Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๙: วันที่ ๔-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012

สงกรานต์

วัดป่าพุทธรังษี 15 เมษายน รายละเอียดหน้า 44

“ป๋าเปรม” ร้องคนไทยแทนคุณแผ่นดิน เชื่อพระสยามเทวาธิราชสาปแช่ง “คนทรยศ” มีอันเป็นไป

อ่านต่อหน้า 22

ภาพจำ�ลองเครื่องบินแอร์บัส เอ380-800 ของการบินไทยเมื่อบินจริง (ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยแอร์บัส)

แอร์บัส A380 เจ้าจำ�ปีเหินฟ้าทดสอบบินครั้งแรก ASTVผูจ้ ดั การรายวัน การบินไทยเผยเครื่อง แอร์บัสA380 ลำ�แรกขึ้นบิน ทดสอบครั้งแรกแล้วเมื่อต้น มีนาคม 2555 ปัจจุบันตกแต่งภายในติ ด ตั้ ง ห้ อ งโดยสาร-พ่ น สี อยู่ ที่ ฮั ม บู ร์ ก พร้ อ มรั บ มอบ ไตรมาส 3 ปีนี้ อ่านต่อหน้า 2

โจรออสซี่หันมา บุกปล้นซึ่งหน้า เหตุบ้านติดระบบ คุ้มกันภัยแข็งแรง อ่านต่อหน้า 42


แอร์บัส A380 เจ้าจำ�ปีเหินฟ้าทดสอบบินครั้งแรก จากกรณี ที่ บ ริ ษั ท การบิ นไทย จำ � กั ด (มหาชน)ได้สั่งจองเครื่องบินแอร์บัส รุ่น A380 หรือ“ซูเปอร์จัมโบ้” เครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันไว้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2547 โดยมีก�ำ หนดการส่งมอบลำ�แรก ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 นี้ ล่าสุดมีรายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย ระบุว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคมหลังจากที่โรงงาน แอร์บัสในเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส เสร็จสิ้น ขั้นตอนการประกอบลำ�ตัวเครื่องบินและการ ทดสอบระบบแล้ว เครื่องบินแอร์บัส A380 ลำ�แรกของบริษัทการบินไทยได้ขึ้นทำ�การบิน ทดสอบเป็นครั้งแรกอย่างราบรื่น โดยใช้เวลา ทดสอบราว 4 ชั่วโมง โดยขณะนี้เครื่องบินแอร์บัส A380 ลำ� ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในการติด ตั้งห้องโดยสาร และการตกแต่งสีที่โรงงานแอร์ บัส ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี อนึ่ ง การบิ นไทยสั่ ง ซื้ อ เครื่ อ งบิ น แอร์ บัสA380 จำ�นวน 6 ลำ� ซึ่งจะได้รับมอบลำ�แรก ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 นี้ โดยการบินไทยจะนำ�เครื่องบินแอร์บัส

A380มาให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงเทพ ฯสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป ทั้งนี้ แอร์ บัส A380 เครื่องบินลำ�ตัวกว้างพิสัยไกลมีพื้นที่ โดยสารขนาดสองชัน้ ตลอดลำ� ซึง่ สามารถบรรจุ ผู้โดยสารได้มากกว่า 500 คน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในโลกและประหยัด พลังงานคือใช้น้ำ�มันเพียง 3 ลิตรต่อผู้โดยสาร 1คนต่อระยะทางการบิน 100 กิโลเมตรทั้งยัง สามารถควบคุมมลพิษทางเสียงและลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มค่าหัวคนละ1ล้านบาท ล่ามือคาร์บอมบ์หาดใหญ่ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำ�รวจเตรียมออก หมายจับ 2 มือระเบิดคาร์บอมบ์หาดใหญ่ ใน อีก 2 วันพร้อมตั้งค่าหัวเป็นคนละ 1 ล้านบาท ความคื บ หน้ า การสื บ สวนสอบสวนคลี่ คลายคดีลอบวางระเบิดโรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ล่าสุด วันที่ 4 เม.ย. พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดาผู้บัญชาการ ตำ�รวจภูธร ภาค 9 เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เตรียม ออกหมายจับ 2 คนร้ายที่ก่อเหตุในอีกไม่เกิน 2 วันรอเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม เติมอีกบางส่วนเท่านั้น โดย 2 คนร้ายที่เตรียมออกหมายจับนี้ กล้องวงจรปิดของโรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า บันทึกภาพไว้ได้ขณะขับรถเก๋งคาร์บอมเข้าไป จอดและเดินออกจากโรงแรมซึง่ ได้มกี ารเปิดเผย ไปก่อนหน้านีแ้ ล้วและเป็นกลุม่ เดียวกันกับทีก่ อ่ เหตุระเบิดคาร์บอมบ์ในจ.ยะลา เนื่องจากสารที่ประกอบระเบิดเป็นชนิด เดียวกันและคนร้ายมาจากสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทั้งนี้เชื่อว่าขณะนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่

นอกจากนีท้ างตำ�รวจยังได้ตงั้ รางวัลนำ�จับ ทั้ง 2 คนเพิ่มเป็นคนละ1 ล้านบาท นอกเหนือ จากที่นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลาได้ตั้งรางวัลนำ�จับไปเมื่อวานนี้คนละ 5 แสนบาท

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 2


ข้าวแกงร้อน ๆ สั่งปุ๊บได้ปั๊บ ทานได้ทันที

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๙ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียว ในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www.thaioz. com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทกุ สองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซือ้ -ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่น แย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอ แรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดยไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......บุญวาสนามาจากการบริจาค หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓...... หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries.... ร้านไทยวิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au เหตุการณ์รอบโลก.............นางอองซาน ซูจี แกนนำ�และเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติ เพือ่ ประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังรับทราบผลการเลือกตัง้ ซ่อมอย่างไม่เป็น ทางการเมื่อ 1 เม.ย. ซึ่งพรรคเอ็นแอลดีสามารถกวาดมาได้ 43 ที่นั่งจากทั้งหมด 45 ที่นั่ง โดย แถลงการณ์ระบุว่า นับเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกพรรคเอ็นแอลดีและกลุ่มผู้สนับสนุนจะมีความสุขกับ ห้วงเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ แต่คำ�พูด พฤติกรรม และการกระทำ�บางอย่าง ที่อาจเป็นอันตรายหรือ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจต่อพรรคอืน่ หรือประชาชนคนอืน่ ควรทีจ่ ะหลีกเลีย่ งอย่างเด็ดขาด “ข้าพเจ้า ปรารถนาให้สมาชิกพรรคเอ็นแอลดีทกุ คน ทำ�ให้ประชาชนเชือ่ มัน่ ว่า ชัยชนะของประชาชนทีไ่ ด้มา ในครั้งนี้ คือชัยชนะที่ผ่าเผยทรงเกียรติ”............ @ นักเสี่ยงโชคชาวอเมริกันจำ�นวนมากต่อคิวซื้อ

เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กับผอ.ททท.ซิดนีย์ และผอ.บีโอไอ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

คุณศรรพร เขียนสมจิตร เปิดAVSS สาขาล่าสุดที่เวียงจันทร์ ถ่ายรูปที่ระลึก Mr. Don Evans เจ้าหน้าที่อาวุโสของ University of New South Wales และคุณเบย์ ผู้จัดการสาขาลาว

คุณมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตหัวหน้าทีม พร้อมทั้งข้าราชการทุกหน่วยงาน ในประเทศออสเตรเลียร่วมประชุม “ทีมไทยแลนด์”ครั้งที่หนึ่ง ที่บ้านกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ลอตเตอรี่ “เมกา มิลเลียนส์” ที่แผงขายหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ก หวังถูกรางวัลแจ๊ค พอต ซึ่งงวดล่าสุดจะทำ�การจับสลากหาผู้โชคดี ยอดเงินรางวัลสะสมเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 540 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 16,777 ล้านบาท.............@ สภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซีย ซึ่งมี 550 ที่นั่ง ลงมติคัดค้านแผนการของรัฐบาล ที่จะปรับขึ้นราคาน้ำ�มันกว่า 30%ในสุดสัปดาห์ นี้ แต่ยินยอมให้ปรับขึ้นราคาได้ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ท่ามกลางการอารักขาความ ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 2 หมื่นนาย.....มติของสภาผู้แทน ราษฎรของอินโดนีเซีย มีขึ้นหลังจากเกิดการเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนในเมืองสำ�คัญหลาย แห่ง เนื่องจากประชาชนไม่พอใจแผนการปรับขึ้นราคาน้ำ�มันของรัฐบาลโดยเตรียมจะปรับราคา น้ำ�มันเบนซินอีก 50-35 เซ็นต์ต่อลิตร ตั้งแต่ 1 เม.ย. ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ ขึ้นราคาน้ำ�มันได้ เนื่องจากราคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้รัฐบาลต้องใช้เงินอุดหนุนราคา น้ำ�มัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยวนสามารถใช้น้ำ�มันในราคาราวแกลลอนละ 2 ดอลลาร์ มานานหลาย ปี..........@ ฟิจิประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม พร้อมเรียกร้องให้สายการ บินงดนำ�นักท่องเที่ยวเข้าสู่ฟิจิเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์น้ำ�ท่วมฉับพลัน ซึ่งทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองรายและ ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 5,000 คน โดยคาดว่า ภาวะฝนตกหนักและลมแรงจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 3 เมษายนนี้ ด้านสายการบินแห่งชาติของฟิจิเปิดเผยว่า ได้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้งหมดและให้บริการเที่ยวบินต่างประเทศบางเที่ยวบินสำ�หรับผู้โดยสารที่ยืนยันตั๋วยังสนามบิน นานาชาตินาดีเท่านั้น ขณะที่คาดว่านักท่องเที่ยวอีกจำ�นวนมากไม่สามารถเดินทางมายังสนามบิน นานาชาตินาดีได้เนื่องจากถนนถูกตัดขาด.............@ รายงานของนักวิชาการของรัฐบาลญี่ปุ่นพบ ว่า หากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริคเตอร์ที่เมืองนานไก ตั้งแต่ภาคกลางไปจนถึงตะวันตกของ ญีป่ นุ่ อาจทำ�ให้น�้ำ ทะเลเข้าท่วมตามแนวชายฝัง่ ประกอบกับคลืน่ ยักษ์สงู ขนาด 20 เมตรไล่ตงั้ แต่กรุง โตเกียวไปจนถึงเกาะคิวชู โดยเฉพาะที่จังหวัดโคชิ อาจมีคลื่นสูงถึง 34.4 เมตร นับเป็นระดับ สูงสุดที่คำ�นวณได้จากการจำ�ลองสถานการณ์ดังกล่าว ผลการศึกษาระบุว่า คลื่นยักษ์ที่มีขนาดสูง กว่า 15 เมตรจะส่งผลกระทบที่เมืองอิชิโนะมากิ โซมะ และโอฟุนาโตะ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัย เน้นว่า ผลศึกษาแนวโน้มที่ได้เป็นการคาดการณ์กรณีคลื่นยักษ์สึนามิที่เลวร้ายที่สุด แต่โอกาสที่จะ เกิดขึ้นถือว่ามีน้อย ขณะที่รัฐบาลจะหามาตรการรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากผลการประเมิน ล่าสุด............. @ เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ที่ส่งกระทบต่อเครือข่ายของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต วีซา่ ทำ�ให้ผใู้ ช้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของวีซา่ ไม่สามารถใช้งานได้นานประมาณ 45 นาที เมื่อ 1 เม.ย.ระหว่างเวลา 14.40 ถึง 15.20 น......แซนดร้า ชู โฆษกของวีซ่า เปิดเผยว่า ปัญหาที่ เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ทันสมัย ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านการทำ�ธุรกรรม ทางการเงิน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีความเป็นไปได้ว่ามีการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ที่ส่ง ผลกระทบต่อลูกค้าวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ซึ่งรายงานโดยบริษัทประมวลผลบัตรเครดิต โกลบัล เพย์เมนท์ส์ อิงค์ และระบบได้กลับมาดำ�เนินการได้ตามปกติแล้ว.............@ 30 มี.ค.เรือสำ�ราญ อาซามาร่า เควสต์ ซึ่งมีผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,000 คน เข้าจอดเทียบท่าที่เมืองซานดากัน รัฐ ซาบาห์ของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว หลังเกิดเหตุไฟไหม้ ทำ�ให้เครื่องยนต์ตัวหนึ่งดับ ทำ�ให้ลูก เรือ 5 คนมีอาการสำ�ลักควันไฟ และเรือต้องลอยลำ�อยู่ในทะเลซูลู ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์นาน 24 ชั่วโมง แต่สามารถแก้ไขเครื่องยนต์จนใช้การได้อีกครั้งในคืน 31 มี.ค. และหลังเรือเทียบท่า นานกว่า 2 ชั่วโมง ผู้โดยสารทั้งหมดก็ขึ้นรถบัสเดินทางไปเข้าพักตามโรงแรมหลายแห่ง.....เรือลำ� นี้สูง 11 ชั้น ซึ่งของบริษัทอาซามาร่า คลับ ครุยส์ซิส(สหรัฐอเมริกา) บรรทุกผู้โดยสาร 590 คน และลูกเรือ 411 คน ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติมากถึง 25 ชาติ โดยมากถึงกว่า 1 ใน 3 เป็นชาว อเมริกัน เรือลำ�นี้ออกเดินทางจากฮ่องกงเมื่อ 26 มี.ค. เพื่อล่องทะเลไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเวลา 17 วันและได้หยุดแวะที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองซานดากัน แต่ กลับประสบอุบัติเหตุเสียก่อน.......... @ เหตุการณ์ทวั่ ไทย...............………นายดิเรก ลาวัณย์ศริ  ิ ประธานกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโซล่าฟาร์ม (สกลนคร 1 )มีพื้นที่กว่า 133 ไร่  ใช้เวลาก่อสร้าง THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 4


วีไอพีจากสถานทูต ฯ กับคณะกรรมการจัดงาน งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

The Hon. Victor Dominello MP Minister for Citizenship and Communities กับกงสุลใหญ่ คุณพีรวิช สุวรรณประเทศ ในงาน Premier’s Harmony Dinner celebrating multiculturalism

ประมาณ 6 เดือน เหตุที่เลือกจ.สกลนครก่อสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสูงไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการ เกิดอุทกภัย และอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีสภาพแสดงแดดทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพต่อการผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  กระบวนการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดไม่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่มีมลภาวะส่ง ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และทีส่ �ำ คัญมีความมัน่ คง เป็นพลังงานทีส่ ะอาดลดภาวะโลกร้อน.........@ นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ� แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2555 โดยไม่มีกำ�หนด เวลา และให้นำ�ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้  ตามที่สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ เนื่องด้วยการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2554 จะครบกำ�หนด 120 วัน ใน วันที่ 18 เมษายน แต่โดยเหตุที่ยังมีร่างพระราชบัญญัติที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ในสภาทั้งสอง และ บางฉบับยังมิได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สมควรที่จะขยายเวลาประชุมรัฐสภาออก ไปอีก  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ม.127 ม.128 และม.187 ซึ่งสามารถขยายเวลาต่อ เนื่องได้.......... @ นาย วิทเยนทร์ มุตตามระ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดต่อประสานงานกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) เรียบร้อย แล้วว่าจะขอนำ�เทปบันทึกงาน “จับมือรวมพลังออกแบบประเทศไทย” เมือ่ วันที่ 31 มี.ค.ทีผ่ า่ นมา

มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว แต่ เจ้าหน้าที่ของช่อง 9 โทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถ ออกอากาศเทปบันทึกนี้ได้เพราะไม่ผ่านเซ็นเซอร์.......... และนี่คือคำ�พูดบางส่วนของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้กล่าวตอนหนึ่งของการจัดงาน  “จับมือรวม พลัง ออกแบบประเทศไทย “ที่จัดโดยพรรคประชาธิปัตย์ ว่าตลอด 66 ปี ของพรรคประชาธิปัตย์ เราได้ท�ำ งานเคียงข้างประชาชนมาอย่างต่อเนือ่ งคือความยากลำ�บากในการต่อสูใ้ นการต้อสูก้ บั หลาย เรือ่ ง ทีไ่ ม่ถกู ต้องในสังคม.....วันนีถ้ งึ เวลาทีป่ ระเทศต้องก้าวข้ามการเมืองแบบนี้ การเมืองเพือ่ นักการ เมืองบางคนบางกลุ่ม  คืนการเมืองให้ประชาชนอีกครั้ง  และเราจะคืนการเมืองให้ประชาชนได้  พรรคการเมืองอย่างพรรคปชป.ต้องเป็นแบบอย่างในการร่วมคิดรวมทำ�ร่วมสู้กับประชาชนทุกกลุ่ม เราเคยประกาศ สาระประชาชน คืนการเมืองสูป่ ระชาชน เราเริม่ ต้นจัดทำ�การกระบวนการทีท่ เี่ รียกว่า สมัชชาประชาชน เราทำ�มาตัง้ แต่ปี 2548 วันนีเ้ ราจะเดินหน้าร่วมกันทำ�งานกับประชาชนอีกครัง้ ใน การออกแบบประเทศไทย และ “พรรคสนับสนุนการเดินหน้าการปรองดองที่รวมคนไทยเป็นหนึ่ง แต่การปรองดองสร้างไม่ได้ดว้ ยการข่มขู่ ใช้เสียงข้างมากอย่าให้ใครปล้นปรองดองไปใช้เพือ่ การล้าง ผิดแค่คนๆ เดียว การปรองดองจะเริ่มต้นได้ต้องเริ่มต้นที่ที่ครอบครัว”............@ นายวัชระ เพชร ทอง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ กรณีนายจตุพร พรหมพันธ์ แกนนำ�

งานทุ ก ชิ ้ น ด้ ว ยมาตรฐานของออสเตรเลีย

สแตนเลสสตีล •Benches ม้านั่ง •Sinks อ่างล้างมือ •Wall Panels ผนังสแตนเลส •อื่น ๆ มากมาย •Exhaust Hoods ท่อดูดกลิ่น งานทุกชิ้นที่บริษัททำ�ด้วย มาตรฐานของออสเตรเลีย Australian Standards

•Hot&Cold Food Bars ตู้อาหารร้อนเย็น •Cool Rooms ห้องเย็น

ABN# 391 548 314 46

Khaled Dennaoui Manager

0452 192 281 0424 178 017

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 5


เสือ้ แดง และ ส.ส.พรรคเพือ่ ไทย จะทำ�หน้ากาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้คน เสื้อแดงสวมถึง 2 หมื่นอันในช่วงสงกรานต์นี้ เพื่อจะพาทักษิณ กลับบ้าน ว่า เรื่องนี้นายจตุพร หัว แหลม แต่คนคิดว่า พ.ต.ท.ทักษิณ คงกลัวตาย กลัวจะถูกชายชุดดำ�ลอบสังหาร จึงต้องทำ�หน้ากาก ทักษิณให้คนเสือ้ แดงสวม เพือ่ สร้างความสับสนให้มอื ปืน แต่ตนเห็นว่า คนทีก่ อ่ กรรมทำ�เข็ญให้กบั ประเทศชาติ อย่างใหญ่หลวงต้องตกนรกอย่างแน่นอน แผนการไปเล่นสงกรานต์ที่ลาว และเขมร ล้วนแต่เป็นแผนลวง เพราะเป้าหมายจริงวันพุธนี้ รายงานการปรองดอง ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัต กลิน ก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยชูประเด็นให้นิรโทษกรรมให้ พ.ต.ท.ทักษิณ และล้มคดีความ ของ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ทั้งหมด.....แผน ปรองดองของพลเอกสนธิ บุญรัตกลิน มีเป้าหมายสรุปคือ 1. พ.ต.ท.ทักษิณ จากนักโทษหลบหนี คดีอาญาแผ่นดิน จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ 2. พ.ต.ท.ทักษิ ณจะได้เงินคืน 4.6 หมื่นล้าน ที่ศาลฎีกา ได้พิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน และยังสามารถเรียกร้องเอาดอกเบี้ยด้วย และ 3. พ.ต.ท.ทักษิณ จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี และอาจเปลีย่ นตำ�แหน่งเป็นประธานาธิบดีตามทีเ่ คยใฝ่ฝนั ไว้กไ็ ด้..... นายวัชระ ยังแนะนำ�นายจตุพร เพื่อนเก่าในช่วงสงกรานต์ว่า นายจตุพร ควรที่จะไปสุราษฎรธานี เพื่อกราบมารดาของตนเอง ดีกว่าจะไปกราบเท้าคุณพ่อทักษิณ  ที่สำ�คัญนายจตุพร ควรที่จะ ปรองดองกับมารดาในฐานะลูกทีด่ ใี ห้ได้เสียก่อน เพราะนางนวม มารดาของนายจตุพร ได้เรียกร้อง ให้นายจตุพรหยุด ด่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มาเป็นเวลา 6 ปี แล้ว............ @ พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจภูธรเมืองยะลา เปิดเผยว่า ทาง หน่วยข่าวความมั่นคงได้แจ้งเตือนหน่วยกำ�ลัง ทั้งทหาร ตำ�รวจ และฝ่ายปกครองให้ตรวจสอบเพ่ง เล็งรถยนต์ทั้ง 2 คันอย่างละเอียด แต่ก็ยังถูกคนร้ายนำ�ไปประกอบระเบิด และนำ�มาก่อเหตุจนได้ พร้อมกันนีแ้ หล่งข่าวด้านความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สำ�หรับกลุม่ คนร้าย ที่ก่อเหตุในพื้นที่ จ.ยะลา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานั้น มั่นใจว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดิมในพื้นที่ ทีก่ อ่ นหน้านีเ้ จ้าหน้าทีส่ ามารถสลายกลุม่ ไปได้แล้ว แต่ลา่ สุด กลุม่ คนเหล่านีก้ ลับมารวมตัวกันได้อกี ครั้ง หรือที่เรียกกันว่า รีกรุ๊ป ซึ่งขณะนี้ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ง 3 จังหวัด และสามารถติดต่อประสานการปฎิบัติงานร่วมกันได้.......... @

เอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ร่วมสังสรรค์กับชมรมกอล์ฟไทยในซิดนีย์

มัตตา, ลิดคอมบ์, แบล๊กทาวน์, โฮมบุช, สแตรทฟิลด์, เพนริท, ริดมอนด์ ที่จะมีอิน เทอร์เน็ท ความเร็วสูงใช้กนั แล้ว......... ส่วนในพืน้ ทีท่ พี่ รรคเลเบอร์นอนมาหรือแพ้ตงั้ แต่ในมุง้ อย่างทางเหนือ ของซิดนีย์,ซัทเทอร์แลนด์, แคมเบลทาวน์,แคนเดน, ซิดนีย์ซิตี้ เซาท์ซิดนีย์ ก็ให้รอไปอีก 3 ปี หรือยกให้เป็นภาระของรัฐบาลอื่นหากแพ้เลือกตั้งค่ะ...............@ เรื่องนี้นักการเมืองไทย (บางคน เขาถือกัน) คือเรื่องแต่งทำ�เนียบก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง เรื่องสวมเสื้อครุยก่อนเรียนจบ.... แต่แล้ว ทั่นนายกฯกิลลาร์ดก็ดำ�ริจะย้ายสำ�นักงานรัฐบาลกลางในซิดนีย์จากอาคารถนนฟิลลิปไปอยู่ตึกทอง ไม่ไกลจากที่เดิม แต่กว้างใหญ่กว่า หรูหรากว่า ด้วยงบประมาณดัดแปลงตกแต่งอีก 21 ล้าน เหรียญ กะว่าจะย้ายไปอยูใ่ นเดือนธันวาคมนี้ เหมือนเป็นลางจะขอใช้สกั สองสามเดือน...ก่อนทีจ่ ะ มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ประเทศจากผลทางการเมืองค่ะ....................@ หันมาดูสังคมการเมืองระดับ รัฐ การเลือกตั้งที่รัฐควีนสแลนด์จบลงด้วยผลที่ออกมาตามคาดหมาย รัฐบาลพรรคเลเบอร์ของ นางแอนนา ไบลห์ พ่ายแพ้เลือกตั้งอย่างยับเยิน มีส.ส.ของพรรคเดินคอตกเข้าสภาได้เพียง 7 คนเท่านั้น แม้แต่นายกฯไบลห์เองก็ชนะเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งเซาท์บริสเบนซึ่งเป็น เขตฐาน เสียงแข็งปั๋งของพรรคเลเบอร์ชนิดร่อแร่ด้วยคะแนนมาร์จินลดลงเหลือแค่ 3%.....@ แต่ก็มีเหตุผล บางประการในกอไผ่.. ที่ทำ�ให้เธอออกมาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคและการเป็นส.ส.ในอีก หนึ่งวันหลังจากแพ้เลือกตั้ง ซึ่งปกติผู้นำ�พรรคจะถือเอาวันแถลงความพ่ายแพ้เลือกตั้งเป็นการ ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และยอมรับผิดชอบด้วยการลาออกอย่างสง่างามและได้รับการยกย่อง และเห็นใจจากประชาชนทั่วไป.. งานนี้จะกอไผ่หรือจะกอหญ้ายังไม่มีใครทราบค่ะ...แต่มันขะแม่ ง ๆ ค่ะ......................@ นางไบลห์ถือเป็นผู้นำ�หญิงประเภททนฟ้าทนฝนทางการเมือง.. เธอได้ สังคมออสเตรเลีย............ผลสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดโดยสำ�นักนิวส์โพล พรรค รับการยกย่องสรรเสริญจากการนำ�รัฐควีนสแลนด์ฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเกิดเหตุการณ์มหาวาตภัยสึ เลเบอร์ได้ 28% (ลบ 3%), พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนลได้ 47%(เพิ่ม 4%), กรีนส์ 11% (ลด นามิในแผ่นดินและพายุไซโคลนยาสีถล่มเมื่อต้นปี 2011 แต่พรรคเลเบอร์ต้องฝ่ายแพ้อย่างยับเยิน 1%) และอื่น ๆ 14%(เท่าเดิม)..... ในขณะที่ความนิยมหลังพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 43%(ลด อันเนือ่ งมาจากเธอผิดสัญญาเลือกตัง้ ซ้ำ�แล้วซ้�ำ เล่า ผสมด้วยประชาชนไม่พอใจผลงานของรัฐบาล ลง 4%) และพรรคผสม 57% (เพิ่ม 4%) ค่ะ...........@ หลังจากที่นายกฯผิดสัญญาประชาคมครั้ง กลางพรรคเลเบอร์.. จึงส่งผลให้พรรคลิเบอรัลเนชั่นแนลชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายตามความ แล้วครั้งเล่า... และพูดไม่จริงอย่างหน้าตาเฉยครั้งแล้วครั้งเล่า... ล่าสุดทั่นนายกฯขอยืมสโลแกน คาดหมายค่ะ..................@ สำ�หรับผูท้ จี่ ะขึน้ มาเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์คนใหม่แรกทีเดียวถูกหมาย ของอดีตนายกฯจอห์น เฮาเวิร์ดที่เคยใช้รณรงค์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแข่งกับนายมาร์ก เลแทมอดีต หัวไปที่นายแอนดูรว์ เฟเซอร์อดีตรองนายกฯรัฐควีนสแลนด์ หรือนายคาเมรอน ดิก อดีตร.มต. หัวหน้าพรรคเลเบอร์ ทีว่ า่ “โปรดเชือ่ ใจข้าพเจ้าในการทำ�สิง่ ทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ครอบครัวและเศรษฐกิจ ศึกษาธิการ แต่ทั้งสองเป็นส.ส.สอบตกด้วยกันทั้งคู่ หนทางเข้าสู่หัวหน้าพรรคจึงต้องให้หนึ่งใน ของออสเตรเลีย” แคมเปญนีจ้ ะใช้ได้ผลหรือมีคนฟังแค่ไหน..ต้องขึน้ อยูก่ บั ทัน่ นายกฯว่าพูดไปแล้ว สองแย่งกันเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม... หากชนะเลือกตั้งก็ได้เป็นหัวหน้าพรรค... จะทำ�หรือไม่คะ่ .............@ อย่าให้เหมือนอย่างทีน่ างแม็กซี่ แมกซีนหนึง่ ในสาวกของทัน่ เควิน รัดด์ แต่ถ้าแพ้ก็คงจะเป็นคนใดคนหนึ่งใน 6 ส.ส.ที่เหลือค่ะ..................@ แต่ก่อนที่ตาอินกับตานาจะ ผูเ้ พิง่ ตกกระป๋องไปไม่นาน..และเธอยังเป็นอดีตส.ส.พรรคเลเบอร์ทเี่ ป็นผูเ้ ขีย่ ให้อดีตนายกฯเฮาเวิรด์ แย่งชิ้นปลามันกัน อยู่ ๆ ก็เกิดยายอยู่อย่างนางแอนนาสตาเซีย ปาราสซ์ซุก ส.ส.เขตฯ อินาลา กลายเป็นส.ส.สอบตกมาแล้วออกมาพูดว่า ตลอดเวลาทีท่ นั่ นายกฯกิลลาร์ดบริหารประเทศ เป็นไป แทรกตัวเข้ามาคว้าเอาพุงเพียว ๆ ไปกิน ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่... แต่จะนั่งขับตาทัพ อย่างเช้าชามเย็นชาม คือไม่เคยวางแผนบริหารประเทศใด ๆ นอกจากวางแผนกำ�จัดนายเควิน รัด หรือนั่งยาว ต้องดูที่ผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ค่ะ................@ หลังจากที่นายแคมป์เบล นิวแมน ด์....นับจากนีไ้ ปทัน่ นายกฯของดิฉนั จะต้องโชว์ผลงานเพือ่ ลบคำ�สบประมาทนีใ้ ห้ได้คะ่ .................@ ผู้นำ�พรรคลิเบอรัลเนชั่นแนลได้เป็นนายกฯรัฐควีนสแลนด์คนใหม่.. นางจูเลีย กิลลาร์ดก็ยาหอมว่า งานนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนน้ำ�เน่าทางการเมืองอีกชิ้นหนึ่งของรัฐบาลพรรคเลเบอร์ ด้วยการผลัก เธอสามารถทำ�งานร่วมกับผู้นำ�รัฐพระอาทิตย์ส่องแสงได้อย่างสบาย เพราะมีความคิดทางการ ดันให้นำ�อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในเขตมาร์จิน 5 เขต เพื่อเป็นเครื่องค้ำ�ประกันปิดประตู เมือง, ทักษะ และภูมิหลังการศึกษาเหมือนกัน... พอพูดอย่างนี้ก็เล่นเอาหลายคนชักวิตกแทนโปร แพ้เลือกตั้งในปีหน้า..... จึงถือเป็นโชคของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเช่น ออเบิร์น, พารา (เบชั่น)นิวแมน.. ก็เมื่อครั้งที่ทั่นกิลลาร์ดไปช่วยนางไบลห์หาเสียงเลือกตั้ง คะแนนนิยมของนาง ไบลห์ที่ดีวันดีคืนยังต้องสะดุด.. แล้วโปรนิวแมน จะไม่คะมำ�บ้างหรือคะ..............@ เขยิบลงใต้มาดู ทีร่ ฐั น.ซ.ว.ของนายกฯแบร์รี โอ’ฟาร์เรลจากพรรค ลิเบอรัล..งานนี้คงดูไม่จืดแน่หากรัฐบาลน.ซ.ว.จะ บ้าจีต้ ามคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนน ของรัฐสภาและรายงานการวิจัยโดยศจ.ราฟาเอล เจซ์เบียต้าจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ด้วยการ เสนอให้ขยายเวลาโซนรถวิ่งผ่านเขตโรงเรียน 40 กม./ชม.จากเดิมแค่ 2 ชัว่ โมงครึ่งต่อวันคือระหว่าง 8.30 น.-9.30 น. และระหว่างเวลา 14.30 น.-16.00 น. มาเป็นตลอด 24 ชั่วโมง......@ ถ้าเป็นจริงก็ จะต้องดูเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดและขมขื่นกันทั่ว หน้าเป็นแน่.. ลองคิดดูซิคะว่าถ้าขับรถมาสบาย ๆ บนเส้นทาง 70 กม.ต่อชม.ในตอนตีสามตีสี่ แล้วต้องมาคอยเหยียบเบรกลดความเร็วทุกครัง้ เมือ่ ผ่านโรงเรียน... เพื่อจะเบรคให้ใครหว่า?... เพราะ อร่อยยยยยย การแข่งขันกอล์ฟในรายการ Nation Cup ที่ Macquarie Link Golf Clup ระหว่าง ทีมไทย........ทีมอิตาเลียน.....ทีม Cedars Golf Club (เลบานีส) THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 6


คงไม่มีเด็กที่ไหนไปโรงเรียนตั้งแต่ตีสามตีสี่....ที่นี่ซิดนีย์นะคะ..ไม่ใช่กรุงเทพฯ...................@ อีก เรื่องหนึ่งในขณะที่แท็กซี่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ภาคภูมิใจที่จะบอกว่าพวกเขาสีแดง... แต่รถแท๊ก ซี่ในซิดนีย์อาจจะกลายเป็นสีเหลืองหมดทั้งเมือง.. อ้อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ.. มันเป็นความ คิดของกลุ่มองค์กรทางการท่องเที่ยวและองค์กรทางการขนส่งที่ต้องการเปลี่ยนสีรถแท็กซี่ให้เป็น สีเดียวกันทั้งเมือง เพื่อต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวและบริการชาวท้องถิ่น เหมือนอย่าง ที่ประสบความสำ�เร็จมาแล้วในต่างประเทศเช่นที่มหานิวยอร์ก หรือภายในประเทศเช่นเมลเบิร์น ค่ะ........งานนีจ้ ะสำ�เร็จหรือไม่ตอ้ งดูทคี่ วามสามารถของนายกฯโอ’ฟาร์เรลว่าจะมีกนึ๋ และบารมีเทียบ บิก๊ เจฟฟ์ เคนเนตต์อดีตนายกฯวิกตอเรียทีท่ �ำ สำ�เร็จมาแล้วหรือไม่........................@ ข่าวฝากมาจาก คุณ “คาสแซนดรา ออ” ถึงโฆษณาทางทีวีล่าสุดของบริษัทประกัน AAMI ส่อไปในทางเหยียด เชื้อชาติ แม้จะเป็นชนชาติอินโดนีเซีย แต่ก็ถือเป็นการหยามเหยียดสตรีชาวเอเชีย เป็นโฆษณา ชุด “Rhonda goes to Bali”.....รอนดาเป็นสาวผิวขาวได้รับการนวดตีนจากสาวชาวเอเชีย ใบหน้า คนนวดมีความสุข.. และละเมอเพ้อพกว่าตีนเธอสวย.. จากนั้นก็มีหญิงสาวเอเชียรายอื่นมามุงยืน มองอย่างอิจฉาตาร้อน พวกเธออยากมีวาสนาได้นวดตีนแหม่มรอนดาบ้าง จึงเกิดการแย่งชิง กันเพื่อนวดตีนรอนดา โดยหญิงคนแรกปกป้องป่ายปัด ปากพูดภาษาอังกฤษมีสำ�เนียงว่า “รอน ดาเป็นของฉัน” “เธอเป็นของฉัน” .................@ คุณคาสแซนดราเห็นว่าโฆษณาชุดนี้ AAMI ขาด ความคำ�นึงทางด้านวัฒนธรรม ด้วยการย่ำ�ยีศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงชาวเอเชีย ให้ดูเป็นชนชั้นต่ำ�กว่าสตรี ผิวขาว.... ใครเห็นด้วยก็ขอให้ช่วยกันต่อต้านไปยัง AAMI และงดใช้บริการของบริษัทนี้หากไม่ ถอนโฆษณาออกไป ใครที่เห็นว่าศักดิ์ศรีของหญิงเอเชียไม่ควรถูกดูหมิ่น ก็สามารถร่วมด้วย ช่วยกันไปกับเธอด้วยค่ะ..................@

จากผู้สูงอายุ เปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจของวัด Error! Hyperlink reference not valid. สำ�หรับท่านทีม่ ลี กู หลาน ขอให้แต่งชุดไทยไปด้วย เพือ่ จะได้โน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรมทางความ คิดให้มคี วามเป็นไทย รูข้ นบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย แล้วทางวัดจะมอบของขวัญ ให้แก่เด็ก ๆ ทุกคนที่แต่งชุดไทยไปร่วมงาน........ @ นอกจากจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับหลังปริญญา เอกที่มหาวิทยาลัยลาโทรบ เป็นเงิน 7 หมื่นดอลลาร์แล้ว คุณล๊อค ชู สามีของ ดร.ชรินทร์ นาค สุข ทีเ่ สียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งเมือ่ เดือนธันวาคมปีทแี่ ล้ว ยังได้ท�ำ บุญสมทบทุนซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมให้แก่ วัดไทยนครเมลเบิรน์ เป็นเงินอีก 1 หมืน่ ดอลลาร์ดว้ ย ในขณะเดียวกัน วัดไทยนครเมลเบิรน์ ได้แถลง ว่าจนถึงต้นเดือนมีนาคม 2555 ปัจจัยบริจาคจากญาติโยม ทำ�ให้วงเงินที่วัดขอยืมมาจากธนาคาร 7 แสนดอลลาร์เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มเติม เหลือเพียง 3 แสน 5 หมื่นดอลลาร์ ในช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปีเต็ม ........ @ ทันทีที่กลับถึงเมลเบิร์นหลังจากไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลี๊ค ที่สนาม“บ้าน”ของ ทีมเชลซี ในประเทศอังกฤษ วิสรรค์ ยุทธยศ ต้องรีบพาภรรยา อรยา อิศรเสนา ณ อยุธยา ไปเข้า โรงพยาบาลเพื่อนอนรอวันผ่าตัดคลอดลูก .......... @ เจ้าของร้านรามาไทยยอมรับว่าแอบเถลไถล ออกนอกเส้นทางที่ได้บอกไว้กับภรรยาไปเที่ยวฝรั่งเศสแบบรวบรัด 1 วัน แต่ คุณร๊อบ เฟรเซอร์ กับคุณจอย พรพรรณประภา ผจก.ใหญ่และผจก.ฝ่ายขาย ของบริษัทแทงโกล่า ที่เป็นหัวหน้านำ�ทีม ไปจากเมลเบิร์นนั้น ยังไม่ยอมกลับง่าย ๆ ดูเหมือนว่ามีนัดกับเพื่อนเพื่อไปเล่นสกีที่สวีเด็นอีกสัก 1 หรือ 2 อาทิตย์ เป็นการพักผ่อนประจำ�ปีอย่างเต็มที่ไปเลย........... @

สังคมไทยในออสเตรเลีย........ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กลายเป็นทีป่ ระชุมสัญจรของ “ทีมไทยแลนด์” ครัง้ ทีห่ นึง่ โดยคุณมาริษ เสงีย่ มพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นหัวหน้าทีม พร้อมทัง้ ข้าราชการทุกหน่วยงาน จากกรุงแคนเบอร์รา รวมทัง้ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.......การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พยายามส่งเสริมให้ชาว คุณแก้วตา ศรัสงั ข์ อัครราชทูตทีป่ รึกษา ฝ่ายการศึกษา...ได้รว่ มประชุมกับคุณพีรวิช สุวรรณประเทศ ออสเตรเลียและชาวไทยในออสเตรเลียไปเที่ยวเมืองไทยให้ได้มากที่สุด ล่าสุด ททท. สำ�นักงาน กงสุลใหญ่ และข้าราชการทุกหน่วยงาน ณ นครซิดนีย์ พร้อมทั้งรัฐวิสาหิจ คุณวิโรจน์ ศิริโหรา ซิดนีย์อุตส่าห์ลงทุนพาสื่อมวลชนทั้งไทยและออสเตรเลีย ไปทดลองเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่ ชัย ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย จำ�กัด ประจำ�ประเทศออสเตรเลีย และภาคเอกชนจากเมล แนะนำ�โดย 3 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ปัญหาความขลุกขลักล่าช้าที่ท่าอากาศยาน เบิรน์ คุณคัมภีร์ รัตนโชติพานิช ตัวแทนบริษทั บางกอกแอร์เวย์ ประจำ�ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วม สุวรรณภูมอิ าจจะทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วหลายพันหรือหลายหมืน่ คนจากออสเตรเลียหันเหทิศทางไปเทีย่ ว ประชุม...........@ ในโอกาสเดียวกันนี้ ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ เอกอัครราชทูตไทย ที่อื่นดีกว่า ……….@ การตรวจหนังสือเดินทาง ทั้งขาเข้าและขาออก อืดอาดล่าช้า และที่เคาน์เตอร์ คนใหม่ประจำ�ประเทศออสเตรเลีย คุณมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กับสื่อไทยในซิดนีย์....คำ�ขวัญของท่าน เช็คอินของการบินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับเที่ยวบินตอนเช้า อย่างเช่นเที่ยวบิน TG 461 ที่ คือ “เรามีหน้าทีร่ บั ใช้ประชาชน.... เรามีหน้าทีจ่ ะต้องช่วยให้คนไทยในต่างประเทศเข้มแข็ง...เพือ่ เป็น ออกจากสุวรรณภูมิไปยังเมลเบิร์น เวลา 08.10 น.เป็นต้น ผู้โดยสารของการบินไทยหลายเที่ยว กำ�ลังให้กับประเทศไทย ....ช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้แข็ง บินที่จะออกเวลาใกล้เคียงกันนั้น เบียดเสียดเยียดยัดจนคิวยาวหลายร้อยเมตร โดยไม่มีเจ้าหน้าที่มา แรง” ...........@ การแข่งขันกอล์ฟในรายการ Nation Cup เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ Macquarie คอยดูแลหรือชีแ้ นะให้ผโู้ ดยสารทีท่ �ำ อินเทอร์เน็ตเช็คอินล่วงหน้ามาจากบ้าน ให้ไปเข้าช่องทางทีจ่ ดั Link Golf Clup เป็นการแข่งขันกันระหว่าง ทีมไทย....สมาคมกอล์ฟไทยในออสเตรเลีย ....ทีม ไว้ให้โดยเฉพาะ ความชุลมุนวุ่นวายที่หน้าเคาน์เตอร์ช่วงเช้านั้น มันทุเรศสุด ๆ ดูราวกับเป็นที่ท่า อิตาเลียน.....ทีม Cedars Golf Club (เลบานีส) ปีนี้ทีม Cedars เป็นเจ้าภาพ....สำ�หรับของไทยจะ อากาศยานของประเทศในโลกทีส่ าม ไม่สมกับเป็นท่าอากาศยานอันทันสมัยและดีทสี่ ดุ อันดับสองใน เป็นเจ้าภาพปีหน้า 2013 เดือนมีนาคม โดยจะจัดแข่งขันที่ประเทศไทย เมืองพัทยา....สำ�หรับผล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากสิงคโปร์เพียงเท่านั้น) ... ผู้บริการการท่าอากาศยาน การบินไทย การแข่งขันครั้งนี้ เจ้าภาพเป็นผู้ชนะ......ส่วนประเภทบุคคลชนะเลิศเป็นคนไทย คุณอนันต์ เมืองใจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และรัฐบาลควรต้องรีบลงมาดูว่าต้นตอของปัญหามาจากไหน ? ใครเป็น แฮนดิแค็บ 8 ตีได้ 42 แต้ม...........@ สำ�หรับการแข่งขันกอล์ฟถ้วยสงกรานต์ แข่งขันวันอาทิตย์ที่ ผู้รับผิดชอบ ? จะรีบแก้ไขได้อย่างไร ? ขืนปล่อยไว้เช่นนี้ ต่อให้เป็นอภิมหาสื่อมวลชนขนาดไหน 22 เมษายนนี้ที่ Moore Park ...รีบจองกันเข้ามาได้เลย........@ ธุรกิจร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยให้ไม่ได้ ... ที่ใกล้ ๆ กับเมืองไทย ตลาดท่องเที่ยวรายใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว การตกแต่งร้านมีสไตล์ใหม่ ๆ มากขึน้ .....แต่กม็ รี า้ นอาหารไทยประกาศขายบ้าง อย่างพม่าเริ่มเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งเตรียมการรับการเปิด เท่าที่คุยกับเจ้าของร้านอาหารที่ประกาศขาย....ส่วนใหญ่จะรวยแล้วเลิก เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง เขตการค้าเสรีอาเซียน เมืองไทยจึงมีคู่แข่งในตลาดท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวี่ทุกวัน ........... @ งาน พนักงานบ้าง ....บางรายก็อยากแบ่งคนอื่นรวยบ้าง.......ผู้สนใจลงทุนต้องอ่านโฆษณาหน้า 32-35 เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่เมลเบิร์น ครั้งที่ 9 ก็ผ่านพ้นไปด้วยความสำ�เร็จอย่างสูงอีกครั้ง ในฉบับ ส่วนโฆษณาอื่น ๆ ดูได้ทุกหน้า.......ในฉบับมีโฆษณาน่าสนใจสำ�หรับผู้มีตลาดส่งออกไป คาดว่ามีผู้คนไปร่วมงานปีนี้กว่า 7 หมื่นคน ... นอกจากเบียร์สิงห์เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่แล้ว ปี ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาใหม่......เนือ่ งจากออสเตรเลียเป็นประเทศนำ�เข้าสินค้าเข้ามามาก และสินค้าทีจ่ ะ นีก้ รุงเทพมหานครได้สง่ วงดนตรี“โปงลางบางกอก” และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จำ�หน่ายในออสเตรเลียได้ จะต้องมีมาตรฐาน.....ปรากฏว่ามีสนิ ค้าจำ�นวนมากไม่ได้มาตรฐานจำ�นวน จัดส่งคณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรมาเพิ่มเติมแสง สี และเสียงให้แก่งานด้วย ... ฯ พณ ฯ มา มากค้างคาอยูใ่ นบริษทั คลังสินค้ายักษ์ใหญ่....จึงนับเป็นโอกาสดีส�ำ หรับผูส้ ง่ ออกทีม่ ตี ลาดอยูแ่ ล้วได้ ริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราทูตคนใหม่ ใช้โอกาสการเดินทางจากกรุงแคนเบอร์รามาร่วมงานเป็น เลือกซือ้ สินค้าเหล่านีส้ ง่ ออกอีกต่อหนึง่ โดยไม่ตอ้ งวิง่ หาสินค้าทีไ่ หน..........@ คอนเสิรต์ 3 ศิลปิน ที่“เปิดตัว”สำ�หรับการเยือนเมลเบิร์นครั้งแรกในวันนั้น ....ตอนกล่าวปราศรัยบนเวที “ท่านทูต ฯ 3 สไตล์แบบเต็มร้อย ที่จัดโดยคุณนาริน ดัฟฟ์ กับคุณง้อ ตั้งเจริญ แห่งห้าง Asian Imperial จบ มาริษ”เน้นความสำ�คัญของปีนวี้ า่ เป็นปีที่ 60 แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย ไปตั้งนานแล้ว แต่แฟน ๆ ยังไม่ยอมจบยังเม้าท์กันอยูว่ ่า....ผู้จดั คราวนี้ใครเป็นคนต้นคิดเอาดาราดัง กับออสเตรเลีย .... คุณศักดิ์สีห์ พรหมโยธี อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ร่วมเดินทางมากับท่านทูต ฯ จากรายการตีสิบ ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต มาร้องเพลงให้ฟัง .......เพราะผู้ชมยังประทับใจไม่หาย กล่าวว่านี่คืองานของชุมชนไทยในต่างแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาจจะเป็นรองก็จากลอสแอนเจลีสและ กับการแสดงของ.....มณีนุช เสมรสุต.....ว่าร้องเพลงได้ไพเราะ แถมมีเสน่ห์ในการแสดงอย่างสุด ลอนดอนเพียงเท่านั้น ... เบื้องหลังของความสำ�เร็จของงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยใน ๆ จริง ๆ......เรียกว่าสุดประทับใจงั้นเถอะ........@ สำ�หรับงาน Premier’s Harmony Dinner เมื่อ เมลเบิร์น ต้องยกให้คนไทยที่มีชื่อว่า ทนงศักดิ์ ปัณฑุรอัมพร หรือที่น้อง ๆ อาสาสมัครช่วยงาน วันพุธที่ 28 มีนาคม ถือเป็นงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของชาวออสเตรเลียที่มาจากกลุ่มชนต่างเชื้อ หลายร้อยคนชอบเรียกกันจนติดปากว่า“พี่แทน”นั่นเอง........... @ ผอ.ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ คุณ ชาติและกลุ่มวัฒนธรรมหลากหลาย โดยมีพรีเมียร์รัฐนิวเซาท์เวลส์ นาย O’Farrell (The Hon, น้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ เดินทางมาร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในเมลเบิร์นครั้งที่ 9 นั้น Barry O’ Farrell MP Premier of NSW) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำ�หรับการเป็นพลเมือง ด้วย แต่อยูไ่ ด้นานเพียงไม่กชี่ วั่ โมง หลังจากได้รบั เชิญขึน้ เวทีเพือ่ ให้พธิ กี รสัมภาษณ์เกีย่ วกับ 3 เส้น และชุมชน The Hon Victor Dominello MP เป็นประธานร่วมรับประธานอาหารกับชุมชนต่าง ทางท่องเที่ยวสายใหม่ที่เสนอแนะโดย 2 อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยว และ 1 ผู้ว่า ฯ คนปัจจุบัน เชื้อชาติจำ�นวนผู้ร่วมงาน 600 คน ที่ Waterview Bicentenial Park ในงานแต่งตัวกันหลากหลาย ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนที่มาฟังอย่างแน่นขนัดที่หน้าเวทีใหญ่ เสร็จแล้ว ผอ.น้ำ� ชนชาติที่เห็นเด่นเช่นเกาหลี อินเดีย ลาว เขมร และชาติอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างน้อยชนชาติละ ฝน ก็ต้องรีบบินกลับซิดนีย์เพราะเที่ยวบินไม่มีให้เลือกได้ตามใจชอบ เนื่องจากในวันเดียวกันนั้น 1โต๊ะ...งานนี้มีเพียง 2 คนไทยเข้าร่วมงาน...... คุณพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่และ คุณ เมลเบิร์นเป็นเจ้าภาพการแข่งรถสูตร 1 ออสเตรเลียน กรังปรีย์............ @ พระครูสังฆรักษ์บุญสม สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส ....ความจริงแล้วงานที่เกี่ยวข้องกับ Multicultural และ คัมภีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิรน์ แจ้งมาว่าทางวัดได้จดั กิจกรรมมากมายหลายอย่างเพือ่ ชมรมต่าง ๆ ของไทยน่าจะเปิดใจเข้าร่วมงานด้วยให้มาก ๆ ...........@ ร้านอาหารไทยเปลี่ยนสไตล์ สนับสนุนวัดและชุมชน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั เสาร์ที่ 31มี.ค.55 จนถึงกลางเดือน เม.ย.55 เป็นการสอน ใหม่ ๆ กันกระทั่งถึงจุดสูงสุดคืนสู่สามัญ......คือร้านอาหารไทย Chilli Cha Cha หลังจากปรับปรุง วิธีตัดกระดาษทำ�ตุงและทำ�ธงตามแบบฉบับของไทยล้านนา แล้วทางวัดจะนำ�ผลงานเหล่านั้นของ ใหม่....ได้เปลีย่ นสไตล์การขายแบบดัง้ เดิมของไทยคือ....ขายข้าวแกง ลูกค้าอยากรับประทานอาหาร นักเรียนไปประดับวัดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งจะมีงานในวันที่ 15 เมษายน 55 ... สนใจ ร้อน ๆ เร็ว ๆ นับสิบอย่าง ชี้สั่งได้เลย สั่งปุ๊บได้ปั๊บ รับประทานได้ทันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลา.... รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปหัตถกรรมอื่น ๆ โปรดติดต่อได้ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น โทร.03 มาแล้วจ้า....ข้าวราดแกงไก่ใส่ไข่เจียว 2 ฟอง....ได้แล้วจ้า...........พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ..........@ 9899 0883......... @ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 ที่วัดไทยนครเมลเบิร์นจะมีงานทำ�บุญวันขึ้น ปีใหม่ไทยหรืองานสงกรานต์นั้น ขอเชิญญาติโยมนำ�อัฐิหรือรูปภาพของบรรพบุรุษ หรือผู้ที่เคารพ รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว ไปทำ�พิธีบังสุกุลเนื่องในวันสงกรานต์ งานเริ่มตั้งแต่ 9.30 น. ทำ�บุญตักบาตร พระสงฆ์ สรงน้ำ�พระพุทธรูป สรงน้ำ�รูปเหมือนพระเถระต่าง ๆ สรงน้ำ�พระสงฆ์ และรดน้ำ�ขอพร THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 7


