่างแม้เรา ชอบแต่อาจจะไม่ถนัดก็ได้นะคะ ดังนัน้ คงต้อง เลือกกันให้ดีๆค่ะ เรือ่ งต่อไปเกีย่ วกับการเลือกเรียนในระดับ ปริญญาคือ ดิฉันอยากจะให้น้องๆคิดเลือกกัน ให้ดีสำ�หรับสถาบันที่เราสมัครเรียน ดิฉันไม่ ได้มีวัตถุประสงค์จะตำ�หนิหรือยกย่องสถาบัน การศึกษาใด และไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ จะเขียนว่าสถาบันใดไม่ดีหรือดีอย่างไร เพราะ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มีหลาก หลายด้วยกัน แต่สิ่งที่อยากให้น้องๆคิดไว้สัก เล็กน้อยคือ การศึกษาไม่ใช่สนิ ค้าทีซ่ อื้ หามาเมือ่ ไม่พอใจก็โยนทิ้งไปหรือเก็บเข้าตู้ไปได้นะคะ ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีจ่ ะลองผิดลองถูกได้งา่ ยๆ เพราะ เมื่อเลือกเรียนไปแล้วหากผิดพลาดจะด้วยเรื่อง ของวิชาที่เรียนหรือสถาบันที่สอน แม้ว่าอาจ จะเปลี่ยนได้ ย้ายได้(ในบางกรณี) แต่สิ่งที่เสีย ไปและมีคุณค่ามากคือ เวลา ค่ะ เงินทองที่สูญ เสียไปยังพอหาใหม่ได้นะคะ หรือขอคุณพ่อคุณ แม่ใหม่ได้ แต่เวลาที่เสียไปซื้อกลับมาไม่ได้ค่ะ สถาบันการศึกษาเดีย๋ วนีก้ เ็ ข้มงวดกันจริงๆ ค่ะสำ�หรับเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่ โดย เฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อก่อนนี้ แค่เขียนกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ยื่นเอกสาร การเรียนประกอบ ก็ได้รับผลจากมหาวิทยาลัย แล้วว่ารับหรือไม่รับ แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัย เกือบทุกแห่งเข้มกันเรื่องใบสมัครค่ะ น้องๆ ที่ ส นใจจะเข้ า เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย คงต้ อ ง เตรียมพร้อมกันไว้บ้างนะคะ ที่จะต้องกรอก แบบสอบถามเพิม่ มากขึน้ เพราะทางมหาวิทยาลัย จะต้องรับผิดชอบในตัวของนักศึกษาทีร่ บั เข้าไป ดังนั้น จึงได้มีการสกรีนในการรับนักศึกษา กันเต็มที่ค่ะ ดิฉันเห็นน้องๆที่มาสมัครเรียน มหาวิทยาลัยบ่นกันอู้เลยค่ะ นี่ขนาดน้องๆทีม งานของดิฉันคอยแนะนำ�ช่วยเหลือนะคะ แล้ว น้องๆที่สมัครกันเองคงจะวุ่นวายปวดหัวกันไม่

น้อยเลยค่ะ แต่ก็อย่างว่านะคะ สนใจอยากเรียน ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขานั่นล่ะค่ะ แต่สงิ่ ทีด่ คี อื เมือ่ ทางมหาวิทยาลัยเข้มงวด กันเสียตั้งแต่ต้น เวลาที่เรื่องต่างๆผ่านแล้ว ได้ รับเอกสารจากมหาวิทยาลัยเพือ่ ไปประกอบการ ยื่นขอวีซ่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากแล้วค่ะ ก็คิด เสียว่ายากแต่ตน้ สบายทีห่ ลังก็คงมีก�ำ ลังใจกรอก แบบสอบถามกันนะคะ ดิฉันเขียนคอลัมน์วันนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องไป ขึ้นเครื่องบินไปเมืองไทยอีกแล้วค่ะ งวดนี้ไป ขอนแก่นเพื่อจัดงานให้ข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อ ออสเตรเลียที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่นั่น ค่ะ กว่าท่านผู้อ่านจะได้อ่านคอลัมน์นี้งานก็คง

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

เสร็จกันไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีเรื่องราว น่าสนใจอะไรดิฉนั จะนำ�มาเขียนเล่าสูก่ นั ในฉบับ หน้านะคะ ดิฉันไปเมืองไทยคราวนี้คงเหนื่อย หน่อยค่ะ เพราะต้องเดินทางตะลอนๆเกือบ ทุกวันค่ะ แต่ก็ไม่ลืมที่จะพบกับท่านที่มีปัญหา ที่เมืองไทยกันด้วยค่ะ ดิฉันจะอยู่ที่สำ�นักงาน รัชดาภิเษกเพื่อให้คำ�ปรึกษาเรื่องวีซ่ากันในวันที่ 20 – 22 มิถุนายนนะคะ หากมีปัญหาโทรไป นัดหมายได้คะ่ ทีต่ อ้ งนัดก็เพราะว่าตัวดิฉนั เข้าๆ ออกสำ�นักงานค่ะ อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดวันค่ะ พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ

ี ร าฟ

ษ ก ึ ปร

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ (02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 8


พันธมิตรฯ ประกาศชัยชนะ

ต้านกม.ล้างผิด“แม้ว”ถึงที่สุด วันที่ 1 มิ.ย. เมือ่ เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ พร้อมโล่และกระบองมี การ เตรียมกำ�ลังพร้อมรอบรัฐสภา โดยเพิ่ม จำ�นวนจากเมื่อวานเป็นประมาณ 4,500 นายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในรั้วรัฐสภา ซึ่ง อยู่ติดกับพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ ก็ได้มีการนำ�รั้วลวดหนามมาวางแนวไว้เพิ่ม เติมจากที่ไม่ได้นำ�มาวางตรงจุดนี้ในสองวัน ที่ผ่านมา ส่วน ส.ส.ก็ยังมีทยอยเข้ามาลงชื่อ เข้าร่วมประชุม แต่ก็ยังเป็นไปอย่างบางตา

ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประ ชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ได้นัดหมายกันตั้งแต่ เวลา 06.00น.ได้มีประชาชนทยอยเข้ามาร่วม ชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ เนือ่ ง ทำ�ให้บรรยากาศบริเวณหน้าประตู 1 และ 2 ของรัฐสภา ซึง่ เป็นจุดตัง้ เวทีชวั่ คราวของพันธ มิตรฯ คึกคักเป็นพิเศษมากกว่าสองวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะมวลชนที่มาจากบริเวณลานพระบรม รูปทรงม้าที่มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดย มีร่วมกันรับประทานอาหารเช้า พร้อมแจกน้ำ� ขวดถุงพลาสติดขนาดใหญ่ส�ำ หรับกันควัน และ ผ้าขนหนูเล็กไว้เตรียมรับมือกับมาตรการของ เจ้าหน้าที่ที่คาดว่าอาจจะมีการใช้แก๊สน้ำ�ตาเพื่อ สลายผู้ชุมนุม โดยก่อนหน้านีบ้ นเวทีพนั ธมิตรฯได้มกี าร ประกาศรับอาสาสมัครชุดแรกจำ�นวน 300 คน เพื่อเตรียมการปฏิบัติการพิเศษ ล่าสุดมีรายงาน ว่าอาสาสมัครทั้ง 300 คนได้เดินทางมุ่งสู่แยก การเรือน โดยทางแกนนำ�จะกำ�หนดยุทธวิธกี าร ต่อสู้รูปแบบใหม่ช่วงสายนี้ ส่ ว นผู้ ชุ ม นุ ม กลุ่ ม หลากสี ไ ด้ ทำ � การพ ยา ยามปิดแยกการเรือนเพราะเป็นทางเดียวที่

ส.ส.ใช้เข้าสภาฯ และล่าสุด พล.ต.ต.วิชัย สังข์ ประไพ (ผู้การแต้ม) รองผู้บัญชาการตำ�รวจ นครบาล (บช.น.)ขีดเส้นให้เปิดแยกการเรือนใน 5 นาทีไม่เช่นนั้นจะยึดรถขยายเสียง เวลาประมาณ 08.20 น.กลุ่มพันธมิตรฯ จำ�นวนหนึ่งได้สมทบกับเสื้อหลากสีที่แยกการ เรือนโดยเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้เปิดทาง ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก พั น ธมิ ต รฯ กล่ า วถึ ง สถานการณ์ ใ นช่ ว งเช้ า ว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจะอยู่แค่บริเวณ ด้านหน้าสภาฯด้านเขาดินเท่านั้น ซึ่งถ้าส.ส.ไม่ สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้ ก็ไม่ได้เป็นการ กระทำ�ของกลุม่ พันธมิตร แต่เป็นการกระทำ�ของ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเอง ส่ ว นการยกระดั บ การชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รนั้ น จะมี ก ารประเมิ น จะจำ � นวนของ ประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มการชุ ม นุ ม ก่ อ น แต่ ถ้ า สามารถขัดขวางการพิจารณาร่างพรบ.ปรองดอง ได้ทางพันธมิตรก็จะกระทำ�ทันที เพราะหาก รอการพิจารณาที่จะเกิดขึ้น ทางกลุ่มก็จะไม่ สามารถควบคุมได้อีก อย่างไรก็ตามตนยืนยัน ว่าทางกลุ่ ม พั น ธมิ ต รทำ � ตามขั้ น ตอนทุ ก อย่ า ง เช่น การส่งหนังสือของอนุญาตเข้าร่วมฟังการ ประชุมสภาฯ แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับอย่าง เป็นทางการจากทางสภาฯ ล่าสุดนายปานเทพ ได้ขนึ้ ปราศรัยบนเวที โดยระบุให้แบ่งผู้ชุมนุมเป็น 3 ส่วนคือไปที่สี่ แยกการเรือน ที่ ถ.ราชวิถีเพื่อไปช่วยมวลชน ของกลุ่มเสื้อหลากสีและอีกส่วนหนึ่งคืออยู่ใน พื้นที่หน้าเวที เมื่อเวลา 09.40 น.พล.ต.ต. วิชัย ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการเตรียมพร้อมของ

แต่งตัวดูดี แต่ไม่ยักมีตังค์ สวัสดีจ้าา พี่เม้าท์กลับมาหาคุณผู้อ่านที่ น่ารักประจำ�คอลัมน์ผลัดกันเม้าท์กันเหมือนเคย น่ะค่ะ เรือ่ งเม้าท์ของเราในฉบับนีไ้ ด้แรงบันดาล ใจมาจากหนังเรื่องใหม่ที่พี่เม้าท์ใช้เวลาวันเสาร์ ทั้ ง วั น ตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตาดู ค วามน่ า รั ก ของพระเอก นางเอก ละครไทยทีว่ า่ นีเ้ รือ่ งราวคร่าวๆนางเอก เป็นไฮโซดังถังแตก ต้องมีปากเสียงกับพระเอก ปากกว้าง หนุ่มลูกครึ่งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นงาน ละครเท่าไหร่ แต่น่ารักถูกใจไม่ใช่น้อย พี่เม้าท์ ขอแนะนำ�ให้ไปลองหาดูนะคะ สนุกค่ะ เม้าท์ คอนเฟิร์ม จากหนั ง เรื่ อ งนี้ ทำ �ให้ พี่ เ ม้ า ท์ นึ ก ถึ ง ชี วิ ต ความเป็นจริงของคนหลายๆคนทีใ่ ช้ชวี ติ เหมือน นางเอกในละคร นิสัยผู้หญิงอย่างเราๆพี่เม้าท์ก็ เข้าใจอยู่ว่าเรื่องช๊อปปิ้งมาเป็นที่หนึ่ง เรื่องปาก ท้องค่อยตามมา กินมาม่าก็ได้แต่เครื่องแต่งกาย ต้องเริด บางคนมีฐานะ หน้าที่การเงินที่เพียง พอที่จะซื้อของประเภทแบรนด์เนมได้ แต่จะ ได้มากได้น้อย ได้เยอะเท่าไหร่ได้ยี่ห้อไหนก็ สุดแล้วแต่ธนบัตรและเงินในบัญชี บางคนโชค

ชะตาดีมคี คู่ รองทีด่ แู ลให้เงินใช้จา่ ยได้อย่างสบาย ก็เป็นมาดามตกถังข้าวสารกันไป จนทำ�ให้คน รอบข้างเกิดความอิจฉาว่าทำ�ไมฉันไม่โชคดีเช่น เธอบ้าง คนที่มีก็ใช้อย่างสนุกสนาน คนที่ไม่มี แต่ตัดใจความอยากไม่ได้ก็ต้องขวนขวายหามา ให้เทียบเท่ากับคนทีมี คนที่ตัดใจเรื่องของนอก กายได้ มีอะไรก็ใช้ไปไม่จำ�เป็นต้องเริดหรูอลัง การพี่เม้าท์ถือว่าคนประเภทนี้จะมีความสุขในชี วิตน่ะค่ะ เพราะไม่ต้องยึดติดกับอะไร ใช้เท่าที่ มี มีเท่าที่จำ�เป็น เราคงเคยได้ยินคำ�สอนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ ที่คอยเตือนเราว่า ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ซื้อ เท่าที่จำ�เป็น หาได้เท่าไหร่ ใช้ไปเท่านั้น หาได้ อาทิตย์ละสามร้อย หักค่าบ้านออก หักค่าใช้จา่ ย ที่จำ�เป็นออก เหลือเท่าไหร่ ครึ่งนึงให้เป็นเงิน เก็บ ส่วนอีกครึ่งนั้นคือสิ่งที่เราสามารถใช้จ่าย อย่างไร้สาระได้ ไม่ใช่วา่ มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดใน สองวันแรก ไม่คดิ ถึงวันทีเ่ ลยต่อๆไป เอาของที่ อยากได้มาเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องสำ�คัญตาม มาเป็นอันดับ สอง สาม สี่ พฤติกรรมการใช้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 9

ตำ�รวจในการดูแลการประชุม สภาฯว่า จะใช้การเจรจาและ ยกมือไหว้ผู้ชุมนุมและจะไม่มี การใช้ความรุนแรง ประชาชน มั่ น ใจได้ ก ารชุ ม นุ ม จะไม่ มี ผู้ ใดได้รับบาดเจ็บหากไม่มีการ บุกสภา แต่ก็ยอมรับว่ามีการ เตรี ย มพร้ อ มการป้ อ งกั น ตาม หลักสากล แต่ก็จะปฏิบัติเป็น ไปตามขั้นตอน ส่วนกรณีจะ ใช้แก๊สน้ำ�ตาและเครื่องรบกวน ประสาทหูหรือไม่นนั้ ยืนยันเรา จะใช้การเจรจาเป็นหลักรวมทั้ง จะเจรจาขอเปิดทางให้ส.ส.เข้า มาประชุมได้ และขอย้ำ�ว่าเมื่อ ตนเป็ น ผู้ ดู แ ลสถานการณ์ ที่ นี่ คนละชุ ด เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจกั บ เหตุการณ์ 7 ต.ค. 51 ดังนั้นจะ ไม่มีการใช้แก๊สน้ำ�ตาและหูดับ เพื่อสลายการชุมนุม กระทั่ ง เมื่ อ เวลา 17.55 น.พันธมิตรฯ จึงแถลงประกาศ ชัยชนะ กดดันสภาเลื่อนวาระ กม.ปรองดองสำ�เร็จ พร้อมขอบ คุณศาลรัฐธรรมนูญระงับชำ�เรา รธน.50 ประกาศปิดเวทีชุมนุม ชั่วคราว เวลา 17.55 น.วั น ที่ 1 มิ.ย.นายปานเทพ พัวพงษ์ พั น ธ์ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยได้ อ่ า นแถลง การณ์ฉบับที่ 4/2555 พันธมิตร ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย เรื่อง “คัดค้านกฎหมายล้างผิด ให้กับระบอบทักษิณ” โดยมี เนื้อหาดังนี้ อ่านต่อหน้า 12

เงินถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องเหนื่อยหาเงินกันทั้งชีวิต แหละค่ะพีน่ อ้ ง ถ้าใครมีอาการดังกล่าวทีพ่ เี่ ม้าท์ ว่ามาขอแนะนำ�ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินส่ะ ใหม่น่ะค่ะ รู้ตัวแล้วแก้ไขยังไงก็ไม่สาย บางคนยอมเป็นหนีเ้ พือ่ น คนรอบข้าง เพือ่ ให้ได้ของทีอ่ ยากได้ของทีจ่ �ำ เป็นซึง่ ถ้าไม่มไี ม่ได้ ฉันต้องตายแน่ๆก็ยังพอมีเหตุมีผลที่จะให้ไปยืม คนรอบข้างได้ แต่ถ้าไม่จำ�เป็นจริงๆขนาดต้อง ไปหยิบยืมเงินใครเค้ามาก็ควรใช้เวลาเก็บหอม รอมริบไปเรื่อยๆน่ะค่ะ จะดีกว่ามั้ย อย่างเช่น น้องคนนึงที่พี่เม้าท์รู้จัก มีงานมีการทำ�เหมือน คนทัว่ ไป แต่ชอบปาร์ตสี้ งั สรรค์กบั เพือ่ นฝูงหลัง เลิกงาน ร้านอาหารทีเ่ ธอชอบไปนัน้ ก็ไฮโซเหลือ เกิน อาหารแต่ละจานก็ราคาสูงกว่าปรกติ ส่วน ของใช้ประดับกายนั้นอะไรรุ่นไหนออกปุ๊ปฉัน มีทันทีไม่น้อยหน้า จนวันนี้สถานะทางการเงิน เริ่มมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะดันเอาเงิน ไปถอยของชิ้นใหญ่แต่ความสำ�คัญเล็กนิดเดียว ซึ่งไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทำ�ให้การดำ�เนินชีวิตมี ปัญหาแต่อย่างใด แต่ใจอยากได้ตั้งแต่เดินผ่าน หน้าร้านแล้วว่าอยากได้เหลือเกิ๊นนนน นาฬิกา เรือนนี้เนี่ย เพราะที่มีอยู่เก่าเหลือเกิน ยี่ห้อก็ งั้นๆ ถ้าใส่อันนี้ต้องดูดีแน่ๆ เงินออกปุ๊บแม่คุณ ดิ่งไปถอยนาฬิกาทันที โดนลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ ต้องชำ�ระไปเลย พอถึงวันจ่ายค่าบ้านก็ไม่มีเงิน

จ่าย ติดเจ้าของบ้านไว้ พอถึงตอนจ่ายค่าเทอมก็ ต้องยืมเพือ่ นมาจ่ายก่อน แต่ความอยากได้กย็ งั ไม่ สิ้นสุด พอเงินเดือนออกก็เอาไปจ่ายค่าบ้านของ อาทิตย์ทผี่ า่ นมา และจ่ายของอาทิตย์นอี้ กี กว่าจะ ใช้หนีค้ า่ เทอมก็เกือบเดือนเพราะของทีไ่ ม่จ�ำ เป็น คนบางคนแต่งตัวดูดี ใช้แต่ของดีดี แต่ ไม่มีเงินเก็บ เหมือนใช้โทรศัพท์สุดแพงแต่โทร ออกไม่ได้เอาไว้รับสายอย่างเดียว เทียบกับบาง คนแต่งตัวประมาณตกเทรนด์ไม่เคยตามแฟชั่น แต่กลับมีเงินมากมายก่ายกอง เพราะรู้จักเก็บ รู้จักใช้จ่ายอย่างถูกวิธี น้องๆอยากจะเป็นแบบ ไหนก็ลองเลือกการใช้ชีวิตดูกันน่ะจ๊ะ ฉบับนี้พี่ เม้าท์ลาไปก่อน เจอกันฉบับหน้าจ้าาา โดย ......พี่เม้าท์ AVSS


‘สงครามมหาสยามยุทธ์’ โดย............เปลว สีเงิน

เหมือน “ดาวศุกร์” ปาดหน้า “พระ อาทิตย์” ในรอบร้อยปีนั่นแหละครับ ที่รัฐ บาล-อำ � นาจบริ ห าร, กำ � ลั ง จั บ มื อ กั บ สภาผู้ แทนฯ-อำ�นาจนิตบิ ญ ั ญัต,ิ ปฏิบตั กิ าร“ปาดหน้า” อำ�นาจตุลาการ คือศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรือ่ ง ๒ อำ�นาจระบอบทักษิณ แก้รัฐธรรมนูญหวัง ตั้ง ส.ส.ร.เขียนใหม่ทั้งฉบับ แต่มีคนไปร้องให้ ศาลวินจิ ฉัยว่า นัน่ ...ขัดรัฐธรรมนูญและเป็นการ ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ศาลรับไว้ วินิจฉัย และแจ้งให้สภาฯ ชะลอการโหวตวาระ ๓ ไว้ก่อน แต่ปรากฏว่า ณ ขณะนี้ พรรครัฐบาล “แข็งอำ�นาจ” บอกให้ประธานสภาฯ “ไม่ต้อง ฟังศาล” ลุยไปเลย! ผมมันพวก “ละครหลังข่าว” ก็ต้องเล่า เรื่องย่อวันต่อวัน เพื่อแฟนๆ จะได้ตามดูต่อ เนือ่ งอย่างแฮฟคาร์-แฮฟเนชัน่ ภาคแรกของเรือ่ ง “ทักษิณแผ่นดินแดง” นี้จบไปตอนคนเสื้อแดง แจวเรือส่งพระเอกขึน้ ฝัง่ พอขึน้ ฝัง่ ปุบ๊ พระเอก ก็ถบี หัวเรือปับ๊ พร้อมตะโกน “ข้าจะขึน้ เขา มีรถ ให้นงั่ สบายแล้ว พวกเอ็งจะแบกเรือทะเล่อ-ทะล่า ตามข้าไปทำ�ไม มากันทางไหน พวกเอ็งก็ไสหัว กลับกันไปทางนั้นเถอะ...ไป๊”! การขึ้นเขา-ของเขาก็คือ ฝันหวานว่า รัฐ บาล-รัฐสภาเพื่อไทย ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ตัง้ ส.ส.ร.เขียนใหม่ทงั้ ฉบับให้เขาสำ�เร็จแน่นอน ตามแผน...พอโหวตวาระ ๓ เสร็จ พ.ร.บ.ล้าง โทษก็จะเข้าสภาฯ ต่อ นั่นเท่ากับล้มอำ�นาจ สถาบันตุลาการได้สำ�เร็จ เมื่อล้มได้แล้ว ก็จะ รวบทั้ง ๓ อำ�นาจสูงสุด บรรจุเป็นเนื้อหา “อำ� นาจรวมศูนย์” อยู่ในรัฐธรรมนูญ ฉบับระบอบ ทักษิณ! แต่ปรากฏว่า พอก้าวขึ้นเขาเท่านั้นแหละ ถูก ๗ บั้นท้ายเท้าท่านเปาศาลรัฐธรรมนูญยัน กลิ้งโค่โล่ลงไปแอ้งแม้งอยู่ริมตลิ่ง ก็อย่างที่เกริ่นไว้ข้างบน มีคนไปร้องให้ วินิจฉัย เมื่อศาลรับไว้วินิจฉัย และแจ้งให้ทาง สภาฯ ชะลอการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ไว้ก่อน “วิมานทรายทอง” ของทักษิณพังครืน ทันที! ต้องซมซาน “ด้านหน้า” กลับมาขอใช้ บริการเรือแดงอีก เพราะทุกอย่างมันผิดแผน ไปหมด สภาฯเกิดภาวะ“การจราจรติดขัด” พ.ร.บ. ล้างโทษ-คืนเงิน ๔.๖ หมืน่ ล้าน พลอยแหง็กไป ด้วย ตัวประธานสภาฯ “นายสมศักดิ์ เกียรติ สุรนนท์” ก็กลัวๆ-กล้าๆ โบกรถ-โบกราไม่ถูก เข้าทำ�นอง “คุณผูห้ ญิงให้เลีย้ วซ้าย-คุณผูช้ ายให้ เลี้ยวขวา” นั่นแหละ ประธานสมศักดิ์เลยโดดจากเอ้หมึงบอก ว่า...ขอเวลาไปทำ� “จิตว่าง” ก่อน! เรือ่ งก็มาถึงตรงนีแ้ หละครับ คือพรุง่ นี้ (๘ มิ.ย.) ประธานสมศักดิน์ ดั ประชุมรัฐสภา แจ้งว่า ไม่มที งั้ วาระจรและวาระโจร เรือ่ งโหวตวาระ ๓

และเรือ่ ง พ.ร.บ.ปรองดองพับไว้กอ่ น จะประชุม ๒ สภาว่าด้วยเรื่องมาตรา ๑๙๐ “สัจจะไม่มีในหมู่โจร” ก็จริง แต่นี่เป็น ท่านผู้ทรงเกียรติพูด ฝ่ายพันธมิตรฯ ฝ่ายเสื้อ หลากสี ฝ่ายสายล่อฟ้า เขาเชือ่ จึงบอกว่า งัน้ ก็... จะไม่ออกมาทำ�หน้าที่ปราบโจร “ปล้นบ้าน-ชิง เมือง” แต่ฝ่าย นปช.เสื้อแดงคงเป็นแฟนหนัง ขายยากลางแปลง กลัวฝ่ายตรงข้ามจะมาแย่ง ที่หน้าจอ นางแดงเฒ่าหลงยุค จึงเกณฑ์สมุนมาจับ จองพื้นที่รอบสภาฯ “กันท่า” ไว้ตั้งแต่ไก่ยัง ไม่ทันโห่! เนื้อความตามท้องเรื่องต่อจากวานนี้ ณ บัดนี้ ก็จะเป็นตอน “สงคราม ๕ รุม ๑” โปรดติดตามกันได้ตามอัธยาศัยว่า ลงท้าย แล้ว คลื่นลมจะสงบ หรือจะก่อตัวเป็นมรสุม ใหญ่น�ำ ไปสูส่ งครามทีเ่ รียกว่า “มหาสยามยุทธ” ข้ามเดือน-ข้ามปี “หลายภาค” ไปจบเอาตอน ปลายปี ๒๕๕๘ โน่น? ฝ่าย ๕ ก็คือ ฝ่ายรัฐบาลที่ผนึกกับฝ่าย รัฐสภา ทีท่ �ำ ท่าจะ “แหกด่าน” ศาลรัฐธรรมนูญ อยู่รอมร่อ อยู่ที่ว่าจะปั่นหัวประธานสมศักดิ์ให้ ห้าว “สั่งลุย” เพื่อทักษิณได้ขนาดไหน เพราะ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กูรูเพื่อไทย พูดเป็นนัยๆ ว่า ๘ มิ.ย.นี้ “ตามระเบียบข้อบังคับ แม้ว่าจะ ไม่มีการบรรจุเรื่องในระเบียบวาระการประชุม แต่หากภายหลังที่ทางประธานสภาฯ ได้แจ้ง คำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมแล้ว จำ�เป็น ต้องเปิดให้สมาชิกรัฐสภาหารือและถกเถียงใน ประเด็นคำ�สั่งศาลว่าทางรัฐสภาต้องปฏิบัติตาม หรือไม่ โดยหลักการ หากมีการโต้แย้งและเห็น ว่าคำ�สั่งของศาลไม่มีผลผูกพัน หรือมีอำ�นาจ เหนือการทำ�หน้าที่ของสภาฯ แล้วการจะลงมติ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามนั้น ก็ต้องมีผู้ เสนอต่อที่ประชุมเป็นญัตติที่ให้ที่ประชุมลงมติ ชีข้ าดอีกครัง้ ว่า จะให้ลงมติรา่ งรัฐธรรมนูญวาระ สามหรือไม่ วันไหน อย่างไรบ้าง แม้ว่าอำ�นาจ การบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระจะเป็นอำ�นาจตรงของ ประธานรัฐสภา แต่ หากมีสมาชิกเสนอญัตติ ด่วนด้วยปากเปล่า ที่ประชุมก็ไม่สามารถเลี่ยง ที่จะไม่พิจารณาได้..........” เห็นมั้ย...ไว้ใจได้ซะที่ไหนว่าจะไม่มีการ โหวต แถม ๒ ขั้วอำ�นาจนี้ยังได้อีก ๓ กำ�ลัง หนุนกลายๆ ก็ยงิ่ วางใจได้ยาก คือทัง้ จาก “นาย อัชพร จารุจินดา” เลขาฯ กฤษฎีกาที่ให้ความ เห็นเรื่องนี้ว่า “..........เรื่องนี้คงจะท้ากันไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและให้ทำ�ยัง ไงกันต่อไป เรื่องคาราคาซังกันอยู่แบบนี้ คน หนึ่งต้องดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญก็กังวลใจ ว่า ถ้ามีคนมาสั่งไม่ต้องดำ�เนินการตามรัฐธรรม ได้หรือไม่ ก็ตอ้ งหารือกัน ความเห็นยังแตกต่าง กันอยู่ ซึ่งต้องดูในรายละเอียด เพราะเรื่องนี้ไม่ เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย และไม่เคยเกิดขึ้นใน โลก”และอีกกำ�ลัง จากสำ�นักงานอัยการสูงสุด นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองอัยการสูงสุดใน ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริง บอกว่า ตอนบ่ายโมงวันนี้ (๗ มิ.ย)“.......... คณะกรรมการจะประชุมกันเพือ่ พิจารณาเอกสาร ที่ได้จากคำ�ร้อง และที่ได้ขอเพิ่มเติมจากหน่วย ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากสำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร สภาผู้แทนราษฎรและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน การประชุมหากอัยการได้เอกสารครบถ้วน ก็ สามารถมีความเห็นเสนอนายจุลสิงห์ วสันต สิงห์ อัยการสูงสุดได้ทันทีว่า จะส่งให้ศาล

รัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 68 ได้หรือไม่ หรือคำ�ร้องไม่มีมูลข้อเท็จจริง ที่จะเกิดการกระ ทำ�ที่จะให้ยื่นคำ�ร้องได้ตามมาตรา 68...........” และกำ�ลังหนุนที่สาม “นายวิทูร พุ่มหิรัญ” เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “ฟันธง” ตรงใจ รัฐบาล-รัฐสภาเพือ่ ไทย ว่า “...............คำ�สัง่ ศาล รัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้ปรากฏตามลักษณะทีม่ า ตรา 216 ของรัฐธรรมนูญกำ�หนด จึง ไม่เป็น คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันมีผลผูกพัน รัฐสภารวมถึงคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการออกคำ�สั่งต่อเลขาธิการสภาผู้แทนฯให้ แจ้งประธานรัฐสภารอการดำ�เนินการเกี่ยวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ก่อนมิใช่เป็นการออก วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คำ�สั่งต่อประธานรัฐสภาหรือรัฐสภา” การรับเรื่องไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ไต่สวนจะทำ�ให้ทราบว่ามีการกระทำ�ดังกล่าว จริงหรือไม่ ซึง่ ไม่ตา่ งจากการไต่สวนในคดีอนื่ ๆ ส่วนการที่อัยการสูงสุดรับคำ�ร้องไว้พิจารณา เพื่อที่จะส่งต่อให้ศาลธรรมนูญวินิจฉัยต่อนั้น หากตีความตามนี้ก็ไม่ต่างจากอัยการสูงสุดเป็น ไปรษณีย์ เมื่อรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนก็ ส่งต่อ และถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ให้อัยการสูงสุดทำ� หน้าที่ได้เพียงเท่านี้ก็ไปเป็นไปรษณีย์ดีกว่า แม้ ศาลรัฐธรรมนูญทำ�หนังสือแจ้งไปยังรัฐสภาแล้ว แต่ถ้าหากสภาฯ ยังพิจาณาผ่านร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ก็ถอื เป็นเรือ่ งของสภาฯ เราคงไม่ไปก้าว ล่วง เขาไม่รอคำ�วินิจฉัยก็เป็นเรื่องของเขา จะ ตัดสินใจอย่างไรก็ได้แต่ตอ้ งไปรับผิดชอบกันเอง ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบตั ทิ �ำ หน้าทีข่ องตนเองอย่าง ระมัดระวัง ไม่มีใครชี้นำ� เราระวังในการเข้าไป นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด แตะต้องอำ�นาจฝ่ายบริหารและนิตบิ ญ ั ญัติ เพราะ ฉะนั้น ๘ มิ.ย.นี้ ท่านลืมได้ แต่พลาด เราทั้ง ๙ คนไม่ใช่มนุษย์ทองคำ� เราไม่มีอำ�นาจ ไม่ได้ต้องตื่นมาเกาะหน้าจอกันแต่เช้าเชียวว่า อื่นใด นอกจากทำ�ตามรัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ รัฐสภาระบอบทักษิณจะกล้า “หัก” อำ�นาจศาล ให้เท่านั้น ไม่มีอำ�นาจเหนือรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญหรือไม่ และที่ว่าไม่มีโหวตวาระ หากไม่มีมาตรา ๖๘ เราก็ทำ�อะไรไม่ได้ ที่ผ่าน ๓ ไม่มีเรื่อง พ.ร.บ.ปรองดองนั้น โบราณว่า มา ได้พจิ ารณาข้อกฎหมายทีร่ ฐั บาลออกมาอย่าง “วางใจคน จะจนใจตัวเอง” เพราะ “แรงยุ” ให้ เทีย่ งธรรม เช่น การพิจารณาพระราชบัญญัตงิ บ ประมาณ ซึ่งไม่มีใครทราบว่าผลจะออกมาเป็น สมศักดิ์ “ตายเดี่ยว” มันเยอะน่ะ! ประเด็นทีน่ า่ “ลุน้ ระทึก” วันนี้ (๗ มิ.ย.) อย่างไร และส่วนมากถ้ามีเจตนาไม่ส่อไปใน ผมอยากให้เงี่ยหูฟัง ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ คอยฟังว่า ทุจริต ศาลรัฐธรรมนูญก็พจิ ารณาให้ผา่ นทุกครัง้ อัยการจะมีความเห็นส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณารับคำ�ร้องจะดูทปี่ ระโยชน์สาธารณะ วินิจฉัยหรือยกคำ�ร้องเพราะพิจารณาแล้วเห็น เป็นหลัก กรณีที่เกิดขึ้น หากศาลรัฐธรรมนูญ ว่า...ไม่มีมูลตามที่ผู้ยื่นคำ�ร้องกล่าวหาถ้ามีความ เพิกเฉยก็จะกลายเป็นช่างเขา หากจะล้มเลิกและ เห็นส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็จบไป เปลี่ยนแปลงการปกครองได้หรือไม่ อีกทั้งใน แต่ถ้าอัยการสูงสุดบอกว่า “ยกคำ�ร้อง” เพราะ ขั้นนี้ก็ยังไม่มีการตัดสิน ไม่มีการวินิจฉัย ซึ่ง พิจารณาแล้วไม่มีมูล ตรงนี้ ๒ อำ�นาจ “ขัด หากการรับคำ�ร้องของศาลรัฐธรรมนูญจะทำ�ให้ กัน” ความมันจะบังเกิดทันที...พี่น้อง! เพราะ สภาฯ เลื่อนการลงมติออกไปเดือนกว่าๆก็ไม่ จะเกิดสงคราม “เขตแดนอำ�นาจ” ระหว่าง เห็นจะเสียหายอะไร ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะ อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญกับอำ�นาจอัยการสูงสุด เดินหน้าเรียกให้ทงั้ สองฝ่ายยืน่ คำ�ชีแ้ จงภายในวัน ซึง่ เรือ่ งเดียวกัน แต่มวี นิ จิ ฉัยไม่ตรงกันและนัน่ ... ที่ ๕-๖ ก.ค.นี้ ถ้ากระบวนการไต่สวนเสร็จสิ้น จะนำ�ไปสู่ความยุ่งยาก-สับสนทั้งสังคมการบ้าน ภายใน ๑ สัปดาห์กจ็ ะลงมติได้ ศาลรัฐธรรมนูญ และสังคมการเมือง เรื่อง “ดาวศุกร์ปาดหน้า ไม่ใช่เครือ่ งมือทางการเมืองของใคร หรือฝ่ายใด ถ้าบอกว่าอำ�มาตย์กำ�ลังใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น พระอาทิตย์” นั่นเชียว ทราบฝ่าย ๕ ไปแล้ว ก็มาดูฝ่าย ๑ ใน เครื่องมือ ก็ต้องถามว่าใครคืออำ�มาตย์ และใคร “สงคราม ๕ ต่อ ๑” บ้าง ๑ นัน้ ก็คอื ฝ่าย “ศาล เป็นหัวหน้าอำ�มาตย์ ถามหน่อย เพราะหัวหน้า รัฐธรรมนูญ” มือเดียวค้�ำ แผ่นดิน เมือ่ วาน ท่าน อำ�มาตย์ตัวจริงในที่นี้หมายถึงนายกรัฐมนตรี วสันต์ สร้อยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ก็ เพราะมีอำ�นาจสูงสุดในประเทศ” ออกมาทำ�ความเข้าใจที่ตรงกันอีกครั้งท่านกล่าว สงคราม “มหาสยามยุทธ์” เพิ่งเริ่ม อย่า ท่ามกลางเสียงตบมือเกรียวหน้าจอว่า “.........คำ�ร้องของผูร้ อ้ งทีก่ ล่าวอ้างว่า การ นอนหลับกดแต่ Like โปรดเตรียมออกไปใช้ แก้รัฐธรรมนูญทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ สิทธิ์กันด้วยเน้อ. ปกครอง และล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 10


คุณแม่อยากทำ�ธุรกิจ Bussiness ผู้หญิงหลายคนกำ �ลังตัดสินใจที่จะออก จากอาชีพการงานเพื่อไปอยู่ที่บ้านดูแลบุตรของ ตนเอง บางท่านนั้นคิดว่าตัวเองอยู่ที่บ้านเป็น แม่บ้านเฉยๆก็พอใจแล้วแต่ในขณะ ที่คุณแม่ บางท่านนั้นมีความตั้งใจที่ จะทำ�งานจากที่บ้าน เพื่อหารายได้เสริมไปในตัว คุณแม่ที่คิดว่าตนเองนั้นควรจะหารายได้ เสริมโดยทำ�งานจากที่บ้านพูดนี้ก็เป็นข้อดีนะ คะ เพราะไม่เพียงแต่จะมีรายได้ให้ตนเองและ ลูกน้อยแล้ว ยังสามารถเลือกเวลาทำ�งานได้ ไม่ เครียดไม่ต้องเดินทางและสามารถมีเวลาใกล้ชิด กับลูกๆไปในเวลาเดียวกันได้ด้วย แต่ทว่าทุกคนอาจจะบอกว่า อืม พูดน่ะ มันง่ายนะ แต่ทำ�จริงๆน่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ พูดนะคะ นอกจากประสบการณ์ความรูแ้ ล้ว มัน ยังจ้องมีสว่ นอืน่ ๆมากมายทีผ่ สมผสานกันเพือ่ ให้ ธุรกิจหรืองานนั้นๆประสบความสำ�เร็จ หลาย ท่านอาจคิดว่าหากไม่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ จะเริ่มทำ�ธุรกิจหรืองานที่บ้านได้อย่างไร ก่อนอื่นคุณแม่ควรจะพิจารณาในอาชีพ หรือธุรกิจที่คิดว่าจะทำ� ว่าธุรกิจชิ้นนี้มีความ ยืดหยุ่นในส่วนของเวลาการทำ�งานมากน้อยแค่ ไหน ไม่ใช่ว่า อืม ทำ�งานที่บ้านก็จริง แต่ต้อง ทำ�ตั้งแต่เช้ายันค่ำ� ก็ไม่ได้มีเวลาให้ลูกอยู่ดี ไม่

ได้ต่างอะไรไปกับทำ�งานนอกบ้านเลยใช่ไหม คะต้องดูและทำ�ทำ�ตารางของคุณแม่เองช่วยให้ คุณแม่สามารถใช้เวลาที่มคี ุณภาพกับคนที่เรารัก เรย่ามีข้อแนะนำ�นะคะ สำ�หรับผู้ที่อยากมี ธุรกิจส่วนตัวที่สามารถทำ�งานจากที่บ้านได้นะ คะ จะลองยกตัวอย่างมาให้ซัก 7 อย่างนะคะ 1 เริ่มต้นธุรกิจอีเบย์ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ จริงจังกับงานนี้เท่าไหร่นักแต่มันก็เป็นวิธีหนึ่ง นะคะทีจ่ ะสามารถหารายได้เสริมได้จากการขาย สินค้าออนไลน์ผ่านทางอีเบย์ได้สร้างเศรษฐีได้ มากกว่าโอกาสออนไลน์อื่น ๆมามากแล้ว ยิ่ง หากเราเป็นคนไทยด้วยแล้วหล่ะก้อ สินค้าจาก ประเทศไทยมี ม ากมายสวยๆเยอะแยะนะคะ สามารถนำ�มาขายได้เช่นกันค่ะ 2 บล็อก คุณแม่สามารถสร้างรายได้โดย การเขียนบล็อกสำ�หรับนักการตลาดอินเทอร์เน็ต และธุรกิจอื่น ๆ ทั่วไป นอกจากนี้คุณแม่สา มารถเริ่มต้นบล็อกของเราเองได้และทำ�เงินได้ ในหลายวิธี ในขณะที่ตราบใดก็ตามข้อมูลบน อินเทอร์เน็ตยังมีความจำ�เป็นอยู่ นักเขียนอิสระ ที่ดีก็จะอยู่ในความต้องการอยู่เสมอค่ะ 3 เปิด Family Day Care คุณแม่หลาย คนมีความจำ�เป็นที่จะต้องกลับไปทำ�งานไม่กี่ สัปดาห์หลังจากเด็กน้อยเกิด ดังนั้นธุรกิจเลี้ยง เด็กมีความจำ�เป็น และมีความต้องการอย่างมาก ในตลาดบ้านเราทุกวันนี้ เรียกได้ว่าสำ�หรับทั่ว โลกเลยไม่ใช่แค่ออสเตรเลียหรือเมืองไทย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 11

เท่านัน้ นีห้ ากเราสามารถทำ�ให้ผปู้ กครองมีความ ไว้วางใจและขออนุญาตทางรัฐให้ถูกต้องตาม กฎหมาย เท่านีเ้ ราก็สามารถมีรายได้กบั งานทีเ่ รา ต้องทำ�อยู่ประจำ�อยู่แล้วทุกๆวัน (การเลี้ยงเด็ก) คราวนี้เลี้ยงลูกด้วย ได้เงินด้วย ดีขนาดไหน 4 เริม่ ต้นธุรกิจ E tutoring ในขณะนีต้ อน นีม้ เี ด็กๆจำ�นวนมากนะคะจำ�เป็นต้องเรียนพิเศษ เพือ่ ต้องการปรับปรุงผลการเรียนของพวกตนเอง ฉะนัน้ นีก่ เ็ ป็นอีกวิธนี งึ ทีเ่ ราจะสามารถสร้างราย ได้ให้กบั ตนเองได้ ทำ�เงินได้ โดยการเป็นคุณครู สอนพิเศษที่บ้าน หรืออาจจะทำ�เว๊บไซต์เป็น E Learning จากที่บ้านนะคะ 5 ขายศิลปะและงานฝีมือ อันนี้จะรวม ถึงธุรกิจหลากหลาย ที่เกี่ยวกับศิลปะ เช่นการ วาดภาพ ขายภาพเขียน, ทำ�สร้อยข้อมือ กำ�ไล หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือ ตรงนี้จะ ทำ�ขึ้นมาเองแล้วขาย เปิดร้าน ฝากขาย หรือ เปิดเว็บไซต์ของตนเองขายก็ได้นะคะ แล้วแต่ ทุนและความถนัดค่ะ 6 เริ่มต้นบล็อกตั้งธุรกิจ มีบุคคลจำ�นวน มากในปัจจุบันมีการใช้บล็อกเป็นเว็บไซต์หลัก เราก็ตั้งเว็บบล็อกขึ้นมาสิคะ ให้นักธุรกิจอื่นๆ เค้าได้เข้ามาใช้กัน 7 กลายเป็นที่ปรึกษาออนไลน์ หรือสอน HOW TO คือการ ใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเรา เองและสอนผู้อื่น หารายได้จากการสอนวิธีการ ต่างๆที่เราทำ�เป็นให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และนำ�ไปใช้

สอนทางอินเทอร์เน็ตและขายทางอินเทอร์เน็ต แบบนี้ เช่นการสอนการตกแต่งชั้นใต้ดิน, การ ติดตั้งห้องน้ำ�ใหม่และอื่น ๆนะคะ 7 ข้อนีเ้ ป็นเพียงไอเดียและคำ�แนะนำ�แนว ความคิดทางธุรกิจที่บ้านที่อยู่ที่บ้านแม่สามารถ ใช้เพื่อหารายได้เสริมในขณะที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่ บ้านนะคะ อยู่บ้านไปด้วยหารายได้ไปด้วยและ เลี้ยงดูลูกไปด้วย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเลี้ยง เด็กก็ไม่ต้องเสีย แถมได้ค่าดูแลจากรัฐด้วย เร ย่าไม่ได้ส่งเสริมให้คนไม่ออกไปทำ�งาน แต่เร ย่าอยากส่งเสริมให้คณ ุ แม่ได้มเี วลาในการอยูบ่ า้ น ดูแลลูก เพราะเวลาเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอด ไปนะคะ แป๊ปๆพวกเขาก็โตเป็นวัยรุน่ เป็นผูใ้ หญ่ ในวันข้างหน้า เราก็จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพวก เขาเหมือนเดิมแล้ว คุณแม่ก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่นี้ ให้คุ้มค่าที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถที่จะ หารายได้เสริมไปด้วยนะคะ ได้ทั้งความสุขใจ ได้ทั้งรายได้ อยากแนะนำ�ค่ะ วันนี้เวลาและพื้นที่ก็หมดอีกแล้ว วันนี้ ไม่ได้พูดเรื่องบัญชีนะคะ กลัวจะเครียดมากไป ก่อนวันปีใหม่ เปลี่ยนมาเป็นอะไรสบายๆกัน บ้างแล้วอาจได้ไอเดียได้อะไรใหม่ๆให้ทำ�ก่อน ปีใหม่นะคะ

วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ และ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ ........เรย่า Super Smart Plans Helping Clients beyond Accounting. Email : info@ supersmartplans.com, 02-80931683, 0430518910


พันธมิตรฯ ประกาศชัยชนะ เพื่อแม้วกัดกันเละ สส.แดงยุหัก

ต้านกม.ล้างผิด“แม้ว”ถึงที่สุด ดิบศาล/ทีมยุทธศาสตร์หวั่น‘ปู’ ซวย

ต่อจากหน้า 9

ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป ไตยได้จัดการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตามที่ได้ประกาศในแถลงการณ์ฉบับที่ 3/2555 “เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย และกำ�หนดการ เคลือ่ นไหวต่อไป” เมือ่ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารลุมพินสี ถาน ณ สวนลุมพินี นั้น แกนนำ � พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่อ ประชา ธิปไตยขอกราบขอบพระคุณพีน่ อ้ งประชาชนทุก หมู่เหล่าที่ได้สนับสนุนและเข้าร่วมการชุมนุม ครั้ ง นี้ จ นประสบความสำ � เร็ จ อย่ า งยิ่ งใหญ่ ใ น ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง โดยการชุมนุมครั้งนี้สามารถหยุดยั้งการ ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดอง แห่งชาติได้เป็นผลสำ�เร็จจนถึงขั้นสภาผู้แทน ราษฎรไม่สามารถประชุมได้ตลอดวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 และได้เลื่อนการประชุม ใหม่อกี ครัง้ ไปเป็นวันที่ 6-7 มิถนุ ายน พ.ศ.2555 ดังนั้นเราจึงขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าการชุมนุมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - วัน ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2555 เป็นชัยชนะอีกขัน้ ตอน หนึ่งของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุม ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็น ที่ประจักษ์จัดเจน นอกจากนี้การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษ ฎรฝ่ า ยรั ฐ บาลที่ เ สนอกฎหมายเพื่ อ ล้ ม ล้ า งรั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 นัน้ ปรากฏว่าในบ่ายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับคำ�ร้องและสั่ง ให้สภาผู้แทนราษฎรชะลอการพิจารณนั้น เราขอกราบขอบพระคุณตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญที่ได้ดำ�เนินการช่วยหยุดยั้งการล้มล้าง รัฐธรรมนูญได้ทันเวลาก่อนที่จะลงมติในวาระ ที่ 3ซึง่ จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ตามมาอย่างแน่นอน จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอกำ�หนดขั้นตอน

