Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๗ : วันที่ ๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 577 : March 7-20, 2012

พันธมิตรนัดประชุม

กองทุนเงินเกษียณ

ลูกจ้างจำ�เป็นต้องทราบอะไรบ้าง อ่านต่อหน้า 9

สรรพากร สวนลุมพินี 10 มีนาคม 2555 เตรียมเฉ่งบอส พันธมิตรประชาชนเพื่อประ ชาธิปไตยได้ประกาศว่าจะจัดให้เชิญ ประชุมแกนนำ�ผู้ประสานงานหรือ ตั ว แทนของพั น ธมิ ต รฯในจั ง หวั ด ต่างๆทัว่ ประเทศไทย ตลอดจนกลุม่ ต่างๆได้เข้าร่วมการประชุมที่จะจัด ขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ในเวลา 10.00 น.

ในที่สุดเราก็ได้สถานที่ประชุม ก็คืออาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี หรือทีค่ นทีเ่ ป็นพันธมิตรฯคุน้ เคยในชือ่ อาคารเวทีลลี าศซึง่ เป็นอดีตสถานทีข่ อง เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ได้จัดรายการทุกวันศุกร์ ร่วมกับ คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ตัง้ แต่ ปลายปี 2548 มาจนถึงต้นปี 2549 อ่านต่อหน้า 2

“ศิริโชค-เทพไท-มัลลิกา-ชวนนท์”

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกัน ฐานหมิ่นนายกฯ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น ชัน้ 7 ASTVผูจ้ ดั การรายวันรายงานวันที่ 6 มี.ค. เมื่อเวลา 13.30น.ที่สน.ลุมพินี นายศิริโชค โสภา ส.ส. สงขลา พรรค ประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโก มาลย์สตุ โฆษกพรรคประชาธิปตั ย์ นาย เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรรคประชาธิปปัตย์ และน.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิ ปัตย์ เดินทางเข้าพบพ.ต.ท.อัครวัฒน์ อ่านต่อหน้า 3

ไม่จ่ายซุปเปอร์ ให้ ก ั บ ลู ก จ้ า ง

ข่าวออสซี่หน้า 38

ศาลสวนกระแส

สังคมใหม่ยอม

ผูป ้ กครองตีเด็กได้

ข่าวออสซี่หน้า 38

ไหมล่ะ..ของจริง ไม่ใช่“ไข่น้อง” ต้อง“เหลี่ยมพี่”!

อ่านต่อหน้า 10


พันธมิตรนัดประชุม สวนลุมพินี 10 มีนาคม 2555

ต่อจากหน้า 1 ณ บ้านพระอาทิตย์ โดย : ปานเทพ พัว พงษ์พันธ์ พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย ได้ประกาศว่าจะจัดให้เชิญประชุม แกนนำ� ผู้ ประสานงานหรือตัวแทนของพันธมิตรฯในจัง หวัดต่างๆทั่วประเทศไทยตลอดจนกลุ่มต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ในเวลา 10.00 น. ในที่ สุ ด เราก็ ไ ด้ ส ถานที่ ป ระชุ ม ก็ คื อ อา คารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี หรือที่คนที่เป็น พันธมิตรฯคุ้นเคยในชื่ออาคารเวทีลีลาศซึ่งเป็น อดีตสถานที่ของเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่ คุณสนธิ ลิม้ ทองกุลได้จดั รายการทุกวันศุกร์รว่ ม กับ คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ตัง้ แต่ปลายปี 2548 มาจนถึงต้นปี 2549 เหตุการณ์ผ่านไปไวเหมือนโกหก เพราะ เราไม่ได้ไปจัดทีเ่ วทีแห่งนีม้ านานมากถึงเกือบ 6 ปีแล้ว และเป็น 6 ปีทเี่ ราได้ทดลองผ่านมาหลาย อย่างตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ รัฐบาลสมัคร รัฐบาลสมชาย รัฐบาลอภิสิทธิ์

และกลับมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ยิ่งทำ�ให้แน่ชัดว่า ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงขนาน ใหญ่มากกว่าการจะคัดค้านบางประเด็นซึ่งเป็น ปลายเหตุแห่งปัญหา จากรายการเมื อ งไทยรายสั ป ดาห์ ข อง คน 2 คนเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ก็ได้ผ่านช่วงเวลา ที่มีวิวัฒ นาการกลายเป็ น พั น ธมิ ต รประชาชน เพื่อประชาธิปไตยและมีช่วงเวลาที่มวลชนของ พรรคการเมืองแตกออกไปบ้าง และมีช่วงเวลา ที่ แ กนนำ � บางส่ ว นก็ ล าออกไปบ้ า ง ในขณะ เดียวกันก็มีแนวร่วมเข้ามาใหม่บ้าง ก็ล้วนแล้ว แต่เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติของประเด็นการ เคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา ที่ ผ่ า นมาหลายกลุ่ ม ในใช้ เ วที แ ห่ ง นี้ จั ด ประชุม สัมมนา และปราศรัยโจมตีรัฐบาลชุด นีม้ าแล้วแต่กลับไม่เกิดปฏิกริ ยิ าทางการเมืองมาก เท่ากับการประกาศของพันธมิตรฯที่ประกาศว่า จะประชุมวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 คนทั้งจากพรรคเพื่อไทยและแกนนำ�คน เสื้ อ แดงได้ อ อกมาโจมตี ก ารประชุ ม ดั ง กล่ า ว

อย่างร้อนแรงอย่างน่าสนใจ (มากกว่าการเคลือ่ น มวลชนกลุ่มอื่นๆ) ซึ่งแม้ว่าพันธมิตรฯอาจจะ ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าคนในวงการการเมืองต่างตระหนักดีว่า พันธมิตรฯคือตัวแปรที่สำ�คัญในสมการทางการ เมืองที่มองข้ามไม่ได้ และการที่พันธมิตรฯตัดสินใจยืนอยู่บนภู เพื่อรอเวลาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรฯได้ตกผลึก แล้วว่าระบบการเมืองทีเ่ ป็นอยูใ่ นเวลานีล้ ม้ เหลว อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ อยู่ในประเด็นของปัญหาที่มีการเคลื่อนไหวราย วันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเพียงเพื่อให้อีกขั้วอำ�นาจ หนึ่งสวมอำ�นาจแทนแล้วกลับมาทำ�ร้ายทำ�ลาย ชาติบ้านเมืองอีกต่อไป แต่ในวันนีพ้ นั ธมิตรฯ ต้องการการเปลีย่ น แปลงครั้งใหญ่ทั้งระบบ !!! ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาการทีถ่ อดพันธมิตรฯ ออกจากตัวแปรทำ�ให้เราได้เห็นปฏิกิริยาเกิดขึ้น หลายส่วน เมื่อฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาจะพ่าย แพ้ตลอดสมัยและอาจพ่ายแพ้ไปอีกยาว ฝ่าย ทหารกำ�ลังถูกรุกคืบด้วยคดีความและการโยก ย้ายทหาร และกระบวนการยุติธรรมกำ�ลังถูก รื้อระบบครั้งใหญ่ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีคนกลุ่ม อื่นกลายเป็นคู่เผชิญหน้ากับระบอบทักษิณที่ กำ�ลังรุกคืบในอำ�นาจและผลประโยชน์มากขึ้น อย่างชัดเจน

ส่วนมวลชนของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ก็ขาดพลังในการเคลื่อนไหว มีจำ�นวนที่ไม่มาก พอเวลาที่รวมตัวกันก็ไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นก็แยก ย้ายกันกลับบ้านไม่มีมาตรการกดดันเพียงพอ ทำ�ให้รัฐบาลซึ่งมีภูมิต้านทานในการรับมือกับ มวลชนสูงขึน้ นัน้ ไม่สะทกสะท้านแต่ประการใด ด้วยเหตุผลนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มคน 2 ขั้ว ที่กำ�ลังเผชิญหน้ากันอยู่ในเวลานี้กำ�ลังหันมอง ขึ้นมาบนภูเพื่อเรียกให้ลงมาช่วยเหลือข้างใด ข้างหนึ่งเพื่อยุติหรือจัดการกับขั้วตรงกันข้าม กับกลุ่มตัวเอง ฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็กวักมือพันธมิตรฯให้ มาร่วมกันทำ�งานในคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อความปรองดอง หรือบางครั้ง คอ.นธ.ก็ใส่ ชื่อคนที่เป็นพันธมิตรฯเข้าไปในคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญทั้งๆที่เขาก็ปฏิเสธ ตลอดจน มีความพยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรม ให้กับคนเสื้อแดงและพันธมิตรฯทั้งหมด หรือ แม้ ก ระทั่ ง มี ก ารเสนอจาก ส.ส.พรรคเพื่ อ ไทยว่ า คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในการล้ ม ล้างรัฐธรรมนูญนั้นควรจะเชิญแกนนำ�คนเสื้อ แดงและแกนนำ � พั น ธมิ ต รฯไปเป็ น ที่ ป รึ ก ษา กรรมาธิการซึง่ วิธกี ารดังกล่าวก็ลว้ นแล้วแต่เป็น แค่แผนการดึงพันธมิตรฯมาประดับเพื่อสร้าง ความชอบธรรมในการล้างความผิดในอดีตและ กระชับอำ�นาจให้กับตัวเองและพวกพ้องทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลนี้พันธมิตรฯจึงไม่เข้าร่วมใน

ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำ�ยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำ�ยอง นำ�เข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 2


คณะกรรมการชุดใน และคัดค้านการนิรโทษ กรรมให้กับทุกฝ่ายและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคา รพในกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติรัฐด้วย เช่นกัน หลั ง จากที่ พั น ธมิ ต รฯไม่ รั บ ไมตรี จ าก พรรคเพื่อไทยและพันธมิตรฯยังประกาศเดิน หน้าจัดการประชุมวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผลคืออัยการและตำ�รวจเพิ่มข้อหาคดีความและ ออกหมายจับแกนนำ�และผู้ปราศรัยเพิ่มเติมโดย ให้มารายงานตัวในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 และหากยังไม่มาก็ให้ออกหมายเรียกอีกครั้งใน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งบังเอิญว่าเป็น วันก่อนการประชุมเพียง 1 วัน ทั้งหมดก็คงมีสติปัญญาคิดได้เพียงว่าจะ เอากฎหมายมากลัน่ แกล้งแกนนำ�เพือ่ ให้ยอมสยบ ต่อการนิรโทษกรรมหรือหยุดการเคลือ่ นไหวซึง่ ความจริงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลย ในขณะที่มวลชนที่เป็นแนวร่วมกับพรรค ประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะเชิญแกนนำ�หรือผู้ ปราศรัยพันธมิตรฯ เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่ม ตัวเอง โดยมีเป้าหมายจะโค่นล้มรัฐบาลชุดนีเ้ ป็น หลักมากกว่าจะหาคำ�ตอบว่าถ้าโค่นรัฐบาลชุด นี้แล้ว คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติจะทำ� อะไรต่อหลังจากนั้น จะปฏิรูปหรือไม่อย่างไร? เมื่ อไม่ มี ค วามชั ด เจน พั น ธมิ ต รฯก็ ไ ม่ สมควรเข้าร่วมอีกเช่นกัน หรือในสายตาทหารที่มองการชุมนุมคือ ความวุ่นวายเพื่อที่จะได้ตั้งเชื้อเอาไว้ในการรัฐ ประหารโดยอ้างเหตุว่าคน 2 ฝ่ายทะเลาะกัน หลังจากนั้นก็กวาดล้างทุกฝ่ายโดยเข้ามา โกงกินรักษาอำ�นาจ โดยไม่ปฏิรูปประเทศหรือ แม้แต่สืบทอดอำ�นาจต่อไปพันธมิตรฯก็คงไม่

ยอมให้เกิดเหตุการณ์ทำ�นองนี้อีกเช่นกัน ในสายตาของพันธมิตรฯกลุม่ คนทีเ่ คลือ่ น ไหวที่ ผ่ า นมาที่ จ ะสามารถเป็ น แนวร่ ว มและ เกื้อกูลกันในเชิงเป้าหมายที่สุดในเวลานี้ก็คือ กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ที่เสนอทางออก ของประเทศในเรื่ อ งการปฏิ รู ป การเมื อ งครั้ ง ใหญ่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในการขจั ด ระบอบ เผด็จการรัฐสภาโดยทุนสามานย์ซึ่งเป็นเจ้าของ พรรคการเมือง และถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดการ “ตีกิน” เพือ่ ไปแสวงหาผลประโยชน์และทำ�ร้ายประเทศ ชาติต่อจากพรรคเพื่อไทยทุกฝ่ายที่อยากให้พันธ มิตรฯเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว จำ�ต้อง ประกาศร่วมเคลื่อนไหวไปด้วยกันเพื่อนำ�ไปสู่ การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปครั้งใหญ่จริงๆเท่านั้น แม้วันที่ 10 มีนาคม 2555 จะเป็นเพียง แค่การ “ประชุม” กันในระหว่าง แกนนำ�ผู้ ประสานงาน และผู้แทนแต่ละจังหวัดรวมถึง ตัวแทนกลุ่มต่างๆที่อาจไม่ได้รวมตัวกันในรูป จังหวัดแต่กไ็ ม่ได้ปดิ กัน้ ให้พนั ธมิตรฯผูส้ นใจได้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้เช่นกัน หากการประชุ ม ในวั น ดั งกล่ า วมี ค นเข้ า ร่วมมากเกินคาดนั่นหมายถึงพลังอำ�นาจต่อรอง ที่ทุกฝ่ายหวังพึ่งพิงพันธมิตรฯให้เคลื่อนไหว หรือไม่ให้เคลือ่ นไหว ย่อมมีน�้ำ หนักมากขึน้ และ นัน่ หมายถึงการเรียกร้องการปฏิรปู การเมืองครัง้ ใหญ่ตอ่ ทุกฝ่ายก็จะมีพลังเพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่นกัน วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น.ณ ลุมพีนีสถาน (เวทีลีลาศ) สวนลุมพินี เรา น่าจะได้คำ�ตอบแล้วว่าพันธมิตรฯจะเคลื่อนต่อ ไปอย่างไร?

“ศิริโชค-เทพไท-มัลลิกา-ชวนนท์”

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกัน ฐานหมิ่นนายกฯ น.ส.ยิง่ ลักษณ์

ว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น ชัน้ 7 ต่อจากหน้า 1 พุ่มไพศาลชัย รองผกก.สส.สน.ลุมพินี พร้อม คณะพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าว หาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณี ว.5 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นาย พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยและ ทีมทนายพรรคเพื่อไทยเข้าแจ้งความดำ�เนินคดี ต่อทั้ง 4 คนก่อนหน้านี้ น.ส.มัลลิกา กล่าวว่าที่เดินทางมาวันนี้ เพือ่ เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกคดี ดังกล่าวแต่คดีของตนถือว่าเป็นคดีที่เล็กน้อยแต่ มีคดีที่ใหญ่กว่านี้ที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลับไม่มีการเรียก น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ในคดีให้การเท็จในชัน้ ศาล กรณีเป็นพยานเบิกความในคดีซุกหุ้น และคดี ยึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรีซึ่งมีการพิจารณาเสร็จเสร็จไปตั้งแต่ วันที่ 26 ก.พ.53 จนถึงขณะนีน้ บั เป็นระยะเวลา รวม 258 วันแล้ว แต่กลับไม่มีการออกหมาย เรียกน.ส.ยิง่ ลักษณ์มาแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่คดีของตนหลังจากทีน่ ายพร้อมพงศ์เข้า

แจ้งความเพียง 6 วันก็มีการออกหมายเรียกแจ้ง ข้อกล่าวหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดี อาญาคล้ายกับคดี พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทีน่ ายสนธิ ลิม้ ทองกุล แกนนำ�กลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย นอกจากนี้ หากรอครบถึง 356 วันพนักงานสอบสวนยังไม่มีการเรียก น.ส.ยิ่ง ลักษณ์มารับทราบข้อกล่าวหาคดีดังกล่าวตนจะ ออกมาแถลงข่าวในกรณีนี้อีกครั้ง ด้าน พ.ต.ท.อัครวัฒ น์เปิดเผยว่าคดีนี้ทีม ทนายของน.สงยิ่งลักษณ์ได้แจ้งความร้องทุกข์ ทั้งหมด 3 คดีโดยคดีแรกเป็นกรณีที่นายศิริ โชค นายเทพไท นายชวนนท์ และเจ้าของทีวี ดาวเทียมบลูสกายนิวส์ ที่มีการสัมภาษณ์หมิ่น ประมาทในรายการ “สายล่อฟ้า” เมื่อวันที่ 15 ก.พ.กล่าวหานายกรัฐมนตรีกรณีเดินทางไปโรง แรมโฟซีซั่นส์ว่าผิดจริยธรรม คดีที่ 2 กรณีที่นายชวนนท์ที่ออกมาให้ สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.พ.ที่ ผ่านมากล่าวหาว่าการเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซี ซั่นส์ของนายกรัฐมนตรีนั้นมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการบริหารงานแผ่นดิน อ่านต่อหน้า 12

ร่วมงานอาหารเจ ที่ Parramatta Town Hall

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012 เวลา 10am-3pm เข้างานฟรี มีอาหาร เครื่องดื่มขนมต่าง ๆ จำ�หน่าย เงินรายได้ทั้งสิ้นเข้าบำ�รุงสถานปฏิบัติธรรม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๗ ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียว ในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www.thaioz. com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทกุ สองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซือ้ -ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่น แย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เดินทางมาเข้ารับหน้าที่ในตำ�แหน่ง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ถือฤกษ์เอาชัย ทำ�พิธีทางศาสนาก่อนเข้าพักอาศัย แรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดยไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......บุญวาสนามาจากการบริจาค หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓...... หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries.... ร้านไทยวิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ทำ�พิธีทางศาสนาก่อนเข้าพักอาศัย

Micheal Aust เจ้าหน้าที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล มาร่วมประชุมปรึกษากับคุณศรรพร เขียนสมจิตรและทีมงานศูนย์แนะแนว ศึกษาต่อออสเตรเลีย AVSS สาขาซิดนีย์เมื่อเร็วๆนี้เพื่อขยายการตลาด

เหตุการณ์รอบโลก..............สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น พร้อมด้วยสมเด็จพระ จักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียวเมื่อวานนี้ หลังจากองค์พระ ประมุขของญี่ปุ่นทรงเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เพื่อปรับระบบการไหลเวียนของพระโลหิตให้ดีขึ้น ตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่แล้ว..................@ เพนตากอนเผยเป็นครั้งแรกว่า เถ้ากระดูกบางส่วนของ เหยื่อวินาศกรรม 11 ก.ย. 2001 นั้นถูกนำ�ไปถมที่ดิน โดยออกเป็นรายงานเกี่ยวกับวิธีการฝังศพ ครัง้ ใหญ่ของกองทัพสหรัฐฯ ทีป่ ดิ บังมานานหลายปี..........การเปิดเผยครัง้ นีเ้ ริม่ มาจากการตรวจสอบ สถานที่ฝังศพของฐานทัพอากาศโดเวอร์ ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงถึงความไม่เหมาะสมในปี 2011 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการนำ�เถ้ากระดูกของทหารที่เสียชีวิตจากสงครามในอิรัก และอัฟกานิสถานไป ถมที่ดินในมลรัฐเวอร์จิเนีย..........ยิ่งไปกว่านั้น รายงานซึ่งได้รับมอบหมายโดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ นีย้ งั เปิดโปงการจัดการอย่างไม่เหมาะสมในฐานทัพโดเวอร์ ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ า่ งกังวลถึงปัญหา การฝังศพตั้งแต่ปี 2002 ด้วย............@ ญี่ปุ่นเปิดตัวรถชัตเติลบัสเส้นทางพิเศษ เพื่ออำ�นวยความ สะดวกให้แก่นกั ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเยีย่ มชมโตเกียวสกายทรี หอคอยแห่งใหม่ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าสูงทีส่ ดุ ใน โลก โดยรถชัตเติลบัสดังกล่าว ถูกตกแต่งด้วยภาพการ์ตูน สีสันสดใส ตามแบบญี่ปุ่น และจะเริ่ม ให้บริการประชาชนในวันที่ 20 มีนาคมนี้ ก่อนที่จะเปิดทำ�การโตเกียวสกายทรีอย่างเป็นทางการใน อีก 2 เดือนข้างหน้า.................@ หลังจากหลายพื้นที่ในภาคกลาง ของสหรัฐฯ ถูกพายุทอร์นาโด พัดถล่ม ส่งผลให้บา้ นเรือนพังเสียหาย ไฟฟ้าดับ และการสือ่ สารถูกตัดขาด ตัง้ แต่เมือ่ วันศุกร์ทผี่ า่ น มา (2มี.ค.55) หน่วยกู้ภัยและชาวบ้าน ได้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 38 คน และบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ขณะที่ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้เสนอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐที่ได้รับผลก ระทบแล้ว...............@ สภาการเกษตรของไต้หวัน เปิดเผยว่า พบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ 2 แห่ง ในเมืองชงหัวและไทหนาน ทางตอนใต้ของเกาะ และได้กำ�จัดไก่ 58,000 ตัว ที่ฟาร์มทั้ง 2 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง รวมถึงได้รายงานการ พบเชื้อให้องค์การอนามัยโลกรับทราบแล้ว และสั่งยุติการส่งออกไก่ชั่วคราว..........สำ�หรับไข้หวัด นกสายพันธุ์ H5N2 ไม่ร้ายแรงเท่าสายพันธุ์ H5N1 และไม่พบการติดต่อสู่มนุษย์ แต่ทางการได้ให้ คนงานในฟาร์มตรวจเช็กร่างกายเพือ่ ความปลอดภัย ซึง่ ไม่พบว่า มีคนงานติดเชือ้ ไข้หวัดนกแต่อย่าง ใด................ @ นายหลี่ จ้าวซิง โฆษกสภาประชาชนจีน เปิดเผยว่า ปีนี้จีนตั้งงบประมาณใช้จ่าย ด้านกลาโหมไว้ที่ 107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าปีก่อนราวร้อยละ 11.2 โดยงบประมาณจะ ครอบคลุมการใช้จ่ายด้านงานวิจัย การพัฒนา และการจัดซื้ออาวุธ ซึ่งรวมถึงยุทโธปกรณ์แบบใหม่ โดยนายหลี่ ยืนยันว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหมปีที่แล้ว น้อยกว่างบประมาณทางทหาร ของหลายประเทศในแถบตะวันตก เพราะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.28 ของจีดีพี เท่านั้น............... @ เกิดอุบัติเหตุรถไฟสองขบวนชนกันในแคว้นซิลีเซีย ประเทศโปแลนด์ ระหว่างที่รถไฟกำ�ลังมุ่ง หน้าลงทางใต้ของประเทศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเหตุรถไฟชนกันที่รุนแรง ที่สุดของประเทศในรอบหลายปี เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย และคาดว่าจำ�นวนผู้เสีย ชีวิตอาจสูงขึ้นอีก ในขณะที่มีผู้บาดเจ็บกว่า 50 คน โดย 40 คนมีอาการสาหัส ในขณะที่รถไฟทั้ง 2 ขบวนอยูใ่ นสภาพที่พงั ยับเยิน..........รถไฟทั้ง 2 ขบวนต่างวิ่งเข้าหากัน บนรางเดียวกัน ทำ�ให้เกิด การประสานงาอย่างหนัก โดยรถไฟขบวนหนึ่งที่ที่วิ่งจากเมือง เพรสซิมิส (Przemysl) ทางตะวัน ออกไปยังเมืองวอร์ซอว์ นั้นอยู่บนรางที่ถูกต้องแล้ว ในขณะที่อีกขบวนที่กำ�ลังมุ่งหน้าลงใต้จาก เมืองวอร์ซอว์ ไปยังเมืองคราคอว์ ไม่น่าจะวิ่งอยู่บนรางที่เกิดเหตุ แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุ ว่า ทำ�ไม รถไฟขบวนที่มุ่งลงทางใต้จึงวิ่งผิดราง จนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงครั้งนี้ขึ้น.................... @ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 4


นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ทำ�พิธีทางศาสนาก่อนเข้าพักอาศัย แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีน เรียกร้องให้มีการเจรจาทางการเมืองภายใต้การไกล่ เกลีย่ ของสหประชาชาติหรือกลุม่ สันนิบาตอาหรับ หลังจากทีม่ นี กั ข่าวของสำ�นักข่าว ซันเดย์ ไทม์ส ของอังกฤษ มารี โคลวิน , และช่างภาพชาวฝรั่งเศส เรมี ออชลิค เสียชีวิตจากการปราบปรามอย่าง หนักในย่านบาบา อามีร์ ของเมืองฮอมส์ ซึ่งศพของทั้งคู่ถูกส่งไปยังสถานทูตฝรั่งเศสและโปแลนด์ ในกรุงดามัสกัสแล้ว..............@ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.19 น.วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 ริกเตอร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลอยั ลตีในนิวแคลิโดเนีย ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสทางฝั่งแปซิฟิก ที่ความลึกใต้ดิน 15 กิโลเมตร แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิ...........@ ผู้นำ�ของชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป (อียู) ได้ลง นามในข้อตกลงควบคุมวินยั การคลังของชาติสมาชิก อียใู ห้เข้มงวดขึน้ เพือ่ ป้องกันวิกฤติหนีส้ นิ แบบ เดียวกับกรีซไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ�อีก โดย 25 ประเทศ จาก 27 ประเทศได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงเมื่อ 3 มี.ค. ในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ มีเพียง 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ เช็ก และอังกฤษที่ไม่ร่วมลงนาม ข้อตกลงนี้บังคับให้ประเทศที่ร่วมลงนามจะต้องรักษาการขาดดุล งบประมาณให้ต่ำ�กว่าร้อยละ 0.5 ต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยจะต้องตราไว้ใน รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย ของประเทศนัน้ ด้วย..............@ ปูตนิ ได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ รอบ แรกด้วยคะแนนโหวตมากกว่า 65% ตามผลการนับคะแนนเบื้องต้น โดยทิ้งห่าง เกนนาดี ซูย์กา นอฟ คู่แข่งคนสำ�คัญจากพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งตามมาเป็นลำ�ดับที่ 2 ด้วยคะแนน 17%..........การ ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งทำ�ให้ปูตินทวงเครมลิน ซึ่งเขาเคยครองมาแล้ว 2 สมัย ตั้งแต่ปี 2000-2008 คืนได้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยไม่ต้องเลือกตั้งรอบสอง...............@ เหตุการณ์ทวั่ ไทย..........นายทรง กลิน่ ประทุม ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงห่วงใยปัญหามลพิษหมอกควันทางภาคเหนือ โดยนาย ดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเดินทางมาติดตาม งานเพื่อรับทราบปัญหาการทำ�งาน และอาจมีข้อแนะนำ�ทางเทคนิค เพื่อให้ภารกิจประสบความ สำ�เร็จ..........ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ....................@ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอออกประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยห้ามจุดไฟเผาป่าทุกกรณีอย่างเด็ด ขาด หากมีความจำ�เป็น ให้ขออนุญาต กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุน อุปกรณ์และงบประมาณในการป้องกันและการควบคุมไฟป่า โดยเน้นให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วม หากพบเห็นไฟป่าเกิดขึ้น ให้ช่วยกันดับไฟทันที หรือแจ้งอำ�เภอท้องที่ หรือสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง สำ�หรับผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายโทษจำ�คุกสูงสุด 5 ปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และ ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก่รัฐตามมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำ�ลาย หรือเสียหาย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำ�เนินการกับผู้กระทำ�ผิดในกรณีดังกล่าวอย่างเฉียบขาดทุกกรณี ไม่มี ข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนความคืบหน้าการตรวจวัดคุณภาพที่แม่ฮ่องสอนล่าสุดวันนี้ พบปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 169.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยัง สูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.............@ น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จะเดินทางไปที่สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ(ป.ช.ป.) ยืน่ สืบสวนสอบสวนกล่าวโทษนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ละเว้นขจัดเว็บไซต์หมิ่น (ม.157)................@ นาย ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ตนเองและ คณะจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ สน.ลุมพินี และขอให้ตำ�รวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หากพบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาพจาก กล้องวงจรปิด ก็ให้น�ำ มาเปิดเผย ส่วนพรรคประชาธิปตั ย์พร้อมทีจ่ ะให้กระบวนการยุตธิ รรมพิสจู น์ ข้อเท็จจริง และจะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา..........พร้อมกันนี้ นายชวนนท์ ยังกล่าว ตอบโต้นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนเหมืองถ่านหิน และไม่เชื่อมโยงกับบริษัทที่ประเทศแอฟริกาใต้ แต่ มีรายงานข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนธุรกิจดังกล่าวจริง และยังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั มิลันดา ด้วย.............@ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางตรวจความ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 5

นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้ากราบนมัสการและร่วมถวาย ภัตราหารเพล แด่พระธรรมรัตนดิลกเจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศน์เทพวราราม และคณะสงฆ์จาก ประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาคุมสอบธรรมศึกษา ณ นครซิดนีย์ ณ ร้านอาหาร Cafe Kasturi

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมงาน Believe in Thailand Roadshow จัดโดยสำ�นักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ Sydney Tower โดยมีนายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้จัดการอาวุโส สสปน.ให้การต้อนรับ

นายพีรวิช กงสุลใหญ่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ�ให้แก่นางพูนสุข มุสิกลัด รองผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะรวม 38 คนเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน การบริหารจัดการองค์การที่ดี จัดเลี้ยงอาหารค่ำ�จัดที่บ้านพักกงสุลใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลี้ยงผู้สื่อข่าวออสเตรเลียที่วังจักรพงษ์ มีคุณภราเดช พยัฆวิเชียร คุณพรศิริ มโนหาญ และคุณน้ำ�ฝน ผอ.ททท.สำ�นักงานซิดนีย์


พร้อมของสนามบินดอนเมือง ก่อนจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ หลังบริษัท ท่า อากาศยานไทย หรือ ทอท. เข้าซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมแล้ว.................... @ นายนริศ ขำ�นุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์  ว่าในวันที่ 8 มีนาคม 2555 กมธ. มีมติทจี่ ะพิจารณาศึกษา เรือ่ งที่ บริษทั มิตรา เอ็นเนอร์ยี่ แอล 45-แอล 46(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่ได้รับสัมปทานสำ�รวจแห่งปิโตเลียมใต้พื้นดิน กทม. บริเวณริมถนน พุทธมณฑน สาย 2 เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นที่สนใจของ คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะ กทม.และเป็น ที่หวั่นไหวของคนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครปฐม และ สุพรรณบุรี ซึ่งบริษัทดังกล่าว ได้รับสัมปทานเพื่อขุดเจาะสำ�รวจตั้งแต่ วันที่ 18 ธ.ค.2550 ปลาย สมัยรัฐบาล  พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนแต่อย่างใด จะมี ประเด็นปัญหาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ตามมา และยังมีประเด็นปัญหาที่คลุมเครือสับสน อีกหลายประเด็น..........กมธ.จึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกประเด็น จึงจะเชิญ ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ส.ส.เอกณัฐ พร้อมพันธุ์ ผู้ร้อง มาชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม เพื่อเปิด เผยต่อสาธารณะและหามาตรการเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและพืน้ ทีต่ อ่ ไป.................... @ “สวนดุสิตโพล” เผยผลสำ�รวจความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มที่ต้องการให้แก้ไข กลุ่มที่ไม่ต้องการให้ แก้ไข และกลุ่มที่เห็นว่าแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้ โดยกระจายตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อจะ ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จำ�นวน 2,118 คน  ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 3 มี.ค. 2555.......... ร้อยละ 53.88 ขอให้ผู้ที่สนับสนุนให้มีการแก้ไข รธน.ในครั้งนี้ คำ�นึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และส่วนรวมเป็นสำ�คัญ..........ร้อยละ 63.87 มีความวิตกกังวล เรื่องความขัดแย้งและการกระทบ กระทั่งกันของกลุ่มต่างๆ..............@ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำ�นวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อ สังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ผลวิจัยเชิงสำ�รวจ เรื่อง แนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทย โดยศึกษาจากประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ใน 17 จังหวัด จำ�นวน 3,247 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา พบว่าความสุขมวลรวมของคนไทยเมื่อค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ล่าสุดลดลงจาก 6.66 ในช่วง เดือนมกราคม เหลือ 6.42 โดยปัจจัยสำ�คัญที่ฉุดความสุขมวลรวมของคนไทยให้ต่ำ�ลงเป็นเรื่องของ ปัญหาค่าครองชีพ รายจ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รายได้ทเี่ ท่าเดิมหรือลดลง และฐานะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ที่ไม่มั่นคง นอกจากนี้ยังรับรู้ถึงความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่าย การเมือง นักการเมืองทีแ่ ก่งแย่งอำ�นาจมุง่ ทำ�ลายความน่าเชือ่ ถือของกันและกัน ส่งผลทำ�ให้ความสุข ของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองโดยภาพรวมมีเพียง 4.35 คะแนนและความสุขต่อรายได้ของ ตนเองในปัจจุบันอยู่ที่ 4.78 คะแนนเท่านั้นจากคะแนนเต็ม 10..............@ สังคมออสเตรเลีย..........ผลการสำ�รวจความนิยมพรรคการเมืองจากสำ�นักโพลหลัก...ทำ�การ สำ�รวจหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ยังไม่ออกมา แพรว! จึงต้องของข้ามไปก่อนค่ะ............ปักษ์ที่ผ่าน มาเกิดศึกชิงหัวหน้าพรรคตามคาด..เกิดขึ้นหลังจากทีมงานของนางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรี หยั่งเสียงแล้วแน่ใจว่าได้เสียงสนับสนุนจากส.ส. 72 นาย และส.ว. 31 ราย เกินกึ่งหนึ่งแล้ว... จึง เผด็จศึกด้วยการประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงแบบสาย Phar Lap ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน มา............@ และใช้แทคติกประกาศในช่วงทีน่ ายเควิน รัดด์ร.มว.ต่างประเทศอยูใ่ นต่างประเทศพอดี ยิ่งทำ�ให้อดีตนายกฯรัดด์เสียเปรียบเข้าไปอีก เพราะไม่มีเวลาหาเสียงจากส.ส.และส.ว.ร่วมพรรคได้ ทัน... งานนี้จึงไม่แปลกอะไรที่บรรดานักการเมืองประเภทเหยียบเรือได้ทั้งสองแคม... ตัดสินใจ ไม่ยากทีจ่ ะโดดลงเรือพุ ๆ ของนายกฯกิลลาร์ด.............@ ผลโหวตทีอ่ อกมานายกฯกิลลาร์ดจึงชนะ ขาด 71 เสียง ต่อ 31 เสียง ถือเป็นการปราชัยที่หลุดลุ่ยที่สุดในรอบ 30 ปีของการหยั่งเสียงชิง หัวหน้าพรรคเลเบอร์ค่ะ................@ งานนี้ดิฉันต้องขอชมว่าเขาคือลูกผู้ชายตัวจริง ที่ไม่ทิ้งเพื่อน เอาตัวรอดเหมือนนักการเมืองร่วมพรรคหลายคน เบอร์หนึ่งก็คือนายคริส โบเวนรัฐมนตรีการเข้า เมืองยังคงออกมายืนยันให้สัมภาษณ์สนับสนุนอดีตนายกฯรัดด์จนหยดสุดท้าย.... เบอร์สองคือบิ๊ก แอนโทนี อัลบานิสร.มว.การขนส่ง รายนี้เข้าตำ�ราบุญคุณต้องตอบแทน.. แถมมีบทดรามากลั่น น้�ำ ตาเรียกร้องให้พรรคยุตกิ ารแตกแยก แต่เขาจำ�ต้องเลือกยืนอยูข่ า้ งทัน่ รัดด์คะ่ ..................@ ทันที ที่ผลการเลือกหัวหน้าพรรคจบสิ้นลง ก็เกิดละครน้ำ�เน่าการเมืองฉากใหญ่ เมื่อนายมาร์ก อาร์บิบ บุคคลสำ�คัญที่มีส่วนช่วยทั่นกิลลาร์ดช่วงชิงตำ�แหน่งนายกฯมาจากทั่นรัดด์ ได้ประกาศลาออกจาก การเป็นส.ว. งานนี้ถ้าไม่มีอะไรในก่อไผ่โดยธรรมชาตินักการเมืองแล้วนางกิลลาร์ดต้องดึงเขาไว้ เพราะเป็นพวกเดียวกันแถมมีมงุ้ เล็ก ๆ เป็นของตนเอง.................@ แต่ทไี่ ม่คา้ นก็เพราะนางกิลลาร์ด ต้องการเปิดช่องรอ คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เขาคนนั้นต้องมีระดับที่พอฟัดพอเหวี่ยง กับทัน่ รัดด์ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่คะ่ .. ทีจ่ ะต้องหาคนมีบารมีพอ... แผนการนีจ้ งึ เชือ่ ว่าถูกวางมาเป็น ระยะเวลานาน.. ในทีส่ ดุ ก็ได้ทนั่ บ็อบ คาร์อดีตนายกรัฐมนตรีรฐั น.ซ.ว. สมัยเป็นผูน้ �ำ รัฐบาลได้รบั ความนิยมจากประชาชน ด้วยการเอาสมบัตขิ องรัฐไปขายเอาเงินมาปรนเปรอความสุขประชาชนจน รัฐบาลน.ซ.ว.รุ่นต่อ ๆ มาไม่มีสมบัติขาย..อยู่ในฐานะถังแตกกันเป็นแถบ ๆ................@ นอกจาก

นั้นทั่นคาร์อาจเทียบรัศมีทั่นรัดด์ได้ กล่าวคือในขณะที่ทั่นรัดด์มีลูกเขยเป็นชาวจีน แต่ทั่นคาร์ก็มี เจ๊เฮเลนน่าศรีภรรยาเป็นชาวจีนมาเลย์..... ทั่นรัดด์พูดจีนได้เป็นน้ำ� แต่เฮเลนน่าพูดจีนได้เป็นไฟ... ทั่นรัดด์เป็นอดีตนักการทูตฝีปากเอก แต่ทั่นคาร์มีลิ้นทูตผสมน้ำ�ผึ้ง.. ถ้าจำ�กันได้สมัยที่เขาเป็นนา ยกฯนซว.ยามไปเยือนที่ใด ท่านคาร์จะไม่ลืมหยอดคำ�หวานว่า “ผมชอบที่นี่ เมื่อเกษียณแล้วผม และภรรยาอยากมาใช้ชวี ติ บัน้ ปลายทีน่ ”ี่ แต่พดู แล้วก็จบกัน เพราะเขาไม่เคยทำ�ตามคำ�พูดแม้แต่ครัง้ เดียว...... เขาว่ากันว่าคนที่พูดอย่างนี้ได้สามารถเป็นนักการทูตที่ดีได้ค่ะ...........@ อย่างไรก็ตาม... การเอาราชรถไปรับทั่นคาร์มาเสวยตำ�แหน่งสำ�คัญ ได้ทำ�ให้ส.ส.และส.ว.หลายคนไม่พอใจที่อยู่ดี ๆ เอาตาอยู่เข้ามาคว้าชินปลามัน.... หลายคนประท้วง... ที่ประท้วงอย่างเปิดเผยคือนายโจ ฟิตซ์จิบ บอนอดีตร.มช ในครม.ในฐานะผู้นำ�วิปรัฐบาลถูกเขี่ยออกจากค.รม.มารับตำ�แหน่งเทียบเท่าร.มว. กระทรวงเล็ก.. จึงไม่แปลกทีเ่ ขาออกมาต่อต้านแบบสุด ๆ..............@ ทีอ่ อกมาเล่นแบบลักเปิดลักปิด ก็คอื กลุม่ นักการเมืองฝ่ายขวาของรัฐน.ซ.ว.และฝ่ายขวาในรัฐวิกตอเรีย... เขาว่ากันว่า มีนายไซมอน คลิน คนทีอ่ อกมาต่อต้านทัน่ รัดด์เป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง.. แต่ผสู้ นั ทัดกรณีทที่ นั เกมการเมืองน้�ำ เน่าเชือ่ ว่า มีผู้อยู่เบื้องหลังของเบื้องหลังไปอีกคือกลุ่มของบิ๊ก “บิล ชอร์ตเทน” ผู้ซึ่งซ่องสุมกำ�ลังเตรียมที่จะ ชิงเก้าอี้นายกฯมาจากทั่นกิลลาร์ดในอีก 6 เดือนข้างหน้าค่ะ...........@ แต่ที่เล่นหนักหน่อยแบบไม่มี เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกับเขาก็คือนายโรเบิร์ต แมคคลีแลนด์ หนึ่งในผู้สนับสนุน ทั่นรัดด์แสดง ความน้อยใจประกาศจะลาออกจากส.ส. เล่นเอานายกฯกิลลาร์ฟงั แล้วแทบตกเก้าอี้ เพราะนัน่ หมาย ถึงการเลือกตั้งใหม่ และอาจแพ้เลือกตั้ง.....งานนี้ถึงขั้นต้องอาศัยเพื่อนส.ส.หิ้วปีกเอามานั่งจับเข่าคุย ทั้งขู่ทั้งปลอบ จนในที่สุดส.ส.แมคคลีแลนด์จึงยอมรับปากว่าจะไม่ลาออกค่ะ.............@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย........ผม นายณรงค์ศกั ดิ์ จันมีศรี (ถูกยัดเยียดให้เป็น) ผูส้ อื่ ข่าวพิเศษ ของ นสพ.ไทย-ออส ประจำ�รัฐวิกตอเรีย ได้รับหนังสือเชิญจากคุณน้ำ�ฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำ�นวย การ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานซิดนีย์ ... ใจความว่า “พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบ

ไว้อาลัย แด่ คุณสุเทพ คุณาไทย Buddhist Ceremony and Memorial Service to be held at Macquarie Park Crematorium Funeral Reception will be held directly after for family and friends March 12, 2012 Time 2pm Address

Macquarie Park Cemetery and Crematorium Corner Delhi and Plassey Roads North Ryde NSW 2113 Australia `Map can be found here

http://www.maccem.com.au/articles/Maps__Directions/20 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 6


รอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย ททท. สำ�นักงานซิดนีย์ จึงประสงค์จะใช้โอกาสนีเ้ ป็นจุดเริม่ ปลุกกระแสชาวออสเตรเลียและชาวไทย ในออสเตรเลีย ให้สนใจเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในเมืองไทย โดยผ่านโครงการ ‘From Friendship to Friend Trip” อย่างเป็นทางการ ในการนี้ ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ จะจัดนำ�ผู้ สือ่ ข่าวทัง้ ชาวไทยและชาวออสเตรเลียไปสัมผัสประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเดินทางสำ�รวจเส้นทาง ใหม่ในประเทศไทย ๓ เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ว่าการ ททท. คนปัจจุบัน คือ คุณสุรพล เศวตเศรนี และอดีตผู้ว่าการ ททท. ๒ ท่าน คือ คุณภราเดช พยัฆ วิเชียร และคุณพรศิริ มโนหาญ ซึ่งทั้ง ๓ ท่านเคยมาประจำ�ที่ ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ นอกจาก นี้ยังมี คุณเดวิด ทอมป์สัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำ�อาหารชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดออสเตรเลีย ในฐานะชาวออสเตรเลียที่รักการปรุงอาหารไทย จนเปิด กิจการร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย ร่วมเสนอเส้น ทางนำ�เที่ยวแบบ “one day tour” ในกรุงเทพ ฯ เพื่อผนวกเข้ากับแต่ละเส้นทางของท่านผู้ว่าการ ททท.ทัง้ สามท่าน ด้วย........ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมทัศนศึกษาประเทศไทยใน โครงการ “From Friendship to Friend Trip” ดังกล่าว ซึ่งกำ�หนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รายละเอียดโปรแกรมทั้ง ๓ เส้นทาง ตามแนบพร้อมนี้ โดยแต่ละเส้น ทางมีกำ�หนดรับสื่อมวลชนไทย เส้นทางละ ๕ ท่าน ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มตอบรับและเลือก เส้นทางตามลำ�ดับ แล้วส่งคืนภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว ททท. สำ�นักงานซิดนีย์ จะ พิจารณาตามการตอบรับก่อน-หลัง และจะแจ้งให้ทา่ นทราบเส้นทางของท่านต่อไป ททท. สำ�นักงาน ซิดนีย์ หวังในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ .......” เมื่อได้อ่าน หนังสือเชิญแบบนี้แล้ว ผมรีบตอบขอบคุณ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เส้นทางที่ผมเลือกเป็น อันดับ ๑ และได้รับความเห็นชอบจาก ททท.สำ�นักงานซิดนีย์ เป็นเส้นทางที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า “Green Experience Thailand” (ขออนุญาตไม่แปล ดีกว่า) มีรายละเอียดในโปรแกรมดังต่อไปนี้ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สื่อมวลชนจากซิดนีย์ ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG476 ๑๕.๐๕ น. สื่อมวลชนจากเมลเบิร์น ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG466 ๑๖.๕๐ น. สือ่ มวลชน จากเพิร์ธ ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG482 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วขึ้นรถไปเข้าที่พัก โรงแรม Aloft Bangkok เลขที่ ๓๕ สุขุมวิท ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ แล้วพัก ผ่อนตามอัธยาศัย........@ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หลังรับประทานอาหารเช้าใน โรงแรม ออกเดินทางจากที่พักโดยรถไฟฟ้ามหานคร BTS ไปลงที่สถานีพญาไท แล้วขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link ไปลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางกลับไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท แล้วขึ้น BTS สายสุขุมวิท ไปลงที่สถานีอโศก ต่อด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่สถานีอโศก ไปลง ที่สถานีจตุจักร เดินสำ�รวจตลาด อตก.ในบริเวณสวนจตุจักร รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมี ททท.เป็นเจ้าภาพ...... ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง “จักรพงษ์ วิลล่า” ชมความสวยงามตระการตาของอดีตวังจักรพงษ์ นำ�โดย มรว.หญิง นริศรา จักรพงษ์ ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจัดเลี้ยงอาหารค่ำ�เป็นการต้อนรับด้วย........ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “Day Tour กับ David Thompson” ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางไปสำ�รวจย่านเยาวราช เยือนร้าน“นายหมง หอย ทอด” ทีต่ ลาดเก่า ก่อนเดินชมอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่บนถนนทรงวาด และในแยกซอยต่าง ๆลง เรือชมทัศนียภาพและบรรยากาศริมคลองต่าง ๆ ในเขตธนบุรีชมตลาดน้ำ�คลองลัดมะยม แขวงบาง ระมาด เขตตลิ่งชัน เพื่อลิ้มรสผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักรับ ประทานอาหารค่ำ�โดยมีฝ่ายจัดการของโรมแรม Aloft Bangkok เป็นเจ้าภาพพักค้างคืนที่โรงแรม Aloft Bangkok เป็นวันสุดท้าย...... วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “กรุงเทพ ฯ – เพชรบุร”ี ออกเดินทางจากโรงแรม ตรงไปยังหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นที่ชุมนุมนกพื้นเมือง หลากหลายชนิดในฤดูแล้ง รวมทั้งนกเหยี่ยว นกอินทรีย์ และนกที่มาจากต่างถิ่น ต่างประเทศใช้ เวลาชมนกชมไม้ประมาณ ๒-๓ ชม. ก่อนไปสัมผัสการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชาวประมง บางขุนสาย นั่งเรือหางยาวไปชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมย์ หอยแครง และหอยแมลงภู่ ชมวิธีการ เก็บหอยแครงขึ้นมาจากโคลนตม โดยใช้ไม้กระดาน และทดลองการเล่นสกีแบบชาวบ้าน ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ....บ่าย เยีย่ มโครงการวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อม แหลมผักเบีย้ เป็น โครงการโดยพระราชดำ�ริ ฯ ทำ�การศึกษาและวิจยั เพือ่ การจัดการน้ำ�เสียและสิง่ ปฏิกลู และการฟืน้ ฟู ป่าชายเลน ป่าแสม เป็นบริเวณที่จะได้ชมนกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนและชายทะเล รวม ทั้งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด พักผ่อนด้วยสปาเกลือ (Salt Spa) ประมาณ ๑ ชม.ก่อนเช็คอินที่เพชร วารินรีสอร์ท แอน สปา เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑๑ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี...... วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “แก่งกระจาน – หัวหิน” ออกเดินทางจากรีสอร์ทที่พัก มุง่ หน้าสูเ่ ขาพะเนินทุง่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพือ่ ชมความสวยงามตระการตาของสายหมอก และพระอาทิตย์ขนึ้ ตอนเช้าตรูใ่ นป่าทึบทีอ่ ยูส่ งู จากระดับน้�ำ ทะเลกว่า ๑ พันเมตรรับประทานอาหาร เช้าที่นำ�มาบริการตรงที่ชมทิวทัศน์ ก่อนดูนกตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาเหมาะที่สุด วนอุทยานแห่ง ชาติแก่งกระจานได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักดูนก มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง ๑๕๑๓ เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล เป็นแหล่งพืชพรรณหลากหลายชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของนกพื้นเมืองกว่า ๔๐๐ ชนิด รวมทั้งนกกาแวน ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ตอนสาย นั่งรถกลับลงสู่บ้าน กร่าง เดินชมความสวยงามตามธรรมชาติของป่าดงดิบ นก และสัตว์ป่าอื่น ๆ เช่น ลิง ชะนี กะ รอกยักษ์ และกวาง เป็นต้น......รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารริมทะเลสาบแล้ว มุ่งหน้า สู่หัวหิน เช็คอินที่ อนันตารา รีสอร์ท แอน สปา .....ทดลองบริการนวดแผนไทย รับประทาน อาหารค่ำ� แล้วสำ�รวจตลาดยามค่ำ�คืนในตัวเมืองหัวหิน...... วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “หัวหิน – สามร้อยยอด – กรุงเทพ ฯ” เยือนอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 7