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวั ส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นไทย-ออสทุ ก ท่ า น ดิฉันกลับมาออสเตรเลียแล้วค่ะ เหนื่อยมาก หน่อยเพราะไปทำ�งานโน่นนี่หลายประเทศเลย ค่ะทริปนี้ ได้มีโอกาสพบกับผู้คนต่างเชื้อชาติ หลากหลายเพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู้ ทั้ ง ถึ ง ความแตกต่ า งและความคล้ า ยคลึ ง กั น ของ วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการใช้ชีวิตที่หลากหลาย คุ้มค่าจริงๆค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ไปประเทศฟิลิปปินส์เป็น ครัง้ แรกซึง่ ก็เป็นประเทศเพือ่ นบ้านกลุม่ เดียวกัน ของไทยเรา แต่มีความแตกต่างกันมากในเรื่อง ของวัฒนธรรมความเชื่อ อาจจะเป็นเพราะเป็น ประเทศที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ส่วนประเทศอื่นๆที่ ดิฉนั ไปทำ�งานในครัง้ นีค้ อื พม่า และลาว ไม่ได้ มีความรูส้ กึ แตกต่างจากประเทศไทยมากนักอาจ จะเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธเหมือนกันก็เลยคุ้นเคยมากกว่าค่ะ ความรู้สึกแรกในฟิลิปปินส์เลยก็คือความ เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ซึง่ เข้มมากๆ บ้านเราที่ว่าตรวจกันเยอะแล้ว ไปเจอกับฟิลิป ปิ น ส์ ต รวจทั้ ง ขาเข้ า ขาออกที่ ส นามบิ น (ทั้ ง นานาชาติและภายในประเทศ) เข้มขนาดแยก ตรวจแถวผู้หญิงแถวผู้ชายกันเลยค่ะ หลายๆ คนบอกกับดิฉันว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์มีความ เข้มงวดมากเพราะมีปัญหาความวุ่นวายมากมาย หลายอย่างภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อความ ปลอดภัยจึงมีความเข้มงวดกันอย่างนี้ แต่ก็ดีค่ะ ดิฉันรู้สึกปลอดภัยดี มีคนบอกดิฉันว่าให้ระวัง คนล้วงกระเป๋าเพราะมีอยู่มาก ดิฉันเดินหรือนั่ง รถไปไหนก็ระวังกันเต็มที่แต่ก็ไม่มีอะไร แต่ ที่เห็นมีอยู่เป็นจำ�นวนมากคือ คนขายของตาม ไฟแดง ตามสี่แยก ซึ่งบ้านเราก็มี แต่ดิฉันเห็น ที่ฟิลิปปินส์มากกว่า ขายกันทุกอย่างที่ขายได้ เลยค่ะ ผลไม้หน้าตาแปลกๆมีขายกันเยอะแต่ก็ ยังไม่ได้ทดลองดูว่าเป็นยังไง เป็นผลไม้ตระกูล ไหน ไปคราวนี้เวลาน้อยแค่สองสามวันและยุ่ง แต่เรื่องประชุมทำ�งานกันเลยไม่ได้มีเรื่องสถาน ที่ท่องเที่ยวมาเล่าสู่กันให้มากกว่านี้ค่ะ หากมี โอกาสไปคงจะมีเรื่องเล่ามากกว่านี้นะคะ กลับมาก็เจอประกาศของกระทรวงอิมมิ เกรชัน่ ให้มาอัพเดทกันเลยค่ะ ประกาศทีอ่ อกมา คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติล้วนๆ เลยค่ะ ดิฉันขอสรุปมาดังนี้นะคะ กระทรวงอิมมิเกรชัน่ ประกาศใช้โปรแกรม ใหม่ที่เรียกว่า Streamlined Visa Processing Program (SVP) ให้มีผลบังคับใช้แก่นักเรียน ต่างชาติที่ได้รับ COE – Confirmation of Enrolment ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2012 เป็นต้นไป ซึ่งโปรแกรมนี้ เรียกได้ว่าเป็นโปร แกรมที่กระทรวงอิมมิเกรชั่นจัดทำ�ขึ้นมาเพื่อ อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการยื่นขอวีซ่าของ นักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ได้รวดเร็วและมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น โดยที่น้องๆ นักเรียนที่เข้าข่ายอยู่ในโปรแกรมนี้ตอนยื่นขอ วีซ่านักเรียนจะต้องมี COE ที่ออกโดยมหา วิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในลิสต์รายชื่อที่กระทรวงอิม มิเกรชั่นประกาศ ซึ่งปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัย อยู่ในลิสต์นี้ด้วยกัน 41 แห่งทั่วประเทศ (ราย ชื่อของมหาวิทยาลัยดูในเว็บไซต์ของกระทรวง อิมมิเกรชั่นได้ค่ะ)

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรม SVP นี้จะต้องเป็นหลักสูตรในระดับดังต่อไปนี้ หลักสูตรปริญญาตรี หากเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยา ลัยของออสเตรเลียกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ เ รี ย กว่ า 2 บวก 2 (เรียนต่างประเทศสองปีเรียนที่มหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลียสองปี) หรือ 3 บวก 1 (เรียนที่ต่าง ประเทศสามปีเรียนที่ออสเตรเลียหนึ่งปี) ก็ได้ หลักสูตรปริญญาโทในชั้นเรียน หลักสูตรปริญญาโทโดยการวิจัย หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรที่เป็นแพคเก็จโดยเริ่มจากหลัก สูตรเรียนภาษาอังกฤษ และ(หรือ) หลักสูตร ปรั บ พื้ น ฐาน (ซึ่ ง รวมทั้ ง หลั ก สู ต รในระดั บ วิชาชีพต่างๆ) และ หลักสูตรระดับปริญญาของ มหาวิทยาลัย วิ ช าเรี ย นหลั ก สู ต รหนึ่ ง ภาคเรี ย นหรื อ หนึ่งปีในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เป็นส่วน หนึ่งสำ�หรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศ อย่างไรก็ตามดิฉันก็อยากจะลิสต์รายชื่อ หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยทีไ่ ม่สามารถยืน่ ขอวีซ่าตามโปรแกรม SVP นี้ได้ ดังนี้ หลักสูตรประเภท short course Associate Diploma Graduate Diploma Graduate Certificate Diploma & Advance Diploma หลักสูตรประเภท Non Award หลักสูตรทีต่ �่ำ กว่าระดับปริญญาตรีในด้าน วิชาชีพ(VET)ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากน้องๆที่กำ�ลังสนใจจะเรียน ต่อในระดับมหาวิทยาลัยและอยากยื่นขอวีซ่า นักเรียนตามโปรแกรม SVP ก็ต้องดูให้ละเอียด ให้รอบคอบกันด้วยนะคะ ว่าหลักสูตรนั้นสา มารถยื่นขอวีซ่าตามโปรแกรม SVP ได้หรือ เปล่า หากยื่นได้เรื่องที่ดี ก็คือ หากน้องๆยื่น ขอวีซ่าตามโปรแกรมนี้จะสะดวก รวดเร็ว และ ใช้เอกสารน้อยค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการสมัคร เรียนมหาวิทยาลัยก็จะยุ่งยากมากขึ้นสักหน่อย นะคะ เพราะตามโปรแกรมนี้ทางมหาวิทยาลัย จะต้องรับผิดชอบในการเลือกรับนักเรียนและ ออก COE ให้นกั เรียน โดยทีท่ างกระทรวงอิมมิ เกรชัน่ ได้วางมาตรการต่างๆให้ทางมหาวิทยาลัย รับผิดชอบกลั่นกรองนักเรียนอย่างเข้มเลยค่ะ ตามโปรแกรม SVP นี้กระทรวงอิมมิ เกรชั่นได้มีการกำ�หนดให้มีการประเมินมหา วิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู่ ลิ ส ต์ ร ายชื่ อ ของโปรแกรมโดย พิ จ ารณาประเมิ น จากผลของการรั บ นั ก เรี ย น โดยกำ�หนดมหาวิทยาลัยต่างๆออกเป็นระดับ (Assessment Level 1-5) มหาวิทยาลัยที่ออก COE รับนักเรียนเข้าไปแล้วมีนักเรียนมีปัญหา เป็นเปอร์เซ็นต์สงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของ จำ�นวนนักเรียนที่ถูกยกเลิกวีซ่า หรือมีนักเรียน ที่วีซ่าถูกปฏิเสธเพราะใช้เอกสารปลอม หรือจะ ด้วยเหตุผลอื่นๆ หรือโดดหนีวีซ่า อะไรพวก นี้น่ะค่ะ เมื่อทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นทำ�การ ประเมินดูอัตราของนักเรียนที่มีปัญหาแล้วหาก

มีปญ ั หาเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีม้ ากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ ตั้งกำ�หนดไว้ มหาวิทยาลัยก็จะถูกลดระดับจาก ระดับ 1 เป็นระดับ 2 เป็นระดับ 3 ฯลฯ ซึ่ง หากต่�ำ กว่าระดับ 3 (และได้มกี ารให้ใบตักเตือน แล้ว) มหาวิทยาลัยที่มีปัญหานักเรียนสูงก็จะถูก ยกเลิกชื่อในลิสต์โปรแกรม SVP ดังนั้น ดิฉันเชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ (รวมทั้งสถานศึกษาอื่นๆที่มีหลักสูตรต่อเนื่อง กับมหาวิทยาลัย)จะต้องมีการกำ�หนดกฎเกณท์ ตั้งมาตรการในการคัดเลือกกลั่นกรองนักเรียน กันอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้มีโอกาสเห็น ใบสมัครและแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยบาง แห่ง ก็เข้มล่ะค่ะ น้องๆนักเรียนคงต้องทำ�การ บ้านและเตรียมเอกสารต่างๆกันพอควรกันล่ะค่ะ เพราะต่อไปนี้ ทางมหาวิทยาลัยนอกจากจะต้องรู้ เรือ่ งของน้องๆทีเ่ กีย่ วกับผลการเรียนประวัตกิ าร เรียน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องรู้เรื่องประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ฐานะการเงินต่างๆอีกด้วยค่ะ โปรแกรม SVP เป็นเรื่องใหม่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆ ดิฉันเองก็ คงจะให้ความเห็นอะไรไม่ได้ จนกว่าจะได้ทำ� กันไปสักพักก็คงพอจะประเมินเอามาคุยกันได้วา่ เวิรค์ หรือเปล่า ดีมยั้ ไม่ดตี รงไหน มีปญ ั หาอะไร ฯลฯ ก็ตอ้ งรอกันไปสักหนึง่ หรือสองภาคเรียนก็ คงพอรูค้ ะ่ เพราะเท่าทีด่ ฉิ นั เข้าใจกระทรวงอิมมิ เกรชัน่ คงจะได้มกี ารประเมินมหาวิทยาลัยกันใน ปลายปีหน้าค่ะ ทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็คงต้อง เตรียมตัวเตรียมการกันต่อไปค่ะ นอกจากเรื่องข้างต้นแล้ว กระทรวงอิม มิเกรชั่นก็ยังได้ประกาศบังคับใช้กฎที่เกี่ยวกับ เงื่อนไขการทำ�งานของนักเรียนใหม่อีกด้วยค่ะ คือ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2012 เป็นต้น ไป นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ทำ�งานได้ 40 ชัว่ โมงต่อสองสัปดาห์ ไม่ใช่ 20 ชัว่ โมงต่อหนึง่ สัปดาห์เหมือนเดิม ซึง่ หลายคนอาจจะงงว่าต่าง กันอย่างไร ต่างกันค่ะ เพราะว่าในเงื่อนไขของ การทำ�งานใหม่นี้ กระทรวงอิมมิเกรชั่นกำ�หนด ให้เริม่ นับสองสัปดาห์ตงั้ แต่วนั จันทร์ไป 14 วัน สิ้นสุดวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่สอง ทั้งนี้ ให้ เริ่มทำ�ได้ตั้งแต่วันเริ่มเรียนวันแรก สำ�หรับใน ช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนก็ทำ�งานได้เต็มเวลา เหมือนเดิมค่ะ สิ่งที่สำ�คัญคือ ต้องนับชั่วโมงการทำ�งาน ให้ดีนะคะ เพราะต้องนับเป็นช่วงๆทุกๆสอง สัปดาห์ เกิดลืมนับให้ดี บางสัปดาห์นับผิด

พลาดทำ�งานมากเกินไปพอนับรวมกับอีกสัปดาห์ หนึ่งที่ทำ�งานมากเหมือนกัน รวมแล้วเกิดเกิน 40 ชั่วโมงก็จะมีปัญหาได้ค่ะ คงต้องจดบันทึก ชัว่ โมงทำ�งานกันให้ละเอียดค่ะ ใหม่ๆก็คงปวดหัว กันพอประมาณค่ะ ยกเว้นคนที่ทำ� 20 ชั่วโมง ทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ก็คงจะง่ายหน่อยค่ะ วันนี้ดิฉันขอจบเรื่องอัพเดทของนักเรียน เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ก็คงต้องลองดูไปก่อนว่า จะมีปัญหาอะไรที่จะต้องให้แก้กันต่อไป ช่วง นี้ดิฉันมีน้องๆนักเรียนมาปรึกษาเรื่องเรียนมหา วิทยาลัยกันมาก ดิฉันก็ยินดีด้วยนะคะที่ตัดสิน ใจหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นกัน สำ�หรับเรื่อง ของ Post Study Work Visa ที่น้องๆหลาย คนสนใจกันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะให้โอกาส น้ อ งๆได้ มี โ อกาสหาประสบการณ์ ทำ � งานใน ออสเตรเลี ย หลั ง เรี ย นจบ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ดิฉันอยากจะย้ำ�ว่าการเลือกเรียนในระดับที่สูง ขึ้นหรือในหลักสูตรที่แตกต่างหลากหลายออก ไปของน้องๆนั้น อยากให้พิจารณาให้เหมาะ สมกับตนเองให้มากที่สูด ดิฉันอยากให้น้องๆ คิดถึงอนาคตว่าอยากทำ�อะไร อยากเป็นอะไร มากกว่าจะเรียนอะไรเพือ่ ให้ได้อยูใ่ นออสเตรเลีย นอกจากนีแ้ ล้วสิง่ ทีเ่ ราเลือกเรียนนัน้ เราจะเรียน ได้หรือไม่ จะจบมั้ย นี่ก็สำ�คัญนะคะ เพราะ ดิฉันเห็นน้องๆบางคนเรียนไปตกไปเพราะไม่ ถนัดในวิชาเรียน แต่เรียนเพราะครอบครัวให้ เรียนบ้าง เรียนเพราะคิดว่าจะขอวีซ่าบ้าง ก็เลย เกิดมีปัญหากัน เรื่องของอนาคตหลังเรียนจบ สำ� หรับ น้องๆนักเรียนเป็นเรื่องภายหน้า ซึ่งจะเป็นที่ เมื อ งไทยหรื อ ออสเตรเลี ย ดิ ฉั น ว่ าไม่ สำ � คั ญ หรอกค่ะ สิ่งที่สำ�คัญคือดิฉันอยากให้น้องๆได้ หาความรู้ หาประสบการณ์ให้ตัวเองให้มาก ที่สุด เพิ่มคุณภาพสูงสุดให้ตนเอง เพราะใน โลกของการทำ�งานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน นี้(ทั้งตอนสมัครงานและตอนได้งานแล้ว) ใน ความคิดของดิฉันผู้ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติและ ประสิทธิภาพในการทำ�งานสูงสุดซึ่งสั่งสมมา จากการเรียนรู้ ประสบการณ์เท่านัน้ ทีจ่ ะประสบ ผลสำ�เร็จได้ในอาชีพการงานที่เลือกค่ะ พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้านะคะ วัน นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข พักผ่อนกันให้เต็มที่ ในช่วงวันหยุดอีสเตอร์นะคะ Happy Easter กันทุกคนค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 8


24 มีนาคม วันวัณโรคโลก ปี 2555:

ความจำ�เป็นที่จะเน้นการเชื่อมโยง ระหว่างเชื้อเอชไอวีและวัณโรค

การรณรงค์วันวัณโรคโลกในปีนี้ คือการ ส่งเสริมความตระหนักของการเชือ่ มโยงระหว่าง เชือ้ เอชไอวีและวัณโรค(TB) ให้มมี ากขึน้ , หัวข้อ “ในระยะเวลาที่ มี ชี วิ ตได้ ข องฉั น ” เป็ น การ รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเพื่อเรียกร้องให้โลก ที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากวัณโรค วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มักจะมีผล ต่อปอด, วัณโรคสามารถที่จะแสดงอาการเด่น ชัดในร่างกายหรือแฝงตัวอยู่(หลับอยู่), เชื้อ เอชไอวีคือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ซึ่ง ทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอลงและ “เปิดประตู สำ�หรับการติดเชื้ออื่นๆ” รวมถึง วัณโรค หากเชื้อเอชไอวีและวัณโรคไม่ได้รับการ รักษา, พวกมันสามารถทำ�งานร่วมกันก่อให้ เกิดการล้มป่วยและเสียชีวิตได้, ตามที่คุณไทด์ย แมคมาฮอน (Mr. Tadgh McMahon ) ผู้จัดการ องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อเอชไอวี และ โรคตับอักเสบ (MHAHS) “ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มมากกว่า 20[i] เท่าที่จะพัฒนาไปสู่วัณโรคมากกว่าคนที่ไม่ติด เชื้อเอชไอวี  และวัณโรคเป็นสาเหตุหลักของ การเสียชีวิตในจำ�นวนของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทั่วโลก” องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการ ว่ามีเกือบ 9 ล้านคนในกรณีใหม่ของวัณโรคในปี

เชื้อเอชไอวีและวัณโรค 2553 และประมาณ 1 ล้านคนเป็นผู้ที่อยู่ในจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี,  มากกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิต จากวัณโรค และอีก 350,000 คนที่เสียชีวิตพบว่าเป็นวัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี,  ในประเทศไทย มีจำ�นวนมากกว่า 530,000 คนของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งอย่างน้อย 53,000[iv] คน พบว่าติดเชื้อเอช ไอวีและวัณโรค ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ อี ตั ราวัณโรคต่�ำ ทีส่ ดุ ในโลก, ทัง้ นีเ้ กิดจากโปรแกรม การตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองก่อนการอพยพ/โยกย้ายที่มีประสิทธิภาพและการริเริ่มด้านสุขภาพ อื่น ๆ,  ถึงอย่างไรก็ตาม, คนที่เกิดในประเทศที่มีอัตราการเกิดวัณโรคสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการ พัฒนาไปสู่การแสดงอาการวัณโรคได้ “คนทีเ่ กิดในต่างประเทศมักจะไม่ตระหนักว่าวัณโรคยังคงมีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียและอาจ จะไม่ทราบว่าจะขอความช่วยเหลือสำ�หรับวัณโรคได้ทไี่ หนบ้าง,”  ตามทีค่ ณ ุ แดซ เกรย์( Ms Dash Gray), หัวหน้าคลินกิ ที่ องค์กรหลากหลายวัฒนธรรม เชือ้ เอชไอวี และโรคตับอักเสบ(MHAHS) ได้กล่าวไว้ “มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราให้ข้อมูลที่สำ�คัญทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการกับปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ วัณโรคและเชื้อเอชไอวีในประเทศออสเตรเลีย, ในแต่ละชุมชนจำ�เป็นต้องรู้ว่าคลินิกหน้าอกที่ตั้งอยู่ ทั่วประเทศออสเตรเลียให้บริการตรวจสอบและรักษาวัณโรคฟรีและเป็นความลับ “ คุณเกรย์ (Ms Gray) กล่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ�ให้ผู้ที่พบว่ามีเชื้อวัณโรค ควรจะตรวจหาเชื้อเอชไอวีและผู้ที่พบว่ามีเชื้อเอชไอวีควรได้รับการตรวจสำ�หรับวัณโรคเช่นกัน เชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านอากาศ - โดยปกติเมื่อมีคนที่ มีอาการไอวัณโรค, หัวเราะ, จามหรือร้องเพลง วัณโรคไม่แพร่กระจายโดยการใช้เครื่องใช้ภายใน บ้าน, ถ้วย, จาน-ชาม ร่วมกัน, หรือโดยน้�ำ ลายเมือ่ จูบใครสักคน ผูท้ เี่ ป็นวัณโรคมักจะรูส้ กึ อ่อนเพลีย หรือป่วย, น้ำ�หนักลดอย่างรวดเร็ว, มีอาการไอ (บางครั้งมีเลือดปน) และเจ็บหน้าอก,  มีไข้และ เหงื่อออกตอนกลางคืน  บางครั้งผู้ป่วยไม่แสดงอาการใดๆ,  โรควัณโรคสามารถทำ�การบำ�บัดและ รักษาได้ในออสเตรเลีย วิธีเดียวที่จะรู้ว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่คือการตรวจเลือด,  บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากคลินิกสุขภาพทางเพศในประเทศออสเตรเลีย การตรวจหาเชื้อเอชไอวียังมีให้บริการจากแพทย์ ของคุณเช่นกัน ในปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ รี กั ษาหรือวัคซีนสำ�หรับเอชไอวี,  อย่างไรก็ตาม ยังมีการบำ�บัด

คลิปตัวอย่างทีไ่ ม่สมควรเลียนแบบ โดย .............พี่เม้าท์ AVSS

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่าร๊ากกกกทุกท่าน ฉบับนี้พี่เม้าท์คงต้องขอขอบคุณแฟนคอลัมน์ คนนึงที่ส่งอีเมลมาพูดคุยและชื่นชมว่าคอลัมน์ พี่เม้าท์สนุก อ่ า นแล้ ว เพลิ น เวลาที่ พี่ เ ม้ า ท์ เ อาเรื่ อ ง ต่างๆมาเล่า..มาเม้าท์ในคอลัมน์บางเรื่องตรงใจ หนูสุดๆ อ่านไปแล้วตอบกับตัวเองว่า เออ ใช่ !! ยังไงหนูจะติดตามอ่านคอลัมน์ที่พี่เม้าท์เขียน ต่อไปน่ะค่ะ พี่เม้าท์ก็ขอขอบคุณอีกครั้งผ่าน คอลัมน์นี้ไปเลย ในอีเมลของน้องคนนี้ได้แนบ ลิงก์วิดีโอนึงมาให้พี่เม้าท์ดู ความยาว 6 นาที กว่า พร้อมข้อความที่ว่า “หนูเห็นคลิปนี้ เลย อยากส่งต่อ เพื่ อ พี่ เ ม้ า ท์ จ ะเอามาเป็ น เรื่ อ งอุ ท าหรณ์ สอนใจน้องๆทั้งหลาย หรือคนที่กำ�ลังมีลูกอยู่ ในวัยนี้ ฝากด้วยนะคะ” พีเ่ ม้าท์ไม่รรี อรีบเปิดคลิปดู ปรากฏว่าเป็น คลิปที่ค่อนข้างรุนแรงสำ�หรับคนดูในวัยแบบพี่ เม้าท์หรือป้า ๆ เพื่อนพี่เม้าท์ซึ่งดูกันแล้วอึ้งไป เลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ใน คลิปเป็นการรวมเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจ ซึ่ง

เป็นการแสดงออกถึงการทะเลาะเบาะแว้งกัน ระหว่างเพื่อนนักเรียนในเรื่องต่างๆ มีการลงมือ ทำ�ร้ายกันอย่างรุนแรง และมีการนำ�เอาการกระ ทำ�ของผู้ใหญ่ที่ไม่เหมาะสมในสิ่งต่างๆและใน สื่อต่างๆมาเปรียบเทียบกับการกระทำ�ของวัย รุ่นสมัยนี้ ให้เห็นว่าน้องๆวัยรุ่นได้เลียนแบบ พฤติกรรมเหล่านี้มายังไง พี่เม้าท์ดูไปแล้วน้ำ�ตาจะไหลเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงในสังคม ที่ผู้ใหญ่ทั่วไป เห็น รับรู้ แต่ไม่สนใจที่คิดจะปรับปรุงแก้ไข พฤฒิกรรมของตนเอง ปล่อยให้เป็นไปตามค่า นิยมที่คิดว่าดี ว่าถูกต้องของตนเองแต่เรื่องที่ เม้าท์ดูแล้วเศร้ากว่าเดิมคือ การที่เพื่อนๆของ นั ก เรี ย นที่ ทำ � ร้ า ยกั น ยื น ถ่ า ยคลิ ป อย่ า งนิ่ ง เฉย ไม่มีใครเข้าห้ามปราม แต่พี่เม้าท์ก้อเข้าใจนะ คะ น้องๆหลายคนมีความหวั่นเกรงในหลาย เรื่อง ไม่เข้าไปช่วยก็หาว่าใจร้ายไม่รักเพื่อน ครั้นจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวเราก็จะซวยซะเอง โดน ลูกหลง โดนตบขึ้นมา กลายเป็นผู้รับเคราะห์ ไปงั้น บางทีคนเป็นเพื่อนก็ทำ�ตัวไม่ถูก เฮ่อออ คลิปที่ว่านี้เล็งไปที่ผู้ใหญ่ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ ไม่ดี รวมทั้ง สื่อต่างๆตามทีวี โดยเฉพาะละคร ไทยหลังข่าวนี้ตัวดีเลยค่ะ ทุกเรื่องต้องมียัยตัว ร้ายทำ�เสียงกรีด๊ กร๊าดน่ารำ�คาญ ไม่พอใจเป็นตบ เป็นแกล้งนางเอกตลอด ละครสมัยก่อนนางเอก ต้องไม่มีปากเสียง แต่สมัยนี้นางเอกสู้คนขึ้น ยอมใครส่ะที่ไหน ตบมาตบกลับสวนทันควัน แต่พี่เม้าท์ก็ยังคิดนะคะว่าทำ�ไมจะต้องให้มีบท ตบกันกรี๊ดกันเกือบตลอดเรื่อง จะให้เป็นมนุษย์

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 9

ธรรมดาที่จะรักจะเกลียดก็เก็บได้กดได้ หรือคิด ว่าต้องเอาเรตติง้ ไว้กอ่ น ตบเยอะ เรตติง้ สูงอะไร ประมาณนี้ โดยที่ลืมคิดถึงคนดูที่มีทุกวัย น้องๆทีอ่ ยูใ่ นวัยทีย่ งั ไม่รจู้ กั แยกแยะก็เสพ สือ่ ที่ผิดๆ คิดว่าสิง่ ที่ยยั ตัวร้ายตามหน้าจอทีวีทำ� นั้นเท่ห์ แน่ เจ๋งเลยเอามาทำ�ตาม บางคลิปที่พี่ เม้าท์เห็นน่ะค่ะ มีให้รุ่นน้องกราบเท้ารุ่นพี่เพื่อ เป็นการยอมรับความผิด ในฐานะที่เป็นรุ่นน้อง ซึ่งพี่เม้าท์รับไม่ได้อย่างแรงอยากจะเอามือเข้า มาในคลิปแยกเด็กทั้งสองออกมาจริงๆ (ดูแล้ว โมโห แหมมมม มันน่าน่ะ !!) รุ่นน้องกลัวจะ โดนดักตบเลยจำ�ใจต้องทำ�ในสิ่งที่ไม่อยากทำ� หดหู่ใจยิ่งนัก แถมเวลาเปิดยูทูบก็จะมีคลิปในลักษณะ คล้ายๆกันด้านขวาโชว์ขึ้นมาพี่เม้าท์ไม่อยากจะ เชื่อเลยว่าจะมีคลิปประเภทนี้ถูกโพสต์อยู่เยอะ มาก ซึง่ เด็กๆทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต กันตั้งแต่วัยยังไม่ทีน สามารถโหลดดูได้ตาม อัธยาศัย โอ๊ยย เห็นแล้วเครียดแทน พีเ่ ม้าท์ดไู ม่หมดหรอกค่ะ เปิดไม่เกินสีห่ า้ คลิปก็ปิด คลิปรุนแรงก้อว่าแย่แล้ว ยังมีคลิป ประเภทยั่วยุอีกบางคลิปที่พี่เม้าท์เห็นแล้วอยาก เอาหน้ามุดดินทนดูไม่ได้ เช่น คลิปเด็กผู้หญิง วัยนักเรียนผูกคอซองยืนเต้นอยูบ่ นโต๊ะ เป็นการ เต้นยั่วยวนแล้วก้อมีเพื่อนนักเรียนทั้งในห้อง นอกห้องยืนรายล้อม สักพัก แม่เจ้าประคุณ.... ถอดเสื้อนักเรียนจ้าาา เหลือเสื้อในตัวเดียวจ้าาา คุณน้องทำ�กันไปได้อย่างไรเนี่ยยย ยิ่งเห็นว่ามี คนสนใจมีคนยืนถ่ายวีดโิ อไว้เหมือนยิง่ สร้างแรง ยุ เพราะเต้นไม่ยอมหยุด พีเ่ ม้าท์ไม่รวู้ า่ ลูกใครนะ คะเนี่ย อายแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆ พี่เม้าท์อยากย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องคลิป ที่ข้างต้น พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเยอะๆ ก็มี คนมาคอมเม้นท์กันหลากหลาย บางคอมเม้นท์

ทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ สามารถชะลอความเสียหาย จากเชื้อเอชไอวีต่อร่างกาย ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกวัณโรคและหน้าอก ในรั ฐ NSW ในภาษาของชุ ม ชน รวมถึ ง ภาษาไทย, สามารถเข้าดูได้ที่: www.health. nsw.gov.au/PublicHealth/Infectious/TB/ factsheet_languages​​.asp ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีและคลินิกสุขภาพ ทางเพศในรัฐ NSW ในภาษาของชุมชน รวม ถึง ภาษาไทย, สามารถเข้าดูได้ที่: www.multi culturalhivhepc.net.au ก็เห็นด้วยกับการทำ�คลิปประเภทนี้ออกมา เพื่อ เตือนใจคนทีเ่ ป็นผูป้ กครอง ให้ตามทันลูกหลาน ว่าสมัยนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไร แต่บางท่านก็ เห็นว่าเป็นการทำ�ลายชื่อเสียงของประเทศไทย ในส่วนรวมเหมือนเป็นการประจานประเทศ เราเอง อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ของแต่ละ บุคคลนะคะ อันที่จริงเรื่องทะเลาะทำ�ร้ายกัน ของนักเรียนวัยรุ่นแบบนี้มีมานานนม ยกเป็น โรงเรียนเข้าตีกันก็มีตอนพี่เม้าท์เป็นนักเรียน ก็เคยเห็นเคยรู้อยู่ แต่เพราะสมัยนั้นยังไม่มีสื่อ เทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ โทรศัพท์ไม่สามาถถ่าย วีดีโอแล้วอัพโหลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีการลง สือ่ อินเตอร์เนต ไม่มกี ารเผยแพร่ จึงไม่คอ่ ยจะมี ใครรู้ใครเห็นกันรวดเร็วเหมือนยุค fb ยุค ipod เหมือนทุกวันนี้ โดยส่วนตัวพี่เม้าท์เองก็ไม่คิดว่าคนเราจะ มีเรื่องกันได้ง่ายขนาดนี้ วัยรุ่นวัยเด็กๆเป็นวัย ที่สนุกสนาน ไม่น่าจะมีความรู้สึกที่โกรธและ อยากจะทำ�ร้ายกันได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่เห็นใน คลิปที่แพร่หลายกันอยู่ตอนนี้ พี่เม้าท์ว่า การ เลี้ยงดูและการเอาใจใส่จากคนเป็นพ่อ แม่ ผู้ ปกครองเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด อยากจะฝากเรื่องนี้ ไว้สำ�หรับคุณพ่อ คุณแม่ ท่านผู้ปกครองของ น้องๆทุกท่าน ช่วยกรุณาให้ความรัก ให้ความ อบอุน่ และเลีย้ งดูนอ้ งๆอย่างใกล้ชดิ กันด้วยเถอะ นะคะ ช่วยกันอธิบายและปลูกฝังเรื่องที่ควร กระทำ�และไม่ควรกระทำ� ปัญหาเหล่านี้คงจะ ทุเลาลงไปได้ในอนาคตน่ะจ๊ะ สาธุ.... อุ๊บ !! ขอฝากน้องๆและแฟนๆคอลัมน์ พี่เม้าท์มีเรื่องน่าสนใจ ส่งอีเมลมาเม้าท์มอยกัน ได้ เ ลยนะจ๊ ะ วั น นี้ พี่ เ ม้ า ท์ ข อลาไปปรั บ ทุ ก ข์ เรื่องคลิปกับเพื่อนๆแล้วนะจ๊ะ เจอกันใหม่ฉบับ หน้าค่ะ


“รัฐประหารโดยเผด็จการรัฐสภา” นอกจากขั้นบันได ๓ ขั้น ทักษิณกลาย เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว แค่นั้นพวกเขายังไม่ หนำ�ใจ กะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จครบ ๓ วาระ เห็นชอบตั้งสภา ส.ส.ร. ให้มาจากเลือก ตั้ง ๗๗ คน ส่วนอีก ๒๒ คน เขามาร์กหัว พวกเขาไว้แล้วว่าใครบ้าง ส่งเข้าไปสมทบร่าง รัฐธรรมนูญทักษิณ    ขั้นตอนสู่การปฐมกรรม “ยึดประเทศ” ด้ ว ยระบบรั ฐ สภาของเขามั น เป็ น อย่ า งนี้ จะ รวบรั ด ด้ ว ยอ้ า งเสี ย งข้ า งมากเอาให้ เ บ็ ด เสร็ จ ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อไปพอดีกับบ้านที่ ๑๑๑ พ้นโทษเว้นการเมือง ๕ ปี อัยการกับดีเอสไอเขาแย่งทำ�ผลงานให้เข้า ตารัฐบาลยิง่ ลักษณ์กนั น่าดู วันก่อนดีเอสไอ สัง่ ยุตคิ ดียงิ่ ลักษณ์-บรรณพจน์-โอ๊ค-เอม และคดีลม้ เจ้า วันรุ่งขึ้น อัยการสั่งไม่ฟ้องแกนนำ�เสื้อแดง ข่มขูน่ กั ข่าวสาวช่อง ๗ สี ชิงกันทำ�แต้มสูสอี ย่าง นี้ ทักษิณตาลาย ตกรางวัลไม่ถูก ก็น่ารักดีครับ สำ�หรับข้าราชการในยุคไพร่สถุลครองเมือง! “ฆ่าตัดตอน” คงกลับมาระบาดอีกซะละมั้ง? แต่คราวนี้ไม่ใช่ฆ่าคนตัดตอนเหมือนยุค ทักษิณแต่เป็น “ฆ่าคดีตัดตอน” ไม่ต้องให้ถึง โรง-ถึงศาลว่าไปแล้วมันเก๋ตามยุค-ตามสมัยไป อีกแบบ สงกรานต์นี้ ถึงแม้เมืองไทยจะหลวมๆ ผู้คน เพราะเขาแห่ไปรดน้ำ�หามแห่ทักษิณกัน ที่ลาว-ที่เขมร แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาล-รัฐสภา “ดอกไม้พษิ ” เบ่งบานสยายกลีบก้านน่าดู-น่าชม นัยว่าธงชัย “แผ่นดินใหม่-แผ่นดินแดง” ของ ทักษิณสะบัดพลิ้วเห็นไหวๆ อยู่ใกล้เอื้อมแล้ว เลิกกระมิด-กระเมี้ยน หมดละอาย ใช้ เสียงข้างมากสร้างมาตรฐาน “เผด็จการรัฐสภา” หักเอาทุกอย่างตามต้องการ ไม่ตอ้ งเกรง ไม่ตอ้ ง กลัวใครแล้ว ในขั้นกรรมาธิการ งานแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายรัฐบาลแพ้เสียงโหวต ก็อ้างโน่น-อ้างนี่ ใช้ พวกมาก “หักดิบ” โหวตใหม่ เรียกว่าเอาจน ชนะให้ได้ตามที่มีธงไว้แล้ว สภาฯจะปิดสมัยประชุมกลางเดือนหน้า ก็ ยืดออกไปจนสิ้นเดือนพฤษภา ถามว่า “ยืดทำ�ไม?” ตอบง่ายๆ เพราะอ้าปากก็เห็นลิน้ ไก่ ยืดไว้ รองรับแผนบันได ๓ ขั้น คือ     ขัน้ แรก ให้บกิ๊ บังเสนอรายงานกรรมาธิการ ปรองดองว่าด้วยผลวิจัยที่จ้างสถาบันพระปก เกล้าทำ� ขั้นที่สอง ใช้เสียงข้างมากในสภาฯ เลือก ให้ความเห็นชอบข้อที่นิรโทษกรรม ยกเลิกคดี ที่ คตส.ทำ�ทั้งหมด ขั้นที่สามครม.รับลูกสภาฯ เสนอ พ.ร.บ. ปรองดองให้สภาฯ พิจารณาออกเป็นกฎหมาย ประกาศใช้!

เพราะอย่ า งนี้ เ ขาจึ ง ยื ด สมั ย ประชุ ม นิ ติ บัญญัติไปจนสิ้นเดือนพฤษภาคม ไม่ใช่เพราะ กระบือขยันตามปีสงกรานต์นั่นหรอก!    ก็บิ๊กๆ รัฐบาลเขาออกมายอมรับกลายๆ แล้วไงว่า จะผลักดันออก พ.ร.บ.ปรองดอง ให้ได้ในสมัยประชุมนี้ เหตุที่เขาต้องออกเป็น พ.ร.บ.แทนทีจ่ ะใช้มติ ครม.ออกเป็น พ.ร.ก.เสีย เลย ก็เพราะกลัวถูกส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ เป็นโมฆะนั่นแหละ       นี่...มันเอากันดิบๆ ดื้อๆ ไม่เกรง ไม่ ละอายอะไรทั้งนั้น อย่างนายสามารถ แก้วมีชัย ประธาน กมธ.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ้างโน่นอ้างนี่ ให้ลงมติใหม่ในประเด็นที่ลงมติไปแล้ว แต่ฝ่ายตัวเองแพ้       ตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่า สภา ส.ส.ร.๙๙ คน ทีจ่ ะตัง้ ขึน้ มาร่างรัฐธรรมนูญนัน้ ฝ่ายรัฐบาล “จัดตัว-วางแผน” รองรับการเลือกตั้งไว้เสร็จ สรรพหมดแล้ว รวมถึงนักวิชาการ ๒๒ คน! ไม่งั้น ไม่หนังหนา-หน้าด้าน ทำ�อย่างที่ ทั้งโลกเขาไม่ทำ�กันอย่างนี้หรอก เพราะขืนยอม ให้ที่มา ส.ส.ร.เป็นอย่างที่เสียงส่วนใหญ่โหวต มันก็ไม่เป็นไปตามแผนรัฐบาลในการส่งคนยึด สภา ส.ส.ร.น่ะซี ดังนั้น มันเห็นหน่อแนวแต่แรกแล้วว่า รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะร่ า งกั น นั้ น จะให้ เ ป็ น ประชา ธิปไตยของประชาชน หรือเป็นประชาธิปไตย ของทักษิณ ได้ยินไอ้กเฬวรากปลุกสมุนแดงให้ออก มา “กันทางโจร” พวกมัน ด้วยตะโกน ทหาร จะปฏิวัติ...ทหารจะรัฐประหาร เดือนนั้น-เดือน นี้อยู่ประจำ�! รัฐประหารน่ะ ถ้าไม่ทสี่ ดุ เพือ่ ยับยัง้ การพัง ชาติแล้ว ทหารเขาไม่ท�ำ หรอก แต่ทที่ �ำ แล้ว และ ทำ�อยู่ขณะนี้ คือขบวนการแดงในอีกปางหนึ่ง ของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละ ได้ทำ�รัฐประหาร เสียเองแล้ว “รัฐประหาร โดยเผด็จการรัฐสภา”!

การรัฐประหาร ไม่จำ�เป็นเฉพาะทหาร เท่านั้นที่ทำ� ชาวบ้าน-ในความเป็นประชาชนก็ ทำ�ได้ และพวกมากลากไปที่ไร้หิริ-โอตตัปปะ ก็อาศัยกลไกประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาทำ�ได้ “พวกมากลากปรองดอง” ยึดแค่วา่ “เสียง มากกว่า” โดยไม่คำ�นึงความถูกต้อง ไม่คำ�นึง ถึงครรลองคลองธรรม ไม่คำ�นึงถึงความรู้สึก ประชาชน และกฎ-กติกาบ้านเมือง อย่างทีก่ �ำ ลัง ทำ�กันด้านๆ อยู่นี่ไง เรียกว่า รัฐประหาร โดยเผด็จการรัฐสภา!    ก็ดูซี...ตั้งแต่เพื่อไทยครองเสียงในสภาฯ ใช้เสียงข้างมากนั้นทำ�อะไรเพื่อประโยชน์สุข ของชาวบ้านบ้าง มีแต่ใช้เสียงข้างมากในสภาฯ นั้น ทำ�ทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขครอบครัว ทักษิณและคณะญาติ ส่วนที่จะตกถึงชาวบ้าน บ้าง กระทั่งชาวบ้านเสื้อแดงก็เหอะ

รัฐบาล ๗-๘ เดือน เหตุการณ์ตรงกันข้ามทุก อย่างกับที่พูด รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ ทำ � อะไรให้ พ่ อ แม่ พี่ น้ อ งมี ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ เลย ข้าวของมีแต่แพงขึน้ ชีวติ ลำ�บากแร้นแค้นหนักขึน้ อ้างชือ่ ชาวบ้านเบิกงบ ประมาณ ตั้งงบประมาณ แต่ชาวบ้านได้น้ำ�ข้าว ส่วนเนื้อข้าว    ไม่รู้หมาที่ไหนคาบไปแดกหมด!?

   นีก่ แ็ ล้งจนแผ่นดินลุกเป็นไฟ แต่ประหลาด สุดใจ ในความแล้ง มรสุมตั้งเค้าจะเข้ามาแล้ว อ้ า งเร่ ง ด่ ว นกู้ เ งิ น กั น นั บ แสนๆ ล้ า นไปแล้ ว แต่งานเพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมระดับพื้นราบยังไม่ ปรากฏเป็นเนื้อ-เป็นตัว แต่ไปปรากฏป้องกัน ระดับพื้นที่สูง ว.๕ ชั้น ๗ ที่โฟร์ซีซั่นส์โน่น     มันเหมือนน้ำ�ข้าวข้างกระถาง! แบบนีน้ �้ำ มาปีนพี้ นื้ ราบ “เอาไม่อยู”่ แน่ นังแหล อย่างที่ถกกันเรื่องปรองดอง โดยอาศัย จังกึม จะ “เอาอยู่” ก็เฉพาะ งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้าเป็นเชื้อ ในวันที่ ๔ เม.ย. คำ�ว่า “ปรองดอง” เป็นแค่เปลือกฟังดู     พื้นที่สูงระดับ ๗ ชั้นเท่านั้นแหละ! เท่ๆ เท่านัน้ แต่เนือ้ ในคือเจตนาล้วนๆ แล้ว มัน ไม่มี-ไม่เกี่ยวกับปรองดองตรงไหนเลย เพราะ     อันที่จริง ทั้งงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า และ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทักษิณ ไม่ควรใช้ค�ำ ว่า ทั้งหลาย-ทั้งปวง “ปรองดอง” เป็นเปลือกหุ้มหลอกหู-หลอกตา เพื่ อให้ ทั ก ษิ ณ อยู่ เ หนื อ ความผิ ด -ถู ก ทั้ ง ชาวบ้าน เพราะนัน่ ...มันไม่ใช่การปรองดองตาม นิยาม ตามความเข้าใจของผู้คน และที่หัวหน้า มวลคนเดียว! แล้วมันปรองดองตรงไหน ปรองดองกับ วิจัย ให้นายวัฒนา เมืองสุข สมุนทักษิณจูงขึ้น เรือบินไปคุยกับทักษิณ ๒ ต่อ ๒ กลับมาเขียน ใคร ใครได้รับอานิสงส์จากการปรองดอง? เอา...เขียนเอา...๑๐๐ บรรทัด แล้วย่อหน้าเป็น และคิ ด หรื อ ว่ า เมื่ อ ออกกฎหมายเพื่ อ ความเห็นเสนอแนะ (แก้เขิน) ไว้ ๒-๓ บรรทัด ทักษิณพ้นผิดทั้งมวลแล้ว ประเทศชาติจะคืน บอกว่านี่คืองานวิจัยที่สมบูรณ์!? สู่ความสงบสุข ประชาชนทุกฝ่ายจะเลิกแล้ว นี่น่ะหรือมาตรฐานงานวิจัยของสถาบัน ต่อกันไป หมดความบาดหมางระคางใจ ไม่มี สีเหลือง-สีแดง ไม่มีหมู่บ้านแดง อำ�เภอแดง พระปกเกล้า ท่านศาสตราภิชาน บวรศักดิ์ อุ จังหวัดแดง ทุกคนจะหันหน้าสู่สามัคคีไทย วรรณโณ เลขาฯ สถาบัน ผูเ้ ป็นอดีตเลขาฯ ครม. ทักษิณ ช่วยถาม รศ.วุฒสิ าร ตันไชย หน่อยซิวา่ เหมือนเดิม ไม่มกี ระทัง่ แนวคิด “เปลีย่ นระบอบ-ล้มสถาบัน”      วิธีการนี้น่ะนะ งานวิจัยมาตรฐาน? ไม่มีแนวคิดจะเปลี่ยนประเทศไทย เป็น     ทักษิณน่ะ ใครลองได้คุยตัวต่อตัว ถ้าเป็น ผู้หญิง แก้ผ้าแทบไม่ทัน ถ้าเป็นผู้ชาย ยิ่งเป็น แดงทั้งแผ่นดิน?! นักวิชาการประเภทหนอนแทะตำ�ราด้วยแล้ว เจอ     เปล่าเลย...ยิง่ ปรองดอง โดยยังไม่มขี อ้ สรุป คารมทักษิณกล่อมพักเดียว ของเหตุการณ์ทผี่ า่ นมาทัง้ หมดให้เป็นทีเ่ ข้าใจกัน     อยากแปลงเพศ...บอกไม่เชื่อ! แค่สบายทักษิณคนเดียว-ตัวเดียว สังคมชาติจะยิ่งยุ่งเหยิง และลุกเป็นไฟ หนักขึน้ ทีอ่ ยูก่ นั แบบฮึม่ ๆ แฮ่ๆ ทุกวันนี้ จะดา หน้าแห่เข้าหากันประชันเขีย้ ว แล้วมันจะบรรลัย ในความเป็นชาติบ้านเมืองที่สุดแสนจะทุเรศ!     ในความเป็นรัฐบาลที่ประกาศว่าจะทำ�ให้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องพ่ อ แม่ พี่ น้ อ งดี ขึ้ น จะ กระชากค่าครองชีพลงมา แต่ปรากฏว่าเป็น

วันที่ ๔ เม.ย.สงกรานต์ “หน้าสภาฯ” คงเริ่มจากนั้นคงเว้นไปจนหลัง งานออกพระ เมรุ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศเสมอว่า “ต้าน รัฐประหาร”    ประชาชนผูร้ กั ประเทศก็จะปฏิบตั ติ ามนัน้ และจะออกมาต้านด้วย “ปฏิบัติการจองเวรต่อ ‘คณะรัฐประหาร’ ที่ทำ�โดยเผด็จการรัฐสภา”.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 10


ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง

‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ภาพของชายสูงวัยในเสือ้ ตัวเก่ากับกางเกง แพรใส่หมวกงอบ ขี่จักรยานไปรอบๆโรงงาน กระทิงแดงในทุกเช้า ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีของมีค่า ใดๆ นอกจากนาฬิการาโด้เก่าๆ เพียงเรือนเดียว เมื่อเห็นขวดกระทิงแดงที่พนักงานกินทิ้ง ไว้เขาก็จะก้มลงเก็บแล้วนำ�ไปทิ้งขยะ..... หาก ไม่บอกคงไม่มีใครรู้ว่าเขาคนนี้คือ ‘เฉลียว อยู่วิทยา’ มหาเศรษฐีแสนล้าน หนึ่งในสามนักธุรกิจที่รวยที่สุดในประเทศไทย และถูกจัดให้เป็นเศรษฐีอันดับที่ 205 ของโลก ที่สำ�คัญเขายังเป็นเจ้าของธุรกิจกระทิงแดงและ เรดบูลที่ส่งขายไปกว่า 70 ประเทศ และเจ้าของตำ�นานการสร้างธุรกิจซึง่ กลาย เป็นกรณีศกึ ษาทีถ่ กู นำ�ไปสอนในมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ทั่วโลก !! และนับแต่นี้เรื่องราวของเขาคงกลายเป็น ตำ�นานที่เล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ของนักธุรกิจ เจ้าของฉายา ‘มังกรซ่อนเล็บ’ อดีตเด็กหนุม่ ยากจนในสังคมชนบททีม่ งุ่ สู่ เมืองกรุงพร้อมความฝันว่าสักวันจะมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ช่วงเช้าของวันที่ 17 มีนาคม 2555 ได้ ปรากฏข่าว ‘ช็อกวงการ’ กับการจากไปของเจ้า พ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’ รายงานแจ้งว่าเขาจากไปอย่างสงบด้วยโรค ชรา ในวัย 89 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่ง การจากไปของเขานัน้ นอกจากจะสร้างความเศร้า โศกให้แก่ลกู หลานและพนักงานในเครือกระทิง แดงทุกคนแล้วยังนับเป็นการสูญเสียครั้งสำ�คัญ ของแวดวงธุรกิจไทยอีกด้วย **จากเด็กเลี้ยงเป็ด สู่ธุรกิจขายยา

เจ้าสัวเฉลียวหรือที่ เรียกกันในครอบครัวและ คนสนิ ท ว่ า ‘โกเหลี ย ว’ เกิดในครอบครัวคนจีน ที่ จังหวัดราชบุรี ก่อนอพยพ ไปอยูท่ ตี่ �ำ บลหัวดง อำ�เภอ เมือง จังหวัดพิจิตร บิดา เป็นชาวจีนไหหลำ� ชือ่ นาย เซ่ง แซ่สี่ อพยพมาจาก เมื อ งจี น ส่ ว นมารดาชื่ อ นางทองอยู่ แซ่สี่ เป็นคน ไทย เขามีพี่น้องทั้งหมด 5 คน แม้ จ ะเกิ ดในครอบ ครัวยากจนแต่ด้วยความที่ ถูกปลูกฝังเรื่องของความ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนจึง เป็นคนมุมานะหนักเอาเบาสู้มาตั้งแต่เด็กๆ เป็นเด็กเรียนดีทงั้ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีเวลาอ่านหนัง สือมากนักเนื่องจากหลังเลิกเรียนเฉลียวต้องไป เลีย้ งเป็ดและช่วยทีบ่ า้ นค้าขาย ด้วยความยากจน ในช่วงทีไ่ ปเรียนชัน้ มัธยมในตัวจังหวัดจึงต้องไป อาศัยอยูก่ บั คุณหมอท่านหนึง่ โดยช่วยทำ�งานบ้าน เป็นการตอบแทน แต่เรียนได้แค่มธั ยม 5 (เทียบ เท่ากับ ม.2 ในปัจจุบัน) ก็ต้องลาออกกลางคัน เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสีย เฉลียวเริ่มทำ�การค้าเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อายุ แค่ 10 กว่าปีและเนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 เฉลียวจึงไปรับจ้างทำ�งาน ให้กบั ญีป่ นุ่ ด้วย แม้จะล้มลุกคลุกคลานการค้าเจ๊ง ไม่เป็นท่าหลายครั้งหลายหน แต่เฉลียวก็ไม่เคย ย่อท้อ ตรงกันข้ามความล้มเหลวที่ผ่านมากลับ ทำ�ให้เขาได้ข้อคิดและปรัชญาในการทำ�ธุรกิจว่า “ไม่ควรทำ�อะไรที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญ” “ผมทำ � มาหลายอาชี พ ขายขนุ น ขาย ทุเรียน ขายเนื้อเค็ม ไม่รู้เรื่องก็เจ๊งหมด เห็น ขนุนในกรุงเทพฯ ราคาแพง ลูกละหลายบาท ที่ พิจติ รบ้านเราลูกละสลึงเดียวก็อยากซือ้ มาขายเอา กำ�ไรไปถึงสวนเลย ถ้าคิดลูกละสลึงเขาไม่ขนึ้ ให้ ต้องขึน้ ไปตัดเอง ผมไม่รวู้ า่ ลูกไหนอ่อนลูกไหน แก่ ขนุนละมุด หรือขนุนหนังก็ไม่รู้ เห็นลูกโตๆ ตัดหมด ขนมาเต็มตู้รถไฟ กว่าจะถึงกรุงเทพฯ ขนุนละมุดเละหมด ขนุนหนังที่ตัดมาส่วนใหญ่ ก็ยังไม่แก่ จะเอาเม็ดมาต้มขายก็ไม่อร่อย เลย ขาดทุนหมดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ไปรับจ้าง โยงเรือให้ญี่ปุ่น ไม่มีความรู้ก็เจ๊งอีก” เฉลี ย วให้ สั ม ภาษณ์ ใ นนิ ต ยสาร ‘THE EXECUTIVE’ เมื่ อ ครั้ ง ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ ถึ ง ประสบการณ์ในการทำ�การค้าในช่วงวัยรุ่น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 11