การเคลื่อนไหวลำ�ดับต่อไปดังนี้ 1. เนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายปรองดองแห่งชาติที่ลบล้างความ ผิดให้กับคนในระบอบทักษิณได้ยุติไปแล้วและ จะกลับมาพิจารณาอีกครั้งในเช้าวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555 ประกอบกับช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาส ทำ�บุญเนื่องในวันวิสาขบูชา แกนนำ�พันธมิตร ประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยจึ ง มี ม ติ ใ ห้ ปิ ด เวทีการชุมนุมหลังการอ่านแถลงการณ์ฉบับนี้ เป็นต้นไป และให้พนี่ อ้ งประชาชนผูช้ มุ นุมกลับ บ้านเพือ่ ออมแรงพักผ่อนและเตรียมความพร้อม ในการชุมนุมครั้งต่อไป 2. แกนนำ�พันธมิตรประชาชนเพื่อประ ชาธิปไตยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติปรองดอง แห่งชาตินั้นถือเป็นความรับผิดชอบของสภาผู้ แทนราษฎรและเป็นความรับผิดชอบของนายก รัฐมนตรีซงึ่ เป็นผูน้ �ำ ฝ่ายบริหารทีม่ าจากเสียงข้าง มากของสภาผูแ้ ทนราษฎรและสภาผูแ้ ทนราษฎร ฝ่ายรัฐบาลก็จะยังคงให้มีการพิจารณากฎหมาย ดังกล่าวต่อไป ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรให้ ป รั บ ระดั บ การ ชุมนุมโดยให้มาชุมนุมแบบปักหลักพักค้างที่ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปและพร้อม เคลื่อนย้ายมวลชนไปทุกที่ตามสถานการณ์ที่ เหมาะสมต่อไป 3. ในระหว่างคืนนีจ้ นถึงวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2555 หากพี่น้องประชาชนผู้ชุมนุมท่านใด ต้องการทีจ่ ะปักหลักพักค้างในกรุงเทพมหานคร ขอเชิ ญ ปั ก หลั ก พั ก ค้ า งร่ ว มกั บ กองทั พ ธรรม มูลนิธิได้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ด้วยจิตคารวะ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริเวณชุมนุม หน้ารัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

ไทยโพสต์รายงาน วันอังคารที่ 12 มิถุนา ยน พ.ศ. 2012 วิปรัฐบาลแหยงยังไม่กล้าลงมติร่าง รธน. วาระ 3 แต่อาจมีการลงมติไม่รับคำ�สั่งศาลรัฐ ธรรมนูญ คาดปิดสมัยประชุมสภาฯ 19 มิ.ย. มติเพื่อไทยโหวตไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งศาล แต่ที่ประชุมซัดกันเละ ส.ส.แดงทุบโต๊ะให้หัก ดิบศาล แต่อกี กลุม่ นำ�โดย “คอกฯ เหลิม” กลัว ลาก “ปู” เข้าแดนสังหาร อ้างเจรจากับอำ�มาตย์ แล้ วแต่ บ อกรายละเอี ยดไม่ได้ เจอโห่เ กรียว ตะโกนลั่นห้องไม่เข็ดอีกหรือ “ก่อแก้ว” ขู่ใคร ขวางพัง คนที่อยู่เบื้องหลังก็จะพังด้วย พร้อม ปลุกแดงอีกรอบให้เกิดความรุนแรงมากกว่าเดิม การประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 12 มิถนุ ายน ถูกจับตามองว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) จะโหวต รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมในวาระที่ 3โดย ไม่สนใจต่อคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองยังคงมีความ แตกต่างในประเด็นนี้ เพราะอีกฝ่ายต้องการให้ เสร็จสิน้ ในกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญเสีย ก่อนเพื่อมิให้มีผลกระทบไปถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผูม้ หี น้าทีท่ ลู เกล้าฯถวาย ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน รัฐสภา ไม่แสดงความชัดเจนใดๆ เขาบอกเพียง ว่า วันที่ 12 มิ.ย. ก่อนการประชุมรัฐสภาเวลา 10.00 น.จะมีค�ำ ตอบในเรือ่ งนี้ โดยให้สมั ภาษณ์ กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมรัฐสภา ที่ ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล นายอุ ด มเดช รั ต น เสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เผยหลังการประ ชุมวิปว่า ทีป่ ระชุมวิปรัฐบาลยืนยันว่า การลงมติ แก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 นัน้ กระทำ�ได้แต่ยงั ไม่ควรกระทำ�ในตอนนี้ เพราะยังมีความเห็นขัด แย้งกันอยู่เกี่ยวกับคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยการประชุมรัฐสภาในวันที่ 12 มิ.ย.จึง ยังไม่มีการบรรจุวาระนี้เข้าไป หากขืนดำ�เนิน การไปจะเป็ น การเปิ ด ช่ อ งให้ ฝ่ า ยที่ มี เ จตนา ทำ�ให้การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไม่ผา่ นความเห็น ชอบของรัฐสภา และจะเกิดประเด็นให้บางฝ่าย ยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญอีก ถามว่า จะต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องนี้ให้เสร็จก่อนหรือไม่ นายอุดมเดชกล่าว ว่า ไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่หากวันใดไม่มี การบรรจุวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมแบบชัดเจนก็ไม่ ควรกระทำ� หากบรรจุวาระนี้อย่างชัดเจนก็ควร เดินหน้าต่อไป ซักว่า การลงมติจะกระทำ�ในสมัยการ ประชุมนี้หรือไม่ นายอุดมเดชกล่าวว่ายังตอบ ไม่ได้ เพราะทางนั้นกั๊ก พวกเราก็กั๊กเช่นกัน แต่ไม่ใช่การเล่นเกม อย่างไรก็ตามการประชุม ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้นั้น เป็นไปได้ว่าจะสอบถาม ความเห็ น จากรั ฐ สภาว่ า จะให้ มี ม ติ ค วามเห็ น เช่นใดกับคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยอาจจะตั้ง คำ�ถามว่า คำ�สั่งของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผล ผูกพันกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่ คาดปิดสมัยประชุม 19 มิ.ย. เขาอ้างว่า หากไม่มีคำ�สั่งแปลกจากศาล รัฐธรรมนูญออกมา ป่านนี้คงปิดสมัยประชุม ไปแล้ว แต่วิปรัฐบาลมีมติและเสนอ ครม.ไป แล้วให้นำ�เรื่องนี้พิจารณาในที่ประชุม ครม.วัน ที่ 12 มิ.ย.ด้วย โดยฝ่ายธุรการระบุว่า จะขอ

เวลาดำ�เนินการอย่างน้อย 7 วัน เกีย่ วกับขัน้ ตอน การกราบบังคมทูลฯ หมายความว่าหากมติ ครม.ในเรื่องนี้ผ่าน ออกมาแล้ว อาจจะเสนอปิดประชุมรัฐสภาใน วันที่ 19 มิ.ย. ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความ ปรองดองแห่งชาติที่มีปัญหา จะไม่ดำ�เนินการ ในสมัยประชุมนี้เเน่นอน ขณะทีพ่ รรคเพือ่ ไทยมีมติเรือ่ งดังกล่าวเช่น กัน โดยนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค เพื่อไทย แถลงว่า ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีมติ ว่าไม่เห็นด้วยกับคำ�สัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ ถ้า หากประธานสภาฯขอให้ทปี่ ระชุมลงมติ เราก็จะ ลงมติไม่ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะ ถือว่าคำ�สัง่ ดังกล่าวเป็นการก้าวล่วงการทำ�หน้าที่ ฝ่ายนิตบิ ญ ั ญัติ จึงต้องการให้มบี รรทัดฐานไม่ให้ องค์กรอื่นมาแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วาระ 3 ให้เป็นดุลยพินิจของประธานรัฐ สภาว่าจะมีการลงมติเมื่อใด ซึ่งไม่ใช่การโยน ภาระให้ประธานรัฐสภา หากประธานรัฐสภาจะ ให้ลงมติวันใด เราก็เคารพในการตัดสินใจ โดย การประชุมพรรคครั้งนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุร นนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งว่า การ ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย มีการโต้เถียงอย่าง ดุเดือดระหว่าง ส.ส.ที่ต้องการให้มีการโหวต รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมในวาระ 3 ก่อนที่ศาลจะมี คำ�วินิจฉัยรัฐธรรมนูญมาตรา 68 กับ ส.ส.อีก ส่วนที่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทย ที่นำ� โดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, นายนพดล ปัทมะ อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่มี การประชุมช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยมีผลสรุป ไม่ตอ้ งการให้เร่งรีบ โดยการประชุมครัง้ นีไ้ ด้ใช้ ห้องประชุมชัน้ 2 พรรคเพือ่ ไทย มีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรค, พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง ส.ส.บัญชี รายชื่อ ร่วมทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม ทันทีทเี่ ปิดประชุมได้มกี ารถกเถียงประ เด็ นร้อนทันทีว่าจะให้มีการโหวตหรือไม่ให้โหวต รัฐธรรมนูญในวาระ 3 อย่างกว้างขวางและดุ เดือด ซึ่งบางช่วงมีการโต้เถียงอย่างรุนแรงทั้งนี้ ฝ่ายที่อยากให้มีการโหวตวาระ 3 ทันที นำ�โดย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อรมช.เกษตรและสหกรณ์, นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อจากสาย เสื้อแดง, นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ รวมทั้งนายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรค ซึง่ ต่างพูดในทิศทางเดียวกันว่า ให้โหวตไม่เห็น ด้วยกับคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ แล้วโหวตรับร่าง แก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 หรือไม่ก็ให้ประธาน รัฐสภากำ�หนดวันโหวตแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 ให้ ชั ด เจนเพราะถ้ าโหวตไม่ รั บ คำ � สั่ ง ศาล รัฐธรรมนูญอย่างเดียว แล้วเลือ่ นการลงมติวาระ 3 ออกไปอย่างไม่มีกำ�หนด ก็เท่ากับยอมรับ อำ�นาจศาลรัฐธรรมนูญว่าได้ทำ�ถูกต้องแล้ว ถือ เป็นการกระทำ�ที่สวนทางกัน ไม่ใช่จะมาถอย แบบไม่มียุทธศาสตร์ รอวันตายตามยถากรรม วันนี้ประชาชนอยู่กับเราควรเดินหน้าต่อ ไป ถ้าทำ�เช่นนั้นประชาชนอาจละทิ้งพรรค ดัง นั้นเพื่อรักษามวลชนควรให้ ส.ส.ลงมติโหวต รัฐธรรมนูญวาระ 3 โดยเร็วที่สุด แต่ถ้าไม่ทำ� เช่นนี้นอกจากรักษาอำ�นาจรัฐไม่ได้แล้ว อาจ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 12


พันธมิตรฯ จี้อสส.ตอบเหตุเป่าคดี ล้มล้างรธน.-เล็งเอาผิดอาญาซ้ำ� จะเสี ย มวลชนด้ ว ยวั น นี้ เ ราได้ เ ปรี ย บอยู่ แ ล้ ว ประชาชนยืนข้างเราขอให้กล้าเดินหน้าสู้กับสิ่ง ไม่ถูกต้อง กลัวลากปูเข้าแดนสังหาร มีรายงานว่า ในช่วงที่ส.ส.เสื้อแดงลุกขึ้น มาแสดงความเห็ น อย่ า งดุ เ ดื อ ดในที่ ป ระชุ ม มี เสียงโห่ฮาและปรบมือจากฝ่าย ส.ส.ที่เห็นด้วย เป็นระยะๆ ขณะที่ฝ่าย ส.ส.ที่เห็นด้วยกับคณะ กรรมการยุทธศาสตร์พรรค เช่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง, นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์, นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พูดไป ในทำ�นองว่าไม่ต้องการให้ ส.ส.ใจร้อน ในทางการเมืองอำ�มาตย์ยังมีวิธีการที่จะ มาเล่นการเมืองกับเรา อาจจะเป็นในรูปแบบที่ พรรคร่วมรัฐบาล หรือวุฒิสภาตกใจจนไม่กล้า มาโหวตให้เราก็เป็นได้ หรือถ้ายกมือไปแล้ว นา ยกฯ ก็อาจเดือดร้อน เพราะตามกฎหมายต้องนำ� เรือ่ งขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย แต่หากมีการดึงเรือ่ งไม่ ให้โปรดเกล้าฯ ลงมา นายกฯก็เหมือนต้องเข้าสู่ แดนประหาร โดยเป็นข้อมูลทีไ่ ด้ไปเจรจาลับกับ อำ�มาตย์ แต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ เมื่อพูดถึงช่วงนี้ทำ�ให้ ส.ส.ในที่ประชุม หลายคนโห่ บางคนถึงกับตะโกนสวนมาว่า ถ้า โดนมันหลอกอีกจะทำ�อย่างไร ซึ่งก็ไม่มีใคร สามารถชี้แจงหรือให้คำ�ตอบกับที่ประชุมได้ จากนัน้ นายครูมานิตย์ได้พดู ในทีป่ ระชุมว่า ถ้าไม่โหวตรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในสมัยประชุม นี้ และมีการปิดสมัยประชุมไปเลย ก็ตัวใครตัว มัน แสดงว่ามันเอาเราแน่ มี ร ายงานอี ก ว่ า ภายหลั ง การประชุ ม ส.ส.ที่ ไ ม่ พ อใจกั บ ท่ า ที ข องพรรคโดยให้ ฝ่ า ย ยุทธศาสตร์เป็นคนกำ�หนดเกมตลอด ต่างเดิน มาบ่นกับผู้สื่อข่าวว่า คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ พ รรคเดิ น เกมพลาดมาหลายครั้งแล้ว หลายเรื่องเราไม่มี ส่วนตัดสินใจอะไร แต่ในเมื่อยังไม่ต้องการให้ โหวตแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 ก็ต้องทำ�ตามนั้น เพราะเรามันแค่ทหารเกณฑ์ นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย สายเสื้อแดง กล่าวภายหลังการประชุมพรรคว่าในเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.จะโหวตไม่รับคำ�สั่งศาลแล้ว ประธาน รัฐสภาควรกำ�หนดระบุวันให้ชัดว่า จะมีการ โหวตลงมติวาระ 3 ในวันใด ส.ส.ได้ไปสัมผัส กับประชาชนทุกคนเลยรู้ข้อมูล เขาต้องการให้ โหวตรัฐธรรมนูญวาระ 3 เมื่อเขาเลือกเราก็ต้อง ฟังประชาชน เรายึดโยงกับประชาชน คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ พ รรคจะคิ ด อย่างไร-ไม่ทราบ วันนี้มันมีธงอยู่แล้วที่จะไม่ ให้มกี ารโหวตรัฐธรรมนูญ และล้มรัฐบาลพรรค เพื่อไทย เหมือนที่เคยทำ�มาในสมัยพรรคพลัง ประชาชน โดยคนหน้าเดิมๆ ถามว่ า ข้ อ เสนอประธานวิ ป ฯ อยาก ให้ มี ก ารปิ ด สมั ย ประชุ ม สภาฯ ในวั น ที่ 19 มิ . ย. นายวรชั ย ตอบทั น ที ว่ า ตราบใดที่ ยั ง โหวตรัฐธรรมนูญวาระ 3 ไม่เสร็จก็จะไม่ปิด สมัยประชุม ดังนั้นสัปดาห์หน้าควรโหวตแก้ รัฐธรรมนูญได้แล้วและควรโหวตก่อนที่ศาล รัฐธรรมนูญจะมีคำ�วินิจฉัยมาตรา 68 ออกมา หากไปรอโหวตในสมัยประชุมหน้าก็จะยิ่งเข้า

เกมเขา พรรคเพื่อไทยอาจถูกยุบพรรค มันมีธง ให้ยบุ พรรคอยูแ่ ล้ว ถ้าเขาอ้างว่าเราไม่ปฏิบตั ติ าม มาตรา 68 (7) มันก็เข้าทางของเขา เกมของเรา คือต้องเดินหน้าโหวตทำ�ตามมติประชาชนอย่า ให้สิ่งนี้มาทำ�ลายเสียงส่วนใหญ่ เช่นเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. คนเสื้อแดงที่มาชุมนุมหน้า รัฐสภาก็ผิดหวังที่ไ ม่มีการโหวตรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี ให้สมั ภาษณ์วา่ จะไม่มกี ารรวบรัดลงมติรา่ งแก้ไข รัฐธรรมนูญวาระ 3 อีกทั้งก็จะไม่มีการบรรจุ ระเบียบนี้ในวาระการประชุม เป็นเพียงแค่การ ลงมติเรื่องการทำ�สนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 แต่เป็นไปได้ว่าอาจมีการขอให้ลง มติปฏิเสธคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชี รายชื่ อ พรรคเพื่ อไทย แกนนำ � คนเสื้ อ แดง แถลงว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีข้อมูลว่านาย สมศักดิ์ถูกฝ่ายตรงข้ามข่มขู่ ว่าถ้าหากมีการ โหวตรัฐธรรมนูญในวาระ 3 และหากศาล รัฐธรรมนูญตัดสินในภายหลังว่าคำ�ร้องทั้ง 5 คำ�ร้องมีมูลตามที่ร้องศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการ ดำ�เนินคดีกับประธานรัฐสภา, นายกรัฐมนตรี และ ครม. “ผมขอกราบเรียนไปที่นายสมศักดิ์ ว่า ความกลัวทำ�ให้เสื่อมและหากยอมทำ�ตามที่ ศาลรัฐธรรมนูญสั่งชะลอ จะถือว่าท่านได้สร้าง ประวัติศาสตร์ ทำ �ให้ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต้ อ งไปสยบแทบ เท้าฝ่ายตุลาการ ทั้งๆที่รัฐสภามาจากเสียงของ ประชาชนทัง้ ประเทศ ขณะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมา จากเผด็จการทหารและหากท่านประธานรัฐสภา ไม่กล้าต่อสู้กับความถูกต้อง 4-5 ปีที่ผ่านมา ประชาชนล้มตายเพื่อที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่และหากท่านไม่ยอมให้มีการโหวต ผมคน หนึ่งก็จะไม่ยอมรับท่านอีกต่อไปใครจะมากระ ชากเก้าอี้ กระชากแขน ปาแฟ้มใส่ ดุด่า ผม ก็จะไม่ปกป้องท่านและไม่สามารถต่อสู้เคียงบ่า เคียงไหล่กับท่านต่อไปอีก เพราะถ้าสภาฯยอม ในครั้งนี้ก็จะมีครั้งต่อๆ ไป และอยากบอกว่า ถ้าท่านมีอำ�นาจแล้วไม่ทำ�ก็อย่ามาเป็นประธาน สภาฯ เลย” ขู่ปลุกแดงรุนแรงกว่าเดิม ทั้ ง นี้ นายก่ อ แก้ ว เสนอให้ โ หวตวาระ 3 ไปเลย โดยอ้างว่าวันนี้คนเสื้อแดงไม่ได้รัก พ.ต.ท.ทักษิณ แต่รกั ความถูกต้อง และถ้าน.ส.ยิง่ ลักษณ์ไม่เคยไปทะเลาะกับใคร ทำ�งานอย่างน่า รัก ถูกดำ�เนินคดีในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนขอท้าให้ทำ�เลย คนที่ทำ�ก็จะพัง และคนที่อยู่ เบือ้ งหลังก็จะพังเช่นกัน ตนจะได้เรียกพวกพ้อง ออกมา เชื่อว่าจะมากกว่าเดิม เพราะคนไทยรับ ไม่ได้กบั ความไม่ยตุ ธิ รรม ซึง่ จะเกิดความรุนแรง มากกว่าเดิม “วันที่ 12 มิ.ย.นี้ มั่นใจว่าจะไม่มีการ โหวตรัฐธรรมนูญวาระ 3 แน่นอนแต่ผมจะ เสนอญัตติให้มกี ารโหวตว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็น ด้วยกับคำ�สั่งศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อนำ�มติเสียง ส่วนใหญ่มาเป็นฉันทานุมัติให้คุณสมศักดิ์ได้ ตัดสินใจ เปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพือ่ ลงมติโหวต วาระ 3 ต่อไป” แกนนำ�เสื้อแดงรายนี้กล่าว

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 13

เมื่อเวลาประมาณ 13.10 น. วันที่ 11มิ.ย. ที่บ้านพระอาทิตย์ พลตรีจำ�ลอง ศรีเมือง, นาย พิภพ ธงไชย, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นาย ประพันธ์ คูณมี และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แกนนำ�พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทัง้ รุน่ 1 และรุน่ 2 ได้รว่ มกันแถลงข่าวหลังจาก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังสำ�นักงาน อัยการสูงสุด โดยนายปานเทพกล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา พันธมิตรฯ ได้ไปยื่นหนังสือต่อ อัยการสูงสุด ในกรณีที่นักการเมือง 416 คน ร่วมกันล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ตาม มาตรา 68 ในการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ สอง ส่งคำ�ร้องให้กับศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ สัง่ การหรือวินจิ ฉัยให้นกั การเมืองเหล่านีเ้ ลิกการ กระทำ�ดังกล่าวซึง่ อาจไปสูก่ ารยุบพรรคและเพิก ถอนสิทธิ์เลือกตั้ง นอกจากนี้ยังไปยื่นต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อให้ดำ�เนินการทางคดีอาญา ผลปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.จน เวลาผ่ า นไปเนิ่ น นานนั บ เป็ น เดื อ นเศษแล้ ว อัยการสูงสุดมิได้พิจารณาเรื่องนี้ ได้แต่ถ่วง เวลาเอาไว้กระทั่งจะมีการลงมติแก้รัฐธรรมนูญ ในวาระที่สาม อัยการสูงสุดก็ยังเพิกเฉย ทำ�ให้ ศาลรัฐธรรมนูญรับคำ�ร้อง 5 สำ�นวนเอาไว้จาก การ กระทำ�ของอัยการสูงสุดที่ล่าช้า และเมื่อ ศาล ธรรมนูญรับคำ�ร้องเพือ่ วินจิ ฉัยแล้ว อัยการ สูงสุดเพิง่ จะให้ความเห็นว่าไม่มมี ลู แล้วจึงยืน่ ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นว่าการกระทำ�ดังกล่าว เป็นการขยายอำ�นาจของอัยการ ให้เหนือกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นผูว้ นิ จิ ฉัย ทัง้ ๆ ที่ ในบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญมาตรา 68 ไม่มหี น้าที่ วินิจฉัยในส่วนของอัยการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว พันธมิตรฯจึงได้ยื่น หนังสือต่ออัยการสูงสุด เพื่อสอบถามข้อเท็จ จริงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เหตุใดจึงไม่ดำ�เนิน การยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ลำ�พังเพียงแค่อัยการ สูงสุดพูดออกมาเป็นคำ�แถลงโดยไม่ตอบเป็น ลายลักษณ์อักษรให้กับกลุ่มพันธมิตรฯ นั้นย่อม ถือว่ายังไม่ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็น ทางการจึงขอให้อัยการสูงสุดตอบพันธมิตรฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ ว่าด้วย เหตุผลอะไร จึงไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดย สำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ลงรั บ หนั ง สื อ เลขที่ 14818 ไปแล้ววันนี้ เมือ่ เวลาประมาณ 10.15 น. อย่ า งไรก็ ต ามเนื่ องจากอัยการสูง สุดได้ กระทำ�การดำ�เนินการที่ไม่ถูกต้องหากยังไม่ยื่น ต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อจะตอบกลับมาหรือไม่ ตอบกลับด้วยเหตุผลใดก็เรียนให้ทราบว่า อัยการ สูงสุดดำ�เนินการผิดขั้นตอน ผิดรัฐธรรมนูญ ย่อมเข้าข่ายเป็นการกระทำ�ที่ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่ง พันธมิตรฯ จะดำ�เนินการทางคดีอาญาในลำ�ดับ ถัดไป หลังจากเรื่องนี้ พันธมิตรฯได้อาศัยสิทธิ์ ในรัฐธรรมนูญใน 2 มาตรา ได้แก่มาตรา 68 ซึง่ เป็นการอ้างอิงคำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในการรับคำ�ร้อง 5 สำ�นวน ว่าเมื่อพันธมิตรฯ ยื่นต่อ อัยการแล้ว ก็ขอใช้สิท ธิ์ยื่นต่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญด้วย นอกจากนี้ยังอาศัยมาตรา 212 ไว้อีก ว่ า บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ์ ห รื อ เสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนูญนี้รับร้องไว้ มีสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำ�วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่ง กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ได้ และ การใช้สิทธิ์ตามวรรคหนึ่งที่ว่านี้ ต้องเป็นกรณี ที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ซึ่งพันธ มิตรฯ ยื่นต่ออัยการแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรม นูญมาตรา 68 ตามคำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐรรมนูญ ที่รับ 5 คำ�ร้องก่อนหน้านี้ หรือจะใช้สิทธิ์หลัง จากที่ยื่นต่ออัยการสูงสุดแล้วใช้ไม่ได้ผล แล้ว ยังใช้สิทธิ์ตามมาตรา 212 ตามที่พรรคเพื่อไทย บอกว่าต้องผ่านอัยการก่อน บัดนี้พันธมิตรฯ ดำ�เนินครบในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีข้อขัดแย้งของฝ่ายใดก็ตาม ไม่น่าจะ เป็นปัญหาทีฝ่ า่ ยใดจะโต้แย้งแล้ว และหวังว่าผล สุดท้ายก็คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ�วินิจฉัยต่อ ไปว่า คำ�ร้องของพันธมิตรฯ ที่ระบุว่า นักการ เมือง 416 คนได้กระทำ�การในการล้มล้างรัฐ ธรรมนูญนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าเป็นความ จริงผลต่อเนื่องก็จะตามมาคือกระบวนการยุบ พรรคการเมือง เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง และ ที่พันธมิตรฯ ต้องดำ�เนินการต่อและดำ�เนินการ ไปแล้วส่วนหนึง่ คือการยืน่ ต่อ ป.ป.ช.ให้ด�ำ เนิน คดีอาญาในฐานทีก่ ระทำ�ความผิดต่อความมัน่ คง ของรัฐถึงขั้นล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งโทษสูงสุด คือประหารชีวิต นายประพันธ์ กล่าวว่า กรณีที่พันธมิตรฯ ยื่นหนังสือต่ออัยการสูงสุดเป็นผลสืบเนื่องมา จากสำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ดได้ มี คำ � แถลงและ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการที่ได้วินิจฉัย คำ�ร้องของพันธมิตรฯ ที่ได้ไปยื่นต่อสำ�นักงาน อัยการสูงสุดว่าเป็นกรณีที่ไม่มีมูลตามคำ�ร้องที่ อัยการจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า มาตรา 68 ที่ไม่ได้ให้อำ�นาจพนักงานอัยการใน การที่จะสั่งคดีนั้นชัดเจนว่าในมาตรา 68 ไม่ได้ เขียนให้อำ�นาจพนักงานอัยการในการที่จะมีคำ� สัง่ ใดๆเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยคำ�ร้องของผูร้ อ้ งทีไ่ ป ยื่นผ่านกระบวนการของอัยการเขียนแต่เพียงว่า ให้อัยการสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำ�ร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญ อ่านต่อหน้า 14


พันธมิตรฯ จี้อสส.ตอบเหตุเป่าคดี ปชป.อัดอสส.ใช้ดุลยพินิจตาม ล้มล้างรธน.-เล็งเอาผิดอาญาซ้ำ� อำ�เภอใจไม่ได้ จ้องยื่นถอดถอน ต่อจากหน้า 13

บัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการ ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นหากอัยการไม่ ยืน่ ไม่สง่ คำ�ร้องของผูร้ อ้ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนผู้ ท ราบการกระทำ � ความผิ ด นั้ น สามารถยืน่ คำ�ร้องได้โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ อีกทางหนึ่ง เป็นคำ�วินิจฉัยของศาลที่ปรากฏข้อ เท็จจริงดังทีศ่ าลรับธรรมนูญได้แถลงไปแล้ว จึง ได้มีคำ�สั่งให้รับคำ�ร้อง ทั้งนี้ขอเรียนว่า พันธมิตรฯได้ใช้สิทธิ์ ตามกฎหมายเพราะถ้าหากว่าพนักงานอัยการ ไม่ยื่นคำ�ร้องนั้นเราถือว่าเป็นความผิด ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และจงใจที่จะทำ�ให้ผู้ร้องได้ รับความเสียหายในการที่จะยื่นคำ�ร้องในครั้งนี้ หากรัฐธรรมนูญจะให้สิทธิ์อัยการในการสั่งคดี นั้น ขอเรียนว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้ชัดเจน โดยยกตัวอย่างกรณีรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ว่า ด้วยการตรวจสอบในคดีร่ำ�รวยผิดปกติหรือส่อ ไปในทางทุจริต ซึ่งจะกำ�หนดให้อัยการมีหน้า ที่สั่งหรือมีหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นั้น รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไว้ เพราะฉะนั้น การกระทำ�ของพนักงานอัยการที่เราขอให้ตอบ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ก็ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานที่ ยืนยันว่าหากประชาชนจะยืน่ คำ�ร้องต่อศาลหรือ ป.ป.ช.เพื่อยื่นถอดถอนผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการ เมืองหรืออัยการสูงสุดตามมาตรา 270 นั้นก็จะ ได้เป็นหลักฐานว่าพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ โดยส่อไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระ ทำ�อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำ�ให้ ประชาชนสามารถเข้าชื่อ 2 หมื่นชื่อเพื่อเข้ายื่น ถอดถอนต่อป.ป.ช.หรือจะฟ้องเป็นคดีอาญาต่อ ศาลอาญาก็ได้ พันธมิตรฯ จะรอคำ�ตอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร หากปรากฏว่าพนักงานอัยการยัง ยืนยันที่จะไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญพันธมิตรฯ ก็จะดำ�เนินการในสองช่องทาง ผู้สื่อข่าวถามว่า พันธมิตรฯได้กำ�หนด กรอบเวลาในการรอคำ�ตอบจากสำ�นักงานอัยการ สูงสุดหรือไม่ พลตรีจำ�ลองกล่าวว่า เราไม่ได้ กำ�หนดว่าให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตอบกลับ มาภายในกี่วัน แต่คราวที่แล้วเมื่อยื่นคำ�ร้องต่อ สำ�นักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่ 26 เม.ย.เป็นต้น มา เป็นระยะเวลา 1 เดือนกับ 16 วัน ก็ถือว่า นานเกินไปแล้ว เราต้องไปยืน่ เพือ่ ขอรับทราบว่า เหตุไฉนการดำ�เนินคดีถึงได้ช้าขนาดนี้ เมื่อถามว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาวัน พรุง่ นี้ (12 มิ.ย.) การเคลือ่ นไหวของพันธมิตรฯ จะทำ�อย่างไรเพราะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะไม่รับคำ� สั่งศาลรัฐธรรมนูญ พลตรีจำ�ลองกล่าวว่า เราติดตามสถาน การณ์ อ ย่ า งกระชั้ น ชิ ด และพิ จ ารณาไปตาม สถานการณ์ จะพูดก่อนล่วงหน้าไปไม่ได้ ถึง วันนี้ข่าวยังสับสนและไม่แน่ชัดว่าจะทำ�อย่าง นั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามในขณะนี้กระบวนการแก้ รัฐธรรมนูญยังไม่ถงึ กระบวนการเลือก ส.ส.ร.แต่ การกระทำ�ดังกล่าวเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ ซึ่ง จะให้แน่ชัดอีกทีก็ต่อเมื่อร่างรัฐธรรมนูญออก มาแล้วในแต่ละมาตรา หากพันธมิตรฯ ออกมา เคลื่อนไหวขณะนี้จะถูกกล่าวหาว่าตีตนไปก่อน ไข้หรือจินตนาการเอา แต่ยนื ยันว่าโดยรวมถือว่า ผิด เพราะเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ และดำ�เนิน การจัดทำ�รัฐธรรมนูญใหม่โดยมิชอบ จึงเสนอ เรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนโดยยังไม่ได้ มีการจัดการชุมนุมในเรื่องนี้ เมื่อถามว่า หากมีการรวบรัดลงมติแก้รัฐ ธรรมนูญในวาระ 3 แล้วพันธมิตรฯ จะยังไม่มี

การคัดค้าน พลตรีจำ�ลองกล่าวว่าขอพิจารณา ดูอีกทีเราพิจารณาด้วยความรอบคอบ และขอ หารือในประเด็นนี้ นายปานเทพกล่ า วเสริ ม ว่ า เรื่ อ งนี้ พั น ธมิตรฯได้ออกแถลงการณ์อย่างชัดเจนว่าเรื่อง การฉีกรัฐธรรมนูญนั้น พันธมิตรฯไม่ได้เห็น ด้วย แต่ไม่ใช่โดยเงือ่ นไขทีพ่ นั ธมิตรฯ ประกาศ ว่าจะใช้วธิ กี ารชุมนุมในขณะนี้ เหตุผลคือไม่ตรง กับสามเงื่อนไขที่พันธมิตรฯ จะออกมาชุมนุม คือมีการตรากฎหมายเพื่อลดพระราชอำ� นาจหรือโครงสร้างของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการล้างความผิดให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพวก และมีประชาชน ตื่นรู้มากและต้องการการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป การเมืองครั้งใหญ่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เรายังไม่ เห็นเนื้อหา เพียงแต่เราเห็นว่าเป็นการล้มล้าง รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จึงใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย เพราะเห็นว่ากรณีดังกล่าวสามารถมีข้อยุติได้ ด้วยข้อกฎหมายโดยไม่ได้ใช้วิธีการชุมนุมใน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบกั บ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญได้ ก รุ ณ า รับคำ�ร้องไว้ 5 สำ�นวนไปแล้ว ทำ�ให้พนั ธมิตรฯ เห็นว่าเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่กระ ทำ�การวินิจฉัยในเรื่องนี้ และเริ่มกระบวนการ นำ�เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว พันธ มิตรฯจึงขออยู่ในสถานภาพที่ขอใช้สิทธิ์ของตัว เองยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และเคารพรอรับคำ� วินิจฉัยในท้ายที่สุด ส่วน พ.ร.บ.ปรองดองเข้า ตรงเงือ่ นไข 1 ใน 3 ของพันธมิตรฯอย่างชัดเจน พันธมิตรฯจึงต้องประกาศเคลื่อนไหวด้วยการ ชุมนุมชัดเจน ส่วนวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมสภา ตน ยังไม่เห็นว่ามีความชัดเจนอะไร วันนี้ก็ยังไม่ แน่ว่าจะมีการลงมติในวาระที่สามหรือไม่ ซึ่ง เราเห็นว่า ถ้ารัฐสภาตัดสินใจลงมติ ก็ต้องรับ ผิดชอบกับกระบวนการทางกฎหมายหลังจาก นั้นเอาเอง ซึ่งพันธมิตรฯ ก็ได้เตรียมรองรับ เอาไว้แล้วในกระบวนการทางอาญา โดยยื่นต่อ ป.ป.ช.ไปแล้วถ้าลงมติในวาระสามเพิ่มเติมเรา ก็จะได้ใส่ชื่อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหลังจากนั้น พลตรีจำ�ลองกล่าวอีกว่า เรื่องกฎหมาย ปรองดองถ้าดึงดันทีจ่ ะเอาเข้าสภา ตนได้พดู บน เวทีชุมนุมว่า เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล ซึ่งได้เตือนรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านี้ เรือ่ งนีร้ ฐั บาลต้องหยุดยัง้ พ.ร.บ.ปรองดอง ให้ได้ เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภา และ รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มคำ�ว่าปรองดองเรื่องมา ตน ประกาศว่าหากการชุมนุมของพันธมิตรฯ หาก มีความจำ�เป็นจริงๆ จะไม่ชุมนุมที่รัฐสภาแต่จะ ไปชุมนุมกันทีเ่ ชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เพราะ สะดวกในการไปรัฐสภาหรือทำ�เนียบรัฐบาล ก็ ยังไม่มีพันธมิตรฯ คนใดคัดค้าน ก็จะบอกกับ ประชาชนล่วงหน้ า ว่า การชุมนุมใหญ่คราว ต่อไปก็จะไปใช้ที่เก่า คือเชิงสะพานมัฆวาน รังสรรค์ ติดกับประตู 5 ทำ�เนียบรัฐบาล หาก ไม่มีแกนนำ�พันธมิตรฯ คนใดคัดค้าน แต่วัน เวลาขอพิจารณาซึ่งการชุมนุมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็ น เรื่ อ งสบายต้ อ งเห็ น ว่ า มี ค วามจำ � เป็ น จริงๆ ก็ขอให้มาอีกเรื่องหนึ่งคือ เราไม่อยากมี เรือ่ งกับ ส.ส.ส.ว.และคณะรัฐมนตรีแต่เราจำ�เป็น ต้องเอาผิดกับนักการเมือง 416 คนซึ่งก่อนหน้า นี้ในช่วงลงมติร่างเจบีซีก็เคยทำ�จดหมายขอร้อง ถึงส.ส. และ ส.ว. แต่มาคราวนี้ทำ�ไม่ทันเพราะ นักการเมืองได้ดำ�เนินการแก้รัฐธรรมนูญวาระ ที่หนึ่งแล้ว

ถาวร เสนเนียม

วันที่ 11 มิ.ย. นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ แถลงเรียก ร้องให้อยั การสูงสุดอนุญาตให้ทมี กฎหมาย พรรคประชาธิ ปั ต ย์ คั ด สำ � เนาเอกสาร ความเห็นและคำ�สั่งไม่ฟ้องศาลฎีกาของ พนักงานอัยการในคดีที่คุณหญิงพจมาน ดามาพงษ์ อดี ต ภริ ย า พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ พี่ ชายบุญธรรมคุณหญิงพจมาน และนาง กาญจนาภา หงส์เหิน เลขานุการส่วนตัว คุณหญิงพจมาน จงใจหลีกเลี่ยงภาษีกว่า 500 ล้านบาทซึง่ ศาลชัน้ ต้นพิพากษาจำ�คุก คุณหญิงพจมานและนายบรรณพจน์ 3 ปี จำ�คุกนางกาญจนาภา 2 ปี แต่ อั ย การสู ง สุ ด กลั บ มี คำ � สั่ งไม่ ยื่ น ฟ้ อ ง ต่ อ ศาลฎี ก า โดยอ้ า งว่ า มี ค วามเห็ น ตรงกั บ ศาลอุทธรณ์ โดยทีมกฎหมายของพรรคได้ทำ� หนังสือขอคัดสำ�เนาเอกสารความเห็นและคำ�สัง่ ไม่ฟ้องดังกล่าวแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้คัดสำ�เนา เอกสารตามที่ขอ อย่างไรก็ตามเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ตนได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ถึงประธานกรรมการข้อ มูลข่าวสารของราชการเพื่ออุทธรณ์คำ�สั่งของ พนักงานอัยการสูงสุดที่มิให้เปิดเผยข้อมูลดัง กล่าว โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ แผ่ น ดิ น และการบั ง คั บใช้ ก ฎหมายพิ จ ารณา คำ�อุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้วินิจฉัย อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ดังนั้นจะ ได้นำ�คำ�วินิจฉัยดังกล่าวไปยื่นต่ออัยการสูงสุด เพื่อขอคัดสำ�เนาเอกสารความเห็นและคำ�สั่งไม่ ฟ้องศาลฎีกาในคดีเลีย่ งภาษีของคุณหญิงพจมาน อีกครั้ง “หากมีความพยายามถ่วงเวลาไม่ให้คัด สำ�เนาเอกสารก็จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่จะ นำ�ไปสูก่ ารถอดถอนได้ เริม่ จากการไม่ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เพราะหากมีความสุจริตจริงต้องเปิด โอกาสให้ตรวจสอบได้ เนื่องจากคดีนี้ถึงที่สุด

แล้วจะอ้างความไม่มีประสิทธิภาพโดยโยงกับ คดีอื่นไม่ได้” นายถาวร กล่ า วว่ า ต้ อ งการนำ � เอกสาร ทั้งหมดมาพิจารณาว่าคำ�สั่งของอัยการมีความ เห็นอย่างไรเกีย่ วกับคดีคณ ุ หญิงพจมานตัง้ แต่ตน้ เป็นอย่างไร และมีการกลับความเห็นของตัวเอง โดยใช้ดุลพินิจอย่างไร เพราะคดีนี้อัยการเป็นโจทก์ฟ้องคุณหญิง พจมานและพวกมาตัง้ แต่ตน้ จะอ้างว่าใช้ดลุ พินจิ โดยอิสระตามอำ�เภอใจไม่ได้ แต่ต้องยึดหลัก กฎหมายรองรับ การรับฟังพยานหลักฐานทีม่ นี �้ำ หนักด้วย และเมือ่ ได้เอกสารแล้วทีมกฎหมายจะ ประชุมว่า คำ�สัง่ ของอัยการมีเหตุผลหรือไม่หาก ไม่มีเหตุผลเพียงพอใจการไม่ยื่นฟ้องศาลฎีกาก็ จะยื่นถอดถอนอัยการสูงสุด ทั้งนี้มีความเป็นห่วงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของอัยการสูงสุด โดยยกตัวอย่างการพิจารณา คำ�ร้องเกีย่ วกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองฯ เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่มีการเรียกผู้ร้องไปให้ถ้อยคำ�เพื่อชี้ให้ เห็นถึงปัญหาที่คิดว่าการแก้ไข รธน.ครั้งนี้อาจ เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง เพราะมีเหตุการณ์ บ้านเมืองทีส่ นับสนุนให้แนวคิดเรือ่ งล้มล้างการ ปกครองมีน้ำ�หนัก คือ กรณีการหมิ่นพระบรม เดชานุภาพที่มีมากขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการ ยกเลิกดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดหลายคน และยังมีความเคลื่อนไหวแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 “ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน และอาจ เป็นความพยายามที่จะนำ�ไปสู่การยกร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญเพือ่ เปลีย่ นแปลงระบบการปกครอง ได้แต่อัยการกลับไม่ให้ความสำ�คัญต่อ สภาพ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไปประกอบการพิจารณา คำ�ร้องอัยการเป็นทนายของแผ่นดินต้องปกป้อง ผลประโยชน์ประเทศชาติ การทำ�หน้าทีข่ องตนไม่มอี คติเป็นการส่วน ตัวแต่เมื่อพรรคมอบหมายให้ผมรับผิดชอบก็ ต้องเอาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาทำ�ให้ไม่ รับใช้บา้ นเมืองไม่ผดุงความยุตธิ รรมไม่ได้”นาย ถาวรย้ำ�

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 14


ศาลอุทธรณ์ยืนไม่รับ“พัชรวาท” ฟ้อง “มาร์ค” ปลดพ้น ผบ.ตร. ที่ห้องพิจารณา 801 ศาลอาญา ถ.รัชดา ภิเษกวันที่ 12 มิ.ย. เมื่อเวลา 10.00 น.ศาล นัดอ่านคำ�สั่งศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ� อ. 3638/2553 ที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร.มอบอำ�นาจให้ทนายความเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก รัฐ มนตรี เป็นจำ�เลยในความผิดฐานเป็นเจ้า พนั ก งานปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยมิชอบ โจทก์ ฟ้ อ งสรุ ป ว่ า ขณะจำ � เลยดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ช้ อำ � นาจกลั่ น แกล้ ง โจทก์ทุกวิถีทางเพื่อให้โจทก์พ้นจากตำ�แหน่ง เนื่องจากโจทก์ไม่ยอมสนองนโยบายตามความ ต้องการของจำ�เลย ทั้งยังสั่งให้โจทก์ลาพักร้อน 1 เดือน แต่โจทก์เห็นว่าเป็นคำ�สั่งที่ไม่ชอบ จึง ปฏิเสธ นอกจากนีจ้ �ำ เลยยังได้กลัน่ แกล้งโดยสัง่ ให้ โจทก์เดินทางไปราชการ 3 จังหวัดภาคใต้ด้วย ต่อมาวันที่ 7 ก.ย. 2552 คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้ มูลโจทก์ในฐานะ ผบ.ตร.(ขณะนั้น) กับพวก ร่วมกันสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจปราบปราม กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนฯ ที่ ชุ ม นุ ม ปิ ด ล้ อ ม อาคารรัฐสภา เพื่อขัดขวางไม่ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) พร้อม คณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุม แถลงนโยบายของรัฐบาล เมือ่ วันที่ 7 ต.ค. 2551 ด้วยอาวุธร้ายแรงทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำ�นวนมาก ซึ่งป.ป.ช.ชี้มูลว่าโจทก์กระทำ�ผิด วินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญา จำ�เลยจึงรีบอาศัยอำ�นาจออกคำ�สั่งสำ�นักนายก รัฐมนตรีที่ 200/2552 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2552 ให้ โจทก์ไปปฏิบัติราชการที่สำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พ้นจากอำ�นาจหน้าที่ในการแต่งตั้งโยก ย้ายข้าราชการตำ�รวจ กระทั่งวันที่ 18 ก.ย. 2552 ป.ป.ช.มี หนังสือชี้มูลความผิดโจทก์มาให้จำ�เลยจึงมีคำ� สั่งนายกรัฐมนตรีที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 สั่งปลดโจทก์ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2552 โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษต่อคณะ กรรมการข้าราชการตำ�รวจ (ก.ตร.) ซึง่ พิจารณา แล้วเห็นว่า พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงฟังไม่ ได้วา่ โจทก์กระทำ�ผิดร้ายแรงให้ยกโทษแก่โจทก์ และสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ แต่จำ�เลย กลับมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ประวิงเวลา ไม่ยอมดำ�เนินการให้เป็นไปตามมติ ก.ตร. โดยอ้างต้องหารือประเด็นข้อกฎหมาย กับกฤษฎีกาก่อน ทั้งที่คณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยแล้วว่าการดำ�เนินการตามมติ ก.ตร.เป็น อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของจำ�เลย การกระทำ�ของจำ�เลยมีเจตนากลั่นแกล้ง ทำ�ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และสิทธิประ โยชน์ต่างๆ ที่โจทก์พึงได้ คดีนศี้ าลชัน้ ต้นมีค�ำ สัง่ ไม่รบั ฟ้องคดีโจทก์ อุทธรณ์ขอให้ศาลมีคำ�สั่งรับคำ�ฟ้องไว้พิจารณา ศาลอุทธรณ์ประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็น ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 275 บัญญัตวิ า่ กรณีนายกรัฐมนตรีกระทำ�ผิดต่อ ตำ�แหน่ง ให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ทางการเมืองมีอำ�นาจพิจารณาพิพากษา โดย โจทก์ได้กล่าวหาจำ�เลยกระทำ�ผิดต่อตำ�แหน่ง ตามประมวลกฎหมายมาตรา 157 ซึ่งเข้าหลัก เกณฑ์ที่โจทก์จะต้องเรียกร้องกล่าวหาจำ�เลยต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อสืบสวนและดำ�เนิน คดีตอ่ ศาลฎีกา แผนกคดีผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการ เมื อ ง ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542 มาตรา 4บัญญัติว่านับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ห้ามมิให้ศาลอื่นรับ คดีที่อยู่ในอำ�นาจศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ดังนัน้ ทีศ่ าลชัน้ ต้นมี คำ�สั่งไม่รับคดีจึงชอบแล้วพิพากษายืน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชน ในการทำ�คดีใช้อาวุธปล้นที่ Ascot Vale ในวันที่ 15 เมษายน 2012 Crime Stoppers กำ�ลังหาชายคนหนึ่งสวมใส่เสื้อโครงกระดูก มนุษย์และมีปนื ยาวไรเฟิลเป็นอาวุธ ผูท้ �ำ การบุกเข้าปล้นและ ควบคุมสถานบริการน้ำ�มันในย่าน Ascot Vale ทั้งนี้หลังจากเวลา 5.00 น.เล็กน้อยของวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 ชาย คนหนึ่งได้เข้าไปที่ร้านมินิมาร์ท ภายในปั๊ม Caltex ตั้งอยู่สี่แยกตัดกัน ระหว่างถนน Epsom Rd.และถนน Maribyrnong Rd. โดยมีชายคนที่สอง ดูต้นทางอยู่ภายนอก ชายคนแรกได้ใช้ปืนขู่พนักงานประจำ�ร้านเพื่อบังคับเอาเงินสด และบุหรี่ จำ�นวนหนึ่ง จากนั้นทั้งสองวิ่งหนีออกจากร้านไปตามถนน Epsom Rd. ชายคนแรกมีรปู ร่างปานกลาง สูงกว่า 6 ฟุต (183 ซม.) เล็กน้อย พูดสำ�เนียง ออสเตรเลียน เขาสวมชุดโครงกระดูก โดยมีซิปรูดอยู่ตรงใบหน้า และสวม เสื้อกันหนาวสีน้ำ�เงินคลุมอีกชั้นหนึ่ง ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพคนร้าย เผื่อมีผู้ได้ พบเห็นในวันเกิดเหตุ สามารถให้เบาะแส ได้ที่ Crime Stoppers โทรศัพท์หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดระบุคดี ที่ CA 6223)