ที่ตั้งอยู่ที่ชายทะเล ครอบคลุมพื้นที่ ๙๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ป่าชายเลน หาดโคลน และถ้ำ�อันสวยงาม ลงเรือนานประมาณ ๑๐ นาที ถึงหาดแหลมศาลา แล้วเดินตามเส้น ทางปีนป่ายลัดเลาะธรรมชาติไปตามลาดเขา ยาวประมาณ ๔๓๐ เมตร แล้วใช้เวลาชมวิวอันตระ การตาของทะเล นานประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าชมถ้ำ�พระยานครที่มีช่องโหว่ ๒ ช่อง เกิดจาก การร่วงหล่นของเพดาน ทำ�ให้แสงอาทิตย์สามารถสอดส่งลงมาถึงพื้นถ้ำ�ได้ ที่กลางถ้ำ�นั้นเป็นที่ตั้ง ของปราสาท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๙ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด เป็นที่อยู่อาศัยของลิง ๓ ชนิด และสัตว์ป่าที่หาดูได้ ยากอีกหลายชนิดด้วย ....รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วนั่งรถกลับสู่กรุงเทพมหานคร เช็คอินที่โรงแรม Centara Grand @ Central World......... วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “ชมนก ที่กำ�แพงแสน” ออกจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐมใช้เวลาเดิน ทางประมาณ ๑ ชม. ๓๐ นาที ถึงบริเวณที่เป็นหนองน้ำ� นาข้าว และป่าเป็นที่ซึ่งจะได้ชมนก หลากหลายชนิด รวมทั้งเป็ดป่านานาชนิด รับประทานอาหารเช้าขณะชมนก แล้วเพลิดเพลินกับ ธรรมชาติต่อไปจนถึงเวลาอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในตัวเมือง ....เสร็จจากอาหารกลางวัน ขึ้นรถ กลับสู่โรงแรมที่พัก Centara Grand @ Central World ๑๘.๐๐ น.ขึ้นรถจากโรงแรมที่พักไปยัง ห้องอาหาร “น้ำ�” ที่โรงแรม Metropolitan ๑๙.๐๐ น. ททท.จัดเลี้ยงอาหารค่ำ�เป็นการส่งท้าย ๒๓.๐๐ น.กลับสู่ที่พัก โรงแรม Centara Grand @ Central World พักค้างคืนทีโ่ รงแรม เป็นวันสุดท้าย...... วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย สื่อมวลชนจากเพิร์ธ ...... จากซิดนีย์ ......จากเมลเบิร์น ออกเดินทางจาก ที่พัก สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ .......นี่คือโปรแกรมที่ ผมร่วมขบวนไปกับสื่อมวลชนจากสำ�นัก อื่น ๆ ซึ่งมีรวมทั้งไทยและเทศ เสร็จจากการเดินทางสำ�รวจเส้นทางท่องเที่ยวประเทศไทยตามคำ� แนะนำ�ของท่านผู้ว่าการ ททท.ทั้งสามท่านนั้นแล้ว ผมจะเขียนเป็นรายงาน ประกอบรูปภาพ เพื่อ ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม แบบเป็นตอน ๆ หลายตอนจบ.........@ สังคมไทยในออสเตรเลีย........ในโอกาสที่ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เดินทางมาเข้ารับหน้าที่ในตำ�แหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีงานบุญและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 12 รูป ที่ทำ�เนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีเอกอัครราชทูตฯ และ ภริยา ทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา ครอบครัว และอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมพิธี ........@ ตัง้ แต่ วันพุทธที่ ๗ มีนาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ศกนี้ ที่วัดพุทธรังษีอันนาเดล จัดให้มีการ เฉลิมฉลองเนื่องในพิธีมาฆบูชา และมีพิธีการรับเป็นพุทธมามกะอีกด้วย ในวันพุทธที่ ๗ มีนาคม มีการเดินประทักษิณตอนหัวค่ำ� และอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ในเวลาหลังภัตตาหาร เพล......ข้อมูลจากอาจารย์สมชาย เม่นแย้ม........@ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตามโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี”.....เนื่องในมงคล สมัยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่มวลศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล และประชาชนทั้งหลาย จักได้ร่วมกันสนองพระเดชพระคุณ ถวายสักการบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องชาวไทยในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างล้นพ้นจากพระองค์ ทรง เสด็จพระราชดำ�เนินมาก่อตั้งวัดไทยแห่งแรกในทวีปออสเตรเลีย คือ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ด้วย พระองค์เอง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ดังนั้น วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ จึงเห็นสมควรให้มีการดำ�เนินการ จัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อนำ�เงินรายได้สมทบ โครงการ “ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” โรง พยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นพระชาติภูมิของพระองค์ ซึ่ง โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก่อสร้างอาคารคนไข้ ขนาด 298 เตียง สูง 8 ชั้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคลากร คิดเป็นเงินประมาณ 250 ล้านบาท .....วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ จึงได้จัดตั้ง ผ้าป่าสามัคคีขึ้น กองละ $100 ดอลลาร์ เพื่อนำ�เงินรายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ เป็นสักการบูชา หากท่านผูใ้ ดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือบริจาคตามกำ�ลังศรัทธา ขอ เชิญร่วมลงนามบริจาคได้ที่ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ 88 Stanmore Rd., Stanmore Sydney NSW 2048 และที่ร้านรังผึ้ง Pitt St. หรือหากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของ โครงการโดยตรงสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง ชือ่ บัญชี พระ เมธาวินัยรส (เที่ยง จงเทพ) เพื่อโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” เลขที่บัญชี 022-283238-3 สำ�หรับรายนามผูบ้ ริจาคและยอดบริจาค จะติดประกาศทีว่ ดั พุทธรังษี สแตนมอร์ เจ้าหน้าที่ จะได้จัดทำ�บัญชีรายนามผู้บริจาคนำ�ส่งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อออก อนุโมทนาบัตรต่อไป..........@ ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ขอแสดงความเสียใจในการจากไปไม่มี วันกลับของคุณสุเทพ คุณาไทย ผูเ้ คยให้การช่วยเหลือชุมชนไทยทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลัง อดีตคน ไทยผู้เคยสมัครส.ส.ออสเตรเลีย ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ ไทย-ออส และสวัสดิภาพสมาคม นับได้ ว่าเป็นผู้เสียสละเวลาให้กับชุมชนเป็นอย่างมากในยุคต้น ๆ จัดพิธีทำ�บุญฌาปณกิจศพ ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา บ่าย 2 โมงที่ Macquarie Park Cemetery and Crematorium Corner Delhi and Plassey Roads, North Ryde NSW 2113 Australia.........@


คำ�ถาม โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 คำ�ตอบ ดิ ฉั น ได้ มี โ อกาสพบปะ ให้ คำ � ปรึ ก ษา กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของวีซ่าที่ซิดนีย์กันใน ช่วงนี้มากเป็นพิเศษเพราะหยุดเดินทางมาหลาย สัปดาห์ หลายๆท่านบอกว่าดิฉันดูสดชื่นไม่ เคร่งเครียด เหมือนกับหลายๆปีที่รู้จักกันมา ถามว่าเป็นเพราะอะไร ดิฉันบอกว่าดิฉันก็ไม่ ทราบว่าท่านอื่น หาวิธีคลายเครียดกันอย่างไร แต่สำ�หรับตัวดิฉันเอง เวลาที่เริ่มรู้สึกว่าเครียด รูส้ กึ กังวล ก็จะเริม่ ถามตัวเองว่ากังวลเรือ่ งอะไร เครียดเรือ่ งอะไร แล้วค่อยๆคิดว่าจะหาทางแก้ไข เรื่องที่กังวลที่เครียดนั้นได้หรือไม่ หากคิดว่า แก้ไขได้ก็เลิกกังวล หากยังหาทางคิดแก้ไขไม่ ได้ก็ลืมเรื่องนั้นไว้ก่อน ไปคิดเรื่องที่แก้ไขได้ ก่อน เมื่อมีเวลาภายหลังค่อยกลับมาคิดอีกครั้ง เพราะเรื่องปัญหาบางอย่างคิดทันทีไม่ได้ ต้อง ใช้เวลา ต้องให้เวลาในการคิดหาทางแก้ไข และ สุดท้ายแล้วหากแก้ไขหรือทำ�อะไรไม่ได้จริงๆก็ ต้องปล่อยไป ดูผลที่เกิดว่าจะเกิดอะไรหากแก้ ปัญหานั้นไม่ได้ แต่ในความจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ ดิฉันผ่านปัญหาทั้งของตนเองและผู้อื่นมา ไม่มี ปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้แต่จะแก้อย่างไร แบบ ไหน หาทางออกอย่างไรเท่านั้นเอง ดิฉันคิด ว่าท่านที่บอกว่าแก้ไม่ได้ อาจจะเพราะหนทาง ที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปนั้นเป็นทางที่ไม่ ชอบ ไม่ตอ้ งการ ไม่อยากได้มากกว่านะคะ โดย เฉพาะปัญหาเรือ่ งวีซา่ ซึง่ คำ�ตอบในการแก้ปญ ั หา หลายครัง้ ไม่เป็นทีถ่ กู ใจของผูท้ มี่ ปี ญ ั หาก็เลยไม่ อยากยอมรับไม่ยอมแก้ และเก็บเอาความกังวล ความเครียดไว้ท�ำ ร้ายสุขภาพของตนเองกันอย่าง ไม่จำ�เป็น โรคประจำ�ตัวของผู้คนสมัยนี้หลายๆ โรคทีเดียวที่เกิดจากความเครียดที่สะสมกันเอา ไว้ ปล่อยทิง้ กันไปเถอะค่ะอย่าเก็บไว้เป็นพิษภัย กับตัวเองกันเลยนะคะ วันนีจ้ ะไม่เขียนเรือ่ งเครียดๆค่ะแต่จะเขียน เรื่องที่อยู่ในความสนใจที่ได้รับการสอบถามขอ คำ�ปรึกษากันมาในระดับต้นๆเลยค่ะ เรื่องที่ว่า นีก้ ค็ อื เรือ่ งของวีซา่ สำ�หรับเด็ก ดิฉนั จะรวบรวม เอาคำ�ถามและคำ�ตอบมาเขียนกันในวันนี้ค่ะ ก็ หวังว่าคำ�ถามคำ�ตอบเหล่านี้จะตรงใจกับท่านผู้ อ่านกันที่กำ�ลังมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลกัน นะคะ คำ�ถาม ดิฉันทำ�เรื่องแต่งงานโดยมีสามีชาวออส เตรเลีย เป็นคนสปอนด์เซอร์มาหลายปีแล้ว ตอนนี้เป็นซิติเซ่นแล้ว อยากจะเอาลูกมาอยูด่ ้วย กันที่นี่ ตอนยื่นเรื่องของวีซ่าได้แจ้งว่ามีลูกสาม คน แต่เอามาได้แค่สองคน คนเล็กตอนนั้นทาง ครอบครัวสามีเดิมไม่ยอมให้ เลยไม่สามารถ เอามาอยู่ด้วยกันได้ ลูกตอนนี้อายุสิบห้าแล้ว อยากมาอยู่กับดิฉันที่นี่ ไม่ทราบว่าจะต้องทำ� อย่างไรบ้างคะ

การยื่นขอวีซ่า Child Visa สำ�หรับนำ�ลูก ที่อายุไม่ถึง 18 ปีมาอยู่ด้วยกันที่ออสเตรเลียนั้น เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ค่ะ และไม่น่าจะมีปัญหาอะไร กับทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ เพราะในกรณีทา่ น ที่ถามมานี้ได้มีการแจ้งชื่อของลูกไว้ตั้งแต่ยื่น ขอวีซ่าประเภทคู่สมรส แต่เรื่องสำ�คัญคือเรื่อง ของการยินยอมมอบลูกให้อยู่ในความอุปการะ เลี้ยงดูของคุณแม่จากคุณพ่อของเด็กและเรื่อง ที่ทางคุณพ่อของเด็กต้องให้เอกสารยินยอม ให้ เด็กเดินทางมาอยู่ที่ออสเตรเลียกับคุณแม่ได้นั้น เป็นเรื่องสำ�คัญค่ะ ซึ่งทุกท่านที่คิดจะเอาลูกอายุ ต่ำ�กว่า 18 มาออสเตรเลียนั้น จะต้องพิจารณา จัดการเรือ่ งนีใ้ ห้เรียบร้อยเป็นเรือ่ งแรกค่ะ เพราะ หากคุณพ่อของลูกไม่ยนิ ยอมเรือ่ งก็จะบานปลาย เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เพราะหากจะเอาลูกมาอยู่ ให้ได้จริงๆ และคุณพ่อของลูกไม่ยอมก็ต้องยื่น เรื่องต่อศาล(ของไทย)เพื่อขอคำ�สั่งศาลให้มอบ สิทธิในการเลี้ยงดูเด็กแก่คุณแม่ (และในความ เป็นจริงแล้วอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของศาล) เนื่องจากทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นของ ออสเตรเลียจะไม่สามารถออกวีซา่ ให้เด็กได้หาก คุณพ่อของเด็กไม่ยินยอม หรือ ไม่มีคำ�สั่งศาล ค่ะ ดิฉันมีลูกค้าหลายท่านที่ต้องการเอาลูกมา อยูด่ ว้ ยและมีปญ ั หาเนือ่ งจากอดีตสามีหรือภรรยา ไม่เต็มใจให้ลกู แต่สว่ นใหญ่(หรือเกือบทัง้ หมด) หลังจากที่ได้มีการพูดคุยเจรจากันแล้ว ก็จะ ประสบผลสำ�เร็จค่ะ เพราะดิฉนั เชือ่ ว่าพ่อแม่ทกุ คนอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดี ได้ในสิ่งที่ต้องการ กันทั้งนั้น หากลูกอยากมาอยู่ออสเตรเลีย พ่อ แม่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ แม้จะไม่ค่อยเต็มใจแต่ ก็ยินยอมให้กันค่ะ แต่ในกรณีที่หากลูกไม่มีคุณพ่อ(อาจจะ ไม่มีตั้งแต่เกิด หรือสูญหาย ขาดการติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน ฯลฯ) อยู่ในความอุปการะ ดูแลของญาติคนอื่น ปัญหาก็จะแตกต่างกัน ออกไปค่ะ หากไม่มีคุณพ่อในทะเบียนใบเกิด เลย ไม่มีปัญหา แต่หากมีชื่อคุณพ่อแต่คุณพ่อ หาตัวไม่เจอหรือหายสาบสูญไปเลย กรณีแบบ นีจ้ ะค่อนข้างยุง่ ยาก ก็ตอ้ งแก้ไขกันไปตามแต่ละ กรณี แต่ละรายไปค่ะ ในกรณี ท่ า นที่ ถ ามมานี้ ห ากไม่ มี ปั ญ หา เรื่องการยินยอมจากคุณพ่อของเด็ก ดิฉันคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ สามี ปั จ จุ บั น ของคุ ณ แม่ ยิ น ยอมด้ ว ยก็ จ ะไม่ มี ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่ต้องให้ทั้ง คุณแม่และสามีปัจจุบันของคุณแม่ดำ�เนินการ ในเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมของ ตนเอง (เนื่องจากเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ทั้ง สปอนด์ เ ซอร์ คื อ แม่ ข องเด็ ก และคู่ ส มรสต้ อ ง ตรวจประวัติอาชญากรรม) ก็คงจะดำ�เนินการ ยื่นขอวีซ่าให้ลูกได้เลยค่ะ

ผมมาอยูท่ อี่ อสเตรเลียสิบกว่าปีแล้ว ทำ�มา หากินส่งเสียครอบครัวของภรรยาและลูกทีเ่ มือง ไทยมาโดยตลอด ตอนนีแ้ ต่งงานใหม่และเป็นซิ ติเซ่นแล้ว อยากจะเอาลูกมาอยูด่ ว้ ยกันทีน่ ี่ คนโต อายุ 22 เรียนจบมหาวิทยาลัยและทำ�งานได้ปีก ว่าแล้ว อยากมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ส่วนคน ที่สองอายุ 17 ปีก็อยากมาเรียนกับพี่เหมือนกัน ผมคิดว่าลูกคนทีส่ องไม่นา่ มีปญ ั หา อยากปรึกษา เรื่องลูกคนโตว่าจะเอามาได้หรือไม่อย่างไร

ควรจะทำ�เรือ่ งใส่ลกู เข้าไปในใบสมัครเสียทีเดียว เลย อาจจะยุง่ ยากในตอนทำ�เรือ่ งแต่จะลดปัญหา มากมายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับ ลูกที่มีอายุคาบเกี่ยวเกือบเกิน 18 แล้ว หรือลูก ที่อายุเกิน 18 แต่ไม่เกิน 25 และยังอยู่ในความ อุปการะดูแลส่งเสียเงินทองเลี้ยงดูจากคุณพ่อ หรือคุณแม่ที่ยื่นขอวีซ่าอยู่ค่ะ

คำ�ตอบ

นอกจากนี้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยาก เรียนแนะนำ� คือ สำ�หรับลูกที่อายุเกิน 18 และ ไม่เกิน 25 และกำ�ลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งตัวเด็กเองมักจะไม่สนใจที่ จะทำ�เรื่องเพราะอยากให้เรียนจบมหาวิทยาลัยที่ เมืองไทยก่อน ปัญหาคือ เมื่อเรียนจบแล้ว จะ ยังมีคุณสมบัติที่จะยื่นได้หรือเปล่า? นี่คือสิ่งที่ ดิฉันอยากจะฝากให้พิจารณากันค่ะ

ท่านที่ถามมานี้ได้ทำ�การบ้านหาข้อมูลมา พอสมควรก่อนที่จะสอบถามดิฉันมาค่ะ เพราะ รู้มาก่อนว่าลูกที่อายุไม่ถึงสิบแปดนั้นไม่น่าจะมี ปัญหาในการยื่นเรื่อง(หากแม่เด็กยินยอม) แต่ ลูกที่อายุยี่สิบสองอาจจะมีปัญหา ซึ่งดิฉันก็คิด เช่นเดียวกันว่าคงมีปัญหาเนื่องจากทำ�งานเลี้ยง ตัวเองมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วหลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัย กฎหมายอิมมิเกรชัน่ อนุญาตให้บดิ ามารดา ของเด็กทีอ่ ายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี สามารถ ยืน่ ขอวีซา่ ให้ลกู ได้หากลูกยังคงสถานภาพความ เป็นผู้ที่ยังพึ่งพาพ่อแม่อยู่ (Dependent Child) ซึ่งการที่จะมีคุณสมบัติได้นั้น เด็กจะต้องศึกษา เล่าเรียนในสถาบันการศึกษาเต็มเวลา จะต้อง ไม่ทำ�งาน ต้องเป็นโสด ดังนั้น สำ�หรับลูกของ ท่านที่ถามมานี้ขาดคุณสมบัติสองข้อใหญ่ คือ ไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้ว และทำ�งานเลีย้ งดูตนเอง ดิฉันไม่คิดว่าจะสามารถยื่นขอ Child Visa ได้ ค่ะ หากต้องการมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียก็คง ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนล่ะค่ะ ก็น่าเสียดายที่คิด จะมาออสเตรเลียช้าไป

ดิฉนั ก็หวังว่าคำ�ถามทีเ่ กีย่ วกับลูกจากท่าน ที่ถามมาสองท่านคงตอบปัญหาในใจของท่านผู้ อ่านได้บ้างนะคะ ก่อนจะจบคอลัมน์วันนี้ ดิฉัน อยากขอฝากเรื่องลูกอีกประเภทหนึ่งอย่างสั้นๆ คือ ลูกบุญธรรม Adopted Child เรื่องของลูก บุญธรรมนี้ดิฉันเคยเขียนเอาไว้หลายครั้งว่าเป็น เรื่องที่ทำ�กันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เป็นเรื่องที่ยาก มาก(เพราะด้วยความเข้มงวดของกฎหมาย และ เงื่อนไขต่างๆของผู้ที่อยากขอวีซ่าลูกบุญธรรม) ดิฉันทำ�งานด้านนี้มายี่สิบกว่าปี ได้รับคำ� ถามเกี่ยวกับเรื่องอยากขอรับบุตรบุญธรรมมา เรื่อยๆบ่อยๆ ตลอดเวลา แต่เคยรับทำ�เรื่องให้ แค่สองรายค่ะ ดังนั้น ท่านที่กำ�ลังคิดจะรับลูก บุญธรรมก็คงจะต้องศึกษาหาข้อมูลกันให้มากๆ ก่อนนะคะ

ดิฉันขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่อง นีฝ้ ากท่านผูอ้ า่ นท่านอืน่ ด้วยนะคะ ดิฉนั มีลกู ค้า หลายท่านที่ปรึกษาทำ�เรื่องวีซ่าประเภทคู่สมรส หรื อ วี ซ่ า ถาวรประเภทนายจ้ า งเป็ น สปอนด์ เซอร์ ดิฉันมักจะให้คำ�แนะนำ�ว่า หากเป็นไปได้

ดิฉนั กำ�ลังมีชพี จรลงเท้าต้องเดินทางกันอีก แล้วค่ะคราวนี้ไปหลายประเทศหน่อยค่ะ ในระ ยะเวลาสั้นๆแค่สองสัปดาห์ ก็คงได้มีเรื่องราว จากสถานที่ๆที่ไปมาฝากท่านผู้อ่านกันบ้างค่ะ

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ สวัสดีค่ะ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

ประกันชีวิต สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. ประกันรายได้ Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) (02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Email: thaioz@thaioz.com.au Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 8


กองทุนเงินเกษียณ

ลูกจ้างจำ�เป็นต้องทราบอะไรบ้าง กองทุนเงินเกษียณคือเงินที่ท่านออมไว้ ตลอดชีวิตเพื่อไว้ใช้เวลาปลดเกษียณ หากท่าน มีสิทธิ์ได้รับ นายจ้างก็จะจ่ายเงินเข้าในกองทุน ให้ท่านนอกเหนือไปจากรายได้ประจำ�ของท่าน เงินจำ�นวนนี้โดยทั่วไปจะเท่ากับ 9% ของเงิน เดือนท่าน หากท่านคิดว่านายจ้างของท่านมิได้จ่าย เงินเข้ากองทุนเกษียณให้ทา่ นตามทีค่ วรเป็น เรา สามารถช่วยท่านได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนเกษียณนี้ หรือไม่? โดยทั่วไปแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายเงินกอง ทุนเกษียณ (ซุปเปอร์) ให้ทา่ นหากท่าน: อายุ 18 ถึง 69 ปี และมีรายได้มากกว่า เดือนปฏิทินละ $450 ก่อนหักภาษี; หรือท่านอายุต่ำ�กว่า 18 ปี และมีรายได้เกินกว่าเดือนปฏิทินละ $450 และ ทำ�งานเกินกว่าสัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง ทัง้ นีร้ วมถึงว่าท่านอาจทำ�งานชัว่ คราว ทำ� งานไม่เต็มเวลา หรือเต็มเวลา และท่านอยู่ใน ประเทศชั่วคราวก็ตาม ท่านอาจจะมีสิทธิ์ที่จะ ได้รับเงินซุปเปอร์นี้ ถ้าหากท่านเป็นผู้รับจ้าง ประเภทรับเหมาที่ได้รับค่าจ้างเบื้องต้นจากการ ใช้แรงงาน ถึงแม้ว่าท่านจะมีหมายเลขประกอบ ธุรกิจ (ABN) ก็ตาม

โดย .........พี่เม้าท์ AVSS

คนไทยทำ�อะไร ฝรั่งก็อึ้งง ง ง ง สวัสดีคร่าาพี่ๆน้องๆคนอ่านขาประจำ�คอ ลัมภ์ผลัดกันเม้าท์ที่น่ารัก วันนี้พี่เม้าท์ขอเลิก เม้าท์คนไทยใกล้ตวั หันไปนินทาฝรัง่ ชาวออสซี่ กันดีกว่าาา ไม่รวู้ า่ เป็นอะไรกันนักกันหนา เรือ่ ง ธรรมดามากๆของเรา พอฝรัง่ เค้าเห็นหรือได้ยนิ กลับอึง้ กลายเป็นของแปลก โอ้ววว มายก๊อดดด คนไทยเวรี่ เวรี่ Amazing จริงๆ พี่เม้าท์ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับเพื่อนชาว ออสซี่ที่เพิ่งกลับมาจากการไปพักผ่อนที่เมือง ไทยมาเมื่อไปกี่วัน ก่อน เพื่อนพี่เม้าท์คนนี้ชอบไปเที่ยวเมือง ไทยมาก เพราะคนไทยใจดีและสถานที่ท่อง เทีย่ วก็สวยอีกด้วย แต่แล้วจูๆ่ เพือ่ นออสซีพ่ เี่ ม้าท์

นั่ น หมายความว่ าโดยทั่ วไปแล้ ว หาก สัญญาว่าจ้างของท่าน รายได้มากกว่าครึ่งนั้น มาจากการใช้แรงงานของท่านเอง โดยทีท่ า่ นไม่ สามารถมอบหมายงานให้ผู้อื่นก็ ถือว่าท่านเป็น ลูกจ้างและมีสิทธิ์รับเงินกองทุนซุปเปอร์ ข้ า พเจ้ า จะทำ � อย่ า งไร หากข้ า พเจ้ า คิ ด ว่านายจ้างมิได้จ่ายเงินซุปเปอร์เข้ากองทุนให้ ข้าพเจ้า? ขัน้ ที่ 1 พูดกับนายจ้าง และถามว่าเขาจ่าย เงินซุปเปอร์ให้ท่านบ่อยเท่าใด จ่ายให้กองทุน อะไร และจ่ายเป็นจำ�นวนเท่าไร ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ งบดุลสมาชิก ครั้ง สุดท้ายจากกองทุนซุปเปอร์ หรือติดต่อทาง กองทุนให้ยืนยันว่า นายจ้างท่านได้จ่ายเงินเข้า กองทุนให้ท่านแล้ว ขั้นที่ 3 หากท่านทำ�ตามขั้นที่ 1 และ 2 แล้ว และยังไม่เชือ่ ว่านายจ้างได้จา่ ยเงินซุปเปอร์ เข้ากองทุนตามที่ท่านมีสิทธิ์ท่านสามารถโทร ศัพท์ถึงสำ�นักงานสรรพากร (ATO) ได้ที่หมาย เลข 13 10 20 หากท่ า นพู ด ภาษาอั ง กฤษได้ ไ ม่ ค ล่ อ ง และต้องการขอคำ�ปรึกษา กรุณาโทรติดต่อฝ่าย บริการการแปลและล่าม ได้ที่หมายเลข 13 14 50 ก็พูดขึ้นมาว่า เค้าเดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทย เกือบสิบครัง้ แล้ว และเค้าได้คน้ พบสิง่ แปลกๆที่ คนไทยทำ� แต่ฝรัง่ ไม่ท�ำ ไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะ แยะมากมาย เค้าเล่าให้พเี่ ม้าท์ฟงั หลายๆเรือ่ ง วัน นี้พี่เม้าท์ก็เลยจะหยิบยกเรื่องแปลกๆที่ฝรั่งเค้า ไปเจอะไปเจอมา เอามาเม้าท์มาแบ่งปันกัน มา ลองดูกันสิว่าฝรั่งเค้า งง เค้าอึ้ง อะไรกันหนออ เรื่องแรกคือฝรั่ง งง ม๊ากกกกกก เป๊ปซี่ ใส่น้ำ�แข็งใส่ถุง โอยย แปลก คนไทยทำ�อะไร กันเนี้ยกินจากกระป๋องไม่ได้เหรอ แถมรัดหนัง ยางเป็นหูหิ้วอีกต่างหาก โอ้ววว คนไทยทำ�ไป ได้ เพื่อนพี่เม้าท์ งง มากค่ะ ไปเมืองไทยทุก ครั้ง จะต้องเจอคนไทยสั่งเป๊ปซี่ใส่น้ำ�แข็งใส่ถุง ตลอด >>> ถัดมาด้วยเรื่องของช้าง ช้างควรจะ เดินอยู่ในป่า ทำ�ม๊ายยย ทำ�ไมมาเดินอยู่กลาง ถนน หรือว่าคนไทยยังเดินทางโดยช้างกันอยู่ อันนี้พี่เม้าท์ขอเสริมค่ะ ตอนพี่เม้าท์มาเรียนที่ ออสเตรเลีย อาจารย์สอนภาษาพีเ่ ม้าท์เดินมาถาม พี่เม้าท์ว่า เมืองไทยใช้ช้างแทนรถจริง ๆ เหรอ อุ๊บ !! >>> เพื่อนออสซี่ของพี่เม้าท์ไปเที่ยว บ้านเพื่อนคนไทยที่กรุงเทพ ต๊กกะใจเห็นศาล พระภูมิอยู่หน้าบ้าน เกิดความสงสัย ว่าทำ�ไมมี บ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่หน้าบ้าน เอาไว้ให้ใครอยู่ ....เหรอ ?? มาถึงตอนนี้เพื่อนฝรั่งพี่เม้าท์ก็ยัง ไม่เข้าใจว่า “เจ้าที่” อะไรแล้วเค้าจะเข้าไปอยู่ ได้อย่างไรคิดยังไงก็คิดไม่ออก พี่เม้าท์เลยต้อง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 9

ข้าพเจ้าต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างหาก ข้าพเจ้าต้องการยื่นข้อสอบถาม ? หากท่านยืน่ ข้อสอบถามกับสำ�นักงานสรร พากร สิ่งที่เราจะต้องขอจากท่านคือ: รายละเอียดของท่าน และท่านอาจอนุญาต ให้เราเอ่ยชื่อท่านได้ขณะติดต่อกับนายจ้างของ ท่าน (หรือท่านบอกเรามิให้เอ่ยชื่อท่านก็ได้) รายละเอียดการติดต่อนายจ้างของท่าน (รวมถึงที่อยู่ที่ทำ�ธุรกิจ) หมายเลข ABN ของนายจ้าง (หาได้จาก ใบสรุปรายจ่าย หรือจากกระดาษหัวจดหมาย ของนายจ้าง) การว่าจ้างปัจจุบนั (เช่นว่าจ้า่ งชัว่ คราว ไม่ เต็มเวลา เต็มเวลา หรือรับเหมา) เวลาเริ่มการว่าจ้างกับนายจ้างท่าน รายละเอียดของปัญหา (ช่วงที่ไม่จ่าย/จ่าย น้อยกว่ากำ�หนด ให้บอกถึงเดือนและปี) ท่ า นจะต้ อ งให้ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ลไม่ ว่ า ท่าน: ได้รับเงินรายได้อย่างน้อยเดือนปฏิทินละ $450 ก่อนหักภาษี ได้ตรวจสอบกับนายจ้างของท่านแล้วว่า ได้จ่ายเงินซุปเปอร์ให้ท่านแล้ว เราอาจต้องการ ชื่อของกองทุน และหมายเลขสมาชิกของท่าน ท่านได้รับสิทธิ์ให้เลือกกองทุนซุปเปอร์ นายจ้างของท่านต้องให้สิทธิ์ท่านเลือกกองทุน เองและกรอกแบบฟอร์ม Standard choice ปล่อยให้งงต่อไปเพราะฝรั่งไม่เข้าใจคำ�ว่าเจ้าที่ >>> เรื่องต่อไปพี่เม้าท์คนชอบกินเหมือนกัน ไม่เข้าใจฝรัง่ ว่าทำ�ไมต้องงงว่า ระหว่างกำ�ลังกิน อาหารเช้ากันอยูด่ ๆี คนไทยถามกันแล้วว่ามือ้ เย็น จะกินอะไรดีทำ�ไมคิดถึงมื้อเย็นส่ะแล้ว คนไทย กินได้ตลอดเวลา กินได้ทุกที่ ร้านอาหารข้าง ทางก็มีอยู่เต็มริมถนนสองข้างทาง โอ้ววว คน ไทยกินได้ตลอดเวลาจริงๆ >>> อีกเรื่องที่ฝรั่ง เค้างงสุดๆก็คือ ทุกๆครั้งที่เพื่อนออสซี่พี่เม้าท์ ไปเมืองไทยแล้วไปพักบ้านเพื่อนภรรยาเค้าเปิด ละครไทยทุกเรื่องทำ�ไมต้องมีตัวละครผู้หญิง ทำ�ตาเหลือกตาปลิน้ ตาโต แล้วกรีด๊ ร้องเสียงดัง อันนีพ้ เี่ ม้าท์กแ็ อบสงสารตัวนางร้ายในละครไทย น่ะค่ะ เพราะเป็นวัฒนธรรมไปแล้วว่าตัวร้ายต้อง มีคยี เ์ สียงทีส่ งู มากกกก !! >>> เพือ่ นฝรัง่ พีเ่ ม้าท์ โชว์รปู ทีไ่ ปเทีย่ วทะเลทีเ่ มืองไทยมา พีเ่ ม้าท์เห็น รูปข้าวหลามเกือบร้อยรูป พี่เม้าท์ก็สงสัยทำ�ไม ถ่ายมาเยอะขนาดนี้ ฝรั่งเค้าบอกว่าเค้างงมาก คนไทยเอาข้าวไปใส่ในกระบอกไม้ทำ�ไม กิน เลยไม่ได้เหรอ??? 5555 >>> เพื่อนคนไทยพา ไปกินก๋วยเตีย๋ วเรือ ฝรัง่ ก็ งง กินก็นงั่ กินในร้าน บนบก ทำ�ไมต้องเอาเรือมาตัง้ ด้วย ตำ�รวจไม่จบั เหรอ....555 อีกครั้ง พี่เม้าท์เลยพาตลุยเดินผ่าน ร้านอาหารไทยแถวไทยทาวน์แล้วชี้ให้เพื่อนพี่ เม้าท์ดูว่าคนไทยเก่งกว่าที่ยูคิดอีก ขับรถตุ๊กๆมา ออสเตรเลียได้ดว้ ย !!! >>> เค้าถามต่อว่าคนไทย ทำ�ไมต้องมีชอื่ เล่น เรียกชือ่ จริงไม่ได้เหรอ อย่าง นีค้ นไทยก็เปลีย่ นชือ่ เล่นได้ทกุ วันเลยสิ แถมชือ่

form (NAT 13080) และถ้าท่านกรอกแบบ ฟอร์มนี้ เราต้องการทราบวันที่ท่านได้รับแบบ ฟอร์มป้องกันสิทธิสว่ นบุคคลขณะท่านโทรศัพท์ ถึงเรา หากท่านโทรศัพท์ถงึ เรา เราต้องการทราบ ว่าท่านเป็นบุคคลนั้นๆ อย่างถูกต้องก่อนที่เรา จะเริ่มพูดคุยกันเรื่องภาษี หากท่านมีหมายเลข ประจำ�ตัวผู้เสียภาษี (TFN) ก็จะช่วยเราได้มาก ในการพิสูจน์ว่าท่านเป็นใคร ท่านต้องเตรียม ข้อมูล 3 อย่างจากรายการต่อไปนี้: ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน วันเดือน ปีเกิดของท่าน รายละเอียดจากจดหมาย จาก กรมสรรพากร รายละเอียดบัญชีของท่าน เช่น จำ�นวนภาษีคืนหรือจ่ายภาษีครั้งสุดท้าย ราย ละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน หมายเลขประจำ� ตัวผู้เสียภาษี (TFN) เรามีขั้นตอนในการสืบสวนข้อสอบถาม เกี่ยวกับเงินซุปเปอร์ที่ไม่ได้จ่ายอย่างไร? ทันทีที่ท่านยื่นข้อ สอบถาม เราจะแจ้ง ให้ทา่ นทราบเป็นระยะเกีย่ วกับความคืบหน้าของ กรณีทา่ น โดยการส่งจดหมายถึงท่าน จดหมายที่ เราส่งจะส่งตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุไว้ในหมายเลขประจำ� ตัวผู้เสียภาษี ฉะนั้นหากท่านเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้เราทราบ ติดต่อ : หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่าน สามารถติดต่อสำ�นักงานสรรพากรได้ทหี่ มายเลข 13 10 20 หากท่านพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่อง และ ต้ อ งการขอคำ � ปรึ ก ษาจากเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นภาษี กรุ ณ าโทรติ ด ต่ อ ฝ่ า ยบริ ก ารการแปลและล่ า ม ได้ที่หมายเลข 13 14 50 เล่นยังแปลกอีกน่ะ เอาชื่อสัตว์ ชื่อสถานที่ ชื่อ เรียกสิ่งของมาเป็นชื่อเล่นได้ด้วย เช่น ลูกชาย เพื่อนเค้าชื่อแบงก์ (ธนาคาร) ลูกสาวชื่อโบว์ (หูกระต่าย) และมีหลานชื่อแมว (สัตว์เลี้ยง) พี่ เม้าท์ไปไม่ถกู เลยค่ะข้อนีเ้ พราะชือ่ เม้าท์มาตล๊อด ดดดด ไม่มีที่มาและที่ไป แล้ว เพื่อนออสซี่พี่ เม้าท์หันมาถามพี่เม้าท์ว่า ชื่อยูอ่ะ มาจากคำ�ว่า ปากใช้ไหม เห็นไหม คนไทยชอบเอาสิง่ ใกล้ตวั มาตั้งเป็นชื่อ คนไทยเก่งจริงๆ -_- >>> แม้ว่า เรื่องแปลกๆจะมีเยอะที่ฝรั่งค้นพบแล้วอึ้งแล้ว งง แต่เรื่องไม่งงแถมชอบก็มีน่ะค่ะ เช่นเพื่อนพี่ เม้าท์ชอบมากไปเดินห้างสรรพสินค้าเนีย่ เพราะ ที่ออสนี่น่ะหกโมงทุ่มนึงห้างปิดหมด แต่เมือง ไทยเปิดยาวเช้ายันสี่ทุ่ม เดินกันจนกระเป๋าแฟ่บ เลยค่ะ แต่เค้าก็ยงั สงสัยเพิม่ เติมอีกว่าเมืองไทยมี ห้องน้ำ�ที่มีอยู่ทุกปั้มทุกที่ หาง่าย แต่ทำ�ไมห้อง น้�ำ ทุกปัม้ ไม่มที ชิ ชู่ แต่มขี นั และกระป๋องน้�ำ ด้วย ล้างมือในนั้นได้เลยเหรอ ???? ??? พี่เม้าท์ใช้เวลาเกือบทั้งวันอธิบายแต่ละ เรื่อง แต่ละราว พี่เม้าท์ว่าแต่ละชาติก็มีความ คิด มีความเชื่อ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออก ไป พฤติกรรมที่แสนธรรมดาของคนไทย แต่ ฝรัง่ มองว่าแปลก แหมมม จะว่าไปบ้านเมืองเธอ ก็มีเรื่องแปลกๆเหมือนกันแหละจ๊ะ ไว้โอกาส หน้าจะเอาเรื่องแปลกๆของฝรั่งมาเม้าท์กันบ้าง ดูสิใครจะแปลกกว่ากัน ฉบับนี้เม้าท์แค่นี้ก่อน นะคร่า บาย


ไหมล่ะ..ของจริง ไม่ใช่“ไข่น้อง” ต้อง“เหลี่ยมพี่”! สอดแนมการเมือง

โดย : ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย

เฮ้อ..ทักษิณเผา“บิก๊ บัง”แบบนี้ “บิก๊ บัง”ที่ นั่งสงบเสงี่ยมในสภา สะดุ้งโหยงไปกี่รอบแล้ว ไม่รู้ แต่แผน“ปรองดองฯ”เพือ่ ช่วยทักษิณให้พน้ ผิดนั้น“บิ๊กบัง”ยังเดินหน้าไม่หยุดครับ ทักษิณเล่นการเมืองแบบต้องชนะลูกเดียว ดังนั้นหาก“บิ๊กบัง”เดินงานช้าหรือไม่เป็นไป ตามแผนทักษิณก็ให้ “ดร.เหลิม” เตรียมออก พ.ร.บ.ปรองดองด้วยอีกคน เท่านั้นยังไม่พอ รัฐธรรมนูญก็เป็นอีกรู..เอ๊ย..อีกช่องทาง หนึ่ง ที่ทักษิณจะใช้เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจาก ความผิดได้ ทั ก ษิ ณ จึ งให้ “ ผี - โม่ แ ป้ ง ”ในสภายกมื อ เป็นฝักถั่วหนุนการล้มล้างรัฐธรรมนูญปี 2550 ชัยชนะในสภาทำ�ให้ทักษิณกระหยิ่มยิ้มย่องว่า “..ขั้นตอนที่หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรม นูญในวาระทีห่ นึง่ ก็ผา่ นไปเรียบร้อยเมือ่ คืนนีผ้ ม ขอขอบคุณ 399 เสียง..” แน่นอน.รัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำ�ให้ทัก ษิณยึดอำ�นาจรัฐได้เบ็ดเสร็จเด็ดยิง่ ขึน้ ไม่วา่ การ โยกย้ายทหารในกองทัพ นักการเมืองต้องมี เอี่ยวด้วย ส่วนศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง-ก็อาจ ถึงคราวอวสาน หมดโอกาสจะเป็นอิสระหรือ เป็นอุปสรรค ต่อการสวาปามชาติของนักการ เมืองอีกต่อไป ฯลฯ ส่วนกรณีรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารน้ำ�ผิด พลาดจนคนไทยต้องเดือดร้อนแสนสาหัสกับภัย น้ำ�ท่วม ถึง 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมิน ความเสียหายสูงถึง1.44 ล้านล้านบาท และมีคน ตายกว่า 800 คนนั้น

คอการเมืองต่างพูดกันซ้ำ�ซากว่า“พี่ชาย หน้าเหลีย่ ม”ทักษิณ ชินวัตร คือ นายกรัฐมนตรี ตัวจริงเสียงจริง มิใช่ “น้องสาวหน้าไข่ปอก” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันนี้-ประวัติศาสตร์ไทยต้องบันทึกความ จริงเพิ่มเติมว่าชาวไทยและชาวโลกล้วนรู้แจ้ง เห็นจริงแล้วว่า ยิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิดทักษิณ.. แน่นอน100%

ทักษิณ-ผู้ต้องหาหนีคดีอาญาแผ่นดิน ได้สไกป์(Skype)แสดงความเป็นนายกฯ นอกรัฐธรรมนูญ เหนือยิ่งลักษณ์นายกฯ ตาม รัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย เมือ่ เวลา 21.00 น. ในคืนวันที่ 25 กุมภา พันธ์ 2555 ท่ามกลางการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อ แดง ณ โบนันซ่า รีสอร์ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คืนนั้น..ทักษิณเริ่มต้นเป็นนายกฯ นอก รัฐธรรมนูญด้วยการประกาศตั้งรัฐมนตรีกลาง อากาศว่า “..ผมขอบอกกับพี่น้อง ณ ที่นี้ว่าคนเสื้อ แดงที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดชื่อจตุพร ครับแต่..ผมมีวธิ ที จี่ ะตอบแทนและใช้หนีจ้ ตุพร.. จตุพรเป็นคนดีที่มีอนาคตไกลครับ”

จากนั้ น นายกฯนอกรั ฐธรรมนู ญ มหา เศรษฐีหนีคุก ก็ประกาศจะเร่งใช้เงินภาษีอากร ที“่ รีดเลือด”จากของคนไทยทัง้ ชาติ ไปสมณาคุณ ให้กับคนเสื้อแดง ที่ต่อสู้-ที่ติดคุก-ที่บาดเจ็บ-ที่ พิการ-ที่ตายเพื่อทักษิณว่า “..พี่น้องครับ การเยียวยานีผ้ มได้ขอร้องว่า ขอให้ทกุ ฝ่าย ได้รีบทำ�ให้เสร็จภายใน 3 เดือนนี้..” เรื่อง“ชวน(หลีกภัย)”บอกเสื้อแดงที่ตาย ให้ไปรับเงินกับทักษิณนั้น ทักษิณก็สวนกลับว่า ถ้าปชป.ยอมรับว่า สั่งฆ่า 91 ศพ ทักษิณบอก ยินดีจะจ่ายเงินแทน! ส่วน“พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน” ที่เคยยิ่ง ใหญ่ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารที่โค่นล้ม รัฐบาลทักษิณนั้น ทักษิณก็ใช้ “มนต์พิเศษ ณ มหาจังงัง” เสกให้“บิ๊กบัง”กลายเป็นหนึ่งใน “ผีโม่แป้ง”ที่เดินแผน“ปรองดองจอมปลอม”ว่า “..เรื่อง(ปรองดอง)นี้ก็มีคณะกรรมาธิการ ที่สภาได้ดำ�เนินการไปเยอะแล้ว ก็ท่านประธาน กรรมาธิการ(บิ๊กบัง)ก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะ ปฏิวัติ ได้มองเห็นว่า การปฏิวัติที่ผ่านมานั้น เนี่ย มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิง..”

ทักษิณได้พยายามแก้ตัวเรื่องน้ำ�ท่วมให้ กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่สุดท้าย..ทักษิณก็เผลอ ยอมรับว่า รัฐบาลหุ่นเชิดน้องสาว คือตัวการ ทำ�น้ำ�ท่วมปี 2554 “..รัฐบาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์..เข้ามา ปุ๊บก็เจอน้ำ�ท่วม ก็เราไม่ได้เป็นคนทำ�ให้น้ำ� ท่ ว มธรรมชาติ ทำ �ให้ น้ำ � ท่ ว ม แต่ ก ารบริ ห าร จัดการ(ของรัฐบาล)มีปัญหา เพราะเริ่มต้นก็มี ปัญหา โดยการเอาน้ำ�ไปเก็บไว้ในเขื่อนก่อนเวลา พอฝนตกเข้ามาจริงๆ ก็ปล่อยน้ำ�ในเขื่อน..มาซ้ำ� เติมปริมาณน้ำ�จึงมากขึ้นอีก พอน้ำ�ท่วมเสร็จ ก็ มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับ..” ทักษิณเป็นคนปลุกระดมจนคนเสื้อแดง เผาเมือง-ก่อการร้าย มีคนตาย 91ศพ แต่ทกั ษิณ กลับกล่าวหาว่า รัฐบาลอภิสิทธิ์เป็น“ฆาตกร” เรื่องทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างหาข้อเท็จ จริง ทว่า..ทักษิณกลับจะใช้เงินภาษีคนไทยทั้ง ชาติไปสมณาคุณ“เสื้อแดง”ที่ตายเพื่อทักษิณถึง รายละ7.75 ล้านบาทให้ได้ ทว่า..คนไทยที่ต้องตายก่อนเวลาและวัย อันควร ตายจากลูกเมียญาติพี่น้องด้วยฝีมือ “ฆาตกร-ยิ่งลักษณ์”แท้ๆ

แต่“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”กลับไม่รับผิดชอบ เท่าที่ควร ไฉนคนตาย ที่มิได้ทำ�ผิดใดๆ กว่า 800 คน จึงไม่ได้รับเงินเยียวยา 7.75 ล้าน บาทเช่นคนเสือ้ แดงทีท่ �ำ ร้ายชาติบา้ นเมืองทีต่ าย เพื่อทักษิณเล่า? จบเรือ่ งรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ท�ำ น้�ำ ท่วม ทักษิณ ก็ร่ายยาวถึงผลงานตนเองที่ทำ�ตัวเป็นนายกฯ ไทยตระเวนไปประเทศโน้นประเทศนี้ว่า “ผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งครับ ขณะนี้ทางผู้แทนจากประเทศจีนโดยมีรัฐมนตรี ช่วยพาณิชย์ มาเยี่ยมเยียน พบปะกับรัฐมนตรี ทั้งหลาย ซึ่งรัฐมนตรีชัชจ์ด้วย (พล.ต.ต.ชัจจ์ กุลละดิลก) พบกันก็เพื่อจะเตรียมการทั้งหมด พี่น้องครับ ประเทศจีนนี้น่ารักมาก..เตรียมเงินไว้ให้ เราใช้ก่อน แล้วก็ผ่อนเป็นเงินผ่อน เป็นสินค้า เกษตรได้นะครับ..วงเงินน่าจะ..ประมาณสี่สิบ พันล้านเหรียญสหรัฐ ก็ประมาณ 1.2 ล้านล้าน บาทครับ ปลายปี นี้ ท่ า นจะเห็ น รถไฟความเร็ ว สู ง จะเริ่มลงมือก่อสร้าง จากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ กรุงเทพ-เชียงใหม่ วิ่งไม่เกิน 3 ชั่วโมง..จะตาม ด้วยกรุงเทพ-โคราช..เพราะฉะนัน้ รถไฟความเร็ว สูงจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ปลายปีนี้เขาจะ ลงมือแล้วนะครับ..” เห็นไหมครับว่า รัฐมนตรีทุกคนต้องราย งานด่วนให้นายกฯนอกรัฐธรรมนูญที่ดูไบฟัง.. “..ที่รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ประกาศว่า.. จะให้ลกู หลานมีแท็บเล็ตพีซใี ช้คนละตัว แล้วเรา ก็จะให้มีไวไฟในโรงเรียนด้วย พี่น้องครับ เด็กฉลาดแน่นอน ปรากฏว่า นายกฯยิง่ ลักษณ์ใจถึงครับ บอกว่า โอ้ย! เราซือ้ แปดแสนตัวชั้น ป.1 แล้วชั้นอื่นๆ จะทำ�ยังไง ดี เอาอีกแปดแสนตัวแจกให้ ม.1 ด้วย ทั้ง ม.1 ทั้ง ป.1 ได้คนละตัว..” ยังครับ..ยังไม่พอ..ทักษิณยังแจกต่อจะพัก หนี้ ส่วนกองทุนทั้งหลายจะแจกกันแบบสุด เหวีย่ ง ทัง้ กองทุนสตรี กองทุนหมูบ่ า้ น กองทุน เอสเอ็มแอล เรียกว่างานนี้-ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ใช้ เงินภาษีประชาชนหาเสียงชนิดลดแลกแจกแถม ไม่บันยะบันยังกันเลย..ว่างั้นเหอะ เรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่า ทักษิณเอาแต่ มาตราฐานกูหรือเอาแต่ได้เท่านั้น คือศาลรัฐ ธรรมนูญได้“ปล่อยผี”ผ่าน พ.ร.ก. 2 ฉบับเท่า นั้นแหละครับ..ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ก็ออกมาสดุดี ขอบคุณศาลฯ เป็นการใหญ่ว่า ศาลฯ ดีศาลมี ความยุติธรรม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 10


เค้าว่า...มีเค้าลางของวิกฤต โดนต่อยหน้าเหมือนกัน ฟกช้�ำ มากกว่านายวรเจ ตน์ เหตุเกิดในบริเวณโรงแรมโฟร์ซซี นั่ ส์ ระดับ 5 ดาว! แต่ไม่มนี ายตำ�รวจหน้าไหนสนใจหาตัวผู้ กระทำ�ความผิดอ้างว่าไม่มีใครแจ้งความ นายวรเจตน์ไม่แจ้งความ

นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ ASTVผู้จัดการรายวันรายงาน.............. สัญญาณ เหตุการณ์เพียงเล็กน้อยอาจเป็นสิง่ บอก เหตุของภาวะวิกฤตเลวร้าย ถ้าปล่อยให้ลุกลาม โดยไม่มีใครใส่ใจแก้ไข สะสมพลังเหมือนไฟ สุมขอน เมื่อร้อนระอุได้ที่ ก็ปะทุจนยากแก่การ ควบคุม เป็นมิคสัญญีของชาติ เหมือนแม่น้ำ�ลำ�ธารใหญ่น้อยไหลมาบรร จบกันกลายเป็นมหานที มีพลังขึ้นอยู่กับความ พยายามว่ า จะใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ ก่ อให้ เกิดโทษ กรณี 2 ชายวัยรุน่ ฝาแฝดไปเฝ้ารอชกหน้า นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหอกกลุ่มพวกรับจ้าง สอนหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บาดเจ็บ เพียงเล็กน้อยได้สร้างความสงสัยถึงความตั้งใจ สะสางคดีของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ก๊วนนักวิชาการมีจดุ ยืนเคียงกับชนเผ่าเสือ้ แดง ขบวนการล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า เผาเมือง โจรปล้นห้างสรรพสินค้า ฆ่าทหารและเครือข่าย เหลี่ยมร้าย ทำ�ให้ตำ�รวจตำ�แหน่งใหญ่โตทำ�งาน ขยันขันแข็งหาตัวผู้กระทำ�ความผิด เอากล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์ 2 หนุ่มคง รำ�คาญ ยอมมอบตัว อ้างความไม่ชอบขีห้ น้าไม่มี ใครว่าจ้าง โทษฐานไม่น่าร้ายแรง เว้นแต่จะมี ใครสั่งตำ�รวจแต่งชงสำ�นวนให้ดูเลวร้าย หวัง เอาใจคนรัฐบาลและป้องปรามผู้อื่น แตกต่างจากกรณีนายเอกยุทธ อัญชันบุตร อ้าว..ก็ศาลรัฐธรรมนูญเดียวกันนีม้ ใิ ช่หรือ ที่ลิ่วล้อทักษิณประกาศ ต้องยุบ! ลองศาลฯ ตัดสินกลับกันไม่ผ่าน พ.ร.ก. 2 ฉบับนี้สิ ทักษิณกับพวกคงประณามศาลฯ ยับเยินว่าศาลฯ มี 2 มาตราฐาน-ศาลฯทำ�ลาย กระบวนการยุติธรรมต้องยุบและต้องยุบศาลฯ จริงไหม? อย่างไรก็ตาม การล้มล้างรัฐธรรมนูญที่ กำ�ลังทำ�กันอยูใ่ นขณะนีก้ ม็ โี อกาสทีศ่ าลบางศาล อาจโดนนักการเมืองยุบทิ้ง ตุลาการทั้งหลาย คง จะเป็นอิสระดังเดิมไม่ได้แน่นอน เพราะ ทักษิณกับสมุนไม่ชอบสิ่งที่ครอบงำ�และบงการ ไม่ได้ครับ คำ�พูดต่อสาธารณชนทั้งหมด จากนายกฯ นอกรัฐธรรมนูญเป็นหลักฐานบอกกับชาวไทย

ทั้ง 2 กรณีมีกล้องวงจรปิดเสียงเรียกร้อง ของนายเอกยุทธเหมือนเสียงนกเสียงกา! เจ้า หน้าที่คงหมั่นไส้ เพราะเป็นเหตุทำ�ให้เจ้านาย เดือดร้อนเรือ่ งเข้าโรงแรม ทุกวันนีย้ งั หาทางออก จากความฉาวไม่ได้ ความระอุของอารมณ์ ไม่พอใจรัฐบาลกำ�ลังขยายวงกว้าง เมื่อ วิญญูชนคนดีมองแล้วว่านักการเมืองกุมอำ�นาจ รัฐขณะนี้เป็นภัยต่อบ้านเมืองมากกว่าจะทำ�งาน เพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชน มวลชนเริ่ม รวมตัวออกมาต่อต้าน เป็นเหมือนการนับถอยหลังของรัฐบาล นารีหน้าขาวอยูไ่ ปแต่ละวันเพือ่ เจ๊าะแจ๊ะไร้สาระ วันไหนไม่สร้างความขายหน้าให้ชาวบ้านเอียน ถือว่าเป็นบุญ เหลี่ยมร้ายตัวพี่ชายยิ่งดิ้นรนหวังปิดเกม เร็ ว เมื่ อ เห็ น เค้ า ลางว่ า การกุ ม อำ � นาจบริ ห าร นิติ บัญญัติ ตำ�รวจ อัยการ ไม่ได้รับประกัน ความมั่นคง! แม้จะมีชนเผ่าเสื้อแดงสำ�แดงพลัง กระโชกโฮกฮาก กลับถูกมองว่าเป็นความหวาด ผวา เหมือนคนกลัวผีส่งเสียงกระแอมไอ ร้องเอะอะมะเทิ่ง ปลอบใจตัวเอง! ดู เ ผิ น ๆ เหมื อ นเหลี่ ย มร้ า ยกำ � ลั ง ผยอง ลำ�พองกุมสภาพความเป็นต่อเหนือปรปักษ์ พวก ต่อต้านความพยายามคืนสูอ่ �ำ นาจ แต่การรุกบาง ส่วนล้มเหลว แม้มีกลุ่มคนช่วยเหลือประสาน และชาวโลกให้รู้ว่า นายกฯทักษิณ-เป็นคนคิดงานโน้นงานนี้ ให้กับนายกฯ ยิ่งลักษณ์ นายกฯ ทักษิณ-เป็นคนทำ�งานลับและเปิด เผยให้นายกฯยิ่งลักษณ์ นายกฯ ทักษิณ-เป็นนายกฯทีต่ ดิ ต่องานกับ ประเทศโน้นประเทศนีล้ ว่ งหน้าให้กบั นายกฯยิง่ ลักษณ์ ฯลฯ ไหมล่ะว่า..นายกฯ ของจริงมิใช่ “ไข่นอ้ ง” ต้อง“เหลี่ยมพี่”จึงจะเป็นนายกฯ ของจริง-ตัว จริง-เสียงจริงครับ โถ..ก็วันนี้มหาเศรษฐีหนีคุกที่“ดูไบ” เอาเงิ น มาซื้ อ “ชาติ ไ ทย”ไว้ ใ นมื อ แล้ ว นี่ ครับ..เอิ้กๆๆ..!