ใครจะรู้ว่าวันที่เฉลียวตัดสินใจทิ้งการค้า ผลไม้ตามพี่ชายเข้ากรุงเทพฯ จะเป็นจุดเริ่มต้น ของเจ้าสัวแสนล้านในวันนี้ โดยช่วงแรกที่มาถึงกรุงเทพฯ เฉลียวเริ่ม จากช่วยพี่ชายทำ�งานที่ร้านขายยา เมื่อมีความ รู้ความชำ�นาญเรื่องการขายยาจึงเปิดโอกาสให้ ตัวเองด้วยการไปสมัครเป็นเซลขายยา ที่บริษัท แลดเดอร์เลย์ จำ�กัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำ�หน่ายยา ออริโอมัยซินที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ จากนั้น ก็ย้ายไปเป็นเซลขายยาของบริษัท เอฟ อี ซี ริค จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาออริโอมัยซินโดยตรง เฉลียวเป็นเซลอยู่ 7 ปี จึงออกมาตั้งบริษัท นำ�เข้ายาของตัวเอง ภายใต้ชื่อ ‘ห้างหุ้นส่วน จำ�กัด ทีซี ฟาร์มาซูติคอล’ซึ่งปรากฏว่าประสบ ความสำ�เร็จเป็นอย่างดี เขาจึงขยายกิจการด้วย การเปิดร้านขายยาและตั้งโรงงานผลิตยาเอง ที่ บริเวณถนนสิบสามห้าง ย่านบางลำ�พูก่อนที่จะ ขยายโรงงานผลิตยาไปที่ตรอกเสถียร แถวถนน ราชดำ�เนิน **นักการตลาดชั้นเซียน ในปี 2504 เมือ่ เฉลียวมองเห็นช่องทางใน การขยายธุรกิจจากการวิเคราะห์ตลาดที่ทำ�ให้ เขามั่นใจว่ายาปฏิชีวนะยี่ห้อ ‘ทีซีมัยซิน’ น่าจะ เป็นยาที่ชื่อติดหูและขายดีที่สุด เนื่องจากเป็น ยาครอบจักรวาลที่ทุกบ้านขาดไม่ได้ เพราะมี สรรพคุณทั้งแก้ไข้ แก้ปวด แก้อักเสบ เฉลียวจึงไม่รอช้าตัดสินใจตั้ง ‘บริษัท ที ซีมัยซิน จำ�กัด’ เพื่อผลิตยาดังกล่าวทันทีและ ไม่เกินไปทีจ่ ะกล่าวว่าเจ้าสัวเฉลียวเป็น ‘นักการ ตลาดชั้นครู’ โดยไม่เคยกางตำ�ราหรือร่ำ�เรียน จากสถาบันใดๆ เพราะเขาคือนักธุรกิจคนแรกๆของไทย ที่ใช้วิธี ‘แจกสินค้าให้ทดลองใช้’ ก่อนที่จะมี บริษัทเอเจนซีที่คิดค้นกลยุทธ์การตลาดขึ้นใน ประเทศไทยหลายสิบปีนกั และนับเป็นกลยุทธ์ที่ แม้แต่บริษทั โอสถสภาซึง่ เป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจ ยาในขณะนัน้ ยังไม่กล้าใช้และไม่เคยทำ�มาก่อน!! เนื่องจากเฉลียววิเคราะห์ตลาดได้อย่าง ทะลุปรุโปร่ง ว่าการจะทำ�ให้ผู้บริโภคมั่นใจใน ผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจึงทุ่ม ทุนด้วยการ ‘แจก’ ยาดังกล่าวให้ใช้ฟรี ทั้งที่ ตลาดนัดสนามหลวง และตามชุมชน ซึ่งถือ เป็นการทำ�ตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อ คนเห็นถึงสรรพคุณของตัวยาจึงเกิดการบอกต่อ ทำ�ให้ ‘ยาทีซีมัยซิน’เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในเวลาอันรวดเร็ว งานนีท้ �ำ เอายักษ์ใหญ่อย่างอย่างโอสถสภา ผู้ผลิต’ยาทัมใจ’ ถึงกับอึ้ง !! เพราะนึกไม่ถึงว่า จะมาเจอคู่แข่งรายใหม่ที่ใช้กลยุทธ์ ‘ป่าล้อม เมือง’ที่สำ�คัญยังเป็นเพียงบริษัทยาเล็กๆที่หาญ กล้ามาชนกับเจ้าตลาดอีกด้วย และกลยุทธ์นี้ถือ

เป็นกลยุทธ์การตลาดสุดคลาสสิกที่กลายเป็น เรื่องเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ … ความสำ�เร็จครั้งนี้ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ยาตัว อื่นๆที่ออกมาใหม่ของทีซีมัยซินพลอยได้รับ ความเชื่อถือไปด้วย จากนั้นในปี 2508 เจ้าสัว เฉลียวก็ขยายไลน์ไปยังธุรกิจเครื่องสำ�อาง โดยตั้ง ‘บริษัท ทีซี-มัยซิน อุตสาหกรรม จำ�กัด’ ซึ่งสินค้าที่รู้จักกันได้แก่ แป้งเบบี้ดอล แป้งแท็ดทู และยาสีฟันเบลเด็กซ์ แต่แล้วในปี 2513 โรงงานที่ตั้งอยู่บริเวณตรอกเสถียรก็ถูก เวนคืน จึงต้องย้ายโรงงานไปอยู่ย่านบางบอน ซึ่งก็คือโรงงานกระทิงแดงในปัจจุบันนั่นเอง แต่ ใ นสมั ย นั้ น ถื อ ว่ า ป็ น จุ ด ที่ ‘ไกลปื น เที่ยง’ ไม่เหมาะกับการทำ�ธุรกิจแต่อย่างใด แต่ ด้วยฝีมือของ ‘โกเหลียว’ แล้วไซร้คงไม่มีอะไร ที่เป็นไปไม่ได้ ** “กระทิงแดง” ชื่อนั้นสำ�คัญไฉน จุดเปลีย่ นสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ ‘โกเหลียว’ ขึน้ สู่ ตำ�แหน่งมหาเศรษฐีแสนล้านจนถึงทุกวันนี้ ก็คอื วันทีโ่ กเหลียวตัดสินใจลงทุนทำ�ธุรกิจผลิตเครือ่ ง ดื่มชูกำ�ลัง ภายใต้ยี่ห้อ ‘กระทิงแดง’ โดยตั้ง ‘บริษทั ทีซฟี าร์มา ซูตคิ อล อุตสาหกรรม จำ�กัด’ ขึ้นเมื่อปี 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ซึง่ ผูท้ ชี่ กั นำ�ให้เขาเข้าสูธ่ รุ กิจดังกล่าวก็คอื เพือ่ นเก่าชาวออสเตรียทีช่ อื่ ‘ดีทริช เมเทลชิทซ์’ ตัวแทนฝ่ายการตลาดของยาสีฟันเบลนเด็กซ์ ยาสีฟันสัญชาติเยอรมันที่เฉลียวซื้อลิขสิทธิ์มา ผลิตนั่นเอง หลายคนอาจไม่รู้ว่าแบรนด์ ‘กระทิงแดง’ นั้นเป็นชื่อที่เจ้าสัวเฉลียวคิดขึ้นเอง และเดิมที นั้นเขาตั้งใจจะให้เป็นผลิตภัณฑ์ยา แต่รัฐบาล ขณะนั้นกำ�หนดให้กระทิงแดงเป็นเครื่องดื่มชู กำ�ลังเพื่อที่จะได้สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น “กระทิงแดง” หมายถึง มีกำ�ลัง กระทิงมี กำ�ลังมาก ชื่อนี้เป็นชือ่ ที่ผมคิดขึ้นเอง ออกแบบ โลโก้เอง ส่วนสินค้าอื่นๆที่ออกตามมาที่ใช้ ชื่อกระทิงแดงนั้นก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไร เพียง แต่เห็นว่าเป็นชื่อทางการค้าที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และจำ�กันได้อยู่แล้วก็ไม่ควรไปสร้างชื่อใหม่ ให้เปลืองค่าโฆษณา ไม่ต้องเสียเวลาไปสร้าง ‘Brand Loyalty’อีก “เดิมทีเดียวกระทิงแดงก็เป็นยารักษาโรค กระทัง่ รัฐบาลสมัยหนึง่ อยากได้ภาษีมากๆ ก็เลย ปรับกระทิงแดงเป็นเครือ่ งดืม่ ทีต่ อ้ งเสียภาษีเพิม่ ขึน้ เยอะโดยเสีย 22 เปอร์เซ็นต์ คิดจากราคาขาย ปลีกขวดละ 10 บาท ก็เสียภาษี 2.20 บาท ต่อ ขวดถ้าเป็นยาคิดภาษีจากราคาขายปลีกแค่ขวด ละ 11 กว่าสตางค์ ” เฉลียวเคยให้ให้สัมภาษณ์ ไว้ในนิตยสาร ‘THE EXECUTIVE’ แต่ เ รื่ อ งที่ เ ป็ น ตำ � นานซึ่ ง ทั้ ง ตื่ น เต้ น และ คลาสสิกก็คือชื่อ ‘กระทิงแดง’ ซึ่งเป็นแบรนด์ ของเครื่องดื่มชูกำ�ลังขวดนี้ อ่านต่อหน้า 16


“คาร์บอมบ์” ที่ลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ วันที่ 31 มี.ค. เวลาประมาณ 13.00 น.เกิด เหตุเสียงคล้ายระเบิดดังขึน้ จากชัน้ ใต้ดนิ ของห้าง ลีการ์เด้นส์ พลาซ่าซึ่งตั้งอยู่ย่านเศรษฐกิจการ ค้ากลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเป็นห้าง สรรพสินค้าและโรงแรม 33 ชัน้ สูงทีส่ ดุ ในเมือง หาดใหญ่ ทัง้ นีย้ งั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าเป็นการลอบ วางระเบิดหรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวนับพันคนที่กำ �ลัง เข้าไปใช้บริการอยูภ่ ายในห้างต้องวิง่ หนีตายออก มาจากตัวห้างและพังกระจกตามชั้นต่างๆ เพื่อ หาอากาศหายใจและปีนป่ายลงมาพร้อมร้องขอ ความช่วยกันกันระงม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหลและ ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บประมาณ 200 คนถูกนำ�ตัว ส่งโรงพยาบาลต่างๆซึง่ ส่วนใหญ่ส�ำ ลักควันและ โดนกระจกบาด อย่างไรก็ตาม สำ�หรับสาเหตุของไฟไหม้ จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าเกิด เหตุระเบิดขึ้นสองจุดบริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นร้าน แมคโดนัลด์ และชั้น 3 ซึ่งเป็นในส่วนของ เสื้อผ้าแต่จะเป็นการลอบวางระเบิดหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอการตรวจ สอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุ ระเบิดในห้างและโรงแรมระดับ 5 ดาว “ลีการ์ เด้นส์ พลาซ่า”ศูนย์กลางย่านธุรกิจกลางเมือง หาดใหญ่ว่าเวลาล่วงเลยจนถึงประมาณ 16.15 น. วันที่ (31 มี.ค.) สถานการณ์ความโกลาหล วุ่นวายเริ่มคลี่คลายลงมากแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ สามารถช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศไปได้เกือบทั้งหมด และสามารถ ควบคุมเพลิงได้แล้วยังมีทลี่ กุ อยูบ่ ริเวณชัน้ ใต้ดนิ B1 และ B2ซึง่ จุดเกิดเหตุระเบิดอยูท่ บี่ นั ไดเลือ่ น ชัน้ B1 ส่วนเหตุระเบิดอีกจุดบริเวณบันไดเลือ่ น ชั้น 3 ควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดแล้ว นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรค ประชาธิปัตย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ASTV ผู้ จัดการภาคใต้” ว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่ามีผู้บาด เจ็บประมาณ 200 รายส่วนผู้เสียชีวิตยังไม่มี รายงาน ด้านนายอุทิศ ชูช่วยนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลากล่าวเพิม่ เติมว่าขณะ ที่ทุกฝ่ายได้ประสานความร่วมมือช่วยกันกอบกู้ สถานการณ์ ตนมั่นใจว่าไม่เกินเวลา 18.00 น. วันที่ 31 จะสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ ทั้งหมดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเหตุการณ์

บึ้มยะลาดับ 11 ศพ สธ.เร่งเปิด ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินช่วยเหลือ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่เทศบาลนครยะลา ถื อ ว่ า เป็ น ครั้ งใหญ่ ที่ สุ ดในประวั ติ ก ารณ์ ข อง จังหวัดยะลา ล่าสุด ณ เวลา 08.00 น.วันที่ 1 เม.ย.สรุป มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 5 ราย โดยเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 8 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล 3 ราย เนื่องจาก อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 127ราย ซึง่ ผูบ้ าดเจ็บทยอยมาทีโ่ รงพยาบาลยะลา จนถึงเวลา 23.00 น.(31 มี.ค.) ทีมแพทย์ได้ดแู ล ทำ�แผล ส่วนใหญ่กลับบ้านได้มีผู้บาดเจ็บที่ต้อง นอนรักษาตัว 31 ราย ในจำ�นวนนี้อาการสาหัส 10 รายส่วน ใหญ่ถูกเปลวไฟลวกและสะเก็ดระเบิด โดย มี 5รายที่ถูกไฟลวกตามร่างกายรุนแรงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แพทย์ต้องใส่ท่อช่วย

หายใจและใช้เครือ่ งช่วยหายใจ นอนรักษาทีห่ อ้ ง ไอ.ซี.ยู.ในวันนีเ้ ตรียมส่งรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า 1 ราย คือ อาสาสมัครทหาร พราน สุวิทย์ ช่วยนะ ซึ่งถูกไฟลวกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์อยูร่ ะหว่างการประสานงานส่งต่อทาง เครื่องบิน ซี 130 ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 5 รายขณะนี้ อาการปลอดภัยแต่มี 2 ราย ที่เสี่ยงตาบอด เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ลูกตาทำ�ให้ตา แตกซึ่งทั้งหมดนี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลยะลา ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาได้ให้การดูแล อย่างเต็มที่ นพ.สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวง สาธารณสุขกล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงสาธารณ สุขได้เปิดศูนย์ประสานงานการบริการฉุกเฉินทุก สิทธิ์ รวดเร็วปลอดภัย ไร้รอยต่อของกระทรวง ติดตามการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินของสถาน บริการในสังกัดกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ตาม

ได้ก่อนที่จะค่ำ�มืดได้ มีรายงานข่าวเพิม่ เติมด้วยว่า ขณะนีห้ า้ งและโรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์ ระเบิดได้ปิดให้บริการแล้ว ส่วน ห้างเซ็นทรัลและโรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา ซึ่งเป็นห้างและโรงแรม ระดับ 5 ดาวเช่นเดียวกันและอยู่ ฝั่งตรงข้ามถนนก็ได้ประกาศปิด ส่วนของห้างบริเวณชั้น 1-5 แล้ว ส่วนโรงแรมตัง้ แต่ชนั้ 6 ยังคงเปิด ให้บริการ ด้านห้างโอเดียน ช้อปปิ้ง มอลซึง่ ก็อยูบ่ นถนนเสน่หานุสรณ์ ด้วยกันและอยู่ใกล้กับทั้ง 2 ห้าง และโรงแรมหรูทงั้ 2 แห่งดังกล่าว ขณะนี้ผู้บริหารได้ประกาศ ปิดให้บริการตั้งเวลา 18.00 น. วันที่ 31 มี.ค. สำ�หรับร้านค้าอืน่ ๆ ทั่วบริเวณก็ได้ปิดตัวไปแล้วเกือบ ทั้งหมดเช่นกัน นโยบายของรัฐบาล คือเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา ทุกที่ ทั่วถึงทุกคน เพื่อให้การขับเคลื่อนบริการ ประชาชนเป็นไปด้วยดีโดยมีสายด่วนเบอร์โทร 02-590-1994 มี 10 คู่สาย เบอร์โทรสาร 02-590-1993 ประสาน งานสำ�หรับเจ้าหน้าทีใ่ นการจัดบริการประชาชน

ขณะเดียวกัน สปสช.ได้เปิดสายด่วนให้บริการ ประชาชนในเรื่องนี้ด้วยทางสายด่วน 1330 โดยหากประชาชนเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น สามารถโทรแจ้ ง หน่ ว ยกู้ ชี พ ฉุ ก เฉิ น ฟรี ทั่ ว ประเทศ ทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 12


CCTVชี้ชัดจยย.บอมบ์ที่ปัตตานีหวัง

เด็ดชีพ“รองผกก.ป.สภ.แม่ลาน” เมื่ อ เวลา 13.01 น. วั น ที่ 31 มี . ค. พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด ผกก.สภ.แม่ลาน จ.ปัตตานีได้รบั แจ้งมีเหตุระเบิดขึน้ หน้าร้านข้าว แกงสัญญาเลขที่ 136/16 ม.4 ต.แม่ลาน ห่าง จาก สภ.แม่ลาน ประมาณ 50 เมตร จึงรายงาน ให้ พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธ์ ผบก.ทราบ พร้อมนำ�กำ�ลังและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ไปตรวจสอบ พบทีเ่ กิดเหตุเป็นบ้านชัน้ เดียวสร้างติดกัน จำ�นวน 10 หลัง และพบ พ.ต.ท.จิตกานต์ เกื้อ ก่อยอด รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลานถูกสะเก็ดระเบิด บริเวณคิ้วและใบหูข้างขวาได้รับบาดเจ็บถูกรีบ นำ�ส่ง รพ.แม่ลาน

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบซาก รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน คพม 420 สงขลา ที่คนร้ายซุกระเบิดสภาพพังยับเยิน แรงระเบิดยังทำ�ให้ร้านข้างแกงได้รับความเสีย หายนอกจากนี้ แรงระเบิดยังทำ�ให้รถยนต์แวน สี่ประตู ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน กค 7861 พัทลุง ของ พ.ต.ท.จิตกานต์ ซึ่งจอดอยู่หน้า ร้านถูกสะเก็ดระเบิดด้านขวาได้รบั ความเสียหาย ทั้งแถบและรถยนต์ใกล้กันอีก 2 คันถูกสะเก็ด ระเบิดเสียหายไปด้วยโดยในที่เกิดเหตุพบชิ้น ส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณ สอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบว่า ขณะที่ พ.ต.ท.จิตกานต์ขับรถยนต์มาจอดหน้าร้านและ

จับแล้วมือระเบิด จยย.บอมบ์

ข้างโรงพักปัตตานี

ปัตตานี - รวบมือวางระเบิด จยย.บอมบ์ ข้างโรงพักสภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ได้แล้ว ภาพ จาก CCTVและพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุยัน ชัดเจนว่าผู้ต้องหาเป็นคนขับจยย.บอมบ์มาจอด ก่ อ นจะขึ้ น รถเพื่ อ นหลบหนี ไ ปก่ อ นเกิ ด เหตุ เพียง 3 นาที วันที่ 4 เม.ย. เมื่อเวลา 09.00 น.ที่กอง บังคับการสถานีต�ำ รวจภูธร จ.ปัตตานี พล.ต.ต.พิ เชษฐ์ ปิ ติ เ ศรษฐพั น ธ์ ผบก.ภ.จ.ปั ต ตานี

พล.ต.ชวลิต ชุนประสาน ผบ.ฉก.ปัตตานี ร่วม กันนำ�ตัวนายสัมลี ฮูลูดือเระ อายุ 34 ปีอยู่บ้าน เลขที่ 36 ม.4 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ผู้ต้องหาตามหมายจับ ป.วิอาญา ศาลจังหวัด ปั ต ตานี แ ถลงข่ า วหลั ง ถู ก จั บ กุ ม ได้ ข ณะหลบ ซ่อนตัวภายในบ้านพักของภรรยาเลขที่ 60/1 ม. 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พร้อมทัง้ ตรวจค้นบ้านพัก สามารถยึดของ กลางประกอบด้วย กางเกง เสื้อ หมวกแก๊ป ที่ ใช้ก่อเหตุ นอกจากนี้ ยังตรวจยึดคีม ตัดเหล็ก ตะปูเรือใบ สายไฟและ โทรศัพท์และนำ�ไปตรวจสอบหา หลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ดว้ ย โ ด ย ก า ร จั บ กุ ม ค รั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ค นร้ า ยขั บ รถ จักรยานยนต์ซุกระเบิดมาจอดไว้ หน้าร้านข้าวแกงข้าง สภ.แม่ลาน แล้วจึงกดระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ พ.ต.ท.จิตการ เกื้อก่อยอด รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาน ที่กำ�ลังนั่ง กินข้าวได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อ วันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากพยาน หลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้อง วงจรปิดที่เห็นภาพคนร้ายที่เป็น คนขับรถจักรยานยนต์ซุกระเบิด มาจอดไว้และจากพยานแวดล้อม ในที่เกิดเหตุ ต่างยืนยันชัดเจนว่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 13

ได้นั่งกินข้าวอยู่หน้าร้าน โดย มีเจ้าของร้านและลูกค้านั่งอยู่ ประมาณ 5 คน ระหว่างนั้น มี ค นร้ า ยขั บ รถจั ก รยานยนต์ มาจอด แล้ ว เดิ น ไปขึ้ น รถ จั ก รยานยนต์ อี ก คั น ที่ มี เ พื่ อ น มารับ จากนั้ น คนร้ า ยได้ ก ด ชนวนระเบิ ด แสวงเครื่ อ งน้ำ � หนักประมาณ 5 กิโลกรัม ซึ่ง ซุกไว้ในรถจักรยานยนต์จนเกิด ระเบิดเสียงดังสนั่นเป็นเหตุให้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สิน เสียหายดังกล่าว หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.พิ เชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธ์ผบก. ได้ ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร ปิด ปรากฏว่าคนร้ายที่นำ�รถ จักรยานยนต์ซุกระเบิดมาจอด ไว้ช่วงเวลา 13.01.23 น.ก่อน จะเดิ น ขึ้ น รถจั ก รยานยนต์ อี ก คั น ที่ เ พื่ อ นมารอรั บ จากนั้ น เวลา 13.01.55 น.ก็เกิดระเบิด ขึ้นทันที เมื่ อ ตรวจสอบรถจั ก ร ยานยนต์ที่คนร้ายนำ�มาก่อเหตุ นั้ น พบว่ า เป็ น ของนายสกาว ประเพชร อยู่ อ.สะบ้ า ย้ อ ย จ.สงขลา ซึง่ ถูกแจ้งหายไว้กอ่ น หน้านี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้า หน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มแนว ร่ ว มที่ มี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า และน่าจะมีพวกอีก 1 ชุดที่ ดู ต้ น ทางเมื่ อ สบโอกาสจึ ง นำ � รถจักรยานยนต์บอมบ์มาจอด หมายสังหารเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ สร้าง สถานการณ์ นายสัมลีเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์ซุก ระเบิดมาจอดไว้ตามที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ ได้กอ่ นจะเดินขึน้ รถจักรยานยนต์อกี คันทีม่ เี พือ่ น มารอรับหลบหนีไปก่อนเกิดการระเบิดเพียง 3

นาที โดยคนร้ายอีกคนที่พานายสัมลีหลบหนี นัน้ ขณะนีก้ �ำ ลังรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ออก หมายจับต่อไป

พบยาแก้หวัดทิ้งสันกำ�แพง

รวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านเม็ด วั น ที่ 31 มี . ค.55เจ้ า หน้ า ที่ จ ากโรง พยาบาลสันกำ�แพงสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ สั น กำ � แพงและสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจสถานีตำ�รวจ ภูธรสันกำ�แพง และเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกัน ทำ�การตรวจสอบซองยา กล่องบรรจุ และขวดยา แก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำ�รวจตรวจพบจากบริเวณ ที่ดินว่างเปล่า ตรงข้ามกับบริษัทพิทักษ์คอน สตรัคชัน่ ในพืน้ ทีบ่ า้ นน้อย หมู่ 11 ต.สันกำ�แพง อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ ผ่านมา ณ สถานีตำ�รวจภูธรสันกำ�แพง การตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งทำ�การตรวจ

สอบทั้งซองยากล่องบรรจุ และขวดยาแก้หวัด ที่ ยั ง คงสภาพอยู่ แ ละในส่ ว นที่ ถู ก ตั ด หรื อ บด ย่อยทำ�ลายแล้วนั้นมีขึ้นเพื่อหาจำ�นวนเม็ดยาแก้ หวัดที่ถูกแกะออกจากซองทั้งหมดว่ามีจำ�นวน ทั้งสิ้นเท่าใด หลังจากในการแถลงข่าวเมือ่ วันที่ 29มี.ค. ที่ผ่านมาระบุว่า จากการประเมินแล้วน่าจะมียา แก้หวัดที่ถูกแกะเอาเม็ดยาไปแล้วประมาณ 3 ล้านเม็ด ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำ�การแยก ประเภทของยาแก้หวัดออกเป็นชนิดต่างๆตาม ยีห่ อ้ ทีป่ รากฏบนฉลากก่อนจะทำ�การนับจำ�นวน เช่ น เดี ย วกั บ ขวดบรรจุ ย าแก้ ห วั ด ส่ ว นซองยา แก้หวัดที่ถูกตัดหรือบดย่อยทำ�ลายนั้นใช้การ อ่านต่อหน้า 14


พบยาแก้หวัดทิ้งสันกำ�แพง

รวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านเม็ด ต่อจากหน้า 13

ประเมินน้�ำ หนักโดยการชัง่ ก่อนจะบันทึกตัวเลข ทีไ่ ด้ทงั้ หมดเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนของ เจ้าน้าที่ตำ�รวจตอไป ทั้ ง นี้ ผลจากจากตรวจสอบยาแก้ ห วั ด ทั้งหมดพบว่าประกอบด้วย 1.ซองยาแก้หวัดที่ ถูกแกะเอาเม็ดยาออกแต่ยังคงสภาพเดิมอยู่พบ ว่ามีทั้งหมด 23 ชนิด รวมเม็ดยาที่ถูกแกะออก 459,780 เม็ด 2. ซองยาแก้หวัดที่ถูกแกะเอา เม็ดยาออกแล้วและซองถูกนำ�ไปตัดหรือบดย่อย ทำ�ลายจากการชั่งน้ำ�หนักและคิดประเมินเป็น จำ�นวนเม็ดยาแล้วพบว่ามีจ�ำ นวนเม็ดยาทีถ่ กู แกะ ออก 1,131,036 เม็ด และ 3.ขวดยาแก้หวัด พบ ว่ามีทั้งสิ้น 5 ชนิดรวมเม็ดยาที่นำ�ออกจากขวด แล้ว 144,000 เม็ดรวมเม็ดยาแก้หวัดทีม่ กี ารแกะ ออกจากซองยา กล่องบรรจุและขวดยาทีพ่ บเมือ่ วันที่ 28 มี.ค.ทั้งสิ้นจำ�นวน 1,734,816 เม็ด ในวันเดียวกันนี้ ว่าที่ร้อยตรีเมธี พลอาจ

เภสัชกรประจำ�โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และเจ้าของร้านอ้อมเมืองเภสัช พร้อมด้วยนาง จันทิรา พลอาจ ภรรยาและผู้จัดการร้านได้เปิด การแถลงข่าวถึงกรณีที่ร้านอ้อมเมืองเภสัชถูก เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเข้าตรวจค้นโกดัง และพบยา แก้หวัดชนิดน้ำ�ที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟรดรี นกว่า 6,000 ขวด เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า กรณีดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับ ตนเองและทางร้านเป็นอย่างมากทั้งที่ในการเข้า มาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไม่ได้มีการ แจ้งข้อกล่าวหาหรือเชิญตัวไปสืบสวนแต่อย่าง ใดเป็นเพียงการขอตรวจสอบตามปกติเท่านั้น ว่าที่ร้อยตรีเมธี ระบุว่ายาแก้หวัดจำ�นวน มากที่พบภายในโกดังของร้านนั้นไม่เกี่ยวข้อง กับขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใด แต่เป็น ความเข้าใจผิดในขั้นตอนการสั่งซื้อยา ทำ�ให้มี

ยาจำ�นวนมากอยู่ในสต๊อกซึ่งเมื่อ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร และยาได้ ป ระกาศให้ ง ดการจำ � หน่ า ยยาดั ง กล่ า วทางร้ า นก็ ไ ด้ นำ�มาเก็บไว้ในโกดัง พร้อมทั้ง ติดต่อให้บริษทั ผูผ้ ลิตยามารับยาก ลับคืนไปแต่ยังไม่มีตัวแทนหรือ เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้ผลิตยามา ดำ�เนินการแต่อย่างใด ขณะเดี ย วกั น ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี เมธีซงึ่ เป็นประธานชมรมเภสัชกร เชี ย งใหม่ ยั ง ยั ง กล่ า วถึ ง กรณี ถู ก ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อ ปี 2548 จนทำ�ให้ถูกย้ายจากโรง พยาบาลแม่ แ ตงมาสั ง กั ด ที่ โ รง พยาบาลนครพิงค์วา่ เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม เรือ่ งดังกล่าว ถื อ ว่ า จบนานแล้ วโดยเป็ น เรื่ อ ง ของการบริ ห ารงานตามระบบ ราชการซึ่งเมื่อพบว่าอาจมีความ ผิ ด พลาดก็ มี ก ารร้ อ งเรี ย นและ ตรวจสอบแต่ไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่ อย่างใด

ชัดแล้ว! “รีกรุ๊ป” คู่หู “ไพศอล” จัดหนักคาร์

บอมบ์ “มะซอเร ดือราแม” บึ้มหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เผยรู้ตัว เครือข่ายคนร้ายวางระเบิด “ยะลาปัตตานี” แล้ว พบคนร้ายซึง่ รอดจาก การสลายของเจ้าหน้าที่ “รีกรุป๊ ”รวม ตัวกันใหม่และสามารถเชื่อมโยงการ ทำ�งาน 3 จชต.ได้อย่างทั่วถึงโดยมือ ระเบิดยะลานั้นเป็นเพื่อนกับ “ไฟ ศอล” มือบึม้ สนามบินหาดใหญ่ ส่วน ทีค่ าร์บอมบ์ลกี าร์เดนส์พบว่า “มะซอ เรดือราแม” ที่เป็นผู้ผลิตระเบิดและ ขับไปที่เกิดเหตุ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุระเบิด คาร์บอมบ์ บนถนนรวมมิตร เขตเทศบาลนคร ยะลา ว่าวันที่ 2 เม.ย. พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจภูธรเมืองยะลา เปิดเผย ว่าความคืบหน้าทางด้านคดีนั้น ขณะนีจ้ ากการตรวจสอบเจ้าหน้าทีก่ ท็ ราบ เส้นทางของกลุม่ คนร้ายทีน่ ำ�รถยนต์คนั ทีก่ อ่ เหตุ

เข้ามาในพื้นที่และพอจะทราบกลุ่มบุคคลแล้ว บ้างแต่ขอปิดข้อมูลเนื่องจากอยู่ในระหว่างการ ลงพื้นที่ติดตาม ขณะที่รถยนต์คันที่ก่อเหตุนั้นมีการตรวจ สอบพบว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมไป เมื่อวันที่ 20มี.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้าย 2 คนใช้อาวุธปืนจี้รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไทเกอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน บง 3171 ยะลา ซึ่งเป็นของบริษัท ยะลาไพบูรย์กิจ จำ�กัดเหตุเกิดหน้าบ้านเลขที่ 691 ถ.สิโรรส ถ.สิ โรรสอ.เมือง จ ยะลาและคนร้ายก็น�ำ มาประกอบ เป็นระเบิดก่อเหตุเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ในจุดที่ 2 ส่วนระเบิดคาร์บอมบ์จุดแรกนั้นเป็นรถ ยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นโกลด์ซีรีส์ ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นรถยนต์คันเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ บุกยิงฐานปฏิบัติการ อส.ตำ�บลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา และเมือ่ เจ้าหน้าทีท่ ราบรูปพรรณรถยนต์ แล้ว คาดว่ากลุ่มคนร้ายต้องรีบทำ�ลายโดยนำ�ไป ประกอบระเบิดและนำ�มาก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางหน่วยข่าวความมั่นคง ได้แจ้งเตือนหน่วยกำ�ลังทั้งทหาร ตำ�รวจ และ

ฝ่ายปกครองให้ตรวจสอบเพ่งเล็งรถยนต์ทั้ง 2 คันอย่างละเอียดแต่กย็ งั ถูกคนร้ายนำ�ไปประกอบ ระเบิดและนำ�มาก่อเหตุจนได้ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่า สำ�หรับกลุ่มคนร้าย ที่ก่อเหตุในพื้นที่ จ.ยะลา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้นมีความมั่นใจว่าเป็นกลุ่มคนร้าย กลุ่มเดิมในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถ สลายกลุ่มไปได้แล้ว แต่ล่าสุดกลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับมา รวมตัวกันได้อกี ครัง้ หรือทีเ่ รียกกันว่า รีกรุป๊ โดย เฉพาะขณะนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสามารถเชื่อม โยงกันได้ทั้ง 3 จังหวัดและสามารถติดต่อประ สานการปฎิบัติงานร่วมกันได้ โดยกลุ่มที่ปฎิบัติการลอบวางระเบิดคาร์ บอมในพืน้ ทีจ่ .ยะลา เมือ่ วันที่ 31 มี.ค. 2555จาก พยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนาย สาหูดินโต๊ะเจ๊ะมะ แกนนำ�ก่อเหตุรุนแรงระดับ สั่งการ นายซัยฟุลลอฮ หรือซัยฟุลดิน ซาฟรุ ผู้ ต้องหาในคดีความมัน่ คง โดยนายซัยฟุลดินเป็น

เพือ่ นรุน่ เดียวกันกับนายไฟศอล หะยีสะมะแอผู้ ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดสนามบินหาดใหญ่ นอกจากนัน้ ยังได้ทมี จากพืน้ ที่ อ.ธารโตจ. ยะลา นายอับดุลเลาะ ปูลาผู้ต้องหาคดีลอบวาง ระเบิด นายมะซอเร ดือราแมผู้ต้องหาลอบวาง ระเบิดในพืน้ ที่ จ.ปัตตานีเป็นเพือ่ นกับนายอับดุล เลาะ ปูลาซึ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมดสามารถเชื่อม โยงกันได้และเชือ่ ว่ามีการประชุมวางแผนกันใน พื้นที่บ้านไบท์ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ก่อนเกิด เหตุประมาณ 1อาทิตย์ แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า ส่วนกรณีเหตุที่ศูนย์การค้า ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาทางการข่าวเชือ่ ว่าเป็นฝีมอื ของนายมะซอเร ดือราแมที่เป็นผู้ผลิตระเบิด และขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่ศูนย์การค้า ลีการ์เดนส์

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 14


ความเสี่ยงที่ไม่มีที่ไหนทำ�กัน

ยกเลิกขุดเจาะน้ำ�มันกลางกรุง! ASTVผู้จัดการออนไลน์ -การ ขุ ด เจาะสำ � รวจน้ำ � มั น กลางกรุ งใน เขตทวีวัฒนาที่มีเสียงคัดค้านถึงผลก ระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างหนา แน่น กำ�ลังลุน้ ระทึกในอีกไม่กวี่ นั ข้าง หน้าว่าจะพบบ่อน้�ำ มันทีม่ คี วามคุม้ ค่า เชิงพาณิชย์หรือไม่ วัดใจกระทรวง พลังงานยังจะเดินเครื่องให้สัมปทาน น้ำ�มันกลางเมืองที่ไม่มีประเทศไหน ในโลกเขาทำ � กั น นั ก วิ ช าการฟั น ธง เสี่ยงสูง ไม่คุ้ม ยกเลิกดีที่สุด ตามคำ � บอกกล่ า วของ ทรงภพ พล จันทร์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่แถลง ต่ อ สื่ อ มวลชนเมื่ อ ครั้ ง นำ � คณะสื่ อ ฯ ลงพื้ น ที่ โครงการเจาะหลุ ม สำ � รวจปิ โ ตรเลี ย มในเขต พื้นที่เขตทวีวัฒนาริมถนนพุทธมณฑลสาย 2 กรุ ง เทพฯ เป็ น ถ้ อ ยแถลงมุ่ งไปในทิ ศ ทางที่ ชวนให้สังคม ‘วางใจ’ต่อการขุดเจาะสำ�รวจหา น้ำ�มันที่กินพื้นที่ลึกลงไปใต้พื้นดินไม่ต่ำ�กว่า 2 กิโลเมตร อธิ บ ดี ก รมเชื้ อ เพลิ ง ฯ ระบุ ว่ า บริ ษั ท มิ ต ราเอ็ น เนอร์ ยี่ ลิ มิ เ ต็ ด ผู้ ไ ด้ รั บ สั ม ปทาน ปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เวลาในการ ดำ�เนินขุดเจาะและสำ�รวจประมาณ 20 วันนับ จากวันลงมือขุดเจาะเมือ่ วันที่ 9 มี.ค. 2555 ก่อน จะทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำ�มันหรือไม่ ซึง่ บริษทั ดังกล่าวจะใช้อปุ กรณ์ในการเปิด ปากหลุมให้มีความกว้าง 16 นิ้ว และขุดลึกลง ไปประมาณ 2.5 กม. หากไม่พบน้ำ�มันบริษัท ผู้ได้รับสัมปทานก็ต้องส่งคืนพื้นที่ให้กับกรม เชื้อเพลิงธรรมชาติในทันที โดยจะต้องดำ�เนิน การอุดหลุมด้วยซีเมนต์อย่างถาวรและเคลื่อน ย้ายแท่นเจาะออกไป พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้ เหมือนเดิม ทั้งย้ำ�ว่าการขุดเจาะหาน้ำ�มันในพื้นที่ดัง กล่าวซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ นั้ น กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ ไ ด้ ทำ � ความเข้ าใจ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ล้ ว อี ก ทั้ ง รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ผา่ นการพิจาร ณาแล้ว นั บ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ค ล้ายจะตรงกัน ข้ามกับ ความเห็นของคนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา อย่าง คำ�นูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ที่ตั้งกระทู้ ถามด่วนนายกรัฐมนตรี เรื่องการขุดเจาะสำ�รวจ แหล่งปิโตรเลียมบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 2

เขตทวีวฒ ั นาว่ารัฐบาลคำ�นึงถึงมาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขอนามัยและวิถชี มุ ชน ในพืน้ ทีม่ ากพอเพียงใดทัง้ มีการวางหลักประกัน ความเสียหายการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ภายหลัง ระบบขุดเจาะหรือการผลิตอย่างไร นอกจากนัน้ หากพบปิโตรเลียมในปริมาณ ที่มากพอแล้วจะมีขั้นตอนการดำ�เนินการต่อไป อย่างไร พร้อมกับขอทราบถึงความชัดเจนใน เรือ่ งการใช้สารเคมีเหลวในกระบวนการขุดเจาะ ว่าจะมีผลกระทบต่อน้ำ�ใต้บาดาล ระบบประปา และน้ำ�ทะเลในอ่าวไทยหรือไม่ นอกจากนั้น ส.ว.คำ�นูณยังเผยแพร่ข้อเท็จ จริงสำ�คัญผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ “แปลง เจาะสำ � รวจที่ ถ นนพุ ท ธมณฑลสาย 2 นั้ น สัมปทานเจาะสำ�รวจปิโตรเลียมแปลง L45/50 เป็น 1 ใน 11 สัมปทาน 13 แปลงที่อนุมัติ โดยมติคณะรัฐมนตรียุคปลายรัฐบาล พล.อ.สุร ยุทธ จุลานนท์ (ที่มีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็น รมว.พลังงาน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ก่อนเลือกตั้งทั่วไป 5 วัน (วันที่ 23 ธันวาคม 2550)แปลงนี้ใต้ดินมีพื้นที่กินกว้างถึง 4,000 ตารางกิโลเมตรกินบริเวณฝัง่ ตะวันตกของ แม่น้ำ�เจ้าพระยาฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะทวีวัฒนา พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีและในภาพรวม แล้ ว เชื่ อ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งจากอิ นโดนี เ ซี ย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม” ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ย่อม หมายความว่า การขุดหลุมลึกลงไปใต้ดินถึง 2กิโลเมตรกว่า ย่อมส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้าง มิใช่เพียงแค่ขุดลงไปเมื่อไม่พบน้ำ�มันก็อุดด้วย ซีเมนต์แล้วระงับโครงการได้อย่างง่ายดาย ไม่ตา่ งจากข้อสังเกตของ ดร.รักไทย บูรพ์ ภาครองผู้อำ�นวยการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้าน พลังงานมหาวิทยาลัย MIT สหรัฐอเมริกา และ อดีตทีป่ รึกษาประจำ�สำ�นักงานใหญ่ธนาคารโลก ด้ า นนโยบายพลั ง งาน/สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เ คย วิเคราะห์ว่า การขุดเจาะสำ�รวจหรือนำ�น้ำ�มันที่ ขุดจากพื้นที่ในแหล่งชุมชนขึ้นมาใช้นั้นไม่ควร ทำ�ด้วยประการทั้งปวง “ถ้ามีการขุดเจาะน้ำ�มันใกล้แหล่งชุมชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีแหล่งชุมชนอยู่แล้ว ยก ตัวอย่างเช่น ที่เมืองฮิวส์ตัน หรือนิวยอร์ก ก็ มีแหล่งน้ำ�มันแต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาห้ามขุด เจาะในสองเมืองนี้ที่ขุดไม่ได้ เพราะการขุดเจาะ มีการใช้สารเคมีระหว่างกระบวนการขุด ไหน จะมีการใช้สารเคมีเหลวในการเจาะระหว่างการ เจาะเช่น กระบวนการหล่อซีเมนต์ (Cementing process)หรือไฮดรอลิก แฟลกเจอริง (Hydraulic fracturing)ก็อาจจะมีการเจือปนสารเคมีกบั ระบบ น้ำ�ประปาน้ำ�ใต้บาดาล “หรือที่ร้ายแรงกว่านั้นน้ำ� ใต้บาดาลที่โดนสารเคมีนี้อาจจะ ไปส่งผลกระทบถึงอ่าวไทยซึ่ง ไม่ไกลจากแหล่งขุดเจาะถ้าเขียน แล้ วไม่ อ ธิ บ ายผู้ อ่ า นจะสั บ สน แล้วทำ�ไมอ่าวไทยเจาะได้ นั่นก็ เพราะว่าเจาะนอกฝั่งกับเจาะบน บกใช้กระบวนการต่างกันแม้ว่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือในการทำ�คดี การใช้อาวุธบุกรุกเข้าปล้นบ้านที่ย่าน Oakleigh South ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 ทั้ ง นี้ ใ นระหว่ า งเวลาเที่ ย งคื น ถึ ง 1.30 น.ของวั น ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 ชาย 3 คนได้เข้าไปเคาะประตูบ้านที่อยู่ อาศัยที่ถนน Druitt Street, Oakleigh South เมือ่ เหยือ่ เปิดประตูบา้ น เขาถูกชายทัง้ สามคนรุมจับตัว โดย พวกเขามีปืน Taser, ธนูหน้าไม้ และ ขวานเป็นอาวุธ ชายทั้งสามบังคับให้เหยื่อและเพื่อนอาศัยร่วมบ้านเข้าไปในห้องนั่งเล่น ให้ชายคนหนึ่งคอยเฝ้าเหยื่อทั้งสอง ในขณะที่อีกสองคนเข้าไปค้นหาของ มีค่าภายในบ้านขนาดสี่ห้องนอน ได้ของมีค่าจำ�นวนหลายรายการ ก่อน หลบหนีไป คนร้ายรายแรกเป็นชายอายุ 23-24 ปี สูงประมาณ 183 ซม. รูปร่างปาน กลาง, ตาสีเข้ม ผิวสีโอลีฟขณะก่อเหตุสวมเสื้อชั้นนอกแขนยาว สวม กางเกงและถุงมือสีน้ำ�เงิน ใช้ผ้าปิดครึ่งด้านล่างของใบหน้าชายคนนี้มี ขวานด้ามสีแดงเป็นอาวุธ คนร้ายคนที่สอง สูงประมาณ 188 ซม. รูปร่างหนา และมีพุงใหญ่เขา สวมเสื้อแจ๊คเก็ตสำ�หรับเล่นสกี สวมฮูดคลุมศีรษะ สวมกางเกงขายาวสี ดำ� ใช้ผ้าปิดครึ่งด้านล่างของใบหน้า เขามีปืน Taser เป็นอาวุธ คนร้ า ยคนที่ ส าม สู ง ประมาณ 183 ซม. รูปร่างปานกลาง สวม เสือ้ แจ๊คเก็ตมีฮดู ใช้ผา้ ปิดครึง่ ด้าน ล่างของใบหน้า เขามีธนูหน้าไม้ สีน้ำ�ตาลเป็นอาวุธ ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพคนร้าย 2 ในสามคน เพือ่ มีผใู้ ดรูจ้ กั หรือเคย พบเห็น สามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 6113) จะใกล้เคียงกันก็ตาม ซึ่งถ้าเจาะบนบกตามกฏสากลแล้วเขาจะ ไม่เจาะใกล้แหล่งชุมชน เป็นทีฟ่ อ้ งร้องกันหลาย คดีและผลลัพธ์สว่ นใหญ่บริษทั ทีเ่ จาะจะถูกปรับ มหาศาล” นอกจากคำ�ถามสำ�คัญจากทั้ง ส.ว.คำ�นูณ และดร.รักไทย บูรพ์ภาค แล้ว ดร.เดชรัต สุขกำ�เนิด อาจารย์ประจำ�คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่ ง ในนั ก วิ ช ากการผู้ ติ ด ตามความ เคลื่อนไหวด้านพลังงานของประเทศอย่างใกล้ ชิดตั้งคำ�ถามถึงรัฐบาลว่า รัฐบาลได้ใส่ใจถึง การจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน สิง่ แวดล้อม (อีไอเอ) มากเพียงใดและทุกหน่วย งานทุกองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ตระหนักถึงผลกระทบ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตประชากร มากน้อยแค่ไหนเชือ่ มัน่ ได้อย่างไรว่าการขุดเจาะ ดังกล่าวจะปลอดจากการปนเปื้อนของสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นกรณีศึกษาถึงการขุดหาทรัพ ยากรใต้พื้นดินที่เคยเป็นปัญหาทำ�ให้ดินทรุด หน่วยงานของรัฐและบริษัทที่ได้รับสัมปทาน เคยวิจัยศึกษาถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันหรือไม่เพราะเหตุใด ตราบ จนวันนี้ประชาชนไม่น้อยในเขตพื้นที่ทวีวัฒนา รวมถึง จ.นครปฐม อยุธยา และสุพรรบุรี ที่ ได้รับผลกระทบ จึงยังไม่รับทราบถึงข้อมูลดัง

กล่าวรัฐปกปิดข้อมูลข่าวสารหรือไม่ ที่สำ�คัญ ในกรณีที่พบน้ำ�มันจริงๆรัฐจะมี วิธีการแบ่งปันผลกำ�ไรที่เป็นธรรมอย่างไรและ ท้ายที่สุดแล้ว ผลกำ�ไรนั้นคุ้มค่ากันหรือไม่กับ ความเสี่ยงที่ประชาชนต้องเผชิญ ทรัพยากร ใต้ดินถูกถลุงแต่ประชาชนถูกปิดกั้นข้อมูล ดร.เดชรัต บอกเล่าว่า จริงๆแล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทราบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะ บริษัทได้สัมปทานตั้งแต่ปี 2550ซึ่งบริเวณที่ ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะ คือบริเวณที่ติดกับ จ.นครปฐม และ จ.สุพรรณบุรี แต่ประชาชน เองก็ยังถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ชาวบ้านใน จ.นครปฐม และ จ. สุพรรณบุรีต้องการข้อมูล ข้อเท็จจริง ซึง่ การดำ�เนินการต่างๆควรจะมีความ โปร่งใสมากกว่านี้ “ผมเชื่อ ว่าน้ำ�มันนั้นถูก ค้นพบแน่เ พียง แต่ว่าจะมีปริมาณที่คุ้มกันหรือไม่กับการดำ�เนิน การการผลิตและการป้องกันผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมจะทำ�ได้ดีพอหรือเปล่าเพราะถ้าจะ ดำ�เนินการเพื่อการผลิตจริงก็ต้องจัดทำ�รายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและที่ สำ�คัญก็คือ การดำ�เนินการตามมาตรา 67 ที่ บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญต้องรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและการเปิดให้องค์กรอิสระด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตรวจสอบและให้ความ เห็นซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของสัญญาการขุดเจาะ สำ�รวจยังไม่มีการให้ข้อมูลกับประชาชนชัดเจน


ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม

กรีนสุดขั้วแบบ Lord Mayor Clover Moore โดย.............สมชาย เม่นแย้ม

แม้วา่ การพัฒนาจะต้องคำ�นึงถึงชีวติ ทีเ่ รียบง่าย อย่างประสานกันไปกับการเคลือ่ นไหวแห่งยุค แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความเรียบง่ายจะต้องแสดงตนเป็น “ปฏิกิริยา” ต่อการพัฒนา พวกกรีนก็ จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยที่แสดงตนเป็นปฏิกิริยา นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ Clover Moore เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปฏิกิริยาดังกล่าว ที่กำ�ลัง พยายามทำ�ให้นครซิดนียเ์ ป็นสวนสาธารณะ ด้วยการปฏิเสธยานพาหนะให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ใน อดีตเคยเสนอทีจ่ ะเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะทีเ่ ข้าเขตนครซิดนีย์ แต่เงียบไปแล้ว ตอนนีว้ างแผน จะเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานพาหนะตามไหล่ทางให้แพงเท่ากับทีจ่ อดรถยนต์ของเอกชน และจะเพิม่ ช่องทางรถจักรยานขึ้นอีกมากกว่า ๒๐๐ กิโลมตรที่กำ�หนดไว้ อีกทั้งกำ�ลังผลักดันกฎหมายควบคุม ความเร็วเพดานยานพาหนะที่ ๔๐ หรือ ๔๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง เดือดร้อนถึง Barry O’Farrell ต้องออกมาปราม Clover Moore ด้วยการกล่าวว่า “ซิดนียเ์ ป็น นครของโลก ซิดนีย์เป็น CBD (Central Business District) จำ�เป็นต้องมีระบบ ถนนและการขนส่งที่ทันสมัย การขนส่ง ใน CBD มีผลต่อเศรษฐกิจของรัฐ เรา จำ�เป็นต้องมัน่ ใจว่าการปกครอง ๒ ระดับ ในรัฐ (ระดับรัฐและระดับเทศบาล) ต้อง ทำ�งานด้วยกันเพือ่ เศรษฐกิจแห่งรัฐ” นีค่ อื ความคิดที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง นี่ คื อ คนสองกลุ่ ม กลุ่ ม หนึ่ ง เป็ น ลิเบอรัล อีกกลุ่มเป็นอินดีเพ็นเด็นท์และ เป็นพวกกรีน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่คนสอง กลุ่มนี้ย่อมมองต่างกัน พวกแรกมองการ ขับเคลื่อนของสังคมทุนนิยมเป็นสิ่งจำ�เป็นแต่ก็ไม่ทิ้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน พวกหลังมองว่า ชีวิต เรียบง่ายเป็นสิง่ จำ�เป็น จึงพยายามทำ�ให้ถนนในซิดนียก์ ลายเป็นถนนคนเดินให้มากทีส่ ดุ และพยายาม สนับสนุนให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยไม่สนใจกับการเดินหน้าไปของเศรษฐกิจการค้า ความคิดของ Clover Moore ถ้ามองเพียงผิวเผินจะดูดี โดยเฉพาะการจำ�กัดยานพาหนะใน เขตนครซิดนีย์ แต่ถ้าดูสถิติของผู้ใช้ยานพาหนะจะพบว่าสูงถึงร้อยละ ๘๐ ขณะที่มีผู้เดินทางโดย รถจักรยานร้อยละ ๑๐ เท่านั้น จึงอดคิดไม่ได้ว่างบประมาณ ๗๖ ล้านดอลล่าร์เพื่อสร้างเครือข่าย ทางจักรยาน ๒๐๐ กิโลเมตรทั่วนครซิดนีย์จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ช่องทางจักรยานนอกจากจะสร้างปัญหาให้กับผู้เดินเท้าด้วยการเฉี่ยวชนแล้ว ยังทำ�ให้ที่จอด ยานพานะตามไหล่ทางต้องสูญหายไป ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีช่องทางจักรยานหน้าร้าน เมื่อ รถยนต์จอดไม่ได้ ยอดขายก็ตก การทีท่ �ำ ให้ยานพาหนะจอดหน้าร้านไม่ได้ไม่เป็นผลดีตอ่ การค้า ผมจะยกตัวอย่างทีถ่ นนพารา มัตตาในช่วงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ไปจนถึงเขตปีเตอร์แชม การค้าซบเซามาก เพราะมีช่องทางรถ โดยสารประจำ�ทางผ่านหน้าร้าน จริงอยู่แม้ว่าลูกค้าจะจอดรถยนต์บนไหล่ทางได้ระหว่าง ๑๐ โมง เช้าถึง บ่าย ๓ โมงก็ตาม นั่นหมายความว่าลูกค้าที่ทำ�งาน ๘ โมงเช้าถึง ๕ โมงเย็นหมดสิทธิ์ไป ซื้อของอย่างแน่นอน มีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์ ตอนนี้มาข่าวว่าจะนำ�กฎเกณฑ์ที่ใช้กับวันจันทร์ถึง วันศุกร์มาใช้กับวันเสาร์ ร้านค้าต้องร้องกันเซ็งแซ่ว่าไม่เอาๆ ธุรกิจตายแน่ นี่คือผลเสียที่รถยนต์ จอดหน้าร้านไม่ได้ หากมีการจำ�กัดรถยนต์ที่จะเข้านครซิดนีย์ หรือทำ�ช่องจักรยานเพิ่ม หรือเก็บค่าจอดไหล่ทาง แพงขึ้น ย่อมเป็นการทำ�ลายการค้าในนครซิดนีย์อย่างไม่ต้องสงสัย เอาง่ายๆ สมมุติว่าเราจะไปซื้อ ของที่ร้านไทยในย่าน “ไทยทาวน์” โดยค่าจอดชั่วโมงละ ๑๐ ดอลล่าร์ หลายคนที่คิดว่าจะไปซื้อ ข้าวสารสักหนึ่งกระสอบ โดนค่าจอดไป ๑๐ ดอลล่าร์ ไม่เอาดีกว่า ไปมาริควิลล์ดีกว่า การค้าใน นครซิดนีย์จะรุ่งเรืองก็ให้มันรู้ไป ความเร็วรถยนต์ในเขตนครซิดนีย์ปัจจุบันอยู่ที่ ๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงก็เหมาะสมแล้ว ไม่เร็ว จนเกินไป ถ้ากำ�หนดให้อยู่ที่ ๔๐ หรือ ๔๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง จะมีรถยนต์ละเมิดกฎหมายนี้มาก มายแน่ๆ เพราะช่วงที่รถยนต์เร่งออกตัวเพื่อเปลี่ยนช่องทางจะเกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงแน่ๆ หาก กฎหมายนี้ผ่านคงจะมีการติดตั้งกล้องจับความเร็วแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นการหารายได้ ในปัจจุบนั นี้ การจราจรในนครซิดนียใ์ นสายตาของผูใ้ ช้ยวดยานพาหนะ ล้วนมองว่าการขับขี่ ในนครซิดนียเ์ หมือนกับขับในกรงเสือ ไม่รวู้ า่ จะโดนปรับเมือ่ ใดจากการละเมิดกฎจราจรว่าด้วยช่อง ทางรถประจำ�ทาง ในบางช่วงกำ�หนดเวลาบังคับใช้ช่องทางรถประจำ�ทาง ๖ โมงเช้าถึง ๔ โมง เช้า และ ๓ โมงเย็นถึง ๑ ทุ่ม จันทร์-ศุกร์ แต่พอขับไประยะหนึ่งกลายเป็น ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน กลับตัวไม่ทันอยู่ในช่องทางเกิน ๑๐๐ เมตรก็โดนปรับเกือบ ๓๐๐ ดอลล่าร์และถูกหักแต้มอีก ๓ แต้ม นี่หรือครับนโยบายกรีน เขียวๆๆ ประชาชนหน้าเขียวมากกว่ามั้ง นี่เป็นนโยบายหนึ่งที่บีบให้ คนเข้าเมืองด้วยการขนส่งมวลชน แต่คงไม่มใี ครสักกีค่ นทีจ่ ะยอมหอบของทีซ่ อื้ มาขึน้ รถไฟหรือรถ ประจำ�ทาง อะไรๆ ถ้ามันไม่เดินสายกลาง มันก็จะมีการต่อต้านเป็นธรรมดา กรีนผมก็ชอบแต่ถ้าช่อง ทางจักรยานมันทำ�ให้เรื่องอื่นๆ ต้องเสียสภาพลง ผมว่าอย่าทำ�ดีกว่า ผมเป็นนักจักรยาน ขี่จักรยาน สัปดาห์ละไม่ต่ำ�กว่า ๑๐๐ กิโลเมตร แต่ผมไม่เห็นด้วยกับช่องทางจักรยานในเมือง อย่างว่าละครับ จะทำ�อะไรขอให้มันกลางๆ จะน่าสนับสนุนมากกว่า