ร้องกองปราบฯ ตามล่ากะเทย ตุ๋นลงทุนทองคำ�สูญ 4 ล้าน วันที่ 12 มิ.ย. ที่ กองปราบปรามเมื่อเวลา 11.00 น. น.ส.อนุรัตน์ กัลปนายุทธ อายุ 42 ปี เจ้าของกิจการล้างรถ พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านในพืน้ ที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 10 ราย เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.วัชรพล ทอง ล้ ว น ผกก.5 บก.ป. เพื่ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อให้ ตำ�รวจ บก.ป.ติดตามจับกุมนายธนัท อินทร์ งาม อายุ 28 ปี สาวประเภทสอง อยู่บ้านเลขที่ 511/585 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต บางกอกน้อย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด ไชยา ที่ 64/2555 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ข้อหา ฉัอโกงประชาชน หลังชักชวนกลุม่ ผูเ้ สียหายให้มาร่วมลงทุน ซื้อขายทองคำ�อ้างได้ผลตอบแทนดีแต่สุดท้าย หลอกลวงเอาเงินไปรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท น.ส.อนุรัตน์เปิดเผยว่า นายธนัท หรือ อาร์ ท ผู้ ต้ อ งหารายนี้ เ ป็ น ลู ก หลานของคนใน พื้นที่ที่รู้จักกันมานานซึ่งอ้างว่าเคยเปิดร้านสปา อยู่กรุงเทพฯและเคยไปทำ�งานกับบริษัทค้าขาย ทองคำ�ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่ง กลับมาที่ อ.ท่าชนะ เมื่อปลายปี 2554 และ มาชักชวนให้ลงทุนทองคำ�โดยอ้า งว่าร่วมหุ้น กับร้านทองในพื้นที่ และทำ�ธุรกิจกับบริษัทค้า ทองคำ�ที่ดูไบ เมื่อครบกำ�หนดแล้วจะได้เงิน ปันผลกลับคืนถึง 100% ด้วยความที่เป็นคน รู้จักกัน แต่งกายดี พูดจาน่าเชื่อถือและมีการนำ� เพื่อนของเขาซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่มายืนยันว่าได้ รับเงินปันผลจริงจึงตกลงทำ�สัญญานำ�ทองคำ� แท่งมาลงทุนเป็นเงิน 2.4 แสนบาทในระยะ

เวลา 7 เดือน โดยนายธนัทได้ท�ำ หนังสือสัญญา และเขียนเช็คที่จะเป็นเงินปันผลให้ตนล่วงหน้า แต่เมื่อครบกำ�หนดก็ปิดโทรศัพท์หลบหนีออก จากพื้นที่ น.ส.อนุรตั น์กล่าวต่อว่านอกจากหลอกให้ ลงทุนทองคำ�แล้วผูต้ อ้ งหารายนีย้ งั แอบอ้างเบือ้ ง สูงว่ามีการระดมทุนนำ�เงินไปซือ้ ทีด่ นิ ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็งกำ�ไรซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ก็มีชาวบ้าน ในพืน้ ทีห่ ลงเชือ่ มอบเงินให้ดว้ ยซึง่ ขณะนีม้ ผี เู้ สีย หายที่เข้าแจ้งความแล้ว 10 ราย พนักงานสอบสวนสภ.ท่าชนะได้รวบรวม หลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลแล้วแต่ยัง ติดตามจับกุมตัวไม่ได้จึงมาร้องขอความช่วย เหลือจากตำ�รวจกองปราบปรามให้เร่งติดตาม จับกุมก่อนจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ นื่

นายธนัท อินทร์งาม อายุ 28 ปี สาวประเภทสอง


การขัดกันของอัยการสูงสุดและศาล รัฐธรรมนูญอันเนื่องจากมาตรา ๖๘ โดย...........สมชาย เม่นแย้ม

ทีแรกคิดว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย การปรองดองแห่งชาติ” จะเป็นตัวปัญหาทีท่ �ำ ให้ เกิดความขัดแย้งในสังคมไทย แต่เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑ มิถนุ ายน ความคิดของผูเ้ ขียนเปลีย่ นไป เมือ่ นาย พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะทีมโฆษก ศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ ไชย วงศ์ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมกันแถลง ข่าวผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ได้มีการพิจารณาคำ�ร้อง ๕ คำ�ร้อง ประกอบด้ ว ยคำ � ร้ อ งของ ๑)พล.อ.สม เจตน์ บุญถนอม และกลุ่ม ๔๐ ส.ว. ๒)นาย วันธงชัย ชำ�นาญกิจ ๓) นายวิรัตน์ กัลยา ศิริ ๔) นายวรินทร์ เทียมจรัส และ๕) นาย บวร ยสินทร และคณะ ที่ยื่นหนังสือให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ๒๕๕๐ กรณีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา พรรค เพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา นายสุนัย จุล พงศธรและคณะ และนายภราดร ปริศนานันท กุล และคณะได้จัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี ผลทำ �ให้ เ ป็ น การยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ อันเป็นการกระทำ� เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อ ให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองประเทศโดย วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญหรือไม่ อนึ่ง ตามแผนการณ์เดิม รัฐสภาจะซึ่งจะพิจารณาร่างวาระ ๓ วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดำ�เนิน การตามมาตรา ๖๘ แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปัจจุบัน เป็นข้อพิจารณาวินิจฉัย (ดังรายละ เอียดข้างล่างนี)้ ว่าสมควรยับยัง้ มิให้มกี ารลงมติ วาระ ๓ หรือลงมติได้ มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประ มุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อำ�นาจ ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็น ไปตามวิถที างทีบ่ ญ ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้ ในกรณีทบี่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใดกระ ทำ�การตามวรรคหนึง่ ผูท้ ราบการกระทำ�ดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและยื่นคำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ�ดังกล่าว แต่

ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำ�เนินคดีอาญา ต่อผู้กระทำ�การดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำ�การตามวรรค สองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ดังกล่าวได้ ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ สัง่ ยุบพรรค การเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร ของพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บในขณะที่ ก ระทำ � ความผิด ตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับ แต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งดังกล่าว นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัว หน้าพรรคไทยรัก กล่าวว่า “คาดอยู่แล้วตั้งแต่ ต้นว่า ชนชั้นนำ�คงไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญนี้ อย่างง่ายๆ แต่นึกไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหน ตอน แรกคิดว่า รอให้ผ่านวาระ ๓ ไปก่อน แล้ว ค่อยไปยื่นให้ศาลตีความ แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำ�นาจวินิจฉัยเมื่อร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา เสร็จ จึงมาใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ จริงๆ ไม่ใช่ช่องทางที่ใช้ได้เลย แต่เมื่อกล้าใช้ ช่องนี้แสดงว่าต้องกล้าล้ม” นายพิมล ธรรมพิทกั ษ์พงษ์ หัวหน้าคณะ ทีมโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ถ้ามีการ แก้ไขที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบ ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุข แล้วจะให้ศาลมาแก้ไขมันก็ไม่ทัน ศาล รัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัยอีกไม่ได้ เพราะถือว่าเป็น คนละกระบวนการกัน และทัง้ ๕ คำ�ร้อง แม้จะ ร้องถึงการกระทำ�ของพรรคการเมือง แต่กไ็ ม่ได้ เกี่ยวกับการให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรค” เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้ง ๕ คำ�ร้องได้มี การระบุว่า ก่อนหน้าที่จะยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐ ธรรมนูญได้ไปยืน่ คำ�ร้องต่ออัยการสูงสุดมาแล้ว ทั้งสิ้น โดยมีถึง ๓ คำ�ร้องที่ระบุว่า ได้ยื่นต่อ อัยการสูงสุดตั้งแต่เดิอนกุมภาพันธ์และมีนาคม ศกนี้ คือ ๑) คำ�ร้องของนายวันธงชัย ที่อ้าง ว่ายื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒) คำ�ร้อง ของนายวรินทร์ ระบุว่ายื่นคำ�ร้องกล่าวโทษต่อ อัยการสูงสุดให้รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อศาล รัฐธรรมนูญโดยพลัน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ต่อมาวันที่ ๓ เมษายน ได้มีหนังสือสอบถาม ถึงผลการดำ�เนินการ จนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม อัยการสูงสุดเชิญไปสอบปากคำ� จนถึงขณะยื่น ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รบั แจ้งความคืบหน้าใน การดำ�เนินการของอัยการสูงสุดแต่อย่างใด และ ๓) คำ�ร้องของนายบวร ระบุว่าได้ยื่นคำ�ร้องต่อ อัยการสูงสุดวันที่ ๖ มีนาคม ต่อมาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม อัยการสูงสุดได้เชิญไปให้ถ้อยคำ� แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาว่าจะดำ�เนินการ อย่างไร มีเพียงคำ�ร้องของพล.อ.สมเจตน์ และ นายวิรตั น์ นัน้ อ้างว่าได้ยนื่ ต่ออัยการสูงสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคมซึง่ เป็นวันเดียวกับทีย่ นื่ คำ�ร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ หากนับระยะเวลาตัง้ แต่นาย

วันธงชัย นายวรินทร์ และนายบวร ยื่นคำ�ร้อง ต่ออัยการสูงสุด จนถึงวันทีบ่ คุ คลทัง้ ๓ ใช้สทิ ธิ ยืน่ ตรงต่อศาลฯและมีค�ำ สัง่ รับไว้พจิ ารณาคือวัน ที่ ๑ มิถุนายน รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือนที่ อัยการฯพิจารณาไม่แล้วเสร็จ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล โฆษกอัยการสูงสุด ได้อ่าน คำ�แถลงการณ์ ซึ่งเป็นคำ�วินิจฉัย ของอัยการ สูงสุดว่า คำ�ร้องเรื่องการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทัง้ ๓ ฉบับทีย่ นื่ ต่ออัยการสูงสุด เพือ่ การวินจิ ฉัย ว่ามีเนื้อหาส่อให้เห็นว่าเป็นการกระทำ�เพื่อล้ม ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้ มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้ เป็นไปตามที่วิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ หรือไม่นั้น อัยการสูงสุดได้ข้อ สรุปว่า ไม่ปรากฏว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทัง้ ๓ ฉบับตามคำ�ร้องนั้นๆ มีข้อความใดที่บ่งชี้หรือ แสดงให้เห็นว่าได้ใช้สทิ ธิและเสรีภาพเพือ่ ให้ได้ มาซึ่งอำ�นาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้ เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ร่ า งที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเสนอขอ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไม่มีเนื้อหาเป็นการ ใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำ�นาจในการ ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โฆษกอัยการสูงสุดกล่าวต่อว่า “กรณีตาม คำ�ร้องของผู้ร้องทั้งห้า ข้อเท็จจริงยังไม่พอฟัง ว่ามีพฤติการณ์หรือการกระทำ�อันเป็นเหตุให้ อัยการสูงสุดต้องยื่นคำ�ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกกระทำ�การตามความใน มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยของ อัยการสูงสุดในเรื่องนี้เป็นการดำ�เนินการตาม อำ�นาจหน้าที่เฉพาะของอัยการสูงสุด... โดยใน หัวข้อแรกเป็นเรือ่ งของอำ�นาจ อัยการสูงสุดตาม มาตรา ๖๘ ซึ่งได้ยกอำ�นาจตามพระราชบัญญัติ อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งรัฐธรรมนูญว่า อั ย การสู ง สุ ดไม่ มี ห น้ า ที่ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และยืนคำ�ร้องเหมือนกรณี ส.ส.และ ส.ว.ยื่น คำ�ร้องให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาฯ และ ประธาน ส.ว. แต่มีอำ�นาจตรวจสอบข้อเท็จจริง และวินจิ ฉัยถึงการกระทำ�ดังกล่าว (การเสนอร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ) ว่าเป็นการกระทำ�ทีต่ อ้ งห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ หรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ มิ ให้อยั การสูงสุดใช้อ�ำ นาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญให้ ความคุ้มครอง” หลังจากนั้น ในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกแถลงการณ์ ชี้แจงต่อกรณีที่อัยการสูงสุดไม่ส่งคำ�ร้องเรื่อง ที่มีผู้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดว่ามีบุคคลหรือ พรรคการเมืองกระทำ�การอันเป็นการต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ ๑) สำ � นั ก งานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า ความเห็นของอัยการสูงสุดดังกล่าวทำ�ให้เห็นว่า ข้อความที่ว่า “และยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐ ธรรม นูญ” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ (๒) นั้น เป็นข้อความที่ใช้กับผู้ทราบถึงการกระทำ�ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ (๑) มิใช่ข้อความ ที่ใช้บังคับอัยการสูงสุด กล่าวคือเมื่ออัยการ สูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อัยการสูงสุด

จึงสามารถใช้อำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่จะยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น ผู้ทราบการกระทำ�ดังกล่าวจึงมีสิทธิ ๒ ประการคือ(๑) มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งให้อยั การสูงสุด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ (๒) มีสทิ ธิยนื่ คำ�ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยตรงได้ ซึ่ง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หมวด ๓ สิทธิและ เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๓ ว่าด้วยสิทธิ พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ระบุชัดเจนว่าสิทธิพิทักษ์ รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิของชนชาวไทย จึงมิใช่ อำ�นาจของอัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของอัยการกับศาล นั้น แตกต่างกันกล่าวคืออัยการต้องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงใช้ดุลพินิจว่าจะยื่น ฟ้ อ งหรื อ ยื่ น คำ � ร้ อ งต่ อ ศาลหรื อไม่ ส่ว นการ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาล ต้องรับคำ�ฟ้องหรือคำ�ร้อง ให้เป็นคดีก่อน จากนั้นจึงพิจารณาพยานหลัก ฐานของทุกฝ่าย ดังนั้นการทำ�หน้าที่ของอัยการ จึงเป็นคนละส่วนกับอำ�นาจของศาล และไม่ เป็นการตัดอำ�นาจของศาล ในการที่จะรับคำ� ร้องของผู้ที่มีสิทธิยื่นคำ�ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ น ายสุ ร พล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์แถลงข่าวว่า มาตรา ๖๘ รัฐ ธรรมนูญ เป็นบทบัญญัติสมัยใหม่ โดยมีเจตนาให้ศาล รัฐธรรมนูญทำ�หน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ กรณีดงั กล่าวศาลรัฐธรรมนูญได้ตคี วาม ว่าอาจรับเรือ่ งได้ แม้ไม่มถี อ้ ยคำ�ในทางกฎหมาย กำ�หนด แต่ดว้ ยเจตนารมณ์ของกฎหมาย (มาตรา ๖๘)ที่ ต้ อ งการให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนูญ รวมทั้งเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ ว่าอัยการสูงสุดพิจารณาล่าช้า และหากไม่รับ เรือ่ งอาจมีผลกระทบทางการเมืองนัน้ ทำ�ให้ศาล สามารถตีความรับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ และถือเป็นเรื่องปกติในทางกฎหมายเพราะ ศาลมีอำ�นาจวินิจฉัยตีความกฎหมาย ศาลย่อมมี อำ�นาจควบคุม ทั้งนี้ ตนเห็นว่าการรับพิจารณา เรือ่ งดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญเป็นคำ�วินจิ ฉัย ที่ มี ผ ลมหาศาล เป็ น การวางหลั ก เกณฑ์ ท าง กฎหมายที่สำ�คัญ นายสุรพล ตบท้ายว่า “หากรัฐสภาลงมติ วาระ ๓ ในทางเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปต้องเสนอให้พระมหากษัตริย์ลง พระปรมาภิไธยภายในเวลา ๒๐ วัน ซึ่งจะ เป็นการเสนอเรื่องให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจ เลือกว่าจะทำ�ตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนหรือลงปรมาภิไธยตามที่รัฐสภาเสนอ ซึ่ง ตนเห็นว่าจะเป็นการสร้างลำ�บากใจให้พระมหา กษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง” ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าทัง้ อัยการสูงสุดและศาล รัฐธรรมนูญ โยนอคติต่อกันออกไปเสียได้ แล้ว มุง่ เพือ่ ชาติและราชบัลลังก์ สถานการณ์ตา่ งๆ น่า จะดีขึ้น โดยไม่ต้องสาวไส้ให้กากิน

นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล โฆษกสำ�นักงานอัยการสูงสุด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 16


“ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์” เครียดหลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

“สุวัตร”มั่นใจศาลตัดสินแก้รธน.ผิดจริง คาด“ยิ่งลักษณ์”พ้นนายกฯภายในส.ค.

กรณี “ การซื อ ้ ที ด ่ น ิ สนามกอล์ ฟ อั ล ไพน์ ” ต่อจากหน้า 3

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มาร่วมในพิธีทำ�บุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในโอกาสครบ รอบปีที่ 110วันสถาปนากรมชลประทาน 13 มิ.ย.2555 ร่วมด้วยนายธีระ วงศ์สมุทร รมว. เกษตรและสหกรณ์ นายวิทยา บุรณศิริ รมว. สาธารณสุข นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว. วิทยาศาสตร์ฯ นายนิวฒ ั น์ธาํ รงค์ บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายก นายสุรนันทน์ เวช ชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายยงยุทธ วิ ชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทยไม่ ได้มาร่วมในการทำ�บญตักบาตรในครั้งนี้หลังมี รายงานข่าวว่า ป.ป.ช.ได้มมี ติชมี้ ลู ความผิดสมัย ที่ดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประพฤติมิชอบในคดีการซื้อที่ดินสนามกอล์ฟ อัลไพน์ จากนั้น เวลา 08.05 น. นายยงยุทธ ได้ เดินทางมาถึงสำ�นักชลประทานที่ 12 ด้วยสีหน้า ทีเ่ คร่งเครียดก่อนจะเข้าไปยังห้องรับรองเพือ่ พบ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่รออยู่ก่อนแล้วประมาณ 5 นาที จากนั้นก็ได้รีบเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมรับ ฟังการบรรยายสรุปจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ Tele Conference ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม จังหวัด โดยนายยงยุทธ กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วย สีหน้าเคร่งเครียด ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตอนนี้ยัง ไม่ทำ�อะไรเมื่อถามว่าจะมีขั้นตอนการอุทธรณ์ หรือทำ�การชี้แจงต่อป.ป.ช.หรือไม่ นายยงยุทธ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทราบรายละ เอียดเลย ตอนนี้คงต้องรอขั้นตอนและเอกสาร ต่างๆ จากทาง ป.ป.ช.เมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือ ไม่หากมีการชี้มูลจริงนายยงยุทธไม่ตอบคำ�ถาม ดังกล่าวแต่มีสีหน้าเคร่งเครียด ผู้ สื่ อ ข่ า วถามว่ าได้ชี้แ จงรายละเอีย ดให้ นายกรัฐมนตรีทราบแล้วหรือยัง นายยงยุทธ ปฏิเสธว่ายังไม่ได้มกี ารชีแ้ จงอะไร เพราะตนเอง ก็ยังไม่เห็นเรื่องและรายละเอียดต่างๆ อนึ่งวานนี้ (12 มิ.ย.) ในการประชุมคณะ กรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ มี ก ารพิ จ ารณาไต่ ส วน นายยงยุ ท ธ วิ ชั ย ดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ สมัย ดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยใน ฐานะรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณี การซือ้ ขายทีด่ นิ วัดธรรมามิการามวรวิหารโดยมิ ชอบ ซึง่ เป็นการพิจารณาต่อเนือ่ งมาจากการชีม้ ลู ความผิดของนายเสนาะ เทียนทอง อดีต รมช. มหาดไทยที่มีความผิดกรณีการจดทะเบียนโอน มรดกและโอนสิทธิขายที่ธรณีสงฆ์ของวัดธร รมามิการามวรวิหาร จ.ปทุมธานี จำ�นวน 732 ไร่ โดยมิชอบ ทั้งนี้ ป.ป.ช.พบว่า ระหว่างที่นายยงยุทธ ดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้ อำ�นาจรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วันที่ 13 มี.ค.2545 ในการรับรองการซื้อขาย ทีด่ นิ วัดธรรมาธิการราม กับบริษทั อัลไพน์ ว่ามี ความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยยืนยันว่าการ ได้มาของที่ดินดังกล่าวมีความถูกต้อง ทั้งๆ ที่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์และ ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้จนกว่าจะมีการ ตราเป็นกฎหมายออกมา ซึง่ ต่อมาวันที่ 11 เม.ย. 2545 คณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าการกระทำ� ดังกล่าวของนายยงยุทธไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะทีด่ นิ ธรณีสงฆ์ไม่สามารถซือ้ ขายหรือโอน ได้ ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณา แล้วจึงมีมติว่า การกระทำ�นายยงยุทธผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีความ ผิดวินยั ร้ายแรงให้สง่ เรือ่ งให้อยั การสูงสุดดำ�เนิน คดีตามกฎหมายต่อไป

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 17

สุวัตร อภัยภักดิ์ วันที่ 12 มิ.ย. นายสุวตั ร อภัยภักดิ์ ทนาย ความพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย และผศ.ทวี สุรฤทธิกลุ ประธานสาขารัฐศาสตร์ มหา วิทยาลัยสุโขทัย ร่วมในรายการ “คนเคาะ ข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV นายสุวัตร กล่าวถึงการทำ�หน้าที่ของอัย การว่า จะให้ไว้ใจอัยการได้อย่างไรเพราะมี หลายกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทั้งๆที่มีความผิด ชัดเจน อาทิเช่น - นายจักรภพ เพ็ญแข หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ แปลเอกสาร กันไม่เสร็จสักทีจนนายจักรภพหนีไปและไม่ได้ มาสูค้ ดีหรือยืน่ คำ�ให้การเลย ในชัน้ สอบสวน แต่ อัยการสัง่ ไม่ฟอ้ ง ส่วนนายสนธิ ชีใ้ ห้จบั ดา ตอ ปิโด หมิ่นเบื้องสูง อัยการกลับสั่งฟ้อง - อัยการสั่งไม่ฟ้องมือส่งอีเมล์ขู่ น.ส.สม จิตต์ นวเครือสุนทร นักข่าวช่อง 7 แล้วคำ�สัง่ อัป ยศสุดๆ บอกว่าผู้กระทำ�ต้องลงมือกระทำ�ความ ผิดโดยการขู่เข็ญต่อผู้อื่นหากเพียงยังอยู่ขั้นการ ตระเตรียมการ ความผิดฐานนี้ไม่มีบทบัญญัติ ของประมวลกฎหมายอาญา ให้ผตู้ ระเตรียมการ ต้องมีความผิดทางอาญาจึงมีคำ�สั่งไม่ฟ้อง - นายจตุพรพูดว่ากระสุนที่ทำ�ร้ายพี่น้อง เสือ้ แดงคือกระสุนพระราชทานอัยการสัง่ ไม่ฟอ้ ง - สั่งไม่ฟ้องคดีภาษีหุ้นชินฯ ไม่ฟ้องทีม ทนายพ.ต.ท.ทักษิณคดีถุงขนม ที่ถูกจำ�คุก 6 เดือน คือโดนข้อหาละเมิดอำ�นาจศาล ไม่ใช่ ข้อหาติดสินบน โดยอัยการบอกว่าความผิด ข้อหาการให้สินบนเจ้าพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 144 นั้น ต้องมี “ผู้ใด” ขอให้ หรือรับว่าจะให้ซึ่งข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่พบ ว่าทนายความทีถ่ อื ถุงใส่เงินมาให้มวี ตั ถุประสงค์ จะให้เงิน 2 ล้านบาทแต่ได้ความเพียงว่า มี เจตนาจะให้ “ขนม”ไม่ใช่แสดงตัวมาแต่แรก ว่าจะให้เงิน จึงขาดความเป็น “ผู้ใด” ที่เป็นผู้ ให้สินบน นอกจากนี้ การพิจารณาเรื่อง “การให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” นั้นจากข้อเท็จ จริงเห็นว่า เงินของกลาง 2 ล้านบาทเป็นเรื่อง สำ�คัญแต่กลับไม่มีเงินของกลางในสำ�นวนและ ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงว่า จะให้เงิน 2 ล้านบาทไป เพื่ออะไร จึงมีคำ�สั่งไม่ฟ้อง -ไม่ฟ้องกรณีพ.ต.ท.ทักษิณ พูดจาหมิ่น เบื้องสูง ทั้งหมด - ไม่ฟอ้ งนปช.บุกบ้านป๋าเปรมโดยบอกว่า พวกนั้นไม่มีอาวุธ - เสื้อแดงเผาศาลากลางขอนแก่นก็สั่ง ไม่ฟ้อง นายสุวัตร กล่าวต่อว่าการพิพากษาของ ศาลนั้น ต้องเป็นไปตามคำ�ขอจะตัดสินผิดไป จากคำ�ขอไม่ได้ โดยคดีแก้รัฐธรรมนูญนี้ ตน ขอไป 1.ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยของผู้ถูกร้อง

ทั้ง 416 คน ที่ได้จัดทำ�ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีผลทำ�ให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญอันเป็นการ กระทำ�เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ได้ มาซึง่ อำ�นาจการปกครองประเทศไม่เป็นไปตาม วิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2.ขอให้ผู้ถูกร้อง 416 คน เลิกการกระ ทำ�ดังกล่าว ทีนี้มาดูมาตรา 68 วรรคสอง ระบุว่า “ยื่ น คำ�ร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้เลิกการกระทำ�ดังกล่าวแต่ทงั้ นีไ้ ม่กระทบ กระเทือนการดำ�เนินคดีอาญาต่อผู้กระทำ�การดัง กล่าว”ซึ่งตนก็ได้ร้องไปยังป.ป.ช. และ กกต. แล้วซึ่งนี่คือแผนที่เราวางไว้ สมมุ ติ ศ าลตั ด สิ น ตายหมู่ มาตรา 68 วรรค 3 ตามมาเลย คือบัญญัติว่า“ในกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมือง ใดเลิกกระทำ�การตามวรรค 2 อาจสั่งยุบพรรค การเมืองดังกล่าวได้” วรรค 4 “ในกรณีที่ศาล รัฐธรรมนูญมีคำ�สัง่ ยุบพรรคการเมืองตามวรรค3 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและ กรรมการบริหารพรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบเป็นเวลา 5 ปี” พรรคก็จะถูกยุบ แม้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร พรรคแต่คนอื่นโดนตัดสิทธิการเมือง 5 ปีซึ่งก็ ย้อนมาที่คดีอาญา ถูกฟ้องก็ต้องสิ้นสภาพส.ส. วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม ศาลนัดสืบพยาน ซึ่งแม้ใครจะดึงไปศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ได้แค่ 7 วันเพราะระบบไต่สวนจะลากยาวแบบศาล ยุติธรรมไม่ได้แล้วก็จะมีคำ�พิพากษาในวันที่ 6 สิงหาคมซึ่งเสื้อแดงก็จะไม่พอใจตอนนี้ก็มีการ ล่ารายชื่อถอดถอน ขู่ให้ศาลถอยซึ่งมันทำ�ไม่ได้ คำ�สั่งศาลออกมาแล้ว เมื่อใช้มาตรการคุ้มครอง ชัว่ คราวตามมาตรา 264 นัน่ คือคำ�สัง่ แล้วคือพระ ปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯมัน ผูกพันรัฐสภา เพราะการคุม้ ครองชัว่ คราวมาตรา 264 มันอยูใ่ นประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ แพ่ง เนื่องจากของศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายยัง ออกมาไม่ครบก็เลยมีประกาศว่าให้เอาประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ นายสุวตั ร กล่าวอีกว่า ก่อนถึงวันพิพากษา เสื้อแดงคงเดินเกมกดดันศาลไปเรื่อยๆพอไม่ พอใจคำ�ตัดสิน ก็พร้อมออกมาอาละวาดในทีส่ ดุ ต้องมีเรื่อง ตนวิเคราะห์ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ ได้ ภายในสิงหาคม กระเด็นแน่ไม่มีทางอยู่เป็น นายกฯต่อได้จากประสบการณ์การทำ�คดีมา 40 ปีตนรู้ดีว่าแนวโน้มศาลจะตัดสินอย่างไรแม้จะ กดดันศาลเพื่อหวังให้พิพากษาเข้าข้างอย่างคดี ซุกหุ้นภาค 1 แต่ศาลรัฐธรรมนูญยุคนี้ตนเชื่อ ว่าต่อให้มีอภินิหาร ก็วิ่งเต้นไม่ได้แต่ละคนตรง มาก ปรมาจารย์จริงๆมีอดีตทีใ่ สหาทีต่ ไิ ม่ได้เลย มีอยู่คนเดียวที่มีปัญหา


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

ซื้อที่-ออสซี่ ผู้เขียนเดินทุกเช้าถ้ามีโอกาส วันนี้ก็ได้ เดินอีกเช่นเคย เดินผ่านบริษทั Real estate ได้มี โอกาสได้เห็นประกาศขายทีด่ นิ ประมาณ 50,000 กว่าเหรียญ ก็เกิดอาการ สงสัย แล้วก็อยากเป็น เจ้าของทีด่ นิ ผืนน้อย ขึน้ มาซะงัน้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ลง หลักปักฐาน ในการเตรียมตัว พาครอบครัวย้าย มาอยู่ประเทศนี้ภายใน 2 ปีข้างหน้า ขอกู้แบงก์ซื้อที่ดิน สมองสัง่ การอย่างนี้ คราวนีก้ เ็ ดินหน้าแล้ว หละครับ ต้องทำ�อย่างไร เจ้าประจำ�ครับ ต้อง ไปแบงก์ commonwealth เพือ่ ขอคุยกับเจ้าหน้าที่ เค้าก็บอกว่า ต้องคุยวิดีโอ คอนเฟอร์เร้นท์ กับ สำ�นักงานใหญ่ที่ซิดนีย์ นั่งรอซักพัก เจ้าหน้าที่ ก็เรียกเข้าไปในห้อง มีระบบคอมพิวเตอร์ มี จอภาพ มีกล้อง ซักพัก มีภาพขึ้นที่จอภาพ เจ้า หน้าที่ ที่ซิดนีย์แนะนำ�ว่าเค้าชื่อ ซู เราก็แนะนำ� ตัวเอง แล้วก็บอกความประสงค์ว่าต้องการซื้อ ที่ดินเปล่า ราคาประมาณ $59,000 ครับ ก็ เป็นปกติครับ แบงก์ก็ต้องสอบถาม ก็ต้องดู เงินในบัญชีของเรา ก็ต้องคำ�นวณว่า ถ้าเค้าให้ เงินเรา แล้วเรามีโอกาสจะคืนเงินให้เค้าหรือไม่ อย่างไร ครับสรุปว่า ไม่ได้เงินกู้ เพราะว่า มี หนีบ้ ตั รเครดิตใบหนึง่ ทีเ่ ป็นบัตรร่วม ระหว่างผู้ เขียนกับพีช่ ายของผูเ้ ขียน นัน่ หมายความว่า เรา เป็นหนีแ้ บงก์ไปด้วย เพราะว่าเป็นบัตรร่วมสอง คน ผู้เขียนก็พยายามจะอธิบายว่า บัตรเครดิต ใบนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของผู้เขียนจริง แต่ผู้ เขียนไม่ได้เอาเงินในบัตรเครดิตไปใช้อะไรเลย พี่ชายใช้เงินจากบัตรเครดิตนั้นคนเดียว คุณซู แกก็บอกว่า วิธีที่เราจะได้เงินกู้ซื้อที่ดินนี้ ก็คือ ต้องถอนบัตรเครดิตใบนีอ้ อกไปจากบัญชีของเรา ถึงจะมีโอกาสได้กู้เงิน 80% ของยอด $59,000 ครับ มีโจทย์ชัดเจนอย่างนี้ ผู้เขียนก็เดิน เรื่องต่อเลยครับ ก็ได้ขอคุยกับเจ้าหน้าที่ของ แบงก์ทสี่ าขา แจ้งความประสงค์วา่ ต้องการถอน บัตรเครดิต ที่เป็นบัตรร่วมนี้ออกจาก บัญชี ส่วนตัวของผู้เขียน คุยไปคุยมาก็ได้ความว่า ทำ�ได้ เจ้าหน้าทีส่ าขาก็คยุ อธิบายกับใครไม่ทราบ ว่า บอกว่าผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นลูกค้าของแบงก์ตอ้ งการ ถอนบัตรเครดิตทีท่ �ำ ร่วมกับพีช่ ายออก เพราะว่า ไม่ได้เป็นคนใช้เงินในบัตรนีเ้ ลย พีช่ ายใช้วงเงิน อยูค่ นเดียว ครับก็สรุปว่า ถอนบัตรเครดิตนีอ้ อก จากบัญชีของผู้เขียนได้ภายในสองอาทิตย์ครับ หมดปัญหาไปอีกเปลาะ คราวนี้ต้องทำ� ไงต่อ ผู้เขียนก็ต้องไปแบงก์เพื่อขอวีดีโอคอน เฟอร์เร้นท์คุยกับคุณซูอีกรอบหละครับ ว่าทำ� ตามเงือ่ นไขของเค้าแล้ว คราวนีค้ งจะกูไ้ ด้ เป็น อย่างที่คาดครับ กู้ได้แต่ต้องส่งเอกสารต่างๆให้ กับเค้าพิจารณา ก็เหมือนกับการยื่นขอกู้ทั่วไป หละครับ สลิบเงินเดือน บัญชีธนาคารไม่ต้อง เพราะเราเดินบัญชีอยู่แล้ว รายละเอียดเค้ามีอยู่ แล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างกับการขอกู้ทั่วไป แบงก์อนุมัติเงินกู้ ดำ � เนิ น การเรื่ อ งการส่ ง เอกสารให้ คุ ณ ซู

ซิดนีย์ โดยทางเมล์ทงั้ หมด รอเป็นเวลา ไม่เกิน 2 อาทิตย์ ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณซู ว่าได้ส่ง เอกสารมาให้เซ็นต์ที่ชื่อว่า Borrower- Identity Verification and Privacy Information หรือ เท่าที่ผู้เขียนเข้าใจก็คือเอกสารการยืมเงินนั่น แหละครับ วันรุง่ ขึน้ ผูเ้ ขียนก็ไปทีแ่ บงก์เลยหละ ครับเพื่อให้สาขาเอาเอกสารให้เซ็นต์และส่งคืน คุณซู หลังจากนั้นซักพักประมาณ 2 ชั่วโมง ก็มีอีเมล์เอกสารการ Approve ยืนยันกลับมา ว่า เราได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว มีระยะเวลา ประมาณ 6 เดือนในการดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ รายละเอียดในเอกสารมีว่า ได้อนุมัติการกู้เงิน แล้ว ยอดเงินเท่าไหร่, ดอกเบี้ยเท่าไร, จ่ายคืน เดือนเท่าไร และดอกเบีย้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์ และระยะ เวลาการกู้กี่ปี ซื้อที่ดินเปล่า แต่ในการซื้อที่ดิน ไม่ใช่แค่นี้ เราจะต้อง มีเงินสด อีก 20% ของ $59,000 เพื่อจ่ายให้ เจ้าของที่ เพราะแบงก์ให้เงินยืมเราแค่ 80% ของ มูลค่าทีด่ นิ คราวนีก้ ต็ อ้ งวางแผนการหาเงินแล้ว หละครับ ผู้เขียนมีเงินสดอยู่ $6,000 ต้องการ เงิน 20% ของ $59,000 ก็ประมาณ $11,800 ต้องหาเงินเพิม่ อีก $5,800 อ้อ! แล้วก็มคี า่ ทนาย ที่ทำ�เรื่องอีกประมาณ $1,100 -$1,300 ก็รวม ความแล้วต้องมีเงินสดคือ $7,000 เพื่อจ่ายให้ เจ้าของที่ดิน ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 210,000 บาทครับ ก็ต้องส่งตรงจากเมืองไทยแล้วหละ ครับ สำ�หรับเงินก้อนนี้ ผู้เขียนได้ทำ�การติดต่อทางนายหน้าหรือ บริษัท Real Estate ว่ามีความประสงค์จะซื้อที่ ก็ได้รับแจ้งว่า ถ้าต้องการซื้อที่ดิน ก็ต้องจ่าย มัดจำ�เลย 10% ของมูลค่าที่ดิน แต่เมื่อผู้เขียน ได้ไปสอบถามทนายความที่จะทำ�เรื่องให้กลับ ได้ความว่า ยังไม่ต้องจ่าย 10% จนกว่า จะทำ� เรือ่ งเอกสารให้เสร็จก่อน นีก่ เ็ ป็นข้อดีของการมี ทนายแล้วหละครับ ถ้าเราไปเชือ่ นายหน้า ป่าน นี้เราก็ต้องจ่ายเงินให้เค้าไปแล้ว 10% ของราคา ที่ดิน (เงินก้อนนี้จะคืนให้ครับ ถ้าเรื่องไม่ผ่าน)

ว่าเรามีสิทธิซื้อที่ดินได้หรือไม่ ต้องตรวจสอบ วีซา่ เพือ่ ความแน่ใจ, เอกสารเกีย่ วกับทีด่ นิ เป็น แผนผังที่ดิน, เอกสาร council ที่เป็นแบบถามตอบเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีที่ดิน และ เงื่อนไขต่างๆที่เจ้าของที่ดิน ต้องรับรู้ รับทราบ พร้อมปฎิบตั ิ ซึง่ หัวข้อหนึง่ ทีท่ นายความบอกว่า ต้องเข้าไปสอบถาม council คือเรื่อง Bush fire prone land, และเอกสารสุดท้ายที่ต้องทำ�ความ เข้าใจ คือ Fee Disclosure & Notice of Rights เป็นเอกสารรายละเอียดค่าธรรมเนียมการว่าจ้าง ทนายความ เพือ่ ทำ�เรือ่ งซือ้ ทีด่ นิ ในเอกสารระบุ ชัดว่ามีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ $990-1,100 แล้วก็แจ้ง เราว่า ให้ไปอ่านรายละเอียดก่อน แล้วก็เซ็นต์ รับเอกสารพร้อมส่งคืนให้เค้าด้วย สิ่งที่ทนายต้องทำ� -ต้องเช็คว่า วีซา่ ของเรามีสทิ ธิในการทีจ่ ะ ซื้อที่ในประเทศนี้หรือไม่ -ต้องตรวจสอบแบงก์ว่า ให้เงินเรากู้เงิน ซื้อที่ดินนี้จริง หรือไม่ สิ่งที่ผู้เขียนต้องทำ� -ส่งเอกสารให้ทนายความ มีเรื่องวีซ่า, เรื่องใบอนุมัติการกู้เงินซื้อที่ดินจากแบงก์ -ไปพบ council สอบถามเรื่อง Bush fire prone land -สอบถาม ว่าถ้าจะตัดต้นไม้ออกจากพื้น ที่ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ (ที่ดินที่ต้องการซื้อมี ต้นไม้ใหญ่) ผู้เขียนได้เข้าพบ council สอบถามเรื่อง รายละเอียดเรือ่ ง Bush fire prone land, council ตอบว่าไม่ได้เจาะจงที่พื้นที่ ที่เราต้องการซื้อที เดียว เจ้าหน้าที่อธิบายว่าในเขตที่ดินที่เราต้อง การซื้อ รอบๆบริเวณนั้นทั้งหมด อยู่ในเขต Bush fire prone land หมายความว่า ในการ สร้างบ้าน จะต้องระวังในเรื่องวัสดุที่จะใช้ จะ ต้องป้องกันไฟไหม้ได้ดี ส่วนเรื่องต้นไม้ที่อยู่ ในที่ดิน ถ้าต้องการจะคงไว้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ในอนาคตถ้าต้องการรือ้ ถอน ก็สามารถปรึกษา เจ้าหน้าที่เรื่องต้นไม้ของ council ได้ ไปดูให้ ฟรี ไม่คิดเงินค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็นำ�เบอร์โทรศัพท์ ที่รับผิดชอบเรื่องต้นไม้มาให้ พร้อมแบบฟอร์ม อีก 2 แบบฟอร์ม ในเรื่องการสร้างบ้าน ต้อง เอาแบบฟอร์มนี้ให้บริษัทรับสร้างบ้านกรอกให้ council พิจารณาการสร้างบ้านว่าผ่านการอนุมตั ิ

หรือไม่ อย่างไร แบบฟอร์มนี้ ชือ่ ว่า Armidale Dumaresq Council Development Application & Associated Activity From อีกแบบฟอร์มหนึ่งคือ แบบฟอร์มการขอ ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับต้นไม้เข้าไปดูต้นไม้ภายใน พืน้ ทีข่ องเรา ว่าเป็นอย่างไร จะตายหรือยัง ควร หรือไม่ควรถอนอยู่จากพื้นที่ แบบฟอร์มชื่อว่า Application For Tree Removal or Trimming ธนาคารยืนยันยอดเงินกู้ เจ้าหน้าที่แบงก์ คุณซู โทรมาบอกว่าได้ รับ contact จากทนายความของเราแล้ว และ ก็คุยรายละเอียดของยอดเงินกู้อีกรอบ พร้อม เงินค่าธรรมเนียมในการทำ�เรื่องกู้ น่าจะ $600 บอกว่า ถ้าต้องการกู้เกิน 80% ของมูลค่าที่ดินก็ ทำ�ได้ แต่ตอ้ งมีคา่ ทำ�ประกันอีก $2,000 แต่คณ ุ ซู แนะนำ�ว่า ไม่ต้องทำ�ก็ได้กู้แค่ 80% ก็พอ แล้ว ก็บอกว่า จะยืนยันยอดการกูเ้ งินและรายละเอียด ต่างๆมาให้อีกครั้งทางอีเมล์ของผู้เขียน ตรวจสอบราคากลางที่ดิน ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จัก กับคนไทย ที่ มีอาชีพเป็นโบรกเกอร์ขายที่ดินเหมือนกันใน ออสเตรเลีย ซึ่งเค้าสามารถเช็คราคากลางของ ที่ดิน ที่ผู้เขียนต้องการซื้อได้ ก็นับว่าเป็นโชค ดีของผู้เขียนครับ ภายในเวลาไม่เกินอาทิตย์ หลังจากที่ผู้เขียน บอกที่อยู่ ของที่ดิน ที่ผู้เขียน ต้องการจะซื้อให้เค้าไป ก็มีอีเมล์กลับมา แจ้ง ราคากลาง พร้อมรูปภาพยืนยันที่ดินแปลงนั้น มาให้กับผู้เขียนว่า ราคาหลังสุดของที่ดินนั้นมี มูลค่าเพียง $38,000 แต่ราคาขายตอนนี้ สูงถึง $59,000 (รายละเอียดในภาพตามตาราง, เลขที่ 11 Morson AVE, last sale 38,000$, ปี 2009) สรุปว่า จากการที่ผู้เขียนได้รับคำ�แนะนำ�ของคน ไทยที่อยู่ในวงการที่ดิน จากการพิจารณาด้วย ตัวเอง เห็นว่าราคาที่ดิน ที่จะซื้อนั้นแพงเกินไป และเป็นทีด่ นิ เปล่า ยังต้องมีการสร้างบ้านต่อไป อีกภายหลัง ได้สรุปตัดสินใจว่า เอาไว้รอเวลาที่ พร้อม และทำ�การกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเลย จะมี มูลค่าเพิม่ มากกว่า เพราะทีด่ นิ เปล่า ซือ้ แล้วก็ยงั ต้องอยูบ่ า้ นเช่าเหมือนเดิม อนาคตน่าจะ Apply บ้าน แล้วย้ายจากบ้านเช่าไปบ้านตัวเองเลย น่า จะดีกว่า คุ้มกว่า ประหยัดกว่า ครับแล้วไงต่อ ครับ ผูเ้ ขียนก็ได้แจ้งยกเลิกการกูเ้ งินกับธนาคาร แล้วก็ไปจ่ายเงิน ค่าทำ�งานของทนายบางส่วน แล้วก็ยังไม่มีหนี้สินเพิ่มครับ …..จบข่าว….

ขั้นตอนการซื้อที่ดิน ทนายความได้ชี้แจงว่า มีขั้นตอนการซื้อ ขาย ตามนี้ คือ -to cool of exchangeàsettleà notice 14 days หลังจากนั้น ผู้เขียนก็ได้รับจดหมายจาก Real estate ยืนยันว่าเราจะซื้อที่ดิน เลขที่อะไร ราคาเท่าไร และมีขั้นตอนดำ�เนินการอย่างไรต่อ ไป มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1-Offers and Acceptance 2-Exchange of Contracts 3-Settlement ได้รับโทรศัพท์จากทนายความเรื่องต้อง การให้เข้าพบเพื่อคุยเรื่องสัญญา รายละเอียด ของสัญญาการซือ้ ขายทีด่ นิ ผูเ้ ขียน เข้าพบทนาย ตามวันนัดหมาย คุณคริสติน ทนายความชีแ้ จง รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัญญา การซื้อขายที่ดิน (Contact for the sale of land) ว่าใครเป็นผู้ ซือ้ ผูข้ าย เงินมัดจำ� 10%, อธิบายว่า จะต้องเช็ค THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 18


ไฟเย็น

แม้วกัดฟัน สั่งถอยชั่วคราว

ผวา“ยิ่งลักษณ์”พัง

ผ่าประเด็นร้อน ก่อนกำ�หนด !!

ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าการลงมติแก้ไข ในการแถลงของเขายั ง อ้ า งว่ า หากยั ง รัฐธรรมนูญมาตรา 291 ในวาระ 3 จะต้อง เดินหน้าลงมติก็อาจถูกฝ่ายค้านยื่นร้องต่อศาล ชะลอออกไปก่อนเพื่อรอการพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญซ้ำ�อีกทำ�ให้การแก้ไขต้องล่าช้าออก รัฐธรรมนูญตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นเสีย ไปอีก ก่อน ซึ่งท่าทีดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังประธาน นั่นเป็นการแถลงต่อสาธารณะอย่างเปิด วิปรัฐบาลคืออุดมเดช รัตนเสถียร เมื่อวันที่ เผยเป็นการเล่นหน้าฉาก แต่หลังฉากละมันต้อง 11 มิถุนายน โดยเขาบอกว่าในการประชุมร่วม มีอะไรที่มีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นแน่นอน รัฐสภาในวันที่ 12 มิถุนายน จะไม่มีการลงมติ และมั่นใจว่านี่คือท่าทีจาก ทักษิณ นั่นแหละ ดังกล่าวอย่างแน่นอน หากพิจารณาจากสถานการณ์ ตามความเป็นจริงแน่นอน ว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้รับคำ�ร้องว่าการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญดังกล่าวเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นการล้มล้างการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ทำ�ให้กระบวนการของ ทักษิณ ชินวัตร ต้องชะงักทันที ตารางเวลาที่ กำ � หนดเอาไว้ เ ป็ น ขั้ น เป็ น ตอนจนกระทั่ ง กำ�หนดการ “กลับบ้านอย่างเท่” ต้องเลื่อนออกไปและมีความ ไม่แน่นอนมากขึน้ อย่างไม่นา่ เชือ่ เพราะถึงขนาด “ถีบหัวเรือ”เสือ้ แดงทิ้งไปอย่างไม่ใยดีนั่นก็ย่อมหมายความว่าต้องมั่นใจเต็มพิกัด แต่เมื่อพลิกผันชั่วข้ามคืนก็ดึงหัวเรือกลับมาแทบไม่ทัน ทักษิณ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ต้องยอมรับว่า “คาดไม่ถงึ ” จริงๆกับการทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ มีมติรบั คำ�ร้องดังกล่าวเพราะก่อนหน้านัน้ ทางอัยการสูงสุดทีก่ �ำ ลัง ถูกสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นทนายของใครกันแน่ว่า “ดึงเรื่อง” ไม่ยอมพิจารณาคำ�ร้องแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญ เวลาล่วงเลยมา นานเกือบครึง่ ปีกย็ งั เงียบ จนกระทัง่ คนทีย่ นื่ คำ�ร้องทนไม่ไหวต้อง ใช้ช่องทางไปถึงศาลโดยตรงจนมีมติรับคำ�ร้องและให้สภา “อยู่ นิ่งๆ” เอาไว้ชั่วคราวจนกว่าจะหาความชัดเจนเสียก่อน เท่านั้น แหละทำ�ให้อัยการต้องตาลีตาเหลือกวินิจฉัยแบบเบ็ดเสร็จว่าไม่ เข้าข่ายล้มล้างการปกครองจึงไม่สง่ ศาลรัฐธรรมนูญให้ตคี วามเปิด ช่องให้ฝ่าย ทักษิณใช้เป็นเหตุผลถล่มตุลาการซ้ำ�อีก แต่นั่นเป็นความเห็นของอัยการสูงสุด ซึ่งมีลับลมคมใน หรือไม่ไม่มใี ครรู้ แต่สามารถสงสัยกันได้ อย่างไรก็ดปี ลายทางก็ ต้องฟังศาลอยูด่ ี และยิง่ เกีย่ วกับรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นเรือ่ งใหญ่กต็ อ้ ง ฟังศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ถือว่าเป็นทีส่ ุดมีผลผูกพันทุกองค์กรและที่ สำ�คัญงานนีม้ เี รือ่ งของการ “พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ” เข้ามาเกีย่ วข้อง ด้วยย่อมไม่ธรรมดาจะปล่อยให้สายเกินแก้ไม่ได้

อีกทั้งที่ผ่านมาทางศาลฯได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงย้ำ�ว่าเป็น เพียงแค่ “ชะลอ” เอาไว้ก่อนเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายซึ่ง ใช้เวลาอีกประมาณเดือนเศษเท่านั้น “ไม่ได้สั่งให้ยุติการลงมติ” เพราะศาลไม่ต้องการก้าวล่วง อย่างไรก็ดยี งั ได้ส�ำ ทับอีกว่าถ้าดึงดันก็ได้ แต่ “ต้องรับผิดชอบผล สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ที่ตามมาภายหลัง”ซึ่งอย่างหลังนี่แหละที่สะกด ขณะเดียวกันนอกสภาก็ยิ่งสร้างความไม่ ให้ ประธานรัฐสภา สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พอใจกับมวลชน แม้จะมีคนเสื้อแดงสนับสนุน ต้องถอย ยังไม่กล้า “บ้ายุ” ให้ลงมติและจน แต่ถ้าเกิดความวุ่นวายปะทะกันเมื่อไหร่ ปัญหา กระทัง่ ประธานวิปรัฐบาลออกมาบอกว่าจะไม่มี ก็ยิ่งลุกลามแล้ว ยิ่งลักษณ์ จะ “เอาอยู่” หรือ การลงมติวาระ 3 รอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ไม่อีกทั้งคำ�พูดที่เสมือนดักคอของศาลที่ว่าหาก เสียก่อนนั่นแหละ ดึงดันมันก็เหมือนมีพิรุธมีเจตนาล้มล้างการปก เพราะถ้าทำ�ตามพวกบ้าน้ำ�ลายที่ต้องการ ครองฯตามทีส่ งั คมส่วนหนึง่ สงสัยจริงๆทุกอย่าง โชว์เอาใจ ทักษิณ แบบบ้าๆบอๆแล้วรับรอง มันก็มีน้ำ�หนักมากขึ้น ว่ า ผลกระทบที่ จ ะตามมาไม่ ใ ช่ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะ ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วนี่ แ หละที่ ทำ �ให้ ประธานรัฐสภาเพียงคนเดียวเท่านั้น ยังส่งผล ทักษิณไม่กล้าผลีผลามแม้ว่ายังมีคนเสื้อแดงที่ สะเทือนมาถึง นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชิน หลงเชื่ออยู่มาก แต่ขณะเดียวกันคนที่เกลียดก็ วัตร น้องสาวของ ทักษิณ อีกด้วย มันเชื่อมโยง เพิม่ ขึน้ ทุกวันและทีส่ �ำ คัญมีศาลตัง้ ทะมึนอยูต่ รง ถึงกันหมดทั้งในทางกฎหมายและทางการเมือง หน้าเป็นใครก็ต้องคิดมากเหมือนกัน !! THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 19


ทัวร์ผู้ว่า ฯ สารคดีท่องเที่ยวเมืองไทยตามเส้นทาง โดย ....................ณรงค์ศักดิ์ จันมีศรี ที่ เ สนอแนะโดยผู้ ว่ า การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เสือหัวดำ� (Long-tailed Shrike) เหยี่ยวกิ้งก่า ประเทศไทย คุณสุรพล เศวตเศรณี สีดำ� (Black Baza) และเหยี่ยวนกเขาชิครา ตอนที่ 6 (ตอนจบ) ....จาก เซ็นทรัลเวิลด์ (Shikra) เป็นต้น สู่กำ�แพงแสน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเดินดูนกใน บริเวณเมืองเก่ากำ�แพงแสนทีแ่ ปรสภาพเป็นค่าย วันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ “ทัวร์ผู้ว่า ลูกเสือและที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษาโรง ฯ” ... หลังอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก พวกเรา หนึ่ง จึงเคลื่อนย้ายขบวนไปตั้งกล้องในที่แห่ง ชาวคณะสื่อมวลชนจากแดนจิงโจ้ ออกเดินทาง ใหม่ คือ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก“เซ็นทารา แกรนด์ แอ็ท เซ็ลทรัลเวิลด์” วิทยาเขตกำ�แพงแสน ซึง่ มีนกให้ดอู กี หลายชนิด มุ่งหน้าสู่เมืองเก่ากำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งนกน้ำ�ที่อยู่ในสระในบึงตามแนวรั้วด้าน โดยใช้เส้นทางจากปทุมวันไปยังถนนราชดำ�เนิน ในของมหาวิทยาลัย ถ้าไปจากกรุงเทพ ฯ โดยตรง ก็มุ่งหน้า ผ่านท้องสนามหลวง ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า ฯ แล้วพุ่งตรงไปยังเมืองเก่ากำ�แพงแสน ใช้ ไปยังตัวเมืองนครปฐม จากนัน้ ขับลงไปทางทิศ เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงจุดหมายปลายทาง ใต้ประมาณ 2 กม. ถึงสามแยกมาลัยแมน เลี้ยว เมืองเก่ากำ�แพงแสน เป็นเมืองโบราณสมัย ขวาเข้าสู่ทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ทวารวดี มีขนาดเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าน่าจะ 21 กม.ก็จะพบป้าย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเมืองบริวารของเมืองนครไชยศรีซึ่งอยู่ห่าง วิทยาเขตกำ�แพงแสน” มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต กันเพียง 24 กิโลเมตร ปัจจุบันบริเวณเมืองเก่า กำ�แพงแสนเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ใช้เป็นค่าย กำ�แพงแสน มีพนื้ ทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล (ประมาณ ลูกเสือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำ�บลทุ่งขวาง อำ�เภอ 7,200 ไร่) ตั้งคร่อมอยู่ในเขต 3 ตำ�บล คือ กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม ตำ�บลกำ�แพงแสน ตำ�บลทุ่งบัว และตำ�บลราง รถตูข้ องพวกเราแล่นเข้าไปจอดในบริเวณ พิกุล อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่ม ที่ มี ต้ น ไม้ ขึ้ น แบบหรอมแหรม ไม่ ใ ช่ ป่ า ทึ บ การพัฒนาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2515 ถึง สามารถมองเห็นเนินดินขนาดเล็ก ๆ หลายสิบ วันที่ 30 มิถุนายน 2521 แล้วมหาวิทยาลัย เนินเรียงรายอยู่ใกล้ ๆ กัน คุณอ้อ มัคคุเทศก์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสนก็เริม่ จัดการ ของพวกเราบอกว่ า น่ าจะเป็น อดีตจอมปลวก เรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน และมีรูปปั้นและคล้าย ๆ ศิลาจารึก 4-5 ชิ้น ดู 2522 ภายในมีสถานทีส่ �ำ หรับการพักผ่อนหย่อน เก่าคร่ำ�ครึ แล้วอาจารย์อมรก็เริ่มตั้งกล้องส่องดู ใจของประชาชนทั่วไปหลายแห่ง เช่น สวน นก ซึง่ มีอยูม่ ากมายหลายชนิด เช่น นกกระจาบ พฤกษศาสตร์ บริการหัดขี่ม้าและให้เช่าม้าขี่ชม ทอง (Asian Golden Weaver) นกหัวขวานด่าง ธรรมชาติ ร้านสเต๊กเนื้อโคขุน และโครงการ อกลายจุด (Fulvous-breasted Woodpecker) นก ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ หัวขวานสีตาล (Rufous Woodpecker) นกอี โครงการจำ�ลองเทคโนโลยีการเกษตร ระบบ

ดูนกในเมืองเก่ากำ�แพงแสน

สวนรุกขชาติกำ�แพงแสน ชลประทานตามแนวพระราชดำ�ริ สวนแสน ปาล์ม มะพร้าวทะเล ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อ ครบวงจร เป็นต้น แต่พวกเราสนใจเฉพาะการ ดูนก จึงเลือกจอดรถตั้งกล้องเป็นจุด ๆ ตามที่ อาจารย์อมรเคยมีประสบการณ์ แล้วก็ได้พบเห็น นกหน้าตาแปลก ๆ อีกหลายชนิด เช่น นกกะ เต็นใหญ่ธรรมดา (Stork-billed Kingfisher) นกเด้าลมดง (Forest Wagtail) นกจาบคาเล็ก (Green Bee-eater) นกกระจอกตาล (Plainbacked Sparrow) นกกะรางหัวขวาน (Hoopoe) และ เป็ดแดง (Lesser Whistling Duck) เป็นต้น พอถึ ง เวลาประมาณ 11.30 น. พวก เรากลับขึ้นรถ แล่นชมวิวบริเวณต่าง ๆ ของ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ก่อนที่จะเดินทางต่อไป ยังร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำ�นครไชยศรี อำ�เภอ นครไชยศรี ทีซ่ งึ่ คุณมิตรา มัทธุรนนท์ ผูจ้ ดั การ ใหญ่ของ บริษทั เพือ่ นธรรมชาติ จำ�กัด มานัง่ รอ อยู่ คุณสุมติ ราก็คอื นายจ้างของคุณอ้อ - ปาริชาต

สุนทรารักษ์ มัคคุเทศก์ของพวกเรานั่นเอง มี อัธยาศัยไมตรีดีเหมือนคุณอ้อ ... อาหารกลาง วันมื้อนั้นเอร็ดอร่อยถูกใจถูกปากมากเป็นพิเศษ เพราะทัง้ คุณสุมติ ราและคุณอ้อช่วยกันสัง่ รายการ เด็ด ๆ ของร้านนั้นมาให้พวกเรากินกัน แต่ มันมากมายก่ายกองจนผมจำ�ไม่ได้แล้วว่าที่วาง เต็มอยู่บนโต๊ะวันนั้นมีอะไรบ้าง รู้แต่เพียงว่ามี พวกปลาน้ำ�จืดชนิดต่าง ๆ ทั้งนึ่ง ทั้งทอด และ ต้มยำ�รสเด็ดแท้ ด้วยความที่มีอาหารสั่งมามาก พอสำ�หรับ 20 คนแต่พวกเรามีเพียง 10 คน ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่อาหารเหลือเต็มโต๊ะ เพื่อน สื่อมวลชนชาวออสเตรเลียที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ผม ถึงกับส่ายหน้าในความฟุม่ เฟือยของคนไทย เธอ พูดแบบประชดแดกดันกับผมว่าเธอมีลกู สาวอายุ 21 ปีคนหนึง่ นอกจากกินอาหารทุกครัง้ ทุกจาน จนหมดเกลี้ยงแล้ว ลูกสาวคนสวยของเธอยังส่ง ท้ายด้วยการเลียจานอีกด้วย เสร็จจากอาหารมื้อกลางวันที่ริมฝั่งแม่ อ่านต่อหน้า 22

สระบัวใน ม.เกษตร ฯ วิทยาเขตกำ�แพงแสน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 20


ชิมกุ้งแม่น้ำ�ยักษ์ ณ กรุงเก่าอยุธยา หากจะพูดถึงอาหารจานเด็ดในเมืองหลวง เก่าอย่างอยุธยาแล้วหละก็ อย่างหนึ่งที่พลาดไม่ ได้เลยก็คือ กุ้งแม่น้ำ�เผา ที่ทั้งหอม สด และมัน ชุ่มฉ่ำ�สุดๆ กุ้งที่ตัวใหญ่จริงๆ จะหนักถึงตัวละ ครึง่ กิโลเลยทีเดียว ส่วนราคาก็ตอ้ งว่ากันไปตาม คุณภาพ สนนราคาอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,500 บาท ต่อกิโลกรัม กุ้งแม่น้ำ�เผาถือว่าเป็นอาหารไทย จานเด็ดอีกหนึ่งจานที่ชาวต่างชาติชื่นชอบกัน มาก และสำ�หรับใครก็ตามที่ชอบทานกุ้งก็ห้าม

พลาดที่นี่เป็นเด็ดขาด จะกินที่ไหนดี มีรา้ นอาหารหลายแห่งริมฝัง่ แม่น�้ำ เจ้าพระยาตรง หัวมุมที่ถนนชีกุนและถนนอู่ทองตัดกัน ร้าน อาหารแถบนี้จะเสิร์ฟกุ้งแม่น้ำ�สดๆ เผากันให้ หอมกรุ่นทุกวัน ทานกับน้ำ�จิ้มรสเด็ด ใครผ่าน ไปแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้าไปลิ้มลองกัน

ร้านอาหารบ้านทองโบราณ ณ ตลาดน้ำ�อัมพวา

ร้านอาหารบ้านทองโบราณ ตั้งอยู่กลาง ตลาดน้ำ�อัมพวาอันเลื่องชื่อในจังหวัดสมุทรสา คร ร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติ อาหารทีจ่ ดั มาให้แบบไทยดัง้ เดิม แถมยังมีดนตรี สดไว้ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับ อาหารรสชาติถกู ปาก ราคาก็ไม่แพงอีกด้วยส่วน บรรยากาศนั้นจัดได้ว่ายอดเยี่ยมทีเดียว

ร้านบ้านทองโบราณดำ�เนินการโดยครอบ ครัวเล็กๆมีอาหารทะเลอาหารไทยชนิดต่างๆ และไวน์รสชาติเยี่ยมไว้บริการ หากจะพูดถึง จานเด็ดของที่นี่ ก็คงต้องกล่าวถึงต้มยำ�ปลาทู รสจัดจ้าน ได้ลิ้มรสปลาทูสดๆพร้อมกับเครื่อง ต้มยำ� กลิ่นหอมหวนแถมมีประโยชน์หลังจาก รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วท่านยังสามารถ

นั่งพักฟังดนตรีสดที่บรรเลงกันเองโดยเจ้าของ ร้านกับลูกชาย ช่างเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้อารมณ์เหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ บ้านก็ไม่ปาน ร้านอาหารบ้านทองโบราณเปิดบริการ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น เรียกได้ ว่าเป็นร้านอาหารยอดฮิตทีใ่ ครทีไ่ ปเทีย่ วอัมพวา

จะต้องแวะไปชิมให้ได้ หากท่านอยากจะไป ลิ้มลองอาหารและดนตรีที่บ้านทองโบราณ ขอ แนะนำ�ให้โทรจองล่วงหน้าสักหน่อย เนือ่ งจาก ช่วงวันหยุดคนจะเยอะเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ หลังจากเวลาค่ำ�เป็นต้นไป ติดต่อสำ�รองทีน่ งั่ ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0863 267 087 หรือ 0823 495 315

สำ�หรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสกลับไปชิมอาหารอร่อยที่บ้านเรา ขอเชิญไปชิมอาหารไทยอร่อยๆ ที่ออสเตรเลียก่อน ได้ที่

Thai Orchid Springwood 3374 Pacific Hwy, Springwood, QLD. Ph: (07) 3808 2853 45 Little Cribbs St, Milton, QLD Ph: (07) 3229 2588

Bow Thai restaurant 14, Cathedral Place Fortitude Valley, QLD Ph: (07) 3216 1700

My Thai restaurant 113 Haig Road Auchenflower, QLD Ph: (07) 3217 7277

Maneeya Thai restaurant 473 High Street, Maitland, NSW Ph: (02) 4933 1717

Capital Thai restaurant 21a Campbell Street, Sydney, NSW Ph: (02) 9211 1130

Caysorn Thai restaurant Shop 106-108a 8 Quay Street, Haymarket, NSW Ph: (02) 9211 5749

Patpong Thai restaurant @Thailand restaurant 89 Argyle Street, Picton, NSW 24 Bankstown City Plaza (Saigon Place) Ph: (02) 4677 1818 Bankstown, NSW Ph: (02) 9793 9292

Chiang Mai Thai restaurant Crown Towers Resort 5-19 Palm Ave., Surfers Paradise, QLD Ph: (07) 5526 8891 2799 Gold Coast Hwy, Broadbeach, QLD Ph: (07) 5538 2144 Sierra Grand Resort, Shop 1-2/2643 Gold Coast Hwy, Broadbeach, OLD Ph: (07) 5527 5511

Spice I am 296-300 Victoria Street Sydney, NSW Ph: (02) 9332 2445

Lime Light 62 Clark Road North Sydney, NSW Ph: (02) 9955 2199

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 21

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอขอบคุณร้านอาหารไทยข้างต้น ที่ให้การ สนับสนุนรางวัลบัตรรับประทานอาหารสำ�หรับ งาน“Amazing Thailand Road Show 2012” ที่นครบริสเบนและนครซิดนีย์

Tourism Authority of Thailand Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au


นกบางชนิดที่พวกเราพบเห็นในเขต ต่อจากหน้า 20 น้ำ � นครไชยศรี อำ � เภอนครไชยศรี จั ง หวั ด นครปฐมนั้นแล้ว พวกเราก็ออกเดินทางกลับ สู่ ก รุ ง เทพมหานคร ... แต่ เ นื่ อ งจากมี เ วลา เหลืออีกหลายชั่วโมง จึงลงมติกันว่าจะแวะชม ศูนย์การค้าแบบแปลกแหวกแนวแห่งใหม่ของ กรุงเทพ ฯ ก่อนกลับโรงแรมที่พัก “เอเชี ย ที ค เดอะ ริ เ วอร์ ฟ ร้ อ นท์ ” (ASIATIQUE The Riverfront) ตั้ ง อยู่ ที่ เ ลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง บนเนื้อที่ขนาด 72 ไร่ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ที่ดินผืนนี้เคยเป็นท่าเรือเก่า ของบริษัทอีสท์เอเชียติก เพื่อการขนถ่ายสินค้า ไม้สักไปต่างประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นของ ประตู ก ารค้ า สากลระหว่ า งสยามประเทศกั บ ยุโรป แต่วันนี้ ณ ผืนแผ่นดินเดิม ได้ถูกเนรมิต ให้กลับมาเฟือ่ งฟูอกี ครัง้ ด้วยโครงการไลฟ์สไตล์ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ของกรุงเทพมหานครก็ว่าได้ เมื่อสมบูรณ์แบบ ก็จะประกอบด้วยร้านค้า 1500 ร้าน ร้านอาหาร 40 ร้าน ขายทั้งสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่น เครือ่ งประดับ เฟอร์นเิ จอร์ และของตกแต่งบ้าน มีเวทีแสดงโชว์ตา่ ง ๆ เช่นหุน่ ละครเล็กโจหลุยส์ และคาลิปโซ่ คาบาเร่ เป็นต้น แนวความคิ ด ในการออกแบบ คื อ การ ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมสมัย พ.ศ.2450 ถึง 2490 และสร้างใหม่ในบางส่วนให้กลมกลืนกับความ สวยงามของสถาปั ต ยกรรม ในสมั ย รั ช กาล ที่ 5 ผู้มาเที่ยวมาชม“เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์” สามารถมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ� รวมทั้งรถไฟฟ้า BRT และ BTS แล้วต่อด้วย เรือบริการข้ามฟากของโครงการ ซึ่งใช้เวลารอ นานไม่เกิน 5 นาที “เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์” แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วริ ม น้ำ � แห่ ง ใหม่ ใ นกลิ่ น อายวั น วาน ประกอบด้วย“ย่านกลางเมือง –Town Square District” ผสมผสานวั ฒ นธรรมตะวั น ออก และตะวันตก สู่ร้านอาหารนานาชนิด ลาน เบียร์ และลานกิจกรรมกลางแจ้ง บนพื้นที่กว่า 2000 ตารางเมตร “ย่านโรงงาน – Factory District” สะท้อนวิถีชีวิตของคนทำ�งานในอดีต สู่การพบปะสังสรรค์แบบมีสไตล์ กับร้านค้า แฟชั่นเสื้อผ้า กว่า 500 ร้านในอาคารที่เป็น โรงเลื่อยเก่าอายุ 100 ปีที่ได้รับการออกแบบ ใหม่ในบรรยากาศของคนทันสมัย “ย่านริม น้ำ� – Waterfront District” วิถีชีวิตริมแม่น้ำ� เจ้าพระยาที่กลับมาพร้อมร้านอาหารนานาชาติ ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน อาหารทะเล และ ไวน์บาร์ ในบรรยากาศแบบ Panoramic View พร้อมทางเดินริมน้ำ�ที่มีความยาวกว่า 300 เมตร ดูตามคำ�โฆษณาเหล่านั้นแล้ว ผมไม่ได้ ตื่นตาตื่นใจมากเท่าที่ควร เพราะในวันที่พวก เราไปถึงนั้นการก่อสร้างระยะที่ 1 ยังไม่แล้ว เสร็จ และยังไม่ถึงกำ�หนดเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วย(เมษายน 2555) ... เอาไว้ไปเมืองไทยคราว หน้าค่อยแวะไปเยี่ยมชมกันใหม่ก็แล้วกัน

อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม ออกจาก“เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์” ที่อยู่แถว ๆ ปลายถนนเจริญกรุง เวลาประมาณ บ่ายสี่โมงกว่า ๆ กลับถึงโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอ็ท เซ็ลทรัลเวิลด์ เกือบค่�ำ รีบอาบน้�ำ แต่งตัวเพือ่ ไปทานข้าวเย็น ซึง่ มือ้ ส่งท้าย“ทัวร์ผู้ ว่า ฯ” นี้ มี ททท.เป็นเจ้าภาพ คุ ณ น้ำ � ฝน บุ ณ ยะวั ฒ น์ ผู้ อำ � นวยการ ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ หัวหน้าคณะของพวก เรา ได้นัดแนะและสั่งจองไว้เรียบร้อยกับคุณ เดวิด ธอมป์สัน เจ้าของห้องอาหาร“น้ำ�”ที่อยู่ ในโรงแรม เดอะ เมโทรโพลิแทน ออกเดินทางโดยรถตู้จากโรงแรมแถวสี่ แยกราชประสงค์ จะไปเพียงแค่หัวถนนสาทร ใต้ เวลาผ่านพ้นไป 1 ชัว่ โมงก็ยงั ไม่ถงึ จุดหมาย ปลายทางเสียที ไปติดแหง็กอยู่ที่หน้าสถานทูต ออสเตรเลีย โดยรถไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อย นานกว่า 20 นาที พวกเราจึงตัดสินใจลงเดิน ต่ออีกประมาณ 100 กว่าเมตร จึงได้ถึงโรงแรม เดอะ เมโทรโพลิแทน ล่าช้ากว่ากำ�หนดนัด หมายเกือบ 2 ชั่วโมง แต่คุณเดวิด ธอมป์สัน ก็ไม่ว่าอะไร เดินหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มือถือ แก้วไวน์แดง ออกจากครัวมาให้การต้อนรับ พี่ แกคงจะเคยชินเสียแล้วกับ“Thai Time” ห้ อ งอาหาร “น้ำ � ”(Nahm)แห่ ง นี้ เ ป็ น ร้านที่ 2 ของคุณเดวิด ธอมป์สัน ร้านแรก อยู่ ที่ ก รุ ง ลอนดอน ได้ รั บ รางวั ล Michelin Star เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพยอดเยี่ยม ของร้านอาหารในประเทศอังกฤษ และห้อง อาหาร“น้ำ�”ในโรงแรมเดอะ เมโทรโพลิแทนนี้ ก็ใช่ย่อย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 50 ของร้านอาหารทีด่ ที สี่ ดุ โลก เปิดให้บริการตัง้ แต่ เดือนกันยายน 2553 พอเดินขึ้นบันไดโรงแรมก็ถึงห้องอาหาร “น้ำ�” ทันทีคุณน้ำ�ฝนสั่งจองห้องพิเศษไว้ทาง ด้านขวามือ บรรยากาศในห้องนั้นบอกได้ทันที ว่าเป็นระดับ 5 ดาว และที่นั่งรอคอยพวกเราอยู่ นานเป็นชั่วโมงในห้องนั้นก็คือ ท่านเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ปัจจุบันท่านดำ�รงตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ ซึ่งคุณน้ำ�ฝนเรียนเชิญให้ท่าน มาร่วมรับประทานอาหารและร่วมวงสนทนากับ พวกเราในฐานะคนคุ้นเคยกันมาก่อน ... สักครู่ พนักงานต้อนรับก็นำ�เมนูมาแจกคนละเล่มเพื่อ การศึกษาสำ�รวจเพียงเท่านั้น เพราะคุณน้ำ�ฝน ได้กระซิบบอกกับคุณเดวิด ธอมป์สันไว้ล่วง หน้าแล้วว่าให้ช่วยจัดอาหารและของหวานมา ให้เป็นชุดตามแต่เชฟใหญ่จะเห็นสมควร แต่ ก่อนที่อาหารจะถูกนำ�มาวางบนโต๊ะ คุณทนง ศักดิ์ ยอดหวาย เชฟใหญ่อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่ ชีวิตของคุณเดวิด ธอมป์สัน ก็ออกมาทักทาย ปราศรัย และบอกว่าจะช่วยปรุงอาหารมื้อนั้น ให้อย่างเต็มฝีมือเลยทีเดียว รสชาดของอาหารเป็นเอกลักษณ์ของห้อง อาหาร“น้�ำ ” ประกอบกับการตกแต่งภายในร้าน ที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้าไว้กับบรรยากาศ ร่วมสมัยของโรงแรมเดอะเมโทรโพลิแทน เป็น ผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อ

Koichiro Ikebuchi เน้นความเป็นส่วนตัวและ ผ่อนคลาย โดยเลือกใช้วัสดุจากท้องถิ่น อาทิ แผ่นทองคำ�เปลว ไม้สัก และผ้าไหมไทย ห้อง อาหาร “น้ำ�”เปิดบริการมื้อกลางวัน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ และสำ�หรับมื้อเย็น จันทร์-อาทิตย์ อาหาร 7-8 อย่าง เท่าที่ผมพอจะจำ�ได้ก็ มี กุ้งซ่อนกลิ่น แกงกะทิปูทะเล หลนกุ้ง ยำ�ผัก แกงบวบงู แกงมะพร้าวใส่ปูและขมิ้น ฯลฯ ถูก ลำ�เลียงออกมาวางบนโต๊ะให้พวกเราได้ลมิ้ ชิมรส กัน ผมสังเกตว่าแต่ละอย่างไม่คอ่ ยชินตาชินลิน้ เท่าใดนัก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณเดวิด ธอมป์ สัน ถนัดการปรุงอาหารไทยแบบชาววังซึ่งผม ไม่ค่อยคุ้นเคย อย่างไรก็ตามผมขอรับรองว่าทุก อย่างที่วางอยู่บนโต๊ะวันนั้นมีรสชาติเอร็ดอร่อย ถูกปากถูกใจผมมาก แม้แต่ของหวานซึ่งปกติ แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทาน ก็ยังอร่อยมาก เลยครับ ต้องขอคารวะ คุณเดวิด ธอมป์สนั และ คุณทนงศักดิ์ ยอดหวาย ในความเป็นเชฟอาหาร ไทยแบบมือหนึ่งของโลกจริง ๆ คุณน้�ำ ฝนไม่ยอมเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารมื้อนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวไปเท่าไหร่ แต่ผมทราบจากในเมนูว่าถ้าเราสั่งอาหารแบบ เป็นชุด ชุดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยของคาว/หวาน 7-8 อย่าง ไม่รวมค่าเครือ่ งดืม่ ราคาต่อหัว 1700 บาท ชุดเล็กแบบประหยัด ตกคนละประมาณ 500 บาท หรือจะเลือกสัง่ แต่ละอย่างตามใจชอบ จากเมนูกไ็ ด้ ราคาอย่างละประมาณ 200 ถึง 500 บาท แล้วแต่ชนิดและขนาดของอาหาร ก่อนกลับโรงแรมที่พัก คุณเดวิด ธอมป์ สัน เดินถือแก้วไวน์แดงออกมานั่งคุยกับพวก เราต่ออีกสักครู่ใหญ่ ๆ แล้วก็ถึงเวลาต้องกล่าว คำ�อำ�ลาจากกันตอนประมาณ 5 ทุ่ม กว่าจะอาบ น้ำ�ขึ้นเตียงนอนคืนนั้นก็เลยเที่ยงคืนไปแล้ว ผม หลับสนิทด้วยความเหนื่อยอ่อน แต่สุขใจ เช้าวันรุ่งขึ้น ตื่นขึ้นมาสายเกือบ 9 โมง

เช้า รูส้ กึ ตัวว่าจะต้องโดดเดีย่ วเดียวดายตัง้ แต่วนั นี้ เพราะเพื่อนร่วม “ทัวร์ผู้ว่า ฯ” เขาเช็คเอ้าท์ แยกย้ายกันกลับออสเตรเลียไปเกือบหมดแล้ว บางคนที่ยังไม่กลับก็ออกจากโรงแรมไปทำ�ธุระ ส่วนตัวในกรุงเทพ ฯ หรือทีต่ า่ งจังหวัด มีเหลือ แต่ผมคนเดียวที่นัดหมายให้ลูกสาวคนโตมารับ ตอนสาย ๆ เพื่อไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของ เขาสองสามวัน ก่อนเดินทางกลับสูเ่ ม้าท์แดนดิน อง เมลเบิร์น ออสเตรเลียโดยสวัสดิภาพ สุดท้ายนี้ ... ผมต้องขอขอบคุณ ททท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือท่านผู้ว่าการ ททท. คุณ สุรพล เศวตเศรณี ทีเ่ สนอแนะเส้นทางท่องเทีย่ ว ประเทศไทยแบบอิงธรรมชาติสายใหม่ Green Experience Thailand คุณน้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ ผอ.ททท.ซิดนีย์ ที่เชิญให้ผมร่วมคณะไปกับ สื่อมวลชนจากออสเตรเลียเพื่อทดลองใช้เส้น ทางนั้น และขอขอบคุณ คุณปาริชาต สุนทรา รักษ์ ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างยอดเยีย่ ม คุณอมร ลิ่วกีรติยุตกุล นายกสมาคมอนุรักษ์ นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับนกและสัตว์ป่าในประเทศไทยได้อย่าง ดีเลิศ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกคน ที่มีไมตรีจิตต่อผมตลอดระยะเวลาการเดินทาง 22-29 กุมภาพันธ์ 2555 ..... ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ทุก ๆ ท่าน. ป.ล. หากท่านผู้อ่านสนใจจะลองใช้เส้น ทางท่องเที่ยวประเทศไทยสายใหม่ที่เสนอแนะ ท่านผู้ว่า ฯ สุรพล เศวตเศรณี อย่างที่ผมไป ทดลองใช้มานี้ คุณน้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ ผอ. ททท.ซิดนีย์ จะสามารถช่วยจัดให้ท่านได้ ใน ราคาประมาณท่านละ 1 แสนบาท โดยคิดรวม ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่ายานพาหนะ ในประเทศไทย ค่าที่พัก ค่ามัคคุเทศก์ และ ค่าอาหารทุกมื้อแล้ว ... โปรดติดต่อ ททท. สำ�นักงานซิดนีย์ โทร 02 9251 2465

ผอ.ททท.ซิดนีย์ มอบของที่ระลึกให้แก่ เดวิด ธอมป์สัน และ ทนงศักดิ์ ยอดหวาย THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 22


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเรา......ฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำ�เรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

สำ�นักงานออสเตรเลีย 130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 23

ถนนราชดำ�เนินกลาง

สำ�นักงานกรุงเทพ 251/14 ราชดำ�เนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au


กระบวนพยุหยาตราฉลอง “ควีนอังกฤษ” ครองราชย์ 60 ปี

เอเจนซี ส์ / ASTVผู้ จั ด การออนไลน์ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อเฉลิม ฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษกสมโภชในสมเด็จ พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เริ่มต้นขึ้นแล้ว ท่ามกลางประชาชนชาวอังกฤษทีม่ าจับจองพืน้ ที่ เต็มสองฝั่งแม่น้ำ� เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งใน พระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นอย่าง ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 300 ปี สมเด็จพระราชินีนาถในฉลองพระองค์ สีขาวเงิน ประดับประดาด้วยคริสตัลจากสวา รอฟสกี เสด็จฯถึงยังท่าเรือเชลซี เมื่อเวลาราว 13.17 น.และทรงโบกพระหัตถ์ทักทายฝูงชน ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ ก่อนเสด็จฯขึ้นประทับบน เรือพระที่นั่ง “เดอะ สปิริต ออฟ ชาร์ตเวลล์” โดยมี เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระ สวามี, เจ้าฟ้าชายชาร์ลส, เจ้าชายวิลเลียม ดยุค แห่งเคมบริจด์ และเจ้าหญิงแคทเธอรีน พระ ชายา โดยเสด็จฯด้วย เรือพระที่นั่ง “เดอะ สปิริต ออฟ ชาร์ต เวลล์” เป็นเรือสำ�ราญความยาว 64 เมตรซึ่งได้ รับการตบแต่งอย่างวิจิตรงดงามเพื่อให้สมเป็น เรือพระที่นั่งของควีนอังกฤษและพระบรมวงศา นุวงศ์ในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ กระบวนพยุ ห ยาตราของสมเด็ จ พระ ราชิ นี น าถนำ � ขบวนโดยเรื อ พระที่ นั่ ง “กลอ เรียนา” ซึง่ เป็นเรือพายทีม่ คี วามยาวถึง 30 เมตร เรือดังกล่าวใช้ฝีพายทั้งสิ้น 18 นายซึ่งรวมถึง นักกีฬาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกส์อย่างเซอร์ สตีฟ เรดเกรฟ, เซอร์ แมทธิว พินเซ็นต์และ อดีตนายทหารของกองทัพอังกฤษ นอกจากเสียงเชียร์และเสียงเป่าฮอร์นที่ ดังกระหึ่มสองฟากฝั่งแม่น้ำ�เทมส์แล้ว ภายใน กระบวนเรือพระราชพิธียังมีเรือดนตรีอีก 10 ลำ�ที่คอยบรรเลงทั้งบทเพลงคลาสสิคและเพลง ร่วมสมัยรวมถึงบทเพลงที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ พระราชพิธีพัชราภิเษกสมโภชด้วย ด้านครอบครัวของดัชเชส์แห่งเคมบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ฟิลิปปา มิดเดิลตัน, นาย เจมส์ มิดเดิลตัน และบิดามารดาก็ได้เข้าร่วม พระราชพิธีอยู่บนเรือลำ�หนึ่งด้วย

เวลา 14.41 น. GMT เรือพระที่นั่ง เดอะ สปิริต ออฟ ชาร์ตเวลล์ เคลื่อนผ่านหน้า มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ท่ามกลางเรือตำ�รวจที่ คอยอารักขาความปลอดภันอย่างเข้มงวด ขณะ ที่ ท หารยิ ง สลุ ต ถวายความเคารพ ระหว่ า งที่ กระบวนเรื อ พระราชพิ ธี กำ � ลั ง จะเคลื่ อ นผ่ า น สะพานทาวเวอร์บริดจ์ เวลา 14.58 น. GMT เรือพระที่นั่งของ สมเด็จพระราชินีนาถเคลื่อนผ่านโรงละครแห่ง ชาติซึ่งนำ�หุ่นรูปม้าที่ใช้ในละครหุ่นเรื่อง War Horse มาตบแต่งไว้บนหลังคาเพื่อเฉลิมพระ เกียรติ จากนั้นกระบวนเรือพระที่นั่งเคลื่อน ต่อไปยังย่านการค้าในกรุงลอนดอนและผ่าน พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ�ขนาดใหญ่ซึ่งถูกนำ� มาติดไว้บนอาคารซี คอนเทนเนอร์ส ริมแม่ น้ำ�เทมส์ เวลา 15.22 น. GMT เรือรบหลวง HMS Belfast เปิดหวูดเพือ่ ถวายความเคารพต่อสมเด็จ พระราชินีนาถอดีตนายทหารและนักเรียนนาย ร้อยบนเรือเปล่งเสียงเชียร์ 3 ครัง้ จากนัน้ สะพาน ทาวเวอร์ บ ริ ด จ์ ถู ก ยกขึ้ น เพื่ อให้ ก ระบวนเรื อ พระทีน่ งั่ แล่นผ่านไปท่ามกลางเสียงดนตรีจากวง โยธวาทิตนาวิกโยธินที่แล่นนำ�ขบวนมา เวลา 16.54 น. GMT เรือลำ�สุดท้าย ซึ่งเป็นเรือของวงลอนดอน ฟิลฮาร์โมนิก ออ เคสตรา เล่นผ่านเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระ ราชินนี าถทีจ่ อดอยูบ่ ริเวณท่าเรือใกล้กบั ทาวเวอร์ บริดจ์และบรรเลงเพลง Land of Hope and Glory เวลา 17.04 น. GMT พระราชพิ ธี พยุ ห ยาตราทางชลมารคสิ้ น สุ ด ลง โดยใช้ เวลานานกว่าที่กำ�หนดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง คณะผู้ จั ด งานพระราชพิ ธี ใ นวั น นี้ ร ะบุ ว่ า กระ บวนพยุ ห ยาตราทางชลมารคในปี นี้ มี ค วาม ยิ่ งใหญ่ พ อๆกั บ เมื่ อ ปี 1662 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าชาร์ลสที่ 2 และพระ ราชินีแคทเธอรีนแห่งบรากันซาและคาดว่าจะ มีประชาชนมาเฝ้ารอชมพระราชพิธีที่ริมแม่น้ำ� เทมส์กว่า 1 ล้านคน

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พร้อมด้วยดยุคแห่งเอดินบะระ พระสวามีประทับบนเรือเล็ก ก่อนจะ เสด็จฯขึ้นเรือพระที่นั่ง“เดอะ สปิริต ออฟ ชาร์ตเวลล์”เพื่อร่วมในพระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในแม่ น้ำ�เทมส์วันที่ 3 มิถุนายน 2012

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 24


พสกนิกรนับล้านถวายพระพร

“ควีนเอลิซาเบธ” ในพิธีฉลองพัชราภิเษกสมโภช เอเอฟพี - ประชาชนชาวอังกฤษกว่า 1.5 ล้านคน ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 ซึง่ ทรงปรากฏพระองค์ทรี่ ะเบียง มุขพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2012 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพระราชพิธีเฉลิม ฉลองพัชราภิเษกสมโภช การเสด็จฯออก ณ ระเบียงมุขพระราชวัง บักกิงแฮมถือเป็นกิจกรรมปิดท้ายพระราชพิธี เฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาสทีท่ รงครองราชย์ครบ 60 ปี ตลอด 4 วันทีผ่ า่ นมา ท่ามกลางประชาชน เรือนล้านทีพ่ ากันโบกสะพัดธงชาติองั กฤษสีแดง ขาว และน้ำ�เงิน หลังจากนั้น สมเด็จพระราชินีนาถ ทรง มีพระราชดำ�รัสผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นกรณีพิเศษ โดยตรั ส ว่ า พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองที่ ผ่ า นมา ถือเป็น “ประสบการณ์ที่ซาบซึ้งใจ” สำ�หรับ พระองค์ “ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก ซาบซึ้ ง เหลื อ เกิ น ที่ ไ ด้ เห็นประชาชนนับเป็นพันๆ ครอบครัว เพื่อน บ้านและมิตรสหาย ได้มาร่วมเฉลิมฉลองใน บรรยากาศอันเปี่ยมสุข” “ข้าพเจ้าจะขอเก็บรักษา และนำ�ความ ปรารถนาดีอันสุดประมาณมิได้ของทุกท่านใน ประเทศนี้ แ ละทั่ ว ทั้ ง เครื อ จั ก รภพมาเป็ น แรง บันดาลใจต่อไป... ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน”

สมเด็จพระราชินีนาถ ทรงโบกพระหัตถ์ ทักทายประชาชนท่ามกลางสายฝนทีโ่ ปรยปราย โดยมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส, คามิลลา ดัชเชสแห่ง คอร์นวอลล์, เจ้าชายแฮร์ร,ี เจ้าชายวิลเลียม และ แคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ โดยเสด็จฯ ในการนี้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี ซึ่งทรงอยู่เคียงข้างสมเด็จพระ ราชินีนาถเสมอมา มิได้เสด็จฯมายังระเบียงมุข พระราชวังบักกิงแฮมด้วย เนื่องจากประทับ รั ก ษาพระองค์ อ ยู่ ที่ โ รงพยาบาลตั้ ง แต่ เ มื่ อ วั น จันทร์ (4) ด้วยพระอาการติดเชื้อในพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะ) พสกนิกรชาวอังกฤษต่างเปล่งเสียงร้อง เพลงชาติ ขณะทีเ่ ครือ่ งบินยุคสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บินผ่านเหนือศีรษะ จากนั้นฝูงบิน เรด แอร์ โรว์ส ของกองทัพอากาศได้ปล่อยควันสีแดง, ขาว น้ำ�เงิน พาดเป็นทางยาวบนท้องฟ้า ก่อนหน้านั้น สมเด็จพระราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯโดยรถม้าพระที่นั่ง จากอาคารรัฐสภา มายังพระราชวังบักกิงแฮม โดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จฯเต็มแน่นสอง ข้างทาง บางคนมากางเต็นท์นอนรอตั้งแต่คืน ก่อนหน้า เพื่อจะได้มีโอกาสเห็นสมเด็จพระ ราชินีนาถอย่างใกล้ชิด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 25

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯออก ณ ระเบียงมุขพระราชวังบักกิงแฮม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2012


เครื่องบินไนจีเรียตกย่านที่พัก คร่าชาวบ้านรวมเหยื่อพุ่ง159 เหตุ เ ครื่ อ งบิ นโดนสารไนจี เ รี ย ประสบ อุบตั เิ หตุตกกลางย่านประชากรหนาแน่นเมือ่ สุด สัปดาห์ทผี่ า่ นมาคร่าชีวติ ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นอาคาร บ้านเรือนต่างๆอีก 6 คนส่งผลให้ยอดรวมเหยือ่ ของโศกนาฏกรรมด้านการบินครั้งเลวร้ายที่สุด ในรอบ 2 ทศวรรษของไนจีเรียเพิม่ เป็น 159 คน เจ้าหน้าที่รัฐลากอสเปิดเผยในวันพุธ(6) เครือ่ งบินโดยสารแมคโดเนลล์ ดักลาส เอ็ มดี-83 ของสายการบินดานา แอร์พงุ่ เข้าชนกลุม่ อาคารอพาร์ทเมนท์ในย่านประชากรหนาแน่น ชานเมืองลากอส เมื่อวันอาทิตย์(3) ส่งผลให้ผู้ โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 153 คนตายยกลำ� นับตัง้ แต่ประสบอุบตั เิ หตุเจ้าหน้าทีห่ น่วย ฉุ ก เฉิ น สามารถกู้ ศ พออกจากซากหั ก พั ง ของ อาคารได้แล้ว 149 ศพแต่เป็นเรื่องยากที่จะ แยกแยะผูโ้ ดยสารทีเ่ หลือกับเหยือ่ ผูเ้ สียชีวติ ภาค พื้นโดยบางรายร่างได้ไหม้เกรียมจนไม่สามารถ

จำ�แนกได้ขณะเดียวกันก็พบชิน้ ส่วนศพขาดเป็น เสี่ยงๆกระจัดกระจายและเวลานี้มีเพียงศพของ แม่และลูกคูห่ นึง่ เท่านัน้ ทีส่ ามารถพิสจู น์ได้อย่าง ชัดเจนว่าเป็นเหยื่อที่อยู่บนภาคพื้น อย่างไรก็ตามนายโอเก โอซานยินโตลู ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์จัดการเหตุฉุกเฉินแห่ง รัฐลากอสบอกว่าเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการสำ�รวจ อาคารและบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบเสร็จสิ้นแล้ว และพบว่ามีผู้สูญหาย 6 คน “ประชาชนทั้ง 6 คนที่สูญหายเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในอาคาร ขณะที่ อีก 5คนได้รบั บาดเจ็บและถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล เรียบร้อยแล้วพร้อมบอกต่อว่าจากข้อมูลดังกล่าว นั่นหมายความว่ายอดผู้เสียชีวิตคงไม่เกิน 159 ศพอย่างไรก็ตามยังต้องยืนยันตัวเลขอย่างเป็น ทางการอีกครั้ง รั ฐ บาลไนจี เ รี ยสั่ งระงั บใบอนุ ญ าตของ สายการบินดานาแอร์แม้ทางสายการบินระบุ

ปรากฏการณ์ “ทะเลสาบสีชมพู” ทะเลสาบเร็ตบาในประเทศเซเนกัล

ทะเลสาบเร็ตบาในประเทศเซเนกัลกลายเป็นสีชมพูนมเย็นซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี ของแบคทีเรีย Dunaliella Salina ที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำ�เค็มจัด เอเจนซี - มองดูเผินๆเหมือนคนงานชาว แอฟริกนั เหล่านีก้ �ำ ลังพายเรืออยูท่ า่ มกลางแม่น�้ำ ที่แดงก่ำ�ไปด้วยสีเลือดแต่ในความเป็นจริงแล้ว สีสันที่แปลกตาของน้ำ�เกิดจากปริมาณเกลือเข้ม ข้นโดยบางจุดอาจมีสัดส่วนเกลือสูงถึง 40% กิจวิตรประจำ�วันของคนงานเหล่านี้คือ การพายเรือลงไปในทะเลสาบเร็ตบา ประเทศ เซเนกัลเพื่อเก็บรวบรวมเกลือมากองรวมไว้ที่ ริมทะเลสาบ น้ำ�ในทะเลสาบแห่งนี้มีคุณสมบัติไม่แตก ต่างจากทะเลสาบเดดซีซึ่งทำ�ให้คนสามารถลง ไปนอนลอยตัวเล่นได้โดยที่ไม่จม ไมเคิล แดนสันผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรีย ที่เจริญในสภาพแวดล้อมสุดขั้ว (extremophile bacteria) จากมหาวิทยาลัยบาธ ระบุว่าสีของ ทะเลสาบทีเ่ หมือนกับนมรสสตรอเบอร์รเี กิดจาก แบคทีเรีย Dunaliella Salina ซึ่งชอบอาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เค็มจัด

“พวกมันจะผลิตสารสีแดงที่ช่วยดูดซับ แสงอาทิตย์เพื่อสร้างพลังงานทำ�ให้น้ำ�กลายเป็น สีชมพู” แดนสันกล่าว “ในอดีตคนเราเคยเชื่อว่าทะเลสาบที่เค็ม จัดอย่างเร็ตบาและเดดซีคงไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ใดอาศัย อยูไ่ ด้พวกมันจึงได้รบั การขนานนามเช่นนัน้ แต่ ในความเป็นจริงทะเลสาบเหล่านี้ก็มีชีวิตชีวา มากทีเดียว”

ผูค้ นจำ�นวนมากคอยเฝ้าดูขณะทีร่ ถปัน้ จัน่ ยกส่วนหางของเครือ่ งบินเอ็มดี-83 ขึน้ มาเมือ่ วันจันทร์(4) เครื่องบินของสายการบินดานาแอร์โหม่งโลกและพุ่งชนอาคาร 2 หลังในย่านชานเมืองตอนเหนือ ของเมืองลากอสเมืองใหญ่ที่สุดของไนจีเรียทำ�ให้ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่อง 153 คนเสียชีวิต ทั้งหมดและคาดว่าผู้อยู่บนภาคพื้นดินเสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ว่าไม่พบสิ่งปกติกับเครื่องบินลำ�ดังกล่าวก่อน ที่มันประสบอุบัติเหตุทั้งนี้แม้สาเหตุของโศก นาฏกรรมยังคงปริศนา แต่เมื่อวันจันทร์(4)ทีมค้นหาก็พบกล่อง ดำ � และเครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การบิ น แล้ ว และ ทางสำ�นักงานสืบสวนอุบุติเหตุได้ส่งมันถึงผู้ เชี่ยวชาญในต่างแดนเพื่อทำ�การถอดรหัสต่อไป

ในวันอังคาร(5) หน่วยงานการบินพล เรือนไนจีเรียคาดว่าสาเหตุที่เครื่องบินโดยสาร ตกใส่บ้านเรือนประชาชนครั้งนี้ อาจมาจาก เครือ่ งยนต์ขดั ข้องเนือ่ งจากนักบินได้สง่ สัญญาณ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับความขัดข้อง ของเครือ่ งยนต์กอ่ นทีเ่ ครือ่ งบินจะหายไปจากจอ เรดาร์และตกใส่อาคารบ้านเรือนของประชาชน

พบโครงกระดูกถูกตอกกลางอก สะกดลุก จากหลุมที่บ ัลแกเรีย เหล่ า นั กโบราณคดี วิ ท ยา ในบัลแกเรีย ขุดพบโครงกระดูก 2 โครงในยุ ค กลางในสภาพที่ บริเวณหน้าอกถูกเสียบด้วยหมุด โลหะ ตามความเชื่ อ ที่ ว่ า เพื่ อ สะกดศพเหล่านั้นไม่ให้กลายร่าง เป็ น แวมไพร์ หั ว หน้ า ศู น ย์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ ผยเมื่ อ วั น อังคาร(5) ตามความเชื่อของพวกนอกศาสนาผู้ที่ถูก สังคมมองว่าเป็นคนเลวเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจกลายร่างเป็นผีดูดเลือดหลังจากตายไปแล้ว หากไม่มกี ารตอกหน้าอกด้วยหมุดโลหะหรือไม้ ก่อนนำ�ไปฝัง นายโบชิ ดาร์ ดิ มิ ท รอฟ ผู้อำ�นวยการ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติของบัลแกเรีย เปิดเผยหลังจากพบโครงกระดูกดังกล่าวที่เมือง โซโซโพล แถบทะเลดำ� ว่า “สภาพของโครง กระดูก 2 โครงถูกแทงด้วยหมุดเป็นสิ่งพบได้