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 11

งานปรับความเข้าใจกับคนสำ�คัญ เค้าว่าล่าสุดเหลีย่ มร้ายเลิกรา กับเครือข่าย 3 สตรีมชี อื่ เสียง ซึง่ เคยเป็นความหวังว่าจะช่วย เชื่อมต่อกับปราการสำ�คัญในการกลับบ้านเกิด โดยไม่ให้มีเหตุอันไม่พึงประสงค์ เช่นการต่อ ต้านจากแม่ทัพนายกอง การรัฐประหาร แผนเหลี่ยมร้ายหวังทะลวงด่านสำ�คัญให้ บรรลุเป้า อ้างความปรองดอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ขบวนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 สร้าง ความมั่นใจให้สถาบัน! แต่แผนไม่น่าเชื่อถือ เมือ่ พฤติกรรมเหลีย่ มเล่หเ์ กินกว่าใครจะไว้ใจได้ เค้าว่าในก๊วนสตรี 3 นางนัน้ แต่ละคนล้วน มีวาระส่วนตัว สตรีนางแรกเป็นเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูในกิจการค้าอาวุธ เรือรบ! ปัจจุบันมีปัญหาหนี้เน่า ดอกเบี้ยมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทในธนาคารของรัฐ เจ้าแม่อสังหาฯดิ้นรนอยากแจ้งเกิดใหม่ อยากค้ า ขายยุ ทโธปกรณ์ เฮลิ ค อปเตอร์ ใ ห้ กองทัพผ่านกระทรวงกลาโหม และตัดหนี้ ลด ต้น ลดตอกเบี้ยกับธนาคาร! ฝันนี้จะเป็นจริง เมื่อเหลี่ยมร้ายพอใจผลงานยอมเปิดไฟเขียว รัฐมนตรีกลาโหม รัฐมนตรีคลังเป็นคนที่ เหลี่ยมร้ายกระดิกนิ้วสั่งได้!

ถ้าได้ขายยุทโธปกรณ์ ตัดหนี้เน่า ฟื้นฟู สภาพตัวเอง จะทำ�ให้เจ้าแม่หวนคืนสู่ความ มีหน้ามีตา แม้ทกุ วันนีเ้ ธอมีกจิ การทัง้ ในและต่าง ประเทศ บ้านหรู รถหรูในลอนดอน นิวซีแลนด์ และแหล่งอื่นๆ ถูกมองว่าล้มบนฟูกหนานิ่ม สบาย เค้าว่าเจ้าแม่อสังหาฯ เป็นเพื่อนซี้ปึ้กกับ เจ้าแม่ค่ายบันเทิง จัดอีเว้นท์ เคยประสบปัญหา สาหัส ต้องให้สตรีผู้มีศักดิ์ช่วยจัดการแก้ไขให้ บรรเทา ปัญหาใหม่คือเจ้าแม่บันเทิงมีคนใกล้ ชิดติดคดีสินค้าประเภทเม็ดและผงปริมาณมาก ถ้าไม่มใี ครช่วยผูต้ อ้ งหาสายเลือดเดียวกัน จะโดนคดีมโี ทษขัน้ ประหารชีวติ ! ผูท้ จี่ ะช่วยได้ คือบุคคลทรงอิทธิพลระดับเหลี่ยมร้าย มีพลัง บารมีอ�ำ นาจกระดิกนิว้ ให้ชาวสีกากีดแู ลสำ�นวน ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพียงเอ่ยปากไม่กี่คำ� ทำ�อย่างไรจะได้ความอนุเคราะห์ทุกอย่าง ย่อมมีการแลกเปลี่ยน หมูไป ไก่มา! ทั้ง 2 เจ้า แม่ต้องเข้าหาสตรีผู้มีศักดิ์ เพื่อให้รับบทเป็น สะพานประสานเรื่องให้เหลี่ยมร้ายได้เข้าเจ้าเข้า นายเสนอแผนปรองดองรับประกันความมั่นคง เค้าว่าเจ้าแม่อสังหาฯ และสตรีผู้มีศักดิ์ได้ พบเหลี่ยมร้ายในกรุงปารีส! แผนน่าจะราบรื่น ถ้าเส้นทางเดินลี้ลับไม่มีใครสืบเสาะรู้เรื่องราว ถูกเปิดเผย ทำ�ให้เหลี่ยมร้ายชะงักไม่แน่ใจว่าจะ ใช้เครือข่ายนี้เชื่อมต่อได้สำ�เร็จหรือไม่ อ่านต่อหน้า 31


“ศิริโชค-เทพไท-มัลลิกา-ชวนนท์” อดสู!พฤติกรรม “ฉะเหลิม”

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกัน เมา-ม่ า ยยยยยยยเมา ฐานหมิ่นนายกฯ น.ส.ยิง่ ลักษณ์

ว.5 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น ชัน้ 7 ต่อจากหน้า 3

ในข้อหาร่วมหมิ่นประมาทโดยการโฆษ ณาด้วยเอกสารและร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำ�ตามหน้าที่ และคดีที่ 3 โดยน.ส.มัลลิกาที่ออกมา กล่าวหาหมิ่นนายกรัฐมนตรีว่าไม่มีความเหมาะ สมในการดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯในข้อหาหมิ่น ประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ขณะที่ นายชวนนท์กล่าวว่าจะยังไม่ให้ การใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งเพียงแค่มาขอความชัดเจนใน เรือ่ งของการแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดฐานใด บ้างเพื่อที่จะได้ปรึกษากับทีมทนายความในการ ต่อสู้คดี เพราะยังติดใจในข้อหาร่วมกันหมิ่น ประมาทเจ้าพนักงานซึ่ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกฯยังให้ข้อมูลขัดแย้งกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่พนักงานสอบ สวนกำ�ลังเตรียมจะสอบปากคำ�ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คนนั้นได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำ�นวนหนึ่งเข้ามา ในห้องประชุมที่ใช้ในการสอบสวน โดยหยิบ ตีนตบสีแดงมาชูและเขย่าต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 4 คนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวออกไปจาก ห้องดังกล่าวทันที ต่อมาเวลา 15.50 น. ภายหลังการเข้า ปากคำ�กับพนักงานสอบสวนนานกว่า 2 ชัว่ โมง นายชวนนท์ กล่าวว่าเบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจยัง ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหากรณีหมิน่ ประมาทใน รายการ “สายล่อฟ้า” ได้ เนือ่ งจากพยานหลักฐานยังไม่ชดั เจนเนือ่ ง จากทนาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้ระบุช่วงเวลา ใดหรื อ ประโยคที่ พู ดในรายการเข้ า ข่ า ยหมิ่ น ประมาท แต่อา้ งว่าเป็นการหมิน่ ประมาททัง้ ราย จึงได้ท้วงติงให้ทางพนักงานสอบสวนไปหารือ กับทางทนายพรรคเพือ่ ไทย โดยเชือ่ ว่าไม่มสี ว่ น ใดรายการที่พาดพิง น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้เสียหาย เป็นเพียงการถามคำ�ถามทีล่ งท้ายประโยคด้วยคำ� ว่าหรือไม่ อย่างไรซึ่งหากส่งฟ้องศาลก็คงไม่รบั ฟ้องเนื่องจากคดีไม่มีมูล “ส่วนตัวเห็นว่าคดีนี้เป็นการหวังผลทาง การเมืองโดยกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ ปิดปากให้

เรือ่ งนีห้ ายไปจากสังคม เพราะยังมีความเห็นแย้ง ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ โรงแรมโฟร์ซซี นั่ จริงหรือไม่ ทัง้ ยังมีประเด็นขัด แย้งในเรื่องนี้ที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายก รัฐมนตรี ออกมาระบุวา่ เป็นธุระส่วนตัว และยัง เลี่ยงตอบกระทู้ถามสดในสภาโดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องส่วนตัว แนะนำ�ให้ไปเอาภาพกล้องวงจรปิดจาก โรงแรมมาดูก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหา เห็นใจ เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจชั้ น ผู้ น้ อ ยที่ ต้ อ งทำ � ตามแรง กดดันทางการเมืองถ้าหากรัฐบาลจริงใจควรใช้ สิทธิฟ้องร้องในชั้นศาลโดยตรงดีกว่า” นายชว นนท์ กล่าว ด้ า นนายศิ ริ โ ชค กล่ า วว่ า ส่ ว นอี ก คดี ที่ กล่าวหานายชวนนท์ กับ น.ส.มัลลิกา ออกมา ให้สมั ภาษณ์ทางสือ่ มวลชนหมิน่ ประมาทนายกฯ นั้น พวกตนได้รับทราบข้อกล่าวดังกล่าว แล้วโดยได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยขอ ให้การในชั้นศาลเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนยังไม่ ได้มกี ารนัดหมายมาพบเพือ่ รับทราบข้อกล่าวหา เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรวบรวมพยาน หลักฐานและหารือกับทางทนายความพรรคเพือ่ ไทยก่อน ส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่คงต้องรอคำ� พิจารณาคดีในชั้นศาล ถ้าหากพวกตนสามารถ พิสูจน์ได้ว่าไม่มีการหมิ่นประมาทตามข้อกล่าว หาจริง ก็จะดำ�เนินการฟ้องร้องกลับต่อไป

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์- “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง” ได้เป็นบุคคลในข่าวฉาวโฉ่อีกครั้ง... หลังจากเขาได้แสดงพฤติกรรม คล้ายกับคน เมาสุรา(เหล้า)ครั้งในระหว่างการประชุมสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 55 จนถึงขัน้ นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ ร.ต.อ.เฉลิม สำ�รวม และให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ จากนั้นถูก นางรังสิมา รอดรัศมี ลูก พรรคเดียวกันลุกขึ้นประท้วงและกล่าวหาว่า ร.ต.อ.เฉลิม เมาพร้อมเสนอให้ประธานสภา นำ� ไปตรวจแอลกอฮอล์ พฤติ ก รรมของผู้ มี อำ � นาจระดั บ รองนา ยกรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยความมั่ น คงในวั น นั้ น ทำ �ให้ ประชาชนทีร่ บั ชมการถ่ายทอดสดต่างคล้อยตาม คำ�พูดของส.ส.รังสิมา และเชื่อว่า ร.ต.อ.น่าจะ เมาเช่นกัน หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนบาน ปลายไปสู่การเตรียมสอบเรื่องจริยธรรม ทำ�ให้ ต่อมาเจ้าตัวออกมายืนยันว่าไม่ได้เมาตามที่ถูก กล่าวหาและพร้อมให้ทุกองค์กรเข้าตรวจสอบ ส่ ว นสาเหตุ ที่ เ ห็ น อาการเดิ น เซ “เป็ ด เหลิม”อธิบายความและแก้ตัวไปน้ำ�ขุ่นๆ ว่า เพราะป่วยที่ก้านหู นั่งนานไม่ได้เมื่อลุกเดินจะ เขยก ส่วนที่หน้าแดงนั้นก็เพราะออกกำ�ลังกาย ไม่ได้มีอาการเมาหรือขาดสติแต่อย่างใด โดยที่ การต่ อ สู้ ข องร้ อ ยตำ � รวจเอกดอกเตอร์ เ ฉลิ ม ก็ เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าว่า เขาจะต้องนำ�ใบรับรองแพทย์มายืนยันเกี่ยวกับ อาการป่วยของเขาอย่างแน่นอน ทั้งๆ ที่ความ จริงในวันเกิดเหตุถ้าหากมีความบริสุทธิ์ใจจริง ทำ�ไมจึงไม่กล้าตรวจระดับแอลกอฮอล์ตามที่มี การเรียกร้อง แต่ ที่ เ ด็ ด ที่ สุ ด กระทั่ ง ตอกหน้ า ผู้ สำ � เร็ จ ราชการแทนนายกรัฐมนตรีจนไปไม่เป็นก็คือ การที่ “รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์” ประธาน ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ระบุเอาไว้ ชัดเจนว่า “โรคก้านหูอักเสบ ชื่อนี้ไม่เคยได้ยิน ไม่มอี ยูใ่ นสาระบบศัพท์ทางการแพทย์ของโรคที่ เกีย่ วกับหู ดังนัน้ จึงไม่รวู้ า่ หมายความว่าอย่างไร เพราะในร่างกายมนุษย์ไม่มีก้านหู มีแต่ก้าน สมอง จึงเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยอาจเกิดความเข้าใจ ผิดแล้วบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้เอง” อย่างไรก็ตาม คงต้องบอกว่าประวัติและ พฤติกรรมของ”เฉลิม อยู่บำ�รุง”ที่สังคมแยกไม่ ออกว่าตกอยู่ในภาวะมึนเมาหรือแสดงอาการ กร่างคับประเทศจนมีภาพออกมาสูส่ าธารณะนัน้ ครัง้ นี้ ไม่ใช่ครัง้ แรกแต่อดีตได้เคยเกิดขึน้ มาแล้วหลายครั้ง... เริ่ ม จากพฤติ ก รรมในอดี ต และถื อได้ ว่ า ฉาวสุดๆสำ�หรับคนตระกูล “อยู่บำ�รุง”โดยที่ สังคมเชื่อสนิทใจว่าครั้งนั้นเขาเมาจริงๆ ก็คือ ในเหตุการณ์..“วันที่ 12 ตุลาคม 2543” โดย เหตุการณ์ครั้งนั้นความเดิม นายดวงเฉลิม อยู่ บำ�รุง ลูกชายของ ร.ต.อ.เฉลิม ถูกกล่าวหา

ร้อยตำ�รวจเอก ดอกเตอร์เฉลิม อยู่บำ�รุง ในวันประชุมสภาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ว่าไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทและต้องขึ้นโรงพัก สน.ทองหล่อ ทำ�ให้ ร.ต.อ.เฉลิม ผู้เป็นพ่อต้อง เดินทางไปที่โรงพัก เพื่อช่วยลูกชาย และทันที ที่เขาไปถึงเขาไปแสดงความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ ตำ�รวจอย่างรุนแรงโดยกล่าวว่า “สน.ทองหล่อ วันนี้บัดซบ” หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ผู้ สื่ อ ข่ า ว นสพ.เดลิ นิวส์ถามว่าเรื่องนี้นายวันเฉลิม ลูกชายอีกคน เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม ได้แสดง อาการฉุนเฉียวและด่ากราดผู้สื่อข่าวด้วยถ้อยคำ� หยาบคาย เช่น “ทุเรศ”…“ทะลึ่ง”....”ชั่ว”... รวมทั้งพูดถึงเจ้าของนสพ.เดลินิวส์ โดยมีคำ�ว่า “ไอ้” นำ�หน้า (มีหลักฐานเทปเหตุการณ์ เมือ่ วัน ที่ 12 ตุลาคม 2543 เป็นเครื่องยืนยัน) ถัดมาพฤติกรรมในปัจจุบันแม้วันนั้นเขา จะไม่มีอาการคล้ายกับคนมึนเมา แต่เขาก็ได้ แสดงพฤติกรรมกร่างที่ไม่แตกต่างไปจากคน เมาก็คือ ครั้งที่เขาเกิดอาการเดือดสุดๆ ด้วย การดวลฝี ป ากกั บ นั ก ข่ า วหลั ง ถู ก จี้ ก ารออก พ.ร.ฎ.อภัยโทษเพื่อ “ทักษิณ ชินวัตร”โดยไม่ สนใจม็อบต่อต้าน เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำ�ให้สื่อทีวีทุก ช่องหนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับ นำ�ภาพข่าวการแสดง อาการเกรีย้ วกราดตอบคำ�ถามแบบนักเลงโต ไป ตีแผ่สู่สาธารณะชน อาทิ เขาพูดว่า... “ยังไม่ถึงเวลาแม่คุณทูนหัว” “ผมไม่ตอบ เพราะหากยืนสัมภาษณ์ต่อ ไป คุณสมจิตร (น.ส.สมจิตร นวเครือสุนทรผู้ สือ่ ข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ซึง่ เป็น ผู้ถาม) อาจจะเป็นผู้ที่ติดคุก” “คุณสมจิตรเป็นนักข่าวมานาน ผมไม่ อยากต่อว่า อะไรที่มันเปิดไม่ได้ ผมก็ยังไม่เปิด คุณถามผมไม่จนหรอก คำ�ถามนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่า ถาม รู้สึกว่าคุณกล้าจริงๆ เลย” “แล้วคุณจะไปพาดพิงอะไรเรื่องครอบ ครั ว คนอื่ น ซึ่ ง ผมคงตอบคำ � ถามแทนไม่ ไ ด้ มี เคเบิลทีวชี อ่ งไหนขอให้น�ำ คำ�พูดของคุณสมจิตร ไปออกทุกคำ�พูดหน่อย”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 12


ในวันนั้นหากถามว่า “เฉลิม อยู่บำ�รุง” ทำ�ไมต้องถึงกับอาการ “ของขึ้น” หลังจากสื่อถามถึงเรื่อง “ทักษิณ” จะ เป็นเพราะสันดานเดิมหรือไม่ เรื่องนี้ประชาชน ผู้ติดตามชีวิตการเมืองของนักเลงโตฝั่งธนฯผู้นี้ ย่อมรู้ดี แต่สำ�หรับ “เฉลิมกับทักษิณ”เขาเคยให้ สัญญาอะไรต่อกันหรือไม่ ไม่มีใครทราบโดย มีเพียงคำ�พูดของเขาครั้งเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2553 ในยุคหาเสียงเลือกตั้ง เฉลิมได้ประกาศพร้อม เป็นนายกฯ 6 เดือนเพื่อทำ�เรื่องนิรโทษฯ พา อดีตนายกฯ ทักษิณ กลับบ้านโดยมีเนื้อหาว่า.... “หลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ วไปหากพรรคเพื่ อ ไทยชนะได้ เ สี ยงเป็ น อัน ดับ 1 จะประสาน นายบรรหาร ศิลปอาชาเพื่อขอให้มาร่วมจัดตั้ง รัฐบาล 2 พรรคและหากพรรคเพือ่ ไทย ไว้วางใจ ตนก็จะไปชวนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้เข้ามา ร่วมมือกันอีก แต่ถา้ แพ้พรรคประชาธิปตั ย์ ก็จะ ไม่หน้าด้านไปตั้งรัฐบาลแข่งแน่นอน อย่างไรก็ตามหากชนะเลือกตั้งแล้วไม่มี ใครเป็นนายกฯตนก็พร้อมจะเป็นนายกฯ แค่ เพียง 6 เดือน เพื่อทำ�เรื่องนิรโทษกรรมพา พ.ต.ท.ทักษิณ กลับไทย แต่หากไม่ได้เป็นนา ยกฯ ก็จะนัง่ เป็นรองนายกฯควบรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงมหาดไทย” วันนี้ “เฉลิม อยู่บำ�รุง”สร้างฝันได้สำ�เร็จ ในเก้าอีร้ องนายกรัฐมนตรี ควบตำ�แหน่งผูส้ �ำ เร็จ ราชการแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ท้ารบกับ ทุกคนที่บังอาจมาแตะต้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม้ไม่ได้เป็น รองนายกฯควบ มท.1 ตามที่คาดหวังไว้ในตอนหาเสียง แต่ก็ได้เป็น รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงคุมสำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติ ซึ่งถือว่า ใหญ่สุดๆ ที่ สำ � คั ญ คื อในการกำ � กั บ ดู แ ลสำ � นั ก งาน ตำ�รวจแห่งชาติ ในฐานะประธาน ก.ตร.ของ “เฉลิม อยู่บำ�รุง”เขาก็ได้สร้างวีกรรมโดยลุแก่

อำ�นาจอีกครัง้ โดยวันนัน้ วีกรรมของ “ฉะเหลิม” ผูส้ อื่ ข่าวประจำ�สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ(สตช.) พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากร่างสุดๆ... หากยังพอจำ�กันได้ในการประชุมก.ตร. เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ปีกลาย(2554)ในการแต่งตั้ง โยกย้าย “นายพลเล็ก” ระดับผบก.-รองผบช. ซึง่ ใช้เวลาประชุมยาวนานมาราธอนกว่า 15 ชม. โดยมีเหตุผลประการหนึ่งที่ทำ�ให้การประชุม ต้องยืดเยื้อเพราะ “บิ๊กเหลิม” ต้องการเสนอ ให้มีการเปลี่ยนตัว “ผบก.ป.-ผู้บังคับการกอง ปราบปราม” โดยให้โยกพล.ต.ต.สุพิศาล ภักดี นฤนาท เจ้าของเก้าอี้ พ้นจากตำ�แหน่ง และให้ “เดอะยนต์”-พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ ผบก. สส.ภ.3 สายตรง “บิ๊กอ๊อด”-พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รองผบ.ตร.มาเสียบแทน ขณะ เดียวกันต้องการโยก พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโร จน์ผบก.ปอศ.พ้นจากตำ�แหน่งให้ได้ ทัง้ ๆ ทีท่ ราบกันดีวา่ 2 ตำ�แหน่งนี้ “เดอะ กิ๊ก”-พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบช.ก. เพื่อนร่วมรุ่นนรต.31 ของนายตำ�รวจทั้ง 2 คน ได้พยายามชี้แจงกับก.ตร.เพื่อให้นายตำ�รวจทั้ง คู่อยู่ที่เดิม ทีส่ �ำ คัญคือในบัญชีที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ผบ.ตร.เสนอและรายชื่อที่ผ่านบอร์ด กลั่นกรองทั้งคู่ก็อยู่ที่เดิมสร้างความหนักใจให้ กับ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์เป็นอย่างมาก เพราะ ทราบกันดีวา่ บัญชีแต่งตัง้ โยกย้ายนายตำ�รวจครัง้ นี้ได้รับการ “คอนเฟิร์ม” จากดูไบแล้ว เรี ย กว่ า ตลอดการประชุ ม เจ้ า ตั ว รวมทั้ ง พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ ผบช.สพฐ.ตร. ซึ่งเป็นคนทำ�บัญชีเดินเข้า-ออกห้องประชุมลง ไปสำ�นักงานนับครั้งไม่ถ้วนนอกจากนี้แว่วว่า มีการต่อสายหา พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อคอนเฟิร์ม บัญชีอีกครั้ง ...อย่างทีท่ ราบการประชุมทีย่ ดื เยือ้ ยาวนาน ทำ�ให้ต้องมีการพักเบรกถึง 2 ครั้งโดยก่อนการ

ร้อยตำ�รวจเอก ดอกเตอร์เฉลิม อยู่บำ�รุงขณะกำ�ลังเดินขึ้นไปสักการะศาล ที่สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 13

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำ�รวจประจำ�สำ�นักงาน พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รอง ผบ.ตร.ได้ขนไวน์ยหี่ อ้ หรู เข้าไปแช่ในสำ�นักงาน เพื่อรอ ร.ต.อ.เฉลิม มาจิบ ระหว่างพักเบรก คล้ายจะช่วยให้บิ๊กเหลิมได้ “รีแล็กซ์” หลังจากที่ต้องตึงเครียดจากการประชุม ที่ยาวนานซึ่งในการพักการประชุมทั้ง 2 ครั้ง ร.ต.อ.เฉลิมได้ลงมายังสำ�นักงาน พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์ ทัง้ 2 ครัง้ และในการพักการประชุมในครัง้ ทีส่ องนีเ้ องร.ต.อ.เฉลิมได้เดินกลับเข้าไปในห้อง ประชุมในสภาพที่กำ�ลัง “กรึ่ม” เต็มที่ ก่อนที่ ร.ต.อ.เฉลิมจะตัดสินใจยุติการ ประชุมที่ยืดเยื้อด้วยการประกาศเสียงดังฟังชัด ในที่ประชุมพร้อมทุบโต๊ะเป็นระยะเพื่อแสดง อำ�นาจบารมีว่า “ผม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง ขอ เสนอย้ายผบก.ป.และผบก.ปอศ. ให้ ผบ.ตร. เสนอบัญชีขึ้นมาใหม่” แต่ทว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ กลับยังคง ยืนยันที่จะใช้บัญชีเดิมซักพักการประชุมจึงยุติ ลงร.ต.อ.เฉลิมเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ใบหน้าแดงก่�ำ พร้อมให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชน ทีร่ ออยูเ่ พียงสัน้ ๆว่า “ทีป่ ระชุมไม่มปี ญ ั หาอะไร การประชุมเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดให้ไปถามผู้ที่มีหน้าที่” จาก นั้นได้ลงไปนั่งต่อที่สำ�นักงาน พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์อีกราวครึ่ง ชม.ก่อนกลับออกมาในสภาพ ที่ ต้ อ งหิ้ ว ปี ก โดยมี พ ล.ต.อ.ภาณุ พ งศ์ และ พล.ต.ท.วิบลู ย์ ปรองดอง ผบช.สง.ก.ตร.เป็นคน ช่วยประคอง ระหว่างทีร่ อขึน้ รถร.ต.อ.เฉลิม ได้ กล่าวบริภาษ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ผสมกับตัดพ้อ ด้วยความน้อยอกน้อยใจที่ ผบ.ตร.ไม่ยอมตามที่ ตัวเองต้องการ จากเหตุการณ์ในวันนั้นทำ�ให้ต่อมาเกิด ข่าวการไม่ลงรอยระหว่าง “เฉลิมกับ เพรียว พันธ์” จนถึงขั้น มีข่าวลือว่าเฉลิมถูกคุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพชร(อดีตเมียทักษิณ)เรียกไป ตักเตือนในพฤติกรรมอันก้าวร้าวโดยทีไ่ ม่เกรงใจ ผบ.ตร.ที่เป็นพี่ชายของเธอ ถัดมาไม่กี่วัน 31 ม.ค.55 ได้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในความรับผิดชอบงานของนาย ตำ�รวจระดับรองผบ.ตร.อีกครั้ง และถือเป็น ครั้ ง ที่ ส าม ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง หลั ง จาก พล.ต.อ.เพรียวพันธ์นั่งเป็น ผบ.ตร.โดยการ เปลี่ยนงานครั้งนี้ในส่วนด้านงานป้องกันปราบ ปรามอาชญากรรม ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผบ.ตร.เป็นรองผบ.ตร.ปป.1 โดยให้รับผิด ชอบบช.น.แทน พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยารองผบ.ตร.ส่วน พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ ให้ไป ดูพื้นที่บช.ภ.5, 6 และ 7 โดยการเปลี่ ย นแปลงงานครั้ ง นั้ น ใน สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ มี ก ารตั้ ง ข้ อ สั ง เกต และวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ถึงการปรับ เปลีย่ นผูร้ บั ผิดชอบงานต่างๆ หลายตำ�แหน่ง ให้ พล.ต.อ.ปานศิริ มาดูงาน นครบาลและ บช. 5 แทน พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ ซึ่งเป็นคนสนิทของ “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง” ปัญหาคาใจระหว่าง “เฉลิม อยู่บำ�รุง” กับ“เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์” ได้ทวีความรุนแรง มากขึ้ น กระทั่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ระแสข่ า วเตรี ย ม เปลี่ยนตัวผบ.ตร.จาก “เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์” เป็น “ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา “ ซึ่งจากข่าวนี้เองทำ�ให้เฉลิมเกิดอาการไม่ พอใจอย่างแรงพร้อมกับแสดงพฤติกรรมกร่าง ขึ้นมาอีกครั้ง โดยเขาพูดว่า...”ในเรือ่ งนีอ้ ยากจะบอกกับ ผูส้ อื่ ข่าวสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติมหี นังสือพิมพ์

2 ฉบั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ และ หนัง สือพิมพ์คมชัดลึก ที่ลงข่าวให้เกิดความ แตกแยกระหว่ า งรั ฐบาลกั บ สำ � นัก งานตำ � รวจ แห่งชาติซึ่งหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับลงข่าวแล้ว ไม่รับผิดชอบ ใช้ความรู้สึกส่วนตัวขอประจาน หนังสือพิมพ์ 2 ฉบับนี้ และไม่เคยเกรงกลัว เครือเนชั่น ถ้าไม่ชอบหน้าผม ไม่ต้องเอาข่าว ผมไปลงในทำ�นองว่าจะเปลี่ยน ผบ.ตร.แล้วเอา พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ไปแทนนั้นแค่คิดยังไม่เคยคิด เลย”ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวอย่างมีอารมณ์ ในวันนั้น นีไ่ ม่นบั รวมถึงเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ลา่ สุดที่ เกิดขึน้ ในสังคมออนไลน์เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทั้งทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เว็บบอร์ดต่างๆ ได้มี การเผยแพร่รูปภาพร.ต.อ.เฉลิมในอากัปกิริยาที่ สังคมตั้งคำ�ถามถึงความเหมาะสม นั่นคือภาพขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม กำ�ลัง สักการะศาล หน้าสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สวนพลู ร ะหว่ า งเดิ น ทางไปมอบ นโยบายให้กับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานตรวจคนเข้า เมือง เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทีผ่ า่ นมาโดยเป็นภาพทีม่ ผี ชู้ าย คนหนึ่งกำ�ลังคุกเข่าก้มลงถอดรองเท้าให้ขณะ ที่ ร.ต.อ.เฉลิมกำ�ลังโอภาปราศรัยด้วยใบหน้า ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับข้าราชการตำ�รวจหญิงที่ถือ พานพวงมาลัยดอกไม้รอมอบให้นำ�ขึ้นไปสัก การะศาล ทั้ ง นี้ ภาพดั ง กล่ า วเมื่ อ ถู ก เผยแพร่ โ ดย ไม่ รู้ ต้ น ตอที่ ม า กำ � ลั ง เป็ น ที่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แสดงความคิดเห็นทางลบต่อ ร.ต.อ.เฉลิม เป็น อย่างมากในสังคมโลกออนไลน์ และมีการส่ง ต่อ(แชร์) กันไปจำ�นวนมาก ซึ่งในวันต่อมา ร.ต.อ.เฉลิมก็อธิบายว่า “ไอ้หยอง”ไง (ผู้ติดตาม ร.ต.อ.เฉลิม)ภาพดัง กล่าวไม่มกี ระทบต่อภาพลักษณ์เพราะผมสุขภาพ ไม่ดี และไม่ได้ใช้ตำ�รวจใส่ให้ ไอ้หยองเป็น คนสวน เวลาผมป่วยก็นอนเฝ้า คอยนวดให้ผม ไม่ได้ไปใช้ข้าราชการ เรื่องนี้มันเรื่องปกติ ซึ่ง วันนั้นผมจะขึ้นไปกราบศาลที่สำ�นักงานตรวจ คนเข้าเมือง (สตม.) และพอก้มถอดรองเท้ามัน จะล้มไอ้หยองก็ไปดึงให้” นีค่ อื ตัวตนทีแ่ ท้จริงของ ร.ต.อ.เฉลิมผูช้ าย ที่มีปมด้อยกับอดีตของตนเองจนต้องดั้นด้นไป เรียนดอกเตอร์และพยายามทุกวิถีทางที่จะเป็น ใหญ่เหนือตำ�รวจทั้งปวงอย่างไรก็ตาม ถ้าจะว่า ไปแล้วก็มไิ ด้นา่ แปลกใจอะไรนักที่ ร.ต.อ.เฉลิม ไม่ รู้ สึ ก รู้ ส าอะไรในพฤติ ก รรมของเขาเอง... เพราะนั่นคือตัวตนของผู้ชายชื่อเฉลิมซึ่งมิเคย เปลี่ยนแปลงแต่คนที่สมควรถูกก่นด่าก็คือคนที่ เลือกร.ต.อ.เฉลิมให้มาเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แน่ น อน คนๆ นั้ น ย่ อ มไม่ ใ ช่ หั ว หน้ า รัฐบาลที่ “เมารัก” จนไม่อาจสรรหาเหตุผลมา อธิบายให้สงั คมเข้าใจได้ในการเดินทางไปปฏิบตั ิ ภารกิจลับที่ชั้น 7 ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ หากแต่ เ ป็ น นายใหญ่ ข องคนเสื้ อ แดงที่ ตัดสินใจเลือกใช้บริการเป็ดเหลิมด้วยเหตุผลเพือ่ ต้องการให้ทำ�หน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์บัลลังก์ นายกรั ฐ มนตรี แ ละขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ใ น การนำ�ตนเองกลับบ้านโดยไม่ยอมรับความผิดที่ ได้ก่อไว้ให้กับบ้านนี้เมืองนี้ ทว่า นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร เพราะพวกเขาคือคนคอกเดียวกัน ดังนั้นจึงย่อม ที่จะต้องใช้คนประเภทเดียวกันมาทำ�งานรับใช้ สงสารก็แต่ประเทศไทยที่จำ�ต้องทนกับ สภาพนี้ต่อไปเพราะพวกเขาคือคนที่ได้รับการ เลือกตั้งจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ พวกเขาจึงมีความชอบธรรมที่จะปกครองบ้าน นี้เมืองนี้


“คำ�นูณ” แฉครม.ปู เขียนกรอบใช้ เงินกู้ 3.5 แสนล้าน แค่ 20 บรรทัด

นายคำ�นูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ : ส.ว.คำ�นูณ แฉ ครม.ยิง่ ลักษณ์ นำ�เสนอเอกสารกรอบการใช้เงิน 3.5 แสนล้าน ตามพ.ร.ก.เงินกู้ ให้รัฐสภาทราบ แค่ 20 บรรทัด คิดเฉลีย่ ตกบรรทัดละ 1.7 หมืน่ ล้าน เป็นสุดยอดบทประพันธ์แห่งยุค วันที่ 5 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. นายคำ�นูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ได้โพสต์ ภาพหนังสือชี้แจงกรอบการใช้เงิน 3.5 แสน ล้านบาท ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ที่คณะรัฐมนตรียื่น ต่อรัฐสภา ลงในเฟซบุ๊ก “คำ�นูณ สิทธิสมาน” พร้อมอธิบายว่า “นีไ่ ง “กรอบการใช้จา่ ย” เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาทที่ ครม.เสนอต่อรัฐสภา “เพือ่ ทราบ” ตัดอารัมภบทและตัวบทออกไป นับได้ 20 บรรทัดหารแล้วมีคา่ บรรทัดละ 17,500 ล้าน บาทถือเป็นสุดยอดบทประพันธ์แห่งยุค”

สำ�หรับรายละเอียดในเอกสารจากภาพที่ นายคำ�นูณโพสต์ลงในเฟซบุก๊ ในส่วนของกรอบ การใช้จา่ ยเงินกูต้ ามพระราชกำ�หนด(พ.ร.ก.) ให้ อำ�นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบ บริหารจัดการน้�ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ระบุว่า “การใช้จ่ายเงินจากการกู้จำ�นวน 350,000 ล้านบาทนั้น จะได้นำ�ไปใช้จ่ายตามแผนงานที่ ได้กำ�หนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ�ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบการ บริหารจัดการน้ำ� (กยน.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน บรรเทาและลดความเสียหายที่เกิด ขึ้น จากปั ญ หาอุ ท กภั ยปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพ การเตือนภัย ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ความ มั่นคงเพิ่มรายได้ของประชาชน โดยมีเป้าหมาย ที่จะดำ�เนินการในทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่ต้นน้ำ� กลาง น้ำ� และ ปลายน้ำ�ให้สอดคล้องกับสภาพความ รุนแรงของปัญหาและสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเพื่อให้มี การดำ�เนินการอย่างเป็นระบบและบูรณาการ จึง กำ�หนดกรอบการใช้จ่ายเงินเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ�ของประเทศไว้ดังนี้ 1) แผนงานฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป่ า และ ระบบนิเวศโดยการปลูกป่า สร้างฝายแม้ว และ อนุรักษ์ดินต้นน้ำ� ของแม่น้ำ�ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ท่าจีน และป่าสัก การสร้างอ่างเก็บ น้�ำ ในลุม่ น้�ำ ยม ลุม่ น้�ำ สะแกกรัง ลุม่ น้�ำ น่าน และ ลุ่มน้ำ�ป่าสักและการบริหารจัดการเขื่อนกักเก็บ

น้ำ� รวมทั้งแผนบริหารจัดการน้ำ� วงเงินจำ�นวน 60,000 ล้านบาท 2) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิ ภาพสิ่งก่อสร้างเดิม หรือตามแผนที่วางไว้ โดย การจัดทำ�ทางน้ำ�หลาก (floodway) และหรือ ทางผันน้ำ� (flood diversion channel) รวมทั้ง ถนนและอาคารองค์ประกอบเพื่อรับน้ำ�หลาก จากแม่ น้ำ � ป่ า สั ก และแม่ น้ำ � เจ้ า พระยาไปทาง ตะวันออกหรือทั้งสองฝั่ง การจัดทำ�ผังการใช้ ที่ดินและหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในผัง และ การปรั บ ปรุ ง สภาพลำ � น้ำ � สายหลั ก และคั น ริ ม แม่น�้ำ ส่วนทีเ่ หลือ รวมทัง้ การปรับปรุงยกระดับ ถนนและทางหลวงเพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมในพื้นที่ เศรษฐกิจชุมชน และคันกั้นน้ำ�ตามแนวพระ ราชดำ�ริในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วงเงินจำ�นวน 177,000 ล้านบาท 3) แผนงานพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ระบบ พยากรณ์และเตือนภัย โดยการจัดทำ�ระบบฐาน

ผู้ตรวจฯ ชี้ “ปู”ตั้ง“นลินี-ณัฐวุฒิ” ไม่รอบคอบ-จี้พิจารณาใหม่ 30 วัน

นางนลินี ทวีสิน ผูต้ รวจฯ ชี“้ นลิน-ี ณัฐวุฒ”ิ นัง่ รมต.ไม่ผดิ แต่นายกฯ ไม่รอบคอบ ตั้งคนติดแบล็กลิสต์-ผู้ ต้องหาก่อการร้ายเป็นรัฐมนตรี ทำ�เสื่อมเสีย เกียรติภูมิชาติ ปชช.ไม่เชื่อถือศรัทธาส่งหนังสือถึง“ยิ่ง ลั ก ษณ์ ”ให้ พิ จารณาใหม่ใน 30 วันพร้อ มจี้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์-คุณสมบัติผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง รัฐมนตรีครอบคลุมถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ด้วย วันที่ 6 มี.ค.การประชุมคณะผู้ตรวจการ แผ่นดินที่มีนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เป็น ประธานได้ใช้เวลากว่า 3 ชัว่ โมงในการพิจารณา คำ�ร้องของกลุ่มการเมืองสีเขียว(กลุ่มกรีน)ที่ขอ ให้ตรวจสอบจริยธรรมของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี นายอำ�พน กิตติอำ�พน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งนางนลินี ทวีสนิ เป็นรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังการประชุมนางผาณิต แถลงว่า กรณีร้องเรียนนางนลินี จากข้อเท็จจริงสถาน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย ภาพจากเฟซบุ้ค คำ�นูณ สิทธิสมาน

ข้อมูลระบบพยากรณ์ ระบบเตือนภัย แผนเผชิญ เหตุ รวมทั้งจัดตั้งองค์กร กฎระเบียบที่จำ�เป็น และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น วงเงิน 3,000 ล้านบาท 4) แผนงานการกำ�หนดพื้นที่รับน้ำ�นอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ำ� โดยการปรับปรุง พื้นที่เกษตรชลประทานให้เป็นแก้มลิงแม่น้ำ� ประมาณ 2 ล้านไร่ ซึง่ มีพนื้ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่พนื้ ที่ ชลประทานของโครงการพิ ษ ณุ โ ลกและของ โครงการเจ้าพระยาใหญ่และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ขนาด ใหญ่ วงเงินจำ�นวน 60,000 ล้านบาท 5) แผนการดำ�เนินการบริหารจัดการน้ำ� ของ 17 ลุ่มน้ำ�ที่เหลือ วงเงินจำ�นวน 40,000 ล้านบาท 6)แผนการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อ การฟืน้ ฟูและสร้างอนาคตประเทศวงเงินจำ�นวน 10,000 ล้านบาท”

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้ ชี้ แ จงว่ า นางนลิ นี เ ป็ น ผู้ ถู ก กำ � หนดชื่ อใน Specially Designated National (SDN) ตั้งแต่ ปี 2551 โดยสำ�นักงานควบคุมทรัพย์สินต่าง ชาติกระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา(Office of Foreign Assets Control (OFAC), U.S. Department of the Treasury) ส่วนกรณีร้องเรียนนายณัฐวุฒิ ที่เคยเป็น แกนนำ�แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ หรือ นปช. ข้อเท็จจริงพบว่า ถูกตั้งข้อหา ร้ายแรงในคดีก่อการร้าย และขณะนี้คดีอยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งทางผู้ตรวจฯ เห็นว่าข้อกล่าวหาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทัง้ สอง เกิด ขึ้นและเป็นการกระทำ�ก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี ซึ่ง เป็นข้าราชการการเมือง ตามระเบียบสำ�นักนายก รัฐมนตรีวา่ ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมือง 2551 จึงไม่อาจถือได้วา่ เป็นการกระทำ� ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตาม ระเบียบจึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณา สำ�หรับกรณีร้องเรียนนายอำ�พน ตามข้อ เท็จจริงพบว่า เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำ�การ ตรวจสอบประวัตผิ ไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ แต่งตัง้ โดย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 14


กรรมติดจรวด!ไฟคลอก ตีนแมวงัดบ้าน นพ.รพ.รามาฯ ตี น แมวงั ด บ้ า นนายแพทย์ รพ.รามาฯ พลาดท่าถูกไฟคลอกดับอนาถคาห้องเก็บของ ตำ�รวจสันนิษฐานคนร้ายปีนรั้วเข้าไปในที่ห้อง เก็บของจากนั้นได้ล็อคประตูห้อง ก่อนที่จะจุด ไฟเพือ่ หาของมีคา่ แต่ไฟไปโดนวัสดุจนลุกลาม กระทั่งถูกคลอกเสียชีวิตดังกล่าว วั น ที่ 6 มี . ค. เมื่ อ เวลา 02.30 น. ร.ต.อ.สมบั ติ มี ล้ อ ม พนั ก งานสอบสวน สน.บางขุนเทียนรับแจ้งเหตุเพลิงบ้านเลขที่ 13 ซอยรัชมงคลประสาธน์ 1 แขวงปากคลอง ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.จึงรุดไปตรวจ สอบพร้อมประสานเจ้าหน้าทีบ่ รรเทาสาธารณภัย ที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังใหญ่ 4 หลัง เลข ที่ 9 ,11,13 และ 15 ปลูกในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ พบเพลิงกำ�ลังลุกไหม้ที่ห้องเก็บของบ้านเลขที่ 13เจ้าหน้าทีจ่ งึ ใช้ดบั เพลิง 2 คันระดมฉีดน้�ำ สกัด โดยใช้เวลา 20 นาที เพลิงจึงสงบลง จากการตรวจสอบภายในห้องพบศพชาย ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 25-30 ปี สภาพถูก ไฟไหม้จนเกรียม

สอบสวน ร.ศ.นพ. ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ อายุ 64 ปี แพทย์ประจำ� โรงพยาบาลรามาธิบดี เจ้าของบ้านเลขที่ 13 ทราบว่าตนอยู่กันเป็น ครอบครัวใหญ่มีบ้านอยู่ในรั้วเดียวกัน จำ�นวน 4 หลัง ส่วนทีบ่ า้ นของตนนัน้ พักอาศัยอยู่ 6 คน ก่อนเกิดเหตุตนได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ� จากนั้น ได้กลิ่นไหม้ จึงเดินออกมาดูหลังบ้าน พบกลุ่มควันและแสงเพลิงพุ่งออกมาจาก ห้องเก็บของจึงไปเปิดประตูแต่ไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากถูกล็อคจากด้านใน เลยรีบปลุกลูกเขย ช่วยกันดับไฟ และแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ กระทัง่ พบศพชายดังกล่าวซึง่ ไม่ทราบว่าเป็นใคร เพราะสมาชิกครอบครัวยังอยู่กันครบ ร.ต.อ.สมบัติ กล่าวว่า ผูเ้ สียชีวติ คาดว่าน่า จะเป็นคนร้ายที่แอบเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้าน โดยการปีนรั้วเข้ามาและเข้าไปที่ห้องเก็บของ จากนั้นได้ล็อคประตูห้องก่อนที่จะจุดไฟเพื่อหา สิ่งของมีค่าแต่ไฟไปโดนวัสดุจนลุกลามกระทั่ง ถูกไฟคลอกเสียชีวิตดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพเกรียมไหม้ของชายนิรนามที่ก่อเหตุย่องไปลักทรัพย์ ภายในบ้านร.ศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ แพทย์ประจำ�โรงพยาบาลรามาธิบดี ยึดตามแบบแสดงประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพื่อประกอบพระบรมราช วินจิ ฉัย (แบบ รมต.1) และแบบแสดงคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามสำ�หรับผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นรัฐมนตรีใช้ตรวจสอบและรับรองตนเอง (แบบ รมต.2)เท่านั้นและถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดย ตลอด ผู้ตรวจฯการจึงเห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จ จริงว่าในการตรวจสอบคุณสมบัติของนางนลินี และนายณัฐวุฒิเลขาฯ ครม.ปฏิบัติแตกต่างจาก ที่เคยปฏิบัติมาจึงให้ยุติเรื่อง แต่ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 279 วรรค สี่บัญญัติให้การแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำ�แหน่งที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อำ�นาจรัฐต้องคำ�นึงถึง พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผูต้ รวจฯ จึง เห็นควรใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ว่า ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้เลขาฯครม. ปรับปรุงวิธกี ารตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะ ต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรี ให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงพฤติกรรมทางจริย ธรรมของบุคคลตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ เพือ่ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำ�รง ตำ�แหน่งรัฐมนตรีในคราวต่อ ๆ ไป

ส่ ว นกรณี น ายกรั ฐ มนตรี นั้ น ผู้ ต รวจฯ เห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า สู่ ตำ � แหน่ ง ที่ มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อำ�นาจรัฐในตำ�แหน่ง รัฐมนตรีกฎหมายไม่ได้ก�ำ หนดเพียงให้พจิ ารณา แค่ เ รื่ อ งคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 174 เท่านั้นแต่ยังต้องคำ�นึง ถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมทีก่ �ำ หนดไว้ในมาตรา 279 วรรคสี่ ที่ถือเป็นหัวใจสำ�คัญ เพือ่ ให้ได้คน ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อำ�นาจรัฐไม่ใช่ได้แต่เพียงคนเก่ง ซึง่ ในกรณีการ แต่งตั้งนางนลินีนั้น นางนลินีมีชื่อในบัญชีของ สำ�นักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติกระทรวง การคลังสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นการประกาศ ฝ่ายเดียวของสหรัฐ แต่ก็ส่งผลให้ผู้มีชื่ออยู่ใน บัญชีดังกล่าวถูกห้ามทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับ พลเมืองชาวอเมริกัน ถูกอายัดทรัพย์สินที่มีอยู่ ในเขตอำ�นาจของสหรัฐฯ ไม่สามารถติดต่อ ธุรกรรมประเภททีเ่ กีย่ วกับการช่วยเหลือทางการ เงินจากสหรัฐ และถูกห้ามเข้าประเทศสหรัฐฯ อี ก ทั้ ง ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ นี้ ไ ม่ มี กำ � หนดวั น หมดอายุของการบังคั บใช้ และไม่มีกำ � หนด เวลาในการทบทวนรายชื่อ เพียงแต่นางนลินี