ต่อจากหน้า 11 ดันไปเหมือนกับชื่อกลุ่มการเมืองฮาร์ด คอร์ที่ชื่อ ‘กลุ่มกระทิงแดง’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อ ต่อกรกับนักศึกษาในยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ต.ค.19 ซึ่งถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิตส์ ทำ�ให้ ‘พล.ต.สุดสาย หัสดิน ‘ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ‘กลุ่ม กระทิงแดง’ ไม่พอใจ จึงต้องนัดเคลียร์กันครั้ง ใหญ่ กระทั่งสุดท้ายเมื่อเจ้าสัวเฉลียวมีหลักฐาน มายืนยันว่าเขาได้จดทะเบียนชื่อนี้ไว้ก่อนที่จะมี การก่อตัง้ กลุม่ กระทิงแดงถึง 5 ปี เขาจึงสามารถ ใช้ชื่อ ‘กระทิงแดง’ เป็นชื่อแบรนด์มาได้จนได้ ถึงทุกวันนี้ **กลยุทธ์โดนใจ การเข้ามาตีตลาดของกระทิงแดงก็ไม่ใช่ เรือ่ งธรรมดาเพราะว่าขณะนัน้ มี ‘ลิโวิตนั -ดี’ของ บริษทั โอสถสภา เต็กเฮงหยู จำ�กัด ทีม่ ตี ระกูลดัง อย่างโอสถานุเคราะห์นงั่ บริหาร เป็นเจ้าตลาดอยู่ แล้ว และมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 90% เรียก ว่าแทบไม่เหลือที่ว่างให้แทรกเลยทีเดียว แต่นกั การตลาดชัน้ เซียนอย่างเจ้าสัวเฉลียว ก็ ห าได้ ก ลั ว เกรงแต่ ก ลั บ มองว่ า นี่ คื อโอกาสดี เพราะการที่ มี ร ายใหญ่ เ พี ย งรายเดี ย วแสดงว่ า ยังมีที่ว่างทางการตลาดเหลืออยู่ และการสู้กับ เจ้าใหญ่เพียงรายเดียวนั้นย่อมง่ายกว่าการต้อง ต่อสู้กับคู่แข่งหลายๆรายที่แห่ลงมาเล่นในตลาด เดียวกัน ซึ่ ง หากเป็ น เช่ น นั้ น จะเกิ ด สภาพการ แข่งขันที่ดุเดือดชนิดต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บสะบัก สะบอมจนไม่มีใครยืนอยู่ในตลาดได้ ขณะที่การสู้กับเจ้าตลาดรายเดียวนั้นเรา สามารถหาจุดแข็งทีย่ กั ษใหญ่ไม่มมี าเป็นกลยุทธ์ ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ โดยกระทิงแดงเลือกที่จะใช้ 3 กลยุทธ์ใน การบุกตลาด ประการแรกคือ ‘กลยุทธ์ด้านราคา’ ที่ เจ้าสัวเฉลียวใช้เป็นหัวหอกในการตีตลาด ขณะ เดียวกันก็ควบคุมคุณภาพในอยูใ่ นระดับเดียวกับ ลิโพวิตัน-ดี กลยุทธ์ที่ 2 คือ ‘การโปรโมชั่น’ หรือการ ส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยปูพรมทั้ง สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อสร้างความรู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน ทุกพื้นที่ของประเทศ และ 3 คือ ‘การแจกฟรี’ ให้ทดลอง ดื่มซึ่งถือเป็นสุดยอดกลยุทธ์การตลาดที่เจ้าสัว เฉลียวเคยใช้ได้ผลมาแล้ว ในช่วงนั้นจึงได้เห็น ภาพการแจกเครือ่ งดืม่ กระทิงแดงให้บรรดาสิงห์ รถบรรทุก และสายตรวจทางหลวงทุกจุดทั่ว ประเทศ ไม่นับรวมการแจกจ่ายให้ผู้ใช้แรงงาน ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ถึ ง ขั้ น ที่ บ างครั้ ง เจ้ า สั ว เฉลี ย วลงไปเดิ น สายแจกด้วยตัวเองเลยทีเดียว ว่ากันว่าในการ บุกตลาดในช่วงแรกนั้นมีการแจกกระทิงแดงให้ ลูกค้าไปทดลองดืม่ กันฟรีๆเป็นจำ�นวนหลายล้าน ขวด คิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้าน แต่การทุม่ ทุนครัง้ นัน้ ก็นบั ว่าได้ผลเกินคาด

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ปูพรมในทุก รูปแบบทำ�ให้ไม่ว่าบ้านเล็กซอยน้อยต่างก็รู้จัก กระทิงแดง ชนิดที่เรียกว่า ถ้าใครไม่รจู้ กั กระทิง แดงต้องถือว่า ‘เชยแหลก’ ซึง่ ส่งผลให้ยอดขายของกระทิงแดงพุง่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งการตลาด จากเจ้าใหญ่อย่างลิโพวิตัน-ดีได้ภายในเวลาอัน รวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ยักษ์ ใหญ่คา่ ยโอสถสภาต้องขยับปรับกลยุทธ์ในเวลา ต่อมา โดยส่งเอ็ม 150 เครื่องดื่มชูกำ�ลังอีกยี่ห้อ หนึ่งมาเป็นคู่แข่งในตลาดล่างเพื่อช่วงชิงส่วน แบ่งการตลาดคืน ต่อมาในปี 2527 กระทิงแดงได้สยายปีก บุกตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยลงทุนร่วมกับ นายดีทริช เมเทสซิทซ์ (Dietrich Mateschitz) นักธุรกิจชาวออสเตรีย ก่อตั้งบริษัท Red Bull GmbH. ในประเทศออสเตรียโดยนายเฉลียวถือ หุ้น 49% และนายเฉลิม ลูกชายถือหุ้นอีก 2% ผลิตและวางจำ�หน่ายกระทิงแดงในยุโรป ภายใต้ยี่ห้อเรดบูล (Red Bull)และส่ง ไปขายในกว่ า 70 ประเทศทั่ วโลก ซึ่ ง ถื อ เป็นการประกาศศักดาของสินค้าไทยชนิดที่ฝรั่ง ตาน้ำ�ข้าวยังต้องทึ่ง และกลายเป็นกรณีศึกษาที่ มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกต้องนำ�ไปบรรจุไว้ใน หลักสูตรการตลาด จากความมุมานะ และมันสมองอันชาญ ฉลาดของเจ้าสัวเฉลียวนี่เองที่ทำ�ให้เขาสามารถ ปั้นบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานไม่ถึง 10 คนจน กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานนับพัน คน แตกไลน์ผลิตสินค้าออกไปหลากหลายชนิด และทำ�ให้ชื่อของ ‘เฉลียว อยู่วิทยา’ ติดอยู่ใน มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลก โดยเขารวยติด อันดับโลกมาตั้งแต่ปี 2546 โดยขณะนั้นเขาอยู่ ในอันดับ 386 และไต่อนั ดับขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ล่ า สุ ด นิ ต ยสารฟอร์ บ ส์ เ พิ่ ง จั ด อั น ดั บ เศรษฐีระดับโลกประจำ�ปี 2554 ไปเมื่อไม่นาน ที่ผ่านมา และชื่อ นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของ แบรนด์ดงั กระทิงแดงหรือเรดบูล ก็อยูใ่ นอันดับ 205 และรวยเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย มี มูลค่าทรัพย์สิน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.5 แสนล้านบาท **มรสุมครั้งใหญ่ อย่างไรก็ดีเส้นทางธุรกิจของมหาเศรษฐี ผู้นี้ก็หาได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาต้องผ่านมา มรสุมชีวติ มาหลายครัง้ หลายหน ตัง้ แต่คา้ ขายเจ๊ง ไม่เป็นท่าเมื่อครั้งที่เริ่มทำ�การค้าในช่วงแตกเนื้อ หนุ่ม ต้องย้ายโรงงานผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยาเพราะถูกเวนคืนที่ แต่ครั้งที่ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดและ นั บ เป็ น ช่ ว งวิ ก ฤตของชี วิ ต ก็ คื อในช่ ว งที่ ถู ก มรสุ ม การเมื อ งเล่ น งาน โดยมี ก รรมาธิ ก าร สาธารณสุขและกลุ่มนักวิชาการจับมือกันรุม กระหน่ำ � โดยการลุ ก ขึ้ น มาเปลี่ ย นแปลงกฎ ระเบียบขององค์การอาหารและยา (อย.) อ่านต่อหน้า 19

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 16


ทัวร์ผู้ว่า ฯ สารคดีท่องเที่ยวเมืองไทยตามเส้นทาง ที่เสนอแนะโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประ เทศไทย (ททท.) คนปัจจุบัน คุณสุรพล เศวต เศรณี ตอนที่ 1 ....จากเม้าท์แดนดินอง สู่วังจักรพงษ์ เมืองเชียงใหม่มีดอยสุเทพเป็นฉากหลัง เมืองเมลเบิร์นที่ผมอยู่มานานเกือบ 38 ปีเต็ม มี เม้าท์แดนดินองเป็นแบ็คกราวน์ ผมและสื่อมวลชนไทยและออสซี่ในออส เตรเลีย ได้รับเชิญจากคุณน้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ ผู้ อำ�นวยการสำ�นักงานซิดนีย์ของ ททท. ให้ไป สำ�รวจเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ ที่เสนอแนะ โดยท่านผู้ว่าการ ททท. 3 ท่าน เส้นทางที่ผม เลือกไปนัน้ มีผมเพียงคนเดียวจากเมลเบิรน์ อีก 2 คน คือ “คุณเหมียว” กมลรัตน์ งามจริยางกูร ผูช้ ว่ ย บก.นิตยสาร Melb และ คุณทิม ริชาร์ดส์ นักเขียนอิสสระ เลือกไปเส้นทางมุ่งสู่จังหวัด เชียงราย เสนอแนะโดย คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวที่เคยมาประจำ�การอยู่ ที่ซิดนีย์ และอดีตผู้ว่า ฯ ททท. อีกท่านหนึ่ง คือ คุณพรศิริ มโนหาญ ที่เคยเป็น ผอ. ททท. ซิดนีย์ เสนอแนะเส้นทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ วันแรกของการเดินทางตาม“ทัวร์ผวู้ า่ ฯ” พวกเราทั้ง 3 กลุ่ม 3 เส้นทาง วนเวียนอยู่ใน กรุงเทพ ฯ จากที่ผมพัก คือโรงแรมใหม่เอี่ยม สวย หรูแบบทันสมัย ชื่อ Aloft อยู่ในซอย 11

โดย ....................ณรงค์ศักดิ์ จันมีศรี ถนนสุขุมวิท มีรถตู้ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อม ด้วยผู้นำ�ทาง มารอรับพวกเราเพื่อนำ�ไปส่งที่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร BTS ที่ปากซอยนานา จากจุดนั้นพวกเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่สถานี พญาไท ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้า สายใหม่ เชื่อมต่อกรุงเทพ ฯ กับท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เรียกว่า Airport Rail Link หรือ เรียกโดยย่อว่า Airport Link พวกเราถูกต้อน ขึ้นขบวนรถด่วน Airport Link Express ซึ่งผม ต้องขอยอมรับว่ามันดีกว่ารถไฟทีแ่ ล่นอยูใ่ นเมล เบิร์นและซิดนีย์หลายเท่า รถไฟ Airport Link ของไทยทันสมัย สะอาด นุม่ นวล ไม่โครงเครง และ เงียบกริบทั้ง ๆ ที่แล่นด้วยความเร็วสูงสุด ถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ราคาค่าโดยสารก็ เพียง 90 บาท ไป-กลับก็ 180 บาท (ยังไม่ถึง 6 ดอลลาร์ด้วยซ้ำ�) ครับ ... มันดีจริง ๆ รถไฟแอร์พอร์ทลิง้ ค์ ของไทยแลนด์นี่ ...หลังจากใช้เวลาเดินทางประ มาณ 15 นาที พวกเราชาวสื่อมวลชนทั้งไทย และเทศจากออสเตรเลียก็ลงไปเดินชมบริเวณ สถานีปลายทางทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ อยู่ ชัน้ ล่างภายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน นั่นเอง ขึ้นรถ ลงรถ Airport Link ไม่ต้องถูก แดดถูกฝน สะดวก สบายมาก แล้วใช้เวลาอีก 15 นาทีก็กลับมาถึงสถานีพญาไท จากนั้นพวก เราใช้รถไฟฟ้า BTS อีกครั้ง แต่เป็นขบวนที่ แล่นมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อย้อนกลับ ไปลงทีส่ ถานีอโศก ถนนสุขมุ วิท แล้วทดลองใช้ รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT บ้าง รอสักครูร่ ถไฟใต้ดนิ

สื่อมวลชนจากออสเตรเลียในตู้โดยสาร Airport Link Express

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 17

วังจักรพงษ์ หรือ จักรพงษ์วิลล่า ก็มาจอดเทียบชานชาลา พวกเราเลือกขบวน มือ้ ใหญ่รออยู่อีกหนึ่งมื้อ ไปทางสวนจตุจักร พอขึ้นรถ ความประทับ จากโรงแรม Centara Grand ลาดพร้าว ใจอย่างแรกคือความไม่แออัดของผู้โดยสารบน กลับสู่โรงแรม Aloft สุขุมวิท ซอย 11 ใช้เวลา รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไม่เหมือนบนรถ BTS ที่ เดินทางเกือบ 1 ชม.เต็มเพราะสภาพการจราจร มีผโู้ ดยสารเบียดเสียดเยียดยัด แน่นขนัดเป็นปลา ติดขัดตอนบ่าย กว่าจะอาบน้ำ�แต่งตัวเสร็จก็สาย กระป๋อง แต่ MRT ก็มีผู้โดยสารไม่โหรงเหรง มากแล้ว เพราะตามตารางเวลาพวกเราจะต้อง เหมือน Airport Link นะครับ แวะจอดรับส่ง ออกจากโรงแรมที่พักตอน 16.00 น. แต่นี่มัน ผู้โดยสารประมาณ 9 – 10 สถานีก็ถึงจุดหมาย เลย 17.00 น.ไปแล้ว โชเฟ่อร์รถตู้โดยสารจึง ปลายทางของพวกเรา คือ สถานีกำ�แพงเพชร ต้องเหยียบคันเร่งค่อนข้างแรง ใช้เส้นทางตรง ที่ซึ่งพอเดินโผล่ขึ้นไปก็เจอะเจอกับตลาดของ พาพวกเรามุ่งไปสู่บริเวณท่าเตียน ริมฝั่งแม่น้ำ�

ตลาด อตก. สะอาด เป็นระเบียบ ดีมาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) พอดิบพอดี เนื่องจากเป็นเวลากว่าบ่ายโมงแล้ว ทันที ทีแ่ ลเห็นสินค้าเป็นผลไม้นานาชนิดทีถ่ กู คัดเลือก มาวางขาย เป็นเกรดเอล้วน ๆ พวกเราก็น้ำ�ลาย หก อดที่จะทดลองชิมไม่ได้ คุณสุรศักดิ์ ดวง รัตน์ ผอ.หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นีแ่ หละเป็นผู้ เริม่ จุดชนวน ด้วยทุเรียนสด ๆ ตามด้วยมะปราง มะยงชิด และมะม่วงมัน ความเอร็ดอร่อยบวก กับความหิวโหย ทำ�ให้พวกเราไม่สามารถยับยั้ง ความละโมบในขณะนัน้ ได้ กว่าจะถูกต้อนขึน้ รถ ตู้ 3 คันทีแ่ ล่นตามมาจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่ ปากซอยนานา มารอรับที่ตลาด อตก. นาฬิกาก็ บอกเวลาเกือบบ่าย 2 โมงเข้าไปแล้ว คุณน้ำ�ฝน ผอ.ททท.ซิดนีย์ ต้องโทรศัพท์ไปขอโทษขอโพย ทางโรงแรม Centara Grand ลาดพร้าว ทีเ่ ตรียม อาหารมื้อกลางวันไว้เลี้ยงต้อนรับ และทั้ง ๆ ที่ ท้องของแต่ละคนยังแน่นไปด้วยผลไม้จากตลาด อตก. พวกเราก็ยงั อุตส่าห์ท�ำ ให้ผจู้ ดั การโรงแรม (ที่มีชื่อเต็มว่า Centara Grand at Central Plaza ลาดพร้าว) มีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ ด้วยการกวาด อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่อันเอร็ดอร่อยมื้อนั้น จนแทบหมดเกลี้ยง รีบกินแล้วต้องรีบไป (ไม่ กลัวเสียมารยาท) เพราะวันนั้นยังมีนัดกินเลี้ยง

เจ้าพระยา ผ่านสนามกีฬาแห่งชาติ คลองผดุง กรุงเกษม อดีตโรงภาพยนตร์เฉลิมเขต การ ประปา ฯ ที่สะพานดำ� สี่พระยา โรงละคร เฉลิมไทย วังสราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง ทะลุออกท่าเตียน แล้วเลีย้ วขวาจากถนนมหาราช เข้าไปจอดที่หน้าวังจักรพงษ์ เดินจากลานจอดรถเข้าไปในวัง เห็น มรว. นริศรา จักรพงษ์ ยืนรออยู่แล้ว แต่พวกเราบาง คนที่ไม่ได้ทำ�การบ้านมาล่วงหน้าคงไม่รู้หรอก ว่าหญิงสาวที่หน้าตาผิวพันธุ์บอกถึงความเป็น ชาวตะวันตกเต็มตัวคนนัน้ คือเจ้าของบ้านนัน่ เอง ... ไม่พดู พล่ามทำ�เพลงเพราะเวลาจำ�กัด คุณหญิง นริศรา พาพวกเราเดินชมวังจักรพงษ์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนมหาราช เขตพระนคร ติด ๆ กับโรงเรียน ราชินีนั่นเอง ประวัติความเป็นมา ... จอมพล สมเด็จ พระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาถ กรม หลวงพิษณุโลกประชานาถ โปรดให้สร้างวัง จักรพงษ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เพื่อประทานให้ เป็นวังทีป่ ระทับของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์ เจ้าจุลจักรพงษ์ ตลอดจนใช้เป็นที่ประทับพัก ผ่อนรับรองพระอาคันตุกะและเป็นท่าเรือส่วน พระองค์ อ่านต่อหน้า 20


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

eBay.com

เป็นครั้งแรกหละครับ ที่ผู้เขียนต้องการซื้อของผ่านเว็บไซด์ eBay.com หลังจากได้เข้าไปดู สินค้า เปรียบเทียบราคา เป็นที่แน่นอนแล้ว ก็เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ ระบบก็สอบถามว่าเราเป็น สมาชิกหรือเปล่า เผอิญว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิก แล้วก็ไม่อยากจะเป็นด้วย ก็เลยเลือกหัวข้อ Guest Login หน้าจอก็ขึ้น 3 ขั้นตอน ให้เราดำ�เนินการ REVIEW PAYMENT CONFIRM ขั้นตอน 1) review ก็ให้เราบันทึก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ผู้เขียนก็บันทึก ไปตามความต้องการของระบบ ด้านล่างของการกรอกรายละเอียดข้างต้น ก็จะมี รายละเอียดของสินค้าที่เราต้องการจะซื้อ พร้อมราคาสินค้า ด้านล่างสุดก่อน continue ก็จะมีให้เราเช็คบล็อกคอนเฟอร์มว่า เรายอมรับเงือ่ นไข ต่างๆของเวบนี้ ผู้เขียนติ๊กคอนเฟอร์มทั้งหมด แล้วก็คลิก continue หน้าจอภาพ โชว์ ราคาสินค้าทางซ้ายมือ ทางด้านขวามือ ขึ้นหัวข้อว่า Pay with PayPal ให้เราใส่ user name แล้วก็ password ถ้ายังไม่มี account ก็สมัครซะ ที่ด้านล่างจอภาพ ผู้เขียนคลิกที่ว่า ยังไม่มีบัญชี PayPal หน้าจอภาพขึ้นเราจ่ายโดย บัตรเครดิต ก็มีให้เราเลือกประเภทของบัตร แล้วก็กรอกราย ละเอียดการซื้อของผ่านบัตรเครดิต โดยทั่วไป ตามมาตรฐาน -ใส่หมายเลขบัตรเครดิต -วันหมดอายุ -cw (หมายถึงตัวเลขสามตัวด้านหลังบัตร ด้านหลังต่อจากลายเซ็น) -ให้เรากรอก ชื่อที่อยู่ อีกรอบหนึ่ง เสร็จแล้ว คลิก review and continue หน้าจอภาพขึ้น ขั้นตอนที่ 3)confirm Confirm your Payment มีรายละเอียดที่อยู่ที่เราต้องการให้ของส่งมาให้ ,รายละเอียดการ จ่ายเงิน แล้วก็รายละเอียดสินค้าที่เราต้องการสั่งซื้อ แล้วก็มีปุ่ม confirm payment ให้เราคลิก คลิกครับ คลิกยืนยันการจ่ายเงิน หน้าจอขึ้น your payment is being process ซักพักหน้าจอขึน้ Thank you for your payment พร้อมทัง้ มีอเี มล์สง่ ไปยืนยันทีอ่ เี มล์ ทีเ่ ราให้ กับอีเบย์ไว้บอกว่า receipt your payment ซักพักก็มาอีกเมล์บอกว่า Thank you for purchasing และหน้าจอภาพของเวบไซด์อีเบย์ ก็ขึ้นข้อความว่า ยินดีด้วย คุณต้องจ่ายเงิน xxx $ ดำ�เนิน การรับเงินโดย PayPal และคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อนี้ ด้านล่างถัดมา ก็บอกว่าเราจะได้รับของ ระหว่าง 30 มกคาคม -12 กุมภาพันธ์ (ใช้เวลา ประมาณ 20-30วัน)

มันเยี่ยมมากเลยครับกับประสบการณ์ในการซื้อของผ่านเน็ตในครั้งนี้ ก็ได้ยินได้ฟัง มานานว่าง่าย แล้วก็ถูกกว่า ซึ่งจริงๆก็ใช่ เพราะก่อนที่จะมาซื้อของผ่านเน็ตนี้ ก็ได้ไปดู คีย์บอร์ดของ SamSung Tab มาก่อนที่ Harvey Norman ซึ่งเกือบ $100 แพงครับ ไม่กล้า ซื้อ หลังจากนั้นก็เดินไปเดินมาซักพักก็เห็นคีย์บอร์ด Bluetooth วางอยู่ อ่านดูได้ความว่า สามารถใช้กบั Tab ได้ แล้วก็ลองคุยกับผูข้ ายดู สอบถามว่า ถ้าจะซือ้ มาใช้กบั Tab สามารถ ทดลองใช้ได้ก่อนหรือไม่ จะได้รู้ว่าใช้ได้ หรือไม่ได้ พนักงานเค้าก็แนะนำ�ว่า เราควรไป สอบถามผ่าน google ดูก่อนว่า ใช้ได้หรือไม่ได้ ผู้เขียนก็เข้าไปเลยครับ google ค้นไปค้นมา ไปเจอคีย์บอรด์รูปร่างดังกล่าวข้างต้น หละครับ ที่เว็บไซต์ eBay ถ้าเอา Tablet ใส่ไปแล้วกลายเป็นเหมือน Labtop เลยครับ ร้ายกลายเป็นดีครับ แล้วก็เข้าไปคลิกดูไปทีละรูป สินค้าเดียวกันแต่ราคาต่างกันครับ บาง รูปราคา $36, บางรูปราคา $45 แล้วก็มาเจอรูปล่าสุดแค่ $28.22 นี่แหละครับ ก็คิดว่าเป็น ราคา ที่ผู้เขียนรับได้มากที่สุดแล้ว ก็ตกลงคลิกสั่งซื้อเลย นี่ก็เป็นที่มาของบทความนี้หละ ครับ เว็บไซด์ eBay.com THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 18


ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม ต่อจากหน้า 16 ที่ใช้อยู่ และตั้งเงื่อนไข เข้ามาควบคุมเครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลัง ทุกยี่ห้อด้วยการจำ�กัดปริมาณ กาเฟอีนให้เหลือไม่เกิน 0.050 กรัม จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 0.080 กรั ม ซึ่ ง ครั้ ง นั้ น เครื่ อ งดื่ ม ชู กำ�ลังที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุดก็คือกระทิงแดง เพราะ มี ก าเฟอี น มากกว่ า ยี่ ห้ อ อื่ น เนื่องจากชูจุดขายว่า “กระทิง แดงแน่นอนกว่า” จึงต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ทดี่ มื่ แล้วรูส้ กึ สดชืน่ ทั น ที หากกระทิ ง แดงต้ อ ง ปรับสูตรตามเงื่อนไขของอย. ผู้บริโภคที่เคยเป็นขาประจำ� อยู่อาจตัดสินใจเลิกซื้อเพราะ สรรพคุณไม่เหมือนเดิม ขณะที่คู่แข่งเครือโอสถสภานั้นไม่ได้รับ ผลกระทบมากนักโดยเฉพาะลิโพวิตนั -ดีทวี่ างตัว เองไว้เป็นเครื่องดื่มชูกำ�ลังในตลาดบน ส่วน ผสมจึงมีกาเฟอีนน้อย ส่วน เอ็ม 100 และ เอ็ม 150 ที่ค่ายโอสถสภาส่งมาตีตลาดเดียวกับ กระทิงแดงนั้นก็ยังมีกาเฟอีนในระดับกลางๆ เพราะขณะออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโอสถสภา ยังไม่แน่ใจว่าทิศทางตลาดจะไปในทางไหนจึง เลือกสูตร กลางๆไว้ก่อน นอกจากนั้นก็มีการ เปิดช่องให้สินค้าค่ายอื่นๆเข้ามาบุกตลาดเครื่อง ดื่มชูกำ�ลังได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าระดับท้อง ถิ่นที่มีราคาต่ำ�กว่า ในครัง้ นัน้ จะเห็นปรากฏการณ์การเคลือ่ น ไหวของฝ่ายการเมืองที่ไม่ธรรมดา โดยขณะที่ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม และนายปิยะณัฐ วัช ราภรณ์ เลขาธิการพรรคกิจสังคม ออกรายการ ‘มองต่างมุม’ ได้มีการกล่าวพาดพิงถึงพ่อค้าใน ธุรกิจเครื่องดื่มชูกำ�ลังในทำ�นองว่ามีอภิสิทธิ์ใน กระทรวงสาธารณสุขและในองค์การอาหารและ ยา พร้อมทั้งโจมตีว่าเครื่องดื่มประเภทนี้เป็น อันตรายต่อผูบ้ ริโภคแม้จะมีการลดปริมาณคาเฟ อีนลงแล้วก็ตาม ขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตว่า ทำ�ไมรัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไข ปัญหาเรื่องนี้ได้ ในแวดวงต่างฟันธงตรงกันว่านักธุรกิจที่ ถูกกล่าวถึงนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “เจ้า สัวเฉลียว อยู่วิทยา” !! ข้ อ กล่ า วหาดั ง กล่ า วถึ ง กั บ ทำ �ให้ เ จ้ า สั ว เฉลียวซึ่งปกติไม่ชอบสุงสิงกับใคร ถึงกับนั่งไม่ ติด ถึงกับลงทุนซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เพื่อลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเครื่องดื่มกระทิง แดงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ได้โฆษณา เกินจริง พร้อมทั้งเสนอผลวิจัยที่ชี้ว่ากระทิงแดง มีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับกาแฟ 1 ถ้วยเท่านั้น และมีการระบุในโฆษณาทุกชิ้นด้วยว่า “ห้าม ดื่มเกินวันละ 2 ขวด” ดังนั้นจึงไม่น่าจะมี ปัญหาอะไร

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมานั้นธุรกิจ ของเจ้าสัวเฉลียวมักถูกถล่มจากกลุ่มแพทย์และ นักวิชาการอยู่เป็นระยะ นอกจากนั้นทุกครั้งมี การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองมักจะมีการหยิบยก ประเด็นเรื่องเครื่องดื่มชูกำ�ลังขึ้นมาโจมตี ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เฉลียวจะต้องหาเครือ ข่ า ยการเมื อ งไว้ เ ป็ น พั น ธมิ ต รเพื่ อ เป็ น เกราะ คุ้มกัน ว่ากันว่าเจ้าสัวเฉลียวนั้นมีความสนิม สนมกับนักการเมืองใหญ่ในหลายพรรค โดย เฉพาะกับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็น นาย ชวน หลีกภัย, พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์, ดร.พิจิตตรัตตกุล มารุต บุนนาค สุทัศน์ เงิน หมื่น นอกจากนั้นเขายังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตหัวหน้าพรรคความ หวังใหม่ เนื่องจากเจ้าสัวเฉลียวเป็นหนึ่งในผู้สนับ สนุนรายใหญ่ของโครงการอีสานเขียว ที่ พล.อ. ชวลิต ซึ่งขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้บัญชาการ ทหารบกเป็นประธาน การสร้างสัมพันธ์กบั กลุม่ การเมืองของเจ้า สัวเฉลียวแห่งค่ายกระทิงแดงนั้นคงไม่ใช่เรื่อง แปลกอะไรเพราะบรรดาผู้บริหารของค่ายโอสถ สภา เจ้าของลิโพวิตัน-ดี ก็มีความสนิทสนมกับ พรรคชาติพัฒนา ของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะ วัณ เช่นกัน !! ณ วันนี้หลายคนอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่า หากเครื่องดื่มชูกำ�ลังภายใต้แบรนด์กระทิงแดง มีปัญหาต่อสุขภาพจริง เหตุใด ‘เรดบูล’ ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน จากผู้ผลิตราย เดียว กันสามารถส่งออกไปจำ�หน่ายได้ทั่วโลก และได้รับความนิยมอย่างสูงในแถบยุโรปและ อเมริ ก าซึ่ ง น่ า จะเป็ น กลุ่ ม ประเทศที่ ใ ห้ ค วาม สำ�คัญต่อสุขภาพ **แทนคุณแผ่นดิน แม้เจ้าสัวเฉลียวจะเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบ ออกงานสั ง คมไม่ ช อบให้ สั ม ภาษณ์ ห รื อ เป็ น ประธานในงานปาฐกถาใดๆ อ่านต่อหน้า 24

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 19


ต่อจากหน้า 17 นอกเหนือจากวังทีป่ ระทับ คือวังปารุสก วัน โดยเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ฯ ทรงเรียกบ้าน หลังนี้ว่า “วังท่าเตียน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ใช้ เป็นที่ประทับชั่วคราวของสมเด็จพระเจ้าน้อง ยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุน สุโขทัยธรรมราชา เมื่อครั้งทรงสำ�เร็จการศึกษา จากประเทศอังกฤษ รวมถึงช่วงการเปลีย่ นแปลง การปกครอง คณะราษฎร์ได้ยึดวังปารุสก์เป็น กองบัญชาการ ก็มีการแปรพระราชฐานมาประ ทับอยู่ที่วังนี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2481 เมื่อพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เสด็จกลับจาก ศึกษาทีป่ ระเทศอังกฤษ พร้อมหม่อมอาลิซาเบท ผูเ้ ป็นชายา จึงเปลีย่ นชือ่ วังนีเ้ ป็น “วังจักรพงษ์” และปรับปรุงเป็นที่ประทับสืบมา เมื่อพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจุล จักรพงษ์ สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2506 วัง จักรพงษ์จึงตกเป็นของทายาทเพียงคนเดียวของ ราชสกุลจักรพงษ์ คือ หม่อมราชวงศ์หญิงนริศ รา จักรพงษ์ วังจักรพงษ์ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตย กรรมตะวันตก เป็นอาคารสไตล์อิตาเลียนวิลล่า ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ ชือ่ ศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด ฮีลี ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ สถานทูตอังกฤษ ที่ถนนวิทยุ ตอนหน้ามี 2 ชั้น ปีกซ้ายตอนในก่อสูงขึ้นเป็น 3 ชั้น และมี หอสูงหลังคาทรงโดม อีกชั้นหนึ่ง มีมุขที่ตอน กลางอาคารเพียงมุขเดียว บริเวณผนังมุข ก่อ เป็นเสานูนประดับลวดลายปูนปั้นบริเวณหัว เสาชั้น 2 และใกล้ฐานชั้นล่าง ส่วนที่เป็นหอ สูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชริน ทราบรมราชินีนาถ สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง พิษณุโลกประชานาถ และ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ด้านล่างตรงห้องนั่ง เล่นทำ�เป็นกระจกโค้งเพื่อให้สามารถมองเห็น บรรยากาศริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาได้อย่างเต็มตา ปัจจุบัน วังจักรพงษ์ยังเป็นที่พำ�นักของ มรว.นริศรา จักรพงษ์ ซึง่ ใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่อยูใ่ น ประเทศอังกฤษกับบุตรชายคนเล็ก ส่วนบุตรชาย คนโต “ฮิวโก้” จุลจักร จักรพงษ์ พักอยูที่เรือน ไม้สองชั้นใกล้สระน้ำ�ในบริเวณวัง ส่วนหน้าวัง ที่ติดกับแม่น้ำ�เจ้าพระยา จัดเป็นโรงแรมขนาด 3 ห้องพัก และสถานที่จัดงานเลี้ยง รวมชื่อว่า จักรพงษ์วิลล่า ในบริเวณวังจักรพงษ์ เป็นที่ตั้ง ของสำ�นักพิมพ์ริเวอร์บุ๊ค จักรพงษ์วิลล่า และ มูลนิธิโลกสีเขียวด้วย ระหว่ า งที่ เ ดิ น ชมความเก่ า แก่ แ ละสง่ า งามภายในอาคารหลังใหญ่นั้น ผมสังเกตเห็น ของประดับมากมายหลายชิ้นล้วนเป็นของเก่า (antique) แท้ ๆ รวมทั้งภาพถ่ายและภาพวาด ของต้นตระกูล“จักรพงษ์” แต่ละชิ้นมีมูลค่า มหาศาล หรือคงจะหาค่ามิได้ เพราะของเหล่า

ชักรูปหมู่ในวังไว้เป็นที่ระลึก มรว.นริศรา จักรพงษ์ พาชมวัง นั้นในโลกนี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เสร็จจากการชมวังแบบค่อนข้างจะรวบรัด พวกเราก็ถือโอกาสถ่ายรูปหมู่ มีอดีตผู้ว่า ฯ ททท. 2 ท่าน และผู้ว่า ฯ คนปัจจุบัน พร้อม ด้วยรองผู้ว่า ฯ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของ ททท. อีกหลายท่าน กับ มรว.นริศรา จักรพงษ์ ... โอกาสเช่นนี้คงไม่มีอีกแล้ว ก่อนเข้าห้องประชุมซึ่งเป็นอาคารแบบ เรือนกระจกสร้างขึ้นมาใหม่ที่ริมน้ำ�เจ้าพระยา ใช้เป็นที่รับจัดงานเลี้ยง อย่างงานแต่งงานเป็น ต้น มีการอุ่นท้องด้วยเครื่องดื่มประเภท ไวน์ น้ำ�ผลไม้ น้ำ�อัดลม เล็กน้อยในบริเวณที่เป็น สวนอันร่มรื่น เมื่อทุกคนเข้านั่งพร้อมแล้ว คุณวัสวดี สรรประดิษฐ์ จาก ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ ทำ� หน้าที่เป็นพิธีกร เรียนเชิญให้คุณสรรเสริญ เงา รังสี รองผู้ว่าการ ททท. ด้านเอเชียและแปซิฟิก ใต้ เป็นผู้กล่าวอารัมภบทความเป็นมาของเส้น ทางท่องเที่ยวสายใหม่ที่เสนอแนะโดย 3 ผู้ว่า ฯ หรือโครงการ “Friendship to Friend Trip” แล้วหลังจากนั้น ผู้ว่า ฯ ทั้ง 3 ท่านก็ลุกขึ้น บรรยายถึงความน่าเที่ยวของแต่ละเส้นทาง เสร็จจากฟังการบรรยายในห้องประชุม ก็ ถึงเวลาทีพ่ วกเราจะต้องบริโภคอาหารกันอีกแล้ว โต๊ะยาวปูผ้าขาวที่จัดเตรียมไว้อยู่ที่หน้า ห้องประชุมติดกับลำ�น้ำ�เจ้าพระยานั่นเอง ผม เลือกนั่งหันหน้าออกสู่แม่น้ำ� สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ลำ�น้ำ�เจ้าพระยายามค่ำ�ได้อย่างชัดเจน มีพระปรางค์วัดอรุณ ฯ เป็นแบ็คกราวน์ เป็น บรรยากาศโรแมนติกดีแท้ อาหารไทยหลาก หลายชนิดทีน่ �ำ มาวางจนเต็มโต๊ะมือ้ นัน้ จัดมาโดย จักรพงษ์วิลล่า มี ททท.เป็นเจ้าภาพ บอกได้เพียงคำ�เดียวว่าทุกอย่างเอร็ดอร่อย มากการประดับประดาในแต่ละจานก็สมเป็น อาหารชาววั งโดยแท้ และที่ โ ต๊ ะ อาหารนั้ น ผมมี โ อกาสได้ รู้ จั ก และพู ด คุ ย กั บ คุ ณ Kim Wachtveitl, Coperate Director ของบริษัท Siam Winery Trading Plus Co., Ltd. และคุณ Hanna Oberauer, Marketing Project Leader ของไร่องุ่นที่มีชื่อว่า Hua Hin Hills ซึ่งเป็น ของบริษัทเดียวกัน ทำ�ให้ผมได้รับความรู้ใหม่ ว่าหัวหินก็เหมาะสำ�หรับการปลูกองุ่นทำ�เหล้า ไวน์ได้เหมือนกัน ปกติผมชอบจิบไวน์แดง 2 ชนิด คือ Shiraz กับ Carbernet Sauvignon แต่ ที่ ไ ร่ อ งุ่ น ที่ หั ว หิ น นั้ น เขาปลู ก องุ่ น ทำ �ไวน์ ขาวและองุ่นทำ�ไวน์แดง Shiraz เท่านั้น ทำ�ให้ ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าทำ�ไมไม่ทำ�ไวน์ Carbernet Sauvignon ด้วยล่ะ ? คุณคิมอธิบายว่าการปลูก องุ่นเพื่อทำ�ไวน์แดง Carbernet Sauvignon นั้น จะต้องใช้เนื้อที่ปลูกองุ่นมากกว่า Shiraz ถึง

คุณสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่า ฯ ททท. คนปัจจุบัน

3 ผู้ว่า ฯ 1 รองผู้ว่า ฯ และ 1 ผอ.ททท.ซิดนีย์ เกือบ 10 เท่า ถึงจะได้เหล้าองุ่นปริมาณเท่า ๆ กัน ... ก็เป็นความรู้ใหม่อีกอย่าง ก่อนกลับไปนอนโรงแรมคืนนั้น คุณน้ำ� ฝน บุณยะวัฒน์ เป็นผู้กล่าวปิดท้ายรายการ ขอบคุณทุก ๆ คน รวมทั้งแนะนำ�ตัวมัคคุเทศ ของพวกเราสำ�หรับการออกตระเวนย่านเยาวราช ในวันรุ่งขึ้นด้วย คือคุณ David Thompson ... คนนีน้ เี่ องทีเ่ ข้ามานัง่ ร่วมโต๊ะอาหารริมแม่น�้ำ อยู่ ตรงข้ามผมแต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกัน เลยไม่รู้ ว่าเป็นใครมาจากไหน เพราะพี่แกมาล่าช้ากว่า กำ�หนดตั้งหลายชั่วโมง คืนนั้นกว่าจะผละออกจากวังจักรพงษ์ได้ ก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้ว พอถึงโรงแรม Aloft ที่ซอย 11 ถนนสุขุมวิท ผมก็รีบอาบน้ำ�อาบท่า แล้วนอนหลับสนิทด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่ ก็ไม่ลืมที่จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน 6 โมงเช้า ก่อนจบ“ทัวร์ผู้ว่า ฯ” ตอนที่ 1 จากเม้าท์ แดนดินอง สู่วังจักรพงษ์ นี้ ผมขอตอบคำ�ถาม ที่ผมตั้งไว้อย่างลอย ๆ 1 ข้อ ทำ�ไมในตู้โดยสารรถไฟฟ้า Airport Link ถึงแทบไม่มผี โู้ ดยสารคนอืน่ ใดเลยนอกจากพวก เรา 20 กว่าคน ? ผู้โดยสารของสายการบินต่าง ๆ ที่จะเดิน ทางออกนอกประเทศมักจะต้องมีสมั ภาระบรรจุ อยู่ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ และน้ำ�หนัก

ของกระเป๋าสัมภาระก็มักจะตกประมาณ 20 – 30 กิโลกรัม การขนกระเป๋าขนาดนั้นขึ้นรถไฟ Airport Link มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำ�หรับสุภาพสตรีเอวบางร่างน้อยอย่าง สาวไทย มิหนำ�ซ้�ำ ทีส่ ถานีปลายทางของ Airport Link ที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน 10 กว่าเมตรนั้น ก็มีเพียงบันไดเลื่อน ส่วนลิฟท์ที่มีอยู่ก็ไม่ให้ใช้ แถมล๊อคกุญแจไว้ด้วย เจ้าหน้าที่ที่ถือกุญแจ ลิฟท์บอกว่าให้ใช้ได้เฉพาะคนพิการและคนชรา เท่านัน้ ถามว่าทีส่ ถานีนเี้ ขาไม่มเี คาน์เตอร์เช็คอิน สำ�หรับผูโ้ ดยสารของสายการบินบ้างหรือ ? เจ้า หน้าที่บอกว่าไม่มี ไม่รู้ แล้วในตู้โดยสารก็ไม่เห็นจัดเตรียมที่ไว้ สำ�หรับให้วางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ๆ เลย นอกจากหิ้งเหนือหัวที่พอจะวางกระเป๋าขนาด เล็กได้ รถแล่นเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น ถ้าเกิดต้องเหยียบเบรกให้รถหยุดอย่างกระทัน ทัน น่ากลัวว่ากระเป๋าเดินทางหนักกว่า 20 กิโลกรัม อาจจะปลิวว่อนไปปะทะกับหน้าของ ใครคนใดคนหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้ และที่สถานี ปลายทางพญาไท ผมพยายามมองหาลานจอด รถสำ�หรับรับส่งผู้โดยสารก็ไม่เห็นมีเลย แบบ นีจ้ ะหาผูโ้ ดยสารจากสถานีพญาไทไปสนามบิน สุวรรณภูมิได้อย่างไร ?

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 20


Miracle Thailand Card กรุงไทยร่วมมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ออกบัตร Miracle Thailand Card กระตุ้นนักท่องเที่ยวในปีมหัศจรรย์เมืองไทย

เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่สำ�นักงานใหญ่ ธนาคารกรุง ไทย นายสุรพล เศวตเศรนี ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริการ บัตร Miracle Thailand Card โดยมีนายกสมาคมไทยธุรกิจการ ท่องเที่ยว (ATTA) และกลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งให้สิทธิประโยชน์และ ส่วนลดพิเศษแก่นกั ท่องเทีย่ วผูถ้ อื บัตร เพือ่ กระตุน้ การใช้จา่ ยต่อหัว ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศให้เพิม่ มากขึน้ ในช่วงปีมหัศจรรย์ เมืองไทย 2555 บัตร Miracle Thailand Card เป็นบัตรเติมเงินอิเล็กทรอ นิคส์ ลักษณะเหมือนบัตรเดบิตทั่วไป แต่ผู้ถือบัตรไม่ต้องมีบัญชี กับธนาคาร ไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมรายปี ช่วยอำ�นวยความสะดวก แก่นกั ท่องเทีย่ วไม่ตอ้ งพกเงินสดเป็นจำ�นวนมากในการเดินทางท่อง เทีย่ วในประเทศไทย สามารถใช้ถอนเงินสดจากตู้ ATM กว่า 8,000 ตูท้ วั่ ประเทศ และเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ให้กบั นักท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม กังวลเรื่องการถูกปลอมแปลงบัตรเครดิต เนื่องจากบัตร Miracle Thailand Card สามารถจำ�กัดวงเงินที่แน่นอนในบัตรได้ อีกทั้งยัง สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ ในศูนย์การค้า THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 21

ที่ร่วมโครงการ ได้แก่ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน สยามพาราไดซ์พาร์ค มาบุญครอง และคิงเพาเวอร์ รวมถึงแหล่ง บันเทิงอื่นๆ เช่น สวนสยาม สยามนิรมิต ซาฟารีเวิลด์ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ ถื อ บั ต รจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารประกั น อุบัติเหตุของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI) สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 1 หมืน่ บาท ในเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ โดย ไม่ตอ้ งสำ�รองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลจาก Call Center ของ KPI ทีม่ คี วามชำ�นาญด้าน ภาษาอังกฤษ โทร 0-2612-8948 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทยจำ�หน่ายบัตร Miracle Thailand Card ให้ กับนักท่องเที่ยวในราคาใบละ 100 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราทุกแห่ง หรือ ที่ เคาน์เตอร์ของ ATTA ที่สนามบิน ทั้งนี้กำ�หนดเปิดตัวบัตรดัง กล่าวภายในงานคิกออฟปีมหัศจรรย์เมืองไทย 2555 ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ทีศ่ นู ย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดบัตร ได้ทธี่ นาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2208-8516 และ 0-2208-8280

Tourism Authority of Thailand

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au


“ป๋าเปรม” ร้องคนไทยแทนคุณแผ่นดิน เชื่อพระสยามเทวาธิราชสาปแช่ง “คนทรยศ” มีอันเป็นไป โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ : วั น ที่ 3 เม.ย.ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม สหประชาชาติ ถนนราชดำ�เนินนอก สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัด งานสัมมนาวิชาการและบรรยายพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 12 ปีผู้ตรวจการ แผ่นดิน โดยได้เชิญ พล.อ.เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จริยธรรมค้ำ�จุนชาติ” โดย พล.อ.เปรมกล่าวว่า ไม่คดิ ว่าจะได้รบั เชิญเพราะอายุมากแล้วบางคนพูดว่าตนไม่มีไฟ แล้ว ไปประจุใหม่กไ็ ม่ได้แล้ว แต่ทรี่ บั เชิญเพราะ ว่าสนิทกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง 3 คน และ เห็นว่าองค์กรนีน้ า่ จะเป็นประโยชน์ จึงตัดสินใจ ลองดูอีกสักครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหม ซึง่ ชือ่ ของงานในครัง้ นีค้ อื เรือ่ ง “จริยธรรม ค้�ำ จุนชาติ” มีความหมายมากแต่เห็นว่าถ้าพูดถึง “จริยธรรม” ต้องพูดคำ�ว่า “คุณธรรม” ไปพร้อม กันถึงจะมีความสมบูรณ์ของความหมายของ เรื่องราว ตนคิดว่าเรื่องที่ควรจะพูดก็คือเรื่อง ที่พูดเสมอว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่น ดิ น ประโยคนี้ ต นคิ ด เองตั้ ง แต่ อ ยู่ ตึ กไทยคู่ ฟ้ า ทำ�เนียบรัฐบาล และมาพูดให้สาธารณะได้ยิน เมื่อ 23 ปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยงั ชอบพูดประโยคนีม้ ากและยัง อ้างถึงเสมอแต่คิดว่าคนชอบฟังไม่ค่อยมีเท่าไร โดยการตอบแทนบุ ญ คุ ณ แผ่ น ดิ น นั้ น อธิ บ าย อย่างสั้นหมายความถึงการทำ�ความดีให้แผ่นดิน มีความสงบ คนในแผ่นดินมีความสุข ช่วยสร้างคนดี ในแผ่นดิน จนเรามีคนดีมากกระทั่งต้องเบียด เสียดเยียดยัดกัน หรือการไม่ทำ�ความชั่ว ไม่ทำ� ให้แผ่นดินมีปญ ั หา ไม่ท�ำ ให้คนในแผ่นดินเดือด ร้อน ซึ่งการทำ�ความดีไม่ทำ�ความชั่วนั้นเฉพาะ คนดีเท่านั้นถึงจะทำ�ได้ เพราะเป็นเรื่องที่ทำ�ยาก มาก คนไม่ดีทำ�ไม่ได้ และการทำ�ความดี แม้จะ ทำ�ยากแต่ก็ทำ�ได้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีย่ ากกว่าและยากทีส่ ดุ คือการ รักษาความดีที่ทำ�ให้คงอยู่กับผู้ทำ�ตลอดไปจน กระทั่งตาย มีหลายคนในประเทศเคยทำ�ความดี ให้ปรากฏจนกระทั่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ ศรัทธา แต่ก็ไม่สามารถรักษาความดีที่ทำ�ไว้ได้ ซึ่งน่าเสียดายมาก ส่ ว นการตอบแทนบุ ญ คุ ณ แผ่ น ดิ น นั้ น แบ่งเป็น 9 ข้อ ได้แก่ 1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ ซึ่งคิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วไม่ต้อง อธิบาย 2. ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี 3. คนเป็นผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติ

ปฏิบตั ติ นให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เป็นนายคนต้องมีความเมตตา ต้องมีแต่ให้ รับ ได้อย่างเดียวคือความลำ�บากยากเข็ญของคนอื่น มาพิจารณาแก้ไข เหมือนอย่างที่ผู้ตรวจฯ กำ�ลัง ทำ�อยู่และเป็นคนไทยต้องมีความเป็นไทย มี ความเป็นธรรม 4. ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่สำ�คัญที่สุด คือความยากจน จึงต้องตอบแทนบุญคุณแผ่น ดินด้วยการช่วยกันหาหนทางขจัดความยากจน ในบ้านเมือง ตนเคยรับราชการทางภาคอีสาน 4 ปีไม่เชื่อว่าจะพบคนไม่มีเงินเลยสักบาทใน กระเป๋า แต่ก็เป็นเรื่องจริง 5. ต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาท พระราชดำ�รัสของพระเจ้าอยู่หัว ตนอายุมากมัก มีคนมาขอคำ�ปรึกษา ขอคำ�แนะนำ�ให้ชว่ ยคิด ถ้า คิดได้ให้ค�ำ ปรึกษาได้กจ็ ะตอบว่าควรทำ�อย่างนัน้ อย่างนี้ แต่ถ้าตอบเขาไม่ได้ ก็จะแนะนำ�ว่าให้ ไปอ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำ�รัสอาจมี คำ�ตอบในนั้น 6. คิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือเอกชน ต้องทำ�งานให้คุ้มค่า คุ้มเวลาและคุ้มความเป็น คนทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยว่า เกิดมาเป็นคนต้องตอบแทน บุญคุณแผ่นดิน ตนยึดถือวิธีนี้ในการทำ�งานมา ตลอดว่า ต้องมีความสะดวก เรียบง่าย ประหยัด ถ้าทุกคนจะนำ�ไปใช้น่าจะได้ประโยชน์ 7. ต้องดำ�รงวัฒนธรรมไทยทีเ่ ท่ากับรักษา ชาติบ้านเมืองทำ�ได้ง่ายๆ เช่นการรักษาการละ เล่นพืน้ บ้านของแต่ละภาครักษาการพูดภาษาถิน่ ทีม่ เี สน่หม์ ากเอาไว้ไม่ควรเห่อฝรัง่ ลอกเลียนจน ไม่เหลือความเป็นไทย 8. ผู้ ใ หญ่ ต้ อ งดู แ ลเยาวชนที่ ถื อ ว่ า เป็ น ความสำ�คัญของบ้านเมืองให้เติบโตมาเป็นคนดี ของประเทศชาติ 9. จริยธรรมและคุณธรรม ซึง่ คนดีเท่านัน้ ทีจ่ ะมีคณ ุ ธรรมแลจริยธรรม ถ้าเปิดพจนานุกรรม ของราชบัณฑิตยสถาน จะพบว่าคำ�นิยามของ สองคำ�นี้ไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไรนัก แต่จากที่ได้พูดคุยกับนางกาญจนา นาค สกุล ราชบัณฑิต ได้คำ�ชี้แจงพอสรุปได้ว่า คุณ ธรรมแลจริยธรรม ต้องพูดสองคำ�นีพ้ ร้อมๆ กัน ถึงจะได้ความชัดเจน โดยคุ ณ ธรรมหมายถึ ง ความดี ที่ มี อ ยู่ ใ น ใจของตน หรือของคนก็ได้ ทำ�ให้ประพฤติดี ปฏิบตั ดิ เี ป็นธรรมะทีค่ วบคุมจิตใจของคนให้คดิ และพูดในสิ่งที่เป็นคุณ โดยเฉพาะเป็นผลดีต่อ ผู้อื่นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของตนเอง หรือ จากการอบรมสั่งสอน คนที่มีคุณธรรม จะต้อง ซื่อสัตย์ คิดดีทำ�ดี พูดดี ไม่พลิกพลิ้วในการ พูดและทำ� มีเมตตาช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก และไม่ ทำ�ในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นไม่คดโกงแม้ไม่มีผู้รู้ เห็น ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ขม่ แหงรังแกผูห้ ญิง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงและไม่ประพฤติทุจริต ส่วนคำ�ว่าจริยธรรม หมายถึงความประ พฤติทางกาย วาจาที่แสดงออกถึงธรรมะที่มี อยู่ในใจ จริยธรรมมักหมายถึงการปฏิบัติในทางดี มักใช้คู่กับศีลธรรม ดังนั้นถ้าพูดถึงจริยธรรม