ทั่วไปในหมู่บ้านบางแห่งของบัลแกเรียจนถึง ช่วง 10 ปีแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20” นักประวัตศิ าสตร์รายนีบ้ อกต่อว่าชาวบ้าน ยังมีความเชื่อด้วยว่าหมุดดังกล่าวจะช่วยตรึงผู้ ตายให้อยู่ในหลุมศพและไม่ลุกออกมาทำ�ร้าย ผู้คนในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า กรณีนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติในบัลแกเรีย และพบโครงกระดูกที่ถูกหมุดปักที่หน้าอกแล้ว ประมาณ 100 โครง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เดอะแลนด์ลอร์ด ตอน ๘ เกิด-สมรส-ตาย สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สำ�หรับ ท่านผู้อ่านที่อยู่ในออสเตรเลีย เดือนมิถุนายนก็ คือเดือนแรกของฤดูหนาว หลายคนคงได้สมั ผัส กับความหนาวเย็นไปเรียบร้อยแล้ว สำ�หรับผม ซึง่ อยูใ่ นเขตภายในรัศมี ๗ กิโลเมตรของซิดนีย์ หรือเขตตัวเมืองตอนในได้รบั สัมผัสกับอุณหภูมิ ลดต่�ำ ลงเหลือ ๕ ถึง ๖ องศาเซลเซียสเรียบร้อย แล้ว ส่วนในเขตซิดนียร์ อบนอกออกไปอีก ก็ คงสัมผัสกับความหนาวเย็นกว่านีไ้ ปจนถึงติดลบ เช่นเดียวกับผู้อยู่ในแคนเบอร์รา หรือเมลเบิร์น แอดิเลค หรือทีอ่ นื่ ๆ ส่วนผูอ้ ยูใ่ นบริสเบนและ ดาร์วินความหนาวเย็นคงทุเลากว่านี้ เพราะอยู่ ส่วนเหนือของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอากาศสามารถดูได้ จากพืชผักรอบบ้านของผม พอขึ้นหน้าหนาว ต้นสะระแหน่ และผักขึ้นฉ่ายรุ่นใหม่ก็จะขึ้น งอกเงยทดแทนต้นเก่าที่ล้มหายตายจากไป ผัก พวกนี้มันขึ้นของมันเอง ผมเคยทำ�แปลงให้มัน ขึ้น กลับไม่ขึ้น แต่ดันสาระแนไปขึ้นได้ขึ้นดี ตามซอกแผ่นอิฐปูทางเดิน แต่ทงั้ สะระแหน่และ ขึ้นฉ่าย ก็มีให้เก็บสด ๆ มาปรุงอาหารกินทั้ง ปี ผักขึ้นฉ่ายเมื่อเป็นต้นเล็กมีรูปร่างคล้ายผักชี เคยมีเด็กนักเรียนไทยเห็นเข้าชมป๋อว่า “บ้านนี้ ดีนะมีผักชีขึ้นเต็มไปหมด” (คำ�พูดนี้เขาไม่ได้ ประชดนะครับ) ผมชอบเอาขึน้ ฉ่ายมาต้ม กับน้�ำ ซุบทำ�ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติ ทำ�ให้ กินแล้วอร่อยดีครับ

พอสมควร พอปลายฤดูใบไม้ผลิ ตำ�ลึงก็จะเริ่ม ออกช่อใหม่ ผ่านมาถึงฤดูร้อนก็ขยายเขียวครึ้ม ไปหมด จนถึงฤดูใบไม้ผลิมันก็จะรุกลามข้าม รั้วไปรบกวนเพื่อนบ้านที่มีความอดทนสูงและ อะลุ่มอล่วยกันจึงไม่มีปัญหาใด ๆ ช่วงฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วงถือเป็นช่วงที่ตำ�ลึงให้ยอดและ ใบอ่อนออกมาให้เก็บกิน ยิง่ เก็บมันก็ยงิ่ ออกยอด ใหม่มาแทนที่ครับ ต้นยี่หร่าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่อาจกล่าว ได้ว่ามีปรากฎการณ์ตามฤดูกาล แม้ต้นมันจะ เขียวชะอุ่มมีใบให้เด็ดกินทั้งปี มีดอกให้เห็น ตลอดปี แต่ต้นใหม่ของมันชอบโผล่ขึ้นมาตาม ซอกอิฐปูพื้น (อีกแล้ว) ชุมมากในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ผมเคยดึงต้นมันมาปลูกในแปลงที่เตรียม ไว้ก็ตายเรียบ แต่กับไอ้ซอกอิฐกลับขึ้นได้ขึ้นดี ยี่หร่า (tree basil or Indian basil) เป็น พืชตระกูลเดียวกับโหระพา (sweet basil หรือ Thai basil) และกะเพรา (Holy basil) แรกเอามา ปลูกขอบใบของมันเป็นลายออกสีม่วงแดง ให้ รสร้อนแรงกว่ากะเพรา แต่พอปลูกไปใบกลาย เป็นสีเขียวและให้รสอ่อนลงมา ตอนหลังผมนำ� มาปรุงอาหารแทนในกะเพรา ทำ�ให้ทุ่นเงินไม่ ต้องเสียสตางค์ซอื้ ทีห่ า้ งวูลเวิรท์ ส์ขา้ งบ้านขาย กำ�นิดเดียวตั้ง ๒ เหรียญ ๙๕ เซนต์เชียวครับ เมื่อดูวัฏจักรชีวิตของพืชผักรอบบ้านแล้ว ก็ชวนเชิญให้ยอ้ นมาดูวฎั จักรชีวติ ของมนุษย์ มี เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย เช่นเดียวกัน คนออสเตรเลียจะ ชินกับคำ�ว่า “เกิด-สมรส-ตาย”เพราะมีส�ำ นักงาน ที่ทำ�หน้าที่จดทะเบียนการเกิด การสมรส และ การเสียชีวิต แต่ไม่มีสำ�นักจดทะเบียนแก่และ เจ็บแต่อย่างใดครับ

ด.ญ.เอมี ลูกสาวสุดที่รักของแดลเนียลล่า แดเนียลล่าเป็นสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ใน ถิน่ ของชาวสวิสพูดภาษาอิตาลี คือประเทศสวิต เซอร์แลนด์ มีภาษาราชการสี่ภาษาคือเยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และโรมานช์ แดเนียลล่ามา จากสวิสส่วนทีต่ ดิ กับอิตาลี เธอจึงถนัดพูดอิตาลี มากกว่าภาษาราชการอื่น ๆ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ถื อ ว่ า มี ค วาม พิเศษสำ�หรับผม เพื่อนชาวต่างชาติคนแรกของ ผมเป็นชาวสวิสโดยผ่านทางการเขียนจดหมาย หรือที่เรียกว่า penfriends เด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้จัก กันแล้ว เพราะมีสอื่ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ที่รวดเร็วกว่าเข้ามาแทนที่ แต่สมัยเมื่อ ๔๐ ปี เศษที่ผ่านมา โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียน ติ ด ต่ อ เพื่ อ นต่ า งชาติ ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นทาง จดหมาย ซึ่งผมได้เพื่อนทางจดหมายคนแรก เป็นนักเรียนหญิงจากสวิตเซอร์แลนด์ เราติดต่อ

แลกเปลีย่ นข่าวสารกันพักใหญ่กอ่ นเลิกลากันไป เมื่อโตขึ้น ผมจำ�ชื่อเธอไม่ได้แล้ว จำ�ได้เพียง ว่าเธอชอบวงดนตรี “พิงค์ ฟลอยด์”วงดนตรี ร็อคสัญชาติอังกฤษที่โด่งดังในยุคซิกตี้และเซ เวนตี้ครับ อีกคนหนึ่งคือมิซูโยะเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่น ที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยออสเตรเลียฉลองครบ รอบ ๒๐๐ ปี ผมกับเจ้าชาร์ลีเพื่อนซี้ชาวเกาหลี และเฮนรี่เพื่อนร่วมก๊วนชาวโปแลนด์เคยช่วย ลุ้นเธอจีบหนุ่มคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ชาว สวิสซึ่งเธอก็ “เอาอยู่” ได้หมอนี้เป็นสามีใน ที่สุด ปัจจุบันมีลูกด้วยกันสองคน คนโตเป็น ผูช้ ายหล่อมาก คนเล็กเป็นผูห้ ญิงถ้าอยูเ่ มืองไทย สามารถเป็นดาราหรือนางแบบได้สบาย แม้จะ อยูไ่ กลถึงสวิสมิซโู ยะยังคงติดต่อกับผมอย่างต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน

@@@@

เกิด ต้นขึ้นฉ่าย เผื่อมีคนไม่รู้จัก พอถึงหน้าหนาวต้นตำ�ลึงทีป่ ลูกไว้จะเหีย่ ว แห้ง ต้องรีบตัดเถาอ่อนตั้งแต่เริ่มเห็นมันหยุด ให้ยอดอ่อนตัดให้เหลือเถาแก่ลงไปถึงโคนต้น ทิ้งให้มันมีใบทำ�หน้าที่สันดาปกับแสงอาทิตย์

สาเหตุที่ผมเลือกเขียนเรื่อง “เกิด-สมรสตาย” นอกจากสาเหตุของการอยู่ในภาวะหลัง ชนฝาคือหาเรื่องใหม่มาเขียนแทนที่เรื่องที่เขียน ไม่ออกได้ทัน อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการ ตอบแทนน้�ำ ใจ “แดเนียลล่า” น้องสาวร่วมโลก ผู้แสนน่ารัก เธอผู้นี้เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านเลข ที่ ๑๐ ให้ผมทำ�หน้าที่เป็นแลนด์ลอร์ดในช่วง ปลายปี ๑๙๙๘ ถึงต้นปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๒)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 27

โปสเตอร์ภาพยนตร์ Four Weddings and a Funeral

อ่านต่อหน้า 36


บันไดสู่พุทธะ (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง)

6.เห็นงานธรรมสำ�คัญกว่างานทางโลก (จ้งเซิ่งชิงฝาน) การทำ�งานนัน้ ไม่วา่ จะเป็น งานของพุทธะ อริยะหรืองานใดๆ ก็ตาม หากทำ�แล้วสามารถ ให้ความสำ�คัญแก่คนหมู่มากหรือถือเวไนย์เป็น หลัก อย่างนี้เรียกว่าเห็นงานธรรม สำ�คัญกว่า และหนทางกลับกันหาก พวกเจ้าทำ�งานเอาแต่ ความสำ�คัญ ของตนเองฝ่ายเดียว อย่างนี้ก็จะ เรียกว่าเห็นงานทางโลกสำ�คัญกว่า ฉะนัน้ ไม่วา่ เรือ่ งใดทีท่ �ำ แล้ว ยังประโยชน์ เพื่อเวไนย์เป็นหลัก ล้วนแล้วแต่เป็นงานทาง ธรรมทั้งนั้น การถือเรื่องนี้เป็นหลักนั้นก็หมาย ถึงการให้ความสำ�คัญ ต่อพุทธะอริยเจ้า เรียก ได้ว่า เห็นงานธรรมสำ�คัญกว่า งาน ทางโลก ด้วยเหตุนผี้ ทู้ เี่ ห็นงานธรรมสำ�คัญกว่างาน ทาง โลกอย่างแท้จริงนั้น เขาไม่มัวใส่ใจแต่ผล ประโยชน์ตน หรือคิดเล็กคิดน้อยห่วงว่าจะมี ใครให้ความเคารพ หรือให้การอุปถัมภ์ตนหรือ ไม่ แต่เขาเหล่านัน้ มีจติ โจ ทีจ่ ะทำ�ประโยชน์เพือ่ ผู้อื่น กระทำ�เรื่องราวใดก็จะคิดถึงคนหมู่มาก เป็นสำ�คัญ บุคคลเช่นนี้จึงจะเรียก ได้ว่าเป็นผู้ที่ เห็นงานธรรมสำ�คัญกว่างานทางโลกแล้วอะไร คือ งานธรรม และเรื่องอันใดที่เป็น ประโยชน์ ต่อเวไนย์เล่า ? ศิษย์ทั้งหลาย ! เห็นพวกเจ้าบอกหน่อยซิ ว่าทั่วทั้งสากลโลกนี้ นอกจากสัจธรรมอันเที่ยง แท้และจิตญาณเดิมที่เป็นจริงแล้ว ยังมีสิ่งใดอีก เล่าที่จะดำ�รง อยู่ได้โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น การที่พวกเจ้าต่างฉุดช่วยเวไนย์ให้พวก เขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นคืนสู่ สภาวะเดิมอันเป็น อิสระไร้พันธนาการอยู่เหนือภาวะ กฎเกณฑ์ คืนสู่ความเป็นอริยะ อย่างนี้ถึงจะเรียก ได้ว่า เห็นงานธรรมสำ�คัญกว่างานทางโลกอย่างแท้จริง ศิษย์เอ๋ย ! หากพวกเจ้าสามารถบำ�เพ็ญตน ไป จนถึงขั้นบรรลุธรรม อีกทั้งสามารถขจัดจิต แห่ง ปุถชุ น แสดงออกซึง่ จิตดีงามแห่งฟ้า อย่าง นีถ้ งึ จะเป็นผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่า เห็นงานธรรมสำ�คัญกว่า งานทางโลก ฉะนั้นหากเจ้ายังไม่ขจัดซึ่งจิตปุถุชน จิต ยังแปรปรวน ญาณเดิมยังหม่นหมอง มากด้วย อวิชชา อย่างนี้แล้วจะเรียกว่าเห็นงานธรรม สำ�คัญกว่างาน ทางโลกได้อย่างไร ศิษย์ทั้งหลาย ! ปัญหาต่างๆ เหล่านี้พวก เจ้าควรคิดทบทวนดูให้ดี เพราะการบำ�เพ็ญธรรม ปฏิบตั ธิ รรมนัน้ มีเพียงจุดมุง่ หมายเดียวเท่านัน้ คือ การปล่อยวางซึ่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งตนเพื่อ ฟืน้ ฟูใจฟ้าอันบริสทุ ธิ์ และในระหว่างทีพ่ วกเจ้า กำ�ลังบำ�เพ็ญธรรม ปฏิบตั งิ านธรรม ทุม่ เทให้กบั งานธรรมจนสุดกำ�ลัง ความสามารถนัน้ หากว่า เจ้าไม่มีความศรัทธาจริงใจอันแน่วแน่ รังแต่จะ กล่าวโทษฟ้าโทษคนกระทำ� สิ่งใดก็หาได้อาศัย พุทธจิตญาณเดิมแสดงออกมาไม่ อย่างนีแ้ ล้วจะ เรียกว่าเห็นงานธรรมสำ�คัญกว่างาน ทางโลกได้ อย่างไร ?

7.อ่อนน้อมถ่อมตนมีอัธยา

แต่กลับยึดมั่นถือมั่นไว้ ฉะนั้น บัวอาสน์เก้า ชั้นก็ย่อมเป็นของผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมี อัธยาศัยไมตรีแน่นอน ศิษย์เอ๋ย ! เจ้าหวังที่จะสำ�เร็จเป็นพุทธะ เป็นอริยะ แล้วใยจึงไม่คดิ ทีจ่ ะอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรีเล่า !

ศัยไมตรี (เชียนกงเหออ่าย)

การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอัธยา ศัยไมตรีนั้น ไม่เพียงเฉพาะต่ออาจารย์ชี้แนะ นักธรรมอาวุโสหรือ นักบรรยายเท่านั้น แต่ เจ้าจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัย ไมตรีต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้บำ�เพ็ญธรรมลอง ไตร่ตรองให้ดีว่าควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมี อัธยาศัยไมตรีต่อ คนทุกคน ใช่หรือไม่ ? ผู้ที่ได้ศึกษาคัมภีร์อี้จิงก็ย่อมจะรู้ดีว่าใน ๖๔ ขีด นัน้ มีอยู่ ๖๓ ขีดทีม่ ที งั้ ดีและร้ายคูก่ นั มี เพียงขีดเดียวเท่านัน้ เรียกว่า “เซียน” (อ่อนน้อม) เป็นขีดบ่งบอกถึงการถ่อมตน มีเพียงแต่ดีไม่มี ร้าย มีเพียงโชคไม่มีภัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุ ใด ในคัมภีร์อี้จิงมีบอกไว้ว่า “อ่อนน้อมจะ ราบรื่น กัลยาณชนพึงปฏิบัติให้ได้มาซึ่ง ความ สำ�เร็จ” นั่นหมายถึงการกระทำ�เรื่องราวใดๆ ก็ตามให้ดำ�รงไว้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวมี อัธยาศัยไมตรี เรื่องราวเหล่านั้นก็จะดำ�เนินไป ได้อย่างราบรื่น ฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรีนั้นจะต่อสู้มาจากการ บำ�เพ็ญภายใน จิตใจ มิใช่ทำ�อย่างเสแสร้งและ มีเพียงกัลยาณชน เท่านั้นที่สามารถดำ�รงความ อ่อนน้อมถ่อมตัวมีอัธยาศัย ไมตรีได้อย่างเสมอ ต้นเสมอปลาย โดยไร้ซึ่งความ เย่อหยิ่งทะนง ตนในคัมภีรอี้จิงยังมีบอกอีกว่า“มนุษย์ รังเกียจ ความเย่อหยิ่ง ปรารถนาความอ่อนโยน ” นั่นก็ คือมนุษย์ทุกคนไม่ชอบผู้ที่เย่อหยิงแข็งกระด้าง แต่กลับนิยมชมชอบผูท้ มี่ คี วามอ่อนน้อมถ่อมตน ดังนั้นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เขาจึง สามารถ ที่จะแสดงออกถึงความสูงส่งของคุณ ธรรมและแสงสว่างของจิตญาณ ดูเหมือนเขา นัน้ เป็นคนทีต่ �่ำ ต้อย แท้จริงแล้วกลับแฝงไว้ดว้ ย คุณธรรมภายในอันสูงส่ง เกินกว่าจะวาดวัดได้ และคนเช่นนี้ถึงจะเรียกได้ว่า เป็นกัลยาณชนผู้ มีธรรม เพราะเหตุใดเขาจึงสามารถ แสดงออก ซึ่งจริยวัตรอันงดงามได้เช่นนี้ ก็เพราะเขานั้น ได้ละวางซึ่งอัตตาตัวตนและให้ความเคารพต่อ เวไนย์ทั้งหลาย นั่นเอง ฉะนั้น อ่อนน้อมถ่อมตัวมีอัธยาศัยไมตรี ก็คือ การที่พุทธจิตธรรมญาณได้ปรากฎออกมา นั่นหมาย ความว่าในยามที่เจ้ามีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไร้ซึ่งการแบ่งเขาแบ่งเรา ไร้ซึ่งมิจฉา ความคิดให้ตัวตน ที่แท้จริงแสดงออกมานั่นก็ คือการปรากฏของพุทธจิตธรรมญาณ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมี อัธยาศัยไมตรีย่อมสามารถสำ�เร็จธรรมได้ ใน ทางกลับกัน ผู้ที่เย่อหยิ่งทะนงตน ดูแคลนผู้อื่น ก็ยากที่จะสำ�เร็จธรรม เพราะในขณะที่เขาเย่อ หยิ่งทะนงตนนั้น เขามิได้ละทิ้งซึ่งอัตตาตัวตน

8.ไม่ละทิ้งพระธรรมโอวาท (อู้ชี่เซิ่งซวิ่น)

พระธรรมโอวาท ก็คอื ธรรมโอวาททีเ่ หล่า อริยะเจ้าได้ให้ไว้ หรือ เรียกได้ว่าเป็นหนังสือ บั น ทึ ก หลั ก สั จ ธรรมแห่ ง พุ ท ธะอริ ย ะ กล่ า ว อีกนัยหนึ่งก็คือเป็นคำ�พูดของอริยะและ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้กล่าวไว้แล้ว ท่านเหล่า นั้นได้กล่าวอะไรไว้บ้าง ? หมื่นพันวาจาล้วนคือสัจธรรมที่ ได้กล่าว ถึงแล้วเวไนย์ควรจะบำ�เพ็ญ อย่างไรจึงจะได้ กลับคืนสู่เบื้องบน คำ�พูดต่างๆเหล่านี้ ล้วนคือ การนำ�พาให้เวไนย์ละจากมิจฉาคืนสู่ความถูก ต้อง จากความลุ่มหลงให้กลายเป็นรู้ตื่น เพราะ เหล่าอริยะเจ้าและสิ่งศักดิส์ ทิ ธิท์ ั้งหลายล้วนเป็น ผู้ที่สำ�เร็จธรรมแล้ว ด้วยเหตุนี้ คำ�พูดของท่าน เหล่านั้นจึงเปรียบ ประดุจตัวแทนแห่งธรรม เป็นตัวแทนแห่งสัจจะความจริง ฉะนั้น ทุกๆ ถ้ อ ยคำ �ในพระธรรมโอวาทล้ ว นกลั่ น ออกมา จากจิตญาณเดิมแท้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นและ สอดคล้องตามเหตุปัจจัยของเวไนยสัตว์ เพราะ วจนะ เหล่านั้นล้วนเป็นสัจวาจาที่พรั่งพรูออก มาจากพุทธจิตธรรมญาณ เป็นแสงสว่างนำ�ทาง อันแท้จริง และเป็น ธรรมนาวาทีจ่ ะนำ�พาเวไนย์ กลับคืนสู่เบื้องบน อันว่าไม่ละทิง้ ก็คอื การไม่ทงิ้ ไม่ดแู คลน หรือ ไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตาม เพราะเหตุว่า พระธรรมโอวาทหรือพระสูตรล้วนเป็นวจนะ แห่งความเมตตาที่กลั่นจากใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุ้มครองอยู่ หาก เจ้านำ�พาพระธรรมโอวาทพกติดตัวไป ขอเพียง เจ้านั้นมีใจอันเที่ยงตรงและศรัทธา ย่อมได้รับ การปกปักษ์รักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังปัอ งกันอันตรายมิให้กล้ำ�กราย ด้วยเหตุนี้ จะละทิ้ง ไม่เห็นความสำ�คัญได้อย่างไร ในเมื่อพระธรรม โอวาทเป็นดังเข็มทิศที่จะชี้นำ�ไปสู่หนทางแห่ง อริยะ ศิษย์เอ๋ย หากเจ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วจะ บำ�เพ็ญไปสู่ความสำ�เร็จได้อย่างไร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล้วนเมตตาห่วงใย พวกเจ้าในเรื่องเกิดตายอัน เป็นเรื่องใหญ่ ทรงเพียรพยายามและทุ่มเทอย่าง สุดจิตสุดใจ แต่เหตุใดพวก เจ้าจึงกลับละเลย ถอยห่างและไม่ปฏิบัติตามเล่า ! เพราะฉะนั้น การไม่ละทิ้งพระธรรมโอ วาท ความหมายที่แท้จริงก็คือ การเข้าถึงความ เมตตาของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เข้าใจถึงความหมายทีแ่ ท้ จริงในความ ลึกซึง้ แยบยลของพระธรรมโอวาท แล้วนำ�ไปปฏิบตั ิ จึงจะสามารถสำ�เร็จเป็นพุทธะ เป็นอริยะได้.

9.ไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ (ม่อจั๋วสิงเซี่ยง)

ไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ ก็คือ การไม่ยึดติด รูปลักษณ์ภายนอกทัง้ หลายทีม่ าอำ�พราง เพราะ เหตุวา่ สิง่ ต่างๆ ทีม่ รี ปู ลักษณ์นนั้ ไม่ได้คงสภาพ อยู่อย่างนั้นตลอดไป ที่สุดแล้วย่อมไม่ใช่สิ่งที่ จริงแท้ สุดท้ายก็จะต้อง สูญสลาย ในวัชรสูตรมีคำ�กล่าวว่า“สรรพสิ่งที่มีรูป ลักษณ์ล้วนเป็นมายา หากเห็นรูปลักษณ์มิใช่ รูปลักษณ์ก็จะเห็นตถาคต ” ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ยัง ไม่สามารถขจัดซึ่งรูปลักษณ์และยังหลง ติดอยู่ ในรูปลักษณ์เช่นนี้ จิตของเขาก็ยังอยู่ในชั้นรูป ภูมิ ไม่สามารถเข้าสู่อรูปภูมิหรืออนุตตรภูมิได้ คงเป็นเพียงเวไนย์ที่ยังลุ่มหลงมิอาจหลุดพ้น ก็ เพราะว่า จิตญาณนั้นเมื่อถูกรูปลักษณ์ภายนอก ครอบงำ�หรือถูกพันธนาการไว้ จิตเดิมแท้จึงไม่ สามารถเป็นประธาน เช่นนี้แล้วจึงต้องตกเข้าสู่ การเวียนว่ายไม่มีสิ้นสุด ฉะนัน้ การไม่ยดึ ติดในรูปลักษณ์ ไม่เพียง แต่ไม่ยึดติดการประทับญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มาให้โอวาท เท่านั้น แต่จะต้องเข้าใจถึงความ หมายทีแ่ ท้จริงและ เข้าถึงความแยบยลของหลัก สัจธรรมในโอวาทของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสำ�คัญ ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในภาวะ การณ์ใดๆ จิตใจ ต้องไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิ ให้จิตญาณเดิมเป็น ประธาน เช่นนี้ถึงจะเรียกได้ว่า ไม่ยึดติดในรูป ลักษณ์อย่างแท้จริง ศิษย์เอ๋ย ! เจ้ามักจะพูดว่า “ไม่เอนเอียง ไปข้างใดข้างหนึง่ คือ มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสาย กลางแท้จริงแล้วคืออะไร ? ก็คอื ช่วงเวลาทีพ่ ทุ ธ จิตธรรมญาณของตนปรากฏ นั่นหมายความว่า ยามที่เจ้ามีใจอันสงบบริสุทธิ์ ไร้ซึ่งการปรุงแต่ง ไม่เอนเอียงไป ทางใดและไม่ยดึ ติดในสิง่ ใด ยาม นัน้ ก็คอื การไม่ยดึ ติดในรูปลักษณ์ เมือ่ ใจของเจ้า ไม่ถูกสิ่งภายนอกทำ�ให้แปดเปื้อนหรือหวั่นไหว เมือ่ นัน้ ใจของเจ้าก็จะสะอาดบริสทุ ธิใ์ ร้ซงึ่ การยึด ติดปรุงแต่งไม่หวังสิง่ ตอบแทน ไม่ปรารถนาสิง่ ใด นีก่ ค็ อื ทางสายกลาง เป็นการปรากฏของพุทธ จิตธรรมญาณ นั่นเอง ฉะนัน้ ไม่ยดึ ติดในรูปลักษณ์ ก็คอื การทีต่ วั ตน แท้จริงปรากฏออกมา หากว่าเจ้ายังคงยึดติด ในรูปลักษณ์ เช่นนี้แล้วเจ้าก็ยังต้องตกสู่กระแส แห่งการเวียนว่ายเช่นเดิมมิอาจที่จะบรรลุได้.

10.ขั้นตอนต้องชัดเจน (โส่วชวี่ปี้ชิง) คำ�โบราณกล่าวไว้ว่า “หนึ่งสตางค์ของ วัดวา ยิ่งใหญ่กว่าสุเมรุ ภูผา หากยักยอกคิดคด นา เป็นช้าง ม้าวัวควายชดใช้กรรม” ศิษย์ทงั้ หลาย พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ เพราะ เหตุว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของวัดนั้นมาจาก หยาดเหงื่อ แรงงานของเวไนย์ ถึงแม้เป็นเงิน ไม่มาก แต่ได้มาจากความศรัทธาทำ�บุญของ พวกเขา อานิสงค์ของการบริจาคย่อมจะยิ่งใหญ่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 28


ดั่งเขาพระสุเมรุ เพราะฉะนั้นหากมีผู้นำ�เงินมาทำ�บุญบริ จาคให้กับพุทธสถาน เจ้านั้นรายงานไม่ครบทุก บาททุกสตางค์ หรือนำ�ไปใช้ในทางมิชอบ แม้น ว่าจะใช้แค่เพียงหนึ่งสลึงก็ตาม แต่ก็บังเกิดจาก ใจอันละโมบนำ�ส่งไม่ครบ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ก็ย่อมจะได้รับซึ่งผลกรรมสนองไป เกิดเป็นวัว เป็นม้าชดใช้กรรม ฉะนั้นศิษย์ทั้งหลาย สิ่งที่ญาติธรรมนำ�มา ทำ�บุญด้วยความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือสิ่งของ จะต้องมีการจดบันทึก อย่างชัดเจน อย่าหละหลวมทำ�แบบขอไปที หาก มีจิตคิดละโมบทุจริต ขาดมโนธรรม จะต้องได้ รับผลร้ายตอบสนองในวันข้างหน้าแน่นอน ศิษย์ ทั้งหลายต้องระมัดระวัง ! สิ่งสำ�คัญขอให้ศิษย์จงจำ�ไว้ว่ากฎสวรรค์ นัน้ เข้มงวดนัก ผิดถูกเบือ้ งบนจะจดบันทึกอย่าง ชัดเจนและ พวกเจ้าต่างก็มีบัญชีนี้ด้วยกันทุก คนทั้งความดีและความชั่วที่กระทำ�จะถูกจดไว้ อย่างละเอียดโดยไม่มีผิดพลาดหรือตกหล่นแม้ เพียงเศษเสี้ยว ฉะนัน้ ตัง้ แต่นตี้ อ่ ไปไม่วา่ จะมีผนู้ �ำ สิง่ ของ หรื อ เงิ น ทำ � บุ ญ มาบริ จ าคให้ กั บ พุ ท ธสถาน พวกเจ้าจะต้อง รายงานอย่างชัดเจนอย่าได้หละ หลวมอย่างเด็ดขาด และหากเจ้าปฏิบัติ ขั้น ตอนต้องชัดเจน เช่นนี้แล้ว ก็มีหวังที่จะสำ�เร็จ เป็นพุทธะได้.

11.ไปลามาไหว้ (ชูเก้าฟั่นเมี่ยน) ไป คือ ออกไปนอกสถานที่ ลา คือ การบอกกล่าวเมื่อจากไป มา คือ การกลับมา ไหว้ คือ การอยู่ต่อหน้าแล้วทำ�ความ เคารพ ดังนัน้ ไปลามาไหว้นนั้ ก็คอื การทีอ่ าวุโส มอบหมายงานให้ทำ�ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่อง ใหญ่ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ต้องจดจำ�ไว้ให้ ดี แล้วไปดำ�เนินการอย่างจริงจัง เมื่องานที่ได้ รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรกลับมา รายงานให้อาวุโสทราบ อย่าได้หลงลืม หากว่าเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นโฮ่วเสวีย (ผู้ น้ อ ย) จะออกไปทำ � ธุ ร ะข้ า งนอกก็ ค วรขอ อนุญาตหรือบอกกล่าวต่ออาวุโส เพื่อขอคำ � ปรึกษาและรับฟังคำ�ชี้แนะ ด้วยความจริงใจ เช่นเดียวกัน ทุกครั้งเมื่อเจ้ากลับมาจากข้างนอก ก็ควรรีบไปรายงานความคืบหน้าของการดำ�เนิน งานว่าเป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้อาวุโสต้องคอย เป็นห่วง พุทธระเบียบข้อนี้เป็นการตักเตือนผู้บำ� เพ็ ญ ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ จ งรั ก ภั ก ดี แ ละความรั บ ผิดชอบต่อหน้าที่การงาน อีกทั้งจะต้องรู้จัก กาลเทศะและมารยาท ไม่ว่าจะเข้ามาหรือออก ไปควรมีมารยาท การไปลามาไหว้นี้หากทำ�ได้ อย่างสมบูรณ์ก็จะยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ ศรีไม่ว่า จะอยูใ่ นสังคมหรือทางธรรม พุทธบุตรชายหญิง ที่ตั้งปณิธานมายังโลกมนุษย์ ก่อนจะลงมาก็มี การลา เช่นเดียวกัน การกลับมาก็ควรมีการบอก กล่าว ตนเองต้องรู้จักหมั่นระลึกถึง พระองค์ ธรรมมารดา ไม่ลืมอนุตตรภูมิ เช่นนี้ภาวะจิตก็ จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์ธรรมมารดา

หากศิ ษ ย์ ทั้ ง หลายตั้ งใจบำ � เพ็ ญ และปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่างนีต้ ลอดไป จึงเรียกได้วา่ เป็นผูท้ เี่ ข้าใจความ หมาย ของไปลามาไหว้อย่างแท้จริง

12.ไม่ผิดต่อสายธรรม (ปู๋ล่วนซี่ถ่ง) ไม่ผิด คือไม่วุ่นวายไม่สับสน สาย นั้นประดุจเชือก เป็นตัว แทนแห่ง สายทอง ธรรมนั้นก็คือพงศาธรรม เป็น พงศาแห่ง มหาธรรมอันสัจจริงที่นำ�พาผู้คนทั้งหลาย นั่นก็ คือพุทธจิตธรรมญาณที่อยู่ในตัวของคนทุกคน ฉะนัน้ การไม่ผดิ ต่อสายธรรม ความหมาย แท้จริงคือการที่ผู้บำ�เพ็ญธรรมนั้นไม่ออกห่าง จากสัจธรรมอันเที่ยงตรง อาศัย จิตญาณเดิม แท้นั้นเป็นประธานแห่งตนเสมอและไม่หลง ผิดไปสู่ทางมิจฉาอย่างนี้ถึงจะเรียกได้ว่า ไม่ผิด ต่อ สายธรรม ส่วนสายทองนั้นมี ๒ กรณี ... อย่างแรกคือ แต่เดิมมา ... อย่างที่สองคือ มาทีหลัง สายทองแต่เดิมมาก็คือสายทองของโอง การฟ้า นั่นก็คือจิตญาณเดิมแท้แห่งฟ้าที่มีอยู่ อย่างสมบูรณ์ในทุกคน จากจิตสูจ่ ติ เป็นจิตพุทธะ ที่สามารถเชื่อมโยงกับฟ้า จิตญาณดวงนี้อยู่ใน อริยะไม่ได้เพิ่มพูนขึ้น อยู่ในปุถุชนก็มิได้ลดลง ในยามที่ใจเราสงบไร้ซึ่งความคิด ปรุงแต่งไม่มี ความเห็นแก่ตวั จิตญาณนีก้ จ็ ะเชือ่ มโยงเป็นหนึง่ เดียวกับฟ้า ไม่หา่ งแม้เพียงก้าว ศิษย์ทงั้ หลายถ้า ทำ�ได้อย่างนีแ้ ล้ว สายทองแต่เดิมมาของเจ้า ก็จะ ส่องสว่างทั่วทั้งมหาตรีสหัสสโลกธาตุ ส่วนสายทองที่มาทีหลังนั้นก็คึอ การที่มี บุญสัมพันธ์กับผู้แนะนำ� ผู้รับรอง และอาจารย์ ชี้แนะ จึงได้รับการปกโปรดในยุคสามปลายกัป นี้ เมื่อบุญวาระมาถึงก็ทำ�ให้ได้พบกัน และได้ มีโอกาสมาบำ�เพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ศิษย์ทั้งหลาย ! ในยุคสุดท้ายนี้มีบรรพ จารย์และ อาจารย์ปลอมมากมาย พวกเขาใช้ อุบายต่างๆ มาหลอกล่อผู้บำ�เพ็ญธรรม เอาสิ่ง จอมปลอมมาก่อความวุ่นวาย อาศัยอธรรมแฝง อยู่ในธรรมะ ยิ่งไปกว่านั้นก็ประกาศตนว่ามี โองการสวรรค์ปลอมแปลงเข้ามา สร้างความ สับสนวุ่นวายในอาณาจักรธรรม ศิษย์เอ๋ย ! ในยุคทีอ่ าณาจักรธรรมยุง่ เหยิง นี้ จิตของมนุษย์ตกต่ำ�ลง หากเจ้าไม่สามารถยึด สายทองนี้มั่น ติดตามนักธรรมอาวุโสบำ�เพ็ญ จิตญาณภายใน วางตนอย่างสงบแล้วล่ะก็ ยาม ที่การทดสอบครั้งยิ่งใหญ่มาถึง พวกเจ้าจะสงบ จิตสงบใจหลีกพ้นภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่นไี้ ด้อย่างไร ฉะนัน้ ในยามทีเ่ จ้าบำ�เพ็ญจนจิตสงบเป็น สมาธิ มิจฉาและมารก็มอิ าจมากล้�ำ กราย อย่างนี้ ถึงจะเรียกได้ว่า ไม่ผิดต่อสายธรรม เพราะเหตุ ใดหรือ ก็เพราะในเมื่อจิตญาณไม่เที่ยงตรงแล้ว มารร้ายก็จะย่างกรายเข้ามาและนำ�ไปสูท่ างมิจฉา ขาดถึงความเคารพ ต่อนักธรรมอาวุโส ผูแ้ นะนำ� ผูร้ บั รองเช่นนีแ้ ล้วสาย ทองแห่งธรรมะก็จะขาด สะบั้นลง แม้นชีวิตก็ยากที่จะรักษาให้รอดได้.

13.ถนอมรักษษสาธารณะ สมบัติ (อ้ายสีกงอู้)

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 29

“กติกาชีวิต” กติกาคือกรอบควบคุมพฤติกรรม เพราะในกติกานั้นมีข้อตกลง มีข้อกำ�หนดอะไร ทำ�ได้อะไรทำ�ไม่ได้ และถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามกติกาจะต้องได้รบั โทษรูปใดรูปหนึง่ สังคมเล็กๆ หรือสังคมใหญ่จะอยู่ร่วมกันได้จะต้องอาศัยกติกา กติกาดังกล่าวอาจเขียนเป็นตัวอักษร หรือสิ่งที่รู้กันและปฏิบัติกันจนเป็นวัฒนธรรม เมื่อเราพูดถึงกติกาเรามักมองภาพเพียงแต่ เรื่องกีฬา แต่จริงๆ แล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมือง ธุรกิจ ศาสนา ฯลฯ จริงๆ แล้วถ้าสอง คนประสงค์จะทำ�งานร่วมกัน ก่อนจะลงมือทำ�ควรร่างกติกากันก่อน มิฉะนั้นเมื่อปัญหา เกิดขึ้นเราจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นฐานรองรับการปรับความเข้าใจกันได้ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบกีฬาทราบดีวา่ จะมีนกั กีฬาบางคนทีห่ วังชนะอย่างเดียว เขาจะทำ�อะไรก็ได้ วิธีไหนก็ได้แต่ขอให้ชนะ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการกีฬาได้เปลี่ยนไปจากเพื่อสมาน สามัคคีและเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยคนให้มีความอดทน มีระเบียบวินัย เรียนรู้จักการ ให้อภัย และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ กลายเป็นเพื่อชื่อเสียง เกียรติและผลประโยชน์ ดัง นั้นความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงได้หายไป ชัยชนะที่ได้มาจากทำ�ผิดกติกาไม่ว่าจะรู้สึกตัว คือตั้งใจจะทำ�หรือไม่รู้สึกตัวคือพลาดไปโดยไม่ตั้งใจ แต่ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ ชัยชนะ ของเขาไม่มีค่าอะไร ความจริงเกี่ยวกับกติกาสามารถนำ�มาใช้กับชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนได้เช่นกัน แต่ ทีแ่ ตกต่างกันคือ ชีวติ ส่วนบุคคล ผูท้ จี่ ะตัง้ กติกาเป็นตัวเองไม่ใช่ผอู้ นื่ เราต้องตกลงกับตัว เองสร้างข้อกำ�หนดให้ตัวเอง ในเกมชีวิตแต่ละคนมีเป้าหมายความสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม ในชีวิตเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งความสมหวังจะต้องไม่ทำ�อะไรที่ผิดหลัก จริยธรรม ไม่ทำ�ร้ายผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราต้องเคร่งครัดในกติกาที่ตนเองตั้งขึ้น ผมมีกติกาชีวิตซึ่งเป็นกรอบพฤติกรรม เป็นธรรมนูญภายในใจ กติกานั้นผมได้มา จากหลักการในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักการของพระคัมภีร์บอกให้ผมมีความยุติธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา อยากให้เขาทำ�อย่างไรกับเราก็ให้ท�ำ สิง่ นัน้ แก่เขาก่อน จะต้องไม่โกรธ ง่าย จะต้องเห็นใจผูด้ อ้ ยโอกาส หมัน่ กระทำ�การดีในทุกโอกาส อ่านพระคัมภีรเ์ ป็นประจำ� ไม่ขาดการไปนมัสการพระเจ้า ฯลฯ เราอาจเริ่มต้นสร้างกติกาง่ายๆ และปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดจนติดเป็นนิสยั แล้วค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ผูท้ จี่ ะปฏิบตั ติ ามกติกาได้จะต้องสร้างวินยั ให้ กับตนเอง ดังนั้นวินัยกับกติกาจึงเป็นคู่แฝด ไม่มีใครมีวินัยถ้าไม่ฝึกสร้างกติกาและยากที่ คนเป็นบุคคลที่มีกติกาชีวิตถ้าไม่มีวินัย จงสร้างกติกาชีวิตให้ตนเองมิฉะนั้นผู้อื่นจะช่วยตั้งให้

สาธารณะสมบั ติ ก็คือ สิ่ง ของ เครื่อ ง ใช้ที่เป็นส่วนรวม เช่น สิ่งของเครื่องใช้ใน พุทธสถานเป็นของส่วนรวม หากว่าเจ้ารู้จัก ถนอมรักษาให้ดี หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้ อย่างคุ้มค่า อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าถนอมรักษา สาธารณะสมบัติ แล้วเจ้าจะถือวิสาสะนำ�กลับ ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ได้อย่างไร ? ศิษย์ทั้งหลาย ! ในตอนต้นได้กล่าวถึง พุทธระเบียบที่ว่าขั้นตอนต้องชัดเจน พวกเจ้า ควรรู้ว่า “หากไม่ระวังความโลภอันเล็กน้อย

ก็จะกลายเป็นภัยร้ายอันใหญ่หลวง” ฉะนั้น สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม จงอย่านำ�มาครอบ ครองไว้ เ ป็ น สมบั ติ ส่ ว นตั ว หรื อ ทำ � ลายตาม อำ�เภอใจ ในพุทธสถาน อาจารย์ชี้แนะผู้บรรยาย ธรรม และพุทธบริกรบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็น ตัวแทนฟ้า พวกเจ้าได้ดูแลพวกเขาบ้างไหม ? มีมารยาทต่อพวกเขาหรือไม่ ? กล่าววาจาอันไม่ สุภาพต่อพวกเขาหรือไม่ ? พวกเจ้าควรรู้ว่าการ เคารพและมีมารยาทต่อพวก เขาก็คอื การถนอม อ่านต่อหน้า 31


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

แชร์บ้านอยู่...ควรรู้จักทำ�สัญญา เขียนโดย .......โดย สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงอิมมิเกรชั่น สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ในปี 2011 ที่ ผ่านมา กฏหมายการเช่าบ้านในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ที่อยู่ อาศัย ที่ได้แชร์บ้านหรือยูนิตร่วมกับผู้เช่าที่ได้ ทำ�สัญญาเช่ากับเจ้าของบ้านหรือเอเจนท์โดยตรง ซึง่ ผูเ้ ช่าทีท่ �ำ สัญญาเช่านีเ้ ราเรียกว่า Head-Tenant หรือผู้เช่าหลักนั้นเอง มีน้องๆนักเรียนหลายคนที่ได้เข้าไปเช่า บ้านโดยไม่ได้ท�ำ สัญญาใดๆ หอบกระเป๋าเข้าไป แล้วจ่ายค่าเช่าให้กับผู้เช่าหลัก อยู่ไปได้สักพักก็ โดนให้ออกด้วยเหตุผลต่างๆนาๆของผู้เช่าหลัก หากท่านใดที่ตกอยู่ในกรณีนี้ กฏหมายใหม่ได้ ให้ความคุ้มครองท่าน ในฐานะผู้เช่าคนหนึ่ง ผู้เช่าหลักไม่สามารถไล่ท่านออกได้โดยไม่มี เหตุผล โดยท่านจะต้องทำ�สัญญาเช่า และสัญญา เช่านี้จะแยกออกมาจากสัญญาที่ผู้เช่าหลักได้ทำ� กับเจ้าของบ้านหรือเอเจนท์ โดยที่ผู้เช่าหลักจะ ต้องแจ้งให้เจ้าของบ้าน (Land Lord) หรือเอ เจนท์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำ�สัญญา กับผู้เช่ารายย่อย และหากท่านเป็นผู้เช่าหลัก การทีไ่ ด้ท�ำ สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าย่อยโดยมีกฎเกณฑ์

ที่ชัดเจน ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านหากมีกรณี พิพาทใดๆ กับผู้เช่ารายย่อยที่ไม่ทำ�ตามกฏนัน้ ๆ ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายก็ตา่ งได้ประโยชน์กบั สัญญาเช่านี้ มี 2 ขั้นตอน ที่ท่านจะต้องทำ�คือ 1.เขียนสัญญาเช่าขึ้นมา เรามีตัวอย่าง สัญญาเช่าที่ใช้ได้ตามกฏหมายแนบมาให้ท่าน ด้ ว ยค่ ะ และท่ า นก็ ส ามารถดาวน์ โ หลดจาก อินเทอร์เน็ตได้ฟรีโดยเข้าไปที่ www.legislation.nsw.gov.au/maintop/view/ inforce/subordleg+664+2010+cd+0+N หรือ www.fairtrading.nsw.gov.au/pdfs/Tenants_ and_home_owners/Residential_tenancy_ agreement.pdf 2.เซ็นสัญญาทั้งสองฝ่าย คือผู้เช่าหลัก และผู้เช่ารายย่อย แล้วท่านก็เก็บสำ�เนาไว้เป็น หลักฐานค่ะ หากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tenants Advice and Advocacy Service ใกล้บ้านท่าน หรือจะเข้าไปดูใน www.tenants.org.au หรือ www.rlc.org.au/sharehousing ได้ค่ะ..แล้วพบ กันใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

บันไดสู่พุทธะ (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง)

ต่อจากหน้า 29

รักษาสาธารณะสมบัติ เหมือนกัน เพราะเหตุใด ก็เพราะเขาเหล่านัน้ เป็นตัวแทนของ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นบุคคลของฟ้า หากเจ้าไม่ให้ความ คารพไม่ เอาใจใส่พวกเขา นั่นหมายถึงการที่ไม่ถนอม รักษาคนของส่วนรวม ยิ่งไปกว่านั้นบางคนยัง นินทา พวกเขาลับหลัง ด่าว่าพวกเขา อย่างนี้ก็ ยิ่งแย่เข้าไป ใหญ่ ฉะนั้น การถนอมรักษาสาธารณะสมบัติ มิใช่เพียงแต่ถนอมรักษาของที่อยู่ในพุทธสถาน เท่ า นั้ น ยั ง จะต้ อ งถนอมรักษาบุคคลที่อ ยู่ใ น พุทธสถานด้วย ต้องเป็นมิตรกับทุกๆ คน ให้ ความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่ง กันและกัน เช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่า ถนอมรักษา สาธารณะสมบัติอย่างแท้จริง ศิษย์ทั้งหลาย ! ธรรมะเหล่านี้พวกเจ้าจะ ต้องนำ�ไปคิดทบทวนดูให้ดี หากเจ้าสามารถ ถนอมรักษา สิ่งของในพุทธสถาน อีกทั้งให้ ความเคารพต่อผูท้ อี่ ยู่ ในพุทธสถาน นัน่ หมายถึง เจ้าได้ถนอมรักษาสิง่ ของ และบุคคลของฟ้าเบือ้ ง บน เช่นเดียวกับการทีเ่ จ้าได้ เคารพสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ของฟ้าเบื้องบนเช่นกัน นอกจากนี้บุคคลที่อยู่รอบข้าง เจ้าจะต้อง ให้ ความเคารพเขาเช่นกัน หากเจ้าไม่รจู้ กั ถนอม รักษาเขาเหล่านั้น ฟ้าก็มิอาจจะมอบบุคลากรให้ แก่เจ้า เช่น นี้แล้วเจ้าจะปฏิบัติงานธรรมกิจให้ รุดหน้าได้อย่างไร

ดังนั้น เจ้าจะต้องดูแลซึ่งกันและกัน ยาม ทีเ่ ขาต้องกินให้เขากิน เขาต้องพักผ่อนให้เขาพัก ผ่อน พึงรู้ว่ามีร่างกายนี้จึงจะสามารถไปสร้าง บุญกุศลได้ หากไร้กายสังขารนี้แล้วจะไปสร้าง กุศลบรรลุปณิธาน ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ผู้ ทีเ่ ป็นอาวุโสควรทีจ่ ะเอ็นดูผนู้ อ้ ย เจ้าจะไปกล่าว โทษเขาสุม่ สีส่ มุ่ ห้าไม่ได้ เพราะเขาก็เป็นคนของ พุทธสถานเช่นกัน ฉะนั้น การถนอมรักษาสาธารณะสมบัติ จึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงพี่น้องร่วมสายธรรมเท่า นัน้ การไม่ถนอมรักษาบุคคลรอบข้างนัน่ ก็หมาย ถึงการไม่ถนอมรักษาสาธารณะสมบัติเช่นกัน ศิษย์เอ๋ย ! พุทธระเบียบข้อนีเ้ จ้าจงทำ�ความ เข้าใจให้กระจ่าง.