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือในการทำ�คดีใช้อาวุธปล้น ที่ Craigieburn ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2011 ในเวลาประมาณ 5.40 น.ของวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เหยื่อ ของคดีนี้ได้มาถึงที่ทำ�งานซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน Yellowbox Drive. ในย่าน Craigieburn อีกหลายนาทีต่อมา ชายสองคนซึ่งมีไม้หน้าสามเป็นอาวุธได้เข้ามา ภายในร้าน พวกเขาทำ�ร้ายเหยื่อและเรียกร้องเอาเงินสด ชายคนร้ายทั้งสองเป็นชาวคอเคเชียน รูปร่างผอม พูดสำ�เนียงทองแดง ออสซี่ ขณะก่อเหตุทั้งสองสวมหมวกบีนี่โดยชายคนหนึ่งสวมแจ๊กเก็ ตลายตาหมากรุกสีแดงอย่างเห็นเด่นชัด ทั้งสองได้หลบหนีออกจากร้านไปโดยรถฟอร์ดสเตชั่นแวกอน EA/EB 1988-1993 ตัวรถมีสีอ่อนและตัวบั้มเปอร์ด้านหลังสีเข้ม ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพคนร้ายทั้งสอง เพื่อมีผู้เคยพบเห็นหรือรู้จัด สามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers โทรศัพท์หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA5715)

สามารถอุทธรณ์หรือแสดงหลักฐานเพื่อโต้แย้ง ได้โดยตรงกับสำ�นักงานควบคุมทรัพย์สินต่าง ชาติสหรัฐฯ “ตรงนี้ผู้ตรวจฯ เห็นว่าแม้นางนลินีจะมี คุณสมบัติ และไม่มีข้อห้ามใด ๆ ในการดำ�รง ตำ�แหน่งรัฐมนตรีตามกฎหมายไทยแต่เมื่อข้อ เท็ จ จริ ง ปรากฏตามที่ ส ถานทู ต ระบุ นายกฯ ในฐานะมีหน้าที่กำ�กับดูแลรัฐมนตรีให้เป็นไป ตามระเบียบของสำ�นักนายกฯว่าด้วยประมวล จริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ควรพิ จ ารณาด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เป็ น อย่างยิ่งว่าการแต่งตั้งนางนลินีอาจจะกระทบ ความไม่เชือ่ ถือศรัทธาในสายประชาชน และก่อ ให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติภูมิของชาติหรือไม่ โดยควรนำ�ระเบียบสำ�นักนายกว่าด้วยประมวล จริยธรรมของข้าราชการการเมืองข้อ 9 10 และ 27 มาใช้พิจารณา” ขณะที่การแต่งตั้งนายณัฐวุฒินั้นแม้ว่าคดี ก่อการร้ายจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลซึง่ ยังไม่มคี �ำ พิพากษาแต่เมือ่ พิจารณาถึงการ กระทำ�ของนายณัฐวุฒิที่พนักงานสอบสวนและ พนักงานอัยการได้มคี �ำ สัง่ ฟ้องคดีตอ่ ศาลจึงเห็น ว่านายกฯ ยังไม่ได้นำ�พฤติกรรมทางจริยธรรม ของนายณัฐวุฒิมาประกอบการพิจารณาอย่าง รอบคอบเพียงพอก่อนเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำ�รง ตำ�แหน่งรัฐมนตรี จึงเห็นควรใช้อำ�นาจตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้ นายกฯไปพิจารณาการแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้ง 2 ตำ�แหน่งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 279 วรรคสี่พร้อมกับเสนอให้กำ�หนดมาตรการและ

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีขึ้นโดยเร็วเพื่อให้ ใช้ในการแต่งตัง้ รัฐมนตรีในคราวต่อ ๆ ไปโดย ต้องคำ�นึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล อย่างเคร่งครัด “ผู้ตรวจฯได้แยกการพิจารณาการดำ�เนิน การทางกฎหมายและจริยธรรมออกจากกันซึ่ง หากมองจริ ย ธรรมทางลึ ก แล้ วไม่ ถึ ง ขั้ น เป็ น ความผิดร้ายแรงที่ต้องส่งให้กับทางสำ�นักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.)ถอดถอน แต่อาจจะเพราะนา ยกฯไม่รอบคอบเพียงพอในการแต่งตั้งบุคคล ทั้ง 2เป็นรัฐมนตรี โดยลืมดูไปว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 279 บัญญัติให้การตั้งบุคคลต้องคำ�นึง ถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมทางผู้ตรวจฯ จึงจะ มีหนังสือให้นายกฯไปพิจารณาการแต่งตัง้ บุคคล 2ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ แล้วแจ้ง ให้ทางผู้ตรวจทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ หากนายกฯ นิ่งเฉยตามขั้นตอน ทางผูต้ รวจฯ ก็ตอ้ งทำ�หนังสือเตือนและต่อไปก็ ทำ�รายงานต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี” เมือ่ ถามว่าการให้นายกฯ พิจารณาการแต่ง ตั้งบุคคลทั้งสองเป็นรัฐมนตรีมีความหมายถึง การให้บุคคลทั้งสองออกจากการเป็นรัฐมนตรี ใช่หรือไม่นางผาณิตเลี่ยงที่ตอบ โดยกล่าวเพียง ว่าก็ให้นายกฯพิจารณา ซึง่ ผูต้ รวจฯ อยากให้การ แต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะเข้าไปใช้อ�ำ นาจรัฐทุกตำ�แหน่ง เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 279 วรรคสี่ บัญญัตไิ ว้และอยากให้ถอื ว่าการพิจารณากรณีนี้ เป็นบรรทัดฐานให้รัฐบาลถือปฏิบัติในการแต่ง ตั้งบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในคราวต่อไป


ไม่ทำ�ชั่ว ทำ�ดี ทำ�จิตให้ขาวรอบ โดย............สมชาย เม่นแย้ม วันมาฆปุณณมี คือ วันที่พระจันทร์เต็มดวงเดือนมาฆะ (เดือน ๓) ส่วน “มาฆบูชา” คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๓ เป็นวันที่พระภิกษุซึ่งเป็นเอหิภิกขุ อุปสัมปทา ๑,๒๕๐ องค์ (ใช้องค์แทนรูปเพราะเป็นอรหันต์) มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย ในวันนีม้ เี หตุเกิดขึน้ พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” คำ�ว่า “จาตุร” หมาย ถึง สี่ คำ�ว่า “สันนิบาต” หมายถึง การประชุม จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมด้วยองค์ ๔ ได้แก่ ๑) พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้น ต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ๒) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่ง เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ๓) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา ๖ และ ๔) วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ� เดือน ๓) วันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย ในปีนี้ เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือน ๘ สองหนตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำ�ให้วัน มาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๓ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ�เดือน ๔ แทน ทำ�ให้ วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม การปฎิบัติตนสำ�หรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำ�บุญ ตักบาตรในตอนเช้า ตอนบ่ายฟัง พระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำ�ดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกัน ทำ�พิธีเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำ�ว่า นะโม ๓ จบ จากนัน้ กล่าวคำ� ถวาย ดอกไม้ธปู เทียน ทุกคนว่าตาม หลังจากนัน้ เดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึก ถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำ�ดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชา ตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี  พิธีทำ�บุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฎหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระราชพิธีสิบสอง เดือน มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า ประเทศไทยเริ่มกำ�หนดพิธีปฏิบัติใน วันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการประกอบ พิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จำ�นวน ๓๐ รูปฉันภัตตาหารในพระ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อถึงเวลาค่ำ�  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ท�ำ วัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ เมือ่ สวดจบทรง จุดเทียน ๑,๒๕๐ เล่ม รอบพระอุโบสถ ตอนค่�ำ มีการประโคมอีกครัง้ หนึง่ แล้วจึงมีการเทศนาโอวาท ปาติโมกข์ ๑ กัณฑ์เป็นทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี ๑ ผืน เงิน ๓ ตำ�ลึงและขนมต่างๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดรับ ต่อมาการประกอบพิธมี าฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบ พิธกี นั ทัว่ ราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพือ่ ให้ประชาชนจาก ทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำ�บุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงให้ความสำ�คัญแก่วันมาฆปุณณมี ก็เพราะ คำ�สอน ที่ปรากฏใน “โอวาทปาติโมกข์” เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงรู้และเข้าใจ ซึ่งมีใจความสำ�คัญ ๓ บท ดังนี้ บทที่ ๑ คือ ๑) ขนตี ปรมํ ตโป ตีติกขา ความอดทน คือความทนทาน เป็นตบะอย่างยิ่ง พระสมณโค ดมทรงเน้นให้คณะสงฆ์ที่เข้าเฝ้าตระหนักว่าเพียงแค่ความอดทนก็เป็นตบะแล้ว มิต้องไปทรมาน ตนอย่างนิกายอื่น ๒) นิพพานํ ปรมํ วทนติ พุทธา ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม หมาย ถึง ที่สุดของที่สุดแล้ว คือ นิพพานเพราะเป็นสภาพที่สิ้นทุกข์โดยสมบูรณ์อันเป็นจุดหมายปลาย ทางของพุทธศาสนา ๓) นหิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํวิเหฐยนฺโต บรรพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียน สัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย หมายถึง การฆ่าหรือเบียดเบียนมนุษย์หรือดิรัจฉานของภิกษุนั้น จะทำ�ให้ภิกษุนั้นเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาต่อไปไม่ได้ ทั้งสามประการนี้เป็นหลักการที่พระสมณโคดม ทรงตักเตือนพระสงฆ์ที่เข้าประชุมในวันนั้น นอกจากนัน้ แล้ว พระสมณโคดมทรงวางหลักการกว้างๆ ในบทที่ ๒ เพือ่ เป็นหลักการในการ ดำ�เนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไว้ ๓ ประการที่คณะสงฆ์จะต้องนำ�ไปเผยแพร่ คือ ๑) สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำ�บาปทั้งปวง คือ การไม่ทำ�ความชั่วทางกายวาจาและใจ ๒) กุสลสฺสูปสมฺปทา การบำ�เพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำ�ดีทางกายวาจาและใจ ๓) สจิตฺต ปริโยทปนํ การกลั่นจิตใจของตนให้ขาวรอบ คือ คิด พูด ทำ�แต่ในสิ่งที่ดี หมั่น เจริญภาวนาให้มาก มีโยนิโสมนสิการคือการจับแง่คดิ ในทางทีถ่ กู ต้อง จะทำ�ให้ใจไม่ฟงุ้ ซ่านผ่องใส

อยู่เสมอ              วิธกี ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิธกี ารปรับปรุงตัวเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบ วิธี การปรับปรุงตัว เองให้เหมาะสมทีจ่ ะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และชาวโลกไปพร้อม ๆ กัน ใน บทที่ ๓ มีอยู่ ๖ ประการ ซึ่งเป็นวิธีที่ล้ำ�ลึก ซึ่งหากใครทำ�ตามได้นอกจากตัวเอง จะได้เป็นต้น แบบที่ดีแล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสำ�เร็จอย่างงดงาม แน่นอนอีกด้วย คือ ๑) อนูปวาโท การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน คือ ระวังคำ�พูดไม่ให้เป็นการกล่าวว่าร้ายใคร หรือพูด โจมตีใครทั้งต่อฆราวาสและคณะสงฆ์ ๒) อนูปฆาโต การไม่เข้าไปทำ�ร้ายกัน คือ ระวังมือระวังเท้าไม่ให้ทำ�ชั่ว ไม่ว่าจะเป็นการ ข่มขู่หรือบังคับที่งต่อฆราวาสและคณะสงฆ์ ๓) ปาฏิโมกฺเข จ สงฺวโร ความสำ�รวมในพระปาฏิโมกข์ คือ การสำ�รวมความประพฤติปฏิบตั ิ ให้อยู่ใน วินัยและศีลธรรม อันดีตลอดเวลา ๔) มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค คือ รู้จักประมาณในการบริโภค อาหาร บริโภคเพื่อการอยู่รอดมิใช่บริิโภคเพราะเอร็ดอร่อยในรสชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ การปฏิบัติ ธรรมมีความเจริญก้าวหน้า ๕) ปนฺตญฺจ สยนาสนํ ทีน่ อนทีน่ งั่ อันสงัด คือ การดำ�รงชีวติ ประจำ�วันต้องอยูท่ สี่ งบสงัดเพือ่ มุ่งเจริญสมณธรรมความเงียบสงัดจะทำ�ให้จิตใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งหรือมีอารมณ์เดียวได้เร็ว และ ๖) อธิจิตฺเต จะ อาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำ�จิตให้ยิ่ง คือ การพัฒนาจิตให้ถึงที่สุด ที่เป็นอธิจิตหรือจิตที่มีคุณธรรม อันเป็นผลจากอธิศีล (ข้อ ๑-๔) ทั้งอธิศีลและอธิจิตนี่ก็เพื่อให้เกิด อธิปัญญา คือ จิตที่มีความรู้แจ้งในที่สุด นี่คือข้อใหญ่ใจความของการบูชาเดือนมาฆะ ซึ่งมีผู้ตีความว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺ สูปสมฺปทา สจิตฺต ปริโยทปนํ (ละบาปทั้งปวง ทำ�กุศลให้ถึงพร้อม ชำ�ระจิตให้ขาวรอบ) เป็นหัวใจ ของพุทธศาสนาเลยทีเดียว ผูเ้ ขียนหวังว่า บทความสัน้ ๆ นีจ้ ะช่วยให้พวกเราชาวไทยในต่างประเทศ ตระหนักว่าทำ�ไมวันมาฆบูชาจึงมีความสำ�คัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันพุทธที่ ๗ มีนาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ศกนี้ ที่วัดพุทธรังษีอันนาเดล จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในพิธีมาฆบูชา และมีพิธีการรับเป็นพุทธมามกะอีกด้วย ในวันพุทธที่ ๗ มีนาคม มีการเดินประทักษิณตอนหัวค่ำ� และอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ในเวลา หลังภัตตาหารเพล THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 16


ท่าทางจะเอา(ไม่)อยู่

“เจาะน้ำ�มันในกรุงชาวกรุงเทพ ทั ้ ง หมดมี โ อกาสเสี ่ ย งตาย” โดย ........รักไทย บูรพ์ภาค *จากเฟซบุ๊ก Ruktai Ace Prurapark (รัก ไทย บูรพ์ภาค) ดร.รักไทย บูรพ์ภาค : รองผู้อำ�นวยการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้าน พลังงานมหาวิทยาลัย MIT สหรัฐอเมริกา และ อดีตทีป่ รึกษาประจำ�สำ�นักงานใหญ่ธนาคารโลก ด้านนโยบายพลังงาน/สิ่งแวดล้อม ดู เ หมื อ นว่ า ทางผู้ ใ หญ่ ใ นกรมเชื้ อ เพลิ ง กระทรวงพลังงาน จะทำ�การขุดเจาะสำ�รวจน้ำ� มันทีเ่ ขตทวีวฒ ั นา (พุทธมณฑลสาย 2) แน่นอน ครับ เห็นบอกว่า ดีเดย์ วันที่ 6 มีนาคมนี้ได้ ฟังข้อมูลที่ท่านพูดผ่านสื่อมาผมได้ยินผมก็พูด ไม่ออกครับ จริงๆถ้ามองอย่างเป็นกลางผมมองว่าทาง ท่านก็คงพยายามทำ�งาน อย่างเต็มที่และเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ คนหนึ่งครับซึ่งผมก็ คิดว่าท่านก็คงมองแบบหวังดี ต่อประเทศนะ ครับ แต่เหตุผลที่ท่านให้มาดูเหมือนว่ายังไม่ ครอบคลุมทั้งหมดครับ ที่ท่านบอกเจาะแล้วแผ่นดินแถวนั้นไม่ ทรุด อันที่จริงเหตุผลของท่านที่พูดมาก็ถูกครับ หรือถ้าเกิดก็น้อย ก็จริงครับ แต่มมุ มองของผมทีพ่ อมีความรูว้ ศิ วกรขุด เจาะน้ำ�มันมาบ้าง อยากเรียนให้ท่านมองรอบ ด้านด้วยครับ อยากให้มองถึงผลกระทบจาก สารเคมี หรือ สารพิษ ที่เกิดจากกระบวนการ ขุดเจาะน้ำ�มันด้วยครับ บทความหรือข้อคิดเห็นของผม ผมไม่ได้ พูดถึงแผ่นดินทรุดตัวเลยครับ ผมทราบครับถ้า มีก็โอกาสน้อยครับ แต่ที่ผมพูดถึงผมหมายถึง โอกาสสารเคมีปนเปื้อนกับแหล่งน้ำ�บนดิน http://www.manager.co.th/Daily/ ViewNews.aspx?NewsID=9550000027196 เช่น แม่น�้ำ บ่อน้�ำ บาดาล ทางน้�ำ ทัง้ บนดิน และใต้ดิน ระบบน้ำ�ประปา รวมไปถึง โอกาส ที่จะปนเปื้อนถึงอ่าวไทยครับ ที่ผมพูดมาอย่าง ที่บอกครับ ว่ามีหลายกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น โดย เฉพาะที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาในช่วง 2-3 ปีนี้ เกี่ยวกับแหล่งน้ำ�บนดิน ปนเปื้อนสารพิษที่ใกล้ แหล่งขุดเจาะน้ำ�มัน และเกือบทุก กรณีเจ้าทุกข์ หรือ ผูไ้ ด้รบั ความเสียหายชนะคดี และบริษทั ที่ โดนดำ�เนินคดี ก็โดนฟ้องจน โดนปิดบริษัทก็มี นะครับ (ส่วนใหญ่บริษทั ทีโ่ ดนเป็นบริษทั น้�ำ มัน ใหม่ หรือ ขนาดเล็กนะครับ บริษัทใหญ่ๆ เค้า ไม่มาเสี่ยงเจาะใกล้ๆชุมชนหรอกครับ เพราะ อาจจะมีความเสีย่ งทีจ่ ะผิดกฎหมาย หรือกระทบ ภาพลักษณ์บริษัทนะครับ) อีกทัง้ ลงโทษผูท้ เี่ กีย่ วข้องอีกด้วย ซึง่ ก่อน การขุดเจาะ บริษัทเหล่านี้ก็ตอ้ งทำ�แบบประเมิน

และผมว่าต้องผ่านการอนุมัติมาแล้วนะครับ แต่ อาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ ประมาท อย่างไร ไม่ทราบได้ แต่ผลก็อย่างที่เห็นครับมี การดำ�เนินคดีต่อเนื่องเรื่อยๆ แล้ว วันนี้ชาวชุมชนบริเวณหลุมขุดเจาะ และ ชาวกทม 5 ล้านกว่าคน รวมถึงละแวกใกล้ เคียง มีความรู้ มีความสามารถ เราจะมาเสี่ยง ทำ�ไมละครับ ถ้ามองให้ลกึ และเปิดใจกว้างจริงๆ ในอนาคตผมเองก็ไม่ต้องการให้เกิดกรณีพิพาท ระหว่างประชาชนและ บริษัท มิตร้าเอ็นเนอร์ยี่ และกรมเชื้อเพลิงพลังงานด้วยนะครับ พวกเราคนไทยยังมีทางเลือกครับ เห็นว่าวันที่เริ่มเจาะจะมีการเรียกนักข่าว ไปดูสถานที่เป็นสิ่งที่ดีและน่าเห็นด้วยเป็นอย่าง ยิ่งเพียงแต่ผลกระทบเหล่านี้ จะเกิดขึ้นตอน เจาะไปแล้วหรือ จนเจาะเสร็จแล้วซักระยะหนึง่ กว่าจะเห็นครับ แล้ววันนั้นจะพวกพี่ๆน้องๆ สื่อมวลชนจะเห็นอะไรครับ???

เห็นว่าวันนี้คนไทยหลายๆคน ถามหาบรรทัด ฐานทางสังคม ผมว่าตรงนีจ้ ะเป็นตัวตอบคำ�ถามเราว่า เรา ยอมหรือไม่ทจี่ ะให้มกี ารขุดเจาะน้�ำ มัน อย่างถูก ต้องอย่างเสรีทุกตารางนิ้ว ไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง ในชุมชน ประเด็ น สุ ด ท้ า ย เรื่ อ งนี้ ที่ ถู ก ควรเป็ น อย่างไรอันนี้ผมคงตอบเแทนไม่ได้ เพราะผืน แผ่ น ดิ น นี้ เ ป็ น ของคนไทยทุ ก คนก็ ค วรจะฟั ง ความเห็นของคนไทยทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าตามที่ผมทราบขออนุญาตเอาข้อมูล ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ (เพราะเข้า ถึงง่าย) ครับ หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ อเมริกา มีการร่างกฎหมายขึ้น ขอยกตัวอย่าง กฎหมายจากผลจากการขุดเจาะน้ำ�มันสั้นๆนะ ครับว่า ห้ามมีการเจาะใกล้ในเขตชุมชน ในระยะ เขตอันตรายร้ายแรงในรัศมี 100 เมตร และให้ อยูใ่ นเขตเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ รัศมี 80 กิโลเมตร (ยิ่งใกล้มากยิ่งเสี่ยงมาก) แล้วถ้าดูจากจุดที่เจาะ แล้วกทม อยู่ห่างจากจุดที่เจาะ น้อยกว่า 20 กิโลเมตรด้วยซ้ำ� ไหนจะชุมชนละแวกนั้นอีก ผมว่าอันตรายอย่างมากครับ ที่จะเอาประชาชน บริเวณนี้ มากกว่า 5 ล้านคนเป็นตัวประกัน ครับ เรายังมีอกี หลายทางเลือกครับ สำ�หรับทาง เลือกในเรื่องนี้ของหลายๆฝ่ายคงมีตามต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับที่จะเลือกกันเองนะครับ เช่น

- ทางกรมเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงาน ขออนุ ญ าตถามกลั บ แล้ ว จะเจาะสำ � รวจ ถอนสัมปทาน หรือพูดง่ายๆยกเลิกสัมปทาน หลุมนีท้ �ำ ไมครับ เพราะมันตัง้ อยูผ่ ดิ ตามบรรทัด แปลงนีไ้ ปอาจจะต้องคืนเงินผูร้ บั สัมปทาน และ ฐานหลักการสากลอยู่แล้วครับคือ ไม่สามารถ ออกกฎหมายไม่ให้มกี ารขุดเจาะใกล้แหล่งชุมชน เจาะใกล้แหล่งชุมชนได อีกต่อไปในอนาคต ผมเห็นมีหลายคำ�ถามถึงผมผมขออนุญาต - เจาะดำ�เนินการต่อ แล้วจ่ายค่าชดเชยให้ ตอบเป็นประเด็นดังนี้ครับ คนในชุมชนและ กทม รวมถึงระแวกข้างเคียง ทั้งหมดในฐานะที่ต้องมาเสี่ยงได้รับสารพิษ ถ้า ประเด็นแรก เจาะน้ำ�มันหลุมนี้ ลึก 2 มีการอนุญาตให้ด�ำ เนินการขุดเจาะน้�ำ มันบริเวณ กิโลเมตรจะปลอดภัยไหม ก็มีหลายความเห็น ใกล้ชุมชนแห่งนี้แล้ว อนาคตอาจมีแนวโน้ม ครั บ ก็ จ ริ ง ครั บไม่ ใ ช่ ว่ า เจาะทุ ก หลุ ม จะเกิ ด เกิดกรณีเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นใกล้ชุมชน อันตรายทุกหลุมนะครับ แต่มคี วามเสีย่ งสูงครับ อีกความเสี่ยงอันตรายก็เพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ โดยเฉพาะยิ่งใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ด้วย ครั บ อี ก ทั้ งในกระบวนการเจาะมี ก ารใช้ ส าร จริงๆแล้วผมไม่ได้มีอคติกับการกระบวน กัมมันตภาพรังสี ด้วยนะครับ แม้วา่ จำ�นวนน้อย การขุดเจาะน้ำ�มันเลยครับแม้ว่าผมจะอยากให้ แต่ก็ผิดพลาดได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับ บ้านเราเน้นพลังงานทดแทนก็ตาม แต่ประเด็น นัน่ เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึง่ ทีห่ ลายบริษทั ผมคือ ทำ�ไมเราต้องให้คนมากกว่า 5 ล้านคน พยายามไม่เจาะใกล้แหล่งชุมชนครับ ยกตัวอย่าง ต้องมารับความเสี่ยงด้วยละครับ กรณีอย่างน้ำ� ท่วมหรือ หลายๆเหตุการณ์ในไทย ให้บทเรียน พวกเรามามากพอแล้วครับ ผมไม่อยากคิดว่าถ้าน้ำ�ท่วมมาพร้อมกับ การรั่ ว ไหลของสารเคมี ใ นหลุ ม แล้ ว จะเป็ น อย่างไร ประเด็นที่สอง ทำ�ไมผมมาพูดตอนนี้ก็ เพราะอยู่ในช่วงที่เรายังควบคุมได้เพราะทาง บริษัท มิตราเอ็นเนอร์ยี่ และ กรมเชื้อเพลิง พลังงานยังอยู่ในการเจาะขั้นต้น เราสามารถ ยับยั้งได้ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ อนุญาตการขุดเจาะน้ำ�มันในที่ชุมชนอีก ไม่เฉพาะแม้แต่ในกรุงเทพ นะครับ ผม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 17

เช่น การใช้สารซีเซียม137 ในกระบวนการขุด เจาะ(เป็นสารตัวเดียวกับที่มีผลกระทบจากโรง ไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นครับ) ผลกระทบของ มันผมว่าให้นักวิทยาศาสตร์ หรือ แพทย์ มาให้ ข้อมูลจะดีกว่าผมครับ อย่างที่บอกครับน้อยแต่ ก็มีความเสี่ยงครับ ซึ่งถ้าเจาะในที่ไกลแหล่งชุมชนปกติแล้ว ไม่ น่ า มี ปั ญ หาอะไรครั บ ที่ ผ มมาบอกไม่ ไ ด้ ต้องการทำ�ให้ตื่นตระหนก แต่เพราะเป็นสิทธิ ที่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ต้อง ทราบครับ อย่างที่บอกครับ ผมไม่ได้อคติกับกระ บวนการขุดเจาะน้ำ�มันหรือ บอกว่าห้ามมีการ ขุดเจาะน้�ำ มันในประเทศไทย แต่ผมชีใ้ ห้เห็นถึง ภัยของการขุดเจาะน้�ำ มันบนดินใกล้แหล่งชุมชน ครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพครับ ผมว่าทางออกอย่างถาวร คือการมีนโยบาย พลังงานอย่างมีแบบมีแผนเป็นระบบ สำ�หรับ ระยะสั้น ให้เจาะใช้เฉพาะแหล่ง เร่งนโยบาย พลังงานทดแทน ไม่อนุญาตให้เจาะใกล้ชุมชน ระยะยาวให้ขุดเจาะในประเทศน้อยลง แล้ว เน้นด้านพลังงานทดแทนเต็มตัวและ เพิ่มประ สิทธิภาพการจัดการ การใช้พลังงานของผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า Demand Side Management (DSM) ครับ อยากให้มองว่าเรือ่ งพลังงานเป็นเรือ่ งของ ทุกคนและทุกคนมีส่วนช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็น นักรัฐศาสตร์ นักกฎหมาย สื่อมวลชน นัก ธรณีวทิ ยา วิศวกร สถาปนิก แพทย์นกั การเมือง ครู อื่นๆ และประชาชนทุกคนครับ http://www.youtube.com/ watch?v=dZe1AeH0Qz8 http://www.yourlawyer.com/topics/ overview/hydraulic_fracturing_fracking http://www.epa.gov/radiation/tenorm/ oilandgas.html http://www.dmf.go.th/dmfweb/index. php?option=com_content&view=article&id=1 3&Itemid=21&lang=th แผนทีแ่ ปลงสัมปทานปิโตรเลียมอัปเดตล่า สุดปี 2009 ดูที่แปลง L45/50แปลงอื่นไม่แน่ใ จว่าอัปเดตหรือไม่ จากกรมเชื้อเพลิงกระทรวง พลังงาน


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

HP - PRINTER ได้มโี อกาสเข้าไปติดตัง้ driver printer เอง เป็นครั้งแรก ปกติจะต้องให้พนักงานช่วยทำ�ให้ ถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ที่ออสเตรเลีย แต่พนักงานของ ผูเ้ ขียนก็สามารถเข้ามาเล่นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทนี่ ี่ ได้ เหมือนนัง่ อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ขียน เลย มันมีโปรแกรมทีส่ ามารถทำ�อย่างนัน้ ได้ครับ ไม่ยาก แต่ตอนโทรศัพท์ไป พนักงานผูเ้ ขียนเค้า ติดงานต้องดูแลลูกค้า คราวนี้ก็มาถึงตอนที่ต้อง ช่วยตัวเองแล้วหละครับ

-ผู้เขียนทดลองเข้าไปที่ shop for HP supplies ครับ หน้าจอสอบถามรุ่นเครื่องพิมพ์ ของเรา เลื อ กเสร็ จ แล้ ว ก็ ไ ปคลิ ก ปุ่ ม shop online หลังจากนั้น หน้าจอภาพเชื่อมไปที่เว็บ ไซด์ https://h30042.www3.hp.com/SureSupply/ CountrySelection.do หน้าจอภาพให้เราเลือกรุน่ เครื่องพิมพ์อีกรอบ หลังจากนั้นก็จะโชว์สินค้า คือหมึกพิมพ์ พร้อมรายละเอียดสี และราคาขึ้น มาให้เราเลือก shop online เลยครับ สะดวกดี แต่ที่ต้องเช็คก่อนคือ ราคาถูกกว่าเราไปซื้อเอง ตามท้องตลาดหรือไม่อย่างไร ?

-เครื่องพรินเตอร์ของเรารุ่นอะไร

-ไปเช็คข้อมูลราคาหมึกพิมพ์มาแล้วครับ ตาม ร้านค้าที่ขายอยู่ จะมีราคาแพงกว่า ซื้อจากเว็บ ไซด์ ของ HP เลยประมาณ $7-$8 ครับ

ขั้นตอนในการติดตั้ง

ปกติจะมีชอื่ รุน่ ทีด่ า้ นหน้าของเครือ่ งพิมพ์ แต่ นี่ ไ ม่ เ ห็ น ครั บ ทำ �ไงดี ค รั บ ดู ด้ า นหลั ง ก็ ไ ม่ มี ด้ า นข้ า งก็ ไ ม่ เ ห็ น เออหาไปหามา ยกฝา เครือ่ งพิมพ์ขนึ้ มา ครับเห็นแล้วครับ Hp B109 a -ขั้นต่อไปก็ต้องไป search หาว่า driver ของ พรินเตอร์รนุ่ นีท้ างเน็ตว่ามีหรือไม่ครับ เจอครับ หลังจากผู้เขียน search เจอ driverที่เว็บนี้ครับ โชว์ เ ว็ บ แรกเลย http://h20000.www2. hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList. jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=18 972&prodSeriesId=3794619&taskId=135 เข้าไปคลิกที่หัวข้อ driver ที่เราต้องการครับ -จะมีการสอบถามว่าเราต้องการ download ลง ที่วินโดว์ รุ่นไหนเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่า เราใช้ วินโดว์รนุ่ ไหนอยูแ่ ล้วก็ท�ำ ตามขัน้ ตอนครับ แล้ว ก็รอจน download เสร็จจะมีเวลาโชว์ว่าเหลือกี่ นาที แล้ว file ที่เรา download ใหญ่แค่ไหน -ผู้เขียนรอประมาณ 30 นาทีได้ หลังจากเสร็จ แล้ว จะมีหน้าจอภาพ จะสอบถามว่า จะ install ลงที่เครื่องเราหรือไม่ เราก็คลิก install ขั้นตอน นี้เป็นการติดตั้ง driver ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา ตอนติ ด ตั้ ง หน้ า จอก็ จ ะบอกประโยชน์ ข อง ซอฟต์แวร์นี้ว่าทำ�อะไรได้บ้าง -order ink online -smart web printing -snapfish บริการเก็บข้อมูลภาพออนไลน์ ฟรี ฯ -เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะมี icon ขึ้นที่หน้า จอภาพของผู้เขียน 2 icon คือ -HP solution center -shop for HP supplies

สั่งซื้อ หมึกพิมพ์ออนไลน์

คราวนี้ ท่ า นผู้ อ่ า นก็ ไ ด้ เ ห็ น ช่ อ งทางการ ประหยัดเงินค่าหมึกพิมพ์แล้วหละครับ เหมือนผู้เขียนหละครับ เสียค่าโง่มาเป็น ปีครับท่าน แล้วก็มีค่าเดินทางอีก เสียเวลาด้วย -ขณะที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ก ลั บ มาเขี ย นบทความนี้ ใ น รอบที่สองนั้น หมึกพิมพ์เกือบจะหมดแล้ว ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน จะมีการเตือน หมึกพิมพ์ใกล้หมดขึ้นมาที่หน้าจอภาพ จาก HP Solution Center ตรงกลางจอภาพมีหัวข้อ ชัดเจนว่า Low on Ink มีรูปภาพประกอบ ว่ามีหมึกสีไหน ใกล้หมดบ้าง ที่ด้านล่างซ้าย มือ มีคำ�สั่งต่างๆโชว์ให้ดำ�เนินการต่อว่า shop online, call to order ฯ เป็นการเตือนเราไป ในตัวว่าต้องสัง่ ซือ้ หมึกแล้ว ผูเ้ ขียนทดลองคลิก คำ�ว่า shop online ไปเลยครับ ขึ้นมาแล้วครับ หน้าจอการสั่งซื้อ คราวนี้ก็ทำ�ตามขั้นตอนครับ -อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการสั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ครับ ผู้เขียนได้ทดลองเข้าไปที่ google แล้ว ทดลอง search หาเว็บไซด์ที่ขายหมึกออนไลน์ ครับ เจอที่น่าสนใจที่ www.inkstation.com. au ไปหาราคาของหมึกพิมพ์ HP รุ่นเดียวกัน นี้ ราคารวม 4 สี แค่ราคา $40 (compatible cartridge) แต่ ถ้ า เราสั่ ง ซื้ อ ของจริ ง จากเว็ บ ไซด์ HP ราคา 4 สี จะเป็น $69.22 แพงกว่า ประมาณ $30 แต่ก็เป็นหมึกของแท้ครับ และ ถ้าไปซื้อเองตามร้านค้าทั่วไปราคาหมึก 4 สี ของแท้ก็จะประมาณ $102 ครับ แพงกว่าสั่ง ซื้อออนไลน์ประมาณ $30 ท่านผู้อ่านก็ลอง ตัดสินใจดูครับว่าจะเลือกทางไหน แต่โดยส่วน ตัว ของผู้ เ ขี ยน หมึ ก แท้ ดีก ว่ า หมึ ก เที ยมครั บ

-กลางหน้ า จอภาพเขี ย นว่ า start an activity -scan picture -scan document -transfer images -ด้านขวามือบน บอกสถานะของหมึก พิมพ์ในตัวเครือ่ งว่า เหลือมากน้อยแค่ไหน ของ แต่ละสีของหมึกพิมพ์ -ด้านล่างสุดมีปุ่ม iconว่า home, help, shopping, setting, status -ผูเ้ ขียนทดลอง คลิก ไปที่ scan document ครับ หน้าจอภาพโชว์ว่า -scan document to PDF file -scan document to Email -scan document to TIF file ผู้เขียนเลือก scan document to email เพราะต้องการส่งเอกสารที่สแกนนี้ไปให้เพื่อน หลังจากคลิกแล้ว หน้าจอโชว์ว่า เป็น PDF file, มี ช่ อ งให้ ใ ส่ อี เ มล์ ค นที่ เ ราต้ อ งการส่ ง ไปให้ , มี ช่ อ งให้ ใ ส่ หั ว ข้ อ และรายละเอี ย ด ว่ า ต่ า งๆ เหมื อ นการส่ ง อี เ มล์ ทั่ ว ไป เมื่ อ บันทึกเสร็จแล้ว ก็คลิก ok ที่ด้านล่างครับ เครื่ องพิ มพ์ ทำ � การสแกนครับ เมื่อ เสร็จแล้ว ผู้ เ ขี ย นก็ ไ ปคลิ ก ที่ หั ว ข้ อ scan ด้ า นบนขวา มื อ ก็ จ ะมี หั ว ข้ อ ขึ้ น มาให้ เ ลื อ ก เลื อ กคำ � ว่ า finish หน้าจอภาพก็จะมีประโยคขึ้นมาโชว์ว่า “finshising the scan to computer scaned images will be sent” เอาใหม่อีกรอบครับผู้เขียนทดลองเลือก scan document to PDF file เครื่องพิมพ์ ทำ�งานครับ หน้าจอมีการบอกว่าจะเอาไปเก็บไว้ ที่ไหน หลังจากเสร็จแล้วก็เข้าไปดู file ที่ my document แล้วก็ไปที่ my scans ครับ เจอครับ file ที่เรา scan เข้าไป -อี ก หั ว ข้ อ ที่ ผู้ เ ขี ย นทดลองไป คลิ ก ที่ transfer images จะมีประโยคโชว์ขึ้นมาว่า

“save images to your computer from a camera or memory card” เข้าใจละครับอันนี้ก็ คือ ใส่ซิมการ์ดที่เรามีรูปภาพต่างๆ เสียบไปที่ ช่องเสียบทีด่ า้ นซ้ายมือบนของเครือ่ งพิมพ์ เสร็จ แล้วก็คลิกคำ�สั่งนี้ มันก็จะจัดการถ่ายข้อมูลจาก การ์ดไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง

HP Photo Creations

อั น นี้ เ ป็ น ลู ก เล่ น อี ก อั น หนึ่ ง ในการ ให้ บ ริ การลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ พริ น เตอร์ HP เป็ น โปรแกรมที่ ต บแต่ ง ภาพ, ทำ � ของชำ � ร่ ว ย ฯ ระหว่าง ที่เราทำ�การติดตั้งไดร์เวอร์ จะมีการ ถามว่าเราต้องการติดตั้งโปรแกรมนี้มั๊ย หรือ จะติ ด ตั้ ง ที่ ห ลั ง แล้ ว ก็ จ ะมี icon ชื่ อ นี้ ที่ บ น หน้าคอมพิวเตอร์ของเรา อีกหนึ่งicon สรุป ว่า ตอนนี้มี 3 icon เมื่อทำ�การติดตั้ง Driver HP Printer เสร็จแล้วคือ HP solution center, shop for HP supplies, HP Photo Creations -ผู้เขียนได้ทดลอง download program ลงที่ เครื่องของผู้เขียน หลากหลายครับ โปรแกรม ให้เ ราเลือ กรูป จากเครื่อ งของเรา ขึ้นไปเก็บ ได้ แล้ ว ก็ เ อารู ป ภาพมาแต่ งใส่ ก รอบ หรื อ ทำ�เป็นปฎิทินได้ มีให้เลือกทำ�หลายรูปแบบ แล้ ว ก็ เ ลื อ กขนาดที่ ต้ อ งการพิ ม พ์ สั่ ง พิ ม พ์

สรุปท้ายบท

จะเห็นได้ว่า เครื่องพิมพ์มันไม่ใช่เป็นแค่ การพิมพ์งานแล้ว มันทำ�งานได้หลากหลายฟัง ก์ชั่น ทั้งการสแกน การถ่ายเอกสาร, การทำ� ของชำ�ร่วย, การพิมพ์ภาพถ่ายด้วยกระดาษพิเศษ เหมือนเราเอารูปไปอัดตามร้านถ่ายรูป, เป็นอุ ปกรณ์ท่ีช่วยโอนถ่ายข้อมูลจากซิมการ์ดไปยัง คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่าน ว่าจะใช้เจ้า อุปกรณ์ทวี่ า่ นี้ คุม้ ค่าคุม้ กับฟังก์ชนั่ ทีม่ นั มีให้มา หรือไม่ หรือแค่พมิ พ์งานตามชือ่ ทีเ่ ราเรียกมันว่า เครื่องพิมพ์ (printer)

วิธีเล่น HP Solution Center เป็นอย่างไร -คลิกที่ hp solution center ครับ รอซัก พัก หน้าจอก็ขึ้นเมนูมาสวยงาม ครับ ด้านบน สุดบอกว่า พรินเตอร์ของเรารุ่นอะไร

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 18


ไฟเย็น

“ชวนนท์”ตราหน้า รบ.ทุศีล ไม่แยแส จริยธรรมเมินข้อ เสนอผู้ตรวจการฯ

ชวนนท์ อินทรโกมาล์สุต โฆษก ปชป. เชื่อรบ.ทุศีลไม่เคย แยแสต่อศีลธรรมและจริยธรรม หลังผู้ตรวจการฯ เสนอแนะให้ กลั บ ไปพิ จ ารณาประมวลจริ ย ธรรมแต่ ง ตั้ ง “นลิ นี - ณั ฐ วุ ฒิ ” ใหม่ภายใน 30 วัน แต่ มั่ นใจสวมบทศรี ธ นญ ชัยเลี่ยงบาลีไปเรื่อย เหน็บ “ปู” บริหาร 6 เดือน เจอคดีร้องศาล ชวนนท์ อินทรโกมาล์สุต โฆษก ปชป. ปกครอง4 คดีดัชนีความสุขคน รอบข้างปูพุ่งสูงสวนทางดัชนีความทุกข์ ปชช. โฟร์ซีซ่ันส์ในเวลาราชการ การประพฤติที่อ้าง วันท่ี 7 มี.ค. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์ เฉพาะข้อกฎหมาย แต่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวกรณีผู้ตรวจ ด้านจริยธรรม ศีลธรรม เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมา การแผ่นดินตัดสินการแต่งตั้งนางนลินี ทวีสิน ตลอดตัง้ แต่รฐั บาลพรรคไทยรักไทย พรรคพลัง รมต.ประจำ�สำ�นักนายกฯ และนายณัฐวุฒิ ใสย ประชาชน และพรคเพื่อไทย เกื้อ รมช.เกษตรฯ ไม่ผิดจริยธรรมว่า ผมขอทำ�นายล่วงหน้าว่า สุดท้ายน.ส.ยิ่ง การที่นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษก ลักษณ์ก็จะเพิกเฉยต่อข้อเสนอของผู้ตรวจการ พรรคเพื่อไทย ออกมาตีปี๊บเฉลิมฉลองราวกับ แผ่นดิน เพราะบทสรุปไม่มคี วามผิดต่อกฎหมาย ว่าผลการตัดสินของผู้ตรวจการแผ่่นดินเป็นการ ฉะนั้น ภายใน 30 วัน ผู้ตรวจการฯ ให้โอกาส พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทั้ง 2 คน แล้วในการที่จะปรับตัวและแก้ไขถึงจะไม่ขัด ตนอยากให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลศึก กฎหมายก็ จ ริ ง แต่ ขั ด ต่ อ ประมวลจริ ย ธรรม ษารายละเอียดการใช้ภาษาไทยของผู้ตรวจการ ตามรัฐรรมนูญ หากน.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ดำ�เนิน แผ่นดินเพราะถึงแม้จะออกมาระบุชัดว่า ถึงจะ การก็แสดงว่าน.ส.ยิง่ ลักษณ์ไม่สามารถเป็นแบบ ไม่ขัดต่อประมวลจริยธรรมโดยตรง แต่ว่าการ อย่างทีด่ ใี ห้แก่ประชาชนและเยาวชนได้”นายชว แต่งตั้งทั้ง 2 คนนั้น นายกฯ ไม่ได้คำ�นึงถึง นนท์กล่าว รัฐธรรมนูญมาตรา 279 วรรค 4 ในเรื่อง นายชวนนท์ ก ล่ า วถึ ง ปั ญ หาสิ น ค้ า ราคา ของจริยธรรมความเหมาะสมของผู้ที่จะดำ�รง แพงว่าการบริหารแผ่นดินของรัฐบาล น.ส.ยิ่ง ตำ�แหน่งข้าราชการทางการเมือง ลักษณ์ ชินวัตร ผ่านมา 6 เดือนประเทศ อยู่ โดยเฉพาะบุ ค คลที่ ถู ก ขึ้ น บั ญ ชี ดำ � จาก ในภาวะ “แพงทั้งแผ่นดินทั่วประเทศ” และ สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ นำ � มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ เป็นรัฐบาลชุดแรกที่ถูกฟ้องร้องศาลปกครอง ประเทศชาติ และกรณีนายณัฐวุฒิที่ถูกดำ�เนิน จากประชาชนมากที่สุดเป็นประว้ติการณ์ถึง 4 คดีอาญาข้อหาก่อการร้าย ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของ คดี คือ คณะรัฐมนตรีเสียหาย 1. เรื่องของการบริหารจัดการน้ำ� ถ้านายพร้อมพงศ์พูดว่านี่คือบรรทัดฐาน 2. นโยบายบัตรเครดิตพลังงาน ใหม่ก็ควรไปบอก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่าผู้ตรวจ 3. กำ�ลังจะถูกประชาชนฟ้องร้องอีกจาก การฯได้สร้างบรรทัดฐานขึ้นมาให้ใหม่แล้ว ที่ การสร้างเขื่อนรอบนิคมอุตสาหกรรมและ ขอให้ท่านกลับไปพิจารณาประมวลจริยธรรม 4. กรณีตลาดนัดสวนจตุจักรที่ถูกยึดโดย และให้แจ้งกลับมาใหม่ภายใน 30 วัน กระทรวงคมนาคม นายชวนนท์กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ควร ซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดจตุจักรก็ กลั บไปทบทวนการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลทั้ ง สองคน อาจเตรียมไปฟ้องศาลปกครองเช่นเดียวกันการ เพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลทุศีลอย่าง ทีป่ ระชาชนหมดทางพึง่ หมดทางไป จนต้องใช้ ที่ประชาชนคนไทยเห็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้ายัง ศาลปกครองมาเป็นทีพ่ งึ่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล หลงเหลือจริยธรรมอยู่บ้างก็ขอให้ปฏิบัติตาม ชุดนี้ไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนอีกต่อไปรัฐบาล บรรทั ด ฐานทางการเมื อ งที่ ผู้ ต รวจการฯได้ มีหน้าที่เพียงตอบสนองนายทุน และผู้มีอำ�นาจ แนะนำ� สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองด้านจริย ที่อยู่เบื้องหลัง ธรรมให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย นายชวนนท์กล่าวว่ารัฐบาลละทิ้งปัญหา แต่คิดว่าคำ�ตัดสินนั้นแสดงให้เห็นว่าพวก ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศและตนยืนยัน ท่านถูกและใช้ความเป็นศรีธณญชัยเลี่ยงบาลี ได้ว่าดัชนีความทุกข์ของประชาชนจะยิ่งเพิ่มสูง ทางกฎหมายอย่างนีก้ แ็ สดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาล ขึน้ ตามจำ�นวนวันของรัฐบาลน.ส.ยิง่ ลักษณ์และ ที่ขาดจริยธรรม ตนก็เชือ่ ว่าดัชนีความุขของผูท้ ใี่ กล้ชดิ กับรัฐบาล “แสดงให้เห็นว่าจริยธรรม คุณธรรมความ ความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นการชดเชยเยียวยาการ ถุูกต้องไม่เคยอยู่ในสารบบของรัฐบาลน.ส.ยิ่ง ดูแลผู้ที่สนับสนุนให้ล้มล้างรัฐบาลชุดที่แล้วก็ ลักษณ์ เห็นได้จากกรณีภารกิจ ว.5 ที่โรงแรม จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 19


บุรีรัมย์ชวนชมมหัศจรรย์

“ปราสาทพนมรุ้ง” อาทิตย์ตรง15ช่องประตู บุรีรัมย์ - จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวน ประชา ชนนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่อง ประตูปราสาทพนมรุ้งครั้งแรกของปี 6-8 มีนาคมนีช้ เี้ ป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หนึ่งเดียวในโลก 1 ปีเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้ง

วั น ที่ 5 มี . ค. นางชุ ติ ม า จั น ทร์ เทศหั ว หน้ า อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นม รุ้ ง อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.บุ รี รั ม ย์ เปิ ด เผยว่ า ขอเชิ ญ ชวนประชาชนและนั ก ท่ อ ง เที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ มาเที่ยวชม ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งที่ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครั้งแรกของปีในวันที่ 5-7 มีนาคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 ถึงเวลา 18.15น.ตามทีน่ กั ดาราศาสตร์ได้ค�ำ นวณและ คาดการณ์ไว้ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก 1 ปีจะมีให้ชมเพียง 4 ครั้งเท่านั้น โดยดวงอาทิตย์จะตกส่องแสงตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม และจะ ขึน้ ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุง้ อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 2-4 เมษายน และวันที่ 9-11 กันยายนของทุกปี จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเทีย่ ว มารอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดงั กล่าวด้วย นางชุ ติ ม ากล่ า วอี ก ว่ า ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น ปรากฏการณ์ ม หั ศ จรรย์ ท าง ธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาเป็น จำ�นวนมาก หากประชาชนหรือนักท่องเทีย่ ว สนใจสามารถเดินทางมาชมได้ตามวันและ เวลาดังกล่าว

นอกจากนีป้ ระชาชนและ นักท่องเทีย่ ว ทีม่ าเทีย่ วชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขนึ้ และ ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ยังจะ ได้เที่ยวชมความงดงามและความมหัศจรรย์ ของปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำ�และ แหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆอีก หลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย “นั บ เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ม หั ศ จรรย์ อย่างยิ่งโดยปราสาทพนมรุ้งเป็นเทวสถาน ในศิ ล ปกรรมขอมแห่ ง เดี ย วในโลกที่ มี สิ่ ง มหัศจรรย์ทางธรรม ชาติดงั กล่าว ซึง่ เป็นการ ผสมผสานภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมใน การก่อสร้างปราสาทให้แสงอาทิตย์ส่องตรง 15 ช่องประตู ผ่านศิวลึงค์อันเปรียบเสมือน องค์พระศิวะ ที่ตั้งอยู่ภายในปรางค์ประธาน ของปราสาทพนมรุ้ ง ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นเขา ไกรลาสบนสรวงสวรรค์” นางชุติมากล่าว

จ.บุรีรัมย์เชิญชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง

นางชุติมา จันทร์เทศ หน.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 20


ชมไหว้ครูมวยไทยโลก และงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย สมาคมครู มวยไทย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “ไหว้ครู มวยไทยโลก และมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2555 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อยกย่องและส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวของไทย ซึ่งเป็นมรดกโลกที่สะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากชนชาติอื่น ทั้งยังได้ถูกนำ�มา ใช้ในการป้องกันรักษาบ้านเมือง และกอบกู้เอกราชในหลายยุคหลายสมัย นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า งาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลกได้รับรางวัล PATA Gold Award 2011 ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia travel Association - PATA) ในประเภท Culture ซึ่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เดิน ทางไปรับมอบรางวัล ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ผ่าน มา และในปีนี้มีนักมวยชาวต่างชาติ จาก 50 ประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดย ททท. จะจัดพิธไี หว้ครูมวยไทยโลก และงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ชมการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพระหว่างนักมวยไทย และนักมวยชาวต่างชาติ ณ ศูนย์ท่อง เที่ยวอยุธยา ศาลากลางหลังเก่า และพิธีไหว้ครูมวย ชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมการสักยันต์ การ ตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ วัด มหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิชัย เปี่ยมทองคำ� ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2555 ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายขนมต้ม สนามกีฬากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จะมีมหรสพสมโภชน์ฉายภาพยนตร์ ดนตรีลกู ทุง่ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การจำ�หน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การแสดงรำ�มวยไทย การแสดงกระบีก่ ระบอง การแสดงชนไก่ การแข่งขันชกมวยนานาชาติ แข่งขันมวยพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชม งาน“ไหว้ครูมวยไทยโลก และมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลก” สอบถามเพิม่ เติมได้ทที่ ทท. สำ�นักงาน พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076-7, www.muaythaifestival.com และสำ�นักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 5417 หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