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดการสัมมนากล่าวบรรยายพิเศษ คุณธรรมจริยธรรมนำ�ชาติ ให้กับการสัมมนาของสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สะท้อนปัญหา จริยธรรมในเมืองไทย เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 12 ปีผตู้ รวจการแผ่นดินทีศ่ นู ย์ประชุมสหประชาชาติ คือหมายถึงการบังคับ กาย วาจา ใช้บงั คับใจไม่ ได้แต่คุณธรรม จะบังคับใจ จึงต้องใช้ควบคู่กัน “ที่ผ่านมาได้รับประมวลจริยธรรมของ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง เช่น ส.ส. ส.ว. จากผู้ตรวจ การแผ่ น ดิ น อ่ า นคร่ า วๆแล้ วเป็ นเรื่อ งดี มาก แต่แค่จริยธรรมอย่างเดียวก็ยากลำ�บาก ถ้ารวม คุณธรรมเข้าไปด้วย ยิ่งเหนื่อยที่จะประพฤติ ปฏิบตั ติ ามผมสังเกตว่าประมวลจริยธรรมทีส่ ว่ น ราชการกำ�หนดขึ้นมา ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีบทลงโทษ คิดว่า แล้วจะตัดสินได้อย่างไร ก็ตอบคำ�ถามตัวเองได้ ว่าต้องใช้มโนธรรมและกติกาในใจของเราเอง เป็นมาตรการในการตัดสิน ซึ่งมโนธรรมก็คือ การรู้สึกผิดชอบชั่วดีแยกความดีออกจากความ ชั่วได้” พล.อ.เปรมกล่าว นอกจากนี้ พล.อ.เปรมกล่าวว่า ขอที่จะ พูดนอกเรือ่ งเพิม่ เติมว่า เชือ่ มัน่ ว่าชาติบา้ นเมือง เป็นสิง่ ศักดิสทิ ธิไ์ ม่มใี ครยึดถือเป็นของตัวเองได้ ตนเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริง พระสยาม เทวาธิ ร าชจะปกป้ อ งคนดี แ ละ สาปแช่งคนไม่ดคี นทรยศต่อชาติ บ้านเมืองให้พนิ าศไป นีค่ อื ความ เชื่อของตน ทุกคนจะเชื่อหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั จริยธรรมคุณธรรมของ แต่ละคน จากนั้น

และนายชาญชัย จารุวัสตร์ อดีตกรรมการผู้ อำ�นวยการสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ผู้ส ร้างความตื่นตัวเรื่อ ง “ธรรมาภิบาล”ในองค์กรธุรกิจเอกชน และรัฐ อย่างเป็นระบบเพื่อต่อต้านการทุจริตของภาค เอกชน ซึ่งมีตัวแทนมารับมอบเนื่องจากบุคคล ทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมอบรางวัล เสร็จสิ้น สื่อมวลชนพยายามที่จะขอสัมภาษณ์ พล.อ.เปรม ที่ บ ริ เ วณหน้ า ห้ อ งประชุ ม แต่ พล.อ.เปรมก็เดินตรงไปยังลิฟต์ทันที โดยมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำ�หน้าที่กันสื่อ มวลชนอย่างเข้มงวด ซึง่ ผูส้ อื่ ข่าวก็ได้ตะโกนถาม พล.อ.เปรมว่า จะมีการพูดคุยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานทีป่ รึกษาพรรคชาติไทย พัฒนาเพื่อนำ�ไปสู่ความปรองดองหรือไม่ แต่ พล.อ.เปรมก็ไม่ได้ตอบคำ�ถามใดๆเพียงแต่หัน มายิ้มและเดินเข้าลิฟต์ไป

พล.อ.เปรมได้มีการมอบ รางวัล “คนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ น ายดุ สิ ต น นทะนาคร อดี ต ประธานสภา หอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ผ ลั ก ดั นให้ ภ าค ธุ ร กิ จ รวมตั ว กั น ต่ อ ต้ า นการ คอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อ แลกกั บ การได้ รั บ สั ม ปทานใน โครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 22


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเรา......ฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำ�เรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

สำ�นักงานออสเตรเลีย 130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 23

ถนนราชดำ�เนินกลาง

สำ�นักงานกรุงเทพ 251/14 ราชดำ�เนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au


ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม ต่อจากหน้า 19 แต่สงิ่ หนึง่ ทีผ่ คู้ นในสังคมเห็นตรงกันก็คอื เจ้าสัวเฉลียวเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมุ่งเน้น คุณธรรมในการทำ�ธุรกิจ ใช้ชีวิตอย่างสมถะพอ เพียง ต่างจากมหาเศรษฐีทั่วไป ที่สำ�คัญเขายังมี แนวคิดว่า “เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นได้มาจาก กำ�ลังซื้อของพี่น้องคนไทย ดังนั้นจึงควรนำ�เงิน กำ�ไรที่ได้รับกลับไปตอบแทนคุณแผ่นดิน” ดังนั้นเครือกระทิงแดงจึงมีโครงการเพื่อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมนั บ ร้ อ ยโครงการตลอดช่ ว ง หลายสิบปีที่ผ่านมาคิดเป็นเงินกว่ากว่าพันล้าน บาท โดยแทบจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆ ให้สังคมรับรู้ ที่สำ�คัญยังเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้ทำ � เพียงเพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร แต่ เป็นการช่วยเหลืออย่างจริงจังถึงขัน้ ทีม่ กี ารจัดตัง้ เป็นแผนกขึน้ มาโดยเฉพาะ โดยมี ‘ตุก๊ ตา’ สุทธิ รัตน์ อยูว่ ทิ ยา ลูกสาวทีถ่ อดแบบการดำ�เนินชีวติ มาจากป๋าเฉลียวเป็นผู้ดูแลแผนกนี้โดยตรง ซึ่ง ในหลายโครงการคุณตุ๊กตามีคำ�สั่งสายตรงให้ ทีมงานลงไปฝังตัวทำ�โครงการในพื้นที่จนกว่า โครงจะแล้วเสร็จไม่ว่าเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ� โครงการสร้างอาชีพ

สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา อีกทัง้ ขณะนีย้ งั มีการสร้างเครือข่ายเพือ่ หา แนวร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมีการดึงกลุ่ม วัยรุ่น วัยทำ�งาน และประชาชนทั่วไปร่วมทำ� กิจกรรมพัฒนาสังคมต่างๆ ซึ่งถือเป็นการขยาย เครือข่ายในการทำ�ความดีให้กว้างออกไปอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งโครงการหนึ่งที่นับว่าประสบ ความสำ�เร็จอย่างมากก็คอื ‘โครงการกระดานดำ�’ ซึ่ ง กระทิ ง แดงสนั บ สนุ นโครงการค่ า ย อาสาสมัครเพื่อสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กๆในพื้น ที่ธุรกันดาร นอกจากนั้นน้อยคนนักที่จะทราบ ว่ายาที่ใช้ใน ‘โครงการแพทย์อาสา’ นั้นเจ้าสัวเฉลียว ได้ผลิตถวายในนามบริษัท ทีซีมัยซิน จำ�กัด มา ตลอด และในวงการแพทย์จะทราบกันดีว่าโรง พยาบาลใดขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ก็ สามารถขอความอนุเคราะห์จากเจ้าสัวเฉลียวได้ แม้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั หรือรักษาจะมี ราคาหลายสิบล้าน จนถึงขั้นเป็นร้อยล้านก็มีแต่ ทุกโรงพยาบาลที่ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้า สัวเฉลียวก็ไม่เคยผิดหวังกลับไป อย่างเช่น โรง พยาบาลราชวิถซี งึ่ มีผสู้ ร้างตึกรักษาโรคหัวใจให้ แต่ไม่มเี งินซือ้ เครือ่ งมือทางการแพทย์ทใี่ ช้

ในการรักษาซึง่ มีราคาสูงถึง 40 ล้านบาทตระกูล อยู่วิทยาก็บริจาคให้ด้วยความเต็มใจ “สมัยเด็กดิฉันค่อนข้างใกล้ชิดกับคุณพ่อ เห็นท่านทำ�งานตามเสด็จโครงการพัฒนาชนบท สร้างฝายชลประทาน อีสานเขียว คุณพ่อจะให้ ทุนกับทหารทีท่ �ำ งาน ช่วงหน้าหนาวก็แจกผ้าห่ม และเสื้อผ้าให้เด็กๆในต่างจังหวัด มันเป็นภาพที่เราเห็นมาตลอด ตอนเด็กๆ จะถามคุณพ่อมาตลอดว่าคราวนี้ไปจังหวัดไหน มา เอาอะไรไปให้ชาวบ้าน และเราก็ตงั้ ใจตัง้ แต่ นั้นเลยว่าถ้าเรียบจบจะทำ�แบบที่คุณพ่อทำ�” สุทธิรตั น์ เล่าถึงแรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้เธอ มุ่งมั่นทำ�โครงการต่างๆ เพื่อสังคม จนเป็นที่มา ของฉายา ‘ไฮโซเอ็นจีโอ’ ที่บรรดาสื่อมวลชน ตั้งให้กับเธอ แม้วันนี้ เจ้าสัวเฉลียวจะจากไป ...แต่แนวคิดเหล่านี้ยังคงมีลูกๆที่ช่วยกัน สานต่อ ด้วยเชือ่ มัน่ ในคำ�สอนของ ‘ป๋าเฉลียว’ที่ บอกลูกๆให้ “ยึดคุณธรรม และแทนคุณแผ่นดิน” ชีวิตสมถะของเศรษฐีแสนล้าน ภาพที่เด่นชัดและคำ�จำ�กัดความของ ‘เจ้า สัวเฉลียว อยู่วิทยา’ ก็คือเมหาเศรษฐีที่ใช้ชีวิต อย่างสมถะ เรียบง่าย ไม่สนใจรถโก๋ ไม่เห็น ความสำ�คัญของแบรนด์เนม และมีเสียงเล่าลือ ว่าบ้านทีเ่ จ้าสัวเฉลียวพำ�นักอยูจ่ นถึงวาระสุดท้าย ของชีวิตนัน้ เป็นเพียงบ้านสองชัน้ ครึง่ ตึกครึง่ ไม้ หาใช่คฤหาสน์หรูดังเช่นเศรษฐีทั่วไป ในสายตาของบรรดาลู ก น้ อ งในบริ ษั ท กระทิงแดงนั้นแม้เจ้าสัวเฉลียวจะเป็นคนที่ทำ� งานจริงจัง และลงมาดูรายละเอียดในทุกขัน้ ตอน แต่ก็เป็นเจ้านายที่ไม่ถือตัว ไม่มีมาด ไม่แบ่ง ชนชั้นวรรณะ ป๋าเหลียวจึงเป็นที่รักและเคารพ ของบรรดาพนักงานทุกคน ในด้านของชีวติ ครอบครัวนัน้ เจ้าสัวเฉลียว มีภรรยา 2 คน และลูกด้วยกันรวมทั้งหมด 11 คน ภรรยาคนแรกคือ ‘คุณนกเล็ก สดศรี’ มีบุตรด้วยกัน 5 คน ได้แก่ สายพิณ เฉลิม พิณทิพย์ พึงใจ และ ศักดิ์ชาย ส่วนภรรยาคนที่ 2 คือ ‘ภาวนา หลัง่ ธารา’ มีบุตรด้วยกัน 6 คน ได้แก่ สุทธิรัตน์ จิรวัฒน์ ปนัดดา สุปรียา สราวุฒิ และนุชรี ซึง่ ปัจจุบนั นี้ ลูกๆเกือบทุกคนก็ยงั คงช่วยกันบริหารธุรกิจของ ครอบครัวอยู่ และต่างก็รับแนวคิดแบบสมถะ เช่นนี้จากบิดามาเช่นกัน ทัง้ นี้ สุทธิรตั น์อยูว่ ทิ ยา หรือคุณตุก๊ ตาพูด ถึงคุณพ่อในขณะให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า “ทั้ง เนื้อทั้งตัวของป๋าไม่มีเครื่องประดับอื่นนอกจาก นาฬิกาเรือนเดียว ยี่ห้อราโด้ เสื้อผ้าก็ไม่ยอม ซื้อไม่พกเงิน โดยชีวิตประจำ�วันจะเริ่มจากการ ขี่จักรยานตอนเช้า ใส่เสื้อตัวเดียวนุ่งกางเกง แพรวาไรตี้ ใส่หมวกงอบแล้วขี่จักรยานวนไป รอบโรงงานเจออะไรไม่เรียบร้อยก็จะแวะเข้าไป ตรวจดู” จนมีเรื่องตลกครั้งหนึ่งว่ามียามหน้าใหม่ ที่ไม่รู้จัก เฉลียว อยู่วิทยา เมื่อ เห็นลุงแก่ๆ

ขี่จักรยานเข้ามาในโรงงานซึ่งเป็นเขตคนนอก ห้ามเข้า เขาจึงตะโกนห้ามแต่มียามเก่าแก่สะกิด บอก เฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของกระทิงแดง จึง ทำ�ให้ยามใหม่ถึงกับหน้าถอดสี นอกจากนี้ยังเคยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เสนอมอบปริญญากิตติมศักดิใ์ ห้แก่เขา แต่เจ้าสัว

เฉลียวปฏิเสธโดยกล่าวว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม เพราะเขาไม่ ไ ด้ ร่ำ � เรี ย นมาการรั บ ปริ ญ ญาจึ ง เป็นการเอาเปรียบคนที่ร่ำ�เรียนมา ซึ่งปรัชญาในการทำ�งานที่เรียบง่าย แต่ จริงจังเหล่านี้ เป็นหนึง่ ในเอกลักษณ์ของแบรนด์ ที่ถ่ายทอดมาจนถึงทายาทในรุ่นปัจจุบัน

ทายาท “อยู่วิทยา” ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์จากความสำ � เร็ จ ของแบรนด์ “กระทิ ง แดง” ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามา จากการบริหารของทายาท ซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่ม ผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่ “เฉลียว อยู่วิทยา” ผู้เป็น พ่อวางตัวด้านธุรกิจไว้ก่อนหน้าเพื่อนำ�กิจการ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เพราะหลังจากที่เฉลียว ได้สร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่แล้ว เฉลียวก็ส่งไม้ ต่อให้ทายาทตระกูลอยูว่ ทิ ยาเป็นผูส้ บื ทอดธุรกิจ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วแต่ละคนก็ล้วนเป็นลูกไม้ไม่ ไกลต้น ทั้งนี้ต้องนับว่าตระกูลอยู่วิทยามีทายาท หลายคนทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งการทำ�ธุรกิจหลายคน แต่ถา้ คนทีม่ บี ทบาทสำ�คัญมากทีส่ ดุ ผูท้ อี่ ยูใ่ นทุก ความสำ�เร็จของตระกูลอยูว่ ทิ ยาซึง่ คงจะเป็นใคร ไปไม่ได้นอกจาก “เฉลิม อยูว่ ทิ ยา” ลูกชาย คน โตของตระกูล

“เฉลิ ม ” เป็ น ลู ก ชายคนโตของ “โก

เหลียว” กับภรรยาคนแรกคือ “นางนกเล็ก สด ศรี” เขาคือกำ�ลังสำ�คัญและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ ให้กำ�เนิดกระทิงแดงร่วมกับบิดา ซึ่งวันนี้อยู่ใน ฐานะประธาน บริษัท เรดบูล คอมปานี ลิมิ เต็ด ฯ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ดูแลตลาด ในภาคพืน้ ยุโรปและเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำ�กัดและอีกกว่า 20 บริษัทในเครือ ว่ากันว่า ถึงแม้จะเป็นนักเรียนนอกและ เป็นถึงลูกเจ้าของบริษัท แต่เฉลิมเป็นคนสู้ชีวิต และเป็นคนรักครอบครัว ติดดิน มีหัวใจนักสู้ เหมือนบิดาช่วยงานบิดาทุกอย่างและเกือบจะทุก ขัน้ ตอนเท่าทีจ่ ะทำ�ได้เรียกว่าถอดพิมพ์เขียวของ บิดามาแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยทีเดียว นอกจากนั้ น เฉลิ ม ยั ง มี บ ทบาทหลั กใน การพัฒนาสูตร, ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของ กระทิงแดงให้ติดตลาดทั้งในประเทศและระดับ อินเตอร์รวมทัง้ เป็นหัวหอกสำ�คัญในการบุกเบิก ตลาดเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์เป็นเจ้าแรกๆใน เมืองไทย ตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วโดยทุ่มทุน กว่า 400 ล้านบาท สร้าง “สปาย ไวน์ คูล เลอร์” ให้เป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ ริโภคก่อนจะ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�การผลิตไวน์คุณภาพระดับ แถวหน้าของเอเชียส่งออกไวน์ไทย ภายใต้ชื่อ “มอนซูน แวลลี่ย์” ไปวางขายทั่วทุกมุมโลก “คุณพ่อเป็นต้นแบบทางธุรกิจของผมและ เป็นครูคนแรก!!ผมไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ 11 ขวบจนจบด้านการบริหารจัดการที่อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับมาเมืองไทย ตอนอายุ 23 และถูกคุณพ่อดึงตัวมาช่วยงานที่ บริษัทผลิตยา อ่านต่อหน้า 31

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 24


“รถบินได้” พร้อมขายปีหน้า บริษัทอเมริกันนาม Terrafugia Inc.ให้ สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอพีว่าต้นแบบรถบินได้ นัน้ ผ่านขัน้ ตอนการทดสอบมาแล้วอย่างสมบูรณ์ ทำ�ให้แผนการวางจำ�หน่ายรถบินได้ในปี 2013 ของบริษัทกำ�ลังจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ รถบินได้นมี้ ชี อื่ ว่า Transition มาพร้อม 2 ที่นั่ง 4 ล้อ และปีกซึ่งสามารถพับได้ ตัวเครื่อง สามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้ปกติ ขณะเดียวกันก็สามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้า ด้วยความสูง 1,400 ฟุตในเวลา 8 นาที (จาก การทดสอบเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา) เทียบ กั บ เครื่ อ งบิ น พาณิ ช ย์ ที่ บิ นในระดั บ ความสู ง 35,000 ฟุต คลิ ป วิ ดี โ อข้ า งบนนี้ ถู ก เปิ ด ตั ว ตั้ ง แต่ ปี 2010 หลังผ่านไป 2 ปี ข้อมูลล่าสุดคือรถบินได้ คันนี้ ถูกจับจองด้วยเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 300,000 บาท) จากผู้สนใจ 100 รายเพื่อ สิทธิ์ซื้อ Transition ก่อนใคร คาดว่าตัวเลขลูกค้าของรถบินได้จะเพิ่ม จำ�นวนขึ้นหากบริษัท Terrafugia เริ่มเปิดตัว Transitionต่อสาธารณชนในงาน New York Auto Show ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ สนน ราคาของรถบินได้นี้คือ 279,000 เหรียญ หรือ ประมาณ 8.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามรถบินได้รุ่นนี้ไม่ถูกมองว่า จะสามารถช่วยให้ผใู้ ช้พน้ จากสถานการณ์จราจล ติดขัด เพราะตัวรถยังต้องการรันเวย์เพื่อบินขึ้น ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามพยายามพั ฒ นารถ บินได้นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค 1930 โดย Robert Mannนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินนั้นมอง ว่า Terrafugia เป็นผู้พัฒนาที่มาใกล้ความจริง มากที่สุด ซึ่งรัฐบาลสหรัฐก็มีส่วนช่วยเหลือโครง การนี้ ด้ ว ยการอนุ มั ติ คำ � ขอของบริ ษั ทในการ ใช้กระจกพิเศษซึ่งมีน้ำ�หนักเบากว่ากระจกใน รถยนต์ปกติรวมถึงการสร้างความมัน่ ใจด้วยการ ตรวจสอบระบบชิ้นส่วนรถที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ทั้งหมดเพื่อให้มีน้ำ�หนักเบากว่าเดิมโดยละเอียด Transition สามารถเดินทางด้วยความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมงบนถนน และ 115 ไมล์ต่อ ชั่วโมงบนอากาศแหล่งพลังงานที่ใช้คือน้ำ�มัน รถยนต์ 23 แกลลอนแทงค์ซึ่งการเดินทางบน อากาศจะผลาญพลังงาน 5 แกลลอนต่อชั่วโมง สำ�หรับภาคพื้นดิน จะใช้น้ำ�มัน 35 ไมล์ ต่อแกลลอน อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลว่ารถบินได้ จะยั งไม่ ส ามารถสร้ า งกระแสให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ เพราะปัญหาราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงสูงทั่วโลก

ตำ�รวจมะกันไฟเขียวคนตาบอด นั่ง“รถขับเอง”ของกูเกิลไม่ผิดกฏหมาย

สตีฟ มาฮาน (Steve Mahan) ชายผู้ตาบอด 95% ขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยรถ Toyota Prius ซึ่งติดตั้งระบบ “รถขับตัวเอง”ของกูเกิล ทันทีที่กูเกิล (Google)โชว์วิดีโอโครงการ รถนั้นได้ ทดสอบรถยนต์ขบั ตัวเองหรือ Self-Driving Car กูเกิลนัน้ เผยแพร่วดิ โี อการทดสอบรถยนต์ บนถนนจริงโดยให้ชายตาบอดนั่งในที่คนขับ ขับขี่ตัวเองโดยมีชายตาบอดเป็นผู้นั่งหลังพวง สังคมอเมริกันก็ตั้งคำ�ถามว่าการขับขี่โดย มาลัยเมือ่ วันที่ 28 มีนาคมทีผ่ า่ นมา (29 มีนาคม ผู้ พิ ก ารไม่ มี ใ บขั บ ขี่ นั้ น เป็ น เรื่ อ งผิ ด กฏหมาย ตามเวลาในประเทศไทย) เพื่อฉลองโอกาสที่ หรือไม่ รถซึ่งขับโดยคอมพิวเตอร์ของกูเกิลนั้นสามารถ ล่าสุดเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจสหรัฐฯยืนยันว่าการ ทดสอบบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยเป็นระยะ ทดสอบทัง้ หมดไม่เข้าข่ายผิดกฏหมายตราบใดที่ ทาง 200,000 ไมล์แล้ว มีผู้มีใบขับขี่โดยสารในรถและสามารถควบคุม วิดีโอนี้แสดงถึง สตีฟ มาฮาน (Steve THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 25

รถบินได้จะไม่ได้อยู่แค่ในนิยายวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอีกต่อไป

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000041911 Mahan) ชายผู้ตาบอด 95% ขึ้นนั่งหลังพวง มาลัยรถ Toyota Prius เพื่อไปทำ�กิจวัตรประจำ� วันซึ่งได้แก่การไปร้านซักผ้าและการซื้อของ คบเคี้ยวในร้านเล็กๆในเมือง Morgan Hill รัฐ แคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สิง่ ทีม่ าฮานทำ�ไม่ใช่การควบคุมพวงมาลัย แต่เป็นการพูดคุยกับผู้โดยสารอื่นในรถซึ่งสนท นากันอย่างได้รสชาติ เพราะพวงมาลัยรถคันนี้จะสามารถหมุน ได้เองอัตโนมัติ ผลจากระบบวิเคราะห์ของกูเกิล ที่จะทำ�งานร่วมกับกล้อง 360 องศาบนหลังคา รถเพือ่ ส่งผลลัพท์การประมวลผลในรูปแบบการ บังคับทิศทางพวงมาลัย การเหยียบคันเร่ง และ การเหยียบเบรกโดยที่ผู้ขับไม่ต้องเปลืองแรง แม้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ จ ะสามารถเป็ น สายตา มือและเท้าให้ผู้ขับขี่ได้อย่างครบถ้วน

แต่โครงการกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องกฏหมาย เพราะกฏหมายทัว่ โลกบัญญัตไิ ว้ตรงกันว่าผูข้ บั ขี่ ต้องสอบได้ใบอนุญาตขับรถอย่างเป็นทางการ แต่ในกรณี “รถขับตัวเอง”ซึ่งผู้นั่งหลัง พวงมาลัยไม่มีใบขับขี่แถมยังเป็นผู้พิการทาง สายตาจึงเป็นมาตรฐานใหม่ทยี่ งั ต้องมีการถกกัน ถึงข้อดีและเสียอย่างละเอียดรวมถึงการให้ความ รู้ผู้ใช้อีกนานหลายปี อย่างไรก็ตาม ในเบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ อเมริกันรวมถึงประชาสัมพันธ์กูเกิลยืนยันว่า โครงการทดสอบรถขั บ ตั ว เองนี้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง ถูกกฏหมายซึ่งทั้งหมดได้ประสานงานกับเจ้า หน้าที่ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็มีผู้ เชี่ยวชาญอยู่ภายในรถซึ่งสามารถหยุดรถทันที เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน

รถยนต์ขับตัวเองหรือ Self-Driving Car ในวิดีโอ http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000041373


คลิปหนูน้อย 2 ขวบเท้าไฟ โชว์ สเต็ปแดนซ์ “ร็อก แอนด์ โรล”

เอเจนซี - คลิปวิดีโอ หนูน้อยวิลเลียม สต็อกกีโบรกำ�ลังออกลีลาท่าทางเต้นอย่างเมามัน

ในเพลง “เจลเฮาส์ ร็อก” ของราชาเพลงร็อก แอนด์โรล “เอลวิส เพรสลีย์” กำ�ลังฮิตอยู่ใน

ยูทูบ มีผู้คนคลิกเข้าชมความน่ารักน่าชังแล้ว มากกว่า 2.7 ล้านครั้ง มีคนกดไลค์ให้ทะลุ 13,000 ครั้ง หนูน้อยวิลเลียม วัยเพียง 2 ขวบเรียนรู้ การเคลือ่ นไหวอย่างแคล่วคล่องเช่นนีม้ าจากพ่อ แม่คือ คริสตินา และปีเตอร์ ซึ่งเปิดโรงเรียน สอนเต้น สตูดี43 ในเดนมาร์ก ตามข้อมูลที่ อธิบายประกอบไว้ในคลิปดังกล่าว เจ้ า หนู เ ท้ าไฟรายนี้ เ อาชนะใจคนดู ใ น งานเลี้ยงสังสรรค์ ด้วยการโยกย้ายส่ายสะโพก ตบมือกระทืบเท้า และพยายามร้องคลอไปตาม เพลงสร้างความบันเทิงให้กับคนในงานได้ทั้ง หัวเราะและส่งเสียงเชียร์เขาไปพร้อมๆ กัน นอกจากนีน้ กั เต้นตัวน้อยยังพยายามเลียน

แบบการเคลื่อนไหวอันเป็นสัญลักษณ์ของเอล วิส บวกเข้ากับท่าเต้นตามสไตล์ของเขาเอง เช่น กระโดดสูงขึ้นไปในอากาศ และทำ�หน้าตาเอา ฮาอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบเพลง และได้รับเสียงปรบมือกระ หน่ำ�จากผู้ชมวิลเลียมก็โค้ง และผายมือแบบนัก เต้นอาชีพอีกทั้งยังปรบมือให้กับตัวเอง ก่อนจะ ส่งจูบลาให้กับแฟนๆและไฮไฟว์กับคนคุ้นหน้า คนหนึ่งด้วย บรรดาผู้ ใ ช้ อิ นเทอร์ เ น็ต ที่ คลิ ก เข้ าไป ดู ค ลิ ป นี้ ไ ด้ ฝ ากคอมเมนต์ ไ ว้ ม ากกว่ า 1,400 ข้อความ ไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมช่างน่ารักน่าชัง หนูน้อยสุดเจ๋ง เอลวิสตัวน้อยฯลฯ ยืนยันความ เป็นนักเต้นเท้าไฟของวิลเลียม

สาวแซมบ้า “ราพันเซล” ผมยาวเฟื้อย 1.5 เมตร-จ่อตัดขายเรียก 170,000 เอเจนซี - สาว น้อยบราซิลวัย 12 ปี ผู้ ได้ ฉ ายา “ราพั น เซลตั ว จริ ง ” เนื่ อ งจากไม่ เ คย ตัดผมเลยในชีวิต เตรียม เสนอขายเส้นผมเงาสลวย ยาว 5 ฟุต 2 นิ้ว(ราว 1.57 เมตร) ของเธอใน สนนราคา 3,500 ปอนด์ (170,000 บาท) นาตาชา โมเรส เด อันดราเด ซึ่ง อาศั ย อยู่ในชุม ชนแออั ด ของเมื อ ง รี โ อ เด จาเนโร มีส่วนสูงของร่างกายมากกว่า ความยาวผมเพียง 1 นิ้วเท่านั้นและต้อง ใช้แชมพูสระผม 1 ขวดเต็มๆ ทุกสัปดาห์ นาตาชา ใช้เวลาทำ�ความสะอาดเส้นผม ราว 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอีก 1 ชั่วโมง ครึ่งต่อวันเพื่อแปรงผมที่หยักศกและยาวจน เกือบกรอมเท้า เธอต้องใช้มอื ประคองเส้นผม เวลาเดินและยกมันมากองเอาไว้ที่ตักยามนั่ง แม้อณ ุ หภูมใิ นเมืองรีโอ จะร้อนตับแตก ถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ครอบครัวของ นา ตาชา ก็ไม่สามารถเปิดพัดลมในบ้านได้ด้วย เกรงว่าผมลูกสาวจะเข้าไปติดในใบพัด เด็ ก ๆในชุ ม ชนต่ า งชอบใจผมที่ ย าว

เหยียดของ นาตาชาและมักมาตะโกนเรียกอยู่ หน้าบ้านว่า “ราพันเซล ราพันเซล ปล่อยผม ลงมาให้ดูหน่อย” คาตารีนา โมเรส อันดราเด วัย 42 ปี มารดาของสาวน้อยเล่าว่า ผู้ที่ชื่นชอบผม ของ นาตาชา บอกให้เธออย่าตัดมันทิ้ง ทว่า วันนี้ผู้เป็นแม่กลับต้องขอร้องให้ลูกสาวยอม สละเส้นผมออกไปเนื่องจากมันกลายเป็น อุปสรรคในการดำ�เนินชีวิตของเธอ “เธอทำ�อะไรลำ�บากมาก เล่นกีฬาก็ ไม่ได้เพราะเส้นผมยาวเกะกะ ทางโรงเรียน แนะนำ�ให้เธอไปตัดผมเสีย จะได้ใช้ชีวิต อิสระเหมือนเด็กหญิงในวัยเดียวกัน” คุณ แม่เผย “เราต้องเสียค่าแชมพูปีละ 400 ปอนด์ (ราว 20,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินไม่น้อยเลย

นาตาชา โมเรส เด อันดราเด วัย 12 ปี ปล่อยผมยาวเฟื้อยถึง 1.57 เมตร และเตรียมจะตัดขายให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อในราคาราว 170,000 บาท

สำ�หรับบ้านเรา” “ฉันกะว่าจะขายสัก 3,500 ปอนด์จะ ทีผ่ า่ นมา เคยมีผเู้ สนอเงิน 1,750 ปอนด์ ได้น�ำ เงินมาตบแต่งห้องนอน มันคงจะทำ�ให้ (ราว 86,000 บาท) เพื่อซื้อเส้นผมของ นา ฉันมีชีวิตใหม่” ตาชาหลังจากทีเ่ ธอตัดมันทิง้ แต่สาวน้อยหวัง นาตาชา กล่าว พร้อมเผยว่าจะเปลี่ยน ว่าสิง่ ทีเ่ ธอหวงแหนมาตลอดชีวติ จะทำ�เงินให้ ไปไว้ผมบ็อบสัน้ ก่อนโรงเรียนเปิดเทอมปีนี้ เธอได้มากกว่านี้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ฟังเพลงนี้แล้วมองย้อนดู

โรงเรียนไทยในอดีต (ภาคจบ) สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นผู้ อ่ า นที่ เ คารพรั ก ..แรก ที เ ดี ย วผมกะจะจบเรื่ อ งโรงเรี ย นไทยในอดี ต ตั้งแต่ฉบับที่แล้ว แต่มาคิดดูเรื่องยังไม่สมบูรณ์ หากไม่เอ่ยถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์หรือโรงเรียน วัดเทพศิรินทร์ แม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น หลังจากมีโรงเรียนเกิดขึ้นในสยามแล้วน่าจะไม่ ต่ำ�กว่า ๓๐ แห่งแล้วก็ตาม แต่โรงเรียนลูกแม่ รำ�เพย มีความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยที่สมควรจะกล่าวถึง โรงเรียนเทพศิรินทร์ก่อตั้งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๔๒๘ (ค.ศ. ๑๘๘๕) เป็นโรงเรียน ชายล้วน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำ�ริของพระ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้าจำ� กันได้ในรายงานชุด “โรงเรียนออฟฟิต” ปี ๒๔๒๘ ที่ผมเอ่ยถึงในตอนที่ผ่านมาที่กล่าวถึง โรงเรียนหลวงจำ�นวน ๒๓ โรงเรียน โรงเรียน เทพศิรินทร์ได้ถือกำ�เนิดขึ้นหลังจากนั้นมาครับ โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ แ ม้ จ ะก่ อ ตั้ ง ขึ้ น มา ตามหลังหลายโรงเรียน แต่ก็สามารถตีคู่มากับ โรงเรียนสวนกุหลาบ ในเรือ่ งของความเป็นเลิศ ในด้านการศึกษา อาจเปรียบว่าถ้าโรงเรียนสวน กุหลาบเป็นโรงเรียนลูกเจ็ก โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ก็เป็นโรงเรียนลูกเจ้า ก็ด้วยบุคคลชั้นเจ้านาย นิยมส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนี้ จึงมี ศิษย์เก่าระดับชั้นเจ้านายหลายพระองค์รวมถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัช กาลที่ ๘ ด้วย การเป็นสถานศึกษาสำ�หรับนักเรียนลูก ท่านหลานเธอในอดีตของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทำ �ให้ โ รงเรี ย นเคยเป็ น ที่ เ ลื่ อ งชื่ อในการแบ่ ง

ชนชั้นระหว่างลูกเจ้านายกับลูกสามัญชนธรรม ดากันอย่างชัดเจน ครูผู้ปกครองได้วางกฎระ เบียบไว้อย่างเคร่งครัด ให้แยกนักเรียนลูกท่าน หลานเธอ ออกจากลูกชาวบ้านธรรมดาไม่ให้เล่น ร่วมกัน โดยกำ�หนดให้นักเรียนลูกท่านหลาน เธอเล่นที่สนามหน้าตึกแม้นนฤมิตร ส่วนลูก ชาวบ้านทัว่ ไป ให้ไปเล่นด้านตึกเยาวมาลย์อทุ ศิ หากมีเรือ่ งกระทบกระทัง่ กันครูผปู้ กครอง ก็จะตัดสินให้ฝา่ ยลูกสามัญผิดไว้กอ่ น ทำ�ให้เด็ก ลูกสามัญชนรู้สึกคับแค้นใจ อย่างกุหลาบ สาย ประดิษฐ์หรือที่รู้จักกันดีในนามปากกาว่า “ศรี บูรพา” เป็นอดีตนักเรียนเทพศิรินทร์เรียนจบ ม. ๘ ในปี ๒๔๖๘ ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับ ประสบการณ์นี้ จึงส่งผลให้ทา่ นชิงชังต่อระบอบ ศักดินา ตัวอย่างอีกรายหนึง่ คือ พลตำ�รวจตรีชชั ชวางกูร เป็นอีกหนึ่งรายที่ได้รับความลำ�เอียง จากครูผปู้ กครอง จนต้องย้ายไปเรียนทีโ่ รงเรียน อัสสัมชัน ครูอบ ไชยวสุ ผู้ได้รับขนานนามว่า “ตำ� รวจภาษา ราชาอารมณ์ขัน” ท่านเป็นอดีตศิษย์ เก่าเทพศิรนิ ทร์ และเป็นครูโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท่านต้องถูกบีบให้ ลาออกจากโรงเรียนก็เพราะไปละเมิดกฎเหล็ก ของครู ผู้ ป กครองที่ ว่ า ห้ า มครู ตี นั ก เรี ย นชั้ น หม่อมหลวงขึ้นไป แล้วครูอบก็เป็นคนแรกทีฝ่ า่ ฝืนกฎนี้ ด้วย การตีพระองค์เจ้าธีรศักดิ์พระโอรสของสมเด็จ เจ้าฟ้า กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เรียกได้ ว่าตีพระโอรสเจ้านายลำ�ดับต้น ๆ ของสยามใน ขณะนั้นทีเดียว

ตึกแม้นนฤมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 27

ตึกเทิดพระเกียรติครองราชย์ ๕๐ ปี และตึกเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่องมีอยู่ว่า พระองค์เจ้าธีรศักดิ์นักเรียน ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ที่ครูอบสอนอยู่ ทรงแสนซน และแสนดื้อ ครูอบทูลให้นั่ง ท่านก็ลุกไปนู้น ไปนี้ให้วุ่นไปหมด เพราะทรงทราบดีว่าครูจะ ไม่ลงโทษ อยูม่ าวันหนึง่ ทรงเอาตลับเมตรมาเล่นหน้า ชั้นเรียน พอเพื่อนปล่อยตลับเมตรก็ตวัดเลือด ไหลทีแ่ ก้ม ร้องไห้โฮ ครูฝา่ ยปกครองเห็นเลือด ก็โทรศัพท์เรียกรถจากวังมารับ พอกลับถึงวัง บูรพาภิรมย์พระบิดา ทรงถามครูที่พามาส่งว่า พระโอรสของท่านไปทำ�อะไรมา ครูรายนั้นก็ ตอบไม่ได้ จึงต้องเรียกครูอบไปพบ ครูอบจึง นำ�ตลับเมตรตัวก่อเหตุเข้าเฝ้า และถวายรายงาน ให้ทรงทราบตามจริง จากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงถามว่า “ทำ�ไมครูไม่ห้าม” ครูอบตอบว่า “ห้ามแล้วองค์ชายไม่เชื่อ” พระองค์ทรงตรัสว่า

“ไม่เชื่อก็ต้องตีสิ ทำ�ไมไม่ตีล่ะ” ครูอบตอบ ว่า “ครูผู้ปกครองห้ามตี...”พระองค์ทรงตรัสว่า “อ้าวตีได้ อนุญาตพิเศษให้ตีได้” ต่อมาพระองค์เจ้าธีรศักดิ์ทรงดื้ออีกคราว นี้ครูอบจึงถวายไม้บรรทัดที่พระหัตถ์เสีย ๓ ที ครูอบคิดว่าท่านจะร้องไห้และวิ่งไปฟ้องครูฝ่าย ปกครอง แต่กลับเงียบ ทรงนั่งเรียนดี และไม่ ซนอีกเลย เรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่ง ครูอื่น ๆ เอาอย่างไปตีเด็กลูกเจ้านายบ้าง ตั้งแต่ นั้นมาครูอบจึงถูกลงโทษย้ายมาทำ�งานด้านธุร การ และไม่ได้สอนหนังสืออีกเลยหนักเข้าครู อบจึงต้องทำ�เรือ่ งขอย้ายไปสอนโรงเรียนอืน่ ครับ @@@@@

โรงเรียนสตรีวิทยา อีกโรงเรียนหนึ่งถ้าไม่เอ่ยถึงก็กระไรอยู่ คือ โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนหญิงล้วน แม้ว่าจะก่อตั้งในรุ่นหลังคือในปี ๒๔๔๓ (ค.ศ. ๑๙๐๐) แต่กส็ ามารถก้าวขึน้ มาอยูใ่ นระดับแนว หน้าของประเทศ ในยุคที่มีข้อสอบไล่มัธยม ปลายร่วมกันทั่วประเทศ นักเรียนสตรีวิทยา เตรียมอุดมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย และ เทพศิรินทร์ต่างก็ผลัดเปลี่ยนกันคว้าที่ ๑ ของ ประเทศ โรงเรียนสตรีวทิ ยามิได้เป็นโรงเรียนหลวง มาตั้งแต่เริ่มแรก แต่ก่อตั้งขึ้นโดยมิสลูซี่ ดัน แลป (Lucy Dunlap) หรือ “แหม่มสี” บุตร สาวกัปตันเรือชาวอเมริกัน และมารดาชาวไทย เธอเกิดและอาศัยอยู่เมืองไทยจนอายุ ๘ ขวบ จึงเดินทางไปอเมริกา เพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียน

อ๊อกซฟอร์ด เซมินารี แต่ มี อี ก ข้ อ มู ล หนึ่ ง ก็ ว่ า เธอเกิ ดในคุ ก ที่ บางกอก ในขณะที่มารดาถูกคุมขังรอการพิพาก ษาโทษฐานทำ�การฆาตกรรมสามีชาวอเมริกัน นิโกรต่อมาศาสนาจารย์อ.ี พี. ดันแลปและภรรยา ได้ขอมาเลีย้ งเป็นบุตรบุญธรรม และได้พาแหม่ม สีไปยังสหรัฐ ทำ�ให้เธอมีโอกาสได้รบั การศึกษา หลังจากจบการศึกษา แหม่มสีได้หวน กลับมาเมืองบางกอก และได้ทำ�งานเป็นครูที่ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ในปี ๒๔๔๓ เธอได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้สถานที่ของวังพระองค์เจ้าอลังการหลัง โรงหวย กข.ตำ�บลสามยอด (ปัจจุบันเป็นตึก ของบริษทั สามมิตรสงเคราะห์) เป็นทีส่ อนได้ไม่ นานก็ย้ายไปเช่าอาคาร ๒ ชั้น อ่านต่อหน้า 36


รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำ�เนิด (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง)

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ที่ บ ริ เ วณญาณทวารจะปรากฏแสงนวล คล้ายแสงของพระจันทร์ซึ่งกลมสว่าง โดยเริ่ม จากเป็น พระจันทร์เซี่ยว แล้วค่อย ๆ เต็มดวง ขึ้นจนเป็น พระจันทร์เต็มดวง ในวันขึ้น 15 ค่ำ� ถึงช่วงที่เป็นความสงบที่แท้จริง ถึงระดับ ที่ไร้รูปไร้เงา จะมีแสงทั้งหลายปรากฏที่บริเวณ ใบหน้าของเราทำ�ไห้เกิดความรู้สึกสบาย ถึง ตอนนั้ น บริ เ วณเซี่ ย ตั น เถี ย นก็ จ ะมี เ สี ย งคล้ า ย ฟ้าผ่าเกิดขึ้น เมื่อเซี่ยตันเถียนมีเสียงเกิดขึ้น เรา ก็ต้องร้องออกมาด้วย เพราะพลังเต็มเปี่ยมแล้ว การหายใจจากจมูกก็จะน้อยครั้งลง โดยให้ยืด เวลาออกไป ถึงระดับที่เปรียบเหมือนกับการ หายใจของเต่า ซึ่งก็คือลมปราณที่แท้จริง ไม่ใช่ ลมปราณธรรมดา ๆเรียกได้ว่า เป็นการบำ�เพ็ญ ที่ถึงระดับ จึงกล่าวได้ว่า ไม่สามารถพูดได้ ๆ พระอาจารย์จี้กงไดัตรัสว่า “ผู้บำ�เพ็ญที่แท้จริง ไม่สามารถพูดถึงความสว่างที่แท้จริงได้ เพราะ หากพูดออกมา ก็คอื ไม่มแี ล้ว”เมือ่ ถึงสุดท้ายจะ มีลำ�แสงพุ่งออกมาจากญาณทวาร ในระยะแรก จะมีรัศมีประมาณ 3 ฟุต อย่าให้ลำ�แสงออกไป ไกลนัก เริ่มจากระยะใกลั ๆแล้วจึงค่อย ๆ ไกล ขึน้ ๆ เมือ่ เราสูดลมหายใจเข้า ลำ�แสงนีก้ จ็ ะกลับ เข้ามา แต่ถ้าสูดลมหายใจเข้าแล้ว ลำ�แสงยังไม่ กลับเข้ามา ก็ต้องรีบสำ�รวมญาณทวาร แล้วสูด ลมหายใจเข้าอีกครั้ง ลำ�แสงก็จะกลับเข้ามาได้ แต่ถ้าทำ�เช่นนี้แล้ว ลำ�แสงก็ยังไม่กลับเข้ามาอีก ก็ต้องอธิษฐานถึงพระนามของพระอาจารย์จี้กง แล้วลำ�แสงนั้นก็จะกลับเขัามาได้เองเมื่อฝึกฝน การปล่ อยลำ�แสงออกและเก็บลำ�แสงเข้ามาได้ ดีแล้ว จึงจะเรียกได้วา่ สามมาลีรวมศูนย์ ห้าพลัง สามัคคี นั่นก็คือ ได้รับจินตันนั่นเอง ถ้าหากไม่ ได้รับหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิ์อาจารย์แล้ว ก็ไม่ สามารถทำ�เช่นนั้นได้ แต่ถ้าได้รับหนึ่งจุดชี้จาก พระวิสุทธิ์อาจารย์แล้วไม่ได้บำ�เพ็ญปฏิบัติ ก็จะ ไม่เกิดความรู้สึกสัมผัสถึงได้ ไม่สามารถแจ้ง จิตเห็นธรรมชาติได้ เปรียบได้กับการสวดท่อง ไปตามพระสูตรคัมภีร์ แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติตาม ความหมายของพระสูตรคัมภีร์นั้น ก็จะไม่เกิด ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านธรรมอธิการหันเหล่าเฉียนเหยินได้ เคยเมตตาไว้ว่า “พูดไปตั้งมากมาย ได้ปฏิบัติ กันแล้วหรือยัง” ทั้งหมดนีก้ ต็ อ้ งอาศัยตนเองไป บำ�เพ็ญฝึกฝนอย่างจริงจัง อันว่า ปณิธานความมุ่งมัน นั้นจะต้อง ค่อย ๆ เพาะเลีย้ งบ่มหลังจากทีท่ า่ นธรรมอธิการ หันเหล่าเฉียนเหยินได้กลับคืนเบื้องบนไปแล้ว ได้เมตดาเข้าฝันนักธรรมอาวุโสท่านหนึง่ และได้ เมตตาในความฝันนั้นว่า พึงสืบจิตมุ่งมันฉันต่อ ไป มิพึงใฝ่กายฉันเป็นมั่นคง ในอดีตท่านปราชญ์เมิ่งจื่อก็ได้กล่าวถึง ปณิธานความมุ่งมันเช่นเดียวกัน เนื่องจากปณิธานความมุ่งมั่นนั้น เป็น ขุนพลของพละกำ�ลังปณิธานนี้ทำ�หน้าที่ดูแล พละกำ�ลัง และกำ�ลังก็เป็นพื้นฐานของร่างกาย

เมื่อมีปณิธานความมุ่งมั่นแล้ว จึงจะมีพละกำ�ลัง ที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ปณิ ธ านความมุ่ ง มั่ น ที่ ก ล่ า ว ถึงนี้ ก็มีความหมายเช่นเดียวกับความมุ่งมาด ปรารถนา หรือจะเรียกว่า ปณิานแห่งการุณย ภาพ ก็ได้และกำ�ลังในทีน่ ี้ ก็หมายถึง พลานุภาพ ทีจ่ ะไปปฏิบตั ิ สรรพสิง่ ทัง้ หลายล้วนมีพละกำ�ลัง กันทั้งนั้น แต่ไม่มีปณิธานความมุ่งมั่น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ถ้ากำ�หนดจิตจะเป็นพระอริยเจ้า ก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้ากำ�หนดจิตจะเป็น แค่เพียงปุถุชนคนธรรมดา ก็จะเป็นได้แค่เพียง ปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้นเอง ถ้ามีปณิธานความ มุ่งมั่นแล้ว ก็จะค้นพบหนทางแห่งพระอริยเจ้า ได้ ค่อย ๆ ไปดำ�เนิน ค่อย ๆ ไปปฏิบัติ ก็คือ ให้ไปบำ�เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิมกันนัน่ เอง พระอาจารย์จี้กงเมตตาประทานพระโอ วาทไว้ว่า “เข้าใจหลักสงบจิตฟูมฟักใจ บำ�เพ็ญ ไซร้ถนอมให้กุศลพูน” ก็คือ ให้บำ�เพ็ญภายใน บำ�เพ็ญพุทธจิตญาณเดิมกัน เมื่อสามใจสี่รูป ลักษณ์ได้ก�ำ จัดทิง้ ไปหมดแล้ว จิตแห่งธรรม จิต ที่แท้จริงก็จะปรากฏออกมาได้ พระอริยเจ้าในอดีตได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ที่ได้ รับธรรมะ แต่ไร้ซึ่งคุณธรรม ย่อมถูกทดสอบ” ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้สงบระงับอย่างแท้จริงจึงไม่ สามารถผ่านพ้นการทดสอบต่าง ๆ ไปได้ การ บำ�เพ็ญภายในนั้นเมื่อบำ�เพ็ญูได้ดีแลัว เวลาที่ มีเหตุการณ์ใดมากระทบก็ให้ตอบสนองไปแต่ เมื่อเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปแล้วก็พึงสงบลงมา พระศาสดาเหลาจื่อได้ตรัสว่า “ความเป็น ปกติที่แท้จริงตอบสนองต่อสรรพสิ่ง ความเป็น ปกติทแี่ ท้จริงได้รบั จิตญาณ ตอบสนองเป็นปกติ สงบเป็นปกติ ใสและสงบเป็นนิจ” ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีก้ ค็ อื สิง่ ทีพ่ ระอาจารย์ จี้กงต้องการให้พวกเราได้บำ�เพ็ญพุทธจิตญาณ เดิมกัน อย่าได้เป็นว่า เมื่อมีคลื่นกระหน่ำ�ซัด มาก็ไหลลอยไปตามคลืน่ นัน้ ตนเองไม่สามารถ ควบคุมตนเองได้ ไม่สามารถยืนหยัดได้ จิตใจที่ ได้ปล่อยออกไปจะต้องเก็บกลับมา ถ้าไม่ได้เก็บ จิตใจที่ปล่อยออกไปกลับมาแล้ว ก็เรียกได้ว่าที่ ได้บำ�เพ็ญมานั้นเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ไร้ซึ่งบุญกุศลเหมือนกับนำ�ตะกรัาหวายไปตัก น้ำ� สุดท้ายก็ไม่ได้น้ำ�ตามที่ตัองการ ถ้ า มี ป ณิ ธ านความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น พระ อริยะปราชญ์เมธี ก็พงึ ทำ�ความเข้าใจว่า มรรคผล บัลลังก์บัวทั้ง 9 ระดับนั้น ล้วนเกิดจากปุถุชน บำ�เพ็ญไปแล้วจึงไดัทั้งสิ้น เมือ่ ถึงยุคสุดท้ายและมีการปรากฏขึน้ ของ พระอาจารย์จี้กงปลอม 36 พระองค์และพระ ศรีอาริยเมตไตรยปลอมอีก 72 พระองค์เราอย่า ได้หลงผิดติดตามพวกเขาไป จึงจะไม่ถูกตัด ชื่อออกจากธรรมกาล บุญกุศลภายในจะต้อง พร้อมสมบูรณ์ กายธาตุ พลังธาตุ และวิญญาณ