14.รู้พลิกแพลงในการ ดำ�เนินงาน (หัวพออิ้งซื่อ) พุทธระเบียบแท้จริงแล้วก็คอื ธรรมะ เป็น สิง่ ทีไ่ ม่ตายตัว บางครัง้ ก็เปลีย่ นแปลงไปตามเหตุ ปัจจัย แต่ทั้งนี้ล้วนดำ�เนินอยู่บนทางสายกลาง เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไป ฉะนั้น ผู้บำ�เพ็ญธรรมจะต้องรู้จักพลิก แพลงไปตามสถานการณ์ อย่าได้ตายตัวอยู่แต่ อย่างเก่าโดยไม่ คิดที่จะพลิกแพลง หากมีบาง

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูตบิ ตั ร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ น ชือ่ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒนิ าติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยนื่ อิมมิเกรชัน่ และ หน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพืน้ ที่อื่นๆด้วยในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้ากรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะ ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการช่วยเหลือผู้ ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำ�ปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare. org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ เรื่องที่จะต้องจัดการ ซึ่งในยามนั้นอาวุโสไม่ อยู่ จึงไม่สามารถรายงานและตัดสินใจได้ แต่ เรื่องนั้นมาถึงแล้ว เป็นเรื่องที่สำ�คัญซึ่งไม่อาจ ที่จะรอได้ ต้องรีบดำ�เนินการ เจ้าก็ต้องเรียนรู้ที่ จะเผชิญหน้าและ แบกรับภาระขึ้นมาจัดการใน ทันที อย่าได้รอช้าให้เสียงาน ถ้าปล่อยไปก็จะ เป็นปัญหาเกิดขึ้น ศิษย์ทั้งหลาย ! พวกเจ้าจงจำ�ไว้ว่าการ กระทำ�ของเจ้าทุกอย่างนัน้ ขอเพียงให้สอดคล้อง ตามหลักทำ�นองคลองธรรม เป็นประโยชน์ต่อ เวไนย์ทั้งหลาย นั่นหมายถึงจะต้องเป็นผลดีต่อ ผูอ้ นื่ นัน่ เอง ถึงแม้วา่ เจ้าทำ�แล้วอาวุโสอาจจะไม่ เข้าใจเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น อาจจะโดนตำ�หนิ เจ้าก็ จงทำ�ต่อไป เพราะเราทำ�งานให้กบั เบือ้ งบน เป็น ตัวแทนของฟ้าเบื้องบน มิใช่ทำ�งานของใครคน ใดคนหนึ่งและงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ในการ ช่วยให้เวไนย์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มิใช่ กระทำ�เพียงเรื่องราวเล็กน้อยทางโลก ฉะนั้น ยามที่ เหตุการณ์นี้มาถึง จงอย่ารีรอให้เสียการ ขอเพียง เจ้ามีใจฟ้าใจยุติธรรม ถึงแม้อาวุโสจะ ไม่อยู่ เจ้าก็สามารถที่จะแบกรับขึ้นมาได้ ขอ เพียงเจ้านั้นมีจิตใจ อันหนักแน่นว่าเรื่องนี้ทำ�ต่อ ฟ้ามิใช่ต่อบุคคด ฟ้าเบื้อง บนก็ย่อมจะเข้าใจเจ้า “ธรรมวิ ถี ไ ร้ ธ รรมวิ ธี ต ายตั ว ” ใจของ เวไนย์มถี งึ แปดหมืน่ สีพ่ นั พวกเจ้าก็ตอ้ งนำ�แปด หมื่ น สี่ พั น พระธรรมขั น ธ์มาพลิก แพลงใช้ให้ เหมาะกับกาลเทศะ “ยามเรื่องมารู้สนอง เรื่อง ผ่านไปรู้สงบ” อาศัยจิตญาณเดิมแท้แห่งตน ไปเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆ และรู้จักพลิก แพลงไปตามเหตุปัจจัย ในขณะเดียวกันเจ้าก็จะ ได้เรียนรู้และเข้าถึงสภาวะ “สนองไร้ยึดติด จิต พุทธะปรากฏ” ฉะนั้น ผู้ที่รู้พลิกแพลงในการ

ดำ�เนินงาน มีใหวพริบปฏิภาณจึงกล่าวได้วา่ เป็น ผู้มีปัญญาอันสูงส่ง ศิษย์เอ๋ย ! ใจแห่งพุทธะคือใจที่ไร้ยึดติด ไม่ แปดเปื้อนสิ่งใดแต่ใจของเวไนย์ไม่แน่ไม่ นอน เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ฉะนั้นต้องใช้ธรรม วิถีทั้งมวลมาปก โปรดใจทั้งหลายให้เวไนย์ทุก คนสามารถคืนสู่อนุตตรแดนสวรรค์ และนี้ก็ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเจ้าจักต้องใช้ปญ ั ญาทีม่ อี ยูม่ าขบคิด ปัญหานี้.

15.สำ�รวมกายวาจา (จิ่เอี๋ยนเซิ่นสิง) คำ�โบราณกล่าวว่า “วจีคือ สำ�เนียงเปล่ง จากใจ กิ ริ ย าคื อ เงาแห่ งใจไร้ ตั ว ตน” นั่ น ก็ หมายความว่าวาจานัน้ เป็นเสียงทีส่ ะท้อนออกมา จากจิตใจของคน และการกระทำ�ก็ เปรียบดัง เงาของความคิดที่สะท้อนออกภายนอก ฉะนั้น หากว่าจิตใจ ของเจ้าเป็นเช่นไร กิริยาและวาจา ก็จะเผยออกมาเป็นเช่นนัน้ ตรงกัน ข้ามถ้าจิตใจ ของเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น ก็หาได้แสดง กิริยา และวาจาออกมาเช่นนั้นไม่ ด้วยเหตุนี้ กิริยาและวาจาที่แสดงออกมา ภายนอกนัน้ เป็นสิง่ ตัวแทนของตัวตนจริงนัน่ เอง แต่ธรรม นั้นมิอาจที่จะออกห่างไปแม้นเพียงชั่ว ขณะ เพราะฟ้าเบื้องบนไม่อาจกล่าว ดินไม่อาจ เอื้อนเอ่ย ดังนั้น ความวิเศษสูงส่งของธรรมก็ อยู่ที่การกระทำ�ของพวกเจ้าแสดงออกมานั่นเอง เช่นนี้แล้วเจ้าจะไม่สำ�รวม กิริยาวาจาและไม่ให้ ความเคารพต่อพระพุทธะในตนได้อย่างไร ฟ้ า มี ก ฎของฟ้ า ประเทศชาติ มี ก ฎมาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ June 2012 ซื้อ ขาย

32.15 31.78 32.14 31.77 32.04

ซื้อ

30.17 30.10 30.19 30.70 30.70

A$ U$ ขาย ซื้อ ขาย

31.33 31.25 31.35 31.86 31.86

31.50 31.13 31.49 31.12 31.39

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

04 05 06 07 08

1,132.83 1,099.15 1,117.95 1,118.53 1,127.10

23300 24100 24200 24050 23800

4,033.40 4,092.40 4,104.70 4,156.70 4,111.20

12,101.46 12,127.95 12,414.79 12,460.96 12,554.20

สถานธรรมก็มีพุทธระเบียบ หากว่าเจ้า ไม่ระมัด ระวังคำ�พูด สร้างวจีกรรม ไม่สำ�รวม กิริยา เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำ�ร้ายผู้อื่น สุดท้ายคน รับทุกข์ก็คือตัวเจ้าเอง เพราะเบื้องบนให้ความ ยุตธิ รรมแก่ทุกคน เป็นความเทีย่ งธรรมไร้ความ ลำ�เอียง “ความดีเพียงนิดไม่ละเลย ความผิดเพียง เสี้ยวต้องสำ�รวจ” ดังนั้น ภายใต้กฎแห่งเหตุต้น ผลกรรมที่แข็งแกร่งดั่งเหล็กกล้า ศิษย์ เอ๋ย ! หากเจ้ากระทำ�ผิดแล้ว มีหรือจะหลบพ้นจากกฎ แห่งกรรมนี้ได้ ฉะนั้น ยามที่เจ้าพูดก็ไม่สมควรใช้คำ�พูด ไปทิ่มแทงใจคนอื่น หรือใช้คำ�พูดทำ�ลายชื่อ เสียงของผู้อื่น ยิ่งไม่ควรใช้คำ�พูดในท่าทีที่ผิด เพราะถ้ากล่าวออกไปแล้ว คุณธรรมของเจ้าก็ จะเสื่อมไป เจ้าจะต้องกล่าววาจาที่เป็นคุณเป็น ประโยชน์แก่คนทัง้ หลาย ใช้วาจา นัน้ เสริมสร้าง คุณธรรมและสร้างงานให้เกิดผลโดย เฉพาะ ผู้บำ�เพ็ญธรรมวาจาที่กล่าวออกมาควรจะเป็น สัจธรรม สนทนาธรรมถกปัญหา ไม่พูดนินทา ว่าร้าย ไม่สร้างวจีกรรม ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดไร้ สาระไม่มแี ก่นสาร เช่นนีถ้ งึ จะเรียกได้วา่ สำ�รวม วาจาอย่างแท้จริง การสำ�รวมกิริยาก็เช่นเดียวกัน เจ้าต้องมี วาจา และการกระทำ�ทีส่ อดคล้องกัน อีกทัง้ ต้อง ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างและต้องแสดงออกซึ่ง คุณธรรมภายใน เป็นปากเสียงแทนฟ้า ให้ใจตน เป็นดัง่ ใจฟ้า ทุกขณะจิตคิดทำ�เพือ่ ประโยชน์สขุ ของเวไนย์ มีความสำ�รวมระมัดระวังอยู่ตลอด เวลา ทัง้ กายวาจาใจต้องเคร่งครัด หากปฏิบตั ไิ ด้ อย่างนีแ้ ล้วเจ้าทัง้ หลายก็จะปราศจากฝัง่ ความผิด บาป จึงจะเป็นกระบอกเสียงแทนฟ้า ประกาศ เผยแพร่สัจธรรม เป็นนี้ถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ บำ�เพ็ญตนปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง. ปัจฉิมโอวาททั้งหมดที่ได้กล่าวมา แล้ว นั้น อาจารย์ได้นำ�เอาพุทธระเบียบ ๑๕ ข้อ มา อธิบายอยางละเอียดถี่ถ้วน หวังว่าศิษย์ทั้งหลาย สามารถนำ �ไปปฏิ บั ติ บำ � เพ็ ญ และดำ � เนิ น ตาม อาจารย์ขอประกันว่าถ้าหากเจ้าปฏิบัติได้ การ สำ�เร็จธรรมก็อยู่ไม่ไกลเช่นกัน ขอเพียงพวกเจ้า จดจำ�ไว้เสมอว่าพุทธระเบียบนีฟ้ า้ เบือ้ งบนเป็นผู้ กำ�หนด พวกเจ้าอย่าได้กำ�หนดเอาตามอำ�เภอใจ

0.93 0.93 0.93 0.93 0.95

23400 24200 24300 24150 23900

34.57 34.37 34.58 35.08 34.58

ขาย

04 05 06 07 08

June 2012 Thai

1.02 1.01 1.02 1.02 1.04

Baht ซื้อ

22967 23756 23847 23695 23453

28.42 28.24 28.41 28.83 28.41

23800 24600 24700 24550 24300

ยุคปลายนี้ หากว่าเจ้าทำ�งานให้กบั ฟ้าเบือ้ ง บน เจ้าก็ควรทีจ่ ะดำ�เนินตามแบบแผนของพุทธ ระเบียบ ๑๕ ข้อนี้ แล้วเจ้าก็จะสามารถปฏิบัติ ภารกิจได้อย่าง ราบรื่นและสอดคล้องต่อพระ ประสงค์ของฟ้า เช่ น เดี ย วกั บ จริ ย ระเบี ย บต่ า งๆในชี วิ ต ประจำ � วั น หรื อ มารยาทของการเข้ า ออกพุ ท ธ สถาน พวกเจ้ า ก็ ดูสถานการณ์ แล้ วรู้ จัก พลิ ก แพลงให้เหมาะสม ส่วนพุทธระเบียบ ๑๕ ข้อนี้ เป็นหลักทีส่ ามารถนำ�ไปสูก่ าร สำ�เร็จเป็นพุทธะ ได้ ขอเพียงเจ้าพยายามหมัน่ ทำ� ความเข้าใจอย่าง ละเอียด นำ�ไปปฎิบัติอย่างจริงจัง ก็จะสามารถ เข้ าใจได้ ว่ า ดั ง นี้ คื อ แบบแผนของการบำ � เพ็ ญ ธรรมปฏิบัติธรรม ศิษย์ทั้งหลาย พวกเจ้าดูซิ ว่า พุทธระเบียบ ๑๕ ข้อนี้มีความสำ�คัญมากขนาด นี้ เหตุใดพวกเจ้าไม่ประทับไว้ในจิตแล้วนำ�ไป ดำ�เนิน ปฏิบัติอย่างจริงจังเล่า ! สุดท้ายขอให้ เจ้าจดจำ�ไว้ ในบทไท่ซั่งกั่นอิ้งมีกล่าวไว้ว่า : “โชคและภัยไร้ประตูอยู่ที่คนก่อเอง การสนองยองกรรมดีกรรมชั่ว ประดุจเงาที่คอยติดตามเราไปตลอด” ศิษย์รักเอ๋ย ! การกระทำ�ของเจ้าในขณะ นี้จะดีหรือไม่ดี ผลที้ได้นั้นตัวเจ้าเองย่อมเป็นผู้ ได้รับเป็นโชคหรือภัยล้วนมาจากตัวของเจ้าเอง ทั้งนั้น ฟ้าเบื้องบนล้วนมองเห็นอย่างกระจ่าง ชัดและบันทึกไว้อย่างชัดเจนไม่มีผิดพลาด ก็ เหมื อ นความคิ ด ของพวกเจ้ า ถ้ า หากแฝงไว้ ด้วยจิตกุศลเพียงหนึ่ง ฟ้าก็จะประทาน โชค วาสนาให้แก่เจ้า แต่ถ้าเจ้ามีจิตอกุศล ฟ้าก็ย่อม ลงโทษเจ้า ถึงแม้ตาเนื้อของเจ้าจะมองไม่เห็น หรือ ผลกรรมที่สนองยังมาไม่ถึง แต่กฎของ ฟ้านัน้ เทีย่ ง ธรรม ผลกรรมเหล่านัน้ พวกเจ้าต่าง ต้องได้รับการ สนอง ศิษย์เอ๋ย ! เจ้าฤๅจะไม่ สำ�รวมระมัดระวังตน และต้องสำ�รวมจนกระทัง่ นาทีสุดท้ายก็มิเปลี่ยนใจ ในเวลาที่ต้องจากกัน อาจารย์ไม่มีอะไรที่จะ มอบให้ศิษย์รัก อาจารย์ ได้แต่เพียงอวยพรอยู่ในใจให้ เจ้าทั้งหลายรักษา ไว้ซึ่งจิตเดิม ตอบแทนพระคุณฟ้า เบื้องบน บรรลุปณิธานกลับไปสู่อนุตตรภูมิดีไหม ? ลา ก่อนศิษย์รักทุกคน... !

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณ อาจมีปญ ั หาบ้างในช่วง นี้ แต่จะว่าไปปัญหาก็ใช่วา่ จะเกิดจากตัวของคุณ เอง ส่วนมากมาจากคนรอบๆข้าง หรือญาติพี่ น้องของคุณเอง ในด้านความรัก อาจมีปากเสียง กันบ่อยมาก คุณจะต้องใจเย็นๆ อย่าวูว่ าม ต้อง ค่อยๆพูดกัน ขอให้คดิ ก่อนพูด ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ สงบปากสงบคำ�เถอะ

ปีมะเมีย ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ อาจจะติดๆ ขัดๆบ้าง เพราะดวงของคุณจะมีการเปลีย่ นแปลง เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงก็เน้นไปในทางที่ ดีขึ้น ส่วนความรัก คนโสด อาจจะรู้สึกลังเล ใจบ้าง ต้องดูกันไปนานๆ ส่วนคนที่มีคู่ครอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังคงไปได้เรื่อยๆ เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

ปีฉลู ดวงชะตาของคุณก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ ทำ� อะไรในช่วงนีก้ แ็ ค่ดพี อใช้ได้ หน้าทีก่ ารงานเคย เป็นอย่างไรก็ยงั คงเป็นเช่นนัน้ ส่วนการเงิน การ ใช้จา่ ย อาจสูงไปบ้าง แต่รายรับก็พอสูไ้ ด้ ส่วน ความรัก คนโสดอาจมีปญ ั หาจุกๆจิกๆกับคนรัก สาเหตุจากความหึงหวง ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ยังคงเหมือนเดิม

ปีมะแม ดวงชะตาในช่วงนีค้ ณ ุ จะมีเคราะห์จากการ เจ็บป่วย ควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ การงาน พอไปได้ แต่การเงินนี่ซิ ที่ทำ�ให้คุณเหนื่อยใจ ในด้านความรัก คนโสดอาจมีปญ ั หาหึงหวงต่อ กันบ้าง แต่คนมันรัก จะให้ท�ำ ไงได้ ส่วนคนทีม่ ี คูค่ รองแล้ว ต้องระวังให้ดี ด้านการเงินจะทำ�ให้ ความรักมีปัญหา

ปีขาล ดวงชะตาของคุณช่วงนี้มีพลังที่ดีหนุนส่ง อยู่ ทำ�ให้การงานและการเงินดีตามไปด้วย แต่ อาจมีปัญหามากระทบให้คุณเหนื่อยใจบ้าง ซึ่ง ไม่ต้องเป็นกังวล คุณจะผ่านปัญหานั้นไปได้ ด้วยดี ส่วนความรัก คนที่มีคู่ครองแล้ว ความ สามัคคีเท่านัน้ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาได้ ส่วนคนโสด ความรักคืบหน้าไปในทางที่ดี

ปีวอก ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ดวงไม่ค่อยจะดีนัก ทั้งการงานและการเงินก็ติดขัดไปหมด ขอให้ ทำ�ใจให้นิ่ง อย่าฟุ้งซ่าน หมั่นสวดมนต์ไหว้ พระ ทำ�สมาธิโดยการดูลมหายใจเข้า-ออกบ่อยๆ เพือ่ ให้มสี ติสมั ปชัญญะ จะได้มองปัญหาให้ออก แก้ปญ ั หาให้ตรงจุดความรักก็ไม่คอ่ ยดีทงั้ คนโสด และคนที่มีคู่ครองแล้ว

ปีเถาะ ดวงชะตาในช่ ว งนี้ ไ ม่ ค่ อ ยจะดี นั ก ทำ � อะไรก็ต้องระวังให้มากๆ เพราะดวงของคุณมี พลังของความสูญเสียอยู่เต็มดวงชะตา ให้ระวัง ปัญหาจากการงาน การเงิน และความรัก ใน บางรายอาจถึงขั้นเลิกกัน แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิด ขึ้น ขอให้คุณจงอดทนและยึดธรรมะเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจ สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆ

ปีระกา คนรอบข้ า งอาจทำ �ให้ คุ ณ หงุ ด หงิ ด บ้ า ง แต่ คุ ณ ต้ อ งควบคุ ม อารมณ์ ข องตั ว เองไว้ ใ ห้ ดี เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาให้มากกว่าเดิม และเมือ่ ผ่าน ช่วงนี้ไปแล้ว ปัญหาที่มีอยูก่ ็จะค่อยๆลดน้อยลง ส่วนความรัก คนโสด อาจมีปญ ั หาบ้าง ขอเพียง อย่าหูเบานัก ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์เหมือนเดิม

ปีมะโรง ดวงชะตาในช่วงนี้ อาจมีความยุ่งยากใน เรื่องการเงินบ้าง เกณฑ์การใช้เงินของคุณสูง มากๆ ไม่ใช่วา่ คุณไม่คดิ ทีจ่ ะประหยัดเลย แต่ มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจนในที่สุด คุณมีความ จำ�เป็นต้องจ่าย ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ อาจ มีปัญหาจุกจิกบ้าง ขอให้อดทน

ปีจอ ช่วงนี้ต้องพยายามทำ�ใจให้สงบกว่าที่เป็น อยู่ เพราะดวงของคุณมีพลังแห่งความสูญเสีย ครอบคลุม ทำ�ให้คุณรู้สึกหงุดหงิด เห็นอะไร ก็ขวางหูขวางตาไปหมด ส่วนการงานและการ เงินยังพอไปได้ ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและ คนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ไม่คอ่ ย จะดีนัก ควรรักกันให้มากๆ

ปีมะเส็ง ตามดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ทำ�อะไรก็ ไม่ได้ดั่งใจ มีแต่เรื่องติดๆขัดๆ คุณควรปล่อย วางบ้าง คิดมากไป ก็เสียพลังงานเปล่าๆ ตั้ง สติให้ดี แก้ปญ ั หาให้ตรงจุด ทำ�ให้ดที สี่ ดุ เสีย หายน้อยที่สุด ในด้านความรัก คนโสดอาจมี ปัญหาต่อกันบ้าง ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ยัง คงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ปีกุน ดวงของคุณเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วงนี้ทำ� อะไรก็ลนื่ ไหลดี การงานและเงินก็ราบรืน่ ถึง ชีวิตจะราบรื่นไร้อุปสรรค คุณก็อย่าละทิ้งการ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกสมาธิด้วยการดูลม หายใจเข้า-ออกบ่อยๆนะคะ ในด้านความรัก คน โสด ความรักคืบหน้าไปในทางที่ดี ส่วนคนที่มี คู่ครองแล้ว ยังคงรักกันดีอยู่


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/594

1030/590

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

1971/591

1640/588

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ จากบริษัทประกันภัย พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

• • • •

3175/600

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

โฆษณาหนึ่งได้สอง

126/585

2005/587

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

บริการโอนเงินด่วน สู่ประเทศลาว

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

Adult English program takes off in Sydney’s East Have you arrived in Australia in the last 5 years? If so, you may be eligible to join the Adult Migrant English Program (AMEP) and qualify for up to 510 hours of tuition, free! City East Community College is proud to announce a new round of AMEP classes available to newly-arrived migrants and refugees in the Eastern Suburbs area. The AMEP is the Australian Government’s largest settlement program and is administered by the Department of Immigration and Citizenship. City East has been providing settlement support to new migrants and refugees since 1952, including English language tuition at Bondi Technical High School (now Bondi Public School). The college has recently become a provider of AMEP. Offering small group tuition led by qualified language teaching staff with many years’ experience, City East’s AMEP offers a supportive environment that caters to the individual needs of newly arrived migrants and refugees. Program Director Ms Gertie Newell says that AMEP offers friendly classes delivered by a highly skilled team of enthusiastic teachers. “Most of our staff have social links to the Eastern Suburbs and all are committed educators with significant experience helping migrants settle

into Australia. Above all, we strive to make our classes fun, interactive and engaging.” Ms Newell added that the community atmosphere at the college allows social interaction in an environment where friendships can flourish. With support from Waverley Council through community events like Harmony Day at the Mill Hill Centre Bondi Junction and surf lifesaving awareness workshops for new migrants, City East’s AMEP program will contribute to the area’s social capital for years to come. Media welcome to attend City East’s AMEP launch When: 19th June 2012 1:30- 2:30 Where: City East Community College. 98 Bondi Rd. Bondi Junction RSVP: Gertie Newell ph:93877400 Waverely Mayor John Wakefield will be speaking Students will be available for interview if requested.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 32


THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES

้ ด ไ ย ท เรามที นายความพูดไ

จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693

ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office Address: Unit 7/4a Dale Street, Fairfield NSW 2165 Telephone: (02) 8094 9064 Fax: (02) 8668 4186 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/587

2954/586

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/587

6/585

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

3160/585

114/585

9787 3948 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ปรึก

ี ร ฟ ษา

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. Surasak Doung-Rutana J.P.

ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันรายได้ Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Website : thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์

รับทำ�บัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 33

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au


Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

3243/584

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

1341/590

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

ร้านอาหารต้องการขาย ย่าน Mount Annan 70 ที่นั่ง เปิดมา 8 ปี เพิ่งตกแต่งใหม่ มีลูกค้า ประจำ�แยะ เจ้าของเหนื่อยทำ�ไม่ไหว สนใจติดต่อ (02) 4648 1566

Thai Handyman

2714/594

2225/584

ขายร้านอาหารไทย

ย่าน Caringbah 60 ที่นั่ง เปิดมานานมีลูกค้าประจำ�มาก สนใจติดต่อ 0433 110 378

คิทเช่นแฮนด์ 2ตำ�แหน่ง มีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ 0400 408 768, 02 6882 8322 0422 594 279 คุณจุก

สมัครเป็นสมาชิก

3260/584

หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au ร้านอาหารต้องการขาย ร้านตกแต่งสวยอยู่ย่าน Liverpool ขาย $59,000 ทำ�เลดี มีลูกค้าแยะ สนใจติดต่อ เดวิด 0415 750 750

3253/584

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044, 0406 497 221

รับสมัคร

3261/585

www.thaioz.com.au

2411/585

2929/593

รับสมัครด่วน

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

3257/584

ขายร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Sunshine Coast, Queensland $180,000 ทำ�เลดีมาก หาไม่ได้อีกแล้วใน Sunshine Coast หน้าโรงพยาบาลใหญ่ Nambour ไม่มีคู่แข่ง มีลูกค้าประจำ�ตลอดปี หมอ พยาบาล นักเรียนแพทย์, Visitor และแขกประจำ�ในย่าน Sunshine Coast (อยู่ตึกเดียวกับ Post office, Salon ด้านหลังร้านมีที่จอดรถ และเป็น Motel สำ�หรับหมอ/Visitor) เปิดมาได้ 2 ปี ร้านใหม่ สะอาด ครัวเปิด อุปกรณ์เครื่องครัวครบ เฟอร์นิเจอร์ เหมือนใหม่ เจ้าของร้านดูแลเป็นอย่างดี มี cool room/store room ร้านลงโฆษณาประจำ�หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สนใจติดต่อ 0430 927 669 (เจ้าของต้องเดินทางกลับไปทำ�ธุรกิจของครอบครัวที่ Sydney)

3255/584

พนักงานล้างจาน

ทำ�งานวันศุกร & วันเสาร์ เท่านั้น ติดต่อ 9525 5529, 0439 021 375

รับสมัคร

ร้านอาหารไทยย่าน Edensor Park ต้องการ Chef ที่มีประสบการณ์ทำ�งาน full time ติดต่อ 0414 676 807 3268/584

รับสมัคร

3266/584

Chef & Cook มีประสบการณ์ ทั้งอาหารไทยและ Western ภาษาอังกฤษดี ขยัน รักสะอาด มีความรับผิดชอบสูง รายได้ดีมาก ทำ�งานที่ต่างจังหวัด สนใจติดต่อ 0427 887 666

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St 2070/586

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550 2534/596

ต้องการทีมเวิร์ค

ร้านอาหารไทยต่างจังหวัดเปิดมา 7 ปี มี 5 สาขาประสบความสำ�เร็จดีมาก กำ�ลังขยายสาขาเพิ่มเติมอีก ต้องการทีมงาน ที่มีความสามารถ มาร่วมงาน สนใจติดต่อ อั้ม (02)6721 0769 0431 815 335, 0408 970 962 3246/585

รับสมัคร

3251/585

พนักงานร้านอาหารไทย 2nd Chef ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำ�งานที่ Blacktown Shopping Centre ติดต่อ James 0411 716 547

Thai Chef Position Vacant

Busy restaurant offers opportunity to join the team for a full time position. - Minimum 3 year experience as a Thai Chef. - Ability to prepare and cook variety of Thai dishes, plan menu and control stocks. - Ability to imprement staff roster and work in a team environment. - Experience in training and supervising staff. - High level of work commitments under high pressure. - Able to communicate in English. - Australian qualified Chef. Please send resume to: PROTHAI PTY. LIMITED 154 Glenfield Rd. Casula 2170 Or Contact: 0400 506 296 3263/588

3265/585

• ช่างตกแต่งร้านมืออาชีพทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ • รับรางวัลชนะเลิศการตกแต่งแห่งชาติปี 2010 • เราเชี่ยวชาญการตกแต่งร้านอาหาร, Takeaway, Kiosk, ร้านทำ�ผมและร้านเสริมสวย • ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับของห้าง Westfield, Stockland, GDP, AMP, Lend Lease and Centro

• ชมผลงานจากทีมงานผู้ชำ�นาญการ ความคุ้มค่า ในเม็ดเงิน และการส่งมอบงานให้ตรงเวลา • สามารถตกแต่งได้ทั้งในบ้านที่เป็นไม้ หรือสแตนเลสที่ที่มาจากโรงงาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 34


เดินจาก Central เพียง 15 นาที ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด sensual massage (No Sex) มีเทรนให้ ต้องตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ช่วงเวลาทำ�งาน 9.30am-4.30pm หรือ 4.30pm-11.30pm ทุกวัน จ่ายรายวัน $70.00+split เริ่มงานทันที ติดต่อ Rob 0411 322 911 3250/594

รับสมัครพนักงานหญิง ทำ�งานนวด และบริการ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ ย่าน Crows Nest ห่างจากในเมือง 10 นาที เปิด 24 ชั่วโมง แขกดีมากๆ ร้านสะอาด สนใจติดต่อ 0401 873 990

206

Surry Hills Sydney

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานสถาน บริการ ย่าน Surry Hills ห่างจากสถานีรถไฟ Central 2 นาที เงินดี $3,000-$5,000/week $130/Hr จ่ายเป็นรายวัน มีที่พัก-อาหาร และ รถรับ-ส่งถึงบ้าน บอสเป็นกันเองพูดไทยได้ ติดต่อคุณเคน 0431 69 57 57

3256/584 con

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

ต้องการขาย Massage Clinic

(DA include) ย่าน Bankstown อยู่ใกล้สถานี เหมาะที่จะทำ� เป็นสำ�นักงานธุรกิจอื่นได้ ค่าเช่าถูก 0425 370 218 ขณะนี้ธุรกิจนวดยังเปิดอยู่ ยังรับสมัครหมอนวด

3242/584

3258/584

สถานบริการต้องการขาย มีใบอนุญาตนวดและบริการ ห้องตกแต่งสวย พนักงานเยี่ยม ทำ�เลดีใกล้ Central ธุรกิจดี ยอดรายรับสูง ติดต่อ 0423 492 671

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3173/593

3259/585

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานนวดและบริการ รายได้ดี มีที่พักอาศัยให้ เจ้าของเป็นกันเอง สนใจติดต่อ 0431 334 145

2931/596

รับสมัคร

1473/585

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีผู้ที่สนใจทำ�งานนวด&บริการ ท่ี Canberra รายได้ดี จ่ายสดทุกวัน ติดต่อ 0423 663 661 3177/601

3190/588

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928

3042/591

รับสมัครสุภาพสตรี

เหน็ดเหนื่อยกับการทำ�งานที่มีหญิงมากมาย สถานที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย มาทำ�งานที่ Dubbo รัฐNSW เงินดีมากที่พักฟรี จับรถไฟ เครื่องบินมาเลย บริหารโดยสุภาพสตรี ติดต่อเดี๋ยวนี้ 0450 758 865

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 3132/588

3262/584

3264/584

รับสมัครสุภาพสตรี ทำ�งานร้านนวดในเมืองซิดนีย์ CBD ธุรกิจดีมาก สถานที่สอาด ปลอดภัย สถานที่โอ่โถง จ่ายดี เงินดี บริหารโดย สุภาพสตรี ติดต่อ 0458 455 806

รับสมัครพนักงานนวด

Siya 0404 793 175

3269/584

3241/593

รับสมัครด่วน!!!

หญิง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์นวด ทำ�งานที่ Wollongong มีที่พักให้ ประกันมือ 130/วัน สนใจติดต่อ (นัดเทสในเมืองได้) พี่น้อง 043 0485659 หลัง 11.00am-เที่ยงคืน ได้ทุกวัน

สาวสวยอายุไม่เกิน 25 ปี ทำ�งานนวดและบริการ ที่ Brisbane, Perth, Adelaide & Melbourne สนใจติดต่อ 0457 000 789

CITY Hotel By Hour

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ทั้ง หนังสือพิมพ์ และ ฟรีบนเว็บไซต์

3267/584

www.hotelbyhour.com.au

ให้เช่าเป็นห้องส่วนตัว (front & back door ) ทุกห้องมีห้องน้ำ�, WIFI, TV, 12.01noon-4.01am 382A Pitt St Sydney ( Cnr Goulburn St )

(02) 9267 0061

3263/584

สถานบริการต้องการขาย

ที่

Dubbo NSW มีใบอนุญาต เปิดมา 15 ปี Massage/Full Service ขาย $120K

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ส่งข้อความมา เราจะตอบ เป็นภาษาไทย ที่เบอร์

0450 758 865

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 35

0449 665 394

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

SYDNEY VIP JJJJJ

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานใกล้ MANLY มีที่พักให้ ผู้จัดการสุภาพสตรีเป็นกันเอง จ่ายดีมาก สถานที่หรูหรา บรรยากาศดีมาก มาร่วมงานกับเรา จะช่วยคุณให้ประสบความสำ�เร็จ สนใจติดต่อ

55/587

รับสมัคร

=

Busy massage centre อยู่ในเมือง

1898/596

=

รับสมัครสุภาพสตรี

1938/590

=

2838/591

3125/584

0416 182 642

(02)9540 9611

=

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

=

85/599

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำ�งานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/589

80/585

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

0488-999-897


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

แต่เจ้าชาร์ลีซึ่งอยู่ซิดนีย์ตอนนี้ไม่ทราบ ว่าหายหัวไปไหน ไม่ได้เห็นหน้าเขามาเกือบ ปีกว่าแล้ว แดเนียลล่า เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านเลข ที่ ๑๐ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ผมยังจำ�ภาพวันแรกที่สาวผมทองย้าย เข้าบ้านเลขที่ ๑๐ ผมเปิดประตูบา้ นพบเธอกำ�ลัง กอดลาแหม่มวัยกลางคนทีข่ บั รถมาส่งด้วยน้�ำ ตา นองหน้า ท่ามกลางกลีบดอกแมกโนเลียสีชมพู ต้นหน้าบ้านที่ร่วงหล่นแม้เพียงถูกลมอ่อน ๆ พัด หล่นมาติดเรือนผมของทั้งสองและลงมา เกลื่อนพื้นสนามหญ้าจนเป็นสีชมพูเต็มไปหมด แดลเนียลล่าดูจะมีความเป็นเอเชียมากกว่า ตะวันตก เธอมีจริตเหมือนหญิงชาวตะวันออก แต่กไ็ ม่ถงึ กับดัดเหมือนสาวหลายคน เธอยังคง ไว้ในส่วนของชาวตะวันตกให้เห็นอยู่บ้าง เธอกลับประเทศไปในวันที่ ๓๐ เมษายน ๑๙๙๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) และยั ง คงเขี ย นบั ต ร อวยพรวั น คริ ส ต์ ม าสพร้ อ มจดหมายยาวเล่ า เรื่องราวส่งมาให้อ่านอยู่ทุกปี มีอยู่ปีหนึ่งที่ผม ทึ่งมากกับปฏิทินที่เธอทำ�เอง ๑๒ เดือนส่งมา ให้ มันแสดงถึงความตั้งใจและอาจว่างจัด แต่ แล้วปี ๒๐๐๙ และ ๒๐๑๐ ผมก็ไม่ได้รับบัตร อวยพรคริสต์มาสจากเธอ ผมคิดว่าแดเนียลล่า คงเหมือนคนอื่น ๆ ที่กาลเวลาผ่านไป ความ เหินห่างทำ�ให้ตา่ งฝ่ายต่างลืมเลือนกันไปในทีส่ ดุ แต่แล้วในปี ๒๐๑๑ บัตรอวยพรคริสมาส จากแดเนียลล่าได้กลับมาอีกครั้ง คราวนี้เธอไม่ ได้ให้ที่อยู่ไว้ ผมทราบจากครัง้ หลังสุดว่าเธอได้ ลาออกจากการเป็นเลขานุการ และจะย้ายไปอยู่ ที่ฟาร์มกับสามี จึงป่วยการที่จะส่งบัตรอวยพร ตอบกลับไปยังที่อยู่เดิม จวบจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมา ผมได้รับบัตรแจ้งการให้กำ�เนิดบุตรจัด ทำ�อย่างดีทั้งบัตรทั้งซอง แจ้งให้ผมทราบว่าเธอ ได้ให้กำ�เนิดบุตรสาวชื่อ “เอมี” หน้าตาน่ารัก น่าชังทีเดียว ในบัตรมีที่อยู่ใหม่ด้วย ผมจึ ง ส่ ง บั ต รแสดงความยิ น ดี ต อบไป รวมถึงตั้งชื่อไทยให้หนูเอมีด้วย หลังจากดูวัน เดือนปีเกิดทีร่ ะบุมาตามบัตรฯแล้ว ผมพิจารณา ชื่อ “เอมี” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินแปล ว่า beloved แปลเป็นไทยว่า สุดที่รัก หรือ ผู้ เป็นที่รักยิ่ง หรือ ขวัญใจ ผมพยายามหาชื่อที่ ถูกโฉลกให้มีอักษร “อ” เป็นอักษานำ� และมี ความหมายเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับอักษร “A” แต่หาไม่พบ จึงตัง้ ชือ่ ไทยให้วา่ “ขวัญใจ” แม้จะเชย แต่ผมเห็นว่าเป็นไทย ๆ มากกว่าชื่อ ภาษาอินเดียโบราณทีพ่ อ่ แม่เด็กไทยรุน่ ใหม่นยิ ม เอามาตั้งชื่อกัน จบจนกระทั่งไม่กี่วันมานี้ผมไปค้นกล่อง สำ�หรับเก็บจดหมายของอดีตสมาชิกบ้านเลขที่ ๑๐ ไปพบเอาบัตรอวยพรคริสต์มาสปี ๒๐๐๙ และ ๒๐๑๐ จากแดเนียลล่ารวมอยู่ด้วย เข้าใจ ว่าไอ้เหงี่ยม หรือไอ้น่ารัก เด็กจีนที่อยู่บ้านใน

ช่วงคริสต์มาสคงจะเอาไปใส่ในกล่องนี้ ในขณะ ทีผ่ มอยูเ่ มืองไทย และนีค่ อื สาเหตุทผี่ มเขียนเรือ่ ง ของเธอ และตั้งใจว่าจะส่งอีเมลให้เธอได้เห็น ภาพลูกสาวที่เธอกำ�ลังเห่อ อยู่บนหน้า ๒๗... เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำ�ใจดีที่มีต่อผมครับ @@@@

สมรส สมาชิกบ้านเลขที่ ๑๐ ที่ได้สถานภาพอยู่ อาศัยถาวรในออสเตรเลียและต่อมาได้แต่งงาน มี ค รอบครั ว เท่ า ที่ ผ มทราบมี ด้ ว ยกั น สองคน คนแรกคื อไอ้ แ ห้ ง สาวจี น อดี ต นั ก ศึ ก ษาบั ญ ชี จากมหาวิ ท ยาลั ย อาร์ . เอ็ ม .ไอ.ที . ในนครเมล เบิร์น และอดีตนักศึกษาปริญญาโทบัญชีจาก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ไอ้แห้งแต่งงานกับสามีเชือ้ สายเดียวกัน ด้วยการจัดงานอย่างเรียบง่ายทีร่ า้ น อาหารจีนในย่านพาร์รามัตต้า มีผู้ร่วมงานล้วน แต่เป็นเพือ่ นนักศึกษาจีนจำ�นวนห้าหกโต๊ะ มีผม เป็นคนผิดชาติผิดภาษาหนึ่งเดียวที่หลงเข้าไป โชคดีทมี่ ไี อ้นา่ รักซึง่ เป็นคนบ้านเดียวกับไอ้แห้ง และได้สิทธิเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ ๑๐ แทนเมื่อไอ้ แห้งย้ายออกไปนั่งเป็นเพื่อนคุย ไอ้ แ ห้ ง จั ด งานแต่ ง แบบรวดรั ด คื อ ถื อ ฤกษ์ในวันวาเลนไทน์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ไปทำ� พิ ธี จ ดทะเบี ย นแต่ ง งานที่ สำ � นั ก ทะเบี ย นเกิ ด สมรส-ตายในตอนเช้า เสร็จแล้วตระเวนถ่ายรูป ในสวนสาธารณะ แล้วก็อยู่รอเลี้ยงกันในตอน กลางวันเลย อีกคนหนึ่งเป็นสาวเวียดนามคนแรกและ คนเดียวที่เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านเลขที่ ๑๐ ผม ตั้ ง ชื่ อให้ เ ธอว่ า “รวงทอง” แต่ พ วกเราคน ไทยยังคงเรียกชื่อจริงของเธอคือ “ทุย”เพราะ ฟังครั้งเดียวทุกคนจำ�ได้ไม่มีวันลืม ไอ้ทุยเป็น อดี ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทด้ า นคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมเมอร์ จุดเด่นของเธอคือเป็นคนกินจุ มาก จำ�ได้ว่าเมื่อครั้งผมพาลูกบ้านไปทัศนาจร มื้อกลางวันเราแวะเข้าไปกินอาหารที่ร้านแมค โดนัลด์ข้างทาง ไอ้ทุยขอชุดอาหารบิ๊กแมค ๒ ชุด เพราะชุดเดียวไม่อยู่ท้องเธอ บิ๊กแมคสมัย นั้น เป็นบิ๊กแมคสมชื่อคือเป็นแฮมเบอร์เกอร์ ก้อนใหญ่จริง ๆ ถ้าเป็น “สมอลแมค” อย่าง สมัยนีเ้ ห็นทีจะต้องสัง่ ชุดบิก๊ แมคให้เธอสามหรือ สี่ชุดถึงจะอิ่มท้อง ไอ้ทุยเป็นอดีตนักศึกษาที่อยู่ในนโยบาย เรียนจบได้สิทธิขอสมัครอยู่ถาวรได้ทันที ไม่ ต้องมีการสอบภาษาอังกฤษเหมือนอย่างสมัย นี้ แต่จบมาแล้วหางานตามสาขาที่เรียนมาไม่ ได้ เธอได้ทำ�งานช่วยนายเดวิด ทำ�ธุรกิจขาย สิ น ค้ า ออนไลน์ อ ยู่ พั ก หนึ่ ง ก่ อ นเดิ น ทางไป ทำ�งานตามวิชาชีพที่เธอเรียนมา ที่ซิลิคอนแวล ลียใ์ นสหรัฐอเมริกาอยูส่ องปี ก็ตอ้ งจำ�ใจกลับมา

ออสเตรเลียเพื่อไม่ให้เสียสิทธิวีซ่าถาวร ไอ้ทุยกลับมาไม่สามารถหางานตามวิชา ที่ เ รี ย นรู้ ม าได้ แต่ โ ชคดี ที่ ยั งได้ ง านเกี่ ย วกั บ คอมพิวเตอร์ท�ำ เพียงแต่ตอ้ งยอมลดคุณวุฒกิ าร ศึกษาลงมา มิฉะนัน้ คงต้องไปเป็นพนักงานขาย ตามร้านค้าปลีกหรือพนักงานในโรงงาน และ ถือเป็นโชคดีของไอ้ทุยหญิงสาวผู้มีร่างกายสูง ใหญ่บกึ บึนสมชือ่ เธอได้หนุม่ หน้าตาหล่อเหลา หุ่นสมาร์ทอย่างพระเอกหนังฮอลิวูดเป็นแฟน เธอได้มาเชิญผมไปงานร่วมงานแต่งงานด้วยตัว เอง ซึ่งผมตอบรับไป สถานทีจ่ ดั งานแต่งงานของเธออยูท่ างตอน เหนือของซิดนีย์ ใครที่รู้จักผมจะทราบดีว่าผม เกลียดการขับรถเป็นที่สุด รถยนต์มือสองของ ผมทีซ่ อื้ มาได้สบิ ปีเศษแล้ว ตอนซือ้ ใหม่ ๆ ป้าย วัดระยะทางบอกไว้ที่ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรนิด ๆ ตอนนี้หน้าปัดยังอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร นิด ๆ เท่านั้น และด้วยความไม่คุ้นเคยเส้นทาง ทำ�ให้ไปถึงงานเป็นคนรองโหล่เพราะมัวแต่หลง ทาง โดยมีนายเดวิดไปถึงงานเป็นคนสุดท้าย พอเข้าไปในงานก็เจอพ่อเจ้าบ่าวเข้ามาถาม โดยสุภาพว่า ผมเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้า สาว พอบอกว่าเจ้าสาวเขาก็ชี้ได้ทันทีว่าโต๊ะ ตัวไหน ก็เพราะมันว่างอยู่สองที่พอดี ที่โต๊ะ นัง่ มีรายชือ่ แขกทีต่ อบรับ เข้าร่วมงานว่านัง่ เก้าอี้ ตัวไหน เจ้าภาพจัดให้ผมนั่งร่วมกับเพื่อนร่วม งานของไอ้ทุย ข้างขวามือเป็นสองสามีภรรยา ชาวจีน ผู้เป็นภรรยาเป็นคนช่างเจรจา จึง ช่วยลดบรรยากาศอึดอัดไปได้ ส่วนอีกคนทีเ่ จ้า ภาพจัดให้เป็นเพื่อนคุยกับผมทางด้านซ้ายมือก็ คือนายเดวิด ซึ่งเป็นบุคคลในงานเพียงคนเดียว ที่ผมคุ้นเคยมาก่อน แต่กว่าเขาจะมาก็ถึงเวลา เสิร์ฟของหวานแล้ว ตอนที่เธอบอกว่าจะแต่งงาน ผมคิดว่า เจ้าบ่าวคือนายเดวิดคนนี้เสียอีก แต่พระเอกตัว จริงเป็นคนมีฐานะมีชาติตระกูลและการศึกษา ในซิดนีย์ตอนเหนือ ส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่เบาเป็น บุตรสาวคนมีฐานะ จากเวียดนาม บิดาของ เธอพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง เขายัง มาทักทายผม มาขอบคุณที่ดูแลลูกสาวของเขา และยังชวนให้ไปเที่ยวเวียดนาม เขารับรอง อย่างดีว่าจะต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี อาหารเลี้ยงแขกในวันนั้นดูดีมีราคามาก กว่าที่รัฐสภากลางจัดเลี้ยงนายกฯยิ่งลักษณ์เมื่อ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมาเสียอีก ส่วน รูปแบบการแต่งงานเดวิดบอกว่า เป็นแบบออส เตรเลียนขนาดแท้ ทำ�ให้นึกถึงหนังเรื่อง Four Weddings And A Funeral ในปี ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) แม้จะไม่เหมือน แต่ก็ให้บรรยากาศ คล้ายกันในความแตกต่าง หลังจากรับประทานอาหารครบเมนูแล้ว ถึงคิวบิดาเจ้าสาวขึ้นกล่าว แนะนำ�เจ้าสาวให้ แขกฟังด้วยมุกตลก ด้วยการเอาเรือ่ งโก๊ะ ๆ ของ บุตรสาวมาแซวให้แขกได้ขำ�กลิ้ง จากนั้นบิดา เจ้าบ่าวจึงขึ้นมากล่าวแนะนำ� เจ้าบ่าวด้วยกันงัด เอาด้านลบของบุตรชายในวัยเด็กมาเล่าให้แขก ฟังแบบขำ� ๆ จากนั้นเป็นการดื่มอวยพร เจ้า บ่าวเจ้าสาวเปิดฟลอร์เต้นรำ� แล้วทุกคนก็เต้นรำ� งานเลี้ยงครั้งนี้นายเดวิดดื่มไวน์ไปหลาย แก้ว เขาเดินทักทายแขกเหรื่ออย่างเป็นกันเอง ตามนิสัยนักธุรกิจช่างเจรจา ผมไม่ทราบ ว่าเขาจะขับรถกลับบ้านอย่างไร แต่สำ�หรับ

ผมพอเห็นมีแขกเริ่มทยอยกลับ ผมก็หยิบของ ชำ�ร่วย ไปลาเจ้าบ่าว เจ้าสาว พ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้า สาว นายเดวิดและขับรถกลับบ้าน ผมใช้ระยะทางขับรถไปงานเลีย้ งและกลับ ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพรวมทั้งสิ้น ๑๔๐ กิโล เมตรประมาณ ๖๐ กิโลเมตรเป็นการหลงทาง แบบหลงแล้วหลงอีกทั้งขาไปและขากลับครับ @@@@