World Wai Kru Muay Thai Ceremony and Miracle Muay Thai Festival at Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park

งานไหว้ครูมวยไทยโลก และมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ บริเวณวัดมหาธาตุ เวลา ๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น.ร่วมพิธีบวงสรวงนายขนมต้ม บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา World Wai Kru Muay Thai Ceremony at Wat Mahathat on 17 March, 2012 เวลา ๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น.ชมการประกวดไหว้ครูมวยไทยของเยาวชน 08.00-10.00 hrs.- Attend the rituals to worship Nai Khanom Tom at the Phra Nakhon เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.ร่วมเรียนรู้ และสนุกกับงานสาธิตศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมของไทย Si Ayutthaya Stadium. 14.00-15.00 hrs.- See the youth contest in the Wai Kru Muay Thai or respect paying ทั้งการสักยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย นิทรรศการอาวุธ ceremony. โบราณ 18.00-19.00 hrs.- Learn and enjoy the demonstrations of Thai arts, handicrafts, and culture, เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. พิธีไหว้ครูมวยไทย บวงสรวงบูรพกษัตริย์ และทหารกล้าของไทย including the Traditional Thai Tattoo, making of Aranyik swords, performing of Thai martial arts, and an exhibition of ancient weapons. ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และพระยาพิชัยดาบหัก 19.00-20.30 hrs.- Wai Kru Muay Thai ceremony, worshipping Thai ancestral kings and เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. งานเลี้ยงต้อนรับ และชมการแสดงสาธิตชุด “มหัศจรรย์ช้างไทย” brave soldiers who protected the motherland; namely, King Naresuan the Great, King Suea, and Phraya Phichai Dap Hak. 20.30-22.00 hrs.- Welcome reception. See the demonstrative performance of วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาฯ “Amazing Thai Elephants”. เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ชม... การแข่งขันชิงเข็มขัด W.P.M.F ในรายการ “มหัศจรรย์มวยไทย Miracle Muay Thai Festival at Ayutthaya Tourism Centre during 17-18 March, 2012. มรดกโลก” พบการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพระหว่างนักมวยชาวไทย และนักมวยชาวต่างชาติ ชม... การแสดงแม่ไม้มวยไทย มวยโบราณ มวยคาดเชือก มวยไชยา 16.00-20.00 hrs.- See the championship match to win the W.P.M.F Belt under the ชม... การชกมวยของนักมวยไทยเยาวชน ผู้สืบทอดกีฬาชาติไทย มรดกของโลก “Miracle Muay Thai Festival” programme. Enjoy the professional Muay Thai competition of Thai and foreign boxers. เลือก... เรียนมวยไทยกับค่ายมวยไทย ที่ได้มาตรฐานทั้งด้านการเรียนการสอน และสถานที่ - See the master boxing arts of Muay Thai, Muay Boran, ร่วม... กิจกรรมสนุกๆ กับ ททท. ในบูธ fotofest Muay Khat Chueak, and Muay Chaiya. - See the boxing of Thai youth boxers, the successors of the world heritage ร่วม... ช้อป ชม ชิม สินค้าและอาหารในตลาด ที่จับจ่ายกันด้วยเงินพดด้วงเท่านั้น Thai sport. - Learn about Muay Thai with Thai boxing camps equipped with วันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย บริเวณสนาม standards of teaching and training venues. - Participate in activities of fun with TAT at the Fotofest Booth. กีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - See, sample, and buy food and goods at the Market receiving เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. only “Phot Duang” money. ชม... การแข่งขันชิงเข็มขัดนายขนมต้ม พบการชกมวยไทยสมัครเล่นของนักมวยนานาชาติ Thai Martial Arts Festival at Phra Nakhon Si Ayutthaya Stadium ชม... นิทรรศการมวยไทยนายขนมต้ม during 19-22 March, 2012. ชม... การแข่งขันเปตอง และเซปักตะกร้อ(วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) 14.00-22.00 hrs.- See the boxing match to win the Nai Khanom Tom Belt. ร่วม... ช้อป ชม ชิม สินค้าและอาหารหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) Enjoy the amateur Muay Thai competition of international boxers. ชม... มหรสพ และกิจกรรมต่างๆ - See the exhibition of “Nai Khanom Tom-styled Muay Thai” boxing. การแข่ ง ขั น และการอบรม วันที่ ๑๖ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ (ยกเว้นวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕) - See the competitions of petanque and Se-pak Takraw. (22 March, 2012) - See, sample, and buy OTOP food and goods. ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร - See various forms of entertainment and activities. การแข่งขัน World Championships Amateur Training and Competitions at Supphachalasai National Stadium, Bangkok, การแข่งขัน Amateur Muay Thai World Championships during 16-23 March, 2012, (except 17 March, 2012). การแข่งขัน Pro-Am Muay Thai World Championships - Amateur World Championships การอบรมสัมมนามวยไทย วันที่ ๑๓ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ - Amateur Muay Thai World Championships - Pro-Am Muay Thai World Championships - Muay Thai Training and Seminars, 13-23 March, 2012. Tourism Authority of Thailand THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 21

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 22


0449 956 281

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 23


Photographers: Anny Inthasith, Sasha Hadden, David Nicholson, Pekkie Pakkiwan

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 24


ทอร์นาโดถล่มตอนกลางสหรัฐฯ อีกระลอกคร่าเหยื่อไม่ต่ำ�กว่า27ชีวิต เอเจนซี - พายุทอร์นาโดกำ�ลังรุนแรงหลาย สิบลูกซึง่ พัดถล่มพืน้ ทีต่ อนกลางของสหรัฐฯ ใน วันศุกร์ (2) ทีผ่ า่ นมา ทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ ไม่ต�่ำ กว่า 27 รายในอินดิแอนา เคนทักกี และโอไฮโอ ขณะทีล่ มหมุนพัดทำ�ลายอาคารบ้านเรือนพังราบ ทำ�ให้เรือนจำ�แห่งหนึ่งได้รับความเสียหายและ ซัดยานพาหนะลอยกระจัดกระจายในหลายๆ รัฐ รายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตในมลรัฐอินดิ แอนาทางตอนใต้อย่างน้อย 13 ราย ในเคนทักกี ซึ่งเป็นรัฐใกล้เคียง 12 ราย และอีก 2 รายใน โอไฮโอ ตลอดระยะทางทีท่ พั ทอร์นาโดพัดถล่ม ตัง้ แต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงเซาท์อสี ต์โดยคาดว่า ยังมีเหยื่อพายุเหล่านี้อยู่อีก สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นรายงานภาพข่าว ทางอากาศซึง่ เผยให้เห็นเจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั ในอินดิแอ นากำ�ลังค้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกฉีกเป็นชิ้นๆชาว เมืองตรวจดูซากบ้านของตัวเอง รถโรงเรียนคัน หนึง่ ถูกซัดลอยไปอยูบ่ นตึก สิง่ ก่อสร้างทีเ่ หมือน โกดังหลายแห่งถูกพัดจนหลังคาหลุดลอยไป ด้าน ชัค อดัมส์ เจ้าหน้าที่จากสำ�นักปก ครองท้องถิ่นคลากเคาน์ตี้เผยว่าโรงเรียนแห่ง หนึ่งในเมืองเฮนรีวิลล์ได้รับความเสียหายอย่าง หนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนปลอดภัยโดยมีเพียง บางรายทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น รอยถลอก รอยขีดข่วน มีการประกาศเตือนภัยพายุตลอดทั้งวัน ในแถบมิดเวสต์ไปจนถึงเซาท์อีสต์ทั้งโรงเรียน เจ้าหน้าที่รัฐบาลและย่านธุรกิจปิดทำ�การตั้งแต่ ก่อนพายุระลอกนี้มาถึงหลังจากแคนซัส มิสซูรี อิลลินอยส์ และเทนเนสซีเจอพายุถล่มก่อนหน้า

นี้ คร่าชีวิตผู้คนไป 13 ราย พายุรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เพิ่ม ความกังวลว่า ปี 2012 จะเป็นปีที่เลวร้ายอีก ปี ห นึ่ ง สำ � หรั บ ทอร์ น าโดหลั ง จากในปี ที่ ผ่ า น มา พายุหมุนคร่าชีวิตประชาชนทั่วสหรัฐฯ ไป ถึง 550 คน ซึ่งถือว่าเลวร้ายที่สุดในรอบเกือบ ศตวรรษตามข้อมูลของสำ�นักงานบริการด้านภูมิ อากาศแห่งชาติ ขณะที่มลรัฐแอละแบมาซึ่งเคยถูกทอร์นา โดถล่มเมื่อเดือนเมษายน ปี 2011ก็ถูกพายุเล่น งานอีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยและเหมือน จะเป็นเส้นทางเดิมเจ้าหน้าที่บริหารสถานการณ์ ฉุกเฉินระบุว่ามีผู้ถูกนำ�ตัวส่งโรงพยาบาล 7 คน บ้าน 40 หลังพังพินาศและอีกร่วม 150 หลังได้ รับความเสียหาย นอกจากนี้ เรือนจำ�ไลม์สโตนซึ่งอยู่ใน เส้นทางพัดผ่านของพายุหมุนดังกล่าว หลังคา ของอาคารห้องขัง 2 แห่งได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องอพยพนักโทษกว่า 300 คนไปยัง อาคารหลังอื่นในทัณฑสถานโดยไม่มีใครได้รับ บาดเจ็บรุนแรงหรือมีนกั โทษหลบหนีแต่อย่างใด ส่วนเทนเนสซีก็เป็นอีกรัฐที่โดนพายุทอร์ นาโดพั ด ถล่ ม เช่ น เดี ย วกั นโดยมี ผู้ ไ ด้ รั บ บาด เจ็บ 29 คน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหาย ทำ�ให้ผู้ ประกอบการต้องลดกำ�ลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซควอยาห์ลง 70% ซึ่งจะ กระทบลูกค้าในพื้นที่ให้บริการกว่า 57,000 คน ที่ต้องขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าด้วย

“โอบามา” ชี้การสนับสนุนอิสราเอล เป็น “ภารกิจศักดิ์สิทธิ์” ของสหรัฐฯ เอเอฟพี - ประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคมว่าการ

สนับสนุนอิสราเอลถือเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ (sacrosanct) สำ�หรับสหรัฐฯ และต้องการให้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 25

อิสราเอลรักษา “แสนยานุภาพทางทหารทีเ่ หนือ กว่า” ต่อไป ทัง้ นีป้ ญ ั หาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน จะเป็ น ประเด็ น สนทนาหลั ก ในการหารื อ ระหว่างผู้นำ�สหรัฐฯและอิสราเอลซึ่งจะมีขึ้นที่ ทำ�เนียบขาวในวันจันทร์นี้(5) โอบามาชูประเด็นดังกล่าวในงานระดม ทุนเพื่อรณรงค์หาเสียงที่รัฐนิวยอร์กโดยกล่าว ถึงสภาพการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการ ปฏิวัติประชาธิปไตยในโลกอาหรับ “หนึ่งในนโยบายระยะยาวที่เรามีต่อภูมิ ภาคนัน้ ก็คอื จะต้องมัน่ ใจว่า ภารกิจอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่เรามีส่วนปกป้องความมั่นคงของอิสราเอล จะไม่ใช่แค่การเสริมศักยภาพทางทหาร หรือ สนับสนุนความแข็งแกร่งในเชิงคุณภาพของกอง ทัพทีพ่ วกเขาจำ�เป็นต้องมี ท่ามกลางวงล้อมของ เพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรเท่านั้น”โอบามา กล่าว โอบามา เสริมด้วยว่าสหรัฐฯควรให้ความ ร่วมมือกับอิสราเอล “เพื่อนำ�สันติภาพที่ยั่งยืน กลับคืนสู่ภูมิภาค...ซึ่งเป็นความท้าทาย” ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯกำ�ลังกล่าว ถึ ง นโยบายต่ า งประเทศอยู่ นั้ น มี ส ตรี ผู้ ห นึ่ ง ตะโกนขึ้นมาว่า “ใช้ภาวะผู้นำ�ของท่าน อย่าให้ เกิดสงครามในอิหร่าน” ซึ่ง โอบามา ก็ยิ้มก่อน

ที่จะตอบว่า “ยังไม่มีใครประกาศสงครามเลย คุณผู้หญิง คุณกังวลเร็วไปหน่อยนะ” โอบามา ระบุว่าการฟื้นฟูข้อตกลงสัน ติ ภ าพระหว่ า งอิ ส ราเอลและปาเลสไตน์ จ ะ เป็นก้าวแรกที่นำ�ไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนใน ตะวันออกกลาง อย่ า งไรก็ ต ามเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กับ ปาเลสไตน์กลายเป็นประเด็นรองสำ �หรับ อิสราเอลในขณะนี้เนื่องจากผู้นำ�ยิวกำ�ลังเตรียม วางแผนโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน เนทันยาฮู และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ อิสราเอลต่างกล่าวหาว่ากิจกรรมนิวเคลียร์ของ อิ ห ร่ า นมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาอาวุ ธ ทำ � ลาย ล้างสูงขณะที่เตหะรานยืนยันเสียงแข็งว่ามีจุด ประสงค์ในเชิงสันติเท่านั้น เจย์ คาร์ นี ย์ โ ฆษกทำ � เนี ย บขาวให้ สั ม ภาษณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา(29)ว่าการนำ�กำ�ลัง ทหารเข้ า โจมตี อิ ห ร่ า นด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต ามจะ บั่นทอนเสถียรภาพในตะวันออกกลางและเมื่อ ยังไม่พบหลักฐานว่าอิหร่านลักลอบพัฒนาอาวุธ จริงสหรัฐฯก็ยังพอมีเวลาที่จะใช้นโยบายโดด เดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันให้เตหะรานยอม ยุติโครงการนิวเคลียร์ไปเอง


ทองเหมืองเซโปนใกล้หมด

ปีนี้ลาวผลิตได้น้อยลง

ASTVผู้ จั ด การออนไลน์ ค าดว่ า สิ น แร่ ทองคำ�ในเขตเหมืองเซโปน เมืองวีละบูลีแข วงสะหวันนะเขต จะหมดลงในปี 2556 นี้ซึ่ง จะทำ�ให้ปริมาณการผลิตในปีนี้ลดน้อยลงแต่ ในขณะเดียวกันเหมืองสัมปทานของบริษัทจีน แห่งนี้ผลิตทองแดงได้มากขึ้นซึ่งทำ�ให้รัฐบาล ลาวได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 205 ล้านดอลลาร์เป็นจำ�นวนสูง ที่สุดที่เคยได้รับ เงินตอบแทนครัง้ ล่าสุดนีท้ �ำ ให้รฐั บาลลาว มีรายได้จากเหมืองทองแห่งนี้ทั้งหมดกว่า 800 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เริ่มมีผลิตและส่งออก สำ�นักข่าวของทางการกล่าว รายได้ ก้ อ นใหม่ นี้ ร วมทั้ ง ส่ ว นแบ่ ง ตาม มูลค่าหุน้ จำ�นวน 15 ล้านดอลลาร์ จากหุน้ 10% ในบริษัทล้านช้างมิเนอรัลส์จำ�กัด (Lane Xang Minerals Co Ltd) ผูไ้ ด้รบั สัมปทานและบริหาร จัดการเหมืองสำ�นักข่าวสารปะเทดลาวกล่าว ปี 2554 เหมืองทองเซโปนผลิตทองคำ�ได้ ทั้งหมด 74,484 ออนซ์ (หรือ 2111585.8804 กรัม หรือ 2.1 ตันเศษ) ซึ่งเป็นไปตามเป้า หมาย แต่ปี 2555 คาดว่าจะลดลงเหลือระหว่าง 60,000-65,000 ตันตามปริมาณสินแร่ที่ลดลง และคาดว่าจะหมดลงในปี 2556 สำ�นักข่าวสาร ปะเทดลาว รายงานอ้างการเปิดเผยของนายสะ หมาน อะเนกา ผู้อำ�นวยการ LXML เซโปน ในปีเดียวกันเหมืองเซโปนผลิตทองแดง แผ่น (Copper Cathodes) ได้ทั้งหมด 78,859 ตัน เพิ่มขึ้น 23% เทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็น ผลจากการขยายโรงงานผลิตที่แล้วเสร็จในช่วง ปลายปีส่วนปีนี้คาดว่าจะผลิตได้ถึง 80,000 ตัน ตามแผนการของกลุ่มเอ็มเอ็มจี (Minerals and Metals Group)ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LXML

ขปล.กล่าว อย่างไรก็ตาม XLML กำ�ลังสำ�รวจเนื้อที่ สัมปทานเพิ่มเติมเพื่อค้นหาสายแร่ต่อไปอีกซึ่ง อาจจะช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ในอนาคต นายสะหมานกล่าว นอกจากรัฐบาลจะได้รับผลตอบแทนใน รูปเงินปันผลหุ้นค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้บุคคล และภาษีศลุ กากรแล้ว บริษทั สัมปทานยังมีภาระ ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น นับพันๆคน จัดแหล่งทำ�มาหากิน และจัดหา งานอาชีพให้ นอกจากนั้นยังจะต้องจัดสร้างระบบ สา ธารณูปโภคพื้นฐานสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สร้ า งระบบไฟฟ้ า น้ำ � ประปาและสร้ า งถนน หนทาง สำ�หรับแหล่งชุมชนต่างๆ ด้วยซึ่งจะ ต้องใช้เงินทุนอีกหลายล้านดอลลาร์ตามความ ตกลงในสัญญาสัมปทานเหมือง อย่างไรก็ตามรายได้หลักของรัฐบาลจะขึน้ อยู่กับผลประกอบการรวมของบริษัท LXML ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับราคาทองคำ�และทองแดงใน ตลาดโลกเป็นหลัก ต่างไปจากทองแดงที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้น ลงรุนแรงมากกว่าตามความต้องการของตลาด โลกราคาทองคำ �ในลาดโลกกลั บ พุ่ ง ขึ้ น สวน ทางในช่วง 2-3 ปีมานี้โดยผันแปรตามความไม่ แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์ ราคาทองแดงในตลาดโลกที่ ล ดลงต่ำ � มากในช่วงปี 2551 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และการเงิ น ทั่ วโลกได้ ทำ �ให้ ก ลุ่ ม อ็ อ กเซี ย นา (Oxiana Resources) แห่งออสเตรเลียตัดสินใจ ขยายเหมืองเซโปนและกิจการเหมืองในอีกบาง ประเทศให้แก่กลุ่มมินมีทัลส์ (MMG) ซึ่งเป็น บริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีน

ฝรั่งมุง!วาฬหัวทุยหนัก 30 ตัน เกยตื ้ น หาดตะวั น ออกอังกฤษ เดลิเมล์/บีบีซี -ซากวาฬหัวทุยเกยตื้นบน ชายหาดทางตะวันออกของอังกฤษ ส่งกลิ่น เหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ แต่ก็ยังผู้คน จำ � นวนมากยอมทนเหม็ น มุ ง ดู ซ ากวาฬขนาด 10.7 เมตร วันที่ 4 มีนาคม ทั้งนี้ บริเวณหลังของ วาฬมีแผลบาดลึกเป็นทางยาวซึ่งคาดกันว่าเป็น สาเหตุที่ทำ�ให้มันตาย ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอั ง กฤษเชื่ อ ว่ า วาฬตั ว นี้ ชนเข้ากับเรือขนาดใหญ่และตายมาแล้วหลาย วันก่อนถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดเมืองสคิกเนส (Skegness) มณฑลลิ น คอล์ น เชี ย ร์ โ ดยมี ค น

เข้าไปพบซากของมันในช่วงเช้าวันเสาร์ (3) ที่ ผ่านมา โทนี เบอร์เกสส์ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ เมืองผู้ดีให้ข้อมูลว่า “ถ้าพวกวาฬเข้ามาติดใน เขตน้ำ�ตื้นน้ำ�หนักตัวของพวกมันจะกดทับปอด และทำ�ให้วาฬหายใจลำ�บาก” วาฬหัวทุยเป็นวาฬที่สามารถพบเห็นได้ จากน่านน้ำ�เกือบทุกที่บนโลกพวกมันชอบเดิน ทางอพยพย้ายถิ่นเป็นฝูงใหญ่และชอบกินหมึก โคลอสซั ล หรื อ หมึ ก มหึ ม าซึ่ งอาศั ยอยู่ ใ น ทะเลน้ำ�ลึก ซากวาฬหัวทุยที่เหม็นเน่าตัวนี้กำ�ลังสร้าง

บริเวณที่เรียกว่า “ภูหินส้ม” เขตสัมปทานของเหมืองเซโปนโดยกลุ่มมินมีทัลส์ (MMG Group) จากจีน ผลิตทั้งทองแดงและทองคำ� รายงานล่าสุดระบุว่าทองใกล้จะหมดลงแล้วแต่บริษัทยังจะต้องสำ�รวจในพ้นที่ สัมปทานอันกว้างใหญ่ไพศาลต่อไปในขณะที่การผลิตทองแดงยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าราคาจะผันผวนไป ตามภาวะเศรษฐกิจโลกก็ตามปีทแี่ ล้วทางการลาวได้รบั เงินตอบแทบจากเหมืองแห่งนีม้ ากเป็นประวัตกิ ารณ์

เด็กๆในพื้นสัมปทานของเหมืองเซโปนมีน้ำ�สะอาดสำ�หรับดื่มน้ำ�ใช้ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีงานทำ�และ มีอาชีพมัน่ คงภายใต้สญ ั ญาสัมปทาน บริษทั ล้านช้างมิเนอรัลส์ (LXML)มีภาระทีจ่ ะต้องดูแลชีวติ ความเป็น อยู่ของประชาชนจัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและระบบสาธารณาณูปโภคต่างๆให้ด้วย

ในลาวยังมีเหมืองทอง-ทองแดงกับเหมือง เงินอีกจำ�นวน 3 แห่งในแขวงเวียงจันทน์ ทาง ตอนเหนือของประเทศภายใต้สัญญาสัมปทาน กับแพนออสเตรเลียนรีสอร์ซเซส (Pan-Aus tralian Resources) จากออสเตรเลีย และเหมือง ทุกแห่งล้วนมีโครงการเพิ่มผลผลิตในปีนี้

ตามตั ว เลขของกระทรวงพลั ง งานและ เหมืองแร่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ให้ใบอนุ ญาตแก่บริษัทลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ รวม 184 บริษัทเพื่อสำ�รวจและขุดค้นแร่ล้ำ�ค่า หลายชนิดทั้งทองแดง ทองคำ� ถ่านหิน เหล็ก สังกะสี โปแตช (Potash) และ บอกไซต์ ฯลฯ

ความปวดหัวแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ โดยสำ�นัก ปกครองเขตอีสต์ ลินด์เซย์ ในมณฑลลินคอล์น เชียร์ระบุว่า จะใช้ทรายกลบซากวาฬไว้ชั่วคราว

เพื่อ บรรเทากลิ่นเหม็นเน่าจนกว่าจะสามารถ เคลื่อนย้ายซากวาฬน้ำ�หนักกว่า 30 ตันออกจาก ชายหาดได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ฟังเพลงนี้แล้วมองย้อนดู โรงเรี ย นไทยในอดี ต ท่านผู้อ่านที่เคารพครับเคยได้ยินเพลงนี้ ไหมครับ มีเนือ้ ร้องท่อนหนึง่ ว่า “...เตรียมจุฬาฯ น่ารักน่าชัง สตรีวดั ระฆัง การช่างเสาวภา เลย ไปก็สนุ นั ทา สตรีวทิ ย์ สายปัญญา ศิษย์วฒ ั นา คอนแวนต์...” ถ้าจำ�ได้กน็ า่ จะเป็นคนทีม่ อี ายุเลข สีข่ นึ้ ไป หรือถ้าเป็นวัยทีเ่ ยาว์กว่านีก้ อ็ าจจะได้ยนิ มาจากเพลงดัดแปลงจากโรงเรียนชายต่าง ๆ เอา มาร้องอย่างแปลงเนื้อร้องในรุ่นต่อ ๆ มาหลาย เวอร์ชนั่ ด้วยกัน ด้วยการเอาชือ่ โรงเรียนของตน เพิม่ เข้าไป บางเนือ้ เพลงก็อตุ ริเปลีย่ นเป็นถ้อยคำ� ทะลึ่งไปจนถึงลามกจกเปรตก็มี เนื้อเพลงที่ผมเขียน เชื่อว่าน่าจะเป็นเนื้อ เพลงดั้งเดิม ก่อนที่จะมีการดัดแปลงให้เพี้ยน ไป เป็นเพลงใช้ร้องจีบ หรือร้องเกี้ยวนักเรียน ของโรงเรียนสตรีในกรุงเทพและธนบุรีของคุณ น้าคุณอาไปจนถึงคุณลุงในยุคของผม ด้วยการ ใส่ชอื่ โรงเรียนชายเข้าไป เป็นตัวนำ�นิราศจีบสาว นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ผมไม่ทราบว่าผูแ้ ต่งเป็น นักเรียนจากโรงเรียนใด ดูจากเว็บไซต์มีหลาย โรงเรียนอ้างว่าเป็นต้นฉบับ ก็ให้พวกเขาเถียง กันไปจนปากฉีกก็แล้วกัน ผมได้ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่เด็ก ก็ในราวปี ๒๕๑๐ คนแต่งเอาทำ�นองเพลงไทยเดิม “คลืน่ กระทบฝัง่ ” มาเข้ากับเนือ้ ร้อง ฟังเทีย่ วสองเทีย่ ว ก็จำ�ได้แล้ว โรงเรี ย นที่ ก ล่ า วถึ ง เตรี ย มจุ ฬ าฯก็ คื อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การช่างเสาวภา ก็

คือโรงเรียนเสาวภา เป็นโรงเรียนสอนศิลปหัต กรรมสำ�หรับสตรี ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเสาวภา ส่วน “สุนันทา” ไม่น่าจะใช่โรง เรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน มาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เพราะเด็กม.ปลายคงไม่คิดอาจหาญไปจีบรุ่นพี่ และเป็นว่าที่ครูอีกด้วย แต่น่าจะเป็นนักเรียน โรงเรียนสุนันทาลัย โรงเรียนสอนบุตรีมีศักดิ์ ในอดีต ทีต่ งั้ ของโรงเรียนนีป้ จั จุบนั คือโรงเรียน ราชินี อีกทัง้ เลยจากโรงเรียนเสาภาไปไม่กอี่ ดึ ใจ ก็ ถึ งโรงเรี ย นสุ นั น ทาลั ย ตามเนื้ อ เพลงเปี๊ ย บ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วย ผมเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๔๐ ลงไปถึง ๖๐ ปี แต่ก็ไม่น่าเก่าเกินกว่า ๗๕ ปี อันเป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ

@@@@@

ในช่วงผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมคือในช่วง สามสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา โรงเรียนทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็น โรงเรียนชั้นหนึ่งในตอนนั้น ที่ผู้ใฝ่เรียนทุกคน อยากเข้าไปเรียน ก็คอื โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, สวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร์, สตรีวิทยา ถือเป็นโรงเรียนชัน้ หนึง่ ทีผ่ ลัดกันคว้าทีห่ นึง่ ของ ประเทศในหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์และสาย ศิลปศาสตร์ แล้วมามีโรงเรียนดาวรุง่ คือโรงเรียน

ป้ายทางเข้าหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 27

ตึกสุนันทา ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนสุนันทาลัย สามเสนวิทยาลัยซึง่ เป็นโรงเรียนหลักสูตรนำ�ร่อง โครงการมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) นัก เรียนรุ่นแรกของโครงการนี้สามารถคว้าที่หนึ่ง ของประเทศไทยสายวิทยาศาสตร์ในปี ๒๕๑๕ นับจากนั้นมาสามเสนวิทยาลัยก็เขยิบขึ้นมาอยู่ แถวหน้าของโรงเรียนในเมืองไทย โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นระดั บ รองลงมาที่ ผู้ ป ก ครองอยากส่งลูกหลานเข้าเรียนก็คือโรงเรียน มัธยมชายตามวัดดัง ๆ และโรงเรียนหญิงทีอ่ ยูใ่ น เพลงทีผ่ มกล่าวถึง และโรงเรียนอืน่ ๆ ผมขอยก ตัวอย่างเช่น สตรีวัดระฆัง, สายปัญญา, ศึกษา นารี, เบญจมราชาลัย, สตรีวัดมหาพฤฒาราม, วัดราชบพิธ, วัดเบญจมบพิตร, วัดไตรมิตร, มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์, วัดสุทธิวราราม, วัด นวลนรดิศ, วัดบวรนิเวศ, วัดราชาธิวาส, โยธิน บูรณะ ทวีธาภิเศก, หอวังโรงเรียนน้องใหม่ใน เครือพระเกี้ยวน้อยและอื่น ๆ อันนี้ต้องขออภัย ศิษย์เก่าทีไ่ ม่มชี อื่ โรงเรียนอยูใ่ นนี้ เพราะยังมีอกี หลายโรงเรียนที่อยู่ในกทม. “ฯลฯ”ครับ นอกจากนั้นบรรดาลูกผู้ดียังนิยมส่งบุตร สาวเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนราชินี และโรงเรียนราชินี บน โรงเรียนราชินีตั้งอยู่แถวปากคลองตลาด เนือ่ งจากมีโรงเรียนอีกโรงหนึง่ ชือ่ ราชินบี น ตัง้ อยู่ที่ท่าเขียวไข่กา บางกระบือ โรงเรียนนี้จึงถูก เรียกว่า โรงเรียนราชินีล่าง บ้าง ก็อุตริเรียก โรงเรียนราชินีปาก คลองตลาด แต่ละคำ�ว่า “คลอง” ไว้ ส่วนราชินีบนคนอุตริก็เรียก ว่า ราชินีท่าเขียว ว่ากันว่าท่า เขียวไข่กาสมัยก่อนมีซอ่ งช็อกกา รีเปิดกิจการอยู่ครับ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน เอกชนที่ เ ป็ น คาทอลิ ก เป็ น โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ยากเพราะมี เ งิ น อย่างเดียวไม่พอเด็กต้องเรียนเก่ง หรื อ มี เ ส้ น สายโยงใยด้ ว ยก็ คื อ โรงเรียนอัสสัมชัญที่เขตบางรัก และเซนต์ ค าเบรี ย ลที่ เ ขตดุ สิ ต สำ�หรับบุตรชาย ส่วนบุตรสาว ก็เข้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ เ ขตปทุ ม วั น , โรงเรี ย นอั ส สัมชัญคอนแวนต์ที่เขตบางรัก, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เขตบางรัก และโรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่เขต

ดุสิต

ส่ ว นโรงเรี ยนคริ ส ตั ง ก็ คื อโรงเรี ยนกรุ ง เทพฯคริสเตียนทีเ่ ขตบางรักสำ�หรับเด็กชาย และ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หรือชือ่ เดิม “กุลสตรีวงั หลัง” อยู่เขตวัฒนา หรือจะเข้าโรงเรียนเอกชน อยู่ประจำ�แบบผู้ดีเมืองกรุงที่ต้องการกล่อมเกลา ระเบียบวินัยให้กับ บุตรหลานและเศรษฐีต่าง จังหวัดที่ต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดีใน เมืองกรุงโดยไม่ต้องกังวลใด ๆในเรื่องความ เป็นอยูก่ ต็ อ้ งส่งมาเป็นนักเรียนประจำ�ทีโ่ รงเรียน วชิราวุธวิทยาลัยที่เขตดุสิตครับ นามเหล่านี้คือชื่อโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อ ของกรุงเทพฯในช่วงปี ๒๕๐๐ ถึง ๒๕๒๐ จากนั้นจึงเกิดจุดเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาขนาด ใหญ่พิเศษคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห เสนี) ขึ้นในปี ๒๕๑๔ โดยขั้นต้นใช้สถานที่ และอาจารย์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทำ�การ สอน จนกระทั่ งโรงเรี ย นที่ เ ขตวั ง ทองหลาง สร้างเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๑๖ จึงย้ายไป อยู่ในที่ปัจจุบัน โดยตราของโรงเรียนก็ได้รับ พระราชทานเป็นตราพระเกี้ยวเช่นเดียวกับโรง เรียนเตรียมอุดมศึกษา อ่านต่อหน้า 36

โบสถ์โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์


รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำ�เนิด (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง)

จะบำ�เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิมได้อย่างไร? ทุกคนได้บ�ำ เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิม กันหรือไม่ ? พุทธจิตญาณเดิมจะบำ�เพ็ญหล่อ เลี้ยงกันได้อย่างไร ? ใช่หรือไม่ว่าจะต้องทำ�การ ศึกษา (ใช่) จะสอนพวกเธอให้ดีหรือไม่ ? (ดี) พวกเธอจะต้องนัง่ ให้ดีเสียก่อน สูดลมหายใจลง ไปถึงระดับเซีย่ ตันเถียน แล้วเซีย่ ตันเถียนนัน้ อยู่ ที่บริเวณใด ? ใช่หรือไม่ว่าอยู่ที่ระดับใต้สะดือ? สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ให้ไปถึงระดับเซี่ยตัน เถียน จนกระทั่งพลังธาตุสมบูรณ์ ไม่สามารถ ทีจ่ ะสูดลมหายใจเข้าไปได้อกี แล้ว จึงหยุดสักครู่ หลังจากนั้นจึงขับเคลื่อนพลังธาตุจากระดับเซี่ย ตันเถียนขึน้ สูข่ า้ งบนจากทางด้านหลัง แล้วจึงให้ ออกทางรูจมูก จะต้องนั่งให้หลังตั้งตรงไม่เอียง ไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ควรนั่งพิงพนักเก้าอี้ นั่ง ขัดสมาธิก้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อย ไม่ควร ใช้ทรวงอกในการหายใจ ระหว่างการใช้ช่องท้องในการหายใจกับ การใช้ทรวงอกในการหายใจ อย่างไหนจะดี กว่ากัน ? ใช่หรือไม่ว่าการใช้ช่องท้องในการ หายใจนั้นดีกว่า (ใช่) ช่วงเวลาที่ทำ�การฝึกฝน นั้น จะต้อ งให้ พลังธาตุลงไปสู่ระดับเซี่ยตัน เถียนโดยตรง จนกระทั่งพลังธาตุเต็มเปี่ยมแล้ว จึงหยุดสักครู่ แล้วค่อย ๆ หายใจออกมา เช่น นี้ควรจะทำ�เร็ว ๆ หรือช้า ๆ ? (ช้า ๆ) การทำ� อย่างช้า ๆ จะทำ�ให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้พวก เธอต้องการหรือไม่ที่เมื่อยิ่งบำ�เพ็ญฝึกฝนแล้วผู้ อื่นได้เห็นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเรา ที่ สอนไปเช่นนี้จะทำ�กันได้หรือไม่ ?จะทำ�การ ฝึกฝนกันทุกวันหรือไม่ ? (ทำ�) หลังจากรับ ประทานอาหารแลัว 1 ชั่วโมง ถ้ามีเวลาว่างก็ ควรที่จะนั่งสมาธิ หลังจากนั่งสมาธิแล้วภายใน ครึง่ ชัว่ โมง ไม่ควรทีจ่ ะรับประทานอะไรและไม่ ควรที่จะอาบน้ำ�เนื่องจากเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะมี เหงื่อออกทั่วร่างกาย เมื่อถึงขณะนี้แล้วรูขุมขน ทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ? (เปิด) ดังนั้น ถ้าหาก อาบน้�ำ หลังจากทีน่ งั่ สมาธิแล้ว ก็จะทำ�ให้เป็นไข้ หวัดได้ ซึง่ ไข้หวัดชนิดนีเ้ มือ่ เป็นแล้วไม่สามารถ รักษาได้ เข้าใจหรือไม่ ? ถ้าหากว่าบำ�เพ็ญฝู กึ ฝนไปได้ระยะยาวโดย ไม่ขาดตอน ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย เมื่อพลังธาตุเต็มสมบูรณ์ทั่วทั้งร่างกายแล้ว จะ สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้หรือไม่? (ได้) เข้าใจหรือยัง ? (เข้าใจ) ในซ่วงเวลาที่นั่ง สมาธิจะคิดฟุ้งซ่านสับสนได้หรือไม่ ? (ไม่ได้) เพราะถ้าคิดฟุ้งซ่านสับสนแล้วจะเป็นเช่นไร ? (ธาตุไฟเข้าแทรกมารผจญ) คนในสมัยก่อนก็ เคยเป็นเช่นนี้กัน เนื่องจากไม่ได้รับหนึ่งจุดชี้ จากพระวิสุทธิอาจารย์ ไม่ไดัรับรู้หนทางที่แท้ จริงไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ถ้าหาก คิดฟุ้งซ่านสับสนแล้ว เมื่อใดที่จะสำ�เร็จธรรม ได้ เมือ่ ใดทีจ่ ะได้รบั ธรรมะได้ ใช่หรือไม่วา่ การ บำ�เพ็ญนัน้ จะต้องก้าวไปทีละก้าว การบำ�เพ็ญจิต ญาณภายในจะต้องบำ�เพ็ญตลอดเวลา จะต้องยืน หยัดกระทำ�อย่างจริงจัง จิตใจจะต้องไร้ซงึ่ ตัณหา อุปาทานและไม่ถูกโลกียภาวะมอมเมา จึงจะได้

รับความแยบยลอัศจรรย์ที่แท้จริงได้ ในเพศหญิงนัน้ ขณะทีม่ ปี ระจำ�เดือนหรือ ขณะทีต่ งั้ ครรภ์อยูไ่ ม่ควรทีจ่ ะนัง่ สมาธิ เพราะจะ ทำ�ให้พลังธาตุสับสนได้ เข้าใจหรือไม่ (เข้าใจ) พวกเธอทัง้ หลายมีชวี ติ ทีด่ กี นั หรือไม่ ? มี โชควาสนากันหรือไม่ ? มีธรรมะที่แท้จริงกัน หรือไม่ ? ได้รับธรรมะที่แท้จริงกันหรือไม่ ? บำ�เพ็ญกันอย่างแท้จริงกันหรือไม่ ? ยืนหยัด มั่นคงอย่างแท้จริงกันหรือไม่ ? มีคุณสมบัติ ทีแ่ ท้จริงกันหรือไม่ ? มีการสร้างสรรค์ทแี่ ท้จริง กันหรือไม่ ? อริยภาพภายในและศักดานุภาพ ภายนอก ทั้ง 2 ประการนี้จะต้องบำ�เพ็ญควบคู่ กันไป จิตใจจะต้องมีความเสมอภาคและใฝ่กศุ ล อย่างแท้จริง จริยพิธีเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาอย่าง เคร่งครัด จะต้องรักษาอะไรกันอีก ? จิตใจจะ ต้องรักษาความแท้จริง จะต้องรักษาความมัน่ คง ศรัทธา และต้องมีหลักธรรม จะต้องรักษาธรรม ไม่ปฏิบัติอย่างเลื่อนลอย ธรรมะที่แท้จริงนั้น มีความล้ำ�ค่าอย่างมาก แต่พวกเธอก็ยังสามารถ ที่จะบำ�เพ็ญกันได้ สามารถที่จะกระจ่างแจ้ง กันได้สามารถที่จะปฏิบัติกันได้ ความล้ำ�ค่าจึง จะบังเกิด หากว่าได้รับธรรมะแต่ไม่บำ�เพ็ญไม่ ปฏิบัติก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น พวกเธอทุกคนเป็นใคร ? (เป็นลูกศิษย์ ของพระอาจารย์)อาจารย์จะคอยดูวา่ จะมีลกู ศิษย์ คนไหนที่จะไปปฏิบัติกันบ้าง จะไปปฏิบัติกัน หรือไม่ ? พวกเธอจะต้องวอนขออย่างจริงใจ ใน ช่วงเวลาทีบ่ �ำ เพ็ญฝึกฝนกันอยูน่ นั้ ได้คดิ กันบ้าง หรือไม่ว่าก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร ? ภายภาค หน้าจะปฏิบัติกันได้อย่างไร ? ในขณะนี้ที่ได้ ปฏิบัติไปแล้วได้รับผลตอบสนองอย่างไร ? ถ้า หากว่าพลังธาตุยงั ไม่ขนึ้ ไปสูข่ า้ งบน ก็จะมีความ รู้สึกว่าได้รับผลตอบสนองช้า แต่เมื่อพลังธาตุ ได้ขึ้นไปสู่ข้างบนแล้ว ก็ยิ่งต้องเพิ่มการบำ�เพ็ญ ขัดเกลาขึ้นอีกจึงจะได้รับผลตอบสนองที่ดีได้ จะต้องหลับตาลงเพียง 8 ส่วน เปิดเพียง แค่ 2 ส่วน แล้วควรจะมองไปที่ใด ? (ญาณ ทวาร) จะลืมตาไปมองสิง่ อืน่ ๆ รอบตัวได้หรือ ไม่ ? (ไม่ได้) เพราะถ้าทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้กำ�ลัง ในการมองลดน้อยลง เนื่องจากในช่วงที่บำ�เพ็ญ ฝึกฝนอยู่นั้น จะมีผลไปถึงระบบประสาททั่ว ร่างกาย เข้าใจหรือไม่ ? (เข้าใจ)ทุกคนได้บ�ำ เพ็ญ กล่อมเกลี้ยงพุทธจิตญาณเดิมกันหรือไม่ ?(ได้) ขณะนี้บุญวาระมาถึงแล้ว คิดที่จะทำ�การศึกษา กันหรือไม่ ?ต้องการให้อาจารย์สอนหรือไม่ ? (ต้องการ)ดังนั้นอาจารย์ก็จะสอนให้อย่างง่าย ๆ ให้ใช้ปลายลิ้นแตะที่เพดานปากหลังต่อฟันบน (เทียนเฉียว) ไม่อ้าปาก สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ผ่านทางจมูกลงไปสูเ่ ซีย่ ตันเถียน ค่อย ๆ ปฏิบตั ิ ไม่ควรรีบร้อน ถ้าจะช้าก็ไม่ควรช้าจนเกินไป ค่อย ๆ ให้ลมหายใจผ่านไปได้โดยสะดวก พวก เธอได้ปฏิบตั กิ ารนีก้ นั หรือไม่ ? (ปฏิบตั )ิ ให้ลม หายใจผ่านไปทางเส้นทางเยิ่นม่าย ซึ่งก็คือเส้น ทางจากจมูกลงไปสูเ่ ชีย่ ตันเถียน (ใต้ระดับสะดือ 3 นิ้ว) จนกระทั่งพลังธาตุสมบูรณ์ (ท้องป่อง)

แล้วหยุดสักครู่ จึงค่อยวกกลับขึ้นข้างบนทาง เส้นทางตูมา่ ย ให้พลังธาตุคอ่ ย ๆ ขึน้ ไปถึงญาณ ทวาร ท้องก็จะค่อย ๆ แคบลง แล้วจึงหยุดอีก สักคูรห่ นึง่ และไม่ควรใช้ทรวงอกในการหายใจ เข้าใจกันหรือไม่ ? ระยะเวลาในการสูดลมหายใจเข้า-ออก นั้น ให้แต่ละคนไปกำ�หนดกันเอาเอง ว่าควร จะสูดลมหายใจเข้า-ออกอย่างไร หลังจากนั่ง สมาธิแล้ว จะมีเหงื่อออกทั่วทั้งร่างกาย จึงไม่ ควรโดนอากาศเย็นหรือโดนลม เช่น ลมจาก เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม และไม่ควรโดน น้ำ�เย็น เพราะว่ารูขุมขนทั้งหลายเปิดออกแล้ว เข้าใจกันหรือไม่ ?หลังจากนั่งสมาธิแล้วไม่ควร รับประทานอาหารทันทีและไม่ควรโดนลมจาก เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม เพราะจะเป็นการ ทำ�ลายอวัยวะภายในทั้ง 5 เข้าใจหรือไม่? ในเพศหญิง ขณะที่มีประจำ�เดือนไม่ควร จะปฏิบัติ เพราะพลังธาตุจะสับสนได้ อีกทั้ง ในเพศชาย หลังจากปฏิบัติเสร็จแล้วภายใน 5 ชั่วโมง ไม่ควรร่วมหลับนอนกับภรรยา จึงจะ กล่าวได้วา่ จิตใจบริสทุ ธิแ์ ละตัณหาได้ลดน้อยลง ผูบ้ �ำ เพ็ญบางคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความ นึกคิดนีไ้ ด้ อาจารย์จงึ ต้องกล่าวเช่นนี้ ทีก่ ล่าวมา นีเ้ ข้าใจกันหรือไม่ ? ในเพศชายบางครัง้ จะมีการ หลั่งน้ำ�อสุจิออกมาก็ไม่ต้องเกิดความวิตกกังวล เพราะเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะ ที่พวกเธอปฏิบัติธรรมกันมักจะปล่อยจิตใจออก ไปสูภ่ ายนอก จึงเป็นการง่ายทีจ่ ะสูญเสียกายธาตุ พลังธาตุและวิญญาณธาตุออกไป ร่างกายและ จิตใจจึงไม่แข็งแรง จึงควรที่จะรู้ว่า จะทำ�การ เก็บจิตใจที่ปล่อยออกไปกลับมาได้อย่างไร อาจ จะนั่งสมาธิประมาณ10 นาที เมื่อถึงยามชวด โดยหลับตาลง 8 ส่วน เปิดเพียง 2 ส่วนปลาย ลิน้ แตะทีเ่ พดานปากหลังต่อฟันบนและเพ่งญาณ ทวาร อาจจะท่องรหัสคาถา 5 คำ�หรือพระหฤทัย สูตรและอุ้มลัญจกรไปด้วยก็ได้ จิตใจจะต้องไม่ ฟุ้งซ่านสับสน จึงจะสามารถกลับคืนไปสู่พลัง ธาตุตัวเดิมและวิญญาณธาตุตัวเดิมได้ ถ้าหากต้องการที่จะสงบนั้นก็ได้ พวกเรามีวิธีการอยู่วิธีการหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหนือกว่าที่คนอื่นๆ เขาทำ�กัน พวกเราสามารถทำ�งานไปด้วย และทำ�สมาธิไปด้วยได้ นั่นก็คือ คนคู่ของพวกเรา ดวงตาทั้งสองข้างเก็บอยู่ญาณทวาร อีกทั้งยังสามารถทำ�งานพร้อมกันไปได้ คนคู่เก็บอยู่ที่ถู่ตำ�แหน่งกลาง (อู้จี๋ถู่) เมื่อคนคู่ของพวกเราเก็บอยู่ที่ถู่ ตำ�แหน่งกลางแล้ว ก็จะสามารถพบกับธรรมญาณ ไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างที่คนอื่นเขานั่งกัน พวกเรานั้นสามารถประกอบ กุศลกรรมภายนอก

อีกทั้งบำ�เพ็ญคุณธรรมภายใน ควบคู่กันไปได้ เมื่อบำ�เพ็ญได้ช่วงเวลานานพอควรแล้ว พวกเราก็จะเข้าถึงระดับได้โดยธรรมชาติ และยังสามารถทำ�ให้จิตใจสงบ อารมณ์ราบเรียบได้ด้วย

...พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง... อัศจรรย์คาถาจินตัน จิน ตัน เมี่ยว เจี๋ย อัศจรรย์คาถาจินตัน

โซ่ว ซื่อ ฝัน ทิง โซ่ว ซื่อ (เก็บการมอง)

วิธกี ารบำ�เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิม จะ ต้องอาศัยดวงตาจากภายนอกเก็บมาทีญ ่ าณทวาร เมื่อลมปราณหยุดแล้ว (ซึ่งได้ทำ�การฝึกฝนมา นานพอสมควร) จึงจะสงบและหยุดนิ่ง แล้ว เปลี่ยนเป็นน้ำ�อมฤตได้ แล้วจึงค่อยกลืนลงไป สู่เซี่ยตันเถียน ต้องใช้ความนึกคิดส่งลงไปข้าง ล่างที่ชี่เซวี่ย และใช้สายตามองตามลงไปด้วย วิญญาณธาตุจึงจะสงบและหยุดนิ่ง ซึ่งก็คือความหมายของ กวนจื้อไจ้ผูซ่า เมือ่ ได้ท�ำ การย้อนมองภายในใจแล้ว ใจก็จะหยุด นิง่ เป็นปกติจะต้องบำ�เพ็ญพุทธจิตกับชีวติ ควบคู่ กันไป จึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดวงตาทัง้ สองข้างจะต้องเก็บอยูท่ ญ ี่ าณทวารย้อน มองภายใน ไม่ควรมองที่ภายนอก ไม่มองที่ ใกล้และไม่มองทีไ่ กลหมัน่ พิจารณาทีญ ่ าณทวาร พระศาสดาเหลาจื่อได้ตรัสไว้ว่า “มีความ ทะยานอยากเป็นนิจพึงพินิจทวาร ไม่มีความ ทะยานอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่ง ทวาร” เมื่อได้พินิจทวารและความแยบยลแห่ง ทวารแล้ ว จึ ง จะสงบและเกิ ด ปั ญ ญาได้ พระ จักรพรรดิ์เหลืองในอดีตมีหนังสือที่ล้ำ�ค่าเล่ม หนึ่งซึ่งมีข้อความว่า “ถ้าได้แต่ดื่มกินไม่รู้จัก หยุดร่างกายก็จะไม่เบา ถ้าได้แต่คิดไม่รู้จักหยุด วิญญาณธาตุก็จะไม่บริสุทธิ์ ถ้าได้แต่ฟังไม่รู้จัก หยุด จิตใจก็จะไม่เป็นสุข เมื่อจิตใจไม่เป็นสุข แล้ว วิญญาณธาตุกจ็ ะไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ วิญญาณ ธาตุไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็ไม่อาจสำ�เร็จธรรมได้” อั น ความแยบยลนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ก ารดู ด วง ชะตาราศีหรือรูปแบบพิธกี ารและไม่ได้อยูท่ กี่ าร ทำ�ให้ตนเองต้องลำ�บากเหนื่อยยากเพื่อไขว่คว้า สิ่งที่มีรูปลักษณ์ แต่ควรให้ความสำ�คัญที่การสำ�รวมญาณ ทวาร วิถีธรรมแห่งเทพเซียน จึงจะทำ�ให้มีชีวิต ที่ยืนยาว ถ้าจิตใจว่างได้หนึ่งส่วน พุทธจิตก็ จะปรากฏออกมาได้หนึ่งส่วน แต่ถ้าจิตใจว่าง ได้สิบส่วน พุทธจิตก็จะปรากฏออกมาได้สิบ ส่วนเมื่อถึงตอนนั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดโดยฉับ พลัน จึงจะเรียกได้วา่ แจ้งจิตเห็นธรรมญาณ ถ้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 28