ธาตุ รวมกันเป็นหนึ่ง สอดคลัองกับหลักธรรม หลักธรรมทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ไม่ ว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลง ไป อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์จี้กงได้เคยเมตตาไว้ว่า “หนึ่ง จุดชีท้ ใี่ บหน้าคืออาจารย์ ตราบเนิน่ นานจากชาติ นี้ยังคงเป็น” เราจึงต้องถนอมตนเองให้ดี อย่า ได้หลงผิดติดตามผู้ที่เป็นมิจฉาศาสน์ไป เพราะ เมือ่ ได้รบั หนึง่ จุดชีแ้ ล้ว ก็ได้เป็นลูกศิษย์ของพระ อาจารย์จี้กงแล้ว นับจากชาตินี้ไปอีกเนิ่นนานก็ ยังคงเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์จี้กงตลอดไป เมื่อเราได้นั่งสมาธิผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ จะมีอภิญญาเกิดขึ้นมากมาย เช่น อภิญญาทั้ง 6 และจักษุทั้ง 5 โดยไม่ต้องวอนขอแต่ก็จะเกิด มีขึ้นได้เอง ก็เป็นเพราะว่าจิตใจของเราได้สงบ มากขึ้นแต่อภิญญาที่เกิดขึ้นนี้ก็เปรียบเหมือน กั บ ข้ า วสารที่ ไ ด้ จ ากการสี เ อาเปลื อ กของข้ า ว เปลือกออกไป ซึ่งข้าวสารนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นผลพลอยได้จากการสีเอาเปลือกข้าว ออกไป นั่นเอง ดังนั้นจึงอย่าได้ไปยึดติดกับ อภิญญาเหล่านี้ เนือ่ งจากจุดประสงค์ของการนัง่ สมาธินั้นก็เพื่อต้องการให้ขัดเกลาพุทธจิตญาณ เดิมฟืน้ ฟูกลับไปสู่โฉมหน้าเดิมแท้ของเบื้องบน อันเจิดจรัส นั่นเอง

อธิบายความหมายของผ้าผืนเล็ก กับ ผ้าผืนใหญ่ 1. ผ้าผืนเล็ก (เสี่ยวโจวเทียน ) ก็คือ การ ขับเคลื่อน พลังธาตุผ่านทั้งทางเส้นทางเยิ่นม่าย และเส้นทางตูม่าย ซึ่งก็คือ ขับ-เคลื่อนพลังธาตุ จากเหวยหลวีกวน เจี๋ยจี๋กวน อวี้เจวิ่น เซวี่ย หนีหวั่นกง ญาณทวาร แล้วจึงขับเคลื่อนพลัง ธาตุลง ข้างล่างผ่านขั้นของคอ 12 ชั้น กลาง ทรวงอก เซี่ยตันเถียน (ไท่จี๋) ฮุ่ยอิน 2. ผ้าผืนใหญ่ (ต้าโจวเทียน) ก็คือ การ ขับเคลื่อน วนรอบซ้าย 36 รอบ และวนรอบ ขวา 24 รอบ โดยทำ�ได้ดังนี้ คือ การวนรอบซ้าย : จากเมื่อหายใจเข้า 1 ครัง้ แล้วนำ�พลังธาตุเริม่ ขับเคลือ่ นจากฮุย่ อิน ขา ซ้ายด้านใน ฝ่าเท้าซ้าย ขาซ้ายด้านนอก สีขา้ ง ลำ�ตัวด้านซ้าย แขนซ้ายด้านใน แขนซ้ายด้าน นอก ขึ้นไปที่ศีรษะ หนีหวั่นกง ญาณทวาร ลงไปที่ แ ขนขวาด้ า นนอก แขนขวาด้ า นใน สีข้างลำ�ตัวด้านขวา ขาขวาด้านนอก ฝ่าเท้า ขวา ขาขวาด้านใน ขึน้ ไปถึงเซีย่ ตันเถียน (ไท่ จี๋) ลงไปยัง ฮุ่ยอิน เป็นอันว่าวนจบ 1 รอบ การวนรอบขวา : กระทำ�เช่นเดียวกับที่ กล่าวข้างต้นเพียงแต่เปลี่ยนด้านเท่านั้น เมือ่ นัง่ สมาธิแล้วก่อนทีจ่ ะลุกขึน้ ให้คอ่ ย ๆ ยืดขาออกถ้าขาชา ก็รอจนกระทั่งขาหายชาแล้ว ใช้กำ�ลังดึงแขนและขาเข้าหาลำ�ตัว แล้วยืดผลัก ออกไปโดยแรง (เก็บวิทยายุทธ โซ่วกง )พร้อม

กับอ้าปาก เพือ่ ให้พลังอินทัง้ หมดได้ผา่ นออกไป (กำ�จัดพลังอินทุ่ยฟู ) โดยออกเสียง “โหะ” ทำ� เช่นนี้ 3 ครัง้ ซึง่ เป็นจำ�นวนทีไ่ ม่มากไม่นอ้ ยเกิน ไป แล้วใช้นิ้วกลางของทั้งสองมือถูไปมาที่ร่อง จมูกทั้ง 2 ข้างนานพอสมควร จากนั้น ในเพศชายให้ใช้ฝา่ มือทัง้ 2 ข้างลูบใบหน้า ขึ้นไปบนศีรษะจนไปถึงท้ายทอย ส่วนในเพศหญิงนั้นให้ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง ลูบจากท้ายทอยขึ้นไปบนศีรษะจนไปถึงใบหน้า จากนั้น (ทั้งสองเพศ) จึงทำ�การดึงใบหู ทั้ง 2 ข้าง แล้วใช้ฝ่ามือถูกันให้เกิดความร้อน แล้วใช้ฝ่ามือซ้ายลูบไปตามแขนข้างขวาส่วน ฝ่ามือขวาก็ลูบไปตามแขนข้างซ้าย เพื่อเป็นการ ปิดรูขุมขน ก่อนการนัง่ สมาธิประมาณครึง่ ชัว่ โมง ไม่ ควรรับประทานอะไรทัง้ สิน้ แต่ดมื่ น้�ำ ได้ปริมาณ เล็กน้อย ก่อนทีจ่ ะนัง่ สมาธิควรเข้าห้องน้�ำ ให้เป็นที่ เรียบร้อยเสียก่อนหลังจากนั่งสมาธิแล้วไม่ควร ปัสสาวะในทันที ไม่ควรรับประทานอาหารใน ทันที และไม่ควรโดนลมจากเครื่องปรับอากาศ หรือลม จาก พัดลม ในเวลาปกติ สมควรที่จะรับประทานมาก ไม่ควรที่จะพูดในสิ่งไร้สาระมาก ไม่ควรที่จะ ฟังเรื่องไม่ดีมาก ไม่ควรที่จะมองสิ่งที่ไม่ดีมาก ไม่ควรที่จะคิดสับสนวุ่นวายมาก และไม่ควรที่ จะนอนมาก

บทถาม-ตอบระหว่าง ลูกศิษย์กับท่านเป่ยไห่เหล่าเหยิน ถาม : ในวรรคต้นของพระหฤทัยสูตรที่ ว่า กวนจื้อไจ้ผูซ่า (เพ่งตนอยู่โพธิสัตว์) และที่ ว่า อู๋เอี่ยนเอ๋อปี่เสอเซินอี้ (ไม่มีตา หู จมูกลิ้น กาย ใจ) ใช่หรือไม่ใช่ว่าเป็นการเพ่งด้วยตา? ตอบ : ไม่ใช่ แต่กวนในที่นี้ ก็คือ ให้ ดวงตาติดตามวิญญาณธาตุซึ่งความหมายก็คือ มองเหมือนไม่ได้มอง ไม่ได้มองเหมือนมอง ไม่ใช่ให้วิญญาณธาตุติดตามดวงตาออกไป ใช้ กำ�ลังสายตาในการมองอย่างสุดกำ�ลัง เพราะ เมื่อใช้กำ�ลังสายตาอย่างเต็มที่ในการมองแล้วจะ สามารถแยกแยะถูก-ผิด เท็จ-จริง ควร-ไม่ควร ฯลฯ ได้ ! จื้อไจ้ผูซ่า ก็คือ ธรรมกายที่แท้จริงของ เรา ในทันทีทนั ใดทีโ่ ลกียะว่างเปล่าล้วนแต่เป็น ธรรมกายของเราทั้งสิ้น กวนจือ้ ไจ้ผซู า่ นัน้ อาจเรียกได้อกี ว่า กวน คง (เพ่งความว่าง) หรือ กวนอิน (เพ่งเสียง) หรือ กวนหว่อ (เพ่งตัวตน) ก็ได้ ถาม : ในพระหฤทัยสูตรวรรคทีว่ า่ เซ่อปู้ อีค้ ง คงปูอ้ เี้ ซ่อ เซ่อจี๋ ซือ่ คง คงจีซ๋ อื่ เซ่อ (รูปไม่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 28


ต่างไปจากความว่าง ความว่างไม่ต่างไปจากรูป รูปคือความว่าง ความว่างคือรูป) ทั้ง 4 วรรคนี้ มีผทู้ อี่ ธิบายความหมายไว้มากมาย แต่ค�ำ อธิบาย ทัง้ หลายกับจิตใจของข้าพเจ้าไม่อาจผสานกันได้ บัดนี้จึงกราบขอให้พระองค์เมตตาอรรถาธิบาย เพือ่ เปิดหนทางสำ�นึกตืน่ และกำ�จัดความโง่เขลา ของข้าพเจ้าให้ หมดสิ้น ไป ตอบ : สาธุ ! สาธุ ! ทั้ง 4 วรรคนี้ เป็น ข้อหลักใจความในพระหฤทัยสูตร เป็นความลับ ในพระพุทธศาสนา ซึง่ ถ้าสามารถกระจ่างแจ้งได้ แล้ว ก็จะได้ประจักษ์ในอริยมรรคผล ทั้ง 4 วรรคนี้ เป็นความลับของเบื้องบน ที่ไม่อาจเปิดเผยได้โดยง่ายดาย บัดนี้เป็นช่วงที่ เบื้องบนไม่หวงห้ามธรรมะนี้ ในเมื่อเฉิงจื่อถาม ก็ไม่กล้าที่จะไม่ตอบ รูป (เซ่อ ข) คืออะไร ? ท่านจูจอื่ ได้กล่าว ไว้ว่า รูป ก็คือ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตญาณซึ่ง ไม่ลุ่มหลง ส่วน ความว่าง (คง ) คืออะไร ? ท่าน จูจื่อ ก็ได้กล่าวไว้ว่า ความว่าง ก็คือ ศูนยภาพ แห่งจิตญาณซึ่งไม่ลุ่มหลง ฐานของความศักดิ์สิทธิ์ คือ ศูนยภาพ จึง เรียกว่า ความว่างและศูนยภาพทุก ๆ ที่ก็ล้วน แต่ศักดิ์สิทธิ์ จึงเรียกว่า รูป รูป ก็คือ รูปลักษณ์ที่แท้จริงท่ามกลาง ความว่างเปล่า คือ รูปลักษณะที่ไร้รูปลักษณ์ แล้วเช่นนี้จะไม่ใช่ รูปไม่ต่างไปจากความว่าง ได้อย่างไร ? ส่วน ความว่าง ก็คือ ความว่างเปล่าที่แท้ จริงท่ามกลางรูปลักษณ์ คือ ความว่างเปล่าที่ไร้ ความว่างเปล่า แล้วเช่นนี้จะไม่ใช่ ความว่างไม่ ต่างไปจากรูป ได้อย่างไร ? ยั ง กล่ า วได้ อี ก ว่ า เมื่ อ รู ป ลั ก ษณ์ ค งอยู่ ความว่างเปล่าทั้งหลายก็คงอยู่ แล้วเช่นนี้จะ ไม่ใช่ รูปคือความว่าง ได้อย่างไร ? และเมือ่ ความว่างเปล่าคงอยู่ รูปลักษณ์ทงั้ หลายก็คงอยูด่ ว้ ยแล้วเช่นนีจ้ ะไม่ใช่ ความว่างคือ รูป ได้อย่างไร ? การศึ ก ษาธรรมะของคนเรา จะต้ อ ง ทำ�ความรู้จักกับธรรมกายของเราให้ได้ จนถึง ที่สุดซึ่งก็เป็นความว่างเปล่า ในเมื่อทั้งหมด ล้วนว่างเปล่า แล้วธรรมชาติของเราจะมีสัก เท่าไรหนอ ! ถาม : ในวัชรสูตรมีข้อความว่า เอก สหลักษณะไม่อาจกล่าว บัดนึ้จึงกราบขอให้ พระองค์เมตตา แม้จะไม่อาจกล่าวได้ ก็ขอให้ พระองค์ได้กล่าวออกมา ตอบ : เอกสหลักษณะ อธิบายได้วา่ หลัง จากที่ ลั ก ษณะทางโลกทั้ ง หลายได้ ม ลายหมด ไป แล้วยังจะมีลักษณะอื่นใดหลงเหลืออยู่อีก ลักษณะดังกล่าวนี้ ก็คือ ลักษณะซึ่งไร้ลักษณะ ความว่างชึง่ ไม่ใช่ความว่าง ไม่แปดเปือ้ นมลทิน ธุลี หมื่นสัมพันธ์ล้วนสงัด แม้จะเหมือนกับ ท่านซูตงพอ ก็ยังไม่ สามารถเขียนถึงแก่นสารของเนื้อหาออกมาได้ หรือแม้จะเหมือนกับ ท่านมี่ฟู ก็ยังไม่ สามารถวาดเป็นภาพออกมาได้เช่นกัน ถ้าพูดออกมาก็ถือว่าผิดพลาดไปเสียแล้ว ถ้ามีตัวหนังสือก็ถือว่าไม่ใช่เสียแล้ว จึงเรียก ได้ว่า ไม่อาจกล่าว นั่นเอง หรืออาจเรียกได้ อีกว่า แม้จะไม่อาจกล่าวได้ ก็ขอให้กล่าวออก มา เช่นกัน

ถาม : ในวัชรสูตรมีข้อความว่า ธรรมะมี อุปมาดังพ่วงแพ เมื่อใช้เสรจยังต้องละเสีย นับ ประสาอะไรกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเล่าถ้าเช่นนั้น เมื่อใดจึงควรละธรรมะเสียได้ ? ตอบ. เมื่อเวลามาถึงจึงละได้ เมื่อเวลายัง มาไม่ถึงก็ไม่อาจที่จะละได้ ถามต่อ. อะไรคือ เวลา ที่ว่านั้น ? ตอบ. เมื่อถึงซึ่งฟากฝั่งนั้นแล้ว ถามต่อ. อะไรคือ ฟากฝั่ง ที่ว่านั้น ? ตอบ. เมื่อได้แจ้งจิตเห็นธรรมชาติแล้ว นั่นเอง หากว่าจิตได้แจ้ง ธรรมญาณไดัเห็นแล้ว ได้ผ่านพ้นความทุกข์และเคราะห์ภัยทั้งหลาย เมื่อการตั้งตนอยู่ในความเคร่งครัดและการมีทิฐิ มานะระมัดระวังตนได้ปลาสนาการไปจนหมด สิน้ แล้ว ไม่ค�ำ นึงไม่ครุน่ คิด ไม่ขดั ไม่ขอ้ ง จิตใจ มีอิสระเสรี เมื่อได้มาถึงระดับนี้แล้วความว่าง ก็จะรวมกับความว่าง วิญญาณธาตุก็จะรวมกับ วิญญาณธาตุเมื่อความว่างคงอยู่ วิญญาณธาตุ ทั้งหลายก็คงอยู่ ผ่านตลอดตรีสหัสสมหาสหัส สโลกธาตุ ในชั่วขณะนั้นแสงก็ได้สาดส่องไป ทั่ว ชั่วเวลาเพียงประเดี๋ยวแสงก็ได้สาดส่องเต็ม ทั่วนภากาศอันเวิ้งว้างไร้ขอบเขตจึงเรียกได้ว่า เมื่อถึงเวลาจึงละได้ นั่นเอง หากว่าจิตไม่ได้แจ้ง ธรรมชาติไม่ได้เห็น แล้ว ไม่ได้ผ่านพ้นความวิตกและเคราะห์ภัยทั้ง หลายแม้ว่าเบื้องหน้าจะเป็นหนทางสว่างแห่ง สวรรค์ทั้งมวล ก็คงไม่รู้ว่าจะเหยียบย่างไปยัง ที่แห่งหนใด หรือแม้ว่านภากาศตลอดจนถึงพุทธภูมิ ก็ คงไม่รู้ว่าดินแดนแห่งใดที่มีความสุขเป็นที่สุด ครัน้ แล้วจึงไม่ทำ�อะไร ได้แต่จบั ยึดถือเอา ไว้ ตลุยไปตามอำ�เภอน้�ำ ใจ แต่ไม่ได้ไหลไปตาม ความกำ�เริบเสิบสาน ผู้ที่จมอับปางไปกับความ บ้าฟั่นเฟือน จึงมีไม่มากสักเท่าไรนัก ! อันว่าเรือที่ลองไปถึงกลางทะเล จุดหมาย อยู่ยังฝั่งที่ห่างไกลออกไป ครั้นแล้วจึงได้สละ เรือ กระโดดลงจากเรือตามอำ�เภอน้�ำ ใจผูท้ ไี่ ม่จม ไปกับทะเลทุกข์กย็ อ่ มไม่มี นัน่ เอง จึงเรียกได้วา่ เมื่อเวลายังมาไม่ถึงก็ไม่อาจที่จะละได้ อธิบาย ศัพท์ ท่านเป่ยไห่เหล่าเหยิน : เป็นธรรมฉายา ของพระธรรมาจารย์สมัยที่ 15 ซึง่ ก็คอื ท่านหวัง เสวียเมิง หรืออีกธรรมฉายาคือเจวี๋ยอี พระองค์ ทรงเป็นพระภาคอุบัติจากพระโพธิสัตว์จันทร ปัญญา เอกสหลักษณะ : ภาษาจีนอ่านว่า อีเหอ เซี่ยง คือลักษณะที่รวมกันเข้าเป็นหนึ่ง เป็นการ รวมธรรมลักษณะหลาย ๆ ธรรมลักษณะเข้า ไว้ด้วยกัน เช่น ในร่างกายของคนเราก็รวม ประกอบด้วยดิน น้ำ� ลม ไฟอากาศ วิญูญาณ ผู้ ทีจ่ ะเห็นแจ้งในสรรพธรรมว่าเป็นอนัตตาได้ จะ ต้องทำ�ลายมนสัญูญูาดังกล่าวนี้ บางทีอาจเห็น เขียนว่า “เอกฆนลักษณะ” ก็ได้ ท่านมีฟ่ ู : เป็นนักวาดภาพทีม่ ชี อื่ เสียงโด่ง ดังในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตรีสหัสสมหาสหัสสโลกธาตุ : ภาษาจีน อ่านว่า”ซันเชียนต้าเชียนซือ่ เจีย้ ” เป็นระบบโลก ธาตุใหญ่ระบบหนึ่งในวิชาจักรวาลวิทยาของ อินเดียโบราณ โดยหนึ่งพันโลกเท่ากับหนึ่งโลก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 29

ทำ�งานอย่างมีความสุขและสนุก คนเราเมื่อย่างเข้าวัยทำ�งาน เราจะพบว่าวันหนึ่งๆ เราต้องอยู่กับงานแต่ละวันไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง บางคนทำ�ล่วงเวลาเพื่อจะได้เงินเพิ่มชั่วโมงทำ�งานก็เพิ่มขึ้น บางคนทำ�งานมากกว่า หนึ่งแห่งยิ่งต้องเพิ่มเวลาทำ�งาน ไม่ว่าเราจะทำ�งานวันละกี่ชั่วโมงก็ตาม แต่ที่สำ�คัญเราจะต้อง สนุกกับการทำ�งานนั้นๆ เพราะถ้าเราไม่สนุกกับการทำ�งาน ผลงานจะออกมาไม่ดี คนร่วมงาน รอบตัวเราจะรับผลกระทบด้วย อีกทัง้ ตัวเองก็จะเครียดหนักด้วย ดังนัน้ ผลงานส่วนหนึง่ เกิดจาก ทัศนคติของการทำ�งานของเรา เราจะทำ�งานอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ�ได้อย่างไร 1. เลือกงานที่ตนรักและถนัด จะเป็นไปได้ยากมากที่คนใดคนหนึ่งจะมีความสุขกับการ ทำ�งาน ถ้าเขาต้องทำ�งานในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบและไม่ถนัด ฉะนั้นแต่ละคนควรค้นหาตนเอง ให้พบว่าความถนัดและความชอบของตนคืออะไร เราไม่ควรคิดถึงเรือ่ งค่าตอบแทนเป็นอันดับ แรก มีหลายคนทีค่ ดิ ถึงค่าตอบแทนทีต่ นพึงพอใจเป็นอันดับต้น โดยไม่ค�ำ นึงว่างานนัน้ ตนถนัด และชอบหรือเปล่า ดังนัน้ เมือ่ ทำ�งานไปได้ระยะหนึง่ จะรูส้ กึ เบือ่ และอึดอัดต้องฝืนใจทำ�ในทีส่ ดุ ก็ต้องลาออกหรือถูกขอให้ออก 2. เลือกทำ�งานที่ท้าทาย องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เราทำ�งานอย่างมีความสุขและ สนุก คือการทำ�งานอย่างมีเป้าหมาย ผูท้ ที่ �ำ งานลักษณะนีเ้ ขาทำ�งานโดยรูว้ า่ เมือ่ เขาทำ�งานสำ�เร็จ ตามเวลาที่กำ�หนดไว้เขาจะได้อะไร เช่น ภายใน 5 ปีจะมีเงินพอที่จะแต่งงาน อีก 10 ปีจะมี บ้านของตนเอง อีก...ปีจะช่วยปลดหนี้สินให้พ่อแม่ที่ส่งเสียให้เรียน ฯลฯ การทำ�งานเพื่อบรรลุ เป้าหมายเป็นการท้าทายความเชื่อมั่นแห่งตนพร้อมกับช่วย พัฒนาศักยภาพให้กับตนเองอย่างดี 3. เลือกทำ�งานทีไ่ ม่ขดั กับหลักธรรมอันดี ไม่มใี ครทีท่ �ำ งานทีผ่ ดิ กฏหมายและผิดศีลธรรม แล้วมีความสุขและสนุก มนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมที่คอยส่งเสียงร้องเมื่อแม้แต่คิดที่จะทำ�ในสิ่ง ที่ขัดกับหลักธรรม ผู้ใดก็ตามฝืนมโนธรรมทำ�ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคุณลักษณะของพระผู้เป็น เจ้า เขาจะมีความไม่สบายใจอึดอัดภายใน แต่ถา้ เขาฝืนไปเรือ่ ยๆ เขาจะเดินไปสูจ่ ดุ อันตรายแห่ง ชีวิต คือการทำ�ผิดทำ�บาปกลายเป็นปกตินิสัย และนั่นจะพาเขาไปสู่จุดจบที่ไม่อยากจะพูดถึง 4. เลือกที่จะให้ผู้อื่นก่อน การทำ�งานที่จะให้ผลสูงสุดนั้นจะต้องทำ�เป็นทีม ชีวิตของเรา จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งใกล้และไกลตัวเรา เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันจึงจะทำ�ให้ งานออกมาดีและสมบูรณ์ การทำ�งานเป็นทีมจะหมดสนุกและเกิดทุกข์ถ้าต่างคนต่างคิดถึงผล ประโยชน์ของตนก่อน และทำ�ทุกสิ่งที่คอยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น บุคคลที่มีนิสัยให้กำ�ลังใจผู้ อื่น ผูกมิตร สร้างบรรยากาศมิตรภาพ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึง ให้ผู้อื่นเข้าใจตน ยิ้มและทักทายพูดให้กำ�ลังใจผู้อื่นโดยไม่ต้องคอยให้เขามาหาเราก่อน ใครที่ ทำ�ให้ผู้อื่นสนุกและมีความสุขตัวเขาเองก็จะมีความสุขและสนุกด้วยแน่นอน ผมขออวยพรทุก คนวันนี้จงมีความสุขและสนุกกับงานที่กำ�ลังทำ�อยู่

ธาตุเล็ก หนึง่ พันโลกธาตุเล็กเท่ากับหนึง่ โลกธาตุ กลาง หนึง่ พันโลกธาตุกลางเท่ากับหนึง่ โลกธาตุ ใหญ่ หนึ่งพันโลกธาตุเล็ก กลาง ใหญ่ รวมกัน เรียกว่า ตรีสหัสสมหาสหัสสโลกธาตุ บางทีอาจ เห็นเขียนว่า มหาตรีสหัสสโลกธาตุ หรือ “สาม พันพันใหญโลกธาตุ” หรือ สามพันมหาโลกธาตุ อาจเรียกง่าย ๆ ว่า “สัพพโลก” ก็ได้

ข้างบนเก็บที่ญาณทวาร จบสิ้นจิตใจอีกทั้งความคิด ธาตุไฟที่แท้จริง จึงจะลงข้างล่างได้เอง ข้างล่างเก็บที่เซี่ยตันเถียน จบสิ้นจิตใจ อีกทั้งความคิด ธาตุน้ำ�ที่แท้จริง จึงจะขึ้นข้าง บนได้เอง ...พระโอวาทท่านเป่ยไห่เหล่าเหยิน...

อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

วีซ่านักเรียน+ปัญหากฎหมาย=ฟรี โดย..........ฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคมที่ ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมงาน International Student Festival ที่วิคตอเรียพาร์ค ซึ่งเป็นสวน สาธารณะที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์ งานนี้ ทั้งมีประโยชน์และให้ความสนุกสนาน เพราะ มีหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมาให้ตั้งซุ้ม ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ เช่น Community Relations Commission, Transport NSW, NSW Police, NSW Fair Trading, Department of Education and Training, Australian Council for Private Education & Training, NSW Health, City of Sydney Council รวมทั้งสวัสดิสมาคมของเราด้วย งานนี้ เ ข้ า ฟรี ค่ ะ เอกสารข้อมูลแจกฟรี แถมยังมีของแจกฟรีด้วยค่ะ เช่น กระดิ่งติด รถจักรยาน สายรัดข้อเท้า ลูกบอลคลายเครียด ปากกา กระเป๋า ฯลฯ นอกจากนัน้ ยังมีการแสดง ร้อง ทั้งร้องทั้งเต้น ไม่ใช่นักร้องนักเต้นสมัคร เล่นนะคะ นักร้องทีม่ ใี นวันนัน้ มาจากรายการทีวี ดังค่ะ นัน่ คือ รายการ X-Factor, Young Talent Time และ Australia’s got talent มาให้ได้ดูได้ ฟังก็เพลินเลยค่ะ เกริ่นมาซะยาว ขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกัน นะคะ ในระหว่างที่กำ�ลังปฎิบัติหน้าที่ ประ ชา สัมพันธ์กจิ กรรมของสมาคมอยูน่ นั้ ก็ได้มโี อกาส พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก Redfern Legal Centre ซึ่งมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ถึงบริการให้คำ�ปรึก ษาทางด้านกฎหมายสำ�หรับนักเรียนต่างชาติ บริ ก ารนี้ เ ป็ น บริ ก ารฟรี ค่ ะ แต่ จ ะต้ อ ง มีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ ซึ่งเป็น การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทางด้านกฎหมายใน เรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่าปรับ หนี้สิน อุบัติเหตุ การจ้างงาน การเหยียดผิว กฎหมาย ครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว และ ร้อง เรียนวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้คำ�

เรื่องประกันมีปัญหา ต้องการ

! ี ร าฟ

ษ ก ึ ร ป

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ปรึกษาในเรื่องผลกระทบของปัญหาข้างต้น ต่อ วีซ่านักเรียนของคุณด้วย แต่ที่นี่ไม่สามารถให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ การยื่นขอเป็นผู้อยู่ถาวร (Permanent Resident) บริการนี้ฟรีและรับรองว่าเรื่องราวและประวัติ ของคุ ณ จะถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ อย่ า งแน่ น อน ค่ะ สำ�หรับน้องๆ ที่ต้องการขอคำ�ปรึกษาก็ สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลข 02 9698 7645 เพื่อขอนัดหมาย (บริการนี้สำ�หรับนักเรียนใน รัฐนิวเซ้าท์เวลส์เท่านั้นค่ะ) เราสามารถขอคำ� ปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือแบบตัวต่อตัวค่ะ เนื่ อ งจากเป็ น บริ ก ารที่ ยั งใหม่ ฉ ะนั้ น มี บ ริ ก าร เฉพาะเย็นวันพุธเท่านัน้ ค่ะ ตัง้ แต่เวลา 18.30 น. ที่ 73 Pitt Street Redfern ในฐานะเจ้าหน้าที่ของสวัสดิภาพสมาคม ดิฉันขอแนะนำ�ให้น้องๆที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคน บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 02 9698 7645 ไว้เลยค่ะ ดิฉันทำ�งานที่สมาคมก็เห็นปัญหาหลาก หลายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของ น้องๆนักเรียน ปัญหาที่พบบ่อยๆ เช่น การมีปัญหาเรื่อง การเช่าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่า หรือเป็นคนแบ่ง ห้องให้คนเช่า ปัญหาเรื่องขับรถเฉี่ยวรถชน ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างเพื่อนร่วม ห้องหรือแฟน ปัญหาเรื่องที่ทำ�งาน ที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่า นั้นค่ะ น้องๆ หลายคนอ่านแล้วอาจจะร้องอ๋อ หรือพยักหน้าว่าใช่เลยฉันเคยเจอปัญหาแบบ นี้ แบบนั้นแต่สำ�หรับคนที่โชคดียังไม่เคยเจอ ปัญหาแต่ถ้าเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย อย่างน้อยตอนนี้เราก็สามารถ บอกต่อได้ค่ะ หรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ สมาคมค่ะ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกันสุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Website : thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ฟรี! สนทนาภาษาอังกฤษ สำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการพัฒนาภาษาอังกฤษ และพบเพือ่ นใหม่ๆ ขอ เชิญเข้าร่วมกลุ่ม “มุมภาษาอังกฤษ” (English Corner) ได้ที่ Rockdale City Library, 448 Princes Highway, Rockdale เวลา 6 โมงเย็นถึง 7.45 น. สนใจติดต่อได้ที่ CALD Service Specialist เบอร์ 9562 1824 ฟรี! ชัน้ เรียนภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น สำ�หรับผูอ้ ยูถ่ าวร(a permanent Australian resident) เรียน ที่ Kogarah Community Service, 90 Railway Parade Kogarah เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น – 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี สนใจสมัครด่วนได้ที่ 9587 6622 ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ English for Employment สำ�หรับผู้อยู่ถาวร(a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE North Sydney College, St Leonards เปิดเรียน 2 พฤษภาคม -1 มิถนุ ายน 2555 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวัน พุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 หลักสูตร Skillmax- Jobseekers Course สำ�หรับผูอ้ ยูถ่ าวร(a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE Meadowbank College, See Street Meadowbank เปิดเรียน 6 มีนาคม-6 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 เมือ่ ไม่สามารถหยุดเวลาได้......เตรียมพร้อมเข้าสูว่ ยั ดอกไม้บาน กิจกรรมให้ขอ้ มูลสำ�หรับผูส้ งู วัย และผูด้ แู ล หัวข้อพูดคุยรวมถึงการดูแลตนเองทัง้ ในเรือ่ งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสังคมของผู้ สูงวัย ข้อมูลเกีย่ วกับเงินช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูด้ แู ล และบุคคลทุพพลภาพ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับหน่วย งานและบริการต่างๆสำ�หรับผู้สูงวัย และผู้ดูแล จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29เมษายน 2012 ที่ แคบรา เวล ซีเนียร์ซิติเซ้นฮอล์ หัวมุมถนน Railway Parade และ Mc Burney Road แคบรามัตต้า ตั้งแต่ เวลา 10.30น.-12.30น. กิจกรรมนีฟ้ รีคะ่ สนใจเข้าร่วมสมารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 02 9264 3166 ฟรี! สำ�หรับคุณแม่ที่มีลูกเล็ก สวัสดิภาพสมาคมได้รับเกียรติจาก St John, NSW มาเป็น วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid for mother who care of babies and young children) งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. – 1.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพ สมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับพ่อแม่ผปู้ กครองทีต่ อ้ งการจะพัฒนาทักษะในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาในหัวข้อ “The Power of Positive Parenting (Triple P)” เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยามาให้ความรู้กับท่าน งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. – 1.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณา ติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กอยู่ในความดูแลและได้รับเงินช่วยเหลือจากเซ็นเตอร์ลิงค์ เราจะ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากสำ�นักงานภาษีมาให้ข้อมูลความรู้กับท่านในเรื่องการยืน่ ขอคืนภาษี ในปี 2012 นี้ งานนี้จะจัดขึ้นที่ 31 Wandella Road Miranda ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น – 12.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการความเข้าใจเรือ่ งเงินบำ�นาญ(Superannuation) ขอเชิญมาหาคำ�ตอบ ว่า ทำ�ไมคุณต้องจ่ายเงินบำ�นาญ เมื่อไหร่ที่คุณสามารถนำ�เงินก้อนนั้นมาใช้ได้ จะทำ�อย่างไรกับ เงินบำ�นาญของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนงาน และอีกหลายๆ คำ�ถามที่คุณต้องการคำ�ตอบ งานนี้จะจัดขึ้น ที่สวัสดภาพสมาคม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและ หน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพื้น ที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการช่วยเหลือผู้ย้าย เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำ�ปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ�อยู่ใน สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารทีแ่ คบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare. org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของทาง สวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อป้องกันการ แอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Mar 2012 ซื้อ ขาย

30.97 30.93 30.99 31.10 31.08

ซื้อ

31.48 31.62 31.43 31.36 31.44

A$ U$ ขาย ซื้อ ขาย

32.65 32.79 32.61 32.54 32.61

30.32 30.28 30.34 30.45 30.43

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

26 27 28 29 30

1,188.32 1,207.24 1,204.01 1,203.91 1,196.77

24100 24500 24350 24200 24250

4,355.20 4,391.60 4,431.60 4,442.00 4,428.80

13,241.63 13,197.73 13,126.21 13,145.82 13,212.04

1.01 1.01 1.01 1.00 1.00

24200 24600 24450 24300 24350

36.05 36.23 36.32 35.85 35.87

ขาย

26 27 28 29 30

Mar 2012 Thai

1.09 1.10 1.10 1.08 1.08

Baht ซื้อ

23756 24150 23998 23847 23892

29.82 29.97 30.04 29.66 29.67

24600 25000 24850 24700 24750

ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม ต่อจากหน้า 24 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลตอนนั้นผมต้องลุยจับ ธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่การทำ�แพ็กเกจ,ฉลาก, จัด โกดัง, ดูแลสต็อก, สั่งวัตถุดิบ หลังจากทำ�งาน ได้ 2 ปี ก็เริม่ หันมาจับกระทิงแดง คุณพ่ออยาก ทำ� ผมจึงสานต่อไอเดียของท่าน ตอนนั้นลงมือ ทำ�เองทุกอย่าง เป็นคนชิมรสชาติ และทดลอง ผลิต ใช้เวลาลองผิดลองถูกหลายเดือนเอาไป ให้เพื่อนๆ ที่กรมศิลปากรชิมแล้วชิมอีก จนได้ รสชาติที่ถูกใจ ปรากฏว่าพอออกวางขาย ติด ตลาดเร็วมาก ภายในเวลาไม่กี่ปี ก็กลายเป็นเครื่องดื่มชูกำ�ลังอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย ก่อนจะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ในชือ่ เรด บูล” เฉลิมเล่าถึงประสบการณ์ท�ำ งาน ช่วงแรกๆหลังจากกลับจากศึกษาที่เมืองนอก ครั้งหนึ่ง เฉลิมเคยบอกว่าชีวิตของเขานั้น มีอยู่ 3 อย่าง ความฝันที่หนึ่ง ต้องการนำ�สินค้า ไทยไปบุกตลาดต่างประเทศซึ่งเรดบูลก็ได้ทำ� สำ�เร็จมาแล้ว ความฝันที่สอง เขาอยากเห็นธงชาติไทย และโลโก้กระทิงแดงหรือเรดบลูไปผงาดติดอยู่ บนรถแข่งของฟอร์มูล่าวัน ซึ่งก็สำ�เร็จลุล่วง ไปแล้ว ความฝั น ที่ ส าม ต้ อ งการให้ เ มื อ งไทย มี อุ ต สาหกรรมไวน์ เ กิ ด ขึ้น อย่างจริง จัง และ ไวน์ไทย มอนซูน แวลลีย์ ก็ได้สร้างชื่อให้ ประเทศไทยเมือ่ ปี 2553 โดยสามารถคว้ารางวัล อันทรงเกรียติ จากการแข่งขันไวน์นานาชาติ international wine challenge 2010 และ งาน decanterworld wine awards 2010 ณ ประเทศ อังกฤษ ซึ่งความฝันทั้งหมด ก็เป็นจริงอย่างที่ ตั้งใจไว้แล้ว ส่วนทายาทตระกูลอยู่วิทยา อีกคนหนึ่งที่

เฉลียว อยู่วิทยา จะต้องเอ่ยถึงซึ่งถือว่าถอดแบบตามรอยเท้าของ เจ้าสัวเฉลียว ก็คือ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา บุตร สาวคนโต ซึ่งเป็นลูกคนที่ 6 ในจำ�นวนพี่น้อง ทั้งหมด 11 คนที่เข้ามานั่งเก้าอี้ผู้บริหารนับเป็น เวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสายงาน ธุรกิจตลาดระหว่างประเทศหลังจากที่เฉลียว วางมือจากธุรกิจและย้ายไปอยู่เบื้องหลังความ สำ�เร็จของกระทิงแดงในปัจจุบันแทน กล่าวถึงสุทธิรัตน์นับเป็นหนึ่งทายาทที่ เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงสำ�คัญ เพราะนอกจากจะเป็น หัวหอกดูแลงานในด้านตลาดต่างประเทศซึง่ ถือ เป็นตลาดหลักของแบรนด์กระทิงแดงในหลาย ปีที่ผ่านมาแล้วเธอยังรับหน้าที่สานต่อภารกิจ อ่านต่อหน้า 32

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 31

ปีชวด ในช่วงนี้ดวงของคุณจะมีปัญหาจุกๆจิกๆ บ้าง คุณก็ไม่ควรไปใส่ใจให้มากนัก คุณควร มีพลังจิตพลังใจเอาไว้สกู้ บั ปัญหาต่างๆ ไม่ใช่ไป กลุม้ ใจและมีโทสะกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะจะไม่ เป็นผลดีตอ่ ตัวของคุณเอง ในด้านความรัก อาจ มีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง จึงทำ�ให้มีการเล่น แง่เล่นงอนกัน แต่ก็ยังรักกันอยู่

ปีมะเมีย ช่วงนีช้ วี ติ ของคุณมีพลังทีด่ หี นุนดวงชะตา จึงส่งผลให้ชวี ติ ราบรืน่ เจริญรุง่ เรือง ไม่วา่ จะทำ� อะไรก็ดีไปหมด เป็นระยะเวลาของการ “น้ำ� ขึน้ ให้รบี ตัก” ถ้าดูแล้วเหมาะ ก็ลงมือเลย อย่า มัวแต่ลงั เล ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคน ที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ราบรื่น และมีความสุขดีอยู่

ปีฉลู สุ ข ภาพของคุ ณในช่ ว งนี้ อาจจะมี เ จ็ บ ไข้ได้ป่วยบ้าง เพราะเคราะห์ของคุณนั้นอยู่ที่ สุขภาพ และการเจ็บป่วยนั้นจะหนักจะเบาก็ขึ้น อยู่กับเคราะห์ของคุณนั้นจะมากหรือน้อย ใน เรือ่ งของความรัก คนโสด อาจมีเรือ่ งหึงหวงกัน ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีมะแม อย่าคิดเล็กคิดน้อยให้ปวดหัวเลย ในช่วง นีค้ นรอบข้างของคุณจะนำ�แต่ความเดือดร้อนมา ให้ มีงานอะไรก็แบ่งให้คนอื่นช่วยทำ�บ้าง อย่า เหมาทำ�คนเดียว ส่วนความรัก คนที่มีคู่ครอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดี ส่วน คนโสด และมีคนรักแล้ว ก็จะมีการงอนกันบ้าง สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้

ปีขาล การงานและการเงิน เริ่มกระเตื้องไปใน ทางที่ ดีขึ้น ช่วงนี้ คนใกล้ชิดหรือ บริวารอาจ ทำ�ให้คุณหงุดหงิดไปบ้างก็อย่าไปใส่ใจให้มาก ส่ ว นความรั กในรายของคนที่ มี คู่ ค รองแล้ ว หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันซะ ความรักจะ ได้ดีขึ้น ส่วนคนที่ยังเป็นโสด ดวงความรักใน ช่วงนีก้ ย็ งั ดีอยู่ เคยเป็นอย่างไรก็ยงั คงเป็นเช่นนัน้

ปีวอก ในดวงชะตาอาจมี ปั ญ หาจุ ก ๆจิ ก ๆเกิ ด ขึ้นบ่อยมาก การแก้ไขคือ อย่าไปใส่ใจให้มาก นัก คิดเสียว่า ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ ส่วนการ งานและการเงินยังคงพอไปได้ แต่ไม่ราบรื่น นัก ควรวางแผนให้ดี ในด้านความรัก ทั้งคน โสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว อย่าจับปลาหลายมือ ควรรักเดียวใจเดียวเท่านั้น

ปีเถาะ การงานของคุณยังไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก ต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่า คุณไม่ควรทำ�อะไร ด้วยความใจร้อนไม่เช่นนั้นจะต้องเกิดความเสีย หาย ในด้านการเงิน ก็ยังคงมีการใช้จ่ายที่สูง มาก ส่วนความรัก ในช่วงนีอ้ าจจะมีการระหอง ระแหง เพราะมีบคุ คลทีส่ ามเป็นเหตุ แต่ถา้ จิตใจ หนักแน่น ปัญหาก็หมดไป

ปีระกา ในระยะนี้ อย่าช่วยใครในเรื่องการเงิน เป็นอันขาด ไม่เช่นนัน้ จะเสียทัง้ เงิน และเสียทัง้ เพื่อน ส่วนการงานยังคงไปได้เรื่อยๆ ในด้าน ความรัก คนโสดจะมีความสัมพันธ์คืบหน้าไป ในทางทีด่ ขี นึ้ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ เคยเป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่น นั้น ไม่มีปัญหาให้ต้องหนักใจ

ปีมะโรง ในช่วงนี้ดวงของคุณมีพลังของการสูญ เสียมากเหลือเกิน ทำ�อะไรก็ควรต้องระวังให้ มากกว่ า เก่ า หลายเท่ า ตั ว อย่ า ตั ด สิ นใจอะไร โดยใช้อารมณ์ของตัวเอง ให้ใช้สติและเหตุผล ประกอบ จะเป็นการดีที่สุด ในด้านความรัก ถ้าพูดคุยกัน แล้วรู้สึกว่า ต้องมีปัญหา ก็ควรที่ จะถอยห่างกันสักระยะ เผื่อจะดีขึ้น

ปีจอ ดวงชะตาของคุณในช่วงนีค้ วรหมัน่ ทำ�บุญ ทำ�กุศลให้มากๆ ถ้ามีเวลาก็ไปวัดบ้าง ไหว้พระ ขอพร ทำ�ใจให้สงบ ฝึกดูลมหายใจตามคำ�สอน ของพระพุทธองค์ ไปไหนมาไหน ให้ระวัง อุบัติเหตุด้วย ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว จะมีปากเสียงกันเสมอด้วย เรื่องไม่เป็นเรื่อง เหตุเพราะคนอื่นทั้งนั้น

ปีมะเส็ง ช่วงนีก้ ารเงินของคุณจะมีปญ ั หาในการใช้ จ่าย ไม่รู้ว่า อะไรกันนักหนา เงินเข้ามือซ้ายก็ ต้องออกไปทางมือขวาในบัดดล ทางแก้คอื คิด ก่อนใช้ อย่าใช้ก่อนคิด ในด้านความรัก ช่วง นีส้ ามวันดีสวี่ นั ร้าย คุณจะมีปากเสียงกันตลอด ซึง่ เป็นเรือ่ งธรรมดาที่ “ความจนบินเข้าหน้าต่าง ความรักก็วิ่งหนีออกทางประตูทันที”

ปีกุน ในช่วงนี้ การงานและการเงินก็พอไป ได้ ดวงเคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น จะ ให้ดีหรือแย่ไปกว่าเก่าคงไม่ใช่ ในด้านความรัก คนโสดก็มีความสุขดี ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นดีมาก มีความสุข กว่าทีผ่ า่ นมา เข้าอกเข้าใจกัน คุยกันรูเ้ รือ่ ง ถ้อย ทีถ้อยอาศัย ชีวิตก็สดชื่นมีความสุข


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/581

1030/590

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

MARN 0318630

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

3221/580

คุณเล็กเจ้าเก่า

1971/578

เขียนคิ้ว สามมิติ ตา ปาก ถาวร ราคากันเอง นวดหน้าแก้เหี่ยวย่น ติดต่อ 0470 214 561

126/579

2005/581

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

• • • •

3175/600

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

ย้อนตำ�นานเจ้าพ่อกระทิงแดง ‘เฉลียว อยู่วิทยา’มหาเศรษฐีหัวใจคุณธรรม ต่อจากหน้า 31 ของเจ้าสัวเฉลียวที่ได้ปูทางไว้เมื่อครั้งยังบุกเบิก ธุรกิจนัน้ คืองานด้านกิจกรรมเพือ่ สังคมซึง่ ถือว่า เป็นแนวคิดเพื่อช่วยเหลือตอบแทนสังคมของ เฉลียว โดยปัจจุบนั เธอก็ยงั ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็น ผู้อำ�นวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ทำ�หน้าที่ ดู แ ลควบคุ ม งานด้ า นส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ สังคมของบริษทั เครือ่ งดืม่ กระทิงแดง จำ�กัดเพือ่ สืบสานปณิธานของบิดาอย่างแน่วแน่

ความความสำ�เร็จ แต่ความสำ�เร็จแท้จริงคือทำ� อย่างไรให้สังคมมีคุณภาพ” จนนำ�มาสู่แนวคิด ริเริ่มโครงการ เรดบลู สปิริต (red bull spirit) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม หลายด้าน อาทิ โครงการใจสมานใจ กิจกรรมศิลปะดนตรี เพื่อเยียวยาเด็กและเยาวชน โครงการพี่เลี้ยงอาสาเพื่อนักกีฬาผู้พิการ ทางสมองและปัญญา โครงการรักษ์ป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำ�มูล เขาแผงม้า โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�แม่ปิง เป็นต้น ปัจจุบันสุทธิรัตน์นั่งในตำ�แหน่งรองประ ธานกรรมการ นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของทายาทราย อื่นก็ยังได้ถูกส่งไปดูแลธุรกิจของ เจ้าสัวเฉลียว กันอย่างครบครัน ด้วยการดอดเข้ามาอุ้มธุรกิจ ของโรงพยาบาลปิยะเวท ด้วยการเข้าเทกโอเวอร์ โรงพยาบาลแห่งนี้ในสัดส่วนหุ้น 75%จนเมื่อ ปี 2552ได้เพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นเป็น 90%

ว่ากันว่าเธอมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกับ เฉลียวผู้เป็นพ่อ จะพูดว่าถอดแบบมาก็ไม่ผิด ตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิตอย่างสมถะ แต่งตัวเรียบ ง่ายบุคลิกหน้าตาและอุปนิสัยที่ไม่ชอบเปิดตัว โดยเธอบอกว่า “ชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ไม่ใช่มาตรวัด

ขณะที่ “จิรวัฒน์ อยู่วิทยา” ทายาทคนที่ 2 ของตระกูลคือ คนทีถ่ กู เลือกให้นงั่ ในตำ�แหน่ง ประธานกรรมการคนใหม่ “นโยบายหลักเลยที่คุณเฉลียวฝากมาใน ฐานะที่เป็นธุรกิจใหม่และเป็นโรงพยาบาลคุณ เฉลียวจะเน้นเงื่อนไข คือ

เฉลียว อยู่วิทยา ต้องบริหารจัดการโดยไม่มุ่งเน้นผลกำ�ไร แต่จะเน้นด้านบริการแพทย์เชี่ยวชาญ มีจริย ธรรม เพราะว่าปัจจุบันวงการแพทย์ค่อนข้าง จะพาณิชย์เยอะ คุณเฉลียวก็สร้างโรงพยาบาล ในต่างจังหวัดมาเยอะ เลยมองว่า ในเมื่อสร้าง โรงพยาบาลมาเยอะลองมาบริหารโรงพยาบาล ดูว่าจะเป็นไง” “ธุรกิจโรงพยาบาล ในมุมมองของคุณ เฉลียว มองเป็นยูนิตการกุศลมากกว่า เลยไม่ ได้คิดเรื่องต่อยอดธุรกิจเลย มองแค่สั้นๆเอา โรงพยาบาลเป็นการกุศล มองว่าเป็นซีเอสอาร์ ตอบแทนกำ �ไรคื น สั ง คม”จิ ร วั ฒ น์ อยู่ วิ ท ยา ทายาทคนที่ 2 ของตระกูลอยู่วิทยา ได้กล่าวไว้ อย่างไรก็ดสี ว่ นในทายาทรายอืน่ ๆนัน้ ก็ยงั มีส่วนอยู่ในการสืบทอดธุรกิจตระกูลอยู่วิทยา ต่อจาก เจ้าสัวเฉลียว ไม่ว่าจะเป็น สายพิณ พึงใจศักดิ์ชาย ปนัดดา สราวุฒิ และนุชรี ก็ ยังมีตำ�แหน่งสำ�คัญในการบริหารในกิจการของ

สราวุฒิ อยู่วิทยา ตระกูลอยู่วิทยาในส่วนอื่นๆ อยู่ แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น สำ � หรั บ ทายาท ตระกูลอยูว่ ทิ ยาก็คอื ทัง้ หมดได้รบั การปลูกฝังมา จากเจ้าสัวเฉลียว ในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เรียบ ง่ายลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด ต้องไม่เอาเปรียบ ใครในการทำ�ธุรกิจและเรื่องกตัญญูที่ต้องรู้จัก ตอบแทนคนทีเ่ คยช่วยเหลือมาและสุดท้ายก็ตอ้ ง ไม่ลมื ตอบแทนต่อสังคม แผ่นดินเกิดตลอดเวลา และถึงแม้ว่า “เฉลียว” จะจากโลกนี้ไป แล้วแต่สงิ่ ทีเ่ ขาฝากไว้ในโลกแห่งนี้ คือ รากฐาน ธุรกิจที่แข็งแรง รวมถึงทายาทที่พร้อมจะสาน ต่อกระทิงแดงและธุรกิจในเครืออีกมากมายให้ โลดแล่นไปในโลกธุรกิจต่อไปซึง่ ทายาททัง้ หมด ของเฉลียว มาถึงวันนี้ก็ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ของ เฉลียวอยู่วิทยา อยู่ตลอดเวลาด้วยหลักการทำ� ธุรกิจที่เน้นในเรื่องคุณธรรม อยู่ไม่เสื่อมคลาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

บริการให้คำ�ปรึกษา • • • •

Migration Agents Registration No.(MARN)

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757

3160/585

11/579

1/35 Belmore St., Burwood NSW 1640/588

9790827

2933/583

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้” ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

รับทำ�บัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นักท่อง เที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/587

6/585

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

7/579

114/585

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

ติดต่อเป็นสมาชิก

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

Fax: 9727 8627 e-mail: thaioz@thaioz.com.au

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

9787 3948

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES

ด้ ไ ย ท ไ เรามที นายความพูด

จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693

ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/582

2954/586

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรี บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627

email: thaioz@thaioz. THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 33

com.au

3226/580

รับสมัครพ่อครัวและผู้ช่วย ทำ�อาหารจีนและอาหารไทย ที่มีประสบการณ์ ทำ�งานเต็มเวลา

Must be able to read dockets in English and talk to English speaking staff. ต้องพร้อมที่จะเรียนการทำ� grill & pizza เพื่อทำ�งานกะอื่นแทนกันได้ คลับที่ทำ�งานห่าง 2 นาที จากใจกลาง Bankstown 7นาที จากสถานี Punchbowl Call Anthony on 0415 800 704 for an appointment

3235/579

โอกาสดี สำ�หรับผู้ส่งออก

เราต้องการผู้ส่งออกสินค้าไปยัง ประเทศที่กำ�ลังพัฒนา เรามีสินค้า ส่งคืนจำ�นวนมาก อาทิ เครือ่ งไฟฟ้า เครื่องมือต่าง ๆ เสื้อผ้า ของเล่น และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :-


3233/579

ต้องการขาย

1341/590

ร้านอาหารไทยย่าน Oxford Street มี 50 ที่นั่ง ค่าเช่าถูก สัญญายาว W/In-W/Out ขาย $25,000 สนใจติดต่อ 0470 386 708

3225/579

2714/594

2225/584

ร้านไทยต้องการขาย ร้านอาหารไทยและขายของที่ระลึก ต้องการขาย อยู่ย่าน Mid North Coast NSW เปิดมา 14 ปี มี 100 ที่นั่ง มี 2 ร้านติดกัน อีกร้าน สามารถเปิดร้านนวดแผนไทยได้ เจ้าของต้องการพักผ่อน ขาย $130,000 ต่อรองได้ ติดต่อ 0401 953 478

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

ขายร้านอาหารไทย

ร้านอยู่ที่ Oberon, Blue Mountains เจ้าของจะกลับเมืองไทย ยอดขาย$110,000, 120,000 ต่อปี ย่านนักท่องเที่ยว ลูกค้าในเมือง 6,000 คน ขายดีมาก มี 2 ห้อง 1 ห้องเปิดมีแก็ซฮีท ตกแต่งพร้อม เข้าทำ�ได้เลย ขาย $35,000 ค่าเช่า $165/w สัญญายาว ติดต่อ Peter/Yosavadee บ้าน 6335 6343 ร้าน 6336 1139 หรือ 0404 439 103 email: peterbeatton@gmail.com