ตาย ไม่มีใครตายหรอกครับ และผมก็ภาวนา ให้สมาชิกบ้านเลขที่ ๑๐ ของผมทุกคนมีความ เจริญก้าวหน้าและประสบแต่ความสุขในชีวิต ไปอีกยาวนาน แต่ ก ารเกิ ด แก่ เ จ็ บ ตายเป็ น สิ่ ง หลี ก เลี่ ย ง ไม่ได้ ไม่มีใครอยู่ค้ำ�ฟ้า ผมเป็นคนหนึ่งที่อาจ จะเคยสัมผัสกับความตายมาแล้ว มันเกิดขึ้น เมื่อเวลาตี ๓ ของวันที่ ๒ กันยายน ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ขณะที่ผมกำ�ลังทำ�งานอยู่หน้า จอคอมพิวเตอร์ภายในห้องทำ�งาน มีทีวีเปิด แผ่นละครตลกจำ�ได้ว่ามีนายเท่ง เถิดเทิง กับ นายตั๊ก บริบูรณ์ กำ�ลังออกมุกกันอย่างสุดมัน ผมหยิบน้ำ�อัดลมแป๊บซี่ขึ้นมาดื่มเพื่อต้องการ คาเฟอินจากมันมาบำ�รุงตับ เนื่องจากผมไม่ ดื่มกาแฟ เขาว่ากันว่าการดื่มกาแฟหนึ่งถ้วย ต่อวันปริมาณคาแฟอินในนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อตับในร่างกาย เมื่อผมไม่ดื่มกาแฟจึงต้องหัน มาดื่มเครื่องดื่มประเภทโคล่าชดเชยซึ่งให้กาแฟ อินเช่นกัน ขณะยกแป๊บซี่ขึ้นซด สองตลกเข้ามุกสุด ขำ�พอดี เล่นเอาผมถึงกับสำ�ลักอย่างแรง แล้ว ก็ฟุบล้มไป วันนั้นถือว่าโชคดีที่ขณะนั้นหลาน ชายคนโตอยูใ่ นห้องนัน้ ด้วย ปกติเวลานีเ้ ขานอน หลับอุตุไปแล้ว หลานชายคนโตเห็นผมฟุบอยู่ นานชักผิดปกติ จึงเข้ามาเอามือตบหลัง ทีเดียว เท่านั้นความรู้สึกของผมกลับคืนมา ลุกขึ้นยืน อย่างรวดเร็ว คำ�พูดคำ�แรกก็คือคำ�ถาม “เกิด อะไรขึ้น?” หลานชายคนโตบอกว่าเห็นผมก้มหัวลง ฟุบกับโต๊ะ ทีแรกคิดว่าง่วงนอน แต่พอเห็น ร่างผมเริ่มรูดลงจากเก้าอี้ลงไปนั่งอยู่กับพื้นใน ลักษณะก้มหัว จึงรีบเอามือตบหลัง สำ�หรับผมในช่วงทีฟ่ บุ ลงกลับรูส้ กึ เหมือน ตัวเองกำ�ลังใช้แรงอย่างมากในการเงยหน้าลุกขึน้ ยืน ไม่ใช่ก้มหน้าลง เป็นแรงฝืนให้ลุกขึ้นแต่ ก็ลุกไม่ขึ้น จนหลานชายตบหลังผัวะเดียว ก็ สามารถดีดตัวลุกขึ้นได้โดยเร็ว ประสบการณ์ครั้งนี้ทำ�ให้ผมตั้งทฤษฎีอีก ทฤษฎีหนึ่งที่ว่า มนุษย์เราเป็นอรูป ร่างกายเป็น อีกส่วนต่างหาก ที่จิตวิญญาณของผมสามารถ ร่วมอยู่อาศัยได้อย่างดี ผมได้เอาเปรียบร่างกาย นี้วันละหลายชั่วโมง โดยไม่ให้ร่างกายได้พัก ผ่อนเท่าที่ควร บ่อยครั้งที่ผมนอนวันละไม่ถึง สามชัว่ โมง เพราะความละโมบอยากรูอ้ ยากเห็น ไปทุกเรื่อง ผมสนุกกับงานที่ทำ�จนไม่คำ�นึงว่า ร่างกายที่ยืมเขามาใช้จะรับได้หรือไม่ นั บ จากวั น นั้ น มา ผมจะพยายามนอน ให้มากขึ้นแม้จะต้องข่มตา แต่วันนี้ไม่ต้องข่ม ตานอน พอตีสี่มันเกิดง่วงนอนขึ้นมาเอง เลย นอนหลับเสียยาว มาตื่นอีกทีเกือบเที่ยง ทั้ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 36


สิ้นค้าโฮมแบรนด์ห้างดัง

ทำ�จากประเทศรง.ราคาถูก 27 พ.ค. 2012 สื่อในเครือ Fairfax ได้ ทำ�การสำ�รวจพบว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อย่างห้าง Coles และ Woolworths ได้พึ่ง ประเทศใช้แรงงานราคาถูกอย่างเช่นประเทศไทย และอาฟริกาใต้เป็นแหล่งวัตถุดบิ และผลิตสินค้า ยี่ห้อของตนเอง หรือ home brand เพื่อเสนอ ขายในราคาต่ำ�

ทั้ง Coles และ Woolworths ได้ใช้วิธีให้ ผู้ผลิตในประเทศต่าง ๆ ยื่นประมูลผลิตสินค้า โฮมแบรนด์ของตนในสินค้าหลายชนิดเช่นเบอร์ รี่แช่แข็ง, น้ำ�มันพืช, ข้าว, พาสต้า, ซอส, ส ปาเต็ตตี้กระป๋อง, ปลาทูน่ากระป๋อง, ผลไม้ กระป๋อง และผักกระป๋องเป็นต้น ซึ่ง 1 ใน 4 ของสินค้าที่ขายตามห้างเป็นสินค้าที่เป็นยี่ห้อ

ของห้างดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าในประเทศกำ�ลังพัฒนาเหล่า นี้ ยั ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อย่ า งเดี ย วกั นให้ กั บ สินค้าโฮมแบรนด์ของห้างต่าง ๆ ในยุโรปและ อเมริกาเหนือ นั้นหมายถึงผลไม้กระป๋องที่พบ ตามชั้นวางสินค้าในกรุงลอนดอน, มหานคร นิวยอร์ก และซิดนียอ์ าจเป็นสินค้าแบบเดียวกัน ภายใต้ยี่ห้อที่แตกต่างกัน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัย ออสเตร เลียนเนชั่นแนลที่ติดตามแหล่งที่มาของสินค้า ที่วางขาย ในซูเปอร์มาเก็ตดังของออสเตรเลีย พบแหล่งกำ�เนิดผลไม้กระป๋องมาจากอาฟริกา ใต้ และสับปะรดกระป๋องผลิตจากโรงงานใน ประเทศไทย ทีผ่ ลิตให้กบั ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยอ้างว่าเป็นผูผ้ ลิตสินค้าระดับพรีเมียม และเป็ น การสนั บ สนุ น เกษตรกรหลายหมื่ น คนในประเทศกำ�ลังพัฒนา นาง Libby Hattersley ผูท้ �ำ การวิจยั สินค้า ผลิตจากอาฟริกาใต้กล่าวว่า มีโรงงานแห่งหนึ่ง รับสัญญาจ้างผลิตผลไม้กระป๋อง ได้ผลิตผลไม้ กระป๋องให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 100 บริษัท ทั่วโลกโรงงานแห่งนี้เพียงแค่ผลิตสินค้าในไลน์ เดียวกัน แต่ได้เอาฉลากยีห่ อ้ สินค้าของผู้ว่าจ้าง แปะลงไปเท่านั้น อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง ห้ า ง Coles และ Woolworths ได้ อ อกมากล่ า วว่ า พวกเขามีน โยบายที่ จ ะใช้ สิ น ค้ า ผลิ ตในออสเตรเลี ย เป็ น

สินค้าโฮมแบรนด์ของตนเอง แต่จากการวิจัย พบว่าสินค้าประเภทอาหารได้เพิ่มการนำ�เข้า อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าว่าจ้างผลิต จากประเทศอาฟริกาใต้,ไทย, จีน, แคนาดา, นิวซีแลนด์, เปรู, สหรัฐ, มาเลเซีย, อาร์เจนติ น่า, กรีซ, ฝรั่งเศส, เบลเยียม และสวาซีแลนด์ เป็นต้น ทางด้านซูเปอร์มาเก็ตยักษ์ใหญ่แก้ต่างว่า เหตุที่ต้องพึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจาก ผลผลิ ต ภายในประเทศลดลงอั น เนื่ อ งมาจาก สาเหตุของภัยแล้งและภัยน้ำ�ท่วมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา แต่กย็ อมรับว่าการทีค่ า่ เงินดอลล่าร์ออสเตรเลียแข็งขึน้ และค่าแรงใน ต่างประเทศที่ถูกกว่ามีส่วน ทำ�ให้ห้างสั่งนำ�เข้า สินค้าจากต่างประเทศ แม้วา่ ภัยแล้งและอุทกภัย ได้จบสิ้นไปแล้วก็ตาม จากการศึกษาพบว่า 1 ใน 2 ของสินค้า ยี่ห้อ Select ของห้าง Woolworths เป็นสินค้า นำ�เข้า ในขณะที่สินค้าระดับพรีเมียมยี่ห้อ Macro เป็นสินค้าผลิตในออสเตรเลีย 85% ส่วน ทีห่ า้ ง Coles อ้างว่า 90% ของสินค้าโฮมแบรนด์ ของตนเป็นสินค้าทีผ่ ลิตในออสเตรเลีย แต่ขอ้ อ้างดังกล่าวเป็นเพียงเฉพาะในส่วนของสินค้า ประเภทนม, ไข่ไก่ และขนมปัง ในขณะที่ห้าง Coles ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลสินค้าโฮมแบรนด์ที่ นำ�เข้าจากต่างประเทศ

รัฐบาลปฏิเสธผู้พิพากษา ขอเกษียณงานอายุ 75 ปี

28 พ.ค. 2012 ความพยายามของผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ สที่ จ ะขอเลื่ อ นการเกษี ย ณอายุ ราชการจากเดิม 72 ปีเป็น 75 ปี ต้องประสบ ความล้มเหลวหลังจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ปฎิเสธ คำ�ขอดังกล่าว โดยเห็นว่าอายุที่สูงเกินไปอาจ จะทำ�ให้ผู้พิพากษาขาดสัมผัสสภาพความเป็น แผงสินค้าโฮมแบรนด์และสินค้าแบรนด์เนมภายในซูเปอร์มาร์เก็ต จริงของชุมชนรุ่นใหม่ ทางด้านกลุม่ ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสทีร่ ว่ มเสนอ ที่มีกำ�หนดต้องส่งต้นฉบับก่อนหกโมงเช้า ถ้า เป็นที่ระลึกถึงวันครบรอบเสียชีวิต ๑๐๐ วัน การขยายอายุเกษียณได้แสดงความไม่พอใจต่อ ไทย-ออสนิวส์ฉบับที่ ๕๘๔ วางตลาดช้าผมนี้ ของเดอะเพอร์เฟคท์แมนผู้นี้........พบกันใหม่ การตัดสินใจของรัฐบาลและนาย Greg Smith ร.มต.สำ�นักงานอัยการด้วยการกล่าวหาว่า เป็น ฉบับหน้าครับ แหละตัวการครับ การเลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง ทางด้ า นอายุ แต่ ก็ มี ผู้ ก่อนจากกันผมขออุทิศบทความนี้ให้กับ พิพากษาและอดีตผู้พิพากษาเห็นด้วยกับรัฐบาล คุณสุเทพ คุณาไทย พีช่ ายทีแ่ สนดี แม้จะไม่เกีย่ ว อย่างเช่นเซอร์ Laurence Street อดีตหัวหน้าผู้ กับเรื่องเดอะแลนด์ลอร์ด และไม่ได้เป็นแฟน พิพากษารัฐน.ซ.ว.และนาย Robert Shallcross คลับของคอลัมน์ตามใจฉัน แต่คณ ุ สุเทพเป็นคน Hulme ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่จะเกษียณอายุใน หนึ่งที่ได้ให้คำ�ติชมและแนะนำ�ในการเขียนของ สองสามวันนี้ ยังคงสนับสนุนให้ผู้พิพากษา ผมอย่างมีคุณค่ายิ่ง มีอายุราชการสูงสุดที่ 72 ปี เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคมที่ ผ่ า นมานาง Julia คุ ณ สุ เ ทพเป็ น อดี ต นั ก เรี ย นเก่ า เซนต์ ค า Carland เจ้าพนักงานนโยบายของกระทรวง เบรียล เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิท ยุติธรรมได้แจ้งแก่นาย Smith ว่า ผู้พิพากษา ยาลั ย เกษตร นั บ ว่ า เป็ น หนึ่ งในคนดี ที่ สั ง คม ในรัฐน.ซ.ว.และแทสมาเนียในปัจจุบันมีเพดาน ออสเตรเลียมี คุณสุเทพเคยเป็นผู้ทำ�งานด้าน อายุราชการมากกว่าในรัฐอื่น ๆ และผู้พิพากษา สวัสดิการเพือ่ สังคมคนไทยในออสเตรเลีย ก่อน ของศาลสหพันธ์กลางถึง 2 ปี ซึ่งเป็นเพดาน ที่จะย้ายไปทำ�งานเพื่อสังคมชาวออสเตรเลียใน อายุเดียวกับผู้พิพากษาในประเทศนิวซีแลน์และ วงกว้าง เป็นคนไทยคู่แรกในออสเตรเลียที่เล่น แคนาดา ส่วนในสหรัฐอเมริกาไม่มกี �ำ หนดอายุ การเมืองด้วยการลงสมัครเป็นส.ส. เกษียณของผูพ้ พิ ากษา แต่กม็ หี ลายรัฐพยายาม ทีจ่ ะกำ�หนดอายุราชการไม่เกิน 70 ปีเช่นเดียวกับ ในด้านชีวิตครอบครัว คุณสุเทพเป็นสามี ในสหราชอาณาจักร ทีร่ กั ภรรยา เป็นพ่อทีร่ กั ลูก ถือเป็นผูช้ ายสมบูรณ์ นาง Carland กล่าวว่าข้อดีของการต่อ แบบ หรือ The Perfect Man ที่หาได้ยาก ยิ่ง อายุ ก ็ ค ือผลประโยชน์ทางด้านประสบการณ์อัน ใหญ่กว่า “หนึ่งในร้อย” เพลงที่เพื่อน ๆ ยกให้ ยาวนานของผู้พิพากษา แต่ก็เตือนถึงข้อเสียก็ เป็นเพลงประจำ�ตัวผมเสียอีก เพราะคุณสุเทพ คือเป็นการปิดกัน้ โอกาสเลือ่ นขัน้ ของผูพ้ พิ ากษา เป็นหนึ่งในหมื่นในแสน และขณะที่เขียนอยู่ และผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้พิพากษารายใหม่ เพื่อ นี้ผมเปิดเพลง All For The Love Of A Girl เพิ่มความหลายหลากและเพิ่มจลนะหรือการขับ คุ ณ สุ เ ทพ คุ ณ าไทย เพลงที่คุณสุเทพโปรดปรานคลอไปด้วย เพื่อ เคลื่อนให้กับศาล เธอกล่าวว่า การคงอายุเกษียณเท่าเดิม THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 37

จะช่วยรักษาอัตราการรับผู้พิพากษาใหม่เข้ามา ภายในระบบศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง, ผล ประโยชน์ที่จะตามมาก็คือการรับเอาแนวความ คิดใหม่ ๆ เข้ามา, มีทศั นคดีของสังคมร่วมสมัย มากขึ้น และมีทักษะภายนอกกรอบกฎหมาย มากขึ้น นาย Thomas Bathurst ว่าที่หัวหน้าผู้ พิพากษาแห่งรัฐน.ซ.ว.คนใหม่ ซึ่งได้รับแต่ง ตั้งจากสมเด็จพระราชินิอลิซาเบทที่ 2 เพื่อเข้า รับตำ�แหน่งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้และเป็นผู้ สนับสนุนให้มีการเลื่อนอายุราชการเป็น 75 ปี ได้โต้แย้งถึงเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์และ มาตรฐานชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทำ �ให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถ ทำ�งานได้ในวัยเกินกว่า 70 ปี ในขณะที่นาย Michael O’Neill ผู้อำ�นวย การบริหารของ National Seniors Australia Limited กล่าวว่า การตัดสินใจของรัฐบาลมี ความโหดร้าย, ขาดสัมผัสแห่งความจริง และ เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังต่อผู้สูงอายุ แต่เซ่อร์ Laurence Street ปัจจุบันอายุ 85 ปีผู้ซึ่งเกษียณจากหน้าที่ผู้พิพากษาเมื่ออายุ 62 ปีกล่าวว่า ความพยายามขอเพิ่มอายุราชการ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ และอายุ 72 ปีถอื ว่ายาวเกินพอแล้ว ผู้พิพากษาในวัยสูงอายุ เมื่อขึ้นนั่งบัลลังก์ จะ สูญเสียการสื่อสารในสาระของกฎหมายอย่าง เต็มประสิทธิภาพทัง้ กับฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำ�เลย และสูญเสียคุณค่าของความเป็นผู้พิพากษาใน การทรงอำ�นาจต่อบุคคลรอบด้านในขณะปฏิบตั ิ หน้าที่ ในขณะที่ ผู้ พิ พ ากษา Hulme ผู้ ซึ่ ง จะ เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 มิถุนายนกล่าว ว่า เขาพอใจที่จะเกษียณในวัย 72ปี และเขา เห็นด้วยในการกำ�หนดอายุผู้พิพากษาประจำ�ที่ 72 ปี แต่ก็เห็นด้วยกับการให้อดีตผู้พิพากษา กลับมาทำ�หน้าทีใ่ นฐานะผูพ้ พิ ากษาอาวุโสรักษา การ (acting judge) ซึ่งเพิ่มเพดานอายุจาก 77 ปีเป็น 78 ปี


สาวมะกันอยู่ดี ๆ ส้มหล่น เป็นแลนด์ลอร์ดโดยไม่รู้ตัว 29 พ.ค. 2012 หญิงสาวชาวสหรัฐวัย 21 ปีได้กลายเป็นแลนด์ลอร์ดโดยไม่รตู้ วั ก่อนได้รบั เงินจำ�นวน 750,000 เหรียญ จากผู้เป็นมารดาผู้ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาทิ้งอพาร์ท เมนท์และค่าเช่าไว้ให้ลูกน้อยของเธอ ในช่วงก่อนที่ผู้เป็นมารดาเสียชีวิตเธอได้ เขียนข้อความอย่างลวก ๆ บนโน้ตแพดประสงค์ จะมอบอพาร์ทเมนท์ขนาด 2 ห้องนอนในย่าน Drummoyne ให้กบั ลูกสาวของเธอ แต่การติดต่อ ได้ขาดหายไปเป็นเวลาหลายปี ทำ�ให้อพาร์ท เมนท์ถูกส่งมอบไปอยู่ในความดูแลของเอเยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทำ�ให้มีรายได้จากการให้เช่าในช่วงเกือบ สองทศวรรษทีผ่ า่ นมา โอนเข้ากองทุนรอเจ้าของ ที่แท้จริงเป็นเงิน 150,000 เหรียญ การค้นหาเจ้าของลึกลับรายนี้เริ่มขึ้นอย่าง จริงจังเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เมื่อนาย Chris Wilkins ผู้อำ�นวยการบริหารของเอเยนซี่ Ray White สาขา Drummoyne ซื้อกิจการควบเข้ากับสาขา เขาได้รับการบอกกล่าวถึงทรัพย์สินปริศนาแห่ง นี้ ทำ�ให้นาย Wilkins เริ่มแกะรอยหาทายาท ตามที่เขียนไว้ในโน้ตแพด ในที่สุดก็สามารถ สืบหาหญิงสาวผู้นี้ อยู่ที่บอสตันนครหลวงของ

รัฐแมสซาชูเซตส์ ในสหรัฐอเมริกา ในตอนค่ำ�วันนี้ (29 พฤษภาคม)อพาร์ท เมนท์หลังดังกล่าวได้ถูกประมูลขายด้วยราคา 600,000 เหรียญ โดยมีราคาซือ้ ขายสูงกว่าราคา ที่คาดไว้ถึง 50,000 เหรียญ นาย Wilkins กล่าวว่า หญิงสาวรายนี้ได้ สูญเสียมารดาตั้งแต่เธอยังเป็นทารก และยืนยัน ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพิสูจน์จนปรากฎชัดว่า เธอ คือบุตรสาวที่แท้จริงของผู้เสียชีวิต เธอได้รับการบอกกล่าวให้เลือกทางเลือก สองทางคือ ให้เช่าอพาร์ทเมนท์กินค่าเช่าต่อ ไป หรือขายมันแล้วเอาเงินกลับสหรัฐ ซึ่งเธอ ได้เลือกอย่างหลัง เขากล่าวว่าอพาร์ทเมนท์หลังดังกล่าวมาร ดาของเธอซื้อในปี 1986 ด้วยราคา 102,000 เหรียญ ขณะขายอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการซ่อม บำ�รุง นอกจากมีการเปลี่ยนพรมและทาสีใหม่ ก่อนขาย อันเป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของเอเยนต์ เพื่อให้บ้านดูมีราคามากขึ้น ในการประมูลในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย โดยผู้ชนะการประมูลเป็นหญิงสาวใน วัยยี่สิบเศษ ด้วยการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นหลังแรก ในชีวิตของเธอ

เรียกร้องช่วยป้องกันแพร่เชื้อ จากฤดูไข้หวัดอันตรายระบาด

แผนที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 30 พ.ค. 2012 กระทรวงสาธารณสุข รัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาเตือนประชาชนทั่วไปให้ ระมัดระวังการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง มิฉะนั้นอาจมีประชาชนกว่า 700,000 คนติด เชื้อไข้หวัดร้ายแรง โดยเฉพาะผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ รี บ มาฉี ด วั ค ซี นโดยไม่ เ สี ย ค่ าใช้ จ่ า ยใด ๆ ตั้งแต่เนิ่น ๆ กระทรวงสาธารณสุขรัฐน.ซ.ว.ได้ออกมา เตือนว่าหน้าหนาวนีม้ ปี ระชาชน 10% อาจจะล้ม ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และอาจมีผู้ป่วยเพิ่มเป็น 20% หากมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เฉพาะระบาด นพ. Alan Hampson ประธานกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่ หรือ ISG กล่าว ว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าไข้หวัดใหญ่ปี 2012 จะระบาดรุนแรงกว่าอัตราเฉลี่ย แต่เขา

ประเมินว่าอัตราผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือน มิถุนายน เขากล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 2,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและคนชรา แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าคนหนุม่ สาวจะไม่อยูใ่ นสภาพเสีย่ ง ต่อการติดเชื้อ เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถเข้าสูร่ า่ งกาย ได้โดยทางปาก, จมูก และตา ผู้ติดเชื้อจะมี อาการบ่งบอกอย่างรวดเร็วคือเป็นไข้ตัวร้อน, ปวดเมื่ อ ยตามร่ า งกาย, อ่ อ นเพลี ย และไอ แต่กรณีของผูป้ ว่ ยหนักจะนำ�ไปสูอ่ าการในขัน้ ที่ สองคือปอดบวม หรือหัวใจวายทีเดียว นพ. Hampson กล่าวว่ามีตัวเลขทางสถิติ

ศาลฏีกาตัดสินคู่เกย์คู่แรก เป็นผู้ปกครองเด็กรัฐน.ซ.ว. 31 พ.ค. 2012 ชายสองคนได้ ก ลาย เป็นบุคคลเพศเดียวกันของรัฐน.ซ.ว.ที่ถูกศาล ประกาศให้เป็นผูป้ กครองของเด็กซึง่ เกิดจากการ รับตั้งครรภ์ โดยศาลตัดสินด้วยการอาศัยหลัก “ผลประโยชน์ของเด็ก” เป็นพื้นฐาน ในการถ่ายอำ�นาจความเป็นผู้ปกครองเด็ก ทารกจากมารดาผูใ้ ห้ก�ำ เนิดไปสูช่ ายสองคนครัง้ นี้ ผูพ้ พิ ากษา Paul Brereton แห่งศาลฎีกาพอใจ ทีพ่ บว่า การรับตัง้ ครรภ์แทนไม่ได้เป็นเชิงการค้า ซึง่ ถือว่าผิดกฎหมาย และผูร้ บั ตัง้ ครรภ์กม็ ไิ ด้รบั เงินจากชายคู่เกย์แต่อย่างได้

เด็ ก รายดั ง กล่ า วได้ ถื อ กำ � เนิ ดในเดื อ น เมษายน 2010 ในขณะนีไ้ ด้ชายสองคนทำ�หน้าที่ เป็นบิดาและมารดา โดยหญิงผู้ให้กำ�เนิดยอม ตกลงว่าเธอจะไม่มีส่วนและมีชื่อใดๆ ปรากฎ ในสูจิบัตร ในระหว่างการพิจารณาคดีศาลได้รบั ฟังว่า ชายสองคนและหญิงผู้ให้กำ�เนิดทารกได้ทำ�การ ตกลงโดยวาจาในการรับตัง้ ครรภ์ แต่มหี ลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักษรจากหญิงผู้ให้กำ�เนิด ระบุ ชัดว่าเธอ “ยินยอม” ให้ชายทั้งสองได้รับการ ประกาศเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก

ขโมยรถยนต์วันละ 158 คัน

Blacktown หายสู ง สุ ด 30 พ.ค. 2012 ในอดีตที่ผ่านมาการขโมย รถยนต์มักเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กนำ� ไปขับเล่นเพื่อความสนุกสนาน แล้วนำ�ไปทิ้ง ลงแม่น้ำ� แต่ในปัจจุบันการขโมยรถสามารถทำ� รายได้ ด้วยการนำ�ไปถอดชิน้ ส่วนเอาอะไหล่ไป ขายในตลาดมืด หรือลักลอบส่งชิน้ ส่วนไปขาย ในต่างประเทศเช่นที่เลบานอนเป็นต้น สภาการลดการขโยมรถยนต์แห่งชาติ หรือ NMVTRC ได้เปิดเผยสถิติมีรถยนต์ถูกขโมยทั่ว ออสเตรเลียในปีที่ผ่านมาจำ�นวน 57,540 คัน หรือเทียบเท่า 158 คันต่อวัน หรือประมาณ 7 คันต่อชั่วโมง นาย Ray Carroll ผูอ้ �ำ นวยการบริหารของ NMVTRC กล่าวว่าในขณะที่ผู้ต้องหาขโมยรถ ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าพวกเขาขโมยรถเพือ่ นำ�ไป ขับเล่นหาความเพลิดเพลิน แต่สว่ นหนึง่ ยอมรับ ว่าขโมยรถเพื่อต้องการเอาอะไหล่และเศษเหล็ก ที่เหลือไปขาย เขากล่าวว่าสัดส่วนของการขโมยรถเพื่อ หวังรายได้จากชิน้ ส่วน ถูกนำ�ไปขายให้กบั พ่อค้า รับซือ้ ของผิดกฎหมายทีป่ ระชาชนต้องการหาซือ้ อะไหล่หรือชิน้ ส่วนรถยนต์ในราคาถูก ซึง่ ธุรกิจ เหล่านีน้ บั วันยิง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยพืน้ ที่ ขโมยและซือ้ ขายอะไหล่สว่ นใหญ่จะอยูใ่ นพืน้ ที่ ของผู้มีรายได้เฉลี่ยในระดับต่ำ� รถยนต์ Holden Commodores เป็น รถยนต์ที่มีผู้นิยมขโมยเพื่อถอดอะไหล่มาขาย ในขณะรถ Toyota Camry รุ่นปลายทศวรรษ ที่ 80 แม้จะไม่มีค่า แต่นิยมถูกขโมยมาเพื่อขาย

เป็นเศษโลหะ รถกระบะ Toyota HiLux เป็น อีกเป้าหมายหนึ่งของการขโมยเนื่องจากเป็นรถ ที่นิยมใช้ในหมู่คนทำ�ธุรกิจช่างวิชาชีพ (trade man) และอะไหล่ ข องมั น เป็ น ที่ ต้ อ งการใน ตะวันออกกลาง, อาฟริกาและเอเชีย ตัวเลขทางสถิติพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูก ขโมยในปีทผี่ า่ นมาทัง้ สิน้ 7,635 คัน ในจำ�นวน นี้ 3,257 คันสามารถติดตามกลับคืนมาได้ ส่วน อีก 4,378 คันถูกถอดชิน้ ส่วนไปขายเป็นอะไหล่ และเศษเหล็ก ในขณะที่นาย Robert McDonald ผู้ จัดการฝ่ายการวิจัยของ NRMA Insurance กล่าวว่า พฤติกรรมงัดบ้านเพื่อขโมยกุญแจรถ และทรานสปอนเดอร์ (อุปกรณ์รับและส่งตอบ สนองคลื่นความถี่) ได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ ระบบอิมโมบิลไลเซอร์ (ระบบตรวจสอบและ เปรียบเทียบ ID Code ของกุญแจให้ตรงกับ ID Code ที่ถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ รถก่อนการสตาร์ทรถ ป้องกันไม่ให้เครือ่ งยนต์ สตาร์ทติดได้หากใช้กุญแจที่ผิดไปจากเดิม) ถูก นำ�มาเป็นข้อบังคับสำ�หรับรถยนต์ผลิตใหม่ใน ออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี 2001 สำ � หรั บ พื้ น ที่ 10 เขตเทศบาลในรั ฐ น.ซ.ว.ที่ ค นร้ า ยนิ ย มขโมยรถยนต์ เ รี ย งตาม อันดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ 1. Blacktown, 2.Bankstown, 3.Newcastle, 4.Sydney City, 5.Lake Macquarie, 6. Liverpool, 7. Parramatta, 8. Fairfield, 9. Penrith และ 10. Campbelltown

ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละปีมีผู้อยู่ในวัยทำ�งานในออส เตรเลีย ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จนต้องขอลาป่วย รวมกันเฉลี่ยปีละ 1.5 ล้านวัน ทำ�ความสูญเสีย ต้นทุนของระบบสาธารณสุขโดยตรงเป็นเงิน 115 ล้านเหรียญต่อปีทีเดียว เพื่อเป็นการรับมือกับไข้หวัดใหญ่ คณะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลและสาธาร ณสุขพื้นที่ Hunter New England ได้จัดตั้ง เว็บไซต์ flutracking.net หนึ่งในออนไลน์ที่ทำ� แผนที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก นพ. Craig Dalton ผู้ร่วมจัดทำ�ออนไลน์

flutracking.net กล่าวว่า เว็บไซต์นจี้ ะรายงานถึง ผู้ติดเชื้อแยกตามรหัสไปรษณีย์ จะบอกจำ�นวน แพทย์ทที่ �ำ การรักษาต่อพืน้ ที่ จำ�นวนผูท้ มี่ อี าการ ไข้และไอ มีสัญลักษณ์ที่มีสีแดงอ่อนไปจนถึง แดงเข้ม สีแดงเข้มแสดงให้เห็นว่าเขตไปรษณีย์ นั้น ๆ มีผู้ป่วยไข้หวัดเป็นจำ�นวนมาก เป็ น ต้ น ว่ า ณ วั น ที่ 30 พฤษภาคม ในซิดนีย์พื้นที่เขตไปรษณีย์ 2747 หรือย่าน Cambridge Gardens ในเขตเทศบาล Penrith มีผู้มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สูงสุดคือ 5 ราย และในเขตไปรษณียน์ มี้ แี พทย์ท�ำ การรักษา จำ�นวน 8 คนเป็นต้น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 38


ภายใต้กฎหมายการรับตัง้ ครรภ์แทน หรือ Surrogacy Act ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปที ผี่ า่ นมา ได้ก�ำ หนดโทษจำ�คุก 2 ปีและหรือปรับ 110,000 เหรียญสำ�หรับผู้ถูกพบว่ากระทำ�ผิดโดยรับจัด ตั้งครรภ์ในเชิงการค้า โดยผู้ให้กำ�เนิดเด็กได้รับ อามิสสินจ้างเป็นตัวเงินหรือสิ่งของ การรับตั้งครรภ์เพื่อมอบบุตรให้แก่ผู้อื่น โดยไม่รับค่าจ้าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการแพทย์ เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เกิดขึน้ บ่อยนัก แต่เป็นที่ ยอมรับตามกฎหมายในรัฐน.ซ.ว. ซึง่ กฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การโอนบุตรจากบุคคล หนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทำ�ได้ง่ายขึ้น บุคคลเพศเดียวกัน และบุคคลเดี่ยวจะถูก ห้ามทำ�ข้อตกลงกับหญิงใด ๆ ในการรับตัง้ ครรภ์ โดยไม่รบั ค่าจ้างเพือ่ มอบบุตรให้แก่ตนในรัฐเวส เทิร์นออสเตรเลียและเซาท์ออสเตรเลีย แต่เป็น ที่เชื่อว่ามีคู่รักเพศเดียวกันในออสเตรเลียเพียง 20 คู่เท่านั้นที่มีลูกโดยการให้ผู้อื่นตั้งครรภ์แทน และส่วนใหญ่ใช้ผู้ตั้งครรภ์ชาวต่างชาติ ในการพิจารณาครัง้ นีศ้ าลได้รบั ฟังว่า ชาย เกย์สองคนและหญิงผู้รบั ตัง้ ครรภ์ ไม่ได้ปรึกษา ทางด้านกฎหมายก่อนที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ ทางด้านนาย Sam Everingham ประธาน กลุ่มการรับตั้งครรภ์แห่งออสเตรเลีย (SA) ได้ ออกมากล่าวแสดงความยินดีต่อการตัดสินของ ศาลฎีกา โดยกล่าวว่าผลการตัดสินถือเป็นคดี แลนด์มาร์ก และถือว่าคู่เกย์สองคนนี้โชคดีมาก ที่ได้รับการยอมรับและปกป้องทางกฎหมาย

ในวันนี้เช่นกันรัฐน.ซ.ว.ได้เข้าร่วมกับรัฐ แทสมาเนีย และแคนเบอร์ราเทริทอร์รี่ในการ เรียกร้องการออกกฎหมายการสมรสของคู่เกย์ หลังจากนาง Cate Faehrmann ส.ว.จากพรรค กรีนส์ได้ยื่นยติสนับสนุนการสมรสของคู่เกย์ ได้รบั การผ่านมติในสภาสูงด้วยคะแนนเสียง 22 ต่อ 16 หลังจากพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค ตกลงให้ส.ว.ทำ�การโหวตอย่างอิสระ อย่างไรก็ตามการแต่งงานเป็นหน้าที่รับ ผิดชอบของส่วนสหพันธ์กลาง ภายใต้พระราช บัญญัตกิ ารสมรสปี 1961 ซึง่ กฎหมายนีส้ ามารถ ลบล้างกฎหมายของรัฐได้

รูปถ่ายชั้นวางขายบุหรี่ที่ Downtown Duty Free Mega B ที่เป็นหลักฐานสำ�คัญ

นาง Sam Everingham

ค่าแรงขั้นต่ำ�ออสซี่เพิ่ม 2.9%

อัตราต่ำ�สุด $15.96 ต่อชั่วโมง 1 มิ.ย. 2012 แรงงาน ชาวออสเตรเลียจำ�นวน 1.4 ล้ า นคนหรื อ 15% ของ แรงงานทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ อัตราค่าแรงงานต่ำ�สุดจะได้ รับค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก 17.10 เหรี ย ญต่ อ สั ป ดาห์ หรื อ ทำ � ให้ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ชั่ วโมง ละ 15.96 เหรียญสำ�หรับ พนักงานประจำ�หลังจาก Fair Work Australia หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่คล้าย ตุลาการด้านสภาพการจ้างงานประกาศ ขึ้นอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ� 2.9% อัตรา แรงงานใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมทีจ่ ะถึงนี้ ทำ�ให้แรงงานทีม่ รี าย ได้ต�่ำ สุดจะได้รบั ค่าจ้างเพิม่ ขึน้ จากสัปดาห์ ละ 589.30 เหรียญเป็น 606.40 เหรียญ ผู้พิพากษา Iain Ross ประธาน Fair Work Australia กล่าวว่า ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่ม ขึ้นถือเป็นระดับปานกลาง หลังจากมีหลักฐาน ทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงระดับการล้มละลาย (ของ ผู้ประกอบการ) ส่อเค้าให้เห็นเล็กน้อย นอกจากนั้น สภาพการว่างงานในระดับ

ร้านปลอดภาษีถูกปรับ 4 แสน จัดแผงขายบุห รีให้เห็นชัด เจน

ผู้พิพากษา Iain Ross ต่�ำ , เศรษฐกิจภาคเหมืองแร่รงุ่ เรืองสุดขีดในขณะ ที่อุตสาหกรรมภาคอื่น ๆ คาดว่าจะโตในระดับ 2% ภายในสองปีข้างหน้า เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ การตัดสินระดับการเพิ่มค่าจ้าง การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�ครั้งนี้ได้รับ การโจมตี อ ย่ า งหนั ก จากฝ่ า ยสหภาพแรงงาน โดยอ้างว่าแรงงานที่มีรายได้ต่ำ�สุดไม่สามารถ อยู่ได้ในสภาพค่าครองชีพที่สูงขึ้น และทำ�ให้ เกิดช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างผู้มีรายได้สูงกับ ผู้มีรายได้ต่ำ� ในขณะที่ฝ่ายสภาหอการค้าและอุตสาห กรรมซึง่ เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างออกมาโจมตีวา่ Fair Work Australia ไม่ได้รับรู้ว่านายจ้างใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกเว้นภาคเหมืองแร่ กำ�ลัง ประสบปัญหาสภาพการแข่งขันจากภายนอก ประเทศและต้นทุนทีส่ งู ขึน้ การขึน้ ค่าแรงจะเป็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 39

2 มิ.ย. 2012 ได้เกิดคดีที่กลาย เป็นกรณีศึกษาอีกคดีหนึ่ง เมื่อกระทรวง สาธารณสุขของรัฐน.ซ.ว.ฟ้องร้องเจ้าของ กิจการ Downtown Duty Free หลัง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบของกระทรวงพบ บุหรี่กว่า 250 คาร์ตันถูกตั้งแสดงอย่าง เปิดเผยในช่องทางผู้โดยสารเดินผ่านของ Downtown Duty Free Mega B ร้าน ปลอดภาษีภายในส่วนผูโ้ ดยสารขาเข้าของ สนามบินซิดนีย์ในเดือนธันวาคม 2009 ในการต่อสู้คดีครั้งนี้ Downtown Duty Free ได้ อ้ า งว่ า พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ข อง “เครือรัฐออสเตรเลีย” แต่กระทรวงแย้งว่าใน ขณะที่รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมดูแลสนามบิน แต่ภายในสนามบินขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐ น.ซ.ว. จากการตรวจสอบสามครั้ ง จนถึ ง เดื อ น มีนาคมปี 2011 พบว่าสินค้ายาสูบที่รวมถึง ซิการ์ได้ถูกวางแสดงบนชั้นวางของอย่างเปิด เผยที่ Mega B อันเป็นจุดที่ผู้โดยสารขาเข้า ผ่านจุดตรวจของศุลกากรออกมา ซึ่งถือว่าผิด ต่อกฎหมายสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ งยาสูบปี 2008 และฝ่าฝืนกฎหมายการต่อต้านการโฆษณาสินค้า ยาสูบ จากเอกสารในการพิจารณาคดีที่ศาลฎีกา กลุ่มบริษัท Nuance Group ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ ในเมืองซูริช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของ Downtown Duty Free ได้ยอมรับสารภาพผิด แต่ได้อ้างถึงตัวบทกฎหมายมาตรา 16 ว่าสถาน

ตัวกดดันให้กจิ การหลายแห่งจำ�ต้องปลดคนงาน ออก และทำ�ให้ผู้อยู่ในธุรกิจด้านโรงงานผลิต สินค้า, การท่องเที่ยว, การค้าปลีก, การต้อนรับ และบริการพบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทางด้านนาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการตัดสินใจของ Fair Work Australia ว่า ถือเป็นข่าวดีสำ�หรับผู้มีรายได้ต่ำ� สำ � หรั บ อั ต ราค่ า แรงขั้ น ต่ำ � ที่ 15.96 เหรียญต่อชั่วโมงของออสเตรเลียถือได้ว่าสูง กว่าประเทศพัฒนาแล้ว หลายประเทศอย่าง

ทีป่ ระกอบกิจการค้าไม่ได้อยูใ่ นรัฐน.ซ.ว. แต่ตงั้ อยู่ในพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย หรืออยู่ภาย ใต้กฎหมายยาสูบของรัฐบาลกลาง แต่จากรูป ถ่ายของนาย Michael Cassidy เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า ร้ า นค้ า ปลอดภาษีดังกล่าวได้ติดป้ายเตือนเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพไว้เหนือชั้นขายบุหรี่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญกฎหมายจากกระทรวงสำ � นักงานอัยการรัฐน.ซ.ว.อ้างต่อศาลว่า Nuance Group มีความเข้าใจผิดในเรื่องของเขตใน บังคับกฎหมาย ถ้าข้อแก้ต่างของ Nuance ได้ รับการยอมรับ ก็จะต้องขึน้ อยูก่ บั กฎหมายยาสูบ ของเครือรัฐออสเตรเลีย ในการทำ�การส่งเสริม การขายและรูปแบบการแสดงสินค้าและการจัด หีบห่ออีกลักษณะหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า (กรณีนี้) ไม่สามารถ กล่าวได้ว่า กฎหมายของเครือรัฐจะสามารถ ลบล้ า งกฎหมายของรั ฐได้ ใ นทุ ก กรณี และ เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้แสดงให้เห็นชัดว่า ต้องให้การกฎหมายทั้งสองทำ�งานควบคู่ในเชิง ขนานกันไป ในคดีนี้ผู้พิพากษา Peter Hall พบว่าฝ่าย โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าร้าน Downtown Duty Free ที่บริเวณ Mega B เป็นสถานที่ “สาธารณะ” ภายในรัฐน.ซ.ว. และเป็นบริเวณ พื้นที่ของสนามบินซึ่งจำ�กัดให้เฉพาะผู้โดยสาร และพนักงานเข้าไปใช้เท่านั้น จากนั้นศาลได้สั่งปรับ Nuance Group เป็นเงิน 337,500 เหรียญ บวกด้วยค่าใช้จา่ ยใน การดำ�เนินคดี 50,000 เหรียญให้กับผู้เสียหาย คือกระทรวงสาธารณสุข

เช่นสหรัฐอเมริกามีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�ที่ 7.48 เหรียญต่อชม., สหราชอาณาจักรที่ 9.82 เหรียญ ต่อชม. (นับจากวันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป), ญี่ปุ่นระหว่าง 8.49 ถึง 11.02 เหรียญต่อชม., นิวซีแลนด์ 10.47 เหรียญต่อชั่วโมง ในขณะที่ ป ระเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาอย่ า ง อินโดนีเ ซียมีอัตราค่าแรง 68 เซนต์ต่อ ชม. และประเทศไทย 1.22 เหรียญต่อชม. (เทียบ จากอัตราค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาทต่อวัน)


ประณามการไฟฟ้าใจร้าย ครอบครัวโดยเฉลี่ยได้เฮ ขู่ตัดไฟคนชราที่ป่วยหนัก แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย 0.25% 3 มิ.ย. 2012 Origin/Integal รัฐวิสาหกิจ ผู้จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าได้ถูกประณามว่า “ไร้ ใจและละโมบ” หลังจากชายชราวัย 85 ปีซึ่ง ป่วยหนักจากโรคมะเร็งและต้องอาศัยเครือ่ งช่วย หายใจ ถูกการไฟฟ้าข่มขูท่ จี่ ะตัดไฟหากไม่ช�ำ ระ หนี้ค่าไฟฟ้าครึ่งงวดเพียงแค่ 257 เหรียญ ทั้งนี้นาย Ray Ryan ผู้ป่วยโรคมะเร็งวัย 85 ปีและนาง Muriel Ryan ภรรยาวัย 64 ปี กล่าวว่าพวกเขาถูกบริษัท Origin/Integal ข่มขู่ หลังจากทัง้ สองร้องเรียนถึงการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ที่ผิดปกติ นาง Ryan จากย่าน Bowral กล่าวว่า สามีของเธอป่วยหนักและต้องนอนรักษาตัวอยู่ ที่โรงพยาบาล Canberra Hospital เป็นเวลา 51 วัน ทำ�ให้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าที่บ้านในช่วงเวลา ดังกล่าว แต่กลับถูกเรียกเก็บค่าไฟ 515 เหรียญ ซึง่ สูงถึง 51% จากใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าครัง้ ก่อน นาง Ryan จึงจ่ายค่าไฟเพียงครึ่งหนึ่ง พร้อมกับขอให้ทาง Origin/Integal ชี้แจงถึง ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ แต่แทนที่จะได้ รับคำ�ตอบ บริษัทไฟฟ้ากับขู่ให้จ่ายเงินส่วนที่ เหลือมิฉะนัน้ จะตัดไฟ นาง Ryan กล่าวว่าพวก เขาใช้สงิ่ ทีพ่ วกเขารูว้ า่ สามีของเธอต้องใช้เครือ่ ง ปัม๊ ออกซิเจน เป็นตัวกดดันให้เธอไม่มที างเลือก อื่นนอกจากจ่ายค่าไฟฟ้า เธอกล่าวว่า หลังจากร้องเรียนไป Origin/ Integal ได้สง่ เจ้าหน้าทีส่ ตรีคนหนึง่ มาตรวจสอบ

ในเดือนเมษายน เจ้าหน้าทีห่ ญิงได้มาเดินตรวจ รอบบ้าน และพยายามจะบอกว่านาง Ryan หรือ สามีอาจเปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ขณะ ไปอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งเธอไม่ได้ทำ�อย่างนั้น แน่นอน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รายนั้นก็ทราบดี ว่าสามีของเธอจำ�เป็นต้องใช้เครือ่ งปัม๊ ออกซิเจน เพราะเธอเห็นด้วยตาของเธอเอง ในขณะทีน่ าง Ryan ก็แจ้งให้ทราบด้วยวาจาอีกด้วย ในขณะที่โฆษกหญิงของคณะกรรมการ ออมบุ ด ส์ แ มน (คณะกรรมการป้ อ งกั น และ ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของ รัฐ) ว่าด้วยเรื่องพลังงานไฟฟ้าและน้ำ�ประปา (EWON) กล่าวว่าภายใต้กฎหมายผู้จัดจำ�หน่าย กระแสไฟฟ้าไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าในขณะ ที่บ้านหลังดังกล่าวมีผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใช้เครื่อง ช่วยหายใจ เธอกล่าวว่า ลูกค้ามีสิทธิที่จะสอบถามข้อ สงสัยและขอให้ผู้จำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าทำ�การ ตรวจสอบข้อขัดแย้ง และเรียกร้องให้ลูกค้าทุก คนติดต่อมายังออมบุดส์แมนหากข้อขัดแย้งยัง เป็นทีก่ งั ขา เพือ่ ออมบุดส์แมนจะเข้าไปทำ�หน้าที่ แทนลูกค้า EWON เปิ ด เผยว่ า ยอดประชาชนร้ อ ง เรียนถึงกรณีบริษัทไฟฟ้าปฏิเสธขอขยายเวลา ผ่อนชำ�ระค่าไฟได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 21% และใน ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนการดำ�เนิน งานของกิจการไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น

หนุ่มดิลิเวอรีเจอข้อหาหนัก

ลักพาพนักงานร้านเสริมสวย 5 มิ.ย. 2012 นาย Thinh Kim Lam วัย 41 ผู้ยึดอาชีพขับรถส่งของถูกกล่าว หาว่า ลักพาและกักขังหน่วงเหนี่ยวตัว พนักงานประจำ�ร้านเสริมความงาม ด้วย การขับรถพาเธอตระเวนไปครึง่ เมืองซิดนีย์ หลังจากโมโหที่ไม่มีใครช่วยเขาขนของ นาย Lam ได้มาปรากฎตัวที่ศาลท้อง ถิ่น Downing Centre ในวันนี้ (5 มิถุนายน) ด้วยข้อกล่าวหาลักพาสตรีไว้ที่หลังรถบรรทุก ของเขา ด้วยการใช้ลิฟท์ยกไฮดรอลิกที่ท้ายรถ บรรทุกยกเธอขึ้นมา ขณะเกิดเหตุจำ�เลยจากย่าน Blackett ทาง ตะวันตกของซิดนีย์ได้ขับรถบรรทุกสินค้าเสริม ความงานจำ�นวนมาก เพื่อนำ�มาส่งยังร้าน Pro Nails and Waxing ในย่าน Manly ในเดือน กันยายน 2011 ก่อนเกิดการถกเถียงกันเกิด ขึ้นระหว่างเขากับนาง Thi My Nhung Tran พนักงานประจำ�ร้านเสริมความงามวัย 44 ปี นาย Lam เริ่มมีอาการโมโหเมื่อไม่มีใคร ในร้านช่วยเขายกของตามที่ตกลงกันไว้ และ กล่าวกับนาง Tran ว่า เขาถูกผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลอก อีกแล้วว่าจะมีคนช่วยขนที่ปลายทาง แต่คราว

นี้เขาขู่ว่าจะขนสินค้ากลับไปที่คลังเก็บสินค้าที่ ย่าน Lansvale นาง Tran จึงเกิดความกังวลว่า ร้านจะ ไม่มีสินค้าบริการลูกค้า เนื่องจากมีกำ�หนดที่จะ เปิดบริการลูกค้าวันแรกในวันรุง่ ขึน้ จึงแนะนำ� นาย Lam ว่าคนทำ�งานตกแต่งภายในร้านอาจ ช่วยยกของได้ นาง Tran ได้เดินตามนาย Lam ไปทีท่ า้ ย รถบรรทุก และยืนอยู่บนแผ่นโลหะด้านหลัง รถบรรทุกสำ�หรับยกสิ่งของ ในจังหวะนี้นาย Lam ได้ใช้เครื่องยกไฮดรอลิกยกเธอขึ้นมาบน รถ ก่อนทีจ่ ะปิดประตูรถบรรทุก และขับออกไป เหยื่อถูกลักพาได้ใช้โทรศัพท์มือถือ โทร บอกเพื่อนของเธอจำ�นวนหนึ่งในขณะถูกกักขัง อยูภ่ ายในตูท้ า้ ยรถบรรทุกซึง่ เพือ่ น ๆ ของเธอได้ โทรแจ้งตำ�รวจ เมือ่ นาย Lam ขับไปถึงโกดัง เก็บสินค้าทีย่ า่ น Lansvale ในอีก 1 ชัว่ โมงต่อมา ตำ�รวจจำ�นวนหนึ่งได้ไปรอจับเขาเรียบร้อยแล้ว ตำ�รวจกล่าวว่า นาง Tran ยังอยู่ในอาการ ตื่นกลัว และใบหน้าบ่งบอกถึงความเป็นทุกข์ และร้องไห้ในขณะถูกปล่อยตัวออกมาจากหลัง รถบรรทุก เพือ่ นพนักงานทีร่ า้ นเสริมสวยใน Manly กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นทำ�ให้นาง Tran ไม่