วิญญาณธาตุตัวเดิมออกไปสู่ภายนอกจะต้องรีบ เก็บกลับมาทีญ ่ าณทวาร แม้จะปฏิบตั ไิ ด้เพียงชัว่ ขณะ (ประมาณ 15 นาที) ร่างกายและจิตใจก็ ยังสามารถนิ่งและสงบได้เองโดยธรรมชาติ เมื่อ ความไม่ดีทั้งหลายได้มลายไป ก็เปรียบได้กับ แสงสว่างของพระอาทิตย์ที่ได้ขับความมืดมิด ให้หมดไป เมื่อความคิดคำ�นึงก่อเกิด วิญญาณ ธาตุก็จะออกไปภายนอก แต่เมื่อความคิดคำ�นึง หยุดแล้ว วิญญาณธาตุกจ็ ะกลับเข้ามาสูภ่ ายในได้ ในศาสนาพุทธได้กล่าวว่า “การหยุดความ คิดคำ�นึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ�” ในศาสนาปราชญ์ได้กล่าวว่า “เอาชนะตัว เองได้เป็นบุญ” และในศาสนาเต๋าก็ได้กล่าวว่า การขัดเกลาตนเองเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ที่กล่าว มา ก็คือ เริ่มจากดวงตาทั้งสองข้างนี้เอง ฝัน ทิง (ย้อนฟังภายใน) จะต้องย้อนฟังไปทีค่ วามแยบยลของญาณ ทวาร ถ้าหากว่าหูของเราไม่ตื่นรู้จากภายใน ก็ จะติดตามเสียงทั้งหลายออกไป เช่นเมื่อมีเสียง ดนตรีมากระทบหูของเรา หูของเราก็จะติดตาม เสี ย งนั้ น ไปเมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ วิ ญ ญาณธาตุ ก็ จ ะ ติดตามออกไปด้วย ดังนัน้ จะต้องรีบเก็บกลับมา ที่ญาณทวาร ซึ่งก็คือ การย้อนฟังความแยบยล แห่งญาณทวาร นั่นเอง เมื่อปฏิบัตินานวันเข้าก็ จะเกิดความเคยชินและสงบนิ่งได้ และเมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้นานวันขึน้ ไปอีกก็จะไม่ ถูกกระทบจนหวั่นไหวซัดส่าย และได้รวมกับ ความสงบที่ยิ่งใหญ่ เมื่อถึงขณะนี้พลังธาตุก็จะ ราบเรียบและวิญญาณธาตุก็จะสงบ โบราณได้กล่าวไว้วา่ “เมือ่ ดวงตามองเห็น รูปลักษณ์ จะต้องย้อนมองภายใน แล้วภายใน จึงจะไม่ถูกกระทบจากรูปลักษณ์ภายนอก (เห็น เหมือนไม่ได้เห็น) เมื่อหูได้ยินเสียงจะต้องย้อน ฟังภายใน แล้วภายในจึงจะไม่ถูกกระทบจาก สรรพสำ�เนียงใด ๆ (ฟังเหมือนไม่ได้ฟัง) เมื่อ วิญญาณธาตุตอบสนองต่อสรรพสิง่ จะต้องสงบ อยู่แล้วภายในจึงจะไม่ก่อเกิดความรู้สึกนึกคิด เมื่อพลังหยางตัวเดิมถูกสรรพสิ่งกระทบเข้า จะ ต้องรู้ตื่นจากภายในและไม่ลุ่มหลงอีกต่อไป” จะต้องเร่งรัดใช้ลมและไฟมาช่วยในการฝึกฝน เคี่ยวกรำ� ร่วมกับพลังจากการสูดลมหายใจ ถ้า ยังมีความคิดคำ�นึงอยู่ กายธาตุก็จะรั่วไหลออก ไปภายนอก(กายธาตุในเพศชาย คือน้ำ�อสุจิ ใน เพศหญิง คือประจำ�เดือน) ซึ่งก็คือกวนเอวี๋ยน ขยับ (กวนเอวี๋ยนเป็นบริเวณที่อยู่ต่ำ�กว่าระดับ สะดือ 3นิ้ว) หรือเรียกว่า ช่วงเวลาแห่งการ หมุนเวียน นั่นเอง ซึ่งก็คือหนึ่งหยางเริ่มขยับ (ธาตุน้ำ�จากไตส่งขึ้นไปที่ญาณทวาร และธาตุ ไฟจากหัวใจส่งลงไปที่เซี่ยตันเถียน ฟื้นฟูกลับ ไปสู่ลมหายใจเข้า-ออกของฟ้าปางก่อน) เมื่อไร้ ความคิดคำ�นึงแล้ว กายธาตุจึงจะไม่รั่วไหลออก ไปภายนอก ในขณะนีไ้ ม่ควรมีความนึกคิดทีไ่ ม่ ดี แต่จะต้องตัง้ ปณิธานความมุง่ มัน่ ถนอมรักษา วิญญาณธาตุตวั เดิมซึง่ มีอยูเ่ พียงเล็กน้อยนัน้ ไว้ให้ นาน ๆ กำ�หนดไว้ภายในชี่เซวี่ยซึ่งเคลื่อนไหว ทุก ๆ ลมหายใจจะต้องเก็บที่ญาณทวาร อย่า ให้พลังธาตุขาดตอนให้กายธาตุได้ประสานกัน เพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังธาตุ ให้พลังธาตุได้เดิน ทางขึ้นไปที่ญาณทวาร (จากทางด้านหลัง) เก็บ ไว้ไม่ให้เคลือ่ นไหว ให้พลังธาตุทงั้ หมดรวมกัน ที่ชี่เซวี่ย แล้วให้วิญญาณธาตุตัวเดิมอยู่ที่ญาณ ทวาร เมื่อพลังธาตุสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้ว ก็จะ

ขับเคลื่อนขึ้นสู่ข้างบนจากทางด้านหลัง ผ่าน สามด่าน ขึ้นไปจนถึงหนีหวั่นกงใกล้กับญาณ ทวาร แล้วจึงไปสงบอยู่ที่ญาณทวาร เมื่อนั้น ธรรมจักรก็จะขับเคลื่อนได้เอง เมื่อลมปราณ หยุดตรงญาณทวารแล้วก็จะสงบและหยุดนิ่ง แล้วเปลีย่ นเป็นน้�ำ อมฤตกลืนลงไปสูเ่ ซีย่ ตันเถียน กลับฟื้นคืนสู่รากฐานชีวิตเดิม แม้ว่าจะเป็นการ ปฏิบัติเพียงชั่วขณะแต่วิญญาณธาตุตัวเดิมกับ พลังธาตุตัวเดิมก็จะประสานกันได้ และก็จะ สังคมมนุษย์สร้างความเครียดให้กับตนเองด้วยการสร้างระบบแห่งการแข่งขัน เช่น สอบ ได้พบกับความแยบยล ร่างกายและจิตใจก็จะมี เข้าเรียน ทำ�งาน และกีฬา ด้วยระบบนี้แต่ละคนดิ้นรนพยายามและเคร่งเครียดที่จะเอาชนะให้ ความสุขเบิกบานที่กล่าวมานี้ก็คือการบำ�เพ็ญจิต ได้ บางคนที่มีสติ เขาเผชิญกับการแข่งขันด้วยปัญญา เขาคิดเพียงแต่ว่าเขาจะทำ�ให้ดีที่สุด แพ้ ที่แยบยลอัศจรรย์ นั่นเอง ชนะไม่ใช่ตวั กำ�หนดชะตาชีวติ มันเป็นเพียงการวัดผลของตนเองว่าอยูท่ ไี่ หนเพือ่ ปรับปรุงตนเอง วิญญาณธาตุของคนเราอยู่ที่จิตใจในฟ้า และค้นพบตนเอง ปางหลัง ส่วนฐานของจิตใจก็อยูท่ ดี่ วงตา ดวงตา แต่ถ้าเราเป็นผู้ขาดสติขาดความเข้าใจ เราเข้าใจว่าความไม่สมหวังคือ ความพ่ายแพ้ เรา นั้นสามารถมองได้ไกลถึง 10 ลี้ จิตใจและวิญ ถือว่าเป็นความล้มเหลวของชีวติ ผมพบความจริงว่าหลายคนทีส่ อบชนะได้เข้าทำ�งาน ได้เข้าเรียน ญาณธาตุก็จะตามไปด้วย แต่เมื่อดวงตาไม่มอง จนจบ หรือมีชยั ชนะในกีฬา แต่ชวี ติ เขาไม่มคี วามสุข มีความลังเลว่าทีเ่ ขาเข้ามาได้นนั้ ใช่ตรงกับ สรรพสิ่งทั้งหลายภายนอกและย้อนมองเข้าสู่ ความต้องการของชีวติ จริงๆ หรือเปล่า ในทีส่ ดุ เขาพบว่ามันไม่ใช่ตอ้ งลาออกในทีส่ ดุ เพือ่ ค้นหา ภายใน เมื่อนั้นจิตใจและวิญญาณธาตุก็จะกลับ สิง่ ทีต่ นเองต้องการจริงๆ ส่วนอีกฝ่ายหนึง่ ทีพ่ ลาดเขาเริม่ ต้นค้นหาตนเองและพยายามต่อไปและ มาสู่ภายในด้วย ในที่สุดเขาได้เข้าไปสู่โลกที่ตนใฝ่ฝัน เขาดีใจที่เขาพลาดในครั้งนั้นที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่อยูภ่ ายในเท่านัน้ แต่ยงั สงบและ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบระบบการแข่งขันก็ตาม แต่มันได้กลายเป็นระบบที่สังคมต้อง หยุดนิ่งอีกด้วย จิตใจจึงจะสงบได้อย่างยิ่ง ธาตุ รับ เราไม่ควรนั่งระทมขมขื่น ต่อต้าน ขัดขืน แต่เราต้องรู้จักอยู่กับมันอย่างสร้างสรรค์ สนาม น้ำ� (ขันสุ่ย) จากไตจะขึ้นไปสู่ญาณทวาร ส่วน แห่งการแข่งขันบางครัง้ ก็หาความยุตธิ รรมยากเพราะชัยชนะของหลายคนไม่ได้มาจาก ความเก่ง ธาตุไฟ (หลีหั่ว) จากหัวใจก็จะลงมาสู่เซี่ยตัน ความสามารถอย่างแท้จริง แต่ได้มาจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสาย และดูเหมือนว่ากระแสแห่ง เถียน แล้วจึงจะได้ลิ้มรสน้ำ�อมฤตซึ่งหวานชุ่ม ความไม่เที่ยงธรรมกำ�ลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถึงกระนั้นคนเราต้องไม่ยอมแพ้ คอร่างกายทั่วทั้งร่างกายก็จะมีความสุข ผมมีความเชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงธรรม ชอบธรรม และยุติธรรม พระองค์เป็นผู้ดูแลให้ โบราณกล่าวว่า “ช่วงเวลาย้อนมองส่อง กระบวนการยุติธรรม ชอบธรรม และเที่ยงธรรมดำ�เนินไป พระองค์จะเปิดทางให้ผู้ชอบธรรม ตนนั้นสะดวกแก่การศึกษา จิตใจที่ไร้ความคิด ได้รับความอิ่มใจและเกียรติยศ ส่วนผู้นิยมเดินในทางอธรรมจะพบจุดจบที่น่าละอาย ชัยชนะที่ ฟุ้งซ่านนั้นก็คือธรรมะ” สำ�คัญที่สุดของชีวิตไม่ใช่การสอบแข่งขันเข้าเรียนหรือเข้าทำ�งาน ไม่ใช่แข่งขันทดสอบความรู้ พระจักรพรรดิ์เหลืองในอดีตได้กราบขอ ความสามารถ ไม่ใช่ชัยชนะในเรื่องของกีฬา แต่ชัยชนะเหนือชัยชนะคือ การเอาชนะตัวเอง ถึง หนึ่งจุดชี้ จากท่า นไท่ อีหวงเหยิน ชึ่ง ก็คื อวิถี แม้เราจะชนะคนอื่นหมื่นแสนแต่พ่ายภัยตัวเองชัยชนะอื่นๆ จะหมดความหมายไปทันที ธรรมแห่ง สามหนึง่ ถ้าคนเราสามารถรักษาสาม คนเรามักชอบโยนความผิดให้พ้นตัวเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของตน เรามักโทษเพื่อน หนึ่งได้เป็นนิจ จะสามารถสำ�เร็จเป็นเทพเซียน ชวน ถูกหลอก โรงเรียนไม่ดี รัฐบาลไม่ดี ฯลฯ เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโลกล้อมรอบตัวมีทั้ง ที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน ดีและไม่ดี เรามีเพื่อนดีบ้างไม่ดีบ้าง โรงเรียนมีทั้งครูดีและไม่ดี ภายในรัฐบาลมีทั้งคนดีและไม่ สาม นั้นก็หมายถึง กายธาตุ พลังธาตุ ดี ข้าราชการมีทั้งดีและไม่ดี เราไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้อมรอบเราได้ และวิญญาณธาตุในฟ้าปางก่อนมีเพียงหนึ่ง แต่ แต่เรามีสทิ ธิเ์ ต็มทีๆ่ จะควบคุมตัวเองได้ แต่ละคนมีสทิ ธิตดั สินใจทีจ่ ะเลือกยอมสยบหรือจะสูต้ อ่ ในฟ้ า ปางหลั ง นั้ น แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น สาม เมื่ อ ไป มีสิทธิ์เลือกที่จะรักหรือเกลียด มีสิทธิ์เลือกทำ�ดีหรือทำ�ชั่ว ดวงตาไม่มองก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุ เมือ่ หูไม่ฟังก็จะเป็นการรักษากายธาตุ และเมื่อปาก จงใช้สิทธิเลือกชนะความชั่วด้วยความดี เลือกชนะความเกลียดด้วยความรัก เลือกชนะ ไม่พูดก็จะเป็นการกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุ ดังนั้น ความโลภด้วยการแบ่งปัน และพระผู้เป็นเจ้าจะประทานพร ดวงตา หู และปากควรจะปิดให้ดี ๆ จึงจะ สามารถรวมวิญญาณธาตุ รักษากายธาตุ และ กล่อมเกลี้ยงพลังธาตุได้จึงเรียกได้ว่าได้รับจื้อ เจียสุ่ยหรือได้รับธรรมะ นั่นเอง ซึ่งก็หมายถึง หลังจากขัดเกลากายธาตุแปรเปลี่ยนเป็นพลัง ธาตุ ขัดเกลาพลังธาตุแปรเปลี่ยนเป็นวิญญาณ ธาตุ และขัดเกลาวิญญาณธาตุกลับไปสู่สุญญตา พลังธาตุกบั วิญญาณธาตุได้รวมกันเป็นหนึง่ เมือ่ ไตรรัตน์ภายนอกไม่รั่วไหลออกไป (ดวงตา หู และปาก) ไตรรัตน์ภายในก็จะไม่รั่วไหลออก ไปด้วย (กายธาตุ พลังธาตุ และวิญญาณธาตุ) ขัดเกลาสามกลับคืนสู่หนึ่ง จึงเรียกได้ว่า สาม มาลีรวมศูนย์ ปราณี” ก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุไปยังเซี่ย (โช่วขั่นเถียนหลี) จึงทำ�ให้ความใสอยู่ข้างบน คนเราเมื่อได้รับการเบิกญาณทวาร ซึ่ง ตันเถียน พลังธาตุที่แท้จริงจะกลับไปยังญาณ ความขุน่ อยูข่ า้ งล่าง และทำ�ให้เฉียนและคุนกลับ เป็นรากฐานของฟ้า-ดิน เป็นต้นกำ�เนิดของสาม ทวาร จึงกล่าวได้ว่าเป็นการ ดึงขั่นไปเติมหลี ไปสู่ตำ�แหน่งเดิม คุณ เป็นธรรมจักษุ เป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์และ เป็นหนทางแห่งสวรรค์ทกั ษิณ จึงเรียกทวารนีไ้ ด้ อีกว่าเป็นอัศจรรย์มารดา อู้จี๋ และเอกสัจธรรม พลั ง หยางใสจะกลั บ ไปสู่ ญ าณทวาร (เปรียบได้กับฟ้า จี๋ถู่ ) แล้วพลังอินขุ่นจะกลับ ไปสู่เซี่ยตันเถียน (เปรียบได้กับดิน อู้ถู่) โบราณได้กล่าวไว้ว่า “ชนะตนเองฟื้น คืนสู่จริยธรรมได้หนึ่งวันกลับไปสู่ความเมตตา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 29

ชัยชนะเหนือชัยชนะ

อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ผงชูรส........ผงชูรัก....... โดย.....ฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน วันวาเลนไทน์ ก็เพิ่งจะผ่านไป สำ�หรับคนที่มีคู่นั้นก็คงจะมีคน สวีทหวานแหวว เดินควงแขน มอบดอกไม้ ช็อคโกแลต ของขวัญกันให้เพื่อแสดงถึงความ รักที่มีให้กันและกัน แต่สำ�หรับคนโสดก็ไม่ ต้องน้อยใจนะคะ เราหันมารักและดูแลตัวเรา เองให้ดีค่ะ ถือว่าเป็นการฝึกฝนทักษะในเรื่อง ของความรักและความเอาใจใส่ ก่อนที่เราจะ ไปรักคนอื่น อีกอย่างการที่เรารักตัวเองนั้นก็ เป็นการดึงดูดพลังงานความรักจากคนรอบข้าง ด้วยค่ะ..... จริงๆค่ะ วกกลับมาที่คนมีคู่กันบ้าง สำ�หรับคนมี คู่นั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะหมั่นเติมความหวานให้ กับชีวิตคู่ด้วยนะคะ โดยเฉพาะคู่ที่อยู่กันมาเนิ่น นาน ลองนึกถึงความหวานชืน่ ทีเ่ คยมีให้กนั ตอน ตามจีบกันใหม่ๆสิคะ่ โทรคุยกันเป็นชัว่ โมง ส่ง แมสเสจหากันเป็นร้อย ข้ามน้ำ�ข้ามทะเลเพื่อจะ มาเจอกัน จูงมือกันข้ามถนน นัง่ มองตากัน นอน ดูดาวด้วยกัน ฯลฯ ทุ ก ท่ า นก็ ค งจะทราบดี ก ารใช้ ชี วิ ต คู่ นั้ น ไม่ใช่เรื่องง่าย การที่คนสองคนที่มาจากต่าง ครอบครัว ได้รับการเลี้ยงดูที่ต่างกัน มีนิสัย ใจคอที่ไม่เหมือนกัน บางคู่ยิ่งต่างภาษา ต่าง วัฒนธรรม ขนาดตัวเราเองแท้ๆบางครั้งเราก็ยัง ไม่พอใจในสิ่งที่เราพูด ทำ� หรือ คิดเลยใช่มั๊ย ค่ะ ดังนั้นการใช้ชีวิตคู่และการอยู่ร่วมกันนั้น จะต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายค่ะ ต้องมี การอะลุม่ อล่วย ผ่อนหนักผ่อนเบา พยายามมอง หาข้อดีของกันและกัน ดีกว่าทีจ่ ะคอยจ้องจับผิด กันเอง เพราะโลกนีไ้ ม่มใี ครสมบูรณ์แบบค่ะ นัน่ รวมถึงตัวคุณด้วย หลายๆคู่ โดยเฉพาะคู่ที่ต่างชาติต่างภาษา นัน้ ทำ�ให้การสือ่ สารระหว่างกันนัน้ ยิง่ ยากขึน้ ไป อีก ปกติพูดภาษาเดียวกันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจ กัน อันนี้เราต้องมาใช้ภาษาต่างชาติพูดคุย สื่อ ถึงความรูส้ กึ ลึกๆในใจของเรานัน่ ก็ยงิ่ ยากเข้าไป ใหญ่ แค่นึกก็ปวดหัวแล้วค่ะ แถมสิ่งที่เราพูด ออกไปอีกฝ่ายอาจจะแปลผิดๆ ถูกๆ คราวนี้ก็ กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีก ดิฉันคิดว่าเราทุกคนไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือ คุณผู้ชายเราควรจะมาฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ของเราให้ดีขึ้น (ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่ว่าเราจะ สื่อสารเป็นภาษาอะไร) เพื่อประโยชน์ต่อตัวเรา เอง คนรักของเราและคนรอบข้างของเราด้วยค่ะ คนบางคนมีทกั ษะทีด่ ใี ห้การสือ่ สารพูดจา ดูแล้วหน้าเชื่อถือ สื่อความหมายได้ดีฟังแล้วเรา เข้าใจเห็นภาพชัดเจนนั่นถือเป็นพรสวรรค์ แต่ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทักษะนี้สามารถฝึกฝนได้เรา เรียกว่า พรแสวง ค่ะ เวลาที่เราพูดคุยกับใคร นั้นเพียงใช้หลักสองข้อค่ะ ๑ เราต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เรา ต้องการจะพูด ไม่ใช่พูดลอยๆ พูดวนไปวนมา เอาเรื่องนั้นมาปนเรื่องนี้

๒ พยายามใช้คำ�พูดที่คนฟังเข้าใจได้ง่าย และให้ ค วามหมายอย่ า งที่ คุ ณ ต้ อ งการจะสื่ อ เพราะการที่ ผู้ ฟั ง เข้ าใจสิ่ ง ที่ คุ ณ ผู้ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ สำ�คัญมากค่ะ นอกจากหลั ก สองข้ อ ง่ า ยๆนั้ น แล้ ว ลอง เพิ่มสูตรเล็กๆน้อยนี้เข้าไปค่ะ อย่างเวลาที่คุณ ต้องการพูดกับใครโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องสำ�คัญ คุณจะต้องรูต้ วั เองว่า ณ ตอนนัน้ คุณมีความรูส้ กึ ยังไง เพราะความรู้สึกของคุณจะส่งผลถึงการ สื่อสารของคุณในขณะนั้น อย่างเช่นถ้าคุณรู้สึก โมโหแน่นอนค่ะ คำ�พูดของคุณก็ต้องไม่มีความ หวานอยู่แน่นอน แล้วถ้าเกิดพูดออกไปตอน นัน้ ก็อาจจะกลายเป็นการทะเลาะถกเถียงกันขึน้ มา แต่ถ้าหากว่าคุณรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกและ สามารถควบคุมหรือปล่อยวางได้ การสื่อสาร ของคุณก็จะราบรื่นขึ้น เคล็ดลับอีกอย่างที่ฝรั่ง นิยมใช้ก็คือ การใช้คำ�พูดว่า “ฉัน” เช่น ฉัน อยากให้เธอมีเวลาให้ฉนั เยอะขึน้ แทนคำ�ว่า เธอ ไม่เคยมีเวลาให้ฉันเลย หลักง่ายๆต่างๆเหล่านี้ ลองไปฝึกใช้ดนู ะคะ รับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะ นอกจากจะรู้จักที่จะสื่อสารให้เป็นแล้ว เราก็ ต้ อ งรู้ จั ก ที่ จ ะเป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี ด้ ว ยค่ ะ ด้ ว ย ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ถูกสร้างมาให้เป็นผู้ ฟังอยู่แล้วค่ะ เพราะเรามีเพียงหนึ่งปาก แต่ว่ามี สองหู ฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกหลักอันไหนมีมากก็ ให้ใช้มาก หลักการเป็นผู้ฟังทีดีนั้น ไม่ยากเลย ค่ะ รับรองว่าถ้านำ�ไปใช้แล้วรับรองว่าคนรอบ ข้างจะรักเรามากขึ้นด้วย ๑ เราจะต้ อ งสบตาผู้ พู ด สบตานะคะ ไม่ใช่จ้องตา ๒ เวลาที่เราต้องพูดให้พูดเสียงเบาลงแต่ ชัดเจน ๓ ต้องฟังด้วยกริยาอาการที่ผ่อนคลายแต่ ห้ามเหม่อนะคะ ๔ ต้องพยักหน้าบ่อยๆ และมีเสียงตอบ รับเป็นระยะ ๕ ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเราต้องถาม ซ้ำ�เพื่อความชัดเจน เพราะนั้นแสดงว่าเราตั้งใจ ฟัง ๖ พยายามถามคำ�ถามที่ผู้ตอบต้องอธิบาย แทนที่จะตอบใช่ หรือไม่ ๗ ถ้ า เกิ ด เราเผลอใจลอย เราต้ อ งรี บ สารภาพและขอโทษทันที เพราะคนฟังสามารถ สังเกตได้ เทคนิคง่ายๆแบบนี้ลองนำ�ไปใช้ดูนะคะ ลองดูซักหนึ่งวันดิฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับความ รักจากคนรอบข้างทันที อีกทั้งคุณยังจะได้เห็น ประกายความสุขจากการที่คุณรับฟังเรื่องของ เขาด้วยค่ะ สำ�หรับเดือนแห่งความรักที่เพิ่งผ่านไป ดิฉนั ก็ขอฝากผงชูรกั ง่ายๆนีใ้ ห้คณ ุ ผูอ้ า่ นได้น�ำ ไป ใช้กนั นะคะ เพราะสวัสดิภาพสมาคม อยากเห็น ทุกคน ทุกคู่มีความสุขค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ฟรี! สนทนาภาษาอังกฤษ สำ�หรับท่านที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และพบเพื่อนใหม่ๆ ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม “มุมภาษาอังกฤษ” (English Corner) ได้ที่ Rockdale City Library, 448 Princes Highway, Rockdale เวลา 6 โมงเย็นถึง 7.45 น. สนใจติดต่อได้ที่ CALD Service Specialist เบอร์ 9562 1824 ฟรี! ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำ�หรับผู้อยู่ถาวร (a permanent Australian resident) เรียนที่ Kogarah Community Service, 90 Railway Parade Kogarah เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น – 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี สนใจสมัครด่วนได้ที่ 9587 6622 ชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ English for Employment สำ�หรับผูอ้ ยูถ่ าวร(a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE North Sydney College, St Leonards เปิดเรียน 2 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวัน พุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 หลักสูตร Skillmax- Jobseekers Course สำ�หรับผู้อยู่ถาวร(a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE Meadowbank College, See Street Meadowbank เปิดเรียน 6 มีนาคม -6 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 สิทธิผู้บริโภคที่ควรรูก้ ิจกรรมให้ข้อมูลสำ�หรับผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางป้องกันรักษาสิทธิ์ และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้าและบริการ หัวข้อรวมถึง การจับจ่ายใช้สอยอย่างชาญฉลาด ประกันสินค้าและการขยายเวลารับประกันสินค้า การยืน่ คำ�ร้อง เรียน จัดขึ้นที่สวัสดิภาพสมาคม ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.30น. ถึง12.30 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจติดต่อขอลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 02 9264 3166 ฟรี! สำ�หรับคุณแม่ที่มีลูกเล็ก สวัสดิภาพสมาคมได้รับเกียรติจาก St John, NSW มาเป็น วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid for mother who care of babies and young children) งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. – 1.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพ สมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการจะพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “The Power of Positive Parenting (Triple P)” เราได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยามาให้ความรู้กับท่าน งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. – 1.00 น.สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กอยู่ในความดูแลและได้รับเงินช่วยเหลือจากเซ็นเตอร์ลิงค์ เรา จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากสำ�นักงานภาษีมาให้ข้อมูลความรู้กับท่านในเรื่องการยื่นขอคืน ภาษีในปี 2012 นี้งานนี้จะจัดขึ้นที่ 31 Wandella Road Miranda ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น – 12.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับท่านทีต่ อ้ งการความเข้าใจเรือ่ งเงินบำ�นาญ(Superannuation) ขอเชิญมาหาคำ�ตอบ ว่า ทำ�ไมคุณต้องจ่ายเงินบำ�นาญ เมื่อไหร่ที่คุณสามารถนำ�เงินก้อนนั้นมาใช้ได้ จะทำ�อย่างไรกับ เงินบำ�นาญของคุณเมือ่ คุณเปลีย่ นงาน และอีกหลายๆ คำ�ถามทีค่ ณ ุ ต้องการคำ�ตอบ งานนีจ้ ะจัดขึน้ ที่สวัสดิภาพสมาคม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูตบิ ตั ร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ น ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและ หน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน (2วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพื้น ที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำ�นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นดั หมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานัน้ หรือไม่ เพือ่ จะไม่ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการช่วยเหลือผู้ ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำ�ปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare. org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รบั ข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของทาง สวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อป้องกัน การแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ ซื้อ ขาย

27 30.00 28 30.05 29 29.85 01 Mar 30.05 02 30.18

30.65 30.70 30.50 30.70 30.83

ซื้อ

31.76 32.10 31.99 32.07 32.22

A$ U$ ขาย ซื้อ ขาย

32.94 33.28 33.17 33.25 33.41

1.11 1.12 1.11 1.11 1.12

ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา All Ord D.Jone

Feb 2012 Thai

27 1,137.82 28 1,140.47 29 1,160.90 01 Mar 1,164.98 02 1,165.15

4,359.40 4,367.50 4,388.10 4,346.00 4,364.10

12,874.04 13,005.12 12,780.95 12,952.07 12,977.57

1.03 1.04 1.03 1.03 1.04

Baht ซื้อ

36.90 36.98 36.86 36.88 36.90

ขาย

30.59 30.66 30.56 30.57 30.58

ทองคำ�แท่ง ทองรูปพรรณ B S B S 25450 25450 25500 24850 24750

25550 25550 25600 24950 24850

25075 25075 25135 24483 24392

25950 25950 26000 25350 25250

เค้าว่า...มีเค้าลางของวิกฤต ต่อจากหน้า 12

แต่ละคนลงทุน ดีดลูกคิดรางแก้วหวังผล ตอบแทนทั้งตัวเงิน โอกาสสร้างผลประโยชน์ ให้เต็มบ้อง วาดวิมานในอากาศ จะเป็นไปได้ถ้านารีหน้าขาวยังกุมอำ�นาจ รั ฐ ต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ พ ลั ง อั นใดทำ �ให้ หุ่ น เชิ ด เหลี่ยมร้ายตกเก้าอี้ เมื่อแผนรั่วสร้างความเสียหายเกินกว่าจะ เยียวยาได้ เหลี่ยมร้ายได้รับคำ�แนะนำ�จากคน ที่ไว้ใจให้ทำ�ตัวห่างจาก 2 เจ้าแม่ เพื่อรักษา สถานภาพตัวเอง! ถ้ายังเดินหน้าต่อไป จะทำ�ให้ แผนใหญ่รวนเรจบเห่ก่อนเวลาอันควร เค้ า ว่ า ประเมิ น แล้ ว งานนี้ ไ ม่ มี ใ ครได้ ! เจ้าแม่อสังหาฯ คงรับประทานแห้ว ชวดทั้ง โครงการขายยุทโธปกรณ์และตัดหนี้ธนาคาร! เจ้าแม่อีเว้นท์ต้องดิ้นรน ฟูมฟายกับพรรคพวก จะหวังเข้าหน้าเหลี่ยมร้ายและสตรีมีศักดิ์คงไม่ ง่ายแล้ว แน่นอน ทัง้ 2 เจ้าแม่ยงั มัง่ คัง่ กิจการยังไป ด้วยดี!แต่จะดีมากถ้าได้พลังเหลีย่ มช่วยเหลือเอือ้

อาทร จัดการกับอุปสรรคด้านกฎหมาย คดีความ แต่เหลีย่ มร้ายยังเดินหน้าต่อ แม้จะถอดใจ ตัดทิ้งกลุ่มเจ้าแม่โดยไม่แยแส เพื่อรักษาตัวเอง เลือกเส้นทางอื่น! ขอให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ตอ้ ง คำ�นึงถึงวิธกี าร ยังมีผคู้ นอีกมากพร้อมแปรสภาพ ให้เป็นผีโม่แป้งทาสเงินเหลี่ยมร้าย ถึงกระนั้น หนทางข้างหน้าใช่ว่าจะง่าย ราบรื่นสำ�หรับเหลี่ยมร้ายแผนลึกสะดุด แถมยัง มีม็อบต่างๆผุดขึ้นมาทั้งทวงสัญญาและต่อต้าน! นี่ เ ป็ น สั ญ ญาณร้ า ยของแนวโน้ ม วิ ก ฤต มิคสัญญีถ้ามวลชนเผชิญหน้า ปะทะกัน เค้าว่าจะมีอะไรๆ กัน เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตกหักในอีกเดือนสองเดือนนี้แหละ! ทั้งหมอดู หมอเดา พวกเค้าว่า สารพัดผู้ รู้ต่างมั่นใจว่างานนี้ตัดสินอนาคต ชะตากรรม ประเทศ!คนไม่มแี ผ่นดินจะอยูเ่ พิม่ ขึน้ อีกอือ้ ซ่า! เค้าว่าหน้าเหลี่ยม หน้าแหลม หน้ากลม กระบังลม จะเตลิดเปิดเปิง! ใครทำ�นายแม่น อดใจรออีกไม่นานก็จะรู้!

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และได้ฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาในช่วงนี้ การเงินก็อาจมีปญ ั หา บ้าง แต่คณ ุ ก็สามารถแก้ไขได้ คุณควรระวังเกีย่ ว กับสุขภาพ เพราะดวงในด้านสุขภาพไม่คอ่ ยจะ ดีนกั ดูแลตัวเองบ้าง ส่วนความรัก คนโสดมี ความสุขดี แต่ในรายของคุณที่มีคู่ครองแล้ว ไม่ ค่อยจะดีนกั อาจมีการกระทบกระทัง่ กันบ้างตาม ประสาลิ้นกับฟัน

ปีมะเมีย ช่วงนี้ทำ�อะไรอาจจะอืดอาดไม่ค่อยจะได้ ดังใจนัก แต่จะติดขัดแค่ชว่ งๆหนึง่ เท่านัน้ คน เราจะต้องรู้จังหวะชีวิตเพราะว่า เวลาที่ดวงไม่ดี แล้วเราไปดึงดันก็จะทำ�ให้เหนือ่ ยเปล่าๆ แต่พอ เวลามาถึงทำ�อะไรก็ราบรืน่ และดีไปหมด ความ รักในช่วงนีส้ ามวันดีสวี่ นั ไข้ คุณและคนรักหรือ คู่ครองมีปัญหากันตลอด

ปีฉลู ช่วงนีค้ ณ ุ อาจเหนือ่ ยใจกับการงานบ้าง ก็ ต้องสูก้ นั ต่อไปเพราะสิง่ ดีๆกำ�ลังรอคุณอยู่ ตอน นั้นตัวของคุณเหมือนคนเดินกลางแดด ร้อนก็ ร้อน กระหายน้ำ�ก็กระหาย อดทนอีกไม่นานก็ จะดีขึ้น ส่วนความรัก คนโสดที่เลิกกันไปแล้ว อาจกลับมาเหมือนลมหวน ส่วนคนที่มีคู่ครอง แล้ว ความรักยังคงเหมือนเดิม

ปีมะแม เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยของคุ ณ มากเหลื อ เกิ น ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะประหยัดอย่างไรก็ไม่เหมือน สิ่งที่คุณคิดเลย เพราะยิ่งประหยัดก็ยิ่งมีการใช้ การจ่ายมากๆขึน้ เรือ่ ยๆ ส่วนการงานก็พอไปได้ ในด้านความรัก คนโสดความสัมพันธ์คืบหน้า ไปในทางทีด่ ขี นึ้ ส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความ สัมพันธ์ดีขึ้น

ปีขาล ดวงอาจจะไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าคุณหมั่น สวดมนต์และกินเจควบคู่กันไป สิ่งที่ไม่ดีก็จะ ถูกปัดเป่าให้หมดไป ส่วนการงานและการเงิน นัน้ ไม่คอ่ ยราบรืน่ นัก ในด้านความรัก คนโสด อาจมีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง ส่วนคนที่มีคู่ ครองแล้ว คุณควรระวังปัญหาจากคนรอบข้างที่ จะคอยยุแหย่ให้แตกแยก

ปีวอก คุณอาจจะเจ็บไข้ได้ปว่ ยบ่อย ตามดวงแล้ว คุณจะมีแต่ปญ ั หาการงานและการเงิน และเกณฑ์ การเจ็บป่วย ทำ�อะไรก็ต้องระวังมากๆ เพราะ อาจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน จะ สร้างความลำ�บากใจให้กบั คุณ ส่วนความรักจะ มีปากเสียงกันบ่อยมาก ถ้าไม่ประคองให้ดๆี คุณ และคนรักหรือคู่ครองอาจถึงขั้นเลิกกันได้ง่ายๆ

ปีเถาะ การเงินของคุณในช่วงนี้ ไม่คอ่ ยจะราบรืน่ นัก คุณจะต้องควบคุมให้ดๆี เพราะเกณฑ์การ ใช้จา่ ยของคุณมีมากจริงๆ ดีทสี่ ดุ คือ จะใช้กค็ วร คิดให้รอบคอบ ส่วนการงานก็ไปได้เรือ่ ยๆ ใน ด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ราบ รื่นไม่มีปัญหาอะไร

ปีระกา ในช่วงนี้คุณจะกลุ้มใจในเรื่องเงินๆทองๆ ไม่ว่าคุณจะประหยัดอย่างไร คุณก็ไม่สามารถ ควบคุมการใช้จ่ายของคุณได้ เพราะเหตุที่มีใน ขณะนีเ้ กิดเพราะการใช้จา่ ยทีผ่ า่ นมา ส่วนความ รัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรัก อาจถึงทางตันเพราะต่างฝ่ายต่างหมดความอดทน ถ้าหมดบุญกันแล้วก็ต้องไป

ปีมะโรง ดวงชะตาในช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆ ทั้งการ งานและการเงิน ส่วนความรัก คนโสด ความ รักโดดเด่นดี อาจมีข่าวมงคลเกิดขึ้นในระยะ ใกล้ๆนี้ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ดวงชะตาใน เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ราบรื่นดี ปัญหา เล็กๆน้อยๆที่เคยมีก็เริ่มจะหมดไป แต่ให้ระวัง ปัญหาสุขภาพบ้าง พักผ่อนให้เพียงพอ

ปีจอ ทำ�อะไรอาจจะติดๆขัดๆไปบ้าง ก็ต้องมี ความอดทนไว้ ช่วงนีด้ วงของคุณไม่คอ่ ยจะแจ่ม ใสนัก จึงส่งผลให้ดวงของคุณไม่ค่อยจะดีนัก แต่ดวงของคุณใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดอีกไม่ นาน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเอง ใน ด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีมะเส็ง เรื่องบางเรื่องไม่ควรพูด ก็ควรจะเก็บเอา ไว้บ้าง ก็จะเป็นการดีต่อตัวเอง เพราะช่วงนี้คุณ มีเคราะห์ทปี่ าก พูดดีกจ็ ะเป็นศรีแก่ปาก พูดมาก ระวังปากจะมีสี ส่วนความรัก คนโสดและไม่ โสด ดวงในด้านความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อย ราบรืน่ อาจจะทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรือ่ งไม่เป็น เรื่อง ระงับอารมณ์ไว้บ้าง

ปีกุน ดวงในช่วงนี้ทำ�อะไรก็ราบรื่นดี ตามดวง ของคุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าคุณหมั่นสวดมนต์ ไหว้พระ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ฝึกดูลมหาย ใจเข้า-ออกก่อน แล้วค่อยดูสั้น-ยาว ผลบุญจะ ส่งให้คุณดียิ่งๆขึ้น ในด้านความรัก คนโสด ดี มากๆ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความ สัมพันธ์ก็ไปกันได้ด้วยดี


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/581

1030/577

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/577

2005/581

MARN 0318630

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au 1971/578

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

• • • •

3175/600

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

“Let us help you reach your full potencial”

บริการให้คำ�ปรึกษา • • • •

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757 1/35 Belmore St., Burwood NSW

2933/583

1640/588

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

Migration Agent Service Migration Agent No.MARN 1173515

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้”

Migration Agents Registration No.(MARN)

Specialists in: Business Loan Small business loan Mortgage brokers Property Management

Pไม่มีการตามทวงหนี้

Pง่ายสะดวกและรวดเร็ว Pไม่มีค่าสมัคร

Unsecured Loans Available 3160/585

2826/577

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

6/585

50/587

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

3101/577

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

114/585

มีชุดวิวาห์ ชุดรำ�ไทย ให้เช่า และขาย พร้อมอุปกรณ์แต่งตัว

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

สนใจติดต่อ

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

ได้ ย ท ไ ู ด เรามที นายความพ

จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW)

0402 379 901

9787 3948

7/577

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ได้ฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

เปิดบริการที่

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES

ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 Mob: 0402 265 693

ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/577

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

9790827

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

Mobile: 0433 467 229 Pอัตราอนุมัติสูงถึง 90% T: 02 9588 7878 Pอนุมัติเงินภายใน 24ช.ม. F: 02 9475 1237 Pไม่ต้องค้ำ�ประกัน E: info@afp88.com Pได้รับเงินภายใน 15 วัน

P.O.Box 1268 PARRAMATTA NSW 2124 www.afp88.com

Srun Mobile Mechanic

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

11/577

รับทำ�บัญชีและภาษี

โฆษณาหนึ่งได้สอง

* ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำ�ใบ (ทองใบ) มาลัยคำ�"

ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

2954/586

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care)Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 33


3186/577

ต้องการขาย

1341/577

ร้านอาหารไทยย่าน Oxford Street มี 50 ที่นั่ง ค่าเช่าถูก สัญญายาว W/In-W/Out ขาย $45,000 สนใจติดต่อ 0496 579 110 ต้องการขาย

2714/568

2225/578

ร้านอาหารไทยใน Macarthur Square Shopping Centre Food Court เปิดมา 7 ปี สัญญายาว fully equipped ราคา $60,000 ต่อรองได้ สนใจ ติดต่อ จอย Mob:0425 242 230 หรือ แคท Mob: 0412 810 559

3209/578

ขายร้านอาหารไทย

3202/578

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

3204/577

ร้านอาหารต้องการขาย

• อยู่ใกล้ Newcastle Centre • เหมาะเป็นร้านอาหารไทยหรือเอเชี่ยน • เป็นห้องอาหารเดียวในย่านนั้น • 45 ที่นั่ง B.Y.O. • เป็นร้านเทคอเวย์ มีที่จอดรถสะดวก • ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถูกมาก ขายดีทุกสัปดาห์ ติดต่อคุยภาษาอังกฤษ หรือจีนกวางตุ้ง 0450 928838หลัง2pm

ขายร้านอาหารไทย

ย่าน Charles Town, Newcastle เปิดมาแล้ว 17 ปี มีลูกค้าประจำ� 100 ที่นั่ง Fully Licence Takeaway home delivery เจ้าของต้องการพักผ่อน (Retired) ขาย $125,000สนใจจริงต่อรองได้ ติดต่อ มิตร 0435 924 574

3197/578

3201/577

ขายร้านอาหารไทย ที่ Wyoming (ร้านเก่าแก่) 5 นาทีจาก Gosford มีลูกค้าประจำ� ใกล้โรงละคร มี Book โชว์ตลอดทั้งปี สนใจต่อรองกันได้ ติดต่อ เดียร์ : 04 335 42 613 หมู : 04 333 98 212

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

20/579

2070/586

ย่าน Merrylands 36-40 ที่นั่งมีลูกค้าประจำ� เปิดมากว่า 10 ปีใกล้ station ค่าเช่าถูก ขาย $65,000 ติดต่อ 0401 692 614, 0413 550 427

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044, 0406 497 221 3169/578

2929/583

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133 3131/577 con

รับสมัคร

Chef 1 ตำ�แหน่ง คิทเช่นแฮนด์ 2 ตำ�แหน่ง มีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ

0400 408 768

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0425 370 218

ขายธุรกิจอู่รถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ย่าน Alexandria เปิดมา 19 ปี มีลูกค้าประจำ�มากมาย ธุรกิจดี เจ้าของต้องการขาย พร้อมอุปกรณ์ ราคา $30,000 สนใจจริงราคาต่อรองกันได้ ติดต่อ Robert : 0412 457 409 หรือ (02) 9319 4114

3211/578

3192/578

ต้องการขาย/ให้เช่า ร้านอาหารไทยต่างจังหวัดเปิดมา 7 ปี มี 5 สาขาประสบความสำ�เร็จดีมาก ต้องการนักธุรกิจไฟแรงรุ่นใหม่ จะซื้อธุรกิจหรือเช่ากิจการก็ได้ ทุกสาขาขายดี สนใจติดต่อ อั้ม (02)6721 0769, 0431 815 335

(รับสมัครพนักงานในครัวเตรียมขยายสาขา)

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* 12 Months (26 copies) A$ 57.00* 24 Months (52 copies) A$ 108.00*

Name : ______________________________________ Address  : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name ................................................. Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627

2411/585

รับสมัครด่วน !