3229/582

3227/580

Restaurant for sale

100 seat capacity Thai restaurant for sale in Newcastle. Long lease, established on busy main eatery of Newcastle CBD. Just walk-in and take over. 120k negotiable. Please contact 0423 052 581 or E-mail : orr.lesmond@gmail.com

ขายร้านอาหาร

ทำ�เลดี ตั้งอยู่ถนนเส้นหลักใจกลาง เมือง Newcastle ร้านกว้าง รองรับได้ถึง 100 ที่นั่ง ราคา $120,000 ต่อรองได้ สนใจติดต่อ 0423 052 581 หรือ ส่งเมลมาที่ orr.lesmond@gmail.com

โฆษณาติ ดต่อ Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

www.thaioz.com.au 3237/580

Thai Handyman

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

3131/579 con

รับสมัคร

2411/585

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044, 0406 497 221

Chef 1 ตำ�แหน่ง คิทเช่นแฮนด์ 2 ตำ�แหน่ง มีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ

ขายร้านอาหารไทย

ร้านอาหารไทยย่าน Newcastle ต้องการพนักงานออนเทร มีที่พักให้ สนใจติดต่อ 0403 647 181

2929/583

ฝั่ง North 30 ที่นั่ง 10 นาทีจากในเมือง ติดถนนใหญ่ ใกล้ Shopping Centre, Bottle Shop, Post Office, Dine in/Take away Delivery อุปกรณ์พร้อม รวมสต็อกทุกอย่าง เข้าทำ�ได้เลย เปิดมา 4 ปีกว่า ลูกค้าประจำ� เยอะ ย่านคนรวย ค่าเช่าถูก walk in/ walk out ขาย $45,000 ต่อรองได้ สนใจติดต่อ 0404 712832

3214/580

3215/579

ขายร้านอาหารไทย

ร้านอยู่ที่ Forresters Beach (Central Coast) อยู่ใกล้ Beach และ Resort ร้าน ไทย Takeaway และ Dinner 25 ที่นั่ง มี Cool Room + DA พร้อมเข้าทำ�ได้เลย ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำ� เจ้าของร้าน ต้องการกลับไทย (ขายถูก) สนใจติดต่อ Mob: 043 437 0074 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

รักตัวเองห่วงอนาคตอย่ารอช้า • รายได้ดีตลอดปี ค่าเช่าถูก Lease ยาว ร้านเล็กสวย พร้อมเข้าทำ�ได้เลย • เราขายในราคา $70,000 พร้อมอุปกรณ์และสต็อก • เพื่อความสะดวกของผู้เข้าในวงการร้านอาหารใหม่ เราพร้อมจะให้ คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ด้วยความยินดีและเต็มใจค่ะ • รายได้ต่อสัปดาห์ $7,000-8,000 เปิดบ่าย 4.30 ถึง 3 ทุ่มทุกวัน มีโอกาสทำ�รายได้เพิ่ม ถ้าเปิดกลางวันด้วย • สนใจโทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ดิฉัน Noora 045 073 0789 ยินดีให้คำ�ตอบขอบคุณค่ะ

มาเป็นเจ้าของร้านของตัวเองดีกว่าค่ะ

0400 408 768 รับสมัคร

3234/579

รับสมัคร

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ

3231/579

พนักงานส่งโฮม และพนักงานในครัวที่ Maroubra ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

สนใจติดต่อ 0401 723 999

เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550 3232/579

รับสมัคร

Chef และผู้ช่วย Chef, ทำ�งาน Full time อย่างละตำ�แหน่ง ร้านอยู่ห่างซิดนีย์ ชั่งโมงเศษ มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อ 0243 856 983 กลางวัน 0243 856 299 หลัง5โมงเย็น

ขายร้านอาหารไทย อยู่ใจกลางศูนย์อาหารย่าน Leichardt เป็นร้านอาหารไทยใหญ่สุด 150 ที่นั่ง 2 ชั้น ตกแต่งสวย มี License (มีต้นมะกรูด 30 ต้น) สัญญายาว เปิดมานาน ขายดี มีลูกค้าเยอะ เจ้าของมีหลายร้าน ดูแลไม่ทั่วถึง ขายไม่แพง (แบ่งกันรวย) ติดต่อ

3216/580

3217/579

ร้านอาหารต้องการขาย ร้านอาหารจีน ย่าน Rivewood ค่าเช่าถูก $620/week 60 ที่นั่ง สัญญายาว 3x5, walk in/walk out ขายเพียง $50,000 ต่อรองกันได้ ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่ 0466 409 133 (Albert)

2534/583

รับสมัคร

3224/579

0401 178 407

20/579

2070/586

• พ่อครัวทำ�อาหารฝรั่ง 1 ตำ�แหน่ง ทำ�อาหารเช้ากับอาหารกลางวัน • Kitchenhand - ทำ�ความสะอาด 1 ตำ�แหน่ง • ทำ�งาน Full time ร้านอยู่ต่างจังหวัด • มีที่พักให้ สนใจติดต่อ : 0438 444 267

รับสมัคร

ร้านอาหารไทยต้องการผู้ช่วยในครัวชาย ทำ�งานย่าน Penrith มีที่พักให้ ทำ�งาน full time (สามี& ภรรยาก็ได้) สนใจติดต่อ (02) 4731 5128 0402 636 252 คุณพอล 0400 182 619 คุณทอง 3198/580

3205/580

รับสมัคร

รับสมัคร Chef 1 ตำ�แหน่ง คิทเช่นแฮนด์ 1 ตำ�แหน่ง 2nd Chef ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำ�งานที่ Blacktown Shopping Centre ติดต่อ James 0411 716 547

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 34


Busy massage centre อยู่ในเมือง

เดินจาก Central เพียง 15 นาที ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด sensual massage (No Sex) มีเทรนให้ ต้องตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ช่วงเวลาทำ�งาน 9.30am-4.30pm หรือ 4.30pm-11.30pm ทุกวัน จ่ายรายวัน $70.00+split เริ่มงานทันที ติดต่อ Rob 0411 322 911 3125/584

3179/579

ร้านนวดรับสมัคร

ใกล้ Manly ลูกค้าฝรั่งทั้งนั้น จ่ายดีมาก ทิปดีมาก รับสมัครสุภาพสตรีวัย 18-40 ทำ�งานเฉพาะกลางวัน หรือกลางคืน หรือเต็มเวลา อาทิตย์ละ $3,000 ขึ้น เจ้านายเป็นผู้หญิงใจดี คอยช่วยเหลือ ทุกเรื่อง ติดต่อ 0422 491 806, 0404 793 175 พูดภาษาอังกฤษ 3230/580

รับสมัครหมอนวดสุภาพสตรี

สถานบริการนวดธุรกิจดีมาก ต้องการพนักงานมีประสบการณ์ ทำ�งานนวด part/full time หากผู้สมัครมีประกันสุขภาพ จะได้รับพิจารณาก่อน จ่ายดีมากๆ นวดจริง ๆ สนใจติดต่อ

0405 839 883

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3227/578

3173/580

รับสมัครสุภาพสตรี สาวประเภทสอง

ทำ�งานด้านบริการที่ Chatswood รายได้ดีมาก ลูกค้ามีเงิน จ่ายแพง ง่าย สถานที่สะอาด ใกล้สถานีรถไฟ ไม่ต้องเดินเซย์แขกแข่งกัน คุณแคท 0405 679 486

รับสมัครสุภาพสตรี

CANBERRA สาวสวย มีเสน่ห์ พูดภาษาอังกฤษได้ อายุ 18-30 สำ�หรับลูกค้ามีระดับ รายได้ดีมาก มีโบนัสให้สำ�หรับผลงานดี สถานที่ปลอดภัย High security ที่พักฟรี จ่ายค่าเดินทางให้ ติดต่อที่ email: gfeact@westnet.com.au หรือโทรศัพท์ 0412 628 545 3238/582

รับสมัคร

3119/581

รับสมัครสุภาพสตรี สาวสวยวัย 18-50 ทำ�งานบริการที่บริสเบน รายได้ดี มีที่พักให้ ค่าเดินทางเบิกได้ ติดต่อ 0403 828 450 (รับพนักงานโทรศัพท์พูดภาษาอังกฤษได้)

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

1473/585

รับสมัคร

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีผู้ที่สนใจทำ�งานบ้านPrivate & Out call ท่ี Canberra รายได้ดี จ่ายสดทุกวัน ติดต่อ 0423 663 661 3190/582

PLEASURE PLANET MELBOURNE< VICTORIA

• • • • • •

43 LIPTON DRIVE< THOMASTOWN

ผู้บริหารใหม่ สิง่ อำ�นวยความสะดวกดีทส่ี ดุ ในเมลเบิรน์ สถานที่สอาด สดใสและทันสมัย บรรยากาศเป็นกันเอง การจัดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ติดต่อ 0431 229 986

3177/601

1601/579

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 3236/580

รับสมัครสุภาพสตรี

ทำ�งานใกล้ MANLY มีที่พักให้ ผู้จัดการสุภาพสตรีเป็นกันเอง จ่ายดีมาก สถานที่หรูหรา บรรยากาศดีมาก มาร่วมงานกับเรา จะช่วยคุณให้ประสบความสำ�เร็จ สนใจติดต่อ

Ivy 0404 793 175

ี ร ฟ ษา

ก ึ ร ป

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 35

3042/591

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 3132/588

0449 665 394

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

SYDNEY VIP JJJJJ

=

รับสมัครสุภาพสตรี

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/583

=

2838/591

1898/583

=

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

1938/590

=

รับสมัครนวดแผนไทย สถานนวดแผนไทยมีระดับมีหลายสาขา Health Fund Rebate เดินทางสะดวก ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด สนใจติดต่อ 0413 890 833

0416 182 642

(02)9540 9611

=

85/599

3171/580

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำ�งานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/583

80/585


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ถนนเจริญกรุงหลังวังบูรพาภิรมย์ ชาวบ้านเรียก ว่า “โรงเรียนแหม่มสี” เปิดรับนักเรียนทั้งชาย และหญิงอายุไม่เกิน ๑๒ ปี มีนกั เรียนประมาณ ๖๐ คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีนกั เรียนชายเพียง ๓ ถึง ๔ คนเท่านั้น ภายในปีนั้นเองแหม่มสีได้แจ้งความประ สงค์ขอยกโรงเรียนให้กับกระทรวงธรรมการ ส่วนสาเหตุ แห่งการยกให้ที่ปรากฎคือแหม่ม สีตระหนักถึงความสำ�คัญของการศึกษาที่ต้อง พัฒนาในระดับสูงขึ้น โดยกระทรวงธรรมการ ยินยอมให้แหม่มสีเข้ารับราชการเป็นครูใหญ่ของ โรงเรียนต่อไป อันเป็นไปตามประกาศ ของ กระทรวงธรรมการให้เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๔ ในปี ๒๔๔๘ โรงเรียนได้ย้ายครั้งที่สอง มาอยู่ที่ริมถนนราชบพิธติดกับโรงพิมพ์โสภณ พิพฒ ั นาการ อีกปีเศษต่อมาแหม่มสี สุขภาพเริม่ ไม่ค่อยดี จึงขอลาออกจากราชการ กระทรวง ธรรมการจึงแต่งตั้งให้ครูทิม กาญจนาโอวาท (ผู้หญิงนะครับ) ครูใหญ่โรงเรียนศึกษานารี ที่ ถนนข้าวสาร (คนละโรงเรียนกับศึกษานารี ที่ ฝั่งธนบุรี ซึ่งก่อตั้งปี ๒๔๕๓) เป็นครูใหญ่อีก

แห่งหนึ่ง ครู ทิ ม ซึ่ งได้ รั บ ยกย่ อ งว่ า เป็ น ครู ห ญิ ง ที่ มีชื่อเสียงที่สุดในการบริหารโรงเรียน จนได้รับ มอบหมายให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีถึง ๓ โรงเรียนในเวลาเดียวกัน และเป็นผูค้ วบคุมตรวจ ตราโรงเรียนสตรีรัฐบาล ในพระนครธนบุรี ทั้งหมด ได้เสนอให้รวมโรงเรียนแหม่มสีกับ โรงเรียนศึกษานารี แล้วย้ายมาอยู่ที่ตึกดิน มุม ถนนดินสอและถนนราชดำ�เนินกลาง (ปัจจุบัน คือบริเวณ บริษทั ธนบุรปี ระกอบรถยนต์ จำ�กัด) โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีวิทยาตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ เป็นต้นมา จากนัน้ ในปี ๒๔๕๒ โรงเรียนได้ยา้ ย ข้ามฟากมาอยู่ตรงเนื้อที่ ๙ ไร่ของถนนดินสอ ซึ่งเป็นที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยาเปิดสอนระดับเตรียม อุดมศึกษาครั้งแรกในปี ๒๔๙๐ นักเรียนมัธยม ปลายแผนกอักษรศาสตร์รนุ่ แรกก็ส�ำ แดงเดชทัน ทีดว้ ยการคว้าที่ ๑ และที่ ๒ ของประเทศมาเป็น เกียรติแก่โรงเรียน @@@@@

เจ้าพระยาระหว่างปากคลองตลาดกับ ท่าโรงยา แล้วในที่สุดก็ย้ายมาตั้งในที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน อยู่ที่ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี เป็นธรรมดาของโลก.. เมื่อมีผู้ประสบ ความสำ�เร็จก็ต้องมีผู้เอาอย่าง เช่นครูประสิทธิ ศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนเทพศิรินทร์ มองเห็ น ว่ า เป็ น ช่ ว งยุ ค เฟื่ อ งฟู ข องโรงเรี ย น ราษฎร์จงึ ลาออกจากราชการ มาตัง้ โรงเรียนอย่าง อำ�นวยศิลป์บา้ งที่ซอยทรัพย์ใช้ชอื่ ว่า “โรงเรียน ศิริศาสตร์” แล้วก็มีรายอื่นก่อตั้ง “โรงเรียน ไพศาลศิลป์” ที่ยศเสกับ “โรงเรียนเทเวศน์ วิทยาลัย” ที่เทเวศน์เป็นต้น เท่าที่ผมตรวจค้นดูโรงเรียนศิริศาสตร์ไม่ ปรากฎในแผนที่กรุงเทพฯอีกต่อไป โรงเรียน ไพศาลศิ ล ป์ เ ลิ ก กิ จ การไปแล้ ว ปากซอยเข้ า โรงเรียนไพศาลศิลป์ในปัจจุบันคือโรงพยาบาล หัวเฉียว ส่วนโรงเรียนเทเวศวิทยาลัยยังเปิด สอนอยู่ โรงเรียนอำ�นวยศิลป์มีความโดดเด่นใน ด้านความกลมเกลียวกันในระหว่างเพื่อนร่วม รุน่ และต่างรุน่ ด้วยการใช้คำ�หนึ่งว่า “คณะเรา” และศิษย์เก่าแต่ละรุ่นจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ ที่ ผมผ่านตาจากหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งก็คือ “รุ่นลมหวน” ครับ ครัง้ หนึง่ โรงเรียนอำ�นวยศิลป์ได้ชอื่ ว่าเป็น โรงเรียนผลิตผู้นำ�ของประเทศ เพราะมีศิษย์เก่า เป็นนายพลและนักการเมืองเพียบ แถมมีศิษย์ เก่าเป็นนายกรัฐมนตรีถึง ๖ ท่านซึ่งจะเป็นรอง ก็เพียงโรงเรียนสวนกุหลาบเท่านัน้ ศิษย์เก่าของ โรงเรียนอำ�นวยศิลป์ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ คือ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, นายอานันท์ ปันยารชุน, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์, พล.อ.สุจินดา ครา ประยูร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ครับ

@@@@@

โรงเรียนอำ�นวยศิลป์ ผมขออนุญาตจบเรื่องความเป็นมาของ โรงเรียนไทยเพียงเท่านี้ ต่อไปจะกล่าวถึงการ กำ�เนิดโรงเรียนเอกชนโดยคนธรรมดาตามข้อ มูลของ “ยุธิษเฐียร” บันทึกไว้ในหนังสือขุด จากอดีตกล่าวไว้ว่าเริ่มก่อตั้งในราวปี ๒๔๗๒๓ (ข้อมูลอย่างเป็นทางการของโรงเรียนระบุ ปี ๒๔๖๙) นายเจ็งฮ้อ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อ ใหม่เป็นนายประพัฒน์ วรรณสารผู้จบชั้นม.๘ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วเรียนต่อ ด้านกฎหมาย และเนติบัณฑิต แทนที่จะทำ�งาน ตามอาชีพที่ร่ำ�เรียนมา กลับเล็งผลเลิศก่อตั้ง โรงเรียนขึ้นด้วยการเช่าตึกแถวในเวิ้งตรงข้าม โรงเรียนเสาวภา เปิดเป็นโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอำ�นวยศิลป์” นายประ พัฒน์ผู้นี้ยังหาญกล้าที่จะเปิดสอนตั้งแต่ประถม ถึงมัธยมทีเดียว เมื่อเริ่มต้นเปิดโรงเรียน มีนักเรียนสมัคร เข้าเรียนน้อยมาก เนื่องจากชาวบ้านยังคงขาด

ความไว้วางใจทีจ่ ะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน อีก ทัง้ ในยุคนัน้ มีโรงเรียนของรัฐบาลเปิดอยูม่ ากมาย และหลายโรงเรียนก็มีนักเรียนไม่เต็มห้องเรียน นายประพัฒน์จึงป่าวร้องเพื่อนฝูงขอให้ ช่วยแนะนำ�คนที่รู้จักให้ส่งบุตรหลานมาเรียน โดยอ้างว่าโรงเรียนของตนดำ�เนินการสอนตาม โรงเรียนสวนกุหลาบทุกประการด้วยมาตรฐาน การสอนที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลหลายแห่ง ประจวบกั บ ช่ ว งเวลาต่ อ มารั ฐ บาลหลั ง เปลี่ยนแปลงการปกครอง หย่อนความสนใจใน การศึกษาของประชาชน (อันนีเ้ ป็นไปตามความ เห็นของยุธิษเฐียร ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าระบบการ ศึกษาของไทยแย่ลงกว่าก่อนปี ๒๔๗๕ ครับ) ทำ�ให้ประชาชนเริ่มหันมาให้ความนิยมส่งลูก หลานเข้ า มาเรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเพิ่ ม ขึ้ น โรงเรียนอำ�นวยศิลป์จึงได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นลำ� ดับ จนโรงเรียนต้องขยับขยายไปเช่า ตึกของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ�

ปกหนังสือชีวิตเหมือนฝัน ก่อนจะจบเรือ่ งนี้ ผมยังมีโรงเรียนหนึง่ ที่ อยูใ่ นความสนใจและพยายามค้นหา คือโรงเรียน เซนต์ เมรีส์ เอส.พี.จี. (Saint Mary’s S.P.G School) ซึง่ เป็นโรงเรียนกินนอนสำ�หรับกุลสตรี ทีม่ ชี อื่ เสียงในอดีต เป็นทีน่ ยิ มของคนชัน้ สูงส่ง บุ ต รี เ ข้ า ศึ ก ษา เป็ นโรงเรี ย นหนึ่ ง ที่ มี ผู้ ส นใจ ถามหาข้อมูลของโรงเรียนและที่ตั้งในอดีตของ

โรงเรียนนี้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดตอบ จากข้ อ มู ล ของชมรมสายสกุ ล บุ น นาค ปรากฎมีธิดาของผู้สืบสกุลจำ�นวนหนึ่งได้รับ การศึกษาจากโรงเรียนเซนต์เมรีส์ เอส.พี.จี. เท่าที่ปรากฎเป็นนักเรียนรุ่นหลังจากการก่อตั้ง โรงเรียนมาหลายปีแล้ว และจากชี ว ประวั ติ ข อง ม.ล.บุ ญ เหลื อ เทพยสุวรรณ ซึง่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ กล่าว ไว้โดยสรุปว่าท่านสำ�เร็จชั้นมัธยมต้นจากปีนัง ตัดสินใจเข้าเรียนต่อทีโ่ รงเรียนเซนต์แมรีส์ เอส. พี.จี.ในปี ๒๔๒๘ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร ชัน้ มัธยมปลายในการเข้าศึกษาต่อในคณะอักษร ศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า โรงเรียนเซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.จะต้องก่อ ตั้งก่อนปี ๒๔๒๘ หรือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ ก่อตั้งในระดับต้น ๆ ของประเทศสยามทีเดียว ผมพยายามเข้าไปอ่านข้อ มูลของสำ �นัก แองกลิกันจังหวัดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง รายงานของคณะมิชชันนารีแห่ง “สมาคมเพื่อ การเผยแพร่คำ�สอนของพระเยซูสู่ดินแดนต่าง ถิ่น” หรือ “the SPG” ถึงการสร้างโรงเรียน สตรีในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าเริม่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๓๘๕ (ค.ศ. ๑๘๔๒) แต่ก็ ยังไม่พบข้อมูลของการตั้งโรงเรียนเซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.ในพระนคร แต่อย่างน้อยก็ทราบว่าเป็น โรงเรียนคริสเตียนของนิกายใด และเอส.พี.จี.มี ความหมายว่าอะไร จากบันทึกในหนังสือชีวติ เหมือนฝัน โดย คุณหญิงมณี สิริวรสาร ซึ่งท่านเกิดในสกุล บุนนาคเช่นกัน เพราะเป็นธิดาพระยาราชานุ ประพันธ์ (เปีย บุนนาค) กับนางดอรีส วิน ดั้มมารดาชาวอังกฤษ ท่านเป็นหนึ่งในนักเรียน ประจำ�ของโรงเรียนเซนต์เมรีส์ เอส.พี.จี.กล่าว ไว้ว่า โรงเรียนแห่งนี้ไม่เหมือนโรงเรียนฝรั่งอื่น ๆ คือสอนโดยครูจากอังกฤษ พูดสำ�เนียงอังกฤษ ในขณะโรงเรียนอื่น ๆ ใช้ครูจากสหรัฐอเมริกา พูดสำ�เนียงอเมริกนั ซึง่ ในยุคนัน้ สังคมสยามยัง นิยมความเป็นอังกฤษมากกว่าสหรัฐ โรงเรียน เซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.จึงได้รับความนิยมสูง คุณหญิงมณีได้เล่าเรื่องราวของโรงเรียน แห่งนีไ้ ว้หลายหน้ากระดาษด้วยกัน แต่เขียนถึงที่ ตั้งโรงเรียนว่าอยู่ที่ถนนราชดำ�ริ แล้วต่อมาต้อง ย้ายไปอยู่ที่ถนนสาทร เนื่องจากพระคลังข้างที่ เจ้าของทีด่ นิ ต้องการทีด่ นิ คืน จึงขึน้ ค่าเช่าสูงมาก ทางโรงเรียนไม่สามารถรับภาระไหว (เทียบจาก อายุคณ ุ หญิงปีทยี่ า้ ยคือปี ๒๔๗๑ หรือ ๒๔๗๒) ผมเข้าใจว่าจากนั้นไม่นานโรงเรียนเซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.ก็ต้องปิดตัวลง คุณหญิงมณีเล่าถึงจุดเสือ่ มลงของโรงเรียน เซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.เกิดขึ้นเมื่อ โรงเรียนมา แตร์เดอีวิทยาลัยเริ่มตั้งขึ้นที่ถนนเพลินจิต (เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๑)ได้เกิดกระแสผู้ ปกครองทยอยย้ายบุตรหลานออกจากโรงเรียน เซนต์แมรีส์ เอส.พี.จี.มาเข้าโรงเรียนมาแตร์เด อีฯจำ�นวนมาก ยุธิษเฐียร ได้เอ่ยถึงที่ตั้งโรงเรียนเซนต์แม รีส์ เอส.พี.จี.ในหนังสือขุดจากอดีตเด่นชัดไปอีก ว่า “ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำ�ริ ระหว่างสี่แยกศาลา แดงกับสีแ่ ยกเพลินจิตใกล้กบั ลุมพินี แต่ปจั จุบนั เลิกไปแล้ว” ครับ

@@@@

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 36


ลดเวลาเรียนขับ 20 ชม. ผู้ขับ L อบรมหลักสูตรใหม่ 18 มี.ค. 2012 ผู้เรียนขับรถ หรือผู้ถือ ใบขับขี่ Lในรัฐน.ซ.ว.จะได้รับการผ่อนผันชั่ว โมงการเรียนขับรถลง 20 ชั่วโมง ถ้าหากพวก เขาสำ�เร็จหลักสูตรความปลอดภัยในการขับรถ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วออกแบบมาเพื่ อ ให้ เยาวชนผู้ถือใบขับขี่ L สามารถลดจำ�นวนเวลา เรียนขับรถบนท้องถนนจากที่กำ�หนดไว้ 120 ชม.ลงเหลือ 100 ชม. ภายใต้โครงการนี้จะเปิดให้สำ�หรับผู้เรียน ขับรถวัยต่�ำ กว่า 25 ปี เพือ่ หวังช่วยลดพฤติกรรม

เสี่ยงอันตรายในขณะขับรถของกลุ่มวัยรุ่น ด้วย หลักสูตรที่พัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการ อิสระเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและนัก วิชาการด้านความปลอดภัยจากการจราจร โดย มีนาย Eric Howard อดีตผูอ้ �ำ นวยการคณะกรรม การความปลอยภัยบนท้องถนนของ VicRoads (การทางหลวงและจราจรรัฐวิกตอเรีย) เป็น ประธาน เป็นทีเ่ ข้าใจว่าหลักสูตรดังกล่าวจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงในการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึก

เครื่องแบบนักเรียนชาย ถ่ายในปี ๒๔๗๕

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ถ่ายในปี ๒๔๗๕ ก่อนจบผมมีภาพการแต่งกายของนักเรียน ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยุติมาฝาก เพราะดูจากละคร หรือภาพยนตร์แล้วผู้กำ�กับ ยังตกหล่นเรื่องนี้ครับ ยุธิษเฐียรเล่าว่า นักเรียนสมัยนั้นยกเว้น โรงเรียนราษฎร์จะแต่งเครื่องแบบเหมือนกัน หมดทุกโรงเรียน คือนักเรียนชายสวมกางเกงขา สั้นสีดำ� เสื้อชั้นนอกราชปะแตนคอตั้งกระดุม ๕ เม็ดสีขาว สวมหมวกฟางปีกตรงทรงตัด หมวกนี้ แ หละจะเป็ น เครื่ อ งบ่ ง บอกว่ า เรียนอยู่ชั้นประถมหรือชั้นมัธยม และเรียนที่

โรงเรียนอะไร ก็ให้ดูจากผ้าพันหมวกที่ทำ�ขึ้น พิเศษทับผ้าสีดำ�ที่คาดหมวกมาตั้งแต่ซื้อ ผ้า พันนีจ้ ะบอกระดับชัน้ เรียนดูได้จากลายขีดรอบ หมวก ถ้าเป็นระดับประถมก็ขีดเล็ก มัธยมก็ ขีดใหญ่มีอักษรย่อของโรงเรียนติดหน้าหมวก เป็นต้นว่าโรงเรียนสวนกุหลาบก็ ส.ก. โรงเรียน เทพศิรนิ ทร์ก็ ท.ศ. เป็นต้น แต่หลังจากสงคราม แล้วก็ไม่มีการใช้หมวกแบบนี้อีกเลย.... ยังมี เรื่องเล่าถึงการแต่งกายของนักเรียนอีกยาว แต่ หน้ากระดาษหมดแล้ว ผมขออนุญาตจบเพียง เท่านี้ครับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 37

นาย Duncan Gay คนกลาง ขับบนท้องถนนด้วยการเพ่งเล็งไปในด้านของ ความปลอดภัยและทัศนคติของผู้เข้าเรียน นาย Duncan Gay ร.มต.การทางหลวง ของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่าน มาเยาวชนมี ส่ ว นสำ � คั ญ ต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บนท้องถนนขั้นร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตและ บาดเจ็บสาหัส อันเนื่องมาจากการขับรถด้วย ความเร็วและการตัดสินใจผิดพลาดขณะอยู่บน หลังพวงมาลัย หลักสูตรใหม่จะช่วยให้เยาวชน มีโอกาสได้รับประสบการณ์การแนะนำ�ถึงการ ขับรถอย่างปลอดภัย ก่อนหน้านีส้ �ำ นักงานตรวจกิจการแผ่นดิน (AG)รายงานว่า จำ�นวนอุบัติเหตุจากรถยนต์ใน ระดับร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้ลดลงนับ ตั้งแต่รัฐน.ซ.ว.เอาระบบการออกใบขับขี่ L, P1 และ P2 มาใช้ ก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ถาวร นอกจากนัน้ AG ยังพบว่า พฤติกรรมชอบความ เสีย่ งคือปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เกิดอุบตั เิ หตุในหมูผ่ ู้

ขับรถเยาวชน รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ประเมินว่าจะมีผู้มีสิทธิ เข้าเรียนหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนน ประมาณปีละ 95,000 คน คณะรัฐมนตรีรฐั น.ซ.ว.ได้อนุมตั หิ ลักสูตร ดังกล่าว หลังจากผลการวิจัยพบว่า เยาวชนได้ เข้าไปสู่ความเสี่ยงในขณะขับรถ ไม่ใช่เพราะ ปัญหาด้านทักษะทางการขับขี่ แต่มาจากพวก เขาเลือกวิธีการที่ผิดจนนำ�ไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง จากตั ว เลขของสำ � นั ก งานวิ จั ย สถิ ติ แ ละ อาชญากรรมพบว่า อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการขับ รถเร็วจนถึงขั้นเสียชีวิต ประมาณ 43% เกิด จากผู้ขับรถอายุต่ำ�กว่า 25 ปี เปรียบเทียบกับ ผู้ขับรถที่มีอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป มีเพียง 23% จึงเป็นสาเหตุทหี่ ลักสูตรดังกล่าว มุง่ เน้น การพัฒนาทั้งด้านทัศนคติและทักษะการขับขี่ ควบคู่กันไป เพื่อหวังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ ลดอุบัติเหตุ

นร.ต่างชาติถูกตำ�รวจไล่ล่า

ใช้ปืน Taser ยิงเสียชีวิต 19 มี . ค. 2012 เหตุ ก ารณ์ ตำ � รวจรั ฐ น.ซ.ว.ใช้ปืน Taser ในระหว่างการจับคนร้าย ขโมยขนมปังกรอบเพียงห่อเดียวด้วยปืน Taser ถึงสามนัดจนเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนา คมที่ผ่านมาได้เป็นข่าวใหญ่ถึงความไม่เหมาะ สมในการใช้อาวุธกับคนร้าย และกลายเป็นข่าว ระดับนานาชาติเมื่อผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนจาก ต่างชาติ และจากครอบครัวที่ร่ำ�รวย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 5.25 น.ของวันที่ 18 มีนาคม เมื่อนายนาย Roberto Laudisto Curti วัย 21 ปี นักเรียนภาษาอังกฤษ จากเมืองเซาท์เปาโลประเทศบราซิลผู้อยู่ในชุด สวมกางเกงยีน ไม่สวมเสื้อ (ข่าวบางสำ�นัก อ้างว่าเขาสวมเพียงเสื้อกล้าม) ได้เข้าไปที่ร้าน สะดวกซื้อ City Convenience Store ที่เลขที่ 75 ถนน King St. ช่วงระหว่างถนน George St. กับถนน Pitt St. ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ซิดนีย์ ด้วยลักษณะปากพูดไม่หยุดถึงโลกจะสิน้ สุด และขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีคนกำ�ลัง เอาชีวิตเขา นาย Curti ได้ปีนข้ามเครื่องกีดกั้น เข้าไปในส่วนพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน เก็บเงิน และพูดว่าเขาไม่ตอ้ งการเงินแต่ตอ้ งการ ความช่วยเหลือ แต่ถูกพนักงานปฏิเสธ และ

ขอให้เขาออกไปจากร้าน นาย Curti ได้ฉวย เอาขนมปังกรอบไปหนึง่ ห่อแล้วออกจากร้านไป ทันทีที่ได้รับรายงานมีคนร้ายขโมยของ ตำ�รวจในบริเวณทีเ่ กิดเหตุได้พบผูต้ อ้ งสงสัยตาม รูปพรรณที่แจ้ง จึงเข้าขอจับกุม แต่นาย Curti ขัดขืนจึงเกิดการวิง่ ไล่จบั กุมโดยมีตำ�รวจ 6 นาย เป็นผู้วิ่งไล่ตามนาย Curti ซึ่งปากร้องตระโกน “ช่วยด้วย ๆ “ ลงมาตามถนน Pitt St. เมือ่ ตะครุบตัวได้เขาก็จะใช้ก�ำ ลังทีแ่ ข็งแรง ดิ้นหลุด ตำ�รวจได้ใช้สเปย์พริกหยวก 1 ครั้ง และใช้ปืน Taser ยิงถูกนาย Curti สองครั้งแต่ ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้ จนมาถึงหน้าคาเฟ่ Coffee Pitt ตำ�รวจได้จับนาย Curti ยันกับ ประตูกระจกคาเฟ่แต่เขาก็สามารถสะบัดหลุด ออกมาเพื่อวิ่งต่อไป ทันใดนั้นตำ�รวจนายหนึ่ง ได้ยงิ ปืน Taser นัดทีส่ ามถูกทีส่ ว่ นหลังของนาย Curti ทำ�ให้เขาล้มลงหมดสติและหัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ช่วยทำ�การปั๊มหัวใจ (CPR)อยู่หลายนาที จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำ� รถหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีม่ าถึงก็ไม่สามารถกูช้ วี ติ ของเขากลับขึ้นมาได้ นาย Curti เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ อ่านต่อหน้า 38


รัฐบาลตกเลข-มั่วนิ่มค่าไฟ ออสซี่ถูกที่สุดในกลุ่ม OCED 20 มี.ค. 2012 จากการที่นาย Martin Ferguson ร.มว.ทรัพยากรและพลังงานของ รัฐบาลกลางออกมาแถลงว่า ค่าไฟฟ้าในประเทศ ออสเตรเลี ยมี อั ต ราที่ สูง ที่สุดในกลุุ่ม ประเทศ องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ OCED ด้วยการอ้างรายงานทางเอกสาร ชุด Energy In Australia 2012 ซึ่งจัดทำ�โดย สำ�นักงานเศรษฐกิจการทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และการพลังงาน (BREE)ของกระทรวงทรัพ ยากรและพลังงาน หลังจากการแถลงดังกล่าวออกไป ได้มี กลุม่ นักวิชาการออกมาโจมตีวา่ รัฐบาลบิดเบือน ข้อมูลที่แท้จริงเพราะในปัจจุบันค่าไฟของออส เตรเลียอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดในโลก โดยสูงกว่า แคนาดา 130% และผลจากการวิจัยล่าสุดยังพบ ว่าค่าไฟในออสเตรเลียจะสูงขึ้นเป็น 250% เมื่อ ภาษีคาร์บอนและการใช้ระบบกำ�หนดราคาค่าไฟ มีผลบังคับใช้เต็มที่ ผลการวิ จั ย ล่ า สุ ด พบว่ า ขณะนี้ ร าคา ค่ า ไฟของออสเตรเลี ย ได้ สู ง กว่ า อั ต ราค่ า ไฟ

ของสหรัฐอเมริกา 70% และตัวเลขจะเพิ่ม เป็น 160% ภายในสองปีข้างหน้า ในขณะที่ ประชาชนในประเทศฝรัง่ เศส, สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์กจ็ า่ ยค่าไฟถูกกว่าชาว ออสเตรเลียมาก รายงานชุดนี้จัดทำ�เพื่อเสนอให้กับกลุ่ม สมาคมผู้ใช้แรงงานแห่งออสเตรเลีย (EUAA) ซึง่ มีสมาชิกเป็นกลุม่ บริษทั ขนาดใหญ่ 100 แห่ง ที่รวมถึง BHP, RailCorp, Coles, ธนาคาร Commonwealth และสภาเทศบาล Brisbane City และได้เสนอความเห็นถึงวิธีกำ�หนดราคา ค่าไฟฟ้าจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการปฎิรูปอย่าง เร่งด่วน นาย Roman Domanski ผู้อำ�นวยการ EUAA กล่าวโจมตีรายงาน Energy In Australia 2012 ของรัฐบาลกลางว่า “เป็นการเอาข้อมูล เก่ามาใช้” ด้วยการย้อนไปเอาอัตราค่าไฟใน ปี 2009-10 กลับมาใช้ ซึ่งนักวิจัยที่ดีควรจะเอา ราคาแท้จริงของปีปัจจุบันมาใช้ เขากล่าวว่าเพียงแค่ปี 2010-11 ปีเดียว

นร.ต่างชาติถูกตำ�รวจไล่ล่า

ใช้ปืน Taser ยิงเสียชีวิต

ต่อจากหน้า 37

นาย Martin Ferguson ราคาไฟฟ้าก็ได้เพิ่มทั่วประเทศ 16% ในขณะ ที่รัฐน.ซ.ว.เพิ่มขึ้น 23% และอัตราค่าไฟที่นาย Ferguson นำ�มาใช้คืออัตรา 18.55 เซนต์/กิโล วัตต์ชั่วโมง แต่ราคาค่าไฟที่แท้จริงคือ 28.00 เซนต์/กิโลวัตต์ชั่วโมง นาย Domanski กล่าวว่าค่าไฟโดยเฉลี่ย ของรัฐน.ซ.ว.อยูท่ ี่ 1,700 เหรียญ จะลดลงเหลือ 700 เหรียญถ้าคิดค่าไฟในอัตราเดียวกับที่ชาว แคนาดาได้รับ เขากล่ า วว่ า หลั ง จากภาษี ค าร์ บ อนมี ผ ล บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึง บวกด้วย การปรับราคาค่าไฟของบริษัทผลิตและจำ�หน่าย ไฟฟ้า, การรับภาระเงินอุดหนุนโครงการพลัง งานชดเชย และต้นทุนทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ จะทำ�ให้อัตราค่าไฟฟ้าของออสเตรเลียเขยิบเข้า มาอยู่ใกล้หรือแซงหน้าอัตราค่าไฟของประเทศ

เดนมาร์กและเยอรมันนี ซึ่งมีอัตราค่าไฟที่สูง ที่สุดในโลก EUAA ซึ่ ง ใช้ ร ายงานของ Carbon Market Economics พบว่าราคาค่าพลังงานของ ออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40% นับจาก ปี 2007 และจะเพิ่มขึ้นอีก 30% ภายในสอง ปีข้างหน้า Carbon Market Economics ซึ่งทำ�การ เปรียบเทียบราคาค่าไฟของประเทศพัฒนาแล้ว กว่าของ 35 ประเทศ, รัฐในสหรัฐอเมริกาทุก รัฐ และรัฐในออสเตรเลียทุกรัฐพบว่าประเทศ ที่อัตราค่าไฟสูงสุดคือ (1) เดนมาร์กตามด้วย (2) เยอรมัน (3) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (4) รัฐ น.ซ.ว. (5) รัฐวิกตอเรีย และ (6) รัฐเวสเทิร์ นออสเตรเลีย และ(21) ออสเตรเลียแคปิตอล เทร์ริทอรี (ACT)

ตำ�รวจปฏิบัติการทั่วประเทศ จับ 13 นักนิยมภาพลามกเด็ก

ตำ�รวจพิสูตรหลักฐานกำ�ลังตรวจที่เกิดเหตุ เมือ่ มีการเสียชีวติ เกิดขึน้ จึงเป็นหน้าทีข่ อง ตำ�รวจคดีฆาตรกรรมเข้ามาทำ�การสอบสวน ใน ชั้นต้นเป็นที่เชื่อกันว่า ตำ�รวจอาจปฏิบัติหน้าที่ เกินกว่าเหตุจากการใช้ปืน Taser ซึ่งตามคู่มือ ปฏิบัติงานข้อหนึ่งกำ�หนดว่า จะใช้ได้ต่อเมื่อ ตำ�รวจหรือผู้ร่วมงานเสี่ยงต่ออันตรายในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตามนาย Curti ผู้เสียชีวิต มี ประวัติมาจากครอบครัวที่ร่ำ�รวยในบราซิลเดิน ทางมาเรียนภาษาอังกฤษทีโ่ รงเรียนสอนภาษาใน ย่าน Bondi Junction ในช่วงทีว่ ซี า่ นักท่องเทีย่ ว ของเขาได้หมดอายุแล้วและเพิ่งต่อวิซ่านักเรียน ในวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทางด้านครอบครัวของนาย Curti บิดา และมารดาของเขาเสียชีวิตด้วยโรงมะเร็งทั้งคู่ แต่เขามาจากตระกูลใหญ่ที่มีธุรกิจเป็นเจ้าของ บริ ษั ท การเงิ นในประเทศบราซิ ล และมี ส่ ว น เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นอีกด้วย

ขณะพักอยู่ในซิดนีย์นาย Curti อาศัยอยู่ กับพี่สาวซึ่งทำ�งานกับบริษัทที่ปรึกษาทางการ เงินและกฎหมาย DC Strategy และสามีชาว ออสเตรเลียของเธอซึ่งทำ�งานเป็นผู้บริหารใน ธนาคารแห่งหนึ่ง และบางครั้งนาย Curti ก็ ไปอาศัยอยู่กับเพื่อน ๆ ขณะนี้ลุงของเขามีกำ�หนดเดินทางมาถึง ซิดนียใ์ นวันที่ 20 มีนาคม และพีส่ าวอีกคนหนึง่ มีก�ำ หนดเดินทางมาถึงในวันที่ 21 มีนาคม เพือ่ มาจัดการศพหลานชายและแต่งตั้งทีมกฎหมาย เพื่อ เร่ง เอาความจริ งให้ ป รากฎและเอาผิ ดกั บ ตำ�รวจที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเพื่อนของนาย Curti ยอมรับว่า นาย Curti เป็นคนชอบงานปาร์ตี้ สังสรรค์ชอบทำ�อะไรแผลง ๆ และในคืนเกิด เหตุเขาได้เสพยาไอซ์ แต่อย่างไรก็ตามยังต้อง รอผลการชั น สู ต รศพอย่ า งเป็ น ทางการว่ า เขา เสพยาหรือไม่

21 มี . ค. 2012 ตำ � รวจได้ ป ฏิ บั ติ ก าร ทำ�ลายเครือข่ายเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร ด้วย การบุกเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย 19 หลังใน รัฐวิกตอเรีย, น.ซ.ว., ควีนสแลนด์ และแคน เบอร์ร่า เทริทอร์รีในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถจับผู้ต้องหาได้ 13 คน ผูต้ อ้ งหาคนหนึง่ ในจำ�นวนนีม้ ภี าพนิง่ และ ภาคเคลือ่ นไหวของเด็กถูกกระทำ�อนาจารสะสม เป็นจำ�นวนมาก ถึงขนาดต้องใช้คอมพิวเตอร์ แล็บท็อปขนาดมาตรฐาน 24 เครื่องในการจัด เก็บข้อมูล ในการปฎิบัติการครั้งนี้ตำ�รวจสันติบาล กลางได้ร่วมมือกับตำ�รวจของแต่ละรัฐเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในการวางแผนรวบรวมข้อมูลและ วางแผนจับกุม หลังจากได้รับแจ้งแบะแสจาก ตำ�รวจสากลในเดือนธันวาคม เมื่อสามารถจับ แหล่งต้นกำ�เนิดเครือข่ายในประเทศเยอรมันนี ตำ�รวจกล่าวว่า วิดีโอภาพลามกอนาจาร ส่วนหนึ่งเป็นภาพทารกกำ�ลังถูกลวนลามทาง เพศ ซึ่งถือเป็นการกระทำ�ที่น่าหดหู่ที่สุด ผูถ้ กู จับทัง้ 13 คนถูกตัง้ ข้อหาเข้าไปครอบ ครองและ/หรือผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งมี โทษจำ�สูงสุด 15 ปี นาย Glen McEwen ผู้บัญชาการหน่วย

ปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของ ตำ�รวจสันติบาลกลางกล่าวว่าภาพนิ่งและภาพ วิดีโอที่จับยึดได้ เป็นภาพเด็ก ๆ จากหลาย ประเทศทั่วโลกถูกกระทำ�ย่ำ�ยี ในการปฏิบัติการครั้งนี้ตำ�รวจสามารถจับ กุมผู้ต้องหาในรัฐน.ซ.ว.ได้ 5 คนเป็นชายอายุ 40 ปีจากย่าน Cylyton, ชายวัย 32 ปีจากย่าน Neutral Bay, ชายวัย 64 ปีจากย่าน Petersham, ชายวัย 40 ปีจากย่าน Carramar และชายวัย 36 จากย่าน Dulwich Hill จับกุมชายจำ�นวน 4 คนถูกจับได้ในเมล เบิร์น รัฐวิกตอเรีย, จับกุมชายวัย 50 ปีในรัฐ ควีนสแลนด์ และชายอีก 2 คนถูกจับได้ใน แคนเบอร์รา ผู้ที่ถูกจับทั้ง 13 คนส่วนใหญ่จะได้รับ การให้ประกันตัว พวกเขาถูกยึดหนังสือเดินทาง และกำ�หนดเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการห้ามใช้ คอมพิวเตอร์ และทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ตำ�รวจได้กำ�หนดความร้ายแรงของการ ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเด็กไว้ 5 ระดับ ผู้ถูกตั้งข้อหาระดับ 5 ถือว่าร้ายแรง ที่สุด ซึ่งผู้ถูกจับได้ครั้งนี้อยู่ในระดับ 4 และ ระดับ 5 ทั้งสิ้น นาย McEwen กล่าวว่านับตั้งแต่ปี 2005

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 38


ตร.ล่าจอมโจรหมายเลขหนึ่ง หลังหลบหนีการจับกุม 7 ปี 22 มี.ค. 2012 นาย Malcolm Naden ผู้ ต้องหาคดีฆา่ คนตายทีถ่ กู หนังสือพิมพ์เสนอข่าว ต่อเนือ่ งอย่างเรียลลิตโี้ ชว์มานับตัง้ แต่เขาสามารถ หลุดรอดการถูกตำ�รวจจับได้ชนิดเส้นยาแดง ผ่าแปดในวันคริสต์มาส และวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้นตำ�รวจได้ปูพรมไล่ล่า ด้วยการใช้สุนัขตำ�รวจ ใช้เฮลิคอปเตอร์ และอุ ปกรณ์เทคโนโลยีใ่ นการติดตามตัวคนร้าย เพิง่ มาสำ�เร็จในวันนี้ ได้ทกี่ ระท่อมห่างไกลผูค้ นทาง ตอนเหนือของรัฐน.ซ.ว. นาย Naden ถู ก ตั้ ง ข้ อ หาสั ง หารนาง Kristy Scholles วัย 24 ปีที่ Dubbo ในเดือน มิถุนายน 2005, ถูกตั้งข้อหาทำ�ร้ายบุคคลอายุ ต่ำ�กว่า 16 ปีสองคนถึงขั้นบาดเจ็บร้ายแรงใน ปี 2004 หนึ่งในจำ�นวนนั้นรวมถึงเด็กนักเรียน หญิงวัย 15 ปี, และข้อหาล่าสุดคือคดียิงตำ�รวจ หนึ่งนายได้รับบาดเจ็บในระหว่างการบุกจับที่ เมือง Nowendoc ในวันที่ 7 ธันวาคม 2011 แผนการจับกุมครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ในเวลา 19.30 น.ของวันพุธที่ 21 มีนาคมเล็กน้อย เมื่อจอภาพ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยปฏิบัติการ Durkin ระบุว่ามีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวในกระท่อมหลัง หนึ่งที่เมือง Gloucester เมืองชนบททางเหนือ ของรัฐน.ซ.ว. แสงกระพริบที่เกิดขึ้นส่งสัญญาณให้เจ้า หน้ า ที่ ท ราบว่ า เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ใ หญ่ ก ว่ า สั ต ว์ เคลื่อนไหวอยู่ภายในกระท่อมในฟาร์มในพื้นที่ Moppy ก่อนหน้านีต้ �ำ รวจได้ไปติดตัง้ ระบบเซนเซ อร์อินฟาเรสในทุกจุดที่นาย Naden วัย 38 ปี เคยหลบซ่อน และสามารถรอดมือตำ�รวจไปได้ รวมถึงกระท่อมเปลี่ยวในฟาร์มแห่งนี้ จากนัน้ ทีมตำ�รวจพร้อมอาวุธหนักจำ�นวน 45 นายจากหน่วยปฏิบัติการณ์ Durkin และ ตำ�รวจหน่วยปรามปรามคดีฆาตกรรม โดยตำ� รวจต้องขับรถจากถนนสายหลักเข้าไปอีก 20 กิโลเมตรจนสุดถนน แล้วเดินเท้าต่อไปอีก 10

นาย Glen เป็นต้นมา มีชาวออสเตรเลีย 850 คนได้ถูก ดำ�เนินคดีในความผิดเกีย่ วกับภาพลามกอนาจาร เด็กเล็ก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ ของตำ � รวจสั น ติ บ าลกลางกล่ า วว่ า การก่ อ อาช ญากรรมเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กได้

กิโลเมตรจึงถึงกระท่อมเป้าหมาย สังเกตเห็น ควันไฟจากปล่องไฟ จึงมัน่ ใจว่ามีคนอยูภ่ ายใน และบุคคลคนนั้นก็คือนาย Naden ในขั้นแรกตำ�รวจตั้งเป้าที่จะบุกเข้าจับใน เวลา 2.00 น.ในขณะที่นาย Naden นอนหลับ แต่ในเวลาหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยนาย Naden ได้ ออกมาจากกระท่อมเพื่อสูบบุหรี่ ในขณะที่เขา จุดไฟ แสงไฟได้สว่างจ้าเห็นทัว่ บริเวณ ตำ�รวจ จำ�ต้องตัดสินใจจู่โจมเข้าจับกุม ในขณะที่นาย Naden ไหวตัวทันเขาวิ่งเข้ากระท่อม ฉวยข้าว ของทีเ่ ตรียมพร้อมไว้และเปิดประตูหลังกระท่อม ออกไป แต่ต้องเผชิญกับตำ�รวจอีกส่วนหนึ่งที่ ดักรออยู่ นาย Naden ตั ด สิ นใจต่ อ สู้ กั บ ตำ � รวจ ขณะต่อสู้สุนัขตำ�รวจชื่อ Chuck ได้เข้าช่วยและ กัดนาย Naden ทีน่ อ่ งซ้าย ในขณะทีต่ �ำ รวจนาย หนึ่งบาดเจ็บที่ข้อมือ หลังจากจับผู้ต้องสงสัยเอาแขนไขว้หลัง ใส่กุญแจมือแล้วตำ�รวจได้ถามชายดังกล่าวว่า “คุณคือใคร? คุณคือนาย Malcolm Naden ใช่ ไหม?” ชายคนนัน้ ตอบว่า “ใช่ ผมคือ Malcolm Naden” การแจ้งข้อหาจึงเกิดขึ้น ทันทีทจี่ บั ตัวคนร้ายทีต่ อ้ งการตัวมากทีส่ ดุ ในออสเตรเลียได้ ในเวลา 0.25 น.นาย Andrew Scipione อธิบดีตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ก็ได้รับแจ้งราย งานการจับกุม เขากล่าวว่าเขาเชื่อมั่นตลอดเวลา ว่าตำ�รวจจะต้องจับนาย Naden ได้สักวันหนึ่ง แต่กไ็ ม่อาจตอบได้วา่ เมือ่ ไร แต่เมือ่ มีการจับกุม เกิ ด ขึ้ น ทำ �ให้ เ ขารู้ สึ กโล่ งใจและภู มิ ใ จในการ ปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน การจับกุมครั้งนี้เป็นการจบสิ้นการตาม ล่า 7 ปีนับจากนาง Lateesha Nolan ผู้เป็น ลูกพี่ลูกน้องของนาย Naden หายตัวไปอย่าง ลึกลับที่ Dubbo ในเดือนมกราคม 2005 โดย ผู้ต้องสงสัยคดีนี้คือนาย Naden เขากลายเป็น ผู้ต้องหาหลบหนีคดีอย่างแท้จริง ในคดีสังหาร นาง Kristy Scholles ภายในห้องนอนของเขา

McEwen เริ่ม “ระบาด” อย่างรวดเร็ว โดยผู้นิยมมีเพศ สัมพันธ์กับเด็กหลายคนได้เริ่มเป็นผู้บันทึกการ ลวนลามทางเพศของตนเองกับเด็กเล็ก แล้วส่ง ภาพไปให้เครือข่ายผู้นิยมมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก รายอื่น ๆ ทั่วโลก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 39

หนึ่งในทีมไล่ล่านาย Malcolm Naden ในเมือง Dubbo ในเดือนธันวาคม 2005 ตำ�รวจได้อพยพ ผู้คนออกจากสวนสัตว์ Western Plains Zoo ในเมือง Dubbo เพื่อจับกุมนาย Naden แต่เขา สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้อย่างหวุดหวิด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2006 ตำ�รวจ 60 นายพร้อม สุนัขตำ�รวจและเฮลิคอปเตอร์ บุกเข้าตรวจค้น มิสชั่น Willowbend Village Aboriginal ใน เมือง Condobolin ที่ซึ่งนาย Naden หลบซ่อน ตัว แต่เขาก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างหวุดหวิด จากนั้นเขาก็หายเข้ากลีบเมฆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ตำ�รวจให้รางวัล แก่ผใู้ ห้เบาะแสในการจับกุมนาย Naden เป็นเงิน 100,000 เหรียญ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2011 สอง วันหลังจากทีน่ าย Naden ยิงเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจถูก ที่ไหล่ เมือง Campsite ใกล้เมือง Nowendoc รางวัลได้เพิ่มเป็น 250,000 เหรียญ ในวันที่ 24 ธันวาคม มีการไล่ล่านาย Naden ที่ Tuggolo State Forest แต่เขาสามารถ ลอดการจับกุมไปได้ และในต้นเดือนมกราคม 2012 ตำ�รวจได้ปูพรมไล่ล่าตามกระท่อมต่าง ๆ ในพื้นที่ Barrington Tops เขาสามารถหลบหนี ไปได้อย่างหวุดหวิดอีก ปลายเดือนมกราคม 2012 หน่วยปฏิบัติ การ Durkin ได้ย้ายจาก Nowendoc ไปยัง Gloucester ตามแหล่งที่นาย Naden หลบหนี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พบว่านาย Naden ได้ หลบมาอยูท่ เี่ มืองเล็ก ๆ ชือ่ Curricabark ในวัน ที่ 12 มีนาคม เขาได้ขโมยปืนไรเฟิลกึง่ อัตโนมัติ และกระสุนปืนไปจากกระท่อมภายในฟาร์มใน เมือง Gloucester หลังจากนาย Naden ได้รับการรักษา บาดแผลเขาได้ถูกนำ�ตัวเข้ากระบวนการสอบ สวน และนำ�ตัวขึน้ ศาลเพือ่ การประทับรับดำ�เนิน

คดี ก่อนถูกนำ�ตัวไปฝากขังยังด่านกักกันนักโทษ หนาแน่นสูงสุดของเรือนจำ� Goulburn ทีซ่ งึ่ เขา ได้รบั การตัดผมและโกนหนวดเคราทีย่ าวเหยียด นายตำ�รวจรายหนึ่งที่มีส่วนในการจับกุม นาย Naden ได้อธิบายถึงจำ�เลยในคดีนี้ว่า อยู่ ในสภาพเปราะบาง ดูเหมือนเขาจะดีใจเสีย ด้วยซ้ำ�ที่การหลบหนีได้สิ้นสุดลง หลังจากที่ เขาหลบซ่อนอยู่ในป่า กินเผือกกินมันมาเป็น เวลานาน ทำ�ให้เขาไม่รู้ว่า ขณะถูกจับเป็นวันที่ เท่าไร ปีอะไร เขาไม่รวู้ า่ ใครคือนายกรัฐมนตรี ของประเทศเสียด้วยซ้ำ� แหล่ ง ข่ า วกล่ า วว่ า สิ่ ง ที่ น าย Naden ต้องการคือหนังสือพิมพ์ เพราะเขาต้องการรับ รู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันรักบี้และคริกเก็ต และเมื่อตำ�รวจถามว่าเรื่องราวของเขาน่าจะเอา ไปทำ�ภาพยนตร์ นาย Naden ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้น เมืองกล่าวว่า “ต้องให้ประธานาธิบดีผวิ ดำ�ของ สหรัฐคนนั้น แสดงเป็นเขา”

นาย Malcolm Naden ขณะถูกนำ�ตัวเข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาล Ta ree

เทศบาลเปลี่ยนกฎจอดรถ ส่งผลนายกฯย้ายออฟฟิศ การเปลี่ ย นกฎที่ จ อดรถยนต์ ข องนาง Clover Moore นายกเทศมนตรีเขตเทศบาล ซิดนีย์ได้ส่งผลกระทบต่อพนักงานขับรถยนต์ สำ�หรับนักการเมือง หรือ COMCARไม่สามารถ จอดแช่รอรับนักการเมือง ณ ตึกที่ทำ�งานของ รัฐบาลกลางในซิดนียส์ ง่ ผลให้นาง Julia Gillard

นายกรัฐมนตรีตัดสินใจย้ายที่ทำ�การรัฐบาลไป อยู่ยังสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงิน ภาษีของประชาชนในการปรับทีท่ �ำ การใหม่เป็น เงิน 21 ล้านเหรียญ ทั้งนี้รัฐบาลกลางต้องการเช่าพื้นที่จำ�นวน 3 ชั้นของอาคารสีทองสร้างใหม่ ต่อหน้า 40


เทศบาลเปลี่ยนกฎจอดรถ ส่งผลนายกฯย้ายออฟฟิศ

ต่อจากหน้า 39

เลขที่ 1 ถนน Bligh St. ที่สามารถมองเห็น อ่าวซิดนีย์ เนื่องจากเทศบาล Sydney City ได้ เปลี่ยนกฎการจอดรถที่ถนน Phillip St. ทำ�ให้ ระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ในภาวะล่อแหลม จากรายงานที่เสนอโดยกระทรวงการเงิน ระบุว่า เทศบาล Sydney City ได้เพิ่มความเข้ม งวดในการจอดรถยนต์และจัดระเบียบการจราจร ที่กระทบต่อที่ทำ�งานของกระทรวงซึ่งตั้งอยู่เลข ที่ 70 ถนน Phillip St. ผลดังกล่าวทำ�ให้สมาชิก รัฐสภาจะต้องมายืนคอยรถ COMCAR มารับ แทนทีร่ ถจะมาจอดรอรับอย่างเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า รายงานของกระทรวงยังกล่าวว่า การที่ อุปกรณ์ควบคุมรถเข้าออก บาร์กันรถเข้าจอด และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการป้องกันการขับรถเข้า

ประชิด หรือป้องกันรถทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตเข้ามา ในพืน้ ทีไ่ ด้ถกู ยกเลิกไป ทำ�ให้อาคารสำ�นักงาน ปัจจุบันไม่ปลอดภัยอีกต่อไป แต่อาคารที่ถนน Bligh St. มีที่จอดรถ ใต้ดิน 4 ชั้นสามารถจอดรถได้ 96 คัน ติด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อัตโนมัติ ทีร่ วมถึงระบบควบคุมจากศูนย์กลาง, ระบบ CCTV และระบบเตือนสัญญาณภัยเมื่อ มีผู้บุกรุก ภายใต้ แ ผนการย้ า ยสำ � นั ก งานใหม่ ข อง รัฐบาลกลาง รัฐบาลจะใช้ทีมงานสถาปนิกและ วิศวกรจำ�นวน 20 คนในการออกแบบ และ ใช้แรงงานก่อสร้างจำ�นวน 280 คนทำ�งานใน ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้ ด้วย

การสร้างสำ�นักงานของรัฐมนตรีประมาณ 6 ถึง 8 แห่ง, สำ�นักงานของผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน, สำ � นั ก งานย่ อ ยสำ � หรั บ แขกเยื อ น 10 ห้ อ ง, ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและสำ�นักงานพิเศษ สำ�หรับนายกรัฐมนตรี กระทรวงการเงินให้เหตุผลว่าสำ�นักงาน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คับแคบและไม่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของการเป็นสำ�นักงานในอนาคตอีก ต่อไป ระบบรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ และพื้นที่สำ�คัญหลายจุดยังมีข้อกังขา กระทรวงให้เหตุผลต่อไปว่า งบประมาณ ทีใ่ ช้ในการตกแต่งสำ�นักงานใหม่ ถ้าคิดในระยะ ยาวถือว่า คุ้มต่อการลงทุน และเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรีและนักการเมือง ระดับอาวุโส อย่างไรก็ตามนาง Moore ได้ออกมากล่าว ว่า การเปลี่ยนกฎการจอดรถที่ถนน Phillip St.เป็นไปตามคำ�ขอของตำ�รวจ มาตั้งแต่หลัง เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่ 11 กันยายนที่

สำ�นักงานใหม่ของนายกรัฐมนตรีที่ถนน Bligh St.