5 มิ.ย. 2012 ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ (5 มิถุนายน) ลงอีก 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ลดลงมาจาก 3.75% ลงมาอยู่ที่ 3.50% ด้วย เหตุผลของเศรษฐกิจของโลกอ่อนตัวลง, ความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศลดลง และ เป็นการรองรับผลกระทบจากภาษีคาร์บอนที่มี ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นที่คาดว่าธนาคารขนาดใหญ่จะสนอง ตอบด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยตามลงมา แต่เชื่อ

นาย Ray Ryan และนาง Muriel ภรรยาผู้ถูกขู่ตัดไฟ 2,708 ราย อย่างไรก็ตาม Origin/Integal ได้ออกมา แก้ตา่ งว่า บริษทั ไม่รบั รูว้ า่ นาย Ryan จำ�เป็นต้อง ใช้เครือ่ งปัม๊ ออกซิเจนหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ ของเจ้าของบ้านที่จะต้องทำ�การแจ้งจดทะเบียน ต่อบริษทั ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามบริษทั จะติดต่อกับ ครอบครัว Ryan เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางด้านครอบครัวชาวไทยครอบครัวหนึง่ ขอเปิดเผยชื่อว่า James กล่าวว่าเขาเป็นผู้หนึ่ง ที่ประสบปัญหากับกิจการด้านสาธารณูปโภค ขนาดใหญ่ทงั้ เรือ่ งโทรศัพท์และไฟฟ้า ครัง้ หนึง่ อยู่ดี ๆ เขาได้รับจดหมายจากบริษัท Origin เขียนมาแสดงความยินดีทเี่ ขาเปลีย่ นมาใช้บริการ ของ Origin ที่แรกคิดว่าคงมีอะไรผิดพลาด เพราะตนไม่เคยติดต่อกับ Origin แต่อย่างใด และชือ่ ที่ Origin ระบุเป็นผูท้ �ำ สัญญามีนามสกุล คล้ายชาวอินเดียที่ไม่ใช่เขา James มาเอะใจเมื่อได้รับจดหมายจาก Integal แจ้งให้ทราบถึงการยกเลิกการใช้บริการ ถึ ง ตอนนี้ James จึ งโทรศั พ ท์ ไ ปสอบถาม สามารถทำ�งานประจำ�ได้ เธอได้มาทำ�งานเป็น ครั้งเป็นคราว และต่อมาก็ไม่สามารถทำ�งาน ได้อีก นาย Lam ได้มาศาลพร้อมกับล่ามแปล ภาษาเวียดนาม-อังกฤษ แรกทีเดียวเขายอมรับ สารภาพผิดต่อการกักขังหน่วงเหนี่ยวนาง Tran แต่ในวันนี้ (5 มิถุนายน) นาย George Breton ทนายประจำ�ตัวนาย Lam ได้แจ้งต่อศาลว่า ลูก ความของเขาขอถอนการรับสารภาพผิด และขอ เวลาเพิ่มเติมในการเตรียมคดี ทำ�ให้ผู้พิพากษาหญิง Jane Culver แห่ง ศาลแขวงรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า นาย Lam อาจจะ ถูกสั่งจำ�คุกในการมาปรากฎตัวในการพิจารณา ครั้งต่อไป ถ้าการกล่าวคำ�สารภาพของเขาได้ รับการปฏิเสธ โดยผู้พิพากษาได้สั่งเลื่อนการ พิจารณาไปในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

Origin บริ ษั ท ยื น ยั น ว่ า มี ก ารทำ � สั ญ ญาทาง โทรศัพท์ แต่เมื่อขอหมายเลขที่โทรและหลัก ฐาน Origin กลับปฏิเสธให้รายละเอียด James ได้ท�ำ หนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษร ไปถึง Integal แจ้งให้ทราบว่า เขาไม่มีสิทธิ ยกเลิกบริการโดยปราศจากความยินยอมจาก ลูกค้า Integal ตอบกลับมาว่าบริษัททำ�อะไรไม่ ได้ เนื่องจาก Origin ยืนยันว่าลูกค้าทำ�สัญญา กลับเขา James จึงมีจดหมายแจ้งไปยัง Origin ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านโดยชอบธรรมและไม่รจู้ กั ชื่อของผู้สมอ้างเป็นผู้ทำ�สัญญา ข้อพิพาทนี้ลากยาวมาจนกระทั่งบิลเรียก เก็บเงินฉบับใหม่มาในนามของชายทีม่ นี ามสกุล คล้ า ยชาวอิ น เดี ย James ปฏิ เ สธไม่ จ่ า ยเงิ น Origin จึงส่งบิลมาเก็บใหม่คราวนี้ปล่อยชื่อลูก ค้าว่างไว้ J ames จำ�ยอมจ่ายค่าไฟ เพราะเกรงว่า จะถูกตัดไฟและยอมจ่ายโดยใบเรียกเก็บเงินไม่มี ชือ่ ลูกค้าไปอีกฉบับสองฉบับ จนกระทัง่ Origin ซือ้ กิจการ Integal ใบเรียกเก็บเงินจึงกลับมาเป็น ชื่อของ James อีกครั้งหนึ่ง

นาย Thinh Kim Lam ขณะออกจากศาล Downing Centre

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 40


ว่าธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ลดอัตรา ดอกเบี้ยลงตามเต็มจำ�นวน 0.25% หลั ง จากการประกาศลด อั ต ราดอกเบี้ ยไม่ กี่ น าที ธ นาคาร ขนาดเล็กอย่าง Bank of Queen sland ยังคงเป็นเจ้าแรกที่ออกมา ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.20% ทำ�ให้เงินกูด้ อกเบีย้ ผันแปร มีหลักทรัพย์จำ�นองของธนาคาร แห่งนี้ลดลงมาอยู่ที่ 6.91% นาย Glenn Stevens ผู้ว่าการธนาคากลาง ธนาคาร ANZ ได้ออกมา ประกาศว่าธนาคารจะแถลงผลการตัดสินใจใน เหรี ย ญ, ครอบครั ว เฉลี่ ย วงเงิ น กู้ 500,000 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายนในขณะที่ธนาคาร NAB เหรียญจะประหยัดเงินกู้ได้เดือนละ 76 เหรียญ ออกมากล่าวว่า จะยังคงให้ค�ำ มัน่ ทีจ่ ะเสนออัตรา นาย Glenn Stevens ผู้ว่าการธนาคา ดอกเบี้ยที่ต่ำ�ที่สุดในจำ�นวนธนาคาร “เดอะ กลางกล่าวว่าการตัดสินใจลดดอกเบี้ยครั้งนี้มี บิ๊กโฟร์” ปัจจัยสำ�คัญมาจากเศรษฐกิจในประเทศจีนได้ เป็นที่คาดว่าหากธนาคารขนาดใหญ่ทั้งสี่ เริ่มชะลอตัว และเกิดความปั่นป่วนในตลาดเงิน ลดอัตราดอกเบี้ยลงเต็มทั้ง 0.25% จะทำ�ให้ ของโลก แต่ปจั จัยหนึง่ ทีธ่ นาคารกลางซึง่ ทำ�งาน อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ เ พื่ อ ซื้ อ บ้ า นชนิ ด ดอกเบี้ ย ร่วมมือกับรัฐบาลกลางเป็นอย่างดีมาตลอดนับ ผั น แปรตกลงมาอยู่ ที่ เ ฉลี่ ย 6.85% ทำ �ให้ ตั้งแต่นาย Kevin Rudd ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ครอบครัวเฉลี่ยในวงเงินกู้ 300,000 เหรียญ มิได้แถลงออกมาก็คอื การลดดอกเบีย้ เพือ่ ให้เกิด สามารถประหยัดเงินผ่อนส่งได้เดือนละ 47 ซอฟต์แลนด์ดงิ้ จากผลกระทบของภาษีคาร์บอน

เป็นที่เชื่อว่าผลของภาษีคาร์บอน จะเป็น ตัวกลบการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ แถลงไว้ในงบประมาณปี 2012 ซึ่งทั้งสองมีผล บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมเช่นกัน จะฉุดให้ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคลดลง แม้วา่ ในขณะ นี้เศรษฐกิจของประเทศจะยังดีอยู่ และการว่าง งานยังอยูใ่ นระดับต่�ำ ในขณะทีก่ ลุม่ ธุรกิจส่วน ใหญ่ยังดำ�เนินไปได้อย่างระมัดระวัง เป็นที่เชื่อว่าหากการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ยัง ไม่ สามารถพยุ งความเชื่ อ มั่นของผู้บ ริโภคไว้ ได้ และสถานการณ์การเงินของโลกยังแย่ลง ธนาคารกลางอาจจะลดดอกเบี้ยอีก เนื่องจาก ธนาคารกลางเชื่อว่าสภาพเงินเฟ้อยังต่ำ�อยู่ พอ ทิ้งช่องว่างให้ทำ�การลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังได้ออก มาประกาศว่า ครอบครัวชาวออสเตรเลียยังจะไม่ หมดข่าวดี เพราะยังมีโอกาสทีธ่ นาคารกลางจะ ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ อีก เขาได้เรียกร้องให้ ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในรัฐบาลและเศรษฐกิจ ของประเทศ เพราะเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ยังคงแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ ที่พัฒนาแล้ว

ขณะนีอ้ ตั ราดอกเบีย้ มาตรฐานลดลงมาอยู่ ที่ 3.50% ซึง่ สูงกว่าอัตราต่�ำ สุดที่ 3.00% ในช่วง ทีเ่ กิดวิกฤตการณ์การเงินทัว่ โลกในปลายปี 2008 ผลของการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ ทำ�ให้ ตลาดหลักทรัพย์ปิดตัวในวันนี้เพิ่มขึ้น 1.5% ที่ 4043.7 จุดหลังจากมูลค่าตลาดหดหายไป 20 พันล้านเหรียญในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ใน ขณะที่ค่าเงินดอลล่าห์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 เซนต์มาอยู่ที่ 97.82 เซนต์สหรัฐในคืนนี้ ต่อมาภายในเวลาก่อนปิดทำ�การของวัน ที่ 8 มิถุนายนธนาคารใหญ่ทั้งสี่แห่งต่างทยอย กันออกมาประกาศการลดอัตราดอกเบี้ย โดย ธนาคาร Westpac ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้เพื่อซื้อบ้านลง 0.20% ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ย ลดลงมาอยู่ที่ 6.89%, ธนาคารCommonwealth ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.21% ลงมาอยู่ที่ 6.80%, ธนาคาร ANZ เป็นสมาชิกบิ๊กโฟร์ ธนาคารเดียวที่ประกาศลดดอกเบี้ยเต็มจำ�นวน 0.25% ลงมาอยู่ 6.80% และธนาคาร NAB ยังคงรักษาการเป็นธนาคารที่คิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำ�สุดในหมู่สมาชิกบิ๊กโฟร์ด้วยการลดดอกเบี้ย 0.21% มาอยู่ที่ 6.78%

ค่ า ปรั บ ใหม่ ข บ ั รถเร็ ว น.ซ.ว. หนุ่มเอเยนซี่บ้านตายฟรี ขั น ้ ต่ � ำ สุ ด $105 หั ก 1 แต้ ม โดดแท็กซี่หนีค่าโดยสาร 6มิ . ย.2012 สมาชิ ก ใน ครอบครั ว ของนาย Jeremy Novotry พนักงานเอเยนซี่อสัง หาริมทรัพย์วัย 21 ปีต้องอยู่ใน อารมณ์ไม่ปลื้มเท่าใดนัก เมื่อ ศาลโคโรเนอร์ (ศาลพิ จ ารณา การเสียชีวิตอย่างไม่เป็นไปตาม ธรรมชาติ) ตัดสินว่าไม่มใี ครต้อง รับผิดชอบต่อการที่เขาตกลงมา จากรถแท็กซี่ในขณะที่รถกำ�ลัง วิ่งจนเสียชีวิต ในวันนี้ (6 มิถุนายน 2012) ผู้พิพากษา Paul MacMahon รองเจ้าพนักงานโคโรเนอร์ แห่งรัฐน.ซ.ว.ได้ประกาศให้การเสียชีวิตของ นาย Novotry ถือเป็นโศกนาฎกรรมที่เกิดจาก การตัดสินใจเสี่ยงตายด้วยการกระโดยลงจากรถ แท็กซี่เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าโดยสารจำ�นวน 19 เหรียญ นาย Novotry เสียชีวิตจากบาดแผลที่ ศีรษะอันเกิดจากเขากระโดดออกจากรถขณะวิ่ง อยู่ที่ย่าน Kirrawee ทางตอนใต้ของซิดนีย์ ใน ตอนเช้าตรู่ของวันที่ 10 ตุลาคม 2010 ในขณะเกิดเหตุนาย Novotry ได้บอกให้ นาย Admir Mutapcic พนักงานขับรถแท็กซี่ เลี้ยวเข้าไปในถนนด้านหลังบ้านของประชาชน ซึ่งมันจะทำ�ให้แท็กซี่ต้องวิ่งชะลอความเร็วลง ในช่วงนั้นนาย Logan McGlinchy เพื่อนของ นาย Novotry เป็นคนแรกที่เปิดประตูรถแล้ว วิ่งหนีไป ผู้พิพากษา MacMahon กล่าวว่ารูปคดี นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทั้งสองตัดสินใจที่จะหนี ออกจากรถแท็กซี่หลังจากพบว่ามีเงินไม่พอที่ จะจ่ายค่าโดยสาร แต่นาย Novotry ซึ่งกระโดด ออกจากรถแท็กซีเ่ ป็นคนทีส่ อง เกิดเสียหลักกลิง้ ไปหนึ่งหรือสองเมตรก่อนที่ศีรษะจะกระแทก กับพื้น ซึ่ ง ศาลสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ขณะที่ น าย Novotry กระโดดออกจากรถแท็กซี่ รถแท็กซี่

นาย Jeremy Novotry กำ�ลังวิ่งในระดับความเร็วต่ำ� พยานผูท้ อี่ ยูใ่ นบ้านในละแวกนัน้ หลายคน กล่าวว่า พวกเขาได้ยินเสียงโหวกเหวกที่ถนน ได้ยนิ เสียงประตูรถปิดด้วยเสียงดัง และเสียงยาง ล้อจากการเบรกดังลัน่ ก่อนทีจ่ ะออกมาพบนาย Novotry นอนอยู่ที่ถนน พลฯลาดตระเวนอาวุโส Dennis Ibrahim ซึ่งเป็นเจ้าของคดี ประเมินว่าขณะเกิดเหตุรถ แท็กซี่ได้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 20 กม.ต่อ ชม.ในขณะที่นาย Novotry กระโดดลงจากรถ และจากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิด เหตุไม่พบยางล้อรถไหม้ หรือร่องรอยอื่น ๆ ที่ แสดงว่าพนักงานขับรถแท็กซี่ได้เหยียบคันเร่ง และออกรถไปด้วยความเร็วรถสูง หลังจากที่ นาย McGlinchy ปิดประตูรถอย่างแรง ตาม ที่นาย McGlinchy ให้การต่อศาล ทางด้า นนาย Mutapcic พนักงานขับ กล่าวว่า ขณะขับรถเข้าถนนเล็กเขาไม่ได้ขบั ด้วย ความเร็วและไม่ทราบว่านาย McGlinchy และผู้ ตายกระโดดลงจากรถไปตอนไหน แต่มารูส้ กึ ตัวเมือ่ มีลมพัดเข้ามาทางด้านทีน่ าย Novotry นัง่ ผู้พิพากษา MacMahon กล่าวว่า แม้ว่า พยานจากปากของคนขับแท็กซี่จะขัดกับพยาน จากผูอ้ ยูอ่ าศัยสองข้างถนนในบางประเด็น แต่ ศาลไม่พบว่าพนักงานขับแท็กซี่ได้มีส่วนร่วม หรือเป็นสาเหตุให้นาย Novotry เสียชีวิตแต่ อย่างใด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 41

นาย Mike Baird 7 มิ.ย.2012 ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรด้วย การขับรถเร็วในรัฐน.ซ.ว.จะเจอกับค่าปรับใหม่ ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณประจำ�ปี 2012 ของรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า นาย Mike Baird ร.มต.การคลังของ รัฐน.ซ.ว.คาดว่าจะแถลงถึงค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 12.5% สำ�หรับผู้ขับรถยนต์เก๋งด้วยความเร็ว เกินกว่ากฎหมายทุกระดับ เพือ่ หวังเพิม่ เงิน 100 ล้านเหรียญในช่วง 4 ปีขา้ งหน้ามาชดเชยรายได้ จากภาษี GST (ภาษีสนิ ค้าและบริการ) ทีล่ ดน้อย ลง การเปลีย่ นอัตราทำ�ให้อตั ราค่าปรับขัน้ ต่�ำ สุด สูงกว่า 100 เหรียญเป็นครั้งแรก แต่ระบบการ ตัดคะแนนจะยังคงเดิม ภายใต้การปรับผู้ขับรถยนต์เก๋งใหม่หาก ขับเร็วกว่ากฎหมายกำ�หนด 1 ถึง 10 กม.ต่อ ชม.ค่าปรับจะเพิ่มจาก 93 เหรียญมาเป็น 105 เหรียญ และหัก 1 แต้ม, ค่าปรับขับเกินกว่า กฎหมายกำ�หนด 11 ถึง 20 กม.ต่อชม.จะเพิ่ม จาก 216 เหรียญเป็น 243 เหรียญ และปรับ 3 แต้ม, ค่าปรับขับเกินกว่า 21 ถึง 30 กม.ต่อ ชม.จะเพิ่มจาก 371 เหรียญเป็น 417 เหรียญ และปรับ 4 แต้ม ค่าปรับขับเกินกว่ากฎหมายกำ�หนด 31 ถึง 45 กม.ต่อชม.จะเพิ่มจาก 710 เหรียญเป็น 799 เหรียญ และปรับ 5 แต้ม และถ้าขับเร็วกว่า 46กม.ต่อชม.ขึ้นไปค่าปรับจะเพิ่มจาก 1,915

เหรียญเป็น 2,154 เหรียญและปรับ 6 แต้ม การเพิ่มค่าปรับครั้งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับ รัฐบาลรัฐลงทุนเพิ่มการนำ�กล้องจับความเร็ว เคลื่ อ นที่ และกล้ อ งจั บ ความเร็ ว ตามสี่ แ ยก และสามแยกสัญญาไฟจราจรมาประจำ�การอีก จำ�นวนมาก การปรับค่าปรับครัง้ นีม้ าพร้อมกับรายงาน การวิจัยที่ระบุว่าประชาชนชาวน.ซ.ว.โดยเฉลี่ย จ่ายค่าปรับน้อยกว่าในรัฐอื่น ๆ นาย Saul Eslake นักเศรษฐศาสตร์ของ สำ�นัก Merrill Lynch ได้ทำ�การวิจัยพบว่าในปี การเงิน 2010-2011 ชาวน.ซ.ว.จ่ายค่าปรับ 351 ล้านเหรียญ หรือเฉลี่ย 48.34 เหรียญต่อคน ต่ำ�กว่าอัตราเฉลี่ยของคนในประเทศที่ตกเฉลี่ย คนละ 67.42 เหรียญ ในจำ�นวนค่าปรับในรัฐน.ซ.ว. 80% เป็น ค่ า ปรั บ ความผิ ด จากความผิ ด ทางการจราจร ทำ�ให้คาดว่าการเพิ่มค่าปรับ 12.5% จะสามารถ ทำ�เงินเข้ารัฐเพิ่มขึ้นอีก 143 ล้านเหรียญในช่วง สี่ปีข้างหน้า มาตรการเพิ่มค่าปรับขับรถเร็วได้กลาย เป็นมาตรการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยพยุงฐานะทางการเงิน ทีย่ �่ำ แย่ของรัฐน.ซ.ว.ทีร่ วมถึงการปลดข้าราชการ ออก 10,000 คน ถึ ง กระนั้ น ก็ ยั ง ทำ �ให้ ง บ ประมาณประจำ�ปี 2012-2013 ของรัฐน.ซ.ว.ขาด ดุลถึง 826 ล้านเหรียญ


จำ�คุก 43 ปีเด็กหนุ่มผู้หลาน ฆ่าโหดเลียนแบบลุง Ivan Milat ช่วยซ้ำ�กระหน่ำ�เติม สวั ส ดี ค่ ะ กิ ไ ดไมค์ ฯ ฉบั บ นี้ ข อ นำ � การ์ ตู น ล้ อ เลี ย นการเมื อ งของคุ ณ วอร์เรน บราวน์มาให้ศกึ ษากันอีกภาพ นีป้ รากฎในนสพ.เดอะเทเลกร๊าฟฉบับ วันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็น ภาพของทั่น “จูเลีย กิลลาร์ด” นายก รัฐมนตรี มีรายงานของกระทรวงการ เข้าเมืองว่าด้วยเรื่องของนางไลน์ฮาร์ท เสี ย บอยู่ กั บ กางเกงของเธอกำ � ลั ง ลุ ก ไหม้เป็นไฟ ขวามือเป็นภาพกองทัพ นักข่าว ส่วนซ้ายมือคนคุน้ เคยการเมืองจะทราบว่าคือนาย “คริส โบเวน” ร.มว.การเข้าเมือง กำ�ลัง ร้องตระโกนว่า “ไฟไหม้กางเกง! ไฟไหม้กางเกง!” ในขณะที่ทั่นกิลลาร์ดตอบว่า “ขอบใจ จ้ะ คริส” ภายใต้ภาพมีขอ้ ความเขียนไว้วา่ “ถือเป็นโชคดีของนายกฯ ทีท่ นั่ รัฐมนตรีรอ้ งเตือนภัย” ภาพนี้เป็นการล้อเลียนนายกฯกิลลาร์ดที่แอบลงนามอนุญาตให้นาง “จีน่า ไลน์ฮาร์ท” สตรีที่รวยที่สุดในโลกนำ�เข้าแรงงานต่างชาติ 1,700 คนมาทำ�งานในเหมืองแร่ของเธอ ในขณะที่ แรงงานในประเทศถูกทยอยปลดออกจากงานเป็นเบื้อ เรือ่ งนีถ้ กู พรรคฝ่ายค้านนำ�มาประจานกลางสภา แทนทีเ่ ฮียคริสรัฐมนตรีผรู้ บั ผิดชอบจะออก มาปกป้องเจ้านาย เขากลับออกมากระหน่�ำ ซ้�ำ นายกฯว่ามุบมิบทำ�ไปโดยพลการ มิได้แจ้งให้เขาได้ รับรู้..แสบไหมล่ะมีลูกน้องแบบเนี้ยะ.........ฮิ ฮิ

วิ่งสู้ฟัดเพื่อศักดิ์ศรี ภาพนีป้ รากฎใน เดอะเทเล กร๊าฟ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม ขึ้นหัวข้อ ว่า “ทำ�ไมโทนี แอ๊บบ็อตต์ (สามารถ) แก้ไขสถานการณ์?”ภาพบนเป็นภาพ นายแอ๊บบ็อตต์หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน กำ�ลังปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ� และวิ่ง ส่วน ภาพล่างด้านซ้ายเป็นภาพนายกฯกิลลาร์ ดกำ�ลังนัง่ อย่างสบายอารมณ์ ภาพกลาง คือนายเกร็จ ทอมสันอดีตส.ส.พรรค เลเบอร์ปัจจุบันเป็นส.ส.อิสระผู้กำ�ลังมี ประเด็นร้อนจากกรณีใช้เงินสหภาพแรงงานสาธารณสุขไปใช้จ่ายหาความสำ�ราญส่วนตัว และ ภาพขวาเป็นภาพทั่นแอ๊บบ็อตต์กำ�ลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ภาพนี้เป็นการล้อเลียนการเมืองในการอภิปรายในสภาเพื่อผ่านกฎหมายไม่สำ�คัญ เมื่อ ถึงเวลาโหวต แต่แล้วจู่ ๆ เฮียแอ๊บบอตต์ก็เหลือบไปเห็นส.ส.ทอมสันย่องเข้าไปร่วมโหวตกับ พรรคฝ่ายค้าน เท่านั้นเองทั่นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านตะโกนบอกลูกน้อง “We’re outta here!” แล้วส.ส.หนุม่ ฝีเท้าดีจ�ำ นวนหนึง่ ก็เด้งตัวออกจากเก้าอีว้ งิ่ ตรงไปยังประตูออกห้องประชุมสภาล่าง (โปรดดูภาพเป็นพื้นสีเขียว หมายถึงสภาเขียว หรือสภาล่างนั่นเอง) ส่วนภาพเฮียแอ๊บบอตกำ�ลังปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ� และวิ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เฮีย แอ๊บบ็อตต์แม้จะอายุ 55 ปีแล้วแต่ทั่นเป็นนักกีฬาไตรกีฬาหรือ Ironman Triathlon ประกอบ ด้วยว่ายน้ำ� 3.86 กม.ปั่นจักรยาน 180.25 กม. และวิ่งอีก 42.2 กม.คนไม่แกร่งจริงไม่มีสิทธิถึง เส้นชัย แต่เฮียแอ๊บบ็อตต์ฟิตพอที่จะเข้าเส้นชัยทุกครั้งที่ลงแข่ง ส่วนภาพทั่นนายกฯกิลลาร์ดนั่งสบอารมณ์ เป็นการบอกเป็นนัยให้รับรู้ว่าแผนนี้ใครเล่น หว่า........ฮิ..ฮิ ขอแถมด้ ว ยภาพล้ อ เลี ย นการ เมืองของคุณคูเดลโก แห่งนสพ.ซัน เทเรกร๊าฟ ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน เป็นภาพเฮียแอ๊บบ๊อตในชุดนักกีฬา ปั่นจักรยานอยู่ในสภาล่าง (สังเกต มีสีเขียว) คนละฟากโต๊ะกับทั่นนา ยกฯกิลลาร์ด (คนชุดแดง) ด้วยคำ� พูดกับส.ส.ในสังกัดว่า “ช่วยกันดู นายทอมสันไว้ คราวนี้ผมจะไม่ให้ พลาดอีก” มูลเหตุทเี่ กิดการล้อเลียนมุกนี้ ก็เนือ่ งจากวันทีเ่ ฮียแอ๊บบ็อตต์และพลพรรคฝ่ายค้านพยายาม วิ่งกรูออกจากสภา ประตูห้องประชุมถูกปิดพอดี มีส.ส.ออกไปได้อย่างเฉียดฉิวเพียงหนึ่งราย ส่วนเฮียแอ๊บบ็อตต์แม้จะฟิตเปีย๊ ะก็ยงั วิง่ ไม่ทนั ถูกประตูปดิ ใส่หน้าพอดีอย่างกับนัดกันไว้ แล้ว นางแอนา เบิร์กรักษาการประธานสภา (คนชุดดำ�) จึงประกาศให้นับคะแนนเฮียแอ๊บบ็อตไปกับ ส.ส.ทอมสัน ให้เจ็บช้ำ�ระกำ�ใจเป็นอย่างยิ่ง........ฮิ....ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาย Matthew Milat ในวันตัดสินโทษ 8 มิ.ย. 2012 ศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ก�ำ หนด โทษจำ�คุกนาย Matthew Milat วัย 20 ปี หลานชายของนาย Ivan Milat ฆาตรกรต่อ เนื่ อ งสั ง หารนั ก ท่ อ งเที่ ย วแบกแพคเกอร์ ที่ ไ ด้ ชื่อว่าอำ�มหิตที่สุดรายหนึ่งของประวัติศาสตร์ ออสเตรเลียด้วยโทษจำ�คุก43 ปี โดยให้เขามีสทิ ธิ ทำ�เรือ่ งขอปล่อยตัวอย่างมีทณ ั ฑ์บน ได้ภายหลัง จำ�คุกไปแล้ว 30 ปี ในคดีสังหารนาย David Auchterlonie และถือเป็นการกำ�หนดโทษจำ�แก่ จำ�เลยทีเ่ ป็นเยาวชนทีน่ านทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ออสเตรเลียอีกด้วย ในคดีนนี้ าย Milat และนาย Cohen Klein ในขณะอายุ 17 ปีและ 18 ปีได้ล่อลวงนาย Auchterlonie วัย 17 ปีไปสูบกัญชาและดืม่ เบียร์ ทีว่ นอุทยานแห่งชาติ Belanglo State Forest ใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2010 ซึง่ เป็นสถานทีเ่ ดียว กับที่นักโทษ Ivan Milat ลุงของเขาล่อลวงนัก ท่องเทีย่ วแบคแพคเกอร์จ�ำ นวน 7 คนไปสังหาร ในช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยนาย Milat ผู้เป็น หลานทำ�การสังหารเหยือ่ ด้วยขวานสองคมอย่าง “เลือดเย็นและโหดเหี้ยม” ผู้พิพากษาหญิงอาวุโส Jane Mathews กล่าวว่าแม้คดีนจี้ �ำ เลยทัง้ สองจะยอมรับสารภาพ ผิดแต่พฤติกรรมในการสังหารอย่างโหดร้าย, จำ�เลยมิได้รู้สึกถึงความโศกเศร้าเสียใจต่อสิ่งที่ กระทำ�ลงไป และยังคงส่อเค้าทีจ่ ะก่อคดีรา้ ยแรง ต่อชุมชนอีก ศาลจึงละไว้ซึ่งการลดหย่อนโทษ 25% ตามประเพณี แต่ด้วยเหตุที่เขากระทำ�ผิด ในขณะเป็นเยาวชนทำ�ให้เขาสามารถหลีกเลี่ยง โทษจำ�คุกตลอดชีวิต เหมือนอย่างที่นาย Ivan Milat ลุงของเขาได้รับ ในระหว่างพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังว่า หลังจากการสังหารแล้ว นาย Milat ได้นำ�ไป คุยอวดกับเพื่อน ๆ ว่า “นายรู้จักฉัน นายรู้จัก ครอบครัวของฉัน นายรูจ้ กั นามสกุล Milat ฉัน ได้ทำ�ในสิ่งที่พวกเขาเคยทำ�เรียบร้อยแล้ว” ศาลได้รับฟังว่านาย Milat ไม่รู้สึกสะทก สะท้าน หรือโศกเศร้าต่อสิ่งที่เขาทำ�ไป แต่กลับ หลงไหลในผลงานการสังหาร เขาได้เลียนแบบ การกระทำ�ของนาย Ivan Milat ผูล้ งุ ผูซ้ งึ่ หลอก นักท่องเที่ยวเข้าไปสังหารในป่าลึกที่ละคน ในการสังหารนาย Auchterlonie ซึ่งถูก บันทึกเสียงเป็นเวลา 15 นาทีโดยโทรศัพท์ของ

นาย Klein แสดงถึงความเหี้ยมโหด ไร้ความ ปรานีและเหยื่อร้องโหยหวนด้วยความทรมาน อย่างเจ็บปวดจนกระทั่งขาดใจตาย สำ�หรับนาย Klein ถูกตัดสินจำ�คุกเป็น เวลา 32 ปีโดยมีสิทธิ์ทำ�เรื่องขอปล่อยตัวอย่าง มี ทั ณ ฑ์ บ นหลั ง จากถู ก จำ � คุ กไปแล้ ว 22 ปี แม้ว่านาย Klein จะไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหาร แต่เขามีสว่ นร่วมในการวางแผน และเป็นคนสัง่ ให้ผู้ตายไปเอาขวานที่อยู่ในกระโปรงท้ายรถมา ให้นาย Milat และจากบันทึกเทปด้วยโทรศัพท์ เขาเป็นคนสั่งให้นาย Chase Day วัยรุ่นคนที่สี่ ในที่เกิดเหตุ ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ นาย Milat ผู้นี้ถือกำ�เนิดในเมือง Bargo ในชื่ อ Matthew Mueleman ได้ เ กิ ด ความ หลงใหลในตัวนาย Ivan Milat ปัจจุบนั วัย 67 ปี ผูถ้ กู จับกุมในปี 1994 ทำ�ให้เขาเปลีย่ นนามสกุล มาเป็น Milat เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ในขณะอายุ 16 ปีนาย Milat ได้มีลูก กับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งแต่ทั้งสองได้แยกทาง กันเดิน และก่อนการสังหารโหดเขาเพิ่งถูกไล่ ออกจากงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองนิว คาลเซิล

นาย Cohen Klein ในวันตัดสินโทษ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 42


ออสซี่มุ่งทัวร์เซ็กซ์เด็กในตปท. อดี ต ผู ้ น ำ � เยาวชนมุ ส ลิ ม บาหลีอันดับหนึ่ง-กทม.อันดับ3

9 มิ . ย. 2012 อดี ต ผู้ ก ระทำ � ผิ ด มี เ พศ สัมพันธ์กับเด็กยังคงเดินทางไปต่างประเทศได้ อย่างอิสระเพื่อเสาะหาเหยื่อเด็กมาบำ�เรอกาม เนื่องจากออสเตรเลียไม่มีกฎหมายในการหยุด พวกเขาเดินทางไปกระทำ�ผิดในต่างประเทศ จากตัวเลขของสำ�นักทะเบียนผู้กระทำ�ผิด ต่อเด็กแห่งชาติออสเตรเลีย (ANCOR)แสดงให้ เห็นว่าในช่วงสองเดือนแรกของปี 2012 อดีต ผู้ ก ระทำ � ผิ ด ที่ ถู ก ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ANCOR จำ�นวน 195 คนจากทั้งหมด 14,300 คนได้ เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีจดุ หมายปลายทาง อันดับหนึง่ คือ บาหลี ตามด้วย (2) สิงคโปร์, (3) กรุงเทพฯ, (4) กัวลาลัมเปอร์, (5) โอคแลนด์, (6) นาดี ประเทศฟิจิ, (7) ฮ่องกง, (8) มะนิลา, (9) ดูไบ และ (10) เวลลิงตั้ง ซึ่งครึ่งหนึ่งของ จุดหมายปลายทางนีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นแหล่งค้าเพศเด็ก ตำ�รวจสันติบาลกลางยอมรับว่า บุคคล เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ติ ด ตามเมื่ อ พวกเขาออกนอก ประเทศมานับตั้งแต่การผ่านกฎหมายการท่อง เที่ยวเพื่อซื้อบริการทางเพศเด็ก (Child Sex Tourism) ในปี 2010 เพิง่ จะมีการจับกุมผูก้ ระทำ� ผิดตามกฎหมายนี่ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น โฆษกหญิงของตำ�รวจสันติบาลกลางกล่าว

ว่า มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่ตำ�รวจในประเทศ ปลายทางได้รับการแจ้งเตือนถึงการเข้าประเทศ ของผู้มีประวัติกระทำ�ผิด และปล่อยให้ตำ�รวจ ท้องถิ่นระมัดระวังกันเอง นาง Bernadette McMenamin ผู้อำ�นวย การองค์ ก ารกุ ศ ลเพื่ อ ปกป้ อ งเด็ ก จากการถู ก ทารุณกรรมทางเพศภายใต้ชอื่ Child Wise กล่าว ว่า ผู้ที่มีประวัติกระทำ�ผิดทางเพศต่อเด็กไม่ควร ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ ถ้า รัฐบาลไม่สามารถรับรองที่จะติดตามดูแลพวก เขา และไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ ท้องถิน่ เพราะพวกเขาไม่มคี วามชำ�นาญในการ รับมือกับผู้กระทำ�ผิดต่อเด็กเหล่านี้ ทางด้านนาย Ahmad Sofian ประธาน ศูนย์การศึกษาและป้องกันเด็ก (CSCP) ของ อินโดนีเซียกล่าวว่า มันเป็นเรือ่ งกวนจิตใจมาก ที่บาหลีถูกระบุว่าเป็นแหล่งขายบริการทางเพศ เด็กที่เลื่องชื่อของชาวต่างชาติ จากสถิติของ ANCOR พบบว่าอดีตผู้ กระทำ�ผิดได้เดินทางไปยังบาหลีเป็นสองเท่า ของผู้เดินทางไปสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดหมายปลาย ทางอันดับสอง

พลเมืองดีถ่ายภาพชายหนุ่ม ส่ง Text ขณะขับมอเตอไซค์

คนขับรถมอเตอร์ไซค์ขณะส่ง text บนทางด่วน M2 29 พ.ค. 2012 ภาพที่ปรากฎอยู่ข้างบน ทางหลวงกล่าวว่า การส่งข้อความ text ในขณะ ถู ก ถ่ า ยได้ โ ดยผู้ โ ดยสารหญิ ง คนหนึ่ ง บนรถ ขับรถด้วยความเร็ว 80 กม.ต่อชม.ถือเป็นการ บัสในขณะอยู่บนเส้นทางด่วน M3 ในเวลา กระทำ�ที่โง่เขลาและนำ�พาตัวเองและผู้อื่นไปอยู่ 14.30 น.ของวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม เป็น ในภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ภาพชายคนหนึ่งกำ�ลังใช้มือกดโทรศัพท์มือถือ เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ นในช่ ว งที่ ตำ � รวจ เพื่อส่งข้อความ text โดยมิได้จับคันบังคับรถ กำ�ลังผลักดันให้มีการเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำ�ผิดซ้ำ� มอเตอร์ไซค์แต่อย่างใด ในขณะที่รถวิ่งด้วย สอง จากความผิดต่อการใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะ ความเร็ว 80 กม.ต่อชม. ขับรถ ซึง่ ขณะนีต้ �ำ รวจอยูใ่ นขัน้ ตอนปรึกษากับ ภาพนี้ถูกส่งผ่านไปให้นาย Ray Hadley รัฐบาลถึงโทษปรับที่จะเพิ่มขึ้น นักจัดรายการวิทยุสถานี 2GB ในตอนเช้าของ นาย Hartley กล่ า วว่ า ขณะนี้ จำ � นวน วันที่ 28 พฤษภาคม ก่อนทีน่ าย Hadley จะผ่าน อุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้ ไปให้กับตำ�รวจ อาการช็อคได้เพิ่มขึ้นอีกเมื่อ เพิ่มมากขึ้นจนเหนือการควบคุม ตำ�รวจพบว่าชายดังกล่าวเป็นผูข้ บั รถป้าย L หรือ เขากล่าวว่าการสั่งปรับผู้ขับจักรยานจาก เรียนขับรถ และไม่ได้ติดป้าย L แสดงให้เห็น หลักฐานการถ่ายภาพโดยพลเมืองดีไม่ได้เกิด ชายผู้กระทำ�ผิดรายนี้ซึ่งได้รับการปกปิด ขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ถือเป็นวิธีหนึ่งในการแสดง ชื่อมีอายุ 21 ปี อาศัยอยู่ในย่าน Burwood ได้ หลักฐานให้ตำ�รวจสามารถเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืนกฎ ยอมรับต่อกองตำ�รวจบัญชาการตำ�รวจจราจร จราจรได้ และหากทุกคนช่วยกันถือเป็นเครื่อง และลาดตระเวนทางหลวง (THPC)ว่าเขาคือชาย มือสำ�คัญ ก็จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบน ในภาพ ก่อนที่จะถูกสั่งปรับ 265 เหรียญและ ท้องถนนได้ ตัดคะแนน 3 คะแนนต่อการใช้โทรศัพท์มือถือ นาย Hartley กล่าวว่า THPC ยังมีเฟซ ขณะขับรถ และถูกปรับอีก 206 เหรียญพร้อม บุ๊กของตนเองที่เปิดรับให้ประชาชนส่งข้อมูล ตัดอีก 2 คะแนนจากการขับรถไม่แสดงป้าย L มาให้กับตำ�รวจถึงการกระทำ�ผิดและอุบัติเหตุ นาย John Hartley ผู้ชวยอธิบดีตำ�รวจ ทางจราจรต่าง ๆ และผู้บัญชาการตำ�รวจจราจรและลาดตระเวน THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 43

เจอคดีมีโคเคน 1.5 ล้าน

26 พ.ค. 2012 นาย Fadi Abdul-Rahman วัย 36 ปีอดีตผู้นำ�เยาวชนมุสลิม ได้ถูกกล่าวหา ว่าเป็นผู้นำ�อันตรายมาสู่ชุมชนของเขา หลังจาก ถูกตำ�รวจจับและตั้งข้อหามีโคเคนไว้ในครอบ ครองเพื่อการจำ�หน่ายเป็นมูลค่ามากกกว่า 1.5 ล้านเหรียญ ตำ�รวจได้กล่าวหานาย Abdul-Rahman ผู้ ซึ่ ง เคยมี ภ าพถ่ า ยรู ป ร่ ว มกั บ นาย Kevin Rudd ในขณะเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงการ ประชุมสุดยอด 2020 หรือ the 2020 Summit ที่รัฐสภากลางกรุงแคนเบอร์ราในเดือนเมษายน ปี 2008 และเคยต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับ ชาวซิดนีย์ตะวันตก ในวันนี้เขาถูกกล่าวหาว่ามี ส่วนในขบวนการลักลอบนำ�เข้าโคเคนน้ำ�หนัก 5 กิโลกรัมซุกซ่อนมากับชุดหมากรุก นาย Abdul-Rahman ได้ไปขึ้นศาลท้อง ถิ่นกลาง Downing Centre เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคมเป็นจำ�เลยมียาเสพติดไว้เพื่อ จำ�หน่ายใน 2 ข้อหา หลังจากเขาถูกจับกุมใน ขณะตำ�รวจบุกบ้านเป้าหมายที่ลักลอบนำ�เข้า โคเคนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อย่ า งไรก็ ต ามทนายของนาย AbdulRahman กล่าวว่า ลูกความของเขาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ เพียงแต่เขาเข้าไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้น ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลเพื่อประทับรับ ฟ้องและการขอประกันตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ ผ่านมา นาย Abdul-Rahman เป็นหนึ่งในชาย สามคนทีถ่ กู จับในวันที่ 30 มีนาคม ทีอ่ พาร์ทเม นท์ถนน Dudley St. ย่าน Punchbowl ตำ�รวจ อ้างว่า ขณะบุกเข้าจับกุมนาย Abdul-Rahman และชายอีกคนหนึง่ กำ�ลังร่วมกันแกะกล่องหมาก รุกที่ซุกซ่อนโคเคน ตำ�รวจได้ยดึ โคเคนได้หลังจากถูกนำ�เข้ามา จากสหรัฐอเมริกา และถูกเปลี่ยนด้วยสารสีขาว ชนิดอื่นเข้าไปแทน นอกจากนั้นตำ�รวจยังได้ ติดตั้งอุปกรณ์การดักฟังซุกซ่อนอยู่ในตัวกล่อง ซึง่ มีค�ำ พูดของนาย Abdul-Rahman ว่า “ไอ้...... นี่มันเครื่องดักฟังนี่” นาย Abdul-Rahman ถูกตั้งข้อหาครอบ ครองโคเคนในจำ�นวนมากเพื่อการค้าและสมรู้

นาย Fadi Abdul-Rahman ที่ศาลท้องถิ่นกลาง Downing Centre ร่วมคิดในการนำ�เข้าโคเคน ส่วนอีกสองคน ประกอบด้วยนาย Ahmad Khodr วัย 23 ปี แห่ ง ย่ า น Punchbowl ถู ก ตั้ ง ข้ อ หาเดี ย วกั น และนาย Ibrahim Hamra วัย 38 ปี แห่งย่าน Yagoona ถูกตัง้ ข้อหาลักลอบนำ�เข้าโคเคน และ จำ�หน่ายโคเคนให้กับนาย Abdul-Rahman และ นาย Khodr นาย Abdul-Rahman พ่อลูกหนึ่งเป็นชาว ออสเตรเลีย 1 ใน 1,000 คนทีไ่ ด้รบั เลือกจากคน ทัว่ ประเทศให้มสี ว่ นร่วมในการประชุมสุดยอดปี 2008 ของนาย Kevin Rudd โดยเขาร่วมอยู่ใน “คณะกรรมการชุดความแข็งแกร่งของชุมชน, การสนับสนุนครอบครัวและการยอมรับอย่าง เท่าเทียมกันในสังคม” งานของเขาในการผลักดันเยาวชนชาวเล บานอนให้ออกห่างจากอาชญากรรมและยาเสพ ติด ได้กลายเป็นทีส่ นใจของทีวี SBS และ ABC ในการทำ�ข่าวเชิงสารคดี นาย Abdul-Rahman ได้รับการประกัน ตัวและมีกำ�หนดขึ้นศาลครั้งต่อไปในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้

นักกีฬาโอลิมปิกถูกช่างซ่อมคอมฯ

ขโมยภาพเขาร่วมรักกับภรรยา 9 มิ.ย.2012 นักกีฬาโอลิมปิกชาวออส เตรเลี ย เจอดี ถู ก ช่ า งประจำ � ร้ า นซ่ อ มและขาย อะไหล่คอมพิวเตอร์ในย่านซิดนีย์ตอนในแอบ ก๊อปปี้ภาพเขาร่วมเพศกับภรรยาในท่าต่าง ๆ จำ�นวนมากไปเผยแพร่ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ ทางกฎหมายไฮเทคแนะนำ�ว่า ภายใต้กฎหมาย ปัจจุบนั ยังไม่ปกป้อง จากการถูกก๊อปปีภ้ าพและ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ใด ๆ การลักลอบแอบกอปปิภ๊ าพเกิดขึน้ ในขณะ ทีน่ กั กีฬารายดังกล่าวเอาคอมพิวเตอร์ไปให้รา้ น ดังกล่าวซ่อม อย่ า งไรก็ ต ามเจ้ า ของร้ า นซ่ อ มคอมพิ ว เตอร์ได้ยนื ยันว่า ไม่มกี ารขโมยภาพร่วมเพศของ นักกีฬาโอลิมปิกที่ร้านของเขา และยังพูดตอก กลับว่า “ใครก็ตามที่ตัดสินใจสต็อกภาพหรือ ข้อมูลของตนอยู่ในคอมพิวเตอร์ ก็ถือเป็นการ เสี่ยงในการตัดสินใจของพวกเขาเอง” ภายใต้กฎหมายอาญาปี 1900 อนุมาตรา 308H กล่าวว่าการเข้าไปเอาข้อมูลที่ไม่มีการ ป้องกันหรือขวางกั้นโดยระบบควบคุมการเข้า ถึง หรือ password ถือว่าไม่มีความผิดทาง อาญา ซึ่งภาพและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็อยู่ ในข่ายดังกล่าว

ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกล่าวว่าระบบการป้องกันจำ�นวนมาก ไม่สามารถป้องกันการขโมยจากช่างซ่อมและผูม้ ี ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับทั่วไปได้ AusCERT ซึ่งเสนอบริการการป้องกัน การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์กล่าวว่าช่างเทค นิ ค สามารถเข้ าไปขโมยข้ อ มู ล สำ � คั ญได้ โ ดย ปราศจากการอนุญาตจากเจ้าของและระบบการ ป้องกันจำ�นวนมากทีโ่ ฆษณาว่าแน่ ก็ไม่สามารถ ป้องกันได้เช่นกัน AusCERT ได้แนะนำ�ให้เจ้าของคอมพิว เตอร์ ถ้ า สามารถทำ �ได้ ใ ห้ นั่ ง ประกบคู่ กั บ ช่ า ง ซ่ อ มในขณะเอาคอมพิ ว เตอร์ ไ ปซ่ อ มหรื อใส่ อุปกรณ์เพิ่มเติม อย่าปล่อยให้พวกเขาเข้าไปใน ข้อมูลเกินจำ�เป็น และถ้าเจ้าของเครื่องใช้บัญชี ไฟล์ที่แยกกัน เจ้าของสามารถป้องกันได้ด้วย การใช้รหัสผ่าน เจ้ า ของเครื่ อ งอาจสามารถช่ ว ยป้ อ งกั น การถูกขโมยข้อมูลได้ด้วยการเก็บข้อมูลไว้ใน แผ่ น ดิ ส หรื อ แบคอั พ -ไดฟ์ แ ละลบข้ อ มู ลใน คอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ ลบข้อมูลพิเศษ การลบไฟล์ดว้ ยซอฟต์แวร์ธรรมดาถือว่าไม่เพียง พอ มือขโมยสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้


การติดตั้ง ง่ายมากใช้สายเคเบิ้ลลากจากบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เสียบด้านหลังกล่อง เครือ่ งรับส่งสัญญาณ และต่อสายจากเครื่องส่ง สัญญาณเสียบเข้าทีวี (สายไฟมาพร้อมกล่อง สัญญาณ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชมทีวีไทยได้ทุกช่อง หมายเหตุ บรอดแบรนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ปัจจุบัน Optus แพลนเดือนละ 70 เหรียญ ใช้ได้ 500 กิกกะไบท์ ปัจจุบันบรอดแบรนด์ มีหลายยี่ห้อถูก ๆ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 584 : June 13-26, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 584  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you