พ่อครัว/แม่ครัว 1 ตำ�แหน่ง รายได้ดี ทำ�งาน 6 วัน ย่าน Nelson Bay ติดต่อ 0435 778 618

3195/577

รับสมัคร

3191/578

เชฟ-ผู้ช่วยในครัว 2 ตำ�แหน่ง หรือ สามี-ภรรยา มีที่พักและรถให้ ทำ�งาน ร้านอาหารไทยที่ Newcastle ห่างซิดนีย์ 2.5 ชม. ติดต่อ 0418 668 454

รับสมัคร

Chef ทำ�อาหารไทย ที่มีประสบการณ์อย่าง น้อย 2 ปี ทำ�งานย่าน Bass Hill full time 1 ตำ�แหน่ง part time 1 ตำ�แหน่ง ติดต่อ Ken 9723 5005, Anna 9831 5902

3196/577

3199/577

รับสมัครด่วน! พนักงานมือผัด แกง และ พนักงานเสริฟ ร้านอยู่หลัง Manly สนใจติดต่อ 0411 258 338

รับสมัคร

พนักงานในครัว ทำ�งานย่าน St.Mary’s สนใจติดต่อ (02) 9623 8538

3200/577

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550 2534/583

3210/578

Thai Handyman

รับเหมาต่อเติมบ้านและร้านอาหาร ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ปูพื้นไม้ plasterboard ซีเมนต์ ซ่อมแซม ราคากันเอง ฟรีโค๊ด มีปัญหาปรึกษา ได้ที่เบอร์ 0425 242 230, 0425 242 231

รับสมัคร

พนักงานเสริฟ 2 ตำ�แหน่ง ออนเทร 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานย่าน Chatswood ติดต่อ

(02)9412 4262, 0412 035 977

รับสมัคร

3207/577

ร้านอาหารไทยต้องการผู้ช่วยในครัวชาย ทำ�งานย่าน Penrith มีที่พักให้ ทำ�งาน full time (สามี& ภรรยาก็ได้) สนใจติดต่อ (02) 4731 5128 0402 636 252 คุณพอล 0400 182 619 คุณทอง 3198/578

3205/580

รับสมัคร

คิทเช่นแฮนด์ 1 ตำ�แหน่ง 2nd Chef ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำ�งานที่ Blacktown Shopping Centre ติดต่อ James 0411 716 547

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 34


3171/580

3087/577

รับสมัครนวดแผนไทย สถานนวดแผนไทยมีระดับมีหลายสาขา Health Fund Rebate เดินทางสะดวก ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด สนใจติดต่อ 0413 890 833 รับสมัครพนักงานนวดหญิง นวดจริงสถานที่สะอาด มีประสบการณ์ มีประกันมือ $80-$100 พร้อมที่พัก ห่างจากซิดนีย์ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อ 0403 647 181

3206/577

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696 Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

(No private number) SMS ok

รับสมัครสุภาพสตรี Busy massage centre อยู่ในเมือง

เดินจาก Central เพียง 15 นาที ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด sensual massage (No Sex) มีเทรนให้ ต้องตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ช่วงเวลาทำ�งาน 9.30am-4.30pm หรือ 4.30pm-11.30pm ทุกวัน จ่ายรายวัน $70.00+split เริ่มงานทันที ติดต่อ Rob 0411 322 911

ร้านนวดรับสมัคร

ใกล้ Manly ลูกค้าฝรั่งทั้งนั้น จ่ายดีมาก ทิปดีมาก รับสมัครสุภาพสตรีวัย 18-40 ทำ�งานเฉพาะกลางวัน หรือกลางคืน หรือเต็มเวลา อาทิตย์ละ $3,000 ขึ้น เจ้านายเป็นผู้หญิงใจดี คอยช่วยเหลือ ทุกเรื่อง ติดต่อ 0422 491 806, 0404 793 175 3179/579

ต้องการขายธุรกิจ ร้านนวด ทำ�เลดีมากย่าน Bankstown (รวม DA) มั่นคง ค่าเช่าถูก กรุณาติดต่อ Cathy 0405 839 833

รับสมัคร

FOXY LADY รับสมัครสุภาพสตรีที่สนใจทำ�งาน Private & Out call ที Canberra กรุณาติดต่อ 0423 663 661

0467 873 664

สุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ ที่ Melbourne รายได้ดี ทำ�งานที่สตูดิโอ และนอกสถานที่ สามารถเลือกได้ มีที่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ฟรี เจ้าของใจดี

1473/585

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้

3194/577

3190/582

รับสมัคร

สุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการ ที่ Moorabbin เลือกเวลาทำ�งานได้ รายได้ดี มีที่พักให้ ติดต่อ Kim 0407 040 530 (หากต้องการพูดภาษาไทย พิมพ์ Thai ส่งเข้าเบอร์)

3043/577

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3180/577

3173/578

รับสมัครสุภาพสตรี

3125/584

3203/578

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/583

สุภาพสตรี สาวสวย ทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี อยู่ฝั่ง WA ที่ KALGOORLIE ที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน 0435 799 609 โฆษณาหนึ่งได้สอง

ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 3208/577

ร้านนวด/บริการ แคนเบอร์รา

รับสมัครพนักงานหญิง จำ�นวนมาก รายได้ดี มีค่ารถให้ หรือมีรถรับส่ง ไป-กลับตามตกลง ฟรีที่พัก อาหาร อินเทอร์เน็ต ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด เจ้าของ เป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานนิสัยดี สนใจติดต่อ 0478 651 461

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 35

3042/591

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 3132/588

0449 665 394

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

ติดต่อโฆษณา

SYDNEY VIP

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

JJJJJ

PLEASURE PLANET MELBOURNE< VICTORIA

• • • • • •

43 LIPTON DRIVE< THOMASTOWN

ผู้บริหารใหม่ สิง่ อำ�นวยความสะดวกดีทส่ี ดุ ในเมลเบิรน์ สถานที่สอาด สดใสและทันสมัย บรรยากาศเป็นกันเอง การจัดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ติดต่อ 0431 229 986

3177/601

1601/579

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 ADELAIDE รับสมัครพนักงานนวด ทำ�งานที่ใจกลางเมือง Adelaide รายได้ $3,000-$4,000 p/w มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อคุณโรส

0488 79 50 60

3119/577

3178/577

รับสมัครสุภาพสตรี

CANBERRA สาวสวย มีเสน่ห์ พูดภาษาอังกฤษได้ อายุ 18-30 สำ�หรับลูกค้ามีระดับ รายได้ดีมาก มีโบนัสให้สำ�หรับผลงานดี สถานที่ปลอดภัย High security ที่พักฟรี จ่ายค่าเดินทางให้ ติดต่อที่ email: gfeact@westnet.com.au หรือโทรศัพท์ 0412 628 545

=

รับสมัครสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานนวด ย่าน North Shore ใกล้สถานีรถไฟ และรถบัส ติดต่อ 0401 955 396

1898/583

=

North Shore Massage

1938/577

=

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

0416 182 642

(02)9540 9611

=

85/599

=

2838/578

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำ�งานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/577

80/585


เรียนของเด็กนักเรียนเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง และ สิงคโปร์ มักอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ผลการทำ�ข้อทดสอบของนักเรียนไทยยังอยู่ ในอันดับท้าย ๆ ของโลกทุกครั้งไป ถ้าผู้ บริหารการศึกษาไทยเลิกใช้นโยบายผักชีโรย หน้า ผมว่าผลการศึกษาของเด็กไทยจะงามสง่า มากกว่านี้ครับ

โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ในตอนนั้นโรงเรียนบดินเดชาถูกเรียกกัน ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ สามารถผงาด ขึ้นเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าของประเทศ แซง หน้าโรงเรียนดั้งเดิมอื่น ๆ อย่างเด่นชัด ในปีการศึกษา ๒๕๑๘ ถือเป็นปีสดุ ท้ายที่ มีการใช้ขอ้ สอบร่วมทัว่ ประเทศ ไม่มจี ดั อันดับ ผู้สอบที่ได้คะแนนเกินกว่ารอยละ ๘๐ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่าติดบอร์ดและไม่มีการประกาศชื่อ และโรงเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งของประเทศทั้ง สองสายอีกต่อไป ผมเข้าใจเอาเอง (ถ้าผิดก็ขออภัย) ว่า ผล ความสำ�เร็จของการกำ�เนิดโรงเรียนบดินเดชาฯ เป็นตัวก่อให้เกิดแนวความคิดที่จะกระจายการ ศึกษาไปสู่จุดต่าง ๆ ด้วยการใช้ชื่อโรงเรียนที่ มีชื่อเสียง เป็นจุดดึงดูดนักเรียน จึงทำ�ให้เกิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๒ มีชอื่ ปักอกว่า ต.อ. ๒ เกิดขึ้นในปี ๒๕๒๑ ที่เขตสวนหลวง ซึ่ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ จากนั้นก็เกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้ อ มเกล้ า แล้ ว ก็ ข ยายเครือ ข่า ยไปในต่า งจัง หวั ด ด้ ว ยการเปลี่ ย นชื่ อ อย่ า งเช่ นโรงเรี ย น พิษณุโลกศึกษา ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนศรีวิชัยที่ นครศรีธรรมราชก็เปลี่ยนเป็น โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาภาคใต้เป็นต้น นอกจากนั้นกระทรวงยังมีดำ�ริจัดตั้งโรง เรียนด้วยอาศัยชื่อโรงเรียนดังในกรุงเทพฯ จึง ทำ�ให้เกิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, สวนกุหลาบ วิทยาลัย รังสิต, สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี, สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์, โรงเรียน สตรีวิทยา ๒, โรงเรียนสตรีวิทยา ๓, โรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี, โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ, โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ๒, โรงเรียนโยธิน บูรณะ อ่างทอง, โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัด เพชรบุรี. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีและอื่น ๆ อีกมากมาย โรงเรียนเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อ อย่างเดียวแต่ได้ปรับโครงสร้างให้เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอีกด้วย ถือเป็น โรงเรียนในเครือของโรงเรียนต้นสังกัดไป @@@@@ จากวันที่เสียงเพลง “เตรียมจุฬาฯน่ารัก นาชัง....” จางหายไป ทุกวันนี้ความนิยมโรง เรียนเปลี่ยนไป กระทรวงศึกษาสนับสนุนให้มี การจากกจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด ทำ�ให้ใน ยุคปัจจุบนั โรงเรียนในกรุงเทพฯทีอ่ ยูใ่ นระดับชัน้ หนึ่งของประเทศประกอบด้วยโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา, สวนกุหลาบวิทยาลัย, สามเสน วิท ยาลัย, สตรีวิท ยา, เซนต์คาเบรียล, อัส สัมชัญ, สาธิต มศว.ปทุมวัน, สาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และ

เทพศิรินทร์ โรงเรียนชั้นหนึ่งในต่างจังหวัดประกอบ ด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม, บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำ�ปาง, หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา, มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, อุดร พิทยานุกูล จ.อุดรธานี, สาธิต ม.เชียงใหม่, ปริ น ส์ ร อแยลส์ วิ ท ยาลั ย จ.เชี ย งใหม่ , เบ็ ญ จมะมหาราช จ.อุบลราชธานี, ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช และ สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายครับ ที่นี้ลองมาดูโรงเรียนระดับรองลงมาของ กรุงเทพฯกันต่ออีกคือ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, สตรีวทิ ยา ๒, กรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย, โยธินบูรณะ, หอวัง, อัสสัมชัญ คอนแวนต์, ศึกษานารี, มศว.ประสานมิตร, บดินทร์เดชา, มาแตร์เดอีวิทยาลัย และเซนต์ โยแซฟคอนแวนต์ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ๕๐ อันดับ แรกของประเทศ ส่วนชื่อโรงเรียนดังของกรุงเทพฯในอดีต ทีผ่ มกล่าวถึงข้างต้น เกือบทัง้ หมดตกสำ�รวจจาก ระบบ ๑๐๐ อันดับแรกของประเทศไทย ผมต้องขอชมกระทรวงศึกษาธิการที่สา มารถยกมาตรฐานของโรงเรียนในต่างจังหวัด ให้ขึ้นมาทัดเทียมกับโรงเรียนในกรุงเทพ แต่ก็ ขอตำ�หนิที่ใช้ระบบฝนตกไม่ทั่วฟ้า ผมยังเห็น ด้วยและไม่เห็นด้วยกับการจัดอันดับ คือเห็น ว่ามันมีผลดีต่อการบอกให้ทราบว่า โรงเรียน ในต่างจังหวัดก็มีดีไม่แพ้โรงเรียนในกรุงเทพฯ แต่มนั ก็เป็นการลงโทษโรงเรียน อีกหลายโรงใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่ไม่ได้รับการเหลียว แล จะเรียกว่าถูกทอดทิ้ง เพื่อทำ�ผลงานกับ โรงเรียนส่วนน้อยของประเทศก็ได้ อี ก ประการหนึ่ ง มั น เป็ น การยุ ติ ธ รรม แล้วหรือที่การจัดอันดับ พิจารณาจากผลของ โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก วิชาการ, จากผลการสอบคะแนนพื้นฐานของ วิชาหลักห้ากลุ่มหรือที่เรียกกันว่า o-net, การ สอบรับตรงเข้าศึกษาแพทย์ หรือกสพท. (กลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), การรับ ทุนรัฐบาล, ทุนกพ. (ข้าราชการพลเรือน), ทุน พสวท.(โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และรางวัลทางวิชาการอื่น ๆ นี่คือค่านิยมอย่างหนึ่งของคนไทยมักชื่น ชมกับข่าวนักเรียนไทยเรียนเก่ง จนสามารถ กวาดเหรี ย ญทอง จากการแข่ ง ขั นโอลิ ม ปิ ก วิชาการเป็นว่าเล่น แต่เราไม่เคยสนใจมองดูภาค การศึกษาโดยส่วนรวม รัฐบาลทุกสมัยปิดเงียบ กับการเผยแพร่ข่าวผลการศึกษาการจัดความ สามารถนักเรียน (อย่างแท้จริง) ไม่ว่าจะจัดทำ� โดยองค์การสหประชาชาติ หรือจากองค์กรเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ OECD ซึ่งทำ�การสำ�รวจด้วยการสุ่มทดสอบนักเรียน ทั่วโลกประเทศละสองถึงสามหมื่นคนในแต่ละ ครัง้ ผลทีอ่ อกมาใกล้เคียงกันทุกครัง้ คือผลการ

@@@@

ผมได้กล่าวถึงโรงเรียนในกรุงเทพฯช่วง ยุคของผม และโรงเรียนของประเทศไทยใน ปัจจุบัน แรกทีเดียวผมมีแผนที่จะเสนอเรื่อง ราวของโรง เรียนในยุคเปลีย่ นแปลงการปกครอง และหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เพราะไปค้นเจอ ข้อมูลสนุกชวนหัวเกี่ยวกับโรงเรียนต่าง ๆ แต่ เมื่อตรวจทานข้อมูลดู กลับพบความผิดพลาด และความขัดแย้งกัน ผมจึงตัดสินใจยกเรื่องที่ เขียนไปแล้วออกไป ยอมเสียเวลาค้นหาข้อมูล อีกถึง ๒ วัน (ทำ�ให้ส่งเรื่องให้กองบก.ช้ากว่า นัดหมาย ๑ วัน ๑๒ ชั่วโมงต้องขออภัยด้วย) เรื่องที่ผมจะนำ�เสนอต่อไปนี้ ออกจะหนักหัว ไปสักนิด แต่มันคือประวัติศาสตร์การศึกษา ของชาติครับ ทีนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านย้อนไปถึงความ เป็นมาของโรงเรียนในเมืองไทย แต่การเสนอ อาจจะแปลกและผิดแผกไปจากชาวบ้านเขา ผม หวังเพียงจะมีผู้รู้หาหลักฐานมาลบล้างหรือต่อ ยอดข้อมูลนี้ครับ ผมขอเริม่ จากในปี ๒๓๙๔ (ค.ศ. ๑๘๕๒) คณะสอนศาสนาอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้จัด ตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกในสยามที่ตำ�บลกุฎีจีน หลังวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) โดยการจ้าง เด็กมาเรียนวันละ ๑ เฟื้อง (๑๒ สตางค์) เริ่ม แรกมีเด็กลูกจีนเพียง ๘ คนที่สมัครเข้าเรียน สอนมาได้ ๔ ปีจึงมีนักเรียนไทยสมัครเข้ามา เรียน ต่อมาโรงเรียนนีไ้ ด้ยา้ ยมาอยูท่ ตี่ �ำ บลสำ�เหร่ โดยมีศาสนาจารย์สตีเฟน แมตตูนเป็นครูใหญ่ ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หมอมะตูม” ส่วน โรงเรียนมีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า “สำ�เหร่ บอยส์คริสเตียนไฮสคูล” ผมยังเชื่อว่าในช่วงนี้น่าจะมีโรงเรียนคริส ตังเกิดขึ้นอีก แต่ไม่มีหลักฐานใด ๆ ดังนั้น โรงเรียนที่ปรากฎหลักฐานต่อมาก็คือโรงเรียน “อินดัสทิรัลสกูล” หรือโรงเรียนสตรีฝึกการ ช่าง ในสังกัดคณะเพรสไบธิเรียน ตั้งอยู่ที่ริม แม่น้ำ�เพชรบุรี ตำ�บลคลองกระแชง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีก่อตั้งในปี ๒๔๐๘ ถือเป็น โรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกของประเทศไทย รับสมัครนักเรียนสตรีชาวบ้าน เพื่อเข้าเรียน วิ ชาการทั่ วไปและการเย็บ ปัก ถัก ร้อ ย โดยมี แหม่มเอส.จี.แมคฟาร์แลนด์เป็นผู้สอน และมี การนำ�เข้าจักรเย็บผ้ามาใช้เป็นครั้งแรก โรงเรียนแห่งนีม้ กี ารเปลีย่ นชือ่ เปลีย่ นรูป แบบการสอนอีกสองครั้งใหญ่ ก่อนที่จะกลาย มาเป็นโรงเรียนอรุณประดิษฐในทุกวันนี้ อาจ จะกล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ สองของประเทศไทยที่อยู่ยืนยาวมาถึงปัจจุบัน ในปี ๑๔๑๔ อันเป็นปีที่ ๔ ในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยาม ภายในกรมมหาดเล็กในเขตของพระบรมมหา

ราชวัง แยกเป็นสองโรงเรียนด้วยกันคือ โรง เรียนสกูลหลวง (โรงเรียนหลวง) และโรงเรียน สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษา อังกฤษแก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอและหม่อม เจ้าต่างกรม ต้องปิดตัวลงในอีก ๕ ปีต่อมาเมื่อ นายฟรานซิส ยอร์ช แพตเตอร์สันครูใหญ่ขอ ลากลับยุโรป ต่อมาในปี ๒๕๒๒ สมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษา อังกฤษขึ้นใหม่ ณ พระราชวังนันทอุทยาน ตำ� บลสวนอนันต์ ฝั่งธนบุรี โดยมีศาตราจาร์เอส. จี.แมคฟาแลนด์ เป็นครูใหญ่ และมีนายจอห์น. เอ.เอกิ้นเป็นผู้ช่วย มีชื่อเรียกกันว่า “โรงเรียน ที่สวนอนันต์” หรือ “โรงเรียนนันทอุทยาน” ทำ�การสอนเฉพาะบุคคลชั้นเจ้านาย ลูกท่าน หลานเธอและบุตรข้าราชการผูใ้ หญ่ในราชสำ�นัก เท่านั้น ต่อมาโรงเรียนนี้ถูกโอนย้ายมาตั้งที่โรง เรียนสุนันทาลัย ในปี ๒๔๒๙ ท่านเอส.จี.แมคฟาแลนด์ผู้นี้คือบิดาของ พระอาจวิทยาคม (ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์) ศิษย์เก่าโรงเรียนที่สวนอนันต์ และเป็นแพทย์ ใหญ่โรงพยาบาลศิรริ าช และเป็นผูม้ สี ว่ นสำ�คัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนกุลสตรีวังหลังสู่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยที่จะกล่าวต่อไป หลังจากช่วงนี้ โรงเรียนสกูลหลวงได้ พัฒนาเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ต่อมาใน ปี ๒๔๒๔ มีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาสำ�หรับ ผู้ที่จะเป็นนายร้อยนายสิบ ในกรมมหาดเล็ก ขึ้ น อี ก ทำ �ให้ มี จำ � นวนนั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ นโรง ทหารมหาดเล็กคับแคบ พระพุทธเจ้าหลวงจึง พระราชทานพระตำ�หนักสวนกุหลาบ ใช้เป็น ที่ ตั้ งโรงเรี ย นและกลายเป็ น ชื่ อโรงเรี ย นพระ ตำ�หนักสวนกุหลาบ โรงเรียนภายใต้ชื่อใหม่ และสถานที่ใหม่ เปิดสอนมาได้ปคี รึง่ ก็ประสบปัญหาทีค่ บั แคบอีก เนือ่ งจากมีจ�ำ นวนนักเรียนมากขึน้ จึงทรงโปรด ให้สร้างตึกยาวสองชั้นทางทิศใต้ของพระบรม มหาราชวัง เป็นสถานที่เรียนเพิ่มขึ้น พร้อม กับเปลี่ยนระบียบแบบแผนของโรงเรียนพระ ตำ�หนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียนข้าราชการ พลเรือน

@@@@

ขอกลับมาต่อเรื่องความเป็นมาของโรง เรียน “สำ�เหร่บอยส์คริสเตียนไฮสคูล” ของหมอ มะตูม โรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยกันต่อ ครับ คือต่อมาอาจารย์จอห์น.เอ.เอกิ้นผู้สอนที่ โรงเรียนที่สวนอนันต์เห็นว่า การสอนหนังสือ ให้กับลูกเจ้านายและบรรดาลูกท่านหลานเธอ ไม่ต้องตามอุดมการณ์ของการเผยแพร่ศาสนา จึงขอลาออกมาก่อตั้งโรงเรียนของตนเอง ใน เดือนพฤษจิกายน ๒๔๓๑ นายจอห์น.เอ.เอกิ้นได้ตั้งโรงเรียนของตน ที่กุฎีจีน ด้วยการเช่าโกดังเก็บสินค้าที่เคยเป็น ของนายโบเบิรต์ ฮันเตอร์ พ่อค้าชาวอังกฤษ ที่ ชาวบ้านเรียกว่านาย “หันแตร” เขาเป็นชาวต่าง ชาติรายสำ�คัญคนหนึง่ ทีป่ รากฎในประวัตศิ าสตร์ ไทย ผูซ้ งึ่ ถูกเนรเทศออกจากสยามในปี ๒๓๘๗ นายจอห์น เอ.เอกิน้ ทำ�การดัดแปลงโกดัง สินค้าให้เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 36


พ่อโหดโยนลูกทิ้งสะพาน ก่อนโดดฆ่าตัวตายตาม

20 ก.พ. 2011 ได้เกิดเหตุโศกนาฎกรรม ขึน้ ในนครบริสเบน เมือ่ ผูเ้ ป็นพ่อโยนบุตรชายลง จากสะพาน ก่อนที่ตัวเองจะกระโดดฆ่าตัวตาย ตาม ข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้ยังความประหลาด ใจมาสูญ ่ าติมติ ร เนือ่ งจากภาพลักษณ์ของครอบ ครัวของผู้ตายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในสายตา ของคนทั่วไป ผู้เสียชีวิตรายนี้คือนาย Jason Lees วัย 40 ปีอาจารย์โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงและ เป็นผูต้ ดั สินกีฬารักบีร้ ะดับนานาชาติ ภรรยาของ เขาคือนาง Danielle Cara Sutton นักจิตวิทยา ทัง้ สองมีบตุ รวัยสองขวบทีม่ สี ขุ ภาพดีและน่ารัก เหตุการณ์ที่ทำ�ให้ผู้คนที่รู้จักครอบครัวนี้ ยากที่จะเชื่อได้เกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ของวันนี้ เมื่อนาย Lees พาบุตรชายไปยังสะพาน Story เมือ่ ถึงตรงจุดคอสะพานเขาได้จบั บุตรชายโยนลง จากสะพาน ก่อนทีจ่ ะโดดลงตามไปเสียชีวติ ทัง้ คู่ การเสียชีวิตครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฎกรรม ครั้งที่สองในรอบ 5 เดือน ที่เกี่ยวของกับเด็ก และผูใ้ ห้ก�ำ เนิด ทีย่ ดึ สะพานข้ามแม่น�้ำ บริสเบน แห่งนี้เป็นที่จบชีวิตของตนเอง เส้นทางไปสู่จุดจบของนาย Lees และ บุตรชายเริ่มขึ้นในเวลา 2.03 น.ของวันนี้เมื่อ เขาอุม้ บุตรชายออกจากบ้านในย่าน Seven Hills ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบริสเบนนำ�ขึ้นรถขับ ไปจอดที่ Kangaroo Point จากนั้นเขาจึงนำ� บุตรชายขึน้ นัง่ บนทีน่ งั่ นิรภัยสำ�หรับทารกติดตัง้ กับรถจักรยานของเขา ทำ�การถีบจักรยานต่อไป อีกประมาณสามร้อยเมตร ก็มาถึงจุดคอสะพาน ทีเ่ ขาทำ�การจบชีวติ บุตรชายและตนเอง โดยรถ จักรยานยังคงอยู่ที่ทางเดินเท้าของสะพาน ร่างอันไร้วญ ิ ญาณของนาย Lees และบุตร ชายถูกพบในเวลา 8.00 น. ในสภาพนอนจม กองเลือดอยู่บนพื้นสนามหญ้าของสวนหย่อม ใต้สะพาน Story นาย Lees ผูเ้ สียชีวติ อพยพมาจากประเทศ แคนาดา ด้วยการเริม่ เป็นครูทโี่ รงเรียน Southport ในเมือง Gold Coastมาตั้งแต่ปี 2007 ก่อนที่ จะย้ายมาสอนที่โรงเรียน Anglican Church Grammar หรื อ รู้ จั ก กั น ดี ใ นนาม Churchie โรงเรียนระดับชั้นนำ�ของรัฐควีนสแลนด์ ที่ซึ่ง บุตรชายของเขาเข้าชั้นเตรียมอนุบาล ทางด้านตำ�รวจรัฐควีนสแลนด์ได้เข้าสอบ

สวนเพื่อหาสาเหตุในการฆ่าตัวตาย รวมถึง สอบสวนความสั ม พั น ธ์ ข องเขากั บ ภรรยาซึ่ ง เป็น นักจิตวิทยา และอาการป่วยทางจิตของเขา แหล่งข่าววงในเชื่อว่ามูลเหตุของการฆาตกรรม บุตรเกิดขึ้นจากการที่นาง Sutton ขอแยกทาง จากนาย Lees เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา นาง Kim Patterson วัย 48 ปีได้ใช้สะพาน Story ทำ�การ ฆ่าตัวตายหลังจากเธอทำ�การสังหารด.ญ Sidonie Thompson บุตรสาววัย 14 ปีภายในบ้านที่ย่าน Paddington บริสเบน การสังหารบุตรของนาย Lees เป็นวิธกี าร เดียวกับที่นาย Arthur Freeman ทำ�การแก้แค้น ภรรยาที่คิดแยกทาง ด้วยการจับด.ญ.Darcey บุตรสาวโยนสะพาน West Gate ในนครเมล เบิร์นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2009 และเพิ่งเป็น ข่าวเมือ่ ปลายเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา เมือ่ ผูเ้ ป็น มารดาของด.ญ. Darcey แต่งตั้งทนายฟ้องการ ทางหลวงรัฐวิกตอเรีย (VicRoads) เรียกค่าเสีย หายต่อการประมาทเลินเล่อไม่ติดตั้งฉากกั้นคน กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย ทางด้ า นเทศบาลบริ ส เบนซิ ตี้ ไ ด้ อ อก มา ประกาศในวันนี้ว่าจะไม่ติดตั้งฉากกันคน กระโดดสะพาน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ สู ง แต่ ไ ด้ พิ จ ารณาติ ด ตั้ ง กล้ อ งเพื่ อ ตรวจสอบ พฤติกรรมของคนเดินเท้าข้ามสะพาน และเพิม่ โทรศัพท์แจ้งฉุกเฉินบนสะพานแทน

ผมสั น นิ ษ ฐานว่ าในช่ ว งนี้ โ รงเรี ย นใน โรงเรียน แต่ไม่มีหลักฐานใดว่ามีมากกว่าการ สังกัดคณะเพรสไบธิเรียนน่าจะมีมากกว่า ๓ สันนิษฐานจึงขอกล่าวเพียงแค่สามโรงไว้ก่อน ในปีนี้เองมีศาสนาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ ๔ ท่านเดิน ทางกลับสหรัฐอเมริกา ทางคณะจึงมอบหมาย ให้อาจารย์จอห์น.เอ.เอกิน้ ดูแลโรงเรียนบางกอก คริสเตียนไฮสกูลที่กุฎีจีน ควบคู่ไปกับโรงเรียน หมอของมะตูมที่สำ�เหร่ ท่านอาจารย์จอห์น เอ.เอกิ้นเห็นว่าการ ดูแลโรงเรียนทั้งสองแห่ง เป็นการสิ้นเปลือง กำ�ลังทรัพย์และกำ�ลังคน จึงเสนอคณะเพรสไบธิ เรียนให้ปดิ โรงเรียนทีก่ ฎุ จี นิ ซึง่ คับแคบมาอยูร่ วม กันที่สำ�เหร่ แต่ที่สำ�เหร่ก็มีปัญหา แม้จะมีพื้นที่ กว้างใหญ่ แต่โรงเรียนอยูต่ ดิ กับโรงสีได้รบั ความ รำ�คาญทั้งจากเสียงและเขม่าควันดำ� คณะเพรสไบธิ เ รี ย นเล็ ง เห็ น ผลเลิ ศ จาก ความเจริญอย่างรวดเร็วของประเทศสยาม และ โอกาสก้าวหน้าของโรงเรียนจะดีกว่าหากย้าย ข้ามฟากไปฝัง่ พระนคร จึงเริม่ มองหาทีด่ นิ เพือ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยกลุ่มราชบุรีโฟโตคลับ สร้างโรงเรียนแห่งใหม่

ในปี ๒๔๔๓ คณะเพรสไบธิเรียนจึงได้ที่ ดินในทำ�เลทีเ่ หมาะสม เป็นทีด่ นิ ของเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นสหายสนิทของอาจารย์ จอห์น เอ.เอกิน้ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนประมวญตำ�บลสีลม อำ�เภอบางรัก ท่านยอมขายให้จำ�นวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวาในราคา ๑๗,๔๐๐ บาท (ปัจจุบันที่ดินสีล มมีราคาสูง ที่สุดในประเทศ ไทยตกตารางวาละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท) การก่อ สร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยในปี ๒๔๔๔ จึง ทำ�การย้ายนักเรียนจากโรงเรียนที่ตำ�บลสำ�เหร่ และตำ�บลกุฎีจีนมาอยู่ยังที่ตั้งใหม่ ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาใช้ ชือ่ โรงเรียน “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” จนถึง ประจุบนั นี้ และได้ชอื่ ว่าเป็นโรงเรียนทีม่ อี ายุเก่า แก่ทสี่ ดุ ในประเทศ ถึงปีนี้ คือปี ๒๕๕๕ มีอายุ ได้ ๑๖๐ ปีพอดีครับ ยังไม่จบครับ ยังมีโรงเรียนระดับพระเอก และนางเอกตามมาอีก ต้องขอเลือ่ นไปกล่าวถึง ในฉบับหน้าครับ........

เจ้าของอพาร์ทเมนท์เจอคุก หากอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย 19 ก.พ. 2011 เจ้าของอพาร์ทเมนท์จะ เผชิ ญ กั บ การถู ก ปรั บ นั บ ล้ า นเหรี ย ญหรื อ แม้ กระทัง่ ถูกจำ�คุก ถ้าพวกเขาได้รบั การบอกแจ้งว่า อพาร์ทเมนท์ของเขาอยูใ่ นสภาพไม่ปลอดภัยและ ไม่ได้ทำ�อะไรเพื่อแก้ไข ทัง้ นีภ้ ายใต้กฎหมายข้อบังคับเรือ่ งสุขภาพ และความปลอดภัย (WHS) ซึ่งถูกเสนอเมื่อ เดือนมกราคมที่ผ่านมา กำ�หนดให้ผู้เป็นเจ้าของ อาคารร่วม, เจ้าของอาคารชุดทั้งหมด, คณะ กรรมการอาคารชุด และผู้จัดการอาคารชุดสา มารถถูกดำ�เนินคดี ถ้าพวกเขารับรู้ว่ามีความ ผิดปกติต่อโครงสร้างของตัวอาคาร ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยอย่างร้ายแรง แต่พวกเขาไม่ ได้แก้ไขใด ๆ ในกรณี ที่ ก่ อให้ เ กิ ค วามเหตุ ก ารณ์ จ าก ความประมาทอย่างร้ายแรง ที่เสี่ยงต่อการเสีย ชีวิต, บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง จะมี โทษปรับสูงสุดถึง 3 ล้านเหรียญสำ�หรับเจ้าของ ร่วม และยังคงมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 600,000 เหรียญและ/หรือจำ�คุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปีส�ำ หรับ บคุคล ที่เป็นคณะกรรมการ, จำ�คุก 5 ปีและ/ หรือปรับไม่เกิน 300,000 เหรียญสำ�หรับผู้ จัดการและลูกจ้างของอาคารร่วมอันเป็นไปตาม กฎหมาย WHS ปี 2011 นาย Michael Teys ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย Strata หรือกฎหมายอาคารร่วมกล่าวว่า ผูม้ สี ว่ น ร่วมในโครงการอาคารร่วมส่วนใหญ่มกั จะคิดว่า พวกเขาไม่อยูใ่ นข่ายต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย WHS เนื่องจากพวกเขาเป็นเพียงผู้อยู่อาศัย

แต่ในไม่ชา้ นี้ โครงการอาคารร่วมทัง้ หมด ทีม่ คี นงานอยูภ่ ายในอาคาร ไม่วา่ จะเป็นลูกจ้าง ปกติ หรือลูกจ้างผ่านผู้รับสัญญาจ้างอิสระ ถ้า โครงการอาคารร่วมจ้างคนงาน หรือใช้สว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคารเป็นสถานประกอบการเช่น ร้านค้า, ภัตตาคาร, หรือสำ�นักงาน โครงการ อาคารร่วมประเภทนี้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลมากกว่า โครงการอาคารร่วมประเภทที่มี เฉพาะผู้อยู่อาศัยอย่างเดียว กฎหมายนี้ถือว่ารุนแรง แม้แต่ความผิด ขั้นต่ำ�สุด กฎหมายยังกำ�หนดโทษขั้นสูงสุดไม่ เกิน 500,000 เหรียญ สำ�หรับเจ้าของร่วมอาคาร ชุด และปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญ สำ�หรับ บุคคลธรรมดา นาย Colin Grace แห่งสำ�นักกฎหมาย Grace Lawyers ได้ออกมาให้ความเห็นถึง กฎหมายดังกล่าวว่า ยังมีความคลุมเครือในหลาย จุด ตัวอย่างเช่นกฎหมายไม่ได้แยกแยะออกมา อย่างชัดแจ้งว่า ใครบ้างทีจ่ ะต้องได้รบั โทษ และ ใครบ้างที่ไม่ต้องรับโทษ เป็นต้นว่าถ้าผู้เป็นเจ้าของและอยู่อาศัยใน อพาร์ทเมนท์ ซึ่งมีร้านค้าอยู่ด้านล่าง หลายคน มักคิดว่าพวกเข้าไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ เพราะ พวกเขาเป็นเพียงผูอ้ ยูอ่ าศัย แต่ภายใต้กฎหมาย ใหม่ ความคิดเช่นนี้ถือว่าผิดถนัด นาย Grace กล่าวว่า เขาได้ให้คำ�แนะนำ� กับลูกค้าของเขา ทำ�การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ กฎหมายอาคารร่วมเพื่อประเมินความเสี่ยงของ พวกเขา

“บางกอกคริสเตียนไฮสกูล” ในปีเดียวกันท่าน ก็ได้สมัครเข้าสังกัดคณะเพรสไบธิเรียน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 37

จุดใต้สะพาน Story ที่นาย Lees สังหารบุตรและฆ่าตัวตาย


น.ซ.ว.ดันกม.ปลอดบุหรี่ ตามสถานที่เปิดสาธารณะ 21 ก.พ. 2012 รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.เตรียม เดินหน้าสั่งห้ามการสูบบุหรี่ตามสนามเด็กเล่น, สนามกีฬา, ป้ายรอรถประจำ�ทาง และสถานที่ ภายนอกของอาคารสาธารณะ โดยอาจจะมีผล ทันทีเมื่อร่างกฎหมายใหม่ผ่านสภา อย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายใหม่พื้นที่ ภายนอกภัตตาคาร, ผับ, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และสโมสรจะยังคงอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้จนถึง ปี 2015 เพื่อให้เวลาแก่ผู้อยู่ในธุรกิจเหล่านี้ 3 ปีในการปรับตัว ในขณะนี้เทศบาลในบางพื้นที่ของซิดนีย์ ได้ออกเทศบัญญัติของตนห้ามบุคคลสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่การออก กฎหมายใหม่จะทำ�ให้กฎดังกล่าวถูกนำ�มาใช้ ครอบคลุมทั่วรัฐเหมือนกันหมด นาง Jullian Skinner ร.มต.สาธารณสุข

กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ เพื่อต้องการลดจำ�นวนประชาชนที่สูบบุหรี่และ ลดควันพิษจากบุหรี่สู่ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก และครอบครัวของพวกเขา นาย John Hart ผู้อำ�นวยการสมาคมร้าน อาหารและการจัดส่งอาหาร (RCA)กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่กว่าการห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านอาหาร ซึ่ง ทำ�ให้ เ ขาและสมาชิ ก มี ค วามกั งวลใจอย่ า ง มากถึงผลกระทบต่อธุรกิจที่จะตามมา แต่ ทางสมาคมก็จะยังต้องรอดูรายละเอียดของข้อ กำ�หนดจากรัฐบาลก่อน อย่างไรก็ตามนาย Hart กล่าวว่า สมาคม จะทำ � งานร่ ว มกั บ รั ฐ บาล และเห็ น ว่ า การให้ เวลาผู้อยู่ในธุรกิจเตรียมตัว 3 ปี ถือว่ามีความ ยุติธรรมพอต่อการปรับตัว

สรรพากรเตรียมเฉ่งบอส ไม่จ่ายซุปเปอร์ให้ลูกจ้าง

นาย Paul Nicolaou นายก สมาคมโรงแรม (ผับ) แห่งออส เตรเลีย (AHA)กล่าวว่า กฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่อาจจะกระทบต่อผับ และโรงแรม แต่ก็ต้องรอดูราย ละเอียดของกฎข้อห้ามจากรัฐบาล ในขณะที่ ส มาคมสโมสร แห่งรัฐน.ซ.ว. หรือ Clubs NSW ค่ อ นข้ า งจะสนั บ สนุ น การออก กฎหมายครั้ งนี้ นอกจากนั้นยัง เป็นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบน้อยกว่า ร้านอาหาร และผับ เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ปิดทีจ่ ดั ให้ลกู ค้าสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โปกเกอร์แมชชิน ไม่ใช่กับ พื้นที่รับประทานอาหารนอกร้านอย่างของร้าน อาหารและคาเฟ่ ในทางตรงกันข้ามกลุ่มสุขภาพได้ออกมา แสดงความยินดี ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เริ่มจากนพ. Andrew Penman แห่งสภามะเร็ง รัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า กฎหมายนี้ถือเป็นการก้าว เดินครั้งใหญ่ในการปกป้องชุมชน โดยเฉพาะ เด็กจากการจำ�ต้องเป็นผูเ้ สพควันบุหรีโ่ ดยทีพ่ วก เขาไม่ได้สูบ เมื่อนายจ้างไม่จ่ายเงินสบทบเข้ากองทุน ซุปเปอร์ฯ ตามกฎหมายถือว่าเป็นการขโมย ทรัพย์ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคดีอาญา นาง Moriarty กล่าวว่า กฎหมายจำ�เป็น ที่จะต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มอำ�นาจให้กับสำ�นักงาน ภาษี ในการนำ�นายจ้างเหล่านี้มาดำ�เนินคดีให้ ง่ายขึน้ เธอกล่าวว่า ลูกจ้างทีเ่ ป็นเหยือ่ ส่วนใหญ่

นาง Jullian Skinner นาย Tony Thirlwell แห่งมูลนิธิหัวใจ แห่งรัฐน.ซ.ว. กล่าวว่ากฎหมายนี้ถือเป็น “จุด แห่งประวัตศิ าสตร์” สำ�หรับรัฐน.ซ.ว. ในขณะที่ นาง Anne Jones แห่งกลุม่ Action on Smoking and Heath กล่าวว่าชุมชนส่วนใหญ่ให้การ สนับสนุน นโยบายปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ ซึ่งกฎหมายนี้ได้ถูกนำ�มาใช้ในรัฐควีนสแลนด์, แทสมาเนีย, แคนเบอร์รา แคปิคอลเทริทอร์รี, นอร์เทิร์นเทริทอร์รี่ และเวสต์เทิร์นออสเตรเลีย อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพมาแล้ว

เป็นคนหนุ่นสาว พวกเขาอาจจะได้เอาใจใส่ถึง เรื่องสิทธิของตนในเงินซุปเปอร์ เป็นที่เชื่อว่า ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่ จะ อนุญาตให้สำ�นักงานภาษี ระงับการจ่ายเงินคืน ภาษีเป็นเวลา 60 วันโดยไม่ต้องพึ่งอำ�นาจศาล เพื่อทำ�การเข้าตรวจสอบถึงความถูกต้องในจำ� นวนเงินที่ขอเคลมภาษี

ศาลสวนกระแสสังคมใหม่ ยอมรับผู้ปกครองตีเด็กได้

22 ก.พ. 2012 สำ�นักงานภาษีออสเตรเลีย เตรียมเรียกเก็บเงินสมทบเข้าซุปเปอร์ฯ หรือ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุงานย้อน หลัง หลังจากพบนายจ้างจำ�นวนมากไม่ยอมจ่าย เงินสมทบเข้ากองทุนฯให้กบั ลูกจ้าง คิดเป็นเงิน ที่จะเรียกเก็บรวมกันถึงกว่า 500 ล้านเหรียญ ทั้งนี้สำ�นักงานภาษีซึ่งทำ�หน้าที่ในฐานะ ผู้ดูแลโครงการประกันเงินสมทบเข้ากองทุน เลี้ยงชีพฯแห่งชาติ ได้ออกรายงานบัญชีราย ชื่อกิจการที่หลีกเลี่ยงการส่งเงินสบทบเข้าซุป เปอร์ฯในสัปดาห์นี้ พบว่าผู้ฝ่าฝืนส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบกิจการคาเฟ่, ร้านอาหาร, เอเยนซี่ที่ อยูอ่ าศัย และช่างไม้ ซึง่ หลายรายไม่ได้จา่ ยเงิน สมทบทั้งจำ�นวน ธุ ร กิ จ รองลงมาที่ ถู ก สำ � นั ก งานเก็ บ ภาษี ขึ้ น บั ญ ชี ก็ คื อ ร้ า นทำ � ผม และร้ า นเสริ ม สวย, ผู้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ สร้ า ง, บริ ษั ท รั บ เหมา ก่อสร้าง, ผู้อยู่ในธุรกิจขนส่งทางถนน, ธุรกิจ ซ่อมรถยนต์, ธุรกิจผับ และโรงแรม โดยมียอด ไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในปี 2010 และ 2011 เป็นจำ�นวน 517 ล้านเหรียญ

กลุ่มสหภาพแรงงานได้ออกมาประนาม การกระทำ�ของนายจ้างว่า เป็นการ “ขโมย” และ “ขูดรีด” ลูกจ้างอย่างโหดเหี้ยม ภายใต้กฎหมาย นายจ้างจะต้องมีหน้าที่ จ่ายเงินอย่างน้อย 9% เข้าในเงินกองทุนฯ ของ ลูกจ้าง นาง Tara Moriarty ประธานสหภาพ แรงงานเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และธุรกิจการ ต้อนรับขับสู้กล่าวว่า การหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงิน สม ทบเข้าซุปเปอร์ฯโดยนายจ้าง ถือเป็นเรื่อง ปกติของธุรกิจร้านอาหาร เธอกล่าวว่า ลูกจ้างในธุรกิจนี้นอกจาก ได้รับค่าจ้างในอัตราแรงงานที่ไม่เหมาะสมแล้ว พวกเขายังได้รับค่าจ้างโดยไม่มีใบเสร็จเงินสม ทบเข้าซุปเปอร์ นาย Chris Stage อดีตผูต้ รวจสอบอาวุโส ของสำ�นักงานภาษีกล่าวว่า นายจ้างที่ไม่จ่ายเงิน สมทบถือว่าได้กระทำ�ผิดอาญา ตามกฎหมาย ถือว่านายจ้างคือผู้มีได้รับมอบหมายให้ดูแลเงิน ผลประโยชน์ (trust monies) ในเงินซุปเปอร์ ของลูกจ้างเข้ากองทุน ในนามของลูกจ้าง

23 ก.พ. 2012 วิธีการลงโทษเด็กด้วย การตีซึ่งกลายเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (ไทย-ออสนิวส์ไม่ได้เสนอ ข่าวนี้) เมื่อกลุ่มสิทธิมนุษยชนและราชสมาคม แพทย์แห่งออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้รฐั บาล ออกกฎหมายห้ามการตีเด็กทัว่ ออสเตรเลีย โดย ถือเป็นคดีอาญาสำ�หรับผู้ปกครองที่ฝ่าฝืน ใน ขณะทีก่ ลุม่ ศาสนาออกมาให้ความเห็นว่า การตี เด็กด้วยการใช้ฝา่ มือหรือไม้เรียวตีทกี่ น้ , มือ และ น่องยังไม่ถือเป็นสิ่งล้าสมัย สามารถใช้เป็นการ ลงโทษทางวินัยได้ ในขณะที่ผู้อยู่ในชุมชนได้ ออกมาให้ความเห็นแตกแยกกันในเรื่องนี้ ในวันนี้ได้เกิดมีการตัดสินคดีแรกที่เกี่ยว กับการตีเด็ก ซึง่ ศาลออกมาสนับสนุนความเห็น ของกลุ่มศาสนาในคดีนี้ผู้พิพากษา Paul Colon ได้ ก ลั บ คำ � พิ พ ากษาคดี ทำ�ร้ายร่างกายเด็ก ชาย วัย 13 ปี โดยผู้เป็นพ่อเลี้ยง ด้วยการใช้ฝ่ามือตี เบา ๆ ที่ศีรษะของลูกเลี้ยงไป 1 ที หลังจาก ทีเ่ ด็กชายใช้วาจาหยาบคายกับมารดาและปฏิเสธ ที่จะล้างจาน เด็กชายวัย 13 ปีได้นำ�เรื่องไปฟ้องบิดาผู้ ให้ก�ำ เนิด ซึง่ เขาได้เข้าแจ้งความต่อตำ�รวจ เป็น ผลให้ผเู้ ป็นพ่อเลีย้ งถูกศาลท้องถิน่ Wollongong ตัดสินมีความผิดฐานทำ�ร้ายร่างกาย โดยศาลได้ปฏิเสธข้อแย้งของจำ�เลยด้วย

การใช้กฎหมายอาญาปี 1990 อนุมาตรา 61AA Defence of lawful correction ซึ่งเปิดช่องให้ จำ�เลยสามารถแก้ต่างได้หากเป็นผู้ปกครองเด็ก หรือในฐานะผู้ทำ�หน้าที่ผู้ดูแลเด็กใช้กำ�ลังทาง ร่างกายอย่างสมเหตุผลด้วยการคำ �นึงถึงอายุ, สุขภาพ และลักษณะของเด็ก ซึ่งประพฤตนไม่ เหมาะสมหรือใสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการตัดสินคดีอุทธรณ์ของ ผู้พิพากษา Colon อาจกลายเป็นการจุดฉนวน ให้เ กิดการถกเถียงกันในเรื่อ งของสิท ธิของผู้ ปกครองในการตีเด็กขึ้นมาอีก เมื่อผู้พิพากษา เห็นว่าการลงโทษด้วยการตีบตุ รหลานถือเป็นสิง่ พึงกระทำ�ได้หากมีความเหมาะสม ผู้พิพากษากล่าวว่า “เหตุผลหนึ่งที่เยาว ชนจำ�นวนมากต้องพบว่าพวเขาประสบปัญหา ยุ่ ง ยากทางกฎหมาย (หมายถึ ง กระทำ � ผิ ด กฎ หมาย) ก็มาจากพวกเขาถูกละเว้นจากการถูก (ผู้ ปกครอง) ลงโทษในช่วงชีวติ (วัยเด็ก) ของเขา” สำ�หรับในคดีท�ำ โทษเด็กชายวัย 13 ปีศาล เห็นว่ามีเหตุผล เมื่อพิจารณาจากการใช้ฝ่ามือตี อย่างไม่แรง ในขณะที่ลูกเลี้ยงของเขาเป็นเด็ก ที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เป็นพ่อ เลี้ยงใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ผู้พิพากษา Colon กล่าวว่า ทุกวันนี้ถือ เป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าของผู้ปกครอง ที่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 38


ศาลกลับคำ�คดีฆ่านางแบบ เหยื่อเตรียมฟ้องกลับ 1 ล้าน

น.ส. Caroline Byne 24 ก.พ. 2012 คดีสังหารน.ส. Caroline Byne อดีตนางแบบสาวเมื่อ 17 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2008 คณะลูกขุน ศาลฎีกาลงความเห็นว่านาย Gordon Wood อดีตแฟนหนุ่มของผู้ตายมีความผิด ทำ�ให้เขา ถูกตัดสินจำ�คุกเป็นเวลา 13 ปี ในวันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ศาลอุทธรณ์คดีอาชญากรรมโดยมี ผูพ้ พิ ากษา 3 ท่านนัง่ บัลลังก์ได้กลับคำ�พิพากษา ของศาลเดิม ทำ�ให้เขาถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ พร้อมกับเตรียมที่จะเรียกค่าเสียหายจากการถูก จำ�คุกและค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการ ถูกดำ�เนินคดีเป็นเงินมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญ ในการอุ ท ธรณ์ ค รั้ ง นี้ ที ม กฎหมายของ ฝ่ายนาย Wood อ้างว่าการลงความเห็นของ คณะลูกขุนถือว่า “มีจุดบกพร่อง” และ “ไม่ ปลอดภั ย ” ซึ่ ง ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี อ าชญากรรม เห็นด้วยกับข้อกล่าวแย้งของทีมกฎหมายของ นาย Wood คณะผู้ พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี อ าชญา กรรมยอมรับว่า ในการพิจารณาคดีโดยศาลเดิม ไม่ควรตัดข้อสมมุติฐานว่าผู้เสียชีวิตฆ่าตัวตาย ออกไป และคดีฆาตกรรมไม่ควรสนับสนุนหลัก ฐานที่เหนือเหตุผล พยายามลงโทษทางวินยั บุตรหลาน แต่กลับต้อง กลายเป็นจำ�เลยและถูกตัดสินมีความผิดในข้อหา ทำ�ร้ายร่างกายลูกของตนเอง ผู้พิพากษา Colon ได้ตำ�หนิผู้เชี่ยญชาญ ของกลุ่มต่อต้านการตีเด็กว่า “ไม่ได้อยู่ในโลก แห่งความเป็นจริง” และเห็นว่าการลงโทษเด็ก ด้วยการกักขังให้อยูภ่ ายในห้องนอน ก็ไม่ใช่วถิ ี

คณะผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยกับฝ่ายอัยการ ให้การใช้หลักฐานจากการพิสจู น์ของศาตราจารย์ Rod Cross แห่ ง ภาควิ ช าฟิ สิ ก มหาวิ ท ยาลั ย ซิดนีย์ที่ว่า มีความเป็นไปไม่ได้ที่น.ส. Byne จะกระโดดฆ่าตัวตายลงไป ห่างจากขอบเหวถึง 11.8 เมตร แต่ร่างของเธอจะต้องถูกโยนโดย บุคคลที่แข็งแรงลงมาสู่ก้นเหว ซึ่งทฤษฎีของ ศจ. Cross ได้กลายเป็นหลักฐานสำ�คัญในการ พิจารณาคดีฆาตรกรรม ในระหว่างการพิจารณา คณะลูกขุนยัง ได้รับการบอกกล่าวถึงแรงจูงใจที่ทำ�ให้มีการ ฆาตกรรม เนื่องมาจากน.ส. Byne รู้เรื่องราว ของนาย Rene Rivkin อดีตพ่อมดทางการเงินที่ ล่วงลับมากเกินไป ซึง่ ในขณะเกิดเหตุนาย Wood ได้ท�ำ งานเป็นคนสนิท, บอร์ดกี้ าร์ดและคนขับรถ ประจำ�ตัวให้กับนาย Rivkin คณะผู้พิพากษาชุดใหม่เห็นว่า อัยการนำ� เรือ่ งของนาย Rivkin ขึน้ มาเพือ่ สนับสนุนทฤษฎี คิดของตน และมีน�้ำ หนักน้อยมาก ทีค่ ณะลูกขุน ไม่ควรนำ�มาผูกติด หลังจากศาลตัดสินกลับคำ�พิพากษาแล้ว ทำ�ให้นาย Wood วัย 49 ปีซึ่งไม่ได้ร่วมฟัง คำ�ตัดสิน ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระจากเรือนจำ� Goulburn ในตอนค่ำ�ของวันเดียวกัน หลังจาก ถูกจองจำ�มาเป็นเวลา 3 ปี ทางด้านทีมทนายความของนาย Wood

นาย Gordon Wood ทางแก้ไขในโลกปัจจุบัน อีกทั้งพวกเขาอาจ จะชอบใจเสียอีกหากภายในห้องมี Xbox หรือ เครื่องเล่นเกมส์ หรือถ้าผู้ปกครองเอาเครื่องเล่น เกมส์และ Xbox ออกไปจากห้อง พวกเขาอาจ มีโทรศัพท์มอื ถือ หรืออุปกรณ์อนื่ ๆ เป็นเครือ่ ง เล่นหย่อนใจ

ภาพตัวอย่างการลงโทษในคดีนี้จาก news.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 39

กล่าวว่า หลังจากมีคำ�พิพากษาออกมา เขาได้ โทรศัพท์แจ้งข่าวดีให้นาย Wood รับทราบ และนับจากนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะฟ้องเรียกค่าเสีย หายต่อการดำ�เนินคดีนาย Wood ที่ผิดพลาด ซึ่งเขาประเมินว่าจะไม่ต่ำ�กว่า 1 ล้านเหรียญ แน่นอน สำ�หรับเหตุการณ์การเสียชีวิตของน.ส. Byne จากแฟ้มการสอบสวนของตำ�รวจและ เหตุการณ์เพิ่มเติมโดยย่อมีดังนี้ ในวันที่ 6 มิถุนายน 1995 ในวันนั้นนาย Wood ได้โทรศัพท์ไปที่ทำ�งานของน.ส. Byne แจ้งขอลาหยุดเนื่องจากเธอป่วย ในวั น เดี ย วกั น นาย Rivkin และนาย Wood ถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ การลงทุนแห่งออสเตรเลียสอบสวนในเรื่องหุ้น บริษัท Offset Alpine ในวันที่ 7 มิถุนายน 1995 มีพยาน 2 คน ให้การตรงกันว่าเห็นนาย Wood, น.ส. Byne และชายอีกคนหนึ่งที่ Watsons Bay ในเวลา 13.00 น. และอีกครั้งในเวลา 16.00 น. ในเวลา 23.30 น. จิตกรท้องถิน่ Watsons Bay และนักตกปลาสองคนให้การตรงกันว่า ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องที่ The Gap ในวันที่ 8 มิถนุ ายน 1995 มีผพู้ บศพน.ส. Byne ทีก่ น้ เหว ในขัน้ แรกตำ�รวจสันนิษฐานว่า เป็นการฆ่าตัวตาย แต่แล้วรุ่งขึ้นของวันที่ 29 พฤษภาคม 1996 ตำ�รวจคดีอาชญากรรมได้เริ่มสอบสวน การเสียชีวิตของน.ส. Byne ในปี 1997 โคโรเนอร์หรือเจ้าพนักงาน จากการพิจารณาการเสียชีวติ อย่างไม่เป็นไปตาม ธรรมชาติระบุวา่ น.ส. Byne “อาจจะ” กระโดด ลงจากหน้าผา แต่ได้เพิม่ ข้อความว่า แต่กย็ งั ไม่มี หลักฐานที่อ้างได้ว่าเธอถูกฆาตกรรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1998 ผู้พิพากษา John Abernethy เจ้าพนักงานโคโรเนอร์สั่งให้ เปิดพิจารณาคดีการเสียชีวติ ของน.ส. Byne ใน

วันที่ 4 มีนาคมนาย Wood ให้สัมภาษณ์ทาง ทีวี 7 ว่าเขาไม่มีส่วนใด ๆ ต่อการเสียชีวิตของ แฟนสาว ในวันที่ 8 เมษายน 1998 นาย Wood เดินทางออกจากออสเตรเลียไปยังลอสแอลเจลีส ในวันที่ 24 เมษายน 2001 นาย Rivkin แพ้คดีต่อหนังสือพิมพ์ในเครือ Fairfax ต่อ บทความที่เขาถูกกล่าวหาว่า มีเพศสัมพันธ์กับ นาย Wood และเตรียมแผนสังหารน.ส. Byne ในเดือนกรกฎาคมตำ�รวจนักสืบได้บินไปกรุง ลอนดอนเพื่อสอบปากคำ�นาย Wood ในเดือนเมษายน 2003 นาย Rivkin ถูก ศาลตัดสินมีความผิดฐานทำ�การค้าหุ้น Qantas โดยการรูข้ อ้ มูลภายใน ถูกตัดสินจำ�คุกเฉพาะวัน หยุดสุดสัปดาห์เป็นเวลา 9 เดือน ในเดือนมีนาคม 2004 ตำ�รวจชุดสอบสวน เสนอให้ตงั้ ข้อหานาย Wood ซึง่ ขณะนัน้ เขาอยู่ ในประเทศฝรั่งเศส ในเดือนพฤษภาคม 2005 นาย Wood เดินทางกลับมาอยู่ในกรุงลอนดอน ในวันที่ 1 พฤษภาคม นาย Rivkin ได้ฆ่าตัวตาย ในปี 2006 ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าน.ส. Byne จะไม่สามารถกระโดดจาก หน้าผาลงมาสู่พื้นได้เกินกว่า 9.7 เมตรนับจาก ขอบเหว ทำ�ให้ต�ำ รวจตัดประเด็นการฆ่าตัวตาย ออกไป วันที่ 3 เมษายน 2006 นาย Wood ถูก จับกุมที่กรุงลอนดอน วันที่ 3 พฤษภาคมนาย Wood ถูกนำ�ตัวกลับมาถึงซิดนีย์พร้อมถูกตั้ง ข้อหาฆาตกรรมน.ส. Byne ซึง่ เขาได้รบั ประกัน ตัวในวันรุ่งขึ้น วันที่ 6 กรกฎาคม 2008 การพิจารณา คดีฆาตกรรมน.ส. Byne ได้เริ่มขึ้นที่ศาลฎีกา รัฐน.ซ.ว. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน คณะลูกขุน 12 คนลงความเห็นว่านาย Wood มีความผิด จริง ต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคมนาย Wood ถูก ตัดสินจำ�คุก 17 ปี 4 เดือน แต่มีสิทธิขอปล่อย ตัวอย่างมีทัณฑ์บนหลังจากจำ�คุกไปแล้ว 13 ปี