มหานครนิวยอร์ก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของตัวอาคารสำ�นักงานของรัฐบาลและชีวิตผู้ อยู่ภายในอาคาร

เลือกตั้งใหญ่รัฐแดดเปรี้ยง เลเบอร์เหลือส.ส.แค่ 7 คน 24 มี.ค. 2012 ผลการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป ของรัฐสภารัฐควีนสแลนด์ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม) เพื่อหาส.ส.จำ�นวน 89 ที่นั่ง ผล การนับคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการปรากฏ ว่าพรรคเลเบอร์ซึ่งมีนาง Anna Bligh นายก รัฐมนตรีรฐั ควีนสแลนด์เป็นหัวหน้าพรรค ต้อง พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างยับเยินตามคาดหมาย โดยเหลือที่นั่งส.ส.เพียง 7 ที่นั่ง ลดลงจากการ เลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2009 ที่ได้ที่นั่งถึง 51 ที่ นั่ง ด้วยคะแนนไพรมารี 26.78% ทางด้านพรรคลิเบอรัลเนชัน่ แนลซึง่ มีนาย Campbell Newman เป็นหัวหน้าพรรคสามารถ ประสบชัยชนะด้วยที่นั่งส.ส. 78 ที่นั่งจากการ เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 34 ที่นั่ง ด้วยคะแนน ไพรมารี 49.85% ในขณะทีพ่ รรคก่อตัง้ ใหม่อย่างพรรคออส เตรเลียนของนาย Rob Katter ส.ส.อิสระของ รัฐสภากลางสามารถแย่งที่นั่งส.ส.มาได้ 2 ที่นั่ง ด้วยคะแนนไพรมารี 11.47% ผลการเลือกตัง้ ครัง้ นีท้ ำ�ให้นาย Campbell

Newman อดีตนายกเทศมนตรี Brisbane City (ระหว่างปี 2004-2011) ได้เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐควีนสแลนด์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็น ผู้ นำ � รั ฐ บาลรั ฐโดยไม่ เ คยเป็ น สมาชิ ก สภารั ฐ ควีนสแลนด์มาก่อนแต่อย่างใด และเป็นชัยชนะ ด้วยคะแนนเหวี่ยงสูงถึง 15.47% ในขณะทีพ่ รรคกรีนส์ ได้คะแนนไพรมารี 7.6% ลดจากการเลือกตัง้ ครัง้ ก่อน 0.8% ทำ�ให้ ไม่มีโอกาสได้ส.ส.เข้าสภา สำ�หรับตัวนาย Newman ผลโพลหลังจาก นาย Kevin Rudd อดีตร.มว.ต่างประเทศแพ้มติ ในการเลือกตั้งผู้นำ�พรรคเลเบอร์ต่อนาง Julia Gillard ออกมาว่าเขาจะแพ้เลือกตัง้ ส.ส.ในเขตฯ Ashgrove ซึ่งเป็นเขตฐานเสียงแข็งของพรรค เลเบอร์ เนื่องจากนาง Bligh ได้ออกมาสนับ สนุนนาย Rudd ซึง่ เป็นส.ส.รัฐควีนสแลนด์อย่าง เปิดเผย ทำ�ให้ประชาชนจึงหันมาสนับสนุนเธอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปทำ�ให้นาย newman กลับมา ชนะด้วยคะแนนเหวี่ยงถึง 13% ในการเลือกตัง้ ครัง้ นีน้ ายAidan McLindon

นาง Anna Bligh ขณะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในเวลา 20.15 น.

นาย Campbell Newman ขณะประกาศชัยชนะเลือกตั้ง ซึ่งเป็นส.ส.เก่าเขตเลือกตั้ง Beaudesert สังกัด พรรคลิเบอรัลเนชั่นแนล ผู้ลาออกจากพรรค เดิมเพื่อรับตำ�แหน่งหัวหน้าพรรคออสเตรเลีย น ได้กลายเป็นส.ส.สอบตกในเขตพื้นที่ของเขา โดยเสียที่นั่งให้กับผู้สมัครจากพรรคลิเบอรัล เนชั่นแนล ในขณะที่นาย Bob Katter (ชื่อเดียว กับบิดา) บุตรชายของผูก้ อ่ ตัง้ พรรคสามารถชนะ เลือกตัง้ เขต Mount Isa พืน้ ทีฐ่ านเสียงของพรรค เลเบอร์ดว้ ยคะแนนเหวีย่ งถึง 17.3% ทำ�ให้นาย Katter ผู้ลูกเป็นทายาทชั้นที่สามที่ได้เป็นส.ส. ผู้สันทัดกรณีทางการเมืองกล่าวว่า ความ ปราชัยอย่างราบคาบทางการเมืองของนาง Bligh ครัง้ นี้ มาจากเหตุทเี่ ธอผิดสัญญาเลือกตัง้ ครัง้ แล้ว ครั้งเล่า และวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโจมตีฝ่าย ตรงข้ามในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ รวมถึงการ ป้ายสีกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดมูลความจริง ประกอบกับความไม่พอใจในผลงานของรัฐบาล กลางจึงซ้ำ�เติมให้ผลการเลือกตั้งออกมาเลวร้าย ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคเลเบอร์ นาย Bill Ludwig ประธานสหภาพแรงงาน ใหญ่ (AWU)ได้กล่าวเตือนนาง Julia Gillard ว่า ผลการเลือกตัง้ ส.ส.รัฐควีนสแลนด์ครัง้ นี้ ได้สง่ ภาพสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกตัง้ ใหญ่ในปีหน้า อาจจะเจอในสภาพที่คล้ายคลึงกัน นั ก การเมื อ งอาวุ โ สของพรรคลิ เ บอรั ล

เนชั่นแนลกล่าวว่า เหตุที่นาง Bligh พ่ายแพ้ เลือกตั้งอย่างถล่มทลายก็เพราะประชาชนไม่ฟัง คำ�พูด (ที่บิดเบือน) ของนาง Bligh อีกต่อไป และพวกเขาก็ไม่ฟังคำ�พูดของนาง Gillard อีก ต่อไปเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองเห็นว่า พรรค เลเบอร์จะต้องได้ที่นั่งส.ส.รัฐสภากลางจากรัฐ ควีนสแลนด์อย่างน้อย 5 ทีน่ งั่ จากทีม่ อี ยู่ 8 ทีน่ งั่ จึงจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งปีหน้า ได้ โดยรัฐบาลกลางยังมัน่ ใจว่าจะสามารถรักษา ทีน่ งั่ ในเขตเลือกตัง้ Oreton, Petrie, Capricornia, Blair และ Lilley ซึ่งเขตสุดท้ายมีนาย Wayne Swan ร.มว.คลังเป็นส.ส. ส่วนเขตฯที่ Griffith ซึ่งมีนาย Rudd เป็นส.ส.ด้วยคะแนนมาร์จินต่ำ� กว่า 7.0% โอกาสที่จะสูญเสียที่นั่งให้กับพรรค ผสมมีสูงมาก หากนาย Rudd ไม่ลงสมัคร ส.ส.ในครั้งต่อไป ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม นาง Bligh ได้ ออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบด้วยการ ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและการเป็น ส.ส. ทำ�ให้จะต้องมีการเลือกตัง้ ซ่อมใหม่ในเขต เลือกตั้ง South Brisbane ซึ่งหากพรรคเลเบอร์ ไม่สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้ ส.ส.ของพรรคจะ เหลือเพียง 6 คนเท่านั้น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 40


สั่งพิจารณาคดีฆ่าใหม่ครั้งที่ 3 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 24 มี.ค. 2012 ชายผู้ซึ่งถูกศาลสั่งยกฟ้อง คดีฆาตรกรรมคู่รักชาวเกย์มาถึง 2 ครั้ง จะถูก กลับมาพิจารณาคดีอีกเป็นครั้งที่สาม และถือ เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่มีการดำ�เนินคดีที่สิ้นสุด แล้ว กลับมาพิจารณาให้เป็นครั้งที่สามโดยมิได้ มีหลักฐานใหม่เข้ามา ในคดีนี้นาย Philip Leung วัย 51 ปี นัก ค้าเครื่องประดับอัญมณีผู้ถูกดำ�เนินคดีในข้อหา ฆาตรกรรมนาย Mario Guzzetti วัย 72 ปีคน รักโดยไม่เจตนา ในระหว่างทีท่ งั้ สองมีปากเสียง กันภายในบ้านของทัง้ สองทีย่ า่ น Alexandria ใน ปี 2007 การพิ จ ารณาคดี ค รั้ งใหม่ เ กิ ด ขึ้ นได้ โ ดย อาศัยกฎหมายการดำ�เนินคดีซ�้ำ สองปี 2006 ของ รัฐน.ซ.ว.ทีเ่ ปิดช่องให้ เนือ่ งจากการพิจารณาคดี สองครั้งแรก พบว่าผู้พิพากษาได้ชี้ช่องให้คณะ ลูกขุนพิจารณาไปในทางไม่เอาผิดจำ�เลย เป็นที่ คาดกันว่าการพิจารณาคดีครั้งใหม่จะมีขึ้นที่ศาล ฎีการัฐน.ซ.ว.ในปีหน้า แหล่งข่าวระบุว่า ค่าใช้จ่ายในคดีนี้ได้ใช้ เงินภาษีของประชาชนไปแล้วมากกว่า 1 ล้าน เหรียญรวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำ�น้องชายของ นาย Guzzetti จากประเทศอิตาลีมาเบิกพยาน ในซิดนีย์ถึง 3 ครั้ง

ในการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนพฤษ ภาคมปี 2009 อัยการฝ่ายโจทก์กล่าวหาว่าจำ�เลย ได้ตีผู้ตายด้วยเครื่องปั่นผลไม้ที่ศีรษะหลังเกิด บันดาลโทสะ แต่ก่อนที่อัยการจะแสดงหลัก ฐาน ผู้พิพากษา Stephen Rothman ได้ชี้แนะ คณะลูกขุนไปในทางจำ�เลยไม่มีความผิด และ ให้ความเห็นว่าฝ่ายโจทก์มีหลักฐานไม่เพียงพอ ในคดีนี้สำ�นักงานอัยการได้อุทธรณ์ต่อคำ� ตัดสิน ศาลอาญาพิจารณาการอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ พิพากษาได้ท�ำ หน้าทีอ่ ย่างบกพร่อง และสัง่ ให้มี การพิจารณาคดีใหม่ ในการพิจารณาครั้งใหม่ฝ่ายอัยการ ได้ เปลี่ ย นคดี ฟ้ อ งจากเจตนาฆาตกรรมเป็ น ฆาต กรรมโดยไม่เจตนา ถูกนำ�ขึ้นพิจารณาในเดือน เมษายน 2011 ผู้พิพากษา Michael Adams ได้ ชี้แนะให้คณะลูกขุนชุดที่สอง ให้ลงความเห็น จำ�เลยไม่ผิดเช่นกัน สำ � นั ก งานอั ย การได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ อี ก ครั้ ง หนึ่ง ศาลอาญาพิจารณาการอุทธรณ์ได้ตัดสิน คำ�อุทธรณ์เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ตัดสินให้มีการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้ง โดยการ พิจารณาครั้งใหม่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2013 จากหลักฐานที่ปรากฎในชั้นศาลระบุว่า นาย Guzzetti และนาย Leung เริ่มมีความ

ตร.กล่าวหาหลานบิ๊กเขมร พัวพันค้าเฮฯและฟอกเงิน 25 มี.ค. 2012 หนังสือพิมพ์ในเครือ แฟร์แฟ็กซ์ได้รายงานว่า ตำ�รวจสันติบาลกลาง ออสซี่ ได้ตั้งข้อสงสัยหลานชายของนาย Hun Sen นายกรัฐมนตรีกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องกับ ขบวนการลักลอบนำ�เข้า เฮโรอินและการฟอก เงินข้ามชาติโดยมีออสเตรเลียเป็นหนึ่งในจุด หมายปลายทาง แต่แผนการจับกุมตัวนาย Hun To ใน ระหว่างทีเ่ ขามีแผนเดินทางมานครเมลเบิรน์ ต้อง เลิกล้ม เมือ่ สถานทูตออสเตรเลียในกรุงพนมเปญ ปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ราย หนึ่ งให้ เ หตุ ผ ลว่ า เพื่ อหลีกเลี่ย งการกระทบ กระทั่งทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

หากปล่อยให้นาย Hun To เดินทางเข้าประเทศ คณะกรรมการอาชญากรรมแห่งออสเตร เลีย (สำ�นักงานตำ�รวจปราบปรามอาชญากรรม เดิ ม ) ได้ ทำ � การไต่ ส วนในระหว่ า งปี 2002 ถึง 2004 พบหลักฐานแน่นหนาจำ�นวนมาก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า งองค์ ก รอาชญากรรม ใน ออสเตรเลี ย และในกั ม พู ช า ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ นักการเมืองและนักธุรกิจระดับสูงของกัมพูชา โดยเงินจากการค้ายาเสพติดจะถูกนำ�ไปเป็นทุน ในการทำ�ธุรกิจในประเทศกัมพูชา การเปิ ด เผยครั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จาก เจ้ า หน้าที่ของออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลถึงเครือข่าย ค้ายาเสพติดนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและ

พ่อแม่วอนตำ�รวจจับลูก แต่ไม่ทันถูกวิสามัญก่อน 26 มี.ค. 2012 คดีตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ทำ� วิสามัญฆาตกรรมคนร้ายชิงรถยนต์ภายในฟู๊ด คอร์ตของศูนย์การค้า Westfield ที่ Parramatta เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมาและกลายเป็นข่าว ใหญ่ตามจอทีวแี ละหนังสือพิมพ์ บัดนีผ้ เู้ ป็นบิดา

มารดาของผูต้ อ้ งหาทีเ่ สียชีวติ ได้ออกมาเปิดเผย ว่า ได้พยายามขอร้องให้ตำ�รวจช่วยจับบุตรของ พวกเขาขังคุกแล้ว แต่ต�ำ รวจไม่สนใจ จนทำ�ให้ ต้องเสียชีวิตในที่สุด ภายใต้ เ อกสารที่ เ ปิ ด เผยในวั น นี้ บิ ด า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 41

นาย Philip Leung สัมพันธ์ฉันฑ์คนรักมาตั้งแต่ปี 2001 และอยู่ อาศัยด้วยกันในปี 2004 แต่หนึ่งเดือนก่อนที่ นาย Guzzetti เสียชีวิต เขาได้บอกกับเพื่อนคน หนึ่งว่าต้องการยุติความสัมพันธ์กับนาย Leung เพราะนาย Leung เริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวและ ชอบข่มขู่ทุบตีเขา ในตอนเช้าของช่วงก่อนเทศกาลอีสเตอร์ วันที่ 7 เมษายน 2007 เพื่อนบ้านได้ยินเสียง ทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงภายในบ้านย่าน Alexandria และได้ยินเสียงเหมือนชั้นวางถ้วย ชามล้มลงมาแตกกระจาย หลังจากนั้นได้ยิน เสียงนาย Leung “เหมือนกับเสียงคำ�รามหรือ เสียงแสดงความไม่พอใจ” จากนัน้ อีกชัว่ โมงต่อ มานาย Leung จึงโทรแจ้งรถพยาบาลถูกบันทึก ไว้ว่า “ฉันได้มีเหตุทะเลาะกับเพื่อน และเขาได้ เสียชีวิตแล้ว” จากการชันสูตรศพพบว่า เหตุเสียชีวติ เกิด จากบาดแผลที่ศีรษะ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามา

จากถูกตีหรือหกล้มถูกเครือ่ งปัน่ ผลไม้ ซึง่ ก่อน ทะเลาะกันนาย Leung กำ�ลังปัน่ น้�ำ แคร์รอตพอดี นอกจากนั้นยังพบร่องรอยฟกชำ�รอบคอของผู้ ตาย ซึ่งเกิดจากต่างฝ่ายต่างต่อสู้กัน เนติบัณฑิตผู้กล่าวว่าต่างในชั้นศาลแทน นาย Leung กล่าวว่า ลูกความของเขาเสียอารมณ์ ต่อการตัดสิน และกำ�ลังพิจารณาที่จะอุทธรณ์ คำ�ตัดสินของศาลอาญาพิจารณาการอุทธรณ์ใน ศาลสูงต่อไป แต่ตอนนี้กำ�ลังรอ Legal Aid อยู่ว่า จะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์ต่อ ศาลสูงหรือไม่ เขากล่าวว่า ขณะนี้นาย Leung มีสภาพ จิตใจแย่มาก ถึงกับต้องเข้าพบจิตแพทย์และกิน ยาระงับประสาท ในวันพุธที่ 21 มีนาคมเขา ต้องเข้าสูก่ ระบวนการของระบบยุตธิ รรมอีกครัง้ โดยถูกยึดหนังสือเดินทาง และต้องไปรายงาน ตัวต่อสถานีต�ำ รวจ Newtown ในทุก ๆ สัปดาห์

นักการเมืองในเอเชีย ลักลอบนำ�ยาเสพติดเข้า ออสเตรเลียปีละกว่า 1 พันล้านเหรียญ ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการภายใต้รหัส Opera tion Illipango ทำ�การสอบสวนการลักลอบนำ� เฮโรอินจากกัมพูชาเข้าประเทศ โดยปะปนมากับ ไม้แผ่นและไม้ท่อนแปรรูปนำ�เข้า นาย Hun To ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล สูงในกัมพูชา และเป็นผูท้ มี่ คี วามใกล้ชดิ กับนาย Kith Meng บุคคลทีร่ วยทีส่ ดุ ในกัมพูชาและเป็น เจ้าของกลุ่ม Royal Group ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับ ธนาคาร ANZ และกลุ่มบริษัท Toll Holdings ในโครงการต่าง ๆ ในกัมพูชา หน่วยปฏิบตั กิ าร Illipango ได้ตงั้ ข้อสงสัย ว่าเงินที่ได้จากการค้าเฮโรอิน ถูกนำ�เข้าคาสิโน Crown ในเมลเบิร์นภายใต้การบงการของนาย Hun To ก่อนที่เขาจะไหวตัวเดินทางออกนอก ประเทศไป ในการสอบสวนครั้งนั้นทางการออสเตร เลียได้จบั ผูต้ อ้ งสงสัยได้คนเดียวคือนาง Phenny

Thai หญิงสัญชาติกัมพูชาผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (associate) ในระดับไม่ออกหน้าออก ตากับนาย Hun To เธอถูกนำ�ขึ้นศาลฎีกานคร เมลเบิรน์ ในปี 2005 ระบุวา่ เธอมีความสัมพันธ์ เหนียวแน่นกับบุคคลที่มีอิทธิพลในกัมพูชา นอกจากนาย Hun To แล้วยังมีผู้ต้อง สงสัยเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรค้ายาเสพติด หนึ่ งในจำ � นวนนี้ เ ป็ น ครอบครั ว เชื้ อ สายเวี ย ต นาม-จีน ปัจจุบันเป็นเจ้าของภัตตาคารอาหาร เอเชียที่มีชื่อเสียงในซิดนีย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการโอนเงินจากการจำ�นวนมากกลับไปยัง กัมพูชา แต่ตำ�รวจไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะ ดำ�เนินคดีเขา ต่อมาหนังสือพิมพ์ the Phnom Penh Post ในกรุงพนมเปญได้ลงข่าวบทสัมภาษณ์นาย Hun To ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ถูกสื่อในออสเตรเลีย โจมตี ในขณะทีโ่ ฆษกของกระทรวงมหาดไทย กัมพูชาออกมาแถลงว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ รายงานแล้วพบว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

มารดาของนาย Darren Neill วัย 34 ปีจาก ย่าน North Rocks ผู้ถูกตำ�รวจยิงเสียชีวิตกล่าว ว่าก่อนการวิสามัญบุตรชาย 1 สัปดาห์พวกเขา ได้โทรศัพท์ขอร้องไปยังสถานีตำ�รวจ 4 แห่ง และกับ Lifeline อ้อนวอนขอร้องให้ตำ�รวจมา จับบุตรชายเข้าคุก เพราะเกรงว่าบุตรชายผู้ซึ่งมี ประวัติอาชญากรรมเพียบจะออกไปเที่ยวปล้น จี้และลักขโมยทำ�ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา คือคำ�ปฏิเสธจากตำ�รวจ ทั้ง 4 สถานี อย่างไรก็ตามในเวลา 15.00 น.เศษ ของ วันที่ 25 มีนาคมก็เกิดเหตุการณ์ที่ครอบครัว

Neill แห่งย่าน North Rocks เกรงว่าจะเกิดขึ้น เมื่อตำ�รวจพยายามติดตามรถยนต์ที่ขับโดยนาย Neill ผู้ต้องสงสัย ใช้อาวุธบุกปล้นบ้านหลัง หนึ่งในย่าน Penrith มาตามทางด่วน M4 หลัง จากเขาพยายามจี้แท็กซี่ ก่อนที่จะขโมยรถยนต์ จากที่จอดรถของโรงพยาบาล Nepean ใช้เป็น ยานพาหนะในการหลบหนี ในระหว่ า งขั บ รถหลบหนี เ ขาได้ ขั บ รถ เฉี่ยวรถยนต์มิซูบิชิแลนเซอร์คันหนึ่ง จากนั้น จึง ลงจากรถใช้มีดจี้ชิง รถมิซูบิชิขับ หนีต่อไป เฮลิคอปเตอร์ตำ�รวจได้ขับติดตามพบว่าเขาขับ รถมายัง Parramatta อ่านต่อหน้า 42


พ่อแม่วอนตำ�รวจจับลูก แต่ไม่ทันถูกวิสามัญก่อน ต่อจากหน้า 41

ค่าไฟ

สวัสดีคะ่ .. ฉบับนีด้ ฉิ นั ขอนำ�การ์ตนู ล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์แห่งค่ายเดอะ เทเลกร๊าฟมาให้ศึกษากันอีก ภาพนี้ปรากฎอยู่ในฉบับวันที่ 21 มีนาคม เป็นภาพนายกฯจูเลีย กิล ลาร์ด ในแบล๊กกราวด์พนื้ สีแดงเพราะเป็นสีประจำ�พรรคเลเบอร์ ท่านนายกฯกำ�ลังแถลงถึงต้นทุน ค่าไฟด้วยคำ�พูดทีว่ า่ “รายงานล่าสุดชีใ้ ห้เห็นว่าท่านจะประหยัดเงินได้หลายปอนด์,หลายชิลลิง่ และ หลายเพ็นนี” มีข้อความเขียนใต้ภาพว่า “มันฟังดูเหมือนกับว่ารัฐบาลได้เอาข้อมูลเก่ามาใช้” อันนีเ้ ป็นการล้อเลียนรัฐบาลทีเ่ พิง่ ออกมาแถลงว่า ค่าไฟของออสเตรเลียถูกทีส่ ดุ ในบรรดา ประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่แท้จริงรัฐบาลแกหลอกประชาชนอีกตามเคย ด้วยการเอาตัวเลขค่าไฟปี 2009 คืออัตรา 18.55 เซนต์/กิโลวัตต์ชม.มาใช้แทนที่จะเอาอัตราปัจจุบันคือ 28.00 เซนต์/กิโล วัตต์ชม.มาใช้ แท้จริงแล้วค่าไฟออสซี่แพงที่สุดในโลกค่ะ.... งานนี้รัฐบาลยังไม่หายติดเชื้อโรค ขี้จุ๊เบ่เบ๊ะอีกตามเคย....ฮิ..ฮิ

รัฐแดดเปรี้ยง..เปรี้ยงรัฐสภาฯ

ภาพที่สองเป็นการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรนอีก ปรากฎอยู่ในฉบับวันที่ 26 มีนาคม เป็นภาพแผนที่รัฐควีนสแลนด์ทาสีฟ้าหรือน้ำ�เงินหว่า!..มันคือสีประจำ�พรรคลิเบอรัล เนชั่นแนลหล่นตกลงมากลางรัฐสภาที่กรุงแคนเบอร์รามีคำ�บรรยายสั้น ๆ ว่า “การต่อสู้บนเนิน เขา” ซึ่งก็หมายถึงรัฐสภานั่นเอง อันนี้เป็นการสะท้อนจากผลการเลือกตั้งที่รัฐแดดเปรี้ยงหรือรัฐควีนสแลนด์เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา พรรคลิบฯชนะอย่างถล่มทะลาย โดยรัฐบาลพรรคเลเบอร์เหลือส.ส.แค่ 7 หน่อ รอดการสูญพันธุ์อย่างหวุดหวิด ผู้สันทัดกรณี 9 ใน 10 คนออกมาเตือนว่า การเลือกตั้งรัฐสภา กลางในปีหน้าถ้ารัฐบาลยังไม่มีอะไรคืบหน้า ระวังประวัติศาสตร์นี้จะซ้ำ�รอยค่ะ..........ฮิ..ฮิ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพนี้มาจากข่าวหนังสือพิมพ์ในวันที่ 23 มีนาคม เป็นผลพลอยได้จากเหตุการณ์ที่ ตำ�รวจสามารถจับอภิมหาโจร “มัลคอล์ม นา เดน” ผู้สามารถหนีรอดการจับกุมแบบเฉียด ฉิวไปได้หลายครั้ง เมืองที่ “มัลคอล์ม” เคย ปล้นและเคยหลบหนีจึงเปลี่ยนวิกฤติมาเป็น โอกาส จากที่เคยหวาดกลัว “มัลคอล์ม” จน ไม่กล้าออกจากบ้าน ก็เอา “มัลคอล์ม” มาเป็น จุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างเจ้าของร้านแบล๊กกี้ เทคอะเวย์ใน เมืองกลูเชสเตอร์ เมืองที่เขาถูกจับเกิดหัวใส ขึ้นป้ายเปลี่ยนชื่อรายการอาหารใหม่ จาก แฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาก็เป็น “มัลคอล์ม เบอร์ เกอร์” จาก “eat in or takeaway” ก็เปลี่ยน เป็น “eat here or on the run” เพียงแค่นี้ เองค่ะ..โอ้โฮยอดขายพุ่งกระฉูด......ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

จึงแจ้งให้ตำ�รวจภาคพื้นดินเข้าสะกัด นาย Neill ได้ขบั หลบเข้าไปในศูนย์การค้า Westfield ในขณะที่ตำ�รวจไล่กวดอย่างกระชั้น ชิด หลังจากออกจากรถเขาได้วิ่งเข้าไปภายใน ศูนย์การค้า ตรงไปยังฟู๊ดคอร์ต ซึ่งตำ�รวจ นายหนึง่ ตามมาทันพอดี ทัง้ สองต่อสูก้ นั อย่างดุ เดือด นายตำ�รวจรายนัน้ ถูกต่อยลงไปนอนกับ พื้น ในลักษณ์ที่นาย Neill นั่งค่อมและกำ�ลังใช้ มีดแทงตำ�รวจผู้นั้น ในขณะนั้นมีตำ�รวจอาวุโส นายหนึ่งเข้ามาประสบเหตุพอดี จึงชักปืนขึ้นยิง นาย Neill ที่อก 5 นัดซ้อน เขาเสียชีวิตหลัง จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาถึงที่เกิดเหตุเพียง ไม่กี่นาที แหล่งข่าวกล่าวว่าตำ�รวจผู้ลั่นกระสุนปืน ยิงผูต้ อ้ งหาเป็นตำ�รวจในระดับนักสืบ ทำ�งานกะ กลางวันทีส่ ถานีต�ำ รวจ St Marys ได้ถกู เรียกมา เพื่อช่วยในการขับรถไล่ล่าคนร้าย ในวันนี้ (26 มีนาคม) โฆษกของครอบ ครัว Neill กล่าวว่า คนในครอบครัวรูส้ กึ สับสน มากกว่าโกรธแค้น และรู้ว่าตำ�รวจเองก็อยู่ใน

ภาวะยุง่ ยากเช่นกัน และหวังว่าการเสียชีวติ ของ Darren จะส่งผลในทางที่ดีขึ้น หากมีผู้ปกครอง แจ้งความต่อตำ�รวจเพือ่ ขอให้ชว่ ยจัดการอย่างใด อย่างหนึ่งกับบุตรหลานของพวกเขาที่ก่อความ เดือดร้อนให้กับชุมชน ครอบครัว Neill ยอมรับว่า Darren เป็น บุคคลที่เหนือการควบคุม และเป็นอัตรายต่อ ชุมชน แต่ได้ตั้งคำ�ถามว่า ทำ�ไมจึงต้องยิงเขาถึง 5 นัดซ้อน และตำ�รวจควรที่จะพิจารณาถึงทาง เลือกอืน่ ในการหยุดยัง้ การกระทำ�ของเขา แม้วา่ จะอยู่ในช่วงวิกฤติถึงอันตรายที่จะเกิดต่อชีวิต ของตำ�รวจหรือผู้บริสุทธิอื่น ๆ ในขณะที่แหล่งข่าวทางด้านตำ�รวจกล่าว ว่า เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อยูใ่ นช่วงเสีย้ ววินาทีทนี่ าย ตำ�รวจคนหนึ่งอาจจะต้องเสียชีวิต ปืน Taser ไม่สามารถช่วยในสถานการณ์นี้เช่นนี้ อย่างไร ก็ ต ามตำ � รวจจะตั้ ง คณะกรรมสอบสวนว่ า เจ้ า หน้าที่ดังกล่าวกระทำ�เกินกว่าเหตุหรือไม่ ในช่วงนี้ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.กำ�ลังอยู่ในช่วง ถู กโจมตี จ ากสื่ อ ออสเตรเลี ย และจากพรรค

โจรหันมาบุกปล้นซึ่งหน้า เหตุบ้านติดระบบคุ้มกันเพิ่ม 27 มี.ค.2012 นับจากประชาชนหันมา ติดตั้งระบบป้องกันขโมยตามบ้านมากขึ้นและ เทคโนโลยีใ่ นการป้องกันได้พฒ ั นามากขึน้ เป็น ผลให้มจิ ฉาชีพเปลีย่ นมาเป็นบุกเข้าปล้นในขณะ ที่เจ้าของบ้านอยู่ภายในบ้านมากขึ้น และหลาย คดีจบลงที่คนร้ายใช้ความรุนแรงกับเหยื่อ นับจากต้นปี 2012 เป็นต้นมา ขณะนี้มี บ้านเรือนในซิดนีย์ถูกคนร้ายบุกเข้าปล้นแล้ว ไม่ต่ำ�กว่า 24 รายโดยเหยื่อส่วนใหญ่ถูกทำ�ร้าย ร่างกาย เจ้ า ทุ ก ข์ มี ตั้ ง แต่ บ้ า นของมหาเศรษฐี ใ น ย่าน Point Piper ไปจนถึงผู้อาศัยอยู่ในบ้าน อาคารสงเคราะห์ พวกเขาฉวยโอกาสบุกเข้าปล้น ทันทีที่เจ้าของบ้านเปิดประตูรับผู้ที่มากดกริ่ง หรือปีนเข้าตามหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ นาย Garner Clancy อาจารย์ผู้บรรยาย ของสถาบันอาชญากรรมแห่งชิดนียก์ ล่าวว่า เมือ่ ผูผ้ ลิตรถยนต์ออกแบบและพัฒนารถยนต์ให้ยาก ต่อการขโมยมากยิง่ ขึน้ คนร้ายก็เปลีย่ นมาใช้วธิ จี ี้ ชิงรถแทน ซึง่ เหมือนกับบ้านเมือ่ ระบบป้องกัน ขโมยถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ทำ�ให้คนร้ายเปลี่ยนมา ใช้วิธีบุกเข้าปล้นบ้านในขณะที่เหยื่ออยู่ในบ้าน นาย Clancy กล่าวว่า เป็นการยากที่จะ ประเมินถึงระดับความร้ายแรงจากกรณีคนร้าย ตั้งใจบุกเข้าปล้น เพราะไม่มีตัวเลขถึงการก่อ คดีโดยเฉพาะหรือมีการวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง มาก่อน ทัง้ นีต้ �ำ รวจและสำ�นักงานวิจยั สถิตอิ าชญา กรรมยังไม่มตี วั เลขของการก่อคดีในหัวข้อ “บุก รุกเข้าปล้นบ้าน” โดยเฉพาะ สำ�หรับการบุกเข้าปล้นถึงบ้านรายล่าสุด เกิดขึ้นในตอนค่ำ�ของวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เมื่อคนร้ายมีผ้าปิดหน้า 3 คนบุกเข้า

นาย Garner Clancy บ้านในย่าน Kellyville ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของซิดนีย์ จับนาย Stephen และนาย Daniel Borg สองพี่น้องมัดไว้บนเตียงนอนของทั้งสอง แล้วจัดการรื้อค้นหาของมีค่า ก่อนที่จะขับรถ มิตซูบิชิ Evo ของนาย Stephen Borg มูลค่า 75,000 เหรียญหนีไป พร้อมกับโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง สองพี่นองกล่าวว่า คนร้ายมีมีดเป็นอาวุธ พวกเขาได้บงั คับให้นงั่ หันหลัง และห้ามหันกลับ มาดูมิฉะนั้นจะเอามีดปาดคอ นาย Howard Brown รองประธานสมา คมช่วยเหลือเหยือ่ อาชญากรรมรัฐน.ซ.ว. (NSWVCAL)กล่าวว่า ประชาชนหลายรายหวาดกลัว ต่อการเจอเหตุการณ์ถูกปล้นซ้ำ�สอง อย่างเช่น ครอบครัวจากย่าน Prestons ครอบครัวหนึ่ง ที่เขาช่วยให้คำ�ปรึกษาถึงกับต้องขายบ้านย้าย ไปอยู่ที่อื่น หลังจากถูกคนร้ายบุกเข้าปล้นและ ทำ�ร้ายร่างกาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 42


ภาษีคาร์บอนส่งผลกระทบ ขยายไปสู่ค่าเก็บขยะ-rate

ฟู๊ดคอร์ตภายในศูนย์การค้า Westfield ที่มีการวิสามัญผู้ต้องหา กรีนส์ถึงการปฎิบัติหน้าที่ หลังจากมีการเสีย ว่า มีชายคนหนึ่งกำ�ลังปีนข้ามรั้วป้องกันภัยทาง ชีวิตเกิดขึ้น 4 เหตุการณ์ภายในสัปดาห์เดียว ด้านตะวันออกของสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์ เมือ่ เหตุการณ์แรกเกิดขึน้ ในเวลา 12.45 น.ของวันที่ ชายคนนั้นเห็นตำ�รวจจึงวิ่งหนีมาตามทางด่วน 21 มีนาคม หญิงชราคนหนึง่ เสียชีวติ จากการถูก Cahill Expressway เมือ่ มาถึง Circular Quay จึง รถตำ�รวจพุง่ เข้าชน ในขณะปฏิบตั หิ น้าทีฉ่ กุ เฉิน ปีนข้ามรั้วข้างทางกระโดดลงมายังถนน Alfred ด้วยการเปิดไฟกระพริบและไซเรนวิ่งมาตาม St.เบื้องล่างเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ถนน Meredith St. ย่าน Banktown ในขณะที่ เหตุการณ์ที่สามคือการเสียชีวิตของนาย หญิงชรา ขับรถถอยหลังออกมาจากทางเข้าบ้าน Roberto Laudisto Curti นักเรียนจากประเทศ มาขวางเส้นทางพอดี บราซิล และเหตุการณ์วสิ ามัญนาย Darren Neill เหตุ ก ารณ์ ที่ ส องเกิ ด ขึ้ นในเวลา 1.40 เป็นเหตุการณ์ที่สี่ น.ของวันที่ 23 มีนาคม ตำ�รวจได้รับรายงาน

รัฐบาลตีปีกห้าง Bunning ประกาศจ้างงาน 5,000 คน

28 มี.ค. 2012 ผลของภาษีคาร์บอนของ รัฐบาลกลางยังคงส่งผลกระทบต่อไป ล่าสุด เทศบาลต่าง ๆ ในนครซิดนีย์อ้างว่าไม่สามารถ แบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำ�ต้องผลักภาระ ไปให้ประชาชนรับ เพื่อสามารถปิดช่องโหว่ใน งบประมาณได้ ภายใต้ร่างงบประมาณของเทศบาลต่าง ๆ ในนครซิดนีย์ มีแผนที่จะเก็บค่าเก็บขยะเพิ่มขึ้น อีกครัวเรือนละไม่เกิน 35 เหรียญต่อปี และเพิม่ ค่าธรรมเนียมเทศบาล (rate) อีกปีละ 3.6% เพือ่ สามารถชดเชยภาระภาษีคาร์บอน ทั้งนี้เทศบาลต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม ขึ้ น จากภาษี ค าร์ บ อนที่ ซุ ก ซ่ อ นอยู่ ใ นรายจ่ า ย หลายอย่างเช่นค่าสถานที่เก็บขยะมูลฝอย, ค่า ไฟฟ้า, ค่าน้ำ�ประปา, ค่าเหล็ก, ยางมะตอย, คอนกรีต ไม้ และอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเป็นราย จ่ายของเทศบาล ทำ�ให้ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจาก เรียกเก็บจากประชาชนเพือ่ ชดเชยรายจ่ายเหล่านี้ เทศบาล Randwick เป็นเทศบาลหนึง่ ทีจ่ ะ เผชิญกับภาษีคาร์บอน 1.5 ล้านเหรียญต่อปีนับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป มีแผนที่จะ เพิ่มค่าเก็บขยะอีก 27 เหรียญต่อปี นาย Scott Nash เทศมนตรี Randwick

กล่าวว่า ภาษีคาร์บอนทีเ่ พิม่ ขึน้ 1.5 ล้านเหรียญ เกิ ด ขึ้ น จากการนำ � ขยะไปทิ้ ง ยั ง แหล่ ง จั ด เก็ บ 1.1 ล้านเหรียญ, 210,000 เหรียญจากค่าไฟฟ้า ทั่วไป และ 140,000 เหรียญเป็นค่าไฟฟ้าที่เปิด ตามท้องถนน ทางด้ า นเทศบาล Sutherland Shire ต้องการเงิน 1.1 ล้านเหรียญเพือ่ มาชดเชยค่าภาษี คาร์บอนโดยมีแผนจะเก็บค่าเก็บขยะเพิ่มขึ้นอีก ครัวเรือนละ 28 เหรียญต่อปี เทศบาล Warringah ซึง่ ควบคุมพืน้ ทีอ่ ย่าง เช่น Beacon Hill, Curl Curl, Frenchs Forest, Narrabeen, Freshwater, North Manly และ Dee Why เป็นต้น เป็นเทศบาลที่ประกาศจะเก็บค่า ขยะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 35 เหรียญต่อปี ในขณะ ทีผ่ อู้ ยูอ่ าศัยในเขตเทศบาล Liverpool กลายเป็น ผูท้ โี่ ชคดีทสี่ ดุ เมือ่ เทศบาลประกาศจะเพิม่ ค่าเก็บ ขยะเพียง 10 เหรียญเท่านั้น Australian Landfill Owners Corporation ประเมินว่าราคาภาษีคาร์บ อนจะตกประมาณ ตันละ 35.70 เหรียญซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่า ขนาดของมันจะส่งผลกระทบต่อค่าทิ้งขยะของ ประชาชน

Earth Hour ทะลุเป้า มี 147 ประเทศเข้าร่วม

ห้าง Bunning 29 มี.ค. 2012 ห้าง Bunning ยักษ์ใหญ่ แห่งวงการสินค้าฮาร์ดแวร์ได้ประกาศว่าเตรียม ที่จะขยายสาขาครั้งใหญ่ พร้อมกับจ้างแรงงาน เพิ่มขึ้น 5,000 ตำ�แหน่ง นอกจากจะเป็นข่าวดี สำ�หรับประชาชนแล้วยังเป็นขาวดีส�ำ หรับรัฐบาล ในช่วงทีอ่ สุ าหกรรมอืน่ ๆ ประกาศปลดคนงาน ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า Bunning ได้เดิน กลยุ ท ธขยายกิ จ การก็ เ พื่ อ เป็ น การชิ ง เปิ ด ตั ว ก่อนที่ห้าง Masters คู่แข่งรายใหม่ซึ่งมีห้าง Woolworths เป็นเจ้าของจะมาชิงส่วนแบ่งของ ตลาดมูลค่า 35 พันล้านเหรียญต่อปี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากยังมีชอ่ งว่างในอุตสาหกรรม ทีท่ งั้ ห้าง Bunning และ Masters จะเข้ามาช่วงชิง เมือ่ Masters มีแผนทีจ่ ะขยายตลาดตามพืน้ ทีว่ า่ ง ต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลียในปีหน้าห้าง Bunning จึงจำ�ต้องรีบชิงพื้นที่ก่อนหากยังต้องการครอง ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต่อไป ภายใต้แผนเดิมห้าง Masters มีแผนที่จะ เปิดสาขาปีละ 20 แห่งภายในทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ปัจจุบันห้าง Bunning ครองส่วนแบ่ง ของตลาด 7.2 พันล้าน หรือในระดับเพียง 20% ของตลาดเท่านั้น ในช่ ว งต้ น เดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมาห้ า ง Woolworths ได้ เ สนอข่ า วออนไลน์ ว่ า ห้ า ง

Masters มีเป้าหมายที่จะครองส่วนแบ่งของ ตลาดในระดับ 6 พันล้านเหรียญภายใน 5 ปี นาย Grant O’Brien ผูอ้ �ำ นวยการบริหารของห้าง Masters กล่าวว่า ห้างของเขาหวังทีจ่ ะมียอดขาย ในระดับใกล้เคียงกับห้าง Bunning ห้าง Masters สาขาแรกได้เปิดดำ�เนินการ ในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ที่ย่าน Braybrook ในนครเมลเบิร์น จากนั้นจะมีเป้าหมายเปิดอีก 150 สาขาทั่วประเทศในอนาคต Wesfamers ซึ่งเป็นเจ้าของห้าง Bunning ในปี 2010 ได้ลงทุนมูลค่า 600 ล้านเหรียญ ในการเปิดสาขา 18 แห่งตามจุดยุทธศาสตร์ สำ�คัญทัว่ รัฐน.ซ.ว. ซึง่ นักวิจยั เชือ่ ว่าการประกาศ ลงทุนงวดใหม่ พร้อมเอาเรื่องการจ้างงานเป็น ตัวชูประเด็นก็เพื่อหวังขู่ห้าง Masters ให้ฉุกคิด หากจะคิดมาต่อกรกับเจ้าถิ่นเก่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า Wesfamers กำ�ลังเดิม พันในการลงทุนครั้งใหญ่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ� ถ้าหากห้าง Bunning ยังคงต้องการเป็นยักษ์ใน วงการฮาร์ดแวร์ต่อไป ข่าวการจ้างงานเพิ่มถือเป็นข่าวดีสำ�หรับ รัฐบาลกลาง หลังจากภาคอุตสหกรรมอืน่ ๆโดย เฉพาะธนาคาร, โรงงานผลิตสินค้า และธุรกิจค้า ปลีกต่างทยอยปลดคนงานออกไป

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 43

31 มี.ค. 2012 โครงการ Earth Hour เพือ่ ป้องสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการดับไฟ 1 ชั่วโมง ในคืนวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ในปีนี้ได้ประสบ ความสำ�เร็จอย่างน่าพอใจ เมื่อมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการเป็นประวัติการณ์ถึง 147 ประเทศจากประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การ สหประชาชาติทั้งสิ้น 192 ประเทศ ในปี นี้ ส ถานี อ วกาศนานาชาติ ไ ด้ ร่ ว ม โครงการด้วยเป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับประเทศ ลิเบียของอดีตผู้นำ�มูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี และ ภูฏานก็เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก WWF (องค์กรนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสัตว์ป่า) ซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินการจัด วัน Earth Hour แถลงถึงความสำ�เร็จในการจัด โครงการเป็นปีที่หกว่าได้รับความร่วมมือเพิ่ม ขึ้นตามลำ�ดับ กล่าวคือโครงการเริ่มครั้งแรกใน ปี 2007 โดยเกิดขึ้นที่นครซิดนีย์เพียงเมืองเดียว จากนั้นในปี 2008 มีผู้เข้าร่วม 35 ประเทศใน จำ�นวน 371 เมือง ปี 2009 มีประเทศเข้าร่วม 126 ประเทศในจำ�นวนประมาณ 4,000 เมือง

สถานีอวกาศนานาชาติ

ในปี 2010 เข้าร่วม 135 ประเทศในจำ� นวน 5,251 เมือง และในปีนี้มี 147 ประเทศ โดยมีเมืองต่าง ๆ เข้าร่วม 5,411 เมือง ในการจัดวัน Earth Hour ปีนี้มีองค์กร ขนาดใหญ่ได้ให้ความร่วมมือ อย่างเช่น องค์กร สมาพันธ์แรงงานโลก(ITUC), สมาคมเนตร นารี และผู้ บำ � เพ็ ญ ประโยชน์ ส ตรี แ ห่ งโลก (WAGGGS) ซึ่งเป็นองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุด ในโลกได้บอกกล่าวให้สมาชิกทั่วโลกเข้าร่วม กิจกรรม, องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ ข อให้ ส ถานที่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นมรดกโลกทุ ก แห่งร่วมดับไฟฟ้าด้วย สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ สำ�คัญของโลกอย่างเช่นโอเปร่าเฮาส์ในซิดนีย์, หอไอเฟลในปารีส, พระราชวังบักกิ้งแฮมและ หอนาฬิ ก าบิ ก เบนในกรุ ง ลอนดอน, อะโคร โพลิสแห่งเอเธนส์ , โบสถ์แห่งแคว้นกัวใน อินเดีย นครวัตรในกัมพูชาและที่อื่น ๆ ต่าง ร่วมปิดไฟฟ้า


สวัสดีปีใหม่ ขออวยพร ให้สุขภาพดีี แคล้วคลาด จากภัย ทั้งปวง ร่ำ�รวย และโชคดี ตลอดปี 2012

สงกรานต์

เชิญร่วมงานสงกรานต์ ที่วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ วันที่ 15 เมษายน 2012 ทำ�บุญตักบาตร สรงน้ำ�พระ รับประทานอาหาร นานาชาติ ไทย ลาว เขมร พม่า มาเลเซีย

BKK EASTLAKES

SHOPPING CENTRE Evans & Barber Ave. Tel: 02 9317 3188-9 Fax: 02 9693 1146

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 579 : April 4-17, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 579  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you