คดีฆาตกรรม 50 ปีถูกปัดฝุ่น หลังตรวจพบ DNA คนร้าย 25 ก.พ. 2012 ตำ�รวจแผนคดีค้าง หรือ Cold Case Squad สามารถพบหลัก ฐานสำ�คัญในคดีฆาตกรรมที่ชายหาด Wanda Beach เมื่อเกือบครึ่งทศวรรษที่ผ่าน มาได้สำ�เร็จ หลังจากพบ DNA สำ�คัญที่เก็บได้จากการเกงยีนส์ของผู้ตาย ที่จะนำ�ไปสู่ การไขปริศนาการฆาตกรรมสะเทือนขวัญประชาชนที่สุดคดีหนึ่งในสมัยนั้น หลักฐานสำ�คัญคือรอยคราบที่ปรากฎบน กางเกงยีนของเหยื่อซึ่งตำ�รวจเก็บไว้เป็นหลัก ฐานจากที่เกิดเหตุเมื่อ 47 ปีที่ผ่านมา สามารถ ตรวจพบเป็นรอยคราบของชายที่เชื่อว่าเป็นผู้ สังหารครั้งนี้ทิ้งไว้ ในคดีนนี้ .ส.Marianne Schmidt และน.ส. Christine Sharrock วัย 15 ปีทงั้ คูจ่ ากย่าน Ryde ถูกพบนอนเสียชีวติ มีบาดแผลถูกมีดแทงบนเนิน ทรายของชายหาด Wanda Beach ทางใต้ของ ซิดนีย์ในเดือนมกราคม 1965 ซึ่งถือเป็นดคี สะเทือนขวัญประชาชน และตำ�รวจได้ทำ�การ สอบสวนเพือ่ หาคนร้ายมาลงโทษครัง้ ใหญ่ แต่ ก็คว้าน้ำ�เหลว ไม่สามารถจับคนร้ายมาลงโทษ ได้ เป็นผลให้คดีถูกแช่แข็งนับจากนั้นมา อ่านต่อหน้า 40

น.ส. Christine Sharrock และน.ส. Marianne Schmidt ก่อนเสียชีวิต


ตำ�รวจมึนพิชิตคดีไม่ได้

จำ�เลยพึ่งศาลปิดทางพิสูจน์ 26 ก.พ. 2012 ชายผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ทำ�การลวนลามเด็กนักเรียนหญิงตามสถานีรถไฟ ทางเหนือของซิดนียไ์ ด้พงึ่ ศาลฎีกา เพือ่ หลีกเลีย่ ง ไม่ให้ตำ�รวจขอถ่ายภาพเขา นำ�ไปพิสูจน์หลัก ฐานมัดตัวเขา ในคดีนี้จำ�เลยผู้ใช้นามสมมุติว่านาย X เนื่องจากเขาได้รับการปกปิดชื่อ หลังจากเขา ถูกดำ�เนินคดีในเดือนสิงหาคม 2010 ผู้ซึ่งถูก กล่าวหาว่าได้แอบสัมผัสหน้าอก, ก้นและเนื้อ ตัวของเด็กนักเรียนหญิงจำ�นวนหลายคน ด้วย การทำ�แกล้งเป็นถูกเบียดแล้วไปถูกเนื้อต้องตัว เด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเป้าหมายของเขา โดย เหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 และ 30

กรกฎาคม 2010 การลวนลามทางเพศต่อเด็กนักเรียนหญิง สองรายได้ถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดของร้าน ขนาดเล็กร้านหนึ่ง ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่า ชาย ดังกล่าวเป็นผู้นิยมลวนลามทางเพศต่อผู้เยาว์ ตำ�รวจกล่าวว่านาย X ได้ถูกดำ�เนินคดี ลวนลามทางเพศ 4 คดี จากการเที่ยวหาเหยื่อ ซึง่ เป็นเด็กนักเรียนหญิงมานับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2008 แม้กล้องวงจรปิดจะสามารถบันทึกการ กระทำ�ของเขาไว้ได้ แต่คุณภาพของกล้องไม่ สามารถแสดงใบหน้าของผู้กระทำ�ผิดได้อย่าง เด่นชัด ที่จะทำ�ให้ฝ่ายจำ�เลยสามารถอ้างได้ว่า เป็นคนละคนต่อตัวเขา

คดีฆาตกรรม 50 ปีถูกปัดฝุ่น หลังตรวจพบ DNA คนร้าย ต่อจากหน้า 39

จนกระทั่ งในปี 2007 นาย Andrew Scipione อธิ บ ดี ตำ � รวจรั ฐ น.ซ.ว.ได้ มี คำ � สั่ ง ให้ตำ�รวจแผนก Cold Case Squad นำ�แฟ้ม คดีฆาตกรรมที่ Wanda Beach ขึ้นมาทำ�การ สอบสวนอีกครั้งหนึ่ง ทีมชุดสอบสวนได้ทำ�การเปิดกล่องหลัก ฐานที่ เ ก็ บได้ จ ากที่ เ กิ ด เหตุ นำ � ตั ว อย่ า งรอย เลือด, รอยคราบ และอื่น ๆ ส่งเข้าห้องแล็บ ตรวจทดสอบทัง้ ทีน่ วิ ซีแลนด์และภายในประเทศ และด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ยใหม่ จึ ง สามารถพบ DNA ของผู้ชายซึ่งสงสัยว่าจะเป็นฆาตกรใน คดีนี้ มีความชัดเจนในระดับ 80% และคาดว่า จะใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยี่อีกประมาณ 5 ปีจะ สามารถให้แบบของ DNA ออกมาอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกล่าวว่า ผู้ต้อง สงสัยตามแฟ้มคดีเดิมบางคนได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ ในจำ�นวนนี้ มีผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยมากที่สุด 3 คน ผู้ต้องสงสัยรายแรกคือนาย Derek Percy ปัจจุบนั วัย 63 ปี ต่อมาถูกจับในเดือนมกราคม 1969 ในข้อหาฆ่าด.ญ.คนหนึง่ วัย 12 ปี แต่ศาล ตัดสินไม่มคี วามผิดเนือ่ งจากเขาเป็นคนวิกลจริต และเพราะเหตุนี้เขาอาจได้รับการคุ้มครองทาง กฎหมายต่อการถูกตรวจสอบ DNA ผู้ต้องสงสัยรายที่สอง เป็นชายชาวซิดนีย์ ซึ่งต่อมาเขาถูกตัดสินจำ�คุกจากคดีฆ่าวัยรุ่นใน ปี 1966 ตำ�รวจเจ้าของคดีเดิมมีความเชื่อมั่นว่า เขาคือผู้สังหารเด็กนักเรียนหญิงทั้งสองแต่เขา ปฏิเสธตลอดเวลาว่าไม่ได้เป็นผู้สังหาร หลัง จากที่ เ ขาถู ก ปล่ อ ยตั ว เป็ น อิ ส ระเมื่ อ หลายปี ที่ ผ่านมา เขาได้ท้าให้ทำ�การตรวจสอบ DNA แต่ วิวัฒนาการตรวจสอบ DNA ในขณะนั้นยังไม่ สามารถเอาตัวอย่างที่ตกค้างหลายปีมาทำ�การ ทดสอบได้ ผู้ต้องสงสัยรายที่สามก็คือนาย Christo pher Wilder ฆาตกรฆ่าต่อเนื่องเขาเป็นที่รู้จักดี ในหมูต่ �ำ รวจซิดนีย์ ต่อมาได้ไปอยูส่ หรัฐอเมริกา ที่ซึ่งเชื่อว่าเขาได้ทำ�การสังหารสตรีที่นั่น 10 คน แต่เขาได้ใช้ปนื สังหารตัวเองอย่างอุบตั เิ หตุ

ในระหว่างการยิงต่อสู้กับตำ�รวจที่เมือง New Hampshire ในปี 1984 สำ � หรั บโศกนาฎกรรมที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ สอง สาววัยรุ่นเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมของวันที่ 11 มกราคม 1965 เมื่อน.ส. Schmidt และน.ส. Sharrock ซึ่ ง เป็ น เพื่ อ นสนิ ท กั น ขออนุ ญ าต มารดาพาน้องชายและน้องสาวอีก 4 คนไป เที่ยวชายทะเล แต่ในวันดังกล่าวชายหาดถูกปิดห้ามใช้ เนื่องจากมีคลื่นและลมแรง พวกเขาจึงนั่งกิน แซนวิชกันที่โขดหินในย่าน Cronulla หลังจาก รับประทานมื้อกลางวันเสร็จน.ส. Schmidt จึง ชวนด.ช. Wolfgang น้องชายในขณะนั้นอายุ 7 ขวบไปว่ายน้�ำ แม้สภาพอากาศไม่อ�ำ นวย โดย ทัง้ หมดเดินเท้าไปยังชายหาด Wanda ซึง่ อยูห่ า่ ง ออกไป 2 กิโลเมตร โดยทิง้ กระเป๋าไว้ทโี่ ขดหิน ต่อมาน.ส. Schmidt และน.ส. Sharrock ได้ปล่อยให้น้อง ๆ อยู่ที่ชายหาด โดยบอกว่า จะไปเอากระเป๋า แต่แทนที่จะเดินไปทางใต้ ทั้ง สองกลับเดินไปทางเหนือ ดช.Wolfgang รู้ตัวว่าพี่สาวของเขาเดิน ผิดเส้นทางจึงวิ่งตามไปทัน เด็กสาวทั้งสองคน ได้แต่หัวเราะแล้วบอกให้น้องชายกลับไปรวม กับคนอื่น หลังจากนั้นน.ส. Schmidt และน.ส. Sharrock ก็ไม่ได้กลับมาหาน้อง ๆ ของพวก เขาอีกเลย เด็ก ๔ คนรอจนกระทั่ง 5 โมงเย็นเมื่อ ไม่เห็นพี่สาวกลับมาจึงเดินไปเอากระเป๋าแล้ว กลับบ้าน ศพของน.ส. Schmidt และน.ส. Sharrock ถูกค้นพบในวันรุ่งขึ้นในสภาพกึ่งเปลือย มีร่อง รอยถูกข่มขืน แล้วถูกตีและแทงเสียชีวิต โดย คนร้าย 1 คนหรือมากกว่านั้น ศพของเหยื่อคน หนึ่งอยู่ในสภาพถูกถอดกางเกงยีนส์ออกครึ่ง ท่อนขา และเป็นกางเกงยีนส์ที่พบคราบของ คนร้ายติดอยู่ ตำ�รวจพบร่องรอยของการต่อสู้ และขัดขืนโดยเหยื่อคนหนึ่งพยายามวิ่งหนี มี การไล่กวดโดยฆาตกร แล้วฉุดลากเหยื่อกลับ มาที่เนินทราย

ดังนั้นตำ�รวจจึงต้องการภาพถ่ายศีรษะ, ไหล่, แขน และขาของนาย X เพื่อแสดง ต่ อเหยื่ อ นั ก เรี ยนหญิ งคนอื่นและพยานผู้เห็น เหตุการณ์ที่ร้องเรียนถึงพฤติกรรมการลวนลาม ทางเพศที่พวกเธอเป็นเหยื่อและประสบพบเห็น ตำ�รวจยังต้องการภาพถ่ายเหล่านี้ เพื่อนำ� ไปให้แก่นกั วิศวกรรมชีวเวชทำ�การพิสจู น์วา่ ภาพ ของนาย X กับชายคนร้ายทีถ่ กู ถ่ายด้วยกล้องทีวี วงจรปิดเป็นคน ๆ เดียวกันหรือไม่ นาย Siobhan Munro เจ้าหน้าที่พิสูจน์ หลักฐานของทบวงตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้ขออำ�นาจ จากศาลท้องถิ่น Hornsby ในเดือนกันยายน 2010 เพื่อขอถ่ายรูปนาย X ซึ่งศาล Hornsby ได้อนุญาต แต่ต่อมาได้ถูกระงับโดยศาลฎีกา หลังจากนาย X แต่งตั้งทนายเข้าคัดค้านใน เดือนเมษายน 2011 ตำ�รวจได้ยนื่ ขอต่อศาลท้อง ถิ่น Hornsby อีกครั้งแต่ครั้งนี้ต้องการถ่ายภาพ ใบหน้า, แขน, ขา และวัดสัดส่วนของร่างกาย

นาย X แต่ผู้พิพากษา Andrew George แห่งศาล Hornsby ได้ปฏิเสธที่จะให้ตำ�รวจถ่ายภาพ โดย อ้ า งว่ า เป็ น การขออย่ า งเดี ย วกั บ ที่ ถู ก ศาลฎี ก า ปฏิเสธ กรณีตำ�รวจไม่สามารถถ่ายภาพนาย X เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคดี ได้กลายเป็นที่ถก เถียง ถึงระบบยุติธรรมของรัฐน.ซ.ว. โดยได้ รับการต่อต้านจากกลุ่มเหยื่ออาชญากรรม, กลุ่ม ผู้ปกครอง และนักการเมือง อย่างไรก็ตามเมือ่ สัปดาห์ทผี่ า่ นมาผูพ้ พิ าก ษา Robert Holme แห่งศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ ออกมาชี้ช่องว่า ตำ�รวจสามารถทำ�เรื่องยื่นขอ อนุญาตจากศาลได้ เนื่องจากครั้งนี้ตำ�รวจไม่ได้ ขอถ่ายภาพศีรษะ แต่ขอถ่ายภาพใบหน้า และ ขอวัดแขนขาของนาย X ซึ่งเป็นคนละอย่างกัน ผู้พิพากษา Holme ยังได้เสนอแนะให้ศาลท้อง ถิ่น Hornsby เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

เลเบอร์จัดเลือกผู้นำ�พรรค กิลลาร์ดชนะ-รัดด์ลาออก 27ก.พ.2012 พรรคเลเบอร์ ของรัฐสภากลาง ได้จัดให้มีการ เลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า พรรคในวั น นี้ หลังจากเกิดความตึงเครียดในภา วะผู้นำ�ของพรรคมาเป็นเวลาแรม เดือน จากการออกมาท้าทายของ นาย Kevin Rudd ร.มว.การต่าง ประเทศทีต่ อ้ งการช่วงชิงตำ�แหน่ง นายกรัฐมนตรีคืนจากนาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีอย่างเปิด เผย จุดระเบิดของความแตกแยก ภายในพรรคเกิดขึ้นเมื่อ มีผู้นำ�คลิปนาย Rudd แสดงอารมณ์ฉนุ เฉียวเมือ่ ครัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ในยูทูป ซึ่งคลิปดังกล่าวติดค้างอยู่ใน คอมพิวเตอร์ภายในสำ�นักงานนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาถูกใช้เป็นสำ�นักงานนายกรัฐมนตรีของ นาง Gillard นาง Gillard ได้ใช้วนั พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ในขณะที่นาย Rudd เดินทางไปราชการในต่าง ประเทศกำ�หนดให้มกี ารเลือกตัง้ ผูน้ �ำ พรรคในวัน จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ สำ � หรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผู้ นำ � พรรคประกอบด้วยส.ส.ของพรรคจำ�นวน 72 คน และส.ว.ของพรรคจำ�นวน 31 คนรวม 103 คน แต่เนื่องจากนาง Muchelle Rowland ส.ส.เขตเลือกตั้ง Greenway รัฐน.ซ.ว.ลาคลอด บุตร จึงเหลือสมาชิกลงคะแนนเพียง 102 คน ผลการลงคะแนนเสียง เป็นไปตามคาด หมายก็คือนาง Gillard สามารถชนะนาย Rudd ไปด้วยคะแนน 71 คะแนน ต่อ 31 คะแนน อย่ า งไรก็ ต าม หลั ง จากทราบผลการ เลือกหัวหน้าพรรคแล้วนาย Mark Arbib ผู้ สนับสนุนนาง Gillard และเป็นตัวจักรสำ�คัญ ในการวางแผนให้นาง Gillard ช่วงชิงเก้าอีน้ ายก รัฐมนตรีมาจากนาย Rudd ในเดือนมิถุนายน 2010 ได้ประกาศลาออกจากการเป็นส.ว.และ รัฐมนตรีดแู ลการกีฬา, งานพัฒนาเศรษฐกิจและ การจ้างงานชนเผ่าพื้นเมือง นาย Arbib ให้สัมภาษณ์ว่า การลาออก ของเขาไม่ได้รับการขอร้องจากนายกรัฐมนตรี, ไม่ได้รับความกดดันจากฝ่ายใด แต่เป็นไปโดย

นาง Julia Gillard ให้สัมภาษณ์หลัง สบชัยชนะเหนือ นาย Kevin Rudd สมัครใจ แต่เป็นเพราะเขาต้องการใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัว โดยเฉพาะบุตรสาวคนเล็กของเขา เป็นผู้จุดประกายความคิดนี้ เมื่อเธอขอให้เขาลา ออกจากการเมือง แม้การประกาศลาออกของนาย Arbib จะ ทำ�ความประหลาดใจให้กบั หลายคน แต่ผสู้ นั ทัด กรณีทางการเมืองเห็นว่า เป็นเรื่องเกมการเมือง ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดที่ว่างให้ มีการขยับบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทีม และ ต่อไปเชื่อว่านาย Arbib จะได้รับผลตอบแทน ในตำ�แหน่งงานที่มั่นคงและมีเงินเดือนสูงกว่า เป็ น การตอบแทน อย่ า งที่ เ คยปรากฎขึ้ นใน ประเทศนี้มานับครั้งไม่ถ้วน ทางด้านนาย Rudd ผู้ได้รับคะแนนสนับ สนุน 31 เสียง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำ�ที่สุดใน รอบ 30 ปีของพรรคเลเบอร์กล่าวว่า เขาจะทำ� ตามสัญญาคือจะไปเป็นส.ส.แถวหลัง และจะไม่ ช่วงชิงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีจากนาง Gillard จนถึงเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2013 สำ�หรับนักการเมืองที่ลงคะแนนโหวตให้ นาย Rudd ก็คอื นาย Anthony Albanese (รมว. การขนส่ง), นาย Chris Bowen (ร.มว.การเข้า เมือง), นาย Kim Carr, นาย Martin Ferguson และ นาย Robert McClelland เป็นต้น ทางด้านนาย Tonny Abbott ผู้นำ�พรรค ฝ่ายค้านกล่าวว่า การลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ดู เหมื อ นจะเป็ น การเพิ่ ม ความแตกแยกภายใน พรรคเลเบอร์ ซึ่งเขาคิดว่าหนทางเดียวที่จะยุติ ความบาดหมางระหว่างคนร่วมพรรคก็คือ การ ยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 40


หวั่นน้ำ�มันขาดแคลน ดันราคาขึ้น $1.60 ต่อล. 28 ก.พ. 2012 ราคาน้ำ�มันเบนซินไร้สาร ตะกั่วอาจทะยานขึ้นไปถึง 1.60 เหรียญต่อลิตร ในไม่ชา้ นีใ้ นขณะทีว่ ฐั จักรราคาน้�ำ มันของซิดนีย์ ซึง่ ปกติหมุนเวียนในทุกๆ สัปดาห์ อาจจะเปลีย่ น ไปหมุนเวียนรอบละกว่า 10 วันขึ้นไป ทั้งนี้ NRMA พบว่าวัฎจักรราคาน้ำ�มัน ในซิดนีย์ที่ผ่านมาได้ขยายยาวออกไปรอบละ 2 สัปดาห์ (14 วัน) และมีแนวโน้วว่าจะเป็นอย่าง นี้ต่อไปในเดือนมีนาคม ในวั น นี้ ร าคาน้ำ � มั นไร้ ส ารในซิ ด นี ย์ ต ก เฉลี่ย 1.48 เหรียญต่อลิตร สูงกว่าราคาใน สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมซึ่งขายเฉลี่ยลิตร ละ 1.35 เหรียญ หรือสูงขึ้น 9.6% ในขณะที่ ราคาน้ำ�มันในบางพื้นที่ของซิดนีย์เสนอขายใน

นาย Joe Dimasi

นร.โรงเรียนรัฐระดับชั้นนำ� ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลู ก คนรวย 29 ก.พ. 2010 ผลการวิจัยทางการ ศึกษาพบว่า โรงเรียนมัธยมแบบทดสอบ เข้ า ของรั ฐ น.ซ.ว.ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เด็ ก นั ก เรียนจากครอบครัวของผู้มีอันจะกิน ซึ่ง ผู้ปกครองเด็กสามารถส่งบุตรหลานไป เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนได้ อ ย่ า งสบาย ทำ�ให้เกิดการเสนอระบบการศึกษาเพื่อกัน คนรวยออกจากโรงเรียนเหล่านี้ รวมถึง การใช้ระบบโควต้า และระบบการเก็บค่า เทอมเพิ่มขึ้นสำ�หรับบุตรหลานที่มาจาก ครอบครัวที่ร่ำ�รวย

จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ MySchool ของรัฐบาลกลางพบว่าเด็กที่มาจาก ครอบครัวที่มีฐานะสูงทางสังคมและภูมิหลัง การศึกษาดีจะมีโอกาสสอบผ่านเข้าไปเรียนใน

โรงเรียนมัธยมแบบทดสอบเข้าได้สูง ในขณะ ที่เด็กจากครอบครับที่มีฐานะทางสังคมและการ ศึกษาต่ำ�สุดแทบจะไม่มีโอกาสเข้าไปเรียนใน โรงเรียนเหล่านี้ ตั ว อย่ า งเช่ นโรงเรี ย น James Ruse Agricultural High โรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่ง ของรัฐน.ซ.ว.มีนักเรียน 60% มาจากครอบครัว ที่มีฐานะทางสังคมสูงสุด 25% แรกของรัฐ ในขณะที่มีนักเรียนเพียง 4% เท่านั้น ที่มาจาก ครอบครัวที่มีฐานะต่ำ�สุด 25% แรกของรัฐ โรงเรียน Hornsby Girls High มีนกั เรียน จากครอบครัวร่ำ�รวยสูงสุด 68% ในขณะที่มี นักเรียนมาจากครอบครัวคนยากจนเพียง 1%, โรงเรียน North Sydney Boys High มีนักเรียน มาจากครอบครัวร่ำ�รวยสูงสุด 59% และเด็ก จากครอบครัวต่ำ�สุด 2%, โรงเรียน North

อุตุฯเตือนเตรียมอพยพหนี น้ำ�ท่วมฝนตกหนักรัฐนซว.

น้ำ�เต็มเขื่อน Warragamba THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 41

ราคา 1.60 เหรียญ ซึ่งไม่เคยปรากฎราคานี้มา ก่อนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2008 นาย Joe Dimasi เจ้าคณะกรรมการ ควบคุมน้�ำ มันเชือ้ เพลิงกล่าวว่า ราคาน้�ำ มันทีส่ งู ขึ้น แม้ว่าค่าเงินออสเตรเลียจะยังแข็งตัวอยู่ ก็ เนื่องมาจากราคาน้ำ�มันในตลาดโลกสูงขึ้นตาม อุปสงค์และดัชนี Mogas ของสิงคโปร์ ซึ่งถือ เป็นดัชนีราคาน้ำ�มันตามราคาน้ำ�มันโลกมีราคา สูงขึ้น เขากล่าวว่า ในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมาดัชนี Mogas และราคาน้ำ�มันในตลาดโลกได้ขยับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่จะขยับ ตัวสูงขึ้น นั่นหมายถึงราคาน้ำ�มันในประเทศก็ จะสูงขึ้นไปอีก ในด้านวัฐจักรของราคาน้ำ�มันในซิดนีย์ NRMA กล่าวว่าได้วนรอบหนึ่งโดยใช้เวลา 10 วัน, 12 วันและ 14 วัน ระยะรอบที่ยาวขึ้นจะ ทำ�ให้บริษัทน้ำ�มันขนาดใหญ่ชะลอการขึ้นราคา น้ำ�มัน ในขณะที่บริษัทที่เหลือปฏิเสธที่จะขึ้น ราคาตาม Beaches Secondary College (Manly) อยู่ในสัดส่วน 65% ต่อ 4%, โรงเรียน Baulkham Hills High ในสัดส่วน 54% ต่อ 3%, โรงเรียน Normanhurst Boys High ในสัดส่วน 66% ต่อ 2% ดร. Timothy Hawkes ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ของโรงเรียน King’s School โรงเรียนเอกชนชือ่ ดัง ซึง่ เก็บค่าเล่าเรียนนักเรียนประจำ�ปี ละ 38,628 เหรียญกล่าวว่า ผู้ ปกครองของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น แบบสอบเข้า ส่วนใหญ่เป็นผูม้ อี นั จะกิน พวกเขามีก�ำ ลังเงินพอทีจ่ ะ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน เอกชนได้อย่างสบาย ซึ่งเขาเห็น ว่ารัฐบาลควรจะใช้ระบบการเก็บ ค่าเล่าเรียนแบบ “เมดิแคร์-สไตล์” ก็คอื ใครมีรายได้สงู ก็ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรียนสูง และ ใครมาจากครอบครัวคนจนก็จ่ายในระดับต่ำ� ในปัจจุบนั รัฐน.ซ.ว.มีโรง เรียนแบบสอบ คัดเลือกเข้าทั้งสิน 17 แห่ง ซึ่ง 9 โรงเรียน 1 มี.ค. 2012 ปริมาณฝนตกติดต่อกัน อย่างต่อเนือ่ งในช่วงฤดูรอ้ นของเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับสำ�นักงานอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่า ในช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม่ร่วงของเดือนมีนาคมจะมี ฝนตกประปรายไปจนถึงตกหนักต่อไปอีกตลอด ทั้งเดือน ในวั น นี้ สำ � นั ก งานงานอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่รองรับน้ำ�ของ เขื่อน Warragamba เขื่อนรับน้ำ�หลักที่ใช้หล่อ เลียงชาวซิดนีย์ ตั้งแต่เมือง Lithgow ทางเหนือ ลงมาถึงเมือง Goulburn ทางใต้ ให้เตรียมพร้อม อพยพหนีน้ำ�ท่วมได้ทุกเมื่อ เป็นที่คาดว่าน้ำ�ที่กักขังไว้ที่เขื่อน Warra gamba จะอยู่ในระดับเต็มที่ภายในอีกไม่กี่วัน ข้างหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี จำ�เป็น ต้องระบายสู่แม่น้ำ�เป็นครั้งแรกในสองสามวัน นี้ หลังจากที่เคยระบายน้ำ�ออกครั้งสุดท้ายใน เดือนสิงหาคมปี 1998 ซึ่งจะทำ�ให้เกิดน้ำ�ไหล

NRMA พบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา BP และ Caltex ได้เพิ่มราคาเข้าในวงจรในระดับ 1.53 เหรียญต่อลิตร แต่บริษัทน้ำ�มันที่เหลือได้ ชะลอเป็นระยะเวลาทีน่ านขึน้ ก่อนทีจ่ ะขึน้ ราคา ตาม นั่นหมายความว่าราคาน้ำ�มันจะถูกกดให้ อยู่ในระดับต่ำ�สุดเป็นเวลานานกว่าปกตินั่นเอง NRMA ได้ทำ�นายว่าในวัฐจักรรอบต่อไป ราคาน้�ำ มันสูงสุดน่าจะอยูท่ ี่ 1.56 เหรียญต่อลิตร และแน่นอนว่าหลังจากนั้นไปอีกสองสัปดาห์ ราคาเฉลี่ยน้ำ�มันก็จะสูงขึ้นอีก ตามแรงกดดัน จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และผู้อยู่ ในตลาดค้าสินค้าล่วงหน้าได้เริ่มดันราคาน้ำ�มัน ให้สูงขึ้น โฆษกของ NRMA กล่าวว่า ราคาเฉลี่ย น้ำ�มันไร้สารในเดือนมกราคม 2000 เสนอขาย ในราคา 77.8 เซนต์ตอ่ ลิตรขยับขึน้ มาเป็น 1.008 เหรียญในเดือนมีนาคม 2003 และพุง่ พรวดเดียว มาเป็น 1.608 เหรียญในเดือนกรกฎาคม 2008 ก่อนที่จะลดลงมา

ดร.Timothy Hawkes ในจำ�นวนนี้ติดอันดับโรงเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่สุด 10 อันดับแรกของรัฐ นอกจากนั้นยังมี โรงเรียนแบบกึ่งสอบเข้าอีก 25 แห่ง

เอ่อในระบบแม่น้ำ� Warragamba (สายเดียวกับ แม่น้ำ� Mulwaree) ทางด้ า นสำ � นั ก งานบริ ก ารเหตุ ฉุ ก เฉิ น แห่งรัฐน.ซ.ว.(SES)ได้เตรียมพร้อมต่อน้ำ�ท่วม ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ำ � Hawkesbury-Nepean โดย เฉพาะการปิดสะพาน Richmond และสะพาน Windsor และได้เตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท รอบ Penrith, McGraths Hill Pitt และ Town ทางซิดนีย์ตะวันตกเฉียงเหนือคอยหมั่นติดตาม ข่าวประกาศการอพยพจากทางการ ในวันนี้สำ�นักงาน SES ได้ประกาศให้ ประชาชนประมาณ 700 คนในเมือง Goulburn และอีกประมาณ 300 คนในเมือง Cooma เก็บ ข้าวของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมอพยพออกจาก พื้นที่ และมีบ้านจำ�นวน 19 หลังประกอบด้วย สมาชิกจำ�นวน 70 คนใกล้เมือง Cowra ถูกคำ� สั่งให้อพยพออกจากบ้าน อ่านต่อหน้า 42


อุตุฯเตือนเตรียมอพยพหนี น้ำ�ท่วมฝนตกหนักรัฐนซว. ต่อจากหน้า 41

Iron Lady

น้ำ�เต็มเขื่อน Warragamba สวัสดีค่ะ..ฉบับนี้ดิฉันขอเริ่มด้วยการนำ�เอาภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณ “อลัน มอยร์” แห่งค่ายเดอะเฮเริล์ดตีพิมพ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์มาให้ศึกษากัน ในภาพมีผู้ประกาศ รางวัลออสการ์ โดยผู้ได้รับรางวัลนักแสดงนำ�ฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมมาจากภาพยนตร์เรื่อง “สตรี เหล็ก” ได้แก่.... แล้วมีสตรีจมูกยาวยื่นออกมาจากม่าน ??? งานนี้เป็นการนำ�เอาเหตุการณ์แจกรางวัลออสการ์ซึ่ง “เมอรีล สตรีฟ” ดาราเจ้าบทบาท คว้าตุ๊กตาทองเป็นสมัยที่สามจากการสวมบทบาทนาง “มาร์กาเร็ต แธตเชอร์” หญิงเหล็กอดีต นายกฯของอังกฤษ ในหนังเรื่อง “The Iron Lady” แต่ในภาพคนจมูกยาวนั้นก็คือนาง “จูเลีย กิลลาร์ด” หญิงเหล็กของออสเตรเลีย ผู้เพิ่ง ล้มนายเควิน รัดด์ในศึกชิงเก้าอี้นายกฯรอบสองมาหมาด ๆ ....งานนี้เรียกว่า..ดราม่าพอ ๆ กัน ค่ะ....ฮิ..ฮิ

The Great Cabinet

ภาพที่สองเป็นการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์แห่งค่ายเดอะเทเลกร๊าฟเจ้า เดิม ลงตีพิมพ์ในวันที่ 1 มีนาคมอันเป็นช่วงปรับคณะรัฐมนตรี เป็นภาพนายกฯจูเลีย กิลลาร์ดกำ�ลังยืนชื่นชมตู้ชั้นใส่เอกสารสามชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีอักษร กำ�กับว่า A, L และ P อันเป็นอักษรย่อของพรรคเลเบอร์ พร้อมกับคำ�พูดของทั่นนายกฯหลัง ปรับ cabinet บุบบิบบู้บี้ตู้นี้ว่า “มันดูดีกว่าเดิมมาก” ในขณะที่มีข้อความเขียนข้างใต้ภาพว่า “The Great Cabinet Reshuffle” สามารถแปล ได้สองสถานคือ “การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งยิ่งใหญ่” และ “การปรับตู้เก็บเอกสารครั้งใหญ่ ยิ่ง” ค่ะ......ฮิ..ฮิ

Desal Plant

ภาพล้อเลียนการเมืองภาพที่สาม เป็นของคุณวอร์เรน บราวน์ ตีพิมพ์ในเดอะเทเลกร๊าฟ ฉบับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ในภาพเป็นโรงงานกลั่นน้ำ�ทะเลเป็นน้ำ�จืด หรือ Desal Plant จมอยู่ ในน้ำ� มีชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันเริ่มคิดว่า เราคงไม่มีความจำ�เป็นอีกต่อไป” อันนี้เป็นการล้อเลียนฝนฟ้าอากาศ เนื่องจากในปัจจุบันน้ำ�ในเขื่อนกักน้ำ�มีใช้เหลือเฟือจน ต้องระบายออกมาท่วมบ้านท่วมเมือง คงไม่จ�ำ เป็นต้องพึง่ โรงกลัน่ น้�ำ ทะเลอีกต่อไปนัน่ เอง.....ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาย Mick Logan นักพยากรณ์อากาศจาก สำ�นักอุตุนิยมฯ กล่าวว่าพื้นที่ Goulburn และ Cooma ถือเป็นจุดที่อันตรายต่อการถูกน้ำ�ท่วม มากที่สุด หรือเมืองเล็ก ๆ อย่าง Coolamon ใกล้เมือง Wagga Wagga มีฝนตกหนักวัดได้ 124 ม.ล.ภายใน 24 โมงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยใน รอบเกือบ 100 ปีของเมืองนี้ และคาดว่าปริมาณ ฝนตกในปีนี้จะหนักที่สุดในรอบ 125 ปีทีเดียว ทางด้านนาง Acacia Pepler นักอากาศ วิ ท ยาแห่ ง สำ � นั ก งานพยากรณ์ อ ากาศกล่ า วว่ า ปริ ม าณฝนตกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งฤดู ร้ อ น ทำ�ให้ซดิ นียม์ อี ณ ุ หภูมสิ งู กว่า 30 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนเพียงแค่ 2 วัน ถือเป็นฤดูร้อนที่ เย็นที่สุดในรอบ 72 ปี ต่อมาในเวลา 18.50 น.ของวันที่ 2 มีนา คมเขื่อน Warragamba ได้ระบายน้ำ�ออกจาก เขือ่ นเป็นครัง้ แรก ก่อนหน้านีใ้ นวันที่ 1 มีนาคม สำ�นักงาน SES ได้ออกคำ�สั่งให้ประชาชน 900 คนในเมือง Cooma และ 600 คนในเมือง Goulburn อพยพออกจากพื้นที่ และทางด่วน Great Western Highway ช่วงระหว่าง Kelso กับ Bathurst ถูกปิดห้ามรถผ่าน ระบบแม่น้ำ� 7 สายประกอบด้วยแม่น้ำ� Merray, Hawkesbury-Nepean, Lachlan, Queanbeyan and Molonglo, Tumut and

Murrumbidgee, Bega และ Snowy อยู่ภายใต้ การระวังภัย ปรากฎการณ์ฝนตกหนักในออสเตรเลีย เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากสภาพอากาศแบบลา นินญ่า อันเกิดจากรูปแบบของอุณหภูมิบนผิว ทะเลสูงกว่าปกติถึง 3 องศาเซลเซียส โดยน้ำ� ในมหาสมุทรอินเดียอุน่ เป็นประวัตกิ ารณ์ได้เป็น ตัวอยู่เบื้องหลังฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและ ต่อไปในช่วงต้นของฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยคาดว่า สภาพอากาศจะกลับมาสู่ปกติในตอนกลางของ ฤดูใบไม้ร่วง ในวันที่ 5 มีนาคม สำ�นักงาน SES ได้ สั่ ง อพยพคนออกจากพื้ น ที่ น้ำ � ท่ ว มไปแล้ ว จำ�นวน 5,000 คน ประชาชนกว่า 1,000 คน ถูกให้อพยพออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือและ ตะวันออกของเมือง Wagga Wagga หลังจาก แม่น�้ำ Murrumbidgee ตรงจุดผ่าน เมือง Wagga Wagga ขึ้นสูงถึง 9.6 เมตรในตอนเที่ยงของวัน จันทร์ที่ 5 มีนาคม และคาดว่าจะเกินระดับ 10 เมตรในวันรุ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีประชาชนถูกสั่งอพยพ ออกจากเมือง Forbes อีก 630 คน และยังมี ประชาชนถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมใด ๆ อีก 2,500 คนซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขต ชนบท

สองคนดังลงขันประกันตัว สาวทรงสะบึมแล้วหนีศาล 3 มี.ค. 2012 นางแบบชุดวาบหวิวผูซ้ งึ่ ถูก ตำ�รวจจับในข้อหาลักลอบนำ�เข้ายาไอซ์ แต่ได้ รับประกันตัว หลังจากศาลได้รบั การขอร้องจาก เนติบัณฑิตชื่อดังและนายแพทย์คนดังในสังคม ไฮโซของซิดนีย์ พร้อมทั้งสองร่วมกันลงขัน 150,000 เหรียญประกันตัวเธอออกมา ในวันนี้ (3 มีนาคม) ศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ ออกหมายจับน.ส.Simone Farrow หรือ Simone Starr อดี ต นางแบบนิ ต ยสารสำ � หรั บ ผู้ ช าย Penthouse และ FHM เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากที่เธอไม่มาปรากฎ ตัวตามหมายศาลเป็นครั้งที่สอง น.ส. Farrow ซึ่งครั้งหนึ่งนิตยสาร FHM

ยกย่ อ งให้ เ ธอเป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ซ็ ก ซี่ ที่ สุ ดในโลก ปัจจุบันอายุ 37 ปี ถูกตำ�รวจสันติบาลกลาง จั บ กุ ม พร้ อ มยาไอซ์ ข องกลางในปริ ม าณมาก ต่อมาได้ถูกประกันตัวหลังจากนาย Anthony Renshaw เนติบัณฑิตชื่อดังของซิดนีย์และนาย แพทย์ Joseph Grech แพทย์เพลย์บอยดาวสังคม ของซิดนีย์ร่วมลงขันรวมกัน 150,000 เหรียญ ประกันตัวเธอออกมา โดยนาย Renshaw ใช้อพาร์ทเมนท์ของ เขาที่ถนน Ocean Ave.ย่าน Double Bay ค้ำ� ประกันในวงเงิน 50,000 เหรียญ ในขณะที่ นพ. Grech ได้ทำ�การรีไฟแนนซ์อพาร์ทเมนท์ ของเขาเพื่อเอาเงินมาร่วมวางประกัน 100,000

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 42


ตำ�รวจถูกยิงเสียชีวิตประเดิม นายกฯปรับครม.มีเซอร์ไพรส์ วันครบรอบ 150 ปีตร.นซว. ดึงบ็อบ คาร์เป็นร.มว.ต่างปท. 2 มี.ค. 2012 นายตำ�รวจลาดตระเวน อาวุโสได้ถูกยิงเสียชีวิต เพียงไม่กี่ช่ัวโมงก่อน ที่เขาจะเลิกงานประจำ�วัน เหตุเกิดหลังจากเขา เรียกรถยนต์คันหนึ่งจอดข้างทางเพื่อตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตรายนี้คือนายตำ�รวจลาดตระเวน อาวุโส David Rixon วัย 40 ปี ขณะเกิดเหตุ ปฏิบัตหน้าที่อยู่ที่ถนน Lorraine St. ในเมือง West Tamworth ในเวลา 7.30 น.เมือ่ เขาเรียกรถ โฮเดนสีขาวรุ่นปี 1996 คันหนึ่งให้จอดข้างทาง ภายในรถมี ช าย 2 คนซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ดี ของตำ�รวจพื้นที่ พลฯอาวุโส Rixon ได้เข้าไป เจรจากับชายทั้งสอง แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาด ฝันได้เกิดขึ้น เมื่อชายหนึ่งในสองคนเริ่มมีอา การฉุนเฉียว ทำ�ให้พลฯอาวุโส Rixon หยิบ กุญแจมือขึน้ มา ในขณะทีช่ ายรายดังกล่าวชักปืน ยิงนายตำ�รวจ 2 นัดถูกที่หน้าอกและท้อง ชายผูเ้ ห็นเหตุการณ์คนหนึง่ กล่าวว่า เสียง ทะเลาะกันดังขึ้นทำ�ให้เขาออกมาดู มาทันเห็น ตอนที่นายตำ�รวจล้มลง แต่เขายังร้องตระโกน ให้ประชาชนในบริเวณนั้นหมอบลง แล้วชัก ปื น ขึ้ น มายิ ง ชายคนร้ า ยที่ ยิ ง เขาถู ก ที่ ส่ ว นบน ของร่างกาย ในขณะที่ชายอีกคนหนึ่งวิ่งหลบ หนีไปได้ ตรงจุ ด เกิ ด เหตุ อ ยู่ ใ กล้ กั บ สถานี ตำ � รวจ ทำ�ให้มีนายตำ�รวจหลายคนกรูออกมายังที่เกิด เหตุ จากนั้นเพียงอึดใจรถพยาบาลก็มาถึง ก่อน ที่จะนำ�ผู้บาดเจ็บทั้งสองราย แยกกันขึ้นรถนำ� ส่งโรงพยาบาล ส่วนชายคนที่สอง มีอายุ 38 ปี ตำ�รวจ ได้ตามไปจับตัวได้ที่บ้านถนน Park St. ในอีก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา สำ�หรับคนร้ายที่ยิงตำ�รวจภายหลังทราบ ชื่อว่านาย Michael Jacobs วัย 47 ปี ต่อมา ถูกย้ายไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล John Hunter เหรียญ ทำ�ให้ศาลให้ประกันโดยมีเงื่อนไขว่า น.ส. Farrow จะต้องพักอาศัยอยู่ภายในอพาร์ท เมนท์ของนาย Renshaw ต่อมาเงื่อนไขการประกันได้ ถูกขอเปลีย่ นมาเป็นให้น.ส. Farrow ไปพักอาศัยที่อพาร์ท เมนท์ของ นพ.Grech ที่ย่าน Paddington น อ ก จ า ก นั้ น ศ า ล ยั ง พ บ ว่าน.ส. Farrow ยังได้ใช้ใบรับรอง แพทย์ปลอมแสดงต่อสถานีตำ�รวจ Rose Bay หลังจากที่เธอฝ่าฝืน เงื่ อ นไขประกั น ตั ว ที่ จ ะต้ อ งไป รายงานตั ว ต่ อ ตำ � รวจตามเวลาที่ กำ�หนด ใ น ก า รไ ม่ ม า ต า ม ห ม า ย ศาลนั ด ครั้ ง แรก ผู้ พิ พ ากษา Stephen Rothman ได้ให้โอกาส ที ม ทนายความติ ด ตามตั ว เธอให้ มาปรากฎตัวที่ศาลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ เมื่อถึงเวลาน.ส. Farrow ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย

นาง Julia Gillard ขณะประกาศแต่งตั้งนาย Bob Carr เป็นร.มว.ต่างประเทศคนใหม่ พลฯอาวุโส David Rixon Hospital ในเมือง Newcastle ภายใต้การควบคุม ของตำ�รวจอย่างหนาแน่น สำ�หรับพลฯอาวุโส Rixon ต่อมาได้เสีย ชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล Tamworth Base Hospitalเพียง 1 วันหลังจากที่ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ฉลองครบรอบ 150 ปีตำ�รวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ และจัดพิธีรำ�ลึก ถึงตำ�รวจ 250 คนที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ ในวันนี้นาย Andrew Scipione อธิบดี ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ได้บินไปเมือง Tamworth เพื่อ ร่วมปลอบขวัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเยี่ยม นาง Fiona Rixon ภรรยาของพลฯอาวุโส Rixon และบุตรอีก 6 คนที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง สำ�หรับชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถกับนาย Jacobs ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ดีของตำ�รวจเช่นกัน ได้ถกู สอบปากคำ� ก่อนที่ตำ�รวจจะปล่อยตัวไป โดย ไม่มีการตั้งข้อหาใด ๆ

ผู้พิพากษาจึงออกหมายจับเธอ ในด้านวงเงินประกันนาย Renshaw เนติ

Simone Farrow

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 43

2 มี . ค.2012 ปริ ศ นาของเหตุ ที่ น าย Mark Arbib ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีและ วุฒสิ มาชิกได้กระจ่างชัดขึน้ มาว่า เป็นเพราะเพือ่ หลีกทางให้บุคคลที่มีความสามารถและบารมี พอที่จะเข้ามารับตำ�แหน่ง รัฐมนตรีกระทรวง ต่างประเทศแทนนาย Kevin Rudd อดีตร.มว. ต่างประเทศที่ต้องลาออกไป ซึ่งบุคคลที่ได้รับ เลือกก็คอื นาย Bob Carr อดีตนายกรัฐมนตรีรฐั น.ซ.ว.ของพรรคเลเบอร์ แม้ว่านาย Stephen Smith อดีตร.มว. ต่างประเทศ ผู้ซึ่งเคยเสียสละยอมลาออกจาก ตำ�แหน่งเพือ่ หลีกทางให้นาย Rudd เข้ามานัง่ ใน ตำ�แหน่งร.มว.ต่างประเทศ แสดงความประสงค์ ทีจ่ ะทวงตำ�แหน่งรัฐมนตรีตา่ งประเทศคืน แต่ ก็ถูกมองว่าความสามารถของเขาเทียบกับนาย Rudd ไม่ได้และจะทำ�ให้รฐั บาลชุดใหม่ของนาง Julia Gillard เสียหน้า เป็นทีเ่ ข้าใจว่าการปูทางให้นาย Carr หรือ ผู้คนอื่นที่เวทีโลกยอมรับน่าจะมีการวางแผน มาเป็ น ระยะเวลานานแล้ ว แต่ ห ลั ก ฐานที่ ออกมาเปิดเผยว่าเกิดขึ้นในวันที่นาง Gillard บัณฑิตผู้เชี่ยวชาญกฎหมายประกันภัย, ความ ประมาทเลินเล่อ, กฎหมายอาคารและการก่อ สร้าง ซึ่งมีสำ�นักงานอยู่ที่ Martin Place ผู้เคย ยอมรับปากอย่างแข็งขันทีจ่ ะส่งมอบเงิน 50,000 เหรียญ หากน.ส. Farrow หลบหนี แต่ในศาลครัง้ นีเ้ ขาถึงกับเสียงอ่อยขอร้อง ต่อผู้พิพากษา Rothman ขออนุญาตถอนการ ประกันออก โดยอ้างว่าเป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาเสนอ การประกันให้คนอื่นในชีวิต และรู้สึกอับอาย ต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้พิพากษา Rothman เห็นใจและยอมให้นาย Renshaw ถอนประกัน ออกไป ส่วนนพ. Grech กล่าวว่าตอนนี้เขายัง คอยความเมตตาจากศาล แต่หลังจากได้คุยกับ ตำ�รวจแล้วทำ�ให้เขารูส้ กึ กังวลว่า อาจจะต้องสูญ เงินประกันไป นพ.Grech ผู้ซึ่งเพิ่งย้ายที่อยู่ไปยังย่าน Coffs Harbour เมื่อปลายปีที่แล้วกล่าวว่า เขา รู้จักน.ส. Farrow มาตั้งแต่เธอยังเป็นสาวน้อย วัย 15 ปี เธอได้หายออกไปจากอพาร์ทเมนท์ ของเขาเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็ไม่ พบเห็นเธออีกเลย และรู้สึกเจ็บใจมากที่เธอ ทรยศต่อความปรารณาดีของเขา

สามารถชนะมติเลือกหัวหน้าพรรค ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยผ่านนาย Sam Dastyari เลขาธิการพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว.เป็นผู้เสนอตำ� แหน่งร.มว.ให้กับนาย Carr อย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวการเสนอตำ� แหน่งร.มว.ต่างประเทศให้กับนาย Carr ถูก เปิดเผยออกมา ได้เกิดกระแสต่อต้านอย่างหนัก จากนั ก การเมื อ งของพรรคกลุ่ ม หนึ่ งในกรุ ง แคนเบอร์รา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นาง Gillard ได้ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีการเจรจาติดต่อ นาย Carr เพื่อรับตำ�แหน่งร.มว.ต่างประเทศแต่ อย่างไร ในขณะที่นาย Carr ยอมรับกับผู้สื่อ ข่าวว่า มีผู้บริหารของพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว.มา ทาบทามขอให้เขารับตำ�แหน่งร.มว.ต่างประเทศ แต่แล้วในวันนี้นาง Gillard ได้กลับคำ�พูดเดิม ออกมา ประกาศว่านาย Carr จะเป็นร.มว.ต่าง ประเทศคนใหม่ พร้อมกับเป็นส.ว.คนใหม่จาก ตำ�แหน่งที่ว่างลง หลังจากที่นาย Arbib ขอลา ออกไป ในการปรั บ ครม.ครั้ ง นี้ น าย Anthony Albanese ร.มว.การขนส่ ง และนาย Chris Bowen ร.มว.การเข้าเมืองซึ่งไปสนับสนุนนาย Rudd ยังคงได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรี ดูแลงานกระทรวงเดิมทั้งคู่ นอกจากนัน้ ยังมีส.ส.แถวหลังทีส่ นับสนุน นาง Julia อย่างเห็นเด่นชัด ได้รับการโปรโมท ให้เป็นร.มว.กระทรวงเล็กหรือร.มช.ช่วยกระ ทรวงใหญ่ (ร.มว.นอกครม.) เช่น นาย David Bradbury เป็นร.มช.การคลัง, นาง Kate Lundy เป็นร.มว.การกีฬา, นาย Brendan O’Connor เป็นร.มว.ธุรกิจขนาดเล็ก, นาย Bernie Tipoll และนาง Sharon Bird เป็นเลเขาธิการประจำ� รัฐสภา และนาง Jacinta Collins เป็นผู้ดูแล งานธุกิจของรัฐบาลในวุฒิสภา ส่วนผูท้ ถี่ กู ลงโทษครัง้ นีก้ ค็ อื นาย Stephen Smith ยั ง คงพลาดโอกาสกลั บ มาเป็ น ร.มว. ต่างประเทศ ที่เขาเคยถูกขอให้เสียสละให้นาย Rudd และนาย Robert McClelland หนึ่งใน ผู้สนับสนุนนาย Rudd ถูกปลดออกจากร.มว. กลาโหมซึง่ ข่าวจากวงในพรรคอ้างว่า เนือ่ งจาก นาง Gillard ไม่พอใจที่นาย McClelland พูด มากเกิ นไปในช่ ว งที่ เ ขากล่ า วสนั บ สนุ น นาย Rudd ส่วนนาย Kim Carr ผู้สนับสนุนนาย Rudd ถูกลดบทบาทจากร.มว.ดูแลงานโรงงาน การผลิตไปเป็นร.มว.บริการมนุษยชาติ


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 577 : March 7 - 20, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 577  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you